MôC LôC Lêi nãi ®Çu Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i

H¶i Nam 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt 1.2.1. m¸y qu¶n lý 1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy tr×nh c«ng nghÖ 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1.3.1. m¸y kÕ to¸n 1.3.2. thøc ghi sæ kÕ to¸n Ch¬ng 2; Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam 2.1. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 2.2. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 2.3. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 2..4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 2.5. Tæng hîp chi phÝ, kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë 2.6. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §Æc ®iÓm tæ chøc h×nh §Æc ®iÓm tæ chøc bé §Æc ®iÓm tæ chøc bé

Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam 3.1. §¸nh gi¸ 3.1.1. §¸nh gi¸ chung 3.1.2. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n pÈm x©y l¾p 3.2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam KÕT LUËN

Danh môc viÕt t¾t Tõ viÕt t¾t dn Cpxd dl tm G® xd Tsc® vksndqlb nvh ctnvhn klxl ct hmct nvltt sxc Tõ ®óng Doanh nghiÖp Cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i Gi¸m ®èc X©y dùng Tµi s¶n cè ®Þnh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Long Biªn Nhµ v¨n ho¸ C«ng tr×nh nh¹c viÖn Hµ Néi Khèi lîng x©y l¾p C«ng tr×nh H¹ng môc c«ng tr×nh Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp S¶n xuÊt chung

LêI NãI §ÇU Cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña nÒn kinh tÕ lµ sù ra ®êi cña hµng ngµn DN mçi n¨m, do ®ã c¹nh tranh gi÷a c¸c DN ngµy cµng gay g¾t h¬n. Vèn lµ mét c«ng ty danh tiÕng trong ngµnh x©y dùng c«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam còng lu«n ph¶i ho¹t ®éng trong m«i trêng c¹nh tranh. “Lµm sao ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng” lµ c©u hái ®îc c¸c nhµ qu¶n

lý DN ®Æt ra vµ hä lu«n lu«n t×m mäi c¸ch më réng thÞ trêng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Mét biÖn ph¸p ®îc c¸c nhµ qu¶n lý chó ý, quan t©m ®Æc biÖt lµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ ®îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m v× chóng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña DN. Do ®ã, DN cÇn ph¶i tæ chøc kÕ to¸n tèt, hîp lý vµ khoa häc nh»m tÝnh ®óng tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt DN ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy, DN sÏ cã nhiÒu lîi thÕ khi c¹nh tranh víi c¸c DN kh¸c trªn thÞ trêng. HiÖn nay, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ®ang ®îc tæ chøc theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu ®ßi hái c¸c DN ph¶i h¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c chi phÝ bá ra, kh«ng l·ng phÝ nguån vèn ®Çu t. §iÒu ®ã cµng kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam nhËn thÊy vÊn ®Ò kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò næi bËt, híng nh÷ng ngêi qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ph¶i quan t©m, em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.

Ch¬ng 1 . Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam.Chuyªn ®Ò cña em gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam.

Hµ Néi .K§T §Þnh C«ng . lµ thµnh viªn trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 1361/Q§-BXD ngµy 04/11/2004 do bé x©y dùng cÊp.com C«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam thµnh lËp n¨m 2005 theo quyÕt ®Þnh sè 6223/Q§/UB ngµy 29/11/2005 do Uû Ban Nh©n D©n Thµnh Phè Hµ Néi cÊp. lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng.Tªn gäi: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam .TæNG QUAN VÒ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam 1.Hoµng Mai .1.Fax: 043.Email: hainam@gmail.6401647 . C«ng ty ho¹t ®éng theo giÊp phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 0103006903 ®îc cÊp ngµy 14/03/2005 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Hµ Néi cÊp. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Đặc điểm chung .§Þa chØ giao dÞch: D3 .6401648 . c«ng ty ®· cèng hiÕn nhiÒu cho x· héi. Lµ c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng. cã tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt ®Òu ®îc c«ng ty .§iÖn tho¹i: 043.L«18 . NhiÒu c«ng tr×nh mang tÝnh quèc gia.M· sè thuÕ: 0102393938 .Tªn viÕt t¾t: C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam .

vµ nh÷ng ®ãng gãp trong ngµnh x©y dùng nãi riªng.1. Trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ Ban gi¸m ®èc. C¬ quan cã thÈm quyÒn cao nhÊt lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng bao gåm c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng.2. 1.2. C¬ quan qu¶n lý cña C«ng ty lµ Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty. chÊt lîng c«ng tr×nh. Víi nh÷ng ®ãng gãp to lín cho nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc C«ng ty nh sau: S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty .®¶m nhiÖm vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c vµ lu«n ®¶m b¶o vÒ tiÕn ®é thi c«ng. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt 1.

c¸c phã Gi¸m ®èc kü thuËt vµ phã Gi¸m ®èc thi c«ng.HCM * Ban gi¸m ®èc: Lµ ngêi tæ chøc ®iÒu hµnh cao nhÊt trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. phï hîp víi ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty. cã chøc n¨ng ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.nh¸nh TP. Ban gi¸m ®èc bao gåm: Gi¸m ®èc. Héi ®ång qu¶n trÞ. Ban gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc thi c«ng Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kü thuËt thi c«ng C¸c bé phËn trong bé m¸y gåm: Bé phËn ®iÒu hµnh C.nh¸nh C.§¹i héi ®ång cæ ®«ng. .

ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ vµ an toµn cña nh÷ng c«ng tr×nh.Tr¸ch nhiÖm. §¹i héi ®ång cæ ®«ng. ®æi míi c«ng nghÖ vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý. ph©n tÝch c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ. phôc vô cho ®Þnh híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gióp G§ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ néi bé. tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo yªu cÇu cña cÊp trªn hoÆc cña chñ ®Çu t. ®Çu t chiÒu s©u. + G§ c«ng ty: Lµ ngêi ®¹i diÖn toµn quyÒn cña c«ng ty trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÖm vô cña phßng: . * HÖ thèng phßng ban: +Phßng kÕ ho¹ch. t×m hiÓu. quyÒn h¹n cña Ban gi¸m ®èc Nghiªn cøu. + Phã gi¸m ®èc thi c«ng: Tham mu cho G§ vÒ qu¶n lý kü thuËt thi c«ng c«ng trêng. x· héi cña Nhµ níc vµ xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ trong khu vùc còng nh thÕ giíi ®Ó h×nh nh÷ng môc tiªu ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. nh÷ng nhiÖm vô ®îc giao tríc G§ vµ Héi ®ång qu¶n trÞ. Ph¸p luËt Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ. qu¶n lý vËt t.§Çu t: Chøc n¨ng cña phßng: Tham mu cho G§ vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho c«ng ty. + Phã G§ kü thuËt: Cã nhiÖm vô tham mu cho G§ vÒ kÕ ho¹ch x©y l¾p nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng kü thuËt cho mçi c«ng tr×nh.

sö . c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ c«ng t¸c hµnh chÝnh ®êi sèng. Phßng kÕ ho¹ch. thanh to¸n nî. Phèi hîp víi phßng kü thuËt thi c«ng lËp dù to¸n cho c¸c c«ng tr×nh. §ång thêi kiÓm tra. lu tr÷ hå s¬ tµi liÖu cña C«ng ty.N¾m b¾t th«ng tin. nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ trêng tham mu cho l·nh ®¹o c«ng ty trong c«ng t¸c x©y dùng vµ s¾p xÕp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho C«ng ty nãi chung vµ c¸c ®éi s¶n xuÊt trùc tiÕp nãi riªng. c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng. kiªm tra viÖc qu¶n lý. kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty theo ph¸p luËt. xö lý sè liÖu ®Ó cung cÊp th«ng tin kinh tÕ chÝnh x¸c. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý.§Çu t cã 01 trëng phßng.Tham mu cho G§ c«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. c«ng t¸c c¸n bé. NhiÖm vô cña phßng: . + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham mu gióp G§ trong c«ng t¸c tæ chøc. c¸c nghÜa vô thu. . ho¹ch ®Þnh thÞ trêng tµi chÝnh. .Cã nhiÖm vô thu thËp. chi tµi chÝnh.KiÓm tra. ghi chÐp. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Chøc n¨ng cña phßng: . nép. kÕ to¸n. 01 phã phßng vµ tõ 04 ®Õn 08 nh©n viªn. kÞp thêi cho c¸c ®èi tîng sö dông th«ng tin. gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu.Tham mu cho G§ vÒ ®Þnh híng ®Çu t.

t×m biÖn ph¸p tèi u ®Ó ®¸p øng tiÕn ®é. h¹ gi¸ thµnh. xö lý thay ®æi thiÕt kÕ trong ®iÒu kiÖn cho phÐp.dông tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n. . ph¸t hiÖn ng¨n ngõa c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ luËt kÕ to¸n. .Phèi hîp víi phßng KÕ ho¹ch . . c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Ó lËp hå s¬ ®Êu thÇu. chñ ®Çu t. c«ng nghÖ.Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ míi vµo c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. lËp biÖn ph¸p an toµn cho m¸y mãc vµ thiÕt bÞ. + C¸c §éi XD Chøc n¨ng cña c¸c ®éi XD Lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh. c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý.Tham mu cho G§ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt. an toµn lao ®éng.Tham mu cho G§ vÒ qu¶n lý thiÕt bÞ. . ®îc giao kho¸n tù h¹ch to¸n hoÆc kh«ng giao kho¸n. gi¸m s¸t thi c«ng.§Çu t. LËp biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng néi bé. + Phßng kü thuËt thi c«ng: Chøc n¨ng cña phßng: .Tæ chøc b¶o qu¶n lu tr÷ chøng tõ kÕ to¸n cña c«ng ty. chÊt lîng. NhiÖm vô cña phßng: . chÊt lîng. s¶n xuÊt thi c«ng.Cã nhiÖm vô t vÊn c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kü thuËt cho c¸c ®éi trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh vµ phßng ban kh¸c nh kiÓm tra c¸c ®Ò ¸n thiÕt kÕ. ®æi míi thiÕt bÞ. cã nhiÖm vô thi . NghiÖm thu c«ng tr×nh víi c¸c ®¬n vÞ thi c«ng .

c«ng tr×nh cÇu®êng hoÆc c¸c nhiÖm vô ®îc giao kh¸c b»ng quyÕt ®Þnh giao kho¸n hoÆc hîp ®ång giao kho¸n. c«ng nghiÖp. chñ ®éng liªn hÖ v¬i c¸c bªn liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh víng m¾c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.Thùc hiÖn nghiªm chØnh mäi nhiÖm vô mµ C«ng ty giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nhiÖm vô ®ã. trang trÝ néi ngo¹i thÊt.c«ng mét sè h¹ng môc hoÆc toµn bé dù ¸n. .2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy tr×nh c«ng nghÖ §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh Víi nh÷ng c¬ së vËt chÊt. NhiÖm vô cña c¸c ®éi XD . h¹ tÇng kü thuËt.X©y dùng c¸c c«ng tr×nh khai th¸c níc ngÇm. . .2.Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc. qu¶n lý.S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. ®iÒu hµnh toµn bé lùc lîng s¶n xuÊt. .X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. 1. vËt t. gia c«ng chÕ biÕn gç. ký göi hµng ho¸. tæ chøc. h¹ tÇng kü thuËt còng nh lùc lîng lao ®éng ®îc trang bÞ C«ng ty cã nhiÖm vô kinh doanh chÝnh lµ: . thiÕt bÞ. .X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®êng giao th«ng.Chñ ®éng lËp biÖn ph¸p thi c«ng hîp lý. . xö lý nÒn mãng. .Gia c«ng c¬ khÝ vµ l¾p ®Æt kÕt cÊu kim lo¹i.

Quy tr×nh c«ng nghÖ Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Trêng hîp c«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tù ®Êu thÇu: S¬ ®å 2: Quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam NhËn thÇu NghiÖm thu & bµn giao §Êu thÇu Thi c«ng Trêng hîp C«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao cho: NhËn nhiÖm vô Thi c«ng NghiÖm thu & bµn giao . §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín. cho thuª v¨n phßng.§Çu t kinh doanh ph¸t triÓn nhµ. ®a ®ãn kh¸ch du lÞch.. yªu cÇu qu¶n lý kü thuËt cao C«ng ty tæ chøc thi c«ng x©y l¾p tËp trung. dÞch vô kh¸ch s¹n. HiÖn nay C«ng ty tæ chøc thùc hiÖn thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty tù ®i ®Êu thÇu. C«ng ty kho¸n gän cho c¸c ®éi thi c«ng x©y dùng hoÆc trùc tiÕp tæ chøc thi c«ng. h¹ tÇng khu ®« thÞ.

kiÓm tra. Qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh lµ kh©u chÝnh: m¸y mãc. x¸c . thanh to¸n cã thÓ x¶y ra theo tõng th¸ng hay tõng giai ®o¹n c«ng tr×nh hoµn thµnh. nguyªn vËt liÖu ®îc ®a ®Õn ®Þa ®iÓm x©y dùng ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh theo tiÕn ®é. nh©n lùc. b¶o toµn vèn. NhiÖm vô. chøc n¨ng cña bé m¸y kÕ to¸n + Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã chøc n¨ng: theo dâi. KÕt hîp víi c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c lªn kÕ ho¹ch SXKD vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. ghi sæ vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n theo yªu cÇu. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1. 1. lËp vµ nép c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh chÝnh x¸c.1. t×nh h×nh sö dông vèn. Cuèi cïng lµ c«ng t¸c bµn giao nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ quyÕt to¸n víi chñ ®Çu t.§Êu thÇu ë C«ng ty cã nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh: §Êu thÇu réng r·i. t«ng kÕt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. + Bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô: Thu thËp vµ xö lý chøng tõ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña bé m¸y C«ng ty.3. tÝnh gi¸ thµnh. §ång thêi th«ng qua c¸c tµi liÖu ®· ghi chÐp ®îc kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Tuú theo tõng hîp ®ång mµ c«ng t¸c nghiÖm thu.3. thùc hiÖn kÕ to¸n tËp trung. kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cho c¬ quan qu¶n lý. gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc chØ ®Þnh thÇu.

Theo m« h×nh nµy. cô thÓ: . Ngoµi ra cßn cã kÕ to¸n c«ng tr×nh vµ kÕ to¸n chi nh¸nh phèi hîp cïng víi kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó tËp hîp sè liÖu nhanh chãng. c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc tiÕn hµnh tËp trung t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. híng dÉn chØ ®¹o. c¸c chi nh¸nh. do ®ã ph¶i chia ra lµm nhiÒu bé phËn thùc hiªn tõng phÇn cô thÓ. tÝnh gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.KÕ to¸n vËt t vµ TSC§: cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp c¸c chøng tõ thu mua. §Þnh kú tiÕn hµnh in c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. cung cÊp th«ng tin kÞp thêi tíi ngêi l·nh ®¹o.KÕ to¸n trëng: gióp gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. quý. Bé m¸y kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn nhiÒu kh©u c«ng viÖc kÕ to¸n kh¸c nhau. kiÓm tra c«ng viÖc kÕ to¸n tõ C«ng ty ®Õn c¸c ®éi. chÝnh x¸c nhÊt.®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc. Trong bé m¸y kÕ to¸n mçi ngêi cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng. víi cÊp trªn vµ c«ng t¸c thanh to¸n. §Ó ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o. n¨m ®Ó tr×nh lªn gi¸m ®èc cña c«ng ty. chØ ®¹o thèng nhÊt cña kÕ to¸n trëng nªn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc rÊt chÆt chÏ. lµm b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng th¸ng. sö dông vËt t vµ TSC§ cña c¸c ®éi thi c«ng vµ c¸c . . .KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô tæng hîp chi phÝ.

KÕ to¸n thuÕ: Theo dâi c¸c kho¶n thuÕ tõ c¸c nghiÖp vô mua vµo vµ khi thanh to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh. . Hµng th¸ng thùc hiÖn bót to¸n ph©n bæ khÊu hao TSC§.KÕ to¸n thanh to¸n: cã nhiÖm vô lËp phiÕu thu. ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng vµ c¸c kho¶n trÝch cho c¸c ®èi tîng sö dông trªn Excel. qu¶n lý quü tiÒn mÆt. Theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t. mÊt m¸t vËt t. . c¸c kho¶n thuÕ ®îc hoµn. tÝnh to¸n. c¸c kho¶n ph¶i nép.Thñ quü: Cã nhiÖm vô theo dâi. Theo dâi t×nh h×nh c«ng nî. TGNH: cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt.bé phËn kh¸c trong C«ng ty. .KÕ to¸n tiÒn mÆt. phiÕu chi. kÞp thêi ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng l·ng phÝ. . tËp hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh. S¬ ®å 3: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty CP XD DL TM Hải Nam . Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp. thanh to¸n cña C«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. tæng hîp sè liÖu vµ lËp b¸o c¸o nép vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty. . kÞp thêi b¸o c¸o t×nh h×nh thu chi vµ x¸c ®Þnh sè tiÒn cßn tån quü cuèi ngµy. tiÒn göi ng©n hµng.KÕ to¸n c«ng tr×nh: Theo dâi.

trong trêng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ sÏ ®îc quy ®æi theo ®óng nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p quy ®æi mµ nhµ níc quy ®Þnh.§¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông lµ ®ång tiÒn ViÖt Nam. chøng tõ ®· cã s½n.BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé trëng Bé Tµi ChÝnh nh sau: . nh÷ng mÉu nµy ®Òu theo chÕ ®é kÕ to¸n cô thÓ lµ quyÕt ®Þnh 15/2006/Q§.KÕ to¸n tr­ ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt t­ vµ TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tiÒn mÆt TGNH KÕ to¸n c«ng tr×nh KÕ to¸n thuÕ Thñ quü 1. §Æc ®iÓm tæ chøc h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n §Æc ®iÓm chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty C«ng ty sö dông nh÷ng mÉu sæ.3.2.Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho: ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. .Niªn ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty b¨t ®Çu tõ ngµy 1/1 ®Õn 31/12. . .Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. .

C«ng ty ®· trang bÞ cho phßng kÕ to¸n 06 m¸y vi tÝnh víi sù hç trî cña phÇn mÒm kÕ to¸n Misa gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®¬n gi¶n ho¸ ®i rÊt nhiÒu. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: .C«ng ty sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n Misa.Kú kÕ to¸n lµ 1 n¨m. . H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông H×nh thøc kÕ to¸n sö dông t¹i c«ng ty lµ h×nh thøc “ NhËt ký chung”.Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña nghiÖp vô ®ã. mµ träng t©m lµ sæ NhËt Ký chung. thÓ kÕ to¸n chi tiÕt.. . sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ NhËt ký ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. . c¸c sæ.Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Ph¬ng ph¸p khÊu trõ. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt Ký chung: TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ph¶i ®îc ghi vµo sæ NhËt ký. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chñ yÕu: Sæ NhËt ký chung. sæ c¸i.

thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi B¶ng c©n ®èi sè sè ph¸t sinh sinh ph¸t B¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o tµi chÝnh Quy tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: .S¬ ®å 4: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung t¹i C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i Sæ.

S¬ ®å 5: Quy tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n chøng tõ gèc Chøng tõ h¹ch to¸n CËp nhËt vµo m¸y tÝnh Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i Sæ chi tiÕt B¸o c¸o .

1. ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hîp lý sÏ lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty. cè ®Þnh t¹i n¬i thi c«ng. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Do nh÷ng ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng.Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam 2. §èi tîng tËp hîp chi phÝ cña C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam cã liªn quan ®Õn tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n . viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng. thêi gian thi c«ng dµi. Lîi nhuËn thu ®îc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chi phÝ bá ra bëi v× c¸c c«ng tr×nh khi ®Êu thÇu ®Òu cã gi¸ dù to¸n tríc hay nãi c¸ch kh¸c lµ doanh thu cña c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh ngay tõ ®Çu. ChÝnh v× vËy. s¶n phÈm x©y l¾p cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh.

h¹ng môc c«ng tr×nh. C«ng ty ®· lùa chän ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp theo tõng c«ng tr×nh.Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (CPNVLTT) . C¸c chi phÝ ph¸t sinh ë c«ng tr×nh. h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. tËp hîp c¸c kho¶n môc chi phÝ: . CPNCTT. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh. CPSXC) Bíc 2: TÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang Bíc 3: TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Trong ph¹m vi ch¬ng tr×nh em xin lÊy sè liÖu dÉn chøng n¨m 2009 (cô thÓ th¸ng 11 vµ th¸ng12 n¨m 2009) cña c«ng tr×nh ViÖn KiÓm s¸t ND QuËn Long Biªn ®· thi c«ng tõ . ¶nh hëng tíi tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp tõ qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ.phÈm x©y l¾p. Mçi ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh ®Óu ®îc më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi. h¹ng môc c«ng tr×nh do c¸c ®éi c«ng tr×nh ®¶m nhiÖm thi c«ng. hoÆc do C«ng ty trùc tiÕp thi c«ng tËp trung. h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ®îc h¹ch to¸n vµo c«ng tr×nh. Cã thÓ kh¸i qu¸t tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam qua Ccs bíc sau: Bíc 1: TËp hîp c¸c chi phÝ c¬ b¶n (CPNVLTT.Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CPNCTT) .Chi phÝ s¶n xuÊt chung (CPSXC) Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô c«ng t¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm.

khung. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông cho c¸c c«ng tr×nh ë C«ng ty bao gåm nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau nhng chñ yÕu ®îc chia thµnh: . ®inh. g¹ch c¸t… .Nguyªn vËt liÖu phô: V«i. cèp pha. viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c.2. xi m¨ng. èng nhùa. d©y thÐp buéc… . ®¸. ®Çy ®ñ chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ mét yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp §Æc ®iÓm Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®îc dïng trùc tiÕp cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao. V× vËy.Nguyªn vËt liÖu chÝnh: S¾p. .®Çu Th¸ng 10/2009 ®Ó tr×nh bµy t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam theo h×nh thøc thi c«ng tËp trung. CPNVLTT chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p (kho¶ng 40. ë c«ng ty CP XD DL TM H¶i Nam.65%). cét. d©y thõng. 2.C¸c vËt liÖu trùc tiÕp kh¸c. thÐp.. s¬n. Tµi kho¶n sö dông C«ng ty sö dông TK 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t .VËt liÖu kÕt cÊu: kÌo.

sinh liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. Do C«ng ty thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh cïng lóc, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý chi tiÕt tíi tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p C«ng ty ®· më chi tiÕt TK 621 cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. VÝ dô: + TK 62101: C«ng tr×nh Nhµ v¨n hãa S¬n La + TK 62102: C«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn. + TK 62103: C«ng tr×nh Nhµ CT 14K ViÖt Hng. Tr×nh tù h¹ch to¸n vµ lªn c¸c sæ s¸ch, b¸o c¸o Sau khi ®Êu thÇu thµnh c«ng c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn, C«ng ty tiÕn hµnh thi c«ng tËp trung, C«ng ty ®· tæ chøc ®éi c«ng tr×nh sè 2 thi c«ng. §Ó qu¶n lý tèt viÖc xuÊt nhËp vËt t, còng nh vËt t xuÊt dïng trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh C«ng ty ®· ¸p dông c¶ hai h×nh thøc lµ mua vËt t qua kho vµ kh«ng qua kho. Kho cña C«ng ty ®îc ®Æt trùc tiÕp t¹i c«ng trêng ®ang tiÕn hµnh thi c«ng t¹o thuËn lîi cho viÖc xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu mét c¸ch nhanh chãng phï hîp tiÕn ®é thi c«ng. §èi víi c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh: Sau khi tróng thÇu c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn, C«ng ty giao cho phßng kü thuËt thi c«ng nhiÖm vô kh¶o s¸t vµ lªn b¶n vÏ kü thuËt dùa vµo yªu cÇu cña chñ ®Çu t. Sau ®ã, dùa vµo khèi lîng b¶n vÏ Phßng qu¶n lý vËt t thiÕt bÞ tÝnh sè nguyªn vËt liÖu

cÇn sö dông ®Ó lªn kÕ ho¹ch mua hµng. Sau ®ã phßng vËt t t×m kiÕm vËt t ®óng chñng lo¹i lµm hîp ®ång hai bªn ký kÕt giao cho phßng kÕ to¸n.Phßng kÕ to¸n kiªmt tra ®Èy ®ñ thñ tôc lµm uû nhiÖm chi cho bªn b¸n hµng. Bªn b¸n ph¶i giao hµng kÌm ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng theo ®óng tiÕn ®é thi c«ng t¹i c«ng trêng vµ ®îc sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña Phßng qu¶n lý vËt t thiÕt bÞ. §èi víi c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c: §éi trëng c«ng tr×nh giao cho mét ngêi cña ®éi viÕt giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng ®Ó mua nguyªn vËt liÖu. GiÊy xin t¹m øng ph¶i ®îc Phßng qu¶n lý vËt t thiÕt bÞ gi¸m s¸t, theo dâi vÒ sè lîng, chñng lo¹i, quy c¸ch vËt t xem cã ®óng víi dù to¸n hay kh«ng vµ ph¶i ®îc Gi¸m ®èc ký duyÖt møc t¹m øng. Sau ®ã, Phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n kiÓm tra nÕu ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc th× sÏ gi¶i quyÕt tiÒn t¹m øng cho ®éi trëng ®éi thi c«ng. KÕ to¸n lËp PhiÕu chi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña nh÷ng ngêi liªn quan råi tiÕn hµnh chi tiÒn. Ngêi nhËn tiÒn t¹m øng cã tr¸ch nhiÖm ®i mua nguyªn vËt liÖu vµ nhËn ho¸ ®¬n vÒ råi giao cho nh©n viªn kÕ to¸n c«ng tr×nh. KÕ to¸n C«ng tr×nh lu l¹i ho¸ ®¬n, cuèi th¸ng göi vÒ cho kÕ to¸n vËt t t¹i phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n cña C«ng ty. BiÓu 1: Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè: 01GTKT- 3LL HO¸ §¥N GTGT Ký hiÖu: BR/2009 (Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng) Sè: 072

Ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2009 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ Hµ Néi §Þa chØ: CT12 - Khu ®« thÞ Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh Sè Tµi kho¶n: 431101234556 T¹i Ng©n Hµng Qu©n §éi CN Thanh Xu©n §iÖn tho¹i: 04.6441110 M· sè thuÕ: 0101519112 Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn V¨n Th¸i Tªn §¬n vÞ: C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam §Þa chØ: D3 - L«18 K§T §Þnh C«ng - Hoµng Mai - HN H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè thuÕ: 0102393938
STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT C M2 Sè lîng 1 1.600 §¬n gi¸ (§ång) 2 10.400 Thµnh tiÒn (§ång) 3=1*2 16.640.000 16.640.000 1.664.000 18.304.000

A B 1 ThÐp b¶n m· Céng tiÒn hµng ThuÕ GTGT (10%) Tæng céng tiÒn thanh to¸n

S« tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mêi t¸m triÖu ba tr¨m linh bèn ngµn ®ång.

Ngêi mua hµng (ký, hä tªn)

Ngêi b¸n hµng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) tªn)

Thñ trëng (ký, hä

Ngay sau khi anh NguyÔn V¨n Th¸i mua nguyªn vËt liÖu, anh Th¸i sÏ chuyÓn sè nguyªn vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh hoÆc ®Ó nhËp kho t¹i ch©n c«ng tr×nh hoÆc dïng ngay cho c«ng tr×nh.

Chøng tõ ph¸t sinh lóc nµy lµ PhiÕu nhËp kho vµ PhiÕu xuÊt kho vËt t. Dùa trªn c¸c chøng tõ vÒ nhËp, xuÊt kho vËt t th× thñ kho lËp thÎ kho, kÕ to¸n c«ng tr×nh lËp B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån cho c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®ang thi c«ng. C¸c chøng tõ nµy lµ c¬ së hçn hîp cho c«ng t¸c qu¶n lý vÒ chñng lo¹i, khèi lîng, gi¸ trÞ vËt t t¹i kho vµ dïng ®óng cho môc ®Ých thi c«ng ®· ®Ò ra, ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu kÕ to¸n. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn thùc hiÖn c«ng t¸c tËp hîp c¸c chøng tõ t¹i c¸c ®éi XD göi vÒ Phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n vËt t sau khi xem xÐt kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ vµ khíp ®óng gi÷a c¸c chøng tõ mµ kÕ to¸n c«ng tr×nh göi lªn. Sau ®ã, kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh, ghi bót to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu vµ ®Þnh kú hµng th¸ng lËp B¶ng kª chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ B¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô mua vµo phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh. §©y lµ nh÷ng b¶ng kª quan träng kh«ng chØ phôc vô cho viÖc theo dâi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp mµ cßn dïng ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu ®îc chÆt chÏ, cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý vÒ c¸c vÊn ®Ò nh chi phÝ, thuÕ, qu¶n lý chøng tõ. MÉu c¸c b¶ng kª cña c«ng ty nh sau:

BiÓu 2: B¶ng kª chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp

hä tªn) . hä tªn) §éi trëng (ký.910. hä tªn) KÕ to¸n ®éi (ký.010.3000.300.000 79.000 124.000 1.000.100.000 11.567.000 … … … 731.664.000 73.142.500 Ngêi lËp biÓu (ký.000 18.000 87.000 16.500 804.640.000 7.B¶NG K£ CHI PHÝ NGUY£N VËT LIÖU TRùC TIÕP Th¸ng 11 n¨m 2009 C«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn STT 1 2 3 Néi dung ThÐp D10 ThÐp D12 ThÐp b¶n m· … Céng Gi¸ cha thuÕ VAT Céng 113.304.425.

900 Hµng ngµy....000 16. nh©n d©n Nguyªn vËt liÖu phô QuËn Long 1. §Ó tr¸nh sù trïng lÆp trong viÖc tr×nh bµy mÉu sæ.523.……..ThÐp D10 2. Tæng Céng §VT TÊn TÊn M2 … Kg Kg … … Sè lîng 10 7 1. ThÐp buéc ….902.000 ……… 132.640 . khi Phßng tµi chÝnh.000 2.758.100.000 …………. Do vËy.600 … 200 620 ……. 731.000 79. chøng tõ do kÕ to¸n c«ng tr×nh chuyÓn lªn hoÆc do nhµ cung cÊp chuyÓn ®Õn. chøng tõ vµ c¸c giÊy tê cã liªn quan.kÕ to¸n nhËn ®îc ho¸ ®¬n. Trªn c¬ së c¸c d÷ liÖu tõ sæ NhËt ký chung.425.732..000. kÕ to¸n C«ng ty cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo sæ NhËt ký chung.000 113.000 ………… ……. Céng C«ng tr×nh Nhµ V¨n Ho¸ S¬n La ………. khi h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ chñ yÕu vµ lªn c¸c sæ s¸ch em chØ xin tr×nh bµy lo¹i sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n t¬ng øng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ. ThÐp D12 C«ng tr×nh 3. ……… … Thµnh tiÒn 598. phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y sÏ tù ®éng lªn Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 62102: Chi . §inh Biªn 2. 56.860.BiÓu 3: B¶ng tæng hîp nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp B¶NG TæNG HîP NGUY£N VËT LIÖU TRùC TIÕP N¨m 2009 C«ng tr×nh Tªn NVL Nguyªn vËt liÖu chÝnh 1. víi sæ NhËt ký chung em xin ®îc trÝch dÉn trong nh÷ng trang cuèi cña bµi viÕt nµy.130.000 7. ThÐp b¶n m· ViÖn kiÓm s¸t ………. Sè liÖu trªn sæ NhËt ký chung ®îc kÕ to¸n C«ng ty ®èi chiÕu chÆt chÏ víi c¸c b¶ng kª ho¸ ®¬n..

Sè liÖu trong sæ nµy ®îc ®èi chiÕu vµ kiÓm tra víi B¶ng kª ho¸ ®¬n.640.000 Cã … VL11-01 06/11 VL11-02 06/11 152 79.phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp.000 … .000 … … 731. BiÓu 4: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n Sæ CHI TIÕT TµI KHO¶N Tµi kho¶n 62102: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn N¨m 2009 Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i …. XuÊt thÐp D10 phôc vô c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn XuÊt thÐp D12 phôc vô c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn XuÊt thÐp b¶n m· phôc vô c«ng tr×nh viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Long Biªn …. ®ång thêi lµ s¬ së ®Ó lËp B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ thÎ tÝnh gi¸ th¸nh s¶n phÊm sau nµy.000 VL11-03 … KC11NVLVKSNDQLB 06/11 … 30/11 152 … 154 … … 16.000.425.c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn.100. K/C chi phÝ NVLTTCTVKSNDQLB … TK ®èi øng … 152 Sè tiÒn Nî … 113. chøng tõ vµ B¶ng kª chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh.

Sæ Chi tiÕt tµi kho¶n 621 phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y sÏ tù ®éng tæng hîp sè tiÒn lªn Sæ c¸i TK 621 theo dâi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh. trªn c¬ së d÷ liÖu tõ Sæ NhËt Ký chung. .Hµng th¸ng.

758.758. .000 … … 731.732.900 Ngêi lËp biÓu (ký.876. hä tªn) Dùa trªn sè liÖu c¸c Sæ NhËt ký chung.000 557.000 NT Cã … VL11-01 06/11 VL11-01 … KC11NVLVKSNDQLB KC11NVLNVHSL 06/11 … 30/11 30/11 152 … 154 154 … … 79.900 56. kÕ to¸n sÏ theo dâi sè liÖu tæng hîp cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh trªn Sæ NhËt ký chung.000.425. hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký.732.100.453 … 56. Sæ chi tiÕt vµ Sæ c¸i tµi kho¶n cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh víi kÕt cÊu sæ t¬ng tù.BiÓu 5: Sæ c¸i tµi kho¶n 621 Sæ C¸I TµI KHO¶N TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp N¨m 2009 Chøng tõ SH DiÔn gi¶i … XuÊt thÐp D10 phôc vô c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn XuÊt thÐp D12 phôc vô c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn … K/C chi phÝ nVLTTVKSNDQLB K/c chi phÝ NVLTT c«ng tr×nh NVH S¬n La … Céng ph¸t sinh TK ®èi øng … 152 Sè tiÒn Nî … 113. Sæ c¸i TK 621. Sæ chi tiÕt TK 621.

C«ng ty thi c«ng x©y l¾p võa thñ c«ng võa thi c«ng b»ng m¸y nªn chi phÝ NCTT chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §Æc ®iÓm T¹i c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn. H¬n thÕ n÷a. H×nh thøc tr¶ l¬ng kho¸n rÊt phæ biÕn t¹i C«ng ty v× hiÖu qu¶ nã ®em l¹i rÊt cao. kho¶n môc nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng nªn C«ng ty cÇn chó träng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bíi chÝnh yÕu tè con ngêi ®ãng vai trß quan träng trong sù thµnh c«ng cña c«ng tr×nh.3. t¹o hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt. viÖc tÝnh to¸n l¬ng cÇn ph¶i c«ng b»ng chÝnh x¸c ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Do C«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ë nh÷ng n¬i kh¸c nhau. B¶n nghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh ®îc ®éi trëng vµ c¸n bé kü .2. cã nhiÒu C«ng tr×nh c¸ch xa trung t©m nªn viÖc di dêi nh©n c«ng cña C«ng ty theo c«ng tr×nh lµ hÕt søc tèn kÐm vµ kh«ng hiÖu qu¶. C«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng ë c«ng trêng phÇn lín lµ c«ng nh©n thuª ngoµi cßn gäi lµ c«ng nh©n theo hîp ®ång thêi vô nªn C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng kho¸n cho c«ng nh©n. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc c¶ hai bªn tho¶ thuËn vµ ký hîp ®ång giao kho¸n viÖc. Theo h×nh thøc nµy c¨n cø ®Ó tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n lµ dùa vµo biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng c«ng viÖc kho¸n. Do ®ã.

Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. VÝ dô: BiÓu 6: Hîp ®ång giao kho¸n C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam Sè: 42/H§GK Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa Viªt Nam §éc lËp. C«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn cã m· sè tµi kho¶n theo dâi nh©n c«ng trùc tiÕp lµ: 62202. thi hai bªn tho¶ thuËn vÒ nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ vµ ®¬n gi¸. Tr×nh tù h¹ch to¸n vµ chøng tõ sö dông Khi thuª lao ®éng ngoµi.H¹nh phóc = Khèi l­îng kho¸n thùc tÕ hoµn thµnh × §¬n gi¸ kho¸n HîP §åNG GIAO KHO¸N C¤NG VIÖC . h¹ng môc c«ng tr×nh.thuËt lËp vµo cuèi mçi th¸ng dùa trªn hîp ®ång giao kho¸n vµ khèi lîng c«ng viÖc thùc tÕ hoµn thµnh. TiÒn l­ ¬ng kho¸n Tµi kho¶n sö dông §Ó theo dâi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ®éi trëng ®éi c«ng tr×nh vµ ngêi ®îc thuª cïng nhau ký kÕt hîp ®ång thuª c«ng nh©n.Tù do. khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh ®· ®îc nghiÖm thu vµ tiÕn hµnh lËp b¶ng tÝnh giao kho¸n ®Ó lµm c¨n cø tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n vµo cuèi th¸ng hay vµo thêi ®iÓm khèi lîng c«ng viÖc giao kho¸n hoµn thµnh. Cïng víi viÖc ký hîp ®ång thuª nh©n c«ng.

Hai bªn ®· cïng ký kÕt Hîp ®ång giao kho¸n nh sau: . Néi dung c«ng viÖc vµ ®¬n gi¸ kho¸n.500.000 75. H«m nay. ¤ng: Ph¹m Ngäc Khanh Chøc vô: Kü thuËt c«ng tr×nh §¹i diÖn bªn nhËn kho¸n: ¤ng: Vò V¨n Thµnh Quª qu¸n: Mü Hµo.000 20.900.§iÒu kiÖn thùc hiÖn hîp ®ång: Theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ cã sù gi¸m s¸t vµ híng dÉn cña c¸n bé kü thuËt bªn giao kho¸n . STT 1 2 Néi dung c«ng viÖc kho¸n X©y tr¸t LÊp ®Êt mãng … Céng §¬n vÞ tÝnh M2 M3 … Khèi lîng (T¹m tÝnh) 150 95 … §¬n gi¸ 210. C¨n cø vµo n¨ng lùc thùc tÕ cña bªn nhËn kho¸n.000 1.000 .Thêi gian thùc hiÖn Hîp ®ång: Tõ ngµy 07/11/2009 ®Õn 31/12/2009 I.000 … Thµnh tiÒn 31.C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn §Þa ®iÓm: TP Hµ Néi C¨n cø vµo yªu cÇu kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn. ngµy 07 th¸ng 11 n¨m 2009 chóng t«i gåm: §¹i diÖn bªn giao kho¸n: C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam 1.Hng Yªn.Ph¬ng thøc giao kho¸n: Kho¸n phÇn nh©n c«ng cho tõng khèi lîng c«ng viÖc . ¤ng: Vò V¨n H¹ Chøc vô: §éi trëng ®éi c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn 2.500.

hä tªn) (ký.II. §¹i diÖn c«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam . Ph¬ng thøc giao kho¸n B»ng chuyÓn kho¶n. VÝ dô: BiÓu 7: Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh Kü thuËt c«ng tr×nh Tæ §¹i diÖn bªn nhËn CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp. IV. hoÆc khi c«ng viÖc hoµn thµnh. hä tªn) (ký. ®éi trëng c«ng tr×nh lËp biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. bªn ®îc thuª sÏ tiÕn hµnh triÓn khai c«ng viÖc díi sù gi¸m s¸t cña ®éi trëng ®éi c«ng tr×nh. Thanh to¸n ®Çy ®ñ ®óng h¹n cho bªn giao kho¸n. §¹i diÖn bªn giao kho¸n kho¸n §éi trëng ®éi c«ng tr×nh trëng (ký. vµ c¸c tæ trëng lµ c«ng nh©n trong danh s¸ch cña C«ng ty. ph¸t hiÖn nh÷ng chç cha ®¶m b¶o yªu cÇu ®Ó hai bªn kÞp thêi kh¾c phôc. tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh.H¹nh phóc --------*-------BI£N B¶N NGHIÖM THU KHèI L¦îNG HOµN THµNH C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn I. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña bªn giao kho¸n KiÓm tra ®«n ®èc. §Õn cuèi th¸ng. III. hä tªn) Sau khi hai bªn ký hîp ®ång giao kho¸n.Tù do. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña bªn nhËn kho¸n Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng c«ng viÖc ®· nhËn vµ ®¶m b¶o chÊt lîng.

000 … 68.700. Sau khi hîp ®ång ®· kÕt thóc.1.720.. Céng §VT M2 M3 ..000 20. hä tªn) ( ký. §éi trëng c«ng tr×nh cïng kÕ to¸n c«ng tr×nh sÏ tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång. §éi trëng ®éi lao ®éng (ký.000 Sè tiÒn viÕt b¨ng ch÷: S¸u m¬i t¸m triÖu. Khèi lîng hoµn thµnh 132 86 ……….000 1. §¹i diÖn ®éi lao ®éng ®Þa ph¬ng ¤ng: Vò V¨n Thµnh C¨n cø vµo hîp ®ång sè 42 ngµy 07 th¸ng 11 n¨m 2009 ®· ký gi÷a bªn A vµ bªn B. hä tªn) NÕu cuèi th¸ng mµ vÉn cha hoµn thµnh khèi lîng c«ng viÖc bµn giao th× sang th¸ng sau lao ®éng ®îc thuª sÏ tiÕp tôc hoµn thµnh c«ng viÖc trong thêi h¹n hîp ®ång. b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n.000 … Thµnh tiÒn 27. nh÷ng ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång ®· ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ ®Çy ®ñ. Kü thuËt c«ng tr×nh §¹i diÖn . ®Õn nay c«ng viÖc ®· hoµn thµnh nh sau: STT 1 2 … Néi dung c«ng viÖc X©y tr¸t LÊp ®Êt mãng ………. ¤ng: Ph¹m Ngäc Khanh Chøc vô: Kü thuËt c«ng tr×nh 3. hä tªn) (ký. Bµ NguyÔn ThÞ Kim Dung. §¬n gi¸ 210. ¤ng: Vò V¨n H¹ Chøc vô: §éi trëng ®éi c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn 2.720. Chøc vô: KÕ to¸n c«ng tr×nh II.

000 … Tæng tiÒn 27.720. ¤ng: Ph¹m Ngäc Khanh Chøc vô: Kü thuËt c«ng tr×nh §¹i diÖn bªn nhËn kho¸n: ¤ng: Vò V¨n Thµnh Quª qu¸n: Mü Hµo. ngµy 31/12/2009 chóng t«i gåm: §¹i diÖn bªn giao kho¸n: C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam 1. Hai bªn ®· cïng nhau tiÕn hµnh thanh to¸n vµ thanh lý hîp ®ång sè 42/§HGK víi Néi dung nh sau: 1) TiÕn ®é thùc hiÖn: §¹t ®óng theo tiÕn ®é nh yªu cÇu cña chñ ®Çu t. 2) ChÊt lîng c«ng viÖc: §¹t yªu cÇu 3) Sè tiÒn ®îc thanh to¸n: a.000 … . ¤ng: Vò V¨n H¹ Chøc vô: §éi trëng ®éi thi c«ng c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn 2.000 1.C¨n cø vµo hîp ®ång kho¸n viÖc sè 42 ngµy 07/11/2009 .BiÓu 8: Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång giao kho¸n BI£N B¶N THANH Lý KHO¸N VIÖC C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn §Þa ®iÓm: TP Hµ Néi .720. Theo khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh STT 1 2 ND C«ng viÖc X©y tr¸t LÊp ®Êt mãng … §VT M2 M3 … Khèi lîng hoµn thµnh 132 86 … §¬n gi¸ 210.000 20.Hng Yªn.C¨n cø vµo khèi lîng c«ng viÖc thùc tÕ hoµn thµnh H«m nay.

000 1.000 20. hä tªn) (ký.700.700. MÉu nh sau: BiÓu 9: B¶ng tÝnh gi¸ hîp ®ång giao kho¸n B¶NG TÝNH GI¸ HîP §åNG GIAO KHO¸N (KÌm theo hîp ®ång giao nhËn kho¸n sè 42 ngµy 07/11/2009) C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn STT 1 2 Néi dung c«ng viÖc X©y tr¸t LÊp ®Êt mãng … Céng §¬n vÞ tÝnh M2 M3 … Khèi lîng 132 86 … §¬n gi¸ 210. C¸c kho¶n ph¶i trõ (TiÒn ph¹t.Céng 68. hä tªn) §Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n c¸c c«ng tr×nh lËp b¶ng thanh to¸n khèi lîng thuª ngoµi c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång giao kho¸n ®· ký kÕt víi bªn thuª lao ®éng. . hä tªn) §¬n vÞ giao kho¸n (ký. hä tªn) Sau khi hîp ®ång ®· ®îc thanh lý.720.000 … Thµnh tiÒn 27.000 Ngêi lËp biÓu §¬n vÞ nhËn kho¸n (ký.000® §¹i diÖn bªn giao kho¸n (Ký. båi thêng): Kh«ng Tæng céng thanh to¸n (a+b+c): 68. C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c: Kh«ng c. họ tên) §¹i diÖn bªn nhËn kho¸n (Ký.700.000 b. KÕ to¸n C«ng tr×nh tiÕn hµnh lËp b¶ng tÝnh gi¸ hîp ®ång giao kho¸n.000 … 68.720.

000 X©y tr¸t M2 210.720. kÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh nhËp sè liÖu trªn c¸c B¶ng thanh to¸n l¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµo m¸y tÝnh theo h×nh thøc Sæ NhËt ký chung.000 … 72.000 200.000 LÊp ®Êt mãng M3 20. ®éi mang vÒ.000 1. m¸y tÝnh sÏ tù ®éng chuyÓn sè liÖu sang Sæ chi tiÕt vµ Sæ c¸i TK 622.000 … … … Céng Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y m¬i hai triÖu ®ång ch½n.000. hä tªn) §éi trëng (ký. M¸y tÝnh sÏ tù ®éng xö lý sè liÖu vµ tæng hîp lªn sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 622. hä tªn) Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu c¸c chøng tõ do c¸c tæ.Khi thùc hiÖn c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn cã nhiÒu tæ x©y dùng em xin lÊy sè liÖu th¸ng 11/2009 cña Tæ thî nÒ lµm vÝ dô: BiÓu 10: B¶ng thanh to¸n khèi lîng thuª ngoµi B¶NG THANH TO¸N KHèI L¦îNG THU£ NGOµI C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn Th¸ng 11 n¨m 2009 STT 1 2 3 … Néi dung c«ng viÖc §VT Khèi lîng hoµn thµnh 132 86 10 … §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 27. KÕ to¸n ®éi (ký. .000 VËn chuyÓn ®Êt M3 20. Sau khi tù ®éng lªn sæ NhËt ký chung.720.

000.000 … 75.000 Cã … 72.000 … 75.675. hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký.675. hä tªn) .BiÓu 11: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n Sæ CHI TIÕT TµI KHO¶N TK 62202: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn N¨m 2009 Chøng tõ SH … NV11-01 … KC11NVVKSNDQLB NT … 29/11 … 30/11 DiÔn gi¶i … Ph¶i tr¶ lao ®éng thuª ngoµi … K/c chi phÝ NCTTVKSNDQLB §· ghi SC … … TK §¦ … 334 … 154 Sè tiÒn Nî … 72.000 Ngêi lËp biÓu (ký.000.

. chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp..000.000 … 1. l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c¸n bé gi¸n tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh. hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký. hä tªn) 2.457.954 Cã … Ngêi lËp biÓu (ký. Ph¶i tr¶ lao ®éng thuª ngoµi … K/c chi phÝ NCTTVKSNDQLB … Céng ph¸t sinh TK §¦ … 334 … 154 … … 1.000 … … 75. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh thêng xuyªn.BiÓu 12: Sæ c¸i tµi kho¶n Sæ C¸I TµI KHO¶N TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp N¨m 2009 Chøng tõ SH … NV11-01 … KC11NVVKSNDQLB … NT … 29/11 … 30/11 … DiÔn gi¶i …. chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng th× thùc tÕ C«ng ty ph¶i tiªu tèn mét kho¶n chi phÝ nh chi phÝ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý thi c«ng toµn c«ng trêng. nh÷ng kho¶n chi kh«ng trùc tiÕp tham gia cÊu thµnh s¶n phÈm nhng nã ®ãng vai trß quan träng.954 Sè tiÒn Nî … 72. ®a d¹ng vµ liªn quan ®Õn . gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng cña ®éi ®¶m b¶o vÒ mäi mÆt.675.908. c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt.. §ã lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ chung.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung a §Æc ®iÓm §Ó h¹ch to¸n mét c«ng tr×nh th× ngoµi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp.908.457.

h¹ng môc c«ng tr×nh vµ theo tõng yÕu tè. tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung cã sè hiÖu nh sau: . Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Víi C«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn. / H×nh thøc tr¶ l¬ng: Tr¶ l¬ng kho¸n cho tõng chøc vô díi ®©y t¬ng ®¬ng víi hÖ sè kho¸n n¨ng suÊt K=1.TK 627302: Chi phÝ c«ng cô dông cô .TK 627702: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi .TK 627102: Chi phÝ nh©n viªn . Theo quy chÕ tr¶ l¬ng sè 84/TCHC ngµy 30/03/2006 th× l¬ng c¸n bé gi¸n tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh ®îc tÝnh nh sau: / §èi tîng ¸p dông: C¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang thi c«ng t¹i c«ng tr×nh Nh¹c ViÖn Hµ Néi cã thêi gian lµm viÖc tõ 2230 ngµy c«ng/th¸ng. cã sù ph©n c«ng lao ®éng hîp lý nªn chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo sÏ ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã mµ kh«ng ph¶i ph©n bæ. VÝ dô: . Do c«ng ty tæ chøc thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh riªng biÖt. Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng ty sö dông TK 627.viÖc qu¶n lý c«ng tr×nh vµ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung cña ®éi gióp cho ho¹t ®éng x©y l¾p ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhÞp nhµng hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é.TK 627802: Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Tr×nh tù h¹ch to¸n vµ c¸c chøng tõ sö dông + H¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn C«ng tr×nh.

000 x 1.C¸n bé kü thuËt: 4.C¸n bé vËt t: 6.127.530 Sè tiÒn thùc lÜnh= møc l¬ng kho¸n x HSL kho¸n.825 BHYT = 3.27x ®ãng= 650.510 KPC§ = 6. kh¶ n¨ng thùc hiÖn nhiÖm vô cña mçi chøc danh víi c«ng viÖc ®îc giao th× chØ huy c«ng trëng ph©n lo¹i hÖ sè K cho tõng chøc danh cô thÓ nh sau: .500 BHXH.000.492.125.000®/th¸ng 4.530= 7.000.c¸c kho¶n trõ VËy tiÒn l¬ng thùc lÜnh cña anh Lª Quang Vinh lµ: 6.000®/th¸ng C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt trong th¸ng.27 K=1.chøc vô ®éi trëng Th¸ng 11 n¨m 2009 ®îc tÝnh nh sau: L¬ng Sè c¬ tiÒn b¶n= HSLCB x TL tèi thiÓu= ph¶i 3.000 x 2% = 42.27 x 650.800.27 x 650.000.§éi trëng: .C¸n bé vËt t: K=1.500.C¸n bé kü thuËt: .18 VÝ dô: ë b¶ng thanh to¸n l¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý (BiÓu 22) th× tiÒn l¬ng cña Lª Quang Vinh. BHYT 2.§éi trëng: .000 .27.000®/th¸ng ..000 x 2%= 120.125.000=2.000 x 15%= 318.470 §èi víi anh Lª Quang Vinh c¸c kho¶n trÝch ®îc thùc hiÖn nh sau: BHXH = 3.500x6%=127.25 K=1.

.

240 17.976.34 4 650.521.25 1.0 00 1.722.0 5=4*3 2.BiÓu 13: B¶ng thanh to¸n l¬ng nh©n viªn qu¶n lý C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam C«ng tr×nh: ViÖn KSND QuËn Long Biªn Ngµ y ST T Hä vµ tªn HSLC B TLTT L¬ng c¬ b¶n c«n g thùc tÕ 10=5* 1 1 2 3 4 5 2 Lª Vinh Ph¹m ChÝnh Vò 3 Quang 3.521.468.5 00 1.225 15.14 1.0 00 4.0 00 650.600.000.4 70 5.6 50 4.65 2.0 6 26 26 26 26 26 7 6.0 00 4.050 76.000.27 §øc 2.0 8 1.800.18 1.200 86.7 40 3.050 11=5* 1% 21.210 12=910-11 7.620.5 60 5.0 00 650.5 00 1.96 V¨n 2.0 00 650.34 2.7 Møc l¬ng kho¸n K=1 l¬ng kho¸n HÖ sè TiÒn l¬ng thùc tr¶ 5%BHX H 1%BHY T thùc lÜnh B¶NG THANH TO¸N L¦¥NG NH¢N VI£N QU¶N Lý Th¸ng 11 n¨m 2009 C¸c kho¶n trõ Sè tiÒn Thµnh NguyÔn V¨n C«ng Vò Huy Toµn .884.000.924.125 76.0 00 4.0 00 5.500.0 00 6.206.068.0 00 3.27 5 96.210 15.255 19.0 00 4.0 5% 106.0 00 1.125.0 00 650.560.27 1.0 00 4.492..13 9=7*8 7.310.

200.075 … 890.000.0 00 … 00 1.800.§Æng Hoµng 6 §øc …… Tæng céng 2. 000 1.0 00 … 57.500.015 … 238.00 5 40 3.365.456. 500 25 … 366 00 3.501.0 00 … 49.08 … 00 3.31 … 00 650. 970 .5 00 … 23.171. 000 75.02 5 15.9 10 …… 54.

Th«ng thêng.000. PhiÕu nhËp kho. PhiÕu xuÊt kho díi c«ng trêng. ¤ng Vò V¨n Thµnh gi¶m trõ b¶n th©n 4.000®.Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt. Khi mua nh÷ng c«ng cô nµy. + Chi phÝ khÊu hao TSC§ .000.000® vµ gi¶m trõ gia c¶nh 02 kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ TNCN. gi¶m trõ gia c¶nh 01 kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ TNCN. göi vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ råi h¹ch to¸n vµo TK 6273. tiÕn hµnh nhËp vµo m¸y tÝnh. C«ng cô dông cô kh«ng qu¶n lý trong kho mµ ®Ó c«ng tr×nh tù mua b»ng tiÒn t¹m øng ®Ó phôc vô thi c«ng khi cã nhu cÇu. + H¹ch to¸n chi phÝ dông cô s¶n xuÊt C«ng cô dông cô dïng cho ho¹t ®éng qu¶n lý c«ng tr×nh ®îc ph©n bæ vµo chi phÝ dông cô s¶n xuÊt trong chi phÝ s¶n xuÊt chung t¬ng tù nh c«ng cô dông cô ®îc ph©n bæ vµo chi phÝ m¸y thi c«ng. ¤ng Ph¹m §øc ChÝnh gi¶m trö b¶n th©n 4.) Cuèi th¸ng kÕ to¸n C«ng ty c¨n cø vµo c¸c chøng tõ vÒ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.000® gi¶m trõ gia c¶nh 01 kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ TNCN.(Ghi chó: ¤ng Lª Quang Vinh gi¶m trõ b¶n th©n 4. do ®ã C«ng ty qu¶n lý chi phÝ CCDC th«ng qua c¸c ho¸ ®¬n GTGT vµ b¶ng kª c«ng cô dông cô do bé phËn vËt t lËp. kÕ to¸n c«ng tr×nh vÉn ph¶i tËp hîp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ: Ho¸ ®¬n GTGT. gi¶m trõ gia c¶nh 02 kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ TNCN.000®.000. ¤ng NguyÔn V¨n C«ng gi¶m trõ b¶n th©n 4.000.

Nh vËy thêng c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty kh«ng sö dônh TK 6274. m¸y ph«t«. §Þnh kú kÕ to¸n viÕt ho¸ ®¬n cho chØ huy trëng c«ng tr×nh.TSC§ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ë c«ng tr×nh chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô qu¶n lý nh: nhµ xëng. Cuèi th¸ng chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n. m¸y tÝnh. kÕ to¸n c«ng tr×nh sÏ tËp hîp c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ liªn quan nh: Hîp ®ång thuª nhµ.Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. chØ huy trëng sÏ nép nh÷ng ho¸ ®¬n ®ã víi c¸c ho¸ ®¬n thuª TSC§ bªn ngoµi kh¸c ®Ó kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK 627702. chi phÝ thÝ nghiÖm vËt t. chi phÝ thuª TSC§ phôc vô viÖc qu¶n lý c«ng tr×nh. PhiÕu thu cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c. C¸c chi phÝ trªn ®îc h¹ch to¸n vµo TK 6277. TSC§ cña C«ng ty ®îc sö dông t¹i c«ng trêng coi nh C«ng ty cho chØ huy trëng c«ng tr×nh thuª. + H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña C«ng ty gåm: Chi phÝ ®iÖn tho¹i.Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña c«ng tr×nh mµ kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 627402. Biªn lai thanh to¸n tiÒn ®iÖn níc. Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. nh÷ng TSC§ thuéc së h÷u C«ng ty ®îc thùc hiÖn trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng nh khÊu hao m¸y thi c«ng. m¸y ph¸t ®iÖn. .Chi phÝ khÊu hao TSC§. xe vËn chuyÓn. níc. Nh÷ng tµi s¶n nµy cã thÓ thuéc quyÒn së h÷u cña C«ng ty hoÆc thuª ngoµi. hµng th¸ng kÕ to¸n vÉn trÝch khÊu hao nh÷ng TSC§ nµy vµ tÝnh vµo kho¶n môc chi phÝ khÊu hao TSC§ cña ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô.

Chi phÝ nµy ®îc h¹ch to¸n vµo TK 6278. kÕ to¸n C«ng ty sÏ tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu. chi phÝ tiÕp kh¸ch.chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c nh»m phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. phÝ cÇu ®êng. * Khi ph¸t sinh chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn kÕ to¸n c«ng tr×nh sÏ tËp hîp c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ liªn quan ®Ó lËp c¸c B¶ng kª t¬ng øng. VÝ dô: BiÓu 14: B¶ng kª chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn B¶NG K£ CHI PHÝ KH¸C B»NG TIÒN Th¸ng 11 n¨m 2009 C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn STT Néi dung Gi¸ gèc VAT Tæng sè . chi phÝ ®i l¹i cña c«ng nh©n viªn.+ H¹ch to¸n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c cña C«ng ty ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ cßn l¹i ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh nh: Chi phÝ giao dÞch. h¹ch to¸n vµo c¸c TK t¬ng øng. chi phÝ s÷a ch÷a TSC§ phôc vô qu¶n lý. MÉu c¸c b¶ng kª ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng díi. Tõ c¸c B¶ng kª nµy.

hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký.chi phÝ vËt liÖu mµ khi ph¸t sinh vËt liÖu dïng cho qu¶n lý c«ng tr×nh nµy kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK 6278.558 … … Ghi chó Ngêi lËp biÓu (ký.425.558 309.956 3.171. 2 Chi phÝ c«ng cô.577. héi häp Thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ … Céng 3.259.970 29. BiÓu 15: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung B¶NG TæNG HîP CHI PHÝ S¶N XUÊT CHUNG Th¸ng 11 n¨m 2009 STT C«ng tr×nh C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn Chi phÝ nh©n viªn kü thuËt c«ng tr×nh. hä tªn) §éi trëng (ký.908.406 8.278 7. KÕ to¸n c«ng tr×nh c¨n cø vµo nh÷ng chøng tõ ®· ph¸t sinh tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung.079.091. chñ nhiÖm c«ng tr×nh. c¸c 1 kho¶n trÝch theo l¬ng cña c¸n bé kü thuËt.400 95.400.514 Do vËt liÖu dïng cho qu¶n lý thi c«ng c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn ph¸t sinh kh«ng nhiÒu nªn C«ng ty kh«ng sö dông TK 6272. hä tªn) .685.500 … 70.724 54.012 64.1 2 Thanh to¸n tiÒn tiÕp kh¸ch.Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c.675.128 734. dông cô 3 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 4 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn C«ng tr×nh CÇu S¬n la … Sè tiÒn 233.345.000 … 64. l¸i m¸y.259.500 … 6.

kÕ to¸n C«ng tr×nh tËp h¬p c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt chung vÒ phßng Tµi chÝnhkÕ to¸n cña C«ng ty. . KÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh nhËp vµo m¸y tÝnh vµ m¸y tÝnh sÏ tù ®éng chuyÓn sè liÖu sang c¸c sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 627.§Õn cuèi th¸ng.

724 … Ngêi lËp biÓu (Ký.768. hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký.900 3.278 … Cã … SXC11-03 SXC11-04 KC11SXCVKSNDQLB 30/11 30/11 30/11 … 233.BiÓu 16: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n Sæ CHI TIÕT TK TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn N¨m 2009 Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i … H¹ch to¸n chi phÝ vËt t phôc vô thi c«ng Chi phÝ tiÕp kh¸ch … K/C chi tiÕt TK 627 sang TK 154 … TK §¦ … 1412 111 … 154 … Sè tiÒn Nî … 5. hä tªn) BiÓu 17: Sæ c¸i tµi kho¶n Sæ c¸i tµi kho¶n .577.091.

345. hä tªn) 2. BiÓu 18: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n . kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ghi sæ NKC.000 7. Tõ c¸c sè liÖu trªn sæ NKC m¸y tÝnh sÏ tæng hîp sè liÖu ®Ó lªn c¸c sè chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 154.000 5. ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ trªn c¬ së ®ã tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.724 … Cã … K/C11SXCVKSNDQLB 30/11 … Ngêi lËp biÓu (ký. Tæng hîp chi phÝ.Chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn N¨m 2009 Chøng tõ SH SXC11-03 SXC11-04 SXC11-09 NT 29/11 29/11 30/11 DiÔn gi¶i … Thanh to¸n tiÒn ®iÖn phôc vô th¾p s¸ng T10 Thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ H¹ch to¸n chi phÝ vËt t phôc vô thi c«ng … KÕt chuyÓn CPSXCCTNVHN sang TK 154 … TK §¦ … 111 111 1412 … 154 … Sè tiÒn Nî … 12. ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ toµn c«ng ty TK sö dông: TK 154: Chi phÝ kinh doanh dë dang. h¹ng môc c«ng tr×nh.900 … … 233.768. kiÓm kª.577.TK: 627. TK 154 còng ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh.5.256. C«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh© d©n QuËn Long Biªn cã m· sè TK: 15402 Cuèi n¨m. hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký.

425.883 62202 75.883 2.650.Sæ CHI TIÕT TµI KHO¶N Tµi kho¶n: 15402.818.462.970 … … 2.171.254.675.000 Cã … SDCK: Ngêi lËp biÓu (ký.254.000 TK §¦ … 62102 Sè tiÒn Nî 0 … 731.326 KÕ to¸n trëng (ký. hä tªn) .209 54.832.832.ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn N¨m 2009 Chøng tõ SH … KC11NVLVKSNDQLB KC11NCVKSNDQLB KC11SXCNVVKSNDQLB … KC13VKSNDQLB NT … 30/11 DiÔn gi¶i SD§K … K/c chi tiÕt TK 62102 sang TK 15402 K/c chi tiÕt TK 30/11 62202 sang TK 15402 K/c chi tiÕt TK 30/11 … 31/12 627102 sang TK 15402 … Gi¸ thµnh c«ng tr×nh Céng ph¸t sinh trong kú 627102 … 632 4.717. hä tªn) 1.

879.000 233.732 xxxxxxxxx Sè tiÒn Nî xxxxxxxx … 731.724 … … 2.076. hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký.BiÓu 19: Sæ c¸i tµi kho¶n Sæ C¸I TµI KHO¶N TK 154: Chi phÝ kinh doanh dë dang N¨m 2009 Chøng tõ SH NT … KC11NVLVKSNDQLB KC11NCVKSNDQLB KC11SXCVKSNDQLB … KC13VKSNDQLB KC13-NVHSL 30/11 30/11 30/11 … 31/12 31/12 §iÔn gi¶i SD§K … K/c chi phÝ NVLTT-CTNVHN K/c chi phÝ NCTTCTNVHN K/c chi phÝ s¶n xu©t chung CTNVHN … Gi¸ thµnh h¹ng môc CTVKSNDQLB Gi¸ thµnh h¹ng môc CTNVHSL … Céng ph¸t sinh trong kú SDCK TK §¦ … 621 622 627 … 632 632 … … 101.883 5.000 75.577. BiÓu 20: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ B¶NG TæNG HîP CHI PHÝ S¶N XUÊT THùC TÕ C«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn .345 Cã … Ngêi lËp biÓu (ký.254.648.099 … 79.988.832. hä tªn) KÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo c¸c kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh trªn c¸c sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i tµi kho¶n ®Ó lËp B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ cho tõng c«ng tr×nh vµ tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh.675.425.467.453.

000 75.675.717.650.209 KiÓm kª. Khi ®· nhËn ®îc “Biªn b¶n kiÓm kª khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú” cña Phßng kü thuËt thi c«ng chuyÓn sang. ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang Quy tr×nh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ë C«ng ty nh sau: Khi cã nh÷ng c«ng tr×nh. x¸c ®Þnh khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú cho tõng s¶n phÈm x©y dùng hoµn thµnh.425. h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh nhng cha ®îc nghiÖm thu vµ nh÷ng c«ng tr×nh.000 233. phßng kü thuËt thi c«ng vµ phßng KÕ ho¹ch§Çu t sÏ kiÓm kª. sau ®ã bé phËn thèng kÕ cña phßng kü thuËt thi c«ng sÏ nép ®¬n gi¸ dù to¸n khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú t¬ng øng.N¨m 2009 STT 1 2 3 Néi dung kho¶n môc chi phÝ Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Céng Sè tiÒn 731. h¹ng môc c«ng tr×nh ®ang x©y dùng dë dang cha ®îc nghiÖm thu.577.724 4. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ cña tõng khèi lîng dë dang theo c«ng thøc: Chi phÝ thùc tÕ cña KLXLDD cuèi kú Gi¸ trÞ dù to¸n = KLXL bµn giao trong kú Gi¸ trÞ dù to¸n cña KLXLDD cuèi kú x Gi¸ trÞ dù to¸n cña KLXLDD cuèi kú Dùa vµo Biªn b¶n kiÓm kª KLXL dë dang cuèi th¸ng 12 n¨m 2009 vµ c¸c sè liÖu tËp hîp trªn sæ chi tiÕt vÒ chi phÝ .

462.Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú: 5.000 (Nguån sè liÖu: Phßng KÕ ho¹ch.000 (Nguån sè liÖu: Phßng KÕ ho¹ch.546.545.Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú: 3.326 Sè liÖu chi phÝ thùc tÕ cña KLXL dë dang cuèi kú ë trªn sÏ ®îc ph¶n ¸nh vµo b¶ng “Chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm” trong n¨m cña C«ng ty theo c«ng tr×nh tõ ®ã sÏ tÝnh ®îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña KLXL hoµn thµnh trong kú.Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p dë dang ®Çu kú: 0 (do C«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn thi c«ng tõ th¸ng 10/2009 mµ kú tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty lµ n¨m).786.650.717.000 + 3.546.897.546. . .545.786.650.209 x 3.717. .000 5.786.§Çu t) Tõ nh÷ng sè liÖu trªn ta tÝnh ®îc: Chi phÝ thùc tÕ cña KLXL DDCK cña CTNVHN = 0 + 4.§Çu t).197.818.Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p ph¸t sinh trong kú: 4.000 = 1.thùc tÕ ph¸t sinh cña CT ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn cã c¸c sè liÖu nh sau: .209 .

C«ng ty cßn tÝnh gi¸ thµnh cho nh÷ng lao vô mµ C«ng ty cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng hoÆc cung cÊp cho bªn ngoµi nh: Ho¹t ®éng kinh doanh vËt t. * Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh Sau khi tÝnh to¸n. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm * §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p T¹i c«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam. Ngoµi ra. h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. * Kú tÝnh gi¸ thµnh V× viÖc tÝnh gi¸ thµnh t¬ng ®èi phøc t¹p nªn C«ng ty chän kú tÝnh gi¸ thµnh lµ 1 n¨m. x¸c ®Þnh ®îc sè liÖu tæng hîp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt. Nhng c¸c ho¹t ®éng tÝnh gi¸ thµnh nµy chØ nh»m môc ®Ých gióp C«ng ty x¸c ®Þnh ®îc doanh thu néi bé. ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh trong kú ®Ó lµm c¨n cø tÝnh gi¸ thµnh toµn bé c«ng tr×nh. ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n cho tõng ®èi tîng cÇn tÝnh gi¸ thµnh theo c«ng thøc sau: . Chi phÝ ph¸t sinh ë c«ng tr×nh. h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh theo giai ®o¹n quy ®Þnh. ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh lµ c¸c c«ng tr×nh. h¹ng môc c«ng tr×nh. cung cÊp dÞch vô. §Õn cuèi n¨m kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt.6.2. chi phÝ thùc tÕ cña KLXL dë dang ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh khèi lîng hoµn thµnh cho tõng c«ng tr×nh. h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ®îc h¹ch to¸n h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh.

650. h¹ng môc c«ng tr×nh vµ kÕt chuyÓn sang TK 632. TK nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. 4.2091.Gi¸ vèn hµng b¸n.Gi¸ thµnh thùc tÕ cña KLXL hoµn thµnh cña tõng CT.209 .462.254.Chi phÝ thùc tÕ dë dang cuèi kú: 1.717.462.832. kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh.Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú: 4.717.326 VËy gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao n¨m 2009 cña CT ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn nh sau: ZCTVKSNDLB 2.326 = .883 Sau khi x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p bµn giao. HMCT Chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp + ph¸t sinh trong kú cña tõng CT. TiÕp theo. tõ ®ã lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n.Chi phÝ thùc tÕ dë dang ®Çu kú: 0 . HMCT Theo c«ng thøc trªn th× tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña KLXL hoµn thµnh trong n¨m 2009 cña c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn: .818. HMCT Chi phÝ s¶n xuÊt .thùc tÕ KLXLDD cuèi kú cña tõng CT. ®èi chiÕu vµ khíp ®óng sè liÖu trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ sè liÖu trªn c¸c sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i chi phÝ s¶n xuÊt. h¹ng môc c«ng tr×nh. HMCT Chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ KLXLDD = ®Çu kú cña tõng CT. Sau ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra.818. kÕ to¸n b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho tõng c«ng tr×nh.650. h¹ng môc c«ng tr×nh.

.

3.956. 79. Céng CPNVLTT CPNCTT CPSXC Céng DD§K DDCK Z Thùc tÕ 2.646. 209 0 1..73 765 … … 44 1 ……….786.345 .957.675.3 2.0 2.26 5 … 4.717.462.345.650.88 26 3 2..911.BiÓu 21: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm B¶NG TæNG HîP CHI PHÝ S¶N XUÊT Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM ST T Tªn c«ng tr×nh CT ViÖn kiÓm s¸t 1 nh©n d©n QuËn Long Biªn CT Nhµ CT 2 14K ViÖt Hng ………. 010 … 1.346.254.467.863.772.998.648 .321.119. 657.676.7 034 … … 45 842.2 498 97 14 4.818.083.890.908.832. 345.4 1.

BiÓu 22: Sæ nhËt ký chung C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam Sæ NHËT Ký CHUNG (trÝch) N¨m 2009 Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i ….00 0 Sè tiÒn Cã … 113.000.256.100. XuÊt thÐp D10 NVL11-01 06/1 1 phôc vô c«ng tr×nh ViÖn KSNDQLB XuÊt thÐp D12 NVL11-02 06/1 1 phôc vô c«ng tr×nh ViÖn KSNDQLB … Ph¶i tr¶ c«ng NV11-01 29/11 nh©n thuª ngoµi T11VKSNDQLB 01KC11NVL -VKSLB K/c CPNVLTT sang TK 15402 … Thanh to¸n tiÒn SXC11-03 29/11 ®iÖn phôc vô th¾p s¸ng T10 … 334 1540 2 6210 2 … 6278 111 731.100.000 79.425.000 … §· ghi SC ….000 731.000 … 12.000 75.675.000 Nî … 113.000.000 30/11 .425.256.000 … … 79.00 0 … 12. Sè hiÖu TK … 6210 2 152 6210 2 152 … 6220 2 75.675.

000 SXC11-04 7.724 … … 75.Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i … §· ghi … Sè hiÖu … 1540 2 Nî … Sè tiÒn Cã … KC11NCVKSLB Thanh to¸n tiÒn 30/11 ®iÖn phôc vô th¾p s¸ng T10 29/11 Thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ … K/c SXC sang TK 15402 … Céng chuyÓn sang trang sau … … … 75.345.000 … 233.577.000 … 233. KC11SXCSXC 30/11 .675.000 6220 2 6278 111 … 1540 2 627 … … 7.577.345.675.724 … ….

viÖc quyÕt ®Þnh tr¸ch nhiÖm cho tõng bé phËn trë nªn dÔ dµng thuËn lîi h¬n. 3.1. ViÖc tæ chøc c¸c phßng ban ®éc lËp còng lµm cho hiÖu lùc qu¶n lý cña C«ng ty ®îc n©ng cao. tr¸nh l·ng phÝ trong s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c viÖc tæ chøc c¬ cÊu gän nhÑ gióp C«ng ty tiÕt kiÖm ®îc c¸c kho¶n chi phÝ.1. t¹o ®iÒu kiÖn cho bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ho¹t ®éng linh ho¹t hiÖu qu¶ vµ thÝch øng víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §¸nh gi¸ 3. mçi phßng ban chÞu mét tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng lÜnh vùc kh¸c nhau nhng thêng xuyªn hç trî nhau vÒ mÆt nghiÖp vô vµ tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý chung. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu.1.CH¦¥NG 3 PH¦¥NG híng Vµ C¸C GI¶I PH¸P NH»M HOµN THIÖN KÕ TO¸N CHI PHÝ Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM X¢Y L¾P T¹I C¤ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i h¶i nam Qua 3 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam em xin tr×nh bµy mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®a ra mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty. §¸nh gi¸ chung * VÒ tæ chøc qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n Nh×n vµo s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty cã thÓ nhËn thÊy bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc bè trÝ gän nhÑ víi 4 phßng ban chøc n¨ng ®éc lËp. C«ng ty ®· ¸p dông QuyÕt ®Þnh 15/2006/Q§/BTC vµo trong c«ng t¸c kÕ to¸n. hÖ .

Chøng tá sù kh«ng chyªn nghiÖp trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty. tr×nh ®é qu¶n lý ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi víi sù thay ®æi cña chÕ ®é kÕ to¸n nh»m phôc vô lîi Ých kinh tÕ cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ cïng ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu t«t nghiÖp ®¹i häc chÝnh quy chuyªn ngµnh kÕ to¸n nªn lu«n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. §©y còng lµ t×nh tr¹ng chung cña hÖ thèng kÕ to¸n t¹i c¸c c«ng ty ë níc ta. b¸o c¸o ®îc tæ chøc hîp ph¸p. tr¸nh ®Õn møc tèi ®a sù thÊt tho¸t vÒ tµi s¶n. §iÒu nµy lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ thiÕu tÝnh chÝnh x¸c. cuèi th¸ng gi¶m ®¸ng kÓ trong khi vÉn ®¶m b¶o tÝnh ®Çy ®ñ. Nhê cã phÇn mÒm kÕ to¸n nµy khèi lîng c«ng viÖc ghi chÐp hµng ngµy. §éi ngò kÕ to¸n cña C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. Do C«ng ty lµ doanh nghiÖp x©y l¾p nªn ®Þa ®iÓm thi c«ng thêng ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau vµ c¸ch xa nhau do ®ã viÖc ®i l¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n. linh ho¹t. hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cung cÊp th«ng tin kÞp thêi h÷u Ých cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ nh÷ng ngêi cÇn th«ng tin. tèn kÐm tiÒn cña. kh«ng thÓ ®a ra c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh ®óng ®¾n. c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc sù gióp ®ì cña phÇn mÒm Misa. Tuy nhiªn. viÖc . Ngoµi ra. ViÖc tËp hîp lu©n chuyÓn chøng tõ t¬ng ®èi chÆt chÏ. tiÒn vèn cña C«ng ty còng nh cña x· héi.thèng sæ s¸ch. chÝnh x¸c cña sè liÖu kÕ to¸n. phßng kÕ to¸n kh«ng chØ phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh mµ cßn kiªm c¶ kÕ to¸n qu¶n trÞ. Tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty phï hîp víi yªu cÇu cña c¬ chÕ qu¶n lý trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

Ngoµi ra. . tµi chÝnh ®· x¶y ra råi. §iÒu nµy gióp viÖc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ.. c¸c chøng tõ kÕ to¸n cÇn ph¶i lËp ngay khi nghiÖp kinh tÕ ph¸t sinh. chøng tõ vÒ vËt t ®îc lu tr÷ theo TK 152. gióp x¸c ®Þnh ®óng chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. tµi chÝnh ph¸t sinh t¹i c«ng ty ®îc chÝnh x¸c. tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin. ViÖc nµy cã thÓ lµm mÊt tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vµ ®é tin cËy cña c¸c sè liÖu. chøng tõ thanh to¸n t¹m øng ®îc lu tr÷ theo TK 141. c¨n cø vµo mét sè giÊy tê cã liªn quan råi míi lËp ho¸ ®¬n ®á. Nhng trong c«ng ty cã rÊt nhiÒu nghiÖp vô kh«ng ®îc lËp chøng tõ ngay mµ sau khi nghiÖp vô kinh tÕ. cuèi th¸ng kÕ to¸n c«ng tr×nh míi tËp hîp chøng tõ göi vÒ phßng Tµi chÝnhkÕ to¸n cña C«ng ty lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n gÆp nhiÒu khã kh¨n. Th«ng thêng. h¹ch to¸n cô thÓ . chøng tõ. vÝ dô: chøng tõ vÒ c«ng nî ®îc lu tr÷ theo TK 331. H×nh thøc lu tr÷ nµy gióp c«ng ty dÔ kiÓm tra chøng tõ bëi chóng cã liªn quan ®Õn nhau. Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¬ së ®Ó ghi sæ kÕ to¸n.cËp nhËt chøng tõ kÕ to¸n chËm. Chøng tõ t¹i C«ng ty ®îc lu tr÷ theo tµi kho¶n. c¸c TK kho¶n sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n còng ®îc chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý. Tuy nhiªn nÕu x¶y ra t×nh tr¹ng mÊt hoÆc bá xãt chøng tõ sÏ rÊt khã ph¸t * VÒ viÖc sö dông hÖ thèng TK HÖ thèng TK sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n t¹i c«ng ty rÊt ®Çy ®ñ vµ ¸p dông theo ®óng néi dung ph¶n ¸nh cña tõng tµi kho¶n theo quy ®Þnh chÝnh cña Bé Tµi ChÝnh. g©y søc Ðp kÕ to¸n v× c«ng viÖc cuèi th¸ng thêng nhiÒu..

hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cung cÊp th«ng tin kÞp thêi h÷u Ých cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ nh÷ng ngêi cÇn th«ng tin. Nªn viÖc sö dông TK vµ h¹ch to¸n trong c«ng ty vÉn cha hoµn toµn theo chÕ ®é míi. h¹ng môc c«ng tr×nh. TK 243: Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng kho¶n môc ®Çu t nµo mang l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty ®Ó cã ph¬ng ¸n kinh doanh hiÖu qu¶ cho c¸c kú tiÕp theo. b¸o c¸o ®îc tæ chøc hîp ph¸p. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu. Nh vËy doanh nghiÖp cha thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n theo hÕ thèng TK míi theo Q§ sè 15 cña Bé Tµi ChÝnh.tíi tõng ®èi tîng. doanh nghiÖp vÉn gi÷. Tuy vËy. dÔ dµng cho viÖc qu¶n lý vµ tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty ®· më ®îc hÖ thèng sæ kÕ to¸n phï hîp vµ chi tiÕt tíi tõng c«ng tr×nh. trong thêi gian qua mÆc dï c«ng ty ®· thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n míi ban hµnh cña Bé Tµi ChÝnh nhng do c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trong thêi gian dµi nhiÒu sè liÖu kinh tÕ liªn quan ®Õn nhau. hÖ thèng sæ s¸ch. tr¸nh ®Õn møc tèi ®a sù thÊt tho¸t vÒ tµi s¶n. . * VÒ hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n C«ng ty ®· ¸p dông QuyÕt ®Þnh 15/2006/Q§/BTC vµo trong c«ng t¸c kÕ to¸n. gióp viÖc theo dâi chi phÝ. ViÖc tËp hîp lu©n chuyÓn chøng tõ t¬ng ®èi chÆt chÏ. VÝ dô: C«ng ty vÉn h¹ch to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trªn TK 3334 mµ cha sö dông vµ h¹ch to¸n trªn c¸c TK 821: ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i. tiÒn vèn cña C«ng ty còng nh cña x· héi. kÕt qu¶ cña c«ng ty ®îc cô thÓ. TK 347: ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶. h¹ch to¸n vµo TK 009: Ngån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cßn.

Tuy vËy. H¹n chÕ chñ yÕu trong hÖ thèng b¸o c¸o qu¶n trÞ cña C«ng ty.2. C¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ v× thÕ mµ chÊt lîng cña nã kh«ng cao. khã cã thÓ t×m ra ®îc c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ mang tÝnh chÊt ®ét ph¸ cho c«ng ty. Nh vËy mÆc dï cã b¸o c¸o qu¶n tri nhng l¹i kh«ng thÓ dùa vµo ®ã ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. ViÖc nµy g©y l·ng phÝ c¶ vÒ tiÒn b¹c vµ thêi gian cña doanh nghiÖp 3.1. MÆt kh¸c. Do vËy c¸c sè liÖu lÊy ®Ó ph©n tÝch kh«ng thùc ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong C«ng ty. kh«ng thÓ dùa vµo ®ã ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. tµi chÝnh kh«ng ®îc cËp nhËt thêng xuyªn vµo hÖ thèng kÕ to¸n. C¸c b¸o c¸o nµy do Phßng kÕ to¸n lËp. kú kÕ to¸n thùc hiÖn lËp c¸c b¸o c¸o cña C«ng ty lµ n¨m (trõ trêng hîp b¾t buéc) nªn viÖc cung cÊp th«ng tin cho qu¶n trÞ kh«ng kÞp thêi. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p . Do qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng qu¸ chËm vµ kÕ to¸n ghi sæ ghi sæ chËm nªn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ. V× thÕ chÊt lîng cuéc kiÓm to¸n kh«ng cao. * VÒ hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty ViÖc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh gióp kh¼ng ®Þnh tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin tµi chÝnh. Tuy nhiªn viÖc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty tõ tríc ®Õn nay vÉn do mét c«ng ty kiÓm to¸n ®¶m nhËn. c¸c sè liÖu chñ yÕu lÊy tõ hÖ thèng sæ s¸ch cña b¸o c¸o tµi chÝnh.

C«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ * VÒ kÕ to¸n tËp hîp CPNVLTT VÒ viÖc h¹ch to¸n CPNVLTT. n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. VÒ c«ng t¸c tËp hîp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ: Do c¸c ®Þa ®iÓm ë c¸ch xa nhau nªn viÖc tËp hîp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ chËm ch¹p g©y khã kh¨n cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ ph¬ng thøc bµn giao thanh to¸n mµ C«ng ty ®· ¸p dông. h¹ng môc c«ng tr×nh lµ chÝnh x¸c vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña ho¹t ®éng x©y l¾p.+ VÒ ®èi tîng. Ngoµi ra. ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh. C«ng ty thùc hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc vÒ tËp hîp CPNVLTT theo quy ®Þnh cña Bé Tµi . Tuy nhiªn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh trong XDCB lµ mét c«ng viÖc rÊt phøc t¹p v× vËy trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy ë C«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ. khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Nªn C«ng ty x¸c ®Þnh khèi lîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh. thêi gian x©y dùng vµ sö dông kÐo dµi. s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc. Nh÷ng u ®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n lý. h¹ng môc c«ng tr×nh cã kÕt cÊu phøc t¹p. ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®îc C«ng ty lùa chän lµ ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n rÊt phï hîp víi ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nªu trªn cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.

cuèi th¸ng göi vÒ phßng Tµi chÝnh. hîp lÖ cña c¸c chøng tõ råi míi tiÕn hµnh nhËp vµo m¸y tÝnh vµ lªn c¸c sæ. * VÒ chi phÝ nh©n c«ng KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i c¸c ®éi. Sau ®ã kÕ to¸n C«ng ty kiÓm tra tÝnh hîp lý. V× ®éi trëng c«ng tr×nh lµ ngêi theo dâi qu¸ tr×nh chÊm c«ng vµ chia l¬ng cho c«ng nh©n. C¸c chøng tõ ph¸t sinh ë c¸c ®éi ®Òu ®îc kÕ to¸n C«ng tr×nh tËp hîp ®Çy ®ñ.ChÝnh. lóc th× vËt t qu¸ nhiÒu trong kho. ViÖc kh«ng h¹ch to¸n phÕ liÖu thu håi sÏ lµm CPNVLTT t¨ng lªn so víi thùc tÕ. . kh«ng ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trªn giÊy tê sæ s¸ch.kÕ to¸n C«ng ty. c¸c c«ng tr×nh cßn thiÕu chÆt chÏ. do vËy viÖc tÝnh gi¸ thµnh kh«ng chÝnh x¸c. KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµ ghi nhËn CPNVLTT ph¸t sinh trong kú. MÆc dï khi tiÕn hµnh sö dông vËt t cã biªn b¶n sö dông vËt t do c¸n bé kü thuËt vµ phßng vËt t ký nhËn nhng sè vËt liÖu cßn l¹i cha sö dông hÕt còng chiÕm mét lîng kh«ng nhá l¹i kh«ng lµm ®ñ c¸c thñ tôc nhËp kho. lµ ngêi ®îc C«ng ty uû quyÒn ký c¸c Hîp ®ång thuª lao ®éng nªn cã thÓ x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu trung thùc trong c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ chi tr¶ tiÒn thuª nh©n c«ng. §èi víi NVL xuÊt kho hoÆc mua vÒ chuyÓn th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh cuèi kú c¸c kÕ to¸n c«ng tr×nh míi göi ho¸ ®¬n chøng tõ thanh to¸n vÒ phßng kÕ to¸n. ViÖc cung cÊp vËt t cña C«ng ty cha thùc sù hiÖu qu¶. lóc th× thiÕu lµm ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng.

C«ng ty tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ c«ng cô. ViÖc nµy sÏ lµm cho gi¸ thµnh c«ng tr×nh t¨ng trong trêng hîp c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp nghØ phÐp nhiÒu. §«i khi kÕ to¸n h¹ch to¸n nhÇm lÉn chi phÝ s÷a ch÷a xe. phôc vô tèt cho yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh. dông cô.Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. ®©y lµ kho¶n môc chi phÝ ®Æc thï cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p theo h×nh thøc hçn hîp võa thñ c«ng võa b»ng m¸y nªn kÕ to¸n rÊt hay nhÇm lÉn.MÆt kh¸c. ®éi Ýt nªn C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK 6278. m¸y phôc vô cho qu¶n lý sang tµi kho¶n nµy vµ ngîc l¹i. Tuy nhiªn. do ®ã gi¸ thµnh c«ng tr×nh mÊt phÇn nµo ®i tÝnh chÝnh x¸c cña nã. §iÒu nµy tuy t¹o sù thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n do kh«ng ph¶i më thªm TK 6272. C«ng ty cha tiÕn hµnh trÝch l¬ng phÐp cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cña C«ng ty. C«ng ty cha trÝch tríc chi phÝ s÷a ch÷a lín TSC§ cña c¸c m¸y thi c«ng còng nh c¸c TSC§ dïng cho qu¶n lý. * VÒ kÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nãi chung c¸c chøng tõ h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®Òu ®îc theo mÉu cña BTC vµ ®îc kÕ to¸n c«ng trinh tËp hîp ®Çy ®ñ.“Chi phÝ vËt liÖu” ®Ó theo dâi nhng kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ còng . * VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung Do viÖc ph¸t sinh c¸c chi phÝ NVL sö dông cho ho¹t ®éng qu¶n lý chung toµn c«ng trêng vµ c¸c tæ. dông cô phôc vô m¸y thi c«ng theo ph¬ng ph¸p trªn thùc chÊt cha ®îc chÝnh x¸c v× nã phô thuéc vµo viÖc x¸c ®Þnh tuæi thä cña c«ng cô.

C«ng ty tÝnh khÊu hao cña TSC§ dïng cho ho¹t ®éng qu¶n lý nh tÝnh khÊu hao ®èi víi c¸c dÞch vô hµng ho¸ cïng víi viÖc kh«ng më TK 627202: Chi phÝ vËt liÖô phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c nhµ qu¶n trÞ trong viÖc qu¶n lý chi tiÕt tõng lo¹i chi phÝ vµ c¬ cÊu cña tõng lo¹i trong chi phÝ s¶n xuÊt chung. 3. níc. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty CPXD DL TM H¶i Nam. §èi víi c¸c c«ng tr×nh ë xa 1 th¸ng tËp hîp chøng tõ 1-2 lÇn (ChËm nhÊt 1 th¸ng 1 lÇn vµo ®Çu th¸ng. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh nh chi phÝ ®iÖn.2. . ý kiÕn thø nhÊt: Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ lu©n chuyÓn chøng tõ §Ó gi¶m bít khèi lîng c«ng viÖc vµo cuèi th¸ng vµ ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c«ng t¸c qu¶n trÞ. §iÒu nµy kh«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c c¬ së dån tÝch cña kÕ to¸n: ghi nhËn chi phÝ vµo thêi ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. ®iÖn tho¹i… do gi÷a th¸ng sau míi nhËn ®îc giÊt b¸o thanh to¸n cña nhµ cung cÊp vµ cuèi th¸ng ®ã chøng tõ míi vÒ ®Õn phßng kÕ to¸n nªn thêng ®îc ®ån vµ tÝnh cho chi phÝ th¸ng sau. kh«ng qu¸ mång 07 hµng th¸ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi). C«ng ty cã thÓ yªu cÇu c¸c tæ ®éi trùc thuéc c¸c c«ng tr×nh t¹i ®Þa bµn Hµ Néi 5 ngµy tËp hîp chøng tõ 1 lÇn vÒ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty. MÆt kh¸c.kh«ng cho ngêi cÇn th«ng tin biÕt c¬ cÊu chÝnh x¸c cña c¸c lo¹i chi phÝ trong chi phÝ s¶n xuÊt chung.

Thêng xuyªn nghiªn cøu kh¶o s¸t thÞ . tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®éng vèn. Gi¸m ®èc C«ng ty cÇn t¨ng cêng thªm nh©n viªn thêng xuyªn theo dâi chi phÝ vËt t t¹i c«ng tr×nh. ®iÒu ®ã dÔ x¶y ra gian lËn trong qu¸ tr×nh mua b¸n vËt t. §Ó t¨ng cêng tÝnh kiÓm tra. C«ng ty nªn chän ph¬ng ph¸p mua xuÊt th¼ng sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ b¶o qu¶n kho b·i. §ång thêi. gi¸m s¸t c¶ vÒ chØ tiªu sè lîng vµ chÊt lîng. §èi víi c¸c KÕ to¸n ë c¸c chi nh¸nh xa C«ng ty nªn cö c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®Õn híng dÉn. VÝ dô: T¹i c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn C«ng ty giao cho ®éi trëng c«ng tr×nh ®i mua vËt t. C«ng ty nªn cã biÖn ph¸p xö ph¹t râ rµng víi nh÷ng vi ph¹m trong quy ®Þnh lu©n chuyÓn chøng tõ. ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ kÞp thêi sè lîng. ChÝnh v× thÕ t¹o ®iÒu kiÖn n¶y sinh hiÖn tîng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh mua vËt t. thiÕu ®ång bé trong c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. nªn cö c¸n bé cung øng ®Ó liªn hÖ giao dÞch vµ ký hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp tÝn nhiÖm. C«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý th«ng qua chøng tõ ho¸ ®¬n do c¸c ®¬n vÞ giao nép. ý kiÕn thø hai: Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ mét kho¶n môc chi phÝ chiÓm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty nªn tæ chøc c¸c kho¸ häc ng¾n ngµy ®Ó båi dìng tr×nh ®é cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n tr¸nh t×nh tr¹ng yÕu kÐm. chÊt lîng vËt t. Bªn c¹nh ®ã ph¶i thiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi nh÷ng nhµ cung cÊp vËt t uy tÝn.§ång thêi. Do ®ã cÇn ®îc t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra.

111. 112. 131: Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi Cã TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Ngoµi ra. MÆt kh¸c. kÕ to¸n ghi theo bót to¸n: Nî TK 152. kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trªn sæ s¸ch. 111. PhiÕu xuÊt kho trong qu¸ tr×nh giao nhËn vËt t. ®Ó ®¶m b¶o h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ NVLTT C«ng ty nªn h¹ch to¸n chi phÝ phÕ liÖu thu håi theo bót to¸n sau: Nî TK 152. ë C«ng ty sau mçi lÇn c«ng tr×nh bµn giao phÕ liÖu thu håi kh«ng lµm c¸c thñ tôc nhËp kho.trêng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ mua víi gi¸ cao nhng trªn thùc tÕ gi¸ thÞ trêng thÊp h¬n. 112.dë dang - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi ph¸t sinh cuèi kú V× vËy. ChÝnh viÖc kh«ng h¹ch to¸n phÕ liÖu thu håi nµy ®· lµm cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¨ng lªn so víi thùc tÕ tõ ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng tr×nh còng sÏ cao h¬n thùc tÕ. Trong trêng hîp chuyÓn th¼ng vËt t tõ n¬i thu mua ®Õn ch©n c«ng tr×nh mµ kÕ to¸n vÉn më PhiÕu nhËp kho. 131: Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi Cã TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Trêng hîp thu håi phÕ liÖu sau khi ®· tæng hîp c¸c kho¶n môc chi phÝ. Mµ trªn thùc tÕ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng tr×nh ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh Gi¸ trÞ s¶n phÈm = dë dang x©y l¾p ®Çu kú Chi phÝ + thùc tÕ Gi¸ trÞ -_. ®iÒu nµy tuy cã gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý chøng tõ ®îc thuËn tiÖn nhng kÕ to¸n ®ång thêi ph¶i h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu .

C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ngay khi nguyªn vËt liÖu ®îc giao tíi ch©n c«ng tr×nh vµ h¹ch to¸n vµo TK 621 nh s¬ ®å sau: . Thñ tôc nµy phøc t¹p vÒ h×nh thøc vµ mÊt thêi gian. §Ó kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng nµy.nhËp xuÊt trªn TK 152. võa ph¶i tÝnh gi¸ thµnh nhËp xuÊt vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan.

Biªn b¶n giao nhËn vËt t cã mÉu nh sau: . ch©n c«ng tr×nh kiÓm tra l¹i chÊt lîng. Cïng víi viÖc lËp biªn b¶n giao nhËn vËt t th× C«ng ty nªn cö c¸n bé ®Õn kho b·i. kh«ng ®¸p øng nhu cÇu sö dông. 112.S¬ ®å 6: Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 111. ®ång thêi nã cßn t¹o cho c«ng t¸c kÕ to¸n c«ng tr×nh diÔn ra nhanh chãng. sè lîng vËt t giao nhËn nh»m tr¸nh mua thiÕu. viÖc lµm nµy võa ®¶m b¶o ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ vËt t võa gióp cho kÕ to¸n c«ng tr×nh thuËn tiÖn trong c«ng t¸c vµo B¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. C«ng ty nªn lËp Biªn b¶n giao nhËn vËt t gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. 141. 331… TK 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng gian lËn vµ sai sãt trong kh©u mua vËt t.

hä tªn)  Ngµy…th¸ng…n¨m §¹i diÖn bªn nhËn (ký.n¨m…… Thµnh phÇn §¹i diÖn bªn cung øng: ¤ng (Bµ)………….. kh«ng ph¶n ¸nh ®óng néi dung c¸c kho¶n môc chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. §i¹ chØ:……. KÕt qu¶ cña viÖc h¹ch to¸n nµy lµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ ph¸t sinh. vËt t. §Þa chØ:……. §¹i diÖn bªn nhËn vËt t: ¤ng (Bµ)…………... TiÕn hµnh bµn giao sè lîng vËt t nh sau: Thµnh tiÒn STT Tªn... chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cao h¬n thùc tÕ trong khi ®ã chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng l¹i thÊp h¬n thùc tÕ. dÉn ®Õn c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch còng nh c¸c B¸o c¸o chi ...th¸ng .BiÓu 23: Biªn b¶n giao nhËn vËt t BI£N B¶N GIAO NHËN VËT T¦ Ngµy…. hµng ho¸ §VT Sè lîng §¬n gi¸ Ghi chó TiÒn hµng TiÒn thuÕ GTGT Tæng thanh to¸n §¹i diÖn bªn cung øng (Ký... tuy nhiªn tû lÖ tõng kho¶n môc chi phÝ lµ kh«ng chÝnh x¸c. hä tªn) ý kiÕn thø ba: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng ty tÝnh toµn bé chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng t¹i c«ng tr×nh ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Long Biªn vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh hiÖn nay lµ kh«ng theo ®óng chÕ ®é.

phÝ phôc vô theo qu¶n trÞ néi bé cña ®¬n vÞ kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Víi nh÷ng lý do trªn em xin ®a ra c¸ch h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng nh sau: Chi phÝ l¬ng cho nh©n viªn vËn hµnh m¸y thi c«ng sÏ h¹ch to¸n vµo TK 623. Cã thÓ kh¸i qu¸t s¬ ®å hoµn thiÖn nh sau: .

KPC§ C«ng ty nªn lËp thªm B¶ng tæng hîp l¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi...S¬ ®å 7: Quy tr×nh h¹ch to¸n tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n viªn TK 334 TK 622 L¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt TK 6231 L¬ng cña c«ng nh©n VËn hµnh m¸y §Ó cã sù ph©n biÖt gi÷a l¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi vµ l¬ng c«ng nh©n theo danh s¸ch cña C«ng ty nh»m thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh c¸c kho¶n BHXH.. BHYT. N¨m… Tªn c«ng tr×nh... §¬n gi¸ . Thµnh tiÒn …. BiÓu24: B¶ng tæng hîp l¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi B¶NG TæNG HîP L¦¥NG C¤NG NH¢N THU£ NGOµI Th¸ng. Céng Sè ngµy c«ng …... §¬n vÞ thi c«ng… STT Tªn c«ng nh©n ……. Ngêi lËp biÓu Tæ trëng .

(ký. hä tªn) tªn) (ký. hä .

C«ng ty nªn gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c hîp ®ång lao ®éng ®ång thêi cã sù ®èi chiÕu víi b¶ng thanh to¸n l¬ng. . C«ng ty nªn ¸p dông c¸c h×nh thøc thëng ph¹t râ rµng c«ng minh ®Ó kÝch thÝch ngêi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc n©ng cao n¨ng suÊt vµ g©y ®îc lßng tin cña c«ng nh©n víi C«ng ty. HiÖn nay. §iÒu ®ã gióp gi¶m bít viÖc tuyÓn dông c«ng nh©n cho ngêi qu¶n lý. Ngoµi ra. khèi lîng c«ng viÖc thùc tÕ lao ®éng hîp ®ång hoµn thµnh bµn giao. ViÖc trÝch l¬ng phÐp ph¶i ®îc tiÕn hµnh hµng th¸ng vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng theo kÕ ho¹ch. cÇn qu¶n lý ®éi ngò nh©n viªn thuª ngoµi cã tay nghÒ trong danh s¸ch C«ng ty.MÆt kh¸c. C«ng ty cha trÝch l¬ng phÐp cho c«ng nh©n trùc tiÕp mÆc dï sè lîng lao ®éng trùc tiÕp t¹i c¸c c«ng trêng kh«ng lín. §Ó h¹n chÕ nh÷ng gian lËn cã thÓ s¶y ra gi÷a ®éi trëng c«ng tr×nh vµ bªn cho thuª lao ®éng. §iÒu nµy cã ¶nh hëng ®Õn sù biÕn ®éng gi¸ thµnh cña c¸c c«ng tr×nh. ®ång thêi gióp cho c«ng nh©n yªn t©m lµm viÖc.

§Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th«ng tin kinh tÕ gi÷ vai trß quan träng trong viÖc chi phèi c¸c quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n trÞ. ®¶m b¶o chÊt lîng ®Çu ra vµ sù c©n ®èi h¹ch to¸n kinh tÕ. KÝnh mong nhËn ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n vµ c¸c anh chÞ t¹i c¬ së thùc tËp ®Ó kho¸ luËn cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh. V× thÕ khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ sai sãt. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc còng nh kinh nghiÖm nªn nh÷ng nhËn xÐt hay ®Ò xuÊt mµ em ®a ra chØ mang tÝnh c¸ nh©n vµ theo ®¸nh gi¸ chñ quan cña b¶n th©n. vËt t. Nã g¾n víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng. mét doanh nghiÖp chØ cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®îc khi biÕt kÕt hîp vµ sö dông ®óng ®¾n c¸c yÕu tè ®Çu vµo. tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt chung cïng víi viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò thùc sù cÇn thiÕt vµ lµ mét nhiÖm vô chñ yÕu cña doanh nghiÖp. ®æi míi kh«ng ngõng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng vµ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung ®Ó thÝch øng víi yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ míi ®ång thêi ®©y còng lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p míi kªu gäi ®Çu t vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång míi. . V× thÕ sö dông hîp lý. Yªu cÇu ®Æt ra lµ hoµn thiÖn. ViÖc tÝnh ®óng. Chi phÝ s¶n xuÊt lu«n g¾n liÒn víi viÖc sö dông tµi s¶n.KÕT LUËN Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay. lao ®éng trong s¶n xuÊt.

Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n! .

§¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 3. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh.§¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 2.Chñ biªn Th¹c sÜ Lª ThÞ Chuyªn.TS NguyÔn V¨n C«ng. QuyÕt ®Þnh 15/2006/Q§.Chñ biªn PGS. Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n.Cao §¼ng kinh tÕ C«ng nghiÖp Hµ Néi 7. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp ( phÇn1. H¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c Doanh nghiÖp.Häc viÖn Tµi chÝnh P h ß 5.KiÓm To¸n Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. QuyÕt ®Þnh 1864/BTC Th«ng t 244. §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng C«ng ty Cæ phÇn §Çu t X©y dùng Lòng L« 8.Häc viÖn Tµi chÝnh 4. 11.Cao ®¼ng kinh tÕ C«ng nghiÖp Hµ Néi 6. 2 3)Chñ biªn ThÇy gi¸o Vò §×nh Vanh.§¹i häc kinh tÕ Quèc d©n 9. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh. Gi¸o tr×nh Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n.BTC 10. §inh ThÞ Dung – Líp LT TC C§ KT1K7 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp . Gi¸o tr×nh kÕ to¸n Doanh nghiÖp.Trêng §¹i häc C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa KÕ To¸n .

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................... ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................NhËn xÐt cña gi¶ng viªn híng dÉn ....... ... .................................................... .................................................................................................. ......... ........................................................................................................ ............................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ....... ...................... ....................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................... ............................................................ ............................................................................................................................ ..................................... ...............................................................................................................

............n¨m 2011 G i¸o viªn (ký.................. .......... ....................................... ..............................................................................................................................................................................th¸ng.............................................................................................................................................................................................................................................................. ........ ........................................................ .......... ........................... .............................................................................................................................................. .................... ................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................... ............... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. hä tªn) Nh©n xÐt cña ngêi ph¶n biÖn .................. .... .......................................................................................................................... ..................................................... ............. ............Ngµy.....................................................................................................................

..1.1.2.6. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy tr×nh c«ng nghÖ 1. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1.2..4.6. m¸y kÕ to¸n 1.n¨m 2011 Gi¸o viªn (ký. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.5.6. m¸y qu¶n lý 1. hä tªn) MôC LôC Lêi nãi ®Çu Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam 1.5.. thøc ghi sæ kÕ to¸n §Æc ®iÓm tæ chøc h×nh §Æc ®iÓm tæ chøc bé §Æc ®iÓm tæ chøc bé .5.Ngµy. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt 1.th ¸ng.

H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 2..Ch¬ng 2.5. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam 3.1.1.3. kiÓm kª.2.2. §¸nh gi¸ chung 3.2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam KÕT LUËN .6.4. §¸nh gi¸ 3. Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch th¬ng m¹i H¶i Nam 2.1. ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 2. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n pÈm x©y l¾p 3.1.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 2. Tæng hîp chi phÝ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful