Judeţul Mehedinţi

PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIUNE A DEŞEURILOR PROIECT

2008

Cuvânt înainte Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor (PJGD) Mehedinţi reprezintă principalul instrument de planificare strategică a gestiunii deşeurilor la nivel judeţean. Scopul acestuia este de a crea o bază solidă de dezbatere şi selectare a acelor opţiuni care permit realizarea unui sistem integrat de management durabil al deşeurilor municipale. Planul identifică punctele sensibile ale actualului sistem de gestiune a deşeurilor şi propune căile eficiente de îmbunătăţire a acestuia prin măsuri care să permită atingerea obiectivelor şi ţintelor asumate şi conformarea practicilor cu cerinţele legislaţiei de protecţie a mediului. În acelaşi timp, PJGD Mehedinţi stabileşte cadrul pentru elaborarea unor proiecte competitive care să atragă sprijinul financiar necesar atingerii termenelor de implementare stabilite. PJGD reprezintă o cerinţă legală naţională şi comunitară şi a fost elaborat în baza principiilor şi obiectivelor formulate în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, precum şi în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 4 Sud Vest Oltenia , aprobat prin ordin comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.1364 /14.12. 2006 şi al Ministerului Integrării Europene nr. 1499/21. 12 .2006. Elementul central al planului este reprezentat de necesitatea colectării selective a deşeurilor. Acesta reprezintă în egală măsură o provocare pentru autorităţi, dar şi pentru cetăţeni. Este un “examen de civilizatie” pe care trebuie să-l pregătim riguros şi pe care să-l trecem cu succes. Dorim să aducem mulţumirile noastre tuturor instituţiilor şi persoanelor care au contribuit larealizarea acestui plan. Sperăm într-un sprijin cât mai larg din partea publicului, a operatorilor economici şi a celorlalte autorităţi în etapele de implementare a planului, pentru a putea construi împreuna temelia unui mediu mai curat şi mai sănătos în judeţul nostru.

Preşedinte Consiliul Judeţean Mehedinţi Ing. Bălu Marius

Director Executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi Ing. Dan Mihai Budu

ABREVIERI SI ACRONIME

ADR AFM ANPM APM ARAM ARPM CJ DEEE EEE GNM HG ICIM INS

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Administraţia Fondului pentru Mediu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Asociaţia Română de Ambalaje şi Mediu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediulu Consiliul Judeţean Deşeuri de echipamente electrice şi electronice Echipamente electrice şi electronice Garda Naţională de Mediu Hotarâre a Guvernului României Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti Institutul Naţional de Statistică aprobată prin Ordinul MMDD nr. 951/2007

Metodologie Metodologie pentru elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor, MMDD MMGA PJGD PNGD PRGD SEA SNGD VSU Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Ministerul Mediului şi Gospodării Apelor Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor Plan Regional de Gestionare a Deşeurilor Evaluare Strategică de Mediu Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor Vehicule scoase din uz

Cuprins
1. Introducere 2. Prezentarea situaţiei existente Descriere generală a judeţului 2.1.1 Scurtă prezentare a judeţului 2.1.2 Arii protejate 2.1.3 Infrastructura 2.1.4 Date demografice 2.1.5 Aşezări umane 2.1.6 Dezvoltare economică 2.2 Date specifice referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor 2.2.1 Generarea deşeurilor 2.2.2 Colectarea şi transportul deşeurilor 2.2.3 Valorificarea şi tratarea deşeurilor 2.2.4 Eliminarea deşeurilor 3. Obiective şi Ţinte judeţene de Gestionare a Deşeurilor 4. Prognoza de Generare a Deşeurilor Municipale şi a Deşeurilor de Ambalaje Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi deşeurilor de ambalaje 4.1.1 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii 4.1.2 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor de ambalaje 4.2 Prognoza privind generarea deşeurilor municipale 4.3 Prognoza privind generarea deşeurilor biodegradabile municipale 4.4 Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje 4.5 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje 4.5.1 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 4.5.2 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje 5. Fluxuri Specifice de Deşeuri 5.1 Deşeuri periculoase din deşeuri municipale 5.2 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 5.3 Vehicule scoase din uz 5.4 Deşeuri din construcţii şi demolări 5.5 Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti 6. Evaluarea Alternativelor Tehnice 7. Calculul capacităţilor necesare pentru gestionarea deşeurilor 7.1 Colectare şi transport 7.1.1 Extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare 7.1.2 Colectarea selectivă a materialelor reciclabile 7.1.3 Staţii de transfer 7.2 Tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje 7.2.1 Tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje 7.2.2 Tratarea deşeurilor biodegradabile municipale 7.3 Depozitarea deşeurilor 8. Evaluarea costurilor 8.1 Introducere 8.2 Indicatori de cost 8.3 Suportabilitate 8.4 Etapele principale în estimarea costurilor 9. Măsuri de Implementare
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag. 3 pag. 10 pag. 10 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. 15 pag. 17 pag. 17 pag. 20 pag. 21 pag. 24 pag. 26 pag. 28 pag. 32 pag. 41 pag. 41 pag. 41 pag. 45 pag. 47 pag. 50 pag. 54 pag. 57 pag. 57 pag. 59 pag. 63 pag. 63 pag. 66 pag. 69 pag. 71 pag. 74 pag. 76 pag. 82 pag. 82 pag. 82 pag. 87 pag. 87 pag. 87 pag. 88 pag. 88 pag. 94 pag. 99 pag. 99 pag. 99 pag. 100 pag. 100 pag. 112
pag.1 din 193

10. Monitorizare

pag. 124

Anexe
Anexa nr. 1 - Calendarul stabilit pentru desfăşurare procedurii de realizare a evaluării de Mediu a P.J.G.D Anexa nr. 2 - Legislaţia română şi europeană în domeniul deşeurilor; Anexa nr. 3 - Datele de contact şi localităţile deservite de către agenţii de salubrizare Anexa nr. 4 - Hărţi - Depozite de deşeuri în diferite faze de amenajare, Anexa nr. 5 - Planul de implementare pentru Directiva 91/27/CEE privind epurarea apelor uzate - situaţia colectării şi epurării apelor uzate orăşeneşti în România aglomerări urbane cu peste 2000 l.e – Judeţul Mehedinţi Anexa nr. 6 - Proiecte aprobate pentru finanţare prin Ordonanţa nr. 7 / 2006 – privind privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural Anexa nr. 7 - Master Plan pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi ( Situaţia existentă, studiul socio – economic, pregătirea Master Planului ) - Draft Anexa nr. 8 - Opţiuni de gestionare a deşeurilor şi consecinţelor lor Anexa nr. 9 - Alternative posibile pentru atingerea ţintelor Anexa nr.10 - Principalele opţiuni de colectare a deşeurilor periculoase produse în gospodării Anexa nr.11 – Repartiţia densităţii populaţiei în judeţul Mehedinţi

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.2 din 193

situaţia existentă. revizuirea planului.Capitolul 1 INTRODUCERE Directiva cadru privind deşeurile (Directiva 2006/12/EC) prevede ca obligaţie pentru statele membre elaborarea unuia sau mai multor planuri de gestionare a deşeurilor.1364 /14. trebuie să fie în deplină concordanţă cu principiile şi obiectivele: • • Planului naţional de gestionare a deşeurilor Planului regional de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea 4 S-V Oltenia .judeţul Mehedinţi . a fost întocmit în baza „Metodologiei pentru elaborarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 497 bis/25. consultarea publicului.J. 78/2000 privind regimul deşeurilor (care transpune Directiva cadru a deşeurilor) prevede obligativitatea elaborării planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel naţional. sub coordonarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului.3 din 193 Procesul de elaborare a planului cuprinde următoarele faze: Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 12 . 83 se prevede ca planurile judeţene de gestionare a deşeurilor vor fi elaborate de către Consiliul Judeţean. Planul judeţean de gestionare a deşeurilor (PJGD).951/2007 şi publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.G. implementare. în concordanţă cu prevederile directivelor relevante. si a • Legislaţiei române şi europene Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor al judeţului Mehedinţi.2007.D Legea 27 / 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 1499/21. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. aprobat prin ordin comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. iniţierea procesului de planificare. planificare.07. monitorizarea implementării. regional şi judeţean.2006. pag. 2006 şi a Ministerului Integrării Europene nr. La art. Procesul de planificare/implementare a gestionării deşeurilor este un proces continuu.12. în colaborare cu Agenţia Judeţeana pentru Protecţia Mediului. care poate fi împărţit în patru faze principale: • • • • • • • • elaborare plan . Baza legală a P.

R Oltenia Din grupul de lucru pentru realizarea P. Doru Zăuleţ – A. Participarea factorilor interesaţi şi a publicului larg în procesul de planificare asigură acceptarea politicii privind deşeurile şi contribuie la atingerea obiectelor acesteia. identificarea problemelor potenţiale. fac parte : 1.A 10. respectiv judeţul Mehedinţi. Alexandru Păunescu – Consiliul Judeţean Mehedinţi 2.M Mehedinţi 3. iar grupul de lucru realizează colectarea datelor.A Orşova 3. Participanţi in procesul de planificare Prima etapă a procesului de planificare a constat în constituirea comitetului de coordonare şi a grupului de lucru.P. Lucian Filip – Consiliul Judeţean Mehedinţi 5. Cosmin Băloi – A. Buzner Ion .Primăria Vînju Mare 15. pregătirea proiectului de plan.M Mehedinţi 8.A 11. Rădoi Mariana . Mianda Teculescu – Primăria Drobeta Turnu Severin 7.P. Rolul comitetului de coordonare este acela de a coordona procesul general de planificare şi de a furniza elementele de bază cum ar fi identificarea fluxurilor prioritare de deşeuri. Viorel Preduţ – A.D. Din comitetul de coordonare fac parte: 1.G. Nanciu Cătălina – S. Gabriel Stoian .judeţul Mehedinţi pag.R Oltenia Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Direcţia Judeţeană de Statistică 5.C Brantner Servicii Ecologice S.D. Dragoş Oprea – Primăria Orşova 4. Litian Palaloga – A.P. Mirela Floroiu – A.Iniţierea procesului de planificare În această fază s-a determinat în primul rând perioada de planificare. Ion Răduică – Primăria Baia de Aramă 6. propuneri de obiective. Cristinel Pavel – Consiliul Judeţean Mehedinţi 13. 2005-2013 precum şi aria geografică pentru care se realizează planificarea.C Flora Sercom S.4 din 193 .M Mehedinţi 9.D. determinarea obiectivelor principale la nivelul judeţului şi a principalelor măsuri de implementare.Consiliul Judeţean Mehedinţi 12. Filipescu Camelia – S. Amalia Vişan – Consiliul Judeţean Mehedinţi 2.J. identificarea implicaţiilor diferitelor măsuri de implementare şi bineânteles. Nicolae Vuvrea – S.Primăria Strehaia 14. pregătirea analizei privind situaţia existentă.C Floricola S. Petre Istodor – Consiliul Judeţean Mehedinţi 4. Mutaşcu Georgiana .

4 din PJGD Discuţii cu privire la conţinutul capitolelor 5.2008.Evaluarea strategică de mediu Consiliul Judeţean Mehedinţi . responsabilităţi 10 ianuarie 2008 17 ianuarie 2008 Întâlnire GL – comunicarea datelor necesare completării situaţiei actuale Întâlnire GL – s-a stabilit prognoza privind evoluţia populaţiei judeţului Mehedinţi până în anul 2013 31 ianuarie 2008 7 februarie 2008 21 februarie 2008 10 martie 2008 Discuţii cu privire la conţinutul capitolelor 1.Evaluare impact de mediu pentru planuri şi programe.1 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .G.2007.J.2007.27/15.01. termene. conform prevederilor HG 1076/2004 . având ca termen de finalizare şi începere a procedurii de realizare a evaluării de mediu. Etapele parcurse sunt : Data 15 noiembrie 2007 de Coordonare (CC) 03 decembrie 2007 Solicitarea CJ Mehedinţi adresată instituţiilor responsabile cu întocmirea planului de a-şi desemna reprezentanţii pentru GL şi CC 07 decembrie 2007 Prima întâlnire a GL – stabilirea graficului de elaborare PJDG.J.03. conform prevederilor Legii nr.7 din PJGD Discuţii cu privire la conţinutul capitolelor 8 – 10 din PJGD Finalizarea PJGD Mehedinţi Publicarea pe site-ul web al CJ Mehedinţi pentru dezbatere publică Calendarul stabilit pentru desfăşurare procedurii de realizare a evaluării de Mediu a P.5 din 193 Activităţi Stabilirea instituţiilor ce fac parte din Grupul de lucru (GL) şi din Comitetul .D este prezentat în Anexa nr.G. privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. data de 10. a demarat acţiunea de elaborare a P. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.11.judeţul Mehedinţi pag. 78/2000 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificărilor ulterioare.D pentru judeţul Mehedinţi începând cu data de 15.

• • • • • • Să servească ca baza pentru elaborarea proiectelor pentru obţinerea finanţării. eliminarea deşeurilor prin depozitare. Să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii în domeniul gestionării deşeurilor. stabilirea amplasamentelor sau calculul costurilor de execuţie. nămoluri de epurare. pentru realizarea şi susţinerea sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel judeţean. Principalul lor scop este acela de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean.reglementări referitoare la incinerarea deşeurilor municipale şi periculoase. 2008.6 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .care conţine prevederi privind managementul. PCB-uri şi PCT-uri. uleiuri uzate.din …….Forma finală a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor a fost aprobată prin H. Nu fac obiectul Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Legislaţia privind fluxuri speciale de deşeuri: reglementări referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. pag. baterii şi acumulatori. Prevederi legislative privind gestionarea deşeurilor Legislaţia europeană care include prevederi relevante referitoare la planificarea deşeurilor este reprezentată de: • • • • • Directiva 2006/12/CE privind deşeurile . deşeuri de echipamente electrice şi electronice.. următoarele elemente: Studiile de Fezabilitate. Detaliile procedurilor de operare. Scopul şi limitele Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Planurile de gestionare a deşeurilor au un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a deşeurilor. deşeuri de dioxid de titan. Evaluarea Impactului asupra Mediului. J Mehedinţi nr…….judeţul Mehedinţi . care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor. Proiectele Tehnice. valorificarea si eliminarea corecta a deşeurilor periculoase Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje cu modificările şi completările ulterioare. C. • • Legislaţia privind operaţiile de tratare a deşeurilor . importul şi exportul deşeurilor.care conţine prevederi pentru toate tipurile de deşeuri. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are ca scop: • • • Definirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi ţintele Planului Regional şi Naţional de Gestionare a Deşeurilor Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor municipale la nivel judeţean. Legislaţia privind transportul. Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. mai puţin acelea care sunt reglementate separat prin alte directive Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase . vehicule scoase din uz.

vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice.G.J.amenajarea celor 4 staţii de transfer va contribui la optimizarea costurilor de transport al deşeurilor . instituţii) inclusiv fracţiile colectate separat: fracţii colectate separat (cu excepţia 15 01) deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire) alte deşeuri municipale (deşeuri municipale amestecate.) Cod (Lista europeană a deşeurilor şi HG 856/2002) 20 20 01 20 02 20 03 Deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat) Deşeuri din construcţii şi demolări Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti Vehicule scoase din uz Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 15 01 17 01.judeţul Mehedinţi pag.G. 2 a prezentului plan. nămoluri de la epurarea apelor uzate. deşeuri stradale. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri împreună cu codurile conform Listei Europene a deşeurilor şi H.J.7 din 193 .J. deşeurile din construcţii şi demolări. industrie şi instituţii).D Deşeurile care fac obiectul prezentului P. inclusiv deşeurile periculoase.Toate aceste directive au fost transpuse în legislaţia româna şi sunt prezentate în Anexa nr.D sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ.G. la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje. 17 02. deşeuri voluminoase etc. Tip de deşeu Deşeuri periculoase şi nepericuloase municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ industrie.extinderea colectării deşeurilor pentru zona rurală va conduce la reabilitarea terenurilor afectate de Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . deşeuri din pieţe.G.închiderea depozitelor neconforme şi amenajarea la nivel judeţean a unui depozit conform cu normele europene . Categorii de deşeuri care fac obiectul P.D va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor impactul implementării Planului asupra comunităţii fiind : În ce priveşte deşeurile municipale asimilabile : . 17 04 19 08 05 16 01 06 20 01 35* 20 01 36 Impactul asupra Comunităţii Implementarea P.

.implicarea activă a prestatorilor de servicii va conduce la ameliorarea standardelor serviciilor de salubrizare prin creşterea responsabilităţii angajaţilor. va asigura un nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.a. Câteva acţiuni ce se vor desfăşura pentru atingerea scopului sunt : întărirea controlului şi înăsprirea din punct de vedere legal la autorizarea societăţilor de construcţii. a dozelor din aluminiu. a materialelor textile şi sticlei provenite din comerţ. dar şi la echilibrarea costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute. precum şi în centrele de compostare va conduce la creşterea cantităţilor de compost folosite în agricultură. .centrele pentru sortarea deşeurilor din ambalaje şi alte deşeuri reciclabile din deşeuri municipale creează noi locuri de muncă şi schimbă destinaţia unor fluxuri de deşeuri.crearea unei infrastructuri adecvate unei gestionări integrate a deşeurilor. punctele de colectare şi activităţile de reciclare a deşeurilor de ambalaje şi a celor biodegradabile : . colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane determină schimbarea procedurilor de lucru ale serviciilor orăşeneşti de întreţinere a spaţiilor verzi. aceasta ducând la implicarea populaţiei. .sortarea la generator în containere speciale şi transport separat pentru hârtie/sticlă/plastic/deşeuri de ambalaj va conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie. beton. lemn ş.) vor fi sortate şi prelucrate în vederea valorificării urmând ca fracţiile nevalorificate să fie eliminate controlat.încurajarea compostării deşeurilor în propria gospodărie în zonele rurale. . a recipientelor din PET.noi reglementări şi cerinţe cu privire la colectarea. În ce priveşte precolectarea diferenţiată.utilizarea unor instrumente economice pentru încurajarea reutilizării / reciclării materialelor provenite din deşeuri poate determina creşterea cantităţilor colectate În ce priveşte acţiunile ce trebuie întreprinse şi măsurile ce vor fi luate cu privire la fluxurile speciale de deşeuri şi informarea / consultarea populaţiei : . valorificare şi eliminare pentru diferite categorii de deşeuri vor conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte fapt ce va implica populaţia.vor apare containere speciale şi pentru colectarea hârtiei/cartonului. aplicarea de tarife speciale la Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .amenajarea de puncte de colectare sau colectarea separată a deşeurilor voluminoase facilitează eliminarea acestora fără să fie depozitate necontrolat: .judeţul Mehedinţi pag.d.8 din 193 . tencuieli.depozitarea necontrolată a deşeurilor şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală. . ţigle.m. sortarea. . parcuri şi instituţii publice. .deşeurile din construcţii şi demolări ( cărămizi. Acest lucru va schimba aspectul estetic al localităţilor deoarece containerele respectă un cod al culorilor.

9 din 193 . chiar dacă acestea vor presupune cheltuieli suplimentare. informarea populaţiei cu privire la conformarea la noile practici. de Evaluare a Impactului asupra Mediului ori cele prevăzute în cadrul emiterii autorizaţiilor de Mediu. tratarea sau eliminarea deşeurilor. consultări periodice sistematice în cadrul procedurilor de Evaluare Strategică de Mediu. tratare sau depozitare. Cetăţenii vor fi informaţi asupra practicilor legate de : colectarea.judeţul Mehedinţi pag. Ei vor fi consultaţi înaintea amenajării oricărei instalaţii de gestionare a deşeurilor. Pentru a atinge ţintele de recuperare şi reciclare agenţii economici vor fi încurajaţi să investească în instalaţii nepoluante de tratare/reciclare a deşeurilor periculoase. noi surse de materii prime secundare şi se vor introduce noi taxe sau se vor utiliza alte instrumente economice : de exemplu utilizarea sistemului preluării acestor deşeuri de către distribuitori la vânzarea unui produs nou din aceiaşi categorie. gradul de implicare şi conştientizare să crească. costurile de colectare. publicarea în mod regulat de rapoarte privind cantităţile.eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . În perioada imediat următoare este foarte importantă conştientizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte sistemul de colectare selectivă prin desfăşurarea de campanii sistematice de informare. investiţiile.deşeurile menajere periculoase . a materialelor rezultate de la vehiculele scoase din uz prin dezmembrare sau al celor provenite de la deşeurile de echipamente electrice şi electronice realizând în acest fel noi locuri de muncă. deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi vehicule scoase din uz vor fi colectate în puncte de colectare sau predate la schimb distribuitorilor facilitând populaţiei eliminarea acestor tipuri de deşeuri. . fiind de aşteptat ca în timp.

judeţul Mehedinţi pag. precum şi informaţii privind compoziţia acestora. Deşi se recomandă să se folosească ca informaţii cantităţi cântărite de deşeuri. companiile de gestionare a deşeurilor. Scopul este de a identifica starea prezentă (tipuri şi cantităţi de deşeuri). s-au folosit şi date bazate pe cantităţi estimate de deşeuri. Sub fiecare tabel s-a definit sursa datelor sau informaţiilor. a fost anul 2005. Există şi situaţii în care nu s-au obţinut date referitoare la unele cantităţi din anumite tipuri de deşeuri (ex : deşeuri voluminoase). puncte slabe şi lipsuri în cadrul sistemului.10 din 193 . 2. Descrierea generală a judeţului În acest capitol se găsesc date care nu sunt asociate direct cu deşeurile. privind : • • • • Organizarea (ex : care este gradul de control al sistemului de gestionare a deşeurilor în termeni organizaţionali. geologie. Eliminarea deşeurilor . parcuri naturale Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . de protecţie a mediului. sociali şi instituţionali) . următoarele: 2. Tratarea deşeurilor . În general. Anul de referinţă pentru acest plan. vegetaţie. Acest lucru s-a datorat în special din cauză că nu a fost implementat un sistem de colectare selectivă la nivelul judeţului. valorificate.1.1. Pentru stabilirea obiectivelor de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Mehedinţi s-a ţinut cont de situaţia curentă. vor fi tratate în subcapitole.Capitolul 2 PREZENTAREA SITUAŢIEI EXISTENTE Starea actuala în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în judeţul Mehedinţi este considerată ca punct de referinţă pentru identificarea necesităţilor pentru dezvoltările ulterioare în cadrul sistemului de gestionare a deşeurilor. eliminate. climă. Dintre aceste date. Autorităţile competente la nivel local. agenţii economici generatori de deşeuri sau agenţii economici valorificatori de deşeuri au asigurat informaţii privind cantităţile de deşeuri colectate. reţea hidrografică 2.1 Prezentarea judeţului – suprafaţă. parcuri naţionale.1. relief.2 Arii naturale protejate – arii naturale protejate la nivel naţional şi la nivel local. sursele de date prezentate în PJGD au fost menţionate. dar au legătură şi pot influenţa cantităţile de deşeuri. Colectarea şi transportul deşeurilor .

turism.judeţul Mehedinţi pag.6 Dezvoltarea economică – activităţi economice. Km 2 Suprafaţa totală Suprafaţă agricolă Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră Ape şi bălţi Alte suprafeţe (teren neproductiv) Suprafaţa locuită (curţi şi construcţii) 4. venitul lunar. care a oferit încă din vremurile străvechi condiţii prielnice de etnogeneză şi de menţinere a populaţiei autohtone. apărând astfel pericolul unor dezechilibre ecologice.58 170.68 115. Modificarea utilizării terenurilor a condus la pierderea unor habitate şi indirect a comunităţilor care le populau.5 Aşezări umane – structura administrativă.03 206. localităţi izolate 2.1. La sud se învecinează cu Bulgaria şi Serbia şi cuprinde un teritoriu de 4.4 Date demografice – evoluţia populaţiei în judeţ – pe medii ( urban şi rural ) 2.35 Sursa : Statistica şi Oficiul Judeţean de Cadastru şi Geodezie.11 din 193 .3 Infrastructură – infrastructura de transport ( drumuri.2. comunităţi de plante şi animale.19 2. dar a indus modificări directe şi indirecte de habitate. şomajul. reprezentând cca.30% 3.45% 4. Actele legislative reglementează Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . aerului şi apei. Recoltarea de plante şi vânătoarea peste cotele aprobate prin autorizaţii şi în special braconajul au un rol determinant în instabilitatea ecosistemelor. apariţia unor specii invazive. Problema care se pune este că nu toţi agricultorii cunosc ce nu trebuie să desţelenească şi să defrişeze pentru a obţine noi spaţii de cultură a cerealelor sau legumelor.95 % 100 % 59. comerţ 2.1% din suprafaţa ţării.1. Chiar dacă un habitat şi lumea vie ce-l populează nu este afectat fizic prin utilizarea terenurilor.1. el poate fi ameninţat de activităţi turistice.Prezentarea judeţului Date geografice şi geologice Parte componentă a spaţiului carpato-dunărean. prin poluarea solului. Construirea sistemelor hidroenergetice « Porţile de Fier I şi II » a adus confort uman. Gorj la nord şi Dolj la sud-est. PIB. alimentare cu apă şi canalizare 2. căi ferate ). areale de distribuţie a unor specii. judeţul Mehedinţi se evidenţiază ca o unitate administrativă bine individualizată.932.2. Agricultura de subzistentă practicată la nivelul judeţului.1. aparent are rol benefic în conservarea habitatelor şi speciilor.71% 30.1. Judeţul Mehedinţi este situat în partea de sud-vest a României şi se învecinează cu judeţele: Caraş-Severin la vest.89 km pătraţi.65 1494.89 2945.1.932.

3 m/s. în data de 25 ianuarie1942. Climă . Hidrologia Sunt importante identificarea locaţiilor pentru facilităţile cele mai potrivite pentru managementul deşeurilor. Mediile lunilor de vară. iar vitezele maxime anuale ajungând la 13. Temperaturile aerului observate pe o perioda de peste 69 de ani. cu o temperatura medie de 24. iunie.4 oC în lunile reci ale anului.6 0 0 C. Cantităţile cele mai mici de precipitaţii se înregistrează în medie în luna februarie. Geologie Clima În acest capitol se descrie tipul de climă din judeţ.ianuarie. iar temperatura minimă absolută record de -27. De exemplu pentru stabilirea locaţiei unui depozit de deşeuri.Baia de Arama 9. precum şi de factorii fizico-geografici locali. Temperatura medie pentru judeţ pe diverse localităţi este : . vânt. Direcţia dominantă de deplasare a vânturilor este condiţionată de valoarea gradientului baric orizontal. . condiţiile geologice sunt foarte importante : existenţa unui teren impermeabil ar reduce mult cheltuielile de construcţie . localizarea activităţilor potenţial poluatoare. Comparativ cu temperatura. distrugeri de drumuri. . În general. modul de utilizare a terenurilor. În judeţul Mehedinţi.60 C . Vânătoarea şi pescuitul. înregistrată la staţia meteorologică Drobeta Turnu Severin. Hidrologie. apa subterană trebuie să fie la o adâncime mare. iar cea mai călduroasă lună fiind luna iulie. producând inundaţii. precipitaţii. efectul lor poate fi rapid şi distructiv. alunecări de teren. se produc pe suprafeţe relativ restrânse.judeţul Mehedinţi pag. precipitaţiile cu caracter de aversă. Temperatură C în 17 august 1952.activităţile ce afectează direct habitatele şi speciile.Orşova 11.43 m/s . Pentru aceasta trebuie întocmite hărţi geologice. pot provoca daune severe habitatelor şi comunităţilor de plante şi animale.70 C . iulie şi august este de 23. precipitaţiile reprezintă un element meteorologic mult mai instabil. dacă nu sunt controlate şi monitorizate.4 maximă absolută a atins valori de 42.2005 sunt de 2. regimul anual de precipitaţii este caracterizat prin două perioade cu cantităţi lunare mai mari: una în lunile mai-iulie şi altele în lunile noiembrie .2 0 C .12 din 193 .Drobeta Turnu Severin 11. Vitezele medii anuale pentru anii 1999.4 0 C .8 0 C.8 oC. Temperatura medie anuală este de 2. prin intermediul anumitor indicatori : temperatură. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . distrugeri de terasamente de cale ferată. mediile anuale ale temperaturii au valori de circa 11.

precum şi 3 rezervaţii forestiere cu 132. Hinova – Ostrovul Corbului şi Gârla Mare – Salcia. Ariile naturale protejate pentru judeţul Mehedinţi conform Legii nr. Topolniţei. . fier.Epurarea apelor uzate : . gabrouri.5 ha. aferentă judeţului (67.7% din suprafaţa judeţului (490.Apele subterane sunt înmagazinate diferenţiat în funcţie de varietatea structurală şi litologică. 5/2000 sunt în număr de 32 având o suprafaţă de 2205. În şesurile aluviale ale Dunării.000 ha). căi ferate.C. 2151/2004 şi cele două zone umede menţionate mai sus conf. de huilă. La acestea se adaugă importante rezerve de roci utile şi materiale de construcţii: argile.Alimentare cu apa . argile bentonitice. Zăcăminte metalifere de crom.092 ha ).Transport (drumuri. H. aeroporturi. calcare. marne. de bentonită în formaţiunile tortoniene şi câteva apariţii de sare. conform H. Motrului.13 din 193 . În zona cristalină.805 ha ).1. etc. sulfuri polimetalice. incluzând: .000 ha ). suprafaţa Parcului Natural – Geoparcul Platoul Mehedinţi (106. cărbune. cantonate în deluvii.Sisteme de încălzire alimentare cu gaze. respectiv Parcul Natural Porţile de Fier şi Parcul Naţional Domogled Valea – Cernei. O situaţie aparte o prezintă zonele calcaroase cu o puternică reţea de galerii şi fisuri în care apele subterane circula în regim carstic.A Mehedinţi Geologie (Resurse naturale ) Sunt cantonate cu precădere în zonele muntoase. se găsesc pânze freatice locale.G. pânza freatică urcă până la 2-5 m. azbest. nichel. Cosuştei. 2. cu roci impermeabile. Pădurea Lunca Vânjului şi Pădurea Bunget).G. 2. Această suprafaţă reprezintă 35. Zăcăminte metalifere de magneziu.13/2000 . nr.5 ha ( Pădurea Stârmina.897 ha. granite. cele doua zone umede (1. la care se adaugă Peştera Izverna (2 ha).3.1. Formaţiunile permeabile din unităţile piemontane şi câmpie permit acumulări de ape situate la adâncimi de 10-30 m.2 Arii protejate Suprafaţa protejată din judeţul Mehedinţi este de 174. Resurse de apă (Million m3) Resurse de apă Suprafaţă Subteran Total Mehedinţi 98 14 112 Sursa : S. incluzând suprafaţa celor două parcuri. nisipuri şi pietrişuri. starea infrastructurii). Huşniţei.J.) Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag. Infrastructura Datele privind infrastructura descriu sisteme fizice de bază din judeţ.

tramvai sau troleibuz.DJ : 1433 km Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Mehedinţi . Drobeta Turnu Severin şi Orşova.14 din 193 .200 pasageri. la sfârşitul anului 2005 erau în circulaţie un număr de 112 autobuze. deservind astfel oraşele Strehaia.căi ferate : 129 km Situaţia drumurilor publice la 31 decembrie 2005 Judeţul Mehedinţi Drumuri publice – total din care: Modernizate Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere Din total drumuri publice: Drumuri naţionale din care: Modernizate Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere Drumuri judeţene şi comunale din care: Modernizate Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu 2005 (km) 1857 406 505 434 294 113 1423 112 392 37.9 Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Mehedinţi . La nivelul judeţului. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Numărul de pasageri transportaţi în anul 2005 a fost de 2.drumuri judeţene-comunale .2005 Reţeaua de căi ferate : Judeţul Mehedinţi este traversat de 128 km de cale ferată.9 ce face legătura între Bucureşti şi Timişoara. Liniile de cale ferată în exploatare la 31 decembrie 2005 Judeţul Mehedinţi Total din care: Electrificate Din total: Linii cu ecartament normal Total Cu o cale Cu doua căi Densitatea liniilor pe 1000 kmp teritoriu 2005( km ) 128 128 128 105 23 25..judeţul Mehedinţi pag.drumuri naţionale . nu există alte mijloace.2005 Transportul public: În judeţul Mehedinţi principalul mijloc de transport public îl reprezintă autobuzul.6 . dezvoltându-se în ultimii ani transportul cu microbuzele şi taximetrele.755.Alimentare cu electricitate Lungimea căilor de comunicaţie : . Teritoriul judeţului este străbătut de magistrala feroviară nr. care este în întregime electrificată.DN : 434 km .

Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare ● Reţeaua de distribuţie a apei. Centrala electrică de termoficare funcţionează pe combustibil solid (cărbune) şi are ca profil de activitate producerea de energie electrică şi energie termică (abur şi apă fierbinte).2 61. în lungime totală de aproximativ 662 km.89 4932. Organizarea administrativă a teritoriului : Suprafaţă totală Km2 4932. Alimentarea cu energie electrică Judeţul Mehedinţi produce cantităţi mari de putere hidroelectrică prin Porţile de Fier I şi II.000 mc pentru uz casnic.85 Judeţ Gaze naturale/Termoficare gaze naturale Nr. din care încălzite cu: 130. fenomen legat de profunde transformări economico-sociale. Ulterior s-a înregistrat o înviorare a acestei dinamici.426 Densitate populaţie loc/km2 62.449 305. Restul localităţilor din judeţ nu dispun de o reţea de termoficare.12 Lemn şi deşeuri lemn Nr. Până la mijlocul secolului al XX-lea. – Sucursala ROMAG TERMO.judeţul Mehedinţi .03 % CLU Nr. Sisteme de încălzire Total gospodării.A. 31.N. Sisteme de încălzire Municipiul Drobeta Turnu Severin dispune de o reţea de termoficare. Lungimea reţelelor era de 181 km.463 % 24.930 % 75. • Reţeaua de canalizare In anul 2005 localităţile care dispuneau de reţele de canalizare din judeţ erau în număr de 12 dintre care 5 oraşe şi 7 comune parţial. Istoria atestă locuirea teritoriului actualului judeţ din cele mai vechi timpuri. Volumul de apă distribuit populaţiei a fost în anul 2005 de 155.055. 98. pentru consumatorii industriali şi urbani din zona municipiului. populaţia a crescut lent şi a avut o dinamică interioară moderată. energia termică fiind produsă de R.89 Număr locuitori 310.420 Cărbune Nr.A. Deserveşte 5 localităţi urbane şi 73 localităţi rurale din judeţ.15 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . % - Mehedinţi Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 2. din care 9.92 Număr de oraşe şi municipii 5 5 Număr municipii 2 2 Număr comune 59 61 Număr sate 347 347 Anul 2002 2005 pag. ce s-au descoperit în această parte a spaţiului carpatodanubiano-pontic le avem din timpul comunei primitive. de la sfârşitul paleoliticului.1. Livrarea energiei termice se realizează prin reţele tehnologice şi de termoficare amplasate pe estacade aeriene.299.000 mc.4 Date demografice Primele urme de locuire a oamenilor. 27 0.

500-5.519 305. la 1 ianuarie Anul Total din care Mediul urban Mediul rural Densitatea populaţiei Loc/Km2 Numărul de turişti aferent teritoriului administrativ 2001 321612 156562 165050 60.444 13.000 locuitori 20.16 din 193 . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .29 2004 307384 149161 158223 62.444 147.907 Populaţia în mediu urban Denumire Oraş/municipiu Drobeta Turnu Severin Orşova Baia de Aramă Strehaia Vînju Mare Număr locuitori 109.772 41.G 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.413 5. Strehaia. ca fiind localităţi izolate. Vînju Mare şi 61 comune cu 347 sate.692 Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 (Datele se referă la populaţia stabilă la 1 iulie 2005) Evoluţia populaţiei pentru anii 2001-2005.475 47.075 109.759 157.18 2005 305426 148296 157130 65. iar pe teritoriul administrativ al judeţului se găsesc patru oraşe : municipiul Orşova.000 locuitori 100.81 2002 310449 149455 160994 61.000-300.Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi (2002-2005) Repartizarea locuitorilor pe tipuri de asezări umane este următoarea : Asezările umane pentru anul 2005 Tip asezări Mediu rural <500 locuitori 500-1.5 Aşezări umane Reşedinţa judeţului se află în municipiul Drobeta Turnu Severin.000-100.500 locuitori 1.000 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 2.1.000 locuitori Total mediu urban TOTAL JUDEŢ 4 1 5 66 38.800 45. oraşele Baia de Aramă.954 46.426 Număr asezări Număr locuitori 12 47 2 61 14.862 12108 6.000 locuitori >5000 locuitori Total mediu rural Mediu urban < 20.01 Judeţul Mehedinţi 35. În judeţul Mehedinţi nu sunt localităţi clasificate în conformitate prevederilor H.000 locuitori >300.471 127.677 15.43 2003 308340 148707 159633 62.judeţul Mehedinţi pag.

judeţul Mehedinţi . caracterizează condiţia judeţului şi abilitatea acesteia de a produce bunuri. pe activităţi ale economiei naţionale şi clase de mărime. servicii şi alte resurse cu valoare de schimb. construcţii. industria chimică . Rev.industria alimentară . majoritatea fermelor zootehnice ). depozitare şi comunicaţii Tranzacţii imobiliare. industria de prelucrare a lemnului . gaze şi apă Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. construcţii navale ) nu s-a putut face decât într-o măsură mai redusă dar într-o pondere mai mare la nivelul micilor întreprinzători din comerţ şi al liberei iniţiative . comerţ şi alte servicii.1. închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Învăţământ 1) Sănătate şi asistenţă socială 1) Alte activităţi de servicii colective. industria construcţiilor de maşini . într-o anumită perioadă. Începând cu anul 1999 starea economică a judeţului Mehedinţi se îmbunătăţeşte în mod continuu dar din păcate într-o măsură insuficientă pentru a conduce la mutaţii substanţiale ale nivelului de trai în rândul populaţiei . Absorbţia forţei de muncă calificată în alte sectoare care s-au menţinut sau chiar dezvoltat ( energetică .6 Dezvoltarea economică Situaţia economică înseamnă complexul de elemente care. repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transport. . după numărul de salariaţi 0-9 3187 7 310 2 125 10-49 321 4 70 1 49 50-249 82 1 30 6 12 250 şi peste 22 1 13 3 2 2087 239 246 295 10 30 69 1939 221 212 273 10 28 60 134 16 22 17 2 6 13 2 10 5 3 1 2 pag. prelucrări metalice . Adaptarea lentă a agenţilor economici la procesul de constituire şi transformare a noilor pieţe de desfacere a condus la sincope uneori dramatice ale anumitor operatori (abatorul . Unităţile locale active din industrie. Majoritatea activităţilor industriale sunt concentrate la nivelul reşedinţei de judeţ . în anul 2005 număr Judeţul Activităţi (secţiuni CAEN. Principalele industrii dezvoltate la nivelul municipiului sunt: industria energetică .17 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . municipiul Drobeta Turnu Severin.2. prelucrare lemn . 1) Mehedinţi Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică. sociale şi personale Total 3612 13 423 12 188 unităţi din care: pe clase de mărime. fabrica de nutreţuri concentrate .

6 Bărbaţi 9.8 8. exprimat printr-o serie de monumente istorice.5 Femei 7.5 7. de arhitectură şi artă.8 10. la ora actuală turismul rural este încă într-o fază incipientă de constituire.4 7. la care se adaugă impresionante mărturii ale unui trecut de milenii. gaze şi apă Construcţii Comerţ Hoteluri şi restaurante Transport. unele unice prin valoarea si ineditul lor.3 Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Turismul Turismul se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană. dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică secolelor XX şi XXI. de diversitatea reliefului din zona muntoasă.9 11. datorita calităţii aerului şi apei. vânătoare şi silvicultură Pescuit şi piscicultură Industrie. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Numărul mediu al salariaţilor.18 din 193 . din care: Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică. pe activităţi ale economiei naţionale număr persoane Judeţul Mehedinţi Total economie Agricultură.9 9.4 8.6 7. Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi îl formează grandiosul peisaj format de fluviul Dunărea şi de defileul său. depozitare şi comunicaţii Intermedieri financiare Tranzacţii imobiliare şi alte servicii Administraţie publică şi apărare Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Celelalte activităţi ale economiei naţionale 2001 53828 2026 21 21581 1653 16027 3901 4869 6356 688 3946 639 1464 2814 4836 3871 717 2002 47533 1346 12 20430 1701 15005 3724 3795 3454 679 3594 697 1440 2854 4534 3925 773 2003 48717 1474 3 20101 1547 15055 3499 3693 4762 803 3469 627 1819 2844 4375 3803 944 2004 46157 1754 19584 1380 14916 3288 3828 3437 388 2986 626 1637 2602 4518 3695 1102 2005 46952 1367 19169 1559 14229 3381 4103 4494 686 3066 663 1359 2616 4546 3843 1040 Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Şomeri înregistraţi şi evoluţia ratei şomajului Judeţul Mehedinţi Anii 2001 2002 2003 2004 2005 Şomerii înregistraţi la ocuparea forţei (număr persoane) Total Femei 12463 4991 11126 4547 11204 4388 12567 4866 11737 4386 Agenţiile de Bărbaţi 7472 6579 6816 7701 7351 pentru muncă Rata şomajului (%) Total 8. datorită peisajelor de o frumuseţe rară si. Deşi. zonele deluroase şi montane ale regiunii prezintă potenţialul cel mai ridicat pentru practicarea acestui tip de turism.8 10.8 8.1 11. multe dintre ele fiind înscrise în rezervaţii ştiinţifice.2 9.judeţul Mehedinţi pag. de existenţa elementelor floristice şi faunistice deosebite. în plus.

Pădure de liliac Ponoarele şi Nadanova – rezervaţie naturală Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică la 31 iulie 2005 Număr Judeţul Mehedinţi Total Hoteluri şi moteluri Tabere de elevi şi preşcolari Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale 2003 13 8 3 2 2004 13 8 2 2 1 2005 15 9 2 3 1 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Cazanele Mari . ruinele bisericii medievale romano-bizantine. Cheile Topolniţei (500 m) – rezervaţie de interes naţional 17.150 m lăţime Ciucarul Mic şi Strabatul Mic 13. Puţinei: Castru Roman 9. Ponoarele. comuna Cireşu: vestigii ale unei aşezări şi cuptoare dacice 11. Gura Văii: insula Golu cu fortificaţii romane. Peştera Ponoarele. Cerneţi – Cula lui Tudor Vladimirescu 10. Peşterile Balta. Sfodea. cetate Ada Kaleh strămutată 5. romano-bizantine 4. sorburi. Formaţiuni Carstice comuna Balta – polii. lacurile Zătonul Mare şi Mic 20. Cornetele calcaroase Obârşia Cloşani – de interes naţional 23. Baloteşti: ruinele cetăţii Gradetului 7. Cazanele Mici . Cheile şi Izvoarele Coşuştei – zonă protejată de interes naţional 19. Grate 21. lacul Balta.19 din 193 . Tri-Kule 8. Schela Cladovei 3.judeţul Mehedinţi pag. Cheile Costeştilor 18. Bulba – de interes local 16. bronz. Complexul carstic Ponoarele – rezervaţie de importanţă naţională cu Peştera Bulba.170 m lăţime Ciucarul Mare şi Stabatul Mare 14. Bobaiţa: vestigii cetate dacică 6. fier. Insula Şimian: vestigiile cetăţii medievale turceşti de pe fosta insulă Ada Kaleh 12. Cornetul Mare. castru şi termele romane.monumente naţionale 15. Palia Nadanova – cea mai mare din Podişul Mehedinţi 22. Peşterile Topolniţa. podul traian. ruinele cetăţii Severin 2. Şviniţa: ruine turn roman. Epuran.Principalele centre de atracţii – locaţii culturale naturale sau arhitecturale din judeţul Mehedinţi sunt : 1. Peştera Podului. Izverna . Şimian şi Ostrovul Şimian cu vestigii neolitice. Drobeta Turnu Severin: ruinele oraşului roman. lacul Gornoviţa.

Generarea deşeurilor.0 Înnoptări (mii) 117.3 39.734 lei şi mai mic decât la nivel naţional . Colectarea şi transportul deşeurilor.4 123.0 404. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5 47.0 Sosiri (mii) 46. Scopul descrierii situaţiei actuale este de a identifica starea prezentă ( tipuri şi cantităţi de deşeuri ) şi punctele slabe în cadrul sistemului. Câştigul salarial nominal mediu net lunar. vânătoare şi silvicultură Pescuit şi piscicultură Industrie. mediu net lunar pe persoana în anul 2005 în judeţ a fost de 740 lei.judeţul Mehedinţi pag.746 lei.2 28. privind : • • • • • Organizarea sistemului de gestionare a deşeurilor.5 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Venitul mediu Câstigul salarial nominal. depozitare şi comunicaţii Intermedieri financiare Tranzacţii imobiliare şi alte servicii Administraţie publică şi apărare Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Celelalte activităţi ale economiei naţionale 2001 304 229 176 367 573 300 554 247 150 150 352 619 192 359 302 272 202 2002 403 285 186 471 681 396 675 309 208 165 456 784 239 475 408 318 223 2003 520 454 494 598 921 504 860 417 304 237 600 987 341 672 536 426 282 2004 648 617 742 1085 650 1012 546 362 321 679 1271 431 822 634 511 377 2005 740 623 838 1187 715 1192 617 411 477 673 1568 495 1071 808 629 417 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 2. fiind mai mare decât cel regional .20 din 193 .6 315.8 45. gaze şi apă Construcţii Comerţ Hoteluri şi restaurante Transport. Tratarea şi valorificarea deşeurilor. total salariaţi lei RON Judeţul Mehedinţi Total economie Agricultură.Capacitatea şi activitatea de cazare turistică Judeţul Mehedinţi Anii 2003 2004 2005 Capacitate de cazare turistică Existentă (locuri) 1358 916 1164 1) În funcţiune (mii locuri-zile) 414.2.5 115. din care: Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică. Date specifice referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor (Sistemul de Management al Deşeurilor în judeţul Mehedinţi ) Capitolul privind situaţia actuală este considerat ca punct de referinţă şi identifică necesităţi pentru dezvoltări ulterioare în cadrul sistemului de gestionare a deşeurilor. Eliminarea deşeurilor. pe activităţi ale economiei naţionale.0 Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune (%) 28.

Cantităţi de deşeuri municipale generate Deşeurile municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate ( în amestec sau selectiv ).1. crt 1 Tipuri principale de deşeuri Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ. instituţii Deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat (exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări). indicat în metodologia de elaborare a P.7 18116 13262 21816 20245. din care : Hârtie şi carton Sticlă Plastic Metale Cod deşeu1 20 15 01 20 03 01 15 01 20 03 01 15 01 20 01 0 15 01 20 01 01 15 01 01 20 01 02 15 01 07 20 01 39 15 01 02 20 01 40 15 01 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1458. II.95 31294 1.urilor. III.I.8 32932. industrie. 1.2.2. Cantităţi de deşeuri municipale generate Indicatori de generare a deşeurilor municipale Compoziţia deşeurilor menajere Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale I.1. conform tabelului de mai jos: Tabel nr.7 2001 ( tone) 98231. 34572 31395 37485 45393.D .21 din 193 0 0 0 6178. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . din care : Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ.4 kg/locuitor x zi în mediu rural.2.G. datele privind generarea sunt prezentate pe tipuri de deşeuri. sunt prezentate pentru o perioada de 5 ani.15 2002 ( tone) 81885 2003 ( tone) 75308 2004 ( tone) 103557.J.judeţul Mehedinţi . instituţii. Deşeurile generate şi necolectate sunt reprezentate în cea mai mare parte de deşeurile menajere din zonele în care populaţia nu este deservită de servicii de salubrizare.9 kg/locuitori x zi în mediu urban şi 0. industrie. Generarea deşeurilor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor cuprinde următoarele informaţii referitoare la caracterizarea deşeurilor municipale din punct de vedere cantitativ şi calitativ : I.1 Evoluţia cantităţilor de deşeuri generate pentru judeţul Mehedinţi Nr.5 2005 ( tone) 119442. anterioară anului 2005 an de referinţă. Pentru a fi posibilă o planificare diferenţiată şi detaliată a modului de gestionare în viitor a deşeurilor.2 1. Cantităţile de deşeuri municipale generate la nivel judeţean. IV.3. Indicatorii de generare din mediul urban şi rural utilizaţi au fost de 0.2 1791.8 1347 556 pag. cât şi deşeurile generate şi necolectate.

5 22057.tone (tabel 1) .1+1.5 0 284.6.7 321612 310449 308340 307384 305426 305 263 244 336 391 204 186 206.2 65637.deşeuri menajere de la populaţie kg/ locuitor x an 98231. 1.6 0 0 0 0 4685 1146 10029.8) .3 Indicatorii de generare prezintă o variaţie neuniformă.6 67451 72778.conform Listei europene a deşeurilor Sursa de date A.deşeuri municipale kg/ locuitor x an Indicator de generare . cât şi pentru deşeurile menajere pe baza cantităţii generate şi a populaţiei şi vor fi comparaţi cu indicatorii obţinuţi la nivel regional şi naţional.5 2005 119422.5.7 1. Indicatori de generare a deşeurilor municipale Indicatorii de generare a deşeurilor colectate.8 39846 1.4 238.15 57821 63612. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 1.judeţul Mehedinţi pag.Lemn Biodegradabile Altele 1.22 din 193 .M II.2 0 2350 2183 4657. exprimaţi în Kg/locuitor x an.4.P.15 0 0 0 0 4091 1063 5648 26426 0 0 0 0 4649 1448 9910 26127.tone (tabel 1. Indicatorii de generare se calculează atât pentru deşeurile municipale.3 219.Număr populaţie Indicator de generare . 1.Cantitatea de deşeuri municipale generată .28 741.8 Deşeuri voluminoase Deşeuri din grădini si parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale Deşeuri menajere generate şi necolectate 20 01 38 15 01 03 20 01 08 20 01 15 01 20 03 07 20 02 20 03 02 20 03 03 20 01 15 01 0 0 0 0 3415 2123 8940 31065. Indicatorii de generare se calculează atât pentru deşeurile municipale. o posibilă explicaţie fiind faptul că raportările s-au bazat pe estimări şi nu pe cântăriri.15 2002 81885 2003 75308 2004 103557. reprezintă un parametru important atât de verificare a corectitudinii datelor cât şi pentru calculul prognozei de generare. cât şi pentru deşeurile menajere pe baza cantităţii generate şi a populaţiei şi vor fi comparaţi cu indicatorii obţinuţi la nivel regional şi naţional 2001 . Valoarea indicatorului de generare de deşeuri municipale la nivelul judeţului Mehedinţi în anul 2005 (391 kg/locuitor) este sensibil mai mare decât media la nivel naţional (364 kg/locuitor conform raport EUROSTAT).Cantitatea de deşeuri menajere generată de populaţie .

Compoziţia deşeurilor pentru deşeurile menajere colectate a fost raportată de către operatorii serviciului de salubritate şi de către APM. Totodată trebuie determinată prin măsurători. Schimbări recente apărute în materialele folosite pentru împachetare au dus la dificultatea de a obţine date unitare cu un anumit nivel de precizie.judeţul Mehedinţi pag. care conduce implicit la creşterea indicelui de generare a deşeurilor municipale. Începând cu anul 2007 este necesar a se determina compoziţia deşeurilor prin măsurători separat pentru mediul urban şi mediul rural. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .14 10.9 kg/locuitor x zi în mediul urban şi 0.71 5 5 0 5 29 46. s-a luat în considerare o creştere economica de 0.4 kg/locuitor x zi în mediul rural. faţă de anul 2003. în cadrul grupurilor de lucru au fost estimate cantităţile de deşeuri municipale generate în anul 2005. De asemenea.57 25.III Compoziţia deşeurilor Datele privind compoziţia deşeurilor prezintă o importanţă deosebită.14 3. industrie şi instituţii. indicele de generare va avea aceeaşi creştere. Compoziţia estimată medie a deşeurilor menajere colectate de la populaţie Material Hârtie şi carton Sticlă Plastic Metale Lemn Biodegradabile Alte tipuri de deşeuri Sursa de date APM Mediul urban 16. compoziţia deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere. definind potenţialul pentru valorificarea deşeurilor şi ajutând la stabilirea sistemelor de colectare.43 Anul 2004 Ponderea % Mediul rural Mediul urban 25 12.43 6. În general este de aşteptat ca aceste date să se îmbunătăţească pe măsură ce sistemul de management al deşeurilor câştigă experienţă.23 din 193 .43 6 5 5 13. În calculul estimativ al cantităţilor de deşeuri din 2005.8 % /an. precum şi informaţiile furnizate de către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi operatorii de depozite din judeţ. La estimarea cantităţilor a fost luate în considerare şi datele privind generarea deşeurilor raportate în anii 2004 si 2005. Cantităţile de deşeuri menajere de la populaţie (colectate si necolectate) s-au determinat pe baza ariei de acoperire şi a indicilor de generare de 0.43 31. Singurele date disponibile privind compoziţia deşeurilor sunt cele prezentate în tabelul de mai jos ( din PRGD S-V Oltenia ).86 30 12 Anul 2005 Mediul rural 15 5 15 5 8 41 11 Estimarea cantităţilor de deşeuri municipale generate în anul 2005 Luând în considerare indicatorii statistici de generare a deşeurilor municipale. a fost considerat ca pentru fiecare tip de deşeu din categoria deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ.86 6.

IV Ponderea deşeurilor biodegradabile În vederea determinării cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale generate este necesară cunoaşterea ponderii acestor deşeuri în deşeurile municipale. de grădină. Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeuri menajere ( pe medii şi cu evidenţierea ponderii deşeurilor alimentare. separat pentru mediul urban şi rural 2. APM pentru anul 2006 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . deşeurile de de hîrtie. pe baza prognozei PIB. III. lemn) cât şi în deşeurile asimilabile din comerţ. Începând cu anul 2008 se va determina ponderea deşeurilor biodegradabile prin măsurători. determinate. II. administraţie locală. parcuri. IV.24 din 193 .2. din grădini. informaţii referitoare la colectarea şi transportul deşeurilor municipale prezentate în prezentul Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor sunt : Date privind agenţii de salubrizare Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare Dotarea agenţilor de salubrizare Date privind staţiile de transfer I Date privind agenţii de salubrizare Organizarea colectării de deşeuri şi transportul acestora Datele generale privind agenţii de salubritate din judeţul Mehedinţi. precum şi dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea şi transportul deşeurilor este prezentată in tabelul de mai jos..8 % a generării deşeurilor municipale.instituţii.judeţul Mehedinţi pag. în deşeurilor voluminoase. în principal.Creşterea anuală de 0. industrie. carton.2. a fost utilizată la calculul prognozei din Planul Naţional şi Regional de Gestionare a Deşeurilor Cantităţile estimate privind generarea deşeurilor municipale în anul 2005 reprezintă baza de calcul a prognozei de generare a deşeurilor pentru perioada 2005-2015. Colectarea şi transportul deşeurilor municipale Principalele I. Agenţii de salubrizare după natura proprietăţii (anul 2006) pentru judeţul Mehedinţi Judeţ Mehedinţi Denumire localitate Drobeta Turnu Severin Orşova Strehaia Baia de Aramă Vînju Mare Total Integral de stat 1 1 1 3 Număr de agenţi de salubrizare după natura proprietăţii Integral Public Autohton Majoritar Majoritar privat interes integral de stat privat cu capital local privat mixt 1 1 1 1 2 1 Total agenţi salubrizare 2 2 1 1 1 7 Sursa: Agenţi de salubritate. din pieţe şi în deşeurile stradale.

A Primăria Baia de Aramă – Serviciul de salubritate S.1 77. administraţie locală III Dotarea agenţilor de salubrizare Dotarea agenţilor de salubrizare se referă atât la colectare cât şi la transport.A Primăria Vînju Mare S.C Salubritatea S.judeţul Mehedinţi pag.În Anexa nr.4 2005 28 66 1. Colectare Date privind tipul de recipiente pentru colectare în amestec şi colectare selectivă.12 19.C Gospodărie comunală şi locativă Orşova S. pentru judeţul Mehedinţi în anul 2005 Judeţul Mehedinţi 2003 34. agenţii de salubritate.A Tip recipient Pubele (0.4 Containere (4-5mc) 25 13 2 15 0 170 Altele 0 0 30 15 1 0 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .2mc) plastic . II Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare Datele privind gradul de acoperire cu servicii de salubrizare sunt prezentate în tabelul de mai jos . pe mediu urban şi rural.25 din 193 .J.6 81. Rurală 2200 2 1649 1. metalice 0 25 0 150 6 1020 Euro containere (1.4 1.4 1768 1. Judeţ Mehedinţi în anul 2003 2004 2005 Populaţie Total 308340 307384 305426 Urbană 148707 149161 147699 Rurală 156633 158223 155370 Populaţie deservită loc.06 28 Populaţie deservită loc.6 0.P.96 802.2mc) 0 0 4 0 0 0 Volum Total (mc) 100 77. 104156 115368 97443 urbană % urbană 70.A Strehaia S. 106356 117017 99211 % Total 34.34 66 Populaţie rurală deservită % loc.M.06 77. APM Ponderea populaţiei deservite.C Floricola S.D al judeţului Mehedinţi sunt prezentate datele de contact şi localităţile deservite de către agenţii de salubrizare.5 70 2 Grad de acoperire cu servicii de salubrizare (%) 2004 38.5 38.1-0.C Flaps S.3 la P. precum şi volumul acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos : Dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea deşeurilor menajere în amestec în anul 2005 la nivelul judeţului Mehedinţi Denumirea operator de salubritate S.8 Total Mediul urban Mediul rural Sursa: A. administraţia locală.G.8 Sursa: Agenţi de salubritate.1-1.

C Floricola Orşova S.C Flora Sercom S.C Flaps S .În ceea ce priveşte colectarea selectivă în anul 2005 nu era implementat la nivelul judeţului sistemul de colectare selectivă. remorci sau camioane. în timp ce regiunile rurale.In judeţul Mehedinţi nu există staţii de transfer 2.P.A S.25 6 46 2 15 12 108 Altele Capacitate (mc) 0 0 0 0 0 0 0 - Sursa: A.3 Valorificarea şi tratarea deşeurilor • • • • • Sortarea deşeurilor municipale Valorificarea deşeurilor municipale Compostarea deşeurilor biodegradabile Tratarea mecano – biologică Alte metode de tratare / valorificare Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Oraşele mari folosesc echipamente moderne.M. ca de exemplu.2. Dotarea agenţilor de salubrizare pentru transportul deşeurilor menajere în anul 2005 pentru judeţul Mehedinţi Numele agentului de salubrizare S. agenţii de salubritate.A Autogunoiere compactoare Capacitate (mc) 2 4 0 5 15 0 1 14 0 3 24 Mijloace de transport tip Autotransp.C Salubritatea S.A S. administraţie locală IV Date privind staţiile de transfer .A Primăria Vînju Mare S.A Primăria Baia de Aramă – Serviciul de Salubritate S. Date privind tipul şi numărul mijloacelor de transport ale agenţilor de salubritate din judeţ sunt prezentate în tabelul de mai jos. Vehicule de transport Agenţii de salubritate din judeţ folosesc diferite tipuri de vehicule de colectare a deşeurilor. în marea lor majoritate folosesc vehicule de colectare simple.judeţul Mehedinţi pag. Tractor Autocamioane containere cu remorcă Basculante Capacitate (mc) 0 1 5 1 5 0 1 4 0 4 4 Capacitate (mc) 1 4 2 5 3 5 3 3. Multe municipalităţi folosesc o combinaţie de vehicule de colectare.5 0 1 8 0 2 8 1 10 1 4 Total mijloace de transport Nr Capacitate medie totală 5 25 3 15 3 103 3 11.75 2 6 1 5 4 4 Capacitate (mc) 2 6.26 din 193 .C Gospodărie comunală şi locativă Orşova S.

06. 13/20. hârtie.06. compostare a deşeurilor biodegradabile.59 din 03.nr.220H Punct de lucru: Str.06. ABA.05.23 din 18. PE.17 Drobeta Turnu Severin Ghilotina pentru metale Autorizatie de mediu nr. nr. 3 Autorizatie de mediu nr.Banovitei.2005 Autorizatie de mediu nr.nr.59 din 03.Banovitei.17 Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Presa balotat metale Autorizatie de mediu nr.2007 Autorizatie de mediu nr.2006 1200 t Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri de tabla Deseuri de tabla.05. nr.Cerneti .220H Punct de lucru: Str.14 Str.27 din 193 .23 din 18.1 Hartie-carton SC Robsylv Com SRL Instalatii de compactat mase plastice – buc.nr.14 Str. nr.Cerneti . 1 Mase plastice (PET.judeţul Mehedinţi pag.14 Punct de lucru: Str. 13/20. În ceea ce priveşte reciclarea deşeurilor municipale în judeţul Mehedinţi există câţiva comercianţi care adună metale uzate.2006 Mase plastice deseu PP.2005 Autorizatie de mediu nr.Nicolae Iorga.2007 Autorizatie de mediu nr.05.2 Drobeta Turnu Severin Cazane de ars deseuri lemnoase Autorizatie integrata de mediu nr. nr. REMAT este acronimul pentru materiale reciclate şi acesta este principalul colector Agenţii economici implicaţi în acţiunea de reciclare şi dotarea acestora cu echipamente Denumire agent economic Adresa Localitatea Tip echipament SC Celrom SA Bd.05.05.2005 Autorizatie de mediu nr.Calea Timisoarei.Cerneti .Calea Timisoarei. nr. sticlă şi plastic. tratare mecano – biologică sau termică. PC Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .PE) SC Robsylv Com SRL Drobeta Turnu Severin Instalatii de marunti mase plastice – buc. nr. deseuri metalice feroase Deseuri metalice feroase SC New Company Recycling SRL SC Remat Scholz SA SC Remat Scholz SA SC Remat Scholz SA SC Robsylv Com SRL Str.2006 Autorizatie de mediu nr.Banovitei.În judeţul Mehedinţi nu există staţii de sortare (separarea din deşeurile municipale a fracţiilor valorificabile material).59 din 03. nr.15/2006 Autorizaţie de mediu Capacitate proiectată to/an Tip de deşeu prelucrat SC Celrom SA 10 t abur/h Deseuri de lemn SC New Company Recycling SRL Str.2007 1000 t Deseuri metalice feroase si neferoase SC New Company Recycling SRL Str.Calea Timisoarei.220H Presa de balotata hartii cartoane – buc.17 Dispozitiv despicat cablu Presa China-balotarebrichetare Foarfeca Komatsu PC 300taiere mecanica Instalatie taiere cu oxigen 1000 t 2750-4000 kg/h Str.23 din 18. PS. 13/20.05.

680 tone 3328. an de închidere II.739 tone 0 0 2327. depozite conforme şi depozite neconforme ) I.000 450 7. În judeţul Mehedinţi în anul 2005 nu existau depozite conforme II. 2005 Agent economic/Anul SC Celrom SA Dr.28 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .000 220.000 2800 22.date generale pentru judeţul Mehedinţi ( 2005) Denumire depozit/localitatea Şimian / Şimian Poiana Stelei /Orşova Vînju Mare/Vînju Mare Baia de Aramă/ Baia de Aramă Strehaia / Strehaia Capacitatea mc) 1.460. Depozite neconforme Depozite .2. Descrierea depozitelor conforme existente : capacităţi proiectate.500 50. şi anume : I. Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate ( total. Descrierea depozitelor neconforme existente : capacităţi disponibile până la sistarea activităţii . capacităţi disponibile.000 proiectată ( Capacitatea disponibilă ( mc ) 400.661 tone 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 840.645 An sistare activitate 2009 2009 2009 2009 2010 pag.judeţul Mehedinţi .4 Eliminarea deşeurilor Acest capitol cuprinde date referitoare la depozitele de deşeuri existente în judeţ.155 tone 5 tone 1364.457 tone 0 0 0 1727.Tr.anul prevăzut pentru sistarea activităţii.Evoluţia cantităţilor de deşeuri valorificabile prelucrate în anii 2004.Severin În anul 2004 SC Celrom SA În anul 2005 SC New Company Recycling SRL În anul 2004 SC New Company Recycling SRL În anul 2005 SC Remat Scholz SA În anul 2005 SC Robsylv Com SRL In anul 2004 SC Robsylv Com SRL In anul 2005 Tip de deşeu – Valorificare de la agenti economici Hârtie carton 24289 tone 24614 tone Mase plastice 0 0 Metal 0 0 Sticlă 0 0 Lemn 9613 9056 Altele 0 0 Total 33902 tone 33670 tone 2327.739 tone 0 0 0 0 0 1727.506 tone 1194 tone 0 0 53 tone 1351 tone 1375. III.41 tone 6184.457 tone 99 tone 10. Descriere depozite conforme.200 47.730 tone 2856.

2004 Consiliul Judeţean Mehedinţi raporta că în anul 2001 au început lucrările la investiţia menţionată mai sus. Acordul de mediu a fost emis în conformitate cu Ordinul Ministrului Apelor. În anul 2000 Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a încheiat Contractul de lucrări nr.137/10.2006 eliberată de Consiliul Judeţean Mehedinţi şi a predat terenul pe care urmează să se construiască noul depozit.Densitatea . precum şi închiderea depozitului existent de deşeuri de la Şimian. iar în caietul de sarcini a prevăzut ca obligaţie construirea depozitului ecologic. S.03.2001. iar din lipsa unei surse de finanţare. modul 1 parcela 2”.4613/2001 întocmit de către Institutul Proiect Mehedinţi. aşa cum rezultă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.2007. Câştigătoarea licitaţiei este S.282 mp liber de orice sarcină şi proiectul tehnic nr. În anul 2006 Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a scos la licitaţie serviciul public de salubritate. lucrările au fost sistate.2006. Până la definitivarea aspectelor de natură Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . beneficiarul lucrării era Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin. Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a obţinut autorizaţia de construire nr.A a supus proiectul tehnic iniţial unei revizii tehnice în concordanţă cu evoluţia normelor de mediu europene. specificându-se că termenul a fost decalat din lipsă de fonduri. revizie realizată de firma GWCC Viena – Austria. urmând să se înceapă lucrările de realizare a obiectivului.01.2000.1057/16. s-a predat .08. Având în vedere obligaţiile concedentului . în scopul realizării unui depozit ecologic de deşeuri menajere provenite de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin şi a localităţilor limitrofe. După semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.13580/19.A nr. în actul adiţional la contractul amintit mai sus se prevedea că durata de execuţie a lucrărilor contractate – septembrie 2002.29 din 193 .2001 pentru “Depozit deşeuri menajere.A. 12734/02. terenul în suprafaţă de 199. urmând să fie puse la dispoziţia beneficiarului – Primăria Drobeta Turnu Severin cât şi a proiectantului iniţial I P Mehedinţi spre analiză. respectiv 04.08.09. valoarea acestora ridicându-se la 56.450Kg/mc Depozite ecologice în funcţiune şi în execuţie Pentru investiţia privind “Depozit ecologic de deşeuri menajere al municipiului Drobeta Turnu Severin” Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului a emis acordul de mediu nr.2006.C Brantner Servicii Ecologice S.12. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.C Brantner Servicii Ecologice S. în conformitate cu clauzele contractuale . În anul 2001 Consiliul Judeţean Mehedinţi a emis autorizaţia de construire nr. însuşire şi punere în aplicare a cestor modificări. în data de 15. În adresa nr.judeţul Mehedinţi pag. Modificările tehnice operate de proiectantul de specialitate.12. 125/1996 şi are o valabilitate de 5 ani.82/04.09.400 euro.C Brantner Servicii Ecologice S. 66/18. având ca obiect “Cale acces şi pregătire modul I depozit deşeuri”.

iar acesta va fi ars la faţa locului în arzătoare specifice. Parcela 3 de rezervă. • • Sistemul principal de etanşare : sistem combinat de etanşare cu căptuşeală din plastic PE – HD – 2.480. a instalaţiilor şi a tehnologiilor sunt prezentate în continuare.tehnică (verificare proiect. Câteva date tehnice privind dimensiunea depozitului. atelier. autocamion. clădiri administrative. Instalaţia de sortare Deşeurile menajere de hârtie şi plastic. Colectarea gazului de depozit. încărcător. Instalaţia de compostare va fi realizată numai atunci când se va face colectarea selectivă a deşeurilor biogene. Capacitatea de depozitare – 1. fiecare modul este prevăzut cu 2 sub module ( 6 submodule /parcelă ). în funcţie de necesitate va fi folosit pentru irigarea depozitului sau va fi epurat.5 mm şi strat de etanşare mineral 3 x 25 cm.garaje. Degajarea de pe acoperiş permite un drenaj sigur prin conductele de drenaj pentru o distanţă de 60 de m.54.judeţul Mehedinţi pag. iar ulterio. tractor. Levigatul va fi colectat în bazine de colectare. • • Infrastructura depozitului va cuprinde : alimentare cu apă. colectate selectiv în containere speciale.o baza cu o degajare de pe acoperiş ce variază între 53. Nivelul bazei gropii de gunoi .30 din 193 . Nămolul care va rezulta din procesul de epurare a apelor reziduale sau deşeuri biogene din deşeuri menajere sau activităţi industriale vor fi prelucrate într-o groapă de compostare în compost. cântar Utilaje necesare deservirii depozitului : compactor. respectiv humus.1 m. vor fi separate în instalaţia de sortare în fracţiuni valorificabile pentru instalaţia de reciclare. container Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . • Capacitate – 2 parcele cu 3 module. canalizare.înălţimea medie este de aproximativ 71. fiind dimensionat pentru 30 de ani. obţinere autorizaţie de construire în conformitate cu precizările proiectului tehnic revizuit ) lucrările au fost sistate.1 şi 56. O astfel de instalaţie va fi realizată de către executant în cazul unei cantităţi lunare de cel puţin 800 tone hârtie şi plastic. o suprafaţă în pantă cu o muchie între Parcele 1 şi 2 Tratarea levigatului. • • • • • Înălţimea suprafeţei gropii de gunoi . Se va realiza o evacuare activă a gazului de depozit.000 mc. • Instalaţia de compostare.

194.81 7984 3332 6080 2002 46.58 5133 1608 2343 2004 52.425 1340 4302 1079. Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate pentru judeţul Mehedinţi în perioada 2001 2005 Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate neconforme Denumire depozit/localitatea Şimian/Şimian Poiana Stelei / Orşova Vînju Mare / Vînju Mare Baia de Aramă / Baia de Aramă Strehaia 2001 45.judeţul Mehedinţi pag.4 2835 Cantităţi de deşeuri depozitate 2003 64.III.3 5068.351 3823.000 4000 1265 947 2400 4555 2005 4500 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .31 din 193 .

etc.J. vehicule scoase din uz. aspecte instituţionale şi organizatorice.32 din 193 . Obiectivele şi ţintele prevăzute pentru gestionarea deşeurilor în judeţul Mehedinţi în perioada 2005–2013 sunt prezentate în Tabelul nr. Obiective cu caracter tehnic – se vor cuantifica prin măsuri şi indicatori bine definiţi cu ţinte şi termene legislative ( date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor bazate pe măsuratori . Obiectivele judeţene au fost stabilite în baza obiectivelor din Planul Regional . România a obţinut perioada de tranziţie (de exemplu atingerea obiectivelor privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje.judeţul Mehedinţi pag. Asistenţa este coordonata prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. valorificarea şi eliminarea deşeurilor. etc. III. tratarea. finanţare. deşeuri periculoase din deşeuri menajere. resurse umane.). informarea şi conştientizarea părţilor implicate. obiective pentru fluxuri speciale de deşeuri. cum ar fi ambalaje şi deşeuri de ambalaje.cantităţi şi compoziţie . transportul. Obiectivele şi ţintele judeţene trebuie să fie cel puţin egale cu cele regionale 5. Pentru îndeplinirea anumitor prevederi din legislaţia europeană. colectarea deşeurilor electrice şi electronice s. decizional (politica de mediu şi cadrul legislativ. închiderea depozitelor municipale neconforme. deşeuri de echipamente electrice şi electronice. Această asistentă este deja acordată prin intermediul instrumentelor de pre-aderare (Programele PHARE şi ISPA).prevenirea generării deşeurilor. deşeuri voluminoase. Stabilirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi ţintele Planului Regional şi Naţional de Gestionare a Deşeurilor. În funcţie de specificul judeţului pot fi stabilite şi obiective în plus (exemplu: obiective şi ţinte pentru zone izolate în concordantă cu legislaţia în vigoare).Capitolul 3 OBIECTIVE ŞI ŢINTE Acest capitol al P. 2.Regiunea IV Oltenia şi Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor. Să servească ca bază la identificarea indicatorilor de monitorizare ( capitolul 10 ) 4. nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti.G. România beneficiază de asistenţă financiară din partea Uniunii Europene. Să servească ca bază de pornire în stabilirea măsurilor de implementare (capitolul 9) 3.1 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .a). Obiectivele vizate se împart în doua categorii: Obiective cu caracter politic. urmând ca în continuare prin Fondurile Structurale şi de Coeziune să se asigure finanţări nerambursabile de până la 80% din valoarea proiectelor. are ca scop: 1.D. colectarea.). care sunt la rândul lor fundamentate pe legislaţia naţională privind deşeurile. În vederea atingerii ţintelor şi îndeplinirii obiectivelor stabilite. deşeuri biodegradabile. deşeuri din construcţii şi demolări.

judeţul Mehedinţi pag. Luarea de măsuri pentru întărirea capacităţii organizatorice şi 1.2009 2008-2009 3 Resursele umane permanent 4 Finanţarea sistemului gestionare deşeurilor de a Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deşeurilor în condiţiile respectării principiilor generale. Întărirea capacităţii administrative şi a responsabilităţii în aplicarea legislaţiei 2. cu precădere a principiilor « poluatorul plăteşte » si cel privind « responsabilitatea producătorului 1. fonduri structurale etc ) Sector privat viabil 70% granturi pentru echipamente şi facilităţi Permanent Permanent 3. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar 1. SAPARD. III. Stimularea creării şi dezvoltarea unui sector public privat pe piaţa viabilă de deşeuri 2. 2 Susţinerea programelor de informare şi pregătire a personalului din sectorul public/privat.33 din 193 . CES .Asigurarea unui număr de suficient de angajaţi calificaţi pentru sistemul de coordonare si control al gestionarii deşeurilor din judeţ. Îmbunătăţirea regulilor de gestiune a deşeurilor la nivel judeţean si local în vederea realizării obiectivelor cuprinse in PJGD Ţintă Termen Permanent 1 Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui sistem Politica şi cadrul integrat de gestionare Creşterea eficientei de legislativ aplicare a legislaţiei în domeniul gestionarii deşeurilor Aspecte instituţionale organizatorice Creşterea capacităţii instituţionale şi organizatorice a autorităţilor publice locale Asigurarea resurselor umane ca număr şi pregătire profesională 2008 -2009 2 şi 1.1 Obiective şi ţinte judeţene pentru managementul deşeurilor Nr. Optimizarea utilizării fondurilor naţionale. europene si internaţionale (ISPA.Tabel nr.Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientării judeţului in domeniul gestionarii deşeurilor si a instrumentelor de implementare a acesteia 1. Promovarea celor mai bune practici în domeniul managementului de deşeuri şi soluţii financiare durabile (tarife şi taxe) Operaţii financiare durabile 2008-2015 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 2008-2009 2008 .

Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere 6. analizare si validare a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor Promovarea informării. conştientizării si motivării pentru toate părţile implicate 2. Iniţierea de activităţi specifice pentru minimizarea cantităţii de deşeuri la producători şi alţi generatori de deşeuri 2. conştientizării si motivării pentru toate părţile implicate 2. Îmbunătăţirea sistemului regional şi local de colectare . trimestriale şi anuale pentru judeţe şi regiune. Construirea staţiilor de transfer dacă sunt recomandate de către studiile de fezabilitate 5. Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni. Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei prin Elaborarea de materiale informative.judeţul Mehedinţi pag. Permanent 2009 6 Date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor 1. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul rural 8 Colectarea şi transportul deşeurilor Dezvoltarea/ îmbunătăţirea unui sistem modern de colectare si transport a deşeurilor 3. prelucrare. Creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul urban 7. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar 1.Nr.Realizarea unui sistem la nivel judeţean de colectare. Creşterea gradului de conştientizare asupra practicilor de depozitare controlată Îmbunătăţirea statisticilor lunare.34 din 193 . Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deşeuri 4. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul urban 2. 1. analiza şi validare date referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 3. Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei 3. Implementarea şi creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul rural Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Creşterea comunicării intre toate părţile implicate Ţintă Termen Permanent 5 Informarea şi conştientizarea părţilor implicate Promovarea informării.Furnizarea datelor privind deşeurile către factorii interesaţi 2004-2007 2008 2008 permanent permanent Rata de acoperire 100% Rata de acoperire 90% Optimizarea costurilor Construcţia de staţii de transfer Coeficient colectare selectiva: 100% Colectare selective 500000 participanţi 2013 2009 2013 2013 2017 2013 2013 7 Prevenirea generării deşeurilor Minimizarea deşeurilor generării 1.

diminuării caracterului periculos şi diminuării cantităţii de deşeuri eliminate final Ţintă permanent Termen 9 Tratarea deşeurilor Reducerea cantităţii de ambalaje 10 Valorificarea potenţialului util din deşeuri Exploatarea tuturor posibilităţilor de natura tehnica si economica privind valorificarea deşeurilor 1. crt Domeniul Obiectiv principal Promovarea tratării deşeurilor în vederea asigurării unui management ecologic raţional Obiectiv subsidiar Încurajarea tratării deşeurilor în vederea valorificării (materiale si energetice).judeţul Mehedinţi . din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 15% pentru plastic si pentru lemn. Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate prin valorificare Creşterea gradului de reutilizare şi reciclare a ambalajelor Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs ambalat Reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton şi minimum 50% pentru metal.35 din 193 Permanent Permanent 2008 2011 2011 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . din greutatea fiecărui pag.Nr.

Valorificarea deşeurilor biodegradabile prin compostare sau alte metode legate de referinţa din 1995 Coeficient de reducere 25%. cu minimum 60% pentru sticla şi minimum 22. baza pag.Dezvoltarea pieţii pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din materiale reciclate 3. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje.36 din 193 2010 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare şi incinerare în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnicoeconomic.judeţul Mehedinţi .5% pentru plastic Creşterea gradului de reutilizare şi reciclare a ambalajelor Termen 2013 Dezvoltarea activităţilor de valorificare materiala şi energetica 2013 Permanent 2. În cazul incinerării beneficiul energetic rezultat trebuie să fie pozitiv şi să existe posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate permanent permanent 11 Deşeuri biodegradabile Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile 1.Nr.

Elaborarea unui plan judeţean pentru control şi depozitare 13 Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti Nămolul provenit de la staţiile de tratare a apelor uzate municipale 1.37 din 193 . Reducerea componentelor periculoase 2006 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Utilizarea nămolului in agricultura ca fertilizant agricol sau reabilitarea terenurilor degradate (O. crt Domeniul Obiectiv principal depozitate Obiectiv subsidiar Ţintă de calcul: cantitate produsa in 1995 Coeficient de reducere 50% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 Coeficient de reducere 65% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 Termen 2013 2. Prevenirea eliminării ilegale şi a deversării în apele de suprafaţă 2. Promovarea investiţiilor în instalaţii de sortare şi compostare în vederea reducerii deşeurilor biodegradabile 2016 anual anual 1 Amenajarea unor depozite conforme pentru a se evita depunerile ilegale 12 Deşeuri construcţii demolări din şi Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 2.Nr. reciclarea si valorificarea a 50% din cantitatea de deşeuri electrice şi electronice colectata 2007 2008 14 Deşeuri echipamente electrice electronice de si Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice si electronice 2.M. Utilizarea nămolului în staţiile de compost 1. Organizarea colectării selective şi a componentelor sale Permanent Utilizarea nămolului Incinerarea nămolului Tone/an Permanent permanent 2008 Colectarea a 3 kg deşeu/locuitor/an Colectarea a 4 kg deşeu/locuitor/an Reutilizarea. 344/708/2005) 3. .judeţul Mehedinţi pag. Promovarea incinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare in cuptoarele de ciment 4.

Termen 2008 15 Vehicule din uz scoase Reutilizarea si valorificarea componentelor 1. Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii economici colectori autorizaţi condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) primăriilor .Nr. reciclarea si valorificarea a 75% din cantitatea de deşeuri electrice si electronice colectata. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă Reutilizarea. reciclare si valorificare a componentelor rezultate din dezmembrarea VSU. 2007 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .38 din 193 . Creşterea gradului de reutilizare.judeţul Mehedinţi pag.

39 din 193 . Termen Începând 2007 cu Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă .Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980.Reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980.Nr. . .Reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu 1 ianuarie 1980.judeţul Mehedinţi pag. .Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980.

reutilizarea si valorificarea a cel puţin 95% din masa vehiculelor.Valorificarea potenţialului util din material si energetic deşeurile voluminoase 1. Închidere etapizată a depozitelor neconforme încetarea depozitării deşeurilor pe haldele din zona rurală şi reabilitarea acestor amplasamente 2009 .judeţul Mehedinţi .Nr.2010 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . reutilizarea si reciclarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor Termen Începând 2015 cu 16 Deşeuri voluminoase Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane 1. a celor 3.Facilitarea transportului către unităţile OECD în vederea tratării Construirea depozitului ecologic judeţean.Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor voluminoase de la populaţie 2.40 din 193 Tratare adecvată dacă nu sunt asemenea unităţi în România Începând 2008 cu Permanent 2017 2010 17 Deşeuri periculoase din deşeuri menajere Deşeuri periculoase provenite de la populaţie 2010 18 Eliminarea deşeurilor Depozite deschidere şi închidere 1.5 staţii de transfer şi a punctelor de colectare Închiderea tuturor depozitelor neconforme şi a haldelor neconforme şi ilegale pag. În acelaşi timp. Implementarea colectării selective şi încurajarea reciclării/reutilizării/recuperării deşeurilor periculoase provenite de la populaţie 2. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă Pentru toate vehiculele scoase din uz. Transportul deşeurilor către facilităţi de tratare in România 3 Tratarea HHW în OECD la facilităţi de tratare acreditate OECD 4. Asigurarea capacităţilor necesare pentru eliminarea deşeurilor 2009 2.

judeţul Mehedinţi pag. Pentru calculul prognozei s-a folosit “ Modelul de calcul al prognozei şi cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje”.Modelul prezentat este cel care a fost utilizat şi la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor. Neavând nici un studiu sau informaţie privind evoluţia populaţiei pentru mediul urban şi rural pentru perioada 2007 – 2013.1 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ.1. .G.Evoluţia anuală a indicatorului de generare a deşeurilor municipale Evoluţia populaţiei Unul dintre factorii relevanţi care influenţează cantitatea totală generată de deşeuri municipale este evoluţia demografică. Factorii importanţi care pot influenţa prognoza sunt: . industrie.Capitolul 4. .schimbările în economia judeţului .deşeuri biodegradabile municipale .Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare . Având în vedere că P. grupul de lucru în cadrul Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .deşeurile municipale şi asimilabile din comerţ.schimbări privind cererea şi natura bunurilor de larg consum.41 din 193 . PROGNOZA PRIVND GENERAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE.1Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor de ambalaje 4.Evoluţia populaţiei . din comerţ şi din instituţii).evoluţia populaţiei la nivelul judeţului. 4. . industrie. instituţii ( inclusiv deşeuri de ambalaje de la populaţie.deşeurile de ambalaje Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje se face pe baza prognozei de generare.J. instituţii şi deşeurilor de ambalaje se realizează pentru 5 ani. instituţii Factorii relevanţi care au stat la baza calcului prognozei de generare a deşeurilor municipale sunt: .D este elaborat în anul 2007 -2008 perioada de prognozare va fi până în anul 2013. ASIMILABILE ŞI A DEŞEURILOR DE AMBALAJE Prognoza privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ.schimbări în tehnologia de producţie Prognoza privind generarea deşeurilor s-a realizat pentru : . .

01.42 din 193 .şedinţei din 09. este prezentată în tabelul de mai jos : Judeţul Mehedinţi Anii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Scădere anuală Total 322937 321612 310449 308340 307384 305426 303069 299989 Urban 157767 156562 149455 148707 149161 148296 147699 146495 Rural 165170 165050 160994 159633 158223 157130 155370 153494 .4056 .1668 locuitori/an Varianta optimistă privind evoluţia populaţiei în perioada 2005 – 2013 ar fi varianta în care numărul populaţiei rămâne constantă la nivelul anului 2005.judeţul Mehedinţi pag...120 . IV. 148296 urban şi 157130 rural. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .1610 locuitori/an Mediul rural . Varianta pesimistă privind evoluţia populaţiei ar fi continuarea trendului actual de scădere care ar presupune următoarea evoluţie : Judeţul Mehedinţi Anii 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 305426 303069 299989 296711 293433 290155 286877 283599 280321 Total 148296 147699 146495 144885 143275 141665 140055 138445 136835 Urban 157130 155370 153494 151826 150158 148490 146822 145154 143486 Rural Definirea scenariilor de proiectare s-a realizat pe baza evoluţiei recente a fenomenelor demografice din mediul urban şi rural.1410 -1093 -1760 -1876 Scădere anuală mediul rural Calculând o medie a scăderii populaţiei pentru mediul rural şi urban obţinem : Mediul urban . adică 305426 locuitori.7107 . la nivel de regiune şi judeţ.1 luând în calcul următoarele : Tendinţa de scădere a populaţiei din perioada 1997 – 2007.748 454 -865 -597 -1204 mediul urban .1205 .1361 .2008 a stabilit evoluţia prognozată a populaţiei în judeţul Mehedinţi ( varianta medie ) pentru perioada de calcul ca fiind cea din tabelul nr.

în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea PJGD s-a stabilit creşterea anuală a gradului de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul urban . 349/2005 – privind depozitarea deşeurilor.1.S Mehedinţi ) Judeţul Mehedinţi Anii urban 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 148296 148296 148296 148296 148296 148296 148296 148296 148296 rural 157130 157130 157130 157130 157130 157130 157130 157130 157130 urban 148296 147699 146495 144885 143275 141665 140055 138445 136835 rural 157130 155370 153494 151826 150158 148490 146822 145154 143486 urban 148296 147699 146495 146400 145800 144980 144176 143371 142566 rural 157130 155370 153494 153400 153044 152810 151976 151142 149848 Varianta optimistă Varianta pesimistă Varianta medie Tabel IV. precum şi de condiţiile existente la nivelul judeţului.IV.1 Prognoza populaţiei. Deci la 16 iulie 2009 trebuie să existe un sistem de colectarea a deşeurilor.judeţul Mehedinţi pag. ( cu excepţia datelor pentru anii 2005. ca scenariu de prognoză a populaţiei Evoluţia populaţiei varianta medie am calculate-o ca medie aritmetică între varianta optimistă şi cea pesimistă şi este prezentată în tabelul nr. respective rural. Ţintele ce trebuie atinse pentru referitor la Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .43 din 193 .G nr. se prevede ca spaţiile de depozitare din zona rurală să fie închise şi reabilitate până în data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea ei în circuitul natural sau prin închidere.J.2006 şi 2007 care sunt conform datelor D. Pentru a atinge ţintele prevăzute de H.Aşa cum se recomandă şi în ghid. judeţul Mehedinţi – varianta medie An Urban Rural Total 2005 148296 157130 305426 2006 147699 155370 303069 2007 146495 153494 299989 2008 146400 153400 299800 2009 145800 153044 298844 2010 144980 152810 297790 2011 144176 151976 296152 2012 143371 151142 294513 2013 142566 149848 292414 Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubritate Estimarea evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubrizare s-a realizat pe medii ( urban şi rural ) pe baza datelor privind situaţia existentă şi a obiectivelor şi ţintelor stabilite privind acoperirea cu servicii de salubrizare. Ţinând seama de aceste date. prin care să se asigure colectarea şi transportul deşeurilor către staţiile de transfer sau depozitele autorizate cele mai apropiate ( Strehaia până în 2010 şi depozitul ecologic de la Izvorul Bîrzii. la calculul prognozei de generare a deşeurilor municipale s-a luat în considerare varianta medie.

2 Populaţie 146495 153494 299989 2007 Populaţie deservită 120126 61398 181524 2010 Populaţie deservită 144980 139057 284037 2013 Populaţie deservită 142566 139358 281924 Grad de acoperire % 82 40 60.06 28 Populaţie deservită loc.8 Ţinând seama de condiţiile existente la nivelul judeţului ( stabilite de grupul de lucru ). 104156 115368 97443 urbană % urbană 70 77. care să asigure atingerea ţintelor pentru anul 2009 şi pentru perioada de planificare 2005 – 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos: Tabel nr. 106356 117017 99211 % Total 34.12 Populaţie 145800 153044 298844 Grad de acoperire % 100 90 95 Populaţie 144980 152810 297790 Grad de acoperire % 100 91 95.5 Populaţie 147699 155370 303069 2006 Populaţie deservită 112252 33871 146123 2009 Populaţie deservită 145800 137740 283540 2012 Populaţie deservită 143371 140578 283949 Grad de acoperire % 76 21.2 Gradul de acoperire cu servicii de salubritate – 2005 Judeţ Mehedinţi în anul 2003 2004 2005 Populaţie Total 308340 307384 305426 Urbană 148707 149161 147699 Rurală 156633 158223 155370 Populaţie deservită loc.gradul de acoperire cu servicii de salubritate în anul 2009 sunt : .8 32.3 Prognoza privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate An Populaţie Urban Rural Total An Populaţie Urban Rural Total An Populaţie Urban Rural Total 144176 151976 296152 146495 153400 299800 147519 156350 305426 2005 Populaţie deservită 97443 1768 99211 2008 Populaţie deservită 139171 92040 231211 2011 Populaţie deservită 144176 139818 283994 Grad de acoperire % 66 1. estimările evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubritate necesare calculului prognozei de generare /colectare a deşeurilor menajere. Rurală 2200 2 1649 1.5 Grad de acoperire % 95 60 77.5 38.5 96.90% pentru mediul rural Pentru anul 2005 în judeţul Mehedinţi gradul de acoperire cu servicii de salubritate pentru mediul urban şi rural este prezentat în tabelul de mai jos : Tabel nr.4 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .3 Grad de acoperire % 100 92 96 Populaţie 143371 151976 294513 Grad de acoperire % 100 92.4 1768 1.44 din 193 . considerând o creştere anuală .8 48.4 66 Populaţie rurală deservită % loc.judeţul Mehedinţi pag.4 Populaţie 142566 149848 292414 Grad de acoperire % 100 93 96.IV.IV.100% pentru mediul urban .

4 Evoluţia indicelui de generare deşeuri menajere de la populaţie Kg/locuitor/x zi în mediul urban şi rural Indicator de Generare deşeuri menajere Kg/locuitor/x zi Urban Kg/locuitor/x zi Rural Kg/locuitor/x zi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020 2011 2012 2013 0.Estimarea evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubritate % Gradul de acoperire cu servicii de salubritate ( % ) Anul Urban Rural Total 2005 66 1.3 2011 100 92 96 2012 100 92.D acelaşi indice de generare. se vor lua în calcul procentele din PRGD . Astfel.43 4.42 0.2 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor de ambalaje Principalii parametrii care pot influenţa generarea deşeurilor de ambalaje sunt schimbările economice.94 0.91 0.uri după cum urmează : . schimbări în tehnologia de producţie etc.9 0.92 0. Tabel nr.95 0.8 %.4 2013 100 93 96.o creştere anuală de 7 % pentru perioada 2007 – 2009 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .J.4 0.41 0. schimbările privind consumul de bunuri de larg consum.91 0. care se va realiza pe baza datelor statistice disponibile şi ţinând seama de prevederile planurilor regionale şi Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor.45 din 193 .8% a indicelui de generare a deşeurilor municipale am folosit şi în cazul întocmirii P.41 0.IV.95 0.judeţul Mehedinţi pag.8 48.2 2007 82 40 60. De asemenea a fost considerat că pentru fiecare tip de deşeu din categoria deşeurilor municipale asimilabile din comerţ . pentru perioada prognozei de generare a deşeurilor de ambalaje. În lipsa unor date relevante la nivelul judeţului.1.97 0. de schimbările economice ( evoluţia PIB ).12 2009 100 90 95 2010 100 91 95.8 32. industrie şi instituţii indicele de generare va avea aceeaşi creştere anuală de 0.96 0. stabilirea tendinţei acestui indicator este un proces complex. schimbările privind cererea de natura bunurilor de larg consum şi schimbările în tehnologiile de fabricare a ambalajelor.o creştere anuală de 10% pentru anul 2006 .4 Evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor Evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor municipale este determinată. în principal.41 0.43 0.5 96.97 0.G. Deoarece în planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor elaborate în anul 2006 s-a considerat o creştere anuală de 0.42 0.42 0.5 2008 95 60 77.4 0.5 2006 76 21.93 0.43 0.

85 x 55. Determinarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate la nivel de judeţ în anul de referinţă Pentru determinarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate la nivel de judeţ se porneşte de la cantităţile de deşeuri de ambalaje determinate la nivelul regiunii în anul de referinţă.140.623.672 mii lei Qr = 443.46 din 193 . mărfuri nealimentare şi servicii)* Ct = ∑Cr Qt = 1. mărfuri nealimentare şi servicii în anul de referinţă Cr = populaţia regiunii x Chelt.306..IV.301. Metoda de determinare la nivel de regiune este prezentată pe larg în metodologia de elaborare a PRGD şi conduce la următoarea formulă: Qr = Cr/Ct x Qt Qr = cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în regiune în anul de referinţă Qt = cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în România în anul de referinţă Cr = cheltuielile populaţiei din regiune pentru achiziţia de alimente şi băuturi.849 x 391 x 62. consumul de resurse proprii nu generează deşeuri de ambalaje.672 /5.tot.per loc x ∑(ponderea cheltuielilor pentru achiziţia de alimente şi băuturi.238 mii lei Cr = 2.judeţul Mehedinţi pag.480 to În lipsa altor date statistice relevante privind consumul de ambalaje la nivelul populaţiei în judeţul Mehedinţi şi ţinând cont de faptul că.3% = 443.450 x 347. mărfuri nealimentare şi servicii în anul de referinţă Ct = cheltuielile populaţiei României pentru achiziţia de alimente şi băuturi.301.238 x 1140844 = 95. de regulă.Venituri salariale totale în regiune pe anul 2005 Tabel nr.844 to sursa de date ANPM ( vezi prezentarea Power Point) Ct = 21.6 – Veniturile salariale pe judeţe şi regiuni de dezvoltare Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .o creştere anuală de 5% pentru perioada 2010 – 2013 O problemă deosebită în cazul prognozei de generare a deşeurilor de ambalaje este reprezentată de faptul că la nivelul judeţului nu există date relevante privind consumul de ambalaje şi implicit nici date privind cantităţile de deşeuri de ambalaje generate care provin de la populaţie.7% = 5. determinarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate la nivel de judeţ s-a făcut în funcţie de câştigul salarial nominal mediu net lunar şi numărul mediu al salariaţilor din judeţul Mehedinţi: Qj = Vj/Vr x Qr Qj – cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în judeţ în anul 2005 Vj – Venituri salariale totale în judeţ Vr – Venituri salariale totale în regiune Vj – Câştigul salarial nominal mediu net lunar x Număr mediu al salariaţilor Calculul Vr .

744.7 Prognoza de generare a deşeurilor de ambalaje 2005 – 2013 2005 Deşeuri de ambalaje ( tone ) 11458 2006 12604 2007 13486 2008 14430 2009 15440 2010 16212 2011 17023 2012 17874 2013 18768 Prognoza privind generarea deşeurilor municipale Prognoza privind generarea deşeurilor municipale ( deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ.Deşeuri din grădini şi parcuri. instituţii. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Evoluţia populaţiei la nivelul judeţului. . Prognoza privind generarea deşeurilor menajere Atât prognoza de generare a deşeurilor menajere colectate.Deşeuri menajere – mediul urban şi rural.Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare.7. în funcţie de provenienţă ( aşa cum au fost prezentate datele şi în Capitolul 2 – Situaţia existentă ). .Deşeuri stradale.Nr crt 1 2 3 4 5 Judeţul Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Câstig salarial nominal mediu net lunar 720 871 740 707 639 Număr salariaţi 119219 78708 46952 68620 79515 mediu de Vj 85837680 68554668 34744480 48514340 50810085 288461253 Vr – venituri salariale totale în regiune Sursa :Institutul Naţional de Statistică Cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în judeţul Mehedinţi în anul 2005 este : Qj = 34. . cât şi a celor generate şi necolectate s-a realizat separat pe medii ( urban şi rural ) şi pe baza următorilor indicatori : . .47 din 193 . industrie. .461.480 /288.Deşeuri menajere generate şi necolectate.458 tone Având în vedere recomandările de mai sus privind procentele de creştere anuale a cantităţilor de deşeuri de ambalaje ( 10.5%) prezentăm în tabelul de mai jos cantităţile prognozate a fi generate până în anul 2013 : Tabel nr. industrie şi instituţii) s-a realizat defalcat pe tipuri de deşeuri. şi anume : .judeţul Mehedinţi pag.253 x 95.Deşeuri asimilabile din comerţ.IV.480 = 11.

5 21944.94 0.r n x 365 / 1000 Qcol n = Qcol u n + Qcol r n Qnecol u..15 14109.91 0. Calculul cantităţii de deşeuri municipale generate anual s-a realizat astfel : 1.rn – Gradul de acoperire cu servicii de salubritate în mediul urban sau rural în anul n IND u.r n = Pu.r n x 365/1000 Qnecol = Qnecol u + Qnecol r Qcol n = Qcol n + Qnecol n Unde Q colu.r n – cantitatea de deşeuri menajere generate şi necolectate de la populaţie în anul n Pu.5 2346.3 1908.5 13782.4 21942.8 % aşa cum s-a folosit şi la calculul Prognozei din P.r n – indicele de generare al deşeurilor în mediul urban sau rural în anul n Calculul diferenţiat pe medii ( urban şi rural ) al cantităţii de deşeuri colectate este prezentată în tabelul de mai jos : Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pu 148296 147699 146495 146400 145800 144980 144176 143371 142566 Pr 157130 155370 153494 153400 153044 152810 151976 151142 149848 Gsu 66 76 82 95 100 100 100 100 100 Gsr 1.3 37694 40776 47719 50566.8 40 60 90 91 92 92.5 0 0 0 0 0 Q necol r 23098.rn .G.95 0.43 Qcol u 32509.N.97 0.I ) şi considerând o creştere anuală de 0.42 0.2 11903.3 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .r n/ 100 x INDu.r n – Populaţia din mediul urban sau rural în anul n Gsu.8 21.judeţul Mehedinţi pag.48 din 193 .8 9188.92 0.91 Kg / locuitor x zi.41 0. In ce priveşte indicatorul de generare s-a considerat o creştere anuală de 0.r n x ( 100 . Deşeurile municipale colectate în amestec de la populaţie – cantitatea a fost calculată diferenţiat pe medii ( urban şi rural ) pe baza prognozei populaţiei .41 0.D.96 0.4 8950.cantitatea de de deşeuri menajere colectate din mediul urban sau rural în anul n Qnecolu.2 2108.5 50996 Qcol r 423.43 0.82 2511.98 INDr 0.Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor menajere.8 18182.2 1779.7 21872.r n )/100 x INDu.1.3 Q necol u 16747.1 1646.8% ( indicatorul de generare în anul 2005 în mediul urban a fost de 0.41 Kg/locuitor x zi) Formula de calcul este : Qcol u. Prognoza privind generarea deşeurilor municipale s-a realizat pornind de la datele estimate pentru anul 2005 ( prezentate în capitolul 2 – Situaţia existentă 2.5 21317.4 5068.2.43 0.3 9406.1 50272 50519 50760.42 0.95 0.7 21115.41 0.r n x Gsu.93 0.5 93 INDu 0.42 0. a gradului de acoperire cu servicii de salubritate şi a indicatorului de generare. iar în mediul rural de 0.r n = Pu.Gsu.

7 21115.5 Qcol r 21944.judeţul Mehedinţi pag.65 71589.3 Q necol u+r 1908.7 42762.2 11903.8 18182. cât şi deşeurilor colectate separat.3 73746.7 2346.1 14109.1 11917.8 9188. deşeurile din pieţe şi deşeurile stradale – cantitatea a fost calculată pornind de la cantitatea estimată pentru anul 2005 şi considerând o creştere anuală de 0.8 Qcol u+r + Q necol u+r 74371.4 8950.3 Q necol u+r 39846 30086 22733.4 74027.49 din 193 .5 0 0 Q necol u 0 0 0 Q necol r 23098.5 2346.6 74482.8 2006 2185 2006 4662 2007 2180 2007 4652.2 1779.instituţii 2005 31294 2006 31324 2007 31259 2008 31711 2009 31832 2010 316900 2011 31980 2012 32027 2013 32041 3.8 73697.6 2. industrie şi instituţii – cantitatea a fost calculată pornind de la cantitatea estimată pentru anul 2005 şi considerând o creştere anuală de 0.5 Q col u+r 72463.4 72703.3 Q col u+r 32932.5 21317.3 Qcol u+r + Q necol u+r 72778. Deşeurile din grădini şi parcuri.8 2511.3 Q necol r 1908.2 2108.5 13782. S-a considerat că întreaga cantitate de deşeuri colectată selectiv reprezintă deşeuri asimilabile deoarece la nivelul anului 2005 nu era implementat un sistem de colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie.3 9406.7 72848.8 49964.3 37694 40776 47719 50566.8 72697.1 1646.1 50272 Qcol u 50519 50760.7 21872.1 1646.Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul 2011 2012 2013 Qcol u 32509. Cantitatea din 2005 reprezintă atât deşeurile colectate în amestec. industrie.2 2108.3 Q necol u 16747.5 50996 Qcol r 423.4 5068.1 61828.2 1779.8%.8% Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale 2005 2183 2005 4657.6 2008 2212 2008 4719 2009 2220 2009 4738 2010 2210 2010 4716 2011 2231 2011 4760 2012 2234 2012 4767 2013 2235 2013 4769 2350 2353 2348 2391 2382 2380 2402 2406 2406 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Deşeuri asimilabile din comerţ.4 74514.4 21942.7 71681.2 72868. Deşeurile asimilabile din comerţ.

deşeuri de hârtie şi carton.41 kg/locuitor x zi ) (vezi formula la pct.3 2008 73746.8%. Pentru determinarea prognozei de generare a deşeurilor biodegradabile municipale este necesar să se cunoască ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale La nivel de judeţ se determină pe bază de măsurători.3 31324 2353 2185 4662 113372.6 50760. Ţintele prevăzute în Directiva 1999/31/EC şi H.5 49597.8 113263.6 31980 2402 2231 4760 115744. industrie. Cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale se calculează pe baza prognozei de generare a deşeurilor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .G nr.7 2006 72848.8 2011 74371.judeţul Mehedinţi pag.8 32027 2406 2234 4767 115916.4 50566.5 31259 2348 2180 4652.4 23251.6 4.8 22970.8 Prognoza generării deşeurilor municipale – judeţul Mehedinţi ( tone/an ) 2005 Deşeuri menajere în amestec de la populaţie. textile.6 32041 2406 2235 4769 115965.1 23461.instituţii Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale TOTAL 72778.6 49256.8 49726. a populaţiei nedeservite de servicii de salubrizare şi a indicatorului de generare. precum şi alte deşeuri biodegradabile conţinute în deşeurile colectate. iar în mediul rural de 0.4.4 2013 74514. cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină. defalcat pe tipuri de deşeuri.4 2009 74027.2 31711 2391 2212 4719 114779. prin natură sau compoziţie.6 113136.1) Tabel nr.( Indicatorul de generare în anul 2005 în mediul urban a fost de 0.7 31832 2382 2220 4738 115199.2 31294 2350 2183 4657. In ceea ce priveşte indicatorul de generare s-a considerat o creştere anuală de 0.6 2012 74482.8 2010 73697. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor definesc : • • Deşeurile municipale ca “ deşeuri menajere şi alte deşeuri care. Deşeurile menajere generate şi necolectate – cantitatea a fost calculată diferenţiat pe medii ( urban şi rural ) pe baza prognozei populaţiei totale a regiunii.4 50996 23518.5 23555.50 din 193 .91 kg/ locuitor x zi.G 349/2005 se referă la deşeuri biodegradabile municipale.3 Prognoza privind generarea deşeurilor biodegradabile municipale Directiva 1999/31/EC şi H.9 50230. hârtia şi cartonul “. sunt similare cu deşeurile menajere “ Deşeurile biodegradabile ca “ deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe.8 31690 2380 2210 4716 114693.5 23516.IV.8 2007 72697. Fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale este reprezentată de : deşeurile alimentare şi de grădină. lemn.5 23721.8 50272 23425.8 50519 23852. din care : Urban Rural Deşeuri asimilabile din comerţ.

D.R. textile Rural. lemn.IV.9 Ponderea deşeurilor biodegradabile din deşeuri municipale Tip deşeu Deşeuri menajere de la populaţie: Urban.51 din 193 .G.judeţul Mehedinţi mai 2007 a P.municipale şi ţinând seama de ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale. datele au fost preluate din varianta Conform măsurătorilor realizate la nivel de Având în vedere care este prognoza de generare a deşeurilor municipale şi procentele de mai sus cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale calculate pentru anii ţintă sunt prezentate în tabelul nr. textile Deşeuri asimilabile din comert.R.G. din care Deşeuri alimentare şi de grădină Hârtie+carton. ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale este : Tabel nr. lemn.IV.D pag. institutii (colectate în amestec şi separat) Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale 66 12 45 95 90 20 58 14 Ponderea deşeurilor biodegradabile (%) Observaţii regiune.10 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Conform P. industrie. din care: Deşeuri alimentare şi de grădină Hârtie+carton.

din care: Urban • deşeuri alimentare şi de grădină •hârtie+carton.4 4551.4 50.1 36407.611.4 608.3 27677 6680.6 73.978.7 74711. din care: Deşeuri biodegradabile din deşeurile menajere colectate în amestec de la populaţie.7 2624.1 18272 15461 2811 36373.6 17116.6 29301 7072.9 74246.52 din 193 .3 14096 14066.6 14483.2 53663 53776.5 14270 14325 14260.2 3953.075. industrie.10 – Deşeuri biodegradabile municipale 2005 – 2013 2005 Total deşeuri biodegradabile din deşeuri municipale .7 23406.5 14391 14412 14419 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5 29441 7106. lemn.5 23736.7 18855.2 2533.5 5277.2 29359 23650 5708. textile Rural • deşeuri alimentare şi de grădină •hârtie+carton.judeţul Mehedinţi pag.9 31093.4 1693.3 29328 7079. instituţii (colectate în amestec şi separat) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 73.Tabel nr.8 36196 29157.6 75566.3 54468 53490.6 11005. IV.5 72731 73.3 36525.6 14082.3 36547.6 3345.8 27139.9 7038. textile Deşeuri biodegradabile din deşeurile asimilabile din comerţ.8 52877.3 2633.2 74.8 6064. lemn.6 7166.3 330.6 34355.3 14435.2 279.5 17115 14482 2633 36716.3 16470 13936.025.5 9312.7 21862.8 45360.4 17060.1 74731.4 29577 7139.2 1102.

5 1387.1 1548.8 30074.3 2232 2271 2273 2261 2282 2285.53 din 193 .7 1174.4 930 943.2 213.5 14182 12000 2182 6265.5 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .9 9713. textile 2235.5 5191.5 1488.5 281.8 1456.5 1391.8 0 0 0 1830.7 1284 12057.6 18017 15245.2 2235.9 22752.6 1830.5 1253 10749 9096 1653 1807. lemn.5 351.6 0 0 0 1644.8 8570.5 17014.5 9144.7 2286 1965 1966 1962 1989 1998 1989 2008 2010 2012 931.Deşeuri biodegradabile din deşeurile din grădini şi parcuri Deşeuri biodegradabile din deşeurile din pieţe Deşeuri biodegradabile din deseurile stradale Deşeurile biodegradabile din deşeurile generate şi necolectate.5 253 0 0 0 1488.5 6904 1666. din care: Urban • deşeuri alimentare şi de grădină •hârtie+carton.1 6208.judeţul Mehedinţi pag.2 2771.5 0 0 0 1284 1086.3 2344. textile Rural • deşeuri alimentare şi de grădină •hârtie+carton.2 952 953. lemn.4 953.3 1128.2 943.6 7337.1 1644.5 197.5 1259.8 943.5 229 0 0 0 1387.6 932.

comerciale şi de la instituţii.00 % .Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare .lemn – 12.01 din Lista europeană a deşeurilor) pot proveni atât de la populaţie. Conform datelor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi a datelor statistice ale ţărilor europene cu o dezvoltare economică mai apropiată de cea a României.hârtie şi carton -23. regăsindu-se în deşeurile menajere. Structura deşeurilor de ambalaje Structura pe tip de material a deşeurilor de ambalaje generate se consideră a fi aceeaşi cu structura pe tip de material a ambalajelor introduse pe piaţă.40 % pentru industrie. instituţii.0% . la nivelul anului 2006 s-a estimat că 60 % din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 40 % de la industrie.judeţul Mehedinţi pag.M. .N. Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare (%) pentru PJGD elaborat în 2007 2008 se estimează a fi de : . precum şi din activităţile industriale. Aceste date se obţin din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.8 % .M. Ponderea în funcţie de provenienţă se va determina pe baza informaţiilor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi ţinând seama de specificul judeţului. Aceasta este : .6% .54 din 193 .plastic – 29.sticlă – 21. gestionată de A.00 % Structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie se determină pe baza compoziţiei deşeurilor menajere la nivelul judeţului. comerţ. Compoziţia deşeurilor menajere trebuie să reflecte ponderea materialelor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 2005.P.Structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare Deşeurile de ambalaje (cod 15.N.P.60 % pentru populaţie. comerţ şi instituţii.metale –9.Structura deşeurilor de ambalaje . Se consideră structura deşeurilor de ambalaje ca fiind constantă pentru întreaga perioadă de prognoză pe baza datelor din baza de date A.Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje s-a realizat pe baza variaţiei anuale a cantităţii de deşeuri de ambalaje generate şi ţinând seama de: .

2013. Cantităţile de ambalaje prognozate pentru perioada 2005 – 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos Tabel nr.2009. IV.11Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje pe tip de material An de referinţă 2005 Judeţul Mehedinţi 11458 12604 13486 14430 15440 16212 17023 17874 18768 Creştere 10%/an 2006 Creştere 7 % / an 2007 2008 2009 2010 Creştere 5% /an 2011 2012 2013 Cantitatea de ambalaje pentru fiecare tip de ambalaj s-a calculate în funcţie de cantitatea totală de ambalaje pentru anul n şi structura deşeurilor de ambalaje. Notă: Creşterea anuală a cantităţii generate de deşeuri de ambalaje A (%) este de: .judeţul Mehedinţi pag.00% 2005 11458 2704 3323 2498 1031 1375 2006 12604 2974 3655 2747 1134 1521 2007 13486 3183 3911 2940 1214 1618 2012 17874 4218 5184 3897 1609 2145 2013 18768 4430 5443 4091 1689 2252 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .10% pentru 2006.de deşeuri de ambalaje în deşeurile menajere.5 % pentru 2010 . . .0% Lemn 12. în consecinţă se vor folosi datele indicate de P.2 au stabilit cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate în judeţul Mehedinţi în anul 2005 ca fiind de 11458 tone Tabel nr IV. 12 Cantitatea de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera în perioada 2007 – 2013 Cantitatea de deşeuri de ambalaje ( tone) 2008 2009 2010 2011 14430 15440 16212 17023 3405 4184 3146 1299 1732 3644 4477 3366 1390 1853 3826 4701 3534 1460 1946 4017 4937 3711 1532 2042 Total Hârtie şi carton 23. Calculele făcute în subcapitolul 4. În cazul nostru nu există date la nivel judeţean.6% Plastic 29% Sticlă 21.1.8% Metale 9.R. Se recomandă ca această compoziţie să fie determinată din măsurători.G. Prognoza privind cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate Prognoza privind cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate s-a calculat în funcţie de variaţia anuală a cantităţii stabilită.D.7 % pentru 2007 .55 din 193 .

3 % Sticla 20.În vederea stabilirii măsurilor de implementare este necesar să se cunoască cantităţile de deşeuri de ambalaje în funcţie de sursele de generare. în funcţie de structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi sunt prezentate în tabelul de mai jos : Tabel IV .0 % 6875 2006 7563 2007 8092 2008 8658 2009 9264 2010 9728 2011 10214 2012 10725 2013 11261 de intrare de ambalaje. formula de calcul al indicatorului de generare este : Ig = cantitate de deşeuri / număr de locuitori Pentru perioada 2005 -2013 evoluţia indicatorului de generare este prezentată în tabelul de mai jos Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . industrie şi instituţii. Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generate de la populaţie Cantitatea totală de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera de la populaţie se calculează în funcţie de cantitatea totală de ambalaje prognozate a se genera şi ponderea deşeurilor de ambalaje de la populaţie din cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate. care pentru PJGD elaborat în 2007 .judeţul Mehedinţi pag. şi anume: ■ deşeuri de ambalaje provenite de la populaţie. ■ deşeuri de ambalaje provenite din comerţ. Cunoscând ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare ( 40% industrie şi 60 % populaţie ) şi date pentru prognoza de deşeuri este : Cantităţile de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate a se genera de la populaţie se calculează din cantitatea totală generată de populaţie. Ştiind că unitatea de măsură a indicatorilor de generare este Kg/loc x an.56 din 193 .8 % Plastic 41.3 % Lemn 0.2008 prognoza structurii pe tip de material a ambalajelor stabilită pe baza datelor din baza de date ANPM din 2005 1911 2840 1416 708 0 2103 3124 1558 779 0 2250 3342 1667 833 0 2407 3576 1783 892 0 2575 3826 1908 954 0 2704 4017 1975 1002 0 2840 4218 2104 1052 0 2982 4429 2209 1105 0 3130 4651 2320 1160 0 Cunoscând prognoza populaţiei pe perioada 2005 -2013 se determină indicatorii de generare a deşeurilor de ambalaje la populaţie.6 % Metale 10.13 Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje pe tip de material generate de populaţie Deşeuri de ambalaje generate pe total şi pe tip de material populaţie 2005 Total (60% pentru populaţie) Hârtie şi carton 27.

5(2) cu o perioadă care nu trebuie să depăşească patru ani.a şi b din Directivă.5 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor prevede ca statele membre care în anul 4.2 7.6 2. comerţ şi instituţii Deşeuri de ambalaje generate pe tip de material ( tone) 2007 2008 2009 2010 2011 933 569 1273 381 1618 4774 998 608 1363 407 1732 5108 1069 651 1458 436 1853 5467 1122 684 1559 458 1946 5769 1177 719 1607 480 2042 6025 2005 Hârtie şi carton Plastic Sticla Metale Lemn Total 793 483 1082 323 1375 4056 2006 871 531 1189 355 1521 4467 2012 1236 755 1688 504 2145 6328 2013 1300 792 1771 529 2252 6644 4.Tabel IV.57 din 193 .5 6.9 6 3 0 28.judeţul Mehedinţi pag.14.3 4.3 5.4 3. Indicatori de generare a deşeurilor de ambalaje la populaţie 2005 Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metale Lemn Total 6. Pentru îndeplinirea ţintelor prevăzute la art. Cea de-a treia ţintă va fi atinsă la termenul prevăzut în Directivă.5 11. Cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generată din industrie.6 12.2 0 31 9 13. respectiv 16 iulie 2016.1 3.1 5.2 7.5 2.7 0 27 8 11.9 7.5 2012 10.6 14.7 0 36.15 Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe tip de material din industrie.5 0 34.2 9.8 6.1 1995 ori un an anterior pentru care există date standardizate EUROSTAT au depozitat mai mult de 80 % din cantitatea colectată de deşeuri municipale pot amâna atingerea ţintelor prevăzute la paragrafele (a).9 10.5 3.1 2. România va aplica prevederile paragraful 3 al art.5. comerţ şi instituţii reprezintă suma cantităţilor calculate pe tip de material . În Planul de implementare pentru Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor se menţionează că România nu solicită perioadă de tranziţie pentru îndeplinirea ţintelor de reducere a deşeurilor biodegradabile municipale depozitate.9 4 0 38.5 0 25 Indicatori de generare deşeuri de ambalaje la populaţie Kg / locuitor x an 2007 2008 2009 2010 2011 7. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . (b) şi (c) ale art. 5(2) privind posibilitatea amânării realizării ţintelor prin acordarea unor perioade de graţie de 4 ani.7 15.9 8. comerţ şi instituţii se calculează prin diferenţa dintre cantităţile totale de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera şi cantităţile de ambalaje prognozate a se genera de la populaţie. Tabel IV.1 15. 5(2) lit.3 0 32.5 2006 6.4 2013 10.3 0 22.6 9.5 Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generată din industrie. până la 16 iulie 2010 şi respectiv până la 16 iulie 2013. comerţ şi instituţii Cantităţile pe tip de material de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera din industrie.6 3.

Cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile care poate fi depozitată în anul 2013 este : CTb 2013 = Qb jud 1995 x 50/100 = 34. ( sursă Direcţia Judeţeană de Statistică) Cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produsă în judeţ în anul 1995 este : Qb jud 1995 = Qb 1995 x Pjud 1995 : Pro 1995 = 69.5 to Cuantificarea ţintelor care reprezintă cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată se realizează pe baza cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale generate în anul 1995.Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 75 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric). Deoarece la nivel regional şi judeţean nu se cunoaşte cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale generate în anul 1995.Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 50 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric).Astfel.5 tone .Cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată în anul 2010 este CTb 2010 = Qb jud 1995 x 75/100 = 52.680. Populaţia României în 1995. Pro 1995 =22.Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric). Prognoza de generare şi cuantificare a ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale se stabileşte astfel : Cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produsă în România în anul 1995 Qb 1995= 4.58 din 193 .524. produsă în anul 1995 16 iulie 2016 . ţintele naţionale privind deşeurile biodegradabile municipale sunt următoarele: 16 iulie 2010 . pe baza acesteia determinându-se capacităţile instalaţiilor necesare a se realiza ( compostare şi tratare mecano – biologică ) Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .333.762.524. prezentată în tabelul de mai jos . este deosebit de importantă. produsă în anul 1995 Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea deşeurilor cantitatea totală de deşeuri biodegradabile generată în România în anul 1995 a fost de 4.6 tone Cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă la depozitare.800. Pjud 1995 = 328.517 loc.000 tone.25 tone _ cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată în anul 2016 este : CTb 2016 = Qb jud 1995 x 35/100 = 24.143.Cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produsă în judeţ în anul 1995 este Q jud 1995 = 69.951 loc. aceasta se va calcula pe baza populaţiei la nivel naţional şi judeţean din anul 1995. produsă în anul 1995 16 iulie 2013 .8 milioane tone. Populaţia judeţului în anul 1995.4 tone . .judeţul Mehedinţi pag.

25 24.2 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje România a obţinut derogare de la prevederile articolului 6 alin. în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 21% din masă la 31 decembrie 2006. 12% în anul 2009 şi 14% în anul 2010. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .59 din 193 . România este obligată să atingă obiectivul global de reciclare la 31 decembrie 2013 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 26% din masă la 31 decembrie 2006. carton şi metale. cu excepţia ţintelor de reciclare pentru hârtie. Tratatul de aderare a României prevede următoarele: România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau incinerare în instalaţiile de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2011 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 32% din masă la 31 decembrie 2006.9 4.judeţul Mehedinţi pag. România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a sticlei la 31 decembrie 2013. amendată prin Directiva 2004/12/EC.8 39849. 22% în anul 2007.6 -- 23422.7 2016 74731. România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau incinerare în instalaţiile de incinerare a deşeurilor recuperare de energie la 31 decembrie 2013 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 53% din masă în anul 2011 şi 57% în anul 2012. 16 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 1995 1. 11% în anul 2008. Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată (tone) 3. 32% în anul 2008. 34% în anul 2007. 44% în anul 2010. 42% în anul 2010. (1) al Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.5 52143. 10% în anul 2007. 40% în anul 2008. Cantitate generata de deseuri biodegradabile municipale (tone) 2. 38% în anul 2009.Tabelul IV. 38% în anul 2009.5.611.333. 48% în anul 2011 şi 54% în anul 2012. 28% în anul 2007. Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă de la depozitare ( 3 = 1 . 33% în anul 2008. 46% în anul 2011 şi 50% în anul 2012.45 50397. 45% în anul 2009 şi 48% în anul 2010.2 2013 74.4 34762.2) (tone) 69524.5 -2010 75566. România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului la 31 decembrie 2011 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 8% din masă la 31 decembrie 2006.

dar exclude recuperarea de energie”.judeţul Mehedinţi pag.„reciclarea deşeurilor de ambalaje reprezintă operaţiunea de prelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte scopuri.România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului. Ţinte de reciclare pentru fiecare tip de material de ambalaj.la 31 decembrie 2008 .reciclare hârtie şi carton 60 %. Ţintele de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje care vor fi stabilite la nivel judeţean trebuie să fie cel puţin egale cu ţintele stabilite prin Tratatul de aderare a României. 5% în anul 2007. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.la 31 decembrie 2008 . 2. Ţintele privind deşeurile de ambalaje se raportează la cantitatea de deşeuri de ambalaje generate în anul respectiv şi se împart în trei categorii: 1. . 3. şi anume: . II B la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. Astfel. 426/2001cu modificările şi completările ulterioare”. 78/2000. Pentru obiectivul de reciclare a deşeurilor de hârtie şi carton şi metale România nu a solicitat perioadă de tranziţie. urmând să atingă aceste obiective la termenele stabilite de directivă. 621/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind gestionarea ambalajelor reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje sunt definite astfel: . Termenul include reciclarea organică. . România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a lemnului la 31 decembrie 2011. 7% în anul 2008.„valorificarea reprezintă orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje. în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 16% din masă în anul 2011 şi 18% în anul 2012.60 din 193 . respectiv prin legislaţie. În HG nr. Ţinte globale de reciclare. luând în considerare exclusiv materialul reciclat sub formă de plastic. 9% în anul 2009 şi 12% în anul 2010. Ţinte globale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. la 31 decembrie 2013. valorificarea include atât reciclarea. cât şi valorificarea energetică. în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 4% din masă la 31 decembrie 2006. Cuantificarea ţintelor privind ambalajele se calculează pe baza prognozei de generare a deşeurilor de ambalaje şi a ţintelor de reciclare/valorificare. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .reciclare metale 50 %. prevăzută în anexa nr.

Ţintele privind deşeurile de ambalaje se raportează la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate în anul respectiv.8 8 21 37. Tabel nr.8 4 26 2007 55.15) se cuantifică ţintele de reciclare şi valorificare care se prezintă în tabelul de mai jos: Tabel nr.7 10 22 39.2 5 28 Ţinte de reciclare/ valorificare (%) 2008 2009 2010 2011 60 11 32 50 7 33 60 12 38 50 9 38 60 14 44 50 12 42 60 16 48 50 15 46 2012 60 18 54 50 15 50 2013 60 22.5 60 50 15 55 32 34 40 45 48 53 57 60 Pe baza cantităţilor de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate ce se vor genera ( conform Tabelul nr.judeţul Mehedinţi pag.61 din 193 .772 to deşeuri de ambalaje (cca. Pentru obiectivele de reciclare referitoare la hârtie. IV 18 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaj pe total şi pe tip de material pentru judeţul Mehedinţi ( tone/an) Ţinte de reciclare/ valorificare( tone) 2006 Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metale Lemn Total reciclare (valorificare materială) Total valorificare (valorificare materială + energetică 1600 293 577 429 61 3277 2007 1773 382 647 476 81 3776 2008 2043 460 1007 650 121 4762 2009 2186 538 1279 695 167 5867 2010 2296 658 1555 730 234 6809 2011 2410 790 1782 766 306 7831 2012 2531 933 2105 805 322 8937 2013 2658 1225 2455 845 338 10322 4033 4585 5772 6948 7782 9022 10188 11261 Conform acestor estimări. carton şi metale. România nu a cerut perioadă de derogare.În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele privind reciclarea şi valorificarea sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie conform tratatului de aderare a României. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .în anul 2008 trebuie să fie valorificată o cantitate totala de circa 5. IV 17 Ţinte de reciclare/valorificare privind deşeurile de ambalaje (% / an) 2006 Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metale lemn Total reciclare (valorificare materiala) Total valorificare (valorificare materială + energetică 53.762 to. în judeţul Mehedinţi: . din care trebuie reciclată o cantitate minimă de circa 4. 40 %). IV.

din care circa 9.în anul 2011 o cantitate de circa 7.322 to (circa 60 %). din care minim 11.261 to trebuie reciclate.. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .831 to deşeuri de ambalaje trebuie valorificată (cca.022 to trebuie reciclată. 50 %). .iar în anul 2013 cantitatea totală care trebuie valorificată este de minim 10.judeţul Mehedinţi pag.62 din 193 .

D.Capitolul 5 FLUXURI SPECIFICE DE DEŞEURI În acest capitol vor fi prezentate următoarele fluxuri speciale de deşeuri: 1. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 3. 856/2002) 20 01 13* 20 01 14* 20 01 15* 20 01 17* 20 01 19* 20 01 21* 20 01 23* 20 01 26* 20 01 27* 20 01 29* 20 01 31* 20 01 33* 20 01 35* Tip deşeu Solvenţi Acizi Alcali Fotochimice Pesticide Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur Echipamente scoase din funcţiune.J. adezivi şi rasini care conţin substanţe periculoase Detergenţi care conţin substanţe periculoase Medicamente citotoxice şi citostatice Baterii şi acumulatori incluşi la 16 06 01. Deşeuri din construcţii şi demolări 5. cerneluri. altele decât cele menţionate în 20 01 25 conţin Vopseluri.1 Deşeuri periculoase din deşeurile municipale Tipurile de deşeuri periculoase din deşeuri municipale care fac obiectul P. Vehicule scoase din uz 4. Estimarea cantităţii generate s-a realizat pe bază de indicatori statistici de generare din alte ţări europene.63 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . care clorofluorcarburi Uleiuri şi grăsimi. Deşeuri periculoase din deşeurile municipale 2.judeţul Mehedinţi . prin urmare nu se cunoaşte cantitatea generată. 16 06 02 sau 16 06 03 Echipamente electrice şi electronice scoase din funcţiune. şi anume: • • 2.D. Nămoluri rezultate de la staţii de epurare orăşeneşti 5. pag.G. 1.J. sunt următoarele: Cod deşeu (conform HG nr.G.5 kg/ persoană x an în mediul rural. altele decât cele menţionate la 20 01 21 şi 20 01 23 conţinând componente periculoase Lemn conţinând substanţe periculoase 20 01 37* Cantităţii generate La momentul elaborării P. deşeurile periculoase din deşeurile municipale nu sunt colectate separat.5 kg/ persoană x an în mediul urban.

3 233 602.4 224.1 596.2 596. în colaborare cu magazinele care sunt răspunzătoare pentru colectarea acestor articole.Maşina de colectare poate deservi până la 700.D metode posibile de colectare a deşeurilor municipale periculoase la nivelul judeţului. . aproximativ 2 sau 3 ore.8 235. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . . Variantele propuse sunt prezentate în Anexa nr. cu o frecvenţă de colectare de 3 luni. un vehicul special pentru colectarea deşeuri periculoase vine la un punct de colectare bine stabilit sau într-un loc special.5 2006 369. trei luni.Ţinând seama de prognoza privind evoluţia populaţiei.2 2013 356.5 2008 366 230.Costurile pentru acest sistem sunt incluse în taxa pentru colectarea deşeurilor cotidiene. .D.5 229.Acest sistem funcţionează foarte bine pentru colectarea bateriilor de maşină folosite şi a uleiurilor uzate.5 228 588.G.1 Prognoza privind cantitatea de deşeuri periculoase din deşeurile municipale generate în perioada 2005 – 2013 Judeţul Mehedinţi 2005 Urban Rural Total 370.3 230. În paralel cu : 2) Colectarea prin magazine sau companii specializate . dacă întreaga cantitate predată nu depăşeşte 20 kg/predare. cantităţile de deşeuri periculoase generate în perioada 2005 – 2013 sunt prezentate in tabelul de mai jos: Tabel V. va colecta deşeurile periculoase aduse de locuitorii care stau în apropiere.2 Alegerea sistemului de colectare a deşeurilor periculoase din gospodării Pentru a putea alege opţiunea cea mai corectă privind sistemul de colectare a deşeurilor periculoase din gospodării s-au prezentat grupului de lucru şi comitetului de coordonare implicate în coordonarea şi realizarea P.Colectarea deşeurilor periculoase este gratuită pentru clienţi.La un punct de colectare sunt conectate aproximativ 4 000 până la 5 000 de persoane.8 581.7 585. conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor.J. acceptat de locuitori.6 594. 000 de persoane. .5 226.64 din 193 .1 2010 362.5 229.1 2009 364.La cca. 10 la P.G. unde.7 2011 360. Varianta aleasă este : 1) Colectare prin unităţile mobile Acest sistem este des întâlnit.7 606.J. .judeţul Mehedinţi pag.5 2012 358.3 Cantitatea de deşeuri periculoase din deşeuri municipale ( to) 2007 366.2 591.

trebuie susţinute activităţile de reducere a conţinutului de mercur. Tabel nr. Uleiuri uzate Uleiurile uzate sunt colectate prin intermediul atelierelor şi a staţiilor de carburanţi.65 din 193 . Din acest motiv : . Baterii.087 119. ceea ce reprezintă o practică obişnuită la nivel european. Sunt necesare campanii prelungite de conştientizare a publicului în legătură cu riscurile.Medicamentele expirate pot fi eliminate prin incinerare/co-incinerare sau prin depozitare în depozitele de deşeuri periculoase. . eficienţa de colectare separată a deşeurilor periculoase va fi destul de scăzută şi va creşte doar prin educaţie continuă. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor ..V.judeţul Mehedinţi pag. Se estimează ca prin intermediul acestui sistem se vor colecta aproximativ 35 . care duce la costuri ridicate fiind reciclate în instalaţiile de topire a metalelor neferoase.657 2005 44.Medicamentele expirate ar trebui colectate de farmacii. La început.608 163.529 2006 70.069 Valorificată (to) 2006 75. este aprobată colectarea bateriilor şi a uleiurilor uzate de către ateliere şi magazine specializate. De asemenea.119 173.40% din deşeurile periculoase provenite din gospodării. acumulatori si uleiuri uzate Componentele principale ale bateriilor sunt alcalii de magneziu şi zinc-carbon.După testarea mai multor variante în mai multe ţări. Colectarea bateriilor auto se realizează în principal prin sistemul depozit.2 Cantităţi de uleiuri uzate şi acumulatori auto colectate şi valorificate la nivelul judeţului Mehedinţi Colectat (to) Judeţul Mehedinţi Anul Uleiuri uzate Acumulatori Sursa de date APM 2005 49. Se recomandă organizarea activităţii de returnare a bateriilor de către sectorul comercial. În tabelul de mai jos se prezintă cantităţile de uleiuri uzate şi acumulatori auto colectate şi valorificate la nivelul judeţului în anii 2005 şi 2006.235 119.753 Medicamente expirate Medicamentele care au depăşit termenul de garanţie nu sunt cu mult mai periculoase decât cele încă în termen. Aceste baterii conţin o cantitate mare de mercur.

20 01 23 şi 20 01 35 20 01 36 Gestionarea DEEE Obligaţii ale participanţilor la procesul de gestionare a DEEE Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a nu arunca deşeurile de echipamente electrice şi electronice alături de deşeurile menajere şi de a le preda: .“Evoluţia cantităţilor de deşeuri periculoase municipale colectate. valorificare sau eliminare a deşeurilor periculoase.de a preda DEEE către punctele de colectare organizate de autorităţile locale (cf.Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale În acest subcapitol sunt descrise posibilităţile de gestionare (tratare.D. valorificate şi eliminate în judeţ şi la nivelul regiunii se prezintă pentru anul de referinţă şi patru ani anteriori anului de referinţă”.2 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice Tipurile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care fac obiectul PJGD sunt prezentate în tabelul de mai jos : Cod deşeu ( conform H. În judeţul Mehedinţi : Nu se realizează colectarea separată a deşeurilor periculoase municipale.G nr.de a preda DEEE către agenţi economici autorizaţi să colecteze/trateze DEEE. eliminare) existente la nivelul judeţului. 6) sau . În judeţul Mehedinţi nu există instalaţii de tratare.J. valorificare.judeţul Mehedinţi pag. altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoşi echipamente electrice şi electronice casate. Nu se cunosc cantităţi de deşeuri periculoase municipale. Conform Metodologiei . 5 alin. Nu există instalaţii de tratare / valorificare /eliminare. tratate. capacităţile acestora şi tipurile de deşeuri preluate. Aceste informaţii se referă la anul 2005 sau 2006 ani anteriori elaborării P. art.distribuitorilor în cazul achiziţionării unui produs de acelaşi tip (schimb 1 la 1) sau . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 2) si alin. 5. 856/2002 20 01 21* 20 01 23* 20 01 35* Tip deşeu tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) echipamente electrice şi electronice casate. prevederilor HG 448/2005.G. altele decât cele specificate la 20 01 21.66 din 193 .

5 alin. de 100% din ţinta prevăzută la art. • Înfiinţarea a cel puţin un punct de colectare în fiecare judeţ. etc. }: • De a identifica / reabilita şi a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare selectivă a acestora. HG 448/2005 are ca obiectiv prevenirea producerii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice. 2 al Directivei 2002/96/CE pentru DEEE colectate în 2008. 7 al HG 448/2005.Art. 5.06. OUG 61/2006. conform prevederilor art.000 de locuitori a unui punct de colectare( în judeţul Mehedinţi nu este cazul decât pentru municipiul Drobeta Turnu Severin) . astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate. 3). • Spaţiile în care aceste deşeuri vor fi colectate vor fi parte a unui punct de colectare pentru mai multe categorii de deşeuri provenind din gospodăriile populaţiei şi care nu pot fi gestionate ca deşeuri menajere (ex. în judeţul Mehedinţi au fost înfiinţate 1 punct de colectare municipal şi mai trebuie înfiinţat 1 punct de colectare judeţean Preluarea DEEE colectate la punctele municipale precum şi valorificarea lor trebuie asigurată de către producători. litera f). • De a colecta separat Deşeurile de echipamente electrice.(2). reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora. conform art. art. Producătorii pot să îşi îndeplinească obligaţiile individual direct sau prin transferarea responsabilităţii către organizaţii colective.J. punctul 35. (M. anvelope. pentru colectare. autorizate conform OM 1225/2005.judeţul Mehedinţi pag. iar pentru fiecare oraş cu peste 20. alin. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile şi Autorităţile administraţiei publice locale promovează campanii de informare şi educare a consumatorilor.Prevederile Directivei privind gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice . ulei uzat. precum şi refolosirea. denumite DEEE.: mobilă.12. Obiectivul ce trebuie atins. 7 alin. Rata de valorificare a DEEE colectate va fi. tratare şi valorificare a DEEE -Art. • De a organiza şi opera punctele municipale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (cf.G. Conform prevederilor HG 448/2005.).491/10. Of.67 din 193 .2008 Pentru realizarea acestui obiectiv : Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia {. 12 al HG 448/2005. HG 448/2005 art. pentru ai încuraja să faciliteze procesul de refolosire.D este de cel puţin 4 kg deşeu / locuitor / an până la 31. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 5. având în vedere intervalul de timp pentru care este întocmit P. electronice şi electrocasnice de la gospodăriile particulare (cf. 5 alin. nr. a fost transpusă prin HG 448 / 19 mai 2005. 1). 10 alin. Ministerul Economiei si Comerţului.2005).

pentru DEEE colectate în urma înlocuirii echipamentelor vechi cu echipamente noi (cf. de la punctele de colectare înfiinţate de autorităţi. b) al HG 448/2005). 9 alin. 8 alin. În cazul DEEE altele decât cele provenind de la gospodăriile particulare.aşa zisele '' deşeuri istorice'' (cf. 9 alin. Spatiile au fost puse la dispoziţie de către Consiliile Locale. costurile de gestionare vor fi suportate de către: • deţinători. • producători.etc).Producătorii au responsabilitatea finanţării operaţiunilor de preluare de la punctele de colectare. 2) lit. În funcţie de posibilităţile de reciclare. 8 alin. se vor desfăşura următoarele operaţiuni: • transport direct către reciclatorii din România (posibil în special pentru electrocasnicele mari. • transport către un centru de sortare si stocare temporara unde DEEE vor fi sortate pe categorii de echipamente în funcţie de posibilităţile de reciclare. 8 alin. • numai pentru propriile echipamente puse pe piaţă după această dată ( cf. Aceste responsabilităţi se aplică: • proporţional cu cota de piaţă.judeţul Mehedinţi pag. pentru echipamentele puse pe piaţă până la 1 ianuarie 2007.68 din 193 .5 al HG 448/2005) • Producătorii care nu participă la un sistem colectiv. vor trebui să depună. prevederilor art. • • export pentru reciclare. Gestionarea DEEE Punctele de colectare din judeţ sunt prezentate în tabelul centralizator de mai jos. 3) al HG 448/2005). 1 al HG 448/2005. • Organizaţiile colective sunt responsabile de preluarea DEEE. cele care vor trebui exportate pentru reciclare vor fi stocate temporar până când vor exista cantităţi suficiente care să justifice operaţiunea de export. o garanţie care să poată asigura reciclarea echipamentelor pe care le-au pus pe piaţă după această dată. art. art. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5 al HG 448/2005). începând cu 1 ianuarie 2007. b) al HG 448/2005) sau pentru echipamentele puse pe piaţă după 1 ianuarie 2007. Deşeurile care se pot recicla în România vor fi transportate către reciclatori. lichidare. 9 alin. în situaţia în care sunt bine separate la punctul de colectare). proporţional cu răspunderea producătorilor afiliaţi. pentru echipamentele puse pe piaţa până la 1 ianuarie 2007 (cf. în cazul în care îşi încetează activitatea (faliment. prevederilor art. tratare şi de valorificare a DEEE provenite din gospodăriile populaţiei conform obligaţiilor prevăzute de art. art. Exista şi posibilitatea ca producătorii şi utilizatorii alţii decât gospodăriile particulare sa încheie acorduri care sa stabilească alte metode de finanţare (cf. 2) lit. conform modelului din ghid.

nu au nici măcar cântar. Între S. Tabel nr.C Brantner S. preluarea de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă.judeţul Mehedinţi pag. Cantitatea de DEEE colectate de la populaţie în anii 2005 şi 2006 a fost zero.000 de locuitori Societatea care administrează punctul de colectare stabilit Autorizare Categorii de DEEE colectate.A( societatea care gestionează şi DEEE în municipiul Drobeta Turnu Severin ) şi societatea ECOTIC există semnat un contract prin care ECOTIC preia toate DEEE colectate şi dotează cu containere speciale societatea Brantner. şi în special ale agenţilor economici direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz. în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale. conform Anexei 1 B din HG nr. Acesta a fost implementat începând cu 2007. atunci când acestea devin vehicule scoase din uz (art. Persoanele fizice sau persoanele juridice deţinătoare de vehicule scoase din uz au următoarele obligaţii (art. .3 Vehicule scoase din uz Activitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz este reglementată de HG 2406/2004.3 Puncte de colectare DEEE în judetul Mehedinţi . 8 din HG 2406/2004): . Incintă închisă de 170 mp Conform PRGD Oltenia actualizat mai 2007 În judeţul Mehedinţi nu există instalaţii de tratare a DEEE În anul de referinţă ( 2005) în judeţul Mehedinţi nu era implementat sistemul de colectare selectivă. Producătorii de vehicule trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi.9.să predea vehiculele scoase din uz agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz.• • Spatiile de colectare nu sunt dotate corespunzător. 5. modificată şi completată cu HG 1313/2006.4 Pentru municipiul Drobeta Turnu Severin.69 din 193 .an 2007 Amplasament/punct de colectare (date de identificare) Punct judeţean/ oraş peste 100.000 de locuitori/oraş peste 20. (1) din HG 2406/2004): Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Prevederile acestei hotărâri stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor agenţilor economici implicaţi în ciclul de viaţa al vehiculelor. 448/2005 Drobeta Turnu Severin – Str Constructorilor nr.să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide şi/sau lichide ale acestora. V. pe sol.

nr. respectiv anul 2006.6 Numărul de VSU colectate şi tratate conform PRGD mai 2007 Judeţul Mehedinţi Vehicule colectate 138 Anul 2005 Vehicule tratate 138 Vehicule stocate 0 Sursa de date Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor .70 din 193 . Începând cu 1 ianuarie 2007 • Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85 % din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980. pentru toate vehiculele scoase din uz. . V. Mehedinti Activitatea desfăşurată ( colectare şi tratare sau dezmembrare şi tratare ) Colectarea si tratarea VSU Atât informaţiile referitoare la punctele de colectare. Începând cu 1 ianuarie 2007 • Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95 % din masa vehiculelor . Tabel nr. cât şi cele referitoare la instalaţiile de tratare VSU se refera la anul anterior elaborării PJGD. Tabel nr.varianta actualizată mai 2007 Obiective şi ţinte judeţene • Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75 % din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . V.Producătorii de vehicule trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi a minimum (art.un punct de colectare în fiecare judeţ. Începând cu 1 ianuarie 2015 • Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85 % din masa vehiculelor . când există date disponibile. pentru toate vehiculele scoase din uz.un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100 000 de locuitori. Drobeta Turnu Severin.9. (2) din HG 2406/2004): .5 Puncte de colectare şi tratare vehicule scoase din uz anul 2006 Denumirea operatorului economic autorizat SC Remat Scholz SA Adresa Str.judeţul Mehedinţi pag.14.Cerneti.

000 x 13. 13.7 Prognoza de generare a VSU An VSU 2005 50160 2006 52166 2007 54253 2008 56423 2009 58680 2010 61027 2011 63468 2012 66007 2013 68647 .Numărul de autoturisme colectate a fost de …. (1). în vederea valorificării sau eliminării acestora. automobile înregistrate în regiune. pe baza unui contract. V. 5. direct proporţional cu creşterea numărului de vehicule motorizate din regiune.000 de vehicule scoase din uz.judeţul Mehedinţi pag. Populaţia judeţului reprezintă cca.M .2% = 50160 de autovehicule cu vârsta mai mare de 13 ani.000 camioane. Aşa cum recomandă PRGD rata generării VSU .creştere cu 4 % pe an rezultă : Tabel nr. livrarea şi primirea deşeurilor de producţie. deşeurilor menajere. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . • (3) producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate. autobuze. • (2) primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. trebuie să se efectueze numai pe bază de contract. Acest lucru presupune că media de viaţă a unui vehicul este de 13 ani înainte de eliminare şi erau circa 380.P. ca vehicule scoase din uz în judeţ în anul 2006. conform informaţiilor primite de la A. modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta. deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase. Numărul estimat de vehicule scoase din uz este de aşteptat să crească cu aproximativ 4% de-a lungul perioadei de programare.2 % din populaţia regiunii şi calculând procentual aveam pentru judeţul Mehedinţi în anul 2005 380.71 din 193 .Estimarea numărului de vehicule ce vor fi scoase din uz /an Evoluţia numărului de vehicule scoase din uz generate În anul 2005 Regiunea 4 genera aproximativ 30.4 Deşeuri din construcţii şi demolări Prevederi legislative Legea 426/2001 de aprobare a OUG 78/200 privind regimul deşeurilor prevede: • (1)deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri. de cei care execută lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană. în vederea eliminării lor.

altele decât cele specificate la 170410 170107 17 0201 170202 170203 170204* 17 0401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170409* 170410* 170411 Cantităţi generate Conform Normelor Metodologice în PJGD se prezintă : • cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări generate la nivelul judeţului pentru anul de referinţă şi pentru patru ani anteriori anului de referinţă.8 Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări care fac obiectul PJGD Cod deşeu (conform HG nr.9. deoarece nu se face colectare selectivă şi nici sortare. alamă Aluminiu Plumb Zinc Fier şi oţel Staniu Amestecuri metalice Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase Cabluri cu conţinut de ulei. Din cantitatea totală generată se evidenţiază cantitatea de deşeuri periculoase. cărămizi. ţigle. monitorizat şi controlat de autorităţile administraţiei publice locale) şi activitatea de „colectare.judeţul Mehedinţi pag.• Legea nr. 101/2006 privind organizarea serviciului de salubrizare a localităţilor. V. transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări” ca activitate separată de ”precolectarea. 17 02. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase Amestecuri sau fracţii separate de beton. coordonat. • La nivelul judeţului există date doar pentru cantităţi de deşeuri din construcţii şi demolări colectate în judeţ pentru anii 2004. cărămizi. 2006 date prezentate în tabelul nr. colectarea şi transportul deşeurilor municipale. introduce ca activitate în cadrul serviciul de salubrizare al localităţilor (serviciu public local de gospodărie comunală. V. materiale plastice sau lemn cu conţinut de/sau contaminate cu substanţe periculoase Cupru. 856/2002) 17 0101 170102 170103 170106* Tip deşeu Beton Cărămizi Ţigle şi materiale ceramice Amestecuri sau fracţii separate de beton. 2005. gudron sau alte substanţe periculoase Cabluri. ţigle. 17 04).72 din 193 . inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere”. organizat. Tabel nr. sau materiale ceramice altele decât cele specificate la 170107 Lemn Sticlă Materiale plastice Sticlă. defalcate pe coduri de deşeuri (17 01. bronz. condus. reglementat. ele nu pot fi defalcate pe coduri de deşeuri şi nu se poate evidenţia cantitatea de deşeuri periculoase.

2 2012 294513 250 73.5 44.7 13.3 2006 303069 250 75.5 2013 292414 250 73.6 59 29.73 din 193 .5 2008 299800 250 75 30 3 27 2009 298844 250 74.8 31.5 0 22.8 19 0 19 2007 299989 250 75 22.5 29. tratare şi eliminare a deşeurilor din construcţii şi demolări.2 Indicele de generare al deşeurilor din demolări 2005 Rata de generare Kg / loc/ an Rată reciclare Rată colectare de de 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 20 0 25 0 30 10 40 20 50 30 60 40 70 50 80 60 90 Sursa de date PRGD mai 2007 Cantităţile de deşeuri din demolări generate rezultate funcţie de populaţie şi indice de generare sunt: Tabel nr.V.5 26. În judeţul Mehedinţi nu există instalaţii de sortare. V.1 65.3 7650 9500 11250 13500 14950 15650 15600 14750 13150 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .4 7.5 29.4 15.8 39.judeţul Mehedinţi pag.3 Cantităţi de deşeuri din demolări 2005 Populaţia prognozată Indice de generare Cantitate generată Kt/an Cantitatea colectată din care : Cantitate reciclată Kt/an Cantitate Depozitată Kt/an Cantitatea depozitată ( m3 ) densitate 2000 kg/m3 305426 250 76. 10.7 37. V 10.9 2010 297790 250 74.10.4 31.3 2011 296152 250 74 52 20.P M Indicele de generare al deşeurilor din demolări aşa cum este prezentat în tabelul de mai jos : Tabel nr.3 0 15.Se impune proiectarea şi gestionarea unei baze de date pentru deşeurile din construcţii şi demolări. Tabel nr.1 Cantităţi de deşeuri rezultate din construcţii şi demolări colectate în judeţul Mehedinţi Anul Deşeuri din construcţii şi demolări ( to) 2004 1905 2005 3100 2006 2698 Sursa: Agenţii de salubrizare împreună cu A.

Multe din materiale din care sunt alcătuite deşeurile din construcţii şi demolări pot fi reciclate într-un fel sau altul cum ar fi ( Sursa EIONET 2005) : . plastic. cărămizi. beton şi placări – 73% . total sau parţial demolate.metale .11 Staţii de epurare oraşeneşti .74 din 193 . Tipul de tratare mecanic sau biologic 52l/sec treaptă biologică 120 l/s treaptă mecano . Deşeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă în ţările U. Aceste deşeuri provin din : infrastructura construcţiilor şi clădirilor.situaţia existentă Denumirea staţiei de epurare Staţie epurare Orşova Staţie de epurare Baia de Aramă Număr de locuitori deserviţi 13000 1700 Locuitori echivalenţi racordaţi/locuitori echivalent total 17737/13000 2320/1700 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Prezentăm mai jos staţiile de epurare orăşeneşti existente la nivelul judeţului .sticlă.sol excavat.etc. plastic şi izolatori – 5% .4 Cantităţi de materiale recuperate din deşeuri din construcţii şi demolări 2008 Sticlă.2 to/an Tabel nr. În municipiul Drobeta Turnu Severin şi oraşele Strehaia.altele în amestec – 5% Cunoscând care sunt ţintele de reciclare şi procentele materialelor reciclate obţinem prognoza cantităţilor de materiale obţinute prin reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări : Tabel V.biologică Cantitatea totală de nămol rezultat to/an ( substanţă uscată ) 8 to/an 1. izolatori tone Metale tone 150 375 670 1040 1475 1975 150 2009 375 2010 670 2011 1040 2012 1475 2013 1975 5.5 Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti În judeţul Mehedinţi sunt în funcţiune 2 staţii de epurare şi anume în municipiul Orşova şi în oraşul Baia de Aramă. Apa uzată menajer şi meteorică se deversează direct în cursurile de apă.5% .Dimensionarea depozitului de deşeuri provenite din construcţii şi demolări se va face în capitolul nr. Sunt de asemenea staţii de epurare care necesită lucrări de modernizare şi extindere de capacitate.8.V. • • Caracteristicile staţiilor Cantităţile de nămol rezultate anual ( 2005) Capacitaea staţiei l/s.judeţul Mehedinţi pag. Vînju Mare nu există staţii de epurare a apelor uzate menajer. Deşeurile provenite din construcţii şi demolări sunt constituite din două componente : deşeuri din construcţii şi deşeuri din demolări.10. din reparaţia drumurilor.E aproximativ 25% din deşeuri.

G.reabilitarea reţea de canalizare şi realizare staţie de epurare treaptă mecanică Drobeta Turnu Severin . . s-au identificat proiectele existente privind realizarea de staţii de epurare orăşeneşti şi se prognozează cantităţile de nămol ce urmează a se genera. 7 / 2006 .Planul de implementare pentru Directiva 91/27/CEE privind epurarea apelor uzate situaţia colectării şi epurării apelor uzate orăşeneşti în România aglomerări urbane cu peste 2000 l. .e – Judeţul Mehedinţi . Gestionarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti Nu există instalaţii de tratare/valorificare/eliminare a nămolurilor în judeţ. 6 .extindere canalizare şi staţie de epurare mecano .În vederea stabilirii de măsuri adecvate pentru perioada de planificare.judeţul Mehedinţi pag. 7 . Controlul continuu al nămolului şi solului presupune : .J. pentru a asigura faptul că nămolul nu este fermentabil şi poate fi stocat în silozuri până la reutilizare.Draft În viitor va avea loc o dezvoltare a infrastructurii privind alimentarea cu apă şi canalizare. implicit.biologică comuna Şimian .6. sunt prezentate în Anexele nr. Proiecte privind staţiile de epurare orăşeneşti Proiectele de staţii de epurare care au asigurată finanţarea sunt : . biologică.Cerinţele de reutilizare în agricultură presupun un nivel de uscare mai mare de 90 %.75 din 193 .Anexa nr. ceea ce va conduce la o creştere a numărului staţiilor de epurare orăşeneşti şi.Nămolul de la epurarea apelor uzate are un conţinut de 97 % apă.D : .Anexa nr.reabilitare reţea de canalizare şi staţie de epurare mecanică.extindere canalizare şi staţie de epurare mecano – biologică comuna Bala .7 la P.Procesul de deshidratare este o precondiţie pentru un transport economic şi o posibilă depozitare / eliminare.chimică în oraşul Vînju Mare În ceea ce priveşte proiectele privind construirea sau reabilitarea staţiilor de epurare în judeţul Mehedinţi situaţia actuală şi perspectiva. 7.canalizare şi staţie de epurare mecano – biologică comuna Vânjuleţ .Master Plan pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi ( Situaţia existentă. Planificarea teoretică în varianta cea mai optimistă s-a făcut în capitolul nr.80 % . studiul socio – economic. la creşterea cantităţii de nămol care va fi generată.Prin centrifugare sau filtrare conţinutul de apă poate fi micşorat la 70 . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . pregătirea Master Planului ) . 5.5 .Proiecte aprobate pentru finanţare prin Ordonanţa nr.Anexa nr.

Capitolul 6 EVALUAREA TEHNICILOR POTENŢIALE PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR de la analizarea următoarelor: 1) Situaţia actuală în judeţ – S-au analizat date relevante care rezultă din analiza situaţiei existente privind generarea şi gestionarea deşeurilor municipale din judeţ ( aşa cum sunt prezentate în capitolul 2). 2.76 din 193 . La analiza tehnicilor disponibile s-a ţinut seama de faptul că. Realizarea unei campanii de conştientizarea a populaţiei privind salubrizarea localităţilor 2) Analiza posibilelor alternative de gestionare a deşeurilor municipale (cunoaşterea opţiunilor de gestionare a deşeurilor şi a consecinţelor lor – după cum rezultă din descrierea tehnicilor disponibile în acest moment.8 la PJGD) Metoda de decizie aplicată a parcurs următoarele etape: 1.Selecţia alternativelor fezabile pentru judeţ.1 Proiecte privind gestionarea deşeurilor identificate în judeţ Tip proiect Localizare Denumire proiect An estimat pentru implementare Observaţii MUNICIPALE NEPERICULOASE În vederea luării deciziei privind gestionarea deşeurilor municipale la nivel judeţean s-a pornit În cadrul proiectului se vor întocmi S. în special metodele de colectare separată a deşeurilor menajere.Identificarea alternativelor pentru atingerea ţintelor.Stabilirea criteriilor de evaluare a alternativelor. O sinteză a proiectelor este prezentată în tabelul de mai jos. tehnici prezentate în Anexa nr. În cadrul grupului de lucru s-au analizat în principal: • • Metodele de colectare a deşeurilor municipale.Evaluarea rezultatelor şi stabilirea alternativei optime pentru judeţ. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag.F – uri pentru închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri. atingerea ţintelor de reciclare a ambalajelor se poate realiza prin colectarea separată a deşeurilor provenite de la populaţie.F – uri pentru amplasarea staţiilor de transfer. 5. Realizarea studiilor de impact pentru Judeţul Mehedinţi “ Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi “ 2008 staţiile de transfer S. luând în considerare şi proiectele referitoare la gestionarea deşeurilor existente la nivelul judeţului.Stabilirea obiectivelor şi ţintelor. 4. Tabel nrVI. 3.

foarte Parţial puţine staţii folosită Combustie Conversie termochimică anaerobă Mediu pînă la mare Bun Da. (% din greutatea deşeurilor introduse) Reziduuri catre alta tehnica de tratare a deşeurilor sau pentru depozitare (% din greutatea deşeurilor introduse) 50% în compost 50% în aer Da. piroliza şi gazeificarea) şi tratarea mecano-biologică O analiză comparativă a principalelor tehnici de tratare a deşeurilor municipale este prezentată în tabelul de mai jos : Tabel VI.77 din 193 . fermentarea anaeroba. pietre) Sursa: Managementul deşeurilor biodegradabile municipale. 4.judeţul Mehedinţi pag.5-3 kg K Metoda termică Incinerare Piroliză Da. care conduc la reducerea semnificativă a cantităţii depozitate de deşeuri biodegradabile municipale în vederea atingerii ţintelor.bun Nu Fermentare anaerobă Da.0-4. ianuarie 2002 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .2 Analiza comparativă a principalelor tehnici de tratare Tehnologie cu rezultate folosită dovedite Principiul de bază Costul tratării Mediu de lucru Recuperarea energiei Metoda biologică Compostare Da. pietre) 2-20% din sitare (plastic.5-1 kg P 1-2 kg K 40-50% compost 30% fibre 50-65% fluide 15-25% cenuşa (inclusiv zgura.5-10 kg N 0. foarte folosită Degradare prin acţiunea microorganismelor anaerobice Mediu pînă la mare Mediu . La fel ca la incinerare 2% în solide 98% în aer Nu Mediu pînă la mare Bun Da. sticla) 3% cenuşa zburatoare (inclusiv reziduuri de la curatarea gazelor) 30-50% produse carbonizate (inclusiv cenuşa. sticla.• Diferenţa între ţintele de reciclare şi ţintele de valorificare a deşeurilor de ambalaje se poate realiza prin valorificare energetică (co-incinerare în cuptoare de ciment sau centrale termice) sau incinerare în incineratoare cu recuperare de energie. sticla) 3% metale 2% reziduuri de la curatarea gazelor 2-20% din sitare (plastic. 2700 MJ/t de deşeu 1% în solide 99% în aer Nu Ciclul carbonului (% din greutate) Recuperarea fertilizantilor (kg fertilizant/tona de deşeu la intrare) Produse pentru reciclare sau recuperare.5-1 kg P 2.bun Da. Agentia Europeana de Mediu. 3200 MJ/t de deşeu 75% în fibre/lichide 25% ca biogaz Da. Aproximativ 70% din incinerare + energia continuta în produsul secundar 20-30% în solide 70-80% în aer Nu Gazeificare Parţial puţine staţii Conversie termochimică Mare pînă la foarte mare Bun Da. metal. foarte folosită Degradare prin acţiunea microorganismelor aerobice Mic pînă la mare Scazut . sticla. zgura. tratarea termică (incinerarea. 2. sticla) 3% metale 2-3% reziduuri de la curatarea gazelor 15-25% cenuşa vitrificata (inclusiv zgura. • Deşeurile municipale care sunt valorificate energetic sunt deşeurile cu putere calorică care nu pot fi reciclate. sunt: compostarea.5 kg N 0. rezultate în principal de la staţiile de sortare a deşeurilor colectate separat sau de la instalaţiile de tratare mecano-biologică. metal. • Tehnicile de tratare a deşeurilor municipale.

Întocmire analizei economico – financiare . Au fost studiate si alte informaţii prezentate în Master Planurile întocmite pentru alte regiuni al ţării. în fiecare locaţie fiind dispuse câte 3 containere ( unul pentru deşeuri menajere.Alternative posibile pentru atingerea ţintelor Elaborarea dezvoltarea şi evaluarea alternativelor de atingere a obiectivelor trebuie facută din prisma condiţiilor existente privind: • • • • • • Caracteristicile socio-economice ale judeţului Mehedinţi . unul pentru hârtie.G.VI.G.1.pre-selectare la sursă: deşeurile menajere se vor depozita de către populaţie în containere amplasate în puncte de colectare special amenajate. frecvenţa considerată fiind odată pe săptămână.Întocmirea studiului de fezabilitate pentru închiderea depozitelor neconforme din oraşele Baia de Aramă.3. Orşova.1.Întocmirea Studiului de fezabilitate referitor la colectarea selectivă.2.5. unul pentru plastic ) . Analiza comparativă a alternativelor tehnice aplicabile a fost făcută de către echipa de experţi care a acordat „ Asistentă Tehnică pentru Elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor” Europe Aid /121492/D/SV/RO.prezentate în Capitolul 2.J. Situaţia existentă a gestionării deşeurilor la nivelul judeţului Mehedinţi . Strehaia.prezentate în Capitolul 2. transportul în judeţul Mehedinţi şi realizarea staţiilor de transfer în oraşele Baia de Aramă.J. De asemenea s-au studiat şi propunerile conţinute în aplicaţia “Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi “ care îşi propune ca rezultate preconizate următoarele : . Obiectivele şi ţintele care trebuie atinse – prezentate în Capitolul 4.D.prezentate în Capitolul 2.colectare şi transport deşeuri preselectate: conţinutul containerelor se va goli . deşeurile menajere vor fi transportate la depozitul ecologic judeţean.9 la P. Vînju Mare . Cele trei variante posibile sunt prezentate în Anexa nr.Întocmirea studiu de impact pentru cele 5 staţii de transfer . Strehaia.judeţul Mehedinţi pag.D.78 din 193 . şi comunele Brezniţa şi Cujmir . Proiectele existente (in principal sistemele integrate de gestionare a deşeurilor) – prezentate în Tabel nr. iar cele Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Infrastructura existentă la nivelul judeţului Mehedinţi . informaţiile sunt actualizate pentru luna mai 2007.Realizarea unei strategii de conştientizare a populaţiei pentru colectarea selectivă a deşeurilor Grupul de lucru propune ca alternativă tehnică aplicabilă pentru atingerea ţintelor în ce priveşte gestiunea deşeurilor nepericuloase în judeţul Mehedinţi următoarele : Pentru mediul rural .1 Descrierea alternativelor selectate Anexa nr. 9 la P.

În ce priveşte deşeurile periculoase grupul de lucru propune Pentru colectarea DEEE : . Colectare se va face fie în containere fie în saci distribuiţi populaţiei. .să predea vehiculele scoase din uz agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz. . .autorităţile publice locale vor organiza împreună cu agenţii economici autorizaţi campanii de informare şi de colectare a DEEE Pentru colectarea VSU Persoanele fizice şi juridice au obligaţia . în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale. Pentru realizarea colectării se vor achiziţiona maşini de încărcare şi transport.colectarea deşeurilor electrice şi electronice se va realiza cu transport special în zilele desemnate la depozitul judeţean de deşeuri electrice şi electronice în vederea recuperării materialelor reciclabile conţinute de acestea.Autorităţile publice locale vor completa regulamentele locale de urbanism cu instrucţiuni clare în ce priveşte colectarea şi depozitarea autoturismelor abandonate.Transportul deşeurilor la staţiile de transfer: Deşeurile sortate reciclabile vor fi predate către reciclatori.preselectarea la sursă containere de 120 de l sau 240 l pentru colectarea deşeurilor menajere . pe sol. Pentru mediul urban . .Sortarea deşeurilor preselectate se va realiza la staţiile de transfer.autorităţile locale vor delega colectarea deşeurilor de DEEE către agenţi economici autorizaţi .implementarea sistemului de colectare selectivă – colectarea deşeurilor de hârtie şi carton de la populaţie se va face separat de celelalte materiale pentru a asigura atingerea ţintelor şi a cerinţelor minime de calitate impuse de reciclatori. iar deşeurile nereciclabile rezultate vor fi transportate la depozitul ecologic judeţean. Producătorii de vehicule trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi.9.79 din 193 . preluarea de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă.preselectate ( hârtia şi plasticul ) se vor transporta la staţiile de transfer.judeţul Mehedinţi pag. Staţiile de transfer vor fi dotate cu instalaţii de realizare a compostului din deşeuri menajere sau cu platforme de compostare. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . (1) din HG 2406/2004 ).să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide şi/sau lichide ale acestora. . Hârtia se va depozita în containere în vederea evitării umezirii acesteia. atunci când acestea devin vehicule scoase din uz (art. Deşeurile reciclabile sortate vor fi compactate şi vor fi depozitate provizoriu în hale de depozitare.

Pentru deşeuri din construcţii şi demolări Una dintre variantele luate în discuţie în cadrul grupului de lucru ( la propunerea reprezentanţilor APM ) a fost prevederea unui modul de deşeuri inerte în cadrul depozitului ecologic judeţean pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări.1. Capacitatea modulului sa va dimensiona ţinând cont de cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări care trebuie colectate şi reciclate aşa cum sunt prezentate în tabelul nrV.10. cu finanţare asigurată. Pentru gestionarea deşeurilor periculoase de la populaţie. condiţie obligatorie privind eliberarea autorizaţiei de construcţie. prevederile Master Plan pentru apă şi apă uzată şi cele pentru care este obligatorie realizarea de staţii de epurare calculăm că populaţia maximă care va fi deservită de staţii de epurare va fi : Nr. Pentru colectarea trimestrială prin unităţi mobile. după colectarea fracţiei utile . obligativitatea prezentării contractului de transport al deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări. Metoda aleasă pentru gestionarea deşeurilor periculoase este cea descrisă în subcapitolul 5.se va studia necesitatea construirii unui concasor pentru judeţul Mehedinţi . Nămoluri provenite de la staţiile de epurare Pentru perioada de programare a PJGD ( 2007 -2013 ) având în vedere numărul de staţii în funcţiune.80 din 193 .autorităţile locale vor prevede în regulamentul de urbanism. .judeţul Mehedinţi pag.3. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire localitate Număr de locuitori ( 1 ianuarie 2007 ) Drobeta Turnu Severin Baia de Aramă Orşova Strehaia Vînju Mare Şimian Bala Eşelniţa 105000 5788 13196 11938 6548 9814 4545 3095 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .se va studia transportul de deşeuri din construcţii şi demolări către judeţul Gorj ( pentru incinerare la ROMCIM ). autorităţile publice locale trebuie să desfăşoare alături de agenţii de salubrizare autorizaţi campanii de informare a cetăţenilor.

100 to/an – pentru Drobeta Turnu Severin ( sursa de date Primăria Drobeta Turnu Severin ) 2.Nr. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .000 to/an – pentru celelalte localităţi ale judeţului ( calculul s-a făcut în funcţie de numărul populaţiei beneficiare ) În funcţie de calitate ( rezultate în urma analizelor de laborator). nămolul va fi transportat la instalaţii de compost pentru prelucrare sau va fi folosit ca fertilizant în agricultură. crt 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total Podeni Rogova Şviniţa Vânjuleţ Corcova Broşteni Floreşti Brezniţa de Ocol Braniştea Obârşia de câmp Vânători Cujmir Punghina Vrata Dîrvari Salcia Denumire localitate Număr de locuitori ( 1 ianuarie 2007 ) 1015 1451 1091 1908 6003 2979 2808 4013 2054 2020 2232 3654 3279 2149 2873 3220 206698 locuitori Putem aproxima o cantitate maximă de nămol rezultat în urma epurării apelor uzate menajer de circa 2.81 din 193 .judeţul Mehedinţi pag.

5 93 gradului de Numărul de locuitori care vor beneficia de servicii de salubritate urban 97443 112252 120126 139171 145800 144980 144176 143371 142566 rural 1768 33781 61398 92040 137740 139057 139818 140578 139358 Diferenţa faţă de anul precedent urban 0 14809 7874 19045 6629 -820 -804 -805 -805 rural 0 32013 27617 30642 45700 1317 761 760 -1220 Anul acoperire cu servicii de 7.82 din 193 .D.Capitolul 7. serviciile. date necesare calculului staţiilor de transfer. instalaţiilor de sortare.2 Colectarea selectivă a materialelor reciclabile Sursele de generare pentru deşeurile de ambalaje ( plastic şi hârtie ) provenind din deşeurile menajere şi asimilabile sunt populaţia.judeţul Mehedinţi pag.1 Colectare si transport Estimarea numărului echipamentelor necesare pentru colectare (recipiente) şi transport (autogunoiere.d. odată construite şi operabile. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 7.J. instalaţiilor de tratament mecano-biologic şi capacităţi necesare de depozitare care.m.8 21.1.1 Extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare Numărul de locuitori pentru care urmează a fi extins sistemul de colectare a deşeurilor s-a calculat pe medii (urban şi rural) prin diferenţa dintre situaţia existentă şi obiectivele şi ţintele privind gradul de acoperire cu servicii de salubrizare şi este prezentat în tabelul de mai jos : Tabel nr.a. vor permite atingerea obiectivelor şi ţintelor impuse în P.1. containere ş.G. comerţul şi industria .1 Extinderea ariei de acoperire ( loc/an) Populaţia prognozată a judeţului urban 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 148296 147699 146495 146400 145800 144980 144176 143371 142566 rural 157130 155370 153494 153400 153044 152810 151976 151142 149848 Evoluţia salubritate urban 66 76 82 95 100 100 100 100 100 rural 1. 7. VII. CALCULUL CAPACITĂŢII NECESARE PENTRU GESTIUNEA DEŞEURILOR În acest capitol s-au stabilit.8 40 60 90 91 92 92. instalaţiilor de compostare.) trebuie realizată la nivelul fiecărui judeţ pe baza unor evaluări.

pentru 2012 . pentru 2013 . plastic. 95 % din cantitatea generată este predată în vederea reciclării. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . instituţii) de a asigura reciclarea/valorificarea întregii cantităţii de deşeuri de ambalaje generate (art.30 %.Cantităţile totale necesare a fi valorificate/reciclate pentru atingerea ţintelor.83 din 193 . pentru 2011 .judeţul Mehedinţi pag.Implementarea sistemelor de pre-selectare la sursă pe două categorii ( hârtie şi plastic) astfel încât să se realizeze ţintele prevăzute în plan se va face astfel: deşeurile menajere se vor depozita de către populaţie în containere amplasate în puncte de colectare special amenajate. unul pentru plastic ) Calculul numărului de locuitori care trebuie implicaţi în colectarea selectivă s-a făcut în următoarele ipoteze: Pentru stabilirea populaţiei care trebuie să colecteze selectiv în vederea atingerii ţintelor s-a ţinut seama de următoarele: 1.15 %. comerţ.10 % din cantitatea generată. În calcul s-a considerat ca pentru hârtie şi carton.materială + energetică 2007 1773 2008 2043 2009 2186 2010 2296 2011 2410 2012 2531 2013 2658 382 460 538 658 790 933 1225 647 1007 1279 1555 1782 2105 2455 476 650 695 730 766 805 845 81 121 167 234 306 322 338 3277 3776 4762 5867 6809 7831 8937 10322 4033 4585 5772 6948 7782 9022 10188 11261 Distribuţia între sectorul industrial/comercial şi populaţie a cantităţilor generate din fiecare tip de material de ambalare obligaţia legală a operatorilor economici (industrie. s-a considerat că se încredinţează spre reciclare: pentru perioada 2003-2009 .20%. Ţinte de reciclare/ valorificare( tone) 2006 1600 Hârtie şi carton 293 Plastic 577 Sticlă 429 Metale 61 Lemn Total reciclare (valorificare materială) Total valorificare (val. 20 al HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje). în fiecare locaţie fiind dispuse câte 3 containere ( unul pentru deşeuri menajere.12 %. În ceea ce priveşte lemnul. unul pentru hârtie. pentru 2010 . sticlă şi metale. Restul până la 95 % se consideră că se valorifică energetic.

1 2.9 4 0 38.6 2010 9 2011 9.3 0 22.9 7. Deşeuri de ambalaje încredinţate spre reciclare pe tip de material ( tone) 2006 Hârtie şi carton Plastic Sticla Metale Lemn 828 505 1129 338 152 2007 886 541 1210 362 162 2008 948 577 1295 387 173 2009 1016 619 1385 415 185 2010 1066 650 1481 435 234 2011 1118 683 1527 456 306 2012 1174 718 1604 479 428 2013 1235 753 1683 503 676 2.9 2007 7.Cantitatea de hârtie şi carton.9 12.1 5.8 6.4 3.3 4.5 6.84 din 193 . Diferenţa până la cantitatea necesară pentru atingerea ţintelor se va colecta selectiv de la populaţie. sticlă lemn încredinţate de industrie instituţii şi servicii pentru reciclare sunt prezentate în tabelul de mai jos .3 0 32.6 14.5 3.6 2.6 2012 10. metale.7 0 27 11.2 7.5 10.5 0 34.2 2006 6.7 0 36.judeţul Mehedinţi pag.5 2.5 0 25 11.2 7.6 3.9 6 3 0 28.4 15.7 9. plastic.5 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5 2008 8 2009 8.2 0 31 13.1 3.1 2013 10.3 5.5 15. Deşeuri de ambalaje încredinţate spre reciclare pe tip de material ( tone) 2006 Hârtie şi carton Plastic Sticla Metale 772 -212 -552 91 338 2007 887 -159 -563 114 362 2008 1095 -117 -288 263 387 2009 1170 -81 -106 280 415 2010 1230 8 74 295 435 2011 1292 107 255 310 456 2012 1357 215 501 326 479 2013 1423 472 772 342 503 Indicatori de generare deşeuri de ambalaje la populaţie Kg / locuitor x an 2005 Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metale Lemn Total 6.

7 1095 2009 1170 2010 1230 2011 1292 2012 1357 2013 1423 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .0 Kg/loc x an = 136. Ţinta de reciclare stabilită pentru populaţie pentru hârtie pentru anul 2008 este de 1095 to Conform datelor din tabelul IV.095. se poate considera.judeţul Mehedinţi pag.Colectarea deşeurilor de hârtie şi carton de la populaţie se va face separat (individual.14 indicatorul de generare a deşeurilor de hârtie carton la populaţie pentru anul 2008 este de 8 Kg/loc x an. implementarea colectării selective pentru plastic şi sticlă trebuie implementat începând cu 2010.000 Kg/8.732 locuitori 4. că pentru perioada 2008 2013 cel mult 70% dintre locuitorii zonelor în care se va organiza colectarea selectivă vor respecta regulamentele de salubrizare.85 din 193 . Numărul populaţiei care trebuie să colecteze separat s-a stabilit ca fiind valoarea maximă a populaţiei care asigură îndeplinirea ţintelor pentru fiecare material şi anume : Numărul minim de locuitori de la care trebuie să se colecteze separat este prezentat în tabelul de mai jos 2008 Cantitate necesară Indicator de Hârtie carton generare Populaţia iniţială Populaţia reală PI x 43% Total HC 1095 1170 1230 1292 1357 1423 195732 194547 195434 192454 192130 190177 136875 136047 136667 134583 134356 132991 8 8. datorită rezultatelor negative rezultate în tabelul de mai sus concluzionăm că . de exemplu. 3.1 10. deci numărul de locuitori de la care trebuie să se colecteze pentru atingerea ţintei este de 1. prin puncte de colectare sau prin predare la centre de colectare) pentru a asigura cerinţele minime de calitate impuse de reciclatori. Pentru a depăşi acest impediment s-a mărit numărul populaţiei de la care se colectează separat cu 43 % ( ţinem seama că din cei 43 % doar 70 % respectă regulamentul şi deci 70 x 43 = 30%)numărul minim rezultat din calculele precedente este de : 136. Stabilirea numărului de locuitori de la care se poate colecta cantitatea de deşeuri de ambalaje din hârtie necesară pentru atingerea ţintei de reciclare stabilită pentru anul 2008. care majorat cu 43 % înseamnă 195. plastic.6 10. Ţinând cont de faptul că nu toată populaţia dintr-o zonă în care este introdusă colectarea diferenţiată participă efectiv la aceasta.875 locuitori. Pentru restul materialelor (sticlă.875 locuitori. metale).6 9 9.

2 3.9 12.1 7.5 3.8 13.2 15.7 4 87666 87500 89394 88571 88108 97721 125362 125125 127834 126657 125995 139741 263 280 295 310 326 391 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag.5 14.9 87666 87500 89394 88571 88108 97721 125362 125125 127834 126657 125995 139741 526 263 560 280 590 295 629 310 661 326 772 342 3 3.5 7.86 din 193 .3 3.2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cantitate necesară Indicator de generare Plastic Populaţia iniţială Populaţia reală PI x 43% Total P Cantitate necesară Indicator de generare Sticlă Populaţia iniţială Populaţia reală PI x 43% Total S Cantitate necesară Indicator de generare Metal Populaţia iniţială Populaţia reală PI x 43% Total M -117 -81 8 107 215 472 11.2 15.4 6.6 7.9 87666 87500 89394 88571 88108 97721 125362 125125 127834 126657 125995 139741 1043 -288 1120 -106 1207 74 1258 255 1339 501 1554 772 6 6.

2 Cantitatea totală de ambalaje care urmează a fi colectată 2008 Hârtie carton POP I.2. acest fapt micşorând costul de transport şi reducând necesitatea de a construi multiple depozite. Numărul şi capacitatea acestor facilităţi depinde integral de caracteristicile geografice şi demografice ale judeţului în raport cu amplasarea instalaţiilor de tratare şi eliminare situate în aval pe fluxul de gestionare a deşeurilor. comerţ.I Plastic POP 1095 948 1043 2009 1170 1016 1120 2010 1230 1066 1207 2011 1292 1118 1258 2012 1357 1174 1339 2013 1423 1235 1554 7. VII. Stabilirea numărului staţiilor de transfer.87 din 193 . Staţiile de transfer sunt locuri special amenajate în care deşeurile sunt colectate şi transferate apoi în alte vehicule de transport de capacitate mai mare. industrie s-a stabilit împreună cu toţi factorii implicaţi ca fiind colectarea selectivă. Metoda optimă de colectarea a deşeurilor de ambalaje de la servicii.judeţul Mehedinţi pag. restul cantităţii fiind valorificată energetic. S-a considerat că pentru hârtie şi carton. amplasarea în teritoriu. Posibilele locaţii pentru amplasarea staţiilor de transfer sunt : Baia de Aramă.J. instituţii) de a asigura reciclarea/valorificarea întregii cantităţi de deşeuri de ambalaje generate.Procentul populaţiei care trebuie să colecteze selectiv se va calcula anual ţinând seama de variaţia indicatorilor de monitorizare a P.2 Tratarea şi valorificarea deşeurilor Cunoscându-se populaţia care trebuie să colecteze selectiv (calculată anterior) în vederea atingerii ţintelor privind deşeurile de ambalaje şi ţinând seama de obligaţia legală a operatorilor economici (industrie. plastic.D şi va fi diferit pentru hârtie carton şi celelalte materiale. s-a determinat cantitatea de deşeuri de ambalaje ce urmează a fi colectată în vederea reciclării.G.C. comerţ. Vînju Mare. sticlă şi metale 95% din cantitatea generată de industrie. Cujmir.1.3 Staţii de transfer În categoria sistemelor care pot fi incluse în etapa de transport a deşeurilor sunt şi staţiile de transfer. fapt care este foarte costisitor. Tabelul nr.1 Tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 7. se va recicla o cantitate care să asigure atingerea ţintelor. comerţ şi instituţii va fi predată în vederea reciclării. localităţile care sunt arondate la fiecare staţie de transfer şi numărul de locuitori se va face în urma întocmirii studiului de fezabilitate din cadrul aplicaţiei “ Managementul Integrat al Deşeurilor “. iar în ceea ce priveşte lemnul. Brezniţa 7. Strehaia.

VII.I Sticlă POP I.fermentare anaerobă. calculate în cadrul Capitolului 4.999 505 526 1129 263 2009 541 560 1210 2010 577 590 1295 2011 619 629 1385 2012 650 661 1481 2013 683 772 1527 280 362 162 6. că centrele de sortare ar trebui să fie plasate lângă depozitele de deşeuri sau alte facilităţi de tratare.211 326 435 234 7. S-a demonstrat. de asemenea. al pragului minim de rentabilitate şi stabilirea datei la care vor fi realizate va fi stabilit în cadrul studiilor de fezabilitate ţinând seama de metoda de colectare selectivă aleasă pentru judeţul Mehedinţi prezentată în cadrul capitolului 6 şi de datele de intrare privind capacitatea prezentate în tabelul nr. deşeurile biodegradabile se pot prelucra prin una din următoarele metode: . Calculul capacităţilor de sortare. în condiţiile ratelor de salarizare prezente.tratare mecano-biologică. respective al celor care trebuie tratate prin alte metode şi în consecinţă al capacităţii instalaţiilor necesare.2 Tratarea deşeurilor biodegradabile municipale Pentru atingerea ţintelor stabilite pentru anii 2010 şi 2013 pentru reducerea cantităţilor depozitate de deşeuri biodegradabile.I Metal POP I.judeţul Mehedinţi pag.tratare termică. 7.C. unde există infrastructura necesară pentru a reduce costurile de operare şi tratare.C.2. Pentru a realiza un calcul al cantităţilor potenţial compostabile.C. .657 391 456 306 8.820 310 415 185 7. se poate utiliza tabelul realizat după modelul de mai jos : Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .compostare.I 338 152 5.2.I Lemn I.C.88 din 193 . . .2008 I.347 Total Staţii de sortare Pentru România este mult mai economică sortarea manuală.421 295 387 173 6.

privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile. t/an Deşeuri biodegradabile România 1995 4.judeţul Mehedinţi .69% Urban Hârtie/lemn Rural hârtie / lemn Similar hârtie 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cantitatea de deşeuri biodegradabile generată în fiecare an în conformitate cu calculele din Capitolul 4 69524.7 74711 74731.26%* 11. VII.91%* 30%* 0 0 1690 5633 1690 0% 0 21% 265 0 1903 8079 2168 5% 1438 22% 319 0 2110 9121 2429 10% 2884 23% 536 0 3853 16359 4389 15% 4370 24% 594 0 4082 17502 4447 15% 4399 24% 623 0 4064 17629 4687 16% 4665 25% 669 15.5 73025.Tabel nr.000 tone Judeţ Mehedinţi Ponderea populaţiei judeţului din total pop României Pjud328.5 73075.2 74611.89 din 193 715 32.800.3 4107 18643 4854 16% 4710 25% 763 47 4110 19092 4920 18% 5324 25% Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .8 4101 18188 4786 16% 4688 25% pag.9 74246.5 %reciclate din total generate %reciclate din total generate % reciclate din total generate 0 0 40% 5633 25% 1736 0 45% 6343 30% 2088 0 50% 7033 51% 3516 0 90% 12843 55% 3894 0 95% 13608 58% 4082 0 95% 13547 62% 4385 5% 132 95% 13671 66% 4690 10% 263 95% 13690 70% 4998 15% 394 95% 13700 Procent posibil a fi colectat diferenţiat din % reciclat Urban Hârtie/lemn Rural hârtie / lemn Similar hârtie Reducere prin reciclare recuperare Deşeuri biodegradabile colectate diferenţiat pe fluxul deşeurilor reciclabile Urban verde % reciclate din total generate Rural verde % reciclate din total generate 15.3 Tratarea deşeurilor biodegradabile Ţinte de colectare şi tratare care trebuiesc atinse până în 2010.5 72731 73978.517loc1.6 75566.

2 13588.5 8% 1146 50% 1136.5 194.4 1552.3 11111.3260 Similar verde Compost din grădini / parcuri Compost din pieţe sau mâncare Compost din străzi % reciclate din total generate % reciclate din total generate % reciclate din total generate % reciclate din total generate 7% 986 7% 156.5 18.8 63320 52143.4 1863.4 1648.3 75% 1507.5 1566 194.3 4213 9% 1283.3 15 6353 2349 4517 14432 68558.6 9252.5 65157.3 11391.5 29083.5 1540 1490 172 1080 719 75.4 27148.5 9523.judeţul Mehedinţi pag.5 647.3 63500 52143.3 Procent posibil a fi colectat diferenţiat din % reciclat Deşeuri verzi 35%* urbane şi mâncare Deşeuri rurale şi 40%* mâncare Deşeuri verzi 15%* similare şi mâncare Deşeuri verzi din 95%* grădini şi parcuri Deşeuri verzi din 90%* pieţe şi mâncare Deşeuri verzi 20 %* stradale Reducere prin compostare Deşeuri biodegradabile colectate diferenţiat pe fluxul reducere prin compostare Deşeuri biodegradabile valorificate Total deşeuri biodegradabile reciclate din total generate Deşeuri biodegradabile rămase neprocesate Deşeuri biodegradabile admise în depozite * .3 56.5 1353.5 4432.7 123.5 40% 799 40% 377.3 69610 503.5 195 1628.3 31776.3 32501.5 30% 597 30% 283 3723.5 11581.6 3415.3 1350.3 1110 117 13404 6091 10778 31033 64788.2 70% 1597.3 5076.5 7% 137.5 63% 1424.5 70% 1405.25 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .8 143 13858.5 1265 133.6 7% 65.6 5409.5 1490 171.3 64723 1633 1685 192.4 1640.5 1009.4 8821.5 75% 1509 75% 715.3 1725.Procent posibil a fi colectat diferenţiat 0 1304 148 148.3 1517.9 13 3619.5 1628.8 1574.5 62% 1233 62% 585 3936 9% 1295.4 1529.8 6537.5 1395 170 211 176.3 6325.5 34762.6 8008 2980.6 70% 666 3915 9% 1297 75% 1714.2 3376 8% 1128 8% 179 8% 157 8% 75 3487 8% 1125 10% 223 10% 196 10% 93 3725 8% 1142 30% 681.6 17129 67321.2 52143.5 537.4 169 170 141.5 75% 715 3881 9% 1298 75% 1714.8 1358 143 14442 6741 11661 33534 63070.90 din 193 .6 10798.5 1356.

Procentele din acest tabel sunt luate din PRGD varianta mai 2007 În tabelul de mai sus, ar trebui notat faptul că reciclarea hârtiei cartonului şi lemnului provenite din deşeuri de ambalaje sau din alte fracţii, contribuie în egală măsură la reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile. În plus staţiile de sortare ce trebuiesc construite pentru procesarea fracţiei uscate nu doar mută deşeurile provenite din ambalaje , dar le şi sortează pe fracţii de colectare. Acesta este motivul pentru care hârtia +cartonul şi lemnul conţinute în deşeurile menajere ( 15,26 % din mediul urban şi 11,9 din mediul rural, cca 30 % din deşeuri similare celor menajere ) sunt luate în calcul indiferent dacă sunt sau nu ambalaj. Compostarea Cantitatea de deşeuri biodegradabile care pot fi colectate diferenţiat şi prin urmare supuse procedeului de compostare reprezintă suma dintre totalul (pe rândul „Reducere prin reciclare şi recuperare”) a cantităţile de deşeuri biodegradabile tratate pe fluxul deşeurilor reciclabile compostare” Se obţine în acest fel.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

şi

cantităţile de deşeuri biodegradabile posibil a fi colectate selective (pe rândul „Reducere prin

Deşeuri biodegradabile valorificate

3415,6

4517

5409,6

8821,4

9523,5

10778

11111,3

11391,3

11661

Pentru a putea face o recomandare în ce priveşte numărul şi capacitatea staţiei ( staţiilor ) de compost trebuie să ţinem cont de câteva recomandări, şi anume : Capacitatea staţiilor de compostare variază de la 3000 t/an la 10.000 t/an în funcţie de cantitatea disponibilă de deşeuri verzi şi zone de colectare economică. În general staţiile simple sunt folosite acolo unde pământul este ieftin, în timp ce staţiile de compostare accelerate, complexe sunt localizate în zone unde pământul este scump. Instalaţiile de compostare cu o capacitate de mai mare de 10.000 t/an ( 25t/zi) trebuie să fie de tip închis pentru a evita protestul celor ce locuiesc în zonă în legătură cu mirosurile neplăcute. Producţie – Între 400 - 450 Kg de compost pe tona de deşeuri organice Reziduuri – rezultatele procesului de compostare este un material uscat care poate fi cernut. Între 3- 10% din material va fi îndepărtat pentru depozitare.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.91 din 193

Staţiile de compostare centralizată sunt capabile de tratarea a mai mult de 100.000 tone pe an de deşeuri biodegradabile, dar dimensiunea tipică a unei staţii de compostare este de 10.000 până la 30.000 tone pe an. Deşeurile biodegradabile trebuie separate înainte de compostare: numai deşeuri alimentare, din grădini, fragmente de lemn şi într-o anumita măsura hârtie, sunt convenabile pentru producerea unui compost de calitate bună. La alegerea capacităţii staţiei ( staţiilor) de compost se va tine seama şi de faptul că pentru fermentarea anaerobă costurile de investiţie sunt de două, trei ori mai mari la capacităţi mici decât la capacităţi mari. Staţiile de compostare includ unele / toate unităţile tehnice următoare: deschiderea pungilor, separatoare magnetice sau/şi balistice, grătare (site), tocătoare, echipament de amestecare şi omogenizare, echipament de întoarcere, sisteme de irigare, sisteme de aerare, sisteme de uscare, filtre biologice, epuratoare de gaz, sisteme de control şi direcţionare. Se va studia cu precădere posibilitatea de depozitare a deşeurilor biodegradabile provenite din mediul urban pe platforme de compostare unde va avea loc procesul de compostare aerobă ( metoda fiind mult mai ieftină ). Compostarea individuală Din procesul de compostare rezulta compostul, produs ce contribuie la îmbunătăţirea structurii solului. Locuitorii din zona rurală pot fi încurajaţi să-şi composteze deşeurile organice proprii. Deoarece în această zonă majoritatea deşeurilor produse sunt de natură organică, compostarea individuală este cea mai recomandată opţiune. Principalele opţiuni tehnice de compostare individuală sunt compostarea în grămadă sau compostarea în container. Pentru stabilirea numărului de staţii de compost ( platforme pentru compostarea aerobă ), a capacităţii acestora, a locaţiei şi a datei la care se justifică construirea lor ( ţinând cont de necesitatea implementării colectării selective ) se va întocmi un studiu de fezabilitatea, în cadrul aplicaţiei „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi”, ţinând seama de datele din tabelul nr. VII.3 şi de data la care este implementat şi funcţionează sistemul de colectare selectivă a deşeurilor biogene .

Tratare Mecano-Biologică Tratarea mecano-biologică se aplică deşeurilor municipale colectate în amestec, cu conţinut ridicat de materiale biodegradabile. Pentru calculul capacităţilor necesare pentru tratarea mecano-biologică a deşeurilor se folosesc date din Tabelul nr.VII.3 şi : Se calculează:
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.92 din 193

1.Cantităţile de deşeuri biodegradabile valorificate prin adunarea valorilor înscrise pe rândurile „Reducere prin compostare” şi „Reducere prin reciclare şi recuperare”;
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deşeuri biodegradabile valorificate

3415,6

4517

5409,6

8821,4

9523,5

10778

11111,3

11391,3

11661

2. Cantităţile de deşeuri biodegradabile rămase neprocesate prin scăderea valorilor calculate în rândul „Deşeuri biodegradabile valorificate” din valorile care reprezintă cantităţile de deşeuri biodegradabile generate în fiecare an (calculate în Capitolul 4);
2005 Deşeuri biodegradabile rămase neprocesate 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

69610

68558,5

67321,4

65157,5

64723

64788,2

63500

63320

63070,5

3. Cantitatea de deşeuri biodegradabile ce trebuie procesată prin tratamente mecano-biologice se calculează prin scăderea cantităţii de „Deşeuri biodegradabile admise în Depozite” din cantitatea de „Deşeuri biodegradabile rămase nevalorificate”.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deşeuri biodegradabile rămase neprocesate Deşeuri biodegradabile admise în depozite Deşeuri biodegradabile ce trebuie procesate prin tratare mecano biologică

69610

68558,5

67321,4

65157,5

64723

64788,2

63500

63320

63070,5

52143,4

52143,4

52143,4

11356,6

11176,6

10927,1

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.93 din 193

O staţie de tratare mecono-biologic poate prelucra de la 100.000 la 300.000 de t/an, iar taxele de tratare variază între 90 şi 140 de euro/tonă. Analizând datele din Tabelul de mai sus observăm că începând cu anul 2011 este nevoie de tratarea mecano - biologică a circa 10.000 de tone ce depăşesc limita ( de deşeuri biodegradabile ) admisă pentru depozitare. Întrucât o staţie de tratare mecano - biologică necesită investiţii mari la nivelul judeţului şi teoretic( după cum rezultă din calculul de mai sus) cantitatea de deşeuri ( pentru care trebuie făcută o analiză a conţinutului de materiale biodegradabile ) este relativ mică, va trebui o planificare a capacităţii acesteia la nivel regional la care şi judeţul Mehedinţi să transporte şi să trateze deşeuri, încercând ca până atunci să se găsească metode de scădere a cantităţilor de deşeuri biodegradabile ce nu pot fi tratate sau depozitate. Pentru alegerea unei metode de reducere a cantităţi de deşeuri biodegradabile ( fermentare anaerobă, tratare termică (incinerare, piroliză, gazeificare)) şi stabilirea capacităţii de tratare mecano biologică se va întocmi un studiu de fezabilitate la nivel regional având ca date de intrare şi datele din tabelul de mai sus. 7.3 Depozitarea deşeurilor Construirea, amplasarea şi cerinţele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt descrise tehnic de către Directiva privind depozitarea deşeurilor. În judeţul Mehedinţi este în construcţie un singur depozit ecologic la Izvorul Bârzii care în prezent este depozitul ecologic de deşeuri al municipiului Drobeta Turnu Severin. Prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Drobeta Turnu Severin nr.12734/02.08.2006, operatorul de salubritate Brantner Servicii Ecologice S.A are următoarele obligaţii în ce priveşte depozitul ecologic : - este responsabil cu activitatea de “ înfiinţare şi administrare depozit nou de reziduuri menajere şi industriale “. Situaţia actuală a depozitului şi propunerile tehnice de realizare a acestuia au fost prezentate în capitolul 2. Variante posibile de colaborare pentru depozitarea deşeurilor din judeţ sunt : 1. Autorităţile publice locale sau asociaţii de autorităţi publice locale încheie contracte pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic de la Izvorul Bîrzii care va fi administrat de S.C Brantner S.A, societatea care s–a angajat să construiască modulul pentru Drobeta Turnu Severin.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.94 din 193

2.

Se stabileşte o nouă locaţie pentru depozitul ecologic judeţean. Consiliul Judeţean împreună

cu localităţile asociate pentru implementarea Sistemului integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mehedinţi vor folosi această nouă locaţie pentru depozitare ( ca alternativă ). Se vor obţine fonduri pentru realizarea sistemului integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi inclusiv a depozitului nou înfiinţat. Din taxa pentru depozitare se vor finanţa lucrări privind activitatea curentă de depozitare şi noi investiţii. Prognoza privind cantităţile de deşeuri, pentru tot judeţul, care trebuie depozitată este prezentată în tabelul de mai jos in doua ipoteze.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.95 din 193

3 115199.3 28898 47220.6 32041 2406 2235 4769 Q an Cantitatea de deşeuri generată anual* 5999 Din deşeuri menajere 6421 6820 7211 7657 8347 8821.8 31832 2382 2220 4738 2010 82856 114693.sticlă.3 115744.4 31711 2391 2212 4719 2009 102305.4 59857.biologic 102820 114779. VII.1 115916.4 1979 882 0 2861 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .6 32027 2406 2234 4767 2013 69991.96 din 193 .4 74482.lemn. staţia de compostare 10%.4 2754 1166 9963 13883 Total recuperat Refuz de sortare Qr suma cantităţilor de deşeuri care constituie refuzuri de la staţia de sortare-33%.6 31980 2402 2231 4760 2012 74752.3 2526 1139 8593 12258 11661 39849.4 73746.6 74514.4 Depozitarea deşeurilor Ipoteza de lucru I Tabelul nr.deşeuri Qcomp Cantitatea de deşeuri tratată anual prin compostare QTMB cantitatea de deşeuri tratată anual mecano .5 0 15944.8 31690 2380 2210 4716 2011 79239.judeţul Mehedinţi pag.3 34374 53422. metal.1 2008 Qdep/an Capacitatea de depozitare necesară Total generat Deşeuri menajere colectate în amestec Deşeuri similare colectate de la instituţii. instalaţii mecano-biologică 25% Refuz de compost Refuz mecano biologic Total refuz 14820.8 41020.3 2379 1111 7225 10715 11391. plastic.8 74027. comerţ Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale Qsort/an Capacitatea de calcul a staţiilor de sortare Hârtie.8 73697.5 2118 952 0 3070 10778 23422.8 2250 1077 5856 9183 11111.6 74371.Tabelul nr.4 0 9523.2 115965.

1 174916. comerţ Deşeuri ( colectate )din demolări Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale Din deşeuri menajere 129820 144779.8 31690 2011 110439.6 31980 2012 103892. chiar dacă acesta nu este conform.8 73697.4 31711 2009 132225.3 167744. Ipoteza II Pentru cazul în care se acceptă realizarea unui modul separat de deşeuri inerte în cadrul depozitului judeţean atunci cantitatea totală de deşeuri ce trebuie depozitată este prezentată în tabelul de mai jos Ipoteza de lucru II Tabelul nr.6 74514.8 74027.6 32027 2013 96291.6 74371.4 73746.3 152599. Cantităţile respective vor sta la baza determinării capacităţii depozitului de deşeuri inerte şi a metodelor de colectare ( direct la depozit sau local la staţiile de transfer dotate cu spaţii de depozitare temporară şi apoi la depozitul central ) * Cantitatea totală de deşeuri generată anual nu cuprinde şi deşeurile din construcţii şi demolări. colectată şi reciclată de deşeuri din construcţii şi demolări a fost calculată în tabelul nr.97 din 193 .. V10.8 31832 2010 114136 159393.4 74482.6 32041 Q an Cantitatea de deşeuri generată anual 30000 2391 2212 4719 5999 37400 2382 2220 4738 6421 44700 2380 2210 4716 6820 52000 2402 2231 4760 7211 59000 2406 2234 4767 7657 65800 2406 2235 4769 8347 Qsort/an Capacitatea de calcul a Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .2 181765. Cantitatea generată.1 încercând ca pentru ele să se realizeze un depozit separat de deşeuri inerte.Deşeurile din demolări nu sunt luate în calcul în Tabelul nr.judeţul Mehedinţi pag.2 2008 Qdep/an Capacitatea de depozitare necesară Total generat Deşeuri menajere colectate în amestec Deşeuri similare colectate de la instituţii.

4 0 3000 17820.3 28898 20800 68020. instalaţii mecano-biologică 25% Refuz de compost Refuz mecano biologic Total refuz 8821.judeţul Mehedinţi pag.8 2250 1077 5856 9183 11111.sticlă.5 0 7500 23444. staţia de compostare 10%. plastic.98 din 193 .3 34374 29500 83282.deşeuri din demolări Qcomp Cantitatea de deşeuri tratată annual prin compostare QTMB cantitatea de deşeuri tratată annual mecano – biologic Din demolări Total recuperat Refuz de sortare Qr suma cantităţilor de deşeuri care constituie refuzuri de la staţia de sortare-33%.staţiilor de sortare Hârtie.45 39500 99357.5 2118 952 0 3070 10778 23422.lemn.4 2754 1166 9963 13883 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . metal.3 2526 1139 8593 12258 11661 39849.4 1979 882 0 2861 9523.3 2379 1111 7225 10715 11391.8 13400 54440.

influenţate de măsuri care nu necesită în mod obligatoriu investiţii sau sunt mai puţin legate de costurile investiţiei (ex.).). monitorizare şi impunere a Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . costuri de implementare. Aceste costuri pot fi exprimate ca investiţie totală necesară (costurile investiţiei) sau ca investiţie exprimată anual pentru a arăta efortul investiţional pe o anumită perioadă de timp. de numărul de ani de amortizare şi de costurile financiare asociate (mai ales dobânzile). • Costul anual al capitalului.1 Introducere În acest capitol sunt prezentate informaţii minime. compararea capacităţii de plată cu costurile investiţionale ( dacă investiţia depăşeşte capacitatea de plată se vor face ajustări ale P. dar pot fi de asemenea. • Costuri de operare şi întreţinere. cu combustibilul.Capitolul 8. instrumente economice etc.D ) se va putea realiza după ce se vor întocmi studiile de fezabilitate în cadrul aplicaţiei “ Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi”. EVALUAREA COSTURILOR 8.G. în vederea estimării costurilor aferente investiţiilor necesare pentru implementarea măsurilor (vezi cap. colectarea separată a deşeurilor. • Costuri administrative. costurile cu energia. amortizarea anuală a capitalului fix şi dobânda aferentă pentru finanţarea investiţiei. 8. reparaţiile curente etc. Scopul evaluării costurilor este acela de a estima consecinţele economice ale investiţiilor propuse a fi realizate pentru perioada de planificare. 9) prevăzute în PJGD. sunt următorii: • Costurile totale de investiţii necesare pentru a asigura infrastructura de deşeuri. echiparea acestora şi destinaţia finală a deşeurilor ( depozitare ) Estimarea exactă a costurilor de operare şi întreţinere . autorizare. estimarea capacităţii de plată a serviciilor de salubrizare.judeţul Mehedinţi pag.2 Indicatori de cost Cei mai importanţi indicatori folosiţi pentru determinarea costurilor asociate cu implementarea PJGD. Aceste costuri vor rezulta din studiile efectuate pentru fiecare investiţie în parte. Nivelul exact al costurilor asociat investiţiilor propuse este destul de dificil de stabilit deoarece nu există informaţii precise cu privire la amplasamentul staţiilor de transfer.99 din 193 . aceste costuri au legătură cu operarea instalaţiilor în funcţiune (ex. Rolul acestui capitol nu este acela de a face recomandări specifice în ceea ce priveşte tarifele pentru gestionarea deşeurilor sau aspecte financiare complexe.J. Costurile anuale ale capitalului depind de investiţia totală. minimizarea rutelor de transport.

5% din nivelul mediu al veniturilor unei gospodării (tarifele trebuie să acopere întregul ciclu al serviciilor de salubrizare . pragul de suportabilitate acceptabil pentru servicii de salubrizare este de aproximativ 1. • Costuri unitare.colectare.3 Suportabilitate Suportabilitatea este înţeleasă ca fiind capacitatea utilizatorilor de servicii de gestionare a deşeurilor de a plăti pentru aceste servicii fără a renunţa la alte nevoi de bază.D.judeţul Mehedinţi pag. Este importantă identificarea „capacităţii de plata” a utilizatorilor pentru a putea evalua suportabilitatea economică a serviciilor de salubrizare (solvenţa consumatorului). Compararea capacităţii de plată cu investiţia estimată. • Costuri totale anuale: includ costurile de capital şi costuri de operare şi întreţinere pe durata unui an. Determinarea infrastructurii necesare a fi construite pentru îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor stabilite de autorităţile centrale/regionale/locale. Problema familiilor aflate în imposibilitatea de a plăti pentru servicii de salubrizare este predominantă în zonele rurale. 2. 5. costul investiţiei/tehnologiilor de gestionare a deşeurilor este estimat prin folosirea costurilor unitare (ex. transport. Estimarea costurilor investiţiei şi a costurilor de operare şi de întreţinere. Estimarea costurilor unitare. Ajustări ale PJGD pentru a nu se depăşi capacitatea de plată Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Estimarea capacităţii de plată a populaţiei care locuieşte în zonă. presupuneri privind adaptarea la condiţiile locale. este necesară parcurgerea următoarelor etape principale: 1. întărirea capacităţii administrative . 8.G.J.legislaţiei. 3. sortare. 6. Un indicator de solvabilitate arată în ce măsură venitul gospodăriilor este suficient pentru a acoperi costurile în creştere ale serviciilor de salubrizare fără a prejudicia capacitatea acestuia de a plăti pentru nevoile de bază.100 din 193 .4 Etapele principale în estimarea costurilor Pentru a estima costul investiţiilor propuse în cadrul P. 4. Potrivit reglementărilor din domeniul gestionării deşeurilor. depozitare). tratare. costul reducerii cu o tonă a deşeurilor biodegradabile într-o instalaţie specifică de o anumită dimensiune ) 8. această investiţie este calculată ţinând seama de raţionamentele inginereşti şi opţiunile pentru gestiunea deşeurilor .

2. compostare. Infrastructura existentă Nu este stabilită locaţia depozitul ecologic judeţean . Nu sunt stabilite amplasamentele exacte ale staţiilor de transfer. • Creşterea eficienţei.Cost investiţional la nivel judeţean + Costurile O&I Cost total Revizuire PJGD Capacitatea de plată la nivel judeţean Revizuirea investiţiei Populaţia poate plăti pentru investiţiile prevăzute DA NU Cum poate fi acoperită diferenţa de plată: • Minimizarea costurilor.101 din 193 . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .1 Infrastructura necesară pentru atingerea obiectivelor propuse În acest sens trebuie analizate două aspecte: 1.4. • Instrumente economice. În estimarea costurilor s-a ţinut seama de : infrastructura necesară pentru atingerea obiectivelor propuse şi estimarea costurilor unitare.R.judeţul Mehedinţi pag. Estimarea necesarului de investiţii noi Evaluarea a fost făcută pentru populaţia judeţului în anul 2008 ( urban 146.4. pentru depozitare deşeuri inerte şi nici capacităţile acestora. Urmează a fi stabilite toate aceste detalii în studiile de fezabilitate.400 şi rural 153.2 Costuri unitare în activitatea de gestiune a deşeurilor – Ordinul nr. • Privatizarea infrastructurii. • Amânarea unor investiţii sau renunţarea la cele ce nu sunt neapărat necesare Planul de investiţii poate fi acceptat Cât de mare este diferenţa de plată 8.D Regiunea IV actualizat mai 2008. sortare. • Parteneriat Public-Privat. La baza acestei evaluării teoretice au stat datele prezentate în Anexa 8.044 ) şi pentru un grad de acoperire cu servicii de salubritate de 67 % pentru mediul urban şi de 2 % pentru mediul rural. 951/2007 şi alte informaţii din capitolul 8 – Evaluarea costului din P.G.

5 mc pentru mediul rural. care vor fi realizate atât în mediul rural cât şi în mediul urban. maşini pentru colectarea selectivă ).investiţii în echipamente de transport ( autogunoiere. . . tractoare. Rezumatul costurilor investiţiilor pentru Judeţul Mehedinţi necesare realizării sistemului integrat de gestiune a deşeurilor sunt prezentate în Tabelul nr. compost.1 sau 4.investiţii în containere pentru colectarea deşeurilor ( pubele de 120 l. .tratare mecano biologică.Necesarul de investiţii presupune: .1 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .investiţii pentru staţii de sortare. vehicule roll on – roll of.investiţii pentru realizarea punctelor de colectare( platforme îngrădite pentru plasarea containerelor ). VIII. .investiţii pentru închiderea depozitelor neconforme şi reabilitarea terenurilor utilizate ca depozite neamenajate în mediul rural.102 din 193 . 240 l pentru mediul urban şi containere de 1.judeţul Mehedinţi pag.

1 m3 Eurocontainer metalic de 4 m3 Coşuri de gunoi stradale 400 6. – 16592 gosp.1 mc la 100 de locuitori sau unul de 4.000 Pubele/Containere 1. alegem aproximăm la 10000 buc( pt.103 din 193 230.000 165.290.000 3.Tabelul nr.49776 loc/3 loc/gosp.000 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .1 Rezumatul costurilor investiţiilor pentru judeţul Mehedinţi Activitati echipamente Activităţi de Colectare şi Transport Puncte de Colectare Comentariu Populaţia deservită 153400 rural şi 49776 urban – 203176 – din metodologie – 6.384.35 €/ persoană – Construcţia de zone îngrădite pentru plasarea containerelor 14760 Din PRGD varianta mai 2007 se recomandă amplasarea unui container de 1.5 mc 3460 Unităţi Preţul unitar Euro TOTAL (€) 1.000 55 Dacă în Drobeta firma Brantner 500 europub.000 1.1534 containere calculul este acoperitor pentru că putem pune şi de 4.5 mc la 500 locuitori Pentru zona rurală avem de deservit o populaţie de 153400 de locuitori Presupunem că toată populaţia deservită cu containere de 1. 1000 230 Având în vedere că în cele trei orase ale judeţului 8 pag.160. – sistem colectare selectivă populaţia municipiului reprezintă jumătate din populaţia implicată în acţiunea de colectare a deşeurilor de ambalaje atunci pentru restul judeţului trebuie încă 1000.170.judeţul Mehedinţi .1 mc avem deci 153400/100 .320.290.VIII.168 1.168 2. scara de bloc avem o pubelă la 15 gospodării şi la case avem 1 la gospodărie) 10.000 Eurocontainer de 1.000 Pubele de 120 litri Pubele pentru reciclarea deşeurilor uscate Echipament pentru colectare Autogunoiere 300 20 Populaţia urbană neacoperită cu servicii de salubrizare este de 146400 x 34% .000 550.

compost.000 4 4 300000 500000 2.000 2.1mc se justifică descărcarea mecanizată a containerelor direct în autogunoiere . care asigură o rată de compactare de 2.2 la 0.000t/an Staţii de Transfer Investiţii aferente staţiilor de transfer. Investiţie pentru vehicule de transport pentru staţiile de transfer deservesc aproximativ 150000 loc x 8 €/ persoană staţiile de transfer Gestiunea deşeurilor 12.000 500000 pag.000. Cel puţin un tractor pentru fiecare zonă deservită de o staţie de transfer ( colectarea deşeurilor aruncate la întâmplare ) Tractoare cu remorcă Transportul deşeurile colectate selectiv se poate face cu vehicule cu 2 osii (10 to încărcătură utilă) sau cu 3 osii (16 to încărcătură utilă).000 500.5 to/mc). populaţia municipiilor şi a zonei care transportă deşeurile direct la depozitul judeţean de la Izvorul Bârzii. Scăzând din totalul populaţiei judeţului .5 to/23 mc încărcătură utilă).000 3 2 8 40000 120.judeţul Mehedinţi 120.000 60000 400. bine înţeles cu capacităţi variate . alimentare cu energie electrică a staţiilor de transfer. (7 to/14 mc încărcătură utilă) sau cu 3 osii (11.etc surse proprii de apă.5 mc deşeuri menajere Sau deşeuri din construcţii şi demolări Vehicule roll on – roll off Achiziţia unor mijloace de transport de mare capacitate care să deservească staţiile de transfer.5 (de la 0.104 din 193 . Vehicule pentru colectarea selectivă Câte 2 vehicule pentru fiecare staţie de transfer Pentru transportul containerelor de 4. canalizare. staţii de Investiţii pentru calea de acces.200.Activitati echipamente Comentariu Unităţi Preţul unitar Euro TOTAL (€) Se va face colectarea din poartă în poartă este necesară cel puţin câte o autogunoieră pentru fiecare oraş.500.000 50000 1. staţii de compost etc Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Acolo unde drumurile sunt într-o stare bună şi având în vedere că majoritatea containerelor sunt de 1.

strat de drenaj.excavaţii.950. Deşeuri ce trebuie reduse prin tratare mecano – biologică max.450 962.000 12.000 14.000 €/ ha – 1.000 200.000 27. în suprafaţă 13 ha 13 ha x 150.000 70.450 242.800 500.500 50.976 Staţii pentru sortare .954.000 250.613.500 320.000 250.950.6 to x 80 €/to – 908.528 1.994.528 € 1 1 Organizarea site-ului.000 Staţie de tratare mecano – biologică Investiţii pentru depozite Construcţia depozitului ecologic judeţean Capacitate de 5000 t/an Staţii cu capacitatea totală de 5000 t/an Contribuţia judeţului la realizarea staţiei regionale de tratare mecano – biologică proporţional cantităţii de deşeuri biodegradabile ce trebuie reduse.000 2. 11356.227.000 27.judeţul Mehedinţi pag. valuri de protecţie Investiţii pentru izolare . geomembrane Utilaje pentru depozit Investiţii pentru tratamentul levigatului Investiţii pentru monitorizarea calităţii apei înainte şi după depozit Investiţii pentru puntea de cântărire Investiţii pentru clădiri administrative Investiţii pentru staţia de spălare şi organizarea platformei pentru curăţarea vehiculelor care ajung în depozit Investiţii pentru atelier de reparaţii şi zonă de parcare a utilajelor de lucru din depozit Închiderea a 5 depozite în mediul urban .000 TOTAL (€) 1.105 din 193 .sfărâmare TOTAL INVESTIŢII Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . bariera de argilă.000 908.328 204.000 110.000 € Maxim 70Kt/an 1 Închidere depozite Închiderea depozitelor existente 1.000 € 5 Închidere unui număr de 150 de locuri de depozitare neautorizate în mediul rural şi salubrizarea depozitelor ilegale Aproximativ150 x 30 mc/depozit x 6 €/mc – 27.400 250.Activitati echipamente Investiţii pentru Sortare/Tratare Staţii de Sortare Staţii pentru compost Comentariu Unităţi 4 2 2 Preţul unitar Euro 102.

954. Costurile de operare şi întreţinere (O&I) Până la punerea în funcţiune a staţiilor de transfer. 8.8 2.155.495 3 €/to 114779.976 € care vor trebui distribuiţi între anii 2008 – 2013.954. Teoretic costurile aferente unui an în perioada 2008 – 2009 sunt prezentate în tabelul de mai jos. care se preconizează a se realiza în perioada 2008 – 2009.3 B din ghid cu menţiunea că sunt informative. deci costurile investiţionale necesare sunt de 14. atunci costurile investiţionale se vor diminua corespunzător. Dacă depozitul ecologic judeţean va fi realizat cu fonduri proprii ale S.6 Cost unitar Unitate de măsură Cantitate Total cost Începând cu anul 2010 activităţile ce urmează a se desfăşura vor fi mai diversificate datorită staţiilor de transfer.106 din 193 . activităţii de sortare de compostare şi de transport a deşeurilor de la staţia de transfer la depozitul ecologic judeţean. VIII.A şi alt depozit ecologic nu se va mai construi.525.976 €.După cum rezultă din Tabelul nr. Costurile investiţionale Costurile investiţionale se vor calcula pe baza costurilor unitare. B. Pentru a estima corect costurile investiţionale necesare este bine să se facă o separare a proiectelor care au deja resurse de finanţare asigurate prin proiecte ISPA.8 344. activităţile care se desfăşoară sunt activităţi de colectare şi transport.869.judeţul Mehedinţi pag. Costurile investiţionale includ şi costul închiderii depozitelor.4. În judeţul Mehedinţi nu există proiecte de mediu finanţate. considerat de asemenea investiţie.339. PHARE CES. Acvtivităţi Activităţi de colectare şi transport Depozitare deşeuri menajere şi în amestec Total costuri anuale de operare şi întreţinere 2.C Brantner S. Fondul pentru Mediu etc.4 22 €/to 114779.3 Estimarea costurilor investiţionale şi de O şi I pentru PJGD A. Datele privind costurile unitare sunt conform Anexei 8.1 costurile totale ale investiţiilor necesare realizării infrastructurii necesare sistemului de salubrizare este de 14. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . respectiv de depozitare.4.

464 749.136 342.482 Cost unitar Unitate de măsură Cantitate Total cost C Costuri totale Costurile totale se calculează prin însumarea costurilor investiţionale şi a celor de operare şi întreţinere.72 33. acolo unde este cazul ).657.În această situaţie costurile teoretice de operare şi întreţinere pentru un an în intervalul 2010 – 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos (pentru calcul au fost luate date pentru anul 2010 ipoteza de lucru II) Acvtivităţi Activităţi de colectare şi transport la staţiile de transfer Depozitare deşeuri menajere şi în amestec Sortare Compostare Tratare mecano biologică Înlocuire întreţinere pubele.954.777 2.340 2 €/to 31.510 362.393. echipamente.422 209. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .777 + 14.judeţul Mehedinţi pag.4 Estimarea capacităţii de plată pentru serviciile de salubrizare Gestionarea deşeurilor în judeţul Mehedinţi va avea implicaţii tarifare pentru consumatorii finali.778 23.976 = 41. utilaje Depozitarea deşeurilor inerte Transport de la staţia de transfer la depozitul ecologic judeţean Total costuri anuale de operare şi întreţinere 5. prin proiecte particulare şi programe de investiţii ( ţinând cont de caracterul particular al instalaţiilor pentru tratare/depozitare şi transfer.495 + 4 x 5.02 €/to €/to €/to 6820 10.240.5 €/to 114.136 285.600 ---200. Impactul precis al tarifelor asupra consumatorilor trebuie determinat prin studii de fezabilitate.000 30.300 62.074 € 8.8 3.408 19 €/to 159.028. Obţinem pentru perioada 2008 – 2013 inclusiv costuri totale de : 2 x 2.869.107 din 193 .63 32.4.240.973 3 €/to 114.

02 şi 3.0 S.C Brantner Servicii Ecologice S. bazându – se pe nevoia specifică de instalaţii şi pe costul total ţinând cont de finanţarea locală şi internaţională.judeţul Mehedinţi pag.0. luând ca punct de referinţă structura deja existentă a costurilor. inflaţia etc). care include dar nu se limitează la următorii : • • • Structuri viitoare şi de cost aparţinând furnizorilor de servicii. Caracteristicile deşeurilor din cadrul diferitelor arii de servicii şi separarea deşeurilor generate/colectate în menajere şi nemenajere.A 3.9 € ). crt Localitatea în care îşi desfăşoară activitatea Lei /pers/lună 1 2 Drobeta Turnu Severin 3 4 S. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . • Planurile detaliate de investiţii ( detalierea costului pe fiecare componentă de investiţii. Nevoia de înlocuire anuală a activelor uzate ( depinde de durata de exploatare a acestora ).27 Tarifele aplicate populaţiei variază între 1. Se estimează că şi veniturile vor creşte astfel încât situaţia privind gestiunea deşeurilor să nu reprezinte o problemă.2 lei/pers/lună ( 0.dar în viitor vor creşte.108 din 193 .C Salubritatea S.C Floricola S. • Costuri detaliate de operare. Structura de finanţare pentru noi active şi nivelul costurilor din sistemul de creditare din cadrul mecanismului.5 30.A – Vînju Mare 1.0 14.2 40. având în vedere că responsabilitatea gestionării deşeurilor revine în totalitate administraţiei publice locale.A .0 1.A – Strehaia S.3 .C Flaps S. Nivelul tarifelor existente aplicat în cadrul judeţului şi adaptate la costuri. adaptarea la impactul investiţiilor propuse şi schimbările operaţionale/procedurale Nivelul tarifelor actuale practicate de agenţii de salubrizare în judeţul Mehedinţi sunt : Tarif de colectare Denumire agent de salubrizare Nr.Orşova S. În viitor se recomandă o implicare mai mare a administraţiei în colectarea taxei de salubrizare. întârzierea plăţilor). • Capacitatea de rambursare a utilizatorului ( posibilităţi de creditare neavantajoase.02 3.Tarifele ce vor fi aplicate în cadrul judeţului reprezintă o funcţie a unui număr de factori.54 Populaţie Agenţi economici şi instituţii publice Lei/mc/lună 25. neprevăzute. • • • Amortizarea activelor existente şi a investiţiilor propuse .

lunar pe o persoană 507.. Salarii brute şi alte drepturi salariale Venituri din agricultură Venituri din activităţi neagricole independente Venituri din prestaţii sociale Venituri din proprietate Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii Total Gospodării 384. la nivelul anului 2005.7 22. îngrijirea sănătăţii. 59. prezintă pentru Regiunea 4 S-V următoarele : Regiunea 4 S-V Venituri totale Venituri băneşti din care .23 73. dacă în mediul urban cele mai importante surse de venit le reprezintă salariul. În formularea politicii de tarifare trebuie să se ţină seama că multe gospodării au venit sub medie .1 1.1 75.judeţul Mehedinţi pag.1 Şomeri 252.65 87.5 15.7 36.6 21.96 288. pensia şi ajutorul social. nivelul acceptabil pentru serviciile de gestionare a deşeurilor este de aproximativ 1.4 79. determinat prin studii de venit al gospodăriilor. pensia şi ajutorul social.3 20.Nivelul veniturilor Conform standardelor pentru gestionarea deşeurilor.8 4.5 31.9 30.1 4. O gospodărie se consideră a fi incapabilă de plata serviciilor.1 0.8 0.1 2.3 3.5 43.5 0. De asemenea trebuie avut în vedere că nivelul şi structura veniturilor din mediul urban sunt diferite de cele din mediul rural şi anume. când ar necesita o reducere semnificativă a bugetului dedicate altor bunuri şi servicii precum chiriile.1 Salariaţi Agricultori Lei .2 2.0 6.8 1.5 10.5% din venitul mediu al fiecărei gospodării.4 3.3 1.6 24.7 .5 0. Pensionari 345.109 din 193 .73 66.8 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .0 2.6 0. salariul.5 . situaţie în care se propun măsuri de protejare a acestora.3 39.6 12.3 5.. Datele comunicate de către INSSE privind venitul mediu în România şi pe regiuni de dezvoltare.2 41.8 1.0 2. alimente. în mediul rural cea mai importantă sursă de venit o reprezintă activităţile agricole prin valorificarea bunurilor produse.

42 1. va creşte de la 1.69 1. disponibilitatea lunară de susţinere a creşterii costurilor.72 1.Sud Vest 4. modificarea procentuală anuală Actual Comisia Naţională pentru Prognoză Estimări consultant * 2005 România 4.1 2007 6.98 2. Previziuni ale ratelor de creştere a PIB – ului pentru sunt prezentate în tabelul de mai jos.judeţul Mehedinţi pag.5 2011 5.5 5.6 2006 6.18 euro între anii 2005 şi 2013 8.0 2010 5.18 Pentru Regiunea 4 .59 1.42 euro la 2.3 6.E ( şi costul Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Calculul VNA ( valoarea netă actualizată ) ( NVP ) al investiţiei care reprezintă costul total mediu pe persoană / lună al investiţiilor de-a lungul perioadei planificate s-a calculate în ambele variante.50 1.53 1.0 6.08 2. Evoluţia PIB. se presupune că nivelul viitor al veniturilor va creşte cu rata de creştere a PIB –ului din fiecare. Pentru Regiunea IV avem : 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 România 1.79 1.0 5.0 Sursa de date : Comisia Naţională pentru Prognoză şi estimările consultantului * Consultantul este cel care a acordat asistenţă tehnică în cadrul proiectului Europeaid/121492/D/SV/RO Luând ca punct de referinţă veniturile din 2005 şi ajustându – le PIB – urilor previzionate pentru fiecare regiune.Sud Vest 1.1 2. poate fi calculat nivelul acceptabil al costurilor lunare pentru gestionarea deşeurilor pe fiecare regiune în parte ( euro).94 2.83 1.0 5. deci şi pentru judeţul Mehedinţi.62 1.8 2008 6.În scopul analizării capacităţii de plată pentru serviciile de salubritate.37 4. adică presupunând că programul de investiţii este finanţat în totalitate prin tarifele utilizatorilor sau că această investiţie este finanţată în proporţie de 70% din fonduri U.5 Compararea capacităţii de plată cu costurile investiţionale Scopul acestei etape este de a evidenţia dacă costul investiţiei poate fi suportat de populaţia judeţului.0 2009 6.110 din 193 .2 5.26 2.05 2.4.15 2.89 1.

9 + 0.7 euro/persoană lunar Valoarea maximă a tarifului plătită în anul 2007 în judeţul Mehedinţi de către populaţie a fost de 0.judeţul Mehedinţi pag.4 / 60 x 281.de operare şi întreţinere este finanţat în totalitate prin tarifele utilizatorilor).69 €/ pers/lună.9 €/ pers/lună şi nivelul acceptabil al costurilor lunare pentru gestionarea deşeurilor este de 1. Pentru ambele scenarii am luat în calcul populaţia minimă prognozată pentru această perioadă ( pentru 2013 ) şi intervalul de timp ca fiind de 60 de luni ( 2009 – 2013 ) Pentru primul scenariu impactul mediu al programului de investiţii ar fi de : 14. Considerând că 70 % din costul investiţiilor pentru realizarea sistemului integrat de gestiune a deşeurilor este finanţat din fonduri europene valoarea tarifului ce va trebui suportat de populaţie este de 0.9 euro/persoană /lunar Pentru cel de al doilea scenariu avem .976 / 60 / 281.925 = 0.111 din 193 .778 x 0.7 = 1.6 euro valoare care se situează sub nivelul acceptabil.954.954.925 = 0. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 14.

• Crearea cadrului pentru instituţiile administraţiei publice locale din judeţ să ia propriile măsuri de implementare la nivel local prin formarea grupului de lucru responsabil de implementarea măsurilor stabilite. creşterea nivelului de pregătire prin instruire sau elaborarea de reglementări. Măsurile de implementare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor sunt prezentate în Tabelul nr IX.judeţul Mehedinţi pag. elaborarea de aplicaţii pentru obţinerea de finantari şi realizarea de studii de fezabilitate. • Să stabilească necesitatea efectuării de studii şi investiţii.9 MĂSURI DE IMPLEMENTARE Măsurile de implementare au drept scop: • Să prevadă acţiuni pentru fiecare dintre obiectivele/obiectivele subsidiare stabilite în cuprinsul Capitolului 3 Obiective şi ţinte.112 din 193 .Capitolul . • Să arate necesitatea existenţei sau formării unei experienţe importante în ceea ce priveşte contractarea. • Să impună ca măsură necesară efectuarea de măsurători referitoare la cantităţile de deşeuri colectate şi determinarea compoziţiei deşeurilor municipale atât în mediul urban cât şi în mediul rural bazate pe studii efectuate în conformitate cu standardele tehnice în vigoare.1 : Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor 1.Campanii de conştientizare a populaţiei şi a autorităţilor publice cu privire la atingerea ţintelor propuse prin PJGD 2.1 Măsuri de implementare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Nr.M 2 Aspecte instituţionale organizatorice şi 1. Întocmirea de regulamente locale şi caiete de sarcini privind managementul integrat al deşeurilor Începând cu 2008 şi cu precădere în perioada cuprinsă pag. 1 Domeniul Politica şi cadrul legislativ Obiectiv principal 1. consiliile locale.113 din 193 Consiliile locale cu sprijin din partea Consiliului judeţean şi a APM Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . dezvoltare şi implementare 2 întâlniri pe an In cursul anului 2008 Anual 2008 începând cu Organism responsabil ARPM/APM/Consiliu Judetean/ Operatorii de salubritate / ADR Oltenia/ Direcţia de Statistică/ Autorităţi publice oraşe 2 Dezvoltarea şi aprobarea de strategii/planuri/studii pentru realizarea ţintelor şi obiectivelor PJGD/ PRGD ului 1 Publicarea şi aprobarea PJGD 2 Publicarea raportului anual privind rezultatele şi progresul PJGD/PRGD 3 Sub coordonarea Consiliului Judeţean.M .două instruiri pe an şi de câte ori este cazul Consiliul Judeţean.Cresterea importantei acordate aplicării legislaţiei si controlul acesteia Permanent cu 2008 începând Consiliul Judeţean. A. consiliile locale.Tabelul nr. dezvoltării şi implementării P.judeţul Mehedinţi . IX. A. Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PJGD Consiliu ARPM/APM ARPM/APM Judetean. Întărirea capacităţii administrative şi a responsabilităţii în aplicarea 1.Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui sistem integrat de gestionare Obiectiv subsidiar 1 Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientării judeţului in domeniul gestionarii deşeurilor si a instrumentelor de implementare a acestuia Masuri de implementare 1 Să creeze comitetul de coordonare şi grupul de lucru pentru întocmirea PJGD – să desfăşoare întâlniri în vederea realizării.P.Întâlniri săptămânale până la supunerea la procedura de evaluarea de mediu a PJGD . Crt.P.Timp de implementare Începând cu noiembrie 2007 . actualizării. autorităţile publice locale împreuna cu instituţiile reprezentate în grupul de lucru vor lua decizii şi vor redacta instrucţiuni care să implementeze şi să ducă la atingerea obiectivelor şi ţintelor PJGD 1. Începând cu 2008 şi de câte ori se impune Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale.J. instituţii reprezentate în grupul de lucru 2. Creşterea capacităţii instituţionale şi 1.D. Ţinte .G.Pentru actualizare.

Afaceri juridice .2009 Consiliul Judeţean. etc… 1. Domeniul Obiectiv principal organizatorice a autorităţilor publice locale Obiectiv subsidiar legislaţie Masuri de implementare in conformitate cu legislaţia ANRSC. Revizuire anuală Numărul de studii şi cereri de grant pag.judeţul Mehedinţi .Concesionarea ( acolo unde există şi se justifică o astfel de măsură ) a serviciului de salubrizare către operatori licenţiaţi privaţi.Asigurarea unui număr de suficient de angajaţi calificaţi pentru sistemul de coordonare si control al gestionarii deşeurilor din judeţ. Crt.I.Inspecţii şi control tehnic . sau sprijinirea constituirii la nivel judeţean a unui operator unic funcţie şi de condiţiile de finanţare impuse de U. A. Garda de Mediu.M.D asigurând prin această asociere: cofinanţarea proiectului.P. 2 Susţinerea programelor de informare şi pregătire a personalului din sectorul public/privat. Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PJGD 1.Raportarea şi înregistrarea datelor . terenurile pentru staţiile de transfer. Stimularea creării si dezvoltarea unui sector public privat pe piaţa viabilă de deşeuri Tarife sustenabile de acoperire a operaţiilor şi evaluării.Timp de implementare între stabilirea infrastructurii sistemului integrat de gestionare a deşeurilor prin proiectele tehnice şi realizarea acesteia 2008-2009 Organism responsabil 2.Servicii de licitaţii . puncte de colectare.Delegarea de personal calificat pentru coordonarea şi controlul gestionării deşeurilor Ţinte .Asigurarea resurselor umane ca număr si pregătire profesionala 1. ASP. Autorităţi publice locale 1.114 din 193 MMGA/ANPM Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .E pentru realizarea M. Luarea de măsuri pentru întărirea capacităţii organizatorice şi instituţionale Consiliile Locale în colaborare cu Consiliul Judeţean 2008-2009 3 Resursele umane 1. Instruirea personalului din sectorul public şi privat privind: .Managementul de proiect şi finanţare 1 Furnizarea unor studii financiare şi economice care să determine tarife sustenabile şi să formuleze/implementeze politici şi instrumente atractive pentru dezvoltarea sectorului privat MMGA/ANPM/ARPM/APM Cel puţin de 2 ori pe an pentru profesionişti 4 Finanţarea sistemului de gestionare a deşeurilor Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deşeurilor in condiţiile 1.Nr.gestiunea deşeurilor . 2008 .

Facilităţi speciale pentru deşeuri periculoase menajere.Colectare separată .J în această aplicaţie 2.Timp de implementare 2007/2013 Asigurarea finanţării şi cofinanţării aplicaţiei “ Managementul Integrat al Deşeurilor în judeţul Mehedinţi” Întocmirea unuia sau mai multe proiecte de investiţii cu următoarele rezultate concrete : . Crt. VSU. cu precădere a principiilor « poluatorul plăteşte » si cel privind « responsabilitatea producătorului Obiectiv subsidiar Masuri de implementare Ţinte .115 din 193 .Proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru închiderea depozitelor neconforme .J. DEEE. Domeniul Obiectiv principal respectării principiilor generale.Autorităţile locale -APM .Nr.Depozite ecologice . CES .Achiziţia şi montarea containerelor în toate localităţile proiectului .Închiderea celor 5 depozite orăşeneşti neconforme Număr de proiecte întocmite Întocmire Master Plan 1 întâlnire pe an Organism responsabil 1 Creşterea capacităţii de obţinere a fondurilor/ granturilor prin: a).vehicule şi recipiente .pregătirea proiectelor Studii de fezabilitate şi Co finanţare MMDD Consiliul Judeţean Consiliile locale partenere ale C.Execuţia şi dotarea celor 5 staţii de transfer . . ARPM.TBM sau incineratoare .Proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru colectarea selectivă. nămol provenit de la instalaţiile de tratarea a apei. transport şi staţii de transfer.Staţii de compostare .Staţii de sortare . APM.Staţii de transfer . SAPARD. europene si internaţionale (ISPA.Consiliul Judeţean. Optimizarea utilizării fondurilor naţionale. cu reprezentanţii consiliilor locale . fonduri structurale etc ) b) Pregătirea proiectelor în vederea obţinerii de fonduri pentru: . conştientizării si motivării pentru toate 1. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . c) Pregătirea Master Planului pentru deşeuri în judeţul Mehedinţi ANPM.Achiziţia mijloacelor de transport .judeţul Mehedinţi pag. Creşterea comunicării între toate părţile implicate 1 Organizarea periodică a întâlnirilor dintre reprezentanţii C. APM Consiliul Judeţean Consiliile Locale 5 Informarea conştientizarea implicate şi părţilor Promovarea informării. deşeuri provenite din construcţii şi demolări.

Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei 3. Operatorii să trimită date trimestrial şi să realizeze anual o analiză a compoziţiei deşeurilor Afişarea concluziilor sau rapoartelor pe pagina de internet a APM pentru a putea fi consultate de către factorii interesaţi Susţinerea de campanii de conştientizare/dezvoltarea materialelor informative pentru cetăţeni Atingerea ratei de acoperire cu servicii de salubritate de 100% prin .Autorităţile locale. . Îmbunătăţirea sistemului regional si local de colectare .Organizarea de licitaţii pentru serviciul de salubritate de către autorităţile locale ARPM. . Crt.ARPM şi APM să organizeze colectarea. APM Operatori de deşeuri Trimestrial şi anual APM Trimestrial şi anual APM.Nr. 2 campanii/an începând cu 2008 Dezvoltarea materialelor campanii. Domeniul Obiectiv principal părţile implicate Obiectiv subsidiar 2. analiza şi validare date referitoare la generarea si gestionarea deşeurilor periculoase 3. analiza şi validarea datelor.116 din 193 . Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul urban Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Creşterea gradului de conştientizare asupra practicilor de depozitare controlată Masuri de implementare Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei.2009 1. conştientizării şi motivării pentru toate părţile implicate 1. Organizarea si susţinerea de programe de educare si conştientizare a populaţiei prin elaborarea de materiale informative. Furnizarea datelor privind deşeurile către factorii interesaţi Îmbunătăţirea şi extinderea sistemul de raportare a ANPM Trimestrial 1. afişe media. APM Operatori de deşeuri ARPM.Consiliul Judeţean . Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni 8 Colectarea şi transportul deşeurilor Dezvoltarea/ Îmbunătăţirea unui sistem modern de colectare si transport a deşeurilor Autorităţile publice locale 2008 . . analizare si validare a datelor si informaţiilor privind gestionarea deşeurilor 2.Timp de implementare Organism responsabil . prelucrare.Mass-media.Autorităţile locale Date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor 6 Promovarea informării.APM. Autorităţi publice locale De două ori pe an 7 Prevenirea generării deşeurilor Minimizarea generării deşeurilor 1.judeţul Mehedinţi pag. să publice raportul şi 2. Reducerea numărului depozitelor ilegale . de către toate părţile implicate ţinând cont de strategia propusă ca rezultat al proiectului “ Managementul Integrat al Deşeurilor”. Ţinte .APM.Realizarea unui sistem la nivel judeţean de colectare.

Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deşeuri 4. Vînju Mare şi comunele Brezniţa.117 din 193 . Autorităţile locale.Reamenajarea şi înfiinţarea de noi puncte de colectare. APM 2013 2. Agenţi economici APM . Baia de Aramă. Agenţi economici Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere 6. Creşterea coeficientului de colectare selectivă pentru mediul urban 7. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul rural 3. Crt.2009 Autorităţile publice locale 2013 Consiliul Judeţean.judeţul Mehedinţi pag. Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate prin valorificare Începând cu 2008 2013 APM Permanent 9 Tratarea deşeurilor Valorificarea potenţialului util din deşeuri 10 Creşterea gradului de reutilizare si reciclabilitate a ambalajelor Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs ambalat Reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton si minimum 50% pentru Permanent Permanent 2008 APM . APM Consiliul Judeţean.Timp de implementare Organism responsabil Autorităţile publice locale 2008 . Agenţi economici APM . control şi autorizare Ţinte . Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare . Atingerea ratei de acoperire 90%prin extinderea colectării în prima fază în zonele limitrofe ale oraşelor şi înfiinţarea de puncte de colectare Optimizarea costurilor Construcţia celor 5 staţii de transfer în oraşele Strehaia. Cujmir Stabilirea unor puncte de colectare şi a unui program de colectare a deşeurilor periculoase Campanii de informare a populaţiei şi a autorităţilor publice locale Implementarea sistemului de colectare selectivă în cele două municipii şi cele trei oraşe ale judeţului Coeficient colectare selectiva: 100% Implementarea sistemului de colectare selectivă în mediul rural începând cu zonele limitrofe oraşelor şi municipiilor – procentul din populaţia rurală participantă Îmbunătăţirea sistemului de raportare. APM 2017 Consiliul Judeţean. Autorităţile locale. Autorităţile locale. Construirea staţiilor de transfer dacă sunt recomandate de către studiile de fezabilitate 5. Reducerea cantităţii de ambalaje Încurajarea tratării deşeurilor în vederea valorificării (materiale si energetice). diminuării caracterului periculos si diminuării cantităţii de deşeuri eliminate final 1. Implementarea si creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul rural Promovarea tratării deşeurilor în vederea asigurării unui management ecologic raţional 1.Nr.

Consiliul Judeţean Operatorii de salubritate Separarea deşeurilor biodegradabile din deşeurile municipale colectate. Realizarea staţiilor de compost in vederea valorificării deşeurilor biodegradabile. 16 iulie 2010 16 iulie 2013 - 11 Promovarea investiţiilor în instalaţii de sortare şi compostare în vederea reducerii deşeurilor biodegradabile Construirea unor staţii de tratare bio-mecanică. Crt.5% pentru plastic Creşterea gradului de reutilizare şi reciclabilitate a ambalajelor Ţinte .Exploatarea tuturor posibilităţilor de natură tehnică şi economică privind valorificarea deşeurilor 1. din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje.ARPM. Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare metal. Agenţi economici 2011 APM . Agenţi economici 2011 APM . Agenţi economici Permanent Autorităţi locale Consiliul Judeţean Agenţii de salubrizare Autorităţile locale. .judeţul Mehedinţi pag.118 din 193 . APM Autorităţi publice din regiune 2011 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . În cazul incinerării beneficiul energetic rezultat trebuie să fie pozitiv şi să existe posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate APM . Agenţi economici 2013 Deşeuri biodegradabile Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate 2. Agenţi economici 2013 APM .Nr. incinerare şi compostare avansată( probabil la nivel regional – colaborare şi cu celelalte judeţe limitrofe ) ANPM. Dezvoltarea pieţii pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din materiale reciclate Valorificarea deşeurilor biodegradabile prin compostare sau alte metode legate de referinţa din 1995 APM .Timp de implementare Organism responsabil 2. cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22. din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 15% pentru plastic si pentru lemn.Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare si incinerare în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnico-economic.

Nr. a sistemului de raportare şi control 2.trimiterea deşeurilor mixte de C&D la depozitele ecologice dacă nu sunt periculoase. finanţare. Stabilirea unui sistem specific pentru deşeurile din C&D incluzând: .depozite controlate .Informarea operatorilor din construcţii asupra procedurilor şi organizării gestionării deşeurilor din C&D Ţinte . proiectare. ConsiliulJudeţean.119 din 193 .re-utilizarea şi reciclarea deşeurilor mărunţite C&D necontaminate . construire şi operare depozite conforme. . recuperarea prin mărunţire a deşeurilor inerte din C&D 4.trimiterea deşeurilor periculoase de C&D pentru tratare specifică sau eliminare . .Imbunătăţirea inventarului .judeţul Mehedinţi pag.re-utilizarea şi reciclarea solurilor excavate dacă nu sunt contaminate 5. Crt. Domeniul Deşeuri din construcţii şi demolări Obiectiv principal Gestionarea deşeurilor construcţii demolări Obiectiv subsidiar Masuri de implementare 1. Autorităţi locale Începând din 2007 Anual Anual Anual Anual Anual Elaborarea unui plan judeţean pentru control şi depozitare Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Timp de implementare Anual Organism responsabil APM APM şi autorităţi locale din şi Anual Amenajarea unor depozite conforme pentru a se evita depunerile ilegale 12 3 Studiu complet de fezabilitate / implementarea Planului de Dezvoltare pentru selectarea siteurilor (EIA si dezbaterea publică).Înfiinţarea punctelor de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări Consiliul Judeţean şi autorităţile locale Începînd cu 2008 APM.

condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor .judeţul Mehedinţi pag.Timp de implementare Organism responsabil APM şi autorităţi publice La fiecare solicitare Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti Nămolul provenit de la staţiile de tratare a apelor uzate municipale 1. Utilizarea nămolului in agricultura ca fertilizant agricol sau reabilitarea terenurilor degradate (O. Ţinte .Colectarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice prin organizarea unor centre de colectare la nivel local.M. Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare 6. Promovarea incinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare în cuptoarele de ciment 7.Nr. 344/708/2005) 3. Prevenirea eliminării ilegale si a deversării în apele de suprafaţă 2.M şi autorităţi publice La fiecare solicitare Începând cu 2008 Numărul de reabilitate construite staţii sau Începând cu 2008 şi anual Tone /an 13 Deşeuri de echipamente electrice si electronice 14 Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice si electronice 4.Incurajarea privatizării in domeniul valorificării deşeurilor din construcţii Creşterea eficienţei tratării şi eliminării nămolurilor provenite de la staţiile de epurare prin reabilitarea sau construirea de staţii de epurare noi Utilizarea nămolului în agricultură AP. Crt. 2008 şi înainte de darea în folosinţă a fiecărei noi staţii de tratare Tone /an Începând cu data realizării staţiilor de compost şi anual Agenţi de salubrizare şi autorităţi locale 2007 – 3Kg 2008 – 4 Kg Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .120 din 193 . Solicitarea la autorizaţia de construcţie a contractelor cu operatorul de salubritate pentru valorificare/eliminare . Utilizarea nămolului în staţiile de compost Organizarea colectării selective şi a componentelor sale Studii de fezabilitate realizate de staţiile de epurare în colaborare cu autorităţile din agricultură şi industria cimentului privind deshidratarea şi pre-tratarea nămolului în co-incinerarea în cuptoarele de ciment sau instalaţii de incinerare Cantitatea de nămol folosit 1.

15 . reciclarea si valorificarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice 3.Nr.Autorităţi locale (pentru amplasament ). .121 din 193 . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare 2.Timp de implementare 2006 – 50% 2008 – 75% Organism responsabil Agenţi economici Agenţi economici Anual Autorităţi locale. reciclare si valorificare a componentelor rezultate din dezmembrarea VSU.Agenţii economici colectori autorizaţi Vehicule scoase din uz Reutilizarea şi valorificarea componentelor 1. Reutilizarea.Dezvoltarea unui sistem eficient de colectare şi de puncte de colectare 5.Informarea publicului şi agenţilor economici asupra punctelor de colectare Ţinte .Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii economici colectori autorizaţi condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) primăriilor .judeţul Mehedinţi pag. Crt. Creşterea gradului de reutilizare.Încurajarera consumatorilor în vederea returnării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la comercianţi 4. salubrizare agenţi de Reducerea periculoase componentelor Anual Anual Autorităţi locale Anual Începând cu 2007 .

reutilizarea si reciclarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor Începând cu 2015 Autorităţi locale.Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980. .122 din 193 .Reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980. Crt.Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor voluminoase de la populaţie Colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie în cele două municipii şi cele trei oraşe ale judeţului – prima etapă. economici colectori agenţi Deşeuri voluminoase 16 Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizării impactului asupra 1.Reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu 1 ianuarie 1980. economici colectori agenţi timp.Operatorii de salubritate Începând cu 2008 5 sisteme în etapa 1 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Timp de implementare Organism responsabil .Autorităţile locale.Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980.judeţul Mehedinţi pag. Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare Ţinte . În acelaşi Începând cu 2007 Autorităţi locale. reutilizarea si valorificarea a cel puţin 95% din masa vehiculelor. . Pentru toate vehiculele scoase din uz. . urmând ca în a doua etapă să se extindă sistemul de colectare şi în mediul . .Nr.

Implementarea colectării selective şi încurajarea reciclării/reutilizării/recuperării deşeurilor periculoase provenite de la populaţie 17 2. Transportul deşeurilor către facilităţi de tratare in România 3 Tratarea HHW la facilităţi de tratare acreditate OECD 4. Crt.Redactarea unei liste aprobată de facilităţi . autorizare şi verificarea Transportatori autorizaţi pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere .judeţul Mehedinţi pag.123 din 193 . a celor 3-5 staţii de transfer şi a punctelor de colectare Închiderea tuturor depozitelor neconforme şi a haldelor neconforme şi ilegale 2009 Consiliul locale Judeţean.condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor . Încurajarea refolosirii/recuperării/ reciclării uleiurilor uzate.Valorificarea potenţialului util din material si energetic deşeurile voluminoase Deşeuri periculoase menajere din deşeuri Deşeuri periculoase provenite de la populaţie 1.Nr.2010 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Asigurarea capacităţilor necesare pentru eliminarea deşeurilor 2. acumulatori şi medicamente expirate 3. acumulatorilor 1. autorităţi ANPM APM Autorităţi Locale Operatori de salubritate Alţi operatori 2017 ANPM. transportatori autorizaţi 2010 MMDD ANPM MMDD ANPM Din 2009 2010 2009 Eliminarea deşeurilor 18 Depozite deschidere şi închidere 2009 . Ţinte .Facilitarea transportului către unităţile OECD în vederea tratării 1. Închidere etapizată a depozitelor neconforme încetarea depozitării deşeurilor pe haldele din zona rurală şi Întocmirea unui studiu de fezabilitate privind posibilităţile de valorificare energetică a deşeurilor voluminoase 1 Informarea şi încurajarea locuitorilor să separe componentele periculoase din deşeurile menajere 2 Realizarea unui sistem de puncte de colectare pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere în cooperare cu operatorii de salubritate Realizarea colectării separate pentru uleiuri uzate.Timp de implementare Organism responsabil 2. Domeniul Obiectiv principal mediului şi sănătăţii umane Obiectiv subsidiar Masuri de implementare rural pe măsură ce se organizează serviciul de salubrizare al localităţilor .Tratarea adecvată dacă nu sunt asemenea unităţi în România Organizarea unui birou de notificare Construirea depozitului ecologic judeţean.

Timp de implementare Organism responsabil Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Crt.Nr. Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar reabilitarea amplasamente acestor Masuri de implementare Ţinte .judeţul Mehedinţi pag.124 din 193 .

Stabilirea cadrului instituţional prin formarea grupului de monitorizare responsabil de evaluarea indicatorilor urmăriţi şi întocmirea raportului anual de monitorizare. localităţi ale aceluiaşi judeţ.Agenţia Regională de Protecţia Mediului Craiova pag.Consiliul Local Orşova 4.judeţul Mehedinţi . Persoanele desemnate ca fiind responsabile pentru monitorizarea P. ….D sunt : 1.reprezentând instituţiile sau persoanele cel mai bine plasate şi care în conformitate cu prevederile legale.Consiliul Local Vînju Mare 6. ….ce derivă din documente precum Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. 5. Indicatori care descriu caracteristici măsurabile ale acţiunilor din Planul de implementare. Monitorizarea anuală a obiectivelor şi ţintelor din PJGD.Capitolul 10 MONITORIZARE Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionarea Deşeurilor urmăreşte progresul judeţului în realizarea obiectivelor. …. în principal. judeţele aceleiaşi regiuni.Consiliul Local Drobeta Turnu Severin 3. Acestea vor fi de cele mai multe ori identice pentru toate judeţele.Consiliul Judeţean Mehedinţi 2. … . • • • • Măsuri de implementare concepute astfel încât obiectivele să fie îndeplinite.Consiliul Local Strehaia 5. Obiective specifice/sub-obiective care detaliază obiectivele sau identifică cerinţe suplimentare rezultate din posibilităţile sau necesităţile regiunii. Acestea pot fi diferite între regiuni. 4. …. … . Evaluări asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor şi ţintelor cuantificabile din PJGD. piedicilor şi deficienţelor din calea implementării PJGD. măsurilor şi termenelor stabilite. … .G. următoarele: 1. Responsabili pentru implementare .125 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . judeţului ori comunei.J.Consiliul Local Baia de Aramă 7. Ţinte şi termene/calendare stabilind valori ale indicatorilor la un moment dat sau începând cu un anumit moment. poartă răspunderea aplicării măsurilor stabilite. Monitorizarea factorilor relevanţi pentru prognoză Elementele componente ale Raportului de Monitorizare sunt: • • Obiectivele . 3. Identificarea întârzierilor. Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionarea Deşeurilor include. 2.

Autoritatea de Sănătate Publică Mehedinţi 11. informarea şi raportarea către public şi persoane oficiale despre implementarea planului şi despre realizări cuantificate pentru atingerea ţintelor. regional şi naţional. Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor de ambalaje. Pe baza Raportului de monitorizare se ia decizia privind revizuirea planului. a deşeurilor biodegradabile municipale şi a deşeurilor de ambalaje s-a realizat pe baza următorilor factori relevanţi.126 din 193 . În cazul în care la monitorizarea PJGD se constată că unul sau mai mulţi factori relevanţi prezintă o altă evoluţie decât cea luată în considerare la calculul prognozei. determinarea deficienţelor şi a zonelor care necesită atenţie. Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor municipale. vor influenţa planificarea viitoare şi îndeplinirea eficientă a obiectivelor. Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare (deşeuri de ambalaje de la populaţie. … . .5 “Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje”.Garda de Mediu Mehedinţi 12. Se vor urmări ţintele cuantificate în subcapitolul 4. Stabilirea unor proceduri corespunzătoare de monitorizare.Organizaţia Neguvernamentală……. împreună cu sisteme adecvate de feedback la nivel judeţean. ghidarea sau redirecţionarea investiţiilor viitoare.Agenţia Judeţeană de Protecţia Mediului Mehedinţi 9. Un element important al Raportului de monitorizare este reprezentat de monitorizarea factorilor relevanţi pentru prognoză. se va decide revizuirea PJGD. conform celor prezentate în capitolul 4 ”Prognoza privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile şi a deşeurilor de ambalaje”: • • • • • Evoluţia populaţiei. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Calculul prognozei de generare a deşeurilor municipale.Direcţia Judeţeană de Statistică 10. … . revizuirea calendarului de planificare. instituţii şi industrie). … . … . Rezultatele monitorizării vor fi folosite pentru: • • • • determinarea progresului de îndeplinire a obiectivelor. Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale. … . • • Compoziţia deşeurilor de ambalaje pe tip de material.8.. Ponderea pe tip de material a deşeurilor de ambalaje conţinute în deşeurile de la populaţie. din comerţ.judeţul Mehedinţi pag.

publicului şi altor organizaţii interesate. a fiecărei Agenţii Regionale pentru Protecţia Mediului (ARPM) şi a fiecărei Agenţii locale pentru Protecţia Mediului (APM). consiliilor judeţene. Indicatorii monitorizaţi sunt prezentaţi în tabelul de mai jos. ANPM. Pentru fiecare indice vor fi specificate atât valoarea cât şi tendinţa. Tendinţa reprezintă variaţia indicelui în comparaţie cu anul precedent şi poate fi prezentată utilizând „Simbolurile lui Chernoff”. agenţiile judeţene şi regionale pentru protecţia mediului. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . În general.Monitorizarea fiecărui Plan de Gestionare a Deşeurilor este o competentă oficială şi o responsabilitate a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM). Metodologia de monitorizare Pentru fiecare obiectiv/sub-obiectiv prevăzut în PRGD se va stabili un indice de monitorizare cuantificabil. rezultatele cuantificabile sunt date în comparaţie cu ţintele şi Obiectivele.judeţul Mehedinţi pag. după cum urmează : ☺ Variaţie pozitivă fata de intenţii Variaţie negativă fata de intenţii Nici o variaţie.127 din 193 . Rezultatele monitorizării Planului vor fi raportate anual către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

judeţul Mehedinţi pag. autorităţile publice locale împreună cu instituţiile reprezentate în grupul de lucru vor lua decizii şi vor redacta instrucţiuni care să implementeze şi să ducă la atingerea obiectivelor şi ţintelor PJGD Campanii de conştientizare a populaţiei şi a autorităţilor publice cu privire la atingerea ţintelor propuse prin PJGD Raport anual de monitorizare a PJGD Linii directoare şi completarea regulamentelor locale de urbanism / număr de regulamente completate Anual De câte ori se impune Campanii de informare Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor Creşterea importantei acordate aplicării legislaţiei si controlul acesteia Anual / Cel puţin două campanii pe an Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PJGD 1. Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Măsuri de implementare Indicator de monitorizare/indice de monitorizare Începând cu noiembrie 2007 .J.G.ului 2 întâlniri anuale Publicarea şi aprobarea PJGD Evaluarea de mediu şi aprobarea de către C.D Nr.J Mehedinţi .C. Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PJGD Număr de instruiri pe an Cel puţin două pe an 2 Aspecte instituţionale şi organizatorice Creşterea capacităţii instituţionale şi organizatorice a autorităţilor publice locale Întărirea capacităţii administrative şi a responsabilităţii în aplicarea legislaţiei Număr de regulamente şi caiete de sarcini cadru / pentru toate localităţile urban şi pentru un număr de localităţi din mediul urban pentru care se asigură 90 % acoperire cu servicii de salubrizare Numărul de locuitori pentru calculul gradului de acoperire de 90% în mediul urban Începând cu 2008 Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Noiembrie 2007februarie 2008 Număr de întâlniri pentru actualizare.128 din 193 . Întocmirea de regulamente locale şi caiete de sarcini privind managementul integrat al deşeurilor in conformitate cu legislaţia ANRSC.J. dezvoltare şi implementarea PJGD Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui sistem integrat de gestionare Dezvoltarea şi aprobarea de strategii/planuri/studii pentru realizarea ţintelor şi obiectivelor PJGD/ PRGD . Crt.D. dezvoltării şi implementării P.1 Monitorizarea P.G.Tabelul nr.Numărul de întâlniri săptămânale până la supunerea la procedura de evaluarea de mediu a PJGD Frecvenţa/ termen limită Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientării judeţului in domeniul gestionarii deşeurilor si a instrumentelor de implementare a acestuia Să creeze comitetul de coordonare şi grupul de lucru pentru întocmirea PJGD – să desfăşoare întâlniri în vederea realizării.Hotărârea H. 10.J de aprobare a PJGD În cursul anului 2008 1 Politica şi cadrul legislativ Publicarea raportului anual privind rezultatele şi progresul PJGD Sub coordonarea Consiliului Judeţean. actualizării.

judeţul Mehedinţi pag. terenurile pentru staţiile de transfer. Susţinerea programelor de informare şi pregătire a personalului din sectorul public/privat. etc… Numărul de autorităţi locale care sunt partenere ale C.D asigurând prin această asociere: cofinanţarea proiectului.E pentru realizarea M.I.pregătirea proiectelor Studii de fezabilitate şi Co finanţare 2008 Asigurarea finanţării şi cofinanţării aplicaţiei “ Managementul Integrat al Deşeurilor în judeţul Mehedinţi” Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . cu precădere a principiilor « poluatorul plăteşte » si cel privind « responsabilitatea producătorului» Stimularea creării si dezvoltarea unui sector public privat pe piaţa viabilă de deşeuri Optimizarea utilizării fondurilor naţionale.129 din 193 .M în aplicaţia “ Managementul integrat al deşeurilor” Numărul de autorităţi publice care au concesionat serviciul public de salubrizare Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare/ Ţinta ce trebuie atinsă la momentul monitorizării conform graficului de acoperire cu servicii de salubritate Anual Asigurarea unui număr de suficient de angajaţi calificaţi pentru sistemul de coordonare si control al gestionarii Asigurarea resurselor 3 Resursele umane umane ca număr si pregătire profesionala deşeurilor din judeţ. Revizuire anuală Numărul de studii şi cereri de grant 2007/2013 Anual 4 Finanţarea sistemului de gestionare a deşeurilor Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deşeurilor in condiţiile respectării principiilor generale.Luarea de măsuri pentru întărirea capacităţii organizatorice şi instituţionale Concesionarea ( acolo unde există şi se justifică o astfel de măsură ) a serviciului de salubrizare către operatori licenţiaţi privaţi. puncte de colectare. sau sprijinirea constituirii la nivel judeţean a unui operator unic funcţie şi de condiţiile de finanţare impuse de U. europene Creşterea capacităţii de obţinere a fondurilor/ granturilor prin: a). Delegarea de personal suficient şi bine instruit la nivel judeţean şi local pentru coordonarea şi controlul gestionării deşeurilor Instruirea personalului din sectorul public şi privat privind: Gestiunea deşeurilor Inspecţii şi control tehnic Raportarea şi înregistrarea datelor Servicii de licitaţii Managementul de proiect şi finanţare Furnizarea unor studii financiare şi economice care să determine tarife sustenabile şi să formuleze/implementeze politici şi instrumente atractive pentru dezvoltarea sectorului privat Raport de activitate Anual Fişa postului Număr de instruiri Minim 2 întâlniri pe an pentru profesionişti Tarife sustenabile de acoperire a operaţiilor şi evaluării.J.

prelucrare.Proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru închiderea depozitelor neconforme . conştientizării şi motivării pentru toate părţile implicate Înregistrări lunare şi anuale Lunar şi anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .b) Pregătirea proiectelor în vederea obţinerii de fonduri pentru: vehicule şi recipiente Staţii de transfer Depozite ecologice Colectare separată Staţii de sortare Staţii de compostare TBM sau incineratoare Facilităţi speciale pentru deşeuri periculoase menajere. VSU.Achiziţia mijloacelor de transport . deşeuri provenite din construcţii şi demolări. Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei Creşterea gradului de conştientizare asupra practicilor de depozitare controlată Îmbunătăţirea sistemului regional si local de colectare . să publice raportul şi Operatorii să trimită date trimestrial şi să realizeze anual o analiză a compoziţiei deşeurilor Număr de raportări Trimestrial Date şi informaţii 6 Privind gestionarea deşeurilor Promovarea informării. cu reprezentanţii consiliilor locale O singură întâlnire cu fiecare consiliu local/prezentarea unui raport al întâlnirii Număr de întâlniri Anual Organizarea si susţinerea de programe de educare si Informarea şi conştientizarea părţilor implicate în punerea în aplicare a PJGD Promovarea informării.Proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru colectarea selectivă. de către toate părţile implicate ţinând cont de strategia propusă ca rezultat al proiectului “ Managementul Integrat al Deşeurilor”.130 din 193 .Execuţia şi dotarea celor 3-5 staţii de transfer .J.Achiziţia şi montarea containerelor în toate localităţile proiectului . analiza si validare date referitoare la generarea si gestionarea deşeurilor periculoase Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei. DEEE. .judeţul Mehedinţi pag. c) Pregătirea Master Planului Întocmirea unuia sau mai multe proiecte de investiţii cu următoarele rezultate concrete : . analiza şi validarea datelor. APM. transport şi staţii de transfer. conştientizării si motivării pentru toate părţile implicate conştientizare a populaţiei prin elaborarea de materiale informative. nămol provenit de la instalaţiile de tratarea a apei. 2 campanii/an 5 Anual Dezvoltarea materialelor media.Închiderea celor 5 depozite orăşeneşti neconforme/ Număr de proiecte întocmite Întocmire Master Plan 2008 2009 Creşterea comunicării între toate părţile implicate Organizarea periodică a întâlnirilor dintre reprezentanţii C. afişe Reducerea numărului depozitelor ilegale Anual Îmbunătăţirea şi extinderea sistemul de raportare a ANPM ARPM şi APM să organizeze colectarea. analizare şi validare a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor Realizarea unui sistem la nivel judeţean de colectare. campanii.

5 rural ) Evoluţia populaţiei în mediul urban Numărul cetăţenilor care participă la sistemul de colectare selectivă în mediul urban Evoluţia populaţiei în mediul rural.judeţul Mehedinţi pag. Baia de Aramă. Vînju Mare şi comunele Brezniţa. diminuării caracterului periculos si diminuării cantităţii de deşeuri eliminate final 2009 2013 2009 Colectarea şi 8 transportul deşeurilor Dezvoltarea/ Îmbunătăţirea unui sistem modern de colectare si transport a deşeurilor 2017 2013 2013 Îmbunătăţirea sistemului de raportare.90% pentru mediul rural Evoluţia populaţiei Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare Numărul de puncte de colectare nou înfiinţate Nivelul tarifului plătit de populaţie Numărul de staţii de transfer conform studiilor de fezabilitate Numărul de puncte de colectare Campanii de informare a populaţiei Evoluţia populaţiei Cantitatea de deşeuri periculoase colectate ( 2.Organizarea de licitaţii pentru serviciul de salubritate de către autorităţile locale .5urban şi 1.131 din 193 .Reamenajarea şi înfiinţarea de noi puncte de colectare.Furnizarea datelor privind deşeurile către factorii interesaţi Prevenirea 7 generării deşeurilor Minimizarea generării deşeurilor Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni Afişarea concluziilor sau rapoartelor pe pagina de internet a APMMH Posibilitatea consultării acestor date de către factorii interesaţi Trimestrial şi anual Susţinerea de campanii de conştientizare/dezvoltarea materialelor informative pentru cetăţean Atingerea ratei de acoperire cu servicii de salubritate prin .Numărul cetăţenilor care participă la sistemul de colectare selectivă rural 2009 Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul rural Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deşeuri Construirea staţiilor de transfer dacă sunt recomandate de către studiile de fezabilitate Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere Creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul urban Implementarea şi creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul rural Promovarea tratării deşeurilor în vederea 9 Tratarea deşeurilor asigurării unui management ecologic raţional Încurajarea tratării deşeurilor în vederea valorificării (materiale si energetice). Cujmir Stabilirea unor puncte de colectare şi a unui program de colectare a deşeurilor periculoase Campanii de informare a populaţiei şi a autorităţilor publice locale Implementarea sistemului de colectare selectivă în cele două municipii şi cele trei oraşe ale judeţului Coeficient colectare selectiva: 100% Implementarea sistemului de colectare selectivă în mediul rural începând cu zonele limitrofe oraşelor şi municipiilor – procentul din populaţia rurală participantă Număr de campanii De două ori pe an Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul urban Ţinta . Atingerea ratei de acoperire prin extinderea colectării în prima fază în zonele limitrofe ale oraşelor şi înfiinţarea de puncte de colectare Optimizarea costurilor Construcţia celor 3-5 staţii de transfer în oraşele Strehaia .100% pentru mediul urban Indicatori Evoluţia populaţiei Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare Numărul de puncte de colectare nou înfiinţate Ţintă . control şi autorizare Număr de rapoarte Evoluţia cantităţilor de deşeuri supuse tratării Permanent Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

6% Total recuperat 40% Total reciclat 27.9% Plastic 15% Sticlă 15% Total recuperat 60% Total reciclat 55% Plastic 22.5% 2010 2011 10 Valorificarea potenţialului util din deşeuri Total recuperate 48% Total reciclat 41.judeţul Mehedinţi pag.9% Total recuperat 53% Total reciclat 45.Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs ambalat Total recuperat 34% Total reciclat 27.6% Reducerea cantităţii de ambalaje Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate prin valorificare Hârtie 60% Metal 50% Permanent 2007 2008 2009 Introducerea în regulamentele locale regulamentele locale de gestiune a deşeurilor a unor prevederi care să încurajeze precolectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la agenţii economici Îmbunătăţirea bazei de date privind deşeurile provenite din ambalaje şi validarea datelor Exploatarea tuturor posibilităţilor de natura tehnica si economica privind valorificarea deşeurilor Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare si incinerare în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnicoeconomic.5% Sticlă 60% 2013 Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . În cazul incinerării beneficiul energetic rezultat trebuie să fie pozitiv şi să existe posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate Total recuperat 45% Total reciclat 37.132 din 193 .

Pregătirea de campanii de informare cu ECO ROM Număr de decizii locale care stabilesc reguli speciale pentru stimularea colectării selective de deşeuri de la instituţii. industrie Evoluţia populaţiei Dezvoltarea pieţii pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din materiale reciclate Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor menajere Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare Compoziţia deşeurilor de ambalaje pe tip de material Creşterea gradului de reutilizare si reciclare a ambalajelor Permanent Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . comerţ.133 din 193 .judeţul Mehedinţi pag.

baza de calcul: cantitate produsa in 1995 16 iulie 2013 Coeficient de reducere 50% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 Coeficient de reducere 65% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 Evoluţia populaţiei Evoluţia indicelui de generare al deşeurilor municipale Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile menajere Anual Cantităţi de deşeuri biodegradabile ce trebuie tratate mecano biologic 2016 11 Deşeuri biodegradabile Începând cu 2011 Îmbunătăţirea inventarului .16 iulie 2010 Separarea deşeurilor biodegradabile din deşeurile municipale colectate.judeţul Mehedinţi pag.134 din 193 . a sistemului de raportare şi control Îmbunătăţirea sistemului de raportare. Valorificarea deşeurilor biodegradabile prin compostare sau alte metode legate de referinţa din 1995 Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate Promovarea investiţiilor în instalaţii de sortare şi compostare în vederea reducerii deşeurilor biodegradabile Construirea unor staţii de tratare biomecanică. incinerare şi compostare avansată ( probabil la nivel regional – colaborare şi cu celelalte judeţe limitrofe ) Realizarea staţiilor de compost in vederea valorificării deşeurilor biodegradabile. Coeficient de reducere 25%. control şi autorizare 12 Deşeuri din construcţii şi demolări Informarea operatorilor din construcţii asupra procedurilor şi organizării gestionării deşeurilor din C&D Materiale informative şi campanii Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări Amenajarea unor depozite conforme pentru a se evita depunerile ilegale Elaborarea unui plan judeţean pentru control şi depozitare Studiu complet de fezabilitate / implementarea Planului de Dezvoltare pentru selectarea site-urilor (EIA si dezbaterea publică). recuperarea prin mărunţire a deşeurilor inerte din C&D Studiu şi Plan de implementare complet.135 din 193 . construire şi operare depozite conforme.judeţul Mehedinţi pag.depozite controlate .M.trimiterea deşeurilor periculoase de C&D pentru tratare specifică sau eliminare . Încurajarea privatizării în domeniul valorificării deşeurilor din construcţii Creşterea eficienţei tratării şi eliminării Prevenirea eliminării ilegale şi a deversării în apele de suprafaţă Utilizarea nămolului in agricultura ca fertilizant agricol sau reabilitarea terenurilor degradate (O. . proiectare.condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor .re-utilizarea şi reciclarea deşeurilor mărunţite C&D necontaminate .re-utilizarea şi reciclarea solurilor excavate dacă nu sunt contaminate Înfiinţarea punctelor de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări Solicitarea la autorizaţia de construcţie a contractelor cu operatorul de salubritate pentru valorificare/eliminare . funcţionale: Tone colectate Tone depozitate Tone reciclate. finanţare. 50% Tone la tratament specific Tone re-utilizate Anual Anual Anual Anual Anual Număr de puncte de colectare înfiinţate Anual Numărul de autorizaţii de construire La fiecare solicitare Numărul de societăţi comerciale noi apărute La fiecare solicitare Anual conform planului de conformare cu Directiva 91/271/EEC Anual Numărul de staţii reabilitate sau construite Tone /an 13 Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti Nămolul provenit de la staţiile de tratare a apelor uzate urbane Număr de studii Anual Cantitatea de nămol folosit Tone /an Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Eventual un depozit şi un concasor pentru judeţul Mehedinţi Începând cu 2008 Stabilirea unui sistem specific pentru deşeurile din C&D incluzând: . 344/708/2005) nămolurilor provenite de la staţiile de epurare prin reabilitarea sau construirea de staţii de epurare noi Utilizarea nămolului în agricultură Studii de fezabilitate realizate de staţiile de epurare în colaborare cu autorităţile din Promovarea coincinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare in cuptoarele de ciment agricultură şi industria cimentului privind deshidratarea şi pre-tratarea nămolului în co-incinerarea în cuptoarele de ciment sau instalaţii de incinerare Utilizarea nămolului în staţiile de compost Începând din 2007 Instalaţii pentru deşeurile din C & D.trimiterea deşeurilor mixte de C&D la depozitele ecologice dacă nu sunt periculoase.

reciclarea si valorificarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice Încurajarea consumatorilor în vederea returnării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la comercianţi Reducerea componentelor periculoase Dezvoltarea unui sistem eficient de colectare şi de puncte de colectare Anual Anual Informarea publicului şi agenţilor economici asupra punctelor de colectare 15 .judeţul Mehedinţi pag.Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii economici colectori autorizaţi Vehicule scoase din uz .condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) primăriilor .000 locuitori .1 locaţie în fiecare oraş cu peste 100.136 din 193 . reciclarea si valorificarea a 50% din cantitatea de deşeuri electrice si electronice colectata Reutilizarea. Numărul de VSU predate Anual Număr de regulamente completate cu prevederi privind predarea VSU Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . reciclarea si valorificarea a 75% din cantitatea de deşeuri electrice si electronice colectata.Colectarea a 3 kg deşeu/locuitor/an Colectarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice prin organizarea unor centre de colectare la nivel local.Raportările operatorilor de la depozitele privind evidenţa cantităţilor de DEEE colectate Număr de campanii de informare şi materiale pentru anunţ public 2006 2008 Anual 14 Deşeuri de echipamente electrice si electronice Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice si electronice Reutilizarea. Acordarea de stimulente financiare . Organizarea colectării selective şi a componentelor sale 2007 Evoluţia populaţiei Colectarea a 4 kg deşeu/locuitor/an 2008 Evoluţia populaţiei Reutilizarea.1 locaţie în fiecare capitală de judeţ .

Reutilizarea si valorificarea componentelor

Creşterea gradului de reutilizare, reciclare si valorificare a componentelor rezultate din dezmembrarea VSU.

-Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

-Reutilizarea şi valorificarea a Selectarea unui număr de locaţii pentru punctele de colectare cel puţin 85% din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980;

Anual

Creşterea cantităţii de material reciclat şi recuperat

-Reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

Utilizarea instrumentelor legale şi financiare pentru eficientizarea legislaţiei cu privire la activitatea de dezasamblare a vehiculelor scoase din uz -Reutilizarea si reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu 1ianuarie 1980. Pentru toate vehiculele scoase din uz, reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa vehiculelor. În acelaşi timp, reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor Raportare a operatorilor staţiei cu privire la fluxurile de deşeuri ( nr. de vehicule cu motor înregistrate versus nr. tone dezasamblate, certificate de dezasamblare)

Începând cu 2015

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.137 din 193

16

Deşeuri voluminoase

Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane

Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor voluminoase de la populaţie

Colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie în cele două municipii şi cele trei oraşe ale judeţului – prima etapă, urmând ca în a doua etapă să se extindă sistemul de colectare şi în mediul rural pe măsură ce se organizează serviciul de salubrizare al localităţilor - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor ;

Aria de acoperire Numărul de puncte de colectare a deşeurilor voluminoase sau eficiente metodei de colectare exprimată în tone Anual

Valorificarea potenţialului util din material si energetic deşeurile voluminoase

Investigarea posibilităţilor de valorificare energetică a deşeurilor voluminoase Informarea şi încurajarea locuitorilor să separe componentele periculoase din deşeurile menajere Realizarea unui sistem de puncte de colectare pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere în cooperare cu operatorii de salubritate Realizarea colectării separate pentru uleiuri uzate, acumulatori şi medicamente expirate Încurajarea refolosirii/recuperării/ reciclării uleiurilor uzate, acumulatorilor

Studiu de fezabilitate

2009

Implementarea colectării selective şi încurajarea reciclării/reutilizării/recuperării deşeurilor periculoase provenite de la populaţie 17 Deşeuri periculoase din deşeuri menajere Deşeuri periculoase provenite de la populaţie Transportul deşeurilor către facilităţi de tratare in România Tratarea HHW la facilităţi de tratare acreditate OECD Facilitarea transportului către unităţile OECD în vederea tratării

Anual Număr de puncte de colectare Număr de operatori Rapoartele operatorilor staţiilor de sortare cu privire la deşeurile periculoase

Autorizare şi verificarea Transportatori autorizaţi pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere Redactarea unei liste aprobată de facilităţi - Tratarea adecvată dacă nu sunt asemenea unităţi în România Organizarea unui birou de notificare

2010 Anual din 2009 2010

18

Eliminarea deşeurilor

Depozite deschidere şi închidere

Asigurarea capacităţilor necesare pentru eliminarea deşeurilor Închidere etapizată a depozitelor neconforme încetarea depozitării deşeurilor pe haldele din zona rurală şi reabilitarea acestor amplasamente

Construirea depozitului ecologic judeţean, a celor 3 - 5 staţii de transfer şi a punctelor de colectare

Nr. de depozite conform 2009 Nr. de staţii de transfer

Închiderea tuturor depozitelor neconforme şi a haldelor neconforme şi ilegale

Rapoartele operatorilor de deşeuri sau de staţii de transfer Numărul de depozite închise şi ecologizate

2009 - 2010

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.138 din 193

Anexa nr. 1
Calendarul stabilit pentru desfăşurarea procedurii de realizare a evaluării de mediu a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor
ziua data Etapa Etapa1 – Etapa de încadrare 1 2 3 5 10.03.2008 11.03.2008 12.03.2008 14.02.2008 Finalizare draft P.J.G.D şi publicare pe site C.J Mehedinţi Publicarea în mass-media a primului anunţ Notificarea către A.P.M Mehedinţi Publicarea în mass-media a celui de al doilea anunţ Observaţii şi acţiuni

Două anunţuri în trei zile Transmitere draft PJGD şi anunţ către APM Mehedinţi Două anunţuri în trei zile Titularul anunta pe propria pagina de Internet elaborarea primei versiuni a planului sau programului, natura acestuia, declanşarea etapei de încadrare, locul şi orarul consultãrii primei versiuni a planului şi posibilitatea de a trimite în scris comentarii şi sugestii la sediul autoritãţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. Autoritatea competenta pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultãrilor realizate în cadrul comitetului în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificãrii

20 3-28

28.03.2008 12.03.2008 04.04.2008

28

07.04.2008

28-31

07.04.2008

Termenul limită pentru primire Constituirea comitetului special pentru analiza planurilor şi programelor şi desfăşurarea şedinţei comitetului Emiterea deciziei comitetului special cu privire la încadrarea planului pe procedura SEA APM publică decizia

Autoritãţile competente pentru protecţia mediului aduc la pag.139 din 193

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

09.04.2008 32 32- 42 10.04.2008 10.03.2008 20.03.2008 21.04.2008 02.04.2008

motivată a etapei de încadrare pe internet C.J Mehedinţi publică decizia APM în mass-media Termenul limită pentru primirea sugestiilor şi comentariilor publicului Desfăşurarea şedinţei comitetului special pentru analiza PJGD supus evaluării de mediu

cunostinta publicului decizia motivatã a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publica în mass-media de cãtre titular Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris autoritãţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. Autoritatea competenta pentru protecţia mediului poate reconsidera decizia privind etapa de încadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului în cadrul consultãrilor desfãşurate în comitetul special constituit, în termen de 15 zile calendaristice de la data expirãrii termenului de formulare a comentariilor de către public În maxim 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de formulare a comentariilor de către public Decizia finala, motivatã, se aduce la cunostinta publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afişare pe pagina proprie de Internet. Decizia finala se publica în mass-media de cãtre titular.

43-57

57 57-60 62

05.05.2008 05.05.2008 08.05.2008 09.05.2008

APM publică decizia finală motivată privind etapa de încadrare APM publică decizia pe internet C.J Mehedinţi publică decizia în mass-media

Etapa 2 – Etapa de realizare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu 121 08.07.2008 Întocmire documentaţie de atribuire de „Servicii de consultanţă privind impactul asupra mediului” CPV – 74141900-8; realizare raport de mediu 59 de zile de la publicarea deciziei finale în mass media de către C.J Mehedinţi ( titular )

Etapa nr.3 – Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu 124 126 30.07.2008 C.J Mehedinţi transmite către APM Mehedinţi, ASP Mehedinţi, autorităţi publice locale, agenţi de salubrizare şi alte instituţii, planul şi Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu sa transmitã proiectul de plan şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autoritãţii competente pentru protecţia mediului, autoritãţii competente pentru sãnãtate şi autoritãţilor interesate pag.140 din 193

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

raportul de mediu 171 14.09.2008 APM centralizează toate punctele de vedere pe marginea proiectului

de efectele implementarii planului Autoritatea competenta pentru sãnãtate şi celelalte autoritãţi interesate de efectele implementarii planului, au obligaţia ca în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de plan şi a raportului de mediu sa elaboreze şi sa transmitã în scris autoritãţii competente pentru protecţia mediului un punct de vedere detaliat şi motivat privind proiectul de plan propus şi raportul de mediu. Titularul planului are obligaţia ca la 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului de trimitere a PJGD şi raport de mediu către instituţii interesate, sa organizeze dezbaterea publica a proiectului de plan propus şi a raportului de mediu. Autoritãţile competente pentru protecţia mediului iau decizia de emitere a avizului de mediu în termen de 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice. Autoritãţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunostinta titularului, în scris, decizia de emitere a avizului de mediu, care se face publica prin afişare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei. În 5 zile de la emitere

172

15.09.2008

C.J Mehedinţi organizează dezbaterea publică APM emite decizia de emitere a avizului de mediu APM anunţă emiterea avizului pe internet şi informează în scris titularul PJGD C.J Mehedinţi publică pe site decizia de emitere a avizului de mediu

188

30.09.2008

191

01.10.2008

196

06.10.2008

Planul Judeţean de Gestionare a deşeurilor în forma finală şi avizată se va aproba de către Consiliul Judeţean Mehedinţi în conformitate cu prevederile art 8^3 alin. 2 din O.U nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.141 din 193

judeţul Mehedinţi pag.142 din 193 .Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. inclusiv deşeurile periculoase (M.H. 659 din 5 septembrie 2002).O.nr. amendată de Directiva nr. 78/ 2000 privind regimul deşeurilor (M. .O. reglementări naţionale. nr.Anexa nr. .Ordonanţa de Urgenţă nr.nr.91/156/EEC Legislaţie românească .O. .G nr.nr. Legislaţie europeană Directiva Cadru privind deşeurile nr.nr.143 din 193 . Se referă la aprobarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor – plan de etapă. Prevederi legale Reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. 75/442/EEC.O. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.judeţul Mehedinţi pag. Atribuţii ale altor autorităţi competente Ministerul Sănătăţii .G. 411 din 25 iulie 2001) şi modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M. Ministerul Administraţiei Publice urmăreşte şi asigură transpunerea de către autorităţile publice locale a strategiilor şi programelor privind gestionarea deşeurilor.evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . reglementări conexe) . 954 din 18 octombrie 2004).H.O. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M. 283 din 22 iunie 2000) aprobată de Legea nr. 2 CADRU LEGAL (Directive UE.

144 din 193 .participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei asupra mediului. 659 din 5 septembrie 2002). 87/101/EEC şi de Directiva nr.G.O. . Directiva nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase Legislaţie românească . 662/2001 privind gestionarea Prevederi legale Reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor periculoase în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului.G nr.nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M.O. nr.nr. 441/2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.91/692/EEC Reglementează activităţile de gestionare a uleiurilor uzate .G. amendată de Directiva nr. H. 78/ 2000 privind regimul deşeurilor (M. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr.O. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M. 1159/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.O. Atribuţii ale altor autorităţi competente Ministerul Lucrărilor Publice. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.Legislaţie europeană Directiva nr. 325 din 16 mai 2002) şi de H.G nr.G.H. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (M.judeţul Mehedinţi pag. 283 din 22 iunie 2000) aprobată de Legea nr.Ordonanţa de Urgenţă nr.nr.O. .H. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (M. 75/439/EEC privind uleiurile uzate. nr. inclusiv deşeurile periculoase (M. 954 din 18 octombrie 2004).O. Ministerul Administraţiei Publice . Transporturilor şi Locuinţei participă la elaborarea reglementărilor specifice gestionării deşeurilor. 446 din 8 august 2001) modificată de H. nr. 411 din 25 iulie 2001). Se referă la condiţiile de colectare a anumitor tipuri de uleiuri uzate Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .nr.

16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE Reglementează condiţiile de introducere pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase . Stabileşte cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor. Autorităţile administraţiei publice locale vor iniţia acţiuni pentru deschiderea unui nou depozit în situaţia în care depozitul existent atinge 75% din capacitatea proiectată. precum şi modalităţile de gestionare a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi .nr. atât pentru realizarea.G nr. 394 nr. 91/157/EEC privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase şi Directiva nr. 349/2005 privind Directiva Consiliului depozitarea deşeurilor (M.Ordin nr.O.nr. Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente Ministerul Industriei şi Resurselor va propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării programe de cercetare pentru reducerea conţinutului de metale grele şi substanţe periculoase din baterii şi acumulatori.judeţul Mehedinţi pag. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (M. 715 din 14 octombrie 2003). 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor ( M.G nr.nr.145 din 193 . Aprobă Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea. . monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri .Legislaţie europeană Legislaţie românească uleiurilor uzate (M. închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor existente . 93/86/EC privind etichetarea bateriilor . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . exploatarea.H.O. 700 din 5 noiembrie 2001). monitorizarea.O.O. 86 din 26 ianuarie 2005) modificat de Ordinul nr. 1101 din 7 decembrie 2005). . Directiva nr. 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor din 10 mai 2005) Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. nr.H. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase (M. nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.O. exploatarea.

. 332 din 20 aprilie 2005). 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor H. 621/2005 privind Ministerul Sănătăţii stabileşte criteriile de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. Prevederi legale Aprobă procedurile preliminare pentru acceptarea deşeurilor la depozitare. controlul instalaţiilor şi monitorizarea emisiilor. Ordin nr 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor (M. 268/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. H. nr. criteriile pentru acceptarea deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri Reglementează activităţile de incinerare şi coincinerare şi măsurile de control şi urmărire a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare .O.146 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .O.Legislaţie europeană Legislaţie românească .O.judeţul Mehedinţi . Directiva Consiliului Aprobă Normativul tehnic privind incinerarea deşeurilor Stabileşte condiţiile de lucru şi regimul de funcţionare pentru instalatiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor.G.nr.O.O. nr.G.nr. Atribuţii ale altor autorităţi competente Directiva nr.O.Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri (M. precum şi elementele specifice activităţii de autorizare şi control. 194 din 8 martie 2005). 160 din 6 martie 2002) modificată şi completată de H. Autoritatea Administraţiei Publice Centrale pentru Sănătate nominalizează un institut care întocmeşte referatul tehnic de evaluare privind domeniul de utilizare al instalaţiilor de incinerare şi posibilele efecte ale acestora asupra sănătăţii populaţiei. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (M.Ordin 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor. nr. nr. 86 din 26 ianuarie 2005 publicat in: M. Reglementează gestionarea Ministerul Industriei şi Resurselor pag. 86 bis din 26 ianuarie 2005 ). respectiv depozitare şi incinerare (M.G nr. 1180 din 28 decembrie 2005). nr. nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (M.

639 din 20 iulie 2005) .O.G. 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective (M.G.H.O.O. 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.judeţul Mehedinţi pag. nr.O. 94/62/EC modificată prin 2004/12/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje Legislaţie românească gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (M. tipului şi locurilor unde există compuşi desemnaţi. .nr.147 din 193 . 929 din 18 octombrie 2005). 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari ( M. nr.Ordin nr. Atribuţii ale altor autorităţi competente propune programe de cercetare având ca obiect fabricarea şi compoziţia ambalajului . nr. 291/2005 privind modificarea H.Ordin nr.Legislaţie europeană nr. nr. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Autorităţile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să-şi actualizeze inventarele şi evidenţa cantităţilor. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje ( M. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului Prevederi legale ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. . . Directiva nr. nr.Ordinul nr. 27 din 12 ianuarie 2006). . 51 din 19 ianuarie 2006). 131 din 28 martie 2000) modificată de H.O. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT) Reglementează regimul special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi al altor compuşi similari. Aprobă procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.G nr.

Ministerul Industriei şi Resurselor autorizează agenţii economici pentru a realiza operaţiuni de import a deşeurilor şi de valorificare a acestora. 18 din 26 ianuarie 1991 modificată de Legea nr.G.Legea nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.O.O. 259/93/ CEE privind controlul transportului deşeurilor în. Autoritatea Vamală permite introducerea în ţară a mijloacelor de transport încărcate cu deşeuri nepericuloase . 94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. 94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase).H.judeţul Mehedinţi . 2000/532/CE. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (M. transportate . 1018 din 19 octombrie 2005 privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi (M. nr. nr. 330 din 19 aprilie 2005). 2001/119 privind lista deşeurilor. Regulamentul nr. Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente Decizia nr.nr.148 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . amendată de Decizia nr. 659 din 5 septembrie 2002).Legislaţie europeană Legislaţie românească special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari (M. Aprobă înfiinţarea Secretariatului tehnic pentru gestionarea şi controlul compuşilor desemnaţi în cadrul Direcţiei de gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase Reglementează evidenţa gestiunii deşeurilor colectate . pag.O. 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului Adoptă amendamente la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase. exportului şi tranzitului de deşeuri .O. 966 din 1 noiembrie 2005). Reglementează controlul şi supravegherea importului.Ordin nr. dinspre şi înspre Comunitatea Europeană . (ce înlocuieşte Decizia nr. nr. . inclusiv deşeurile periculoase (M. valorificate şi eliminate. nr. . depozitate temporar.

nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase. 324 din 15 aprilie 2004). nr. 514/2005 pentru completarea anexei nr. 1119/2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente Stabileşte Procedura de reglementare şi control a transportului deşeurilor pe teritoriul României.O. perfecţionării active şi a tranzitului. perfecţionării active şi a tranzitului (M.G nr.Ordinul nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase. perfecţionării active şi a tranzitului ( M. în vederea importului. Reglementează controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase în vederea importului. 505 din 14 iunie 2005).O. 1 la Hotărârea Guvernului nr.Ordin nr. nr.G.O. O. H. în vederea importului. 2/211/118 /2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României (M. 352 din 27 mai 2002). nr. 189 din 4 martie 2004) completată de H. .Legislaţie europeană Legislaţie românească peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora ( M.149 din 193 .judeţul Mehedinţi pag. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . . nr.

elaborează împreună cu autorităţile locale planuri de îmbunătăţire a activităţii staţiilor de epurare în scopul aplicării celor mai bune practici de eliminare a nămolului. Directiva Consiliului H. Ministerul Administraţiei şi Internelor: participă la elaborarea documentelor tehnice. pag. 959 din 19 octombrie 2004). Directiva nr. 967 din 1 noiembrie 2005). când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură (M. Ministerul Economiei şi Comerţului. 86/278/EEC privind protecţia mediului şi în particular a solului. nr. 274/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul şi supravegherea expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României (M.O. Pădurilor prin autoritatea teritorială agricolă – cooperează cu autoritatea de mediu în vederea acordării permisului de aplicare a nămolurilor de epurare în agricultură şi întocmirii raportului de sinteză. Ordin comun nr.judeţul Mehedinţi .G. perfecţionării active şi a tranzitului (M. nr. . 1024 din 18 noiembrie 2005). când se utilizeaza nămoluri de epurare în agricultură. atunci când nămolul de la staţiile de epurare este utilizat în agricultură Aprobă normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor.Legislaţie europeană Legislaţie românească deşeurilor nepericuloase în vederea importului. nr. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) elaborează studiul agrochimic special pentru terenurile agricole pe care poate fi utilizat nămolul de epurare şi urmăreşte evoluţia culturilor pe aceste terenuri.O.150 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente Reglementează transportul peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora. nr.O. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor.Ordin nr. 2406/2004 privind Reglementează măsurile de Ministerul Agriculturii.

87/527/411/2005 Parlamentului privind aprobarea modelului şi a European şi a de emitere a Consiliului 2000/53/CE condiţiilor certificatului de distrugere la privind vehiculele preluarea vehiculelor scoase din uz scoase din uz ( M. precum şi alte forme de valorificare a VSU şi componentelor acestora..O. nr. Ministerul Transportului.nr. nr. alin (3) din Directiva . 1106 din 26 noiembrie 2004). privind uzate Legislaţie românească Prevederi legale prevenire a producerii de deşeuri provenite de la VSU şi reutilizarea.Ordin nr. 1178 din 27 decembrie 2005). Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .O.406/2004 privind gestionarea distrugere eliberat în vehiculelor scoase din uz ( M. 4 alin. 295 din 8 aprilie 2005).O. nr. reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz (M. Ministerul Administraţiei Publice prin autorităţile administraţiei publice locale are obligaţia să colecteze separat DEEE şi să pună la dispoziţie spaţii pentru înfiinţarea punctelor de colectare. .G. . 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional (M.O. . reciclare şi valorificare a VSU. 88/110/2005 privind materialele şi componentele Decizia Comisiei vehiculelor exceptate de la 2002/151/CE privind aplicarea art.Legislaţie europeană nr.Ordonanţa nr. nr. (1) din cerinţele minime Hotărârea Guvernului nr.U.judeţul Mehedinţi pag. pentru certificatul de 2.O. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici Atribuţii ale altor autorităţi competente Ministerul Administraţiei şi Internelor.O. conformitate cu art. 2000/53/EEC gestionarea vehiculelor scoase din vehiculele uz ( M.Ordin nr. 32 din 11 ianuarie 2005). Construcţiilor şi Turismului aprobă procedura şi condiţiile de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor de reutilizare. reciclarea.Ordin nr. . 1224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare.151 din 193 . 5 260 din 29 martie 2005). nr.

367 din 29 mai 2003).O.Legea nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie. nr. reutilizare. 992 /2005 privind utilizării anumitor nr. reciclare şi valorificare a DEEE. de reglare. 491 deşeurile de echipamente electrice şi din 10 iunie 2005) electronice şi Directiva . 652 din 22 iulie 2005). de reconstrucţie a vehiculelor rutiere.judeţul Mehedinţi Ministerul Economiei şi Comerţului aprobă procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare.Legislaţie europeană Legislaţie românească Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente care prestează servicii de reparaţie. deşeurile de echipamente electrice 2002/96/CE privind şi electronice privind (M. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii.152 din 193 . nr 448/2005 privind Directiva nr. de modificări constructive.O. . de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere (M. 222/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.Hotărâre nr.G. . precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate (M. nr.H. . 2002/95/EC privind limitarea substanţe periculoase în restricţionarea echipamentele electrice şi utilizării anumitor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .O.O. de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere (M.nr.Ordonanţa nr. pag. 413 din 30 august 2000).

Ordin nr. modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice (M. nr.Ordin nr. 910 din 12 octombrie).Legislaţie europeană substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice Legislaţie românească Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente electronice (M. nr. 751/870/2004 privind Reglementează condiţiile privind deşeurile din gestionarea deşeurilor din industria necesare pentru autorizarea Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Directiva 78/176/CEE . 1225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare./2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare (M.judeţul Mehedinţi pag.Ordin nr. nr. . nr. 1161 din 21 decembrie 2005).Ordin nr.O. . 901/S. reutilizare. reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (M. .O.B. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor.O. 822 din 12 septembrie 2005). 1 din 3 ianuarie 2006).O.153 din 193 .

monitorizarea şi controlul serviciilor publice de gospodărie comunală în oraşe şi comune. reglementării şi monitorizării serviciului public de salubrizare în localităţi. 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea şi eventual eliminarea poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan LEGISLAŢIE CONEXĂ Reglementare Legea nr. înfiinţarea . pag.139/2002 pentru aprobarea OG 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor Principalele prevederi Stabileşte cadrul juridic unitar. organizarea . Stabileşte cadrul necesar organizării. 10 din 5 ianuarie 2005).O. 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea şi monitorizarea mediului datorită deşeurilor din industria de dioxid de titan Directiva nr.judeţul Mehedinţi . nr.154 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . OUG 197/2002. titan Directiva nr. OUG 5/2003 şi OUG 65/2003 Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală modificată prin OUG 9/2002.Legislaţie europeană Legislaţie românească Prevederi legale proiectelor şi/sau activităţilor din industria dioxidului de titan Atribuţii ale altor autorităţi competente industria dioxidului de dioxidului de titan (M. gestionării .

ambalează.723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale .155 din 193 . Ordinul MAPAM nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale modificat de Ordinul 997/2004 şi Ordinul 1029/2004 Legea nr. agenţilor economici şi cetăţenilor pentru instaurarea unui climat de curăţenie în localităţi. 3 Datele de contact şi localităţile deservite de către agenţii de salubrizare ( 2007 ) Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .G nr. Aprobă Normele sanitare veterinare ce stabilesc reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale .judeţul Mehedinţi pag. instituţiilor publice. Aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. Stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor publice locale.128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. Ordinul MEC nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei nr. H. transportă şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale. Anexa nr. Reglementează controlul poluării cu azbest. 124/2003 privind prevenirea.Reglementare Ordinul MSF nr. depozitează temporar. reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest Principalele prevederi Reglementează modul în care se colectează .

Calea Timişoarei nr.S.P DA DA NU Strehaia Vînju Mare Orşova NU DA DA Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .A S.C Floricola S.C Flaps S.C Floral S.R.156 din 193 . Drobeta Turnu Severin Str. Crt. Constructorilor nr. Spitalului. 1 Decembrie 1918 nr.A Orşova Adresa Str.179 Drobeta Turnu Severin Baia de Arama. 1 2 3 4 5 6 Denumirea agentului de salubrizare S. Şimian Baia de Aramă Societatea este licenţiată A.22 Orşova Localităţi în care desfăşoară activitatea Drobeta Turnu Severin Căzăneşti .N.C Salubritatea S.C Brantner Servicii Ecologice S. Nr.A S.U.4 bis Drobeta Turnu Severin Str.Nr. 8 Baia de Aramă Strehaia Str Constructorilor nr.A S.judeţul Mehedinţi pag.4.C.C Flora Sercom S.A S. Str.A S.

judeţul Mehedinţi pag. 4 Depozite de deşeuri în judeţul Mehedinţi Depozite neconforme Depozite ecologice în execuţie Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Anexa nr.157 din 193 .

E Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .5 15 15 Staţie de epurare existentă necesară Epurare Terţiară Epurare terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Lucrări/acţiuni Necesare implementării Directivei 91/271/CEE Reţea de canalizare –R.158 din 193 .Bala de Populaţie echivalentă 145588 14089 12328 10348 6400 6340 5867 5776 5631 5335 5325 Reţea de canalizare ( Km) existentă necesară 120 15 4 3 5 5 20 10 20 15 15 13 15 12.judeţul Mehedinţi pag.E Cost (Euro) 2324080 36397000 2254240 3522250 1972480 3082000 1655680 2587000 1024000 768000 1014400 760800 938720 704040 924160 693120 900960 675720 853600 640200 852000 Perioada de realizare 2007 2010 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 5 Planul de implementare pentru Directiva 91/27/CEE privind epurarea apelor uzate SITUAŢIA COLECTĂRII ŞI EPURĂRII APELOR UZATE ORĂŞENEŞTI ÎN ROMÂNIA AGLOMERĂRI URBANE CU PESTE 2000 l.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .E Staţie de epurare .E Staţie de epurare . crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aglomerare Drobeta Turnu Severin (municipiu) Strehaia (oraş) Comanda – nu are apă Comună Vânju Mare (oraş) Şimian (comună) Corcova – nu are apă (comună) Gârla Mare – nu are apă (comună) Gogoşu (comună) Baia de Aramă ( Negoieşti) nu are apă (Oraş) Pătulele ( Viaşu ) – nu are apă (comună) Vânători(Roşiori) – nu are apă (comună) Bala(Iupca.e – Judeţul Mehedinţi Nr.E Staţie de epurare .N Reţea de canalizare –R.N Reţea de canalizare –R.Anexa nr.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .Carsu.N Reţea de canalizare –R.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare –R.

Cujmirul Mic) – nu are apă (comună) Bălăciţa( Gvardeniţa) (comună) Brezniţa Ocol (Magheru).N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .E Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – R.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare . nu are apă ( comună) Eşelniţa (comună) Devesel (comună) Şişeşti (Ciovârnăşani) – nu are apă ( comună) Izvoru Bârzii ( comună) Butoieşti (comună) Gruia (comună) Dârvari – no are apă ( comună) Punghina – nu are apă ( comună) Malovăţ (comună) Bâcleş (comună) Broşteni – nu are apă Secundară 5188 4975 4383 4102 3976 3926 3876 3836 3726 3688 3600 3526 3508 3490 3405 3261 3250 3186 5 15 10 19 10 15 18 10 17 19 10 12 12 7 10 13 13 15 10 Me * B Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .nu are apă ( comună ) Oprişor (comună) Tâmna – nu are apă (comună) Salcia .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .judeţul Mehedinţi pag.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Sus) – nu are apă (comună) Jiana – nu are apă (comună) Cujmir(Aurora.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .159 din 193 .N Reţea de canalizare – N 639000 830080 622560 373125 895500 328725 788940 307650 738360 298200 715680 294450 706680 290700 697680 287700 690480 279450 670680 276600 663840 270000 648000 264450 634680 263100 631440 261750 628200 255375 612900 244575 586980 243750 585000 238950 2015 2015 2015 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .E Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare –R.

N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N 573480 235950 566280 230100 552240 224250 538200 217650 522360 215850 518040 205950 494280 195450 469080 191850 460440 183375 440100 182475 437940 177225 425340 173775 417060 172275 413460 170475 409140 164325 394380 156000 374400 156000 374400 153000 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Me * B - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag.30 31 33 34 35 36 37 38 ( comuna) Prunişor – 2005 HG687/97 alim apă (comună) Ponoarele. Goanta – no are apă (comună) Vlădaia – no are apă ( comună) Brebina. Stăneşti – nu au apă (comune) Livezile (comună) Vrata –nu are apă (comună) Rogova ( comună) Grozeşti – nu are apă (comună) Pristol ( cozia ) (comună) Voloiac – nu are apă (comună) Gura Văii – nu are apă Vânjuleţ (comună) Ostrovu mare – nu are apă 3146 3068 2990 2902 2878 2746 2606 2558 2445 2433 2363 2317 2297 2273 2191 2080 2080 2040 17 8 13 10 10 7 40 10 10 27 5 13 5 3 15 7 12 10 10 - Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Staţie de epurare . Titerleşti. Bratilovu. Mărăşeşti.160 din 193 .no are apă (comună) Floreşti –nu are apă (comună) Burila Mare (comună) Căzăneşti – nu are apă ( comună) Izverna ( comună) Branişte.

161 din 193 .M Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N 367200 152325 365580 150000 360000 150000 360000 150000 360000 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Anexa nr.01.408euro Aprobat la O.000 euro Fără surse de finanţare Realizare reţea de canalizare – 4.F întocmit şi aprobat pentru Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi staţie de epurare Reabilitare 1.G7/2006 – fără finanţare 915 2 Dubova 499 3 Eşelniţa 3082 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .216.2008.1 Km Staţie de epurare mecano biologică Q – 373.5 Km reţea canalizare Extindere 3 Km Staţie de epurare treaptă mecanică şi biologică Valoare – 1.743euro Aprobată la O. Q – 667.2mc/zi Valoare – 1.224. Staţie de epurare mecano biologică. altele decât cele ce vor fi propuse în Master Plan Nr crt 1 Denumire localitate Bala Populaţia Proiecte cu sau fără finanţare Reţea de canalizare – 5.G 7/2006 – fără finanţare Există S.E Staţie de epurare – R.1 Km.judeţul Mehedinţi pag.196.49 50 51 52 (comună) Pădina (comună9 Şviniţa (comună) Brezniţa Motru – nu are apă (comună) Dumbrava – nu are apă (comună) 2031 2000 2000 2000 10 - 12 5 6 8 Me*B - Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – R.4mc/h Valoare – 1. 6 Staţii de epurare Proiecte cu şi fără finanţare la 1.

6 mc/zi Valoare de .L) Aprobat la O.S + B.762. Proiect cu finanţare U.708.162 din 193 .G7/2006 cu finanţare Reţea de canalizare – 6 Km Staţie de epurare mecano biologică Q – 388 mc/zi Valoarea .9 Km Staţie de pompare Staţie de epurare mecano biologică Q – 120 mc/zi Valoare de – 940.959 euro Aprobat la O.G 7/2006 fără finanţare Reabilitare reţea de canalizare şi staţie de epurare .II Podeni 1205 Este întocmit şi aprobat S.119 Aprobat la O.209.F.G 7/2006 fără finanţare Realizarea a 5.L pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare Reţea de canalizare – 2.judeţul Mehedinţi pag.1.4 Gogoşu Colonia Provizorie P.644 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .E în valoare de 890.1 Km de reţea şi executarea staţiei de epurare mecano biologică Valoare de – 1.000euro 5 450 6 752 7 Şimian 3700 8 Vânjuleţ 1533 9 Vânju Mare 7.5 Km de reţea şi executarea staţiei de epurare trepta secundară Q / 109.016 euro Fără sursă de finanţare Există o H.1.F Reţea de canalizare şi staţie de epurare treptă secundară Realizarea a 6.C.000 euro ( B.

Anexa nr. 7 Extras din prezentarea Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag.163 din 193 .

• Europubele de 80.Anexa nr. În acest sistem. 8 Opţiuni de gestionare a deşeurilor şi consecinţelor lor Colectarea deşeurilor Posibile tehnici de colectare a deseurilor menajere sunt : • Colectare „din poarta în poarta”. (ii) dorinta locuitorilor de a-si asuma raspunderea depozitarii adecvate a deseurilor înainte de colectarea acestora. Colectarea cu vehicule cu remorca.164 din 193 . Beneficiile includ rezistenta containerelor si un confort relativ pentru locuitori. • Containere cu roti de 1100 de litrii. mini-autogunoierele sunt golite in vehiculele de colectare. Beneficiile acestui sistem includ: (i) confortul locatarilor. 120 sau 240 litrii în vecinatatea locuintelor. Aceasta optiune presupune folosirea pubelelor cu roti pentru colectarea deseurilor. fie pe recipiente de colectare. Sistemul se bazeaza fie pe saci de colectare. Mini-autogunoiere pentru transfer. Sistemul nu favorizeaza eficienta si calitatea serviciilor. Aceasta optiune propune colectarea deseurilor din locuinte individuale si apartamente. întretinere si reparatii usoare a vehiculelor.judeţul Mehedinţi pag. (iii) confort îmbunatatit pentru locuitori. Acest sistem este folosit îndeosebi în Europa de Est. (ii) manevrare inadecvata a pubelelor. Sistemul are avantajul accesului pe strazi nepavate. Sistemul este mai costisitor decât colectarea cu ajutorul carutelor trase de cai. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparatie cu europubelele. Beneficiile acestei optiuni sunt: (i) uzare mica a containerelor. minibasculantele sunt încarcate în vehiculele de colectare. permitând stocarea unor volume mari de deseuri. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Utilizarea acestui sistem este des întâlnita în Europa de Est si este preferat de multi operatori privati. Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de deseuri. • • • Mini-autogunoiere in apropierea apartamentelor. In acest sistem. Tractoarele cu remorca sunt o optiune practica pentru zonele rurale. Principalul dezavantaj este ca necesita costuri mai mari decât sistemele bazate pe europubele.

Modul de colectare a deseurilor va fi stabilit prin studiile de fezabilitate. care trebuie eliminate .60 %. Colectarea individuală se poate realiza fie în amestec. Pentru a fi justificate din punct de vedere economic. statiile de transfer pot servi ca puncte de colectare pentru anumite fluxuri de deseuri: deseuri de ambalaje. În plus. Instalatiile de sortare a deseurilor de ambalaje colectate în amestec (plastic. metale) sunt instalatii mai complexe din punct de vedere constructiv decât instalatiile de sortare a hârtiei. În urma procesului de sortare rezulta: • • • deseuri care sunt valorificate material . Principalele materiale sortate sunt: hârtia.judeţul Mehedinţi pag. DEEE.165 din 193 . prin puncte sau centre de colectare. deseuri voluminoase.25 %. deseuri periculoase din gospodarii etc. cu exceptia hârtiei si cartonului. parte din resturile de sortare. plasticul. Hârtia şi cartonul. din cazul ţintelor foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate impuse de reciclatori va fi colectată separat. sticla. lemnul si metalele. sticla. Sortarea deseurilor de ambalaje în vederea reciclarii Scopul unei instalatii de sortare este separarea din amestecuri de deseuri municipale si din comert a fractiilor valorificabile material.000 tone. statiile de transfer ar trebui sa genereze economii de transport mai mari decât costurile de operare. deseuri verzi. statiile de transfer sunt construite pentru distante de peste 60 km si volumele anuale de deseuri de peste 10. materialele deranjante si cele cu continut de poluanti. În general. ceea ce ar fi foarte costisitor. micsorând astfel costul de transport si reducând necesitatea de a construi multe depozite.Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile (inclusiv deseuri de ambalaje) se poate realize individual.15 %. fie pe tip de material. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . deseuri care sunt valorificate energetic . Statii de transfer Statiile de transfer sunt locuri desemnate în care deseurile sunt colectate si transferate apoi în alte vehicule.

din gradini.judeţul Mehedinţi pag. sisteme de aerare. Aceasta temperatura înalta ajuta la eliminarea elementelor patogene şi a semintelor de buruieni. cu aerare fortata si controlul temperaturii. tocatoare. echipament de amestecare si omogenizare. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . sisteme de uscare. Temperatura biomasei creste datorita activitatii microbiene si proprietatilor izolatoare a materialului stivuit. filtre biologice. durabila şi ieftina (cu exceptia compostarii în container). Avantaje si dezavantaje Avantaje • Tehnologie simpla. sisteme de irigare. echipament de întoarcere. Varietatea tehnicilor de compostare este foarte mare. Solutiile centralizate sunt exemplificate prin compostarea cu pret scazut fara aerare fortata si prin ce. gratare (site).000 tone pe an.166 din 193 . 65-75oC în câteva zile şi apoi descreşte încet. sisteme de control si directionare.Alternative tehnice de tratare a deseurilor biodegradabile Compostarea centralizata Deseurile biodegradabile sunt compostate cu obiectivul returnarii deseului înapoi în cadrul ciclului de productie vegetala ca fertilizant sau ameliorator de sol. Deseurile biodegradabile trebuie separate înainte de compostare: numai deseuri alimentare. fragmente de lemn si.000 pâna la 30. într-o anumita masura hârtie. sunt convenabile pentru producerea unui compost de calitate buna. iar compostarea poate fi efectuata în gradini private sau în statii centralizate foarte tehnologizate. Procesul de compostare apare în momentul în care deseurile biodegradabile sunt stivuite cu o structura ce permite difuzia oxigenului si cu un continut de substanta uscata ce favorizeaza cresterea microbiana. Acest lucru conduce la obtinerea unui material stabilizat de culoare închisa.000 tone pe an de deseuri biodegradabile. bogat în substante humice si fertilizanti. dar dimensiunea tipica a unei statii de compostare este de 10. Statiile de compostare includ unele / toate unitatile tehnice urmatoare: deschiderea pungilor. Statiile de compostare centralizata sunt capabile de tratarea a mai mult de 100. de cele mai multe ori. epuratoare de gaz.Temperatura atinge. separatoare magnetice sau/si balistice.a mai avansata tehnologic. Controlul procesului de compostare se bazeaza pe omogenizarea si amestecarea deseurilor urmata de aerare si adeseori de irigare.

Producerea de substante humice.• • • • • • Aproximativ 40-50% din masa (greutate) este recuperata pentru dezvoltarea plantelor. muşte) când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile.167 din 193 . Mg şi microfertilizanti). produs ce contribuie la îmbunatatirea structurii solului. necesara în cazul gradinaritului de peisaj şi a horticulturii. Potentiale probleme legate de vectori de propagare (pescarusj. Elimina semintele şi agentii patogeni din deşeu. Principale optiuni tehnice de compostare individuala sunt compostarea în gramada sau compostarea în container Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Recuperare maxima a fertilizantilor ceruta de sistemele agricole de intrare mica (adica P. compostarea individuala este cea mai recomandata optiune. în special când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile. şobolani. microorganisme benefice şi azot care se elibereaza încet. pierdere de 40-60% a carbonului ca dioxid de carbon. K. Poate fi realizat un mediu bun de lucru (de exemplu cabina presurizata echipata cu filtre). inclusiv informarea continua a generatorilor de deşeuri. Posibilitati bune de control a procesului (cu exceptia celor mai multe instalatii fara aerare fortata). ca amoniu. pierdere de 20-40% a azotului. Trebuie dezvoltata şi întretinuta o piata a compostului.judeţul Mehedinţi pag. Locuitorii din zona rurala pot fi încurajati sa-ti composteze deşeurile organice proprii. Deoarece în aceasta zona majoritatea deşeurilor produse sunt de natura organica. Compostarea individuala Din procesul de compostare rezulta compostul. Emisii periodice a componentelor mirositoare. Este necesar personal instruit când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile. Dezavantaje • • • • • • Necesita separarea la sursa a deşeurilor municipale biodegradabile. Efect de amendare al compostului.

metoda umeda. pH 10) înainte de a fi deshidratata. deci. În plus. o procesare pag. Procesul de fermentare este condus la o temperatura de 25-55oC rezultând în producerea de biogaz si biomasa. de exemplu ca un ameliorator de sol. Deseul este apoi sitat si amestecat cu apa înainte de a fi introdus în tancurile de fermentare (continut de substanta uscata de 35%). care este o resursa valoroasa şi insuficienta la nivel global Fermentarea separata. o fractie lichida cu un continut mare de fertilizanti (nu în toate cazurile) şi o fracţie fibroasă. de exemplu trimisa la depozitare. Gazul este purificat si folosit la un motor cu gaz. Biomasa este deshidratata si. rezultând biogaz si apa uzata. dar bogata în fosfor. la depozit. deseurile organice sunt mai întâi maruntite într-un tocator pentru a reduce dimensiunile particulelor. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi Compostul necesita. Fractia rejectata este eliminata.168 din 193 . metoda uscata. ca fertilizant lichid. Pasta este mai întâi suspusa unui proces de igienizare (70oC. de obicei. Fractia fibroasa din treapta secundara de deshidratare este separata în compost si fractii de refuz care vor fi eliminate. Apa uzata care se produce în timpul procesului este reciclata în tancul de amestec înainte de tancul de fermentare. Deşeurile pot fi separate în fractii lichide şi fibroase înainte de fermentare. separata în 40% apa si 60% fibre si reziduuri (având 60% substanta uscata). Lichidul rezultat în treapta secundara de deshidratate este directionat catre un filtru biologic unde are loc fermentarea. fractia lichida fiind îndreptata catre un filtru anaerobic cu o perioada de retentie mai scurta decât cea necesara pentru tratarea deşeului brut. Fermentarea separata. metoda umeda În fermentarea separata. de exemplu. metoda uscata În fermentarea separata. reziduurile solide generate în timpul procesului sunt stabilizate. deseurile organice sunt încarcate într-un tanc unde sunt transformate într-o pasta (12% substanta uscata). Procesul genereaza gaze cu un continut mare de metan (55-70%). Fractia fibroasa tinde sa fie mica în volum. Aceasta apa este reutilizata pentru formarea pastei sau poate fi utilizata. Separarea poate fi executata dupa fermentarea deşeurilor brute astfel încât fractia fibroasa sa poata fi recuperata pentru folosire. Pasta deshidratata este apoi hidrolizata la 40oC înainte de a fi deshidratata din nou. de exemplu.Fermentare anaeroba Fermentarea anaeroba este metoda de tratare biologica care poate fi folosita pentru a recupera atât elementele fertilizante cât şi energia continuta în deşeurile municipale biodegradabile.

Biomasa amestecata este supusa întâi unui proces de igienizare (70oC) înainte de a trece la faza de fermentare. rezultând electricitate.169 din 193 . trebuie subliniat faptul ca fertilizantii lichizi obtinuti din namol de la statiile de epurare orasenesti este mult mai dificil de vândut decât fertilizantul lichid obtinut din gunoiul de grajd. o tona de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3). metoda umeda În co-fermentare. Deseul maruntit este apoi amestecat fie cu namol de la statia de epurare.ulterioara. caldura si gaze de ardere. Totusi. Co-fermentarea. Potrivit analizelor. 70-90% din continutul în fertilizanti (N-tot. metoda umeda. Biogazul este purificat si utilizat într-un motor rezultând electricitate. O parte din caldura se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de igienizare si de fermentare. care este efectuata la o temperatura de 35-55oC. deseul organic este maruntit si sitat înainte de tratare. înainte de a fi vândut. 640 kg de fertilizant lichid.judeţul Mehedinţi pag. fie cu gunoi de grajd de la ferme. 10-30% din continutul în fertilizanti (N-tot. Astfel este posibil a se realiza o foarte mare recuperare si utilizare a elementelor nutritive. 0 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). O tona de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3). la un raport de 1:3-4. 300 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). O parte din caldura poate fi utilizata pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de hidrolizare si de filtrare biologica. P-tot si K-tot) ramâne în compost. Procesul generaza biogaz si o biomasa lichida. Biogazul este purificat si utilizat într-un motor. Potrivit analizelor. În acest proces. 340 kg de lichid. P-tot si K-tot) ramâne în fertilizantul lichid. caldura si gaze de ardere. Avantaje si dezavantaje Urmatoarele avantaje si dezavantaje sunt de luat în calcul pentru toate metodele de tratare anaerobica. ce este stocata înainte de a fi folosita ca un fertilizant lichid pentru sol. Avantaje Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

Procesul de incinerare conduce. de asemenea. Emisiile de metan de la statie si metanul nears din gazele de ardere (1-4%) vor contribui negativ la efectul de încalzire globala. generând.170 din 193 . energie termica care poate fi recuperata sub forma de caldura (apa calda/abur). de electricitate sau o combinatie a acestora. sub forma de electricitate si caldura Înlocuirea fertilizantilor comerciali. Dupa fermentare. când este împrastiat pe terenuri arabile în comparatie cu împrastierea materialului nefermentat. fosfor si potasiu) daca materialul fermentat este înglobat imediat dupa împrastiere pe terenul arabil.• • Aproape 100% recuperare a elementelor nutritive din substanta organica (azot. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2. Incinerare Prin incinerare se reduce cantitatea de deseuri organice din deseurile municipale la aproximativ 50% din volumul initial si se sterilizeaza componentele periculoase.judeţul Mehedinţi pag. în acelasi timp. Producerea unui fertilizant igienic. azotul este mult mai accesibil plantelor. Dezavantaje • • • • Necesita separarea deseurilor la sursa. Trebuie dezvoltata o piata a fertilizantilor lichizi înainte de stabilirea metodei de tratare. fara riscul raspândirii bolilor de plante sau animale. Fractia fibroasa necesita o compostare aditionala daca se intentioneaza folosirea în horticulture sau gradinarit. în afara de cazul în care lichidul are un continut foarte scazut de elemente nutritive si deci poate fi evacuat în canalizarea publica. la fel ca si la generarea de reziduuri din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . • • • Reducerea mirosurilor. la generarea de produse reziduale.

care trebuie depozitate la un depozit conform sau într-o mina. Piroliza si gazeificarea Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . daca se foloseste cogenerarea de caldura si electricitate. În unele cazuri se genereaza si ape uzate. Avantaje si dezavantaje Avantaje: • • • • • • Proces bine cunoscut. Volumul deseurilor se reduce la 5-10%. Generarea NOx si a altor gaze si particule. Dezavantaje: • • • • Investitii mari. Sistem mare de curatare a gazelor de ardere. Zgura si celelalte materiale reziduale sunt sterile. Nu sunt recuperate elementele nutritive si substantele organice.171 din 193 . nesortate. care trebuie eliminate prin depozitare la un depozit conform (cantitati de aproximativ 2-5% din greutatea deseului de intrare). sau numai caldura Toate deseurile municipale solide. instalat în întreaga lume. si se compune în special din zgura ce poate fi reciclata ca material de umplutura în constructia de drumuri.procesul de curatare a gazelor de ardere. cu înalta disponibilitate si conditii stabile de operare. Se poate obtine o recuperare energetica cu eficienta înalta de pâna la 85%. Generarea de cenusi zburatoare si a produselor de la curatarea gazelor de ardere. prin folosirea acestui proces. la fel ca si unele deseuri industrial.judeţul Mehedinţi pag. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. pot fi eliminate. daca se sorteaza si se spala.

Deseurile maruntite grosier. Deseul amestecat este introdus apoi într-o camera etansa printr-un alimentator cu pâlnie. este urmata de o treapta de combustie si. unde continutul energetic este utilizat pentru producerea aburului sau a apei calde. Piroliza poate fi o metoda de tratare propriu zisa. nu este adecvat folosirii într-un motor cu ardere interna . gazul. cracare termica si condensatie. Timpul de retentie al deseurilor în reactor este tipic de 0. Deseul maruntit grosier întra într-un reactor. deseurile sunt uscate si apoi transformate la 500-700oC prin conversie termo-chimica. gazul.172 din 193 .din cauza continutului mare de gudroane din faza gazoasa. surub sau piston. în hidrocarburi (gaz si uleiuri/gudroane) si reziduu solid (produse carbonizate/cocs pirolitic) ce contin carbon. care poate fi aplicata pentru a transforma deseul organic într-un gaz mediu calorific. sticla si metale ne-oxidate. câteodata deseuri de la piroliza. În absenta oxigenului. poate rezolva necesitatile de purificare. Gazeificarea este. Daca temperatura procesului este de 500oC sau mai mica. Produsul brut. de extractia de ulei pirolitic. de cele mai multe ori. dar. este condus la o statie de boilere. care va condensa în momentul în care gazul este racit înainte de intrarea în motorul cu ardere interna. în unele cazuri. de exemplu distilare distructiva. produse reciclabile si reziduuri. Gazeificarea Gazeificarea este o metoda de tratare termica.5-1 ora. în mod normal un tambur rotativ încalzit extern functionând la presiunea atmosferica. Cracarea termica a gudroanelor din gaz. procesul se numeste uneori termoliza. urmata de curatarea gazului.judeţul Mehedinţi pag. Deseurile sunt încarcate într-un siloz în care o macara amesteca materialul de intrare si muta acest material într-un tocator si de aici într-un alt siloz.Piroliza Piroliza este o metoda termica de pre-tratare. într-un furnal si în motoare cu ardere interna sau în turbine simple de gaz dupa o purificare corespunzatoare a gazului produs. urmata de combustia gazelor produse. intra într-un Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . cenusa. în lichid si o fractie carbonizata tintind la separarea sau legarea compusilor chimici pentru a reduce emisiile si levigatul din mediu. în mod normal. Produsul fierbinte cu temperatura >300oC. care poate fi aplicata pentru a transforma deseurile organice într-un gaz mediu calorific.

lucru ce favorizeaza arderea combinata cu un foarte mare raport energie/caldura. functionând la presiunea atmosferica sau sub presiune. 89% zinc. Cenusa este. 92% plumb. temperatura procesului. Principala diferenta dintre gazeificare si piroliza este ca prin gazeificare carbonul fixat este. gazeificat. Percolare scazuta a metalelor grele la depozitarea fractiei solide. Statiile de gazeificare pot fi proiectate ca un proces cu 1 sau 2 trepte. pentru statii mari. 95% cupru. atunci când sunt combinate cu turbine de gaz. 87% nichel si 70% cadmiu). vitrificata si separata ca reziduu solid. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .000oC) depinzând de puterea calorifica. în alte cazuri. Procesul este adecvat fractiilor dificile de deseuri. o unitate de piroliza. Avantaje si dezavantaje Avantajele pirolizei • • • • • • • • mai buna retinere a metalelor grele în reziduurile carbonizate decât în cenusa de la arderea conventional^ (la 600oC. de tipul strat fluidizat cu barbotare sau circulare. Gazeificatorul însusi poate fi în contracurent sau nu. O2. Nu se formeaza dioxine sau furani. retinerea este dupa cum urmeaza: 100% crom. de asemenea. Cantitate mai mica de gaze de ardere decât în cazul incinerarii conventionale.400-2. de cele mai multe ori. Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazuta de 8Mj/kg (10-12 MJ/Nm3) care poate fi ars într-o camera compacta de ardere cu un timp de retentie mic si emisii foarte scazute. În unele cazuri. de tip cu strat fix sau fluidizat sau.gazeificator. Acidul clorhidric poate fi retinut în sau distilat din reziduul solid. prima treapta este o unitate de uscare. si include un numar de reactii chimice pentru a forma gazul combustibil cu urme de gudron.173 din 193 . Atât unitatile de piroliza cât si cele de gazeificare pot fi instalate în fata unui cazan ce functioneaza cu carbune dintr-o uzina de producere a energiei. H2O sub forma de abur sau CO2. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili.judeţul Mehedinţi pag. Procesul are loc la 800-1000oC (oxigenul insuflat în fluxul de gazeificare poate atinge 1. unde materialele ce contin carbon reactioneaza cu un agent de gazeificare. care poate fi aer.

este posibil un câstig energetic de 25-35%). Dezavantajele pirolizei • • • • • Deseurile trebuie maruntite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de piroliza pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport. Uleiurile/gudroanele pirolitice contin compusi toxici si carcinogeni. care. ceea ce conduse la emisii scazute. Producerea de zgura si alte reziduuri sterile. în mod normal. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . daca se cogeneraza electricitate si caldura sau numai caldura.174 din 193 . poate fi utilizata într-o urmatoare zona de ardere (unitate de incinerare/gazeificare).• Producerea de zgura si alte reziduuri sterile. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. HF. Reziduul solid confine aproximativ 20-30% din puterea calorifica a combustibilului primar (deseurile solide municipale).. PAH. acid clorhidric. Percolare scazuta a metalelor grele la depozitarea fractiei solide (vitrificate). care.judeţul Mehedinţi pag. vor fi descompusi în timpul procesului. Sistemele de curatare a gazelor de ardere pot retine praf. în special pentru crom. Avantajele gazeificarii • • • • • • Grad înalt de recuperare si folosire buna a deseurilor ca resursa energetica (se poate obtine o recuperare energetica de pâna la 85%. Alimentarea cu combustibil de rezerva este necesara cel putin în timpul pornirii. mai buna retinere a metalelor grele în cenusa în comparatie cu alte procese de combustie. totusi. SO2 etc. Cost relativ ridicat. Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazuta de 5Mj/Nm3 (insuflare de aer) sau 10 MJ/Nm3 (insuflare de oxigen) care poate fi ars într-o camera compacta de ardere cu un timp de retentie mic si emisii foarte scazute (sau poate fi curatat de particulele de gudron si utilizat într-un motor cu combustie interna). Procesul este adecvat lemnului contaminat. cupru si nichel. • • • Cantitate mai mica de gaze de ardere decât în cazul incinerarii conventionale.

Costuri mari. sunt eliminate Depozitarea Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Reziduul solid poate confine carbon neprocesat în cenusa.judeţul Mehedinţi pag. tratarea mecano-biologica reprezinta o tehnica importanta în gestionarea deseurilor municipale. Proces complicat de curatare a gazului în cazul folosirii acestuia la un motor cu ardere interna.175 din 193 . iar. Tratarea mecano-biologica Alaturi de incinerarea deseurilor. în final. În instalatiile de tratare mecano-biologica sunt tratate deseurile municipale colectate în amestec printr-o combinatie de procese mecanice si biologice. Gazele contin urme de gudroane cu compusi toxici si carcinogeni care pot contamina apa de racire. care reprezinta circa 40 % din cantitatea totala introdusa în proces. care nu sunt prototip. conducând la necesitatea de recirculare a apei de spalare sau de tratare a acesteia ca deseu chimic. Disponibile pe piata sunt numai putine unitati. restul de deseuri sunt inertizate biologic. În procesul de tratare mecano-biologica sunt separate mecanic deseurile valorificabile material si energetic.Dezavantajele gazeificarii • • • • • • • Deseurile trebuie maruntite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de gazeificare pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport. Deseurile inertizate biologic. Arderea gazului produs genereaza NOx.

Un depozit ecologic este echipat în mod caracteristic cu : • • • • • • • • • • zona intermedial. În esenta. Operatiile speciale desfasurate la un depozit ecologic includ: • • • • • • înregistrarea cantitatilor de deseuri. monitorizarea regulata în timpul exploatarii şi dupa închidere Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Membrane de impermeabilizare (geomembrane si geotextil) pentru a asigura hidroizolarea si preluarea sarcinilor mecanice. compactarea suprafetelor de acoperire. controlul strict privind deseurilor permise si nepermise. Un sistem de monitorizare. controlul apei freatice. un depozit ecologic este o locatie care asigura o protectie a mediului şi a sanatatii adecvata pentru eliminarea deseurilor municipale solide. Statie de colectare si tratare a levigatului (apa uzata din depozitul de deseuri). Un drum bun si usor accesibil pentru camioane. Un cântar. asigurarea acoperirii si închiderii. acoperirea zilnica a deseurilor. amplasarea si cerintele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt descrise tehnic de catre Directiva privind depozitarea deseurilor. Un mic laborator pentru controlul deseurilor. Celule speciale în care sunt depozitate deseurile (zilnic). cabina de paza pentru pastrarea evidentei şi a controlului.judeţul Mehedinţi pag.176 din 193 . Eliminarea si captarea gazul metan generat (câteodata colectat pentru generarea de electricitate).Construirea.

177 din 193 . Utilizarea acestui sistem este des întâlnita în Europa de Est si este preferat de multi operatori privati. • • • Mini-autogunoiere in apropierea apartamentelor. 8 Opţiuni de gestionare a deşeurilor şi consecinţelor lor Colectarea deşeurilor Posibile tehnici de colectare a deseurilor menajere sunt : • Colectare „din poarta în poarta”. Beneficiile acestei optiuni sunt: (i) uzare mica a containerelor. Sistemul se bazeaza fie pe saci de colectare. 120 sau 240 litrii în vecinatatea locuintelor. mini-autogunoierele sunt golite in vehiculele de colectare. In acest sistem. minibasculantele sunt încarcate în vehiculele de colectare. • Containere cu roti de 1100 de litrii. fie pe recipiente de colectare. Colectarea cu vehicule cu remorca. (iii) confort îmbunatatit pentru locuitori. permitând stocarea unor volume mari de deseuri. Principalul dezavantaj este ca necesita costuri mai mari decât sistemele bazate pe europubele. Aceasta optiune propune colectarea deseurilor din locuinte individuale si apartamente. Acest sistem este folosit îndeosebi în Europa de Est. Sistemul are avantajul accesului pe Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . (ii) manevrare inadecvata a pubelelor.Anexa nr. În acest sistem.judeţul Mehedinţi pag. Tractoarele cu remorca sunt o optiune practica pentru zonele rurale. Sistemul nu favorizeaza eficienta si calitatea serviciilor. Beneficiile acestui sistem includ: (i) confortul locatarilor. Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de deseuri. Beneficiile includ rezistenta containerelor si un confort relativ pentru locuitori. (ii) dorinta locuitorilor de a-si asuma raspunderea depozitarii adecvate a deseurilor înainte de colectarea acestora. Mini-autogunoiere pentru transfer. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparatie cu europubelele. • Europubele de 80. Aceasta optiune presupune folosirea pubelelor cu roti pentru colectarea deseurilor.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . statiile de transfer sunt construite pentru distante de peste 60 km si volumele anuale de deseuri de peste 10. deseuri verzi. Statii de transfer Statiile de transfer sunt locuri desemnate în care deseurile sunt colectate si transferate apoi în alte vehicule.60 %. În urma procesului de sortare rezulta: • deseuri care sunt valorificate material . statiile de transfer pot servi ca puncte de colectare pentru anumite fluxuri de deseuri: deseuri de ambalaje. din cazul ţintelor foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate impuse de reciclatori va fi colectată separat. metale) sunt instalatii mai complexe din punct de vedere constructiv decât instalatiile de sortare a hârtiei.judeţul Mehedinţi pag. prin puncte sau centre de colectare. sticla. plasticul. Sistemul este mai costisitor decât colectarea cu ajutorul carutelor trase de cai. DEEE. Instalatiile de sortare a deseurilor de ambalaje colectate în amestec (plastic. ceea ce ar fi foarte costisitor. Principalele materiale sortate sunt: hârtia. întretinere si reparatii usoare a vehiculelor. Pentru a fi justificate din punct de vedere economic. În general. Sortarea deseurilor de ambalaje în vederea reciclarii Scopul unei instalatii de sortare este separarea din amestecuri de deseuri municipale si din comert a fractiilor valorificabile material. lemnul si metalele. Hârtia şi cartonul. fie pe tip de material. deseuri voluminoase.000 tone. Colectarea individuală se poate realiza fie în amestec.strazi nepavate. Modul de colectare a deseurilor va fi stabilit prin studiile de fezabilitate.178 din 193 . statiile de transfer ar trebui sa genereze economii de transport mai mari decât costurile de operare. micsorând astfel costul de transport si reducând necesitatea de a construi multe depozite. În plus. cu exceptia hârtiei si cartonului. deseuri periculoase din gospodarii etc. Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile (inclusiv deseuri de ambalaje) se poate realize individual. sticla.

• •

deseuri care sunt valorificate energetic - 15 %; parte din resturile de sortare, materialele deranjante si cele cu continut de poluanti, care trebuie eliminate - 25 %.

Alternative tehnice de tratare a deseurilor biodegradabile Compostarea centralizata Deseurile biodegradabile sunt compostate cu obiectivul returnarii deseului înapoi în cadrul ciclului de productie vegetala ca fertilizant sau ameliorator de sol. Varietatea tehnicilor de compostare este foarte mare, iar compostarea poate fi efectuata în gradini private sau în statii centralizate foarte tehnologizate. Controlul procesului de compostare se bazeaza pe omogenizarea si amestecarea deseurilor urmata de aerare si adeseori de irigare. Acest lucru conduce la obtinerea unui material stabilizat de culoare închisa, bogat în substante humice si fertilizanti. Solutiile centralizate sunt exemplificate prin compostarea cu pret scazut fara aerare fortata si prin ce,a mai avansata tehnologic, cu aerare fortata si controlul temperaturii. Statiile de compostare centralizata sunt capabile de tratarea a mai mult de 100.000 tone pe an de deseuri biodegradabile, dar dimensiunea tipica a unei statii de compostare este de 10.000 pâna la 30.000 tone pe an. Deseurile biodegradabile trebuie separate înainte de compostare: numai deseuri alimentare, din gradini, fragmente de lemn si, într-o anumita masura hârtie, sunt convenabile pentru producerea unui compost de calitate buna. Statiile de compostare includ unele / toate unitatile tehnice urmatoare: deschiderea pungilor, separatoare magnetice sau/si balistice, gratare (site), tocatoare, echipament de amestecare si omogenizare, echipament de întoarcere, sisteme de irigare, sisteme de aerare, sisteme de uscare, filtre biologice, epuratoare de gaz, sisteme de control si directionare. Procesul de compostare apare în momentul în care deseurile biodegradabile sunt stivuite cu o structura ce permite difuzia oxigenului si cu un continut de substanta uscata ce favorizeaza cresterea microbiana. Temperatura biomasei creste datorita activitatii microbiene si proprietatilor izolatoare a materialului stivuit.Temperatura atinge, de cele mai multe ori, 65-75oC în câteva zile şi apoi descreşte încet. Aceasta temperatura înalta ajuta la eliminarea elementelor patogene şi a semintelor de buruieni. Avantaje si dezavantaje
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.179 din 193

Avantaje • • • • • • • Tehnologie simpla, durabila şi ieftina (cu exceptia compostarii în container); Aproximativ 40-50% din masa (greutate) este recuperata pentru dezvoltarea plantelor; Recuperare maxima a fertilizantilor ceruta de sistemele agricole de intrare mica (adica P, K, Mg şi microfertilizanti). Efect de amendare al compostului; Producerea de substante humice, microorganisme benefice şi azot care se elibereaza încet, necesara în cazul gradinaritului de peisaj şi a horticulturii; Elimina semintele şi agentii patogeni din deşeu; Posibilitati bune de control a procesului (cu exceptia celor mai multe instalatii fara aerare fortata); Poate fi realizat un mediu bun de lucru (de exemplu cabina presurizata echipata cu filtre).

Dezavantaje • • • • • • Necesita separarea la sursa a deşeurilor municipale biodegradabile, inclusiv informarea continua a generatorilor de deşeuri; Trebuie dezvoltata şi întretinuta o piata a compostului; Emisii periodice a componentelor mirositoare, în special când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile; pierdere de 20-40% a azotului, ca amoniu, pierdere de 40-60% a carbonului ca dioxid de carbon; Potentiale probleme legate de vectori de propagare (pescarusj, şobolani, muşte) când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile; Este necesar personal instruit când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile.

Compostarea individuala Din procesul de compostare rezulta compostul, produs ce contribuie la îmbunatatirea structurii solului. Locuitorii din zona rurala pot fi încurajati sa-ti composteze deşeurile organice proprii. Deoarece în aceasta zona majoritatea deşeurilor produse sunt de natura organica, compostarea individuala este cea mai recomandata optiune.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.180 din 193

Principale optiuni tehnice de compostare individuala sunt compostarea în gramada sau compostarea în container

Fermentare anaeroba Fermentarea anaeroba este metoda de tratare biologica care poate fi folosita pentru a recupera atât elementele fertilizante cât şi energia continuta în deşeurile municipale biodegradabile. În plus, reziduurile solide generate în timpul procesului sunt stabilizate. Procesul genereaza gaze cu un continut mare de metan (55-70%), o fractie lichida cu un continut mare de fertilizanti (nu în toate cazurile) şi o fracţie fibroasă. Deşeurile pot fi separate în fractii lichide şi fibroase înainte de fermentare, fractia lichida fiind îndreptata catre un filtru anaerobic cu o perioada de retentie mai scurta decât cea necesara pentru tratarea deşeului brut. Separarea poate fi executata dupa fermentarea deşeurilor brute astfel încât fractia fibroasa sa poata fi recuperata pentru folosire, de exemplu ca un ameliorator de sol. Fractia fibroasa tinde sa fie mica în volum, dar bogata în fosfor, care este o resursa valoroasa şi insuficienta la nivel global Fermentarea separata, metoda uscata În fermentarea separata, metoda uscata, deseurile organice sunt mai întâi maruntite într-un tocator pentru a reduce dimensiunile particulelor. Deseul este apoi sitat si amestecat cu apa înainte de a fi introdus în tancurile de fermentare (continut de substanta uscata de 35%). Procesul de fermentare este condus la o temperatura de 25-55oC rezultând în producerea de biogaz si biomasa. Gazul este purificat si folosit la un motor cu gaz. Biomasa este deshidratata si, deci, separata în 40% apa si 60% fibre si reziduuri (având 60% substanta uscata). Fractia rejectata este eliminata, de exemplu trimisa la depozitare. Apa uzata care se produce în timpul procesului este reciclata în tancul de amestec înainte de tancul de fermentare. Fermentarea separata, metoda umeda În fermentarea separata, metoda umeda, deseurile organice sunt încarcate într-un tanc unde sunt transformate într-o pasta (12% substanta uscata). Pasta este mai întâi suspusa unui proces de igienizare (70oC, pH 10) înainte de a fi deshidratata. Pasta deshidratata este apoi hidrolizata la 40oC înainte de a fi deshidratata din nou.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.181 din 193

Lichidul rezultat în treapta secundara de deshidratate este directionat catre un filtru biologic unde are loc fermentarea, rezultând biogaz si apa uzata. Aceasta apa este reutilizata pentru formarea pastei sau poate fi utilizata, de exemplu, ca fertilizant lichid. Fractia fibroasa din treapta secundara de deshidratare este separata în compost si fractii de refuz care vor fi eliminate, de exemplu, la depozit. Compostul necesita, de obicei, o procesare ulterioara, înainte de a fi vândut. Biogazul este purificat si utilizat într-un motor, rezultând electricitate, caldura si gaze de ardere. O parte din caldura poate fi utilizata pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de hidrolizare si de filtrare biologica. În acest proces, o tona de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 340 kg de lichid, 300 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). Potrivit analizelor, 10-30% din continutul în fertilizanti (N-tot, P-tot si K-tot) ramâne în compost. Co-fermentarea, metoda umeda În co-fermentare, metoda umeda, deseul organic este maruntit si sitat înainte de tratare. Deseul maruntit este apoi amestecat fie cu namol de la statia de epurare, fie cu gunoi de grajd de la ferme, la un raport de 1:3-4. Biomasa amestecata este supusa întâi unui proces de igienizare (70oC) înainte de a trece la faza de fermentare, care este efectuata la o temperatura de 35-55oC. Procesul generaza biogaz si o biomasa lichida, ce este stocata înainte de a fi folosita ca un fertilizant lichid pentru sol. Biogazul este purificat si utilizat într-un motor rezultând electricitate, caldura si gaze de ardere. O parte din caldura se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de igienizare si de fermentare. O tona de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 640 kg de fertilizant lichid, 0 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). Potrivit analizelor, 70-90% din continutul în fertilizanti (N-tot, P-tot si K-tot) ramâne în fertilizantul lichid. Astfel este posibil a se realiza o foarte mare recuperare si utilizare a elementelor nutritive. Totusi, trebuie subliniat faptul ca fertilizantii lichizi obtinuti din namol de la statiile de epurare orasenesti este mult mai dificil de vândut decât fertilizantul lichid obtinut din gunoiul de grajd. Avantaje si dezavantaje Urmatoarele avantaje si dezavantaje sunt de luat în calcul pentru toate metodele de tratare anaerobica.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.182 din 193

Avantaje • • Aproape 100% recuperare a elementelor nutritive din substanta organica (azot, fosfor si potasiu) daca materialul fermentat este înglobat imediat dupa împrastiere pe terenul arabil; Producerea unui fertilizant igienic, fara riscul raspândirii bolilor de plante sau animale. Dupa fermentare, azotul este mult mai accesibil plantelor; • • •

Reducerea mirosurilor, când este împrastiat pe terenuri arabile în comparatie cu împrastierea materialului nefermentat; Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2, sub forma de electricitate si caldura Înlocuirea fertilizantilor comerciali.

Dezavantaje • • • • Necesita separarea deseurilor la sursa; Fractia fibroasa necesita o compostare aditionala daca se intentioneaza folosirea în horticulture sau gradinarit; Trebuie dezvoltata o piata a fertilizantilor lichizi înainte de stabilirea metodei de tratare, în afara de cazul în care lichidul are un continut foarte scazut de elemente nutritive si deci poate fi evacuat în canalizarea publica; Emisiile de metan de la statie si metanul nears din gazele de ardere (1-4%) vor contribui negativ la efectul de încalzire globala.

Incinerare Prin incinerare se reduce cantitatea de deseuri organice din deseurile municipale la aproximativ 50% din volumul initial si se sterilizeaza componentele periculoase, generând, în acelasi timp, energie termica care poate fi recuperata sub forma de caldura (apa calda/abur), de electricitate sau
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.183 din 193

pot fi eliminate. la fel ca si la generarea de reziduuri din procesul de curatare a gazelor de ardere. nesortate. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Se poate obtine o recuperare energetica cu eficienta înalta de pâna la 85%. instalat în întreaga lume. daca se sorteaza si se spala.judeţul Mehedinţi pag. daca se foloseste cogenerarea de caldura si electricitate. sau numai caldura Toate deseurile municipale solide. Generarea NOx si a altor gaze si particule.o combinatie a acestora. Zgura si celelalte materiale reziduale sunt sterile. Generarea de cenusi zburatoare si a produselor de la curatarea gazelor de ardere. si se compune în special din zgura ce poate fi reciclata ca material de umplutura în constructia de drumuri. la generarea de produse reziduale. Nu sunt recuperate elementele nutritive si substantele organice. Avantaje si dezavantaje Avantaje: • • • • • • Proces bine cunoscut. la fel ca si unele deseuri industrial. care trebuie depozitate la un depozit conform sau într-o mina. cu înalta disponibilitate si conditii stabile de operare. prin folosirea acestui proces. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. Volumul deseurilor se reduce la 5-10%. Dezavantaje: • • • • Investitii mari. care trebuie eliminate prin depozitare la un depozit conform (cantitati de aproximativ 2-5% din greutatea deseului de intrare). de asemenea. Sistem mare de curatare a gazelor de ardere. Procesul de incinerare conduce. În unele cazuri se genereaza si ape uzate.184 din 193 .

care va condensa în momentul în care gazul este racit înainte de intrarea în motorul cu ardere interna. urmata de curatarea gazului. Deseurile sunt încarcate într-un siloz în care o macara amesteca materialul de intrare si muta acest material într-un tocator si de aici într-un alt siloz. dar. în unele cazuri.5-1 ora. Timpul de retentie al deseurilor în reactor este tipic de 0. Deseul amestecat este introdus apoi într-o camera etansa printr-un alimentator cu pâlnie. este condus la o statie de boilere. În absenta oxigenului. în mod normal un tambur rotativ încalzit extern functionând la presiunea atmosferica. Daca temperatura procesului este de 500oC sau mai mica. gazul. în hidrocarburi (gaz si uleiuri/gudroane) si reziduu solid (produse carbonizate/cocs pirolitic) ce contin carbon. Piroliza poate fi o metoda de tratare propriu zisa. Gazeificarea este. deseurile sunt uscate si apoi transformate la 500-700oC prin conversie termo-chimica. produse reciclabile si reziduuri. care poate fi aplicata pentru a transforma deseurile organice într-un gaz mediu calorific. procesul se numeste uneori termoliza. surub sau piston. care poate fi aplicata pentru a transforma deseul organic într-un gaz mediu calorific. Produsul fierbinte cu temperatura >300oC. Gazeificarea Gazeificarea este o metoda de tratare termica.185 din 193 . de extractia de ulei pirolitic. Cracarea termica a gudroanelor din gaz. gazul.din cauza continutului mare de gudroane din faza gazoasa. cenusa. urmata de combustia gazelor produse. Produsul brut.judeţul Mehedinţi pag. Deseul maruntit grosier întra într-un reactor. este urmata de o treapta de combustie si. în lichid si o fractie carbonizata tintind la separarea sau legarea compusilor chimici pentru a reduce emisiile si levigatul din mediu. cracare termica si condensatie. nu este adecvat folosirii într-un motor cu ardere interna . poate rezolva necesitatile de purificare. de cele mai multe ori. de exemplu distilare distructiva. sticla si metale ne-oxidate. în mod normal. unde continutul energetic este utilizat pentru producerea aburului sau a apei calde. într-un furnal si în motoare cu ardere interna sau în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Piroliza si gazeificarea Piroliza Piroliza este o metoda termica de pre-tratare.

functionând la presiunea atmosferica sau sub presiune. intra într-un gazeificator. Cenusa este. atunci când sunt combinate cu turbine de gaz. prima treapta este o unitate de uscare. lucru ce favorizeaza arderea combinata cu un foarte mare raport energie/caldura. care poate fi aer. gazeificat. de tip cu strat fix sau fluidizat sau. Avantaje si dezavantaje Avantajele pirolizei • • • • • • • mai buna retinere a metalelor grele în reziduurile carbonizate decât în cenusa de la arderea conventional^ (la 600oC. temperatura procesului.turbine simple de gaz dupa o purificare corespunzatoare a gazului produs. 87% nichel si 70% cadmiu). vitrificata si separata ca reziduu solid. Gazeificatorul însusi poate fi în contracurent sau nu. Procesul are loc la 800-1000oC (oxigenul insuflat în fluxul de gazeificare poate atinge 1. Nu se formeaza dioxine sau furani. În unele cazuri. H2O sub forma de abur sau CO2. si include un numar de reactii chimice pentru a forma gazul combustibil cu urme de gudron. de tipul strat fluidizat cu barbotare sau circulare. de asemenea. 95% cupru. 89% zinc. Statiile de gazeificare pot fi proiectate ca un proces cu 1 sau 2 trepte. Atât unitatile de piroliza cât si cele de gazeificare pot fi instalate în fata unui cazan ce functioneaza cu carbune dintr-o uzina de producere a energiei. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Principala diferenta dintre gazeificare si piroliza este ca prin gazeificare carbonul fixat este. o unitate de piroliza. pentru statii mari.400-2. 92% plumb. retinerea este dupa cum urmeaza: 100% crom. Cantitate mai mica de gaze de ardere decât în cazul incinerarii conventionale.judeţul Mehedinţi pag. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. Deseurile maruntite grosier. Percolare scazuta a metalelor grele la depozitarea fractiei solide.186 din 193 . în alte cazuri. unde materialele ce contin carbon reactioneaza cu un agent de gazeificare. Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazuta de 8Mj/kg (10-12 MJ/Nm3) care poate fi ars într-o camera compacta de ardere cu un timp de retentie mic si emisii foarte scazute. de cele mai multe ori. Acidul clorhidric poate fi retinut în sau distilat din reziduul solid. O2.000oC) depinzând de puterea calorifica. câteodata deseuri de la piroliza.

SO2 etc. vor fi descompusi în timpul procesului.187 din 193 . poate fi utilizata într-o urmatoare zona de ardere (unitate de incinerare/gazeificare). acid clorhidric. Sistemele de curatare a gazelor de ardere pot retine praf. în mod normal. daca se cogeneraza electricitate si caldura sau numai caldura. Percolare scazuta a metalelor grele la depozitarea fractiei solide (vitrificate). care. Avantajele gazeificarii • • • • • • Grad înalt de recuperare si folosire buna a deseurilor ca resursa energetica (se poate obtine o recuperare energetica de pâna la 85%. Alimentarea cu combustibil de rezerva este necesara cel putin în timpul pornirii. Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazuta de 5Mj/Nm3 (insuflare de aer) sau 10 MJ/Nm3 (insuflare de oxigen) care poate fi ars într-o camera compacta de ardere cu un timp de retentie mic si emisii foarte scazute (sau poate fi curatat de particulele de gudron si utilizat într-un motor cu combustie interna). ceea ce conduse la emisii scazute.judeţul Mehedinţi pag. Reziduul solid confine aproximativ 20-30% din puterea calorifica a combustibilului primar (deseurile solide municipale). Dezavantajele pirolizei • • • • • Deseurile trebuie maruntite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de piroliza pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport. cupru si nichel. HF. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . în special pentru crom. Producerea de zgura si alte reziduuri sterile. • • Cantitate mai mica de gaze de ardere decât în cazul incinerarii conventionale. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. PAH. Producerea de zgura si alte reziduuri sterile. Uleiurile/gudroanele pirolitice contin compusi toxici si carcinogeni. este posibil un câstig energetic de 25-35%).• • Procesul este adecvat fractiilor dificile de deseuri. Cost relativ ridicat.. mai buna retinere a metalelor grele în cenusa în comparatie cu alte procese de combustie. care. totusi.

care nu sunt prototip. Deseurile inertizate biologic. tratarea mecano-biologica reprezinta o tehnica importanta în gestionarea deseurilor municipale. în final. Dezavantajele gazeificarii • • • • • • • Deseurile trebuie maruntite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de gazeificare pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport. Disponibile pe piata sunt numai putine unitati. În procesul de tratare mecano-biologica sunt separate mecanic deseurile valorificabile material si energetic. Reziduul solid poate confine carbon neprocesat în cenusa. sunt eliminate Depozitarea Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .188 din 193 . restul de deseuri sunt inertizate biologic. Gazele contin urme de gudroane cu compusi toxici si carcinogeni care pot contamina apa de racire. Arderea gazului produs genereaza NOx. iar. conducând la necesitatea de recirculare a apei de spalare sau de tratare a acesteia ca deseu chimic. care reprezinta circa 40 % din cantitatea totala introdusa în proces. În instalatiile de tratare mecano-biologica sunt tratate deseurile municipale colectate în amestec printr-o combinatie de procese mecanice si biologice. Costuri mari.judeţul Mehedinţi pag. Proces complicat de curatare a gazului în cazul folosirii acestuia la un motor cu ardere interna. Tratarea mecano-biologica Alaturi de incinerarea deseurilor.• Procesul este adecvat lemnului contaminat.

amplasarea si cerintele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt descrise tehnic de catre Directiva privind depozitarea deseurilor. Statie de colectare si tratare a levigatului (apa uzata din depozitul de deseuri). Un sistem de monitorizare. un depozit ecologic este o locatie care asigura o protectie a mediului şi a sanatatii adecvata pentru eliminarea deseurilor municipale solide. În esenta. compactarea suprafetelor de acoperire. Celule speciale în care sunt depozitate deseurile (zilnic).Construirea. Membrane de impermeabilizare (geomembrane si geotextil) pentru a asigura hidroizolarea si preluarea sarcinilor mecanice.189 din 193 . asigurarea acoperirii si închiderii. acoperirea zilnica a deseurilor. Un drum bun si usor accesibil pentru camioane. controlul strict privind deseurilor permise si nepermise. Un mic laborator pentru controlul deseurilor.judeţul Mehedinţi pag. Un cântar. Un depozit ecologic este echipat în mod caracteristic cu : • • • • • • • • • • zona intermedial. monitorizarea regulata în timpul exploatarii şi dupa închidere Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . cabina de paza pentru pastrarea evidentei şi a controlului. Operatiile speciale desfasurate la un depozit ecologic includ: • • • • • • înregistrarea cantitatilor de deseuri. controlul apei freatice. Eliminarea si captarea gazul metan generat (câteodata colectat pentru generarea de electricitate).

Costurile pentru acest sistem sunt incluse în taxa pentru colectarea deseurilor cotidiene. acceptat de locuitori. -Operatiunea ste costisitoare aceasta optiune nu este foarte întâlnita -Punctele oficiale de colectare a materialelor reciclabile pot fi extinse si pentru colectarea deseurilor periculoase din gospodarii si din sectorul comercial. trei luni.Anexa nr. 3. Pot fi colectate toate tipurile de deşeuri periculoase.190 din 193 1) Colectare prin unitatile mobile 2) Colectare directa de la gospodarii 3) Punctele de colectare a deseurilor periculoase Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 10 Principalele opţiuni de colectare a deşeurilor periculoase produse în gospodării Acest sistem este des întâlnit. va colecta deseurile periculoase aduse de locuitorii care stau în apropiere.)Aceasta optiune nu este recomandata datorita costurilor prea mari. cu o frecventa de colectare de 3 luni. -Deseurile periculoase sunt colectate de la gospodarii dupa ce s-a stabilit o data prin telefon. -Colectarea deseurilor periculoase este gratuita pentru clienti. .)Se recomanda una sau doua locatii în oraşul reşedinta de judet în cooperare cu depozitele de deşeuri. Se estimeaza ca prin intermediul acestui sistem se vor colecta aproximativ 35-40% din deseurile periculoase provenite din gospodarii.judeţul Mehedinţi . daca întreaga cantitate predata nu depaseste 20 kg/predare. Un avantaj al sistemului îl 2. un vehicul special pentru colectarea deseuri periculoase vine la un punct de colectare bine stabilit sau într-un loc special. pag. -La cca. aproximativ 2 sau 3 ore. 1) Colectarea deseurilor periculoase provenite Masina de colectare poate deservi pâna la 700 din gospodarii prin unitatile mobile 000 de persoane. la un punct de colectare sunt conectate aproximativ 4 000 pâna la 5 000 de persoane. unde.

numarul punctelor de colectare. medicamente expirate. Vandalismul si folosirea neadecvata au fost cauzele principale pentru aceasta. nu au avut succes în Europa Centrala. -Dupa testarea mai multor variante în mai multe tari. Acest lucru se poate realiza prin amplasarea lor la magazinele care comercializeaza aceste produse.4) Containere pentru colectarea pe categorii a deseurilor periculoase 5) Colectarea prin magazine sau companii specializate constituie durata permanenta de functionare.) Aceasta reprezinta o solutie recomandata pentru colectarea medicamentelor expirate.) Aceasta reprezinta o solutie numai în combinatie cu optiunile 3 sau 5. 5. 4. care sunt pregatite sa primeasca deseuri periculoase de la gospodarii. Din acest motiv containerele de colectare trebuie sa fie protejate. . Din experienta acumulata pâna acum. containerele de colectare nesupravegheate pentru uleiuri uzate. ar trebui limitate si pozitionate atent. baterii si baterii de masina. -Instalarea containerelor pentru colectarea deseurilor periculoase pe categorii. Din acest motiv.judeţul Mehedinţi pag. în raport cu structura asezarilor. companii specializate (vezi optiunea 5) sau la punctele de colectare (vezi optiunea 3). Costurile privind personalul sunt mari. Este nevoie de personal calificat pentru clasificarea si pre-sortarea deseurilor periculoase. în colaborare cu magazinele care sunt raspunzatoare pentru colectarea acestor articole. în spatii nesupravegheate este riscanta. este aprobata colectarea bateriilor şi a uleiurilor uzate de catre ateliere şi magazine specializate.191 din 193 . a uleiurilor uzate.Acest sistem functioneaza foarte bine pentru colectarea bateriilor de masina folosite si a uleiurilor uzate. a bateriilor de masjna si a bateriilor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

judeţul Mehedinţi pag.192 din 193 .Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

judeţul Mehedinţi 50-100 100-300 >600 pag.193 din 193 .Anexa nr. 11 Repartiţia densităţii populaţiei în judeţul Mehedinţi LEGENDA: 5-20 20-50 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

194 din 193 .Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi RAPORT DE MEDIU EVALUAREA STRATEGICĂ de MEDIU a PLANULUI JUDEŢEAN de GESTIONARE A DEŞEURILOR 2008 – 2013 IUNIE 2008 .

951/2007 MMDD MMGA PJGD PNGD PRGD SEA SNGD VSU Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Ministerul Mediului şi Gospodării Apelor Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor Plan Regional de Gestionare a Deşeurilor Evaluare Strategică de Mediu Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor Vehicule scoase din uz .ICIM Institutul Naţional de Statistică Metodologie Metodologie pentru elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor. aprobată prin Ordinul MMDD nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi ABREVIERI SI ACRONIME ADR AFM ANPM APM ARAM ARPM CJ DEEE EEE GNM HG ICIM INS Agenţia pentru Dezvoltare Regională Administraţia Fondului pentru Mediu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Asociaţia Română de Ambalaje şi Mediu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediulu Consiliul Judeţean Deşeuri de echipamente electrice şi electronice Echipamente electrice şi electronice Garda Naţională de Mediu Hotarâre a Guvernului României Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului .

...................... 1........ Sănătatea umană . relevante pentru PJGD Mehedinţi.................................................................................5........... 7............. 1.........................2...................... Principalele obiective propuse în PJGD Mehedinţi ..................................... Dificultăţi întâmpinate în elaborarea raportului de mediu ...........Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese .............................. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontier................................................................. Potenţialele efecte semnificative asupra mediului ...... Peisaj şi patrimoniu cultural ....2.....................1.........1...... 7..............................8.............................. 1........ 3..2....................... 3............ 4........... 10........ 1............................... Caracteristici generale ale judeţului Mehedinţi ............................................1.... 9.2...5............................................... 2............ 1............... 1............................................................. 3............................ 2............................... 3.................................... Scurtă prezentare a PJGD Mehedinţi ........................................................................................................... 3..... 2....................... Aria de acoperire a raportului de mediu ............................................. 2... 3....2........ Arii protejate .............. comunitar sau internaţional.................................................. 10......................................................... Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PJGD Mehedinţi.................................................. Scopul PJGD Mehedinţi .................... Prevederi legislative ..................... 5...................................................... Solul şi subsolul ................................2...3............. 7........... 1......Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 1..................... 8............................ Apele de suprafaţă şi subterane .........................................7........ 6..................2........................................... 3............................1.............................................. 3......4.......................................................3. Etapele parcurse în vederea elaborării raportului de mediu . 3........ Măsurile propuse pentru a preveni............................................................................................................................................. Relaţia cu alte planuri şi programe .............Descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea ........... Obiective de protecţie a mediului................................................................... Structura PJGD Mehedinţi......... Variantele alese ................................................ 2.................................................................... 10............................3............1................................................. Raportul de mediu ............................. reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării PJGD Mehedinţi.......................................................................................1................. .6..................................... relevante pentru PJGD Mehedinţi .............. Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ prin implementarea PJGD Mehedinţi ...........................4................................. Turism .2.......................... Metodologia de evaluare .......... Metodologia SEA aplicată PJGD Mehedinţi ..................................9............... Aer ......................2......................................... Evaluarea efectelor cumulative a obiectivelor PJGD relativ la obiectivele de mediu .................4....... stabilite la nivel naţional.............. 3.3.................2.... Introducere Eroare! Marcaj în document nedefinit............... Consideraţii generale ......... Probleme de mediu existente.......2. 7.... Transport durabil ... Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării PJGD Mehedinţi ...

......................................Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 11.. Anexa 1 Anexa 2 Rezumatul dezbaterii publice şi lista participanţilor Legislaţie naţională şi europeană ...................... Rezumat nontehnic ....................... 12.......... Măsurile avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi ...........................................................................................................

unui plan.SEA).1. Evaluarea mediului este astfel. • Întocmirea unui raport de mediu privind efectele semnificative probabile ale propunerii de dezvoltare respective. Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) presupune următoarele etape: • Etapa de încadrare. care îi ajută să pregătească şi să adopte decizii durabile. • Desfăşurarea unei consultări cu privire la propunerea de dezvoltare şi la raportul de mediu aferent acesteia. Ca atare. Aceasta reprezintă un instrument pentru factorii de decizie. De asemenea. Consideraţii generale Evaluarea mediului (EM) este un proces care caută să asigure luarea în considerare a impactului asupra mediului în elaborarea propunerilor de dezvoltare la nivel de politică. • Oferirea de informaţii publice înainte şi după adoptarea deciziei şi prezentarea modului în care s-a ţinut seama de rezultatele evaluării mediului. • Monitorizarea implementării deciziei. programe şi politici (Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe . planurilor şi programelor care creează cadrul pentru proiectele specifice. în esenţă. Astfel. o parte integrantă a procesului de luare a deciziilor cu privire la promovarea unei politici. program sau proiect înainte de luarea deciziei finale în legătură cu promovarea acestora. • Etapa de definitivare a domeniului. Aplicarea SEA determină o creştere a eficienţei procesului decizional deoarece: . SEA vine în sprijinul dezvoltării durabile din punct de vedere al mediului. înaintea formulării proiectelor specifice şi atunci când sunt încă posibile alternative majore.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 1. • Luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor consultării în procesul de luare a deciziei. plan. o bună aplicare a SEA va ridica din timp semnale de avertizare cu privire la opţiunile care nu asigura o dezvoltare durabilă din punct de vedere al mediului. SEA poate determina o integrare efectivă a considerentelor de mediu în întocmirea planurilor şi a programelor. unui program sau unui proiect.EIM) sau pentru planuri. respectiv decizii prin care se reduce la minim impactul negativ asupra mediului şi se întăresc aspectele pozitive. INTRODUCERE 1. SEA facilitează o mai bună luare în considerare a constrângerilor de mediu în formularea politicilor. Evaluea mediului se poate efectua pentru proiecte individuale (Evaluarea Impactului asupra Mediului .

prin încorporarea procedurilor de implicare a publicului determină reducerea numărului de contestaţii şi discuţii la nivelul operaţional al EIM. autorităţile publice cu responsabilităţi pentru protecţia mediului şi publicul trebuie să fie consultate. precum relocarea sau reproiectarea unor instalaţii. • OM 995/2006 pentru aprobarea listei orientative de planuri şi programe care intră sub incidenţa HG 1076/2004. descrie şi evalueaze potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. HG 1076 din 8 iulie 2004 publicat în MO Partea I-a nr. • OM 480/2006 privind constiruirea şi funcţionarea Comitetului special la nivel central implicat în etapa de încadrare a procedurii SEA. • 1. iar rezultatele consultărilor trebuie să fie integrate şi luate în considerare în procesul de elaborare a planului / programului. .2. În concordanţă cu prevederile Directivei SEA. HG 1076/2004 prevede că evaluarea de mediu este obligatorie pentru anumite planuri şi programe şi că pentru alte planuri şi programe trebuie determinată necesitatea de a le supune SEA. raportul de mediu trebuie să identifice.1. ajută la prevenirea unor greşeli costisitoare. Prevederi legislative Directiva SEA (Directiva 2001/42/CE) a fost adoptată în 2001 şi a trebuit să fie transpusă de statele membre în legislaţia naţională până la 21 iulie 2004. prin limitarea dintr-o fază incipientă a riscului de remediere costisitoare a unor prejudicii ce puteau fi evitate sau a unor acţiuni corective necesare într-o fază ulterioară. În conformitate cu cerinţele Directivei SEA. Raportul de mediu Conform HG 1076/2004.2. privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe transpune Directiva SEA în legislaţia naţională şi stabileşte procedura de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe. Directiva SEA specifică ce planuri şi programe se supun evaluării strategice de mediu. 707 din 5 august 2004. Metodologia SEA aplicată PJGD Mehedinţi 1.2. Alte acte normative relevante la nivel naţional sunt: • OM 117/2006 pentru aprobarea manualului de implementare a HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • ajuta la eliminarea unor alternative de dezvoltare care o data implementate ar fi inacceptabile.2. 1. Scopul Directivei SEA este de a asigura că efectele asupra mediului ale anumitor planuri şi programe vor fi identificate şi evaluate în timpul elaborării şi înaintea adoptării lor.

cotidian al judeţului Mehedinţi. Comentariile referitoare la monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului precum şi cele referitoare la orice alte priorităţi sau indicatori identificaţi suplimentar vor fi atent analizate şi.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi precum şi alternativele rezonabile ale acestuia. în principal legaţi de obiectivele PJGD Mehedinţi. Aria geografică: Judeţul Mehedinţi. Prezentul raport de mediu se realizează în conformitate cu prevederile HG 1076 din 8 iulie 2004 publicat în MO Partea I-a nr. 707 din 5 august 2004. . Consideraţii tehnice: Evaluarea s-a făcut din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Garda de Mediu şi Consiliul Judeţean Mehedinţi). pe baza cărora s-au analizat modelele de gestionare integrata a deşeurilor. • Planuri şi programe relevante. • Opţiuni strategice şi alternative ce urmează a fi luate în considerare. incluse în prezentul raport de mediu. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului.03. a autorităţilor publice responsabile cu sănătatea umană (Direcţii Judeţene de Sănătate Publică) cu privire la următoarele aspecte: • Abordarea generală propusă.09. Orizontul de timp pentru PJGD: 2005-2013. • Date primare.3. privind Stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe. şi se va finaliza în data de 15. Grupul de lucru constituit pentru definitivarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor a consultat autorităţile publice responsabile cu protecţia mediului (Agenţia Locala de Protecţie a Mediului. • Structura propusă şi gradul de detaliere. • Obiective de mediu propuse.2008 când este programată ultima dezbatere publică a PJGD Mehedinţi.2008 prin anunţuri repetate în ziarul Datina. 1. • Elemente de mediu specifice. Evaluarea cantitativă a luat în considerare datele primare. Aria de acoperire a raportului de mediu Aria de acoperire a Raportului de Mediu a fost stabilită luând în considerare mai mulţi factori. Scopul elaborării raportului de mediu este de a asigura un nivel înalt de protecţie a mediului şi de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Mehedinţi. Consultarea publicului a început în data de 19. după caz.2. indicatori şi ţinte. Agenţia Regională de Protecţie a Mediului.

G. nămoluri de la epurarea apelor uzate. roci şi depuneri de sol. • Stabilirea situaţiei iniţiale a mediului. carcasele de animale şi dejecţiile animaliere. Etapele parcurse în vederea elaborării raportului de mediu Elaborarea prezentului raport de mediu a presupus parcurgerea următoarelor etape: • Analiza documentelor de mediu strategice relevante. apele uzate. industrie şi instituţii).Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Deşeurile care fac obiectul prezentului P. precum şi evaluarea compatibilităţii dintre obiectivele PJGD Mehedinţi şi obiectivele de mediu relevante. precum şi depozite de resurse minerale rezultate de la foraje. din prospectiuni geologice şi operatiuni de exploatare subterană a resurselor subsolului (inclusiv din cariere de suprafaţă). . la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje. Sunt exceptate urmatoarele tipuri de deşeuri: deşeuri radioactive. precum şi pentru a contura tendinţele viitoare probabile ale aspectelor de mediu în lipsa implementării PJGD Mehedinţi (alternativa „0”). vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice. pentru a putea înţelege tendinţele anterioare şi starea actuală a componentelor mediului. 1. În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri împreună cu codurile conform Listei Europene a deşeurilor şi H.D sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ. în judeţul Mehedinţi.4. deşeurile de explozibili expirati. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. • Evaluarea compatibilităţii dintre diferitele obiective ale PJGD Mehedinţi. inclusiv deşeurile periculoase.G.J. • Descrierea caracteristicilor de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ precum şi identificarea problemelor de mediu relevante ce pot fi abordate prin intermediul PJGD Mehedinţi. deşeurile din construcţii şi demolări. efluenţii gazoşi emişi în atmosferă. • Definirea şi dezvoltarea alternativelor.2. evaluarea efectelor pe care le-ar avea implementarea fiecărei alterntive asupra factorilor de mediu.

• Pregătirea variantei finale a raportului de mediu şi inaintarea acestuia pentru a fi supus consultării de către autorităţile de mediu şi alte autorităţi identificate a fi relevante. Dificultăţi întâmpinate în elaborarea raportului de mediu • Lipsa unui ghid practic pentru elaborarea raportului de mediu. • Elaborarea unui set de recomandări privind prevenirea. prin analizarea modului în care obiectivele PJGD contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante. precum şi publicului.2. • Timpul extrem de scurt alocat elaborării raportului de mediu.5. . Evaluarea a fost extinsa şi asupra alternativelor de realizare a PJGD. a influenţat într-o oarecare măsură acurateţea evaluării. • Elaborarea listei de indicatori şi a programului de monitorizare a efectelor implementării PJGD Mehedinţi asupra mediului. reducerea şi compensarea oricărui potenţial efect advers asupra mediului asociat implementării PJGD. cuantificate la nivel regional. precum şi estimarea şi descrierea efectelor lor potenţiale asupra mediului (posibile evoluţii viitoare ale stării mediului). 1. • Identificarea rezultatelor aşteptate în urma implementării fiecăruia dintre diferitele elemente ale PJGD Mehedinţi.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PJGD. • Lipsa unor date referitoare la calitatea factorilor de mediu în anumite zone şi a datelor privind starea actuală a factorilor de mediu.

ca în acest mod. Capitolul 22 Mediu. Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor şi Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea IV Oltenia. Elaborarea lui a presupus realizarea unei evaluări a modului actual de gestionare a deşeurilor urmată de o prognoză a cantităţilor de deşeuri ce urmează a fi generate în intervalul 2007 – 2013. Planul de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Mehedinţi abordează toate aspectele legate de gestionarea deşeurilor municipale la nivel judeţean şi va servi ca bază pentru politica în acest domeniu pentru stabilirea necesarului de investiţii şi pentru elaborarea proiectelor în vederea obţinerii finanţărilor necesare. Ele constituie instrumente importante care contribuie la implementarea politicilor şi atingerea ţintelor stabilite în domeniul gestionării deşeurilor. care să asigure îndeplinirea ţintelor naţionale şi a obligaţiilor pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 2. Se urmăreşte.1. care să înlocuiască actualul sistem. PJGD Mehedinţi transpune la nivel judeţean obiectivele strategiei naţionale şi regionale de gestionare a deşeurilor. principalul instrument de planificare strategică a gestiunii deşeurilor este reprezentat de PJGD Mehedinţi. Pe baza prognozei a fost realizată o evaluare a alternativelor aplicabile pentru gestionarea deşeurilor la nivel judeţean. La nivel judeţean. Prognoza a realizat totodată o identificare a efortului necesar atingerii obiectivelor şi ţintelor asumate. Scopul PJGD Mehedinţi Planurile de gestionare a deşeurilor au un rol cheie în dezvoltarea unui sistem de gestionare durabilă a deşeurilor. Scurtă prezentare a PJGD Mehedinţi 2. la controlul măsurilor tehnologice şi la stabilirea cerinţelor economice şi de investiţie. ineficient atât din punct de vedere economic cât şi al protecţiei mediului. adaptate particularităţilor locale. Planul doreşte să ofere cadrul general pentru dezvoltarea viitoare a proiectelor şi a programelor în domeniu şi reprezintă un instrument pe baza căruia se poate obţine asistenţă financiară şi suport din partea Uniunii Europene. să fie identificate o serie de soluţii durabile. PJGD Mehedinţi reprezintă o cerinţă legală naţională şi comunitară şi a fost elaborat în baza principiilor şi obiectivelor formulate în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. Scopul PJGD Mehedinţi este să promoveze cooperarea între autorităţile locale şi judeţene pentru a crea şi dezvolta un sistem integrat de management al deşeurilor. Principalul scop este de a prezenta fluxurile de deşeuri şi opţiunile de gestionare a acestora. Alternativele selectate au stat la baza evaluării capacităţilor necesare şi a unei prime estimării a costurilor investiţionale necesare implementării unui sistem conform de gestiune a deşeurilor. la stabilirea capacităţilor necesare pentru gestionarea deşeurilor. . Elaborat în baza prevederilor legislative europene şi naţionale.

şi ajungând la măsurile de implementare şi monitorizare. 78/2000 privind regimul deşeurilor. relevanţa din punct de vedere geografic. . De asemenea PJGD ia în considerare proiectele existente şi pe cele în curs de pregatire şi face propuneri pentru noi măsuri necesare atingerii obiectivelor şi tintelor formulate. Astfel. 27/2007 şi ale Metodologiei pentru elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor aprobată prin Ordinul MMDD nr.2271 din 25. 61/2006 pentru modificarea si completarea OUG nr. Procesul de planificare este structurat în zece etape principale dintre care unele au o desfăşurare suprapusă în timp. în luna martie 2008 a fost realizată prima versiune a Planului ce a fost depusă la ARPM Craiova în scopul derularii etapei de încadrare (Adresa de înaintare nr.2007). 2. 497 bis din 25. În conformitate cu prevederile OUG nr. în perioada 15 noiembrie 2007 – 10 martie 2008 a fost elaborat Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Mehedinţi.03.2. de către Consiliul Judeţean Mehedinti în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor. 1076/2004 va contribui la îmbunătăţirea obiectivelor şi măsurilor planului ce au legatură directă cu protecţia mediului prin luarea în considerare a principiilor dezvoltării durabile în fiecare etapă de planificare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.2008 Elaborarea Raportului de Mediu în conformitate cu cerintele HG nr.951/2007 (publicată în Monitorul Oficial nr.Structura PJGD Mehedinţi PJGD este structurat în conformitate cu un flux clar şi logic al informaţiilor pornind de la situaţia existentă în judeţ.07.

Evaluarea costurilor. Estimarea costurilor 5. Planificare: Prognoza cantităţilor generate şi colectate şi cuantificarea ţintelor. Analiza situaţiei existente 9. Măsuri de implementare. Evaluarea alternativelor tehnice 6. Măsuri de implementare. Alternative tehnice potenţiale.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 1. Iniţierea procesului de planificare 10. Obiective şi ţinte judeţene. Monitorizare 3. Estimarea capacităţilor necesare pentru gestionarea deşeurilor municipale Etapele principale ale procesului de planificare PJGD cuprinde următoarele părţi principale: Descrierea situaţiei existente. Revizure PJGD 2. . Stabilirea obiectivelor şi ţintelor judeţene de gestionare a deşeurilor 8. Prognoza cantităţilor de deşeuri municipale 7. Calculul capacităţilor necesare. Măsuri de implementare 4. Monitorizarea planului.

Mehedinţi.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 2. are în vedere următoarele modalităţi de abordare : Nivelul economic Dezvoltarea sistemului de gestiune a deşeurilor într-o asemenea maniera încat nu pune un efort financiar. Nivelul social Sa se asigure ca toti cei implicati în sistemul de management al deşeurilor accepta strategia aleasa şi toate componentele acesteia în cadrul institutional. asupra autoritatilor/ guvernului şi populaţiei. Principalele obiective propuse in PJGD a judetului Mehedinti Obiectivul general privind gestionarea deşeurilor la nivel judeţean este de a dezvolta o infrastructura în sectorul deşeurilor pentru a conserva. tratarea şi depozitarea şi atînga niveluri dezirabile pe plan local în ceea ce priveste igiena şi estetica. legal şi financiar. în special în sectorul public. Mediul înconjurator Sa se asigure ca atingerea celor doua tinte mai sus mentionate sunt în conformitate cu strategia generala de protectie a mediului a judeţului. Trebuie crescuta învestitia sectorului privat şi implicarea operationala în sectorul gestiunii deşeurilor. Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor propune o abordare echilibrata care încearca sa promoveze un serviciu de buna calitate – atat din perspectiva sociala cat şi de mediu . Sistemul de gestiune trebuie conceput în asa fel încat sa fie în balanta cu resursele economice ale tarii. luand în considerare capacitatile diferite de plata a actorilor economici. Trebuie imbunătăţită eficienţa operationala. a proteja şi imbunatati calitatea mediului în judeţul Mehedinţi. Sa faciliteze şi sa asigure colectarea deşeurilor.3. Obiectivul general pentru gestiunea deşeurilor în jud. Aceasta include acceptarea celor implicati a locatiilor fizice a instalaţiilor de deşeuri cat şi dorinta acestora de a adopta taxe de utilizare directe şi sa intensifice regulamentele în domeniul deşeurilor care au un impact asupra atitudinii celor implicati. de maniera sa duca la renuntare. dar şi în cel privat. daca acestea contribuie la obiectivul mai sus mentionat sau la o mai buna eficienta sau suportabilitate economica. care se va baza pe o abordare integrala .

Acceptarea costurilor de utilizare trebuie sa fie de asemenea în legatura cu aplicarea principiului “poluatorul plateste”. etc. colectarea. Obiective cu caracter tehnic – se vor cuantifica prin măsuri şi indicatori bine definiţi cu ţinte şi termene legislative ( date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor bazate pe măsuratori cantităţi şi compoziţie . finanţare. aspecte instituţionale şi organizatorice. etc. valorificarea şi eliminarea deşeurilor. cum ar fi ambalaje şi deşeuri de ambalaje.). deşeuri periculoase din deşeuri menajere.Regiunea IV Oltenia şi Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor.). Obiectivele vizate se împart în doua categorii: Obiective cu caracter politic. închiderea depozitelor municipale neconforme. Pentru îndeplinirea anumitor prevederi din legislaţia europeană. resurse umane. urmând ca în continuare prin Fondurile Structurale şi de Coeziune să se asigure finanţări nerambursabile de până la 80% din valoarea proiectelor. tratarea. aer – trebuie evitata. reglementare şi control. Nivelul legislativ Legislatia reprezinta “coloana vertebrala” a oricarui sistem de gestiune a deşeurilor şi se fac toate demersurile necesare pentru realizarea sistemului legislativ corespunzător normelor europene. care sunt la rândul lor fundamentate pe legislaţia naţională privind deşeurile. decizional (politica de mediu şi cadrul legislativ. obiective pentru fluxuri speciale de deşeuri. Deplasarea problemei între problemele de mediu – apa. colectarea deşeurilor electrice şi electronice s. teren. informarea şi conştientizarea părţilor implicate. deşeuri voluminoase.prevenirea generării deşeurilor. deşeuri de echipamente electrice şi electronice. transportul. România beneficiază de asistenţă financiară din partea Uniunii Europene.a). deşeuri din construcţii şi demolări. Asistenţa este coordonata prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. Obiectivele judeţene au fost stabilite în baza obiectivelor din Planul Regional . România a obţinut perioada de tranziţie (de exemplu atingerea obiectivelor privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje. .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi de reglementarea proprie. nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti. Această asistentă este deja acordată prin intermediul instrumentelor de preaderare (Programele PHARE şi ISPA). deşeuri biodegradabile. În vederea atingerii ţintelor şi îndeplinirii obiectivelor stabilite. vehicule scoase din uz.

. reutilizarea si reciclarea acestora. Principiul Eficientei Economice. Principiul BATNEEC etc. Principiul Subsidiaritatii.. Sa ia în considerare observatiile si comentariile relevante primite din partea publicului si în special a segmentului care urmeaza sa participe la realizarea obiectivelor propuse (generatori de deseuri.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiectivele stabilite în cadrul PJGD trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii: Sa urmareasca principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul Poluatorul Plateste. Sa urmareasca transformarea problemelor identificate în teritoriu în obiective de rezolvat. investitori potentiali. utilizarea deseurilor ca sursa de energie. la nivel regional si cu legislatia europeana si nationala. Principiul Proximitatii.). Principiul Prevenirii. prestatori de servicii. organe de control etc. Sa fie în concordanta cu obiectivele stabilite la nivel national (Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor si Planul National de Gestionare a Deseurilor). Sa se bazeze pe urmatoarele prioritati: prevenirea generarii deseurilor la sursa. eliminarea finala a deseurilor prin incinerare sau depozitare. Principiul Aplicabilitatii.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Principalele obiectivele propuse în PJGD Mehedinţi PJGD Mehedinţi este structurat pe 19 obiective generale, corespunzătoare tematicilor la care se face referire. Obiectivele, ţintele şi termenele de realizare ale PJDG sunt prezentate în continuare în format tabelar.

Obiective şi ţinte judeţene pentru managementul deşeurilor

Nr. crt

Domeniul

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen Permanent

1

Politica cadrul legislativ

Dezvoltarea politicii judeţene în vederea 1.Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientării implementării unui judeţului in domeniul gestionarii deşeurilor si a instrumentelor sistem integrat de de implementare a acesteia şi gestionare Creşterea eficientei de aplicare a 1. Îmbunătăţirea regulilor de gestiune a deşeurilor la nivel legislaţiei în judeţean si local în vederea realizării obiectivelor cuprinse in domeniul gestionarii PJGD deşeurilor

2008 -2009

2

Creşterea capacităţii 1. Întărirea capacităţii administrative şi a responsabilităţii în instituţionale şi Aspecte aplicarea legislaţiei a instituţionale şi organizatorice organizatorice autorităţilor publice 2. Luarea de măsuri pentru întărirea capacităţii organizatorice şi locale

2008-2009

2008 - 2009

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Nr. crt

Domeniul

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen 2008-2009

3

Resursele umane

Asigurarea resurselor umane ca număr şi pregătire profesională

1.Asigurarea unui număr de suficient de angajaţi calificaţi pentru sistemul de coordonare si control al gestionarii deşeurilor din judeţ.

2 Susţinerea programelor de informare şi pregătire a personalului din sectorul public/privat.

permanent

4

Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deşeurilor în Finanţarea condiţiile respectării sistemului de principiilor generale, gestionare a cu precădere a deşeurilor principiilor « poluatorul plăteşte » si cel privind « responsabilitatea producătorului

1. Stimularea creării şi dezvoltarea unui sector public privat pe Sector piaţa viabilă de deşeuri viabil

privat

Permanent

70% granturi 2. Optimizarea utilizării fondurilor naţionale, europene si pentru Permanent internaţionale (ISPA, SAPARD, CES , fonduri structurale etc ) echipamente şi facilităţi

3. Promovarea celor mai bune practici în domeniul Operaţii managementului de deşeuri şi soluţii financiare durabile (tarife financiare şi taxe) durabile

2008-2015

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Nr. crt

Domeniul

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen

1. Creşterea comunicării intre toate părţile implicate

Permanent

5

Promovarea Informarea şi informării, si conştientizarea conştientizării motivării pentru părţilor toate părţile implicate implicate

2. Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei prin Elaborarea de materiale informative. Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei Permanent

3. Creşterea gradului de conştientizare asupra practicilor de depozitare controlată

2009

Date şi 6 informaţii privind gestionarea

Promovarea informării, 1. Îmbunătăţirea sistemului regional şi local de colectare , conştientizării si prelucrare, analizare si validare a datelor şi informaţiilor privind motivării pentru gestionarea deşeurilor toate părţile implicate

Îmbunătăţirea statisticilor lunare, 2004-2007 trimestriale şi anuale pentru judeţe şi regiune.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Nr. crt

Domeniul deşeurilor

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen

2.Realizarea unui sistem la nivel judeţean de colectare, analiza şi validare date referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 3.Furnizarea datelor privind deşeurile către factorii interesaţi

2008 2008 Permanent Permanent

Prevenirea 7 generării deşeurilor Minimizarea generării deşeurilor

1. Iniţierea de activităţi specifice pentru minimizarea cantităţii de deşeuri la producători şi alţi generatori de deşeuri 2. Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni.

1. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul Rata de 2013 urban acoperire 100% 2. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul Rata de 2009 rural acoperire 90% Colectarea şi 8 transportul deşeurilor Dezvoltarea/ îmbunătăţirea unui sistem modern de colectare si transport a deşeurilor 3. Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare Optimizarea si transport deşeuri costurilor 2013

4. Construirea staţiilor de transfer dacă sunt recomandate de Construcţia de 2013 către studiile de fezabilitate staţii de transfer 5. Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere 6. Creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul Coeficient colectare 2017 2013

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Nr. crt

Domeniul

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă selectiva: 100% -

Termen

urban

Colectare selective 7. Implementarea şi creşterea coeficientului de colectare 157.907 selectiva pentru mediul rural participanţi

2013

9

Tratarea deşeurilor

Promovarea tratării deşeurilor în vederea asigurării unui management ecologic raţional

Încurajarea tratării deşeurilor în vederea valorificării (materiale permanent si energetice), diminuării caracterului periculos şi diminuării cantităţii de deşeuri eliminate final

10

Valorificarea potenţialului util din deşeuri

Reducerea cantităţii ambalaje

Creşterea gradului reutilizare 1. Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate prin reciclare ambalajelor valorificare de Optimizarea cantităţii ambalaje

de şi a

Permanent

de pe

Permanent

crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă produs ambalat Termen Reciclarea a 2008 minimum 60% pentru hârtie/carton şi minimum 50% pentru metal.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. din greutatea fiecărui tip de material conţinut . din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Exploatarea tuturor posibilităţilor de natura tehnica si economica privind valorificarea deşeurilor Valorificarea sau 2011 incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a 2011 minimum 15% pentru plastic si pentru lemn.

5% pentru plastic Creşterea gradului reutilizare reciclare de şi a 2013 Permanent .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă în deşeurile de ambalaj Termen Valorificarea sau 2013 incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje. cu minimum 60% pentru sticla şi minimum 22.

Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare şi incinerare în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnico-economic. alte metode legate de referinţa din 1995 baza de calcul: 2010 de cantitate produsa in 1995 de 2.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. Valorificarea deşeurilor biodegradabile prin compostare sau reducere 25%. În cazul incinerării beneficiul energetic rezultat trebuie să fie pozitiv şi să existe posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate Permanent Permanent 11 Deşeuri biodegradabile Reducerea cantităţilor deşeuri biodegradabile depozitate Coeficient de 1.Dezvoltarea pieţii pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din materiale reciclate 3. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă ambalajelor Termen Dezvoltarea activităţilor valorificare materiala energetica de şi 2. Promovarea investiţiilor în instalaţii de sortare şi compostare Coeficient reducere 50% 2013 în vederea reducerii deşeurilor biodegradabile baza de calcul: .

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă cantitate produsa in 1995 Termen Coeficient de reducere 65% baza de calcul: 2016 cantitate produsa in 1995 1 Amenajarea unor depozite conforme pentru a se evita depunerile ilegale Gestionarea Deşeuri din deşeurilor construcţii şi construcţii demolări demolări din şi 2. Utilizarea nămolului in agricultura ca fertilizant agricol sau Utilizarea apelor uzate epurare reabilitarea terenurilor degradate (O. Promovarea incinerării nămolurilor contaminate de la staţiile Incinerarea Permanent Permanent Permanent . Prevenirea eliminării ilegale şi a deversării în apele de Nămoluri de la Nămolul provenit de suprafaţă staţiile de la staţiile de tratare a 2.M. 344/708/2005) nămolului municipale orăşeneşti 3. Elaborarea unui plan judeţean pentru control şi depozitare anual Anual 12 13 1.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. Organizarea colectării selective şi a componentelor sale Colectarea a 3 kg 2007 deşeu/locuitor/an Colectarea a 4 kg 2008 deşeu/locuitor/an Reutilizarea. . Utilizarea nămolului în staţiile de compost Tone/an 2008 1. Reducerea componentelor periculoase . crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă nămolului Termen de epurare in cuptoarele de ciment 4. reciclarea si valorificarea a 50% din 2006 cantitatea de deşeuri electrice şi electronice colectata 14 Deşeuri de Gestiunea deşeurilor de echipamente echipamente si electrice si electrice electronice electronice 2.

reciclare si valorificare a economici componentelor rezultate din dezmembrarea VSU. Creşterea gradului de reutilizare. colectori autorizaţi . Reutilizarea si 15 Vehicule scoase valorificarea din uz componentelor . crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă Termen Reutilizarea.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii 1.condiţie în regulamentele 2007 (normele de salubrizare) primăriilor . reciclarea si valorificarea a 75% din 2008 cantitatea de deşeuri electrice si electronice colectata.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă Termen .

• Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea IV Oltenia. 1470/2004. aprobate prin HG nr. În perioada negocierilor pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeană. .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 2. şi anume: • Planul de Implementare pentru Regulamentul (CEEE) nr. • Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. • Plan de Implementare pentru Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor. amendată prin Directiva 204/12/CE. în domeniul gestionării deşeurilor au fost elaborate cinci planuri de implementare. 259/93 privind supravegherea şi controlul transportului de deşeuri în. aprobat prin ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. • Plan de Implementare pentru Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje. • Strategia tematică europeană privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor. Relaţia cu alte planuri şi programe PJGD Mehedinţi a fost elaborat în baza principiilor şi obiectivelor următoarelor documente: • Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor.4. • Plan de Implementare pentru Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. • Legislaţia naţională şi europeană privind gestionarea deşeurilor. • Plan de Implementare pentru Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. dinspre şi înspre Comunitatea Europeană.

apariţia unor specii invazive. Problema care se pune este că nu toţi agricultorii cunosc ce nu trebuie să desţelenească şi să defrişeze pentru a obţine noi spaţii de cultură a cerealelor sau legumelor.45% 4.2.1.19 2.35 Sursa : Statistica şi Oficiul Judeţean de Cadastru şi Geodezie. care a oferit încă din vremurile străvechi condiţii prielnice de etnogeneză şi de menţinere a populaţiei autohtone.68 115.03 206.1% din suprafaţa ţării.89 2945. comunităţi de plante şi animale.932. .30% 3. Judeţul Mehedinţi este situat în partea de sud-vest a României şi se învecinează cu judeţele: Caraş-Severin la vest. dar a indus modificări directe şi indirecte de habitate. apărând astfel pericolul unor dezechilibre ecologice.89 km pătraţi. În continuare este prezentată situaţia existentă în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în judeţul Mehedinţi. Agricultura de subzistentă practicată la nivelul judeţului.932. judeţul Mehedinţi se evidenţiază ca o unitate administrativă bine individualizată. Modificarea utilizării terenurilor a condus la pierderea unor habitate şi indirect a comunităţilor care le populau.71% 30.58 170.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 3. la nivelului anului de referinţă 2005.65 1494.95 % 100 % 59. reprezentând cca. Km 2 Suprafaţa totală Suprafaţă agricolă Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră Ape şi bălţi Alte suprafeţe (teren neproductiv) Suprafaţa locuită (curţi şi construcţii) 4. aparent are rol benefic în conservarea habitatelor şi speciilor. Gorj la nord şi Dolj la sud-est. Construirea sistemelor hidroenergetice « Porţile de Fier I şi II » a adus confort uman. areale de distribuţie a unor specii.Caracteristici generale ale judeţului Mehedinţi Parte componentă a spaţiului carpato-dunărean. La sud se învecinează cu Bulgaria şi Serbia şi cuprinde un teritoriu de 4. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării PJGD Mehedinţi 3.

sunt prezentate pentru o perioada de 5 ani. din care : Hârtie şi carton 2001 Cod deşeu ( tone) 20 98231.4 kg/locuitor x zi în mediu rural. indicat în metodologia de elaborare a P. Deşeurile generate şi necolectate sunt reprezentate în cea mai mare parte de deşeurile menajere din zonele în care populaţia nu este deservită de servicii de salubrizare.2 Sticlă 20 01 02 0 15 01 07 0 0 0 1791.D . industrie.7 0 0 0 1458.I. 1. instituţii.5 119442.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Deşeurile municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate (în amestec sau selectiv). 20 03 01 15 01 20 01 18116 13262 21816 20245. Cantităţile de deşeuri municipale generate la nivel judeţean.8 Plastic 20 01 39 0 15 01 02 0 0 0 1347 .8 32932. instituţii Deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat (exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări).2. industrie.3. din care : Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ.G. Indicatorii de generare din mediul urban şi rural utilizaţi au fost de 0.9 kg/locuitori x zi în mediu urban şi 0. Pentru a fi posibilă o planificare diferenţiată şi detaliată a modului de gestionare în viitor a deşeurilor. Crt 1 Tipuri principale de deşeuri Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ.J. 0 15 01 20 01 01 0 15 01 01 0 0 0 6178. datele privind generarea sunt prezentate pe tipuri de deşeuri.2 ( tone) ( tone) ( tone) ( tone) 2002 2003 2004 2005 1.urilor.15 15 01 20 03 01 34572 15 01 31395 37485 45393.7 81885 75308 103557.95 31294 1. cât şi deşeurile generate şi necolectate. anterioară anului 2005 an de referinţă.1.1 Evoluţia cantităţilor de deşeuri generate pentru judeţul Mehedinţi Nr. conform tabelului de mai jos: Tabel nr.

4. 1.5 Biodegradabile Altele 20 01 08 20 01 0 0 0 0 0 0 15 01 1. Totodată trebuie determinată prin măsurători. 1. compoziţia deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere.8 1.15 15 01 26426 26127.6. Deşeuri voluminoase Deşeuri din grădini si parcuri 20 03 07 0 0 0 0 284.7 1.2 0 0 0 0 20 02 3415 4091 1063 5648 4649 1448 9910 4685 1146 10029. În general este de aşteptat ca aceste date să se îmbunătăţească pe măsură ce sistemul de management al deşeurilor câştigă experienţă.M Mehedinţi Compoziţia deşeurilor pentru deşeurile menajere colectate a fost raportată de către operatorii serviciului de salubritate şi de către APM Mehedinţi.P.28 39846 Sursa de date: A.5. .8 Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale Deşeuri menajere generate şi necolectate 20 03 02 20 03 03 20 01 2123 8940 31065.5 2350 2183 4657. Începând cu anul 2007 este necesar a se determina compoziţia deşeurilor prin măsurători separat pentru mediul urban şi mediul rural.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Metale 20 01 40 0 15 01 04 0 0 0 556 Lemn 20 01 38 0 15 01 03 0 0 0 741. Schimbări recente apărute în materialele folosite pentru împachetare au dus la dificultatea de a obţine date unitare cu un anumit nivel de precizie.6 22057.

In judeţul Mehedinţi nu există staţii de transfer .C Salubritatea S.2mc) Altele (mc) Total Volum 25 0 150 13 2 15 0 4 0 0 30 15 77.12 19. Multe municipalităţi folosesc o combinaţie de vehicule de colectare.A Primăria Vînju Mare S.A 0 25 0 0 100 Containere containere (4-5mc) (1. Date privind tipul şi numărul mijloacelor de transport ale agenţilor de salubritate din judeţ sunt prezentate în tabelul de mai jos.2mc) plastic . în timp ce regiunile rurale.A Strehaia S.4 În ceea ce priveşte colectarea selectivă în anul 2005 nu era implementat la nivelul judeţului sistemul de colectare selectivă. Oraşele mari folosesc echipamente moderne.6 6 0 0 1 0. Vehicule de transport Agenţii de salubritate din judeţ folosesc diferite tipuri de vehicule de colectare a deşeurilor.96 1020 170 0 0 802. ca de exemplu.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Colectarea şi transportul deşeurilor municipale Dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea deşeurilor menajere în amestec în anul 2005 la nivelul judeţului Mehedinţi Tip recipient Pubele Euro Denumirea salubritate operator de (0.6 81. în marea lor majoritate folosesc vehicule de colectare simple.1-0. metalice S.C Floricola S.C Gospodărie comunală şi locativă Orşova S.A Primăria Baia de Aramă – Serviciul de salubritate S. remorci sau camioane. Date privind staţiile de transfer .C Flaps S.1-1.

14 Drobeta Turnu Severin Presa China-balotarebrichetare Autorizatie de mediu nr. nr.05.23 din 18.2 Drobeta Turnu Severin Cazane de ars deseuri lemnoase 10 t abur/h Deseuri de lemn SC New Company Recycling SRL SC New Company Recycling SRL Str.23 din 18.Cerneti .2005 Autorizatie de mediu nr.2006 2750-4000 kg/h Deseuri de tabla SC Remat Scholz SA Str.14 Drobeta Turnu Severin Instalatie taiere cu oxigen SC Robsylv Com SRL Punct de lucru: Str. compostare a deşeurilor biodegradabile.05.59 din 03. nr.05. REMAT este acronimul pentru materiale reciclate şi acesta este principalul colector Agenţii economici implicaţi în acţiunea de reciclare şi dotarea acestora cu echipamente Denumire agent economic Autorizaţie de mediu Autorizatie integrata de mediu nr.Nicolae Iorga. tratare mecano – biologică sau termică.05.2005 Autorizatie de mediu nr.17 Drobeta Turnu Severin Dispozitiv despicat cablu Autorizatie de mediu nr.23 din 18. În ceea ce priveşte reciclarea deşeurilor municipale în judeţul Mehedinţi există câţiva comercianţi care adună metale uzate.05.06.2007 Adresa Localitatea Tip echipament Capacitate proiectată to/an Tip de deşeu prelucrat SC Celrom SA Bd.15/2006 Autorizatie de mediu nr. deseuri metalice feroase Deseuri metalice feroase SC Remat Scholz SA Str. sticlă şi plastic. hârtie.59 din 03. nr.17 Drobeta Turnu Severin Ghilotina pentru metale 1000 t Deseuri metalice feroase si neferoase Str.Cerneti . nr.17 Drobeta Turnu Severin Presa balotat metale Autorizatie de mediu nr.nr.2005 Autorizatie de mediu nr.Cerneti .2007 1000 t Deseuri metalice feroase si neferoase SC Remat Scholz SA Str. nr.220H Drobeta Turnu Severin Presa de balotata hartii cartoane – buc.Banovitei.14 Drobeta Turnu Severin Foarfeca Komatsu PC 300taiere mecanica Deseuri de tabla.2007 1200 t Deseuri metalice feroase si neferoase SC New Company Recycling SRL Str.nr.nr. 13/20.59 din 03.Banovitei.Calea Timisoarei.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi În judeţul Mehedinţi nu există staţii de sortare (separarea din deşeurile municipale a fracţiilor valorificabile material).1 Hartie-carton .05.Banovitei.

13/20.730 tone 0 0 0 0 1375.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi SC Robsylv Com SRL Punct de lucru: Str. 2005 Agent economic/Anul Hârtie carton Tip de deşeu – Valorificare de la agenti economici Mase plastice Metal Sticlă Lemn Altele Total SC Celrom SA Dr.PE) SC Robsylv Com SRL Drobeta Turnu Severin Instalatii de marunti mase plastice – buc.Severin În anul 2004 SC Celrom SA 24289 tone 0 0 0 9613 0 33902 tone 24614 tone În anul 2005 SC New Company Recycling SRL 0 În anul 2004 SC New Company Recycling SRL 0 În anul 2005 SC Remat Scholz SA 99 tone În anul 2005 SC Robsylv Com SRL In anul 2004 0 0 0 9056 0 33670 tone 0 2327. PE.220H Drobeta Turnu Severin Instalatii de compactat mase plastice – buc.06. 13/20.739 tone 0 1727.Calea Timisoarei. 3 Autorizatie de mediu nr.2006 Mase plastice (PET. nr.Tr.457 tone 5 tone 1194 tone 0 0 53 tone 1351 tone 10.739 tone 0 0 0 2327.41 tone . 1 Autorizatie de mediu nr.220H Punct de lucru: Str. PS. PC Evoluţia cantităţilor de deşeuri valorificabile prelucrate în anii 2004.2006 Mase plastice deseu PP. ABA.06.457 tone 0 0 0 1727.Calea Timisoarei.680 tone 1364. nr.

date generale pentru judeţul Mehedinţi ( 2005) Denumire depozit/localitatea Şimian / Şimian Poiana Stelei /Orşova Vînju Mare/Vînju Mare Baia de Aramă/ Baia de Aramă Strehaia / Strehaia Capacitatea proiectată ( mc) 1.2006.661 tone Depozite conforme. respectiv 04.460.500 Capacitatea disponibilă ( mc ) 400. în scopul realizării unui depozit ecologic de deşeuri menajere provenite de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin şi a localităţilor limitrofe.2001.2001 pentru “Depozit deşeuri menajere. modul 1 parcela 2”.000 840. În anul 2001 Consiliul Judeţean Mehedinţi a emis autorizaţia de construire nr. specificându-se că termenul a fost decalat din lipsă de fonduri.000 47. În judeţul Mehedinţi în anul 2005 nu existau depozite conforme Depozite neconforme Depozite .82/04. beneficiarul lucrării era Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin.506 tone 0 0 0 0 6184. în actul adiţional la contractul amintit mai sus se prevedea că durata de execuţie a lucrărilor contractate – septembrie 2002.155 tone 2856. având ca obiect “Cale acces şi pregătire modul I depozit deşeuri”. .2000.200 An sistare activitate 2009 2009 2009 2009 50. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.12. În anul 2000 Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a încheiat Contractul de lucrări nr.000 220. 125/1996 şi are o valabilitate de 5 ani.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi SC Robsylv Com SRL In anul 2005 3328.000 2800 22.137/10.09.09.13580/19.450Kg/mc Depozite ecologice în funcţiune şi în execuţie Pentru investiţia privind “Depozit ecologic de deşeuri menajere al municipiului Drobeta Turnu Severin” Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului a emis acordul de mediu nr.12. Acordul de mediu a fost emis în conformitate cu Ordinul Ministrului Apelor.000 450 7.645 2010 Densitatea .

A a supus proiectul tehnic iniţial unei revizii tehnice în concordanţă cu evoluţia normelor de mediu europene. Parcela 3 de rezervă. terenul în suprafaţă de 199. în conformitate cu clauzele contractuale . s-a predat . fiind dimensionat pentru 30 de ani. Câştigătoarea licitaţiei este S. iar din lipsa unei surse de finanţare.C Brantner Servicii Ecologice S.2006 eliberată de Consiliul Judeţean Mehedinţi şi a predat terenul pe care urmează să se construiască noul depozit.2007. valoarea acestora ridicându-se la 56.A. aşa cum rezultă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Sistemul principal de etanşare : sistem combinat de etanşare cu căptuşeală din plastic PE – HD – 2.A nr. . În anul 2006 Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a scos la licitaţie serviciul public de salubritate. a instalaţiilor şi a tehnologiilor sunt prezentate în continuare. 12734/02.C Brantner Servicii Ecologice S.480. fiecare modul este prevăzut cu 2 sub module (6 submodule /parcelă ). în data de 15. Modificările tehnice operate de proiectantul de specialitate. obţinere autorizaţie de construire în conformitate cu precizările proiectului tehnic revizuit ) lucrările au fost sistate.01.08. iar în caietul de sarcini a prevăzut ca obligaţie construirea depozitului ecologic.2006. însuşire şi punere în aplicare a cestor modificări.5 mm şi strat de etanşare mineral 3 x 25 cm.1057/16.C Brantner Servicii Ecologice S. Capacitatea de depozitare – 1. Câteva date tehnice privind dimensiunea depozitului. S. lucrările au fost sistate.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi În adresa nr. urmând să fie puse la dispoziţia beneficiarului – Primăria Drobeta Turnu Severin cât şi a proiectantului iniţial I P Mehedinţi spre analiză. După semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare cu S. urmând să se înceapă lucrările de realizare a obiectivului. Până la definitivarea aspectelor de natură tehnică (verificare proiect.000 mc. 66/18.400 euro. Având în vedere obligaţiile concedentului . Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a obţinut autorizaţia de construire nr. revizie realizată de firma GWCC Viena – Austria.08. Capacitate – 2 parcele cu 3 module.4613/2001 întocmit de către Institutul Proiect Mehedinţi.2004 Consiliul Judeţean Mehedinţi raporta că în anul 2001 au început lucrările la investiţia menţionată mai sus. precum şi închiderea depozitului existent de deşeuri de la Şimian.03.282 mp liber de orice sarcină şi proiectul tehnic nr.

2. colectate selectiv în containere speciale.înălţimea medie este de aproximativ 71. Degajarea de pe acoperiş permite un drenaj sigur prin conductele de drenaj pentru o distanţă de 60 de m. Instalaţia de compostare. Colectarea gazului de depozit.4. O astfel de instalaţie va fi realizată de către executant în cazul unei cantităţi lunare de cel puţin 800 tone hârtie şi plastic. Instalaţia de compostare va fi realizată numai atunci când se va face colectarea selectivă a deşeurilor biogene. vor fi separate în instalaţia de sortare în fracţiuni valorificabile pentru instalaţia de reciclare.1 şi 56. o suprafaţă în pantă cu o muchie între Parcele 1 şi 2 Tratarea levigatului. Instalaţia de sortare Deşeurile menajere de hârtie şi plastic.5% din suprafata judetului. atelier. Se va realiza o evacuare activă a gazului de depozit. încărcător. Infrastructura depozitului va cuprinde : alimentare cu apă.572 km2 _ Lungimea cursurilor de apa codificate in judet: 1. iar ulterior.garaje.54.265 km . container 3. tractor. autocamion.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nivelul bazei gropii de gunoi .933 km2 din care in administrare 4. Levigatul va fi colectat în bazine de colectare. respectiv humus. canalizare. cântar Utilaje necesare deservirii depozitului : compactor.522 km din care in administrare 1.302 ha şi ocupa circa 3. Nămolul care va rezulta din procesul de epurare a apelor reziduale sau deşeuri biogene din deşeuri menajere sau activităţi industriale vor fi prelucrate într-o groapă de compostare în compost. în funcţie de necesitate va fi folosit pentru irigarea depozitului sau va fi epurat. Suprafata bazinala totala : . iar acesta va fi ars la faţa locului în arzătoare specifice. Înălţimea suprafeţei gropii de gunoi . clădiri administrative.o baza cu o degajare de pe acoperiş ce variază între 53.1 m.Apele de suprafaţă şi subterane Reţeaua hidrografică de pe teritoriul de competenţă a Sistemului de Gospodărire a Apelor Mehedinţi ocupa o suprafata de 17.

57 m3/s Topolniţa L = 44 km. Qmed multianual = 5420 m3/s Motru L = 78 km.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Râuri Principalele cursuri de apă din judeţ sunt: • • • • • • • • • Dunărea L = 195 km. Qmed multianual = 0. Qmed multianual = 1. Qmed multianual = 0.35 m3/s Blahniţa L = 56 km. Qmed multianual = 2. Qmed multianual = 8.49 m3/s .54 m3/s Drincea L = 79 km.53 m3/s Huşniţa L = 47 km. Qmed multianual = 0.61 m3/s Brebina L = 20 km. Qmed multianual = 0. Qmed multianual = 2.47 m3/s Bahna L = 35 km.8 m3/s Coşuştea L = 75 km.

Cosuştei. -raul Cosustea pe sectorul Ilovat-confluenta cu raul Motru. În zona cristalină. cu roci impermeabile. cantonate în deluvii. amenajare albie. 14 112 Mehedinţi 98 .400 mil 800 mil Ape subterane Regimul şi răspândirea lor sunt determinate de condiţiile structural-litologice şi de etajarea principalelor condiţii fizico-geografice. În şesurile aluviale ale Dunării. Motrului. Formaţiunile permeabile din unităţile piemontane şi câmpie permit acumulări de ape situate la adâncimi de 10-30 m. -raul Topolnita intre localitatile Balotesti-Dr Tr Severin.A Mehedinţi Zone de risc privind inundatiile: -paraul Vodita si afluentii in zona complexului Monahal. Resurse de apă (Million m3) Suprafaţă Resurse de apă Subteran Total Sursa : S. -paraul Racovat la Ilovita. Topolniţei. Huşniţei. se găsesc pânze freatice locale. O situaţie aparte o prezintă zonele calcaroase cu o puternică reţea de galerii şi fisuri în care apele subterane circula în regim carstic. Apele subterane sunt înmagazinate diferenţiat în funcţie de varietatea structurală şi litologică.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Lacuri Caracteristici hidrometrice ale lacurilor Lacul Portile de Fier I Portile de Fier II Suprafaţă (ha) Volum (m3) 2.G. pânza freatică urcă până la 2-5 m.

• Depozitele neconforme nu sunt prevăzute cu sisteme de impermeabilizare sau cu sisteme de colectare a levigatului şi de pompare a acestuia în staţia de epurare ceea ce conduce la infiltratarea acestuia şi implicit la poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. aproximativ 10%. • De asemena aceste depozite/spaţii de depozitare a deşeurilor menajere sunt amplasate necorespunzător. -raul Drincea intre localitatile Corlatel – Izimsa. Tabel: Emisii de gaze cu efect de seră Emisii Judeţul Emisii brute de gaze cu efect de seră Dioxid de carbon (CO2 ) Metan (CH4 ) Protoxid de azot (N2O) Mii tone CO2 Eq . • În mediul rural gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este foarte scăzut. amonte localitatea Ghelmegioaia – confluenta cu paraul Husnita la Prunisor. Lipsa alternativelor pentru colectarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor menajere va conduce la menţinerea acestor practici ilegale. în majoritatea comunelor existând spaţii de depozitare necontrolate a deşeurilor menjere. • Administrarea incorectă a depozitelor existente amplasate în aproprierea unor cursuri de apă (poluarea cu deşeuri uşoare antrenate de vânt sau curenţi de aer). -raul Motru intre localitatea Fata Motrului . Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa facilităţilor corespunzătoare standardelor şi normelor europene pentru colectarea. transportul şi depozitarea deşeurilor muncipale va conduce la creşterea emisiilor în apele subterane şi de suprafaţă .3. -paraul Sovarna la Sovarna. -paraul Husnita intre localitatile Prunisor – Ciochiuta. în apropierea cursurilor de apa.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi -paraul Ghelmegioaia.confluenta rau Jiu. nivelul pânzei freatice fiind foarte ridicat.Aer Evaluarea situaţiei existente în ceea ce priveste calitatea aerului în judeţul Mehedinţi s-a realizat cu ajutorul datelor furnizate de Agenţia de Protecţie a Mediului Mehedinţi în Raportul privind starea mediului în anul 2006. 3.

echipamentele folosite pentru colectarea şi transportul deşeurilor sunt învechite.4. 3.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Mehedinţi 2945. substanţe volatile. Calitatea aerului este influenţată de: • Lipsa sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs prin fermentarea aerobă a deşeurilor în depozitele neconforme.47 393. • Nerespectarea frecvenţei de colectare la maximum 3 zile a deşeurilor din punctele de colectare. sortarea. cu capacităţi mici şi fără a asigura compactarea ceea ce implică mai multe curse. • Lipsa unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean care să eficientizeze sistemul de colectare şi transport a deşeurilor va avea ca efect menţinerea/creşterea emisiilor din surse mobile (transportul deşeurilor). în afara muncipiului Drobeta Turnu Severin.Solul şi subsolul Suprafaţă totală de teren afectată prin depozitarea necontrolată a deşeurilor municipale atat în mediul urban cat şi în mediul rural este de aproximativ 6. • Arderile necontrolate de deşeuri pe depozitele neconforme. . dioxid de sulf. Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa unui sistem corespunzător de gestionare a deşeurilor muncipale va duce la creşterea emisiilor atmosferice ca urmare a creşterii cantităţilor de deşeuri municipale generate şi depozitate. hidrogen sulfurat. transportul. Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care să asigure colectarea. reciclarea. tratarea şi eliminarea deşeurilor la nivelul intregului judeţ va duce la creşterea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a acestor deşeuri.37 În judeţul Mehedinţi nu există zone critice sub aspectul poluării atmosferice. amoniac etc. deci o creştere a traficului şi indirect a emisiilor de poluanţi în aer. Gazul rezultat conţine pe lângă componentele principale (CH4 şi CO2) şi compuşi organici volatili. • În prezent în judeţul Mehedinţi.0 ha..86 Sursa: Raportul privind starea mediului 2006 661.

000 ha). respectiv Parcul Natural Porţile de Fier şi Parcul Naţional Domogled Valea – Cernei.5 ha ( Pădurea Stârmina.Gârla Mare Munţii Almăjului .Baziaş .286.7 .120. Ariile naturale protejate pentru judeţul Mehedinţi conform Legii nr. Această suprafaţă reprezintă 35.092 ha ).7% din suprafaţa judeţului (490.3 10. 5/2000 sunt în număr de 32 având o suprafaţă de 2205. 3.756. la care se adaugă Peştera Izverna (2 ha).6 13. cele doua zone umede (1.2 118.000 ha ).Porţile de ROSPA0026 Fier Domogled . • Lipsa unui serviciu de salubrizare la nivelul localităţilor rurale care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor la depozitele ecologice cele mai apropriate va favoriza un comportament neadecvat al cetăţenilor prin utilizarea unor spaţii aleatorii pentru eliminarea deşeurilor. precum şi a valorificării materialelor reciclabile va contribui direct la menţinerea unor suprafeţe mari de teren necesare depoziţării deşeurilor.897 ha. Hinova – Ostrovul Corbului şi Gârla Mare – Salcia. aferentă judeţului (67. conform H.5 2. Pădurea Lunca Vânjului şi Pădurea Bunget).13/2000. suprafaţa Parcului Natural – Geoparcul Platoul Mehedinţi (106. precum şi 3 rezervaţii forestiere cu 132.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • Lipsa depozitelor zonale conforme care să deservească întregul judeţ duce la utilizarea în continuare a depozitelor existente care nu sunt prevăzute cu sisteme adevcate pentru protecţia mediului înconjurător.141.5.C. 2151/2004 şi cele două zone umede menţionate mai sus conf.Valea Cernei Gruia .4 % în Mehedinţi 100 43.805 ha ). incluzând suprafaţa celor două parcuri. nr.1 Cursul Dunării .5 ha. H.Arii naturale protejate Suprafaţa protejată din judeţul Mehedinţi este de 174.3 100 40.Locvei ROSPA0035 ROSPA0046 ROSPA0080 61191.G. • Lipsa măsurilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate.J. Siturile incluse în reţeaua europeană Natura 2000: Denumire Blahniţa Cod ROSPA0011 Suprafaţă (ha) 45.

În mediul rural procentul de probe necorespunzătoare este mai mare decât în urban şi acest lucru se datorează în principal amplasării necorespunzătoare şi neigienizarea fântânilor de apă potabilă.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Domogled .Valea Cernei Pădurea Stârmina Platoul Mehedinţi Porţile de Fier ROSCI0069 ROSCI0173 ROSCI0198 ROSCI0206 62. 3. în judeţ nu se înregistrează depăşiri ale cotei maxime admisibile privind dispersia anumitor poluanţi în aer. • poluarea apelor de suprafaţă şi subterane prin infiltrarea levigatului. .014 123 53. În ceea ce priveşte calitatea apei potabile. În ceea ce priveşte calitatea aerului. În prezent nu există studii şi rezultate concrete privind impactul actualului sistem de gestionare a deşeurilor asupra sănătăţii umane. • afectarea calităţii solului.6.Sănătatea umană Depozitele de deşeuri neconforme din punct de vedere al amenajării şi modului de exploatare sunt surse generatoare de impact şi risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu.293 13 100 96 41 Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa unui sistem adecvat de gestionare a deşeurilor în ariile naturale protejate în general şi în particular în zonele unde afluxul de turişti este ridicat poate conduce atât la scăderea diversităţii biologice şi la periclitarea stării favorabile de conservare cat şi la creearea unui impact vizual negativ şi dezagremente ambiantale. în mediul urban. prin: • poluarea aerului prin producerea biogazului în urma fermentării deşeurilor. conform raportului privind starea mediului elaborat de APM Mehedinţi pentru anul 2006. Inexistenţa sistemului de colectare şi transport a deşeurilor municipale conduce la depozitarea necontrolată sau amplasarea unor facilităţi de colectare şi depozitare temporară a deşeurilor în interiorul sau în vecinătatea unor zone valoroase din punct de vedere al elementelor naturale. în anul 2006 indicatorii de potabilitate se încadrau în limitele impuse de legea apei 458/2002 cu excepţia a câtorva cazuri unde valoarea clorului rezidual se află sub limita adimisibilă.892 124.

25 . a peisajelor naturale şi a zonelor locuite. 3.Transport durabil Reţeaua de căi rutiere Lungimea căilor de comunicaţie : 185 19 6.Peisaj şi patrimoniu cultural Punctul de atracţie al judeţului Mehedinţi îl constituie ariile naturale protejate şi patrimoniul cultural existent . afectarea peisajului ca urmare a unui sistem necorespunzător de gestionare a deşeurilor poate duce la scăderea potenţialul turistic din judeţ ceea ce implică piederi economice semnificative. Tabel: Spaţii verzi şi zone de agrement Municipiu / Oraş Suprafaţă totală spaţii (ha) Suprafaţă spaţiu verde (mp/locuitor) Zone de agrement Judeţul Mehedinţi Dr Tr Severin Orsova Strehaia Baia de Arama Vanju Mare Sursa: Starea mediului.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Poluarea aerului.8.2 9.9 11.5 5.98 5. 3. De asemenea starea precară a facilităţilor existente pentru colectare. a apei şi a solului datorită gestionării necorespunzătoare a deşeurilor menjare poate afecta pe termen lung sănătatea populaţiei mai ales în zonele dens populate. 2006 Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Inexistenta unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor ceea ce înseamnă implicit continuarea practicilor necorespunzătoare de depozitare necontrolată a deşeurilor în spaţii neamenajate este unul din factorii importanti care duc la degradarea mediului.7. Asftel.5 5 15. transport şi depozitare şi organizarea ineficientă a acestora constituie factori importanţi care contribuie la degradarea peisajului din judeţ.2 7.

căi ferate : 129 km .9 ce face legătura între Bucureşti şi Timişoara. Drobeta Turnu Severin şi Orşova.DN : 434 km .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi . care este în întregime electrificată.drumuri judeţene-comunale . deservind astfel oraşele Strehaia.2005 Reţeaua de căi ferate : Judeţul Mehedinţi este traversat de 128 km de cale ferată.drumuri naţionale .6 294 113 1423 434 406 505 2005 (km) 1857 Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Mehedinţi .DJ : 1433 km Situaţia drumurilor publice la 31 decembrie 2005 Judeţul Mehedinţi Drumuri publice – total din care: Modernizate Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere Din total drumuri publice: Drumuri naţionale din care: Modernizate Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere Drumuri judeţene şi comunale din care: Modernizate Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu 112 392 37. Teritoriul judeţului este străbătut de magistrala feroviară nr. .

dezvoltându-se în ultimii ani transportul cu microbuzele şi taximetrele. la sfârşitul anului 2005 erau în circulaţie un număr de 112 autobuze. La nivelul judeţului.200 pasageri.9 Densitatea liniilor pe 1000 kmp teritoriu 128 Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Mehedinţi . Lipsa planificării unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor nu are o influenţă semnificativă asupra dezvoltării infrastructurii de transport din judeţ.755. .2005 Transportul public: În judeţul Mehedinţi principalul mijloc de transport public îl reprezintă autobuzul. Numărul de pasageri transportaţi în anul 2005 a fost de 2. Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa unui sistem adecvat de transport pentru colectarea deşeurilor atât în ceea ce priveşte numărul utilajelor auto utilizate. tramvai sau troleibuz.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Liniile de cale ferată în exploatare la 31 decembrie 2005 2005( km ) Judeţul Mehedinţi 128 Total din care: Electrificate Din total: Linii cu ecartament normal 128 Total Cu o cale Cu doua căi 105 23 25. nu există alte mijloace. traseele de colectare ineficient organizate cât şi vechimea acestor vehicule îngreunează traficul rutier.

de existenţa elementelor floristice şi faunistice deosebite. zonele deluroase şi montane ale regiunii prezintă potenţialul cel mai ridicat pentru practicarea acestui tip de turism. comuna Cireşu: vestigii ale unei aşezări şi cuptoare dacice 11. Cheile şi Izvoarele Coşuştei – zone protejată de interes naţional . Epuran. cetate Ada Kaleh strămutată 5. Gura Văii: insula Golu cu fortificaţii romane. Drobeta Turnu Severin: ruinele oraşului roman. Puţinei: Castru Roman 9. în plus. de arhitectură şi artă. Deşi. Cheile Topolniţei (500 m) – rezervaţie de interes naţional 17. Izverna 15. exprimat printro serie de monumente istorice. Cerneţi – Cula lui Tudor Vladimirescu 10. de diversitatea reliefului din zona muntoasă. Peşterile Balta. Şviniţa: ruine turn roman. datorita calităţii aerului şi apei. la care se adaugă impresionante mărturii ale unui trecut de milenii.Turism Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi îl formează grandiosul peisaj format de fluviul Dunărea şi de defileul său. Insula Şimian: vestigiile cetăţii medievale turceşti de pe fosta insulă Ada Kaleh 12. vestigii epipaleozoice.150 m lăţime Ciucarul Mic şi Strabatul Mic 13. Principalele centre de atracţii – locaţii culturale naturale sau arhitecturale din judeţul Mehedinţi sunt : 1.170 m lăţime Ciucarul Mare şi Stabatul Mare . podul traian.9.monumente naţionale 14.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 3. Cazanele Mari . ruinele cetăţii Severin 2. fier. Tri-Kule 8. Peşterile Topolniţa. castru şi termele romane. Cazanele Mici . Cheile Costeştilor 18. Sfodea. unele unice prin valoarea si ineditul lor. Ponoarele. Baloteşti: ruinele cetăţii Gradetului 7. romano-bizantine 4. multe dintre ele fiind înscrise în rezervaţii ştiinţifice. Schela Cladovei. Şimian şi Ostrovul Şimian cu vestigii neolitice. 3. la ora actuală turismul rural este încă într-o fază incipientă de constituire. Bobaiţa: vestigii cetate dacică 6. datorită peisajelor de o frumuseţe rară si. Bulba – de interes local 16. bronz. ruinele bisericii medievale romano-bizantine.

Cornetele calcaroase – de interes naţional 23. sorburi.0 404. Pădure de liliac Ponoarele – rezervaţie naturală Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică la 31 iulie 2005 Judeţul Mehedinţi Total Hoteluri şi moteluri Tabere de preşcolari elevi şi 2003 13 8 3 2004 13 8 2 2005 15 9 2 Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale 2 - 2 1 3 1 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Capacitatea şi activitatea de cazare turistică Judeţul Mehedinţi Anii 2003 2004 2005 Capacitate de cazare turistică Existentă (locuri) 1358 916 1164 1) În funcţiune (mii locuri-zile) 414.4 123. Formaţiuni Carstice comuna Balta – polii. Polia Nadanova – cea mai mare din Podişul Mehedinţi 22.0 28. Cornetul Mare.8 45.0 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Inexistenta unui sistem adecvat de colectare a deşeurilor precum şi depozitarea necontrolată a acestora în zonele cu destinaţie turistică poate diminua/stopa creşterea numărului de vizitatori în aceste zone şi reprezintă o limită în ceea ce priveşte realizarea agroturismului.2 28.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 19. Peştera Podului.0 Sosiri (mii) Înnoptări (mii) Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune (%) 117. .5 46.5 115.5 47. lacurile Zătonul Mare şi Mic 20. lacul Gornoviţa. Peştera Ponoarele. 21. Complexul carstic Ponoarele – rezervaţie de importanţă naţională cu Peştera Bulba.6 315.3 39. lacul Balta.

Trebuie menţionat însă că investiţiile ulterioare care se vor face pentru aplicarea şi implementarea măsurilor propuse prin plan şi care presupun activităţi cu impact potenţial asupra mediului vor trebui supuse procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului (EIM). indicând în linii generale facilităţile de deşeuri necesare a se realiza fără a indica însă amplasamentele pentru acestea. depozitarea deşeurilor. reciclarea şi tratarea deşeurilor în vedrea valorificării energetice şi materiale. evaluarea şi analizarea obiectivelor şi măsurilor propuse nu a dus la indentificarea unor zone posibil a fi afectate semnificativ prin implementarea PJDG Mehedinţi. Astfel pentru eliminarea deşeurilor este recomandată construirea unui depozit zonal în zona localităţii Roman care să deserveasca partea de est a judeţului şi extinderea depozitului existent de la Piatra Mehedinţi fără a da însă detalii cu privire la amplasarea acestora. Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ prin implementarea PJGD Mehedinţi Planul de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Mehedinţi are o abordare judeţeană în planificarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor municipale. Principalele aspecte tratate în PJGD Mehedinţi se referă la colectarea şi transportul deşeurilor. Asemănător s-a procedat şi în cazul staţiilor de transfer.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 4. . În concluzie. acolo unde este cazul. a staţiior de sortare şi de compostare stabilindu-se doar capacitatea necesară pentru atingerea ţintelor legislative pentru deşeurile de ambalaje şi deşeuri biodegradabile.

relevante pentru PJGD Mehedinţi Principalele probleme de mediu existente la nivelul judeţului Mehedinţi. datorate actualului sistem de gestioare a deşeurilor muncipale. fără respectarea distanţei maxime admisibile impuse de legislaţie. a depozitelor necontrolate de deşeuri. Arii naturale protejate • Degradarea ariilor naturale protejate datorită unui sistem de gestionare a deşeurilor inadecvat sau inexistent care poate duce la scăderea diversitătii biologice şi la periclitarea statului favorabil de conservare a populaţiilor speciilor sălbatice. • Emisii atmosferice ridicate datorită unui sistem necorespunzător pentru colectarea şi transportul deşeurilor. tratarea şi valorificarea deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 5. sunt prezentate în continuare pentru fiecare aspect de mediu relevant pentru PJDG. Apele de suprafaţă şi subterane • Poluarea apelor subterane datorită infiltraţiilor de levigat rezultat atât de la depozitarea necontrolată a deşeurilor din mediul urban cât şi a spaţiilor de depozitare necontrolate din zonele rurale. Probleme de mediu existente. Solul şi subsolul • Suprafeţe mari de terenuri afectate de depozitarea necontrolată a deşeurilor prin lipsa sistemelor de impermeabilizare care să nu permita infiltraţia levigatului în sol. • Menţinerea unor suprafeţe mari de teren necesare depozitării deşeurilor datorită faptului că nu există facilităţi suficiente pentru reciclarea. Aer • Poluarea atmosferei datorită emisiilor de biogaz de la depozitele necontrolate şi arderilor necontrolate de deşeuri. • Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane datorită amplasării necorespunzătore. . • Poluarea apelor de suprafaţă datorită administrării incorecte a depozitelor existente (poluarea cu deşeuri uşoare antrenate de vânt).

rezultată în urma unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor menjare. . poate afecta pe termen lung sănătatea populaţiei. a apei şi a solului. transportul şi depozitarea deşeurilor. Transport durabil • Lipsa unei organanizări eficiente a traseelor de colectare şi transport a deşeurilor cat şi vechimea echipamentelor de transport utilizate îngreuneaza traficul rutier. este ineficinet din punct de vedere economic şi afectează mediul înconjurător. Peisaj şi patrimoniu cultural • Degradarea peisajului natural şi cultural datorită inexistentei unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea. Turism durabil • Scăderea poteţialului turistic al zonei datorită unei gestiuni necorespunzătoare a deşeurilor ceea ce implicit înseamnă şi o scădere a performanţelor ecomonice mai ales în zonele predominat tursitice. mai ales în zonele dens populate.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Sănătatea umană • Poluarea aerului.

stabilite la nivel naţional. În cadrul grupului de lucru SEA au fost definite obiectivele şi indicatorii de mediu ai raportului de mediu. • Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea IV Oltenia (PRGD Regiunea IV Oltenia). acestea fiind prezentate în tabel. • Raport privind starea mediului în judeţul Mehedinţi. Menţionăm că. s-a ţinut cont de obiectivele raportului de mediu precum şi de orice alte consideraţii de mediu. pe perioada pregătirii PJGD Mehedinţi. comunitar sau internaţional. • Ghidul practic pentru elaborarea PRGD. Obiective de protecţie a mediului. • Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. În etapa de definire a obiectivelor de mediu s-a considerat atât legislaţia naţională în domeniu cât şi următoarele documente strategice: • Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor. • PJGD Mehedinţi. . acestea fiind armonizate într-o cât mai mare măsură cu obiectivele PJGD Mehedinţi.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 6. obiectivele raportului de mediu au fost definite în concordanţa cu obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional. Deşi nu este expres cerut prin HG 1076/2004 (privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe) a fost util pentru procesul de evaluare să se definească obiectivele şi indicatorii raportului de mediu. De asemenea. 2006. comunitar sau internaţional. • Planul Regional de Acţiune pentru Mediu. relevante pentru PJGD Mehedinţi Obiectivul principal al raportului de mediu este de a evalua efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a implementării PJGD Mehedinţi.

transportul. corespunzătoare standardelor şi normelor europene pentru colectarea. Limitarea poluării mediului înconjurător. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor prin reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale sau sănătatea umană. valorificarea materialelor reciclabile şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care să asigure colectarea. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. reciclarea. prin reducerea emisiilor generate de inflitratrea levigatului şi închiderea şi monitorizarea facilităţilor existente care nu corespund normelor naţionale şi care poluează mediul înconjurător. Poluarea solului şi subsolului O4. sortarea. transportul şi depozitarea deşeurilor muncipale O1. Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă . la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la scăderea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor precum şi la scăderea gradului de poluare a subsolului datorat infiltraţiilor poluanţilor (levigat) proveniţi de la depozitele neconforme. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate (inclusiv implementarea sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs în depozitele de deşeuri). O3.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiective de mediu relevante pentru evaluarea strategică a PJGD Mehedinţi Elemente de mediu Obiective de mediu relevante Obiectiv general privind poluarea mediului înconjurător OG. tratarea şi eliminarea corespunzătoare a deşeurilor la nivelul întregului judeţ. Îndeplinirea acestor obiective va conduce la scăderea emisiilor atmosferice asociate sectorului de gestionare a deşeurilor. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la scăderea emisiilor de poluanţi în apele subterane şi de suprafaţă Poluarea aerului şi schimbări climatice O2. prin crearea de facilităţi adecvate pentru gestionarea deşeurilor. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană.

Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. transportul şi depozitarea deşeurilor (colectarea conformă a deşeurilor. controlul emisiilor atmosferice. a mediului şi a zonelor locuite. Peisaj şi patrimoniu cultural O7. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la stabilirea unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor în mod corespunzător şi va stopa practicile de depozitare necontrolată a deşeurilor în spaţii neamenajate acesta fiind unul din factorii importanţi care duc la degradarea peisajelor naturale. Îmbunătăţirea facilităţilor existente pentru colectarea. Sănătatea umană O6. stoparea depozitării necontrolate a deşeurilor în spaţii neamenajate). respectarea distanţelor de siguranţă.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Elemente de mediu Biodiversitatea. De asemenea. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la conservarea diversităţii biologice şi asigurarea unei stări favorabile de conservare a populaţiilor speciilor sălbatice protejate. colectarea şi epurarea apelor de infiltraţii. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la creşterea gradului de sănătate a populaţiei şi implicit la îmbunătăţirea calităţii vieţii mai ales în zonele dens populate. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună salbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. flora şi fauna Arii naturale protejate Obiective de mediu relevante O5. . se va crea un impact vizual pozitiv şi va fi sporit gradul de confort al mediului înconjurător prin evitarea depozitării necontrolate sau amplasarea unor facilităţi de colectare şi depozitare temporară a deşeurilor în interiorul sau în vecinatatea unor zone valoroase din punct de vedere al elementelor naturale. transportul şi depozitarea deşeurilor şi organizarea eficientă a acestora vor contribi la stoparea degradării peisajului din judeţ.

Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la conservarea şi utilizarea mai eficientă a resurselor naturale. va creşte. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier prin modernizarea sistemului actual de transport şi colectare a deşeurilor. Turism durabil O9. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la creşterea gradului de conştientizare a publicului asupra problemelor de mediu generate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. îndeplinirea acestui obiectiv va contribui la dezvoltarea şi promovarea turismului durabil. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale O10. Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor O11. . în programele iniţiate de autorităţile responsabile cu gestionarea deşeurilor. De asemenea. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurator prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la creşterea/menţinerea numărului de vizitatori în zona vizată.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Elemente de mediu Transport durabil Obiective de mediu relevante O8. De asemenea. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce atât la îmbunătăţirea traficului rutier cât şi la reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. gradul de implicare/participare a publicului. dotarea cu mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente şi optimizarea traseelor de colectare.

O2. În urma evaluării au fost considerate acele efecte negative pentru care media a fost cuprinsă în intervalul (-2.0). Planul în sine are ca scop protejarea mediului încojurator prin eliminarea practicilor şi facilităţilor existente foarte poluante în paralel cu propunea unui nou sistem care să respecte toate normele legislative privind gestionarea corespunzătoare a deşeurilor.1. 7. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Prevenirea poluării aerului sau Eval. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. Potenţialele efecte semnificative asupra mediului 7. Sistemul de evaluare a potenţialui impact asupra factorilor de mediu ce poate apărea prin implementarea planului judeţean de gestionare a deşeurilor s-a realizat pe baza următorului punctaj: +2: impact pozitiv substanţial asupra obiectivului de mediu +1: impact pozitiv asupra obiectivului de mediu 0: nici un impact/impactul nu poate fi evaluat -1: impact negativ asupra obiectivului de mediu -2: impact negativ substanţial asupra obiectivului de mediu Pentru punctajul acordat fiecărui obiectiv din PJGD relativ la obiectivele de mediu este prezentată o justificare a motivelor care au condus la alegerea făcută. Îmbunătăţirea comportamentului 1 .2.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 7. conştientizare şi motivare pentru părţile implicate Obiective de mediu O1.Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PJGD Mehedinţi Evaluarea obiectivelor din PJGD relative la obiectivele de mediu Domeniu: INFORMAREA ŞI CONŞTIENTIZAREA PĂRŢILOR IMPLICATE Obiectiv PJGD: Promovarea unui sistem de informare.Metodologia de evaluare Evaluarea are ca scop identificarea acelor potenţiale neconcordanţe dintre obiectivele propuse pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor municipale în judeţul Mehedinţi cu obiectivele de referinţă pentru protecţia mediului. 1 Descriere Îmbunătăţirea comportamentului populaţiei cu privire la gestionarea corespunzătoare a deşeurilor va avea ca efect indirect limitarea poluării apelor subterane.

Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. O9. O8. Se estimează un impact pozitiv indirect. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Conştienizarea populaţiei cu privire la eliminarea practicilor de ardere necontralată a deşeurilor în pararel cu asigurarea infrastructurii corespunzătoare pentru depozitare va contribui la scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră. Condiţiile de viaţă ale populaţiei pot fi îmbunătăţite prin schimbarea comportamentului vis-avis de gestionarea adecvată a deşeurilor în paralel cu asigurarea infrastructurii de către autorităţile publice. colectarea separată. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. 1 . Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. O6. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin 1 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. Implicarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la prevenirea generării deşeurilor. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. transportul şi depozitarea deşeurilor. O4. 1 O5. O7. 1 populaţiei cu privire la gestionarea corespunzătoare a deşeurilor va avea ca efect indirect limitarea poluării aerului. Se estimează un efect pozitiv prin schimbarea comportamentului privind depozitarea necontrolată a deşeurilor. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. 1 1 Scopul campaniilor de conştientizare îl reprezintă atât protecţia mediului cât şi asigurarea sănătăţii umane. O3. tratarea şi valorificarea deşeurilor va conduce la reducerea cantităţii de deşeri depozitate şi la diminuarea suprafeţelor afectate de depozile de deşeuri Se estimează un impact pozitiv indirect.

Se estimează un efect pozitiv prin reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi depozitate. Se estimează un efect pozitiv prin reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi depozitate. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. O10. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. 1 Descriere Unul din rezultatele imediate al aplicării principiului prevenirii deşeurilor îl reprezintă reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi depozitate generând un efect indirect de limitare a poluării apelor subterane. 1 1 1 Reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate implică suprafeţe mai mici afectate de construirea noilor depozite sau prelungirea duratei de viaţă a celor . implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. Eval. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. O11. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. 1 Va exista un efect pozitiv datorită măsurilor privind implicarea populaţiei în colectarea separată a deşeurilor. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Prin campanii intensive şi periodice de conştientizare şi informare a părţilor implicate se va îmbunătăţi considerabil comporatamentul faţă de mediul înconjurător. O4. O3. una din condiţiile esenţiale pentru valorificarea deşeurilor. O2. 2 Domeniu: PREVENIREA GENERĂRII DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Maximizarea prevenirii generării deşeurilor Obiective de mediu O1. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor.

1 Implicarea publicului pe de o parte iar pe de altă parte a producătorilor de bunuri de consum reprezintă elemente cheie pentru aplicarea principiuliui prevenirii generării deşeurilor. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. transportul şi depozitarea deşeurilor. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. . Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. O8. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O11. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. O9. O7. 0 1 Aplicarea prevenirii generării deşeurilor implică utilizarea eficientă a resurselor. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O5. O6.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi existente. O10. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.

O4. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. O3. 1 1 2 Va exista un efect pozitiv semnificativ în special în mediul rural deoarce prin asigurarea unui sistem de colectare a deşeurilor va dispărea fenomenul de depozitare necontrolată şi asftel vor fi reduse suprafeţele afectate. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Domeniu: COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Extinderea sistemelor de colectare şi transport a deşeurilor municipale Obiective de mediu O1. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. dpdv al gestionării deşeurilor. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Se preconizează un efect pozitiv prin stoparea arderii necontrolate a deşeurilor. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. O2. Eval. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. transportul şi depozitarea deşeurilor. 2 Descriere Prin asigurarea sistemelor de colectare şi tranport a deşeurilor dispare fenomenul de depozitare necontrolată ceea ce va avea un efect pozitiv asupra limitării poluării apelor. Principala problemă a zonelor protejate. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. 2 . 1 O6. Asigurarea sistemului de colectare şi transport va avea un efect pozitiv asupra zonelor protejate existente şi va contribui la conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. Colectarea şi transportul deşeurilor implică renunţarea la depozitarea necontrolată şi prin urmare apariţia unui un efect pozitiv imediat auspra condiţiilor O5. o reprezintă poluarea cu deşeuri. Va exista un efect pozitiv prin limitarea depozitării necontrolate şi asigurarea unui sistem de transport eficient şi adecvat.

1 Descriere Se estimează un efect pozitiv pe termen lung prin extinderea sistemului de colectare separată. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. deşeuri biodegradabile) Obiective de mediu O1. O2. 1 O9. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu Eval. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. O11. deşeuri periculoase din deşeuri menajere. 1 Asigurarea infrastructurii pentru colectare şi transport poate conduce la îmbunătăţirea comportamentului publicului faţă de mediul înconjurător. Prin asigurarea infrastructurii necesare pentru colectarea şi transportul deşeurilor se poate contribui direct la dezvoltarea unui turism durabil. dotarea cu mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente şi îmbunătăţirea traseelor de colectare vor duce la crearea unui efect pozitiv. Prin modernizarea şi extinderea sistemului actual de transport şi colectare a deşeurilor. 1 Modernizarea şi extinderea sistemului de colectare şi transport va contribui la protecţia peisajului cultural. deşeuri de ambalaje. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi de viaţă a populaţiei. O7. Domeniu: COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor muncipale (deşeuri voluminoase. Se estimează un efect pozitiv pe termen lung prin extinderea sistemului de 1 . deşeuri din construcţii şi demolari. O10. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. O8. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. 1 1 Ar putea exista efecte pozitive indirecte.

1 Colectarea separată a deşeurilor reprezintă premisa principală de la care pleacă valorificarea deşeurilor ceea ce înseamnă reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate şi implicit reducerea suprafeţelor afectate. creşterea gradului 0 Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor reprezintă una din condiţiile esenţiale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. O7. O4. Asigurarea unui sistem de colecate separată implică amplasarea mai multor pubele pentru fiecare tip de fracţie de deşeuri şi a unor puncte de colecatre care pot avea un potenţial efect negativ asupra peisajului natural.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. transportul şi depozitarea deşeurilor. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. O6. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Se estimează un efect pozitiv pe termen lung prin extinderea sistemului de colectare separată. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. O9. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. O3. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. 0 2 Colectarea separată a deşeurilor in vederea valorificării energetice şi materiale va avea un efect pozitiv . 1 Se estimează un efect pozitiv pe termen lung prin extinderea sistemului de colectare separată. colectare separată. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. 1 -1 O8. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. 1 O5. O10.

Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. O11. 1 semnificativ prin utilizarea acestora ca sursă neconvenţională de energie şi astfel utilizarea eficientă a resurselor naturale. Gradul de colectare separtă este direct influenţat de gradul de conştientizare a populaţiei precum şi de implicarea acesteia în aplicarea acestui sistem.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. .

Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. O4. O3. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. . Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. O7. O6. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Eval.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Domeniu: TRATAREA DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile depozitate Obiective de mediu O1. 1 Descriere Promovarea tehnicilor de tratare a fracţiei biodegradabile va avea ca rezultat direct reducerea cantităţii de deşeuri depozitate şi prin urmare reducerea emisilor de poluanţi în apă şi aer. 1 -1 Se estimează un impact negativ pe termen lung datorită emisiilor de gaze rezultate din procesul de compostare a deşeurilor organice. 0 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O2. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. 1 Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate va avea un efect pozitiv indirect prin reducerea suprafeţelor afectate de spaţiul alocat noilor depozite de deşeuri sau prelungirea duratei de exploatare a celor existente. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. transportul şi depozitarea deşeurilor. O5. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.

implementarea colectării selective şi a depozitării Eval. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Reducerea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale presupune colectarea separată a materiei organice ceea ce nu se poate realiza la nivelul cerut fără campanii susţinute de conştientizare şi informare a factorilor implicaţi. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. O11. 1 Descriere Reciclarea deşeurilor va avea un efect pozitiv asupra limitării poluării apelor subterane şi de suprafaţă şi a aerului. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. 1 Domeniu: VALORIFICAREA DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Valorificarea energetică şi materială a deşeurilor de ambalaje Obiective de mediu O1. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. O9. O3. 1 1 Se preconizează un efect pozitiv asupra scăderii nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi O8. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. . O10. 0 1 Promovarea practicilor de compostare individuală în mediul rural şi compostarea deşeurilor verzi va conduce la creşterea cantităţii de compost ce poate fi valorificat în agricultură. O2.

O7. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi controlate. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. aerului şi solului contribuie indirect la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei. O8. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. 0 2 1 Reutilizarea produselor şi materialelor şi utilizarea materialelor reciclate va reduce consumul de resurse naturale. 2 Un rezultat imediat al valorificării deşeurilor prin reciclare sau valorificare materială este reprezentat de reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate şi astfel reducerea spaţiilor necesare pentru noile depozite sau prelungirea duratei de viaţă a celor existente. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. O5. O9. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. 0 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O10. O11. transportul şi depozitarea deşeurilor. 0 1 Reducerea poluării apei. O4. Efectul pozitiv este sporit dacă se asigură colectarea separată a deşeurilor şi tratarea acestora în staţiile de sortare. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. O6. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Asigurarea sistemului de colectare separtă a deşeurilor în paralel cu staţiile de sortare şi în final reciclarea vor contribui la îmbunătăţirea comportamentui ecologic. Sistemele . Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.

O2. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Se estimează un impact pozitiv indirect. O4. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Eval. transportul şi depozitarea deşeurilor. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. O6. Se estimează un impact pozitiv indirect. 1 1 Prin reducerea emisiilor de poluanţi în apă se crează premisele pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei. 1 Depozitarea corespunzătoare a nămolului duce la diminuarea suprafeţelor afectate. 1 1 Se estimează un impact pozitiv indirect. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. O5. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. Domeniu: NAMOLURI ORĂŞENEŞTI PROVENITE DE LA STAŢIILE DE EPURARE Obiectiv PJGD: Gestionarea corespunzătoare a nămolului provenit de la staţiile de epurare. O3. . 1 Descriere Se estimează un impact pozitiv prin prevenirea deversării nămolului în apele de suprafaţă şi depozitarea corespunzătoare a acestuia. cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane Obiective de mediu O1.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi stabilite pentru gestionarea deşeurilor trebuie să funcţioneze alături de un sistem susţinut de conştientizare şi informare pentru părţile implicate.

Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. 0 Domeniu: VEHICULE SCOASE DIN UZ Obiectiv PJGD: Crearea şi dezvoltarea unei reţele de colectare. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O3. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. valorificare şi reciclare a vehiculelor scoase din uz Obiective de mediu O1. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. 0 Descriere Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O2. 0 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. renunţarea la arderea Eval. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. doar în cazul respectării condiţiilor legislative în vigoare. O8. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. 0 1 Se estimeză un efect pozitiv prin valorificarea în agricultură a nămolului rezultat de la staţiile de epurare . O10. . O11. O9.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi O7.

Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O9. O8. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O5. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Domeniu: ELIMINAREA DEŞEURILOR . 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Responsabilizarea populaţiei cu privire la obligaţia de a abandona VSU doar în locurile stabilite. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. 0 1 1 Extinderea reutilizării şi reciclării materialelor provenite de la vehiculele scoase din uz şi valorificarea energetică a acelor materiale care nu pot fi reciclate contribuie la conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale. O6. O4. 0 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. transportul şi depozitarea deşeurilor. O10. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O11.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi necontrolată a deşeurilor. O7. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor.

transportul şi depozitarea deşeurilor. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea 1 . Obiectivul va ave un efect pozitiv datorită măsurilor de ecologizare a vechilor depozite neconforme şi asigurarea unora noi care să respecte distanţa maximă admisă între depozit şi aşezările umane. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. Închiderea şi ecologizarea spaţiilor necontrolate din mediul urban şi rural vor avea un efect pozitiv asupra zonelor protejate existente şi a consevării habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică. Eval. O3. Se preconizeaza efecte pozitive pe termen lung. a spaţiilor de depozitare din mediul rural şi prin construirea a noi depozite ecologice se va contribui la limitarea poluării aplelor subtenare şi de suprafaţă. Realizarea de facilităţi corespunzătoare va asigura protecţia peisajului natural şi cultural. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. Prin închiderea vechilor depozite neconforme şi realizarea a noi depozite conforme prevăzute cu sisteme de colectre şi tratare a biogazului rezulut se asigură scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. 1 1 2 O5. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. O2. Depozitarea corepsunzătoare a deşeurilor are un efect pozitiv imediat asupra solului evitând emisiile cu poluanţi prin asigurarea sistemelor de impremeabilizare. Închiderea depozitelor poluante şi promovarea celor conforme prevăzute cu sisteme de colectare şi tratare a biogazului vor duce la prevenirea poluării aerului.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiectiv PJGD: Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor Obiective de mediu O1. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. O6. 1 2 O7. 2 Descriere Prin închiderea depozitelor existente din mediul urban.

Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. O8. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. O10. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Se estimează un impact pozitiv indirect. O9. . 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi corespunzătoare a deşeurilor. O11. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. 1 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.

Evaluarea efectelor cumulative a obiectivelor PJGD Mehedinţi relativ la obiectivele de mediu Evaluarea cumulativă a obiectivelor formulate în PJGD relativ la obiectivele de mediu s-a realizat prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare obiectiv. valorificarea şi eliminarea corespunzătoare a deşeurilor contribuie în primul rând la diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi implicit la limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. Astfel. tratarea.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 7. Evaluarea efectelor de mediu generate de implementarea PJGD Mehedinţi 12 10 8 6 4 2 0 O1 O2 O3 O4 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 Din analiza rezultatelor obţinute se evidenţiază faptul că toate obiectivele de mediu au valori pozitive şi prin urmare proiectarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor ţine cont de elementele de mediu şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător. Un element pozitiv de o importanţă deosebită îl reprezintă conservarea/utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor şi creşterea gradului de colectare şi valorificare a deşeurilor. Rezultatele obţinute sunt prezentate în graficul de mai jos.3. în special cele referitoare la extinderea gradului de acoperire cu servicii de salubrizare. măsurile şi obiectivele propuse în PJGD. .

Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră Măsurile propuse în cadrul PJGD Mehedinţi au aplicabilitate la nivel judeţean. • Setului de măsuri necesar prevenirii. • Biodiversitatea. Au fost considerate măsuri pentru prevenirea. există posibilitatea suplimentară a identificării eventualelor aspecte de impact şi a verificarii conformării cu prevederile legislaţiei de mediu.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 8. • Poluarea solului şi subsolului. . Evaluările de impact vor permite identificarea: • Efectelor potenţiale asupra mediului ale proiectului propus. • Celor mai bune tehnici şi soluţii disponibile pentru activităţile propuse (BAT). Măsurile propuse pentru a preveni. în cadrul procedurii de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru proiectele ce vizează sectorul de gestionare a deşeurilor (acolo unde este necesar. în conformitate cu prevederile Ordinului nr. Nu au fost identificate potenţiale efecte semnificative asupra mediului sau asupra sănătăţii umane în context transfrontieră. 9. • Schimbări climatice. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu). în vederea identificării tuturor riscurilor privind poluarea mediului înconjurător. Se recomandă ca. reducerii şi compensării efectelor negative asupra mediului generate de proiectul în cauză. reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării PJGD Mehedinţi În capitolul 6 au fost identificate potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării PJGD Mehedinţi. • Setului de măsuri pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului a implementării proiectului propus. • Poluarea aerului. flora şi fauna. De asemenea. S-a arătat de asemenea că măsurile propuse în cadrul PJGD Mehedinţi nu generează efecte negative asupra mediului. reducerea şi compensarea oricărui efect advers asupra următoarelor aspecte de mediu: • Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. viitoarele proiecte de investiţii ce vizează sectorul de gestionarea deşeurilor să fie supuse evauarii de impact asupra mediului (EIM) conform legislaţiei în vigoare.

• Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale. Măsuri propuse: • Închiderea depozitelor neconforme din mediul urban şi a spaţiilor de depozitare din mediul rural. • Turism durabil. • Peisaj şi patrimoniu cultural. Toate facilităţile de colectare a deşeurilor vor fi prevăzute cu platforme betonate care să împiedice infiltrarea poluanţilor în sol şi implicit în apele subterane. Toate facilităţile pentru depozitarea temporară a deşeurilor vor fi prevăzute cu sisteme de impermeabilizare în vederea evitării infiltraţiilor în apele subterane a apelor uzate (levigat). Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă O1. Viitoarele depozite de deşeuri vor fi prevăzute cu instalaţii de colectare şi epurare a levigatului şi a apelor pluviale din perimetrul depozitelor. limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate la ieşirea din staţiile de epurare a depozitelor sunt cele prevăzute de normativul NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali. Proiectele de închidere vor trebui să prevadă desfăşurarea lucrărilor cu reducerea la minim a riscului apariţiei unor poluări accidentale. • • • • • . Limitarea poluării apelor subterane şi de suprfaţă.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • Sănătatea umană. Calitatea apelor de suprafaţă în care se va face evacuarea efluentului staţiei de epurare va trebui monitorizată. • Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor. În cazul evacuării în receptori naturali. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. prin reducerea emisiilor generate de inflitratrea levigatului şi închiderea şi monitorizarea facilităţilor existente care nu corespund normelor naţionale şi care poluează mediul înconjurător. • Transport durabil. Se vor asigura toate măsurile pentru eliminarea riscurilor privind apariţia ulterioară a unor poluări. La amplasarea viitoarelor facilităţi de depozitare temporară şi finala a deşeurilor se vor evita zonele cu potenţial ridicat de inundabilitatea şi zonele în care nivelul apei freatice se găseste la mică adâncime. Aceste facilităţi vor trebui prevăzute cu foraje de monitorizare a calităţii apelor subterane.

Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor prin reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate. cu potenţial redus de poluare. Reducerea emisiilor de praf în aerul atmosferic în diferite etape de gestionare a deşeurilor. Poluarea aerului şi schimbări climatice O2. Respectarea distanţelor de securitate faţă de aşezările umane. Asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomote şi vibraţii. Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT-uri). în jurul facilităţilor de tratare a deşeurilor. Utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic. Măsuri propuse: • • • • • Limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. • • • • • Poluarea solului şi subsolului O4. inclusiv implementarea sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs în depozitele de deşeuri. Eficientizarea sistemului de transport al deşeurilor. Stoparea arderii necontrolate a deşeurilor. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate (inclusiv implementarea sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs în depozitele de deşeuri). precum şi asigurarea unor măsuri tehnologice de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici rezultaţi (acolo unde este cazul). acolo unde este cazul. Existenţa zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • Se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor şi se vor respecta zonele cu interdicţii de construire. O3. pentru asigurarea respectării cerinţelolor privind nivelul emisiilor şi calitatea aerului ambiental. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. astfel încât să se respecte limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. valorificarea materialelor reciclabile şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care . Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. Implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor.

Măsuri propuse: • • Reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. reciclarea. . • • Biodiversitatea. Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care să asigure colectarea. transport. Măsuri propuse: • Respectarea legislaţiei şi a normelor în vigoare privind colectarea. flora şi fauna O5. • Sănătatea umană O6. sortarea. Măsuri propuse: • • • Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate. stoparea depozitării necontrolate a deşeurilor în spaţii neamenajate). Respectarea regimului de construire şi a distanţelor minime de protecţie faţă de ariile naturale protejate (reţeaua europeană Natura 2000 şi reţeaua naţională de arii naturale protejate). transportul. Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor în toate etapele de gestionare (colectare. Evitarea depozitării necontrolate sau amplasarea unor facilităţi de colectare şi depozitare temporară a deşeurilor în interiorul sau în vecinatatea unor zone valoroase din punct de vedere al elementelor naturale.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi să asigure colectarea. sortarea. reciclarea. tratarea şi eliminarea corespunzătoare a deşeurilor. tratare şi depozitare). Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună salbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. controlul emisiilor atmosferice. Închiderea şi ecologizarea spaţiilor actuale de depozitare neconformă şi monitorizarea post-închidere. colectarea şi epurarea apelor de infiltraţii. transportul. transportul şi depozitarea deşeurilor (colectarea conformă a deşeurilor. transportul şi depozitarea deşeurilor. tratarea şi eliminarea Valorificarea materialelor reciclabile (va conduce la reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate). corespunzătoare a deşeurilor la nivelul întregului judeţ.. respectarea distanţelor de siguranţă.

extinderea serviciilor de colectare selectivă a deşeurilor. transportul şi depozitarea deşeurilor şi organizarea eficientă a acestora. . Implementarea şi. Stoparea practicilor de depozitare necontrolată a deşeurilor în spaţii neamenajate.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • • • • • • • • Colectarea conformă a deşeurilor. Realizarea de perdele vegetale de protecţie între facilităţile de depozitare a deşeurilor şi zonele populate. Revitalizarea zonelor degradate. Dotarea cu mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente. • Transport durabil O8. Peisaj şi patrimoniu cultural O7. Măsuri propuse: • • • • Stabilirea unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor în mod corespunzător. Respectarea distanţelor de siguranţă privind facilităţile de gestionare a deşeurilor. Interzicerea amplasării oricăror facilităţi de gestionare a deşeurilor în ariile protejate. Îmbunătăţirea facilităţilor existente pentru colectarea. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Măsuri propuse: • • Modernizarea sistemului actual de transport şi colectare a deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier prin modernizarea sistemului actual de transport şi colectare a deşeurilor. Colectarea şi epurarea apelor de infiltraţii. Controlul emisiilor atmosferice aferente sistemului de gestionare a deşeurilor. Adoptarea acestei măsuri va contribui la stoparea degradării peisajului din judeţ. Delimitarea zonelor de protecţie sanitară pentru sursele de apă şi statiile de epurare. acolo unde este cazul. dotarea cu mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente şi optimizarea traseelor de colectare. Stoparea depozitării necontrolate/ilegale a deşeurilor în spaţii neamenajate.

Stoparea depozitării necontrolate. cu respectarea legislaţie în vigoare. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale O10.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • • Optimizarea traseelor de colectare. şi Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor O11. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Turism durabil O9. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurator prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor. Creşterea gradului de colectara separată a fracţiei biodegradabile din deşeurile menajere în vederea composţării. Creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor în vederea valorificării energetice şi materiale. Crearea şi asigurarea capacităţilor necesare pentru reciclarea deşeurilor precum dezvoltarea unei pieţe viabile pentru materiile prime secundare la nivel judeţului. Promovarea utilizării nămolului provenit de la staţiile de epurare în agricultură. Adoptarea de măsuri pentru încurajarea reutilizării. Măsuri propuse: • • • • • • Prevenirea generării deşeurilor. Măsuri propuse: . Măsuri propuse: • • Creşterea gradului de acoperire cu servicii de salubrizare.

Principiul prevenirii stabileşte o ierarhie în activităţile de gestionare a deşeurilor. minimizarea cantităţilor depozitate. . Identificarea şi utilizarea criteriilor de mediu în prioritizarea proiectelor ce vizează sectorul de gestionare a deşeurilor. tratarea în vederea valorificării şi în vederea eliminării în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sanătatea populaţiei. Alte măsuri propuse pentru a preveni. acordând atenţie deosebită siturilor Natura 2000 şi fragmenţării habitatelor. Creşterea gradului de implicare/participare a publicului în programele iniţiate de autorităţile responsabile cu gestionarea deşeurilor. • • Sprijin prioritar trebuie acordat investiţiilor care: o Promovează cele mai bune tehnici/tehnologii disponibile.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • • Educarea şi conştientizarea publicului (autorităţile administraţiei publice locale şi cetăţeni) cu privire la importanţa gestionării adecvate a deşeurilor. o Promovează minimizarea consumului de energie. Notă: Implementarea cu succes a programelor ce privesc reciclarea şi colectarea selectivă presupune un grad ridicat de conştientizare a populaţiei cu privire la problematica gestionării deşeurilor. reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării PJGD Mehedinţi • Proiectele ce vizează sectorul de gestionare a deşeurilor trebuie să realizeze evaluarea impactului asupra mediului (EIM). ierarhie care situeaza pe primul loc evitarea generării deşeurilor. în vederea reducerii poluării (BAT-uri). creşterea eficienţei energetice şi a cererii de energie şi promovează conservarea şi reutilizarea resurselor naturale.

o Precolectare prin aport individual la platforme comune pentru două fracţii (reciclabile şi reziduuri). Alternative privind colectarea şi transportul: o Utilizarea autogunoierelor de mici capacităţi pentru spaţii înguste. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese Identificarea şi analiza alternativelor tehnice propuse în PJGD Mehedinţi a fost realizată ţinând cont de următoarele aspecte: • Obiectivele propuse şi tintele legislative. Alternative privind sortarea: o Înfiinţarea de staţii de sortare pentru fiecare punct de transfer al deşeurilor. o Pre-colectare individuală pentru patru fracţii (hârtie/carton. Alternative privind gestionarea deşeurilor biodegradabile: . Alternative privind pre-colectarea: o Pre-colectare individuală pentru două fracţii (reciclabile şi reziduuri). reziduuri). o Utilizarea autogunoierelor de mare capacitate. biodegradabile. o Precolectare prin aport individual la platforme comune pentru patru fracţii (hârtie/carton. o Staţii de sortare de capacitate mare aferente doar viitoarelor depozite. Variantele alese 10. reziduuri). În PJGD Mehedinţi au fost evaluate mai multe alternative pentru proiectarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale şi anume: Alternative privind arondarea localităţilor o Menţinerea arondării actuale. alte reciclabile. alte reciclabile. • Particularităţile de natură socio-economică şi naturală ale judeţului Mehedinţi.1. o Redimensionarea zonelor de arondare propuse după finalizarea Studiilor de fezabilitate.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 10. regional şi local. • Opţiunile tehnice disponibile şi agreate la nivel naţional. biodegradabile.

Aplicabilitate. extinderea colectării deşeurilor pentru zona rurală va conduce la reabilitarea terenurilor afectate de depozitarea necontrolată a deşeurilor şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală. o Staţie de tratare mecano-biologică. Implicarea cetăţenilor. 10. . Costuri. Descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea Procesul de selectare a alternativelor s-a făcut prin analiza multicriterială urmată de dezbaterea rezultatelor în cadrul grupului de lucru. Rezultatele evaluării multicriteriale au dus la selectarea cu prioritate a următoarelor alternative: Pentru deşeurile municipale asimilabile: închiderea depozitelor neconforme şi amenajarea la nivel judeţean a unui depozit conform cu normele europene. Punctajul apreciat pentru fiecare criteriu mai sus menţionat a fost cuprins în intervalul de valori (-4. Confortul/siguranţa cetăţenilor. Cerinţele legislative. o Staţii de compostare de capacităţi medii în cele 5 staţii de transfer.2. Analiza multicriterială a ţinut cont de: • • • • • • Atingerea ţintelor asumate.4). o Platforme comune pentru compostare. Alternative privind depozitarea deşeurilor: o Închiderea depozitelor exitente neconforme cu asigurarea unei capacităţi de depozitare în depozitele conforme. amenajarea celor 5 staţii de transfer va contribui la optimizarea costurilor de transport al deşeurilor. o O staţie de compostare de mare capacitate.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi o Compostare individuală în mediul rural.

valorificare şi eliminare pentru diferite categorii de deşeuri vor conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte fapt ce va implica populaţia. colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane determină schimbarea procedurilor de lucru ale serviciilor orăşeneşti de întreţinere a spaţiilor verzi. centrele pentru sortarea deşeurilor din ambalaje şi alte deşeuri reciclabile din deşeuri municipale creează noi locuri de muncă şi schimbă destinaţia unor fluxuri de deşeuri. a dozelor din aluminiu. implicarea activă a prestatorilor de servicii va conduce la ameliorarea standardelor serviciilor de salubrizare prin creşterea responsabilităţii angajaţilor. punctele de colectare şi activităţile de reciclare a deşeurilor de ambalaje şi a celor biodegradabile : sortarea la generator în containere speciale şi transport separat pentru hârtie/sticlă/plastic/deşeuri de ambalaj va conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie. dar şi la echilibrarea costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute. aceasta ducând la implicarea populaţiei. încurajarea compostării deşeurilor în propria gospodărie în zonele rurale. crearea unei infrastructuri adecvate unei gestionări integrate a deşeurilor. va asigura un nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. sortare. parcuri şi instituţii publice. Acest lucru va schimba aspectul estetic al localităţilor deoarece containerele respectă un cod al culorilor. precum şi în centrele de compostare va conduce la creşterea cantităţilor de compost folosite în agricultură. vor apare containere speciale şi pentru colectarea hârtiei/cartonului. Precolectarea diferenţiată.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi noi reglementări şi cerinţe cu privire la colectare. a materialelor textile şi sticlei provenite din comerţ. a recipientelor din PET. amenajarea de puncte de colectare sau colectarea separată a deşeurilor voluminoase facilitează eliminarea acestora fără să fie depozitate necontrolat: utilizarea unor instrumente economice pentru încurajarea reutilizării / reciclării materialelor provenite din deşeuri poate determina creşterea cantităţilor colectate .

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are o abordare de ansamblu a sistemului de gestionare a deşeurilor. . tencuieli. informarea populaţiei cu privire la conformarea la noile practici.) vor fi sortate şi prelucrate în vederea valorificării urmând ca fracţiile nevalorificate să fie eliminate controlat. gradul de detaliu din punct de vedere tehnic fiind destul de redus. lemn ş. a materialelor rezultate de la vehiculele scoase din uz prin dezmembrare sau al celor provenite de la deşeurile de echipamente electrice şi electronice realizând în acest fel noi locuri de muncă. Astfel. Astfel atingera ţintelor asumate presupune luarea în considerare a cel puţin două aspecte în selectarea alternativelor. Trebuie precizat că printre criteriile utilizate în PJGD Mehedinţi pentru identificarea alternativelor tehnice optime a fost luat în considerare şi criteriul privind protecţia mediului. deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi vehicule scoase din uz vor fi colectate în puncte de colectare sau predate la schimb distribuitorilor facilitând populaţiei eliminarea acestor tipuri de deşeuri. De exemplu pentru reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile de la depozitare alegerea alternativelor tehnice diferă pentru anul 2010 faţă de anul 2013 când cerinţele legislative devin mai riguroase şi trebuie adoptate măsuri suplimentare.m. aplicarea de tarife speciale la eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări. chiar dacă acestea vor presupune cheltuieli suplimentare. noi surse de materii prime secundare şi se vor introduce noi taxe sau se vor utiliza alte instrumente economice : de exemplu utilizarea sistemului preluării acestor deşeuri de către distribuitori la vânzarea unui produs nou din aceiaşi categorie.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Acţiunile ce trebuie întreprinse şi măsurile ce vor fi luate cu privire la fluxurile speciale de deşeuri şi informarea / consultarea populaţiei : deşeurile din construcţii şi demolări ( cărămizi. ţigle.a. Câteva acţiuni ce se vor desfăşura pentru atingerea scopului sunt : întărirea controlului şi înăsprirea din punct de vedere legal la autorizarea societăţilor de construcţii. deşeurile menajere periculoase .d. beton. alternativele tehnice recomandate a fi implementate la nivelul întregului judeţ urmează a fi analizate ulterior la nivel de studii de fezabilitate luând în considerare toate particularităţile judeţului. Pentru a atinge ţintele de recuperare şi reciclare agenţii economici vor fi încurajaţi să investească în instalaţii nepoluante de tratare/reciclare a deşeurilor periculoase. De asemena alegerea unei alternative tehnice ţine cont şi de ţintele legislative care trebuie îndeplinite la diferite intervale de timp.

În general există două tipuri de instrumente de monitorizare: studii calitative/cantitative de specialitate (instrumente adecvate pentru situaţii complexe şi atunci când nu există suficiente informaţii pe baza cărora să se stabilească indicatori) şi indicatori. Monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi se bazează pe informaţiile privind starea mediului prezentate în capitolul 2. adverse. la data revizuirii PJGD sau oricând va fi considerat necesar. procesul de monitorizare confirmă existenţa efectelor adverse identificate în raportul de mediu. Conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Experienţa ne arată că. respectiv efecte pozitive. raportul de mediu trebuie să descrie măsurile avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi. împreună cu APM Mehedinţi. sănătatea umană. aerul. respectiv CJ Mehedinţi. în scopul de a putea întreprinde acţiunile de remediere corespunzătoare. a efectelor semnificative asupra mediului. precum şi a efectelor adverse neprevăzute. flora şi fauna. Monitorizarea implementării PJGD Mehedinţi are în vedere identificarea încă de la început. Trebuie menţionat de asemenea că este dificil de stabilit o relaţie de tip cauză-efect la nivelul PJGD. Monitorizarea se referă la toate tipurile de efecte semnificative asupra mediului.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 11. În urma analizei PJGD Mehedinţi şi a consulţărilor grupului de lucru SEA s-a determinat că cele mai probabil afectate componente ale mediului vor fi: apele subterane şi de suprafaţă. este cel care răspunde de crearea cadrului necesar pentru monitorizare. precum şi pe informaţiile prezentate în PJGD Mehedinţi. În cazul PJGD Mehedinţi s-a optat pentru efectuarea unuei monitorizări bazată pe indicatori dar nu este exclus ca. Măsurile avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi Prezentul capitol propune un program de monitorizare a efectelor implementării PJGD Mehedinţi asupra mediului. caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ – capitolul 3. solul şi subsolul. patrimoniul cultural. În acest sens monitorizarea este dirijata în special spre aceste componente. să se apeleze şi la studii calitative/cantitative de specialitate. biodiversitatea. . Titularul PJGD Mehedinţi. problemele de mediu existente – capitolul 4. obiectivele de protecţie a mediului – capitolul 5. transportul. în majoritatea cazurilor. Efectele probabile ale implementării PJGD Mehedinţi au fost identificate şi descrise în capitolul 6 al raportului de mediu. potenţialele efecte semnificative asupra mediului – capitolul 6. Un efect advers neprevăzut poate fi un efect care nu a fost luat deloc în considerare pe durata evaluării de mediu sau anumite predicţii şi ipoteze ce s-au dovedit a fi incorecte. într-o fază iniţială. resursele naturale şi populaţia. peisajul. având în vedere domeniul mai larg de cuprindere al PJGD comparativ cu un proiect izolat. iar monitorizarea se axează asupra acestora. turismul. efecte adverse care se manifestă însă cu o intensitate sporită. prevăzute sau neprevăzute.

selectaţi în cadrul grupului de lucru SEA pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi. • Iniţia din timp măsurile de remediere necesare în cazul identificării de efecte adverse/neprevăzute asupra mediului. Propunere privind indicatorii de monitorizare a efectelor implementării PJGD Mehedinţi asupra mediului Obiectiv de mediu relevant Obiectiv general privind poluarea mediului înconjurător Indicatori • Cantităţi generate de deşeuri municipale (tone/an) • Cantitatea de deşeuri generată pe locuitor (kg/loc/an) • Cantităţi generate de deşeuri asimilabile din comerţ şi industrie (tone/an) • Deşeuri colectate selectiv (tone/an) • Deşeuri reciclate (tone/an) • Deşeuri recuperate pentru folosire ulterioară (tone/an) • Aria de acoperire cu servicii de salubrizare – pondere număr de locuitori. pe când în Raportul de Mediu se stabilesc indicatorii şi mecanismele de monitorizare a efectelor implementării PJGD Mehedinţi asupra mediului. • Verifica dacă prognozele şi ipotezele. pe parcursul implementării PJGD. În mod ideal. au aparut efecte adverse/neprevăzute asupra mediului. Membrii grupului de lucru SEA au stabilit ca scopul monitorizarii este de a: • Verifica dacă PJGD Mehedinţi este implementat cu succes. identificate în cadrul grupului de lucru SEA. Grupul de lucru SEA a recomandat integrarea monitorizării indicatorilor de mediu relevanţi în programul de monitorizare a PJGD. Pe baza obiectivelor de mediu relevante. sunt prezentaţi în tabel. Indicatorii de mediu relevanţi. Trebuie remarcat că în cadrul PJGD Mehedinţi sunt stabilite măsuri de monitorizare a implementării PJGD Mehedinţi. %) . sunt corecte şi dacă este necesară ajustarea sau actualizarea acestora.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi În cadrul grupului de lucru SEA a fost mai întâi evaluat sistemul de monitorizare propus în PJGD Mehedinţi. pe baza cărora este elaborat raportul de mediu şi PJGD. Indicatorii ce urmează a fi monitorizaţi se referă la ţinte existente care permit evaluarea impactului şi stabilirea de repere pentru monitorizare. generate de implementarea PJGD. • Verifica dacă. monitorizarea se va adresa atât rezultatelor PJGD cât şi efectelor asupra mediului ale implementării PJGD. şi a obiectivelor PJGD Mehedinţi au fost definiţi indicatorii şi criteriile de evaluare a impactului asupra mediului. suprafaţa • Rata de conectare a populaţiei la serviciile sanitare (urbane şi rurale. Nu s-au propus măsuri de monitorizare suplimentară.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiectiv de mediu relevant Indicatori • Raportul dintre cantitatea anuală de deşeuri colectate (anul curent) şi cea aferentă anului 2007 (t/an) Exprimă cantitatea de deşeuri ce nu mai este depozitată neconform sau eliberata direct în mediu • Incidente legate de gestionarea deşeurilor cu efecte negative asupra apei – poluări accidentale (număr de evenimente) • Indicatori de calitate ce caracterizează apele uzate la ieşirea din staţiile de epurare a depozitelor.SO2 .oxizi de azot (NOx) .PM10 Descriere: Emisiile de poluanţi pe durata unei anumite perioade de timp şi pe unitate de teren (tone/an/km2).N2O • Emisii atmosferice de: .CH4 .CO2 .compuşi organici volatili .: număr de incendii necontrolate) • Numărul de plângeri datorate exclusiv disconfortului olfactiv • Cantitatea anuala de gaze de depozit colectate şi tratate (depozite conforme) • Emisi de gaze cu efect de sera (tone CO2 echivalent): .VOC . conform normativului NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali • Număr (pondere) de amplasamente autorizate care au depăşit limitele stabilite pentru descărcare • Incidente legate de gestionarea deşeurilor cu efecte negative asupra calităţii aerului (ex. • Incidente legate de gestionarea deşeurilor cu efecte negative asupra solului – poluări accidentale (număr de evenimente) • Suprafaţa de teren reabilitată/ecologizată (ha) • Număr depozite neconforme reabilitate • Număr situri poluate istoric reabilitate Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă Poluarea aerului şi schimbări climatice Poluarea solului şi subsolului .

Acest indicator nu ţine cont de gradul de acoperire cu servicii. clarificate sau investigate. broşuri etc. • Număr vehicule/utilaje de transport deşeuri care respectă normele de poluare în vigoare • Număr de zone cu potenţial turistic acoperite cu servicii de salubrizare adecvate • Raportul dintre total deşeuri colectate selectiv şi total deşeuri colectate (tone deşeuri colectate selectiv/tone deşeuri colectate). campanii de conştientizare) • Număr comunicate de presă • Număr conferinţe de presă • Număr întâlniri anuale cu administaţia publică locală şi cetăţeni • Număr materiale informative (pliante.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiectiv de mediu relevant Biodiversitatea. flora şi fauna Arii naturale protejate Indicatori • Raportul dintre suprafaţa reabilitată din totalul suprafeţei afectate cu depozitarea necontrolată/ilegală a deşeurilor (km2 reabilitaţi / km2 ocupaţi cu depozitare necontrolată/ilegală) • Numărul total de incidente.) Sănătatea umană Peisaj şi patrimoniu cultural Transport durabil Turism durabil Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor . ci de randamentul colectării selective • Raportul dintre total deşeuri valorificate/reciclate şi total deşeuri colectate separat • Co-generare de energie din deşeuri • Număr de proiecte care implică stimularea comportamentului responsabil în privinţa protecţiei mediului. la nivelul judeţului • Numărul de plângeri vis-a-vis de operarea amplasamentelor de gestionare a deşeurilor (indicator pentru gradul de disconfort) • Indicatori privind contribuţia modului de gestionare al deşeurilor la rata îmbolnăvirilor • Suprafaţa vechilor zone contaminate istoric ecologizată. revitalizată sau recuperată pentru a fi refolosită (ha) • Raportul dintre capacitatea totală a mijloacelor de transport deşeuri şi cantitatea totală de deşeuri municipale colectată Indicatorul reflectă direct eficienţa colectării deşeurilor municipale. (ex.

Administraţia Naţională "Apele Române". ce va fi format (conform PJGD Mehedinţi) din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mehedinţi. reguli şi ipoteze: • Efectele asupra mediului generate prin implementarea PJGD Mehedinţi trebuie să fie monitorizate şi înregistrate. Pe baza cunostiintelor existente la momentul elaborării raportului de mediu. Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi şi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Mehedinţi. Pentru fiecare indicator vor fi specificate atât valoarea cât şi tendinţa. • Multe din datele privind calitatea mediului în zona geografică analizată nu pot fi generate sau colectate de către titularul PJGD Mehedinţi. Titularul planului trebuie să solicite şi să centralizeze aceste informatii acolo unde este cazul. Trebuie precizat că. ONG). • Programul de monitorizare propus în raportul de mediu se axează pe componente de mediu şi sănătate publică şi pe domeniile care ar putea fi influenţate de implementarea PJGD. echipa SEA a considerat ca mecanismele de monitorizare a mediului înconjurător sunt adecvate pentru monitorizarea mediului. . APM Mehedinţi. fiind necesară utilizarea unor date furnizate de instituţiile cu competenţe în acest domeniu (MMDD. alte autorităţi. Institutul Naţional de Statistică.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Responsabilitatea evaluării indicatorilor urmăriţi şi a întocmirii raportului anual de monitorizare revine Grupului de monitorizare. În stabilirea sistemului de monitorizare s-au avut în vedere următoarele principii. Garda Naţională de Mediu. Raportul de monitorizare se va întocmi anual. ANPM. • Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului a fost dezvoltat pe baza programului general de monitorizare a implementării PJGD Mehedinţi. Primul raport de monitorizare va fi realizat în anul 2009. respectiv CJ Mehedinţi. în prezentul raport de mediu sunt prezentate numai mecanismele de monitorizare a efectelor asupra mediului dar nu şi cele de monitorizare a implementării PJGD. ARPM Craiova. • În vederea simplificării procesului de monitorizare. în primul trimestru al anului. sistemul şi mecanismele de monitorizare a mediului au fost integrate în sistemul general de monitorizare a implementării PJGD. • O parte din informaţiile necesare trebuie să fie oferite de către viitorii investitori sau operatori de servicii prin intermediul evaluărilor de impact şi/sau a programelor de monitorizare. • Pentru a nu introduce costuri suplimentare aferente monitorizării s-a optat pentru păstrarea mecanismelor de monitorizare existente. Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova.

trebuie întreprinse acţiuni de remediere sau atenuare corespunzătoare. iniţierea de studii/analize în vederea compleţării lipsurilor de cunoştinţe. sunt prezentate în raportul de mediu. Publicarea periodică a rezultatelor monitorizării. În eventualitatea schimbărilor semnificative ale sţării mediului în zona analizată . Corelarea monitorizării PJGD Mehedinţi cu monitorizarea proiectelor individuale. . adică sintetizarea rezultatelor monitorizării de la nivel de proiect pentru a putea estima efectele globale ale PJGD asupra obiectivelor de mediu relevante. Informaţiile referitoare la starea mediului. se recomandă revizuirea programului de monitorizare şi. Avizul de mediu va cuprinde măsuri de monitorizare a efectelor asupra mediului (cele prevăzute în raportul de mediu şi altele în plus. dacă este cazul) precum măsuri de atenuare a acestora. disponibile la data elaborării prezentului document şi relevante pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi. nu au fost identificate ca fiind necesare sau relevante. după caz. Datele obţinute din monitorizare vor fi utilizate la întocmirea raportului de monitorizare a PJGD Mehedinţi. la momentul elaborării raportului de mediu. poate fi necesară şi colectarea unor date suplimentare care nu sunt colectate în mod obişnuit şi care.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Recomandări: Dacă pe parcursul implementării PJGD Mehedinţi sunt identificate efecte adverse semnificative. Sistemul de monitorizare propus în prezentul raport de mediu va sta la baza monitorizării efectelor semnificative asupra mediului ale implementării PJGD Mehedinţi. În acest sens. Includerea ONG-urilor de mediu în procesul de monitorizare.Judeţul Mehedinţi.

. adaptate particularităţilor locale. descrie şi evalueaze potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. Scopul Directivei SEA este de a asigura că efectele asupra mediului ale anumitor planuri şi programe vor fi identificate şi evaluate în timpul elaborării şi înaintea adopţării lor. HG 1076/2004 publicat în MO Partea I-a nr. La nivel judeţean. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia. principalul instrument de planificare strategică a gestiunii deşeurilor este reprezentat de PJGD Mehedinţi.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 12. Prezentul raport de mediu s-a realizat în conformitate cu prevederile HG 1076/2004. Evaluarea mediului este un instrument pentru factorii de decizie. Se urmăreşte. privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe transpune Directiva SEA în legislaţia naţională şi stabileşte procedura de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe. Obiectivele raportului de mediu au fost definite în concordanţa cu obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional. Obiectivul principal al raportului de mediu este de a evalua efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a implementării PJGD Mehedinţi. implementarea PJGD Mehedinţi nu va genera efecte semnificative negative asupra mediului. Rezumat nontehnic Scopul PJGD Mehedinţi este să promoveze cooperarea între autorităţile locale şi judeţene pentru a crea şi dezvolta un sistem integrat de management al deşeurilor. ca în acest mod. raportul de mediu trebuie să identifice. În cadrul capitolului 4 au fost identificate principalele probleme de mediu existente la nivelul judeţului Mehedinţi şi datorate actualului sistem de gestioare a deşeurilor muncipale. 707 din 5 august 2004. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. ineficient atât din punct de vedere economic cât şi al protecţiei mediului. care să asigure îndeplinirea ţintelor naţionale şi a obligaţiilor pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. După cum s-a arătat în capitolul 6. comunitar sau internaţional. Capitolul 22 Mediu. Conform HG 1076/2004. În etapa de definire a obiectivelor de mediu s-a considerat atat legislaţia naţională în domeniu cât şi alte documente strategice. care să înlocuiască actualul sistem. să fie identificate o serie de soluţii durabile. Planul doreşte să ofere cadrul general pentru dezvoltarea viitoare a proiectelor şi a programelor în domeniu şi reprezintă un instrument pe baza căruia se poate obţine asistenţă financiară şi suport din partea Uniunii Europene. care îi ajută să pregătească şi să adopte decizii durabile. respectiv decizii prin care se reduce la minim impactul negativ asupra mediului şi se întăresc aspectele pozitive.

peisaj şi patrimoniu cultural.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi În vederea preveniri. Principalele dificultăţi întâmpinate pe parcursul evaluării SEA şi a elaborării raportului de mediu se datorează următoarelor aspecte: lipsa unui ghid practic pentru elaborarea raportului de mediu. transport durabil. În cazul PJGD Mehedinţi s-a optat pentru efectuarea unei monitorizări bazată pe indicatori. sănătatea umană. turism durabil. precum şi a efectelor adverse neprevăzute. prezentaţi în capitolul 10. În urma acestei evaluări au fost identificate alternativele tehnice şi trasate direcţiile generale pentru proiectele ulterioare ce urmează a se implementa la nivelul judeţului şi care în urma studiilor de fezabilitate vor descrie în amanunt detaliile tehnice. biodiversitatea. Trebuie menţionat însă că investiţiile ulterioare care se vor face pentru aplicarea şi implementarea măsurilor propuse prin plan şi care presupun activităţi cu impact potenţial asupra mediului vor trebui supuse procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului (EIM). în scopul de a putea întreprinde acţiunile de remediere corespunzătoare. poluarea solului şi subsolului. a efectelor semnificative asupra mediului. . conservarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale. reducerii şi compensării oricărui efect advers asupra mediului a implementării PJGD Mehedinţi s-a propus un set de măsuri. lipsa unor date referitoare la calitatea factorilor de mediu. Evaluarea şi analizarea obiectivelor şi măsurilor propuse nu a dus la indentificarea unor zone posibil a fi afectate semnificativ prin implementarea PJGD Mehedinţi. Pentru proiectarea sistemului de gestionare a deşeurilor au fost propuse mai multe alternative tehnice şi evaluate pe baza unei analize multicriteriale. va stimula economia şi turismul şi va contribui la promovarea dezvolţării durabile în cadrul judeţului Mehedinţi. într-o fază iniţială. flora şi fauna. defalcate pe următoarele aspecte de mediu: poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. timpul extrem de scurt alocat elaborării raportului de mediu. Monitorizarea implementării PJGD Mehedinţi are în vedere identificarea încă de la început. creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor. poluarea aerului şi schimbări climatice. În baza analizelor efectuate apreciem că implementarea PJGD Mehedinţi va avea un efect pozitiv asupra mediului şi sănătăţii umane.

/…. …./….Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Anexa 1 Rezumatul dezbaterii publice din …./2008 la şedinţa de Dezbatere publică a Planului Judeţean pentru Gestionarea Deşeurilor Judeţul Mehedinţi ./2008 şi lista participanţilor Procesul Verbal şi Lista Participanţilor vor fi ataşate prezentului Raport de Mediu după organizarea dezbaterii publice! Proces Verbal Încheiat astăzi.

xx. 8. crt 1. 2.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Tabel cu participanţii la dezbaterea publică a PJGD Mehedinţi din xx. 3. 7. 4. 6..2008 Nr. 5. Numele şi prenumele Funcţia Instituţia Telefon/Fax/Email . ..

235/ 2007 privind uleiurilor uzate Directiva nr. 441/ 2002 Hotararea de Guvern nr. 61/2006 de modificare şi completare a OUG nr. 75/ 439/ EEC privind uleiurile uzate.91/156/EEC Directiva nr. de modificare şi completare a OUG nr. amendata de Directiva nr.1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care contin substante periculoase . 662/ 2001 privind gestionarea uleiurilor uzate. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 1159/ 2003 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase Directiva nr. completata şi modificata de Hotararea de Guvern nr. amendata de Directiva nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Anexa 2 Legislaţie naţională şi europeană Legislaţie europeană Directiva 2006/12/CE privind deşeurile Legislaţie naţională Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91/692/EEC Legea nr. 87/101/EEC şi de Directiva nr. 75/ 442/ EEC.78/2000 privind regimul deşeurilor Hotararea de Guvern nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate Hotararea de Guvern nr. 93/86/EC privind etichetarea bateriilor Hotararea de Guvern nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 426/2001 Legea nr. 61/2006 Directiva Cadru privind deşeurile nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.78/2000 privind regimul deşeurilor Legea nr. 91/ 157/ EEC privind bateriile şi acumulatorii care contin anumite substante periculoase şi Directiva nr. 27/2007.

depozitarea şi incinerarea deşeurilor Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Directiva nr. 775/2006 pentru aprobarea listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în acele depozite cu condiţia să îndeplinească unele din prevederile HG nr. 1230/2005 Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje Hotararea de Guvern nr. completat şi modificat prin Ordinul nr.756/2004 pentru aprobarea normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor Directiva nr.99/31/EC privind depozitarea deşeurilor Legislaţie naţională Hotararea de Guvern nr.04. 105/25. 757/ 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. 1872/2006 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje Ordinul MMGA nr. 2000 /76 / EC privind incinerarea deşeurilor Hotararea de Guvern nr. 1274/2005 privind eliberarea permiselor de mediu pentru închiderea instalaţiilor pentru eliminarea.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista nationala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor nr. 349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor Directiva nr.94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje Ordonanţa de Urgenţă nr.268/2005 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor nr.128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificata şi completata de Hotararea de Guvern nr. 196/2005 aprobată şi modificată de Legea nr. 1229/ 731/ 1095/2005 privind aprobarea procedurii şi criteriilor de autorizare a .2006 privind Fondul de Mediu Hotararea de Guvern nr.

173/ 2000 pentru reglemeneliminarea bifenililor şi trifenililor tarea regimului special privind gestionarea şi controlul policlorurati (PCB şi PCT) bifenililor poli-clorurati şi a altor compusi similari modificata de Hotararea de Guvern 291/2005 Ordinul MAPM nr.94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. inclusiv deşeurile periculoase .2000/532/CE.856/2002 privind evidenta gestionarii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzand deşeurile.1018/2005 privind infiintarea în cadrul Directiei Deşeuri şi Substante Chimice Periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati Ordinul MMGA nr.2001/119 privind lista deşeurilor (care inlocuieste Decizia nr. 257/2006 pentru completarea anexei Ordinului de Ministru nr.94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase) Hotararea de Guvern nr. amendata de Decizia nr. 1018/2005 ce stabileste înfiinţarea Secretariatului Tehnic pentru compuşii numiţi în cadrul Direcţiei pentru Gestionarea Deşeurilor şi Substanţelor Chimice Periculoase Decizia nr. 194/ 360/1325/2006 ce completează şi modifică Ordinul 1229/ 731/ 1095/ 2005 privind aprobarea procedurii şi criteriilor de autorizare a persoanelor juridice pentru a prelua responsabilitatea în ceea ce priveşte atingerea ţintelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor din ambalaje Directiva nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Legislaţie naţională entităţilor economice pentru a prelua responsabilitatea în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje Ordinul MMGA nr.96/59/EC privind Hotararea de Guvern nr.

cand se utilizeaza nămoluri de epurare în agricultura . dinspre şi inspre Comunitatea Europeana Legislaţie naţională Hotararea de Guvern nr. 986/2006.1357/2002 pentru stabilirea autoritatilor publice responsabile de controlul şi supravegherea importului.86/278/EEC privind protectia mediului şi în particular a solului.344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului în special a solurilor.02. perfectionarii active şi a tranzitului. pentru modificarea Ordinul MAPAM nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Regulamentul nr. completata prin HG 514/2005 Legea 6/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminarii acestora Legea 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase Ordinul MAPAM nr. exportului şi tranzitului de deşeuri Hotararea de guvern nr. începând cu data la care România va adera la Comunitatea Europeană Directiva nr.2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control a transportului deşeurilor pe teritoriul Romaniei Ordinul MMGA nr.228/2004 privind controlul introducerii în tara a deşeurilor nepericuloase în vederea importului.2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control a transportului deşeurilor pe teritoriul Romaniei HG nr. 895/2006 pentru înţărirea Reglemenţării nr. atunci cand namolul de la staţiile de epurare este utilizat în agricultura Ordinul MMGA nr. 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transportului în.259/93 privind controlul transportului deşeurilor în.1993. adoptată la 1. prin şi în afara UE.

4 alin. 1224/2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de autorizare a entităţilor legale de asumare a responsabilităţilor pentru stabilirea ţintelor anuale de refolosire. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a entităţilor colective ce preiau responsabilităţile de atingere a ţintelor anuale de refolosire/valorificare/reciclare a DEEE şi rectificarea acestuia în 2006 (Monitorul Oficial nr. 979/2006 Ordinul nr.01. 901/SB/ 2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea DEEE care prezintă riscuri de contaminare pentru personalul de la punctele de colectare Ordinul comun al MMGA şi MEC nr.2406/2004 Ordinul 87/2005 privind aprobarea modelului şi a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz Ordinul MMGA nr. 816/2006 pentru înfiinţarea comisiei pentru evaluarea şi eliberarea permiselor pentru entităţile juridice.2000/53/EC privind vehiculele uzate Legislaţie naţională Hotararea de Guvern nr. reciclare şi valorificare energetică a VSU Ordinul MMGA nr. 44 din 18.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Directiva nr. modificat prin Ordinul nr. inventarul şi datele raportate privind EEE şi DEE .2406/2004 privind gestionarea vehiculelor uzate Ordinul MMGA 88/2005 privind materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor.2006) Ordinul comun al MMGA şi MEC nr.2002/96/EC privind HG 448/2005 privind deşeurile de echipamente elctrice deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi electronice (DEEE) Ordinul MMGA nr. reciclare şi valorificare ener-getică a VSU. privind asumarea responsabilităţilor legate de ţintele anuale de refolosire. (1) din Hotararea de Guvern nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmarirea realizarii de catre operatorii economici a unor obiective din HG 2406/2004 Directiva nr.

124/2003 privind prevenirea şi reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest .78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan Directiva nr.01. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest Ordinul MMGA 751/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan Hotararea Guvernului 124/2003 privind prevenirea şi reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest Hotararea Guvernului 1875/2003 privind protecţia sănătăţii personalului împotriva poluării cu azbest Hotararea Guvernului nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Legislaţie naţională Hotararea Guvernulu inr. 816/2006 pentru completarea şi modificarea HG nr. 66 / 20. 2006 privind înfiinţarea Comisiei pentru Evaluarea şi Autorizarea entităţilor colecti-ve ce preiau responsabilitatea atingerii ţintelor anuale de refolosire. 734/2006 pentru modificarea HG nr. 556/2006 privind etichetarea specifică aplicată echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă dupa 31 Dec 2006 Ordinul MMGA nr.82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea şi monitorizarea mediului datorita deşeurilor din industria de dioxid de titan Directiva nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substanţe periculoase în EEE Hotararea Guvernului nr. valorificare şi reciclare a DEEE Directiva nr.92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea şi eventual eliminarea poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan Directiva nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substanţe periculoase în EEE Ordinul MMGA nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful