INTRODUCERE Chimia mediului studiază sursele, reacţiile, transportul şi efectele chimice în aer, apă şi sol.

De-a lungul existenţei sale pe Pământ, omul a învăţat să cunoască natura, şi datorită progreselor ştiinţei şi tehnicii, el a dobândit posibilitatea de a transforma mediul în mai multe feluri, deşi cele mai pregnante sunt efectele negative. Echilibrul ecologic dintre om şi natură este acum foarte fragil şi devine din ce în ce mai afectat de activităţile umane, iar omul la rândul lui are de suferit din această cauză. Activitaţile umane introduc în mediu, zilnic cantităţi mari de substanţe, dintre care multe sunt poluante pentru aer, apă şi sol. De aceea s-a dezvoltat o mişcare puternică, cel puţin în ţările cu un oarecare grad de dezvoltare, privitoare la restaurarea calităţii mediului, la realizarea proceselor inverse poluării cauzate de industrializare, agricultura intensivă sau urbanism [1]. Omul are sarcina de a proteja şi îmbunătăţi mediul înconjurător pentru generaţiile prezente si viitoare. Acest lucru a devenit pentru umanitate un obiectiv primordial, o sarcină a cărei realizare va trebui coordonată şi armonizată cu realizarea obiectivelor fundamentale deja fixate de pace si dezvoltare economică şi socială în lumea întreagă[2].

Noţiunea de poluare a cunoscut de-a lungul timpului o multitudine de definiţii, sub diferite forme, dar fondul acestei noţiuni rămâne mereu acelaşi. Astfel, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale din mediu şi/sau prezenţa unor componente străine ca urmare a activităţii echilibrelor omului şi are drept consecinţă perturbarea biologice ale ecosistemelor cu consecinţe majore. În

paralel se utilizează şi noţiunea de autopoluare care reprezintă un fenomen natural de degradare a calităţii mediului fără intervenţia omului. Acest tip de poluare, numit şi poluare naturală, poate avea numeroase cauze cum sunt catastrofele naturale (erupţii vulcanice, cutremure, alunecări de teren, inundaţii), păşunatul excesiv, eroziunea solului. Poluantul este orice substanţă (aflată în stare lichidă, solidă sau gazoasă) sau formă de energie (radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii) care prezentă în mediu, în cantitate mai mare decât concentraţia naturală, ca rezultat al unor procese naturale sau datorită activităţilor umane şi care are un efect nociv asupra mediului. Contaminant, nu este considerat poluant, este care produce deviaţii de la compoziţia naturală a mediului. Poluarea, după factorul de mediu afectat, poate fi a aerului, apei sau solurilor; după natura agentului poluant poluarea poate fi fizică, chimică, biologică, bacteriologică, radioactivă; după sursa poluării ea poate fi naturală sau artificială [1]. Sursa este locul de origine al poluantului, iar receptorul (ţinta) poate fi reprezentat de orice entitate afectată de poluanţi (organisme, ecosisteme sau alte componente ale mediului). un compus

2

Sursele de poluare pot fi punctuale, când locul din care provine agentul este bine delimitat şi puţin extins (cazul conductelor de deversare, a orificiilor din rezervoare etc); dacă regiunea de provenienţă a poluantului este extinsă şi slab delimitată, sursele se numesc difuze (cazul infiltrărilor de pesticide de pe terenurile agricole). Sursele pot fi liniare (autostrăzi, rutele aeronautice) sau ariale (complexele industriale sau zootehnice). În sfârşit ele pot fi staţionare sau mobile. Funcţie de domeniul de activitate, tipurile de poluare se clasifică în: poluare agrozootehnică, cu surse în agricultură şi silvicultură; poluare menajeră şi din precipitaţii, modificări hidrologice şi de habitat; poluare industrială, provenită din procesele de extracţie, deversări de ape reziduale. Legile poluării Cercetători din întreaga lume, având domenii de activitate foarte variate, au început să analizeze fenomenul numit poluare pentru a găsi răspunsurile la întrebările tot mai multe ce se ridică în momentele actuale. Legile poluării au fost enunţate de Barry Commoner în lucrarea sa «Cercul care se închide». Prima lege, enunţată sub forma «toate sunt legate de toate » tratează de fapt ciclurile existente în natură, bio-chimice, biologice, ecologice, dar care în esenţă arată interdependenţa formelor de viaţă existente atât între ele, cât şi cu mediul ambiant. Prin această lege se înţelege existenţa unor oscilaţii ecologice datorate unor modificări ale mediului ambiant, care sunt reversibile până la o anumită limită. Depăşirea unei componente duce la perturbarea ciclului biologic, aşa cum se exemplifică în cazul eutrofizării apelor. Reglarea acestor cicluri este complexă, de cele mai multe ori de tip feed-back, dificil de analizat [4].

3

A doua lege « totul trebuie să ducă undeva » este de fapt o alta enunţare a principiului « totul se transformă, nimic nu se pierde », adaptat la poluare în sensul că toate deşeurile activităţii umane nu pier, şi chiar dacă sunt aruncate în oceane, vor reintra în circuitele biologice mai devreme sau mai tarziu. Un exemplu tipic este situaţia insecticidului DDT, greu metabolizabil şi care, dupa zeci de ani de folosire a ajuns să fie detectat atât în gheţarii din Groenlanda, cât şi în apele marine de la Polul Sud. Alt exemplu ar fi poluarea marilor fluvii şi lacuri. A treia lege, « natura se pricepe mai bine », evidenţiază faptul că pentru fiecare substanţă puţin organică biosintetizată există în natură cel o enzimă care să catalizeze descompunerea ei. Un exemplu

elocvent este dat de adaptarea extraordinară a microbilor la antibiotice prin crearea, prin inducere a enzimelor necesare descompunerii acestor medicamente [5]. A patra lege, « nimic nu se capătă pe degeaba », derivă iniţial din economie. În ecologie, ca şi în economie, această lege este menită să ne avertizeze că nu există profit fără un anumit sacrificiu. Într-un fel această lege ecologică le încorporează pe celelalte trei. Deoarece ecosistemul global este un tot închegat, în care nimic nu se poate câştigă sau pierde şi în care nu poate fi îmbunătăţit simultan sub toate aspectele, tot ceea ce se extrage din el prin străduinţa umană trebuie înlocuit. Nu putem evita plata acestui preţ; putem doar sa o amânăm, iar actuala criză ambientală este un avertisment că am întârziat cam prea mult [4].

4

fac imposibil de imaginat lumea fără aceasta substanţă miraculoasă . capacitatea « lichidului vieţii » de a trece dintr-o stare de agregare în alta. Sub această formă apa circulă sau este purtată de curenţii de aer. Apa este lichidul cel mai răspândit pe scoarţa terestră.1 CARACTERISTICI Cu toţii ştim că în lipsa apei viaţa nu ar fi existat pe Pamânt. Numeroase proprietăţi fac ca ea să fie implicată intr-o serie de procese chimice. circuitul apei în natură. lacuri. fluvii. 1. fizice sau biologice care au drept consecinţă faptul că în natură practic nu se găseşte apă pură [3].1 1. Formele în care apa este prezentă în natură. nivelul de dependenţă al societăţii umane faţă de apă.CAP. până ajunge în zone cu temperatură mai 5 . Apa de suprafaţă din râuri. mări şi oceane se evaporă trecând în atmosferă sub formă de vapori şi este cunoscută sub denumirea de apa meteorică. 2 Surse de apa În mod obişnuit apa se găseşte în natură într-un circuit continuu.

U. formând apa subterană. le străbăte până în momentul în care întâlneşte. poluarea apei reprezintă modificarea în mod direct sau indirect a compoziţiei normale a acesteia.scazută.3 Poluarea apei Poluarea apei constă în distrugerea calităţii mediului acvatic prin introducerea de substanţe toxice şi nocive pentru viaţă [1]. În al doilea rând poluarea nu apare ca fenomen decât în momentul în care modificarea produsă în compoziţia apei ajunge la împiedicarea folosirii acesteia în diferite scopuri. 1. constituind un pericol pentru sănătatea populaţiei. După definiţia data de O. formă denumită apa meteorică. când se condensează şi cade la suprafaţa solului sub formă de ploaie. Apele subterane pot ajunge la suprafaţă sub forma de izvoare care împreună cu apa meteorică formează apa de suprafaţă [3]. Definiţia arată în primul rând că poluarea se produce ca urmare a activităţilor umane.N. care enumeră urmatoarele categorii : 6 . Odată cu creşterea solicitărilor şi asigurarea cantitativă insuficientă de apa. Christ. încărcarea apelor cu poluanţi a devenit excesivă. Apariţia acestor elemente în sursele de aprovizionare cu apa ale colectivităţilor umane schimbă calitatea apelor. ca urmare a activităţii omului. într-o astfel de măsură încât împiedică folosirea apei în starea sa naturală. lapoviţă sau ninsoare. Această apă ajunsă pe sol întâlneşte roci permeabile. un strat impermeabil la nivelul căruia se opreşte. Cea mai autorizată clasificare a fost cea a lui W.

Poluarea chimică produce dificultăţi. Instalaţiile clasice obişnuite de tratare a apei în vederea 7 . poate produce intoxicaţii specifice substanţelor ingerate. a utilizării substanţelor radioactive. Poluarea chimică este unul din factorii care conduc la poluarea apei şi este reprezentată de pătrunderea în apă a unor substanţe chimice diverse. datorată multitudinii de substanţe chimice rezultate din procesele tehnologice industriale. recunoscută încă din vechime. cu afectarea fenomenelor biologice proprii apelor.modifică calităţile apelor.  poluarea radioactivă. Efectul cel mai des întâlnit produs de poluare chimică a apei.  poluarea fizică. de la cele organice uşor degradabile până la cele toxice cu persistenţă îndelungată. caracterizată prin creşterea temperaturii şi dezechilibre biologice. constă în influenţa diverselor substanţe poluante asupra proceselor biologice care se petrec în apele naturale. uneori foarte mari în tratarea apei. Un prim efect al poluării chimice este reprezentat de potenţialul toxic al acestor substanţe. poluarea bacteriană.  poluarea chimică. odată cu dezvoltarea populaţiei şi a civilizaţiei. virotică şi parazitară. datorată industriei atomice. Este cunoscut sub denumirea de efect biologic. cu efecte specifice cunoscute. care a crescut de-a lungul râurilor şi ţărmurilor în legatură cu amploarea centrelor populate. ca urmare a recepţionării apelor de răcire din industrie sau prin prezenţa poluanţilor cu densitate mai mică decât apa care plutesc astfel la suprafaţă având o influenţă negativă asupra proceselor naturale de autopurificare. declanşează sau întreţine boli hidrice sub formă de epizotii sau epidemii.

Alchimiştii arabi cunoşteau boraxul sub denumirea de « tinkal ». Moissan obţine un produs mai pur [8]. descompunând anhidrida borică cu K metalic. iar obţinerea borului cu o avansată puritate a fost realizat în ultimele decenii prin descompunerea clorurii de bor în arc voltaic prin cracarea unor borani. industria lemnului. 2 ISTORICUL BORULUI Dacă boraxul a fost cunoscut încă de către babilobieni şi egipteni. se dovedesc a fi neputincioase în eliminarea poluării chimice. chimică. considerăm că cei mai însemnati sunt cei proveniţi din următoarele industrii: industria petrolului. una asemănătoare diamantului şi alta având proprietăţile grafitului. Davy. Wahler şi Cleire au descris şi preparat două varietăţi de bor. poluarea cu detergenţi [3]. Borul impur a fost preparat pentru prima dată în 1808. mai ales ca apă de băut. După încă 16 ani (1892). metalurgică. cunoştiinţele despre borul elementar a apărut după cca 4 milenii [7]. CAP. industria minieră. iar cel grafitoid o borocarbură de aluminiu (B48C2Al3). Denumirea îi vine de la cuvântul arab « buraq »(borax). de către Gay– Lussac şi Thenard în Franţa.utilizării sale. Grupând efluenţii poluanţi pe profiluri industriale. După 50 ani. 8 . În anul 1876 s-a demonstrat ca borul adamantin este de fapt o borură de aluminiu ( B17Al). industria pielăriei şi a produselor animale. Abia în 1929 Andrieux a pus la punct prepararea electrolitică a borului dintr-un amestec de anhidridă borică Mg şi MgF2. industria alimentară. prin reducerea cu Mg a anhidridei borice. A fost preparat în acelaşi timp şi în Anglia de H.

căutătorii de tinkal nu precupeţeau luni de drumeţie. organizând mai multe expediţii spre zăcămintele de tinkal din Tibet. din Babilon până pe platourile tibetane. Mai târziu.Pentru înfrumuseţarea palatelor şi templelor cu podoabele unui aur strălucitor obţinut prin topirea acestuia cu boraxul. al XIX lea – cu ocazia instalării unor faruri pe coasta otomană. Bijutierii veneţieni plăteau cu aur acest minereu. Bijutierii veneţieni cheltuiau sume fabuloase cu organizarea caravanelor care trebuiau să parcurgă mii de km prin pustiurile Asiei. Egiptenii căutau şi ei tinkalul pentru a-l întrebuinţa la mumifiere. din California. în 1860 la descoperirea marilor zăcăminte de bor din S. La întoarcerea din Asia. 9 .U. Acestea au fost indicaţiile care au dus. ţâşnesc din pământ flăcări mici verzui care semnalează prezenţa borului. fără să ştie că în imediata lor apropiere se găseşte o importantă sursă de bor – apele fierbinţi din Toscana numite « soffioni » cu un ridicat conţinut de bor. interes care rezultă din dinamica producţiei mondiale a acestei substanţe minerale utile [7]. Marco Polo aduce în Italia câţiva bulgări de borax. La poalele munţilor Siera Nevada. care timp de şase secole au rămas principala sursă de aprovizionare cu bor [7]. la sud de Marea Marmara. în Valea Morţii. iar meşterii chinezi îl utilizau la zmălţuirea obiectelor de ceramică.A. Interesul pentru bor a crescut odată cu dezvoltarea industriei şi agriculturii moderne. Urmele acestui zăcământ s-au pierdut după căderea Imperiului Roman acesta fiind redescoperit abia în sec. romanii au descoperit un zăcamânt de tinkal la Panderma.

S-a separat în special în cristalizările ultime ale magmei Pământului în turmaline (alumino-silicaţi complecşi care conţin aproximativ 10%B) Sub forma de acid boric. a fost căptat de oceane. se găseşte în apa izvoarelor calde şi în regiunile vulcanice (ca Sassolin.  boronatrocalcita Na2B4O7 .U. Atunci când concentrarea a avut loc în regiuni aride.4 x103 % procente de atomi) şi numai sub formă de combinaţii cu oxigenul.  colemanitul Ca2B6O11 . din Italia precum şi în Caucaz şi Uralul de Sud [9]. Ca2B6O11 . 8H2O .  kernitul Na2B4O7 . Dintre numeroşii boraţi. degajat în atmosferă odată cu emanaţiile vulcanice. 4H2O ( sau Na2B4O5(OH)4 .Acidul boric se formează în scoarţa Pământului prin descompunerea silicaţilor care conţin bor. Cea mai mare parte din acidul boric.fac parte:  boraxul Na2B4O7 . 8 H2O). H3BO3. ca minerale. au rezultat zăcăminte bogate de boraţi.5H2O . ca acelea găsite în S.16H2O. 2 H2O).CAP.10H2O ( sau Na2B4O5(OH)4 .  borocalcitul CaB4O7 .4H2O . care se găsesc.  ulexitul NaCaB5O9 . la Sasso in Tascona).A (California). iar puţin s-a concentrat în bazine închise pe continente[6]. 10 .3 RASPÂNDIRE sI STARE NATURALa Borul este putin răspândit în scoarţa Pământului ( 1. cu apa caldă [11].

cuiburi de ascharit. Peru .4 SURSE DE BOR ÎN ROMÂNIA 4.Sarea acidului tetraboric se găseşte în natură (S. Chile. de unde borul si celelalte elemente utile au participat in geochimia proceselor hipogene sunt rocile magmatice din fundamentul regiunii [7]. ludwigitului si a ascharitului.U. Datorită conditiilor geologo-structurale si a compoziţiei soluţiilor hidrotermale si a rocilor. se prezintă sub formă de lentile.A. alături de skarne magneziene. Argentina. in regiunea Băiţa Bihor s-au format mai multe tipuri de minereu de bor:  Lentile de bor de tip vărgat. 11 . Se localizează de regulă la intersecţia unor sisteme de falii in cadrul dolomitelor [7]. tipul punctat. Principala sursă. Borul se găseşte în natură sub formă de acid boric şi boraţi (orto.impregnată sau străbătută de ludwigit. Turcia) şi se obţine prin topirea acidului boric cu carbonat de sodiu.1 Mineralizaţia de bor de la Băiţa Bihor În regiunea Băiţa Bihor se cunosc câteva zone unde au fost puse în evidenţă mai multe corpuri de skarne magneziene sau calcomagneziene şi de boraţi magnezieni de origine metasomatic hidrotermală.  Minereu de bor. meta şi tetraboraţi) [9]. CAP. Dolomitele au favorizat formarea boraţilor magnezieni de tipul koiotului. Minereul vărgat este constituit dintr-o masa de carbonat. incluziuni de magnetit si hematit.

CaO. Mineralizaţia este alcătuită din ludwigit şi ascharit. Tipul alb de regulă dispus‚ în imediata apropiere a corpurilor mari de skarne magneziene. Întorsureanu. Chimismul mineralizaţiei de bor de la Băişoara (după I.Întorsureanu. duritate mare aspect translucid. cu slabe impregnaţii de magnetit.3 Ape minerale si geotermale cu conţinut de bor Denumirea de apă minerală se atribuia tuturor apelor subterane sau superficiale care puteau fi utilizate în scopuri terapeutice. în asociaţie genetică cu oxizi şi sulfuri de fier ( I. H2O). FeO. 4.  Minereul de acest tip are o culoare albă. Maria Popescu 1972) . Din punct de vedere chimic. Mineralizaţia de bor a fost identificată în mai multe lucrări subterane.Fe2O3.2 Mineralizaţia de bor din zăcământul de la Băişoara (Munţii Apuseni) Cercetările efectuate asupra zăcământului de la Băişora au condus la identificarea unor acumulări de minerale de bor. acest tip de minereu se caracterizează prin cel mai ridicat conţinut în B2O3 si cel mai scăzut in Fe [7]. 4. Concluzia autorilor este aceea că mineralizaţia de bor de la Băişoara este în strânsă legătură cu formarea întregului zăcământ [7]. S . Maria Popescu) constă în: oxizi (SiO2 B2O3. În categoria de 12 prezintă o culoare . MgO. Această mineralizaţie negricioasă – verzuie. MnO.

c(mg/L)HBO2=885 [15]. câteva din sursele de aici prezentând conţinuturi mai mari de 50 mg/L HBO2 [15]. localitatea Baia Borşa izvorul Bardina. Mineralizaţia totală (mg/L) este 12553 În aureola mofetică a eruptivului Călimani–Harghita cel mai mare conţinut de bor în apele geotermale s-a dovedit a fi în zona Malnaş. Prezenţa borului este menţionată în literatura de specialitate doar în apele minerale de la Olăneşti. Sursa de la Borş are cel mai mare conţinut de bor şi acest lucru se datorează probabil capacităţii sporite de 13 . ambele din Depresiunea Maramureşului. de asemenea izvorul Gulaci de la Vişeul de Mijloc şi izvorul Borcutului din şes de la Slătioara. Cele mai importante surse de acid metaboric sunt Munţii Maramureşului. concentraţia de HBO2(mg/L)=476. deocamdată date asupra conţinutului de bor există pentru sursele din judeţul Bihor şi Satu Mare. Borul sub forma de acid metaboric (HBO2) este răspândit in apele aureolelor mofetice ale vulanismului neogen din România. Aureola mofetică a eruptivului vulcanic Oaş-Gutâi-Ţibleş-Toroiaga se manifestă în apele subterane acumulate in depozitele neogene din Depresiunile Maramureşului. unele fiind interesante sub raport al conţinutului in HBO2. Panonică şi Transilvaniei. izvorul Maria. Deşi există multe date privind chimistul apelor geotermale din Câmpia de Vest. prezintă conţinuturi considerabile de bor [7]. dar care sunt utilizate ca sursă de energie. Munţii Rodnei. precum şi în formaţiunile cristaline din munţii Maramureşului si a masivului Rodnei. În zona cristalino–mezozoică a Carpaţilor Orientali există numeroase manifestări de origine mofetică. Ex: Zona Maramureşului.ape minerale intră şi apele geotermale având uneori un grad redus de mineralizare.

sub forma solubilă (HBO2) borul este vehiculat la suprafaţă prin izvoare sau sondele de ape geotermale. iar în continuare. 14 .dizolvare exercitată de apa geotermală de aici. Circulaţia apelor prin stratele pononiene (alcătuite din roci sedimentare) dizolvă în mod continuu minerale de/sau cu bor din constituţia rocilor argiloase. care iese la suprafaţă cu o presiune mare şi temperatură de peste 100oC. Prezenţa borului numai în unele surse de ape geotermale este în strânsă legătură cu constituţia petrografică si compoziţia mineralogică a bazinelor colectoare.

3 în scara Mohs. în nici un solvent [11]. Căldura atomică se abate mult de la valoarea prevăzută de regula Dulong–Petit. ceea ce indică legături de tip covalent între atomii de bor. cu o duritate ceva mai mică decât a diamantului. Densitatea este 2. care se obţin prin dizolvarea aluminiului în acid clorhidric. conductibilitatea creste repede cu temperatura [10]. Conductibilitatea electrică. Borul nu este solubil. 5 PROPRIETatI FIZICE Borul formează cristale cenuşii. în reţeaua cristalină. Borul preparat prin reducerea anhidridei borice cu magneziu mai conţine încă 5-6% impurităţi. fără combinare chimică. comparabilă cu a diamantului. creşte la încălzire şi este deci o conductibilitate de semiconductor. La rece borul nu conduce curentul electric.33g/cm3 (la 20o) şi duritatea 9.Borul obţinut prin reducerea anhidridei borice (B2O3) cu metale se prezintă ca o pulbere de culoare brună. Borul cristalizat se prezintă sub doua forme: 15 . cu aspect şi luciu metalic. din această cauză se mai reduce încă odată cu Mg si apoi cu H2. brun –neagră până la brun. opace.CAP. foarte mică. obţinându-se borul amorf ca o pulbere neagră. Borul amorf presat şi încălzit cu pulbere de Al la1500oC formează bor cristalizat în cristale frumoase şi bine formate.

colorate în negru în foită groasă şi roşu închis în strat subţire. transparente. foiţe strălucitoare cu aspect metalic. 16 . ceilalţi sunt greu solubili. Valorile date in tabelul 1 pentru punctele de topire punct de fierbere (p. deoarece acest element este atât de reactiv în apropierea punctului său de topire.534.  Cistale incolore prismatice. Boraţii metalelor alcaline sunt uşor solubili în apă.f.615g/cm3. Borul se topeşte la 2075oC şi fierbe la 2550 OC [10]. 5. borul cristalizat este mai dur decât corindonul. Proprietati termice Constantele termodinamice ale borului au fost greu determinate. au mare putere de refrigerenţă a luminii. Sarea acidului tetraboric se prezintă sub formă de cristale albe sau de pulbere cristalină. având densitatea 2. cu densitate 2. încât măsurătorile asupra formelor lichide sau gazoase sunt aproape întodeauna supuse la mari variaţii. apropiată de a diamantului.) şi temperaturi de tranziţie corespunzătoare au fost estimate sau au fost obţinute prin calcul [7].1. sau prisme octogonale. netransparente.

Unii cercetători americani.39kcal/mol Tb=3931oK ΔHof=132.8± 4 kcal/mol Δv=121.15o= 2. grd o PROPRIETĂŢI Punct de topire Cădura de topire Punct de fierbere Căldură de sublimare Căldură de vaporizare Presiune de vapori Conductivitate termică Entropie -cristalizat (β -romboelectric) -lichid . afirmă că nu numai condiţiile superficiale ale filamentelor afectează rezistentă la rupere.649 1.mol) 3.858 cal(grad.564 Cp .650 cal(grad.Tabelul nr. 17 .15o = 2.mol) Cp .403±0.4-2. ci şi miezul de (wolfram) W sau de borură are o influenţă semnificativă.3±4 kcal/mol log Patm(solid)=2.15 k=1.1 Proprietăţi termice VALORI Tm=2450 ± 20 K ΔHom=5.mol) 5.1 cal(grad.mol) 36. Cele mai multe determinări au fost efectuate asupra vaporilor de bor depuşi pe un substrat de wolfram. care din cauza interesului manifestat pentru acest element ca material folosit in tehnica spaţială. 298. 298.gaz -amorf Capacitatea calorică Cristalizat β -roboedric amorf Căldură de tranziţie So298.2 Proprietati mecanice Sunt evidenţiate diferite proprietăţi mecanice cu referire la borul elementar.au fost supuse la măsurători repetate.9x10-5atm kmax =3W/cm .533 cal ( grad.

Filamentul de bor. duritatea carburii de B este 2750. După scara Vichers valoarea durităţii carburii de bor este 7000.la compresiune .max de coeziune  densitatea: amorf (β – romboedric 99. iar a diamantului –3755 [7]. nitrura de bor (borazon)–14. a carburii de siliciu –4200. diamantul –15. Dupa scara Knoop. Dintre proprietăţile mecanice remarcăm:  rezistenţa .romboedric). lichid.la rupere(filament) la încovoiere .a carburii de siliciu 2480. După scara Mohs. din care s-a indepărtat miezul suport prezintă o rezistenţă la rupere care variază cu temperatură descreşte treptat până la 500o C peste care rezistenta la rupere scade mult.5%.  duritate  compresibilitate  tensiune superficială  vâscozitate →volumică →liniară 18 . carbura de bor are duritate 12 in comparaţie cu carbura de titan-10.α .

cm 7.cm 103Ω .cm 106Ω. variaţiile în diferite condiţii de presiune. energiile de activare.3 Proprietati electrice O serie de cercetători.1013Ω.52eV ΔEg =1. au determinat rezistivităţile.5.26-1.32-1. folosind tehnici diferite. cm ΔEg =1.tetraedric β-romboedric policristalin policristalin policristalin Energia de activare Termic Optic Tensiunea termoelectică Proprietăţi electrice VALORI 106Ω.4.1012 . Materialul de cercetare: borul romboedric atât sub forma de monocristal cât şi de scade de la 630β -romboedric 330μv/oC β -romb cu suprafaţă descreşte de la afânată 600-370 Mai amintim dintre proprietăţile electrice :  constantă dielectrică  mobilitate  concentraţia purtătorilor  raportul dintre mobilitatea golurilor şi mobilitatea electronilor (e-) 19 . temperatură şi nivel de iradiere.cm 10Ω.60eV 180-620oC 300-700oC TEMPERATURĂ( OC) 25 -180 20 175 400 sunt prezentate în tabelul nr. 2. 2 PROPRIETĂŢI Rezistivitate ρ α. Tabelul nr. Rezultatele policristalin.

003. conducţia rămâne de tip p.Si.Ti. La primele investigări nu s-a ţinut cont de anumite condiţii ca temperatură. Si. constantă determinată prin metode optice fie prin determinări ale rezistivităţii ca o funcţie de temperatură.4 Proprietati optice Dintre proprietăţile optice amintim:  transmisia (transparenţa)  indice de refracţie  indice de reflexie  coeficient de absorbţie 20 . difuzate ridică conductivitatea sub domeniul  adaosul de C sau Si produce în bor rezonanţe electronice paramagnetice cu o valoare g de 2.Una dintre constantele măsurate a fost energia de activare.  chiar cu 3% carbon care duce la o creştere a conductivităţi.C. a impurităţilor de W. Una dintre relatiile de notă specială este aceea a rezistivităţii electrice ca o funcţie combinată de temperatură si concentraţie de impurităţi. presiune sau nivel de iradiere. Observaţia că borul rămâne conductor de tip p a fost verificată prin introducerea in borul β romboedric.  Fe şi Mn difuzează în bor mai rapid decât Au.Mo. C.Zr. 5. S-a ajuns la concluzia că:  impurităţile intrinsec. W sau Mg.V. Borul foarte impur poate prezenta o conductivitate de tip “n” de exemplu în cazul peliculelor evaporate de bor amorf pe un substrat de silice [7]. cu suprafaţă afânată.

apropiat pentru borul β –romboedric şi amorf. luciu metalic şi duritate 9. Culoarea formelor opace de bor se extinde de la galben deschis la brun închis. negru mat pentru borul amorf şi negru cenuşiu cu luciu metalic pentru borul β –romboedric [7].3 (Mohs) [9]. dintre care trei au structură bine cunoscută. în timp ce formele α –romboedric şi tetragonal transmit lumina vizibilă de la galben la roşu. iar ultima incomplet determinată. 21 .Transmisia luminii printr-un corp de bor este limitată la regiunea “ferestrei”de infraroşu (IR). Borul cristalin există în patru modificaţii alotrope. Modificaţia α–romboedrică are culoare neagră dar se găseşte şi sub forma de cristale roşii.

Activitatea chimică a borului creşte foarte mult prin incălzirea la temperaturi înalte. prin topire cu NaOH se obţine borat de sodiu. formând B2O3. Nu reacţionează cu apa. fiind foarte inert chimic şi asemănându-se din acest punct de vedere cu siliciul [10]. În aer sau chiar oxigen este destul de stabil la temperatura ordinară. şi arde cu o flacără verde. pe la 750oC. 22 . Reacţia fiind puternic exotermă (DH298= . cu bromul şi sulful pe la 700oC. iar la 1200oC descompunde şi CO. nu se oxidează şi nici nu se combină cu alte elemente.  cu fosforul şi arsenul. Borul se dizolvă în alcalii concentrate cu degajare de hidrogen.6kcal /atom g) [11]. formând halogenurile sau carbura corespunzătoare. pe la 700oC se aprinde combinându–se cu oxigenul.6 PROPRIETatI CHIMICE Din punct de vedere chimic.174. formând combinaţiile respective [10]. La încălzire borul descompune CO2. La cald se combină uşor cu halogenii şi cu carbonul. formând triflorura de bor (BF)3  cu clorul reacţionează pe la 400oC. iar acidul azotic concentrat şi acidul sulfuric îl oxidează la acid boric. borul are o reactivitate destul de scăzută. încălzit.La temperatura ordinară reacţionează numai cu florul. Cu hidrogenul nu formează direct.CAP. ci numai pe cale indirectă combinaţii care se numesc borani.

după reacţia: O +5 +3 B + 3HNO3 = H3BO3 +3NO2 23 . de exemplu fosforul. La cald borul mai are proprietatea elemente. BF3 cu un exces de acid fluorhidric reacţionează dând H(BF4). carbonul şi siliciul din P2O5.Peste 900oC se combină cu azotul. celelalte halogenuri nu dau o reacţie analogă. Acidul azotic oxidează borul până la acid boric. de a se combina cu multe Acizii florhidric si clorhidric concentraţi nu-l atacă nici la fierbere. Este atacat energic prin topire cu peroxid de sodiu sau amestec de carbonat de sodiu şi azotat de potasiu. CO2 sau SiO2. dând nitrura de bor (BN). Borul scoate unele metaloide şi metale din oxizii lor.

Pe baza acestuia. din stratul de valenţă al borului. iar sarea fundamentala este 2 p. Borul are o chimie covalentă[9]. halogenuri.7 COMPUsiI BORULUI Atomul de bor are cinci electroni. au fost observate la o temperatură foarte mare.Multitudinea de compuşi ai borului realizaţi se încadrează în câteva grupe importante: hidruri. Borul se aseamănă pe diagonală cu siliciul. carbura de bor şi boruri [7].CAP. combinaţiile borului cu azot. aceasta are o valenţă bazată pe o stare excitată 4 p şi prin urmare are starea de oxidare III.BH3. valenţa ar conduce la o chimie a borului monovalent. În toţi compuşii de bor izolaţi. silanii [10]. conţinând legături tricentrice. Borul formează cu hidrogenul combinaţii pe cale indirectă. ca de exemplu. arsen. diboranul (B2H6). există numai în echilibrul cu dimerul său. HIDRURI Cea mai simplă hidrură de bor. Toţi cei trei electroni. Specii ale borului monovalent. oxo-compuşi ( oxizi şi acizi). fosfor. aceste combinaţii se numesc borani şi sunt asemănătoare cu combinaţiile siliciului cu hidrogenul. 24 . sunt folosiţi la formarea de legături covalente. din care fac parte hidrurile şi borohidrurile. Caracteristic pentru grupa borului este formarea de compuşi cu deficienţă în electroni. BF. Borul formează mulţi compuşi de acest tip.

Hidruri superioare: B4H10; B5H9 şi B5H11 (pentaborani), B6H10, B10H14 şi B6H12( hidrohexa boran ca probabilă). Au mai fost identificate la sfârşitul anului 1967 alte nouă hidruri:B9H15(nonaboranul), B10H16(decaboranul), n-B18H22, i-B18H22, B20H16, B8H12, B8H18, i- B9 H15 şi B10H9. A mai fost izolat izomerul B6H10,B8H14. Existenţa heptaboranilor (B7H13 şi B7H15) ca şi a hidrurilor B11H17, B15H21, B20H26, dedusă numai din date spectrometrice de masă, este foarte îndoielnică. Hidrurile superioare au fost obţinute prin piroliza diboranului Formulă : Bn Hn+4 (pentru borani) Bn Hn+6(pentru hidroborani) Diboranul şi B4H10 sunt gaze incolore, decaboranul (solid, ceilalţi lichizi).Borani se obţin prin tratarea borurilor metalice diluaţi, după reacţiile: Mg3B2 +6HCl →3Mg Cl2+B2H6 2Mg3B2+12 HCl →6MgCl2+B4H10+H2 sau prin reducerea unei BX3 cu hidrura de litiu şi aluminiu: 3Li Al H4 +4B Cl3 →3Li Cl +3Al Cl3+2B2H6 B2H6 şi B4H10 au miros respingător şi sunt foarte toxici, provocând dureri de cap şi vărsături. B4H10 este uşor solubil în benzen iar cu apa hidrolizează, formând acid boric şi hidrogen. B5H9 este un lichid incolor, stabil.Cu apa hidrolizează. B5H11 este un lichid incolor, dar instabil şi la temperatura camerei trece în B2H6 şi B4H10 [10]. cu acizi

25

Compuşii care provin sau strâns înrudiţi cu hidrurile borului, cei mai importanţi sunt: (borohidruri) (BH4)- (B3H8)- (B10H10)2- (B12H12)2-(B20H18)2legaţi de un atom metalic sau de un radical bazic(R4N+, NH4 +)[7]. CARBORANI În reacţia dintre borani şi acetilenă se obţin compuşi numiţi carborani, care, alături de bor şi hidrogen conţin în moleculă atomi de carbon.Carboranii sunt compuşi stabili [11]. COMPUSI CU LEGATURA B-N Din reacţia dintre diboran şi amoniac,Stock şi colaboratorii săi au obţinut în 1923 un amestec de produse lichide şi solide, din care ulterior (1926) a fost izolat un compus pentru care s-a propus formula: B2H6 . 2NH3. A mai fost izolat un lichid incolor B3N3H6 (denumit benzen anorganic datorită propritetăţilor fizice asemănătoare C6H6 sau borazol) [8]. Alt compus cu azot este: BN (nitrura de bor). Se prezintă sub forma a două modificaţii:
 cubică, asemănătore cu diamantul (borazon) obţinută prin

încălzirea BN la temperatura de 1650oC si p =70.000 atm. Prezintă o duritate apropiată de cea a diamantului.  hexagonală a borazonului are o structură asemănătoare cu cea a grafitului; este unsuroasă la pipăit şi se prezintă ca o masă albă pufuoasă [7].

COMPUSI CU FOSFOR (P) SI ARSEN (AS)
26

Cei mai importanţi sunt: fosfino şi arsino boranii, polimeri, de tipul: [(CH3)2 PBH2]n şi [(CH3)2 AsBH2]n unde n=3,4 [7]. Fosfinoboranii sunt substanţe cristaline incolore, stabile chimic şi termo-dinamic [9]. COMPUSI CU OXIGEN Datorită afinităţii borului pentru oxigen, borul se găseşte în natură sub formă de compuşi oxigenaţi-boraţii hidraţi ai metalelor alcaline şi alcalino–pământoase. Prin calcinare sau hidroliză, mulţi compuşi ai borului trec în oxid, acid boric sau boraţi: OXIZI: Se cunosc doi compuşi: B2O3 (anhidridă borică) de alfel cel mai important şi (BO)n. Oxidul de bor (B2O3) se obţine prin eliminarea de apă din acidul boric, la încălzire prelungită până la roşu. Topitura se solidifică la răcire, sub forma unei sticle incolore când este pură, dar colorată de obicei prin urme de oxizi metalici dizolvaţi. Aceasta este forma obişnuită sub care este cunoscut B2O3. Oxidul de bor este foarte rezistent la încălzire. Cărbunele nu îl reduce, nici la temperatură ridicat [11]. Existenţa celuilalt oxid (BO) n a fost dovedită atât spectroscopic cât şi pe cale chimică. (BO)n se prepară prin încălzirea acidului diboronic B2(OH)4 la 100oC şi p =0,5 mm când se obţine modificaţie albă iar la t= 600oC trece la formă brună.Structura substanţei solide nu se cunoaşte [9].

ACIZII BORULUI
27

Singurii acizii stabili ai borului sunt: B(OH)3 – acid boric sau ortoboric şi HBO2 - acid metaboric. Exisă săruri de o complexitate mai mare:Na2 B4 O7, K B5O8, Ca2B6O11 [9]. H3BO3 (acidul boric)= care se găseşte liber în unele izvoare termale, unde provine prin descompunerea borosilicaţilor sub acţiunea vaporilor de apă; se găseşte în cantităţi mai mici în apa de mare, în unele ape minerale, în unele fructe, precum şi sub formă de săruri de calciu sau magneziu: boronatrocalcit (CaB4O7 +NaBO2.18H2O) şi pandermit (Ca2B6O11 .4H2O)[10]. Acidul boric se prepară prin adăugare de HCl la o soluţie saturată, până când soluţia devine puternic acidă. Na2B4O7+2HCl → H2B4O7 +2NaCl H2B4O7 + 5H2O → 4B(OH)3 Cristale triclinice albe-sidefii sunt unsuroase la pipăit. B(OH)3 este solubil în apă mai puţin la rece, mai mult la cald.Este un acid foarte slab şi exclusiv monobazic care se comportă în soluţie mai degrabă ca un acid Lewis, decât ca un donor de protoni. B(OH)3 + 2H2O → [B(OH)4]- + [H3O]+ Ca şi siliciul, borul are tendinţa de a forma heteropoliacizi:acidul borowolframic H5[B(W3O10)4] (x+2) H2O [11]. POLIBORATI Dintre formele brute ale boraţilor: K3B3O6, CaB2O4, Na2B4O7.10H2O nu se pot deduce structurile anionilor respectivi [7]. PEROXOBORATI Reacţia care implică formarea complecşilor peroxidici este: B(OH)4– +nH2O2 B (OH)4-n(OOH)4- +nH2O Peroxoboraţii sunt utilizaţi ca înălbitori: Na2B2O8H4,
28

în apa de cristalizare. În această masă la cald. Dintre săruri cea mai importantă este boraxul (Na2B4O7 . CoO + Na2B4O7 → 2Na BO2 + Co (BO2)2 BORATII ORTOBORATI conţin ioni BO3-. cu un singur atom de bor. Alţii conţin grupe HO la atomii de bor cu număr de coordinaţie 4. NaBO3. 10H2O) care se găseşte şi în stare naturală.dar sunt în realitate polimeri.Na2B2O6 . colorată caracteristic după natura metalului.H2O. se dizolvă oxizii metalici şi se formează astfel perla de borax. Prin încălzire la 400oC boraxul se topeşte.2H2O.Se prepară prin neutralizarea acidului boric cu NaOH. BO33. pe care o pierde complet.este iozomorf cu CO32PIROBORATI Unii conţin ioni piroborat (B2O54-) cu număr de coordinaţie 3 la bor. 2NaOH + 4H3BO3 → Na2B4O7 + 7H2O Din soluţie cristalizează cristale mari incolore. trecând la 880oC într-o masă sticloasă [10]. Ex: Na3BO3O8 şi K3B3O8(triboraţi) [Ca(BO2)2]n – este un polimer 29 . METALOBORATI Au formula MI BO2. În prezenţa apei generează apă oxigenată care albeşte ţesăturile [9]. care în aer uscat devin eflorescente. Asemenea ioni au fost identificaţi prin analiză cristalalografică cu raze X. în InBO3 şi Sc BO3 cu structura calcitei şi La BO3 cu structura aragonitei.

BCl3 = lichid incolor. BF3 = gaz. Br. I). BF3 < BCl3 < BBr3 < BrI3 Deficitul de electroni pe bor este mai bine compensat de Fdecât de Cl-. ce fumegă tare la aer umed si se hidrolizează cu apa dând B(OH)3 si HCl. I. BF3 + 3H2O BF3 + HF B (OH)3 + 3HF H [BF4] (acidul fluoroboric) BF3 formează aducţi stabili (ex: eteratul de fluorură de bor. BF3O(C2H5)2 – lichid). Br-. Tăria creşte de la iodură la fluorură. În stare pură. BBr3 = lichid incolor BI3 = cristale incolore sunt substante reactive.deoarece F este mai putin voluminos si se apropie mai mult de B [8]. 30 . incolor. MX3 (M = B) sunt acid Lewis puternici. Cl. datorită utilizării lor sunt BF3 si BI3.ESTERII ACIDULUI BORIC Acidul boric se combină cu alcoolii în prezenţa catalitică a acidului sulfuric[11]. Cele mai importante. fumegător la aer. toate halogenurile sunt incolore (BBr3 şi BI3 se colorează prin expunere la lumină). B(OH)3+ 3CH3OH → B(OCH3)3 + 3H2O boratul de metil COMPUSII CU HALOGENI (X2) Au formula BX3 (X = F. cu miros sufocant. uşor hidrolizabile.

în cuptor electric. TiB2. din punct de vedere nutriţional. B2Cl4. B2Br4. Este intrebuinţat ca material abraziv.0000 C si sunt foarte dure. Este o substantă foarte dură. B2I4 Compuşi cu carbon: Carbura de bor (B4C) Se obţine prin reducerea B2O3 cu cărbune.DIBOROTETRAHALOGENURI: B2F4. greu fusibilă şi inertă din punct de vedere chimic.000oC. 8 IMPORTANTA BORULUI În ceea ce priveşte borul ”esenţialitatea„ sa. Fe2B. nu a fost ferm stabilită. borul formeaza numeroase boruri. Ex: CaB6. Cr3B4. reacţioneaza cu Br2. N2. BORURI METALICE Cu metalele. Stabilă în curent de O2 până la aproximativ 1. AlB2. ZrB2 se topesc in jur de 3. Aceste boruri se utilizeaza ca materiale refractare. P de la 7000 C. Este mai dură decât diamantul. Sunt bune conducatoare din punct de vedere termic si electric [12]. deoarece nu a fost definită încă o funcţie biochimică pentru acest element. CAP. UB4 si UB12. 31 . I2.

soia.5ng/m3 aer. concentraţia acestuia în atmosferă fiind de aproximativ 0. se impune nevoia de a descoperi. bananele. complexul citrat de bor. Pentru majoritatea populaţiei. doza de bor se situează sub nivelul necesar asigurării sănătăţii populaţiei. 32 . alunele şi legumele (broccoli. din cantitatea de bor este absorbită. carnea. de a crea un supliment de hrană cu bor. În natură borul este omniprezent. O analiză a datelor pe subiecţi umani şi animale sugerează o doză necesară de 1-13 mg/zi(WHO. Produsele lactate. Suplimentele de bor: complexul calciu borogluconat.03 mg/L. iar în apa potabilă în medie de 0. Nu este stabilită o doză zilnică pentru bor. peştele. Teoretic cantitatea optimă de bor poate fi obţinută într-o dietă bogată în vegetale şi apă. varza. Cele mai bogate surse de bor sunt fructele: strugurii. nucile. aspartam. cu efecte asupra metabolismului calciului si magneziului asupra sistemului osos. iar în alimente absorbţia poate atinge 100%. asupra funcţiilor mentale. cartoful). cereale constituie surse slabe de bor.AEA. la suprafaţa apelor fiind mai mică decât 0. Pentru că doză de bor se situează sub nivelul necesar asigurării sănătăţii populaţiei. merele. fasolea. În apă 89%.Hielsen şi colectivele pe care le conduce în cadrul Grand Forks Human Nutrition Research Center USA) atestă că borul poate fi socotit un micronutrient esenţial pentru organismul uman. complecşi bor-carbohidraţi [16]. Având în vedere faptul că. în dietele obişnuite.Însă cercetări recente (Dr.1996).3mg/L. nevoia de a descoperi noi compuşi cu bor utilizaţi ca supliment de hrană este în continuă creştere. principala sursă de bor este hrana. Forrest H. FAO. Dozele de bor care se găsesc în suplimente (1-3mg/zi) nu produc toxicitate.

De peste 15 ani. utilizarea boratului a fost considerată una din cele mai bune metode de conservare a alimentelor: peşte. Datorită unor otrăviri accidentale şi utilizări neadecvate în domeniul medical acidul boric şi boraţi au devenit „importanţi” pentru sănătatea umană. Alte experimente demonstrează că un conţinut de bor măreşte susceptibilitatea sau exacerbează anumite forme de artrită [17.18]. Domeniile de utilizare în care a fost folosit borul sub formă de compuşi sunt prezentate mai jos: Schema 1. Principalele utilizări ale compuşilor de bor. numai din punct de vedere toxicologic. unt etc. detergenţi. scoici. Minereuri cu boraţi de sodiu Concentrat de borax decahidratat şi de borax pentrahidrat Metaborat de sodiu adezivi.Timp de aproximativ 50 ani.ierbicide Pentaborat de sodiu Perborat de sodiu ingrăşăminte 33 . carne. Compuşii borului au o largă aplicabilitate în diverse domenii. borul este utilizat experimental ca terapie suplimentară în tratarea artritei.

34 .frite.În industria oţelurilor este folosit sub formă de ferobor. intrând în compoziţia multor aliaje feroase şi neferoase.0030. în cosmetică [7].produse ignifugare Detergenţi şi decoloranţi dezinfectanţi albirea textilelor ingrasaminte sticla vata si fibra de sticla fondanti metalurgici emailuri. borul este folosit la confecţionarea barelor de control din reactoarele nucleare. iar prin tratamentul suprafeţei cu bor se obţin durităţi şi rezistenţe la coroziune. ca fondant. Mici adaosuri de bor la oţeluri (0. aliaj Fe-B cu 10-20% B [9]. glazuri saramuri Borax anhidru Acid boric anhidru Acid boric Adezivi Scrobeli Ciment Anticorozive Cosmetice Medicamente Izolatori electrici reafinare electrolitică Ierbicide Insecticide Tabacirea pieilor Coloranţi textili conservanţi Minereu cu borati de calciu aliaje cu bor fibre de sticlă textilă Borul este intrebuinţat în metalurgie.004%) conduc la o granulaţie mai fină şi la o mai mare adâncime de călire.Boraxul este folosit în chimia analitică. în industria ceramică.frite. deoarece este un puternic absorbant de neutroni chimici.glazuri antiseptice aliaje cu bor cosmetice aplicatii nucleare nylon tehnica fotografică prelucrarea textilelor emailuri. la fabricarea sticlei iar în medicină ca antiseptic slab în inflamaţiile pielii. Sub formă de carbură sau nitrură.

Boraxul este folosit la prepararea glazurilor uşor fuzibile pentru obiecte de faianţă.Industria ceramică şi de produse refractare absoarbe cantităţi mari de boraţi. Lămâiul nu dă roade dacă în solul în care creşte nu se găsesc măcar urme de bor [16].  Acidul boric–uşurează producerea compuşilor hidroxilaţi(ex: fabricarea ciclohexanalului prin oxidarea în aer a ciclohexanului)  Hidrurile alcaline –reducători selectivi  Boratul de metil – catalizator pentru condensar Borul joacă un rol foarte important în creşterea plantelor. Industria chimică  Compuşi halogenaţi ai borului (BF3) sunt foarte buni catalizatori in chimia organică. ca mineralizator–întrebuinţat la fabricarea cărămizilor refractare. Datorită faptului că activează la fixarea azotului. Industria săpunurilor şi a detergenţilor Sute şi mii de varietăţii de săpunuri şi detergenţi au în compoziţia lor diverşi compuşi ai borului (cel mai important –perboratul de sodiu). 9 TOXICITATEA BORULUI Compuşii borului de interes toxicologic sunt: acidul boric şi boraţii (ierbicide.  Acidul boric. sub formă de acid boric sau de borax. porţelan. Boraxul este folosit la producerea săpunurilor alcaline. CAP. antiseptice locale. intră în compoziţia multor îngrăşăminte minerale. intermediari în industria sticlei şi 35 .

decaboranul. cianoză. parfumerie) care pot genera intoxicaţii acute profesionale. urinar [14]. industria cauciucului. filtrare la cald). uneori transcutanată. Se elimină lent. nu suferă metabolizare. decolorare. hipertermie. 36 . cel mai toxic fiind pentaboranul. prin tulburări neuropsihice. moarte precedată de bradicardie. uşoară atingere hepatorenală. industria chimică. farmacie. Intoxicaţia acută cu diboran se exprimă prin edem pulmonar.boranii(folosţi drept carburanţi în turboreactoare şi rachete. În intoxicaţia acută cu acid boric şi boraţi se observă tulburări digestive şi cutanate. iar după absorbţie efect toxic asupra SNC ( sistem nervos central) si miocardului. alcalinizarea filtratului. se depozitează în creier. în metalurgie. solid cu miros de ciocolată. Se absoarbe rapid. Compuşii oxigenţi sunt puşin toxici – doza letală 5-10g dar au acţiune iritantă asupra tractului digestiv. Diboranul este şi iritant pulmonar. iar în formele grave. delir. Intoxicaţia cronică (borism) se manifestă prin tulburări digestive şi cutanate moderate. iar cu boranii superiori. rinichi şi ţesut adipos. Pătrunderea este digestivă şi respiratorie. ANALIZA TOXICOLOGICĂ Acidul boric se cercetează din medii biologice(extracţie apoasă. urmate în cazuri grave de convulsii şi pierderea constienţei [13]. diboranul este un gaz mai uşor ca aerul. Acidul boric şi boraţii sunt solizi. Toţii boranii sunt neurotoxici.ceramicii) care pot determina (foarte rar) intoxicaţii acute prin confuzie sau cronice(borism) terapeutice sau profesionale. pentaboranul lichid cu miros dulceag.

Identificarea se realizează prin: hârtie de Curcuma (filtratul uşor acidulat – culoare brună. Un gram de bor asimilat acţionează toxic asupra organismului. Doze extrem de mari de bor din alimentaţia (cca 500mg/zi) pot produce greaţă. 37 . formarea boratului de metil (arde cu flacără verde).culoare violetă). CAP. tratare cu AgNO 3 când se formează un precipitat de borat de argint. vomă. prin tratare cu chinalizarină când se formează un compus albastru. iar 8 g reprezintă doza mortală pentru adulţi[14]. la alcanizare.10 METODE PENTRU DETERMINAREA BORULUI Pentru determinarea borului au fost studiate proceduri directe şi proceduri constând în mai multe etape.

dar pot apărea probleme majore datorită unor erori sistematice (de ex: pierderea prin volatizare şi contaminare în timpul tratamentului prealabil aplicat probelor constând în dizolvare. pentru a îmbunătaţi sensibilitatea şi pentru a elimina posibilele interferenţe.10. cum ar fi de exemplu: ionul de flor. O metodă alternativă de determinare a borului presupune utilizarea analizei directe prin metode instrumentale. Ca în toate determinările de microelemnte este necerară întotdeauna dizolvarea probelor şi apoi separarea borului într-o forma simplă. prin care se pot evita erorile sistematice menţionate [20]. cationi ai metalelor tranziţionale şi nişte agenţi de oxidare. anionii acizilor slabi.1Metodele indirecte de determinare a borului sunt bazate în special pe formarea ionilor de borat şi a ionilor de tetrafluoroborat care sunt. singurii doi ioni stabili ai borului. separare şi îmbogăţire). în mod esenţial. Separarea borului este relativ uşoară în comparaţie cu alte elemente învecinate din tabelul periodic. Metode directe Determinarea directă a borului din probe fără a implica riscurile menţionate anterior s-a realizat prin dezvoltarea metodelor moderne prin 38 . Optimizarea acestor tehnici depinde în mare măsură de complexitatea matricei şi de concentraţia borului[19].

Ge.Toate metodele permit analiza in situ a unor probe mici sau mari pentru concentraţia de bor. Acidul boric poate fi uşor evaporat [19].spectrometrie de masă ca de ex:spectrometrie de masă cu sursă de scântei. Ga. dar trebuie să se evalueze critic gradul de pierdere al borului prin evaporare. în special pentru materiale cu ioni de bor distribuiţi în mod eterogen. aprindere şi în soluţia de acid la fierbere. Descompunerea probei prin tehnicile de dizolvare cu acid. Au) [19]. spectrometria de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv. Mo) şi a meterialelor semiconductoare (Si. Cu toate acestea spectrometria de masă oferă o metodă rapidă şi sensibilă de determinare a borului atât în analiza de distribuţie cât şi în analiza generală [21]. Borul combinat cu acizii temperatura 39 fluorhidric şi clorhidric produc florură şi clorură de bor în stare gazoasă. Metode indirecte constând în mai multe etape Metode de descompunere Metode indirecte încep cu dizolvarea probei. g-1 până la ng . se focalizează pe analiza metodelor refractare de mare puritate (Al. As. Trifluorura exterm de volatile de bor este chiar şi la volatilă. g-1. fapt care constituie o sursă de erori. topire alcalină sau calcinare pot sa nu constituie probleme în determinarea urmelor de bor. Aplicarea potenţială a metodelor. în domeniul de la μg . camerei. Rezultatele . Totuşi dezavantajele metodelor indirecte sunt: necesitatea unui standard care trebuie să fie foarte bine armonizat cu proba şi consemnarea redusă a probei (aproxiamtiv 10-6g) în cazul analizei generale.

care formează compuşi nevolatili cu acidul boric. Alte cercetări. H2SO4 va arde manitolul iar un amestec de acid percloric şi manitolul este exploziv.experimentale au arătat că volatizarea acidului boric în acid clorhidric. Pierderea prin volatizare poate fi suprimată prin adăugare de manitol. Trebuie să se acorde atenţie specială condensării vaporilor cu acid boric. acid azotic. în condiţii de temperatură ridicate(>100 oC)după o încălzire prelungită (>1h) nu este cantitativă. în soluţii concentrate de acizi. eficacitatea manitolului în soluţii de acizi tari. Reacţia captează cantităţi mici (<μg) de bor în soluţii de acizi. când temperatura a fost ridicată la 240oC [20]. Acidul azotic oxidează manitolul. O altă modalitate de a preveni (reduce) volatizarea borului este de a dizolva probele în condiţii de reflux. Calcinarea probelor la temperatură 40 . acid percloric şi acid florhidric este relativ scăzută la temperaturi mai mici de 80oC. Totuşi. dacă soluţiile alcaline au fost evaporate în continuare până la uscare. au arătat de asemenea că pierderea prin volatizare a borului se produce la calcinarea uscată a probelor industriale la temperatură şi în prezenţa acizilor [21]. Totuşi numai maximum 80% din bor a fost recuperat. care reacţionează cu acidul boric pentru a forma complexul bor-manitol. Manitolul are două perechi de grupări cis OH. sau prin adăugare de soluţii alcaline. În mod normal se adaugă manitol într-un exces molar de 10-20 ori în timpul tratamentelor cu acid. Pierderea prin volatizare este deosebit de severă dacă proba este evaporată până aproape de uscare. glicerol. citrat) acid fosforic (H3PO4) sau fructoză. Este necesară spălarea completă a acidului boric absorbit după ce reacţia a încetat. săruri (tartat. În special manitolul a fost folosit pe scară largă pentru recuperarea totală a borului. Dar un studiu a arătat ca numai aproximativ 30% şi 4% din acidul boric a rămas încă în soluţiile de acid azotic şi respectiv de acid clorhidric.

Spectrometria în domeniul UV vizibil permite detectarea borului în domeniul μg fără instrumente foarte elaborate. Tehnicile utilizate cel mai frecvent sunt: gravimetria. Se recomandă în mod special evaluuarea atentă a recuperării borului în fazele de topire alcalină şi de calcinare [22]. 10. spectrofotometria. volumetria.2 GRAVIMETRIE Determinarea gravimetrică a acidului boric se realizează prin precipitarea tartratoboratului de bariu (Ba5B2C16H16O28 . METODELE CANTITATIVE PENTRU ANALIZA BORULUI Au fost dezvoltate metode analitice. Pentru cantităţi infime de bor (de la ordinul μg până la ng). spectrometria atomică. potenţiometria. spectrofluorometria. bazate pe diferite principii. pentru determinarea borului total din compuşi şi a borului elementar. Determinarea compuşilor organici ai borului şi ai hidrurilor de bor se realizează prin folosirea cromotografiei cu gaz şi a tehnicilor specifice de spectrometrie de masă.cât mai scăzută posibil şi adăugarea de soluţii alcaline inainte de evaporarea probelor până la faza de uscare. tehnicile nucleare şi spectrometria de masă [23]. 2H2O). Sensibilitatea detreminării borului poate fi îmbunătăţită substanţial prin combinarea cu tehnicile de separare [24]. ICPAES este cel mai mult aplicată la o varietete de probe. În urma unui 41 . sunt eficiente pentru prevenirea pierderii borului. Gravimetria şi volumetria sunt adecvate pentru determinarea borului sub formă de compuşi majori sau minori în cadrul probelor.

manitol şi sorbitol.4 .O detecţie potenţiometrică a punctului final este de asemenea posibilă în special pentru determinarea la micro scară [31.32]. fierberea cu hidroxid de sodiu (NaOH). acestă metodă a fost înlocuită cu alte tehnici[19]. sau prin metode de schimb cationic[33]. α.studiu pentru precipitarea anionului BF4. Datorită selectivităţii necorespunzătoare şi a procedurii lungi. Procedura obişnuită pentru acidul boric este de a adăuga manitol şi de a afectua titrarea cu NaOH standard până la un punct final al fenolftaleinei.10-10) şi nu poate fi titrat direct. deoarece aciditatea este mărită de protonii eliberaţi din reacţia bor-poliol [19]. 10.4 difenil-3.a fost necesară utilizarea a numeroşi reactanţi cum ar fi 1.4 METODE SPECTROMETRICE 42 . de exemplu glicerol. dar poate fi titrat în prezenţa anumitor polihidroxi compuşi. de exemplu: PO43-.3 VOLUMETRIE Metodele volumetrice sunt cele mai adecvate pentru bor în domeniul de valori de ordinul miligramelor. clorură de tetrafenilarsen (1.5 endanilohidrotiazol). inclusiv Bi(III).diantipireniltoluen. Acest lucru este evitat prin distilarea boratului de metil. S-a folosit analiza gravimetrică pentru determinarea borului ca o componentă majoră. 10.α. acidul boric acţionează ca un acid slab(Ka=6.1 diantipirinilbutan. În mod normal. Acizii şi bazele de tărie medie inhibă titrarea. NH4+ şi unele metale grele.

1 METODE SPECTROMETRICE ÎN DOMENIUL UV –VIZIBIL 43 .6 – dimetil – 4 heptanenă şi este sensibilă pentru bor în domeniul ng. extracţie cu solvent combinată cu ICP –AES şi ET-AAS sunt metodele cel mai frecvent aplicate [19]. folosind un cuptor de grafit pirolitic şi calciu şi magneziu ca modificatori de matrice. Rezultatele se obţin prin analizarea solventului organic pentru bor la 249. După injectarea a 20 μL de apă. care determină un efect de memorie la camera de pulverizare. Utilizarea tuburilor tratate cu zirconiu (Zr). nichel (Ni).L-1. Metoda ICP-AES combină extracţia cu solvent a compusului bor-diol cu 2. bor solubil la 0. ca modificatori de matrice. proba este uscată la (120 oC). este acidulată cu acid clorhidric diluat şi evaporată până la uscare în 10.Metodele standard pentru determinarea borului în apă au fost publicate de ASTM.1-1 mg.4. Se recomandă utilizarea unei camere PTFE pentru a reduce contaminarea cu bor. Se formează un complex de rosocianină (roşu) preluat în alcool izopropilic şi măsurat la lungimea de undă de 540 nm.57]. O probă de apă filtrată conţinând prezenţă de curcumină.773 mm [26]. duce la îmbunătăţirea limitei de detecţie la 70 ng . Apa naturală şi apa industrială uzată care conţin cationi.mL-1 bor [ 27. Spectrofotometria.mL-1. Borul din apa râurilor poate fi determinat direct cu ET-AAS până la 250 ng .mL-1. ar trebui să fie tratate în prealabil folosind o coloană de schimbători de ioni. pentru a îndepărta elementele interferente[25]. calcinată la (1200oC) şi atomizată la (2700oC).

în special absorbanţa ridicată a reactantului cromogenic martor. într-o varietete de matrice. S-au studiat peste 30 reactanţi cromogeni pentru dezvoltarea culorii compuşilor boraţi [37]. elementele care interferă şi alte variabile. Aparitia culorii este afectată de interferenţa. curcumină.Metodele spectrometrice au fost metodele cel mai des folosite pentru bor. în special a anionilor azotat şi fluorură. [19] Dar tehnicile de injectie în flux cu H-azometină. S-alizarină.3 domeniul liniar şi capacitatea de detecţie sunt diferite pentru fiecare reacţie de culoare. Deşi în mod curent este favorizată metoda AES(spectrometria de emisie atomică). Reactanţii folosiţi în mod obişnuit sunt: chinalizarină. tăria acidului. Tehnicile automate cu curcumină sau acid carminic au fost împiedicate de reacţia lentă şi de mediul de H2SO4. aflat în concentraţii scăzute şi chiar la nivele infime (<μg). spectrometria în domeniul UV–vizibil oferă o alternativă. 3 44 . Limitele de detecţie care se pot realiza efectiv. TABELUL nr. În general absorbanţa complexului borului trebuie să fie măsurată pe baza reactantului martor.[19]. unele metale tranziţionale şi agenţi de oxidare. Interferenţele fluorurii şi azotatului pot fi eliminate prin fumegarea cu H2SO4 concentrat [28]. ca reactant cromogenic. cantitatea de H2SO4. După cum se arată în tabelul nr. depind în mare măsură de dimensiunea probei. în exces. temperatură. pot fi folosite pentru analiza automată a probelor industriale. acid carminic. Albastru de metilen formează complecşi de asociere ionică coloraţi cu BF4. durata încălzirii pentru dezvoltarea culorii.

se recomandă separarea borului prin schimb de ioni. Mo(VI) F-.3 Albastru de 0.002-0. Totuşi.Mo F-.mL-1) 0. Acidul boric formează doi complecşi diferiţi.008-0. Rosu→violet Agenţii oxidanţi ca şi perhidrolul pot fi reduşi cu o soluţie de dioxid de sulf.3 metil dicloretan Acid carminic curcumină 05-1.02-0.06-0. ClO3-.ClO4 CrO42-.SCNClO4-.MnO4- S-alizarină 0-5 560 615(H2SO4) 600 540 555 615 660 Maro → gri Roşu strălucitor→albastru → violet Roşu →albastru Portocaliu→galben→roş u 0.As(III) F-. Curcumina a fost primul reactant folosit fară H2SO4 concentrat. Adăugarea de citrat poate fi eficientă pentru prevenirea interferenţelor metalelor. 45 .IIO3-. CrO422 . NO3NO2-.5 Lungime de undă λ (nm) 602 Modificarea culorii Galben → albastru Interferenţe F-.NO2-. curcumina are cea mai mare sensibilitate.11 diantrimidă Domeniul liniar care se poate obţine (mg. deoarece acestea sunt metode cu eficacitate dovedită.Domeniul liniar şi capacitatea de detecţie pentru fiecare reacţie de culoare Reactant cromogenic 1. NO3F-.2 rubrocurcumină Chinalizarină 0. NO3. extracţie cu solvent sau distilare.MnO4Fe(III). IO4V(V). Din varietatea de agenţi cromogenici.006 rosocianină 0.005-0. de culoare roşie în funcţie de absenţa sau de prezenţa acidului oxalic[58].6 Roşu →violet→albastru. NO3NO3-. NO3-.

4. 615nm) • 2. Aceasta a fost aplicată la analiza solurilor. Este necesară utilizarea anhidridei propionice şi adăugarea de ion acetat pentru a distruge curcumina protonată aflată în exces [29]. 10.2 Determinarea spectrofluorimetrică a acidului boric este foarte specifică.cu cationi organici a fost aplicată cu succes la determinarea borului în solvenţi organici.587nm) 46 . pentru valori ale borului până la ng.hidroxi – 4 – metoxi – clorobenzofenonă (365.fenantrolină.g-1[19].4-dihidroxibenzofenonă (365 nm. Exemple tipice sunt albastrul de metil şi metal –1. Această metodă este puternic dependentă de formarea compuşilor chelaţi fluorescenţi din cetone aromatice şi chinonă în H2SO4 concentrat.10.Sensibilitatea metodei.503nm) • dibenzoil metan (385nm. cu formarea de rozocianină este critică în funcţie de conţinutul apei şi de excesul de curcumină în stare protonată [59]. apelor naturale. Spectrofotometria bazată pe complecşi de asociere ionică BF4. plantelor. sau soluţie apoasă cu acid boric. Lungimile de undă pentru excitarea şi emisia agenţilor de fluorescenţă individuali au fost: • S-alizarină (roşu )(465 nm.410nm) • torin(365nm. S-a raportat folosirea metodelor spectrofotometrice bazate pe prezenţa hidrurilor de bor. pentru detectarea pentaboranului şi decaboranului în aer [30].490nm) • 2.

47 .1 n. a determinat cu succes borul până la o concentraţie sub valoarea de ng. într-un mediu de acid acetic anhidru . Aplicarea detecţiei compuşilor fluorescenţi ai acidului boric şi ai acidului cromotropic în cromatografia cu lichid în fază inversă.Limita de detecţie a fost coborâtă la 0. .mL-1 datorită prezenţei complecşilor fluorescenţi ternari ai morinului şi cuercetinului cu acid boric şi acid oxalic.g-1 în materiale semiconductoare [ 21 ].

Cel mai util mod de reprezentare grafică a spectrelor este ε =f (v) însă in practică se utilizează A=f(ν) sau A=(λ) Legea absorbţiei radiaţiei La trecerea unei radiaţii electromagnetice printr-un mediu intensitatea ei scade datorită absorbţiei.10. Lungimea de undă la care se efectuează măsurarea se alege astfel încât absorbantul să prezinte absorbţia maximă.4. Prima lege a absorbţiei radiaţiilor a fost enunţată calitativ de Bougner: dacă grosimea stratului absorbant variază în progresie aritmetică. lg IO/I = εcl = A unde: A = absorbanţa 48 . in analiza cantitativă. ea fiind utilizată mai ales. prin urcare absortivitatea moleculară trebuie să fie maximă. intensitatea transmisă descreşte în progresie geometrică. La elaborarea unei metode de analiză prin spectrometrie de absorbţie moleculară în UV şi VIZIBIL se trasează întâi spectrul de absorbţie la diferite lungimi de undă pentru o concentraţie medie. ceea ce face ca metoda să fie mai puţin utilizată în analiza calitativă. pentru a stabili unde este plasat maximul de absorbţie moleculară a analitului. reflexiei şi a difuziei. pe baza legii Bonguer Lambert-Beer.3 SPECTROMETRIA DE ABSORBtIE MOLECULARa ÎN DOMENIUL UV sI VIZIBIL Absorbţia moleculară in vizibil şi ultra violet este datorată tranzacţiilor între diferite stări electronice ale moleculelor care sunt însoţite şi de tranziţii de vibraţie şi de rotaţie ducând la spectre sub formă de benzi largi.

O specie chimică neabsorbantă poate fi transformată intr-o specie absorbantă printr-o reacţie de complexare[34]. 49 .mol-1. O largă aplicabilitate a spectrometriei de absorbţie moleculară în UV-VIZ o constituie determinarea ionilor metalici dintr-o multitudine pe baza reacţiilor de culoare (colorimetria) cu diferiţi reactivi organici.cm-1) = absorbtivitate molară (coeficient molar de absorbţie) Raportul I/IO se numeşte transmitanţă (notată cu t) care este fracţiunea din intensitatea radiaţiei incidente ce este transmisă de probă.ε (L. Legea Bouguer-Lambert este valabilă numai pentru o radiaţie monocromatică. → complexul format trebuie să fie stabil . O metodă spectrometrică cantitativă care utilizează un agent complexant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: → reacţia de complexare trebuie să fie completă stoechiometrică . → complexul format trebuie să fie ales UV/ VIZ. folosind graficele de etalonare. Aplicaţii analitice ale spectrometria de absorbţie moleculară în UV-VIZ În scopul determinărilor analitice cantitative. fie în variantă indirectă (titrare spectrometrică) şi metodele de calcul pentru rezolvarea amestecurilor absorbante. această metodă poate fi aplicată fie în variantă directă.

Absorbanţa soluţiilor de complecşi absorbanţi este influenţată de deplasarea echilibrului de complexare. Absorbanţa fiind o mărime aditivă este posibilă determinarea concentraţiilor şi la sisteme cu mai mulţi componenţi care prezintă spectre de absorbţie destul de diferite[35. Lungimea de undă la care se fac determinările se alege astfel încât substanţa de determinat să prezinte absorbanţă maximă.Beer. Echilibrul poate fi deplasat în sensul formării complexului sau complecşilor.36]. iar celelate componente în sol să prezinte o absorbanţă minimă. După trasarea dreptei de etalonare. curba absorbanţă – concentraţie este o dreaptă. a cărei liniaritate determină domeniul de aplicabilitate al legii. Citirea absorbanţelor pentru etalonare şi probe se efectuează în comparaţie cu o probă martor. se măsoară absorbanţa probei necunoscute şi din grafic se determină concentraţia. în care concentraţia componentei de analizat este 0. Dacă se respectă legea Bouguer – Lambert . 50 .

Au. Au. B B B.Ga. care ar interferă cu reactivi de culoare. Spectrometria de absorbţie moleculară în UV-VIZ se poate utiliza cu succes şi în varianta indirectă în analiza cantitativă prin stabilirea punctului de echivalenţă într-o reacţie de culoare (titrarea spectrometrică). Metoda poate fi aplicată în cazul soluţiei intens colorate.Ga.Compuşii utilizaţi ca reactivi spectrofotometrici sunt prezentaţi în tabelul nr. Tl. adică absoarbe în VIZ şi UV. Avantaje Cu ajutorul spectrometrului pot fi detectate rapid uşoare scimbări de culoare. Se reprezintă grafic absorbanţa în funcţie de volumul soluţiei de reactiv de titrare [34]. P.Ga. S. În acest caz se lucrează la lungime de undă fixă.4.VIZ • determinarea elementelelor în urme de aliaje. când pe durata titrării una din speciile implicate în reacţie (T – titrant. Tabel nr. Pentru a se obţine rezultatele bune nu este nevoie de o instrumentaţie prea complicată. U.produs de reacţie) este colorată. 4 Reactiv organic Brilliant verde Acid carminic Cristal violet Curcumină Albastru de metilen Qinalizarină Element de determinat B. 51 .B.soluţie titrantă. Aplicaţii ale spectrometriei de absorbţie moleculară in UV. B Sb.

care posedă atomi cu electroni neparticipanţi. Ex: cromoforul carbonili. AUXOCROMUL este o grupare nesaturată. Grupările auxocrome absorb radiaţia din UV indepartat (λ <200nm).etilenic. De multe ori aceste metode se utilizează cu un procedeu de separare pentru înlăturarea interferenţelor.În cadrul acestor tehnici sunt folosite unele noţiuni ca: CROMOFORUL reprezintă grupări de atomi ce duc la apariţia benzilor de absorbţie în VIZ şi UV.• controlul proceselor tehnologice. • determinarea materiilor prime şi a produşilor finiţi. 52 pentru determinarea constantelor echilibrelor acido-bazice şi a stoechiometrici unor complecşi solubili cu .36]. Spectrometria de absorbţie moleculară în UV-VIZ poate fi aplicată la studiul echilibrelor chimice stabilitate redusă [35. Cei mai mulţi cromofori au legături nesaturate şi conţin în marea lor majoritate legaturi π. implicaţii ale spectrometriei de absorbţie moleculară în UV-VIZ în analiza structurală Spectrele de absorbţie moleculară UV-VIZIBIL pot fi folosite în rezolvarea unor probleme structurale. • controlul mediului. • determinarea unor substanţe organice. • determinarea impurităţilor anorganice în materiale de înaltă puritate.

EFECTUL HIPERCROM reprezintă efectul de creştere a intensităţii de absorbţie. reprezintă deplasarea spre lungimea de undă mai mari a maximei de absorbţie. produce o deplasare a maximului benzii de aborbţie şi are loc o intensificare a absorbţiei. EFECTUL HIPSOCROM reprezintă efectul de descreştere a intensităţii de absorbţie. λ scăzută. reprezintă deplasarea spre λ mai mici. adică stabilirea culorii [34]. adică aşa-zisa închidere a culorii. DEPLASAREA HIPSOCROMĂ sau deplasarea spre albastru. DEPLASAREA BATOCROMĂ sau deplasarea spre roşu.4 SPECTROMETRIA DE EMISIE ATOMICa ÎN 53 .4. λ mare. adică deschiderea culorii. 10.Atunci când un auxocrom este ataşat la un cromofor. deci intensificare a culorii.

Torţă de plasmă cuplată inductiv Plasma.37] Plasmă . dar şi ioni negativi formaţi în urma ataşării elctronilor la atomi sau la molecule. Raportul dintre numărul de particule ionizate din unitatea de volum şi numărul total de particule reprezintă aşa numitul grad de ionizare al plasmei. Particulele pozitive sunt întodeauna ioni atomici sau moleculari. care se pot afla fie în starea fundamentală. care prezintă o serie de avantaje faţă de arcul electric şi scânteia electrică. fie în diferite stări excitate. Dezexcitarea acestora conduce la formarea fotonilor din volumul plasmei. electroni şi particule neutre. care s-a manifestat în ultimii ani a fost aceea de folosire ca sursă de atomizare şi excitare a diferitelor tipuri de plasme(plasme de curent continuu. ca formă de existenţă a materiei este cunoscută fizicienilor şi inginerilor încă de la începutul secolului XX şi este considerată ca fiind un sistem cvasineutru în constituţia căruia intră ioni.VIZIBIL sI ULTRAVIOLET CU ATOMIZARE sI EXCITARE ÎN PLASMa CUPLATa INDUCTIV O direcţie importantă în dezvoltarea spectrometriei de emisie atomică în vizibil şi ultraviolet. Acest raport este foarte 54 . dintre care cea mai importantă este spectrometria de emisie atomică învizibil şi ultraviolet cu atomizare şi excitare în plasmă cuplată inductiv (AESICP) [35. punându-se în acest fel bazele unor noi tehnici bazate pe emisia atomică în vizibil şi ultraviolet. iar cele negative. plasme de curent alternativ cuplate inductiv sau captiv). electronii. de obicei.

diferit de la o plasmă la alta. pur formală s-a născut denumirea de plasmă din tulburările de descărcare. la presiune scăzută. a observat deseori gazul luminos ce ocupă nu numai spaţiul dintre electrozi.Potenţialul deosebit în domeniul analitic al acestei tehnici a fost sesizat şi exploatat de către Greenfeld şi colaboratorii săi (1964) şi apoi de către Wendt şi Fassel (1965). studiind diversele descărcări electrice în gaze. termenul de plasmă a fost introdus în anil 1928 de către Irving Langmuir [39] care. Din această analogie. Deşi dezvoltarea surselor de plasmă a fost începută încă din anul 1922 de către Gerden şi Lotz [35] prin studiul diferitelor descărcări electrice în gaze. obţinute în unele descărcări electrice luminiscente şi este foarte apropiat de unitate pentru plasmele“fierbinţi”.Cel mai apropiat strămoş al primului instrument cu plasmă cuplată induciv a fost cel realizat cu stabilirea unei plasme de radiofrecvenţă la presiune atmosferică în curent de argon. cât şi pe cea de a “se modela” după conturul tuburilor de descărcare. Plasmele pot fi clasificate în funcţie de felul câmpului electric care este utilizat pentru crearea şi susţinerea plasmei. deşi era destinat creşterii cristalelor de înaltă puritate la temperaturi înalte. Termenul. puternic ionizate. într-un tub deschis la un capăt. Plasma complet ionizată se caracterizează prin absenţa totală a particulelor neutre. Instrumentul a prezentat avantajele certe pentru analiza spectrală. luat din limba greacă (plassein) descrie în parte atât proprietatea gazului ionizat de a fi luminiscent. ci se răspândeşte peste tot în sistemul vidat. 55 . instrument descris în anul 1961 de către Reed. analog fluidelor biologice (plasmatice) care se află peste tot în organism. el este foarte mic la plasmele“reci”.

40]. dacă nu imposibil. de analizat elementele refractare sau elementele cu energii ridicate de excitare. Flăcările sunt limitate de relativ joasele temperaturi furnizate. Sursele tradiţionale de atomizare şi excitare includ flacăra de combustie. De asemenea. spectrometria de emisie atomică în vizibil şi ultraviolet este potrivită pentru analiza multielementară. care este obţinută atunci când un câmp electric de înaltă frecvenţă este aplicat prin intermediul unei înfăşurări (spirale)  Plasma indusă de microunde (MIP). Spectrometria de emisie atomică în vizibil şi ultraviolet cu atomizare şi excitare în plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) s-a dezvoltat din punct de vedere comercial până la producţia curentă a unei varietăţi de configuraţii instrumentale disponibile în prezent la mai mult de zece producători în domeniu [39. care este obţinută când un câmp de microunde este aplicată unei cavităţi. 56 . arcul electric şi scânteia electrică. Prin natura sa. Plasma cuplată inductiv s-a dovedit a fi o sursă nouă de mare succes pentru analiza multielementară realizată prin spectrometrie de emisie atomică în vizibil şi ultraviolet. cât şi a celor spectrale. produşii de combustie si gazele din flacără conduc atât la creşterea interferenţelor chimice.  Plasma cuplata inductiv (ICP) sau capacitiv(CCP). Plasma de curent continuu (DCP). care este obţinută atunci când un câmp electric de curent continuu este stabilit între doi electrozi. mai ales la concentraţii mici. astfel încât este dificil.

astfel încât rezultă o ionizare de tip rezistiv sau ohmic. Sursa de atomizare şi excitare. în general prin decărcare scurtă de timp. produsă la presiune atmosferică şi susţinută prin cuplare inductivă la o anumită frecvenţă radio.Arcul electric şi scânteia electrică sunt în măsură să furnizeze temperaturi mai mari de excitare. Câmpurile magnetice induse în înfăşurare induc electronii din gaz să curgă pe o traiectorie circulară (inelară) în interiorul tubului de cuarţ. Acest flux de electroni este numit curent de vârtej. 57 . plasma cuplată inductiv. este un câmp electromagnetic având ca origine plasma bazată pe argon. dar natura descărcărilor electrice este puternic afectată de pregătirea probei. Argonul gazos curge printr-un tub de cuarţ înconjuart de trei sau patru înfăşurări ale bobinei de inducţie conectat la un generator de radiofrecvenţă. Cum argonul iniţial este neutru şi nu este bun conductor. iar electronii sunt acceleraţi într-un câmp magnetic variabil în timp ce întâmpină rezistenţă la curgere. plasma trebuie iniţiată prin electroni generatori produşi.

prin tubul central duce la obţinerea unei plasme cu 58 . ale unui generator de înaltă frecvenţă.de tip Tesla. O sursă ICP tipică se numeşte torţă şi constă din trei tuburi concentrice din cuarţ prin tubul central se introduce proba sub formă de aerosol în Ar. Plasma se formează instantaneu şi. Câmpul magnetic produs de inducţie va interacţiona cu ioni din plasmă dând naştere la curenţii electrici turbionari în plasmă care duc la creşterea temperaturii până la aproximativ 9000K. În partea superioară a celui de-al doilea tub există spire de inducţie răcite cu apă. prin urmare. ceea ce se realizează cu un curent de Ar ce circulă tangenţial în tuburile concentrice. se autoîntreţine. Introducerea probei sub formă de aerosol. Datorită acestei temperaturi mari trebuie ca plasma să fie izolată de tubul de cuarţ. Între tuburile concentrice se introduce un flux de Ar pentru a pune în funcţiune torţa iar ionizarea argonului se iniţiază printr-o scâteie electrică.

Wend şi Fassel [39] au prezentat rezultatele obţinute cu o torţă mai mică (22 mm diametru interior pentru tubul de răcire)cu trei tuburi concentrice pentru gaz. cu condiţia de a nu afecta caracteristicile sale analitice.aspect de flacără îngustă şi înaltă. care constituie sursa propriu-zisă de radiaţie[ 35].42] în 1979 şi 1980 au descris o torţă de plasmă cu 33 % mai redusă decât torţa Fassel. tendinţa ultimilor ani este aceea de înlocuire a torţelor Fassel cu mini plasme. Ca urmare. 59 . Reducerea simultană a puterii a permis folosirea unor generatoare de radiofrecvenţă cu un gabarit mai mic. Instrumentaţie pentru ICP-AES Spectrometrele de emisie atomică în vizibil şi ultraviolet cu atomizare şi excitare în plasmă cuplată inductiv sunt alcătuite din următoarele module principale:  Sursa de radiaţii electromagnetice care aici este torţa de plasmă cuplată inductiv.  Sistemul de preluare şi de introducere a probei în torţa de plasmă. bine definită. În acest sens Savage şi Heiftje [ 41. În condiţiile în care preţul gazului de înaltă puritate poate împiedica folosirea plasmei cuplate inductiv s-a pus problema reducerii consumului de argon. În anul 1965.  Sistemul optic de conducere şi separare a radiaţiilor electromagnetice pe lungimi de undă (ce include un monocromator/sau un policromator).

prelucrare şi stocare a informaţiei analitice. indiferent de starea de agregare a acesteia. cât şi tehnic. evaluare. Detectorul sau receptorul de radiaţii electromagnetice. Nebulizatoarele utilizate în ICP-AES trebuie să fie eficiente la un debit de gaz (argon.Cercetarea introducerii probei în plasma cuplată inductiv a condus la o diversitate de metode care apelează la utilizarea altor tipuri de surse de plasmă. dar imediat şi pentru plasma cuplată inductiv. Dinte aceste nebulizatoare pneumatice pot fi amintite:  Nebulizatorul de tip Meinhard (tip concentric)  Nebulizatorul de tip Babignton (clasă“ High solids„)  Nebulizator cu frită.  Sistemul de înregistrare. până la utilizarea laserilor în prepararea probelor de analiză.mol-1) Introducerea în regim continuu a probelor lichide utilizând nebulizatoarele pneumatice a fost pus la punc iniţial pentru spectrometria de absorbţie atomică.  Nebulizator pneumatic special. în contrast cu nebulizatoarele tipice pentru spectrometria de absorbţie atomică. reprezintă una dintre problemele cele mai spinoase ale spectrometriei de emisie atomică în vizibil şi ultraviolet cu atomizare şi excitare în plasmă cuplată inductiv. fără cameră aferentă. atât din punct de vedere chimic.mol-1 chiar şi mai mic. 60 . Sistemul de introducere a probei Introducerea probei în plasmă. la care debitul de gaz este mult mai mare (1 L. în mod uzual) de 1 L.

prin succesiunea timpilor de apariţie a diferiţilor componenţi ai probei. prin pompare. În primul rând. Doi factori limitează puterea de detecţie a tehnici. Al doilea factor limitativ. Vaporizarea electrotermică Este o tehnică de introducere a probei ICP-AES. care afectează analiza probelor cu o matrice cu un conţinut mare de solide ca (rocile şi solurile) este incertitudinea corecţiilor de interferenţe. iar prin tubul vertical (cu diametru interior de câteva ori mai mare decât primul tub) este transportată proba. eliminarea interferenţelor spectrale notate pentru aluminiu. în multe cazuri. Un tub orizontal cu un orificiu de 5μm transportă gazul cu viteză mare. foloseşte electrozi metalici sau din grafit pentru introducerea probei în sursa de excitare. Ele constau din două tuburi de sticlă cu diametre inferioare mici. cantitatea mai mare de apă injectată raceşte excesiv plasma reducând astfel sensibilitatea spectrală. plasate în unghi drept. limitele de detecţie sunt superioare celor obţinute cu sistemele bazate pe nebulizatoare. Presiunea redusă generată de gazul ce iese prin tubul orizontal transformă lichidul ce iese din tubul vertical în picături foarte fine de lichid [ 43]. în funcţie de volatilitatea lor.Nebulizatoarele în flux încrucişat sunt folosite tot mai mult în sistemele cu plasmă cuplată inductiv. Niemezyk [37] a observat că vaporizarea electrotermică ca sistem de introducere a probei ICP-AES permite. Acest efcet poate fi depăşit prin tehnica de dizolvare a aerosolului. fiind o alternativă atractivă pentru tehnicile convenţionale de introducere a probei în plasma cuplată inductiv şi. la determinarea 61 .

probă sub formă de pulbere fiind iradiată cu un fascicul laser pulsatoriu. aceasta urma să fie dedicată în special analizei multielementare. Evaporarea cu fascicule laser cuplată cu ICP-AES s-a dovedit. ca şi pentru determinarea directă a elementelor volatile din solide [35]. După câteva generaţii de astfel de sisteme. Sunt utilizate mai des acolo unde trebuie analizate un număr mai mare de probe pentru mai multe elemente ca în cazul aplicaţiilor geologice şi de mediu.arsenului sau a elementelor uşor ionizabile. ele au atins un nivel de performaţă ridicat. O tehnică interesantă de prelucrare a probelor solide a fost descrisă de Luo Jian. în succesiune punct cu punct şi cu o viteză de recepţie de 10-20 puncte pe secundă.S-au obţinut astfel limitele de detecţie 10-12g pentru soluţii uscate reziduale. de asemenea a fi de scuces pentru probele solide neconductoare electric [ 44]. la determinarea plumbului. folosind un policromator cu fantă fixă pentru determinări simultane. focalizat. Introducerea discretă a probelor exclude transportul vaporilor de analizat sau aersolul şi pieederile afetrente. Lipsa lor de flexibilitate în ceea ce priveşte alegerea lungimii de undă dorite poate fi 62 . Aerosolul produs în torţa de plasmă cuplată inductiv convenţionlă cu ajutorul unui flux de argon.AES. arsenului sau a fierului. Zhuo şi Xu [45].AES Aşa cum a fost concepută iniţial ICP. Sistemul de conducere şi separare a radiaţiilor pe lungimi de undă ICP. de mare putere.

Zr. fie în mod secvenţial. 63 . Temperaturile mai ridicate dezvoltate în cazul plasmei cuplate inductiv în comparaţie cu cazul flăcării de combustie permit determinarea elementelor refractare ca :P. fiind alcătuite în mod esenţial din: lentile.îmbunătăţită prin folosirea unui monocromator suplimentar care să funcţioneze în paralel cu policromatorul. fiind. Policromatoarele folosite în construcţia spectrometrelor ICPAES cu o construcţie de bază simplă sunt asemănătoare cu cele întâlnite în realizarea cuantometrelor pentru spectrometria de emisie atomică cu atomizare în arc electric şi scânteie electrică. subţire. U. Curbele de lucru stabilite cu ajutorul plasmei cuplate inductiv demonstrează un grad înalt de „liniaritate dinamică”. W. în general liniare pentru 4-5 ordine de mărime pe scara concentraţiei. o fantă de intrare. B. Cu ajutorul spectrometrelor cu policromator pot fi analizate simultan 30-40 elemente sau chiar mai multe dacă este necesar[35]. reţea de difracţie şi fante suplimentare pentru a putea separa liniile spectrale rezolvate[38]. cu un foarte mic compromis în ceea ce privesc parametrii experimentali şi operaţionali. AVANTAJELE ICP-AES Sunt prezentate mai multe avantaje ale plasmei cuplate inductiv ca sursă de atomizare şi excitare pentru spectrometria de emisie atomică în vizibil şi ultraviolet cu atomizare şi excitare în flacără (ICP-AES) utilizată în scopuri analiticice. datorită faptului că acelaşi set de condiţii conduce la rezultate aproape optime pentru multe elemente. fie simultan. Astfel analitul se comportă ca o sursă optică limitată. Poate fi o analiză multielementară de înaltă calitate.

0600 0. în principal.0 5. 64 . în linii ale argonului şi alte benzi de emisie slabe ale HO-.0 30. În zona analitică normală fondul spectral din plasma cuplată inductiv este simplu.0 5. 5 Element ICP-AES DCP-AES Flame AAS Furnance AAS Al As B Cd Co Cr 10.0080 0.0 1. Astfel pot fi determinate atât elemente la concentraţii scăzute (la nivelul ng. spectrometrie de absorbţie atomică cu atomizare în flacără (Flame AAS) şi atomizare electrotermică în cuptor de grafit (Furnance AAS).mL-1). Această caracteristică reprezintă un aspect important pentru utilizarea tehnicii simultane în întregime.0 2.0 20.1 15.0 20.0 1000.0040 0. Nu apar probleme de contaminare a electrozilor. Se obţin limite de detecţie excelente. mai ales în regiunea spectrală λ = 190÷300 nm.0300 Limite de detecţie comparative obişnuite prin ICP-AES cu nebulizare pneumatică. DCP-AES. unde se găsesc plasate mai multe linii analitice ale elementelor metalice.0 5.Acest grad ridicat de liniaritate dinamică permite determinarea simultană a unor constituenţi majori sau minori ai aceleiaşi probe.0 20. Acest fond spectral simplu al plasmei constă. cât şi elemente în concentraţii ridicate( sute sau mii μg.mL-1).0030 0. în cazul arcului electric şi a scânteiei electrice.0 1. NO.şi CN-. Plasma cuplată inductiv ca sursă de atomizare are o stabilitate excepţională pe o lungă perioadă de operare. TABELUL nr.0 2.0 5.0 2.0 0.0 100. fără a fi necesare diluţii sau determinări multiple.0 5.

care sunt întotdeauna o problemă în spectrometria atomică analitică. Fluxurile de argon constituie un cost semnificativ. de obicei conectat la computer pentru controlul modului de conducere a analizei. Analiza multielementară cu folosirea ICP-AES poate fi efectuată în mai multe moduri: secvenţial sau prin determinări cu adevărat simultane. În ultimii ani s-a lucrat la perfecţionarea modului de introducere a probei în sistem. 65 . Prin ICP-AES pot fi analizate probe lichide. Uneori ineficienţă în introducerea probelor. solide sau gazoase. Dezavantajele Apariţia unor interferenţe spectrale şi a unor efecte matrice. de stocarea de date. manipulare şi afişaj. Determinările simultane ale cătorva elemente din aceiaşi probă se realizează prin folosirea unui policromator sau a unui spectrometru cu citire directă proiectat după principiul montajului optic Paschen. Analizele se realizează rapid. Interferenţele inter-element. Probele mici sau limitate pot fi analizate cu această tehnică prin folosirea unor metode speciale de introducere a probei.Spectrometrele secvanţiale folosesc un monocromator cu scanere. sunt reduse în cazul folosirii plasmei cuplate inductiv.Determinările prin ICP-AES au demonstrat o acurateţe şi precizie ridicată.Runge[35].

PRINCIPIU Recţia H–azometinei. care este produsul de condensare al acidului H şi al aldehidei salicilice. Formarea unui complex galben si măsurarea spectrometrică. 66 . cuva cu drum optic de 50 mm. Se adaugă reactivul Hazometină. Pentru concentraţii scăzute în bor. Se amestecă şi se lasă în repaus 2h la întuneric. ape subterane şi ape saline care nu sunt poluate excesiv. absorbţia maximă fiind situată în domeniu de la 410nm→420nm. în cuve cu drum optic de 10 mm utilizând spectrometrul. în prezenţa formelor dizolvate de borat. se măsoară absorbanţa maximă situată între 410 420 mm faţă de apa distilată. la un pH de aproximativ 6.5 DETERMINAREA CONtINUTULUI DE BORAT METODA SPECTROFOTOMETRIca CU H-AZOMETINa INTRODUCERE Concentraţia naturală de borat a apelor subterane şi de suprafaţă este scăzută. Se aplică la apele potabile. DETERMINARE Se transferă 250 ml probă sau o cantitate mai mică diluată la 25 ml într-un flacon de polietilenă de 10 mm. la o temperatur de 20oC.01mg/L şi 1 mg/L. Metoda se aplică pentru concentraţia de bor cuprinse între 0. de aproximativ 0. conţinutul de borat al apelor de suprafaţă poate creşte semnificativ ca urmare a deversării de ape uzate. Deoarece compuşii boratului sunt ingredienţi ai produsului de spălare menajeră.2 mgB/L se poate utiliza şi.4.10.

Se pot lua în contaminare următoarele surse de contaminare precum şi remediile propuse. pentru conţinuturi de bor la 0. PREVENIREA CONTAMINĂRII Deoarece boratul este prezent peste tot în mediu. 67 . Se alcalinizează aceste probe prin adăugare de Ca(OH)2. ETALONARE Se prepară soluţia etalon şi se măsoară valoarea absorbanţei într-o cuvă cu drum optic de 50 mm. fată de apa distilată. determinările trebuiesc repetate. boratul găsit creşte proporţional cu volumul cotei prelevate. Se trasează o curbă de etalonare înscriind valorile absorbanţei în raport cu consecinţele cunoscute în mgB/L pentru fiecare etalon. Pentru uscare se evită folosirea şerveţelelor de hârtie fină. În trei pahare diferite.Se efectuează o verificare cu probă martor conform metodei de mai sus. Se evaporă cotele părţi până la un volum mai mic. în timpul analizei se paote produce o contaminare gravă. Apa şi reactivii pot conţine bor şi de aceea pentru a asigura că sunt corespunzătoare. din materiale lipsite de borat se măsoară trei cote părţi de apă distilată.00mg/L pâna la 0.20 mg/L. Dacă se constată prezenţa boratului în apă distilată. De preferinţă se utilizează flacoane de polietilenă şi pipete de material plastic pentru că în general vesela de laborator se fabrică din sticlă borosilicatică. Se determină martor pentru fiecare cotă.

f .003%).selectiv BF4-. a fost folosită pentru bor în concentraţie de 0. pentru analiza stărilor borofosfosilicatului şi coulorimetria folosind drept electrolit suport manitol.[60. L-1. pentru macrocantităţi de acid boric. aceste tehnici includ potenţiometria cu elctrod ion . EXPRIMAREA REZULTATELOR Mod de calcul Se calculează concentraţia în borat(mgB/L) cu formula (A1-Ao) .5 TEHNICI ELECTROANALITICE Pentru determinarea borului.61] 68 .3-4 m mol . ν1 max în care: v1 A1 = absorbanţa probei Ao= absorbanţa probei martor V1= volumul probei (mL) f = factor de etalonare ( valoarea inversă a pantei. Trebuie să se obţină o curbă de etalonare liniară [46]. O tehnică polarografică bazată pe undele polarografice ale H3BO3 – fructoză.Pentru concentraţii mai mari se folosesc cuve cu drum optic de 10 mm.mgB/L) 10. Analiza coulorimetrică are o mare precizie şi o acurateţe (în domeniul 0.

Al3+. soluţia obţinută în prima etapă se trece printr-un cartuş cu protecţie de Ag pentru îndepărtarea cationilor şi Cl.care interferă. NO-. Se măsoară concentraţia de bor din probele de apă uşoară şi apă grea şi soluţia de pentaborat de litiu. FOLOSIND UN DETECTOR DE CONDUCTIVITATE Metoda de injecţie în flux ste folosită pentru determinarea borului.01 μg B prezent într-un volum de injecţie de 100μL [48]. Ni2+. 69 . Co2+. prin trecerea soluţiei probei printr-o răşină schimbătoare de anioni.6 DETERMINAREA BORULUI PRIN ANALIZA INJECtiEI ÎN FLUX. metalurgie. F-. producerea energiei nucleare [15]. Creşterea conductanţei fazei mobile datorita eliberării de H+ este egalată cu o concentraţie de bor din probă. efectuat în două etape. Cl-. Cu2+. Determinarea borului este foarte importantă datorită aplicării multor compuşi ai acestuia în conservarea alimentelor. Se obţine o calibrare liniară pentru probele de apă uşoară şi apă grea conţinând 0-20μg/mL B. Interferenţele datorate diferiţilor ioni cu sunt: Na+. electronică.3M) în faza mobilă şi este o cantitate echivalentă de H+ este eliberată în flux [47].10. pot fi eliminate prin adaptarea unei proceduri de tratament preliminar al probei. produse pentru îngrijirea sănătăţii. puternică. Li+. În cea de-a doua etapă. agricultură. Acidul boric injectat intr-un sistem în flux reacţionează cu manitolul (0. toţi anionii sunt transformaţi în Cl-. SO42-. În prima etapă. Limita de detecţie este de 0. folosind un detector de conductivitate. industria sticlei şi ceramicii. Fe3+.

Metoda chimică pentru analiza cantitativă a borului este simplă. acid carminic şi albastru de metilen (procedură de durată). puternic volatil în timpul distilării. În plus. Determinarea urmelor de bor printro metodă chimică presupune separarea distilare sub formă elementului de matrice. Metoda titrimetrică este adecvată pentru determinarea borului numai la nivel de concentraţie ridicată. 70 . sorbitol.50]. Totuşi aceste metode nu sunt destul de sensibile şi în general apar interferenţe de matrice. prin de determinarea de borat de metil. elementul este transformat din punct de vedere chimic in acid boric care la rândul său este determinat prin titrarea sau prin unele metode instrumentale. dezvoltarea culorii necesită condiţii de reacţie stricte [ 49. ICP –AES este probabil cea mai sensibilă. cea mai exactă şi precisă metodă pentru determinarea borului dar costul ridicat al echipamentului şi al operării acestuia nu permite folosirea ei în majoritatea laboratoarelor.Dintre metodele de determinare a borului la nivel de concentraţii scăzute amintim: spectrofotometria cu absorbţie atomică florescenţă cu raze X. urmată spectrofotometrică folosind reactivi cromogenici: curcumină. Metoda este expusă erorilor datoraă recuperării incomplete şi a pierderii posibilă a boratului de metil. Totuşi el reacţionează cu polialcooli cu ar fi manitol. precisă. sau glicerol şi pune în libertate 1 echivalent de proton care poate fi titrat cu alcalii folosind un indicator acid-bază adecvat. sigură. eficientă în privinţa costului. În această metodă.3) încât nu se poate face cu succes titrarea directă a acestuia cu alcalii. Acidul boric este un acid slab (pk=9.

în care. Se elimină interferenţele conform prezentării de mai sus. pe baza creşterii conductanţei fazei mobile. face ca aceasta să fie o metodă foarte utilă pentru determinarea acidului boric chiar la nivele scăzute de concentraţie [ 54]. 71 .A fost propusă o metodă HPLC bazată pe separarea în fază inversă şi detectare cu măsurarea conductivităţii(detecţie conductometrică). datorită eliberării protonilor în timpul reacţiei acidului boric cu manitolul. datorită punerii în libertate a protonilor din reacţia acidului boric cu manitol în exces în fază mobilă [52.53]. Valorile absorbanţei sunt foarte sensibile la pH-ul iniţial al fazei mobile. scăderea absorbanţei verdelui de bromcrezol. CONCLUZIE Metoda de injectare in flux pentru determinarea borului este simplă şi rapidă şi prezintă unele avantaje faţă de celelalte metode. lucru care afectează precizia şi acurateţea metodei. Pe lângă simplitate şi rapiditate. FIA (analiza injecţiei în flux) se realizează prin măsurarea conductivităţii borului. Limita de detecţie scăzută (0.01μg de bor) cuplată cu costul de funcţionare scăzut. în flux a fost egalată cu concentraţia de bor. Utilizarea cartuşelor de Ag simplifică mult procesul de tratare preliminară a probei. dar studiul s-a limitat la determinarea acidului boric pur [51]. Determinarea borului prin analiza injecţiei în flux se face folosind detecţie spectrofotometrică. aceasta poate sa fie complet automatizată şi se poate folosi pentru analiza “on –line” a acidului boric în absenţa unei matrice complexe.

 Pompa de dozaj care asigură o curgere constantă a elementului prin sistem.‘’inima’’ cromatografului.7 Cromatografia Ionica Cromatografia ionică a fost utilizată pentru prima dată de către Hamish Small. sistem de date) care va înregistra semnalele de ieşire şi le va afişa sub formă de peak (distribuţie Gaussiană). în funcţie de caracteristicile specifice. Cromatografia ionică este o metodă cromatografică ce se utilizează pentru separarea unor compuşi ionoci din probe lichide. în 1973. soluţie tampon) care trebuie să aiba caracteristici asemănătoare cu ale probei de analizat. în raport cu tipul constructiv al coloanei şi în functie de natura informaţiei solicitate. complexitatea sistemului cromatografic este diferită.10.  Detectorul va detecta semnalul pentru fiecare component al probei şi-l va transmite semnalul către un  sistem de control (înregistrator. Componenţii probei şi unii dinte solvenţi interacţionează cu faza staţionară. trecând prin coloană cu viteze diferite. pentru determinarea unor ioni din ape. Un sistem cromatografic de lichide este alcătuit din şase componenţi:  Eluentul (faza mobilă.  Valva de injecţie. 72 . Metoda de separare (catoni sau anioni) depinde de compoziţia fazei staţionare. În funcţie de tipul şi mecanismul separării.  Coloana de separare care este punctul central.

 componenţii ionici ai fazei mobile.Timpul de retentie al peak-ului ne furnizează informaţii despre calitatea unei probe.  diametrul ionilor.  gradul de solvatare al ionului. Avantajul copolimerilor este acela că pot fi utilizaţi independent de pH. Cele mai cunoscute sunt copolimerii stiren/divinilbenzen sau silicagel. Timpul de retenţie este direct proporţional cu coeficientul de selectivitate. O reacţie de schimb ionic reprezintă schimbul de ioni dintre o soluţie apoasă (faza mobilă) ce conţine ioni şi ionii ce sunt legaţi de grupările active ale fazei staţionare.  sarcina ionilor.Timpul de retenţie al diferiţilor ioni depinde de o serie de factori:  capacitatea de schimb ionic a răşinii. 73 . iar înălţimea şi aria semnalului despre cantitate. grupările de schimb sunt fie acide (schimb catonic) fie bazice (schimb anionic). Particulele răşinii de schimb ionic au dimensiuni mici (diametrul de 5-20 µm) şi constau din nuclee inerte pe care sunt legate chimic grupările care asigură schimbul ionic. Separarea componenţilor unei probe cu o matrice complexă este posibilă datorită reacţiilor de schimb ionic dintre probă şi materialul de separare din coloană.  grupările funţionale ale răşinii.  disocierea ionilor.

Reacţiile de schimb ionic au loc stoechiometric. Determinarea cantitativă a componenţilor unei probe se face în funcţie de înălţimea şi aria peak-ului obţinut. care sunt proporţionale cu concentraţia analitului respectiv.Cromatografia ionică se poate utiliza pentru separarea unui număr mare de analiţi (cationi sau /şi anioni) din probe cu o matrice complexă [55]. cu ajutorul unui detector conductometric sau indirect cu ajutorul unui detector spectometric în UV. . c analit din probă 74 . Determinarea concentraţiei analiţilor din probă se face utilizând relaţia: A analit din etalon Cprobă = A analit din probă Se pot determina prin cromatografie ionică cu detecţie conductometrică o serie de anioni. azotit. fosfat şi sulfat [56]. clorură. azotat. Calibrarea sistemului se face utilizând un etalon cu compoziţia calitativă şi cantitativă bine stabilite. Un exemplu de reacţie de schimb ionic este: Raşină –SO4H+Na+= SO 3Na +H+ Pentru determinarea ionilor separaţi există numeroase tehnici Astfel. ionii eluaţi se pot detecta direct. bromură. fiecărui ion care disociază din probă îi corespunde un ion cu aceeaşi valenţă din grupările schimbătoare. cum ar fi: florură.

Dezavantaje ale AES:  interferenţe spectrale relativ mari.5-4%). 75 . Avantajele plasmei ICP:  interferenţe chimice reduse ( datorate temperaturii mari şi simplităţii gazului).  precizie foarte bună( 0.  domeniul de liniaritate mare ( 5-6 ordine de mărime).  analiză secvenţială/ simultană a peste 70 de elemente. Se pot analiza în jur de 70 de elemente.1 INTRODUCERE Spectrometria de emisie atomică (AES) Emisia atomică este metoda de analiză care se bazează pe măsurarea radiaţiei emise de atomii excitaţi când aceştia revin în starea fundamentală. Avantaje ale AES:  permite analiza calitativă cât şi cantitativă.  permite analiza multielement.PARTEa EXPERIMENTALA 11.  sensibilitate înaltă pentru un număr mare de elemente (ppm-ppb).  interferenţele de matrice sunt reduse.  nu necesită surse de lumină.

Relieful este muntosmunţii Ghiughiu.  posibilitatea analizării probelor lichide şi gazoase. Dezavantajele plasmei ICP:  dificultatea analizării probelor solide fără dizolvare. Diversitatea geografică se reflectă şi în bogata varietate din sol a ţinutului: fier. în centrul ţării. pirite de cupru. Cele mai abundente sunt apele minerale din partea centrală a României ( în regiunile Covasna şi Harghita). Lanţul muntos vulcanic explică existenţa în ţinut a unui număr mare de izvoare de apă minerala (2. marmură albă. până la tipurile maronii.  prezenţa mai multor interferenţe spectrale. Hăşmaş. vermillion. caolin. Ciuc şi Harghita. calcar solid şi travertin. Ţinutul coboră lin de la stâncile muntoase către platouri vulcanice. sare. În judeţele Covasna şi Harghita sunt numereose surse de apă minerală.  preţ de cost ridicat. dar numai unele dintre ele sunt utilizate ca surse de apă potabilă şi uz terapeutic. andezit. ape minerale. care acoperă cea mai întinsă zonă. România este bogată în izvoare de ape minerale. necesită cantităţi mici de probă. bazalt. galben-maronii şi maro acid precum şi solul câmpiilor fluviale. Sâncrăieni şi Tuşnad. zone deluroase şi văi montane. Ţinutul Harghita se află în regiunea de est a Carpaţilor. Scopul acestui studiu este de a caracteriza apele minerale din punct de vedere al conţinutului de bor deoarece acest element are un rol important în procesele metabolice. termale şi termo-minerale. carbogazoase.200) staţii de îmbuteliere a apei minerale au fost înfiinţate la Borsec. 76 . Bogata varietate a solului se desfăşoară de la tipurile muntoase.

Solul şi subsolul judeţului Covasna sunt foarte bogate în ape minerale. iod.vanadiu. plumbul. cauzând miscări musculare neordonate şi o proastă vedere. şi V în apele minerale din regiunea Harghita. fluor. zinc. mangan. nichel sunt esenţiale vieţii. Bodoc. Covasna. molibden. dar puţine dintre ele sunt exploatate: Biborţeni. seleniu. comportament inhibat şi 77 . halucinaţii. provocând inhibarea controlului enzimatic al respiraţiei. neconcordări verbale. Aceste ape minerale sunt carbonatate şi prezenţa CO2 se datorează activităţii post-vulcanice a munţilor vulcanici Viharlâta-GutâiCălimani. Foarte mici cantităţi sau urme de ioni metalici sunt necesare unei creşteri normale şi metabolismului şi în toate elementele există o foarte mică ”fereastră (prag) de concentraţie„ între nivelul esenţial şi cel toxic. Împreună cu Stranb au determinat prezenţa Hg. Au. judeţul Covasna este situat pe cursul mijlociu al râului Olt în arcul Carpaţilor. Pb. Plumbul şi cadmiul pot dislocui calciul din oase. plumbul şi cuprul sunt susceptibili pentru determinarea nervilor periferici.Ţinutul apelor minerale şi al staţiunilor balneo-climaterice. cadmiul şi cromul se pot concentra în ficat şi rinichi. Manganul este necesar în funcţionarea câtorva enzime ale creierului şi sistemului nervos şi toxicitatea lui poate conduce la stări psihiatrice severe (afecţiuni ale memoriei. J. fotosintezei şi creşterii. crom. Malnaş. Ioni metalici pot fi absorbiţi sau ataşaţi enzimelor celulare. cobalt.Harghita. dezorientare. Vâlcele. Zn.Unele elemente cum ar fi fier. Relieful este compus în principal din munţi vulcanici de joasă înălţime.Banyai [57] este primul care a explicat importanţa microelementelor din apele minerale.

5 μg/L(ape oceanice) şi până la 200 μg/L în unele ape de adâncime poluate [ 58]. DPASV[65]. În apă manganul există în diferite forme de oxidare. el are în principal +2 starea de oxidare. dar cele mai importante sunt la Vâlcele. Ionii de litiu şi mangan au fost determinaţi în apele minerale din Covasna şi Harghita utilizând spectrometria de absorbţie atomică [59]. În studiul de faţă au fost caracterizate 12 surse de apă minerală provenind din ţinuturile româneşti Covasna şi Harghita. lipidelor şi proteinelor. plumbul şi zincul au fost determinate prin ASV din apa de râu [61]. glucozei. dar în apele de adâncime neutre. Harghita Băi1350m.din probe de apă de ploaie (cu microelectrozi de mercur) [62] şi din apă de adâncime[63]. cuprul şi cromul au fost determinate în probe e apă minerală prin spectrometria de absorbţie atomică în cuptor de grafit [60].Cuprul. În Harghita apele minerale de la Tuşnad Băi sunt utilizate în tratamente balneoterapeutice. Cromul(III) este un element esenţial care menţine funcţionarea fiziologică normală şi poate influenţa metabolismul.Băi-650m. Cr(VI) mai toxic.anxietate acută). este prezent în probele de apă în diferite concentraţii 0. cromul este prezent ca Cr(III) şi Cr(VI). datorită stabilităţii şi solubilităţii. Sâncrăieni-651. inclusiv de apă minerală prin polarografie cu plus diferenţial [64]. În ţinuturile Covasna sunt multe izvoare de apă minerală. Apele minerale din Covasna şi Harghita sunt folosite pentru cure externe cât şi pentru cele interne. Malnaş şi Bixad. Manganul şi zincul au fost determinate în diferite probe. în timp ce apele minerale 78 . În cele mai reprezentative probe de mediu.1-0. Sursele de apă minerală sunt situate la altitudini diferite deasupra nivelului mării: Tuşnad. Bodoc.Miercurea Ciuc-660m. de la +2 la +7. Homorod Băi-680m. DPCSV [66]. De asemenea.

Apa minerală de la Miercurea Ciuc este recomandată pentru bolile de rinichi. neurastenie şi boli ale sitemului locomor. ginecologice). Apa minerală de la Tuşnad Băi (44 izvoare dar numai 6 folosite în mod curent) este folosită în tratamentul bolilor sistemului nervos central (nevroză astenică. producând modificări ale secreţiei gastrice. Efectele farmacodinamice ale apelor alcaline sunt imprimate de prezenţa şi ponderea diferiţilor ioni de apă minerală. hipertensiune şi pentru sistemul digestiv [67]. diureză. boli ale sitemului urinar (litiază renală. sistemul digestiv. În natură apele alcaline pure sunr extrem de rare. fapt ce indică individulitatea fiecărui izvor mineral. arteriopatie periferică. trebuie să conţină cel puţin 1g bicarbonat de sodiu/litru apă. Apele minerale alcaline – caracterizare Pentru a face parte din această categorie. condiţii post flebită). Întâlnim ape alcaline mixte (calcice. inflamaţii cronice. Apele alcaline slab mineralizate sunt folosite în cura internă sau sub formă de areosoli. iar apa minerală carbonatată de la Sâncrăieni este folosită pentru anemii simple. inflamaţii) şi ale bolilor asociate (digestive. concentraţie ce corespunde la 726 mg anion bicarbonic. inimă şi gastritele cronice. apa minerală. hipertensiune arterială. stres fizic şi intelectual) al sistemului cardiovascular (infarct miocardic. pentru sistemul digestiv şi hipertensiune. condiţii astenice secundare. Harghita Băi este o importantă staţiune balneo climaterică şi apele minerale de aici sunt recomandate în boli de ochi. şi sunt utilizate pentru sietemul cardiovascular. în 79 . carbogazoase).din Tuşnad Sat şi Sâncrăieni sunt îmbuteliate. magneziene. endocrine. feruginoase. Apele de la Homorod Băi sunt bogate în fier.

18 Calciu 186.8 363. Silvana Balcescu Principal Republica Pierre Curie Minera -lizare 3206.4 Clor 145.3 sodiu 630.  enterocolite cronice.de îmbuteliere Izv.2 2490. de momentul când sunt administrate dar şi de proporţia dintre ionii izvorului mineral.0 2472. Sub formă de inhalaţii sau aerosoli cura este indicată în :  laringite cronice nespecifice .0 11499.0 98.7 3046.0 5183.0 2147.13 0.0 1036. scade colesterina şi alcalinizează urina.0 2358.20 0.  traheo-bronşite cronice [58].2 20.0 22.8 107.0 708 Litiu 0. Ţara noastră este deosebit de bogată în ape minerale alcaline de o varietate remarcabilă.1 7.0 1985.4 Bicarb 4331. 0 3000.0 121.0 107.2 1.  litiază urinară acidă.0 74.0 180.4 Magne ziu 29.3 2.7 1863.0 2885.5 1653.2 Fier 2. Asupra mucoasei respiratorii apele alcaline au efecte de fluidificare a secreţiilor şi favorizează eliminarea lor [57].6 Compoziţia chimică a unor ape minerale alcaline (mg/L) Judetul Localitate a Bodoc Covasna Malnaş Băi Biborţeni Borsec Harghita izvorul Izv.0 1692.6 294.0 2141.5 23.0 964.1 1.funcţie de forma gastritei. Cura internă cu apele minerale de acest tip este indicată în următoarele afecţiuni:  gastro.7 1.0 330.duodenite cronice .9 101.0 393.9 9.36 0. Cura internă cu apele alcaline are efecte coleretice.8 Borsec Borsec Borsec 80 .20 0.0 4402.4 3866.0 102. fluidifică bila.3 93. TABELUL nr.boala ulcerosă .0 21.0 79.0 5429.de îmbuteliere Izv. ajută la depunerea glicogenului în ficat.0 336.  afecţiuni respiratorii sau digestive.0 263.0 26.0 2075.8 CO2 2667.

 boli de piele. dizolvă şi mucusul inflamator. sărate. Acţiunea lor farmacodinamică se exercită asupra mucoasei gastrice. Pentru acestă determinare s-a folosit o tehnică rapidă şi eficientă ICP-AES.intestinale.sodice sunt apele în care predomină. În aceste condiţii este posibil să obţinem informaţii analitice despre o 81 .Ape minerale clorurate –sodice Apele minerale clorurare. Cura externă cu ape minerale.  sechele post-traumatice ale membrelor. clorura de sodiu de 1 g /L. de mare concentraţie este indicată în:  afecţiuni ale sistemului nervos periferic. Apele minerale clorurate sodice ce nu depăşesc concentraţia de 15 g/L sunt folosite în cura internă sau sub formă de pulverizaţii si aerosoli. Indigestia acestor ape minerale activează enzimele digestive având un efect deosebit asupra amilazei pancreato. stimulând secreţia gastrică. respectiv 393 mg sodiu/L şi 607 mg Cl/L. Ţara noastră este bogată în ape minerale clorurate sodice MATERIALE ŞI METODE Obiectivul acestei lucrări a fost să determine conţinutul de bor în 12 izvoare de apă minerală şi să urmărească schimbările lor temporale.  dereglări funcţionale endocrine. originea lor fiind legată de rocile sedimentare bogate în sare.

8L. APARATURĂ Spectrometrul de emisie atomică cu plasmă inductiv(ICP-AES) tip SPECTROFLAME P (Spectro Analytical Instruments.min-1 şi rata fluxului de 82 .5L/min) Ar. Ar. Germania) prevăzut cu trei policromatoare (două în aer şi unul în vacuum) şi un monocromator. rata fluxului auxiliar 0.0 mL/min.  Torţă – cuarţ.min-1.  Gaz auxiliar.sticlă. rata fluxului de răcire 12 L. Condiţiile de operare ale spectrometrului SPECTROFLAME P sunt următoarele:  Pulverizarea probei – cross flow.  Distanţa fibrei optice-4 mm.  Gaz răcitor.8bari(1.  Timpul de integrare-10 s. Cu cele trei policromatoare aparatul permite determinarea simultană a trei elemente.  Presiunea gazului pulverizatorului – 1.  Înalţimea fibrei optice.  Putere.05 kW.5 L/min.pompă peristaltică 1.1.  Cameră de pulverizare.  Transferul probei.5 mm.5.998%).mulţime de probe în timp util şi să stabilim calitatea apelor minerale din regiunile Harghita şi Covasna.14L/min. Argonul utilizat a fost de puritate spectrală (99.Ar.0.

1. REACTIVI Probele au fost recoltate în containere de polipropilenă. ea este de obicei 12 mm.împrăştiere 1 Lmin-1. min-1. Este posibil ca după multe 83 . înainte de determinare. clătite cu apă ultrapură (milli-Q). toate fiind funcţii ale puterii plasmei şi unele dintre ele au fost controlate automat. bine sigilate. Conductibilitatea. Unele microelemente prezente în apele minerale la nivel mg/L sau μg/L pot da informaţii despre structura subsolului. pentru a fi siguri că influenţa sticlei este practic limitată din punct de vedere al contaminării cu microelemnte.pH-analizator.1.analizator. Înălţimea observării este ajustabilă. Rata consumării lichidului probă a fost aproximiativ 2mL. Probele au fost livrate laboratorului la o zi după colectare şi analizate imediat după sosire. Reactivii folosiţi au fost de puritate analitică şi toate soluţiile au fost preparate în apă Milli-Q.2 REZULTATE EXPERIMENTALE Apa din pământ dizolvă mineralele din formaţiuni. Soluţiile diluate erau preparate zilnic. Soluţii tampon standard de pH=4 şi pH=7 au fost folosite pentru a calibra setul Multi 340 i/set pH. pH-ul şi temperatura au fost măsurate la locul recoltării probei cu Multi 340i/set. Containerele pentru recoltarea probelor trebuie să fie curăţate cu acid clorhidric.

84 .80 6.96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vîlcele Bodoc Malnaş Băi Bixad Tuşnad Băi Tuşnad Sat Sâncrăieni Miercurea Ciuc (Sumuleu Ciuc) Harghita Băi Szeltersz Homorod Băi 1 Homorod Băi 2 Analiza probelor a fost făcută în timp util pentru a asigura corectitudinea rezultatelor analitice.18 5.80 10. ICP-AES pentru bor sunt prezentate comparativ în tabelul 8.38 6. anuale)privind conţinutul de bor. Rezultatele obţinute (Martie 2002 şi Aprilie 2003) prin tehnica.10 5.51 6.99 6.23 6.10 13. să se facă o ”hartă„ a repartizării acestui element într-o anumită regiune.60 13.7 CARACTERISTICILE PROBELOR DE APĂ MINERALĂ PROBĂ LOCUL DE RECOLTARE TEMPERATURĂ oC APRILIE APRILIE 2002 2003 9. pierderea CO2 dă naştere unui precipitat care conţine microelemente şi în aceste condiţii rezultatele analitice nu sunt corecte.90 8.99 5.70 13.90 8.80 5.98 5.00 12.17 5.70 pH APRILIE 2003 6. deoarece toate probele sunt ape carbonatate.18 5.88 6.92 CONDUCTIVITATE APRILIE APRILE 2002 2003 2695 3850 954 1856 1540 1833 770 1748 223 3234 1494 1278 2934 4782 1147 2356 1925 2156 909 2033 254 3758 1786 1509 APRILIE 2002 6.80 12.00 14.80 5.studii(lunare.60 9.20 13.94 5.60 13. Caracteristicile probelor de apă minerală măsurate la locul de analizat sunt prezentate(comparativ pentru 2002-2003) in tabelul nr 7.34 6.18 5.92 5.10 12.60 12.59 6.20 15.20 14.20 9.40 5.60 10.28 5.91 5.20 6.00 10.48 5.30 15. Tabelul nr.20 9.

21 36.14 4.165 3.283 11.48 18.108 37.68 11.72 18. fiind posibilă o prospectare hidrogeologică.13 7.27 12. CONCLUZII 85 .01 4.51 10.Tabel nr.32 0.27 7. 8 Concentraţia borului determinat prin ICP-AES Probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2002 (μg/mL) 2.44 3.03 0.44 11.853 Concentraţia microelementelor depinde de natura rocilor şi concentraţia ridicată a acestora se datorează prezenţei unor acumulări de minereu.98 2.092 10.58 2.746 41.659 2003 (μg/mL) 2.302 42.

Cele mai importante criterii de selectare a unei tehnici analitice sunt:  limita de detecţie . Ţinând cont de aceste criterii se pot formula următoarele concluzii:  În ceea ce priveşte sensibilitatea pentru concentraţii mai mari de 1 μg/L se utilizează: ICP-AES. ICP-AES este cea mai rapidă tehnică.  timpul de analiză. ICP-MS. mobilitatea şi toxicitatea acestora.  domeniul analitic. 86 . privind conţinutul în ioni de bor.  uşurinţa în utilizare. astfel încât se pot determina simultan mai multe elemente. că la acest microelement (bor) concentraţia se situează în limite normale. În ceea ce privesc probele de mediu şi cele biologice.  Din punct de vedere al timpului de analiză. Rezultatele obţinute ne permit să concluzionăm. este important de ştiut concentraţia reală a unor microelemnte.  preţul de cost.  tipul şi numărul de probe.  La ICP-AES domeniul analitic este cuprins între 4-6 ordine de mărime. deoarece există un îngust prag de concentraţie între nivelul toxic şi esenţial şi este necesar să înţelegem ciclul lor biochimic.Lucrarea reprezintă caracterizarea a 12 probe de apă minerală din regiunea Transilvaniei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful