You are on page 1of 243

http://www.cherrythitsar.

org
http://www.cherrythitsar.org

Õ{³Äå»3³ò®¬²¿ -¿ß«°¬
Ä µ
«· Ä
¬ ó ê ñ èé ù êë ´³ÄåÒ"½Äò ½«3°¿´³Äå»Ì¿½Äò
Õ{³Äå3³¯¿-ªÄ•³·±²â §Ä ù ³O»´å þ
ú ðî ó èðîèî
http://www.cherrythitsar.org

ù¼µÇ©³ð»º¬¿úå±Øµå§¹å
¶§²º¿¨³·º°µ ®Ò§¼Õ«ÖÙ¿úå ùµ¼Ç¬¿úå
©µ¼·ºåú·ºå±³å°²ºåªØµå²Ü/Ù©º®× ®Ò§¼Õ«ÖÙ¿úå ù¼µÇ¬¿úå
¬½-Õ§º¬¶½³¬³Ð³ ©²º©Ø¸½¼µ·º¶®Ö¿úå ù¼µÇ¬¿úå
¶§²º±´Ç±¿¾³¨³å
¶§²º§¬³å«¼µå §µ¯¼»ºc¼µå ¬¯¼µå¶®·ºð¹ùÜ®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ
Û¼µ·º·Ø¿©³º©²º¶·¼®º¿¬å½-®ºå¿úåÛÍ·º¸ Û¼µ·º·Ø¿©³º©¼µå©«º¿ú嫼µ ¿Ûͳ·º¸ôÍ«º¦-«º¯Üå
±´®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ
Û¼µ·º·Ø¿©³ºÄ ¶§²º©Ù·ºå¿ú嫼µ 𷺿ú³«º°Ù«º¦«º¿Ûͳ·º¸ôÍ«º¿±³ ¶§²º§Û¼µ·º·Ø®-³å
¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ
¶§²º©Ù·ºå¶§²º§ ¬¦-«º±®³å®-³å¬³å ¾Øµú»º±´¬¶¦°º ±©º®Í©º ¿½-®×»ºåÓ«ñ
Û¼µ·º·Ø¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º
Û¼µ·º·Ø¿©³º ©²ºÒ·¼®º¿úåá ú§ºúÙ³¿¬å½-®ºå±³ô³¿úåÛÍ·º¸ ©ú³åѧ¿ù°¼µå®¼µå¿úåñ
¬®-¼Õ屳嶧»ºª²º°²ºåªØµå²Ü/Ù©º¿úåñ
½¼µ·º®³±²º¸ ¦ÖÙË°²ºå§Øµ¬¿¶½½Øѧ¿ù±°º ¶¦°º¿§æª³¿úåñ
¶¦°º¿§æª³±²º¸ ¦ÖÙË°²ºå§Øµ¬¿¶½½Øѧ¿ù±°ºÛÍ·º¸¬²Ü ¿½©º®Ü¦ØÙËÒ¦¼Õ婼µå©«º ¿±³
Û¼µ·º·Ø¿©³º±°º©°ºú§º ©²º¿¯³«º¿úåñ

°Üå§Ù³å¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ ú§º


°¼µ«º§-¼Õå¿ú嫼µ¬¿¶½½Ø3 ¬¶½³å °Üå§Ù³å¿úå«à®-³å«¼µª²ºå ¾«º°Øµ ¦ØÙËÒ¦¼Õ婼µå©«º
¿¬³·º ©²º¿¯³«º¿úåñ
¿°-å«Ù«º°Üå§Ù³å¿úå°Ø»°º §Ü¶§·º°Ù³ ¶¦°º¿§æª³¿úåñ
¶§²º©Ù·ºå¶§²º§®Í ¬©©º§²³ÛÍ·º¸¬ú·ºå¬ÛÍÜå®-³å¦¼©º¿½æ3 °Üå§Ù³å¿úå¦ØÙËÒ¦¼Õå
©¼µå©«º¿¬³·º ©²º¿¯³«º¿úåñ
Û¼µ·º·Ø¿©³º°Üå§Ù³å¿úå©°ºú§ºªØµå«¼µ ¦»º©ÜåÛ¼µ·º®×°Ù®ºå¬³å±²º Û¼µ·º·Ø¿©³ºÛÍ·º¸
©¼µ·ºåú·ºå±³å¶§²º±´©¼µÇÄ ª«ºðôº©Ù·ºúͼ¿úåñ
ª´®×¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ ú§º
©°º®-¼Õå±³åªØµåÄ °¼©ºþ³©ºÛÍ·º¸ ¬«-·º¸°³ú¼©; ¶®·º¸®³å¿úåñ
¬®-¼ÕåöµÐº Ƴ©¼öµÐº¶®·º¸®³å¿úåÛÍ·º¸ ôѺ¿«-å®×¬¿®Ù¬ÛÍ°º®-³åá ¬®-¼Õå±³å¿úå
ª«wг®-³å ®¿§-³«º§-«º¿¬³·º ¨¼»ºå±¼®ºå¿°³·º¸¿úͳ«º¿úåñ
®-¼Õå½-°º°¼©ºþ³©º úÍ·º±»º¨«º¶®«º¿úåñ
©°º®-¼Õå±³åªØµå «-»ºå®³Ó«Ø˽¼µ·º¿úåÛÍ·º¸ §²³ú²º ¶®·º¸®³å¿úåñ
http://www.cherrythitsar.org

ÍÓ®-Ä©·« ½Äå
© ¬V ± ¬· « ³{ ¿ å
Õ ½Ä Õ ½Ä Ìx å

Õ{³Ä å »3³ò ® ¬²¿

¶¦»º½Ç -¼¿úå
Û½¸± Ó»¼·¿
¬®Í©º ïëèá ïêèá ¬½»ºå ïé
§¨®¨§º
®Å³ßÛxÕª§»ºåҽت®ºå ø¬ªôº÷
¿«-³«º©©Ø ³åÒ®¼ÕË»ôºá ú»º«µ»ñº
¦µ»ºåóðïóîëìîëî
©·²¬·¹»® à ³°¬³¿·´ò²»¬ò³³
http://www.cherrythitsar.org

-¿³xÕɽÄò3°±Õ{µÄß³"¬Ä
ïïèé ñ îððí ø è ÷
³{µÄÒ"¿ÐÓ«åÕɽÄò3°±Õ{µÄß³"¬Ä
ïïèïñîððí øïð÷

-Â-ËÄÌ«¬Ä´«°Ä¯x
´"°·«½Ä

°Ì³ßŒµ·³Ä ó ß«°Ä»® ø ïððð ÷


»ß¿µÄ¬·«Þ¿´ù îððí
³{µÄÒ¿" ÐÓ«å Ò"½Äò ߬ɽåÄ ¯Î«°»Ä пÄ
3³½Äò»³¿½Ä»µ{¿Ä

µÉ²Ä°{5¬¿-¿-Â
³ú¿

-¿ß«°ÄÕ{±°Ä
µ·«3³½Äò

UåսĻ³¿½Ä¯·²åÄ ù ¯´t¿©¬Â-¿»°
îìðë ó »¦§{¯«Õ´³Äå ù ¯«©2µ Ì«¬Ä»©¶
»¼[սĻßå3³½Äò ø ®¿3°ªÄò»ß¿òÐÍ Ä µÄ ó ðëçðï ÷
ß³"¬Ä ïçç ù ´³Äå ëð ù °«¦²É »Ä ¬¿½Ä•³·±²â §Ä ù ®²Äµ«²•Ä ³·±¬
â ½É Ä
³{µÄÒ"¿ÐÓå« Ò"½Äò ߬ɽÄå-¿¯¿å³{¿åµ·« °Ó«Ò"·°¯
Ä ªÄ þ

¬²Äз«å ó èðð µ{°Ä


http://www.cherrythitsar.org

³¿¬· µ ¿

ïþ Þß·« é
îþ ¯³Âåµ»´å ïç
íþ ®½Ä³"¿°·µ
« Ä°;´·â « íë
ìþ ´§Ä^µ¿å´³Äåµ»´å ìç
ëþ -µ!5³½Ä寿å êï
êþ ÒÉ¿å¬-Ä»µ¿½Ä éí
éþ Ϋ°Ä»¯åΫ°Äµ»´å èé
èþ ¯®µÄ°½Äµ»´å ïðï
çþ ¬·³Ä»¯ ïïí
ïðþ ß·«å»´" ïîç
ïïþ ²Â¹Î·«å ïìé
ïîþ °·«´·«µ¿åÕ{°Ä³{¿å ïêï
ïíþ ´É²Änµ·å ïèï
ïìþ ÐɬĻ޿´Ä»¬´¿ ïçç
ïëþ ´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´å îïí
ïêþ Õ{´Ó îíï
ïéþ ³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ îìç
http://www.cherrythitsar.org

µ_²Ä³®Àâ Í®-Ä©«·½Äå
µ_²Ä³¯ªÄ ïççí Õ«Ò-" ³Ä "-¶ ©¬V±¬·«³{¿åµ·« »®åÐÉâÕl ò°l ;¯ªÄþ îððí Õ«Ò-" ³Ä "¿
-¿»®å¯µÄ ïð Ò"-Ä 3°ªÄ•ò °Âþ 3Ьį²ÄåÕlò®»¯¿ §½Äå ïð Ò"-¬
Ä ¿ µ¿´ß¬É½åÄ ¬É½Ä
µ_²Ä³»®åÐÉÕâ l ò»l ¯¿ ©¬V±¬·«ß°«¼»Ä °;½Äå ëð »µ{¿Ä®Õ·" ò•l °Âþ
ïççç Õ«Ò"-Ä ¬É½Ä µ_²Ä ³º °Ì³ÍÓ«å ©¬V±¬·«»°;½Ä åÕ{±°Ä 䯲°ÄÕ;å°É½Äò
©¬V ±¬· «³ {¿å# µ·« ߿峿²Ä ¯-Ä- ¿»° U媷±³Ñ· ½Äåµ Ì«¬Ä» ©Õlò ° ;¯ªÄþ îððî
Õ«Ò "- Ä »®. ß3³±»¬³¹w¦ ½Äå ß§Ä ¼Â¬¿Õ{±°Ä Í®¿U婽Ä啽·³ Äå³" »®. ß3³±»¬
³¹w ¦ ½Ä å ¬É ½Ä ° ;»¯¿ µ_²Ä ³ º ©¬V ±¬·« ³ {¿åµ· « -« -ªÄ å ¶ ©¬V ±¬· « » °;½Ä å Õ{±°Ä
Ì«¬ Ä» ©®²Ä -Â- ËÄ Õlò ° ;¯ªÄþ Ì·« -¿ß«°Ä ³"¿ µ_²Ä³ º ¼«¬·§»3³¿µÄ ©¬V±¬· «
»°;½ÄåÕ{±°Ä3Ð-Ä•°Âå äеÄ-·³ÄåµÉ³Ä廬¿½Ä »®.©¬V±¬·«³{¿å# ¸« µ_²Ä³ ß³ªÄ»°å
Õlò°;¯ªÄþ
µ_²Ä³º ©¬V±¬·«»°;½ÄåÕ{±°Ä -¿ß«°Äß³ªÄ³{¿å³"¿ -¿ß«°ÄÌl¬É½Ä°;»¯¿
©¬V±¬-Ä°« ¼Äµ· « µ· «§ Ä-¿å3°± ß³ªÄ³ "ª Äò »Õ[Õlò3Õ½Äå ³¸«¬Ä Þl ©¬V±¬· «³ {¿å
ß¿å´Ó« åµ· « -« - ªÄ å ¯· ³ Ä å µ{±Óå ¶ µ_²Ä ³Ò" -Ä ¯ µÄ» ¯¿ 3³²Ä ³ ¿³Ñ ² §Ä° §Ä³ "
»µ{崵ĵ·« ̽ĸ°Ä»¯¿ ß³ªÄ¬-ÄÕ«Õ«µ·« ¬°ÄÕlò3Õ½Ä寿 3Ð-įªÄþ §Õ«
µ_²Ä ³º ¬¬· §»3³¿µÄ ©¬V ±¬· «» °;½ÄåÕ{±°Ä -¿ß«° ĵ·« Õ{³Äå»3³ò®¬²¿
-¿»°³" Í®¿Uå´"° ·«½Ä µ Ì«¬ Ä» ©3Ð-ÄÕ lò®¿¬É ½Ä´ªÄå µ_²Ä³ Ò" -įµÄ» ¯¿

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
î

3³²Ä³¿³Ñ²§Ä°§Ä³" »µ{å´µÄͲĻ¯¿ ß³ªÄ¬-ÄÕ«µ·« »®ÉåÕ{§Ä ß³ªÄ»°åз« ò


ÕÓ-¿å³Ñ ®"·´¿Õlò3°²Ä°;¯ªÄþ ¯ªÄ©¬V±¬·«»°;½ÄåÕ{±°Ä ß³ªÄµ·«» ¬¿ò µ_²Ä³µ
äÍÓ®-Ä©½«· åÄ ©¬V±¬·³« {¿å# ¸« ß³ªÄ»°å´·µ
« °Ä ;¯ªÄþ
ÍÓ®-Ä©·«½ÄåÍ·«¯ªÄ³"¿ ß¿å´Ó«å¯·^µ¯ªÄò߬·«½Äå »®"åµ 3³²Ä³¿ ´Ó«³½§Ä
¬·â « Í½Ä §½ÄÌÓ«åÐÉâl»´ò®" ·Õl ò^µ»¯¿ ÍÓ° ½Ä° Ó «- Ó¬-ij{±·åµ· « »Õ[3Õ½Äå 3Ð-įªÄ þ
²ÐxåÍÓ-³" Uå»Õ;½Ä尬ݬĴªÄ -µÄ©·«½Äå¯|¿²Ä ®-Ä̿廯¿ ÍÓ°½Ä³{¿åµ·«
»ß¿µÄ¯â· « ߬²Äå´·«µ ÄÕ{¬¿µÕ{ù ß»°[¯·â « -«ÌÓ« åз⠫ ´"²Ä¬½Ä¬¿µ
¬½Ä̿宯ªÄþ ^µ¿å¬É½Ä ÍÓ°½Ä°²Ä嵫²Äå»^µ¿½Äåµ»´å »°[»²¬¬Ä¯ªÄþ
°²ÄåµÓ«åªÂ³" ´"¯ªÄþ ÍÓ®-Ä©·«½Äå°Ó«-Ó³"¿ ßη«å®"½ÄåÍÓ«åÒ"½Äò ß»^µ¿ò®"½ÄåÍÓ«å3Ð-Ä•°Âå
µ»´åͲÄ3Õ½Äåµ·« 3°¯ªÄò¯»Þ¿´ªÄå 3Ð-įªÄþ ߯µÄ »´å½;åÒ"-į³Âå
ß®É§Ä ÍÓ°½Ä-Ì¿å•°ÂÍ·«µ¬ªÄåµ ÍÓ®-Ä©·«½Äå°Ó«µ·« -¬½Ä̿嬬Ä^µ¯ªÄ³"¿
»®" å3³²Ä³ ¿¬·â Ü« »´ò °l 3Ð-į ªÄ þ ͧĻ µ{¿Ä¯ µÄ ß®É §Ä»®¿µÄ ´Ç½Ä» ¬¿ò
ÍÓ° ½Äµ ·« ß«° Ä ´Ó«å¯·³ Äå•°Â å ÍÓÌÓ «åù ÍÓ»¬¿µÄ -¯3нÄò ß´"ß° ßͽÄ
¬²ÄÍ¿»¬É -·¬ŒÄ µ·±µÄ 3°±3°½Ä^µ»¬¿ò¯ªÄþ
µ_²Ä ³½§Ä½§Äµ ®É¿ ³"¿ »²Õlò® ¶ ®É ¿ µ ³·ŒµÂåÐŒµÂå³{¿åº ÍÒ/ß®
²¿å°²ÄåÍÓµ »´å ¬-ÄÞ µÄ¬ -ÄÕ{µÄ Õ{Ì¿åÕlò®¬¿µ· « ¯¬·® ³·° ;¯ªÄþ
Õ{±·» -¿½Äå¬-ÄÞ µÄ ¬-Ä Õ{µÄ ÍÓ-®"ªÄ ®" ªÄÕ{µ¿ °²Äå -ªÄ匵·±åµ»´åÒ"½Äò
Õ{ªÄ̿宯ªÄò ÍÓ -«Ð ¿å´{¿åµ»´å 3Ð-į ªÄþ ßÞ¬·âµ
« »²¿µÄ »Õ{åÕÓ
Ϋ° ĵ»´å²lâ ¬x´·«µ Ĭ¿¸« »3°¿¬¬Ä °;¯ªÄþ µ_²Ä³ ¯x ½§ÄÕ{½Äå 3³°« ¬â·«
3³-« ¬ ·â«µ »¬¿ò ²¿å°²Ä å ÍÓ ³ ¸« ¬ Ä Þ l ^µ¿µÉ µ Ä µ »´å³{¿åÒ" ½ Ä ò 3Ð-Ä ¯ ªÄ þ
µ_²Ä ³ ߮ɧĵ»´å»®¿µÄ´¿»¬¿ò Þxå°É½Äò µ»´å´·« ½·«µ ĵ {»²¯ªÄò
^µµÄ » ¬¿½Ä - ªÄ å µ»´å ÌÓ « å Õl ò ® ¯ªÄ þ ²Ðx å -°Ä ß Ì· ÍÓ ° ½Ä µ · « µ· « µ Ä Õ {
Ì¿å•°Âå ߬·«Õ{̿寪Äò ÍÓ®-Ä©·«½Äåµ»´åµ·« ^µµÄ»¬¿½Ä-ªÄå^µ¯x»¬É

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
í

´ªÄå ®"·¯ªÄþ µ_²Ä³ÍÓ°½Ä»¬É ¯²Ä´¿¯ªÄòßÕ;³"¿»¬¿ò ÍÓ®-Ä©·«½Äå°Â°Â µ»´å


ÌÓå« Ò·½« ´
Ä ¿Õl¯
ò ªÄþ
µ_²Ä³½§Ä½§Äµ ÍÓ®-Ä©·«½Äåµ»´åÒ"½Äò ß»¬¿Ä^µ¿^µ¿ »²Õlò®Ðx寪Äþ
ÍÓ®-Ä©·«½ÄåÌ¿å´Ç½Ä ½;ò»3³åµ· « ¬-Ä´ ¬-ĵ{°Ä ³«²ÄâÐ ·«å»°å³ªÄ¸« Í·«Õl ò»¯¿
ßÞ»^µ¿½Ä ò 3Ð-Ä ¯ ªÄþ µ_²Ä³ Õ{-Ä» ¯¿ ßÞ ø »³»³òº ߻Р÷ µ µ_²Ä³ µ·«
®É¿³"¿ ÍÓ®-Ä©·«½Äåµ»´å ªØ°Ä»°å´·«µÄ¬·«½Äå •³·±â»µ{¿½Äåµ·«»®¿µÄ´Ç½Ä µ_²Ä³ ½·«
»Šµå®3³l 3Ð-į ªÄþ •³·±â» µ{¿½Äå³" ¯x ½§ÄÕ{½Ä廬ɵ µ_²Ä ³µ·« »3°¿½Ä^µ
»´"¿½Ä^µ¯3нÄò µ_²Ä³ ®"µÄ¶ ½·«³·Õlò3Õ½Äå°l3Ð-ĺþ µ_²Ä³µ ½·«´Ç½Ä »³»³µ
ÍÓ®-Ä©·«½Äåµ»´åµ·«Ð{µÄ¶ •³·±âµ ¯x½§ÄÕ{½Ä廬ɴ·« Þ·«»µ°;åµ»´å 3°²ÄªØ°Ä
»°å¬¬Ä¯ªÄþ »ÒÉ»µ{¿½Äå°·¬Ä®µÄ ®É¿3°²Ä´Ç½Ä»¬¿ò ßÞµ µ_²Ä³µ·«ÍÂå•°Âå
ÍÓ®-Ä©·«½Äå 3°²ÄªØ°Ä»°å3°²Ä¯ªÄþ »µ{¿½ÄåÐɽÄòÕ{·²Ä •³·±â3°²Ä»®¿µÄ¶ ¯x½§ÄÕ{½Äå³{¿å
µ »3°¿½Ä ^µ´Ç½Ä µ_²Ä ³ ½·«®3³l 3Ð-ĺ þ »³»³µ´ªÄ å Þ·«» µ°;å 3°²ÄªØ° Ä
»°å®-3³l3Ð-ĺþ ¯·â»« ¯¿Ä ®É¿¯·« ò»®¿µÄ¬·«½Äå µ_²Ä³³"¿ ÍÓ®-Ä©·«½Äå 3°²Ä3Ð-Ä®-3³l
3Ð-Ä°;¯ªÄþ Þ·»« µÒ"½òÄ ÍÓ®-Ä©«½· åÄ ¬-Ä»µ{¿ò-þÂ
X¯·â 3« нÄò ½§ÄÞ©¬-Ä»´Ç¿µÄ´Ó «å µ_²Ä³Uå»Õ;½Äå »°[µ ÍÓ®-Ä©· «½ Äå
µ»´å³"¿ ½«¬ÄÕ{ªÄ»°[Õ{ªÄ3Ð½Ä ò -Õ²Äå¯É¿ åÕlò ®°;¯ªÄ þ §Õ«ßÕ{·²Ä ¬É½Ä
¯ªÄß»^µ¿½Äåß®¿µ·« 3°²Ä»¬É å³·¬·«½Äå µ_²Ä³®½Ä³"¿ ´É³Äå´É³ÄåÍɬÄÍɬÄ
ÕÓ-¿å»²®¬¬Ä°;¯ªÄþ »®"åͲĻ¯¿ù 3³²Ä³¿°Â¯»¯¿ù »µ{å´µÄ-η«µÄµ·«
3³¬ÄÒ·«åÕÓ «³ ½Ä» ¯¿ ßÞµ·« µ_²Ä³ °·«•°Âå »´å-¿å¬²ÄÐ · «åÌ¿å´¿³· ¯´·«
ÍÓ ®-Ä © · « ½ Ä å µ»´åÞ©µ· « °·« •°Â å Ò" » 3³¿¬¯ ®" · Õ l ò® °;¯ªÄ þ ¯ªÄ ß Õ{· ² Ä ³ " ¿
µ_²Ä³º µ»´åÞ©»¬É 3°²Ä³®Ò·«½Ä» ¬¿ò¯´·« µ_²Ä³Uå»Õ;½Äå»°[³"¿ ÍÓ®-Ä
©· « ½ Ä å µ»´å ¬½ÄÌ ¿åз⠫ ³3Ð-Ä Ò · « ½ Ä» ¬¿ò• °Â þ ¼;»^µ¿½Ä ò ´ ªÄ å ÍÓ ® -Ä © · « ½ Ä å µ· «
µ_²Ä³ °·«•°Âå 3³¬ÄÒå«· ¬²ÄÐå«· Ì¿å³·»´¯´¿å ³»3°¿¬¬Ä°;þ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ì

µ_²Ä ³®½Ä Ìl ¬É½Ä ¯ªÄÕÓ -¿åÕ{µÄµ »´å -Â婽Ĵ¿Õl ò•°Âå µ_²Ä³º


©¬V±¬·«»°;½ÄåÕ{±°Äµ·« äÍÓ®-Ä©·«½Äå ©¬V±¬·«³{¿å# ¸« ß³ªÄ»°å´·«µÄ®°;¯ªÄþ
µ_²Ä³º ©¬V±¬·«»®å¯µÄ ïð Ò"-Ä߬ɽÄå ©¬V±¬·«µ»´å³{¿å¯ªÄ ¬µ§Ä
»¬¿ò ÍÓ ®-Ä© ·«½Ä åÌ¿å- ߮ɧĵ »´å°l¸« µ_²Ä³ ¬½Ä- ¿å´·« µÄ3Õ½Äå´ªÄå
3Ð-Ä ° ;¯ªÄ þ µ_²Ä ³ ©¬V ± ¬· « µ »´å³{¿å¯ªÄ ß« ° Ä ´ Ó « å ³¯· ³ Ä å ®»¯å°;þ
¬-Ä ° ¬Ä ´ DZ· Í Ó Ì Ó « å ù Ò" - Ä ° ¬Ä ´ DZ· Í Ó Ì Ó « å ³ÌÓ « å ®»¯å°;þ Ì· «³ " ¬ -Ä Í ½Ä ò ´" °
ÕÓòª¿å»¯¿ ÞÂ廵{¿ò°¬ÄÍÓÌÓ«åù °{¿åßÓ«°Ó« Þ¸·«µÄÍÓÌÓ«åù ¾{¿°;ÍÓ ÍÓÌÓ«å³{¿å
ÌÓå« Ð·ß
â « Ì· ß´"³åÄ ³³Â»¯å°;þ
§Õ«ßÕ;¬É½Ä 3³²Ä³¿Í²Ä» ¯¿ ÍÓ®-Ä©·«½Äå ÍÓ°½Ä°Ó«-Óµ·« »µ{崵Ļ¬¿
®É¿³{¿åN ®"¿å®"¿å°;å°;寿 »¬Éâ3³½ÄÒ·«½Ä°;¯ªÄþ µ_²Ä³º©¬V±¬·« »¬¿Ä»¬¿Ä
³{¿å³{¿å¯ªÄ´ªÄå ߪ¿»µ{å´µÄ ÕÓ -¿å³Ñµ·« ß»3ÕÕÓ»®åÐÉâl»¯¿ ©¬V±¬·«
³{¿å¯¿ 3Ð-įªÄþ ¼;»^µ¿½Äò´ªÄå µ_²Ä³º ©¬V±¬·«»°;½ÄåÕ{±°Äµ·« äÍÓ®-Ä©·«½Äå
©¬V±¬·«³{¿å# ¸« ß³ªÄ»°å´·«µÄ®3Õ½Äåµ·« ²¿å´ªÄ»°å^µ´·³Äò³ªÄ¸« µ_²Ä³
§Ó«^µªÄ³°· ;¯ªÄþ
¯ªÄ©¬V±¬·«»°;½ÄåÕ{±°Äµ»´åß¬ÉµÄ »µ{å¦xå-µ¿åµ·« µ_²Ä³ Í·«Õ{½Ä°;
»¯å¯ªÄþ ©¬V±¬· «³{¿åµ·« -«- ªÄå Ì«¬Ä»©3Ð-ÄÐâ·« -Â- ËÄ ¬É²Äåß¿å»°åÕlò »¯¿
Õ{³Äå»3³ò®¬²¿-¿»°³" Í®¿Uå´"°·«½Äù ©¬V±¬·«³ {¿åµ·« -·- -Ä» ®ÉåÕ{§Ä »Ð¿Ä3°
»°åÕlò^µ»¯¿ ³¹w¦½Äåߧļ¬¿³{¿åÒ"½Äò¬µÉ -¿Ð¬Ä °®·¯¬Äß¿å´Ó«åµ·« µ_²Ä³
»´å-¿å-É¿ »µ{å¦xåË°µ¿® ¬½Ä®·°" ;»^µ¿½Äå »Ð¿Ä3°ß°Ä°;¯ªÄþ

Õ½ÄÕ½ÄÌåx
îððí Õ«Ò-" Ä »Ð»Ð¿Ä©;®Â îð ®µÄ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

Þß«·
øï÷
µ_²Ä³¬«âß· ³· Ä®â l ß»®"â³{µÄÒ"¿-¿ »¦¿½Äå»ß¿µÄ³¿" µÉ°°Ä {-¬ Ä -ÄÕ{°Ä
Õ½Äå̿嬧Äþ ß«²åÄ °½ÄÒ"-Ä°½Ä®â l ß´µÄ»¬Éµ »¦¿½Äå»°[³"¿ 3пµ{»²
¬¿³«·â -·³Äå3³^µªÄ´½Ä¬â l »²®¿»´å°;þ ßl¼µ  ɰ°Ä {-Ä»°[³"¿ Ð{½Ä¬ÞµÄ
ŒµÂå »Õ;½Äå»°;½Äå•°Âå ¬½Ä° {ËÄ»ÕÉ Ì«·½ Ä»²¬¬Ä¬âl äÞ# µ«· ß3³l´ «·´ «·
»¬É⮬¬Ä°;¬§Äþ
äÞ# ¸¿Ë°Ü·Î«°Ä ߴɲ»Ä µ¿½Äå¬lâ 3³²Ä³¿ßÞ«·åŒµÂå¬-Ä»§¿µÄ
°;þ »µ¿â°{Ó»²¬lâ ³{µÄÕ«Ó å»³Éå 3Ð53Ð5ŒµÂåÒ"-įɧĸ¿ ³{µÄÕ ÉÓÌµÄ ³"
̽ÄåÕ²l3³½Ä®¬§Äþ ߯µÄß®É§Ä ß«·³½Äå´¿»°³§Äâ ߯¿åß»®µ
©½Äå©;»²¯´«· ÒѬÕÄ ³ÄåÌx3°ªÄò3°ªÄò¸¿´ªÄå ®l-»·« ²Íl°;þ ÒѬÕÄ ³Ä廳Éåù
°;寫·½Ä廳Éå³Ì¿å¬lò Þ®lâ ³{µÄÒ"¿3°½Ä¸¿ °µ¬· ®"½Ä寲Ä⻲¬§Äþ
»Ì¿½Ä»Ì¿½Ä»³¿½Ä廳¿½Äå²lâ µ{²Ä峿Ð{¬Ä´¬Ä¬lòÞ¸¿ ߴɲÄ-·¬Ä
ß¿å̵į²Ä¬¬Ä¯x ¬-Ä»§¿µÄ´ªÄå3Ð-Ä°;¬§Äþ
äÞ# ¸¿ ³¿²ŒµÂå•°Âå »Íɹ«ûij{·±å¹«ûĵ«· ߴɲħx¬¬Ä¯x°;þ
µ_²Ä³¬«·â »3³å»¬Éµ·« ³^µ¿Õû »3°¿»´ò®"·¬lò Þ®lâ-µ¿åµ»¬¿òó
¥Þ¬«·âß³{·±å»¬É¸¿ ާĬ«²Äå³" »ß¿µÄ¬²Äå³µ{Þxåþ ß-ËÄ
ß굀 ®É¿µ«· ß«°ÄÕ{±°ÄÕlò^µ¯x»¬É ¯xŒµÂå³{±·å»¬É»°;òµÉ¿þ ³¸«¬Ä³ÕÓÓ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
è Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¯¬š·®"·¬lòß³{±·åù ¯x³{¿åµ ´µÄ¬-Ä´«Óå»^µ¿¯É¿å®½Ä ̳½Ä廬¿½Ä


³-¿åÒ«·½Ä¬lòß³{·±å£
äÞ# ¸¿ -·¬Ä̵Ĭ§Äþ ßµ½Äå°;嬧Äþ ³"¬Ä˜¿ûÄ»µ¿½Äå•°Âå
-µ¿åß®¿´ªÄå Šµ§Ä¬§Äþ ¬-ÄÕ{·²Ä¬«²Äå µ ®É¿³"¿ Þ¸¿ ³¹9´¿
-µ¿å»3°¿ ߴɲIJ¿³ªÄ®Í«·°lþ
äÞ# ³¹9 ´¿-µ¿å»3°¿»µ¿½Äå ¬¿µ«· µ_²Ä³ ¬«·â ³^µ¿å³³Â
´«·µÄ®»°³§Äò »3³å»¬Éµ«· °«Ó3°½Äù ¦¿¬Äù ²·°;¬Ä»¬¿Ä»¬É »3°¿3°¬lò
»²®¿³"¿»¬¿ò ¯·°Ä»µ¿½Ä嬧Äþ Þ ²¿å³"¿©«·½Äå•°Âå µ_²Ä³¬«·âµ Þµ«·
ß3³l°«»Ó 3°¿Õ«·½åÄ ¬¿»°;òþ Þ®lâ °Ó«3°½Ä»¬Éµ«· -·¬Ä©½Ä¬-¿å ²¿å»Ì¿½Ä®½Äå
-¿åЫ· âù ß· °ÄЫ ·â µ«·»¬¿½Ä ¯¬·³®Þxå þ ßl¯ ´«· »3°¿3°¬«·½ Äå Þµ
»²¿µÄÍÓ«å³"¿ »¯É廯¿µÄŒµÂå³{·±åÍ«¯ · x»¬É²â l ²·¹Óå« ¯¬Ä»´ò®"·°;¬§Äþ
¥3³½Äå3ÕÓ»3³¿µÄ´µÄ²§Ä³¿" »¯É廯¿µÄŒµÂåÍ·«¬¿ Ò"§ÄÒ"§Ä®®
³¸«¬ÄÞåx µÉþ ´µÄ»³¿½Ä廯Éåµ·« »Ð¿µÄ»¯¿µÄ•°Âå Þ«®½Äò¯-A¿»¬¿Ä
ÕÓ Õlò ¬l ò ³½Äå ¬·â®« âlÞ·« å »¯É 廯¿µÄ ŒµÂåÍ· «¬â l ²¿³ªÄ²âl ꤀ òÒ" -Įɿ
ß«°ÄÕ{±°ÄÕlò¬¿»°;ò£
µ_²Ä³¬·â µ « Þ·«åµ·« ³³Âù Þµ·«³ ¯x»¬É »´þ µ_²Ä³¬·â ³« ¬lò
Þ»¬¿½Ä ¼Â»´¿µÄ³¿²Ä®"·¬¿ Þ·«åÍ·«®½Ä Í·«¬lò -·¬Äµxå²lâ ³"²ÄåÍ^µªÄò
^µ¬§Äþ µ_²Ä³¬·â « ³¯·´ ·«µÄ®¬lò Þ®lâªÂ»¬¿Ä »²¿½Ä»¬¿Ä»¬É
ß»^µ¿½Äå »3°¿3°¬·«½åÄ µ_²Ä³¬·â « ¬ßÓò¬^¯ 3Ð-ÄÕò®l ¬§Äþ
Þ¸¿ ¯xâ³{±·åη«å²lⰬįµÄ•°Âå ^µÓвĹ«û§ Ä x¬¬Ä¯´·« µ_²Ä³¬·â «
»³¿½ÄÒ"³¬-Ä»¬Éµ·«´ªÄå ¹«ûħx¬¬ÄÐâ ·« -ªÄåÎÓ«åÕlò¬§Äþ µ_²Ä³¬·¸ â« ¿
Þ®lâ ß³{±·å³¿²Ä»¬É^µ¿å³"¿ ŒµÂå3°½ÄåÕlò®¯x»¬É»°;ò»´þ
øî÷
´µÄUåÍ®¿ù ³ªÄÌ·«µÄ-Éù °«°,-®·§ ³·Ò"½Äòд·â « Í·«Ì¿å»°³§Äò
µ_²Ä³¬·»â « ³¿½ÄÒ³" »3Õ¿µÄ»§¿µÄ-´Ó«å߬ɵ»Ä ¬¿ò Þµ ´µÄUåÍ®¿
´·â « »3°¿®³"¿°;þ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Þß«· ç

½§Ä-ËÄ µ»´åÞ©µ·« ³" ¬Ä³·- ߮ɧĵ¬ªÄ åµ Þ®lâ ÍÓ «å ³


-µ¿åù ¯É²Ä¯½Ä´³Äå3°³Ñ³{¿å²lâ ߬x»²Ì·«½ÄÕlò¬§Äþ Þ®lâ ß³xßµ{½Äò
-ËÄå-¿å»¬Éå»Õ[˜¿ûĬ⸠· « ¿ µ_²Ä³¬·âß
« ¬É µÄ ߴɲ Ä߬«§x -®¿
»µ¿½Äå°;¬§Äþ ¬-ÄÕ;µ Þµ·« ´x¬-Ä»§¿µÄ ´¿»³å¬lòß»^µ¿½Äå
»3°¿3°»¬¿ò Þµ ó
¥Þ·«åµÓ¯¿´·â »³å¬¿´¿åù
« UåµÓ¯¿´·â »³å¬¿´¿åù
« µ·«µ¯ Ó ¿ ´·â «
»³å¬¿´¿å£ ¬lòþ
¯xⲿ³ªÄ ß»Õ[ß»©[µ·« гÄå•°Âå Þ§Ä¯Í x «¬
· ¿ ղijâ "²åÄ ®»ß¿½Ä
´·â¬
« »lò ´þ
µ_²Ä³¬·âµ « ·« ÍÓ«å ³¬lò Þ®lâ-µ¿å»´å»¬É¸¿ ³"¬Ä¯¿å²¿§xÐâ ·«
߽ij¬²Ä»µ¿½Äå°;¬§Äþ
¥³½Ä嬷⠫ ¬Ó«å»ß¿µÄµ п廬¿ò ³3Ð-Ä»-²l⻸ò£ ¬lþò
¥¬Ó«å»ß¿µÄµ пåÍ·«¬¿ Þ¿µ·«»3°¿Õ{½Ä¬¿´lÞ£
Þ¸¿ ÌxÌl ®l-·« »²¬lò ÒÑ ¬ÄÕ ³Äåß-Ó «µ ·« ³·² Äâ³ ·²Ä ⌠µÂå3°Ó± 嬧Äþ
Þ¸¿ »´å»´å²µÄ²µÄ -µ¿åÍ·«Õ{½Ä¬·«½Äå ßl¯´·« 3°Ó±å¬¬Ä¬§Äþ
¥¬Ó«å»ß¿µÄµ пå³{¿å ާĴ°·« l ¬Ó«å»°[¬½Ä¬½Ä ¬Ó«å»ß¿µÄ°l
3°²Ä©½Ä¬¿ ½;ò»3³å®l⣠¬lþâ
µ_²Ä³¬·â « °ª¿nµ·å-¿åз⠫ Íӫ峬¿»¬¿½Ä Þµ ß»3³Ø¿µÄß°½Äò
»´å²lþâ
¥³½Ä嬷⠫ ¯·°ÄµÓ»µ¿½Ä嬧Äþ »Õ¬Äµ¿´»µ¿½Äå²lâ ^µÓ±»¬¿ò
°ª¿µ·« »ßå»ßå»Íå»Íå ¯½ÄÕɽÄò®¬¿»°;òþ -¿°ª¿¬¬Ä3Õ½Äåµ
´xµ·« ß̵Ĭ²Äåµ{»-3Õ½Äå ¬-ij{±·å°lµÉþ °ª¿¬¬Ä®½Ä ´xâ»ß¿µÄ
³µ{Þxåþ ß®¿®¿µ·« »¬É 廬¿Í½Ä3 Õ½ÄÒ· «½ Ĭlò Uå»Ò" ¿µÄ®"·´¿³§Äù
Þ©µ·« 3³½Äò¯ÌµÄ3³½Äò»ß¿½Ä »´Ç¿µÄ´"³ÄåÒ·«½Ä³§Äù ²ªÄå¬lò°;®³Â»¬É
´¿åµÉ ¿þ ³"¬Ä Ì¿å^µ ½;â»3³å»¬Éù ³½Ä嬷⸠« ¿ »¯É廯¿µÄŒµÂå³{±·å
»¬ÉµÉù ާĻ¬¿ò³" »ß¿µÄ¬²Äå³µ{»-®Þxå£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ_²Ä³¬·â « ߌµÂå ¯Ó «å»§¿µÄ ͧĬ²Äå »ß¿½Ä´â ·« ¬µ!¯· «´ Ä


͵ĬµÄ^µ»¬¿ò ¹«ûÄߧxÍÓ«å²lâ ß¿åß»°åÍÓ«å¯x¸¿ Þ°;þ Þ²lâ
¯· ¯³Ç ´x»¬Éù ®É ¿µ ´¿¯³Ç´x »¬Éß¿å´Ó« åµ·« Þµ ¯x â»3³å
¯Ó« 廧¿µÄß »^µ¿½Ä å²lâ ÛªÄòÕÓ ¬§Ä þ µ_²Ä³¬·â « -¿µ{µÄ ¯Ó »¬Éµ· «
²¿å-ɽÄò•°Âå 3°²Ä»3°¿¬¬Ä¬§Äþ
¬-ÄÕ ;³"¿ ®É¿µ ¯xâ¬x ÞŒµÂå»Õ{¿ ß·³ ĵ·« »®¿µÄ´¿¬§Äþ
»³¿»³¿°²Äå°²Äå²lâ ßÌ«°ŒÄ µÂå »ÞåÕ{•°Âå Þµ·« ÒѬÄ͵Ĭ§Äþ
¥ÞŒµÂåµÓ »²»µ¿½Äå´¿å£
¥»µ¿½Äå°;ò»³¿½Ä®¿ù ³½Äå´¿¬¿ Þ¿µ·-A²´ âl µ l É£
¥Þ«²åÄ ŒµÂåµ ³Âå-µÄ©§ÄÐâ ·« -Ó«-³ÄåÕ·«½Äå´·«µÄ´â°·« ;£
¥»¸ ó ³Âå -µÄ ¸« ¬Ä´¿åù ß½Äå ½;â»3³å»¬É -¿µ{µÄ^µ¬lò
ßÌl³"¿»¬¿ò ´Ç°Ä--ijÂå´Ó«å»¬Éß»^µ¿½Äå °;¬§ÄµÉù ¯x¬âÞ ·« â®Él ®½Ä
´Ç°Ä--ijÂå´Óå« »¬É ´«°ÄÕ·«½åÄ •°Âå ³½Ä嬷⮫ ¿É µ·« ´¿Í½Ä»°å®U峧ģ
Þ-µ¿å^µ¿å»¬¿ò µ_²Ä³¬·â « ®§Ä³·^µ¬§Äþ ®§Ä¯¿®§Ä^µ
¬¿°;þ µ_²Ä³¬·â « -·¬Ä³»µ¿½ÄåÞxåþ Þ®lâ »³Ç¿Ä´½ÄòÕ{µÄß»°[ µ_²Ä³¬·â «
³´Ó«³´l 3Ð-Ä^µ®¬§Äþ
µ_²Ä³¬·â´ « ªÄå »µ{¿½Ä嬵Įù -¿µ{µÄ®²lâ Þß²¿åµ·« ³µ°Ä
Ò·«½^Ä µ»¬¿òÞåx þ µ_²Ä³¬·â¬
« -Ä»¬É²â l -µ¿å´µÄ͵ «Ó {Õ{·²Ä ³®"·¯»´¿µÄ
3Ð-Ä´¿¬§Äþ µÉ°Ä°{-Ä»°[³"¿ ¬-Ä»§¿µÄ¬ªÄå ½x½xŒµÂå Ì·«½Ä»²®"¿¬lò
Þµ·« µ_²Ä³ ¯·°Ä¯ ²¿å³·¬§Äþ ¸·«¬«²Ä åµ µ_²Ä³¬·â µ « ·« -µ¿å»¬É
ß³{¿åŒµÂ å»3°¿Õlò¬l ò Þ¸¿ ßÕ« »¬¿ò µ_²Ä³¬·â « -¿µ{µÄ ¯Ó »¬Éµ· «
²¿å»Ì¿½Ä¯x 3Ð-Ä´¿Õlò¬§Äþ µ_²Ä³¬·»â « 3³å»¬É -¿µ{µÄ¯Ó»ß¿µÄ³"¿
Þ®lâ ß³{±·å³¿²Ä-µ¿å»¬É »´{¿ò°;å´¿Õlò¬§Äþ »3³å»¬É®â l -¿ß«°ÄÌlµ
»´¿µÜ¿¬Ä ß»^µ¿½Ä廬ɵ Þ®lâ »¯É廯¿µÄŒ µÂå³{±·å µÉ Í·« ¬lò
ß»^µ¿½Ä廲®¿³"¿ ß-¿åÌ·«å »²®¿§x´¿¬§Äþ
ß·³Äµ·« ´¿¯³Ç ÛªÄ ò¯ªÄ»¬É ¸¿ Þ®lâ»3³å»¬É °ª¿»®å
ß»^µ¿½Äå ²¿å»Ì¿½Ä®»¬¿ò¬¿»°;ò»´þ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Þß«· ïï

øí÷
äÞ# ¸¿ ß-Él¬-ÄÕ«µ·« §Ó«^µªÄ-É¿ -xå²-įx´ªÄå 3Ð-Ĭ§Äþ
Þ®lâ ¯¿å¯³Âåß¿å´Óå« Ìl³"¿ »³»³µ -Âå°É¿å»®å ß»¬¿½Äò¬½Äå
ÍÓå« °;þ ß-¿åß»¯¿µÄ ß»²ßÌ·«½Ä »Õ{¿½Ä´ªÄ´â ·« Þµ µ_²Ä³¬·â²« l1
´¿»²¬¿ ³¸« ¬ÄÞxå ¬lòþ µ_²Ä ³¬·â³« ·¯¿å-«µ ³O»´å³" ¿ »²¬¿³·â «
߬x´¿»²¬¿´·â « »3°¿°;¬§Äþ
¥ß¯µÄµ»´å®§Ä¬lò ®"ªÄ»-´·« ³²Ä廬¿½Ä®·°ÄÕ·«¬lòù ³O»´å
µ ³½Ä廲3°ªÄ»¬¿ÄµÉù ßÕ«Ì· µ{±Ó啳·±âη«å ß̽Äß®"¿å ®"·»¯å¬§Äþ
ÌÂå®·°Ä²²Äå®·°Ä ß»½É⳿" »²®¬¿µ·«µ µÓÌxå´·â°« þl ½; ³O»´å³"¿°l
»¯¬lß ò Ì· »²³§Ä£
µ_²Ä³¬·â Ì
« µÄ Þ¸¿ ³O»´åµ·« Õ{-Ĭ§Äþ -Él ´²Äå ¬§Äþ
ާĻ´¿µÄßÌ· -Él´²Ä寴lÍ·«®½Ä Þ²lâ »³»³ -µ¿å³{¿å»¬¿ò
Þµ -·¬ÄÍ·«å•°Âå ®É¿3°²Ä¯É¿åÐx嬧Äþ
-µ¿å³{¿å®¬¿µ´ªÄå ¯xâ»3³åߌµÂå²lâ °¬Ä¯µÄ´â°·« ;þ ß-ĵ«·
µ ´³ÄåÌlµ ®É§Ä¬»x µ¿½Ä»´å¬-Ä»§¿µÄ²â l ®²Ä3Ð-Ĭ§Äþ »³»³µ
¯É¿åÍÉl®½Äå ³·ÞÕ{½Äå -µ¿å͵ij{¿å^µ¬¿»°;ò»´þ »³»³µ -µ¿å
²ªÄå ®²Ä-l 3°²Ä´¿»°³§Äò ³·²Ä峌µÂåµ -µ¿å¬-ÄÕɲÄå ߬ɲÄ⬵Ä
´·«µÄ¬§Äþ
¥ß´µ¿å»²®½Äå »¯É岿å̽Ļ®¿µÄ»²¬lò¸¿»¬Éþ ާĴ·«
ß³{±·åß-¿å»¬É3Ð-Ä3Ð-Ä ¬·âµ « »¬¿ò ß̽ijŒµÂåÞx廸ò£
¼;µ·« ^µ¿å´·«µÄ¬lòÞ¸¿ »¬¿½Ä»©"åÍÉl•°Âå ß·³Ä»®"âÌɵĻ¬¿ò
¬¿°lþ
¥»¸ò¯¬š·®·®" ½Ä §"ËÄÕ{½Ä®¿²lâ§"Ë´
Ä «·µÄ-³Äåù ²¿å̽Ļ®¿µÄ»²¬lò
»¯Éå ާĻ´¿µÄ²Â¬§ÄÍ·«¬¿ 3°´·«µÄ-³Ä峧Äù ÌɵÄÕlò^µ£
Þ¿ª¿²lâ ÌɵĮ³Ä廬¿ò ¬-Äß·³Ä¯¿å´Ó «å Þµ·« ÌɵÄÍÉl®
¬¿»°;òþ µ_²Ä ³¬·â´ « µÄÌl ³" ¿ µ²Ä â´²Ä âµ²Äâ´ ²Äâ ²âl °;´¿¬lò Þ¸¿
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ßÓò^¯-®¿»µ¿½Äå»´¿µÄ»ß¿½Ä ¯²Ä³¿»²Õl¬ ò §Äþ Þ¸¿ ³»µ{³²°Ä²â l


ßÓµ·« ¬½Ä 廲»ß¿½ÄŒ µ·¬Ä ̿嬧Äþ Þ´µÄÌlµ »¬¿½Ä »©"åµ· «
ÍÉl§x ´â ·« ³®ÕlòÞxå þ ¯x»3°¿Õ{½Ä ¯»´¿µÄ ³»3°¿´·« µÄ®»¬¿ò Þµ
»³»³òµ·« ͵Į³Ä嬿»°;òþ Ò·«½Ä»ß¿½Ä ³»3°¿®»µ¿½Äå´¿åù ߪÓòÕÓÕlò®
³´¿åÍ·«•°Âå -µ¿å³{¿å^µ¬§Äþ »³»³µ 3°²Ä»ß¿Ä»¬¿ò Þµ -·¬ÄÍå·«
•°Âå ®É¿3°²Ä¯É¿å¬§Äþ
»Ð»Ð ®É ¿µ·« 3°²Ä•°Â å»Õ{¿ò»³¿ò»Õ[¬§Ä þ ³´·« µÄÞx åþ »³»³
µ·«§¬ Ä ·«½Ä µ_²Ä³²lâ »²¿µÄ̰Ĭ-Ä»Õ;µÄ ¯É¿å»Õ[¬§Äù ³´·«µÞ Ä xåþ
ާĵ{³" Þ3°²Ä´¿¯´lÍ·«®½Ä ß3°½ÄåÐ{¿å»¬¿ò³" ß»®å»°[
3°²Ä´ ¿¬¿þ Þ3°²Ä´¿¬lò»²â µ· « µ_²Ä ³ ³"¬Ä³· °;»¯å¬§Äþ Þ®lâ
¬x»¬Éµ Þµ·«»°Éâ•°Âå ß·³ÄÌl©½Ä´¿»¬¿ò Þ ¯¬·´-Ä»²¬¿þ Þ®lâ
¬-ĵ·«§Ä´Ó«å´ªÄå 3Õ-Ä3Õ-Ä»¬¿µÄ°x´þâ ·«
µ_²Ä³¬·â´ « ªÄå Í®¿©²Ä Õ{µÄÕ{½Äå»3°å°½Äò »ÍåÌ·«åù »Íå¯É½Äå
ß¿åÕ{½Ä嵫^µ¬¿»°;âþ ®µÄ¬-Ä°¬Ä»´¿µÄ»²»¬¿ò Þ ²¿´²ÄÌ´¿
¬§Äþ ^µµÄ-É°Ä3°±¬Ä®ªÄ»´åù ͲÄ3°±¬Ä»´å »¯¿µÄÒ·«½Ä´¿¬§Äþ
¬3ЪÄå3ЪÄå²lâ Þ³{µÄÒ"¿ 3°²Ä^µªÄ´½Ä´¿¬§Äþ
¥Þ -ôÐ{¿åÐ{¿åÕ{½Äå »Í廯¿µÄ°;¬§Äþ ³®ÞxåµÉù ß3°½ÄåÐ{¿å
´¿»¬¿ò Þ »^µ¿µÄ´¿¬§Äþ »¯®³"¿µ·« »^µ¿µÄ¬¿³¸«¬ÄÞåx þ Þ
ÍÓ« å3ЬÄÕ {µÄ Õ{Ì¿å¬lò ³O»´å³"¿ ³»¯®³"¿µ·« »^µ¿µÄ¬¿þ
¼;»^µ¿½Äò »Íɳ{±·å»¬É ¬¿å¬lò^µ¿åµ ³O»´åµ·« ¦É¬Ä3°²Ä´¿¬¿þ
´³Äå³"¿ ³»¯Ð·â « Þµ ߿嬽Äå´¿¬¿µÉ§òþÄ ³O»´åµ·«©½Ä»¬¿ò³" Þ
-·¬Ä»´Ç¿òÕ{´·«µÄ¬¿£
³»¯»µ¿½Äå ³»°{¿µÄ»µ¿½Äå Þ¬-Ä»§¿µÄ -·¬ŒÄ µÂå°Ó»« ¬É»´þ
µ_²Ä³¬·â³« "¿ ½·«ß¿åÌµÄ ®§Ä߿寲Į»¬¿ò³´·«ù µ»´åÍ·«åŒµÂåÞµ·«
ßÕ{-Ä°·«Õlò®¬§Äþ
ßl¯ªÄ»´¿µÄÌ· Þµ ³O»´åµ·« -Él¬¿þ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Þß«· ïí

øì÷
µ_²Ä³¬·â « »µ{¿½Äå•°Âå´·â « ÞÉâß
l ¯Âå¯Âå ®^µ»¬¿ò Þµ »³å¬§Äþ
¥³½Ä嬷⠫ ÞÉ®â l •°Âù ޿͵Ĵ«°Ä^µ³´lþ Þµ·« »3°¿^µ-³Äå£
Þ®lâ -·¬Äß¿å̵į²Ä»²¬lò ³{µÄÒ¿" ŒµÂåµ·« µ_²Ä³ ާĻ¬¿ò³"
»³ò´â®·« ³"¿³¸«¬Ä°;Þxåþ
ßl¯´·« Þµ »³å»¬¿ò ½§Ä½§Ä¬«²Äåµ µ_²Ä³¬·â « ®É¬Í Ä ·Õ« òÐl xå¬lò
µ¾{¿»´åµ·« ¯¬·®³·¬§Äþ ¥´x»´åŒµÂå ®½Ä Þ¿´«°Ä³§Äù »³»³
»³å®½ÄµÉ§Ä£ Í·«¬lò µ¾{¿»´åµ·«°;þ
Þ -· ¬Ä»µ{²°Ä»ß¿½Ä ¬-Ä »§¿µÄ¬-ij{±·å ß»3л°å´· «µÄ®
»°³§Äò µ_²Ä³¬·âß « »3л¬É߬·½« åÄ 3Ð-ij´¿^µ°;Þxåþ
ß-ĵ·«ŒµÂåµ »Ð»Ð®lâ ß´«°Äµ·« ͵Ĵ°« Ĭ§Äþ ß-ĵ·«´¬Äµ
ß»®¿½Äåß©§Ä´«°Ä¬§Äþ µ_²Ä³µ»¬¿ò ³x´¬²Äå3°Í®¿³»´å»°;òþ
¬µ§Ä ¬²Äå »µ{¿½Äå ¯x »µ{¿½Äå ¯¿åÞ©µ· « -É ² Äâ ´ .¬Ä• °Âå ß3°½Ä
»´¿µµ·« Ì·«å»Ð¿µÄ©½Ä»®¿µÄ^µªÄòµ¿³" »µ{¿Ä3ЬĮ¬lò ßÕµÄßÕl
»¬É ®½ÄÍ·«½®Ä ¬lò 3°„²¿»¬Éµ·« µ_²Ä³¬·â «¯·´¿®¬§Äþ
ß-ĵ·«ŒµÂåµ ´«°Ä½²Äå»¬É ³»µ¿½Ä廬¿ò¬lòß»^µ¿½Äåù ß-ĵ·«
´¬Äµ ß»®¿½Äåß©§Ä³"¿ -µ¿å³°Â¬lò¯x»¬Éµ·« ³Ì·«å»Ð¿µÄÒ·«½Ä¬lò
ß»^µ¿½Äåù µ_²Ä³µ µ»´å»¬É®â l ß²¿¹¬Äß»^µ¿½Äå ޵ɧĮ¿³"¿
»3°¿3Ð-Ä^µ¬§Äþ Þ»®"³â ¿" »¬¿ò µ_²Ä³¬·âµ « ¬µ§Äµò ·« ´x-³É åÄ »µ¿½Äå
ŒµÂ廬ɴ·« ß·«µÄ¬½Äß3°ªÄò²â»l °;ò»´þ
µ_²Ä³¬·â®« â l ¸²Ä»Í¿½Ä³Ñ»¬Éµ·« Þ ³¯·®"¿°;Þxåþ Þµ ßµ½Äå
°;å»°³§Äò ß·«®"¿•°Â»´þ Þ®lâ ³{µÄ-·»¬É ²¿å»¬É´ªÄå ß·«^µ•°Â»°;òþ
¼;»°³lò Þµ -·¬³Ä µ{Þxåþ µ_²Ä³®l⠻߿µÄµ ß½§Ä¯Ó«å»§¿µÄµ·«
¯xâ ³{±·å η« åß»^µ¿½Äå ù µ_²Ä ³¬·â´ « · « °ª¿¬¬Ä»ß¿½Ä Œµ·±å-¿å^µÐ·â «
ß»^µ¿½Äå»¬É »3°¿»¸¿ ÍÓ«å³»²¬«²Äå°lþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¬-Ī³"¿»¬¿ò Þµ »µ¿µÄµ¿½½Äµ¿²lâ°lþ
¥³½Äå ¬·â « ³Â å´Ó«å»¬É ³´« °Ä^µ»¯åÞxå´¿åù ½;µ ®É ¿µ·« µ¬·
»°å̿嬿µÉù ßl¼; Œµ·±å-¿å^µUå£ ¬lþâ
µ_²Ä³¬·´
â « ªÄå ¬-Ä»§¿µÄ³{µÄÒ"¿µ·« ¬-Ä»§¿µÄ´³" åÄ ^µªÄò^µ
®½Äå²lâ ³{µÄ®ªÄ»¬É ´ªÄ´¿¬§Äþ Þµ·« ާĴ«· Ò"-į·³Ä®ò ³´lÍ·«¬lò
-µ¿å-µ·« ®"¿»²Íl³"¿°l ´Ç°Ä--ijÂå»¬É 3°¬Ä»¬¿µÄ¯É¿å¬§Äþ
µ_²Ä³¬·â « Þµ·« ß»3г»°å´·«µÄ³Þ · xå»´þ
øë ÷
¬-Ä»²â³"¿ µ_²Ä³¬·âß « ·³Ä »®.â»3°¿½Äå®Ð·â « ß»^µ¿½Äå»°[´¿¬§Äþ
ßÒ"-Ä ø îð ÷ »µ{¿Ä »²´¿¬lò µ_²Ä³¬·â»« ²®¿µ·« ß®³Äå°l ¬É§Ä¬¿ »²³·•°Âþ
¯-Ä°½Ä° ²Ä 峿´Ä»¬É²âl -· «3°ªÄ»²¬lµ_²Ä ³¬·â3« ÕÓ»´åµ· « ^µªÄò •°Âå
-·¬Ä³»µ¿½Ä åÞx åþ Þ Ì·« ½Ä»²µ{ µÉ °Ä °{-Ä »´åµ·« 3³½Ä´ ·«µÄ®»¬¿ò
µ_²Ä³ ³{µÄ®ªÄµ{´¿¬§Äþ
ާĬ¬ÄÒ·½« ij´lþ µ_²Ä³¬·â « »®.âÐâ ·« »3°¿½Äåз⠫ -Â-ËÄ®»¬¿ò¬¿»°;òþ
Þ ³¯·»ß¿½Ä ´Ñ°Ä®"¿å^µ»°³§Äò Þµ ¯·3Ð-Ļ߿½Äµ·« ¯·¯É¿å¬§Äþ
¥Þ§Ä»®.â^µ³´·´ â « l¸ù ²½Ä¬â¸ ·« ¿£
¥¸·«»´ ¼·ÌµÄ »ßå»Íå¬l»ò ²®¿µ·»« °;ò Þ®lâ£
¥ß·«¾{¿ù ¼Â³"¿ Þ¿°x»²´·â´ « ùl ³O»´å³"¿°l ½;µ»²³"¿ù ²½Ä¬â ·«»®.âÕ{½Ä
»®.â^µ£
¥ß·« Þµ´ªÄå ³Ò »š ´å»¬¿ò ³O»´å°;°l Þ®l£â
µ_²Ä³¬·â³« "¿ °-AªÄ廬ɯ§Ä^µù »3°¿½Äå^µÐ·âß « »®åµ ³ÕµÄÕÞ l l
Þµ·« ²¿åÕ{з⠫ ÕµÄÕl´¿¬§Äþ ßµ{±·åß»^µ¿½Äåµ·« Þ ¯»Þ¿»°;µÄ
»ß¿½Ä ®"½Ä å3°•°Â å ß»¬¿ÄŒ µÂå µ·« ²¿åÕ{§x®¬§Äþ ¼;»°³lò Þµ
ß-¿»^µ°Ó«»¬¿ò ³®°;Þxåþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Þß«· ïë

߯µÄ ø èð ÷ »µ{¿Ä´¿»¬¿ò´ªÄå Þ®lâ »¯É廯¿µÄŒµÂå³{±·å


Í·¬ « lò »¯É廬ɴªÄå ³Íx°ÉµÄÒ·«½Ä»¬¿ò°;Þxåþ µ_²Ä³¬·â²« âß l ¬x »²®¿
¯-ĵ·« ´·«µÄÕlò®®"¿¬§Äþ
»²®¿¯-ij"¿ Þ ³»°{¿Ä®"¿Þxåþ µ_²Ä³¬·â¯ « ·¬¿»°;âþ µ_²Ä³¬·â³« "¿
»´¿»´¿Í§Ä ÞÌ·«½ÄÐâ ·« µÉ°Ä°{-ĵ»´å¬-ÄÕ{°Ä»¬¿½Ä Õ½Äå ³»°å
Ò·«½Ä»¯åÞxåþ ß«²Ä尽ĵ»´å»¬É´ªÄå ³-·«µÄÒ·«½Ä»¯åÞxåþ
-·°°Ä ¬« å µ·« ¬-Ä»Õ{¿µÄ»Õ{¿µÄ-°· ®Ä ½Äå Þ«®¿åÕ²Äåß¬ÉµÄ µ²ÄâÌ¿å
¬lâ ßл´å»ß¿µÄ³"¿ ÞÌ·«½Ä»²¬¬Ä¬§Äþ ß´«°Ä»¬É ³{¿å»²´·â «
»3³å»¬É´ªÄå Þß²¿å ³µ°ÄÒ·«½^Ä µÞxåþ ³{µÄÕ«åÓ »³Éå3Ð53Ð5ŒµÂåÒ"-¯ Ä É§Ä
µ·« ¬É²ÄâÕ{±·åÌ¿å¬lò Þ®lâ ³»µ{³²°Ä³{µÄÒ"¿ŒµÂåµ·«°l 3³½Ä»²®¬§Äþ
-µ¿å¯·°Ä»3°¿Õ{½Ä¬â l Þ¸¿ Þ¿-µ¿å³" ¯·°Ä³»3°¿»¬¿òÞxåþ
µ_²Ä³¬·µ â « ·« ´Ç°Ä--ijå ´Óå« »¬É ´«°ÄÐâ´
·« ªÄå ³¬·«µÄ¬É²Ä廬¿òÞåx þ
µ_²Ä³µ»¬¿ò ÌxÌl®l-·«»²¬lò Þ®lâÒѬÄÕ³ÄåÒ"-Ä´.¿^µ¿åµ ÌɵÄ
´¿³§Äò -µ¿å»¬Éµ·« »^µ¿µÄ®â-ÉÓ É¿ »-¿½Äò-¿å»²³·¬§Äþ ¼;»°³lò Þ¸¿
հĬ·«å¬·«å»¬¿½Ä ³»3°¿»¬¿òÞxåþ
¬µ§Ä»¬¿ò Þ¸¿ ³{µÄ-·´Ó«å´Ó«åµÉ§Ä¯´·«´ªÄå 3Ð-įɿ啰Â
³Ñ¬Ä´¿åþ
Ϋ°Ä®"½Äß3³±»¬³¹w¦½Äåù ïççë Õ«Ò"-Äù »Ð»Ð¿Ä©;®Â´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

¯³Âåµ»´å
øï÷
µ_²Ä³ ½·«Õ{½Ä»²³·¯ªÄþ ®½ÄÌl¬É½Ä ¬½Äåµ{°Ä °·¬Ä»´"¿½ÄÌ¿å®
»¯¿ »©¼²¿¬-ÄÕ«Ò"½Äò ½·«Õ{½Ä¯ªÄþ
½·«¬§ÄÍ·«¬¿ ³{µÄ®ªÄµ{³"´¿å ›þ
³{µÄ®ªÄ³µ{Þl ½·« Õ{½Ä»²³Ñµ ßÕӮյĴ" ¯ªÄþ Ì·«½Ä»²®½Äå
´ªÄå ½·«Õ{½Ä¯ªÄþ ´³Äå»´Ç¿µÄ®½Äå´ªÄå ½·«Õ{½Ä¯ªÄþ ß·« › Þ¿°l´«°Ä
´«°Ä µ_²Ä³ ½·«Õ{½Ä¯ªÄþ
¯·« ò»¯¿Ä ³{µÄ®ªÄ³µ{ ›þ ³µ{ ›þ ³µ{°;þ
´ªÄ»Õ{¿½Äå©¬É½Ä ÕÓ-¿åÕ{µÄ¬«· 3ò нÄò ¬-ÄÍ«· ²ò ¿µ{½Ä»²¯ªÄþ Ò"´å«Ó
¯¿åµ»¬¿ò »°;µÄ3°lµÉlߵĻ²³"¿ »¯Õ{¿¯ªÄþ »Í¿µÄ¬ªÄ®¿³l-ò É¿
-¿®Éµ³Ä {¿å»°[¬É½Ä ³»®®¿»¯¿ °Ó»« ¬É »®å3Õ-Ä»²³·¯ªÄþ Ì·«°«³Ó {¿å¯ªÄ
µ_²Ä³ß¬ÉµÄ ²·³·¬Ä°Ó«³{¿å 3Ð-ij´¿3Õ½Äåµ·«»¬¿ò »^µµÉl®¯ªÄþ
®½Ä¬½É åÄ ³" ÕÓ-¿åÕ{µÄ¬«· µ
ò «· ´Ç±·©â µ
" ¯
Ä ³· åÄ ÍªÄåÕl®ò »¯¿ ³·²åÄ µ»´å
¬-Ä»§¿µÄß¬ÉµÄ »³Ç¿Ä´½ÄòÕ{µÄÍ·«¬¿ Þ¿´lþ ާij"¿´lþ
¬-ÄU嬪Ä廯¿ ¯³Âå ›þ Þ©º ßÌÂåµ{²ÄÍ²Ä³Ñ ›þ Ò"´Ó«å
¯¿åº ÕÓ-¿åÕ{µÄ³{¿å ›þ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

-¿®ÉµÄ³{¿åµ·« ß°·«½Äå°·«½Äå Í«¬Ä3Ðl´Ó«å»Õ{µ¿ ²Ó®Óͯ·« ò °-Ä»°;µÄ


´·«µÄ¯ªÄþ
¥¯³Âå ̳½Äå-¿å»¬¿ò³´¿å£
ßÕ²ÄåÌl©½Ä´¿»¯¿ »³»³òµ·« ²¿µ{½Ä-¿É ´"³Äå^µªÄò•°Âå ÒѬÄÕ³Äå
µ·« зµ·«µÄÌ¿å´·«µÄ¯ªÄþ »³»³¯ªÄ µ_²Ä³µ·« ¹Î«³-·«µÄ¯´·«Ò"½Äòþ
¥³-¿å®»¯åÞx峸«¬´ Ä ¿åù ´¿»´ù »³»³²lâ߬x-¿å®»ß¿½Ä£
µ_²Ä³ »Õ;½Äåµ·« Õ;®³Äå°-Ä´·«µÄ¯ªÄþ »³»³òµ·« -µ¿å¬-Ä´Ó«å³"
³»3°¿Þx師´ªÄå ÍÓ«å3ЬÄ̿寪Äþ
¥¯³Âå °{½Ä廲¬§Ä³¸«¬Ä´¿åù »³³·«å¯x¬«· òß³· Ä »³»³²l⠯ɿå
´ªÄ^µ³§Ä»´£
µ_²Ä³ ³{µÄ´ Ó« åß^µªÄ òµ· « ²Ó ®Ó»°[³" Ò"½ÄåÍ °É ½ÄòÕ{°ÄŒµÂåͯ·« ò
°·« ò°-Ä´·«µÄ°;¯ªÄþ
¯³Âå ާĵ·«³" ³¯É¿åÕ{½Ä°; »³»³þ Ò"½ÄåÍ°ɽÄòŒµÂåµ·«^µªÄò•°Âå
¯xâµ·«¯¿ ´É³Ä廲°;®»-»¬¿òþ
ß»°[©¬Äßµ{Y »´{¿ò®®l »l °[¬É½Ä ÐηЫ ®lµ{»²¯ªÄò ÍÓ°½Ä³{¿å3нÄò
´x³³¿°Ó«»°;µÄ»²»¯¿ µ_²Ä³µ·« »³»³ ³{µÄ»-¿½Äå³Ì·«å°;þ Õ;¬·«½Äå
´·´ « ªÄå ó
¥´"´°" °»´å »²-³Äå°;¯³Â宧Äþ ׬V· ²ËA Ü²Ó Îx°Ó ó ³·²åÄ ³¬·« ò®â l
Ë-A¿µ¿å ßͽÄå¬lòþ ³·²Äåµ»´åÍ·«¬¿ ›£
ß-®"·¯ªÄò -µ¿å®"ªÄŒµÂåµ·«´ªÄå ³»3°¿°;þ Õ«¬½Ä-ɲÄåµ·« ´µÄ
Ò" -Ä޵Ļ̿µÄ• °Âå »3Õ¬É l»´¿½Ä åÕ{Ì·« ½Ä»²»¯¿ µ_²Ä³»Þå¬É½ Ä
»³»³ ´¿Ì·«½Ä¯ªÄþ
¥¯³Âå › ³²µÄ3Ð²Ä ©½Äå´·«µÄÎÓ«³"¿ Ϋ°Ä®"½Ä¯É¿å^µªÄò³§Äù ¸½Ä²®Â
-²¿å¼;å®lâ µ¿å»´ ¯·°Ä»µ¿½Ä嬿°l¬lò£
»³»³µ »Õ{¿ò»¬¿ò µ_²Ä³ °·«½·«Õ{½Ä´¿¯ªÄþ »³»³®§Äù ¯³Âå
ß»Õ{¿ò³ÕÓÕ{½ÄÞxåþ ßη« µÄ°lÕÓÕ{½Ä¬§Äþ η« µÄ°-Ä´·«µÄ¶ ߯¿å»¬É
²¿µ{½Ä¯É¿å´Ç½Ä Ò"´Ó«å¯¿åµ°; ³{µÄ®ªÄ»¬É ¯É²Äµ{´¿Ò·«½Ä¯ªÄþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯³Âåµ»´å îï

¥»³³·«å¯x ©§Ä´¿¬lò Þxå°;¬·¬Í Ä ½Ä»´å ¯·°Ä´"¬¿°l ¯³Âå®lþâ


»³»³³"¿Õlò³´·« ò°lþ ¼;»°³lò ³²µÄ3вĵ{³" ¯³Âå-·¬ÄŒµ·±µÄ ߬x¯É¿å
©§Ä³§ÄÍ·«•°Âå ›£
Þ¿´· « ò³{¿å ¯·¯ ·¯ ¿¯¿ŒµÂ å ´·« µÄ »´{¿»²®¬¿´l »³»³þ
¯³Âå³"¿ ¼;»¬É ³´·«ß°ÄÞxåÍ·«¬¿ »³»³¯·¯¿å²lþâ
µ_²Ä³ÌÓ³" -µ¿å¬-Ä´Ó«å³Ç ÌɵĻ°[³´¿»¯å3Õ½Äåµ·« »³»³
»µ{²°Ä¸²Ä³¬x°;þ ß^µ½Ä²¿¯µÄ3°½ÄåÒ"½Äò߬x µ_²Ä³ -¿^µªÄò-¿å°Él
»°[³" -¿®ÉµÄß°·«½Äåß-³{¿åµ·« 3вÄâµ{µÄ^µªÄòÎÑ»²3°²Ä¯ªÄþ µ_²Ä³º
³»®®¿»¯¿ ¹{Â^¯»³ŒÌ°ӫ ß-ß²»´å³{¿åµ·« ßÜ·°¿, §Ä »Ð¿Ä»²¯ªÄþ
-¬«®²Äå°Ó«»´å³{¿å µÉ½Äå͵Ĭ²Ä嵿 ÍÉl̿廯¿°Ó«µ·« »³»³ »½å
-·«µÄ^µªÄò»²°;¯ªÄþ Ì·«°Ó«µ·« µ_²Ä³µ ß®·°Ä³lò°Ó«¬x¸« ß³ªÄ»°åÌ¿å
¯ªÄþ
£³²µÄ3Ð²Ä Î«°Ä ®" ½Äµ ß3°²Ä»Æ婽ij§Äþ ¯³Âå µ·« ßl¼Â°;¬·¬Ä
³{±·å»´å ©§Ä»°å³§Äþ §x³§Ä³¸«¬Ä´¿å¯³Âå£
µ_²Ä³µ·« ¹;©²Ä»´å»¬É ©§Ä»°å-Ëĵ´·« ß»³å³{±·åÒ"½òÄ »³»³µ
»³å´¿¯ªÄþµ_²Ä³ ³{µÄ©²Äåµ·« »¯»¯Õ{¿Õ{¿ -·«µÄ^µªÄò•°Âå »³å»²
»¯¿ »³»³ò³{µÄ´ Ó« å³{¿åº -xå -³Ä å®·°Ä»¬Éµ·« µ_²Ä³ ®½Ä³Í·«½Ä®l°;þ
³{µÄ´.¿µ·« Õ{´{µÄ ¼«¬·§ßŒµ·³Ä »Õ;½Äåµ·« Õ;®³Äå´·«µÄ³·3°²Ä¯ªÄþ
»³»³¯ªÄ µ_²Ä³´µÄß-Ó«µ·« ¬½Äåµ{°Ä-É¿ Í«¬Äµ·«½Ä´¿°;¯ªÄþ
¥¯³Âåµ·« »³»³Õ{-Ĭ§ÄµÉ§Ä£
µ_²Ä³´ªÄå »³»³òµ·« Õ{-įªÄþ ¯·« ò»¯¿Ä µ_²Ä³ ³ÕÓ-¿åÒ·«½Ä»¯¿
»´"¿½Ä°·¬Ä³Ñ¬-ÄÕ«µ·« »³»³´«°Ä»²¯ªÄþ ¬-ÄU嬪Ä廯¿¯³Âå³·« ò
µ_²Ä³ºÍÒ/³{¿åß¿å´Ó«å´·«´·« ´·«µÄ»´{¿Õlò»¯¿ »³»³¯ªÄ µ_²Ä³
ß¬ÉµÄ ´É¬Ä´°ÄÕɽÄò³{¿åµ·«»¬¿ò ³»°åÕlò°;þ »³»³Ò"½Äò߬x ®"½Ä¯²Ä
ŒµÂå3°½Äå´¿Õlò®»¯¿ µ_²Ä³º ´«°Ä»Í¿½ÄÕ{µÄ¬·«½Äå »³»³º ÍÓ«å3ЬÄ
Õ{µÄ³{¿å¯¿ 3Ð-ÄÕlò®°;¯ªÄþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ_²Ä³ Ò"´Ó«å¯¿å»®å®¿³"¿ ©½Ä»®¿µÄÍÓ«å3ЬĻ°å»²¬¿»¬¿ò


»³»³ ³¬®¿åÞxåþ
øî÷
µ_²Ä³º ³{µÄ©²Äå®·°Ä¬É½Ä ¯x¯ªÄ ß3³lÕ·«¬É§Ä»²¯ªÄþ
¯xÒ"½Äò µ_²Ä³^µ¿å³"¿ ß3Ð5»®¿½Ä -Ó°§ÄµÓ«å»´å ß3³l® "·¯ªÄþ
¬-ÄÕ ;¬-Ä ®Ó³" ¿»¬¿ò ¯xµ Ò"½Äå͵· « Õ{-Ĭlòß»^µ¿½Äå »3°¿¯ªÄþ
Ì·« ßÕ;¬É½ Ä µ_²Ä ³µ Ò"½Ä åÍ塃 ½Äò»´å¬-Ä°É½Ä ò 3Ð-Ä ¯É¿å¬¬Ä¯ ªÄþ
³·² Äåµ»´å¬-Ä»§¿µÄ¯ªÄ ¯x ³µ· « ¯x³ Ò" ½Äå ÍÂÒ "½ Äò ¬x ¯ªÄ ¸«
̽Į¯ªÄòßÕ;»´¿µÄ ß»°{¿ÄÍÓ«åßÕ{·²Ä®"·³ªÄ³Ì½Ä°;þ Ì·«Ò"½åÄ Íµ·«
²³ÄåÎѵ
· Ä´¿³ªÄòßÕ{·²Äµ«· »-¿½Äò-¿å®3Õ½Ä寪ĴªÄå ®½ÄÕ²« -Ä ®¿»µ¿½Äå
´"ºþ
µ_²Ä³ Ò"½Ä åÍ°ɽ Äò 3Ð-Ä ¯É¿ 嬬įªÄòß Õ;¬·« ½Äå »³»³¯ªÄ
˧{¿Ëij"5å¬-Ä»§¿µÄ 3Ð-įªÄÍ·«3Õ½Äåµ·« »³ò̿嶳®°;þ ˧{¿Ëij"5å
¬-Ä»§¿µÄµ ¯xâ°²ÄåÕ½ÄåÌl³" °²Äå¬-İɽÄòµ·« ´É§Ä´½Äò¬µx »°åÕxå
³ªÄ³¸«¬Ä»^µ¿½ÄåÒ"½Äò Õ°ÄͽÄͽĬx¯ªÄò -µ¿å³{¿åµ·« »³»³ Õû
Õû»3°¿¯ªÄþ ¯·« ò»¯¿Ä °²Ä尽ĺ ªÉ¬Äµ·«½Ä廲³Ñµ·«»¬¿ò ˧{¿Ëij"5å
»³»³µ ³3³½ÄÕ{½Ä¸²Ä »Í¿½Ä»²Õlò¯ªÄþ
¬¹·«åº äÕ{-įxⴵĻͿ½Ä# µ¾{¿-¿ß«°Äµ»´å^µ¿å¬É½Ä ªØ°Ä
̿廯¿ Ò"½åÄ Í°²Äå»3Õ¿µÄ»´åµ·« »³»³µ »Õ{³É Ð{µÄÍå °-ÄÕò¯ l ªÄþ
´x¬-Ä»§¿µÄ³¿" ß3Õ¿å¯x¬-Ä»§¿µÄ²â l °¬Ä¯µÄ•°Âå Šµ½Äåµ{²Ä
®-ÄÕlò¬lòß®¿Í·«®½Ä °²Äå»3Õ¿µÄµ»´å´ªÄå 3³¬ÄÒ·«å¬¬Ä^µ°;¬§Ä
»³»³®§Äþ
®½ÄÕ²« »Ä ²1»´å¬-Ä»²1µ 3³¬ÄÒå«· -É¿ ´µÄÕ®Ó §xÕò®l »¯¿ ²Âª±· »®¿½Ä
Ò"½ÄåÍÂÐxå½Ó«µ»´å¯ªÄ µ_²Ä³ß¬ÉµÄ ß³"¬Ä¬®°-AªÄå¬-ÄÕ« 3Ð-Ä°;
¯ªÄþ Ì·«°²Äå»3Õ¿µÄ»´åµ·« Õ·«å²³Ä廲-ËÄ ¬-ÄÕ{·²ÄÕ{·²Ä³"¿ »³»³»¬Éâ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯³Âåµ»´å îí

¯É¿åÕlÐò åx »´¯´¿åþ µ_²Ä³º ß·°ÕÄ ²Äå²Ó®³Ó {¿å¬É½Ä ³{µÄ´å«Ó »°;½Äå³{¿å-É¿


®"·»²¯´·« ߯µÄÎ"5µ{°ÄÕlò®¯ªÄò »²1»²1ªª ®µÄ»°;½Äå³{¿å-É¿ ›þ
3°¬½Äå¬ÓÕ;å»Þ¿½Ä»°[³"¿ ´Ñ°Ä®"¿å»²»¯¿ ß«²Ä崵ĺ ß®·°Ä
³{¿åµ·« »½å^µªÄò®½Äå µ_²Ä³º ß®·°Ä³{¿åµ·« ®"¿»ÐÉ»²³·°;¯ªÄþ
µ_²Ä³º ß®·°Ä»°;½Äå³{¿å-É¿¯ªÄ »³»³ò´µÄÌl³"¿ ®"·»²»^µ¿½Äå ¯·®
»¯¿ßÕ; »^µµÉlÐɧĻµ¿½Äå¯É¿å°;¯ªÄþ
§Õ«ßÕ{²· ¬ Ä É½Ä µ_²³Ä »³Ç¿´ Ä ½Ä»ò ¬¿½Äò¬³·»¯¿ß®¿³"¿ ß»¬¿½Ä
°Ó¬°Ä¶ ³·« 廵¿½Äå µ½ÄŒ µÂå ͯ· « ò °{Ó¯²Äå¯É¿åÒ·« ½ÄÕÉ ½Äò°½Ä 3Ð-įªÄþ
¯·« ò»¯¿Ä µ_²Ä³¯ªÄ ½"µÄ¬-Ä»µ¿½Ä ³¸«¬ÄÞl ´x¬-Ä»§¿µÄ 3Ð-Ä»²
3Õ½Äåß¬ÉµÄ ´É¬Ä´°Ä-É¿ °{Ó¯²ÄåÕɽÄò ³®"·°;þ
¥¯³Âå»® › սĩ½Äå®Â´¿¬§Ä£
»³»³ò´"³åÄ »ß¿Ä´µ «· ¯
Ä »Ó ^µ¿½Äò µ_²³Ä ß»¬Éå³{¿å ´²ÄÐâ {°Ä »°{¿µÄ
µÉ§Ä¯É¿å¯ªÄ þ ®½Ä ³" ¿ ´Ñ· µÄÕ²lÕ« ²Ä¯ªÄþ սĩ½Äå®Â¯ªÄ µ_²Ä³º
ßսij½ÄÍÓ«å ¯x½§ÄÕ{½Äå 3Ð-įªÄþ Þ¿°l3Ð-Ä3Ð-Ä µ_²Ä³ ®½ÄÐɽÄò»Ð¿µÄ
ÕÉl°-ÄЫ· ò ´x¬-Ä»§¿µÄ ß²¿å³"¿®"·´¿3Õ½Äå¯ªÄ ®§Ä»³¿®3Õ½Äå̵ݽÄ
¬²Äз«å®"·°;¯ªÄþ
¥¯³Âå ´¿»´ù սĩ½Äå®Â ÛªÄòÕ²ÄåÌlµ »-¿½Äò»²¬§Ä£
Õ;¬·«½Äå´·«°l սĩ½Äå®Âµ·« ¯³ÂåßÕ²ÄåÌl ´.¬Ä»°å°;´¿å »³»³
®§Äþ ¼;³"³¸«¬Ä »³»³ò»®"â³"¿³¸«¬Ä¬lò ¬-Ä»²®¿³"¿ ¯³Â嬷« ò »¬ÉâÍ«Ó
°;®»-þ
ß·°Ä®¿³" ´xå´lÌ•°Âå »³»³ò»²¿µÄ¯·« ò ´·«µÄ´¿Õlò¯ªÄþ
¥ß³É²Ä£
սĩ½Äå®Âº ßÓò߿寽Äò »®®É¬¯ Ä ÓÒ½" Äò ³{µÄ´Ó«åß^µªÄò¬½É Ä µ_²Ä³
¯ªÄ ¯²¿å-®¿»µ¿½Ä寪Äò ¼ûÄ®¿® ¯³½Ä½§Ä¬-Ä»µ¿½Ä3Ð-į¿É å°;
¯ªÄþ
¥²½ÄЬÄз« ò ³¹w¦½Äå»¬É ´¿°·« ¬ò ¿ù »®¿ò ›£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»³»³ 3³½Ä¯¿»ß¿½Ä -¿ß«°»Ä ¬Éµ«· Õ°Ä^µ³Äå^µ³Äå Õ;®³Äå»°å´·µ « Ä


3Õ½Äå»^µ¿½Äò µ_²Ä³ß¬ÉµÄ »³Ç¿Ä´½ÄòÕ{µÄ ¬-Ä-Ó«¬-Ä®¿ ³°;»^µ¿½Äå
¯·´·«µÄ®¯ªÄþ
¥ß³É²Ä ³»²1¬«²Äåµ ½;¬·« òß·³Ä³"¿ ÌÓ«Õ{±·½Äåß»ÕÉ ^µªÄò^µ¬§Ä£
սĩ½Äå®Â »3°¿»¯¿-µ¿å©"µÄµ«· »³»³³¯·Ò½«· ¸ Ä « µ_²Ä³ ³Ì½Ä°;þ
»³»³Ò"½ Äò µ_²Ä³¯ªÄ ´x ¬-Ä »§¿µÄ º »®"â ³" ¿°½Ä ß³ªÄ© "µÄµ·«
Õ°Ä ¬ªÄ¬ªÄ ¯Ó«å¶ ®§Ä°É lÐÉâlÕlò Ðxå°;¯ªÄþ °;å²°Ä »¯¿ »³»³ò»®" â³ "¿
սĩ½Äå®Â Þ¿µ·«³Ç »3°¿¶³3Ð-Ä°;þ
սĩ½Äå®Â-µ¿åµ·« -·¬Ä³©½Ä-¿å»´¸²ÄÒ"½Äò ³¹w¦½Äå-¿®ÉµÄ³{¿åµ·«
´"²^Ä µªÄò»¬¿ò ä¯Â¬¿Õ«²-Ĭ²Ä# ¦¿¬Ä©½ÄÕ²Äå°Ó«³{¿åµ·« »¬É⮯ªÄþ
¥µl › ¯³Â嬷« ò -µ¿å»3°¿^µUåù ߲Ĭ ´µÄ ÐµÄ ¯É¿ 寫°Ä
´·«µÄU峧ģ
ßÓ^ò ¯Ì·¬Ä´²Ä1-¿É »³»³òµ·« µ_²Ä³ »³¿ò^µªÄò³·¯ªÄþ X¯·« ò»¯¿
ßÕɽÄòß»®å³{±·å »³»³»°å´·³Äò³ªÄ¸« µ_²Ä³ ´Ó«å©»³Ç¿Ä´½Äò³Ì¿å°;þ
¥¬-Ä»² ò¬«²Äåµ ÌÓ«Õ{±·½Äå ½;òÍ´¿¬§Ä£
»³»³¯É¿å´Ç½Ä¯¿É åÕ{½Äå սĩ½Äå®Âµ »´¯Ó»´åÒ"½òÄ -µ¿å-¯ªÄþ
³´Ó«³´lÒ½" Äò »³»³©½Ä¯¿É 宿 ¬ÓÕ;å»°;µÄµ·« µ_²Ä³ ´"³Äå^µªÄò³· ¯ªÄþ
»³»³¯ªÄ Õ²Ä åÍÂå »²¿µÄµÉ§Ä³ " »Õ{¿½Äå ^µªÄ ò¬¬Ä»¯¿ ³·² Äå³
³{±·å³¸«¬Ä³"²Ä寷´{µÄÒ"½Äò ´·°Ä3°¿³´Ó« 3Ð-Ä»²¯ªÄþ
»3ÕÐ{¿å ´µÄÐ{¿å³{¿å »ßå-µÄ¬«²Ä®½Ä´{µÄ ÒѬÄÐ{¿å³"¿ -µ¿å
-»¬É ÍÉâß Ó »²¯ªÄþ
¥ÌÓ«Õ{±·½Ä åµ ²½Ä ²â l ß®³Äå »¬ÉâÕ{½Ä¬§Ä¬lòþ ²½Ä²â»l ¬Éâ• °Â å®½Ä ¯x
ÍÓ«å3ЬÄÕ{µÄ¬-ÄÕ«Õ« Õ{³§Ä´·« ò´ªÄå »3°¿¬§Ä£
¯x º ³¿»^µ¿»¯¿-·¬Ä Ü¿¬Ä µ·« µ_²Ä³ ¯·¯ªÄþ µ_²Ä³Ò"½Äò
³»¬Éâ´ªÄå ¯x¬-ÄÕ«Õ« ÍÓ«å3Ьij"¿ ß³"²°Ä ½Ä3Ð-įªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯³Âåµ»´å îë

¥Þ§Ä´·»« ¬Éâ³"¿´l¸¿ù ½;òµ·« »³»³µ ß·³Ä̵


l µ·« »°å³ÌɵÄ
Þxå£
¥²½Ä -ËÄå-¿å•°Âå ¬-ÄÕ«Õ«»3°¿¸¿ù ߲ĬÂÌɵĴ¿®½Ä Þ¿³"3Ð-Ä
´¿³"¿ ³¸«¬Ä»¬¿òÞxå£
»¯É åµ{l »²»¯¿ µ_²Ä ³º ¯¬š· ³{¿åµ·« սĩ½Äå®Â µ ß¿å³´·«
ß¿å³® 3Ð-ĸ²Ä®"·¯ªÄþ
¥ª è ²¿®Â ² lâ ç ²¿®Â ^ µ¿å ß· ³ Ä » ®" â µ · « ´¿Õl ò ´ · « ò ¯x â µ · «
½; ›£
-µ¿åµ·« ß3³²Ä»3°¿´{µÄÒ"½Äò »³»³3°²Ä´¿Õ{·²Äµ ß«°Ä³·¯É¿å
¯ªÄþ »³»³Ò"½Äò սĩ½Äå®Â¬·« ò -µ¿å»µ¿½Ä廲-Ëij"¿ µ_²Ä³-·¬Ä¯ªÄ
ª è ²¿®ÂÒ½" òÄ ç ²¿®Â^µ¿å¯·« ò »3°å´.¿å»²³·°;¯ªÄþ
øí÷
¥¯³Âå ¼Âª¬Â¾Éµ ¯³Â匵·±µÄ¬lò ̸» Ô¿-¬ Ͳ±© ±º Í°®·²¹
µ¿å»´ ^µªÄò³§Ä³¸«¬Ä´¿å£
¼Â¬-ÄÕ;»¬¿ò »³»³òµ·« -·¬Ä´·«´µÄ® »Õ;½Ä媷¬Ä3°´·«µÄ¯ªÄþ
»-¿½Äò-¿å®3Õ½Äåß´«°Ä¯ªÄ -µ!²Äâ»°;½Äå³{¿å-É¿µ·« »®¬ÉµÄ®¯ªÄÒ"½Äò
¬x°;¯ªÄþ ¬·«½Äµ°Ä²¿®Â³" ª è ²¿®ÂÌ·«å¯Ó¯ªÄ ßµ{§Ä»´¿½ÄÍÓ«å
ÌÉµÄ »°[´¿¯ªÄ þ µ_²Ä³ßÕ²Äå3°¬½Ä åµ·« Ðɽ Äò¶ ³¿µ{5®Â³Â å»®¿½Ä
»ß¿µÄ³" ´³Äå³Í¯·« ò ^µªÄò»²³·¯ªÄþ ^µªÄ´½Ä»ßå3³»¯¿ »³»³ò
Þ«®¿å®"·Õ·«å¯Óµ·« ^µ¿å®•°Âþ
¯x ¼ÂßÕ{·²Ä»®¿µÄ´¿´Ç½Ä »µ¿½Ä峪Äþ »³»³ Þ«®¿å®"·Õ·«å´Ç½Ä
²¿®Â©µÄ»¬¿ò ß²ªÄåÍÓ«å^µ¿¬¬Ä¯ªÄþ µ_²Ä³®½Ä»¬É ¬Ì·¬ÄÌ·¬Ä
Ò"½Äò ´³Äå³»°[µ »µ¿½Ä»´å»¬É µ·« ³´É¬Ä¬³Äå ^µªÄò»²³·¯ªÄþ
¯· « ò»¯¿Ä ³ªÄ ¯ªÄò»µ¿½Ä »´å¬-Ä»§¿µÄ»§¿µÄµ³" µ_²Ä³ º
ßÕ²Äå 3°¬½Ä婵·« »³¿ò³^µªÄò^µ°;þ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»^µå-ªÄÌ« ߳ǻ©¯Ó ^µ¿å´·«µ®Ä ¯ªÄþ µ_²Ä³®½Ä³"¿ ©³Ä岪Äå


¯É¿å¯ªÄþ ²¿®Âµ·« µ³²Ä嵬²Äå ^µªÄ´ ò ·«µÄ»¬¿ò ª ç ²¿®Â³¬Ä¬½Äå
®"·»²•°Âþ
¥¯³Âå › »³»³ »Õ;½Ä廲¿µÄ´·« ò ßÕ²ÄåÌl Õû©½Ä´lU" 峧Äù ¯³Âå
¬Â¾ÉÂ^µªÄòÕ{½Ä^µªÄò»²¿Ä£
»³»³òµ·« 3°Ó±å3°´·«µÄ-ËÄ µ_²Ä³®½Ä³"¿ »°;ò°;å¯É¿å¯ªÄþ ßÕ²Äå
3°¬½Ä婳"¿ ®°Ä³»²»¬¿òÞl 3ÕÓ©½ÄåÌl¯·« ò ͽÄåÕlò¯ªÄþ 3ÕÓ¬ÓÕ;廯¿ò³"¿
Õ{·¬Ä ÎÓ «¯¿ Õ{·¬Ä ̿寪Äþ µ_²Ä ³¯ªÄ Þ¿³" -ËÄå -¿å³»²»¬¿òÞl
¬ÓÕ;åµ·«ÐɽÄò¶ ß3°½Ä¯·« ò ÌɵĴ·«µÄ°;¯ªÄþ
³¿µ{5®Â³Âå»®¿½Ä»ß¿µÄ³" ´Ñ°Ä®"¿å³Ñ³{¿å^µ¿å³"¿»¬¿ò ¯x³®"·°;þ
¯x Þ¿´·« ò³´¿¬¿´lþ սĩ½Äå®Âµ»¬¿ò »3°¿3Ð-Ļ߿½Ä»3°¿³ªÄò¯x
3Ð-įªÄþ ¯x ¬-ÄÕ«Õ«³{¿å 3Ð-Ä»²´·« ò´¿åþ µ_²Ä³-·¬Ä»¬É °x´¿¯ªÄþ
Þ¿°l3 Ð-Ä 3Ð-Ä ¯xâ ß·³ į·« ò ´·«µÄ ¯É¿åз« ò µ_²Ä³ ÍÓ «å3ЬĴ· «µÄ¯ ªÄþ
»3Õ´"³Ä嬷« òµ·« ¯ÉµÄ¯ÉµÄ´³" Ä宽Äå ¯xÒ"½ò»Ä ¬Éâ´Ç½Ä ¯x⮽ÄÕ½É ³Ä ¿" »3°å©½Ä
½·«°-Ä´·«µÄз« ò ߿嬽Äå̿寪Äþ
¥¯³Âå ›£
µ_²Ä³ »²¿µÄ³" »³»³ »3°å´·« µÄ´ ¿¯ªÄþ »3Õß-Ó« ªÉ¬Ä »ÕÉ
³¯É¿å»-®²Ä Ì·²åÄ ®½Äå »³»³òµ·« ´"ªò^Ä µªÄ´ ò «µ
· ¯
Ä ªÄþ »³»³ò³{µÄ©²Äå³"¿
³{µÄ®ªÄ³{¿å3нÄò ´µÄ´µÄÕ;»²¯ªÄþ µ_²Ä³ ½·«Õ{½Ä´¿3°²Ä¯ªÄþ
¥Þ§Ä¯É¿å³´·« ò´l ¯³Âå£
»^µ¿½Äß ³Äåß³Äå Ò"½Ä ò »³»³òµ· «¯ ¿ ^µªÄ ò»²³· ¯ªÄþ »³»³º
³{µÄÒ"¿3°½Ä©§Ä »^µµÉl©³Ä岪Äå®·°Ä»¬É -ɲÄå̽Ä廲¯ªÄþ
¥¯³Â廵¿½Ä»´å ¼Â•³·±³â "¿ ³®"·»¬¿òÞxå£
¥¸½Ä ›£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯³Âåµ»´å îé

¥³»² òª»²µ »³»³ ¯x²â¯ l ɿ廬Éâ´·«µÄ¬§Äþ ¯xµ»3°¿¯É¿å


¬§Äþ »³»³òµ·« ¹«ûÄܲ³µÄ»³¿¬lò³·²Äå ³ŒµÂå¬lòþ ßl´·« ´x¬²Äå-¿å
»¬Éµ·« ¯x®ÉÓ¬§Ä¬lò£
¥ß·« › »³»³®§Ä£
µ_²Ä³ »3Õ»¬É »Õɧ·«½´Ä ¯l ¿É å-ËÄ »³»³µ »ÌÉå»°Éâ´·«µÄ°;¯ªÄþ
µ_²Ä³µ·« ¬½Äåµ{°Ä-É¿ еÄ̿廯¿ »³»³ò´µÄ»¬É ¬«²®Ä ½Ä»²¯ªÄþ
¥¯³Âå »³»³»´ ¯³Âåµ·« »§¿µ{Ä¿å¬-Ä»§¿µÄ®â´ l µÄ̵ l ·«
ߴɧĬµx »°å³ÌªÄò®µÄÐxåµÉ§Ä£
µ_²Ä³¬É½Ä ¬-ÄÕ{·²Ä´Ó«å ¯·«©"µÄ°·¬Ä»´"¿½Ä»²»¯¿ ³{µÄ®ªÄ³{¿å
¼´»¸¿ µ{ͽÄå ´¿°;¯ªÄ þ Ì· «³{µÄ®ªÄ³{¿å¯ªÄ °;åÕ{½Äåß°Ä
̿廯¿ »³»³ò³{µÄ®ªÄ³{¿åÒ"½Äò »®¿»ÌÉ嵿 ®½ÄެĬ-Ä»´Ç¿µÄ
©§Ä -ÂåͽÄåµ{´¿¯ªÄþ
¥ßÕ{·²Ä¬²Ä®½Ä »³»³ò®½ÄÕɽÄÌlµ ¯³Âå»´å ÕÉlÌɵįɿå³"¿µ·«
ÕÓ-¿å²¿å´ªÄ»°åÒ·«½°Ä ;¬§ÄµÉ§Äþ ¼;»°³lò »³»³³"¬Ä»µ{¿µÄ¬½Ä»°å
»²¬lò ¯³Â廴帿 ¬²Äз«å³lò °²Äå¬-Ä°½É òÄ ³3Ð-Ä»-Õ{½ÄÞxåþ »µ¿½Ä»´å²lâ
¯³Âåµ·« »³»³ ¯»Þ¿³¬xÞxå£
µ_²Ä³ß¯ªÄå»¬É ¬Í¬ÄͬĬ«²ÄÕ;´{µÄù Ò"´Ó«å»¯É廬É
•°· ±Í½Ä å´{µÄù »³»³ò µ·« еĬɧĴ {µÄ ÎÑ ·µÄŒ µÂå ¬½½Ä ½·«»Šµå»²
³·°;¯ªÄþ »³»³´ªÄå ½·«»²¯ªÄþ
»³»³ Þ¿´·« ò½·«¬¿´lþ µ_²Ä³µ»®¿ Õ«³" Þ¿´·« ò ³{µÄ®ªÄ»¬É
¬ß¿å¯É² Ä µ{»²®¬¿´lþ ¯x²âl»©å®´· « ò´¿åù ¸½Äò ß½Äå › ³¸«¬Ä
»¯åÞxåþ ¯x²â»l ©å»²¬l¬ò -ÄÕ{·²Ä´Óå« ³{µÄ®ªÄ³" ³µ{¬¿þ Õ«³" ›þ Õ«³" ›þ
¥»³»³ ›£
»³»³òµ·« §Ä ÕÒR¿µ·« °·«¬·«å ¶ еĴ · «µÄ¯ ªÄ þ µ_²Ä ³°;å3°½Ä³"
³{µÄ®ªÄ-³{¿åµ·« »³»³µ ¬É²ÄåЧĕ°Âå µ_²Ä³µ·« ²³Äå°;¯ªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥»^¯¿Ä › ¯³Âå ß·³ÄÌl©½Ä®»ß¿½Ä»²¿Äþ »³»³¬·« ò ´³Äå ³ŒµÂå


³"¿µÉ§Ä£
»³»³ò°ÕÓå« µ·« ³"ÂÒâ®lÉ ½Äå µ_²Ä³¬·« ò ß·³ÄÌl¯·« ò ©½ÄÕl^ò µ°;¯ªÄþ
øì÷
¥¯³Âå»´åµ Ò"½åÄ Í¬-İɽÄò ³¸«¬ÄÞåx µÉ£â l
µ_²Ä³³"¿ ÎÑ·µÄ»²Íl 3Ð-Ä»¯¿Ä´ ªÄå »³»³ò³{µÄ Ò"¿µ °µ¬·
¬ªÄ^µªÄ»²¯ªÄþ
¥Ò"½Äåͬ-İɽÄò3Ð-Äз« ò ´·«ß°ÄÕ{µÄ»¬É ß³{¿åŒµÂå®"»· ¯å¬§Äþ
Ò"½Äåͳ¿" ͲÄå^µ§Ä¬lò ß»®¿½Äß»¯Éå®"¬ · §Äþ Ðx劵¬lß ò ´" ®"·¬§Äþ
•°Â廬¿ò Íx å»¬É ®"·¬§ÄµâÉ þl ¯³Âå µ·« Íxå»´å»¬É »³»³¬°Ä »°å
°;®»-Uå£
»³»³ò-µ¿å»^µ¿½Äò µ_²Ä³ ^µµÄ¯Âå»¬É 3вÄåÕ²l̯ɿ寪Äþ
Íx廬ɬlò ›þ
¥Ò" ½Äå Í°²Äåµ·« ´x »¬É ¬²Äз «åÌ¿å 3³¬ÄÒ· «å ^µ¬¿¸¿ ¯x ò®âl
ß´"¬-ÄÕ«¬ªÄå»^µ¿½Äò ³¸«¬ÄÞxåþ Íx廬ɻ^µ¿½Äò°lþ η«å¬Ó³"¿ ¬É§Ä
µ«°ÄÌ¿å¬lò Íx嬵Ļ¬É¸¿ ¯xâµ·« ÕxåÍɬij§Äò ´µÄ»Õ{¿½Ä廬ɵ·«
Íx嬬Ļ-¬¿»^µ¿½Äò Ò"½Äå͵·« ¹Î«¬-·«µÄ ¬Î·«¬»¯ Õx宬§Ä£
ª½Ä¯¿¯·³Ä»³É⻯¿ »³»³ò-µ¿å³{¿åµ·« ³^µ¿å®³ªÄ-·å« ¯3нÄò
µ_²Ä³ÎÑ·µÄ¯Ó³{¿åµ·« »´Ç¿òÕ{´·«µÄ³·¯ªÄþ
¥Ì·µÎ«²Ä尽Ļ´å»¬Éµ·« ¯³Â寷¬§Ä»²¿Äþ ´µÄ²âÌ l ·´·«µÄ®½Ä
ªØ±å· µ{¯É¿å¬¿»´þ ßl¼Âß°½Ä»´å»¬Éµ«· »¬Éâ®½Ä ´x»¬É¸¿ ´µÄ²â l
¬·« òÌ· »Í¿òµ-¿åÕ{½Ä^µ¬§Äþ ߮ɵĵ»´å»¬É ªØ±·åµ{¯É¿å¬¿µ·«
^µªÄ®ò ½Äå »°{¿Ä¬¬Ä^µ¬§Äþ ¬Õ{±·â´»x ¬Éµ ´µÄ²â»l ¬¿½Ä³¸«¬Ä^µ
Þxå þ »3ջ̿µÄ ²â l Ì·¬· « ò °-Ä ^µ¬§Äþ ´µÄ²âl¬· « ò¬·« ò ù »3Õ²l⬷ « ò¬·« ò
¯x¬·« òªØ±·å®¬¿°lµÉ§Ä£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯³Âåµ»´å îç

»³»³òÍ·«´·«®½ÄåßÜ·°,¿§Ä¬·« ò¯ªÄ µ_²Ä³º »¯Éå»^µ¿»¬ÉÌl³"¿


- 婽Äå °{ÓâÒ â"´
Ó ¿°;¯ªÄþ µ_²Ä³º Ò«² §Ä»¯¿ Ò"´Ó «å ¯¿åù ³®½Äòµ{µÄ
»¯å»¯¿ ß»¬Éåß»Õ[³{¿åù ³3°ªÄò-«»Ó ¯å»¯¿ µÉµÄ´°Ä³{¿åþ -¯ªÄ
-¯ªÄ¬·« ò ›þ
¥¯³Âåµ Ì·µÎ«²åÄ °½Ä»´å²lâ ¯·°Ä¬x¬§Äþ ާįxß â ̷߬·« ò³"
³ÕÓÒ«½· »Ä ¯åÞxå»´þ ¯³Âå³"¿ °ª¿»¬É͵į½Ä§xЫ· òù ´x»¬Éß»^µ¿½Äå
²¿å´ªÄз« òù •°Â廬¿ò ßÕ{-ÄÌµÄ Þ©µ·« ´"³Ä廳ǿÄ^µªÄ¬ ò ¬ÄЫ· ò ¼;»¬É
»³»³»°å´·«µÄ°;®»-Uå ¸«¬Ä´¿å¯³Âå£
µ_²Ä³ »Õ;½Äåµ·« ª½Ä¯¿3ЪÄå»´å-É¿ ª·¬Ä3°´·«µÄ¯ªÄþ
¥¯³Âåµ·« »³»³ ¬-ÄÕ«»3°¿3°³§Äù ²¿å»Ì¿½Ä»²¿Ä£
3³¬Ä-É¿Þ«®¿å®"½Ä´µÄ̵Ļ¬¿Ä¬«²Äåµ»°;òµÉ§Ä ›
¥°»„²¼Â »µ¿¯´³½Äå ŒµÂ帿 ¯x â®â³l · Ы ®¿å
³´t·µ¿»¼©Âµ·« › ³´t· µ¿ù ¯½Ä ò³ "¿ ³· ³·µ·«§ÄÌµÄ °·«¶
Õ{-Ä »¯¿¯x ¬-Ä-Ó «¬-Ä»§¿µÄ ®"·¯´¿å´· « ò »³å¬§Äþ
³´t·µ¿»¼©Âµ ó ß®"½Ä³½Ä匵Âåù ßµ_ҫİij"¿ ³·³·ÌµÄ°·«¶
Õ{-Ä»¯¿¯x ¬-Ä-Ó«¬-Ä»§¿µÄ³Ç ³®"·°;´·« ò »3Е°Â廬¿òù
ß®"½Ä³½Ä匵Âå³"¿»®¿ ³·³·µ·«§Ä̵İ·«¶ Õ{-Ä»¯¿¯x ¬-Ä-Ó«
¬-Ä»§¿µÄ ®"·¯´¿å´·« ò 3°²Ä»³å¬§Äþ
»µ¿¯´³½Äå ŒµÂ åµ ½;ò ³"¿´ªÄ å ³·³ ·µ·«§Ä̵Ä
°·«¶Õ{-Ä»¯¿¯x ¬-Ä-«¬Ó -Ä»§¿µÄ³Ç ³®"·°;´·« ò 3°²Ä»3Я¬lþò
»µ¿¯´³½Ä匵Â帿 ³·³¬ · «· -ò µ¿å ³"²Äµ²Ä¬§Ä´«· ò ³³"¬Ä
§x»¯åÞl 3³¬Ä-É¿Þ«®¿åÌÓµ·« ¯É¿å•°Âå »´Ç¿µÄÌ¿å^µ
¬§Ä£
µ_²Ä³¯ªÄ »³»³ò-µ¿å¬É½Ä²-Ä»³{¿®½Äå ÎÑ·µÄз« ò®¿°½Ä »³ò»´{¿ò
¯É¿å°;¯ªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
íð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥ßl¼ÂßÕ;³"¿ 3³¬Ä-É¿Þ«®¿åµ ß®°Äͧij{µÄÒ"¿


Ò"â»Ó ß¿½Ä -·¬Ä3нÄò ®"¿»ÐÉ-Ó«-³Ä廯¿Ä´ªÄå ³·³·µ·«§Ä̵Ä
°·«¶Õ{-Ä»¯¿¯xµ·« ³ªÄ¯ªÄòß®°Ä¬É½Ä³" ³®Ò·«½Äþ ¯¬š©;
¸x¯³Ç¯ªÄ ߯Âå¯Âå µ·«§Ä-µ·«§Ä½" ß3Õ¿å¯x³{¿å̵Ä
³·³·µ·«§Äµ·« Õ{-Ä^µ¯x»¬ÉÕ{ªÄ寿 3Ð-įªÄþ ¼;»^µ¿½Äò
³·³·º -Âå°É¿åÕ{³Ä寿µ·« ß´·«®"·»¯¿¯x¯ªÄ ¯x¬-Ä°;åµ·«
´ªÄå ³ªØËÄåÍl®¿´·« ò ³·²Ä⻬¿Ä³x¯¬lò£
µ_²Ä³ ®½Ä Ìl¬É½Ä ß°x´ Ñ· ½Äå³{¿å ª½Ä¯¿´¿¯ªÄ þ »³»³òµ·«
»´å-¿å3³¬ÄÒ·«å-É¿ »³¿ò^µªÄò»²³·¯ªÄþ
¥¼Â»¬¿ò ¯³Â宧Äù ³·³·µ·«§Äµ·« Õ{-Ä®³§Ä»´ù ¯³Âåµ·«§Ä¯³Âå
ß®ªÄßÕ{½åÄ »¬Éù -·¬ÄÜ¿¬Ä»®å®¿»¬É 3ЪÄÍ ò ªÄå°;Uåþ ¼;»¬É ¯³Âå³"¿
³®"·»¯åÞxåþ •°Â廬¿ò »µ¿½Ä»´å³"¿´ªÄå ³®"·»¯åÞxå£
»³»³µ »3°¿®½ÄåÍ·«®½Äå3нÄò µ_²Ä³»Þå³"¿ ©½ÄÌ·«½Ä¯ªÄþ
¥¬µ§Ä »¬¿ò ¯³Â 帿 µ·«§Ä òµ·« §Äµ·« §Ä Õ{-Ä °;¬§Äþ µl ›
ßÕ« ¯³Â廵¿½Ä»´åÍ »®¿µÄ»²®½Ä ާĴ·«®"·³´lù -ËÄå-¿å^µªÄò
-³Äå£
¥¸½Äòß½Äåù ¸½Äòß½Äå£
®"µÄß¿å°·«-É¿3нÄò »³»³ò®½ÄÕɽÄÌlµ·« »Õ;½Ä嬷«å©½Ä´·«µÄ¯ªÄþ
¥»µ¿½Ä »´åµ· « ¯³Âå Õ{-Ĭ¿³¸«¬ÄÞxå þ »³»³µ ß·³ÄÌlµ
»°å³ÌɵĴ·« ò ¯³Âå-·¬Äµ{ËÄåµ{°Ä•°Âå »³»³òµ·« ³»µ{³²°Ä3Ð-Ä»²¬¿þ
ßl¼; ¯³Âåµ·«§Ä¯³Âå Õ{-Ä´·« ò»°;ò£
øë ÷
¯ªÄ³²µÄ ß·°®Ä ¿µÒ·å« »¬¿ò µ_²Ä³-·¬Ä»¬É ^µªÄ´½Ä´²ÄåͲÄå
»²¯ªÄþ »²»®¿½Ä3ÕªÄÒ«Ò»« ´åµ ßÕ²Äå3°¬½Ä婵·« ©½Äå°»²»-¯ªÄþ
ß·°Ä®¿µ ´xå´lÌ´·«µÄ»¬¿ò 3°¬½Äå© »²»®¿½Äµ µ_²Ä³µ·«§Ä»°[

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯³Âåµ»´å íï

3пͽÄå´¿¯ªÄþ ²Ó®Ó»°[³"¿ µ_²Ä³ ß®· °Ä ̽Ĵ¿¯ªÄþ µ_²Ä³º


ß®·°Äµ·« µ_²Ä³ »¬Éâ3³½Ä´·«µÄ®¯ªÄþ
³Âåз«»Õ{¿½Ä¬ÓÕ;婯·« ò ¯É¿å¶ »³»³òµ·« »Õ{¿½Äå^µªÄò´«µ· Ä°;¯ªÄþ
¥¸½Ä › »³»³ ¼Â³¿" ³®"°· ;´¿å£
»³»³¯ªÄ ßÕ²ÄåÌl³"¿°½Ä ß·°Ä´{µÄ®"·»²¯ªÄþ »³»³òÕ«¬½Ä
»°[¯·« ò ¬½Ä°;å´Él©½ÄÌ·«½Ä•°Âå »³»³òµ·« Òѷ寪Äþ
¥»³»³ ³Ì»¯åÞxå´¿åù »²³»µ¿½Äå´·« ò´¿å£
»³»³ò²Ðxå»°[ ´µÄ¬½Ä-³Äå^µªÄò»¬¿ò ¯·°Ä°x»ÒÉå³»²°;þ
¥»²»µ¿½Äå°;¬§Äù ß-¿³®"·´·« ò Ò«Ó廲¬¿°;£
»Õ{¿½Äµ{¯¿É 廯¿ »³»³ò³{µÒÄ ¿" µ·^« µªÄ®ò ½Äå µ_²Ä³ -·¬³Ä »µ¿½Äå
3Ð-įɿ宯ªÄþ µ_²Ä³ -·¬Ä»µ¿µÄ»²-ËÄ ¬-ÄÕ{·²Ä´Ó«å »³»³ ß-¿
©½Ä¸²Ä³¬x°;þ
¥»³»³ Þ¿-¿å³´lù ¯³Âå Þ¿´«°Ä»°å®³´l£
¥³«²Ä⸽ÄåÕ;å -¿åÕ{½Ä¬§Ä£
µ_²Ä³®½Ä³"¿ ´Ñ·µÄ¸¿¯É¿å°;¯ªÄþ µ_²Ä³ ³«²Ä⸽ÄåÕ;寷°ÄŒµ·±µÄ
³"²Ä寷¶ ¬³½Ä»®Éå»3°¿3Õ½Äå3Ð-įªÄþ »³»³òµ·«§Ä»°[¯·« ò µ_²Ä³ ³"ÂÒâ lÉ
´·«µÄ°;¯ªÄþ
¥¯³Âå ¯É¿å©§Ä´·«µÄ³§Ä»´ù »^¯¿Ä › »³»³ù ¯³Âå ¯É¿å®³"¿
´¿å¸½Ä£
¥¯É¿å»´ ¯³Âåù »³»³²l⯳Âå Ò"-Ä»§¿µÄ߬x-¿å³§Äþ Ò"-Ä°Él
»¬¿ò³®Þxå̽Ĭ§Äþ ¬·« ò¯¿åß³· -·¬Ä»µ¿µÄ»²^µ¬¿²lâ ¾·«µÄÌl³"¿
ß-¿3°ªÄòз« ò ß³{¿åŒµÂå´·«»²¬§Äþ »´å°Él ©§ÄÕlòù »´å°Él£
»³»³µ ´µÄ»´å»Õ{¿½Äå »Ì¿½Ä3°¯ªÄþ µ_²Ä³¬·« ò¯¿åß³·
•°·±½Ä¬®x §Ä»³¿´·µ « °Ä ;¯ªÄþ ³{µÒÄ ¿" ¯-Ä•°Âå -µÄÞå -Â嵿 ´³ÄåÌ·°¯
Ä «· ò
ÌɵÄÕlòºþ ³«²Ä⸽ÄåÕ;å»´å°Él ©§Ä•°Âå3°²Äß´¿ù ´³Äå³"¿ սĩ½Äå®ÂÒ"½Äò
»¬É⯪Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
íî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥ß³É²Ä ²½Äß3°½ÄÌɵĮ•°Â»°;ò ¸«¬Ä´¿å£


¥ß½Äå£
¥ß»¬¿Ä°lù ÌÓ«Õ{±·½Äå»°å¯É¿å¬lò-¿ ½;òͳ"¿®"·¬§Äù ²½Äß·³Ä´·«µÄ
§x»´£
µ_²Ä³®½Ä³"¿ »ÍÉå3³ªÄò¯É¿å¯ªÄþ ¯xº °Ó«®·°Ä³{¿å ¬©l©l »°[´¿
¯ªÄþ ¯x Þ¿»¬É »®åÌ¿å³´lþ µ_²Ä³µ·« »¬ÉâÕ{½Ä¬§Ä´· « ò »®å³" ¿
´¿å ›þ ¼;³"³¸«¬Ä ›þ
¥»³»³òµ·« ¹«ûÄܲ³µÄ»³¿¬lò ³·²Ä峌µÂå ¬lòù ßl´·«´x¬²Äå-¿å
»¬Éµ·« ¯x®ÉÓ¬§Ä¬lò£
»³»³ò³{µÄ®ªÄ-³{¿åÒ"½Äò »³»³ò-µ¿å¯Ó¬·« òµ µ_²Ä³Ò"´Ó«å¯¿å
Ìl¯«· ò -xå²-Ä©½Ä»®¿µÄ´¿¯ªÄþ ßÕ«ßÕ{·²³Ä ¿" ßÕ{-ĵ«· µ_²Ä³ ާĴ³·« "
²¿å³´ªÄÒ ·«½Ä»¬¿ò°;þ ¯xÒ½" Äò »¬ÉâÍÓ«´Ç½Ä µ_²Ä³ ޿͵Ĵ«°Ä®³´l
µ_²Ä³³¯·°;þ ®½Ä³"¿ ¬½Äåµ{°Ä»´å´Ó´¿¯3нÄò »Õ;½Äåµ·« Õ;®³Äå°-Ä
´·«µÄ¯ªÄþ
¥¸½Äòß½Äå › ¸½Äòß ½Äåù ½;³Ð¬ÄÕ{½Ä»¬¿òÞxåþ սĩ½Äå®Â ›
¯xµ
â ·«»¬Éâ®½Ä »3°¿´·«µÄ¸¿ù ½; »³»³ò-µ¿å°l ²¿å»Ì¿½Ä»¬¿ò³§Ä´«· ò£
»3°¿»3°¿Í·«Í·«3нÄò -µÄÞÂåµ·« -Âå•°Âå ÌɵÄÕlò¯ªÄþ սĩ½Äå®Âµ
µ_²Ä³µ·« °;å-°Äß»¸¿½Ä寿å3нÄò ^µªÄò•°Âå µ{²Ä®-įªÄþ
³O»´å §ËÄ»µ{å³Ñ¹{¿²§Äù ïççë Õ«Ò"-Äù ^¯¹«¬Ä´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

®½Ä³¿" °«·µÄ°;´«· ò
³·»Í¿½Äåµ »¬¿¯xÍ·«»°³§Äò ´ªÄ°;¬§Ä»¬¿òþ ´ªÄ³"¿»°;òþ
³·»Í¿½Ä嬷« ò®¿É µ ³O»´å ó ³¬š®¿®Ì¿å´³Äå»Þå³"¿ ®"·¬§Äþ ¬-Ä»² ò
¯Ó«å »Õ;µÄÒÑ ²Äå »3°åÍÉl»²¬ò l ®Ì¿åŒµÂå »°[³"¿ »² ò¬·« ½Äå ³·»Í¿½Äå
»Æå´·«µÄ©§Ä»²µ{µ·«åþ ³²µÄ®Ì¿å²lâ ³O»´åµ·« »Æå´·« µÄ©§Äù
»² ò ´§Ä ®Ì¿å²lâ 3°²Ä´ ¿þ ª»² ®É ¿Ìl »Æå´ªÄ »®¿½Ä å²lâù ß»³²lâ
»³¿½Ä»´åµ·« ³·»Í¿½Äå ´«°Ä»µ_廲¬¿þ
³·»Í¿½Äå »´å¬²Äå»ß¿½Ä»¬¿ò ß»ÐÍÓ«å¯É¿å´·« ò »µ{¿½Äå͵Ä
³¬µÄ®¬¿þ ³·»Í¿½Äåµ -¿»¬¿Ä¬§Ä»¬¿òþ ߬ɵÄßÕ{µÄ´ªÄå
¯ÉµÄ¬§Äþ
^µªÄò»´þ
³O»´åµ ©§Ä´¿¬lò µ«²-Ä ³· Ä嵫²Ä»3Õ¿µÄ»¬Éµ«· ®Ì¿åŒµÂå»°[
³"¿ ¬½Ä»®¿½Äå´·«µÄ»¯å¬§Äþ ´·«Õ{½Ä¯»´¿µÄ¯¿ ©§Äþ ³·»Í¿½Äåµ
Ð{¬ÄÕ²l Ð{¬ÄÕ²l Õ{·²Ä»°å´·«µÄù Ì«°Ä°·«å»°å´·«µÄ ß3³¬Ä¬ÉµÄ^µªÄò
´·µ« IJâ l ß´«°Äµ·«3Ð-Ä´·« òþ
³·»Í¿½Ä嬷« ò®É¿µ ´§Ä-·«µÄ^µ»¬¿ò ®É§Ä¬x³·²Äåµ»´å»¬ÉÍ·«
®½Ä »µ¿µÄ-«·µÄù ß³·ÑµÄ»µ¿µÄ ´«·µÄ^µ»°³§Äò ³·»Í¿½Äåµ»¬¿ò
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
íê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»-{å°l»®¿½Ä嬧Äþ ³·»Í¿½Ä嬫· ò³"¿ ¬-ÄÛµ ³®"·¬®·" ´§ÄµÉµÄ»´å


¬-ĵɵ»Ä ¬¿ò®°"· ;®l1þ ßl¯ªÄ´§ÄµÉµ»Ä ´¿µÄ»¬¿ò ß»³²lâ ³·»Í¿½Äå
´«°ÒÄ ½·« Ä°;¬§Äþ ß»³ò®â»l ³¿½Äµ´ªÄå ²ªÄ岪Äå°;å°;廬¿ò ©«·½åÄ »°å°;
¬§Äþ Þ¿°l3Ð-Ä3 Ð-Ä ³·»Í¿½Ä嬫· ò ¯¿åß³·¯«Ó廧¿µÄ»¬¿ò »Õ{¿½Ä
»Õ{¿½Ä ´ªÄ´ªÄ®·"¬¿ß³"²Ä°lþ
®É¿»µ{¿½Äå³"¿¬µÄ»²¬lò ³·»Í¿½Äå®l⻳¿½Ä»´å ª·±ŒµÂå߬ɵÄ
´·«ß°Ä¯³Ç -¿ß«°Äù Õl¬Ó ß¿å´Ó«å ³·»Í¿½Ä婧Ļ°åÒ·«½Ä¬§Äþ ³·»Í¿½Äå
µ·§« Ĭ«½· Ä -¿¬¬Ä»°¬¬ÄŒµÂå ³3Ð-Ä»°³§Äò »³¿½Ä»´åµ·»« ¬¿ò ÞÉ®â l ¬lò
ßÌ· »µ{¿½ÄåÌ¿å»°åз« ò ®ªÄ®É§Ä̿嬧Äþ ³·»Í¿½Ä嬷« ò®¿É µ·« -¿´¿
¯½Ä»°å¬lò ³O»´åµ Í®¿³»´åµ·« ³·»Í¿½Äå ¯·°ÄÕ{-Ĭ¿þ Í®¿³
»´åµ Ϋ°Ä»Õ{¿ ¯»Þ¿»µ¿½ÄåÎÓ «¬½Ä³µÞxå þ ¬-Ä®É ¿´Ó«å²lâ´ªÄå
Õ½ÄÕ ½Ä³½Ä³½Ä®"·¬§Äþ Í®¿³»´å »µ{¿½Äå´¿¬lòßÕ{· ²Ä²â l ³·»Í¿½Äå
»Æå¯É¿å¬lòßÕ{·²Ä »² ¬ ò ·«½Äå ´³Äå³"¿ ÍÓ«»¬É⻲µ{°;þ
¥³»Í¿½Äåù ª·±ŒµÂå ªª -¿µ{µÄ®â´ l ¿å£
¥¸«¬Äµl òù µ{µÄ °;¬§ÄÍ®¿³ù µ_²Ä³µ ߴ»¬É ¯½Ä »°å
¬¿£
¥¸«¬Ä´¿åù ³»Í¿½Äåµ ¯·°»Ä ¬¿Ä¬¿°lþ »µ{¿½Äå³"¿ ´¿´«°ß Ä ¿å
»°å°;Uå£
ßl¯´·« Í®¿³»´åµ »3°¿´·«µÄ®½Ä ³·»Í¿½Äå ¯·°Ä¯»Þ¿µ{
¬¿þ ¬-ÄÕ;¬»´ »³¿½Ä »´åµ· « -¿Õ{»°å®½Ä å µ·« §Ä òµ·«§ ĵ·«§Ä
Í®¿³¬-Ä»§¿µÄ´·« -·¬Äµxå§ËÄ^µªÄò®¬¿´ªÄå ß»³¿¯¿åþ
ª·±ŒµÂåµ·«¬½Ä³µ°;Þxåþ ®É¿Ìlµ µ»´å»¬Éµ·« ª¬·«½Äå -¿Õ{
»°å¬¿þ ª¬·«½ÄåÍ·«»°³§Äò´ªÄå ³·»Í¿½Äå³"¿ л§¿½Ä嬷«½Äз«å ³®"·®½Ä
»¬¿ò ³·»Í¿½Äå®lâ ª»µ{¿½Äå»´å °·¬Ä̿宬¿»°;òþ ³·»Í¿½Ä嬷« ò®É¿
³"¿¯¿ •³·±Œ1 µÂ廬ɴ·« ´Ç°Ä--ijÂ廬ɮ·®" ½Ä »µ¿½Äå³"¿°l´«· ò »¬Éå³·»°³§Äò
³·»Í¿½Äå »Æ婧įɿ嬷«½Äå ³Âå³´¿´·« ò ªªÄåª5¬¬Ä¬lò ³O»´åµ
´x»¬É®âß l ¯Óµ·« ^µ¿å^µ¿å»²®»¬¿òþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
®½Ä³"¿°«·µÄ°;´«· ò íé

¥ß½Äå ó ³®"·»¬¿ò ³ªªÄå®»¬¿òÞåx £


´·« ò ̽ij·3°²Ä»®¿þ Þ¿°l3Ð-Ä3Ð-Ä ³·»Í¿½ÄåÞ©»´åµ·« ³·»Í¿½Äå
»°{¿Ä®.½Ä³·°;¬§Äþ
¶ ¶ ¶

¥ß»³ Þ¿3Ð-Ä´«· ò´ùl »²³»µ¿½ÄåÞxå´¿å£


¯ªÄ»² ò ³·»Í¿½Äå ³O»´åµ 3°²Ä´¿»¬¿ò Õ;¬·«½Äå´·«³¸«¬ÄÞl
ß·°Ä®¿Ìl »ÕÉ»²¬lò ß»³òµ·« »¬É⮬§Äþ
¥»ßå ó ³·»Í¿½Äå ¼Â³"¿^µªÄò-³Äåù ½;ò®½ÄެĻ¬É ²¿»²´·« ò£
ß»³µ ¯xâ»Õ_åÕÓßµ{Y»´åµ·« ´"²Ä•°Âå ³·»Í¿½Äå µ·« 3°¬§Äþ
³·»Í¿½Äå -³Äå^µªÄò´«µ · Ä»¬¿ò ß»³ò®â l ª¿ÞµÄ®½Ä³"¿ ßµ{·¬ÄŒµÂåµ·«
»¬É⮬§Äþ ßµ{·¬Ä»Þåµ ß»®3°¿å»´å»¬É´ªÄå Õ°ÄÎÓÑâÎâ3ÑÓ Ð-Ä»²
¬§Ä þ
¥¸½Ä ó ß»³ ßµ{·¬ÄŒµÂå°;´¿å»¬¿ò£
¥»ßå ó ¸«¬Ä¬§Äù ßl¼Âßµ{·¬Äµ ²¿»²´·« ò£
¥ß»³ ªµ{®½Ä Í®¿»´åµ·« ¯É¿å3°^µªÄ®ò »ß¿½Ä»´£
³·»Í¿½Äå ¬·« ò®É¿³"¿ ¬· ®-S¿²Ä»Í嵫»²¬lò Í®¿»´å®"·¬§Äþ
³·»Í¿½Ä嬷« ò³"¿ ´xµ«¬lòÍ®¿©²Ä³®"·»¬¿ò ®É¿µ´x»¬É Þ¿°l3Ð-Ä3Ð-Ä
ßl¼ÂÍ®¿»´åµ·«°l 3°^µªÄò®¬§Äþ
¥ß·« ó »²°;»-»ßù ¼Â´·«°;°lù ¬-ÄÕ;¬-Įӳ"°;ù •°Â廬¿ò »°{¿µÄ
¯É¿å¬¿°;°l£
ß»³µ ¯ªÄ´·«»3°¿»¬¿ò ³·»Í¿½Äå´ªÄå Õ°Ä»°;ò»°;ò»²´·«µÄ
³·¬§Äþ ®µÄ¬-Ä°¬Ä»´¿µÄ^µ¿»¬¿ò ß»³ò®½Äެĵ ß²¿ŒµÂå´·«
µÉlߵĴ¿¬§Äþ ß»³´ªÄå »ß¿Ä»²®¬§Äþ ³·»Í¿½Äå´ªÄå »Æå
³¯É¿åÒ·«½Ä»¬¿òÞxåþ ß»³ò®½Äެĵ·« ³²Äå»Í匵·¬Ä ´·³Äå»°å´·«µÄù
̳½ÄåÕ{µÄ´·«µÄ²â l ß´«°Ä³{¿å»²»¬¿ò¬¿»°;òþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
íè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥³»Í¿½Äåù »¼[»¼[»²³»µ¿½Äå´·« òÍ·«£


¥»^¯¿Ä ó Í®¿³»´å°;´¿åù ´¿°;®"½£òÄ
Í®¿³»´åÌ·«½Äз« ò ¯½Ä3Ð5åÐ{¿µ·« µ¬·«µÄµÎ·«µÄ Õ½Äå»°å´·«µÄ
¬§Ä þ ß»³µ ß·°Ä ®¿Ìl ´"l »²®¿µ Í®¿³»´å®lâ߯Ó^µ¿å´·« ò
Ìô´¿¬§Äþ
¥Þ¿3Ð-Ĭ¿´l »¼[»¼[ù ³»Í¿½Äå »Æå´¿¬¿³»¬Éâ´·« ò ª·±ŒµÂå
µ·« »³å^µªÄò»¬¿ò³" »¼[»¼[ »²³»µ¿½Äå³"²Äå ¯·¬¿£
ß»³µ °;å-°Äµ³»3°¿Þl ßµ{Yµ·« ´"²Ä3°´·«µÄ¬§Äþ
¥ß·« ß²¿ŒµÂå3Ð-Ä»²¬¿°;´¿åþ Þ¿»¬É´·³Äå̿嬿´lþ µ_²Ä³
µ·«½Ä^µªÄò³§Ä»²¿Ä£
Í®¿³»´åµ ß»³ò®½ÄÞ¬Ä µ·« Ò"·°Ä^ µªÄò ®½Äå ³{µÄÒ "¿°{µÄ
¯É¿å¬§Äþ
¥¼Â´·«»°;ò»°;ò»²´·« ò ³3Ð-ÄÞxå »¼[»¼[þ »ÍåÎÓ«µ·« ¯É¿å3°°;£
¥ß·« ó µ_²Ä³µ ¼Â³²Äå»Íå²lâ ¬ªÄò°;¬§Ä Í®¿³®§Äþ »ÍåÎÓ«µ·«
¯É¿å³3°Õ{½Ä°;Þxå£
¥³»^µ¿µÄ°;²lâ »¼[»¼[®§Äù »ÍåÎÓ«³3°®½Ä ß3³-Ĭɧĕ°Âå ¼«µ%
»®¿µÄ¯É¿åÒ·«½Ä¬§Äþ Õ«»¬¿½Ä ÕÉlÌ«¬Ä®³§Ä̽Ĭ§Ä£
Í®¿³»´åµ ÕÉlÌ«¬®Ä ³§Ä´·« ò»3°¿»¬¿ò ß»³³{µÄ´Ó«å3°5å¯É¿å
¬§Äþ ³·»Í¿½Ä嬷« ò®¿É µ ´x»¬É¸¿ »ÍåÎÓ«¯°· »Ä ^µ¿µÄ^µ¬¿þ ÕÉl-·¬Ä
ÕÓз« òÍ·«¬¿ »©´¿»©å»®¿þ
³·»Í¿½ÄåÍ·« ¸·«¬-Ä»² òµ ß»²¿µÄ®É¿µ·« »Æå¯É¿å»®¿½Ä宽Äå
´§ÄÌl³ "¿ ½«¬ÄÌ·«å³·¬¿ »ÍåÌ·«å ®³"¿ »^µ¿µÄ ´·« ò µ·« §Ä òÞ¿¯¿
»¯Éå»Í廬ɯ·°Ä´·«µÄ¬¿ »°{¿µÄ»®¿°lþ
Í®¿³»´åµ 3°²Ä¯¿É å¬lß ò Ì· »ÍåÎÓµ « ·« ¯É¿å3°Ð·« ò ¬¬É¬¬
Ä ¬
É Ä
³"¿¯É¿å¬§Äþ
¶ ¶ ¶

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
®½Ä³"¿°«·µÄ°;´«· ò íç

Í®¿³»´å®lâ ¬·µ « ¬
Ä ²É åÄ Õ{µÄ²â l Þ»¼Éåµ Uå»Í¿½Ä•°Âå ³·»Í¿½Ä嬷« ò
³O»´å»ÍåÎÓ«ŒµÂåµ·« ´¿Õlò^µ¬§Äþ ß»³òµ·« »ÍåÎÓ«¬½Ä®³§ÄÍ·«´«· ò
»ÍåÎÓ«¬½Ä´·«µÄ^µ¬§Äþ ³·»Í¿½Äå°l °½Ä°²Ä嬿°;°lþ »² ò»®¿ ª»®¿
»ÍåÎÓ«³"¿°l»²®¬§Äþ
ß»³ò»®¿¹;µ ®½Ä¯¿åµ½ÄÍ¿¬lòþ
Í®¿©²ÄŒµÂåµ -³Ä寰ĕ°Â廬¿ò ß»³òµ·« ÕÉl®³§Ä¬lòþ ß»³½·«
´·«µÄ°Ó«³{¿å »3°¿³»3°¿Õ{½Ä»¬¿òÞxåþ »ÍåÎÓ«µ Í®¿³ ߲»´å»¬É
»½;µÄ´·«µÄ³"°l ¬·¬Ä¯É¿å»¬¿ò ¬§Äþ ¼;»¬¿½Ä »^µ¿µÄ»^µ¿µÄ²âl
µ{·¬ÄÎÑ·µÄ»²»¯å¬¿þ
ß»³µ{·¬ÄÎÑ·µÄ»²¯´·« ³·»Í¿½Äå´ªÄå µ{·¬Ä»³¿»²®¬§Äþ
ß»³òµ·« ÕÉ l-·¬Ä ³§Ä Í·«®½Ä »½É´ · «³ §Ä»´þ ßl¯ªÄ»½É µ· « ³·»Í¿½Äå
ާij"¿®"¿®°;ò³´lþ ¬-ĵɵĬªÄ廯¿ ´§Äµ·« »°;½Ä´·«µÄз« ò°l®"·
¬§Ä»´þ ´x³»¯ »½É³®"¿å¬lòþ ß»³»²»µ¿½Äå´·« ®ò ®·" ½Ä ¯ªÄ´§Äµµ É Ä
»®ÉåÒ·«½Äз« ò ³·»Í¿½Äå®"¿®»¬¿ò³"¿»°;òþ ®É¿µ·«3°²Ä•°Âå ³·»Í¿½Ä嬷« ò´§Äµ·«
»°;½Ä´·«µÄ¬§Äþ
»ÍåÎÓ«»°[³"¿ ß»³ò´·« ÕÉl-·¬Ä®³§Äò »®¿¹;¯ªÄ»¬É ß³{¿åŒµÂå°;þ
»^µ¿µÄ®âÉÌ Ó ·¬Ä´²Ä⻲¬lò ß»³òµ·« ߿廰宽Äå ³·»Í¿½Äå ߿彧Ä
´·«µÄ¬¿þ
ß»³òµ·« ÕÉl-·¬Ä¬lò»² òµ Í®¿³»´å »®¿µÄ´¿´·« ò ³·»Í¿½Äå
©³Ä寿³·¬§Äþ Í®¿³»´åµ ³·»Í¿½Äåµ·« ߿廰宽Äå ß»³ ÕÉl-·¬Ä
Õ²Ä åµ ÌÉµÄ ´¿¬lòßÌ· »-¿½Ä ò»°å µxªÂ¬§Äþ ÕÉl -·¬Ä¬§Ä´·« ò¯¿
Í·«¬¿°;ù ¬µ§Ä¬³Äåµ{»¬¿ò ß»³ò®âl ª¿ÞµÄ®½Ä¯¿å¬-ÄÕ«´Ó«å
3б¬ÄÌ«¬Ä°-Ä´·«µÄ¬¿°;°lþ
ß»³òµ·« ÕÉl-·¬Ä•°Âå Ü¿¬Ä»®¿½Ä3ÕªÄ µ½Ä®Uå³"¿¬lþò ³·»Í¿½Ä廬¿ò
Þ¿³" ²¿å³´ªÄ°;Þxåþ ³·»Í¿½Äå ²¿å´ªÄ¬¿µ ³·»Í¿½Ä嬷« ò»³¿½ÄÒ"³
-·« òÕlò^µ¬lß ò »³ò®â l Ò·« ¬
ò -ÄÞµÄ ³®"·»¬¿òÞxåÍ·¬ « ¿°;°lþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ìð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ß»³òß¬ÉµÄ ³·»Í¿½Äå »½ÉÌ°Ä®"¿®U峧Ļ´þ Ü¿¬Ä»®¿½Ä3ÕªÄ


µ½Ä¬¿ ާĻ´¿µÄµ«²Ä µ{³§Ä ³· »Í¿½Äå ³¯·°;Þxå þ ¯ªÄ»¬¿ò
®É¿µ·« ³·»Í¿½Äå Õû3°²ÄÕlò¬§Äþ ´§Äµ»´å »°;½ÄÒÓ»" ^µåÌ°Ä»¬¿½Äå
з« ò»°;òþ
¥ªªÄ嬷« ò´§Äµ ß3°¬Ä»®¿½Ä廬¿½Ä ¼Â»´¿µÄ³»°åÒ·«½ÄÞxåþ
¼;»°³lò ¬-Įɿ¬ªÄ寿åÕ{½Äå µxªÂ¬lòß»²²l1 ªªÄ廬¿½Äå¬lò»½É²â l
½;òµ·« ß3°¬Ä¯¿»®¿½Äå´·«µÄ»¬¿ò£
»¼[¯·²ÄåսĮâ-l µ¿åµ ³·»Í¿½Ä宽ĩµ·« ÍÂå¬É²åÄ ´·«µÄ¯´·«°;°lþ
³·»Í¿½Ä嬷« ò´§Äµ ¬-ÄÒ"-ĵ·« Ò"-įÂå-¿å´§Ä°;»¬¿òþ ßl¯»´¿µÄ
̵ijµ¬lò »Æå®»¬¿½Ä ³·»Í¿½Äå³»®¿½Äå»°;½Äþ ¯ªÄ´§Äµ»´åµ
ß»Ðò®âß l »³Éþ ß»³¯·®½Ä ³·»Í¿½Äå »¯»ß¿½Äßηµ « ÄÕÓ®³"¿þ ß»³µ
»³¿½Ä»´å߮ɧ»Ä ®¿µÄ¬òß l Ì· ³´"5Ò·«½ÕÄ ò®l ½Ä ¯ªÄ´§Äµ·« »®¿½Äå•°Âå
´"53Ð-Ļ߿½Äµ·« ´"5³§Ä´·« ò »3°¿Ì¿å¬¿þ
³·»Í¿½Äå Þ»¼Éå²l⬷«½°Ä ½Ä®¬§Äþ Þ»¼É嬷« òµ´ªÄå »Õ{¿½Ä´ªÄ
®"¿¬¿³¸«¬ÄÞåx þ ³·¯¿å-«³{¿å®¬lòßÌl µ·«§Ä°«½· Ä´§Ä³®"»· ¬¿ò Þ»¼Éå
µ·«§Ä¬·«½Äµ ¯x³{¿åß·³Ä³"¿ ´x½"¿å»²®¬¿þ
¥¼Â´·«´«°Ä¸¿ ³·»Í¿½Äå ¬·« ò´§Ä®"½Ä µ·«ÌɲÄ廳¿½Äµ·« »3°¿½Äå•°Âå
»°;½Ä®»ß¿½Ä´¿åþ ¼Â³·²Ä峌µÂåµ ¯·°Ä-Â嬿¸ù µ·«ÌɲÄ廳¿½Äµ»¬¿ò
¯»Þ¿»µ¿½Äå°;¬§Ä£
»¬¿Ä»¯å¬§Äù ÞŒµÂåÌɲÄ廳¿½Äµ »3°¿½Äå•°Âå ß»°;½ÄÕÓ´·« òþ
»²¿µÄ Ì°Ä»½Éµ· « µ{-ĵ{-Ä°;»ß¿½Ä Í«°Ä•°Âå ß»³ò͵·« ³·»Í¿½Äå
3°²ÄÕlò¬§Äþ
¶ ¶ ¶

ß»³µ ³·»Í¿½Äåµ·« -·¬ÄÍ·«å»²¬¿þ ¯xâµ·«°-Ä•°Âå ®É¿3°²Ä´·« ò»°;ò


»´þ ³·»Í¿½Äå Þ¿»¬É´«°Ä»²®¬§ÄÍ·«¬¿ ß»³³¯·®"¿Þlµ·«åþ
¥ß»³µ´ªÄåù µ{±°ÄÐ{¿å»²´·« ò°;»¬¿ò£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
®½Ä³"¿°«·µÄ°;´«· ò ìï

ßl¯´·« ³·»Í¿½Äåµ ´·³»Ä 3°¿´·«µÄ»¬¿ò ß»³ -·¬Ä°x•°Âå ó


¥Õ«»¬¿ò ¯µÄ¯¿¯É¿å•°Â´¿å£
Í·« •°Âå ³· »Í¿½Äå ²Ðx åµ· « ´µÄ²â -l ³Ä嬧Äþ ³·»Í¿½Äå³{µÄ®ªÄ
»¬É»¬¿½Ä -·« ò¬µÄ´¿³·¬§Äþ
¥¯µÄ¯¿°;¬§Äß»³ù ß»³»®¿ ާĴ·«»²´l¸½Ä£
¥²¿»¬¿ò ²¿¬¿»°;ò»ßù ½;ò¯¿å»´å»®¿ ³»Õ[ÕlòÞxå´¿å£
¥-¿»³å°Él²å »²´·« ò »µ{¿½Äå°{µÄ³"¿-·«å´·« ò ß»³®lâ£
¥»ßå ó »ßåù ½;ò¯¿åµ -¿¯·°ÄŒµ·±å-¿å¬¿»ßò£
¯¿åß³·Õ{½Ä廬¿½Ä ß»³µ ¯x⯿åß»^µ¿½Äå Šµ¿å»²»¯å
¬§Äþ ß»³µ µÉ§Ä®¿³"¿ ³·»Í¿½Äåß»^µ¿½Äå´ªÄå Šµ¿å¬¿°;°l
»´þ ³·»Í¿½Äå»Æå»®¿½Äå´ªÄ ¬lò ß»^µ¿½Äåù ªª µ»´å»¬Éµ·«
-¿3°»°å¬lòß»^µ¿½Äåù ß½Äå › Þ¿´·´ « ·²« â l ³·»Í¿½Äå´ªÄå »Æå»®¿½Äå
°{µÄ¬¿ ¬-Ä´²Âå°;å®"·»²•°Âþ
ß»³ò»3ջ̿µÄµ»´å»¬Éµ·« Í«°Ä²§Ä»°å®½Äå °·²Äµ{¯É¿å¬lò
ß»³ò³{µÄÒ"¿µ·«^µªÄò•°Âå ³·»Í¿½Äå ½·«Õ{½Ä´¿¬§Äþ ß»³³{¿å »¯¯É¿å
Õlò®½ÄÍ·«¬lò ß»¬Éå²lâ߬x ³·»Í¿½Äå®lâ ³{µÄ®ªÄ¬-Ä-µÄµ ß»³ò»°[
µ{¯É¿å»¬¿ò¬§Äþ ß»³µ ³{µÄ´Ó«å ÐɽÄò^µªÄò•°Âå ó
¥³·»Í¿½Äå ªªÄå Þ¿´·« ò½«»· ²¬¿¬Óå« ù ½;»¯³"¿³·« ò´¿å£
ß»³µ -·¬Ä¬·«¬·«²â l »ß¿Ä»¬¿ò ³·»Í¿½Äå ³{µÄ®ªÄ»¬É µ°{¿
µ§¿ ¯«¬Ä®½Äå ó
¥ß·« ß»³µ´ªÄå ²· ³· ¬Ä³®"· »3°¿»®¿ò³§Äþ µ{±°Äµ ß»³
²¿»²³"¿µ·« »¬Éå•°Âå ¯²¿å´·« ò°;»¬¿ò£
ß»³ò®½Äެĵ·« ³^µªÄò³·»ß¿½Ä ³{µÄÒ"¿´Él»²´·«µÄ®¬§Äþ
¥ß-ij ½;òз« ò -¿ß«°Ä©§Ä»°åUåù »®å-®¿³®"·»¬¿òÞxå£
ª·±ŒµÂå߯ӵ·« ²¿åÌl^µ¿å´¿³·3°²Ä¬§Äþ Õ;¬·«½ÄåÍ·«®½Ä ³°xÍ¿
սĵ ©§Ä»°åÕ{½Ä»²¬lò ³·»Í¿½Äå -·¬Ä³»µ¿½Äå3Ð-Ä®¬§Äþ Õ«»¬¿ò
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ìî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

³·»Í¿½Äå³"¿ ²¿åµ°Ä»´å»¬¿½Ä ³®"»· ¬¿òÞxåþ »Æ宽Ä廽ɴªÄå 3°±¬Ä•°Âþ


³·»Í¿½Äå ޿͵Ĵ«°Ä®³"²Ä廬¿½Ä ³¯·»¬¿ò°;Þxåþ
¥³·»Í¿½Ä宧Äù ½;ò¬½Ä°;廬ɴªÄå ²¿´"•°Âþ »Í廬ɴªÄå
³»¯¿µÄÕ{½Ä»¬¿òÞxåþ °{±·âß²ÄÌɵĵ«²Ä•°Âþ »¬¿Ä•°Â»ßù ½; ®É¿3°²Ä³§Äþ
®É¿µ{³" Í®¿»´å²lâ »ÍåÌ·«å»¬¿ò³§Ä£
¥Þ§Ä3Ð-Ä°;ò³´l ß»³®§Äþ Í®¿©²ÄŒµÂå µ ͽÄåÕɽÄò³"³»°å
»¯å¬¿£
¥ß·«»ß › ªªÄå³®"ªÄ°;²lâþ ½; ¼Â »ÍåÎÓ« ŒµÂå»°[³"¿ ³»²Õ{½Ä
»¬¿òÞxå£
ª-ËĪ¬·«½Äå µ{·¬Äµ{·¬Ä½·«»²®"¿¬lò ß»³òµ·« ³·»Í¿½Äå ³^µªÄò
®µÄ»¬¿òÞåx þ ¯¿åß³·Ò-" »Ä §¿µÄ »ÍåÎÓµ « »² ͽÄå»3°å´¿Õl^ò µ¬§Äþ
®É¿µ·»« ®¿µÄ»¬¿ò ß»³-·¬Ä»°{¿Ä¬§Ä̽İ;®lâ ̳½Ä廬ɴªÄå
-¿å¬§Äù ¸·Þ « µÄß³· Ä ¯ªÄÞµÄß³· »Ä ¬¿½Ä ´ªÄ´µ «· »Ä ¯åþ ¯ªÄ»¬¿ò
´ªÄå ³·»Í¿½Äå-·¬Ä»¬É ®É½Ä´²Äå´¿³·¬§Äþ
¥ß»³ »²»µ¿½Äå®½Ä ªªÄ岿嵰Ļ´å ß-¿å3°²Ä´°« Ä»°å³"¿°;£
¥ß»³µ´ªÄ廬¿Äù ß»³ò»®¿¹;¯¿ ¯µÄ¯ ¿°;»-ù µ{±°Ä
»Æ廬¿½Äå Ò"-ÄͮɵĻ®¿½Äå´·«µÄÎÓ«°;°l»¬¿Ä£
¼;»°³lò ³·»Í¿½Ä嬷« ò µÓ»Õ°;¬§Äþ ß»³ò®½Äެĵ 3°²Ä²¿´¿
´·« ò »ÍåÎÓ«µ·« Ì°Ä3°®¬§Äþ Í®¿©²ÄŒµÂåµÍ·« Íx´«µ · Ĭ¿ ß®³Äå°;°lþ
³·»Í¿½Ä å»´ ß»³òß¬ÉµÄ »²¿µÄÍÓ« 崵IJ µÄ ¯Ó «å®»¬¿ò¬§Äþ
ß»³ ÍxÕ{½Ä´ªÄåÍx»°»¬¿òþ ´§ÄµÉµÄ»´åµ·« ß3°¬Ä»®¿½Äå°-Ä
´·«µÄ¬§Äþ
Í®¿©²ÄŒµÂåµ -³Ä寰ĕ°Âå ß»³òµ·« ß¿å3°²Ä3ЪÄò´«µ · °Ä ;UåÍ·´« «· ò
³·»Í¿½Ä嬷 « ò ®É ¿µ·«3°²ÄÕl ò®¬§Ä þ ®É¿µ·«»®¿µÄ »¬¿ò ß»³ò¾· «µÄŒµÂå
¬3ЪÄå3ЪÄå²lâ»Ð¿½Äå•°Âå »®¿½Ä´¿¬§Äþ -ËÄåß·å« ŒµÂå¬-Ä´Ó«å´·« ©·«½åÄ •°Âå
»3°¿½Ä©½Ä廲¬¿°lþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
®½Ä³"¿°«·µÄ°;´«· ò ìí

³·»Í¿½Äå´ªÄå ß»³òµ·« ®É¿µ Í®¿»´å²lâ »ÍåÌ·«å¬¿»°;òþ


¼;»°³lò Í®¿»´åµ Ì·«å³»°Õ{½Ä»¬¿òÞxå¬lòþ ³·»Í¿½Äåµ ó
¥¼Â ³§Ä Í®¿»´åù »Íåз «å»½É»¬É ß»Šµå³" ¬Ä̿嬿µ·«
3°²Ä ³Í°ÄÒ ·«½ ÄÞx å ̽Ĵ ·« ò´¿åþ µ{±°Ä Í®¿»´å¬·« òß· ³Ä³ "¿ µ_²ÄÕÓ
Í°Ä°;ò³§Ä»¬¿Ä£
³·»Í¿½Äåµ ®²Ä»Ì¿½Ä»¬¿ò Í®¿»´åµ Þ¿³"³»3°¿Þl 3°²Ä¯É¿å
¬§Äþ ³·»Í¿½Äå´ªÄå ¯·°Ä-·¬Ä¬·«¯É¿å¬¿»°;òþ Í®¿»´å¬½Ä³µ
°;Þxåù »¬¿½Ä°·«½ Äå µ µ«²Ä-Ó«Í·«½Ä®"½Ä ŒµÂ寲Äå »³µ´ªÄå ³·»Í¿½Äå
»Šµå§x®½Ä ³»°åÕ{½Ä»¬¿òÞåx þ µ·§ « »òÄ Íɳ{±·å»¬Éµ»®¿ Þ¿Ìx廯å´lþ
³·»Í¿½Äå »½É»Õ{å®½Ä ³§Ó«¬¿´·«´«· Þ¿´·«´«²· þâ l
³·»Í¿½Äå ³·²åÄ µ»´å»°³§Äò ßl¯ªÄ»´¿µÄ»Šµå»¬¿ò ³»^µ¿µÄ
Þx åþ °-AªÄåË-A ¿Í·« ¬¿ ´xµ®"¿¬¿°;þ ³·»Í¿½Äå ´x°;»¬¿Äò´ x°;þ
»¼;½Ä 寲Ļ³¿½Äå ¯²Ä ³·»Í¿½Äå °;þ ßÕ« ß»³»²»µ¿½Äå^µªÄò ßÕ«
»½É®»ß¿½Ä ³·»Í¿½Äå®"¿Ò·«½Ä¬§Äþ
³·»Í¿½Ä宽ÄÌl ³ÕÓÕ{½Ä-·¬Ä»¬É¸¿ ¬-ĵ·«§Ä´å«Ó µ·« -·³ò¬Ä µÄ´¿
¬§Äþ ßÓµ·« ¬½Ä嬽Ä匵·¬Äù ´µÄ¯Âåµ·« µ{-ĵ{-Ä°;»ß¿½ÄÍ«°Ä•°Âå
Þ»¼É嬷« òß·³ÄÞµÄ »3°åÌɵÄÕlò¬§Äþ
¶ ¶ ¶

Þ»¼É嬷« òß·³Ä޵Ļ®¿µÄ»¬¿ò ³·»Í¿½Äå »ß¿Ä »ß¿Ä ½·«°-Ä´·«µÄ


¬§Ä þ
¥¼Â³"¿ › µ{±°Äµ·« ß̽ij»¯å^µ°;²lâþ ß»³»²»µ¿½Äå´¿®½Ä
§x̿寳ǻŠµå»¬Éµ·« µ{±°Ä ßµ«²ÄÍ°ÄÒ·«½Ä°;¬§Äþ ³·»Í¿½Äå¬lò ù
´x¯¿ß»¯ÕÓ³§Ä ²¿³ªÄµ·« ß»¯³ÕÓÞx廬¿Äò ¯·^µ®lâ´¿åþ ßÂå ›
ßÂå£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ìì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

³·»Í¿½Äå߯ӵ ¬-Įɿ´Ó«åµ·« °ÉµÄ»´¿Î·«µÄ¯É¿å¬§Äþ Þ»¼Éå


µ »3°¿½ÄåÐxåеĴ·°ÄŒµÂ廯¿µÄ®½Äå²lâ ³·»Í¿½Äåµ·« ´"ªÄò´"ªÄ»ò ½;µÄ
¬§Äþ ³·»Í¿½Äåµ´ªÄå ³®°ÄÞxåþ ߬½Äå»ß¿Ä»ß¿Ä½·«¬§Äþ
¥µ{±°Ä³"¿ »3Õ²lâ ´µÄ²âl ¯·´¿åù µ{±°Äµ·«§Äµ{±°Ä Õ·«½Äå-¿å´·« ò®
¬§Äþ ާįxâ°-AªÄåµ·«³" ß´µ¿å³§x°;Þx廬¿ò ßÂå › ßÂå£
Þ»¼Éåµ -·¬Ä¬¬ ·« ·«²â l ³·»Í¿½Äåµ·« ó
¥¸lò ³·»Í¿½Äåù Í®¿»´åµ »-¬²¿²lâ »ÍåÌ·«å³»°å»¬¿ò¬¿ù
²½Äòß»³»®¿¹; µ«´·« ò³®»¬¿òÞxå ¯·´¿å£
ß· « › Þ«®¿å Þ«®¿åù ß»³ò»®¿¹;µ µ«´ ·« ò ³®»¬¿òÞx å¬lòþ
¼;»^µ¿½Äò Í®¿©²ÄŒµÂåµ 3°²Ä´É¬Ä´·«µÄ¬¿µ·«åþ »µ_åÕ{½Ä®¿»µ_å
»¬¿ò ´·« ò »3°¿Õl ò¬¿µ·«åþ »-¿»-¿µ ³·»Í¿½Äå®lâ ³ÕÓÕ{½Ä- ·¬Ä»¬É ù
³¿²»¬É ާĻ®¿µÄµ«²Ä³"²Äå ³¯·»¬¿ò°;Þxåþ ³·»Í¿½Äå´ªÄå ß·³Äµ·«
ß¿å¯É²Ä»3°åÕlò¬§Äþ
¥ß»³ ß»³£
ß·°®Ä ¿»°[³"¿ ¾·µ
« ŒÄ µÂå߻п½Ä寿å²lâ ß·°»Ä ²¬lßò »³òµ«· ³·»Í¿½Äå
´Ñ°Ä´Ñ°Ä»Õ[´·«µÄ»¬¿ò ß»³ ´²ÄâÒ·«å´¿¬§Äþ
¥Þ¿´l ¯³Âåù Þ¿´l ß»³ ´²Äâ´·«µÄ¬¿µÉ§Ä£
ß»³µ ³®"·»¬¿ò¬®lò ½Äެĵ»´åµ·« ´µÄ²Ðâ l Ì · ¿å®½Äå ³·»Í¿½Äå
µ·« »³¿ò^µªÄò¬§Äþ ß»³ò®â³l {µÄ´Ó«å»¬Éµ´ªÄå ß»®¿½Ä³»¬¿µÄ
»¬¿òÞl ³Él3°¿»²¬§Äþ »ÍåÎÓ«»°[¬«²åÄ µ ³·»Í¿½Äå½·«»¬¿ò ß»³µ ó
¥³·»Í¿½Äåù ªªÄå Þ¿´·« ò½ ·«¬¿¬Ó«å ½;»¯³"¿³·« ò´¿å£
Í·«¬lò-µ¿åµ·« 3°²Ä¯¬·®•°Âå ³·»Í¿½Äå°;å-°Äµ·« ´µÄ©;å²lâß«°Ä
³{µÄ®ªÄµ·«¯«¬Ä•°Âå ó
¥Þ¿³"³3Ð-Ä°;Þxåß»³ù Þ¿-¿åUå³"¿´l´·« ò »³å³´·« ò°;£
³·»Í¿½Äå ®lâ ߪ¿-µ¿åµ· « ¯·¯´·«²âl ß»³ 3°Ó±å•°Âå ´µÄ Õ;3°
¬§Äþ •°Â廬¿ò ³{µÄ-3· °²Ä³·¬ " ¯ Ä ¿É 嬧Äþ ß»³µ ´µÄµ»´åµ·»« ¬¿ò
®½ÄެĻ°[ ¬½Ä´{µÄ¯¿åþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
®½Ä³"¿°«·µÄ°;´«· ò ìë

ß»³®§Ä ó ß»³ò®½Äެij¿" ßµ{¬ · ĵ»´å -Ìɵµ Ä ¬ªÄåµ


µ½ÄÍ¿³"²åÄ ¯·Õò®l ½Ä ß»µ¿½Ä寿åþ Õ«»¬¿ò µ½ÄÍ¿µ ß»³òµ·«§Ä¬É½åÄ
³"¿ ß3³-ĬɧĻ²•°Â¬lòþ ß»³ò߯ªÄå»¬É Ò"´Ó«å»¬Éµ·« ¬É§µ Ä «°Ä•°Âå
ß»³ò߯µÄµ·« Ì«¬Ä°-Ä^µ»¬¿ò³§Äþ ´ªÄ°;¬§ÄÍ·«¬lò »¬¿¯x³
³·»Í¿½Äå ß»³ò»®¿¹;ß»^µ¿½Äåµ·«»¬¿ò ³¯· ²¿å³´ªÄÕlò°;Þxåþ
³·»Í¿½Äå »² ò¬·«½Äå-Â廲¬lò ®Ì¿åŒµÂå»°[µ ´x»¬Éµ ¯x¬·« ò®â l
-¿å©¬Ä»²»®åß»^µ¿½Äå Ϋ²Ä嵲Ĵ°Ñ Ä®¿" å³Ñ»¬Éß»^µ¿½Ä寿 »3°¿^µ
¬¿þ
´x»¬É³"¿ 3Ð-Ä»°[´¿¬¬Ä¬lò »®¿¹;´µ%û¿»¬Éß»^µ¿½Äå
»3°¿^µ¬¿ ³¸«¬ÄÞxåþ
³·»Í¿½Ä 嬷« ò ®É¿µ ´x »¬Éµ -°;å»¬É °{±·å ^µlз« ò °{±· åÒ«¬Ä
»µ¿µÄ-·«µÄз« ò»´¿µÄ¯¿ ¯·¬¿þ
ß»³ò»®¿¹;ß»^µ¿½Äå ¯·¬¿³¸«¬ÄÞxåþ
®É¿µ Í®¿»´åµ Òɿ廬ɮâ l »®¿¹;µ·«¯¿ µ«¬¬Ä¬¿þ
ß»³ò®â l µ½ÄÍ¿»®¿¹;µ·« µ«¬¬Ä¬¿ ³¸«¬ÄÞxåþ
³·»Í¿½Ä嬷« ò°½«· Ä ´§Ä¬-ĵµÉ µ
Ä ß»Ðò®ßâ l »³É´·« ò ´µÄª±Ø å· Ì·å« 3°
Ò·«½ÄΫ¯
Ó ¿ ®"·¬¿þ
ß»³ò»®¿¹;µ·« ´Ó«»´¿µÄ¬lò»Íå©;å ®"¿»°åÒ·«½Ä¬¿³¸«¬ÄÞxåþ
³·»Í¿½Äå ²¿å´ªÄ³·¬¿ ßl¯»´¿µÄ°;°lß»³®§Äþ ¼Â»´¿µÄ°l
¯·¬lò³·»Í¿½Äå³"¿ ß3°-Ä®"·¯´¿åß»³®§Äþ
ß»³òµ·«^µªÄò®½Äå µ ß»³Í·«»²µ{¯ÂÕ{½Äå»´åµ·« ³·»Í¿½Äå
¯¬·®³·¬§Äþ
¥»¾¿Ü·»®.»µ{¿½Äå£ ¬lòþ
¥»®.-¿µ·« ß»³°·«µÄ°;´·« ò ¨ ¨ ¨ ´·«µ°Ä ;®»-µÉâ l »³¿½Ä´"®§Ä
›£ ¬lòþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ìê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ß»³ › ß»³ › þ ß»³ ßl¼Â¯ÂÕ{½ÄåÍ·« »²¯´¿åþ ß»³ò


ÒѬÄÕ³Äå»¬É ¬´Ñ°Ä´Ñ°Ä²â l ¯ÂÕ{½ÄåÍ·«»²¬¿´¿åþ
¥ß»³®§Äù ß»³³®"·´ªÄå »³¿½Ä»´å ª·±ŒµÂåµ·« µ{±°Ä ´"53Ð-Ä
»ß¿½Ä´"5³"¿°;»¬¿òù »³¿½Ä»´å»²¿µÄµ»²•°Âå ´·«µÄ°;®»-´·« ò ß»³
Í·»« ²Uå³"¿´¿å£
³·»Í¿½Äå³{µÄ-Ì
· ³l "¿ »³¿½Ä®½" »Ä Í¿½Äå°-AªåÄ »¬É ®ÉµÄ´«· ùò ¯µ9²åÄ
°²Äå»¬É »°ÉâÌ¿å¬lò ß´"5ß â -ijŒµÂåß»³òµ·« 3³½Ä»§¿½Ä´¿³·¬§Äþ
¼;»°³l ò ß»³ ¬µ§Ä°·«µÄ̿宬¿µ µ½ÄÍ¿»®¿¹;µ·« °;þ
»¯3Õ½Ä嬮¿åµ ͽÄå®l¬ò´ l x»¬É͵·« ß®½Ä´¿¬¬Ä̽İ;®l⻬¿Äþ
°²Ä廩¯Â³¹w¦½Äåù ïççê Õ«Ò"-Äù »³´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

´§Ä^µ¿å´³Äåµ»´å
¯·°ÄÕ{-Ä-®¿»µ¿½Ä嬿°lµÉ§Ä›þ
ßl¯ªÄ »µ{¿½Äå¯É¿å´³Äåµ»´åµ·«»°;òþ -·³Äå-·«´¬ÄͬĻ²¬lò
-°;尽ĵ»´å»¬Éµ·« »Þ¿½Äլĕ°Âå µ¿ÍÂåÌ¿å¬lò ´§Ä^µ¿å´³Äå
µ»´å»´þ
´§Äµ²Ä¯½Äå»Þ¿½Ä»°[³"¿ ³Õ·« ¬ ò η»â « °;µÄ»²¬lò Ì·µÎӫ尽Ļ´å
»¬Éù ´§Äµ²Ä-ɲÄåÒɧĻ´å»¬É¸¿ ¯x¬·« ò̵Ä3³½Äò¬lò °lò3°¿å°½Ä»´å
»¬É²âß l ¬x ®§Ä»³¿ §·³åÄ ÒÉâ»l ²¬¬Ä¬§Äþ ´§Ä^µ¿å»Õ{¿½Äå»®»´å
µ´ªÄå ¬¯É½¯ Ä ½É -Ä å ͽÄ廲´·µ
« ¬ Ä ¿þ µ_²Ä³µ Ì·µÎÓ«å°É½»òÄ ´å»¬É
Õxå•°Âå »Õ{¿½Äå»®Ìl³¿" ß»3°å•°·±½ÄÕ«½· åÄ ¬§Äþ ß´«ß§µÄ »Õ{¿½Äå»®-Âå²lâ
߬x »³{¿°;¯É¿å¬lò °²Äå°É½Äò»´å»¬Éµ·« ´·«µÄ^µªÄò®½Äå »°{¿Ä³·¬§Äþ
¯x¬·« ò Þ§ÄßÌ· »³{¿°;¯É¿å»´³´l´·« ò µ_²Ä³3нÄò -ËÄå-¿å^µªÄò³»²
»°;½Äþ
¬-ÄÕ;¬»´ Ì·µÎӫ尽Ļ´å»¬Éµ«· ´µÄ²¬ â l «· ¬
ò «· ò•°Âå ¯x¬«· ß
ò Õ{·²Ä
ާĻ´¿µÄ^µ¿^µ¿ -·¬»Ä µ¿µÄÒ½·« ³Ä ´l´«· ò ´µÄµ²¿®Âµ·« ^µªÄ•ò °Âå
³"¬ÄÌ¿å´·«µÄ¬§Äþ Õû»´å°;°lþ ½;å³·²-Ä»¬¿½Ä³3°ªÄòÞxåþ ¯x¬·« ò
-·¬Ä»µ¿µÄ»3°¯É¿å^µ¬§Äþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ëð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

-°;尽Ļ´å»¬Éµ»¬¿ò µ_²Ä³ »µ{¿½Äå´¿¬·«½åÄ °Ó-« Óß³{±·å³{±·å²lâ


ÒѬÄ͵Ļ²¬¬Ä^µ¬§Äþ ³-·« ³ò °·« ò 3°5ÌɵÄ- °{±·å°½Ä»°;µÄµ»´å»¬É
µ»² »µ¿ò´¬Ä´¬Ä²â l »Õ;½Ä廳¿ò´¿¬¬Ä^µ¬§Äþ •°Âå®½Ä ¯x¬·« òµ·«
¸·å« ´§Äµ½É åÄ ßµ{§ÄŒµÂ廬ÉÌlµ·« »®.»â 3°¿½Äå-·«µ^Ä µ¬§Äþ »®.»â 3°¿½Äå
-·µ« ĵ¿-µ»¬¿ò ¯x¬·« ò °{½Ä嬧Ä̽İ;®lâþ հĽ ·«µÄ½·µ « Ä®§Äþ »²¿µÄ
»¬¿ò´ªÄå ß»3Õ¬µ{ »°{¿Ä®½. ´ Ä ¿•°Âå ¬¯²Ä寲Äå²lâ ŒµÂåÌÉ¿å´¿^µ
3°²Ä¬§Äþ ¯x¬·« ò³"¿ ßÒ"Óµ»´å»¬É Ì·«æÌɵĴ¿•°ÂÍ·«®½Ä µ_²Ä³µ·«
»¬¿½Ä ´"³Äå´"³åÄ »3°¿½Ä´«·µÄ»¯å®lâþ ¯x¬·« ò³"¿ ߯Âå߰ɽÄò»´å»¬É
»©»©Í¿´¿•°ÂÍ®«· ½Ä»¬¿ò ß·»3Ò/ŒµÂå¬-ÄÕ¯ lÉ ¿å²lâ 3Ð-į¿É å3°²Ä»®¿»´þ
ßl › ¯x¬·« ò¬-ĵ· «§Ä´Ó«å »®.©;»®¿½Ä¯²Äå´¿®½Ä °·« ´·« ò»¬¿½Ä
³¿²ŒµÂå^µ»¯å®lâþ µ·«§Ä3°ªÄò ´µÄ3°ªÄòŒµÂå²lâ 3Ð-Ä´¿®½Ä»¬¿ò ¯x¬·« ò
³´Ñ°ÄÒ·«½Ä^µ»¬¿òÞxåþ ³¿²Ä³¿²»¬É »´{¿òÕ{•°Âå ¬3ЪÄå3ЪÄå ªÉ¬Äµ{
´¿¬¬Ä^µ¬§Äþ 3°ªÄ©ò ¯É¿å•°Âµå·« þ ¯x¬«· ò ®½ÄÕò {½Ä¬½«· åÄ ®½Ä³ò ª
" òÄ µ_³Äå3Õ-Ä
´¿®½Ä ´x»¬É µ ®·¬Ä ¯·³Äå´· «µÄ^µ¬§Äþ ßl¯ªÄßÕ;³"¿ η« å3°¬Ä
»¬ÉÕ{ªÄå µ{²Ä®-ÄÕlò»¬¿ò¬¿þ µ_²Ä³µ -·¬Ä³»µ¿½Äå-É¿²lâ ¯x¬·« òµ·«
^µªÄò³·»°³§Äò ¯x¬·« òµ»¬¿ò Þ¿³"³3Ð-į´·«Þlþ
³·«å»¬É ¬ß¿åŒµÂå ®É¿´·«µÄ®½Ä ´³Äåµ»´åµ ¾ÉµÄ»°;µÄ»²
»¬¿ò¬¿þ ®Éâ»Ó ¬É ¬-·-²· â l -·¬Ä°{µÄ-®¿´ªÄå »µ¿½Äåù ³ÕÓÕ{½Ä-®¿ ´ªÄå
»µ¿½Ä嬧Äþ ®Éâ»Ó ¬É ¾ÉµÄ»¬É »°´x廲¬lò µ_²Ä³®lâ »3ջ̿µÄ µ·«
½Ó« ò^µªÄò®½Äå »Õ{¿Ä³´l»ß¿½Ä ³²ªÄåÌ·²Ä宬§Äþ ¯xµ -·¬Ä³Ì½Ä®½Ä
µ_²Ä³ »3ջ̿µÄ»¬É µ·« »Õ{¿ÍÉl¯´·« ÍÉl»Õ[¯É ¿å¬¿þ µ_²Ä³³"¿
µ·§ « ĸ²Ä°{µÄ¯¿É å¬lò•°Âå »¬¿Ä»¬¿Ì·²Ä峬ħ®x ¬§Äþ µl › »Õ{¿-³Äå
¸¿ù ½;µ Þ¿¹Î«-·«µÄ³´l¸lò › ´·« ò ߿嬽Äå•°Âå ¬-ɵÄ-ɵ²Ä â l ²½Äå°-Ä
´·«µÄ¬§Äþ ¼;»°³lò ¯xµ ß3³l¬³Ä廬¿ò ß²½Äåß»Õ{ÕÓ¬¿³¸«¬ÄÞxåþ
µ_²Ä³ÕÒR¿µ·«§ÄŒµÂåµ·« ¾·«½ÄåÕ²l ÍÉl´"lÕ{½Ä´"l°-Ä´·«µÄ¬¿þ ^µ¿»¬¿ò
¯x²â l ®²Ä3Ð-Ä®¬¿µ·« µ_²Ä³ »°{¿Ä´¿³·¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´§Ä^µ¿å´³Äåµ»´å ëï

¥³½Äåµ ¬§ÄÍ·«å°;´¿åµÉ£
µ_²Ä³ µ»3°¿®½Ä ¯xµ ³Ì¬®Â²â l ®§Ä»¬¿ò¬¿°l þ ¼;µ·«°l
µ_²Ä³µ ³ÕÓÕ{½Ä¬¿þ ®Éâ»Ó ¬É Ì«¬µÄ»²¬lò µ_²Ä³®lâ»3ջ̿µÄ»¬Éµ·«
´§Ä ^µ¿å»Õ{¿½Ä å»®²lâ »Íå¬lò ßÕ; »Õ{¿½Äå µ»´åµ »ßå-µÄ»²
¬¬Ä¬§Äþ
¥»ßå´·«µÄ¬¿£ ´·« ò µ_²Ä³ ªªÄåª5³·®½Ä »Õ{¿½Äåµ»´åµ ó
¥»ßå³"¿»°;ò¾{þ µ{±°Äµ ¬-Ī´Ó«å ß»ß尬Ĵ¿Õlò®¬¿£
¥¸«¬Ä´¿å ³½Äåµ Þ§Äµ´¿®¬¿´l£
¥ÍªÄ»¬¿ÄŒµÂåµ»´ սľ{¿å¯·´¿åþ µ{±°Ä¬«· »ò ²¬lÍ ò ªÄŒµÂåµ
ßµ{§ÄŒµÂå¾{þ ßÕ« ´§Ä»¬Éµ·« »®»°åз« ò µ{±°Ä¬·« òµ·« ÐɽòÄ´.¬Ä´·«µÄ
¬¿£
¥¼;3нÄò ³½Ä嬷« ò ›£
µ_²Ä³ -µ¿åµ·« ÍÓ«å»ß¿½Ä³»3°¿´· «µÄ®°;Þxå þ ¯x µ ß»3°å
ß´.¿å -ÂåͽÄå¯É¿å¬§Äþ ¯x¬·« ò²âß
l •°·±½Ä´·µ
« Ä•°Âå -µ¿å»3°¿^µªÄòÕ{½Ä
»¯å¬§Äþ µ_²Ä³¯¿ -µ!5»´"µ»´åÍ·«®½Ä»°;òþ
»´»¬Éµ´ªÄå ¬ß¿å¬·«µÄ¬¿°lþ µ_²Ä³»Õ;½Äå»°[µ ÍÓÒɧÄ
»´å»¬Éµ· « µ´xµ{Â-§ÄÎÓ«³µÞxå þ µ_²Ä³®lâ ß©¬Äß²¿å-µ»´å
»¬Éµ·« η«µÄ3ЬĻ²´·«µÄ»¯å®lâþ µ_²Ä³°;å3°½Äµ·«´ªÄå ®§Ä¯³Ó ǽijǽÄ
»´å²lâ Õ{-Ä-Ò·«å ´¿²³Äå^µ»¯å¬§Äþ °µ¬·¯²Äâ-½Ä¬lò »´»¬É°;þ
¯x¬·« ò ¯§Ä»Í¿½Ä´¿Õlò¬¿ ´§ÄµÉ½Äå®lâ ®²Óâþ ßl¯ªÄ®²Óâµ·« µ_²Ä³
¯·°ÄÒ"-įµÄ¬¿°lþ
»´»¬É ¬-Ä©ŒµÂåÎ"5¯É½Äå•°Âå®½Ä µ_²Ä³¬-ĵ·«§Ä´Ó«å ´²ÄåͲÄå
¯É¿å¬§Äþ ´µÄÍÉl3Õ½Äå»´åµ·« »µ¿µÄ§x•°Âå ´³Äå͵Äß»´Ç¿µÄ
³"¿ 3³µÄЫ¬Ä»°[µ·« ¬®É®É¬µÄ´¿¬lò °«-ɲĴӫ廴廬ɵ·« 3³½Ä´·«µÄ
®®½Ä ›þ ß· « › µ_²Ä³ ¯· °Ä ßx§¿å¬¿°l þ ¬ªÄò ¬ªÄò ŒµÂå »´Ç¿µÄ
´¿¬¿³¸«¬ÄÞ l²âl »Þ嬷«µÄ µ¿å§¿å µ¿å§¿å »´Ç¿µÄ ´¿®½Ä
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ëî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ާĴ·«»®"¿½Ä´·« ò»®"¿½Ä®³"²Ä峯·Þxåþ ¬-ÄÕ;¬»´ µ_²Ä³»3Õл²¿½Äò


µ·« ß´-Ä©½ÄªØ°Ä´·«µÄ»¯å¬¿þ ¬µ§ÄÍ·«å¬lòß»µ¿½Ä»´å»¬Éþ
-¿µ»´å»¬Éµ»¬¿ò ß«°Ä-«´·«µÄ ß«°Ä-«´·«µÄ °{Ó¯²Äå´¿¬¬Ä
^µ¬§Äþ -¿µ»´å»¬É¬½Ä³µÞxåù ¬-ÄÕ;¬-ÄÕ; ͵ĮµÄµ»´å
»¬É ²âl µ_²Ä³ß³ªÄ ³¯·¬lò ½"µÄ©;©;»´å»¬É »®¿°lþ -°;å¯Â廬É
³"ªÄò©½Äå´¿®½Ä ¯x¬·« ò¸¿ ´§ÄµÉ½åÄ »¬É»°[³"¿ ¬©l©l²â»l ´þ ´x»¬É µ
°;å-°Ä µ»² ¬»¸å»¸å²lâ»ß¿Ä •°Âå ¯x ¬·« òµ·« »3Õ¿µÄ´"²Ä â^ µ¬§Äþ
ßl¯ªÄßÕ; ¯x¬·« òµ -¿»3Õ¿µÄΫ°ÄŒµÂ廬ɮâ l ®½ÄÕɽÄÌl ©½Ä©½Ä°«²Äå^µ
¬¿»´þ ¬µ§Ä®§Ä®¬§Äþ -¿»3Õ¿µÄΫ°ÄŒµÂ廬ɵ»¬¿ò ³{µÄ´Ó«å
µ 3°5å3°5åù °;å-°Ä µ3°l3 °l²âl »3Õµ¿å§¿å ´µÄµ¿å§¿å®"·»°³§Ä ò
ß´"Ì«¬ÄÌ¿å¬lò 3°§«¹Ä»¬É°l »°;òþ ¯x¬·« ò Þ¿³"³´«°ÄÒ· «½Ä¬¿ ½"µÄ
µ»´å»¬Éµ»¬¿½Ä ¯·¬§Äþ ßl ¯x¬·« òµ·«§Ä»°[³"¿´ªÄå -¿»Õ{å
»¬É °É´·« òþ
®¿¯Âˬ« ¯¿¯¿§¿§¿®"·®½Ä »µ¿½Ä嵽ȵÂåµ ß3³½Ä®"½åÄ ®"½åÄ
²lâ °· «•°Â å ´"»²¬¬Ä¬§Äþ µ_²Ä³ µ»¬¿ò 3Ð5»ÐÉå ´·° ÄŠµ»²¬lò ¬·³Ä
ßÕ·«½Ä»¬Éµ·« Õ«²ÄÕ«²Ä•°Âå ÕxåÕ{½Ä»²³·¬§Äþ ³·«å»µ¿½Ä嵽ȵÂåµ µ_²Ä³
µ·« 3°Ó±å•°Âå ½Ó« ò^µªÄò»²¬§Äþ ¬·³Ä»¬Éµ·« ´·«Õ{½Ä®½Ä ¯xâÍ´¿Õlò°;´¿å
´·« ò -·³»Ä Õ[»²¯´·«°þl µ_²Ä³¯¿ ¦½Ä»§¿Ä½µ " ĵ»´å¬-Ä»µ¿½ÄÍ«®· ½Ä
¯xâÍ ߻®¿µÄ°{Ó¯²Ä å¯É¿å³·³" ¿ ß»¯ßÕ{¿°;°lþ ßl¼Â ßÕ;µ{®½Ä
µ_²Ä³®lâ »¬¿½Ä°Óß-Ó«²âl ¬·³»Ä ¬Éµ·« »Õ_»Õ_Õ{°-Ä´·µ « ij"¿þ ¸«¬Ä¬§Ä
»´þ ß3³½Äò»®¿µÄ¯¿É 啰µ·«å ›þ µ·«§Äß ò »¬Éå²lâµ·«§Ä µ_²Ä³ Œµ·¬Ä3°Ó±å
´·«µÄ³·»¯å®lâþ
´§ÄµÉ½Ä廬ɵ·« 3ЬĻµ{¿ÄÕlò•°Â宽Ļ¬¿ò Þ«®¿å°{µÄµ«²Äå»°[
»®¿µÄ´¿¬§Äþ •°·±µ{¯É¿å¬lß ò ¬
« »Ä ¬É^µ¿åµ»² 3³µÄ°½Ä»¬Éù Íxå®-Ä
°½Ä»¬É »°;µÄ»²¬§Äþ Þ«®¿å°{µÄµ«²Äåµ Õ°Ä3³½Äò3³½ÄòÍ·«»¬¿ò »®³®"·
Þxåþ °¬Ä©²Äåµ{½Ä¬-ÄÕ´ « Ó«å²lò-¿®½Ä ßl¼µÂ «²Äå»´åµ Ìxå3Õ¿å-É¿ »3Õ¿µÄ
»¯É⻲¬¬Ä¬§Äþ ´x»¬É 3ЬIJ½ÄåÌ¿å¬lò ´³Äåßx»^µ¿½Äå»´åµ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´§Ä^µ¿å´³Äåµ»´å ëí

´Él ®½Ä »²®¿ßÒ"âß Ó 3°¿å³"¿ Íxå3ÕÓ± »¬É²âß


l 3°ªÄòþ Íxåµ»´å»¬É ®½Äò
»3Õ¿µÄ´¿®½Ä ´³Äå»°[³"¿ »Šµ»Šµµ{»²¬¬Ä¬§Äþ Íx嬵Ļ´å
»¬Éµ ¯Ó «åÕÉ ù »´åÕÉ ®"·¬§Äþ -x å´ªÄå -xå ´É§ Ä ßÍ· °Ä´ ªÄå 3°½Ä å
¬§Äþ -xå´· «µÄ®½Ä ¬-ÄÕ ;¬ªÄå Ì·«å »ß¿½Äò´ ¿»¬¿ò¬¿þ ¼;»°³lò
ßl¼Â»©¼²¿µ·« ¯¬·»³ò»´{¿ò»²³·®½Ä »°{¿µÄ¯É¿å»®¿þ ÌxåͲÄå´·«µÄ
°Ó«»²¿Äþ
ßl¼Í  åx µ»´å»¬Éµ »3³ß»®¿½Ä²â l »®¿»ÌÉ廲»´»¬¿ò 3³½Ä®
¬¿ ³¸«¬ÄÞxåþ ³3³½ÄÒ·«½¬ Ä lòÍåx Í·«»¬¿ò´ªÄå ާĴ»«· ®"¿½Ä®³´l»²¿òþ
¼Â»¬¿ò ßl¼Þ  ®« ¿å°{µÄ µ«²åÄ ´³Äåµ»´å»°[»®¿µÄ®½Ä »3Õµ·« ¯¿¯¿
»´å²½Ä宬¿þ ¬-IJªÄåÍ·«®½Ä»¬¿ò Íxå-x峧ij²" åÄ ¯·®µÄ²â l Õ°ÄÐÐÉ »É ´å
ß-xåÕÓ®¬¿»°;òþ »¯»¯Õ{¿Õ{¿»¬Éå•°Âå -·¬ÄµxåÌl³"¿ Íxåß-xåÕÓ^µªÄò
°;´¿åþ
Þ«®¿å°{µÄµ«²åÄ ´É²®Ä ½Ä»¬¿ò ³²Äµ{ªÄ尽Ĭ²Äåµ»´åµ·« 3ЬĮ
¬§Äþ ³²Äµ{ªÄå°É½Äò»^µÉ»´å»¬É»°[ ²½Äå®»¬¿ò´ªÄå ®½Ä³"¿ ¬-ij{±·å
»´å ÕÓ-¿å®3°²Ä»®¿þ ³²Äµ{ªÄ尽Ĭ²Äåµ»´å ÍÓ«å¯É¿å»¬¿ò ³§Ä¦´Â
°½Ä»¬É²â l ß«°ÄÍ·«½åÄ »²¬lò -¿¯½Ä»µ{¿½Äåµ»´åµ·« »¬É⮕°Âþ
ßl¼´Â ³Äåµ»´å»°[³"¿ ߌµ·³»Ä °;½Äå ³»®³¬ÉµÒÄ ½«· »Ä ß¿½Ä µ_²Ä³
»´Ç¿µÄ´"³ÄåÕlò®¬¿Í·«»¬¿ò ´³Äåµ»´å²lâ ß»¬¿Äµ»´å ®½ÄåÒ"Âå
»²•°Â»´þ µ_²Ä³ »µ{¿½Äå´¿¬·«½Äå ¯xµ ÍÂ匵·±ÒѬÄ͵Ļ²µ{þ
¥³¹9´¿°; Í®¿³£
¥³¹9´¿°; ´³Äåµ»´å»®ù ³½Äå ¼Â»² ò »°{¿Ä®â´ l ¿å£
¥»°{¿Ä¬§Ä®§Ä´«· ò ³¸«¬Ä°;ÞxåÍ®¿³®§Äþ ¼Â´°«· ;°lþ µ_²Ä»¬¿Äò
Þ©µ ´x»¬É®â l ß²½ÄåÕÓÞ© ³¸«¬Ä´¿åþ ¼Â»¬¿ò ›£
¥ß·« › ß· « › ¼Â´·«´ ªÄå ³¸«¬Ä °;Þxå ´³Äåµ»´å®lâþ ³½Äå ®" ·
»²´·« ò ¬·« ò¬-Ä »¬É Õ®Âå¯É¿å´·« ò®»²¬¿°;µÉ§Äþ ¼;µ·« ³½Ä幫ûÄ §x
´·«µÄ-³Äå°;µÉ¿£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ëì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ_²Ä³µ ßl¯´·« Ò"-į·³Äò®½Äå Õ{Âåµ{5å´·«µÄ®½Ä ´³Äåµ»´åµ


®§Ä¬§Äþ
¥»µ{å¦x嬽İ;¬§ÄÍ®¿³®§Äþ Í®¿³´·¯ « ¿ µ_²Ä»¬¿Äß ò »°[
ß¿å´Óå« ¯»Þ¿Ì¿åÒ·«½^Ä µ®½Ä »µ¿½Äå³"¿»°;òþ Õ«»¬¿ò ¬Õ{±·´ â x»¬Éµ
߽ij¬²ÄÍå·« ®É¿å^µ¬¿µ´¿åþ ¸·Þ « µÄ ³ßx°½ÄŒµÂå²¿åµ ^µ¿å»°;µÄ
µ·« Í®¿³ ¯·¬§Ä³¸«¬Ä´¿å£
®Ì¿å´³Äå²lâ ³²Âå³»©åµ ¯-Ä´å«Ó Õ½ÄåÌ¿å¬l»ò ²®¿»´åµ·« µ_²Ä³
´"³Äå^µªÄò´·«µÄ¬§Äþ ¯-Ä´Óå« »´å®lâ»ß¿µÄ³"¿ »Õ{¿½Äå»®µ -ÂåͽÄå
®¬¿»´þ ¯-Ä´«Óå»´å®lâßµ{§Äµ »¬¿½ÄÍ«°Ä»´¿µÄ®¬ ·" ¿³·« ò ßl¼Â
»²®¿µ·« 3Ьĵx嬷«½Äå ´x»¬É ¹Î«¬-·«µÄµx宬¿»°;òþ Õ«»¬¿ò ßl¼Â
¯-Ä´Ó«å»´å³®"·»¬¿ò°;Þxåþ ާįx§x¯É¿å´·« ò §x¯É¿å³"²Ä峯·»¬¿ò
µÉµÄ´°Äµ»´å 3Ð-Ä»²¬¿»°;òþ µ_²Ä³³"¿ ßl¼Â»²®¿»®¿µÄ•°ÂÍ·«®½Ä
®"·¯³Çß½Äß¿å -« ̪Äò •°Âå ´.¿åÕ²l Õ«²Ä Õ« ² ĵx å®»¬¿ò ¬¿°lþ ³¬¬Ä
Ò·«½ÄÞxåþ
¥ßÕ«Í·«®½Ä ¯-Ä´Ó«å»´å³®"·»¬¿ò ´x»¬Éµ µ_²Ä»¬¿Äòµ·« ÍlÍl
¯É¿å^µ¬§Äþ ¼;µ·« µ_²Ä»¬¿Ä ¯·°Ä-¬ · ÄÍ«å· ¬¿°lþ •°Â廬¿ò ®"·»¯å¬§Äù
ªª³"¿ µ_²Ä»¬¿ÄòÍ´¿•°Âå »®»Ð¿µÄ^µ¬¿»´þ Õ«Í·« µ_²Ä»¬¿Äò³"¿
³ªÂ³ª¿ 3Ð-Ä»²®•°Â£
µ_²Ä³µ ¯µÄ3°½Äåµ·«Õ{®½Äå ó
¥¼;µ»¬¿ò ¼Â´·«®"·°;¬§Ä ´³Äåµ»´å®§Äù ¯x ¬·« òµ ³½Äå µ·«
°{µÄ»-´·«¬lòÍÒ/»¬¿ò ³®"^· µ°;ÞxåµlâþÉ ßl › ¯x¬«· òÍÒ/µ ›£
µ_²Ä³ ͵Į"½åÄ 3°Ð·« ò -ËÄå-¿å»²¬«²åÄ ´x»¬É»®¿µÄ´¿^µ¬§Äþ
´x»¬É¸¿ ´³Äåµ»´åµ·« »Ð¿µÄÌɽåÄ Ì¿å¬l»ò ²®¿µ·« »¯»¯Õ{¿Õ{¿
^µªÄò^µ¬§Äþ ¬-Ä»§¿µÄ¬-Ä»°;µÄ 3½½Äå^µÕ«²Ä^µ¬§Äþ Õû»²
»¬¿ò ¯x¬·« ò3°²Ä¯É¿å^µ¬§Äþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´§Ä^µ¿å´³Äåµ»´å ëë

¥»¬É⬧ij¸« ¬Ä´¿å ´³Äå µ»´å®lâþ ³½Ä åµ·« ¯x¬· « ò ¹Î« -·«µÄ


^µ°;¬§Äþ Õ«Í·« ³½Äåµ·« ¼Â´·«´«°Ä¯É¿å¬lò´x»¬Éµ·« ¯x¬·« ò ß»®å§x^µ
»¬¿ò ³§Ä»´£
¥´x»¬É µ·« ß»®å§x´·« ò Þ¿´« °Ä ³"¿¬«²Ä å¾{þ µ_²Ä»¬¿Äòµ·«
ß»®å§x^µ³"»°;ò£
-µ¿å¬¬Ä´·«µÄ¬lò´³Äåµ»´åÒ"§Äþ µ_²Ä³´ªÄå -µ¿å»^µ¿
®"ªÄ»²®½Ä »µ{¿½Ä廲¿µÄµ{³"¿-·«å¬¿²lâ հį«¬Ä¯«¬Ä°l »´Ç¿µÄÕlò®
¬§Ä þ
¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó »µ{¿½Äåß3°²Ä³"¿ ßÕ{·²Ä®»²Õlò®½Ä ´§ÄµÉ½Ä廬É
^µ¿åÌlµ ³·« ò»³¿µÄ»²¬lòµ²« Äåµ³x»´å»°[³"¿ »3ÕͽÄå´l´x ß²¿å§x
³·¬§Äþ »´»¬É¬·«µÄÕ ¬Ä»²¬lò^µ¿å³"¿ ¯Â Õ{½Äå Í·« ®¬¿µ·« µ_²Ä³
¯·°¯ Ä »Þ¿µ{¬¿°lþ »´¯Ó»´åµ µ_²Ä³µ·« -ªÄåÕ{µÄ´µ «· »Ä °å¬§Äþ
-°;尽Ļ´å»¬Éµ µ_²Ä³ »¬å¯É¿åß´·«µÄ µÕ«²Ä^µ¬§Äþ ´³Äå
µ»´åµ»¬¿ò °Él^µªÄò°®·¯¬Ä»°;òþ °¬Ä©²Äåµ{½Ä³"¿ ´x¯x»´å°;å
®"½Ä廲¬¬Ä»´»¬¿ò µ_²Ä³ß¯Óµ·« 3³Ø½ Äò•°Âå հĵ{§Äµ{§Ä»´å°l
Í·«°-Ä´·«µÄ¬§Äþ
¥ÎÑ ³ ÍÓ « å »¬¿ò ¯ ªÄ › -· ³ Ä å ´l ò ´ l ò Ò " - Ä - ËÄ › ´§Ä µÉ ½ Ä å »¬É µ
¬»³Ç¿Ä¬»Õ[-·«3°ªÄ´É½Ä › ®·¬Ä¯·³ÄåÕ{·²ÄÍ·«3°²Ä®½Ä › ©½Äå³"ªÄò»®.-½Ä
ß·´·« °ò ½Ä › -°;åÒ"»Ó ¬É²â l ߯Âå»¬É ¯²Ä3³²Ä»ß¿½Ä3³½Ä› £
µ_²Ä³»®"âµ -·³ÄåªØ±·â»²¬lò ´§ÄµÉ½Ä廬ɵ ¯ÂÕ{½Äåµ·« ¯Ó•°·±½Ä
´·«µÄÍ·«^µ¬§Äþ ¬-ÄÒ"-Ä•°Âå¬-ÄÒ"-Ä -·«µÄ´·«µÄ °{±·å´·«µÄ ¯·³Äå´·«µÄ²â l
³Î·«åÒ·«½Ä¬lò ÎÑÕ½Ä å»¬É µ·« µ_²Ä³ °²Äå Õ{ÂÍÉ l»²³·¬§Äþ ßl¼Â°²ÄåÕ{µ¿å
»¬ÉÌl³¿" ´³Äåµ»´åµ»¬¿ò °Ó¬ « ·«½åÄ °;¬¿»°;òþ ̽Ä̽Į¿" å®"¿å»¬¿ò
ÍÉl´·« ò³®Þxå»´þ ¯xµ -°;尽Ļ¬É^µ¿å³"¿ µÉ§Ä°«²Ä廲¬¿ ³¸«¬Ä
´¿åþ
¬-Ä»² òµ»¬¿ò µ_²Ä³ ß´É ³Ä å¯ÂÕ {½Äå ¬-Ä °« ¼Äµ· « Í· «³·¬§Äþ
¯x¬·« ¬ò -Ä»¬É¸¿ µ_²Ä³®½ÄÌlµ ÕÓ-¿åÕ{µÄµ·« ¯·»²¬lò°³«Ó {±·å²lâ •½·³¯ Ä µÄ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ëê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

´·« òþ »´ªØ½Äåµ»´åµ ¬·«µÄլĬ§ÄÍ·«ÎÓ« Õ°Ä»3°»3°»´åþ -°;å°½Ä


»´å»¬Éµ´ªÄå ߯µÄÎ"5 ¯Ó ³^µ¿å®»ß¿½Ä ¯lò¯lò»´å´Ñ°Ä´·« òþ
´³Äåµ»´åµ»¬¿ò °µ¬· ¬·¬ÄÍ·¬Ä´·« ò»°;òþ ¯ÂÕ{½ÄåÍ·«»²®½Äåµ»²
µ_²Ä³³{µÄ®ªÄ»¬É -Âåµ{´¿¬§Äþ ³{µÄ®ªÄ»¬É¸¿ µ_²Ä³®lâ°;å3°½Äµ·«
°É¬Ä¬·«µÄ•°Âå ®½ÄެĻ°[µ·« »Šµµ{´·³ÄòͽÄå¯É¿å¬§Äþ ¯¬·´µÄ
´É¬Ä°l µ_²Ä³ ½·«»²³·¬§Äþ
¥Í®¿³ Þ¿´·« ò½·«¬¿´l¸½Ä£
´³Äåµ»´åµ »³å´·«µÄ»¬¿ò³" ¯¬·©½Ä´¿•°Âå ³{µÄ®ªÄ»¬Éµ«·
´µÄÕÓ«²â l ¯«¬Ä°-Ä´·«µÄ¬§Äþ ´³Äåµ»´åµ µ_²Ä³µ·« »³åÕɲÄ廬É
¬-ÄÕ«•°Âå¬-ÄÕ« »³å»¬¿ò¬¿°lþ
¥®É¿»µ{¿½Äå µ»´å³" ¿ ß´«° Ä´ ¿´«°Ä ®¬¿ ³»°{¿Ä´ ·« ò´ ¿å
Í®¿³£
¥Í®¿³ »µ{¿½Äå´¿¬µÄ»²®¬lòÕ®Âåµ·« -·¬Ä°{µÄ´·« ò´¿å£
¥Þ¿´l Í®¿³®lâÞ©µ·« -·¬Ä¬·«½Äå³µ{¬¿´¿å£
¥¼;3нÄò Í®¿³®lâ ´·«ß°ÄÕ{µÄ»¬Éß¬ÉµÄ ´Ó«´«»Ó ´¿µÄ»´¿µÄ
³®"·´·« ò´¿å£
¥Í®¿³®§Ä »´¿µŒµÂåµ·« •½Â廽Éâ´«· ò´¿å£
¥µ_²Ä»¬¿Ä¯·°;¬§Ä¾{¿þ Í®¿³ ½·«»²¬¿ Í®¿³®lâÕ{-įxµ·«
´É³Äå´·« ò³¸«¬Ä´¿å£
µ_²Ä³ 3°²Ä³»3гÕ{½Äå ¯x»³å»²»¬¿ò ³"¿°lþ ´³Ä åµ»´åµ·«
¬-ÄÕ{µÄ´"³Äå^µªÄò•°Âå µ_²Ä³ ®"µÄ3°Ó±åµ»´å3°Ó±åÕ{´·«µÄ¬§Äþ
¥ß-Ó« °l »°;ò ´³Äå µ»´å®lâþ ½;òÕ {-įx µ·«´ ªÄå ½;´É³Äå ¬¿°lù
•°Â廬¿ò ›£
¥¯xµ ßիާij"¿´l£
µ_²Ä³-µ¿åµ·« ÍÓ«å»ß¿½Ä²¿å³»Ì¿½ÄÞl ´³Äåµ»´åµ 3ЬÄ
»³å¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´§Ä^µ¿å´³Äåµ»´å ëé

¥¯xµ ß»©å³"¿µÉþ ¬µ§Äòµ·« ß»©ŒµÂå³"¿£


´³Äåµ»´åµ ¯µÄ3°½Äå»´å¬-ÄÕ{µÄÕ{´·«µÄ•°Âå ó
¥Þ©Õ{½Ä廩廲¬¿µ·« Í·«´·«Õ{½Ä¬¿´¿å Í®¿³®§Ä£ ¬lòþ
´³Äåµ»´å®lâ ß»¬Éåµ·« µ_²Ä³ ¯»Þ¿³µ{Þl ³»²Ò·«½Ä»¬¿ò
Þxåþ µ_²Ä³ ®§ÄÕ{´·«µÄ¬§Äþ µ_²Ä³®§Ä´·«µÄ»¬¿ò³" µ_²Ä³ ߴɳÄå
¯Â åÕ{½Äå^µ¿å³" ¿ ²-Ä»³{¿»²Õlò¬l ò -°;尽Ļ´å»¬Éµ ¬§·³Ä姷³Ä å
¬ÒÉâÒl â²Él â l ´·«µÄ®§Ä¬§Äþ »´»3°»´åµ´ªÄå ßÕ«³"°l Õ°Ä»¯¿ò»¯¿ò
»´å »°;µÄÕ{´¿¬§Äþ
¥Í®¿³®§Ä ßl¯´·«¯¿Í·«®½Ä»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Äò³"¿ »°{¿Ä-®¿µ·«
®"·³"¿³¸«¬ÄÞxå¾{£
¥¸½Ä£
¥¸«¬Ä ¬§Ä»´ ›ù Í®¿³µ³" ¬Õ{· ²ÄÕ{·² ij "¿ ß»3°¿½Äåß´l
®"·´¿Ò·«½ Ä»¯å¬§Äþ »³Ç¿Ä´½ÄòÕ{µÄ®"·»¯å¬§Äþ µ_²Ä»¬¿Äò³"¿ Þ¿³"
»³Ç¿Ä´½Äò-®¿ ³®"·° ;Þxå þ ßl › µ_²Ä»¬¿Ä¬-Ä Õ«»¬¿ò »³Ç¿Ä´½Äò Õ{½Ä
¬§Ä¾{¿þ ¯x¬·« ò µ_²Ä»¬¿Äòµ·« ¯¬·³x´¿^µÐ·« ò»°;ò£
¥¯x¬·« ò ›þ ¯x¬·« òÍ·«¬¿ ާįx»¬É´lþ
¥¯x¬·« òÍ·«¬¿ µ_²Ä»¬¿ÄòÕ{-įx»¬É»°;ò¾{£
¥ß³§Ä ³½ÄåÕ{-įx»¬Éµ ާįx»¬É´l£
´³Äåµ»´å®lâ³{µÄÒ"¿¸¿ հĬªÄ¬ªÄ 3Ð-įɿ嬧Äþ ¯xµ
»¬¿Ä»¬¿Ä²â l ß»3г»°å»¯åÞl ¯xâ®â´ l ³Äå»^µ¿½Äå»´åµ·« ß-ßÍÓ«å
ͲÄâÌ«¬Ä3°¬§Äþ µ_²Ä³´ªÄå ´³Äåµ»´åµ·« »³Ç¿Ä»Õ[^µªÄò´·«µÄ
¬§Äþ ³¿§¿»¬É²âl 3°ªÄ òÒ"µÄ»²¬lò ß»µÉâß©·«µÄ»¬É^µ¿å³"¿ ´³Äå
µ»´åµ·« µ_²Ä³ ¬»3п½Äò¬ªÄå 3³½Ä´·« ò®¬§Äþ
¥µ_²Ä»¬¿Äò®Õâ l {-įx»¬Éµ µ_²Ä»¬¿Äòß»°[µ·« ²½Äå»´Ç¿µÄ^µ¬lò
¯x»¬Éß¿å´Ó«å°;°l£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ëè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ_²Ä³ ¸¿ ´³Äåµ»´å®lâ-µ¿åµ· « »¯Õ{¿-ËÄå-¿å^µªÄò»²³·


¬§Äþ ¯x ¸¿ ¬-Ä Õ{· ²Ä´ Ó«å ¼Â»²®¿³" ¿°l ³´Ñ° ij§"µÄ ®"·»²Õlò ¬§Ä þ
¯x²â´l ¿»®¿µÄ°¬Ä¯µÄ Ò"å ÒɧĻ²¬lò ¯µÄ®"·¯µÄ³lò ß®¿ß¿å´Ó«åµ·«
-·¬Ä®"ªÄ¯ªÄåÕÓ•°Âå ¬®½Äå¬Ò"Âå »°;½Ä嬧Äþ ¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó ®§Ä»³¿
»°{¿Ä®.½Ä´·«µÄù ¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó -·¬ÄÍ·«å³¿²ÄÍ·«å ®²Ä3Ð-Ä´·«µÄù ¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó
¯xâµ·« Ì·«å Ò"µÄ ´·«µÄ ù ¬-Ä Õ;¬-Ä®Ó ¯xâ µ· « 3°±3°½Ä´ ·« µÄù ¬-Ä Õ ;¬-Ä®Ó
-·«-ɬĴ·«µÄù ¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó »3Õ¿µÄ»¯Éâ´·«µÄþ ¼;»°³lò ¯xµ ßl¼;»¬É
ß¿å´Ó«åµ·« Õ{-įx»¬É°;°l¬lòþ
¬µ§Ä»¬¿ò ´³Äåµ»´å¸¿ ß´"ß°»¬É^µ¿åÌl³"¿ ²-Ä3³Ø±°Ä
»²¬lò ß´"¬®¿å¬-ÄÕ«°;°lþ
ßl¼;»^µ¿½Äò µ_²Ä³»3°¿¬¿»°;òþ ßl¼Â´§Ä^µ¿å´³Äåµ»´å¸¿
¯·°ÄÕ{-Ä-®¿»µ¿½Ä嬿°l´·« ò ›þ
³O»´å §ËÄ»µ{å³Ñ¹{¿²§Äù ïççé Õ«Ò-" Äù Û•°Â´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

-µ!5 ³½Ä寿å

øï÷
¥´É³Ä廬¿Ä³x´â ·« -¿µ·«-¬§Ä › ¬·³Ä²Â ¬·³Ä©; ¬·³Ä3°¿
»¬É¯²Äå3°²Ä»¬¿ò › Þ§Äͯ⠷« ާĩ;¯·â « ´É ³Äå°;®¬§Ä
›Ê.²Ä嵿ÍÞÉ§Ä › ^µ¿°½Äß·«½ÄŒµÂåß´§Ä£
ÞŒµÂå-Ó´µÄÌlµ ³½Ä寿廴帿 »3ÕÒ"-ÄÞµÄ ´µÄÒ"-ÄÞµÄ
»3³¿µÄ¬µÄ¯É¿å´·«µÄ › 3°²Äµ{´·«µÄþ µô»²¬lò -µ!5Ϋ°Äµ»´å°;þ
Œµ·±å¬-Ä»Õ{¿½ÄåÌl²â l Ì·²ÄåÍÉl¬¿Í·«»°³§Äò ßÕ{±·åßÍ-ĵ{¬§Äþ µ{Í·«
-µ!5µ·« µ·µ
« Ä3Ьĵ¬ªÄåµ·«µ ßÍ-Ä´µ ·« Ä ß°·«½åÄ ´·µ
« Ä Í-Ä°½·« åÄ ªØ°Ä
̿嬿µ·«åþ ÞŒµÂå-Óµ ¼x姿å¾xåÕÉÓµ»´å»¬Éµ·« -«•°Âå µ°Ä»^µå²lâ
°Ó«»Ð¿ÄªØ°Ä¬§Äþ Uå»Õ;½Äå²lâ µ·«§Ä´Ó«å ø »¬¿½Ä®"ªÄ°«Í·«å Õ;廬¿½Äå
µ{±·µÄÌ¿å¬lò°Ó«- Ó ÷ µ ¬-Ä°· «½Ä åù ¼xåÍ-ĵ ¬-Ä °· «½ Äåù »3Õ¯´Ó «å ²lâ
»3Õ²½Äåµ ¬-Ä°·«½Äåù •°Â 廬¿ò ´µÄÒ"-Ä޵ĵ·«´ªÄå µôŒµ·±å¯É§Ä
»²¬lò¸²Ä ¬-ÄÕ«- ªØ°Ä̿嬿°;þ ßl¯ªÄ ß°·«½Äå ß-»´å»¬Éµ·«
¬-ÄÕ«-Â͵ĕ°Âå Œµ·±å²lâ ¯ÂÕ{±°Ä¬§Äþ ©;å3Õ³Äå3°¿å»´å³"¿ »µ¿Ä²âµ l °Ä
¬§Äþ •°Â廬¿ò »Íå3էĮ¬§Äþ ßl¼; ÞŒµÂå-Óµ·«§Ä¬·«½Ä ´«°Ä»®¿½Äå
¬lò -µ!5³½Ä寿åΫ°Äµ»´å°lþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
êî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

Œµ·±åµ»´åµ·« ÍÉl´·«µÄ¬·«½åÄ ³½Äå¯¿å»´åµ »3Õ»®¿ ´µÄ»®¿


¬-Ä•°·±½Ä²µÄ ´Ñ°®Ä ¿" å¯É¿å¬¬Ä¬§Äþ ÞŒµÂå-Ó´µÄ̵ l ³½Ä寿廴å
µô»²¬¿»°;òþ ³½Ä寿廴å®lâµ ¸²Ä²âl ÞŒµÂå -Ó®âl ¯ÂÕ {½Äåµ
´·«µÐÄ µÄª»Â ²´·Ì â « ½Ä°;®lþâ ÞŒµÂå-Ó»Þå³"¿ ©·«½åÄ ßÓ»« ²¬lµ
ò »´å»¬É¸¿
•½·³Ä¯µÄ •°Âå ^µªÄ»ò ²^µ¬§Äþ ÞŒµÂå-Óµ·«§Ä¬·«½´ Ä ªÄå ³{µÄ´Ó«åÌl³"¿
¬µ§Äòµ·« ´É³åÄ ®·°Ä»¬É »©ò¯´  ⰷ« ;þ
¸·«¬«²åÄ µ ÞŒµÂå-Ó¸¿ ¯ªÄ´·«Þ©³{±·å»®¿µÄ´·³Äò³§Ä´â ·« Þ§Ä
̽İ;ò³´lþ »®.ÌÂå»Í¿½ÄåÕlò®¯x°;þ ÞŒµÂå-Ӭⵠ·« »¸¿¯ªÄ ³O»´å
¦¿¬·--Ä--Ä»¬Éþ Þ·å« -ËĻ޿½Ä굀 µ«²»Ä ®¿½Ä嵫²©Ä §Ä ´«°ÕÄ ^òl µ¬§Äþ
ß²§Ä²§Ä ß®°Ä®°Äµ´¿¬lò µ«²»Ä ¬É ©§Ä»´"¿½Ä•°Âå »®¿½Ä婧ĻпµÄ
µ¿åÕlò^ µ¬§Ä»´þ ß½Äå › ßÒ" -Ä ìð »µ{¿Ä»´¿µÄ¬«² Äåµ»¬¿ò
ÞŒµÂå-Ӭ⠷«¯²Ä¬«²åÄ 3³²Ä¬«²Äå»°;òþ Í·«½ß Ä ´§Ä¬ªÄò¬ªÄµ ò Ò"å »Õ{¿Ð{¿
°ÓŒ« µÂå»°[³"¿ µÉ³Äåß-Ĭ-Ä´Ó«å²lâ ¬½Ä°{ËÄ»ÕÉÌ·½« Ä®½Äå ¯³Â廬ɵ·« »Æå
»®¿½Ä寽ÄÕlò¬§Äþ
¥¸lò ³§Ä¯½Ä › »¸¿¸·«Ò"Âå°Ó«»¬É ¬-Ä´Ó«åµ·« ͧÄ3°¿å¬µÄ
»®¿½Äå¸ù Õ«´·« »Òɳ"¿ ¬-ij¬Ä¬µÄ´ªÄå µ«²Ä¯É¿å³"¿°l£
¥»¬¿½Ä¬É½ Äåµ µ· «Ð ·« åÕ{µÄ¬â´ ·« ¿¬§Äþ Ð{¿»¬É °·âU« 峬lòþ
§xÌ¿å´·µ « ĵâÉl › °«°Äµ«²Ä ¯·å« µ«²Ä³¸«¬ÄÞåx £
¥µ{»Æå´ªÄå »®¿½Äå´·«µ°Ä µÉ§Ä › »²¿µÄÌ°Ä µ·§ « Ä©§Ä®¬¿
´ªÄå ¼Â»Æå²lâ°³l â´ ·« ¿åþ ^µªÄò»² ³·«åUåµ{»¬¿ò ̧Ļ¬É »Æ嬵Ä
´·³Äò³§Äþ ¯Ó«å´ß¬É½Äå »Ì³·°;¬§Ä»´£
´É³ Äå ¬§Ä ù ÞŒµÂå -Ó ¬µ§Ä´ ɳ Äå ¬§Äþ »®¿½Ä å´·â « ©§Ä ´â µ ·«
´ªÄå »µ¿½Äåù ´x»¬Éµ´ªÄå µ·«§Äò´xßÕ{½ÄåÕ{½Äåµ·«åþ »3°¿»µ¿½Äå
Í·«»µ¿½Äå η«å¯¿å´·«µÄ^µ¬lò »®"å¾³¿»¬É°þ ßÕ«Í·« ÞŒµÂå-Ó ß¯µÄ
®"-ÄͧIJÂåÕl°ò ;•°Âþ µ·«§Äò»®"⳿" °l »3°¿½Äå´l¯É¿å´·«µÄ^µ¬¿þ »3°¿½Äå3°²Ä
»¬É µ·« 3Ð-Ä´âþ· « ³{µÄ-·´ ªÄ°;Þ· þ ¸·« ¬«²Ä åµ ´³Äå »¬É ß·³Ä »¬É
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
-µ!5³½Ä寿å êí

ާĻ®¿µÄµ«²Ä³"²Ä廬¿½Ä ÞŒµÂå-Ó ³¯·»¬¿òÞxåþ »ßå»´ › µ·«§Ä


µ·«§Ä¬·«½Äµ³" µ·«§Ä»²ÕlòÐxå¬lò»²®¿ µ·«§Ä³³"¬Ä³·Þlµ´¿åþ
µ«µ!·±°½ÄŒµÂåß®·°Ä³"¿ Õ·«»²®»°³§Äò ߪ¿»Òɵ»¬¿ò °x´É²Äå´"
¬§Äþ ³O»´å³"¿ ³»3°¿½Äå³´l ¯-A¿®"·®"·µ{²Ä»²¬¿ ßl¯ªÄߪ¿»ÒÉ
°lþ ÞŒµÂå-Óµ »Õ;½Äå »°;½Äå¯ÞµÄ ª-ÄÌ°ÄÌ°Ä»´å²lâ »Õ_廬ɵ·«
¯«¬Ä°-Ä´·«µÄ¬§Äþ հįlò¯lò ¬·«µÄլĴ¿¬lò »´ªØ½Äåµ»´åµ·«
Î"5ÎÑ·µÄ®½Äå ¯³Â廬ɵ·« ¯¬·®³·¬§Äþ
»Õ;½Äå»°;½Äå¯ÞµÄµ»´å ª-Ä°¬Ä»²®½Ä 䯳Âå³®"·Þxå´¿å#
´·â « ß»³åÕÓ®¬¬Ä¯ ¬l òþ ®"· °;ò ®"· °;òþ ÞŒµÂ å-Ó³"¿ ¯³Âå ¯Ó «å »§¿µÄ
®"·¬¿°þ ¼;»°³lò äÍ°Ä3°¿»µ¿½Äå³" »Õ;½Äå»°;½Äå3Ð5¬§Ä# Í·«¬¿µ·«´ªÄå
ÞŒµÂå-Ó ³»³ò°;Þxå»´þ ÞŒµÂå-Ó ¼;»¬Éµ·« ³»¬ÉåÕ{½Ä°;Þxåþ µ·«§ÄòÞ©
µ·«§ÄΫ²Äå µ·«§ÄòÍÓÌÓ«åµ·«§ÄÍÂ̪ÄòÕlò®¬lòµ¿´»¬É ^µ¿°;°»µ¿þ
øî÷
¯É¿å»´¯x ³§Ä¯½Äµ»¬¿ò ¯³Â廬ɵ·« ¾·«½Ä廵¿½Ä廵{¿µÄз
ß«°ÄÌ·²ÄåÒ·«½ÄÕlò¬§Äþ ß³{±·å»µ¿½Ä寳Â廴廬ɰ;þ ¯x¬âÕ·« ³{¿ ´·³0¿
^µ®"¿°;¬§Äþ ߌµÂå³ Õ½Ä^µªÄµ ÞŒµÂå-Ó¬âÍ ·« «·½³Ä "¿ Ò"Âå»Õ{¿Ð{¿»¬É
´¿´¿¯É½Äå¬lò »¬¿½Ä¬É½åÄ ¯¿å -·²Ä»ß¿½Ä²â l ß·³Ä»Ì¿½Äµ{•°Âå »¬¿½Ä
¬É½Äå»3°¿½Äå¯É¿å¬§Äþ ³§Ä¯½Ä»3°¿Õlò¬lò-µ¿å ÞŒµÂå-Ó ³"¬Ä³·»¯å
¬§Ä þ
¥¬-Įɿ³»3°¿½Äå ¯x»µ¿½Äå³3Ð-Ĭlò µ·«®½Ä®âþl -·²Ä»ß¿½Ä´«´ · ³x {±·å
µ µ{±°Ä¬â¯ ·« ³Âåµ·« ß½¬Ä̿峧Äò´x³{±·å ³¸«¬ÄÞx廬¿Äò£
-·²Ä»ß¿½Äµ»¬¿ò ß½¬Ä°-ij̿åÞxå»°;ò³§Ä¯½Ä®§Äþ ¼;»°³lò
Õ«»Õ¬ÄŒµÂåÌl³"¿ -·²Ä»ß¿½Ä®â l Ò"Âå»Õ{¿Ð{¿»¬Éß-¿å л§¿½Äå°«Í·«å»¬Éù
»µ¿Ä»¦¿»¬É ¯Ó«å»²^µ¬¿ ²½Ä 3³½Ä»-Õ{½Ä´µ «· Ĭ¿þ ÞŒµÂå-Óß»¬Éåµ
ß´¬Ä³ սĮÂÍ »®¿µÄ¯É ¿å3°²Ä¬§Äþ սĮ µ»¬¿ò »¸¿¯ªÄ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
êì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

³O»´å³"¿°;°lþ ÞŒµÂå-Ó²â l ߬x»²¬§Äþ ¯x⻧¿µ{Ä¿å »µ{¿Ä»ßåµ


Í·«µÄµ¿å²½Ä嬧Äþ ß-¬«²Äåµ»¬¿ò »µ{¿Ä»ßå´ªÄå ÞŒµÂå-Ӭⲷ« â l
Í·«½ IJ Âå ²¿åÕ{½Ä å ³·¬Ä»ÍÉ ŒµÂ å µ·« Þ¬x¯¿å»°;ò þ Õ« »¬¿ò ¯x¬â´ · « ªÄå
Í·«½Ä»°{¿µÄ »3³»°{¿µÄþ ÞŒµÂå-Ó®¬lò •³·±â¯-Äß·³Äµ»´å³"¿°l ߬x-¿å
߬x»²þ »3³å»¬É ¬-Äß«°Ä¬-ijŒµÂå^µ¿åÌl ´x°·«ŒµÂå ³´«°ÄÕ{½Ä¬¿²lâ
ÞŒµÂå-Ó »¸¿¯ªÄßΫ°Äµ»´å»¬É ´«°Ä»®¿½Ä廲¬¿»°;òþ ß®½Äå
ßÒ"å ´ªÄå ¯·°Ä³µ«²ùÄ ß·³³Ä "¿ ½«¬Ä¬«¬Ä³l¬l Ì·«½Ä°{½Ä廲®¬¿²lâ-¿®½Ä
»3³å»¬É ³« ²Äâ з «å ®¬¿°þ ß½§Ä³ Õ½Ä ¯Âµ»¬¿ò µÓ»µ¿½Ä 嬧Ä
»3°¿®³´¿åþ µÓÍ«å· ¬§Ä »3°¿®³´¿å»¬¿½Ä ÞŒµÂå-Ó ³¯·»¬¿ò°;Þxåþ
¯x⻧¿µ{Ä¿åµ »Õ¬Ä°ª¿¬¬Ä»´åþ ¼;»°³lò ß´«°Äßµ·«½Ä ³§Ä³§Ä
®®³®"·¬¿ յĬ¿»°;òþ ÌÂå̳Äå´³Äå»´Ç¿µÄþ
¥ÞÞŒµÂå ³½Ä寿åΫ°Äµ»´å ¬-ÄΫ°Ä ާĻ´¿µÄ´l¸½Ä£
ÞŒµÂå-Ó®â l ß»¬Éå-»¬É 3°¬Ä»¬¿µÄ¯É¿å¬§Äþ »³¿ò^µªÄò´·«µÄ
»¬¿ò ¯xâ»3³å»¬É´·« Õ°Ä»°»°°Ó«-Ó»´å»¬Éþ
¥½;åµ{°Ä°;µÉ§Ä£
¥½;åµ{°Ä£
µ»´åµ ÞŒµÂå-Ó»´¯Ó߬·½« åÄ ¯Ó»§¿½Ä´µ «· »Ä 3°¿®½Äå »²¿µÄ
Í«¬Ä¯É¿å¬§Äþ ³½Ä寿åΫ°Äµ»´åµ·« Œµ·±åÍÉl3°³§Äò ÞŒµÂå-Ó´µÄ
»¬Éµ µ»´å®lâ ©´Ó« å»´å´· « ©· «½ Ä å¯É¿å¬l ò ÒѬÄÕ³Äå »´å»^µ¿½Äò
´³Äå³" ¿°l ®°Ä¬²Ä⠯ɿ 嬧Äþ ¯ªÄß 3Ð-ij{±· åµ»´å»¬É ÕûÕû
^µÓ±»¬ÉâÐx嬿³·â « ÞŒµÂå-Óßз⠫ η«å»²°;•°Â»´þ
¥»^¯¿Ä › ½;ò»3³å¬·â®« §Ä£
øí÷
¯ªÄ»²â ßΫ°Ä»®¿½Ä宬¿ ¬§Ä³¸²Ä°;´¿åþ ³¸²ÄÍ·« ÞŒµÂå-Ó
´"ªò»Ä ²¬lò®°ÄµÉµÄµ µ»´å»¬É´µÄÌl³"¿ »½É½;åµ{°Äͬ
«· ¿ ß®"¿å
¯¿åµ´¿åþ ßl¯ªÄ»¬¿ò ÞŒµÂå-Ó •³·±âÌlÞµÄ ¯É¿å»®¿½Äåз⠫ -·¬Äµxå

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
-µ!5³½Ä寿å êë

´·«µÄ¬§Äþ Þ¬Ä-ĵ¿å»°[»®¿µÄ»¬¿ò ßΫ°Äµ»´å»¬É µ{±·å»^µ


³¯É¿å®»ß¿½Ä ´É§Ä߬ · ĵ»´åµ·« ®½Ä³¿" »°É°â ·«µÄÌ¿å´·«µÄ¬§Äþ
¥»¸¿ › սľ{¿å µ·Þ « -Ó³â´
«· ¿å£
´x¬-Ä»§¿µÄµ ´"³ÄåÒѬÄ͵Ĭ¿³·â « ÞŒµÂå-Ó »³¿ò^µªÄò´·µ « Ä
¬§Äþ ßl¯ªÄ´x µ·« 3³½ÄÐxå ¯´·« ´·«®"·»°³§Äò ÞŒµÂå -Ó ³³"¬Ä³·Þxå þ
ß½Äå › ߯µÄŒµÂå´¿»¬¿ò ³"¬Ä˜¿ûĵ´ªÄå ¬§Ä²ªÄåÕ{½Ä¯µ·«åþ
»ßå»´ › ³O»´å•³·±âŒµÂåÌl ³»®¿µÄ¬¿´ªÄå ß»¬¿Ä^µ¿³½Äò¸¿þ
³·¬Ä»¸¿½Äå»ÍÉ»¸¿½Äå»¬É Í·«¬¿´ªÄå Þ§ÄÍ»®¿µÄµ«²Ä•°Â³¯·þ
¥µ·«Þ-Óù սľ{¿å µ{±°Äµ·« ³³"¬Ä³·Þxå´¿å£
¥»^¯¿Ä › ß½Äå£
¥µ{±°Ä 3³½Äå3ÕÓµ µ·Þ« ª·±»´¾{¿þ սľ{¿åÍ·½« µ Ä »Ð¿µÄ¯ªÄŒµÂå
»´£
¥¸¿ › µ·«Þª·± › »ßå¾{¿ µ{±°Äµ·« Õɽò´ Ä É¬Ä°;þ µ{±°Ä ›£
ÞŒµÂå-Ó-·¬Ä»¬Éµ ߬·¬Äµ·« 3°²Ä»3°å¯É¿å¬§Äþ µ·«Þª·±¸¿
¯xâ®â l »®¿½Ä宽Äå³·¬Ä»ÍÉ»¸¿½Ä匵Âåþ µ·«Þª·±®l⵫²Ä»¬É ¯xµ ©§Äþ
¯x⵫²Ä»¬Éµ·« µ·«Þª·±µ©§Ä²âþl ´«°Ä½²Äåµ·-A»®¿ »½É»^µåµ·-A»®¿
ßµ«²Ä -·¬ÕÄ {´µÄÕ{ ͵ÄÍÓÕlò^µ¯x»¬É»°;òþ µ·«Þª·±¬·â « 3³½Äå3ÕÓµ
Ìɵ¬ Ä òl »Õ{¿½Ä廼;½Äåß̪Ä^µ³Äå»¬É ¯xÍ â ½«· ³Ä ¿" ß-ªÄå´·µ
« Ä °Ó»« ®¿½Äå
Õl¬
ò ¿»°;òþ ¸·«¬«²Äåµ »Õ{¿½Ä廼;½ÄåµÉµÄ´â ·« »Õ[¬lò µÉµÄ¬x»´å»¬É
ߴɲ Ä´ xŒ µ·± µÄ³{¿å¬¿°þ ß3Ð5²lâß²µÄµÉµÄù ß3Ð5²lâß-· ³ÄåµÉµÄù
ߪ· ±²lâß²µÄµÉµÄþ ´µÄ®µÄ ̪Ļ´å»¬Éµ ÞŒµÂ å-Ó³{µÄ-·Ìl
©lÕ²l »°[´¿¬§Äþ
¥µ·«Þª·±¬·â « »Õ{¿½Ä廼;½Äå̪Ļ¬É ®µÄ^µ»¯å´¿å£
¥³®µÄ»¬¿ò°;Þxå µ·«Þ-Ó®¿ù Õ{ªÄ»Æ嬷⠫ »ÍåÍ· «å ®¬¿¬·â²« âl
¬ÉµÄÕ{µÄ^µªÄò´«µ · Ä»¬¿ò »Æåµ ¯·°Ä³µ·«µÄ»¬¿òÞåx »´þ µ{±°Ä¬®â ·« â l
´µÄ®µÄß̪Ä^µ³Ä廬ɵ«· ´x»¬Éµ´ªÄå ³©¬Ä^µ»¬¿ò°;Þxå¾{¿£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
êê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ÞŒµÂå-Ó®½ÄÌl »ÍÉå»3³â¯É¿å¬§Äþ ¯³ÂåսĮ®â-l µ¿åµ·«´ªÄå


²¿åÌl ^µ¿å³·¬§Äþ
¥¬Î«¬Ä-»¬Éµ »Æå´ªÄå»°;¬§Äù ©¬Ä´ªÄå ©¬Ä»°{¿Ä¬§Ä
߻Юlâ£
¥ªªÄ嬷âß « ̪Ļ¬Éµ »Æ寿»°;¬¿ Õ·«½³Ä "³Õ·«½ÄÞl£
¥ß»Ð®§Ä › ¼;»¬¿ò »°[°½Äµ·«å£
¥½;¬·â©« ¬Ä¬lò »¸¿¯ªÄÐ{½Ä^µ³Äå̪Ļ¬É³{¿å »´å½;åͧÄÒ-" Ä
¼Ó«åÕÓ¬¿»ßò£
Í·«½Ä»°[³"¿ »Õ{¿½Ä廼;½ÄåµÉµÄ Ð{½Ä^µ³ÄåÌªÄ ßÌ°Ä´·«µÄŒµÂå
Ìlµ µ·«§ÄŒµ·±µÄ¬lò »Õ;½ÄͽĻ¬Éµ·« »¸¿¬-ÄÌªÄ »¸¿¬-Ä̪Ä
©¬ÄÕl®ò °Ó«»¬Éþ ©¬Ä´â³·« {¿å › ߯¿åµ{°´¿åÍ·«³3" нÄò Ò«ªµÄ´âþ«·
¥Õ½Ä¾{¿å ³O»´åµ·« Þ¿´¿´«°Ä¬¿´l µ·«Þª·±£
¥µ{±°Ä´¿å › µ{±°Ä ³¸¿³«²·Þ«®¿åŒµÂå ´¿Ðx嬿»´£
¥»^¯¿Ä£
¥Õ½Ä¾{¿å^µªÄò®¬¿ ß»¬¿ÄÒɳÄå°;廲°Ó«°lþ ßÕ« սľ{¿å Þ¿´«°Ä
»²¯´l µ·«Þ-Ó£
ÞŒµÂå-Ó °;å-°Äµ ß»3г»°åÕ{½Ä¬¿²l⠴ɧÄß·¬ÄÌlµ -µ!5
³½Ä寿åΫ°Äµ»´å»¬Éµ·« Ì«¬Ä3°´·«µÄ¬§Äþ
¥µ{±°Ä ¼;»´å»¬É ´«°»Ä ®¿½Ä廲¬¿£
»3°¿»3°¿Í·«Í· « Þ¬Ä- ĵ¿åÌ·«åß®°Ä³"¿ µ¿å»°[µ ͽÄå з⠫
3°½Ä´·«µÄ¬§Äþ µ·«Þª·±µ ¯xⴵĵ·« ´"³ÄåÍÉl´·«µÄ•°Âå ó
¥»² › »²°;Uå µ·«Þ-Ó › »¸¿¯ªÄ°«Í·«å»´å սľ{¿åµ·« ´µÄ
»Í¿½Ä»°å´·«µÄ°;®»-þ µ{±°Ä©¬Ä»²¬lò ´µÄµ{²Ä »Õ{¿½Ä廼;½Äå̪Ä
µ»´å°;þ µ{±°Äµ»¬¿ò Õ«Ì·©¬Ä¬«²Äå£
°«Í·å« »´åµ·« ´"³Äå§x•°Âå µ·Þ
« ª·±µ·« ³{µÄ´åÓ« ²lâ°l ÒѬÄ͵Ĵ·«µÄ
¬§Äþ Þ¬Ä-ĵ¿å»°[µ ͽÄ廬¿ò ÞŒµÂå-Ó »Õ;½ÄåÌl ³"¿ ³·«µÄÕ²lþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
-µ!5³½Ä寿å êé

Þ«®¿å › Þ«®¿å ›þ »®®É¬Ä®½Äå -µ!5³½Ä寿åΫ°Äµ»´å»¬É µ{±·å»^µ


¯É¿å°´¿å´·â « -·å« ®·³Ä¯É¿å³·»¯å¬§Äþ
øì÷
3³½Ä³ò ¿å´·µ
« ¬
Ä òl ¬·µ
« ÄŒµÂ廬Éþ Õ³Ä岿匵Âåµ{§Ä´µ«· ¬ Ä ¿µ´ªÄå
ߴɲİ;°lµ´¿åþ ÞŒµÂå-Ó³{µÄ-·Ìl³"¿ ß®¿®¿¸¿ ³§Ó«^µªÄ-®¿
»µ¿½Äå »²¬§Äþ ¼; ½;¬·â ®« âl³O»´å ¸«¬Ä®â ´ l ¿åþ Ò·« ½Ä½Ó ®°Ä3 Õ¿åµ
¬·«½Äå3°ªÄ¬-ÄÕ«µ·«³{¿å »®¿µÄ»²¯´¿å ³"¬Ä®þ »°;³{¿å´·«µÄ¬lò µ¿å
»¬Éµ´ªÄå ´³Ä廬¿½Ä³µxå®l°;µ´¿åþ
ÞŒµÂå-Ó ó ßΫ°Äµ»´å»¬Éµ«· »®¿½Äåз⠫ »²®¿®"¿»ÐÉ^µªÄ³ò ¬ · §Äþ
²¿åÕ·-« ®¿ ¯-Ĭ-Ä°½Ä»¬¿½Ä »µ¿½Ä廵¿½Äå³»¬ÉâÞxåþ ¬¬ÄÒ·½« °Ä ;Þxå
»¸¿¸·«µ»´å»¬É»Í¿ò»²¬lò ¬·«µÄ®·°Ä³"¿ ¯É¿åÌ·«½Ä³"þ ÞŒµÂå-Óµ
´É§Äß·¬Äµ»´åµ·« ¬½Ä°{ËÄ»ÕÉÌl̪Äò®½Äå ¬·«µÄ®·°Ä³"¿ Ì·«½ÄÕ{´·«µÄ
¬§Äþ µ»´å»¬Éµ ÞŒµÂå-Ó µ·« ²¿å³´ªÄ¯´· « ^µªÄò ^µ¬§Äþ
ÞŒµÂå-Óµ µ»´å»¬Éµ·« 3°Ó±å3°•°Âå ´É§Äß·¬ÄÌlµ -µ!5³½Ä寿åΫ°Ä
µ»´å»¬Éµ·« Ì«¬Ä´·«µÄ¬§Äþ µ»´å»¬É -·¬Ä©½Ä-¿å¯É¿å^µ•°Âþ
ÞŒµÂå-Ó²¿å³"¿´ªÄå ©·«½ÄåßÓ«´¿^µ¬§Äþ ÞŒµÂå-Óµ µ{µ{²² Ì·«½Ä¬lò
•°Âå ³½Ä寿廴嵷« Œµ·±åÍÉlµô3°´·«µÄ¬§Äþ
¥´É³ Äå »¬¿Ä³ x´â·« -¿µ·«- ¬§Ä ù ¬·³Ä²Â ¬·³ Ä©; ¬·³ Ä3°¿»¬É
¯²Äå3°²Ä»¬¿ò Þ§Äͯ⠫· ާĩ;¯·â « ´É³Äå°;®¬§Ä Ê.²Ä嵿ÍÞɧÄ
^µ¿°½Äß·«½ÄŒµÂåß´§Ä£
³½Ä寿åΫ°Äµ»´å »3Õ»3³Ø¿µÄ´«µ · Ä ´µÄ»3³Ø¿µÄ´µ ·« Ä µô¬¿µ·«
µ»´å»¬É ¯»Þ¿µ{µ«²Ä^µ¬§Äþ
¥ÞÞŒµÂå ßΫ°Ä¬-ÄΫ°Ä »®¿½Äå°;£
°²ÄåÒ«»®¿½Ä ¦¿¹;©²Äµ»´å²lâ µ»´å³»´å¬-Ä»§¿µÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
êè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥§x»´½;ò»3³å › ¬-ÄΫ°Ä ½;åµ{°ÄµâþÉl »¸¿¯ªÄ³"¿ ^µªÄò ›£


ÞŒµÂå-Óµ ³½Ä寿åΫ°Äµ»´åµ·« ̰ĵô3°´·«µÄ¬§Äþ
¥´É³Ä廬¿Ä³´ x â ·« -¿µ·«-¬  §Ä ›£
¥¸½Ä › ÞÞŒµÂåµ´ªÄå ßl¼Â¯ÂÕ{½Ä匵Âå ´Â´Â³Œµ·±µÄ°;Þxå£
Œµ·±åÍÉl®½Ä嬲Äå´²Äåµ ÞŒµÂå-Ó´µÄµ·« ®°Ä´·«µÄ¬§Äþ -x°«°Ä
°«°Ä³{µÄÒ"¿»´å²lâ »µ¿½Ä³»´åµ·« ÞŒµÂå-Ó Õ{-Ä´·«µÄ¬¿þ °;å-Ó⻫ ´å
»¬É µ »Ð¿½Ä嵿啰Âå ³·âß « -Ä´â·þ« 3Ð5ÍÉ¬Ä »²¬lò ߯¿åß»®»´å
»¬É³{¿å ²Â®l´âþ·« »3Õ»Õ{¿½Äå ´µÄ»Õ{¿½Äå»´å»¬É Í·«¬¿³{¿å ¯²Äâ•°Âå
©©µ-ĵ-Ä»´å»¬Éþ
¥»3³åµ Þ¿¯ÂÕ{½Ä匵·±µÄ´lþ µ·«§ÄŒµ·±µÄ¬¿µ·« Í·«•°Âå µô»°;ò
µÉ£â l
µ»´å³»´åµ ®§Ä´·«µÄ¬¿ ³{µÄ-·³{µÄ»°;µÄ»´å»¬É °·¬Ä
¯É¿å•°Âå ¯É¿åÕ_²ÄÕ_²Ä»´å»¬É »°[´¿¬§Äþ
¥´Â´Âµ ߬§Ä¬âÍ ·« «·¬l¯
ò ÂÕ{½Äåµ·«°l Œµ·±µÄ¬§Ä£
¥Þ¿¯ÂÕ{½Äå´l »3³å®lâ£
»µ¿½Ä³»´åµ ´µÄÕ°« Ä»´å¬Âå•°Âå Í·«3°¬§Äþ ¼;»°³lò ÞŒµÂå-Ó
²¿å³´ªÄ°;Þxåþ ÞŒµÂå-Ó ²¿å´ªÄ¬¿µ»¬¿ò °·«µÄÍÓ½;åµ{°Ä »°å©§Ä
¯É¿å¬lò -µ!5³½Ä寿åΫ°Äµ»´å¸¿ ¯x²â l ާĴ·³« " ³´·«µÄ»´{¿¬lò
»Í¿½òÄß½Äò ß½Äò»¬å¯Ó»¬É^µ¿å³" ¿ µ·â § « âµ·« ¿å§¿å °;¯É¿å®" ¿¬§Ä
Í·«¬¿°;°lþ
øë ÷
ß3°²Ä´³Äå³"¿ ÞŒµÂå-Ó¬-ĵ·«§Ä´Ó«å ÒÑÓå»ÕÉ»²¬§Äþ »´å´Ó¬lò
»3Õ´"³åÄ »¬É²â l ¬-Ä´³" åÄ Õ{½Äå ´"³åÄ Õl¬
ò §Äþ ßΫ°µ
Ä »´å»¬É »¬¿Ä»¬¿Ä
»®¿½Äå´·«µÄ®»°³§Äò ÞŒµÂå-Ó®½ÄÌl³"¿ »°;ò°;峯ɿåÞxåþ °·«•°Âå »´å´Ó

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
-µ!5³½Ä寿å êç

»²¬§Äþ 3³½ÄÕlò®¬lò 3³½ÄµÉ½Ä廬Éù ^µ¿åÕlò®¬lò -µ¿å¯Ó»¬Éù •°Â廬¿ò


ÞŒµÂå-Ó®â l -µ!5³½Ä寿åΫ°Äµ»´å»¬É ›þ
¥»¸ò › ¸·«³"¿ ßΫ°Ä¯ªÄŒµÂå 3°²Ä´¿•°ÂµÉ£
Õ;¬·½« åÄ »®¿½Ä廲µ{»²®¿µ µ»´å»¬É¸¿ ÞŒµÂå-Óµ3«· ³½Ä»¬¿ò
»3°å´¿^µ¬§Äþ »^¯¿Ä ó ßΫ°Ä³©§ÄÒ·«½Ä¬lòµ»´å»¬É ›þ
¥ÞÞŒµÂå µ_²Ä»¬¿Ä¬µ â ·« ·« ³½Ä寿åΫ°Ä µ3°°;U廲¿Ä£
¥»ßå»ßå › µô3°°;ò³§ÄµÉ§Ä£
¯-Ä°½Ä®°· ³Ä "¿ ÞŒµÂå-Ó Ì·«½ÕÄ {´·«µÄ¬§Äþ •°Â廬¿ò µ»´å»¬É µ·«
³½Äå ¯¿åΫ°Äµ»´å Œµ·± åÍÉ lµô3°´· «µÄ¬§Äþ Ò"-Ä»Õ;µÄ ¯Ó«å»Õ;µÄ
»´¿µÄ µô3°»²®½Äå ÞŒµÂå-Ó®½ÄÌl »³¿´·«µÄ¬¿þ
»^¯¿Ä › -µ!5³½Ä寿åΫ°Äµ»´å®§Ä ›þ
ÞŒµÂå -Ó µ ÍÓ«å3Ð¬Ä Õ {µÄ ¬-Ä Õ«µ·« Õ{´·« µÄ•°Â å µ»´å»¬Éµ·«
^µªÄò´·«µÄ¬§Äþ
¥µl › »®¿ò^µ › »®¿ò^µþ ½;ò»3³å¬·âµ « ·« ÞÞ ßΫ° Ä»¬É
ß´µ¿å»°å³§Ä › ¬-Ä»§¿µÄ¬-ÄÕ«- §x^µ£
©³Ä寿߿宲lâ µ»´å»¬É¸¿ ßΫ°µ Ä »´å»¬Éµ«· §x^µ¬§Äþ
°·µ
« ÄÍÓ»°å³©§ÄÒ·½« Ĭlò °-AªÄå¬-ÄÕ«µ«· ß´µ¿å®´·â « ©³Ä寿¬¿³{±·å
³¸«¬ÄÞåx þ ¯x¬3·«1 ³¬ÄÒ«·å¬lò°-AªÄå»´åµ·« ¯x¬®â ·« ½Ä³"¿ ¯·³ÄåͪÄåÌ¿å
ÕɽÄò ®^µ®"¿´·â°« l´â ·« ÞŒµÂå-Ó Ì½Ä³·¬§Äþ µ»´å»¬ÉÕ³{¿ ³{µÄ®ªÄ
»´å»¬É»¬¿½Ä ´ªÄ´â·þ« ¯²¿å-®¿þ ÞŒµÂ å-Óµ·« §Ä¬·« ½Ä´ ªÄå
³{µÄ®ªÄ»´å»¬É ´ªÄ´â»·« °;òþ
ßΫ°µ Ä »´å»¬É »©»°å•°Â廬¿ò ÞŒµÂå-Ó´µÄ̳l ¿" ßΫ°¬ Ä -Äΰ« Ä
µ{²Ä»²»¯å¬§Äþ ßl¯ªÄßΫ°Äµ»´åµ·«»¬¿ò ÞŒµÂå-Óµ ß·³Ä3°²Ä
§xÕlò¬§Äþ ß·³Ä»®¿µÄ»¬¿ò »Õ;½Ä宽Äå̮ӳ"¿ Ì·«åªØ°Ä´·«µÄ¬§Äþ
¥½; ßΫ°Ä³»®¿½Ä廬¿òÞxå£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
éð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

սĮ¬
 â¯
«· ¿åß³·¬-Ä»¬Éµ ¯xµ â ·« »½å^µªÄ»ò ²^µ¬§Äþ Þ¿µ·«³"
²¿å³´ªÄ¬lò°«-Ó Ó²â l »^µ¿½Ä-Â-3 Ð-Ä»²¬lò սĮµ·« Þ¿³" ®"½åÄ 3°³»²»¬¿ò
°;Þxåþ Þ¿3Ð-Ä´â´«· Í l «»· ¬¿ò ÞŒµÂå-Ó³"¿ ß¿å´Óå« ®"½Äå¯É¿å•°Â»´þ
ßΫ°³Ä »®¿½Ä廬¿ò»°³§Äò -µ!5³½Ä寿åΫ°µ Ä »´å»¬¿ò ÞŒµÂå-Ó
µô3°»²¬«²Äåþ
¥´É³Ä廬¿Ä³´ x â ·« -¿µ·«-¬§Ä£ ¬lþò
®¬²¿¯-ij¹w½Äåù ïççé Õ«Ò"-Äù ¦É²Ä´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

ÒÉ¿å¬-Ä»µ¿½Ä

³¦¾§Ä »´åµ·« »®¿½Ä å³l^ µ¿å´· « ½; -¿»®´· «µÄ


¼;Þ¿þ ³»®¿½ÄÞ¿²lâþ ½; ¯²¿å¼§Äþ ªÂ嬷 « ³»³.Ò·«½Ä§½Ä
-·³ÄÕ{®¬l¯µ
x ·« ßеĻ°å »³.Õ½«· Ä´·«µÄÞ¿þ ´Ó«å©³»®¿½Ä®þ
¼;°;°l
³{¬½Ä
³²Ä嬻´å
-¿µ·« ¬-Ä»µ{¿òÌ°ÄЬĕ°Âå -¿®ÉµÄµ·« »Õ;µÄ´·«µÄ¬§Äþ •°Âå³"
-¿®ÉµÄ»Õ;µÄ»°[µ»² ´·°Ä-¿Ì°Ä»®å´·«µÄ¬§Äþ
˼§®É¿
»¼[»½Éµ{ »°°;þ
Õl¬Ó µ· « -¿®ÉµÄ »Õ;µÄ»°[¬½Ä•°Â å »Íå´· °ÄÕÉµÄ Ìl »3°¿½Ä åÐxå
еĴ·°µ Ä ·« ³ÂåªØ·¬§Äþ »Íå´·°µ
Ä ·«ÐÉ¿®½Äå²lâ ³-Ó°§Ä»´åß»^µ¿½Äå µ·«
ß®Âå3³¬½Ä -ËÄå-¿å»²³·¬§Äþ
³Ò"-Ĭ«²Äåµ ß®Âå3³¬½Ä ®É¿3°²Ä»¬¿ò 份ɳѲÄ# Í·«¬lò Òɿ峌µÂå
³" ¿ ¦Âå ŒµÂå²lâþ ßl¯ªÄ »²âµ »²â´§Ä»´¿µÄ ®É¿µ·«»®¿µÄ•°Âå ®É ¿ÌÀ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
éì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

°¬Ä´ªÄ´·«µÄ»¯å¬§Äþ ª»®¿µÄ´â ·« ̳½Äå-¿å»¯¿µÄ•°Âå -µ¿å


Ì·« ½Ä»3°¿»²^µ¬«²Ä å »½É ³Ñ² Ä »³Éå°;»´»®¿þ ¼Â ¦§Ä ͳÂå ÕÉµÄ »¬Éù
л§¿½Ä嬷«½Ä³Â廬Éù ´µÄÒ·°" ÄÜ¿¬Ä³Â廬ɲâ l ©·½« åÄ ßÓ«^µªÄò´·«µÄ^µ¬¿þ
³Âå»®¿½Ä»ß¿µÄ³"¿ ÍɬÄÍɬÄ3Ð5»²¬lò ÒÉ¿åµ»´åþ
¥ß³ô»´å»¸ò£
µ·«»ß廯¿½Äåµ »ß¿Ä»3°¿´·«µÄ»¬¿ò ß®Âå3³¬½Ä®½ÄÌl³¿" з«Õ²l
»¬¿½Ä 3Ð-į¿É å³·»¯å¬§Äþ ÒÉ¿åµ»´åµ·« »°ÉâеĻÒÉå»ÌÉå»°å^µ®½Äå
ßl¯ªÄ»²®¿³"¿°l Ì·«½Ä-µ¿å»3°¿3Ð-Ä^µ¬§Äþ
¥»½É³Ñ²Äµ ߴɲį¿å»³Éå¯lò²³ŒµÂåþ ³Ò"-Ĭ«²Äåµ »®¿½Äå´·«µÄ
¯lò ½²Â»´þ ßl¯¿ »½É³Ñ²Ä¯¿å»°;òþ ¯ªÄ¬-ÄÕ;»¬¿ò ÌxåÌxå3Õ¿å3Õ¿å
²³µ»´å»³É寧Ļ´£
ß®Â廽É^µªÄµ ߯ӻ´å¬-¿-¿²lâ ¯xâÒɿ峌µÂå»½É³Ñ²ß Ä ¬ÉµÄ
¹«ûħx•°Âå »3°¿»²´·«µÄ¬¿þ ß®Âå3³¬½Äµ»¬¿ò ¯¿å»³É廵¿½Äå¬lò
»½É³Ñ²ÄÌµÄ ²Â»ÌÉå3Ð5Ë»²¬lò ÒÉ¿å³µ»´åµ·«°l -·¬Ä©½Ä-¿å»²³·¬§Äþ
¥ß-ij^µªÄù ¼ÂÒ¿É å³µ»´å ½;òµ·«»°å°;´¿åþ ½;»³ÉåÕ{½Ä´£â ·«
ß®Â廽É^µªÄµ Þ¿³"³»3°¿Þxåþ »3°¿½ÄåÐxåеĴ°· ŒÄ µÂåµ·«°l ¬É½Ä
¬É½ÄÐÉ¿»²¬§Äþ
¥ªªÄ廬¿½ÄåÕ{½Ä¯»´¿µÄ»¬¿½Äå»ßþ ½;»°å°;ò³§Äþ ½;´¿
¬lªò ³"¿»³Éå´·â « ½;òß¬ÉµÄ ß¬·¬Ä²³· ·¬Ä´ªÄ廵¿½Ä嬧Äþ •°Â廬¿ò
ß³ô»´å³·âù« ß3Ð5»®¿½Ä»´å³·â « ½;´·«Õ{½Ä¬¿£
ÐÉ¿®½Äåµ ¬-Ä3Õ³Äå»-¿½Äå¯É¿å¬lò »3°¿½ÄåÐxåеĴ·°Ä®â l ÒѬÄÕ³Äå
¯¿å»¬Éµ·« ß®Â廽É^µªÄµ ´µÄ ¬Ó»¬Éå-ɬĕ°Âå з´·«µÄ¬§Äþ
¥»³É寿µ ¸«¬Ä°;•°Âù ªªÄåµ ³²Ä廴廲¯¿þ ÒÉ¿åµ»´å
Þ§ÄòÒ"§Äò´«°Ä³"¿¬Ó«å£
¥ß·«»ß ªªÄ嬷1ß « еĻ³É廰害"¿»°;òþ ÒÉ¿åµ»¬¿ò ½;òÒÉ¿å»°;ò£
ß®Â廽É^µªÄµ ¬-ÄÕ{µÄ»¬É-ËÄå-¿å´·«µÄ¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÒÉ¿å¬-Ä»µ¿½Ä éë

¥¯ªÄ´«·´«°Ä»ßþ ªÂß-ijÕ{½Äå ¯¿¯§Ä²¿¯§Ä ¬ÉµÄ³»²²lâþ


ªªÄ 嬷âÕ« « ¬½ÄŒµÂ å ½;òß°· «½Ä »°å´·« µÄ »¬¿òþ ÒÉ ¿åµ·« ªªÄå §x´·« µÄ
³»µ¿½ÄåÞxå´¿å£
³¸«¬Ä´ªÄå ßl¯ªÄÕ«¬½ÄŒµÂåµ ß®Â廽É^µªÄ¬â°·« l ß·°»Ä ²^µ
¬¿°;þ ¯ªÄÕ« ¬½ÄŒ µÂåµ ßÞ®lâß»³Éþ µ_²Äå Õ«¬½ÄŒµÂå þ ³O»´å
¯§Ä³3Ð-Ä Þ¿³3Ð-IJâÍ l ·«»¬¿ò ®É¿³"¿°l »¯¿½Ä¬½Ä»²¬¿þ U寿¼É²Äå
µ´ªÄå ¯ªÄÕ«¬½ÄŒµÂåµ·« ´·«Õ{½Ä»²¬¿þ ¼;»°³lò ßÞ®lâß»³É»´å
Í·«»¬¿ò ó
¥µl°;»ßþ ´l°;þ ½;òÒÉ¿å³»´å¯¿ 3Ð-Ļ߿½Ä»³Éå»°å£
µ·« §Ä òÒ É ¿å³µ»´å 3Ð-Ä• °ÂÍ·« »¬¿ò ÒÉ¿åµ»´åµ·« ß®Âå3³¬½Ä
¯É¿å»°É⬧Äþ ß»¯Éåß»³Éåµ´ªÄå ß3Ð5Í·«³"ß3Ð5þ ŒµÂå³" ߵɵÄ
ß»3°¿µÄ »°[®½Ä »¬¿ò ³¯·Þx åþ ßÕ«»¬¿ò ß3Ð5»®¿½Ä -Ó°§Ä°²Äå
µ»´å¬-İɽÄò´·«°lþ
¥ß½Äå › ¸«¬Ä•°Âþ ½;òÒÉ ¿å³µ»´åµ·« ³-Ó°§Ä´â ·« ²¿³ªÄ»°å®
³§Ä£
ßl¯ªÄµ- ä³-Ó°§Ä# ´·â « ß³ªÄ¬É½•Ä °Âå ®É¿µ·3« °²Ä¬·«½Äå ½;òÒÉ¿å³
»´å¸l´ ò â ·«ß®Âå3³¬½Ä³¿" ^µªÄ®ò ¬¿ß»³¿þ ßի߮ɧĵ»´å »®¿µÄ
´¿³" ¯x¬·«1Òɿ廬ɵ·« ³Ò·«½Ä´â ·« »®¿½Äå°-Ä´·«µÄÕ{½Ä¯¬lò»´þ ³-Ó°§Ä
»´å »®¿½Äå´«·â®¬lò»½É ¬-Ä»§¿µÄ¬-Ä©µÄµ«· ß®Âå3³¬½Ä Þ¿´«°Ä³"¿
´lþ »Íå´·°µ Ä ·« ÕɵÌ
Ä 3l °²Ä̪Äò•°Âå -¿»Õ;µÄµ»´åµ«· µ«·»ß廯¿½Äå
´"³Äå»°å´«·µÄ¬§Äþ
¥ß-ij^µªÄ´µÄÌl »¯»¯Õ{¿Õ{¿ ̪Äò´«·µÄ»²¿Ä£
øî÷
-¿Ð¬Ä•°Â廬¿ò ß®Â廽É^µªÄ ½«·½Ä¯É¿å¬§Äþ
¥¯xµ ³²Äå»´å³"¿»²•°Âå Þ¿³"¯¯ · ¿³¸«¬Þ Ä åx þ ÒÉ¿å¬-Ä»µ¿½Ä
»³É宯¿ ´É§Ä³"¬Ä´«·âþ ÒÉ¿å-¿µ ®"¿åµ®"¿å°;Þ·¯²lâþ »®©½ÄÕ{·²ÄÍ·«

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
éê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

°« ·Í« ·å »¯åþ ´x µ³" Í²Ä ®"¿-¿å´«·â ®»¯å®lâþ ÒÉ ¿å-¿µ ®" ¿´«· ⮯¿
³¸«¬ÄÞxåþ ¯xµ ˼§µ«· ³²Äå»´å³"¬Ä»²¯§Ä£
ß®Â廽É^µªÄ »3°¿´ªÄå»3°¿-®¿°;þ ®É¿»¬É³¿" µ ³«å· »Õ;½Ä»®®"¿å
3Ð-Ä´« ·µÄ¬¿þ ÒÉ ¿å-¿3³µÄ ³»3°¿²lâþ »Þ¿ò-µ«· ½Ä尽Ļ¬Éù »ª¿½Ä°½Ä
»¬É»¬¿½Ä ß´«·´«· µ«·½Äå»3Õ¿µÄ•°Âå »¯µ«²Ä^µ¬¿þ •°ÂåÕlò¬lòÒ "-ĵ
©;Í«·ù ©;»Õ;½Ä »®µ´ªÄå ¬ß¿å¬«· åÕ{´«· µÄ »¬¿ò ®É ¿Ìl³"¿ ÒÉ¿å
»¬¿½Ä Ì¿å-®¿³®"·Þxåþ ß»®"â¬-ij«· ½Ä»´¿µÄ µ »Ð¿½Ä嵿嵫²Äå
¯É¿åÌ¿å ^µ®¬§Äþ ÒÉ¿å-¿µ ®"¿³®ù Òɿ廬ɵ³{¿å²lâþ ®É¿Ìl³"¿´ªÄå
ÒÉ¿å»¬É ß»¯ß»°{¿µÄ³{¿å´«µ · Ä^µ¬¿þ ß®Â廽É^µªÄ»¬¿½Ä ÒÉ¿åÌÂå
»´å¬-Ä»µ¿½Ä »®" ¿¯É¿å»¯å®lâþ •°Â廬¿ò µ« ·§Äµ ³«Í«· å³þ ¯³Âå
Ò"- Ä»§¿µÄµ´ªÄ å ´§Ä Ìl ͽÄå ®ù ÒÉ¿ 廵{¿½Äå ®²lâ ³Ò«· ½ÄÍ«·»¬¿ò
ÒÉ¿å¬Õ{·±â »®¿½Äå°-ij§Ä-·¬Äµxå•°Âå ³O»´å¯É¿å¬lò µ«·»ß廯¿½Ä嵫·
³"¿´«·µÄ¬¿°;þ
¥µló»ß廯¿½Äå»®þ ½¬«·1Òɿ廬ɵ«·»¬¿ò »®¿½Äå°-ij"¿°lþ ²½Äò
ß®Âå Òɿ嵫 · ®É¿ÌlµßеĻ³É峧Äò¯x®"· ®½Ä »3°¿´«·µÄ-³Äå°;µÉ§Äþ
³²Äå»´åµ ³3³¯½Ä ÒÉ¿å³µ»´å »³Éå^µ³´¿å´«·â£
¼;²lâ°l ä³-Ó°§Ä# »´å¸¿ ³§Ä°Ó«¬â´ ·« µÄÌl »®¿µÄ´¿Õlò¬§Äþ
³§Ä°Ó¬ « â³·« "¿ ÒÉ¿å¬-Ä»µ¿½Ä³" ß°·«½³Ä ®"°· ;Þxåþ ®É¿Ìlµ ³Ò·«½Ä¬lòÒɿ廬É
µ·« ßеĻ³É廰嬧Äþ ҷ⻫ ®¿½Äå-¿å¬§Äþ ÒÉ¿å®"½Äµ ÒÉ¿å3°²Ä´·«Õ{½Ä
®½Ä »Æå3Ьĕ°Âå ¬-Ä»§¿µÄ¬-Ä©µÄ²â l 3°²Ä§x¯¿É åþ »®¿½Ä宽ĴªÄå
¬-Ä»§¿µÄ¬-Ä©µÄ°lþ ¬µ§Ä´â ·« ÒÉ¿å³{±·å°É¿å´¿®½Ä ¬²Ä®¿¬²Ä»^µå
3Ьĕ°Âå ÒÉ¿å®"½Äµ ¬-Ä©µÄß³Äåþ »³Éå´¿¬lòÒÉ¿åµ·« ÒÉ¿å®"½Äµ ß°·«½Ä
»°;òþ ¯x¬âµ ·« ßеĻ³Éå°l»°;òþ ³§Ä°Ó«¬â¯ ·« ¿åß³·¬-Ä»¬Éµ ®É¿Ìl³"¿
ÒÉ¿å ßеĻ³É廰嬿 ²¿³ªÄ®¬§Äþ ÒÉ¿å-¿®"¿»µ_嬧Äþ ÒÉ¿åµ·«
¹Î«-·«µÄ¬§Äþ ÒÉ¿åß»³É廵¿½Ä嬧Ļ°;òþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÒÉ¿å¬-Ä»µ¿½Ä éé

ßеĻ³ÉåÒɿ廬Éß¿å´Ó«åÌl³"¿ ³§Ä °Ó« µ»¬¿ò ä³-Ó° §Ä# µ·«


ßÕ{-ÄÍÓ«åþ ³§Ä°Ó« ®"-ÄÒ"-į³Â嵬ªÄåµ Òɿ廵{¿½Äå´¿¬¿þ ßÕ«
Í·« Òɿ廵{¿½Äå ¯µÄ ½;åÒ" -Ä »´¿µÄ®"·• °Âþ ÒÉ¿å»¬É ¬-Ä»µ¿½Ä• °Âå
¬-Ä»µ¿½Ä »³Éåù ¬-Ä»µ¿½ÄÌÉµÄ ¬-Ä»µ¿½Ä©½Ä²â l »³Éå´¿´·«µÄ¬¿
ä³-Ó°§Ä# ´· « 3Ð5»ÐÉ廲¬l òÒÉ ¿å ¬-Ä »µ¿½Ä³ " ³°;ÕlòÞx åþ ä³-Ó°§Ä#
»´åµ»¬¿ò ²¿³ªÄ²â´ l ·«µÄ»ß¿½Ä -Ó°§Ä°²Äå»´å´·« 3Ð5-½Ä¯²Äâ®"½Äå
¬§Äù ÒÉ¿åß«°ÄÌl³¿" ¬3Õ¿åÒɿ廬ɲâ l »®¿»²´ªÄå ä³-Ó°§Ä# »´åµ·«
°·« •°Âå 3³½Ä¯¿¬§Äþ ´"¬§Ä ©¬§Ä þ ¯ªÄ»¬¿ò ä³-Ó° §Ä# »´åµ·«
³§Ä°Ó« ¯·°ÄÕ{-Ĭ§Äþ
ä³-Ó°§Ä# »´åµ»¬¿ò Þ¿³" ¯· ®"¿¬¿³¸«¬Ä°;Þxå þ ß®½Ä
¬« ²Äå µ ß®Âå »½É^µªÄ®âl ÒÉ ¿å-¿µ{½Äå ³" ¿ -¿åÕlò¬§Äþ ßÕ« ³§Ä° Ó« ¬â ·«
ÒÉ¿å-¿µ{½Ä å³"¿ -¿å¬§Äþ ß®½Ä ¬«² Äåµ ß®Âå»½É ^µªÄ¬â ·« Òɿ嬽Äå
µ«°ÄÌlµ Õ{ªÄ¬·«½Ä³"¿ ß·°ÄÕlò¬§Äþ ßÕ« ³§Ä°Ó«¬â ·« Òɿ嬽Ä嵫°ÄÌlµ
Õ{ªÄ¬·«½Ä³"¿ ß·°Ä¬§Äþ
¼;»°³lò Û®¿©¬Â3³-ÄŒµÂåÌlµ»®µ·« »¯¿µÄ®¬¿Õ{½Äåµ»¬¿ò
߬x¬x°;°lþ ÒÉ¿å°·«½Ä®"½Äµ´ªÄå ß®Âå3³¬½Ä°;°lþ
øí÷
ä³-Ó°§Ä# µ»´å³" ¿ ¦Â å®" ·´¿»¬¿ò ³§Ä°Ó«³ "¿ »°{¿Ä´ ·«µÄ¬lò
3Ð-ÄÕ{½Äåþ ß®½ÄÒɿ廬ɬ«²Äåµ´·« ÒÉ¿åҷ⮫ ³"¿³·âù« ÒÉ¿åµ»´å ß³Ä廽ɮ
³"¿ ³·â « »°{¿Ä ¬lòß»°{¿Ä ³{±·å ³¸«¬Ä°;Þxå þ ä³-Ó °§Ä # µ »³Éå ³§ÄòÒ É¿å
µ»´åµ·« ³§Ä°Ó« ´·« Õ{½Ä ¬§Äþ ßÌ 嵻´å3Ð-Ä 3Ð-Äù ß³µ»´å
3Ð-Ä3Ð-Ä ä³-Ó°§Ä# ´·« »Õ{¿³"¿°lþ ä³-Ó°§Ä# µÓµ´ªÄå »µ¿½Äå´·«µÄ
¬¿þ ä³-Ó°§Ä# ³"¿ ¦Âå®"·´¿³" ÒÉ¿å-¿»¬Éµ »°;´¿¬§Äþ ³·«åµ´ªÄå
®É¿»¬¿ò 3³µÄµ»´å»¬É³{¿å -·³ ÄåÒ«´â·þ« »°;µÄ ´·« µÄ ¬lò »3³°lη «åù
Ò"³Äåη«å»¬Éþ ³§Ä°Ó«µ»¬¿ò ä³-Ó°§Ä# µ·« °Ó«»ß¿ »µ_廬¿ò¬¿°lþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
éè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

³-Ó°§Ä»®¿µÄ´¿µ¿-µ»¬¿ò ³§Ä°«³Ó ¿" ¼«µ%³{¿åÕlò®»¯å¬§Äþ


³§Ä°Ó«µ ߮ɧĵ´ªÄå ½§Äþ ÒÉ¿å´ªÄå ³»µ{¿½Ä嬬Äþ ÒÉ¿å-¿µ
´ªÄå ®"¿åÍ·«»¬¿ò »¬¿Ìlµ »ª¿½Ä°½ÄŒµÂå»°[¬µÄ•°Âå »ª¿½Ä®µ É ÄÒ«
»´å»¬É Õx廵_åÕlò®¬lòßÌ·þ »®©½Ä»¬¿ò´ªÄå ß»®"â»Ð¿½Ä嵿嵫²Äå
³"¿ °«Íå«· µ»´å3ÕÓ±•°Âå ¬»-S³»^µ¿µÄ ¯®l³»^µ¿µÄ ÒÉ¿å»-¿½ÄÕò ®òl ¬§Äþ
¥¸lò ó »¬¿Ä°;»¬¿ò ³§Ä°Ó«®âlþ ²½Ä嵲Ļµ_廲þ ³-Ó°§Ä ¾·« µÄ
»°;µÄÌÉµÄ ¯É ¿å´·³Ä ò³§Äþ ¬µ¬ªÄå ÒÉ ¿å-¿å3³Ó± â3 °²ÄÐâµ ·« »´å³{¿å
Õ{²Ä°;Uå£
³§Ä°«Ó®âß
l »³ ³»-¿´"µ »3°¿§x®¬lòßÌ·þ ³-Ó°§Ä®â l ¾·«µÄÌlµ
ÒÉ¿åµ»´åµ ´¿ÞÄ»µ¿½Äå³"¿ ß³"²Ä°lþ ³-Ó°§Ä ¦Âå®"·•°ÂÍ·«µ¬ªÄåµ
®É¿³"¿ Ò·âÍ« ÂÕ{µÄ¬lò¯»x ¬É »°[´¿¬§Äþ Õ;¬·«½åÄ ´·« »¬¿½Ä޵Įɿµ·«
ÒÉ¿åÒ·â¯
« É¿å»®¿½Äå-®¿ ³´·«»¬¿òÞxåþ Ò·â´
« ¿ªØ-ij§Äò µ·«µ´ « ¿åµ·«´ªÄå
»³Ç¿Ä-®¿ ³´·«»¬¿òÞxåþ µ·«§ÄòÞ¿¯¿ªØ-Äù µ·«§ÄòÞ¿¯¿»®¿½Äåþ »Æå
»µ¿½Äå´ªÄå ®¬§Äþ
¬µ§Ä°l ³-Ó°§Ä»³ÉåÕ{´·«µ»Ä ¬¿ò ÒÉ¿å³µ»´åþ ß»¯Éåµ»¬¿ò
³-Ó°§Ä»´¿µÄ ³3Ð5Þxåþ ߲»®¿½Äµ»´å ¯²ÄåÕ{½Ä ¬§Äþ ¼;»°³lò
´"´·«µÄ¬lò ÒÉ¿å³µ»´åþ ³{µÄ´Ó«åŒµÂ廬ɳ{¿å ©·«½Äå•°Âå -·«´âþ·« ³{µÄ©²Äå
»¬Éµ´ªÄå ªØ±·â®Â´þâ ·«
¥ß»³ ³-Ó°§Ä®â¯ l ³Âåµ»´åµ·« »ÌÉ媷±´·â « ²¿³ªÄ»°å®»ß¿½Ä£
³§Ä°Ó«µ ä»ÌÉ媷±# ¬lòþ »ÌÉ媷±µ»´åµ ³-Ó°§Ä ½§Ä½§Ä¬«²Äå
µß¬·«½Äå°;°lþ Õ{-Ä-®¿ ¬»¯É嬻³É匵Âåþ ß®Âå3³¬½Ä ®É¿µ·« »®¿µÄ
»¬¿ò »ÌÉ媷±µ»´åµ·« ^µªÄò®½Äå ó
¥ÒÉ¿åµ»´åµ ¯²¿å-®¿»´å»ßþ »ÌÉ åª·±Í·«»¬¿ò ß½Äå ó
³§Ä°Ó«»® ¯ªÄ¬-ÄÕ; ³-Ó°§Ä»³Éå®½Ä ¯-A¿´·â « ³"ªÄò®»ß¿½Ä£
»ÌÉ媷±³" µ»´å®"·»¯å¬§Ä ß®Âå3³¬½Äµ »²¿µÄÒÉ¿å ´·«Õ{½Ä
»²•°Âþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÒÉ¿å¬-Ä»µ¿½Ä éç

øì÷

¯· ¯¿»-®Ó ß»^µ¿½Äµ{¿åß°Ä °;¼§Äþ ³¦¾§Ä¬â· «


¯¿ß³Âµ·« ®Âå »½É µ{Âå ¬·â µ
« °{Ó »³É³ §Ä Í·«°Â å µ{³¬·âÍ
« Â
´¿»¬¿½Ä»²¼§Äþ ßl¯¿ ®Âå³{¬½Ä ¯»°;Ì¿µ·« »°{¿ÄÞ¿þ
³l°Ó«µ»¼;ò ½·«»²¼§Äþ
»¬¿Ä»¯ÞÂ
»-¿´"
˼§»µ{®É¿
ß®Âå3³¬½Äµ -¿Ð¬Ä•°Âå
¥Þ§Ä´·«3Ð-Ĭ¿´l »ß廯¿½Äå®lâ£
µ·«»ß滯¿½Äå µ Ò·â Í « µ« ²Ä¯ªÄÍ· «»¬¿ò ³O»´å²lâ ˼§µ·«
µx廲®¬lò¯³x ѬĴ¿åþ µx嬷«½åÄ µx嬷«½Äå ´x^µÓ±´"³Äå³"¿¬¿¬·âù« ´x^µÓ±
»°å¬¿¬·â µ « µ½ÄåÕl ¬§Ä »´þ µ½ÄåÕl¬lòßÌl³ "¿ ³" ß®Âå 3³¬½Ä®âl
Òɿ寬½Äå ß°·âß« §xµ ß»Õ;µÄ¬·«½åÄ Í·«°;»¬¿òþ
¥»-¿´" »3°¿¯¿µ»¬¿ò ®Â廽É^µªÄ¬âµ ·« ½;òªÂ³ÒÉ¿å ½;3°²Ä»³Éå
»°å»¬¿ò³§ÄÍ«•· °Âå ´¿»¬¿½Ä寿¬lòþ »-¿´"¬âµ ·« ´ªÄå ³»°åÕ{½ÄÞxå
»´þ Õ«Í·« ³-Ó°§Äµ Ò·âÌ « ɵĻµ¿½Ä廬¿ò ¬-Ä»²â ¯Ó«å°·„¿»´¿µÄ
®»²¯¿þ ßl¯¿ ®Â廽É^µªÄ¬âµ «· ´ªÄå ¦É¬Ä»¬¿½Äåù »-¿´"µ´ªÄå
³»°å²lâÍ·«»¬¿ò ÕɲåÄ ŒµÂåÕɲåÄ ½§Ä -µ¿å³{¿å^µ¯¿°l£
¥¼;µ»¬¿òµ§ É Ä ½§Ä½§Äµ»´åµ¬ªÄåµ »³Éå´¿¬lò »-¿´"
¬·â´
« µÄÌlµ»² ß³Äå§x•°Âå ß-ij^µªÄ¬âµ ·« ·« »°å´·âÞ
« §Ä»µ¿½Äå°;ò
³´lþ µl ó ½; -¿»®å»°å´·«µÄ°;ò³§Ä£
ß®Âå3³¬½Ä´ªÄå -¿¬-Ä»-¿½Ä »µ¿µÄ»®å´·«µÄ¬§Äþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
èð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

½;-¿»®´·«µÄ¼§Äþ
½;ò²³»´å»¼µ·« ªÂ¬Þ
â ·« l ͵Ļ³É°;þ
½;ò-¿µ¿³®Þl ާįxâ³" ³»°²lþâ
¼;°;°l
³{¬½Ä
³²Ä嬻´å
¼;²lâ°l ³»-¿´"µ ß®Âå3³¬½Ä-¿µ·« µ·½« Ä•°Âå ÒÉ¿å³»°åÞxåþ ³»°å
»¬¿ò ß®Âå »½É^ µªÄ¬â ·« ¯¿åß³·¬-Ä»¬Éµ ³ÕÓ Õ{½Ä 3Ð-Ä´ ¿¬§Äþ
¯ªÄ»¬¿ò´ªÄå ó
¥µ·«»ß廯¿½Äåþ »¬¿Ä ³²µÄ3Ð²Ä ³²Äå»´å¯É¿å³"¿Í·«þ »®¿ò ó
¯ªÄ-¿µ·« »¼[»¼[ò»°å´·«µÄ°;£
Í·«•°Âå ß®Â廽É^µªÄ®â¯
l ³Âå ³Ì·µ
« ĵ -¿´"³Äå»°å´·«µÄ¬§Äþ

µ{³¬·â³« "¿µ ÒÉ¿å³®"·»¬¿òÞxþ ßl¯¿»^µ¿½Äò »¼[»¼[


ÒÉ¿»¼µ·« »³ÉÕ{½Ä¼§Äþ ß¬É½Ì Ä ®²Äå ß3°½Äå³µ¿åÕ{½ÄÞ¿²lâ
»¼[»¼[þ µ{³¬·â « »³É®®½Ä »¼[»¼[ Ò·â-« ¿å®³"¿Þ¿þ
µ{³0¿Þ¿»-
³·Ì·«µÄ
˼§»µ{®É¿
-¿µ·«Ð¬Ä•°Âå ß®Âå3³¬½Ä ¯µÄ3°½ÄåÕ{´·«µÄ¬§Äþ
¥¯ªÄ-¿µ»¬¿ò »-¿´"¬»â ·« °å´·«µÄ¯ò-l ¿£
µ·«»ß廯¿½Äåµ »²¿µÄ-¿¬-Ä»-¿½Äµ·« Ì«¬Ä»°å´·«µÄ¬§Äþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÒÉ¿å¬-Ä»µ¿½Ä èï

³¦¾§Ä¬â¯ ·« ¿åß³·µ·« ®Â廽ɵ{Â嬷«µ ¦É¬´ Ä ¿ÍɧÄ


¼§Äþ µ{³¬·«µ ®É¿´x¹{Â廼µ·« ¬·«½Ä̿弧Äþ ´x¹{Â廼µ
»Õ[»³å»¼;ò ³¦¾§Äµ ¯x¬â·²« ³ »½É³Ñ¬Äµ »³. Ì¿å¼;
¯x¬âÒ·« É¿å¼lòþ ®Âå³Ç¬½ÄÒÉ¿å ³¸«¬ÄÞxå¼lòþ ßl¯¿ ®É¿´x¹{Â廼
µ ®Âå³{¬½Ä®µ Â" ´É-l ¿å´·Õ« {½Ä¼§Ä¼þòl ®Âå³{¬½Ä µ·»« ß»¯¿½ÄÄ
²lâ l ´Él-¿å »®»°å´·½« »Ä -Õ{½ÄÞ¿¼§Äþ ³l°Ó«µ»¼;ò ̳½Ä»¬¿½Ä
³-¿Ò·«½ÄÞxþ
»-¿´"
˼§»µ{®É¿
¥ß-ij^µªÄ¬µ â ·« ¯x¬1·Ò« É¿å´·â « »3°¿¯¬lò´¿å »ß廯¿½Äå£
¥¸«¬Ä¯§Ä ®Âå3³¬½Äþ ßl¯¸¿ »½É³Ñ²Äµ »³É寿ͷ«•°Âå »3°¿
»²»¬¿ò ´xŒµÂ å»¬É µ ®Â å3³¬½Ä͵ ßµ{±·å ß»^µ¿½Äå ²lâ ´À.- ¿
¬-Ä»-¿½Ä ¯x¬âÍ·«  »®å»°å´·«µÄ°;´·â « ³"¿´·«µÄ¯¿°l£
ß®Âå3³¬½Ä -·¬Ä¬·«¯É¿å®¬§Äþ »°å¬«²Äåµ´ªÄå ¯x¬âþ·« 3°²Ä´·«
Õ{½Ä»¬¿ò´ªÄå ¯x¬þ·«1 •°Â廬¿ò Õ«¬½Ä²â l ÒÉ¿åµ»´å»°;µÄ-µ¬ªÄåµ
ß»¯ßÕ{¿ ´l̿嬿µ·« ¯x¬·«1ÒÉ¿å¬lòþ
¥Þ§Äµ ß-ij^µªÄ¬·«1Òɿ害"¿´lþ ÒÉ¿å³µ»´å»³É廬¿ò ²½Ä
»¬¿½Ä®"·»¯å¬§Ä ³Ñ¬Ä´¿åþ ½;òÕ«¬½ÄŒµÂå²lâ ß°·«½Ä´l°;´·â « ¯x°l»3°¿
Õlò¬¿°lþ µ·«¯¿¼É²Äå´ªÄå ®"·¯§Äþ ßl¼; ²½Ä²â l µ·«¯¿¼É²Äå ¯µÄ»¯°lþ
½; ´.l-¿»®å»°å´·«µÄ³§Ä£
øë ÷

»-¿´"¬â´ ·« µÄÌl³ "¿®" ¼lò ÒÉ¿å î »µ¿½Ä³"¿ µ{³


»¼[³{¬½Ä º ²³ î »µ¿½Ä¯¿ Ð{-Ä° ;¼§Ä þ ³¦¾§Ä
»³.»³.Õ{½Äå ¬»¼;½Ä¯¿¯¿ »´¿µÄ߮ɧĵ¼lµ µ{³°·«½Ä
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
èî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ¼½Ä²âl ´lÕ l ò¼ ;Þ¿þ U寿¼É Âå ²l⠻߻¯¿½Ä ¯¬Ä »¯®"·


°;¼§Äþ ú½Äå ²³ î »µ¿½Ä ß¿å »-¿´"¬â µ ·« ·«°l ͵Ļ³.
Õ·«½Äå³"¿Þ¿þ
§Õ«ßÕ{· ²Ä³"- »®Éâ µ{³Òɿ廼µ·« ´x¹{Âå³½Ä ³{¿åµ·«
ß°Ä°;¼§Äþ ß--ß®¿®¿ ´x¹{Â峽ij{¿å ¬¿©²Ä¯¿ Ð{-Ä°;
¼§Äþ
³{¬½Ä
³²Ä嬻´å
ß®Âå3³¬½Ä®â l ´À.-¿µ·Ð« ¬Ä•°Âå »µ{å®É¿´xŒµÂåUåÍ¿³·¬-Ä»§¿µÄ
-·¬ß Ä «µ
· ¯Ä ¿É 宬§Äþ Òɿ峌µÂ廽ɳ²Ñ »Ä ³ÉåÕl¬
ò «²åÄ µ´ªÄå ¯x³¯·Õ®òl Þxåþ
Õ«¬½Ä²â´ l l¬¿´ªÄå ¯x³¯·ÕlòÞxåþ ާįxâÒÉ¿åµ·« ާįxµ ßеÄ
»°å»³É嬧ÄÍ·«¬¿´ªÄå ¯·¬¿³¸«¬ÄÞxåþ ßÕ«»¬¿ò ß®Âå 3³¬½Äµ
ß--ß®¿®¿ ¯x⬿©²Ä¬lòþ
¥ßl¯ªÄ¬«²Äåµ Õ«¬½ÄŒµÂåµ·« µ{±°Ä´·«Õ{½Ä´â ·« µ{±°ÄÒÉ¿å²lâ´l°;
´·â «³3³¯½Äµ«· »3°¿°;»¯å¬§Äþ ßl¯¸¿ µ{±°ÄÒÉ¿å²l³â ´lÞl ³»½É^µªÄ
ÒÉ¿å²lâ ´l¯É¿å¯¿þ ¸«¬Ä¯§Ä»²¿Ä »ß廯¿½Äå£
U寿¼É²Äåµ ¯µÄ»¯ß»Ð¿Ä ´"³åÄ ªØ·´µ ·« Ä»¬¿ò µ·«»ß廯¿½Äå
µó
¥»^¯¿Ä ó ß½Äåþ ßl¯¸¿µ»¬¿ò ¸«¬Ä°;¯§Ä£
µ·«»ß廯¿½Äå ³"¿µ ´À .-¿Ìl°;´·â¯ « ¿ ´¿®¬¿°;þ ¯x µ
Ò"-ÄÞµÄ-´Ó«å ß³{±·å»¬ÉÕ {ªÄå°lþ ß®Â廽É^ µªÄ¬âµ ·« ß»ÐÞµÄ µ
»-¿´"¬â µ ·« ß»³ÞµÄ µþ ާįx â޵ĵ³" ¯x³´·« µÄ ®l Þxå þ
U寿¼É²Ä廲¿µÄµ ߯¿µ»´å »´Ç¿´·«µÄ®»¬¿ò¬¿°lþ
¼;²lâ°l UåÍ¿³·µ ß®Âå3³¬½Ä®â l ´À.-¿µ·«3°•°Âå ß®Â廽É^µªÄ ¬·µ â « ·«
»´Ç¿ò»°åз⠫ »3°¿®¬§Äþ ¼;»°³lò ß®Â廽É^µªÄ®â¯ l ³Âå ³Ì·µ
« ĵ ó

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÒÉ¿å¬-Ä»µ¿½Ä èí

¥ß·« ó Þ¿°l3Ð-Ä3Ð-Ä µ{±°Ä ³²Äå»´åµ·« ¯É¿å³§Äþ »¼[»¼[òµ·«»3°¿


•°Âå ³-Ó°§Äµ·« ³®®»ß¿½Ä 3°²Ä§x³§Ä£
³»-¿´"µ´ªÄå ó
¥ß®Âå3³¬½Äµ ³»°å°;ÞxåÍ·«»²¯lò¸¿µ·«þ ¬µ¬ªÄå ´·«³"´·«
Õ{½Ä´É²Ä廬¿Ä£ ²lâ ´«°Ä»¬¿ò UåÍ¿³·®â l ©·«½ÄåÌl³"¿¬½Ä ¯¬Ä´·«µÄ^µ
°«¬Ä´«·µÄ^µ¬¿ Íxª´ Ó þâ ·«
U寿¼É²Ä åµ»¬¿ò ^µ¿åÌlµ ©·«½Ä 婲Äå 3вĻ3Ю½Ä å UåÍ¿³·²âl
µ{²Ä®-ÄÕlò¬§Äþ µ·«»ß廯¿½Äåµ»¬¿ò ¸·«^µªÄò ¯ªÄ^µªÄò²â l ®²Ä°Él
^µ¿åµ»² ߯¿µ»´å ´-ÄÌɵÄÕl ò¬§Äþ ¸«¬Ä¬§Ä»´þ ¯x
Þ¿³"³»3°¿Õ{½Ä»¬¿òÞxå þ ³O»´å²lâ ˼§®É¿ù ˼§®É¿²lâ ³O»´åþ
-¿»°å-¿§x ´«°Ä®¬¿°l ¯x-·¬Äª-Ä´"•°Âþ Ò"-ÄÞµÄ-´Ó«åµ·« ³l¬½Äå®
¬¿µ´ªÄå »Þå»^µ¿»¬É³{¿å ¬½Äå´·âþ« ¯ªÄÒÉ¿å3°„²¿ ³»ßå
³Õ{½Äå ¯x ³O»´åµ·« ³¯É¿å»¬¿òÞåx ´·´ â « ªÄå ÍÓ«å3ЬĴ·«µÄ¬§Äþ
ä³-Ó°§Ä# ¬·¯
â « ¿åß³·µ»¬¿ò ®É¿Ì·°Äµ ¯®µÄ°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ³"¿
»ßå»ßå»Íå»Íå°;°lþ -¿åÌ¿å¬lò3³µÄµ»´åµ·« -¿å3³Ó±â3°²Ä»²´·«µÄ
^µ¬¿þ °;å»-¿½Ä³"¿ ß3³Ø± °Ä »¬É- ´âþ·« ¯x¬âß · « ¬ÉµÄ²âl ާįx»¬É
Þ¿3Ð-Ä»²^µ¯´l ³¯·^µ°;Þxåþ ¼;»¬Éµ´ªÄå ´xâµ·-A»¬Éµ·«åþ
µ·«»ß廯¿½Äå¬-Ä»§¿µÄµ»¬¿ò ®É¿³"¿°l Ò·âÍ « ÂÕ{µÄ»²¬§Äþ
Ò·âÍ
« µ
 «²Ä¯ªÄ ³´«°Ä»¬¿òÞxå¬lþò
3³¿å²¬Ä»³¿½Ä³¹w¦½Äåù ïççé Õ«Ò"-Äù -µÄ¬½ÄÞ¿´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

Ϋ°Ä»¯åΫ°Äµ»´å
øï÷
µ_²Ä³ ½§Ä½ §Ä µ Ϋ° Ä»¯åΫ°Äµ»´å¬-ÄΫ °Ä µ·« ´É²Ä -Él´³Äå
¬°Ä³µÄÕlòÐåx ¯ªÄþ Ì·ß « Ϋ°µÄ »´åÒ"½ò°Ä ¬Ä¯µÄ¶ §»²âßÕ{·²Ì Ä · ®½Ä³¿"
ÕÓ-¿å´É³ÄåÍɬĻ²®Íl´ªÄå 3Ð-Ä°;¯ªÄþ Ò"-Ä»°;½Äå³{¿å-É¿ 3Ьį²Äå
Õlò»¯¿Ä´ªÄå -·¬Ä³"¿ ̽ĵ{²Ä®-ÄÕò»l ¯¿ °Ó®« ·°Ä¬·« òµ¿å »³ò»Ð{¿µÄ°-Ķ
³®Õlòþ
Ì·«-)ĵ µ_²Ä³ß¯µÄ ͧÄÒ"-Ä°½Ä3°ªÄò³ªÄ³Ì½Ä»¯å°;þ ³x´
¬²Ä廵{¿½Äå¯xÞ©µ 3Ð-Ä°{µÄ^µÓ±»¬ÉâÕ®òl »¯¿ ß»^µ¿½Äåß®¿µ»´å
¬-ÄÕ«¯¿ 3Ð-Ä°;¯ªÄþ Ì·«ß®É§Ä¯ªÄ µ»´åÞ©µ«²ÄÍÓ«å®²Ä ß-°{±·å
»²¯ªÄß ò ®É§Ä 3Ð-įªÄþ µ_²Ä³¬·â½« §Ä-)ĵ »ÒÉ»µ{¿½Äå°·¬®Ä µÄ»®¿µÄ
´Ç½Ä ³Ò š»´å•³·± òŒµÂå³" ³·Þ³{¿åº ¦¿¬·3Ð-Ä»¯¿ 3³½Äå3ÕÓ»3³¿µÄ´µÄ
³" ä˼§# ®É¿µ»´å¯·â « 3°²Ä»´ò®"·°;¯ªÄþ ®É¿¬É½Ä ßÞÒ"½Äòß»³ŒµÂå
¬·â®« "¯
· ªÄþ »Íɳ{±·å»¬É®"·¯ªÄþ •°Â廬¿ò Û®¿©¬Â3³-Ä3°½Äµ{§ÄŒµÂåÒ"½Äò
¯l»¯¿½Ä3°½Äµ{§ÄŒµÂå®"¯ · ªÄþ °lÕ½Ä廬Éù ¯®µÄ»¬¿ŒµÂå»¬É ®"¯ · ªÄþ
®É¿´§Ä »ª¿½Ä°½ÄŒµÂåµ»¬¿ò µ_²Ä³¬·âµ « »´å³{¿åº µ-¿åµÉ½åÄ ŒµÂå
¬-ÄÕ« 3Ð-Ä°;¯ªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
èè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

³²µÄ»-¿»-¿ ̳½Ä å»^µ¿Ä -¿å•°Âå´Ç½Ä µ_²Ä³ »ª¿½Ä°½ÄŒ µÂå


»ß¿µÄ »®¿µÄ»²¬¬Ä•°Âþ »ª¿½Ä°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ »®¿µÄ´Ç½Ä»¬¿ò
µ-¿å»Ð¿Ä»¬Éµ ß3°ªÄò®"·Ò"½Äò»²•°Âþ Ì«°ÄÍÂ嬷«å3Õ½Äåù -·³Ä»3°å¬³Äåù
вÄÕ«²Ä¬³Äåù ¬x°«²Ä嬳Äå -¯ªÄò ³Î·«åÒ·«½Ä»¯¿ »µ{崵ĵ-¿å²ªÄå
³{¿åµ·« ¬-ij{±·å•°Âå¬-ij{±·å µ-¿å^µºþ »²µ«²»Ä ²Õ²Äå µ-¿å»¯¿Ä´ªÄå
»³¿¯ªÄ °³Ä寪ĸx¶ ³®"·þ ßÞµ »®Õ{±·å®²Ä ´·«µÄ»Õ[³"»¯¿Ä´ªÄå
»µ¿½Äåù ß»³ŒµÂå µ ̳½Äå -¿å®²Ä ´·«µÄ»Õ[³"»¯¿Ä´ ªÄå »µ¿½Äå
ß·³Ä¯·« ò3°²Ä^µ¯ªÄþ ¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó »Íɳ{±·å¯¿åÕ{½Äå³{¿å »3³°lÒ«¬Ä®¿ù
°l®¬
· Ä®¿ù Òɿ廵{¿½Äå ®¿¬·âÍ « ¯
 ⠷« µ_²Ä³¬·â « ´·«µÄ¯É¿å¬¬Ä^µ»¯åºþ
°lÕ½Äå³{¿å^µ¿å¬É½Ä Õl--Ĭ·«µÄ¬³Äåù ÒÉ¿å-Â嬳Äå µ-¿å^µ¯ªÄþ ¬-ÄÕ;
¬-Ä®Ó ¯-ĵ·«½Äå»3Õ¿µÄ³{¿å ³Âåз«•°Âå »3³°lËß-·«³{¿åµ·« ³ÂåЫ¬Ä¬³Äå°½Ä
µ-¿å´·«µÄ^µ»¯å¯ªÄþ
ßÞµ ó
¥½;ò»3³å»¬Éµ»¬¿ò»¸ò ó »Í¿ò´µ ·« ^Ä µ¬¿³{¿å ¬-Ä-µÄµ»´å
³" ß•½·³³Ä »²^µÞxåþ °«°¿, 廬¿½Äµ»³{¿µÄ»¬É ´É¬´ Ä ¿¯´¿å»¬¿½Ä
»ß¿µÄ»³ò®¬§Ä£
¸« ³" ¬ÄÕ {µÄ»°å¬¬Ä° ;¯ªÄ þ Þ¿®§Ä»¬¿ò ³¯·þ ®É¿»®¿µÄ ´Ç½Ä
µ_²Ä³¬·â³« " ¿ ß´·«´·« »Í¿òµ-¿åÕ{½Ä -·¬Ä³{¿å »°;µÄ»²»¬¿ò ¯ªÄþ
´É¬Ä´°Äµ{§Ä3°²Ä1•°Âå ޿߬¿åßÍÂå³Ç³®"·»¯¿ »µ{崵į޿©
»´åµ·« Ì·«ß®É§Äµ°½Ä -¶ Õ{-Ĭ¬Ä´¿3Õ½Äå 3Ð-Ä°;¯ªÄþ
øî÷
¬-Ä»²â¬É½Ä µ_²Ä³¬·â®« É¿»´å¯·â « ÌxåͲÄ廯¿´x¬-Ä»§¿µÄ
»®¿µÄ´¿¯ªÄþ µ_²Ä³¬·âµ« -¿å»²^µ»¯¿ »ª¿½Ä°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ¬½É Ä
´xŒ µÂå µ »¯¬š ¿¬-Ä ´Ó«å µ·« Õ{µ¿ µ_²Ä³ ß°;ß©½Ä µ»´å»¬É
ß¿å´Ó«åµ·« »Õ[°;¯ªÄþ ̷⻫ ²¿µÄ »¯¬š¿Ìl³" ßΫ°Äµ»´å³{¿åµ·«

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Ϋ°Ä»¯åΫ°Äµ»´å èç

¬-Ä Î« °ÄÕ {½Äå Ì«¬Äµ¿ µ_²Ä ³¬·âµ « ·« 3°°;¯ªÄ þ ßΫ°Äµ»´å»¬Éµ


»¬¿Ä»¬¿Ä³{¿å»¯¿Ä´ªÄå µ_²Ä³µ ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´åµ·« ¯¬·Ì¿å
³·¯É¿å¯ªÄþ
¥µl ó µ»´å¬·â « ²¿å»Ì¿½Ä^µþ ÞÞ²¿³ªÄµ Uå¯-A¿¬lòµ§ É Äþ
ÞÞµ ³½Ä嬷µ â « ·« Ϋ°Ä»¯åµ»´å»¬É²â l µ3°³§Ä£
Œµ·±å¬²Äå´²ÄåÒ"½òÄ ßΫ°µ Ä »´å³{¿åµ·« äΫ°Ä»¯å# ¸« »Õ[»^µ¿½Äå
Ì·«»²â³"-¶ µ_²Ä³ ¯·Õlò®3Õ½Äå3Ð-Ä°;¯ªÄþ °Ì³ÍÓ«å »¯¬š¿µ»´å»°[
¬½Ä´·«µÄ»¯¿ ßΫ°Ä³"¿ µ_²Ä³¯¬·Ì¿å³·¯ªÄò ³½Ä寳ÂåΫ°µ Ä »´å
3Ð-Ä°;¯ªÄþ ÍÓÌÓ«åµ»´å ÌÓ«å̿嵿 ÍÓ•³·¬Äµ»´å Õ{Ì¿åÎÓ«³µ
°²Äå߲µ»´å¬-Ä°½É µ òÄ «· °²ÄÌ¿å´·µ« »Ä ¯å¯ªÄþ Õ;廬¿½Äßµ{Yß3Ð5
µ»´å³"¿´ªÄå »®.²¿åµ»´å³{¿å°½Ä µÉ°ÄÌ¿å´·µ « »Ä ¯åºþ ´ªÄ¬½«· Ä
³"¿ ÍÉÌl ¿å»¯¿ °«´°l ¬ « å µÓå« µ»´å³"¿ µ¿´³{¿å-É¿µ·« 3Ьį²ÄåÕl¸ ò ²Ä
©;µ{½Äµ{½Ä°½Ä 3Ð-Ä»²°;•°Âþ °²ÄåÍ»®¿½ÄÕ{·¬ÄÌÞ ߲®®l lµ ³½Ä寳Âå
µ»´åº ÒѬÄÕ³ÄåÒ"½Äòß•°·±½Ä ²Â»-É廲¯ªÄþ ³{µÄ´Ó«åµ»´åµ»¬¿ò
»ÍåÍÉÌ l ¿å¯ªÄò ®"ª»Ä ³{¿»³{¿ù³{µÄ͵ Ó »´å»¬Éµ ©·½« åÄ ©·½« åÄ ³ªÄ峪Äå
µ»´å3Ð-Ä°;¯ªÄþ
¥»¬¿-Ó°§Ä › »¬¿µ -°§Ä › ¯½Äå°{ÓâÌÓ«Šµ§Ä › °{±·°{±·
°²Äͽij §Ä ¨ ¨ ¨ ´"¬§Ä › ´"´"¬§Ä ¨ ¨ ¨ ³Ñ²Ä ²â¯ Ó ¿3Õ§Ä ›
ÐÓ«ÐÓ«¬½Äµ¿®§Ä ¨ ¨ ¨ ø ß´§Ä´§Ä´ §Ä »³Éå´"¬§Ä › ß´§Ä
´§Ä´ §Ä »³.å´"¬§Ä ÷ ¨ ¨ ¨ Õ{-ij" ¿´¿åµÉ§ Ä ¨ ¨ ¨ ß·â « ›
ß-ĵ·«Œ µ·±µÄ³"¿ ´¿åµÉ §Ä Uå¯-A¿ › µ ¨ ¨ ¨ µŒµ·± åͽĬ§Ä
¨ ¨ ¨ Õ{-Ä - ®¿ µ_²Ä ³ µ › µŒµ· ±¯Þ½Ä ¯ ªÄ µ°;ò ³ §Ä › ß· « å
µ°;ò³§Ä › ß·å« ß·â « µ°;ò³§Ä ›£
³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´åµ Uå¯-A¿º ¯ÂÕ{½Äåß´·«µÄ߬·«½Äå ´µÄ
µ»´å»3³Ø¿µÄ´«µ · Äù »3Õµ»´å»3³Ø¿µÄ´·«µÄ3нÄòµ»²°;¯ªÄþ µ_²Ä³
³"¿ ¯-į¿åΫ°Äµ»´åµ µ¬¿µ·« ²Âå²Â嵰ĵ°Ä ¬-ÄÕ;³" ³3³½ÄÐxå¶
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
çð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

³{µÄ»¬¿½Ä°½Ä³Õ¬Ä³·°;þ ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´å µŒµ·±åÍÓ«å¯É¿å»¬¿ò


³½Ä寿åΫ°Äµ»´å¬-ÄΫ°Äµ·« »µ¿µÄµ·½« ĵ¿ µ3°°;¯ªÄþ ¯·â»« ¯¿Ä
µ_²Ä³-·¬ÄÌl¬É½Ä ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´å»´¿µÄ ³-Él´³Ä廬¿ò°;þ
»²¿µÄ»¬¿ò µ_²Ä³¬·µ â « »´å»¬É°½Ä ³µ»¬¿òÞl ®É¿Ìl³" ´xŒµÂå
³{¿å ©·«½ÄåßÓ«´¿^µ¯ªÄþ Õû߬ɽÄå³"¿°½Ä »ª¿½Ä°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ¬É½Ä
´xß «°ÄŒ µÂå 3Ð-Ä ¯É¿ å°;•°Â þ µ_²Ä³ µ»¬¿ò Ϋ °Ä»¯å»¯¬š ¿ ¦¿¬ÄÕ Ó «
µ»´åº »®"âÍӫ廲®¿³"¿ ³´Ñ°Ä³§"µÄ Ì·«½Ä»½å»²Õlò¯ªÄþ ³½Ä寿å
Ϋ°Äµ»´å µ•°Â廬¿ò Uå¯-A ¿µ ßΫ °Äµ»´å»¬Éµ·« »¯¬š¿Ìl
3°²Ä̪Äò´·«µÄ•°Âå »3°¿½ÄåÐxåеĴ·°ÄŒµÂåµ·« ³ÂåªØ·µ¿ »¯¿µÄ»²´·«µÄ
°;¯ªÄþ »²¿µÄ³"»®¿µÄ´¿»¯¿ ®É¿¯¿å³{¿åµ ßΫ°Äµ»´å»¬É²â l
̰ijӵ3°Ð·â « Uå¯-A¿µ·« »3³°l»¬É ù Ò"³Äå »¬É ´µÄ»Í¿½Ä»°å^µºþ
Uå¯-A¿µ ß·¬Ä ŒµÂ å¬-Ä´ Ó«å Ìl¬É½ Ä »°å¯³Ç ¯ÂåÒ"Ó»¬É -«ÌªÄòµ¿
ßΫ°Ä³{¿åµ·« ¬-ÄΫ°Ä•°Âå¬-ÄΫ°Ä »µ¿µÄµ·«½Ä®½Äå Ì°Ä³Ó µ3°°;¯ªÄþ
Ì·«»²âµ Uå¯-A¿ 3°²Ä¯É¿å»¯¿Ä´ªÄå µ_²Ä³®½ÄÌl¬É½Ä ³½Ä寳Âå
Ϋ°Äµ»´å µ°Ä•½·°;´¿¯ªÄþ °²Äåß²Âù ÌÞÂß²ÂÒ"½Äò ÒѬÄÕ³Äåµ»´å
²Â»²»¯¿ ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´åµ·« Ì·«ßÕ{·²Ä³"-¶ µ_²Ä³ -Él´³Äå³·Õlò®
°;¯ªÄþ
¥»²¿µÄß°¬Ä Ë°«¯Ä µ{®½Ä ÞÞ´¿Õl òU峧Äþ µ»´å¬·â «
Ϋ°Ä»¯å^µªÄò^µ³§Ä³¸«¬Ä´¿å£
¸« Í·«µ¿ ßΫ°Ä»¯¬š¿Ò"½Äò ¯ÂåÒ"ÓÌ«°Äµ·«Ì³Ä嵿 3°²Ä3°²Ä¯É¿å
¬¬Ä»¯¿ Uå¯-A¿µ·« µ_²Ä³ »³Ç¿Ä¬¬Ä»²Õlò•°Â þ ¬-ÄŒ µ·³ Ĭ-ÄÕ;³Ç
»3³°l³ÍɬÄÐx廯¿ µ_²Ä³µ »¬¿½Äåµ»´åÒ"½Äò »3³°l»µ¿µÄ¯½Äå
»µ¿µÄ¬¬Ä»²Õlò•°Âþ µ_²Ä³ß¬Éµ»Ä ¬¿ò Uå¯-A¿µ·»« °åз⠫ »3³°l»µ¿µÄ
»²³·¯ ªÄ³Ì½Ä°;þ µ_²Ä³Õ{-Ä»¯¿ ³½Äå ¯³Âå µ»´å᪐ µÄ »3³°l
»µ¿µÄ»²³·3Õ½Ä寿 3Ð-Ä°;¯ªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Ϋ°Ä»¯åΫ°Äµ»´å çï

øí÷
¥»¬¿-Ó°§Ä › »¬¿µ -Ó°§Ä ›£
»3³°l»¬¿½Äåµ»´å »ÞåÕ{µ¿ ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´å µ¬¿µ·«
µ_²Ä³ ^µªÄò»²Õl¯ ò ªÄ³¿" ßÕ{·²ßÄ »¬¿Ä^µ¿•°Âþ ̳½Äå³-¿åù ¸½Äå³-¿åù
߻пij{¿åÒ"½Äò´ªÄå Õ;¬·«½Äå´·« »Í¿òµ-¿åз⠫ ¯¬·³®»¬¿ò°;þ ßΫ°Ä
µ»´åµ·«´ªÄå ßΫ°Ä´â ·« ³Ì½Ä³·»¬¿òþ ¬µ§Ä°½Ä ÒѬÄÕ³Äåµ»´å
´Ñ°µ Ä ¿ ¯ÂÕ{½ÄåÍ·«»²¯ªÄ ̽ij·»¬¿òºþ Uå¯-A¿ ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´å
µ·« Œµ·± åÍÉl¬·« ½Äå ¯Â Í·«¯ªÄ ò 们¿-Ó° §Ä # ¯ÂÕ {½Äå µ·« §»²âß Ì·
µ_²Ä³ ߴɬĮ»²3Õ½Äåµ´ªÄå Ì·«-)ĵ¬ªÄåµ -Él´³Äå³Ñ°½Ä 3Ð-Ä°;
´·³Äò³ªÄþ
¥¸lò »®.Þ«¬Ä › ¬µ¬ªÄå¾{¿þ ½;ò»3³å°ÉlŒµ·±µÄ³®lâ › ß·³Ä3°²Ä
•°Âå ̳½Äåµ»´åÞ¿µ»´å -¿åUå³"»°;òµÉ§Ä£
ßÞµ »ª¿½Ä°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ »®¿µÄ´¿®½Äå µ_²Ä³µ·« »Õ[°;
¯ªÄþ Ϋ°Ä»¯åµ´ªÄå µ´·« ò• °Âå ¯É¿å°;•°Âþ µ_²Ä ³µ »²®¿³Ì
Ì·«½Ä»²³·3Õ½Ä寿 3Ð-ĺþ
¥Þ › ¯³Âåµ·« ¼Â³½Ä寳ÂåΫ°µ Ä »´å ©§Ä»°å»²¿Ä£
ßÞµ ®§Ä¯ªÄþ ¯ªÄò»²¿µÄ»¬¿ò Uå¯-A¿Ò"½ Äò ßÞ¬·â «
-µ¿å»3°¿3Ð-Ä ^µ®½Ä å սij½Ä ¯É¿å^µºþ ßÞµ Uå¯-A ¿µ·« ß· ³Ä
ß´ªÄ´·«µÄÕòlÐâ ·« з¬Ä¯ªÄþ X¯·« ò3нÄò Uå¯-A¿ ®É¿¯·â´ « ¿¬·«½Äå µ_²Ä³
¬·âß« ·³ į⠷« »®¿µÄ´¿¬¬Ä° ;¯ªÄþ Ì·«ßÕ;³{¿å¬É ½Ä ßΫ °Ä »¯¬š¿
»²¿µÄµ ´·«µÄ´¿^µ»¯¿ µ»´å³{¿å³"¿ µ_²Ä³¬·âß « ³· Ä©½·« ÄåÒ"½Äò ß3°ªÄò
3Ð-Ä°;¯ªÄþ
¥¸lò ¯É¿å^µþ ¬-Ä»²µ«²^Ä µªÄò´â³·« ©»¯åÞxå´¿å£
ßÞµ »ß¿Ä»½;µÄ´¬ . »Ä ¬¿ò³" µ»´åß¿å´Óå« »ª¿½Ä°½ÄŒµÂåÍÂ
3°²Ä»3°å¯É¿å¬¬Ä^µ¯ªÄþ µ_²Ä³µ»¬¿ò ßÞß²¿å³"¿µ°Ä¶ Ì·½« ®Ä ½Äå
»¯¬š¿Ìl³" ³½Ä寳ÂåΫ°µ Ä »´åµ·« ¯²¿å»²³·¯ªÄþ »²´Óå« ŒµÂ婽į¿É å
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
çî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

´Ç½Ä Uå¯-A ¿ 3°²Ä ¯É¿å¬¬Ä°;¯ªÄþ Uå¯-A ¿µ ͳÂå ÕÓ«®É¿ÞµÄ³" ¿


¬ªÄå•°Âå ®É¿-)Ä ´"ªÄòµ¿ Ϋ°Ä»¯åµ3°3Õ½Äå 3Ð-įªÄþ ßÌ«°ÄŒ µÂå
̳Ä嵿 »¯¬š¿µ·« ®ÉµÄ¶3°²Ä¯É¿å»¯¿ Uå¯-A¿¯ªÄ ¬-Ä®µÄ»¯¿
Ë°«¯»Ä ²â¬É½Ä µ_²Ä³¬·â®« ¿É ¯·â « ³´¿Õlò°;þ µ_²Ä³¯ªÄ ®É¿ß©½Ä µ«µ!·±°½Ä
¬²Äå»ß¿µÄ³"¿ Uå¯-A¿µ·« ½«¬Ä¬«¬ÄÌ·«½Äµ¿ »-¿½Äò»²Õlò³·¯ªÄþ
¥Þ › Uå¯-A¿ŒµÂå´ªÄå ³´¿Þxå£
¥¯x´ªÄå ¬3Õ¿å®É¿»¬É ¯É¿åµô»²´·« ò3Ð-ij"¿»°;ò »3³å®lâ£
µ_²Ä³®½ÄÌl ´É³Äå-·¬Äµ»´å»¬É ©½Ä´¿Õlò®°;¯ªÄþ Uå¯-A¿µ·«
³¸«¬ùÄ Uå¯-A¿Ò"½°òÄ ;´¿³ªÄò ³½Ä寳ÂåΫ°µ Ä »´åµ·´
« ³É åÄ 3Õ½Äå 3Ð-įªÄþ
¥Þ › ¯³Âåµ·«»´ Uå¯-A¿Íµ ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´å ©§Ä»°å
°;´¿å£
¥¸¿å › ¸¿å › ¸¿å ½;»3³åµ ßΫ°Äµ»´åµ·« ´·«Õ{½Ä»²¬¿
µ·«åµÉþ »ßå »ßå ¯ªÄ¬-ÄÕ; µ·«¯-A¿´¿®½Ä Þ©§Ä»°å³§Ä£
Ì·«-)ĵ ßÞ¯ªÄ µ_²Ä³µ·« »°;ò»°;ò¬²Ä¬²Ä »3°¿Õlò3Õ½Äå3Ð-Ä°;
¯ªÄþ Uå¯-A¿´¿»¯¿ßÕ; Þµ·« µ_²Ä³µ ¦É¬Ä߬½Äå°xÍ¿¯ªÄþ
Uå¯-A¿µ ó
¥¯³Âå´·«Õ{½Ä®½Ä ÞÞµ ß´µ¿å»°å³"¿»°;òþ ¼;»°³lò ÞÞ³"¿µ
¯ªÄßΫ°Äµ»´å»¬É²â l ´«°Ä-¿å»²®¬¿ ½;ò»3³å®lâþ ßΫ°Ä¯-Ĭ-ÄΫ°Ä
ÞÞ´«°Ä»°å³§Ä»²¿Ä£
°xÍ¿¬¬Ä¯ªÄµ ò »´å¬·«½åÄ µ·« Uå¯-A¿µ X¯·â°« ½Ä »Õ{¿ò»³¿òÒ-" Ä
¯·³Äò´·³Äò³ªÄ ̽İ;¯ªÄþ
¥¸½Äòß½Äå › ߯-ij´·«Õ{½ÄÞxåþ ¼ÂßΫ°Äµ»´å°l ›£
µ_²Ä³ »3°¿»¯¿ßÕ; ßÞÒ" ½Äò Uå¯-A¿¬·âµ « ®§Ä^ µ¯ªÄþ
»²¿µÄ»¬¿ò Uå¯-A¿µ ³½Ä寳ÂåΫ°Ä߯-Ä Ì°Ä´«°Ä•°Âå®½Ä ¯ªÄßΫ°Ä
µ_²Ä³µ·«»°å³ªÄ¸« µ¬·»°å¯É¿å°;¯ªÄþ ¯·â»« ¯¿Ä »µ{¿½Äå³{¿åÐɽÄò¶
³O»´å¯·â « µ_²Ä³3°²Ä¯ªÄßÌ· Uå¯-A¿ »°[³´¿»¬¿ò°;þ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Ϋ°Ä»¯åΫ°Äµ»´å çí

¥Þ › Uå¯-A¿ŒµÂå͵ ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´åµ·« ©§Ä•°Âå ¯³ÂåÍÂ


´¿»°å´"ª»òÄ ²¿Ä£
¯»Þ9¿ÌÉµÄ Õ;²Âå ßÞµ·« µ_²Ä ³ ³"¿Õlò³ ·»¯å¯ªÄþ ßÞµ
´ªÄå ´¿°·³â « ªÄ¸« µ¬·»°å°;¯ªÄþ
øì÷
µ_²Ä³³"¿ »µ{¿½Äå¬É½Ä -¿¯½Ä»²®»¯¿Ä´ªÄå -·¬µ Ä ³»3п½Äò°;þ
ßÞ Þ§Ä»²â»°;µÄÕ{´¿»´³ªÄ´¸ l « »³Ç¿Ä»²³·°;¯ªÄþ µ_²Ä³»³Ç¿Ä
»¯¿»²âµ·« »®¿µÄ´¿Õlò°;¯ªÄþ ßÞ¯ªÄ ½"µÄ»°{¿Õ·«½ŒÄ µÂå¬-ÄÞµÄù
»¬¿½Äå ŒµÂ å¬-ÄÞµÄ Ì³Äå µ¿ ´³Äå ³»°[µ¬ªÄå µ µ_²Ä³ ¬·â µ « ·«
¬»^µ¿Ä»^µ¿Ä»ß¿Ä»Õ[´¿¯ªÄþ
¥»¸ò › »-¿ŒµÂ嬷⠫ › Ò·«½ÄŒµÂ嬷⛫ »®.Þ«¬¬ Ä â»·« ® › Þ ´¿
¬§Ä»¸ò£
µ_²Ä³¬·âß
« ¿å´Óå« ßÞµ·« »3°åŒµ·±^µ¯ªÄþ ß·³ÄÌl»®¿µÄ»¬¿ò
ßÞµ »¬¿½Ä 匵Âå Ìl °;´¿»¯¿ ³«² Äâ³ {¿åµ·« Ì«¬Ä»µ_å°;¯ªÄþ
ßÞº»¬¿½ÄåÌl³" µ_²Ä³¯·°ŒÄ µ·±µÄ»¯¿ ¯»Þ9¿^¯¦¿¯Âå³"ªŒòÄ µÂ廬Éù
³¿´¿µ¿¯Â廬Éù »®"¿µÄÕ{±·¯å »¬Éµ·« µ_²Ä³ -·¬Ä³©½Ä-¿å°;þ Ì·âß « ¬x
ß»³ŒµÂå´«°Ä»°å´·«µÄ»¯¿ ³«²ÄâÍ»^µ¿ÄÒ"½Äò ³«²ÄâеÄÌ«°Ä³{¿åµ·«´ªÄå
§x³-¿å³·ù ßÞº´É§Ä߬ · ÄÌlµ¯ «· ¿ ¯lŒµÂå³lŒµÂå ®"¿»ÐÉ»²³·°;¯ªÄþ
¯·â»« ¯¿Ä µ_²Ä³»³Ç¿Ä»²»¯¿ ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´åµ¿å °;³´¿Õlò°;þ
ßÞµ »Ð»Ð »³»³¬·« òÒ"½Äò -µ¿å»3°¿»µ¿½Ä廲¬«²Äå µ_²Ä³
¬-Ä»§¿µÄ¬ªÄå ß·³Ä»²¿µÄ»Ðå»Ì¿½Äòµ Ûµ®¿¦Ä°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ
¯É¿å¶½·«°;¯ªÄþ »³»³µ ó
¥»¸¿ ß»Ðò»3³å³ ½·«»²•°Âù ßΫ°Ä³°;´¿´·â¬ « lòþ ®É¿µ3°²Ä»®¿µÄ
´¿µ¬ªÄåµ ß»Ð»® ߻Ϳò»¬¿½Ä ¯·°Ä³³µÄ»¬¿òÞxåþ ¯xâßΫ°Ä
µ»´åµ·« »³Ç¿Ä»²®¬¿»´£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
çì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ßÞ¯ªÄ ß»¬¿Ä -·¬Ä³»µ¿½Äå3Ð-įɿå°Ó «® ¯ªÄþ µ_²Ä³µ·«


´¿¶»Õ{¿ò®"¿°;¯ªÄþ ßÞ Þ§Ä´·«»Õ{¿ò»Õ{¿ò µ_²Ä³µ ß½·«³¬·¬Ä°;þ
¥Þ´ªÄå ß´µ¿å°lþ Uå¯-A¿ŒµÂå´ªÄå ß´µ¿å°l£
µ_²Ä³µ ßÞµ·« Ì«Ì«•°Âå »3°¿»¬¿ò ßÞ³{µÄÒ"¿ŒµÂå¬-ÄÕ«´Ó«å
²Â®l¯É¿å¯ªÄþ ͬÄÕ²l µ·«§Äµ·«³¬Äµ¿ ó
¥µl ó ½;ò»3³åù »¯»¯Õ{¿Õ{¿²¿å»Ì¿½Äþ Þ › ¯ªÄ¬-ÄÕ; ´¿®½Ä
ßΫ°Ä µ»´å ³®®»ß¿½Ä §xÕlò ³§Äþ Þ µ¬· »°å°;¬§Äþ
ßΫ°Äµ»´å³®®½Ä ³O»´åµ·« Þ Þ§Ä»¬¿ò³"³´¿Þxå ¸«¬Ä•°Â´¿åþ
µl µl ´¿ ß»³ŒµÂå´«°»Ä °å´·«µÄ¬³lò «²Äâ»¬É -¿å®»ß¿½Ä£
Ì·«¯â ·« µ¬·»°å•°Âå ßÞ ®É¿ ¯·â « 3°²Ä ¯É ¿å°;¯ªÄþ ¯·â »« ¯¿Ä
Ò"-ĵ«² įªÄßÌ· ßÞ»°[³´¿Õlò°;þ Õ;¬·«½Äå »ÒÉ®¿¯Â»µ{¿½Äå°·¬Ä
®µÄ»®¿µÄ´Ç½Ä µ_²Ä³¬·â»« 3³å»¬Éµ·« ßÞµ·«§Ä¬·«½Ä ´¿»Õ[¬¬Ä°;
¯ªÄþ ¯ªÄ¬-Ä»Õ;µÄ»¬¿ò ßÞµ·«§-Ä ¿å µ_²³Ä ¬·âÞ « ŒµÂå Þ·å« ¬·«½åÄ Õ½Ä
»®¿µÄ´¿°;¯ªÄþ
¥Uå»´åµÓ´ªÄå ¯·°»Ä ²³»µ¿½ÄåÞxåþ ß½Äå ó »3°¿®®½Ä»¬¿ò£
ÞŒµÂ嬷«½Äåսĵ »³»³òµ·« »3°¿»¯¿-µ¿å³{¿åµ·« µ_²Ä³ ²¿å
»Ì¿½Ä»²Õl¯ ò ªÄþ ßÞ¯ªÄ ®É¿3°²Ä»®¿µÄ»®¿µÄÕ{½åÄ °½Ä ¯x°½·« 3Ä ³½Ä匵Âå
µ·«-Âå¶ Í³ÂåÕÓ«®É¿¯·â « Ìɵį¿É åÕlò¯ªÄþ ª»² ³·«å-«¬-Ä «¬ÕÄ {±°Ä³" 3°²Ä´¿
¯ªÄ þ »²¿µÄ¬-Ä»²â´ªÄå Ì·«¯â°·« ½Ä 3³½Ä匵Âå-Âå µ¿ ÌÉ µÄ¯É ¿å3°²Ä
¯ªÄþ ³·«åÕ{±°Ä³" 3°²Ä´¿¯ªÄþ »²â-)Ä®µÄ굀 ßÞ Þ¿»¬É´«°Ä»²®
¯ªÄµ·« ß»³ŒµÂåµ»³å¬¿´ªÄå ßÞµ ³»3°¿Õlò°;þ ¯x¬-Ä»§¿µÄ
¬ªÄå Œµ·¬Äµ¿ Uå¯-A¿µ·« ®"¿»²Õlò3Õ½Äå3Ð-įªÄþ ͳÂåÕÓ«ù -¿^µ5åù
^µªÄ®É¿ù µ²Ä »¬¿Äù ¹½Äò¹lù ®O°· «ù ¯· ³Ä¬·«½Äù µ{¿åµ· «½Äåù ͽÄå¹É¬Ä®É¿
³{¿å¯¿³µ ¬-Ä޵ĵ³Ä寷⠫ »´"3нÄòµxå¶ ²¹;å»°;µÄù »Õ{¿½ÄåͽÄåù
»^µ¿½Ä3Ð5ù »®°«´l®É¿³{¿åßÌ·°½Ä Uå¯-A¿µ·« ³²¿å¬³Äå ®"¿»ÐÉÕlò¯ªÄþ
»²¿µÄÍÓ«å¬É½Ä ßÞµ Uå¯-A¿º¯¬½Äå»°åÒ·«½Ä¯xµ·« 3ÕÓ»°;µÄÒÉ¿å
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Ϋ°Ä»¯åΫ°Äµ»´å çë

µ»´å¬-Ä»µ¿½Ä »°å³ªÄ¸«°½Ä ¯¬½Äå´.½ò´ Ä ·«µÄ¯ªÄþ Uå¯-A¿µ¿å


®"¿³»¬ÉâÕþòl »3Õ¯´Ó«åß·³Ä¬·«½Þ Ä ©Ò"½òÄ Uå¯-A¿¬-Ä»§¿µÄ »°{¿µÄÕ{µÄ
¯¿å»µ¿½Ä廲Õlò¯ªÄþ »²¿µÄ»¬¿ò ßÞ´ªÄå -·¬Ä°²Äå´x°²Äå Ò"½Äò
ß·°Ä®¿Ìl ÞÓ«åÞÓ«å´lÕlò3Õ½Äå3Ð-įªÄþ
¥^µ¿å´¿ ³·Þ«¬Ä ¸½Äù ªªÄå»^µ¿½Äò ß»ÐÐ{¿å®¬¿þ µ»´å
°l»¬¿Äù »¬¿Ä¯´·ß « Ϋ°Ä²â»l Í¿ò³§Ä³¸«¬ÄÞxåþ Ϋ°Ä»¯åΫ°Ä²â l »Í¿òÕ{½Ä
®¬§Ä´âþ·« Ϋ°Ä»¯åΫ°ÄÍ·«¬¿ µ-¿å-®¿ ßΫ°Ä³¸«¬ÄÞåx ¸lòþ Œµ·±åÍÉl
¬lò ßΫ° Äþ Œµ·± åÍÉl ¬¬Ä ¯x µ ßΫ° ĵ»´åµ· « Œµ·± åÍÉ l³" ³½Äå ¯³Âå
µ»´åµ µ3°¬¿þ Œµ·± å³ÍÉl ¬¬Ä¬lò ¯x´ µÄÌl »®¿µÄ´â·»« ¬¿ò
¯-į¿åΫ°Äµ ¯-į¿åΫ°Ä°l»ßò£
»³»³µ µ_²Ä³µ·«°; Íx°;»¬¿ò¯ªÄþ ßÞ»²³»µ¿½ÄåÞx師
¯·®»¯¿ßÕ; µ_²Ä³³"¿ ß»¬¿Ä°½Ä -·¬Ä°x¯É¿å³·°;¯ªÄþ µ_²Ä³¬·â «
»3³å»¬Éß»°[ Õ{-®Ä ¿" ´É²åÄ »¯¿ßÞ³{¿å ¬-Ä-«¬ Ó -Ä®¿3Ð-į¿É åÕl°ò ;´Ç½Ä
µ_²Ä³¬-įµÄ »3ÐÒ·«½Ä»¬¿ò³ªÄ ³¸«¬Ä°;þ
¥ÞŒµÂ嬷«½åÄ › ¯³Âå ®É¿3°²ÄÕ{½Ä´•" °Âù Þ²lâ »¬ÉâÕ{½Ä´"•°Â£
µ_²Ä³º°;å3°½Ä»°[¬É½Ä ³{µÄ®ªÄ»°;µÄ³{¿å ´·³ÄòͽÄå µ{´¿
Õlò°;¯ªÄþ
øë ÷
µ_²Ä³¬·â « ®É¿µ·«3°²Ä»¬¿ò »³»³µ Þ·³« Ϋ°µ
Ä »´å¬-Äΰ« Ä ©§Ä»°å
´·« µÄ°;¯ªÄþ ®É¿ µ·«»®¿µÄ »¬¿ò ßÞµ ³{µÄÒ "¿³»µ¿½Äå -É ¿3Ð½Ä ò
ß·³Ä©³" ÍÂ匵·±°;¯ªÄþ µ_²Ä³´ªÄå »³»³ ¦¿¬Ä¬·«µÄ»°å´·«µÄ¯ªÄò
߬·«½Äå ßÞµ·« Þ·«³Î«°Äµ»´å 3°°;¯ªÄþ
¥Þ › ¼Â³"¿^µªÄòþ ¯³Âå®lâßΫ°Äµ»´å ¯·°Ä´"¬¿°l»²¿Äþ ÍÓ°½Ä
µ»´åµ´ªÄå »®.»®¿½Äù ¹;©²Äµ»´åµ´ªÄå µ¿åµ¿å»´å»²¿Ä
Þþ ¼Â³ "¿ › ¼Â³ "¿ »¼;µÄÐ ·² °Ä µ»´å´ªÄ å °;»¯å¬§Äþ Þ ^µªÄò
»´£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
çê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ_²Ä³´µÄ̵ l ßΫ°µ Ä »´åµ·« Ì·å« »°å»¬¿ò ßÞµ µ_²Ä³µ·«


Õ{»°É⮽Äå ó
¥»3³å › Ϋ°»Ä ¯åΫ°µ Ä »´å Þ®"¿´·â³« ®»¯åÞxå£ ¬lþò
µ_²Ä³µ Þ·³« Ϋ°Äµ»´åµ·«°l »°Éâ̿宽Äå ó
¥¸½Äòß½Äå ›¸½Äòß½Äå› ßl¯ªÄΫ°Ä»¯åΫ°Äµ·« ¯³Âå³´·«Õ{½Ä
»¬¿òÞxå þ ¼ÂßΫ °Äµ»´åµ³" ¬µ§Ä´" ¬¿ ›þ ¼Â³"¿^µªÄò Þ ›
¯x µ ³{µÄ-· µ»´å´ªÄå Ðɽ Äò¬¬Ä °·¬Ä¬¬Ä¬§Äþ »¸¿ › »¸¿
»¬Éâ´¿å Þ£
µ_²Ä³ µ »°{¿Ä ®.½ ĸ²Ä»Í¿½Ä´ ·«µÄ»¬¿ò ßÞµ 3°Ó±å¯ªÄþ
Ì·«-)ĵ ßÞºß3°Ó±åµ·« µ_²Ä³ ³ÕÉl3տ嬬ÄÕlò°;þ µ_²Ä³-·¬ÄÌl¬É½Ä
ßÞµ µ_²Ä ³µ· « µ»´å°Â °Â -· ¬Ä»3°¿½Äå´É §Ä¬§Äù Ϋ °Ä»¯åΫ° Ä
µ»´åµ·« µ_²Ä³ ¬µ§Ä°l ³³µÄ»³¿»¬¿ò¬¿³{¿å´¿å¸« ̽Ļ²®"¿
¸²Ä¬°x ;¯ªÄþ »²¿µÄ®µÄ³{¿å¬É½Ä »3³å»¬É¬Î«²ÄåΫ²ÄåÒ"½Äò ßÞ3°²Ä»²
»µ¿½Äå´¿Õlò¯ªÄ ³¸«¬Ä°;´¿åþ
¯·â»« ¯¿Ä Ì·«µlò¯â ·« ̽ÄÕlò³·»¯¿ µ_²Ä³º ß»¬Éå³{¿å ³"¿å§É½ Äå
»^µ¿½Äå »²¿½ÄßÕ;µ{³" µ_²Ä³¯·®°;»¬¿ò¯ªÄþ µ_²Ä³¬·â « ³O»´å
3°²Ä¯É¿å•°Â廲¿µÄ ßÞ¯ªÄ Uå¯-A¿º ¯¬½Äåµ·« ͵ĴµÄ-Ó«-³Äå
®"¿»ÐÉÕò»l ¯å¯ªÄþ Uå¯-A¿³"¿ 3³½Äå3ÕÓ³" ³O»´å¯·âß « ¯É¿å µ¿å»³"¿µÄ¶
»¯ÍÓ«å¯É¿å»^µ¿½Äå ßÕ·«½Äß³¿ ¯·®»¬¿ò³" ßÞ ´µÄ»´Ç¿òÕlò»´
¯ªÄþ µ_²Ä³ ´·«Õ {½Ä¬°Ä³µÄÕ lò»¯¿ ³½Ä寳 åΫ°Ä µ»´åµ·« §»²â
ßÕ{·²Ä Ì· µ_²Ä³ ´Ó«å ©³3³½Ä ³»¬Éâ®»¬¿ò °;þ ßÞ´ªÄ å ³O»´å¯·â «
³´¿»¬¿ò°;þ Ì·«Ò"-ÄÌl¬É½Ä ß»³ŒµÂå´ªÄå ®É¿¬É½Ä ÍÓ«å¯É¿å°;¯ªÄþ
Ì· «ß Õ;³" ßÞ¯ªÄ µ_²Ä³¬·â ®« "· ®¿ ³O»´å¯·â « ´·«µÄ ´ ¿µ¿
µ_²Ä³¬·âÒ« ½" Äò ¬-įµÄ´Ó«å »Õ;½ÄåÕ{»²Ì·«½¯ Ä É¿å»¬¿òºþ
ßÞÍӫ廯¿ßÕ; ßÞß·°Ä®¿»Þå¬É½Ä ß3³l̿嬬Ļ¯¿
¯-Ä»-寫¬Ä»¬¿½Äåµ»´åµ·« µ_²Ä³¬·â « ÐɽÄò^µªÄò^µ°;¯ªÄþ ßÞº
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Ϋ°Ä»¯åΫ°Äµ»´å çé

»¬¿½Äåµ»´åÌl³"¿ ßÞº ß©¬Äß-¿å³{¿åù ߯ӫå߻Ϳ½Ä¬Õ{±·Òâ "½òÄ


ßÞЬĻ¯¿ -¿ß«°»Ä ¸¿½Äå³{¿åù ß»³ŒµÂå ß3³l°ÕÓå« ¬½Ä»¯¿ ¬ÞµÄ
µ»´å¬-Ä̪ÄÒ½" òß Ä ¬x °«´°l ¬
« å µ»´å¬-ĵå«Ó Ìɵµ Ä {´¿°;¯ªÄþ
Ì·«°«¬ÂåµÓ«åµ»´åµ·« 3³½Ä´·«µÄ´Ç½Ä°½Ä µ_²Ä³³"¿ ³{¿å-É¿ §x^µÓ±å³®
3Ð-Ä®»¬¿òºþ °«´l°«¬Âåµ»´å³"¿ µ_²Ä³½§Ä½§Äµ ´·«Õ{½Ä¬°Ä³µÄ
Õlò®»¯¿ Ϋ°»Ä ¯å³½Ä寳Âåµ»´åº °«¬å µÓå« µ»´å3Ð-Ä»^µ¿½Äå µ_²Ä³
¯·´·«µÄ°;¯ªÄþ
¯ªÄ°«¬Âå»´åµ·« ßÞ Þ§Äµ®»´¯´lþ Þ¿´·â¯ « ·³Äå Ì¿å
®¬¿´lþ Þ¿3Ð-Ä´â ·« µ_²Ä³µ·« ³»°å¬¿´lþ µ_²Ä³ß»3Ю"¿³®Õlò°;þ
ÞŒµÂ嬷«½Äåµ »3°¿»¬¿ò ó
¥ßl¯ªÄ°¬ « å µÓå« µ»´åµ·« ͳå ÕÓ®« ¿É µ Þ·å« ´x²Í
 µÂ ®¬¿»´þ
Uå¯-A¿ ͳÂåÕÓ«´¿¬·«½Äå Þ·«å´x²Âß·³Ä³"¿ ¬ªÄ嬧Äþ °«´l°«¬Âåµ»´å
Œµ· ±å3°¬Ä¯É¿å´·â « ¯xâÍÂÌ¿åÕl ò¬¿¬lò þ ¯ªÄ¯¬½Äåµ· « Uå»´åµÓ µ
´ªÄå ^µ¿å»®¿ Õ{µÄÕ{½Äå Þ·«å´x²ÂÍ»3°å¯É¿å•°Âå »3³°l¬-Ä»¬¿½Äå²lâ
´l§xÕlò¬¿°lþ ¯ªÄµ{»¬¿ò³" Uå»´åµÓµ·«§Ä¬·«½Ä 3°²Ä¯Â̿嬿»´þ
½;3нÄò Uå»´åµÓµ Þ¿´·â « ¯ªÄ°« ¬Âåµ· « ¬Õ«°Ä ¬® ¯ÂµÓ«å ®¬¿´l
´·â « -)Äå-¿å³·Õlò»¯å¬§Ä£
µ_²Ä³ßзⳫ "¿»¬¿ò ßÞº Ò"´Ó«å¯¿å3нÄò ¯ÂµÓå« »°å¯É¿å»¯¿
»³¬š¿°«´lµÓ«åµ»´å¯¿ 3Ð-Ä°;¯ªÄþ
øê ÷
^µ¿»¬¿ò ^µ¿Õlò°;•°Â ›þ
§Õ«Í·«´ Ç½Ä µ_²Ä³ß¯µÄ°½Ä ¯Ó«åͧĻµ{¿Ä Õl ò• °Âþ Ò" -Ä»°;½Ä å
Ò" -ÄͧĻµ{¿Ä µÉ ¿»©åÕlò •°Âå 3Ð-Ä»¯¿ µ»´åÞ©µ ß³" ¬Ä³ ̽Ä
ÍÓ«»¬ÉâÕlò®¯ªÄò ³½Ä寳ÂåΫ°Äµ»´åµ·« µ_²Ä³ ³»³òÒ·½« Ä 3Ð-Ä®¯ªÄ³"¿
µ_²Ä³ Õ{-Ä »¯¿ ßÞ»^µ¿½Äò °l 3Ð-Ä ¯ªÄþ ßÞ»3°¿¯É¿åÕlòÐ xå »¯¿
-µ¿å¬-ÄÕɲÄåµ·«´ªÄå µ_²Ä³ ß3³l¯¬·®»²³·¯ªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
çè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥ßΫ°Äµ ¬²Äз«å³®"·°;ÞxåµÉ¿þ ¼;»°³lò ½;ò»3³åµ ½;òµ·« ´xª¿


ŒµÂå´·â « ̽į¿É 嬿µ·« ½;®"µÄ¬¿£
»²¿½Ä¬É½Ä Ϋ°Ä»¯å°Él »¬¿Ä»¬¿Ä³{¿å³{¿åµ·« µ_²Ä³^µªÄòÕlòÐxå°;
¯ªÄþ 3³½Äå 3ÕÓ Í§ÄòÒ "-ij« ÕÄÞ« ®¿å°Él ù ³O»´å ³"¿³«² · Þ«®¿å°É lù ß»³
´xÌ«»¼[ß³¿º »³Éå »²1°Él -¯ªÄ ¬â ¬ ·« É ½Ä Ϋ°Ä »¯å°É l³{¿åµ·« µ_²Ä³
^µªÄò3Ð-ÄÕlò¯ªÄþ µ_²Ä³½§Ä½§Äµ ^µªÄòÕlò®»¯¿ Uå¯-A¿º Ϋ°Ä»¯å
ÌµÄ ßÍ»°;½Äå³{¿å-É¿ ¯¿°;¯ªÄþ ¯·â»« ¯¿Ä µ_²Ä³®½ÄÌl³"¿»¬¿ò
»¯¬š ¿¦¿¬Ä Õ Ó«»´å»°[µ Ϋ °Ä »¯å°Élµ»´åµ· « »³ò»Ð{¿µÄ¶
³®Ò·«½ÄÕlò°;þ
-½Ä--Ä °²Äå ²Â² Âù ÌÞ ߲ÂÒ"½Äò ÒÑ¬Ä Õ³Äå µ»´å²Â»²»¯¿ ßΫ°Ä
µ»´åº³{µÄÒ"¿µ·« µ_²Ä³ ¯lµl-É É¿ ³³"¬Ä³·»¬¿ò°;þ ¯·»â « ¯¿Ä µ_²Ä³ ³"¿
§»²â ßÌ· ßΫ°Äµ»´åµ·« -Él´³Ä廲³· Íl 3Ð-Ä°;¯ªÄþ ¬-Ä»²â»²â
¬-ÄÕ {·²Ä Õ{·² Ĭɽ Ä ¬-Ä»²»²®¿³" ³µÉ§Ä »Ì¿½Äò¯¿ »°[´¿Ò·«å 3Ð½Ä ò
¬·¬Ä¬Õ·«å®"·»²®Íl 3Ð-Ä°;¯ªÄþ
µ_²Ä³º §É²Ä廯¬š¿Þxåµ»´åÌl³"¿»¬¿ò ßÞÌÓ³"®»¯¿
Ϋ°Ä»¯å³½Ä寳Âåµ»´åº °«´l°«¬ÂåµÓ«åµ»´å ®"·»²Íl 3Ð-Ä°;¯ªÄþ
¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó ©;µ{½Ä ÒɳÄå»Ð{¿ò»²•°Â3Ð-Ä»¯¿ °«´l´Ó«åµ»´å³{¿åµ·«
´µÄ3нÄò °É¬Ä¯°Ä®½Äå µ_²Ä³¯ªÄ µ»´åÞ© »ª¿½Ä°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ
µ Ϋ°Ä»¯å¦¿¬ÄÕÓ«µ»´åͯ⠫· ¬-ÄÐ²Ä 3°²Ä¯É¿å´·«-·¬Ä³{¿å 3Ð-ij·°;
¯ªÄþ ¯·â»« ¯¿Ä Ì· «¦ ¿¬ÄÕ Ó «µ»´åµ·« Þ§Ä »¯¿ßÕ;³Ç µ_²Ä³ ³ÍÓ«
»¬ÉâÒ·½« Ä»¬¿ò°;þ
½§ÄÞ©»¬Éµ· « µ_²Ä³¬·â « 3°²Ä´ªÄ ®Ò· «½Ä Ðâ· « ³3Ð-ÄÒ· «½Ä »¬¿ò¬¿
»¯Õ{¿»²•°Â³¸«¬Ä´¿åþ
µ´{¿³¹w¦½Äåù ïççç Õ«Ò"-Äù ³¬Ä´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

¯®µÄ°½Äµ»´å

øï÷
µ_²Ä»¬¿Äò³"¿ »¸¿¼Â¯®µÄ°½Äµ»´å»^µ¿½Äò -·¬ÄÌl µ¯·µ
»ß¿µÄ 3Ð-Ä»²®¬§Äþ ¯®µÄ°½Äµ»´å³"¿ ¯®µÄµ½Äåµ»´å»¬Éµ
¬ÉlÕ·«´·« ò»²•°Âþ ¯xâµ·« µ_²Ä»¬¿Ä ާĴ·«Ì¿åÕlò®µÄ³"¿´lþ
¼Â¯®µÄ°½Äµ»´åµ·« µ_²»Ä ¬¿Äµ§ «· ¬
Ä ½·« Ä -·µ
« ÕÄ ¬
òl ¿°;þ µ_²Ä»¬¿Ä
³x´¬²Ä廵{¿½Ä 寿åÞ©¬«² Äåµ Í®¿³µ ¯-Ä°½Ä -·«µÄ °{±· å»®å²lâ
°¬Ä¯µÄ•°Â廬¿ò »3°¿Ðx嬧Äþ
¥³½Ä嬷« òß·³Ä»¬É³"¿ ¯-Ä°½Ä®"·^µ®lâ´¿åþ ¯-Ä°½Ä³®"·¬lòß·³Ä¸¿
¯¿§¿-·«3°ªÄ³Ñ ³®" ·ÞxåµÉþ »¯Éâ»3Õ¿µÄ »3Õ¿µÄ ²âl µ{µÄ¯»®´ªÄå
³®"·Þåx þ ¯-Ĭ-Ä°½Ä³" ³-·µ « ÄÒ«½· ¬
Ä ß
lò ³· »Ä ¬É¸¿ ߽ij¬²Ä³" ßµ{ªÄ嬲Ä
´"¬§Äþ ¬-įµÄ´åÓ« »°{¿ÄÕ{½Ä®½Ä ¯-Ä°½Ä-µ ·« Ĭlòþ ³"¬Ì Ä ¿å^µ»²¿Ä ›£
ßl¼Âµ¬ªÄåµ ß·³Ä³"¿ ¯-Ĭ-Ä°½Ä»µ¿½Ä廵¿½Ä廬¿ò -·«µÄ®
³§Ä´·« ò µ_²Ä»¬¿Ä®ò ½Ä̳l ¿" ÍÓå« 3ЬÄÕ{µÄÕ{̿嬧Äþ Þ¿°½Ä-µ «· Ä®³´lþ
ާĴ·«ß°½Ä -·«µÄ®³´lþ µ_²Ä»¬¿Ä ß3³l»¬É廬¿»²³·¬§Äþ ߰ɽÄò
²lâ¬½Ä •°Âå-Âå¯É¿å®¬lòß°½Ä³{±·åµ·« µ_²Ä»¬¿Ä ³-·«µÄÕ{½ÄÞxåþ ߰ɽÄòµ»²
߯Âå¯Âå•°Â廬¿ò -¿å´·« ´ ò ªÄå®®³§Ä´«· ò µ_²Ä»¬¿Ä »³Ç¿Ä´½ÄÕò {½Ä¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïðî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¬-Ä»² »ò ¬¿ò µ_²Ä»¬¿Ä »µ{¿½Äå¯É¿å »µ{¿½Äå3°²Ä¬lò ´³Äå²Ó»Þå


³"¿ ¯®µÄ°½Äµ»´å¬-Ä°½Äµ·« ¯É¿å»¬É⬧Äþ
¸«¬Ä•°Âþ
¯®µÄ°½ÄÍ·«»¬¿ò ߯Âå¯Âå´¿³"¿»°;òþ ¯®µÄ¯Âåµ·« -¿å´·« ®ò
³"¿»°;òþ Þ¿¯®µÄ³{·±å´lþ ާĴ·«ß®¯¿®"·³´lþ µ_²Ä»¬¿Ä³¯·°;Þxåþ
¼;»°³lò ߯Â廬¿ò ¯Âå´¿®³"¿°l»´þ
¼;²lâ°l µ_²Ä»¬¿Ä¸¿ ¯®µÄ°½Äµ»´åµ·« ¬xå ÍɧxÕ lò ¬§Ä þ
µ_²Ä»¬¿Ä¬· « ò 3ÕÓ©½Ä å®lâ -»²»Ì¿½Ä ò³"¿ -·« µÄ´ ·« µÄ¬§Äþ ¯®µÄ °½Ä
µ»´åµ·« -·«µÄ°{±·å•°Âå¬lò»² òµ-•°Âå µ_²Ä»¬¿Äò³"¿ -·¬Äµxå»¬É §ËÄ®
»¬¿ò¬¿°;°lþ µ_²Ä»¬¿Äò-·¬ÄµxåÌl³"¿ ¯®µÄ°½Äµ»´åµ·« °É½Äò^µªÄò
´·«µÄù ¯Âå^µªÄò´·«µÄù ³"ªÄò©½Äå^µªÄò´·«µÄù •°Â廬¿ò -¿å»¬¿½Ä^µªÄò
´·«µÄ»¯å®lâþ -·¬ÄµxåÌl³"¿»¬¿ò ¯®µÄ¯Â廬ɵ ¯·°ÄÕ{±·¬¿»°;ò¾{¿þ
µ_²Ä»¬¿Ä¬·« òÞ©»¬Éµ·« -·¬Äµxå§ËÄ^µªÄò¯´·«³{±·å»°;òþ
³x´¬²Ä廵{¿½Ä寿åÞ©µ»² ¬µ!¯·«´Äµ ÞÉ⬠l -ÄÕÕ« «®þ ßl¼Â
µ»² µ·«§Äµ »´»ßå-µÄ²â l ¬§Ä´ÂЫ²Äå²lâ µ«´¿åÌ·«½Ä¬-ÄÕ«»°[³"¿
߽ij¬²Ä ©½Ä»½É»µ¿½Äå¬lò ß®¿®"·ŒµÂå 3Ð-ÄÕ{½Ä3Ð-ij§Äþ ¼;³"³¸«¬Ä
¬· «µÄ²â l µ¿å²lâ µ«³ ,û¬-ÄÕ« Õ« µ·« °·«½ ÄÍ·« ½Ä¬lò ¯x»àå¬-Ä»§¿µÄ
3Ð-Ä Õ{½Ä3Ð-ij§Äþ ß·«¾{¿ -·¬ÄµxåÌl³" ¿ µ·« §Äµ ®" ½ÄÞ«®½Ä ŒµÂ廬¿½Ä
3Ð-Ä»²´·µ « Ä»¯å®lâþ
յĻ²¬¿µ »¸¿¼Â¯®µÄ°½Äµ·-A°lþ »² ò-ËIJâß l ³Ç µ_²Ä»¬¿Ä
»®»´¿½Ä宽Äå ß®·°Ä¬^µªÄ^ò µªÄò®»·" ²»°³§Äò ¯xµ»¬¿ò ¬¯²Ä寲Äå
²lâ ®"½Ä¯²ÄŒµÂåÌÉ¿å3°»²ÎÓ«µ´Él´·« ò ©«²ÄåÕ²l ̯Â嬿³{±·å ³¸«¬ÄÞxåþ
ͧÄò»´å½;åÒ"-Ä»´¿µÄ»²³" ¯Â嬬Ĭlò ß°½ÄŒµÂå³{±·å»´þ ¼Â»¬¿ò
ާij¿" ¯xµ â ·« µ_²Ä»¬¿Ä ß3³l¬³Äå-·¬Äµxå§ËÄ»²Ò·«½°Ä ;ò³´lþ µ_²Ä»¬¿Äò
³"¿ µ_²Ä»¬¿ÄòÞ© ®"½Ä¯²ÄÐxå°É½Äòз« òß¬ÉµÄ ß´«°Ä»¬É ´«°Ä®»¯å¬§Ä
»´þ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯®µÄ°½Äµ»´å ïðí

øî÷
³x´ ¬²Äå ßÍ½Ä ò »ß¿½Ä3 ³½Ä´ ¿»¬¿ò ߻е µ_²Ä»¬¿Äòµ·«
»µ{¿½Äå Ò«¬Ä ´·«µÄ ¬§Äþ •°Â廬¿ò ¯xâ ®âlß´«°ÄÌlµ· « »Õ[¯É¿å¬§Äþ
µ_²Ä»¬¿Äò߻е ´µÄ¯³¿å¬-Ä»§¿µÄ°;þ ¬xù °lÕÉ°Äù ´.ù »Í¿µÄ
»¬É ̪ÄòÌ¿å¬lò »µ{¿°·«åß·¬Ä¬-Ä´Ó«åµ·« ´É§Ä•°Âå ß»Ðò»²¿µÄµ»²
µ_²Ä»¬¿Ä ¬-Ä»µ¿µÄ»µ¿µÄ ´·µ « ®Ä ¬§Äþ ߻е ¯xÕ½·« åÄ ¬lò߬·½« åÄ
´«°ÄÒ·«½Äз« ò µ_²Ä»¬¿Äòµ·« Íx°xŒµ·³Ä廳¿½Ä嬬Ĭ§Äþ
¬-ÄÕ;³"¿ µ_²Ä»¬¿Äò´µÄµ·« »®É»Þ¿Ä¯É¿å ®"¯É¿å´·« ò »¯É廬É
3п-Âåµ{´¿¬§Ä þ ߻и¿ ¯xâ °«Í·« åß²¿å-µ»´åµ·« ¬¾{·¾ {·²âl
ÍÉl Í«¬Ä•°Âå µ_²Ä»¬¿Äò´µÄµ·« -ªÄ廰嬧Äþ ®l®l²Â»²¬lò»¯É廬ɵ·«
^µªÄò•°Âå µ_²Ä»¬¿Ä ½·«°;¬§Äþ ߻е ó
¥½;ò¯¿å ³½Ä帿 »§¿µ{Ŀ峸«¬ÄÞxå´¿åþ »§¿µ{Ä¿åÍ·«¬¿
¯¬š·»µ¿½Äå ®¬§ÄµÉþ ߻Р½§Ä½ §Ä¬«² Äå µÍ·« ³½Äå̵Ļ¬¿½Ä
Í·«å»¯å®lâþ »¸¿¸·« »´¿µÄß3³½Äò µ»² »3Õ»Õ{¿Ä •°Âå 3°±¬Äµ{¬¿þ
¼;»°³lò ߻Р³½·Õ« òÞ l åx þ ßl¯´·3« Ð-Ä®¬¿ ߻Ю°ÄÕ¬ òl »òl ²®¿µ ³³"²µ
Ä ²Ä
Õlò ´·« ò°lþ ³½Äå´ªÄå ³"¬Ä Ì¿åù µ·«§Ä®°Ä³§Äò»²®¿µ·« µ·«§Ä »®É åÕ{§Ä
Ò·«½Ä®³§Ä£
ßl¯´·« ߻е ß¿å»°å•°Âå¬lò»²¿µÄ°·«½Äå µ_²Ä»¬¿Äò»Õ;½ÄåÌl³"¿
¥µ·«§Ä®°Ä³§Äò»²®¿µ·« µ·«§Ä»®ÉåÕ{§ÄÒ·«½Ä®³§Ä£ Í·«¬lò ß»Ðò-µ¿å¯Ó
µ ¯Ó³Ñ·Ò"µÄ´·«µÄ¯´·« -Él²-įɿ廬¿ò¬§Äþ »®É»Þ¿ÄÌ·«å¬lòßÕ;ù ¯Ó
¬-Ä»Õ{¿½Äåµ·« ¬x²âÎl ·µ « įɽåÄ ¬lòßÕ;ù ߯¿å¬-Ä»Õ{¿½Äåµ·« ´.²â l ¬·«µÄ
3ЬĬlòßÕ; µ_²Ä»¬¿Ä¸¿ µ_²Ä»¬¿Ä®°Ä®³§Äò»²®¿µ·« »®ÉåÕ{§ÄÒ·«½Ä
Õl¬ò §Äþ ¼Â´·²« â°l l µ_²Ä»¬¿Ä¸¿ ´«°½Ä ²ÄåÕɽij"¿ ߬²Ä߯½Äò µ_³Äåµ{½Ä
´¿Õlò ¬§Ä þ ´« °Äß¿åÕ »½É-µ»´å»¬É µ_²Ä»¬¿Ä ®´¿Õl ò¬§Äþ
¬-ÄÕ;¬-Ä®³Ó "¿ ´«°½Ä ²Ä彧ĵ»´å»¬Éµ«· ߻вlâ Í·«½ÄåÕÉl•°Âå µ_²Ä»¬¿Ä
´µÄÕÓ´¿Ò·«½ÄÕlò•°Âþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïðì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¼;»°³lò ³»³Ç¿Ä´½ÄòÞl ߻Р»¯ÍÓ«å¯É¿å»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Ä ßÓò^¯


¯É¿åÕlò®¬§Äþ ߻и¿ Ì«¬Ä¬²Äå»°[µ»² ß·³Äß³·«åßÕ{½Ä¬-ÄÕ«µ·«
¯Óη«µÄз« ò Œµ·±å-¿å®¿³" »3Õ»Õ{¿Äµ{•°Âå ßl¯ªÄ¼ûÄ®¿²lâ°l »¯ÍÓ«å¯É¿åÕlò
°;¬§Äþ µ·«§Ä®°Ä³§Äò»²®¿µ·« ߻и¿ ß»®Éå³"¿å•°Âå »3Õ»Õ{¿Ä¯É¿å
Õlò»´¯´¿åþ µ_²Ä»¬¿Ä ßÓò^¯¯É¿åÕlò³·°;¬§Äþ
øí÷
»µ{¿°·«åß·¬Ä¬-Ä´Ó«åµ·«´É§Ä•°Âå ß·³»Ä ¬É»Í¿µÄÕò¬ l lò µ_²Ä»¬¿Äò
ß¬ÉµÄ ß·³µ Ä »´åµ»¬¿ò »¸¿¼Â¯®µÄ°½Äµ»´å°;°lþ ³·¯¿å-«»¬É
¡°¬Ä¯°· »Ä ²¬lò µ_²Ä»¬¿Ä¬«· òß·³Ä°¬ « ĵ»´åÌl³¿" µ_²Ä»¬¿Ä ³»²¬¬Ä
Þxåþ ߯µÄÎ5" ³©Þxåþ ¼Â»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Äòµ§ ·« °Ä ½«· ß
Ä ¬¬Ä°ª¿µ»´å²lâ
¯®µÄ°½Äµ»´å»ß¿µÄ³"¿ µÉ°Ä°{-ĵ»´å¬-ÄÕ{°Ä ´«°Ä´·«µÄ¬§Äþ
ßl¼ÂµÉ°Ä°{-ĵ»´å»°[³"¿°l µ_²Ä»¬¿Ä»²¬§Äù ß·°Ä¬§Äþ
µ_²Ä»¬¿Äò®â l »µ{¿°·«åß·¬Äµ»´åµ·« ¯®µÄ°½Ä³"¿ ¯Ó¬-Ä»Õ{¿½Äå
η«µÄ•°Âå Õ{·¬Ä̿嬧Äþ ³²µÄ´½Ä嬿²lâ »µ{¿°·«åß·¬Äµ»´å3б¬Ä•°Âå
µ_²Ä»¬¿Ä ß´«°Ä¯É¿å¬§Äþ ª»² ³·«å-«¬Ä-«¬ÄÕ{±°Ä³" 3°²Ä¬§Äþ ß·³Ä
3°²Ä»®¿µÄ®½Ä ¯®µÄ°½Ä³"¿ »µ{¿°·«åß·¬ÄÕ{·¬Ä´·«µÄ•°Âå µÉ°Ä°{-Ä»°[³"¿
´"l•°Âå ß²¿å§x¬§Äþ
µ_²Ä»¬¿Äßò »°[³"¿ ¯®µÄ°½Ä»´å®lâ ßµ·½« åÄ ßյĻ¬Éµ 3пµ{
ß«°³Ä å«· ̿嬧Äþ µ_²»Ä ¬¿Ä³ò {µÄ-¬ · ªÄ¬ò ªÄ³ò ¿" ¯®µÄµ½«· åÄ »¬Éù ¯®µÄ
®ÉµÄ»¬É ®"·»²¬§Äþ ¼;»°³lò µ_²Ä»¬¿Äò®â l ß»¬Éåß¿ÎÓ«Ìl³"¿ ¯®µÄ°½Ä
ß»^µ¿½Äå ®"·³»²Þxåþ ½§Ä½§Äµ µ_²Ä»¬¿Ä »®»´¿½Äå-·«µ°Ä {±·åÕl-ò Ëĵ
-·¬Äµxå§ËÄ °Ó«»Ð¿ÄÕlò®¬lò ß»¬Éå³{±·å µ_²Ä»¬¿Äò³"¿ ®"·³»²Þxåþ ާĴ·«
߯Âå³{±·åù ާĴ·«ß®¯¿³{±·å ®"·´¿³"¿´l´·« ò µ_²Ä»¬¿Ä ³»¬Éå³·»¬¿ò
Þxåþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯®µÄ°½Äµ»´å ïðë

Þ¿´·« ò´lÍ·«»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Äò³"¿ »¬Éå-®¿»¬Éµ ³{¿å»²•°Â»´þ


¯®µÄ°½Ä ާĴ«¯ · å ³"¿´lÍ«¬ · ¿ÌµÄ ß»®åŒµÂå¬lß ò »^µ¿½Ä嬮¿å
»¬É µ_²Ä»¬¿Äò³"¿ ®"·»²•°Âþ
µ_²Ä»¬¿ÄòÞ©²lâ µ_²Ä»¬¿ÄÕò {-įxþ
¯x¬·« ò µ_²Ä»¬¿Äµ ò ·« -·«å³·«å»²¬§Äþ ß»³²l⠪³»´å»¬É߬ɵÄ
µ_²Ä»¬¿Ä¸¿ ß·³Ä»Ì¿½ÄUå-Âåþ µ_²Ä»¬¿Ä¸¿ ß»³ò®â¯ l ¿åŒµÂåþ ³·¯¿å-«
ß¬ÉµÄ µ_²Ä»¬¿Ä¸¿ ¬¿©²Ä¯·¯· Ϋ²Äåµ²ÄÕlò°;¬§Äþ ß·³Ä¬-Ä´Ó«å
³•°Âåսĵ¬ªÄåµ ´«°ÕÄ »½Éß¿å´Óå« ß¯Ó«å§x•°Â寿åþ ß°·«»½É-®§Ä´«· ò
µ_²Ä»¬¿Äò´µÄÌl³"¿ ®"·³»²°;Þxåþ ¼Â»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Ä¸¿ ¬-Ä»²µ«²Ä
¬-Ä»²Õ²Ä å ßµ{Y ¾´¿²lâ »µ{¿3°½Ä ³"¿ »Õ_嬮Él ®Él²âl »®É»Þ¿ÄÌ·«å »²
®¬lòÞ©ù ߯¿å»Õ{¿½Äå »¬Éµ·« ´É²â¬ l ·« µÄ3ЬĻ²®¬lò Þ©ù Õ;å°Ó«Ìl
¯Ó»¬É̪Äò•°Âå ¬x²â l ¬-Ä»Õ{¿½Äå•°Âå¬-Ä»Õ{¿½Äå η«µÄ¯É½Ä廲®¬lòÞ©
µ»² ´É¬Ä»ß¿½Ä µ_²Ä»¬¿Ä ާĴ·« ´«°Ä®°;ò³§ÄÍ·«¬lò ß»¬É廬É
¯¿ ®"·»²Õlò¬§Äþ ª»´ ¬3Ð5å3Ð5å»ß¿µÄ³"¿ -ËÄå-¿å»¬É廬¿®½Äå
»³"åÕ²l ß·°»Ä °{¿ÄÕlò®¬lò ª»¬É ›þ ª»¬É ›þ ª»¬É ›þ
ßl¯´·«ª»¬É³"¿ ¯®µÄ°½Äµ»´åµ·« µ_²Ä»¬¿Ä »³ò»´{¿ò»²Õlò
³·¬§Äþ ¯x®â â¯l µÄ¬³Äå ާĻ´¿µÄ®·»" ²•°Â´Í l ·«¬¿»¬¿½Ä µ_²Ä»¬¿Ä
³³"¬Ä³·»¬¿ò°;Þxåþ
øì÷
µ_²Ä»¬¿ÄòÕ{-įx¸¿ µ_²Ä»¬¿Ä²Àâ ̰ĬxÞ©³{±·å°;þ ³·Õ½Ä³«Í·«å³ù
»³¿½Ä½§Äù ªÂ³½§Ä»¬Éµ·« »Æå»®¿½Ä廵_廲®¬lò ߌµÂåÍӫ寳Âå ›þ
Õ{-įÍx ·«»°³§Äò µ_²Ä»¬¿Ä¬·« ¸
ò ¿ ¬®¿å©½ÄÕ{-į»x ¬É ³¸«¬Ä^µ
°;Þxåþ µ_²Ä»¬¿Äµ ¯xâµ·« Õ{-Ä•°Âåù ¯xµ µ_²Ä»¬¿Äòµ·« Õ{-Ĭ§ÄÍ«·¬¿
µ_²Ä»¬¿Ä¬·« òÕ{½Äå ²¿å´ªÄÌ¿å^µ¬¿°;þ ³{µÄ´Ó«å»¬ÉÌl³"¿ Õ{-Ä^µ
¬§Äþ ß3°Ó±å»¬ÉÌl³"¿ Õ{-Ä^µ¬§Äþ -¿²¿³Ñ»¬ÉÌl³"¿ Õ{-Ä^µ¬§Äþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïðê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥»³¿½Äòß»°[©§Ä ¹«ûÄ®ªÄ³¬x´·« ò´¿å£


´·« ò µ_²Ä»¬¿ÄÍ«·-®¿³®"·°;Þxåþ ¯x²âµl _²Ä»¬¿Ä¸¿ Þ©¬x»¬É°;þ
Þ©¬x¯xÕ{½Äå Õ{-Äз« ò®¿ ³´É§ÄµxÞxåÍ·«¬¿µ·« Þ¿³" -ËÄå-¿å»¬Éå»Õ[
»²Ð·« ò ³´·«°;Þxåþ ¯x²âµ l _²Ä»¬¿Äòµ·« ¯¿ÜµÌ¿å•°Âå ^µªÄò´·« ò®°;¬§Äþ
¯x²âµ l _²Ä»¬¿Ä ¬-Ä®°ÄµÉµÄ¬ªÄ寿廬ɳ«· ò ¯xâß·³Äµ·« µ_²Ä»¬¿Ä¯¿É åù
µ·«§Äòß·³Äµ·« ¯x´¿þ ´µÄеĮªÄ¬-ÄÕɵĵ·« Ò"-Ä»§¿µÄ³Ç»¯¿µÄ
^µ®½Äå Þ©ß»^µ¿½Äåù ³·¯¿å-«ß»^µ¿½Ä廬ɻ3°¿•°Âå 3°²Ä^µ¬¿°;°lþ
Õ{-Ä-µ¿å ³µ{¬µ{®§Ä´·« ò ¬-ÄÕɲÄå³" ³»3°¿3Ð-Ä^µ°;Þxåþ
¼;»°³lò µ_²Ä»¬¿Äò®âlµÉ° Ä° {-Ä»°[µ ªÕ{³Äå-·¬Äµx廬ɵ·« ¯x
°·«½ÄÍ·«½Ä°;¬§Äþ µ_²Ä»¬¿Äò-·¬ÄµxåÌl³"¿ ¯xâµ·« ߌµ·³ÄŒµ·³Ä Õ{-Ä-µ¿å
Í·«Õlò•°Âå ¯xâ°;å3°½Ä²â l ÍÓÒɧĵ»´å»¬Éµ·« ߌµ·³ÄŒµ·³Ä ²³ÄåÎÑ·µÄÕlò°;
¬§Äþ ¬»³Ç¿Ä¬»Õ[ŒµÂå -·¬Äµx廬ɧËÄ•°Â宽Ļ¬¿ò µ_²Ä»¬¿Äò³"¿
¯µÄ3°½Äåµ·«¯¿ ¸½ÄåÕ²l Õ{´·«µÄ®°;¬§Äþ
µl › ßl¯´·«ª³{±·å»¬É³"¿ ¯®µÄ°½Äµ»´åµ·« µ_²Ä»¬¿Äò³{µÄ-·
»®"â³"¿¬½Ä »³ò»´{¿ò»²Õlò³·¬¿ ³Í²ÄåÞxå´¿åþ ßl¼Â̵ÄͲÄ嬿µ
»¬¿ò ¯·°Ä Õ{-Ä^µ¬lò ¯x²âl µ_²Ä»¬¿Ä òßÕ{-Ä®â»l ®"â ³" ¿°l ßÕ{-Ä »¬Éµ·«
-ɲÄâÕÉ¿»3°åÌɵÄÕlò^µ®¬¿°;°lþ ¯xâß¬ÉµÄ »½É-«»¬¿ò³§Ä´·« ò ¸²Ä3°½Ä
Íl³"¿°l µ_²Ä»¬¿Äò®»â l ³Ç¿Ä´½ÄÕò {µÄ»¬É ¬-Ä-- µ{±·å»^µ¯É¿åÕl®ò °;¬§Äþ
»¸¿¼Â¯®µÄ°½Äµ»´å»ß¿µÄ³"¿°;°lþ µ_²Ä»¬¿Ä »^µµÉlÕlò®¬§Äþ
¥µ_²Ä³ ´µÄÌ°Ä»¬¿ò³§Ä ß-ĵ·«£
ßl¼- µ¿å¬-ÄÕ²É åÄ ²l⬽İl µ_²Ä»¬¿Ä ¯x âµ·« ´µÄ´¬
É Ä ÍÓ«åÎÓÑå¯É¿å
Õl®ò °;¬§Äþ µ_²Ä»¬¿Ä Þ¿»3°¿Ò·«½³Ä "¿´lþ ¯x¸¿ Þ©®lâ ߬·³ß Ä ²µÄ µ·«
¯·¯xù »´¿µŒµÂåµ·« »µ¿½Äå-É¿ ¯»Þ¿»°;µÄ¯xù Ϋ²Ä嵲Ĵ°Ñ Ä®"¿å
»²®¬lò ´x»¬É®â l Ìɵ¯ Ä µÄ ©½Ä¯µÄµ·« Õ²Äâ³"²Ä嬬įx°;þ •½·³Ä¯µÄ
»ßå-µÄ ¯É¿ å¬lò µ_²Ä»¬¿Äò µ· « ^µªÄò•°Â å ¯x ½·« °;¬§Äþ ¬¯·³Ä ò¯·³Ä ò

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯®µÄ°½Äµ»´å ïðé

ÎÑ·µÄ»²¬lò ¯xµ
â ·«§Ä´«åÓ µ»´å®lâ ¬«²ÕÄ ;ÒѲÄå²lâߪ µ_²Ä»¬¿Ä®ò â l µÉ°Ä°{-Ä
©;å^µ³ÄåÕ½Äåµ»´å¸¿ Õ;ͬĻ²¬§Äþ
µ_²Ä»¬¿Ä ޿͵Ĵ°« Ä®³´lþ ¯xµ â ·«Õ{-Ĭlòß»^µ¿½Äå »3°¿´·«µÄ
®³´¿åþ ¯x ½ ·«»²¬¿µ· « »Õ{¿ò®³´¿åþ µ_²Ä »¬¿Äò µ·« »-¿½Äò° ;Uå´· « ò
»3°¿®³´¿åþ ¼;»°³lò µ_²Ä »¬¿Äò®½Ä Ìlµ ßÕ{-Ä ¯-Ä°½Ä µ»´å¸¿
°É½Äò´²Äå³´¿Õlò°;Þxåþ
¥µ_²Ä³µ·« ²¿å´ªÄ°; ß-ĵ·«®§Ä£ ¬lòþ
µ_²Ä»¬¿Ä ²¿å´ªÄ°;¬§Äþ µ_²Ä»¬¿Ä¬«· ®ò °Ä»²¬lò»²®¿»¬É¸¿
ß»Ðò-µ¿å´·« µ_²Ä»¬¿Ä¬·« ò »®ÉåÕ{§ÄÒ·«½ÄÕlò^µ¬¿³" ³¸«¬ÄÞþl ¯x3°²Ä
¯É¿å»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Ä ½· «»²³·°;¬§Ä þ µ_²Ä»¬¿Äò³ {µÄ´ Ó« åß·³ÄÌlµ
³{µÄ®ªÄ»¬Éµ«· зªØ-ÕÄ {®½Äå µÉ°°Ä {-ĵ»´å»°[³"¿ »ÕÉ´Õl" {´µ «· Ĭ§Äþ
¥ß·«£
µ_²Ä»¬¿Ä ßÓò^¯´·«µÄ¬¿þ ³§Ó«^µªÄ´"-É¿ ³{µÄ´Ó«åµ·« ßÕ;Õ;
°É¬Ä¯°Ä^µªÄò³·¯ªÄþ »¯Õ{¿°;¬§Äù µ_²Ä »¬¿Äò¯®µÄ°½Äµ»´å
Ðx廲•°ÂÍ·«¬¿ ›þ
øë ÷
ßl¼ÂßÕ{·²Äµ-•°Âå ¯®µÄ°½Ä µ»´åµ·« µ_²Ä»¬¿Ä ¹Î«¬-·« µÄ
®"·´ ¿³·3 °²Ä ¬§Ä þ µ_²Ä»¬¿ÄòÞ©³"¿ ÍÓ «åÎÓ ÑåÕl ò®¬¿»¬É ³{¿å´"•°Â þ
¼Â¯®µÄ°½Äµ»´åµ·«»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Ä ³ÍÓ«åÎÓÑåÕ{½Ä»¬¿òÞxåþ ¯®µÄ
°½Äµ»´åµ ߯Âåµ»´å»¬É ¯Âå´¿»¬¿ò³" ¿ ³Ñ¬Ä´¿åþ ¼;µ· «
µ_²Ä»¬¿Ä»³ò»´{¿ò³»²¯½Äò»¬¿òÞxå»´þ
ß´«°Ä¯É¿å¬·«½Äå ¯®µÄÐx廴廬ɵ·« »³¿ò^µªÄò•°Âå ß´«°Ä3°²Ä
´¿¬·«½åÄ ¯®µÄ°É½òĵ»´å»¬Éµ·« µ_²Ä»¬¿Ä »¬É⻲®¬§Äþ »¸¿¼Â
¯®µÄ°½Äµ»´å²Àâ°l µ_²Ä»¬¿Äò®â l ÍÓ«åÎÓÑå³Ñ»©¼²¿µ·« Œµ·±å-¿å´·« ò µ«Õlò
¬§Ä þ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïðè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ßÕ«»¬¿ò ¯®µÄµ½Ä åµ»´å»¬É»¬¿½Ä -®®Â Õ·«¬Él´·« ò»²•°Âþ


¯®µÄ°½Äµ»´å»ß¿µÄ³¿" •½·³Ä¯µÄ-¿É Ì·½« Ä®½Äå ½§Ä½§Ä¬«²åÄ µ -·¬Ä
µxå§Ëį´·«³{±·å»¬É µ_²Ä»¬¿Ä -·¬Äµxå§Ëij·3°²Ä•°Â»´þ ¯®µÄ¯Âå
µ»´å»¬É ®½Äò´¿ ›ù ³"ªò©Ä ½Äå´¿ù •°Â廬¿ò Õ{±·´«µ · Ĭ¿ ›þ
¼; µ_²Ä »¬¿Äò®âl -·¬Ä µxå§Ëij Ñ ¯µÄ ¯µÄ»¬É´¿åþ ´µÄ»¬Éâ
Þ©³"¿»®¿ -·¬ÄµxåÌlµß¬·«½Äå ¯®µÄ¯Âåµ»´å»¬É ®½Äò´¿ ³"ªÄò
´¿ Õ{±·´ ¿³"¿´¿åþ »¬Éå »¬¿ »½å»³¿®½Ä å²lâ µ_²Ä»¬¿Ä¯¿´Ç½Ä
³É²Äå^µ°Ä ›þ »³¿¸·«µÄ ›þ
¥¯¿å®§Ä ާĴ·«ß»3Õß»²°l»®¿µÄ»®¿µÄ ß»³¬·« ò߬ɵÄ
µ·-A³®"·°;Þxå»´þ ß»³µ ͼ§Äß·«å¬-Ä´Ó«å®"·•°Âåù ¯¿åµ »µ{¿°·«å
ß·¬Ä¬-Ä´«Óå´É§ÄÒ·«½®Ä ½Ä •°Âå»®¿³¸«¬Ä´¿åù -·¬Ä³°{µÄ°;²l⯿宧ģ
µ_²Ä»¬¿Ä -·¬Ä³°{µÄ°;Þxåþ -·¬Ä³ »µ¿½Äå ¬¿°;þ ½§Ä -Ëĵ
µ_²Ä»¬¿Ä -·¬Äµxå §ËÄÕ lò• °Â å »³ò »´{¿ò »²Õlò ³·¬lò ¯®µÄ °½Äµ»´å
ß»µ¿½Äß̪Ļ°[´«Íl › ß®¯¿µ·« ¯·´«Íl³"¿ ›þ ä¯Õ9;®# Í·«¬lò
¬®¿å¯¿ µ_²Ä»¬¿Ä¬·« ò»´¿µ³"¿ ³®"·Õlò®½Ä »¸¿¼Â¯®µÄ°½Äµ»´å
²l⬽İl µ_²Ä»¬¿Ä Îxå¯É°¯ Ä É¿åÒ·½« °Ä ;¬§Äþ
¯xµ
â «· µ_²Ä»¬¿Ä Ì¿åÕl®ò »¬¿ò³§Äþ µ_²Ä»¬¿Ä¬·« ò »²®¿»3°¿½Äå»®Éâ
^µ®»¬¿ò³§Äþ µ_²Ä»¬¿Ä »³Ç¿Ä³"²Ä嬳Äå¬ -·¬Äµxå§ËÄÕlò®¬lò ¯®µÄ
¯Âåµ»´å»¬Éµ·« Õxå§x¯¿É 害´¿åù ¼Â߬·«½åÄ Ì¿åÕlò³´¿åþ µ_²Ä»¬¿Ä
-ËÄå-¿å®½Äå ß·°Ä»³¿µ{¯É¿å¬§Ä̽İ;®lþâ
ß·°Ä³µÄ»¬Éµ Íx»©´·« ò»²¬§Äþ ß·°Ä³µÄÌl³"¿ ¯-Ä°½Ä-·«µÄз« ò
¬·µ « ĬɲåÄ Õlò¬lò Í®¿³®lâ-µ¿å»¬É´ªÄå °;®lâþ ß»Ðò®â l µ·«§Ä®°Ä¬ªÄ
³§Äò »²®¿µ·« »®ÉåÕ{§ÄÒ·«½Ä®³§ÄÍ·«¬¿´ªÄå °;®lâþ µ_²Ä»¬¿ÄòÕ{-įx®â l
³{µÄ®ªÄ»¬É´ªÄå °;®lâþ ¯®µÄµ½Äåµ»´å»¬É´ªÄå °;®lâþ
µ_²Ä»¬¿Ä Ð{¬ÄÕ ²l ߯· ©½Ä´ ¿Õ{·² ij"¿ ¯®µÄ¯ Âå ¬-Ä´Ó «å³"
³®"»· ¬¿òÞåx þ ߯Âå³lªò ¿Ø ¬Ó»¬É¸¿ »½;½Ä-½Äå-½Äå²l⠬ɻl ´¿½Äåµ{»²¬¿
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¯®µÄ°½Äµ»´å ïðç

µ_²Ä»¬¿Ä »¬Éâ´·« µÄ®¬§Äþ ßÓò^ ¯-®¿»µ¿½Äå´·« µÄ¬¿þ ³{µÄ-·


¬³"·¬Ä߬ɽÄå³"¿ ¯®µÄµ½Äåµ»´å»¬Éµ·« »¡ÕÕ{¯É¿å¬lò »´3°½Äå
³«²Ä¬·«½Äå¼ûĵ η«½Äå-·«½Äå´"Õ{ªÄ´¿åþ
¯®µÄ°½Ä³"¿ -·«µÄ»²¬lò ¯Ó»Õ{¿½Äåµ»´åµ·« »½å-·«µÄ^µªÄò®½Äå
µ_²Ä»¬¿Ä -ËÄå-¿å^µªÄò»²³· ¬§Äþ µ_²Ä»¬¿Äµ·«§Ä¬·«½ Ä ³»®ÉåÕ{§Ä
´·«µÄ®¬lò »²®¿¯-ij" ¿ ¯-Ä°½Ä¬-Ä°½Äµ·« µ_²Ä»¬¿Ä -·«µÄ°{±·åÒ·«½Ä °;
Uå³´¿åþ
Õ{§Ä®Â³¹w¦½Äåù ïççç Õ«Ò"-Äù Û•°Â´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

¬·³»Ä ¯
øï÷
¯xâß»3Õß»²¯ªÄ ß²ªÄå½§Ä •½·³Ä¯µÄ-3°±´¿•°Âþ •°ÂåÕlò¯ªÄò
ß°¬Ä¬«² Äå µ ¯x ß»¬¿Äµ»´å ¬«² Ä´ Ñ °Ä »Õ{¿µÄ Õ{¿å»²Õlò ºþ
3³½Ä¯³Ç ^µ¿å¯³Ç ß®¿ß¿å´Ó«å¯ªÄ ¯xâß¬ÉµÄ Ì·¬Ä´²Äâ »^µ¿µÄ
®ÉâÐÓ É§Ä®¿³{¿å¯¿ 3Ð-ÄÕòl¯ªÄþ §«¬Ä-ÉßÍÓå« »®¬-ÄÕµ É Ä»¯¿µÄ®²Ä°½Ä
¯x³©Óò®lÕl òþ Õɵĵ·« °;å-°Ä²¿å»¬ò ´·«µÄ»¯¿ ¯xⴵĻÕ{¿½Äå³{¿åµ·«
¯x ³^µªÄò®l¶ 3Ð-Ä ¯ªÄ þ ß»¯É å߯¿å µ½Äå ³l ò»²¯´·« 3Ð5»3Õ¿µÄ
°·²Ä´"´"»¯¿ ¯xº´µÄ»Õ{¿½Äå³{¿åµ ¯xâµ·« »¯³·²Ä⻰廲¯ªÄ¸«
¯x̽ÄÕlò³·¯ªÄþ
¯x¯ªÄ ª¬·«½Äå ß·°Ä³»°{¿ÄÞl ½·«»Šµå¶¯¿ »²Õlò®¯ªÄþ »²âÕ½Äå
޵Ļ¬¿ò ¯xâµ·« ´¿¶ »³å3³²Äå^µ¯x³{¿åÒ"½Äò -µ¿å-3³ªÄ»3°¿®½Äå
¯xâµ·«§Ä¯x »³ò»°{¿µÄÐâ ·« Œµ·±å-¿åÕlò³·»¯åºþ ¯·â»« ¯¿Ä ¯xâµ·« ´¿»³å
¯xß¿å´Ó«åº ³{µÄ´Ó«å³{¿åµ ¯xº»®¿¹;»©¼²¿µ·« 3°²Ä´ªÄ¶ ¯¬·
»°åÕlò¯ªÄþ
¯xâ¬É½ Ä »ßß·« ½Ä¼ ÂßµÄ-Ä ¾· «½Ä å®°Ä-Ä °· «å ®"·»²•°Â ¸« ³ªÄ ¯xµ³Ç
³»3°¿Õlò °;þ Ì·«»®¿¹;°·« å ®" ·»²3Õ½Äå µ·« ¯xµ·«§Ä¬·« ½Ä° ½Ä ¯· ®"· Õlò 3Õ½Äå

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïïì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

3Ð-Ä°;¯ªÄþ Ì·«»²âµ ³"²Ä¬-ÄÕ{°Äµ·« ¯x ß²Âåµ°Ä^µªÄòÎÑÕlò³·ºþ ¯xº


³{µÄÒ"¿¯ªÄ ¯x³¸«¬Ä»¬¿òþ ³{µÄ¬É½Ä廸¿µÄ°µÄù ÒѬÄÕ³Äåß-Ó«µ
3Ð5»®¿Ä•°Âå -xÌɵ»Ä ²¯ªÄþ ¯xº °;å»® ²¿å»®³{¿å ßη«å³"¿ µ°Ä´{µÄþ
¯xº Ϋ°Ä ´µ%û¿³{¿åµ »®¿¹;ß³ªÄµ·« ´·³Äª¿¶ ³®»¬¿òþ
¯x ^µ¿åÕlò ЬÄÕlòÐx廯¿ Ì·«»®¿¹;Í·«åŒµÂå ¯xâÌÓ »®¿µÄ´¿´·³Äò
³ªÄ¸« ¯x ާĻ³Ç¿Ä´½ÄòÌ¿åÕlò°;ò³´lþ ¯·â»« ¯¿Ä ¯xâµ·«§Ä¯x ¯Ó¯§
»¬¿ò ®"·»²Õl ò¯ ªÄþ ¯x §Õ«´ ·« Ð{¿å²¿Õlò ¯ªÄ µ· « η« åη«å¬²Ä å¬²Ä å
Ð{¿å²¿3Õ½Ä師¯¿ ¯x̽ij¯ · ªÄþ ¯x -¬½ÄÐ{¿å²¿Õlò¯ªÄ³¿" ß»ßå°¬Ä
¶ »Õ{¿½Ä åÍ·«å 3Õ½Äåµ -Õlò ¯ªÄ ³¸«¬Ä °;´¿åþ Í®¿©²Äµ´ªÄå
¯x âµ· « ¯µÄªØ¿-É ¿°½Ä ßÍ«¬Ä»®¿¹;¸« »3°¿Õlò¯ªÄ þ ¯ªÄò߬ɵÄ
¯x ®"¿Õlò »ÐÉÕlò¯³Ç »½É»^µå»3³¿µÄ3³¿å-É¿µ·« °Ó«»ß¿¶ »Í嵫Õlò3Õ½Äå
3Ð-įªÄþ »Íåß´Ó«å»°;½Äå »3³¿µÄ3³¿å-É¿µ·« ¯x»¯¿µÄ¯Óå« Õlò•°Âå•°Âþ
¯xâ»®¿¹;»©¼²¿µ ³¯µÄ¯¿Õlòþ ß·°Ä®¿Ìl ¾«²Ä徫²Äå´l»²3Õ½Äå´ªÄå
³¸«¬Äþ ¬-ÄÕ {·²Ä ´Ó«å ¯xâµ·«§Ä¯x ¯Ó¯§3нÄò ßµlլĻ²Õlò¯ªÄ þ
Ì·«»²âµ ¯xâ¯Ó¯§³{¿å ß•°Â廵{°{µÄ¯É¿åÕlò»´•°Âþ »ßß·«½Ä¼ÂßµÄ-Ä
»®¿¹; ¯xâ¬É½Ä ®"·»²•°Âþ
³"²ÄÕ{°Äµ·« ²Ó®Ó3нÄò °-Ä»°;µÄ¶ ÕÉl°-Ä´·«µÄ¯ªÄþ »²¿µÄ¬-ÄŒµ·³Ä
¯x ³"²^Ä µªÄò³·³ªÄ-·«å»¯¿»^µ¿½Äò 3Ð-įªÄþ ̷⻫ ²¿µÄ ß·°Ä®¿Ìl¬É½Ä
´xå´"·³Äòµ¿ ¯ªÄå̲Ä-É¿ ¯x ½·«»^µÉå´·«µÄºþ ¯xâß²Â寷⠫ ß»3°åß´.¿å
»®¿µÄ®"·´¿Õlò¯x³"¿ ¯xâß»³°½Ä 3Ð-įªÄþ
¥¯¿å Þ¿3Ð-Ä´â´ «· ¸l ½Ä£
¯x ß»³òµ·« Þ¿³"3°²Ä³»3ÐÞl »³åÕɲÄå¬-ÄÕ«µ·«¯¿ ¾´Ó«å¾»ÌÉå
¯x»³åÕ{´·«µÄºþ
¥ß»³ › ß»³ › µ_²Ä»¬¿Äò³ "¿ »ßß·« ½Ä¼Â ßµÄ- Ä»®¿¹;
3Ð-Ä»²•°Â³Ñ¬Ä´¿å£
¥ß·«£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¬·³Ä»¯ ïïë

¯x âß»³¯ªÄ ´Ç±·â©" µÄ ̿廯¿ ß®¿¬-ÄÕ« Ϋ¬Ä¬®µÄ


»°;µÄµÉl´É½Äò-Ëįɿ寴·« ßÓò^¯Ì·¬Ä´²Äâ¯É¿å»´¯ªÄþ
¥³¸«¬Ä¬¿ ¯¿åµ´ªÄåù ¯¿å»®¿¹;µ ßÍ«¬Ä»®¿¹;°;£
¯x ²¿µ{½Ä-É¿ 3°Ó±å´·«µÄ¯ªÄþ ¯xâß»³µ ¯xâß¬ÉµÄ ª¿»²•°Âþ
¸·«¬-ÄÕ{·²Ä¬«²Äåµ ¯x¯ªÄ Ì·«»®¿¹;ß»^µ¿½Äåµ·« ß»³òß¿å ߌµ·³Ä
»°;½Äå³{¿å-É¿ ®" ½Äå 3°Õlò Ðx 寪Äþ ß®°ÄÌl ¬É ½Ä ´x»3°¿³{¿å´¿»¯¿
Ì· «»®¿¹;ß»^µ¿½Äå µ· « ß»³µ ¯x ⯿å ÞÉâ®l °ª¿¬¬ÄŒµÂå ß¿å
»³åÕlòÐx寪Ļ´þ ßÕ« ¯x ¼Â»®¿¹; -Élµ°Ä»²•°ÂÍ·«¬¿ ß»³²¿å³´ªÄ
Þl ®"·°;ò³´¿åþ ¯x ½·«»Šµå3Õ½Äåµ·« ®°Ä¬²Äâ°-Ä´·«µÄ¯ªÄþ ß»³òµ·« ¯x
»©¼²¿»¬É ³»°å¯½Äòþ ¯x Œµ·±å-¿å߿嬽Äå3°Ó±åµ¿ ß·°Ä»Íå¬-Ä´Ó«å
»¬¿½Ä廯¿µÄ´·«µÄ¯ªÄþ
¯x ß·°Ä³»°{¿ÄÕ½Ä ß·°Ä³µÄ³¸«¬Ä»¯¿ ¯xâ°«®Ó °· Ä»¬É »°[´¿ ¯ªÄþ
°Ì³ÍÓ«å ¯xâß¿ÎÓ«¬É½Ä »°[´¿¯ªÄµ ¯xâÕ{-įx •½·³Ä啽·³Äå-«þ
øî÷
°Ì³ÍÓ«å ¯xâß¿ÎÓ«¬É½Ä »°[´¿¯ªÄµ ¯xâÕ{-įx •½·³Ä啽·³Äå-«þ
•½·³åÄ •½·³Äå-«¯ªÄ ¯xâÞ©¬É½Ä ¯x´µÄÌ°ÄÐâ®·« ²Äß¬ÉµÄ ¬-ÄŒµ·³Ä
¬ªÄ寿 ÍÓ«å3ЬÄÕ{µÄÕ{ÕlòÐx廯¿ ³·²Äåµ»´å3Ð-įªÄþ ³O»´åÒ"½Äò
³²Âå³»©å³" •³·±âµ»´å¯·â « ¯x ß´«°Ä¬-ÄÕ«¯É¿å´«°Ä-Ëĵ •½·³Ä啽·³Äå-«Ò½" òÄ
¯x ÍÓ«»¬ÉâÕlò¯ªÄþ •½·³Ä啽·³Äå-«¯ªÄ §ËÄ»µ{寷³Ä»³Éâ¯xµ»´å 3Ð-Ä
¯ªÄþ ¯x»¬ÉÐâ åx Õl¯ ò ³Ç ³·²åÄ µ»´å³{¿åÌl¬½É Ä •½·³Ä啽·³åÄ -«¯ªÄ ßη«å¯¿å
ß3Ð5-½ÄÍÓ«å3Ð-įªÄþ »Õ¬Ä°ª¿³¬¬Ä»¯¿Ä´ªÄå Ì·«•³·±â»´å¬É½Ä
߯½Äò߬½Äò »Õ{¿½Ä´ªÄ¯³x â ·« •½·³Ä啽·³Äå-«¯ªÄ ̽Ļ°[»µ{¿Ä^µ¿åÕlò
¯ªÄþ •½· ³Ä啽·³ Äå -«µ·« ©·«½ Ä婲Äå °· «å°²Ä å^µ¯x³{¿å^µ¿åÌl³" ¯x¯ªÄ
•½·³Ä啽·³Äå-«º ßÕ{-ĵ·« ®Õlò¯x3Ð-įªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïïê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

•½·³Ä啽·³Äå -«µ·« ß²Âåµ°Ä »°;½Ä寽Äå ^µªÄò•°Âå³" ´µÄÌ°ÄÐâ®·« ²Ä


ÍÓ«å3ЬÄÕlò3Õ½Äå3Ð-įªÄþ 3³²Ä³¿³·²Äåµ»´å °Â¯»¯¿ •½·³Ä啽·³Äå-«µ·«
¯xâÞ© ß¬ÉµÄ »®ÉåÕ{§Ä´·«µÄ¯ªÄþ
¥ß-ĵ·« •½·³Ä嬷⠫ ާĻ¬¿ò´µÄ̰ij"¿´l¸½Ä£
¥•½·³Äåµ´ªÄåµÉ¿ µ·«§Äòµ·« ³§Ó«´â´ ·« ¿åþ µ·«§Ä ßÕ« ß´«°Ä»¬É
Œµ·±å-¿å´«° Ä»²¬¿ •½·³Äå ߬ɵİ ;þ µ·«§Ä ¬âÞ · « © ¬ªÄ»Í¿µÄ Ðâ· «
-´·â®« •°ÂÍ·¬ « ¿²lâ •½·³Äåµ·« ´µÄ̰ij§Ä£
¥ß-ĵ»«· 3°¿¬¿»¬É •½·³åÄ ²¿å³´ªÄÞåx þ •½·³åÄ ²¿å´ªÄ¬¿ ß-ĵ«·
¸¿ »Õ¬Ä°ª¿¬¬Ä¬§Äù ß´«°Äßµ·«½´ Ä ªÄå®"·¬§Äù Þ¿´·«»¯å´lþ
•°Â廬¿ò ß-ĵ·«µ •³·±Œâ µÂ寿å¬-Ä»§¿µÄ³¸«¬Ä´¿åþ •½·³åÄ µ·« ª¿•°Âå
°-Ä¯É¿å®½Ä ®"µÄ¬¿²lâ »¯³"¿°l£
°µ¬·Î·«å¯¿å-É¿ -·«å®·³Ä»²®"¿»¯¿ •½·³Äåµ·« ¯x °·«¶°½Ä Õ{-ÄÕlò®°;
¯ªÄþ Ì·«ßÕ{-Ä µ°½Ä ¯x ¬â ß ·« ¿å ß»3Õß»²¬-Ä Õ«¯â ·« ÍÉ l»Õ[¯É ¿åÕl ò
¯ªÄþ •½·³Ä啽·³Äå-«³"¿ µ·«§Ä©²Ä®"·¯É¿å•°Âþ
¥Þ§Ä´· «´ «°Ä ^µ³´l ß-Ä µ·«ù •½·³Äå »^µ¿µÄ¬§Äþ •½· ³Ä åµ·«
´µÄÌ°Ä°;»¬¿ò »²¿Ä › »²¿Ä › ß-ĵ£·«
•½·³åÄ •½·³Äå-«µ·« ¯x´µÄÌ°ÄÐâ ·« ³3Ð-ÄÒ·½« »Ä ¯åþ ¯x¬â É½Ä ŒµÂ峿廯¿
®ªÄ®§ É ÄÕ{µÄ®"¯ · ªÄþ ¯x¬â³·« ·¯¿å-«Þ©µ ͽÄå®l3Õ½Äåµ·« ß»3ÕÕÓÕlò^µ
®¯ªÄþ Ϋ²Äåµ²ÄÕlò^µ®¯ªÄþ ¯xº ¯Âå3Õ¿åÞ©µ·«»¬¿ò ͽÄå®l3Õ½Äå3нÄò
³-´·«°;þ ¯x ß´«° Ä»¬É Œµ· ±å-¿å´«° Ä»²3Õ½Ä å¯ªÄ ¯x âÞ©ß-¬É½Ä
Õ{³Ä寿»²Ð·â3« Ð-įªÄþ
¥•½·³åÄ ®§Ä µ·«§ß Äò ´«°»Ä ¬Éµ´ªÄå ¬-Ä°«½· åÄ ¬-Ä-²lâ ®"·»¯å¬§Ä
µÉ§ Äþ •½· ³Ä å´ªÄå ߯·¯¿å²lâþ µ·« §Ä¬â·« ´µÄÌ°Ä•°Â å•°ÂåÕ{½Äå´ªÄå
µ»´å³§x»¯åÞxå´·â « µ·«§Ä»3°¿Ðx嬧Ļ²¿Äþ µ·«§Äòµ·« »²¿µÄÌ°Ä
»3Õ¿µÄ´»´¿µÄ»¬¿ò ßÕ{·²Ä»°å°;´¿å •½·³Ä宿 »²¿Äþ •½·³Ä峧ӫ®½Ä»´
•½·³Ä廳»³µ·« µ·«§ÄÐɽÄò•°Âå »3°¿Õlò°;ò³§Ä£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¬·³Ä»¯ ïïé

¯x ¬µ§Ä°l µ»´å³§xÕ{½Ä»¯åþ •½·³Äå Ò"½ Äò ¯xâÞ©µ·« ß®" ·²Ä


§x•°Âå³" ³·¯¿å-«Þ©µ·« ¯x´«·Õ{½Ä¯ªÄþ ¼;µ´ªÄå ¯x¬â»·« §¿µ{Ä¿å»´å
»¬¿Ä»¬¿Ä³{¿å³{¿åº ¬-ĵ·«§Ä»µ¿½ÄåͲijѴªÄå 3Ð-įªÄþ
¥¸½Ä ¼; › ¼;Í·« •½·³Äå®lⵧ ·« Ä©²Äµ·« ›£
•½·³Ä庵·«§Ä©²Äß¬ÉµÄ ¯x »½É¬-Ä»¯¿½Äå »°åÕlò¯ªÄþ ÎÑ·µÄŒµÂå
¬½½Ä ½·«»^µÉ廲»¯¿ •½·³ÄåºÕ{-Ä3Õ½Ä廳¬š¿µ·« ¯x ¾·«´Äµ{ ßÒ·«½Äµ{½Äò
Õlò3Õ½Äå´ªÄå 3Ð-įªÄþ ¬·«µÄ¬·«µÄÍ·«½ÄÍ·«½Ä°½Ä Ì·«•³·±â³" ß´«°Äµ·«¯·³Äå
»²Õ{·² Ä´ ªÄå 3Ð-Ä»²Õl ò¯ªÄþ ¯x ³O»´å¯·â « 3°²Ä Õlò ³· 3Õ½Äå ß¬ÉµÄ ¯x
³"¿å¯ªÄ¸« ¯·»¯¿Ä´ªÄå ¯xâ߬š»¬Éµ ³¬®¿å¯ªÄò޵į⯠·« ¿
¬É²åÄ °·âÕ« l»ò ´¯ªÄþ •½·³Ä啽·³Äå-« µ·«§©Ä ²Ä°{µÄµ{¯É¿åÕlº ò þ »²¿µÄ»¬¿ò
¯x ß´«°Ä»¬É °·«Œµ·±å-¿å3Ð-ÄÕlò¯ªÄþ ¯x®¯³ÇÌl³" »½É»^µå¬Õ{±·âÒ"½Äò
ß̪İ-AªåÄ »´å³{¿åµ·«´ªÄå •½·³åÄ ÌÓ °·â3« Ð-ÄÕl»ò ¯åºþ
¯·»â « ¯¿Ä µÓ^µ³/¿µ·« ¦É¬Ä´.ÕÀ {®³ªÄò »²¿µÄÌ°Äß³"¿å¬-ÄÕ«µ«· ¯x
µ{5å´É²ÕÄ ò³l ¯ · ªÄþ ³O»´å¬É½Ä ß´«°»Ä 3°¿½Äå´«°®Ä ½Äå3нÄò ¯µÄ¯µÄÕ½«· Ä
Ò"½ò¯Ä x ®½ÄåÒ"ÂåÕlò»´¯ªÄþ ¯¬·Ì¿å»²¯ªÄò^µ¿å³" ¯µÄ¯µÄÕ«½· ÄÒ"½ò¯ Ä x
¯³Â宪Äå-¿å 3Ð-įɿåÕlò¯ªÄþ ¯µÄ¯µÄÕ·«½Äµ·«»¬¿ò ¯x ´µÄÌ°ÄÐâ ·«
³®ªÄ®É§Ä°;þ ¬-ÄÕ{·²ÄÕ{·²³Ä "¿ ÕÉ¿Ì«¬Ä°-ÄÐâ ·« ¯xâ»Õ;½ÄåÌl¬É½Ä ß3³l®"·»²
Õlòºþ ¯·â»« ¯¿Ä ¯xÒ"½Äò ¯µÄ¯µÄÕ·«½Äº ¯¬½Äå¯ªÄ ´{½Ä3³²Ä-É¿ •½·³Äå
ÌÓ ¯â· « »®¿µÄ¯ É¿ åÕl ò»´¯ªÄþ ¯x¯ªÄ ¯µÄ¯ µÄÕ ·« ½Äµ· « »3¾¿½Ä°½Ä
ÐÉ½Ä ò»3°¿¶ ß굀 3Ьİ-Ä´ ·«µÄ®ºþ Ì· «-ËÄ µ ¯µÄ ¯µÄÕ · «½Äº
³{µÄ®ªÄ³{¿åµ·«»¬¿ò ¯x ³¯²¿å³·Õlò°;þ
Ì·« ßÕ{·²Ä ³" -¶ ¯xâß¬ÉµÄ ÍµÄ´ µÄ µÓÍ·«å3Õ½Äå º ß-³{¿å
͵Ĭµ «· 3Ä Ð-Ä»°[´¿Õl¯
ò ªÄþ •½·³åÄ Ìӯ⠷« »¬¿½Äå°²Ä-¿®"ªŒÄ µÂå¬-Ä»-¿½Ä
»®å¶ °·â´ « ·µ
« Ä»¯¿»²âµ 3Ð-įªÄþ ¯xß â »³¯ªÄ ¯xâµ·« ¬-įµÄ¬¿
ß¬ÉµÄ ²¿µ{½Ä¯¿É å»-»¯¿ -µ¿å³{¿åµ·« Í·Õ« »lò ¯¿»²â´ªÄå3Ð-įªÄþ
Ì·«»²âµ ¯x ß·³Ä3°²ÄªËÄò²µÄÕlò»´¯ªÄþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïïè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

øí÷
Ì·«»²âµ ¯x ß·³Ä3°²ÄªËÄò²µÄÕlò»´¯ªÄþ
¥¯¿å ³½Äå ¸·«¬-ÄÕ ; ß´«°Ä¯É¿å´«°Ä¬lò •³·±â µ ³· ²Äå µ»´å
¬-Ä»§¿µÄ ´¿¬§ÄµÉ§Äò£
ß»³ºß¯Ó³" ¿ ³«²Ä ¬·« ½Äå³´¿Õ½Ä »®"â»3°å¬·«µÄÕ ¬Ä´ ¿»¯¿
»´»3°ªØ½ÄåÒ"½òÄ ¬x¯ªÄþ »°{¿ò»°{¿½Äå¯ÉâÒl â»lÉ ²¯ªÄþ
¥Þ§Ä¯x´lß»³£
¥•½·³Ä啽·³Äå-« ¬lò£
ß»³ò߯ӵ ³¿»µ{¿¬«²ÕÄ ;¯É¿å¯´·« ß»³òÒ¬ Ñ ÄÕ³Äå³{¿åµ ¬½Äå
¬½Äå»-ò¯É¿å¯ªÄþ ³{µÄÒ¿" ¬3°½Ä´«Óå ²Â®l»²»¯¿ ß»³ò³{µÄ©²Äå³{¿å µ·«
¯x ß»¯ßÕ{¿³^µªÄò®lÕlòþ
¥³½Äå ´x§«¬Ä³¿¬-Ä»§¿µÄ°l ¯¿å£
¥Õ½Ä¾{¿£
¥•½·³ Äå •½·³Ä å-«µ ³½Ä å²lâ¯xâß »^µ¿½Ä 廬Éß ¿å´Ó« å ½;ò µ· «»3°¿3°
¯É¿å¬§Äþ Þ¿´·â´ « l »¬¿ò ³¯·Þ xåþ ßl¯ ªÄ³· ² Äå µ»´åµ·« ß»³
§Ó«^µªÄ»²¬§Ä£
¯x»3°¿³ªÄò-µ¿å³{¿åµ·«´ªÄå ß»³ §Ó«³"¿³¸«¬Ä»^µ¿½Äå ¯x
²¿å´ªÄ´·«µÄºþ
¥³½Äå ³´«°Ä¯½Äò¬¿´«°ÄÕlò¬§Äþ ½;µ»¬¿ò ½;ò¯¿å »Õ¬Ä°ª¿
¬¬ÄŒµÂåù ß®µÄ³»¯¿µÄ Ðl³Î·«µÄ²â l ß´«°Äµ·« Œµ·±åµ«°Ä¬lò ´x»¬¿Ä
´x»µ¿½Äå»´å¸lò´â· « -·¬ÄÌl»®¿ ß®°ÄÌl³"¿°; Õ{Âå µ{5å-µ¿å»¬É
Í·«´·«µÄ®¬¿£
¥ß»³ µ_²Ä »¬¿Ä •½· ³Äåµ· « ´µÄÌ°Ä ³" ¿°;þ ß»³ò µ·«»¬¿½Ä
´¿³§Äò¼Â¦½ÄÞ ¿³"¿ ÐɽÄò»3°¿•°Âå •½·³Äå³·Þ»¬ÉÍ ¯É¿å»¬¿½Äå»°åз⠫
°xÍ¿»¬¿ò³´·â¾« {þ µ_²Ä»¬¿Ä °·«µÄÍ»Ó ¬É´ªÄå -«Ì¿å•°Âå•°Â ¯·´¿å£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¬·³Ä»¯ ïïç

ß»³µ ¯xâ-µ¿å»¬Éµ«· ¹Î«³Ì¿åÞl ³{µÄ»³"¿½Äµ·« ^µ±¬Ä¯ªÄþ


¯x âµ·« ¬-ÄÕ{µÄ-·«µÄ^µªÄò®½Äå ó
¥³½Äå »²¿µÄµ{¯É¿å•°Â£
¥Õ½Ä¾{¿£
¥¸«¬Ä¬§Äþ ³½Ä廲¿µÄµ{¯É¿å•°Âþ •½·³Ä啽·³Äå-«¸¿ ¯xâ³·Þ»¬É
¯»Þ¿¬x¬lò¯x²âl ß·³Ä »Ì¿½Ä3 °±»¬¿ò ³"¿¬lòþ »^¯¿Ä ó »²Uåù ß»³
»³ò»²´·£â «
¯x -¿å°ÉlÕ½Äåµ·« »^µ¿½Ä^µªÄò»²Íl³"¿°l ß»³µ ßÌ«°Ä¬-ÄÌ«°Ä
§x´¿¯ªÄþ
¥»¸¿¯ªÄ³"¿ •½·³Ä啽·³Äå-« ³½Äåµ·« »°å¯É¿å¬¿£
ßÌ«°Ä µ·« ¯x ß´{½Ä ß3³²Ä Ðɽ Äò^ µªÄò ´·«µÄ ¯ªÄ þ »½É»¬É ›þ
•½·³Ä啽·³åÄ -«µ·« ¯x»°åÕlò¬lò»½É»¬Éþ •°Â廬¿ò ¯x ß3³¬Ä¬Ò·å« ´µÄ»Í¿½Ä
»°åÕlò»¯¿ »®.´µÄ-ɰĬ-ĵɽÄåÒ"½Äò -¿®ÉµÄ¬Õ{±·âþ
-¿®ÉµÄ³{¿å³"¿ •½·³Ä啽·³Äå-«ÌÓ ¯x»®åÕlòÐx廯¿ -¿³{¿åÒ"½Äò -¿ß«°Ä
ß»¯å»´å¬-Äß«°Äþ -¿³{¿åµ·«»¬¿ò ¯xЬÄ^µªÄòÐâ³·« ´·«°;þ -¿ß«°Ä
µ»´åµ·« ¯xЬĴµ «· ®Ä »¬¿ò ß»¬¿Ä°½Ä ßÓ^ò ¯¯É¿å®¯ªÄþ •½·³Ä啽·³Äå-«
ÌÓ ¯x»°å°·Õâ « ò»l ¯¿ »½ÉÒ½" ò°Ä -AªåÄ ³{¿åµ·« ®µÄ-lÌ
É «å· µ¿ ³"¬¯
Ä ¿å̿寪Äò
-¿ß«°Äµ»´å3Ð-įªÄþ §Õ« Ì·«»½ÉÒ"½Äò Ì·«°-AªÄå³{¿åß¿å´Ó«å ¯xâ»®"â
¬É½Ä 3°²Ä»®¿µÄ»²•°Âþ ¯xâÒ¬ Ñ Ä³" ¬-ÄÕÕ« «µ·« ¬ß¿å»ß¿Ä°-ijªÄ 3°½Ä´«µ
· Ä
-ËÄ ß»³µ ó
¥³½Ä寷°Ä³"¿å¬§Ä¯¿åþ ³·² Äåµ»´å®lâµ·«§Ä©²Äµ·« ³½Äå Þ¿´·â «
¬¿©²Ä³§xÕlò¬¿´l¸½Äþ ³½Äå »§¿µ{Ŀ峸«¬ÄÞxå´¿å£
¥µ_²Ä › µ_²Ä»¬¿Ä ¯xâµ·« ´µÄ̰ij"¿°lß»³£
¥³Í·« ½ÄÞxåþ ³½Äå ´µÄÌ°ÄÌ°Ä ù ³Ì°ÄÌ°Ä ³· ² Äå µ»´å
¬-Ä»§¿µÄµ·« ¯ªÄ´·«³´«°Ä®Þxåþ ³·²Äå³Í·«¬¿ ³·Õ½Ä»´¿½Ä廬ɰ;þ
³· Õ ½Ä¬-Ä»§¿µÄ¸¿ ¯x â®âl ®½Ä »¯É åµ·« ¯xâ ߯µÄ ²âl®½Äå •°Âå »Ð¿µÄ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïîð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

Ì«¬Ä°-Ä®µÄ°;ò³´¿åþ ³½Äå-ËÄå-¿å^µªÄ-ò ³Äåþ ¸½Ä ó ³½Äå߯Óå« ³µ{Þxåþ


¯xâÕ³{¿ ³½Ä åµ·«Õ{-Ä®"¿´·âù« ³½Äåµ·« §Ó«´É²Äå ´·â « ³½Äå-µ¿å߬·«½Äå ´«°Ä
Õlò ®¬§Äþ ³½Äå µ»¬¿ò › »¬¿µÄ › ½;»´ ²½Äò µ·« ¯¬Ä³·´·³Äò³§Ä
¯·´¿å£
ß»³µ ¯x â°ÕÓ «å µ·« »Í¿½ÄòÍÉ l• °Â å Õ;§³Äå ¯ªÄþ •°Âå »¬¿ò 3°²Ä
´.¬Ä°-Ä´·«µÄ¯ªÄþ
¥³¸«¬ÄÞxå ù ³¸«¬ÄÞxåþ •½·³Äå͵·« µ_²Ä»¬¿Ä´·«µÄ¯É¿å³§Äþ
ß·«¾{¿ › Õ«°l¯É¿å³§Ä£
¯x Ì·«½ÄÕÓ«»°[³" ß̬ɽĻ¬¿ò ß»³µ ¯xâ°;åµ·« η«µÄÕ{´·«µÄºþ
¥²½Ä¸¿ ´x³· «µÄþ ß· « ó ´x³· «µÄÍ·«¬¿³" ßͽÄò ߬²Äå¬-ÄÕ«
®"·Õ{½Ä®·U" 峧Äþ ²½Ä › ²½Ä › ´x§«¬³Ä ¿£
ß»³òµ·«^µªÄò®½Äå ¯x -¬½Ä½·«»Šµå³·»¬¿òºþ
¥¼«¬·§ßŒµ·³Ä ¯É¿å§«¬Ä³¿Ð·â « ³Œµ·±å-¿å²l⻬¿òþ ³·²åÄ µ»´å¸¿
³¿²®"·¬§Äþ ²½Äò°-AªÄå»¬É -¿®ÉµÄ´µÄ¬-Ä©;å³µ{²Ä 3°²Ä°â¯ ·« ɿ嬿
^µªÄòþ ²½Ä ´·«µÄ¯É¿å´·â « ¯xâ»3ջ̿µÄ ÐµÄ »¬¿½Äå °²ÄUå ¯-A¿³®"·
¬lò²½Äòµ·« 3°²Ä^µªÄ³ò §Ä ³Ì½Ä²âþl ¯xÞâ ©²lâ¯x »²°;»-»¬¿òþ »ßå ó²½Äò®â l
§«¬Ä³¿³Ñ߬ɵĵ»¬¿ò ²½Äµ·«§Ä¬·«½Ä ¬-Ä»²â ÕÓ-¿å®³" ¯·´·³Äò³§Äþ
©ÿÄÍ·«¬¿ ¬-ÄÞ©³µxå°;Þxå£
¥ß»³£
øì÷
¥ß»³£
¯x ß´²Äâ¬^µ¿å3нÄò ß·°Ä®¿³" ´xå ´lÌ´·«µÄ¯ªÄþ ¯·â»« ¯¿Ä
¯x-·¬Ä̽Ĭ«½· Äå ÕÒR¿µ·«§Äµ ¯ÉµÄ¯µ É Ä´µÄ´µÄ °;³´¿Õlòþ ¯xâ߯Ó
»¬Éµ»®¿ ´ªÄ»Õ{¿½Äå®lâß3°½Äµ·« Ϋ²åÄ Ìɵį¿É å»´¯´¿åþ ¯x³¯·þ
-·¬Ä»Õ{¿µÄÕ{¿å-É¿3нÄò ß·°Ä®¿»Þå³" »®Õɵĵ·« ´"³Äå§xµ¿ »¯¿µÄÐâ «·
¯x Œµ·±å-¿å»¯åºþ ¯·»â « ¯¿Ä »®´ªÄå ³»¯¿µÄÕ{½Ä°;þ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¬·³Ä»¯ ïîï

»-¿½Äåµ{»²»¯¿ »Õ;½ÄåßÓ«åÒ"-´ Ä «Óåµ·« »¯»¯Õ{¿Õ{¿ 3°²Ä̰ĵ¿


µ·«§Äµ·« 3°²Ä´"lÕ{´·µ « ¯ Ä ªÄþ •°Â廬¿ò ¯x ß·°»Ä °{¿Ä¯¿É å-Ëĵ ³ªÄ¯ªÄò
ß·°Ä³µÄ³{±·å ³µÄÕò¯ l ªÄµ·« 3°²Ä-ËÄå-¿å^µªÄò³·¯ªÄþ ¯x »µ¿½Ä廵¿½Äå
-ËÄå-¿å¶³®þ ¯xâ»Õ;½ÄåÌl¬É½Ä ¯x ¯É¿å´¿µ{½Ä´ªÄÕlò»¯¿ •³·±â³{¿åù
߯·³·¬Ä»Íɳ{¿åù •°Â廬¿ò ³·²Äåµ»´å³{¿åþ
•½·³Ä啽·³Äå-«Ò"½Äò »©åµÉ¿®•°Â廲¿µÄ ¯x -Âå°É¿å»®åµ·«¯¿ »¦¿µÄÕ{
´«°ÄÕlòº þ ¯x³»®¿µÄ»¯¿ -Âå °É¿å»®å²§Ä°§Ä ³®"·¯»´¿µÄ°½Ä ¯x
ß´«°Ä´«°ÄÕlòºþ »½É»^µå ß»¬¿Ä߬²Ä -«»Í¿½Äå³·´Ç½Ä ß»³Ò"½Äò°l
ß»3Õ¬µ{ »²Ì·«½´ Ä «°Äµ·«½Ä»¬¿ò³ªÄ¸« ÍÓ«å3ЬÄÕ{µÄÕ{Õlòºþ ¯·â»« ¯¿Ä
¯xâ߬šù ¯xâ»´¿ÞÒ"½Äò ¯xâ´·«ß½ÄÍÒ/³{¿åµ·« ¯x ß»¬¿³¯¬ÄÒ·«½ÄÕlòþ
»²¿µÄÍå«Ó ¯x µ{²Ä峿»®å³»µ¿½Äå³"°½Ä ß»³òÌӯ⠫· ¯x3°²Ä»®¿µÄÕòº l þ
ß»³µ»¬¿ò ³·Õ½Ä¬âº ·« Õ{-Ä3Õ½Ä廳¬š¿ß3°ªÄòß©3нÄò ¯xâµ·« Œµ·±Í·«
®"¿¯ªÄþ ¯x âµ·« ¹Î« ¬-· «µÄ 3°±-«Õ l ò¯ªÄþ ¯·â»« ¯¿Ä ¯xâß3°-ĵ· «»¬¿ò
ß»³µ ÕɽÄò´.¬Ä»¯å¸²Ä³¬xþ
¯x ¯µÄ»¬¿½Äò¯µÄ¯¿3Ð-Ä»²»¯¿ »²â¬-Ä»²âµ ¯xâµ·« ß»³
-µ¿å¬-ÄÕɲÄå»3°¿Õlòºþ
¥¯¿åµ·« ß»³»3°¿Ð·â « ¬-ÄÕ «µ{²Ä »²»¯å¬§Ä þ ¯¿å -·¬Ä
³»µ¿½Äå´ªÄå³3Ð-IJâ»l ²¿Ä£
¯x ß»³òµ·« »³¿ò^µªÄò´·«µÄ»¬¿ò ß»³ò³{µÄÒ"¿¬É½Ä »¯Éå»®¿½Ä
´É³Ä廲»´¯ªÄþ
¥•½·³Ä啽·³Äå-« »¯•°Âµâ£Él
¥Õ½Ä¾{¿£
¯x ³{¿å-É¿ ßÓ ò^¯Ì·¬Ä´²Ä⯠ɿåÕl ò¯ªÄþ ¯x Ò "½ Äò •½·³ Äå •½·³Äå -« ¬â·«
»©åµÉ¿Õlò^µ¯ªÄò ½;›Ò"-Ĭ¿µ¿´ß¬É½Äå •½·³Ä啽·³Äå-«ß»^µ¿½Äåµ·«
°Ì³ÍÓ«å ^µ¿å´·«µÄ®3Õ½Äå 3Ð-įªÄþ
¥•½·³Ä啽·³Äå-« »¯•°Âù ¸«¬Ä´¿åß»³£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïîî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥»ßå ó ¯xÍӫ嬿»¬¿½Ä ¯Ó«åÒ"-Ä»´¿µÄ ®"·»®¿ò³§Äþ ¯¿åµ


ß·³Ä ³µ°Ä »¬¿ò ß»³´ªÄå ³»3°¿3Ð-Ä Õl òÞ xåþ •°Â廬¿ò ¯¿å´ªÄ å
^µ¿å³§Ä̽Ĵⰷ« ;£
¯x Þ¿-µ¿å³" 3°²Ä³ »3°¿Ò·«½Ä Õ lò °;þ ¯xâ´ · °Ä 3°¿µ·« ¯x®" µÄ®Éâ-Ó É¿
•½·³Ä啽·³Äå-«Ò"½Äò °¬Ä¯µÄ¯³Ç ¯x ¬-Ä-Ó«¬-ÄÕ«³Ç ³-Ó«-³ÄåÕlò³·°;þ ßÕ«»¬¿ò
•½·³Ä啽·³Äå-« »¯•°Â¬lòþ ¯Ó«åÒ"-Ä»´¿µÄ»¬¿½Ä ®"·•°Â¬lòþ
¥•½·³Ä啽·³Äå-«»¯¬¿ µ·«§Ä©²Ä°{µÄµ{´·â´ « â ·« »3°¿¬¿°lþ ¼«¬·§
µ·«§Ä©²Ä»²³"¿»°;òþ ß»³¬·â³« ·²Äå³»¬É³"¿ µ·«§Äò®½Ä»¯Éåµ·« ߯µÄ²â l
-µÄ•°Âå ´É§Ä^µ®¬¿µÉ§Äòþ µ·«§Ä©²Ä»Í¿½Ä³·²Äå³³{¿å ¯Õ9{±·½Ä嵫²Äåµ·«
¬-Ä »²â ³{µÄ»-¿½Äå ¯Ó«å Œµ· ³Ä Ì·«å »²®¯´·«°l´â ·« »3°¿¬¬Ä^µ¬§Äþ
³»¬¿Ä¬Í Þ¿³"³3Ð-Ļ߿½Ä ß»¬¿Ä¹Î«-«µ · Ä^µ®¬¿þ µ·å·« ´´É§Ä•°Âå
ͧĴ³" ÐÉ¿å^µ®¬§Äþ ¼;»^µ¿½Äò ¯¿å¯³Âå »¬Éµ·« ´x 3Ð-Ļ߿½Ä
»³Éå^µ®¬lò ³·Õ½Ä¬-Ä»§¿µÄ®â»l µ{å¦x嬮¿å¸¿ ߽ij¬²Ä ŒµÂ峿å
´"¬§Äþ 3³¬Ä-É¿Þ«®¿å»¬¿½Ä³" »µ{å¦xåÍ°Ä´â ·« ³µ«²Ä»ß¿½Ä ŒµÂ峿å
Õlò¬¿°l ¯¿å£
¯x ³{µÄ®ªÄ³µ{³·»¯¿Ä´ªÄå ®½ÄÌl³"¿»¬¿ò ß»¬¿Äµ»´å
°x»´¿½Ä»²Õlò¯ªÄþ •½·³Ä啽·³Äå-« »¯®¬¿ ¯xâ°»§¿¹ ³µ½ÄåÒ·«½Ä¸« ¯x
̽įªÄþ
¥¬-ÄÕ« »3Я¿¬¿µ •½·³Ä啽·³Äå-« °Ì³µ·«§Ä©²Ä Ð{µÄÕ{¬«²Äåµ
»¯³¯É¿å¬¿µ·«°l£
ß»³ò³{µÄÒ"¿³"¿ ß»³"¿½Ä®·°Ä¬-ÄÕ« 3Ьį²Äå¯É¿åÕlò¯ªÄþ ß»³ò
³{µÄÒ¿" ®·°»Ä ^µ¿½Äò ¯xâß»°[ ß»³³»µ{²°ÄÒ½·« »Ä ¯å¬¿µ·« ¯x¯Õ· ò®l 3Õ½Äå
3Ð-įªÄþ ß»³ò´·« 3³½Äò3³¬Ä»¯¿ ³·Õ½Ä¬-Ä»§¿µÄº ¯¿åß3Ð-ÄÒ½" òÄ ¯x
³Ì·«µÄ¬²Ä»´-Éþ ß»³òµ·« ¯x ´µÄß«°ÄÕ{•°Âå µ²Ä»¬¿ò´·«µÄ¯ªÄþ
ß»³ò»³¬š¿ù ß»³ò»µ{å¦x嬮¿å³{¿åµ·« ¯x ®½Ä3нÄòÊɬÄÒxå³·Õlò¯ªÄþ
ß»³ò³{µÄÒ"¿³"¿ ª·±»³"¿½Ä»²®¿³" ©½Ä崵Ĵ¿¯ªÄþ ¯xâ´µÄß-Ó«µ·«
»ÌÉ廰ɮ⠽Äå ó
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¬·³Ä»¯ ïîí

¥¯¿Ü« › ¯¿Ü« › ¯¿Ü«°;¯¿å®§Ä þ ß»³òµ·« ´µÄ ß« °Ä Õ{Â


µ²Ä»¬¿ò¬lò½;ò¯¿å »®¿¹;»©¼²¿»¬É ¯µÄ¯¿»°{¿µÄµ½Äå°;»-þ
©ÿÄ»^µÉå ©ÿĬâ»Ó« ¬É®"µ
· »3°°;»-µÉ§Ä£
ß»³ò³{µÄ©²Äå³" ³{µÄ®ªÄ-Âå»^µ¿½ÄåÒ"-įɧĵ·« ¯x »½å^µªÄò»²
3Ð-ÄÕlò¯ªÄþ ¯xµ»¬¿ò ®½Ä3нÄò ½·«»ŠµåÕlò®ºþ
̷⻫ ²¿µÄ ¯xâ»Õ;½Ä宽Äå³" -¿^µªÄò-¿å°ÉlßÓÍlɵ·« ÐɽÄò3Ð-ÄÕlò¯ªÄþ
ßÓÍÉl¬É½Äå³" -µ!5Þxå»´åµ·« ¯x ÍÉlÌ«¬Ä´·«µÄ¯ªÄþ
øë ÷
ßÓÍÉl¬É½Äå³" -µ!5Þxåµ»´åµ·« ¯xÍÉlÌ«¬Ä´·«µÄ¯ªÄþ -µ!5Þxå
µ»´åÌl¬É½Ä •½·³Ä啽·³Äå-« ©¬ÄͽÄÕlò»¯¿ ´µÄ-ɰĵ»´å ›þ
Ì·«´µÄ-ɰĵ»´åµ·« ¯xⴵĻÕ{¿½Äå °·²Ä´"´"³"¿ ©¬ÄͽĴ·«µÄ
¯ªÄþ Ì·«´µÄ-ɰĵ»´å ©¬ÄͽĴ·«µÄ¯ªÄò»²â³"-¶ ¯xâß»3Õß»²
»¬É •½·³Ä¯µÄ¯É¿åÕlò3Õ½Äå´ªÄå 3Ð-įªÄþ ¯xºß3°-ļûij{¿åµ·« ¯x
®l®l©Óò©Óò ÕÓ-¿å¯É¿å®²Ä ´µÄ-ɰĵ»´åµ ¯¬·»°å»²Õlò¯ªÄþ ¬-Ä°¬Ä
¬-ÄÕ; »Íå´¿Ì·«å »²»¯¿ Í®¿©²Äµ·«´ ªÄå ¯x °· ¬Ä´ ·«µÄ¯ªÄþ
ß·°Ä®¿ÌµÄ³"¿ •½·³Ä¯µÄ-É¿ ´l»´{¿½Ä宽Äå ¬®¿å³"¬Ä¯ªÄþ ¯x3°±´«°Ä
ÕlÐò åx »¯¿ ¼;²µ«¯´ «· ¬
Ä ®¿å³{¿åµ·« ®ªÄ³²" Äå¶ -·¬µ
Ä «· Œµ·±å-¿å»3ЯªÄþ
¯x -«»Í¿½Ä åÌ¿å¯³Ç »½Éß¿å´Ó«åµ· « ¬-Ä3 °¿å³µ{²Ä ß´"5߬²Ä å
»°å°-ÄÐâ ·« ß»³òµ·« ß°ÄÕlò¯ªÄþ ßÕ«»¬¿ò ¯x®"¿¯³Ç »Ðɯ³Ç»½É»¬Éµ
¯xâÞ©µ·« ³µ§Ä¬½ÄÒ·«½Ä»¬¿òþ ¯xâ»Õ;½Ä宽Äå¬É½Ä ¯x ®¸²ÄåÕÓÕlò-Ëĵ
η«µÌ Ä ¿å»¯¿ Ü¿¬Ä°Œ«Ó µÂåµ·« »Ì¿½ÄÌ¿å´·µ « ¯
Ä ªÄþ ´x¬-Ä»§¿µÄ¬½É Ä
µ«¯·«´Äù ßµ«¯·«´Ä¬®¿å Ò"-Ä°;å-´Ó«å ¼É²Ä¬Él»²3Õ½Äåµ·« ¯x3³½Ä³·¯ªÄþ
¯·â»« ¯¿Ä ßµ«¯«´ · Ĭ®¿å³{¿åµ °·«¶³{¿å»²»^µ¿½Äå´ªÄå ¯x¯·¯ªÄþ
¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó »©¼²¿ ¬ß¿åÕÓ-¿å´¿®´Ç½Ä ¯x ß·°Ä»Í廬É
»¯¿µÄÕ{½Ä´¿¯ªÄþ ¯·â»« ¯¿Ä ß»³µ ¯x âµ·« »°å³¬·«µÄÕlò°;þ ¯xº

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïîì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ß²¿å¯·â « »²â-ËÄ´¿»²»¯¿ ¯xº ªÂß-ĵ·«»³¿½ÄÒ³" ³{¿å´ªÄå ß´¿


µ{l¯É ¿å^µ¯ªÄþ ¯x âµ·« -µÄ Í«¬Ä®ÉâÓ®"¿ÐɧĻµ¿½Ä廯¿ ´x¯ ¿å
¬-Ä»§¿µÄ´â «· ³"¬Ì Ä ½Ä¯¿É å^µ»´¯´¿åþ ß»³¬-Ä»§¿µÄ¯¿´Ç½Ä
¯xâß²Âå¬É½Ä ®"·»²¬¬Ä¯ªÄþ ¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó ¯xâ³"¿ ¬«²Ä´Ñ°»Ä Õ{¿µÄÕ{¿å
´·«µÄù ¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó •½·³Ä¯µÄ¯É¿å´·«µÄ3нÄò ®µÄ»°;½Äå ³{¿å-É¿µ·« ¯x
Œµ·±å-¿å°³Äå-¿å »µ{¿Ä3ЬĻ²®¯ªÄþ
©³Äå»¬É ¬ß¿å¯É¿å»¯¿»²âµ»¬¿ò ¯xâ-·¬Äµ·« ´Ó«å© »´{¿òÕ{
°-Ä´·«µÄ¯ªÄþ ¯xⴵĵ·«°½Ä ¯x ³ô³Ò·«½Ä»¬¿òþ -·¬Äµ·« 3°²Ä¬½Ä嵿
´µÄµ·« »Ì¿½Ä^µªÄò¯ªÄþ ß̵į⠷« »®¿µÄ³´¿Þl »ß¿µÄ¯â¯ ·« ¿
»´Ç¿µ{¯É¿åÕl¯ ò ªÄþ ¯x⪿޵ĴµÄ¬É½Ä ©¬ÄͽÄ̿廯¿ ´µÄ-°É Ä
µ»´åµ ^µ³Äå3°½Ä»°[¯·â « 3°±¬Äµ{¯É¿å»´¯ªÄþ ´µÄ-ɰĵ·« 3°5å
»^µ¿½Ä»½å-·«µÄ^µªÄò®½Äå ß»³òµ·« ´"³Äå»Õ[´·«µÄ¯ªÄþ
¥ß»³£
ß·« ó ¯xâ߯ӻ¬É ³ÌɵĻ¬¿ò°;´¿åþ ³{µÄÒ"¿^µµÄ³" »´å»°
вĻÕ{¿½Äå³Âå»®¿½Ä»ß¿µÄ¬½É Ä ´µÄ-°É µ Ä »´åµ ß»®¿½Ä¬©½Ä婽ÄåÒ"½þòÄ
¯xâ´µÄ-ɰĵ»´åµ·« ¯xⴵij"¿ 3°²Ä-É°Ä Ì¿åÕ{½Ä¯ªÄþ ¯ªÄ´µÄ-É°Ä
µ»´å³®"·´Ç½Ä ¯xâ-·¬Ä»¬É •½·³Ä¯µÄÐâ ·« ³3Ð-ÄÒ·½« Ä»¬¿òþ
Ì·«-ËÄ ¯x âß Õ²Äå¬É ½Äå ¯·â « ŠµµÄ¬-Ä»µ¿½Ä 3ЬĻ3°å¯É¿åºþ
ŠµµÄµ ´µÄ-ɰĵ»´åµ·« °É¬Ä¬·«µÄ¯É¿å¯ªÄþ ´µÄ-ɰĵ»´åµ
»²®¿»®É⵿ ¯xÒ "½ Äò °·«¶ ²Âå µ°Ä ´¿¯ªÄþ ¯x ´"³Äå §x Ðâ ·« Œµ·± å-¿å
^µªÄò¯ªÄþ ¯xâ ´µÄ»¬Éµ·« ߬¬ÄÒ«·½ÄÍÓ«å Ð{-ĪØ-ĵ¿ ´µÄ´"³Ä å
´·«µÄº þ ³®þ µ·«§Ä ÕÒR¿µ·« Ϋ²Äåµ²Ä^µªÄòºþ ³®þ ŠµµÄµ ¯x®"·® ¿
޵į⠫· 3°²Ä»3°å´¿3°²Ä¯ªÄþ ̷⻫ ²¿µÄ ´µÄ-É°µ Ä ·« -¿å-®¿ß³"¬ÄÒ"½òÄ
½Óⲫ ³Ä廲¯ªÄþ ¯xâ °;å-°Ä³" ¬Î"5åÎ"5å »ß¿Ä°-ÄÕ{½Ä´¿¯ªÄþ ¯x â´ªÄ
»Õ{¿½Äå»¬É ³ÕÓ³ ®°Ä Ò ·«½ Ä »ß¿½Ä ²¿µ{½Ä´ ¿¬¿°l ßЬĬ ½Ä¯ ªÄþ
¯x »ß¿Ä´â·³« ®þ ³®þ ³®þ ŠµµÄµ ´µÄ-É°Ä µ· « ´¿²³Ä å´·«µÄ
3°²ÄÌɵĻ3°å´·«µÄþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
¬·³Ä»¯ ïîë

¥ß»³ › ß»³£
ß»³ ß·°Ä »°{¿Ä»²¯´¿åþ ¼;³"³¸«¬Ä ¯xâ߯ӵ°l ß3°½Äµ·«
Ìɵij´¿»´¯´¿åþ ¯x Þ¿µ·«³Ç µÉlµ3Él °¿å3°¿å³¯·þ ¯x ¯x»¯»¬¿ò
³"¿´¿åþ ¯x »¯®³"¿µ·« ³»^µ¿µÄ»¬¿ò°;þ »´¿»´¿Í§Ä ¯x»^µ¿µÄ
»²³·¯ªÄ³"¿ ´µÄ-ɰĵ»´åµ·« ¯x3°²Ä³®³"¿µ·«°l3Ð-įªÄþ
¯xâ³{µÄ´ Ó« å»¬É µ ^µ³Äå 3°½Ä»°[³" ´µÄ- ɰĵ·« ³{µÄ»¬¿½Ä
³Õ¬Ä¬³Äå -·«µÄ^µªÄò»²»´¯ªÄþ
¬·½« Ä宽Äå»Íå°ª¿³¹w¦½Äåù ß³"¬Ä ø ç ÷ ïççé Õ«Ò-" Ä

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

ß«·å»´"

»ßå3³^µªÄ´½Ä»¯¿ -·¬ÄÒ"´åÓ« 3нÄò ßÞ·«å ß·°®Ä ¿µ Ò·å« ´¿¯ªÄþ


»3³åÒ"-Ä»§¿µÄ Ò·«å³ªÄ-·«å¯3нÄò µl´¿å¬ÓÕ;åµ·« ߯¿ß§¿ ÐɽÄò•°Âå
¯-į¿å»Õ{¿½Äåµ»´å3нÄò »Ì¿µÄ¬½Ä´·«µÄ¯ªÄþ »´»3°»¬Éµ
µl´¿å¬ÓÕ;å»°;µÄµ»² ¬-Ä»ÌÉ匵Âå ©½ÄÕ{´¿¯ªÄþ ³²µÄÕ½Äåº
»®"⻬¿Ä»3°å »®¿½Ä²ÂUåµ »´¿µß»°[ ´"´°" ° §"µÄ¯²Äå´¿^µ •°Âþ
¯¿§¿ª½Ä å»3°¿½Ä廯¿ »´»3°¬ÒÉâÒl âlÉ^µ¿å³" ¯-Ä® ɵÄÕ ¬Ä¯Óù
½"µÄµ»´å»¬É Ò·«åÌ¯Ó ª·±åª·±åªÓªÓ¬µ â ·« µ{µÄ¯»®³¹9´¿ß3°ªÄò
3Ð½Ä ò »´¿µµ·« ÒѬÄÕ É ²Äå 굀 ¯´¿^µ¯ªÄþ ³Ñ² Ä°{°{ 3³5Õ·«å»¬É
^µ¿å³"¿»¬¿ò »3³¯½Ä宲Ó⬵ â ·« ´Ñ·½»Ä ²¯ªÄþ
ßÞ·«åµ »´"¬l»Ì¿½Äò³"¿ »Í¿½Äò»^µ¿½ÄòÌ·«½Ä®½Äå »3°¿½ÄåÐxåеÄ
´·°ÄŒµÂåµ·« ³ÂåªØ·•°Âå ÐÉ¿´·«µÄ¯ªÄþ ³²µÄÕ½Äåº ®¿¯Âˬ«Ò"½Äò »µ¿½Äå
µ½Äµ·« ßµlլĮ½Äå ßÞ·«å³"¿ ¯Ó¯§3нÄò »µ{²°Ä¯¿É åºþ ¯ªÄµ»²â
»´"µ»´å Õ®Âå ¬É½Ä »¬¿ò³ªÄ ̽ĺ þ Û®¿©¬Â3 ³-Ä»®3°½Ä µ»¬¿ò
Õ;¬·«½åÄ Ò"½ò³Ä ¬xþ ßÌxå°½Ä •½·³Ä¯µÄ»²¯ªÄ»µ¿þ »´•½·³Ä»¯¿»^µ¿½Äò
´Ñ½· Äå³®"»· ¯¿Ä´ªÄå µ³Äå-°Ä³¿" »¬¿ò ´Ñ·½åÄ ß·µ»´å»¬É ¬-Ä°µÄ°µÄ
Ò"½òÄ Î·«µÄլĴ⻷« ²¯ªÄþ 3³-Ä´§Ä³¿" »¬¿ò »¾¼;¼·«µÄ»¬Éù »®3³Ø±°Ä »¬Éµ
´É¬Ä´É¬Ä´°Ä´°ÄŒµÂå -Â廳{¿»²°;¯ªÄþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïíð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ßÞ·«å¯ªÄ ¬-Ļ߿½Äò»´¿µÄ »ÍåÌ·«½ÄÐÉ¿•°Âå ÕӬɽÄåÕ{ËÄ»3°


»´¿µÄ»¬¿ò³" »3³åÒ"-Ä»§¿µÄµ·« ÒÑ·å´·«µÄ¯ªÄþ ß·°Ä³Ñ²Ä-Ó«³.¿å^µ¿åµ
»´"»°[ 3пµ{»²»¯¿ »®¿½Ä²Âß´½Ä嬲Äåµ·« 3³½Ä´µ «· Ä»¬¿ò »3³å»¬É
»´"©³ÄåÌlµ »½;µÄÕ²l ÌôÌ·«½Ä´·«µÄ^µ¯ªÄþ
¥»²»¬¿½Ä3³½Äò¯É¿å•°Â´¿å³¯·Þx廲¿Ä ßÞ·«å£
¥³3³½Äò »¯å°;Þxå µÉ§Äù ßÞ·« 嬷⠻« ´"µ»´åͲÄÐâ·®« ¿ ßÕ{·²Ä
»µ¿½Äå°l£
»3°¿»3°¿Í·«Í« · ßÞ·«åµ µ³Ä å-°Äµ·« ͽÄå •°Âå »´"µ»´åº
Ì·°ÄÍÓŒµ·±åµ·« 3б¬Ä¯ªÄþ »®Ìl Õ;å¬-Ä°·«½ÄåͽÄå•°Âå »´"µ»»´åµ·«
°ÕÓ«å3нÄò ³•°Âå ¬É² ÄåÕ{´·«µÄ¯ªÄþ ̷⻫ ²¿µÄ »´"µ»´å ´µÄ®³Äåµ·«
´µÄ3 нÄò ´"³Ä åÍÉl• °Â å »´" ©³Ä åµ·« »3ջ̿µÄ3 нÄò µ{¿åµ²Ä¬µÄ
´·«µÄ¯ªÄþ »´"»°[»®¿µÄ»¬¿ò »°;½Äå³·«å»°[ ß´{¿å´·«µÄ ¬½ÄÌ¿å
»¯¿ Ì·«å©;åµ·« ´" ³Äå§x ¶ µ³ÄåÞµÄÍ Â ´"³Äå »Ì¿µÄ´·« µÄ¯ªÄþ
Ì·«å©;åµ·« ´µÄÒ"-ÄÞµÄ3нÄò Í«°Äµ¿ ®½ÄÞ¬Ä3нÄòÕÓ¶ ¬-ÄÕ{µÄ»Í¿½Äò
߬ɲÄå³"¿»¬¿ò »´"µ»´å µ³Ä嵵ɿ¯É¿å»´¯ªÄþ
¶ ¶ ¶

3³-Ä»3Õ³" µ°Ä¶ ßÞ·« 嬷⠻« ´"µ»´å ͲĬµÄ´ ¿Õlò ¯ªÄþ


»´³®¯3нÄò ®ÉµÄ̪ĵ·« ¯ªÄ߬·«½Ä寿 °Ó«Õ{̿宯ªÄþ »®-Âå
ÒÑ ² Äå µ· « ßÓ ¬«•°Âå »´"µ»´åµ»¬¿ò ¬´xå ´xå ¬´·³ Äò´ ·³Äò »®"âµ·«
»®É⻲¯ªÄþ ¯ªÄ»²®¿³"¿ 3³-Ä»µÉâ3³-Ä»µ¿µÄ³®"·þ -ªÄ嬷³Ä»¯¿½Ä
°;å³®"·þ -«¬Ä ©l ³Ñ ¬Ä©l³ ®"· þ °· «µÄ¬²Ä 廬ɳ®"·þ ¯l»¯¿½Ä µ³Ä å°;å§Ó
ß»3п½ÄòŒµÂå߬·«½Äå ͲĬµÄ®¯ªÄ³â «· »´"µ»´åµ Õ®Âå¬É½Ä´"ºþ
»´"UåÒ"½òÄ »´"°lò¬É½Ä »3³ß·«å®l®l»¬É ß³·âß
« »³¿µÄ¬½Ä̿寪Äþ
»²3ÕªÄÒ«Ò»« ß¿µÄ¬É½Ä ¯lµ³Äå°;å§Ó ß»3п½Äò߬·«½åÄ µ°Ä¶ ͲĬµÄ
»²»¯¿ ß·«å»´"µ»´å³"¿ 3³-Ä´§Ä³" ´"³Ä廳ǿÄ^µªÄò´Ç½Ä °²ÄåÕ{µ¿å

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ß·«å»´" ïíï

¬-ÄÕ {°Ä Ò"½ Äò°½Ä ¬x»²»¯åºþ »´"µ»´å¬É ½Ä ¬µÄ³°;ù ®ÉµÄ³ °;þ


ßÞ·«åµ Ì·«å©;å3нÄò »¯¿½Äµ»«· Ì¿µÄ¶ »Ì¿µÄ¶ °ÕÓ«å3нÄò ¬É²Ä寪Äþ
ßÞ·«å°Õӫ寿廬ɵ Ì·«å©;åÌµÄ ³¿»^µ¿»²¯ªÄþ ¯l»¯¿½Ä̵Ä
´ªÄ å ³¿¯ªÄþ ¼;»^µ¿½Äò »´"µ»´åµ »®-Âå µ· « ´"² ÄÒ ·«½ Ĭ¿°l
3Ð-įªÄþ »´"ÒѬÕÄ ³Ä寿å Þl»Ì¿½Ä¯ ò -į¿åÕ½Äåµ»´å³"¿ ¬-Ä»¬¿½Ä
¯¿¯¿»´¿µÄ° l®" ·³ªÄþ ßÞ·« åº »3ÕЩ;廬ɵ Ì·«¯-į¿å3°¿å
µ»´å»°[³"¿ »Õ;µÄ¬«²â»Ä Õ;µÄ3°²Ä ²½Ä宽Äå »´"µ·« ¬É²åÄ Ì·«åÌ·«å¯ªÄþ
ßÞ·«å ²½Äå´·«µÄ¬·«½Äå »´" µ»´å³" ¿ ªÉ¬ÄÕ;¯É¿å¬¬Ä»¯¿Ä´ªÄ å
»´{¿Õ²l »´{¿Õ²l »®"âµ·« ¬·«åµ¿ ¬·«åµ¿ ͲĬµÄ»²»´¯ªÄþ
»´"µ»´åÌl¬É½Ä ßÞ·«åº»3³åÒ"-Ä»§¿µÄ3Ð-įªÄò ³·¬¿Ò"½Äò
з«å»Ì¿½Ä¬â ·« °;»¯å¯ªÄþ з«å»Ì¿½Äµ »´"©³ÄåÌl §·«-Â婽Ĵ¿»¯¿
»®»¬Éµ·« ©;åÍ-Ä3Õ³Äå »®°µÄÕÓ3É Ð½Äò հĶ ¯Ó°Ó«åÌl ¬-ÄͽÄò̪Äò¯ªÄþ
¯Ó °Ó«å»®3°ªÄò¯É¿å´Ç½Ä ÍÉl³¶ »´" ²Óµ·« »µ{¿Ä•°Â å 3³-ÄÌlµ· « »®»¬É
¾É³ÄåÕ²l »´¿½Äå¯É²ÕÄ {®¯ªÄþ ̷⻫ ²¿µÄ »®°µÄÕɵ Ó ·« 3°²Äµ·«½3Ä °²Ä¯ªÄþ
»®»¬Éµ«· հĵ¿ ¯Ó°åÓ« Ìl̪Ä3ò °²Ä¯ªÄþ ¯Ó°å«Ó 3°ªÄ»ò ¬¿ò Û®¿©¬Â3³-ÄÌl
¯É ² ÄÕ {´·«µÄ3 °²Ä¯ªÄþ ¼;µ з «å»Ì¿½Äº ²·-AÜx© ´«°Ä »²µ{ß´« °Ä þ
»®»¬É ©½Ä´ ·« µÄ ÌɵĴ · «µÄ Þ¿»^µ¿½Ä ò 3Ð-Ä »²®¯´l Í·« ¬¿µ·«
з« å»Ì¿½Äµ -ËÄå-¿å»²¯ªÄ ³¸«¬Ä °;þ ¯xâß´«°Ä µ »´"µ»´å
Ìl©½Ä´¿»¯¿ »®»¬Éµ·« 3³-ÄŒµÂåÌl 3°²Ä°â´ ·« ·µ
« ÄÐâ°«· l3Ð-įªÄþ ¬-Ä»²â
¬-Ä»²â з«å»Ì¿½Ä »®¯É²Ä®¯ªÄò »®°Ó«åß»®ß¬ÉµÄ ¬-Ä®¿ Ò"-Ä®¿
³µ°;þ
³·¬¿µ»¬¿ò ß·«å3Õ³ÄåµÉl ̽Äå³Âåз«µ·« ©;å³Âå»3°¿½Äå3нÄò ¬ÐxåÐxå
³Ñ¬Ä®½Äå ̳½Äå ß·« 嬪įªÄþ ̳½Äå ß·« åµ{µÄ´Ç½Ä ßÞ·«å߬ɵÄ
»®»ÒÉå¬-Äß·«åµ{±·³ªÄþ •°Âå´Ç½Ä ³»²âªµ ½;妽Äη«½Äåµ»´å ½;廵¿½Ä
Ϳ岧Ä̿嬿µ·« ³²Äµ{ªÄå®ÉµÄÒ«µ»´åß«°Ä¶ Õ{µÄ³ªÄþ •°Â廬¿ò
°l²3 °¿åµ»´å¬-Äß«å· »°{¿òß´ · ¿»ß¿½Ä 3°±¬Ä³ªÄþ Ò"-Ä®¿É ¯Ó«å®É¿»µ{¿Ä
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïíî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

´Ç½Ä ßÞ·å« »³¿»®¿ò³ªÄþ ¯ªÄßÕ{²· »Ä ´¿µÄÍ·« ̳½Ä帽Äåµ{µÄ³¿" Ò"½òÄ


ßÓµ{»´¿µÄµ{´·³Äò³ªÄþ
»²»®¿½Äµ ß»®"Þ â µÄ ®É¿¬²Äå®"ª»Ä ¬É»°[µ·« »ÌÉå»ÌÉ寷°¯ Ä °· Ä
µ{»®¿µÄ»²¯ªÄþ 3³-Ä3 °½Ä³"¿»¬¿ò Ü¿åÒ" ½Äò ̵Ä3 Õ³Äå ÕÉl ̿寴·«
¬-Ä3Õ³Äåµ »½É»®¿½Ä´µÄ»²•°Âå ¬-Ä3Õ³Äåµ Õl¯¿å»®¿½Ä»3°å»²¯ªÄþ
¬·³Ä³Ç½Ä¬-Ä-µÄ¬»´ ³®"·°;Þl´{µÄ »²´Ó«åŒµÂåµ »©©;嶻²¬¿
µ·«»¬¿ò ßÞ·«å³Œµ·±µÄ´"°;þ
¥ß½Äå ó ¯ªÄµ»²â »²ÌÉµÄ ³®"½ÄåÞxåµÉ§Äòù »´µ{´·³Äò³§Ä
̽Ĭ§Ä£
ßÞ·å« µ »²´Ó«åµ·« »³¿ò^µªÄò®½Äå »3°¿¯ªÄþ ¯Þ¿©»´¿µµ·«
ßµlլĕ°Âå ³·«å»´µ·« Õ²Äâ³"²Ä廲°Ó«µ ßÞ·«åº »´"¯³¿åÞ© ß»¬Éâ
ß^µÓ±Ò"½ Äò ¯µÄ¬³Äå µ·« »°[´É ½Ä»-¯ªÄþ ßÞ·«åÒ"½Äò Û®¿©¬Âù Û®¿
©¬ÂÒ "½ Äò ßÞ· «å ù ®½Ä Þ¬ÄÒ" ½Äò »µ{¿´· « ®"·Õ lò¬¿ ^µ¿°;°»µ¿þ ßÞ·«å
½§Ä-ËÄ µ¬ªÄå µ ߯µÄ »3Õ¿µÄ꤀ »µ{¿Ä¯ªÄßÌ· ¯ªÄ»®ù
¯ªÄ»´" Ò"½Äò ´xå´¿»Õ;µÄ¬â«Ó ®"·Õlò®¯ªÄþ ¦²ÂåÒ"½Ä ò ¯³Â嬷ⵠ« ·«´ªÄå
¯ªÄ»´"Ò"½Äò ´«°Ä»µ_åÕl¯ ò ªÄþ ¯x¬â¯ ·« ¿åß³·¬-Ä»¬É ßÞ·«åµ·« »µ{¿
Õ·«½Äå¯É¿å»¬¿ò´ªÄå ¯³Âåµ»³Éå¬lò ¯ªÄ»3³åµ»´åÒ"-Ä»§¿µÄµ
¯x⮽ij"¿ ß´·«´ ·« Õ· «´ÓÑ ´ {µÄ¯¿å 3Ð-įɿ寪Äþ ߌµÂ å³ ³·¬¿
ͧÄò»´åÒ"-Äù ß½§Ä»µ¿½Ä з«å»Ì¿½Ä ͧÄòÒ"-ÄÒ"-þÄ ßÞ·«å®lâ »´"©;µ
²ªÄå»®¿¬lò´¿åþ
»²Ì²Äå¬-ÄÐ{¿å¯¿¯¿»´¿µÄ»®¿µÄ»¬¿ò »´µ η«½Äå-3°±
´¿Õlò •°Âþ ßÞ· «å º °«Í·«å»¸¿½Ä å »°{¿ò»°{¿òµ»´å³" ¿ »´Î·«µÄÕ ¬Ä
³Ñ»^µ¿½Äò ¬´É ½Äò ´É½ ÄòÕ ;´{µÄù 3³-Ä3 °½Ä³"¿ ´Ñ·½ Äå ´Ó«å ´Ñ·½ Äå Ð{¿å»¬É
»Õ;½Äå»Ì¿½Ä´¿´{µÄþ ´Ñ·½Äåº ß¸²Äâ߬¿å»^µ¿½Äò »´"µ»´å³"¿
»-¿»-¿¬«²Äåµ»´¿µÄ Õ®Â峬ɽĻ¬¿òþ ßÞ·«åµ °·«•°Âå ß¿å-·«µÄ¬É²Äå
»²®¯ªÄþ »´"Uå³" °lòÐ{¿åÍ »Õ;µÄ¬«²Äâ»Õ;µÄ3°²Ä »´Ç¿µÄ»²®»¯¿
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ß·«å»´" ïíí

ßÞ·«å»3Õ´"³Ä廬ɰ½Ä »Ò"å-3°±´¿•°Âþ ߯¿å³¿¬µÄ»²»¯¿ ßÞ·«åº


°ÕÓ«å ¯¿å»¬Éµ´ªÄå ²¿µ{½Ä-3°±´¿•°Âþ °lò Ð{¿åß»®¿µÄ ³" ¿»¬¿ò
»Õ;½Äå»°;½Äå°«Í·«åµ»´å 3Ъĵ¿ »Õ_寫¬Ä´·«µÄ»¯¿ßÞ·«åµ·« ³·¬¿
´"³Äå3³½Ä´·«µÄ®¯ªÄþ
¥»®"â®¿É µ{®½Ä ²¿å®»ß¿½Ä»²¿Ä ßÞ·«å£
¶ ¶ ¶

з«å»Ì¿½Äµ ^µµÄ- xå©;åµ·« »¯Õ{¿¯É¿å»ß¿½Ä ¬½Äå °«¬Ä3 нÄò


Ì°ÄÎ ·« µÄ ´ ·« µÄ ¯ªÄ þ ͧÄòÒ "-ÄÒ "-Ä߮ɧÄß ¿åÒ" ½Äò ³¬x þ з«å»Ì¿½Äº
η« µÄ Õ{µÄ 3нÄò ^µµÄ-xå ©;åµ ¯l3 °½ÄÌl ²-Ä ©½Ä¯É¿ 寪Äþ »®Ìl¯â· «
µ·«§Ä¬-Ä°·«½ÄåͽÄ嵿 »´"µ»´åµ·« µ³ÄåÞµÄ ÍÉlµ°Ä´·«µÄ¯ªÄþ
ßÞ·«å ´"³Äå°-Ä»°å»¯¿ »´"Ì·°ÄÍÓŒµ·±åµ·« гÄå§x¶ ^µµÄ-xå©;å¬É½Ä
»´å½;å®-Ä °¬Äµ¿ Þxå ´ªÄ¯ÂåÕ¬Ä Õ{ªÄ´ · «µÄ¯ªÄ þ »´"µ»´å
µ³Äå³"¿ »²®¿µ{¯É¿å»¬¿ò µ«²Äå»°[»3°å¬µÄ•°Âå ®É¿Íµ·« ´"³Ä廳ǿÄ
^µªÄò´·«µÄ¯ªÄþ
¥®É¿µ µ³Äå²lâ »¬¿Ä»¬¿Ä´"³åÄ ¬¿ ßÞ·«å®£
¯lµ«²Ä匵Âå3տ廲»¯¿»^µ¿½Äò »´"»°[³"»²¶ ®É¿µ»´åµ·«
³»¬ÉâÒ«½· °Ä ;þ ¯lµ³Äå°;å§Óµ·« Õ·«¬É§Ä̿廯¿ ß·«å»´"µ»´åµ·«´ªÄå
µ« ²Äå »°[³" ^µªÄò¶ ³3³½ÄÒ ·«½ Ä° ;þ ¯·â»« ¯¿Ä ¯ªÄ»²®¿µ»´åµ
»´µÉ§Ä¯ªÄþ »¬¿ÄÎÓ«¬²ÄÎÓ«»´»´¿µÄ»¬¿ò ^µÓò^µÓòÕÓÌ¿åÒ·«½Ä¯ªÄþ
¥»¸å ó з«å»Ì¿½Ä ̳½Äå-¿å®»ß¿½Ä»´£
з«å»Ì¿½Äµ ³·¬¿µ·« ´µÄ´"³Äå3°¯ªÄþ
¥ßÞ·«å ²¿å°;»-U帿ù ½; ®É¿ÞµÄ ¯É¿å^µªÄò´«µ · ÄU峧ģ
¥¯·°Ä³^µ¿»-²l⻲¿Ä ½;ò»3³åþ »´•½·³Ä®½Ä ͲÄ^µ®»ß¿½Ä£
³·¬¿µ ßÞ· «åß¬ÉµÄ »3³Õ®¿åß·« åµ»´åÌl ¯â·« »®»ÒÉå Õ°Ä
»°å´·«µÄ¯ªÄþ •°Â廬¿ò ³Âåз«µ»´åµ·« ©;å³Âå»3°¿½Äå3нÄò »´µ«²Äå³Ñ¬Ä
´·«µÄºþ »´"©³ÄåÌl³"¿ 3°¿³Ñ²Äâ»¬É ©l´É½Äò»²¯ªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïíì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥»3³å »´¬·«µÄ¬§ÄµÉ§Äòù Þ¿Õ{µÄ»²¬¿´l£


¥°l²Â3°¿åµ»´å 3°±¬Ä̿嬿°; ßÞ·«åù ¯·°Ä³ß·»¯å´·£â «
¥³ß·»¯å´ªÄå ®°;¬§Ä µÉ§Äþ ßÞ·«å¯É¿å»¬É µ ©;åÒ·«½Ä °;
»¯å¬§ÄµÉ§Äò£
³·¬¿µ ßÞ·«åµ·« ´"³Äå^µªÄò´·«µÄ¯ªÄþ ¬-Ä»Õ;½Äå´Ó«å »ÐÉå»ÐÉå
3Ð5»²»¯¿ ÍÓ°½Ä³{¿å»ß¿µÄ³¿" ß»®åß»^µ¿½Äå»¬É ´Ñ½· åÄ ´·« ¬É²â»Ä ²
¯ªÄþ ßÞ·«åº ª·±³ªÄ峪Äå³{µÄÒ"¿Í³"¿ »´»¬É ̲Ļ²¯ªÄò^µ¿å
µ »Õ_å¯Â å»Õ_å»°;µÄ»¬É -Âå µ{»²¯ªÄþ °ÕÓ« 廲®¿¬É½Ä µÉ µÄ¶
-«¬Ä3°l»²»¯¿ ßÞ·«åº -ɰĵ{§Ä»°;µÄ^µ¿å³" ߯¿å³¿ŒµÂ廬ɵ
ÐÂå̮ɬĬɴ⻷« ²¯ªÄþ Ì·«ß¯¿å³¿ß®É¬ÄŒµÂå»°[³"¿ Ì·«å»Ì¿½Ä»²
»¯¿ ß»³Éå^µ³Äå³{¿åþ ³·¬¿¯ªÄ ©l¬µÄ´¿»¯¿ ³{µÄ®ªÄ-»¬Éµ·«
³{µÄ»¬¿½Ä ¬Ð{¬ÄÐ{¬ÄÕ ¬Ä•°Âå Õ;Ì«¬Ä´ ·«µÄ ºþ ³·¬¿ ´x³"² Ä寷-
߮ɧĵ¬ªÄåµ Û®¿©¬Â3³-Äη«å³"¿ »´"Ì·«å-¿åÕlò»¯¿ ßÞ·å« ¯ªÄ
³·¬¿ ߯µÄͧÄò»´åÒ"-Ä߮ɧÄßÌ· ßÞ·«åµ »´"Ì·«å»²®¬«²Äåþ
߻Р߻³ ³®" ·»¬¿ò ¬l ò ³·¬¿¬·â »« ³¿½ÄÒ " ³ßз⠫ ßÞ·« å¯ªÄ ß»Ðù
ßÞ·«å¯ªÄ ß»³ù ßÞ·«å¯ªÄ ßÞ·«å 3Ð-Ä»´¯ªÄþ
Õû»²»¬¿ò з«å»Ì¿½Ä ®É¿µ»´å͵ 3°²Ä»®¿µÄ´¿¯ªÄþ
¥ßÞ·«å»® ®É¿µ ¯·°Ä»¬¿ò³ŒµÂåÞxå¾{ù ß·«å¬µÄ»®¿½ÄåUå³´¿å£
ßÞ·«åµ ¬-ÄÕ{µÄ »¬É-ËÄå-¿å®½Äå »µ¿½Ä嵽ĵ·« »³¿ò^µªÄò
¯ªÄþ
¥ß½Ä å »´³·«å ß»3Õß»² ^µªÄ ò´â»· « °;ò »3³å®§Ä þ »²³©½ÄÕ ½Ä
°²Ä媷±®É¿µ·« »®¿µÄ³"3Ð-ij"¿þ ß·«å߬ɵĻ¬¿ò ³°x°;²lâµÉ§Äþ ßÞ·«å ¬·â «
»Ð¿µÄ ¯ªÄ®É¿»¬É²â¬ l ½Ä 3°¬Ä°;¬§Äþ µl ó ´¿´¿ ̳½Äå-¿å^µ
®»ß¿½Ä£
»´µ»´å ¬¯«²Ä¯«²Äù ´Ñ·½Äåµ»´å ¬´Ñ°Ä´Ñ°Äù 3°¿µ»´å
¬´É½Ä´ ò ½É Äò^µ¿å³"¿ ̳½Äå©·«½Äåµ»´åµ ß»½É⬻̿½Äå»Ì¿½ÄåÒ"½Äòþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ß·«å»´" ïíë

¥»´µ -l³§Äò°Ó«³»°[Þx廲¿Ä ßÞ·«åù µ{±°Ä ¬â ·« ®ÉµÄ¬·«µÄͲÄ


^µ³´¿å£
-¿å»¯¿µÄ•°Âå ßÞ·«åµ »3°¿½ÄåÐxåеĴ·°ÄŒµÂåµ·« ÐÉ¿ÎÑ·µÄ®½Äå
-»²»Ì¿½Äò͵·« »½å»½å®Â®Â ´"³Äå^µªÄò´·«µÄ¯ªÄþ ³·«å»µ¿½Äåµ½Ä
¬-ÄÕ´ « å«Ó ß²µÄ»®¿½Ä¯½Ä¬·«½åÄ ŒµÂå ß«°Ì Ä ¿å¯´·« ª·±»³"¿½Ä´»â «· ²¯ªÄþ
-»²»Ì¿½Äò͵ հijªÄ峪Äå ³·«åÕlŒµÂåµ·« ßÞ·«å Õ²Äâ³"²Äå^µªÄò»²°Ó«
®¯ªÄ þ ßÞ·«å ^µªÄò »²Íl ³"¿°½Ä Õl¯¿å»®¿½Ä ¬· ³Ä´·°Ä»¬Éµ »´"
µ»´å»°[µ ß»3°åß´.¿å 3ЬĻµ{¿Ä»²^µ¯ªÄþ
¥³·«å ¯µÄ»´ ´¿Ò·« ½Ä¬§ÄµÉ þ ®É µÄ¬·« µÄ´â·« ³Ì·² Ä åÒ·«½Ä ®½Ä
ß·«å»´"µ»´å µ¬·³Äåµ°;å 3Ð-ÄÒ·«½Ä¬§Ä£
³·¬¿µ»¬¿ò -¿å•°Â廯¿µÄ•°Âå ß·«åÕɵݲÄ嵲Ļ¬Éµ·« ¯l-°Ä-°Ä
3³-ĵ³Äå»3Õ¬É½Ä »Íå»^µ¿¬·«µÄÕ_¬Ä»²¯ªÄþ ³·¬¿»Õ;½ÄåÌl³¿" »¬¿ò
¯ªÄ¬-Ä»Õ;µÄ •³·±Í â °· µ
Ä ³Äå»®¿µÄ´Ç½Ä ÌÞµ»´å¬-ÄÌªÄ ©§Ä»°å
з⠫ ßÞ·«åµ·« °xÍ¿³ªÄ¸« »¬Éå̿寪Äþ ³·¬¿®lâ ÌÞµ»´åµ
»¸¿½Äå´"•°Âþ ¯ªÄ¬»°;½Äå ®É¿Þ«®¿å°É³l ¿" ÌÞÂ߯-ĵ»´å¬-Ä̪Ä
»´¿µÄ»¬¿ò ³·¬¿ ©¬ÄÕ{½Ä¯ªÄþ
¥®Éµ¬ Ä ·µ
« ÄͲij®¬lò߬x¬x µ{±°Ä¬â ·« ®É¿»°[µ·« ß·«å¬µÄ»®¿½Äå
®»ß¿½Ä´¿å ßÞ·«å£
¥ß½Äå ›£
ßÞ·« å -ËÄå-¿å¯ªÄþ ³·«å¯µÄ»´³´¿Õ½Ä ®É¿µ»´åÍ »3°å
»®¿½Äå´Ç½»Ä ¬¿ò ®Ò·«½°Ä ;»¯å¯ªÄþ ß·å« ¬-Ä´å«Ó »´{¿»ò ¬¿ò´ªÄå ¬-Ä´å«Ó
ßµÉl¯µÄ¯¿³ªÄþ
¥»µ¿½Ä寿å°lµÉþ ³½Äå²lâ½; ¯É¿å^µ¬¿»°;ò£
Ð·å« »Ì¿½Äµ ß²¿å»®¿µÄ´¿»¯¿ ³·¬¿µ·« ߻пÄ-°Ä^µªÄ¯ ò ªÄþ
¥ß-ij ²½Ä´µ «· ÄÕò°l ;´¿åù ßÞ·«å ²¿å®¬¿»°;ò£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïíê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ßÞ·«åµ 3°Ó±å»´ºþ ¯ªÄ»3³åµ»´åÒ"-»Ä §¿µÄ ®"·»²¬¿ ßÞ·å«


ß¬ÉµÄ ß½Äß¿å°l3Ð-įªÄþ ¯½Äåµ»´å¬·âµ « ßÞ·«åµ·« ¯·¬¬Ä»´
ßÞ·«åµ ¯x¬µ â «· ·« Õ{-Ä®»´³¸«¬´ Ä ¿åþ
¥³·¬¿ ³´·«µÄ°;»-²lâµÉ¿ù ³½Äåµ´ªÄå ÌÓ«å-Ó߬·«½ Äå ³½Äå²lâ½;
¬-Ä̳Äå-»°;ò£
»3°¿»3°¿Í·«Í·« ßÞ·«åµ »´"»°;½Äå³·«å»°[µ ̳ÄåÍ·«½Ä廬ɵ·«
Õ{¯ªÄþ »3³¸½Äåß·«åù Þ«®¿å»ª¿½Ä»®ß· «åù ³«²Ä âß·«åµ½Ä廴廬ɵ·«
¬-ÄÍ· «½Ä åù »¯¿µÄ »®ß·«å ŒµÂ 廬ɵ·« ¬-ÄÍ·«½ Äå ³Ç»ß¿½Ä¬½Ä¯ªÄþ
»°;½Äå»Õ{¿½Äåß·«åµ»´å»¬Éµ·«´ªÄå »´å½;å´Ó«å ªØ°Í Ä «½· åÄ ´·µ
« ¯
Ä ªÄþ
¥µl › з «å »Ì¿½Ä ³½Äå ¸·« ¸½Äå ß· «å Í·« ½Äå µ·« ̳Äå ù ßÞ·«å
»¯¿µÄ»®ß·«åŒµÂå »¬É ̳Äå ³§Äþ ³·¬¿ù ßÞ·«å¬·â « ¯·°Ä³^µ¿°;Þxåþ
³·«åͽĻ´Í½Ä^µªÄò•°Âå Õ{µÄÕ{½Äå3°²ÄÕlò³§Ä ¸«¬Ä´¿åþ »^¯¿Ä › ½;ò»3³å
®ÉµÄÐ{½Äµ»´å -«¬Ä»²¬¿ п̿崷«µÄU廲¿Ä£
ßÞ·«åÒ"½Äò з«å»Ì¿½Ä¬âµ ·« µ³Äå»°[ ¬µÄ¯É¿å^µ»¬¿ò ß·«å»´"
µ»´åÌl³"¿ ³·¬¿¬-Ä»§¿µÄ¬ªÄå µ{²Ä®-ÄÕ¯ òl ªÄþ ®ÉµÌ Ä ªÄµ»´å
Õ{±°ÄÐâ3·« °½Ä´·«µÄ-Ëij"¿°½Ä »´µ 3°½Äå´¿¯ªÄþ »-¿»-¿µ •½·³Ä¯µÄ
»²»¯¿ Û®¿©¬Â3³-Ä 3°½Ä¬É½Ä ´Ñ·½Äå»Õ;½Äå 3Ð5ŒµÂ å»¬É Ìô´¿¯ªÄþ
»´"µ»´åµ ¯lµ³Äå°;å§Ó ߵɧ³Ä "¿»°³§Äò Œµ·±å¬-Ä»Õ{¿½Äå»´¿µÄ
»¬¿ò Ì°ÄÕ {Uå³" -·¬Äµx å³· ¶ ³·¬¿µ ^µµÄ -x å©;å ¬-Ä »Õ{¿½Äå Ò"½ Äò
¬½Äå °«¬Äµ·« ÍÉl §xµ¿ µ³Ä å»°[ ͽÄå´· «µÄ¯ªÄþ ^µµÄ-xå ©;åµ· «
Ì·å« -·«µÄ•°Âå ¬½Äå°«¬3Ä Ð½Äò ´Élµ¿´Éµ
l ¿ Ì«»¬¿ò ¯l-«-· «¬· ½É Ä ^µµÄ-åx ©;åµ
²-Ä©½Ä ¯É¿å¯ªÄ þ »´"»²¿µÄ Œµ· ±åµ·« §x• °Â å ^µµÄ-x å©;å³"¿ Õ· «½ ÄÕ ·« ½Ä
Õ{ªÄ´«µ · įªÄþ •°Â廬¿ò ³·¬¿µ ¯xⴵĻ³¿½Äåµ»´åµ·« »µÉå^µªÄò
®½Äå ¯»Þ¿µ{»²¯ªÄþ
¥Ð·å« »Ì¿½Ä»®ù ²½Äò»´¿µÄ»¬¿ò ½; ߿寲İ;¬§Ä¸£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ß·«å»´" ïíé

³·¬¿µ ާįx ³"³®"· Þl ¯x¬-Ä»§¿µÄ¬ªÄå »3°¿»²3Õ½Äå


3Ð-įªÄþ ¯l¬É½ÄåÌl³"¿ °«-ɲĴӫ嵻´å»¬Éµ ÌɵÄÕ{ªÄ ©½ÄÕ{ªÄÒ"½Äò
ß´« °ÄÎÑ°Ä»²^µ¯ªÄþ 3³-Ä 3°½Ä¬É½ Ä »½É»®¿½Ä³®"·»¬¿òù ´Ñ·½Äå ¹§µÄ
»¬Éµ´ªÄå ³·«å »µ¿½Äåµ½Äß»®¿½Ä߬·«½Äå ³ªÄ媷±â´â´ ·« ¿•°Âþ 3³-Ä
¯ªÄ Õ{µÄÕ{½Ä匵Âå ³Ñ·½Ä媷±â¯É¿åÕlò•°Âþ
Õû»²»¬¿ò ³·«å®É¿´¿»´¯ªÄþ
¶ ¶ ¶

¥»´"®½" ¬ Ä âù·« ¾{±·â »´"®"½¬Ä £â ·«


®ÉµÄÐ{½ÄÌªÄ µ·« п»Ì廲»¯¿ ³·¬¿³" ¿ 3³-ÄÞµÄ Íµ
»Õ[¯Ó»^µ¿½Äò ´²Äâ Ð{°Ä ¯É¿å¯ªÄþ ³·« å-µÄ¬Ð{²Äå Ð{²Äå °µÄ»²»¬¿ò
»´"»°;½Äå³· «å Ò"½Ä ò ͵Ä̿廯¿ °Â² ²Äß ·¬Ä- °Ä³·« 嵿µ»´åµ·«
Õ{̿寪Äþ µl´ ¿å¬ÓÕ;åµ·«´ ªÄå »¯»¯Õ{¿Õ{¿ °·¬ÄÌ¿å¶
»´"µ»´å »°;½Äå³·«åÌl³"¿ ³·¬¿¬-Ä»§¿µÄ ³·«å´Ó« »´´Ó« ¯µÄ¯¿
®¿®»²¯ªÄþ
¥»´"®½" ¬ Ä âù·« ¾{±·â »´"®"½¬Ä £â ·«
߯ӵ ß·«å»´"µ»´å »°;½Äå³·«åÌl ³·«å¯Ó»´¯Ó^µ¿åµ ©½Ä´¿
¯ªÄþ ³· ¬¿µ Õ{±°Ä´µÄ -߰ĵ·« ®É µÄÐ{½Ä- ³"¿ Ì·« å-·« µÄ ´ ·«µÄ •°Âå
³·«åµ¿µ·« ³¶ ^µªÄò´·«µÄ¯ªÄþ ¬Ó½;»´"µ»´å¬-Ä-½Äåµ ³·¬¿¬·â «
ß·«å»´"»Þå³"¿ µ°Ä´¿¯ªÄþ
¥U匵Âå ½;åгÄåÌɵĮ½Äå ³·«å³·´¿´·â « ³·«åÕ·«°;®»-µÉ§Ä£
¬-ĵ·«§Ä´Ó«å ³·«å»®»¬É ®Él²-Ä»²»¯¿ ¬Ó½;¯ªÄ ßÞ·«åŒµÂåµ·«
³· ¬¿ »¬Éâ´·« µÄ ®¯ªÄþ ßµ{Y ³°;»¯¿ ¯x⻵{¿3°½Ä»3°¿½Ä »3°¿½Ä
ŒµÂå»°[¯·â « ³·«å¯Âå³·å« »°;µÄ»¬Éµ ¬»3п½Äå»3п½Äå η«µÄÕ¬ÄÌ·³"²Ä»²
¯ªÄþ 3Ð5»ÐÉ廯¿ ³«¬ÄÍ·¬Äµ{½Ä-ɧĻ¬É͵ ³·«å»®»¬É ߬²Ä å
´·«µÄ -Âåµ{»²¯ªÄþ »´"µ»´åµ ¬µ§Äò»¯å»¯å»´åþ ´Ñ·½Äå´Ó«å
η«µÄß°½Äò³"¿ »3³¿µÄÕ{ªÄµ{Õ{ªÄ 3Ð-Ä»²•°Âå ³·«å»®»¬É»®¿ 3³-Ä»®

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïíè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»¬Éµ°; »´"µ»´åÌl¯â «· ß´«ß§µÄ ©½Ä»²^µ¯ªÄþ ßÞ·«åŒµÂå³"¿


»´Î·«µÄլĴ·«µÄ¬·«½Äå µ·«§Ä³"¿ §·³ÄåÌ·«å»²»¬¿òºþ
¥ß·« › ®°;¬§Ä U匵Âå ´¿°;£
»´"»°;½Äå³· «å Ìl³" ÌÉµÄ ¶ ³·¬¿µ ¬Ó½;»´" µ»´åµ·« Œµ· ±å
µxÕ{ªÄ»°å´·«µÄ¯ªÄþ ³·«å»®»¬É ®.l®. l-·«´{µÄ3нÄò ¬Ó½;¯ªÄ ŒµÂåµ
»´"»°;½Ä å³·« åµ»´åÌl ½Óâ©« ½Ä ´ ·«µÄ ¯ªÄ þ ³·«å¼ûÄ »´¼ûÄ»^µ¿½Äò
¬-ĵ·«§Ä´Ó«å µ·«½Äη«µÄ̿寴·« ¬«²Ä®Â»²¯ªÄþ ³·¬¿µ ßÞ·«å°«Í«·å
µ»´å Ì«¬Ä»°å¯ªÄþ
¥»²°;»-µ»´åù U匵Âå ³·«å-l®½Ä ¯É¿å³"¿°;£
»3°¿®½Äå °«Í·«å»®-·«µ »®»¬É ªØ-Ä°-Ä´·«µÄ¯ªÄþ
¥»®»ÒÉ廯¿µÄ°;Uå´¿å U匵Âåù ßÕ{³Äå»3°¬¿»°;ò£
³·¬¿µ »®»ÒÉ崽ݲÄåµ»´åµ·« Õ{»°å´·«µÄ•°Âå Õ{±°Ä´µÄ-
®ÉµÄÐ{½Ä̪ĵ·«°l Õ{±°Ä»²´·«µÄ¯ªÄþ ß3°½Ä޵ij"¿»¬¿ò ³·«å»¬Éµ
߿廵¿½Ä廲Ílþ
¥³·²Äåµ»´å¬-Ä»§¿µÄ¬ªÄå´¿åµÉ§Äò£
¥¸«¬Äµlò U匵Âåù ßÞ·«å¬·â « µ«²Äå»°[µ·« ß·«å¬µÄ»®¿½Äå^µ¬§Ä£
¥»^¯¿Ä › »^¯¿Ä£
¬Ó½;ŒµÂå µ »®»ÒÉå ½"âl´·« µÄ®½Äå »´"µ»´åÌl ¯â· « ³{µÄ-·
µ-¿å^µªÄò´· «µÄ¯ªÄþ Ð{¿µ»´å¬-ÄÕ{°Äù »-¿½ÄÌ«°Ä¬-ÄÌ«°ÄÒ" ½Äò
»¯¬š¿ß·«µ»´å¬-Ä´Ó«åþ »´"UåÒ"½Äò »´"°lò³"¿»¬¿ò ß·«å»¬Éµ ß³·â «
ß»³¿µÄÒ" ½Äò þ Õûß^µ¿¬É½Ä ¬Ó½;ŒµÂå µ ßÕ{³Ä å»3°¯É¿å¸²Ä
¬x°;¯ªÄþ ³·«åµ¿µ·« ³•°Âå ß3°½Ä¯â ·« »Õ;½Äå3°5^µªÄ´ ò ·µ
« įªÄþ
³·¬¿µ»¬¿ò ¬Ó½;¯ªÄ ÞŒµÂåµ·« ̳½Ä廵_å®»µ¿½Ä峪Ĵ¿å
-ËÄå -¿å»²³·»¯å¯ªÄþ ³· «åÌl »´Ìl ½;åгÄåÌɵĴ ¿®¬¿ Í¿®"¿
´·³³Äò ªÄþ ̳½Äåµ ¬-ÄÕl´¿å°l µ{²Ä»¬¿ò¯ªÄþ ßÞ·«å¬·â3« °²Ä´¿´Ç½Ä
ßÍ¿»3° °l»´"¿ÄÒ"½Äò »®»ÒÉå^µ³Äåµ»´åÒ"½Äò -¿å^µUå³"¿´¿åþ ³·¬¿
µ»¬¿ò ¬Ó½;¯ªÄ ÞŒµÂåµ·°« l ̳½Ä廵_åз⠫ ÍÓ«å3ЬĴ·«µÄ¯ªÄþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ß·«å»´" ïíç

¥¸½Ä ›£
¬Ó½;ŒµÂå µ ³·¬¿ß²¿åµ·« »®¿µÄ»²•°Âþ ³·¬¿µ 3°5å»^µ¿½Ä
»^µ¿½Ä ^µªÄò»²Íl³"¿°l ¯xº´µÄÒ"-Ä޵ĵ ³·¬¿°ÕÓ«åÒ"-ÄÞµÄ µ·«
ªØ°Äµ·«½Ä´·«µÄ¯ªÄþ
¥ß·« › ß·« ›£
Ϋ¬Ä¬®µÄ ³· ¬¿ »^µ¿½Ä¯É¿å¯ªÄþ Ì·« ßÕ;³" ¬Ó½ ;ŒµÂ åÌÓ ³"
ß®µÄ²âµ Ó ·« Î"5³·ºþ ͬÄÕ²l°½Ä µ·«§Äµ·«»¬¿½Äòµ¿ ³·¬¿ Ϋ²Äå´·«µÄ
¯ªÄù ³®þ ¬Ó½;ŒµÂ庴µÄ»¬Éµ »-¿»-¿¬«²Ä åµ ³· «å ³·Ì¿å´·â «
ß»®¬É ²Äâ »²»¯¿´µÄ³{±·å ³¸«¬Ä»¬¿òþ ¯²Ä³¿»¯¿ ¹û²Äå ŒµÂ å
¬-Ä»µ¿½Äº ´µÄ³ŒµÂåÒ"-ÄÕ´ É «· ³·¬¿°Õӫ廬ɵ·« ß¿å®"·¯³Ç ªØ°ÄÌ¿å
¯ªÄþ ¬Ó½;ŒµÂåº ³{µÄ»Ì¿½Äò»¬É ²Â®l3°5åµ{§Ä»²¬¿µ·«°½Ä 3³½Ä»²
®¯ªÄþ ³·¬¿µ »^µ¿µÄ´²Äâ¬^µ¿å ´µÄÌlµ ß°Ä3нÄò ´µÄ^µ³Äå
ŒµÂåµ·« Ì·«å-·«µÄÕ{´·«µÄ¯ªÄþ
¥ß¿å ›£
¯xâ´µÄ 3°±¬Äßµ{³"¿ ³·¬¿ µ«²ÄåΫ²ÄåÌô´·«µÄ¯ªÄþ »²¿µÄµ·«
»3Õ¬-Ä´"³ÄåÕ{½ÄåÍ«¬Äµ¿ ³·¬¿ »ß¿Ä°-Ä´·«µÄ¯ªÄþ ³·¬¿º »ß¿Ä¯Ó
µ·« ¯l¬É½ÄåÌl³" °«-ɲĴӫå³{¿å°½Ä ^µ¿åÒ·«½Ä³ªÄ ³Ì½Ä°;þ ³·«åº »^µ¿µÄ
³µÄÐÉ§Ä Ì-ÄÕ{±²Äå¯ÓŒµÂåµ ß¯Ó¾´Óß¿å´Óå« µ·« ´.³åÄ ³·«å°-Ä´«µ · Ä»¯¿
»^µ¿½Äò 3Ð-įªÄþ ³·¬¿µ ´"-ÄÕ²l »´"»°;½Äå߬ɽÄå³" ß3°½Ä޵į⠷«
»3°åÌɵĴ·«µÄ¯ªÄþ ¬Ó½;ŒµÂåµ »²¿µÄ³" Ì°Ä^µ°Ä³µÉ¿ °;´¿¯ªÄ
»µ¿þ ³·¬¿ Þ¿´«°Ä®°;ò³´lþ µ³Äå»°[µ·« ß¿åµ·«å¬ŒµÂå ´"³Äå^µªÄò
´·«µÄ»¬¿ò »-¿»-¿µ ¯xµ·«§Ä¬·«½Ä η«µÄ¯É½ÄåÕlò»¯¿ ^µµÄ-xå©;åµ·«
Ð{¬ÄÕ²l 3³½Ä´·«µÄ®¯ªÄþ ³·¬¿º´µÄµ ¬½Äå°«¬ÄŒµÂåÍ »®¿µÄ¯¿É å
¯ªÄþ
¥´x§«¬Ä³¿ŒµÂå »®"ⳬ·«å²l⻲¿Äù µ{±°Ä ¬µ§ÄÌ«³"¿£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïìð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¬Ó½;ŒµÂåµ ¬½Äå°«¬Äµ·« ߬½ÄåÍÉlß´«³"¿ ³·¬¿ »®"¿½Ä´·«µÄ


¯ªÄþ ß³xå ´É² Ä»²¯ªÄò ¬Ó½ ;ŒµÂåµ µ·« §Ä¸²Ä³Ì·²Ä åÒ·«½Ä »¬¿òÞl
ß·«å°ÓŒ« µÂå»°[¯·â « °-Ä´lµ{¯É¿å寪Äþ
¥©«²Äå£
¥ß·« ›£
³·¬¿¬·â ß « ·« å»¬É µl ɵ«²Ä •°Â þ »´µ °« ·• °Â å ¯ªÄåÌ²Ä ´¿¯ªÄþ
ß·«å»´"µ»´å³"¿ ´Ñ·½ÄåÒ"½Äò߬x §·³ÄåÌ·«å´Ñ°ÄÕ;»²¯ªÄþ ³·¬¿µ·«§Ä
»°[¯·â « ^µ³Äå^µ³Ä嬳Ä嬳Äå °-ÄÕ{´¿»¯¿ ³·«å¯Âå³·«å»°;µÄ»¬Éµ·«
¯¬·³Ì¿åÒ·«½Äß¿å°;þ ß·«å°Ó«»°[³"Ìз⠫ ¬Ó½;ŒµÂåµ ´µÄ»Ì¿µÄ•°Âå
ß¿å§x´·«µÄ¯ªÄþ
¥©«²Äå£
´Ñ·½Äå¬-Ä´Ó«åßη«µÄ³"¿»¬¿ò ß·«å»´"µ»´åµ ¬·³Äå»-¿½Äå ´Ñ°Ä
®³Äå¯É¿å¯ªÄþ ¬Ó½;ŒµÂåµ ß·«å°Ó«»°[ 3°±¬Äµ{¯É¿å3°²Ä¯ªÄþ
¥¸½Ä › ^µªÄò-³Äåù ß·«å»¬É › ß·å« »¬É»¬¿ò µ«²Ä°;•°Â£
ß·«å µÉl³{¿åµ· «^ µªÄò ®½Äå ³·¬¿®½Ä³ "¿ »¼;¯»¬É ´Ñ· ½Äå ´·«Ì²Ä
´¿¯ªÄù »´´·«3°½Äå´¿¯ªÄþ ´µÄÌlµ ¬½Äå°«¬Äµ·« »3³Ø¿µÄµ¿
¬Ó½;ŒµÂåº Uå»Õ;½Ä嬪Äò¬ªÄòµ·« ß¿å°;嬮 η«µÄÕ{´·«µÄ¯ªÄþ
¥ß¿å ›£
»ß¿Ä¯ŒÓ µÂåµ ³·«å¯Ó »´¯Ó»¬Éµ·« »Ð¿µÄÌɵį¿É 寪Äþ ³·¬¿
º η«µÄÕ{µÄß¿å¯ªÄ ^µµÄ-xå©;åµ·« ¯lÌl3³Ø±°Ä¯É¿å»ß¿½Ä -·«µÄ¯ªÄò
ß¿åÌµÄ Ò"-ÄÍ3°½Ä廲¯ªÄþ ¬Ó½;ŒµÂåº Õ{±·»-¿½Äå³" »¯Éå»¬É ®lÕ²l
3п-Âåµ{´¿¯ªÄ þ ¯xâ ¬-ĵ· «§Ä´Ó «å ³· «å »®Ò"½ Äò »¯Éå »¬É »®¿µ¿
Õ{½ÄåÕ{½Ä å²Â´ {µÄþ ¯xµ Ìз⠌« µ·±å-¿å»²³·-ËÄ ³·¬¿µ ´µÄÌl ³"
¬½Äå°«¬Äµ·« ̰Ķ »3³Ø¿µÄ´·«µÄ3°²Ä¯ªÄþ ¬Ó½;ŒµÂåµ ß·«åµÉl»¬É^µ¿å
³" ´µÄ»¬Éµ·« ®³Äå3°®½Äå »ß¿Ä¸-Ä»²¯ªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ß·«å»´" ïìï

¥³´«°Ä²â l › ³´«°²Ä £â l
¬Ó½;¯ªÄµ µ«²ÄåΫ²ÄåÌ•°Âå ¼§Â弧·«½Ä3нÄò ¬Ó½;»´"µ»´åÌl
Õ«²ÄͽÄå¯É¿å¯ªÄþ »¯É廬ɵ ³·¬¿¬·â « ß·å« »´"µ»´å»°[³"¿ ³·«å»®
»¬ÉÒ"½Äò »®¿µ¿ µ{²Ä®-ÄÕlò¯ªÄþ ³·¬¿µ Þ¿³" -ËÄå-¿å³»²»¬¿òÞl
ß·«å»´"µ·« Õ{ªÄ̿廯¿ ¬Ó½;»´"Œµ·±åµ·« 3б¬Ä»³{¿°-Ä´·«µÄ¯ªÄþ
´Ñ·½Äå´Ó«å »¬É ^µ¿å³" ¬Ó½ ;»´"µ»´å ½«¬Ä Õ{ªÄ»°[Õ{ªÄÒ"½Äò »³{¿°;
¯É¿å»¬¿òºþ
¶ ¶ ¶

¥³·« åµ»¬¿ò ¯ªÄå ´· «µÄ °Ó«»3³å»®ù »µ¿½Äå µ½ÄŒ µÂ åÌl »®³"


µ{²Ä° ; Uå³´¿å »ß¿µÄ»³ò®¬§Äþ ®É ¿Ìlµµ·« ³ÌɵÄÒ ·«½ ÄÞx åþ
ß·«å»´"µ»´å -·¬Ä³Õ{´·â¯ « ¿ ³·«åÌl ¬·«å3°²ÄÕlò®¬§Ä£
ßÞ·«åµ ß·«å̳ÄåÍ·«½Äåµ·« Õ{µ¿ »´"»°;½ÄåÌl ½Óâ©« ½Ä´·«µÄ¯ªÄþ
ßÞ·«å¬-ĵ·«§Ä´Ó«å´ªÄå ³·«å»®»¬É ®À.²-Ä»²¯ªÄþ ³·¬¿µ ßÞ·«å ¬·âµ « ·«
Õ;¬·«½Äå´·« ÍÂ峌µ·±³·Þl ®ÉµÄÐ{½Ä»¸¿½Äåµ·«¯¿ ¯ªÄå ŒµÂ峪Ä匵Âå
½ÓâÕ« {±°Ä»²´·«µÄ¯ªÄþ
¥¯ªÄÞµÄ3Õ³Äåµß·«å»¬É µÉl»²¬§ÄßÞ·«å»®£
з« å»Ì¿½Ä»ß¿Ä¯Ó»^µ¿½Äò ³·¬¿ºµ·«§Äµ»´å ͬÄÕ²l ¬É ²Äâ
¯É¿å®¯ªÄþ ßÞ·«åµ·«´ªÄå »³¿ò^µªÄò³·¯ªÄþ з«å»Ì¿½Äͯ⠷« ßÞ·«å
ß»3°åß´.¿å »®¿µÄ¯É¿å¯ªÄþ
¥¸¿ ¸«¬Ä°ù ß·«å»¬É ß»¬¿ÄµÉlµ«²Ä¬¿°l£
ßÞ·«åµ ¯xâß·«åµÉlµ»´å»¬Éµ·« Ò"»3³¿¬¯-É¿3нÄò ¬-Ä´Ó«åÕ{½Äå
³ô§x^µªÄò¯ªÄþ
¥ß-ijµ´ªÄå ß·å« »¬É ¯ªÄ»´¿µÄµÉl®¬§Ä´âù«· ²ªÄ岪Äå°;å
°;廬¿ò ¹Î«-·«µÄUå³"»°;ò¾{¿£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïìî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

з«å»Ì¿½Ä߯ӳ¿" ½·«¯°Ó ;ŒµÂåÒ"½þòÄ ßÞ·«åµ»¬¿ò ß·å« 3Õ³ÄåµÉ»l ¬É µ·«


¬-ÄÕÕ« {½Äå 3³-ÄÌl »µ¿µÄ°-Ä®½Äå ß²¿å¯·â « »®¿µÄ´¿»¯¿ ³·¬¿µ·«
»³¿ò^µªÄò¯ªÄþ
¥µ³Äå-°Ä³"¿ »´ß»¬¿Ä3°½Ä寴¿å»3³å£
³·¬¿ ³{µÄ©²ÄåÌl¬É½Ä ³{µÄ®ªÄ»¬É -·â¬ « µÄ´¿¯ªÄþ ßÞ·«åµ·«
³·¬¿ Þ§Ä ´· «»3°¿®³´lþ ³´Ó «³´l3 нÄò 3³-Ä3 °½ÄŒ µÂ åÍ µ· « ¯³½Ä
´ªÄ3°²Ä^µªÄò´·«µÄ³·¯ªÄþ 3³-Ä´§Ä¬É½Ä ¬Ó½;»´"µ»´åµ·« ß®·°Ä
ß»§¿½Ä³Ç°½Ä ³»¬Éâ®»¬¿ò°;þ
¥¯·°Ä › ¯·°Ä»¬¿ò ³3°½Äå°;ÞxåßÞ·«å£
³·«åµ °·«•°Âå ¯·°Ä¯ªÄå´¿¯ªÄþ »´3°½Äåß¿åµ»¬¿ò »´{¿òµ{
¯É¿åÕlò•°Âþ ³·«åß¿å³{¿å´¿»¬¿ò »´ß¿åµ °ÕÓ«åÕ{½Äå ³§"ËÄÒ·«½Ä»¬¿òþ
ß·«å»´"µ»´å³"¿ »-¿»-¿µ»´¿µÄ §·³ÄåÌ·«å ´Ñ°ÄÕ;³»²»¬¿ò°;þ
¯·â»« ¯¿Ä 3°½Äå̲Ļ¯¿ ³·«å»®-µÄ»¬É®â¼l ûĵ·«»¬¿ò »´"µ»´åµ
Õ;åÍÂåÕÓ»²Ò·«½ÄÍlþ
¥¯·°Ä³3°½Äå ´·â¯ « ¿ »¬¿Ä»¬¿ò¬¿»°;ò¾{¿ù ¸½Äå 3°½Äå³{¿å3°½Äå
®½Ä»¬¿ò´¿å µ{±°Ä¬âß ·« ·«å»´" ¬-Ä»´"´«Óå »³"¿µÄ•°Â»°;ò£
з«å»Ì¿½Äµ ß·«å»¬É µÉl¯É¿å®3Õ½Äåß¬ÉµÄ ³»µ{³Õ{³Äå ¬¾{-Ä
»¬¿µÄ»¬¿µÄ»3°¿®½Äå »´"©³ÄåÌl ͽÄå¯É¿å¯ªÄþ »´"©³ÄåÌl³"¿
»®»¬É ³{¿å»²•°Âþ ¯x Õ°ÄÌ«¬Ä°-Ä®Uå³ªÄ ³¸«¬Ä´¿åþ
³·¬¿µ з«å»Ì¿½Äµ·« Þ¿³" 3°²Ä³»3°¿Þl ß·«å3Õ³Äå µÉl»¬É»Þå
¬É½Ä »Í¿½Äò»^µ¿½ÄòÌ·«½Ä ½·«Õ{´·«µÄ¯ªÄþ ÎÑ·µÄŒµÂ嬽½Ä ½·«»^µÉ廲»¯¿
³·¬¿µ·« ßÞ·«åµ »Õ{¿ò¯ªÄþ
¥³½·«°;²lâ »3³å®§Äù ß·«åµ»´å ²ªÄ岪Äå°;å°;å µÉl¯¿É 嬿°l¸¿ù
ßÞ·å« ¬·â³« "¿ ß®½Äå³3°±¬Ä»¯å°;Þxåþ »3³ß·«åµ»´å»¬Éµ µÉl´É§Ä
¬¬Ä ¬¿°l µÉ §Äòþ »3³ŒµÂå²lâ ´« °Ä Ì¿å¬lò ¸¿ ާĻ¯Õ{¿°;ò³ ´lþ
µl › Ì Ì ³·«å»¬É¯ªÄ廲¬§Äù »´"»°;½ÄåÌl©½Ä^µ®»ß¿½Ä£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ß·«å»´" ïìí

»°;½Äå Ìl ½Óâ ©« ½Ä¯É ¿å»¯¿ ßÞ·«åº»µ{¿3°½Äµ·« »½å»³¿®½Äå


³·«å»®Ò"½Äò»®¿»²¯ªÄò ³{µÄ®ªÄ»¬Éµ·« ³·¬¿ ¯«¬Ä´·«µÄ¯ªÄþ ÌÞµ·«
3°½Ä©¬Ä®½Äå »-¿»-¿µ Ϋ²Ä宽Ä嵲Į½Äå3нÄò -«¬Ä3°l¯¿É 廯¿ ÌÞÂ
µ»´åµ·« »®Ìl »³Ç¿°-Ä´·«µÄ»¬¿ò³ªÄ¸« ÍÓ«å3ЬĴ·«µÄ¯ªÄþ •³·±â
Í·°Äµ³Äå»®¿µÄ´Ç½Ä´ªÄå ßÞ·«åµ·« ÌÞµ»´å¬-ÄÌªÄ ©§Ä»°åз⠫
³·¬¿ °xÍ¿»¬¿ò³ªÄ ³¸«¬Ä°;þ ³·¬¿®½Ä Ìl³"¿»¬¿ò µÉ l¯É¿å»¯¿
ß·«å »¬É µ·« Ò"»3³¿³·»¯¿Ä´ ªÄ å ³· ³·º ´É¬Ä»3³¿µÄ ³Ñ᪐ µÄ»¬¿ò
»µ{²°Ä-®¿°;þ
³·«å»®»¬É»^µ¿½Äò ß·«å»µ¿½Ä廬ɻ®¿ù ß·å« µÉ»l ¬É°; ®.À²-Ä»²¯ªÄþ
³·« å-l´ Ç½Ä ß·« åµÉ l»¬É 3³-Ä »®Ìl° -ÄÕ{´·« µÄ®U峪Äþ ³·¬¿µ·« §Ä -¿å
Þ©°{µÄ ߵĵÉl¯É¿å^µ»¯¿ ß·«åµÉlµ»´å³{¿åµ 3³-ĺ^µ³Äå3°½Ä³"¿
²-Ä3³Ø±°Ä¯É¿å^µ®®"¿³ªÄþ
ß·«å»´"µ»´åµ»¬¿ò ´Ñ·½Äåß°½Äò³"¿ »3³¿µÄ¬µÄ¯É¿å´·«µÄù
´Ñ· ½Äå ßµ{³"¿ »´Ç¿Õ²l °;¯É ¿å´·« µÄ ù µ³Ä å-°ÄÒ "½ Äò °xåÕ{ªÄ ÕÉ ¿Õ{ªÄþ
¯xâµ·« Õ{ªÄ»Ò"¿½Ä̿廯¿ Œµ·±åº ¯¬Ä³"¬Ä»°å̿宿 ²§Ä²·³·¬Ä
߬ɽÄåN¯¿ ß·«å»´"µ»´åµ ´Ñ°Ä®"¿å ´xå´É²Ä⻲¯ªÄþ
µ´{¿³¹w¦½Äåù îððï Õ«Ò"-Äù Ò·«©½ÄÞ¿´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

²Â¹Î«·å
øï÷
®°ÄµÉµÄµ»´åÌlµ ´x »¬Éµ»¬¿ò ¯xâµ·« ä3¾lŒµÂå # ´·« ò »Õ[
^µ¬§Äþ ß³"²Äµ 3°lŒµÂåÍ·«¬¿µ·« ߯ÓÌɵÄ߬·«½Äå »Õ[´·µ « Ä»¬¿ò
3¾lŒµÂå3Ð-įɿ嬿°;þ ¯xⲿ³ªÄß®½Äåµ»¬¿ò »ß¿½Ä¯·²ÄåÌɲÄå¬lòþ
¼;»°³lò »ß¿½Ä ¯·²ÄåÌɲÄå Í·«´ ·« òµ»¬¿ò ާįxާĩ;³"²Ä廬¿½Ä
¯· ^µ¬¿ ³¸« ¬Ä Þx åþ ¯ªÄ»¬¿ò ¯xâµ· « ´x»¬Éµ 3¾lŒµÂå »Õ[´·«µÄ
^µ¬¿°lþ ¯xµ´ªÄå Ìx嬿°lþ Þ¿3°„²¿³"³®"·Þxåþ
¯xⲿ³ªÄ 3¾lŒµÂå´·« ò ¬É½Ä¯É¿å®¬¿µ´ªÄå ¯xâ³{µÄÒ"¿»°[³"¿
ß»3е ®"·•°Â寿å°;þ ³{µÄÒ"¿¬-ÄÕ«´Ó«å µ²Äâ´²Äâ3Ð¬Ä °;å-°ÄŒµÂåµ
̪Ļ²»¬¿ò¬¿»´þ ÒѬÄÕ³ÄåÌx®¬lòßÌl °;å-°Äµ´ªÄå 3°l»¯å
¬¿µ·«åþ Ì«ŒµÂå ¾{µÄµ{§Ä Í·«¬¿³{±·å»°;òþ ¯x³·« ò®§Ä´·«µÄ®½Ä °;å-°Ä
ŒµÂåµ ³{µÄÒ"¿»ß¿µÄ°·«½Äå¬-ÄÕ«´Ó«å ÐÓ«å¯É¿å»¬¿ò¬¿°;þ ¬-ÄÕ;¬»´
»ß¿Ä¸-Ä•°Âå³{¿å ®§Ä´·«µÄ®½Ä ¯xâ°;å-°ÄÌlµ ¬-ÄÕ«Õ« Õ«²ÄÌɵĴ¿»´
³´¿å »ß¿µÄ»³ò§x®¬§Äþ µ{§Ä´«µ · į³" °´¿¬¿¬-ÄÕ{°Ä»´¿µÄ
³{¿å ´·°Ä»Õ;µÄ•°Âå °;å-°ÄÌl ³Ð·¬Ä³-½Ä °-įɽÄå´·«µÄ¬¿¯¿ ^µªÄò
»¬¿òþ ¯xâ°;å-°ÄŒµÂåµ·« ´x»¬Éµ µlò®â®l ½Ä 3¾lŒµÂåµ ¥ß»³»°åÌ¿å

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïìè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

Õlò¬lòß»³Éµ»´å°;¾{¿£ ¬lòþ 3¾lŒµÂå®lâ߯µÄ»³É婳Ä廵{¿½Äåß´«°Äµ


Þ¿¬«ÓåÍ·«®½Ä´ªÄå »3°¿Ð·« ò®¿ÕµÄ3°²Ä»®¿þ ¯xµ 3³-ÄÍ·°Äµ³Äå¯É¿å•°Âå
µ«²Ä ¬½Äµ«² ÄÕ{´ªÄå ´«°Ä¬§Äù ß®°Ä Ìlµ ¯-Ä 3°²Ä- ·¬Ä -µÄ »¬É
´ªÄ®¬l»ò ² Í ò ´
«· ªÄå -µÄÌ©l ½Ä•°Âå ¼´·³ò¬
Ä Ó«å´"·³¬
òÄ §Äþ ¯Ó®ªÄµ{±·Îµ«Ó « ·
ß´« °Ä ͽÄå Õ{½Ä´ªÄ å ͽÄå´· «µÄ¬¿°lþ ¯ªÄ^ µ¿åÌl ß®°Ä Ìlµ
ß´«°Ä»°[´·« ò »Þ¿µÄ»´å Þ¿»´å ß½"¿å´ªÄå´·«µÄ¬§Äþ ¬3Õ¿å
»Õ[»µ¿µÄ ß´«°Äµ»´å Þ¿»´åÍ·«´ªÄå ¯xµ ´«°Ä»°å¬¿°;°l
¯ªÄ»¬¿ò ¯x µ °{Óµ{¯³¿å »²®¿-Ó «ù ß»°;µÄ-Ó« ¬§Ä þ 3¾l ŒµÂå
Í·«´·«µÄ®½Ä µ»´åµß- »ÕÉåµß- ¯·¬§Ä´·« ò »3°¿®½Ä ¼; -µ¿å
ß3Ð-Ä »3°¿¬¿³¸«¬ÄÞxåþ
µ»´å»¬É ¯·¬¿µ 3¾lŒµÂåµ °;å-°ÄŒµÂå 3Ðl3Ðl»Õ{¿µÄ¬¬Ä´«· °ò ;þ
¯xâ°;å»-¿½ÄÒ"-Ä޵ĵ·« ´µÄªØ±·åÒ"-Ä»Õ{¿½Äå²lâ Õ{·¬Ä•°Âå ¸·«ÞµÄ ¯ªÄ
ÞµÄ ÍÉl3Ðl ©l¸l¸l Í·«¬lò ߯Ó^¯ŒµÂå²lâ »Õ{¿µÄ´·«µÄ®½Ä µ»´å»¬Éµ
½·«µ«²Ä^µ»®¿þ µ»´å³»ß»¬Éµ ¥¯É¿å-³Äå°;¸§Ä › »¯Õ{½ÄåÍ·«å
°;å-°Ä Œ µÂ å µ› µ»´å³»3°¿²lâ ½;»¬¿½Ä »^µ¿µÄ ®âl£ ²lâ »3°¿®½Ä
´ªÄå ¯xµ ²¿¬¿³¸«¬ÄÞxåþ
»ÕÉå »¬É ¯·¬§ÄÍ·«¬¿ 3¾l ŒµÂ å²lâ »ÕÉ å»¬Éµ ®²Ä¯x3 Ð-Ä ´·«µÄ
³·¬Ä»ÍÉ3Ð-Ä´· «µÄ ³· « ò° ;þ 3¾l ŒµÂåµ ß®°ÄÌl µ »ÕÉ å»¬Éµ·« Õl² Àâ Ì«•°Âå
¬³½Ä-Õ{½Ä-¬§Äþ ´µÄÌl°;´¿¬lò ³«²Äâµ· « Õ{»µ_åÕ{½Ä´ªÄå »µ_å
´·«µÄ¬¿°lþ ¬-ÄÕ;¬»´ ¯xâµ·« »ÕÉ廬ɵ»¬¿½Ä ³{µÄ-·´ªÄ¬§Äþ
´µÄÌl -¿å-®¿¬-ÄÕ«Õ« °;»´¸²Ä»Í¿½Ä äß·« ò ó ß·« ò# »Õ[•°Âå ß²¿å
»®¿µÄ´¿»¬¿ò³" »3յĻ̿µÄ²â l ²Ó»Þå ´"·³Äòµ²Ä°-Ä´·«µÄ¬¿³{±·åþ
ªÞµÄ ´ªÄ®¿µ3°²Ä ´x»3Õ¬·¬ÄÕ{·²Ä³"¿ 3¾lŒµÂåµ °«Í·«å »Õ;½Ä啳Âå3ÕÓ±
•°Âå ß»®"â»3°å´·«µÄ ß»²¿µÄ»3°å´· «µÄ ¬©«²Ä å©«²Äå ´«°ÄÕ{½Ä´«°Ä»²
¬¿³{±·åþ »ÕÉ廸¿½Ä¯Ó ¬»©;»©;²lâ ß®°Äµ »µ¿½Ä廵¿½Äå ³ß·°Ä
®Þxåþ ¬-ÄÕ;¬»´ ®°ÄµÉµÄ´xŒµÂåµ·«§Ä¬·«½Äµ ¯xâµ·« »Õ[•°Âå ¼ûÄ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
²Â¹Î·«å ïìç

η«µÄ§x®¬§Äþ ¼ûÄ»½É»Í¿½Ä ³»Í¿½Ä»¬¿ò ³¯·Þxåþ 3¾lŒµÂåµ»¬¿ò


»ÕÉ廬ɵ·« -3³l¬·«½Äå -¬¿°lþ ¯x-·¬Äµx宬lò»² ò»¬Éµ{3°²Ä»¬¿ò´ªÄå
ß®°ÄÌl ̳½Äå®ªÄ ´ªÄ-•« °Âåù ´³ÄåÌ·°Äµ -ËÄòßå«· µÉl °µÄ´µÄ »¬ÉÌl
̪Äò•°Âå »ÕÉ廬ɵ·« ¬ß·« òß·« ò²â l »Õ[¬·«µ¬
Ä §Äþ
¥-¿å^µ -¿å^µù ßl »¯¿µÄ^µù »¯¿µÄ^µ ³½Ä嬷« ò»¯¿µÄ®®½Ä
½;½¬Ä¯´·«°;°lµÉ¿£ ¬lòþ -·¬Äµxå³®¬lò»² òù ß³xå´É²Ä´¿¬lò»² ò»¬É
³"¿»¬¿ò ¯xâÍ»3°å´¿•°Âå ß•³Âå²²Äâ3°¬lò»ÕÉåµ·« äµ·²Ä# Õ²l µ²Ä̪Äò
°-Ä´·«µÄ¬¿°lþ ¯ªÄ»¬¿ò 3¾lŒµÂåÍ·«¬lò»µ¿½Äµ »ÕÉ廬¿½Ä ³{µÄ-·
´ªÄ»ß¿½Ä´«°Ä¬§ÄÍ·«¬¿ ³´É²Ä»´¿µÄÞxåþ
øî÷
3¾lŒµÂå³"¿ ß»³³®"·»¬¿òÞxåþ ß·«ŒµÂå ß·«³ лߌµÂå²lâ ªÂß-ĵ·«
»³¿½ÄÒ"³µ µ·«å»§¿µÄ¬·¬· ®"·¬§Äþ ߌµÂå½;廧¿µÄµ ß·³Ä»Ì¿½Ä
ÕÉl»¬Éþ ß·³Ä»Ì¿½ÄÕÉl»¬ÉÍ·«»°³§Äò ¬-Ä©²Ä嬪Äå ߬x»²»¬É ³¸«¬Ä
´¿åþ Í»°{¿µÄù Í¿å»°{¿µÄ3°„²¿µ´ªÄ å »² ò¬· «½ Äå®" ·¬§Äþ
¯xâ°·«µÄÍÓ ½;»Õ{åù ½;ò°-AªÄå ¯x§x¯Ó«åÍ·«¬lò ¾»´¿½Äå¾´l»¬Éµ´ªÄå
ß³§ÄÞ«¬Äµ§Äò ¯xâÕ{ªÄ³Ç½Ä°;°lþ ªÂß-ijÕ{½Äå -µ¿å³{¿å^µ¬lò߯Óù
¯³Â廧¿µÄÐÕ{½Äå ²°²ÄåÌ´Ó«å¬lò߯ӻ¬Éµ´ªÄå ®°ÄµÉµÄµ»´å
Ìl³"¿ ¬-Â-²â°l ;þ
3¾l ŒµÂå µ ´x´É ¬ÄÍ·«»¬¿ò ¯x â»ß¿µÄ µ ß½§Ä¯Ó« 廵¿½Ä²âl
л߰²Ä岿¯ªÄŒµÂåµ ¯x⬿©²Ä´·« 3Ð-Ä»²¬¿»°;òþ ¯ªÄ½;廧¿µÄ
³"¿µ ¯x ´xŒ µÂ åù ¯x Uå-Âå °lþ 3¾lŒ µÂ å߯µÄµ ®" ·´"³ " Ò"-ÄͧÄù
ß-·¬Ä »°;ò þ ¯ªÄ ½;廧¿µÄß· «å ŒµÂ å ¯xÌ·² Äå̿宬¿ ´É§Ä»¬¿ò
³´É§ÄÞxåþ ³²µÄ-¿ ª-¿ ²°Ä³"² Ļ߿½Ä ³²ªÄåΫ²Ä嵲Ļ²®¬¿°;þ
¼;»°³lò ̳½Äå²°Ä ³"² ij"² Ä ³³"² Ä ³"²Ä 3¾lŒµÂ åµ· «§Ä¬·«½Ä µ»¬¿ò ß®§Ä
ß3°Ó ±å ³°{µÄÞ xå þ °;å-°Ä3°l ŒµÂå²lâ ^µÓ±®¿µ{°²Ä å ß´« °Ä³»®Éåµ· «

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïëð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

´«°Ä¬§Äþ нĵ´ªÄå »°;ò¬¿µ·«åþ ß®°ÄÌl µxªÂ-®¿®"·´·« òµ»¬¿ò


°·« µÄ ÍÓ® ® ³®® ¯x ´«°Ä»°å¬§Ä þ ß´"5ù ³¹9 ´¿»Í¿½Ä® "·´· « ò
°²Äåµ²ÄÕɵĻ§¿µÄ »Í廰害´¿åþ ^µÓ±´·« ò ̽ÄåÕÉl»°å®Uå³´¿åþ
²¿»®å»°[´·« ò ß»´¿½Äå-½Ä 3°½Ä»°å®³´¿åþ ¸·«²¿å ¯ªÄ²¿å´.¬Ä´·« ò
»°;ò»°;ò°;å°;å ¯É¿å»°å®³´¿åþ ®¬§Äþ ´«°Ä»°å¬§Äþ
¥3¾lŒµÂ å»® › ¯½Ä° ²Äå µ«² Äåµ ©;åµ°Ä®µÄ¬lò »ß¿½Ä ´"µ·«
¯É¿å»Õ[»°å-³Ä å°;µÉ¿þ »®¿ò -µÄÞ å§x¯É¿å£ Í·«•°Â å ´.¬Ä´ · «µÄþ
½;å³·«½Ä »´¿µÄ»©å¬lò ¯½Ä°²Ä嵫 ²Äå µ »ß¿½Ä´"µ·« ³®®»ß¿½Ä ®"¿
»Õ[´¿¬¿°lþ ¯ªÄò̵Ļ©å¬lò ¬-Ä®°Ä¬-Ä»µ{åµ·« ªß·°ÄªËÄò»²
´.¬Ä Uå³´¿åþ ¯É¿å¬¿°lþ ¯ªÄ »¬¿ò ¯xâ ¬-Ä ©³Äå¬-Ä Õ;å ß®µÄ
µ»´åù ´µÄ ÐµÄ ®ªÄ µ»´åù »Íå´·° Äù µÉ³ Äå §¿µ»´åß-
³°x®Þxå»°;òþ ¼;»°³lò 3¾lŒµÂåµ ´x»¬Éµ·« ³{µÄ-·´ªÄ»ß¿½Ä ÎѰįɿå
»ß¿½Ä ´«°Ä¬¬Ä¬lòßµ{½Äò µ»´å»¬¿ò ®"· ®âþl ¬-Ä»§¿µÄ»§¿µÄ
µ³{¿å ¥3¾lŒµÂå»® › »¸¿¯ªÄ¯Óµ»´å»¬É ¯Ó«å®¿²l⮻߿½Ä »®¿½Äå
»°åµÉ¿ù °·« ¬¿ ³½Äå§x £ ´·« ò Õ· «½Ä å´·«µÄ®½Ä 3¾l ŒµÂåµ ¯Ó ¬·«¯ Ó-»¬É
̳ÄåÕ{¯É¿å¬¿°lþ ©§Ä¬lò¯xµ ¯x»3°¿¬lò¯Ó«å®¿ »°å»²»°³§Äò ¯xµ
»®¿½Ä å¬lò¯xÍ 3°²Ä¯É¿å•°Âå ¥Ò"- Ä®¿ò½;åͧİl »°å»²¬§Ä ¾{£ ²lâ
´«°Ä¬§Äþ »®¿½ÄåÕ·«½Äå¬lò¯xµ ¥¸¿µÉ¿ › ¯Ó«å®¿³" ³®®½Ä »²°»-
µÉ¿ › ®"Âå¬lò£ Í·«®½Ä ßl¯ªÄò¯Ó»¬Éµ· « ß°½Ä°²Ä åÕÓ•°Âå 3°²Ä̳Äå´¿
¬§Äþ ¯Ó«å®¿²l⮬¿µ·« »®¿½Äå³°-ÄÕlòÞxåþ ßl¯ªÄ´·«»µ¿½Äþ »®¿½Äå
´·«µÄµÉ¿´·« ò ¯»Þ¿¬x´·«µÄ®½Ä´ªÄå ¯xâß¬ÉµÄ ½;åͧÄÕ{²Ä¬§Äþ
ßµ{±·å»Í¿½ÄÕ ¬-Ä3°¿å³" ³®Õ{½Ä´ªÄ廲þ ¯ªÄµ·-A »°[¯É¿å®½Ä»¬¿ò
¯xµ °;å-°Ä 3°lŒµÂå ²lâ ®§Ä»²´·«µÄ¬¿°;°lþ ¯x âµ·« ÍlÍlÍ·«Í·« •½·³ÄÕ Ó
»²¬¿°l þ ¬-ÄÕ ;¬»´µ{ °-AªÄå°; ÍÓ«å ¬¬Ä^µ¬§Äþ »®¿½Äå Õ·«½Ä å
´·«µÄ¬lò°-AªÄåµ·« ¯x⸿¯x »®¿½Äå¯Ó«å•°Âå »®"¿½Ä»²´·«µÄ¬¿³{±·å´ªÄå
®"·¬§Äþ °µÄ°½Ä嬷«å´·« ò Ì·«å¸§Ä Œµ·¬Ä¸§Ä´°« Ä®½Ä ¯xµ ¥µ_²Ä»¬¿Ä
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
²Â¹Î·«å ïëï

3°²Ä»´{¿°Ä ;ò³§Ä¾{¿þ ßl¯ªÄ»² µ ò ß·³³Ä ¿" ͲÄÕ{µÄ-®¿³®"·´«· ò ¯Ó«å´·«µÄ


¬¿°;þ ߻е´ªÄå »Õ{¿½ÄåÍ·«å®½Äå »¯É廬ɰ;´¿»¬¿ò »ÍåÌ·«å»°å
®»¯å¬§Ä¾{¿þ սľ{¿å¸¿ 3°²Ä®°;»-ò ³§Ä £ ´·« ò ÒÑ ¬ÄÕ³Äå ÌxŒ µÂå
¬´Ñ°Ä´ ѰIJâl ¬¬É¬Ä ¬É¬Ä »¬¿½Äå°²Ä ¬§Ä þ ¼;»°³lò ¯xâ-µ¿åµ
ßl¯ªÄò²¿å¬½Ä •°Âå¯É¿å¬¿°;þ ^µ¿´¿»¬¿ò´ªÄå ßÍÓ«åÕÓ´·«µÄ^µ®
¬¿°;°lþ ¼;µ´ªÄå ß3³l¬³Äå »¬¿ò ³¸«¬ÄÞ xå þ ¯xâµ·« ßl¯ªÄ´ ·«
ª¿ËÄ®·³" ²" åÄ ¯·®µÄ²â l ´x»¬Éµ´ªÄå Õ·«½åÄ »²^µ®¬¿°;þ »®¿½Äå´·« ò³-ÉÓ¬lò
°-AªÄ嬷« òù ³Î·«å³¯¿å°-AªÄ嬷« ò ÌɵÄÕ{½Ä´·« òµ»¬¿ò ¯x³"¬¬ÄÒ·«½Ä¬¿
³¸«¬Ä´ ¿åþ ¯x³ " ´·«½Ä 寷¬¿þ ¯x³"° l ß´"·³Äò ßз²Ä ⻵¿½Ä嬿°;þ
´"·³Äò´Ó«å»¬É »°[¯É¿å´ªÄå ¯xµ»¬¿ò ß®"µÄ®"·¬¿³" ³¸«¬Ä¬¿µ·«åþ
°;å-°Ä3°lŒµÂå²lþâ
¥½·« òÞµ»´å»´¿µÄ»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Äòµ·« ¯¼R ;^µUå³"»°;ò £
´«· ò»¬¿½Ä »3°¿´·«µÄ »¯å®lâþ ¯x»3°¿´ªÄå »3°¿-®¿°;þ ´x»¬Éµ
¯xâÍ·« ß´µ¿å³¬Ä¬½Äå»´¿µÄ ¯»Þ¿Ì¿åÕ·«½åÄ ^µ¬¿µ·«åþ Ì¿åÕ{½Ä
¯´· «Ì¿å 3¾l ŒµÂåµ»¬¿ò ³³Ñ Þxå þ Õ· «½ Äå´·« òµ»¬¿ò ´«°Ä»°å¬§Äþ
´«°Ä»°å®®½Ä ß«°Ä¬¿°lþ ¯xâµ·« ßl¯´·« ³ª-Äз« ò »3°¿^µªÄò°;´¿åþ
¥µ_²Ä»¬¿Ä ³Î·«å³¯¿å³´«°ÄÕ{½Ä°;Þxå¾{¿þ ¼;»°³lò սľ{¿å¬·« ò°l
-ËÄå-¿å^µªÄòþ 3¾lŒµÂå ß³"²Ä߬·«½Äå ´«°Ä´¿´·« ò ާįxµ³{¿å µ{±°Ä
µ·« ߯·ß³"¬3Ä °±¬lò ß³"²»Ä ^µåµ»´å »°åÐx寴lþ µ_²Ä»¬¿Äò߬ɵÄ
µ»´å µ_²Ä»¬¿Ä®¬ · Ĭ¿°;þ ¼;»´å³" ³¯¼R;®½Ä ³Õ·½« Äå^µ²lâ»°;ò¾{£ ¬lþò
¯xµ»¬¿½Ä հij¿³¿®§Äþ
øí÷
¥¸ › 3¾lŒµÂå ¬§Ä¸«¬Ä°;´¿åµÉþ µ´°ÄÍl¾½Ä廬ÉÞ¿»¬É²Àâ
¯µÄ¬Ó»®¿½Ä»¬É³{¿å ÌɵĴ·« òµÉ¿£
´µÄÐ µÄ®ªÄÍ· «½Ä Ìl ©½Ä Õ{´¿¬l ò 3¾lŒ µÂå µ·« »µ{¿µÄ° Él -¿å
»³¿½Ä© ½Ä åµ Í å»3°¿»¬¿ò ´x »¬Éµ ´" ³Ä å^µªÄò´ ·«µÄ^µ¬§Äþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïëî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»³¿½Ä ©½Ä å»3°¿´ªÄ å »3°¿Õ{½Ä -®¿»´þ Õ;¬·« ½ Ä å ßµ{Y ¾´¿ù »Õ_å


¬®.l®lù. ßͬ»3°¿½Ä»3°¿½Ä²â l ´xµ Ò"-Ļ̿½Ä»µ{¿Ä¬²Ä µ´°ÄÍl¾½Äå
-°·« ò®°" ÄŒµÂå ©¬Ä´¿»¬¿ò ³§Ó«Ò«½· Ä-®¿ŒµÂåµ·«åþ ߯¿å³ªÄ峪Äå °;å-°Ä
3°l3 °l ÍÓ°½ÄÞ «¬Ä¯ ·«µÄ²â l ¯xâµ·« §Ä »°[µ ͽÄ- ɧ ÄÒ " -Ä»®¿½Ä Ë»²¬l ò
-°·« ®ò "°Ä²âµ
l ާĴ·³« "µ«· ¯¸¦¿¬ ³3Ð-Ĭ¿°;þ
¥3³½Äå²lâ °;åÕ{°Ä ³´·µ
« Ä´«µ
· Ĭ¿µÉ¿£
̽Ä崵ĵ¿å »³¿½Ä¬½Äµ ß²¿å´¿Ì·«½Ä¬lò 3¾lŒµÂåµ·« ³Ñ·Õ{±·å
³Ç-ÄÕ{±·å »3°¿¬§Äþ ¼²Äß·«å-µÄ³"¿´«°Ä¬lò »³¿½Ä3³½Äòµ ó
¥»¸ò»µ¿½Ä ³½Äå ާĵвĴ¿¬¿¬Ó«å£ ²lâ ©·«½Ä廳å^µ»¬¿ò
3¾lŒµÂå µ ¬¸l¸l ®§Ä ®½Ä å²lâ ¥µ_²Ä »¬¿Ä ÐlÒ·«½ Ä´¿´·« ò »°;ò ¾{¿£ ¬lòþ
´x³¿" ß©¬Äù »¬¿½Äå³"¿ßµÉ°ÄÍ·«¬lò-µ¿åµ 3¾lŒµÂå²lâµ{³" °·«³"²Ä¯É¿å
¬§Äþ ßl¯ªÄòªµ »ÕÉ廬ɵ»¬¿½Ä ¯·°Ä³»¸¿½Ä^µÞxåþ ´x»¬É
µ´ªÄå Þ¿Ìxå´· « ò¬Ó«åþ »½É- »½É² µ»´å ®. ½Ä»²¬l ò 3¾lŒµÂåµ· «
´µÄÐµÄ ®ªÄ ¬·«µÄ Õ·«½ Äå^µù ß®µÄ¬·« µÄÕ ·« ½Äå ^µ²lâþ 3¾lŒµÂå µ´ªÄå
´µÄÌl °·« µÄÍÓ ®"·´ ·« ò³{¿å ß·³Äß¬ÉµÄ Í²Äµ»´å »3°å©§Ä Ì¿åз« ò
-·¬Äµxå¬lòß»µ¿½Ä ³¸«¬ÄÞxåþ ¯xâß»°;½Äå»¬É ß¯½Ä廬ɵ·« »µ_å
¸§Ä »³É帧IJâ l ß®°ÄÌl ³" ¿ ¬©;å©;å ¬¸¿å¸¿å ´«°Ä»²»¬¿ò
¬¿°;þ ¯xâµ·«§Ä»°[µ µ´°ÄÍl¾½Ä匵Âåµ´ªÄå ͧĮµÄ»´¿µÄ
°lÕÓ¬§Äþ ´µÄÌl ¯Ó«å-®¿3°¬Ä¯É¿å»¬¿ò ´³ÄåÌ·°Ä³«²Ä⸽ÄåÕ;寪Ä
»¼[µ«´¿å³Í³¿" ½;宿²lâ »°;½Ä´«·µ®Ä »®¿þ »¼[µ«´¿å³µ ß»°;½Ä
»¬É Þ¿»¬É ÕÓ»²µ{»¬¿ò ³¸« ¬Ä Þx åþ ¯xâ¯¿å ŠµµÄ² µ ß»³
¬²Ä¬§Äþ ¯x³»®ÉåÒ·«½Ä®½Ä µ{±°Ä©¬Ä®¬¿»°;òÍ·«´·« ò §x´«·µÄ®¬¿°;þ
3¾lŒµÂåµ´ªÄå µ{±°Ä ¬-Ĵ߬ɽÄå »®É峧ľ{¿þ ³»®ÉåÒ·«½Ä®½Ä ßÍÓ«å
Ì¿å´·«µÄÍ·«»¬¿ò ³®"·³§Äò ®"·³§Äò »½Éµ»´å½;宿 »°å´·«µÄ¬¿°;þ
¬-Ä´3°ªÄ»ò ¬¿ò 3¾lŒµÂå¬-Ä»§¿µÄ »µ{¿µÄ°-lÉ ¿å »³¿½Ä©½Äå͵«·
»3°åµ°Ä¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
²Â¹Î·«å ïëí

¥Õ½Ä¾{¿å »3Õ¿µÄ®¿²lâ»®Éå´·«µÄ°;´¿åþ µ_²Ä»¬¿Ä»¬¿ò ³»®ÉåÒ·«½Ä


»¬¿òÞxå¾{£ ¬lòþ »³¿½Ä©½Äåµ´ªÄå Ò"-Ļ̿½Ä»µ{¿Ä¬²Ä -°·« ò®"°ÄŒµÂå
»3Õ¿µÄ®¿²lâ »®Éå§xÍ«»· ¬¿ò ¯»Þ¿»¬Éâ¯É¿å¬¿»°;òþ »®É峧ÄÍ«»· ¬¿ò
3¾lŒµÂåµ ó
¥Õ½Ä¾{¿å¯É¿å»®Éå´·« ò »¼[µ«´¿å³µ »°å³"¿³¸«¬ÄÞxåþ µ{±°Äµ·«
°·«µÄÍÓ»°å´·«µÄþ ßÕ«´¿°·« ò´"ªÄò³§Ä£ ¬lòþ
»³¿½Ä©½Äåµ 3¾lŒµÂåµ·« §Ó«¬¿ ³§Ó«¬¿ÌµÄ ͽÄ-ɧÄÒ"-Ä»®¿½Ä
-°· « ò ®" °Ä ŒµÂ å ¯xâ´µÄÌl »®¿µÄз« ò °l -·¬Ä»´¿»²»¬¿ò 3¾lŒµÂµ·« »½É
»3Õ¿µÄ®¿ ´É§Ä´É§Ä°l »°å´·«µÄ¬§Äþ 3¾lŒµÂåµ Õû»-¿½ÄòÍ·«¬lò•°Âå
Ìɵįɿ嬿 »¼[µ«´¿å³Íµ·« ³¸«¬ÄÞxåþ ̽Ä崵ĵ¿å »³¿½Ä¬½Ä
͵·«°;þ »³¿½Ä¬½Äµ´ªÄå 3¾lŒµÂ婬Ĵ¿µ¬ªÄåµ µ´°ÄÍl¾½Äå
ŒµÂ åµ· « ³{µÄ -·µ{»²¬lò ¯x³¸«¬Ä ´¿åþ »¼[µ«´¿å³Í »°;½Ä Ì¿å
¬¿´ªÄå ¯x߯·Í·«»¬¿ò »½É»3Õ¿µÄ®¿ 3¾lŒµÂå´µÄÌl ̪Ļò °å´·«µÄ
¬§Ä þ
¥¯ªÄ³·²Ä峌µÂåÍ ³¬²Ä³®¿²lâ ßÍÓ«å³ÕÓÕ{½Ä´«· ò°; ß-ĵ·«®¿£
´·« ò»¬¿½Ä հĬªÄ¬ªÄ²âl »3°¿¯É ¿å´·«µÄ»¯å®lâþ 3¾lŒ µÂåµ»¬¿ò
»¼[µ«´¿å³Í ¬²Ä峯ɿ廯å°;Þxåþ »³¿½Ä3³½Äò ß´«°Ä´«°Ä¬lò ¼²Äß·«å
-µÄÌl ©½Ä¯É¿å¬§Äþ
¥ß-ĵ·«-ËÄå-¿å^µªÄòþ ¯ªÄµ´°ÄÍl¾½Ä匵Âå Ò"-Ļ̿½Ä»µ{¿Ä
¬²Ä¬¿ ß-ĵ·«ß¯·þ »½Éµ»´å»3Õ¿µÄ®¿²lâ ßÍÓå« ÕÓ´·«µÄ®³"¿ Ò"»3³¿
´É²Äå´·« ò°;¾{¿þ ©¬ÄÕ{½Äå©¬Ä ß-ĵ·«©¬Ä®®½Ä µ_²Ä»¬¿Ä »µ{²°Ä»¯å
¬§Ä£
³ÕÓÕ{½Ä¬lò°²Ó« â l ³»µ{³²°Ä »3°¿»¬¿ò »³¿½Ä3³½Äò´«· ´x»ßåµ´ªÄå
Þ¿ÕÓÒ·«½Ä³"¿¬lò¬Ó«åþ -µÄ°·«½Äͯɿ啰Âå »½É¯Ó«å Œµ·±Ì«¬Ä»°å´·«µÄ¬§Äþ
3¾lŒµÂå³"¿»¬¿ò ´x¯åÓ« »§¿µÄµ·« ³²¿å³»² ¬®-°Ä §Ó»« ß¿½Ä»3°¿®¬¿

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïëì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

²lâ° l Ð¬Ä Ð¬Ä µ· «»³¿´·« ò þ -« »°;½Äå -°Ä»°;½Äå »½É¬-Ļ̿½Ä ò®" -Ä ®¿µ·«


´µÄÌlÍ«°Ä•°Âå 3¾lŒµÂåµ»¬¿ò Ðl©·«½Äå»®¿µÄ¯É¿å•°Âþ
»³¿½Ä©½Ä嬷« ò¯Ó«å»§¿µÄ¯¿å ¬-Ä»²µ«²Ä 3¾lŒµÂåµ·« ¬»³Ç¿Ä»³Ç¿Ä
²lâ»°;òþ ª»²»-¿½Äå´¿»¬¿ò -°Ä°x-°Ä»´¿½Ä 3Ð-ĵ«²Ä^µ•°Âþ ާįxâ³"
´ªÄå ³»3°¿®l ³»³å®l»¯åÞxåþ ß»¬¿Äµ»´å ³·«åÕ{±°Ä»¬¿ò ´µÄеÄ
®ªÄÍ·«½Ä³"¿ ÍÓ«³· -µ¿å-°Ä³·^µ»®¿ »3°¿°;»¬¿òþ 3¾lŒµÂå ¯ªÄ´·«´«°Ä
¬¬Ä³"²Ä寷®µÄ²â l §Ó«-¿å³·¬lò ¯x¬·« òµ·«§Ä¯x¬·« ò´ªÄå ®"µÄ´·« ò³ÍÓ«å
»¬¿òÞxåþ ³«²Ä⸽ÄåÕ;å¯ªÄ »¼[µ«´¿å³µ·« ¯É¿å»³å»¬¿ò ó
¥³´¿°;Þx廬¿Äþ »¯Õ{½ÄåÍ·«å ¬-Ä´¬ªÄå°;»3°¿•°Âå£ ´·« ò
»3°¿´·« µÄ»¬¿ò »³¿µ« ²Ä^ µ»®¿þ ¬-Ä»§¿µÄ²âl¬-Ä»§¿µÄ »½É
»3Õ¿µÄ®¿- »°å´·«µÄ®°Ó«Õ{½Äå ¬x»²¬¿µ·«µ ®"µÄ-®¿þ »¼;¯ÌɵÄ
-®¿ °·«3Ð-Ä^µ®¬§Äþ
¥»¬¿µÄ › ¯ªÄò3°½Ä´x´ ·³Ä¬¿ÌµÄ 3¾l ŒµÂå´· «ß»µ¿½Ä®âl
ß´·³ÄÕÓ®¬¿ ½;°·«®"µÄ¬¿£
»³¿½Ä¬½Äµ»3°¿»¬¿ò »µ{¿µÄ°Él-¿å »³¿½Ä©½Äåµ ó
¥½;µ °·« Í·«å»¯åþ ¯x¬µ¿´"ªÄò•°Âå »µ{¿µÄ 3°-¿å´¿¬lò
ß»µ¿½Äµ µ´°ÄÍl¾½Äåµ{³" ÕÓ´·«µÄ®¬§Ä´·« òþ ß·³Äµ³·²Ä峯·®½Ä
°ÉµÄ´·« òÍÓ«å³"¿³¸«¬ÄÞxå£
»³¿½Ä3³½Äòµ»¬¿ò ´x»ßåÍ·«»¬¿ò ¯ªÄß»^µ¿½Äåµ·« ´x^µ¿å
¯É¿å³"¿ -·«å ¬§Ä̽İ;®lâþ ßÓŒ µ·¬Ä• °Âå ³{µÄÒ" ¿ŒµÂå ²Â®l»²¬¿µ´É l
´·« ò ¬-ÄÕ É²Ä å³" ³»3°¿Þxåþ »²¿µÄÍӫ廬¿ò 3¾lŒ µÂå µ·«»¬Éâ³" 3Ð-Ä ³§Ä
Í·«•°Âå ¯xâß·³Ä»®"â³"¿ ¯É¿åÌ·«½Ä»-¿½Ä ò»²´·« µÄ^ µ¬§Äþ 3¾lŒµÂåß·³Ä µ
´x»¬Éµ»¬¿ò Þ¿»3°¿¬¬Ä³"¿¬lò´lþ ¯ªÄµ·-Aµ·« ¯x¬·« ò»3°¿´·« ò¯¿
¯·^µ®¬¿µ·«åþ
»² ò-ËÄ®µÄ굀 ¯É¿å»-¿½Äò»°³§Äò 3¾lŒµÂåµ»¬¿ò »°{¿µÄÕ{µÄ
¯¿å»µ¿½Äå¯É¿å´·«µÄ¬¿ »°[µ·« ³´¿»¬¿òÞxåþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
²Â¹Î·«å ïëë

øì÷
»°[´¿³§Äò´¿»¬¿ò ´x¯x»´å°;å ³¯·Ò·«½Ä¬lòßÕ{·²ÄŒµÂåþ ®µÄ
Ò"-°Ä ¬Ä»´¿µÄß^µ¿ ´µÉ§ª Ä Í·«°;»¬¿òþ »³"¿½Ä´«µ· Ĭ¿³" °·²åÄ °·¬Ä
´·« ò þ ´µÄ©;å»Ì¿½Ä ^µªÄ ò´· « ò »¬¿½Ä³" ³3³½Ä ®¬lò ª°;þ 3¾lŒ µÂå µ
¯µÄŒµÂå »Õ;½ÄåÕ{Õ{·²Ä¯¿¯¿»´¿µÄ³"¿ ¯xâß·³Äµ·« ¬·¬Ä¬·¬Äµ»´å
3°²Ä´¿¬§Äþ ÐlÎÓÑå´·« ò ´µÄÌl´ªÄå »½É¬-Ä3°¿å³" ³µ{²Ä»¬¿òÞxåþ
¼;»°³lò »¼[µ«´¿å³Íµ µ´°ÄÍl¾½Äåµ·«»¬¿ò ®»ß¿½Ä »®Éå§x´·«µÄ
¬§Äþ »³¿½Ä©½Ä嬷« ò¬-Ä»¬É ¯xâµ·« »Õ{¿½ÄåгÄ廬¿ò³"¿ ¯x¯·»²¬§Äþ
¼;²lâ°l »¼;¯µ»´å³" »´{¿ò»´{¿ò ®µÄÒ-" Ä°¬Ä»´¿µÄ ¬3Õ¿å¯É¿å»®"¿½Ä
»²´·«µÄ¬¿°;þ
3¾lŒµÂåµ ¬·¬Ä¬·¬Äµ»´å 3°²Ä´¿¬¿»°³§Äò ¯x3°²Ä»®¿µÄ
´¿¬¿µ·« ´·³Ä´·« ò³®Þxåþ ¯x»®¿µÄ´¿¬¿µ·« »Ð¿Ä»µ¿½Ä´«°Ä¬¿
ß®°ÄÌlµ»ÕÉ廬ɰlþ »ÕÉ廬ɵ ´x¯x»´å°;å »¸¿½Ä°Ó«²â l 3¾lŒµÂåµ·«
»¸¿½Ä°Ó «Õ {½Äå ¬x³"³ ¬x¬¿µ·« åþ ¬3Õ¿å 3Ьįɿå3ЬĴ¿»¬Éµ· «
»§¿½Ä§³Äå »¸¿½Ä¬¬Ä¬»òl ÕÉ廬ɵ 3¾lŒµÂåµ·«»¬¿ò Ì«·åÌ·å« •°Âå »¸¿½Ä
¬§Äþ 3¾lŒµÂåµ ´µÄ»Ð{¿µÄ¬Âå•°Âå ß·« òß·« ò´«°Ä»°³§Äò ³®Þxåþ ªŒµÂå
»³"¿½Ä»³"¿½Ä Õ·«å»^µ¿½ÄÕ·«å©"µ²Ä âÍ
l «»· ¬¿ò »ÕÉ廬ɵ °·«»¸¿½Ä»¬¿ò¬¿°lþ
¯ªÄ´ ·« »ÕÉå »¬ÉÌ·« 廸¿½Ä ¬¿µ· «°l »³¿½Ä ©½Ä嬷 « ò µ ¯·´· «µÄ• °Âþ
¯·¯·Õ{½Äå 3¾lŒµÂåß·³Ä»®"â»®¿µÄ´¿»¬¿ò¬¿°;þ
¥»¸ò»µ¿½Ä 3¾lŒµÂå ÌɵÄÕlò-³Äå ´x´·³Ä£
¥»Õ[»²¬¿ ³^µ¿åÞxå´¿åþ Ìɵij´¿®½Ä ¬·« òßÍ·«å³Í·«²â»l ¸ò£
¥^µ¿¬§ÄµÉ¿ ¬ÓÕ;åÍÉlÐɽÄò-³Äå£
»³¿½Ä©½Ä嬷« ò¬-Ä»¬É®âl ©«²Äå¼·«½Äå^µl¯Óµ ª³"¿ ¸·²ÄåÌɵĴ¿
¬§Äþ »ÕÉ廬ɵ´ªÄå ¬»©;»©;²lâ Ì·«å»¸¿½Ä»¬¿ò ß®°Äµ »Õ;½Äå
»Ì¿½Ä^µªÄò^µ¬§Äþ 3¾lŒµÂåµ»¬¿ò ß·³ÄÌlµ»² ¬«¬Ä¬«¬Ä»¬¿½Ä
³´Ñ°Þ Ä xåþ -·¬Ä¬·´
« ¿¬¿²lâ°l »³¿½Ä3³½Äòµ ß·³Äµ·« Õl²â»l µ¿µÄÌ«¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïëê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»´å½;åÕ{µÄ»´¿µÄ ß·³Ä»°[ Õlµ{»¬¿ò³" ß-ij´«°Ä¯xµ ¥¸lò 3¾lŒµÂåù


²½Äò3°„²¿ ²½ÄÌɵĮ"½Äå»´þ Þ¿»ß¿½Ä廲¬¿¬Ó«åù ½;¬·« ò Õl³"²Ä³ÕÓ
Ò·«½Þ
Ä xåþ ¯É¿å£
Í·«•°Âå »ß¿Ä»®¿þ ßl¯ªÄµ{³" 3¾lŒµÂåµ ß·³Ì Ä µl »² °{¿°{¿ ¯´l
ÌɵÄÕ{´¿¬§Äþ
¥ß»Ð ¯·°Ä»²³»µ¿½Äå ´·« ò°; ß-ĵ·«¬·« ò ®¿ »²¿Äþ µ_²Ä»¬¿Ä
»¬¿½Ä尲İ;¬§Äþ ¼Â³"¿ ßµ{Yþ »®¿ò »®¿ò£
Í·•« °Âå ̮ӻ°;µÄµ»² ßµ{YÌ°« ŒÄ µÂåµ·« ´"³åÄ »°å¬§Äþ »³¿½Ä©½Äå
¬·« ò¯Ó«å»§¿µÄ¯¿å »^µ¿½Ä¯É¿å•°Âå ßÌ«°ÄŒµÂåµ·« ´"³Äå^µªÄò´·«µÄ^µ
¬§Äþ ¯ªÄßÌ«°ÄŒµÂæµ·« ާį§ x x³"¿¬Ó«åþ Þ¿´«°®Ä ³"²Ä峯·¬¿²lâÞl
©½ÄåÌ®Ó^µ¿åµ ÌɵĴ¿¬lò 3¾lŒµÂå®lⴵȵÂåµ·« »³¿½Ä¬½Äµ ¬«¬Ä²Àâ
η«µÄÕ{´·«µÄ¬§Äþ
¥»¸ò»µ¿½Ä Þ¿³"»3°¿³»²²lâþ ÌɵÄÕlòþ ³½Äåµ´°ÄÍl¾½Äå´ªÄå
¬·« ò³´·«Õ{½ÄÞxåþ ¬·« ò°·«µÄÍÓ ¬·« ò3°²Ä»°å£
¥»²¿µÄ»¬¿ò µ_²Ä »¬¿Ä ®"½Ä å»°å°;ò³§Ä ß-ĵ·«¬·« ò®¿þ »´¿
»´¿Í§Ä ¯ªÄ¸¿µ·« Õû§xÌ¿å^µ°;Uåþ µ_²Ä»¬¿Ä › »¸¿ ߻У
¥ß¸É¬Ä ß¸É¬Ä ß¸É¬Ä£
ß·³Ä »³"¿½Ä»³"¿½Ä³ªÄ峪Äåµ»´åÌlµ 3¾lŒµÂå߻Юlâ »Õ{¿½ÄåÍ·«å
¯Ó ß¸É¬Ä¸É ¬Äµ 굀 ¬· «µÄ ÌÉ µÄ´ ¿¬§Äþ 3¾lŒ µÂå µ лߵ· «
-·«å®·³¸
Ä ²Ä²â l »²¿µÄµ·« ´"ªò^Ä µªÄ¬ ò §Äþ ß®°ÄÌlµ ´x¯«åÓ »´å»§¿µÄ
µ´ªÄå ´µÄÒ"°· ÄÜ¿¬Ä³Âå ¬©½Ä婽Äå²lâ ÌɵĴ¿µ«²Ä^µ•°Âþ ®°ÄµÉµÄ
´xŒµÂå U嬽Ļе´ªÄå ß®°ÄÌlÍxÍxªÓªÓ ³´«°Ä^µÐ·« ò »¬¿½Äå°²Ä
¬§Äþ ßµ{±·åß»^µ¿½Äåµ·« ³²µÄ´½Ä廬¿ò ¯x®"½åÄ »°å³§Ä »3°¿¬§Äþ
»³¿½Ä©½Ä嬷« ò ޿͵Ĵ«°Ä®³"²Ä峯· 3Ð-įɿ嬧Äþ ¯ªÄ»µ¿½Äòµ·«
ÍÉlÌ·«å ÍÉlη«µÄ´«°Ä®½Ä´ªÄå »°ÕÓ³§Äò»µ¿½Äþ ¯xâß3°-Ä µ·«§Äòß3°-Ä
3Ð-įɿåU峧Äþ »²¿µÄ»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Ä ®"½Äå»°å°;ò³§ÄÍ·«¬¿µ´ªÄå
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
²Â¹Î·«å ïëé

ާĻ¬¿ò ³" ®"½Ä 峧Äò »µ¿½Ä³¸«¬ÄÞxå þ ³»¬¿Ä¬Í ¯xâлߌµÂå


߯µÄÌɵįɿ宽Ļ¬¿½Ä µ·«§Äò»^µ¿½Äò´·«´·« 3Ð-ÄU峧Äþ ´xŒµÂ廬É
µ´ªÄå »¬¿½Ä尲Ļ²»¬¿ò »³¿½Ä©½Äå´ªÄå ßÌ«°ÄŒµÂåµ·«°l ͬÄÕ²l
ÍÉl§x´·«µÄ¬§Äþ
ßÌ«°ÄŒµÂåµ·« 3ЪÄ^µªÄò´·«µÄ»¬¿ò µ´°ÄÍl¾½Äå -°·« ò®"°ÄŒµÂåµ
-·-·ªµÄªµÄµ·« »µ{´·« ò°;þ
øë ÷
ßl¯ªÄß»^µ¿½Äå-Ó«µ·« ³²µÄ´½Ä廬¿ò ¬-Ä®°ÄµÉµÄ´Ó«å ¯·µ«²Ä
^µ¬§Äþ ¸·«´xµ»³åù ¯ªÄ ´xµ»3°¿²lâ »³¿½Ä©½Äå ¬·« ò´ ªÄå µ·«§Äò
ß®"µÄµ·§ « ÄÕlɯ´·« 3Ð-ij"¿-·«å¬¿²lâ ¯ªÄ߬·½« Äå°l »²´·«µÄ^µ®»¬¿ò
¬¿°lþ µ´°ÄÍl¾½Ä匵Âåµ·«»¬¿ò »µ{¿µÄ°Él-¿å »³¿½Ä©½Äåµ ß³Äå§x
´·µ « Ĭ§Äþ »³¿½Ä¬½Ä²â l »³¿½Ä3³½Äòµ«· ½;宿- ߳Äå´·µ « Ä®¬¿Í·«»¬¿ò
¯ªÄ-°·« ò®"°ÄŒµÂåµ ¬-Ļ̿½Ä²â»l 3Õ¿µÄ®¿ µ{¯É¿å¬¿»°;òþ ¼;»¬¿½Ä
3¾lŒµÂåµ»3°¿»¯å¬¿þ
¥µ_²Ä »¬¿Äµ ÐlÒ· «½Ä ®½Ä ¯x ¬·« ò° ·«µÄÍÓ»¬É 3°²Ä»°å³´· « ò° ;¾{¿þ
¯ªÄßµ{Yµ µ_²Ä»¬¿Ä©§Ä®¬¿ Ò"-Ļ̿½Ä»µ{¿Ä°;¬§Äþ µ_²Ä»¬¿Ä
®¬¿ ¬-Ļ̿½Ä®ò -" ®Ä ¿Í·»« ¬¿ò µ_²»Ä ¬¿Ä©¬ÄÕ»´Ç¿ò´µ ·« ®Ä ¬lò¯»Þ¿
»°;ò£ ¬lòþ ¯xµ»¬¿½Ä ³"²Ä»²¯´·«´·«þ ¬µ§Ä»½É»°å©§Ä^µ-¬³Äå
Í·« ®½Ä ¯x© ¬Ä• °Âå ¯¿åŒµÂå ާįx ³" »°å©§Ä ³"¿³¸«¬Ä°;Þxåþ »½É
»3Õ¿µÄ®¿²lâ ß»Õ{¿½Ä®³´¿å´·« ò ´·«Õ{½Ä߿匵Âå¬lò »³¿½Ä©½Ä嬷« òµ°l
»´¿Þ¯¿å»µ¿½Ä»¬É 3Ð-įɿ宻¬¿ò¬§Äþ ¬-Ä»§¿µÄ¬-Ä®¿-Â
ÍÓå« ´·«µÄ®¬òl »³¿½Ä¬½Ä²â l »³¿½Ä3³½Äòµ ÕÓ¯¿°;»¯å¬§Äþ »½Éß³Äå§x
´·«µÄ ®¬lò »³¿½Ä©½Äå ®lâ³·²Ä å³ ¬½Ä¬½Ä³¿µ»¬¿ò Íx´· « ò »Í¿½Ä ò´·« ò
³Íӫ廬¿òÞxåþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïëè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥»¯Õ{½ÄåÍ·«åù »¡³»°Éåµ·«µÄþ ´·³Ä-®¿ ª¿-®¿ ®"¿å´É²åÄ ´·« ò»¬¿Äþ


»½Éß´·³ÄÕÓ´·«µÄ®¬¿ »¬¿Ä»¯åþ Õ«»¬¿ò ¯½Äå »Õ{å»¬É »ªØ¿Ä»¬Éµ«·
½;ò ß´¿ß»´Ç¿ÄÕ· «½Ä 嬿²lâ ߬x ¬x °l þ ½;°; ßÍ-Ä ß´·³ÄÕ Ó ®¬¿þ
ß·³Äµ´x µ·«»³¿½Ä©½Ä嬷« ò³{¿å »µ{¿µÄ°Él-¿å´«°Ä»²•°Âå ªÓòÕ{µÄ»¬¿òþ
¯ªÄ3¾lŒµÂå°;å-°Ä ´·³¬ Ä ¬Äª¿¬¬Ä³²" Ä寷®µÄ²â l ¯ªÄ²¹Â η«å°;å-°ÄŒµÂå
µ·« §Ó«¬¿ ßÓò°;®l⻬¿Ä£
¼;»°³lò ´x»¬Éµ»¬¿ò ß³"¬Äß»¬å³{¿å ®"·^µ³§Ä̽į´¿åþ
»©å°;»¯å®lâþ 3¾lŒµÂå³·« ò ß®°ÄÌl³3³½Ä®½Ä ó
¥»¸ò»µ¿½Ä ³½Ä嬷« ò3¾lŒµÂå³{¿å ³»¬Éâ³·Þxå´¿åµÉþ ½; Õ·«½Äå-®¿
®"·´·« ò£
¥³»¬ÉâÞxåµÉþ ½;»¬¿½Ä °·«µÄ»¸¿½Äå»¬É »®¿½ÄåÕ{½Ä´·« ò ¯ªÄ
»µ¿½Äòµ·« »³Ç¿Ä»²¬¿£ ²lâ ®"¿»²^µ»¯å¬¿°lþ ާįµ x Þ¿»3°¿»²
»² 3¾lŒµÂå®lâ °;å-°ÄŒµÂåµ»¬¿ò ÌxÌxß²Äåß²Ä匵Âå²lâ ¸·«¬«²åÄ µß¬·«½Äå
°;°lþ ´x»¬Éµ´ªÄå 3¾lŒµÂåµ·« »³Ç¿Ä3³l»³Ç¿Ä»²^µ¬¿°lþ ¯ªÄ®°ÄµÉµÄ
µ»´åµ´ªÄå 3¾lŒµÂå³®"·´·« ò³3Ð-ÄÞxåþ 3¾lŒµÂå޵ĵ´ªÄå ¯ªÄ®°Ä
µÉµÄµ»´å ³®"·´·« ò³®3°²ÄÞxåþ 3¾lŒµÂåµ»¬¿ò µ»´å»¬Éµ·« -¬«²Äå
»²¿µÄ¬«²Äåþ »ÕÉ廬ɵ·« »3Õ¿µÄ¬«²Äå ´"²Ä⬫²Äåþ »µ_嬫²Äå »³É嬫²Äåþ
´xŒ µÂå »¬Éµ·« »¬¿ò 3¾lŒ µÂ åµ ÌªÄò µ· « ³-ËÄ å-¿å¬¿þ ¯ªÄ´x»¬É
¬-IJªÄ岪Äå²lâ ´¿°¬Ä¯µÄ^µU峧ÄÍ«¬ · ¿ ¯x¯·»²¬¿µ·«åþ 3¾lŒµÂå
µ»¬¿ò »°{¿Ä»°{¿Ä°lþ
³»¸¯Â³¹w¦½Äåù îððî Õ«Ò"-Äù ¦²Ä²©;®Â´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

°«´
· µ
«· ¿åÕ{°Ä³{¿å
¯ªÄµ»´å³»´åµ·« ³»µ{å´·« ò »Õ[^µ¬§Äþ ´x°Ó«µ հĪصÄ
ªØµÄ »¯å»¯åµ»´åþ °·²Ä´·«µÄ¬¿µ´ªÄå ßη«å-«µ»´å »Ì¿½Ä
̿寴¿å ³"¬Ä®¬§Äþ 3³½Ä´«µ · Ä®®½Ä »´»Þåßµ{Y з«åÎ·å« Ð¿å®¿åŒµÂå
²lâ³´·«µÄ»ß¿½Ä Þl•³Âåµ»´å´·« ÌɵĻ²¬lò ÍÓ°½Ä -«-ªÄåµ»´åµ
³»µ{å®lâ µ·«§Ä°·«½ÎÄ «°°Ä Ó«´¿. °lþ ާĻ¬¿ò ^µªÄò´«µ · Ä^µªÄò´·«µÄ ¼;³{±·å²Àâ
Õ{ªÄå°lþ ¯xâ-¬·«½Ä̽İ;®lâþ ÌÞµɽÄåµ{§Äµ{§Äµ·« ¬·«¬·«µ{-ĵ{-Ä
°;»ß¿½Ä ©¬Ä̿嬬Ĭ§Äþ з²°Ä•³Â嬷«µ»´å ¬®"°Ä®"°Ä -Â嬬Ä
¬¿µ´ªÄå ³»µ{å®lâ ¸²Ä°;°lþ ÍÓ°½Ä ²Â»3Õ¿µÄ»3Õ¿µÄµ»´å»¬É
´É½Äò°{Ó»²¬¬Ä¬lò ÍÓ°½Ä°;å°;å²lâ ß3³l¬³Äå 3°Ó±å»²¬¬Ä¬¿µ´ªÄå
Õ{-Ä-®¿»µ¿½Äå¬§Ä »3°¿°;»¬¿òþ з«¯ÂЬįÂÒ·«½Ä¬¿ù ®"°Ä®"°Ä°{¿°{¿²lâ
¯É¿å¬¬Ä´¿¬¬Ä¬¿µ»¬¿ò ³{±·åη«å´·«µÄ¬§Ä´·« ò»¬¿½Ä »3°¿®³´·«
°;°lþ ¯xâß»³µ´ªÄå ¼;³{±·å°lþ
¬-ÄÕ;µ ³»µ{å߯µÄµ·« µ_²Ä³ »³å^µªÄò»¬¿ò ͧÄòÒ"-ÄÒ"-Ä
®"·• °Â´ ·« ò »3°¿¬¿°lþ ¼;»°³lò ´x»µ¿½Äµ»´åµ ߸²Ä ⻯廬¿ò
¬µ§Äòµ·« »µ{å½"µÄµ»´å¬-Ä»µ¿½Ä²â»l ¬¿½Ä ¬x»²¬§Äþ °;å°;å
´{¿å´{¿å®"¬ · lò ¯xâÕÒR¿µ·§
« ²Ä â l ß´·µ
« ¬
Ä »´{¿³®"»· °³§Äò ³»µ{åµ»¬¿ò
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïêî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¯xâ»Õ;½Äå»°[µ °l3°±¬Ä»¬¿½Ä匵Âåµ·« ¸²ÄÕ{µÄ»µ¿½Ä廵¿½Äå²lâ Ì·²Äå


¬¬Ä»²°;•°Âþ ¬-ÄÕ;¬»´ °l3°±¬Ä»¬¿½Ä匵Âåµ·« ´µÄ´¬ . •Ä °Âå °·µ
« Í
Ä Ó
³{¿å»¬¿½Ä »®»²¬¬Ä»¯åþ Õ{·² ÄÕɽĵ·« µ·«½Ä¬É§Ä°Ó«µß- °lµ»´å
Ò"-Ä»-ò ¯Ó«å»-òµ·« Û®¿³ ®µÄ»®¿³ÑŒµÂå´·« ßÍ-į»Þ¿³{±·å ̪Ļò °å°Ó«
ßÍÓ«å ¬µ§Äò©;®½Äò°l¯ªÄ ³·²Ä峌µÂå¬-Ä»§¿µÄ´·« ´«°Ä¬¬Ä µ·«½Ä
¬¬Ä ®"´ · ·«µ¬
Ä ¿³"þ ¼;µ·«^µªÄò®½Ä ³»µ{å®lâ ß»¬Éâß^µÓ±µ·« ³"²Äå´·« ò®
Ò·«½Ä°;¬§Äþ
³»µ{嬷« ò¯¿åß³· ¯¿åßл¬Éµ ³O»´å®lâ »²®¿¯-Ĭ-ÄÕ«
3Ð-Ĭlò µ²Ä»¬¿ÄŒµÂå ß»²¿µÄÞµÄ 3Õ³Äåµ ß¯-ĻͿµÄ Ì¿å¬lò
¬·«µ¬ Ä ²Ä廬ɮâ l »µ{¿ÞµÄ³"¿ µ·«§Ä°·«½Ä¬lµ»´å»¬É²â l »²^µ¬§Äþ
½;嵲Ļ-¿½Ä åµ·« »³å¬½Ä »Í¿µÄ Ì¿å¬lò ¬lµ»´å»¬ÉÍ·« »¬¿ò
»µ¿½Ä廵¿½Äå³É²Ä³É²Ä Õ·«½ÄÕ·«½ÄÕÓòÕÓò»¬¿ò ³¸«¬ÄÞxåþ »²3Ð-ÄÎÓ« »²»²^µ
¬¿þ ¬lµ»´å ß»¬¿Ä ³{¿å³{¿åµ ³3°½Ä¬¿^µ¿´· « ò ß»¬¿Ä òµ· «
»¸¿½Ä廲^µ°;•°Âþ µ²Ä -°Äµ »¾¼;¼·«µÄ»¬Éù 3³µÄη« ½ÄåÕ{±Ó°«¬Ä»¬Éù
»®µ²Ä-ɲåÄ ÎÓ«»¬Éµ ¬l»²¿µÄ»Ðå²lâ ¬-Ä͵Ĭ-Ä-°Ä¬ªÄå »®¿»ÌÉå
»²¬§Äþ ¬lµ»´å»¬Éµ·« ^µªÄò´·«µÄ®½Ä ß²¿åµ »´å̰Ĭ·«µÄ
3³½Äò3³½ÄòŒµÂ廬ɮâ l ß®·°»Ä ß¿µÄ³¿" հĵ°« µ
Ä «°µ
Ä »´å ©°Ä-½Ä廲^µ¬¿
³{±· å»°;ò þ ¯x»àå°·« ½Ä ½;åµ²Ä Ìlµ »®¹§µÄ »¬É^ µ¿å ¬-ÄÕ ;¬-Ä®Ó
°ÉµÄÌ´¿¬¬Ä¬lò ½;å^µ½Äå³{µÄÍ²Ó ÂŒµÂ廬ɵ´ªÄå ¯x¬·« ò²â l ާĴ«·
³"µ·« ³Í·«½Ä¬¿°;þ µ²Ä-°Ä³"¿ ¬-Ä°½Ä¬ªÄå ÌÂåÌÂå®"·»²¬lò ¯-Ä»3Õ¿µÄ
°½Ä 3Ð5»´{¿Ä»´{¿ÄŒµÂåµ»¬¿½Ä ³»µ{嬷« ò²â l Þ¿³" ³°¬Ä¯µÄ¯´·³« {±·å
հĬ½Ä嬽Ä宧Äþ »3Õ¿µÄ¯»§¿½Ä廲¬lò ¯-Ä»3Õ¿µÄ°½Ä µ·«½ÄåÐ{¿å
µ·«½åÄ ²¿å»¬Éµ ¯x¬·« ò¬lµ»´å»¬Éµ«· ³´Ñ°³Ä »3Õ¿µÄ ½Ó« ò^µªÄò»²¬¿
³{±·å°;þ
³²µÄ »-¿»-¿ ½;岿®Â»´¿µÄÍ· «® ½Ä ³»µ{å®lâ߯Ó-¿-¿µ
¬·«µÄ¬²Ä廬É^µ¿å³"¿ -xå-xå®"®"µ»´å ÌɵĴ¿¬¬Ä¬§Äþ ¬Õ{±·âµ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
°·«´·«µ¿åÕ{°Ä³{¿å ïêí

¯x»ß¿Ä´·«µÄ³" »Õ[©§Ä¬¿®"·¯´·«ù ¬Õ{±·âµ´ªÄå ªU嵬ªÄåµ


Œµ·±³"¿Ì¿å^µ¬¿´ªÄå ®"·®âþl
¥»¸¿¯ªÄµ °l¯ªÄù ½Õ{·°Ä»°;½Äå¯ªÄ ›£
¥§x^µUå³´¿å › °l3°±¬Äù ½Õ{·°Ä»°;½Äå › °x°x»ÒÉå»ÒÉå ›£
¯ªÄß¯Ó µ µ_²Ä³ß°;ß©½Ä ¬·«µÄÕ²Äåµ´x »¬Éß ¿å´Ó «å µ·«
ß·°®Ä ¿Ìз« ò µ°{¿µ¯Â °«¬ÄÒå·Ñ ´·µ
« ¬
Ä ß
lò ¯Ó°;°lþ ³»µ{å߯Ó^µ¿å¬¿²lâ
µ_²Ä³´ªÄå ß·°Ä®¿Ìl ͵ĕ°Â妷³Ä³§xÒ·«½Ä»¬¿ò°;Þxåþ Õ{µÄÕ{½Äå´·«´·«
´xå´lÌ®»¬¿ò¬¿°;þ ߯ӻ°{¿µÄ¬¿²lâ ´x°;»°{¿µÄ¯¿É 嬬Ļ¬¿ò
Õ{µÄÕ{½Äå»Õ[Ò·«½Ä³" »¯Õ{¿¬¿µ´¿åþ Þ¿°l3Ð-Ä3Ð-Ä ³»µ{åµ µ_²Ä³
᪐ µÄ»¬¿ò ÒÑ·å -µÄ² ¿®Â¬-Ä´ Ó« å´·«°;°l þ ¯x¬·« ò ³"¿ ²¿®Â³®"·»°³§Ä ò
»¯Õ{¿¬§Ä »3°¿°;»¬¿òþ
øî÷
³²µÄÕ½Äå ®"- IJ¿®Â °¬Ä©²Ä åµ{½Ä»´¿µÄ °l3 °±¬Ä»®¿½Äå ®¿µ
3°²Ä´¿®½Ä µ_²Ä³¬·« »ò ²¬lò¬µ«· ÄÕ²Äå»°[µ·« ³»µ{å ¬µÄ´¿¬¬Ä¬§Äþ
Þ¿®§Ä ³¸« ¬Ä°;Þx åþ ާįx Þ¿Õ·« ½Äå ³´l Í·«• °Âå ¬µÄ´¿¬¿°;þ
»Õ_å»-åµ»´å»¬É²â l -·«Ì·«½åÄ »²¬lò ²¿å¯§Ä-°Ä»°[µ ÍÓ°½Ä»¬Éµ·«
´µÄ²â¯ l °Ä¬½Ä®½Äå ¬-ÄÕ;¬-ÄÕ; µ_²Ä³®lâ ¾¿¸Â®»¬Éµ·« µx´«°Ä»°å
»²¬¬Ä¬¿´ªÄå ®"·¬§Äþ µ_²Ä³¬·« òßÕ²Äåµ ß»°[ÍÓ«åÌ°Ä ß´§Ä
¬ªÄò¬ªÄò³¿" Í·»« ¬¿ò ³»µ{嬷« »ò ²¬lò ¬lµ»´å²lâ ¬ªÄò¬ªÄ´ ò «· 3Ð-Ä»²
¬¿»°;ò»´þ ³²µÄ´½Äå´·« ò 3°¬½Äå¬ÓÕ;å Ðɽò´ Ä µ·« Ä•°Âå ½Ó« ^ò µªÄò´µ«· ¬ Ä ¿²lâ
³{µÄ Ò"¿Õ{½Äå ÍÓ« »²^µ®¬¿°;þ ¯ªÄ»¬¿ò´ ªÄå µ_²Ä ³²lâ ³»µ{åµ
ß»°[»ß¿µÄ ß· ³Ä ²Âå Õ{½Äå ù ¼;³" ³¸« ¬Ä »Ì¿½Ä´ ·«µÄ ß·³Ä²ÂåÕ{½Ä å
Í·«°;»¬¿òþ ß-¬«²Äåµ»¬¿ò ßÕ²Äå»´åͧÄ-®"·¬lò ¬·«µÄ¬²Ä廬É
»°[µ µ_²Ä³µ·« ³»µ{åµ ¯¬·Ì¿å³·°Ó«³®°;Þxåþ ¬-Ä®µÄ µ_²Ä³µ·«
»µ{¿½Ä婬Ä-µ «Ó »´å²lâ »¬É´
â µ «· ®Ä ¬l»ò ²µ{³" ³»µ{åµ ßÓ^ò ¯¬lò³{µÄÒ¿"
»´å²lâ µ_²Ä³µ·« ÒѬÄ͵Ĭ§Äþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïêì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥»^¯¿Ä › Í®¿³µ »µ{¿½ÄåÍ®¿³´¿å£ ¬lþò


µ_²Ä³µ 3°Ó±å3°´·«µÄ»¬¿ò »µ{¿½Äå 3Õ½Ä廬¿½Äåµ·« µxÍÉl®½Äå
´·µ « Ä°·« ò®¿µ µ_²Ä³²lâ ³»µ{å սij½Ä¯¿É 宬¿°;þ µ_²Ä³ »µ{¿½Äå¯É¿å
Õ{·²³Ä ¿" ³»µ{å ߿廲¬¬Ä¬§Äþ »µ{¿½Äå3°²ÄÕ{·²µ Ä {»¬¿ò´ªÄå ³»µ{å
µ ¬¿Î·«åÌ·°Ä ´¿»-¿½Äò»²¬¿°;°lþ ¯ªÄ»¬¿ò ¯x²âµ l _²Ä³ ÕûÕû
ÍÓ®« ¯´·« 3Ð-Ä»²¬¿°;þ µ_²Ä³®lâ -µÄÞÂåµ·« ¬¿Î·«å»°[µ ßͽÄå³"¿
Ì·²Äåµ·«½Ä»°å®½Äå ß®ªÄ´lò»²¬¬Ä¬lò ¯xâ³{µÄ©²Äåµ ß»®¿½Ä»¬Éµ·«
µ_²Ä³ ЬĴ·« ò®°;¬§Äþ »µ{¿½Äå»²ß®É§Ä µ»´å»¬É¸¿ Í®¿³
¬-Ä»§¿µÄÍ®·« ½Ä »´å-¿åÕ{-ÄսĮ»µ¿½Äå³"²Äå ¯·^µ¬¿ µ_²Ä³¯·¬¿
»°;ò þ Í®¿ Í®¿³»¬É µ´ªÄå »µ{¿½Ä å»²ß®É§Ä µ»´å»¬Éµ· «
µ·«§Äò¬°ªÄòµ»´å»¬É´·« »ß¿µÄ»³ò^µ®¬¿°l³¸«¬Ä´¿åþ ¯ªÄ
¬·«µÄ¬²Ä廬ɳ"¿®"·¬lò ßÕ²Äå»´åͧÄÌlµ³" µ_²Ä³µ·« ³»µ{å°·«Õ½Ä
¬¿µ´ªÄå µ_²Ä³µ »µ{¿½Ä åÍ®¿³µ»´å³· « ò´·« ò ´¿å´· « ò µ_²Ä³
»¬É廲³·»¯å¬§Äþ »²¿µÄ»¬¿ò µ_²Ä³»¬É嬿 ³"²Ä»²¬¿°;°lþ
ßl¯ªÄ»²¿µÄ ³»µ{帿 µ_²Ä³Í ¬µÄ¬µÄ´¿•°Âå ¯xÒ·«½¯ Ä ³Ç
ß·³Ä ß´«°Ä »¬Éµ·« µx´ «°Ä»°å»¬¿ò ¬¿°;þ ¬Ó3 ³µÄ- ªÄå µx ´"l¬¿ù
߳ѷµÄ¯É²Ä»°å¬¿ù ß·«åÕÉµÄ °²Ä嵲Ļ¬É »Íå»^µ¿»°å¬¿³{±·åµß-ù
¸·«²¿å ¯ªÄ²¿å »Æå»3°å©§Ä»°å¬¿ßÍÓ«å»°;òþ ^µÓ±®¿µ{®¿ ßµ«²Ä
´«°»Ä °å»¬¿ò¬¿°;þ ³»µ{å ³´¿®½Ä»¬¿½Ä µ_²Ä³µ »³Ç¿Ä»²¬¬Ä•°Âþ
´¿®½Ä´ªÄå ÍÓ°½Äз«åη«åп宿å²lâ°;°lþ ˯Ç-įÂå»´¿µÄ®"·³§Äò ³{µÄÒ¿"
µ»´åµ»¬¿ò 3°Ó±å´·« òþ
¥»Æå»®¿½Äå-¿å®¬¿ ³´É§°Ä ;Þxå Í®¿³®§Äù -¿å»¬¿Ä°»l Æåµ
¬-Ä3°ªÄµ·« »3Õ¿µÄ®¿»µ{¿Ä¯É¿å•°Âþ »µ¿µÄªØ½Äå½Õ{·°Äµ »ÆåÌl³"¿
¬-Ä3 °ªÄ Ò" -Ä®¿ò ½;å꤀ ù ©§Ä »Æ嵯¿ ¬µÄ¬¿°; Í®¿³®§Äþ
»®¿½Äå»Æåµ{»¬¿ò ¯·°Ä¬µÄ´·« ò3Ð-Ĭ¿³¸«¬ÄÞxåþ Þ§ÄòÒ"§Ä´«°Ä³"¿
¬«²Äå Í®¿³®lâþ ´x»¬Éµ µ_²Ä³¬·« ò͵  »² ß-·¬Ä¯¿å ¯Óå« Í§Ä¯¿å
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
°·«´·«µ¿åÕ{°Ä³{¿å ïêë

©§Ä- ¿å^µ¬¿³¸«¬ÄÞ xå þ ß-·¬Ä з «å ¯Ó« åͧÄз« å ©§Ä -¿å^µ¬¿þ


µ_²Ä³µ´ªÄå »®¿½Ä廲µ{ ´µÄ͵ »´Ç¿ò³®Þxåþ Õ;¬·«½Äå»´¿µÄ
ß3³¬Ä³µ{²Ä¬¿»°;ò Í®¿³®§Ä£
¬-ÄÕ; ¬-ÄÕ; Þ¿¬-ÄÕ²É Äå³" ³»³å®Þl²â l µ_²Ä³µ·« -·¬Ä´·´ « µÄ®
»3°¿»²¬¬Ä¬lò ³»µ{å®lâ»´¯Óµ µ»´å¬-Ä»§¿µÄ®âl »´¯Ó³{±·å
³¸«¬ÄÞxåþ ¯xâ»®"â³"¿®"·»²¬lò µ_²Ä³µ·« ß¿åµ·«å¬ŒµÂå ®"½Äå3°»²¬¿
³{±·å´ªÄå ³¸«¬Þ Ä xåþ ¯x²â l ®É§Ä¬¬
x ²Äå¬x¬-Ä»§¿µÄµ·« »°;ò»°;ò°;å°;å
ß¿´° ¯´t¿°-µ¿å »3°¿»²°Ó«³{±·å°;þ µ_²Ä³µ´ªÄå ¯x ßl¯´·«
»3°¿¬¬Ä¬¿µ·« ß»´åß²µÄ Ì¿å®»µ¿½Äå³"²Äå ß-µ ³¯·Õlò¬¿
ß³" ²Ä°;°l þ »²¿µÄ»¬¿ò³" ¯xâ-µ¿å»¬É¸¿ ¯xâÞ©Ìlµ ´¿¬¿°;
´¿å´·« ò ¯¬·Ì¿å³·¯É¿å¬¿°;þ
³»µ{åß´«°Äµ ³²µÄ °l»®¿½ÄåÌɵÄÎÓ«¬½Ä³µ°;Þxåþ ª»²¬·«½Ä
°l»Šµå ´ªÄ»¬¿½Äå®»¯å¯¬lòþ °l3°±¬Ä¯ªÄ»¬Éµ ³{¿å»¬¿ò ª»²Ì·
»-¿½ÄòÒ· «½Ä¬lò°l¯ªÄ »®¿½Ä宬¿°l¬lòþ ³»µ{å®lâ Í¿´»- Ю±³±¬·±²
̽İ;®lâþ
¥´x»¬Éµ ³²µÄ»¬¿ò ¸«¬¬ Ä °· ¬Ä¬· §x-¿å´·µ « ^Ä µ¬¿ Í®¿³
®lâþ ª»² ß´«° Ä3°²Ä °·« µÄ ÍÓ°;´¿³" µ_²Ä³µ·« °l з«å »°å¬¿»´þ
®®½Ä•°Â嬿°lù µ_²Ä³µ»¬¿ò ¯É¿å»¬¿½Ä宬¿»°;ò»´£
¯x³·« ò ³»³¿Ò·«½Ä³°³ÄåÒ·«½Ä ³²µÄµ »®¿½ÄåÕlò¬lò ß·³Ä»°;µÄ»-òµ·«
ª»²¬-Ä»Õ;µÄ ̰įɿåÒ·«½Ä»´3Õ½Äå´·« ò µ_²Ä³ -ËÄå-¿å³·»¯å¬§Äþ
¯ªÄ^µ¿åÌlµ µ_²Ä³ ß´«°Ä»¬Éµ·«´ªÄå µx³·»ß¿½Ä ´¿µx»¯å¬¿
°;þ ³»µ{帿 ߮ɧIJâ³l ´·«µÄ ¯ÉµÄ´µÄÕ{µÄÕ{¿¯xµ»´åÍ·»« ¬¿ò
µ_²Ä³µ´ªÄå ¯»Þ¿µ{³·¬§Äþ ´x°¯ «Ó µ
É ÎÄ ¬
«Ó ½Ä³µ°;Þxåþ ³»µ{åµ
³{µÄ-·»®´ªÄå ߽ij¬²Ä¬¬Ä¬¿°;þ ¬-ÄÕ;µ µ_²Ä³¬·« ò¦²Â廳¿½ÄÒ"Ó
ß°{½Äå»3° »®¿½Ä-Ó«-µ!5µ»´å»¬É ¼Â¦·«½Äåµ°Ä•°Âå ß´"ͽÄз« ò »3³ß·«å
µ»´å»¬É µ°Ä»µ{¿Ä»Æåµ ©§Ä´¿»¬¿ò Í·«½µ Ä ß·«å»¬É ³µÉl»ß¿½Ä
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïêê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»µ¿µÄÎ«å· »¬É ÕÓ̪Ļò °å´·«µ¬ Ä §Äþ ¼;µ·«3³½Ä»¬¿ò ³»µ{åµ »3³ß·«å


»¬É µx¯§Ä»°å®½Äå ó
¥Í®¿³ù »µ¿µÄη «å»¬É Þ¿´«° ÄUå³" ¿¬«Óå ù ³´«° Ä´· « ò ®" ·®½Ä
µ_²Ä³¬·« òß·³Äµ ^µµÄ»¬Éз« ò ˵{½Äå´«°ÄÕ{½Ä´·« ò£ ¬lòþ
µ_²Ä³Í·«®½Ä»¬¿½Ä ¯ªÄ´·«-·¬Äµxå³{±·å Ð{¬ÄÕ²l »°[³·³"¿ ³¸«¬Ä
°;Þx åþ µ_²Ä³µ ¥§x¯É ¿å»´£ Í·«»¬¿ò ³»µ{åµ Õ{µÄÕ {½Äå°l
»µ¿µÄη«å»¬É ¬-ijǽĬ-Ä-³µ{²Ä »°Éâ§x¯¿É å»´®lâþ ¬-ÄÕ;¬»´
µ_²Ä³ ³ß¿å´·« ò »Æ峯ɿåÒ·«½®Ä ½Ä ³²Âå³»©åµ »Æåµ»´åÍ ³»µ{åµ·«
´.¬Ä®¬§Äþ -¿®ÉµÄ°·«½åÄ µ»´å»°[ »Æå-¿®½Äåµ»´å »®å»°å´·µ « þÄ
³»µ{åµ Þ¿¬-ÄÕ«³" ³µ{²ÄÕl ò»-®Þxåþ ¬-ÄÕ;¬»´ ¯xµ ´· «¬¿
̵Ļ¬¿½Ä °·«´·«µÄ»¯åþ
¥Í®¿³µ ½;åÕx ³" ¿´· «µÄ¬¿»²¿Äù ß-·¬Ä¯¿å Ò"-Ä®¿¬lòþ
ß»µ¿½Äµ »¯å»¯åµ»´å»¬É þ ¼;²lâ µ_²Ä ³ ¦´¿å¾Â 姿å½;å
©§Ä´¿Õlò¬§Äù ´¬Ä´·«µÄ¬¿³" ¾²ÄåÌl Ð{¬ÄÐ{¬Ä´åx ´·« òþ ߯¿å´ªÄå
¬-Ä ¬§Ä Í®¿³®lâþ »^µ¿ÄÌ¿å´ªÄå »µ¿½Ä嬧Äù Õ{µÄ -¿å´ªÄå
Õ{±·´·«µÄ¬¿³"£
ßl¯´·« ³»µ{å°;þ »Æå¯É¿å»°å´·« ò ¯xâµ·« ³«²Äâз«å»°å®½Ä ³»ßµ·«
3°²Ä»°å¬¬Ä¬¿´ªÄå µ_²Ä³¯·Ì¿å»¬¿ò ¯xâµ·«»°å®¬¿ ©³Ä寿®
¬§Äþ »µ{¿½Äå¯É¿ å®ù ß·³Ä³ ѵ· -A»¬É ´ «° Ä®ù ¬3Õ¿å´x ³Ñ»®å»¬É²À â
´Ó« åÕ{¿Î·«µÄ»²¬l òµ_²Ä ³ß¬ÉµÄ»¬¿ò ³»µ{åµ µx»Ð¿Ä»´¿½ÄеÄ
µ»´å´ªÄ師¬Äù µ_²Ä³®lâ ߻пĻµ¿½Äåµ»´å´ªÄ師¬ùÄ ´µÄÍlÉ
°Ó« åµ»´å Í·«° ;»¬¿ò þ ß»²^µ¿´¿»¬¿ò´ ªÄ å ³»µ{åµ·« µ_²Ä³
¯Ó»§¿¦ËÄ3Ð-ij·¬¿´ªÄå °;¬¿»°;òþ ÌxåͲÄ嬿µ ¯ªÄ°´x»³Éå
°´x»¬¿½Äµ»´å¬-Ä»§¿µÄ®â l ÒѬĵ Ìɵĵ{´¿¬¬Ä¬lò -µ¿å
´Ó«å»¬Éµ»¬¿ò µ_²Ä³ß¬ÉµÄ -¿Ìl »°Ìl ³»¬ÉâÐxå¬lò ß»¬Éåß3³½Ä
»¬É³{¿å´¿å´·« ò»¬¿½Ä »¬Éå³·»²¬¬Ä¬§Äþ ¬-ÄÕ;¬»´´ªÄå »3°¿
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
°·«´·«µ¿åÕ{°Ä³{¿å ïêé

Õ{½Ä®¿ »¬¿½Ä-ËÄ»®³® »3°¿»²¬¬Ä¬§Äþ ®É¿Ìl ®°ÄÌlµ ^µ¿å´¿¬lò


¯¬½Ä崬Ĵ¬ÄͬÄͬĻ¬É´ªÄå °;®lâþ
øí÷
¥³»µ{å › ¯ªÄ»² ò ¬§Ä»-¿°;´¿åþ °l3°±¬Ä»®¿½Äå ³¯É¿åÞxå
´¿å£
¬-ij²µÄ»¬¿ò µ_²Ä³»¬¿½Ä 3°¬½Äå¬ÓÕ;å»¬É ³ÐɽÄò®»¯åÞxåþ
»-¿»-¿-Âå-Âå°l ³»µ{å »°;µÄÕ{´¿¬§Äþ ßµ{Y з«¯ÂЬįÂù ÍÓ°½Ä
Þl•³Âå-«-ªÄå²Àâ -°Ä•ÐÂå•ÐÂå ³»µ{å°Ó«-Óµ ²¬Ä¯³Âå°Ó«3°½Ä»¬ÉÌlµ ´x®.½Ä
»¬¿Äµ»´å²l⻬¿½Ä ¬x»²»¯å»¬¿ò¬§Äþ
¥ß¸Âå › ßΫ°3Ä °½Äå´·« ò Í®¿³»® ›£
³»µ{åµ »3°¿»3°¿Í·«Í·«²â°l l µ_²Ä³´µÄÌlµ ¬Ó3³µÄ-ªÄåµ·«
ÍÉl§x •°Âå ´"l»¬¿ò¬¿°;þ µ_²Ä³µ»¬¿ò ¯x»3°¿¬¿µ·« Ð{¬ÄÕ²l ²¿å
³´ªÄ´·«µÄ°;Þxåþ Þ¿³{¿å »3°¿´·«µÄ¬¿°;´·³Äò»°;ò»´þ
¥Þ§Ä´·« › ³»µ{å£
¥ßΫ°Ä3°½Ä廬¿ò › ß®½Äå3°±¬Ä¬¿»°;ò Í®¿³®lâþ ß»³ ªµ
ß»^µ¿»¬É ³¬®¿å¬µÄ´·« ò¬lòþ »ÍåÕ²Äå»3°å®»¯å¬¿þ »¬¿Ä»¯å
¬¿»°;òù µ_²Ä³ ¬-Ä®½Äå°l 3°±¬Ä´·« òþ ß»³òß®½Äå³3°±¬Ä´·« ò »¬¿Ä»¯åþ
»-¿»-¿-Âå-Âå ³»3°¿»µ¿½ÄåÞxå´¿åù »3°¿»µ¿½Ä寴¿å»¬¿½Ä ³¯·°;
Þxå Í®¿³®§Äù Ð¬Ä › Ð¬Ä ›£
³»µ{åµ ¬Ó3³µÄ-ªÄå η«åµ· « ¼xåÒ"-Ä´Ó« å^µ¿åªØ°Ä •°Âå Þ«®¿å-½Ä
޵Ĵª " Äò ´µÄß°« ÄÕ{»²´·«µÄ»¯å®lâþ µ_²Ä³µ»¬¿ò ³»µ{åµ·« Þ¿³"
3°²Ä»3°¿³»²»¬¿ò°;Þxåþ ¼;³{±·åµ ÕûÕû ^µ¿å®»¬¿ò η«å»²¯´·«
»¬¿½Ä 3Ð-Ä»²•°Âµ·«åþ ³»µ{å߻е ̽Ä崪Ļ°;µÄ¬§Ä´·« ò »3°¿
¬§Äþ ´µÄеĮªÄÍ·«½Ä»¬É³"¿ »°;µÄ®¬¿ ³{¿å¯¬lòþ ß-ĵ·«ŒµÂåµ
ß·³Ä»Ì¿½Ä°{µÄ µ»´åÒ"-Ä»§¿µÄ²â l ß·³Ä³"¿ µ°Ä»²¬¿°;þ ß-ĵ·«

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïêè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

´¬Ä²â l ß-ijµ ^µÓ±®¿µ{Þ³Äå´«°¬ Ä §Äþ ³»µ{å»ß¿µÄµ µ»´åµ


Ò"-Ä»§¿µÄþ ¬3°Ó±¬³ŒµÂå®"·¬òl -¿åß·«åµ·« ³»µ{å°; ©·«½åÄ Ì·²Ä廲®»¬¿ò
¬¿°;þ µ_²Ä³´ªÄå »µ{¿½Äå¯É¿åз« òµ·-A ´Ó«å°³Äå®»¯å¬¿Í·«»¬¿ò
³»µ{å²lâ ¯ªÄò̵İ·« •°Âå -µ¿å´µÄ ÍÓ« ³µ{³·»¬¿ò°;Þxå þ ¼;»°³l ò
³»µ{å®lâ °l¯ªÄ ½Õ{·°Ä»°;½Ä寪ÄÍ· «¬lò ߯ӵ»´å³^µ¿å®»¬¿ò
µ_²Ä ³ -·¬Ä³»µ¿½Äå3Ð-ij·¬§Äþ µ_²Ä³ß¬ÉµÄ ß·°Ä®¿Ìз« ò ÒÑ·å-µÄ
²¿®Âµ»´å ¯Ó°¬Ä3°¬Ä¯É¿å¯´·«»¬¿½Ä ÕÓ-¿å´·µ « ij°· ;»¯å®lâþ ®µÄ
¬-Ä°¬Ä»´¿µÄ»²»¬¿ò µ_²Ä ³ ß·°Ä®¿µ³Ì»¯åսij"¿°l ³»µ{å
»ß¿Ä¯Ó ^µ¿å®3°²Ä¬§Äþ
¥»¸¿¯ªÄµ °l3°±¬Ä ½Õ{·°Ä»°;½Äå °x°x»ÒÉå»ÒÉå ›£
߯Ó-¿-¿µ»´åµ ¬·«µÄ¬²Ä廬É^µ¿åµ»² -xå-xåßµÄßµÄ
µ»´å »°[´¿3°²Ä°;°»µ¿´¿åþ µ_²Ä³ ÒÑ·å-µÄµ»´å ާįx³{¿å
3°½Ä »°å´·«µÄ¬¿°;´·³ Äòþ °l»®¿½Äåµß3°²Ä ³»µ{嬵Ĵ ¿»¬¿ò
µ_²Ä³ µ ¬Õ«¬Ä¬® »³å^µªÄò³·¬§Äþ
¥³»µ{å › ¼Â»² ò °l»®¿½ÄåÌɵĬ§Ä»°;ò£
µ_²Ä³ Þ¿µ·«»³åÕ{½Ä¬¿´lÍ·«¬¿µ·« ³»µ{å ¯»Þ¿»°;µÄ°Ó«®
¬§Äþ ÎÑ°Ä°É»²¬l ò ¯xâ»Õ;½Äå µ·« ¬¾{½Ä å¾{½Ä嵫¬Ä®½Äåµ µ_²Ä³µ·«
3°Ó±å^µªÄò´·«µÄ»¯å¬¿°;þ -µ¿å´Ó«å»¬É »®ÉåÕ{§Ä»²¬¿³{±·åþ
¥¸·«»´ › ´¿´¿ Í®¿³ µ_²Ä³3°³§Äþ ¸·«å › ½;åµ²ÄÌ·°Äµ
ß·³Ä³ªÄ峪Ä匵Âå»´ù »¬Éâ´¿å Í®¿³£
3°¬½Äå»°;µÄ²¿åßÌ· µ_²Ä³´µÄµ·« ÍÉl»Õ[¯É¿å¬lò•°Âå ½;嵲Įâ l
¬-Ä޵ĵ³Äå Õ°Ä»©å»©åµ »®²Ó»Õ{寫¬Ä °{Ë»Ä Ì¿½Äß³· Ä»¸¿½Ä匵Âåµ·«
´µÄªØ±·åÌ·«å3°¬§Ä þ µ_²Ä³ »³åÕɲÄå µ ¬3Õ¿åù ³»µ{å3°»²¬¿µ
¬3Õ¿åþ ¯x Þ¿µ·«Í·«´·«¬¿°;´·³Äòþ »®µ²Ä¬-Ä޵ĵ ß·³Ä¬²Ä廬É
^µ¿å³"¿ °{ËĻ̿½Äß·³ÄŒµÂåµ »¬¿Äò»¬¿Äòµ·« 3³½Ä¯¿°;¬§Äþ
¥ß½Äå › ß½Äå › ßl¯ªÄß·³ÄŒµÂåµ Þ¿3Ð-į´l£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
°·«´·«µ¿åÕ{°Ä³{¿å ïêç

¥ß·³ÄŒµÂåµ Þ¿³"³3Ð-Ä°;ÞxåÍ®¿³®lâþ µ_²Ä³µ 3Ð-Ĭ¿°;£


³»µ{åµ ³{µÄÒ"¿µ»´å 3°Ó±å̿宽Äåµ ¯x⮽Äެĵ·«´ªÄå
¯xⴵĻ¯å»¯åµ»´å»¬É²â l °«¬Ä3°»²»¯å®lâþ µ_²Ä³³"¿ ¯x²â»l ²®¬lò
ßÕ{·²µ Ä »´å¬·«½åÄ ³"¿ ¬-ij{±·å»¬¿ò »°{¿Ä-®¿»µ¿½Ä嬧Ĵ·« ò ̽Ļ²³·
¬§Äþ µ_²Ä³¬·« òÞ© µ_²Ä³¬·« ò ߯·«½Äåß©·«½ÄåÌlµ -·¬Ä¬½Äåµ{°Ä³Ñ³{±·å
»¬É ³»µ{嬷« ò³"¿ ³®"·Þxåþ ¯x¬·« òÞ©µ ®"·®½Ä-¿å³§Äù ³®"·®½Ä ³-¿åÞxå
Í·«¬¿µ´Él®½Ä Þ¿-·¬Äß»Ò"¿½ÄßÐÉâ³l " ³ÕÓ®¬¿µ»¬¿ò µ_²Ä³¬·« ò̵Ä
¯¿°;¬§Äþ
¥ßl¯ªÄß·³Äµ »½ÉÌ«¬Ä »°å¬§Ä Í®¿³®lâþ µ_²Ä³®lâ °l3°±¬Ä
»Ð¿µÄ¯ªÄß³· Ä°;þ ¸·«¬²« åÄ µ»¬¿ò µ_²Ä³¬·« ò »½É¯¿É å§x®½Ä ³»°åÞxåþ
³§Ó«´·« ò»´þ »²¿µÄ»¬¿ò µ_²Ä³µ °l3°±¬Äµ»´åù ½Õ{·°»Ä °;½Äåµ»´å
°·« °µÄ ̪Äò»°å•°Â å ¬3ЪÄå3ЪÄå®½Ä å ¯É½Ä å§x®¬¿»´þ ßÕ«»¬¿ò
¯x¬«· òµ »½É¬·«å²lâ °·«µÍ Ä Ó¬-Ļ̿½Ä Ì«¬Ä»°å´·«µÄ´«· ò µ_²Ä³ °l3°±¬Ä
»¬¿½Äå »Õ;½Äå»°[3°²Ä¬½ÄÒ½·« ¬ Ä ¿ Í®¿³»® ›£
³»µ{åµ·«^µªÄò®½Äå µ_²Ä³ ß»¬¿Äòµ·« -·¬Ä³»µ¿½Äå3Ð-į¿É å³·
¬§Äþ ¯x³{¿åµ·« ߬·«åߪɲÄâ»°åз« ò ¯xµ-•°Â å ®½Äå ´·«µÄ®¬¿µ·«°l
³»µ{åµ ¹«û§ Ä »x ²¬l°ò «°Ó ;þ µ_²³Ä µ¯¿ 3Ð-Ä»²¬¿°;þ ³»µ{åµ»¬¿ò
ާĴ·«³"»¬¿½Ä ÕÓ-¿å®°Ó«³»°[°;Þxåþ ®½Äòµ{µÄ»²´·«µÄ°Ó«³{¿å»¬¿òþ
¥»²°;Uå › »½É¬·«åµ ާĴ«Í · °Ä®¬¿´l£
¥»^¯¿Ä › ¬-Ä»² òµ·« ½;å꤀ ¯É½Ä å¯É½Ä å¯É¿ 宬¿ ß®µÄ
Ò"-Í Ä §Ä¯½É åÄ •°Âå®½Ä ß®½Ä廵{»®¿þ »²¿µÄÌ°Ä»´å®µÄµ ߬·å« ¬ÉµÄ
Í°Ä®¬§Äþ -«-«»°;½Äå Ò"-Í Ä §Ä²â»l ´å®µÄÍ·«®½Ä •°Âå•°Âþ ´·«Õ{½Ä»¯å®½Ä
»²¿µÄÌ°Ä §xΰӫ lþ »½É¬·«åµ µ·«µÄ¬§ÄÍ®¿³®lâþ •°Âå•°Âå»°{¿µÄ»°{¿µÄ
»´ù »°å®¬¿µ´ªÄå ³¯·¯¿Þxå£
³»µ{åß»3°¿ß®Í· «®½Ä ߬·« åµ Ò"-Ä® ¿»°;òþ µ_²Ä³µ»¬¿ò
³»µ{å®lâ »½É¬å«· µ µ·µ « ¬Ä §Äͬ «· -òl µ¿åµ»´åß»°[³"¿ ³»µ{³´ªÄ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïéð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

3Ð-ĵ{²Ä®-ÄÕlò¬§Äþ ³»µ{å®l⠬ɵIJªÄåµ·« ¬3ЪÄå3ЪÄå²lâ³" µ_²Ä³


¯»Þ¿»°;µÄ´¿³·¬§Äþ ³»µ{åµ »Æå¬ÉµÄ ¬ÉµÄ¬¬Ä»²°;»®¿
´¿åþ -Âå°É¿å»®å-¿ß«°Ä»¬É³"¿ ЬĮ¬lò ä¯x³²¿ µ·«§Ä³¯¿# øÉ·²ñ
É·² ͬ®¿¬»¹§÷ Í·«¬¿³{±·å ̽İ;®lâþ

øì÷
¥ßÓ³§Ä»´åù »^µ¿µÄ°;•°Â»¬¿Äò ù »²¿µÄ ³µ-¿å»¬¿ò°;Þxå
ß»³®lâþ ßÓ³§Ä»´å ²¿¬§Ä»¬¿Äòþ ß»³ò »^µ¿µÄ°;•°Â ßÂå › ßÂå£
ª»²-¿ -¿å•°Âå´·« ³ò " °²Äåµ²ÄÕµ
É Ä»§¿µÄ»¬É»¬¿½Ä ³¯·³åÄ ®»¯å
Þxåþ »ß¿µÄÞµÄ ¬lµ»´å»¬É͵  η«µÄÒµ
" Ľ«¯
· Ó»¬É»^µ¿½Äò µ_²Ä³
»ß¿µÄµ·« ½Ó« ò^µªÄò´«µ· Ä»¬¿ò µ_²Ä³®lâ³»µ{å 3Ð-Ä»²¬¿µ·«åþ ¯xß â »³
µ ¼xåÒ"-Ä´Ó«å^µ¿åÌl¯É½Äå•°Âå η«µÄ»²¬¿µ·« 3³½Ä»²®¬§Äþ »-¿»-¿
µ»´åµ³" µ_²Ä³¬·« ò͵»²Í½Äå¯É¿å¬¿°lù Þ¿³{¿å3Ð-Ĭ¿°;´·³Äòþ
µ_²Ä³ ´ªÄå ³»²¯¿»¬¿òÞ l »ß¿µÄµ· «Í½Äå¯É¿å³·¬§Äþ µ_²Ä³
»ß¿µÄµ·»« ®¿µÄ»¬¿ò ³»µ{å ¯xâß»³®lâ ¼xåÒ"-Ä´Ó«å^µ¿åµ ´É¬Ä»²
°;•°Âþ ³»ßµ ´µÄÌl ¬«¬Ä¬-Ä»Õ{¿½Äåµ·«½Ä̿嬫²Äåþ
¥Þ¿3Ð-Ä´«· ò´l ß»¼[®lâ£
µ_²Ä³ µ °;å-°Ä µ»³å®½Ä å ³»µ{åµ·« ¯xâß »³¬« ¬ÄÕ {µÄµ
»©å»´¿µÄ¬lò»²®¿µ·« ÍÉlÌ«¬Ä´·«µÄ¬§Äþ ³»µ{å®lâ Þl•³Â廵¿òÍÓ°½Ä
-«-ªÄåµ»´åµ·« ¯xâß»³µ ÍÉl»Í¿½ÄòÌ¿å°Ó« »°[¬§Äþ »3°µ{´·« òþ
ÍÓ°½Ä»3Õ¿µÄ»3Õ¿µÄ»¬Éµ ³-«³¯·³Äå²lâ ³{µÄ®ªÄ»¬É²â l »®¿´·« òþ
¥Í®¿³®§Ä › »3°¿³»3°¿Õ{½Ä°;Þxåþ ³»µ{åµ ³·« µÄ´Ó«åŒµÂå
´É²Äå´·« ò°;þ »² ò´§Äµ ¸·«ÞµÄ¬l»¬É¯É¿å•°Âå °·«´·«µ¿å̰Ĭ¿»´ù
»½É¬-Ä®¿ ÎÓÑ寬lòþ 3Ð-Ä®°Ó«³{¿å Í®¿³®§Äþ ¸Âå › µ_²Ä³¬·« ò³"¿
»½É¬-Ä®¿³»3°¿²lâ µ»´å³«²âÐÄ ·«å»¬¿½Ä ³²ªÄ匵Âåþ ¸Âå ›£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
°·«´·«µ¿åÕ{°Ä³{¿å ïéï

³»µ{åß»³µ »3³ŒµÂå»°[ ½«¬Ä¬«¬ÄÌ·«½ÄÕ{®½Äå ½·«»¬¿ò¬¿°;°lþ


³»µ{åµ»¬¿ò ³{µÄ®ªÄ-å »^µ¿½Ä廬É^µ¿åµ ³´Ó«³´l ³{µ©Ä ²Ä廬ɲâ l
µ_²Ä³µ·« ´"³Äå^µªÄò¬§Äþ µ_²Ä³ ¯xâµ·« ß3°-Ä°l¬½Ä®³´¿åù Ò"-į·³Äò
´·«µ®Ä ³"¿´¿åþ ޿͵Ĵ°« ®Ä ³"²åÄ ³¯·»ß¿½Ä°;°lþ ¯ªÄ߮ɧµ Ä »´å
²lâ »½É¬-Ä®¿ÎÓÑå»ß¿½Ä °·«´«µ
· ¿å̰ĵ-¿å¬§Ä Í·«¬lò ³»µ{åµ·«´ªÄå
ß»¬¿Äß^òÓ ¯¯É¿å³·¬§Äþ -·¬³Ä »µ¿½Äå¬l^ò µ¿åµ ®§Ä´ªÄ宧ÄÕ{½Ä³·
°;»¯å®lâþ »½É¬-Ä®¿ÎÓÑå»ß¿½Ä °·«´·«µ¿åÕ{°Ä̰į¬lò´¿åþ 3Ð-Ä®»´þ
¥Þ§Ä³"¿´l µ{²Ä¬lò°·«µÄÍÓù §xÕlò£
³»µ{åß»³µ ÌÞÂ-²lâ ³{µÄ®ªÄ»¬É¯¬ « Ä®½Äå »³å»¬¿ò ³»µ{å
µ ¬lµ»´åÌl©½Ä•°Âå °·«µÄÍÓ»¬É §x»°å¬§Äþ ³{µÄ´Ó«å»¬Éµ»¬¿ò
³»ßò´µÄÌlµ ¬«¬Äµ·« ´"³Äå^µªÄò»²¬¿°;þ
¥¸·«ß·³Äµ·« ½;åͧĻ°å•°Â啰´¿å£
¥»°åÕlò•°Â£
°·«´·«µ¿åµ·« ¬-Ä®¿ÎÓÑå»ß¿½Äµ-¿å»°³§Äò ¯x»°å-®¿®"·¬¿»¬É
µ·« »¬¿ò ³"¬Ä³"¬Ä®® »°å»Ð¿Ä®¬lò ³»µ{åµ·« ß3°-ij ¬½Ä»¬¿òÞl
µ_²Ä³ ß»°[3°²Ä¬µÄÕlò¬§Äþ °·«´·«µ¿åÕ{°Ä ̰Ĭ§ÄÍ·«¬¿ µ_²Ä³
¬·« ò½§Ä½§Äµ¬ªÄåµ µ-¿å²ªÄå°;þ µ_²Ä³¬·« ò½§Ä½§Ä¬«²Äåµ»¬¿ò
µ¿åÕ{°Ä»^µå°;°lþ ÎÓÑå®½Ä µ¿åÕ{°Ä»¬É »°å´·«µÄ®¬¿°l®"·¬¿°;þ »½É²Àâ
»^µå²lâÍ·«¬¿³{±·å ®"·®½Ä»¬¿½Ä ²ªÄ嬧Äþ ßÕ²Äåµ·«»®¿µÄ»¬¿ò µ_²Ä³
ß3°²Ä¯¬½Äåµ·« »-¿½Äò»²¬lò µ_²Ä³®lâսİɲåÄ µ ´"³Ä廳嬧Äþ
¥³»µ{å › Þ¿3Ð-Ä´·« ò ßη«µÄÕÓ®¬¿´l¸£
¥°·«´·«µ¿å̰Ĭ¿ »½É¬-Ä®¿ÎÓÑå´·« ò¬lò»´ù °l»®¿½Äå¬lò»½ÉÌlµ
»²³"¿»°;òþ ³»µ{åµ´ªÄå ³»µ{å°;°lþ °·«´ ·«µ¿å̰Ĭ§ÄÍ· «¬¿
µ_²Ä³¬·« ò½§Ä½§Äµ µ-¿å¬lò߬·«½Äå°l´¿åù ßÕ«¬-ij{±·å´¿å»¬¿½Ä
³¯·°;Þxå£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïéî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ_²Ä³»3°¿´·«µÄ»¬¿ò ¯x µ ®§Ä¬§Äþ ¯x´ ªÄå °·«´·«µ¿å


Õ{°Ä»¬É Ì°ÄÕòlÐåx °Ó«»°[®lâþ 3°¬½Ä婵·« Õ°Ä»½å»½å^µªÄ®ò ½Äåµ µ_²Ä³µ·«
»3°¿»²¬§Äþ
¥ßÕ« »Õ¬Ä µ»¬¿ò ³½Äå ¯¿å ³½Äå ¯³Âå°Ó «»¬É Ì°Ä^µ¬¿»²
³"¿»°;òþ ³½Ä寳ÂåÕ{½Äå¬x®½Ä ³½Ä寿åÕ{½Äå¬x®½Ä Ò·«½Ä¬¿³{±·å̽İ;®lâþ
¬·« ò¬«²Äåµ °·«´·«µ¿å̰Ĭ§ÄÍ·«¬¿ -Âåµ®µÄÞxåÕÉÓÕ{½Äå ¬x®¿¬x®¿
Ì°Ä^ µ¬¿µ·« »Õ[¬¿þ ´²Ä¼²Äù ¹· «å д· °Äù Þ´µÄµ¬Äù µ°Â ,¬²Ä ù
Ì®-Ä°§Äµ±·É ½Äåù µ¿-¬²Ä -¯3нÄò -Âåµ®µÄÞåx ÕÉ³Ó {±·å-Ó«µ«· ßÕ{°Äµ»´å
»¬É3 Ð-Ä »ß¿½Ä µ°Ä»µ{å²lâ ªØ°Ä •°Âå ¯¿å»®°½Ä²âl -ªÄåÌ¿å^µ¬¿þ
-Âåµ®µÄÞxå ¬ÓÍ·°ÄÕ{½Äå¬x®½Ä ¬x»ß¿½ÄÌ°ÄÒ ·«½Ä¬òl´xµ Ò·«½Ä¬¿°lþ
ßÕ« ´ªÄå ³½Äå¯¿å ³½Äå ¯³Âå°Ó« ̰Ĭ¿»°³§Äò °·«´·« µ¿å̰Ĭ§Ä
»Õ[^µ¬«²Äå̽İ;®lâ£
¥»²°;Uåù ßl¼;µ·« °·«´«´ · «· ò Þ¿´·« ò»Õ[^µ¬¿´l£
¥-Âåµ®µÄ¬ÓÍ°· ¬ Ä -ij{±·åµ 3³½Äå-Â宽Äå »µ{寿åηµ
« Ĭ¿³{±·å°Ó«²â l
ÌɵÄÐx嬧Äþ ß¹9´·°Ä´·«µ °·«´·«µ-¿å¬§Ä»Õ[¬¿µ·«åþ ¼;»^µ¿½Äò
»®"å3³²Ä³¿»¬Éµ -Âåµ®µÄ´«· ò»Õ[з« ò յĻ¬¿ò °·«´»«· Õ[^µ¬¿þ ²¬Äµ«·
-Âåµ®µÄ͵Ĭ¿»¬¿½Ä °·«´·«ÍµÄ¬§Ä »3°¿^µ¬¿°l»´£
»²¿µÄ®µÄ»¬É³¿" »¬¿ò ³»µ{å »Æå»®¿½Äå¯Ó ³^µ¿å®3°²Ä°;Þxåþ
¼;»°³lò µ_²Ä³Íµ·«»¬¿ò °Ó«³"²Ä߬·«½Äå°l´¿¬§Äþ ¬Ó3³µÄ-ªÄå µx´"lù
߳ѷµÄ°-Äù °²Äåµ²ÄÕɵĻ§¿µÄ»¬É µx»Íå ´«°Ä»°å3³l°;°lþ µ_²Ä³µ
³»µ{åµ·« »Æå³»®¿½Äå3°²ÄÞxå´¿å´·« ò ¬³½Ä³»³åÞl»²´·«µÄ¬§Äþ
»²¿µÄ³" ³»µ{åµ·« ³«²âÄÐ«å· »°å®½Äå²lâ µ_²Ä³ »³å³·¬§Äþ
¥³»µ{åù Í®¿³»°å¬lò³«²ÐÄâ ·«å»¬É´ªÄå °·«´«µ · ¿å µ-¿å°-Ĭ¿°l
³Ñ¬Ä´¿å£
¥³µ-¿å°;ÞxåÍ®¿³þ µ_²Ä³ ³«²Ä⩧Ä-¿å¬¿°;£ ¬lòþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
°·«´·«µ¿åÕ{°Ä³{¿å ïéí

¬-Ä®µÄ»¬¿ò µ_²Ä³ »µ{¿½ÄåµÌ«¬Ä´¿¬lò -«»^µå»½Éµ»´å


Ìlµ »½É¬-Ļ̿½Ä ³»µ{åµ· « »Æå»®¿½Äåз« ò Ì«¬Ä»°å´·«µÄ¬§Äþ
»°åÕ{½Ä»²¬¿ ^µ¿•°ÂÍ·«»°³§Äò -«»^µå®³" µ_²Ä³´ªÄå »°åÒ·«½Ä¬¿
³Ñ¬Ä´¿åþ
¥³»µ{å › Í®¿³µ ߬·«å»°å¬¿ ³¸«¬ÄÞx廲¿Äù ¯³Âå »Æå
»®¿½Äå3°²Ä´¿®½Ä »¸¿¯ªÄ-«Þxåµ»´åÌlµ·« »½É½;å꤀ ´¿´¿
̪Äòþ ¬-Ļ̿½Ä3°ªÄò¬lòßÕ{·²Ä ®°Ä´·«µÄ»°;ò ¸«¬Ä´¿å£
µ_²Ä³»°å´·«µÄ¬lò ½;宿¬²ÄÒ-" Ä®µ É Äµ«§
· x•°Âå ³»µ{å¬-Ä»§¿µÄ
©³Ä寿߿宲lâ Õ«²Ä»°;µÄ »3°åͽÄå¯É¿å¬§Äþ »²¿µÄ¬-Ä»² ò ³²µÄ
³" ¿»¬¿ò ³»µ{å®lâß¯Ó -xå-xå 3³3³µ»´åµ ¬· «µÄ¬²Äå »¬É^ µ¿åÌl
Ì·«å»Ð¿µÄ©½Ä´¿3°²Ä¬§Äþ ª»²¬·«½Äµ{®½Ä ³»µ{帿 »½É½;åͧÄ
´µÄµÍ«°Ä•°Âå µ_²Ä³ßÕ²Äå»Ì¿½Äòµ »3³ß·«å-«Þxåµ»´åÌl ´¿´¿
̪Äò¬§Äþ Þ§ÄÒ"®µÄ®"·¯É¿å•°ÂÍ·«¬¿ µ_²Ä³µ»¬¿ò ³¬ÉµÄ³·°;Þxåþ
®µÄ³°{µÄ»¬¿ò ̪Äò»²¬¿ »¬É⬿°lþ
¥®"-®Ä µÄ®¯ ·" ¿É å•°Â Í®¿³þ ¸·ß
« ³· ŒÄ µÂåµ»½É´ªÄå »µ{µ¿²Âå°;•°Â£
¬lòþ
¸·«ß³· ŒÄ µÂåµ·« »½É»°å-®¿ µ{²Ä»²»¯å¬¿ µ_²³Ä ¯¬·³Ì¿å³·°;
Þxåþ ³»µ{åµ»¬¿ò ¬-Ä޵ĵ·«´ªÄå °Ó«³"²ÄÍ°Ä»²®¬§Ä ̽İ;®lâþ
ß·³ÄŒµÂåµ·´ « ªÄå Í°Äù »3³-«Þåx Ìl´ªÄå ̪ÄòÍ«»· ¬¿ò ¯ªÄ®µÄ»¬ÉÌl
µ¯Â´½Ä¬ 3Ð-Ä»²°Ó«»°[¬§Äþ
¥¸·«ß·³ÄŒµÂåµ·«»®¿ù Í®¿³Í»®¿ »°å»²®¬¿´¿å ³»µ{å£
¥¸«¬Ä¬§Ä Í®¿³þ Õ;¬·«½Äå ß3³¬Ä»½Éµ·« ß»³ò»°å®¬¿»´þ
ßÕ« ß»³µ ½;òµ·« ß®½Ä寿»°å¬lòþ ß3³¬ÄÌlµ ß»Šµå»µ{»ß¿½Ä
ͰĬlò£
¥»^¯¿Ä ›£
л§¿½Ä å°«Í· «å ^µ³Äå Õ½Äåµ·« ß©¬Ä »®-· «²âl °É ¬Ä ¬·« µÄ »²¬lò
³»µ{åµ·«^µªÄò®½Äå µ_²Ä³ ¯µÄ3°½ÄåÐÉÐÉÕ{´·«µÄ³·¬§Äþ ß3³¬Ä»½É²Àâ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïéì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ß»ŠµåͰį¬lò´¿åþ ¼;Í·« ß3³¬Ä»½É¸¿ ß»ŠµåÍ°Äз« ò 3Ð-Ä»²¬¿


»°;òþ µ_²Ä³³"¿ ³»µ{å»3°¿¬¿»¬Éµ·« -ËÄå-¿å»¬É廬¿®½Äå µ{²Ä®-Ä
Õlò¬§Äþ ³²µÄÕ½Äå »Æå»®¿½Äåù ª»²»Šµå»¬¿½Äåù ß3³¬Äµ»´åµ·«
ÐlÍ
ò °Äþ ³»µ{帿 ß-¿³©Þl ß·°Ä¬²Ä婽Į»¬¿ò³§Ä ½"µ¬Ä -Ä»µ¿½Ä
´·«°;°l´¿åþ
øë ÷
µ_²Ä³ ßÕ²Ä å»Ì¿½Äòµ »3³ß·«å -«Þxåµ»´åÌl µ·« ³»µ{廽É
ާĻ´¿µÄ©½Ä¯É¿å•°Â´l µ_²Ä³ ³¯· °;Þxåþ ¼;»°³lò ³»µ{å®lâ »Æå
»®¿½Äå¯Óµ ³^µ¿å®3°²ÄÞåx þ ¬-ÄÕ;¬»´ ¬·«µÄ¬²Ä廬É^µ¿å вÄÕ²« Ä
¬³Ä åµ-¿å»²¬l ò ³»µ{åµ·« »¬Éⴿ廬Éâ®âþl ¬-Ä Õ;¬-Ä ®Ó µ{»¬¿ò
½;åµ²Ä- °Äµ »®µ²Ä-ɲ Äå ®É µÄ »¬É Õxå´¿åÕxå »²®lâþ ¬-Ä Õ;»¬¿ò
Í²Ä µ¿µÓ «å ŒµÂ åµ·«½Ä•°Â å ½;åµ²Ä Ìl »°;½Ä ´ªÄ»´¿µÄ 3³Ø±°Ä¬lòßÌ·
ͽÄåÕ{ªÄ¬µÄÕ{ªÄ ´«°Ä»²¬lò ³»µ{åµ·« 3³½Ä»¬¿ò Þ¿´«°Ä¬¿´l´·« ò
µ_²Ä³ »³å^µªÄò³·¬§Äþ
¥½;廯µ»´å»¬É »°;»´¿»³{¿»²¬¿µ·« гÄ嬿»´ Í®¿³
®lâþ ½;廯»¬Éµ·»« ¬¿ò µ_²Ä³¬·« ò гÄå´·« ò®°;¬§Ä£
½;廳Éåµ²ÄÌlµ ¬Ð{°ÄÐ{°Ä ´xåÌ´¿¬¬Ä¬lò ½;åß®"½Ä»¬Éµ·«
»¬¿ò ³»µ{嬷« ò ³Ð³Äå©Óò^µ°;Þxåþ ¯ªÄ´«· -ªÄå³´Ó¬ « ¬
lò lµ»´å»¬Éµ
½;åÕ·«åгÄ寬lòÍ·«¬lò ¯¬½Äåß-ß²µ»´å»¬É ߲ĵ{´¿®½Ä ½;å
µ²Ä»-¿½Äå³"¿ »³å¬½ÄÌ¿å¬lò ³»µ{嬷« ¬ ò µ l »´å»¬É ¯µÄÍå«· ®"ª³Ä ¿"
³¸«¬Ä Þxå»´þ ¼;»°³lò ª»²¬·«½Ä µ{®½Ä»¬¿ò ³»µ{帿 »3³-«Þx å
µ»´åÍ ´¿3³l´¿»²¬¿°;þ µ_²Ä³µ ³»µ{åµ·« »Æå³»®¿½ÄåÞxå
´¿å´·« ò ³»³åÕ{½Ä¬¿²lâ°l ¯ªÄ߬·«½Äå »²Õl¬ ò §Äþ
¥´x»¬Éµ ³»µ¿½ÄåÞx廲¿Ä Í®¿³£
¥Þ§Ä´·« ›£

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
°·«´·«µ¿åÕ{°Ä³{¿å ïéë

Ìxå Ìxå ͲÄå ͲÄå ³"¬ÄÕ {µÄÕ{´·«µÄ¬l ò ³»µ{å®lâ-µ¿å»^µ¿½Äò


µ_²Ä³ ³{µÄÕÓ«å°½Äò´·«µÄ³·¬§Äþ
¥¸«¬Ä¬§Ä Í®¿³®lâþ ß»Šµå§x•°Âå »°åÕ{½Ä^µ¬¿ ³¸«¬ÄÞxåþ
µ_²Ä³ °l»®¿½Ä宬¿µ·«°l ^µªÄ»ò ´ù ß»Šµå§x-¿å•°Âå »¬¿½Äå³®»¬¿ò
®"¬
· lòß®½Äåµ»´å ¯x¬·« òÐlò»µ_宬¿²lâ°l °lò°òlµ²« »Ä ¬¿ò¬¿°;°l£
¼;Í·« ³»µ{å °l3°±¬Ä³»®¿½ÄåÒ·«½Ä¬¿ ß»Šµåµ{´·« òÍ·«¬lò¯»Þ¿
»°;òþ ¯x°ß
l ³{±·å³{±·å»´þ ß®½ÄåÐl»ò µ_宬¿ °lµ ò «²¬
Ä ¿°;°lÍ·«¬ò-l µ¿åµ·«
¯x¯Ó«å´·«µÄ¬¿µ·« µ_²Ä³ ßÓò^¯»²³·¬¿°;þ
¥»Æ寪ÄÍ·«¬¿ ß»Šµå³»®¿½Äå®Þxå¬lòþ Í®¿³¬·« ò߻е
»3°¿Ðx嬧Äþ ß»Šµå®¬lòÍ·«½ÄÍ·«®½Ä ´x»¬Éµ ´µÄ½½Ä峩§ÄÕ{½Ä^µ
»¬¿òÞxå¬lþò ß»Šµå²lâ»®¿½Äå¬lÍ ò ½«· µ
Ä «· ß»Šµåµ¯¬Ä¬¿°l¬þòl ß»Šµå
³»®¿½Äå²lâ»°;ò ³»µ{å®lâ£
»Æå»®¿½Äå»Æå©§Ä ²¿å³´ªÄ¬lòµ_²Ä³µ Í®¿³»´¯Ó«å•°Âå
»3°¿»¬¿ò ³»µ{åµ ¬-ÄÕ{µÄ»¬¿ò »¬É¯¿É 廯嬧Äþ ާĴ®·« ½" åÄ 3°³"
²¿å´ªÄ³"¿°;´·³ÄòÍ·«¬lò ³{µÄÒ"¿»´å²lâ°;þ •°Â廬¿ò³" »ßå»ß寵į¿
»´µ»´å²lâ »3°¿¬§Äþ
¥Í®¿³ß»Ðµ °l³»®¿½ÄåÞxå´·« ò°; Í®¿³®lâþ ß»Šµå³»°å3°²Ä
®½Ä´ªÄå »Ð¿µÄ¯ªÄ³3³l³¿" -·«å®»¯å¬¿»´þ ³²µÄ¬«½· åÄ ´³Ä嬵¿
³"¿ µ_²Ä³¬·« ´ò «· °l3°±¬Ä¯ªÄ»¬Éµ ß³{¿åŒµÂ宧Äþ ¯ªÄ´·« »¸¿½Äå»°å
¯-ħx´«°^Ä µ®¬¿°lþ ¼;»°³lò ß»¸¿½Äåµ·« ß°¬Ä»µ{¿Ä´«µ · Ä^µ»¬¿ò
µ_²Ä³¬·« µò ²´Ó³Ìx»¬¿òÞåx þ ß½Äå › µ_²Ä³¬·« ò§x®¬lò°·«µÄ͵ Ó {»¬¿ò
¬-Ä»² ò»´¿µÄ³Í°Ä3Ð-Ä®½Ä ß·³³Ä ªÄ匵Âåµ ¯x¬·« ò-å °É¿å³{¿å Õ{µÄÕ{½Äå
°{µÄ¯¿É 廬¿ò³§Äß ò ¬·½« åÄ °lþ ¯ªÄ»¬¿ò ³Õ{²®Ä Þ l åx þ Í°Ä®¬¿°l Í®¿³
®§Äþ »Šµå¬½Ä¬¿Õ{½Äå µÉ¿Õ{µÄ»¬¿ò£
³»µ{å»3°¿»²¬lò »ÆåµÉµÄ ß»3Õß»²»¬Éµ·« ²¿å»Ì¿½Ä®½Äå
µ_²Ä³»Õ;½Äå»¬É ÎÑ°Ä»ÌÉ廲¿µÄµ{·´¿¬§Äþ ¯x»3°¿¬¿»¬É ¯x»¬Éå
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïéê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¬¿»¬É¸¿ µ_²Ä³ Ì·-°Ä»²¬lò Þ©°¬Ä©²Äåµ{½Ä³"¿ ާĬ«²Äåµ³"


³®"¬· ßòl »^µ¿½Äåß®¿»¬É³¸«¬´ Ä ¿åþ ¯ªÄ߮ɧ²Ä â l ¯ªÄ´ß «· »¬É廬É
Šµ§Ä°å«· Šµ§Ä© 3Ð-Ä»²¬lò ³»µ{åµ·´ « ªÄå Õ°Ä-³· Äå-·³Äå°l ^µªÄ»ò ²³·¬§Äþ
³»² ò¬-Ä»² µ ò »¬¿ò ³»µ{å ßηµ « ÕÄ ®Ó »¯å¯¬lþò µ_²Ä³ »µ{¿½Äå
¯É¿å»²¬«²Äå η«µÄ¬¿Í·«»¬¿ò 3³½Ä»¬¿ò³3³½Ä´·«µÄ®°;Þxåþ ³»µ{å®lâ
»³¿½Ä»´åµ µ_²Ä³-µÄÞÂåµ·« ÍÂ匵·±®½Äå ¯¬½Ä廰嬿°;þ ³»µ{å
µ´ªÄå ®"µÄ´·« ò°´ l ¿åù ³´¿Õ{½Ä´«· ò°´l ¿å»¬¿ò³¯·Þxåþ ¬·«µÄÕ²Äå»°[
¬µÄ³´¿Þxåþ µ_²Ä³µ ª»²Õ½Äå ¬Â¾ÉÂÕ{·²Äµ{»¬¿ò ³»²Ò·«½Ä»¬¿òÞxåþ
³»µ{å ¬Â¾É»^µ¿Ä3½¿»¬ÉŒµ·±µÄ¬¿ µ_²Ä³¯·¬¿µ·«åþ
¥³»µ{å»® › ³´¿»¬¿òÞåx ´¿åù »^µ¿Ä3½¿»¬É ´¿»²•°Â»´£
»³"¿½Ä²³â l ªÄ峪Äå ³»µ{嬷« ¬
ò µl »´å͵ Ìxå¯Ó³^µ¿å®°;Þxåþ
Õû»²»¬¿ò³" ³»ßµ ¦É¬ÄÌ«å· ´.¬´ Ä µ «· ´
Ä «· ò ¬µÄ´¿®¬lò°-«Ó ²Ó âÀ ³»µ{å
¬µÄ´¿¬§Äþ ³{µÄÒ"¿µ»´åµ ³Õ{±·³Õ{ËIJâþl ÍÓ°½Ä»¬Éµ °É»§¿½Äå
»§¿½Äåþ »´»Þåß»ÒÉåßµ{Y з«åη«åп宿å²lâù »®³Õ{±·å ³·«å³Õ{±·åÍ·«»¬¿ò
•½Âå-Â-ß Â ²Óâ³{¿å´ªÄå Ì´·« òþ
¥³»µ{å › °·«´·«µ¿å µ-¿å3°²Ä•°ÂÍ·«þ Í®¿³^µ¿å¬§Ä£
³»µ{åµ µ_²Ä³µ·« ³®l¬®l »³¿ò^µªÄò®½Äå ¯µÄ3°½Äå»¬É Þ¿
»¬É³{¿å Õ{´·«µÄ´«· þò »Õ;½Äåµ»´å½Ó« ®ò ½Äå µ_²Ä³µ·« ³^µªÄÞ ò »l 3°¿¬§Äþ
¥¸«¬Ä¬§Ä Í®¿³ù µ_²Ä³ µ-¿å³·°;¬§Äþ °·«´·«µ¿åÌ°Ä®¬¿
µ_²Ä³ ¯·°Ä»°{¿Ä ¬¿°l þ ßΫ°Äµ¿åµ»´åÒ"-ÄÕ{°Ä ¬x ¯É¿å®½Ä µ_²Ä³
®½ÄÌl ާĴ·«©³Ä寿²ªÄå ©³Ä寿³"²Ä峯·Þxåþ µ_²Ä³ ³µ-¿å®®½Ä
³»²Ò·«½Þ Ä xå Í®¿³®lâ£
µ_²Ä³»¬¿½Ä ´²Äâ¯É¿å¬§Ä þ ¯ªÄ´ · «»3д· ³Ä ò³ §Ä´· « ò µ_²Ä³
̽ij̿åÞxåþ ³"²Ä¬¿»3°¿¬¿µ·«»¬¿ò µ_²Ä³ ©³Ä寿³·°;¬§Äþ
¥³»²Ò·« ½ÄÞxå Í·«»°³§Äò ´³Äå»Þå °l»¬¿½Ä åÕ{•°Â å °·« ´ ·«µ¿å
µ-¿å¬¿¸¿ ³·²Äåµ»´å´«°Ä®³§Äòß´«°Ä ³¸«¬ÄÞxå»´ù ͽÄ3Õ½Ä
³"»°;òþ ¼;²lâ »²-³Äå°;Uåþ ާį»x ¬É²â l µ-¿å¬¿´l£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
°·«´·«µ¿åÕ{°Ä³{¿å ïéé

¥°²Äå»®¿½Äå¬lò »µ¿½Ä³»´å»¬É²â°l ;þ µ_²Ä³²l⠮ɧĬx»¬É»´þ


¸·«ÞµÄ¬lµ ›£
¥Þ§Ä»´¿µÄÎÓÑå´·« ò´lþ ßη«µÄÕÓ®¬§ÄÍ·«£
¥ÎÓÑ å´·« ò ßη« µÄÕ Ó®¬¿³¸«¬Ä° ;Þxå þ Ò· «½Ä¬¿µ Ò·«½ Ä° ;¬§Äù
ß»³µ µ-¿å´·« ò η«µÄ¬¿°;£
°µ¬· µ»´å¬-Ä»§¿µÄ´·« ^µªÄ-½Ä»²¬lò ³»µ{å®lâ³{µÄÒ"¿
³ªÄåª-Ī-ĵ»´åµ·« µ_²Ä³ »½å^µªÄ»ò ²³·¬§Äþ ¯x²ß â l ¬x µ-¿å¬lò
°²Ä寪Ļµ¿½Ä³»´å»¬Éµ´ ·« ªÄå °Ó¬
« x °·«´«µ
· ¿åÕ{°Ä»¬É´°·« l ³{µÄ-Ì
· l
3³½Ä»§¿½Ä´¿³·¬§Äþ ³»µ{帿 ³·Þß»3Õß»²µ·«´ªÄå ¯·ù ³·Þ
³Œµ·±µÄ³"²Äå´ªÄå ¯·®µÄ²âl ¯x Þ¿3Ð-Ä´·« ò µ-¿å®¬¿´lþ •°Â廬¿ò
°·« ´·«µ¿å̰Ĭ¿µ· « µ_²Ä ³ ³Œµ·±µÄ ³" ²Äå ´ªÄå ¯x ¯·¬§Äþ ¼;µ· «°l
³»µ{åµ Þ¿3Ð-Ä´·« ò ¯lŒµÂå³lŒµÂå 3Ð-Ä»²®¬¿´lþ »°{¿Ä´·« òµ-¿å¬¿
°;Í·«¬¿µ»µ¿ ¬µ§Ä¸«¬Ä®â´ l ¿åþ
¥°·«´·« µ¿åÌ°Ä®¬¿ »°{¿Ä´·« òÍ·«¬¿ ¸«¬Ä®â´ l ¿å ³»µ{宧Äþ
Í®¿³µ»¬¿ò »°{¿Ä´·« ò µ-¿å¬¿´·« ò ³Ì½Ä°;Þxå£ Í·«»¬¿ò ³»µ{å
®lâ³{µÄÒ"¿µ»´åµ ¬ªÄ¯É¿å¬§Äþ »Õ;½Äåµ»´å´ªÄå ½Ó« ò¯¿É 嬧Äþ
ÍÓ°½Ä²Â»3Õ¿µÄ»3Õ¿µÄ»¬Éµ´ªÄå ¬ÐÉ¿åÐÉ¿å´É½Äò´·« òþ Õû»²»¬¿ò
¸ÂåÕ²l ¬-ÄÕ{µÄ®§Ä´·«µÄ»¯å¬§Äþ
¥»°{¿Ä´·« ò®§Ä´·« ò´ªÄå ³¸«¬Ä°;ÞxåÍ®¿³®§Äþ µ_²Ä³Ò·«½®Ä ½Ä
ß»³òµ·« »°åÕ{½Ä´·« ò°;þ °·«´·«µ¿åÌ°Ä®¬¿ °l»®¿½Ä宬¿²lâ ³¬xÞxå
Í®¿³®lâþ ß»Šµå³µ{Þx åþ Ò·«½ Ä® ½Ä´ ªÄ å ´µÄ½½Ä åù ÎÓÑå ®½Ä´ªÄ å
´µÄ½½Äå°lþ °·«´·«µ¿åÕ{°Ä̰Ĭ¿³"¿»¬¿ò ß»Šµå³®"·Þx宧ģ
³»µ{åµ·«^µªÄò•°Âå µ_²Ä³ ßÓò^¯´·«µÄ¬¿»´þ ³»µ{åµ»¬¿ò
µ_²Ä³µ·« ³^µªÄò°;Þxåþ ¬Â¾ÂÐÉ ²Ä¯¿å3°½Ä»°[µ »^µ¿Ä3½¿»¬É ¬-ĵɵÄ
•°Âå ¬-Ä µÉµÄ »3°¿½Äå ¯É¿å¬¿µ· « »½å^µªÄò »²»´®lâþ ¯xâ -·¬ÄÌl³" ¿
»^µ¿Ä3½¿Ìlµ ³½Ä å¯¿å ³½Äå ¯³Âå »¬Éµ·« °· «´ ·«µ¿åÕ{°Ä»¬É´·« ò ³{¿å
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïéè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

̽Ļ²¯´¿å ³»3°¿¬¬Ä°;Þxåþ ¯xη«µÄ¬lò °·«´·«µ¿åÕ{°Ä»¬Éµ´ªÄå


¯ªÄ³½Äå¯¿å ¯ªÄ³½Ä寳Â廬ɵ·«åþ »^µ¿Ä3 ½¿µ¬Ä»¬Éµ· «»¬¿½Ä
-·¬Äµxå²lâ °·«´·«µ¿å Ì°Ä»²¯´¿å ³¯·°;Þx åþ ¬Â¾Éµ·« 3°Ó±å^µªÄò»²
»¯å¬¿þ ¬Â¾É»^µ¿Ä3½¿»¬Éµ»¬¿ò »¼Éå»°[´¿´·«µÄù ß·3Ò/¿»µ{¿Ä¦½Ä
»°[´¿´·«µÄù ̵Ä̵ij·«å Uå »°[´¿´·« µÄù ´É½ ij·«å »°[´¿´·«µÄù
Õû»²»¬¿ò ³»µ{å³{µÄÒ¿" µ»´å ¬ªÄ¯É¿å¬§Äþ -·¬Äµxå²lâ °·«´·«
µ¿åÕ{°Ä ̰Ĭ¿»¬¿½Ä ³»µ{åÎÓåÑ ¬§Ä²â l ¬x°;®lâþ
»®.ß3³±»¬³¹w¦½Äåù îððî Õ«Ò"-Äù »³´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

´É²nÄ µ·å

¯ªÄ¬-Ī´Ó«å µ_²Ä³ ³ß·°Ä»¬¿òÞxå´·« ò ÍÓ«å3ЬÄ̿嬧Äþ


µ_²Ä³®lâ ³{µÄ´«åÓ ß·³Ä»¬É¸¿ ߲»®¿½Ä °½Äòµx³Ç½Ä»¬É´·« »¯Éå¬É¬Ä»¬É
Ìô»²•°Âþ ³{µÄ ®ªÄÍ·«¬¿´ªÄå ³®· "»¬¿ò ÞxåÌ½Ä °;®lâþ ½·«®´É² Äå´·« ò
³{µÄÒ"¿¬-Ä3°½Ä´Ó«å´ªÄå ß-Ä•°Âå ´ªÄ»Õ{¿½Ä婳"¿µ ¬-ÄÍ·« ò´·« ò»´þ
з¬Ä¬-Ä©µÄ -ËĬ-Ä©µÄ ´»®¿½Ä»ß¿µÄ ³"¿ •½·³Ä¯µÄ»²¬lò
´xâ»´¿µŒµÂåµ·« µ_²Ä³ ß•°Â嬷«½Ä -ɲÄâÕÉ¿®»¬¿ò³§Äþ »ßå-µÄ»²¬lò
ª®lâ 3ÕÓ±´.¿»ß¿µÄ³"¿ Ò"´åÓ« Õ«²»Ä ²¬lò ´x¯¿å»¬É ާĻ´¿µÄ³{¿å³{¿å
®"»· ²¯´lþ µ_²Ä³®lâ »¯å½§Äµ{ËÄå»3³¿½Äå´"¬lò µP¿µ»´åÌl³¿" »¬¿ò
µ_²Ä³ß°;ß©½Ä Ò"´å«Ó Õ«²Ä´x¯¿å»´å»§¿µÄ ®"·»´®lâþ µ_²Ä³ß²¿å³"¿
ß·° Ä-µÄ»²^µ¬lò µ_²Ä ³®lâÞ©»Ð¿Ä ´x ¯¿å¯Ó« 廧¿µÄµ· « µ_²Ä³
³»¯Õ½Ä ß¿å°;嬮 ^µªÄòÕ{½Ä´¿³·¬§Äþ ß3Ð5»®¿½Ä ´É½Äò3°§Ä»²¬lò
3սĻ̿½ÄÌl³"¿ µ_²Ä³ ¯¿å²l⯳Âåµ ß·°Ä»°{¿Ä´·« òþ ß3°-ĵ½Äå-½Ä¬lò
µ»´å»¬É®âl Ò"´ Ó «å¯¿å³"¿ ß»®¿½Ä»¬É -ɲ ÄåÌ½Ä å¯É¿å^µ•°Â´¿åþ
µ_²Ä³ ³-ËÄå-¿åÕ{½ÄÞxåþ
³½·«ÎÑ·µÄ³·»-з« ò µ_²Ä³ ߿嬽ÄåÌ¿åÍl³"¿°l ¯³Â匵Âåµ »§¿½Ä
§³Äå¯Ó»¬É ¾´Ó« å¾»ÌÉå²lâ ¬-Ä ÞµÄµ·« ´"·³Äò´ ·«µÄ»¬¿ò ¯¿å½§Ä

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïèî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ»´åµ ´²Äâ¯ É¿å¬§Ä Ì½Ä°;®lâþ ®½ÄÞ¬Ä »°[µ ´µÄµ»´å


ͬÄÕ ²l Šµ¯É¿å¬§Äþ »3Õ®½Ä å³"¿ °Ó «Õ{Ì¿å¬lò »-¿½Ä°·« ½Äå»´åµ·«
ÍÉl§x•°Âå µ»´å»¬É»°[ 3ÕÓ±»°å´·«µÄ•°Â廬¿ò 3սĻ̿½Äµ·« ¯¿¯¿
µ»´å³ô´·« ò µ_²Ä³ ß3°½Äµ·« ÌɵĴ·«µÄ¬§Äþ µ_²Ä³¬-įµÄ´Ó«å
Uå-¿å»°å´«°Ä»²µ{ »3Õ¬«ŒµÂå¬-Ä»Õ{¿½Äåµ·« ª¿ÞµÄ»3ջ̿µÄ³"¿
-É° Ä´ · «µÄ¬§Äþ µ_²Ä³ ¸¿ ´x¯¿åÞ©µ·« ³" ¿å§É½ Äå-É ¿ »®¿µÄ´ ¿
Õl¬ò lò¯x°;þ µ_²Ä³®lâ »³É宿°; »3Õ¬-ÄÞµÄ °;³´¿³Ñµ µ_²Ä³Þ©µ·«
ßΫ°ÄÍ«·å ßµ{ªÄ嬲Ļ-ÎÓ³« µ µ_²Ä³®lâ Ò"´Óå« »¯É廬ɵ«·°; ¬-Ä-µÄ
Õ{½Äå »Ð¿µÄÌ«¬Ä»²»¬¿ò¬¿°;´¿åþ
µ_²Ä³¸¿ µ_²Ä³®lâ ³·²Ä峯¿åÞ©µ·« 3³¬ÄÒ·å« ¬²ÄÐ·å« Ì¿åÕlò¯x°;þ
³·²Ä峯¿å¬-Ä»§¿µÄß»²²lâ η«å¯¿å•°Âå -·¬ÄÒ´ " Óå« ÒxåªÓò»²®½Äù Þ©µ·«
®l®l®½Äò®½Äò ®½ÄÍ·«½ÄÍÓ«å3Ð¬Ä ´«°Äµ·«½Ä©Óò¬lò¯¬š· ®"·Õlò®½Ä »²»°{¿Ä-®¿Þ©
¬-ÄÕ«µ·« ®Ò·«½Ä³§Ä´·« ò ̽ÄÕlò³·¬§Äþ ¬-ÄÕ{·²ÄÕ{·²Ä³"¿ ̽Ä3³½ÄÕ{µÄ»¬É
»3°¿½Äå¯É¿å´·³Äò³§Ä´·« ò ާĬ«²Äåµ³" ³»¬É廬¿³·Õlò°;Þxåþ µ_²Ä³®lâ
¯¬š»· ¬Éµ·« »¯³½Äå®lâ´µÄÌl ©µÉµÄß°Ä´·«µÄз« ò ާĴ·³« " ³-ËÄå-¿å
Õlò³·°;Þxåþ ³·«µÄ³l´É²Äå¬lò µ_²Ä³»´ù ßÕ«»¬¿ò ´xâÞ©µ·« ¯ªÄ¬-Ī
¯¿ »²¿µÄÍÓ«åß3Ð-Ä ®"·»²Ð·« ò ÍÓ«å3ЬĴ·«µÄ•°Âþ
¬Ó-µÄ•³·¬Äß-ɲÄåµ ¬²Äå´{¿å»´å»°[³"¿ ß·°Ä»³¿µ{»²¬lò
µ_²Ä³»§¿µ{Ä ¿åÍ µ· « »´Ç¿µÄ¯É¿å³· ¬§Ä þ µ_²Ä ³®lâ¬-Ä ¯µÄ´Ó« å
ß»´òß µ{½Ä òß ® »3Õ¬«®â ß l ¯Ó µ·« ³^µ¿å®»ß¿½Ä Õ°ÄÐÉРɵ»´å
Íô»´Ç¿µÄ®¬¿»°;òþ ¬²Äå´{¿åÍ»®¿µÄ»¬¿ò µ{±·å°{µÄ´Í « l »Þ¿½Ä
¬²Äåµ·« ´"³Äå³µ·½« ³Ä з «· ò Ì·²åÄ ´·µ
« ®Ä ¬§Äþ µ_²Ä³»§¿µ{Ä¿åÕ³{¿ ¬-Ä»²
µ«²Ä °½Ä°²Äå®"¿´·« ò̽İ;®lâþ °;å-°Ä»¸¿½Äå»´¿½Äå°É½Äò•°Âå ß·°Ä»°{¿Ä»²
´·µ « Ĭ¿þ ¯xµ â ·«§Ä»°[³"¿´ªÄå 3սĻ¬Éµ ¬©Â©Â3³ªÄ´·« òþ ®"ª´ Ä {¿å¬lò
¯xâ ®âl ß®°Äß»³¿½Ä å²lâ ³ÍÓ ò¬lò ¬²Ä å´{¿å»°[³" ¿ »3ÕÒ" -Ä»Õ{¿½Ä åµ
¬Él»´¿½Äåµ{´·« òþ »-¿½Äµ»´å 3ÕÓ±»°åÕ{½Ä»°³§Äò ¯xÒ·«å¯É¿å³"¿ µ_²Ä³
-·«å¬§Äþ ¯x Ì·¬Ä´²Äâ¯É¿å³"¿ µ_²Ä³ -·«å¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´É²Änµ·å ïèí

µ_²Ä³»´ ¯xâµ·« ¯·°Ä»´å-¿å¬§Äù ¯·°ÄÕ{-Ĭ§Äþ »3Õ¬-ÄÞµÄ


³°;³" ²Ä寷®µÄ²âl µ_²Ä³ µ·« -Ó«-Ó«³µÄ ³µÄ ´µÄ Ì°Ä»°;½Ä寽Äå®"¿¬l ò
´½Ä»§¿µ{Ä¿å»´þ µ_²Ä³ ³Õ{-ÄÞl»²°;ò³´¿åþ ¯xâ³·Þ»Íɳ{±·å߯·«½Äå
ß©·« ½Äå »¬É ¬¿å3³-ĵ²Ä âµÉ µÄ ^µ¬lò^µ¿åµ µ_²Ä³µ·« ¦É ¬Ä ߬½Äå
´µÄ̰ħxÕ lò¬¿»´þ µ_²Ä³ 3½½Äå ͲĬlò^ µ¿åµ µ_²Ä³®lâ´"°¬lò
³{µÄÒ¿" µ»´åµ·« 3³¬ÄÒå·« ¬É§¬ Ä ¿-É¿ Õ{-ÄÕò®l ¿" ¬§Äþ ßΫ°ÄÍå·« ßµ{ªÄå
¬²Ä´ "¬lò »3Õ¬« ŒµÂ å²lâ µ_²Ä ³µ· « ^µ½Ä² ¿§«§-É¿ °Él´ §Ä¬½Ä ò¬½Äò
´µÄ̰ħxÕlò¬§Äþ µ_²Ä³µ·« ¯-A¿®"·®"· ´µÄ¬Él´«°Äµ·«½Ä »µ_廳ÉåÕlò
¬§Äþ µ_²Ä³´·«³ ·²Äå ³¬-Ä»§¿µÄµ·« Þ¿´· « ò ¯ªÄ»´¿µÄ 3³¬ÄÒ·«å
^µ½Ä²¿Õlò®¯´l Í·« ¬¿ µ_²Ä³ ¬µ§Ä³¯· °;Þxåþ µ_²Ä ³³" ¿»¬¿ò
¯x ⻳¬š¿Ì« ²µÄ ÎÑ·½Ä å³Ñ»ß¿µÄ³ "¿ ß¿åᫎ »¬É 3°ªÄò• з± åÕlò ®¬§Äþ
µ_²Ä³®lâ³·¯¿å-«Þ©µ»´å¸¿ »ÒÉå»ÒÉå»ÌÉå»ÌÉ å²lâ ´Ó «3 ÕÓ ±³Ñ´ªÄ å
®"·Õlò®¬§Äþ
¬-Ä»²µ«² Ĭ-Ä»²Õ²Äå °ÉlÎÓ«³"¿ °½Ä°½Ä°²Äå°²Äå ß´«°Ä´«°Ä•°Âå³"
®´¿¬l»ò ½É-µ»´å»¬Éµ·« ß®µÄ³»¯¿µÄ Ðl³Î·«µÄ²â l µ_²Ä³´µÄ̵ l «·
¯x ßµ«²Äß°Ä®"¿¬§Äþ ¬-ÄÕ ;¬»´ ¯xâß´«°Ä Ìlµ· « µ_²Ä³ ̳½Äå
´·«µÄ°·« ®ò ½Ä ›
¥³½Äåµ´ªÄåµÉ¿ù ´·«µ³Ä ´¿°;²lâÍ·¬ « ¿ ³®Þxåù ß-ĵ·« »ÆåÌl
³"¿¬½Ä ¬-ÄÕ«Õ«©§Ä-¿å´·«µÄ®½Ä •°Â嬿°;°lþ ³½Äå ¬-ÄÕ«Õ«3Ð-įɿå³"
°·«Í·«å»²³§Ä£
ßl¯´·« µÎ«û¿»¼;»¯¿µ»´å²lâ Í·«»¬¿ò »3°¿»¬¿ò µ_²Ä³³"¿
³{µÄ®ªÄ©l®°;»¯å¬§Äþ µ_²Ä³µ´ªÄå -¿å»µ¿½Äå »¯¿µÄ ÐÉ §Ä
µ»´å Õ{µÄ¬lò»² ò»¬É³"¿ ¯xâµ·« -¿å»-Õ{½Ä¬lò»-¬²¿²ÀⳫ· ò ´·«µÄ°·« ò³·
¬¿°;þ ¯xâµ·« µ_²Ä ³²lⰬįµÄ• °Â å ¬-Ä-Ó«¬-Ä ®¿ ß®"µÄ® ¯É¿å³"¿
¯·°Ä-«·å°;¬§Äþ ¯xâ³·Þ ¯xâß»°;½Äå߯½Ä廬ɮâ-l µ¿å»¬Éµ·« µ_²Ä³
²¿å²lâ ߌµ·³ÄŒµ·³Ä ^µ¿åÕl®ò ¬¿°l»´þ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïèì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥¼Â³·²Äå³ »3Õ¬-Ä޵ij°;´·« ò¯¿ »¬¿Ä»¬¿ò¬§Äù ½;ò¯¿å´·«


»§¿µ{Ä¿å³{±·å ®»ß¿½Ä§xÒ·«½¬ Ä ¿ ³x®¿³¿§¿ ާĻ´¿µÄ³{¿å»²³"²åÄ ³"
³¯·¬¿ù Òɿ匵Âåµ»¬¿ò ´«°Ä»µ_å»°Uå»°;ò£
¥³½ÄåµÉ¿ù ³·²Äå³®"¿å´É²åÄ ´·« ò »3Õ¬«ŒµÂå Íô¬ Íô¬²lâ ³·²Äå³µ·«³"
§x®¬§Ä´·« ò µ{µÄ¯»®³®"·£
ß-ĵ®·« §Äù ¯x¬·« ò»3°¿¬¿»¬Éµ ß³"²ÕÄ {ªÄå°l³·« ò µ_²Ä³ Þ¿³{¿å
ÕɲÄå¬Ó« ò3°²ÄÒ·«½Ä³"¿¬lò´lþ µ_²Ä³µ·« °-Ä•°Âå¯É¿å°;»¬¿ò´¿åþ µ_²Ä³µ·«
³«²Ä廳ò°-Ä´·«µÄ°;»¬¿ò´¿åþ ßÕ«»¬¿ò ß-ĵ⮷« â l »§¿µ{Ä¿å°Â¯´·«¬lò
-·¬ÜÄ ¿¬Ä»^µ¿½Äò³{¿å µ_²Ä³´·¼« µ « ¬·% µ·« »°;½Ä寽Ä廲»´»®¿ò¯´¿åþ
ß-ĵ·«¸¿ µ_²Ä³®lâ ©ÿÄ»^µÉå ³µ½Äå®"¿»´»®¿ò¯´¿åþ
µ_²Ä³µ·« ß-ĵ·«¯·°ÄÕ{-ij"²Ä寷»´ù µ_²Ä³ÞµÄµ ¯·°ÄÕÓ-¿å®
»´°;°lþ ¬-Ä޵Ĭ-Ä´ ³Äåµ ³·¯¿å-« ©²ÄÌ«°Ä©²Ä°·«åµ·« µ_²Ä ³ µx
³Ì³ÄåÒ·«½ÄÕòÞ l xåþ ß-ĵ·«®"¿»°å¬lò»½Éµ»´å²lâ »Æ婧Ĭ¿ù ¯³Âå²l⯿å
»µ{¿½Äå-®·¬µ Ä «· »´¿µÄ½¬§ÄÍΫ· µ «Ó »´å ¯Óå« ¬¬Ä-¬ lÉ ¬Ä¬¿µ´É´ l «· ò
µ_²Ä³ Þ¿³" ߯ӫ峵{ÕlÞ ò xåþ »³¿»³¿°²Äå°²Äå²lâ ß´«°µ Ä 3°²Ä´¿¬lò
ß-ĵ«· µò «· »®µ»´å¬-ÄÕµ É Ä Õ°Ä»°å•°Âå ß²¿å³"¿Ì·½« Ä §°ÄլĻ°å¬¬Ä
¬¿µ´É l• °Âå µ_²Ä³ Þ¿³" ³¬¬Ä Ò·« ½ÄÕ lò°;Þxåþ ß´«°Ä µ 3°²Ä´¿¬l ò
ß-ĵ· «µ°l »®Õ°Ä ®¬§Äù ̽Äå ÕÉ l® ¬§Äþ µ_²Ä ³ Õ{µÄ 3°±¬Ä Ì¿å¬l ò
̳½Äå ¸½Äå µ·« ³ªªÄå ³ª5 -¿å®"¿¬§Äþ ¬-Ä Õ;¬»´ µ_²Ä³ ³{¿å
»®¬É½åÄ ÞµÄ ß©¬Ä¯¿É å»´Ç¿³Ä ®· ½Ä ß-ĵµ «· Íx´«· ³ò Íӫ廬¿òÞåx »´þ
¥»®¬É½ Äåµ »®ªØ·»¬É ²âlµÉ ¿ù •°Âå »¬¿ò ³½Ä åµ Þ§ÄÒ" °Ó«å ³{¿å
½½ÄÒ·«½Ä³"¿³·« ò´·« ò´lù ß-ĵ·«3°²Ä´¿³" »®Õ°Ä»°å°;ò³§Äþ ß·³Ä³"¿°l »´Ç¿Ä
°;µÉ¿þ »²¿µÄ ßl¯´·« »®¬É½åÄ ³"¿ ¯É¿å»´Ç¿Ä®½Ä ³½Äå²lâ½; »¬É⳧ģ
ßl¯´·« Œµ·³Äå¬¬Ä »³¿½Ä嬬Ļ°³§Ä´·« ò µ»´åÒ"-Ä»§¿µÄ
®¬lò ßÌ· µ_²Ä³µ·« »¼;¯²lâÍ· « ´µÄÐ{¿å²l⻬¿½Ä ³Ì· Ðxå°;Þxåþ ¯x
µ_²Ä³ µ·« ¬-ÄÕ «Õ«3 Ð-ij "¿ -·«å®"¿´É² Ä å´· « ò »´þ ¼;»¬É¯·»´ µ_²Ä³
©³Ä岪Äå®»´°lß-ĵ«·»®þ µ_²Ä³µ·« Þ¿´·« ³ò {¿å ›þ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´É²Änµ·å ïèë

ß-ĵ·« Ð{¿å•°Âå ß·°Ä®¿Ìl ¾«²Ä徫²Äå´l»²¬lò»² ò»¬ÉÍ·« µ_²Ä³³"¿


»3Õ³µ· «½Ä³· ´µÄ³µ·«½Ä³·°;þ ß-ĵ⬠·« -ĵ·«§Ä´Ó«å °x 3Õ-Ä»²¬¿ÌµÄ
µ_²Ä³®½ÄÌlµ ß°xµ °·«´·« òÍ·«å°;»¯å¬§Äþ ß-ĵ·« ß´«°Ä³´«°ÄÒ·«½Ä
»¬¿ò µ_²Ä³¬·« ò³"¿ ©½Ä»½É³®"·»¬¿òÞxå»´þ ©½Ä»½É³®"·»¬¿ò ß»Šµå¬½Ä
³§Äù ß»Šµå¬½Ä»¬¿ò ާįxͰij"¿´lþ ß-ĵ·«°l Ò"-Äͬ·«å °½Ä°²Äå
¯É¿å®¬¿°;°lþ ßl¯ªÄßÕ; µ_²Ä³-·¬ÄµxåÌl³"¿ ¥½; ß´«°Ä¬-ÄÕ«Õ«
´«°³Ä "3Ð-ij§Ä£ ´·« ò ß»¬É婽ij»· °³§Äò Þ¿´«°Ä®³"²Äå´ªÄå ³¯·°;Þxåþ
µ_²Ä³³"¿ ¯x ³{¿å´·« »3°åÒ·«½Ä ´.¿åÒ·«½Ä¬¿´ªÄ峸«¬Äþ »3ÕÒ"-Ä»Õ{¿½Äå²lâ
´x»¬É»¬¿½Ä ß´«°Ä¬-ÄÕ«ß»°[³"¿ -Ó«®°ÄÒ·«½Äз« ò Õl§ËÄ廲¬¬Ä»¬¿ò
µ_²Ä³´·« »3Õ¬-Ä»Õ{¿½Ä嬪Äå²lâ¯xµ Þ¿µ·«³{¿å ¬É§µ Ä «°ÄÌ¿åÒ·½« ³Ä "¿
¬lò´lþ µ_²Ä³µ·«§Äµ_²Ä³ ß¿å³®´·«µÄ¬¿»´þ ß-ĵ·«µ»¬¿ò ßµ{½Äò
¯·µ%¿µ·« ®½ÄåÒ"Âå•°Âå µ_²Ä³´µÄÌlµ·« »½É»Õ{å•°Âå ̪Äò°;¬§Äþ
¥³½Ä嬷« ò¯¿åß³·¬-Ä»¬É ¯Ó«åù ß-ĵ·«µ »¬¿Ä^µ¿ »²»µ¿½Äå
¯É¿å³"¿°;þ »ÍåÌ·«å®³"¿ ß-ĵ·« »^µ¿µÄ¬§ÄµÉ£
¯¬š·»µ¿½Äå¬lòß-ĵ·«µ »ÍåÌ·«å®³"¿ »^µ¿µÄ¯¬lòþ ¸«¬Ä°;ò
³´¿åþ »Íå³Ì·«åÞl ²âl »°{¿µÄ °;ò³´¿å ß-ĵ·« ®§Ä´·« ò µ_²Ä³µ
¦É¬Ä߬½Äå »ÍåÌ·«åÕ·«½Ä宬§Äþ ß-ĵ·« »Íå³Ì·«å®½Ä µ_²Ä³ Þ¿³"
³-¿åÞxå´·« ò -·¬Ä»µ¿µÄ3°®¬§Äþ ¯ªÄ»¬¿ò³" ß-ĵ·«µ »ÍåÕ²Äåµ·«
¯É¿å¬§Äþ ß-ĵ·« ¬-Ä°¬Ä»´¿µÄ ͵ÄÐ{¿å®½Ä»¬¿ò µ_²Ä³¬·« ò³"¿
»Šµå»¬É ß³{¿åŒµÂå °·« ½ÄÍ·«½Ä´¿•°Â»°;òþ ß-Ä µ·« ß´«°Ä3°²ÄͽÄå ´·« ò
®´¿¬lò »½Éµ· « µ_²Ä³ µ -«µ{-Ä ¯· ³Ä åÌ«¬Ä•°Âå ß»ŠµåͰĬ§Äþ
µ_²Ä³¬·« ò ¸½Ä廵¿½Ä廵¿½ÄåÕ{µÄ³-¿åÞxåþ ¼;»°³lò ß-ĵ«²· â l ¯¿å¯³Âå
»¬Éµ·«»¬¿ò »´Ç¿ò³»µ_å°;Þxåþ µ_²Ä³ ß-¿å»´Ç¿ò-¿å¬¿»°;òþ ¼;µ·«
ß-ĵ·«¯·¯É¿å®½Ä µ_²Ä³µ·« Íx»¬¿ò¬¿°;þ
¥³½Äå ß-¿å»´Ç¿ò-¿å´·« ò´ªÄå ¼Âß»^µÉ廬ɵ ¬-ÄÕ;¬ªÄå
»µ{¯É¿å³"¿ ³¸«¬Ä°;ÞxåµÉ¿þ ³½Äå °·«-¿å´·« ò´ªÄå ³Í°ÄÒ·«½Ä ³®"·°;Þxåþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïèê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

½; »§¿µ{Ä ¿å°;þ ³½Äå ßl¯´·« ´«°Ä®½Ä ½; -· ¬ÄÍ½Ä å®l ®¬¿°l®"· ³§Ä þ


-¿å-³Äå°;µÉ¿£
̳½Äå´«¬Äµ·« Íɵ¿ Íɵ¿ ²§ÄЬĻ²¬lò µ_²Ä³¦´Ó«Ìlµ·«
ß-ĵ·«µ ̳½Äå»¬É ¸½Äå»¬É ¦É¬Ä̪Äò»°å¬§Äþ µ_²Ä³ Þ§Ä-¿å
´·« ò©½Ä°;ò³´lþ ß-ĵ·«µ ̪Äò»°å»´ µ_²Ä³ ³-¿åÒ·«½Ä»´°lþ Þ¿³"
³¯·®"¿¬lò µ»´åÒ"-Ä»§¿µÄµ»¬¿ò ̳½Äå©ô¬¿²l⠻Ϳò^µ»¬¿ò
¬¿°lþ µ_²Ä³²lâ ß-ĵ«·¯¿ ¬-Ä»§¿µÄ³{µÄÒ¿" ¬-Ä»§¿µÄ^µªÄò®½Äå
³{µÄ®ªÄ©lÕlò®¬§Ä»´þ
µ_²Ä³³{¿å »²Ì·«½Ä³»µ¿½Äå3Ð-ÄÕlò®½Ä»¬¿ò ß-ĵ·« ò³"¿ °{¿´·« ò°;þ
»Í嬷µ « ®Ä ù ̳½Ä帽ÄåÕ{µ®Ä ù •°Â廬¿ò ß´«°¯ Ä É¿å®ù ß´«°µ
Ä 3°²Ä´¿
®½Ä´ªÄå µ_²Ä³²Ðxåµ»´å -³Äå¬lò•°Âå ó
¥µ·«§Ä¯·°Ä³°x»¬¿ò°;Þxåþ »²»µ¿½Äå¯É¿å³"¿°;þ »®¿ò ó ¼;»´å
-¿å´·«µÄU廲¿Ä£
Í·«•°Âå ¬§«¬§ 3°±-«¬¬Ä3°²Ä¬§Äþ ³·²Ä峯¿å»¬Éßз« ò ´½Ä
»§¿µ{Ä¿å®lâ »°åµ³Äå-ɲÄâ^µl³¸ Ñ ¿ ߬·«½åÄ ßͳl¬ ò §ÄÍ«¬· ¿ ß³"²Ä°;°l
´¿å ß-ĵ·«®§Äþ
ß-ĵ«¬ · ·« ò°lÎÉ µ
Ó« ß´«°²Ä ¿å¬l®ò µÄ»¬É³¿" ß-ĵ·«µ Þ«®¿å¯É¿åз« òù
¼;³"³¸«¬Ä Ϋ°Ä®"½Ä^µªÄòз« ò µ_²Ä³µ·« »Õ[¬¬Ä¬§Äþ ß-ĵ·«»Õ[¬·«½Äå
µ_²Ä³ 3½½ÄåÕlò®¬¿Õ{ªÄå°;°lþ ¬-ÄÕ;¬«²Äåµ Þ«®¿å¯É¿å^µ»¬¿ò µ_²Ä³
µ·« ´x»¬Éµ ©·«½åÄ ^µªÄò^µ¬§Äþ µ_²Ä³ ®"µ®Ä ¬¿ÌµÄ ß-ĵ·« ò³{µÄÒ¿"
ŒµÂ å ²Â®l »²¬¿µ·« µ_²Ä³ ¯²¿åÕlò ®¬§Äþ •°Â 廬¿ò ³^µ¿å¬^µ¿å
-µ¿å»¬Éµ µ_²Ä³ß¯ªÄå-·«½Äµ·« Íx廬ɲâ l ©·«½Äå3Õ-Ä^µ¯´·« ²¿µ{½Ä
´·«µÄ®°Ó«³{¿åþ
¥»¸¿ ^µªÄ ò-³Äåù ³·² Äå³µ »3Õ¬« ŒµÂå ²l⻬¿òù »§¿µ{Ä¿åµ
¯²¿åµ³¿å²lâù ´·«µÄ´ªÄå³´·«µÄÞåx £
ß-ĵ·« ò³{µÄÒ"¿ µÉµÄÕ²l 3Ð-įɿ嬿µ·« µ_²Ä³ 3³½Ä´·«µÄ®¬§Äþ
ßl¯ªÄµ¬ªÄåµ µ_²Ä³»´ ß-ĵ·²« ⬠l Él•°Âå ß3°½Ä³ÌɵĻ¬¿òÞxåþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´É²Änµ·å ïèé

ª¿åÕ;-µ´ªÄå ®"µ´ Ä É²åÄ ´·« ò ß-ĵ·²« â l ¬Él³»´Ç¿µÄ®lÕlÞ


ò xåþ µ»´å
Ò"-Ä»§¿µÄ®»¬¿ò´ªÄå µ_²Ä³®lâ ¯·³Ä½§Ä-·¬Ä»^µ¿½Äò ߬x¬lɯɿåз« ò
³©Óò³ ®l 3Ð-ÄÕ lò ®¬§Äþ µ_²Ä ³¸¿ ß-ĵ·«²â l Þ§Ä ´·«³" ³Ì· «µÄ ¬²Ä¬lò
³·²Äå³°; ß-ĵ«®· §Äþ ާĴ«^· µ³0¿Í·å« µ³{¿å ß-ĵ·« òß»°[ ³ªØ¿³¬¿
3°±®µÄ¬¿°;´·³Äòþ ß-ĵ·« µ_²Ä³µ·« -·¬Ä°{µÄ¯É¿å®½Ä »µ¿½Äå³"¿°lþ
µ_²Ä³ µ·« °-Ä• °Â å ß-ĵ· «²âÌl ·«µÄ¬²Ä ¬l ò ¬3Õ¿å³·² Ä峬-Ä»§¿µÄµ· «
´µÄ¬¯ lÉ ¿É å°;»¬¿ò´¿åþ µ»´åÒ"-Ä»§¿µÄµ·« ´µÄÍl•É °Âå µ_²Ä³»´
ß»³¬·« òß·³Ä ͽÄå¯É¿å³"¿»°;òþ
ß-ĵ·« òµ·« ªØ¿¬¿ ¯²¿å´É²Äå-É¿ »¬Éå³·»°³§Äò ß-ĵ·«»Ð¿µÄ
3°²Ä•°Âå µ_²Ä³¬·« ò¯¿åß³·¬-Ä»¬Éµ«· °-į¿É å³"¿ »¯³»´¿µÄ»^µ¿µÄ
Õlò°;¬§Äþ ¬-ÄÕ;¬»´ ß-ĵ·«³{¿å »Ð¿µÄ3°²Ä»²³´¿å´·« ò ³·²Ä峯¿å
°Â°Â ßµlÕ ¬Ä ³·°;»¯å¬§Äþ ¼;»°³lò µ_²Ä³»¬Éå °x³·¯´· « ¬-Ä-µÄ
µ»´å³" ³¸«¬ÄÕlòÞx廲¿Äþ ¯³Âå²l⯿嵷« ¯·°ÄÕ{-Ä®"¿¬lò ß-ĵ·«®§Ä
»´ °ÉlÎÓ«°«½· Ä®½" µ
Ä ¯x¬·« ò¯¿å¯³Â廬ɮâ l ß©¬Äß-¿å ßµ{ß²µ»´å
»¬É -ɲÄâ^µl¬¿³{±·åµ·«»¬¿½Ä ß-ĵ·« ´µÄ³ÕÓÞxåþ
¥´x³Õ{³Ä寿®½Ä´ªÄå »²°;»-µÉ¿ù ½;ò¯¿å¯³Â廬ɵ·« ¯x³{¿å
ßµ{ß²»¬¿ò ³Í½ÄÕ{½ÄÞxå£
³®"·³lò®"·³lò^µ¿åµ ß»µ¿½Äå-¿å³¸«¬Ä»°³§Äò ߯-Ä-µÄ-µÄ
µ»´å»¬Éµ·«°l ß-ĵ·«µ ©§ÄͽĬ§Äþ ß-¿åß»¯¿µÄÍ·«´ªÄå
¯¿å¯³Âå³µ«²Ä¬¿ù µ_²Ä³ ³-¿åÕ{½Ä¬¿»¬Éµ·«°l »®Éå-¿å®"¿¬§Äþ
ß-ĵ·«®§Äù µ_²Ä³ Þx廵¿½Äå´·« ò -½ÄÕÓ®°;¬§Äþ µ_²Ä³®l⳯ · ¿å-«
Þ©µ»´åµ·« »µ{²°Ä°;¬§Äþ µ_²Ä³»¯®½Ä ß-ĵ·«»´ ¼«µ% ·¬³
¬-Ä»§¿µÄµ·« »°;½Äå ÐµÄ ´«°Ä »µ_å¯³Ñ 3°±»²®¬l ò ©ÿÄͽÄå®l µ
´É¬Ä»3³¿µÄ³"¿°;þ µ_²Ä³ ³®"·»¬¿ò®½Ä ß-ĵ·«²â l Ì·µ « Ĭ²Ä¬lò ¬3Õ¿å
³·²Äå ³¬-Ä»§¿µÄµ·« ß·³Ä»Ì¿½Ä3°±´·«µÄ°;þ µ_²Ä³ ÕɽÄò»°å°;¬§Äþ
¯¿å²l⯳Âåµ·»« ¬¿ò ›
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïèè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥Þ«®¿å › Þ«®¿å£
µ_²Ä³®½ÄÌlµ·« ߴӫ匵Âå¬-Ä´«Óå »Í¿½Äò©½Ä´¿¬¿´·«´·«ù ®½Ä©µ·«
Ü¿å²lâ ̵Ä3Õ³ÄåÕÉl´·«µÄ¯´·«´ù«· Þ¿³"²Ä峯·¬»lò ©¼²¿»¬Éµ Ò"´Ó«å¯¿å
µ·« з-å ´¿¬§Äþ ß-ĵ«· »ò Þå²¿åµ »3Õ¯Ó³^µ¿å»ß¿½Ä Õ°ÄÐÐÉ µ É »´å
3°²Ä»´Ç¿µÄ ´¿Õl ò¬§Äþ ß^µ¿ŒµÂå ®°Ä »²³·´·« ò ̽İ;®lâ µ_²Ä ³®lâ
»3ջ̿µÄ»¬Éù ßl ó »3ջ̿µÄ¬-ÄÞµÄ ÌÓ«µ{½Ä´«· ò»²¬§Äþ ß²¿å
³"¿®" ·¬lò ß·³Ä¬· «½Äµ·« ´µÄ²âlÌ·²Ä åµ·«½Ä®½Äå µ_²Ä³¬·« ò ß·°Ä®¿ÞµÄµ·«
´¿Õlò¬§Äþ 3սĻ̿½Äµ·« ߯¿µ»´å³ô^µªÄò´ ·«µÄ»¬¿ò Ò"-ÄÒ"-Ä
•Õ· ±µÄ• Õ·±µÄ ß·°Ä»°{¿Ä»²^µ®"¿¬lò ¯¿å²lâ ¯³Âå®lâ ߯µÄÎ"5¯Ó»¬Éµ·«
µ_²Ä³ ^µ¿å»²®¬§Äþ
¥»¸åù ¯x¬·« òß»³µ »3Õ¬«ŒµÂå²lâµÉ£
¥´³Äå»´Ç¿µÄ¬¿µ »¸¿¯´·« »¸¿¯´·«»´£
µ_²Ä³®l⯳Âå²lâ ¯¿åµ·« ¯x¬· « ò»µ{¿½Äå µ ¯x½ §ÄÕ {½Äå »¬É µ
ß3³l»3°¿½Ä»´"¿½Ä¬¬Ä^µ¬§Äþ µ»´å»¬É ̳½Äå-¿å»µ{¿½ÄåͽÄå
Õ{·²Ä³"¿ »3Õ¬« ŒµÂ åµ· « Íôµ¿ Íôµ¿²lâ ̳½Äå °·« ò´ ¿¬l ò ¯x¬·« òß»³
µ_²Ä³ß¬ÉµÄ ¯x¬·« ò ®"µÄ^µ®"¿¬§Äþ µ_²Ä³³"¿»¬¿ò µ»´å»¬Éµ·«
̳½Ä廵_å•°Âå¬lò»²¿µÄ»¬¿½Ä ß·³Ä³3°²ÄÒ·«½Ä»¯å°;Þxåþ »µ{¿½Äå3°²Ä
³¬µÄ ³Õ{½Ä å »µ{¿½Ä 寿嵻´å»¬É ^µ¿å³" ¿ »Í¿òµ-¿å»²¬l ò
»µ{¿½Äå ©¬Ä-Ó«µ»´å»¬É²âl ¯¿å²l⯳Âåµ·« Îѳ•½ÂåÒ·«½ÕÄ lòÞåx þ
¥»³»³ »µ{¿½Äåµ·« ̳½Äå´¿³°·« ò²â»l ²¿Äù ¯³Â嬷« ò¸¿¯³Â嬷« ò
3°²Ä-¿å³§Äù ¯x½§ÄÕ{½Ä廬ɵ »³»³òµ»·« 3°¿½Ä^µ¬¿ ¯³Âå®"µÄ¬§Ä£
³{µÄ ®ªÄ»´å µ´§Äµ´§Ä ²âl ¯³Â匵Âåµ »3°¿®" ¿¬§Äþ
3Ð-Ä°;ò³´¿å µ»´å¬·« ò®§Äþ »µ{¿½Äåµ ß»©åŒµÂåþ •°Â廬¿ò µ¿å
´³Ä峌µÂåµ·«3Ьĕ°Âå 3°²Ä® ¯É¿å®¬¿ »³»³ -·¬Ä³Õ{Ò·«½ÄÞxåþ ¯³Â嬷« ò
³Œµ·±µÄ»°³§Äò´ªÄå »³»³ »µ{¿½Äåµ·« ´·«µÄ³´¿Þl ³»²Ò·½« ÄÕlòÞxåþ
̳½Ä帽Äå °x°x»ÒÉå»ÒÉåµ»´åµ·« Õ{±·½òĵ»´å²lâ̪Äò•°Âå ó
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´É²Änµ·å ïèç

¥»¼[»´å^µªÄ»®ù µ_²Ä³µ»´å»¬Éµ·« ̳½Äå¯É¿å»µ_å³´·« òù


ß·³ÄÞµÄ Õû´"³Äå^µªÄò»°å°;»²¿Ä£
´·« ò ³"¿•°Âå »µ{¿½Äåµ·« ̳½Äå¯É¿å°·« ò®¬lò »² ò´§Ä ͧÄòÒ"-IJ¿®Â
¬· ¬·ßÕ{·² ĸ¿ µ_²Ä³®lâ ¬-Ä »² ò ¬¿ß¬ÉµÄ ¬-ÄŒµ·³ ĬªÄ廯¿
ß·³ß Ä 3°½Ä̵ É Ä3Õ½Äå°;°lþ ³É²åÄ ¬ªÄ»ò ²°x»ß¿µÄ³¿" ̳½ÄåÕ{±·½ò¬ Ä -ÄÞµÄù
»®¾xå ¬-Ä޵IJâl µ{±· å²½Ä å µ{±· å²½Äå »´Ç¿µÄ´ ¿®¬lòßÕ;»´¿µÄ
µ_²Ä³ »°{¿Ä¬¿ ³®"·°;Þxåþ ²Ðxå3°½Ä³"¿ ¯ÂåË»²¬lò »Õ_å-»¬É²â l »µ{¿½Äå
»°;µÄ©µ»² »µ{¿½ÄåͽÄå»Õ;½Äå»´¿½Äå¯Óµ«· »-¿½Ä»ò ³Ç¿Ä®½Äå µ»´å¬·« ò
Í¿®"¿»®¿ò³§Ä´·« ò ÕÓ-¿å»²®¬¿»´åµ·«°l µ_²Ä³ ^µªÄÒx廲³·¬¿°;þ
µ_²Ä³ µ·« 3³½Ä¬¿²lâ »µ{¿½Äå ¯¿å»´å¬Õ{±· âµ »3ջ̿µÄ
»Ì¿ò»Ì¿ò•°Âå »´"¿½Ä»3°¿½Ä¯¿É 嬬Ä^µ¬¿´ªÄå 3³½Ä³·°;®lâþ µ_²Ä³³"¿
½§Ä½§Äµ¬ªÄåµ ßl¯´·« »´"¿½Ä»3°¿½ÄÕÓÕlò®»¬¿ò µ_²Ä³ßз« ò»¬¿ò
³Í²Äå ´"°;Þxåþ µ_²Ä³ »µ{¿½Ä 廲¬« ²Äå µÍ· « ¯ªÄ´ ·« »3°¿½Ä®°;ò
³´¿åÍ·•« °Âå -·¬Ä¬·«¬·«²â l »3°å´·µ « ÄÐx嬧Äþ »3°å¬lò´µ x »3ÕÒ"-Ä»Õ{¿½Äå²lâ
ß¿å®°;å® »3°åÒ·«½Ä»°³§Äò µ_²Ä³µ»¬¿ò ³´·«µÄÒ·«½Ä °;Þxåþ »¼;¯
ß®"·²²Ä â l »3°å´·«µÄ³´ · ·« ò »3Õ¬«ŒµÂå 3°±¬Ä•°Âå ¼´·³ò»Ä Õ;µÄ»µÉå ´lµ{¯É¿å
Õlò ®¬¿´ªÄå ßÕ;Õ;þ ¯x¬·« òµ·« ³´« °Ä´ ·«µÄ®¬lò µ_²Ä³ »¼;¯¸¿
»3Õ¬«ŒµÂåµ·«°l -Ó«Ì«Ì« ½·«®»¬¿ò¬¿°;°lþ
µ_²Ä³®lâß-ĵ·«»¬É ß-ij»¬Éµ »3Õ¬«ŒµÂå ©"µÄ ©"µÄÌ¿å´·« ò
½·«Õ®lò ¬¿µ´ªÄå ߌµ·³ŒÄ µ·³Ä°þl »ÍåÎÓµ « «· ÕûÕû ¯É¿å•°Âå »3Õ¬«ŒµÂå
´l®¬¿µ´ªÄå ßÕ;Õ;°;°lþ ß°{±·-½ÄÞ© ®"µÄ»¯É劵-߮ɧij"¿
»¸¿¯ªÄ»3Õ¬«ŒµÂå»^µ¿½Äò °É´ l ³Äå¯Þ½Ä ß3°½Ä»´¿µÍ·¬ « ¿ ³ÌɵÄ
Õlò®°;Þxåþ ¼;»°³lò ¯ªÄ»3Õ¬«ŒµÂå»^µ¿½Äò µ»´å¬·« ò߻вlâ Ðxå-¿ÍÓ«
Õlò®¬¿»°;òþ -¿ß«°ÄÍ·«½Äµ -¿ß«°Ä½"¿å3°²Ä´¿¬lòµ_²Ä³ ´³Äåß»µÉâ³"¿
ß-ĵ·« ò-µÄÞÂå²lâ ¬·«µÄ³·•°Âå »3Õ¬«ŒµÂå ´É½Äò-ËįɿåÕlò¬§Äþ »3ÕÌ·°Ä
¬-ÄÕ«´Ó«å °É²Äå°lò -«¬Ä3°¬Ä¯É¿å•°Âå µ_²Ä³µ·« »ÍåÎÓ«¬½Ä´·«µÄ®¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïçð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»ÍåÎÓ«»°[³"¿ Ò"-Ä°¬Ä»´¿µÄ »²´·«µÄ®•°Âå ß-ĵ²·« â l ¯Ó»§¿¦ËÄ3Ð-ÄÕò®l


¬¿°;þ ¯ªÄ´·«¯¿ ß-ĵ·«²â l ß»^µ¿½Äå³°;Õl®ò ½Ä ¯¿å²l⯳Â嬷« ò¸¿
¬3տ廳»³¬-Ä»§¿µÄͳ"¿ ®"·»²³"¿»°;ò»²¿Äþ
ßl ¯´·« ß»¬É婽Ĭ· «½ Äå µ_²Ä³ ½·«³·°;¬§Ä þ µ_²Ä³ ®l⮽Ļ¯É å
µ»´å»¬Éµ·« ¬3Õ¿å¯x®âl ´µÄÌl³"¿ ®"· ³»²»-Õ{½Ä°;Þx åþ µ_²Ä ³
µ·«§Ä¬·«½Ä µ_²Ä³©³Äå²l⠴ɧĕ°Â廳ÉåÕlò®¬¿µ·«°l µ_²Ä³ »µ{²°Ä»²¬§Äþ
¯³Â匵Âå »³Éå´¿»¬¿ò »Õ{¿´·«µÄ¬¿ù ¬-Ĭӫå¬-ÄÕlŒµÂåþ 3Ð53Ð5»ÐÉå»ÐÉå
©©µ-ĵ-IJâ l Õ{-Ä-®¿»µ¿½Äå¬lò¯³Âå µ·« ´µÄµ³Õ{ »°Éâ°·«µÄÌ¿å³·
¬§Äþ ß-ĵ·«µÍ·« Îxå´·« ò°;þ
¥ß»³¬x¯³Âå»´å£
Í·«•°Âå ¯³Âåµ·«²³Ä嬷½« Äå µ_²Ä³ ^µªÄÒåx Õlò®¬§Äþ ¯¿åµ»´å»³Éå
3°²Ä»¬¿ò´ªÄ å ß-ĵ· «µ ¥ß»³¬x ¯¿å»´å£ ¬lòþ µ_²Ä³µ»´å
»¬É¸¿ µ«¯´ «· µ
Ä Ó¬-Ä©µÄ»µ¿½Äå•°Âå ¬-Ä©µÄ³»µ¿½ÄåÞxå´·« ò »3°¿®
³´¿åÞlþ ß-ĵ·«»®¿ µ_²Ä³°; ¯·³ÄÐ{½Äå¬lò´¬ x ²Äå-¿å»¬É̵l ³¸«¬Ä
^µ°;Þxåþ Ò"-Ä޵ij·Þ»¬É¸¿ µ·«§Äòß·«åµ·«§Äòß ·³Ä²â l ¬½Äò¬½Ä ò¬§Ä
¬§Ä »²Ì·½« -Ä ¿å»¯¿µÄÒ½«· ^Ä µ¯x»¬É°;þ µ_²³Ä ³"¿¯¿ »³É宿°;߿岪Äå
Õ{µÄŒµÂå»^µ¿½Äò ßÕ«´·«Þ©³{±·å 3Ð-Ä»²®¬¿»´þ
µ_²Ä³ »3гͪÄÒ½«· ¬ Ä lò »² ¬
ò -Ä»² µ
ò «· µ»´å»¬Éµ ¯§Ä»Í¿½Ä
´¿Õlò^µ¬§Äþ ßl¯ªÄª»²µ µ_²Ä³ ¯·°Ä»²³»µ¿½Äå´·« ò ß·°Ä®¿Ìl
»ÕÉ»²³·¬§Äþ ³{µÄ-·³"·¬Ä•°Âå ³"·²Ä廲®½Äåµ »³"åÕ²l ß·°Ä»°{¿Ä¯É¿å»¬¿ò
¬¿°;þ µ_²Ä³ ²¿åÌlµ·« ½·«ÎÑ·µÄ¯Ó»¬É -Â婽Ĵ¿³" ´²ÄâÒ·«å¯É¿åÕlò®¬§Äþ
¥¸½Ä › ¯³Âåù Þ¿3Ð-Ä´·« ò ½ ·« ¬¿´lù ß·« ¯¿å®lâ³{µÄÒ "¿³"¿´ªÄ å
3Õ-Ä ®¿»¬É² lò ù Þ¿ › Þ¿3Ð-Ä´¿^µ¬¿´lµÉ §Äù »³»³òµ·« »3°¿^µ
-³Äå°;Uå£
µ»´å»¬É¸¿ µ_²Ä³»³å¬¿µ·« ³»3Ð^µ°;Þxåþ ³{µÄ®ªÄ»¬É
-·«-ɬĻ²¬lò ¯x¬·« ò®â³l {µÄ´Ó«åß^µªÄò»¬É¸¿ ²Ó®Ó³"¿ »Ì¿½ÄÌ¿å¬lò
µ_²Ä³®lâ »3Õ¬«ŒµÂå͵«· »®¿µÄ»²^µ¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org

´É²Änµ·å ïçï

¥®²Ä3Ð-Ä´¿^µ¬¿´¿å£
¯¿åµ »Õ;½Ä媷¬Ä3°¬§Äþ ¯³Âå²l⯿å^µ¿å³"¿ µ_²Ä³ ©½Ä´·«µÄ
®½Äå ó
¥Þ§Ä´·«3Ð-Ĭ¿´lù »³»³òµ·«»3°¿3°^µ°;Uå£
¯³Âåµ ³{µÄ»¬¿½Ä»µ¿òŒµÂ廬ɵ·« °«¬Äլİ«¬ÄլĴ°« ®Ä ½Äå ó
¥»³»³òµ· «»3°¿½Ä ´·« ò »³¿½Ä »´åµ Õl²âÌ l «´·«µÄ¬¿ù ßl › ßl¼Â
»µ¿½Ä»´å®lâß»³µ »³¿½Ä»´åµ·« ß¹9;³-Ó¬ « lò³·²åÄ ³®l¯
â ¿å¬lò › ¸½Ä£ò
¥ß·« ›£
µ_²Ä³ »Õ;½ÄåÌl ³·«µÄÕ²l3Ð-įɿ廬¿ò¬§Äþ ´x»¬É¸¿ ¬§Ä
´ªÄåÕµÄ^µ°;´¿åþ ¯x¬-Ä°;å®lâ ߿岪ÄåÕ{µÄµ·³« " ›þ
¥¯¿å »µ{¿½Äå³»²»¬¿òÞåx »³»³£
¯¿åµ °ÕÓ«å³"¿ -´É§Ä¯·«½Äå ´É§ÄÌ¿å¬lò ´É§Äß·¬Äµ·« 3б¬Ä•°Âå
´.½Äò°-Ä´·«µÄ¬§Äþ
¥¯³Âå´ªÄå »µ{¿½Äå³»²Õ{½Ä»¬¿òÞxå£
µ_²Ä³¬-ĵ·«§Ä´Óå« µ{ËÄ-µÄ²âl ߬·« òÕÓ´·«µÄ®¯´·« ÌÓ«Õl¯É¿åÕlò
¬§Äþ ®½ÄÌl³"¿ »³¿¸·«µÄ´¿¬§Äþ Ò"´Ó«åÕ«²ÄÕ{µÄ»¬Éµ -ªÄå´É¬Ä©;å
´É¬Äþ ³{µÄ®ªÄ»¬Éµ °·«å°·«å»°;µÄ»°;µÄþ µ_²Ä³ ß3³½Ä»¬É ³Ñ²Ä©;å•°Âå
´lµ{¯É¿å»¬¿ò¬§Ä ›þ
µ_²Ä³ ¯¬·®´¿»¬¿ò ß-ĵ· «»®¿µÄ»²°;•°Âþ ¯¿å²l⯳Âå µ·«
η «µÄ¬l òß ¯Óù µ»´å»¬É®â l ½· «¯Óù ß¿å´Ó«å¸¿ µ_²Ä ³ß¬ÉµÄ µP¿
°{µÄ»²¯´·«°;°lþ
¥²½Ä¬·« òµ·« ©³Äå²lâ´É§Ä•°Âå »³ÉåÕlò®¬lòß»³¸ù ³»ß -·¬ÄͽÄå®l
»ß¿½Ä ´«°¬ Ä lò¸¿»¬Éù µl¸¿ › µl¸¿£
¥»¬¿Ä › »¬¿Ä°;»¬¿òß-ĵ·«ù µ»´å»¬É³"¿ ß3°-ij®"·°;Þxåþ
¯x¬·« ò ®"µÄ^µ³"¿»°;òù µ»´å»¬Éµ«· ³Î·«µÄ°;²l⻬¿òù µ»´å»¬Éµ·«
ηµ
« ij§Äòß-¿å µ_²Ä³µ·«¯¿ ¯¬Ä°-Ä´·«µ°Ä ; ß-ĵ·«®â£l
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïçî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ_²Ä³µ »3°¿»¬¿ò ß-ĵµ ·« µ»´å»¬Éµ«· ͵ijηµ « »Ä ¬¿ò°;


Þxåþ ß-ĵ·«¸¿ µ_²Ä³µ·« ²¿åß´ªÄÍÓ«å¯x»´þ
µ»´å»¬É µ_²Ä³µ·«Õ{-Ĭ¿ µ_²Ä³ ߊµ½Äå³lò§Ó«^µªÄ¬§Äþ
ßÕ«ßÕ{·²Ä³"¿ ¯x¬·« ò ®"µÄ®»µ¿½Äå³"²Äå ¯·´¿^µ•°Âþ -·¬ÄÍ·«å¬¬Ä¬lò
߮ɧĻ®¿µÄ ´ ¿^µ•°Âþ ¯ªÄòÌµÄ ß®É§Ä»®¿µÄ ´¿®½Ä µ_²Ä³
߬ɵIJâ l °·«•°Âå ß®"µÄ®ù °·«•°Âå -·¬ÄͽÄå®l®®"¿»¬¿ò³§Äþ ¼;»^µ¿½Äò
»³»³»¯Õ{½Ä¬¿ ¯¿å²l⯳Âå®lþâ »³»³»¯®½Ä »¸¿¯ªÄ¼µ « ¬%· ³ŒµÂå®lâ
µ»´å»¬É´«· ò ާįµ x ³" ´µÄª±Ø å· Ì·å« 3°Ò·½« ^Ä µ»¬¿ò³¿" ³¸«¬Ä°;Þxåþ
»¯»¯¿¯x ^µ¿®½Ä»³ò¯¬lòµÉ§Äþ
¯³Âå ²lò ¯¿å®lâ °;å3°½Äµ»´å»¬É µ· « »²¿µÄÍÓ «å ߌµ·³Ä ß3Ð-Ä
µ_²Ä³ ß¿å®°;å® ²³ÄåÎѵ · ´
Ä «µ
· Ĭ§Äþ ³´É¬¬ Ä ³Äå »°ÉÐâ µÄÌ¿å³·¬§Äþ
¼;»°³lò µ_²Ä ³ ³" ¿ ß¿å®Ò" - Ä ¯ ·³ Ä ò 3 Õ½Ä å ³®" · ° ;Þx å þ ߬· «½ Ä å ßͳl ò
²¿µ{½3Ä Õ½Äå »¬É²â l ³{µÄ-·µ·« -Ó«³·"¬•Ä °Âå 3սĻ̿½ÄÕ{°-Ä´·«µÄ¬§Äþ
»3Õµ·« »Ð¿ò²½Äå•°Âå »Õ;½Ä宽ÄåÕ²Äå޵ĵ·« µ_²Ä³ »´Ç¿µÄÕò¬ l §Äþ
-¿å°Él»°[µ ³Âå3Õ-IJâ l л§¿½Ä嬷«½Äµ·« -³Äå•°Âå ÌɲÄå´·«µÄ»¬¿ò ß»³"¿½Ä
¸¿ »3°»´{¿ò¯É¿å¬§Äþ Þ«®¿å-½Ä̵ij"¿ ®"·»²¬lò Þ«®¿å°²Äåß·«å»¬É
²¿å³"¿ л§¿½Ä嬷«½Äµ·« ¬½Ä´·«µÄ»¬¿ò ÍɬÄÍɬÄ3Ð5»²¬lò »µ{¿µÄ
ͽÄ嬫»¬¿Ä Þ«®¿å®"½Ä®âl ²µÄ»³"¿½Ä^µªÄ-½Ä»²¬lò ³{µÄ´Ó«å»¬¿Äµ
ß»®¿½Ä»¬É ¬Ð· ¬Äз¬Ä ´µÄ´·« òþ Þ«®¿å®"½ ĵ·« ß¿ÎÓ«3°± ®" ·Õ· «å з« ò
µ_²Ä³®lâ »3Õ¬«Œ µÂåµ· « Õ_¬Ä •°Âå ^µ³Äå3°½Ä»°[ Õ{Ì¿å´·«µÄ ¬§Ä þ
µ_²Ä³®½ÄÌl³"¿ ®"·¯³Çß®¿ß¿å´Ó«åµ·« »³ò»°{¿µÄ°-ÄÒ·«½Äз« ò Þ«®¿å®"½Ä®â l
»´å²µÄ ¬ªÄ• ½·³Ä ¬l ò ³{µÄÒ" ¿»¬¿Ä µ·« -xå -xå -· «µÄ-·« µÄ ß¿ÎÓ« 3°±®½Äå
¬-ÄÕ«¬ªÄ廯¿Í«µ·«¯¿ µ_²Ä³ »¬¿½Äå´·«µÄ³·°;¬§Äþ
¥Þ«®¿å¬°ªÄò»¬¿Ä³ ³®"·¯ªÄò»²¿µÄ³"¿ ´½Ä¯¿åÒ"½Äò ¯¿å¯³Âå
³{¿å Þ«®¿å¬°ªÄò»¬¿Ä³²lâ °¬Ä¯µÄ¯³Ç ß®¿ß¿å´Ó«å »³ò»°{¿µÄ
Ò·«½Ä^µ°;»-Þ«®¿å£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´É²Änµ·å ïçí

•°Â廬¿ò ß-ĵ®«· ®"· ¿ÞµÄµ«· ´"ªò•Ä °Âå µ_²Ä³ µ²Ä»¬¿ò´µ «· Ĭ§Äþ


¥µ_²Ä³µ·« ÕɽÄò´.¬Ä°;ß-ĵ·«£
µ_²Ä³®½ÄÞ¬Ä^µ¿åÌl³"¿ ̪ÄÌ ò ¿å¬lò ßÍ·°°Ä «´½Äåµ·« ÍÉlÌ«¬Ä
´·« µÄ¬§Äþ µ_²Ä³ ߯µÄ µ·« ÍÉ lÌ«¬Ä •°Âå µ_²Ä³ Þ©µ·« ß´.¿3Õ¿å
°-Ä ³§Ä ò ßÍ· °Ä° «´½Äå»´þ °«´ ½Äå µ· « ¬-ÄÕ{µÄ- ·«µÄ^ µªÄò •°Âå »¬¿ò
л§¿½Ä嬷«½Ä³Âåµ·« •½Ø·³Äå°-Ä´·«µ¬ Ä §Äþ µ_²Ä³®lâ¬-ĵ«§· Ä´Ó«å ß»³"¿½Ä
Ìl Ì·« åµ{¯É ¿å¯´· «° ;°l þ ª®lâ »´¬·«å ¯Ó µ ²¿åÌl³"¿ ¬»©;»©;
Íxª´ Ó ·« òþ µ_²Ä³®lâ -·¬Ä»¬Éµ´ªÄå ¬³´É²Ä²â l °-Aµ^% µ¿å³"¿ ´xå´É²Äâ
´Ñ°Ä®"¿å´·« òþ
Þ«®¿å-½Ä»°[µ ß·³Ä»3³Ø¿½Ä-«¬ÄÌ·«å¯Óµ -xåÕ²l 3³ªÄ¯É¿å¬§Äþ
Ì·¬ÄÕ²l ®½ÄÕ«²Ä¯É¿å¬lò®½Äµ·« ´µÄ²âÐl ·®½Äå ßÍ·°Ä°«´½Äåµ·« -³ÄåÐɽÄò
´·«µÄ¬§Äþ ³{µÄ-·µ·« -Ó«³"·¬Ä´·«µÄ»¬¿ò ß-ĵ⮷« âl ß^µ½Ä²¿³{µÄ©²Äå
»¬É²â l ¯³Âå²l⯿å®lâ ß3°-ĵ½Äå-½Ä¬lò³{µÄÒ¿" µ»´å»¬É »°[´¿¬§Äþ
»Õ;½Äåµ·« Õ;§³Äå•°Âå ŠµµÄ¯¿å»¬Éµ·« зªØ-Ä°-Ä´·«µÄ¬§Äþ Þ«®¿å®"½Ä
µ·« ß¿ÎÓ«3°± › ß¿ÎÓ«3°±þ
¥»³»³ ›£
¯¿å › ¯¿å®lâ߯Ӱlþ ¯¿åÒ·«å´¿¬¿Ì½Ä°;®lâþ ßÍ·°Ä°«´½Äåµ·«
Í«°ÌÄ ¿å¬lò´µÄ»¬É¸¿ ¬Í¬ÄͬĬ²« ®Ä ½Ä´¿¬§Äþ ³²µÄ´½Äå´·« ò
µ»´å»¬É Ò·«å´¿®½Ä ¯x¬·« ß ò »³µ·« ®"¿^µ»¬¿ò³§Äþ »¯»²¬lò ¯x¬«· ò
ß»³®lâß»´¿½Ä廵¿½ÄŒµÂåµ·« 3³½Ä´«µ · Ä®®½Ä µ»´å»¬É ާĴ·«»²
^µ³´lþ ß-ĵ·«µ»®¿þ µ_²Ä³®½ÄÌl »³¿¸·µ « Ä´¿¬§Äþ Õû»²»¬¿ò
ß®¿ß¿å´Óå« ¸¿ ¬·¬Äͬ · į¿É å3°²Ä¬§Äþ µ_²Ä³ ޿͵Ĵ°« Ä®³´lþ
¥ß·« ó ½; ÍÓ«å3ЬÄÕ{µÄÕ{•°Â寿å°lù ß»µ¿½ÄåÍӫ岪Äå´³Äåµ·«
»®ÉåÕ{§Ä•°Â寿å°lþ ½;»¯³"3Ð-ij"¿ù ½;»¯¯É¿å³" »ßå³"¿£
¯ªÄ¬-ÄÕ;»¬¿ò µ_²Ä³¸¿ Þ¿µ·«³" ®"ªÄ®"ªÄ»©å»©å -ËÄå-¿å
³»²»¬¿òÞl ßÍ·°Ä°«´½Äåµ·« ÒѬÄÕ³Ä婳"¿ »¬ò´·«µÄ¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ïçì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥ß·« ›£
µ_²Ä³®½ÄÌl³"¿ ¸¿¬¿¬¿²lâ ¬-Ä-Ó«¬-ÄÕ« ´·«»²»¯å¯´·« ÕÓ-¿å
»²®¬§Äþ ¬-Ä-«¬ Ó -ÄÕ« › ¬-Ä-«¬ Ó -ÄÕþ« ¸«¬Ä¬§Äþ ßl¯ªÄ¬-Ä-«Ó¬-ÄÕ«
¸¿ µ_²Ä³¬-įµÄ´«Óå µ_²Ä³ß»°[ ´.³åÄ ³·«åеĬɧĻ²Õlò¬òl µ_²Ä³®lâ
»3Õ¬«ŒµÂå°l»°;òþ ßÍ·°Ä°«´½Äåµ·«Õ{•°Âå »3Õ¬«ŒµÂåµ·« ß»³"¿½ÄÌl³"¿
-³Äå§x´·«µÄ¬§Äþ µ_²Ä³®lâ»3Õ¬«ŒµÂ帿 ߯µÄ³®"·¯´·« »ßå-µÄ
»¬¿½Äò¬½Äå´·« òþ ¯x¸¿ °½Äµ·«§Äß¿å3нÄò ߯µÄ³lò»²»°³§Äò ¯ªÄ
»3Õ¬«ŒµÂ帿 µ_²Ä³ß¬ÉµÄ»¬¿ò ߯µÄ®"·»²¬lò »3Õ¬-ÄеĻ´þ
¥½;»¯¯É ¿å®½Ä»µ¿ù »´¿µŒµÂå Ìl³ "¿ ½;Í·« ¬¿ ³®"· »¬¿ò
®½Ä»´ù ޿߯ӫåµ{Uå³"¿´lù ½;¸¿ ߯µÄ³lò»²¬lò »¸¿¼Â»3Õ¬«ŒµÂå
´·« °l Þ¿³" ߯ӫ 婽ij "¿³¸«¬Ä Þxå þ ½;Í·«¬¿ ®"· »²»¯å®½Ä»¬¿ò
»¸¿¼Â»3Õ¬«ŒµÂå´·«°l ߯Óå« ©½Ä»²Uå³"¿ ³¸«¬´ Ä ¿åù ¸«¬Ä¬§Äù ½;¸¿
»3Õ¬«ŒµÂå¬-ÄÕ«°lþ ¼;»°³lò ߯ӫ婽Ļ²»¯å¬¿°l£
»3Õ¬« ŒµÂå µ·« µ·«½ Ä•°Â å µ_²Ä³ -ËÄ å-¿å»²Íl ³"¿°l ß»®"â͵
»®¿½Ä²»Â ¬É ´¿»²»´¿µÄ•°Â̽İ;®lâþ »´¿µŒµÂåµ·« ß´½Ä廬ɻ°å
³§Äò »²³½Ä匵Â帿 »³"¿½Ä³µ «· ¬
Ä òª
l µ·« ß´"ª»òÄ °å•°Âå´·« ò »² ¯
ò -Ĭ-ÄвÄ
»³ÉåÐÉ¿åз« ò »®¿µÄ´¿Õl3ò °²Ä•°Â»µ¿þ »´¿µŒµÂåµ·§ « ¬Ä ½«· »Ä ¬¿½Ä³" Ì¿©®
ß´½Äåµ·« ³°·«½ÄÍ·«½Ä®®"¿Þxåþ »³"¿½Ä¬lòßÕ;»³"¿½Äù ´½Äå¬lòßÕ;´½Äå®
»¯å¬¿°lþ
»®¿½Ä²Â»¬É¸¿ ß»³"¿½ÄÌlµ»² ߲ĵ{´¿¬§Äþ ß·³Ä»Õ;½Äå
®½Äåµ ´½Äå^µµÄ¬É²Ä¯Ó¸¿ µ_²Ä³ »² ò-ËÄ^µ¿å»²µ{߬·«½Äå°l °Â°Â
¯¯ŒµÂ å ¬É² Ä´·« µÄ´· « ò þ ³²µÄ´½Äå »¬¿ò³"¿°;´¿åþ ³²µÄ´½Ä宽Ä
ß-ĵ·« ß´«°Ä¯É¿å®U峧Äþ ¯³Âå²l⯿嬷« ò »µ{¿½Äå¯É¿å^µ®U峧Äþ
¯x¬·« òß¬ÉµÄ µ_²Ä³³"¿ ´«°Ä»°å®U峧Äò ¬¿©²Ä»¬É ù ©¬š®¿å»¬Éù
µÎ«û¿»¬É ù »³¬š¿»¬É ›þ µ_²Ä³ Þ¿³" ³-ËÄå -¿å»²»¬¿ò°;Þxåþ
»3Õ¬«ŒµÂåµ·« Õ°Ä3³²Ä3³²Ä°l »µ¿µÄ-É°Ä´·«µÄ¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´É²Änµ·å ïçë

¥»¼;µÄ£
¥»¸¿ ›£
»3Õ¬«ŒµÂåµ ßÍ·°Ä°«´½Äåµ·« ¬·«µÄÕ{´·«µÄ¬lò߯Ӱlþ ßÕ«»¬¿ò
ßÍ· °Ä®ªÄ»¬É¸¿ ^µ³Äå3°½Ä»°[³"¿ ¬-Ä-- з¬Äß²Ä µ{´· « òþ ¼;µ· «
ß-ĵ·«³¯·»ß¿½Ä µ_²Ä³ ¯²Äâ®"½Äå°-Ä®U峧Ļ´þ ^µ³Äå»°[µ¬½Ä
³¸«¬Ä°;Þxå»´þ µ_²Ä³ -·¬ÄÒ"´Ó«åµ·«°; ¯²Äâ®"½Äå°-Ä®»¬¿ò³"¿°;þ
µ´{¿³¹w¦½Äåù îððî Õ«Ò"-Äù Ò·«©½ÄÞ¿´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

ÐɬĻ޿´Ä»¬´¿
®É¿µ»´å¬-Ä®¿É ´·3« Ð-Ä»²¬lò ³×»´å•³·±-â ²É ®Ä °Äµµ
É µ
Ä »´åÌlµ
´x»¬Éµ»¬¿ò µ·«´xÕ½ÄÍ·«®½Ä ¯·^µ¬lò¯xÕ{ªÄå°;°lþ ¯·^µÍ·« µ·«´xÕ½Ä
µ´ªÄ å »²®¿¬µ¿ °;Õ{½Ä¬¬Ä¬l ò¯x³Ñ¬Ä ´¿åþ ³Âå ¯¬ÄÌl´ ªÄå
¯x°;¬§Äþ ®°ÄµÉµÄܳ0¿ÎÓ« ´x³Ñ»®å߯½ÄåÌl´ªÄå ¯x°;¬§Äþ ß®°Ä
¯¿»®å²¿»®åµ·-A»¬É´ªÄå ¯x°;¬¿°lþ ³²µÄÕ½Äå ´x-ªÄ-ªÄ ´µÄ
еĮªÄÍ·« ½Ä³"¿ Í·«® ½Ä ¯xµ Ì·° Ä©·«½ Äå µþ ß®°Ä Ìl ¬-Ä»§¿µÄ²âl
¬-Ä»§¿µÄ ®²Ä 3Ð-Ä´ ·« ò ßÕ{½Äå³{¿å´·« òÍ·« ®½Ä´ªÄ å ¯xµ »®"âÍÓ«åµ
¸·«°; ¯ªÄ°;²lâ°;þ ß»^µ¿½Äå ŒµÂå ½§Ä®"·´·« ò ß®°ÄÌl ´ªÄ»3°¿¬lò
»-¬²¿ò©²Ä̳Äå ®É¿»Í¿ÄÍ·«´ªÄå ¸«¬Ä®âþl ¯ªÄ»¬¿ò ®°ÄµÉµÄµ
¯xâµ·« ³¯·Õ{½ÄßÍÓ«å»°;òþ
¸·«¬-Ļլĵͷ«®½Ä µ·«´xսĵ ®°ÄµÉµÄ-¿å¯Ó«å¯x¯³©;§³
߯½Äå ߳ѻͿ½Ä Ìl °;¬§Ä þ ¯³ß³Ñ»Í¿½ÄÌl °;¬§Ä Í·«´· « ò
µ·«´xսĵ·« ¬-ij{±·å»¬¿ò ̽Ĵ·« ò³3Ð-ÄÞxåþ µ·«´xսĮâ l °½Äµ·«§Ä¾Â¦µ
ß»¬¿Äµ·« η«å¬lò¯x°;þ ¯xâµ·« ߳ѻͿ½Ä¬½Ä´·«µÄ¬¿µ·«µ ßl¯¸¿
»^µ¿½Äò°lþ ¯³´xŒµÂå UåÞÌ·«µÄµ·«§Ä¬·«½µ Ä µ·«´xսĵ·« ¯x-â ¬ · ÄŒµ·±µÄ
»®É åÕ{§Ä¬½Ä »3³Ø¿µÄ Õ lò ¬¿°;þ ´x Õ½Ä ¼;´« °ÄÍ·«®½Ä ´« °Ä´·« µÄ¬¿°lþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îðð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¼;§x¯¿É åÍ·« §x¯É¿å´·«µÄ¬¿°lþ ¯ªÄµ·-A ާįxâ³"³»3°¿²lâÍ«· ³»3°¿


Þxåþ ¼;»^µ¿½Äò´ªÄå µ·«´Õx ½Äµ ¯³ß³Ñ»Í¿½Ä¯µÄ¬³Äå®"ªÕÄ ò¬ l §Äþ
µ·« ´xÕ½Ä ®âl ߯µÄ »³Éå ©³Äå »µ{¿½Äåß´«° ĵ -µÄÕ{±°Ä¬¿°;þ
®"·¬Ä-°Â姿廬´¿ Í·«¬lò Í·«½ÄåÞ«¬Äµ»´åµ·« ¯»Þ9¿»Íå»®¿½Ä-Ó«
»¬É¯¬ « Ä•°Âå ß·³Ä»®"â ©½Äå̮ӳ¿" Õ{·¬Ä̿嬧Äþ ^µ¿åÐx岿婮"·´«· ò¯¿
®"¬· -Ä °Â姿廬´¿´·« ò ß³ªÄ¬°ÄÌ¿å»°³§Äò ®"·¬-Ä °Â姿åÍ·¬ « ¿µ·«
¹Ù²û ¯x¯·¬¿³Ñ¬ÄÞxåþ ¯x³{¿å»¬Éµ Îѷ廬´¿¬·« òù ßl´-ĦެÄ
»¬´¿¬·« òù ¾Âå²°Ä-Ä»¬´¿¬·« ò ´«°Ä´·« ò ¯x^µ¿åÐx嬿´«°Ä¬¿°;þ ¯ªÄ
Í·«½ÄåÞ«¬Ä®â l ßÜ·°,¿§Äµ·« ´x»¬Éµ»³å®½Ä µ·«´xսĵ հĬªÄ¬ªÄ
²lâ°l »3Ь§Äþ
¥®"·¬Ä-°Â姿廬´¿Í·«¬¿ -µÄÕ{±°ÄÍ·«½Ä´·« ò »3°¿¬¿»°;ò¾{þ
Ò·«½Ä½Ó3Õ¿åµ µP¿»µ{¿Ä©¬Ä-Ó«»¬ÉÕ{±°Ä¬lò -µÄÕ{±°ÄÍ®¿ŒµÂåµ·« ¹«ûÄ3°±
•°Âå »Õ[¬lò²¿³ªÄ»°;ò£
ß»^µ¿½Ä峯·¯x»¬Éµ ä»^¯¿Ä# Í·«•°Âå ´"ªÄòÌɵįɿ嬬Ļ°
³§Äò ®"·¬Ä-°Â 姿åÍ·«¬¿ µP¿»µ{¿Ä -¿»®åÍ®¿ŒµÂåù 3°¦¿¬Ä»®å
Í®¿ŒµÂå³"²Ä寷¬lò¯x»¬Éµ»¬¿ò ®§Ä¬¿»°;òþ Þ¿°l3Ð-Ä3Ð-Ä µ·«´xÕ½Ä
µ»¬¿ò հĬªÄ¬ªÄ²âl »²´·« µÄ¬¿°;°lþ ßl¯´·« ³{µÄ Ò"¿ŒµÂå °É-·
°É »§¿½Äå ²lâ հĬªÄ¬ªÄ »²¬¿µ·« µ µ· «´ xÕ½Äò³"¿ ´x®§Ä-®¿ŒµÂå
3Ð-ÄÕ{½Ä3Ð-Ä»²¬¿°;þ
¯³ß¯½Äå Ò"-Ä°¬Ä´ªÄ ß-ªÄåß»©å Ò"-ÄÕ{±°Ä-¿®½Äå®"½Ä嬳Äå
»¬ÉÐ ¬Ä Õlò ¬«² Äåµ»¬¿½Ä µ·«´ xÕ½Ä µ հĬªÄ¬ªÄ²âl®§Äþ ³{µÄ-·
¯·°Ä³ ³Ñ ²Ä»°³§Ä ò µ·«´ xÕ½Äò³"¿ µ_l»µ¿Ä µ· «½Ä å ³{µÄ³ "² ÄŒµÂå¬-Ä´ µÄ
»Í¿½Ä̿嬧Äþ ³{µÄ³²" µ Ä °;©;°;¯´¿åù ³°;¯´¿å»¬¿ò ³¯· Þxåþ
Ìx©;å©;匵Âå°;þ ßl¯ ªÄ³{µÄ ³"²Äµ´ªÄå µ·«´xÕ ½Ä ¯³ß³Ñ»Í¿½Ä
3Ð-Ä»¬¿ò³" »ÍåÍ®¿ŒµÂå Uå-·«®â´ l µÄÌlµ »½Éß-·¬Ä²â l ©§Ä§x´·«µÄ
¬¿°;þ ¼;»°³lò µ·« ´xÕ ½Ä µ »²®¿¬µ¿¬· «½ Äå³"¿ »¬¿ò ³¬°ÄÞxåþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÐɬĻ޿´Ä»¬´¿ îðï

´xµ»´åÞ¿»´å -Ó«¬¬Ä ¬lò°Él ³{±· å³" ¬-Ä Õ;¬-Ä®Ó Ì« ¬Ä¬°Ä¬¿®" ·


¬¿°;°lþ ¯ªÄ^µ¿åÌl»¬¿ò µ_l»µ¿Ä³{µÄ³"²ÄŒµÂåµ·« Þ«®¿å-½Ä»Ì¿½Äò
µ°ÄÌ¿å´·«µÄ¬¿°;þ -¿®½Äå®"½Ä嬳Äå ЬĮ³§ÄÍ·«®½Ä»¬¿ò µ·«´xÕ½Ä
µ ³{µÄ³"²ÄŒµÂåµ·« Ы²Ä»¬É¯«¬Ä•°Â嬰Ĭ§Äþ
¥µ·«´xÕ½Ä › սľ{¿å ³{µÄ³"²Ä¬°Ä´·«µÄ»¬¿ò -¿´Ó«å»¬É °·«3³½Ä
®¯´¿å£ ´·« ò»³å®½Ä µ·«´Õx ½Äµ ¥°·«©;å¯É¿å¬§Ä¾{£ ´·« ò ß³"²ß Ä ¬·«½åÄ
°l »3Ь§Ä þ ¼;3нÄò Þ¿´·« ò¬°Ä¬¿´l Í·«»¬¿ò Õ²Äâ»ß¿½Ä´·« ò¬l òþ ßl
¯»´¿µÄ η«å¬¿ ¯¿å¬¿°;þ Ò"-ÄÕ{±°Ä-¿®½Äå ®"½Ä嬳ÄåЬĮ½Ä»¬¿ò
µ·«´ xսĵ ¬-Ä´ Ó«åÕ{½Ä å °Â °Â¯¯ ЬĬ¬Ä¬§Äþ ¯x »3°¿¯´· «
Õ²Äâ»ß¿½ÄЬĬ¿þ
¥›› Õ« Ò " - Ä ›› ¯³ß¯½Ä å Ò" - Ä ° ¬Ä ´ ªÄ ß -ªÄ å ß»©å
ßl ß-ªÄ å ß»©å ›› Ò" - Ä Õ {±°Ä -¿®½Ä å ®" ½ Ä å ¬³Ä å ¬l ò ›› ¯³
߯½Äå ›› ßl ›› ©½Ä»½É¬lò£
ßl¯´·« ¬lò¬lò²â°l l µ·«´xսĵ»¬¿ò ¯xâ»°åÌ¿å¬l-ò ¿®½Äå-¿®ÉµÄ
µ·« ÍÓ«å»ß¿½ÄЬįɿ廬¿ò¬¿°;þ ߯½Ä寿廬ɵ»¬¿ò ®§Ä¬¿
°;°lþ ¯xâ-¿®½Äå´ªÄå -·¬Ä³©½Ä-¿å°;Þxåþ ß-ªÄåß»©å¬µÄ®½Ä »©¬lò
Í°Ä3°¿Õl -·¬Ä©½Ä-¿å^µ¬¿µ·«åþ
¶ ¶ ¶

¬-ÄÕ;»¬¿ò ß»3ÕÕÓ¯³ß¯½Äå»¬É ßÕ{½ÄåÕ{½Äå Õ{-Ä^µªÄ»®å


»Þ¿´Ó «å µ-¿åз« ò ´xŒµÂå »¬Éµ -Â-ËĬ§Äþ ¯ªÄ ¬«²Ä åµ µ·«´xÕ½Ä
¬-Ä»§¿µÄ ³Ì½Ä³" ¬Ä Þl »Þ¿´Ó «å ¯³¿å 3Ð-Ä Õlò®Ðx廯嬿°;þ
µ·«´Õx ½Ä®âÞ
l ©³"¿ ßl¯ªÄ¬-ÄÕ;°l »Þ¿´Ó«åÍ·«´«· ò µ-¿åÕlò®Ðx嬿»´þ
¯xâ߬ɵĵ»¬¿ò Þ©¬-ÄÍ-ÄÕ{±·å ³"¬Ä¬·«½Ä¬-Ä»µÉâ»°;òþ »Þ¿´Ó«å
µ-¿å®³§ÄÍ·«´·« ò¯¿þ µ·«´xսĵ -µÄÕÓ«²½Ä嬿²lâ ´³Äå»´Ç¿µÄ¬¿
µ´Él´·« ò »3Õ»¬¿½Ä 3°½Äå3°½Äå»3³Ø¿µÄÐx嬿³¸«¬Ä»´»¬¿ò ¹Éµ{»²

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îðî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»¯å»¬¿òþ ¼;»°³lò »Þ¿´Ó«å¬¿©²Ä ÕÉl»©^µ»¬¿ò µ·«´xսĵ ¯x¬·« ò


߯½Äå³"¿ »®"⬲Äå ¬·«µÄ--ij"5å¬lòþ
•°· ±½Ä °Él»¬É ³-Õ½Ä ¬-Ä´ »´¿µÄµ¬ªÄ åµ ¯³ß¯½Äå µ
©§Ä »°å¬lò -ɰĵ{§Ä²â l »Þ¿½Ä åÞµ·«©¬Ä•°Âå Û®¿©¬Â¯»Þ9¿µ{½Ä å
µÉ½Ä匵ÂåÌl ¯É¿å¯É¿å•°Âå ³²µÄ¬-Ä»Õ;µÄ ª»²¬-Ä»Õ;µÄ »Þ¿µ²Ä
»´òµ{½Äò»²¬lò µ·«´xսĵ·« ´x»¬É 3³½ÄÐxåÕlò^µ®»¯å¬¿»°;òþ Õ{µÄÕ{½Äå
ÍÉlÕ²Äâ¬lò »Þ¿´Ó«å²ªÄå3°µ »µ{¿½Ä寿åÞ©¬«²Äåµ »Þ¿´Ó«å߯½Äå
»¬É³¿" µ-¿åÕlòÐxå¬lò ¯³-¿»®åµ»´å µ·«´"»ßå¬lòþ ߯½Äåß«°ÄÕ{±°Ä
¯x²â l µ°,¬·² ĵ»¬¿ò ¯³´xŒµÂå UåÞÌ·«µÄµ·«§Ä¬«·½Ä°;°lþ µ·«´xÕ½Ä
µ °·²Ä°·²Ä°;å°;åÍ·«»¬¿ò µ²Äß¿å ¯·°Ä³®"·®"¿°;Þxåþ ¼;»°³lò ´x´¬Ä
°·«½åÄ Í·«»¬¿ò »Þ¿´Ó«å»²¿µÄ»¬¿ò ¬»µ¿µÄ»µ¿µÄ´µ ·« ÒÄ «½· ¬
Ä ¿»°;òþ
UåÞÌ· «µÄµ ¬¿©²Äß®³· « ò ¯¿°;þ ´xµ ©©²lâ ß»³¿³ÕÓÒ ·«½Ä Þxåþ
¯ªÄ»¬¿ò µ·«´xսIJâl UåÞÌ·«µÄµ·« ¬·«µÄ--ij"5å᪐ l ¬ÉlÌ¿å´·«µÄ
^µ¬§Äþ »Þ¿´Ó«å»®"â»®¿µÄ´¿®½Ä ^µªÄò´«°Ä»°;òþ
³O»´åß»²¿µÄ3°½Ä ¯ªÄÞµÄ3Õ³Äå³"¿µ ¯³ß¯½Äåµ »3Õ¿µÄ
¯½Äå®"·»¬¿ò »Þ¿´Ó«å߯½Äåµ´ªÄå »3Õ¿µÄ¯½Äå°lþ ¯³ ø ï ÷ ߯½Äåù
¯³ ø î ÷ ߯½Äå -¯ªÄ3нÄò»°;òþ µ·«´xÕ ½Ä¬·« òµ ¯³ ø ì ÷ ߯½Äåþ
»Þ¿´Ó«å°ÉlÍ·»« °³§Äò Õ{-Ä^µªÄ»®åß»²²lâ µ·«§Äß ò Õ{½ÄåÕ{½Äå µ-¿å^µ
¬¿³·« ò ާįx³"´ªÄå »Þ¿´Ó«åß»^µ¿½Äå »µ¿½Ä廵¿½Ä岿崪Ä
^µ¬¿³" ³¸«¬Ä¬¿þ »Þ¿´Ó«å•°·±½Ä°ÉlµÉ½Äåµ ¯ªÄ޵İ·«½ Äå³"¿®"·¬lò
¬-Ä»µ{¿½Ä嬪Ä廯¿ ß̵µÉ½åÄ ŒµÂåÌl³¿" °;þ µ·´ « Õx ½Ä¬-Ä»§¿µÄ
µ»¬¿ò •°·±½Ä°Él®µÄ³¬·«½Ä³Âµ¬ªÄåµ ¯³µ Ì«¬Ä»°å¬lò »Þ¿½ÄåÞÂ
¬·«²â l »Þ¿´Óå« »´òµ{½Ä»ò ²¬¿Í·«»¬¿ò ßl¯ªÄ®µÄ°·«½Äåµ °«Í·«å»¬¿½Ä
³©¬Ä¯»´¿µÄÞþl ¯xß â ³· Ì
Ä ®Ó»¬É³¿" ´ªÄå ¬ÓÕɲß
Ä ¿åµ-¿å-¿»-¿½Ä
²lâ ³¹w ¦½Äå »¬ÉÌlµ ªØ°Ä§xÌ¿å¬lò »Þ¿´Ó«å¯³¿å°Ó «»¬É 3°ªÄ ò´ ·« òþ
ާİӵ « ާįxާĩ; ¯x¯¬ · ¿³¸«¬ÄÞxåþ »Þ¿´Ó«å »°ÉâÌ¿å¬lòù
»Þ¿´Ó «åµ²Ä»²¬lò°Ó «° ;®½Ä ¼; »Þ¿´Ó«å¯³¿å°lþ µ·«´ xÕ½ÄòÜ¿¬Äµ·«
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÐɬĻ޿´Ä»¬´¿ îðí

¯·»²^µ¬lò ß®°Äµ¿´¯¿å»¬Éµ ¯xâß·³Ä̮ӵ °Ó«»¬Éµ·«^µªÄò®½Äå


»³å¬§Äþ
¥µ·«´xÕ½Ä ¼; ާįxâ°Ó«¬Ó«å¾{£
¥¼Â´-ĵx³¿°Ó«»´þ ßl¯ªÄ³"¿ »®å̿嬿 »ß¿µÄµ ³»¬Éâ
Þxå´¿åþ ¯x »®.»Þ¿´Ó«åÍ«®¬«²åÄ µ°Ó£«
µP¿»µ{¿Ä ß·Ò /·Î«° Ä®" ½Ä³½Ä å¯¿å ¼Â´ -ĵx³ ¿ Í« ®¬lò °Ó«µ·«
ާij ¹w¦½Ä åÌlµ »¬É⬧ij¯·Þxåþ µ· «´x սĵ -µÄµ¬Ä »^µå²lâ
µ·«µÄ§x•°Âå »Þ¿´Ó«å°Ó«²âl ¬Élµ°Ä•°Âå »Þ¿´Ó« 寳¿å´« °Ä̿嬿°;þ
µ·«´xսĵ հĬªÄ¬ªÄŒµÂå»3°¿»¬¿ò µ¿´¯¿å»¬É³"¿ ®§ÄÕ{½Ä
´É²åÄ ´·« ò ³²ªÄå»ß¿½ÄòÌ¿å®»¬¿ò¬¿°lþ µÉ§Ä®¿^µ³" ¸¿å^µ¬¿»°;òþ
»®"â³"¿»¬¿ò ³¸¿å©ÓòÞxåþ ´xµ¯¿ ªØµÄ¬¿ -·¬Äµ ¬·«¬¬Ä¬¿µ·å« þ
ßl¯´·« ®§Ä®´·« ò´ªÄå µ¿´¯¿å»¬Éµ µ·«´Õx ½Äµ·« Õ{-Ä^µ ¬¿»°;òþ
ßl¯¸¿»^µ¿½Äò µ·«´xÕ½Ä µ-¿å³§Äò »Þ¿´Ó«å°Élµ·« ´·«µÄ ß¿å»°åз« ò
®°ÄµÉµÄ´½x §Ä»¬Éµ -·¬Ä»-¿»²^µ¬¿»°;òþ µ·´ « Õx ½Äµ´ªÄå ¯xµ â ·«
߿廰峧Ä^µ¿å»¬¿ò ©³Ä寿¬§Äþ
¥³µ-¿å¬¿ ^µ¿°;•°Â µÉ¿ › ¸·«¬« ²Äå µ»¬¿ò ³»µÉ嬷« ½Äå
°û¿³ °;Ðxå°;®l⣠´«°Ä»¯å¬¿°;þ
¶ ¶ ¶

•°·±½Ä°Él®µÄ»®¿µÄ»¬¿ò ´x»¬É »µ{¿½Äåß¿åµ-¿åµÉ½Ä匵Âå²Àâ


ß3°ªÄòß´ÇÓ°;°lþ ¯³ß¯½Äå»°;½Äå-Ó« Õ{-Ä^ µªÄ»®å°ÉlÍ·«»°³§Äò ´x
»¬Éµ »Þ¿´Óå« °Él ½¬Ä»²^µ¬¿Í·»« ¬¿ò »§¿µ{Ŀ廬ɬ½Ä³µ°;Þxåþ
®°ÄµÉµÄÌlµ ³·²Äå³»¬É»®¿ µ»´å»¬É»®¿°lþ -¿ß«°Ä®"·¬lò´x ßµ«²Ä
´¿Ð·« ò ߯ÓÕ{lâ-µÄ²âl »ß¿Ä̿嬿µ·«åþ °Ì³ÍÓ«å °Él-µ-¿å^µ»¬¿ò
®°ÄµÉµÄ µ¿´¯¿å»¬Éµ µ·« ´xÕ ½Äòµ·« ߬½Äå ß¿å»°å^µ¬§Äþ
¬-ĵɽÄå´Ó«å µ·«´xսĵÉù µ·«´xսĻ¸ò²â l µ«²Äå^µÓ±å»ß¿Ä´·«µÄ^µ¬¿
ÍxªÓ´· « òþ µ·«´ xÕ ½Ä »Þ¿´Ó«å³Ì·®½Ä´ ªÄå µ·«´xսİlþ Ì·®½Ä´ªÄ å

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îðì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ·«´xսİlþ ާįxµ²Äµ²Ä µ·«´xսİlù »Þ¿´Ó«å ާĻ®¿µÄ»®¿µÄ


µ·«´Õx ½Ä ´·«µÄ»´ ´·«µÄ»´²l⠻߿Ä^µ¬¿Í·«»¬¿ò »Þ¿´Ó«å¬-ĵɽåÄ
´Ó«å µ·«´x Õ½Äò²¿³ªÄµ ³^µ¿åÕ{½Ä ³"ßÍÓ«å»°;òþ µÓ »µ¿½ÄåÕ{½Ä»¬¿ò
°É lUåÌÉ µÄ »¬¿½Ä®°Ä ¯³©;§³²lâ°Él ³"¿ µ·«´x Õ½Ä µ²Ä¯É½Äå ´·«µÄ¬lò
¬-Ä´«åÓ ¬ªÄ廯¿¹·å« ²lâ ßÒ·«½®Ä ¯É¿åÕlò¬§Äþ UåÞÌ·µ « Ä ¼xå»Õ;½Äåµ·«³²" Ä•°Âå
-½ÄÌÉ µÄ ´¿¬lò»Þ¿´Ó«åµ ¯xâ »®"â ´ªÄµ{´¿•°Â å ®°Ä»²¬¿µ· «
»3°åµ{±Óå´·«µÄ¬¿°;þ
¥¦³+5¬-ÄÕɽij"¿ µ·«´xսĬlò»²¿Ä£
¥³¬-Ļ̿½Ä ¬-Ä»µ¿½ÄÐ¿É åù »§¿µ{Ä¿åÞ¯¿å µ·´ « xսĬµ òl £É
®°ÄµÉµÄµ¿´¯¿å»¬Éµ µ¿®Óµ·«µÄ¬¿»®¿ ³µ·«µÄ¬¿»®¿
°;å-°Ä Ìl®"·¯³Ç ߯Ӫط •°Âå ¬ªÂ¬ª¿¬ªÄå »ß¿Ä ^µ¬¿Í·«»¬¿ò
»®.°Él´¿°É^l µªÄò°®·¯¬Ä»¬Éµ µ·«´Õx ½Äµ·« ®"¿^µªÄò^µù »³å^µªÄò^µþ
¯ªÄ¬-Ä°l¬ É ªÄå²lâ°l µ·´
« Õx ½ÄÍ«¬
· ²lò ¿³ªÄµ ß»¬¿Äµ»´å ¸·²åÄ ¸·²Äå
̯ɿ廬¿ò¬¿°;þ ¯ªÄ´·«Í·«»¬¿ò´ªÄå µ·«´ xսĵ·«§Ä¬·«½Äµ ¯xâ
µ·«§Ä¯x ß̽Ļ¬ÉŒµÂå¯É¿å»¬¿ò¬¿°lþ ¬-ÄÞµÄ߯½Äåµ ¬-Ĺ·«å³"
³¯É½åÄ Ò·«½»Ä ß¿½Ä Õ{¿¬¿Ì¿å°;»¬¿òþ ¯x-¬ É Ä®¬ É Äµ²Ä´«µ · Ĭlò»Þ¿´Ó«å
µ ¹·«å»°;µÄÌl©½Ä¯¿É 嬿µ·« 3°²Ä-ËÄå-¿å³·¬«½· åÄ µ·«´Õx ½Äò³"¿ ßÓò^¯³ÍÓå«
¹«û§ Ä x³ÍÓ«å»°;òþ µ·«´xսĮâ³l »¸¯Â ³°«¬«µ»¬¿½Ä ´x»¬É^µ¿åÌl
¬·«å®½Äå»ÕÉ⮽Äå ¬-įµÄ´åÓ« ³»µ{²°ÄÕlò¬¿ ®½ÄÐ½É Äò»¬¿ò¬¿°lþ
¥µ·«´xսĬ·« ò³{¿å ßη«å ßß Í·•« °Âå ß̽Ļ¯åÕ{½Ä^µ¬¿ù Õ«»¬¿ò
¯·•°Â³Ñ¬Ä´¿å µ{±°Ä»§¿µ{Ä¿åß»^µ¿½Äå£
°;å-°Äµ´ªÄå»3°¿ù ¯ªÄÞµÄÕ;åÌ-ÄÕÉÌ¿å¬lò µ»´åµ·« ¸·«
ÞµÄ Õ;åÌ-Ä»3°¿½ÄåÕ{´µ ·« ¬
Ä §Äþ ÌÞÂ-ÍÉl´µ ·« ´Ä ¿¬lò µ»´å»¬Éµ
´ªÄå ¯x¬·« ò߻Р»Þ¿´Ó« å ¹·« å¯É½Ä å´· «µÄ¬¿µ·« Þ« ³¯· Þ³¯·
»°{¿Ä´·« òþ µ·«´xսĬ-Ä»§¿µÄµ»¬¿ò µ·«§Äò߯½Ä岿å¬lò®µÄ»¬¿½Ä
¬3Õ¿å߯½Ä廬ɵ²Ä¬¿ ¯É¿å^µªÄò®½Äå ®·¬·¬·´«°Ä»²¬¬Ä•°Âþ
¥¯ªÄ»3Õ»¬É»´¿µÄ»¬¿ò ´xսĬ·« òµ ß»°{¿ò»°;ò£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÐɬĻ޿´Ä»¬´¿ îðë

µ·«´xÕ½ÄòÜ¿¬Ä¯·»²¬lò ß®°Äµ¿´¯¿å»¬Éµ´ªÄå »3³Ø¿µÄ


´·«µÄ^µ °½Äò´·«µÄ^µ-³Äå Í·«¬¿³{¿åþ ¬-Ä°ÉlÒ·«½Ä ¯Ó«å³"¬Ä®Ì¿å¬¿»®¿ù
µ·«´xÕ½Äòµ·« ´µÄеĮªÄ¬·«µÄÕ·«½ÄåÕ{½Ä¬¿»®¿Í·«»¬¿ò ©·«½Äå»3³Ø¿µÄ
^µ¬¿°lþ
¥µ·«´ xÕ ½Ä › Õ½Ä ¾{¿åµ²ÄÕ{µÄ ¬µ§Ä ³"²Ä ¬§Ä ¾{¿þ ßÒ· «½Ä
¹·«å¯É½Äå¯É¿å°Ó«µ ¬µ§Äò°Â´Âµ-Ä°lþ ¬µ§Ä»¬¿Ä¬lò´xù ³»µÉ嬷«½Äå
°û¿³°;Ðx嬿 ¸«¬Ä¯¿å°l£
¥µ·«´xսĵ ¬-Ä´åÓ« ¬ªÄå²lâ »®.¹·«å¯É½åÄ ¬¿µÉþ »®.Õ{̿害§Äò
»3ջ̿µÄ³{±·å£
¥½;¬·« ò߯½Äåµ µ·«´Õx ½Ä°;»²³"»¬¿ò ¼·½« åÄ ®³"¿ »¯Õ{¿¬§ÄµÉ£
¸·«¬«²Äåµ Ð´¿å³»°åÞl ¼·«½Äå»°å¬lò»Õ¬Äµ·«åþ ¼;µ·«°l µ·«´xÕ½Äò
³"¿ ÎѬªÄ¬ªÄŒµÂå²lâ Þ©½Ä»¬É»ÕÉâ´·« ò°;þ ¯³ ì ߯½Äåµ Ò"-Ä°Él-´Ó«å
Ò·«½Ä•°Âå ß«°Ä-« °Ì³²lâ ͳÂåµ·« ¬²Ä嬵įɿ嬧Äþ ͳÂå³"¿µ²Ä^µ
»¬¿ò µ·«´xսĬ·« ò߯½Äå޵ĵ »Ì¿½Äòµ²Ä»Þ¿»¬Éù 3°-ļûĻ޿
»¬É ß³{¿åŒµÂ宬§Äþ ¼;»°³lò µ·«´xÕ½Ä ¬-Ä´Ó«å³" ©½Ä»ß¿½Ä³¯É½Äå
Ò·«½ÕÄ lÞ
ò xåþ °Ì³°·«½Äå•°Âå¬lòßÌ· ¯ªÄ»Õ¬Ä-µ¿å²lâÍ·«®½Ä ¦Âå¦Âå°lþ °Ì³
°·«½Äåß•°Âå ͧÄò½;å³·²-IJ¿åÕ{·²Äµ»´å³"¿ µ¿´¯¿å»¬Éµ µ·´ « xÕ½Äò
²¿å¯É¿å•°Âå ß¿å»°å^µ¬§Äþ ¯Ó°®¿¯ÂåÍ¿å3Ð5å°²Ä嵲ȵÂå »®"âÕ{•°Âå
ßÓ«´·« òþ
¥µ·«´xսĵ´ªÄå¾{¿ ¼Â»²®¿³"¿ »Þ¿´Ó«å°ª¿µ·« Þ¿3Ð-Ä´·« ò
©"µÄ»²®¬¿´lþ Ì«¬Ä¯Ó«å´·«µÄ-³Äå°;þ µ²ÄÕ{´·«µÄ-³Äå°;¾{£
¥¼Â»µ¿½Ä»¬Éµ«· »³¿»ß¿½Ä ªØ½åÄ ³»²°;²lâ¾{¿þ µ·«´Õx ½Äµ´ªÄå
°Él3Ьİ-Ä´·«µÄ-³Äå°;£
¯ªÄ´·« ©·«½Äå»3³Ø¿µÄ^µ °½Äò^µ»¬¿ò µ·«´xսĵ η«åη«å¯¿å¯¿å
°;°lþ -µ¿å»¬¿Ä»¬¿Ä²â l ³»3°¿Ò·«½Ä»¯åÞxåþ Õ_l»¬É Í·«µ»Ä ²•°Âþ °;å-°Ä
ŒµÂåµ ß¯µÄÎ"5®½Äå²lâ 3°²Ä»3°¿»²®¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îðê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥¸¿ › ½;´ªÄå µ²Ä › µ²Ä¬¿°lµÉ »Þ¿´Ó«åµ· «µ


»¯¿µÄ › »¯¿µÄ¯Ó«å³µ{¬¿£ ¬lòþ
¼«¬·§°·«½Äåµ-¿å»¬¿ò °Élµ °·«Íx´¿•°Âþ ®°ÄµÉµÄµ¿´¯¿å»¬É
©·«½Äå»3³Ø¿µÄ»°å´·«µÄ¬lòß®"·²Ä²â l »¯Éå^µÉ»²¬lò µ·«´xսĬ-Ä»§¿µÄ
¬-Ä޵Ĺ巫 Û®·§¿Ìlß»®¿µÄ ³{µÄ--· ³«Ó "·¬Ä•°Âå ¬®^µ³Äå ¬·µ « -Ä -ÄͽÄ
»¬¿ò¬¿°lþ »Þ¿´Ó«å¯§Ä´¿¬lò µ·´ « Õx ½Äµ
ò «· ¬-ÄÞµÄ߯½Äå »²¿µÄÕÓ
´xµ »3ջ̿µÄ²âl »Ì¿µÄ Ì¿å´· «µÄ»¬¿ò µ·« ´ xÕ ½Ä ¬-Ä »§¿µÄ
Þ·«½ÄåÕ²l °-Ä´l°;»´»®¿þ ¼·«½Ä´xŒµÂåµ Õ®¿³Ñ¬Ä•°Âå µ·«´xսĬ·« òÞµÄ
µ·« °½Ä²§Ä¬Âµ²ÄÕɽÄò»°å´·«µÄ¬§Äþ ¯ªÄ°½Ä²§Ä¬Âµ·« µ·«´xսĵ°l
µ²Ä®³"¿°;þ ¬µ§Ä»¬¿ò µ·«´xսĬ·« ò߯½Äå³"¿ ¯x³"³µ²Ä®½Ä µ²ÄÒ·«½Ä
¬lò ´x®§Ä´· « ò ¸« ¬Ä¬·°¬Ä¬· ³°;Þlµ· «å þ ¯ªÄ »¬¿ò µ·«´x սĵ
°½Ä²§Ä¬Âµ²Ä®³§Äþ °Él•°Âåз« òßÕ{·²Ä´ªÄå ²Âå•°Âþ
¥µ·«´xÕ½Ä -·¬Äµ·« •½·³Ä•½·³ÄÌ¿åù ©½Ä»ß¿½Ä¯É½Äå¾{±·â£
¥¦³+5¬-ÄÕÉ½Ä µ·«´xսĵɣ
µÉ½Äå»Þåµ ¬®-°Ä»ß¿Ä¯Ó»¬É^µ¿åµ°l µ·«´xսĮâ l °½Ä²§Ä¬Â
ßÒ·«½Ä¹·«å ³Ì½Ä¬lò޵ĵ »´Ç¿Õ²l ©½Ä¯É¿å»¬¿ò¬¿°;þ
¥¹·«å£
¼·«å°¬Ä¯Ó»¬É ßÓ«åÌɵĴ¿»¬¿ò¬¿°;°lþ °®·¯¬Ä߯ӵ´ªÄå
»^µ¿µÄ -®¿þ µ· «´ xÕ ½Ä µ·«§Ä ¬· «½ Ä»¬¿½Ä³ " ¯xâß¿å»°å¬l òß¯Ó ¯x
»^µ¿µÄ»²»¬¿ò¬¿°;þ
¶ ¶ ¶

з«½Ä²§Ä³"¿ µ²Ä®³§Äò߯½Äåµ»¬¿ò Ò"§ÄÒ"§Ä®®ß¯½Äå ³¸«¬Ä


°;Þx åþ ¬-Ä ÞµÄß«°Ä- «³ "¿ ¹· «å »°;½Ä å ¬-ļ ;¦½Ä ÕÉ l»´¿µÄ ¯É ½Äå •°Âå
¬µÄ´¿¬lß ò ¯½Äå°;þ ߳ѻͿ½Ä»¬Éͬ «· ¿µ´ªÄå ½§Ä½§Ä®§ É ®Ä § É Ä
»°;ò»°;ò°;å°;å Ð{¬ÐÄ {¬Ä´¬Ä´¬Ä»¬É³{¿å¬lò߯½Äåþ ¼;»°³lò ¬-ÄÞµÄ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÐɬĻ޿´Ä»¬´¿ îðé

°Él-ËĬ-Ä»´Ç¿µÄ ²¿³ªÄŒµÂ廲¬lò µ·«´xսĵ·«»¬¿ò ²ªÄ岪Äå®"·²Äå


^µ¬§Äþ µ· «´x սĵ· « µ°Äз « òù ¬É §Äз« ò ù °·¬Äз« òù Í·« òÐ ·« ò ¯x⬿©²Ä²âl¯x
ßµÉµÄ Õ {̿嬧Ĵ·« ò »¬¿½Ä ^µ¿å»²®»¬¿ò µ· «´xÕ ½Ä ò¯¬½Ä åµ
ŒµÂå´"•°Âþ
з«½ IJ§Ä°ÉlÍ·«¬¿µ´ªÄå ߌµ·¬Äß²§Ä »3Õµ«²ÄÌ«¬Ä^µ¬lò°Él
³Ñ¬Ä´ ¿åþ ®°ÄµÉµÄ¯x ®°Ä µÉµÄ ¯¿å»¬É³"¿ µ·«§Ä òß¬ÉµÄ Þ¿³"³®
Õ{½Ä»²þ ®°ÄµÉµÄ²¿³ªÄµ»´å®»¬¿½Ä ²ªÄ寴¿åÍ·«¬lò-·¬Ä²â l ´¿
´·µ « Ä^µ¬¿³{¿åþ ¯²°ÄÕ;å Þl^µ¿åη«µÄ²â l ³·²Äå³»¬Éù °«Í·«å-´É§Ä¯·«½Äå
²°Ä»Õ{å¬Él»´¿½Äåµ{¬lò µ»´å»¬Éù Ò·«½Ä®½Ä Í·«^µ Ì·«å^µÐ·« ò ¯ÓÕ{°Ä
¬·«½Ä´¿^µ¬lò µ¿´¯¿å»¬É ¬ßÓ«¬Õl »°{¿Ä -®¿ŒµÂå°;þ µ·« ´xÕ½Ä
Í·«¬¿µ»¬¿ò »³å³»²^µ²lâ 3³½Ä ¬lò ߬·«½ Äå Í·«¯´·«µ· «å þ °Él ³-Õ½Ä
µ¬ªÄåµ µÉ½Äå Ìl³" ¿ ¬ŠµŠµ²lâ ¸²Ä»®å3°»²»¬¿ò¬¿°;þ ß®°Ä
Ìlµ µ¿´¯¿å»¬Éµ´ªÄå µ·«´xÕ½Äò»²¿µÄ µ°Ä´·µ « Ä•°Âå ¬ÎÓ«åÎÓ«å²lâ
´«°Ä3°^µ¬§Äþ ´·»³0¿Ä¯Â廬ÉÍ·«¬¿ ³²ªÄåÞxåþ µ·«®½Ä»¬É»¬¿½Ä
°;»¯åþ
»Þ¿´«Óå°Él-»¬¿ò ¬-ÄÞµÄ߯½Äåµ Ò"-»Ä §¿µÄµ µ«´ · xսĵ«·
ß»¯µ°ÄÌ¿å^µ»¬¿ò¬¿ ¯·¯¯ · ¿¯¿ŒµÂåþ µ«·´Õx ½Ä ¬µÄ®½Ä¬µÄ
Õ{½Äå ù µ« ·´ xÕ ½Ä Í½Ä å®½Ä Í½Ä åÕ{½Äå»°;òþ »Þ¿´«Ó 峫· â µ«· ´xÕ ½ÄÍÂ
»®¿µÄ³§Ä^µÓ®½Ä ¦É¬Ä©½ÄÐ{µÄ^µ¬§Äþ µ«·´xսij"¿ »Þ¿´«Óåµ²ÄЫ·â
³»3°¿²lâ Ì·»¬¿½Ä³Ì·´«·µÄ®¬¿³{¿å¬§Äþ »Þ¿´«åÓ ²lâ ´x¯¿³Ì·¬¿
µÉ ½Äå »Þåµ»¬¿ò µ« ·´ x Õ½Ä µ« ·´ x սIJâl ß¯Ó ³-l Þxå þ µ«·´ xÕ ½ÄòÕ ³{¿
пå߯ӻ^µ¿½Äò п廯ͫ·¬lòµ·²Äå Í«·µÄ®¬¿°;þ ^µ¿»¬¿ò µ«·´Õx ½Ä
®"µÄ´¿¬§Äþ µ«·§Äò޵ĵ´ªÄå ÎÑÓå´"•°Â³Ñ¬Ä´¿åþ °Ì³°«·½Äå®"·»¯å
¬-Ä޵ĵ ¯«Ó幫·å¯É½Äå¯É¿å•°Âþ µ«·§Äµ ¬-Ĺ«·å³"³®»¯åÞxåþ °Él² ¿å
»¬¿ò Ì«Óå-Ó߬«·½Äå µ«·´xÕ½Äòß²¿åµ«· µ¿´¯¿å»¬É©«·½Äå´¿^µ¬§Äþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îðè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥¼Â³"¿ µ« ·´ xÕ ½Ä ›Õ½Ä ¾{¿åµ«· ²Ó°;¬Ä®" -IJâl ¬-Ä Í§Äµ ß»¯


µ°Ä̿嬿¾{ › ^µªÄò´«°ÄUå£
¥¸«¬Ä¬§Ä › ¼Â»µ¿½Ä»¬É սľ{¿å»¬¿Ä³"²Ä寷´«·â ¯µÄ¯µÄ
ª-Ä»²^µ¬¿¾{£
¥µ«·´xÕ½Ä µ²Ä´«·âµ«·³®»ß¿½Ä ´«°Ä»²^µ¬¿°;µÉ¿þ ´É¬Ä¯É¿å
®½Ä»¬¿ò´¿å ›£
¼«¬·§°«· ½Äå µ{»¬¿ò´ ªÄå µ« ·´x Õ½ÄòÍ »Þ¿´«Óåµ »§¿½Ä´«·â
»¬¿½Ä »®¿µÄ³´¿°;Þxåþ Õ{¿´ªÄ Õ{¿´ªÄ²â l »Þ¿´«åÓ ®"·®¿ »3°å»3°å
´«µ · Ä®¬¿²lâ°l µ«·´Õx ½Äò³"¿ ß»³¿ŒµÂåÍ«·µÄ´"•°Âþ ´xµ»³¿»¬¿ò -·¬Ä
µ´ªÄå ¬«·´¿»¬¿ò¬¿°lþ ¯ªÄ³"¿¬½Ä ¯x»Þ¿´«Óå®´«ÍlÍl 3ЬĴ«
¯É¿å¬lò ²Ó°;¬Ä ï𠵫· ³Ò«·½ÄÒ«·½Ä®¿ ´µÄ¯Âå²lâÍÉlÌ«·åÕ{´«·µÄ»¬¿ò¬¿
°;þ 3¾±²ÄåÍ«· °Él^µªÄò°®·¬Ä¯¬Ä»¬É »^µ¿½Ä¯É¿å^µ¬§Äþ »²¿µÄ»¬¿ò
°Élµ Ϋ¬ÄΫ¬Ä¯l¯l3Ð-Ä´¿°;»®¿þ »Þ¿´«Ó廲¿µÄ´«·µÄ»²®¬lò ¼«·½Ä´x
ŒµÂå´ªÄå ß»3°åß´.¿å»®¿µÄ´¿•°Âåù Õ®¿µ«· ¬®ÉÂå®ÉÂå³Ñ¬Ä¬§Äþ
•°Â廬¿ò µ«·´xÕ½Äòµ«· ߲µ¬Ä3°Ì«¬Ä´«·µÄ¬§Äþ Ы·½Ä²§Ä³"¿ µ«·´xÕ½Ä
¬«· ò߯½Äåµ ®"-Ĺ«·å ¹«·å³®"·²â l ß3°¬Ä߯¬ÄÎÑÓå¯É¿å»¬¿ò¬¿°lþ °Él•°Âå¬lò
»²¿µÄ»¬¿½Ä µ¿´¯¿å»¬Éµ»¬¿ò µ«·´xսIJ¿å ©«·½Äå^µß«Ó^µ¬«²Äåþ
¥»¬¿µÄ › µ«·´xÕ½ÄßÌ«¬ÄÕÓ´«·µÄ®´«·â»°;òµÉ¿ › Ò«·â³«·âÍ«·®½Ä
½;¬«·â߯½Äåµ »¯Õ{¿»°;µÄÒ«·½Ä³"¿µÉ£
¥ß´µ¿å»µ¿½Ä»¬É°;µÉ¿ › µ«·´xÕ½Äòµ«· »^µ¿µÄ´«·µÄ¬¿³"
¬«²Ä´«· òþ ^µªÄò°;´¿å µ«·´xսĵ«· ß»¯µ°ÄÌ¿å^µ¬¿£
»Þ嵩«·½Äåß«Ó»3°¿»²^µ¬lò ¯ªÄ-µ¿å»¬É^µ¿å»¬¿ò µ«·´xÕ½Ä
Î"5åÕ²l3Ð-įɿ廬¿ò¬§Äþ ³{µÄÒ"¿ŒµÂå²Â´«· òþ
¥»¬¿ÄµÉ¿ › ½;ò-·¬Äµ«·´¿³ÍÉ^µ²lâþ »²¿µÄÌ°Ä ´xսĴµÄ¯åÂ
³°xÕ{½ÄÞxåþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
ÐɬĻ޿´Ä»¬´¿ îðç

´µÄ¯å µ·« ´µÄЩ;å²l⠰ɬĻÕ{•°Âå »3°¿»²¬¿µ·« ´x½§Ä»¬É³"¿


¸¿¯»°;òþ ¼;»°³lò ³®§Ä®l^µÞxåþ
¶ ¶ ¶

¯ªÄ»Þ¿´«Óå°Él»´å•°Âå¯É¿å¬¿ ^µ¿Õlò°;•°Âþ ͧÄÒ"-Ä»µ{¿Ä´«·â


ßÒ"-ÄÒ"- Ä꤀ƒ ½Ä廬¿½Ä »®¿µÄÕlò»°;òþ µ«·´ xÕ½Ä µ»¬¿ò ßl¯ªÄ
µ¬ªÄåµ -ÉlÕlò¬lò»Þ¿´«Óå»®¿¹;µ ßÕ«Ì·°;°lþ ßÕ«»Õ¬Ä³{¿å»¬¿ò
-»´¿½Ä åµ´¿¬lò »Þ¿´«Óå °Él»¬ÉÍ«·¬¿³{¿å ¬½Äå^µ³Ä åþ µ«·´xÕ½Ä
¬-Ä »§¿µÄ ³»²¬¬Ä³ Ì«· ½Ä¬¬Ä²â l ¸«· °;Õ{½Ä ¯ªÄ°;Õ{½Ä ©;¯²¿
µ»´å»^µ¿½Äò ®°Ä®É¿µ·-A³"²Ä¯³ÇÍ«·¯´«· ©½Ä°;»´»¬¿ò ß®°Äµ
´x¯·³{¿å»²¬¿´ªÄ å ³Í²Ä åÞxåþ »² òÕ½Äå ÞµÄ ´x³Ñ»®å®¿»¬ÉÌl
»®¿´«·µÄþ ªÞµÄ »Þ¿´«Óå°Élµ»´å^µªÄò´«·µÄ ´«°Ä»²¬lò µ«·´xÕ½Ä
µ«· ¯x⳧¿å ³°«¬«µ»¬¿ò Õ{³Ä寿³»°å°;Þxåþ
¥¯ªÄ³"¿ µ«·´xÕ½Ä › »¬¿Ä ¼;»¬ÉÕ{ªÄå´«°Ä»²»¬¿ò³"¿´¿åþ
µ{±°Ä¬·« òµ·« ®"·¬§Ä´«· ò»µ¿ »ß¿µÄ»³ò»¯å®lⴿ帽Äþ ß«· › Þ¿°l
3Ð-Ä3Ð-Ä › »¬¿Ä -µÄ3°²ÄÕ{±°Ä£
³°«¬« °xªÓ °xªÓ´«°Ä»¬¿ò µ«·´xսĵ´ªÄå Õ°Ä3°¬Ä3°¬Ä°;°lþ
¥ßÓ³¿ › ³½Äåµ ½;òµ«· ߲µ¬Ä3°¬¿´¿åµÉù »¸ › ½;ò ´µÄ¯Âå
³°xÕ{½ÄÞx廲¿Ä£
ßl¯´«· Œµ·³Äå»°»³¿½Äå»°³§Äò´ªÄå µ«·´Õx ½Ä³"¿ ¯xâ-µÄ»¸¿½Äå
µ»´å 3°²ÄÕ {±°Ä®®"¿¬¿°;°lþ ©³Äå »®åµ ®"·»¯å¬¿µ«· åþ ¼;»°³lò
ß®½Ä¬«²Äåµ ®"·¬Ä-°Â姿廬´¿Í«·¬òl Í«·½åÄ Þ«¬ÄŒµÂ廬¿ò µ«·´Õx ½Ä
µ ³¯«Óå »¬¿òÞxåþ ¯x â-·¬ÄÌl»ß¿µÄ¯É¿å•°ÂÌ½Ä ´« ·â ¬lòþ Í«·½ ÄåÞ«¬Ä
߯-Ä»®å•°Âå ©½ÄåÌ®ÓÕ{·¬Ä¬lò»²âµ µ«·´xÕ½Äòß·³Ä»®"⳿" µ»´å»¬É
Õl´ « ·âþ Ðɬİ ;´« ·â ³Œµ·± µÄ »°³§Äò ³°«¬« µ °«· µÄÍÓ^µl®"¿°;¬§Ä þ
µ«·å²©½Äå»^µ µ«·åͧÄòµ«·åµ{°Ä¬lòþ ¬-ĵ{°Ä¬²Ä»¬ÉÕ{ªÄå°lþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îïð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥ÐɬĻ޿ĴĻ¬´¿£
Í«·½ÄåÞ«¬Ä²¿³ªÄµ«· ߯ÓÌɵÄЬĮ½Äå µ«·´xÕ½Ä »µ{²°Ä¯É¿å
¬§Äþ •°Â廬¿ò³" -µÄÐ½É Äò¬lòß»²²lâ °«Í«·å¬-Ä̪ĵ«· -µÄÕ«Ó¬½ÄÕ{±°Ä
®½Äå ÐɽÄò´« ·µÄ ¬¿°;þ µ«· ´xսĵ ¯³´«°Ä¬«² Äå µ µ_l»µ¿Ä³{µÄ³"²Ä
ß»¸¿½Ä匵Âå ¬°Ä´ «·µÄ´«·â°;þ ²¿å®ÉµÄ^µ¿åÌl Õl¬Ó ªØ°Ä´«·µÄ»¯å
¬¿þ -µÄ¯Óµ ¬»¹{¿½Ä廹{¿½Äåþ
¥½;ò»ÕÉå¬lò³" › ¬µ§Ä߯«Ó婽ij"°l ¯ªÄ»¯¿µÄ³{µÄ³"²Äµ ›£
Þ¿³Í«·½ª Ä ¿³Í«·½²Ä â l ³{µÄ³²" ŒÄ µÂ嵫· µ«·´Õx ½Ä ®²Ä®¿" »²»¬¿ò ¬¿
°;þ ¸«·¬«²Äåµ ®"·¬Ä-°Â姿廬´¿Í«·¬¿ Þ¿³"²Ä峯·»°³§Äò ßÕ«
ÐɬĻ޿ĴĻ¬´¿Í«·¬¿µ«·»¬¿ò µ«·´xÕ½Ä µ{µ{²²ŒµÂå ²¿å´ªÄ
Õlò®•°Â»µ¿þ
×¼»¿ ³¹w¦½Äåù îððí Õ«Ò-
" ùÄ Û•°Â

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´å

¯ªÄµ»²â Ìx åÌx å3Õ¿å3Õ¿å äßÞ# µ·« ¯¬·®»²³·¯ªÄþ


³²µÄ³·«å´½Äå ß·°Ä®¿ß̳"¿ ̳½Äå°x°xµ·« -¿å»¬¿Ä°l3°±¬Äµ»´åÒ"½Äò
ÍÂͳÄå•°Â寿嵷« ½;å»3Õ¿µÄЫ¬Äµ»´åÒ"½Äò ¬Él•°Âå3³½Ä´·«µÄ®¶´¿å
³¯·þ ßÞµ ³²µÄß·°Ä®¿Ì¬·« ½Äå ¯ªÄ´·«-¿å´·«µÄ®³" »µ{²°Ä¯x
3Ð-įªÄþ ¬-ÄÕ ;¬-Ä®Ó -· ¬Ä´ ·«´ µÄ® ³O»´å¯·â « »®¿µÄ´ ¿¬¬Ä
¯ªÄ òß Õ; µ_²Ä ³¬·âµ « ³²µÄÕ ½Äå -¿ ´µÄеĮ ªÄÒ "½Ä ò ßÂ^µ¿»µÉå
-¿å»-Õ{½Ä´ É ²Äå ¶ ©§Ä»µ_å´Ç½Ä ´ªÄ å ß´É²Ä ÍÓ«å ¬-ij²µÄ°½Äþ
»²¿µÄ¬-Ä»²â³"¿»¬¿ò ó
¥ßÞµ·« ̳½Äå°x°xµ»´å°l ²§Ä»°å°;µÉ§Ä ›ù µ«´¿å³«²Ä⻬É
Õ{±·•°·•°·²â l ßÞ³Œµ·±µÄÞxå£
¸« »3°¿¬¬Ä ¯ªÄ þ ßÞ¯ªÄ ®É¿®µÄµ²ÄåÌªÄ Ð{½Äß µ{Y© ¬Ä¶
Ð{½Ä¬ÞµÄ»Õ;½Äå»°;½Ä匵ÂåÒ"½Äò ß·³Ä»®"âµÉ°Ä°{-Ä»°[ ß3³lÌ·«½Ä»²¬¬Ä
¯ªÄþ ߯µÄ Õ«²-ÄͧÄß®É§Ä¬É½Ä Î«¬Ä¬®µÄ ³{µÄ-·µÉ§Ä¯É¿åÕlò
»¯¿ ßÞµ·« µ_²Ä³¬·â»« 3³å»¬Éµ ާĬ«² Äå µ³" ³{µÄ³3³½Ä ´xß·«
´x³ ½Ä 匵Âåß3Ð-Ä ¯»Þ¿³Ì¿åÕl ò^µ°;þ ßÞ¯ªÄ ßµ½Äå ßªØ ¿
ߴɲ®Ä »·" ¯¿ù ¯¬·Ò½" òÄ ß¿ÎÓÕ« -Ó ¿å³Ñ»µ¿½Ä廯¿ù ¯¬š¾· {¬š»· µ¿½Ä廯¿
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îïì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»®"å»Õ¬Ä3³²Ä³¿ŒµÂå¬-Ä»§¿µÄß3Ð-Ä µ_²Ä³¬·â « ß3³l§Ó«^µªÄ»´å-¿å


Õlò®¯ªÄ»µ¿þ
ß3³½Äß¿ÎÓ«»¬É ÍÓ«åÎÓÑå¯É¿åÕlò»¯¿Ä´ªÄå ßÞº ß3Õ¿åß¿ÎÓ«³{¿å
Ò· «å^µ¿å³Ñù ßµlͬij ѵ»¬¿ò ßÓ ò^ ¯-®¿»µ¿½Äå ¯ªÄþ ß·³ ÄÌlµ·«
ß·³Ä¯¿åù ¼;³"³¸«¬Ä »Íɳ{±·å¯¿åÕ{½Äå¬-Ä»§¿µÄ ©½Ä´¿¯ªÄò»3Õ¯Ó
µ·« ²¿å-É½Ä ò• °Âå ާįx Í·«¬¿µ· « ßÞ ¯·Ò" ½Äò»²¬¬Ä¯ªÄþ ´x
¬-Ä»§¿µÄ³Í·«Ì¿åÒ"½Äò »ÕÉå¬-Ä»µ¿½Ä©½Ä´¿´Ç½Ä°½Ä ßÞµ ¯·»²
¬¬Ä°;¯ªÄþ
¥ß·³ÄÌlµ·« »ÕÉå¯xÕ·«å ©½Ä´¿¬§Ä › ´·«µÄÌ«^µ-³Äå£
µ_²Ä³¬·â « ³{µÄ-·3³½Ä¯x»¬Éµ ߳ѳlòß³"¬Ä³lò »²¬¬Ä»¯¿Ä´ªÄå
ßÞº »¯¿¬ß¿ÎÓ«Ìl³" ¿ •Õ·± å•Õ·± åÕ_¬ÄÕ_¬Ä߯ӻ¬É ^µ¿å»²¸²Ä
¬x °;¯ªÄþ ¼;³"³ ¸«¬Ä ß²Óâ¬-ÄÕ« Õ «®´·«µÄ»´¯´¿åþ ßÞ »ß¿Ä
»¬¿ò ³" µ_²Ä ³¬·â³« " ¿ »ÕÉå ¯x Õ·«å µ·« ´·« µÄ Ì«^ µù »Õ{¿µÄ^µù ´" ²Äâ ^µ
´«°®Ä ¯ªÄþ ´x-·³åÄ ¬-Ä»§¿µÄ®â l -µ¿å»3°¿¯Óµ«· ²¿å-ɽÄò•°Âå ާĴ·«
´x-¿å´lÍ·«¬¿µ·«°½Ä ßÞµ »©Ð²Ä°·«½Äå3Õ¿åÒ·«½Ä-ɳÄå®"·¯ªÄþ ¬-ÄÕ;µ
»Ð»Ð ß·³³Ä ¿" ³®"·¬«²åÄ µ_²Ä³¬·ß â « ·³µ
Ä ·« ´x¬-Ä»§¿µÄ »®¿µÄ´¿¯ªÄþ
߯¿åª·±ª·± ³{µÄÒ"¿»°;µÄÍ·«åÍ·«å ´x¬-Ä»§¿µÄ3Ð-įªÄþ »Ð»Ðò
²¿³ªÄµ·« ß°ÄÕ{³¬ÄÕ{ »3°¿»²¯ªÄþ
¥µ_²Ä»¬¿Ä U媷±®lâ³· ¬Ä»ÍÉ°;þ ¯x²âµ l _²Ä»¬¿Ä²âl -ËÄ òß·«å»Ð¿½Ä
ÍÉl¬«²Äåµ ß»¬¿Äµ»´å ´µÄ¬ÉlÕlò®¬¿¾{ù ާįɿ嬫²Äå£
Í·«•°Âå »Ð»ÐÒ"½Äò¯x ®½ÄåÒ"Âåµ_³Ä婽Ļ^µ¿½Äå»¬É »Ð¿½Ä»´¿µÄ
»ß¿½Ä »3°¿»²»¬¿ò¯ªÄþ »³»³µ»¬¿ò »®»ÒÉå^µ³Äåµ»´å¬ªÄ®½Äå
ÛªÄÕò Ó-µ¿å»3°¿¯ªÄþ Õ{µÄÕ{½Ä峧ӻ« ¯åÞl ßµlгÄ廲¯ªÄþ ß»¬¿Ä
µ»´å -µ¿å»3°¿³·»¬¿ò ¯ªÄ´µ x »³»³òÌÓ³" »½É»Õ{å°;»¬¿ò¯ªÄþ
§·«»°;µÄ ¸¿»°;µÄ³®"· ¬·¬·µ{µ{ŒµÂå »3°¿»²»¯¿ ¯ªÄ´x-³· Äåº

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´å îïë

-µ¿å»¬Éµ §Ó«^µªÄ»´¿µÄ-®¿®"·¯ªÄ³â ·« »³»³µ °·«µÄÍÌ Ó «¬Ä»Õ{å


з⠫ -ËÄå-¿å»²•°Âþ
¥»³¿½Äª·±®"·³" ´¿ÕlòµÉ¿ù ³3³¬½Ä ³»Õ{å²l⻸ò£
ßÞµ ´"³åÄ ¸²Äâ´·«µÄ»¬¿ò »³»³°½Ä ߿廬¿½Äß ò ¿å²¿ »^µ¿½Ä
ß³Äåß³Ä匵Âå3Ð-Ä´âþ·« »Ð»Ð3°²Ä´¿´·â « ßµ{±·åß»^µ¿½Äå»3°¿3°»¬¿ò
»Ð»Ðµ ¬-ÄÕ{µÄ-ËÄå-¿å´·«µÄ®½Äåµ 3°²Ä»3°¿¯ªÄþ
¥¸«¬Ä¬§Äù ßl¯ªÄ´xµ ½;²lâսİ ;¬§Äþ ¼;»°³lò ´x´ ·³Ä
®§ÄµÉù ®É¿-Ëĵ·«å»°;µÄ ¯ªÄ´·« ´·«µÄ´·³Ä»²¬¿ù ß´µ¿å´x£
ßÞµù µl ½;»3°¿¬¿ ³³"²Þ Ä åx ´¿åÍ·¯ « ªÄ°ò Ò«Ó ½" òÄ 3°Ó±å»Ìò»ÌòŒµÂå
´«°Ä»²¯ªÄþ ¼;µ ßÞº ß^µ¿åß¿ÎÓ«Ìlµ ÕÉl3Õ³Ä寷3³½Ä¬¬Ä»¯¿
Ò·å« ^µ¿å³Ñ»¬É 3Ð-įªÄþ ß²Óâ߯µÄµ·«´ªÄå ßÞµ »µ¿½Ä廵¿½Äå
ŒµÂå ¯·»²¬¬Ä3°²Ä¯ªÄþ µ_²Ä³¬·âß « ³· »Ä Õ;½Ä宽ÄåÞµÄ¬É½Ä -°§ÄÎÓ«ŒµÂå
®"·¯ªÄþ ßÞÌ·«½Ä»¯¿ µÉ°°Ä {-ÄÒ"½òÍ Ä «´ · Ç½Ä ©;åÒ"-Äη«µÄÕ²Ä⻬¿ò »©å³ªÄ
̽įªÄþ ¬»°;½Ä嬲ÄÕxå³·â « -°§Ä®ÉµÄµ»´å»¬Éµ ߮ɵĻ¡Õ•°Âå
®ÉµÄÒ«¯-Ä»¬É ¬µÄ»²Íl®"·»¯åºþ ³·«åÒ"½Äò»©å»¯¿®¿¯Â³"¿ -°§Ä°É½Äò
»¬Éµ·« »¬ÉâÒ·½« ÄÐⳫ· ´É§Äþ •°Â廬¿ò ³²µÄ¬·«½åÄ -°§ÄΫµ Ó »´åÍ µ_²Ä³
»®¿µÄ3³l 3Ð-įªÄþ
¥-°§Ä²âÓ »³Éå ¯¸ù ½;ò»3³å ¯É¿å^µªÄò-³Äå ù -°§Ä »¬É °É½Äò•°Â
̽Ĭ§Ä£
-°§ÄÎÍ «Ó µ·« ¯É¿å^µªÄ»ò ¬¿ò -°§ÄUåµ»»´åµ ¬-Ä°½É ¬ Äò ªÄå
³¿µ{-ĵ{-Ä ´Ó«åÕlÕlµ»´å °É½Äò»²¯ªÄþ ¼;¬½Ä³µ»¯åù »©å´É²Äå
´"»¯¿ »µ¿½Ä嵽ĵ ³·«å º®²Óâµ·«° ½Ä ßÞµ ß¿ÎÓ« ÕÓ- ¿å^µªÄò
¬¬Ä»¯å¯ªÄþ
¥³·å« ²Ó⮯µÉù ¯·³Äå-®¿®"·¬¿ ¯·³åÄ ÍªÄåÌ¿å^µþ ³·«å®É¿´·³³òÄ §Ä£
¥»´µ{´·³Ä³ò §Ä»¸òù »´°x»³É⬧ĥ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îïê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ßÞ»3°¿¬·«½Äå ³"²Ä»²¬¬Ä¯ªÄ³â «· µ_²Ä³¬·â « ´x»µ¿½Äå³{µÄ3³½Ä


»¬É ß3³lÎÓÑ廲®¯ªÄþ ³{µÄ-·³3³½Ä»¯¿ ßÞµ·«°l ³·«å»´©¯»¾¼½Ä
»³å®¬¬Ä°;¯ªÄþ ßÞ®lâ ß¿ÎÓ«ÕÓ-¿å³Ñ»¬Éµ ßÓò^¯-®¿»µ¿½Äå³»²
»°Þxå´¿åþ ß3³½Äß¿ÎÓ« Õ{±·â¬lò®"¿¯x»¬É³"¿ ´x³-ɳÄå ²¬Ä³Í·«¯µlò¯â ·«
¬3Õ¿åß¿ÎÓ« »¬É ߿廵¿½Ä 廲¬¬Ä¯ªÄÍ·«»¯¿-µ¿å µ_²Ä³
^µ¿åÐxå °;¯ªÄþ ¯·â»« ¯¿Ä ßÞµ °·«´É² åÄ »²¯ªÄþ ¯·´É²Ä廲¯ªÄþ
ß¿ÎÓ« ÕÓ-¿å³Ñ ̵Ä3³µÄ´É²Ä廲¯ªÄþ ßÓò^¯-®¿þ ¯ªÄòÌµÄ ßÞµ·«
ßÓò^¯-®¿ »´å-¿å®¯ªÄòßÕ{µÄµ»¬¿ò ßÞº ¯¬š· ¾{¬š·»¬Éµ·«°l
3Ð-įªÄþ
¶ ¶ ¶

µ_²Ä³¬·â½« §ÄÞ©»¬É¬«²Äåµ ßÞÒ"½Äò߬x ®É¿³"¿°l»²Õlò^µ°;


¯ªÄþ »ÒÉ®¿¯Â»µ{¿½Äå°·¬Ä®µÄ»®¿µÄ¬·«½Äå ®É¿3°²Ä»´ò®"·¯ªÄò •³·±â»²
»3³å»¬Éµ·« ßÞµ ¬¬³Ä嬬»³Ç¿Ä»´ò®°·" ;¬§Äþ ®É¿¬É½Ä »3³å»¬É®·"
¯ªÄò®µÄ»¬É³"¿»¬¿ò ß·³Ä»®"â ¬´½Äå3°½Ä³"¿ Ì·«å̿廯¿ ß»¬¿½Ä
Ò"-ÄͧÄÕ²Äâ ®"ªÄ´{¿å¯ªÄò ©;åµÉ°Ä°{-ÄŒµÂå»°[¬É½Ä ߬ӫåßÎÓ«å 3°¿å
ß·°Ä^µ°;¯ªÄþ ßÞ»3°¿¯ªÄò ß·°Ä®¿©½Ä°Ó«3°½Ä»°;½Äå³{¿å-É¿µ·« µ_²Ä³
¬·â»« ³¿½ÄÒ"³¬-Ä»¬É ²¿å»Ì¿½Ä®¬·«½Äå ³°;³3Ð-Ä ¦¿¬Ä´³Äåµ ¹{°²Ä
»¬É©½Ä¬«²Äåµ ¯x ާĴ·«´µÄ¯Ó»3°¿½ÄÕlò¬§ÄÍ·«¬¿»¬Éµ·« ß°Ä
»^µ¿½ÄåÌ°Ä»3°¿»²¬¬Ä3Õ½Äå3Ð-įªÄþ
¥ßl¯ªÄ¬«²Äåµ ßÞ¬·â¬ « -Įɿ´Óå« ÐµÄÍ-Ĺ{°²Äµ·« »µ¿½Äå
»µ¿½Ä匵Âå ´²Ä»â ²®¬lß ò Õ{·²Ä»°;òµÉ¿þ ¹{°²Ä»¬Éµ ͳ·¬ÕÄ Þ«Ó µÄµ»²
ßÞ¬·â®« É¿»¬ÉÞµÄ µxåµxå´¿¬¿þ ®É¿Ìlµ Òɿ廬ÉÍlùÉ ^µµÄ»¬ÉÍÉl²â l
ßÒ·«½µ Ä {½Äò»¬¿ò¬¿ »3³å¬·â®« âþl ´x»¬Éµ·«´ªÄå ß»^µ¿½Äå³®"·ß»^µ¿½Äå
®"¿•°Âå °;åη«µÄÕ{½Äη«µÄ¬¿µÉþ ³ÕÓÕ{½Ä-·¬Ä®"·»°³§Äò ´µÄ²µÄ»¬É²â l
Í·«»¬¿ò ާĴѰĩÓò´ ·³Äò³¬«² Äå þ ß¹9´ ·°Äµ ´·«µÄ¬·«µÄ´â ·« ßl¯ªÄ
»µ¿½Ä»¬É --ÄÍ«¬Ä»3°å»¬¿ò³" ßÞ¬·âµ « »Õ{¿½Äå¬É§Ä®¬¿þ ßÞ¬·â «

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´å îïé

®É¿µ »µ{¿½ÄåÍ®¿ µ·«©l»µ{¿Äµ µ·«§Äò®É¿ÞµÄ´¿®½Ä »Í¿Ä®»ß¿½Ä


Í·«•°Âå »3°¿µÄµ{¿å¬°Ä»¬É ÐÉâÌ l ¿åÒ"½ò¬
Ä ¿µ·« ›£
¥»3°¿µÄµ{¿å¬°Ä»¬ÉÌl ßÞ³°;Þxå´¿å£
¥°;¬¿»°;òµÉ ³½Äåµ´ªÄå£
ßÞ-µ¿å»3°¿¬·«½Äå ³»µ{²°Ä¬¿´·«´·« ³ÕÓÕ{½Ä¬¿´·«´·« ¥³½Äå
µ´ªÄå£ Í·«¯ªÄò-µ¿åµ·« »Í¿½Äò»Í¿½Äò»ß¿½Ä»ò ß¿½ÄŒò µÂå »3°¿¬¬Ä
¯ªÄþ ¯ªÄ-µ¿å ߯ӫåßÒѲÄåµ ßÞ´µÄ¯Ó«å-µ¿åþ
¥¬-Ī»¬¿ò ßÞ µ½Äå°«²Äå©°ÄÐâ ·« ¬¿©²Äµ{»®¿µÉù ¬¿©²Äµ{
¬§Ä Í·«»°³§Äò µ·§ « ®òÄ ¬
·" Üòl ¿å»3³Ø¿½Äµ»»´å¬-Ä»Õ{¿½Äå Õ;å^µ¿åÌ·å« •°Âå
µ½Äå»-¿½Ä®ò ¬¿þ »3°¿µÄµ{¿å¯¿Í·«¬¿ Þ¿´µÄ²µÄ³" ®"¬ · ¿³"³¸«¬Ä
¬¿ù ªŒµÂ寲Äå»Õ;½Ä»´¿µÄ»®¿µÄ»¬¿ò ß»®"â®É¿ÞµÄµ ÍxÍxªª Ó Ó
߯ӻ¬É ^µ¿å®¬¿°lµÉþ »¯²¬Ä¯Ó»¬É»®¿ ´x »ß¿Ä ¯Ó»¬É»®¿
Íx´â°«· £l
µ_²Ä³µ ßÞµ·« »½å»²³·¯ªÄþ ¯ªÄ-µ¿å»¬Éµ·« ³^µ¿Õû
^µ¿å®¬¬Ä»¯¿Ä´ªÄå ^µ¿å®¬·«½Äå ®½Äз«®¯ªÄþ ªºß´½Äå»®¿½Ä
»ß¿µÄ³"¿ ßÞ³{µÄÒ¿" µ·« ³Ñ²Ä®Â©·«å¬©;åþ µ_²Ä³¬·â³« {µÄ-·Ìl³"¿»¬¿ò
ßÞµ·« ¯x®»l µ¿½Ä匵Âå¬-Ä»§¿µÄ´«· 3³½Ä»§¿½Ä»²^µ¯ªÄþ Ü¿å»3³Ø¿½Ä
¬-Ä´µÄÒ½" Äò »¬¿Ä´²" Ä»®å®l»Þ¿ÄŒµÂå¬-Ä»§¿µÄù ¹{°²Ä»¬¿Ä´²" »Ä ®å
Ìlµ »3°¿µÄµ{¿å--įªÄ»¬¿ÄŒµÂåþ
¥ß¯Ó»¬É^µ¿å»¬¿ò ßÞ¬·â®« ¿É ޵ĵ´ªÄå ߯½Äò3°½ÄÌ¿å®
¬¿»°;òþ Õû»²»¬¿ò ³ªÄ峪Äå ³ªÄ峪Äå²lâ ¹{°²ÄŒµÂå¬-Ä»§¿µÄ
ßÞ µ½Äå°«²åÄ ©°Ä¬Þ lò µÄ »3°å´¿¬§Äþ »µ¿½Äåµ½Äß»®¿½Ä²â l »¯²¬Ä
ŒµÂå °;´¿¬¿3³½Ä»²®¬§Äþ ¬µ§Ä¬²Äå ²Ðx廬Éâ¼åx »¬Éâ ®½ÄÍ«½· ®Ä ³"¿
Í·«»¬¿ò´ªÄå ®½Ä»¬É°²Äå»¬É ¬«²Ä»²¬¿»°;òµÉ¿þ ´x¬-Ä»§¿µÄµ·«
®²Ä³®"· Þ¿³®"· Õ{µÄÕ{½Ä匵Âå Õ«¬ÄÐâÌ ·« -ÄÐâÍ
·« «¬
· ¿ ³´É§ÄÞxåµÉ§òÄ£
¥ßÞ ³»^µ¿µÄÞxå´¿å£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îïè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥´x´ x Õ{½Äå »^µ¿µÄ°;ò³´¿åµÉþ ³½Äå µ´ªÄå ´¿3°²Ä• °Âþ


¯x¬â³·« "¿ »¯²¬Ä»¬ÉÞ¿»¬É °;´¿¬¿Í·«»¬¿ò ¯¬·»¬¿ò Ì¿å®
¬¿»°;òþ ¹{°²Äµ ßÞ µ½Äå °« ²Äå ©°Ä ¬l ò»Ð{¿µÄÍ ·°Ä° ½ÄŒ µÂå »ß¿µÄ
¬ªÄ¬ ò ªÄ»ò 3°å©½Ä´¿»¬¿ò 3Ð-ÄÕ{½Ä®¿3Ð-ĵ¿É Í·•« °Âå ©½Ä´å«Ó ®»¬¿ò¬¿°l£
¥¯Õ9{±·½Ä嵫²Äå²¿åµ »Ð{¿µÄÍ·°Ä°½ÄŒµÂå´¿å£
¥»ßå ¸«¬Ä¬§Äþ »Ð{¿µÄÍ·°Ä°½ÄŒµÂåµ ßÕ«»´¿µÄ³ŒµÂ廯å
Þxåþ ßÞ¬-ĵ·«§Ä-¿ µÉ§Ä¯¿ÎÓ«µ»´å®§Äþ ßÞµ ©«²ÄåÍ·«Ìɵĕ°Âå
´Ó« 嬿ͷ« »¬¿ò ¯xâ´µÄ Ìl ³"¿ »¯²¬Ä °;»°³§Ä ò ßÞµ·« °-ÄÕ {·² Ä
ާĮ´·³Äò³´lþ ßÞµ ©½Ä´Ó«åµ¬ªÄå µ ¯x⮽ĩµ·« Ü¿å»3³Ø ¿½Ä²âl
-·µ
« ÄÕ{´·µ « Ĭ¿þ »¬¿Ä»¬¿Ä²â l ³»¯Þx廳¿½Ä»®ù ¯x ¸²ÄÕ{µÄ°{µÄ»²
¬«²Ä å µ·« §Äµ ß»°[-Âåµ ÕÉÌ· «å ®¬¿ù ¸¿å › ¸¿å › ¸¿å ›
¸¿å£
µ_²Ä³ µ»¬¿ò ßÞÒ"½Ä ò ¹{°²Ä ´Ó« å»ÌÉ å¯¬Ä °«¬Ä»²¬¿µ·«
³{µÄ-·Ìl 3³½Ä»²¯ªÄ þ ßl¯ªÄ¬« ²Äåµ ßÞ³{¿å ÎÓ Ñå Õlò ®½Ä ›þ µ_²Ä³
³{µÄ®ªÄ»¬É »©ò´¿Õlò¯ªÄþ µ_²Ä³ß̵ĵ°Ä´{µÄß-ĵ«µ · µÉ°°Ä {-Ä
»°[µ ©«²ÄåÕ²l ÌÌ·«½Ä¯ªÄþ °;å-°Äµ ¾´Ó«å¾»ÌÉå »³å¯ªÄþ
¥ßÞ»®¿ Þ¿³"³3Ð-ÄÞxå´¿å£
ßÞ³{µÄÒ "¿ ŒµÂåµ ®§Ä»²®¿³" Õ{µÄ Õ {½Äå °l ¬ªÄ ¯É¿å¯ªÄþ
»³åη«åŒµÂå»¬É »Ì¿½ÄÌ´¿»´¯´¿åþ °{½Äå¬Él¬Él3Ð-Ä»²¯ªÄò ÕÒR¿
µ·«§Ä¯ªÄ°½Ä ¬½Ä廬¿½Äò»²¯ªÄ̽Įºþ
¥²ªÄ岪Ä廬¿ò ÕÓ®¬¿»°;òµùÉ ³½Äåµ´ªÄåù ¯ªÄ³¿" ^µªÄ-ò ³Äå£
ßÞµ ¯xâÐ{½Äßµ{Y®½ÄÞ¬Ä^µ§Ä¯Â廬ɵ·« 3б¬Ä•°Âå ª¿ÞµÄ
°ÕÓ«å-É²Ä åµ µ²Äâ ´²Äâ3Ð¬Ä ß³¿®É¬Ä ŒµÂå µ·« ´" ²Ä3 °¯ªÄ þ ¼ûÄ ®¿µ
»¬¿Ä»¬¿ÄŒµÂ寪Äþ ¯ªÄ¼ûÄ®¿ŒµÂåµ·´ « ªÄå ßÞ¦¿¬Ä´³ÄåÒ"½òß Ä ¬x
µ_²Ä³¬·â « 3³½ÄÐx廲µ{þ ¯·â»« ¯¿Ä 3°¬·«½åÄ ´ªÄå Ì^µªÄò^µ3³l3Ð-įªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´å îïç

¥¯xµ »¯²¬ÄÌ·°Äµ ´"Ó-°É ²Ä â l ßÞ´ªÄ°½Äåµ·« Õ{·²Ì


Ä å·« ¬¿»´þ
ßÞµ ß»®"¿½Ä »µ¿½Äå ´·â « °ÕÓ«å -·«µÄ°;¯É¿å¬¿þ ¯ªÄ»µ¿½Ä»¬É
߬·«µß Ä Õ·«µÄ»¬¿ò ßµ_³Ä寿åµÉâ£l
ßÞµ ®²Ä¯xµ·«°½Ä ´"³Äå•°Âå Õ{Âåµ{5å´·«µÄ»¯åºþ µ_²Ä³¬·â³« "¿
ÕûÕû 3³½ÄÐx廲µ{ ßÞ°ÕÓ«å»°[µ Ðxå^µÉ»²»¯¿ ß³¿®É¬ÄŒµÂåµ·«
µ·«½Ä^µªÄò^µ®½Äå ^µµÄ¯Âå¬Ð{²ÄåÐ{²ÄåÌ^µ®¯ªÄþ ¼;µ °ÉlUå¬ÉµÄ
ßÞº »ß¿½Ä°Élþ »²¿µÄ°·«½Äå ¹{°²Ä»¬¿Ä ´"²Ä»®å¦¿¬Ä´³Äå »¬Éµ
¬¯ÂŒµÂåþ
µ_²Ä³¬·âß
« Þµ ¯¬š·®"´
· ·« µ ¬
Ä ¿³" ›þ
¶ ¶ ¶

ßÞ¯¬š· µ·« ßÞß»3°¿Ò" ½Äò °½Ä ³¸«¬ÄÞl µ_²Ä³ µ·«§Ä ¬· «½Ä


µ·«§Äµ{ ´µÄ»¬Éâ^µÓ±»¬ÉâÕlò®Ðxå°;¯ªÄþ µ_²Ä³ ®"-ÄÒ"-į³Âå»´¿µÄ
¬«² Äå µ 3Ð-įªÄþ ¯ªÄ¬«²Ä åµ ßÞ ³{µÄ-·³µÉ§Ä»¯å°;þ µ_²Ä³
ß-ĵҷ« "-»Ä §¿µÄÒ½" òÄ µ_²Ä³¬·»â « 3³åߌµÂå¯Ó«å»§¿µÄµ»·« Õ[•°Âå ßÞÒ"½òÄ
߬x ®É¿3°²ÄÕlò^µ¯ªÄþ ®É¿¬É½Ä ßÞ°·«½Ä»¯¿ »3³µÉµÄ³{¿å®"¯ · ªÄ³â ·«
°l¯·³Äå®½Ä å ´ªÄ®½Ä尬Į½Äå 3°²ÄÕl ò^µ3Õ½Ä å 3Ð-Ä ¯ªÄþ ³"¬Ä³"¬Ä®®
ßl¯ªÄªµ ´³¯¿°;þ Õ;¬·«½Äå 3°¿´lò»²»¯¿ ´»®¿½Ä»ß¿µÄ³"
µ_²Ä³¬·â¬ « ´½Äå3°½Ä µÉ°Ä°{-Ä©·«½Äåµ»´å¯ªÄ°½Ä °·²Äå°·²Äå°·¬Ä»³"¿½Ä
»²ºþ »³"¿½Ä´É²Ä廯¿ª³·â « µ_²Ä³¬·â»« 3³åßÞ·å« »´å»§¿µÄ »-¿»-¿
-Âå-Âå°½Ä ß·°Ä»°{¿Ä¯É¿å^µ¯ªÄþ ½§ÄÞ©»¬ÉÌlµ µ_²Ä³ ß3³l¬³Äå¬
®¯ªÄß ò Ìl¬½É Ä ßÞº¬´½Äå3°½Ä µÉ°°Ä {-ĵ»´å»°[ ß·°-Ä µÄ®¯ªÄò
ß®¯¿ °;¯ªÄþ Û®¿©¬Â3³-Ä3°½Äµ{§Äµ·« ´{°Ä¬·«µÄ»3°å©½Ä´¿»¯¿
»ßå3³´¬ÄͬįªÄò»´Ò"½Äò Íx¯ÓªÓ¯Ó³®"·»¯¿ ®É¿µ»´åº®½ÄÕɽÄ
¬É½ Ä µ_²Ä³¬·â « ß·°Ä»®å©© ß·°Ä^ µ®¯ªÄ³ ¸«¬Ä ´¿åþ ßÌxå ¯3нÄò
•³·±³â "¿ »®"¿½Ä´Él¶³®»¯¿ »¯å½§Ä¯»´¿µÄ ®µÄ-µÄ¯ªÄò3սĬ⺠·«
Ò"·°Ä-µÄ3Õ½Äåµ·« ´Ó«å©³ÕÓ-¿å®¬¿°l 3Ð-įªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îîð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥»¸ò»µ¿½Ä»¬É Ì^µ-³Äå › Ì^µ-³Äå£


ß·°Ä´â»·« µ¿½Ä廲¬«²åÄ ßÞµ µ_²Ä³¬·»â « ³¿½ÄÒ"³¯Ó«å»§¿µÄµ«·
߬½Äå´Ñ°ÄÒ·å« ¯ªÄþ µ_²Ä³¬·âß « °· Ä®¿³" µ³xåÎ"5åÌ·«å̵¿ ßÞ»Õ[®¿
»²¿µÄµ·« Þ«³¯·Þ³¯· ´·«µÄÕlò^µ®¯ªÄþ ß·³Ä»3³¿µÄÞµÄ -ªÄåη«å
»Þå³" -·³åÄ -¿å¯®µÄ°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ»®¿µÄ»¬¿ò ̲Äå®Éµ°Ä »Ó« ¬É^µ¿åµ·«
µ_²Ä³¬·â»« ³¿½ÄÒ"³¬-Ä»¬Éß¿å Ì·«å̪Äò´·«µÄ¯ªÄþ µ_²Ä³µ»¬¿ò
ßO®¿§Ä¬-ÄÕ«Õ« ®"·»²³"²Äå ¯·´·«µÄ•°Âþ
¥¼Â³"¿ ½;ò»3³å»¬É ³»^µ¿µÄ^µ²l⻲¿Äþ ßÞ»3°¿³§Äù »¬¿½Ä
޵ĩ·«½åÄ µ »ß¿½ÄͽÄò¬âß ·« ·³Ä Ü¿å3°»¬É ©½Ä»²¬§Ä ¯·´¿å •½·³Ä•½·³Ä
»²£
ßÞµ ³»^µ¿µÄ²âÍ l ·«»¬¿ò³" µ_²Ä³¬·â»« ³¿½ÄÒ"³¬-Ä»¬É °·«¶
»^µ¿µÄ´¿^µ¯ªÄþ µ_²Ä³µ ßÞ®½ÄÕÉ½Ì Ä l ¬·«å©½Ä•°Âå ßÞ´ªÄ°½Äå
µ·« ¯·«½ÄåеÄÌ¿å´·«µÄ¯ªÄþ ß-ĵ·«»´åµ ß»^µ¿µÄ´É²Ä•°Âå ¬Í¬Ä
ͬĬ«²Ä»¬¿ò ´xÒ"½ÄòÌ·»²»¯¿ ̲Äå®ÉµÄ»3Õ¿µÄ»¬Éµ ä¼µÄ ¼µÄ
¼µÄ ¼µÄ# Ò"½Äò 3³ªÄ»²°;»¬¿ò¯ªÄþ ßÞµ ß-ĵ·«»´åº ¬½Ä°;å µ·«
ͬÄÕ²l ¬-ÄÕ{µÄη«µÄÌlò•°Âå ó
¥»¸ò»µ¿½Ä •½·³Ä•½·³Ä»²-³Äåù ³»^µ¿µÄ²â l ßÞ®"·¬§Ä£
Ì·«»Õ¬Ä Ì·«ßÕ;µÍ·«»°³§Äò ®É¿³"¿ Ü¿å3°¬·«µÄ¯Ó ³^µ¿å®¬¿
^µ¿°;•°Âþ ¯ªÄ¬-ÄÕ;»¬¿ò ³»³Ç¿Ä´½ÄòÞl©½Ä¬¿³·â « ß½·«µÄ³·ÕÓ´·«µÄ®
¬¿°;°lþ ßÞº¬x³ µ_²Ä³¬·âŒ« µÂ廬¿Ä µ´ªÄå ®É¿³"¿ ´xÕ{³Ä寿
-¿®½Äå ©½Ä³â·« Ü¿å3°»¬Éµ µ_²Ä³ ¬·â»« ²¯ªÄòß· ³ÄÞµÄ µxå ´¿¯ªÄþ
ŒµÂ廬¿Äº½·«¯Óù »¬¿½Ä尲į»Ó ¬Éµ·« µ_²Ä³¬·â « ߬·«½Ä寿å ^µ¿å»²
®ºþ Ü¿å3°³{¿åº ¸·²Ä廸¿µÄ¯Ó»¬Éµ ®É¿µ»´åÌl³"¿ µ{¿åÍ·«å
©½Ä¯´·« 3Ð-Ä»²¯ªÄþ
¥»¸ò»µ¿½Ä»¬É °;å-°Äµ»³å³®®½Ä ͲĻµ¿»°;µÄ²â l ´ªÄ°½Äå
-É°Ä•°Âå ´"ªÄò-³ÄåµÉ¿£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´å îîï

հij¿³¿ß¯ÓŒµÂå»^µ¿½Äò ßÞµ·«§Ä »¬¿½Äò³¬Ä¯É¿å¯ªÄþ Õû


»²»¬¿ò ŒµÂ廬¿Äº ²¿²¿µ{½Äµ{½Ä »ß¿Ä¯Ó»¬É ß͵ij 3°¬Ä
»°[´¿»¬¿òºþ µ_²Ä³¬·»â « ³¿½ÄÒ"³»¬É³"¿»¬¿ò »²-®¿°½Ä³®"·°;þ
¥³½Ä嬷⠫ •½·³Ä•½·³Ä»²®-Ä^µ»²¿Äþ Ìɵij´·«µÄÕlò^µ²lâþ ÌɵĴ·«µÄ
´¿¬lò¯x ßÞµ η«µÄ³"¿ù ^µ¿å^µ´¿å»¸ò£
µ_²Ä³¬·âµ « ·« ̲Äå®ÉµÄ°Ó^« µ¿å Ì¿åÕlò•°Âå ßÞ ´"-ÄÕ²l Ìɵįɿå
¯ªÄþ Ü¿å3°»¬Éµ ßÞ³{µÄÒ"¿µ·« ´µÄÒ"·°ÄÜ¿¬Ä³Âå3нÄò ÍÂåÌ·«å¯ªÄþ
ßÞµ ³»^µ¿µÄ³®ÉâÒÓ ½" Äò ŒµÂ廬¿Ä»®"⠯ɿ宰įªÄþ ¬-ÄÕ{µÄµ»´å
³{µÄÒ"¿³°{µÄ¸« ŒµÂ廬¿Äµ »²¿½Ä¬É½Ä »3°¿3°°;¯ªÄþ
¥»½É^µªÄù ²½Äò³"¿®"·¬¿ ßµ«²ÄÌ«¬Ä»°å´·«µÄ-³Äå£
¥»°å•°Âå°;•°Â»¬¿Äù Þ¿³"³µ{²Ä»¬¿ò°;Þxå£
¥µl ó ¯x³â "¿®"¬ · ¿ ³½Ä嬷⮫ •°Â³¬
Ñ Ä´¿åù »µ{²°ÄÐâ»·« µ¿½Ä啰µɿþ
³½Ä嬷â3« °²Ä^µ»¬¿ò£
Ü¿å3°¬-Ä»§¿µÄµ ßÞº ßµ{Y®½Äެĵ·« ÍÉl»Í¿½Äò´·«µÄ
»¬¿òù ßÞµ ³¿³¿»¬¿½Äò »¬¿½ÄòŒ µÂå ´«°Ä»²¯ªÄþ ßÓ»¬Éµ· «
¬½Äå»ß¿½ÄŒµ·¬ÄÌ¿å¯ªÄ Í·«ºþ
¥Õ½Ä¾{¿å Þ¿©½ÄÎѰĬ¿¬«²åÄ ù »¯¯É¿åÕ{½Ä´´ â ·« ¿å£
ßÞµ ®l®l©Óò©ÓòÒ"½Äò°½Ä ¯xâßµ{Y®½Äެĵ·« ÍÉl̿廯¿ Ü¿å3°º
´µÄµ« · °«¬ÕÄ {´·µ « ¯ Ä ªÄþ ´µÄÒ°·" ÜÄ ¿¬Ä³å »®¿½Ä»ß¿µÄ³¿" »¯É廯¿µÄ
ŒµÂå³{±·åÍ·«¯ªÄò ¦¿¬·°«ª»¬É ´É³Ä嬵Ĵ¿¯ªÄò ßÞ³{µÄÒ"¿ŒµÂåµ·«
µ_²Ä³ ާĻ¬¿ò³" ³»³òÒ·«½»Ä ¬¿ò°;þ »Õ;½Äå»Í¿½Ä3Ð-Ä°®Ó« »¯¿ Ü¿å3°µ
ßÞº°ÕÓ«å µ·« ´µÄ 3Ð½Ä ò ¬Ð{¬ÄÐ{¬Äη«µÄ®½Äå »´»ßåµ»´åÒ"½Ä ò
»3°¿¯ªÄþ
¥µ·«½åÄ ó µ{±°Ä¬â ·« »µ{²°Ä°;•°Â¾{¿£
ßl¯ªÄ¬«²Ä嵯¿ Ü¿å3°»¬Éµ ßÞµ·« ¬-ÄÕ«Õ«´«°Ä´Ç½Ä ßÞ
µ´ªÄå ¬-ÄÕ«Õ«3°²Ä´«°ÄÐâ ·« °·«½Äå3ЬÄÌ¿å•°Â寿師 Í·«ºþ Ü¿å3°»¬É
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îîî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

®É¿ÌlµÌɵįɿ廬¿ò »³¿½Ä嬼x¼xÌ«µ¿ ´x»¬É ¬ßÓ«åßÓ«åÒ"½Äò-«¶


´·«µÄ^µ»¯å¯ªÄþ ¸·«ÞµÄ®É¿ ¯ªÄ޵Įɿ»¬Éµ°; ©·«½ÄåªØ°Ä´«·µÄ
^µ¬¿³·â « Íx°ÉµÄ¶»²»¬¿ò¯ªÄþ Ü¿å3°ßÕ{±·âµ·« ´µÄ®Ð³Äå³·¯ªÄ¸«
^µ¿å®ºþ »²¿µÄ®µÄ»¬É³"¿»¬¿ò µ_²Ä³¬·»â « ³¿½ÄÒ³" ¯Óå« »§¿µÄ ¬ß¿å
»^µ¿µÄ»²¯3нÄò ßÞµ •³·±µ â «· 3°²Ä´·«µÄ°â¯
·« ªÄþ »Ð»Ðµ µ_²Ä³ ¬·âµ
« «·
Ð{-ĪØ-Ä̿宽Äå ¬ÐÉÐÉ»3°¿»²¯ªÄþ
¥µ»´å»¬É ³»¯»µ¿½Äå ³»°{¿µÄ»µ¿½ÄåµÉ¿ù µÓŒµÂå»°´·â «
¯¿»°;ò£
¯ªÄ-µ¿å^µ¿å»¬¿ò ßÞµ Õ{µÄÕ{½Äå°½Ä ¬«²Äâ3°²Ä¯ªÄþ
¥Þ¿³"3 Ð-Ĭ¿´ªÄ峸«¬ÄÞl²âl »3°¿»®¿ò³§Ä ³½Äå µ´ªÄå þ
µ»´å»¬Éµ·« ³»Õ{¿µÄ°;²lâµÉù ½;ò»3³å»¬Éµ ³»^µ¿µÄ¬¬ÄÞxåµÉ
»²¿ ßÞµ·«¬¬ x ¿µÉ»²¿ù ¸¿å › ¸¿å › ¸¿å£
µ_²Ä³¬·âµ « ·« »3³Ø¿µÄ¯´·«´ ·« °½Äò¯´· «´·«Ò "½Äò »3°¿®½Äå ßÞµ
¬¸¿å¸¿å ®§Ä»²°;»¬¿ò¯ªÄþ ®§Ä»³¿»²»¯¿Ä´ªÄå ¯ªÄ-µ¿å
µ ßÞº »´å²µÄ¬ªÄ^µªÄ»¯¿ -·¬ÄÒ "´ Ó «åµ -Âå ͽÄå ´¿³" ²Äå
µ_²Ä³¯·°;¯ªÄþ
¶ ¶ ¶

µ_²Ä³ ®"-Ĭ²Ä嬵įªÄòÒ"-Ä¬É½Ä ßÞ ³{µÄ-·µÉ§Ä¯É¿åÕlò3Õ½Äå


3Ð-įªÄþ µ_²Ä ³¬·â « ߌµÂ åßµ{§Ä -· ¬Ä³»µ¿½Äå 3Ð-Ä•°Â å ßÞµ·«
¯²¿å»²^µ»°³§Äò ßÞµ»¬¿ò Þ¿ÕÓ-¿å³Ñ³"³®"·þ
¥ßÓ³¿ › ßÞ³{µÄ-·µÉ§Ä»°³§Äò ß´½Äå»®¿½Äµ·«»¬¿ò 3³½Ä®
¬§Ä»¸òþ »³"¿½Ä¬¿ ´½Ä 嬿 ßÞ »µ¿½Ä 廵¿½Ä寷¬§Äþ ßl¼ Â
ß´½Äå»®¿½Ä²â l ßÞ»²³"¿»°;ò£
ßÞ¯ªÄ Õ;¬· «½ Äå µl ò¯â ·« ¬µÄŠµ3³l ¬µÄ Šµ»²Õl ò¯ªÄþ ßÞ
³{µÄ-·µÉ§Ä¯É¿å»¬¿ò ®É¿³"¿³»²Þl µ_²Ä³¬·âÒ« "½Äß
ò ¬x •³·±â¬É½Ä ´¿»²
¯ªÄþ µ_²Ä³¬·âµ « ´ªÄå ßÞµ·« Õ;¬·«½åÄ ÌµÄ°·«•°Âå ¹Î«-«·µÄ^µ¯ªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´å îîí

³²µÄß·°Ä®¿Ì¯ªÄÒ"½Äò ßÞµ·« ¯xâ̵Ľ; ¯É¿å-µ¿å»3°¿^µù ßÞ


ß¬ÉµÄ ´·«ß°Ä¬¿»¬É ´«°Ä»°å^µÒ"½Äò ßÞ²¿åµ ³ÕÉ¿^µ°;þ »µ{¿½Äå
µ3°²Ä»®¿µÄ´¿´Ç½Ä ´É§Äß·¬Ä»¬¿½Ä³Õ{·¬Ä»¯åÞl ßÞÍ ߮½Ä
¬²Äå¯É¿å^µù ßÞß¬ÉµÄ ¬µ²Äâ ¬µ ©§Ä´¿¯ªÄò »µ{¿½Äå ³«²Ä â
»¬Éµ·« »µ_å^µÒ"½Äò µ»´å¬-Ä»§¿µÄ´·«°½Ä -^µ»²¿µÄ^µ»²^µ
¯ªÄþ
¥½; ³{µÄ -·µÉ§Ä¬¿»¬¿½Ä Õ°Ä»µ¿½Ä廵¿½Äå¸ù ҷⳫ â®·« ½Ä
¯ªÄ»µ¿½Ä»¬É ½;ò²¿åµ·« µ°Ä³"¿³¸«¬ÄÞxå£
ßÞµ»3°¿»¬¿ò µ_²Ä³¬·â « ³{µÄ®ªÄ©l^µ®¯ªÄþ ßÞ¯ªÄ
»3³å»¬Éµ·« Õ{-ĴɲÄå´"¯´·« ¯xâ»3³å»¬É ´x-ɳÄ廵¿½Äå´«°Ä´¿´Ç½Ä
¬3°Ó±å3°Ó±åÒ"½òÄ Õ{Âåµ{5嶳ÍÓå« Ò·«½»Ä °þ µ_²Ä³»ß¿µÄ¬½É Ä ß½§Ä¯å«Ó »§¿µÄ
®"·»¯å¯ªÄþ ß½§ÄÍÓ«åÒ"-»Ä §¿µÄ µ-¿å©·«½åÄ ®²Ä3Ð-Ä3°²Ä´¿¯ªÄ»ò ²âµ
¬-Ä޵ĵ ÕÓ´·«µÄ®»¯¿ µ»´å³·Þ³{¿å ß·³Äµ·« ´·«µÄ¬·«½Ä¯ªÄþ
»³»³µ µ»´å»¬Éµ·« η«µÄÐâ ·« ¬«¬Ä3°½Ä»¬¿ò ßÞµ ³3³½Ä³-³ÄåÒ"½Äò
ÌɵĴ¿•°Âå »³»³ò´µÄÌlµ¬«¬Äµ·« ÍÉlÕ{±·å°-Ä´·«µÄ¯ªÄþ
¥µ»´åÕ{½Ä宲Ä3 Ð-Ĭ¿°l¸¿ù ®²Ä3Ð-Ä°;¬§ÄÍ·«³" ¯xUå¯xÕ{ù
µ·« §Ä Uåµ·«§ÄÕ {³"¿»°;òþ ¼Â³"¿ ßÕ«»² µ{±°Ä »3³å»¬É¯¿ ÕÓ´ ¿Õl ò®½Ä
µ{±°Äµ 3°²ÄßÕ{Õ·«½Äå³"¿ ¯·´¿åþ µl ó ³»µ{²°Ä®½Ä սľ{¿åµ»´å»¬É
´.¬Ä´·«µÄ-³Äåù ´xŒµÂå»¬É ³°;»^µå¾{¿£
³»ß´«° įxµ ßÞµ· « ³{µÄ»-¿½Ä å¬-ÄÕ {µÄÌ·«å•°Âå °;å-°Ä³"
»3°¿¸§ÄÍ·«¸§Ä3нÄò 3°²ÄÌɵįɿ寪Äþ ßÞµ ¯xâ»3³åß¿å´Ó«åµ·«
»Õ[´·«µÄ®½Äå ¬®¿å»¸¿»¬¿ò¯ªÄþ
¥¼Â³"¿ ³½Ä嬷®â « ²Ä3Ð-Ä®½Ä ާĻ¬¿ò³" ÕÓ³´¿®»-²lâþ Uå»ß¿½Ä¯¿
Õ{Õlò^µù ÕÓ3°²Ä´¿Õlò®½Ä ³½Ä嬷µ â « ·« ßÞµ ÍÂåη«µÄ³"¿ ^µ¿å´¿å£
»³»³µ»¬¿ò ßÞ-µ¿åµ·« Œµ·±µÄ°Ó«³®°;þ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îîì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥ß»Ðµ´ªÄ廲¿Äù µ»´å»¬Éµ·« »3³Ø¿µÄ³»°å°;²lâù ²¹·«µ³"


Í·«åÕ{½Ä»²^µ®¬lòßÌl£
¥¸ »3³Ø¿µÄ»°å®³"¿»°;òþ µ»´å»¬Éµ·« »²®¿¬µ¿ Ò"·³Ä̿宽Ä
ß-ɳÄåß- ²ªÄå¯É¿å¬¬Ä¬§Äþ ½;ò»3³å»¬É ´x³·«µÄ3Ð-ÄÕ{½Ä3Ð-Ä°»-ù
´x»^µ¿µÄ³3Ð-Ä»-®Þxå£
ßÞº-µ¿åµ·« µ_²Ä³¬·â¬ « -Ä»¬É ³{µÄ´Ó«åß©·«½Ä寿åÒ"½Äò ²¿å
»Ì¿½Ä»²³· ^µ°;¯ªÄþ »³»³µ´ªÄå ßÞº-µ¿åµ·« Õ{µÄÕ {½Ä å
»Õ{°Ò·«½Ä°Ó«³®¯´·« ¯µÄ3°½Ä寿 Õ{»²»¬¿ò¯ªÄþ
¶ ¶ ¶

ß޵ɧ´ Ä ²É į¿É åÕlò¯ªÄ³¿" Ò"-Ä»°;½ÄåÒ"-Í


Ä §Ä»´¿µÄ°½Ä ®"·»®¿ò
³ªÄþ ßÞ¯ªÄ ³{µÄ-µ · ɧĕ°Â廲¿µÄ ͧÄÒ-" Ä»´¿µÄÌ· µ_²Ä³¬·â « Ò"½òÄ
߬x »²¯É ¿å®»¯å¯ªÄþ »¬¿½Ä»©"å¬-Ä»Õ{¿½Äå Ò"½ Äò µ_²Ä³¬·â3« ÕÓÌl
¬»¬¿µÄ»¬¿µÄ »´Ç¿µÄ¯É¿å»²¬¬Ä»¯¿ ßÞº°Ó«®·°Ä³{¿åµ¿å
µ_²Ä³-·¬ÄÌl ßÕ«Ì· -Él3³l»²Íl°½Äþ ßÞ »¬¿½Ä»©"å»Í¿½Ä®3Õ½Äå³"¿
ß·´ « â ·« ²¿´·â³« ¸«¬ÄÞl ³{µÄ-·³3³½Ä3Õ½Äå»^µ¿½Ä¯ ò ¿ 3Ð-įªÄþ ßÞ¯ªÄ
®µÄ®"ªÄ ²¿³µ{²Äå3Ð-Ä»²¬¿³{±·å ß·°Ä®¿Ìl Þ«²ÄåÞ«²Äå´l»²¬¿³{±·å
³®"·¯»´¿µÄ µ{²Ä峿»®å»µ¿½Ä廯¿ ßÞ·«åß·«ŒµÂå3Ð-įªÄþ ßÞº
¯¬š·»¬Éµ°l ßÞµ·« ߯µÄ®"ªÄ»-Õlò¬¿´¿å´·â « µ_²Ä³ »¬Éå^µªÄò
»²³·¯ªÄþ
ßÞ®"·»²-Ëĵ¿´¬-Ä»´Ç¿µÄ´Ó«å³"¿´ªÄå µ_²Ä³¬·âß « ¬ÉµÄ
©²ÄÌ«°©Ä ²Ä°å«· 3Ð-ij»²Õl°ò ;þ ßÞ¯ªÄ ´x°Œ«· µÂå¬-Ä»§¿µÄ ³¸«¬Ä¯ªÄò
ß3°½Ä µ_²Ä³¬·âß « ¬ÉµÄ ³®"·³3Ð-Ä ´xŒµÂå¬-Ä»§¿µÄß3Ð-Ä ßÕ{-į¿
°·«Õlò®ºþ ß·³Ä¬É½Ä ß°ÄÞxå»°{¿µÄ¬¿µß- °-AªÄå¬-ÄÕ«Õ«»°{¿µÄ´Ç½Ä
³{µÄ-³· 3³½Ä»¯¿ßÞµ·« µ_²Ä³¬·µ â « »³å^µ®¯ªÄþ ßÞµ »¬¿½Ä»©"å
¬»¬¿µÄ»¬¿µÄÒ"½Äò ß·³ÄßÒ"â Ó 3ÕÓßÒ"â Ó ¸·«»®¿µÄ¯ªÄ»®¿µÄ ¸·«-³Äå
¯ªÄ-³ÄåÍ·«»¬¿ò Ì·®½ÄåÕ·«µÄ®½Äåµ ß³"¬Ä¯ª¿Ì¿å¬¬Ä¯ªÄþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´å îîë

¥ßÞ µ_²Ä»¬¿Äò²¿®Âµ»´å ާIJ¿å»¬É⬫Ó帽ģ


¥²¿®Â´¿åù ßÞ»¬¿ò »®¼Â§·«¬½Ä¬lò-½Ä»°[ »¬Éâ³·³"¬Ä¬¿°l£
¯É¿å®"¿´Ç½Ä ²¿®Âµ·«»¬Éâ®Ð·â « »¯Õ{¿¯ªÄþ ¬-ÄÕ;¬-Ä®Ó µ_²Ä³
¬·â « »³ò¬·»³ò»´{¿ò»²³·»¯¿µ·-Aµ·« ßÞµ ¯¬·®"· »²¬¬Ä ¯ªÄþ
ßÌxå¯3нÄò °-AªÄå½"¿å °-AªÄå§xµ·-A»¬É³"¿ »³ò¯ªÄ³®"·þ
¥ß»²¿µÄÞµÄß·³Äµ Õ{·²ÄÕɽĽ"¿å¯É¿å¬¿ 3°²Ä®•°Â´¿å£
¥ß§Ä ó ³®»¯åÞxå£
¥¯É¿å»¬¿½Äå ½;ò»3³åù ßÕ«¯É¿å»¬¿½Äåþ ´x»¬Éµ ´·«¬lòßÕ{·²Ä³"
¯¬·®^µ¬¿ù ³´·«Þxå Í·«®½Ä ´"ªÄò»¬¿½Ä ³^µªÄ ò^ µÞxå þ ÌÓ« å-Óµ·«
3Ð-Ä´â¾·« {¿£
ßÞµ ¯ªÄ´·« ß»¯åßÐÉlµ·-Aµ»´å»¬É³"¿ßÌ· ¯¬·®"·»²
»´»¬¿ò µ_²Ä³¬·âß « ¬É µÄ ßÞ®"· »²¬¿ ¬²Äз« å®"·»²»¬¿ò ¯ªÄþ
µ_²Ä³ ³"¬Ä³°· ;»¯å¯ªÄþ µ_²Ä³¬·âß « ·³Äµ »Ð¿½ÄÍÉ»l ³¿Ä»¬¿Äµ·-AÒ"½Äò
°¬Ä¯µÄ •°Âå µ_²Ä³ß-ĵ·Œ« µÂåµ »Ð»Ðòµ«· ´«°Ä½²Äåß»¬Éâß^µÓ±»¬É
ßµ{±·å ß»^µ¿½Ä å ®" ½Äå 3°»²¯ªÄò ß²¿å³"¿ ßÞ Ì·«½ Ä»²¯ªÄþ
µÉ³Äåµ»´å 3³Ó±â®½Äå ²¿å»Ì¿½Ä»²¯ªÄþ
¥»Ð»Ð®¿ µ_²Ä»¬¿Ä´ªÄå ´xŒµÂ廬ÉÍ·«»¬¿ò ¬-Ä´Ó«å³" 3°²Ä
³»3°¿Õlò®°;Þx åþ ¼Â¬-Ä»Õ;µÄ µ_²Ä»¬¿Ä ¬â· « »³¿Ä»¬¿Ä- ¿®½Äå ³°;
»´¿µÄÞxå£
ß-ĵŒ·« µÂå-µ¿åµ·« »Ð»Ðµ Þ¿³"¬ÕÄ {µÄ³" ©½Ä³»°å»¯¿Ä´ªÄå
ßÞµ Õ{µÄÕ{½Äå ³{µÄÒ"¿¬½Äå¯É¿å¯ªÄþ
¥³½Äåµ´ªÄå Þ¿ŒµÂå3Ð-Ä»²»² µ·«§Äò޵ĵ »3°¿-®¿®"·¬¿
»¬¿ò »3°¿Õlò®³"¿»°;òµÉ þ ¬µ¬ªÄå ¯¬š·µ´ªÄ å ²ªÄå ´·« µÄ¬¿
´É²Ä»®¿þ »3°¿´·â³« ®¬¿ ¬-Ä°«½· åÄ »°;ò£
¥³¸« ¬ÄÞxåßÞ®lâù ¼;µ »3°¿´ªÄ å Ìxå ³"¿³¸«¬ÄÞxå¾{ù ©²Ä
»Ì¿µÄ´µÄ³"¬Ä²â l -¿ÌɵĬ¿Í·«»¬¿ò µ_²Ä»¬¿Ä¬â»·« ³¿Ä»¬¿Ä ߪ¿
ͲĬ²« åÄ µ 3°-ÄÕ{µÄ®"·´â¬
·« lò -²§
 ¿»ß¿µÄ¯¿É 嬿»°;ò ßÞ®lâ£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îîê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

ß-ĵ·«ŒµÂåµ ®"½Äå3°»¯¿Ä´ªÄå ßÞµ ³»´{¿ò°;þ


¥³½Ä嬷â-« ¿ÌɵĬ¿»¬É Þ¿»¬É ½;²¿å³´ªÄ°;Þxåþ ³½Äå°;å-°Ä
µ ¬-Ä´Ó«å³" ³»3°¿Õlò®¬¿µ·°« l ½;³ÕÓÕ{½Ä¬¿þ ³½Ä嬷ⴠ« x ä-#ªÓò¬¿µ·«
½;»3°¿¬¿þ ¯¬š·Í·«¬¿ ³"²Ä¬¿µ·« »3°¿©Óò ´«°Ä©Óò¬¿µ·« »Õ[¬¿µÉ£
3Ð-Ä®»´3Õ½ÄåµÉ¿Í·«¯ªÄò °Ó«³{±·å3нÄò ßÞµ »¬¿½Ä»©"廵¿µÄ
µ·«½•Ä °Âå Ìɵį¿É 廬¿ò µ_²Ä³¬·â³« "¿ ßÞ³^µ¿å»ß¿½Ä Õ°Äß°« Äß°« Ä°½Ä
®§Ä Õlò^µ»¯å¯ªÄþ ߯µÄÕ«² -ÄͧĻµ{¿Ä ®"-ÄͧÄßÌ· »3°¿©Óò
»3°¿®l¯¬š·µ«· ¬-Ä3°¿å¯¿å³" ³»´{¿òÕ»òl ¯¿ ßÞ¯ªÄ »¯3Õ½Ä嬮¿å
µ·«»¬¿ò ³´É²ÄͲÄÒ ·«½ ÄÕl ò®"¿°;þ µ_²Ä ³§Ó«^µªÄ¬¿¬-ÄÕ{µÄµ»¬¿ò
»¯³½ÄåÒ"½Äò -µ¿å»3°¿ÕɽÄò®´Ç½Ä3нÄò ßÞ¯ªÄ ´É§Ä´É§ÄÒ"½Äò ´·«µÄ°;
¯É¿å´·³Äò³ªÄ ³¸«¬ÄÍ·«¬¿°½Ä 3Ð-įªÄþ
ßÞÍӫ寪Äò»²âµ µ_²Ä³¬·â¬ « -Äß·³Ä´Ó«å ާįx³" ³¯·´·«µÄ
^µ®°;þ ßÞ ¯·°Ä»²³»µ¿½Äå¯3нÄò Í®¿©²Ä ß·³Ä°½Äò•°Âå »ÍåÌ·«å®
¯ªÄ°½Ä ¯ªÄ¬-ÄŒµ·³Ä¯¿ ®"·ÕlòÐxåºþ ßÞÍӫ峪ÄòªUåµ ß·³Ä¯¿å
»¬É ßÞ²¿å³"¿ ©· «½ ÄåÌ·« ½Ä• °Âå -µ¿å»¬É »3°¿»²^µ»¬¿ò ßÞµ
®§Ä®§Ä»³¿»³¿ ®"·»²Õlò¯ªÄþ µ{²Ä峿»®å»µ¿½Äå´É²Ä廯¿ ßÞµ·«
Ì·³« Ç»´¿µÄÒ"½òÄ »¯ÍÓå« ¯É¿å´·³³Äò ªÄ¸« ³ªÄ¯³x dz̽ÄÕþòl ³²µÄ³å«· ´½Äå
ßÞß²¿åµ·« µ_²Ä³ ¯É¿å»¬¿ò ßÞµ· « ÒÑ ·å ´·â»« Õ[´·â « ³®»¬¿ò°;þ
µ_²Ä³¬·â¬ « -Äß·³Ä´å«Ó Íx°ÉµÄ¯É¿åµ¿ ßÞµ·« -³Äå^µªÄò^µ»¬¿ò ß³"²Ä
¬µ§Ä°l ßÞ »¯ÍÓ«å¯É¿åÕlò•°Âþ
µ_²Ä³¯ªÄ ³{µÄ®ªÄ»¬É^µ¿å³" ßÞ³{µÄÒ¿" µ·« ´"³åÄ ^µªÄò´µ «· Ä
¯ªÄþ ߯µÄµ·-« ɲĴ â .¬Ä°-Ä´·«µÄÐâß·« ¬ÉµÄ »¯³½Äåµ·« ßÞ¯¬š· ®"·®·"
®½Ä Í·« ½ į ɿ啰»µ¿þ »¯ßÓ ò³xå ³xå ßÕ{·² ij" ¿ ßÞÒѬij " µ_²Ä³¬·â «
»3³å»¬Éµ·« ¬-ÄÕɲÄ嬻´»´¿µÄ ´"³Äå»Õ[´·«µÄÐâ»·« ¬¿½Ä ß¿åµ·«å
ß¿åÌ¿å ³®"¿ÕlòÞl Þ©µ·« -ɲ ÄâÕÉ¿¯É¿å®l¯ªÄò ßÞº³¿²µ·« µ_²Ä³
²¿å´ªÄ´«µ · ij°· ;¯ªÄþ ß޺߻¬Éåß»Õ[Ò"½òÄ -·¬ÜÄ ¿¬Ä ³"²¯ Ä ´¿å
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´å îîé

³"¿å¯´¿å µ_²Ä³³¯·þ Þ¿°l3Ð-Ä3Ð-Ä µ_²Ä³µ»¬¿ò ¯ªÄ´·«-·¬Ä Ü¿¬Ä


µ·« Œµ·± µÄ¯ªÄþ ßÞµ·«½Ä Õ lò ¯ªÄ ò ´³Äå»´Ç¿µÄ¬«¬Äµ»´åµ· «
¬-įµÄ´å«Ó ¯·³ÄåÌ¿åз⠫ µ_²Ä³ ÍÓ«å3ЬÄ̿寪Äþ ¯ªÄ´³Äå»´Ç¿µÄ
¬«¬Ä µ»´åµ ßÞº »¬¿½Ä»©" 峸«¬Ä Þl ßÞº ³{µÄ´ Ó«å ³{¿å
3Ð-Ä»²3Õ½Äå»^µ¿½Äò 3Ð-Ä°;¯ªÄþ
°·»¬¿µÄ»3³³¹w¦½Äåù ß³"¬Ä ø ë ÷ Û•°Âù îððí

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

Õ{´Ó

³²µÄ³·«å´½Ä嬿²lâ ß»^µ¿Ä¾²Ä 匵Âå »Õ;½Ä å»°[¬½Ä •°Âå ß®°Ä


¬µ¿ »²®¿¬µ¿ ´"ªÄò»®¿½Ä廲¬lò з«å^µÓµ·« ¯ªÄ޵Į°ÄµÉµÄµ
´x»¬Éµ»¬¿ò ¯·»²^µ°;•°Âþ ¯x»â Õ;½Äå»°[µ ß»^µ¿Ä¾²Ä匵Âåµ´ªÄå
è »°•¹·±¸Ä¬«-»´¿½Äå»´¿µÄ®·¬ " ¿Í·«»¬¿ò ß»©åµ¬ªÄåµ ´x³3³½Ä
®Þxåþ ßl¯ªÄ è »° •¹·±¸Ä¬-« »´¿½Äå ß»^µ¿Ä¾²Ä匵ÂåÌl³¿" ß»^µ¿Äµ
-Ó»« ²»ß¿½Ä°;¬¿°;þ µ«´¿å»^µ¿Äù 3³²Ä³¿»^µ¿Äù ¬·â¸ « åx »^µ¿Äù Þxå¯Âå
»^µ¿Äµß- ³«²Ä⵬·«å©;»^µ¿Äù ³«²ÄⴵĻµ¿µÄ»^µ¿Äù ³«²ÄâÍ»^µ¿Ä
´·«³{±·åßÌ· ß³§Ä-Ó«»ß¿½Ä °;¬¬Ä¬§Äþ
¥µ·«½Äå ó »¸¿¯ªÄµ¾{¿å › -¿å^µUå³´¿å °lµ°Ä»^µ¿Ä ›
^µµÄ¯²É »Ä ^µ¿Ä › »µ¿µÄªØ½åÄ »^µ¿Ä › ß»^µ¿Ä-«°Ó x°x»ÒÉå»ÒÉå ›£
®"ªÄ®"ªÄ´{¿å´{¿å²lâ ÍÉÀÍÉl½½Ä½½Ä ¸-Ä´·«µÄ¬lò з«å^µÓ®âß
l ¯Ó^¯
^¯-Â-ÂŒ µÂå µ·« »¬¿Ä»¬¿Ä»©å»©åµ¬ªÄåµ ^µ¿å»²®¬¬Ä¬§Äþ
³{¿å»¯¿ß¿å3нÄò ¯xâ¾²ÄåÌl³"¿ ß»^µ¿Ä-Ó«°;¬¬Ä»°³§Äò ¯x¸-į´·«
°x°x»ÒÉå»ÒÉ廬¿ò ³¸«¬ÄÞxåþ з«å^µÓ®â³l §¿å ³»¹;µÄ»¬åµ ª²¿®Â3°²Ä
Ò"-ÕÄ {µ»Ä ´¿µÄµ¬ªÄåµ Ì»^µ¿Ä»°å´·«µ¬ Ä òl ß»^µ¿Ä»¬ÉÍ«¬ · ¿µ
®"¿å®"¿å°;å°;å »ÒÉ嬿µ »ÒÉ廲»¯å»°³§Äò »ß嬿µ »ß廲°;•°Âþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îíî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¯ªÄß»^µ¿Ä»¬É ³µ«²Ä³Õ{½Äå ®É¿Î·«åµ·«å»°;µÄ ´"ªÄò»®¿½Ä廲¬¿Í·«


»¬¿ò »ßåÕ{½Ä¬·«½Äå»ß廲»¬¿ò¬¿»´þ ß»¬¿Äµ»´å »²3³½Äò®½Ä
»¬¿ò »ßåÎÓ«»¬¿½Ä³µ»¬¿ò°;Þxåþ Õlµ°Ä»¬¿½Ä»²¬¬Ä¬§Äþ ¼;»°
³lò з«å^µÓµ»¬¿ò ß»^µ¿Ä-Ó«°x°x»ÒÉå»ÒÉåÍ·«¬¿µ ¬-Ä3°¿å¯¿å³" ³»´Ç¿ò
°;Þxåþ
¥¸lò з«å^µÓ › ³½Ä帿µ °x°x»ÒÉå»ÒÉåÍ·«µÉ£
¥§x´¿¬«²Äåµ °x°x»ÒÉå»ÒÉå»´¾{¿£
¥¸½Ä › ާij"¿¬«²Äå °lµ°Ä»^µ¿Äµ£
©§Ä¯xµ ´·«Õ{½Ä¬lòß»^µ¿Äµ·« ¾²Ä匵Âå Ìl ¸·«®"¿ ¯ªÄ®"¿´«°Ä
®½Ä廳廬¿ò з«å^µÓµ 3°Ó±å3°Ó±åŒµÂå²lâ »Õ;½ÄåÕ«-«¬Ä ³{µÄÒ"¿µ·«°É¬Ä®½Äå
³½Ä»¯»¯»3Ь¿°;°lþ
¥ßl › µ«² ÄÕ lò•°Â̽Ĭ§Ä› µl° ; ¬-ÄÕ;¬»´ ^µµÄ¯É² Ä
»^µ¿Äµ»´å -¿å-³Äå°;¸¿ ^µµÄ¯É²Äµ »´»µ¿½Ä寸lò£
¥-¿åÕ{½Ä»°;½Ä › ³°;Þl²â l Þ¿´·â « ̪Ļò ß¿Ä®¬¿´l з«å^µÓ®â£l
¥°;¬¿ ³°;¬¿ ½;´ªÄå ³¯·° ;Þxå ¸¿ › °;å-°ÄÌl»¬É⮿
»µ¿µÄ»ß¿Ä´·«µÄ¬¿°l£
¯xâ¾²ÄåÌlµ ß»^µ¿Ä»¬É ³{±·å-Ó«»ß¿½Ä ¯x³¸-ÄÒ·«½Ä¯´·« з«å^µÓ
¸-Ĭ·« ½Äå ´ªÄå ³¸«¬Ä ¬¿ -¿å¯Ó«å¯x »¬Éµ ¯·»²^µ°;•°Âþ з«å ^µÓ
¾²ÄåÌl»¬Éâ¬òlß»^µ¿Ä ³©§ÄÕ{½Äò©§ÄÕ{½Ä©§Ä´·«µ¬ Ä ¿²lâ ¯ªÄ3°„²¿
µ ¯ªÄ³"¿°l »3°´ªÄ¯É¿å®¬¿³{¿å¬§Äþ з«å^µÓµ´ªÄå ¯x¸-ÄÕ{½Ä
®¿¸-Äù ´x»¬Éµ´ªÄå µ·«§Ä©§ÄÕ{½Ä¬lò¸¿©§Äþ ´x»¬É²â l з«å^µÓ^µ¿å
³"¿ Þ¿-Âå°É¿å»®å²ªÄå¾{5¸¿³" ³´·«Þxåþ з«å^µÓµ´ªÄå Þ¿-Âå°É¿å»®å
²ªÄå¾{5¸¿³" ²¿å³´ªÄ°;Þxå þ »®¿½Äå¯x²âl ©§Ä ¯x »µ{²°Ä®½Ä
•°Âå-¬³Äåµ·«åþ ¯x⬿©²Äµ ³»¹;µÄ»¬å̪Äò»°å´·«µÄ¬lò ß»^µ¿Ä
»¬É ³µ«²Ä³Õ{½Äå ¯x´"ªÄò»®¿½Ä害§Äþ ¾²ÄåÌlµ ß»^µ¿Äµ«²Ä»´¿µÄ
•°Â Í· «®½Ä»¬¿ò ¯xâß· ³Äµ·« 3°²Ä³§Äþ ß»^µ¿Ä»®¿½Ä宯³Ç»½Éµ»´å
³»¹;µÄ»¬å´µÄÌl ¬-Ä3°¿å³µ{²Ä ̪Äò´·«µÄ®½Ä ¼;•°Âå•°Âþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Õ{´Ó îíí

»½Éµ»´åß°Ä´µ ·« »Ä ¬¿ò³" ³»¹;µÄ»¬åµ´ªÄå »²¿µÄ¬-Ä»²â


-¿ß¬ÉµÄ °l©§Äù Í©§Äù ̽Äåµ»´å »3°å©§Ä•°Âå °·«¬lò°·«µÄÍÓµ·«
»´å»Ì¿½Äò³« ²Äâ°Ó«å -«Þx匵Âå Ìl ÌªÄ ò´ ·«µÄ¬¿°lþ з« å^µÓµ·« ß»^µ¿Ä
»®¿½Ä嬿 ާĻ´¿µÄ3³¬Ä¯´l´â»·« ³å®½Ä ³»¹;µÄ»¬å®lâ »Þåµ
-«Þx匵Âåµ·« »³å»½;ò3°´·«µÄ¬¿°lþ ¼;µ´ªÄå °Ó«³"²Ä»¬¿ò ³¸«¬ÄÞxåþ
-«Þx匵ÂåÌlµ·« ¬-ÄÕ;¬»´ ߮ɵȵÂ匵Âå ̪ÄòÒ·«½Ä»°³§Äò ¬-ÄÕ;
¬»´ ߮ɵĻ¯å»¯å»¬¿½Ä ßÒ·«½ÄÒ·«½Ä®§Äþ ¼;»°³lò ³»¹;µÄ»¬å
µ´ªÄå з«å^µÓµ«· Þ¿»¬É¯Ó«å°-ÄÕlò¯´l´â «· ³»³åÞxåþ з«å^µÓµ´ªÄå
²½Äò- «Þx匵ÂåÌl Þ§Ä »´¿µÄ®•°Â³"² Äå ¬«² Äå´·â « ¬-ÄÕɲ Äå ³»³åÐxå Þxåþ
¯x¬â´ «· ½Ä³§¿å -Âå°É¿åާĻ´¿µÄ3Ð-į´lÍ·¬ « ¿ -«Þx匵Âåµ´Él•°Âå
¯x¬â´ · « ½Ä³§¿å»¬¿½Ä ¯·¬¿³¸«¬ÄÞ xåþ ¯ªÄ-«Þx匵Âå µ ¯x ¬â ·«
´½Ä³§¿å®lâ »½É-«-¿ß«°Ä°lþ -¿®½Äå®"½Ä ß°Ä»½É°lþ ¯ªÄ°Ó«åÌlµ °·«µÄÍÓ
µ ¯x¬®â ·« â°l ·½« Í Ä ·«½Ä³°Ñ lþ
з«å ^µÓ ¬â³· « " ¿µ ¯¿å¯³Âå Í·«´â· « ¬-Ä»§¿µÄ¬-Ä»´³"»¬¿½Ä
³Ìɲ Ä嵿åÕlò»´»¬¿ò ´½Äµ·«§Ä³§¿å Ò"-Ä»§¿µÄ¬ªÄåµ·«åþ ½¬Ä
¬¿ 3°¬Ä¬¿ ´°Ä¬¿®§Ä ´â·« ³®"· Õl òÐxå Þx åþ ¯· ´ªÄå ³¯·Þx åþ ¯x¬â· «
¯·¬¿µ ß»^µ¿Ä»^µ¿ÄÐâ ·« »®¿½ÄåзⰫ lþ ¯ªÄß´«°Ä²âl ¯ªÄ©¬š®¿åµ·«
¯³·«½Ä廰嬿©²ÄŒ µÂå¬-Ä®°Ä ´·« ´«°Äµ·«½ Ä -¿å»¯¿µÄ ´¿Õlò^µ¬¿
Ò" -Ä»°;½Äå »¬¿½Ä ß»¬¿Ä ^µ¿•°Âþ з «å ^µÓµ· « ¬-Ä»§¿µÄ»§¿µÄµ
ß»^µ¿Ä»®¿½Ä嬿 ާĻ´¿µÄ^µ¿°´l´â»·« ³å®½Ä ¯xµ »Õ;½ÄåÕ«»ÕÉ
»ß¿µÄµ Ì·°Ä»3°¿½Ä»3°¿½ÄŒµÂåµ·« ß®½Ä´"²Ä3°´·«µÄ¬¿°lþ Uå»ÍÉå
ÍÓ3³ªÄò ߳ѻ¬¿Ä̳ÄåÕlò¬§Ä»°;ò»´þ
¥»¸¿ ¯ªÄ»Õ;½Ä寿 ^µªÄò°;»¬¿ò › §Ó«³´¿å»¬¿ò³¯·Þxå
ÍÓ°½Ä ¬-Ä»³É å³" µ· « ³»°;µÄÞx 嬿 › µ{±°Ä ´x³ "² Äå ¯·µ¬ªÄåµ
ß»^µ¿Ä¾²Äå®ÉµÄ´¿Õlò®¬¿þ ¬-įµÄ´Ó«å´ªÄå ¯ªÄß´«°Ä¬-ÄÕ«
´«°Ä-¿åÐx嬿°l£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îíì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

з«å^µÓ®»â l Õ;½Äå³"¿ »Õ;½ÄåÕ«»ÕÉß®¿µ»´å߬·½« åÄ µÉµ•Ä °Âå Ì·°ŒÄ µÂå


¬3°½Ä ´Ó«å »3°¿½Ä»Õ{¿´·â»« ´þ ²¿å¯§Ä ²â l ¹«¬Äß ÌµÄ²¿åµ ²Â µ{½Ä
µ{½ÄÍӳǽĽ«¬Ä-·-·µ»´å»¬É µ{lµ{l°;å°;å»´¿µÄ®"·®âlþ »Õ;½ÄåÕ«µ·«
²Ðxå Ì·° ÄÞ µÄµ »²¿µÄµ·« ¯°Ä¬½ÄÕlò ¬lòߌµ·³Ä¸¿ »Ì¿½Ä¹û²Äå
»¯¿½Äå¹û²ÄåÍ·«»¬¿ò ¯ªÄ-°É »Ä ^µ¿½Ä宿ŒµÂåµ ¹{±¬Ä²31l Õ-Ä̿寴·«
»3°¿½ÄÕ{½Ä¬·«½åÄ »3°¿½Ä»²»¬¿ò¬¿°;þ Ð·å« ^µÓµ«^· µªÄò´·«µÄ®½Ä Ì·°Ä»3°¿½Ä
»3°¿½Ä®§Äù ®"°Äßµ{Y´µÄ-ªÄå ª·±ª-Ī-ÄŒµÂ宧Äù ¼xå»Õ;½Äåß̵Ä
»®¿µÄ»²¬lò -¿å°ÉlÕ½Äå-´·« °«Í·«å¬·«¬·«®§Ä¸¿ з«å^µÓ®âl ¯»µ9¬°;
°lþ ß»^µ¿Ä-Ó« °x°x»ÒÉå»ÒÉåÍ·«¬lò ß¯Ó ^¯^¯-Â-ÂŒµÂå µ´ªÄå з«å^µÓ®âl
®¿¯µÄ °²Ä ²Ó²µÄÕ {· ²ÄÕ; »¬å¯Ó¯¿°;°l þ з«å ^µÓ µ·«§Ä¬·«½Äµ´ªÄ å
³O»´å°l»^µ¿Ä´·« ßͬ»3°¿½Ä»3°¿½Ä »µ¿µÄª½Ø åÄ ½Õ{·¬»Ä ®¿½Ä»°;µÄ
»²¬¿³{±·å Í·«°;»¬¿òþ
¶ ¶ ¶

з«å ^µÓ ¬â³· « " ¿ ªÂ ß-ĵ·«Ò "-Ä »§¿µÄ ®"·¬§Äþ ¯x âß-ĵ·« µ·«¸²Ä
µ»¬¿ò ²¿³ªÄµ·´ « ·«µÄ•°Âå Þ©ßµ{±·å»°å»µ¿½Äå´·â « 3³-ÄÍ·°Äµ³Ä岿å
µ ¯»Þ9 ¿Í·°Ä³" ¿ ̳½Äå Í·«½ÄŒ µÂå ¸Â å»²»ß¿½Ä Ðɽ ÄòÌ¿åÒ·«½ įx °;þ
µ·«¸²Ä³"¿ ²Óµ°Ä¬·«µÄµ»´å ®"·¬§Äþ µ¿åÕ®¿å®"ªÄµ»´å ¬-Ä-Âå
®"·¬§Äþ ¦²Âåµ´ªÄå ̧Ä̧ĩ;©;Ìlµ°lþ ¯¿å¯³Â廬ɵ´ªÄå
»Õ¬Ä°ª¿¬¬Ä»¬ÉÍ»·« ¬¿ò Ð·å« ^µÓ²µ â l »¬¿ò ¬3Õ¿å-»°;ò»´þ ¬3Õ¿å-Â
Í·« ªÂ ß-ĵ·« Ò"-Ä»§¿µÄ -µ¿å®§Ä´â· « ¸«¬Ä¬·°¬Ä¬· ³»3°¿¬¿
»¬¿½Ä ß»¬¿Ä^µ¿•°Âþ ß-¬«² Äåµ»¬¿ò з «å ^µÓµ ß-ĵ·« ®§Äù ªÂ
®§Ä´â·« µ·« ¸²Ä¬·«µÄÌl ©½Ä´· «µÄ ÌɵĴ· «µÄ ´«°Ä°;»¯å¬§Äþ ¼;
»°³lò ¯x ´ ¿¬¿ Œµ·± µÄ°Ó«³®¬lò ³®Âå -µ¿å»^µ¿½Ä ò ß-ĵ·«µ·« ´ªÄå
Õ°Ä-·³Äå-·³Äå 3Ð-įɿ宬¿°;þ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Õ{´Ó îíë

¥Ð·«å ^µÓ › ²½Ä»½É´·« ®½Ä »3°¿ › ¬·âÍ « »¬¿ò ÕûÕû³´¿Õlò²âl


²½Äòß-ĵµ ·« ³»3°¿»°³§Äò ²½Ä¯¬ · ¬Ä®³"¿»°;òþ ¯ªÄ³¿" µ ´x»°;½Äå -Ó«
̳½Äå´¿-¿å»²^µ¬¿ › ²½Äµ ß»^µ¿Ä¾²Ä匵Âå®ÉµÄ®ÉµÄ•°Âå ©½Ä´¿
»¬¿ò ²½Äòß-ĵ·«´ªÄå ¯·µ%¿µ{¬§Ä › ´x3³½Ä´â´ ·« ªÄå ³»µ¿½ÄåÞxå
»°;ò¸¿£
³®Âå®lâ-µ¿åµ·« з« å^µÓµ ߯ªÄå»°;µÄ³¬¬Ä ²¿¬¿°;þ
¸· «¬«² Äåµ Ð· «å^µÓ®â ß
l »³ »¼[-·² Ä ¬«¬ ÄÍ· «¬¿ ß»^µ¿Ä¯ ªÄŒ µÂå °;þ
¯ªÄ°{Óµ{®°Äµµ É Äµ»´åÌl³"¿ ¬3Õ¿åß»^µ¿ÄÍ·«½µ Ä »´å»¬É »Õ¬Ä
³ÌÕ½Ä µ¬ªÄåµ ß»^µ¿Ä»^µ¿Ä»®¿½ÄåÕlò¯x»°;ò»´þ з«å^µÓ¬âß ·« ·³ Ä
»Õ;½Ä宽Äå ©½Äå̮ӵ»´å»Þå³"¿ ß»^µ¿Ä¬µ l »´åÌ·«å•°Â廬¿ò ß»³
µ ¯x¬·«1ªÂß-ĵ·« ´x¬²Äå»-ò»ß¿½Ä ̳½Ä廵_åÕlò¬¿°;þ »3³ŒµÂåµ·«
»-¿µÄ²µÄ²µÄ¬xå•°Âå µ{½Ä婬-Ä޵ĵ·« »Ð¿ÄÌ¿å¬lò ß»³òß»^µ¿Ä
з«µ»´å²lâ ³·«å3¾l¼§ÄŒµÂ廬¿½Ä ß»³ò´µÄ½¬ « Äß3Ð-Ä ßÕ«Ì·®"·»²¬«²Äå
°lþ ³»ßµ »²ÌɵIJâ»l ²©½Ä ß»^µ¿Ä»^µ¿Äù ¯x¬·«1ªß  -ĵµ·« ß»^µ¿Ä
¾²Äå¬-ÄÕ{°Ä-®ɵĕ°Âå ´ªÄ»®¿½ÄåÕlò®¬¿µ·«µ ß^µ¿ŒµÂ宧Äþ ¯ªÄ
¬«²Ä åµ ß»^µ¿Ä¬-ÄÕ « µ· « ͧÄò½ ;å3°¿åù ¬-ĵ{°ÄÐ ·«å Õ« ²-ÄÕ« »Õ¬Äþ
ß»^µ¿Ä ½;åµ{°ÄÐ ·« åÍ· « ¬-Äß ·³Ä´Ó «å -¿åµ»®¿Ìlµ°lþ ªÂß-ĵ·«
Ò"-Ä»§¿µÄ »¯-¿®"½Ä-¿µ»´åЬĬ¬Ä»¬¿ò ³-·²Ä¬«¬Äµ »µ¿µÄ
µ¿½½Äµ¿ »µ{¿½ÄåÒ«¬Ä´·«µÄ¬§Äþ »²¿µÄ»¬¿ò ´x°{±·»°;µÄ3Ð-Ä´¿
¬l ò ß-Ä µ·« µ ®"µÄ´â· « ß»^µ¿Ä³»®¿½Äå »¬¿ò Þxåþ 3³-ÄÍ·°Ä µ³Ä岿å
޵ij"¿ ^µÓ±®¿µ{гÄå ß´«°Ä´«°Ä®½Äå -¿å»²µ{ ̳½Ä寪Į⯠l ³Âå
³¬½Ä »³²lâ ß·³ Ļ̿½Äµ{¬§Äþ ¯ªÄ ¬«² Äåµ ³¬½Ä»³¬·âµ « ´ªÄå
´³Äå»Þå¬lµ»´åÌlµ Õη«åÕη«½Ì Ä ³½Ä寪İ;þ ß-ĵ·«²âß l ³· Ļ̿½Ä
µ{•°Âå³" ¯x¬âµ ·« Ó¦¿¬¿°;´·â « ŒµÂå°É¿å´¿»¬¿ò ä»ß¿½Ä»³¬š¿# Í·«¬lò
̳½ÄåÍ·½« ŒÄ µÂå ¸ªÄ帪ÄåÌ´¿Õl^ò µ¬¿þ ß»^µ¿Ä¯ªÄ »¼[-·²Ä¬«¬Ä
¯¿å ´³Ä 嬵¿´"ªÄ ò•°Âå ß»^µ¿Ä»®¿½Äå Õlò ¬lò ß-ĵ⳷« §¿åµ ßÕ«
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îíê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

Ð·å« ^µÓµ«· ß»^µ¿Ä¾²Ä匵Âå®Éµ³Ä ©½ÄÕ²òl Í â l »«· ¬¿ò Ð·å« ^µÓµ -·¬²Ä ¿¬¿´ªÄå
°;¬§Äþ -· ¬Ä °{µÄ ¬¿´ªÄå °;¬§Äþ Þ©Õ{½Äå ¬3Õ¿å- ͷ« »¬¿ò
ß»²Õ{½Äåµ´ªÄå ¬3Õ¿å- 3Ð-Ä®»¬¿ò¬¿°;°lþ
з«å ^µÓµ»¬¿ò ß»³ò®âl ´µÄ µ¯Ó« 廬¿½Ä »©" åß3Ð-IJâl ß»³ò
¬-įµÄ´Ó«å ß»^µ¿Ä¾²Äå®ÉµÄ•°Âå »µ_åÕlò¬¿°;þ ß»³Íӫ廬¿ò ß»³ò
ß»³Éµ·« з«å^µÓµ ³°{µÄ³µÉµÄ͵ÄÕÓÕlò¬§Äþ ¯xâ³·²Äå³ ³»¹;µÄ»¬å
µ´ªÄå »§¿µ% ³ »¼[-· ²Ä¬«¬Ä ´µÄ µ{µ· « ½;åÒ"-Ä »´¿µÄ ³Â´ ·« µÄ
»¯å»¬¿ò ß»^µ¿Ä ²âl°¬Ä¯µÄ¯³Ç ²ªÄ å°ª¿ ßµ« ²Ä®´· «µÄ ¬§Ä
»3°¿°;»¬¿òþ °l© §Ä ¬¿µß-ù °lŒ µ·¬Ä¬¿ù Í¿å-°Ä¬¿ù »Í¿Ä ¼;
»Ð¿µÄ¬¿ù ´µÄÕ{·²Äͬ¿ßÌ· »¼[-·²Ä¬«¬Ä´µÄ®¿ß¬·«½Äåþ ¯ªÄ
»¬¿ò »¼[-·²Ä¬«¬Ä³®"·»¬¿ò»°³§Äò »3³µ{½Äå³Âåз«µ»´å²lâ ³·«å3¾l¼§Ä
ŒµÂåµ Ò"-Ä»°;½Äåß-·¬Ä»´¿µÄ®"·¬lòßÌ· Ò"-Ä°;å¯É¿å»²®¬«²Äåþ з«å^µÓ
²lâ ß»^µ¿Ä¾²Äå ²lâµ´ªÄå ¯ªÄµ»²â ßÌ· ÐÉ ¿åÞµÄ »¬¿Ä ß3Ð-Ä
´µÄ¬Él»²®¬«²Äåþ ß»^µ¿Ä¾²Äåµ Í©»²¯´·« з«å^µÓµ´ªÄå Í©
»²¬¿¯¿ ^µªÄò»¬¿òþ
Ð·å« ^µÓ¬â «· ³»¹;µÄ»¬å¬·´ â « µÄ̵Ļ®¿µÄ»¬¿ò ß»^µ¿Äµ ¬-ÄÕ«
µ·« ½;åµ{°Ä ¬-Ä꤀ 3Ð-Ä´ ¿•°Â þ ®°ÄµÉµÄÌl³" ¿´ªÄå ß»^µ¿Äз «
µ»´å»¬Éµ ¸·«²¿å-«-«ù ¯ªÄ²¿å-«-« ߴDZ·´Ç±·²â l »°[´¿•°Âþ ¯ªÄ
»¬¿ò з«å ^µÓ µ´ªÄå ß»^µ¿Ä ¾²Ä å »Õ;½Äå»°[µÕ{´·â « ³3Ð-Ä3 °²Ä Þxå þ
µ·«§Äò¬lµ»´åÌl³"¿¬½Ä ¬ªÄ»®¿½Ä廲´·âµ « »¬¿ò ާij"¿ß´«°Ä
3Ð-Ä°;ò³´lþ ¯ªÄ»¬¿ò ß»^µ¿Ä´"ªÄ»ò ®¿½Ä宽Äå²lâ ¯xâÞ©¯x »µ{¿½Äå
®¬¿ ¯ªÄµ»²âßÌ·°;°lþ з«å^µÓµ °·¬Ä®µÄ³®"·Þxåþ ²¿å®µÄ³®"·Þxåþ
߿宵Į§Ä´â´ «· ªÄå ³®"·Þåx þ
з«å^µÓ ß»^µ¿Ä»®¿½ÄåÌɵĻ¬¿ò³§ÄÍ·«®½Ä ³»¹;µÄ»¬åµ ¼²Ä
¬-Ä´Óå« Õ{±·½òIJâ l ̳½Äåµ»´åµ·« ßÕl´«·µÄ ̪Ļò °å´·µ « Ĭ§Äþ з«å^µÓ
µ ß»^µ¿Ä»®¿½Ä宽Äå ¾·«µÄÍ¿´¿¬lòßÕ{·²Ä³"¿ ¯-Ä°½Äß®·°Ä»µ¿½Äå
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Õ{´Ó îíé

»µ¿½Äå»ß¿µÄ ¾²Äåµ·«Õ{þ ̳½ÄåÕl»Õ{•°Âå ®"·¬lß ò »^µ¿Ä²â l -¿å´·«µÄ¬¿


°lþ ¯xÍ¿¬lòßÕ{·² Ä ¯xŒµ· ±µÄ¬lò ß»^µ¿Ä²â l ¯x-¿åÕ{½Ä¯»´¿µÄ -¿å
¬§Äþ ª»²-¿ ß·³Ä³"¿-¿å»¬¿ò´ªÄå ´½Ä³§¿åÒ"-Ä»§¿µÄ µ{²Ä¬lò
ß»^µ¿Ä°lµ ò »´å²lâ ̳½Äåµ»´å ÍÂͳÄå Í¿å3Ð5å•°Âå -¿å´·«µÄ^µ
¬¿°l þ ¯x¬â ·´ « ½Ä³§¿å »²â¬·«½Ä å ß»^µ¿Ä²âlÕ{ªÄ å ̳½Äå-¿å^µ¬¿
-·¬Ä³°{µÄÞåx ´¿å´·â « »³å®½Ä з«å^µÓµ 丽Äòß½Äå# ¬lþò
¥µ{±°Ä ¬-Ä ¯µÄ ´Ó« å ß»^µ¿Ä²âl°l ̳½Ä å-¿å´¿®¬¿Í·«»¬¿ò
¸½Äå²lâÞ¿²lâÍ·« ̳½Äå³-¿å¬¬Ä»¬¿òÞxå¾{þ ¬-ÄÕ;¬»´ ¯x³{¿å»¬É
̳½Äå©·«½Äåµ ¸½Ä廬ɵ·«^µªÄò•°Âå µ{±°Ä3нÄò »ß¿Ä¹´Â»¬¿½Ä ͲÄÕ{½Ä
¬§Äþ ´x »¬É³{¿å ß»^µ¿Ä®"·¬¿ ³-¿å^µÞl ²â l ¸½Äå ³{¿å Õ{µÄ-¿å®
¬§Ä´â ·« ßÓòÍ®¿£
¬µ§Ä´ªÄå ¯xâÞ©¬-Ä»´Ç¿µÄ´Ó«å ޿߯¿å½;å³" ³-¿åÕlò
Ðx 嬿 ß³" ²Ä°lþ ¯¿å²lâ½;å²lâ³{¿å »©å®¿µ»®"¿½ÄÍ·« ¯´·« »²Õlò ¬¿
̿廬¿òþ ¯x¬µ¿ -¿å»¯¿µÄ»²¬¿»¬¿½Ä ¯xâ-·¬ÄÌl ßµ«¯·«´Ä
³{¿å®²Ä»µ¿´·â « »¬Éå³·»²¬¬Ä¬¿°;þ
¥Ð·«å^µÓ»® › ´¿U廸ò£
´·â³« {¿å »Õ[´·«µÄ´âµ ·« »¬¿ò з«å^µÓ¬âµ
·« ß®·°Ä»µ¿½Ä廵¿½Äå »²®¿
»µ¿½Ä廵¿½Äå³"¿ ¾²Äåµ·« µ{µ{²² Õ{¬lò•°Âå °§Ä°§Ä²§Ä²§Ä Ì·«½ÄÕ{
´·«µÄ»¬¿ò¬¿°lþ ¯xâ»Ð¿µÄ¯ªÄ»¬É²â»l ¬É⬷«½Äå »®¿µÄ¬¬Ä®¿®¿
-µ¿å»¬É»3°¿¬¿µ´ªÄå з«å^µÓßµ{½Äò°;þ ´x»¬Éµ´ªÄå з«å^µÓ
´¿®½Ä ¯¬½Äå-Ó «^ µ¿å®´·â « ¬-ÄÕ;¬»´ ß»^µ¿Ä³©§ÄÕ{½Ä´ ªÄå
ß»^µ¿Ä¾²Ä å²¿å ©·«½Äå ´¿^µ»¬¿ò¬¿°lþ »´»^µ¿¬ªÄò´âµ ·« »¬¿ò
³·² Äå³°·«½ Äåµ»¬¿½Ä ßÎÓÑå »°å®¬lò з« å^µÓµ·«åþ ¯¬½Äå »¬Éµ´ªÄ å
-Ó«¬§Äþ ß»®"â ß»²¿µÄ »¬¿½Ä »3³¿µÄ ®É¿Î·«åµ·«å»°;µÄ¯¬½Ä廬É
³Ñ¬Ä´¿åþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îíè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥»µ¿½Ä³®§Ä › »®Í·°Ä³" ¿ ÕÉ l̽Äå»´"»®¿µÄ»²¬§Ä ›


-ªÄåÌ½Ä å»¬É ´ ªÄå °;¬§Äþ ß½Ä^µ½Ä寿廬ɳ {¿å ®l ´â ·« › ³Âå
»¬¿µÄ´·«µÄ³§Äòß³{±·å»¬¿ò£
¥¬-Ä-ªÄå ާĻ´¿µÄ¬lò´l£
¥ß-·¬ÄÍ·«´¿å°l£
¥ß-ªÄ匵Â廬ɵ ¬½Ä嬽Ä宽Ä宽Äå ®"·®â´ l ¿å¸§Ä£
¥»¸¿¯ªÄ»´¿µÄ®"·¬§Ä£
з«å^µÓµ °;å-°Äµ´ªÄå»3°¿®½Äå ´µÄÒ"-Ä޵ĵ·« ©·«½Äå3°¬§Äþ
^µªÄò¬lò¯xµ ¸«¬Ä°;ò³´¿åÍ·«¬lò ß^µªÄò³{±·å²lâ ^µªÄò´¿®½Ä»¬¿ò
з«å^µÓµ ´µÄ¬3ЪÄå3ЪÄ嵿å̿宿µ ^µÓ±â©½Ä¯É¿å¬¬Ä¬§Äþ
¥»3°¿®Uå³§Ä ³·»àå®§Ä › ¯²Äå´"ß»^µ¿½Äå ªªÄå^µ¿å•°Âå•°Â
´¿åþ ¸½Ä › ³^µ¿å®»¯åÞxå ¸«¬Ä´ ¿åþ µl ½;òß»^µ¿Ä¾ ²Äå
Õ{»°åUå ½;»3°¿3°³§Äþ ¼Â³§Ä ¯²Äå´"µ»´ ¯Ó®ªÄµ{±·¬lò 3³»¯¿½Äå
²lâ¬lòþ 3³»¯¿½Äåß»³µ ¼;µ·^« µ¿å»¬¿ò °;åη«µÄ³§Ä ²¿åη«µÄ³§Ä²â£l
ßl¯´·« ߬½ÄåßÐ{½Äåµ»´å»¬Éµ´ªÄå ^µ¿åªØ°Ä¬¬Ä»¯å
¬¿°;þ
¥ß®Âå¬½Ä › ß»^µ¿Ä§xUå³´¿åþ ßÓ³§Ä »3³å»¬É²â l °ÉµÄ»´¿
η«µÄ »²¬¿°;°l ´¿åþ °x»Ð¿½Äå³®´·â « ¸«¬Ä´ ¿åþ ¼;³{¿å ³^µªÄªÉ ²Äâ
ß·³Í Ä ½«· ¯Ä ¿É 婧ĻÕ{þ ¬-Ä´«åÓ ¬-ĵ{°¬
Ä þlò »µ¿½Ä嬿 Í·å« ¬¿µ»¬¿ò
»´³Ñ¬Ä^µªÄò³" ¯·³"¿»°;ò£
Í·«¬¿³{±·å ´³ÄåÊ.²Ä¬¿»¬É´ªÄå °;®lâþ
¥µ·«»ßå ާĬ«²Ä åù µ·« ¬½Ä»Í¿½Ä òÍ ¯É ¿å³´·â « ¸«¬Ä´¿åþ
¼Â³§Ä µ·«¬½Ä»Í¿½Ä³®"·Þxåþ •³·±â¯-įɿ嬧Äþ µ{±°Ä²â l Õ«¬½Ä´³Äå³"¿
»®"¿½Ä´¿¬¿£
ß»°;µÄ-Ó«¬lò з«å^µÓµ«· ´x»¬Éµ ß»^µ¿Ä-¿åÎÓ«¯µÄ¯µÄ³¸«¬Ä
°;Þx åþ -µ¿å-Ó «^ µ¿åзⴠ« ªÄå »³Ç¿Ä¬¬Ä^µ¬§Äþ ¼;»°³lò з«å^µÓµ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Õ{´Ó îíç

ßÕ{·²Ä³³"²Ä¬lò®Ì¿å´·«°lþ ¯x´¿Õ{½Ä¬lòßÕ{·²Ä´¿•°Âå ³´¿Õ{½Ä¬lò»²âµ{


³´¿3°²ÄÞxå³Ñ¬Ä´¿åþ ¬-ÄÕ ;¬»´ Ò"-Ä®µÄ ¯Ó«å ®µÄ »´¿µÄßÌ·
³´¿´·â « ´x»¬É µ ¯xâµ·« »³å®½Ä ³{µÄ Ò"¿»3°¿½Ä¬½Ä嬽Äå ŒµÂå µ· «
©½Äå¯É¿å»ß¿½Ä ®§Ä®½Äåµ »3Ь¬Ä¬§Äþ
¥Þ§Ä ´¿Ò·«½Ä°;ò³´l»ßù »®.¬· «åµ«²Ä åß®°ÄÌl ¯·²Ä寲Äå ©½Äå
¦¿¬Ä°Él®"·¬§Ä »´þ ßl¯ªÄ¯É¿å»®¿½Ä廲¬¿»´þ ¯ªÄòß®½Ä®µÄ
»¬Éµ ³´¿Ò·«½ÄÍ·« »®Í·°Ä³"¿ ¯»Þ9¿»¬É µ«²Ä¬½ÄÕ Ó®"·¬§Äþ »3°å
»®¿½Ä廲®¬¿»´þ »®¿½Ä廵¿½ÄåÕ{µÄ»¬¿ò ¯»Þ9¿ ³»²âµ ÌɵÄ
¯É¿å•°Âþ ßl¯¸¿»^µ¿½Äò ßÕ«³" ªªÄ嬷®â « °Ä»®¿µÄ®¬¿þ µl ^µÓ±¬«²Äå
©§Ä-¿åUåþ µÓ»µ¿½Ä嬧ij"¬Ä£
ß»^µ¿Ä¾²Ä匵Âå²lâ ¯x»®¿µÄ³´¿Ò·«½Ä¬¿µ·«°l ß»^µ¿½Äå3°Õ{µÄ
µ»´å»¬É²âþl з«å^µÓµ ½§Ä½§Äµ¬ªÄåµ »Æå»®¿½Äå ´¿¬lò¯x³â ·«
´¿å»¬¿ò³¯·Þxåþ ¯x»â ´¯Ó²â l ¯x¸²Ä°²Äµ »§¿µ{Ä¿å¬-Ä»§¿µÄ
²lⳬxÞxåþ ³·²Ä峬-Ä»§¿µÄ´·« ´µÄ¬â ·« »3Õ¬·â « »3°¿¬¬Ä¬¿»¬Éµ
¯xâßµ{½Äò´·« 3Ð-Ä»²•°Âþ Þ¿°l3Ð-Ä3Ð-Ä Ð·«å^µÓÞ©µ»¬¿ò »ßå»ßå»Íå
»Íå°;°lþ ß»^µ¿Ä»®¿½Äå3°²Ä´¿®½Ä з«å^µÓµ ¬»®å¬»³¿ ß·°Ä³§Äù
³»¹;µÄ»¬åµ »Æå¯É¿å©§Ä³§Äþ з«å^µÓ ß·°Ä®¿Ò·«å»¬¿ò ̽ÄåÕÉl¬§Äþ
³»¹;µÄ»¬åµ °lŒµ·¬¬ Ä §Äþ ³²µÄß»^µ¿Ä»^µ¿ÄÐâ ·« ´"å ^µù 3ЬÄ^µù
¯½Ä^µù Ð{½Ä^µ¬§Äþ •°Âå®½Ä »®³·«åÕ{±·å ̳½Äå-¿åù ¬ÓÕ;廯¿òլĕ°Âå
¾Â¼§Â ·«Î«»Ó 3°å»¬¿ò¬¿°lþ ¾Â¼§Â «•· °Âå´·â « 3°²Ä´¿®½Ä ¬»®å¬»³¿ß·°¬
Ä §Äþ
²¿®Â3°²ÄÒ"-ÄÕ{µÄ ¯Ó»Õ{¿½Äå»Õ;µÄ¯Ó^µ¿å®½Ä Ò"-Ä»§¿µÄ¯¿å ß·°Ä®¿Ò·«å
^µ•°Âþ з«å^µÓµ ³Â廳É嬧Äù ³»¹;µÄ»¬åµ °lÒ"-Ä»¬É -°Äµ¿¸°Äµ¿
»Ð{¿Ä¬§Äþ Í°´ x ¿®½Ä °l³²« ª
Ä⠵ĵ»´å»¬É ´Óå« ¬²Ä´å«Ó ù 3°¿å¬²Ä3°¿å
̪Äò ¬§Äþ з«å^µÓµ ß»°;µÄµ»´å»¬É°;¬lò »¹[²lâ µ{µÄ ´¿¬lò
ß»^µ¿Äµ·« ͧĬ§Äþ ÍÂ--Ä̿嬧Äþ ³²µÄ ê ²¿®ÂÌ·«å »¬¿ò
³»¹;µÄ»¬åµ ß»^µ¿Ä¾²Äå3°½Ä»°å¬§Äþ з«å^µÓµ ß»^µ¿Ä»®¿½Äå
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îìð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

Ìɵ¬Ä §Äþ ¯ªÄ´°«· -«Ó µ


Ó ·« »²â-ËÄ´°« »Ä ²Õl^ò µ¬¿ Ò"-»Ä °;½ÄåާĻ´¿µÄ
^µ¿^µ¿ Þ¿¬-ÄÕ«³" »3°¿½Äå´l¯É¿å¬§Ä ³®"·Þxåþ
¶ ¶ ¶

¥»¬¿Äòß-ĵ«· ß-¿ß·³»Ä °;µÄ´Í â «· ´


«· ¿åù »ÍåÎÓ«¬½Ä̿宯¬l£ò
¥»¸ ާįx´¿»3°¿¬¿¬«²Ä帣
¥»µ¿½Ä»´å¬-Ä»§¿µÄ ´¿»3°¿¬¿°l£
ß»^µ¿Ä»®¿½Äå 3°²Ä ´ ¿¬lò з« å^µÓµ· « ³»¹;µÄ»¬åµ ®½ÄÞ¬Ä
»Í¿½Äò¬É²åÄ ´·«µÄ¯´·« ÍÂå»3°¿¬§Äþ з«å^µÓ´ªÄå ß»³¿»¬¿½Ä ³»3Ð
®»¯åÞxåþ »ÍåÎÓ«µ«· »3°åз⠫ »3Õ´"³åÄ ®»¬¿ò¬¿»°;ò»´þ »©å»²»°³§Äò
»¯Éåµ ®"·»¯å¬¿µ·«åþ ¬ÓÕ;å»°;µÄ»®¿µÄµ¿²Âå³" ³®Âå³{µÄÒ"¿ŒµÂå
ÞÉ¿åÕ²l»°[´¿•°Âå ¯x »ÍåÎÓ«´·«µÄ¯¿É å´·â « Œµ·±µÄ³"Œµ·±µÄ°;ò³´¿å´·â «
»¬Éå3Ð-Ļ߿½Ä»¬Éå´·«µÄ³·»¯å¬§Äþ
¥»®»´å ³·«å »´å Õ{±·å¯É ¿åUå µ·«Ð· «å ^µÓù »¬¿Ä^µ¿ »¬¿Äò³®Â å
¯x»àå³µ ³{µÄ»-¿½ÄåÌ·«å´.¬Ä´·«µÄU峧ģ
¥»^¯¿Ä »ßå »ßå£
³»¹;µÄ»¬å ¯¬·»°å´·«µÄ³"°l ¯xâÕ;å»°[µ »Õ_å»-¿Ä²Ó»²¬lò
®" °Äßµ{Y´µÄ-ªÄå ª·±ª-Ä ª-ÄŒ µÂåµ·« Õ_¬Ä¬l ò•°Âå »®Õ{±·å¬§Äþ ¯x â
ß©¬Äß-¿å ¯Ó«å»´å̪ÄÌlµ ß»µ¿½ÄåÍÓå« ´·â « ̽Į¬¿µ»´å µ·«
»®É婬Ĵ·«µÄ¬§Äþ
¥µ·« з «å ^µÓ »¬¿Ä »ÍåÎÓ« µß3°²Ä »Æ婽ÄÕ lò°;´¿åþ ´³Äå^µÓ±
¯¿å°l µ{±°Ä ¯µÄ¯µÄ³¯É¿å»¬¿òÞxåþ ¯ªÄ³"¿ »Æå-¿®½Äå-¿®ÉµÄ²â l
°·« µÄ ÍÓþ ß·¬Ä»Ì¿½ÄÌl »¯»¯Õ{¿Õ{¿ÌªÄò»²¿Äþ Þ¬Ä-Ä µ¿å»°[
Õ;å°·«µÄÒÑ·µÄÕÓ®U峧ģ
³»¹;µÄ»¬å »°å´·«µÄ¬òl °·«µÄÍÓ²â l »Æå-¿®½Äå-¿®ÉµÄµ·« ß·¬Ä
»Ì¿½ÄÌl̪Äò•°Âå հį«¬Ä¯«¬Ä°l µ¿å¹·¬ÄÞµÄÌɵÄÕlò¬§Äþ ¯xâ³"¿
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Õ{´Ó îìï

ß-ĵ·« »¯»®å®"½Ä»®åµ·-A¯É¿å®¬¿»¬¿½Ä ³¬½Ä»³ µlò®â³l "¿-·«å´·â «


¯²Äâ-½Ä©¬Ä-¿å•°Âå ³" ¯É¿å®¬¿µ·«´ªÄ å ާĴ·«³" ³»ß¿µÄ»³òÒ ·«½Ä
°;Þxåþ ß»³²lâ߬x»²Õlò®¬«²Äåµ ªÂß-ĵ·Ò« "-Ä»§¿µÄ®â l µ»´åÞ©
µ·«°l ®½ÄÌl»ß¿µÄ»³ò´¿Õlò¬§Äþ »²°x-°ÄÕ;åÌl ß»^µ¿Ä¾²Ä匵Âå²lâ
¯xß â -ĵ«· »³¿½Ä¸²Äµâ ·« ³{µÄ-·Ìl3³½Ä´þâ ·«
¥³¬½Ä»³ ³¬½Ä»³£
»ÍåÎÓ«©½ÄåÌlß»®¿µÄ µ¿å»°[¬µÄ»¬¿ò³§Äò ³¬½Ä»³µ·« ¯x
ß»3°å´"³Äå»Õ[´·«µÄ¬§Äþ ³¬½Ä»³µ з«å^µÓµ·« »3ÕÍÓ«å»Õ;½ÄåÍÓ «å
^µªÄò®½Äå ¯ªÄ¬-ÄÕ; ß»^µ¿Ä¾²Ä匵Âå °;³´¿Þl ¯°Ä¯°Ä®°Ä®°Ä3Ð-Ä
»²¬lò з«å^µÓµ·« ²ªÄ岪Ä廬¿ò »µ{²°Ä¯É¿å°Ó«°;°lþ
¥²½Äòß-ĵ·« ³»²1ªµ ¾·«µÄÕÉl®¬§Äþ ¯µÄ¯¿¯É¿å°;•°Âþ »¸¿
¸·«»´"Õ;åµ»² ¬µÄ¯É¿å Þ§ÄÞµÄß3Õ³Äåµ ß»®"âß»²¿µÄ¬²Äå
»²¬lòßÕ²Äå »¬Éâ´ ¿å › »ßå ó ßl¯ªÄµ{ ®"¿^µªÄòù ²½Äòß-ĵ·«
³"·²Ä廲¬¿ -µ¿å¯·°Ä³»3°¿²lâ ^µ¿å´¿å£
¥¸«¬Äµlò°;£
з«å^µÓ߯ӵ »Í¿½Äò»Í¿½Äò»ß¿½Äò»ß¿½ÄòÒ·«½Ä¯É¿å¯´·«°lþ ß»®å
Ìl ³{¿å ß-ĵ·« ²âl -µ¿å¯·°Ä ³»3°¿²lâ´â·« ³"¿¯É¿å¬l ò ³®Âå3Ð-įxµ·«
3³½Ä3°½Ä嵰Ĭ¿´ªÄå °;³"¿»°;òþ »ÍåÎÓ«Õ²ÄåÌl»®¿µÄ»¬¿ò ß-ĵⵠ·« ·«
µ{²Äåµ{²Ä峿³¿²lâ »¬Éâ´·µ « Ä®»¬¿ò³" ®½ÄÌlµß´Óå« ŒµÂå µ{¯É¿å»¬¿ò
¬§Äþ ªÂß-ĵ·«Ò"-Ä»§¿µÄ »¬Éâ^µ»¬¿ò Ò"-Ä»§¿µÄ-´Óå« ³´Ó«³´l
³{µÄÒ¿" »¬É²þâ l
¥Ð·«å^µÓ ´¿»´£
ß-ĵ⻷« Þå³"¿ ©½ÄÌ·«½Ä®½Äå ´µÄµ»´åÍ«°Ä»°å®³´·«´·«ù »3Õ
µ»´å ²§Ä»°å®³´·«´«· 3Ð-Ä»²¬lò з«å^µÓµ·« ß-ĵ⯠·« ³Âåµ ³{µÄ»-¿½Äå
´"³ÄåÌ·«å¬§Äþ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îìî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

¥¯³Âå ªªÄåUå»´å´¿¬«²Äå ß3°½ÄÕû¯É¿åÕ{½Ä¯¿É å»´ù ß»Ð


¯µÄ¯¿°;¬§Ä£
ß-ĵ⯠·« ³Âåµ Ð·«å^µÓµ·« -µ¿å¬-Ä´Ó«å³" ³»3°¿Þl ß3°½ÄÌɵÄ
¯É¿å¬§Äþ з«å^µÓµ»¬¿ò ß-ĵⳫ· {µÄÒ"¿ ß-ĵ⯠·« »Ó §¿¦ËÄ»^µ¿½Äò¯¿
´¿®¬¿°;þ ¯ªÄ´·«³{µÄÒ"¿»°å»¬Éµ·« ³3³½ÄÕ{½Ä¬¿´ªÄå °;¬§Äþ
¥½;´ªÄå ^µ¿å^µ¿åÕ{½Ä å ´· «µÄ´ ¿¬¿°lß -Ä µ·« › ³½Äå »µ¿
Þ§òÄÒ"§Ä´l ¯µÄ¯¿®lâ´¿å£ Ð«·å^µÓµ«· Ò"-Ä»°;½Äå³{¿å-É¿ ßеij´«°Ä
Õl³ò ¬
· ß
òl ¬ÉµÄ µ«¸ · ²Äµ»¬¿ò ¯x´ â °· 3Ä °¿¯x³´«ÕÓ {½Ä¯´«°· þl µ«§ · ª
òÄ Â»´å
®§Ä´«·â ¬-ÄÕ;³" ´x»®"â¯x»®"â ¯·¼·R¬½Ä³3°ÕlòÐxå»°³§Äò ¯x»ÍåÎÓ«¬µÄ
¬¿µ«· ß»³¿¬»µ¿´¿»³å®"¿¬lò ªÂ»´å®lâ³{µÄÒ¿" »°[µ »Õ_å-µÄ
µ»´å»¬Éµ ¯x âß»°[Ì¿å¬lò »³¬š¿-µÄ»¬É´ « ·â ̽Ĵ ¿¬§Äþ
½§Ä½§Äµ »²°x-°ÄÕ;åÞ©»¬Éµ·« 3³½Ä»§¿½Ä¬§Ä²â¬ l x°;®lâþ ´x³³¿µ
½«·¬§Äþ
¥²¿´«´·â ¿åù ½;Þ¿´«°»Ä °å®³´l£
¯ªÄßÕ{·²³Ä ¿" Ð«å· ^µÓ¸¿ ¯xÞ¿Õ«½· åÄ Õ·½« åÄ ´«°Ä»°å³§Äͬ «· ¿ µ«¸ · ²Ä
¯·•°Â寿å°;þ ³{µÄ®ªÄ»¬Éµ{»²¬¿µ«· Ì·³åÄ ´«·µ•Ä °Âå Ð·å« ^µÓß»^µ¿½Äå
µ«· °l »³å»²³·¬§Äþ Ы·å ^µÓ µ»¬¿ò Þ¿³"³»3°¿½Äå´l ¬lò ¯xâÞ ©µ« ·
ßͲÄå´« °Ä »³å»²¬l ò ß-ĵⵠ· « · « ¬ßÓ ò¬^¯»½å´·âþ« ¯xâÞ©»´¿µÄ
η«å-½Ä¬¿ ¯xâÞ©°l®"·¬¿³Ñ¬Ä´¿åþ
¥³½Äå Þ¿²lâ´¿¬¿´lз«å^µÓ£
¥Þ¬Ä-ĵ¿å²lâ»´£
¥»^¯¿Ä › »ßå › »ßåù »®¿ò ³½Äå´³Äå-®·¬§ Ä x¯É¿å£
ß-ĵ·«´«°Ä¯xµ »Õ;½ÄåßÓ«å»Þå³"¿ Õ{Ì¿å¬lò ¯¿å»®ß·¬ÄŒµÂå
Ìlµ ¬-Ļ̿½Ä¬²Ä»¬É Ì«¬Ä»°å»¬¿ò з«å^µÓµ 3°¿3°¿¯´l3½½Äå
´·« µÄ¬§Äþ ß-ĵ· «µ ¦É¬Ä »°å»¬¿ò з« å^µÓµ ¯x âß·¬Ä»Ì¿½ÄÌl
´µÄÒÑ·µÄ´·«µÄ¬§Äþ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Õ{´Ó îìí

¥½;ò³"¿°;°;¬§Äß-ĵ·«þ ½; ß»^µ¿Ä»®¿½Ä嬿 ½;¬·â´ « ½Ä³§¿å


-¿å»´¿µÄ¬§Äþ ¯ªÄ ³"¿ »¬Éâ´ ¿åù ¼;µ »Æå©§Ä Ðâ· « ½;̪Äò ´¿
¬¿þ ß·³Äµ-«Þåx ¯Ó°åÓ« ŒµÂå´ªÄå 3°ªÄò»¬¿ò³§Äþ ½;òß¬ÉµÄ »½É³´·« Þxå
ß-ĵ·«®¿£
з«å^µÓµ ¬³½ÄŠµ¿åÕ{½Ä´â³·« ¸«¬Ä°;Þxåþ ¯xâ³"¿ »Õ{¿½Ä´ªÄ¬lò
ß»^µ¿½Äå ²¿³µ{²Äå3Ð-Ä »²¬lò ß-ĵ· « -·¬ÄÕ {³Äå ¯¿»-Õ{½Ä¬¿²lâ°l
¯xâß·¬Ä»Ì¿½Ä Ìl µ»½É»¬É µ· « Ì« ¬Ä3°´·«µÄ¬¿°;þ ¼;°;°lþ -µ¿å
»¬Éµ ¬3Õ¿åß»^µ¿½Äåß®¿»¬ÉÞµÄ »®¿µÄ¯¿É 嬧Äþ ¯xß â »^µ¿½Äåù
µ·«§Äòß»^µ¿½Äå »¬¿Ä»¬¿Äµ»´å »3°¿3Ð-Ä^µ¬§Äþ з«å^µÓµ -µ¿å
¯·³Äå •°Âå Ì·«½Ä®¿µÌ´·«µÄ¬§Äþ ³®Âå´«°Ä¯ x³´¿Õ½Ä 3°²ÄÕ{½Ä¬§Ä
̽İ;®lâþ •°Â廬¿ò ß-ĵⵠ·« ·«ÒѬÄ͵ĕ°Âå »°;ò»°;ò°;å°;å°l »ÍåÎÓ«©½Äå
Ìlµ ÌɵÄÕlò¬§Äþ
¶ ¶ ¶

з«å ^µÓ3°²Ä¯É¿å»¬¿ò µ·«¸²Ä¬-Ä»§¿µÄ ¯x â®â½l §Ä Þ©»¬ÉÍÂ


3°²Ä»®¿µÄ¯É¿å¬§Äþ ½§Ä½§Ä¬«²Äåµ ß»³®§Äù ¯x®§Äù з«å^µÓ®§Ä
µÉ°Ä°{-ÄŒµÂå¬-ÄÕ{°Ä»°[³"¿ 3սĻ̿½Ä³°; »-¿½Ä³°; »´¬3Ð5å3Ð5å
^µ¿å³"¿ ß·°ÄÕlò^µ°Ó«»¬Éù ªÂß-ĵ·«Ò"-Ä»§¿µÄ ß»^µ¿Ä»®¿½ÄåÌɵĮ½Äå
ß»^µ¿Ä¾²Äå»¬É »ÞåÕ{•°Âå ¯¿å»®µÉ½Äå°-ÄÕlò^µ°Ó«»¬Éù ß»³»µ_å¬lò
̳½Ä å^µ³Ä å²lâ Þ§¿»^µ¿Äµ·« ¸½Ä 廵¿½Ä å´«°ÄÕl ò®°Ó«»¬Éù ßÕ«Ì·
ß»^µ¿Ä¾²Äå¬-ÄÕ{°Ä ¬«¬Ä¬-Ä»Õ{¿½Äå²lâ ßÎx匵Âå¬-Ä»§¿µÄ´«· ¯É¿å´¿
»²¬lò з«å^µÓ®â°l Ó«®·°Ä»¬Éù ß»³³®"·»¬¿ò¬lò»²¿µÄ »¯¿½Ä»¯¿½Ä¯¿¯¿
®"·¬òl ß-ĵ«·¬-Ä»§¿µÄß»²²l⠪»´åß»°[³"¿ ¯x¬¿©²Ä³òÕl lò°Ó»« ¬Éþ
»¬É宽Ä廬É宽Äå²lâ ³{µÄ®ªÄ»¬Éµ ´·³ÄÍ ò ½Äåµ{´¿3°²Ä¬§Äþ
³{µÄ®ªÄ»¬É¯«¬ÄÐâ ·« ß·°Ä®¿»Þåµ{»²¬lò ¯xⴵĵ½·« °Ä ©;µ·« ´·«µÄ-³Äå

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îìì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»¬¿ò ¬µ§Äµ·«½Ä³·¬¿µ -¿®ÉµÄ»Õ;µÄµ»´åþ з«å^µÓß·¬Ä»Ì¿½Ä


Ìlµ µ{µ{²Ä®-ÄÕlò¬¿°l3Ð-ij§Äþ µ·«¸²Äµ -¿®ÉµÄ»Õ;µÄµ»´åµ·«
3вÄ1•°Âå ЬĴ·«µÄ¬§Äþ Õl¬Óµ·« ¬Ó»¬ÉåÍɬĕ°Âå »®åÌ¿å¬lò з«å^µÓ®â l
»Æå-¿®½Äå-¿®ÉµÄ°;þ
µ´°lÍÓ ï·
³µÄ°l ï· •°Â
µ{¯É½Ä²Â ï· ó ëð;å
ß»µ{¿Í î·
»Í¿Ä¼;å ï Ì«¬Ä
Í¿ ï·
»µ¿ÓªØ³ÓѳÓÑ ï •°Â
з«å^µÓ®â³l ·²Äå³ ³»¹;µÄ»¬å®lâ ¯¬Ä°Ó«³³"²Ä ´µÄ»®å³ªÂ³ª¿²lâ
»®åÌ¿å¬lò ¬-Ä»²â¬¿»Æ宽Äå ¯ªÄ-¿®½Ä廬ɵ·« з«å^µÓ³" ЬĬ¬Ä
³"¿°lþ µ·«¸²Äµ ¯»Þ¿µ{¯´·« ¬-ÄÕ{µÄ3°Ó±å®½Äåµ ¯x »²â-ËÄ»®å»®å
»°å»²®¬l ò »Æå-¿®½Ä 廬ɵ·« ³{µÄ -· Ìl Ð{¬ÄÕ ²l 3³½Ä ¯É ¿å³·¬§Äþ
^µªÄò-³Äåþ ¯x»â Æå-¿®½Äå²lâ ½;ò»Æå-¿®½Äåþ
^µµÄ ¯¿åù ©µÄ ¯¿åù ß³l¯¿åù Þl ¯¿åù Í·¬Ä ¯¿åù ½;å ›þ
¬-Ä»²â¬-Ä»²â ¯x¸¿ ¬·®-S¿²Ä»¬É®âß l ¯¿å-¿®½Äåµ·« ³²µÄ´½Ä嬿
²lâ°l »µ¿µÄ»®å»²®•°Âþ ¯x¬-Ä°;å߯µÄ»¬Éµ¯ ·« ¬ÄÐâ ·« ¯x ß³·²âÌ
Ä «¬Ä
3°²Ä»²®•°Âþ ^µµÄ¯¿å²lâ ½;åÍ·« ®½Ä ß®"½Ä»¬É©§Ä »´"¿½Ä̿宬¿
»¬¿½Ä ®"·»¯åþ »®»ÒÉå ÍxÍx Ìl Ì· «å Ò"-Ä´· «µÄ®¬lò ´ªÄ ´ "Âå•°Âå ¯¿å
^µµÄ»¬Éù ß«¬Ä»®µ²ÄÌlµ ͬÄÕ²lͧħx•°Âå ³®"½Äò¬®"½Ä ß»^µå
´"²ÄÌ·«å´·«µÄ®¬lò ½;廬Éù ¯ªÄ¸½Ä廬ɵ·« •³·²Ä®ªÄ§"µÄ®ªÄ ´¿-¿å
»¯¿µÄ^µ¬lò´x»¬Éþ
³²µÄ¬·«½Äå »µ¿½Ä¬¿Ì·«½Ä®½Äå »®å»®å»°å»²®¬lò »Æå-¿®½Äå
»¬É¸¿ ßµ«¯«·´ÕÄ {´Ó-¿®Éµ»Ä ¬É³{¿å´¿å´·â»« ¬¿½Ä ¯x»ß¿µÄ»³ò³·
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
Õ{´Ó îìë

´¿¬§Ä þ •°Â 廬¿ò ¯xâ´ · «° l ¬-Ä»²â¬-Ä»²â ´x»¬É¸¿ ¯ªÄ´·«


Õ{´Ó-¿®ÉµÄ»¬É ާĻ´¿µÄ³ {¿å³{¿å »®å»²^µ¯´lþ µ·«§Ä òÞ©
ß¬ÉµÄ ¬-Ä»²â ¬¿»Æå-¿®½Ä廬ɵ· «»®¿ -¿®½Ä å--ij ·^µ®lâ´¿åþ
µ·«¸²Ä¸¿ »¬É宽Äå »¬É宽Äå²lâ°l ^µµÄ¯Â廳É媽ÄåÌ´¿»¬¿ò¬§Äþ
•°Â廬¿ò з«å^µÓµ·«´ªÄå ³{µÄ-·Ìl 3³½Ä»§¿½Ä´¿³·¬§Äþ з«å^µÓµ»¬¿ò
»ÆåÌl»®¿µÄ»´¿µÄ•°Âþ »Æå-¿®½Äå-¿®ÉµÄµ»´å ®"¿»²»´¿µÄ•°Âþ
¼;»°³lò ¯xߴɬĮ»²³"¿°;»´þ °l®§Äù »µ¿µÄªØ½Ä宧Äù Í®§Äù
^µµÄ¯É²Ä®§Äµ´Él®½Ä Þ¿°;¬¿³"¬Ä´þâ ·«
¥»^¯¿Ä з«å^µÓ ³½Äåµ³" ¬µ§Äò´xÕ{³Ä寿ß--ĸ£
з«å^µÓµ»¬¿ò »ÍåÎÓ«µß3°²Ä »Ð¿µÄ¯ªÄ»ÆåÍ·«½Äµ·«©½Ä¬§Äþ
»Æå-¿®½Äå-¿®ÉµÄµ»´å ®"¿³»¬É⻬¿ò»°³§Ä ò ¯x ³" ¬Ä³·°;¬§Äþ
»Æ婧ĕ °Â 廬¿ò ßÌ«° ÄŒµÂå ̳Äå´·â « µ¿å»°[ »3°å¬µÄ¬§Äþ
³»¹;µÄ»¬å »³Ç¿Ä»®¿ò³§Ä»´þ
°²Ä³¹w¦½Äåù ß³"¬Ä íù îððí Õ«Ò-" Ä

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
http://www.cherrythitsar.org

³»¹;µÄ-¯
Ó ®µÄ

¯ªÄ»²®¿µ»´åµ·« ß»³»µ{å »²â-ËÄ͵Ä͵ȵÂå ´¿»²®


¬¿µ·«µ ͧÄò½;åÒ"-Ĭ½Ä嬽Äå3°ªÄòÕlò•°Âþ ß»³»µ{å ߯µÄ»¬¿½Ä
³" Õ«²-ÄͧĻµ{¿Ä´«·â ®"-ÄͧĬɽÄå»®¿µÄ´¿Õlò»°;òþ Õ;嵫²Äå µ«²Äå
´ªÄ¬²« ¬ Ä «²²Ä â l ¬«¬Äµ»´å¬-Ä»Õ{¿½ÄåÍl•É °Âå »¸¿¯ªÄ¯®µÄ°½ÄŒµÂå
»ß¿µÄ »²³É²Ä峬ªÄòÕ½Ä ß»®¿µÄ´¿Õlò®¬lòß»Õ;µÄ»°;½Ä廬¿½Ä
³»®Ò« ·½Ä»¬¿ò Þx åþ ´x µß«· ß«· ù ´µÄÍl É3Õ½Ä åµ»´åß«· ß«·²â»l °³§Äò
¯®µÄ°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ©½Ä´·µ « Ĭ·½« åÄ ®½ÄÌl ¬²½Äò¬°«·åÕÓ-¿å®¬lò »©¼²¿
µ»¬¿ò ³ß«·»¯åÞxåù ³»²â¬-Ä»²â¬«²Äåµ´«·°lþ ͧÄò½;åÒ"-Ä^µ¿ ¼ûÄ®¿
»¸¿½Äåµ »¯Éå-·³åÄ ®"½®Ä ½" »Ä ¬É ³3Ð-Ä-»µ¿½Äå ´¬Ä´¬ÄͬÄͬȵÂå
ÌɵÄ߲ĵ{»²¯´«·°;°lþ
¥ß«· ó ³»¹;µÄ-Ó®âl › ß»³´¿3°²Ä• °Â¯³Âå®lâ ß»³òÞ«®¿å¯Ó
¬®¿å¯Ó³{¿å ³^µ¿å»´»®¿ò¯´¿åµÉ§Äò£
¯É¿å³®"·»¬¿ò´ «·â ߬ɽÄåÞµÄ Õɵĩ½Ä»²¬lò ÒѬÄÕ³Äå ´·°Ä´·°Ä
µ»´å^µ¿åµ ³°Â¬°Â Ìɵĵ{´¿¬lò »´¯Ó ¬«·å³Ç½Ä³Ç½Äµ»´å²lâ
³»¹;µÄ-Óµ«· ¬Õlò®¬lòߌµ·³Ä»°;½Äåµ´ªÄå ާIJªÄ廬¿ò³"¿´lþ
°;´¿¬lò¯-Ä»-寫¬Ä ©;å3Õ½ÄåÕ;寷³Äµ»´åµ«· ¯®µÄ°½Äß®·°ÄŒµÂå

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îëð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

»ß¿µÄÕ{•°Âå °§Ä°§Ä²§Ä²§ÄÌ«·½ÄÕ{´«·µÄ®¬§Äþ §¿Ìl µ«·½ÄåÌlµ


3ЬĬ«·µÄ´¿¬lò ¯-Ä-·³ÄåÕ½Äå²Óâ-x å-xå²lâ »´»ßå»ßåµ ß»³»µ{å
®½Äµ«· Õ{³Äå»3³ò³¯É¿å»-¬¿ß³"²Ä °lþ »Õ;½Äå¬½Ä ¬ÞµÄ µ»´åµ« ·
§x•°Âå ²¿å¯§Ä-°Äµ »Õ_å˵»´å»¬Éµ«· ¯«¬Ä®½Äå ¸«·³²Âå ¯ªÄ³²Âå
´x¯¬ x ¬
· ÍÄ ¬· ¬Ä òl »¬¿»3Õ¿µÄ»Õ;½Ä»Õ;½ÄŒµÂå³"¿ ß»³»µ{å¬-Ä»§¿µÄ
¬ªÄåþ Õ°Ä´"³Äå´"³Äåµ Òɿ廵{¿½Äå¯¿å ¬-Ä»§¿µÄ¬-Ä»´µ«·»¬¿ò
³Ñ²Ä¬·³Ñ²Ä³.¿å 3³½Ä»²®®lâþ »¯Õ{¿¬¿µ»¬¿ò »¸¿¯ªÄ ¯®µÄ°½ÄŒµÂå
»ß¿µÄµ³·« {¿å»¬¿ò ß»³»µ{åµ´É•l °Âå ´xÍ´ ·« ¬
·â« -Ä»§¿µÄ³" ´¿¬¬Ä
¬lò´µ%û¿ ³®"·Þxåþ ß»©å®É¿µ ´"ªÄ廬ÉÞ¿»¬É Þ«³¯·Þ³¯·
²¿åÕ{½Ä²¿å³"°lþ ¯ªÄ²¿å®É¿»¬Éµ»¬¿ò ³´¿©Óò^µÞxåþ ß»³»µ{åµ
»¬¿ò ͧĽ;åÒ"-´ Ä å«Ó ´«åÓ »²Ì«½· ³Ä »µ¿½Äå¬l®ò µÄµ´É®l ½Ä ¬-Ä»²â³3°¬Ä
©¬Ä³°{µÄ´¿®¬§Äþ ß»³»µ{å´¿¬«·½åÄ ¯®µÄ°½ÄŒµÂå»°[µ »µ{å
½"µÄ»¬Éµ ¬µ{µ{ ¬^µ¿^µ¿²lâ Œµ·±¬¬Ä^µ¬§Äþ
¥¯¬š©;ß»°;½Äå •½·³Äå»ßå^µ°;»-þ ©ÿÄ»Šµå©ÿÄ¬â«³Ó {¿å®"·®½Ä
¯ªÄÞ© ¯ªÄÕÒR¿³"¿°l µ½Äå®"½Äå^µ°;»-»¬¿ò ›£
ß»³¿µ»´å»3°»¬¿ò ß»³»µ{åµ ´µÄÍÉl3Õ½Äå»°[µ ß«°Ä
Í«·½Äå§x´¿¬lò »ª¿½ÄÕ{ËĮɵĻ¬Éµ«· »3³ŒµÂå»°[ ¬-ĮɵÄÕ{½Äå3вÄâÕ½Äå
´«·µÄ¬§Äþ •°Â廬¿ò³" 3Õ½ÄåÌlµ°;´¿¬lò ̳½Äåßx»°;½Äåµ»´å®§Äù
^µÓ¯µ¿Õlµ»´å®§Äµ«· ̪Äò°«Ó´«·µÄ¬§Äþ ¯Â¬Â¬Â ³Ñ²Ä3°§Äò3°§Äò
3Ð-Ä»²¬lò ¯xâ ³{µÄ´ «Óå ²Â- °Ä -°Äµ»´åµ«· ¬ÞµÄ-²lâ °É ¬Ä¯°Ä•°Âå
¯®µÄ°½ÄŒµÂåµ·« »³¿ò^µªÄ¬ ò §Äþ ¼;µ´ªÄå ß»³»µ{å »®¿µÄ´¿¬lò
ßÕ;¬·«½Äå ^µªÄò»²µ{ ß´« °Ä°lþ ^µªÄò¬¿µ´ªÄå ¯®µÄ°½ÄŒ µÂå
¬-Ä°½Ä´Ó«åµ·« °·«µÄ-·°Ä¬·«µÄ®"¿»²¬¿³{±·åþ ¬-ĵ·«½ÄåÕ{½Äå ¬-ÄÕµÄÕ{½Äå
³{µÄ´Ó«åµ ½²Ä嬷«µÄ•°Âå ®"¿¯É¿å¬¿þ ¯x3³½Ä®¯»´¿µÄ»°;ò»´þ
¥ß½Äå ó ¯®µÄ¯Âå »¬É ާĻ¬¿ò³{¿å³" ¯Âå ³"¿°;´·³Äòþ µ{±°Ä
³»¯Õ½Ä³{¿å ¯Âå3°´·«µÄ°;»®¿ò´¿åþ ß½Äå ó ß²·-A ó ¼«µ% ó ß²¬š£
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ îëï

°;å-°Äµ ¬¬É¬Ä¬É¬Ä®É¬Ä®½Äå ß»³»µ{å Þ«®¿åµ·« ß¿ÎÓ«3°±


¬§Äþ ß»³»µ{å®lâ ¬®¿å®É¬¯ Ä ¸
Ó ¿ ¬·¬Í
Ä ¬
· •Ä ½·³Ä¯µÄ»²¬lò ®É¿»©åù
ß·³Ä»©å §¿Õ½Ä廬É^µ¿å³"¿ µÉ½Äå»´²lâ߬x ß´·«µÄ¯½Äò°;¯É¿å»´
®lâþ ¯®µÄ°½ÄŒµÂåµ»¬¿½Ä ¬®¿å²¿»²¯´·«°lþ ß¿ÎÓ«³{¿å §x»²¯´·«
°l þ •½· ³Ä ´â·þ« ¯®µÄ °½Ä»°[µ »µ{å½"µÄ»¬É µ´ªÄå ß»³»µ{å®lâ
°®·¬Ä®É¬Ä¯Óµ·« ²¿»²^µ¸²Ä¬x®âþl µ{µ{Â^µ¿^µ¿ß¯Ó»¬É ³3°±^µ
»¬¿òÞl ¬·¬ÄÍ·¬Ä¯É¿å´·«µÄ°Ó«³{¿å ¬-ĵɽÄå´Ó«å •½·³Ä´âþ·« ^µµÄ¯É²Ä
Õ½Äå-°Äµ §¿µ²Ä¯½Äå»°[ »°;µÄ»²¬lò ̲Ä尽ȵÂåÒ"-Ä°½Äµ»¬¿½Ä
»²â¬·«½Äå´·«´·« 3³½Ä»²µ{»°³§Äò ÌxåÌxåͲÄåͲÄ匵Âå ½Ó«1^µªÄò»²^µ
¬§Ä þ
¶ ¶ ¶

»¼[»µ{å³"¿ ¯³Âå¬-Ä»§¿µÄ®"·¬§Äþ ³»¹;µÄ-Ó ¬lòþ »¬¿-Ó°§Ä


°É½Äòµ»´å´·« Ϋ°Ä®ªÄµ»´å ¯²¿åµ³¿å»°³§Äò -µ¿å³»3°¿¬¬Ä
®"¿Þxåþ »³É宿°;»°;ò»´þ ³»¹;µÄ-Ó ß°{±·Ð{²Äåµ»´å3Ð-Ä»¬¿ò лß
з«å-Óß Ó« ÍÓ«å¯É ¿å®"¿¬§Äþ »´¿µŒµÂåÌl³"¿ µ·«§Äò»¯É 寿宧Ĵⷠ«
¬É§Ä¬¿-®¿ ¯ªÄ¯³Âåµ»´å ®" ·»²»¯å¬¿³·â « »¼[»µ{åµ»¬¿ò
´½ÄÍӫ嬿µ·« »3ÐÒ·«½ÕÄ ò°l ;¬§Äþ µ{²ÄÕò¬
l lò»3³µ»´å Ò"-ÄµÉµÄ ¯Ó«åµÉµÄ
µ·« ¯¿åß³·Ò"-Ä»§¿µÄ ÌɲĬӫ崪Äå ¬½ÄÒ·«½ÄÕlò¬§Äþ ÌɲĻ®å´ªÄå
½½ÄÒ«½· ÕÄ lò°;®lâþ ^µµÄ¯É²Äµ»´åù °lµ»´åù ©;µ»´å³{¿å´ªÄå -·«µÄÒ·«½Ä
Õlò°;®lâþ ³²µÄ´½Ä嬿²lâ ̳½Äåß·«å¬-Ä´Ó«åÕ{µÄù »®ß·«åµ»´å »Õ;½Äå
»°[®Éµ•Ä °Âå §¿Õ½Ä廬ÉÞµÄ Ìɵ»Ä ²µ{þ ³²µÄÕ½Ä廲µ»´å ³®½ÄòÕ½Ä
^µµÄ ¯É² ÄÕ ½Äå µ»´å »°;½Ä å´· «µÄù »®¯É½Ä å´·« µÄ ´«°Ä^ µ®¬§Äþ
^µªÄ廬¿ µ«²Äå»Õ;½Ä»Õ;½Ä®É¿Í·«»¬¿ò »®®"¿å ³·«å®"¿å»°;òþ ß»¬¿½Ä
»´å½;åͧĻ´¿µÄ²µÄ¬òl »®¬É½åÄ ÒѬÕÄ ³Äå°lŒò µÂåÌlµ»®µ·« ©;廳¿½Äå
¬Ó ²âl ½½Ä•°Âå ^µµÄ¯É ²ÄÕ ½Ä 廬ÉÌl »®¯É½ Ä宬§Ä þ »¼[»µ{åµ
^µµÄ¯É²ÄÕ½ÄåÌl »®»3³¿½Äå´·«µÄù ³»¹;µÄ-Óµ »®»³¿½Äå½½Äù ¬-Ä°Ó«å

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îëî Õ½ÄÕ½ÄÌåx

Ò" -Ä°Ó «å ³µ°;Þxåþ °Ó«å Ò"- Ä®¿ ¯Ó«å ®¿þ ¯³Â åµ»´å °½Ä° ²Äå³"¿-· «å ´·â «
»¼[»µ{åµ ÌÞ¬«¬ · «°· ;»ß¿½Ä©¬Ä•°Âå »®»³¿½Äåµx½½Ä»¬¿ò ³»¹;µÄ-Ó
µ ¬ß¿åß¿å²lâ ¬¿å®"¿¬§Äþ
¥ß¿å °;å°;å › ß¿å ß¿å£
°;å-°Äµ ¬©xå©xå ¬©;å©;å»ß¿Ä®½Äå ´µÄ¸²Ä»3Õ¸²Ä²â l ³»ßµ·«
¬É²ÄåЧĕ°Âå ¯x⮽Äެĵ»´å¯x °«¬Ä3°¬§Äþ ¯x ´«°Ä°;ò³§Ä»°;òþ
¯xⴵĻ³¿½Äåß·«å»¬Éµ·« »§¿µ{Ä¿å»´å¬-Ä»§¿µÄ´·« Í«¬ÄªØ-Ä3°
´·«µÄù ³»ßò®â l ´µÄ»³¿½Ä廯廯嵻´åµ·« Í«¬ÄªØ-Ä3°´·«µÄ² l1
¯x´ «°Ä¬¬Ä¯³Ç²lâ ´«°Ä3 °»¯å¬¿þ ß»³ò ³"¿ ß¿å³®"· Þx åþ µ{±°Ä µ
¯²Ä¯²Ä ³¿³¿ŒµÂå µ{±°Ä°l ´«°Ä³§ÄÍ·«¬lò¯»Þ¿»°;òþ ³»¹;µÄ-Ó µ
³»ßµ·« ªØ¿•°Âå ß°½Ä°²Äå ßͽÄå®lÕÓ»´ »¼[»µ{åµ ®½Ä³»µ¿½Äå
3Ð-Ä®»´°;°lþ Þ©ßµ{±·å»°å ³»µ¿½Äå ®®"¿¬lò^µ¿å °½Ä°²Ä嬌µÂå
®"´· ·«µÄ¬¿´·â « »¬Éå³·¬§Äþ
¥¯³Âå › »¹;µÄ-Ó Ì³½Äå-¿å»¬¿ò³´¿å£
³»¹;µÄ-Óµ ²¿åµ´ªÄå ß^µ¿åß¿ÎÓ« ÍÉâß Ó ô»´»¬¿ò ß²¿å
¯É¿å•°Âå ´µÄµ«¬Ä»3°¿³" ¯·¬¿°;þ »¼[»µ{åµ ´µÄ²â l ̳½Äå´«¬Ä
ÕÉâ¬Ó lò°Ó«-Ó³{±·å´«°Ä3°»¬¿ò ³»¹;µÄ-Óµ »Õ;½Ä媷¬Ä3°¬§Äþ ¯xâ¾·«µÄµ·«
¯x°«¬Ä3°¬§Äþ Í¿•°Â»°;òþ ¯¿åß³·Ò"-Ä»§¿µÄ ^µµÄ¯É²ÄÕ½Äå»Þå
Õ°Ä´ "³Äå ´"³Äåµ Ì»²¿½Ä尽Į·°Ä¯É¿å•°Âå ̳½Ä廬¿½Äåµ»´åÐɽÄò
°;´¿¬¿µ»´å -¿å^µ¬§Ä þ -¿å»¯¿µÄ• °Âå ®½Ä»¬¿ò ¯¿åß³·
Ò"-Ä»§¿µÄ °;´¿¬lò °«Í·«å»¸¿½Äåù ¬ÞµÄ»¸¿½Äåµ»´å »3³ŒµÂå»°[
Õ½Äå•°Âå Ì»²¿½Äå3³-Ä»°[ »Õ;½ÄåßÓ«å´·â « ¬»®å¬»³¿ ß·°Ä»°{¿Ä¯É¿å¬¬Ä
^µ¬¿°;°lþ Ò·«å´¿»¬¿ò »²³É²Äå´Él¯É¿å•°Âþ ¯¿åß³·Ò"-Ä»§¿µÄ »²¿µÄ
Ì°Ä ^µµÄ¯É²Ä¬-ÄÕ½Äå »®¯É½Äåþ »²»-¿½Ä廬¿ò ®É¿µ·«3°²ÄÕlò^µ¬§Äþ
¼;µ ¯¿åß³·Ò-" »Ä §¿µÄ®â l »²â-ËÄ´«°Ä»²µ{ ß´«°Ä°lþ
¶ ¶ ¶

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ îëí

¯ªÄ¬-Ä»ÒÉ ^µµÄ¯²É »Ä °[Õ{·²³Ä ¿" »¼[»µ{åµ ¯x¯ â ³Âå ͽĻ°;µÄ


³µ»´åµ·« »µ{¿µÄ²Â²¿åÍÉlµ»´å ©§ÄÍÉl»°å´·«µÄ»¬¿ò ³»¹;µÄ-Ó
¬-Ä»§¿µÄ ß»¬¿Ä»°{¿Ä¯É¿å°Ó«°;°lþ ´"Õ{½Ä°Õ{½Ä¬lò ³·²Äåµ»´å-·¬Ä
µ»´åµ ¯x¯xµ·«§Äµ·«§Ä ®"·-3³l³¸«¬Ä´¿åþ ³"²ÄÕ{°Ä»¸¿½Äåµ»´å
»Ì¿½Ä• °Âå ^µªÄò ´· «µÄ ù ²¿åµ·« -³Äå ^µªÄ ò´ ·« µÄù ¸·«»-¿½Ä å ¯ªÄ ½lò
´«°Ä´·«µÄ²âþl Õ;¬·«½Ä å ³Î·«å ³§Ëĵ»´å ´"¬lò ³»¹;µÄ-Óµ ¯ªÄ´·«
Í·«»¬¿ò 3°ªÄò-Ó«¬lòß´" 3Ð-įɿå®"¿¬§Äþ
¥ß³¿ò › °;å °;å › ß¿å ©xå£
³»¹;µÄ-Óµ ¯x⮽Äެĵ·« °«¬Ä3°•°Âå ß·³Ä3ÕÓ»°;µÄ©µ·« ´µÄªØ±·å
Ì·«å3°¬§Äþ •°Â廬¿ò ´µÄ¬-Ä޵IJâ l ²¿åµ°Äµ·« µ·«½Ä3°•°Âå µ{²Ä¬lò
´µÄ ²âl ©·« ½Äå °¬Ä 3°¬§Äþ »¼[»µ{åµ»¬¿ò ¯ªÄ¯³Âå Þ¿µ·«Í·«´· «
³"²Ä寷¬§Äþ ³»¹;µÄ-Óµ ®É¿Ìlµ·« ´ªÄ•°Âå ²¿åÍÉlµ»´å ¯É¿åŠµ¿å
U峧ÄÍ·«»¬¿ò »¼[»µ{åµ »µ{»µ{²°Ä²°ÄŒµÂå »Õ;½Ä媷¬Ä3°´·«µÄ
¬§Äþ ³»¹;µÄ-Ó´ªÄå ß·³ ÄÌl µ ¬Î"5 åÌ·«å ß»3°åÌɵįɿ廬¿ò
¬¿°lþ ¯É¿å¬¿»¬¿½Ä³ " η«å η«å ³¸« ¬ÄÞx åþ »3ջ̿µÄµ· « ¸·«ÞµÄ
¬-Ä»Õ{¿½Äå»Ì¿µÄ´·«µÄ ¯ªÄ޵Ĭ-Ä»Õ{¿½Äå»Ì¿µÄ´·«µ²Ä â l Õ«²ÄÍÉ
Õ«²ÄÍÉ3Ð-Ä´âþ·« »¼[»µ{åµ ¯³Âåß°{±·³µ·«^µªÄò•°Âå ®§Ä´·«µÄ¬¿³{¿å
»¬¿òþ
¥ßÎxå³ › ß»°;³£
»²¿µÄ®¿¯Âß¬ÉµÄ ^µµÄ¯É²ÄÕ½Äå»¬É ÌɲÄ^µù ̧Ä^µù -·«µÄ
^µù °{±·å^µ´«°Äß•°Âå ®É¿³"¿ ¬-Ä°¬Ä»´¿µÄ ²¿å^µ®¬§Äþ ^µµÄ¯É²Ä
»¬É ß3³-Ĭɧĕ°ÂÍ®·« ½Ä»¬¿ò »®»´¿½Äå »°;½Ä寽Äß´«°Ä»¬É ´Ñ·½^Ä µ
®•°Â»°;òþ ¬µ§Äòß´«°³Ä {¿å³§Ä»ò Õ;½ÄÕ{·²ŒÄ µÂå³"¿°l »¼[»µ{å¬-Ä»§¿µÄ
¯Ó-x廬¿ò¬¿°;°lþ з²°Ä³°; Þ¿³°;²lâ ß»³"¿½ÄŒµÂåÌl »Ð¿µÄÕ²l -x婽Ä
¯É¿å¬lò ¯Ó»Õ{¿½Ä匵Âåµ Ð©;åÌl Ì«¬ÄÕ{½Äå»°;µÄ´«³¬¬Ä Í·«»¬¿ò
Ð{¬ÄÐ{¬Äµ·« ´x廲®»¬¿ò¬¿°;þ »3ÕЩ;åÌl -xå²-Ä©½Ä»²¬òl¯Ó»Õ{¿½Äå
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îëì Õ½ÄÕ½ÄÌåx

µ·« Ò«¬Ä©Óò¬lò¯x»¬¿½Ä ³®"·¯»´¿µÄþ ®É¿´§Äµ µ·«³¿¼½Äµ ³{µÄ-·


-Ó³« ·¬
" •Ä °Âå Ò«¬°Ä -Ä´µ
·« Ä»¬¿ò »¯É廬Éͬ «· ¿ ¼´»¸¿þ »¯Éå-·³åÄ °ÉµÄ°µ
É Ä
̵»®¿þ ß²¿å®"¬ · lò ß©¬Ä-¬« IJâ°l ·¬Ä•°Âå »¼[»µ{å³"¿ »ß¿Ä¸-Ä»²®
»¬¿ò¬¿°;þ ¬-Ä®µÄ Ò"-Ä®µÄ»²»¬¿ò »3ջ̿µÄŒµÂåµ ³²Äå´·«µÄ•°Âå
»§¿½Äµ·«½Äå ´¿´·«µÄ°Ó«³{¿åþ ®É¿UåÍ®¿»¬¿Äµ -µÄÞÂå»ÍåÍ®¿
»Õ[•°Âå »³åÕ·«½Ä »ÍåÌ· «åз⠫ ´¿»3°¿¬§Äþ »3ջ̿µÄ ¼ûÄ®¿ÌµÄ
¯³Âå»´åµ·« ¬-Ä»§¿µÄ¬ªÄå »¬¿Ìl´.¬Ä®¬¿ -·¬Ä³Õ{¬¿²lâ°l
^µµÄ¯É²Äµ»´å ½;廬¿½Äå ´"³Äå»®¿½Äå»®¿½Äå´·«µÄ®»¬¿ò¬¿°lþ
´"³åÄ »®¿½ÄåÍ·«¬¿µ ^µµÄ¯²É ij»°[»¯åÕ½Ä °É-l ¿å®l13ЬĻÆå²lâ »½ÉŒµ·±
§x•°Âå ^µµÄ¯²É »Ä °[¬¿²lâ Ì·«åÍ°Ä®¬¿°;þ ̵ĩµÄ»Õ;µÄÕ{±·å ÎÓåÑ ¬§Ä
Í·«»°³§Äò ³®"·¬lò »¬¿¯x»¬¿½Ä¯¿å³{¿å ¯ªÄ´·«§x^µ®¬¿µ·«åþ
»¼[»µ{å ß´«°Ä³´·«µÄÒ·«½Ä»¬¿ò ³»¹;µÄ-Ó¬-Ä»§¿µÄ¬ªÄå
^µµÄ¯²É ÕÄ ½Ä廬Éͯ  ¿É 宬§Äþ ³²µÄ»-¿»-¿ŒµÂå³"¿ »®²Ó³å ÕɵŒÄ µÂå
ÌɲÄå•°Âå ¯²°ÄÕ;廵{¿µÄ3°½Ä»®"â 3°½ÄͽĕÐÂå´·³Ä廲¬lò ¯³Âåµ·« ´"³Äå
^µªÄò®½Äå »¼[»µ{å ¯µÄ3°½ÄåÕ{³·¬§Äþ Þ§Ä-·¬Ä»µ¿½ÄåÒ·«½Ä°;ò³´lþ
Õ;¬·«½Äå ¯²°ÄÕ;å°·²Äå^µ¿åη«µÄ²âl ³»¹;µÄ-Óù Õ«»¬¿ò ³{µÄÒ "¿»Õ{»¬É
3°¿»¸¿µÄ»²»ß¿½Ä ´· ³Ä 嬬Ļ²•°Âþ ÒѬÄÕ³Äå²Â³{¿å ®l»²»ß¿½Ä
Í·«å¬¬Ä»²•°Âþ »µ{¿µÄ²Â²¿åÍÉlµ»´åµ´ªÄå ¬®³Ä害Äå²lâÍ·»« ¬¿ò
»¬¿Ìl»¬¿½ÄÌl ³·«å ³»¯¿µÄ µ{Âå³Ò·« åÕ½Ä ´. ¬Ä®¬¿ »¼[»µ{å
-·¬Ä³Õ{ 3Ð-Ä®¬§Äþ »3ջ̿µÄ ¼ûÄ®¿µ´ªÄå »µ¿½ÄåÒ· «å ®¿®¿
»Í啳Â嬷«²â l ¬-Ä´»µ{¿Ä»µ{¿Ä»´¿µÄµ«§®x ¬§Äþ ¼ûÄ®¿ ²ªÄ岪Äå
¯µÄ¯¿´¿•°ÂÍ·«¬¿²lâ »¼[»µ{å ^µµÄ¯É²ÄÕ½Äå ͽÄ廬¿ò¬¿°;°lþ
Õ;¬·«½Äå ³»ß »³¿½Ä彽ij"¿ -·«å®"¿¬lò ³»¹;µÄ-Óµ ³»ßò´µÄµ·«ÍÉl•°Âå
»³¿½Äå½½ÄÕ·«½Ä嬿³{±·å 3Ð-Ä´¿¬§Äþ ³»¹;µÄ-Óµ ¯x⮽Äެĵ·« °«¬Ä3°ù
߯µÄ3°½Äå3°½ÄåÎ"53°´«°Ä•°Âå »³¿´·â¬ « lò Ì»²¿½Ä尽Ļ߿µÄ ¯É¿å»ÕÉ
»²¬¿³{±·å´ªÄå ¬-Ä®µÄ³¸«¬Ä ´«°»Ä ²»¬¿ò »¼[»µ{å-·¬ÄÌl ¬-ij{±·å
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ îëë

°l´â»«· ¬¿ò »ß¿µÄ»³ò¯¿åþ ß´«°Ä°½Ä°²Ä崷⻫ ²®"¿³"¿»°;ò»´´·â »3л¬É


« å
®»¬¿ò¬¿»°;ò þ »²¿µÄ Íӫ廬¿ò ³»¹;µÄ-Ó®âl »©¼²¿µ· « »¼[»µ{å
®·°Ä³·¯É¿åÕlò¬¿°;°lþ ¯x´ªÄå ½§Ä®¿µŒµÂå´¿Õl ò®¯x ³¸«¬Ä´¿åþ
³3Ð-Ä »µ¿½Äå³3Ð-Ä ®¿³{¿å´¿åþ ³¸«¬Ä»´¿µÄ° ;Þxå »´´·â´ « ªÄå
»¬Éå³· °;®lâþ
¥»¹;µÄ-Ó › ½;ò¯³Âå Þ¿3Ð-Ä´â´«· ùl ³xå´·´
â « ¿å£
»¼[»µ{åµ ²¿å̽ĵ·« ´µÄªØ±·å²lâ»Ì¿µÄ3°•°Âå ³x寴¿å´·â «
»³å»¬¿ò ³»¹;µÄ-µ Ó »Õ;½Ä媷¬Ä3°¬§Äþ •°Â廬¿ò Õ{±Óå°ÉlŒµÂåÕ{½·¬
« §Äþ
»¼[»µ{å ¯·´· «µÄ •°Âþ ´xâ µ·- A ´xâ¯Þ¿© 3Ð-Ĭ¬Ä °{µÄ¬¬Ä¬lò
¯»Þ¿»°³§Äò ߴɲÄη«å®"½Äå ¬lò ®É¿µ»´å³"¿ ¯ªÄµ·-Aµ ¯·°Äµ·«
ŒµÂå´É²Ä廲³§Äò3°„²¿þ Òx®¿ ©l-Él®¬lòß3Ð-ij{±·åþ ³»¹;µÄ-Ó ½·«»¬¿ò
²¿åÍÉlµ»´åµ ´Ñ°Ä´âþ·« ÒѬÄÕ³Äå²Â»¬Éµ 3°§Ä´âþ«· ³«²Ä§·«»²¬lòͽÄη«½åÄ
¬-Ä»µ¿½Ä²â l »¬ÉâÕl•ò °Â»µ¿þ ̲Ä尽ȵÂåÒ"-°Ä ½Ä»¬¿ò ¯ªÄ¯¿åß³·µ«·
½Ó«1^µªÄ´ò þâ ·«
¶ ¶ ¶

³»¹;µÄ- Ó®âl ³»°;ò ³°;寬½Äåµ ®É¿Ìl ³" ¿ ¾{±·å¸-Ä- ®¿´· «°lù


^µµÄ¯²É »Ä 3³¿½ÄåÌlµ »®´·« »²®¿ßÒ"â Ó »®¿µÄ¯¿É 嬧Äþ ³»¹;µÄ-ӳ⠷«
»°;òþ ¬3Õ¿å´x»µ¿½ÄåÍ·«®½Ä»¬¿ò Þ¿3°„²¿®"³· "¿´lþ ާįx²â°l ;´·â «
ÐɽÄò»3°¿´·«µÄÎÓ«»°;òþ ³»¹;µÄ-Óµ»¬¿ò ²¿å´ªÄå³^µ¿åù -µ¿å´ªÄå
³»3°¿¬¬Äù -¿²lâ»®å3°Ð·âµ « ´ªÄå -¿³¬¬Ä²âÍ l ·«»¬¿ò ¬®¿åÕÓµ· «
Õ{µÄÕ {½Äå ŒµÂå Þ§Ä ¯· Ò·« ½Ä°;ò ³´l þ ¼;²lâ°l ®°Ä®É¿´xŒµÂå ÞÞ·« å̵
¯xß^µÓ®¯´·« ´«°Ä^µªÄò®½Ä»¬¿ò 3Ð-ÄÒ«·½»Ä µ¿½Äå®lâ´â ·« -ËÄå-¿å¬§Äþ
¥µl ó ³¿¼½Äù ®É¿ Ìl ´·«µÄ»ß¿Ä-³Äå µÉ¿þ ®É¿Ìl®"·¬lò»§¿µ{Ä¿å
³"²Ä¯³Ç µ»²1ª ½;òß³· ©Ä ·«½ÄåÌl -«^µ´·âþ« ³´¿¬l»ò µ¿½Ä ¬®¿åÕÓ°l´£â«·
ª»®¿µÄ»¬¿ò ÞÞ·«åÌ®â l 3ÕÓ©·½« åÄ ŒµÂåÌl³"¿ »ß¿µÄ´½ÄåÜ¿¬Ä³Âå
ŒµÂåÌɲÄå•°Âå ´xͽÄò»³¿½Äå ¬¼x¼x Ì«´·«µÄ»¬¿ò »§¿µ{Ŀ廬ɬ½Ä³µ

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îëê Õ½ÄÕ½ÄÌåx

°;Þx åù ¬-Įɿ´Ó«å ®"·¯³Ç ³·²Ä å³»¬É»®¿ù µ»´å»¬É»®¿ ßÓ«å´· «1 þ


¼;µ ¬®¿åÕÓ®"¿¬lò°lµ É ·«åþ ާįx´ùl ާĻµ¿½Ä´lù ½;ò»§¿µ{Ä¿å´¿åù
½;ò¯¿å ½;ò¬´ x ¿åþ ¯ªÄ»´¿µÄ ®µÄ-µÄ§¬ « ³Ä ¿¬l»ò µ¿½Ä¸¿ ާįx
³{¿å°;´·³Äþò »¼[»µ{å²lâ ³»¹;µÄ-Ӭ⯠·« ¿åß³·´ªÄå »®¿µÄ»²^µ•°Âþ
ÞÞ·«å̵»¬¿ò ®É¿´xŒµÂå°Â°Â »®"â³{µÄÒ"¿ »²¿µÄÌ¿å•°Âå »3°¿®»¬¿ò
¬¿°;þ ³{µÄÒ "¿´ªÄå ³»µ¿½Äå ®"¿ Þxåþ ¯xµ· «§Ä¬·«½Ä µ ¯³Â廬É
¬-ĵ{·°ÄÒ"-Ä»§¿µÄ»´¿µÄ ®"·¯xµ·«åþ
¥µ·«½åÄ ¾{¿ ó µ{±°Ä®¿É ¯¿å»¬Éµ«´ · ªÄå ³{µÄÒ"¿»¬¿ò °x°;®lâþ ҷ⻫ °³lò
³»3°¿³•°Âå ³¬Âå ³3³ªÄÍ· «¯´· «»°;ò þ »¹;µÄ-ÓÍ· «¬¿ µ{±°Ä¬â¯ ·« ³Âå ù
µ{±°Ä¬âÒ«· ³" »´å ³¸«¬Ä´¿åþ ¬-įµÄ´«åÓ µ ³"⬠l -Ä»°;µÄ³-ɲÄåÕl^ò µ¬lò
¯¿åß³· Õ«´ · «3Ð-Ä´ ¿»¬¿ò ®É¿´ªÄå ³»µ¿½ÄåÞxå þ ^µ¿å´·â´ « ªÄ å
³»µ¿½ÄåÞxåþ ¯ªÄ¬®¿åÕÓ³³·®½Ä »²¿µÄ ¯ªÄ̵Ä߬½Äò®»l ¬¿ò³§Äþ
®°Ä®¿É µ »-¿½Äò»®"¿µÄ^µ®³§Äò¯»Þ¿°;þ ¯x¬µ¿´·«´ªÄå 3°ªÄò-«¬ Ó lò
Þ© ³¸«¬®Ä "¿®¬lß ò Ìl -µ¿å³»3°¿¬¬Ä ²¿å³^µ¿å²lÍ â »«· ¬¿ò 3Ð-Ä´¿
³"»¬¿ò ®½ÄÍ·«½Ä^µ®³"¿°lþ µ·«½Äå ó ¬®¿å¬»Þ¿½Ä´ªÄå ³´«°Ä°;Þxåþ
¬¿©²Ä§x®½Ä •°Â å°;¬§Äþ ¼; µ{±°Ä ߪؿ¬¿ÍÓ «å»3°¿¬¿þ --Ä´â· «
»°[®½Ä»¬¿ò »Ì¿½Ä¬²Äåµ{³§Äòµ·-A»²¿þ ¬¿©²Ä®"·¯xµ ´xͲĮ»°
³»°;òþ µ{±°Ä´«°Ä¬¿µ·« ´µÄÕÓ®½Ä»°;ò¾{¿£
ÞÞ·«å̵ ¯ªÄò̵Į"ªÄ®"ªÄ»©å»©å »3°¿³»²»¬¿ò°;Þxåþ
»§¿µ{¿Ä 廬ɵ« · ͧĻ§¿µÄ¬-ĬùlÉ Í§Ä»§¿µÄ¬-ĬlÉ »ß¿µÄ´½Äå
Ü¿¬Ä³Âå»®¿½Ä»ß¿µÄ ´¿®°Ä3°Õ·«½Ä 嬧Äþ ³»¹;µÄ-Óµ »§¿µ{Ä¿å
¬-Ä»§¿µÄÕ{½åÄ ^µªÄ•ò °Âå ´x»®É宬¿°;þ ®É¿Ìlµ »§¿µ{¿Ä å¬-Ä»§¿µÄ
³" ³µ{²ÄÞxåþ ߯µÄ½§Ä½§Ä ´x°{±·»°;µÄµ»² ߯µÄ®"-ÄͧÄßÌ·
°;¬§Äþ ³Âå»®¿½Ä»ß¿µÄ ´¿®°Ä 3°®¬lò¯x»¬ÉÕ³{¿ ³{µÄÒ "¿»¬¿½Ä
ާĴ·«Ì¿å®³"²Ä峯·^µ°;Þxåþ ³»¹;µÄ-Óµ »Õ;½Ä害Äå3°³"°l ¸½ÄåÕ²l
¯µÄ3°½ÄåÕ{•°Âå ¬-Ä޵Ļ3°åµ°Ä®»¬¿ò¬¿°;þ ³»¹;µÄ-Óµ ¬®¿åÕÓ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ îëé

®"¿»²¬¿µ·« ¯·¬§Äþ ¯xâ޵ĵ »¯Õ{¿®»¬¿ò³§ÄÍ·«¬¿µ·«´ªÄå


¯· ¬§Ä þ ³{µÄ ®ªÄ»¬É^ µ¿åµ°l ß®" µÄß»^µ¿µÄ»¬É^ µ¿åµ°l
¬®¿åÕÓµ·« »®É廰廲®®"¿¬§Äþ
¥ß¿å › ßxå ßxå£
»Õ;½Äå»°;½Ä匵Âå Õ°Äß°« ßÄ «°Ä»Í¿½ÄåÌ¿å¬lò µ·Ð« «å· ¬«¬Ä®½Äެĵ«·
³»¹;µÄ-Ó ´µÄª±Ø å· ²lâ»Ì¿µÄÌ¿å´·«µ»Ä ¬¿ò¬¿°;þ µ·«Ðå«· ¬«¬Ä´µÄµ«·
ÍÉl¬ò•l °Âå ÞÞ·å« ÌÂß·³Ì Ä l »Õ[´¿¬§Äþ µ{²Ä¬¯ òl »x ¬Éµ«· 3°²Ä´.¬Ä´«µ
· Ä
¬§Äþ ³»¹;µÄ-Ó®â l ¾·«µÄ´µÄ¯ªÄ¸¿ µ·«Ð·«å¬«¬Ä°l´â ·« ß»3л°[¯É¿å
•°Â廲¿µÄ ®É¿®°Äµ ³»¹;µÄ-Ó²â l µ·«Ð·å« ¬«¬Äµ·« ß^µ½Ä´½Ä³§¿åß3Ð-Ä
߯·ß³"¬Ä3°±´·µ « Ä^µ®»¬¿ò¬¿°lþ ®"·¯³Ç²lâ ³¹9´¿»Í¿½Ä^µ¬§Äþ
µ·«Ð·«å¬«¬Ä Í·«¬¿µ µ·«åµ{½Äåµ·«å»µ{¿½Äå ̲Ä寳¿åþ »²¿µÄ»¬¿ò
»¼[»µ{å¬·ß â « ³· µ
Ä »´å³"¿ µ·«Ð«å· ¬«¬Ä¸¿ ß·³¯ Ä ¿åß3Ð-Ä ´x¬-Ä»§¿µÄ
¬·«å´¿Õlò»¬¿ò¬¿°;þ ¼;»°³lò ´x¯¿¬·«å¬¿ »³¬š¿¬·«å´¿¬¿ ³¸«¬Ä
3°²ÄÞxåþ
-µ¿å³»3°¿¬¬Ä¬òl ß°{±·ÒÒ« Ì « ¬
É ÌÄ ¬
É »Ä °³§Äò ³»¹;µÄ-µ Ó »¬¿ò
®É¿»¬»´ µ·«Ð·å« ¬«¬Äµ·« ´½Ä¯¿å®§Ä´â ·« 3Ð-Ä´¿³"»¬¿ò ^µ½Ä²¿®"¿
°;¬§Ä þ µ·«Ð ·« 嬫 ¬Ä -¿åз⠫ »¯¿µÄÐâ· « Õ{µÄ3 °±¬Ä»µ_廳Éå®"¿¬§Äþ
µ·«Ð«å· ¬«¬Ä »®Õ{±·åз⠫»®½½Ä»°å¬§Äþ µ·«Ð«å· ¬«¬Ä »ª¿½Ä廲¬§Ä̽Į½Ä
²½ÄåÒ"·°»Ä °å®"¿¬§Äþ µ·Ð« å«· ¬«¬Ä®ß â l ´«°µÄ Õ°Ä»©å»©å̲Ä廬¿®É¿»¬É
³"¿ ̲ÄåÕ{·±½Ä¬lòß´«°Ä°;þ ̲Ä嬵į³¿å»3°¿°;»¬¿òþ ³²µÄ´½Ä宽Ä
̲Äå´"ÂåÜ¿å Õ;å^µ¿åÌ«·å•°Âå Ìɵįɿ崫·µÄ¬¿ ª»² »²©½Ä®Â¬»®¿
µ{³" ̲Ä宪ijåx 3°²Ä´¿¬¬Ä¬§Äþ »²â´§Ä-¿µ«· ̲Äå®"½µ Ä »µ_å»°
³§Äò ª-¿µ«·»¬¿ò ³»¹;µÄ-Ó¬«·âß·³Ä³"¿ -¿å¬§Äþ Õ;¬«·½Äå ¯¿åß³·
Ò"-»Ä §¿µÄ °l3°±¬Äµ»´åù ½°·Í¿å3°¿åµ»´å²lâ•°Âå»°³§Äò µ«·Ð·å« ¬«¬Äµ
³-¿åÒ«·½Ä»´»¬¿ò ³»¹;µÄ-Ó³"¿ »¬¿3°²Ä¸½Äå-¿å®"¿»ÐÉ•°Âå Õ{µÄ®¬lò
ß´«°Ä°·¬ « ¿»¬¿½Ä ßЬĬ½Ä»¯å¬§Äþ µ«·Ð·å« ¬«¬µ Ä ß°{·±®¯»µ¿
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îëè Õ½ÄÕ½ÄÌåx

®§Ä´« ·â ^µ½Ä ^µ½Ä ²¿²¿³®"·Þl »ß¿µÄ´½ÄåÜ¿¬Ä³Âå »®¿½Ä »ß¿µÄ


¬®¿åÕÓ®"¿§xÕlò¬¿Í«·»¬¿ò -·¬Äµ´ªÄå ²¿°«Ó®¬§Äþ
»¼[»µ{åµ»¬¿ò ¬-įµÄ´«Óåµ ÎxåÎxå»°;»°;»²´¿Õlò¬lò¯³Âå
µ»´å ´½Äò¬¿©²Ä»¬É °«·´¿¬¿3³½Ä®»¬¿ò -·¬Ä³»µ¿½Äå3Ð-Ä®3°²Ä
¬§Äþ ³»¹;µÄ-Ó³"¿ ³»°;ò³°;匵Âå²lâÍ«·»¬¿ò ¯³Âå´«°®Ä ³§Äòß´«°Äµ«·
»¼[»µ{嵩½Ä´«°Ä®¬§Äþ ³3³½Ä®»¯å¬lò »3³åµ»´å³{µÄÒ"¿®"·»¯å
¬¿µ«·å þ ¼;»°³lò µ«·Ð«·å ¬« ¬Äµ»¬¿ò ³»¹;µÄ-Ó µ«· ®"· ¬§Ä»¬¿½Ä
³»ß¿µÄ»³òÞxåþ ³x帧Äù ®³Ä帧Äù ¯®²Ä帧IJⴠl °« Ä»¬¿ò »¼[»µ{å
©½Ä°;®3°²Ä»®¿þ
¥Ð«· 嬫¬Ä › ½;ò ¯³Âå ³"¿ -µ¿å³»3°¿¬¬Ä¬¿µ´Él ®½Ä Þ¿
ß3°-ij"³®"·Þxåþ ²½Ä®²Ä®"¿-®¿³´«·Þxå¸lò › ´x§«¬Ä³¿»µ¿½Ä£
µ«Ð· ·å« ¬«¬Äµ ´x§¬« ij¿Í«·¬ò-l µ¿åµ«· »¬¿Ä»¬¿Ä²¿µ{ªÄå¯É¿å
¬§Äþ §«¬Ä³¿Õlò¯x»°³§Äò §«¬Ä³¿¬§Ä»3°¿®½Ä ާȵ·±µÄ°;ò³´lþ
¥Õ½Ä¾{¿å¯³Âå »¯¿µÄßôµ·« µ{±°Äµ ³»°;½ÄåÕ{½ÄÞl »°;½Ä廲®
¯¿µ·«å¾{£
¥²½Ä ¯ªÄ´«³· ³·«µÄΫ½· Äå²lâ£
¥Î·«½Ä廬¿ò սľ{¿å¬·âµ« Þ§ÄòÒ§ " Ä´«°ÕÄ {½Ä»¯å´·â¬ « «²åÄ £
¯³Â廦¿²lâ »¼[»µ{å »¼;¯Ìɵĕ°Âå ®"·¯³Çß¿å²lâ ©½Ä´Ó«å»¬¿ò
¬¿°;°lþ ¯xâ ²¿åßÓ«µ·« Ð{½ÄåÕ²l ßη «µÄÕÓ ´ ·« µÄ ®»¬¿ò µ·«Ð ·«å¬« ¬Ä µ
»¼[»µ{åµ·« ¬É²Äå´"l°-Ä´·«µÄ¬§Äþ ¯xâ»^µ¿½Äò ß®"µÄŒµÂå®"µÄ»²®
®"¿¬lò³»ßµ·« »-¿Äµ¿å´¿»¬¿ò´ªÄå ³»¹;µÄ-Ó »¯Éå»¬É Íx°ÉµÄ´¿
»¬¿ò¬¿°;°lþ µ·«Ð·«å¬«¬®Ä â l ´µÄ»³¿½Äåµ·« ©½Ä•°Âå »ÕÉåÍ·«å¬-Ä»µ¿½Ä ´·«
³´É ¬Ä¬³Äå µ·« µÄ ÍÉl¬§Ä þ ßl¯ªÄ ªµ µ·«Ð ·« 嬫¬Ä²âl »¼[»µ{å
¬·â¯« ¿åß³· ®²Ä3Ð-Ä´·«µÄù ¯¬Ä´·«µ°Ä «¬Ä´·«µÄ^µ¬¿ °ÉµÄ°ÉµÄÍx´âþ·«
®É¿µ»¬¿ò -·¬Ä³»µ¿½Äå^µÞxå»°;òþ µ·«Ð·«å¬«¬Äµ ¯xâ̲Äå´"ÂåÜ¿å
§x• °Âå ̲Äå »¬¿»¬ÉÞµÄ ÌÉµÄ ¯É¿å¬§Ä þ ´µÄ»³¿½Äå µ ߯¿å
Í·¬« ¿ ¬-ĵ«·µÄ-¿ »¸¿µÄ°µÄŒµÂå²lþâ
Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ îëç

³²µÄ´½Ä廬¿ò ß·³Ä³"¿ ³»¹;µÄ-Ó ³®"·»¬¿òÞxåþ ®É¿Ìl³"¿´ªÄå


®"¿´·â³« ®Þxåþ ^µµÄ¯²É ÄÕ½Ä廬É޵ĴªÄå ³®"·Þåx þ ³»¹;µÄ-Ó »°{¿µÄ
¯É¿å¬lò¯¬½Äåµ ß-»¬¿ò -·¬Ä©½Ä-¿å-®¿ ³®"·Þxåþ ¬-Ä»²®¿®¿µ·«
Ìɵ¯ Ä ¿É 嬿»´¿µÄ ̽Ä^µ¬¿°;þ ÍɳåÄ ÕÓ©½ÄÕ{·²»Ä ´¿µÄ»®¿µÄ»¬¿ò
§¿Õ½Ä å-°Ä Òɿ廬ɴ.¬Ä¬lò ÒÉ ¿å»µ{¿½Äå ¯¿å¬-Ä»§¿µÄ ®É ¿Ìlµ·«
µ³xåÎ5åÌ·«å »3°å©½Ä´¿¬§Äþ
¥»3³¿µÄµ«²Äåµ ¯®µÄη«½Ä尽ȵÂå³"¿ ³»¹;µÄ-Ó Œµ·±å¬²Äå´²Äå
ŒµÂå²lâ »¯»²¬§Ä£
¯ªÄ¯¬½Ä åµ ®É¿Ìlµ·« µ-«² ÄÍ·«½Ä å ©½Ä ´ ¿»¬¿ò¬¿°;°lþ
»¼[»µ{å¬-Ä»§¿µÄ´ªÄå »3³ŒµÂå»°[ ¾·«½ÄåÕ²l °-Ä´lµ{¯É¿å¬§Äþ
µ·«Ðå«· ¬«¬µ Ä »¬¿ò ̲Ä廬¿»¬ÉÌl³¿" ̲Ä宪ijx廲»´¿µÄ»®¿»°;òþ
®É¿Ìlµ´x»¬Éß¿å´Ó«å ¾{±·å¸-Ä-®¿³´·«Þl ¯®µÄµ«²Äå³"¿ -«•°Â寿å
3Ð-įɿ廬¿ò¬§Äþ ³»¹;µÄ-Óµ»¬¿ò ¯®µÄη«½Ä尽ȵÂå³"¿ Œµ·±å¬²Äå
´²Äå²lâ ´x»¬Éµ«· ÒѬÄ͵Ļ²¯´·«°;°lþ Õ°Ä´"³Äå´"³Äåµ Ì²Ä尽ȵÂå
Ò"-Ä°½Äµ»¬¿ò ´x»¬Éµ«· ½Ó^«1 µªÄ´
ò þâ ·«
¶ ¶ ¶

¯ªÄß3Ð-Äß°{µÄ»¬Éµ ͧĻ´å½;åÒ"-Ä»¬¿½Ä ^µ¿Õlò°;•°Âþ


´ªÄ°½Ä匵·±åµÉ½Äå-É°Ä•°Âå ¯®µÄ°½Ä»°[µ Õ«²ÄÕ{»¯¯É¿å¬lò ³»¹;µÄ-Ó
®lß
â »´¿½Äåµ·« Œµ·±å3б¬Ä»°å³§Ä¯ ò »x ¬¿½Ä ³²ªÄå®"¿^µ®¬§Äþ ¼;³{±·åµ
ßÌÓ«°;¬¬Ä¬§Ä´â·« ߧx®"·^µ¬¿µ·«åþ »²¿µÄ µ·« §Äò®É¿ µ· «§Äò»3³
³" ¿3³Ø±°Ä®½Ä´ ªÄ å ®É¿Õ· «µÄ¬¬Ä¬§Ä´â· « ß-Él ®" ·^µ»¬¿ò ³»¹;µÄ- Ó®âl
ß»´¿½Äåµ·« ®É¿²lâ ¬»³Ç¿Ä¬»Õ[ŒµÂ廩å¬lò »Õ{¿½Äåη«åµ»´å»µ{¿Ä•°Âå
¯•¹9± ·¸Ä^µ®¬§Äþ ÞÞ·«å̵ ®É¿µ ̲Ä宪į³¿å»¬Éµ·« ³xå»ß¿½Ä
¬·«µÄ•°Âå ¯•¹9± ·¸ÄÕ·«½Äå´·µ
« Ĭ¿²lâ µ·-A•°Âå¯É¿å®»¬¿ò¬¿°;þ
³•°ÂåÞl µ{²Ä»²®-Ĭlòµ·-µ A »¬¿ò ¯ªÄ¯®µÄη«½åÄ °½ÄŒµÂå ߯Âå
äß# ¯É¿å¬lòß3Ð-Äß°{µÄ°;þ ¯ªÄòß®½Äµ ¯®µÄη«½Äå°½ÄÍ·«»°³§Äò

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
îêð Õ½ÄÕ½ÄÌåx

߯Â廬¿ò ¯Â 廯嬧Äþ ßµ½Ä åÞ©µ¬ªÄå µ »´»¡Õ´·â « ½"µÄ


-¿»Í¿Ä´â ·« µ«²Ä¬¿³{±·å»¬¿ò®·®" âþl ßÕ«»¬¿ò ¯®µÄη«½åÄ °½ÄŒµÂåµ ¯Âåµ·«
³¯Â廬¿ò¬¿þ »¬¿Ìl»¬¿½ÄÌl ß»´òµ{»°;µÄ»²¬lò °·«½®Ä ½" ³Ä òl ß罫 åÄ
°½ÄŒ µÂå »°³§Äò ¯Â åÕ{·²Ä ¬²Ä¯Â åù °É½Ä òÕ {·² Ä ¬²Ä°É½ Äò® ¿µ ßÕ«´ ·« ³¯Âå
»¬¿òÞxåÍ·«¬¿µ´ªÄå ´x»¬Éß¬ÉµÄ ¦¿¬Ä´³Äå3Ð-Ä´¿3°²Ä¬§Äþ
³»¹;µÄ-®Ó âßl ¯µÄ³lòÕÒR¿µ·«§ÄŒµÂåµ »®µxå»Õ{¿½Äå3Õ¿å »®¿µÄ¯É¿å
»°³§Äò ©·ª¿Ëĵ ¯®µÄη«½Ä尽ȵÂå³"¿ µ°Äµ{²Ä®-ÄÕlò¯´·«´·« »3°¿
^µ¬§Äþ
¥ßl¯¿ ó »¹;µÄ-Ó ³µ_¬Ä´â¸ ·« lòþ µ·«§Ä©²ÄŒµÂå²lâ ß-·³Ä廯¬¿
Í·«»¬¿ò ³»µ¿½Äå¯x ³»µ¿½Ä寿å 3Ð-įɿå®"¿Ì½Ä°;®lâþ ¯®µÄ°½Äµ
߯Âå »¬É ¯x -¿å-¿å°-Ĭ¿»²³"¿»°;ò þ ¯xµ_¬Ä³ "°l ¯®µÄ ¯Â åµ
¯Âå³"¿þ ß³§Ä»´å ³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ°½ÄŒµÂå²¿å »§¿½Ä´â³·« " ³¯É¿å^µ
²l»â ²¿Ä£
®É¿µ ¯ªÄ´·«»3°¿^µ Í·«^µ»´»¬¿ò ß»³»µ{å¬-Ä»§¿µÄ
¯³Âå®"·¬lò ¯®µÄ°½Äµ·« ©¬Ä³°{µÄ¯¿É å•°Âå ß-¿»µ_宬§Äþ Þ«®¿å-¿
¬®¿å-¿®É¬Ä•°Âå ß³Ç߬²Äå³{¿å »©®¬§Äþ »²â-ËÄ»²â¬·«½Äå ¯®µÄ
°½Äµ ߯Âå¯Â啰´¿å´·â « ³3³½Ä³µ²Äå ³{µÄ´Óå« »¬É²â l »³¿ò»³¿ò^µªÄò®
¬§Äþ Ò"-Ä»¬É¯¿^µ¿»®¿ ¯®µÄ¯Âå ³¯Âå°;Þxåþ ¼;»°³lò ¯®µÄ°½Ä
ŒµÂåµ»¬¿ò ³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ°½Ä´â ·« ²¿³ªÄ®¯É¿å»¬¿ò¬¿°;°lþ
¥»¸¿£
´µÄÍÉl3Õ½Äåµ»´åÍÉl•°Âå 3°²Ä³§Ä´«°Ä¬«²Äå ß»³»µ{å®lâ ³{µÄ
´Ó«å»¬Éµ ¯®µÄ°½Äµ·«½Äå¬-ĵ·«½ÄåÍ »®¿µÄ¯É¿å¬§Äþ ¯®µÄµ½Äå
µ»´å»¬É »¬Éâ´·«µÄ³·»´¯´¿å´·â « ³{µÄ ´ Ó« åµ·« °É¬Ä¯°Ä^ µªÄ ò
³·¬§Ä þ ¸« ¬Ä°;»µ¿þ ¯Â åµ½Ä åÕ°ÄŒµÂ 匵Âå»¬É °;þ »¯Õ{¿°;¬§Äþ
ß»³»µ{å ³{µÄ ´Ó«å ³³"¿ å»´¿µÄÞxå ̽İ;®lâþ ³»¹;µÄ -Ó nµ·åÍÉlÕ {

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org
³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ îêï

»¯¯É¿å¬lòµ·«½Äå³"¿ ¯®µÄ¯Âåµ»´å ¯Ó«å»´å´Ó«å ¬Él´ÉlÕ·«´þâ ·« ßÕ{·²Ä


³¸«¬Äù ßÕ;³¸«¬Ä ¯Â廲¬lò ߬¯Âåµ»´åµ·« ß»³»µ{å ³{µÄ´Ó«å
ßÕ;Õ;°É¬Ä^µªÄ®ò ½Äå ©³Ä寿´É²Äå´·â « ½·«»¬¿ò¬¿°lþ
¥»¹;µÄ-Ó µ_¬Ä•°Â£
³»¹;µÄ-¯ Ó ®µÄ°½ÄŒµÂåµ ¯®µÄµ½Äå»¬É »¬É1•°Âͬ«· ¿µ´ªÄå
¯¬½Äå3Ð-Ä®»¬¿ò¬¿»°;òþ ®É¿µ´ªÄå »¹;µÄ-Óµ»»´å µ_¬Ä®"¿•°Â
®§Ä´â ·« ©³Ä寿^µ¬§Äþ ¯ªÄÌ ò µÄ©³Ä寿-®¿»µ¿½Ä嬿µ ³»¹;µÄ-Ó
»¯µ¬ªÄåµ »°{¿µÄ¯É¿å¬lò µ·«Ð·«å¬«¬Ä¬-Ä»§¿µÄ ®É¿3°²Ä»®¿µÄ
´¿¬¿°;þ ³»¹;µÄ-Ó¯ ®µÄ°½ÄŒ µÂå²lâ ¯·° ij »©å¬lò ß»³»µ{嬷⠫
^µµÄ¯É² ÄÕ½Äå µ»´åÌl³ "¿ ´§Ä»¬É Þ¿»¬É³ {¿å ÌÉ ²Ä´· «µÄ´âþ· «
»³¿»¬¿ò´ªÄå ¯®µÄ°½ÄŒµÂå»ß¿µÄ ´¿ß·°Ä´âþ·« ̲Ä寳¿åÞ©µ·«
¯x-ɲÄâ´·«µÄ•°Âþ
³»¹;µÄ-Ó¯®µÄ°½ÄŒµÂå¯Â廬¿ò³" ´x»¬Éµ ²¿å^µ Õ·«^µ ´"ªÄå
»¬ÉÕ_¬Ä^µþ Òɿ廬ɴ"²Ä^µþ Òɿ廵{¿½Äå¯¿å»¬É ß·°Ä^µþ »¼[»µ{å
µ ¯¿å³µÄ®"· ®¿ §¿¬lµ· « ̳½Äå ´¿°·â»« ¬¿ò ̲Ä尽Č µÂå »¬Éµ
½Ó«^1 µªÄò^µ´·âþ« ³»¹;µÄ-Óµ_¬Ä¯É¿å•°ÂÍ·«»°³§Äò ³»¹;µÄ-Ó®â²l ¿³ªÄµ
»¬¿ò ¯®µÄ°½ÄŒµÂå²lâ ¬Él•°Âåµ{²Ä®-ÄÕlò»´®lâþ ´x»¬É°;å-°ÄÌl -Él¯É¿å
•°ÂÍ·«»¬¿ò´ªÄå »°{¿µÄ°{µÄ¯É¿åзⵠ« ßյį¿å³¸«¬Ä´¿åþ
³»¸¯Â³¹w¦½Äåùù îððí Õ«Ò"-Äù »³´

Õ{ ³Ä å » 3³ò ® ¬ ² ¿
http://www.cherrythitsar.org