You are on page 1of 8

K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)

Pamantayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Pag-unawa sa Napakinggan

Baitang 7 Natutukoy ang kaangkupan ng ginamit na tono, antala, haba, at, diin sa napakinggang diskurso at teksto Malay sa konteksto ng pinakikinggan ayon sa lugar, kausap, at paksa

Baitang 8 Naisasaayos ang mga ideya o impormasyon mula sa narinig na teksto o diskurso

Baitang 9 Natutukoy ang mga di lohikal na pahayag, mga kaalamang walang batayan, at pasaring sa loob ng pinakikinggang teksto

Baitang 10 Naibibigay ang buod ng akdang napakinggan

Muling nasasabi o naisusulat sa Nakabubuo ng kritikal na May mataas na antas ng sariling pamamaraan ang mga paghuhusga sa mga napakinggan bokabularyo para maunawaan ang napakinggang pahayag, mensahe at diskurso at tekstong pinakinggan teksto Nabibigyang-puna ang kaangkupan ng istilo sa pagkakabuo ng akda batay sa napakinggang ulat May sapat na bokabularyo para maunawaan ang diskurso at tekstong pinakinggan Mulat sa mga umuusbong na simbolismo sa kaniyang paligid Batayang Kakayahan Nakapagbibigay ng sariling kurokuro, pananaw, kontradiksyon o saloobin sa narinig Nakapagpapatunay sa mga pagkiling at sariling interes ng nagsasalita

Nakapagbibigay-tuon sa sinasabi Mapalawak at mapayaman ang ng nagsasalita sa pamamagitan ng sariling interes sa pakikinig sa mga mga di-pasalitang palatandaan tekstong na nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-unawa Nakalilikom ng mahahalagang impormasyon mula sa media (radyo, telebisyon, pahayagan at iba pa) Muling nasasabi o naisusulat sa sariling pamamaraan ang mga napakinggang pahayag, mensahe at teksto Nagpapamalas ng kakayahang maunawaan ang teksto o diskursong napakinggan Naisasaayos ang mga ideya o impormasyong napakinggan Pamantayan sa Pagganap Nakapagtatala ng mahahalagang impormasyon mula sa napakinggang diskurso o teksto Nagpapamalas ng kakayahang suriin ang teksto o diskursong napakinggan Nakasusuri ng de-kahon at progresibong katwiran.

* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012

Pamantayan sa Pagganap

K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)

Pamantayang Pangnilalaman Pag-unawa sa Napakinggan

Baitang 7 Nakapaglalahad ng magkakaugnay at magkakasunod na pangyayari batay sa teksto o dsikursong pinakinggan Nakabubuo ng mga tanong na makatutulong sa pag-intindi ng mensahe ng napanuod, napakinggan o nabasang impormasyon

Baitang 8

Baitang 9

Baitang 10

Nakabubuo ng sariling pananaw Nasusuri ang bigat ng argumento, tungkol sa isang napapanahong isyu at halaga ng kaisipan na inilahad batay sa napakinggang ng bawat panig sa balagtasan impormasyon, ideya o mensahe Nakapaghahambing ang katotohanan sa mga hinuha, opinyon at personal na interpretasyon ng nagsasalita at nakikinig Nailalahad ang pananaw tungkol sa pagkakaiba at pagkakatulad ng mga maikling kuwentong Asyano

Nahihinuha sa kalalabasan ng mga Napag-iiba-iba ang sariling pangyayari sa diskurso o tekstong interpretasyon kung bakit ang mga napakinggan suliranin ay ipinararanas ng mga manunulat sa tauhang binuhay nila sa kanilang akda batay sa napakinggan Nakapagpapasya kung aling Muling nasasabi o naisusulat sa paliwanag ng mga pangyayari ang sariling pamamaraan ang mga dapat o hindi dapat paniwalaan napakinggang pahayag, mensahe at teksto Nakasusunod nang wasto sa mga Naipagkukumpara ang dalawa o panuto o tagubiling pinakinggan higit pang akda ayon sa kawastuhan at kahusayan ng paggawa Nakasasagot nang wasto sa mg tanong tungkol sa mg detalye ng teksto o diskursong pinakinggan Naihahambing ang sariling saloobin sa saloobin ng nagsasalita

* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012

mantayan sa Pagganap

K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)

Pag-unawa sa Napakinggan

Naiuugnay ang pinapaksa ng nagasasalita sa sariling mga karanasan

Nakabubuo ng mahahalagang punto sa napakinggang impormasyon, ideya o mensahe Nalalagom ang napakinggang impormasyon sa sariling pamamaraan

Pagsasalita

Nakabubuo ng mga pangungusap May kakayahang mangatwiran sa Nailalahad nang pasalita ang na naglalarawan, nagsasalaysay, mga napapanahong isyu sa lipunan pananaw, kuro-kuro at damdamin naglalahad at nangangatwiran tungkol sa isang akda Nagpapahayag ng damdamin, ideya, opinyon at mensahe gamit ang malilinaw na pangungusap Gumagamit ng mga angkop na simbolo, imahen at pahiwatig sa pananalita May sapat na bokabularyo upang makagamit ng mga angkop na salita sa pagpapahayag ng opinyon, damdamin at kaisipan

Naipapahayag nang maganda, malinaw at maayos ang mga ideya, opinyon o datos

Sa pagsasalita'y nagpapamalas ng Higit na bihasang nakagagamit ng pagtangi sa bayan at sa lokal na epektibot mapanghikayat na panitikan pananalit Pamantayan sa Pagganap Nakilalahok nang epektibo sa malayang talakayan Nakapagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng mga pabula at alamat Nakapagpapahayag ng sariling damdamin Tumutula nang may tamang ekspresyon Naipapaliwanag ang halaga ng tagpuan, at nailalahad ang mga katangian ng bawat tauhan, sa epiko Nakapagsasalaysay ng mga piling bahagi ng epiko Nakikilahok sa balagtasan Pamantayan sa Pagganap

Nakapag-uulat ng nasaliksik na impormasyon

* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012

Batayang Kakayahan Pamantayan sa Pagganap

Pamantayang Pangnilalaman

Baitang 7

Baitang 8

Baitang 9

Baitang 10

Batayang Kakayahan

Pamantay

K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)

Pamantayang Pangnilalaman

Baitang 7 Nakapaglalahad nang may maayos na pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari Nakapagsasalaysay ng pabula at alamat Batayan sa kakayahan

Baitang 8

Baitang 9

Baitang 10

Tatas

Gumagamit ng mga simbolismo upang pagyamanin ang mga ipinahahayag o sariling akda Nakapagbibigay katuwiran kaugnay ng napapanahong isyu o paksa

Nakasusulat ng talambuhay

Nauuri ang akda batay sa mga tiyak na batayang kaalaman ng panitikan o diyalogo

Nakabubuo ng angkop na usapan sa komiks Muling nasasabi o naisusulat sa sariling pamamaraan ang mga napakinggang pahayag, mensahe at teksto Nakapagtitimbang ng mga pahayag, at pangangatwiran ng iba kung dapat paniwalaan, panigan, o isantabi Nakapagtitimbang ng mga pahayag, at pangangatwiran ng iba kung dapat paniwalaan, panigan, o isantabi Nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa pagsasaling-wika

Pamantayan sa Pagganap

Natatalakay ang mga karanasang at kaisipan ng tao ayon sa panitikan at impormasyong nabasa, at narinig Naipaliliwanag ang sariling posisyon ayon sa isang paksa

* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012

Pamantayan sa Pagganap

Nakapaghahambing ng akda sa ilang katulad ng akdang nabasa, napanuod, napakinggan o napagaralan sa klase

Batayan sa kakayahan

Nakasusulat ng sanaysay o talata gamit ang ibat ibang uri ng pangungusap (naglalarawan, nagsasalaysay, naglalahad, nangangatwiran)

Nagpapakita ng lumalawak na Nasusuri ang lohika ng likhang kaalaman sa mga simbolismo sa salaysay, at sanaysay. mga akda at mga nakikita sa paligid

Nakikilatis ang sariling paraan ng pananalita at naisasaayos ito ayon sa konteksto at sitwasyon

Pamantay

K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)

Pamantayang Pangnilalaman

Baitang 7 Nakapagsagawa ng panayam nang mahusay Batayang Kakayahan

Baitang 8

Baitang 9

Baitang 10

Pag-unawa sa Binasa

Nagagamit ang dating kaalaman at karanasan sa pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga kaisipan sa teksto at akdang pampanitikan

Napapaunlad ang sariling Nabibigyang-kahulugan ang mga kakayahang umunawa sa binasang pahiwatig o konotasyon akda sa pamamagitan ng pagkilala sa kahulugan ng mga idyoma, mga salitang di-lantad ang kahulugan, pagkakahawig at pagkakaiba Nagpapamalas ng kakayahang bumasa at sumuri ng tula at epiko Napupuna ang estilo sa pagbuo ng mga pangungusap; haba ng pangungusap; at, pag-uulit ng mga salita at ang epekto nito sa kasiningan ng akda Naitatala ang mga aspektong pangkultura sa akda

Naiisa-isa ang katangian ng relasyon ng tao sa lipunan na inilalahad sa akda

Nakapaglalahad ng mungkahing solusyon, kongklusyon, paniniwala, at epekto ng akda sa sarili Nagpapahalaga sa mga anyo ng panitikan anlinsunod sa isang payak ngunit malinaw na kasaysayang pampanitikan ng Filipinas

Nagpapamalas ng kakayahang bumasa at sumuri ng dula antayan sa Pagganap Naihahambing ang dalawang saliksik o ulat Nailalahad ang mga patunay, Nakakakilala ng matulaing imahe halimbawa at iba't ibang damdaming nangingibabaw sa tula Nakikilatis ang mga tauhan batay sa pakikitungo at pagdedesisyon

* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012

Batayang Kakayahan

Nakabubuo ng sariling paghahatol o pagtutuwid ng mga ideyang nakapaloob sa akada batay sa mga pamantayang pansarili, pamantayan ng klase, o pamantayan ng isang awtoridad

Pamantayan sa Paggan

Pamantayan sa Pagganap

K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)

Pamantayang Pangnilalaman Pag-unawa sa Binasa

Baitang 7

Baitang 8

Baitang 9 Napapatunayan ang transpormasyong nagaganap sa tauhan sa isang akda Natitiyak kung aling bahagi ng akda ang makatotohanan

Baitang 10 Naipaghahambing ang mga akda batay sa tauhan, pangyayari, mensahe, paksa, tema o istruktura Naanalisa ang layunin ng mayakda sa pagsulat

Nailalarawan ang silbi ng tagpuan sa isang akda

Nakapagpapatunay na ang mga pangyayari sa akda ay maaaring mangyari sa tunay na buhay

Nailalarawan ang mga angking Nakapagbibigay hinuha/kahulugan katangian ng mga tauhan sa isang sa mga matalinhagang pahayag kuwento Nahihinuha ang paksa ng teksto sa Nagbibigay ng mungkahi, sarialing tulong nga pamagat, pangunahing pananaw at paghahambing ng kaisipan, simula o wakas sariling karanasan sa nabasang akda Batayan sa kakayahan Pagsulat Matukoy ang kaibahan ng pasalita at pasulat na paraan ng wika, na may tuon sa kani-kanilang katangian Nabibigyang puna ang akda at panitikang naisalin Naipakikilala ang kultura at mga tradisyon ng sariling lugar/rehiyon sa pamamagitan ng pagsulat

* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012

Batayan sa kakayahan

Pamantayan sa Pagganap

Nakapagtatanghal ng ibat ibang Nakapaglalahad ng sariling uri ng dula mula sa mga nabasang kongklusyon, paniniwala, akda (Hal. Readers Theatre) pagbabago sa sarili at epekto ng akda sa sarili

K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)

Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Pagsulat

Baitang 7 Nakagagamit ng mga tiyak na pamantayan at pamamaraan sa pagsulat ng maayos mabisa at masining na: tulang talambuhay, liham pangalakal, liham na nagpapahayag ng hinaing, at sanaysay

Baitang 8

Baitang 9

Baitang 10

Nagagamit ang iba't ibang Nakasusulat ng suring papel estratehiya sa pangangalap ng ideya (paghahambing at pagtutulad) ng sa pagsulat tulad ng panayam, mga ibat ibang akda brainstorming, pananaliksik at panonood

Nakapagsasalin ng akda mula sa Nakapagsasagawa ng rebisyon unang wika patungo sa kung kinakailangan pangalawang wika na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon

Nakasusulat ng sariling akdang naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/relihiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o pangalawang wika Nakasusulat ng ulat batay sa isinagawang panayam Batayang Kakayahan Media Literacy Naibabahagi sa iba't ibang paraan ang impormasyong nakuha sa napanood, napakinggan o nabasa Natutukoy ang estilo ng sining na ginamit sa napanood, napakinggan o nabasang impormasyon

* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012

ng Kakayahan

Pamantayan sa Pagganap

Nakapagsasapopular ng alinman sa mga uri ng tula gamit ang mga pangungusap na walang paksa. (eksistensyal, pahanga, maikling sambitla, pamanahon, pormularyong panlipunan)

Batayang

K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)

Pamantayang Pangnilalaman Media Literacy

Baitang 7 Mapanuri sa mga mahahalagang detalye ng napanood, napakinggan o nabasang impormasyon Nakapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa napanood, napakinggan o nabasang impormasyon Pamantayan sa Pagganap Nakapagtataya sa mga nilalaman ng napanood, napakinggan, o nabasa ayon sa kaugnayan, saysay at kabuluhan nito Nakabubuo ng mga tanong na makatutulong sa pag-intindi ng mensahe ng napanuod, napakinggan o nabasang impormasyon Nagpapakita ng likas na interes at kasabikan sa pagbuo at pagsagot ng mga tanong at puna sa panitikang nabasa o napakinggan Masigasig na tumutugon sa mga oportunidad sa ibayong pag-aaral ng wika, literasi at panitikan Nakahahanap ng mga angkop at sari-saring batis ng impormasyon upang mapagtibay ang mga pinaninindigan, mabigiyang-bisa ang mga pinaniniwalaan at makabuo ng mga kongklusyon

Baitang 8

Baitang 9

Baitang 10

Mga Estratehiya sa Pag-aaral

* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012

Batayang Kakayahan Batayan sa kakayahan

Pakikitungo sa Wika, Literasi at Panitikan

Batayang Kakayahan

Pamantayan sa Pagganap

Batayang Kakayahan