IAS 7 Situaţia fluxurilor de trezorerie Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informaţii cu privire la istoricul mişcărilor

de numerar şi de echivalent de numerar ale unei entităţi, prin intermediul situaţiei fluxurilor de trezorerie, clasificând fluxurile de trezorerie din timpul perioadei în fluxuri din activităţi de exploatare, investiţie şi finanţare. Termeni cheie: Numerarul Echivalentele numerar Fluxurile numerar Activităţile exploatare Activităţile investiţie Activităţile finanţare cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere. de investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. de intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente de numerar. de principalele activităţi producătoare de venit ale entităţilor, precum şi alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţie sau finanţare. de constau în achiziţionarea şi cedarea de active imobilizate şi de alte investiţii, care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. de activităţi care au ca efect modificări ale dimensiunii şi compoziţiei capitalurilor proprii şi datoriilor entităţii.

Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar sunt folositoare la stabilirea capacităţii unei întreprinderi de a genera numerar şi echivalente de numerar şi dau posibilitatea utilizatorilor să dezvolte modele de evaluare şi comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare ale diferitelor întreprinderi. De asemenea, aceste informaţii sporesc gradul de comparabilitate al raportării rezultatelor din exploatare între diferite întreprinderi, deoarece elimină efectele utilizării unor tratamente contabile diferite pentru aceleaşi tranzacţii şi evenimente. Echivalentele numerarului sunt păstrate, mai degrabă, în scopul îndeplinirii angajamentelor pe termen scurt, decât pentru investiţii sau în alte scopuri. Pentru a califica un plasament drept echivalent de numerar, acesta trebuie să fie uşor convertibil într-o sumă prestabilită de numerar şi să fie supus unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Prin urmare, un plasament este, în mod normal, calificat drept echivalent de numerar doar atunci când are o scadenţă mică de, să zicem, trei luni sau mai puţin de la data achiziţiei. În general, împrumuturile bancare sunt considerate activităţi de finanţare. Totuşi, în anumite ţări, descoperirile de cont care sunt rambursabile la vedere fac parte integrantă din gestiunea numerarului unei întreprinderi. În aceste circumstanţe, descoperirile de cont sunt considerate ca o componentă a numerarului şi echivalentului de numerar. O caracteristică a acestor aranjamente bancare este faptul că soldul bancar fluctuează, deseori, între disponibil şi descoperit. Situaţia fluxurilor de numerar trebuie să prezinte fluxurile de numerar din cursul perioadei, clasificate în activităţi de exploatare, investiţie şi finanţare. O tranzacţie poate include fluxuri de numerar care sunt clasificate diferit. De exemplu, când rambursarea în numerar a unui împrumut include atât dobânda, cât şi principalul, elementul dobândă poate fi clasificat drept activitate de exploatare, iar elementul de capital, drept activitate de finanţare. Activităţi de exploatare

1

(d) plăţile în numerar efectuate către şi în numele angajaţilor. şi interese în asocierile în participaţiune (altele decât încasările pentru acele instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea păstrate în scopuri de plasament şi de tranzacţionare). Prin urmare. (e) avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi (altele decât avansurile şi împrumuturile efectuate de o instituţie financiară). în general. (b) încasările în numerar din vânzarea de imobilizări corporale. în afara cazului când acestea sunt deţinute în scopuri de plasament sau de tranzacţionare sau când plăţile sunt clasificate ca fiind activităţi de finanţare. (g) plăţile în numerar aferente contractelor futures. comisioane şi alte venituri. forward. Aceste plăţi le includ şi pe acelea care se referă la costurile de dezvoltare capitalizate şi la construcţia. forward. din principalele activităţi producătoare de venit ale entităţii. active necorporale şi alte active imobilizate. (b) încasările în numerar provenite din redevenţe. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de investiţie sunt: (a) plăţile în numerar pentru achiziţionarea de imobilizări corporale. Activităţi de finanţare Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de finanţare este importantă deoarece este utilă în previzionarea fluxurilor de numerar viitoare aşteptate de către finanţatorii entităţii. din tranzacţiile şi alte evenimente care intră în determinarea profitului net sau a pierderii nete. necorporale şi alte active imobilizate. în primul rând. Activităţi de investiţie Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de investiţie este importantă deoarece fluxurile de numerar reprezintă măsura în care cheltuielile au servit obţinerii de resurse menite a genera viitoare venituri şi fluxuri de numerar. cu excepţia cazului în care ele pot fi identificate în mod specific cu activităţile de investiţie şi finanţare. de opţiuni şi swap. şi (h) încasările în numerar aferente contractelor futures. a imobilizărilor corporale. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de exploatare sunt: (a) încasările în numerar din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii. pe opţiuni sau swap. şi (g) încasările şi plăţile în numerar provenite din contracte încheiate în scopuri de plasament sau tranzacţionare. anuităţi şi alte beneficii generate de poliţele de asigurare. în afara cazului când acestea sunt deţinute în scopuri de plasament sau de tranzacţionare sau când încasările sunt clasificate ca fiind activităţi de finanţare. (e) încasările şi plăţile în numerar ale unei societăţi de asigurare pentru prime şi daune. (c) plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii. (f) plăţile în numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit. 2 . Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de finanţare sunt: (a) încasările în numerar provenite din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de capital. ele rezultă. (f) încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi (altele decât avansurile şi împrumuturile unei instituţii financiare). (c) plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor întreprinderi şi de interese în asocierile în participaţiune (altele decât plăţile pentru aceste instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea păstrate în scopuri de plasament şi de tranzacţionare). onorarii. în regie proprie.Fluxurile de numerar provenite din activităţi de exploatare sunt derivate. (d) încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor întreprinderi.

profiturile nerepartizate ale entităţilor asociate şi interesele minoritare. Alternativ. şi elementele de venituri şi cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investiţii sau finanţări. cât şi dobânda şi dividendele încasate sunt clasificate de instituţiile financiare. şi (c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele în numerar sunt fluxurile de numerar din investiţii şi finanţare. nu există un consens privind clasificarea acestor fluxuri de numerar de către alte întreprinderi. Raportarea fluxurilor de numerar din activităţi de exploatare O entitate trebuie să raporteze fluxurile de numerar din activităţi de exploatare folosind una dintre cele două metode: (a) metoda directă. Metoda directă furnizează informaţii care sunt folositoare în estimarea fluxurilor de numerar viitoare şi care nu sunt disponibile prin metoda indirectă. dobânda plătită şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finanţare şi. Alternativ. Entităţile sunt încurajate să raporteze fluxurile de numerar obţinute din activităţi de exploatare folosind metoda directă. fluxul de numerar net din activităţi de exploatare este determinat prin ajustarea profitului net sau a pierderii nete cu efectele: (a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi datoriile din exploatare. cât şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din exploatare. fluxul net de numerar din activităţile de exploatare poate fi prezentat folosind metoda indirectă. deoarece ele reprezintă costuri ale atragerii surselor de finanţare sau a eficienţei investiţiilor. obligaţiunilor. deoarece reprezintă costuri ale atragerii resurselor de finanţare. Alternativ. amânările sau angajamentele de plăţi sau încasări în numerar din exploatare trecute sau viitoare. pierderile şi câştigurile în valută nerealizate. impozitele amânate. dividendele plătite pot fi clasificate drept componentă a fluxului de numerar din activităţi de exploatare pentru a ajuta utilizatorii să determine capacitatea unei întreprinderi de a plăti dividende din fluxurile de numerar de exploatare. 3 . prin evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor prezentate în contul de profit şi pierdere şi a modificărilor de pe parcursul perioadei survenite în valoarea stocurilor şi a creanţelor şi datoriilor din exploatare. Atât dobânda plătită. drept fluxuri de numerar din exploatare. datoriilor neasigurate. (b) elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea.(b) plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a achiziţiona sau răscumpăra acţiunile entităţii. respectiv. (d) rambursările în numerar ale unor sume împrumutate. ipotecilor şi a altor împrumuturi pe termen scurt sau lung. a împrumuturilor. provizioanele. prin care profitul net sau pierderea netă este ajustată cu efectele tranzacţiilor ce nu au natură monetară. Prin metoda indirectă. (c) încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanţă. şi (e) plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea obligaţiilor aferente unui contract de leasing financiar. (b) metoda indirectă. Totuşi. Atât dobânda plătită. din investiţie. de obicei. prin care sunt prezentate clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar. Dividendele plătite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finanţare. deoarece intră în determinarea profitului net sau a pierderii nete.

cu excepţia situaţiei în care ele pot fi alocate în mod specific activităţilor de finanţare şi investiţie. Activitatea de exploatare – metoda directă * Încasări de la clienţi – Plăţi către furnizori şi salariaţi + Dobânzi şi dividende aferente activităţii de exploatare încasate – Dobânzi şi dividende aferente exploatării plătite – Impozit pe profit plătit = Flux net din activităţi de exploatare (A) B. emisiunea de obligaţiuni – Plăţi privind rambursările de credite – Plăţi privind răscumpărarea de capital – Plata obligaţiei privind leasingul financiar – Dividende plătite = Flux net din activitatea de finanţare (C) Creşterea netă de numerar şi echivalente de numerar (A + B + C) Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei Numerar şi echivalente de numerar la finele perioadei D. Activitatea de exploatare – metoda indirectă 4 . Activitatea de investiţii * Încasări din vânzarea de imobilizări – Plăţi privind imobilizările achiziţionate + Dobânzi şi dividende încasate – Achiziţia de filiale. Activitatea de finanţare * Venituri în numerar din emisiunea de capital + Încasări din contractarea de credite.Fluxurile de numerar provenite din impozitul pe profit vor fi prezentate separat şi vor fi clasificate drept fluxuri de numerar din activităţi de exploatare. diminuată cu numerarul dobândit = Flux net din activitatea de investiţii (B) C. Formulele de calcul pentru determinarea celor 3 fluxuri de trezorerie se prezintă astfel: A.

Dispuneţi de urmãtoarele informatii: profit înaintea impozitãrii 25. 2.000 lei. venituri din investitii financiare 4. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.000 lei. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1.– = + – – = + = Rezultat înaintea impozitării şi elementelor extraordinare Venituri din provizioane Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele Venituri financiare Cheltuieli financiare (dobânzi şi diferenţe de curs) Rezultatul înaintea variaţiei NFR Creşteri / micşorări de stocuri Creşteri / micşorări de creanţe Creşteri / micşorări de datorii comerciale şi alte datorii din expl Numerar generat de exploatare Dobânzi şi dividende din exploatare încasate Dobânzi şi dividende din exploatare plătite Impozitul pe profit plătit Numerar înaintea elementelor extraordinare Încasări din asigurări Flux net din activitatea de exploatare (A) Exemple: 1. prezentaţi cele 3 fluxuri de trezorerie. Conform IAS 7. terenuri şi clãdiri 4.000 lei — sold final 4. Valorile juste ale activelor achizitionate şi obligaţiilor preluate sunt urmãtoarele: stocuri 1.000 lei — sold final 600 lei. pierderi din diferente de curs valutar 1. achizitii instalatii 300.+ +.500 lei. din care 425 lei au fost plãtiti în timpul perioadei. furnizori: sold initial 4.500 lei. Au fost efectuate plãţi 5 . Alti 250 lei legaţi de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente au fost de asemenea plãtiti în timpul perioadei.000 RON. plãti privind: achizitii de terenuri 100.000 lei.000 lei — sold final 3. Care este valoarea fluxului de numerar din activitatea de exploatare ? 3. Dispuneti de urmãtoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 4.200 lei.000 lei. venituri din emisiuni de capital social încasate 7.000 lei.200 lei. clienti: sold initial 4. cheltuieli cu amortizarea 750 lei. Dispuneţi de urmatoarele informatii: profit înainte de impozitare 40. asigurare încasatã 200 lei.000 lei.500 lei.000 lei.000 lei.+ –.600 lei. Au fost efectuate plăţi în valoare de 4. Dispuneţi de următoarele informaţii: încasãri de la clienti 200.600 lei.700 lei.000 lei.000 lei — sold final 1.000 lei — sold final 8. 4. dobânzi plãtite legate de activitatea de exploatare 300 lei. stocuri: sold initial 3.500 lei. numerar 2.400 lei. 350 lei au fost ridicati din emisiunea de capital şi alti 500 lei din împrumuturi pe termen lung.200 lei pentru achizitia clãdirilor. impozit pe profit plãtit 4.000 lei. dobânzi plãtite legate de exploatare 1. impozit pe profit plãtit 300 lei. încasãri din vânzarea echipamentelor 50.600 lei.000 lei.900 lei. impozit pe profit plãtit 1.* – + – + = –.000 lei. creante 200 lei. furnizori: sold initial 6. cheltuieli cu arnortizarea 1. Conform IAS 7. dividende încasate 130. încasãri din împrumuturi pe termen lung 2. determinaţi fluxul de numerar provenit din activitatile de investitii. clienti: sold initial 2. furnizori 1.000 lei. plăţi cãtre furnizori 15. plăţi cãtre angajaţi 5.500 lei.800 lei — sold final 3. stocuri: sold initial 7.000 lei.400 lei.

Dispuneţi de următoarele informaţii: rezultatul brut al exerciţiului (pierdere) 10. Ce fluxuri genereazã aceste elemente? 5. 7. Care este mărimea numerarului generat de activitatea de exploatare? 9. cheltuieli cu amortizãrile 1. Ce fluxuri vor genera aceste operaţii? 8. furnizori . a plãtit 45 lei obligaţiile anului din leasingul financiar. a încasat 1.200 lei pentru achizitia unor materii prime.500 lei din vânzarea unei clãdiri.000 lei. achizitioneaza filiala BETA cu 1.000 lei din vânzarea unei clãdiri. plãteşte dividende în valoare de 1. achizitia de mijloace de transport la cost total 1. creşteri ale creantelor comerciale 3.550 lei pentru achizitia autoturismelor. descreşteri în valoarea stocurilor 2. venituri din provizioane privind exploatarea 400 lei. In cursul anului 2005 o societate comercialã efectueazã urmãtoarele operatii: achizitioneazã o filialã ALFA cu 1.250 lei din care 900 au fost obtinute prin leasing financiar. restul achitate în numerar.400 lei materii prime achizitionate. impozit pe profit plãtit 3. In cursul anului 2005 o societate comerciala efectueazã urmãtoarele operatii: încaseazã 1.200 lei.800 din care numerar dobândit 700 lei. prime de capital . Care este mãrimea numerarului net din activitatea de investitie? 10.950 lei şi s-au încasat 2.800 lei.500 lei. plãteşte 4. dobânzi încasate 200 lei. plãteşte 3. venituri din investitii financiare 2. plãteşte 4.550 lei pen rascumpararea actiunilor întreprinderii.450 lei din vânzarea unei clãdiri. obtine 2. încaseaza 5.100 lei datorii din leasing financiar.600 lei.700 lei pentru achizitia unui autoturism. au fost efectuate plãti în valoare de 4.500 lei din vânzarea mãrfurilor. încaseazã dobânzi şi dividende în valoare de 900 lei din care 50 din activitatea de exploatare şi încaseaza o asigurare de 400 u. a încasat dobânzi şi dividende totale de 480 lei. plãteşte dividende de 750 din care 60 din activitatea de exploatare şi plãteşte actionarilor suma de 800 pentru rãscumpararea actiunilor întreprinderii. Dispuneţi de urmãtoarele date: profit înainte de impozitare 19.300 lei din vânzarea unei instalatii.700 lei.000 lei. clienţi – sold iniţial 4. plãteşte 1. cheltuieli cu dobânzile 1.300 lei.000 lei. instalatiile cu o valoare initialã de 80 lei. încaseazã 4.pentru achizitia unui teren în valoare de 2. din care 100 din activitatea de exploatare şi a plãtit dividende totale de 500 din care 150 din activitatea de exploatare. Conform IAS 7 fluxul de numerar provenit din activitatea de exploatare.000 lei din care numerar dobândit 200 lei. sold final 5. Potrivit IAS 7. care este valoarea numerarului net provenit din / folosit în activităţi de exploatare? 6 .sold iniţial 6. Care este valoarea fluxurilor de numerar provenite din activitatea de investitii şi finantare? 6. din care numerar dobândit 50 lei. sold final 5.000 lei.700 lei din care 1.000 lei. stocuri – sold iniţial 4.000 lei. sold final 6.sold iniţial 6.000 lei. amortizarea cumulata de 60 lei au fost vândute cu 20 lei şi încasate.200 lei. descreşteri în valoarea furnizorilor 5.300 lei.000 lei. plãteşte o obligaţie din leasing financiar 550 lei.700 lei. sold final 3. încaseazã dobânzi 850 din care 40 din activitatea de exploatare. dividende încasate 200 lei şi plãtite 300 lei. a achizitionat autoturisme la un cost total de 5. încaseaza o asigurare împotriva cutremurelor 420 lei. Dispuneţi de urmãtoarele date: achizitia filialei GAMA 600 lei.000 aferente activitatii de finantare. investitii şi finantare este.m.800 lei din emisiunea de capital social. plãteşte actionarilor 1.000 lei din care 450 lei au fost obtinuti prin leasing financiar.000 lei. In cursul anului 2005 o societate comerciala efectueazã urmãtoarele operatii: încaseaza contravaloarea unor mãrfuri vândute 4.

000 lei. Stabiliţi fluxul de numerar din activităţile de finanţare si investiţii. transe egale. sold final furnizori de imobilizări 300.398 975 băneşti Cheltuieli în avans 45 0 TOTAL ACTIV 1. Întocmiţi tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul 2005. valoarea de emisiune 19 lei/obligatiune.450 60 .000 lei. incasari (la începutul anului) din emisiunea a 1000 de obligaţiuni. sold final 5.000 lei.000 lei. Potrivit IAS 7.11.sold iniţial 6. Potrivit IAS 7. dividende încasate aferente titlurilor de participare deţinute 200 lei. dobânzi incasate 150 lei. sold iniţial furnizori de imobilizări 200.398 975 Contul de profit şi pierdere: Elemente Cifra de afaceri Cheltuieli din exploatare (exculsiv chelt cu amortizarea) Cheltuieli cu amortizarea 7 2005 6. sold final 2. Se cunosc următoarele informaţii: încasări din lansarea unui împrumut obligatar 8.000 lei. Alte aplicaţii: 1. pe baza următoarelor informaţii: Bilanţul contabil: Elemente 2005 2004 Elemente 2005 2004 Terenuri 540 300 Capital social 240 360 Utilaje (valoare 750 600 Rezultatul exerciţiului 240 45 brută) Amortizarea (240) (180) Împrumuturi bancare 363 360 utilajelor Clienţi 120 210 Furnizori 555 210 Disponibilităţi 183 45 TOTAL CAP + DATORII 1.000 lei. dobânzi de plata 500. rambursarea unui credit bancar pe termen lung 5. achiziţia unei clădiri 10. prime de capital . plăţi privind stocurile achiziţionate 100 lei. Dispuneţi de următoarele informaţii: dobânzi plătite 300 lei. majorarea capitalului social prin aport în numerar 3. valoare nominala 20 lei/obligatiune. rambursarea primei transe a imprumutului obligatar (la sfârşitul anului).000 lei. încasarea unui împrumut acordat pe termen lung 6. valoare de rambursare 25 lei/obligatiune.000 lei.000 lei. sold final 6. majorarea capitalului social prin aport în natură 4. venituri din vânzarea mărfurilor 400 lei.000 lei. dividende incasate 700 lei.sold iniţial 2.000 lei.000 lei. cheltuieli cu amortizarea 4. durata 10 ani. majorarea capitalului social in numerar 5. furnizori . dividende plătite 600 lei. care este valoarea numerarului net provenit din / folosit în activităţi de exploatare? 12. răscumpărarea acţiunilor proprii 500 lei. majorarea capital social sub forma unei clădiri 15. dividende platite aferente activităţii de finanţare 100 lei.000 lei.000 lei.000 lei.500 lei. Dispuneţi de următoarele informaţii: rezultatul brut al exerciţiului (profit) 12.897 6. care este valoarea numerarului net provenit din / folosit în activităţi de investiţii şi finanţare şi care este creşterea netă de numerar şi echivalente ale numerarului? 13. clienţi – sold iniţial 4.

Activitatea de exploatare – metoda indirectă * Rezultat înaintea impozitării 387 + Cheltuieli cu amortizarea 60 = Rezultatul înaintea variaţiei NFR 447 + Micşorări de creanţe 90 – Creşteri de chelt în avans 45 + Creşteri de datorii comerciale 345 – Impozitul pe profit plătit 147 = Flux net din activitatea de exploatare (A) 690 B.achiziţia de terenuri şi utilaje a fost achitată din conturile curente de la bănci. A. Activitatea de investiţii – Plăţi privind achiziţia de terenuri 240 – Plăţi privind utilajele achiziţionate 150 = Flux net din activitatea de investiţii (B) – 390 C. Întocmiţi tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul 2005. Cheltuieli în avans D. . Activitatea de finanţare * Încasări din împrumuturi 3 – Plăţi privind retragerea de capital social 120 – Dividende plătite 45 = Flux net din activitatea de finanţare (C) – 162 * – = Numerar şi echivalente de numerar la finele perioadei Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei Creşterea netă de numerar şi echivalente de numerar (A + B + C) 183 45 138 2. .Rezultat din exploatare Cheltuieli cu impozitul profit Rezultatul net pe 387 147 240 Informaţii suplimentare: . Active imobilizate Terenuri Utilaje (valoare brută) Amortizarea utilajelor B.diminuarea capitalului social s-a efectuat în numerar.în anul 2005 s-au plătit dividende de 45 RON. Datorii pe termen scurt Datorii ajunse la scadenţă Datorii salariale 8 2005 2004 700 600 200 100 800 600 (300) (200) 260 260 100 120 100 60 60 80 20 10 250 230 80 130 40 30 . pe baza următoarelor informaţii: Bilanţul contabil Elemente A. Active curente Mărfuri Clienţi Disponibilităţi băneşti C.

C 0 500 100 220 I.I. 70 580 D S. Achi z 371 Mărfuri 120 E. .200 mărfurilor Cheltuieli cu mărfurile vândute 600 Cheltuieli cu salariile 230 Cheltuieli cu amortizarea 250 Cheltuieli cu dobânzile 90 Venituri din cedarea activelor 80 Cheltuieli cu cedarea activelor 50 Rezultat brut 60 Cheltuieli cu impozitul pe profit 15 Rezultatul net 45 Informaţii suplimentare: . Vânzar e 411 Clienţi C 60 E. 500 100 C 200 C 600 Plată SFC D Plată D 401 Furnizori C S. .200 SFD C 30 230 D Plată 404 Fz de imobil S. Active circulante nete 30 40 F. 1160 1.I. Provizioane pt riscuri şi chelt I. Achi z 2XX Imobilizări 700 E.I. preţ de vânzare 80 RON.creşterea de capital social s-a efectuat prin aport în numerar care a fost vărsat în contul de la banca.s-a scos din funcţiune o imobilizare complet amortizată care a avut o valoare brută de 100 RON. dobânzile şi dividendele. 570 I.din rezultatul anului 2004. 9 .Furnizori 80 70 Furnizori de imobilizări 50 E. Capitaluri şi rezerve 590 340 Capital social 400 150 Rezerve 145 90 Rezultat 45 100 Contul de profit şi pierdere Elemente 2005 Venituri din vânzarea 1. . Rezolvare: D S. Venituri în avans J.I. 45 RON au fost distribuiţi sub formă de dividende şi 55 RON au fost încorporaţi în rezerve. 450 I.I.în anul 2005 s-a plătit datoria privind impozitul pe profit. 80 421 Salarii S. 580 SFD D S.I. . Total active – Dat pe t scurt 730 540 G. Datorii pe termen lung 140 200 Împrumuturi bancare 140 200 H.s-a vândut cu încasare imediată o imobilizare cu valoarea brută de 100 RON.

Activitatea de investiţii * Încasări din vânzarea de imobilizări – Plăţi privind imobilizările achiziţionate = Flux net din activitatea de investiţii D.160 570 220 10 15 345 60 250 30 90 370 20 40 10 20 15 345 80 450 – 370 250 20 130 90 45 5 60 80 – 20 (B) (C) Numerar şi echivalente de numerar la finele perioadei Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei Creşterea netă de numerar şi echivalente de numerar (A + B + C) 10 . Activitatea de exploatare – metoda indirectă * Rezultat înaintea impozitării şi elem extraord + Cheltuieli cu amortizarea – Rezultat din cedarea activelor (80 – 50) + Cheltuieli cu dobânzi = Rezultatul înaintea variaţiei NFR + Micşorări de stocuri – Creşteri de creanţe – Creşteri de chelt în avans + Creşteri de datorii comerciale şi alte datorii din expl – Impozitul pe profit plătit = Flux net din activitatea de exploatare (A) C.000 SFC 40 SFC 50 A1. Activitatea de exploatare – metoda directă * Încasări de la clienţi – Plăţi către furnizori – Plăţi către salariaţi – Plăţi aferente cheltuielilor în avans – Impozit pe profit plătit = Flux net din activităţi de exploatare (A) A2.SFD 1. Activitatea de finanţare * Încasări din emisiunea de capital social + Încasări din împrumuturi – Plăţi privind rambursările de credite – Dobânzi plătite – Dividende plătite = Flux net din activitatea de finanţare * – = 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.