Φάρµακα Θεραπείας Σοβαρών παθήσεων του Νόµου 3816 (Υψηλού Κόστους) και τρόπος χορήγησής τους από τα

ιδιωτικά φαρµακεία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Με ένδειξη "Στερούµεθα" από Νοσοκοµείο - Χειρόγραφη εκτέλεση
ACLASTA  
ADRIBLASTINA  
ADVAGRAF
ALDURAZYME  
ALIMTA  
AMINOPLASMAL  HEPA  
AMINOPLASMAL  PED
AMINOPLASMAL/B.BRAUN  
AMINOSTERIL  N-­‐HEPA  
APTIVUS  
ARZERRA
ATOSTAN
ATRIANCE  
ATRIPLA  
AVASTIN  
AXOPLAN  
BENEFIX  
BERIPLEX  
BEROMUN  
BIOTAXEL  
BIOTECAN  
BUSILVEX  
CAELYX  CONCENTR.
CAMPTO  
CARDIOXANE  
CEDOL  
CELSENTRI  
CEREZYME  
COMBIVIR
CRIXIVAN
CYMEVENE  
DESKAN
DOCETAXEL/TEVA  
DOCETAXEL/HOSPIRA
DOXIPROL
DOXORUBICIN  HCL/EBEWE  
DOXORUBIN  
DOXOTIL  
EKLIVAN  
ELAPRASE  
ELOXATIN  
EMTRIVA
EPIVIR  
ETHYOL  
EVOLTRA
FABRAZYME  
FLEBOGAMMADIF  
FOSCAN  
FUZEON
GAMINEX  
GENOTROPIN    
GLIADEL
HERCEPTIN  
HUMATROPE  
HYCAMTIN  
IG  VENA  
INCRELEX
INTELENCE  
INTRATECT  
INVIRASE
IRINOCAN  

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

IRINOTECAN  /  MEDAC  
IRINOTECAN  HCL  TRI./HOSPIRA
IRINOTECAN/  GENERICS
IRINOTECAN/TEVA  
IRITEC  
ISENTRESS
JAVLOR  
KALETRA
KEPIVANCE  
KIOVIG  
KIVEXA
LAMIVUDINE  TEVA  
LEUSTATIN
LITAK  
LUCENTIS  
MAB  CAMPATH
MABTHERA
MACUGEN  
MEGALOTECT
MEPACT
MIZANTRONE
MOZOBIL
MUPHORAN
MYOCET
MYOZYME  
NAVELBINE
NEPHROTECT
NORDITROPIN  SIMPLEXX
NORVIR  
NOVOSEVEN
NUTROPIN  
ONCOTAXEN  
ORENCIA  
OVAPAC  
OXALIPLATIN/GEROLYMATOS  
OXALIPLATIN/HOSPIRA  
OXALIPLATIN/KABI  
OXALIPLATIN/MEDAC  
OXALIPLATIN/MEDICUS  
OXALIPLATIN/TEVA  
OXALIPLATINE/GENERICS  
OXALIPROL  
OXALTINA  
PACLITAXE/KABI  
PACLITAXEL/GENERICS  
PACLITAXEL/GEROLYMATOS  
PACLITAXEL/HOSPIRA
PACLITAXIN  
PACLITOL
PACLIXEL  
PATAXEL  
PAXENE  
PAXENE  PACLITAXEL  
PAXITAL
PENTAGLOBIN  
PHOTOFRIN  
PLAXITIN  
PREZISTA
PRIALT  
PRIMENE  
PRIVIGEN  
PROGRAF  

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

PROTOPIC  
RAPILYSIN  
REMODULIN  
REPLAGAL  
RETROVIR  
REVATIO  
REXAP  
REYATAZ  
RHOPHYLAC  
RoACTEMRA  
RUBIDOX  
SADOLIN
SAIZEN  LY.PD
SANTACIL
SAVENE  
SIMULECT  
SOMABION  
SOMARGEN  
SOMARITIN  
SOMASTIN  
SOMATOSTATIN  UCB  
SONAFRINE  
STILAMIN
STOCRIN  
SUBCUVIA  
TAXOL  
TAXOPROL  
TAXOTERE  
TELZIR  
TEMODAL  
TEMOMEDAC  
TEMOZOLOMIDE  TEVA  
TOPOTECAN  HOSPIRA
TOPOTECAN/TEVA
TORISEL  
TRISENOX
TRIZIVIR  
TRUVADA
TYSABRI
VAMIN
VECTIBIX  
VELCADE  
VERAXATIN
VIDAZA
VIDEX
VINORELBIN/EBEWE
VINORELBINE/SPECIFAR  
VINORELBINE/TEVA
VINTECAN  
VIRACEPT  
VIRAMUNE  
VIREAD
VIRGAN
VISTIDE  
VIVAGLOBIN  
XENIUS  
YONDELIS  
ZAOLIN
ZEFFIX
ZERIT  
ZIAGEN  
ZOMACTON
ZOMETA  

α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Με Ένδειξη "Στερούµεθα"
από τα φαρµακεία του
ΕΟΠΥΥ - Χειρόγραφη
εκτέλεση
ABSEAMED
ANZEMET  
ARANESP  
ARANESP    SOLUTION  FOR  INJ
AVONEX
BARACLUDE
BERINERT  
BETAFERON  
BINOCRIT  
BRAMITOB
CAYSTON
CIMZIA
COPAXONE  
COPEGUS  
DUODOPA  
ENBREL  
EPORATIO
EPREX  
EXJADE
EXTAVIA  
FERRIPROX
FIRAZYR  
FLUDARA  
FLUDARABIN/EBEWE
GAMMAGARD  
GILENYA  
GLIOLAN  
GRANOCYTE  
GRANULOKINE  
HEPSERA  
HUMIRA
ILARIS  
IMUKIN
INOVELON  
INTRONA    
KINERET
KUVAN  
MIRCERA  
NEORECORMON  
NEULASTA
NIVESTIM
NPLATE  (Romiplostim)  
OCTAGAM  
PANRETIN  
PEGASΥS  
PEGINTRON
PEGINTRON  REDIPEN  
PEYONA
PULMOZYME
REBETOL
REBIF  CARTRIDGES
REBIF-­‐22
REBIF-­‐44
REMICADE
RETACRIT
REVLIMID
REVOLADE  
RIBAVIRIN/TEVA  
RILUTEK  
ROFERON-­‐A
SANDOGLOBULIN
SANDOSTATIN  LAR  
SIMPONI  
SOMATULINE
SOMAVERT  
SPRYCEL
STELARA
SYNAGIS  
TARCEVA  
TARGRETIN  
TEVAGRASTIM  
THALIDOMIDE/CELGENE
THELIN
TOBI  
VENBIG
VENTAVIS
VISUDINE
VOTRIENT  
XELODA
XOLAIR
ZARZIO  

Σημαντική  Σημείωση:  Για  τα  ταμεία  που  ΔΕΝ  έχουν  ενταχθεί  στον  ΕΟΠΥΥ,  συνταγές  με  φάρμακα  του  Παραρτήματος  1  
χρειάζονται  την  ένδειξη  "Στερούμεθα"  από  τα  Δημόσια  Νοσοκομεία  για  τη  χορήγησή  τους.  Για  όλα  τα  υπόλοιπα  
φάρμακα  η  ένδειξη  "Στερούμεθα"  δεν  χρειάζεται.

Φάρµακα Θεραπείας Σοβαρών παθήσεων του Νόµου 3816 (Υψηλού Κόστους) και τρόπος χορήγησής τους από τα
ιδιωτικά φαρµακεία
Φάρµακα εκτός παραρτηµάτων που ανήκουν στον
διευρυµένο κατάλογο του ΕΟΠΥΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Χωρίς Ένδειξη "Στερούµεθα"
AFINITOR  
CELLCEPT  
CERTICAN  
FORSTEO
GLIVEC  
IRESSA
LYSODREN
MYCOFEN/NEXUS  
MYCOPHENOLATE  MOFETIL/  ACTAVIS
MYCOPHENOLATE  MOFETIL/ACCORD
MYFENAX
MYFETIL  
MYFORTIC
NEXAVAR  
PREOTACT  
RAPAMUNE  
RENVELA  
SEBIVO  
SIKLOS  
SOLUPRICK  
SUTENT  
TASIGNA
TRACLEER  
TYVERB  
VOLIBRIS
XAGRID  
ZAVESCA  

α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρµακεία ΜΟΝΟ µε
ένδειξη "Στερούµεθα" από τα φαρµακεία ΕΟΠΥΥ
ALTERMON
ATRYN
BONDRONAT
BOTOX
BRAVELLE
DYSPORT
ERBITUX
FLOLAN
GONAL-­‐F
HEPATITIS  Β  (ή  IGANTIBE  ή  IMMUNO  HBS)
ILOMEDIN
INTRAGLOBIN  F
LUVERIS
MENOGON
MENOPUR
MERIONAL
NOXAFIL
ORGARAN
PENTACARINAT
PERGOVERIS
POLYGLOBIN
PROLEUKIN
PUREGON
SIMDAX
TALINAC
TARGOCID
TARGOPLANIN
THYROGEN
UFT
VALCYTE
VERSATIS
VFEND
WELLVONE
ZAVEDOS
ZYVOXID

Σημαντική  Σημείωση:  Για  τα  ταμεία  που  ΔΕΝ  έχουν  ενταχθεί  στον  ΕΟΠΥΥ,  συνταγές  με  φάρμακα  του  Παραρτήματος  1  
χρειάζονται  την  ένδειξη  "Στερούμεθα"  από  τα  Δημόσια  Νοσοκομεία  για  τη  χορήγησή  τους.  Για  όλα  τα  υπόλοιπα  
φάρμακα  η  ένδειξη  "Στερούμεθα"  δεν  χρειάζεται.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful