ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η (Βιβλίο Β΄ Γυμνασίου)
ΕΝΑΣ ΣΤΟΡΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

 

1

Ο εκπαιδευτικός βεβαιώνεται ότι όλα τα παιδιά έχουν κατανοήσει το κείμενο. 3. 7. ιδέες. (Αξιοποιούνται οι ερωτήσεις. 4. Προφορική επεξεργασία του περιεχομένου του κειμένου (νοήματα. αξιοποιώντας και το λεξιλόγιο του κειμένου.ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Στάδια διδασκαλίας του κειμένου από το πρωτότυπο: 1. ή και άλλες. με την υποβολή ερωτήσεων από το διδάσκοντα/διδάσκουσα.) 5. Κατά τη συμπλήρωση ο εκπαιδευτικός επεξηγεί σημαντικά συντακτικά ή γραμματικά φαινόμενα. εντοπίζοντας στο κείμενο τις σχετικές φράσεις. 2.. ασκούνται οι μαθητές/τριες στην τοποθέτηση των λέξεων του πρωτότυπου κειμένου στη σωστή συντακτική σειρά. Η πορεία που θα ακολουθείται είναι η εξής: ΟΛΟ ΜΕΡΟΣ ΟΛΟ. Τα παιδιά αφηγούνται προφορικά σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο του κειμένου. Διαβάζεται το κείμενο από το/τη διδάσκοντα/ουσα.ά).   Βασικός   αντιλαμβάνονται οι μαθητές τη διαχρονικότητα της   ελληνικής   πρωτότυπο κείμενο και καταγράφονται αντίστοιχες λέξεις     στόχος. (μεταφράζουν) στα νέα ελληνικά την υπό εξέταση παράγραφο. τη διδασκαλία.). Σιωπηρή ανάγνωση από τους μαθητές (2΄. Οι μαθητές απαντούν. που υπάρχουν στο τέλος του κάθε κειμένου της ενότητας. στην ίδια οικογένεια (παραγωγή – σύνθεση). που ανήκουν δηλ. κατά γλώσσας. ιδεοθύελλα. αποδίδουν 8. Σύντομη αφόρμηση (εικόνα. κ. Οι μαθητές. Με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας και αξιοποιώντας τις ερωτήσεις που υπάρχουν σ’ αυτά.         2 .3΄) και μελέτη ερμηνευτικών σχολίων του βιβλίου. 6.. Επιλέγονται λέξεις είναι από να το της νέας ελληνικής.

.... -Ποια στάση τηρούσε προς τους συμπολίτες του (εχθρούς και φίλους) και πώς εξηγείται αυτή η συμπεριφορά του........) .........) ……………………………… Ἀγησίλαος ἐνόμιζε τοῦτο ἔργον (τίνος.............) ………………………………………… Ὅς (Ἀγησίλαος) προσεφέρετο (ὥσπερ τίς..... βάζοντας τις στη σωστή συντακτική σειρά.. ……………………………………………… Ἐγὼ.....) .. -Πώς συμπεριφερόταν ο Αγησίλαος στους πολιτικούς του αντιπάλους.. -Ποια ήταν η μεγαλύτερη ωφέλεια του Αγησίλαου προς την πατρίδα του........ (οὗτος) ἐλοιδορεῖτο (ἐπὶ τίσι........) ……………………………………………...... οὐκ ἀφίστατο (τίνων... ἐν τοῖς μεγίστοις ὠφελήμασι τῆς πατρίδος τίθημι τόδε. Ἀγησίλαος ὅπου ᾤετο (τί....... ἐτίμα (τί......) ……………………… (δηλαδή).......) …………………………………….... να συμπληρώσετε τα κενά με λέξεις /φράσεις από το κείμενο.......... (πρὸς τίνας........          3 .................) …………………. οὐκ ἐφείδετο (τίνων....... σύμφωνα με τον Ξενοφώντα και για ποιο λόγο ο βασιλιάς ενεργούσε έτσι..............) ………………………………………. Τίς γὰρ ἄν ἠθέλησεν (πράττειν τί.... ὁ Ξενοφῶν..)………………… ὁρῶν (τίνα.............. οὐκ ὑφίετο (τίνων.........)……………….............) ……………… ……………………………………………………. -Τι θεωρούσε έργο (καθήκον) του καλού βασιλιά...... • Με βάση το κείμενο στη σελίδα 52 του βιβλίου σας. οὐ προὐφασίζετο (τί.....ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Ένας στοργικός ηγέτης Α΄ ΜΕΡΟΣ: Προφορική επεξεργασία – Κατανόηση του κειμένου Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -Με ποιους τρόπους ο Αγησίλαος πίστευε ότι ωφελούσε την πατρίδα του......... (τί.........) ………………..

............... ................................. Να αναφέρετε παραδείγματα σπουδαίων ανδρών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα................... ....................) ………………………………………… • ἡγούμενος ἐχθρὸν (τίνα... ....................................... .................... • ἐθέλων ἐπαινεῖν (τίνας............χ.......................................................... ……………       4 .παρίστατο (πότε...................................................................... ......................... Να σχηματίσετε και άλλες λέξεις απλές ή σύνθετες με το ρήμα ποιῶ............. ἀφίστατο Είναι παρατατικός μέσης φωνής του ρήματος ἀφίσταμαι (αποχωρίζομαι............................................................................... π...................... ....................................... ............................................................χ απόσταση................................................ • νομίζων κέρδος (τί...................................... ποιεῖν Απαρέμφατο ενεστώτα του ρήματος ποιῶ............................................................................ ................................................................. 53 και αξιοποιώντας τις απαντήσεις σας... Με αφορμή το κείμενο καθώς επίσης και το επιμύθιο της ενότητας 7 να συζητήσετε από ποιες αρετές πρέπει να διακρίνεται ένας πραγματικός ηγέτης......................)…………………………………………… • τιθείς ζημίαν (τί............ .....................................) ……………………………………………… Γ΄ ΜΕΡΟΣ Χρησιμοποιώντας τα γλωσσικά σχόλια στη σελ........... π....................................................................................) …………………………………............................ απομακρύνομαι).............. ....... …………………....................................... ……………………................................................... ποίηση................................................) ………………………………..................... ................ Να σχηματίσετε και άλλες λέξεις απλές ή σύνθετες με το ρήμα ἀφίσταμαι......... ……………………............................... ................ να αποδώσετε (να μεταφράσετε) το κείμενο στα Νέα Ελληνικά..........................

. Θα καθαρίσω το σπίτι.............. Εἰ γιγνώσκω. • Η έγκλιση αυτή ονομάζεται ευκτική ( < εὔχομαι )..... Στις 5 ... γιατί εκφράζει ευχή. • Πολλές φορές η ευκτική εκφράζει και το δυνατό στο παρόν ή το μέλλον.. Έπαιξα με τους φίλους μου......... Νέα Ελληνικά/ Αρχαία Ελληνικά ∆ιαπιστώσεις Θέλω να πάω εκδρομή... ………………………………………….. Νέα Ελληνικά/ Αρχαία Ελληνικά ∆ιαπιστώσεις ∆ιαβάζω το μάθημά μου.. …………………………………………................ μπορώ να συμβουλεύω).. Κάθε φορά που ερχόταν... ………………………………………….... Ὁ γεωργὸς ἐθεράπευε τὸν ἀγρόν........... πήγαινε να δει το σπίτι του. Τι δηλώνει το ρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις.. όσον αφορά στην έγκλιση των ρημάτων. . Όταν τελειώσεις τη δουλειά σου... ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Ἲωμεν καὶ ἀκούσωμεν τοῦ ἀνδρός.. Εἲπωμεν ἢ σιγῶμεν...... ………………………………………….... Ποια είναι η έγκλιση των ρημάτων.......... Ὁ στρατιώτης σώσει τὴν πόλιν... Ὁ Θεὸς σῴζοι τὸν βασιλέα. Ποια είναι η έγκλιση των ρημάτων... ὁ ἂρχων ἐπαινέσει σε... Εὖ πράττοιεν οἱ φίλοι ( μακάρι να ευτυχούν οι φίλοι). ... Θα μπορούσες να μου έλεγες την αλήθεια από την αρχή. ∆ιαπιστώσεις Τι δηλώνουν τα ρήματα... Τι δηλώνουν τα ρήματα.. ▪ Ας γνωρίσουμε μια νέα έγκλιση. • • • •   Τῷ φίλῳ πιστεύοις ( μακάρι να έχεις εμπιστοσύνη στο φίλο).ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Ένας στοργικός ηγέτης ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ▪ Να μελετήσετε τα πιο κάτω παραδείγματα και να γράψετε τις διαπιστώσεις σας. Νέα Ελληνικά/ Αρχαία Ελληνικά ΕΥΚΤΙΚΗ Μακάρι ο Θεός να είναι βοηθός μας. Ας δούμε την ταινία.... Ἐὰν ᾖ καλὸς κἀγαθός. θα μιλήσουμε.... συμβουλεύοιμι ἂν (αν γνωρίζω.. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Ἡμεῖς διώκομεν τοὺς πολεμίους... Έχω κάνει τις ασκήσεις.

καθώς και τις παρατηρήσεις του βιβλίου σας. Να γίνουν οι ασκήσεις 3. Εκφράζουμε ευχή με την έκφραση μακάρι να…. ! Ο Αόριστος διαφοροποιείται από το Μέλλοντα ως προς τη χαρακτηριστική δίφθογγο.6 σσ. Μέλλοντα και Αορίστου. …………………………………………………. στη σ.περιπτώσεις αυτές συνοδεύεται από το δυνητικό μόριο ἄν. ……………………………………………………………………………………………… Στα παραδείγματα του πρώτου και του δεύτερου πίνακα ποια ήταν η αντίστοιχη κατάληξη στην οριστική και υποτακτική. ………………………………………………. ! Ο Μέλλοντας έχει τις ίδιες καταλήξεις με τον Ενεστώτα με την προσθήκη του χαρακτηριστικού -σ.4. -ψ) πριν από αυτές.58-59 του βιβλίου σας               6 .οιμι Σὺ ………………… Οὗτος ……………… Ἐγὼ θύ-σ-αιμι Σὺ ………………… Οὗτος ……………… Ἡμεῖς ……………… Ὑμεῖς ……………… Οὗτοι ……………… Ἡμεῖς ……………… Ὑμεῖς ……………… Οὗτοι ……………… Ἡμεῖς ……………… Ὑμεῖς ……………… Οὗτοι ……………… Τι παρατηρώ για τον Αόριστο ως προς την αύξηση. • Στα Νέα Ελληνικά ευκτική έγκλιση δεν υπάρχει.5.αντί –οιΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Ἐγὼ θύ-οιμι Σὺ ………………… Οὗτος ……………… Ἐγὼ θύ-σ. 56. ……………………………………………………………… ▪ Με βάση τα παραδείγματα του πιο πάνω πίνακα να συμπληρώσετε τις καταλήξεις της ευκτικής Ενεστώτα.. Να προσέξετε τα υπογραμμισμένα ρήματα του πίνακα της ευκτικής: Τι διαπιστώνετε σχετικά με τις καταλήξεις. που είναι -αι.(-ξ. Να προσέξετε τις πιο κάτω παρατηρήσεις.

Η ευκτική δεν υπάρχει στα Νέα Ελληνικά. Υποτακτική ▪ Ας γνωρίσουμε μια νέα έγκλιση. ή προτροπή ή ακόμα και απορία (δηλώνει επίσης και το πιθανό ή ενδεχόμενο) Ας δούμε την ταινία. Θα μπορούσες να μου έλεγες την αλήθεια από την αρχή. Όταν τελειώσεις τη δουλειά σου. όσον αφορά την έγκλιση των ρημάτων. Έχω κάνει τις ασκήσεις. Ὁ στρατιώτης σώσει τὴν πόλιν. Νέα Ελληνικά/ Αρχαία Ελληνικά Διαπιστώσεις Θέλω να πάω εκδρομή. το πραγματικό Ἡμεῖς διώκομεν τοὺς πολεμίους. Δηλώνουν κάτι που περιμένουμε να γίνει. Θα καθαρίσω το σπίτι. • • • • •   Τῷ φίλῳ πιστεύοις ( μακάρι να έχεις εμπιστοσύνη στο φίλο). Ἲωμεν και ἀκούσωμεν τοῦ ἀνδρός. Ὁ Θεὸς σῴζοι τὸν βασιλέα. Νέα Ελληνικά/ Αρχαία Ελληνικά Διαπιστώσεις ∆ιαβάζω το μάθημά μου. Κάθε φορά που ερχόταν. θα μιλήσουμε. ὁ ἂρχων ἐπαινέσει. Τι δηλώνει το ρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. πήγαινε να δει το σπίτι του. Εἲπωμεν ἢ σιγῶμεν Ἐάν ᾖ καλός κἀγαθός. Εὖ πράττοιεν οἱ φίλοι ( μακάρι να ευτυχούν οι φίλοι). Εἰ γιγνώσκω. Νέα Ελληνικά/ Αρχαία Ελληνικά Διαπιστώσεις Μακάρι ο Θεός να είναι βοηθός μας. Ὁ γεωργὸς ἐθεράπευε τὸν ἀγρόν. Η ευκτική με το δυνητικό ἂν φανερώνει κάτι που μπορεί να γίνει στο παρόν ή στο μέλλον (θα μπορούσα να…) Επίσης δηλώνει επανάληψη στο παρελθόν (κάθε φορά που…) 7 . Κάτι το βέβαιο. συμβουλεύοιμι ἂν (αν γνωρίζω. Οριστική Ποια είναι η έγκλιση των ρημάτων. Τι δηλώνουν τα ρήματα. Ποια είναι η έγκλιση των ρημάτων.ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ▪ Να μελετήσετε τα πιο κάτω παραδείγματα και να γράψετε τις διαπιστώσεις σας. Έπαιξα με τους φίλους μου. μπορώ να συμβουλεύω). Φανερώνει μια ευχή ή μια απλή σκέψη. κάποια επιθυμία.

(οριστική) / -ῇ. που είναι -αι. Ο Αόριστος δε διατηρεί την αύξησή του στην Ευκτική. .         8 .! Να προσέξετε τα υπογραμμισμένα ρήματα του πίνακα της ευκτικής: Τι διαπιστώνετε σχετικά με τις καταλήξεις. Ότι διαφοροποιούνται από τις καταλήξεις της οριστικής και την υποτακτικής. ! Ο Μέλλοντας έχει τις ίδιες καταλήξεις με τον Ενεστώτα με την προσθήκη του χαρακτηριστικού -σ. Στα παραδείγματα του πρώτου και του δεύτερου πίνακα ποια ήταν η αντίστοιχη κατάληξη στην οριστική και υποτακτική.(υποτακτική) ▪ Με βάση τα παραδείγματα του πιο πάνω πίνακα να συμπληρώσετε τις καταλήξεις της ευκτικής Ενεστώτα. Μέλλοντα και Αορίστου.αντί –οιΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Ἐγὼ Σὺ Οὗτος θύ-οιμι θύ-οις θύ-οι Ἐγὼ θύ-σ-οιμι Σὺ θύ-σ-οις Οὗτος θύ-σ-οι Ἐγὼ θύ-σ-αιμι Σὺ θύ-σ-αις Οὗτος θύ-σ-αι Ἡμεῖς Ὑμεῖς Οὗτοι θύ-οιμεν θύ-οιτε θύ-οιεν Ἡμεῖς θύ-σ-οιμεν Ὑμεῖς θύ-σ-οιτε Οὗτοι θύ-σ-οιεν Ἡμεῖς θύ-σ-αιμεν Ὑμεῖς θύ-σ-αιτε Οὗτοι θύ-σ-αιεν Τι παρατηρώ για τον Αόριστο ως προς την αύξηση.ει. ψ) πριν από αυτές.(-ξ. ! Ο Αόριστος διαφοροποιείται από το Μέλλοντα ως προς τη χαρακτηριστική δίφθογγο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful