You are on page 1of 24

Instrukcja obsługi licznika

C08

Instrukcja obsługi licznika VDO CYTEC C 08 Słowo wstępne
Cieszymy się, że zdecydowałeś się na zakup licznika rowerowego VDO z serii CYTEC. Im lepiej zapoznasz się z możliwościami Twojego licznika, tym więcej satysfakcji przysporzy Ci jego użytkowanie. Dlatego prosimy: Przeczytaj informacje zestawione w poniższej instrukcji obsługi. Otrzymasz ważne wskazówki, które pomogą Ci w pełni wykorzystać zalety techniczne Twojego licznika VDO CYTEC. Życzymy dużo przyjemności z jazdy rowerem wyposażonym w licznik VDO CYTEC. CYCLE PARTS GMBH

Montaż 1. Montaż uchwytu na kierownicę
Uchwyt na kierownicę pasuje do kierownic we wszystkich rozmiarach. Przed montażem zdecyduj, którą ręką będziesz obsługiwał licznik. Uchwyt licznika zamontuj odpowiednio na prawej lub lewej stronie kierownicy. Umieść uchwyt we właściwej pozycji. Przeciągnij pasek i wyreguluj zacisk przy pomocy śruby. Uwaga: Przed zaciśnięciem uchwytu na kierownicy, upewnij się, czy pozycja komputerka zapewnia ci optymalna widoczność ekranu urządzenia. Dopiero, gdy znajdziesz odpowiednią pozycję zaciśnij śrubę.

2. Montaż sensora
Sensor powinien być zamontowany na widelcu z tej samej strony, na której zamontowany został uchwyt na kierownicy. Uwaga: Nie zaciągaj jeszcze zbyt mocno pasków zaciskowych. Zrób to dopiero po prawidłowym ustawieniu sensora na widelcu i magnesu na szprysze.

3. Montaż magnesu
Odstęp między magnesem a sensorem powinien wynosić od 1 mm do 5 mm. Aby uzyskać prawidłowy odstęp możesz przesuwać sensor na widelcu a magnes wzdłuż szprychy.

4. Montaż licznika w uchwycie Twist-Click
Dla nowej serii liczników VDO CYTEC zaprojektowano system mocowania TWISTCLICK. Włóż licznik w uchwyt na kierownicy i obracając go w prawo do oporu (TWIST) zablokuj w uchwycie (CLICK). Również w tak samo prosty sposób można wyjąć licznik z uchwytu na kierownicy. Lekko naciśnij licznik a następnie przekręć go w lewo do oporu. Wyjmij licznik z uchwytu.

5. Zakładanie baterii do licznika
Licznik nie ma fabrycznie założonej baterii, aby nie uległa ona rozładowaniu. Baterię należy założyć przed rozpoczęciem użytkowania licznika.

Jeżeli po wymianie baterii licznik nie funkcjonuje poprawnie, naciśnij przycisk AC z tyłu licznika.

6. Funkcje pomiarowe licznika VDO CYTEC C 08
Twój licznik VDO CYTEC C 08 oferuje następujące funkcje pomiarowe: KMH-MPH TRP RID AVS MAX prędkość aktualna w km/h lub mph, z automatycznym przeliczaniem mph dystans częściowy (np. dzienny), mierzy przejechany dystans do 999,99 km lub mil czas jazdy, wskazuje czas aktualnej jazdy do 9:59:59 hh:mm:ss, z funkcją automatycznego startu/stopu prędkość średnia z dokładnością do 2 miejsc po przecinku prędkość maksymalna uzyskana podczas aktualnej jazdy, dokładność do 2 miejsc po przecinku ciągłe porównanie prędkości aktualnej do średniej; prędkość aktualna większa lub mniejsza o 1 km/h od średniej wskazywana jest na ekranie strzałką skierowaną w górę lub w dół zegar z możliwością wyboru trybu 12 lub 24 godzinnego dystans całkowity, zlicza całkowity przejechany dotychczas dystans do 99.999 km lub mil

CLK ODO

7. Obsługa licznika VDO CYTEC C 08
Funkcje przycisków Licznik VDO CYTEC C 08 posiada 2 przyciski Mode 1, Mode 2.

Każdy z tych przycisków posiada kilka funkcji. Funkcje poszczególnych przycisków zestawiono w poniższej tabeli.
Funkcje wyświetlane na ekranie licznika TRP-AVS-RID-MAX CLK-ODO TRP-AVS-RID TRP CLK ODO CLK-ODO TRP-AVS-RID-MAX Naciśnięcie przycisku MODE 1 MODE 1 MODE 1 MODE 1 MODE 1 MODE 1 MODE 2 MODE 2 Czas trwania Efekt naciśnięcia krótki (0,1 sek.) Wyświetlenie następnej funkcji w Mode 1 krótki (0,1 sek.) Licznik przechodzi ze wskazania funkcji w Mode 2 na funkcję TRP z Mode 1 średni (1,5 sek.) Na ekranie automatycznie wskazywane są kolejno funkcje TRP-AVS-RID, każda przez 1,5 s długi (5 sek.) Wywołanie trybu ustawiania obwodu koła długi (5 sek.) Wywołanie trybu ustawiania czasu długi (5 sek.) Wywołanie trybu ustawiania dystansu całkowitego krótki (0,1 sek.) Wskazanie następnej funkcji w Mode 2 krótki (0,1 sek.) Licznik przechodzi ze wskazania funkcji w Mode 1 na wskazanie funkcji w Mode 2. Jako pierwsza wskazywana jest zawsze funkcja CLK długi (5 sek.) Wyzerowanie funkcji TRP-AVS-RID-MAX

TRP-AVS-RID-MAX

MODE 2

8. Funkcja przewijania
Licznik VDO CYTEC C 08 posiada funkcję przewijania, umożliwiającą szybki i łatwy dostęp do informacji. W funkcji przewijania na ekranie automatycznie wskazywane są wartości kolejnych funkcji, każda przez 1,5 sek. Funkcję przewijania można wywołać, gdy na ekranie wskazywana jest jedna z następujących funkcji: TRP AVS, RID. , Do wywołania funkcji przewijania służy przycisk MODE 1 (naciśnij go i przytrzymaj przez 1,5 sek.).

9. Porównanie prędkości aktualnej do średniej
Licznik VDO CYTEC C 08 dokonuje ciągłego porównania aktualnej prędkości do wyliczonej prędkości średniej. Wynik tego porównania wskazywany jest na ekranie symbolem strzałki skierowanej w górę lub dół. Ta funkcja informuje szybko i prosto o aktualnej prędkości w porównaniu do prędkości średniej, niezależnie od tego, jaka funkcja wyświetlana jest właśnie na ekranie.

Aktualna prędkość jest wyższa od prędkości średniej. Tolerancja +/- 1 km/h lub mph.

Aktualna prędkość jest równa prędkości średniej. Tolerancja +/- 1 km/h lub mph.

Aktualna prędkość jest niższa od prędkości średniej. Tolerancja +/- 1 km/h lub mph.

10. Tryb ustawień
W liczniku VDO CYTEC C 08 można dokonać następujących ustawień Obwód koła = WS Zegar = CLK Dystans całkowity = ODO gdy wyświetlana jest funkcja TRP gdy wyświetlana jest funkcja CLK gdy wyświetlana jest funkcja ODO

Wprowadzanie wartości do pamięci licznika VDO CYTEC C 08 jest identyczne w każdym z wybranych trybów ustawień. Aby zainicjować tryb ustawień, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk MODE1, gdy na ekranie wyświetlana jest jedna z wyżej wymienionych funkcji. Przyciskiem MODE1 możesz również w każdym dowolnym miejscu opuścić tryb ustawień. W każdym z wybranych trybów ustawień, przyciski MODE1 oraz MODE2 posiadają następujące funkcje: MODE1 MODE2 przejście z jednego pola wprowadzania danych do następnego wybór cyfr w polu wprowadzania danych, przełączanie pomiędzy kmh i mph

11. Ustawianie obwodu koła
Obwód koła oznaczany jest na ekranie licznika VDO CYTEC C 08 symbolem WS. Fabrycznie ustawiona jest wartość standardowa: obwód koła WS = 2155 mm Uwaga: Powyższa wartość standardowa ustawiona jest automatycznie również po wymianie baterii w liczniku. Po wymianie baterii w liczniku należy ustawić na nowo obwód koła odpowiedni dla Twojego roweru.

Jak wymierzyć prawidłowo obwód koła?
Ustaw swój rower tak, aby zawór przedniego koła wskazywał pionowo w dół. Zaznacz na podłożu punkt styczności z kołem. Następnie przesuń rower o jeden obrót koła do przodu, tak aby zawór ponownie wskazywał pionowo w dół. Zaznacz ponownie punkt styczności. Zmierz odległość pomiędzy zaznaczonymi punktami styczności. Zmierzona odległość odpowiada obwodowi koła i jej wartość należy wprowadzić do pamięci licznika. Jeżeli wybrałeś wskazanie prędkości w km/h, obwód koła musi być wprowadzony w milimetrach. Jeżeli wybrałeś wskazanie prędkości w mph, obwód koła musi być wprowadzony w calach (inch).

Ustawianie obwodu koła
Wywołaj na ekranie funkcję TRP . Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk MODE1. Na ekranie pojawi się symbol „WS” i pulsujące pole wprowadzania danych KMH lub MPH. 3) Przyciskiem MODE 2 możesz wybrać wskazanie w km/h lub mph. 4) Po wybraniu wskazania w km/h lub mph naciśnij (krótko - 0,1 sek.) przycisk MODE1. 5) Przyciskami MODE1 i MODE 2 ustaw ustalony wcześniej obwód koła. (Patrz Tryb ustawień) 6) Po ustawieniu ostatniej cyfry wartości obwodu koła, licznik automatycznie przechodzi z trybu ustawień do trybu normalnej pracy. Tryb ustawień możesz również opuścić w każdym dowolnym miejscu naciśnięciem przycisku MODE1. Uwaga: Jeżeli opuścisz tryb ustawień bez pełnego wprowadzenia danych, licznik może pracować z nieprawidłowymi danymi, które spowodują błędne wskazania na ekranie. 1) 2)

12. Ustawianie zegara CLK
Licznik VDO CYTEC C 08 posiada zegar ze wskazaniem godzin i minut. W zegarze można ustawić 12 lub 24 godzinne wskazanie czasu. Aby ustawić zegar należy postępować następująco: 1) Wywołaj na ekranie funkcję CLK. 2) Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk MODE1. Tryb ustawiania zegara zostaje uruchomiony. Na ekranie pojawi się pulsująca liczba „24” lub „12” oznaczająca 24 lub 12 godzinne wskazanie czasu. Do ustawiania zegara używaj przycisków MODE1 i MODE2. Patrz Tryb ustawień.

13. Ustawianie dystansu całkowitego ODO
W liczniku VDO CYTEC C 08 można ustawić przejechany dystans całkowity. Wprowadzenia przejechanego dystansu całkowitego możesz dokonać w każdej chwili, np. jeżeli chcesz przenieść dane ze starego licznika do licznika VDO CYTEC C 08 lub po wymianie baterii. Uwaga: Po wymianie baterii następuje wyzerowanie wartości dystansu całkowitego ODO. Wskazówka: Jeżeli po wymianie baterii chcesz wprowadzić dotychczas przejechany dystans, zapisz sobie przed wymianą wartość ODO. 1) Wywołaj na ekranie wskazanie ODO. 2) Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk MODE1. Tryb ustawiania dystansu całkowitego zostaje uruchomiony. Ostatnia cyfra zaczyna pulsować. Wprowadzanie danych odbywa się za pomocą przycisków MODE1 i MODE2. Patrz Tryb ustawień.

14. Wyzerowanie funkcji
Następujące funkcje licznika VDO CYTEC C 08 można wyzerować: TRP-RID-AVS-MAX Te funkcje zostają wyzerowane jednocześnie. Wyzerowanie funkcji odbywa się zawsze za pomocą przycisku MODE2. W tym celu przycisk MODE2 należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sek. Wyzerowanie funkcji ODO (=dystans całkowity) jest możliwe w trybie ustawień ODO lub podczas wymiany baterii.

15. Tryb Stand-By
Licznik VDO CYTEC C 08 posiada tryb pracy Stand-by. Praca w trybie Stand-by oszczędza baterię. Licznik przechodzi do trybu pracy Stand-by, jeżeli w czasie 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden z przycisków, lub jazda na rowerze zostanie przerwana na czas dłuższy niż 5 minut (brak impulsów). W trybie Stand-by wyświetlany jest tylko aktualny czas. Tryb Stand-by zostanie zakończony, gdy naciśniesz dowolny przycisk lub wznowisz jazdę; licznik wraca do trybu normalnej pracy.

16. Wymiana baterii
Wskazówka Przed wymianą baterii, zanotuj przejechany dystans całkowity i obwód koła, który wprowadziłeś do pamięci licznika. Wymiana baterii w liczniku Jeżeli po wymianie baterii, licznik nie funkcjonuje prawidłowo, naciśnij przycisk RESET.

Uwaga: Zużyte baterie są odpadami szkodliwymi dla środowiska.

17. Możliwe usterki i przyczyny ich powstawania
W poniższej tabeli opisane są możliwe usterki, przyczyny ich powstania i możliwości usunięcia. Usterka Niekompletne symbole na ekranie (np. po wymianie baterii) Brak wskazania prędkości Prawdopodobna przyczyna Program licznika nie pracuje prawidłowo Zbyt duży odstęp sensora od magnesu na szprysze Uszkodzony kabel łączący uchwyt licznika na kierownicy z sensorem Licznik zamocowany nieprawidłowo Sposób usunięcia usterki Naciśnij przycisk AC z tyłu obudowy licznika Skoryguj odstęp sensora i magnesu Sprawdź kabel; w razie potrzeby wymień na nowy Załóż licznik do uchwytu na kierownicy w uchwycie na kierownicy i obróć go do oporu (CLICK) Ustaw obwód koła Sprawdź baterię; w razie potrzeby wymień na nową W wyższej temperaturze wskazanie poprawi się

Słabnie wskazanie na ekranie

Nieprawidłowo ustawiony obwód koła Bateria uległa wyczerpaniu Wskazanie na ekranie słabnie w temperaturze poniżej 5°

18. Warunki gwarancji
Na liczniki VDO CYTEC udzielamy gwarancji na okres 5 lat od daty zakupu. Gwarancja ograniczona jest do wad materiałowych i produkcyjnych oraz odnosi się do licznika, sensora i uchwytu na kierownicę. Gwarancja nie obejmuje kabli i baterii. Gwarancja może być uznana tylko wtedy, jeżeli licznik nie był otwierany, nie wykazuje umyślnych uszkodzeń lub oddziaływania siły. Do reklamacji musi być załączony dowód zakupu. W przypadku uzasadnionej reklamacji otrzymasz porównywalny model licznika. Roszczenie wymiany na identyczny model nie zawsze może być uwzględnione ze względu na systematyczną wymianę produkowanych modeli na nowsze i Twój model może nie być już dostępny. W sprawach reklamacji skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonałeś zakupu, lub wyślij Twój reklamowany licznik VDO CYTEC bezpośrednio na adres: CYCLE PARTS GMBH Große Ahlmühle 33 D-76865 Rohrbach Jako producent zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych.

19. Zawartość opakowania
1 licznik 1 uchwyt na kierownicę z kablem, sensorem i śrubą 1 podkładka gumowa do sensora 1 magnes na szprychę 5 pasków zaciskowych 1 bateria 3 V, typ CR 2032 1 instrukcja obsługi