„A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc”-konferencia „Carpathian Basin, Hungarians and Byzantium”-conference „Das Karpatenbecken, die Ungarn

und Byzanz”-Konferenz

Szeged. 2012. május 21–22. / Szeged, 21–22. May 2012. / Szeged, 21–22. Mai 2012.

Május 21., hétfő / 21. May, Monday / 21. Mai, Montag
Helyszín / Location / Ort: SZAB Székház (Szeged, Somogyi u. 7.) Terem / Room / Zimmer: 103–104. 10.00–10.20 10.20–10.40 10.40–11.00 11.00–11.10 Megnyitó / Opening speech / Eröffnungsrede H. Tóth Imre: Az olymposi Polichron monostor és a szláv írásbeliség / The Polichron-monastery of Olympos and the Slavic Literacy / Das Monasterium Polichron von Olympos und die slawische Schriftlichkeit Mesterházy Károly: Mediterrán elemek Magyarország 10–11. századi kultúrájában / Mediterranean Elements in the Culture of 11–12th Century Hungary / Mediterrane Elemente in der Kultur Ungarns in den 10–11. Jahrhunderten Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
SZÜNET / PAUSE

11.25–11.45 11.45–12.05 12.05–12.25

12.25–12.35

Baán István: Szent István rex apostolicus – is apostolos / Saint Stephen rex apostolicus – is apostolos / Sankt Stephan rex apostolicus – is apostolos Berkes Lajos: Die Parallelen zu der Schenkungsurkunde des Nonneklosters in Veszprémvölgy / A veszprémvölgyi oklevél párhuzamai / The Parallels of the Charter of Veszprémvölgy Havas László: A székesfehérvári casula és Konstantinápoly alapításának 700-ik évfordulója / The Casula of Székesfehérvár and the 700th Anniversary of the Foundation of Constantinople / Die Kasel von Székesfehérvár und das 700er Anniversarium der Gründung von Konstantinopel Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
EBÉDSZÜNET / LUNCH BREAK / MITTAGSPAUSE

13.40–14.00 14.00–14.20

14.20–14.30

Juhász Erika: Királytükör a Húsvéti krónikában / A Speculum Regis in the Easter Chronicle / Eine Speculum Regis in der Osterchronik Gaul, Niels: The emperor’s men and his nephews: learned networks and networking strategies at the court of Emperor Andronikos II Palaiologos (1282–1328) / A császár hívei és unokaöccsei: kifinomult házassági hálózatok és hálózatépítési stratégiák II. Palaiologos Andronikos (1282–1328) császár udvarában / Der Anhang des Kaiser und seine Neffe: die Heiratnetze und Netzbaustrategien im Hof des Kaisers Palaiologos Andronikos II. (1282–1328) Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
SZÜNET / PAUSE

14.30–14.50 14.50–15.10

Nagy Márta: A proskynetárion mint identitásőrző devóciós tárgy / The Proskynetárion as an Object of Devotion Preserving Identity / Das Proskynetarion als ein identitätbewachere Devotionalien Terdik Szilveszter: Balkáni mesterek a görög-katolikus püspökök szolgálatában

15.10–15.30

15.30–15.40

(18. század) / Artists from the Balkan in service of the Greek Catholic bishops (18th century) / Die balkanischen Meister im Dienst der grischisch-katolischen Bischöfe (18. Jahrhundert) Golub Xénia: Egy publikálatlan Istenszülő-ikon a csobánkai szerb templomból / An Unpublished Icon of the Mother of God from the Serbian Orthodox Parochial Church of Csobánka / Ein unpubliziertes Theotokos-Ikon aus der serbischen Kirche von Csobánka Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion

Helyszín / Location / Ort: SZTE BTK, Kari Konferenciaterem (Szeged, Egyetem u. 2. fszt.) 16.00–17.00 H. Tóth Imre professzor úr köszöntése és könyvbemutató / Greeting of professor Imre H. Tóth and book presentation /Die Begrüßung Professor Imre H. Tóth und Buchschau Helyszín / Location / Ort: SZTE BTK, büfé 17.00– Állófogadás / Reception / Stehempfang 17.30– Bizantinológiai Társaság Közgyűlése / The Meeting of Society of Byzantinology / Versammlung der Byzantinologische Gesellschaft

Május 22., kedd / 22. May, Tuesday / 22. Mai, Dienstag
Helyszín / Location / Ort: SZAB Székház (Szeged, Somogyi u. 7.) Terem / Room / Zimmer: 217. 9.00–9.20 9.20–9.40 Dobrovits Mihály: Zemarkhos utazásáról / On the Travel of Zemarkhos / Über die Reise von Zemarkhos Zimonyi István: Persia in the 38th (Hungarian) chapter of Constantine Porphyrogenitus’ De administrando imperio / Perzsia Konstantinos Porphyrogennétos’ De administrando imperio című munkájának 38. (magyar) fejezetében / Persien im 38. Kapitel des De administrando imperio Szeberényi Gábor: The „Picture” of the Croatian State in the De administrando imperio / A korai horvát állam képe a De administrando imperio-ban / Das Bild des früheren kroatischen Staat in De administrando imperio Ziemann, Daniel: Der schwächelnde Nachbar – Bulgarien zwischen Ungarn und Byzanz in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts / A gyöngülő szomszéd – Bulgária Magyarország és Bizánc között a 10. század második felében / The Weakening Neighbour – Bulgaria between Hungary and Byzantium in the Second Half of the 10th Century Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
SZÜNET / PAUSE

9.40–10.00 10.00–10.20

10.20–10.30

10.40–11.00

11.00–11.20 11.20–11.40

11.40–12.00

12.00–12.10

Tóth Sándor László: The Political Organisation of Ninth and Tenth Century Hungarians from Byzantine Aspect / A 9–10. századi magyarság politikai szervezete bizánci szemszögből / Die politische Organisation der 9–10. jahrhundertlichen Ungarn aus dem Aspekt der Byzantiner Balogh László: Megjegyzések a 950-es és 960-as évek magyar–bizánci kapcsolataihoz / Notes on the hungarian–byzantine relations in the 950s and 960s / Bemerkungen zur ungarisch-byzantinischen Beziehungen in Jahre 950er und 960er Szabados György: The conquered Hungarians as conquering ones? Emperor Constantine VII and the ancient model of the migrations / A legyőzött magyarok mint hódítók? VII. Konstantin császár és a népvándorlások antik modellje / Die besiegten Ungarn als Eroberer? Kaiser Konstantin VII. und das antike Modell der Völkerwanderungen Rózsa Márton: A Monomachos-korona és a császári legitimitás problémája a 11. század közepén / The Monomachos Crown and the Problem of the Imperial Legitimacy in the Middle of Eleventh Century / Die Monomachos-Krone und die Problematik der kaiserlichen Legitimität in der Mitte des 11. Jahrhunderts Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
EBÉDSZÜNET / LUNCH BREAK / MITTAGSPAUSE

13.30–13.50 13.50–14.10 14.10–14.30 14.30–14.40

Moess, Charles: The Relationship of Byzantium and the Kingdom of Hungary / Bizánc és a Magyar Királyság kapcsolata / Die Beziehung zwischen Byzanz und den ungarsichen Königtum Koszta László: Bizánci egyházszervezet Magyarországon? / Byzantine Ecclesiastical System in Hungary? / Byzantinische Kirchenorganisation in Ungarn ? Hunyadi Zsolt: ...in exilium in Greciam mittitur: Queen Euphrosyne and the Knights Hospitaller / ...in exilium in Greciam mittitur: Eufrozina királyné és a johanniták / ...in exilium in Greciam mittitur: Königin Eufrosina und die Johanniten Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
SZÜNET / PAUSE

14.50–15.10 15.10–15.30 15.30–15.50

15.50–16.00

Polgár Szabolcs: Fekete Bulgária és a fekete bulgárok / Black Bulgaria and the Black Bulgars / Schwarz-Bulgarien und die schwarze Bulgaren Kovács Szilvia: Harcoltak-e kunok a Komnénosok seregében? / Did Cumanians Fight in the Army of the Comneni? / Kämpften die Kumanen in dem Heer der Komnénos? Szabó Pál: Névtelen bizánci krónikatöredékek Nándorfehérvár első török ostromáról / Anonymous byzantine chronicle fragments on first Ottoman siege of Belgrade in 1440 / Ein unbekanntes byzantinisches Chronikfragment über die erste türkische Belagerung Nándorfehérvár (Belgrad) Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
SZÜNET / PAUSE

16.10–16.30 16.30–16.50 16.50–17.00 17.00

Komáromi László: Traces of Byzantine Influence in Medieval Hungarian Law / A bizánci hatás nyomai a középkori magyar jogban / Die Spuren des byzantinischen Einfluß im mittelalterlichen ungarischen Recht Nótári Tamás: Byzantinische und westliche Einflüsse auf die Gesetze König Stephans I / Bizánci és nyugati hatások Szent István decretumaira / Byzantine and Western Influences on the Decrees of Saint Stephen Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion Zárszó / Closing / Schlusswort

Május 22., kedd / 22. May, Tuesday / 22. Mai, Dienstag
Helyszín / Location / Ort: SZAB Székház (Szeged, Somogyi u. 7.) Terem / Room / Zimmer: 216. 9.00–9.20 Galántai Erzsébet: Bemerkungen zum Verhältnis gewisser italo-ungarischer Autoren des 15. Jahrhunderts zur griechischen Sprache, den griechischen Autoren und Byzanz / Megjegyzések 15. századi magyarországi ill. itáliai humanista szerzők görög nyelvvel, görög auktorokkal és Bizánccal való kapcsolatáról / Comments to the relations of the 15th century Hungarian and Italian humanists with the Greek language, Greek authors and Byzantium Kocsis Mihály: A görög eredetű szavak helyesírása az ukránban / The Ortography of Greek Origin Words in Ukrainian / Die Rechtschreibung der griechischen Worte in der Ukrainisch Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
SZÜNET / PAUSE

9.20–9.40 9.40–9.50

10.00–10.20 10.20–10.40

10.40–11.00

11.00–11.20 11.20–11.30

Tóth Anna: Brumalia – Saturnalia után és Karácsony előtt / Brumalia – beyond Saturnalia, before Christmas / Brumalia – nach Saturnalia und vor Weihnachten Sana, Silviu: Bizánci hagyományok a nagyváradi görög-katolikus egyházmegyében. Szertartási és kegyeleti könyvek (1850–1900) / Aspects of Byzantine Tradition in the Greek-Catholic Eparchy of Oradea. Cult and Religious Piety Books (1850–1900) / Die byzantinische Traditionen in der griechisch-katolischen Diözese von Nagyvárad. Die kultische und pietäte Bücher (1850–1900) Földvári Sándor: Cross-cultural Contacts between the Serbs of The Hungarian Kingdom and the Ukrainian Territories – As It Reflected in the Import of the Liturgical Books / Interkulturális kapcsolatok a Magyar Királyságban élő szerbek és az ukrán területek közt – a liturgikus könyvek tükrében / Die interkurturelle Beziehungen zwischen den im ungarischen Königstum lebenden Serben und den ukrainischen Gebiete – im Licht der liturgischen Bücher Mészáros László: A bizánci kultúrával való találkozás a hétköznapokban / Meeting with the byzantine culture in everyday life / Das Treffen mit dem byzantinischen Kultur in den Alltagen Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
SZÜNET / PAUSE

11.40–12.00 12.00–12.20 12.20–12.40 12.40–12.50

Raffay Endre: III. Béla kora magyarországi művészetének problémái / The Problemme of the hungarian art at the time of Béla III. / Die Probleme der ungarischen Kunst während der Zeit von Béla III. Kiss Etele: Újonnan előkerült bizánci mellkeresztek egy magyar magángyűjteményből / Some Unpublished Byzantine Pectoral Corsses from a Hungarian Private Collection / Neuere byzantinische Pektoralkreuze aus einer ungarischen Privatsammlung Józsa László: A bizánci ikonok orvos szemmel / Byzantine sacral artworks from medical viewpoint / Die byzantinische Ikone mit den Augen eines Artzes Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
EBÉDSZÜNET / LUNCH BREAK / MITTAGSPAUSE

13.50–14.10

Csiky Gergely: Sinope in the 5th – 10th century. Considerations for the early and middle Byzantine economic system of the Black Sea / Adatok a fekete-tengeri gazdasági rendszerhez a kora és közép bizánci korban: Szinópé az 5–10. században / Angaben zum Schwarzmeerwirtschaftsystem in der frühen und mittleren byzantinischen Zeit:

14.10–14.30

14.30–14.50

14.50–15.10

15.10–15.20

Szinópé in 5–10. Jahrhunderten Kiss P. Attila: „Der Krieg” bei Sirmium (504–505). Kontakte zwischen Ostrogoten, Byzanz und Gepiden im Beginn des 6. Jahrhunderts / A sirmiumi „háború” (504– 505). Kapcsolatok az osztrogótok, Bizánc és a gepidák között a 6. század elején / Sirmium „War” (504–505). Relationship between the Ostrogot, Byzantium and Gepids at the Beginning of 6th century Szalontai Csaba: Bizánc és Kiskundorozsma. Interperszonális kapcsolatok a bizánciak és az avarok között / Byzantium and Kiskundorozsma. Interpersonal Relationship between Byzantines and Avars / Byzanz und Kiskundorozsma. Interpersönliche Beziehungen zwischen den Byzantiner und den Awaren Türk Attila: Bizantinológia–régészet–magyar őstörténet. A Sarkel-kérdés az újabb régészeti adatok fényében / Byzantinology–Archaeology–Hungarian Prehistory. New archaeological results on the Sarkel problem / Byzantinologie–Archäologie–ungarische Urgeschichte. Die Sarkel-Frage im Lichte der neueren archäologischen Angaben Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion
SZÜNET / PAUSE

15.30–15.50 15.50–16.10 16.10–16.30

16.30–16.50 17.00

Langó Péter: The Byzantine earrings in the early Hungarian conquest cemeteries / Bizánci fülbevalók a kora honfoglalás kori temetőkben / Die byzantinische Ohrringe in den frühen landnahmezeitlichen Gräberfelder Révész Éva: Die Torquesse (Halsbände) im frühen ungarischen Fundmaterial / Torquesek (nyakperecek) a korai magyar leletanyagban / Torques in the early hungarian finds Takács Miklós: Raumstruktur der 11. jahrhundertlichen orthodoxen Klosterkirchen in Ungarn / Térszerkezetek a 11. századi magyarországi orthodox monostori templomokon / Spacestructures of the orthodox Monasteries in Hungary in the 11th century Hozzászólások, vita / Comments, discussion / Kommentare, Diskussion Zárszó / Closing / Schlusswort

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful