PortsProgrammer - PHPwifi 1.

0 on ClearOS - 1

คูม่ ือ ClearOS 5.2 SP1 + PHPwifi 1.0
Authent!cation wifi hotspot login.

PortsProgrammer - PHPwifi 1.0 on ClearOS - 2

การติดตั้งในแบบท่ านทีม่ องภาพออกน่ ะครับ ถ้ าต้ องการแบบละเอียด google ช่ วยได้ ครับ (เป็ นพืน้ ฐานทัว่ ไป)

PortsProgrammer - PHPwifi 1.0 on ClearOS - 3

PortsProgrammer - PHPwifi 1.0 on ClearOS - 4

ในส่ วนการตั้งรหัสผ่านให้ Login Server คู่มอื ตั้งเป็ น rootadmin

ในกรณี harddisk ยังบริสุทธิ์เรื่อง linux ก็เลือก I will do my own partitioning.

ในส่ วนนีจ้ ะเลือกหมดทุกช่ องเลยก็ได้ เพราะ package ,service ทีต่ ดิ มากับแผ่น ClearOS สาคัญและดีๆ หมด
หรือจะติดตั้งเพิม่ ทีหลังก็ได้ (ถ้ าจะทาเป็ น serv authen เฉยๆ ก็ตามรู ปเลยครับ)

PortsProgrammer - PHPwifi 1.0 on ClearOS - 5

เลือก package (s) หมดทุกช่ องเลยครับ ได้ ใช้ งานทั้งนั้น

PortsProgrammer - PHPwifi 1.0 on ClearOS - 6

รอการติดตั้ง package (s) สักพัก

เมือ่ ติดตั้งเสร็จครั้งแรกทีห่ น้ าเครื่อง Server ใส่ User และ Passwd
ในตัวอย่ างคู่มอื ใส่
User = root
Pass = rootadmin

0.0 on ClearOS .PortsProgrammer .0.7 ถ้ าไม่ มกี ารแก้ ไขไอพีใดๆ ก็ตามรู ปเลยครับ ในส่ วนของการ์ ดแลนใบทีส่ อง 10.PHPwifi 1.1 กาหนดไอพีให้ ก่อน แล้ วค่ อยปรับใหม่ ตอนติดตั้ง Chillispot .

PortsProgrammer .0 on ClearOS .PHPwifi 1.8 ในส่ วนนีก้ ใ็ ส่ ข้อมูลรายละเอียดให้ ระบบ พร้ อมกาหนดชื่อ Internet Hostname ในตัวอย่ างเอาตาม default กาหนดมาให้ เมือ่ ติดตั้งเสร็จระบบจะให้ restart เครื่อง .

PHPwifi 1.0 on ClearOS . ดูตามรูปเลยครับ ต่ อไปก็ทาการเปิ ด Ports Service ต่างๆทีต่ ้องได้ใช้ งานครับ . ตามรู ปเลยครับ (เอา Port ทีไ่ ด้ใช้ งานก่อนครับ) ..PortsProgrammer .168.9 เมือ่ ทาการติดตั้งเสร็จทาการเปิ ด service ต่ างๆ รวมถึงเปิ ด Port การใช้ งานเพือ่ Incoming เข้ ามาจัดการได้ ไปที่หน้ าเว็บ https://192..1.100:81 อันดับแรกเปิ ด Apache หรื อ Web Server นันเอง ้ เพื่อให้ เราสามารถใช้ งานหน้ าเว็บได้ .

PHPwifi 1.168..0" GATEWAY="192.100" NETMASK="255.PortsProgrammer .1. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller DEVICE=eth0 TYPE="Ethernet" ONBOOT="yes" USERCTL="no" HWADDR="00:0c:29:f6:51:81" BOOTPROTO="static" IPADDR="192.10 ในต ัวอย่างนีเ้ ป็นการใช ้ Lan Card 2 ใบ โดยที่ ใบที่ 1 เป็นเน็ ตทีร่ ับมาจาก ADSL ส่วนในใบที่ 2 เป็นขาออก เอาไว้ปล่อยเน็ ตให้เครือ ่ งลูก การ config network card แบบ terminal /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth ตามด้วยต ัวเลขของการ์ดแลน ต ัวอย่าง แลนการ์ดใบที1 ่ eth0 ใชเ้ ล่นเน็ ตทีร่ ับมาจาก ADSL Modem # nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 # Realtek Semiconductor Co.168.255.255.1. Ltd.1" ระวัง ! หลักๆน่ะคับ อย่าลืมเรื่ องถ่าน นาฬิกา ใน bios น่ะคับ ถ้าไม่ update วันเวลา ให้ตรงปัจจุบนั ระบบจะ delete ยูสเซอร์ น่ะคับ ล็อกอินไม่ผา่ นน่ะคับไม่ง้ นั เพราะตัวโค้ด จะจับ ปี -เดือน-วัน ในปัจจุบนั และเช็ค ปี -เดือน-วัน ที่ login ครั้งแรก จาก server อย่าลืมลง package ให้ server update วันเวลาให้ตวั มันเองจาก Internet น่ะคับ .0 on ClearOS .

0 on ClearOS .PortsProgrammer .11 เริ่มต้ นการติดตั้ง package .PHPwifi 1.

0 on ClearOS .PortsProgrammer .PHPwifi 1.conf *รายการที่ทาการ list ออกมาที่ผมนามาแสดงด้วยก็เพือ่ ในอนาคตไฟล์ download เหล่ านีอ้ าจจะไม่ มีอยู่ใน server ของผู้ให้ บริการ เพือ่ ให้ เราได้ ทราบว่ า package นีต้ ้องการ package อะไรเพิม่ เข้ าในการติดตั้ง เราจะได้ นา package เหล่านี้ download จากแหล่ง download ที่อนื่ เข้ ามาเสริมเพือ่ ติดตั้งแทน การ Download Package ที่ตอ้ งใช้บ่อย ถ้าโหลดมาเก็บไว้บนเครื่ องของเราจะดีที่สุด แล้วค่อย Upload ไฟล์ จากเครื่ องของเราขึ้นไปบน Server ดังตัวอย่าง ทาการ FTP หรือ SSH จากคอมของเราที่เก็บไฟล์ ลงไปไว้ใน server .12 ขันตอนนี ้ ้ไม่ต้องทาตามก็ได้ ครับ มันเป็ นเพียงแค่การปรับแต่งหน้ า บูต Grub เฉยๆ เพื่อให้ บูต ได้ เร็ วขึ ้นเฉยๆ # nano /boot/grub/grub.

13 Package นีส้ าคัญมากกับระบบ Server เพราะต้ อง update (ปี -เดือน-วัน) ให้ ตรงกับปัจุบัน # nano /etc/rc.969855 sec ตั้งเวลาบนระบบ # nano /etc/crontab เพิ่มเข้าไปท้ายไฟล์เลยคับ */10 * * * * root /usr/sbin/ntpdate -u pool.org .org 1 Feb 07:33:41 ntpdate[8681]: step time server 158.PHPwifi 1.PortsProgrammer .100 offset 3.0 on ClearOS .ntp.org # /usr/sbin/ntpdate -u pool.local /usr/sbin/ntpdate -u pool.2.ntp.108.ntp.

ntp.d/crond restart Stopping crond: [ OK ] Starting crond: [ OK ] # /sbin/chkconfig crond on .PortsProgrammer .org ในส่วนนี้จะอธิบาย พร้อมการใช้งานและนาข้อมูลเข้าไป ตัวนี้จะเป็ น Editor ของ vi กด ปุ่ ม Insert หรือ ตัว I เพือ่ ใส่ คาสั่งลงไป ใส่โค้ดคาสัง่ ลงไป หรื อ copy มาวางใส่ก็ได้ แล้วแต่วา่ ใครขยันพิมพ์ จากนันกดปุ่ ้ ม Esc บนแป้นคีย์บอร์ ด เพื่อพิมพ์คาสัง่ บันทึกไฟล์ กดปุ่ ม Shift ปุ่ ม : ปุ่ ม w ปุ่ ม q ปุ่ ม ! -> อันนี ้เหมาะกับมือใหม่ เลยต้ องละเอียด หรื อง่ายๆ ก็พิมพ์ตามนี ้เลย :wq! -> อันนี ้เหมาะกับมือเก่า ทาการ restart service เพือ่ reload ค่ า เข้ าไปใหม่ # /etc/rc.PHPwifi 1.14 และใส่ ตรง crontab run-time เพิ่มเข้ าไปอีก # crontab -e เพิ่มเข้ าไปในไฟล์เลยครับ */10 * * * * root /usr/sbin/ntpdate -u pool.0 on ClearOS .d/init.

PortsProgrammer .0 on ClearOS .html.conf ในส่วนนีร้ ะบบจะตงให้ ั้ ตอนติดตงั้ ClearOS เสร็ จใหม่ๆ ต ัวอย่าง ServerName system.PHPwifi 1.conf แก้ DirectoryIndex index.html index.var index.var เป็น DirectoryIndex index.15 ทาการ edit ค่ า config ของ apache # nano +778 /etc/httpd/conf/httpd.d/httpd restart Stopping httpd: [ OK ] Starting httpd: [ OK ] .cgi # nano +231 /etc/httpd/conf/httpd.php # /etc/rc.conf ส่วนนีเ้ ป็นการกาหนดสิทธิข ์ องกลุม ่ apache และผูใ้ ชง้ านเป็นของ apache ส่วนใหญ่ก็จะ default อยูแ ่ ล้ว คือ ไม่ตอ ้ งมีเครือ ่ งหมาย # อยูด ่ า้ นหน้า User apache Group apache # nano +265 /etc/httpd/conf/httpd.htm index.clearos.d/init.cgi เป็น AddHandler cgi-script .html.conf แก้ #AddHandler cgi-script .lan # nano +391 /etc/httpd/conf/httpd.html index.

1.' or '\h' for help. mysql> exit Bye . mysql> show databases.100:81 ( IP-Address อาจจะตั้งไม่ เหมือนในคู่มอื ขึน้ อยู่กบั ความชอบของ Admin แต่ ละท่ าน) ในตัวอย่างได้ต้ งั รหัสผ่านพร้อมเปิ ด Service แบบ Auto เมื่อระบบบูตเครื่ องเข้าทางาน ในตัวอย่างตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล my sql เป็ น rootadmin จากนั้นมาที่ terminal เพือ่ ทดสอบ # /usr/bin/mysql -u root -prootadmin Welcome to the MySQL monitor. Type '\c' to clear the buffer.0 on ClearOS .77 Source distribution Type 'help. or \g.PHPwifi 1. Your MySQL connection id is 3 Server version: 5.0.PortsProgrammer .16 Installing MySQL Server ทาการเปิ ด Service การทางานฐานข้ อมูลพร้ อมตั้งระหัสผ่าน ทาง WebUI ไปทีห่ น้ าเว็บ https://192. Commands end with .168.

Update 12 Package(s) .PortsProgrammer .0 on ClearOS .PHPwifi 1.17 Installing PHP5 And Getting MySQL Support In PHP5 All Extended (ในส่วนนี ้ถ้ าเน็ตเร็ วไม่มีคนแบ่งปั่ นไป ก็ใช้ งาน param -y เลย เพราะจะเป็ นการอัพเดตไฟล์ไปด้ วย หรื อถ้ าไม่อยากรอ ก็ทาการติดตังเฉพาะ ้ package ที่ไม่มี) # yum -y install php php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-mcrypt php-mbstring php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc ในตัวอย่าง Install 4 Package(s) .

6-linux-glibc21-i386.tar.php ตัวเสริ มการ compile ให้ PHP เข้ ารหัส compile ได้ เร็ วขึ ้น *ตัวเสริ มนี ้มีประโยช์นหลายอย่าง รวมถึงการถอดรหัส # mkdir /tmp/temp # cd /tmp/temp/ จากนั้นทาการ download file มาไว้ใน path /tmp/temp/ (แต่ก่อนจะ wget มาจาก mediafire ได้ ตอนนี้ไม่ได้แล้ว mediafire ปรับปรุ่ งเลย wget บ่ ได้ ทาการโหลดหน้าเว็บแทน แล้ว upload ไปใส่ ใน /tmp/temp/ ) คลิกเพือ่ Down http://download916.d/httpd restart # nano /var/www/html/phpinfo.gz .com/av0r0auls8zg/2l5577ow3p1hq7q/ZendOptimizer- 3.php <? phpinfo().18 เมื่อติดตั้งเสร็จก็ทดลอง # /etc/rc.php ตัวอย่าง http://192.d/init.PHPwifi 1.1.100/phpinfo. ?> Open web browser http://ip-server/phpinfo.2.0 on ClearOS .mediafire.168.PortsProgrammer .

sh .6-linux-glibc21-i386 # chmod +x install.PHPwifi 1.2.gz # cd ZendOptimizer-3.2.0 on ClearOS .6-linux-glibc21-i386.19 # cd /tmp/temp/ # tar -zxvf ZendOptimizer-3.PortsProgrammer ./install.tar.sh # .

PortsProgrammer .PHPwifi 1.20 ภาพข ้างล่างนี้ แก ้จาก /usr/local/Zend/ เป็ น /usr/local/lib/Zend/ .0 on ClearOS .

PortsProgrammer .21 .PHPwifi 1.0 on ClearOS .

0 on ClearOS .PHPwifi 1.22 เสร็ จการติดตังแบบ ้ GUI บน Terminal จากนันท ้ าการทดสอบ .PortsProgrammer .

PortsProgrammer .ini .0 on ClearOS .PHPwifi 1.23 Open web browser http://ip-server/phpinfo.php ส่วนที่ถกู เพิ่มเข้ าไปอัตโนมัติตอนติดตังในท้ ้ ายไฟล์ของ /etc/php.ini #cat /etc/php.

$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'root'.php /var/www/html/phpmyadmin/config. …. $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'. $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'rootadmin'.tar. /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */ …. // $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma'. ….24 phpMyAdmin # cd /tmp/temp/ คลิกเพื่อโหลด http://www.PHPwifi 1.gz # mv phpMyAdmin-2. // $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass'.inc.11-all-languages /var/www/html/phpmyadmin/ # cp /var/www/html/phpmyadmin/config.11.php แก้ $cfg['blowfish_secret'] = ''.11-all-languages.com/?ws20473ro89bmvd # tar -zxvf phpMyAdmin-2.mediafire. $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'. // $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin'.sample.11.PortsProgrammer . เป็น พร ้อมกับเอาเครือ ่ งหมาย // คัน ่ หน ้าออก $cfg['blowfish_secret'] = 'cookie'. ….inc. $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = ' '. User = root Password = ทีต ่ งไว้ ั้ ตอนติดตงั้ mysql ตัวอย่างรหัสผ่านเป็ น rootadmin .inc.php # nano +17 /var/www/html/phpmyadmin/config. ….0 on ClearOS . /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */ ….

100/phpmyadmin/ .0 on ClearOS .1.PHPwifi 1.168.25 Open web browser http://ip-server/phpmyadmin/ ตัวอย่าง http://192.PortsProgrammer .

0 on ClearOS .ip_forward = 0 เป็น net.ipv4.ipv4.PHPwifi 1.conf แก้ net.26 forward port rounter package ทาการ forward port ให้มผ ี ลท ันที เพือ ่ ให้ forward packet ทาต ัวเป็นเราเตอร์ได้ # nano +7 /etc/sysctl.PortsProgrammer .ip_forward = 1 ร ันคาสง่ ั # echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward เพือ ่ ให้มผ ี ลท ันที ให้ forward packet ทาต ัวเป็นเราเตอร์ได้ .

27 ทดสอบ Authentication 1.com/?16nh8x5lxsw6ezc หรือไปทีแ ่ หล่ง download โดยตรงเลยก็ได ้ครับ เผือ ่ มีการอัตเตด จะได ้รู ้แหล่ง http://www.0 # cd /tmp/temp/ # tar -xvf phpwifi.PHPwifi 1.org/forum/index.tar # mv phpwifi /var/www/html/ # chmod -R 755 /var/www/html/* # chmod -R 777 /var/www/html/phpwifi/admin/upload/ # chmod -R 777 /var/www/html/phpwifi/admin/ThaiPDF/ # chown -R root:apache /var/www/html/* # nano /etc/php.tis-620" … upload_max_filesize = 100M ที่คณ ุ ใช้ งาน .default_charset = "iso-8859-1" … upload_max_filesize = 8M แก้ เป็ น memory_limit = 128M ในส่วนนี ้ขึ ้นอยูก ่ บั สเป็ คของ server ที่คณ ุ ใช้ งาน … register_globals = On … register_long_arrays = On … register_argc_argv = On … post_max_size = 32M ในส่วนนี ้ขึ ้นอยูก ่ บั สเป็ คของ server … default_charset = "utf-8.linuxthai.php?topic=19739.PortsProgrammer .0 on ClearOS .0 ว่าสามารถทางานร่วมกับ MySQL และส่วนขยายของ php-extension ได้ อย่างสมบูรณ์หรื อไม่ คลิกเพือ่ โหลด http://www.ini แก้ memory_limit = 8M … register_globals = Off … register_long_arrays = Off … register_argc_argv = Off … post_max_size = 8M … .mediafire.

PHPwifi 1.ini ที่ web browser ไปที่ http://<IP-SERVER>/phpinfo.php จากนั้นเลือ่ นลงมาจนถึงหัวข้ อ Configuration เราก็จะได้ เห็นส่ วนทีเ่ ราได้ ทาการปรับแต่ งไป .PortsProgrammer .0 on ClearOS .d/httpd reload ทาการตรวจสอบไฟล์ที่เราได้ทาการ config ให้กบั php.d/init.28 # /etc/rc.

29 ทาการสร้าง ฐานข้อมูลชื่อ portsproDB ในตัวอย่างขออธิบายแบบใช้งานง่าย ใน phpmyadmin ไปที่ http://IP-SERVER/phpmyadmin สร้างฐานข้อมูลชื่อ portsproDB คลิกปุ่ ม สร้าง .PHPwifi 1.PortsProgrammer .0 on ClearOS .

PHPwifi 1.0 on ClearOS .. (ไฟล์ เก็บไว้ ทไี่ หน ก็นามาใส่ ตามรู ปภาพเลยน่ ะคับ) .PortsProgrammer .30 จะได้ดงั รู ป ทาการ Import table ที่ backup ไว้ มาใส่ คลิกที่ ปุ่ ม Brownse.

PortsProgrammer .31 จากนั้นกด ปุ่ ม ลงมือ (ด้ านล้ างขวามือ) .0 on ClearOS .PHPwifi 1.

00 sec) mysql > show databases. Query OK. 0 rows affected (0. 0 rows affected (0.00 sec) mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON portsproDB.sql .32 ก็จะได้ table 18 table เข้ ามา ดังรูป เพิม่ เติม ถ้ าสร้ างฐานข้ อมูลเป็ นแบบ command Line # mysql -u root -prootadmin mysql > create database portsproDB.PHPwifi 1.00 sec) mysql > exit ใส่ database schema (หรือใส table ให้ฐานข้อมูล) ด้วยคาสง่ ั # mysql -uroot -prootadmin portsproDB < /var/www/html/phpwifi/admin/backupsql/portsproDB. +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | mysql | | portsproDB | | test | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) mysql > FLUSH PRIVILEGES. Query OK.* to 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'rootadmin'. 1 row affected (0.PortsProgrammer . Query OK.0 on ClearOS .

inc.PHPwifi 1.PortsProgrammer . $link->connect($_config['database']). $link->query("SET NAMES 'utf8'"). $_config['database']['password'] = "rootadmin". ?> # User MySQL # Passwd MySQL # Database Authen . $link->selectdb($_config['database']['database']).0 on ClearOS .php แก้ ไขตามนีเ้ ลยคับ <?php # configuration for database $_config['database']['hostname'] = "localhost". # connect the database server $link = new mysqldb().33 จากนั้นไปทดสอบ login ในหมวด Administrator ดู ทาการแก้ ไขไฟล์ Config ของ phpwifi ก่ อน เพือ่ ให้ ใช้ งานร่ วมกับฐานข้ อมูล MySQL ได้ # nano /var/www/html/phpwifi/admin/include/config. @session_start(). $_config['database']['username'] = "root". $_config['database']['database'] = "portsproDB".

34 จากนั้นไปทดสอบ login ในหมวด Administrator ดู http://IP-SERVER/phpwifi/admin/ ตัวอย่ าง http://192.PHPwifi 1.1.100/phpwifi/admin/ ค่า Defalut User = admin Passwd = padmin .PortsProgrammer .168.0 on ClearOS .

0 on ClearOS .PHPwifi 1.35 .PortsProgrammer .

36 *หมายเหตุ ในเรื่องของการ Add Group หรือ Users ห้ามใช้ ภาษาไทยเด็ดขาด เพราะระบบจะไม่รู้จกั ภาษาไทย เหมือน Windows .PHPwifi 1.ไม่มีตาราง Ascii ภาษาไทยในระบบน่ะครับ อันนี้ผมขอยกตัวอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้นเมื่อทดสอบระบบ ข้อความนี้อา้ งจากกระทู ้ ใน บอร์ด PHPwifi น่ะครับ ..PortsProgrammer ..0 on ClearOS .

0 on ClearOS .PHPwifi 1.PortsProgrammer .37 ทาการทดสอบ add users เข้ าไปสัก 1 user ตัวอย่ างจะเป็ น รายชั่วโมง กดปุ่ ม เพิม่ ยืน่ ยันอีกครั้ง กดปุ่ ม บันทึก .

ini ตรง register_globals = On สื่อสารกันถูกต้ องคับ) .38 ผลลัพธ์ (แสดงว่ า MySQL และ /etc/php.PortsProgrammer .PHPwifi 1.0 on ClearOS .

PortsProgrammer .39 เพิม่ เติมเล็กๆน้ อยๆ กับส่ วนของ หมวดผู้ดูแลในฐานะ Admin ในหน้ า Login กรณีที่ใส่ Username .Password ถูกต้ องแล้ ว แต่ ระบบไม่ ไปหน้ าต่ อไป (อันนีเ้ นื่องจาก Admin เคยเข้ าไป Login แล้ ว แต่ ไม่ ทาการ LogOut ออก จากระบบ มันจึงทาให้ ระบบ หรือ Session ยังจาค่ าการใช้ งานอยู่) ทั้งๆที่บน URL ของคุณก็แสดงบอกสถานะ Username และ Password อย่างถูกต้อง ส่วนวิธีแก้ก็ไปพิมพ์ URL โดยตรง ถ้าคุณเป็ น Administrator พิมพ์ <IP-Server>/phpwifi/admin/index2.PHPwifi 1.php *ถ้ าไม่ ใช่ Admin ระบบก็จะ Redirect มาให้ ใส่ Username และ Password เพือ่ กันบุคคลอืน่ เข้ ามาโดยตรง .0 on ClearOS .

PHPwifi 1.40 MySQL + FreeRadius .0 on ClearOS .PortsProgrammer .

PortsProgrammer .PHPwifi 1.41 # yum -y install freeradius .0 on ClearOS .

d/init.d/radiusd start & # /sbin/chkconfig radiusd on ทดสอบว่า freeradius สามารถทางานได้หรือไม่ รูปแบบ ่ ของยูสเซอร์Server พาสเ์ วิดร์ของยูสเซอร์ Server 127.0.0.1 0 testing123 # radtest ชือ หรืออธิบายง่ายๆก็คอ ื Username และ Password ทีใ่ ช ้ Login เข ้า Server ของเรานัน ้ เอง ตัวอย่าง # radtest root rootadmin localhost 0 testing123 ้ Access-Accept แสดงว่าสามารถทางานได้ ถ้าขึน Sending Access-Request of id 169 to 127.255.0.255. length=20 .conf แก้ secret = testing123 เป็น secret = testing123 # /etc/rc. Group ของ Server เครื่องเราได้ # nano +109 /etc/raddb/radiusd.PortsProgrammer .0.1 port 1812 User-Name = "root" User-Password = "rootadmin" NAS-IP-Address = 255.conf +109 หมายถึง ให้ไปทีบ ่ รรท ัด 109 ของไฟล์เลย แก้ user = radiusd group = radiusd เป็น #user = radiusd #group = radiusd ----------------------------------------------------------# nano +35 /etc/raddb/clients.0. Pass-Word.1:1812.255 NAS-Port = 0 rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0 on ClearOS .42 Mod config file for freeradius แก้ ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf เพือ่ ให้ FreeRadius สามารถอ่ านแฟ้ม /etc/shadow ที่ใช้ เป็ น User-Name. id=169.PHPwifi 1.0.

0 on ClearOS .PHPwifi 1.conf usergroup_table = "usergroup" # nano +1248 /etc/raddb/radiusd.conf แก้ # $INCLUDE ${confdir}/sql.PortsProgrammer .conf แก้ server = "localhost" login = "root" password = "rootpass" # Database table configuration radius_db = "radius" แก้เป็น server = "localhost" login = "root" -Username ของ MySQL password = "rootadmin" -Password ของ MySQL # Database table configuration radius_db = "portsproDB" # nano +44 /etc/raddb/sql.conf # nano +1837 /etc/raddb/radiusd.conf แก้ # files เป็น (เอาเครือ ่ งหมาย # ออกเพือ ่ ให้ระบบไปอ่าน user และ passwd จาก database freeradius) files # nano +1844 /etc/raddb/radiusd.conf ใชร้ ว ่ มก ับ web application ทีม ่ ี databases เป็นของต ัวเองได้) sql .conf แก้ # sql เป็น (เป็นการอนุญาตให้ mirror sql.conf เป็น $INCLUDE ${confdir}/sql.43 ต่อไปเป็นการให้ FreeRadius สามารถติดต่อสือสารก ับฐานข้อมูล MySQL Server ได้ # yum -y install freeradius-mysql # nano +21 /etc/raddb/sql.

PortsProgrammer ..conf แก้ # sql เป็น sql # nano +1447 /etc/raddb/radiusd.conf เพิม ่ sqlcounter noresetcounter { counter-name = Max-All-Session-Time check-name = Max-All-Session sqlmod-inst = sql key = User-Name reset = never query = "SELECT SUM(AcctSessionTime) FROM radacct WHERE UserName='%{%k}'" } ไว้ดา้ นบน sqlcounter dailycounter { ….PHPwifi 1. } .0 on ClearOS .conf แก้ # sql เป็น sql # nano +2023 /etc/raddb/radiusd.44 # nano +2001 /etc/raddb/radiusd.

conf เพิม ่ noresetcounter dailycounter monthlycounter # ต่อจากบรรท ัด authorize { authorize { # Add insert function Login PopUp noresetcounter dailycounter monthlycounter # รูปต ัวอย่าง ขนตอนทดสอบ ั้ # /etc/rc.PortsProgrammer .PHPwifi 1.45 # nano +1781 /etc/raddb/radiusd.d/init.0 on ClearOS .d/radiusd stop Stopping RADIUS server: [ OK ] # chmod -R 755 /etc/raddb/* # chown -R root:apache /etc/raddb/* ขั้นตอนทดสอบต่อไปห้ามมี Error! เด็ดขาด ถ้ามีก็ไม่ตอ้ งทาขั้นตอนต่อไป กลับไปแก้ไขในส่วนนี้ให้ผา่ นก่อนคับ ถ้าไม่ผา่ นระบบ Authen ก็ไม่มีความหมาย! .

PortsProgrammer .0 on ClearOS . [ OK ] ------------------------------------------------------------------------------------------- ..d/init.46 # /usr/sbin/radiusd -x ในขั้นตอนนีเ้ ป็ นการตรวจสอบ Free Radiusd กับ MySQL ว่าสามารถใช้ งานร่ วมกันได้ [กด Ctr + C เพือ่ ออกจากการตรวจสอบ ] # /etc/rc.PHPwifi 1..d/radiusd start Starting RADIUS server: Thu Mar 3 06:48:08 2011 : Info: Starting .reading configuration files .

0 # radtest hhh hhh localhost 0 testing123 Sending Access-Request of id 153 to 127. length=74 WISPr-Bandwidth-Max-Up = 512000 WISPr-Bandwidth-Max-Down = 2048000 Service-Type = Login-User Idle-Timeout = 600 Session-Timeout = 14400 Acct-Session-Time = 60 Acct-Interim-Interval = 60 ้ ามารถใช ้ username ด ังกล่าวจาก Mysql ในการเข้าใชง้ านได้แล้ว แบบ full options ตอนนีส .0 on ClearOS .1 port 1812 User-Name = "hhh" User-Password = "hhh" NAS-IP-Address = 255.255 NAS-Port = 0 rad_recv: Access-Accept packet from host 127.255.PHPwifi 1.0.0. id=153.PortsProgrammer .1:1812.47 ทดสอบการเข้าใชง้ าน โดยใช ้ user จาก mysql ด ังนี้ ถ ้ายังไม่ม ี user และ passwd ก็ไปทาการสร ้าง user เพือ ่ ทดสอบ radiusd sql กับ Authentication 1.0.0.255.

MySQL จริง คลิก Perform Test .PortsProgrammer .PHPwifi 1.PHP .48 ทาการทดสอบ Users ใน Web browser ในฐานะ Admin ว่ า Radiusd ทางานกับ Apache .0 on ClearOS .

0 on ClearOS .PHPwifi 1.49 ถ้ าทดสอบผ่านจะได้ ดงั ภาพ ส่ วนนีก้ เ็ ป็ นการเรียบร้ อยแล้ว กับ การติดต่ อสื่ อสาร ระหว่ าง Apache .Freeradius  ต่อไปก็เป็ นของ ChilliSpot ต่อกันเลย .PHP .PortsProgrammer .MySQL-Server .

1 เป็น radiuslisten 127.0.com/?5t2akwxe4wo9bsm # rpm -Uvh chillispot-1.0.i386.1 ---IP gateway ของ ADSL Router ไม่ใช่การ์ ดที่แจกให้ ลกู ข่ายน่ะคับ domain localhost เป็น domainname ของ Server เรา -------------------------------------------------------------------------------------------------# nano +108 /etc/chilli.0.0/24 เป็น dynip 10.pid เป็น interval 3600 … pidfile /var/run/chilli.50 ChilliSpot WiFi Authentication Hospot .100 ---Lan Card eth0 ที่รับเน็ตมาจาก ADSL ไม่ใช่การ์ ดที่แจกให้ ลกู ข่ายน่ะคับ dns2 192.0.1.0.0 on ClearOS .16.conf แก้ #interval 3600 … #pidfile /var/run/chilli.182.org เป็น dns1 192.User Login # cd /tmp/temp/ คลิกเพือ ่ โหลด http://www.rpm Preparing.0/24 -------------------------------------------------------------------------------------------------# nano +45 /etc/chilli.conf แก้ #net 192..0.mediafire.chillispot.0.168.168.5 #dns2 172.168.0.168.1.PHPwifi 1..PortsProgrammer .16.pid -------------------------------------------------------------------------------------------------# nano +38 /etc/chilli.182.5 #domain key. ###################################### [100%] 1:chillispot ###################################### [100%] # nano +18 /etc/chilli.conf แก้ #dynip 192.0.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- .0.conf แก้ #radiuslisten 127.conf แก้ #dns1 172.0.11/24 -------------------------------------------------------------------------------------------------# nano +59 /etc/chilli.1.0/24 เป็น net 10.

PortsProgrammer - PHPwifi 1.0 on ClearOS - 51
# nano +113 /etc/chilli.conf
แก้
radiusserver1 rad01.chillispot.org
radiusserver2 rad02.chillispot.org
เป็น
radiusserver1 127.0.0.1
radiusserver2 127.0.0.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------# nano +139 /etc/chilli.conf
แก้
#radiussecret testing123
เป็น
radiussecret testing123
ต้องตรงก ับ secret ของ freeradius ใน /etc/raddb/clients.conf
-------------------------------------------------------------------------------------------------# nano +201 /etc/chilli.conf
แก้
#confusername conf

#confpassword secret
เป็น
confusername conf

confpassword secret
-------------------------------------------------------------------------------------------------# nano +217 /etc/chilli.conf
dhcpif eth1
eth1 คือ lan card ใบที่ 2 ทีไ่ ว้สาหร ับแจก ip ให้เครือ
่ งลูกๆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------# nano +230 /etc/chilli.conf

(ในส่ วนนีเ้ ป็ นการ renew ip address ให้ เครื่องลูก หน่ วยเป็ นวินาที )
แก้
# lease 600
เป็น
lease 7200
-------------------------------------------------------------------------------------------------# nano +237 /etc/chilli.conf
แก้
uamserver https://radius.chillispot.org/hotspotlogin
เป็น
uamserver http://10.0.0.1/phpwifi/hotspotlogin.php
--------------------------------------------------------------------------------------------------

PortsProgrammer - PHPwifi 1.0 on ClearOS - 52

# nano +248 /etc/chilli.conf
แก้
#uamsecret ht2eb8ej6s4et3rg1ulp
#uamlisten 192.168.182.1
#uamport 3990
เป็น
uamsecret ht2eb8ej6s4et3rg1ulp
(จะแก้เป็นรห ัสใหม่ก็ได้แต่ตอ
้ งตรงก ับไฟล์ hotspotlogin.php)
uamlisten 10.0.0.1
uamport 3990
ส่วนนี ้เพิ่มเข้ าไปท้ ายบรรทัดสุดของไฟล์ หรื อต่อจากบรรทัด uamport 3990

ไวสาหรับ kick ยูสเซอร์ และ ตรวจสอบ

# TAG: kick user online
# Example
# /bin/echo User-Name=love| /usr/bin/radclient -x 127.0.0.1:3779 disconnect testing123

coaport 3779

PortsProgrammer - PHPwifi 1.0 on ClearOS - 53

แก้ไข lan card ใบทีส่ อง สาหรับแจก ip ให้ ลูกข่ าย
# nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
TYPE="Ethernet"
ONBOOT="yes"
USERCTL="no"
HWADDR="00:0c:29:f6:51:8b"
BOOTPROTO="none"
#IPADDR="10.0.0.1"
#NETMASK="255.255.255.0"

# /etc/init.d/network restart

PortsProgrammer .1.firewall.local # cp /usr/share/doc/chillispot-1.d/init.54 ทาการ copy มาไว้ ก่อน เพือ่ ทีจ่ ะดึง iptables มาใส่ ใน /etc/rc.local แก้ IPTABLES="/sbin/iptables" EXTIF="eth0" INTIF="eth1" แก้เป็น IPTABLES="/sbin/iptables" EXTIF="eth0" INTIF="eth1" -------------------------------------------------------------------------------------------อธิบาย EXTIF="eth0" ต ัวทีร่ ับเน็ ตมาจาก ADSL Modem Router ของผูใ้ ห้บริการของเรานนเอง ั้ INTIF="eth1" สาหร ับบ ังค ับเครือ ่ งลูกให้มา login ก่อน ถึงจะใชง้ านอินเตอร์เน็ ตได้ #/etc/init.d/rc.d/rc.d/firewall restart # /etc/rc.local # nano +19 /etc/rc.iptables /etc/ สอดไส้ # cp /etc/firewall.PHPwifi 1.d/chilli start Starting chilli: [ OK ] # /sbin/chkconfig chilli on # ps -ef |grep chilli root 10328 1 0 22:23 ? 00:00:00 /usr/sbin/chilli root 10341 9539 1 22:24 pts/1 00:00:00 grep chilli .iptables /etc/rc.0 on ClearOS .firewall.d/rc.0/firewall.firewall.

.d/rc. ไม่เชน ้ Incoming บน ้ WebUI ของระบบจะใชงานไม่ ได ้ หรือในไฟล์ /etc/firewall นั น ้ เอง ้ ้ * สาเหตุทต ี่ ้องกาหนด port ใชงานตาม /etc/firewall เพราะเราได ้ทาการใชงาน iptable ของ chillispot ต ้องบังคับใช ้ เมือ ่ /etc/firewall ตรง incoming เปิ ด port ไหน iptable $EXTIF ต ้องเปิ ดตาม ในสว่ นนี้จะไม่มผ ี ลต่อ multiwan แต่ประการใด # nano +36 /etc/rc.PortsProgrammer .81 .55 หมายเหตุ สาหรับการสอดไส ้ อย่าลืมไปแก ้ไฟล์ rc.0 on ClearOS .PHPwifi 1.local ในสว่ นของ INPUT ้ ่ นั น เพือ ่ การใชงานร่ วมกันบน firewall rules ของระบบ ClearOS เอง .443 $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 22 --syn -j ACCEPT $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 80 --syn -j ACCEPT $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 81 --syn -j ACCEPT $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 443 --syn -j ACCEPT $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -j REJECT .local จากเดิม $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 22 --syn -j ACCEPT $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -j REJECT ่ าสง่ ั iptable เพิม แก้โดยการใสค ่ พร้อมก ับการเปิ ดพอร์ต 80 .firewall.firewall.

firewall.local .PortsProgrammer .d/sshd restart /sbin/service httpd status /sbin/service mysqld status /sbin/service radiusd status /sbin/service chilli status sh /etc/rc.56 # nano /etc/rc.PHPwifi 1.local /sbin/service chilli reload Refresh คาสง่ ั # /etc/rc.0 on ClearOS .d/rc.local ใส่ เพิ่มเข้าไป ทั้งหมด คับ /etc/init.

0 on ClearOS .57 ร ันคาสง่ ั ตรวจสอบว่าเครือ ่ งลูกข่ายได้ร ับ IP Address จาก chillispot เป็นแบบ logfile # tail -f /var/log/messages จะได้ผลล ัพธ์แสดงคล้าย ๆ ต ังอย่างข้างล่างนี้ *ก่อนเครือ ่ งลูกข่ายจะได้ร ับ ip จาก chillispot dhcpd *หล ังจากเครือ ่ งลูกข่ายได้ร ับ ip จาก chillispot dhcpd ip 10.PortsProgrammer .PHPwifi 1.0.0.13 ทีไ่ ด ้รับไป .

1 Mask:255.0 b) .0 b) TX bytes:0 (0.255.58 ทดสอบ ip # ifconfig ้ ะทางานแทนการ์ดแลนสาหร ับออกเน็ ตให้เครือ # ต ัวนีจ ่ งลูกๆ tun0 จะทางานแทน eth1 การ์ดแลนใบที2 ่ tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.255.0.PortsProgrammer .0 on ClearOS .0.0.0.1 P-t-P:10.PHPwifi 1.0 UP POINTOPOINT RUNNING MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:500 RX bytes:0 (0.

$_SERVER["SERVER_ADDR"].0 on ClearOS .php ใส่ เพิม่ เข้ าไป <?php print "<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0.PortsProgrammer .URL=http://".html # nano index.php"> # nano redirect_logoff.html ใส่ เพิม่ เข้ าไป <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0.php /var/www/html/phpwifi/ . ?> จากนั้น copy ไปว่ างที่ phpwifi อีก เพือ่ ป้ องกันการเข้ าถึง admin ในระดับหนึ่ง # cp /var/www/html/index.":3990/logoff'>".html /var/www/html/phpwifi/ # cp /var/www/html/redirect_logoff.URL=redirect_logoff.59 ทาการสร้ างไฟล์ เพือ่ ให้ ยูสเซอร์ logout ได้ เอง โดยการให้ ยูสเซอร์ พมิ พ์ IP Gateway ของ Server บนเว็บบราวเซอร์ # cd /var/www/html/ # rm -rf index.PHPwifi 1.

PHPwifi 1.60 ทาการตรวจสอบทีเ่ ครื่องลูกข่ าย Open web browser คราวนีเ้ รามาดูทเี่ ครื่องลูกข่ ายของเราว่ าได้ รับไอพีจาก dhcp chillispot server หรือไม่ ถ้ าได้ รับก็จะเป็ นเหมือนในรูปตัวอย่ าง .PortsProgrammer .0 on ClearOS .

conf ผิด แล้วเข้ าใจว่าระบบ error! ระวังในเรื่องของ Config ไฟล์ บน Squid Proxy Server ด้วยน่ ะคับ ... .61 ทดสอบกับเครื่องลูกข่ าย ก่อน ว่าสามารถ login และ ทางานร่ วมกับ Server ได้ แล้วจึงตามด้วย Squid Proxy Server ผมกลัวไป Config ไฟล์ตรง squid.PortsProgrammer .PHPwifi 1..0 on ClearOS .

PHPwifi 1.PortsProgrammer .62 ทดสอบการ Logout เองโดย Users บนเครื่องลูกข่ าย ให้ Users พิมพ์ Gateway ของ Server บน URL บน WebBrowser ของ Users เอง จะเป็ นการ Logout โดยอัตโนมัติ .0 on ClearOS .

0 on ClearOS .PortsProgrammer .63 ทดสอบการ kick ยูสเซอร์ ออกจากระบบ ไปที่ ผู้ที่กาลังใช้ งานอยู่ในระบบทั้งหมด ในขณะที่ users กาลัง online ไปคลิกที่ [*kill*] บนเครื่ องหมาย ถูก .PHPwifi 1.

PHPwifi 1.64 ถ้าสามารถ kick users ออกจากระบบได้ก็แสดงว่า coaport 3779 บน ChilliSpot ทางานถูกต้อง บนเครื่องลูกข่ ายก็จะถูก Redirect มาหน้ า Login อีกครั้ง ถึงแม้ ว่าเวลาบน popup จะเดินอยู่กต็ าม ระบบจะไม่ นับรวม เพราะระบบทาการ checkout เมือ่ admin kick users ณ เวลานั้น .0 on ClearOS .PortsProgrammer .

PHPwifi 1.PortsProgrammer .65 *หมายเหตุ สาหรับการเพิม่ Users ในโซนทั่วไป หอ อพาร์ธเมนต์ โรงแรม ร ้านค ้าทั่วไป อืน่ ๆ ในหมวด เพิ่มกลุ่มผูใ้ ช้ อย่ากาหนดวันหมดอายุเป็ น 0000-00-00 ระบบจะไม่เข้าใจว่า ไม่มีวนั หมดอายุ (โค้ดใหม่) จะทาให้ ยูสเซอร์ Login ได้แค่ครั้งเดียว แล้ว ยูสเซอร์ ก็หมดอายุการใช้งาน เอาแค่ 2050-01-01 ก็ไม่รู้วา่ จะอยูถ่ ึงไหม (ในกรณี ไม่อยากจากัดอายุของ ยูสเซอร์ ) .0 on ClearOS .

local ใส่ เข้ าไปท้ ายไฟล์เลยคับ #clear users radiusd for starting php /var/www/phpwifi/admin/del_user_remain.PortsProgrammer .PHPwifi 1.php .66 เรื่องการ kill users ที่ค้างอยู่ในระบบ กรณี users กาลัง Online แล้ว Server เกิดดับ หรือ Restart เราจะต้ องให้ Server มันทาการ Kill Users ให้ ตัวมันเองตอนบูตเข้ าระบบโดยอัตโนมัติ # nano /etc/rc.0 on ClearOS .

php หรื อหน้ า login ในฐานะของ Administrator ถ้ า Login ในฐานะ Administrator ตังแต่ ้ แรกแล้ ว ไปทาการเปลี่ยน password ใหม่เลย จะได้ ทนั ทีครับ แต่ถ้าคนที่เป็ น Administrator Login ในฐานะผู้ดแู ลระบบ จากเครื่ องลูกข่าย แล้ วไปทาการทดสอบระบบของตัวเอง โดยการลอง Login ในฐานะ Users ทัว่ ไปเพื่อเข้ าใช้ งาน Internet (อันนี ้เฉพาะ Administrator น่ะครับ) มันจะทาให้ session[username] และ session[password] ไปจาชื่อ ของ users และ password ที่ใช้ สาหรับเล่นเน็ตแทน ตอนที่ Administrator ทดสอบระบบ จากเครื่ องลูกข่าย พอคราวนี ้ Administrator เข้ ามาใช้ งานในฐานะผู้ดแู ลระบบอีกครัง้ จากเครื่ องลูกข่ายเครื่ องเดิมที่ทดสอบระบบตัวเอง .PHPwifi 1...มันเป็ นกฎ ที่ถกู ต้ องแล้ วครับ สัดส่วนนี ้ ในตัวโค้ ด มันจะใช้ session[username] และ session[password] ในหน้ า index..67 *หมายเหตุ กรณีนอี้ าจจะทาให ้การสัง่ รันไฟล์ php โดยตรงทาง Command line เกิดข ้อผิดพลาดได ้ ให ้ไปทาการตรวจสอบข ้อมูลดังนี้ เมือ่ ทดสอบคาสัง่ รันไฟล์ php โดยตรงทาง command line จะต ้องไม่ม ี ข ้อความแสดงข ้อผิดพลาดเกิดขึน ้ # php /var/www/phpwifi/admin/del_user_remain.PortsProgrammer .0 on ClearOS .php ถ้ าผ่าน จะต้ องไม่มีข้อความแจ้ งเตือน *หมายเหตุเพิ่มเติม + เทคนิค ของ Administrator กรณี Admin ต้ องการ เปลี่ยน Password ใหม่ เทคนิคนี ้เฉพาะ Administrator เท่านันที ้ ่ร้ ู และเป็ นการ ป้องกันอีกระบบดับหนึ่ง ในตัวโค้ ดจงใจออกแบบให้ มนั เป็ นแบบนี ้ (ขี ้เกรี ยจแก้ ครับ) Users ที่ใช้ งานทัว่ ไป บ่ รู้เรื่ องด้ วยหรอกครับ ..ก็จะทาให้ session[username] และ session[password] เปลี่ยนไปเป็ นของ users มันก็เลยทาให้ Username และ Password ของ Administrator ไม่ตรงกันตอนจะเปลี่ยน Password ใหม่ .

...0 on ClearOS .68 ้ สว่ นวิธแ ี ก ้ ไปแก ้โดยทาการ Logout ออกจากระบบในหน ้าเว็บ ทีเ่ ข ้าใชงานในฐานะ Administrator *แล ้วทาการ Login เข ้าไปใหม่ ในฐานะ Administrator อีกครัง้ แล ้วไปทาการเปลีย ่ น Password ใหม่ได ้เลย .PortsProgrammer .PHPwifi 1.

PortsProgrammer .0 on ClearOS .69 *เพิม ่ เติม ่ เรือ ่ ง Users เปลีย ่ น Password เอง เพราะ Server บ้างเครือ ่ ง ตงค่ ั้ า IP address ทีแ ่ จก internet ให้เครือ ่ งลูกข่าย ไม่เหมือนก ัน เพือ ่ ความเข้าใจ สาหร ับส่วนทีต ่ อ ้ งไปแก้ไข IP address ของ Server ทีแ ่ จก IPaddress ไม่เหมือนก ัน .PHPwifi 1.

2550<br> ่ ผู ้ใช ้ และ รหัสผ่านกรุณาติดต่อผู ้ดูแลระบบฯ<br> 2.ศ.0.1/phpwifi/admin/register.1/phpwifi/admin/password.PortsProgrammer .คอมพิวเตอร์ฯ พ.คาแนะนา -:-</b><br><br> 1. สาหรับผู ้มีรหัสผ่านแล ้วสามารถเปลีย ่ นรหัสผ่านได ้เองทีน ่ ี่ <a href="http://10.0.70 เปิ ด web browser เข้าใชง้ านในฐานะ Administrator ไปที่ ปร ับแต่งหน้าล็อกอิน แล้วแก้ไข IP address ทีเ่ ป็น Gateway ให้เครือ ่ งลูกข่าย ให้ตรงตามเครือ ่ ง Server ของคุณ ต ัวอย่าง http://<IP-SERVER>/phpwifi/admin/password. ระบบพิสจ ู น์ตวั ตนเพือ ่ ใช ้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต ตาม พรบ.0.0. เจ ้าหน ้าทีท ่ า่ นใดทีย ่ ังไม่ม ี ชือ 3.PHPwifi 1.php"><b>เปลีย ่ นรหัสผ่าน</b></a><br> 4.0 on ClearOS .php"><b>ลงทะเบียน </b></a> แต่จะใช ้งานได ้เมือ ่ ได ้รับอนุญาตจากผู ้ดูแลระบบฯ .php <b>-:. สามารถสมัครลงทะเบียนได ้ทีน ่ ี่ <a href="http://10.

PortsProgrammer .71 ตามรูปเลยคร ับ .0 on ClearOS .PHPwifi 1.

ต้ องรอสักพัก warning: webmin-1.72 Webmin สาหรับ System root alias # cd /tmp/temp/ คลิกเพือ่ โหลด แล้วอัพโหลดขึน้ ไป http://www.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY.520-1.520-1.local เพิม ่ คาสง่ ั เข้าไป $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 10000 --syn -j ACCEPT .PortsProgrammer .d/rc.mediafire... ส่วนในการติดตั้ง webmin นั้นถ้า output เป็ น https:// แสดงว่า apache มีส่วนขยายของไฟล์ คือ มีโหมดการทางาน ssl นั้นเอง ้ เมือ ในขนตอนนี ั้ ่ ติดตง่ ั เสร็ จจะต้องไปเพิม ่ พอร์ต 10000 ใน iptables # nano +39 /etc/rc. ################################# [100%] Operating system is CentOS Linux 1:webmin ################################# [100%] Webmin install complete..noarch.rpm ในขั้นตอนการติดตั้ง package อาจจะ delay นิดหนึ่ง .PHPwifi 1.com/?w48ft3tocb973f5 # rpm -Uvh webmin-1.0 on ClearOS . You can now login to https://localhost:10000/ as root with your root password.firewall. key ID 11f63c51 Preparing.noarch.

PHPwifi 1.0 on ClearOS .73 และในหน้าเว็บ UI ก็ทาการ incoming port 10000 หรือ webmin เข้าไปอีก ทดสอบ Open web browser https://ip-server:10000 .PortsProgrammer .

74 Username = ใช้ ของ Server ในฐานะ root Password = ใช้ ของ Server ตอน Login เข้ า Server ตัวอย่ าง Username = admin Password = rootadmin *คลิกเครื่ องหมายถูกที่ [ ช่อง ] Remember login permanently? จะได้ ไม่ต้อง Keys รหัสผ่านบ่อย .0 on ClearOS .PHPwifi 1.PortsProgrammer .

PHPwifi 1.0 on ClearOS .PortsProgrammer .75 *หมายเหตุแบบละเอียดนิดหนึ่ง ให้ สังเกตุ output ดีๆ ในการติดตั้ง Webmin นั้นจะให้ ผลลัพธ์ อยู่ 2 แบบ ขึน้ อยู่กบั การติดตั้ง Apache ว่ าได้ ตดิ ตั้ง service อะไรไปบ้ างแล้ วในตัว apache เช่ น ใหมด ssl หรือ การใช้ งานเว็บประเภท https:// หรือ Port 443 นั้นเอง แต่ ถ้าไม่ ได้ ทาการติดตั้ง mod_ssl ตั้งแต่ แรก ระบบจะทาการ default ให้ เป็ น http แบบธรรมดา โดย User จะกลายเป็ น admin และตามด้ วย password ของเครื่อง Server เอง webmin จะมอง apache เป็ นไฟล์ ขนาดเล็กเพราะไม่ มสี ่ วนขยายไฟล์ น้ นั เอง User = admin Password = เป็ น password ของ root server ขั้นตอนนีถ้ ้ าไม่ ใช่ https//localhost:10000 จะทาให้ ระบบ PHPwifi ไม่ ทางานกับ HTTPS ไปทาการติดตั้ง Apache ให้ รองรับระบบ SSL และ Remove webmin ทาการ Install ใหม่ อกี ครั้ง เพือ่ ให้ ได้ ใช้ งาน HTTPS HTTPS .

เปิ ดใชงาน port 443 หรือ https # /etc/init.76 *ขอเพิม ่ เติมสาหร ับท่านทีเ่ จอปัญหาลง Webmin แล้วด ันถูกให้ใชง้ านผ่านทาง HTTP ้ า่ นใดไม่มป ในหน้านีท ี ญ ั หาก็ขา้ มไปได้เลยน่ะคร ับ ขอยกต ัวอย่างวิธแ ี ก้แบบง่ายๆ สาหร ับการเปลีย ่ นโหมด HTTP ไปเป็น HTTPS (การทีจ ่ ะเปลีย ่ นไปเป็ น HTTPS นั น ้ Apache ของคุณต ้องเปิ ด port 443 หรือ SSL น่ะคับ ้ ไม่งน ั ้ มันก็ใชงานไม่ ได ้) *สาหรั บท่ านที่ต้องการ Config แบบรวดเร็วก็ Command line เลยครับ เปิ ด Terminal # nano +11 /etc/webmin/miniserv.เปิ ดใชงาน port 80 หรือ http เป็น ้ ssl=1 <.d/webmin restart Stopping Webmin server in /usr/libexec/webmin Starting Webmin server in /usr/libexec/webmin Pre-loaded WebminCore เปิ ดหน้า Web browser พิมพ์ URL เป็น https://localhost:10000 ได้เลยคร ับ .PortsProgrammer .0 on ClearOS .conf แก้ ้ ssl=0 <.PHPwifi 1.

77 *สาหรั บท่ านที่ต้องการ Config จาก HTTP ให้ เป็ นโหมด HTTPS แบบสบายๆง่ ายๆ บน WebUI ก็สะดวกครั บ เปิ ดหน้ า Web browser ที่ Webmin ให้ ใช้ งาน You can now login to http://localhost:10000/ as root with your root password. ไปคลิกที่ Webmin ด ังในรูปภาพต ัวอย่าง ต่อด้วย Webmin Configuration .0 on ClearOS .PHPwifi 1.PortsProgrammer .

0 on ClearOS .PortsProgrammer .78 ต่ อด้ วย SSL Encryption .PHPwifi 1.

0 on ClearOS .79 ไปทีห ่ ัวข้อ Enable SSL if available? คลิกทีค ่ าว่า Yes เลยคร ับ จากนนก็ ั้ คลิกที่ Save เลยคร ับ .PHPwifi 1.PortsProgrammer .

PortsProgrammer .0 on ClearOS .PHPwifi 1.80 ทาการปิ ดหน้า Webmin แล้วเข้าใชง้ านใหม่คร ับ และต้องพิมพ์ URL เป็น HTTPS น่ะคร ับ เพราะคุณได้เปลีย ่ นโหมดการทางานไปเป็น port 443 SSL เรียบร้อยแล้ว~! .

PortsProgrammer .0 on ClearOS .81 สาหร ับท่านทีล ่ ง Webmin ทางานที่ port 443 SSL หรือ HTTPS เรียบร้อยแล้ว ก็ตอ ่ ก ันเลยคร ับ Config WEBmin Into Support PHPwifi 1.local ใสเ่ พิม ่ เข้าไปท้ายไฟล์ /etc/init.PHPwifi 1.d/webmin start # /etc/init.0 *ห้ามข้ามขนตอนนี ั้ เ้ ด็ดขาด จะทาให้มผ ี ลก ับระบบไม่ Balance ก ัน ทาการ แก้ไข Config ไฟล์ ของ Webmin ให้สามารถใชง้ านผ่าน Web browser ได้โดยการใส่ URL address วิง่ ตรงเข้าหาไฟล์ของ Webmin ได้โดยตรง ที่ Terminal # nano +16 /etc/webmin/config แก้ referers_none=1 เป็น referers_none=0 # nano /etc/rc.d/webmin restart .

enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetailStart?ProductRef=jdk-6u24-oth-JPR@CDS-CDS_Developer .sun.0 คุณจะต ้องอัพ pack เสริมของ Java เพือ ่ ให ้ Web browser ของคุณทางานกับ Function นี้ เฉพาะในฐานะผู ้ดูแลระบบ ***ถ้าไม่ม ี Plugin JAVA เสริมเข้าไปใน Web Browser คุณก็จะได ้รับข ้อความแจ ้งเตือน ดังภาพ พร ้อมกับไม่มห ี น ้าควบคุมการใช ้งาน ่ ั ใหม่น ี้ Web browser บน Windows ของคุณต้องติดตงั้ Plugin Java เสริม เพิม *PHPwifi ฟังก์ชน ่ เข้าไป เฉพาะ Admin http://www.0 on ClearOS .PortsProgrammer .com/is-bin/INTERSHOP.com/?8c1acwh2cd12zb1 หรือ download จากแหล่งทีอ ่ ยูข ่ อง java ได้โดยตรง https://cds.mediafire.82 ***Plugin เสริมสาหร ับ Webmin + PHPwifi 1.PHPwifi 1.

PHPwifi 1.PortsProgrammer .83 ต ัวอย่างของ Systems root alias -> Files Browser .0 on ClearOS .

PortsProgrammer .PHPwifi 1.84 *เปิ ดหน้า Web browser ในฐานะ Administrator เพือ ่ ทาการทดสอบ Webmin ใข้งานร่วก ับ PHPwifi คลิกที่ Reboot Server บนหน้า Index เพือ ่ ทดสอบก ับโค้ด PHPwifi คลิกปุ่ม Reboot System .0 on ClearOS .

To Auto .Stop ..0 อ่านเพือ ่ เตือน เมือ ่ เราได ้ทาการ config ไฟล์เสร็จ ส่วนทีเ่ ราห ้ามไปโดนก็คอ ื WebUI ในเมนู Web Proxy เราสามารถกระทาได ้แค่ ปุ่ ม Start .เป็ นอย่างนั้นจริ งๆ เพราะไม่เข้าใจการทางานของระบบ ที่ squid ไปทางานด้วย สว่ นวิธแ ี ก้ก็ ไปทาการลบ package ของ squid proxy แล้วติดตงใหม่ ั้ เข้าไป ..จะตายตอนลง squid proxy แล้ วออกเน็ตไม่ ได้ .PortsProgrammer .conf เพือ ่ ให้ใชง้ านร่วมก ับ PHPwifi 1.Config ใหม่ ที่ terminal # yum -y remove squid # yum -y install squid .0 on ClearOS .PHPwifi 1.85 Squid Proxy Server ขนตอนการติ ั้ ดตงั้ squid นี้ เราได้ทาการติดตงในแผ่ ั้ นตอนแรกแล้ว ..To Manual แค่นัน ้ (เพราะไฟล์ config ได ้ mod นัน ้ เอง) *ขอเพิ่มเติมเรื่ องการติดตั้ง Squid Proxy ในกรณี ที่ได้ติดตั้ง แล้วทาการ config ไฟล์ แบบ random แล้ว squid ไม่ทางาน เพราะ ตกแต่ง config มากเกินไป จนไฟล์เสี ย จนคนทาหัวบานไปเลย ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่ องการ config ไฟล์ของ squid proxy ก็พยายามทาตามคู่มือไปก่อน *และ squid proxy แต่ล่ะ version บางที โค้ดบรรทัดคาสัง่ อาจไม่เหมือนกัน ต้องระวังหน่อยเรื่ องนี้ ส่ วนใหญ่ เท่ าทีเ่ คยเห็นมา . เหลือแค่สง่ ั ร ัน service squid แต่เราจะมาทาการ config squid.

# nano +41 /etc/firewall เดิม SQUID_TRANSPARENT="off" SQUID_FILTER_PORT="" แก้เป็น SQUID_TRANSPARENT="on" SQUID_FILTER_PORT="" # /etc/init.0 on ClearOS ..86 Setup a transparent proxy with Squid ้ ทางของ proxy โดยอ ัตโนม ัติ บ ังค ับให้เครือ ่ งลูกวิง่ ผ่านเสน ทาการเปิ ด service squid proxy บน /etc/firewall หรือใชค้ าสงั command ก็ได ้ ตามชอบ .d/squid start ในขันตอนการสั ้ ง่ start squid แบบ command line แล้ วระบบแจ้ งว่า FAILED ทาการ remove squid แล้ วลงใหม่ กรณีขึ ้น FAILED ดังรูป แก้ ปัญหาโดยการ remove squid แล้ ว install squid ลงไปใหม่ (เฉพาะขันตอนในหน้ ้ านี ้เท่านัน) ้ # yum -y remove squid # yum -y install squid .PortsProgrammer .PHPwifi 1.d/firewall restart # /etc/init.

com/?ki3gn8rnfrnw4kc คลิกเพือ ่ โหลด แล้วก็อ ัพโหลดขึน # cd /etc/squid/ # mv squid.conf # ls -l squid.PortsProgrammer .mediafire.87 มาต่อไฟล์ตกแต่งก ัน # cd /tmp/temp ้ ไป http://www.conf.conf squid.1 root squid 156692 Mar 6 19:27 squid.0 on ClearOS .conf # chown root:squid squid.conf -rw-r----.org # cp /tmp/temp/squid./ # chmod 640 squid.PHPwifi 1.conf .conf .

0.0.conf แก้เป็น cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256 -> สเป็ ค HDD + Ram 2048 (หน่วยเป็ น MB) = 2Gb ในส่วนนีต ้ ้องคานวณกับสเป็ คของ Server เป็ นการเก็บประวัตก ิ ารท่องเว็บ เพือ ่ ให ้ Server ลดภาระของ bandwidth # nano +27 squid.conf # nano squid.conf แก้เป็น maximum_object_size_in_memory 1 MB # nano +23 squid.1:3128 transparent # nano +15 squid.PortsProgrammer .0/24 acl webconfig_to_lan dst 10.PHPwifi 1.88 Edit config file squid.txt" .conf แก้เป็น http_port 3128 transparent http_port 127.0.txt" acl LOCALHOST_SAVE src "/etc/squid/fblockhackHOST.conf แก้เป็น ่ นนีข ้ ipcache_size 512 ในสว ้ น ึ้ อยูก ่ บ ั สเป็ คของ server ทีค ่ ณ ุ ใชงาน # nano +76 squid.conf แก้เป็น cache_mem 128 MB -> ้ ในสว่ นนีข ้ น ึ้ อยูก ่ บ ั สเป็ คของ server ทีค ่ ณ ุ ใชงาน # nano +31 squid.0/24 เป็นไฟล์ระบบแทน acl LAN_PROXY_SAVE src "/etc/squid/fblockhackLAN.0.0.0.conf แก้เป็น ่ นนีข ้ maximum_object_size 250 MB ในสว ้ น ึ้ อยูก ่ บ ั สเป็ คของ server ทีค ่ ณ ุ ใชงาน # nano +18 squid.conf แก้ Ip subnet ทีแ ่ จกให้เครือ ่ งลูกๆ acl webconfig_lan src 10.0 on ClearOS .

conf -> File Block Time –to.conf -> File Block Ports เป็น acl SSL_ports port "/etc/squid/blockportsSSL.txt" acl fgroupIP src "/etc/squid/blockfiles_groupip.txt" acl blockmac arp "/etc/squid/blockmac.txt" .PHPwifi 1.conf -> File Block Time –to.PortsProgrammer .conf -> File Block IP เป็น acl blockip src "/etc/squid/blockip.txt" acl blockurl_time url_regex "/etc/squid/blocktime_url.conf -> File Block Time –to.txt" # nano +137 squid.txt" # nano +146 squid.GroupUsers เป็น acl groupuserstime time "/etc/squid/phpwifi/blocktmac_time.conf -> File Block Web –to.conf -> File Traffic Delay Pools เพิม ่ เข้าไปตามนีเ้ ลย #Squid Delay Pools acl localnet url_regex -i "/etc/squid/traffic/flocalnet.txt" acl groupusersip src "/etc/squid/phpwifi/blocktime_ipmac.0 on ClearOS .txt" # nano +140 squid.txt" # nano +131 squid.Time เป็น acl daytime time "/etc/squid/blocktime.txt" acl CONNECT method CONNECT # nano +127 squid.txt" # nano +143 squid.txt" acl update_files url_regex -i "/etc/squid/traffic/fupdate_files.txt" acl webgroupusersip src "/etc/squid/phpwifi/blockweb_ipmac.txt" # nano +134 squid.89 # nano +123 squid.txt" acl groupip src "/etc/squid/blocktime_groupip.txt" acl download_files url_regex -i "/etc/squid/traffic/fdownload_files.txt" acl Safe_ports port "/etc/squid/blockports.GroupsIP เป็น acl blockfiles url_regex -i "/etc/squid/blockfiles.Time And GroupIP เป็น acl grouptime time "/etc/squid/blocktime_gip.txt" acl unlimit_bandwidth time "/etc/squid/traffic/funlimit_bandwidth.GroupUsers เป็น acl groupusersweb url_regex "/etc/squid/phpwifi/blockweb_group.conf -> File Block Files -to.

PHPwifi 1.Time And GroupIP .conf -> Block URL & Files เป็น ื่ เว็บทีไ่ ม่อณุ ญาติจากไฟล์ blockx.conf -> File Traffic Delay Pools เพิม ่ เข้าไปตามนีเ้ ลย # Delay Pools Setup delay_pools 3 delay_class 1 2 delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1 delay_access 1 allow localnet delay_access 1 allow !unlimit_bandwidth delay_access 1 deny unlimit_bandwidth delay_class 2 2 delay_parameters 2 256000/256000 128000/128000 delay_access 2 allow update_files delay_class 3 2 delay_parameters 3 256000/256000 128000/128000 delay_access 3 allow download_files # nano +174 squid.txt http_access deny blockx ให ้ระบบอ่านรายชอ ื่ files.conf เป็น http_access deny Safe_ports http_access deny CONNECT SSL_ports -> Block Ports # nano +177 squid.conf เป็น http_access deny grouptime groupip -> Block Time –to.PortsProgrammer .conf เป็น http_access deny daytime blockurl_time -> Block Time –to.Time # nano +185 squid.conf เป็น http_access deny blockip http_access deny blockmac -> Block IP # nano +183 squid.0 on ClearOS .90 # nano +152 squid.txt http_access deny blacklist_files ไฟล์นามสกุลทีไ่ ม่อณุญาติ จากไฟล์ blacklist_files ชอ # nano +180 squid.

txt -> Make File Block Files -to.GroupsIP .txt blocktime_groupip.Block Hacked # touch blockx.PHPwifi 1.conf เป็น http_access allow LAN_PROXY_SAVE http_reply_access allow LAN_PROXY_SAVE -> SaveProxy .91 # nano +187 squid.txt -> Make File Block URL & Files # touch blockportsSSL.Block Hacked # nano +215 squid.conf -> Block Web -to.txt blockmac.txt -> Make File Block Ports # touch blockip.GroupsUsers # nano +191 squid.txt fblockhackHOST.PortsProgrammer .txt -> Make File Block Time GroupIP # touch blockfiles.txt blockports.txt -> Make File SaveProxy .txt blocktime_url.txt files.conf เป็น access_log /var/log/squid/access.conf เป็น http_access deny groupuserstime groupusersip -> Block Time -to.log squid -> Access logfile to Harddisk ทาการสร้างไฟล์ทต ี่ อ ้ งใชง้ านก ับ Squid Proxy Server ทีไ่ ด้ Config # cd /etc/squid/ # touch blockx.conf เป็น http_access deny blockfiles fgroupIP -> Block Files -to.GroupsIP # nano +189 squid.txt -> Make File Block IP # touch blocktime.0 on ClearOS .GroupsUsers เป็น http_access deny groupusersweb webgroupusersip # nano +195 squid.conf เป็น http_access allow manager LOCALHOST_SAVE http_access allow LOCALHOST_SAVE -> IP Subnet transparent # nano +198 squid.txt files.txt -> Make File Block URL & Files # touch fblockhackLAN.txt -> Make File Block Time # touch blocktime_gip.txt blockfiles_groupip.

PortsProgrammer .PHPwifi 1.txt -> Make File to folder traffic # touch /etc/squid/traffic/flocalnet.txt -> Make File to folder traffic # touch /etc/squid/traffic/funlimit_bandwidth.txt -> Make File Block Web-to-GroupUsers # chmod 777 /etc/squid/*.txt -> Make File Block Web-to-GroupUsers # touch /etc/squid/phpwifi/blockweb_ipmac.txt -> Make File to folder traffic # touch /etc/squid/traffic/fupdate_files.txt -> Make File to folder traffic # mkdir /etc/squid/phpwifi -> Make folder Block Time-to-GroupUsers # touch /etc/squid/phpwifi/blocktmac_time.txt -> Make File Block Time-to-GroupUsers # touch /etc/squid/phpwifi/blockweb_group.0 on ClearOS .92 # mkdir /etc/squid/traffic -> Make folder traffic # touch /etc/squid/traffic/fdownload_files.txt # chmod 644 /etc/squid/mib.txt -> Make File Block Time-to-GroupUsers # touch /etc/squid/phpwifi/blocktime_ipmac.txt # chmod 777 /etc/squid/phpwifi/*.txt # chmod 777 /etc/squid/traffic/*.txt .

Torrent" > files.199" > blockfiles_groupip.0.0.0.txt # echo "15-79" > blockports.txt # echo "10.txt # echo "www.PHPwifi 1.mp3" >> files.0.txt # echo "\.19-10.txt # echo "11:00-12:00" > blocktime.0.sex.25-10.msn.0.55" > blockip..11-10.0.zip" > blockfiles.0.0.0.txt # echo "442" > blockportsSSL..0.PortsProgrammer .0.txt # echo "127.0/24" > fblockhackLAN.txt .0.0 on ClearOS .txt # echo "10. ห้ ามข้ ามไม่ ง้นั squid error! หลักๆก็จะเป็ นตัวอย่างการใส่ ค่าเวลา ในส่ วนนีห้ ้ ามว่างเด็ดขาด ! # cd /etc/squid/ # echo "http://www.txt # echo "00:01:03:44:A3:09" > blockmac.com" > blockx.txt # echo "10.txt # echo "82" >> blockports.0.txt # echo "\.0.txt # echo "10.txt # echo "10. ส่ วนนีบ้ ังคับ .93 ใช้ คาสั่ งในการใส่ ข้อมูลไฟล์ ลงไปในแต่ ละไฟล์ เพือ่ เป็ นตัวอย่าง .txt # echo "09:00-11:40" > blocktime_gip.com" > blocktime_url.199" >> blockip.0.29" > blocktime_groupip.0.0.txt # echo "\.1" > fblockhackHOST.

rar" >> traffic/fdownload_files.txt # echo "07:00-18:00" > phpwifi/blocktmac_time.zip" >> traffic/fdownload_files.txt # echo "\.7z" >> traffic/fdownload_files.torrent" >> traffic/fdownload_files.txt # echo "\.txt "\.txt "\.exe" > traffic/fdownload_files.exe" >> traffic/fupdate_files.txt # echo "07:00-08:00" > traffic/funlimit_bandwidth.0.msi" >> traffic/fdownload_files.txt .94 ้ สว่ นนี้เป็ นของ ควบคุมการใชงาน สาคัญ หรือถ ้าท่านมีไฟล์นามสกุลเพิม ่ เติมก็ใสเ่ พิม ่ เข ้าไปเลย # # # # # # # # # # # echo echo echo echo echo echo echo echo echo echo echo "\.txt "\.txt "\.0 on ClearOS .txt # echo "localhost" > traffic/flocalnet.txt "\.254" > phpwifi/blockweb_ipmac.txt # echo "\.flv" >> traffic/fdownload_files.1/8" >> traffic/flocalnet.0.avi" >> traffic/fdownload_files.mp3" >> traffic/fdownload_files.txt # echo "10.0.mp4" >> traffic/fdownload_files.txt "\.0.txt "\.msi" >> traffic/fupdate_files.0.xxx.PHPwifi 1.txt # echo "10.txt # echo "http://www.com" > traffic/fupdate_files.PortsProgrammer .0.txt # echo "127.com" > phpwifi/blockweb_group.txt "\.txt "\.254" > phpwifi/blocktime_ipmac.txt "\.mov" >> traffic/fdownload_files.

log touch /var/log/squid/cache.sh # chmod 4755 clearsq.log #rm -rf /var/log/squid/swap.d/init.log #touch /var/log/squid/swap. # You can put your own initialization stuff in here if you don't # want to do the full Sys V style init stuff.log /etc/rc.log chmod 755 /var/log/squid/cache. rm -rf /var/log/squid/access.log touch /var/log/squid/access.log touch /var/log/squid/cache_access.log rm -rf /var/log/squid/store.log chmod 755 /var/log/squid/cache_access.log chmod 755 /var/log/squid/store.sh # ls -l clearsq.log chown squid:squid /var/log/squid/* chmod 755 /var/log/squid/access.log touch /var/log/squid/store.PHPwifi 1.log rm -rf /var/log/squid/cache_access.d/squid reload .95 # touch clearsq.sh ใส่เพิ่มเข้ าไปทังหมดตามนี ้ ้เลยคับ อย่าให้ บรรทัด ตกเด็ดขาดนะครับ โค้ ดคาสังจะทางานเป็ นบรรทัด เหมือนการ compile #!/bin/sh # # This script will be executed *after* all the other init scripts.sh -rwsr-xr-x 1 root root 775 Mar 20 16:20 clearsq.sh # nano clearsq.PortsProgrammer .0 on ClearOS .log #chmod 755 /var/log/squid/swap.log rm -rf /var/log/squid/cache.

0 on ClearOS .PHPwifi 1.96 รูปภาพตัวอย่าง .PortsProgrammer .

sh .97 ทาการสร ้าง สคริป ไฟล์ให ้ ทาการลบ logfile ของ squid proxy ทุกๆ วัน ตอน เทีย ่ งคืน ของวันใหม่ (อันนีเ้ ป็ นตัวอย่างของเครือ ่ งผมน่ะคับ สเป็ คเครือ ่ งผมไม่สงู มากหนักก็เลยต ้องลบประวัตก ิ ารใช ้งานบ่อย) # nano /etc/crontab เพิม ่ เข ้าไปท ้ายไฟล์เลยคับ 0 0 * * * root /etc/squid/clearsq.0 on ClearOS .sh และต ้องคูก ่ ับ crontab run-time # crontab -e เพิม ่ เข ้าไปท ้ายไฟล์เลยคับ 0 0 * * * root /etc/squid/clearsq.PortsProgrammer .PHPwifi 1.

PortsProgrammer . [ OK ] .conf ใสเ่ ครือ ่ งหมาย # ไว้กอ ่ น เพราะย ังไม่ได้ตด ิ ตงั้ squidguard #redirect_program /usr/bin/squidGuard #redirect_children 5 # /etc/init.log # chown -R squid:squid /var/log/squid/ -> ระวังทีส่ ดุ ClearOS กลุม่ ต ้องเป็ น squid : squid # chmod -R 755 /var/log/squid/ # cd /etc/squid/ # nano +228 squid.เน็ ต ก็ใชงานไม่ ได ้ Authen ก็ไม่มค ี วามหมาย กลับไปแก ้ไข Config ของ Squid Proxy อีกรอบจนกว่าจะผ่าน # /etc/rc.d/init.PHPwifi 1.log # touch /var/log/squid/store.98 ทาการสร้าง logfile สาหร ับตาแหน่งของ Squid Proxy Logfile เพราะเป็นต ัวหล ักของประว ัติการใชง้ าน # /etc/init.d/squid stop # squid -zD 2012/02/03 12:27:35| Creating Swap Directories ้ ขัน ้ ตอน start squid ห ้ามมี error! ใดๆ ถ ้ามี .log # touch /var/log/squid/cache_access.log # touch /var/log/squid/cache.d/squid stop # touch /var/log/squid/access.0 on ClearOS ..d/squid start Starting squid: .

d/rc.0.0.0 on ClearOS .0.firewall.99 ทาการเพิม ่ FIREWALL IPTABLES ให้สามารถใช ้ SQUID transparent ได้ # nano /etc/rc.0.d/firewall restart # /etc/rc.0.local เพิม ่ เข้าไปท้ายไฟล์ทงหมดเลย ั้ และแก ้ IP Subnet ทีแ ่ จกให ้เครือ ่ งลูกข่ายด ้วยน่ะคับ บรรทัด 127.0/16 --dport 80 -j RETURN -d 10.0/8 --dport 80 -j RETURN --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080 .0.PHPwifi 1.0.0/8 --dport 80 -j RETURN -d 127.local proxy for Tun0 -i tun0 -p tcp -m -i tun0 -p tcp -m -i tun0 -p tcp -m -i tun0 -p tcp -m -i tun0 -p tcp -m -i tun0 -p tcp -m -i tun0 -p tcp -m tcp tcp tcp tcp tcp tcp tcp --dport 3128 --syn -j DROP -d 10.0.0.PortsProgrammer .0.0/8 ไม่ต ้องไปแก ้ไขอะไรคับ เพราะมันเป็ น Loopback ของระบบ เพิม ่ เข้าไปทุกบรรท ัดเลย ## Squid Proxy Allow transparent proxy $IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3128 --syn -j ACCEPT ## Squid Proxy Allow transparent $IPTABLES -t nat -A PREROUTING $IPTABLES -t nat -A PREROUTING $IPTABLES -t nat -A PREROUTING $IPTABLES -t nat -A PREROUTING $IPTABLES -t nat -A PREROUTING $IPTABLES -t nat -A PREROUTING $IPTABLES -t nat -A PREROUTING refresh service # /etc/init.0/24 --dport 80 -j RETURN -d 10.

thaibsd.gif DIRECT/203.115.161 image/gif 2011-03-11 07:16:11 142 10.115.14 TCP_MISS/200 561 GET http://www.113.com/webboard/pic/cam.0.com/webboard/pic/avartar/42.113.161 image/gif ต ัวอย่างการใชเ้ น็ ตของเครือ ่ งลูกข่าย .gif DIRECT/203.14 TCP_MISS/200 2655 GET http://www.0.14 TCP_MISS/200 668 GET http://www.com/webboard/pic/pin_topic.0.0.thaibsd.115.0 on ClearOS .161 image/gif 2011-03-11 07:16:12 663 10.log ้ ให ้เครือ ่ งลูกข่ายใชงานดู ครับ รายการท่องเว็บจะแสดง list ออกมาให ้ดู 2011-03-11 07:16:11 135 10.gif DIRECT/203.PHPwifi 1.PortsProgrammer .113.100 check การทางานของ squid # tail -f /var/log/squid/access.thaibsd.0.0.

PortsProgrammer .PHPwifi 1.101 ต่อไปเป็นขนตอนส ั้ าค ัญสาหร ับให้ PHPwifi ทางานก ับ Squid Proxy Server เพือ ่ ให้ Squid Proxy เข้ามาจ ัดการ กลุม ่ Users ใน PHPwifi ได้ ในขนตอน ั้ ห้ามข้ามเด็ดขาด ถ้าต้องการใชง้ านใน โหมด การทางานนี้ .0 on ClearOS .

PortsProgrammer .102 ้ ขัน ้ ตอนต่อไปให ้ทาการทดสอบไฟล์ phpwifisquidproxy.0 on ClearOS .php ว่าสามารถใชงานได ้ ให้คณ ุ ล็ อกอินในโซนกลุม ่ ไหนก็ได้ ในตัวอย่างของผมเป็ นโซน รายชว่ ั โมง จากนนไปที ั้ ห ่ น้าเว็บในฐานะ admin แล้วไปที่ BlockTimeGroupUsers .PHPwifi 1.

PHPwifi 1.PortsProgrammer .103 ในตัวอย่างเลือก กลุม ่ รายชว่ ั โมง เพราะเครือ ่ งทีท ่ ดสอบนี้ ล็อกอิน กลุม ่ รายชวั่ โมงอยู่ จากนั น ้ ก็ทาการคลิกทีป ่ ม ุ่ save! ระบบก็จะแจ้งข้อมูลให้ admin ทราบ เพือ ่ Confirm หรือ Cancel .0 on ClearOS .

.ห้ามข้ามขนตอนนี ั้ น .PHPwifi 1.php ?Process Users Success! ----- ้ ็ผา ้ ะ่ คร ับ แสดงว่าสว่ นนีก ่ นไปได้ .ไปทาขนตอนที ั้ ต ่ อ ้ งทาเพิม ่ อีก .PHPwifi 1.104 คลิกทีป ่ ่ม ุ Confirm ระบบจะแจ้งผลล ัพธ์กล ับมา ระบบได้ทาการบ ันทึก กลุม ่ ของยูสเซอร์ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว! ต่อไปนีเ้ ป็นการทดสอบ sourcecode การทางานก ับระบบ ที่ Terminal พิมพ์คาสง่ ั ร ันไฟล์ php ด ังนี้ # php /var/www/html/phpwifi/admin/phpwifisquidproxy.0 >> phpwifisquidproxy..0 on ClearOS .php ถ้าร ันผ่านคุณจะได้ร ับข้อความแจ้งให้ทราบใน terminal ด ังนี้ ----.PortsProgrammer ..

php on line 47 2011/04/26 23:54:43| aclParseAclLine: WARNING: empty ACL: acl webgroupusersip src "/etc/squid/phpwifi/blockweb_ipmac.PHPwifi 1.PortsProgrammer .105 *เพิม ่ เติม ่ ั ันในหน้าทีแ ในการสงร ่ ล้ว บ้างทีอ ่ าจได้ร ับข้อความแจ้งเตือ ่ นด ังนี้ PHP Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/phpwifi/admin/phpwifisquidproxy.0 >> phpwifisquidproxy.php ?Process Users Success! -----[root@wifi ~]# มาแสดงก็ผา่ นแล ้วครับ จากนัน ้ ก็ลองไปทดสอบกับ BlockTime และ BlockWEB ได ้เลย .0 >> phpwifisquidproxy.PHPwifi 1.PHPwifi 1.txt" ----.php ?Process Users Success! -----[root@wifi ~]# มันแค่แจ ้งเตือนเรือ ่ ง non-object หมายถึงบ ้างทีคาสัง่ โคด ้ SQL ทีเ่ ราสัง่ ให ้มันดักจับ Users ทีต ่ ้องการบล็อก และอาจจะไม่พบ Users ทีต ่ ้องการ มันจึงทาให ้ข ้อมูลทีจ ่ ะใส่ในตัวแปร ipaddr ว่างเปล่า ตัวแปรเลย ไม่มก ี ารนาข ้อมูลเข ้า ว่าแต่มันมีคาว่า ----.0 on ClearOS .

PortsProgrammer .php จากนนก็ ั้ กดปุ่ม Esc แล้ว :wq! เพือ ่ บ ันทึกและออกจากการทางาน .0 on ClearOS .php จากนนก็ ั้ ตอ ่ ด้วย # crontab -e ใส่เพิม ่ เข้าไปท้ายไฟล์ */1 * * * * root php /var/www/html/phpwifi/admin/phpwifisquidproxy.PHPwifi 1.106 ต่อไปเป็นการ Timer ให้ PHPwifi ทางานร่วมก ับ Squid Proxy ทุกๆ 1 นาที ที่ Terminal # nano /etc/crontab ใสเ่ พิม ่ เข้าไปท้ายไฟล์ */1 * * * * root php /var/www/html/phpwifi/admin/phpwifisquidproxy.

0 on ClearOS ...ถึงแม้จะแอบเปลีย ่ น IP ก็ตาม ในต ัวอย่างเวลา ยูสเซอร์ ได้ทาการล็อกอินไปแล้ว ในกลุม ่ ทีโ่ ดนบล็อก พอถึงเวลา + พร้อมก ับต ัวโค้ด ได้ด ักจ ับ ยูสเซอร์ ในกลุม ่ นนเจอ ั้ แล้วระบบก็จะ list ไอพี ใส่เข้าไปในไฟล์ ในกลุม ่ ทีโ่ ดนบล็อก ด ังรูปต ัวอย่าง ...ว่าเป็น IP บนเรือ ่ งทีท ่ ดสอบในกลุม ่ รายชว่ ั โมง ทีถ ่ ก ู เลือก และกาล ังใชง้ านอยู่ *เพิม ่ เติม ถ้าย ังไม่เห็น .PortsProgrammer .ก็ให้ทาการ Refresh หน้าเว็บใหม่อก ี รอบ เพราะต ัวจ ับเวลาการร ันไฟล์ Shell Script ย ังอาจหรือกาล ัง จะถึง 1 นาที เพราะโค้ดจะตรวจสอบสมาชิกในกลุม ่ ทีถ ่ ก ู เลือก แล้วล็อกอินเข้ามาใชง้ านอินเตอร์เน็ ต ระบบจะรอด ักจ ับ Users ในกลุม ่ ทีเ่ ลือกเอาไว้ พอถึงเวลาทีถ ่ ก ู กาหนด Users ก็จะใชง้ านหน้าเว็บไม่ได้ .107 จากนนไปหน้ ั้ าเว็บในฐานะ admin และไปทีโ่ หมดเดิม ด ังรูป เราก็จะเห็น IPaddress ในช่องทีส ่ อง ด้านขาวมือ .PHPwifi 1.

108 ต ัวอย่างในรูป ระบบได้ทาการด ักจ ับ ยูสเซอร์ ในกลุม ่ ทีโ่ ดนบล็อกเจอแล้ว พร้อมก ับนาไอพีมาแสดง *เมือ ่ ยูสเซอร์ ได้ logout ออกจากระบบ ไอพีทรี่ ะบบแสดง ก็จะหายไป เพือ ่ ไม่ให้เครือ ่ งอืน ่ ทีเ่ ข้ามาใชง้ านทีหล ัง และไม่ได้โดนบล็อก แต่ได้ร ับ ไอพีซา้ ก ับไอพีทโี่ ดนบล็อก เพือ ่ เป็นการป้องก ันไม่ให้เครือ ่ งอืน ่ โดนบล็อก ไอพีเก่าทีโ่ ดนบล็อก ต้องถูกลบออก ..[ OK ] .PHPwifi 1..0 on ClearOS .PortsProgrammer ..

0 on ClearOS .109 ทดสอบการ block web .PortsProgrammer .block file เปิ ดหน้า Web browser ในฐานะ Administrator ไปที่ บล็ อกเว็บ Squid รูปแรกเลย .PHPwifi 1.

sex.com ก็จะเจอหน้า web แจ้งเตือนด ังรูป หน้าเดิม ไม่ได้ปร ับแต่ง Squid หน้าใหม่ทป ี่ ร ับเป็น Message ของต ัวเอง .PHPwifi 1.110 ต่อไปลองเข้าเว็บต้องห้ามดูคร ับ ในต ัวอย่างที่ URL พิมพ์ www.PortsProgrammer .0 on ClearOS .

html ก็จะเจอหน้า web แจ้งเตือนด ังรูป .111 ต่อไปลอง download ไฟล์ ทีต ่ อ ้ งห้ามดู ในต ัวอย่างทีไ่ ป download ไฟล์นามสกุล \.com/get/QwmunnRs/0052-__-__.4shared.PHPwifi 1.0 on ClearOS .mp3 ในเว็บต ัวอย่าง พิมพ์ไปที่ URL http://www.PortsProgrammer .

conf แก้เป็น + พร้อมเอาเครืองหมาย # ออก ่ ามนี้เลยครับ เพราะเป็ น port ของ squid proxy proxyport 3128 -> ใสต # nano +184 /etc/chilli.1 คือ gateway ของระบบ # nano +179 /etc/chilli.conf แก้เป็น + พร้อมเอาเครืองหมาย # ออก ้ proxyclient 10.PortsProgrammer .0.0 on ClearOS .0.0.1/24 -> ใส่ IPsubnet ทีแ ่ จกเน็ ตให ้เครือ ่ งลูกข่ายใชงาน # nano +190 /etc/chilli.0.112 ้ ไปอีก Chillispot ก ับความแรงขึน *เพิม ่ ความแรงให้ระบบ ProcessID + Chillispot เพือ ่ Balance ก ับ Proxy Server # nano +173 /etc/chilli.PHPwifi 1.0.d/init.d/chilli restart Shutting down chilli: Starting chilli: [ OK ] [ OK ] ห้ามมี Error! ถ ้าเออเรอก็วนลูปกับไป config chillispot ใหม่ .conf ทาการ restart service chilli # /etc/rc.conf แก้เป็น + พร้อมเอาเครืองหมาย # ออก proxysecret testing123 -> ต ้องตรงกับ secret = testing123 ของไฟล์ /etc/raddb/clients.0.conf แก้เป็น + พร้อมเอาเครืองหมาย # ออก proxylisten 10.1 -> ใส่หมายเลขตามคูม ่ อ ื เลยคร ับ เพราะ 10.

113 LOG File ตาม พ. คอมพิวเตอร์ 2550 การเก็บ Logfile ข้ อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ .0 on ClearOS .บ.PHPwifi 1.PortsProgrammer .ร.

PortsProgrammer .deny Allow from all </Directory> # /etc/rc.mediafire.cgi # chmod +x *.i386..el5.PHPwifi 1..0 on ClearOS .mediafire.tar # rm -rf /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid # mv lightsquid /var/www/html/phpwifi/admin/ # chown -R root:apache /var/www/html/ # nano +570 /etc/httpd/conf/httpd.30-2.rpm Preparing.2.com/?ity6682g4gpn3vo # tar -xvf lightsquid.d/init.d/httpd restart # cd /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/ # chmod +x *.114 Lightsquid เก็บประวัตกิ ารใช้งานของ Users login # cd /tmp/temp คลิกเพือ ่ โหลด http://www.rf.com/?8qd5ez9a3l56qzg # rpm -Uvh perl-GD-2.conf แก้ <Directory "/var/www/cgi-bin"> เป็น <Directory "/var/www/html/phpwifi/admin/"> AllowOverride All Options None Order allow. ################################ [100%] 1: perl-GD ################################ [100%] คลิกเพือ ่ โหลด http://www.pl .

0 on ClearOS . #path to access. .GLOBAL VARIABLES --------------------------#path to additional `cfg` files $cfgpath ="/var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid".log $logpath ="/var/log/squid/". #path to `lang` folder $langpath ="/var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/lang". #path to `ip2name` folder $ip2namepath ="/var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/ip2name".PortsProgrammer .PHPwifi 1.cfg ทาการแก้ไขไฟล์ ให้เป็นทีอ ่ ยูข ่ อง path Lightsquid ตามนีเ้ ลยค ับ # -------------------.115 # nano +15 lightsquid. #path to `report` folder $reportpath ="/var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/report". #path to `tpl` folder $tplpath ="/var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/tpl".

pl start ...PHPwifi 1.pl สาหร ับ lightsquid_log เพือ ่ แสดง username และ mac address # cd /tmp/temp/ คลิกเพือ ่ โหลด แล ้วก็อัพโหลดขึน ้ ไป http://www.local ใส่เพิม ่ เข ้าไปท ้ายไฟล์ #lightsquid log /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/lightparser. ไม่ต้องสนใจ Warning เพราะประวัติยงั ไม่ถกู อ่านเข้ ามาใน lightsquid ให้ เครื่ องลูกข่ายเล่นเน็ตไปสักพักเพื่อให้ log file มันเก็บลง Harddisk เพื่อให้ lightsquid เก็บประวัติมาแสดงโชว์ # . Lightsquid can't parse this format! Please check documentation ! Invalid access.0 on ClearOS . (c) 2005-9 Sergey Erokhin GNU GPL WARNING:Log format Look like CUSTOM log.mediafire.116 ไฟล์ realname.PortsProgrammer .log format or can't check format type ./check-setup.pl & [1] 13582 # nano /etc/rc.pl /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/ # cd /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/ # .pl LightSquid Config Checker./lightparser.com/?y8ywfk0p8yqe282 ่ ี่ /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/ Copy Pass ใสท # cp realname.

PortsProgrammer .pl today กดปุ่ ม Esc บนแป้ นคียบ ์ อร์ด เพือ ่ พิมพ์คาสงั่ บันทึกไฟล์ กดปุ่ ม Shift ปุ่ ม : ปุ่ ม w ปุ่ ม q ปุ่ ม ! -> อันนีเ้ หมาะกับมือใหม่ เลยต ้องละเอียด หรือง่ายๆ ก็พม ิ พ์ตามนีเ้ ลย :wq! # /etc/rc.pl today # crontab -e ใส่เพิม ่ เข ้าไปทีท ่ ้ายไฟล์ */15 * * * * root /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/lightparser.PHPwifi 1.pl today */15 * * * * root /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/realname.pl today */15 * * * * root /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/realname.local .117 ทาการสร ้าง สคริป ไฟล์ให ้ ทาการ refresh ทุกๆ 10 นาที ในแต่ละวัน # nano /etc/crontab ใส่เพิม ่ เข ้าไปทีท ่ ้ายไฟล์ */15 * * * * root /var/www/html/phpwifi/admin/lightsquid/lightparser.0 on ClearOS .

. ! User Enjoy.PHPwifi 1.0 on ClearOS .PortsProgrammer .118 ทาการเปิ ด Web browser ไปที่ Lightsquid Log เข ้าในหน ้าเว็บในฐานะ Admin ้ ปุ่ ม function Admin LOG สามารถใชงานร่ วมกับคูม ่ อ ื ้ ั่ Admin-LOG บน phpsyslogviewer+syslog-ng คูม ่ อ ื การติดตัง้ และใชงาน ปุ่ มฟั งก์ชน . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful