You are on page 1of 62

DARE HUKUKU ULUS 3 (HKMET YAVA) IKMI SINAV SORU ve CEVAPLARI Toplam 180+106 soru olup cevaplar sayfann

sonundadr yi almalar ( ADL-DAR HAKMLK/ KAYMAKAMLIK / SAYITAY SINAV SORULARI )


1. Aadakilerden hangisi l zel daresi Kanununa gre, il zel idarelerinin zelliklerinden biri deildir? A) Vali, il zel idaresinin ba ve tzel kiiliinin temsilcisidir. B) l zel idaresinin btesi ileri Bakannn ona-masna tabidir. C) l genel meclisi 5 yl iin seilen yelerden oluur. D) l genel meclisi yeleri, il zel idaresine ait ilerle ilgili konularn meclis gndemine alnmasn ne-rebilirler. E) l encmenine vali bakanlk eder. 2. Aadakilerden hangisi, sermayesinin tamam bir kamu iktisadi kuruluuna ait iletme trlerin-den biridir? A) Bal ortaklk B) Kamu itiraki C) ktisadi kamu teekkl D) Bamsz idari kurum E) Messese 3. Aadakilerden hangisi kamu tzel kiilerinden biri deildir? A) Ttn, Ttn Mamlleri ve Alkoll kiler Piyasa-s Dzenleme Kurumu B) Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu C) Emniyet Genel Mdrl D) K vakf tarafndan kurulmu ve T.C. kanunlarna uygun olarak faaliyet gstermekte olan vakf niversitesi E) Trkiye statistik Kurumu

4. Aadakilerden hangisi idarenin dzenleyici i-lemlerinden biri deildir? A) Belediye tarafndan yaplan ihale artnamesi B) Belediye tarafndan yaplacak bir kamulatrma ncesinde alnan kamu yarar karar C) Belediye tarafndan yaplan nzm imar plan D) Vali tarafndan karlan ve ildeki kesimlik hay-van sat yerlerinin belirlenmesine ilikin genel emir E) Vali tarafndan karlan ve il merkezindeki okul servislerinin gzerghn belirten genel emir 5. Kesinleen belediye meclisi kararlarnn yrrl-e girebilmesi iin aadakilerden hangisi gereklidir? A) 10 gn gemesi B) 10 gn iinde mahallin en byk mlki idare ami-ri tarafndan onanmas C) 5 gn iinde bykehir belediye bakanna gn-derilmesi D) 7 gn iinde uygun aralarla halka duyurulmas E) 7 gn iinde mahallin en byk mlki idare amiri-ne gnderilmesi 6. Belediyelerle ilgili mevzuata gre, aadaki ifa-delerden hangisi yanltr? A) Belediye meclisine ve belediye encmenine be-lediye bakan bakanlk eder. B) Belediye meclisinin kararlar, valinin onayyla ke-sinleir. C) Belediye bakan, belediye meclisinin kesinleen kararlar aleyhine idari yargya bavurabilir. D) Belediye bakannn bakanlktan dmesi konu-sunda nihai karar Dantay verir. E) Belediye meclisi, belediye bakan hakknda ye-tersizlik karar verebilir. 7. Aadakilerden hangisi yerinden ynetim kuru-lularnn zelliklerinden biri deildir? A) Kamu tzel kiiliine sahip olmalar B) Merkezi idareden izin almadan tanmaz mal edinebilmeleri C) Ynetmelik karabilmeleri D) Grev alanlaryla ilgili tzk karabilmeleri E) zerlerinde vesayet denetimi uygulanmas

[FONT='Arial-BoldMT','sans-serif'] 8. A Belediyesi, B niversitesine ait tanmaz mala gereksinim duyduundan deyecei bedeli de belirtmek suretiyle bu tanmaz maln kendisine devredilmesini talep etmi, ancak bu talebi reddedilmitir. Bu durumda, A Belediyesi aadakilerden hangisine bavurarak ad geen tanmaz maln kendisine devredilmesine karar verilmesini isteyebilir? A) Dantaya B) Yerel idare mahkemesine

C) Yerel asliye hukuk mahkemesine D) Milli Eitim Bakanl Yksekretim Genel Mdrlne E) Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Mdrlne 9. Aadakilerden hangisi, kamulatrma bedelinin tespiti ve tanmaz maln idare adna tescili istemiyle alacak davadan nce, dierlerine gre en son yaplmaldr? A) Kamu yarar kararnn alnmas B) Satn alma usulnn denenmesi C) Kamulatrma bedeli iin yeterli denein temin edilmesi D) Kamulatrlacak tanmaz maln maliki ya da zilyedinin belirlenmesi E) Kamulatrlacak tanmaz maln snrlarn ve cinsini gsterir lekli plan ve krokisinin yaplmas 10. 5302 sayl l zel daresi Kanununa gre, il genel meclisi tarafndan alnan kararlarn tam metni valiye en ge ka gn iinde gnderilir? A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 30 11. Aadaki mahkmiyetlerden hangisi Devlet memuru olmaya engel deildir? A) Hrszlk suundan dolay 3 ay hapis cezas ile mahkmiyet B) Kasten ilenen bir sutan dolay 7 ay hapis cezas ile mahkmiyet C) Taksirle ilenen bir sutan dolay 9 ay hapis cezas ile mahkmiyet D) Dolanl iflas suundan dolay 1 ay hapis cezas ile mahkmiyet E) nanc ktye kullanma suundan affa uram mahkmiyet 12. Aadakilerden hangisi gelir, gider ve mallar ynnden Saytay denetimine tabi deildir? A) Ankara niversitesi B) Telekomnikasyon Kurumu C) Sermaye Piyasas Kurulu D) TCDD letmesi Genel Mdrl E) Devlet Su leri Genel Mdrl 13. Devletin zel mallarna ilikin aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Bu mallarn da haczedilmeleri mmkn deildir. B) Devlet kamu hukuku ilemleriyle de zel mal edinebilir. C) Devlet zel mallarn istedii gibi satabilir. D) Bu mallar dolaysyla ortaya kan uyumazlklar genellikle adli yargda zmlenir. E) Bu mallar, kamu yararndan ok gelir getirme amacn tar.

14. Aadakilerden hangisi idari kolluun grevlerinden biri deildir? A) Bireylerin toz, grlt, duman, pislik gibi dzensizliklerden uzak tutulmas B) Her trl yiyecek ve iecek maddelerinin denetimi C) Binalarn yanma ve yklmasna kar nlemlerin alnmas D) Her bir bireyin hastalklardan arndrlmas ve kurtarlmas E) Konut dokunulmazlnn salanmas 15. Aadakilerden hangisi 4734 sayl Kamu hale Kanununda ngrlen ihale usullerinden biridir? A) Kapal ihale usul B) Ak ihale usul C) Ak arttrma usul D) Dorudan arttrma usul E) Dorudan teklif usul 16. Aada yer alan kamu hizmetlerinin zel kiilere grdrlme usullerinden hangisi, ilk kez 13.08.1999 tarih ve 4446 sayl Kanun ile Anayasada yaplan deiiklik ile ngrlmtr? A) Kamu hizmetlerinin Yap-let usulyle grdrlmesi B) Kamu hizmetlerinin imtiyaz usulyle grdrlmesi C) Kamu hizmetlerinin ruhsat usulyle grdrlmesi D) Kamu hizmetlerinin zel hukuk szlemeleriyle grdrlmesi E) Kamu hizmetlerinin Yap-let-Devret usulyle grdrlmesi 17. Aadakilerden hangisi 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanuna gre, bykehir belediyesi snrlar iindeki bir ile belediye meclisi yesi hakknda soruturma izni vermeye yetkilidir? A) Vali B) ileri Bakan C) le belediye bakan D) Bykehir belediye bakan E) Yksek Seim Kurulu Bakan

[FONT='Arial-BoldMT','sans-serif'] 18. Aadakilerden hangisi, bir davaya konu olduunda idari yargnn grev alanna girmez? A) TCDD Genel Mdrl mlkiyetindeki arsada bulunan su kuyusuna dlmesi nedeniyle uranlan zararn karlanmas talebi B) stanbul Menkul Kymetler Borsas Ynetim Kurulunca verilen karara itiraz edilmesi zerine Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan tesis edilen ilemin hukuka aykr olduu iddias

C) Malikin, Ankara Cebecide bulunan kendisine ait yapnn kamulatrlmasna ilikin belediye encmeni kararnn hukuka aykr olduu iddias D) Bolu Valiliine ait bir tat aracnn bir grev nedeniyle trafikte seyri esnasnda sebep olduu kazadan doan zararn karlanmas talebi E) Bir vakf niversitesinde renci olan ilgilinin fakltesi tarafndan verilen ve okuldan 6 ay uzaklatrlmay ieren disiplin cezasnn kaldrlmas talebi 19. Aadaki idari ilemlerin hangisine kar alan bir iptal davasnda grevli ve yetkili mahkeme Ankara dare Mahkemesidir? A) Adalet Bakanl Mstearnn grevden alnmasna ilikin kararname B) Rekabet Kurulunun verdii idari para cezas C) Kamu hale Kurulunun verdii itirazen ikyet bavurusunun reddi karar D) Trkiye Barolar Birliinin kard ve yelerine ilikin olan Disiplin Ynetmelii E) Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu karar 20. Aadaki ilemlerden hangisinin geri alnmas hukuka uygundur? A) 8. derecede olan Memur Aya 7. derece maa denmesine ilikin ikibuuk ay nce yaplan ilem B) Bye mevzuata aykr olarak yurt dna k yasa konulmasna ilikin 15 yl nce yaplm ilem C) Bye mevzuata uygun olarak yurt dna k yasa konulmasna ilikin 1 ay nce yaplm ilem D) Ayn idare iindeki baka bir daire bakannn yetkili olmas nedeniyle hukuka aykr olan ve 15 yl nce yaplm bir ruhsat verme ilemi E) Verildii tarihteki mevzuata uygun olmakla birlikte sonradan deien mevzuata aykr hle gelmi ve 15 yl nce verilmi bir otel ama ruhsat 21. Mterek kararname idari ilem kuram asndan ne tr bir ilemdir? A) Karma B) Kolektif C) Dzenleyici D) Birleme E) Basit 22. Saytayla ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Saytay, 1982 Anayasasnda yarg blmnde dzenlenmitir. B) Saytay, 1982 Anayasasnda yksek mahkemeler arasnda dzenlenmemitir. C) Vergi, benzeri mali ykmllkler ve devler hakknda Dantay ile Saytay arasndaki uyumazlklarda Saytay karar esas alnr. D) Saytayn kesin hkm niteliindeki kararlar aleyhine baka bir idari yarg merciine

bavurulamaz. E) Saytay, merkez ynetimle birlikte mahalli idarelerin hesap ve ilemlerinin de denetimini yapar. 23. I. Dantay II. Yargtay III. Milli Gvenlik Kurulu IV. Saytay V. niversiteler Yukardakilerden hangileri Devletin merkez rgtne yardmc kurulularndan deildir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) II ve V E) III ve V 24. dari Yarglama Usul Kanununa gre, idari yarglama usulnn zellikleriyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) dari yargda yazl yarglama usul uygulanr. B) Hkim taraflarn getirdii kantlarla baldr. C) dari davalarda daval kural olarak idaredir. D) Hkim gerekli grdnde keif yaplmasna karar verebilir. E) Davadan feragate ilikin Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu hkmleri idari yargda da uygulanr. 25. Aadaki davalardan hangisi idari yargnn grev alan iindedir? A) Tapu sicillerinin yanl tutulmas nedeniyle uranlan zararlarn tazmini istemiyle alan davalar B) Yap-ilet-devret niteliindeki szlemelerden doan davalar C) dari hizmet szlemelerinden doan davalar D) Kadastro Kanununun uygulanmasndan doan davalar E) Kamu ihale szlemelerinden doan davalar 26. 1982 Anayasasna gre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) TBMM dndan atanan bakanlar dorudan Cumhurbakan tarafndan atanr. B) TBMM dndan atanan bakanlar yasama dokunulmazl ve yasama sorumluluu ayrcalklarndan faydalanr. C) TBMM dndan atanan bakanlarn greve balarken and imeleri gerekmez. D) TBMM dndan atanan bakanlar, atamalar TBMM tarafndan onanmadka greve balayamazlar. E) TBMM dndan atanan bakanlarn grevine son verme yetkisi mnhasran Cumhurbakanna aittir.

27. I. Saytay, merkezi ynetim btesi kapsamndaki kamu idareleri ve sosyal gvenlik kurumlarnn btn gelir ve giderleri ile mallarn TBMM adna denetler. II. Saytay, mahalli idarelerin hesap ve ilemlerinin denetimini yapar ve kesin hkme balar. III. Vergi ve benzeri mali ykmllkler hakknda Dantay ve Saytay kararlar arasnda bir uyumazlk kt hallerde, Saytay kararlar esas alnr. IV. Saytayn sorumlularn hesap ve ilemlerini kesin hkme balayan kararlarna kar ilgililer, kararn yazl bildirim tarihinden itibaren 15 gn iinde bir kereye mahsus olmak zere Saytaya bavurarak karar dzeltmesi isteminde bulunabilir. V. Trk Silahl Kuvvetlerinin elinde bulunan Devlet mallarnn TBMM adna denetlenmesi Saytayn grevi kapsam dnda kalr ve denetim, Milli Savunma hizmetlerinin gerektirdii gizlilik esaslarna uygun olarak Askeri Yksek dare Mahkemesi tarafndan yaplr. 1982 Anayasasna gre, Saytay ile ilgili yukardaki ifadelerden hangileri dorudur? A) I, II ve IV B) I, III ve IV C) I, IV ve V D) II, III ve IV E) II, IV ve V 28. Anayasa Mahkemesi, bir mahkemeden bir kanun hkmne kar gelen iptal istemini iin esasna girerek reddederse; ret kararnn Resmi Gazetede yaymlanmasndan balayarak ne kadar sre gemeden ayn kanun hkmn bir mahkeme iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine gnderemez? A) 5 ay B) 6 ay C) 1 yl D) 5 yl E) 10 yl 29. darenin aadaki yetkilerinden hangisi, istisnai bir yetki olup, kanunda aka ngrlmedike idare tarafndan kullanlamaz? A) Hiyerari B) Dzenleme C) Vesayet D) crai karar alma E) dari ilemi geri alma 30. Tzkler ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) darenin dzenleyici ilemlerindendir. B) Bakanlar Kurulu tarafndan yaplabilir. C) Baz tzklerin Resmi Gazetede yaymlanmas zorunlu deildir. D) Kanunlar gibi yaymlanr. E) Cumhurbakannca imzalanmas gerekir.

31. Aadakilerden hangisi genel idari yargnn grev alan iindedir? A) Seimlerle ilgili uyumazlklar B) Askeri hizmete ilikin ve asker kiileri ilgilendiren idari uyumazlklar C) Jandarma Genel Komutanlnn kolluk alanndaki faaliyetine ilikin uyumazlklar D) darede yer alan sayman hesaplarnn yarglanmasndan doan uyumazlklar E) dari ve askeri yarg yerleri arasnda kan grev ve hkm uyumazlklar 32. Aadaki ilemlerden hangisinden doacak uyumazlk, Dantayn ilk derece mahkemesi olarak bakaca davalardan biri deildir? A) Denizcilik Mstearnn grevden alnmasna ilikin mterek kararname B) Milli Eitim Bakanlnn, ilkretim kurumlarndaki ders saatlerine ilikin yaynlad ynetmelik C) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinin, yelik esaslarna ilikin yaynlad ynetmelik D) Bakanlar Kurulunun ii salna ilikin olarak ald karar E) Yksekretim Kurulunun bir rektr hakknda verdii disiplin karar. 33. Kamulatrma bedelinin tespiti ve tanmaz maln idare adna tescili istemiyle yerel asliye hukuk mahkemesine bavurulmadan nce aadakilerden hangisi dierlerine gre en son yaplmaldr? A) Kamulatrma kararnn alnmas B) Kamu yarar kararnn alnmas C) Kamulatrlacak tanmazn belirlenmesi D) Satn alma usulnn uygulanmasnn denenmesi E) Kamulatrma bedeli iin yeterli denein temin edilmesi 34. Grevden uzaklatrma ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Grevden uzaklatrma, hakknda hem disiplin soruturmas hem de ceza kovuturmas alan memur iin uygulanabilir. B) Grevden uzaklatrlan memurun kadrosu ile iliii kesilmez. C) Grevden uzaklatrmaya bakanlk veya genel mdrlk mfettileri de yetkilidir. D) Grevden uzaklatrma kararnn kaldrlmas zerine, memurun hem kademe ilerlemesi hem de derece ykselmesi yaplr. E) Grevden uzaklatrlan memura ayl denmez. 35. Aadakilerden hangisinin kamu tzel kiilii vardr? A) Diyanet leri Bakanl B) Ticaret ve sanayi odalar C) Devlet Denetleme Kurulu

D) l genel idareleri E) Bakanlklar 36. Dileke hakknn kullanlmasyla ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) Karlkllk ilkesi gzetilmise, Trkiyede ikametleri olmasa dahi yabanclar da bu haktan yararlanr. B) Anayasada tzel kiilerin de bu haktan yararlanmas aka ngrlmemitir. C) Vatandalar, kendileriyle ilgili olmayp geneli ilgilendiren hususlardaki ikyetler iin dileke hakkn kullanamazlar. D) Anayasann dileke hakkn dzenleyen hkmnde sadece TBMM nnde bu hakkn kullanm dzenlenmitir. E) Bu hakkn kullanm kapsamndaki bavuruya mutlaka yant verme zorunluluu bulunmamaktadr. 37. Genelkurmay Bakan nasl ve kim tarafndan atanr? A) Dorudan Bakanlar Kurulunca B) Dorudan Cumhurbakannca C) Babakann teklifi zerine Cumhurbakannca D) Bakanlar Kurulunun teklifi zerine Cumhurbakannca E) Milli Gvenlik Kurulunun teklifi zerine Cumhurbakannca 38. 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununun 17. maddesi uyarnca anlan Kanun hkmlerine gre idari para cezasna karar vermeye Cumhuriyet savcs yetkili olup, bu kararlara kar 5326 sayl Kabahatler Kanunu hkmlerine gre itiraz olunabilir. Buna gre, aadakilerin hangisinde 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununa gre, Cumhuriyet savcs tarafndan verilen bir idari para cezasna kar yaplacak itiraz bavurusunun sresi ve mercii doru olarak verilmitir? A) 15 gn sulh ceza mahkemesi B) 1 ay sulh hukuk mahkemesi C) 10 gn ar ceza mahkemesi D) 60 gn idare mahkemesi E) 15 gn blge idare mahkemesi 39. mtiyaz szlemeleriyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) mtiyaz szlemelerinde szlemenin taraf olan idareye baz stn yetki ve ayrcalklar tannmtr. B) mtiyaz szlemeleri hakknda Dantayn dncesinin alnmas zorunludur. C) Tahkim art ieren imtiyaz szlemeleri idari szleme niteliinde olmayp zel hukuk szlemeleridir. D) mtiyaz szlemeleri araclyla bir hizmetin zel kiilere grdrlmesi ynteminin uyguland

alanlardan biri telekomnikasyon hizmetleridir. E) Tahkim art ngrlmeyen imtiyaz szlemelerinde szlemenin taraflar arasnda doan uyumazlklarn zmnde idari yarg yerleri grevlidir. 40. Aadakilerden hangisi idarenin kolluk ilemleri trlerinden biridir? A) ltizam B) Mterek emanet C) zin (ruhsat) D) mtiyaz E) Emanet 41. Aadakilerden hangisi olaanst hl ilann gerektiren nedenler arasnda yer almaz? A) Tabii afet B) Ar ekonomik bunalm C) Tehlikeli salgn hastalklar D) Sava gerektirecek bir durumun ba gstermesi E) iddet olaylar sebebiyle kamu dzeninin ciddi ekilde bozulmas 42. Aadakilerden hangisi idarenin kusura dayanmayan mali sorumluluuna gre tazmin edilebilir zararlar arasnda yer almaz? A) darenin nitelii gerei tehlikeli bir arac kullanarak verdii zarar B) Doalgaz iletim hattndaki bir sznt nedeniyle oluan zarar C) dare tarafndan yrtlen bir hizmetin ge ilemesi nedeniyle uranlan zarar D) Terr eylemlerinin youn olduu bir blgede kamu dzenini bozmaya ynelik terr olaylar dolaysyla uranlan zarar E) Tm toplumun yararlanaca bir hizmet dolaysyla belirli bir kiinin katlanmak zorunda kald zarar 43. Radyo ve Televizyon st Kurulu yeleri aadakilerden hangisi tarafndan seilir? A) Bakanlar Kurulu B) Cumhurbakan C) Dantay D) Babakan E) TBMM 44. Yetki genilii ilkesiyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) Yetki genilii il zel idaresi ve belediyelerin ynetiminde uygulanan bir ilkedir. B) Yetki genilii ile yerinden ynetim birimlerinin zerk karar alma yetkisi bir lde geniletilmektedir. C) Yetki geniliinde yetkiyi kullanan idari birim, merkez ynetimin idari vesayet denetimine tabidir. D) Yetki genilii ilkesinde yetki devrinden farkl olarak ilgili idari birim kendisine devredilen yetkileri belirli bir sre ile snrl olarak kullanabilir. E) Yetki geniliinde, yetki merkez adna ve mill bir kamu hizmetinin yrtlmesi iin

kullanlmaktadr.

45. I. niversite Faklte II. Adalet Bakanl Trkiye Barolar Birlii III. Babakanlk Diyanet leri Bakanl IV. ileri Bakanl Belediye Yukardakilerden hangileri aralarndaki idari denetim ilikisi hiyerari ilikisi niteliinde olamaz? A) Yalnza IV B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) II, III ve IV 46. Aadakilerden hangisi devlet tzel kiilii ierisinde yer almaz? A) T.C. Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrl B) Devlet Planlama Tekilat C) Kamu Grevlileri Etik Kurulu D) Emniyet Genel Mdrl E) D Ticaret Mstearl 47. Aadakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarndan biri deildir? A) Tzk B) rf ve adet C) dari teaml D) Uluslararas antlama E) Kanun hkmnde kararname 48. Disiplin cezalaryla ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) 1982 Anayasasna gre, rencilere verilen uyarma ve knama cezalar yarg denetimine tabi deildir. B) Disiplin cezalarnn yargsal denetimi ceza mahkemelerinde deil, idari yarg yerlerinde yaplr. C) Cezaya konu eylemin o kamu grevlisi tarafndan ilendiinin ok ak olmas hlinde savunma alnmas zorunlu deildir. D) 1982 Anayasasna gre, kamu grevlilerine verilen uyarma ve knama cezalarnn yarg denetimine tabi klnmas mmkn deildir. E) Bir fiil hakknda ayn zamanda hem ceza mahkemesinde dava ve hem de disiplin soruturmas almsa ceza davas sonulanmadan hibir ekilde disiplin cezas verilemez. 49. Konyada ikamet etmekte olup geici grevlendirme ile Erzurum Devlet Hastanesinde doktor

olarak grev yapmakta olan A, Salk Bakanl ilemi ile Kayseriye nakledilerek greve balam ve 10 gn sonra ayn Bakanln ikinci bir ilemi ile resen emekli edilmitir. Buna gre, Ann resen emekli edilme ilemine kar aaca iptal davasnda yetkili mahkeme aadakilerden hangisidir? A) Ankara dare Mahkemesi B) Konya dare Mahkemesi C) Kayseri dare Mahkemesi D) Erzurum dare Mahkemesi E) Ankara Blge dare Mahkemesi 50. Dantay dava dairelerinin ilerinde birbirine gre nispetsizlik grld takdirde, bir dairenin grevine giren ilerden bir blmnn dier dava dairelerine verilebilmesi hususunda yetkili olan kurul aadakilerden hangisidir? A) Bakanlar Kurulu B) Dantay Genel Kurulu C) Dantay Bakanlk Kurulu D) Dantay dari ler Kurulu E) Dantay Dava Daireleri Kurulu 51. Aadakilerden hangisi, idari yargda Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu hkmlerinin uygulanabilecei konulardan biri deildir? A) Keif B) Hkimin reddi C) Ehliyet D) htiyati tedbir E) Bilirkii 52. Yrtmenin durdurulmasyla ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) Dantay ve idare mahkemelerinde dava almas dava edilen ilemin yrtlmesini durdurmaz. B) Bir davada yrtmenin durdurulmasna karar verilebilmesi iin, dava konusu idari ilemin uygulanmas hlinde telafisi g veya imknsz zararlarn domas veya idari ilemin aka hukuka aykr olmas artlarndan birinin gereklemesi gerekir. C) dare mahkemesinde alan iptal davalarnda yrtmenin durdurulmas da istenmise duruma yaplarak karar verilmesi zorunludur. D) Temyiz ya da itiraz incelemesi sonucunda bozulan ilk derece mahkemesi kararnn yrtlmesinin durmas iin, bu hususun bozma kararnda aka ngrlmesi gerekir. E) 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanununda temyiz ya da itiraz aamasnda verilen yrtmenin durdurulmas kararlarna kar da bir bavuru yolu ngrlmtr. 53. Aadaki bavurulardan hangisi, ilemeye balam olan dava ama sresini durdurur? A) st makama yeni bir ilem tesis edilmesi istemiyle yaplan bavuru B) st makama idari ilemin gerekesinin bildirilmesi istemiyle yaplan bavuru

C) TBMM Dileke Komisyonuna idari ilemin hukuka aykr olduu iddiasyla yaplan bavuru D) Cumhurbakanl makamna idari ilemin hukuka aykr olduu iddiasyla ve bu nedenle kaldrlmas istemiyle yaplan bavuru E) dari vesayet makamna idari ilemin iptal edilmesi istemiyle yaplan bavuru 54. Aadakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Dantayn grevine girer? A) Bakanlk genel mdrleri ile ilgili mterek kararnamelere kar alan davalar B) Bakanlk mstear yardmclar ile ilgili mterek kararnamelere kar alan davalar C) Babakanca alnan kararlara kar alan davalar D) Birden ok idare ya da vergi mahkemesinin yetki alanna giren davalar E) Yabanc lkelerde grevli Trk makamlar tarafndan alnan kararlara kar alan davalar 55. Aadakilerden hangisine kar Anayasa ile dorudan doruya yarg yolu kapatlmamtr? A) Yksek Asker ura kararlarna B) Skynetim komutanlarnn ilemlerine C) Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu kararlarna D) Saytayn, sorumlularn hesap ve ilemlerini kesin hkme balayan kararlarna E) Olaanst hl kanun hkmnde kararnamelerine 56. Aadakilerin hangisinde verilenler arasnda ortaya kacak grev uyumazlklarnn zmlenmesi Uyumazlk Mahkemesinin grevine girmez? A) Asker Yksek dare Mahkemesi Dantay B) Asker Yksek dare Mahkemesi idare mahkemesi C) Asker Yksek dare Mahkemesi asliye hukuk mahkemesi D) dare mahkemesi vergi mahkemesi E) dare mahkemesi asliye hukuk mahkemesi 57. dare hkimi aadaki davalardan hangisine bakmaktan yasakldr? A) ki taraftan birine yol gsterdii davalara B) Drdnc dereceye kadar civar hsmlarna ait davalara C) Genel olarak tarafszlndan kuku duyulan davalara D) Aralarnda evlilik ilikisi kalmasa dahi karsna ait davalara E) Bilirkii olarak dinlendii davalara 58. Aadakilerden hangisi 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanununda belirtilmi olan ilke, kural ya da usullerden biri deildir? A) Yazl yarglama usul

B) ncelemenin evrak zerinden yaplmas C) dari yarg yerlerinin bakmakta olduklar davalara ait her eit incelemeyi kendiliklerinden yapmalar D) Durumal ilerde kararn duruma yapldktan sonra en ge 15 gn iinde verilmesi E) dari yarglamann basit ve az masrafl olmas 59. dari yarg yerleri, dava dilekesi zerinde yapacaklar ilk incelemede aadakilerden hangisini dierlerine gre daha nce incelerler? A) Ehliyet B) Sre am C) Grev ve yetki D) dari merci tecavz E) dari davaya konu olacak kesin ve yrtlmesi gereken ilem 60. Aadakilerden hangisi dzenleyici ve denetleyici kurumlar arasnda yer almaz? A) Rekabet Kurumu B) Kamu hale Kurumu C) Sermaye Piyasas Kurulu D) Trkiye Radyo ve Televizyon Kurumu E) Radyo ve Televizyon st Kurulu 61. Aadakilerden hangisi Dantay idari dairesinin grevlerinden biri deildir? A) Tzk tasarlarn incelemek B) Babakanlk ya da Bakanlar Kurulu tarafndan gnderilen kanun tasar ve teklifleri hakknda gr bildirmek C) Cumhurbakanl tarafndan gnderilen iler hakknda gr bildirmek D) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz artlama ve szleme tasarlar hakknda gr bildirmek E) Belediyeler ve il zel idarelerinin seimle gelen organlarnn organlk sfatlarn kaybetmelerine ilikin istemleri karara balamak 62. Aadakilerden hangisinin kamu tzel kiilii vardr? A) Jandarma Genel Komutanl B) Hazine Mstearl C) Genelkurmay Bakanl D) Milli Gvenlik Kurulu E) Kamu niteliindeki meslek kurulular

63. Aadakilerden hangisi Milli Gvenlik Kurulunun yelerinden biri deildir? A) Adalet Bakan B) Dileri Bakan C) Babakan yardmclar D) Milli Gvenlik Kurulu Genel Sekreteri E) Jandarma Genel Komutan 64. Aadakilerden hangisi il idare kurulunun srekli yelerinden biri deildir? A) Hukuk ileri mdr B) Defterdar C) Emniyet mdr D) l mill eitim mdr E) l tarm mdr 65. Valiye tannm bulunan aadaki grev ve yetkilerden hangisi kaymakama da tannmtr? A) Kanun, tzk, ynetmelik ve hkmet kararlarnn ykledii devleri yerine getirmek iin genel emirler karmak B) Yabanc lke konsoloslar ve komu lkelerin snr makamlar ile ilikide bulunmak C) Kolluk kuvvetleri ile bastrlamayacak olaanst ve ani olaylarn cereyan etmesi hlinde en yakn asker birlik komutanndan yardm istemek D) Kanun, tzk, ynetmelik ve hkmet kararlarnn neir ve ilann, uygulanmasn salamak E) Devlet tzel kiiliini temsil etmek 66. Saytayn aadaki grevlerinden hangisi 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile kaldrlmtr? A) Vize B) Mali konularla ilgili ynetmelikler hakknda gr bildirme C) Yapt incelemeler sonucunda ortaya kan aykrlk ve usulszlkleri TBMMye bildirme D) Kendine gnderilen kanun tasar ve teklifleri hakknda gr bildirme E) Genel uygunluk bildirimini TBMMye sunma 67. Aadakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun grev alanna girmez? A) i sendikalar B) Kamuya yararl dernekler C) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular D) Bir iktisadi devlet teekklnn sermayesinin yzde yirmibeine sahip olduu anonim irket E) Sermayesinin yarsndan fazlasna kamu kurum ve kurulularnn katld bir kurulu 68. darenin kuruluuna ve grevlerine ilikin aadaki ilkelerden hangisi 1982 Anayasasnda yer

almaz? A) llerin idaresi yetki geniliine dayanr. B) dare, kurulu ve grevleriyle bir btndr. C) Blgelerin idaresi yetki geniliine dayanr. D) Kamu tzel kiilii ancak kanunla veya kanunun aka verdii yetkiye dayanlarak kurulur. E) darenin kurulu ve grevleri merkezden ynetim veya yerinden ynetim esaslarna dayanr. 69. Uyumazlk Mahkemesi Bakann aadakilerden hangisi seer? A) Cumhurbakan B) Adalet Bakan C) Anayasa Mahkemesi yeleri D) Uyumazlk Mahkemesinin kendi yeleri E) Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu yeleri 70. Saytay ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) Belediyelerin gelirleri Saytay tarafndan denetlenmez. B) Saytay yelerinin tamamn TBMM seer. C) Anayasada yksek mahkemeler arasnda saylmtr. D) Anayasada kamu iktisadi teebbslerinin mali denetiminin Saytay tarafndan yaplmas ngrlmtr. E) Vergi mahkemelerinin nihai kararlarna kar Saytaya itirazda bulunmak mmkndr. 71. Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Anayasann Yrtme Blmnde deil, Yarg Blmnde dzenlenmitir. B) Kararlar yargsal deil, idari niteliktedir. C) Asil yelerinden 3 Yargtay, 2si de Dantay tarafndan belirlenen adaylar arasndan seilir. D) Adalet Bakan, geici yetki ile dahi Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu karar bulunmadan bir hkimi almakta olduu mahkeme dnda baka bir mahkemede grevlendiremez. E) dare ve vergi mahkemeleri hkimlerinin atanmalar ve disiplin ileri de Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu tarafndan karara balanr. 72. l genel meclisi alamaz duruma geldiinde veya alma iin yeterli ounluu kaybettiinde, alabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seimi yaplncaya kadar il genel meclisi grevi aadakilerden hangisi tarafndan yrtlr? A) ileri Bakanlnca atanan 7 kiilik bir heyet B) Bakanlar Kurulunca atanan geici heyet C) l encmeninin memur yeleri

D) l idare heyeti E) Vali 73. 1982 Anayasasna gre aadakilerden hangisi yrtmenin zelliklerinden biridir? A) Bir grev olmakla beraber yetki deildir. B) Anayasada yrtme, nceki anayasalara gre daha dar bir dzenleme yetkisine sahip klnmtr. C) Yrtme faaliyeti Bakanlar Kurulu tarafndan tek bana yerine getirilir. D) Yrtmenin dzenleyici ilemleri, Anayasa Mahkemesi tarafndan Anayasaya uygunluk asndan denetlenir. E) Bakanlar Kurulunun olaanst hl ilan edebilmesi iin Cumhurbakannn bakanlnda toplanmas gerekir. 74. Aadakilerden hangisi idari rejimin zelliklerinden biridir? A) Anayasa Mahkemesinin varlnn zorunlu olmas B) dari makamlarn ilemlerinin st idari makamlarn denetimine ak olmas C) zel kiiler arasndaki uyumazlklara uygulanan hukukun idare hukukundan farkl olmamas D) dari uyumazlklarn adli yarg kolundan farkl bir yarg kolunda grlmesi E) Yerel ynetimlerin idari vesayet denetimine tabi olmalar 75. Yetki genilii ilkesi aadakilerden hangisinin yetkisini geniletir? A) Bykehir belediye bakan B) lk kademe belediye bakan C) Bucak mdr D) Kaymakam E) Vali

76. I. dari vesayet II. Hiyerari III. Yetkide paralellik Yukardakilerden hangileri idarenin btnl ilkesini salamaya yneliktir? A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III D) I ve II E) I, II ve III 77. 1982 Anayasasna gre, Cumhurbakanl Genel Sekreterliinin kuruluu, rgt, alma

esaslar ve personel atama ilemlerine ilikin kabul edilen dzenleme, aadaki ilkelerden hangisine bir istisna saylabilir? A) Yetki genilii B) Merkeziyetilik C) darenin btnl D) Kanuni idare E) Yerinden ynetim 78. Baz kamu hizmetlerinin devlet tzel kiilii dndaki kamu tzel kiilerince yerine getirilmesi yntemi aadakilerden hangisidir? A) Merkezi idarenin tara rgtlenmesi B) Yerinden ynetim C) Hiyerari D) Yetki genilii E) darenin btnl 79. 1982 Anayasasna gre kamu grevlileriyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Kamu iktisadi teebbslerinde memur statsnde personel altrlabilir. B) Tm disiplin cezalar yarg denetimi dnda braklabilir. C) Kamu grevlilerine, grevlerine ilikin olarak verdikleri zararlardan dolay dorudan tazminat davas alamaz. D) Grevi ktye kullanma suundan dolay memurlar yetkili idari merciin izni olmadan ceza kovuturmasna tabi tutulamaz. E) Memurlarn grevlerine ilikin olarak baz sulardan dolay yetkili idari merciin izni olmadan dorudan ceza kovuturmasna tabi tutulabilmesine ynelik yasal istisnalar getirilebilir. 80. Valiyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) lde, devletin ve hkmetin temsilcisidir. B) Olaanst durumlarda askeri kurululardan yardm isteme yetkisi yoktur. C) Genel emir biiminde dzenleyici ilem yapma yetkisi yoktur. D) Yerel ynetim kurulular zerinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadr. E) ldeki belediye bakanlarnn hiyerarik st konumundadr. 81. Yetki gasp aadakilerin hangisinde vardr? A) Kii ynnden yetkisizlik B) Konu ynnden yetkisizlik C) Zaman ynnden yetkisizlik

D) Yer ynnden yetkisizlik E) Ama ynnden yetkisizlik 82. Aadaki ifadelerden hangisi olaanst hl kanun hkmnde kararnameleri iin geerli zelliklerden biri deildir? A) Yetkili Bakanlar Kurulu Cumhurbakannn bakanlnda toplanmaldr. B) Yetki kanununa dayanma zorunluluu bulunmamaktadr. C) Anayasa Mahkemesinde iptal davasna konu edilemezler. D) Resm Gazetede yaymlanma zorunluluu bulunmamaktadr. E) Yrrle konulmadan nce Dantayn incelemesinden geirilmesi zorunluluu bulunmamaktadr. 83. 1982 Anayasasna gre bakanlklarn yetkilerinin dzenlenmesi aadakilerden hangisiyle olur? A) Kanun B) Bakanlar Kurulu karar C) Ynetmelik D) Tzk E) l kararname 84. 1982 Anayasasna gre ynetmeliklerle ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) Babakanln ynetmelik karabilecei Anayasada aka dzenlenmemitir. B) Tm ynetmeliklerin Resm Gazetede yaymlanmas zorunludur. C) Bakanlar Kurulunun ynetmelik karabilecei Anayasada aka dzenlenmemitir. D) Tzklerin uygulanmasn gstermek zere ynetmelik karlamaz. E) Bir bakanlk genelgesi ayn bakanln kard ynetmelie gre daha st bir dzenleyici ilemdir.

85. Genel ynetimin tara rgtndeki baz yksek kamu grevlilerinin belli konularda merkeze danmadan genel ynetim (merkez) adna karar alma ve uygulama yetkisi aadakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Hiyerarik denetim B) Vesayet denetimi C) Yetki genilii ilkesi D) Yetki devri

E) mza devri 86. Rekabet Kurulu tarafndan A irketine para cezas verilmesine ilikin ilem ne tr bir idari ilemdir? A) Kolektif ilem B) Karma ilem C) Basit ilem D) Zincir ilem E) Mterek ilem 87. darenin bir yetkisinin belli bir ynde kullanlmasnn yasada ak ve emredici bir biimde dzenlenmesi aadakilerden hangisidir? A) Takdir yetkisi B) Yetki devri C) Bal yetki D) mza devri E) Yetkide paralellik 88. Aadakilerden hangisi iin yokluk yaptrm uygulanamaz? A) alt bakanln yksek disiplin kurulu tarafndan bir memura 2 gn oda hapsi cezas verilmesi B) niversite ynetim kurulunca profesrlk kadrosu iin bavuran iki doentten bilimsel almalar dier adaya gre 50 kat daha az olann atanmas karar C) Rekabet Kurulunca toplant yeter says bulunduu halde karar yeter says bulunmadan alnan idari para cezas karar D) Marmaris Devlet Hastanesine Kltr ve Turizm Bakanl tarafndan yaplan doktor atama ilemi E) Resm Gazetede yaymlanmamakla birlikte Bakanlk internet sayfasnda ve lkenin en byk gnlk gazetesinde yaplan duyuruyla yrrle sokulan Bakanlk mstear atama kararnamesi

89. Bir memurun amiri tarafndan verilen, ynetmelie aykr emir hakknda aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Amir emrinde srar ederek yazl olarak yinelerse memur o emri yerine getirmek zorundadr. B) Emirde yazl olarak srar edilmesi durumunda emri yerine getiren memur deil, srar eden amir sorumlu olur. C) Kanuna aykrlk sz konusu olmadndan, yazl olarak srara gerek kalmakszn memur o emri yerine getirebilir.

D) Konusu su olan bir emir amir tarafndan yazl olarak srar edilse dahi yerine getirilemez. E) Askeri hizmetlerin grlmesi hallerinde konusu su olan emrin yerine getirilmesine ilikin kanunla istisnalar getirilebilir. 90. darenin dzenleyici ilemlerinden tzklerle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Tzkler ancak Bakanlar Kurulu tarafndan karlabilir. B) Tzkler kanunun uygulanmasn gstermek veya emrettii ileri belirtmek zere karlabilir. C) Tzklerin yargsal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Dantayda yaplr. D) Tzkler Cumhurbakannca imzalanr ve kanunlar gibi yaymlanr. E) Olaanst hllerde ve skynetim halinde karlan tzkler idari yarg denetimine tabi deildir. 91. Aadakilerden hangisi kamu mallarndan zel yararlanma eklidir? A) Lokantalarn sandalye ve masa koyarak kaldrm kullanmalar B) zel bir irkete ait alveri merkezinin otoparknn kullanlmas C) Denizde yzmek D) Parklarda yrmek E) ehir ii yollarda araba kullanmak 92. Aadakilerden hangisi iptal davasna konu edilemez? A) Memuriyetten karlmaya ilikin disiplin cezas B) Baka bir memuriyete atanmaya ilikin karar C) Memuriyete girme isteminin reddine ilikin karar D) Disiplin soruturmas almas gerektii ynnde tefti heyeti raporu E) Memurun grev yerinin deitirilmesine ilikin karar

93. A, hakknda idari davaya konu olabilecek bir ilem yaplmas istemiyle idareye bavurmu; ancak herhangi bir yant alamamtr. Buna gre aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) 60 gn sonunda yant alamamsa istem yinelenmelidir. B) 30 gn iinde yant alamazsa dava ama hakk doar. C) 60 gn iinde yant alamamsa dava ama hakk doar. D) 60 gn iinde yant alamazsa zmni kabul ortaya kar. E) Herhangi bir sonu domaz; idareye hi bavurulmam olarak kabul edilir. 94. dari Yarglama Usul Kanununa gre, aadakilerden hangisi yarglama srecinde Hukuk Usul Muhakemesi Kanununun uygulanaca hallerden deildir? A) Davann kabul

B) Mukabil dava C) Delillerin tespiti D) Davalarn birletirilmesi ve ayrlmas E) nc ahslarn davaya katlmas 95. Aadakilerden hangisi idari yargda genel grevli mahkemedir? A) Blge idare mahkemesi B) dare mahkemesi C) Askeri Yksek dare Mahkemesi D) Dantay E) Saytay 96. Aadakilerin hangisinde, idare mahkemesi hkimi ilk inceleme safhasnda dilekenin reddi karar verir? A) Davann Dantayn grevine girmesi halinde B) Davann grevli fakat yetkisiz idari yarg merciinde almas halinde C) Tam yarg davasnda uyumazlk konusu miktarn gsterilmemi olmas halinde D) Husumetin yanl gsterildii halde E) dari merci tecavz halinde 97. dare mahkemeleriyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Kurul halinde verdikleri kararlarn temyiz mercii Dantaydr. B) dari yarg alannda ilk derece mahkemeleridir. C) Hem iptal hem de tam yarg davalarna bakabilirler. D) Olaan alma yntemi, kurul olarak toplanp karar verme eklindedir. E) Tek yargla verdii kararlara kar Dantayda itiraz yoluna bavurulabilir. 98. Aadaki uyumazlklarn hangisinde idari yarg kolu grevlidir? A) Tapu siciliyle ilgili davalar B) Nfus siciliyle ilgili davalar C) Kamulatrma ileminin hukuka aykr olduu iddiasyla alacak davalar D) Kanunundan doan davalar E) darenin tat aralarnn yapt trafik kazalarndan doan davalar 99. ptal davasyla ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Menfaati olanlarn dava ehliyeti vardr. B) Kiisel hakk ihlal edilmi olanlarn dava ehliyeti yoktur.

C) Genel dava ama sresi 60 gndr. D) Sadece etkili idari ilemlere kar alabilir. E) ptal davalarnda yerindelik denetimi yaplamaz. 100. Aadakilerden hangisi iptal davalarna konu edilebilir? A) Sadece sarih ilemler B) Sadece bireysel ilemler C) Sadece subjektif ilemler D) Sadece art ilemler E) Sadece icrai ilemler 101. Salk Bakanlnda alan ve kadrosu ayn bakanlkta bulunan bir memurun Milli Eitim Bakanl tarafndan resen emekli edilmesi ileminde ne tr bir hukuki sakatlk vardr? A) Yetki gasp B) Yetki tecavz C) Fonksiyon gasp D) Ar ve bariz yetki tecavz E) Ar ve bariz yetki gasp 102. Aadakilerden hangisi hizmet yerinden ynetim kurulularnn zelliklerinden biri deildir? A) Kamu tzel kiiliine sahip olmalar B) zerlerinde genel idarenin vesayet denetiminin bulunmas C) Yasal izin olmadan resen icra yetkisine sahip olmamalar D) Kurulmalarnn ancak kanunla mmkn olmas E) Kendi iradeleriyle icrai idari ilemler yapabilmeleri 103. Aadakilerden hangisi kaymakama ait yetkilerden biri deildir? A) ledeki yerinden ynetim kurulular zerinde kanunlarda ngrlen vesayet yetkisini kullanmak B) lede kanun, tzk, ynetmelik ve hkmet kararlarnn yaynlanmasn, ilann ve uygulanmasn salamak C) ledeki kolluk kuvvetleriyle bastrlamayacak olaanst ve ani olaylarn meydana gelmesi halinde en yakn askeri birlik komutanndan yardm istemek D) lede kamu dzenini korumak ve salamak iin gereken tm nlemleri almak E) ledeki tm merkezi idare kurulular ve bunlarn personeli zerinde hiyerari yetkilerini kullanmak 104. Aadakilerden hangisi Milli Gvenlik Kurulunun yelerinden biri deildir?

A) Maliye Bakan B) Adalet Bakan C) Dileri Bakan D) Babakan Yardmcs E) Jandarma Genel Komutan 105.Aadakilerden hangisi Cumhurbakannn tek bana yapaca ilemlerden biri deildir? A) Mili Gvenlik Kurulu Genel Sekreterini atamak B) TBMM yeleri arasndan Babakan atamak C) Devlet Denetleme Kurulu yelerini atamak D) Dantaya belli oranda ye semek E) Cumhurbakanl Genel Sekreterlii personelini semek ve atamak 106. l zel idareleriyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) l encmeninin yelerini il genel meclisi seer. B) 1 yl iinde yaplan toplantlarn yarsna katlmayan il genel meclisi yesinin yeliinin dmesine Dantay karar verir. C) l genel meclisi, Dantay tarafndan feshedilebilir. D) Valiye gnderilmeyen il genel meclisi kararlar yrrle girmez. E) l genel meclisi bakan, yeleri arasndan meclis tarafndan seilir. 107. Aadaki tekilatlardan hangisinin tm yeleri Cumhurbakannca atanr? A) Dantay B) Sermaye Piyasas Kurulu C) Devlet Denetleme Kurulu D) Yksek Denetleme Kurulu E) Yargtay

108. Kamu tzel kiiliiyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Kanunla dahi olsa birden fazla radyo ve televizyon kuruluuna kamu tzel kiilii verilemez. B) Diyanet leri Bakanlna kanunla veya kanunun verdii ak yetkiyle kamu tzel kiilii verilebilir. C) l zel idarelerinin kamu tzel kiilii kanunla dahi ortadan kaldrlamaz. D) Bamsz idari otoritelerin kamu tzel kiiliine sahip olmas anayasal bir zorunluluk deildir. E) Vakf niversiteleri ayn zamanda birer kamu tzel kiisi kabul edilir.

109. Aadakilerden hangisi kamu iktisadi teebbslerinden biri deildir? A) Boru Hatlar ile Petrol Tama A.. B) Makine ve Kimya Endstrisi Kurumu C) Telekomnikasyon Kurumu D) Trkiye Kmr letmeleri Kurumu E) T.C. Devlet Demir Yollar 110. Aadakilerden hangisi kamu iktisadi kurulularnn zelliklerinden biri deildir? A) Kamu tzel kiiliine sahip olmalar B) Bakanlar Kurulu kararyla kurulmalar C) Tekel niteliinde kamu hizmeti yrtmeleri D) Sermayelerinin en az % 51inin Devlete ait olmas E) Da ynelik faaliyetlerine zel hukuk kurallarnn uygulanmas 111. Milli savunma ile ilgili aadaki ifadelerlerden hangisi yanltr? A) Genelkurmay Bakan grev ve yetkilerinden dolay Cumhurbakanna kar sorumludur. B) Genelkurmay Bakan Bakanlar Kurulunun teklifi zerine Cumhurbakannca atanr. C) Bakomutanlk Cumhurbakan tarafndan temsil olunur. D) Savata bakomutanlk grevi Genelkurmay Bakan tarafndan yerine getirilir. E) TBMM, Silahl Kuvvetlerin yurt savunmasna hazrlanmasndan dolay Bakanlar Kurulunu sorumlu tutabilir. 112. Vali aadaki usullerden hangisiyle atanr? A) Babakann nerisi zerine Cumhurbakan tarafndan B) ileri Bakannn nerisi, Babakann kabul ve Cumhurbakannn onayyla C) Bakanlar Kurulunun karar ve nerisiyle Cumhurbakan tarafndan D) ileri Bakanlnn nerisiyle Bakanlar Kurulu tarafndan E) ileri Bakanlnn nerisi zerine Bakanlar Kurulunun karar ve Cumhurbakannn onayyla 113. Kaymakam ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) Mterek kararnameyle atanr. B) Hem devletin hem hkmetin iledeki temsilcisidir. C) Yetki geniliinden yararlanr. D) Komu devletlerin snr makamlaryla iliki kurma yetkisine sahiptir. E) Kaymakamlk bir meslek memurluu deildir.

114. Aadakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun zelliklerinden biri deildir? A) Sendikalarda denetim yapmaya yetkili deildir. B) Cumhurbakanlna bal olarak kurulmutur. C) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnda denetim yapmaya yetkilidir. D) Kamuya yararl derneklerde denetim yapmaya yetkilidir. E) Cumhurbakannn istei zerine belli bir konuyu aratrmak, incelemek veya belli bir kuruluu denetlemek zere grevlendirilir.

115. I. Bakanlar II. Babakan III. Cumhurbakan IV. Meclis Bakan V. TBMM Genel Sekreteri Yukardakilerden hangileri TBMM iinden seilmek zorundadr? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 116. Ann Milli Eitim Bakanl Mstear olarak atanmasna ilikin mterek kararnameyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) Bu kararnamenin Cumhurbakannca imzalanmas gerekmez. B) Kararnamede Milli Eitim Bakannn imzasnn Babakann imzasndan nce veya sonra atlmasnn hukuken nemi yoktur. C) Bu kararnamenin Resm Gazetede yaymlanmas zorunlu deildir. D) ki partili bir koalisyon hkmetinde Babakan yardmcs da bu kararnameye imza atmaldr. E) Bu kararnameye kar alacak iptal davalarnda Ankara idare mahkemesi grevlidir. 117. lelerin kurulmas aadaki ilemlerin hangisiyle olur? A) Bakanlar Kurulu kararyla B) Kanunla C) Cumhurbakanl kararnamesiyle D) ileri Bakan, Babakan ve Cumhurbakan tarafndan imzalanan mterek kararnameyle E) ileri Bakanl ilemiyle 118. Belediyelere verilen aadaki yetki ve grevlerden hangisi Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykr bulunmutur?

A) Kadnlar ve ocuklar iin koruma evleri aabilmek B) Devlete ait her derecedeki okul binalarnn inaat ile bakm ve onarmn yapmak veya yaptrmak C) Salk ocaklaryla ilgili her tr tesisi aabilmek ve iletebilmek D) Okul ncesi eitim kurumlar aabilmek E) Belediye meclisinin karar ile mcavir alanlara da belediye hizmeti gtrebilmek 119. l genel meclisi yeliine seilme yeterliliinin kaybedilmesi halinde, yeliin dmesine aadakilerden hangisi karar verir? A) Blge idare mahkemesi B) Dantay C) l genel meclisi D) dare mahkemesi E) Vali 120. l zel daresi Kanununa gre il genel meclisi kararlar ka gn iinde valiye gnderilmelidir? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) 30 121. l zel idaresinin bir organ olan il genel meclisi aadaki usullerden hangisiyle feshedilir? A) Valinin bildirisi zerine ileri Bakanl tarafndan B) l genel meclisi bakannn bildirisi zerine Dantay tarafndan C) Resen Dantay tarafndan D) Valinin bildirisi zerine Dantay tarafndan E) ileri Bakanlnn bildirisi zerine Dantay tarafndan

122. Ky ilerini ve kanunla verilen dier grevleri yerine getirmedii iin mahalli en byk mlki amir tarafndan yazl olarak ihtarda bulunulmasna ramen i grmeyen ky muhtar aadakilerden hangisinin karar ile grevden uzaklatrlr? A) Yetkili il ya da ile idare kurulu B) Vali C) dare mahkemesi D) Dantay

E) ileri Bakan 123. l zel idaresi hizmetlerinin ar biimde aksadn ve bu durumun halkn gndelik yaantsn ar ve olumsuz biimde etkilediini tespit etme yetkisi aadakilerden hangisine aittir? A) Sulh hukuk mahkemesi B) dare mahkemesi C) ileri Bakan D) Dantay E) Vali 124. 5393 Sayl Belediye Kanununa gre belediye meclisi kararlarnn kesinlemesiyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Belediye bakan hukuka aykr grd meclis kararlarn gerekesini de belirterek yeniden grlmek zere 5 gn iinde meclise geri gnderebilir. B) Yeniden grlmesi istenilmeyen kararlar kesinleir. C) Yeniden grlmesi istenen kararlar belediye meclisi ye tam saysnn te iki ounluuyla srar edilmesi halinde kesinleir. D) Belediye bakan srar zerine kesinleen kararlar aleyhine 10 gn iinde idari yargya bavurabilir. E) Kesinleen meclis kararlarnn zetleri 7 gn iinde uygun aralarla halka duyurulur. 125. Mahalli idarelerle ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) Kendi aralarnda birlik kurmalar Babakanln iznine tabidir. B) ileri Bakan il genel meclisi bakannn hiyerarik st konumundadr. C) Karar organlarnn tamamnn deil, sadece en st karar organlarnn seimle gelmesi Anayasal ynden yeterlidir. D) l zel idaresi, merkezi idarenin tara tekilatnn bir birimidir. E) Ky idaresinin kamu tzel kiilii bulunmaktadr. 126. VE 127. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. A niversitesi Tp Fakltesi retim yesi olan M, 23.10.2000 tarihinde B niversitesi Rektrlne atanmtr. Bir sonraki dnemde rektrle aday olmayan Mnin grev sresi 23.10.2004 tarihinde sona ermitir. Bununla birlikte, 13.11.2004 tarihli niversite Ynetim Kurulu toplants Mnin bakanlnda yaplm ve Ynetim Kurulu Mnin de katlmyla eitli kararlar almtr. 126. 13.11.2004 tarihinde alnan kararlar aadakilerden hangisine rnek oluturur? A) Karma ilem B) Kolektif ilem C) Basit ilem D) Zincir ilem E) Mterek kararname

127. 13.11.2004 tarihli Ynetim Kurulu toplantsnda alnan kararlardaki hukuka aykrln yaptrm aadakilerden hangisidir? A) Yokluk B) Askda geersizlik C) Askda geerlilik D) Ksmi geersizlik E) Usul saptrmas 128. evre ve Orman Bakanl tarafndan, Motorlu Kara Tatlarnn Egzoz Emisyonlarnn lm ve Denetlenmesine likin Tebli karlmtr. I. Nevehir Belediyesi II. stanbul Trafik Vakf III. ileri Bakanl IV. Nevehir Valilii Yukardakilerden hangilerinin bu Tebliin iptali ilemiyle at dava ehliyet ynnden reddedilir? A) Yalnz III B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV 129. Skynetim ve olaanst hllerde yargsal denetim ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) 1982 Anayasasnn geici 15. maddesi uyarnca, 1402 sayl Skynetim Kanunu ile skynetim komutanlarna tannan yetkilerin kullanlmasna ilikin idari ilemlere kar yarg yolunu kapatan kanun hkmnn Anayasaya aykrl ileri srlemez. B) 285 sayl Olaanst Hl Blge Valilii hdas Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7. maddesi uyarnca, Olaanst Hl Blge Valisine tannan yetkilerin kullanlmasna ilikin ilemlere kar yarg yolu kapaldr. C) 1402 sayl Skynetim Kanunu ile skynetim komutanlarna tannan yetkilerin kullanlmasna ilikin olarak skynetim komutanlarnn ahsi kusurlarndan dolay sorumluluklar ileri srlemez. D) 1982 Anayasasnn 125. maddesi ile skynetim ve olaanst hllerde idari yarg yerlerince yrtmenin durdurulmas karar verilmesi yasaklanmtr. E) Cumhurbakan bakanlnda toplanan Bakanlar Kurulu tarafndan skynetim ya da olaanst hl ilanna ilikin olarak alnan karar TBMM tarafndan onaylanmasna kadar geen sre ierisinde Anayasa Mahkemesince denetlenebilir. 130. Trkiye Elektrik Datm A.. Genel Mdrlnde mfetti olarak alan M, grevli olarak Elazn Palu ilesinde bulunduu srada yasad terr rgt elemanlarnca ldrlmtr. Mnin miraslarnn ileri Bakanl, Palu Kaymakaml ve Trkiye Elektrik Datm A.. Genel Mdrl aleyhine at tam yarg davasnda davaya bakan mahkeme, davaclarn urad zararn sosyal risk ilkesine gre tazmin edilmesi gerektiine karar vermitir. Buna gre, aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) Mahkeme, ileri Bakanlnn hizmet kusuru bulunduu kansna varmtr. B) Mahkeme, kolluk kuvvetlerinin ahsi kusuru bulunduu kansna varmtr.

C) Mahkeme, nc kiinin kusuru bulunduu gerekesi ile davay reddetmeliydi. D) Mahkeme, idarenin kusura dayanmayan sorumluluu bulunduu kansna varmtr. E) Mahkeme, nc kiinin kusuru nedeniyle tazminat miktarn azaltmalyd. 131. Aadakilerden hangisi kural olarak idari vesayet yetkisinin kapsam iinde deildir? A) Yerinden ynetim kuruluunun ileminin yrrle girmesini engellemek B) Yerinden ynetim kuruluunun ilemini hukuka uygunluk ynnden denetlemek C) Yerinden ynetim kuruluunun ilemini deitirmek D) Yerinden ynetim kuruluunun ilemini iptal etmek E) Yerinden ynetim kuruluunun ileminin uygulanmasn ertelemek 132. Aadakilerden hangisi iktisadi devlet teekkllerinin zelliklerinden biri deildir? A) 2886 sayl Devlet hale Kanununa tabi olma B) Da ynelik faaliyetlerinde zel hukuk hkmlerine tabi olma C) Saytay denetimine tabi olmama D) Babakanlk Yksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi olma E) Krllk ve verimlilik ilkeleri dorultusunda alma 133. Aadakilerden hangisi, valinin Devletin ve hkmetin temsilcisi olmas ile ilgili yetkilerinden biri deildir? A) lde tek tek her bir bakanl temsil etmek B) Merkeze danmadan merkez adna ilem yapmak C) l zel idaresi personeli hakknda disiplin ilemleri yapmak D) Merkez idarenin ildeki Devlet memurlar zerinde hiyerari gcn kullanarak disiplin ve tedbir ilemleri yapmak E) ldeki yerinden ynetim kurulular zerinde kanunlarda ngrlen idari vesayet yetkisini kullanmak 134. dari ilemin geri alnmas ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Hiyerarik st astn yapt hukuka aykr ilemleri geri alabilir. B) dare sadece hukuka aykr ilemlerini geri alabilir. C) Bir idari ilemi yapmaya yetkili klnm olan makam, kanunda aksi ngrlmedike ve yasal koullar olumusa o ilemi geri almaya da yetkilidir. D) Geri alnan idari ilem geri alnd tarihten itibaren ortadan kalkar. E) Kanunda aksi ngrlmedike, bir idari ilemin yaplmasnda uyulan ekil ve usul kurallarna o ilemin geri alnmasnda da uyulur.

135. Aadakilerden hangisi, 1982 Anayasasnda ynetmelik karma yetkisi aka tannm birimlerden biridir? A) Bakanlar Kurulu B) Kamu tzel kiileri C) Milli Gvenlik Kurulu D) Devlet Planlama Tekilat E) Genelkurmay Bakanl 136. Mterek kararname, aadaki idari ilem trlerinden hangisinin iinde yer alr? A) Belirleyici ilem B) Karma ilem C) Basit ilem D) Zincir ilem E) Kolektif ilem

137. Aadakilerden hangisi il zel idaresi bte tasarsn hazrlamakla grevlidir? A) l encmeni B) Plan ve bte komisyonu C) l genel meclisi D) l idare kurulu E) Vali 138. Aadakilerden hangisi belediye encmeninin grevlerinden biri deildir? A) lgili kamulatrma kararlarn almak ve uygulamak B) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek C) Kanunlarda ngrlen cezalar vermek D) Umuma ak yerlerin al ve kapan saatlerini belirlemek E) Bte ve kesin hesab incelemek 139. Aadakilerden hangisi, dava dilekeleri zerinde idari yarg yeri tarafndan yaplacak ilk incelemede dierlerinden daha nce incelenir? A) Husumet B) Sre C) dari merci tecavz D) dari davaya konu olabilecek kesin ve yrtlmesi gereken bir ilem olup olmad E) Dava dilekesinin dari Yarglama Usul Kanununun 3. ve 5. maddelerine uygun olup olmad

140.Aadaki idari bavurulardan hangisi ilemeye balam olan idari dava ama sresini durdurur? A) TBMM Dileke Komisyonuna yaplan bavuru B) Cumhurbakanl Genel Sekreterliine yaplan bavuru C) dari vesayet makamna yaplan bavuru D) Yeni bir idari ilem yaplmas istemiyle yaplan bavuru E) lemin gerekesinin bildirilmesi istemiyle yaplan bavuru 141. 1982 Anayasasnda idareye ilikin aadaki ilke-lerden hangisi belirtilmemitir? A) Dzenli idare ilkesi B) darenin btnl ilkesi C) Yetki genilii ilkesi D) Merkezden ynetim ilkesi E) Kanuni idare ilkesi

142. 1982 Anayasasna gre, aadakilerden hangisi mahalli idarelerin zelliklerinden biri deildir? A) Grev ve yetkilerinin yerinden ynetim ilkesine uygun olarak kanunla dzenlenmeleri B) Yrtme organlarnn semenler tarafndan sei-lerek oluturulmalar C) Merkez idarenin vesayet denetimine tabi olma-lar D) Seimlerin 5 ylda bir yaplmas E) Kamu tzel kiiliine sahip olmalar 143. Jandarma Genel Komutanl aadakilerden hangisinin bal kuruluudur? A) Genelkurmay Bakanl B) ileri Bakanl C) Babakanlk D) Cumhurbakanl E) Milli Savunma Bakanl 144. Dantayla ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) dari yargda genel grevli mahkeme Dan-taydr. B) Dantay daireleri 3 yeden oluur. C) Saytay tarafndan verilen kararlara kar Da-ntaya itiraz edilebilir. D) Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunda Yargtay ve Dantay eit sayda yeyle temsil edilir.

E) Dantay yelerinin tamam deil sadece drtte biri Cumhurbakan tarafndan seilir. 145. Aadakilerden hangisi Uyumazlk Mahkemesi-nin grevlerinden biri deildir? A) Adli ve idari yarg merciileri arasnda ortaya ka-cak grev uyumazlklarn kesin karara balamak B) Askeri Yksek dare Mahkemesi ile Dantay ya da idare mahkemeleri arasnda ortaya kacak grev uyumazlklarn kesin karara balamak C) Adli ve idari yarg merciileri arasnda ortaya ka-cak hkm uyumazlklarn kesin karara balamak D) Anayasa Mahkemesi ile dier yarg kollar ara-snda ortaya kacak grev uyumazlklarn ke-sin karara balamak E) Askeri Yksek dare Mahkemesi ile Dantay ya da idare mahkemeleri arasnda ortaya kacak hkm uyumazlklarn kesin karara balamak 146. Vergi mahkemelerinde genel dava ama sresi aadakilerden hangisidir? A) 7 gn B) 15 gn C) 30 gn D) 60 gn E) 3 ay 147. Aadakilerden hangisi idari fonksiyona dahildir? A) TBMM Bakannn TBMMnin olaanst toplantya arlma istemini ret karar B) Cumhurbakannn bir milletvekilini hkmeti kurmakla grevlendirme karar C) Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunun bir hkimi Yargtay yesi seme karar D) Dantay tihatlar Birletirme Kurulunun verdii itihatlar birletirme karar E) Adalet Bakannn bir davaya ilikin kanun yararna bozma isteminde bulunmasna dair karar 148. Aadakilerden hangisi valinin, merkeze danmadan da karar alabilmesini ifade eder? A) Vesayet ilkesi B) Kanuni idare ilkesi C) Yetki genilii ilkesi D) Yerinden ynetim ilkesi E) darenin btnl ilkesi 149. 5302 sayl l zel daresi Kanununa gre, valinin yetkileriyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) l genel meclisinin bakan seimle gelmez ve meclis bakanl vali tarafndan yerine getirilir. B) Vali, il encmeninin bakandr. C) Vali, il genel meclisinin gndeminin belirlenmesinde konu nerme yetkisine sahiptir.

D) Vali, hukuka aykr grd il genel meclisi kararlarn, gerekesini de belirterek yeniden grlmek zere meclise iade edebilir. E) Vali, kesinlemi ve yrrle girmi il genel meclisi kararlarnn iptali istemiyle idari yargya bavurabilir. 150. Belediye Kanununa gre, belediye meclisi kararlarnn yrrle girme koulu aadakilerden hangisidir? A) Kararn mahallin en byk mlki amirine gnderilmesi B) Dava ama sresinin gemesi C) Mahallin en byk mlki amirinin onamas D) Kararn ileri Bakanlna gnderilmesi E) Belediye bakannn onamas 151. Aadaki davalardan hangisi Asker Yksek dare Mahkemesinde grlmez? A) Askerlik ilemleriyle ilgili olarak sivil kiinin at iptal davas B) Askerlik ubesinde alan sivil memurun, ald disiplin cezasyla ilgili olarak at iptal davas C) Asker tatbikat srasnda yaralanan asker kiinin at tam yarg davas D) Asker tatbikat srasnda yaralanan sivil kiinin at tam yarg davas E) Askerlik hizmeti srasnda ateli silah yaralanmas sonucu len asker kiinin babasnn at tam yarg davas 152. Aadakilerden hangisinin yapt bireysel idari ilemlere kar alan iptal davalarnda ilk derece mahkemesi olarak Dantay grevlidir? A) Kamu hale Kurulu B) Rekabet Kurulu C) Sermaye Piyasas Kurulu D) niversiteleraras Kurul E) Yabanc lkelerde grevli idari makamlar 153. Bir iptal davas dilekesinde daval hi gsterilmemi ise idare mahkemesi, aadaki kararlardan hangisini verir? A) Dava dilekesinin reddine B) Davann reddine C) Davann almam saylmasna D) Dava dosyasnn ilemden kaldrlmasna E) Dava dilekesinin tespit edilecek gerek hasma tebliine

154. Aadaki bavurularn hangisi, ilemin yazl bildirimiyle ilemeye balam olan dava ama sresini durdurur? A) lemin gerekesinin bildirilmesi istemiyle yaplan bavuru B) lemi tesis eden makamn vesayet makamna yaplan bavuru C) TBMM Dileke Komisyonuna yaplan bavuru D) Yeni bir ilem yaplmas istemiyle yaplan bavuru E) Cumhurbakanlna yaplan bavuru 155. dari yargda kararn dzeltilmesiyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Kararn dzeltilmesi bir defaya mahsus olarak istenebilir. B) Kararn dzeltilmesi, kararn tebliini izleyen 30 gn ierisinde istenebilir. C) Kararn dzeltilmesi sebeplerinden biri de kararn usul ve kanuna aykr olmasdr. D) Blge idare mahkemelerinin, idare mahkemelerinin tek hkimle verdikleri kararlara kar yaplan itiraz zerinde verdikleri kararlar hakknda da kararn dzeltilmesi istenebilir. E) Kararn dzeltilmesi istemlerinde duruma yaplmas mmkndr.

156. Aadakilerden hangisi, Dantayn dava dairelerinden biri deildir? A) Dantay 1. Dairesi B) Dantay 2. Dairesi C) Dantay 7. Dairesi D) Dantay 9. Dairesi E) Dantay 12. Dairesi 157. dari yargda durumayla ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Taraflardan birinin istemi zerine temyiz incelemesinin durumal olarak yaplmas zorunludur. B) Dantay ya da idare mahkemesi, taraflardan birinin istemi olmasa dahi kendiliinden duruma yaplmasna karar verebilir. C) lk derece mahkemelerinde grlen iptal davalarnda dava dilekesi ile cevap ve savunmalarda yaplmayan duruma talebi dikkate alnmayabilir. D) Duruma yaplmasnn zorunlu olduu hllerde duruma yaplmadan hkm kurulmu olmas bir temyiz sebebidir. E) Duruma davetiyeleri duruma gnnden en az 30 gn nce taraflara gnderilir. 158. dari yargda kanun yararna temyiz ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Temyiz incelemesinden gemeden kesinlemi bulunan idare ve vergi mahkemesi kararlar, kanun

yararna temyiz olunabilir. B) Dantayca ilk derece mahkemesi olarak verilip de temyiz incelemesinden gememi olan kararlar da kanun yararna temyiz olunabilir. C) Kanun yararna temyiz bavurusu yapmaya, ilgili bakanlklarn gsterecei lzum zerine veya kendiliinden Dantay Basavcs yetkilidir. D) Kanun yararna temyiz istemi yerinde grlp de karar bozulduunda bozma karar, daha nce kesinlemi olan mahkeme veya Dantay kararnn hukuki sonularn ortadan kaldrr. E) Kanun yararna bozma karar Resm Gazetede yaymlanr. 159. dari yarg yerleri tarafndan verilen iptal kararlar iptal edilen ilemi hangi tarihten itibaren hkmsz hale getirir? A) ptal davasnn ald tarihten itibaren B) ptal edilen ilemin tesis edildii tarihten itibaren C) ptal kararnn verildii tarihten itibaren D) ptal kararnn davacya teblii tarihinden itibaren E) ptal kararnn daval idareye teblii tarihinden itibaren 160. Aadaki davalardan hangisi idari yargnn grev alanna girer? A) dare tatlarnn yapt kazalar sonucu verilen zararlarn tazmini istemiyle alan davalar B) Kamu hale Kanunu uyarnca alnan ihale kararnn hukuka aykrl iddiasyla alan davalar C) Kanun d yakalanan veya tutuklanan kiiler tarafndan bu nedenle uradklar zararlarn tazmini istemiyle idare aleyhine alan davalar D) Tapu sicillerinin yanl tutulmasndan doan zararlarn tazmini istemiyle alan davalar E) Kamu hizmetinden yararlanmay salayan abonman szlemelerinden doan uyumazlklara ilikin davalar 161. Aadakilerden hangisi idari kolluun grevlerinden biri deildir? A) Bireylerin teker teker hastalklardan arndrlmas ve kurtarlmas B) Bireylerin toz, grlt, duman ve pislik gibi dzensizliklerden uzak tutulmas C) Her trl yiyecek ve iecek maddelerinin denetimi D) Trafik nlemlerinin alnmas E) Binalarn yanma ve yklmasna kar nlemlerin alnmas 162. Aadakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri deildir? A) Valilik B) Bakanlk mavirlii C) Cumhurbakanl Genel Sekreterlii

D) Kaymakamlk E) Bykelilik 163. Grevden uzaklatrmayla ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Hakknda disiplin soruturmas alm bir memur grevden uzaklatrlabilecei gibi hakknda ceza kovuturmas alan bir memur da grevden uzaklatrlabilir. B) Grevden uzaklatrmaya bakanlk veya genel mdrlk mfettileri de yetkilidir. C) Grevden uzaklatrlan memurun kadrosu ile iliii kesilmez. D) Grevden uzaklatrma kararnn kaldrlmas zerine memurun hem kademe ilerlemesi hem de derece ykselmesi yaplr. E) Grevden uzaklatrlan memura grevden uzaklatrld dnemde hi maa denmez.

164. Tzn zellikleriyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Tzklerin Cumhurbakannca imzalanmas zorunlu deildir. B) Kanunun emrettii ileri belirtmek iin de tzk karlabilir. C) Btn tzklerin Resm Gazetede yaymlanmas zorunludur. D) Tzklerin Dantay incelemesinden geirilmesi zorunludur. E) Tzkler Bakanlar Kurulunca karlr. 165. Aadakilerden hangisi kamulatrma kararnn alnmasndan nce dierlerine gre ilk olarak yaplmaldr? A) Kamu yarar kararnn alnmas B) Satn alma usulnn denenmesi C) Kamulatrma bedeli iin yeterli denein temin edilmesi D) Kamulatrlacak tanmaz maln snrlarn ve cinsini gsterir lekli plan ve krokisinin yaptrlmas E) Kamulatrlacak tanmaz maln maliki ya da zilyedinin belirlenmesi 166. Devletin zel mallaryla ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Bu mallar dolaysyla ortaya kan uyumazlklar genellikle adli yarg yerinde zmlenir. B) Devlet kamu hukuku ilemleri ile de zel mal edinebilir. C) Bu mallarn haczedilmeleri mmkn deildir. D) Bu mallarn edinilmesindeki temel ama idarenin gelir elde etmesidir. E) Devlet zel mallarn istedii koullarla istediine kiralayabilir.

167. Bir kamu hizmetinin, idarenin zel bir kii ile yapaca szleme uyarnca, masraflar, kr ve zarar zel kiiye ait olmak zere, zel bir kiice kurulmas ve iletilmesi veya sadece iletilmesi usul aadakilerden hangisidir? A) ltizam usul B) Ruhsat usul C) mtiyaz usul D) Emanet usul E) Mterek emanet usul 168. Aadakilerden hangisi kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn zelliklerinden biri deildir? A) Kurulu amalar dnda faaliyet gsteremezler. B) Kanunla, ilgili bakanln mali ve idari denetimine tabi tutulabilirler. C) Bteleri genellikle ynetim kurullar tarafndan hazrlanarak genel kurullarnca kabul edilir. D) Organlarnn grevine, kanunda ngrlen koullar gerekletiinde ilgili bakanlk tarafndan son verilir. E) Kural olarak zorunlu yelik esasna dayanrlar. 169. Belediye idaresi aadakilerden hangisi ile kurulur? A) Kanunla B) Dantay idari dairesinin kararyla C) Mterek kararnameyle D) ileri Bakanl kararyla E) Kanunun aka verdii yetkiye dayanlarak Bakanlar Kurulu kararyla 170. Aadakilerden hangisi kamulatrma kararnn alnmasndan nce dierlerine gre ilk olarak yaplmaldr? A) Kamu yarar kararnn alnmas B) Kamulatrlacak tanmaz maln snrlarn ve cinsini gsterir lekli plan ve krokisinin yaptrlmas C) Satn alma usulnn denenmesi D) Kamulatrma bedeli iin yeterli denein temin edilmesi E) Kamulatrlacak tanmaz maln maliki ya da zilyedinin belirlenmesi 171. Ynetmeliklerle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) Babakanlk ynetmelik karabilir. B) Bakanlar Kurulu ynetmelik karabilir.

C) Kanunda belirtilen ynetmeliklerin Resmi Gazetede yaymlanmas zorunludur. D) Tzklerin uygulanmasn salamak amacyla da ynetmelikler karlabilir. E) Tm ynetmeliklerin yargsal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Dantayda yaplr. 172. Aadakilerden hangisi, 5302 sayl l zel daresi Kanununa gre valinin grev ve yetkilerinden biri deildir? A) l encmenine bakanlk etmek B) l zel idaresi personelini atamak C) artsz balar kabul etmek D) l genel meclisine bakanlk etmek E) Yetkili organlarn kararlarn almak kouluyla il zel idaresi adna szlemeler yapmak

173. Belediye idaresi aadakilerden hangisi ile kurulur? A) Kanunla B) Kanunun aka verdii yetkiye dayanlarak Bakanlar Kurulu karar ile C) Mterek kararname ile D) Dantay idari dairesinin karar ile E) Dorudan doruya Bakanlar Kurulu karar ile 174. Bir ile belediye meclisi, belediyeye verilen grevlerle ilgili olmayan siyasal konularda karar alr ise, aadakilerden hangisinin bavurusu zerine Dantay karar ile feshedilir? A) Vali B) ileri Bakan C) Belediye bakan D) Kaymakam E) Belde sakinlerinden biri 175. Hazine bonosu kartmak ve satmak aadaki ilemlerden hangisini kurar? A) Mali iltizam szlemesi B) Genel nitelikte idari ilem C) darenin zel hukuk szlemesi D) Banka kredisi ilemi

E) Kamu istikraz szlemesi 176. Aadakilerden hangisi karma idari ilemlerden biridir? A) renci disiplin ynetmelikleri B) Bakanlk mstear atamas C) Maliye Bakanl zelgeleri D) Mfetti raporlar E) Cumhurbakanl Genel Sekreterlii atamalar

177. I. darenin dzenleme yetkisi asli ve geneldir. II. Tzklerin sebep esi yasalardr. III. Tzkle dzenlenmemi bir konuda ynetmelik kartlamaz. Yukardaki ifadelerden hangileri dorudur? A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 178. Aadakilerden hangisi Dantay Genel Kurulunun oluumunda yer almaz? A) Dantay tetkik hkimleri B) Dantay Genel Sekreteri C) Dantay Basavcs D) Dantay Bakan E) Dantay daire bakanlar

179. Dantay dava dairelerinin ilerinde birbirine gre nispetsizlik grlrse, bir dairenin grevine giren ilerden bir blm aadakilerden hangisinin karar ile dier dava dairesine verilebilir? A) Dantay Genel Kurulu kararyla B) Dantay dari ler Kurulu kararyla C) Dantay Bakanlk Kurulu kararyla D) Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu kararyla E) Dantay Birinci Bakannn kararyla 180. Aadakilerden hangisi Cumhurbakannn, kar imza kuralna tabi olan ilemlerinden biridir? A) TBMM seimlerinin yenilenmesine karar vermek

B) Gerekli grd hallerde Bakanlar Kurulunu toplantya armak C) Devlet Denetleme Kurulunun Bakan ve yelerini atamak D) Genelkurmay Bakann atamak E) Kanunlar hakknda Anayasa Mahkemesine iptal davas amak

CEVAP ANAHTARI

1-B 51-D 101-D 151-D 2-E 52-A 102-D 152-B 3-C 53-A 103-C 153-E 4-B 54-D 104-A 154-D 5-E 55-B 105-A 155-B 6-B 56-D 106-B 156-A 7-D 57-D 107-C 157-A 8-A 58-E 108-B 158-D 9-B 59-C 109-C 159-B 10-A 60-D 110-D 160-B 11-C 61-E 111-A 161-A 12-D 62-E 112-E 162-D 13-C 63-D 113-A 163-E 14-D 64-C 114-A 164-A 15-B 65-D 115-B 165-C 16-D 66-A 116-D 166-E 17-B 67-D 117-B 167-C 18-D 68-C 118-D 168-D 19-C 69-C 119-B 169-C 20-B 70-B 120-A 170-D 21-A 71-D 121-E 171-E 22-C 72-C 122-A 172-D 23-D 73-E 123-A 173-C 24-B 74-D 124-C 174-B 25-C 75-E 125-E 175-E 26-B 76-D 126-B 176-B 27-A 77-D 127-A 177-B 28-E 78-B 128-D 178-A 29-C 79-B 129-C 179-C 30-C 80-A 130-D 180-D 31-C 81-A 131-C 32-E 82-D 132-A

33-D 83-A 133-C 34-E 84-C 134-D 35-B 85-C 135-B 36-B 86-A 136-B 37-D 87-C 137-E 38-A 88-B 138-B 39-C 89-C 139-C 40-C 90-E 140-D 41-D 91-A 141-A 42-C 92-D 142-B 43-E 93-C 143-B 44-E 94-D 144-E 45-D 95-B 145-D 46-A 96-C 146-C 47-B 97-E 147-C 48-B 98-C 148-C 49-C 99-B 149-A 50-C 100-E 150-A

DARE HUKUKU SORULAR 1) a) dare aadaki organlardan hangisinin iinde yer alr? Yasama Organ b) Yrtme Organ c) Yarg Organ d) Hibiri

2) a)

Aadakilerden hangisi dorudur? dare Devletin yapt her trl idari faaliyet anlamnda kullanlr b) dare, dari Tekilat

anlamnda kullanlr. c) dare,durumu vaziyeti kurtarmak anlamndadr. d)dare,yerine gre tekilat, yerine gre faaliyet yerine gre hem tekilat hem de faaliyet anlamnda kullanlr.

3) a)

Aadakilerden hangisi yanltr? Yasama organ ile dare arasndaki iliki Hkmet tarafndan salanr. b) dare,Tzk ve Ynetmelikler karma yetkisine sahiptir. dare, yasama dare, yasama

organnn kard kanunlar uygular. c) d) organnn emir ve direktiflerine uygun olarak alr.

4) a)

Aadakilerden hangisi dorudur? dari yarg,idarenin eylem ve ilemlerinden hak ve menfaatleri zayii olanlarn idareye kar crai karar yasama organnn ald karardr dari usuller,dari yarg yerlerinde davalarn grlmesi esnasnda izlenen yarglama usulleridir Resen icra yetkisi darenin Dantay Kararlarn uygulamasdr

atklar davalar karara balayan Adli Yarg dnda ayr bir yarg dzenidir b) c) d)

5) a)

Aadakilerden hangisi yerinden ynetimin faydalarndan deildir? Yerinden ynetim kurulularnn karar organlarnn halk tarafndan seilmesi Yerinden ynetimde karalar daha abuk alnr b) Mahalli

halkn ihtiyalarnn tesbitinde kolaylk c) d) Yerinen ynetim kurulular yeterli mali kaynaklar kullanabilirler

6) a)

Aadakilerden hangisi yanltr; Hukuk Devletinin Egemen Olabilmesi iin Temel hak ve hrriyetlerin gvenlik altna alnmas gerekir b) Demokratik bir rejimin bulunmas gerekir darenin yargsal denetime tabi

olmas gerekir c) d) Yasama ve yrtmenin bir elde toplanmas

gerekir

7) a)

Laik devlet iin aadakilerden hangisi dorudur? Gerektiinde devlet dine mdahale edebilir b) Devlet hibir ekilde din kurulularna Din ve Devlet ileri birbirinden

yardm edemez c) Dini inan ve ibadet Devlet denetimi altnda yaplr d) ayrlmtr,din devlet ilerine, devlette din ilerine karmaz

8) a) c)

Aadakilerden Hukuk Devletinin gereklerindendir? Kanunlarn Anayasaya uygunluunun denetlenmesi b) Mahalli dare tekilatlarnn kurulmu olmas d) darede yetki devrinde bulunulmas darenin Tzk ve Ynetmelik

karma yetkisine sahip olmas

9) a)

Aadakilerden hangisi yetki genilii ilkesinin zellii deildir? Kullanlan yetki,merkezi iderenin tand bir yetkidir b) Verilen yetkiyi kullanan grevli

merkezi idarenin bir memurudur c) Yrtlen hizmet merkezi bir hizmettir d) Sorumluluk yetkiyi verene aittir

10) Hkmet aadaki hallerin hangisinin gereklemesiyle kurulmu olur? a) c) Babakann Bakanlar semesiyle b) Meclisten gven oyu alnmasyla d) Cumhurbakannn bakanlar atamasyla Hkmetin greve fiilen balamasyla

11) Hkmetin uyum ierisinde alabilmesi iin Babakana aadaki yetkilerden hangisi tannmtr? a) b) Babakan,Bakanlarn hiyerarik amiri seviyesine ykseltilmitir Babakan,Bakanlarn grevlerine Anayasa ve Kanunlarla uygun olarak yerine getirmelerini Babakan, Bakanlarn grevlerine son verebilme yetkisine sahiptir Babakan, srtme karan Bakann bakanlnda stlenme yetkisine sahip klnmtr

gzetmek ve dzeltici tedbirleri almak yetkisine sahip klnmtr c) d)

12) Aadakilerden hangisi yanltr? a) Milli Gvenlik Kurulu Anayasal bir kurulutur Milil Gvenlik Kurulu kararlar tavsiye niteliinidedir b) MGK, Devletin i ve d gvenlii Milli Gvenlik Kurulu kararlar

konusunda gerekli her trl tedbiri tesbit eder c) d) balaycdr

13) Dantay aadaki grevlerden hangisini yapmaz? a) ) c) Babakanlka gnderilen Kanun Tasarlar hakknda gr bildirmek Tzk taslaklarn incelemek Cumhurbakanlk ve Babakanlk tarafndan gnderilen iler hakknda gr belirtmek d) Dava b

almas halinde istimlak edilen gayri menkullerin bedelini ykseltmek

14) Aadakilerden hangisi yanltr? a) Saytay,Babakanla bal bir denetim organdr b) Saytay, hem idari hemde Saytay, denetimlerini yarg grevleri olan bir kurulutur c) Saytay,sorumlularn hesap ve ilemlerini kesin hkme balar d) TBMM adna yapar

15) Vali, aadakilerden hangisini denetlemez? a) d) le,Bucak ve Kyleri b) zel dare ve Belediyeleri Adli ve Askeri Tekilat c) Devlet Daire ve Messeselerini

16) Aadakilerden hangisi mahalli idare birimi deildir? a) Belediye b) zel dare c) Ky d) Bucak

17) Aadakilerden hangisi Merkezi darenin Tara tekilat deildir? a) l b) le c) Bucak d) Ky

18) Aadakilerden hangisi dari lemin iptaline sebep tekil etmez? a) Yetki ynnden hukuka aykrlk b) ekil ynnden hukuka aykrlk c) Sebep ynnden hukuka aykrlk d) dari szlemeye aykrlk

19) Aadakilerden hangisi yanltr? a) Vali,l zel idarenin ba ve yrtme organdr Vali, Kaymakamlk gibi bir meslek memurluudur b) Vali,l daresinin ba, lde Vali,l zel darenin ta Amiridir Devletin Hkmetin ve ayr ayr her Bakanln temsilcisidir c) d)

20) Aadakilerden hangisi yanltr? a) Mahalli idareler birer kamu tzel kiisidir b) Merkezi darenin mahalli idareler zerinde dari Vesayet yetkisi vardr c) Mahalli dareler zerk kurululardr d) Mahalli idarelerin kendilerinde ait bir bteleri yoktur

21) Aadakilerden hangisi dorudur? Memurun Grevi ile ilgili bir su ilemesi halinde a) c) Dorudan doruya C.Savcs dava aar b) dare dorudan memuru Ceza Mahkemesine yollar Memurun yarglanabilmesi iin Memurun hbar zerine dare Mahkemeleri yarglar d)

Muhakemat Kanununa gre luzumu Muhakeme karar verilmesi gerekir

22) Aadakilerden hangisi dorudur? a) zel hukuk szlemelerinde taraflar arasnda eitlik yoktur dari szlemelerde taraflardan birinin idare olmas art deildir b) zel Hukuk dari szlemede szlemelerinden doan uyumazlklar Dantayda giderilir c) d) taraflardan biri olan idareye baz stnlkler tannmtr

23) Osmanl Devletinde ilk kez hangi belge ile Mahkemelerin Bamszl ve Yarg Gvenlii ilkeleri getilmitir? a) Ferman- Adalet b) Glhane Hatt c) Islahat Ferman d) Sened-I ttifak

24) Merutiyet dneminde,1876 Anayasasna gre Meclisin toplant halinde bulunmad zamanlarda Hkmet................ adyla Yasama faaiyetlerinde bulunabiliyordu,bunlar Yasaya eit metinlerdi Bo braklan yerlere aadakilerden hangisi gelmelidir? a) Nizamname b) Asar- Atika c) Memurin Muhakemat d) Kanunu Muvakkat

25) Aadakilerden hangisi kanuna denk deilidir? a) Kanunu Muvakkat b) Uluslararas anlamalar c) Kararnameler d) Meclis Tzkleri

26) Memurlar tarafndan rvet,zimmet ve kaaklk gibi sularn ilenmesi halinde hangi yasa hkmleri uygulanr? a) Genel Hkmler b) Memurun Muhakemat Kanunu c) 3628 sayl yasa

hkmleri d)

Ceza Kanunu Hkmleri

27) Aadakilerden hangisi Belediye Bakanlnda dme sebeblerinden deildir? a) Seilme yeterliliini kaybetme b) Grevini ktye

kullanmaktan tutuklanma c) Meclisi Belediye Bakan hakknda yetersizlik Karar vermesi d) Herhangi bir sutan 6 ay

hkm giyme

28) Devlet Memurlar Kanununda istihdam ekli sralamas aadakilerden hangisidir? a) Memur,yardmc hizmetli,ii,szlemeli personel b) Memur,geici personel ve szlemeli Memur,szlemeli personel,geici

personel c) Memur,geici personel,szlemeli personel ve ii d) personel ve ii

29) Devlet Memurlar Kanununda ngrlen hizmet snflar iinde aadakilerden hangisi yer almaz? a) Emniyet Hizmetleri Snf b) Teknik Hizmetler Snf Avukatlk Hizmetleri Snf c) Milli Savunma Hizmetleri Snf d)

30) Takisrli Sular hari hangi cezaya arptrlanlar devlet memuru olamazlar? a) c) Ar hapis ve 6 aydan fazla cezaya arptrlanlar Ar hapis veya 3 ay hapis cezas b) d) Ar para cezasna arptrlanlar Babakanln at manevi tazminat

davas

31) Devlet Memurlarnn sahip olduu genel haklar arasnda aadakilerden hangisi yoktur? a) Gvenlik hakk b) Emeklilik hakk c) Mracaat ve ikayet hakk d) Szleme hakk

32) Bir ildeki gnlk almalarn balama ve bitme saatlerini kim belirler? a) Blge alma Mdr b) Vali c) Devlet Personel Dairesi d) Her kurumun en st

yneticisi

33) Devlet Memurluundan karma cezasn gerektiren fiiller arasnda aadakilerden hangisi yer almaz? a) c) Siyasi Partiye girmek Usulsz mracaat ve ikayette bulunmak b) d) Yetki almadan gizli belgeleri aklamak zrsz olarak bir ylda 30 gn ie gelmemek

34) Gerekli grlen hallerde ihtiyati bir tedbir alnmas gerektiinde grevden uzaklatrmaya aadaki makamlardan hangisi yetkili deildir?

a)

Atamaya yetkili amir b)

Genel Mdrlk Mfettileri c)

Yksek Disiplin

Kurulu d)

Valiler ve Kaymakamlar

35) Aadakilerden hangisi Memurun Muhakemat Hakknda Kanuna gre yarglama ileminin yaplabilmesi iin art deildir? a) Kiinin memur olmas b) Madurun memur olmas c) Memurun su ilemesi d) Suun grevden domas

36) Anayasaya gre Yksek dare Mahkemesi,danma ve inceleme mercii aadakilerden hangisidir? a) Dantay b) Yargtay c) Saytay d) Anayasa Mahkemesi

37) dare Mahkemelerinin tek yargla verdii karalara itiraz mercii neresidir? a) Yargtay b) Dantay c) Saytay d) Blge dare Mahkemesi

38) Memura grevinde daha dikkatli davranmas gerektiinin yaz ile bildirilmesine ne denir? a) Aylktan kesme b) Knama c) Uyarma d) Meslekten karma

39) l dare Kurulunda aadakilerden hangisi bulunmaz? a) Vali b) Defterdar c) Emniyet Mdr d) Milli Eitim Mdr

40) Memurun Muhakemat Hakknda Kanun,aadaki sulardan hangisinde uygulanmaz? a) Su delillerini yok etmek b) Grevi hmal c) Vazifeyi Suistimal d) Zimmet

41) Tzkler hangi organn incelemesinden geer? a) Dantay b) Yargtay c) Saytay d) Anayasa Mahkemesi

42) Aadakilerden hangisi Cumhurbakannn grevlerinden deilidir? a) Kanununlar grmek zere Meclise gndermek b) Anayasa deiikliklerini gerekli

grdnde halk oyuna sunmak c) Bakanlar Kuruluna Bakanlk etmek d) Anayasa Mahkemesine iptal davas

amak

43) Kanun Hkmnde Kararnamenin yargsal denetimini hangi kurulu yapar? a) Anayasa Mahkemesi b) TBMM c) Yargtay d) Dantay

44) Aadakilerden hangisi devlet memurunun grevlerinden deilidir? a) Yasalara saygl olmak b) Tarafszlk c) Liyakatli olmak d) Amirin emrine itaat

45) l Tekilatnn ynetiminide grev almayan organ hangisidir? a) Vali b) l dare ube Bakanlar c) l dare Kurulu d) l Disiplin Kurulu

46) Devlet Memuruluuna alnacak olanlarda aranmayan genel koul hangisidir? a) c) Trk vatanda olmak Kamu hizmetlerinden ve haklarndan mahrum olmamak b) d) Askerliini yapm olmak En az ortaokul mezunu

olmak

47) Ayn Belediye ve Ky snrlar iinde devlet memuruluuna atanan Devlet Memurular ka i gn iinde greve balamak zorundadrlar? a) 1 i gn b) 3 i gn c) 10 i gn d) 15 i gn

48) Devlet Memurular aadaki hangi yasaklara uymak zorundadrlar? a) Birlikte ekilme yasana b) Grev yasana c) Ticaret yasana d) Hepsi

49) Bir idari makamn yapt ilem veya eylemi geri almas, muhtevasn deitirmesi veyahut yrtmeyi durdurmas iin yaplan mracaata ne denir? a) Hiyerarik Mracaat b) Kanuni mracaat Dorudan doruya mracaat c) dari vesayet makamna

mracaat d)

50) Aadaki hallerden hangisinde Devlet Memuruluu sona erer? a) ekilme b) Emeklilik c) artlarda eksiklik d) Hepsi

51) Aadaki yardnlardan hangisi T.C Emekli Sand vastasyla alnabilir? a) Emekli Ayl b) Malullk ayl c) lm yardm d) Hepsi

52) Personel ile ilgili ynetmelikler hangi makamn onay ile yrrle girer? a) Cumhurbakan b) Bakanlar Kurulu c) TBMM d) Babakanlk

53) Aadaki cezalardan hangisine yarg yolu kapaldr? a) Aylk kesimi b) Uyarma,knama c) Terfiinin gecikmesi d) Memuriyetten karma

54) dare kavram bazen bir tekilat bazende bir faaliyeti anlatmaktadr.dari Tekilattan kast nedir? a) Merkezi dare b) Kamu Kurulular c) Belediyeler d) Hepsi

55) Grevden uzaklatrlan memur hakknda ka i gn ierisinde soruturmaya balanr? a) 10 i gn b) 15 i gn c) 25 i gn d) 30 i gn

56) Taksirli sulardan ne kadar ceza alanlarn memuriyeti sona erdirilir? a) 6 ay b) 1 yl c) 2 yl d) Hibiri

57) Devlet Memurlarnn maazeret izni ka gndr? a) 10 gn b) 5 gn c) 7 gn d) 15 gn 58) Kanunen geerli bir ilemde ba asli unsurlarn bulunmas gerekir.Bunlar aadakilerden hangisidir? a) Yetki,ekil,sebep,konu,ama b) Grev,metin,niin,nasl,ne zaman c) Makam,memur,yaz,imza,mhr d) Mahkeme,savc,sank,tank,avukat

59) Uyumazlk Mahkemesi bakanln aadakilerden hangisi yerine getirir?

a) biri c) biri

Anayasa Mahkemesi yelerinden biri b)

Hakimler ve Savclara Yksek Kurulu yelerinden TBMM Adalet divan yelerinden

Uyumazlk Mahkemesi yelerinden en kdemli olan d)

60) Kamu grevlileri aadaki hallerden hangisinde emeklilik haklarn kaybederler? a) Trk vatandalndan karlanlar Hkmetten izin almadan yabanc memleketlerde grev kabul edenler b) Yabanc bir devletin uyruuna girenler c) d) Hepsi

61) Emekli aylnn hesaplanmasnda aadakilerden hangisi gz nnde tutulmaz? a) Katsay b) Hizmet c) Ya d) Gsterge

62) Tzklerin iptali iin hangi merciye dava alr? a) Dantaya b) Anayasa Mahkemesine c) Saytaya d) Uyumazlk Mahkemesine

63) Kanun yararna temyiz yoluna kim bavurabilir? a) Dantay Bakan b) Dantay Basavcs c) dare Mahkemesi Bakan d) Dantay

Kanun Szcs 64) Aadakilerden hangisi Memurun Muhakemat Hakkndaki Kanuna gre karar vermeye yetkili deilidir? a) l dare Kurulu b) dare Mahkemesi c) le dare Kurulu d) Dantay 2.Dairesi

65) 65.darenin taktir yetkisini kullanrken uymak zorunda olduu ilke hangisidir? a) c) dare Kanunlarn koyduu snrlar iinde kullanmaldr b) Taktir yetkisi kamu yarar iin kullanlmaldr d) Eitlik ilkesine nem vermelidir Hepsi

66) Aadakilerden hangisi yrtmenin Hkmet levi ile ilgilidir? a) Ceza evlerinin bakm ve slah b) Kamu dzenini salamaya ynelik kolluk grevlilerinin adli ve idari bir takm yetkilerinin arttrlmas

c)

Milli Gvenliin salanmas konusunda gerekli politikalarn saptanmas d)

Demiryolu

tamaclna ilikin olarak cret tesbiti yaplmas

67) Aadakilerden hangisi Hukuk Devleti ilkesinden deilidir? a) Kuvvetler Ayrl b) Kanuni idare c) Parlementer Hkmet Sistemi d) Yargsal

denetim

68) Genel Ynetimin tara kurulular arasnda bulunan yksek kamu grevlilerine belli konularda kendiliinden karar alma ve uygulama yetkisi aadakilerden hangi kavramn tanmdr? a) Yerel Ynetim b) Hizmetsel Ynetim c) mza Yetkisi d) Yetki Genilii

69) Aadakilerden hangisi idarenin dzenleyici ilemlerinden biri deilidir? a) tihad birletirme karar b) Kaide Kararnameler c) Nizamnameler d) Ynetmelikler

70) Aadakilerden hangisi yerinden ynetimin zelliklerinden deilidir? a) Tzel Kiilikleri vardr b) Bteleri genel bteye dahildir c) Merkezin vesayet denetimi altndadrlar d) zerklie sahiptirler

71) Aadakilerden hangisi kamu mallarnn zelliklerinden biri deilidir? a) Kamu mallar satlamaz b) Haciz edilemez c) Vergi gibi ykmllkleri Zaman am ile sahip olunabilirler

yoktur d)

72) Aadakilerden hangisi dare Hukukunda boluk doldurma yntemlerinden biri deildir? a) Kyas b) Yrlkten kaldrlm bir yasay yeniden yorumlayp uygulama c) d) Yeni kural koyma Hukukun

genel ilkelerinden faydalanma

73) Aadakilerden hangisi Milli Gvenlik Kurulunun yelinden biri deildir? a) Adalet Bakan b) Milli Savunma Bakan c) ileri Bakan d) Dileri Bakan

74) Devlet Denetleme Kurulu kime bal olarak alr? a) Babakana b) Bakanlar Kuruluna c) Cumhurbakanna d) Genelkurmay Bakanna

75) Vali, a) d) Devletin Temsilcisidir b) Hibiri Hkmetin Temsilcisidir c) Devletin ve Hkmetin Temsilcisidir

76) Aadakilerden hangisi ile ynetim kurulu yelerinden biri deildir? a) Yaz leri Mdr b) Salk Oca Hekimi c) Milli Eitim Mdr d) Hibiri

77) l Daimi Encmen yeleri l Genel Meclisi yeleri arasndan ka yllna seilir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

78) Belediye Meclisince kabul edilen Belediye btesi en byk Mlki Amir tarafndan ne kadar sre iinde hazrlanr? a) 1 hafta b) 2 hafta c) 20 gn d) 30 gn

79) Kyn isteine bal ilerin zorunlu hale getirilmesine hangi mercii karar verir? a) Ky htiyar Meclisi b) Ky Muhtar c) Ky Dernei d) Kyn bal olduu Mlki

Amir

80) dari kararlar hangi yolla ortadan kalkmaz? a) Yarg b) Belli bir srenin gemesi c) lemi yapan makamn geri alma lgilinin istemiyle

iradesi d)

81) Aadakilerden hangisi Devlet Memurular Kanununda ngrlen snflardan deildir? a) Avukatlk Hizmetleri Snf b) Teknik Hizmetliler Snf Yardmc Hizmetliler Snf c) Yerel Ynetim Hizmetleri Snf d)

82) Devlet Memurlar bulunduklar yerde greve atanmalar halinde,atama emrinin kendilerine duyurulmasndan itibaren ne kadar sre iinde greve balamak zorundadrlar? a) 24 saat b) 48 saat c) 1 hafta d) 15 gn

83) ki kez st ste olumsuz sicil alan memur; a) Memurlukla iliii kesilir b) Hibiri Disiplin cezas verilir c) nc bir sicil amirinin yanna atanr d)

84) Aadakilerden hangisi kamu mallarnn zelliklerinden biri deildir? a) Kamu mallar kamulatrlamaz b) Kamu mallarna zaman am ile sahip olunamaz c) Kamu mallarnn hepsinin tapu ktne yazlmas gerekir d) Kamu mallar vergiden

muaf tutulmulardr

85) Aadakilerden hangisi Mahalli idarelerden deilidir? a) le b) l zel daresi c) Belediye d) Ky

86) Aadakilerden hangisi ynetim hukukunun zelliklerinden biri deildir? a) Dank bir hukuk daldr b) Bir itihad hukukudur c) Eskiden beri var olan yani eski bir hukuk daldr d) Taraflar arasnda eitsizlik vardr

87) Aadakilerden hangisi merkezden ynetimin faydalarndan deilidir? a) Devlet ynetiminde birlii salar b) Hizmetler lkeye eit dalr c) Kamu grevlileri yerel

etkilerden kurtulur d) Demokrasi ilkesine uygundur

88) Milli Gvenlik Kurulu ayda ka kez toplanr? a) 2 b) 1 c) 3 d) Hibiri

89) Belediye Meclisinin dalmasna hangi makam karar verir? a) Bakanlar Kurulu b) ileri Bakan c) Dantay d) Vali veya Kaymakam

90) Aadakilerden hangisi devlet memurluu snflarndan biri deilidir? a) Yardmc Hizmetliler Snf b) Mlki idare Amirlii Snf c) Milli stihbarat Hizmetleri Snf d) Hakimlik Hizmetleri Snf

91) Aadakilerden hangisi devlet memuruluna girite genel koullardan biri deilidir? a) renim b) Ya c) Cinsiyet d) Vatandalk

92) Aadakilerden hangisi devlet memurlar kanununa gre ekilmi saylma sebeblerinden deilidir? a) b) Baka bir greve atandnda kanuni sre iinde greve balamamas Kadro andaki memurun eski snf ve derecesine eit bir greve atanmas halilnde greve Terhislerinden sonra belli bir sre iinde greve balamamas Hibiri

balamamas c) d)

93) Kamu mallar iin aadakilerden hangisi sylenemez? a) Satlamaz,kamulatrlamaz b) d) Zaman am ile sahip olunamaz c) Haciz

edilemez

Mali ykmllklere tabidir

94) Yerinden ynetim kurulularnn kendilerinin dnda bir kurulu tarafndan denetlenmesine ne ad verilir? a) Hukuki Tasarruf b) dari Tasarruf c) dari Vesayet d) Tefti

95) Aadakilerden hangisi kamu hukuk dal deildir? a) dare Hukuku b) Ceza Hukuku c) Ticaret Hukuku d) Mali Hukuk

96) Aadakileden hangisi oulcu demokrasinin temel ilkelerinden deilidir? a) ounluun ynetme hakk b) Muhalefet etme zgrl

c)Temel hak ve zgrlklerin korunmas gelmesi

d)Siyasal kararlar alacak kiilerin atama ile baa

97) dari Denetim kavram ile ilgili aadakilerden hangsi dorudur? a) darenin faaliyetleri yasama yrtme organalarnca denetlenir b) idare kendi iinde oluturduu denetim organlarnca da denetlenir c) Faal idare iinde denetim ekli hiyerari ve vesayet denetimidir d) Hepsi dorudur

98) Devlet ynetiminde aadakilerden hangisinin yaplmas kii hak ve zgrlklerinin korunmas asndan en etkili olur? a) Hukuk kurallarnn yazl olarak belirlenmesi Ynetim birimleri arasnda koordinasyonunun salanmas b) Yneticilerin eitim dzeyinin yksek olmas c) d) Yasama,yrtme ve yarg yetkilerinin ayr organlara verilmesi

99) Aadakilerden hagisi Kamu Kurumu niteliindeki kurululardan deilidir? a) Barolar b) Emekli Sand c) Ticaret ve Sanayi Odalar d) Esnaf ve Sanatkarlar

Dernekleri

100) Kamu Hizmetleri devamllk arz eder,ka gn boyunca greve gelmeyen memur ekilmi saylr? a) 7 gn b) 10 gn c) 15 gn d) 20 gn

101) Aadakilerden hangisi en st dari Yarg organdr? a) Dantay b) Yargtay c) Anayasa Mahkemesi d) Saytay

102) Yrtme yetkisini................yerine getirir. a) Babakan b) TBMM c) Bakan d) Cumhurbakan ve Bakanlar Kurulu

103) Milli Gvenlik Kurulunun gndemini kim belirler? a) Babakan b) Cumhurbakan c) Genelkurmay Bakan d) Genel Sekreter

104) Milli Gvenlik Kurulu Cumhurbakan olmad zamanlardan kimin bakanlnda toplanr? a) Babakan b) Genelkurmay Bakan c) Meclis Bakan d) Genel Sekreter

105) a)

Aadakilerden hangisi Devlet Planlama Tekilatnn grevi deilidir? Devletin iktisadi ve sosyal politikasnda hkmete yardmc olmak b) Ulusal gvenlik politikasn saptamak Kalknma ilkelerini Be yllk

saptamak c) d) kalknma plan hazrlamak

106) a)

Drdnc tur oylamada Cumhurbakan seilemezse ne olur? Hkmet der b) TBMM fesh edilir c) Babakann grevine son verilir d) Beinci

tura geilir CEVAPLAR (1) B 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) D D A D D D A D

10) B 11) B 12) D 13) D 14) A

15) B 16) D 17) D 18) D 19) C 20) D 21) D 22) D 23) A 24) D 25) C 26) C 27) B 28) D 29) C 30) A 31) D 32) B 33) C 34) C 35) B 36) A 37) D 38) C 39) C 40) D 41) A 42) C 43) A 44) C 45) D 46) B 47) A 48) D 49) B 50) D 51) D

52) B 53) B 54) D 55) A 56) D 57) A 58) A 59) A 60) D 61) C 62) A 63) B 64) B 65) D 66) C 67) C 68) D 69) A 70) B 71) D 72) B 73) A 74) C 75) C 76) D 77) A 78) A 79) C 80) D 81) C 82) A 83) C 84) C 85) A 86) C 87) D 88) B

89) C 90) D 91) C 92) D 93) D 94) C 95) D 96) D 97) D 98) D 99) B 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) B A D B A C B