You are on page 1of 40

ĘđďĎĐ Ħčĥ

Đ ĀĜ ĈŔĀ Łÿ ęĕĚü ĞĀ Őø ĺĘĺĀ # ĦĕďđĐĕ ĦđĎĐ ğĝđĚ
ĤĕĕČ
ĦčĔ
ĘđĘČ
0

0

ęĕĚėēĘ ęĕėēĚ

ęĐĘ ĦĥĤďĜĐ ĦđĎĕĐĜĚĐ ĦĚĢđĞ ĘĞđ ĐĞĥĐ ĕĤĎĦČ ĘĞ

ĔĔĥĤčĘĐ ęēĜĚ :ęĕĤđĕČ

ġĕģđ ĤĕĢģ ,ĦđĥďēĦĐ Ęĥ ĦđēđēĕĜđ ,đĤčĞ ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ đĕĤēČđ ēĝĠ - ĦđĐĒĐ ĕĎē
ęĕČĕčĚ đĜČ ,ÅĘđďĎĐ ĦčĥÅ Ęĥ ěđĥČĤĐ ěđĕĘĕĎĐ ĤĞĥč đĜēĔčĐĥ ĕĠė .đĜĕĠČč ęĕĘđĞ
ĎĤđē ęĠģĕĐĥ ĐĘČė ęģĘē ,ĦđĝĚđ ęĕĤĚČĚ Ęĥ ĤĕĥĞ ěđĕĘĕĎ ÅĦčĥÅ ĕČĤđģĘ čđĥ
.ĦđĜđĥ ĦđčĕĝĚ ĤĦđĕ ęĐĘ ĐĚĕČĦĚ đĒĐ ĐĚčĐĥ ęĕĤēČ ęďĕĘđ ,ÅĦčĥÅ ĕĠďč ĘĕĎĤĐĚ
ÅĠđĤĠ čĤĐ Ęĥ ČĕĐ ĐĜđĥČĤĐ :ěđĕĘĕĎĐ ĤďĐĦĚ ĦĕĘĎĜČĚ đĚĎĤđĦĥ ĦđĝĚ ĕĦĥč
ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĞďđĦĐ ěĚ ĤďĞĜđ ĔĞĚėĥ ĖĤĞ čĤ ĦđĞď ĐĎđĐ - ÅġĕčđģĤč ĤĒĞĕĘČ
ĤÃď čĤĐ Ęĥ ČĕĐ ĐĕĕĜĥĐđ ,ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠĘ Ħđďđĝĕ čĕĢĐĘ ĦĥģčĚĐ - ĘČĤĥĕč
ěĕĞĚč ,ęĕĤĢđĜąęĕďđĐĕ ĕĝēĕ ĦđďđČ ĘĞ ĐėđĤČ ĐĞĕĤĕ ĥĤđĠĐ ,ČÃĘčĕ ,ěĕģĝĕĤ ĐĚĘĥ
.ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ đĤđĚđ đčĤ Ęĥ ĐģĕĦđđĐ đĦĝĚč ĦĥďđēĚ ĐČĕĤģ
ĖČ ;ĦēČ ĦėĝĚ ĘĘėĘ ÅĘđďĎĐ ĦčĥÅ Ęĥ ĐĒ ěđĕĘĕĎ ĕĤĚČĚ ĦČ ĒĤđēĐ ěđĤģĞ ěĕČ
đĜĕĕē ĦČ ĐđđĘĚĐ ďđĝĕĐąĦďčđĞĘ ĕđĔĕč ęĕĜĦđĜ ěđĕĘĕĎĐ ĕĤĚČĚĚ ęĕčĤĥ ĤĚđĘ ěĦĕĜ
ĐģĕĚĞĚđ ĦĥďđēĚ ĦđďďđĚĦĐ ĦĥĤđď đĜĕėĒ ĐĘĥ ěđĕĢ Ħčĕĥĥ ,ĐĤėĐĐ :ěđĤēČĐ Ĥđďč
ĦđĥďēĦĐ ,ĐĘđČĎč ĐĤĕēčĐ ĦĘČĥ ęĐčđ À ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒĐ Ęĥ ĦđčĤ ďđĝĕ ĦđĘČĥ ęĞ
ęĎĥ ĤčĦĝĚ .ĘČĤĥĕ ĦĚđģĦĘ ďĞ ĦđĕĐĘ ĖĠĐĥ ,ĕĤĢđĜĐ ęĘđĞĐ ęĞ ęĕĝēĕĐđ ĐėĘĐĐ
ĦđčĢĕĕĦĐ Ęĥ ĦđĤđď ęĐĕĤēČ ĦđģģđĒ ,ĦđĤĕĐĚč ĦđĥēĤĦĚĐ ,ďČĚ ĦđģđĚĞ ĦđėĠĐĚ
ĘČđĚĥ ,ĐĒ ěđĕĘĕĎ ĦėĕĤĞĘ ĕĦĕĚĞ Ęĥ đĤĚČĚ .ĐĞĤėĐđ ĦđĎĕĐĜĚĘ ĦđĠĢĚđ ďđčĕĞđ
.ęĕĚėē Ęĥ ęĚĘđĞ ĖđĦĚ ĦČĒė ĦđĎĕĐĜĚ Ęĥ ĘďđĚ ĘĞ ĞĕčĢĚ ,ĔĝđČĠ
*
ĖĤđĞė ĕďĕģĠĦ ĦČ ĕĦĚĕĕĝ ÅĘđďĎĐ ĦčĥÅ Ęĥ ęďđģĐ ěđĕĘĕĎĐ ĒČĚ đĠĘēĥ ęĕĥďđēč
,ěđĥČĤĐ đĚđĕĚ ÅĦčĥÅ ĦĕčĚ ģĘē ĐĕĐĥ ,ĤĕĜ ěĜēĘČ ĕĦĕĚĞĥ ĐėČĘĚ ,ÅĦčĥÅ Ęĥ ĘĞđĠč
ĦđėČĘĚ ęĞ ĦđĠĕĢĤĐ ęĎ đĚė ,ęĕĜĜĞĤĐ đĘĚĞ ĦđĤĕĠ .ĐĚĕĥĤĚ ĐēĘĢĐč đĚĢĞ ĘĞ ĘĔĜ
.ďČĚ ęĕėĤđčĚđ ęĕĤėĕĜ ,đĘ đĚďģĥ
*
Ĥčď ĘėĘ ĐĜĦĚė ÅĦčĥÅ ĕČĤđģĘ ģĜĞđĚĐ ,ĐĒ ĤĕĥĞ ěđĕĘĕĎĚ đĜĐĕĦĥ ĐđđģĦ đĜČ
ĐĤđĦ ĘĕďĎĐĘ ĕďė ČĘČ ęĘđĞĘ ĐČč ČĘĥ ĐĜĦĚ ,(ěđĦĕĞĐ ĦĘĐĜĐ ĕĥĜČ Ėė ĘĞ đďĕĞĕđ)
.ěĐĘ ĐėĕĤĢ ĐĞĥĐĥ ĦđčĥēĚĘ ĐĕđČĤ ĐĚč ĤđĢĕĘđ ĐĤĕďČĐĘđ

‫קידוש החיים | כיצד העמידה הציונות את‬
‫גורל העם היהודי כקודם לייעודו‬

'Ħčĥ' ĦėĤĞĚđ ģĤđĥ čČđĕ

‫ התשוקה והאיוּן של‬,‫גאולה | הפחד‬-‫אי‬
‫הגאולה כדרכים לעיצוב אוטוביוגרפיה‬

‫נצרות | חוויה והתייחסות הלכתית והגותית‬
‫למפגש ולדיאלוג עם נוצרים‬
‫הדור הבא | הדת שעוצבה לזמן גלות היא‬
‫מכשול לקימום מחודש של ברית העם בארצו‬
‫הלכה | האם אתגר חידוש ההלכה מוביל‬
?‫בהכרח למדרון חלקלק ומסוכן‬
‫היסטוריה | ההתכחשות להתפתחות‬-‫א‬
‫ההיסטורית מייצרת עולם שקר תורני‬
‫תורה ומחירה | ’מעשי חכמים‘ מציעים דגם‬
‫ לא מושלמת‬,‫של דמות מתמודדת‬
‫כתיבה דתית | הנכד ראובן גפני כותב על‬
‫דתי שאיננו‬-‫ נציג לעולם ציוני‬,‫הסב ראובן גפני‬
‫שפתיים | המשוררת רבקה מרים מתרפקת‬
‫ תוך בחינת שפת האם והאב‬,‫על היידיש‬
‫משורר | זיכרונות מדמותו המורכבת של‬
‫טשרניחובסקי ויחסו למסורת ולפוליטיקה‬

‫שבת הגדול – מוסף הגות יהודית‬
ěđĥČĤ ĤđģĚ – '‫מבית 'שבת‬
‫ אייר תשע"ב‬,2 '‫גיליון מס‬
‫ שמואל פאוסט‬,‫עורכים | יואב שורק‬
‫עריכת לשון | יעקב עציון‬
‫איור | מנחם הלברשטט‬
‫גרפיקה | גונן מעתוק‬
www.musaf.shabbat.com :‫גירסא מקוונת‬
shabbat.makor@gmail.com :‫לתגובות‬

3
8
12
15
22
25
28
31
34
37
38

ĘđďĎĐĦčĥ

ĘđďĎĐ Ħčĥ

‫פילוסוף יהודי | מסה הגותית של הרב אליעזר‬
‫ברקוביץ‘ על המחשבה היהודית והשבר המערבי‬

2

'ġĕčđģĤč ĤĒĞĕĘČ

‫במאמר מכונן מציג‬
‫הרב ברקוביץ' את‬
‫ההגות היהודית‬
,‫כגורם משתנה‬
,‫מתאים לתקופתו‬
‫המפרש את‬
‫היסודות הקבועים‬
‫של היהדות – הרצון‬
‫ ישראל‬,‫האלוהי‬
‫ נוסחה‬.‫והתורה‬
‫לקביעת מיהו הוגה‬
‫יהודי‬

@

.đĦĠđģĦ Ęĥ ĕĠđĝđĘĕĠĐ ęĕĘėĐ ĒĎĤČ ęĞ ďđčĞĘ ēĤėđĚ ĦđďĐĕĐ Ęĥ
,đĦđĥĤĘ ęĕďĚđĞĐ ęĕĕĎđĘĐ ęĕĘĘėč ĥđĚĕĥ ĦđĥĞĘ čĕĕē ČđĐ
.đĘ ęĕĥĕĎĜĐ ęĕĕĒĕĠČĔĚĐ ĦđĜđĕĞĤĐĚđ ęĕĕĎđĘđĚĔĝĕĠČĐ ęĕĎĥđĚĐĚ
ĦđČďđđ ģĠĝĘ ĦĜĚ ĘĞ đėĤďĘ ĎÃĝĤ ČĢĕ ĤĥČė ,ĦĕĤĕĥĞĐ ĐČĚč
ĐĕĐ Ęđėĕ ČđĐ ,ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęĕĕĦĤđĝĚĐ ĦđĜđĤģĞĘ ĦĕĘČđĔģĘĔĜĕČ
ģđĕďč ;đĘ ĦĤėđĚ ĐĦĕĕĐĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦđĞĢĚČč ģĤ ĦČĒ ĦđĥĞĘ
Ħďà đĤĠĝ ĦČ čĦė ěĐė ěĚĤĐ ĤĥČė ,ęĕĜĥč ĦđČĚ ĤēČĘĥ ęĥė
ĞĕĢĐĘ đĜĚĚ ĦđĠĢĘ ĐĕĐ ěĦĕĜ ČĘ ,ÃĦđďĐĕĐ ĦđĤđģĚĚ ĐĜđčĦĐ
ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČĐ ĦđĕĤđĎĔģĐ Ęĥ ęĕĎĥđĚč ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠ
ĞĜĚĜ ĕĦĘč ĐĒ ĐĕĐ .ęÃčĚĤĘ ĐģđĚĞĐ đĦĢĤĞĐ ĦđĤĚĘ ,ĦđĜĥđĕĚĐ
ĕēĜđĚč ĎĻĚđĐ
Ā
À ĦđďĐĕĐ ĘĞ đĘĥ ĦĤĦđėĐ ĦĘđĎ À ĐĒ ĤĠĝĥ
Ęĥ ĐĠģĦĐ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦėĤĞĚĘ ńčĀ ĺē
Ā ČđĐĥ ,ĦđĕĜĕĕĔĜČģĐ
.đĦĠđģĦ
Ęĥ đĦĠĕČĥ ęĢĞ ,ęĘđĞĘ .ĕĘĝėđďĤĠ čĢĚ ĕĜĠč ěČė ęĕďĚđĞ đĜČ
ĦČ ĦėĠđĐ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĦĞĜėĥĚđ ĦĕĦĕĚČ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ģĠĝĘ ĐĎđĐĐ
ġđē .ğĘđē ğģđĦ ĦĘĞčĘ ĖėĚ ĐČĢđĦėđ ,ĦĕĜĚĒĘ ,ĦĕĝēĕĘ đĦďđčĞ
ĐĕĤđĔĝĕĐč ĐĎđĐ Ęė .ĦĕēĢĜđ ĦĤĚĎđĚ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ęđĥ ěĕČ Ę þĎĐĚ
ý
ĦđĕĤđĎĔģ ĦđĞĢĚČč ĦđďĐĕĐ ĦČ ĤČĕč ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ
.ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ ěĐ ĦđĕďđĐĕĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė .đĦĠđģĦ Ęĥ ĐčĥēĚĐ
ěĐ .ęĕĚĕđĝĚ ęĕĥĜČĘđ ęĕđĝĚ čĢĚč ,ęĕđĝĚ ěĚĒč ěčđĚ ĦđĘĞč ěĐ
.ęĕĐđĘąČ Ęĥ đĕĤčď ČĘđ ęďČ ĕĜč Ęĥ ęĐĕĤčď ďĕĚĦ

ĦđďčđĞ ĦĥĤĠĚ ĦđĎĐĐ
.ĦđĘĞĐĘ đĜĕĘĞĥ ĦđĘČĥ ĕĦĥ ěĜĥĕĥ ĐĚďĜ đĜĜđĕďč đĒ ĐďđģĜč
ĦđĔĕĥ ĦđďĐĕĘ đĦđĜĥĤĠč ęĥĕĕĚ ĕďđĐĕĐ ğđĝđĘĕĠĐ ęČ ,ĦĕĥČĤ
đČ ?đĦđĕďđĐĕ Ęĥ ĕĠĕĢĠĝĐ ĐčĕĔ ěđĚĔ ěėĕĐ ,ęĕĕđđĥėĞ ęĕĎĥđĚđ
ĦđčĕĝĜč ĦđĜĦđĚ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė ęČ :ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč
?ÃĕďđĐĕà ĤČđĦĐ ĦČ ģĕďĢĚĥ ğĦđĥĚč ěĐĘ ĥĕ ĐĚ ,ęđģĚđ ěĚĒ Ęĥ
?ěĐĘĥ ğĦđĥĚĐ ĕďđĐĕĐ ĐĜėĚĐ đĐĚ
ěĐ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė ,đōĞĔĥ ĕĠė ,ęČ ,ĦĕĜĥ
,ďčĘč ğĘđē ğģđĦ ĦđĘĞč ěĐ ĖėĚ ĐČĢđĦėđ ,ěďđĝĕč ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ
?ĦđďĐĕĘ ĦđĕđĜĥĤĠė ěėĤĞ đĐĚ ,ĦđĜĥĕĕĦĚ ěĘđė đĐĥĘė čĘĥčđ
đĜĥĕ ,Ęė ĦĕĥČĤ .ğĦđĥĚ ĐĜėĚ đĦđČ Ĥčďč ĐĘČĥĘ ĐĜĠĜ ĐčĐ
ĕďđĐĕĐ ĐĎđĐĐ Ęĥ ęĕĢĚČĚĐ ĦČđ ĥđĠĕēĐ ĦČ ĤďđĎĐ ęēĦĚø ęĤđĎ
ĘĕēĦĐĘ Ęđėĕ ČĘ ĕďđĐĕ ĐĎđĐ ğČ .ęĘđė ĦđĤđďĐ ęĕĠĦđĥ đčĥ
ēĦđĠ ČđĐ ĤĥČė đĕĜĠĘ ĐĜđĦĜ Ĥčė ęĘđĞĘ ĦđďĐĕĐ .ĦĕĥČĤčĚ
ĦĕĜĤďđĚĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ ĐďĝĕĕĚĘ ĐĥĞĜ ĔĤČģď .đĦĤĕģēč
Ęė ĦČ đđĎ ĕĤđēČĚ đėĕĘĥĐč ,ĥďēĚ ĘėĐ ĘĕēĦĐĘ đĦĔĘēĐ ęĢĞč
ČĘ ČđĐ .ĦĕĜđĢĕģĐ ĦđĜģĠĝĐ ĦĥĕĎ ĦČ đĚĥĕĕčđ ĦđĤėđĚĐ ĦđĕđČďđđĐ
.ĕĦĤđģĕčđ ğđĤĢ ěđĕĎĐ ďčĘĚ Ĥčď ĕďĕ ĘĞ ĘčđĚ ĦđĕĐĘ đĚĢĞĘ ĐĥĤĐ
ąĕĦĘčĐ ęĕĎđĐĐ ĘėĘ ĦĕĘČĕďĕČĐ ĐĘđĞĠĐ ĦĔĕĥ đĒ ,ęĕđĝĚ ěčđĚč
ğđĝđĘĕĠĐ .ńĢĚČĘ Ęđėĕ ČĘ ĕďđĐĕ ĐĎđĐĥ ĐĔĕĥ đĒ ,ęĘđČ .ęĕčĕđēĚ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦČ ĤĢĕ ĔĤČģďĥ ĕĠė ĦđďĐĕĐ ĦČ ĤĢđĕ ČĘ ĕďđĐĕĐ
.ĐĜđĦĜ ĐďčđĞ Ĥčė ČĕĐ ĦđďĐĕĐ ,ĐĤĕĒč ĞĕĠđĚ ČđĐ ĤĥČė .ĦĕĜĤďđĚĐ
Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęė ,ĦĚČ .ĦđďĐĕĐ À ğĦđĥ ĥĕ ďĕĚĦ đĦčĕĥēĘ
;ĦĜĒČĦĚ đĒĐ ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ĖČ ;Đďđĝĕč ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ ČĕĐ ĦđďĐĕĐ
Ęĥ ĦĕĦďčđĞĐ ĐĦđČĢĚĕĐ ĦđĞĢĚČč ĦĔĘĥĜđ ĦĤďĎĜ ,ĦĚēĦĜ ČĕĐ
.ĕďđĐĕĐ ğđĝđĘĕĠĐ ĘđĚ ĘČ ĦčĢĕĜ ęĘđĞĘĥ ,ĐĚĢĞĘĥė ĦđďĐĕĐ
ĐĜĦĥĚ ďēČ ďđĝĕ ĕďĕ ĘĞ ĦĞčģĜ ĕďđĐĕĐ ğđĝđĘĕĠĐ Ęĥ đėĤď
ąĕĘČđĔģĘĔĜĕČĐ ęĕĘėĐ ĒĎĤČ ČđĐ ĐĜĦĥĚĐ ďđĝĕĐ .Ğđčģ ĤēČ ďđĝĕđ
.đĘĥ ĦĕČĚĢĞĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦĕĕĜčč đč ĥĚĦĥĚ ĐĎđĐ ĘāŊĥ ĕĜđĕĞ
đĘĘĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė .ğĘđēđ ěĚĒčąĐĜĦđĚ đĜĕĐ ,đĜĕĕĢĥ ĕĠė ,ĐĒ Ĥčď

Ę

ĕĔĤďĜĔĝ ĤĠĝ ĘĞ ĐĦĥĞĜĥ ĐĤĕģĝč ,ęĕĜĥ ĤĠĝĚ ĕĜĠ
ĘĞ ĦĤđģĕč ĤģčĚĐ ēĦĚ ,ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ģĝđĞĐ
ĦēČė ĐĒđĜĕĠĥ ĦČ đĦďđčĞč ĘĘė ČĘ čĦđėĐĥ Ėė
ĦĤđģĕč .ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦĤĥĤĥč ĦđĕĒėĤĚĐ ĦđĕĘđēĐ
ĐČĚĐ ĦĘĕēĦĚđ ĦĚďđģĐ ĐČĚĐ ĕĚĕĚ ĐģđēĤ ĐģĞĒ ĐĜĕĐ đĒ ěĕĞĚ
ĐĕĠđĝđĘĕĠ ĘĞ ĤčďĘ đčĤĕĝ ęĕďđĐĕ ęĕďĚđĘĚ ęĐč ,ĦĕēėđĜĐ
ĦđĕĢČĕĤđ ģĤ ęÃčĚĤĐđ ĎÃĝĤĐ Ęĥ ęĐĕĦđčĥēĚč đČĤđ ĦĕďđĐĕ
.ÃĦĕčĤĞĐ ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČÃĐđ ÃęČĘŊÃč ęĕĜđďĕĜĐ ęĕČĥđĜ Ęĥ

ĐĦĠđģĦĘ ĐĠģĦ ĐĕĠđĝđĘĕĠ
ĦČĥ ĤĦĕč ĐĜėđĚ ĐĕĕēĦĘ ĐĚģĥ ĦĕĚđČĘ ĐđđČĎ ,đĜČ đĜĕĚĕč
;ęĕĕďđĐĕ đĕĥĤđĥĥ ĘđďĎ ęďČ Ęė Ęĥ đĕĎĥĕĐ ĦČ ÃęĕĕďđĐĕÃė ĎĕĕĦĘ
ĐģģđĦĥĐ ęďđģĐ ĤđďĐ Ęĥ ĐĤďĥĐ ĦĤĝē ĦđĘĘđčĦĐĐĥ ęĥė ģđĕďč
ęđģĚ Ęėč ÃĦđĕďđĐĕà Ęĥ ęĕĕĜĕĕĠđČ ęĕĜĚĚĝ ģđēĚĘ ĦČĥ ĤĦĕč
ĐĘČĥĐ ,ęđģĚ ĘėĚ .ĤĦđĕč ĐĥđĘģĐ ĦđĤĕčĝč ĤĥĠČĦĐ ĤčďĐ đč
ĐĘđėĕ ČĘ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ ęĕĕĔĜĦđČĐ ęĕĜđĕĤĔĕĤģĘ ĞĎđĜč
.ęĕđĝĚ Ĥđď ěč ĕďđĐĕ Ęĥ ęĕĜĦĥĚĐ ēđĤĐ ĕčĢĚ ĦđĞĢĚČč ĤĦĠĕĐĘ
ĐĤĕģēč ĖĤđĢ ěĕČ ,ĤēČ đČ ĐĒ ěĚĒ Ęĥ ēđĤĐ čĢĚ Ęĥ đĦđčĕĥē ğČ ĘĞ
ěđĝĎĤč ĕĤĜČ Ęĥ đĦĘĘėĐĥ ,ĘĥĚĘ ,ĦđČďđđč ĦĞďĘ ĕďė Ħĕďđĝĕ
ĘĞ ęĕĜĥ ĐĚė ĕĜĠĘ ĐĥĞĜĥ ĕĠė À ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ĘĞ ĐĤĕģĝč
ĦĕĥĎĤ ĦđĝĎĘ ěĚĕĝ ČĕĐ À ęĕďđĐĕ ĘĞ ęđĢĞ ĖĤė Ęĥ đĕėĤđĞ ĕďĕ
.ĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ĘđčĘčĘđ
Ęĥ đĦčĥēĚč ęĕĕďđĐĕ ęĕĜĚĚĝ ęĜĥĕĥ ěđĞĔĘ ěĦĕĜĥ ģĠĝ ěĕČ
ĐģĒđēč ďďĢĘ ěĦĕĜĥ ęĥė ģđĕďč ;ěđĝĎĤč Ęĥ đĒč đĘĕĠČđ ĐĒđĜĕĠĥ
ęÃčĚĤĐ Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ēĦĠĚĐ ĦđĜđĕĞĤĚ ĦĕčĤĚĥ ĐēĜĐč
ęÃčĚĤĐĥ ĘĘė ģĠĝ ěĕČ ,ęĘđČ .ĦĕčĤĞĐ ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČĐĚ đĘČĥđĐ
đĒ ěĕĞĚ ĦđČďđđč ĤĚČĕ ČĘ Ĥčď đĦđČĥ ďđĞč ;ĕďđĐĕ ğđĝđĘĕĠ ĐĕĐ
ĦđĘđĘĞ ęďČ Ęĥ đĕĦđčĥēĚ ,ęĕĦĕĞĘ .ěđĝĎĤč đČ ĐĒđĜĕĠĥ ĕčĎĘ
.ĕďđĐĕ ĐĎđĐ Ęĥ đĒėė ĤėđĦ ĕĥđģč đėĤďđ ĦđďĐĕĐ ĕĥĤđĥč ďđĎčĘ
đėĤď ęĘđČ ,ĤĒ ČĢđĚĚ ĦđĕĐĘ ĦđĘđĘĞ ěėČ ĦđčĥēĚĐ ,ęĕĦĕĞĘ ĖČ
.ěĕĤĤđĞ ČĘĘ ĦĕďđĐĕ ĐĕĐĦ ĥĕČĐ Ęĥ
ĘĢČ ČđĢĚĘ ĘėđĜ ĐĜđĤēČĐ ĦđĤĥĠČĘ ĤĦđĕč ĦĜĕĕĜĞĚ ĐĚĎđď
ĕĠđĝđĘĕĠĐ đĤĠĝ ĐĕĐ ęĕĜĥč ĦđČĚ ĖĥĚč .ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ
đĚĥĥ ĤēČĚ .Fons Vitae ęĥĐ ĦēĦ ĕĜĕĔĘĐ đĚđĎĤĦč ģĤ ĤėđĚ
ďđĚĕĘ ĤĠĝ ěĕĞė ĥĚĕĥ ĤĠĝĐ AvicebronąĘ ĦđđĞ ĤčēĚĐ Ęĥ
ĐĜđėĦ ğČ ğĥē ČĘ ĤĠĝĐ Ęĥ đĜėđĦ .ĦĕĤĢđĜĐ ĐģĕĔĝČĘđėĝĐ Ęĥ
ąĥ ĐĘĎĦĐ ĐĤĥĞ ĞĥĦĐ ĐČĚĐ ĞĢĚČč ģĤ .ĕđĐĕĒĘ ĦĜĦĕĜĐ ĦĕďđĐĕ
ĦĕďđĐĕĐ ĦđĜĔĕĕĠĐ ěđČĎ ĤĥČĚ ĤēČ ČĘ ČđĐ ĕĤđĦĝĚĐ Avicebron
ĐĦĘđďĎĥ ĦĕďđĐĕ ĐĚĥĜ ĤđĥģĘ đĜĕĘĞ ďĢĕė .ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ À
,ęĕĕďđĐĕ ęĕĜĚĚĝ ĔĞĚ Đė ĐĘĕėĚĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĘ ģĠĝč ĦĘĔđĚ ĐĜĜĕČ
ěėĦĕđ ĕĚĘĝđĚ ,ĕĤĢđĜ ČđĐ ĐĤčēĚĥ đčĥē ęĕĜĥč ĦđČĚ ĖĥĚčĥ
?ģđďČ ęĕĘĕĘČ ďčđĞ ğČĥ
ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐĥ ,ěčđĚė ,ČĕĐ ĦĚČĐ
ęĞĐ ęĐč ĦđĢĤČĐ Ęėđ ĦđĤđďĐ Ęė Ęĥ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦČ ĦĠģĥĚ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐĚ À ĦđĎĐĐ Ęĥ ĦđĜđđĎĚĐ ĦđĘđėĝČĐ .čĥēđ ĕē ĕďđĐĕĐ
ĦđĎĢđĕĚ À ęĒĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČĐ ,ĐĜđĤēČĐ ĐĜĠđČĘ ďĞđ ěđĔĘĠČ Ęĥ
ĦĕĚđČĘ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęėč ĦđĎĢđĕĚ ęĎ ěĐĥ ĕĠė ,ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč
ąĕĦĘč ĤčďĐ ,ęĕđĝĚ ěčđĚč .ĕčĤĞĚĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ĦĤēČ ĦĕĤđĒČ đČ
ĞĠĥđĚ ďĕĚĦ ęďČĐđ ĕĥđĜČ ġĚČĚ ČĕĐ ĦĕĠđĝđĘĕĠ ĐĤĕģē .ĞĜĚĜ
ĦĕĠđĝđĘĕĠ ĐėĤĞĐ ĥčĎĘ ĐĝĜĚĥ ĕďđĐĕ Ęė .ęđģĚđ ěĚĒ Ęĥ ĦđčĕĝĜĚ
.(1961 ‫ אביב‬.2 ’‫ מס‬,3 ‫ )כרך‬Tradition ‫הופיע בכתב העת‬
‫ יהושע דירובן ונהוראי אליקים‬:‫תרגום ועריכה לשונית‬

ĥďē ęĘđĞč ĐĕĎđĘđČĕĦđ ĐģĕĦČ
E. Berkovits, Crisis and Faith, New) .ĕĜČĚđĐĘ
(.York 1976, pp 92

ĦĔĘēđĚ ĦĚČ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ďģđĚč ĘČĤĥĕ ĦčĥēĚ ĐĦĕĕĐ ĤčĞč ęČ
ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ĕĤĐ ,ĕĚďģČĐ ęĘđĞč ĦĕďđĐĕĐ
ĦđčĕĝĐ ĦČ ěĕĕĢĜ .ĐėĘĐč ĕĦđĎĐ ěđĕĞĘ ĐĤđėčĐ ĐĤčĞ
ęĘđĞ Ęĥ ĦđĜĕĕĜĞĦĐĐ ĕēĔĥč Ęēĥ ĕđĜĕĥĘ ĦđĕĤģĕĞĐ
ĦČ ĤģĕĞč ğĕģĐ ĘČĤĥĕ ĦčĥēĚč ģđĝĕĞĐ .ĤģēĚĐ
,ďĤĠĝč čĐĒĐ ĤđĦ ĕĚėē Ęĥ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ ęĐĕĦđĜĥĚ
ĐČĚč ĐĤĢđĜĥ ĦĕďđĐĕĐ ĦđĎĐĐ ĦČ ĐĦđēĠ ĐďĕĚčđ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦČ đģĕĝĞĐĥ ĦđĘČĥĐ ,ęĤč .ęĕĤĥĞĐ
ęĕĦĞĘđ ĦđĕĘđĥ ęđĕė ĦđČĤĜ ĦĕĝČĘģĐ ĦĕďđĐĕĐ
ĦĚđĞĘ .ĐđđĐč ęďČĐ ĕĕēĘ ĦđĕĔĜđđĘĤ Ęė ĦđĤĝē
ęĕčĢĞč ĞĎđĜ ĐėĘĐĐ Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ģđĝĕĞĐ ,ĦČĒ
.ĐėĘĐč ĦĚĘđĎĚĐ ĦĕĦďĐ ĦđčĕĕēĦĐĐ Ęĥ ęĕĥĕĎĤĐ
ĐģĕĒĕĠĔĚĐ Ęĥ ĐďĚĞĚĘ ĐĤđĥģ ĦĤēČ Đčĕĝ
.ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ĕĎđĘđČĕĦĐ ěđĕďĐ ĦđčĕĥēĘđ
ĕĘđďĎ ĦđĔĕĥ đĜđďĕĜ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦĤĎĝĚč
ĦĚĕĕģ ęČ ĐĘČĥĐ ęĢĞ ĦČ ĤĤčĘ ĕĘčĚ ,ęĕĎđĐĐ
ĐČĢđĦėĥ ĤĚđĘ ěĦĕĜ .ĦĕĔĜĦđČ ÃĦĕďđĐĕà ĐčĥēĚ
ĦĜđđĎĚđ ĐčēĤ ĦĞĤĥĚ ĦĚĕĕģ ,ĦđĔĕĥĐ ĦđĕĜđĎčĤĚ
,ĐĚĕĚĦĐ ĐĜđĚČĐ ĐĕđĢĚ ďēČ ďĢĚ .ĦđĞďđ ĦđĜđĚČ Ęĥ
ęĕĕđĢĚĐ ęĕĕĝĕĠĔĚĐ ęĕďĎĕĐĐ Ęė ĦČ ĦĘčģĚĐ
ĤēČĐ ďĢĐĚ .ęĔđĥĠė ĐĘčģĐ ĦđĤĠĝčđ ęĕĥĤďĚč
Ęĥ ĦđĕĘĜđĕĢĤĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠč ĦđĜĎđĞĚĐ ĦđĔĕĥ ěĜĥĕ
ęĕĕĝĕĠĔĚĐ ęĕďĎĕĐĐ čđĤč ĦđČĤĘ ĦđĥģčĚđ ěĦĠđģĦ
čĢĚ .ęĕčĎĥĜđ ęĕĘđďĎ ĦđĜđĕĞĤĘ ĦđĤđĠĔĚ đČ ęĕĘĥĚ
,ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ęđēĦč ęĕĥģđĚ Đďĥ ĤĢđĕ ĐĒ
ěđĕĞ ĦđĔĕĥĘ ğĦđĥĚĐ ěĕĞĤĎĐ ĕđĐĕĒ ĘĞ ĐĥģĚĐ
ĦĤĕģĝĚ ĦđĘĞĘ ĐĘđĘĞĥ ĐĜģĝĚĐ .ĦđĕďđĐĕ ĐčĥēĚđ
đčĕčĝĥ ĕčĕĔģĕĕčđČ ěĕĞĤĎ ěĕČĥ ČĕĐ ĦđĜđĥĐ ĦđĔĕĥĐ
ČđĠČ đĜĤĦđĜ .ĦĕďđĐĕĐ ĐčĥēĚĐ ęĘđĞ ĦČ ĦđĐĒĘ ěĦĕĜ
ęĕďđĐĕ ĕďĕ ĘĞ ĐĎĐĜĥ ĐĚ Ęėĥ ĦĕĘĜčĐ ĐĞĕčģĐ ęĞ ģĤ
.ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęĥ ĎĥđĚĐ ĦēĦ ĝĜėĜ

čđĤ ĕĠ ĘĞĥ ČĘČ ,ęĕĕĤĝđĚ ęĕėĤĞč ĦđčĥēĦĐ
ęĕđđĝđĚ đČ ęĕĞĜĢđĚ ęĕĕĘĚĤđĠ ĕĦĘčĐ ęĕĘđģĕĥĐ
.ĦĕčĕĔģĕĕčđČ ĦđĒē ęĐĕĦđģĕĝĠĘ ĦđđĥĘ ĐĤĔĚč
ďĢĐ ĦČ ğđĥēĘ ĥĕĥ Ĥčĝ ,ĦČĒ ĦĚđĞĘ ,'ġĕčđģĤč
ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘē ČđĐĥ ,ĐėĘĐĐ Ęĥ ĕĤĝđĚąĕĜĚđĐĐ
ęĘđĞč ĕėĤĞĐ ěđĕďĐ ďĢč .ÃĦĕĦėĘĐĐ ĦĚČĐÃĚ
ĐĜėĝĐ ĦČ ĎĕĢĐĘĚ ĞĜĚĜ ČĘ 'ġĕčđģĤč ,ĐėĘĐĐ
ęĕČđĤĥ ĕĚĘ ĦčĤđČ đĒ ĐĜėĝ .ĕĦėĘĐ ęĒĕĘĔĜĚďĜđĠčĥ
,đĘĥĚ ĕĚĕĜĠ ęĘđĞ ĖđĦč ĤđĎĝ ęĕģđē ĝģďđģ ĐėĘĐč
.ęĕĕĦĤčē ęĕČĜĦđ ęđģĚ ,ěĚĒ Ęĥ ęĕĚĤđĎĚ ęĘĞĦĚĐ
ĐĚđģĚĚ ĐĒĒ ĐĜĕČ ĐėĘĐĐĥ ęĕĤđčĝ đĒ ĐĥĕĎč ęĕĒēđČĐ
.ĤėĐ ČĘĘ ĐĦĜĦĥĐ ĦđČĕĢĚĐ ĤĥČė ęĎ
,'ġĕčđģĤč ĝĤĎ ,ÃęĕĚĥĐ ěĚ ĐĤđĦà ČĕĐ ĐėĘĐĐ
ĝēĕĕĦĐĘ ĐčđēĐ ĦĘĔđĚ ĐėĘĐĐ ĕģĝđĠ ĘĞ ďčč ďč ĖČ
'ġĕčđģĤč .ÃČĕĐ ęĕĚĥč ČĘÃ Ęĥ ĐĥĕĎ ĖđĦĚ ĐĕĘČ
ĕĜĥ ěĕč ĞĜė ĐėĘĐĐ ĦĤĕĢĕ ĖĕĘĐĦ ĦČ ĤČĦĘ čĕĔĕĐ
ĤĝĚĜĥ ģđēĐ ČĝĕĎ ďēĚ .ĐĘČ ęĕĕĔģĘČĕď ęĕčĔģ
Ęĥ ĕĤĝđĚĐ ěđĠĢĚĐ ČĝĕĎ ĖďĕČĚđ ,ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐč
đĕĘĞ Đčĥ ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ĦđČĤĘ đĦđČ čĕĕēĚĐ ,ģĝđĠĐ
ĖĕĘĐĦ Ęĥ đĦĘđĎĝ .ęĕĕĜĤđĦĐ ęĕĘČĕďĕČĐ ĦČ ęĥĕĕĘ
ĕĔģĘČĕďĐ ēĦĚč ,'ġĕčđģĤč ĦĞďĘ ,ĐĕđĢĚ ĐģĕĝĠĐ
ĕĜĥĘ ęĕĞďđĚĐ ěđĠĢĚ ĕĘĞč ęĕģĝđĠ ĘĢČ ęĕĕģĦĚĐ
ĘĞ ĐĜčĜ ěđėĜ ĕĦėĘĐ ěĦĚđ ČĥĚ .ĖĕĘĐĦĐ Ęĥ đĕčĔģ
ĦđĘđčĎ ĦČ ĦĞčđģĐ ,ģđēĐ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČ ěĕč ěđĒĕČ ĕďĕ
ĕēĐ ,ĐėĘĐĐ ģĝđĠ ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ ěĕčĘ ,ĤĦđĚĐđ ĤđĝČĐ
ĖĕĤĢ ČđĐ ĐĕĘĞĥ ĐĜđĦĜ ĦĕĦđčĤĦ ĦĕĦĤčē ĦđČĕĢĚč
.ĦĕĦėĘĐĐ ĐĚĤđĜĐ ĦČ ĘĕēĐĘ
ąĘĞčĥ ĐĤđĦĐĥ ĐėĘĐ ĕĚėēđ ęĕĤđĚ ģĤ...
ĖĕĤĞĐĘ ęĕĘĎđĝĚ ĤĥČ ,ęĜđĠĢĚč Đĕē ĐĠ
ĕĤčď ěĕč ēĦĚĐ Ęĥ ĦđĞĚĥĚĐ ĦČ ĦđĚĘĥč
ēĦĚ ĤĕĦĐĘ ęĕĘđėĕ ,ěđĦĜ čĢĚč ęĕĜđĥĐ ĘąČĐ
čĥēĦĐč ġĕĚČđ ĕĦĤĕĢĕ ęđĥĕĕ ĦđĞĢĚČč ,ĐĒ
.ěđďĜĐ ĐĤģĚĘ ĝēĕč ĐĤđĦĐ Ęĥ ĘĘđėĐ ĝđĦČč
ģđē ĦČ ĐďđĠ ĐėĘĐė ĐĠąĘĞčĥ ĐĤđĦĐ ,ěėĘ
ĐĘĘėĐĐ Ęĥ ČĘėĐ Ħĕč ĖđĦĚ čĦėčĥ ĐĤđĦĐ
ģđē đĦđČ ĦėĠđĐ ĒČđ ,ĦĤĢđĕ ĐĚĢĞ ČĕĐĥ

ĕ

ĐĠĜĞ 'ġĕčđģĤč ĤĒĞĕĘČ čĤĐ Ęĥ đĦĤĕĢ
đĕčĦėĚ čđĥēđ ďčėĜ ģĘēĥ ğČ .ĤĦđĕč
đĕĤĠĝ čđĤ ,ĐėĘĐĐ ĦčĥēĚčđ ĐėĘĐč ģĝđĞ
ĦđčĤĦĘ ęĕĞĎđĜĐ ęĕČĥđĜ ěđđĎĚč ęĕĜĕĕĔĢĚ
:ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČčđ ġĤČč ĦĕďđĐĕĐ ĐĤčēĘđ ĦĕďđĐĕĐ
,ęĕďđĐĕĐ ĦĜĕďĚ ,ĐďĎČĐ Ęĥ ĐĚđģĚ ,ĐĥĕČĐ ďĚĞĚ
.ďđĞđ ĐĠđĤĕČ ĦđďĐĕ Ęĥ ĐČđĥĐ ,ĐĜđĚČ ĦđĘČĥ
ĕĜĥ ĤĦČĘ ěĦĕĜ 'ġĕčđģĤč Ęĥ ĐĤĕĢĕĐ ĒėĤĚč
ĐģĕĦČ Ęĥ ĦĘĘđėđ ĐĠĕģĚ ĐĝĕĠĦ ,ďēČĐ :ęĕďģđĚ
ĐĒėĤĚčĥ ,ĦĕďđĐĕ ĐĕĎđĘđČĕĦ ,ĕĜĥĐ ;ĦĕďđĐĕ
ĦĠģĥĐ ĘĞč ęĘđĞč ĦĕďđĐĕĐ ĐĜđĚČč ģđĝĕĞ
.ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ Ęĥ ĐĕĕĜĥĐ ĦĕĢēĚč ĦĕĞďĚ ęĘđĞ
.ĐĘČ ęĕďģđĚ ĕĜĥč ĦĞĎĘ ĥģčĜ đĒ ĐĤĢģ ĐĤĕģĝč

ěđĠĢĚđ ģđē
ĦđČĤĘ ĤĥĠČ 'ġĕčđģĤč Ęĥ ĦĕďđĐĕĐ ĐģĕĦČĐ ĦČ
,ĦĕĦėĘĐĐ ĦĤđĝĚĐ ďĎĜė ĐēĔđĐĥ ĦĤđģĕčĘ ĐĜĞĚė
ĦđčĤĦĐ Ęĥ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ĐģĕĦČĐ Ęĥ ČĢđĚ ĦďĚĞ ĖđĦĚ
ĦĕĦėĘĐĐ ĦđďĐĕĐ ĦČ ĐĎĕĢĐ ĦĤđģĕčĐ .ĦĕčĤĞĚĐ
ĖđĦ ,ĦđĕĔĝĕĘĚĤđĠđ ĦđĕĔĝĕĘĎĘ ĦđĝĕĠĦč Đĕđčĥė
.ģđēĐ Ęĥ ĕĤĝđĚĐđ ĕėĤĞĐ ěĠĐĚ ĦĚĘĞĦĚ ČĕĐĥ
ĦđĞĢĚČč ,'ġĕčđģĤč ēĕėđĐ ĐėĘĐ ĕČĥđĜč đĕĤĠĝč
,ęÃčĚĤĐĚđ ďđĚĘĦĐ ĖđĦĚ ĦđČĚĎđď Ęĥ čĤ ĤĠĝĚ
ěĦĚđ ČĥĚč čĘđĥĚĐ ęĕėĤĞ ęĘđĞ Ęĥ đĚđĕģ ĦČ
Đĕē ĦĤđĝĚĘ ĦĠđĚ ďđĚĘĦč ĐČĤ 'ġĕčđģĤč .ĕĦėĘĐĐ
Ęĥ ĕĒėĤĚđ ĕĘĤĎĔĜĕČ ģĘē ęĕĕėĤĞ ęĕĘđģĕĥč ĐČđĤĐ
ąĦđĜđĤģĞ Ęĥ ęďĕģĠĦ ĦČ ĐĐĕĒ ČđĐ .ĕĦėĘĐĐ ěđĕďĐ
ĖđĤĞ ěĕČĥ ĕĘėė ďđĚĘĦč ęĕĕđĢĚĐ ęĕĕĦėĘĐ ĘĞ
ęĕčĘđĥĚĐ ęĕĕėĤĞ ęĕčĕėĤĚ ĦĎĢĐč đĦđčĕĥēĘ
ĘĞĐąĦđĜđĤģĞ ,'ġĕčđģĤč ĕĠĘ .ĕďđĚĘĦĐ ěĦĚđ ČĥĚč
ęĕĎĢĕĕĚĐ ęĕĕĔĠĥĚ ęĕĘĘė ěĕĞĚ ęĜĕĐ ďđĚĘĦĐ Ęĥ
ęĕĘČĕďĕČĐ ēđĤč ĕĦėĘĐĐ ěđĕďĐ ĦČ ęĕĜđđėĚĥ ęĕėĤĞ
.ęĕĕĜĤđĦĐ
ěĦĕĜ ,ĐėĘĐĐ Ęĥ ĕĔĝĕĘĚĤđĠĐ ĕđĚĕďĐ ĦđĤĚĘ
ĕĝģđďđĦĤđČĐ ęĘđĞč ęĕčđĥē ĐėĘĐ ĕģĝđĠ ĘĢČ ČđĢĚĘ

ĘđďĎĐĦčĥ

4

'‫הרב ברקוביץ‬
‫התמודד עם‬
‫הביקורת המוסרית‬
‫על ההלכה ועם‬
‫ריקנותו של עולם‬
‫מדעי שאבדו לו‬
‫מטרותיו וערכיו‬
.‫המוחלטים‬
‫קווים להגותו‬
‫מאיר רוט‬

ĐĕĜčĘĕĝĜĤĔč ĤđĐĕč Ęčēčĥ (Oradea) ĐĕČďĤđČ ĤĕĞč ďĘđĜ ,(1992ą1908) 'ġĕčđģĤč ĤĒĞĕĘČ ÅĠđĤĠ čĤĐ
.đĦďĘđĐ ĤĕĞč ěĕĕďđ ęėē ďĕĚĘĦ ĐĕĐĥ ,'ġĕčđģĤč (čď) ĤĞč ÅĤ ,đĕčČ ęĞ ĐĤđĦ ďĚĘ đĦđďĘĕč .ĐĕĜĚđĤčĥ
ĐĜĥ .ĤĜĒĘĎ ČčĕģĞ čĤĐ ĘĢČ ęĥ ďĚĘđ (ÅĒđĘģ) ĎĤđčĜĞĒĕđĘģ Ħčĕĥĕč ďđĚĘĘ ēĘĥĜ ĐĤĥĞ ĥĚē ěč đĦđĕĐč
ĦđĜĕēč ĦČ ęĕĘĥĐ ęĥ .ĥĤĕĐ čĤĐ ęĥ ĘĞ Đčĕĥĕč ďđĚĘĘ ĕďė ĐĕĜĚĤĎč ĔĤđĠģĜĤĠĘ ČĢĕ ěėĚ ĤēČĘ
.ĐĔĕĝĤčĕĜđČč ĐĜĥ ďĚĘ ęĎđ ĦđĤĎčĐ
ĦĔĕĝĤčĕĜđČčđ ěĕĘĤčč ĤĚĕĕĐĝďĘĕĐ ęĥ ĘĞ ęĕĜčĤĘ ĤĜĕĚĝč ĘĕčģĚč ďđĚĘĘ ĘēĐ ęĕĤĥĞ ěč đĦđĕĐč
ĦÃđĥ ĘĞč ,ĎĤčĜĕđđ ĘČĕēĕ čģĞĕ čĤĐ ĕďĕ ĘĞ ĦđĜĕĕďĘ ĖĚĝđĐ ,ĥĚēđ ęĕĤĥĞ ěč đĦđĕĐč ,1933 ĦĜĥč .ěĕĘĤč
čĤĐĚđ ,ĤĕĚ Ħčĕĥĕ ĥČĤ ,ĘģĜĕĠ ĐďđĐĕ ĤĒĞĕĘČ čĤĐĚ ĐėĕĚĝ Ęčĕģ ěė đĚė .ģĐčđĚĐ đčĤ ĐĕĐĥ ,ÃĥČ ĕďĕĤĥÃ
.ÃęĒĕČďđ ęđĕà ČĥđĜč ěĕĘĤč ĦĔĕĝĤčĕĜđČč ĔĤđĔģđď ęĕĕĝ ęĕĕĜĤđĦĐ đĕďđĚĕĘĘ ĘĕčģĚč .ĤĜĒĘĎ ČčĕģĞ
ĕĒđĘĔĝĠč ĦĝĜė Ħĕčč 1939ą1933 ęĕĜĥč :ęĘđĞč Ħđčđĥē ĦđĘĕĐģ ĤĠĝĚč ĦđĜčĤč ĥĚĕĥ 'ġĕčđģĤč čĤĐ
ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ĕĜĠĘĥ ěĕĘĤčč ĤĦđĕč ĐĘđďĎĐ ĦĕĝģđďđĦĤđČĐ ĐĘĕĐģĐ ĐĦĕĕĐ ęĥ ,ĎĤđčĜĔđĘĤĥč ĐĝČĤĔĥ
čĤ ĥĚĕĥ 1958ą1950 ęĕĜĥĐ ěĕčđ ,ĕĜďĕĝč ĕĒėĤĚĐ ĦĝĜėĐ Ħĕč čĤ ĥĚĕĥ 1950ą1946 ęĕĜĥč .ĐĕĕĜĥĐ
.H.T.Cąč ĘČĤĥĕ ĦčĥēĚĘđ ĐĕĠđĝđĘĕĠĘ ĎđēĐ ĥČĤč ďĚĞ ,1975ą1958 ęĕĜĥč ,ěėĚ ĤēČĘ .ěđĔĝđčč
ęđĕ ĦĚēĘĚ ĦđčģĞč 1975 ĦĜĥč ġĤČĘ ĐĘĞ .ĕđĜĕĘĕČ ,ĕģđģĝč (Hebrew Theological College)
.ĘČĤĥĕčđ čÃĐĤČč ĦđĜđĥ ĦđĚčč ęĕčĤ ęĕĤĚČĚ ęĝĤĠđ ęĕĤĠĝ ĤĥĞ ĐĞĥĦ Ĥčĕē 'ġĕčđģĤč .ęĕĤđĠĕėĐ
‫עבודת הדוקטור של ד”ר מאיר רוט‬
'‫עסקה בנושא ”אליעזר ברקוביץ‬
”‫כתיאורטיקן של ההלכה‬

,ěđĕĞĤč ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ğĕĘēĐĘ ĐĝĜĚĐ
ČĤģĕĐĘ ĐĘđėĕ ĐĜĜĕČ ĐĕĠđĝđĘĕĠčđ ĐģĕĒĕĠČĔĚč
.ÃĦĕďđĐĕÃ
,ÃĐĥĚ ĘČ ÅĐ Ĥčďĕđà :ČĤģĚč ęĕČĤđģ đĜČ ĤĥČė
ĦđĜđĥ ęĕėĤď .ĐĚĥĎĐ Ęĥ ĦđĕĞč ĐĘĞĚ ĕđĔĕčĐ
.ěĤĦđĠĘ ĦĜĚąĘĞ ĤģđēĐ ĕĜĠĘ ĦđēđĦĠ ĦđĜĥĤĠ Ęĥ
ĤđčĕďĐà ,ÃČĤĚĕĚÃĐ ĎĥđĚ ĦČ ġĚČĘ ĕđĥĞ ČđĐ
ģđčďĘ ęĎ đĦđĤĥĠČč ,ĎÃĝĤđ ĝđĘģĜđČ Ęĥ ,ÃČĤčĜĐ
,ęÃčĚĤĐ Ęĥ đĒ đĚė ,ĤĦđĕ ĦĕĔĝĕĘČĜđĕĢĤ ĐĥĕĎč
ęĕĤēČ ęĕĤčĝĐ ĦđĕĐĘ ęĕĘđĘĞ ĖėĘ ğĝđĜčĥ ęĥė
,ęďČčđ ęđģĚč ĕđĘĦ ČđĐđ ĐĜĦĥĚĐ đĐĒ .ĞĤđČĚĘ
Ęė ĦđĕďđĐĕ đĕĐĕ đĘČ ĦđĕđĜĥĤĠ .ēđĤĐ ĖĘĐčđ ěĚĒč
ĦđĤĕČĥĚ ěĐ ďđĞ Ęė ,ĞĤđČĚ ĤČĥĜ ĞĤđČĚĐ ďđĞ
ĐĤđĢ đĒĕČč ĐĜĥĚ ČĘđ À ĐďčđĞĐ ĦČ ĞĎĠ ČĘĘ
ęĕĐđĘąČ ěĕč ĐĥēĤĦĐ ěėČ ĦĕĥĚĚ ĦĤđĥģĦĥ À
ĘČ ÅĐ Ĥčďĕđà ĕđĔĕčĘĥ ęďČ ěĞĔĕ ęČ ,ęĤč .ĐĥĚĘ
ęĘđĞĘ ęĕĐđĘąČĥ ,ďčĘč ĦĕĘĚĝ Ħđčĕĥē ĥĕ ÃĐĥĚ
ČĕĐ ĕđĔĕčĐ ĦđĞĚĥĚĥ ,ęďČĐ ęĞ ĦĚČč ĤĥģĦĚ ČĘ
À ĐĜđĕĘĞ ĦĚČ ĕĐĥđĒĕČ ĐĎĕĥĐ ĐĥĚ Ęĥ đĦđĜđČĎĥ
ĕĘČĜđĕĢĤĐ ďđčėĐ ĦđĔĘēđĚĘ ,Ĥĥģ ČĘĘđ ,ğČ ĘĞ
ČđĐĥ ĕĤĐ À ĐĥĚ Ęĥ đĕĦđĤđĦĘ ĝēĕĕĘ ěėđĚ ČđĐĥ
.ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐĚđēĦĘ ġđēĚ ğĝĘĠĦĚ

ĦđďđĝĕĐ ĦĤĕĚĥ
ęĕĞđčģĐ

@

ĦđĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđČĚĎđďĐĚ ĐĚėč ěĜđčĦĜ ĐčĐ ,ĐĦĞ
đĜēđĤ ĕĜĕĞĘ ĐĘđĞĥ ěđĥČĤĐ .ĦģđĘēĚč ĦđĕđĜĥĐ
ęĕĔĘđčĐ ČėĚĝĐąĕĜč .ěđĘĕĠ ,ĐČĤĜĐ Ęėė ,ČđĐ
ĐĕĎđĘđČĕĦĐ Ęĥ ĐĘĘđēĚĘ đĦđČ ęĕčĕĥēĚ ęđēĦč
,ęĘđČ .ĦđĕĔĝĕČĕĦđĜđĚĐ ĦđĦďĐ Ęė ĤđčĞ ĐģĕĔĝĕĚĐđ
đĚĞ čĤģč ĕĜđĚĘČ ĤĦđĜ ČđĐ ęĕĜĥč ĦđČĚ ĖĥĚč
ĘĞ .ęĕĕĤĢđĜ ęĕĎđĘđČĕĦ ĕďĕ ĘĞ đĤĚĦĥĜ đĕčĦėđ đĘĥ
ĦđėēĘ ġĘČĜ ČđĐ ,ěģĒĐ ĘĘĐ Ęĥ đĤđď ěč ĐĕĐĥ ğČ
.ęĕďđĐĕĘ ğĥēĕĐĘ ĦĜĚ ĘĞ ĐĤĥĞąĥĥĐ ĐČĚĘ ďĞ
,đĘĥ ÃĝđĎđĘÃĐ ĎĥđĚ À ĖėĘ ĐĦĕĕĐ ğģđĦ Ħč Đčĕĝ
Đčĥ ĐĤđĢč Đ ĀĎĐù þĜ ,đĦČĕĤčđ ęĕĐđĘąČ ěĕč ĖđđĦĚĐ
ĐĚĎŖďĘ ĕĒĕĠČĔĚ ĝĕĝčė đĢđĚĕČĘ ēđĜ Ĥė ĥĚĕĥ ČđĐ
Ęĥ ĦđĜĥĤĠė ĞĢđĐĥ ĎĥđĚ ĐĒ ĐĕĐ .ĦĕĒėĤĚ ĦĕĤĢđĜ
ĖČ .đĜĚĚ ęĘĞĦĐĘ ġĘČĜ ĕďđĐĕĐ ěđĠĢĚĐĥ ,ĦđďĐĕĐ
,ęďČė ĦĕĥĕČĐ đĦĕĕĔĜ ,ěđĘĕĠ Ęĥ đėĤď ĐĦĕĕĐ ęČĐ
,ĐģĕĒĕĠČĔĚđ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęĥ ĦđĕĞč ęĞ ďďđĚĦĐĘ
?ČĘ đČ ĦĕďđĐĕ
ČĕĐ ,ĝđĝĕĐ ČĘĘ ,ĖėĘ ĐčđĥĦĐĥ ęĕčĥđē đĜČ
ÃĔĘēđĚÃĐ ĎĥđĚ ěĕč ĐĕĜđĚĤĐ ĤđĢĕĘ đĦđĝĜč .Ħĕčđĕē
ěĕčđ ,ĦĕĜđđĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ěčđĐ ČđĐĥ ĕĠė ,ĕĠđĝđĘĕĠĐ
ēĜđĚĘ ĘčđĐ ČđĐ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃĕĥĕČĐ ĘČĐà ĎĥđĚ
ÃĐģĕĜėĔÃĐ ĦČ ĤĕčĝĐ ēĜđĚĐ ,đďĕďĘ .ÃĝđĎđĘÃĐ
.ĝđĚĝđģĐ ęĞ ĞĎĚč Čč ÃĔĘēđĚÃĐ ĐĦđĞĢĚČčĥ
ČđĐ ĐĒėėđ ĕĤĚĎĘ ĕčĕĔģĕĕčđĝ ČđĐ đĚĢĞ ēĜđĚĐ
ĦĕĥĕČĐ đėĤď ĘĞ ĐĤđĚ ČđĐ ,ěđĘĕĠ ĥĕČĘ ĕĜĕĕĠđČ
ęĕĤēČ ęĕďđĐĕ .ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ěđĘĕĠ Ęĥ
ĕĠė ,đĚĢĞ ĎĥđĚĐ ,ęĘđČ .ĦđĘģč đĦđēďĘ ęĕĘđėĕ
Ęĥ ĐĚđēĦĘ Ėĕĕĥ ěėČ ,ěđĘĕĠ ĕďĕ ĘĞ ěčđĐ ČđĐĥ
ĐĎđĐĐ ġĚČĦĐ đĦĤĒĞčĥ ĕĜĠĚ ,ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ
ĦđĞĤđČĚĐ Ęĥ ĦĕĘČđĔģĘĔĜĕČĐ ĦđčĕĥēĐ ĦČ ČĔčĘ
ğĤē .ĐĤđĦĐđ ĘČĤĥĕ ,ęĕĐđĘąČ ĕďĕ ĘĞ ęĕĎĢđĕĚĐ
ĤĦđĕ ĤēđČĚ ěčđĐđ ēĦđĠ ČđĐĥ ĕĠė ,ĎĥđĚ đĦđČ ,ĦČĒ
ęđēĦĘ ġđēĚ đĜĕĐ ,ĐĕĕĝĜėĐ Ęĥ ęĕĕĎđĘđČĕĦĐ ĕďĕ ĘĞ
ĦČ ĘđĘĥĘ ČĕĐ đĦĜđđėĥ ĕĜĠĚ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ
.ĦđďĐĕč ęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕĐ Ęĥ ęĠģđĦ
ęĐĕĤģĚ ĦČ ĦĠĝđĜ ęĞĠ ěđēčĘ ęĕĘđėĕ đĜČ ĦĞė
ĘđďĎ ģĘē .ĐĒđĜĕĠĥđ ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ Ęĥ
ÅĤ ďĎĜė ďđČďąěŁČü ęĐĤčČ ÅĤ ēĦĚĥ ĦĤđģĕčĐĚ
ěĦĕĜ .ĦģďĢđĚ ,ěčđĚė ,ĐĦĕĕĐ ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ

ěĐĥ ęđĥĚ ĦđĕďđĐĕ ěĐ ;ęďČąĕĜč Ęĥ ĦđčĥēĚ ěĐ
ĦĕĦđĞĚĥĚĘ ĐėĠđĐĘđ ĦđďĐĕĐ ĦČ ęĎĤĦĘ ĦđĝĜĚ
đĒ ěĕĞĚ ĐďĚĞč ,ěčđĚė .ĦĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ĐĜĕēčĚ
ĐĕĠđĝđĘĕĠ ęĞ ĐĐĒ ĐĜĜĕČ ĦđďĐĕĐĥ ĐĜčđĦĐ ĐĒđĚĤ
đĜĕĕĐ ,đĒėĥ ĦđĐĒ ĐĦĕĕĐ ęČ .ĕĐĥĘė ĐĕĎđĘđČĕĦ đČ
.ĘĎĞĚč Ĥđēĝ Ĥđēĝ ęĕĞĜ
ęĐ À ĐģĕĒĕĠČĔĚĐđ ĐĕĎđĘđČĕĦĐ ,ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ
ďđĝĕ ĦČ ĐĘĕėĚ ,ęĦĚđĞĘ ,ĦđďĐĕĐ .ęĕĜĦĥĚĐ
ĐĜĜĕČ ČĕĐĥ ęđĥĚ ĐĜĦĥĚąĕĦĘčĐ ĦđĞĕčģĐ
ĦđĞĤđČĚđ ĦđďčđĞ ĘĞ ČĘČ ĦđĜđĕĞĤ ĘĞ ĦĝĝđčĚ
ĐĘČ ĦđĞĤđČĚđ ĦđďčđĞĘ ĥĕ ęĜĚČ .ęĕĚĕđĝĚ
ęĘđČ ,ĦĕĒĕĠČĔĚđ ĦĕĎđĘđČĕĦ ,ĦĕĠđĝđĘĕĠ ĦđĕĔĜđđĘĤ
,ĦĕďĕĚĦ ĦđĜĥĤĠĘ ěđĦĜĐ ěĕĕĜĞ ČĕĐ đĒ ĦđĕĔĜđđĘĤ
.ĕđĜĕĥĘ ĐĜđĦĜ ČĕĐ đĒėĥ ĤđĦčđ
ĤēČĚ ,đĥēĤĦĐ ęĚĢĞ ĦđĞĤđČĚĐĥ ĤēČĚ
ĤđĦč À ęĐ ,ĐĕĤđĔĝĕĐĘ đĝĜėĜ ěĚĢĞ ĦđďčđĞĐĥ
.ęĕėĕĠĐąĕĦĘčđ ĕđĜĕĥĘ ęĕĜĦĕĜąĕĦĘč À ĐĘČėĥ
ĤĥČ ČĐĦ .ęĕĕģ ěėČ đĜĥĕĥ ĐĚđ ,ĐĤģ ĐĤģĥ ĐĚ
ĕđĥĞ ęďČĐ ĐĕĘČ ĤĥČ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ĐĘđėĝČĐ ČĐĦ
ĦđčģĞč ĞĠĥđĕ ČĘ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĞĤđČĚ ,ĖĕĕĦĥĐĘ
ęĐč ĤĥČ ęĕĕĒĕĠČĔĚĐ ĦđĜđĕĞĤĐ đĕĐĕ ĤĥČ đĕĐĕ .Ėė
ęĘđĞĘ ĤČĥĕĦ ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐĐ ,ģĕĒēĐĘ ĕđĥĞ ęďČĐ
ČĘđ ĞĤđČĚ ČĕĐ ÃĐđĢĚà đĘĕĠČ .ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐĐ
ČĕĐ ĐĥĞĚĘĥ ĐďčđĞč ěđĚĔ ĕďđĝĕĐ ĐčĕĔ .ěđĕĞĤ
ĐĒ ĐĕĐ .ęĕĐđĘąČ Ęĥ ĕđđĕĢė ĕďđĐĕĐ ęĞĘ ĐĦĜĠđĐ
ęđģĚčđ ĤďĎđĚ ĞĎĤč ĐĕĤđĔĝĕĐč ĥēĤĦĐĥ ĞĤđČĚ
.ĤďĎđĚ
ęĦđĕĒėĤĚ čģĞĥ ĦđĞĤđČĚĐ ĦČ ěĕĕĢĘ đĜĜđĢĤč ęČ
ĐēĝđĜĐ ,ĦđďĐĕč ęĕĞđčģ Ħđďđĝĕė čĥēĕĐĘ ęĕĕđĥĞ
ÃČĦĕĕĤđČđ ĘČĤĥĕ ,ČđĐ ĖĕĤč Čĥďđģà ĦĕĦĤđĝĚĐ
,ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐĤĥģĐč .čĔĕĐ đĜĦđČ ĥĚĥĘ ĐĘđėĕ
.ęĕĕĤđĔĝĕĐ ĦđĞĤđČĚ ęĕĎĢĕĕĚ ęĕēĜđĚĐ ĦĥđĘĥ
ĐĘĕĞÃĐ đĜĜĕČ ČđĐ .ěđĕĞĤ đĜĜĕČ ęĕĐđĘąČ ,ČĤģĚč
ęĕĐđĘąČ ČđĐ .ÃĕĒĕĠČĔĚĐ ĔĘēđĚÃĐ đČ ÃĐĜđĥČĤĐ
ĦČ ĐĘĕĎĥ ęĕĐđĘąČ ,ęďČĐ ĕĜč ĘČ ĐĜđĠĐ ęĕĕē
ĕĜčĘ ĤėđĚĥđ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĘĞđĠĥ ,ĘČĤĥĕĘ đĚĢĞ
đĦĚĕĥĚ .đĦđĘĎĦĐ ĦđĞĤđČĚ ĦđĞĢĚČč ęďČĐ
ĦđĕđĞĚĥĚĐ ĦČ ĥĤĠĘ ČĕĐ ĕďđĐĕĐ ĎđĘđČĕĦĐ Ęĥ
ąČĐ ěĐč ĦđĞĤđČĚĐ Ęĥ ĦđĕĘČđĔĠĝĜđģĐđ ĦđĤđĤčĐ
.ęďČ ĕĜčĘ đĚĢĞ ĦČ ĞďĕĕĚ ęĕĕēĐ ęĕĐđĘ
ĐĜĜĕČ ĐĤđĦĐ ,ĐĤđĦĘ ĞĎđĜč ęĎ ĤčďĐ ČđĐ Ėė
Ęĥ ĘđďĎ ĤĢđČ đėđĦč ĘĕėĚĐ ęėēđĦĚ ĤĠĝ ģĤ
đĐĒ .ĘČĤĥĕ ĘČ ĐĜđĠĐ ęĕĐđĘąČ Ĥčď ČĕĐ ;ĐĚėē
ĞĤđČĚ ČĕĐ ,ĐďčđĞ ČĕĐ ĐĤđĦĐ ,đĒėė .ĕďđĝĕĐ ĐĕĕĠđČ
.ĘČĤĥĕđ ęĕĐđĘąČ ěĕč ĥēĤĦĐĥ ĕĤđĔĝĕĐ
À ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ ęĎ ěĕčĐĘ ĥĕ ĐĒ ĤĥģĐč
ĐĕĤđĔĝĕĐč ĦđĞĤđČĚĐ ĦĥđďĎđ ĦĕĚČĜĕďĐ đĦďĚĞč
,đĕĘČ ĐĜĠ ęĕĐđĘąČ Ĥčď Ęĥ đĦĕĚČĘĥ ęĞė À
.ęĕĐđĘąČĐ Ĥčď ĦĞĠĥĐ ĦēĦ ēĦĠĦĚ đĚđĕģĥđ
ČĕĐ ČĕĐ đĘČ ĦđďčđĞ Ęĥ ĦĕĎĥđĚĐ ĦđĜĥĤĠĐ
ęĞ đĜĦĥĕ ęĕĎĥđĚĐĥ ěėĦĕ .ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ
.ēĢĜĘ ęĕďĚđĞ ĦđĞĤđČĚĐ ;ěĚĒĐ

ČĕĐ ĦđďĐĕĐ
ĦĕĤđĔĝĕĐ ĦđČĕĢĚ
ĦđĤĕĐčč ĤĚđĘ ěĦĕĜ Đč ĐďđģĜč ęĕČĢĚĜ đĜČ ĦĞė
ęĕĜĦĥĚĐ ĦđďđĝĕĐ ĦČ čĘĥĘ ĤĥĠČ ďĢĕė ĐĤĦĕ
ĐĎđĐĐ Ęĥ đėĤď ĦČ ĦđđĦĐĘ ĦĜĚ ĘĞ ęĕĞđčģĐđ
đĜĚĚ ĤĒĐ ĤđģĚĐ ČĐĕ ĤĥČ ČĐĕ À ĦđĜĥĤĠ Ęė .ĕďđĐĕĐ
ĘČĤĥĕč ,ęĕĐđĘąČč ĐĤĕėĚĐ À ĞđčĜĘ ČĕĐ ĐĘđĘĞ
ĦČ ģĕĝĐĘ ĐĝĜĚđ ,ĦđĕĤđĔĝĕĐ ĦđĕđČĕĢĚė ĐĤđĦčđ
ęĕĎĢĕĕĚ ĐĦđČ ĦĕĎđĘđČĕĦĐ đČ ĦĕĒĕĠČĔĚĐ ĐĜģĝĚĐ
čĥēĕĐĘ ĔĘēĐč ĐĘđėĕ ,ĦđĞĤđČĚĐ đČ ĦđďčđĞĐ
ĦđĜĥĤĠ Ęė ,ČĝĕĎ ĖďĕČĚ .ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠė

ěđĕĞĤĐ ģđĘĕĝ Ęĥ ēđĤ ĖĘĐ ĤČĦĘ ĐčĤĚ 'ġĕčđģĤč
,đĦĜčĐ ĕĠĘ .ęĘđĞĐ ěĚ ĕĔĜďĜĢĝĜĤĔĐ ĕĝĕĠĔĚĐ
ĕĚđĕģ ĤčĥĚč ĐĕđĢĚ ĦĕčĤĞĚĐ ĐĤčēĐ ĦđčĤĦ
.ĦđĞĚĥĚ Ęĥ ĎĥđĚ ĘėĚ ĐĦđĜģđĤĦĐĚ ĐČĢđĦė
,ęĕĕČĤģČ ęĕĞđĤĕČ ĦĤďĝĘ ęĘđĞĐ ĦČ ĖĠĐ ĞďĚĐ
.ĐĤĔĚ ČĘĘđ Đčĕĝ ČĘĘ ĞčĔĐ ĕģđē ĕďĕ ĘĞ ęĕĞĜđĚĐ
ęĘđĞč ďđėĘ ĤĦđĜđ ĕĝĕĠĔĚĐ đďđčė ĦČ ďčĕČ ęďČĐ
ęĘđĞĐ .ĦđĕĞďĚ ĦđČēĝđĜ ĦđĞĢĚČč ĎĢđĕĚĐ ĕĘČĕĤĔĚ
ěĕČĥ ęĘđĞ đĜĕĐ ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ Ęĥ ĐĕĕĜĥĐ ĦĕĢēĚč
ĎĢĕĕĚė ęĕĐđĘąČĘ ,ĦĔĘēđĚ ĦĚČĘà ęđģĚ ďđĞ đč
ęĕėĤĞĘ ęđģĚ đč ěĕČ ĕČďđđ ,ĦĔĘēđĚ ĦĚČ Ęĥ
ĖėĘ ĦđčĕĝĐ ĦēČ ĕĘđČ ĦČĒ .(7 ÅĚĞ ,ęĥ) ÃęĕĔĘēđĚ
ĐĕĎđĘđČĕĦĐ ĦĘĕĘĥ Ęĥ ēđĤ ĖĘĐč ęđĕĐ ęĕĕē đĜČĥ
ĕĎđĘđČĕĦđ ĕĒĕĠĔĚ ģĕĤ Ęĥ ĐĒ ęĘđĞ .ĐģĕĒĕĠĔĚĐđ
ĦČ ģĤ ĤĥĠČĚđ ,ęĕėĤĞĐ ęĘđĞč ĕĦĤėĐ ĤčĥĚ ĤĢđĕ
.ĦĕĝēĕĐ ,ĦĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ĦĚČĐ

ĦđĜĥĤĠ :ěđĤĦĠĐ
,Ã?ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ĕĐĚà ,'ġĕčđģĤč Ęĥ đĤĚČĚ
ĤđčĕĢč ĦđĘēĘēĚĥ đĘČ ĦđĝĕĠĦ ęĞ ďďđĚĦĐĘ ĥģčĚ
ĐĜđĚČĐ ĦĤđĝĚ ĦČ ĘčģĘ ĐĥģĦĚĐ ,ĘĕėĥĚĐ ĕĦďĐ
ČĝĕĎ ĖďĕČĚ ĘčČ ČĝĕĎ ďēĚ đĕĦđčČ Ęĥ ĐĚĕĚĦĐ
ĘĞ ĐĤĕĚĥč đĘ ĞĕĕĝĦĥ ,ĦĕĥĞĚ ĦđďĐĕ đĘ ĥģčĚ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ Đēđėč ěĕČ ĐĒ ĐĤģĚč .ĦĕďđĐĕĐ đĦđĐĒ
Ęĥ ęĕĎđĐĐ ěėĥ ,ĐĚĥĜĘ ĤđĒĚ ģĠĝĘ ĦĕĚĕĕĜĕčąĕĚĕĐ
,ĦđĜđđĎĚđ ĦđčĤ ĦđĕĠđĝđĘĕĠ ĦđĜĥĚ đĎĕĢĐ đĒ ĐĠđģĦ
.ěĐč ěĕĕĜĞ ĕĜĤďđĚąĔĝđĠĐ đČ ĕĜĤďđĚĐ ęďČĘ ěĕČĥ
ĐĤĎĥ ĖđĦĚ ĦđđĢĚĐ ĦČ ęĕĕģĘ ĦđĤĥĠČĐ ĘčČ
Ęĥ ĦđĕĜēđĤĐ ĦđĕđĞĚĥĚĐ ĦČ ĦďďĤĚ ĐĕĕĥĞ Ęĥ
,ĐĕĝģĤĠđĦĤđČė ĐĕĝģđďđĦĤđČĐ ĦČ ĐĎĕĢĚđ ,ĦđďĐĕĐ
.ĦĕĦďĐ ĐĜđĚČĐ ČĘĘ ĕĦďĐ ĐĥĞĚč Ħđģčď ,ĤĚđĘė
ĐĘČĥĐ ĦĎĢĐč ģĠĦĝĐ ČĘ 'ġĕčđģĤč ĐĒ ĤĚČĚč
ęĕĜđĕďč ĘčđģĚĥ ĕĠė ,ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ĘĞ ĦĕĘĘėĐ
ďĢĕė ĦđČĤĐĘ ĥģĕč ęĎ ČĘČ ,ęĕĔĥĠđĚ ęĕĕĠđĝđĘĕĠ
ęĕĕĝĕĠĔĚĐ ęĕďĎĕĐĐ ĦČđ ĐģĕĒĕĠĔĚĐ ĦČ ĥďēĘ ěĦĕĜ
ĐĒ ĖĘĐĚ ĐĥĞ ČđĐ .ĦĕďđĐĕĐ ĐĜđĚČĐ Ęĥ ęĕĕĝĕĝčĐ
ĦČ ĐĜĕĥĥ ĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ĔĝĕĐĐ ěĚ ęĘĞĦĐĘ ĕĘčĚ
ĕđĜĕĥ .ďđĝĕĐ ěĚ ĦĕčĤĞĚĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ĐĤėĐĐ ęĘđĞ
ęďČĐà .ĦĕĥđĜČĐ ĐčĥēĚč ĕĜėĠĐĚ ĕđĜĕĥ ČđĐ ĐĒ
ĦĚČĘ ĞĕĎĐĘ ĘĎđĝĚ ČđĐ ěĕČ ĕė ĐĘĕĎ ÃčĥđēĐ
ĖĕĥĚĚ ČđĐ ďčč ďč ĖČ ,ĘčĎđĚĐ đĘėĥ ēđėč ĦĔĘēđĚ
ĤčĞĚ ĦČĢĚĜĐ ĦĔĘēđĚ ĦĚČ Ęĥ ĐĚđĕģč ěĕĚČĐĘ
.đĕĥđē ĦđĞĢĚČč ĐĘĎĦĚĐ ęĘđĞĘ
,ĦđĜĥĤĠĐ Ħčđē ĦĘĔđĚ ĕďđĐĕĐ ęďČĐ ĘĞ ,ĖėĕĠĘ
ĐĜčĐ ĖđĦĚ ,ĦĕĠđĝĜĕČ ĦĚČ ĐĦđČĘ čĤģĦĐĘ ĐĤĔĚč
.ĦĔĘēđĚ ĦĚČ Ęĥ ĐĤģēĘ ĞĕĎĐĘ Ęėđĕ ČĘ ęĘđĞĘĥ
ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ ,ĐĤĦđĜđ ,ĐĦĕĕĐ ĦĕĜĥĤĠĐ ĦđĘĕĞĠĐ
ęďČĘ ĐĚđď đĜĕČ ěĥĤĠĐ ĕďđĐĕĐ ęĘđĞč ĘčČ ,ĐčĕĔč
đĕĘĞĥ ěđđĕėĐ ĦČ ĘĘė ĦĞďĘ ĕĘčĚ ĤčďĚč ĐĞđĦĐ
ĤĦđĕ ĐĚđď ČđĐ .ěđĚĕĥĕĐ ěĚ ĦČĢĘ ĕďė đč ĦėĘĘ
Ėđĥē ĘĕĘč ĕĠđĝĜĕČ ĤčďĚč ęĜĚČ ĕđĢĚĐ ęďČĘ
đĘ ĒĚđĤĐ ěđĠĢĐ čėđė ĦČ ĐĐĒĚ ČđĐ ĖČ ,ēĤĕ ČĘĘ
ÃčĥđĚ ĤĕĞąĘČ ĐĤĥĕ ĖĤďčà đĦđČ Čĕčĕĥ ěđđĕėĐ ĘĞ
.(Ē ,Ēģ ęĕĘĕĐĦ)

ĘđďĎĐĦčĥ

6

đĜĘ ęĕĤėđĚĐ ęĕĕĔĝĕČĕĦĜĠ ęĕĚĤĒĘ ďđČĚ ĐďĕĤĔĚ ĐčĤĕģ ĦđčđĤģ ęĕĦĕĞĘ
ĤČčĘ ĦĜĚ ĘĞ đĘČ ĦđĜđĕĞĤč ęĕĥĚĦĥĚ ęĕĕĘčģ ęĕĤĠđĝ ,ęĘđČ .ęĕĕĤėđĜ ĦđĤđģĚĚ
À ĐĤđĦĐđ ĘČĤĥĕ ,ęĕĐđĘąČ À ĦĝĝđčĚ ĦđďĐĕĐ ěĐĕĘĞ ĦđĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđďčđĞĐ ĦČ
ČĕĐ ĐČĢđĦĐ .ĕďđĐĕĐ ĔĤĠĐ ĤđčĞ ĤĦđĕ ĦđĤĎĦČĚđ ĤĦđĕ ĦđĕĦđĞĚĥĚ ěĦđĥĞĘđ
ĥđďģĐ ĕÃĤČĐ .đĚĞĘđ ŖĤčĀ ďĘ
ø ,Ãęĕĕē ęĕĐđĘąČÃĘ ĤĦđĕ ĦĕĚĕĔĜĕČ ĦĕĥĕČ ĦđčĕđēĚ
,ěĕĞĐ ěĚ đĚĘĞĜ ČĘ đĘĘĐ ęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕĐ ďđĞ Ęė ,đčĥ ěĠđČĘ ĐčđĔ ĐĚĎđď ČđĐ
.ĦĕĘčģ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęĥ ĐĠģĕĐč ĘĘėĕĐĘ ęĕĘđėĕ ęĕĕĔĝđĜĎ ĦđĜđĕĞĤ đĘĕĠČ

ĦĕĥđĜČĐ ĐĜđčĦĐ ĦđĕĠđĝ
ěĕčĘ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęėč ĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ęĤđĎĐ ěĕč ęĕĝēĕĐ ĦėĤĞĚĘ ,ęĤč
ĐĚĘ ĤčĞĚ ĐčĤ Ħđčĕĥē ĥĕ ĦĕďđĐĕĐ ĦĕĦďĐ ĦđČĕĢĚĐ Ęĥ ęĕĞđčģĐ ęĕďďĢĐ
ĦđĕĒĕĠČĔĚ ęĎ đĚė ĦđĕĎđĘđĚĔĝĕĠČ ĦđĕđĞĚĥĚ ĐĘ ĥĕ .Đė ďĞ đĕĘĞ ĞĕčĢĐĘ đĜĘđėĕĥ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĥ ęđĥĚ ,Ħđĕĝēĕđ ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ ěĐ ĦđĕďđĐĕĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė .ĐĘĥĚ
ęĕĎđĘđČĕĦđ ęĕĠđĝđĘĕĠ ,ęĕĦĕĞĘ .ĦĞďĐ ĘĞ ĘčģĦĚĐ Ĥčď ĐĜĜĕČ ĦĕēĢĜđ ĦĕĔđĘđĝčČ
đČ ĦĕĘČĝĤčĕĜđČĐ ĐĜđčĦĐ Ęĥ ĦđĕēĢĜĐ ĦđĦĕĚČĐ ĦđďđČ ĘĞ ĤđčĕďĘ ęĕĤėĚĦĚ
ĕĔĜďĜĢĝĜĤĔĐ ĥđĚĕĥĐ ďĎĜė ĤĕĐĒĐĥ ,ĔĜČģ đĘĕĠČ .ĦďĐ Ęĥ ĦđĕĐđĘąČĐ ĦđĦĕĚČĐ
Connaisance desąĘ .ĔĘēđĚ ğģđĦ ĥĕ ĐĕĦđĜģĝĚĘĥ ěĕĚČĐ ěĕĕďĞ ,ĐĜđčĦč
ĦĤđĝĚ ĥĕ ,ĦČĒ ĤĕďĎĐ ġĕĜčĕĕĘĥ ĕĠė 1,verites necessaires et eternelles
.ĦĕĥđĜČĐ ĐčĥēĚĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĦďčđėĚđ ĐėđĤČ
ĐĚ Ęė .ĔĘēđĚĐ ĦČ ĝđĠĦĘ ĘĎđĝĚ đĜĜĕČ ĕĥđĜČĐ ĘėĥĐĥ ,ěčđĚė ,ČĕĐ ĦĚČĐ
đĒĕČ ĐĜĥĚ ČĘ .ĔĘēđĚ ğģđĦ ĘĞč ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ČĘ ĦĕĥđĜČ ĐĜđčĦ ĕďĕ ĘĞ ĤĥŅČĥ
ČĕĐĥ ĕĠė ĦĕĎđĘ ĦđĕēĤėĐ ĐĕĐĦ ČĕĐ ,ĕĐĥĘė ĐĞďĘ ĦđĕĐĘ ĐĕđĥĞ ĦĕĎđĘ ĦđĕēĤėĐ
ĕĎđĘđČĕĦĐ ęđēĦč đĘĘĐ ĦđĜčđĦĐ ĦČ đĜĚĻĕĕč .ĥđĜČąěč Ęĥ ĕĠđĝĐ đĘėĥč ĐĝĠĦĜ
ĦĕĐđĘąČ ĦĚČ ĘĞ ĤčďĘ ĤĥĠČĥ ,ĤĦđĕ čĤ ĞđĜėĥč đĘĕĠČđ ,ĤĚđĘ ęĕĘđėĕ đĜČ
.ĕĥđĜČ Ęėĥ ĕďĕ ĘĞ ęĞĠąĕČ ĐĝĠĦĜ ČĘ ĦĕĐđĘąČ ĦĚČ ęđĥ .ďčĘč ĕĢĕĘĚ ěĠđČč
ĖđĠĐĘ đĕĘĞ ĐĕĐ ĦĕĥČĤ ĒČ đČ ,đĒėĥ ĦĚČ Ĥčďč ęďČĐ ĦČ ĞďĕĕĘ ęĕĐđĘąČ ĐĢĤ đĘ
đĦČĕĤčđ ęďČĐ Ęĥ đĠđĝ ĐĕĐ ĐĒ ĐĥĞĚ ,ěčđĚė .ĕĐđĘąČĘ ĕĠđĝĐąĕĥđĜČĐ ĘėĥĐ ĦČ
.ĕĐđĘąČ ,ĕĥđĜČąČĘ ĤđĢĕ Ęĥ
ĦđĘĎĦĐĐ ĘĞ .đĜčĘ ĦĚđĥĦ ĦČ đĜĠĐ ďđĚĘĦĐđ ĥĤďĚĐ ĕĤđĚ ĐĕĘČĥ ĐĜčđĦ đĒ
ĥĤďĚ) Ãđēđė ĕĠĘ ĞĚđĥ ĐĕĐ ďēČđ ďēČ Ęėà ĤĥČė ĐĘčģĦĐ ĐĤđĦĐĥ đĤĚČ ęĐ ĕĜĕĝč
đĘĕĠČ .ďĕēĕ Ęė Ęĥ ĦđĕĥđĜČĐ đĕĦđĘčĎĚĘ ęČĦĐč ,(čÃė ,ĦđĚĥ ,(Ĥčđč) ČĚđēĜĦ
Ęĥ ĦđĞĚĥĚĐ đĒ .ĦĕĥĕČĐ đĦĘđėĕĘ ęČĦĐč ,Ãđēđė ĕĠĘà ĦđĘĎĦĐĐ ĦČ Ęčĕģ ĐĥĚ
2.ĐĥĚ ĕĜĠč đĘĕĠČ ĤđĎĝ ĤĦđĜ ĐĜĕčĐ Ęĥ ęĕĥĕĚēĐ ĤĞĥĐĥ ĦĕďđĚĘĦĐ ĐĤĚČĐ
.”‫ ”הכרת האמיתות ההכרחיות והנצחיותאלוהיות‬1
.”‫ ”כל זרה כתיב‬:‫ ד”ה‬,200 ’‫ עמ‬,‫ חסר ויתר‬,(‫ אוצר המדרשים )אייזנשטיין‬2

ąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ ġĚĕČ ĐĦđČ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦėĤĞĚĐ ,ĦđĕĜđĔĘĠđČĜĥ ,ģďĢč ĤĚđĘ
;ÃĐČĕĤčÃĚ ĖĠĕĐĐ ČĕĐ ÃĐĘĢČĐà .ĐĘ ĦďĎđĜĚ ČĘČ ĦđďĐĕĘ ĐĤĒ ģĤ ĐĜĜĕČ ,ĘđĤĕčĎ
đČ đĒė ĐčĕĝĚ .ÃęďČĘ ĐĘĎĦĚĐ ęĕĕē ęĕĐđĘąČà ĎĥđĚĐ ĦČ ĘĘđĥ ÃĔĘēđĚĐ ďēČÃĐ
ĐĦđČ ĐĥĞ ČđĐ .ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ Ęĥ đĕĜĕĞč ěē ĐČĢĚ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜ ,ĦĤēČ
.đĘĥ ĐģĕĒĕĠČĔĚĘ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦČ ĔđĠĥĘ đĜĘ ĦĤĥĠČĚĐ ĐďĚĞč ęĕČĢĚĜ đĜČ ěĕČĥ ďđĞč ,ęĤč
ģĘē đĜĘ ĤđĝĚĘ ēĕĔčĚ ČđĐ Ãęĕĕē ĤđģĚà ĤĠĝĐ ğđĝč ,ěėĥ) ĐČđĘĚč đĘĥ ĦĕĥĕČĐ
ĦđĕčģĞąĤĝđēč ěĕēčĐĘ đĜĦđĤĥĠČč ĥĕ ,(đĜĕďĕč ČĢĚĜ ČĘĥ ğĝđĜ ĖĤėč ĐĜĚĚ ĕďđĝĕ
ĦđĞĢĚČč .ÅĐ ěđĢĤ ĦČ ęĻ ČđĐ ęĘđĞĐđ ÃďēČÃĐ ěĕč .đĘĥ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜč ĐĕđĢĚĐ
ĦČ ğĕĘēĐ ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ ,ĦđďĐĕĐ ĦđĤđģĚĚ ĐĒ ĕĝČĘģ ēĜđĚč ĥđĚĕĥĐ
ĤĥĠĕČ ČđĐ ÃÅĐ ěđĢĤà ěđĕĞĤ ĦĎĢĐ ĦđĞĢĚČč .đĕĦđčČ ĕĐđĘąČč ĕĜđĔĘĠđČĜĐ ÃďēČÃĐ
,ģĠĝ ČĘĘ ,ĤĚđĘ ěĦĕĜ .ÃĐĘĢČĐÃĐ ĎĥđĚ ďĢĘ ĦēČ ĐĠĕĠėč ĤđďĘ ÃĐČĕĤčÃĐ ĎĥđĚĘ
,ĐČĤĜĐ Ęėė ,ČĕĐ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜĘ ÃÅĐ ěđĢĤà ěĕč ĐčėĤĐĐ .ĐčđĘĞ ĐģĕĒĕĠČĔĚ ĕĐđĒĥ
.ĦĕĒĕĠČĔĚ ĦđĕĦĢĘĠĚ
ĖĤđĢĐ ĦČ ĘđĘĥĘ ĦĜĚ ĘĞ ĐĚģĤĜ ĐĘđė ÃĐĘĢČĐÃĐ ĦĕĕĤđČĕĦ !ěėĝĚĐ ĝđĜĕĔđĘĠ
ĐďĘđĜ ,ěė ęČ ,ďĢĕė .ÃĔĘēđĚÃĐ ěđĕĞĤĘ ęĕČĦĐĘ ěĦĕĜ ČĘ đĦđČĥ ,ĕĐđĘąČ ěđĢĤč
ĐĘĔĜ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜ ?ĐČĕĤčđ ĐĘĢČĐ ěĕč ĦČĒĐ ĐČĘėĐĐ ,ĦČĒĐ ĦĕĒĕĠČĔĚĐ ĦĢĘĠĚĐ
ęĎ đĕĐ ĐĘ ğĝđĜč ĖČ ,ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ÃĐĜĦĥĚĐà ďĕģĠĦ ĦČ
ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ ĕďđĐĕĐ ,đĥĎĜĦĐ ęĕĕĜĥĐ đč ęđģĚč .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęĕĞđčģĐÃ
.ĦđďĐĕĘ ĦĕďđĝĕĐđ ĦĚďđģĐ đĦđčĕđēĚ ĦĞĠĥĐ ĕĜĠč đĘĥ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜĐ ĦČ ğĠđė
đĚđģĚĥ ġĚČĚ ĘčČ ,ěĕĔđĘēĘ ĕčĕĔģĕĕčđĝđ ĕĘČđďĕčĕďĜĕČ ġĚČĚ ĐĦĕĕĐ ĐČĢđĦĐ
.ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ģďĢč ĤđĚĥ
ěĕč ęĕđĝĚ ěđĕĚď ęĕĕģ .ĐėđĠĐĐ ĐĚĎđďĐ ĦČ đĜĘ ģĠĝĚ ĐĒđĜĕĠĥ ,ČĝĕĎ ĖďĕČĚ
ÃĔĘēđĚĐ ďēČÃč ĦđĤĕėĚ ěĐĕĦĥ ;ĦđĕĔĝĕČĕĦĜĠ ěĐĕĦĥ .ĦđĕĜđĔĘĠđČĜĐđ ĦđĕĒđĜĕĠĥĐ
ĦđĕĒđĜĕĠĥĐ ,ÃďēČÃĐ ěĚ ĐĘĢČĐė ęĕĕģ ĝđĚĝđģĐ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜčĥ ďđĞč ĖČ .ďčĘč
,ĐĒđĜĕĠĥď ČčĕĘČ ,ęđĕģĐ .đĚĢĞ ĝđĚĝđģĐ ĦČ đĦĕČđ ĕĚČĜĕďĐ ďđĝĕĐ ĦČ ĦģĘĝĚ
đČ ĐĜđėĦ ČđĐ ęĕĕģĥ ĐĚ Ęėđ ,đĜĥĕ ,ÃĕĠđĝ ěĕČĐ ĤĚđēÃĐ ,ÃďēČÃĐ ģĤ .ĕĔČĔĝ ČđĐ
ęđĕģĘ ęđģĚ ęđĥ ĤĦđĜ ČĘ ĐĒ ěĕĞĚ ĕĚĝđģČÿ ęĒĕČĕĦĜĠ ĦĤĎĝĚč .ğđĝąěĕČĐ Ęĥ ĐĤđĢ
ČĘđ ďčĘč ęĕĐđĘąČč ĐĤĕėĚ đĒ ĦėĤĞĚĥ ęđĥĚ ,đĒ ĐčĕĝĚ ģđĕďč ĖČ .ĕĘČđďĕčĕďĜĕČ
ęđĥ ěĕČ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕĘ .ĦĕďđĐĕ ĐĜĜĕČ ČĕĐ ,đďčĘĚ Ĥčďč ĐĤĕėĚ
ęĕĐđĘąČ Ęĥđ ĦđĘĎĦĐ Ęĥ ,ĕĐđĘąČ ěđĢĤ Ęĥ ęĕĎĥđĚĐ :đĒ ěĕĞĚ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ęđģĚ
đĘĥ ĦėĤĞĚč .ĐĒđĜĕĠĥ ĕďĕ ĘĞ ęĕĘčĝĜ ęĜĕČ ęďČ ĕĜčĘ đĚĢĞ ĦČ ĞďĕĕĚĐ ęĕĕē
ęĕĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđĞĤđČĚĘ ęđģĚ ěĕČĥ ĐĚėđ ĐĚė ĦēČ ĘĞ ;ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ęđģĚ ęđĥ ěĕČ
ČĕĐ ,ĦĕďđĐĕ ĐĜĕČĥ ģĤ ČĘ đĘĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ .ĘČĤĥĕđ ęĕĐđĘąČ ěĕč ĤĥģĐ Ęĥ
.ĦĕďđĐĕąĕĔĜČ ĐĥĞĚĘ
ĦĕďđĐĕĐ ĐčĥēĚč ęĕĕĔĝĕČĕĦĜĠ Ħđďđĝĕ čĘĥĘ ĤĥĠČ ĕČĥ ĤĚđČ ĐĒ ěĕČ
ĦđČĤĚ ĐĘčģĐ Ęĥ ĤĦđĕč ĦđĕĜĕĕĠđČĐ ĦđĜčđĦĐĚ ģĘē ,ĐĥĞĚĘ .ĦĕĔĜĦđČĐ

‫"אין לשום‬
‫אדם דרך‬
‫אחרת להבין‬
‫משהו אלא‬
‫בתנאי‬
‫אנושיותו‬
‫ וכך‬,‫הסופית‬
‫הוא הדבר גם‬
‫בבואנו להבין‬
"‫את היהדות‬

ěđĢĤĐ ĦđĤĕēđ ĦĕĐđĘąČ ĐĞĕďĕ ěĕč ĐĤĕĦĝĐđ ,ěđĚďģ ęĘđĞ Ĥčďč ĕĘĔđĔĝĕĤČĐ
ěĚĒčąĦĕĜĦđĚąĐĕĠđĝđĘĕĠ ĦďĚĞĐč đČĢĚĜ đĘČ ěĕĞĚ ĦđĕĞčĘ ĦđĜđĤĦĠĐ .ĕĥđĜČĐ
đĕĦđĕđĞĚĥĚč čĥēĦĐĘ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦēĤėĐčđ ,ęĐĕĜĕč ĦđĚĕĞč ,ÃĞđčģĐà ďĎĜė
.ÃĞđčģÃĐ ęđĕģ Ęĥ ĦđĕĘČđĔģĘĔĜĕČĐ
ĻģĻĤģ ĕČďĝē ÅĤ Ęĥ đĦĤđģĕčč ęĎ ĞĕĤėĚĐ ęĤđĎĐ đĕĐ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęĕĞđčģÃĐ
ďđĎĕĜĐ .ĎÃčĘĤĐ ,ěđĥĤĎ ěč ĕđĘ ÅĤĚ ěĐđ ęÃčĚĤĐĚ ěĐ đĦđģēĤĦĐčđ đĔĝĕĤČ ĘĞ
.ĦĤēČ ĐĥĕĎ đĚĢĞĘ ĥĠēĘ ĦĜĚąĘĞ ġĕĤĚĦė đĤđčĞ ĥĚĕĥ ÃĦđĥģĕĞĐ ĦđďčđĞÃĘ
ęĕĞĕĠĥĚ ęĎ ČĘČ ,ğđĝđĘĕĠĐ ĦČ ęĕĘĕčĎĚđ ęĕĔĘđĥ ģĤ ČĘ ĦđďĐĕč ĦđĞĕčģĐ Ħđďđĝĕ
ęĕĕčĕĔģĕĕčđĝĐđ ęĕĜĦĥĚĐ ĦđďđĝĕĐ Ęĥ ěĦđĜĜđđėĦĐ ĦĚĢđĞ .đĦđČ ęĕėĕĤďĚđ đĕĘĞ
ĐĦČĢđĦ .ĕĐĥĘė ĐĕĠđĝđĘĕĠčĥ ÃĦŅĕďđĐĕÃĐ čĕĔ ĦČ ĐĤĕďĎĚ ÃęĕĞđčģÃĐ ĤčĞ ĘČ
ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęĥ ÃĦĕčĕĔģĕĕčđČÃĐ ĐĦđčĕĥē ĦČ ĦĎĢĕĕĚ đĒ ěĕĞĚ ĐĕĢĔĜĕĕĤđČ Ęĥ
.ĦĕďđĐĕĐ ĐčĥēĚĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĕĐĥĘė
ęĘđĞĘ ČĠđĎ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČĐ Ęĥ ĐĥđĚĕĚ :ĤĚđĘđ ğĕĝđĐĘ đĜĕĘĞ ,ĦĚČĐ ěĞĚĘ
ĦĕĐđĘąČĐ ĦđēėđĜĐ ĦČ ĦđĘĎĚĐ ,ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃĦđĥģĕĞĐ ĦđďčđĞĐà .ęĘĥđĦ ČĘ
ąČĐ Ęĥ đĦđĦĕĚČ ĘĞ ĦđďĕĞĚ ěėČ ,ĘČĤĥĕ ęĞ ęĕĝēĕĐ ĦėĤĞĚč ĕĐđĘąČĐ ěđĢĤĐđ
ĦđĥĕĎĜąĕĦĘč ĦđĤĦđĜ ěĐ ęĕĔĘēđĚĐ ěģĚđĞčđ ěĦđĞĚĥĚč ,ęĘđČ ;đĦđĔĘēđĚč ĕĐđĘ
ĐĜĜĕČ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ,ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęĕĞđčģÃĐ ĦđĜĥĤĠč .ďĞ ĕĚĘđĞĘ ęďČĘ
ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ Ęĥ ĐčēĤĚč ĦĤČĥĜ ČĘ ęĎ ČĕĐ ĖČ ,ĐĤđĐĔ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČĘ ĐĞĕĎĚ
ĎĥđĚĥ ĐĚ ĦČ ĦđĜėĘ ěĦĕĜđ ěėĦĕ .ÅĐ ,ÃĔĘēđĚÃĘ ěđđėĚ
Ā ĤđĤĚĦ ĦĕĕĐĜ ČĕĐ ;ĐĤđĐĔ
.ÅĐ ĕĜĠ ēėđĜĘ ğģđĦ ĦĘĞč ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ Ęĥ Ďđĝė ĐĒ Ĥčďč
ĕĦđĕĥđĜČ ĦđčĕĝĜ ĕďĕ ĘĞ ĦĘčĎđĚ ,ĘĘėč ĕĦĜčĐ ęĎ đĚė ,ĦđďĐĕĐ ĦČ ĕĦĜčĐ
ĥĕĎĜĐ ĤđĤĚĦĐ ĤđĦč ÅĐ ĕĜĠ ēėđĜĘ ĕĤđčĞ ĐĠģĦ ČĕĐ ,ęĘđČ .ĦĕĘČđďĕčĕďĜĕČĐ
ČĘđ ęĒĕčĕĔĘĤ ęĞ ČĘ ĐĒĐ ĤčďĐ ĦČ ĘčĘčĘ ěĕČ .ęĕĐđĘąČĘ ĕĦđČ ěđđėĚĐ ĕďĕēĕĐ
ĦđĞĢĚČč đĕĘĞ ĦĕĠėĜĐ ĐĜĕĘĠĕĢĝĕďĐ ĦČ ĘčģĚ ĕďđĐĕĐ ğđĝđĘĕĠĐ .ęĒĕĔĚĎĤĠ ęĞ
.ęĕĔĘēđĚ ĖĤĞđ ĦđĞĚĥĚ ĦđĘĎĚđ ĦđĠĥđē ĦđďĐĕĐ čĤģčĥ ,ĦđĞĤđČĚĐđ ĦđďčđĞĐ
ĥĤĠĚ ČđĐ ,ĕĥĕČĐ đĚđĕģ Ęĥ ĦđĕčĕĔČĘĤĐ Ęĥ ęĕēĜđĚč ;ĥĤĠĘ ģĤ Ęđėĕ ČđĐ
đĕĦđĜčđĦĘ ğģđĦ ĐĠĕĝđĚ đĦđĜĥĤĠ .ÃĔĘēđĚÃĐ Ęĥ ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđČĕĢĚĐ ĦČ
ČĕĐ đďĕďĘĥ ęđĥĚ ČĘČ ,đĘĕčĥč ÃĦďčđĞà ČĕĐĥ ęđĥĚ ČĘ ,ĦđĕĘČđďĕčĕďĜĕČĐ
.ÃĔĘēđĚÃĐ ĤčĞ ĘČ ďĕēĕĐ ĕĔĜđđĘĤĐ ěđđėĚĐ ĤđĤĚĦĐ ĦČ ĦĎĢĕĕĚ

ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ ĦđčĕđēĚ ĐĥđĤď
ĦĤĔĚ ĦČ đĤĕďĎĐč .ĕĦď ĖĤđĢ ČđĐ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ĕčĕĔĚĕĔĘđČĐ ĖĤđĢĐ
ĦČ đĚĢĞ ĘĞ ĘĔđĜ ČđĐĥ ěđČĎ ĐĕďĞĝ čĤ ĤĚđČ ,ÃĦđĞďčđ ĦđĜđĚČč ĤēčĜĐà đĤĠĝ
ĤēčĜĐ) ÃĐĞĕďĕč ÅĐ ĕČĕčĜ ĕĠĚ đĜĞďĕĥ ĐĚ ĘĞđĠč đĜĘ ĦĚČĦĕĥ ĕďėÃ ĐĤĕģēĐ
.(ēĠČģ ĕ"Ĥ ęđĎĤĦ ,ĐĚďģĐ ,ĦđĞďčđ ĦđĜđĚČč
ĐĚ ĦČ ĦĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ĦđĜĜđčĦĐ ĦđĞĢĚČč ğĕģĐĘ ČĕĐ ĎÃĝĤ Ęĥ đĦĜđđė
ęďČĐ ĘĢČ ģĒēđĚĐ Ĥčď .ĦĕĐđĘąČ ĦđĘĎĦĐ Ęĥ ĐĦđėĚĝĚ đĜĕĘČ ĞĕĎĐ đĤđģĚčĥ
Ėĕĕĥ À ĦđĘĎĦĐč đĤđģĚĥ ĦđĤĚĘ À ďčĘč ĦĤđĝĚĐ Ęĥ ĐĦđėĚĝ ĝĕĝč ĘĞ ĦĚČė
đĘĥĘ đĦđĥĞĘ đĜđĢĤč ęČ .ġđēčĚ ,Ęđėĕčė ,đĕĘĞ ĐĠėĜĥ Ĥčď đĐĒ ;ĕčĕĝČĠ ěĠđČč đĘ
,ĤēČ đČ ĐĒ ěĠđČč .đĐĥĘė ĕĜđĕēąĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ġĚČĚ ĦđĞĢĚČč đĦđĜģĘ đĕĘĞ
,ěđČĎĐ ĤĚđČĥ ĕĠė ,ÃĘĞđĠčà đĚĢĞĘ ĤčďĐ ĦČ ĤĤčĘ ĦĘđėĕĐ đďĕč ĦđĕĐĘ Ħčĕĕē
ČĘ ĘėĥĐ ęČ .ĦďĐ ĕĕē Ęĥ ĐĥĕĤď ĕĐđĒ .ęĕĕĥĕČĐ đĦĜčĐđ đĕĕē ĦđĥĚĚč ąĤĚđĘė
ĐĤĐĢĐč čĤđĞĚ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ČĘ ęďČĐ ,ęďČĐ Ęĥ ĦĕĦďĐ đĦĤĐĢĐč ģĘē ęđĥ ĘĔđĜ
.đĦđĕĥđĜČ ČđĘĚč đĒ
ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ ĦđčĕđēĚ ĖČ ;ĦĕĞďĚ ĐĤĕģē Ęĥ ĐĦĤĔĚ ČĕĐ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČĥ ěėĦĕ
ďđĝĕĐ Ęĥ đĦđčĤđĞĚ ĐģĕĚĞĚĥ Ęėė .ęĕĕĦďĐ ęĕĕēĐ Ęĥ ęĐĕĦđĚĢĞ ďĥĘ ČĕĐ
ĦđĤĐĢĐ Ęĥ ĦĕĦďĐ ěĦđĞĚĥĚ ĐĘďĎ Ėė ,đĐĥĕĚ Ęĥ ĦđďĐĕĐ ĦĕĕĠđĝđĘĕĠč ĕĥĕČĐ
ĎÃĝĤ Ęĥ đĦĥĕĤď .ĤĦđĕ ĦĕĦĕĚČ ĦĕĥĞĜ ĦđĘĕčđĚ ěĐ ĐĕĘČĥ ĦđčĕđēĚĐ ,Ėėđ ,đĦĜđĚČ
ĦđĞĚĥĚ ĘĞč ęđĎĤĦ ĐĞĚĥĚ ęĕČĕčĜĐ ĕďĕ ĘĞ đĜĘ ĐĘĎĜĥ ĐĚ ĦČ ĘĞđĠč ĤĤčĘ
.ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕĐ Ęĥ ĦĕĘČđďĕčĕďĜĕČ
Ęė ČĘĘ À Ãđēđė ĕĠĘà ģĤ ęĕĐđĘąČ Ęĥ đĕĤčď ĦČ ĞđĚĥĘ Ęđėĕ ęďČĥ ĐďčđĞĐ
đĕĦđĘčĎĚĘ ĦđďđĐ ěčđĚė ČĕĐ À ÃĔĘēđĚÃĐ ĘĢČ ęĤđģĚč ęĞĠ ĕČ ęĦđČ ĤČĦĘ ĕđėĕĝ
đĦđĥĚĚ ČđĘĚč À Ãđēđė ĕĠĘà ęĦđČ ĞđĚĥĘ ĖĕĤĢ ČđĐĥ ĐďčđĞĐ ;ĕĥđĜČĐ đčĢĚ Ęĥ
ĎĠđĝ ěėČ ČđĐ ęČ ģĤ .ęĕĕĦďĐ ęĕĕēĐ Ęĥ ęĦđĐĚ ČĕĐ ČĕĐ À ĕĥđĜČĐ đčĢĚ Ęĥ
ĖĠđĐđ ĐĦđČ ĞĕĚĔĚ ,ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęĕĞđčģĐ Ęĥ ÃĦĕčĕĔģĕĕčđČÃĐ ĦđĞĚĥĚĐ ĦČ
ĦđĞĚĥĚ ĖđĠĐĦ ,đĦĕđđĐ Ęĥ ĤĦđĕč ĕĚĕĔĜĕČĐđ ĕĘČđďĕčĕďĜĕČĐ ěĠĐĚ ģĘēĘ ĐĦđČ
.ÅĐ ĘČ ĖĤĞ ĘĞč ěđđėĚ ĤđĤĚĦ đĤđčĞ ĦđĕĐĘ đĒėĥ ÃĦĕčĕĔģĕčđČÃ
Ęė ,ĦĕĦďĐ đĦđčĕđēĚ ĦđČĘĚ ěĞĚĘđ ĦđĕďđĐĕĐ đĕĦđĤĐĢĐ Ęĥ ĦŅĜėĐ ěĞĚĘ
ČĜ ĘČ .ĦđďĐĕĐ ĕĥĤđĥĚ ĐĠģđĦ ĦČ ĦģĜđĕĐ đĘĥĚ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠĘ ģđģĒ Ĥđď
ĐĥĚĕĥ ČĕĐ ďđĞ Ęė ęĘđČ ,ĦĜĥđĕĚĘ ĖđĠĐĦ ĐĚĢĞ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐđ ěėĦĕ ,ĐĞĔĜ
ĦĚđĥĦĘ ĐĕđČĤ ČĕĐ Đďĕēĕ ĐĚĥĜ ĤđčĞč đĘĕĠČ ÅĐ ĤčĞý ĘČ ěđđėĚ ĤđĤĚĦė ĤčĞč
ĦđĕĦďĐ ĦđĕđČĕĢĚĐ ĦČ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐĤđĢč ęĚĢĞĘ ĥĤĠĘ ęĕĢĠēĐ Ęė Ęĥ ęčĕĘ
ęĕĜđđėĚĐ ęĕĤđĤĚĦĐ ĘĞ ĐčĕĦėĐ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčĐ
Ėė Ęė ČĘ Ĥčėđ ,ĐČĕĤģ ĕĥđģč ,ĦĘĠĤđĞĚđ ĦĥĔĥđĔĚĘ ĖđĠĐĘ ĐĘđĘĞ
ĐĢĠē ĥĠĜĘ ěđđĕėąĦČĕĤģė ĤčĞč ĐĥĚĕĥ ČĕĐ ďđĞ Ęė ĖČ .ĦĞĜėĥĚ
.đĜĘđė ĤđčĞ ěđđėĚ ĤđĤĚĦ ĦĤČĥĜ ČĕĐ ,ĦđĕēĢĜĐ ĦČĤģĘ

ğģđĦ ĤďĞĐĚ ĘđčĝĘ ĦēĤėđĚ ĐĤđĦĐ Ęĥ ĤĦđĕč ĦĕĦđėĚĝĐđ ĐĐđčĎĐ ĐĜčĐĐ đĘĕĠČ
.đĜĦđĕĥđĜČ ĦđĘčĎĚĘ ĦđďđĐ ĔĘēđĚ
ĦđĜđĕĞĤ ĦđĞĢĚČč ČĘ ?ęďČĐ ęĞ ĤĥģĦĘ ĘĎđĝĚ ,ÃĔĘēđĚÃĐ ,ÅĐ ďĢĕė ,ěė ęČ
ĦČ ,đĦđēėđĜ ĦČ ĦđĘĎĘ Ęđėĕ ČđĐ .ĦđĞĤđČĚ ĦđĞĢĚČč ČĘČ ,ĦđĕĘėĥ ĦđĜčđĦđ
ěĦđĕĐ Ęĥ Ħĕďđēĕĕ ĐĜđėĦ ĥĕ ĦđďčđĞĘ .ĦđĞĤđČĚč ęďČĐ ĤđčĞ đĜđĢĤ ĦČđ đĕĦđĜđđė
ĦďĚđĞđ ĐĕđĘĦ ĦĤČĥĜ ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐĐ .ĦđĜčđĚąĕĦĘč ěĐ ęČ đĘĕĠČ ,ĤĚđĘė ,ĦĚČ
ĐĦđčĕĥēĥ ĦđĤĚĘ ,ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĦčĎĥĜđ ĦĕĝĕĜ ĦđĥēĤĦĐ ĐĦđČė
đĜĕĦđĘđėĕ ęĞ Ęđģĥ ěĠđČč ģĤ ĦĜčđĚ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ Ĥđďđ Ĥđď Ęėč ęďČĐ ĤđčĞ
ąČĐ ęĕĤČĦĐ Ęĥ ĐĕĞčĐ ęĞ ģčČĕĐĘ ęĕĘđĘĞ ęĕĎđĘđČĕĦ .ĦđĕĥđĜČĐ đĜĕĦđĘčĎĚđ
ĘČ ęĕĜđ øđėĚ ęĕĤđĤĚĦ À čđĔĐ ĐĤģĚč À đĕĐĕ ĤĦđĕč ĦđģđĚĞĐ ęĐĕĦđĜčđĦ .ęĕĕĐđĘ
ĘĞ ,Ĥčď Ęĥ đĠđĝč ,ĦĝĝđčĚ ĐĕĐĦ ĘČĐ ĦđďđČ ęďČĐ Ęĥ đĦĞĕďĕ .ęĕĐđĘąČ ĤčĞ
.đĦđĘĎĦĐ ĦďčđĞ
ĐĘđėĕ ČĘ .ÃĦđđĢĚĐ ĕĚĞĔà Ęĥ ĐčđĥēĐ ĦĕĎđĘđČĕĦĐ ĐĕĎđĝĘ ĞĎđĜč ęĎ ĤčďĐ ěė
ęđģĕ đĜĕĐđĘąČ Ĥčďà ĖČ ;ĦđĕĐđĘąČĐ ĦđđĢĚĘ ĔĘēđĚ ğģđĦ ĦĘĞč ĦđĜĥĤĠ ęđĥ ĦđĕĐĘ
ěĦĜ ÃęĕėđčĜĐ ĐĤđĚÃč ęÃčĚĤĐĥ ĐďčđĞč ĐĤĕĦĝ ęđĥ ěĕČ .(Åē ,Ě đĐĕĞĥĕ) ÃęĘđĞĘ
ĐėĘĐė ěĦđČ čĕĥēĐ ČđĐ ÃĐģĒēĐ ďĕÃčĥ ďđĞč ,ĦđđĢĚĐ čđĤĘ ĦĕĤđĔĝĕĐ ĦđĜĥĤĠ
ēĕĜĐĘ Ęđėĕ ČĘ Ĥčė ĦđĜčĤģĘ đĦđĜĥĤĠč ęÃčĚĤĐ ĕďĕ ĘĞ ĞĢđĚĐ ęĞĔĐĥ ěėĦĕ .ĦĕēĢĜ
.ĦĜĥĕĦĚ ĐĜĜĕČ ,ĐĦĤďĎĐ ęĢĞĚ ,ĐđĢĚĐ
ü ĖČ ;ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐąěč ĕďđĐĕ Ęĥ đĦĞď ĦČ
ĎĠĝĜ ČđĐĥ ĞĎĤĚĥ ,ěđĕĞĤ Ęĥ đĤŅĥģĦ ĐĜĜĕČ ,đĜĕČĤĥ ĕĠė ,ĐđĢĚ Ęĥ ĐĦđĐĚĥ ĤēČĚ
.ĘČĤĥĕĘ ĐĜĠđĚĐ ĕĐđĘąČĐ ĕđđĕĢĐ ĦďčđĞ ČĘČ ,ďčĘč ĐĜĦđĚ ğģđĦ đĘ ĥĕ ĕĥđĜČ Ęėĥč
.ĦĕēĢĜ ČĕĐ ĐĚĢĞ ĦđďĐĕĐ ĖČ ;ĐďĕĚĦĚ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ęđĥ ěĕČ
ĐĜđčĦĐ Ęĥ ĐĦđĕĠđĝĘ ĦđĞďđĚĐ .ĦđĜģĠĝ ęĞ đĒ ěĕĞĚ ĐďĚĞ ĘčĘčĜđ ĐĞĔĜ ČĜ ĘČ
Ęĥ ĐĦđČĕĢĚč ĐĤėĐĐđ ĐĜđčĦĘ ĝēĕč ĐďĕēĕĐ ĦĕĘČĜđĕĢĤĐ ĐĥĕĎĐ ČĕĐ ĦĕĥđĜČĐ
đĘČ ĦđĜčđĦ Ęĥ ěčđĘĕĥĥ ĤĚđĘ ěĦĕĜ ,ěėČ .ĔđĥĠđ Ĥĥĕ Ęėĥ ČĕĐ ĦĕĦďčđĞ Đĕđđē
ĕĥđĜČĐ ĘėĥĐ ĤĥČė ĘĕēĦĐ ĕĜĤďđĚĐ ĞďĚĐ .ĕĜĤďđĚĐ ĞďĚĐ Ęĥ đďđĝĕ ęĢĞ ČđĐ
ĦđĥģĕĞ ĦđďčđĞà ĐĜĕė đČĘĕĘĎĥ ĐĚĚ ęĘĞĦĐĘ Ęđėĕ ČĘ ČđĐĥ ğđĝąğđĝ ěĕčĐ
.ęĦđČ ĥĤĠĘđ ěĕčĐĘ ğđČĥĘ ČĕĐ đĦĚĕĥĚ ,ČčĤďČĥđ ,ÃęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčđ
ĦĕėđėĒĐà ĦđĞĢĚČč ģďþ Ģþ ĦėĘĐ čėđė ĘĞ ĘėĦĝĐĘ čĤĕĝĥ ďčėĜĐ ěđďČĐ
đČĘĕĘĎ ĦČ ĖĠđĐ ČĘ ĐĒ Ĥčď ,ęĘđČ .ĔĝĕĘĜđĕĢĤ ,ěčđĚė ,ĐĕĐ đČĘĕĘĎ Ęĥ ÃĦĕĜģĝđĔĐ
đĜĕĜĕė đĜČ ,ĐĘĥĚ ÃęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčđ ĦđĥģĕĞ ĦđďčđĞà ĥĕ ĦđďĐĕĘ ęĎ .ěģĠĝĘ
ęđĥĚ ĠđģĝĘĔč ĥĚĦĥĐĘ čĤĝĚĐ ĥĕČĐ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕÃĐ ěĦđČ
ĤĕėĚ ČĘĥ ĕďđĐĕĐ .ěĞďĚ đĜĜĕČ ęĥ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ČĘ ęĥ ĦđĕĐĘ ĤđĚČ ČĘĥ ĐĚĥ
ğČđ ,ěčđĚė ĕďđĐĕ ĤČĥĜ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčĐđ ĦđĥģĕĞĐ ĦđďčđĞÃč
.ĕďđĐĕ ĦđĞď ĐĎđĐ đĜĜĕČ ČđĐ ĖČ ;ĦđĞď ĐĎđĐĥ ĕďđĐĕ ĐĕĐĕ ČđĐĥ ěėĦĕ

ĔĘēđĚĐ ĤčĞ ĘČ ĤđĤĚĦ
đōĞĔ ĤĥČė .ĤĦđĕ ęďģđĚ đĜĕĘĞĐĥ ĐĘČĥĐ ęĞ ďďđĚĦĐĘ ęĕĘđėĕ đĜČ ĦĞė
,ğĘđē ğģđĦ ĦđĘĞč ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ ĦđĤĕĢĕ ,ěďđĝĕč ,ěĐ ĦđĕďđĐĕĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęėĥ
.ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĦđĕđĜĥĤĠė ěėĤĞ ĘĞ đĜĘČĥ
ęĘđĞč .ĦĕģĘē ĐĤđĢč ĦđēĠĘ ,ĐĜĦĕĜ Ĥčė ĐĘČĥĘ ĐčđĥĦĐĥ ęĕĜĕĚČĚ đĜČ
ČĘ ęĞĠ ğČ ĐČĢđĦĐđ ęďČĐ Ęĥ đčĕĘđ đĘėĥ ĦđĞĢĚČč ģĤ ĐĜčĐĘ ĞĕĎĐĘ ěĦĕĜ ĐĒĐ
ĕČĜĦč
ý
ČĘČ đĐĥĚ ěĕčĐĘ ĦĤēČ ĖĤď ęđĥ ęďČĘ ěĕČ .ĦĕēĢĜ Ħđčĕĥē ĦĘĞč ĐĕĐĦ
ĖĤď ęđĥ ěĕČ .ĦđďĐĕĐ ĦČ ěĕčĐĘ đĜČđčč ęĎ ĤčďĐ ČđĐ Ėėđ ,ĦĕĠđĝĐ đĦđĕĥđĜČ
Ęĥ ÃęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčĐđ ĦđĥģĕĞĐ ĦđďčđĞĐà ĦČ ĐĤđĤč ĐĤđĢč ĥĤĠĘ ĦĤēČ
ĦđĜĦđĚĐ ĦđĕďđĐĕ ĦđĕĠđĝđĘĕĠ ĦđĞĢĚČč ČĘČ À ĐĦđĕēĢĜ ěĕĞĤĎ ěĐĥ À ĦđďĐĕĐ
.ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ ĦđĘčĎđĚđ ěĚĒč
Ęĥ ęĕēĜđĚč đĘĕĠČ ĦđĕĔĜđđĘĤ ĦđĤĝē ěĜĕČ đĘĘĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ ,ěė ĕĠ ĘĞ ğČ
ĐĜđĢĤđ ĐĦđēėđĜ ĦČ ĐĘĎĚđ ,ĕĥđĜČĐ ĘėĥĐĚ ďĞĘ ĦĤĦĝĜĐ ,ĦĕĐđĘąČĐ ĦĚČĐ
Ęĥ ęĕĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ęĕĢĚČĚĐ ďĢĕė đĜĤėĒĐ Ĥčė .đĘČ ÃĦđĥģĕĞ ĦđďčđĞÃč ęďČĘ
ĦđďđĝĕĐ ĦČ ĥĤĠĘ ēĤėĐĐ ĕďĕ ĘĞ ,Ęđėĕčė ,ēđģĕĠ ĦēĦ ęĕĤĚĥĜ ĕĠđĝđĘĕĠĐ ĤģđēĐ
ĕēĜđĚč ĦđĕčĕĔģĕĕčđČ Ęĥ ďĚĚ čĕĜĐĘ ĤđĚČ ĥđĤĕĠĐ ,ěė ĘĞ .ĦđďĐĕč ęĕĞđčģĐ
ĦČ ĘĘėĥĘ ęĕĘđėĕ ÃęĕĞđčģÃĐ ďĢĕė ĐČĤĐ ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ ĘĞ đĜĜđĕď .ĦđďĐĕĐ
ĐĚĢĞ ĦČ ěģĦĘ ĐĠđģĦĐ Ęĥ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ēđĤĐ ĦČ ğđēďĘđ ęĕĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ĦđďđĝĕĐ
.ĕēĢĜĐđ ÃĞđčģÃĐ ĦČĤģĘ ěĜđđėĦĚ ÃĐĜĦĥĚÃĐ .ÃĦĕďđĐĕ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČà ĦČĤģĘ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĐďđģĜ ĐĦđČ ĦČ ęĕĚĕĎďĚĐ ęĕĤģĚ ĤĠĝĚ ęĜĥĕ
ďďđĚĦĐĘ ęÃčĚĤĐ ġĘČĜ ěĦĕČ ĤĦđĕč ĦđĥģĐ ĦđĕĞčĐ ĦēČ ,ĐĚĎđďĘ .ĦĕďđĐĕĐ
ĐģĕĒĕĠČĔĚ ĝĕĝč ĘĞ .ĦĕĐđĘąČĐ ĐēĎĥĐĐ ĦĕĕĞč ĐĦĕĕĐ ÃęĕėđčĜĐ ĐĤđĚÃč
ÃĐĜđĕĘĞĐ ĐĤđĢÃĐ .ĦđĐđĘąČĐ ĘČ ĖĕĕĦĥĐĘ ĐĘđėĕ ĐĜĜĕČ ÃĐēĎĥĐà ĦĕĘĔđĔĝĕĤČ
:ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč .ĐĚĢĞ ÃĐĜđĕĘĞĐ ĐĤđĢÃĐ ĦČ ,ĤĚđĘė ,ĤĦđĕč ĕĘĕĢČĐ ĦČ ģĤ ĦĞďđĕ
đĜĜĕČ ěĕĔđĘēĘđ đĚĢĞ ĦČ ģĤ ĤĕėĚ ČđĐ ;đĚĢĞ ĘĞ ģĤ čĥđē ĕĘĔđĔĝĕĤČĐ ĘČĐ
ęĘđĞ ĤđčĞ ĐēĎĥĐč ĎđĐĜĘ ĘĎđĝĚ ČĘ ČđĐ ,ěčđĚė .đďĕĢĘ ČĢĚĜĐ ęĘđĞĘ ĞďđĚ
,ÃĐĜĦĥĚĐà đĒ ĐďđģĜč !?ĐēĎĥĐ ČĘĘ ęĕĐđĘąČ đĐĚ ĖČ .đĘ ĤėđĚ đĜĕČ đĚđĕģ ęĢĞĥ
.ĦđďĐĕĘ Ğđďĕ ČđĐĥ ĕĠė ĕĐđĘąČĐ ęđĕģĐ ĦđČĕĢĚĘ ďđĎĕĜč ĦďĚđĞ ,ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČĐ
ČđĐ ĐēĎĥĐĐ ěđĕĞĤ ĦČ đĤĚĥč :đĘ ęĕČĦĚĐ ěĠđČč ĐĕĞčĐ ĦČ ĤĦđĠ ěėČ ęÃčĚĤĐ
.ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČĐ ĦČ ĐĜĥĚ
ěđĕĞĤĐ ĦĚđĞĘ ĐČĕĤč :ěđĎė ęĕĠĝđĜ ęĕĜĕĕĜĞ ęĞ ĐĚđď ĐĤđĢč ďďđĚĦĚ ęÃčĚĤĐ

‫‪ĘđďĎĐĦčĥ‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ĐĤĐĜĚĘ ĤčĞĚ‬‬
‫‪ý‬‬
‫‪ĕĥĕČ ĦđĤĎčĦĐ ĤđĠĕĝė ĐĘđČĎđ ĦđĘĎ‬‬
‫‪ĤĕĜ ěĜēĘČ‬‬

‫על מה אנו מוותרים כאשר אנו בוחרים‬
‫בגאולה? האם יש מנהרה מפולשת בין מה‬
‫שהיינו למה שנהיה? מסע רוחני‪,‬‬
‫היסטורי ואישי‪ ,‬מבחירת האיגאולה של‬
‫הבעלשםטוב ועד לעגנון ואבות ישורון‬

ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ .č
ęĕĜĘĒĎĐ - ĐĤĒđĚĐ ĐĤđčēĐ ĦČ ĦđđĘĘ ęĕĘĕēĦĚ đĜČ
ĐĜĐđÅ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĖĤďč ęĕėĘĐĚĐ - ĔÃĥĞčĐđ
ĥĠĤđ ęĕĚ ĐČĘĚ ĐģđĚĞ ĦēČ ČĕĎ ĐĕĐ ĖĤďč ęĦėĕĘĐč
.ĤčĞ ĘČ ĤčĞĚ ēĜđĚĐ ďēČ ğď ĘĞ ęĦėĕĘĐ ĖĤďđ ,ĔĕĔđ
ęĐ đėĘĐđ ęĎČč ęĕĢĞđĜ đĕĐĥ ĦēČ ďĦĕ ĘĞ ęĕĜĞĥĜ đĕĐđ
ęĐ ĖĤďč .ĐĔđĥĠ ĐĜĕČ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĐėĕĘĐĐ .ÅĐĘĕēĦĚ
ĐēĔčč ĤđčĞĘ ĕďėđ ĕĦĢĕŁü ęĕĚ ĤđģĚ ĘĞĚ ĦėĘĘ ęĕėĕĤĢ
ĕď ČĘ ęČ .ĤčĞĚč ęĐĘ ĞĕĕĝĘ ďĞđĜĐ ġĞ ēđĘ ęĕēĕĜĚ ęĐ
ęĎČč ĐĦđČ ġđĞĜĘ ,ďĦĕč ĒđēČĘ ĥĕ ğĝđĜčĥ ĕĤĐ ,Ėėč
ĦėĘĘ ĥĤďĜ ĔÃĥĞčĐ .ĦėĘĘ ĖĕĥĚĐĘđ ĔĕĔĐđ ĥĠĤĐ ČĘĚ
ĘĔčĦĐĘ ,ĘČĚĥđ ěĕĚĕ ĔĕčĐĘ ČĘ ,đĘĥ ĖĤďĐ ĕĤđĚ ĦđčģĞč
.ĥĥēč ČĘĚĦĚ ČđĐ ĒČĥ ČĘČ .ęĐĕĘČ
ČđĐ ěČėčĥ ĐČĤ đĕĘĞ ĖĘĕĘ ĔÃĥĞčĐ ĐĢĤĥėđÅ
đĘ ĐĕĐ ĕė .đĕĤđēČĘ ĤĒēđ ,ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ
ęĕĤčďĘ ďđĎĕĜč .ÅĐĒ ĤčĞĚč ĤčđĞ ĐĕĐ ęČ ĐĘđďĎ ĐĜėĝ
ŜĕĤü ĢĀ ęďĀ ČĀ ĐĀ ĺþ Ğďÿ øđà :čĘĝĤčĚ ěĚēĜ ÅĤ ,đĜĕĜ Ęĥ ęĕĞđďĕĐ
Čşĺþ ĤŒĀ Ğü ĐĀ øđ ĘĘĀ Ŋø Đÿ øđ ,ďāČĚø ďāČĚø ĤĢÿ Ĥĺþ þł ĘĞÿ ĤāčĞú Ęÿ
Ččĝĥ ĕĤĐ (ēĚ ,ČĜĕĜĦ ěÃĤĐđĚ ĕĔđģĕĘ) ÃĘĘĀ Ŋø ďēý Őÿ Ħø üĕ
ĕė ĐĐĒĚ ČđĐ .ďēĠĚđ
ý
ģđĚĞ ĥĥēč ČĘĚĦĚ ĘČĤĥĕ
ĕĦĕĚĐ ĐĚđģĚ ČđĐ ěđĦĜ ČđĐ đčĥ ĖđčĝĐđ ĤĢĐ ĤčĞĚĐ
ěĎĦĥ čĤē ěĕČ ĔÃĥĞčĘ .ÅĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘÅ Ęĥ
ĕė ĤĚČĜ ĕďėč ČĘđ .ĦĔĐĘĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ ĕĜĠĚ đĕĘĞ
Ęė ěĕČ ęĕĜĘĒĎĘ À ÅĤčđĞ ĐĕĐ ęČ ĐĘđďĎ ĐĜėĝ đĘ ĐĕĐÅ
ęĕĞďđĕ ,ĖĤďĐ ĦČ ęĕĤĕėĚ ĕĤĐ ęĐ ,ĐĒĐ ĤčĞĚč ĐĜėĝ
ġĤČĐ ĘČ ČđčĘđ ĦđĥĎĤĦĚĐ ĦđčĤēĐ ĕĜĠĚ ĤĚĥĕĐĘ
.Ėėč ĐĜėĝ ĐĜĥĕ ,đĘ ģĤđ ,ĔÃĥĞčĘ .ĐĤđĎĝĐđ ĦĝĜđėĚĐ
čĤē ĦēĜđĚ ĕčĕĔģĘĠĤĐđ ĞďđĚĐ ,ĘđďĎĐ ęďČĘ Čģđđď
.ĐĥĞĕĥ ĐĞĤėĐ Ęėč ĤđĒēąĘČĐ
ĦđďĕĝēĐ ĐėĠĐ ,ďēČ ĕĤđĔĝĕĐ ĞĎĤąĕēĚč ,Ėė
ĞĕĤėĐ - ĞďđĚč ČĘĥ đČ ĞďđĚč À Ėė .ĦĕĦđĘĎ ĐĞđĜĦĘ
ēĤĒĚč ČĘđ ĐĠđĤĕČ ēĤĒĚč ĦđďĕĝēĐ ĦČ ĦđĜčĘ ĔÃĥĞčĐ
ĐĘđĞ ĐĕĐ ĐĚ ěđēčĘ ĐĝĜĚđ ġĤ ěđĕĚďĐ Ĥčėđ .ěđėĕĦĐ
ĦĕďĕĝēĐ ĐĞđĜĦĐ Ęĥ ĐĒđ ,ĘĘėč ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĘĤđĎč
.ġĤČĘ ĝĜėĕĐĘ ĞĕĤėĚ ĔÃĥĞčĐ ĐĕĐ ěėČ ęČ ,ĔĤĠč
ĦđĤđĦč ĥĤĠĦĚ ÅĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘÅ Ęĥ ĕđĚĕďĐ
ĥĤĕĠ ďĢĕė ěēčĜ ěČė .ĦđĕđĞĚĥĚ ĤĠĝĚč ĦđĕďĕĝēĐ
:đĚĢĞ ĔÃĥĞčĐ đĦđČ
ĖĤď ĦČ ĤđĚĥĘ ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ ĥĕ
đĕĦđčĥēĚ ĤčďĘ ĐĢđĤ ęďČĥėđ .ęĕĕēĐ ġĞ
đĦđČ ěĕēĕĜĚ ěĕČ ĖĤčĦĕ ČĤđčč ęĕĜđĕĘĞĐ ĦđĚĘđĞč
đĚĢĞ ģđēďĕ - Ęđėĕ đĜĕČĥ ĕĠąĘĞąğČđ .ĦđĠĕĘģĐ
đĚĢĞ ģčďĕđ ĦēČ ĐĘĠĦč ĐčĤĐ ęĕĚĞĠ đēđė Ęėč
ęĕĜđĕĘĞĐ ĦđĚĘđĞĐ ĝĜėĕđ đĚĥ ĖĤčĦĕ ČĤđčĐč
.(ēĜ ,ĐÃĘĥĦ ,ĦÃĐģ :ģĤđĕ đĕĜ ,ĥÃčĕĤĐ ĦČđđĢ)

@

ęĤđĎė ÅĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘÅ ĦČ ĐČĤ ĔÃĥĞčĐ
đĐđĚė ÅčĤēĐ ĔĐĘÅ .ěďĞĐ ěĎĘ ČđčĘĚ ęďČĐ ĦČ čėĞĚĐ
čĤģĦĐĘ ęďČĐĚ ĞđĜĚĘđ ĞĕĤĠĐĘ ĦđĥģčĚĐ ĦđĠĕĘģė
Ęėč ĔÃĥĞčĐ đĚĢĞ ģēď ČĘ ĞđďĚ ,Ėė ęČ .ČĤđčĐ ĘČ
ĥģčĚĐ ,ęďČĘ ĐĤđĚ ěėČ ČđĐĥ ĕĠė - ġĤČĘ ĝĜėĜđ đēđė
?đĚĢĞ ģđēďĘ ,ęĕĜđĕĘĞĐ ĦđĚĘđĞč đĕĦđčĥēĚ ģčďĘ
ĦđĠĕĘģĐ ĦČ ďđĞč ;ĐčđĥĦĘ ĦėĠđĐ ĐĚĢĞ ĐĘČĥĐ
ďĎĜėĥ ĕĤĐ ,ģđēďĘ ěĦĕĜ ĦđģčďĘ ČđčĘ ĦđĞĜđĚĐ
ĕČ À ĘČĤĥĕ ġĤČč ĦđģčďĐ ĦČ ĦđĞĜđĚĐ ĦđĠĕĘģĐ
ġĤČ :ĐģĒē ĔÃĥĞčĐ Ęĥ ĐĕĢĕČđĔĜĕČĐ .ģđēďĘ ĤĥĠČ
ĐĤđĒĠĐ ĝđĜĕė ĐĦĕĘėĦĥ ĐĕĤđĔĕĤĔ ĐĜĜĕČ ĘČĤĥĕ
ĦĕĦđčĤĦ ĦđĕĘĔĜĚđ ĦđĐĒ Đčđēč ĦĘĘđė ČĘČ ,ĦĕďđĐĕĐ
ĥĕ ĐĕĘČ ĝĜėĕĐĘ ĕďėĥ đĒė ,ĦĞďđĜąĕĦĘčđ ĐĠĕģĚ
.ĐĘ đĚďģĥ đĘČ ĦČ ĘĕĥĐĘ

ĐĒĐ ģĕďĢĐ ĦČ ěĜđėĚĐ ĤđĠĕĝĐ .đĦđĚĘ ğČđ đĕĕēĘ ĤčĞĚ
ý
ĦčģđĜąĦđĚĕĚĦ ,ĐĕĒĔĜĠđ ĦđČĕĢĚ ,Đĕďčđ ĦĚČ čĘĥĚ
ĐĘĞĚ ĐĘđĞ ,ęĕĤčĥđ ĦđēđĘ ,ęĕĚēĤ ĦĘđĔĜ ĐĕĜđĤĕČđ
đĦđČ ĤĠĝĚ ĐĥĞĚĘĥ ĕĚđ .ĘčĦ ĕĜĠ ĒēČĚđ
ý
ĐĔĚ ďĤđĕđ
.đč ěĜđčĦĚđ ČĤđģĐ ĐĒ ģĤ ČđĐ
čĘąęĕĥĘ ĥĕ ĤđĠĕĝĐ ğĤđĦĘ ĐĝĕĜėĐ ęďđģ
ęĕĜĘĒĎĐ đČč ĦēČ ęĞĠÅ :ēĦĠĜ ČđĐ Đčĥ ĐĕĢĕĒđĠĝģČĘ
;ęĕĜĘĒĎ ČĘĥ ĕČďđđ ęĕčĜĎ ęĕČč ęďČ ĘėĘ ČĘ .ÅđĕĘČ
ěĘĒĎĐĥ ĕĤĐ ,ĤĦĝč ĐĥđĞĥ ĦČ ĐĥđĞ čĜĎĐ ďđĞč ěėĥ
,ęÃčĚĤĘ ĐĤđĦ ĐĜĥĚ) Ęđė ĕĜĕĞĘđ ĕđĘĎč ĦČĒ ĐĥđĞ
đĚĢĞ ĦČ ČĢđĚĥ ęďČ đĜĜĕČ ěĘĒĎ .(Ď Č ĐčĕĜĎ ÅĘĐ
ĦČ ČĢđĚđ đčĢĚĚ ĥđč ,ĥđčĘĘ ďĎčđ ĘđėČĘ ęēĘ ČĘĘ
ĦēģĘ ČĤđĜąčČėčđ ČčēĕĐč ĖĘđĐ ĘĕĘąěđĥĕČč đĚĢĞ
ĦČ ĖĠĐ ěĘĒĎĐ ,đĦĚđĞĘ .čĜĎĐ đĐĒ .đĘĥ đĜĕČĥ ěđĚĚ
ČđĐ .đĘĥ ĐÅĒĕĔĝĤĠĐ ĕĐđĒ ,ĕĚĕĔĕĎĘ ÅĞđĢģĚÅĘ ĐĘĕĒĎĐ
,đĘĥ ĐĞĤėĐĐ ęĞ ęĘĥ ČĘČ Ėėč ĥĕĕčĦĚ đĜĜĕČ
ďđĞĘ ĖĤďč ĤĚđČ ČđĐ ,ÅęđĕĐ ęĕčĜđĎ ĕĤĐ ęĘđėÅ
.ĐĢđĤĚ ēđģĘ
.ÅđĜĕĜđďČ đĤĚČđÅ ĔÃĥĞčĐ ĘČ ęĕČč ęĕĜĘĒĎĐ
ĔģĕĕčđČ đĜĕČĥ ęďČ čđĔ ęĥ ĘĞčč ęĕČđĤ đĘĘĐ
ČĢĚĜĐ ęďČ ČĘČ ,ĞđĢģĚĘ ĦĕĚĞ ČĘ ęĎđ ,ĐĘĕĒĎĘ
ĎĢĕĕĚĐ ęĥč đĘ ęĕČĤđģ ęĐ À ęĐĕĘĞĚ
ęđģĚč .ÅđĜĕĜđďČÅ :ĐĤđĤč ĐĕėĤĤĕĐ
ÅĔÃĥĞčĐ ĕēčĥÅč ĤēČ
ďĢĕė ĤĠđĝĚ (ĒĚ ÅĚĞ)
ęĕĜĘĒĎ ęĦđČ đĤĕėĐ
ďĢĕė ,ĔÃĥĞčĐ ĦČ
đĦđģčď ĦČ đĘĕĎ
ęĕĤĥģĐ đđĔĜ ďĢĕėđ
ęĕčėĤđĚĐ ,ęĕĕĥĕČąěĕčĐ
.đĜĕčĘ ęĜĕč ,ďēČė ęĕģĦĤĚĐđ
ąĦčĤ ĐĞĢĐ ĐėČĘĚ ĕĘĞč ęĦđČĘ ĥĕ ĐĜĐ
ĐĤĢģ ĖĤď ęĕĞďđĕ đĜēĜČ ĐĜĐÅ :ĔÃĥĞčĐ ĤđčĞ ěĕĕĜĞ
ęČ ,ĦđĘĕēĚđ ĦđĤĞĚ ĖĤď ĘČĤĥĕ ġĤČ ĘČ ĖĘĕĘ
đĕĜĠĘ ęĕĤđĚ ĐĕĐĜ đĜēĜČđ đĜĦČ ĖĘ ĖĜđĢĤ
ģĕďĢĐ Ęĥ đĕĕē ęđĘē .ÅĐč ĖĘĕ ĤĥČ ĖĤďĐ
ďĕč ČđĠČ ēĜđĚ - ĥďđģĐ ġĤČĘ ĦđĘĞĘ À
ĥĚĚĕ ĕė ģĕďĢĘ ĞĕĢĚ ĞĥĤĐ .ĞĥĤĐ
ĤđĤč ĕČĜĦĐ ĖČ ,ĘđďĎĐ đĚđĘē ĦČ
đĕĘĞ ĘčģĘ ģĕďĢĐ ĘĞ :ęĕďďĢĐ ĕĜĥĘ
ęėĤďč ĦėĘĘđ ĖĤď ĕĤŖĚė
ý ęĕĞĥĤĐ ĦČ
Ėė ģĤ .ĦēĔčđĚĐ ġĤČĐ ĘČ ĦėĘđĐĐ
đĘ đđČĦĜ ĤĥČ ęđģĚĐ ĘČ ČđčĘ Ęėđĕ
.ęďĕč ĐĦĘĞ ČĘđ ĦđĤđďĐ Ęė
ďēČĐ ďĢĐ :ęĕĘđģĥ ęĕďďĢĐ ĕĜĥ
ĐĕĕĘĞĐ Ęĥ ĘđďĎĐ ęđĘēĐ ĦĚĥĎĐ À
Ęĥ ĐĘđďĎĐ đĥĠĜ ĦďĚē ,ġĤČĘ
ĖĠđĐ ČđĐ ĐĜĐ À ĕĜĥĐ ďĢĐ .ĔÃĥĞčĐ
ĐĕĐĕ ĕĤĐ ČđĐ ,ęĕĜĘĒĎĐ Ęĥ ęďĕĚĘĦĘ
ęĕĤđĚÅ đĕĐĕ ęĐđ ĖĤďĐ Ęėč ęĐč ĕđĘĦ
ďđĐďĐĘ čĘ ęĕĥĘ ČĘĥ Đĥģ .ÅĐč ĖĘĕ ĤĥČ ĖĤďĐ đĕĜĠĘ
ŜĤþ Ńþ Đÿ ĦČþ ęĐþ ĘĀ ŕĀ Ğø ďŖĐ
ÿ øđà :ęĐĕĤčďčĥ ģđĝĠĐ ĦđĎĤĦĥĐĘđ
ďđĞč .(Åė ,ēĕ ĦđĚĥ) ÃěŅĻĞú ÿĕ Ĥĺþ Čú ĐĻþ Ğú Ōÿ Đÿ ĦČþ øđ ńčĀ ŅėĘø ýĕ
ĤĥČ ĖĤďĐ ĦČ ęĞĘ ĐĤđĕĥ ,ĐĥĚ ,đĜĦēĘ ĞĕĢĚ đĤĦĕ
ĦĚČ ĕĥĜČ ęĦđČĘ ĦđĕđėĚĝĐ ĤđĒĕč ĖđĦ ĦČĒđ Đč đėĘĕ
ĐĤđĢč ęĕďĕģĠĦĐ ęĕĠĘēĦĚ ěČėĥ ĕĤĐ ,ĞĢč ĕČĜđĥđ
ĕččēĚ ,ĝĚē ĕĥĜČč Čģđđď ĤđēčĘ ĥĤďĜ ĔÃĥĞčĐ À Đďē
.ĖĤďĐ ĦČ đĘ ĦđĤđĐĘ ęĕĜđĚĘĥ ĕĠďđĤđ ĞĢč
ęČĐ ,ĔÃĥĞčĐ ģĠĦĝĜ ęČĐ .ÅęĦČ ĦėĘĘ ĘČđĕđÅ
ěđģĢ ĦČ ČĥĜđ ďďđčĦĐ ,ĤĜ ģĕĘďĐđ ĤĞĕĘ ĖĘĐ ,ĔčĘĦĐ
ěĦĕĜ .ęĕėĝĐĥ ģĤ ĤĚČĜ .ĥĤđĠ ČĘ ĦČĒ Ęė À ĐÃčģĘ đčĘ
ěđĥĘ ĕė (ČÃĞ ēĝ ęĕĤďĜ) ČĤĚĎĐ ĕĤčďĘ ģģďĒĐĘ ğČ
,ÅĐĘČÅ ěđĥĘĘ ĐčđĤģĐ ,ÅĘČđĕđÅ ĐĘĕĚč ĐĕđĢĚ ĐĞđčĥ
ĐĜčđĚč ĤĦđđĕĐĘ ęĎ ěĦĕĜđ ,ęĦĕČ ĦėĘĘ čĕĕēĦĐ đĚėđ
ĔÃĥĞčĐ ĖĘĐ ĕĤĐ Ėė ěĕčđ Ėė ěĕčđ .ĐĘĕĚĐ Ęĥ ĔđĥĠĐ
.ęĕĜĘĒĎĐ ęĞ

Ġ

ĘČ] đĕĘČ ęĕĜĘĒĎĐ đČč ĦēČ ęĞ
ĐĜĐ đĜĕĜđďČ đĤĚČđ [ĜÃČ ,ĔÃĥĞčĐ
ĘČ ĖĘĕĘ ĐĤĢģ ĖĤď ęĕĞďđĕ đĜēĜČ
ĦđĘĕēĚđ ĦđĤĞĚ ĖĤď ĘČĤĥĕ ġĤČ
ĖĤďĐ đĕĜĠĘ ęĕĤđĚ ĐĕĐĜ đĜēĜČđ đĜĦČ ĖĘ ĖĜđĢĤ ęČ
ęĦėĕĘĐč ĐĜĐđ .ęĦČ ĦėĘĘ ĘČđĕđ ,Đč ĖĘĕ ĤĥČ
ĥĠĤđ ęĕĚ ĐČĘĚ ĐģđĚĞ ĦēČ ČĕĎ ĐĕĐ ĖĤďč
ĤčĞĚ ēĜđĚĐ ďēČ ğď ĘĞ ęĦėĕĘĐ ĖĤďđ ĔĕĔđ
ęĕĢĞđĜ đĕĐĥ ĦēČ ďĦĕ ĘĞ ęĕĜĞĥĜ đĕĐđ ĤčĞ ĘČ
ĖĘĕĘ ĔÃĥĞčĐ ĐĢĤĥėđ ĐĘĕēĦĚ ęĐ đėĘĐđ ęĎČč
,ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ ČđĐ ěČėčĥ ĐČĤ đĕĘĞ
ĐĕĐ ęČ ĐĘđďĎ ĐĜėĝ đĘ ĐĕĐ ĕė .đĕĤđēČĘ ĤĒēđ
ČÃĥ ÅđďĐĚ ,ĔÃĥĞčĐ ĕēčĥ) ĐĒ ĤčĞĚč ĤčđĞ
.(ēĚ ÅĚĞ ,ĒÃĥĦ ,ĕģĢďĤđĐ

ęĕėĕĘđĚ ęĕĜĘĒĎĐ .Č
ĥĕ ĐĒĐ ĞĝĚĐ ĤđĠĕĝč ĘĠđģĚĐ ĘČ ĔĞĚ ĦďĤĘ ĕďė
ĞĕĠđĚ ĤđĠĕĝĐ .čĦėĜ ČđĐ Đčĥ ĐĎđĝĐ ĤēČ ĦđģēĦĐĘ
ĐĜđĥ ĐČĕĤģ đč ČđĤģĘ ĥĕĥ ĤĠĝ ,ęĕēčĥ ĤĠĝ ĖđĦč
ĦđĤĠĝĚđ ģĕďĢ ĘĞ ĕĔĤďĜĔĝ ĦđČĘĠĜ ĤĠĝč ĐČĕĤģĚ
ęĥė ěđĕĞ ĦđĤĠĝ ČđĤģĘ ěĕČĥ ęĥė .ĐĕđĢĚ ĐĕĠĤĎđĕĎĐ
ĦĕĜďĚĘ ĐĕĎđĝ ďđĚĘĘ ěĕČĥ ęĥėđ ,ĐĒđĤĠ ĤĠĝ ęĕČĤđģĥ
ČđĤģĘ ěĕČ Ėė - ĥĤďĚč ęĕĜĜđčĦĚđ ęĕďĚđĘĥ ĖĤďė
ĘĕĎĤ ĕĠĤĎđĕč ĤĠĝ ęĕČĤđģĥ ĖĤďė ÅĔÃĥĞčĐ ĕēčĥÅ ĦČ
đĜĕČ đĐĒ .ĐĘĞĚ ĥĕČđ ģĕďĢ ĘĞ ęĕĤģčĘ ęĕĥďē ČĢđĕĐ
ĥģčĚĐ ĤđĠĕĝ ČĘČ ,ďđĞ đĜĜĕČĥ ĤčĞąģĕďĢ ĘĞ ĤđĠĕĝ
ĐčĤĐ ęĕĥĤĠĦĚ đĕĕēąĕĤđĠĕĝĥ ĐđđĐąģĕďĢė đĦđČ ěĜđėĘ

,ĘČĤĥĕ ġĤČ Ħĥđďģ ČĕĐ ĞčĔčĥ ĐĥđďģĐ
ČđĐ ĘČĤĥĕ ęĞ ĦđĘĎč ĐďĤĕĥ ĐĜĕėĥĐđ
.ĞčĔĐĘ ďđĎĕĜč Đĥđďģ ďĕĚĞĐĘ ěđĤĥėĐ
ĞčĔĐ ďĎĜ ĦĚēđĘ ČĕĐĥ ĐĥđďģĐ ěĕČ ĘčČ
ĐĞđĘč ĦđĕĐĘ ĐėĕĤĢ ČĕĐ ,ĐĚĘĥ Đĥđďģ
ČĕĐĥ ,ĐĜđĕĘĞĐ Đĥđďģč ĐĜđĕĘĞĐ ĐĦĕĢĚĦč
ěđģĕĦ ďđĝĕ ČđĐĥ ,đĚĢĞ ĞčĔčĥ ĐĥđďģĐ
ĐĘđĎčĥ ĥďđģĐđ .ĤđĚĎĐ đĚđĝĕčđ đĘđė ęĘđĞ
ĦđĕĝĜė ĕĦč ěĕďĕĦĞđ ,ġĤČĐ ĥďđģ ĘČ Ĥčđēĕ
ĘČĤĥĕ ġĤČč đĞčģĕĕĥ Ęčččĥ ĦđĥĤďĚ ĕĦčđ
.(đėĥ ,č ġčđģ ,ęĕĢčģ ĐĜđĚĥ)

ĕĜč čĤģč ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ ĦĕĥČĤč ĐÃĕČĤĐ čĥĕ
ęĦđČ ĞĚĥ ,ĤĜĤčđ ěđĜĎĞ ,ěđďĤđĎ :đĠĕč ĐĕĕĜĥĐ ĐĕĕĘĞĐ
ĦđĕēĘ ęĕĘĕĕē ĤčĎĜđ đčĐ .ĘČĤĥĕĘ ēĕĥĚ ěĕČà ęĕĤĚđČ
,[Ď] ęĕčĦė) ĤĜĤč Ęĥ ĞđďĕĐ đĔĠĥĚė À ÃēĕĥĚ ĕĘč
ģĦĜ Ęĥ ĦđĜčĤģ ;ĦđĜčĤģ ęĘđėč ĐČĤđ - (487 ÅĚĞ
.ďēČ ĕĠĤĎđĕč ğĢĤ ĘĞ ĦđĚģđĚĚĐ ĦđĜđĥ ĦđĜēĦ ěĕč
- ĘČĤĥĕąġĤČđ ĐĘđĎĐ À ęĕĕĦĥĐ ĦČ ĐČĤ ĐÃĕČĤĐ
ēĕĥ ĦđĤĢĕĕĚė ČĘČ ĐĦđĞĤ ęĞ ĦēČĐ ĦđĦĚđĞĚė ČĘ
ěĕČ đďĕďĘ .ěĦŅĜŖĥ ēđėĚ Čģđđď ěĕĕĜĞąČĘĚđ ĕĔĜđđĘĤ
ĤĦđĚ ĦđėĤĞĚė ęđĕģĐ ĦđėĤĞĚ ĦČ ĦđČĤĘ ĖĤđĢ
ďēĕ ĦđĘĕėĚĐ đĘČėė ČĘČ ,Đĕĕēďđ ĥĎĠĚ ,ĤđĝČđ
ĕďĕĤčĕĐ ěĎĤđČ ĕďėĘ ěĦđČ ĦđėĕĦĚđ ĦđĤĦđĝ ĦđĞďđĦ
.ďēČ
:đĕĤčďč ĐÃĕČĤĐ ĖĕĥĚĐ Ėė
ĐĥđďģĐ Ęĥ đĒ ĐĜđĕĘĞ ĐĘėĥĐĘ ęĕČčĥė
ĦČ ěė ęĎ ĐčĤģč ĦĘĘđėĐ ,ĐĚĘĥĐ ,ĞčĔčĥ
ĘČ ĦďĎĜĦĚĐ ĞčĔĐ ěĚ ĐĘĞĚĘĥ ĐĥđďģĐ

ĞčĔĐđ ġđēĐ Đč ęĕėēĚ ĐĚė ďĞ ;ĦĕĥĚĚ ČĕĐ ĐĚė ďĞ
.ĐĜĚĚ ĞĦĤĜ Ėė Ęĥč Čģđđď .ĐĢĕĤĠĘ
ĐĠĝėĥ ĦđďĐĕĘ ĖĥĚĐ ĦĞđĜĦ ČĕĐ ĦđĜđĕĢĐ ęČĐ
đČ ,ÅěđĕĢ ĦčĕĥÅ ěėČ ČĕĐđ ĦđĘĎ ĦđĜĥ ęĕĕĠĘČ ěđĕĢĘ
ĕĤčďĘ ?ĐĤĕĞĢđ Đĥďē ĦĕĔĝĕĜĤďđĚ ĐĞđĜĦ ČĕĐ ČĚĥ
ČÃĦ ,ĐĜĕďĚĘ ěđĒēĚ đĤĠĝč) ęĘĕĞ ĘČĎĕ ěđĕĤđĔĝĕĐĐ
ěĐ ęĚĢĞ ĦČ đČĤ ĦđĜđĕĢĐ ĕĘĘđēĚ (19 ÅĚĞ ,ēÃĘĥĦ
ĐĞđĜĦ ĕĘĘđēĚė ěĐđ ,ĥďē ĘĕėĥĚąĕďđĐĕąęďČ ĕĤĢđĕė
.ďēČė ĦĕĜĕďĚđ ĦĕĦđčĤĦ ĦđĜđčĕĤč ěĕĕĜĞ ĦĘĞč Đĥďē
ĘĞ ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ ĤĕďĎĐĘ Đĥģĕč ĦđĜđĕĢĐ ďđĞč
ĦďđģĜĚĥ ĕĤĐ ,ĦĕĦďĐ ĐģĕĒĐ ěĚ ģĦđĜĚčđ ĕĚđČĘ ĝĕĝč
,ÃĐĕĦđĤđĦč ČĘČ ĐĚđČ ĘČĤĥĕ ěĕČà À ĦĕĦďĐ ĔčĚĐ
ĦČ ĐČĢĚ Ėė 1.ĐĤđĦĐ ČĘĘ ĦĕďđĐĕ ĦđĕĚđČĘ ěĕČđ
,ęĞĐ ĐĕĐ ĦĕĥČĤč :ĦđĤĢđĕĐ ĦČ ĦėĠđĐ ĦđĜđĕĢĐ ĐĚĢĞ
ęĞĐ ęĘđČ ,ęĞĐ Ęĥ ĦĕĦđčĤĦĐ đĦĤĕĢĕ ČĕĐ ĦďĐđ
ĞĕĢĐĘđ ĦĕĦđčĤĦĐ đĦĤĕĢĕ ĦČ ĤĕĚĐĘ đĕď ĕĥĠđē ęĎ
čđĥĘ ěĦĕĜ ĐĕĐĕ ěėĚ ĤēČĘ ģĤ ;Đĥďē ĦĕĦđčĤĦ ĐĞĢĐ
.Đĥďē ĦđĞĚĥĚč ĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĐ ĦČ ěĕĞĔĐĘđ
ęĝĤđĠĥ ěđďĤđĎ ďÃČ Ęĥ đĔĠĥĚ ĦČ ěĕčĚ ĕĜČ Ėė
ČĘđ ĞĚĥĜ ČĘ ěĕĕďĞ ēĕĥĚ Ęĥ đĤĠđĥà :1909ąč
ĐĚđČĐ) ÃĐĠ đČĤčĕĕĥ ęĕĥďē ęĕĕē ĖđĦĚ ČĘČ ĞĚĥĕĕ
ĦČ ĥģčĚ ěđďĤđĎ .(93 ÅĚĞ ,ĒÃĕĥĦ ČÃĦ ,ĐďđčĞĐđ
ąĦĕďđĐĕ ĐĕĎđĘđĜĕĚĤĔ ĘĞč ēĜđĚ ,ÅēĕĥĚ Ęĥ đĤĠđĥÅ
đĦđČ ěģđĤĘ ĥģčĚ ĖČ ,ČĘĕĞĘ ĦĕĦĤđĝĚąĦĕēĕĥĚ
,ĥďē ěčđĚč đĜĕĞĔĐĘđ ĕčĕĝČĠĐđ ěĥĕĐ đĞĚĥĚĚ
ěđĕĤđĎ ěč ďđď ,ěėČđ .ďēČė ĕčĕĔģČđ ĕĚđČĘ ,ĕĜĤďđĚ
đČĤ ęĕĕĦď ęĕĎđēč ĕė ďĞ ,ęĞĠ ČĘ ēĕĥĚė ĝĠĦĜ
đĔģĠąĐď ĘĕĥėĐĥ ĐĚ ,ĕĦď ęďČ ĐĕĐ ČĘĥ Ėėč ĝĜ
ĦđĦďĐ Ĥĥ ĘĞ ĤĠđĝĚ ĐĒ ĤĥģĐč .ēĕĥĚ đĦđĕĐ ĦČ
,ĘČĠĤ ģēĢĕ ,đĜĦē ĕďĕč ĘČĥĜĥ ,ěđĚĕĚ ĘÃĕĤĐ ,ěđĥČĤĐ
ĐĜĕďĚĐ ĘĞ ĒĕĤėĐĘ Ħčĥ ĘĘēĚĘ ĐÃčģĐ ĤĥĠČü ĞđďĚ
ěč ĐĕĐ đĘ ĕė ĐĜĞ ěđĚĕĚ čĤĐ .ĦĕĐđĘąČ ĐĦđĞĚĥĚĥ
.ēĕĥĚ ČđĐĥ đč čđĥēĘ ęĕĞđĔ đĕĐ Ħčĥ ĤĚđĥ ěđĕĤđĎ
đďĠĤĔ ĐĥĞĚĘđ Ħčĥ ĤđĚĥĕ ČĘĥ ČĕĚĥ ěĚ đĎČď Ėė
.ēĕĥĚ đĦđĕĐ ĦČ

đĦđĐĒč ĤĦđđĕĐĘ ĔÃĥĞčĐ ĤėčĚ ĐĞĤėĐĐ ĞĎĤč
ĐĕĘČ ĖĤďĐ ĕĤđĚĥ ġĤČ ĐĦđČĘ ČđčĘ ĤĥČĚ ĦĤėđĚĐ
ČđĐ ;čĤē ĔĐĘ ĐĦđČč ęĕĥē ęĜĕČ ĘĘėĥ ęĕĜĘĒĎ ęĐ
ĦđĤđď ĐĒ ěđĠĘĕĞč čĥđĕĐ ęĞĐ ĦČ ĦđĕēĐĘ ğĕďĞĚ
.ĘČĤĥĕ ġĤČ ĘČ đČĕčĐĘ ĦđĝĜĘ ČĘđ ĦđĘĎč ęĕčĤ
ęĎ ĖČ ,ġĤČĘ ęĕĞđĎĞĎ ĕČĘĚ đĕĐđ đĠĝė đĕďĕĚĘĦ ęĎ
ČĘđ ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ Ęĥ ĐĚđģĚ ďĞ đĞĕĎĐ ęĐ
ĦĘĞč ČĕĐĥ đĒė ,ęđĘēĐ ěĚ ĦĎĤđēĐ ĐĝĕĜė ĐĕĘČ đĝĜėĜ
.ęĕĕĜĕďĚđ ęĕĕĔĕĘđĠ ęĕĔģĠĝČ
čđĤĕĚĜĚ ěĦĜ ÅĤ Ęĥ đĦĘČĥ ĐĞđďĕ ĐĒ ĤĥģĐč
ĘĞ Ĥčĕďĥė ěđđėĦĐ ĐĚĘ - čĘĝĤčĚ ěĚēĜ ÅĤ À đčĤĘ
ČĤģĜĐ ĕĔģĤĔĝčČĐ ěĚĝĚĘ ěđđėĦĐ ęČĐ .ĘČĤĥĕ ġĤČ
ěĚđĝĚĐ ĦČ ĦČĘĚĚĐ ĦđĥĚĚĘ ğČ đČ ÅĘČĤĥĕ ġĤČÅ
,ĦČĒĐ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĕĦĜđđėà .ĐĚďČĐđ ĞģĤģĐ ĦđĚďč
,(đĔ ěÃĤĐđĚ ĕĕē) ÃĦđĤĕďĐđ ęĕĦčĐ đĘČ ęĞ ,ĦđĔĕĥĠč
,đĔđĥĠė ĕĦĜđđėà :ĔĤĠĘ ĖĕĥĚĐđ ěĚēĜ ÅĤ đĘ ĐĜĞ
ĕĦĜđđė Ęėĥ đĜĕĕĐ .ęĕĦčĐ đĘČ ęĞ ĦČĒĐ ĘČĤĥĕ ġĤČ
ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ČđčĘ ĘČĤĥĕ ĥĕČ Ęė ĖĕĤĢĥ ,đĔđĥĠė
ęĕďĚđĞĐ ĦđĤĢēĐđ ęĕĦčĐ đĘČč čĥđĕĚĥ ,ĐĒĐ ĕĚĥĎĐ
ĕĚĕ) ÃĘČĤĥĕ ġĤČ ĦđĚđģĚ ĕĤČĥđ ĐĕĤčĔčđ ĦĠĢč ęĥ
ĥģĕč ČĘ ěĚēĜ ÅĤ À ĦČĒ ęĞ ďēĕ ĖČ .(č čÃē ĦÃĜĤĐđĚ
ďďđĞĘ ČĘČ ,ĦĕĔĕĘđĠ ĐĚđČ ČĘĥ ĕČďđ ,ęĞÿ ĤĢĕĕĘ
,ěĚēĜ ÅĤ .ĦĕĥĚĚĐ ġĤČĐ ĘČ ęĕďďđč Ęĥ ĦđģģđĦĥĐ
čĤēĐ ĔĐĘ ĦČ ęĎ ğđģĞĘđ ġĤČĘ ĞĕĎĐĘ ĥģĕč ,ěė ęČ
.ĕĤĥĠČ ĕĦĘč ĤčďĐĥ ěĕčĐ đĜģĒ ďđĞč ĦėĠĐĦĚĐ
ĕĦĕĦĥĦ ēĕĥąđď đĦđČĚ ęĕĜĥ ĐČĚĚ ĐĘĞĚĘ ĤđčĞė
- ĠÃĘĤē ĐĥĚ čģĞĕ ÅĤ čĦė ,ěĚēĜ ÅĤĘ ěĦĜ ÅĤ ěĕč
,ēĕĥąđď đĦđČĘ ĖĥĚĐ ěĕĞĚ - ģđģ ĐÃĕČĤĐ Ęĥ đďĕĚĘĦ
,ěĚđĝĚĘ ěĚĝĚĐ ěĕč ěĕēčĐĘ ěđĕĝĕĜĐ ĦČ ĤģčĚ ČđĐ đčđ
:ĦĕĥĚĚĐ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ÅĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĜĕēčÅ ěĕč

ĐĚĦĝĜ Ĥčė ĐĤĐĜĚĐ .ď

ĦĕČĤĜÃĐ đĒ ,ĦĕĚđĘēĐ ,ĦĕĠđĔđČĐ ĘČĤĥĕ ġĤČ
.ÃěĕĞĘ ĦĕČĤĜĐà ,ĦĕĥēđĚĐ đĒ ęĞ đďĕďĘ ĐĐĒ ,ÃěđĒēč
ěėĥ ,ĕĘĠđĤĔĝĔģ ČđĐ ęĕĕĦĥĐ ěĕč ďĕĤĠĐĘ ěđĕĝĕĜĐ
ĐČĤĜđ ĥēđĚ ,ĕĥĚĚ ěĚđĝĚ ěĚĝĘ ĤĦđē ěėČ ěĚĝĚĐ
,ěĚēĜ ÅĤ ĕĤčďĚ ęĕĜđĥ đĘČ đĕĤčď .đďčĘ ĤĦđđĕĐĘ ČĘđ
ĐĚđČ ěđĜĕėĘđ ĐĜĕďĚĐ ĦĚģĐĘ ğĦđĥ ĠÃĘĤē čĤĐ ěėĥ
ģĘē ĘĔđĜ ,ěĥĕĐ ĕďĤēĐ čđĥĕĕĐ ěč ,ČđĐ .ĦĕĔĕĘđĠ
ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĐĠĚĐ ěĕč ĐĒĐ ĐĚČĦĐĐ ěđĕĝĕĜč ĘĕĞĠ
ĐčĤĐĥ đĘ ĤđĤčĥ ğČ ĘĞ ,ęĕĕĜĕĞĐ ĘđĚ ĐĦĚđģĦĘ
ĘđĚ ĘČ ĎĎđĠĦĕđ ĖĘĕ ĕĔģĤĔĝčČĐ ĦđĜĕēčĐ ęĘđĞĚ
ęĕĥđďģ ęĕĠđĝĕė ęĦđČĚ ĐčĤĐ ěėČĥ ,ĦđĥĚĚĐ
ĤĎčĦĐĘ ĥĕ ĕė .ęđĕąęđĕĐ ĦđČĘĦ ĘđĚ ĘČ đĚĘĞĕĕ
ğđĎĐđ ğđĎĐ ĘČ ĞđĎĞĎĐ ,ĦđĥĚĚĐđ ęđĘēĐ ĕė ěĕčĐĘđ
.ęĐ ďēČ Ĥčď À ĖĕĜĠĘ čĢĕĜĐ

ĞďđĚč ĤĥĠČ À ěđĜĎĞ ĕÃĥ čĦėĦĐ ÅĒĞĐ ĐĥĞĚÅč
ĔÃĥĞčĐ Ęĥ ĤėĒĜĐ ĐĥĞĚĐ ęĞ À ĞďđĚčąČĘĥ ĤĥĠČđ
.ęĕĜĘĒĎĐ ęĞ
ĘĞ ĤĠĝĚ ,1924ąč čĦėĜĥ ,ěđĜĎĞ Ęĥ ĐĥĞĚĐ
čĘē đĦČđĠĤĘ ĐĦĥĕĥ đĘ đĚĥĤ đĕČĠđĤĥ ĐĘđē ěģĒ
đĕĘČ čđĥĘđ ęĘĞĕĐĘ ĐĎĐĜ đĒ .ĒĞ ĐĜģ Ėė ęĥĘđ ęĕĒĞ
đĜčĚ ěģĒĐ ĥģĕč .ĕďđēĕĕ ęĞĔ ęĞ čĘē ĐĕĜĕĔĞčĥė
ĐČĕčĚ ČĕĐ ěĕĜĚđ ĒĞĐ ĦėĘđĐ ěėĕĐĘ ĦĞďĘ ĤĕĞĢĐ
ĐďĚĞ ĤĥČėđ ĒĞĐ čĜĒĘ Ęčē ěčĐ Ĥĥģ .čĘē đĦđČ ĦČ
ěčĐđ ĐĤĞĚĘ ĒĞĐ ĐĝĜėĜ .ĐĕĤēČ ĖĘĐđ đč ĝĠĦ ĦėĘĘ
ĤđĒČė đĘ ĤĤčĦĐĥ ĕĤĤĐ ĤđĒČč đČĢĕ ěĚĒ ĤēČĘđ ,ĐĕĤēČ
ĕďė đĕčČ ĦĕčĘ ĤđĒēĘ ěđđėĦĐđ ĔĞĚ ěčĐ ēĜ .ĦĠĢ ĤĕĞĐ
ČĘđ Ħčĥ čĤĞč ĐĒ ĐĕĐĥ ČĘČ ,ĘČĤĥĕ ġĤČĘ đČĕčĐĘ
ģĦĠ ěčĐ ēģĘ .đĕčČĘ ĒĞĐ ęĞ čđĥĘ đďĕč ģĠĕĝ ĐĕĐ
ĒĞĐ ĦđčģĞč ĦėĘĘ čČĐĚ ĥģĕčđ ġĤČĘ ĞĕĎĐ ĕė čĦėđ
Ęĥ ĐĜĒđČč ěčĐ ęĥ ģĦĠĐ ĦČ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĞĕĎĐĘđ
ĦČ čČĐ ğĔĘĕ đĕčČ ĘČ čđĥĦ ĤĥČėĥ đēĕĜĐč ,ĒĞĐ
ęĘđČ .ģĦĠĐ ĘđĠĕĕđ ĐĕĜĒđČ ĦČ ĞĜĞĜĦ ČĕĐ ,ĐĥČĤ
ĐĦĤĒēĚ ěĕčĐ čČĐ ,ĐĥČĤč ĐĞĜĞĜ ČĘ ĖČ ĐĤĒē ĒĞĐ
ĦČ đĘ ĐĤĕėĒĐ ĒĞĐĥ ěđđĕėđ ,ğĤĔĜ đĜčĥ ĐďčĘ ĒĞĐ Ęĥ
ĦČ đĔĥĠ ĐĔĕēĥĐ ĤēČĘ .ĐĦđČ ĔđēĥĘ ĐĤđĐ ,ěđĝČĐ
ĤĎĝĜĥ ěĕčĐđ ,ģĦĠĐ ĦČ čČĐ ČĤģ .ģĦĠĐ ĐĘĎĜđ ,ĐĤđĞ
.ĦđĘĎč ĤČĥĕĐĘ ĘĘđĎĐ đĕĘĞ
ęďČ ěĕč ĐĜđėĜ ĦĤđĥģĦ ČđĢĚĘ ĦĘđėĕĐ Ĥĝđē
Ĥĝđēč ğģĦĥĚ (čČĘ ěčĐ ěĕč :ÅĒĞĐ ĐĥĞĚčÅđ) ęďČĘ
‫ זיהה כיוון זה וראה‬,‫ הרש”ב‬,‫ הרבי החמישי של חסידות חב”ד‬1
‫ ”בכדי‬:‫ כך כתב‬.‫בו את הסיבה להתנגדותו הנחרצת לציונות‬
[...] ‫לפעול באחינו את הרעיון הזה להיות ַעם וממשלה בפני עצמו‬
‫ כי מהידוע‬,‫מוכרחים ]הציונים[ להגביר את הלאומיות על התורה‬
‫הוא אשר המחזיקים בתורה ובמצוות אינם עלולים להשתנות‬
‫ בכדי לפעול הרעיון שלהם מוכרחים‬,‫[ ולזאת‬...] ‫ולקבל צורה אחרת‬
”‫המה לבלבל הצורה הקודמת בכדי שיוכלו לקבל צורה אחרת‬
.(‫ רצב‬,‫ סימן רכב‬,‫ חלק א‬,‫ תשמ”ב‬,‫ ניו יורק‬,‫)אגרות קודש‬

ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĚđČčĥ ęĕĜđĥĐ ęĕĢĤĠĐ
ěđĒēč ĦĕČĤĜĐ ĘČĤĥĕąġĤČ ĦĜĕēč ěĕč ęĕďĕĤĠĚĐ
ęĐ À ěĕĞĘ ĦĕČĤĜĐ ĘČĤĥĕąġĤČ ĦĜĕēč ěĕčĘ
đĞĘĎĦĜĥ ęĕĕĜēđĤĐ ĦđĜđĝČĐ ĘėĘ ęĕĚĤđĎĐ
ĕĜĕĞĚĚ À ęđĤĚ ĕĚ) ČēĕĥĚď ČĦčģĞč
.(ĐÃĘĤ ÅĚĞ ,čÃĚĥĦ ęĕĘĥđĤĕ ,ĐĞđĥĕĐ

ęĕĥďē ęĕĕē .Ď
ĤčĞĚ ģĤ ĐĜĕČ ġĤČĘ ĐĕĕĘĞ ĕė ĥē ĔÃĥĞčĐ
ĐĜĜĕČ ęĎđ ,ĐĢđčģ Ęĥ đČ ďĕēĕ Ęĥ ,ęĕĤđĎĚ ĦčđĦėč
ĕĞđĎĞĎč ĐĠđĢĤĐ ČėĐĘ ęĦĐĚ ĦĕčĕĔģĘđģ ĐĤĕĎĐ
Čģđđď .ĐĠĕģĚ ĦĕĦĞďđĦ ĐėĠĐĚ ČĘČ ,ęĘđė ĦđĤđďĐ
,đĤĥč ĘĞ čĔĕĐ ĥēĥ ĦĕĦđĘĎĐ ĐĞĠĥĐĐ ģĚđĞ Ęĥč
Ęĥ ěĕĕĜĞ ģĤ ĐĜĕČ ĦđĘĎ ĐĦđČĚ ĦđĢĘēĕĐ ĕė ĥē ČđĐ
ČĘČ ,ĦĤēČ ĐĚďČ ĘĞ Ħĕč ĦĕĕĜčđ ĐĕĕĜđČ ĘĞ ĐĕĕĘĞ
Ęĥč Čģđđď .ĐĘ Ęđėĕ đĜĕČ ČđĐĥ ĦĕĘČĝđĘđģ ĐėĠĐĚ
ĕĤďĝ Ęė ĕđĜĕĥ ,ĔÃĥĞčĐ đĚĞ ČĕčĐĥ ĦđĜėĠĐĚĐ
ěďĚĘĐ Ęĥ ĐĕĢĒĕĘđĠđĜđĚĐ ĘĞ ĤđĞĤĞĐđ ĦđĠĕďĞĐ
ĐĝĕĜėčĥ ĕĤĐ ,ĕďđĐĕĐ ęĘđĞč ęėēąďĕĚĘĦĐ ĦđĚďđ
.đĕĤđēČĘ ĞĦĤĜ ČđĐ ġĤČĘ
ĕĜĕČ ?ĦđĜđĕĢĐ ĦČ đēđĤ ĕĜĕĞč ĔÃĥĞčĐ ĐČĤ ęČĐ
ęĘđĞà ĘČĤĥĕ ġĤČč ĐČĤ ČĘ ČđĐĥ ĕĘ ĕČďđ ĖČ .Ğďđĕ
ĕĔđģĕĘ) ÃĘČĤĥĕ ġĤČ Ħĥđďģ ĘďđĎ ĕĠĘ ĕĤĚĎĘ ĤēČ
ĐĐĕĒ ČĘČ ,ĒČ ęĕčĤ đčĥēĥ ĕĠė (ĒĔģ ,ČĜĕĜĦ ěÃĤĐđĚ

10

ĘđďĎĐĦčĥ

ěĕčĘ čČĐ ěĕč) ęĕĕēąĘĞčĘ ęďČ ěĕč ĦĤđĥģĦĐ
ěđĜĎĞ ĕčĦėč ĐĕđĢĚ đĒ čĘĘąĦĞĎđĜ ĐĕĢČđĔĕĝ .(ĒĞĐ
ęĐĕĝēĕ ČĕĐ ěĐčĥ ĦĤėđĚĐ ĕė ĕĜĚđďđ ĦđĠĝđĜ ęĕĚĞĠ
ęđČĦĠđ) ģĘč čĘėĐđ ĤĚđģ ģēĢĕ Ęĥ ęĕĕĔĚĘčđĤĠĐ
ĒĞĘ ęĥ ĦĜĕĦĜč ĖĤđĢĐ ĦČ ğČ ĤĤđĞĚ čĘėĐ Ęĥ đĚĥ
ģĘč ĘĞ čĦđė ĤĚđģ ;ÅęđĥĘĥ ĘđĚĦÅč (ÅĒĞĐ ĐĥĞĚÅč
ěėČ ģĘč ĤĥČė ĦĚČĘ ĖĠđĐ ĤčďĐđ ÃĞĎđĥĚ čĘėÃ
.đĠđĝ ĘČ đĚĢĞ ģēĢĕ ĦČ ČĕčĚđ ĦčĘėč ĐģđĘ ,ĞĎĦĥĚ
ĤĠĝĚ đčĥ ,ÅĤđĥĐ ĕčČÅ ĤđĠĕĝč ĐĕđĢĚ ĦĠĝđĜ ęĞĠ
ĤđĥĐđ ěģĒĐ .ĤđĥĘ ĕĚĘĥđĤĕ ěģĒ ěĕč Ĥĥģ ĘĞ ěđĜĎĞ
ĖČ ęĐĘ ĦĕĜĞĜ đĒ ĖČ ĦĠĦđĥĚ ĐĠĥ ēĦĠĘ ęĕĥģčĚ
ĕĘ ĤĚđĘ ĐĦČ ĥģčĚ ĤđĥĐ ĕčČ đĘ ĤĚČà :čĤ ĕĥđģč
ĤĕėĚ ĐĒ ěĕČđ ,ĐĞđĠ ĐĒđ ĐĞđĎ ĐĒ .ĐĞĎđ ĤđĥĐ ĤĒē ?Ĥčď
ĦĤđĥģĦĐ ĕĕĥģ .(đĘĥ ÅĚĞ ,ÃĐĜĐ ďĞÃ) ÃĐĒ Ęĥ đĜđĥĘ
ĐĕēĐ ĦĔĕēĥ ĘČ ęĕĞĕĎĚ Ĥčď Ęĥ đĠđĝč ęĕĕĜĥĐ ěĕč
ĕĝēĕ ĦČ ęĕďĐďĐĚ ęĐđ ,(ÅĒĞĐ ĐĥĞĚÅč ĕđĢĚĘ ĐĚđďč)
.đĜėĥđ ěģĒ đĦđČ
:ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ěĕĞč ěĕĞ ęĕČđĤ ĔÃĥĞčĐđ ěđĜĎĞ
ěģĒĐ ďĕģĠĦ ĦČ đĚĢĞ ĘĞ ĦēģĘ ĤėčĚ ĔÃĥĞčĐ
,ěđĜĎĞ đĘĕČđ ,ĦđĘĎč ĤĦđđĕĐĘđ ěđĜĎĞ Ęĥ ĐĕĕĥĞĚč
ĦđĘĞĘ ĤėčĚ ,đĦđĤĕĞĢč ÅĒĞĐ ĐĥĞĚÅ ĦČ čĦėĥ
ęđģĚĘ ĐĤĒēč čđĥĘ ěĦĕĜ ČĘ ĕė Ğďđĕ ěđĜĎĞ .ġĤČĘ
ĦđĢēĘ ĦđĤĥĠČ ěĕČđ ĐĚđĦĝ ĐĤĐĜĚĐ ;Čč đĜĚĚĥ
ĦČ ęĦđĝ đĚĢĞ ČđĐ ġĤČč ěČė :ĖėĚ ĤĦđĕ .ĐĦđČ
ěĕČ Ĥčėĥ ČĘČ Đč čđĥĘ ěĕČĥ ģĤ ČĘ .ĐĤĐĜĚĐ
ĖČ ĤĦđĜ ĘđėĐđ ĥČč đĘĞ ĐČđĘĚđ ĤĕĞ .čđĥĘ ěČĘ
.đĜĜĕČđ ĐĕĐĥ ĐĚ ĘĞ ęĕĤđĠĕĝĘ čČĥĚė ,ĐĕĎĘĔĝđĜė
ĦČ ĦđĢēĘđ ĐĤĕĝ ĦēģĘ ēĕĘĢĚ ČđĐĥ ĐĚďĜ ęĕĚĞĠ
ĖđĦč) ÅČčČ ĦĕčĘÅ ĤđĠĕĝč ĘĥĚĘ đĚė ,ĐĒĐ ĥČĐ ęĕ
ĦČ ĥĕĎďĐĘ Ĥēđč ěđĜĎĞ đč ęĎ ĖČ À (ÃĐČĤĜđ ĖđĚĝÃ
ĖČ đĚđģĚĘ ďĞ ĞĕĎĚ ěđĜĎĞ .ēĕĥĘ ĦđĤĥĠČĐ Ĥĝđē
đĜĕČ ČđĐ ČĢđĚ ČđĐ ĤĥČė ęĎđ ,đĦĕč ĦČ ČĢđĚ đĜĕČ
ĦđĤđďĐ ěĕč ĤĞĠĐ .ĥģčĚ ČđĐ đĦđČĥ đĕčČ ęĞ ĤčďĚ
đĦđČ ĦđĢēĘ ĦđĤĥĠČ ěĕČĥ ĕĎđĘđĔĜđČ ĤĞĠ ČđĠČ ČđĐ
ĐďĕēĕĐ ĐĕĕĢēĐ ČĕĐĥ ĐĚĘĥĐ ;đĦĕČ ęĕĘĥĐĘ ĥĕđ
.đĕĘČ ĝēĕč ĦĕĤĥĠČĐ
ěđĜĎĞđ ĔÃĥĞčĐ đĝēĕĕĦĐ Đčĥ ĦđĕĤČĜĕčĘ ďđĎĕĜč
,ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĦđĘĎĐ ěĕčĥ ĕĘĔĜĚĐ ęĕĝēĕĐ ĖĤĞĚĘ
ĥģĕč ,ęĕĤĥģč ěđĜĎĞ ďĚĞ đĚĞĥ ,ģđģ ĐÃĕČĤĐĥ ĕĤĐ
ĦČđ ĐĘđĎĐ ĦČ ĤčēĘ À ĦĥĘđĠĚ ĐĤĐĜĚ ĤĢĕĕĘ
:ĐĦĥđďģĘđ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ Đčĥ ĐĥđďģĐ

‫עגנון והבעש"ט‬
‫רואים עין בעין את‬
‫ הבעש"ט‬:‫המציאות‬
‫מבכר לקחת על‬
‫עצמו את תפקיד‬
‫הזקן במעשיה של‬
‫עגנון ולהיוותר‬
‫ ואילו עגנון‬,‫בגלות‬
‫מבכר לעלות לארץ‬

ĐĚđČĤĔĚ ĘđĢĕĜėđ ĘĢđĚ ďđČė ĥē ęďČĐ ěđĢĕģĐ
ęĦđČ ďĎĜė đĦđĤĕē ĘĞ ģčČĕĐĘ ĘĚĞ ČđĐđ ĦĕĥĚĚ
ČđĐ ĤĦđĕ ĤĎđč čĘĥč .đč ĞđĎĠĘ - đĦĥđēĦĘ - đĝĕĜĥ
.đĚĢĞ ĐĒĐ ĖĤđĢĐĚ ĤĤēĦĥĚ
,ĐčĕĔģĠĝĤĠđ ģĚđĞ Ęĥ ęĕĜĥ ĤēČ ,ěėĚ ĤēČĘ
.ĐĕĦĠĚČđ ĐĘĚē ČĘĚĦĐĘ ğČ ěĦĕĜ ,ĦđĤĎčđ ĤĕđđČ
ęĢĞ ĘĞ ČĘČ ĕĥđģĐ ĦČ đĤĢĕĥ ęĦđČ ĘĞ ģĤ ČĘđ
ęďđģĐ ĦĕčĐ ĦČ ĝđĤĐĘ ēĕĤėĚĥ ęĘđĞ ĘĞ ,ĐĕĢČđĔĕĝĐ
ĖĥĚĜ ĦđĚĕĞ ğĤĐ ČĘĘ ĤĢĕĕĘđ ĥďē Ħĕč ĦđĜčĘ ĕďė
ĤĠĝĚč ĦđĕēĘ ĦĘđėĕ ĘĞ ĤčďĚĥ ęĘđĞ ĘĞ ;ęĕĕĜĥĐ ěĕč
.ĦđĥĚĚ ĐĒ Ĥđčĕď čĕčĝ ęđģĤĘ ěėđĚ đĜĕČ ĖČ ęĕďĚĕĚ
ĦĕčĐ ěčĤđē ĤēČĘ ęĎ ěĦĕĜ đĒĐ ĐĘĚēĐ ĦĞďđĦ ĦđčģĞč
ĐĥđēĦĐ đĒ .ęĕčĦėĚ đĜĚĚ ĘčģĘđ ĖĕĥĚĐĘ ęďđģĐ
ęĕĜĥ ęĐč ĕĦėĘĐĥ ĦđĥĤďĚ ĕĦčĘ ĝēĕč ĥē ĕĜČĥ
ĐĚēĘĚĚđ ĐĚēĘĚĘ ĦĕĜĞĦĚ À ęĐĚ ĕĦģēĤ Ĥčėđ ĦđčĤ
.(ĐĚēĘĚĐ ĖđĦĚ ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥč ĐĘ ĦĢčĢčĚĐ) ĐĘĚēĘ
ęĕĘčģĚ ęĕēĘĥĜ ęĐ đĜĚĚĥ ĦĕčĐ ĦčĤēĐ ĤēČĘ Čģđđď
ĐĘđĞĐ Ĥčď Ęė đĚė ,ĦčģđĜ ĐĕĢĒĕĔĜđđĘĤ ęĕčĦėĚĐ
.ĤčĞĐ ěĚ ěđĥĘ ēĘđĥđ
ĕĜČ ĐĜĐ .ČĔē ČđĐ ,ĤčĞ Ęė ,ĤčĞĐ ęĕčĤ ęĕĜčđĚč
ĕĦčĦėĥ ęĕĘĕĚ ĘĞ ,ĕĦĕĥĞĥ ęĕčđĔ ęĕĤčď ĘĞ ĘėĦĝĚ
ĐĢĚēĐ ĥē ĕĜČđ ,ęĕĕēĐ ĦđĢĤČč ĕĦĤĦđĜ ěĦđėĒčĥ
ČđĠČ đĐĒ .ĝđĠĝĠĐ Ęĥ ĐĒĐ ģĕđďĚĐ čČėĐ ,ĦĕĚđĐĦ
ĦČ ĞđĚĥĘ ,ĦčĦėĥ ĦČ ČđĤģĘ ČđĐ ęđĜĐĎĐ .ČĔēĐ
čĢĕĜĐ ĔģĕĕčđČ đĜĜĕČ ČĔēĐ .ģđēĤĐ ĤčĞč ,ĦĤĚČĥ
đĤĞčĘ ,đģēđĚĘ ĥĕĥ ĐĥĞĚ ,ĕĠĤĎđĕčĐ ĤđĠĕĝĘ ġđēĚ
Ħđĥĕ ĘĞč ĤčĞąĐĥĞĚ đĜĜĕČ ęĎ ČĔēĐ .ĖĤď Ęėč
.ĕĜČ ČđĐ ČĔēĐ .ĐđđĐĐ ĦĕĕđđĐĚ ĐĥđĘĦĐ ĦĕĚđĜđĔđČ
ēĤėĐčĥ ĐĚ ,ĕĘĥ ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ęĞ ĐĐđĒĚ ČĔēĐ
ĔģĕĕčđČė đĦĕĕČĤ .đĕĘČ ĝēĕč ĦĚČąĦčđĥĦ ĤĥĠČĕ ęĎ
ĕĤĐĥ ,ČĔēĕ ČĘĥ ġĤČč ģĕďĢ ěĕČ .đĦĢĚēĐ ČĕĐ ĕĜđĢĕē
,ČĕĐ ĐčđĥĦĐ .ČĔēė ĤĠđĝĚ ĤčĞ Ęėđ ĤčĞ ĥĕ ęĘđĞĘ
đĜĚĚ ĘčģĘđ ĖĕĥĚĐĘđ ĤčĞč ĔĕčĐĘ ĦĘđėĕĐ ,ěė ęČ
ČĘČ ĐČĤĕč đĤčĞ ĘČ ĔĕčĚ đĜĕČ ęďČ Ėė .ęĕčĦėĚ
ĦđĜđďĒ .ĕĚĕĔĜĕČĘ ,ĞĎĚĘ ĕĤĥĠČĘ ĖĠđĐ đĤčĞđ ĐčĐČč
.ĦđĕđėĒė đĘ ęĕĥĞĜ

đĦēĠĥĚĘ ěĕČ ĕė Čģđđďđ .Đč ġĢđĤĦĚĐ ĦđĕđĞĚĥĚĐ
ĘėĘ ĤčĞĚ ĐĠđĤĔĝĔģĐ ĕė Čģđđďđ ,ĐēđĜĚ ęđģĚđ Ĥčģ
ěĕĚČĐĘ ęĎ Ęđėĕ ČđĐĥ ĕĤĐ ,ğđĤĕĔđ ğđĝ Ęĥ ěđģĕĝģĘ
ČĤđĜĐ ěĚđĜĠĐ Čģđđď .ÃęďđģĚė ĘđėĐđ .ęĥ ďđĞ ęĐÃĥ
ĦČ ęĎ ěĜđėĚ ĦĞďĐ ĘĞ ĘčģĦĚ ĕĦĘčĐđ Ėė Ęė
.ěČė ĕĜČđ ęĥ ęĐ .ĐĕĐ ČĘ Ĥčď :ĤĚđĘ ĐČĤđĜĐ ĦđĤĥĠČĐ
,ĐĞđĔģđ ĐĤđčĥ ĐĠĥč ,ĦđĘĕĐčč čĦđė ěđĤđĥĕ
čČė Ęĥ đČđĘĚđ ęĘđĞ ĝēđď ČđĐ .ĐĕĤĔĝĕĐč đĘĕĠČ
ĎđĘđĜđĚ Ęĥ ,ěĚĞĜđ ěĞđĚ Ęĥ ĐĔđĥĠĐ ĐĕĢČđĔĕĝĐ ĖđĦĘ
.ěčĤđēĐ ĤēČĘĥ ęĘđĞč ĎđĘČĕďĘ ĤėĒđ ďĐ ČĘČ đĜĕČĥ
,Ħĕč ĥĕ ĞĚĥĚ ,ęĕčĦėĚ đĘ ēĘđĥ ĦĕčĐĥ ēĕĜĚ ČđĐ Ėė
ěĕČ ĞĚĥĚ À ÅđĜĜĕČ ĦĕčĐÅĥ ēĕĜĚ ČđĐ ĐďĕĚ ĐĦđČčđ
ĦđĤĦđĝĐ ĦđĕđČďđđĐ ĕĦĥ ęĞ ĦėĘĘ ěĦĕĜ ďĢĕė .Ħĕč
Ĥĝđē Čģđđďđ ,đĘĘĐ ęĕĕĦĥč ĒēđČ ĤĕĥĐĥ ČĘČ !?đĘĘĐ
.ĐģĞĢĘ đĚĢĞ ČđĐ ĖĠđĐ ďēĕ ĖĘĐĘ ěĐĘĥ ĦđĤĥĠČĐ
,ęĕĕģĦĐĘ ĐĘđėĕ ěėČ đĒė ĐĤĕĦĝ đčĥ ĐĒ ęĘđĞ ěĕĚ ĐĒĕČ
ĖĠĐ ĥĕĐđ ĥĕĐ ČđĐ ÅěĕČÅĐ đčĥ ĐĒ ČđĐ ęĘđĞ ěĕĚ ĐĒĕČ
.ęđĐĦ Ęĥ ĦđĕĔĜĘĥąěđĜč ĘČđĥ ČđĐ ,ÅěĕČÅĘ ĤčėĚ ĐĒ
,ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ĦđČĕĢĚ ěĕč ďĕĤĠĐĘ ĦĘđėĕĐ Ĥĝđēđ
ĞĦĞĦĚ ,ĖėąĤēČĘ ęďđģ ěĕč ,ĦđđĚđ ęĕĕē ěĕč
:ĐģĞĢĘ ęĕėĠđĐ ęĐĕĜĥĥ Ėė ,ďēČė čĦđėčđ ČĤđģč
.Å Č Ĥ ģ Ĝ Đ Ē Ė ĕ ČÅ
,ĐĤĎĝĜ ĐČđĥĐ ęďđģ ĐēđĦĠ ĐĦĕĕĐ ďđĞĥ ĐĤĐĜĚĐ
ĦđĢēĘ ěĕČ .ĦđčđĤČč ĐĘĞ ĐĕĘČ ďđĝĐ ēĦĠĚđ ĐĚĔČĜ
Ėė .ęĕģĦĠ ĐėĤď ĘčģĘđ ĖĕĥĚĐĘ ěĦĕĜ ĖČ À ĐĦđČ
ęĐđ ğđēĐ ĘĞ ĕĦĕĘĞ ĕĜČ ĐĚĘÃ) ĐĚĥČ ęĞ ĤĦđĜ ěđĤđĥĕ
ęĕĥģčĚĥ đĘĘĐ ęĕĜđĤđĚĕĝģđČĐ ęĕčĦėĚĐ ęĞđ (ÃČĘ
ĦČ ĤĢĕĕĚ ČđĐ Ėė .ęĕēĕĜĚ ęĜĕČđ ĐĜĚĚ đĦđČ ĦđģĜĘ
ĘČ ěģĒąďĘĕė čĢĕĜđ ĦđĚĦĕĐ ěĚ đĚĢĞ ĦČ ĘĕĢĚ ,đĕĤđĐ
ÅęĥÅđ ÅĐĠÅ ĤĢĕĕĘ Đĥģĕčĥ ĐĤĐĜĚĐ ĘđĚ ĘČđ đĦđĚ ĘđĚ
ęĕĤĢđĕ ęĐ ĕĤĐ ęĦđĕĐ ęĢĞĚĥ - ęĕĚėĝđĚđ ęĕĤđĤč
.ĐĜĜĕČ Ĥčė ČĕĐ ęĎĥ À ģđĚĞ ěđēĔĕč

ĕēĢĜ ĕĜČĘ ğĘđē ĕĜČĚ .Ē

ĐĤĐĜĚ) ěČė đĝĤĠĜĥ ĦđĕĜđĤģĞĐ ĦđĕđĤĥĠČĐ ĥđĘĥ
ĐĥĞĚĘ ěĜĐ (ĐĜĜĕČ Ĥčėĥ đĒė đČ ĦĥĘđĠĚ ,ĐĚđĔČ
ęĕėĤďĘ ĕĕĜĕĞč ďđČĚ ĦđĕĥĕČđ ĦđĜđĥ ĦđĕđĤĥĠČ
ĕĜČ ĐĜĐ .ĕĠĤĎđĕčđĔđČĐđ ĕĥĕČĐ ĤđĠĕĝĐ čđĢĕĞĘ
ĦĕĜēđĤĐ ĐĕĠĤĎđĕčĐ ĦđĜēĦ ĘĞ ,ĕĘĥ ĕĕē ĘĞ ĘėĦĝĚ
ĕĦĕĕē ĦđčĤ ęĕĜĥĥ ĦđĜēĦ ,ěĐč ĕĦĤčĞĥ ĦĕĘĔĜĚĐđ
ęČĐ .ďđĞ ěĐč ēĜđĚ ĕĜĕČ ĦĞė ĖČ ,ĐĚĘĥ ĐĜđĚČč ěĐč
ĦĞėđ ĤčĞč ęĐč ĕĦĕĕĐĥ ęĕĕĦĞďđĦ ĦđĚđģĚ ęĜĥĕ
ĐĤđĦ ĐĜĥĕ ěėČ ęČĐ !?ďđĞ ęĐĕĘČ čđĥĘ Ęđėĕ ĕĜĕČ
ĦĞė ĖČ ,ĐĜĚĚ ěđĒĕĜ ĕĦĕĕĐ ďđĞ ĤčĞčĥ ,ĦĥĦđĚđ ĐĜĥĕ
Ā
ęČĐ !?ĐčđĥĦč ĐĕĘĞ čđĥĘ ĥĕđ ďđĞ Đč ďđĚĘĘ ěĕČ
čĘĥĐ ęĎ ĞĕĎĕ ,ĤđēČĘ ĔčĚ Ęĥ đĒ ěĕĞĚ ĐĕĢČđĔĕĝč
đČ ,ĕĤđčĞ ďđĞ ęĕĕģ đĜĜĕČĥ ĕĜēđĤĐ ĦĕčĘ ęĕĞđĎĞĎĘ
!?ĕđĘĎ đČ ĕđĚĝ ,ĦđĚĕĞ ĤĦđđĕĕ ęĘđĞĘĥ
ġĤČĘ ĘččĚ ĐĘĞĥ ČĤĕĒ ÅĤ ĘĞ ĤĠĝĚ ďđĚĘĦĐ
ĦČ ēđėĥĘ ĕďė ÃĦđĕĜĞĦ ĐČĚÃ ĐĜĞĦĐĥđ ĘČĤĥĕ
ĐĐĒĚ ĕĜČĥ ČĘČ .(ČÃĞ ēĠ ČĞĕĢĚ Ččč) ĕĘččĐ đďđĚĘĦ
ĦĕĔĜđđĘĤ ĦĕĜĞĦĐ ěėČ .đĒĐ ĐĕĚđĔđėĕďč ĕĜēđė ĔĜĚĘČ
,ęĕĤĢĚ ēĝĠ Ęĥ ĐČĕĢĕĐ ěđĒĠĕēĘ ,ěđĥČĤĐ ĞĎĤĘ
ĦĤĦđĜ ,ěėĚ ĤēČĘ ĦĤČĥĜ ČĕĐĥ ĞĎĤč ĦĕĜĝĤĐ ĖČ
ČđĐ ĤčĞĐ ĘĞ ĤĦđđĘ ěđĕĝĕĜĐ .ĦđĤđď ēĝĠĘ ĦģĢĚĦĚđ
ěĕČđ À ęĕčĦėĚ ĦĕčĐĚ ĘčģĘ ĦĘđėĕĐ ĘĞ ĤĦđđĘ ěđĕĝĕĜ
ĤđĦĕđ ĘĞ ĤčđďĚ .đĜĜĕČ đČ ęĕĕģ ĦĕčĐ ęČ ĐĜĥĚ ĐĒ
ęĕĤčďĚ đĕĐ ČĘ Ħĕčč ĕĘĢČ :ĤėĒĜ ĕĜČ .ĕĤĥĠČ ĕĦĘč
ĘďĎ ďđĞĥ ,ĤčĢĐ ,ĕčČ ģĝĠ ,ĦĕĦđĘĎ ĐĠĥ đĒ .ĥĕďĕĕč
.đĒĐ ĐĠĥĐ ĘČ ĤĕďČ ĞđĎĞĎ ĥē ĕĜČ ęđĕĐ ĘčČ .ĐĕĘĞ
ęĕĜčđĚčđ À Đč đĤčĕď ĕĕĜģĒ Ęėĥ ĐĠĥĐĚ ĘčģĚ ĕĜČ
ğČ ĕĜČđ ,ğĤĐ ČĘĘ ęĕčĦėĚ - ĦđĠĤĥĚč ĐďēėĜ ęĕčĤ
.ĐĦĞĕďĕ ČĘĘ Đč ĥĚĦĥĚ ĕĚĢĞ ĦČ ČĢđĚ
.ēđėĥĘ ĕďė ĦđĜĞĦĐĘ ĥĕ ĕĜđĥČĤ čĘĥč ,ěėČ
ĐĚđģĐ ěĕČ - ĕĜēđĤĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ĦđĜđĥČĤĐ ĦđėĤĞĚč
,ĐĘ ĐĚďģĥ đĒ ęĞ ěđėĥĘ ĐĘđėĕ ęďČčĥ ĐĥďēĐ
ĕčĢĚč .ęĕĕĦĥĐ ěĕč ĦĥĔĕĜ ĦĕĦĕĚČđ ĦēĢĕĜ ĐĚēĘĚđ

ČĢĕčÅĒĕČ ĕĤÃđĚďČ ĘĢČ ĐĕđĢĚĐ ĦčėĤđĚĐ ĐĝĕĠĦĐ
ĐčđĥĦĘđ ČĔēĘ ĝēĕč ěĕĘčđĘĚ ěĐėĐ ģđďĢ ÅĤ ĘĢČđ
ĕĜđĥČĤĐ ,ěĥĕĐ ģĘēĐ ĤĚđĘė ,ČĔēĐ ĕė ĐĜčĐč ĐĕđĘĦ
ČĔēĥ ĐĚ Ęėĥà À ĕĐđĘąČ ěė ęĎ ČđĐ ,ĕĘĥ ğĘģĦĚĐđ
ĐĝĕĠĦ ĕĠĘ .(ÅĚ ,ģĕďĢĐ ĦģďĢ) ÃĖĤčĦĕ ÅĐ ěđĢĤč ęĎ ĐĕĐ
ĦĕĥĕČąĦĕĐđĘąČ ĦđĘĎĦĐė ĐĘĎĦĚ ğĘđēĐ ĕĜČĐ ,đĒ
ČĕĐ ĐčđĥĦĐ .ĕēĢĜĐ ĕĜČĘ đĚĢĞ ĦČ ĖĠđĐ ďēČ ĞĎĤčđ
,ĕĜĚĚ ģĘēė ĕĘĥ ęĕĘđĠĜĐ ęĕģĘēĐ ĦČ ĦđČĤĘ ĦĘđėĕĐ
čĕĢĐĘ ęĕėĝĐĘđ ęĕčđĒĞĐ ęĕĕĘđĥĐĚ ęĦđČ ğđĝČĘ
,Ėė .ĦđĕĜĦĐ ČĘĘ ęĦđČ ĘčģĘ ,ĤđĠĕĝĐ ěĚ ģĘēė ęĦđČ
ěĕČ ,ĕĘĥ ĕĥĕČĐ ĤđĠĕĝĐ ěĚ ģĘē ěĜĕČĥ ĦđĕđĥēĤĦĐ ěĕČ
ĦĤĢĕĕĚĥ ČĕĐ Ĥčď Ęĥ đĠđĝčĥ À ĤĥģĐ
ø ĦĤĝē ĐčđĒĞ
.ČĔēĐ ĦĞđĜĦ ĦČ
đĘĥąđĦĠĥčĥ ģđďĢ ÅĤ ĘĥĚü ĐĤĢģ ĐĤđĦč ęđĦēČ
:ĐĜĞĚ ĐĘ ČĕčĐĘ ĥģĕčđ ěČė ĦĤČđĦĚĐ ĐģđĢĚĐĚ Ğďĕ
ĤģĕĞ Ęė đĐĒđ .ęĕēďĜĐ ġđčĕģ ČđĐ ĐĠĕĝČ
ęČ ĥĠĜ ĔĤĠ Ęė Ęĥ ÅđĎđ ÅđĜĕēďĜ ġčģđÅ ĐĞđĥĕĐ
ČđĐ ďēČ ęđģĚĘ đĥĠĜ ĕģĘē Ęė đĕēďĜ đĢčđģĕ
.(č ,ĐĘĕĘ ĕĝĕĝĤ) ĞĥđĜđ ģĕďĢ

ĦēģĘ .ęĕēďĕĜĐ Ęė ĦČ ġčģĘ ĦĘđėĕĐ ČĕĐ ĐĞđĥĕĐ
ĦčĥđēĚĐ ĐĎĕĝĜĐ ĦČđ ĔÃĥĞčĐ Ęĥ ęĕďēĠĐ ĦČ
ĐĚđĦĝĐ ĐĤĐĜĚĐ ĦČ ;ęĐĕĦđčģĞč ĞĢčĚ ČđĐĥ ĤđēČĘ
ęĕĤđĠĕĝ ĤĠĝĘ ČĘČ đĘ ĐĤĕĦđĐ ČĘĥ ěđĜĎĞ Ęĥ
ĐÃĕČĤĐ Ęĥ ĐĕĜđĚĤĐĐ ĦČ ;ĐĞđđĥ ĕČĘĚđ ęĕĕĜĢģđĞ
ĦĞďĘąđĚĢĞąęĚďĘ ĖĕĥĚĚđ đĜĜĕČĥ ĦĕčĐ ĦČ ęĎđ ģđģ
,ěđĤđĥĕ ĦđčČĘ ēĘđĥ ČđĐĥ ġĠĜĐ ĕčĦėĚ ĦđĚďč
ĦđČĤĘ ęĕėĝĐĘ .ďēĕ đĘĘĐ ęĕēďĕĜĐ Ęė ĦČ ğđĝČĘđ
ąęĕĕĜēđĤĐ ĦđĚđģĚĐ ĘĘđė À ĕĘĥ ĕĕē ĦČ
ęĕĕĜđĘĚĎĐ ,ęĕĜĥĕĐđ ęĕĕĜđĥČĤĐ ęĕĕĘČĔĜĚ
ĐĚēĜ Ėėč ĥĕđ .ďēČ ĤđĠĕĝė ,ęĕĕĘĕĔĜĠĜĕČĐđ
.ĐĘđČĎ Ęĥ ęĕģď ęĕĚĕĜ ğČđ

ĐėĕĥĚĚ ĐĘĚēĐ .đ
ęĕčĦėĚ čđĦėĘ

ěĕďĐ ĦďĕĚ ,ĕĤĚĎĘ ĦĘďđē ĐĚēĘĚĐ - ĞčĔĐ
.(Ēėĥ ,ęĥ) ďĝē ĕĠĘė ĐĔđĜ ĘėĐđ ,ĦĚĝčĦĚ

ęČĐ ?đĒ ĐĚēĘĚĚ ĘđďēĘ ěĦĕĜ ,đĕĤčďė ,ěėČ ęČĐ
ĤĞĠĐ ĘĞ ĤĥĎĘ
ý ÅĐĚĘĥĐ
ý ĞčĔčĥ ĐĥđďģÅĐ Ęĥ Đēđėč
,ęĕĕē ĤđĠĕĝ ĤĠĝĘ ěĦĕĜ ęČĐ ?ĘČĤĥĕąġĤČĘ ĦđĘĎĐ ěĕč
ĥĕ ęČĐ ?ĦđĚđĦĝ ĦđĤĐĜĚ đč ěĕČĥ ,ĕčĕĔģĘđģđ ĕĥĕČ
čĤēĐ ĔĐĘÅ ěĐčĥ ĦđĤĐĜĚ ČĘĘ Đč ČđčĘ ĤĥĠČĥ ġĤČ
ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ČđčĘ ěĦĕĜ ęČĐ :ęĕĕĦĞčĥđ ,ÅĦėĠĐĦĚĐ
?đĒĐ čĤēĐ ĕĜĕĥ ęĞ ĥĎĠĚ ČĘĘ

ĐĝĕĤĐ ĕĤēČ ĘđėĐ .Đ
ĐĤĐĜĚ À ĘĕĞĘ ĐĝĤĠĜĥ ĐĕĚđĔđėĕďĐ ĘđĚ ĘČ
ĦĥĘđĠĚđ ĐēđĦĠ ĐĤĐĜĚ đČ (ěđĜĎĞđ ĔÃĥĞčĐ) ĐĚđĦĝ
Đčĥ ,ĦĠĝđĜ ĦđĤĥĠČ ĐĐĒĚ ĕĜČ - (ģđģ ĐÃĕČĤĐ)
.ĦĚĕĕģ ĐĜĕČ ĘĘė ĐĤĐĜĚĐ
đĦĤĕĥč ĤČĥĐ ěĕč ĕĚĞĔĘ ĐĕđĢĚ đĒ ĦđĤĥĠČ
.ěđĤđĥĕ ĦđčČ ĤĤđĥĚĐ Ęĥ ĦĘĔĘĔĚĐđ ĦĕďđēĕĕĐ
Ĥčė đč ĐĤĐĜĚĐ ęĎĥ ęĘđĞ ěđĤđĥĕ ĐĘĎĚ đĦĤĕĥč
ĕďĕĢ ěĕč ĐģđĘēĐ .đĘďē ĘČĤĥĕč ĦđĤĐĜĚ đĘďē .ĐĜĜĕČ
ĕĔđČė ęĘđĞ ĖđĦč Ĥďĝ ĦĤĢđĕ ęĜĚČ ęĕĕčĔđģĐ ĐĤĐĜĚĐ
.đĜĜĕČ Ĥčėĥ ęĘđĞč ęĕĕčģ ,ĐĕĒđĘĕČė ĦĤĦđĜ ČĕĐ ęĘđČ
ěČė ěĕČ .ęĕčĒđė ęĕĎĥđĚč ĦĕĜēđė ĐĝĕĠĦ ĕĐđĒ đďĕďĘ
ĤčĞĚĥ Đĥđďģ ěĕČ ,ĘČĤĥĕ ġĤČ ěĕČđ ĐĘđĎ ěĕČ ,ęĥ ěĕČđ
.ĐĝĕĤĐ ĕĤēČ ĘđėĐ - ĞčĔčĥ Đĥđďģ ěĕČđ ĞčĔĘ
ĘďĎ ,ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ ĦĕĥČĤč ĒĕėĝĜč ďĘđĜ ěđĤđĥĕ
ĦĕĥČĤč đĕĤđĐ Ħĕč ĦČ ęĘĥ čĘč ĥĔĜđ čĔĝĜĝČĤģč
ĘČĕēĕ đĚĥđ 1925ąč ġĤČĘ Čč ČđĐ .đĘĥ ęĕĤĥĞĐ ĦđĜĥ
ĔĞĚė ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ĦđĜĥč .ĤĔđĚĘĤĠ ĤĔĘČ
ĐČđĥĐ ĤēČĘđ đĦēĠĥĚĚ Ęčĕģĥ ęĕčĦėĚĘ ĐĜĞ ČĘ
đĕĦđčČĥ ČđĐ đĞĚĥĚĥ ,ÅěđĤđĥĕ ĦđčČÅĘ đĚĥ ĦČ ĐĜĕĥ
čĥđē čĕčČ ĘĦč ČđĐĥė ,ĒČĚ .đĦđČ đđĘĕđ đĕĘĞ đēĕĎĥĕ
đĕĤđĐ ĘĞ čđĦėĘĚ Ęďē ČĘ ,đĦđďĘĕ ĦĤĕĕĞ ĘĞ ğĤĐ ČĘĘ
ĦČ /ęđĕ ęđĕ /ğĝđČ ĕĜČÃ) ďĤĠĕĐĘđ ĤėĒĕĐĘ ,đĦēĠĥĚđ
Đč ĤčďĚ ,čĕčČ ĘĦč ĖĘđĐ ČđĐ .(ÃĕĦďĤĠĜ ĖĕČ /ĦđČĤĚ
:ďĤđĝčČĐ Ęĥ ĘĚđēąČĘĐđ ĕđĜĠĐ ĘĘēč ĞĎđĜđ ,ĥĕďĕĕč
Ĥĝēĥ ĐĚ Ęė ĕė /ďĤđĝčČ ĘĞ ĕđĜč ĤĚđČ ĕĜČĥ ĐĚ ĘėÃ
ęĕĐ ďĕĘ ěČė ĖĘđĐ ČđĐ .ÃĕēČđþ ĕĦđēČđ ĕčČđ ĕĚČ ČđĐ ĕĘ
ĖĘđĐ ČđĐ .ęĥĐ
Ā ĦđēĕĤ ,ęĐĕĦđēĕĤ ĦČ ēĕĤĐĘ ĖĕĥĚĚđ
ąđĕĕēĘ ęČĕđđģĤ ČĘČ đĜĕČĥ ęĥ ęĐĘ čĕĢĐĘ ĥģčĚđ
ĦĕďďĐĐđ ĦėĥĚĜĐ ĐĥĕĔĜĘđ ęĐĘĥąęĐĕĕēĘ ,đĘĥ
ęĦđČ ĤđčģĘ đČ /ęĕĕēĘ ĕĚĢĞ ĦČ ĤđčģĘ ĕĦėĘĐÃ)
ęĕĔđĔĕĢĐ Ęė .Ãęĕĕēč ĤČĥĜ /đĜĕĜĥĚ ďēČ /ęĕĕēĘ
.(ÅĐēĜĚ ěďČÅ đĤĠĝĚ
Ęĥ đĝēĕ ĦČ ĘđėĚ ĤĦđĕ ČĔčĚ ĕĕĜĕĞčĥ ĤĕĥĐ
,ĥČč ĐĘĞĥ ęĘđĞ ,đĦđďĘĕč ĕē đčĥ ęĘđĞĘ ěđĤđĥĕ
Ĥĕĥ ;ÅČĤģĜ ĖĕČÅ ČĤģĜĐ ĕĦĠđĚĐđ ĤĤĚĢĚĐ ĤĕĥĐ ČđĐ
ěč ČđĐđ đĕĚĕ čđĤĞč Ĥčė ĤĤđĥĚĐ ĐĕĐ ĦĞ čĦėĜĥ
:ĥđĘĥđ ęĕĜđĚĥ
Ħ üĕŁÿ Đÿ Ěý ęĕčü ŕĀ ėø Ěü ĘŁý ģÿ Ěø ĕ üĜČú ĺþ ČĤĀ ģø üĜ ŜĕČý
?Ņō þĜĕČý Ħ üĕŁÿ Đÿ øđ
Ħ üĕŁÿ Đÿ Ěý ęĕčü ŕĀ ėø Ěü ĘŁý ģÿ Ěø ĕ üĜČú ĺþ ČĤĀ ģø üĜ ŜĕČý
?ĕēÿ ČŞ ĺĕČü øđ
ĕĘü ęĕčü Ħāø Ŋ Ħ üĕŁÿ Đÿ Ěý ĺþ ČĤĀ ģø üĜ ŜĕČý
?čŕÿ ėø üĜ ČŞ čŕĀ ėø Ōü Đÿ øđ
?ēĘÿ ĺø üĜ ČŞ čŕĀ ėø Ōü Đÿ øđ
?ČĤĀ ģø üĜ Đ þĒ ŜĕČý
,1990 ,ďēđČĚĐ ġđčĕģĐ :čĕčČ ĘĦ ,ĐēĜĚ ěďČ)
.(12 ÅĚĞ

.đēĘĥĜ ČĘ ęĘđĞĚĥ ęĕčĦėĚ ĘčģĚ ěđĤđĥĕ
ĐĠĥĐÃ) ĐĜĜĕČ Ĥčėĥ ĥĕďĕĕč ęĕčĦėĜ ęĕčĦėĚĐ
ęĘđČ ,ęĕĕē đč ěĕČ Ĥčėĥ ĦĕčĚđ (ÃĐĤĒĎĘ ĐēĘŅĥĥ
ęĕēĘđĥ ěėČđ ęĕĕēąĐĥĞĚ ęĕĥđĞ ęďđĞ ĦĕčĐ ĕčĥđĕ
ęĕčĦđėÅ) ęĕčĦėĚ đĘ ęĕčĦđė ĦĕčĐĚ .ęĕčĦėĚ đĜĚĚ
ĖėąĘė ĕĥĕČĐ ěėđĦĐ ĦČ Ĥģđďđ ĥĕĎďĚ ĐĒĐ ÅĕĘÅĐđ
ü - ÅĕĘ
.ęĕĕģ đĜĕČ ĐĒ ĖČ (đĘĘĐ ęĕčĦėĚčĥ
ĐĚĢĞ ďĞč ĦĤčďĚ đĒĐ ĐĞĠđĦĐ Ęĥ ĐĕĘĚđĜČĐ
,ÅČĤģĜ ĐĒ ĖĕČÅ À čđĥđ čđĥ ĘČđĥ ęĕčĦėĚĐ ĘčģĚđ
ĕđčĕĤ Ęė ĘĞ ĦĚĚďĚđ ĐēđĦĠ ĦĤĦđĜĐ ĐĘČĥ

ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒč ďđĞĕĕąĘĤđĎ ĕĝēĕ

ČĘđ ,Đčĕĝ ĐĦđČĚ ĐĒ ĘĞ ĐĒ ĘėĤĘ ČĘđ ĐĒĚ ĐĒ čđĜĎĘ
.ĕĦĤčēĐ ěđĒĕČĐ ĦĤĕĚĥ Ęĥ ĦđĕĜĦĘĞđĦ ĦđčĕĝĚ ģĤ
,čÃĐĤČ ĦđďĐĕč ęđĕė ĦēđđĤĐ ĐĝĕĠĦĐ ,Ėė ęđĥĚ
ĐĜĜĕČ ,ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ ĘĞ ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ ĦČ ĐďĕĚĞĚĐ
.ĦĥĤĠĦĚ ČĕĐ đčĥ ēđđĤĐ ěčđĚč ČĘ ĦđēĠĘ ,ĦģĕđďĚ
ęĕĝēĕĐ Ęĥ ĤĥģĐč čđĤĘ ĥĤĠĦĚ ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ
.đĜĚĘđĞčĥ ęĕĥĘēĘ ĝēĕč ĤģĕĞč ,ďčĘč ęĕĕĥđĜČĐ
ĥđďĕģÅ ďĞĕ Ęĥ čđĥē ďčđĤ ğģĥĚ ĕČďđđč ČđĐ ,ĐĒėė
đĜĕČ ĐĒ ĘčČ .đĕĘČ ęĕĞĕĎĚ đĜĕĕĐĥ ĕČđđĘĐĥ ,ÅęĕĕēĐ
ģĤ ČĘ ĤĚđĘ ĐĚ ĥĕ ĦđďĐĕĘ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐďĞĕ Ęė
ĕđČĤĐ ĝēĕĐ ĘĞ ęĎ ČĘČ ,ęďČĐ ĕĜč ěĕč ęĕĝēĕĐ ĘĞ
.ĦđČĕĢĚĐ Ęĥ ęĕĔčĕĐĐ ĤČĥĘđ ,ğđĎĘ ,ěĚĒĘ ,ęđģĕĘ
ęĕĜĥč ěđėĜĘ đČĢĚ ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ ĕĥĜČ ęĎ ,ĐĤģĚč ČĘ
,ęĕĕĎđĘđģČĐ ęĕČĥđĜĐ ĦČ ęĎ ęďĞĕč ĘđĘėĘ ĦđĜđĤēČĐ
ĦĕĦĤčēĐ ĦđĘĕĞĠĘ ĐĕĎđĘđģČĐ Ęĥ ğđĤĕĢĐ ęĎ ĘčČ
ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ĐĕĕđĔĕč ĘĘė ĦČ ĤđĚČė ČĔčĚ đĜĕČ
.ĦĕďđĐĕĐ
ĦĝĕĠĦč ÅęĕĕēĐ ĦĥđďģÅ ĖĤĞĘ ęĎ ĝĕĝčĐ ĐĒ
ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĕĒėĤĚĐ ĖĤĞĐ ěėČ ęČ .ĦĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐ
ęĕđĘĕĞĘ ĦėĥĚĦĚ ĐĘđĞĠ ĤĚđĘė ,ęĕĕēĐ ĥđďĕģ ČđĐ
ĕĝĕĝčĐ ďđĝĕĐĥ ĤđĤč ,ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ ĘĘė Ęĥ ęėđėĕĒđ
ěđĕĘĞ (ĔĞĚė) ĖĤĞđ Đĥđďģ Ęĥ ĝēĕ ĦđĕĐĘ ēĤėđĚ
ĦđĕēĘ ĕĘč ęĕĕēĐ ĦČ ĥďģĘ ěĦĕĜ ČĘ ĕĤĐ .ęĚĢĞ ęĕĕēĘ
ĤĚđĘė ,ÅęĐč ĕēđÅ Ęĥ ĘĞĐ ěđĤģĞĘ ęĎ ĝĕĝčĐ ĐĒ .ęĦđČ
ęČĐ :ďđĝĕĐ ěēčĚ ĕĠĘ ěēčĕĐĘ ĦđėĕĤĢ ěĘđė ĦđđĢĚĐĥ
ěđĤģĞ ĦčĢĐč .ęĐč ĦđĞĎđĠ đČ ęĕĕē ĦđĤĥĠČĚ ěĐ
ĐčĤĚĘĥ) ĦĕĜđĤģĞ ĐďĚĞ ĐĤđĦĐ ĐĞčģ ĐĒĐ ďđĝĕĐ
ęĘđĞ ĦđĠĞĦĝĐ ęĞ ,ęĕĜĥĐ ĦđčĤč ĐĤĚĥĜ ČĘ ĤĞĢĐ
ĦČĔčĚ ĦđĜĤĐĔĐĥ ęđĥĚ ,ĦđĜĤĐĔĐ ďĎĜė (ĐėĘĐĐ
ĐĜĕČĥ ĐďĚĞ ,ęĕĕēĐ ěĚ ĦđĘďčĕĐ Ęĥ ĐďĚĞ ĐĦđĐĚč
.ęĕĕē ĦĤĥĠČĚ
ĦĕĦėĘĐĐ ĐĞĕčģĐ ęĎ ěčđĚė ĦĞčđĜ ĐĒ ďđĝĕ ěđĤģĞĚ
ČđĐđ ,ĦđđĢĚĐ Ęė ĦČ Đēđď ĥĠĜ ēđģĕĠ ĐĕĠĘĥ ,ĐĞđďĕĐ
:ĐĒ ěđĤģĕĞĘ ĘĘėĐ ěĚ ęĕČĢđĕĐ ĦĥđĘĥ ĦČ ĤĕčĝĚ ęĎ
ĤĚČĜ ęĐĕčĎĘ .ĐĤĒ ĐďđčĞđ ĦđĕĤĞ ĕđĘĕĎ ,ęĕĚď ĦđėĕĠĥ
ąĖĤďč ęĜĚČĥ ČĕĐ ĐēĜĐĐĥ ęđĥĚ ÅĤđčĞĕ ČĘđ ĎĤĐĕĕÅĥ
,ęĕĕēĐ ĥđďĕģĘ ēĦĠĚ ĕČĜĦ ęĐ ęĚĢĞ ęĕĕēĐ ĘĘė
ĥđďĕģ ĖĤĞč ĐĞĕĎĠĐ ĐĘČĐ ęĕčĢĚĐ ĦĥđĘĥč ĘčČ
ěďčđČĚ ĐĤđĚē ČĕĐĥ ďĞ ĖėąĘė ĐĔđč ČĕĐ ęĕĕēĐ
ĥĕĎďĐĘ ďĕĠģĐ ğČ ĘÃĢĒ ěĤđĎ čĤĐ ,čĎČ .ęĚĢĞ ęĕĕēĐ
ęĎ ČĘČ ,ĔĤĠĐ ĕĕēĘ ģĤ ĞĎđĜ đĜĕČ ÅęĐč ĕēđÅ ěēčĚĥ
ęČĐ ĦđĕĐĘ ĖĕĤĢ ěēčĚĐ :ĤĚđĘ ĐĢđĤ .ĐĚđČĐ ĕĕēĘ
ęĕĕĚđČĘĐ ęĕĕēĐ ĦČ ĦĤĥĠČĚ ĐđđĢĚĐ ĘĞ ĐĤĕĚĥĐ
.ęĐč ĦĞĎđĠ đČ

?ĐĘđČĎ :(2) ďđĞĕĕĐ
ěďĕĞč ďēđĕĚč ěĕĕĜĞĚ ěĠđČčđ ,ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĘĐĚč
ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ ĐĕĠĘĥ ĐĝĕĠĦĐ ĐčĢĞĦĐ ,ĕĜĤďđĚĐ
đĒ ĐĝĕĠĦ ěđēčĘ ĕČďė .ĦĕĘĝĤčĕĜđČĐ ĐĘđČĎĐ ČđĐ
.ĤėĒ ĐĘ ěĕČ ĐĤđĦĐ ĕĥĚđē ĦĥĚēč ,ĦĕĥČĤ .ĦđĜģďģďč
ĘČĤĥĕ ĕĜč ĦĘđČĎ ĘĞ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĤđĠĕĝĐ ĤđĚČė ĞĕĠđĚ
ęĎ ,ĦĕďĕĦĞ ĐĘđČĎ Ęĥ ěđĕĞĤĘ ĤėĒ ěĕČ ĘčČ ,ęĕĤĢĚĚ
ĐĘđČĎĐ ĎĥđĚ .ĦđđĢĚĐ ęđĕģ ĘĞ Ĥėĥ ĦēĔčĐė ČĘ
đĕĦđĞģĤģ ĦĘđČĎ đĚė ,ęĕĕĔģĤĠ ďđČĚ ęĕĤĥģĐč ĤėĒĜ
ĦđĤ ĦČ ĘČđĎ ĒĞđčĥė đČ ,đĕĝėĜ ĦČ ďčĕČĥ ĕĚ Ęĥ
.ěďčđČĚ ĖĘĚĕĘČ ĦĘēĜ ĦČđ ĐĦđďĕďčĚ
ęĞ Ęĥ đĦđĐĒ ,ĐĥĞĚĘ) ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒĘ ,ĘĘėė

ĦđđĢĚė ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕ ĕĎđĐ ĕĠč ĦđĜđėĚĐ đĘČ ,ęđģĚĘ
ÅĦđĕĞĚĥÅ ĦđĜđėĚĐ đĘČđ (ĘėĥĘ ĦđĜčđĚĐ) ÅĦđĕĘėĥÅ
.(ĕĥđĜČ ěđĕĎĕĐ ĐĤđČėĘ ěĐĘ ěĕČĥ)
ěđĤėĕĒė ĐĚĢĞ ĐĤđĦč ĦđĤčĝđĚ ĦđčĤ ĦđđĢĚ
ĐĜĞĔĐ ĦČ ĘđĘĥĘ Ęģĥ ĐĚďĜ ĘčČ .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ
ěđĤėĕĒ ĦđđĐĘ ČĕĐ ĦđđĢĚĐ ĦėĤĞĚ ĘĘė ĦĤĔĚĥ
ĦđđĢĚ ěĕč Ĥĥģ ěĕČĥ ĤđĤč ĕĤĐ .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ
ĦĕĤč đČ ,ĐďĕĜđ ĦđĤĥė ĕĜĕď đĚė À ĐĤđĦč ĦđĕĒėĤĚ
đďĤĕ ĘĘėč ĘČĤĥĕ ĕĜčĥ ĕĜĠĘ ĐčĤĐ ĐĞčģĜĥ) ĐĘĕĚ
ĐĜėĚ ĥĕ ,ĦČĒ ĦĚđĞĘ .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ À (ęĕĤĢĚĘ
ĤđĝĕČ ,ĘĒĎ ĤđĝĕČ ,ĐďĕĜ ,ĦđĤĥė ěĕč ĤđĤč ğĦđĥĚ
ĕĘđČ) ĦđđĢĚĐ ĤĦĕ Ęėđ ĐĘĕĚ ĦĕĤč ,Ħčĥ ,ĦđĘĕėĤ
ĕĤđĔĝĕĐ ěđĤėĕĒė ĥĤđĠĚč đďĞđĜ ěėČĥ ĦđđĢĚĐ ĔĞĚĘ
ęČ ěĕč ,(Ħđėđĝđ ēĝĠĐ ĦđđĢĚ đĚė À ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ
ěĕčĥ ęĕĝēĕč đČ đĤčēĘ ęďČ ěĕčĥ ęĕĝēĕč ĦđģĝđĞ ěĐ
.ęđģĚĘ ęďČ
ĥđďĕģ :ęĕĘĕĚ ĕĦĥč ĦĢĚĦĘ ěĦĕĜ ĐĒĐ ğĦđĥĚĐ ĦČ
:ďđĝĕ ĦđēĜĐ ĕĦĥ ěĐĕĤđēČĚĥ ęĕĘĕĚ ĕĦĥ .ęĕĕēĐ
ěĜĕČ ,ĘĘėč ĦđďĐĕĐ ĐĕĦđčģĞčđ ,ĐĤđĦĐ ,ďēČ ďĢĚ
,ĦđĕĘđĦģĘ ďđĎĕĜč .ęĕĕēĐ Ęĥ ęđēĦ ęđĥĘ ĦđĥēėĦĚ
đČ ĦđēĜ ęđēĦė ĦđĥĕČ ĕĕēĘ ĦĝēĕĕĦĚ ĐĜĕČ ĦđďĐĕĐ
ģĘēĘ ďđĎĕĜč .đĜĚĚ ĤĒĜĦĐĘ ęĕĤđĚČ Ħď ĕĥĜČĥ ,ęđĎĠ
ĦđĤĒĜĦĐ ĦďďđĞĚ ĐĜĕČ ĕČďđđč ĦđďĐĕĐ ,ēĤĒĚĐ ĦđĦďĚ
ĦĕĤĕĒĜ ĦđčĤĦč ĐĞĕģĥđ ęĕĕēĐ ěĚ ĦĕĘĘė ĦđĘďčĦĐđ
/ĐĜđđĤĕĜ ĦčđĔĘ ĕĥđĜČ ĖĤđĢ ĘėĚ ĦđģĦĜĦĐ ĐďĞĕĥ
,ĕĘĕĘĥ ěĕĕĜĞė ĦđďĐĕč ĦĝĠĦĜ ĦđĤĕĒĜ ,ĐčĤďČ .ĐĤČĐ
ĥĕ đĕĤēČđ ěĚĒč ĘčĎđĚ đĐĕĤĐ ĤĦđĚ ČđĐ ĘĘėč ęČĥ
ĦĝĠđĦ ĐĤđĦĐ ,ĕĜĥ ďĢĚđ .ĐĤĠė ěĕĞĚė ,ěčĤģ ČĕčĐĘ
À ěđďĕĞĘđ ĥđďĕģĘ ęĕģđģĒė ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ Ęė ĦČ
đčĥ ěĠđČĐ ďĞđ ,ĐĘėĘėĐđ ĤēĝĚĐ ĖĤď ,ĦđĥĕČĐ ĕĕēĚ
ĥđďĕģĘ ęĕģđģĒ Ėė ĖđĦč .ĦĘđĒĐ ĘĞ ęĕĤčďĚ đĜēĜČ
đĚė ďđĝĕ ĕĎĥđĚ ęĎ ÅĐĥđďģ ĦĚĦđēÅ ĦĞčĔĐĘ ğČđ
Ħĥđďģ ĦđĞĢĚČč) čēĤĚĐ ,(ĦčĥĐ ĦđĞĢĚČč) ěĚĒĐ
ğđĎĐ đĘĕĠČđ ,(ġĤČč ĦđĕđĘĦĐ ĦđđĢĚĐđ ĘČĤĥĕąġĤČ
.(ĐĘĕĚĐ ĦĕĤč ĦđĞĢĚČč)
ĥđďĕģÅ ěđĤģĞ ĘĞ ĦĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦ ĦďĚĞĐĘ
ĦđģĕēĤĚ ěģĘē ,ĦđĕĒėĤĚ ĦđĕđĞĚĥĚ ĐĚė ěĜĥĕ ÅęĕĕēĐ
ĘčđģĚĐ ěĚ ĐĜđĥ ĐĜčĐ ěČė ĥĕ ,ĐĜđĥČĤđ ĥČĤč .ĦėĘ
ĐĒĐ ĎĥđĚĐ ĝĠĦĜ ĘĘėąĖĤďč .ÅĐĥđďģÅ ĎĥđĚĐ ęĢĞĘ
.ęĕĜČđĝĐ ęđĕĚđĕĐ ĕĕēĚ ,ęĘđĞĐ ěĚ ĦđĘďčĕĐ ČĔčĚė
:ĦĕĘėĦč ĐĜđĥ ěĕĕĜĞ ĦĤĚđČ ĦĕďđĐĕĐ ĐĥđďģĐ ĦĝĕĠĦ
ęĘđĝĐ .ęėđėĕĒđ ęĕĕđĘĕĞ ČĘČ ,ęĕĕēĐ ěĚ ĦđĘďčĕĐ ČĘ
ĞĕĎĐĘ ĥģčĚ ČđĐ ęĥĚ ģĤđ ,ĐĢĤČ čĢđĚ ĕďđĐĕĐ
ęĕčĢđĚ ĦđĦďĐ čđĤ Ęĥ ĦđĚĘđĝĐ ďđĞč ,ĐĚĕĕĚĥĐ
.ġĤČĐ Ęĥ ĐĕĜĠ ĦČ čĢĞĘ ęĕĥģčĚ ęĐ ęĥĚđ ęĕĚĥč
ĦđĜđĥ ĦđĞĕčĦĥ ĐĥđĤĕĠ đĒ ĦĕĜđĤģĞ ĐĞĕčģ
ĐėĘĐĐđ ĦđďĐĕĐ ęĥč ęĕģĤĠĘ Ħđĥďē ĦđĘĞđĚĐ
ěĕđĞ ĝēĕ ,ĦđĞĕĜĢ ĕĤďĎč ĦđĤĚđē ,ęĕĜĕĚĐ ěĕč ĐďĤĠĐ)
ďđĝĕĐ ěđĤģĞ ĕĠĘ ěēčĕĐĘ ĦđėĕĤĢ (ĦĕĘĘė ĦđčĤĦĘ
ęĕĕēĐ ĕđĘĕĞĘ ĐĠĕČĥ ĦđĠģĥĚ ěėČ ěĐ ęČĐ :ĐĒĐ
ęĢĞĥ ĐēĜĐ ĖđĦĚ À ęĕĕēĐ ěĚ ĦđĘďčĕĐ đČ ,ęėđėĕĒđ
ęĎ ěė ĘĞđ ,ĐĠđģĦĘ ĐĠđģĦĚ ĐĜĦĥĚ ęĕĕēĐ ĦđČĕĢĚ
ęĕĕēĐ ĖđėĕĒ čĥēĕĕ ĐĚ ĐĘČĥč ĦđĕĔģĤĠĐ ĦđĞĤėĐĐ
.ĕđĜĕĥĘ ĦđĜđĦĜ ęĐĚ ĦđĘďčĕĐ čĥēĕĕ ĐĚđ
ğĦđĥĚĐ ěđĤģĕĞĐ ČđĐ ÅęĕĕēĐ ĥđďĕģÅ ,ĦĕĜĥ
ęďČ ěĕčĥ ĦđđĢĚĘ ,ĦđĕĞĚĥđ ĦđĕĘėĥ ĦđđĢĚĘ
ČĘ ęĕĤđĚČ ęĕĥĜČ .ęđģĚĘ ęďČ ěĕčĥ ĐĘČĘđ đĤčēĘ
ČĘ ęĎ ČĘČ ,ęĘđĞĐ ĦČ ĥďģĘ ĕďė Ħčĥ ĤđĚĥĘ ģĤ

,‫היהדות היא קיום ואידיאה‬
.‫גורל היסטורי ובשורת ייעוד‬
‫אחרי דורות שבהם הייעוד‬
‫ מרדה‬,‫הכתיב את הסבל היהודי‬
;‫ בקיום‬,‫ בצדק‬,‫הציונות ובחרה‬
‫אחרי דורות של הצגת הגאולה‬
‫ הגיע הזמן להשיב למרכז‬,‫כיעד‬
‫הבמה את קידוש החיים‬
‫יאיר שלג‬
ěĦĕĜ ęČĐ ?ĦĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ďģđĚĐ đĐĚ
ĦđčĤĦčđ ęĞč ĤčđďĚĥė ,ĐĒė ďģđĚ ĘĞ ĤčďĘ ĘĘėč
ęĕĘđĎĘĎ ĐčĤĐ ĖėąĘė đĤčĞĥ ,ęĕĜĥ ĕĠĘČ ĕĜč
ĦČ ĦđģĕĝĞĚĐ ĦđĘČĥ đĘČ ?ęđĕĐ ďĞđ ęĦĕĥČĤĚ
ęĕĜđĥ ęĕĎđĐ .ęĕčĤ ĦđĤđď ĐĒĚ ĦĕďđĐĕĐ ĐčĥēĚĐ
,ĕĔĝĕČĕĦđĜđĚĐ ěđĕĞĤĐĚ ĘēĐ ,ęĕĜđĥ ęĕďģđĚ đĞĕĢĐ
Đďđēĕĕĥ đĤĚČĥ ĕĚ ěčđĚė đĕĐđ ,ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ ĖĤď
ĐĝĕĠĦĐ) ĐĘĥ ÃđďĤģÃč
þ
ĘĘė ČĢĚĜ đĜĕČ ĦđďĐĕĐ Ęĥ
ĦđčĕđēĚč ČĘČ ,(ěĕĚČĚĐĚ ĦĞčđĦ ČĕĐĥ ĦĕĎđĘđČĕĦĐ
ěčđĚė ĐĜĥĕ .ĐĕĥĜČĚ ĦĞčđĦ ČĕĐĥ ĦĕĦėĘĐąĦĕĥĞĚĐ
ĦđĜĥ 3,000ąĚ ĤĦđĕ ĖĤđČĘĥ ěđĞĔĘ ĦđĤĥĠČ ęĎ
ęĕĜđĥ ęĕďģđĚ ĦĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦĘ đĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐ
.ĦđčĕĝĜĘ ęČĦĐč ,ĦđĜđĥ ĦđĠđģĦč
ďĚđĞĥ ,ďģđĚ ĦđďĐĕĘ ĥĕĥ ěđĞĔĘ ĥģčĚ ĕĜČ
ĤĦČĘ Ħĕĝēĕ Ęģ đĘĕĠČđ ,ĐĕĦđĜĥ Ęė ĖĤđČĘ đĠģđĦč
ĐĘĥ ěĜđėĚĐ ĔĝģĔĐ Ęĥ đčĘč ďĚđĞ ČđĐĥ ęđĥĚ ,đĦđČ
ĐĤđĦĐ ĕĥĚđē ĦĥĚēĘ ,ĐĥĞĚĘ .ĐĤđĦ ĕĥĚđē ĦĥĚē À
ĦđĞĢĚČč ęĦđČ ĦĢĚĦĘ ěĦĕĜĥ ,ęĕďģđĚ ĕĜĥ ĥĕ
đČ ,ďđĞĕĕĐđ ĘĤđĎĐ :ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ đĕĦđĘĕĚ
ĘĔđĐĥ ďĕģĠĦĐđ ĘČĤĥĕ ęĞ ĦđĥčĎĦĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ
.đĕĘĞ
ĥĔđĜĐ ,ęĐĤčČ :ĕĤđĔĝĕĐĐ ĤđĠĕĝĐ ďĚđĞ ďēČ ďĢĚ
,Đĥďē ĦĘĥđĥ Ęĥ ĐĕčČĘ ĖĠđĐđ đĢĤČđ đĦēĠĥĚ ĦČ
ĐĜĚĚ ęĕČĢđĕđ ęĥ ęĕĜđĞĚ ,ęĕĤĢĚĘ ęĕďĤđĕ ĐĕČĢČĢĥ
ąġĤČ À ęĐĘ ĦďĞđĕĚĐ ġĤČĐ ĤčĞĘ ĕČđĤĕĐ ĞĝĚč
ĐÃčģĐ ĦĤėĥ ĦĕĤčĐ :ďđĞĕĕĐ ĤđĠĕĝ ,ďĎĜĚ .ĘČĤĥĕ
,ĦĕĥĞĚĐ ĐĦđĞĚĥĚĥ ,ĕĜĕĝ ĤĐ ďĚĞĚč ĘČĤĥĕ ĕĜč ęĞ
ĘĞ ęĎ ĤĚđĘ ĐĚ ĐčĤĐ ĥĕ) ęĞĐ ĦĜĕēčĚ ĦđēĠĘ
ěČė ČĘ ĘčČ ,ěĐč đĦďĕĚĞđ ĐÃčģĐ Ęĥ đĕĦđĕđčĕĕēĦĐ
.ĦđđĢĚ Ęĥ ĦĠĞđĝĚ ĦėĤĞĚĘ ĦđčĕđēĚ ČĕĐ ,(ęđģĚĐ

ĥđďĕģ :(1) ďđĞĕĕĐ
ęĕĕēĐ
ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ĐčĘü ČđĠČ ČĕĐ đĒ ĦđđĢĚ ĦėĤĞĚ
ČĘđ ,ĐėĘĐč đČĤĥ ęĕĎđĐĐ đģďĢ đĒ ĐĜĕēčĚđ ,ĦĕďđĐĕĐ
ČĕĐ ĐĘČĥĐ .ĦđďĐĕĐ čĘ ĦČ ,đĐĥĘė ĐĜđĚČ ĤģĕĞč
ěđĕĎĕĐ ;ĘĘđė ěđĕĎĕĐ ĥĕ ĐĚĢĞ ĦđđĢĚĐ ĦėĤĞĚĘ ęČĐ
ęďČ ěĕčĥ đĘČđ đĤčēĘ ęďČ ěĕčĥ ĦđđĢĚĐ ĦČ ďēČĕĥ

12

ĘđďĎĐĦčĥ

ĦđĞđčĥĘ ęďđģ ēĝĠ

ĥđďĕģ ĦĞĕčĦ ĦČ ĤđĚĥĘ ĖĤđĢ ěĕČ ,Ęđėĕčė ,ĐĘđČĎ
đĤčĝĥ ĕĠė ,ĐČĚđĔ ĕĤĞĥ ĔÃĚč ĞđģĥĘ ĤĥĠČ .ęĕĕēĐ
.ęĕĔĝĕģĜĤĠĐđ ęĕČĦčĥĐ

ĦđĕĢČĕĤđ :ďđĞĕĕĐ
ĦđĕĜĤďđĚ

@

ĝđĦČĐ čĘč ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ ĞĚĔđĐ ęĕĜĥĐ ĦđčĤč
Ĕģĥ Ęĥ ęĕĚĕč ,ęĜĚČ .ěčĤđē ĦđčģĞč ģĤ ČĘ ĕďđĐĕĐ
ĦđĠđģĦč ęĎ ĐĤģĚ Ęėč ĘčČ ,ĝĝĦ ČĘ ĐĘđČĎĐ ěĕĕ
ĘĕĢĚĐ ,ĕčđĕē ěđĕĞĤĘ ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ ĖĠĐ đĘĘĐ
ĞĕĠĥĚ ČĘČ ęčĢĚ ĕčĎĘ ĥđČĕĕĚ ęĕďđĐĕĐ ĦČ ģĤ ČĘ
,ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅĘ ğđČĥĘ ęĕďđĐĕ ęĜĕČĥ ęĕčĤ ĘĞ ęĎ
ĦđĤĚĘ :ģđďđ .ďĞĕ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ĥĕĥ ĐĜđĚČ ĖđĦĚ
ĞčģĦĐĥ ĕĠė ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ Ęĥ ĕĘĝĤčĕĜđČĐ ĕđĚĕďĐ
ęĕĕđĔĕč ĘĞ ěĞĥĜĐ) ĦĕĜĤďđĚĐ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐč
ĕĤĐ ,(ęĕČĕčĜĐ Ęĥ ĐĘđČĎĐ ěđĒēč Ĥčė ęĕĕĘĝĤčĕĜđČ
đďģĚĦĐ ĦĕĜĤďđĚąęđĤĔĐ ĐĠđģĦĐ Ęėč ,ĘĞđĠč
ęĘđĞĐ ,ĐčĤďČ .ęĚĢĞ Ęĥ ĐĘđČĎĐ ĦđĠĕČĥč ęĕďđĐĕĐ
ĦĕĦđčĤĦđ ĦĕĜđēĔĕč ,ĘđďĎĐ ęđĕČė ĝĠĦĜ ĕďđĐĕąČĘĐ
ĘĤđĎ ČĘ ČĘĕĚĚđ ,đĕĜĠĚ ĘďčĦĐĘ ĥĕĥ ęđĕČĐ ,ďēĕ ęĎ
.ęĐĘĥ ęďĕĦĞ ČĘČ ęĕďđĐĕĐ ĦČ ěĕĕĜĞ ęĘđĞĐ
ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ ěđĒēč ĕĘĝĤčĕĜđČĐ ěĠĐ ďđďĕē
čĤģč ĤģĕĞč ěĎđĞĚĐ ,ĕĜĤďđĚ ĕďđĐĕ ĘĞĠĚ ČđĠČ ČđĐ
ĦĤđĝĚ ĦČ đēĜĒĥ ĐĘČ ;ęĕĝģđďđĦĤđČąČĘĐ ęĕďđĐĕĐ
đĥģĕčđ À ĞĕčĤĘđ ĥĕĘĥĘ ,ĐĢēĚĘ ĦđēĠĘ À ęĐĕĦđčČ
ĕēĐ ĕďđĐĕĘ ďēđĕĚč ,ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĘ Đĥďē ĐĤďĎĐ
ģĕĒēĐĘ ďđĞ đĜĜĕČ ĐĘđĎč ĕďđĐĕĐ Ęĥ đďĞĕ ęČ .ĐĘđĎč
ĐĘđČĎĐ ęđĕ Čđčĕĥ ďĞ ĐčĕčĝĐ ěĚ ĘďčĦĐĘđ ďĚĞĚ
ĦČ ģĕďĢĕĥ ,ĥďē ďĞĕ đĘ ĥđĤď ĒČ ĕė ,(ĦĕďđĐĕĐ)

ěĕČ .ĦđĘĎ Ęĥ čĢĚč ĐĚĕĕģĦĐ ěėČ ĐĕĦđĜĥ čđĤčĥ
ĤĥĠČü ęĜĚČĥ ĝđĦČė ĐĒĐ ěđĕĞĤĐ ĦđčĕĥēĘ ĖđĤĞ
ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ĤđĚĕĥ ĦČđ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĦēĕĘĢ ĦČ
ĐĝĕĠĦĐ ďģđĚĘ ĖĠĐ ČđĐ .ęĕĕĤĥĠČ ĕĦĘč ęĕČĜĦč
ĦĕĦđĤĕĤĥ ĐĜĕČ ČĕĐĥ ,ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ěđđĕė ĥĕĥ ĦĕďđĐĕĐ
ďĕĦĞ ČđĐĥ ęđĥĚ ğđČĥĘ ĥĕ đĕĘČĥ ďĞĕ ĐĘ ĥĕ ČĘČ
ěđĕĞĤ Ęĥ ĦđĕĦĜđĞĐ ĦđĝĕĝĦĐ ęĎ ,ĐĤģĚč ČĘ .ĞĕĎĐĘ
ĦđčģĞč ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĤđČĘ đČč ĐĘđČĎĐ
ęĞĠ ČĘ À ĦđĕĜđĕē Ęĥ ĕđĔĕčė ,ĘĠĥđ ěčĤđē ĦđĠđģĦ
.ęĕĥĤĚ ĐĤģĚ Ęėč ĘčČ ,ěėđĝĚ
ęĦđē ĕĘĞč đĕĐ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęđĕĚđĕĐ ĕĕē ģĤ ČĘ ,Ėė
.ęĞė ęĐĘĥ ĦĠĦđĥĚĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ęĎ ČĘČ ,ĕďđĞĕĕ
ĦđĔĥĠč ČĕĐĥ ,ęĕĚĞĐ čđĤ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ďđĎĕĜč
ĘĤđĎĘ ĥĕĥ ĤĚĕĕĦĕ đĐĥĕĚĥ ČĘĘ ęĐĕĦđĤđģ ĤđČĕĦ
ěđĕĞĤ .ďĞĕ ĤďĎđĐ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ,ďđĞĕĕ ęĎ ĐĒĐ
Ęĥ ,ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ Ęĥ ďĞĕĐ ĦđĕĐĘ ĖĠĐ ĐĘđČĎĐ
ĦĕĤčÅ Ęĥ ĐčĕĔ ĦČ ĤĕďĎĚ ČđĐ ěĕČ ĘčČ ,ĘĤđĎĐ ĦĕĤč
.ęĕĕĚđĕĚđĕĐ ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ Ęĥ ,ĦĕďđĐĕĐ ÅďđĞĕĕĐ
đģčďĥ ęĕĕĎđĘđĔėĝČ ęĕĝđĦĕĚĘ ďđĎĕĜč :ěė ĘĞ ĤĦĕ
ĕĔĤģĜđģ đďđĝĕč ČđĐ ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ ,ęĕďđĐĕč ęĎ
,ĦĕďđĐĕĐ ĦđĤĕēĐ Ęĥ Đĥđďĕēč ČĔčĦĚĐ ěđĕĞĤ ,ďđČĚ
Ğčĕģ ęÃčĚĤĐđ) ĘČđĚĥ ČĤđĚČĐ ĦđĠĕĤēč ČĔĕčĥ ĕĠė
ČĘČ ēĕĥĚĐ ĦđĚĕĘ ĐĒĐ ęĘđĞĐ ěĕč ěĕČÅ :(ĐėĘĐė ĦČĒ
ĦĕĔĝĕĚ ĐĜđĚČ ęđĥ ČĘđ) ÅďčĘč ĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥ
đĘĕĠČ ęĐčĥ ęĕčĢĚ đĕĐ .(ĦĕĥČĤč ĕĤďĝ ĕđĜĕĥč
ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ Ęĥ đĒĐ ĦĕĦďđģĜĐ ĦĕĜĕďĚĐ ĦđĞĚĥĚĐ
Ęĥ ĐĥđďĕēĘ ęĕĘėĐđ ęĕČĜĦĐ ĤĥČė ,ĦĜėđĝĚ ĐĦĕĕĐ
.(ĕđČĤė đĜėđĐ ČĘ đČ) đĘĥč ČĘ ĦĕďđĐĕĐ ĦđĜđčĕĤĐ
đĕĐ ęĕĕđĒčĐ ęĕčĢĚĐ ĘčČ ,ęĕĜėđĝĚĐ ęĕčĢĚĐ đĕĐ ĐĘČ
ĤĥĠČĚė ĥĤĠĦĐ ĕďđĐĕĐ ĘĤđĎĐ ĦĘđČĎ ěđĕĞĤ ĤĥČė
ĕĚĕč :ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐĚ ĤđĤēĥĐ ĦČ (ĞčđĦ ğČ ĕĘđČđ)

(ĐĜđďĜĐ ĐĠđģĦĐ ĕčĎĘ ěđėĜĐ ĎĥđĚĐ ČđĐĥ ,ĘČĤĥĕ
ĤēČĘ ęĕĜĥ ĦđČĚ ĐĚė ęĎđ ,ĐĤđĦ ĕĥĚđē ĦĥĚē Ęĥ
ĔĞĚĘ .ĦĕĘĝĤčĕĜđČ ĐĤđĥčĘ ĐĤĚđĕ Ęė ěĕČ ęĎ ,ěėĚ
ĦđēĠĥĚ Ęė Ėč đėĤčĜđÅ) ęĐĤčČ ĕĚĕč ęĕĕĘĘė ęĕĤđėĒČ
.ĦĕĚđČĘ ĕĤĚĎĘ ČĕĐ ĐĤđĦĐ Ęĥ ĐĦĤđĥč ,(ÅĐĚďČĐ
ĦČ ĎĕĢĐĘ ĤĚĕĕĦĚ ČĘ ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ ęĕĐđĘąČĐ đĘĕĠČ
ĐĦđČčĥ ęĥė ,ĕĚđČĘ ĘČė ČĘČ ĕĘĝĤčĕĜđČ ĘČė đĚĢĞ
ĕĐđĘąČ ČđĐ ęđėĘĚđ čČđĚ ĕĐđĘąČ ČđĐ ĥđĚė ĐĠđģĦ
Čģđđď ĐĤĒ ĐďđčĞĘ đĦđďĎĜĦĐ ĦČ ĥĕĎďĚ ČđĐđ .ěđĚĞ
À ĐĒĐ ęĕđĝĚĐ ęĞĐ ęĞ ĦĕĤč ĦĤėĥ ,ĕĚđČĘ ĘČ đĦđĕĐč
ĐĜĚČĜ ĐĕĐĦĥ đĦĥČĚ ĥĤđď ĕČĜģ ĘĞčĥ ęĥė ģđĕďč
.(ČĤģĚč ĦđčĤ ĞĕĠđĚĥ ĕđĚĕď) đĘ ģĤ
ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ ĞĕĠđĚ Đčĥ ĐĜđĥČĤĐ ęĞĠĐ
ĕĤĠĝč ČđĐ ,ďēĕ ęĎ ĕĘĝĤčĕĜđČĐđ ĕĚđČĘĐ ,ĕďĕĦĞĐ
ĘČģĒēĕ ,đĐĕĚĤĕ ,đĐĕĞĥĕ :ęĕĤēđČĚ ĤĦđĕĐ ęĕČĕčĜĐ
:ĕĤģĚ đĜĕČ ĕđĦĕĞĐ .ĤĥĞąĕĤĦč ęĕĞĕĠđĚĐ ęĤđď ĕĜčđ
ĐčĤē ĘČĤĥĕ ĦėĘĚĚ ,ĦđčĥĜĚ Ĥčė ěčĤđēĐ ĦđēđĤ
đĘĘĐ ęĕČĕčĜĐ ěĚ ģĘē ĘĢČđ ,ĦĞĔĤģĚ ĐďđĐĕ ĦėĘĚĚđ
ďĕĦĞ čĕĢĐĘ ĖĕĤĢ ĕĜčĤđēĐ ĐđđĐĐ ĘđĚđ ,ĐĘĠĜ Ĥčė ČĕĐ
ĦČ ęĎ ĝđĠĦĘ ĥĕ ĐĒĐ ĤĥģĐčĥ ĐČĤĜ .ĐĘđČĎ Ęĥ
ęčĢĚ ĘđĚ .ĕĘĝĤčĕĜđČ ěčđĚč ĐĘđČĎĐ ěđĒē Ęĥ đĥđčĕĎ
ĦđģĒē ĦđĚđČ ĕďĕąĘĞ ĘĠĥđĚĐ ęĞė ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ĕđđĐĐ
ģĤ ČĘ ĕĚĕĔĠđČ ģĠđČ ĎĕĢĚđ ĐĘđČĎĐ ěđĒē Čč ,đĜĚĚ
ĕčĎĘ ęĎ ČĘČ ,đĚĢĞĘĥė ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ đčĢĚ ĕčĎĘ
đĕĐĕ đĦďđ ĘČĤĥĕ ęĞ ,ĐĘđČĎĐ Čđčč :ęĘđĞč đďĚĞĚ
đČđčĕ ęĕĚĞĐ Ęėđ ,ĐĘđė ĦđĥđĜČĐ Ęĥ ĐĢĤĞĐĐ ďģđĚč
.ęĕĘĥđĤĕč ÅĐ ĤĐč ĦđđēĦĥĐĘ
ĐďģđĚč ďĚđĞ đĜĕČ ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ :Ĥčď Ęĥ đĚđėĕĝ
ĦđēĦĠĦĐĐ ĕĤĠ ČđĐ ČĘČ ,ĐĘĕēĦėĘĚ ĦđďĐĕĐ Ęĥ
ěđĕĞĤ Ęĥ đĦđĕĒėĤĚ ęĎ .ěčĤđēĐ Ęĥ ĦĕĤđĔĝĕĐĐ
ĐďčđĞč ĐĢđĞĜ ĐĕĦđĤđďĘ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĐĘđČĎĐ

đĚĢĞĘ ĐĥĤĚ ęĎ ČĘČ ,ÅęĕĚĞĐ Ęė ěĕč ďĤđĠĚđ ĤĒđĠĚÅ
ďđĞĕĕĐ ĦĤĚđĕ ěĕč ĤĞĠĐ .ÅęĞ ĘėĚ ĐĜđĥ ĐĕĐĦ đĦďÅĥ
ĕĜč ĦČ ĦđčđĤģ ęĕĦĞĘ ğĕĤĔĐ đĘĤđĎ ĦđčĕĘĞĘ ĕďđĐĕĐ
.ęĕďđĐĕĐ đĕē ęėđĦčĥ ęĕĜđĥĐ ęĕĚĞĐ
ĦĢĘĠĚĐ ęĞ đĒĐ ĐČĜĥĐ ěčđĚė ĐĞĕĎĐ ČĕĥĘ
,ęĕčĤ ęĕĘČđĥĥ ĕĠė ,ČĘĠĦĐĘ ęđģĚ ěĕČ .ĦĕĢČĜĐ
čĘč Čģđđď ĐĤĤēĦĥĐ đĒė ĦđĕĦĕĕēĥ ĐĤģ ĖĕČ
ĐĦđĘĞĦĐ ,ĐčĤďČ .ĐĜĚĒč ĤĦđĕč ĦĕĦđčĤĦĐ ĐĚđČĐ
ĐĘ ĐģĠĕĝĥ ČĕĐ ĦĕĜĚĤĎĐ ĐĚđČĐ Ęĥ ĦĕĦđčĤĦĐ
,ÅěđĕĘĞĐ ĞĒĎÅĐ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ĝĕĤčĕĐĐ ĦČ ĐĘĕēĦėĘĚ
ĐĕĎđĘđČĕďĕČĐ ĕčĢĞĚĘ ĤģĕĞčđ À ĐĘ ĐĚĤĎĥ ČĕĐđ
ěđĔĘĥĐ :ďđĞĕĕ ĥĕ đĒ ĐĚđČĘ ęĎĥ čđĥēĘ À ĦĕĢČĜĐ
ĐģĦĞĐ ĦđĚďč ,ĦĕĚĘđĞ ĐĕėĤĤĕĐ Ęĥ ĐčđĢĕĞđ ęĘđĞč
ĕĎđĘđĕčĐ ĕĔĝĕĜĕđđĤďĐ ĤďĝĐ Ęĥ ĦĞďđĚđ ĦĜđđėĚ
ęĘđĞč ĦđĚđČĐ čđĤĘ :ģđďđ .ĦĕĥđĜČĐ ĦđČĕĢĚĘ ęĎ
ĘčČ .ĕĘĝĤčĕĜđČ ďđĞĕĕ ČĘ ĕČďđ ,ďđĞĕĕ ĦĥđēĦ ěĕČ
ďđĞĕĕ ĦĕĜĚĤĎĐ ĐĚđČĘ čĢĞĘ đĥģĕč ęĕĢČĜĐĥ ĞĎĤč
đĕĠđČĥ ĖėĘ čĘ ęĕĥĘ ČĘĥ đĘėĕ ČĘ ęĐ ,ĕĘĝĤčĕĜđČ
ďđĞĕĕĘ ĕĚđĐĦ ďđĎĕĜč ďĚđĞ đĤčĕď đĕĘĞĥ ďđĞĕĕĐ Ęĥ
ęđģĚč .ęĕďđĐĕĐ ,ęčĤģč ĐĕēĐ ĦĤēČ ĐĚđČ ĐčĢĕĞĥ
ĦđėĘĚč ęĘđĞ ěđģĕĦÅ Ęĥ ďĞĕ ĘĞ đĤčĕď ęĕďđĐĕĐ đčĥ
,ĦđĘďčĐ ĕĠĘČ ğĘČ ĘĕďčĐĘ ,ęĕĢČĜĐ đĤčĕď ,Åĕďąĥ
:ěė ĘĞ ĤĦĕ .ÅěđĕĘĞĐ ĞĒĎĐ ĦđėĘĚč ęĘđĞč ěđĔĘĥÅ ĘĞ
;ĕĠđĝđĘĕĠ ěĠđČč ĤĦđĝė ģĤ ČĘ ĝĠĦĜ ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ
đčĕĢĐĥ ďđĞĕĕĐ ĦČ ĘĞđĠč ěėĝĚđ ĘĕĞĤĚė ĝĠĦĜ ČđĐ
ĦĕďđĐĕĐ ĦđĕĔĜĜĕĚđďĐ ĦđĞĢĚČč) ęĚĢĞĘ ęĕĜĚĤĎĐ
,ĐĕĕĝĜėĐ ĦđĞĢĚČčđ ,ęĕĕĜĚĤĎĐ ęĕĕēč ĐĤĕĥĕĐ
ĤĝđĚĐ ĝđĦČĚ ,ęĕĢČĜĐ ĦĜĕēčĚ ,ĐĚĢĞč ĐĞĠĥđĐĥ
ęĕĕčĕĝĝčđČ ęĕĢČĜĐ đĕĐ ěėĘ .(ĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ĥđďĕģđ
čēĤĚÅĚ ęĕďđĐĕĐ ĦČ ģĘĝĘ Ęđė ęďđģ ęĜđĢĤč ĖėąĘė
ěĕĔđĘēĘ ęĦđČ ģĘĝĘ Ĥčď Ęĥ đĠđĝčđ ,ęĐĘĥ ÅĐĕēĚĐ
.ĐĚďČĐ ĕĜĠ ĘĞĚ
ĐďĕĚĤĕĠĐ ĦČ ğđĝąğđĝ ĖđĠĐĘ Đĥģĕč ĦđĜđĕĢĐ
ďđĞ ČĘ .ĕďđĐĕĐ ĤđĠĕĝč ďđĞĕĕĐđ ĘĤđĎĐ ĕĝēĕ Ęĥ
ĦČ ęĎ čĢĞĚđ čĕĦėĚĐ ,ěđĕĘĞĐ ĔĚĕĤĠĐ ČđĐ ďđĞĕĕĐ
ĕĦĘč ĖėąĘė ĖĠĐ đĒĐ ĐĕėĤĤĕĐĐ Ęĥ ĐĤĕēĚ .ĘĤđĎĐ
ęĕĜėđĚ ęĜĕČĥ đĔĕĘēĐ ęĕďđĐĕĐĚ ęĕčĤĥ ďĞ ,ĘčĝĜ
ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĜđĢĤđ ,ĘĤđĎĐ ,ĐĦĞĚ .Đč ďđĚĞĘ ďđĞ
ĖėąĘė .ěđĕĘĞĐ ĔĚĕĤĠĐ ĐĕĐĕ ,đĦđČ čĢĞĘđ đč ĔđĘĥĘ
ďđĞĕĕąĘĤđĎ ĦĕĕėĤĤĕĐĚ ęĕĜđĕĢĐ ĦďĕĘĝ ĐĠĕĤē ĐĦĕĕĐ
ĥēėĦĐĘ đĥģĕčĥ ęĕčĤ ęĐĕĜĕč đĕĐĥ ďĞ ,ĦĚďđģĐ
ĦČ ęčĎ ĕĤđēČĚ ĖĕĘĥĐĘ :ďđĞĕĕĐ ĦĝĕĠĦĘ ĘĕĘė
Ęĥ ęĘĤđĎč ĦĕďĞĘč ďģĚĦĐĘđ ,ĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ēĤđČ
Ęĥ ĐĤĒđĚ ĐĕĢĕĘČđģ ĐĤĢđĜ ĐĤģĚč ČĘ ,ďĎĜĚ .ęĕďđĐĕĐ
ęĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ,ęĕĚĤđĠĤ ,ęĕďĤē :ĦđĜđĕĢĐ ĕďĎĜĦĚ
ĦđĜđĕĢĘ đďĎĜĦĐ ęĘđė À ĦĕĔĕĘđĠđĚĝđģ ĐĞďđĦ ĕĘĞč
ęďđģ ďđĞĕĕĐ :ĦĚďđģĐ ĐĕėĤĤĕĐč ĦđģčďĐ ęĥč
đĚĥ ČĘĥ ,ďđĞĕĕĐ ĦĠďĞĐč đģčď Ėė ĕďė ďĞ .ĘĤđĎĘ
ęĎ ĐĥĞĚĘ ĐĚĕČĦĚ ĐĥďēĐ ĦĕĜđĕĢĐ ĐĕėĤĤĕĐĐĥ čĘ
!ęĐč ĕēđ :đĚĢĞ ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ Ęĥ ĕĚĕĜĠĐ đĜģđĕďĘ
.ęĕĕēĐ ęĢĞč ĐĜĦđĚ ęĕĕēĐ ĥđďĕģ

ēĝĠĐ ĕďđĐĕ ĦĤđĥč
:ęĞĐąďēČ ęĞ đēđėĕđđč ĘĢĤĐ ģďĢ Ėė ęđĥĚ
ēĝĠĥ ęĥė ,ĦđďĐĕĐ ĦĤĢĘ ĦĚďđģ ęĕďđĐĕĐ ĦĤĢ
ęďđģ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęďĕĦĞ ČĘĕĚĚđ ,ĦđĞđčĥĘ ęďđģ
ĤđĦĕđ ,ĐĘĕĘē ,ĤčďĐ ĥđĤĕĠ ěĕČ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐďĕĦĞĘ
Ħč ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒčĥ ĤčďĐ ĥđĤĕĠ ěė ĘčČ ,ĦđďĐĕĐ ĘĞ
ĘĤđĎĐ ĦĚđģ ,ďđĞĕĕĐ ĦĚđģđ ĘĤđĎĐ ĦĚđģ ,ĦđĚđģĐ ĕĦĥ
ęđēĦč ĐĘđĞĠ Ęėĥ ,ďđĝĕĐ ĦĚđģė ĐĦĞĚ ĦĝĠĦĜ
ĐĘ ĤđĝČ ĤģĕĞčđ ,ĐėđĦĚđ ĐĕčĎ ĘĞ ĦĕĥĞĜ ďđĞĕĕĐ
.ĘĤđĎĐ ĦĚđģ ĦČ ěėĝĦĥ
ąęĕĜĠ ĦđĘČĥĘ ęĎ ďđČĚ ĦĕĔĜđđĘĤ đĒĐ ĐĕėĤĤĕĐĐ
ěĕĚĕĐ ĐĜēĚ ĖđĦč .đĜĕĚĕ Ęĥ ĦđĕĒėĤĚ ĦđĕĘČĤĥĕ
ęĜĥĕ ĕĎđĘđČĕďĕČĐ ĘČĚĥĐ ĐĜēĚđ ĕĎđĘđČĕďĕČĐ

ĐĘđČĎĐ ĦđĚďč ČĢĚĜ ĐĒĐ ďĞĕĐ .ĦĘďčĜĐ đĦđĐĒ
ĐĞđĜĦĐ ĦĝĤĎ ĕĠĘ ĤģĕĞč) ĐĦĞĚ ĤđĚČ .ĦĕĘĝĤčĕĜđČĐ
ĐĘđĎĐ ĦđďĐĕ Ęĥ ęĕĤēČ ęĕĎđē ęĎ ĘčČ ,ĦĕĚĤđĠĤĐ
ČđĐ ĐĘđĎč ęĕďđĐĕĐ ďĕģĠĦ :(ĦĕĝģđďđĦĤđČąČĘĐ
ęĕčĤ ęĕďđĐĕ ęĕĘĘđčĦĚ ęĎ ,Ğđďĕė .ĦđĥđĜČĐ ĦĘđČĎ
ĐĘđČĎĐ ĝđĦČ ĦČđ ęĚĢĞ ĦČ đĚĦĤđ ĐĒĐ ěĠĐ ĦČ đĢĚĕČ
ĤđĤēĥ À ĦđĜđĥ ĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđėĠĐĚ ĦđĤĕĥĘ ĕďđĐĕĐ
À ęĕĘĞđĠĐ ďĚĞĚ ĤđĤēĥ ,ęĕĤđēĥĐ ĤđĤēĥ ,ęĕĥĜĐ
ěđĕĞĤĚ ĦđĤĕĥĕ ĦđĞĠĥđĚ ěĚĢĞ đĘĘĐ ĦđėĠĐĚĐ ęĎĥė
ĞčĔĚ) ĕďĕĦĞĐ đģĠđČĚ ĦđēĠ ęĜĚČ :ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ
ĦđĝĜėĦĐ Ęĥ ěđĒēĐ ęĞ ĦđĐďĒĐĘ đĥģĦĐ ęĐ ,ęĕĤčďĐ
,ĕĤđĔĝĕĐĐ đģĠđČĚ ĤĦđĕđ (ęĕĘĥđĤĕč ÅĐ ĤĐč ęĕĚĞĐ Ęė
.ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ
ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ ĤĕĢ ęĎ Ęčĕģ ,ĤĦđĕ ĤēđČĚ čĘĥč
ĦđĚďč ,đĘĥĚ ĦĕĘĝĤčĕĜđČ ĐĕĢČĕĤđ À ęĕĕēĐ ĥđďĕģ À
ěđĕĞĤč ĦđģĠĦĝĐ ďđĞ ČĘ :ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ Ęĥ ĖĤĞĐ
ĐĤđČėĘĥ ĕĚ Ęĥ ęđĕĚđĕĐ ĕĕē ěđģĕĦ ęĎ ČĘČ ,ĦđĤĕēĐ
đĒ ĐĕĢČĕĤđ ,ĤĚČĜ Ĥčėĥ ĕĠė .ďđĞ ęĕďčĞđĥĚ ęĜĕČ
ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ Ęĥ ĦĘĘđėĐ ĦđĞĚĥĚĐ ĦČ ĐĢĕĚēĚ
ĦĕĥđĜČĐ ęĕĝēĕĐ ĦėĤĞĚ ěđģĕĦč ĦđģĠĦĝĐ ČĘ À
ĖđėĕĒđ ĥđďĕģ ČĘČ (đĚĢĞ ĕĜĠč ěčđĚė ĖĤĞąčĤ ďĞĕ)
ęĕĝēĕĘ ęĕĞĎđĜ ęĜĕČĥ ĐĘČ ęĎ ,ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ Ęė Ęĥ
ģĜđĕ ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ ĝđĦČĥ ĤđĤč ,ěĕĕďĞđ .ęďČąĕĜč ěĕč
ĦČĒ .ĤĦđĕ ğĕģĚĐ ÅęĕĕēĐ ĥđďĕģÅ ĝđĦČĚ đēđė ĦČ
ěđĒē Ęĥ ĕđĔĕčė ĝĠĦĜ ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ ěđĕĞĤ ęĎ :ďđĞđ
/ęĘđĞ ěđģĕĦ Ęĥ ďĞĕĘ ęĎĥ ĤĚđĘė ,ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ
ĦđČĕĢĚĐ ĦČčĐ Ęĥ ,ĕďĕĦĞ ģĠđČ ĥĕ ęĕĕēĐ ĥđďĕģ
ČĘ đčĥ čĢĚ ,ĦđĚĘĥ ĕďĕĘ ,ĦĕĚĝđģĐ ĕĘđČđ ,ĦĕĥđĜČĐ
ěđĕĞĤ Ęĥ ĐĘđĠėĐ ĦđĞĚĥĚĐ ,čĎČ .ÅěđģĕĦÅ ďđĞ ĥĤďĕĕ
ĤđčĕďĐ ęČĐ :ĘđčĘč ęĎ ęĞĠ ČĘ ĐĤĢĕ ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ
,ĐĘĥ (ĘĤđĎĐ ĦĕĤč) ĕĤđĔĝĕĐĐ ďĞĕĘ ěđđėĚ ĐĘđČĎ ĘĞ
ĕĕē ęđēĦč ĐĘĥ ďĞĕĘ ěđđėĚ ČđĐĥ đČ ,ĦđĤĕēĐ ěčđĚč
.ęĕĕēĐ ĥđďĕģ Ęĥ ěčđĚč ,(ďđĞĕĕĐ ĦĕĤč) ęđĕĚđĕĐ

ĘĤđĎĘ Đčĕĥ
ĦđĐĒĐ Ęĥ đĘĘĐ ęĕĕĒėĤĚĐ ęĕĤĕĢĐ ĕĜĥ ěĕč
ĕĝēĕ ęĕĚģĤĜ ,ďđĞĕĕĐ ĦĕĤčđ ĘĤđĎĐ ĦĕĤč ,ĦĕďđĐĕĐ
.ďđČĚ ęĕĜĕĕĜĞĚ ěĕĘĚđĎ
ĕĤđĔĝĕĐĐ ĕďđĐĕĐ ĘĤđĎĐĥ ęĕĜĞđĔĐ ĥĕ ,ĦĕĥČĤ
ĐĘđČĎĐ ďĞĕ ĦČ ęĎ čĢĕĞĥ ČđĐąČđĐ (ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ)
ěđĒēĘ ĘďđĚĘ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĤđĠĕĝĐ ĖĠĐ ,Ęđėĕčė .ĕďđĐĕĐ
ĐĘđČĎĐ ěđĒē ĖĕĤĢ ĐĕĐ ,ĐĕĐ Ėė đĘĕČ ĘčČ .ĕďĕĦĞĐ
ĦđđĢĚĐ ďĢĘ ,ĐĤđĦ ĕĥĚđē ĦĥĚēč Ĥčė ĞĕĠđĐĘ
.ČĕĐ Ėė ČĘđ ,ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ĤĕėĒĐĘ ĦđĥģčĚĐ
:ĕčĕĔĎĜ ďđĞĕĕ čĢĕĞ ěėČ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĘĤđĎĐ ,ģđĕď ĤĦĕĘ
,ĕĥđĜČ ĖĤĞ đČ ęĤđĎ ęđĥĘ ,ĥĕČĘ ďčĞĦĥĐĘ ČĘ
đĒ .(ęĕďčĞĘ ęĕďčĞ ČĘđ ęĐ ĕĕďčĞ) ĐÃčģĘ ČĘČ
.ēĝĠĐ Ďē čĕĢĚĥ ,ĦđĤĕēĐ ĦĞĕčĦ ,ĦđĤđďĘ ĐĞĕčĦĐ
Ďēč ģĤ ĐČč ĕčĕĔĕĒđĠ ďđĞĕĕ ĦčĢĐč ĐĦĚĘĥĐ ĘčČ
ĕĘ ęĦĕĕĐđ :ďđĞĕĕĐ ĦĕĤč Ęĥ ĐĦĦĕĤė ęĞ ,ĦđĞđčĥĐ
ğđĤĕĢĐ .ęĕĕēĐ ĥđďĕģ À ĥđďģ ĕđĎđ ęĕĜĐė ĦėĘĚĚ
ČđĐ ,ĦĕčĕĔĕĒđĠĐđ ĦĕčĕĔĎĜĐ ,đĘĘĐ ĦđĚđģĐ ĕĦĥ ěĕč
ěĕĤđēąěč ĖĘ ěĕČÅĥ ĐĞĕĦĠĚĐ ĐĞĕčģĘ ĘÃĒē ĦČ ČĕčĐĥ
ĦđēĠĘ) ĤĤēđĥĚ ČđĐĥ ěđđĕėĚ ,ÅĐĤđĦč ģĝđĞĥ ĕĚ ČĘČ
.ĤēČ ĕĥđĜČ ďđčĞĥ ĘėĚ (ĥĕĎĤĐĘ ĤđĚČ Ėė
ĐĕĤđĔĝĕĐĐ Ęĥ ĐĕĦđĜĥ čđĤč ,ĦČĒ ĦĚđĞĘ
.ĖĠĕĐĘ ČĘđ ,ĘĤđĎĐ ĦČ čĢĕĞĥ ČđĐ ďđĞĕĕĐ ĦĕďđĐĕĐ
ęĐ ęĕĕēĐ ĥđďĕģ ďĞĕ ĘĞđ ĦđĤĕēĐ ďĞĕ ĘĞ ĐďĕĚĞĐ
ĦđĜčĤđē Ęĥ ĐėđĤČ ĐĤđĥĘ ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ đČĕčĐĥ
ĦđĜčĤđē ĕĜĥĘ ĐČĕčĐ ĦđĤĕēĐ ĘĞ ĐďĕĚĞĐ .ĦđĜđĝČđ
Ęĥ ĕĘČĔđĔ ěďčđČĘ Ĥčď Ęĥ đĠđĝčđ ,ĥďģĚĐ ĕĦč
,ĦĕĚđĕĚđĕĐ ĦĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ĖĤď ĘĞ ĐďĕĚĞĐđ ;ĦđĤĕēĐ
ęĕďđĐĕĐ ĦČĜĥĘ ĐČĕčĐ ,ĐĘĥ ÅęĕĕēĐ ĥđďĕģÅ ĘČĕďĕČđ
,ěĦĤđĥč ĦČ đēď ęĕďđĐĕĐĥ ,ęČĘĝČĐđ ĦđĤĢĜĐ ďĢĚ
ČđĐĥ ģĤ ČĘĥ ęĞ đĦđČĚ ĐďĕĘĝ Ęĥ ĦĕĘĘė ĐĥđēĦĘđ

14

ĘđďĎĐĦčĥ

ĦđĤĚĘĥ ,ęĕĜđĕĢė ęĚĢĞ ęĕĐĒĚ ğČ ęģĘē ,ęĕčĤ
ĦđĞĚĥĚ ĦČ ęĕĜĠĐĘđ ĘėĞĘ ęĕĥģĦĚ ĕĜđĕĢĐ ĕđĐĕĒĐ
,ĦĕďđĐĕĐ ĐďĕĚĤĕĠč ĦđĜđĕĢĐ ĐĦĥĞĥ ĐėĠĐĚĐ
.ĤģĕĞė ĘĤđĎĐ ĦďĚĞĐĘ ĤģĕĞė ďđĞĕĕĐ ĦďĚĞĐ ěĕč
ĕĔĝĕĜđēĔĕč ěĕĚĕĘ ČĘ ěČė ĐĜđđėĐ À ęĐĕĜĕčĥ ęĕĜĚĕĐ
ĦđĜđĕĢĐĚ ĞđčĦĘ ęĕĥģčĚ - ĕĎđĘđČĕďĕČ ěĕĚĕĘ ČĘČ
đĚė ,ĘĤđĎĐ ęđēĦč ĦđĕĒėĤĚ ĦđĘČĥĚ ęĘĞĦĐĘ
ęĞ Đĕĝēĕđ ĦĚĕĕģ ČĕĐ đčĥ ĤđĒČč ĘČĤĥĕ Ęĥ ĐďĚĞĚ
ĖĤĞĘ ĦđĜĚČĜ ĦčđĔĘ ,ĘĘėč ĦĕĚđČĘĜĕčĐ ĐĘĕĐģĐ
ęĎ .ĘČĤĥĕąġĤČĘ ĦđĜĚČĜĐ đĚė ,ďđĞĕĕĐ ęđēĦĚ ĕĒėĤĚ
ęĘĞĦĐĘ ĦđĜđĕĢĐĚ ĞđčĦĘ ęĕĥģčĚĥ ĕĚ ĥĕ ĘČĚĥĚ
ĐĜĕďĚ Ęĥ ĖĤđĢĐ đĚė ,ĘĤđĎĐ ęđēĦč ĦĕĒėĤĚ ĐĘČĥĚ
ĖĤĞĘ ĦđĜĚČĜ ĦčđĔĘ ,ĐĕčĕđČ ĕĜĠĚ ĦđĘĕĞĕč ěĜđĎĦĐĘ
,ĤđĚČė) ÅĕďđĐĕ ĤĝđĚÅė ĤďĎđĚĐ ,ďđĞĕĕĐ ęđēĦĚ ĕĒėĤĚ
ĦđČĕĢĚĘ ĝēĕĕĦĚĐ ,ĕďđĐĕ ĤĝđĚ Ęĥ ĕčĕĔģĕĠ ĕđĚĕď
;ēđė ĘĕĞĠĐĘ ęĕďđĐĕĐ đĘėĕ ČĘ ČĘĕĚĚ Đčĥ ĦĕĦđĘĎ
ďđĝĕ ĎĥđĚė ĐēĕĜĚ ĦĕĤđģĚĐ ĕďđĐĕĐ ĤĝđĚĐ ĦĝĕĠĦ
ĐĞĤėĐĐ ĦČ ęĕĜėĝĚ ĐĘČđ ĐĘČ .(ÅęĐč ĕēđÅ ěđĤģĞ ĦČ
ĤĤēĦĥĐĘ ĦĘđėĕĐ Ĥĝđē ęĥč ,ĕĜđčĕĤ ĘĤđĎĘ ĦĕĜđĕĢĐ
.ďđĞĕĕĐ ĦĠďĞĐ Ęĥ ĕĦđĘĎĐ ĝđĦČĐĚ
ĦđČĥĜĦĐĐđ ĒđčĐ ĦČ ęĎ ĦđēďĘ ĥĕ ,ĐĚđď ēđĤč
ęĕĥĜČĐ) ÅĦđĞđčĥ Ęĥ ęĕďđĐĕĐÅ ěĚ ĔĞĚ ČĘ ęĕĥēđĤĥ
ęĕģĝđĞĐ ęĕĕĦď ,ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕč ģđĝĕĞĐ ęĞ ęĕĐđĒĚĐ
(ÅĦĕďđĐĕ ĦđčĤĦÅč ęĕģĝđĞĐ ęĕĜđĘĕē ęĎ ęĕĦĞĘđ ĐĤđĦč
ģđĝĕĞĐ ęĞ ęĕĐđĒĚĐ ęĕĥĜČĐ) ÅēĝĠ Ęĥ ęĕďđĐĕÅĐ ĕĠĘė
.(ĕďđĐĕĐ ęĞĐ Ęĥ ĕĥĚĚĐ đďĕĦĞ ęđďĕģč ,ĕďđĐĕĐ ĘĤđĎč
ČđĐđ ,ĦđĞđčĥĘ ęďđģ ēĝĠĥ čđĥ ĤĕėĒĐĘ ĕČďė ĐĘČĘ
,ĐĒ ĤĥģĐč .ĦđĞđčĥ Ęĥ đĚđĕģĘ ĕēĢĜ ĕČĜĦ ĐđđĐĚ
ĕĘĕĕē Ęĥ ęĚđĘĥĘ ĘĘĠĦĐĘ ĕĜđĤģĞĐ ĕďĤēĐ čđĤĕĝĐ
Ęĥ čĤđĢ ĕđĔĕč ĐđđĐĚ ĐĜĕďĚĐ Ęĥ ĐĚđĘĥĘđ ĘÃĐĢ
ĕďĤēĐ čđĤĕĝĐ ęĢĞĚ ĦđēĠ ČĘ ĦĞđđĥĚ ,ĐčđĔ ĦđĕĠė
.đĚĢĞ ĕČčĢĐ ĦđĤĕĥč ğĦĦĥĐĘ ĕĥĞĚĐ
ĕďđĐĕĐ ďĞĕĐĥ ęďđģ đĜĤĚČ :ěđĤēČ čđĥē ěĕĕĜĞđ
ĐđđĕĐ ,ďđčĞĥĚ ĤđĤēĥĐđ ĦđĤĕēĐ ďĞĕ ,ĘĤđĎĐ ęđēĦč
ĐĕĤđĔĝĕĐč ęĕĜđĥ ĤđĤēĥ ĕģčČĚĘ ĦĕĘĝĤčĕĜđČ ĐČĤĥĐ
ĦĕĜģĕĤĚČĐ ĐĚđČĐ Ęĥ ęĕďĝĕĕĚĐ ĦđčČĐ ĦČĕĢĕ đĚė À
ĐĞĕčĦĐĚ đĞčĜĥ) ĐĠđĤĕČč ĦďĐ ĕģčČĚ ďđčĞĥĚ
.ĦđďčĞĚ ĤđĤēĥĘ ęĕĤđēĥĐ ģčČĚđ ,(ĦĕĦď ĦđĕĦĕĘđĜđĚĘ
ĥđďĕģ ĦĝĕĠĦ ,ĦĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ ĦĝĕĠĦ ęĎĥ ěĚĒĐ ĞĕĎĐ
ĕďė ČĘ .ĦĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĞĚĥĚ ĦĘĞčĘ ĖđĠĐĦ ,ęĕĕēĐ
ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ đĒ ĕė ęČ ,đĦđĐĒđ ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ ĤĕďČĐĘ
ĥđďĕģ ďĞĕĥ ĕĜĠĚ ČĘČ ,ĦĕĚĕĔĕĎĘ ĕČđđĘ ĦČĢđĦ
ĐĕĢĒĕĘĕčĕĢĐĥ ĕĒėĤĚĐ čđĔĕģĘ đĚĢĞĘĥė ĕĜđĕē ęĕĕēĐ
ęĘđĞ ěĕč čđĔĕģ :ęđĕė đĦĕČ ĦďďđĚĦĚ ĦĕĥđĜČĐ
ĎĥđĚ ęĢĞĘ ĤėĜĦĚ - ĕĔĜďģď ĐĥĞĜđ ĖĘđĐĥ ĕĜđĘĕē
ęĘđĞ ěĕčĘ - ĐģĕĦČĐ ĎĥđĚĘ ğČ ęĕĦĞĘđ ĐĥđďģĐ
,ęĕĕēĘ ĤėĜĦĚ - ĕĔĝĕĘĔĜĚďĜđĠ ĐĥĞĜđ ĖĘđĐĥ ĕĦď
(ĕĚČĘĝČĐ ĐĤģĚč đĚė) ęĕĦĞĘđ ęĐĚ ĘďčĦĐĘ ĥģčĚ
.ěĕĔđĘēĘ ęĦđČ ďĠģĘ ğČ
ĞĕĢĐĘ ĖĕĤĢ ĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐĥ ĤčďĐ ĥđĤĕĠ ěĕČ
ĦđđĢĚ ĎÃĕĤĦ Ęĥ ěĢđĚĕČ ĦČ ęĘđĞĐ ĦđĚđČĘ ęđĕė
ęĘđĞĘ ĞĕĢĕĥ ĕđČĤ ěė ĘčČ .ĦĘĘđė ęĕĕē ĖĤďė
Ęĥ ĦĕĦđĐĚĐ ĦĕďđĐĕĐ ĐĤđĥčĘ ĕĘĝĤčĕĜđČ ęđĎĤĦ
ęĕĕē ęđēĦ ęđĥ :ĐĘđĠėĐ ĐĦĝĕĠĦ ĘĞ ,ęĕĕēĐ ĥđďĕģ
.ěđďĕĞđ ĥđďĕģĘ ģđģĒ ęĕĕē ęđēĦ Ęė ;ĘđĝĠ đĜĕČ
ĦĕĜĔĤĠ ĐģĕĦČ ēđĠĕĔ ČđĐ ĕĥĞĚĐ đĥđĤĕĠĥ ęđĎĤĦ
ČđĐ ĐĘĥ ďđĝĕĐ ěđĤģĞĥ ĐģĕĦČ ,ęĕĕē ęđēĦ ĘėĘ
ĕėĤĞ ęĜĕČ ĐĘĥ ČĢđĚĐ ĦďđģĜĥ ĤĚđĘė ,ÅęĐč ĕēđÅ
.ęĕĕēĐ Ęĥ ęĕĕĥĚĚĐ ęĕėĤĢĐ ČĘČ ęĕĔĥĠđĚ ĤĝđĚ
ěĐ ďđČĚ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĦĕďđĐĕ ĐĠđĘē ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ đĒ
ęďČ ĦđĕđėĒ ĕĜđĎĤČ Ęĥ ,ĕĤģĥ ęĞĠ ČĘđ ,ĐĔđĚĐ ēĕĥĘ
ęĒĕĘĔĜĚďĜđĠĐ Ęĥ ĕĜēĢĤĐ ēĕĥĘ ęĎ ěčđĚėđ ,ęĕĕĘĤčĕĘ
ĖėąĘė ęĘđĞĐĥ ,đĒĐ ĐĤđĥčĐ .ĕĦďĐ
ęđĎĤĦĐ ęĎ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ ,ĐĘ ģđģĒ
ĕėÅ ĐģĕĦĞĐ ĐČđčĜĐ ĥđĚĕĚĘ ĕđđĥėĞĐ
.ÅęĕĘĥđĤĕĚ ÅĐ Ĥčďđ ĐĤđĦ ČĢĦ ěđĕĢĚ

‫הרצל צדק‬
‫בוויכוחו עם‬
‫ צרת‬:‫אחדהעם‬
‫היהודים קודמת‬
,‫לצרת היהדות‬
‫כשם שפסח‬
,‫קודם לשבועות‬
‫וממילא עתידם‬
‫של היהודים‬
‫קודם לעתידה של‬
‫היהדות‬

ěĕģĝĕĤ ĐĚĘĥ

:ĕĤĢđĜąĕďđĐĕ ĎđĘČĕď
ĦĥďđēĚ Đčĕĥē
‫יותר מארבעים‬
‫וחמש שנה‬
‫אחרי שהרב‬
‫י”ד סולובייצ’יק‬
‫פרסם את מסתו‬
‫ מבקש‬,”‫”עימות‬
‫תלמידו לקרוא‬
‫אותה מחדש לאור‬
‫השינויים שחלו‬
‫בעולם הנוצרי‬
‫ולאור הפיכתה של‬
‫ישראל לעובדה‬
‫היסטורית‬
‫ותיאולוגית‬
‫חד משמעית‬

@

ĤĜĕĚĝčĥ ĐĤĕčĝĐ ČĕĐ .ĤĕĕĎĦĐĘ ĦĥģčĚ ČĕĐ ĞđďĚ ,ĞĦĠđĚ ,ĐĦđČ ĕĦĘČĥ
ĥĜđĞė ęĐĘĥĚ ĐĜĕďĚ ĕĘč ęĘđĞč ďđďĜĘ đĜđďĕĜ ęĕďđĐĕĐĥ ĐĦđČ đďĚĕĘ ĦđĤĕĒĜĘ
đĜĦďĘđĚĘ đĜĤĒēĥ ĦđČĤĘ ĐēėđĜĥĚ .đĦđĕēĕĥĚč đĜĕĚČĐ ČĘđ đĥĕ ĦČ đēďĥ ĘĞ
,ĦĚďđģĐ ĐĦĜđĚČ ĤēČ ĤĐĤĐĘ ĐĘēĐ ,đĜĘ đĦēĔčĐ ĦČ ČĘĕĚ ęĕĐđĘąČĥ ,ĐģĕĦĞĐ
ĐĤĕĞĢ ęĞ ĐĦđďĕďĕ ĐĦđČ ĐĘĕčđĐ ęĕĕĦĜĕč .ÃĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐà ĦČ ĦđĜďģĥč ďđĚĘĘđ
ĐĦĔĘēĐ ĦČ ģĒĕē ĤčďĐđ ,ęĕĎēĐđ ĦđĦčĥĐ ĦĤĕĚĥ ĦĕĕđđēĘ ĞďđđĦĐĘ ĦĕĦď ĐĕĕďđĐĕ
.ĐĕĕďđĐĕĘ ĦđĕĐĘ
ęĕĜđĥČĤĐ đĕďĕĚĘĦĚ ďēČ ęĞ ČĦđĤčēč ČĤĚĎ ĕĦďĚĘ ,ĐĤģĚč ,ĐĜĥ ĐĦđČč
ďĤĥĚ ĥĕČ ĐĕĐ ďĘđĐĔđĎ čĤĐ .ďĘđĐĔđĎ čČĒ čĤĐ ,ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ ęĕģĐčđĚĐđ
ĕĦĠĤĕĢđ ĐĤĕĒĜĐ ĦČ đĕĜĠč ĕĦĎĢĐ .ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ĤđĕĎĐ ĘĞ ĕČĤēČ ĥĚĕĥđ ,ĦđĦďĐ
.ĐĚē ĐĢĘĚĐ
ĤĠĕĝ ďĘđĐĔđĎ čĤĐ .ĕĜČđ ĐĕĕĤĔĐ ĕĦĥČ ,ġĕģĘ ĐĢĤČ đĜĞĎĐ ęĕĜĥ ĥđĘĥė ĤēČĘ
ěĦĜ đĕĦĠĥ ĘĞ ğēĤĚ čēĤ Ėđĕēđ đĕĜĕĞč ďĢĤĚ ġđĢĕĜĥėđ ,ĐĤĕĕĎĦĐ ěėČ ĐĤĕĒĜĐĥ ĕĘ
ĐČĥĕĜ ĤčĞĥĘąĐĤĕĒĜĐ :Ėĕĕē ĞđďĚ ĕĘ ĤĤčĦĐ ĐĤĐĚ ďĞ .ĐĘĥ ěđĠĘĔĐ ĤĠĝĚ ĦČ ĕĘ
ĔĞĚė đĕĐ ĐĕďĎč .ęĕĤĞĥąĐČĚč ĦđĕĜđĕĢąĕĔĜČĐ ĦđĢđčģĐ ĦēČ ,ÃĖÅĘĤĐČ ÅĤà ďĕĝēĘ
ĕĘĞč ,đĜēĜČà .ĐĤĐ ĐĦĕĕĐđ ģđĜĕĦ Đģčē ČĕĐ ,ĐĚĕĚĕ ęĕĚĕĚ ĐĘĥ ĐĤĕĒĜĐ ĕďĚĘ ęĕĐĒ
.ÃĦĕĦďąĦĕĜđĕĢ ĕĜČ :ďēČ ěĕĕĜĞ ĔĞĚĘ ,Ĥčď Ęėč ĔĞĚė ęĕĚĕėĝĚÃ ,ĕĘ ĐĤĚČ ,ÃĕĜČđ
ĐĦĚđģĦ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐĚė ĕĦďĚĘ .ęĕĤčď ĕĜĥ ĕĦďĚĘ ĤčĞĥĘ ĐĤĕĒĜĐ ęĞ ĕĦĥĕĎĠĚ
ĐĚė ĕĦďĚĘđ ,ĦĘčđģĚĐ ĦĕĤĢđĜĐ ĐĜĕĤĔģđďĐ ĞģĤ ĘĞ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĦĥďđēĚĐ
.ĕďĕĝēĐ ĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ěđĜĎĝĘ ĐĞđĜĢđ ĐģđďČ ĐĕĕĤĢđĜ Ęĥ ĤčĞĚĐ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ģĘēĀ

ĐĤĒĎ ĦđĘđčĎ .č
ęĕďđĚĕĘĐ ĘĝĠĝĘ ĤēČ ĦĕĚĞ ęĞ ĦđčĤ ĦđĞĥ ĕĦĕĘĕč ČĕĐĐ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥč
ĕĞčĔ ĖČđ ,ĔĞĚė ĘĕĎ đĦđČ ĕĜč đĜĕĕĐ .ěĜēđĕ ēČĐ ČđĐ ČĘĐ ,ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠ Ęĥ ĝĤđģč
,ĦđĚđĘēđ ĦđčĥēĚ đĚĞ ĕĦģĘē .Ħčĥ ĕČĢđĚ Ęėč ĞđĜĘđģĘ ďēĕ ČĢĜđ ďďĕĕĦĜĥ ĐĕĐ
,ĒČ ĐĕĐĥ ,ĘĦđėč ęĕĜĐđė ĦėĤčč ğĦĦĥĐĘ ĐĢđĤ ĕĦĕĕĐ ĐĚė đĘ ĕĦĤĠĕĝ ĤĦĕĐ ěĕčđ
ęĕĥĎĐĘ Ęđėĕ ČđĐĥ ēđĔč ČđĐĥ ĕĘ ĤĚČ ČđĐ ďēČ ĐĘĕĘ .ěďĤĕ ĕďĕč ĕđčĥ ,Ğđďĕė
ČĘĚĘ ČđĐ ĥđĤďĥ Ęėĥ čĕĥĐ ČđĐđ ,ĦđĥĞĘ ĕĕĘĞ ĐĚ đĦđČ ĕĦĘČĥ .ĕĘĥ ęđĘēĐ ĦČ
ĕČģĕĤĚČĐ ěđėĤďĐ ĦČ ĖĦĕČ ēģà .ĕĘ ĤĚČ ,ÃĐĔĜĝąĐĤĔ Ęĥ ĐĜĕĎč ĥĎĠĕĜà .ĝĠđĔ
.ĕčĤĞĚĐ ĘĦđėč ĘĘĠĦĐĘ ĘėđĦ Ėėđ ,ČēĝĠĐ ĎēĘ ěĕĕĘĢė ĖĦđČ ęđĥĤČ ĕĜČ .ĖĘĥ
.ÃęĕĜĐđė ĦėĤč ĤĚđĘ đĘĕĠČ ĘėđĦ ęĕďđĐĕ ěĕĕĜĚ ĎĕĥĦ ęČ
ĕĦČĘĕĚđ ,ĝĠđĔĐ ĦČ ĕĘ ěĦĜ ČđĐ .ěĜėđĦĚė đĦđČ ĕĦĥĎĠ .ďđČĚ ĥĎĤĜ ĕĦĕĕĐ
ČĘČ .ĦĕĜėđĚ ěĐĕĘĞ ĕĦĕĜĞđ ,ĕĦđĐĒ ĘĞ ĦđĕĔĤďĜĔĝ ĦđĘČĥ ęĥ đĕĐ .Đđđďēč đĦđČ
ĕĜČà :ĐĜđĥĘ đĒđ ,ĕĦĚĕĦēč ĤĥČĘ ĕĕĘĞ ĐĕĐĥ ĐĤđĥ ĐĞĕĠđĐ ĝĠđĔĐ ĦĕĦēĦčĥ
ęĎ .ĕď ĀĕĚ ĘĠĜ ĔĞĚė ĔĞĐ .ęđĦēĘ ĕĦĘđėĕ ČĘ .ÃěĕĚČĚ ĕĤĢđĜ ĕĜČĥ ĦČĒč ĤĕĐĢĚ
ęđĥ ĐĒĘ ěĕČ .ĘđčĔĘ ĖĚĚ đĥģčĕ ČĘ ęĐà ,ĘČĥ ČđĐ ,Ã?ĥĕ ĐĚà .đĘĠĜ ěĜēđĕ Ęĥ đĕĜĠ
.ÃĕčĤĞĚĐ ĘĦđėč ĤģčĘ ĘėđĦđ ,ĐĒ ĘĞ ęđĦēĦ ĔđĥĠ .ĦđĞĚĥĚ
ďĎĜ đĥĞĜĥ ęĐĕĜĕĚĘ ēčĔĐ ĕĥĞĚđ ĦđĠĕďĤĐ Ęė ĘĞ ĦđčĥēĚ ĕĦđČ đĠĕĢĐ ČđĐĐ ĞĎĤč
ęĕĚđĤĎđĠĐ ,ĘČĐ ēĢĤč ĦđĚĥČĐĐ ,ĐĠąĐďąđĔđČĐ :ĦđĤĢĜĐ ďĝĕĕĚ Ęĥ đĚĥč ĕďđĐĕĐ ęĞĐ
Ğďđĕ ĐĦČà ,đĤčĞĘ ĕĦģĞĢ .ĕĜĚĚ ĦđĢĤđĠ ĦđĞĚďĐĥ ĕĦĥē .ďĘđĚĐ Ďēđ ČēĝĠĐ Ďē Ęĥ
ĐĘĕĘ ĐĕĐ ĐĒ ĕė ?ĐĚĘ Ğďđĕ ĐĦČ ?ĐĤđĦ ďđĚĘĘ đĜĘ ĤđĝČ ,ĔėČĜ ĘĔĕĜ ,ďĘđĚĐ Ďē ĘĕĘčĥ
ęĕĝĜđėĚ đĕĐĕ ęĘđė ęČĥ ĥĥēĚ ,ĥĤďĚĐ ĦĕčĘ ĝĜėĕĐĘ ęĕďđĐĕĐ ĘĞ ĤĝČĜ !ęĕĚđĤĎđĠ Ęĥ
.ÃĐēĚĕĦ ĐĚĘĥ ĐĘĕĐģđ ĦĢđĕ ęĘđČĐ ,čĤĞ Ęėč đĚė ,ęĥ
,ÃĕĦđČ ČĜđĥ ĐĦČ ĕė ,ęĕĤčē ĦđĕĐĘ ęĕĘđėĕ ČĘ đĜēĜČ ĒČà .ĦĞđčĚ ĕč ĔĕčĐ ČđĐ
ąČĐ ĦČ ČĜđĥ ĐĦČ ĘčČà :ĥģĞĦĐ ČđĐ .ĕĦĕēĚ ,ÃĘĘėč ĖĦđČ ČĜđĥ ČĘ ĕĜČà .ĤĚČ
ĕĜČ .ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠ ęĞ đĥĕ ĘĞ ďēĕ ęĕďĚđĘ đĜēĜČ ĕĤĐà ,ĕĦĤĚČ ,ÃČĘà .ÃĕĘĥ ęĕĐđĘ
ĐĦĥĞ ĖĘĥ ĦďĐĥ ĐĚ ĦČ ČĜđĥ ĕĜČ .ĕĦď ĕďđĐĕ ĐĕĐĥ ,ĖĘĥ ęĕĐđĘąČĐ ĦČ ČĜđĥ ČĘ
ĕĕĘČ ČĤģđ ,ĦėĘĘ ĐĜĠ ČđĐ .ÃĕĚĞ ĕĜčĚ ęĕĜđĕĘĕĚ đēĢĤĜ đĚĥčĥ ,ĖĘĥ ęĕĐđĘąČĐĚ
ĦđĕĐĘ ęĕĘđėĕ ČĘ đĜēĜČ .ĕĦđČ ČĜđĥ ĐĦČ ,ĕĘĥ ĦďĐ ĦČ ČĜđĥ ĐĦČ ęČà :đčĘ ĤĚč
ČĘ ĐČĘĐđ čĤĞ đĦđČĚ .ěđēėĕĠ Ęĥ ĞĎĤ ĘčČ ,Đĥģ ĞĎĤ ĕĘ ĐĕĐ ĐĒ .ÃĤĦđĕ ęĕĤčē
.ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠ Ęĥ đĕĤđĞĕĥč ĥĎĠĕĐĘ đĜėĥĚĐĥ ğČ ,ďđĞ đĜĤčĕď

ĖĕĘĤČ ĤđĢ :ĦĕĘĎĜČĚ

č

ąĕĜčĤĐ ěđĎĤČĐ ěđČĔĕč ,ÅěĥĕďĤĔÅ Ęĥ 1964 ġĕģąčĕčČ ěđĕĘĕĎ
čĤĐ ,ĕčĤđ ĕĤđĚ ęĝĤĠ ,ÅĐģĕĤĚČ Ęĥ ęĕĜčĤĐ ĦđĤďĦĝĐÅ ĕĝģđďđĦĤđČ
.ĕĤĢđĜąĕďđĐĕĐ ĎđĘČĕďĐ ĦĘČĥč ĐĝĚ ,ĘÃĢĒ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ ĕđĘĐ čď ğĝđĕ
ēđĦĕĜ ČđĐ ęėĕĜĠĘĥ ĤĚČĚĐ .(Confrontation) ÃĦđĚĕĞà ĐĦĕĕĐ ĐĦĤĦđė
đĚĕĕģĦĐĥ ĐĠđģĦ :ęĕĜĥ 47 Ħč ĐčĕĔģĠĝĤĠĚ ,ČĕĐĐ ĦĠđĚĐ ĦĝĚĘ ĦđĜĥĤĠđ
Ħđčđĥē ĦđĤđĚĦ Đč đĞĤĕČĥ ĐĠđģĦ ,ěđĕĢĘ ęĕĕđČĤ ęĕĕĦďąěĕč ęĕĥĎĠĚ Đč
ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐĥ ĦďĚĘĚ ÃĦđĚĕĞÃč ĕĘĥ ĐČĕĤģĐ .ĦĕĦĕĕĝĜėĐ ĐĜĕĤĔģđďč
;ĦđĤĕĐĒč ĔĔĤĥĥ ĤČĦĚ ĕđđģ ĕĠ ĘĞ ,ęĕĤĢđĜ ęĞ ēĕĥąđď ,ĕĜđĤģĞ ěĠđČč ,ĤĕĦĐ
.čĕĕēĦĚ ğČ ČĘČ ĤĦđĚ ģĤ đĜĕČ ĐĒė ēĕĥąđď ,ĦđĕđđĥėĞĐ ĦđčĕĝĜč čĥēĦĐčĥđ
đĘđė ĖđĤČĐđ ěđĥČĤĐ ģĘēĐ .ęĕģĘē ĐĥđĘĥĘ ěČė ĦģĘđēĚ ĕĘĥ ĐĜĞĚĐąĦĝĚ
ęĕĜĥĐ ĖĥĚč ĕĕĘĞ đĤčĞĥ ĦđĜđĥ Ħđĕđđēč ęĕČĤđģĐ ĦČ ğĦĥČ :ĦđďčđĞđ ęĕĤđĠĕĝ
ĔĔĤĥĘ ĐĝĜČđ ,ĕĤĢđĜĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ęĕĎĕĢĜ ęĞ ęĕĕđĢĤ ĕĦĘčđ ęĕĕđĢĤ ęĕĥĎĠĚ ĖđĦĚ
čĕĥĐĘ ĥģčĕ ĕĜĥĐ ģĘēĐ .ĘČĤĥĕ ęĞ ĕĠĘė ĐĕĕĝĜėĐ ĦďĚĞ Ęĥ ĦĕĜėďĞ ĐĜđĚĦ
đĕĤčďč ģđĝĞĕ ěđĤēČĐđ ĕĥĕĘĥĐ ģĘēĐđ ,ĕĦėĘĐĐ ĔčĕĐĐ ěĚ ĎđĘČĕďĐ ĦĘČĥ ĘĞ
.ęĚĞ ĦđďďđĚĦĐčđ ęēđĦĕĜč ,ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ ĕčĤđ ĕĤđĚ Ęĥ

:ěđĥČĤ ģĘē
ĕđĜĕĥđ ģčČĚ ĕĤđĠĕĝ
ĤđĕĎđ ĐĚđģĦ .Č
,ČÃėĥĦ ĦĜĥč ĐĦĕĕĐ ĦđĤĢĜĐ ĦđďĘđĦ ęđēĦč ęĕĕĚďģČĐ ĕĕďđĚĕĘ ĦĕĥČĤ
Ęĥ ĦđĤđĥčĐ ĕĤĠĝ ĘĞ ĤĜĕĚĝč ğĦĦĥĐĘ ĦđėĒĐ ĕĘ ĐĦĕĕĐ .ĦĕĤčĞĐ ĐĔĕĝĤčĕĜđČč
đĘđė ęĘđĞč ĞďđĜĥ ,ēđĜĚĐ ĤĝđĘĠ ďđď ÅĠđĤĠ ĕĠĚ ĕĜđđĕĐ ęĤđģĚč ĐĥďēĐ ĦĕĤčĐ
ĦĕĦď ĐĤėĐ ĘĞč ĦđđĢĚ ĤĚđĥ ĕďđĐĕ ĐĕĐ ČđĐ .ĦđĤĢĜĐ ĦĕĥČĤ Ęĥ ęĕĤģđēĐ Ĥĕėčė
ĦđĤĢĜĐ Ęĥ ĐĕĘĕčĥč ČĢĚĦĐĥĚ ĦđēĠ ČĘ ďđĚĘĦĐ ęĕč ĦđēĥĘ čĕĔĕĐĥ ,ĐģđĚĞ
ĦđĤĠĝč ĦđĕđĢĚĐ đĥĕ Ęĥ đĕĦđĤĚČĘ ĦđĘĕčģĚĐ Ęė ĦČ ĤĕėĐ ČđĐ ĖėĕĠĘđ ,ĐĚđďģĐ
ďĎĜĘ ČđĠČ ďĕĚĞĐ ,ĦĕĜđđĕč ĕĦĚ ĤĠĝ Ęĥ đčđĤ ĦČ đĜďĚĘ đėĘĐĚčĥ ,ĤĜĕĚĝĐ .ĘÃĒē
.ĕďđĐĕĐ đĥĕ ĦČ ĕĕĜĕĞ
ęĕĔĜďđĔĝ ĐĞčĤČ ģĤ ,ĐģĕĦĞ ĦĕĜđđĕ ĦĞĕďĕ ĐĕĐ ĝĤđģĘ ĐĘčģĐ ĕČĜĦĥ ěđđĕė
ĐĤĕĒĜ ;ĦđĦďĐ ĦđďĘđĦ ĐĕĐ đčĕčēĦĥ ěđđĕ ďĕĘĕ ĔģďĕďđĔđČ ,ďĎČ ĎĐĜ :đč đĠĦĦĥĐ
ęĕďđĚĕĘ ĦĜĥĘ (ĕĜđĚė) ĐČčĥ ,ĦĕčĤĞĚĐ ĐĕĜĚĤĎ ĦĤĕč ,ěđčĚ ĦĕĔĜĔĝĔđĤĠ
ĔĜďđĔĝ ,ĕĜČđ ;ěĜēđĕ đĚĥđ ęĕĘĥđĤĕ ĒėĤĚčĥ ĐĔĜĝąĐĤĔĚ
þ 23 ěč ĤĕĒĜ ;ĘČĤĥĕč
ĐčĕĥĕÅč ěđĥČĤ ĤČđĦ Ęčĕģ Ĥčė ČĘ ĐĒĥ ,ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ đďĕĚĘĦđ ĦĕĜđđĕĘ
.ĦđĜčĤĘ ĐėĕĚĝ ĕďđĚĕĘĘ ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČĘ čđĥĘ ěĜėĦĥđ ,ÅĕĔĕĝĤčĕĜđĕ
ĦđČĢĤĐ ęĘđČč ,Ğđčĥč ęĕĚĞĠ ĥđĘĥ ęĤ ĦĞčĎ ĝđĠĚģč đĚĕĕģĦĐ ęĕĤđĞĕĥĐ
.(čĤ ęĕĔĜďđĔĝ ĘĐģ ĕĜĠč ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠ Ęĥ đĕĦđČĢĤĐ đĜĦĕĜ ĘĕĎĤč ěėĥ) ĘđďĎ
.ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠĘ ĖđĚĝ ,ĦĕĚďģĐ ĐĤđĥč ,ęĕĔĜďđĔĝĐ ĦĞčĤČ ĖđĦĚ ĐĥđĘĥ ,đĜčĥĕ
ĐĤĕĒĜĐ Đčĥĕ ,ęĕĤđĠČĐ ĐĕďĚč
þ ĐĥđčĘ ,ĦĤĐĒĚ Ħđďĕďčč ,ęĘđČĐ Ęĥ ģēđĤĚĐ đĐĢģč
ěđėĜĐ đĥđĤĕĠ ĘĞ ĤĞ ěđĕď ĤđĞĕĥč ĤĤđĞĦĚ ĐĕĐ ĦđĜĚđĒĚ ęĕĦĞĘ .ĦĕĔĜĔĝĔđĤĠĐ
ĐĤčďč ,ęĕĤđĞĕĥĐ ĕĤēČ ģĤ ĞĚĥĜ ĐĘđģ .ĐĠĤĔĢĐ ČĘ ęĘđĞĚ ČĕĐ ĖČ ,ģđĝĠ Ęĥ
.ĐĢĤĚĐ ęĞ ĦđĤĕĥĕ
ĕĜČĥ ĐĜĕčĐ ČĕĐ .ĐĘČĥ ĐĕĠčđ ĦđĜĥĕĕčč ĕĕĘČ ĐĥĎĕĜ ČĕĐ ĝĤđģĘ ěđĤēČĐ ęđĕč
.ĤđĕĎ ĦČĤģĘ ęĕďđĚĕĘ ĦĕĜėđĦĘ ĐĦđČ ěđđėĘ ĘėđČ ęČ ĐĦĐĦđ ,ĦđĜčĤĘ ďĕĚĘĦ
'‫הרב שלמה ריסקין הוא רב העיר אפרת וראש מוסדות 'אור תורה סטון‬

đĘēĐ ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤč ĕĤĞĥĥė ,ęĕĜđĚĥĐ ĦđĜĥ ĕĐĘĥč .đĠĘē ĦđčĤ ęĕĜĥ
čĥĕĕĦĐĘ ĦđĘđĞ ĦđēĠĥĚ ęĕĕĦĥđ ęĕĞčĥĘ ĦĕďđĐĕĐ ĦđĜėđĝĐ ĐĞĕĕĝ ,ēĦĠĕĐĘ
đĕĐĕ ęĕĥďēĐ ęĕĘđĞĐĥ đĤčĝđ ,Ėė ĘĞ đĞĚĥ ęĕĕēĕĥĚąęĕĤĢđĜ ęĕĤĜđĕĝĕĚ .ĦĤĠČč
ĦĕĤčĐđ ĖÃĜĦĐ ĕĤĠĝ Ęĥ ęĕģĦđĞ ĦĤĠČč ĤČđďĐ ĦđčĕĦ Ęėč đģĘĕē ęĐ .Ęģ ğĤĔ
ĐēĜĐ ĖđĦĚ À ĦĕĝđĤđ ĦĕĤčĞ ,ĦĕĜđĥĘąđď ĐĤđďĐĚč ,ďēČ ĖĤėč ęĐĕĜĥ ,ĐĥďēĐ
Ęĥ đĕēĕĘĥ ĦđĤŖĻčĥ đĤčĝĕđ ,ęĕĕĦĥĐ ěĕč đĜĕēčĕ ČĘ ęĕĚĕĚĦĐ ęĕĝđĤĐ ęĕďđĐĕĐĥ
.ęĕďđĐĕĘ ĥďđģĚĐ ĤĠĝĐĚ ģĘē ěĐ đĥĕ
ęĐĘ ĕĦĕĤđĐ Đčđ ,čđĥĕĕĐ ĕčĥđĦ ĘėĘ ĦĤĎČ ēđĘĥĘ ĕĦĤĐĕĚ Ėė ĘĞ ĕĦĞĚĥĥė
ğđĤĥĘ ĥĕĥ ďđĚĘĦĐ ĕĤčď ĐĕĐ ĕĘĥ ģĝĠĘ ĝĕĝčĐ .đĘđė ĤĠĝĐ ĦČ ĐĕĝĐĤĠč ğđĤĥĘ
ĥđĔĜĘ ęĕďđĐĕĘ ęđĤĎĘ ĐĝĜĚĥ ĕĚ ĕďĕč đČ ĝđĤđģĕĠČ ĕďđĐĕ ĕďĕč čĦėĜĥ ĐĤđĦ ĤĠĝ
đĥĕ ĦČ ĘčģĚĥ ĕĚđ ;(ē ,đ ĐĤđĦĐ ĕďđĝĕ ĦđėĘĐ ,ęÃčĚĤĘ ĐĤđĦ ĐĜĥĚ đČĤ) ęĦď ĦČ
.ĦĕďđĐĕĐ đĦĜđĚČ ĦČ Ėėč ĥĔĜ ēĕĥĚė đČ ĘČė
ĐĤčđē ČĕĐĥė ęĘđČ ;ęĕĤĢđĜĘ ĥďđģĚĐ ĤĠĝė ĐĥďēĐ ĦĕĤčĐ ĦČ ďčėĚ ĕĜČ
ĕĦĥē ,ęĦď ĘĞ ęĤĕčĞĐĘ ĕďė ęĕĚĕĚĦ ęĕďđĐĕĘ ĐēĘĥĜđ ÅĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐÅ ęĞ đĕďēĕ
ĘđĞĠĘđ ,ęĕĕĦĥĐ ěĕč ĕĤĥĠČ Ĥđĥĕģ Ęė ĞđĜĚĘ ĕďė ĐĠĕĤē ĐďĚĞ ĔđģĜĘ ĕĕĘĞĥ
.ĐĜčĐ ĕČĘ đČ ĐĤĥĠĘ ęđģĚ Ęė ĤĕČĥĕ ČĘĥ ěĠđČč

ĐĥďēĐ ěĞĜė .ď

ĐĚė ěĕčĐĘ ĕĦĘēĦĐ .ĦĕĜĕďĚđ ĦĕĦĤčē đĜĘ ĞĕĕĝĘ ęĕėĤď ĥĠēĘđ ,ČĤģĚĐ ĕĤĠĝ
ĦĤĞĤđĞĚ ęĞė đĜĘĥ ĦđĕĚĕĔĕĎĘĐ đčĥ ĕĚđČĘĜĕč ęĕĘģČč ,đĒĐ ĦđďĕďĕĐ đĜĘ ĦĕĜđĕē
,ĤčĞĥĘ ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤč ,ĕĠđĤĕČĐ ďđēĕČĐ ĕďĕč ęĎ ČĘČ ,ĕčĤĞĐ ĥđĎĐ ĕďĕč ģĤ ČĘ
ęđĘĥĐ ĦĤĕĚĥ ēđė ĦđĕĐĘ ĤđĚČĥ ,ęÃđČĐ đĘĕĠČđ ,ĐģĕĤĚČ ęđĤďč ĦđĜĕďĚ ďđĞđ ďđĞ
ĦđĔģĤ ĕĜĠĚ ęĕĜĜđĎĦĚ đĜČĥė ĘČĚĥ ĘĞđ ěĕĚĕ ĘĞ đĜĦđČ ęĕĜĎĚ ęĐ .ęĘđĞĐ Ęĥ
.ÃģđĤĕĐ đģĐà ĖđĦč ęĎ đĜĕďĘĕđ đĜĕēĤĒČ ĘĞ ĦđĤđĜĐ ĝČĚē
Ħđčĕĥē ,ěđĔĎĜĕĔĜĐ ĘČđĚĝ ÅĠđĤĠ Ęĥ ÃĦđĕĢĒĕĘĕđđĕĢĐ ĦđĥĎĜĦĐà ĦĒĦ ĐĜđėĜ ęČ
ĦČ ēĘđĥ ĕĘģĕďĤĐ ęČĘĝČĐ .ĤĦđĕ ğČ ĐĘđďĎ ęĕĤĢđĜĐ ęĞ ęĕĕĔĕĘđĠĐ ęĕĤĥģĐ
ěĔĝĕģĠĘ ,ĐĕĒĜđďĜĕČĘđ ěĔĝĕĜĎĠČĘ .ĘčĦ ĕđđĢģ Ęė ĘČ đĘĥ ęĕďčČĦĚĐ ĤđĤĔ ĦđĞđĤĒ
,ěČĤĕČ đč ĦđĤčēĥ ,ĕČĜģĐ ďČĐĕÅĎĐ ĤĕĢ .ģĤđĕąđĕĜĘđ ěđďĜđĘĘ ,ĐĕĜÅĢÅĢĘ ,ěđĜčĘĘđ
ĦĚēĘĚ .đĘđė ĕĥĠđēĐ ęĘđĞĐ ĘĞ ęĕĕČĚ ,ĐĘĘČčĒĕēđ ĝČĚē ,ĐĕĤđĝ ,ĐďĕĞČģąĘČ
,ĐĜēĘđĥĚ ĘĠđĜĐ ĤđĤĕĠ ģĤ ČđĐ ĕĜĕĦĥĘĠąĕĘČĤĥĕĐ ĦđĚĕĞĐĥ ,ĦĕēėđĜĐ ęĘđĞĐ
ĥģčĚ ,ěĔĥĘ đĕĐđĘąČ ĦČ ĖĠĐĥ ,ĕčĐđđĐ ęČĘĝČĐ Đčĥ Ħď ĦĚēĘĚ ĐĤģĕĞč ČĕĐ
ĕďđĐĕĥ ěđđĕė .đĜĘĥ ęđĘĥĐđ ĤĝđĚĐ ,ęĕĚēĤĐ ,ďĝēĐ ĕĐđĘąČ ĕĜĠ ĘĞ ĐĒ ěĔĥ ĖĕĘĚĐĘ
ģĤ ĐĜĕČ ęĕĤĢđĜ ĕĢēđ ďĤČĕĘĕĚėĘ đĜĦĤĕčē ,ĥĠĜ ěđĕĘĕĚ 13 ĕĥđģč ęĕĜđĚ ęĘđĞĐ
.ęĘđĞĐ ĦĘĢĐĘ ĕĜđĕē ēĤđė ČĘČ ,ěđčĜ ĕĜĕďĚ ďĞĢ

ĕĎđĘđČĕĦ ĕđĜĕĥ .đ
ĦČ ěđēčĘ ĕĕĘĞ ĐĕĐ ,ĕĤĢđĜĐ ęĘđĞĐ ęĞ ĕĐĥĘė ĦĕĤčĘ ČĢČĥ ĕĜĠĘ ĖČ
À ďĚĥđ ĦđĠĕďĤ ĦđĜĥ ęĕĕĠĘČ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐ ğģđĦĚ ĦģĒđēĚĐ À ĦđĤĥĠČĐ
ģĤ ęčĘ ĘČ đĜĦđČ ęĕĢĚČĚĐ ,ĥčė ĤđĞč ęĕčČĒ ČĘČ ęĜĕČ ęĕĤĢđĜĐ đĜĕďĕďĕĥ
.đĜĦď ĦČ ĤĕĚĐĘ ĕďė
ĐĘēĐ ĐĕĕĜĥĐ ěģĕĦđđĐ ĦĢĞđĚ ,ęĕĥĕĥĐ ĦđĜĥč Ĥčėĥ ĕĦďĚĘ ĐĤĐĚ ďĞ
ĐĕĒĕđđĤ ĐĒ ĘĘėčđ ,ĦĕĘđĦģĐ ĐĜĕĤĔģđďĐ Ęĥ ěđėďĞ ěĕĞĚ :ÃđĔĜĚþ ĀĜĤŖÅĎČÃĐ ĖĕĘĐĦč
1.ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĦĚđģĦđ ĐČđĥĐ ĦđčģĞč ęĕďđĐĕĐđ ĦđďĐĕĐ ĕĠĘė ĦđďĚĞĐ Ęĥ
‫( וממסתו‬Eugene Korn) ‫ הרבה מהאמור להלן בנושא זה למדתי מעמיתי ושותפי הרב ד”ר יוג’ין קורן‬1
The Man of Faith and Religious Dialogue: Reviewing Confrontation After Forty Years,“
.Modern Judaism 25:3

.ĐģĝĠ ĔĞĚė ĘČĤĥĕĘ ĦđĤĕĕĦĐ ,ĐĕĕĜĥĐ ĐďČĠĕĦĜĕČĐ ĐĘēĐĥė ,2000 ĦĜĥč
đĘĕĠČ ěėĥ ,ĦďďđčĚ ĥđēĘ ĐĘēĐ ,ģđĤĕĐ đģĐ ĐĜđėĚĥ ĐĚĘ ĤčĞĚ ĐĕđĢĚĐ ,ĦĤĠČ
ĐĚĢĞ ĦČ ĐĎĕĢĐĥ ĐĥĕČ ĕĕĘČ ĐĤĥģĦĐĥė .ĞĕĎĐĘĚ đģĝĠ ĐēĠĥĚ ĕčđĤģđ ęĕĤčē
ęĕĤĕĕĦ ĦĤĠČč ĤđģĕčĘ ČĕčĐĘ ĘėđĦ ęČ ĐĘČĥđ (ĐĦĤĚ ĦđēČĐ) ÅĐĦĤĚ ĤĞĔĝĞđđĥÅė
ĥĤĎĚč ęĕĤģčĚĐ ęĞ ĥĎĠČĥ ĐĦĕČ ĕĦĞčģ .ĕĦĝĝĕĐ ČĘ ,ĝđčđĔđČĐ ČđĘĚ ęĕĜĚĤĎ
.ęĕĤĐĢč ĦēČč ĦĤēĚĘ đĜĘĥ ĐĕĜēĐ
.ĥĎĠĚĐ ďĞđĚ ĞĕĎĐč ĕĕĜĕĞ ďĎĜĘ ęģĥ ĕČĘĠĐ ěđĕĒĕēĘ ĕĦđČ ěĕėĐ ČĘ Ĥčď ęđĥ
ĕĘĎď ęĞđ ,ęĕĤĕĕĦĐ ĝđčđĔđČĚ đďĤĕ ęĕĤđĠČ ęĕďĚč ĦđĕĔĜĔĝĔđĤĠ ĦđĤĕĒĜ ęĕĞčĤČ
ĕĦđČ đđĕĘ ěĐĕĦĠĥ ĘĞ ĦĕĤčĞč ÃĕĚĞ đĚēĜ đĚēĜà ĦĤĕĥđ ěĐĕďĕč ęĕĠĜđĚ ĘČĤĥĕ
ĕďĕĚĘĦĚ ĦđČĚ .ÅěđĔĝ ĐĤđĦ ĤđČÅ ĖđĜĕēĐ ĦĥĤ Ęĥ ĐĘĐĜĐĐ ďĤĥĚ ,ĕďĤĥĚĘ
đĜĘ ĐĥĕĎĐ ěĕĕĜčĘ ĐĝĕĜėĘ ĖđĚĝ .ĤĕďĜĐ ĐĒēĚč ĦđĠĢĘ đĤĐĜ đĜĘĥ ęĕĜđėĕĦĐ
ěĞĚĘà ęĕĘĐĦĚ ģđĝĠĐ ĦđĘĕĚđ ęĕĘĥđĤĕ ĦĜđĚĦ ĦđĎđĤČ đčđ ěĘčđĎ ĐĕĤĚ ĤĞĔĝĞđđĥ
ĥĕĥ đĞďĦĥ ęĕĢđĤ đĜČà ,ěĦđĚĐĚ ĐĠĕĘĥ ěĕĞĚč ,ĐĤĚČđ ,ÃĔđģĥČ ČĘ ęĕĘĥđĤĕ
ěĞĜėÅ ,đĜĘĥ ġđčĕģĘ ęėĦČ ěĕĚĒĐĘ ęĕĢđĤ đĜēĜČ .ĕďđĐĕĐ ęĞĘ ĦďēđĕĚ ĐčĐČ đĜĘ
ĦđĤĕĒĜĐ .Ãęĥ đĜĕĜčĥ ĐĜđėĥ đėĜēĦÿ ęČ ęĎ ēĚĥĜ .ĐĕĜĚĤĎčĥ ĔĔĥĚĤďč ,ÅĐĥďēĐ
.ěėĤďĘ đČĢĕđ ,ęĘđė ęĕēėđĜĐ ĦČ ěĐĕĤēČ ĦđĠēđĝ ,ĐđđģĦĐ ĦĤĕĥč đēĢĠ
ęĕĥđĤďĐ ĐĜđĚČĐ ĦČđ ġĚđČĐ ĦČ ĕĘ đčĕĥĐ đĚė ĦđĤĕĒĜĐ .ĦďďđĞĚ Đĕđđē ĐĦĕĐ đĒ
.ęĕĜĕĦĥĘĠĐ Ęĥ ĕĤĕĐđ ĦđďčČĦĐĐ ĕĞđĎĕĠĚ ĦĤĠČ ĘĞ ĤđĚĥĘđ ĖĕĥĚĐĘ ĕďė
ĦĕĜčĤ ĦđēĕĘĥč đĥĞĥ đĜĕĥĜČ ĤĥĞąďēČ ĘĢČ Ĥđģĕč ĞđčģĘ ,ĦĕďĕĕĚ ,ĕĦĔĘēĐ
.ÅĐĥďēĐ ěĞĜėÅ ĐĦđČ Ęĥ ĐĜģĜģ ĘĞ ęĕĕĦĜĕč ĦđĐĦĘđ ,ĐĕĜĚĤĎč
ĘĘĥč ,đčĕčĝđ ,ĦđĕĠĘĦĘ ĕđĜčđ ĐĠĐĠĕ ġđčĕģ .đĘĥđ
ý ģđĤĕ ĐđđĜ ęĥ ĕĦČĢĚ
ĘēĜč ĐĘĕēĦ đĜĘģĦĜ ęĥĘ đĜČđčč .ęĕēĤĠ ĘđďĕĎĘ ĦđģĘēđ ģĤĕ ĕĜĎ ,ęĕĞĔĚ ,ęĕĞčĢ
ĤĝĕĤĦ ĐĤđĥč đčĢĕĜ đĤčĞĚ .đĕĘĞĚ ĦđĝĝđĜĦĚ ÃěďĤĕĐ ĤĐĜà ęĕĘĕĚĐĥ ĕĦđėČĘĚ
ĕĦč ,ęĕĥđĎ ęĕĥđĎ ,đďĚĞ ęĥĚ ģēĤĐ .ĘČĤĥĕ ĕĔčĥ ĦđĚĥ ęĕģđģē ěĐĕĘĞđ ęĕĜčČ
,ęĕĤĕĒĜ 60ąđ ĦđĤĕĒĜ 160 ęĐč đĤĤđĎĦĐ .ęĞĔ čđĔč ĖČ ĦđĞĕĜĢč ęĕĕđĜč ,ęĕĤđĎĚĐ
ęĕēđđĤĐ ĦČ đĤĝĚđ ,đĦĤĢđĦ ĦČ đģđđĕĥđ đĘďĕĎĥ ęĕĥĜČĐ À ġđčĕģĐ ĦĕĕĝđĘėđČ
,ÃĘČąĦĕčà ĒĕĤėĐĥ ĔĘĥ čĢĕĜ ęĕĦčĐ ĦđĢđčģĚ ĦēČ ďĕĘ .ĘČĤĥĕč ďĝē ĕĘĞĠĚĘ
ěčđĚė ĐĦĕĕĐ ěĘđėĚ ĐĘđďĎĐ ,ÃĞčĤČ ĦĕĕĤģà À ĦĕĥĕĘĥ ,ÃĐŞĕĥà ĐČĤģĜ ĦĤēČĐ
.ÃĦĤĠČÃ...Ę ĕĦĞĎĐ ğđĝčĘđ ,ÃęĕĘĥđĤĕÃ
,đĐĕĞĥĕč ĎÃĜ ģĤĠĚ ęĕģđĝĠ ĕĦĔĔĕĢ ÃĦĤĠČà ĕĦč ĦėđĜēĘ ĕĦėĤč ĕĤčďč
.ęĕĤēČĐ Ęĥ ęĕĕĘđēđ ęĐĕĞĥĠ ĦČ ČĥđĜĐ ÅĐ ďčĞ Ęĥ đĕĤđĝĕĕ ĦČ ęĕĤČĦĚĐ
đĜĕĜĥĤĠ ęĘđČ ,ĦđĤĢĜĐ ďĝĕĕĚ ĘĞ ęĕĤčďĚ đĘĘĐ ęĕģđĝĠĐà ,ĕĦĤĚČ ,ÃęėĦĔĕĥĘÃ
ĦĎĝĠĚ ĖĘĥđĐĥ ,ęĘđĞĐ Ęĥ ĘĒČĒĞĘąĤĕĞĥĐ ;ĕďđĐĕĐ ęĞĘ ĐĜđđėĐĥ đĤčĝ ęĕĘđďĎĐ
ĤĝđĚ ĦČ đĘđė ęĘđĞĘ ĦđĤđĐĘ đĜĕĘĞ .ĐģĜĕĘčĤĔđ ġĕđđĥđČ ĦđĠĤĥĚ ĘČ ģđĢĐ
đĜĘ ĤđĝČ .ęđĘĥĐđ ĤĝđĚĐ ,ĐčĐČĐ ĕĐđĘąČ ĝĜ ĦČ ĘĞ ĘČ ğĕĜĐĘ ,ĦđĤčĕďĐ ĦĤĥĞ
,ďēĕč ĘĞĠĜ ęČ .ďČĐĕÅĎ ĕĚēđĘ ęĕďčČĦĚ ęĕēĢđĤ Ęĥ ęĐĕďĕč ĘđĠĕĘ ęĘđĞĘ ēĕĜĐĘ
đĜĕčČĘđ ęĐĕčČĘ ęĐĤčČ Ęĥ đĕĜč Ęė ĦČ ĤĕĒēĐĘ ēĕĘĢĜ ĕĘđČ ,ďēĕč ďĚĘĜ
ÿ ęČ
.ÃęĕĚĥčĥ
ĐĕĥĤđĥ ĘĞ ĕĘ ĤĠĝĘ ĐĜĚĚ ĕĦĥģĕč ,ĕĦĕĜđėĚĘ ĕĦđČ ĐĦđđĕĘ ęĕĤĚ ĦđēČĐĥė
đĦĤĕĥĥ ĦđčČĘ ĦđĜč đĜĘđė ,ĦđĕĦď ĦđďĘĕ ,ĦđĤčē Ğčĥ đĜĕĕĐà .ÃĐĥďēĐ ěĞĜėà Ęĥ
ĐĤĠėė ÅĐĥďēĐ ěĞĜėÅ ĦČ ęĕģĐĘ ĐĜĚČ đĜĦĤėà .ĐĤĠĕĝ ,ÃĤĘĔĕĐ Ęĥ ĔėČĚĤđđč
.ĐđđģĦĐ ĦĤĕĥč đĜĘđė ĦČ ĐĘĕčđĐ ,ĘČĤĥĕčĥ ĦĤĠČč đĚė ,ĒČđ .ÃđĜĕĦđčČ ĕČĔē ĘĞ
,ĐčđĥĦ Ęĥ Ėė Ęė ģĒē ĕđĔĕč ĕĦĕČĤ ČĘ ęĘđĞĚĥ ĕĦĤĐĤĐ ĐĢĤČ ĐĤĒē ĕĦĝĔĥė
.ĦđčČ ĕČĔē ĘĞ ĐĤĠėĘ đĒė ĐĤđĚĎ ĦđĤĝĚĦĐ

ęČĘĝČĐ ęđĕČ ēėđĜ .Đ
ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ęĦčĐČ ĦČ ĞĕčĐĘ ,ĦĤĠČĘ ĞĕĎĐĘ đĠĕĝđĐ ęĕĤĢđĜ ďđĞđ ďđĞ
ďÃė ęĐ ČĘĐ ,ęĐĘđ đĜĘ ĦĠĦđĥĚĐ ĦĥĤđĚĐ ĦČ ęĚđĤĘ ,Đč ęĦėĕĚĦ ĦČđ ĦĕďđĐĕĐ

16

ĘđďĎĐĦčĥ

ęĕĤĠĝĐ ĦĠĤĥ .Ď

‫שום דבר לא‬
‫הכין אותי לחיזיון‬
‫הפלאי שקם‬
‫לנגד עיניי בהגיע‬
.‫מועד המפגש‬
‫ארבעים נזירות‬
‫פרוטסטנטיות‬
‫במדים אפורים ירדו‬
,‫מאוטובוס התיירים‬
‫עם דגלי ישראל‬
‫מונפים בידיהן‬
‫ושירת ”נחמו נחמו‬
‫עמי” בעברית על‬
‫שפתיהן‬

@

ČĕĐ ĦđĤĢĜĐĥ Ėė ĘĞ ďĚđĞ ČđĐ ;ĦđēĠ ĦėĘ ģĕēĤĚ (16ąĐ ĝđĔģĕďĜč ĤđĕĠĕĠČĐ
Ęĥ ęĦď ĦĤĚĐĥ ěĞđĔ ČđĐ ęĎ ,ĐĒ ęĞ 3.ĦĕĐđĘąČĐ ĦđĘĎĦĐĐ Ęĥ ĐĘĞĜĐ ĕđĔĕčĐ
,ĤĎĜĕĢĤ 4.ÃĐĕđĢĤ ĐĜĕČ ęĎ ĕĘđČđ ,ĐĒ ĕĤđĔĝĕĐ ěďĕĞč ĦĕĤĥĠČ ĐĜĕČĥ ĔĞĚėà ęĕďđĐĕ
ĘđĔĕčĐ Ęĥ ČĘĚĐ đĚđĥĕĕ ĦČ Đēđď ĖČ ĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐ ĘđĔĕčč ěĕĚČĚ ,ĤĚđĘ ĤĥĠČ
.ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČĘ
ďĚĘĚ ,ÅČ ,čÃĕ ęĕėĘĚ ĦđėĘĐč ,ęÃčĚĤĐ ęĎ ĕĦĜčĐ čĔĕĚĘ ;ěđĕĎĕĐ ĥĕ đĒ ĐďĚĞč
ĕĤčďĚ ęĎ ĐĘđĞĐ ĐďĚĞ À ĦđďĐĕĘ ĤĚđĘė ,ÃĦĚČĐ ĦďĘ ęĘđė đĤĒēĕà ēĕĥĚĐ ĦđĚĕčĥ
,Ď ģĤĠč ĐĕĜĠĢ ČĕčĜĐ ĕĤčďĚđ ,čÃĞ ĒÃĜ ĦđėĤč ,ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĤĒĞĘČ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ
ĦđČĤĘ ĕĘč ĦĤēČĐ ĦďĐ ěč ĦČ ęĕďčėĚđ ,đĦďĘ ĥĕČ ęĕĜĚČĜ đĜČ ďđĞ Ęė .ÅĔ ģđĝĠ
ěĕĚČĕ đĜĦĕČĚ ďēČ Ęėĥ ęĎ ĦĞďĐ ĘĞ ĘčģĦĚ ,đĦď ĘĞ đĤĕčĞĐĘ ęĕčĕđēĚ đĜĚĢĞ
,ģďđĢ đĜĦĕČĚ ĕĚ ēėđĕ ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČč ;ĦĚĘĥđĚĐ ĦđĘĎĦĐĐ ĕĤĠ ČĕĐ đĘĥ đĦďĥ
.đĦď ĦČ ġĚČĕ đĦĘđĒĥė
ĕĦĥ ĦđėĒč ģĤ ĥēĤĦĐĘ đĘėĕ đĘČ ĦđģđĚĞ ĦđĕĎđĘđČĕĦ ĦđĤđĚĦĥ ĕĘ ĐĕĐ ĕĤč
:ĖĤď ĕĤĥĕđ ęĕĤĕėč ęĕĘđĦģ Ħď ĕĥĜČ Ęĥ ęďĢĚ ĦđĜčđĦ
ĖČ ğđĤĕĔč ,ĐĜĥ ęĕĕĠĘČ ĔĞĚė ĖĥĚč ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ ĕĞĤĒ đĜĚĔĜ ČĘĚĘČ .1
ČĘ ,ęĕĚđĤĎđĠĐ ĕČĤĠđ ęďĐ ĕĘĕĘĞĚ ,ęĕĤđĔĕĒĕđđģĜĕČĐ ,ęĕĜčĘĢĐ ĕďĕč ,Ħđĕďđĝĕč
,ěėČđ .ęĕĦĕĞčĚĐ ĐĕďĚĚĘ ĞĕĎĐĘ ĐĘđėĕ ęĕĢČĜĐ ĕďĕč ęĕďđĐĕĐ ĦďĚĥĐ ĐĦĕĕĐ
đĜČà ,ĕĜĥĐ ĝđĘđČĠ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ ĤĚČ 2000 ĝĤČĚč ĘĦđėčđ ęĥđ ďĕč đĤđģĕčč
ĕĜčĘ Ęčĝ đĚĤĎ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĤđČĘĥ ĐĘČ Ęĥ ęĦđĎĐĜĦĐ ĘĞ đĜčĘ ģĚđĞĚ ęĕĤĞĔĢĚ
.ÃĦĕĤčĐ ęĞÿ ęĞ ĦĕĦĕĚČ ĐđđēČĘ ęĕčĕĕēĦĚ đĜČ ,ĐĘĕēĚ đĜĥģčč .ęėĚĞ
ĕĚđČĘ Ħĕč ęĕģĐĘ ęĕďģĦĐ ĦĤĝē ĐĦēĘĢĐ ,ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĐĦĚđģĦ .2
ĦĕĤĢđĜĐ ĐĜĞĔĐ ĘĞ ĘđďĎ ĐĘČĥ ěĚĕĝ ĐčĕĢĐ ,ĦėĥđĚĚĐ đĦđĘĎ ĤēČĘ ĕďđĐĕĐ ęĞĘ
đĥĕ ĦČ đēďĥ ĘĞ ĥĜđĞė ęĐĘĥĚ ĦđĜđčĕĤ ĕĘđĔĜ ďđďĜĘ đĜđďĕĜ ęĕďđĐĕĐĥ ĐģĕĦđđĐ
ďĞ ĐĔČĔČ ĐĤĔĝđĜĐ ęđĝĤĠĚ ęĕĜĥ 29 đĤčĞĥ ğČ ,ěėĘđ .ęĕĐđĘąČĐ ěčėđ ēĕĥĚė
ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ .1994 ĕĜđĕč À ğđĝčĘ ĐĤģ ĐĒ ,ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ĐĕĕĝĜėĐ ĦĤėĐĘ
ČĘĚĘČ đĘĥ ĖĤďĐ ĦĢĤđĠđ ĐĥĕĞĤĚĐ ĐģĕĘģĕĢĜČĐ ĦČ ęĘđĞĘ ęĝĤĠĚ ĐĕĐ ČĘ 23ąĐ
.Many Religions, One Covenant.

Ignatius, San Francisco, 1999, pp. 70-71 3
.109 ’‫ עמ‬,‫ שם‬4

ĤēČĘ ĕĢēđ ĐĜĥ ,1965 ĕĐĘĥč 23ąĐ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ ęĝĤĠ ĐĒĐ ĖĕĘĐĦĐ ĦĤĎĝĚč
đĜĜĚĒÃ) ÃĐĔČ
þ ĔĀ Čý ĐĤĀ Ĕø ĝŖĜÃ
ø ĐģĕĘģĕĢĜČĐ ĦČ ,ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ đĦĝĚ ęđĝĤĠ
ĐĜĕĤĔģđďĐĚ ĖĤď ĦđĢĤđĠ ĦđĎĕĤē ĥđĘĥĘ ďđĝĕĐ ĦČ ēĕĜĐ ČđĐ ĐĒ ĖĚĝĚč .(ÃđĜČ
:ĦĘčđģĚĐ ĦĕĘđĦģĐ
ĘĞ ĦĤĞĔĢĚà ĐĕĕĝĜėĐ ,ĖĚĝĚĐ Ęĥ đĜđĥĘč .ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ ĦČ ĘĝĠ ČđĐ .1
đĐĥĘė ĤđģĚĚ đČ đĐĥĘė ěĚĒč đĜđđėĥ ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ ĕĕđĘĕĎđ ĦđĠĕďĤĐ ,ĦđČĜĥĐ Ęė
ĦđĞĢĐđ ĐĕēĜĐ ĕđđģà ,ěģĕĦđđĐ Ęĥ ęĕĠĝđĜ ęĕčĕĕēĚ ęĕėĚĝĚ ĕĜĥč .ÃęĕďđĐĕ ĕĠĘė
ĖĤďĐ ĘĞ ĦđĤĞĐÃđ 1974ąĚ Ã(4 ğĕĞĝ) ÅĐĔČĔČ ĐĤĔĝđĜÅ ĐĢĞđĚĐ ĦĤĐĢĐ ęđĥĕĕĘ
,1985ąĚ "ĦĕĘđĦģĐ ĐĕĕĝĜėč ďđĚĕĘđ ĦđĥĤďč ĦđďĐĕĐđ ęĕďđĐĕĐ ĦČ ĎĕĢĐĘ ĐĜđėĜĐ
ĤĕĐĢĐ ĕĜĥĐ ĝđĘđČĠ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ .ÃĐĜ ÿĎĚà ĐĘĕĚč ÃĦĤĞĔĢĚà ĐĘĕĚĐ ĐĠĘēđĐ
.ÃĦđĥđĜČĐ ĕĠĘėđ ĘČĐ ĕĠĘė ČĔēÃ ČĕĐ ĦđĕĚĥĕĔĜČĐĥ
ěĐ À ĘČĐ ēĢĤč ,ÃĐĜēčČ ĕĘčà ,ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ĦĕĢđčĕģĐ ĐĚĥČĐĐ ĦČ Đēď ČđĐ .2
ęĕĕđēďė ęĕďđĐĕĐ ĘĞ ĤčďĘ ěĦĕĜ ČĘ ... ęđĕĐ ęĕďđĐĕĐà ěĐ ,ÃěĚĒ đĦđČ Ęĥ ęĕďđĐĕĐÃ
.ÃĥďđģĐ ĕčĦėĚ ĞčđĜ ĤčďĐ đĘĕČė ,ęĕĘĘđģĚ đČ
ęĞ ęĕĐđĘąČ Ęĥ đĦĕĤčĥ ĐĞĕčģĐ ĦČ Đēď ČđĐ - ĤĦđĕč čđĥēĐ ĐČĤĜėđ .3
ēđėĥĘ ĐĘđėĕ ĐĜĜĕČ ĐĕĕĝĜėĐà .ęĕĤĢđĜĐ ęĞ ĦĕĤčč ĐĠĘēđĐ đČ ĐĘĔč ęĕďđĐĕĐ
ęĕĐđĘąČ ĤĥČ ,ęĞ đĦđČ ĦđĞĢĚČč ĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐ Ęĥ ĦđĘĎĦĐĐ ĦČ ĐĘčĕģ ČĕĐĥ
ěĞđĔ ĝđĘđČĠ ēĕĘĥĐà .ĖĚĝĚč čĦėĜ ,ÃĐĚđďģĐ ĦĕĤčĐ ĦČ đĚĞ ĦĤė ęĕčĤĐ đĕĚēĤč
ęēĕĜ đĜĜĕČ ęĕĐđĘąČĥ ěđđĕė ,ĦđčČĐ ĦđėĒč ,ęĕĐđĘąČĘ ďđČĚ ęĕĤģĕ đĤĦđĜ ęĕďđĐĕĐĥ
Ėė ĘĞ ğĕĝđĐ ĕĜĥĐ ĝđĘđČĠ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ .ÃđĦĤĕēč ĘĞ đČ ģĕĜĞĐĥ ĦđĜĦĚĐ ĘĞ
ĦđČĤĘ ĥĕđ ,ĦĕĤđĔĝĕĐ ĐďčđĞ ČđĐ ĘČĤĥĕ Ęĥ ďĕĚĦĚĐ đĚđĕģà ĕė 1985ąĚ ÃĦđĤĞĐÃč
.ÃĤēčĜ ęĞ ĤČĥĜ (ĘČĤĥĕ) ČđĐ .ĘąČĐ ěđĢĤ ĦČ Đč
ĕĚĥĤ ěĠđČč ęđĕė ĐĤđčĝ ĦĕĘđĦģĐ ĐĕĕĝĜėĐĥ ĐĥđĤĕĠ đĒ ĦĕĥĕĘĥ ĐďđģĜ ęČĐ
?ęĕĤĢđĜĘ ĐĜĕĐ ĦđĤĢĜĐĥ ĕĠė ĥĚĚ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ÃĐĞĕĥđĚÃĐ ęĦď ČĕĐ ĦđďĐĕĐĥ
ĦēĦ ĐĚĝĤĠĥ ĖĚĝĚč ,ĤčďĐ ČđĐ Ėėĥ ĐĞčģ ęĕĘđĦģ ęĕĜđĚĎĐ Ęĥ ĐĢđčģ
ĦĕĘđĦģĐ ĐĕĎđĘđČĕĦĐ ĕĠ ĘĞĥ ČĕĐ ęĦĜģĝĚ 2.ÃěđĕĝĕĚđ ĦĕĤč ĘĞ ĦđčĥēĚà ĦĤĦđėĐ
ęđĕė) ĤĎĜĕĢĤ ğĒđĕ ĘĜĕďĤģĐ .Ħď ĦĤĚĐĘ ďĞĕ ďđĞ ĦđĕĐĘ ęĕĘđėĕ ęĜĕČ ęĕďđĐĕĐ
Reflections on Covenant and Mission ,12.8.2002 ,"United States Conference of Catholic .Bishops” 2

ĦđĕĤĝđĚ ;ĦđĕĤĝđĚđ ĐĘĚē ,ĐčĐČ Ęĥ ęĕĐđĘąČč ĦĠĦđĥĚĐ đĜĦĜđĚČ ĦČ ěĕĤģĐĘ
ęĕďĘĕđ ęĕĥĜ ęĕēĢđĤĐ ,ęĕďčČĦĚ ęĕĘčēĚ ĘČ ĝēĕĕĦĦ ČĘ ęĘđĞĘĥ đĒė ,ĦĔĘēđĚ
ēėđĜĘ ,Đĥđč ĤĚđĘ ČĘĥ ,ĐđđĜĞ ĕĦĥē ĦČĒ ďĢĘ .ĦđĤĕē ĕĚēđĘ ĘČė ,ĞĥĠĚ ęĕĠē
.ĐĚĀ Ęĥ
ý Đė ęĕĤĠĝĐ ĤĠĝ Ęĥ ĦđĥđďģĐ đĕĦđĘĕĚč đĦĜđĚČĥ ĕĤĢđĜ

:ĕĜĥ ģĘē
?ęĕĤĢđĜĘ ĐĤđĦ ďĚĘĘ
ęĕĕđĎĘ ĐĤđĦ .Č
ďēđĕĚč đĜĕĕĜĞĦĐ ČĘ ęĐ ĘĘė ĖĤďč .đĜĘĥ ĒėĤĚĐ ĦČ đďģĠ ęĕčĤ ęĕĤĢđĜ
ĦČĒ đČĤ ęĐ ;ęĕďđĐĕĐ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĐĚđĕģ ĦđėĒ ĦĘČĥč ČĘ ęĎđ ,ęĕĕĔĕĘđĠ ęĕĜđĕďč
.ĕďđĐĕĐ ęĞĘ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦČ ēĕĔčĐ đĚĢĞčđ đďđčėč ęĘđĞĐ ČĤđč ěėĥ ,ĐĚđĕĝģČė
ĘĞ ,ĐĤđĦ ĕĥĚđē ĦĥĚē ĔĤĠčđ ,čĦėčĥ ĐĤđĦĐ .ĐĤđĦ ďđĚĘĘ ĕďė ĤģĕĞč đČč ęĐ
đĚĢĞ đĥĕĥ ĘÃĒē ĦĤđĝĚ ,ĐĠ ĘĞčĥ ĐĤđĦĐđ À ęĕĕĦĤđĝĚĐ ęĕďđĐĕĐ ęĕĜĥĤĠĐ ĕĠ
?ĐĤđĦ ęĕĤĢđĜ ďĚĘĘ ęĕďđĐĕĘ ĤĦđĚ ęČĐ :ďđĝĕ ĦĘČĥ ĕĕĜĠč ĐďĚĞ ěČė .ďĚĘ ĕČďđ
ęĕĕđĎ ďĚĘĘ ĤĦđĚ ęČĐ :ĦđĘČĥ ĥđĘĥ đČ ęĕĕĦĥĘ ĐĥĞĚĘ ĦģĘēĦĚ ĐĘČĥĐ
ęĚĢĞ ĘĞ ęĕĘčģĚĐ ěĕčĘ ĐĤĒ ĐďđčĞ ĕďčđĞ ěĕč ĐĜēčĐ ĥĕ ęČĐ ?(ĐĠ ĘĞčĥ) ĐĤđĦ
?ęĕĤēČ ęĕĕđĎ ěĕčĘ ęĕĤĢđĜ ěĕč ĘďčĐ ĥĕ ęČĐđ ?ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ Ğčĥ
ĕĤėĜÃĥ (ČÃĞ ĔĜ) ěĕĤďĐĜĝ ĦėĝĚč ěĜēđĕ ÅĤ ĕĤčď ęĕĞđďĕ ,ĐĜđĥČĤĐ ĐĘČĥĘ ĤĥČ
ęĜĕČ ĐĘČ ęĕĤčď ĖČ .ÃĐĦĕĚ čĕĕē ĐĤđĦč ģĝđĞĥ [ĦĤēČ ĐĝĤĎ ĕĠĘ ,ęÃđėĞ đČ]
ĦđĥđĜČĘ ĐĞĕďđĐĘ ČĕĐ ĐĤđĦĐ ĦĤĔĚ đĜĕĦđčĤĚ ęĕčĤ ĦĞďĘ ěėĥ ,ĐĘđė ĐĜđĚĦĐ
ø ĝø ĐĕďčđĞ ĕčĤ ĥĤĠĚ Ėė ĐĜĐ .ĐĘđė
,ĐĕĘĔĕČč 16ąĐ ĐČĚĐ ěč ĕĝČĘģĐ ěĥĤĠĐ ,ŖĜĤŖĠ
ęĕ üĜĐāú Ŋ Ħėþ Ęþ Ěø Ěÿ ĕĘü ŅĕĐø ŕü ęŕþ Čÿ øđà ĕĜĕĝ ĤĐ ďĚĞĚ ĕĜĠĘ ĖđĚĝ ĘČĤĥĕĘ ĐÃčģĐ ĕĤčď ĦČ
ěĕčĐĘ ęĕ üĜĐāú Ŋ Ħėþ Ęþ Ěø Ěÿ đĕĐĦ ĕė ,ęĘđėĚ ĐĘđĎĝ đĕĐĦ ĐĒčđà :(đ ,Ĕĕ ĦđĚĥ) ÃĺŖďģĀ ĕŖĎ øđ
,(Ĕ ,Ď ĐĕĜĠĢ) ÅďēĀ Čþ ęėþ ĺø Ŗďčø ĞĀ Ęø ÅĐ ęĺý Łø ęŋĀ Ăė ČāĤģø ĘÅü ,ĕĥđĜČĐ ěĕĚĐ ĘėĘ ĦđĤđĐĘđ
ęĥ) ÅĐĤŖĦ
Ā ČĢý ŕý ěŖňőü Ěü ĕŊÅü đĤĚđČėđ ,(đ ,Čĝ ĐĕĞĥĕ) ÅŅČĤý ŒĀ ŕü ÅĐ ĕ ýĜĐāú Ŋ ęŕþ Čÿ øđÅ đĤĚđČė
.Ã(Ď ,č
ĦđđĢĚĐ ĤĠĝč ĐĤđĦ ęĘđĞĐ ĦČ ďĚĘĘ ĐčđēĐ ěĕĕĜĞč ęĕĚđď ęĕĤčď ĤĚđČ ęÃčĚĤĐ
ŝčø čĀ Ęø ĘėĀ Łø ŝĕĐŞ
þ Čù ÅĐ ĦČþ ŕĀ čø Đÿ ČĀ øđà ,ÅĐ ĦčĐČ ĦđđĢĚ À Ď ĐĥĞ ĦđđĢĚ ĕĐđĒ .đĘĥ
ĦĤėĐ ČĕĐ ÅĐ ĦčĐČĥ ęĥ čĦđė ęÃčĚĤĐ .(Đ ,đ ęĕĤčď) Ãŝďāþ ČĚø ĘėĀ čŅø ŝĺø Ġø ÿĜ ĘėĀ čđø
đĕĦđĘđĞĠđ đĕĤĚČĚđ đĕĦđđĢĚč ěĜđčĦĜđ čĥēĜĥ ĐĒđ ,ĖĤčĦĕ đĦčĐČč đĜđđĕĢĥà :ÅĐ
,ęĘĘėčđ ,ęĕĞďĚĐđ ĦđđĢĚĐ ;ĐČĕĤčĐđ ĐĤđĦĐ :đĦđĘĎĦĐ ĦđĤđĢ ĕĦĥč ,ĤĚđĘė)
ğČđ ĐĕĎđĘđĚĝđģĘ ,ĐģĕĒĕĠĘ đĜĚĒč ĐĤđĥģ ĐĦĕĕĐĥ ,ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ęĎ ĤĞĥĘ ĤĥĠČ
ĐčĐČĐ ČĕĐ ĦČĒđ ,ĐČĜĐĐ ĦĕĘėĦč đĦĎĥĐč ĐĜĐĜđ đĐĎĕĥĜĥ ďĞ ,(ĤÃĥ .ĐĕĤđĔĝĕĐĘ
.ÃĦčĕđēĚĐ
,đĦčĐČĘ ĘĕčđĦ đĦĤđĦčđ ÅĐ ĕĥĞĚč ĦđĜĜđčĦĐ ĞđďĚ ĤĕčĝĚđ ĖĕĥĚĚ ęÃčĚĤĐ
:ÅĐ À ĦĞĕďĕ đČ À ĦčĐČ ĦđđĢĚĚ ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘē ČĕĐĥ ,ĦĞĤėĚ ĐďđģĜ ğĕĝđĚ ĒČđ
ĖĤčĦĕ đĦďđčĞĘ ęĘđė ęďČĐ ĕĜčĘ ęĕČĤđģ ĐĕĐĜĥ ĦĘĘđė ěė ęĎ ĐđđĢĚĐ ĦČĒÃ
ĦĎĥĐĚ ĖĘ ĞĕĎĐ ĤĥČė À ĦĚČč ĖĤčĦĕ [ÅĐ ĦČ] đĦđČ čĐČĦĥė ěė ...đč ěĕĚČĐĘđ
.ĕĦĞďĕ ĤĥČ ĦĚČĐ ĦĞĕďĕĘ ĦĞďĘ ęĕĕĦĠĐđ ęĕĘėĝĐ ģĠĝ ĕĘč ČĤđģ ĐĦČ À đĦĦĚČ
,ĖĕčČ ęĐĤčČė ĦđĕĤčĐ ĘĞ đĦčĐČ À ÅĐ ĦČþ ŕĀ čø Đÿ ČĀ øđÅ ,ĕĤĠĝ [ĐėĘĐĐ ĥĤďĚ] ěđĥĘđ
ęĐĤčČ] ČĤģ đĦĎĥĐ ęĢđĞč ... (Đ ,čĕ ĦĕĥČĤč) ÅěĤĀ ēĀ čø ŅĻĞĀ Ĥĺþ Čú ĺĠþ þōĐÿ ĦČþ øđÅ ĤĚČĜĥ
ĕĜč đĕĘČ ČĤģĦĥ ďĞ đĦđČ čđĐČ ĐĦČ ěė đĦčĐČ čđĤĚ ,ÅĐč ěĕĚČĐĘ ęďČĐ ĕĜč [ąĘ
.ÃęďČĐ
ĘĞ ĒĕĤėĚ ęÃčĚĤĐ ęČĐ .đĐĥĚ ĖđčĜ đĚĢĞ ČđĢĚĘ ĘđĘĞ ČĤđģĐ đĜĜđĕďč đĒ ĐďđģĜč

,čđĥ ,čĘ đĚĕĥ) ęĕĘđĦģ ęĕĎđĘđČĕĦđ ĐĕĕĝĜė ĕĥĜČ Ęĥ ęĕĥĤĚ ĤĠĝĚ ĦėĕĚĦĘ ĐėĒ
.(ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ ĐĝĚĐ ęđĝĤĠ ĤēČĘ ĐĜĥĚ ĤĦđĕ ĐĚĝĤđĠ ĐĔČĔČ ĐĤĔĝđĜĐĥ

ĘđďĎĐĦčĥ

18

ęĕĔĝĕĘĎĜđđČĐ .Ē
đĕĐ ,ďđĚĘĘđ ĞđĚĥĘ đČčĥ đĘČ čđĤ ďđēĕĕčđ ,ĦĤĠČč ęĕĤĢđĜĐ ęĕĤģčĚĐ čđĤ
ČĕčĐĥ ,ĝĜĤĔĝ ĔĤčđĤ ĕĔĚĒĕĤėĐ ĤĚđėĐ ęĞ ďēđĕĚč ĕĦďďĕĕĦĐ .ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ
ĞđĚĥĘ đĢĤĥ ĦđĘĘėĚ ĕďĕĚĘĦ ĐĒ ĘĘėčđ ,ęĕĘĕĎĐ ĘėĚ ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ Ęĥ ĦđĢđčģ
.ęĕďĞđĚĐ ĘĞđ ĦčĥĐ ĘĞ ĦĞďĘ đĢĤ ,ďđĚĘĦ ďđĚĘĘ đĢĤ ,ĖÃĜĦĘ đĜĕĥđĤĕĠ ĦČ
ĐĕĐĦĥ ĖĤďč ęĐĕĕē ĦČ ĦđĕēĘ ĔđĥĠ ČĘČ ,ĤĕĕĎĦĐĘ ĐĜĕČ ęĦĜđđėĥ ĕĦĞďĕ
ęĘđĞĚ ęĕĜđĦĜ đĕĐ ČĘ ,ĐģĕĤĚČč đēĚĢĥ ,ęĐ .đĥĕ Ęĥ đĕĕē ĖĤďĘ ĤĥĠČĐ Ęėė ĐĚđď
ďđĚĘĘ đčĐČ ęĐ ,Ėė ĘĞ ğĝđĜ .ĦĕĠđĤĕČĐ ĦĕĤĢđĜĐ ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ Ęĥ ĐĦĞĠĥĐĘ
ęĕďđĐĕĘ ĐčĤģ ĦĥđēĦ ęĐĕĘĞ ĐĦĤĥĐ ,ęĕĤčďĐ ĞčĔĚ ,đĒđ ,ÃĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐà ĦČ
ĦČ ĦđđĤĐĘ ěđĢĤĐ .ęĦđďĕďĕ Ęĥ ĐĦđĜė ĦČ ĔģĜĕĔĝĜĕČč ĕĦĥē .ĘČĤĥĕ ġĤČĘđ
ģĒēĘ Ėė ĖđĦĚđ ,ęĕĎēĐđ ĦđĦčĥĐ ĕĎĐĜĚč ĦŅĝĜĦĐĘđ ĦđďĐĕĐ ĘĞ ĞďĕĘ ęĜđČĚĕĢ
ĘĕčđĐĥ ČđĐ ĐĒ ěđĢĤ ,ĕĚđČĘ ĦĕčĘ đĜĦđėĒ ĘČđ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĘČ ,đĜĕĘČ ęĦģĕĒ ĦČ
ĘČ ęĦđČ ĥĕĎĜĦđ ,ęĐĕĘČ ĐĜĠĦĥ ĦďēđĕĚ ĦĤĎĝĚ ĦĤĠČč ęĕģĐĘ ĘđģĥĘ ĕĦđČ
.ĐĚĕČĦĚ ĖĤďč ĦđďĐĕĐ
Ęĥ ĕĞđĢĕčĐ ČĕĥĜĐ ěĎĝđ čđĔ Ĥčē ,ěĕĕĘĜđĐ ęĘđģĘĚĚ ĕĦĘčĕģ ĖėĘ čĤ ďđďĕĞ
ĕĤĕėč ĘĞ ęĎ ĐĜĚĜĥ ,ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČč ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĜđĎĤČĐ Ęĥ ęĕČĕĥĜĐ ĦďĕĞđ
,ĐĤđĦĐ ĕĤĠĝ Ęĥ ĕĐđĘąČĐ ęĤđģĚč ěĕĚČĚĐ ,ĕĝģđďđĦĤđČ čĤĥ ĕĦĤĞĕĥ .ģÃČĠĕČ
đĦĕČ ęĕģĘđēĐ ,ęĕĔĝĕĘĎĜđđČĐ Ęĥ ęĦĞď ĘĞ čĔĕĐ ĘčģĦĕ ,ęĕčđĦėĐđ ęĕČĕčĜĐ
ĕĠ ĘĞĥ ,ęĕĔĝĕĘĎĜđđČĐ Ęĥ ĦĕĤđčĕĢĐ ęĦđčĕĥē ĦČ ęĎ ěđčĥēč ĕĦČčĐ .đĒ ĐĜđĚČ
.ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČč ęĕĞĕčĢĚĐ ĤĎČĚĚ ĒđēČ 35 ęĕđđĐĚ ęĕĤģēĚĐ ďēČ
ĕĤĎđčĚ ,ĤĕĞĢ čĤ ĐĜĚĦĐ ęĥ ,ĝĝģĔčĥ đĕĜđĔĜČąěĝč ĕĦĤģĕč ĐĠđģĦ ĐĦđČč
čđĐČđ ģĕĦđ Ĥčē ČđĐ ĎĤčĜĕĕĥ čĤĐ .ĎĤčĜĕĕĥ ĐĕĤČ čĤĐ Ęĥ đĤĒđĞĘ ,đĜĕĦđďĝđĚ
ĞĕĢĐ ĎĤčĜĕĕĥ čĤĐ .ĕĎĕĕĐ ěđÅĎ ĤĚđėĐ Ęĥ ÃĕčĤÃė ęĎ Ğđďĕ ČđĐđ ,ďđČĚ ďčėĜ ĦĕĚĞđ
ĕĜđĢĤđ ,ĕĔĝĕĘĎĜđđČĐ ęĘđĞč ĤĦđĕč ĞĕĠĥĚĐ ĕĜēđĤĐąĐĞđĤĐ ,ĤĚđėĐ ęĞ ĥĎĠČĥ
.ĒĞÿ ĐĕĐ ĦČĒ ĦđĥĞĘ
ĐĞčĐ čĤđ ģđĚĞ ,ĤđĤč Ęđģ ĘĞč ,ďđČĚ ęĕĥĤĚ ęďČ ČđĐ (Hagee) ĕĎĕĕĐ ĤĚđėĐ
,ĕčĤ ;ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ čĐđČ ĕĜČ ,ĕčĤà ,ĤĚČđ ěđĕĞč ĕč ĔĕčĐ ČđĐ .ģčēĚđ ęē ĕĠđČđ
.ÃĕčĤ ,ĖĦđČ čĐđČ ĕĜČ
ĦČ ĥĕďģĚ ČđĐ .ęĕđđĥ đĝĕėđ đĕĠ ĐĒ ďēđĕĚ ĦďąĎĕĐĜĚĥ ĤĚČĕĐĘ ĦĚČĐ ĦĜĦĕĜ
ĖđĜĕēđ ĐēđđĤ ĦđďĝđĚĘ ęĦđČ ģĘēĚ ČđĐđ ,ĐĜĥč ęĕĤĘđď ĕĜđĕĘĕĚ ğđĝĕČĘ đĜĚĒ čđĤ
.ěĕĎĠĚ ęĎ ČđĐ ĥē ČđĐĥ ĐčĐČĐ ĦČ :ģĠĝ ěĕČ .ĘČĤĥĕ ĕčēĤč
ĕĤĢđĜąĕďđĐĕĐ ĒėĤĚĐ ĦēĕĦĠ ĘĞ ĐĒĤėĐĐ ğĝ ĘĞ ĒČ ĕĦďĚĞĥ ěđđĕė ,ĦČĒ Ęėčđ
ĐĦČ ęČĐ ,ĕĎĕĕĐ ĤĚđėĐ ,ĦĚČĐ ĦČ ĕĘ ĤđĚČà .ĐĘČĥ đĘ ĎĕĢĐĘ ēĤėđĚ ĕĦĕĕĐ ,đĜĘĥ
.Ã?ĦđđĚ ďĞ đĜĦđČ čĐđČ ĐĦČ ęČĐ ?đĜĦđČ ĤĢ ÿĜĘ ĐĢđĤ ĐĦČĥ ĕĜĠĚ đĜĦđČ čĐđČ
đČ ĕĦĘČĥčĥ ĐĠĢđēĐĚ ĞĥĞđĥĚ ,đĘĥ ĤĘđďąěđĕĘĕĚĐ ĕėđĕēĚ ďēČ ģĕĒčĐ ČđĐ
;ęėĦČ ĤĢĜĘ ĐĢđĤ ĕĜČĥ ĕĜĠĚ ęėĦČ čĐđČ ČĘ ĕĜČ ,ĕčĤ ,ČĘà .ĐĘĥ ĦđĚĕĚĦĐĚ
ĦĕĥČĤč ĘĘĎč ęėĦČ čĐđČ ĕĜČ .ĤđĐĔ ęĒĕČđĤĔĘČ ĖđĦĚ ęėĦČ čĐđČ ČĘ ęĎ ĕĜČ ĘčČ
,ĕčĤ .ÅĤāČČĀ ŝĘø ŋþ ģÿ ĚŅø ŝĕėþ Ĥú čĀ Ěø ĐėĀ Ĥø čĀ Čú ÿđÅ ,ęĐĤčČĘ ĤĚČ ęĕĐđĘąČĥ ęĥ ĤĠđĝĚ .ÅĎ ,čÃĕ
.Ã!ĘĘđģĚ ČĘ ,ĖĤđčĚ ĦđĕĐĘ ĐĢđĤ ĕĜČ
ĤĚđėĐ ČđĐĥ ģĠĝ ěĕČ .ęĕĜđĕĘĕĚč ďĚČĜ ĕĎĕĕĐ ĤĚđėĐ Ęĥ đēģĘ ĕĞĚđĥ ĤĠĝĚ
ČđĐĥ ęĕĜĥĐ 49 Ęėčĥ ĕĘ ēđđĕď ĎĤčĜĕĕĥ čĤĐ .đĜĤđďč ĤĦđĕč ēĕĘĢĚĐ ĕĔĜĔĝĔđĤĠĐ
ĤĚđėĐ Ęĥ ĐĤĕčėĐ ĐĚĒĕĤėĐ ěĦĜĕĐč .ďēČ ĕďđĐĕ đĘĕĠČ ĤĢĜĦĐ ČĘ đĕĜđĔĜČąěĝč ĤĎ
.ĤĢĜĦĐĘ ęĕėĕĤĢ ęĕďđĐĕĥ čĥđē đĜĕČ ěėČ ĕĎĕĕĐĥ ČđĐ ĐĞĠđĦĘ ďĕēĕĐ ĤčĝĐĐ ,ĕĎĕĕĐ
ĤđĢĕĘ ĕďė ,ĕďđĐĕąĕĤĢđĜ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥĘđ ĐĜčĐĘ ĒėĤĚĐ ĦČ ČđĠČ ĕĦĚģĐ
ĦđĠĦđĥ ĤđĢĕĘ ĕďėđ ,ĕĔĝĕĘĔĜĚďĜđĠĐ ęČĘĝČĐ ĘđĚ ĘČ ďđĚĞĦĥ ĦĕĔĕĘđĠ ĦđĠĦđĥ
đĜĕĘĞ ĐĚđĥ .ĦĕĜĤĚđēĐđ ĦĕĘģĕďĤĐ ĦđĕĜđĘĕēĐ ĘđĚ ĘČ ďđĚĞĦĥ ĦĕĦČąĦĕĤĝđĚ

‫ אני‬,‫ רבי‬,‫”לא‬
‫לא אוהב אתכם‬
‫מפני שאני רוצה‬
‫לנצר אתכם; אבל‬
‫אני גם לא אוהב‬
‫אתכם מתוך‬
.‫אלטרואיזם טהור‬
‫אני אוהב אתכם‬
‫בגלל בראשית‬
‫ מסופר שם‬.‫י”ב‬
‫שאלוהים אמר‬
‫ ’וַ ֲא ָב ְר ָכה‬,‫לאברהם‬
‫וּמ ַק ֶלּ ְלָך‬
ְ ‫ְמ ָב ֲר ֶכיָך‬
‫ אני‬,‫ רבי‬.’‫ָאאֹר‬
,‫רוצה להיות מבורך‬
”!‫לא מקולל‬

ęĕĘĥđĤĕ ěđđĕėĘ ęĕĘĘĠĦĚ
ęĕĤĢđĜ ĕĠĘČ .ĐĚđĘĥĘđ
,ĘČĤĥĕ ďđčėĘ ĦĤĢĞč ĘđČĕĝč
ĦĎĐĜĐč ,2011 ĤčĚĔĠĝ
ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥđ ĐĜčĐĘ ĒėĤĚĐ
ĦĤĠČčĥ ęĕĤĢđĜ ęĞ
cjcuj ‫מתוך אתר‬

ĖĤďĐ ěĚ đĔĝĥ ČĘČ ,đĜĦď Ħđďđĝĕč ęĕĜĕĚČĚĥ ĕĚė đĦčđĥĦĚ ęĕČĤĜĥ ,ęĕĤĢđĜĐ
ĥđĤĕĠĐ ĘĞ ęđďĕĚĞĕ ęČà :ęčĕĥĐĘ ĐđđĢĚĥđ (ÃďĝĠđĚĐ ęĥđĤĕĠč ęĕĜĠ Đč ęĕĘĎĚÃ)
7.ÃčĔđĚĘ đĤĒēĕĥ ĤĥĠČ ěđėĜĐ
ĦđĤĢĜĐ ĦČ čĕĥēĐĥ ğČ .ęĕėĘĚ ĦđėĘĐč ęÃčĚĤĐ ĕĤčď ĦČ ęĕĚĕĘĥĚ ęĕĤčďĐ
Ęĥ ĐĦēĘĢĐ ĦČ ďđČĚ ĖĕĤĞĐ ,(ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕ ĕģĝđĠ čđĤĚ ĘĕďčĐĘ) ĐĤĒ ĐďđčĞĘ
ąĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĐĚ ęĕĕĒėĤĚ ęĕėĤĞđ ęĕĕčđĕē ĦđĜđĤģĞ ĘčĦ ĕđđĢģč ġĕĠĐĘ ĦđĤĢĜĐ
đĕėĤď đĜĕėĤď ČĘ ĕė ,ěĎĕĥĐĘ ęďČč ēđė ěĕČ ęĘđĞĐ ČĤđč ĦđčĥēĚ ĘčČà :ĦĕĤĢđĜ
ĕĘČĞĚĥĕĐ ĐĒ Ęĥđ ,ĕĤĢđĜĐ Ğđĥĕ Ęĥ đĘČĐ ęĕĤčďĐ Ęėđ .đĕĦđčĥēĚ đĜĕĦđčĥēĚ ČĘđ
ĦČ ďđčĞĘ đĘđė ęĘđĞĐ ěģĦĘđ ,ēĕĥĚĐ ĖĘĚĘ ĖĤď ĤĥĕĕĘ ČĘČ ěĜĕČ ,đĕĤēČ ďĚĞĥ
ÅďēĀ Čþ ęėþ ĺø Ŗďčø ĞĀ Ęø ÅĐ ęĺý Łø ęŋĀ Ăė ČāĤģø Ęü ĐĤŅĤ
Ā čø ĐĠĀ ĻĀ ęĕŌü Ğÿ ĘČþ ŜāŐĐø Čþ ĒČĀ ĕŊÅü ,ďēĕč ÅĐ
ĕĤčďĚđ ĐĤđĦĐ ĕĤčďĚđ ēĕĥĚĐ ĕĤčďĚ ęĘđĞĐ ČĘĚĦĜ Ĥčė ?ďĢĕė .(Ĕ ,Ď ĐĕĜĠĢ)
ęĕČĥđĜ ęĐđ ,čĘ ĕĘĤĞ ęĕčĤ ęĕĚĞčđ ęĕģđēĤ ęĕĕČč đĘČ ęĕĤčď đĔĥĠđ ,ĦđđĢĚĐ
ďĕ ĕčĦė ĕĠ ĘĞ ,Č ,Čĕ ęĕėĘĚ ĦđėĘĐ) ÃĐĤđĦĐ ĦđđĢĚčđ đĘČ ęĕĤčďč ęĕĜĦđĜđ
.(ęĕĕĜĚĕĦ
ęĦđčĕĥē ĦČ čđĥ ęĕĥĕĎďĚ đĜčĤ ĐĥĚ ĒČĚ ęĕďđĐĕĐ ęĕĎđĐĐ ĘđďĎ Ęĥ đĘČ đĕĤčď
,ęĕĐđĘąČ ĘĞ đĜĘĥ ĦđĕĎđĘđČĕĦĐ ĦđĦĕĚČĐ ĦĢĠĐ Ęĥđ ęĕĤĢđĜĐ ęĞ ĕĦď ĎđĘČĕď Ęĥ
Ęĥ đĕĜĒđČ ĘĞ ĐčĐČč đĘčģĦĕđ Čđčĕ ęđĕĥ ĦđĦĕĚČ ,ēĕĥĚĐ ĦđĚĕ ĘĞđ ĐĤđĦĐ ĘĞ
.ÅĐ ĤčďĘ ČĚĢ ęĘđĞ
ĕĜč ĦđđĢĚ Ğčĥ ĦČ ;ĐĤđĦ ęĕĕđĎĐ ĦČ ďĚĘĘ đĜĕĘĞĥ ģĠĝ ĘėĘ ĘĞĚ ČđĠČ ĤđĤč
ĦČđ .ęĜđĢĤ ĦďĕĚ ĕĠ ĘĞ ,ĤĥĠČĐ Ęėė ,ďđĞ ĖėĘ ĤčĞĚđ ,ęďĚĘĘ đĜĕĘĞ Đčđē ēĜ
ĦČ ęĕďĚĘĚ đĜČ :ĕĤĢđĜąĕďđĐĕ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥđ ĐĜčĐĘ ĒėĤĚč ęĕĥđĞ đĜČ ĥĚĚ ĦČĒ
đĚĢĞ đĥĕĥ ĐĠ ĘĞčđ čĦėčĥ ĐĤđĦĐ Ħđďđĝĕ ĦČ ,ĦđĤĢĜĐ Ęĥ ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĥĤđĥĐ
.ĐĘČ ęĕĤđĞĕĥ ďđĚĘĘ đĜĕĤĞĥč đČč ęĕĤĢđĜ 6,650 ,ČÃĞĥĦ ĦĜĥč .ęĕĕģđ ďĚĘ

ġĤČĐđ ĐĤđĦĐ .č
ĐĤđĦĐ .ĐĤđĦč ĥĎďđĚĐ ,đĢĤČđ ĘČĤĥĕ ęĞ ěĕč ĤĥģĐ ĘĞ Ĥčď đĜĤĚČ ČĘ ďđĞđ
ĐĢđēĚ ęđĕģĘ ĦđĜĦĕĜ ěĜĕČđ ġĤČč ĦđĕđĘĦĐ ĦđđĢĚĐĚ À ĘČĤĥĕ ġĤČč čĔĕĐ ĦĜĎđĞĚ
ęĞ ĦđďĘđĦč ęĕĕĒėĤĚĐ ęĕĥĕČĐĥ ĐďčđĞĐ ęĢĞĘ ďĞđ ,ĐĔĕĚĥđ ĦđĤĥĞĚ ěđĎė ,ĐĘ
,Đč đĤčģĜđ ĘČĤĥĕ ġĤČč đĕē ,ģđģ ĐÃĕČĤĐ ďĞ đĜĕčČ ęĐĤčČĚ ,đĦĤđĦđ ĘČĤĥĕ
ĐĤđĦĐ ĦČ ďĚđĘĐ ĤėĜ ěč Ęė .ĘČĤĥĕ ēĢĜ ęĞ ,ĦĕĒĕĠ ęĎđ ĦĕĜēđĤ ,Ėė Đč đĤĞĦĐđ
ĐĕĘČĚ ĦģĒēĦĚ ĐĤđĦ ęĕďĚđĘĐ ęĕĤĢđĜ ĘĢČ ,ěėČđ .ĐĒĐ ĤĥģĐ ĘĞ ďđĚĞĕ Ĥĥđĕč
.ĦĕďđĐĕ ĐĜĕďĚė ĘČĤĥĕĘ ĦđčĕđēĚĐ
ĒėĤĚĘ đĞĕĎĐ 2009ąč .čĔĕĐ ĦČĒ ęĕĎďĕ ĒėĤĚĐ Ęĥ đĕĚĕ ĦĕĥČĤč ĞĤĕČĥ ĐĥĞĚ
ĦđĤĢĜĐ Ęĥ ęĕĕĤčĞĐ ęĕĥĤđĥĐ ďđĚĕĘ Ęĥ ĞđčĥĘ ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ ęĕĤĚė 24 đĜĘĥ
đĦđČč ďĤĕĥ ĎĘĥĐ) ęĕĥďđģĚ ęĕĤĦČč ęĕĤđĕĝđ đĜĘĥ ĥďđģĐ ĕčĦėč ěđĕĞ ĖđĦĚ
ĕĝĜė 24 ĐĦĕĕĐ ĐČĢđĦĐ .(ĤđĕĝĐ ěđčĥē ĘĞ ěđĕĞĐ Ęĥ đģĘē ĦĕĕĘĞĘ ęĤĎ Ğđčĥ
ĦđĢĤČ Ęĥ ĕēĤĒĚĐ ğđēĐ ĕčēĤč ĦđĕĝĜė 24ąč (ĘČĤĥĕ ěĞĚĘ ęĕĤĢđĜ ďđēĕČ) CUFI
ĦđĚđĤĦ ğđĝĕČĘđ ,ĕđģĕēĘ ęĎďė ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĘĘĐ ĕĤčďĘ ęĘđė đĥďģđĐĥ ,ĦĕĤčĐ
.ĘČĤĥĕč ęĕģģĒĜ ěĞĚĘ

:ĕĥĕĘĥ ģĘē
ÅĦđĚĕĞÅč ĦĥďđēĚ ĐČĕĤģ
ĐĤĕģĝđ ĞģĤ .Č
ěđĕĘĕĎč ÅĦđĚĕĞÅ đĦĝĚ ĦČ ęĝĤĠ ĘÃĢĒ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ ĕđĘĐ čď ğĝđĕ čĤĐ ĕĤđĚđ ĕčĤ
ÃĐĔČĔČ ĐĤĔĝđĜÃĐ ĦĞĠđĐ ĕĜĠĘ ęĕĕĦĜĥ ĔĞĚė ĐĒ ĐĕĐ .ÅěĥĕďĤĔÅ Ęĥ 1964 ġĕģąčĕčČ
ĦĥďđēĚ ĐĜĕēčč ĐģĝĞ ĦĕĘđĦģĐ ĐĕĕĝĜėĐ Đčĥ ĐĠđģĦč ,23ąĐ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ Ęĥ
Ęĥ ĐĒ ĖĕĘĐĦ .ĕďđĐĕąĕĘđĦģ ĕĦďąěĕč ĎđĘČĕď Ęĥ đēđĠĕĔč ĐĘēĐđ ęĕďđĐĕĘ Đĝēĕ Ęĥ
ĐĦďĘđĐ ĦđčģĞčđ ĐČđĥĐ ĞģĤ ĘĞ Čč ,đĔĜĚĜĤđÅĎČĐ ĖĕĘĐĦ ,ĐĜĕĤĔģđďĐ ěđėďĞ
.ęĕďđĐĕĐ ĦĜĕďĚ Ęĥ ,ĘđēĐ ğđĞ Ęĥ đĦĚđģĦ ĦĜđėĦĚė ,ęĕďģĦĐ ĦĤĝēđ ĐĞĕĦĠĚĐ
ďĢĐ ĦČ Ęĕčđĕ ĥĕĎĤđ ęďģđĚ Đė čĘĥč ĎđĘČĕďĥ ,ģďĢč ,ĥĥē ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ
ĖđĦĚ .ĕĜĝĤĐ ěčđĚė ĐĕĐĕ čĤĐ ĦĞďĘĥ ĤđĦĕđ ,ęĕĕĝĕĝč ĦđĜđĤģĞ ĘĞ ĤĦđđĘ ĕďđĐĕĐ
ĥĕČĐ ,ĦĕĜĤďđĚĐ ĐĕĝģđďđĦĤđČĐ Ęĥ ĕĎđĘđČĕĦĐđ ĕĦėĘĐĐ ĎĕĐĜĚĐ čĦė ĐĒ ĥĥē
,đĒĐ ĦđČĤĐ ĦģĕēĤĚđ ĔčĚĐ ĦģđĚĞ ĐĝĚĐ ĦČ ,ÅĤđďĐ ěďĚĘÅ ĐĜĕė ÅġĕččđĘĚ ĕčĤĐĥ
8.ÅęĕģĚĞĚĚÅ ,ĦĕĤčĞĘ ĤėđĚĐ ęđĎĤĦč ĐĕđĤģ ČĕĐĥ ĕĠė đČ À ÅĦđĚĕĞÅ

@

‫ מתיר ללמד תורה גם‬,(‫ מח‬,‫ ז‬,‫ חיים דוד הלוי )עשה לך רב‬,‫ הרב הראשי של תלאביב לשעבר‬7
‫ ואילו‬,‫ כיוון שהאיסור ללמד תורה לגויים חל רק אם לא קיבלו עליהם את מצוות בני נוח‬,‫למוסלמים‬
‫ הרמב”ם עצמו מבחין בין גוי שעדיין לא שומר את מצוות בני‬,‫ ואכן‬.‫המוסלמים הם מונותיאיסטים‬
,‫ שרשאים לשמור את כל המצוות‬,‫ לבין בני נוח‬,‫ שאינו יכול לשמור מצוות אחרות ולשבות בשבת‬,‫נוח‬
.‫ואכמ”ל‬
‫ התקין והביא לדפוס שלמה‬,‫ דברי הגות והערכה‬,‫ מופיע בתוך הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ’יק‬8

ĎÃĕĤĦ ĘĞ ęĘđĞĐ ĕĜĠč ďĕĞĐĘ ĐĕĜĕĚČĚ Ęė ĦČ ĦčĕĕēĚĐ ,ĦĕĤĜđĕĝĕĚ Ħďė ĦđďĐĕĐ
,ē) ęĕėĘĚ ĦđėĘĐč ,ÅĐĤđĦ ĐĜĥĚÅ đĤĠĝč .đĜĘ ĤėđĚĥ ĐĚ Ęė ĦČ ďĎđĜ ĤčďĐ ?ĦđđĢĚĐ
ĦČ À ęĐĕĘĞ ĦđĠėĘ đĘĕĠČđ À ęĕĕđĎĐ ĦČ ďĚĘĘ ęĕčĕđēĚ ęĕďđĐĕ ĕė ęÃčĚĤĐ Ğčđģ ,(ĕ
ÅĐ ĦĘĘģ ,ĘĒĎ ,ęĕĚď ĦđėĕĠĥ ,ĦđĕĤĞ ĕđĘĕĎ ,ĐĤĒ ĐďđčĞ ĕĤđĝĕČ :ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ Ğčĥ
Ėėč ĥĕ .đĘĘĐ ęĕĤđĝĕČĐ ĦČ đĠėČĕĥ ĔĠĥĚ ĕĦč ďĕĚĞĐĘ ĐčđēĐđ ,ĕēĐ ěĚ ĤčČ ĦĘĕėČđ
đĕ ĀĤēú Čÿ ŖĦĕŁý ĦČøđþ đĕ ĀĜŁĀ ĦČþ Đ þŅĢÿ øĕ Ĥĺþ Čú ěĞÿ Ěÿ ĘÃ
ø ęĐĤčČč ĐÃčģĐ ĦĤĕēčĘ ĦđĕėĥĚĐĐ ěĚ
čČÃĘ
ÿ ,đĘ ĐĜĦĕĜĥ ĐėĤčĘđ ,(Ĕĕąēĕ ,ēĕ ĦĕĥČĤč) ÃĔŐĀ ĺø ĚŅü ĐģĀ ďĀ Ģø ĦŖĻĞú Ęÿ ÅĐ Ŝ þĤŃþ ŅĤĚø ĺĀ øđ
ĦđđĢĚ Ğčĥč ĕď .(Ď ,čĕ ęĥ) ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦāēŐø ĺø Ěü ĘāŊ ŝčø Ņė øĤčø üĜ øđà À (Đ ,Ēĕ ęĥ) Ãę üĕŖł ěŖĚĐú
ęĘđĞč Ĥčė ēĕĔčĐĘ ĕďėđ ,ČčĐ ęĘđĞč ģĘē ěĦđČ ęĕĕģĕĥ ĕđĎĘ ēĕĔčĐĘ ĕďė đĘČ ĦđĕĤĝđĚ
5.ęĕĚď ĦđėĕĠĥ ĕĘč ęĘđĞ ,ěđĚĕĕģĕ đĕčĥđĕ Ęė ęČ ,ĐĒĐ
ęĎ ĕĘđČ ěďĢĘđ À ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ Ğčĥ ĦČ ęĕĕđĎĐ ĦČ ďĚĘĘ đĜĕĘĞ ęČ ,ęĜĚČ
ĐĜđĚČĐ ,ĤđėĒė) ĦđĐđĘąČĐ Ęĥ ĤĦđĕ ĐģĕĚĞĚ ĐĜčĐđ ÃĔĠĥĚđ ĐģďĢà Ęĥ ĦđđĢĚ
ěĚ ęĕĕđĎĐ ĦČ ĐďĚĘĘ ĖĤđĢĐ ĦČ ďĚđĘ ęÃčĚĤĐđ ,ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚč ĐĘđĘė ĐĜĕČ ĐÃčģč
ēĕĥĘ ĝĜėĕĐĘ ĕĘč ĦČĒ ĦđĥĞĘ ęĕĘđėĕ đĜĜĕČ À (đĦđČ ĞďĕĘđ ÅĐ ĦČ čđĐČĘ ĐđđĢĚĐ
đĕďĕĚĘĦĘ čđĥģ ĦđĕĐĘ ďĕĚĦ ĖĕĤĢ ČđĐ ďĚĘĚ ęďČĥė ,ĘđėĐ ĦđĘėė .ĕĎđĘđČĕĦ
đĦčĐČđ ĘąČĐ Ğďĕ ĦĢĠĐ .ĘąČĐ ďđĚĕĘ ĐĥđĤĕĠ ĐĕĎđĘđČĕĦ .ęĐĕĦđčđĎĦĚ ďđĚĘĘđ
!ĕĎđĘđČĕĦ ĎđĘČĕď ČđĠČ ĐĘđė Ęė ęĕĕđĎĐ ěĕč
ďĚĘĘ ,ġĕĘĚĚ ğČđ ,ĤĕĦĚ ęÃčĚĤĐĥ ĦđđĢĚĐ ĦĢđčģĘ đĜĜđĕď ĦČ ęĢĚĢĜ ęČ ęĎ
ěĐ đĘČ ĦđđĢĚ Ğčĥ ,ĤđĚČė .ēĜ ĕĜč ĦđĢĚ ĞčĥĚ ĤĦđĕ Đč ĥĕĥ ĤđĤč ,ęĘđĞĐ ĦČ
;ęĐĕĘĞ ĦđĠėĘ ğČ ĤĥĠČĐ ĦďĕĚčđ ęĕĕđĎĐ ěĕč ġĕĠĐĘ ęĕčĕđēĚ đĜČĥ ĦđďĕēĕĐ
.đĜĘđėĘ ĐĒĐ ęĘđĞč ęđĘĥđ ěĚĕĕģĚĘ ČčĐ ęĘđĞč ģĘē ĐĕĐĕĥ ĕďė ěĚđĕģč ĕď ,ĤđĚČėđ
ĦČ ġĕĠĐĘ ĥĕĥ ęÃčĚĤĐ Ğčđģ đĘĥ ĦđđĢĚĐ ĤĠĝč Ď ĐđđĢĚč ,đĜĕČĤĐĥ ĕĠė ,ęĘđČ
.ÃđĦďđčĞà ĦČ ęĎđ ÅĐ ĦĞĕďĕ
ęĘđė đĤĒēĕà ēĕĥĚĐ ĦđĚĕč ĕė ęÃčĚĤĐ Ğčđģ ÅĐĤđĦ ĐĜĥĚÅ Ęĥ ěđĤēČĐ ģĤĠč
ĤĦđĚĐ Ĥčď đĘėČĕ ČĘČ đĦĕēĥĕ ČĘđ đĘĒĎĕ ČĘà ęĕĕđĎĐ ĕė ğĕĝđĚ ğČđ ,ÃĦĚČĐ ĦďĘ
Ėė ,ĕĘđČđ ,Ĥĥė ěđĒĚ đĘėČĕ ,ĤĚđĘė À (Č ,čĕ ęĕėĘĚ ĦđėĘĐ) ÃĘČĤĥĕ ęĞ ĦēĜč
ęđĎĤĦč ;ČĘ ,č) ÅęĕėđčĜ ĐĤđĚÅč ,ĖėĚ ĐĤĦĕ .ďčĘč ĕĜđēĚĢ ěđĒĚ ,ĐĠ ĒđĚĤ ĕĘ ĐČĤĜ
ĖėĕĠĘđà :Ħčĥ ĤđĚĥĦ ĦđĥđĜČĐ Ęė ęĕĚĕĐ ěĚ ęđĕčĥ ęÃčĚĤĐ ěĕĕĢĚ (ēĠČģ čĤĐ
ĦđČĕĢĚč ęĝĤĠĦĕđ ,ęĘđĞĐ ĥđďĕē ďđĝĕ ĝĝčĦĕĥ ĕďė ĐĒĐ ĥđďģĐ ęđĕč đĜĕđđĔĢĜ
.ÃďēČ ęđĕč ęďČ ĕĜč Ęė đĦčĥĕ ĤĥČė
ěĚ ĐĒ ĐĕĐĕ ĘčČ ,ĤĕĕĎĦĐĘ ęĕčĕĕē ęĜĕČ ęĕĕđĎĐĥ Ĥđčĝ ęÃčĚĤĐ ,Ĥčď Ęĥ đĚđėĕĝč
đĢĚČĕ ĦđēĠĘ đČ ,đĤĕĕĎĦĕ ęĐ ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČčđ À ĐĤđĦĐ ĦđđĢĚĘ ęĦđČ ğđĥēĘ ĘĕĞđĚĐ
:ĘČĞĚĥĕ ĕčĤď ČĦĘĕėĚĚ ęĎ ĐĘđĞ Ėė 6.ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ ĞčĥĘ ĤčĞĚ ĐčĤĐ ,ĦđčĤ ĦđđĢĚ
ĤĚđĘ ęĘđĞĐ ĦđĚđČĘ ĐĠ ěđēĦĠ ěĦĕĘ ČĘĥ ?ĘČĤĥĕ ġĤČč ĐĤđĦ ĐĜĦĕĜ ČĘ ĐĚ ĕĜĠĚÃ
.(Đ ĐĥĤĠ ,ĥďēčď ĦėĝĚ ,đĤĦĕ) ÃÅđĜĘčĕģ ČĘ ĖėĕĠĘÅ đĢĤČč ĐĜĦĜĥ ĕĚĘ

ęĕĤĢđĜĘ ĐĤđĦ
đĜĦĤđĦĥ À ęĕĤĢđĜĘ ĝēĕčĥ ĤčĦĝĚ ĖČ .ęĘđė ęĕĕđĎĘ ĞĎđĜ ěČė ďĞ đĜĤĚČĥ Ęė
ęĕĤčďĐ .ğĝđĜ ďĞĢ ďĞđĢ ęÃčĚĤĐ À đĠĘĝĘ đĤēč ęČ ęĎ ,ĥďđģĚ ĤđģĚ ęĤđčĞ ČĕĐ
ĐĘČĥĐ ĘĞ ,ĦģĦĤĚ (ĔĚģ Åĕĝ ÅČ ģĘē ,ęĕĚďĤĜ ĕĢĕģĚ ÅďĐĚ) ĐčđĥĦč ęĕĞĕĠđĚ
ģĝđĞĥ [ęÃđėĞ đČ] ĕĤėĜÃĥ (ČÃĞ ĔĜ) ěĕĤďĐĜĝ ĦėĝĚč ěĜēđĕ ÅĤ ĕĤčďė ĐėĘĐ ęČĐ
:ęÃčĚĤĐ čĕĥĚ Ėėđ .ÃĐĦĕĚ čĕĕē ĐĤđĦč
đĦđČ ęĕĞĜđĚ ,ęĐĕĘĞ ĐĠĕģĦ ĘČĤĥĕ ďĕ ĤĥČėđ .ģĠĝ ČĘč ĐėĘĐ ČĕĐ
ĤĚČĥ ĕĠĘ ,ĐĤđĦč ģĝĞ ęČ ĎĤĐĕ ČĘ ĘčČ .ĤĕĕĎĦĕĥ ďĞ ĐĤđĦ ďđĚĘĦĚ
.ĎĤĐĜ ēĜ ěč ĦđĢĚ Ğčĥ ĘĞ đĤĚČĥ đĚė ĎĤĐĜ ĤĚČ ČĘđ ĐĦĕĚ čĕĕē
ĐĒĚ Ĥčď ĤĦđĚ đĜĕČđ ,đĜĦď ĘČ ęėĥĚĘđ ęĕĤĢđĜĘ ĦđđĢĚĐ ďĚĘĘ ĤĦđĚđ
,ęĕĚĥĐ ěĚ ĐĜĕČ đĒ ĐĤđĦĥ ,ęĦĜđĚČ ĘĞ ęėĘ Ğđďĕĥ ĐĚ ĕĠĘ ,ęĕĘČĞĚĥĕĘ
ęčĘĚ ęĐ đďčĥ ĐĚĘ ďĎĜĦĚ (đĐđČĢĚĕđ) ĐĕčđĦė ěĚ Ĥčď ęđďĚĘĕ ĤĥČėđ
đĒ ĐĕĐĦ ČĘ (ĕĤĐ) ,ęĐĘ đČč ĤĥČ ęĕĜĕĕĜĞĐ ĘđčĘčđ ęĕĤđĠĕĝĐ čđčĤĞ ĕĠĘ
ĦđďĝĠđĚĐ ęĐĕĦđĚďģĐ ĕĠĘ ĐđĥĤĠĕ ČĘČ ,ęĐĕďĕč ĦđĞĔĥ ęĘĢČ ĐĕČĤ
,ĦĞď đĘ ěĕČĥ ,ĘČĤĥĕđ ĤĎ Ęė đĞĔĕđ ęĦĜĞĔč ĐĒč đĜĕĘĞ čĕĥĐĘ đĘėđĕđ
.ęĦđĜđĞč ęĐĕĜĕč ěĕĤđĝČĐ ĘČĤĥĕĘ ĘđĥėĚ ĐĒ ĐĕĐĕđ
ģĤđ ,ĐĜĦĥĜ ČĘĥ ĐĤđĦĐ ēĝđĜč ęĕĜĕĚČĚ (ęĕĤĢđĜĐ ĘÃĤ=) ęĕĘĤĞĐ ĘčČ
ęĕĞđďĕ ęĐĥ ,ęĕĥđĤĕĠč ĦČĒ ęĕĥĤĠĚđ ďĝĠđĚĐ ęĥđĤĠč ęĕĜĠ Đč ęĕĘĎĚ
ČĘ đĘĕĠČđ ,čĔđĚĘ đĤĒēĕĥ ĤĥĠČ ,ěđėĜĐ ĥđĤĕĠĐ ĘĞ ęđďĕĚĞĕ ęČđ ,ęĐč
ęĐĕčđĦėč đČĢĚĕ ČĘđ ĘđĥėĚ ĐĒĚ đĜĘ Čđčĕ ČĘ ,đĤĒēĕĥ ęĕĢđĤĥė ,đĤĒēĕ
.đĜĕčđĦėĚ ĐĜđĥ Ĥčď

ěĕēčĚ ęÃčĚĤĐ .ÃđĜĦď ĘČ ęėĥđĚĘđ ęĕĤĢđĜĘ ĦđđĢĚĐ ďĚĘĘ ĤĦđĚà ,ěė ĕė ĐĜĐ
ěĕčđ ,ĐĤđĦ ęďĚĘĘ ĤđĝČĥ ČĤĚĎĐ ĐĤĚČ ęĐĕĘĞĥ ,ęĐ ĤĥČč ÅęĕĕđĎÅ ěĕč ĥĤđĠĚč
Covenant and Conversion: The United Mission to ‫מאמרי‬
ִ
‫ ראו‬,‫ לדיון מקיף יותר בסוגיה זו‬5
Conversion, Covenant and Hope in the ‫ שעתיד לראות אור בקרוב בספר‬,Convert the World
.(Human Future) Erdman Press
‫ ראו חילוקי הדעות בין מנחם קלנר )האומר שהגויים יתגיירו באחרית הימים( לבין חיים רפפורט‬6
‫ ובינם לבין יעקב‬,‫ תשרי תשס”ט‬,1 ,‫)הטוען שהם רק יקבלו את שבע מצוות בני נח( במאורות ז‬
‫ אוניברסיטת‬:‫ רמתגן‬,‫ עיונים במשנתו ההלכתית‬:‫בלידשטיין )עקרונות מדיניים במשנת הרמב”ם‬
.(‫ המציג עמדת ביניים )כפי שגם אני מציג פה‬,(227 ’‫ ועמ‬27 ‫ הערה‬98 ’‫ עמ‬,‫ תשמ”ג‬,‫בראילן‬

ęĕĚďģđĚ ęĕČĜĦđ ęĕĚđďČ ęĕđđģ .Ď
ęĕđđģĐ ęĎ ęĐđ À ęĐĘ ďĎĜĦĐ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐĥ ęĕĤčďĐ ĦĥđĘĥ ęĐ ĐĘČ
:ęĕĤĢđĜ ęĞ ĎđĘČĕďč ĕĘĥ ęĕĚđďČĐ
,ĦđĕĤĜđĕĝĕĚ ĦđĞđĜĦ ęĕĎĢĕĕĚĐ ęĕĤĢđĜ ęĞ ĎđĘČĕď ęĕĕģĜ ČĘ ęĘđĞĘ
.1
ĘĞ ęĕďđĐĕ ĤĕčĞĐĘ ČĕĐ ĐĕđĚĝĐ đČ ĦĤĐĢđĚĐ ęĦĜđđėĥ ęĕĤĢđĜ ęĞđ
.ęĦď
.ĦđĕĜđĚČ ĦđĕĎđĝđ ęĕĎĐĜĚ ,ĦđėĘĐ ĘĞ ęĕĤĢđĜ ęĞ ēėđđĦĜ ČĘ ęĘđĞĘ
.2
ďđĞ Ęė ,ĕďđēĕĕĐ ĕĥĞĚĐđ ĕĎđĘđČĕĦĐ đĜĚĘđĞ ĦČ ęĦĕČ ģđĘēĘ ĐĝĜĜ
ĥĕ ĦĕĦď ĐďĞ ĘėĘĥ ěĕčĐĘ ęĐĕĘĞđ đĜĕĘĞ ęĘđČ ,đĜĕčĐĘ ęĜđĢĤ
.ēđėĕđđĘ ęĕĜđĦĜ ęĜĕČđ ĕĎđĘĐ ēĕĥĘ ĤčĞĚ ęĕĕđĢĚĐ ęĕĕĦď ęĕĕđĔĕč
đĜĕėĤĞ ĘĞ ĤĥĠĦĐĘ đĜĦĕČĚ ĐĠđĢĕ đčĥ ĎđĘČĕďĘ ĝĜėĕĜ ČĘ ęĘđĞĘ
.3
.ĕĤĢđĜĐ ďĢĘ ĤĦđĕ ęĕēđĜ đĕĐĕĥ Ėė đĜĕĦđĜđĚČ ĘĞ đČ ęĕĕĦďĐ
:ęĥ ęĜđĥĘė ęĐ ĐĜĐđ ,ÅĦđĚĕĞÅč ęĘđė ęĕĞĕĠđĚ đĘĘĐ ĦđĜđĤģĞĐ
ĐĞčĤČ ĥđĤďĘ đĜĕĘĞ ĦđĚĕĞ Ęėčĥ ĞđčģĘ ĤčĦĝĚ ĐĒ ČĐĕ ,ĐĒĐ ēđĦĕĜĐ ĤđČĘÃ
.đĜĘĥ ĐĘđĞĠĐ ĥĠđē ĘĞđ đĜĦŅĚĢĞ ĘĞ ĤđĚĥĘ ĕďė ,ęĕĕďđĝĕ ęĕČĜĦ
đĜČ :ěĘĐĘė ęĕĜĠ ĕĦĥĘ ęĕĞĚĦĥĚ ęĜĕČĥ ęĕēĜđĚč ĞđčģĘ đĜĕĘĞ ,ĦĕĥČĤÃ
.(ęĥ) ÃĘđĘĝĚ ęđĥč ĕČđđĘ čėđėė ęĕččđĝ đĜČ ěĕČ .ĕĤĚĎĘ ĦĕČĚĢĞ ĦĕĦď ĐďĞ
,ĦđďĐĕĐ ĦČ ĐĠĕĘēĚ ČĕĐĥ ĦĜĞđĔ ĦđĤĢĜĐĥ ěđđĕėĥ ďĕĚĦ ĥĥē čĤĐ

ĘĞ ģĕĤčĚ ĥđĤĕĠ ČĕĐ ĐĜđĥČĤĐ .ĦđĕČĤģĚ ĦđĥĤďč ĦĚĦēĜđ ĦēĦđĠ ĐĝĚĐ
,ęďČĐ Ęĥ đĦđēĕĘĥđ đčĢĚ Ĥčďč đĜďĚĘĘ ĦđĘđėĕ ěĐĥ ĐĚ ĘĞđ ĐČĕĤčĐ ĦđĕĥĤĠ
čģĞĕ Ęĥ đėĤďč ,ģđčĕ ĘēĜč đĥĞđ čģĞĕ ěĕč ĞĤĕČĥ ĦđĚĕĞč ĦģĝđĞ ĐĜđĤēČĐđ
ČĚđĤ Ęĥ ģĕĦđđĐ ęĘĚĝ ČđĐ đĥĞ ĥĤďĚĐ ęĘđĞč ,Ğđďĕė ;ěčĘ ĦĕčĚ đĦđĘĎĚ ĐĤĒē
đĕĝēĕč ěđĕď ČđĐ ĐĒĐ ęĕĥĤĚĐ ĕĎđĘđČĕĦĐ ēđėĐąěĎĠĚ Ęĥ đĤģĕĞ .ěģĕĦđđĐ Ęĥđ
ĘČĤĥĕ ĦĜđĚČ ěĕč ĦđĚĕĞč ďđēĕĕčđ ,ęĐĚ čĕĕēĦĚčđ ęĕĚĞĐ ęĞ ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ
.ğģĕĐ ĐĒĕČčđ ěĐĕĜĕč ĎđĘČĕď ĕđĢĤ ęČ ĐĘČĥčđ ,ĦđĤĢĜĐ ,ĐĘ ĐčđĤģĐ ĐĜđĚČĐđ
ĦĕĦėĘĐ ĐčđĥĦ ěĕĞĚė ÅĦđĚĕĞÅ ĦČ ęđĕė ęĕČđĤ ęĕčĤ ęĕĝģđďđĦĤđČ ęĕĜčĤ
Ęė ÃĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĕĞčà ĘĞ ĕĤĢđĜąĕďđĐĕ ĎđĘČĕď ĐĤĕĦĚĐ ,ĦĤĚĎđĚđ ĐĕđĥĞ
ĎđĘČĕď ĔĘēđĚ ěĠđČč ĦĤĝđČ ĖČ ,ÃĦđĕĦČđ ĦđĕĞďĚ ,ĦđĕĦĤčē ,ĦđĕĘėĘėà ěĐ ďđĞ
ĦĢĞđĚ ĦĔĘēĐ Ęĥ ĐĜđĥĘė À ÃěēĘđĠđ ĐĜĕĤĔģđď ,ĕĦď ěĕď ,ĐĜđĚČà Ęĥ ęĕĚđēĦč
čĦđė ĐĕĐ ČđĐ ,čĤĐ Ęĥ đĦĜđđė ĐĦĕĕĐ đĒ ęČ .1966 ĤČđĤčĠĚ ĐģĕĤĚČď ęĕĜčĤĐ
ęĕĝĜČđĕĜĐ ęĞ ÅĦđĚĕĞÅ ĦČ ČĘđ ,ĦđĥĤđĠĚ ĦđĤďĎĐ ęĞ ,ĤďđĝĚ ĐėĘĐ ģĝĠ
.ĐģĕĔģĘČĕďĐđ ĕĦđĎĐĐ ĤĥđĞĐ ,ęĕĜĕďĞĐ
ĐĜđĚČà ĘĞ ĎđĘČĕď ĦĤĝđČĐ ęĕĜčĤĐ ĦĢĞđĚ Ęĥ ĐĤĐĢĐ ĐĦđČ ,ĖėĚ ĐĤĦĕ
.ĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĕĦď ĦđĕĞčč ěđďĘ ęĕĜėđĚ đĜČ ,čđĥ ĤĚČĜà :Ėė ĦĚĦđē ÃĕĦď ěĕďđ
ÃĦđĕĦď ĦđĕĞčà .ÃĦĕĥĕČĐđ ĦĕĔĤĠĐ đĜĦĜđĚČ ĘĞ ēđėĕđđĘ ěđĕĝĕĜ ĘėĘ ďĎĜĦĜ
đĚĢĞ ĦČ ĤĕďĎĐ ,ĦĚČĐ ěĞĚĘ ,ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ .ĐĢđĤĠ ğČđ ĐēđĦĠ ĐĤďĎĐ ČĕĐ
ĦđĕĞčĘ ĦĞĎđĜ ĐėĘĐĐĥ ěĕĚČĚĥ ĕĚė ,ĤĚđĘė À ÃĕĦėĘĐ ĔĝĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČÃė
ęĕĎđĘđČĕĦ ĦđčđĤģ ęĕĦĞĘ ĔĔĕĢ đĘĥ đĕčĦėč !ĦđĥđĜČĐ Ęĥ ĦđĕĝĕĝčĐ ĦđĕĚđĕģĐ
ĐĜđĥČĤĐ ĦĕčĚđĠĐ ĐČĕĤģĐ .đĔđČ ğĘđďđĤđ ĦĤČč ĘĤģ ,ĤđĎģĤĕģ ěĤĝ ěđĎė ęĕĤĢđĜ
ĕĦďąěĕč ĤĜĕĚĝč ĐĦĥĞĜ ,ĐĚđĝĤĠ ĕĜĠĘ ďđĞ ,ÅďďđčĐ ĐĜđĚČĐ ĥĕČÅ đĤđčĕē Ęĥ
9.ĝĔĝđÅĢĝĚ ,ěđĔĕĕĤčč ěđÅĎ ĔĜĝ ĤĜĕĚĝč ĖĤĞĜĥ
Čģđđď ČĕĐ ęĕĜčĤĐ ĦđĤďĦĝĐ ĦĤĐĢĐč ĐĒ ĔĠĥĚč ĐčđĥēĐ ĐĜēčĐĐĥ ěėĦĕĕ
đČ) ěđĕďà đĘĕČđ ,ČĘ ÃĦĕĥĕČĐđ ĦĕĔĤĠĐ đĜĦĜđĚČ ĘĞ ēđėĕđà .ÃěđĕďÃĘ Ãēđėĕđà ěĕč
ęĕĜčĤĐ ĦđĤďĦĝĐ ĦĤĐĢĐ ĕĘđČđ .ěđĢĤč À ÃĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĕĦď ĦđĕĞčč (ēĕĥąđď
đĒ ČĘČ ,đĜĔĔĕĢĥ ĐĤĐĢĐĐ ĐĜĕČ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ đĦďĚĞĘ ĤĦđĕč ĦĞĘđģĐ
ĐĤĐĢĐ À ÅĦđĚĕĞÅ ĦĞĠđĐ ĕĜĠĘ ĖđĚĝ ,1964 ĤČđĤčĠĚ ,ęĕĕĦĜĥč ĐĘ ĐĚďģĥ
ęČĐ) ÃĦđĦďĐ Ęė ěĕč ęĕĕĜđĚĤĐ ęĕĝēĕÃĘ ĦČĤđģ ČĕĐ .ēĠĝĜė ÅĦđĚĕĞÅĘ ĐĠĤđĢĥ
ĦđĜĤĚđēĐđ ĦđĕĜđĘĕēĐ ęđĕČÃč ģčČĚ ęĦĤĔĚĥ ,(?ĎđĘČĕď ęĕĘĘđė ęĜĕČ ęĕĝēĕ
ĦĘĕĘĥč ĐĒėĥ ģčČĚ .ÃĦďĐ ĕėĤĞđ ĦďĐ Ęĥ ĦĕĜĤďđĚĐ ĦĕĔĝĕČĕĦČĐ ĐĘĕĘĥĐđ
.ĐĜĎĐĘ ęĕģđģĒĐ đĘČ ęĕėĤĞ ĤĕďĎĕĥ ĕĎđĘđČĕĦ ēĕĥ ,ĦđēĠĐ ĘėĘ ,ĥĤđď ĦďĐ ĕėĤĞ
đĚđĕģ ĦČ ,ĖėĚ ĤĦđĕ đĘĕĠČđ ,ģĕďĢĦ ÅĦđĚĕĞÅč ĦĕĜďĠģ ĐČĕĤģĥ ěĕĚČĚ ĕĜČ
čĕĢĐĥ ĦđĤđĤčĐ ĦđĘčĎĐĘđ ĦđĕēĜĐĘ ĦđĜĞĕĐ ĖđĦ ,ěčđĚė À ęđĕĐ ĕĦď ēĕĥąđď Ęĥ
ĐĝĜĜđ ,ĐĝĚĐ ĘČ ĞĝĚĘ ďēĕč ČĢĜ ĐčĐ .ěĐč ęĕģčď ĦĤĠČč ĒėĤĚč đĜČĥđ ,čĤĐ
.ĐģĚđĞĘ čĤĐ Ęĥ đĦďĚĞ ĦČ ěĕčĐĘ

20

ĘđďĎĐĦčĥ

ĦČ ,ÃĦđĕđĥĕ ĕĦĥč ğĦđĥĚĐà ĦČ ĦđČĔčĚ ěĐ ;ĦđĕĠĕĠ čĤē ěĐ ęĕĘĕĚĥ ČĘČ
ęĎ ěĐ ĘčČ ;ęĐĕĦđĘĤđĎ ĦČđ ęĐĕĕē ĦČ ęĕĎĒĚĚĐ ęĕďĕēĕ ĕĜĥ ěĕč ěđĕĚďĐ ĕđđģ
ěĐ .đĐĜĥĚĚ ęĐĚ ďēČ Ęė ěĕēčĚđ ĘĕďčĚĥ ĐĚ ,ÃĦđĥĕ Ęė Ęĥ ďēđĕĚĐđ ĦđĤĒĐÃ
ČŅĐ øđÃ) đĞĕĜėĐĘđ đĤčēč ĘđĥĚĘ ĐĝĜĚ ďēČĐ ĐĦĞĚđ ,đĥĜđĞĘđ ČĔēĘ ĦđĘĕčđĚ ęĎ
.(ĒĔ ,Ď ęĥ ,ÃŜŁĀ ĘĺĀ Ěø üĕ
ČđĐĥđ ,ēĕĥąđď ,ĦđďďđĚĦĐ ČĘČ đĜĕČ đďđĝĕč ĦđĚĕĞĐĥ ĐĘđĞ đĒĐ ĐĚĎĕďĤĠĐĚ
ĕė čĦđėđ ČđĠČ ĖĕĥĚĚ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ .ĘČđĎ đĘĕĠČđ ,ČĕĤčĚ ,ĕčđĕē ĖĤĞ ĘĞč
,ęĕĐđĘąČ ęĞđ ,ęďČ ĕĜč ęĦđĕĐ ĖđĦĚ ,ęđģĕĐ ęĞ :ĘđĠė ĦđĚĕĞč ęĕĕđĢĚ ęĕďđĐĕĐ
ěĚĥ ĕĘđČ čĥđē ÃĦĕčĤĞĚĐ ĦđčĤĦĐ ěčà ĕďđĐĕĐ .ęĕďđĐĕė đĦĕČ đĜĦĕĤč Ęĥč
ęĐĥ :ĕĦĕĤčĐđ ĕĘĝĤčĕĜđČĐ ,ďēĕ ęĎ đĘĘĐ ęĕĦđĚĕĞĐ ĕĜĥč ģĘē ĘđĔĕĘ ĞĜĚĜĐ
ĦĘĔčĚ ğČđ ĦĤĦĕĕĚ ęĘđĞĘ ĐĎČďĐĥ đČ ,ĦđĤĥĠČ ĘĘėĚ ĐĒ ĦČ ĐĒ ęĕČĕĢđĚ
ĦđĚĕĞĐ ,ĐčĤďČ :ěđėĜĐ ČđĐ ĖĠĐĐ ęĘđČ .ĦĘďčĜđ Ħĕďđēĕĕ ĦđĐĒĘ ĐĎČďĐ ĦČ
ĦđĥđĜČĘ ęĕČĥđĜ đĜČĥ ĦĕĚđČĘĐ ĐĤđĥčĐ ĦČ ěđđėĚđ ěĜđėĚ ĤĥČ ČđĐ ĕĦĕĤčĐ
ęėĀ ēĀ ĘĘý Đÿ Ħø üĕ ĘČÃ
ÿ ;ęĐĤčČĘ ÅĐ ĐĤđĚ ,ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦāēŐø ĺø Ěü ĘāŊ ŝčø ŅėĤø čø üĜ øđà .ęđģĕĘđ
ĦČāĒŁø ęČü ĕŊü .ŖĤĈĥø ĞĀ Łø ĤĕĈĥü ĞĀ ĘĘý Đÿ Ħø üĕ ĘČÿ ,ŖĦĤŅč
Ā øĎčüă ĤŖŁĎüă Đÿ ĘĘý Đÿ Ħø üĕ ĘČÿ øđ ,ŖĦĚĀ ėø ēĀ Łø
,ġĤþ ČĀ ŁĀ ĐģĀ ďĀ ĢŅø ĔĠĈĀă ĥø Ěü ,ďĝþ ēþ Đĉ ĥāþ Ğ ÅĐ ĕ üĜČú ĕŊü .ĕĦŖČ
ü Ğāÿ ď Āĕ øđ ĘŊĉý ĥø Đÿ :ĘĘý Đÿ Ħø Ěü Đÿ Ęŋý Đÿ Ħø üĕ
ĐĒ ĔđĔĕĢčđ ,đĚĞ ĕĜč ĕĜĒđČč (Ďėąčė ,Ĕ) ĐĕĚĤĕ ČčĕĜ ,ÃÅĐ ę ĂČ øĜ ĕĦü Ģø Ġÿ ēĀ Đŋþ Čý čø ĕŊü
.ÅęĕėđčĜ ĐĤđĚÅ ĐĤĕčėĐ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ đĦĤĕĢĕ ĦČ ęđĦēĘ ęÃčĚĤĐ Ĥēč
ĘĞ ďĚđĞ ČđĐ ęĕĕĤĢđĜąęĕĕďđĐĕĐ ĎđĘČĕďĐđ ĦđĚĕĞĐ ĘĞ ĤčďĘ ĤčđĞ čĤĐĥė
ĦČ ĐČĕĢđĚ ĐĜĕČ ĕĚĝđģĐ ĦđĚĕĞč ĕĥđĜČĐ ěĕĚĐ ĘĘė ĖđĦč ĦđčĘĦĥĐĐà :čđĥ Ėė
ğĦđĥĚĥ ĐĚ ęĎ ĦĞďđĕ ĦēČ Ęėĥė ,ĦđĕĦď ĦđďĞ ĕĦĥ Ęĥ ĕĜĥĐ ĕĥĕČĐ ĦđĚĕĞĐ
ĕĜĥė ĐĒ ĦČ ĐĒ đĥĎĠ ... Đđēđ ęďČ ĖĤď ĐĦđČč .ĐĘ ďēđĕĚĥ ĐĚ ęĎđ ĐĦĤčēĘđ ĐĘ
ĦđĕĦď ĦđďĞ ĕĦĥ ĦđĘđėĕ ěė ,ęĦđďĕēĕđ ęĜđĕđđĥąĕČ ĦČ ęĕĞďđĕĐ ęĕďĤĠĜ ęĕďĕēĕ
đĒ ĦČ đĒ ĥđĎĠĘ ĕĚĝđģĐ ĤďĝĐ ĕďĕ ĘĞ ĦđĦĚđĞĚ ěĐĥė ěĐĕĢĚČĚ ĦČ ĦđĚČĦĚĐ
ĦđĚĕĞ Ęĥ ĐĤđĦĐ ĦČ ęĕēđď đĜČ .ěĦđĕĚĢĞđ ěĐĕĜĕč ďĕĤĠĚĐ ĦČ ĐČĘĚ ĐĞĕďĕ ĖđĦ
.(130 ÅĚĞ ,ęĥ) ÃĘđĠė ĦđĚĕĞ Ęĥ ēĤėĐĐ ĘĞ ğģđĦč ęĕďĚđĞ đĜČ ĐĒ ęđģĚčđ ,ďĕēĕ
ĦĕĦďĐ ĐďĞĐà ęĞ ĕĦđĚĕĞĐ ĎđĘČĕďč ģĠĝ ĘĕĔĚ čĤĐĥ ĖėĘ ĐďĕēĕĐ ĐčĕĝĐ
,ĐđēĘ ęďČ ěĕčĥ ĐĒ đĚė ĥĚĚ ĘĕĞđĚđ ČĕĤčĚ ĦđĕĐĘ ĤđĚČĥ ĎđĘČĕď ,ÃĦĤēČĐ
,čĤĐ Ęĥ đĕĦđĘĕĚč .ĐĦđēĜ ĦŅĥ ýĕčė ĐĕĕĝĜėĐ đĜč ĐĎĐĜ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĤđČĘĥ ČĕĐ
Ęĥ ĝēĕč ĦđĤđďĐ Ęė ĖĥĚč đĜĦđČ ĐĦĚĕĞ ĦĕďđĐĕąČĘĐ ĐĤčēĐ ,ĘĒĚĐ ĞđĤĘÃ
ĕďĕ ĘĞ ďĤĠđĚĐ ĕĥđĜČąĦĦĐ ĕčĕĔģĕĕčđČĐ ĤďĝĐ ěĚ ģĘē đĜĕĕĐ đĘĕČė ,ĘđĒĘĒ
.(129 ÅĚĞ) ÃĕĥđĜČĐ ěĚ ęđĐĦ
ęČ ģĤ ĕĤĥĠČ ĦđĕĦď ĦđďĞ ĕĦĥ Ęĥ ĦđĚĕĞĥà ,čĤĐ Ğčđģ ,ÃđĕĘČĚ ěčđĚÃ
ČĘĚ ĕĦď ĥĠđēđ Ħđđĥ ĦđĕđėĒĚ đĜĐĕĕ ęĕďďĢĐ ĕĜĥĥ ĐĤđĤč ĐēĔčĐč ĐđđĘĚ ČđĐ
ĘĞ ĐĔģĜĜĥ ĕĚĢĞ Ĥĥđĕ Ęĥ ĐďĚĞĘ ĞĜėĕĜ đĜČĥ ĥĤđď đĜĕČ ĕĔĤģđĚď ĦđĚĕĞ ...
ęĕĔĞĚĐ Ęĥ ĐďĞĐ ĦČ ÅĦđėĒĘÅ ęČ ĦēėđđĦĚ ČĕĐ ďđĞčĥ ,čđĤĐ Ęĥ ĐďĞĐ ĕďĕ
ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđĕĤēČĐ ěĚ ĕĤĚĎĘ ČĕĐ ĦĚĘĞĦĚ ,(ĤÃĥ !ĘČ ēĢĤ) Đĕđďč ĐĚĥČ đĒĕČĚ
ČĘĚĘ đĜĦĞďč ěĕČ ... ęĕĠďĤĜĐđ ęĕĥĘēĐ Ęĥ ,ĔđĞĕĚĐ Ęĥ ęĕĕđĜĕĞĘđ ĘčĝĘ ĐĘĥ
đĒĚ ĐčđĔà .ĕĤĢđĜĐ ,ÃĔĘĦĥĚĐ ęďČ ĕďĕč ĥĎĠĜĐ ĔģĕĕčđČĐ Ęĥ ďĕģĠĦĐ ĦČ
ČĤčĜĥ ,ĥđĜČ ĤđĢĕė ęďČĐ Ęĥ ĦđĕďĞĘčĐ ĦđĕđėĒĐ ĘĞ ğģđĦč ĐďĕĚĞĐ ĐĦĕĕĐ
.(131 ÅĚĞ) ÃęĕģđĘČ ĕďĕč
;ęĕĤĢđĜ ęĞ ĕĦď ĎđĘČĕďĘ ďĎĜĦĚ đĜĕČ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ ,ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč
ĘĞ ,ĐĒ ęĞ ,ĥģĞĦĚ ČđĐ .ÃĦđĚĕĞąĕČà ČĘđ ÃĦđĚĕĞà ĐĕđĤģ đĦĝĚ Ėė ęđĥĚ
Ęė ĕĠĘė ĕďďĐ ďđčė Ęĥđ ĕĦďąěĕč ěđĕđđĥ Ęĥ ĝĕĝč ĘĞ ęĕĕģĦĕ ĦđĚĕĞĐĥ Ėė
ĕĘč ,ěĐĕĜĕĚČĚ ĘĞ ĦđĘĕĔĚ ĦđĦďĐĥ ĦđĕĥĞĚĐđ ĦđĕĦčĥēĚĐ ĦđĕđčĕđēĚĐ
.ĦđĤĥĠ Ęĥ ĤėĚąĤēĝĘ đČ ęĕĕĎđĘ ęĕēđėĕđđĘ ěĠĕĠėĐĘ

ęďČĐđ ĦĚđĞĚąČĘĐ ęďČĐ .č
ĦĚđĞĚĐ
,ÃĕĞčĔĐ ęďČÃė ĐČĕĤčĐ ĦĥĤĠčĥ ęďČĐ ĦČ ěĕĕĠČĚ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ
ĦđĚĕĞč ĕđĢĚ đĜĕČđ đčĕčĝĥ ĞčĔĐ ęĘđĞĚ ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘē đĚĢĞ ĐČđĤĐ ęďČ
ęĕĐŞą
ü Čù ÅĐ ĞŇÿ üň ÿđà .đĕĠĘė ĦđĕĤēČ ĥē đĜĕČ ęĎđ ,đďĢĚ ęđĕČ ĥē đĜĕČ ČđĐ :đĦĕČ
ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ěĚÃ
ü ÅĐ ēĕĚĢĐ đčĕčĝđ À ÃĤĢĀ Āĕ Ĥĺþ Čú ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęĺĀ ęĻþ Āň ÿđ ęďþ Œþ Ěü ěďþ Ğý Łø ě ÿł
,ĕĤĔĜĢđĎČ ĔĝĕĜđďĐ ČđĐ ĕĞčĔĐ ęďČĐ .(Ĕąē ,č ĦĕĥČĤč) ÃĐČþ Ĥø Ěÿ Ęø ďĚĀ ēø þĜ ġĞý ĘŊĀ
.ĦĕĚĢĞ ĦđĞďđĚđ ĕĚĢĞ Ęđďĕč ĘđĔĜ ,ĎĜđĞĘ ĐĠĕČĥ Ęĥ ęĕĠēď ĖđĦĚ ģĤ ĞĜđĚ
.ĦĚđĞĚ ĕĦĘč ęďČ ,ĐĤĢģč
,ĦĚđĞĚđ ĦĚĞĦĚ ęďČ ,ĤēČ ęďČ đĜĕĜĠĘ ĞĕĠđĚ ěėĚ ĤēČĘ ęĕģđĝĠ Đĥĕĥ
ĞĚđĥđ ,đĜĚĚ ĦĞčđĜĐ ĦđĕĤēČčđ đĕĠĘė đĘ ĥĕĥ ēđėŁÿ ĤĕėĚ ,ęĘđĞĐ ĘČ ĔĕčĚĥ
ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęĕĐŞą
ü Čù ÅĐ ēŒÿ üň ÿđà :ęďČĐ ĕďĕč ęĘđĞĐ ĥđčĕėĘ ĦđĘđčĎ čĕĢĚĐ ĐđđĢĚ
ÿ ĘČĘ
.(ĒĔąđĔ ,ęĥ) Ã...ĤāĚČĘý ęďĀ ČĀ ĐĀ ĘĞÿ ęĕĐŞą
ü Čù ÅĐ đĢÿ øĕ ÿđ ,ńĤĀ Ěø ĺĀ ĘŅø ńďĀ čø ĞĀ Ęø ěďþ Ğý ě ÿĎčø ŅĐēý üō ÿň ÿđ
ĦČ ĞĕĜėĐĘ ĦđĝĜĘ ;đĦđČ ĤĚĥĘđ ęĘđĞĐ ĦČ ěģĦĘ ,ĦđēĕĘĥ ,ÅĐĤđĥčÅ ĥĕ ęďČĘ
ĦĚĝĕĝ .ęĘđĞĐ ČĤđčĘ đĚĢĞ ĦČ ĞĕĜėĐĘđ ,đĜĚĚ ęĕĦđēĠĐ ,ęĕĤēČĐ ęĕĤđĢĕĐ
.ĞĕĠđĐ ĦĚĞĦĚĐđ ĦĚđĞĚĐ ęďČĐ .Ãęĕĕģ ĕĜČ ĞĚĥĚ ,ĕČĤēČ ĕĜČà ČĕĐ đĦĕĕđđĐ
đďĚĞĚĥ Ğďđĕ ČđĐ .ĐČĘĚ ĦĕĚĢĞ ĦđĞďđĚ ĘĞč ČđĐ ĦĚđĞĚĐđ ĦĚĞĦĚĐ ęďČĐ
,ĘđėĐ ĦđĤĚĘ ěėĥ) ĕĎĤĔđ (đĦđČ ĥđčėĘđ ęĘđĞč ĔđĘĥĘ Ęđėĕ ČđĐ ěėĥ) ĕďđēĕĕ ęđģĕč
ĦĘďĘďĚđ ĦĤďđē ĦđďĕďčĘ ěđĦĜ ČđĐ .(ĦđđĚĐđ ĞđĤĐ Ęĥ ęĥđčĕėĘđ ęĜđĔĘĥĘ ěđĦĜ ČđĐ
ČđĐ ,ęĘđĞĐ ęĞ đĦđĚĕĞ ĘĞ ğĝđĜ ,ĒČđ .(ēĕ ,č ĦĕĥČĤč ,ÃŖŃčÿ Ęø ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦŖĕĐù čŖĔ ČŞÃ)
ĦĤđĥģĦ ĕďĕ ĘĞ ĐĘĕĐģ ĐĦĕČ ěĜđėĘ ďĕĦĞ ČđĐĥ đĒ ,ęĕĕēĘ đĦĠĦđĥ ,Đđē ęĞ ĦĚĞĦĚ
.ęĘđĞĐ ęĞ đĦđĚĕĞč đďĢĘ ďđĚĞĦĥ đĒ ,(Ďė ,č ęĥ) ĎđĘČĕď ĕďĕ ĘĞ ,ĦĕĘđĘĕĚ
:‫ המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה‬,‫ ההסתדרות הציונית העולמית‬,‫ ירושלים‬,‫שמידט‬
‫ המסה הופיעה בעברית גם כחוברת בפני‬.‫ תורגם מאנגלית ע”י משה קרונה‬.136–117 ’‫ עמ‬,‫תשמ”ב‬
‫ משרד החינוך‬:‫ ירושלים‬,‫ תרגם הרב יוסף סובלמן‬,‫ עימות‬,‫ הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ’יק‬:‫עצמה‬
.‫ תשל”ח‬,‫ המחלקה לתרבות תורנית‬,‫והתרבות‬
.1 ‫ לעיל הערה‬,‫ ראו קורן‬9

Ğčģ (ĐĘĞĚĘ) čĤĐĥ ĕĤēČ ĔĞĚ
ĤđĦĕđĚ ĦđďĐĕĐ ĘĞ đĜĎĕĥ ęĕĘĘė
.ĕĜĥĐ ďĢĐ ěĚ ĐČďđĐĐ ĐĞĕĎĐ ,ěėđĝĚ
23ąĐ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ

ęĕĥĕĎĤ đĕĐ ;ĦđĤĢĜč ęđĕė ęĕĘĘđēĦĚĐ ęĕĕďđĝĕĐ ĐĜĕĤĔģđďĐ ĕĕđĜĕĥĘ ęĕĥĕĎĤ
ęČĐ .ĐėĕĚĦĘđ ĦđďĕďĕĘ ęĕĕďĕ đĜĘ ęĕĔĕĥđĚĐ ĕĤĢđĜĐ ęĘđĞč ęĕčĤ ęĦđČ ĘėĘ
ęđĐĕĕ čĕčĝĚĥ ĐĞĥč ,đĘĘĐ ĦđđēĚĐ ĦČ ĦđēďĘ ĦĕĦďđ ĦĕĤĝđĚ ĦđėĒ đĜĘ ĥĕ
!?ĘČĤĥĕĘ ĐĕĢĚĕĔĕĎĘąĐďĐđ ĐČĜĥĐ ĤĞĝ

ĕđĢĤĐ ĦđĚĕĞĐ .Đ
Ħđčĕĥē Ęĥ ĦĕčģĞĐ ĐĥĎďĐĐ ČđĐ ÅĦđĚĕĞÅ ĐĝĚč ĤĦđĕč ĔĘđčĐ ěĕĕĠČĚĐ
:ĦĤēČĐ ęĕĜĕĚČĚĐ ĦĘĕĐģ ęĞ ĎđĘČĕďĐ À ĦđĚĕĞĐ
ĘĞ ğģđĦč ęĕďĚđĞ đĜČ ĐĒ ęđģĚčđ ,ďĕēĕ ĦđĚĕĞ Ęĥ ĐĤđĦĐ ĦČ ęĕēđď đĜČÃ
ĤĎĦČĐ ĦČ ęďģĘ đĜĕĘĞ ,ĦĕĔĚĒĕĤė ĦĕĦď ĐďĞė ... .ĘđĠė ĦđĚĕĞ Ęĥ ēĤėĐĐ
ĦČ ģĤ ČĘ đĒ ĐďĞĘ ĤĠĝĘ ęĕČĤģĜ đĜČ .ĦĕďđĐĕąČĘĐ ĦĕĘĘėĐ ĐďĞĐ ĦđĚĕĞ Ęĥ
ĦĕĘĘėĐ đĦčđĔ ęĕĥĤđďĐ ĥđĜČ ĕĤđĢĕ đĜĜĐ đĜČĥ À Ĥčė ĦĞďđĕ ČĕĐĥ ĤđĠĕĝĐ
ĦĘģĐč ,ĐČđĘēĦĐ ĦĤčďĐč ęĕĜĕĕĜđĞĚ đĜČĥ ,ĕĥđĜČĐ ěĕĚĐ Ęĥ đĦđĚďģĦĐđ
ČĘĥ ĐĚ ęĎ ČĘČ À Åđėđ ęĕėĤĢĜĘ ĐĤĒĞč ,ęďČĐ ĦđĕđėĒ ĦĜĎĐč ,ĕĥđĜČĐ ĘčĝĐ
.(130 ÅĚĞ) ÃĦĕĒĕĠĔĚ ĦĕĤč ĦďĞė đĜĘĥ ĦđĤēČĐ đĜĕĕĐď ,ěĕĕďĞ ĐĘ Ğđďĕ
ęĕĕĦĤčēąęĕĕĥđĜČĐ ęĕĤĝĚĐ ĘĞ ğĝđĜĥ ĥģčĚ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ
ĦČđ ,đĜĦĜđĚČ ĦČ :čĘĐ ģĚđĞčĥ ęĕĤčď ęĎ đĜēĕĥ ĕĜčĘ ĤĕčĞĜ ęĕĕĘĝĤčĕĜđČĐ
ģĤ ďĎĜĦĚ ČđĐ .ęĐĘĥ đĒĘ đĜĘĥ ĦĕĦďĐ ĦđčĕđēĚĐ ěĕčĥ ĕĜđĥĐ ĦĔđĚ ČđĘĚ
Ęĥ ĐĜđĥĘė .ĦĤēČĐ ęĕĜĕĚČĚĐ ĦĘĕĐģ ęĞ đĘČ ęĕĕďđēĕĕ ęĕĜĕĕĜĞč ēđėĕđđĘ
ęĕĜėđĚ đĜČ ,čđĥ ĤĚČĜà À (1966 ĤČđĤčĠĚ ęĦĤĐĢĐč) ĐģĕĤĚČ ĕĜčĤ ĦĢĞđĚ
đĜĦĜđĚČ ĘĞ ēđėĕđđĘ ěđĕĝĕĜ ĘėĘ ďĎĜĦĜ .ĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĕĦď ĦđĕĞčč ěđďĘ
.ÃĦĕĥĕČĐđ ĦĕĔĤĠĐ

ĐĚĕĦē
ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥĘđ ĐĜčĐĘ ĒėĤĚĐÅ ĦČ đĜĚģĐ ÅěđĔĝ ĐĤđĦ ĤđČÅ ĦđďĝđĚ Ħđĝēč
ĦđĢģ ĘėĚ ęĕĤĢđĜ 7,000ąĚ ĤĦđĕ đĕĘČ đĞĕĎĐ 2010 ĦĜĥč .ĦĤĠČč ÅĕĤĢđĜąĕďđĐĕ
đďĚĘ ęĕčĤ ęĕĠĘČ ďđĞđ ,ĦđĤĢĜĐ Ęĥ ęĕĕďđĐĕĐ ĐĕĥĤđĥ ĘĞ ďđĚĘĘ ĕďė ,ĘčĦ
ĦđĕĔĝĕĘĎĜđđČ ĦđĕĝĜėč ĦđČĢĤĐđ ĐĕĒĕđđĘĔ ĦđĕĜėđĦ ,ęĕĔĤĝ ĖĤď đĜĦĤĒĞč ĦČĒ
ĕďĕĚĘĦĘđ ęĕĤĚėĘ ęĕčĤ ďđĚĕĘ ĕĤĜĕĚĝ đĜĤčĞĐ .ĦĕĜđĠĢĐ ĐģĕĤĚČ ĕčēĤč
ĦđĕĔĝĕĘĎĜđđČ ĦđĕĝĜėč ÃĘČĤĥĕ ĕčĤĞÃ
ý
ĦđĤĥĞ đėĤĞĜ ęĐĕĦđčģĞčđ ,ĐĤđĚė
ĦđĥģčĚ ĦđčĤ ĦđĕĤĢđĜ ĦđĢđčģ ďĢĕė ĦđČĤĘ ģĦĤĚ .ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČ ĕčēĤč
ĐĘČ ęĕďĞđĚ ĎđēĘ Ėėđ ,Ħđėđĝđ ĦđĞđčĥ ,ēĝĠ ĕĚĕ ĦČ ĒėĤĚč ĦđĘčĘ ďēđĕĚč
.ĦđĘĕĠĦč ğĦĦĥĐĘ ĐĒ ĘĘėčđ À đĥĕ ĦČĒ ĐĥĞĥ ěĠđČč
ęĕčđĔĐ đĜĕďĕďĕ ęĎ ęĐĥ ,ęĕĔĘđč ęĕĤĢđĜ ęĕĎĕĐĜĚ Ęĥ ęĕĤģĕ ĦđĎđĒ ĕĜĥ
đĕĜđĔĜČąěĝč Åęĕĥďē ęĕĕēÅ ĕĤĢđĜĐ ĒėĤĚĐĚ ěĐŖđ ĐĕĢĤđĠđ ĘČĝąĐĘ ęĕĤĚėĐ À
ĕĔĕĝ ĐĚđĐĘģđČčĥ ÅĕĚđČĘĜĕčĐ ěŖĕĢ ĤĞĥÅĚ ěĚÅĢč ĕĜđģđ ĕĤČĎđ ,ĝĝģĔčĥ
ęĐ ęĐĕĜđĎĤČđ ęĐĕĦđĘĕĐģ čĤģč ęĐĥėđ ,ęĕĘĥđĤĕč ĦđĤĕď ęĕģĕĒēĚ À
ęĕĎĐĜĚĘđ ęĕďĞđĚĘ đĒ ěđĎė ĦđčĕđēĚ .ęĕĎēĐđ ĦđĦčĥĐ ĦČ ęĦĕČ ęĕĤĚđĥ
ĕďĕč ęĎ ĦđĜďĠģč đĚĕđģ ĤĥČđ ,ČĤģĚĐ ĕĤĠĝ ďÃėč ęĕĤđĚČĐ ęĕĕĦēĠĥĚĐ
ęĕĘďē ęĜĕČĥ ,ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ čĤģč ĦėĘđĐđ ĦĔĥĠĦĚ ,ĦđĤĢĜĐ ďĝĕĕĚ
ĕĦĥĎĠ .ĦĕĤĢđĜĐ ęĦĜđĚČ Ęĥ ęĕĕďđēĕĕĐ ĐĕĜĕĕĠČĚĘ ęĎ ęĕĜđĚČ ĤđĚĥĘ
ĕĔĕĝ ĐĚđĐĘģđČĚ ĦđĕĔĝĕĘĎĜđđČ ęĕĥĜ Ęĥ ĐĘđďĎ ĐĢđčģĚ ĐĎĕĢĜ đĘĕĠČ
ĤđĠĝĘ ,ęĕĘĐĦ ĕĤđĚĒĚ ďēĕ ĤĚđĘ ĕďė ĦđĞđčĥđ ēĝĠ ěĕč čĤĞ ĕďĚ ĦđĥĎĠĜĐ
ěĜđėĦĐĘ Ėėđ ,ĕĠđČĐ Ęĥ ĕĚđĕ ĤđĠĕĥ ĘĞ ďēĕ ďđčĞĘđ ĤĚđĞĐ ĦĤĕĠĝ ĦČ
.ĦđĞđčĥĐ Ďē ,ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐĐ ĎēĘ
ĤģēĚĘ ěđėĚ đĜĚģĐ ěđĔĝĜĕĤĠ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč ěđĠĝĤÅďĕđđ ěđėĚ ğđĦĕĥč
ĦđČĢđĦ .ęĕĤėđĚ ęĕďđĐĕđ ęĕĤĢđĜ ęĕĎđĘđČĕĦ ěĕč ēĕĥĘ Ħĕč ĥĚĥĕĥ ,ĕĎđĘđČĕĦ
ďĕĦĞč ĐđđģĦđ ĦĕĤč ,ĕđĜĕĥà đĦĤĦđėĥ ĤĠĝč čđĤģč đĞĕĠđĕ đĜĘĥ ęĕĎđĘČĕďĐ
,ĐĘĚēĐ ĕĐđĘąČ ĦČ ČĕčĐĘ ,ĦďēđČĚĐ đĜĦđēĕĘĥ ĦČ ČĔčĚ ĤĠĝĐ .ÃĦđĥđĜČĐ
ĕďČĐĕÅĎ ĤđĤĔ À ĦđĚđČĦ ĦđĜėĝ ěĕč ďđėĘĐ ęĘđĞĘ ęđĘĥĐđ ĦđĤĕēĐ ,ĦđĕĤĝđĚĐ
ąđď ĐĕĐĕ đĜĘĥ ČčĐ ęĒĕĚĐ .ĐĒĚ ĦđĘđčĎ Ĥĝē ĕĜđĘĕē ęĒĕĘČĕĤĔĚđ ĐĒĚ ĕĘģĕďĤ
.ÃěđĕĢĘ ęĕďđĐĕĐ Ħčĕĥ Ęĥ ĐĦđĞĚĥĚà ĘĞ ěėđ ,ÃĦđĚĕĘČđ ĐĚēĘĚ ,Ħďà ĘĞ ēĕĥ
ĕĔĝĕĘĎĜđđČąĕďđĐĕĐ ęđĕđđģđĘđģĐ ĦČ ĕĤđĚČ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč đĜĚĕĕģ ,Ėė ĘĞ ğĝđĜ
ĞčđģĐ ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ ęĕĎđĘđČĕĦ ĦČĚ ĖĚĝĚ čĕĜĐ ĐĒ ĥĎĠĚ .ęĞĠ ĕČ ěđĥČĤĐ
,ęĕĕđĎĘ ĐďĞđĜ ĐĜđĚČĐ ĦĢĠĐĘ ĦĕĤĢđĜĐ À ěđĕĝĕĚĐ À ĦđēĕĘĥĐ ĕė ĦđĤĕĐčč
ęđēĦĐ ĖđĦč ĤđĤĕčč ęĕČĢĚĜ đĜĘĥ ęĕĎđĘČĕďĐ Ęė .ęĕďđĐĕ ĤĢĜĘ čđĕē Ęė ěĕČđ
.ÅĦđĚĕĞÅč ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ ďÃĕ čĤĐ ĔĔĤĥĥ
đđĐĕ ĤĢđĕ ČđĐĥ ĕĤĢđĜąĕďđĐĕĐ ĎđĘČĕďĐđ ĦĤĠČč đĜĘĥ ĒėĤĚĐ ĕė ĦđđģĘ ĥĕ
,ĦďĘđĚĐ ĘČ đĜĦčĕĥ ĖĕĘĐĦ ,đĜĦĘđČĎ ĦēĕĚĢ ĦĕĥČĤ ĖĕĘĐĦĘ ĐėđĤč ĦĠĝđĦ
ĕŊÃ
ü ĐČđčĜĐ ĦđĚĥĎĦĐ ĦČ đčĤģĕ ęĐđ ěĦĕĕ ĕĚ .ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĘČđ ĦđĕĤēČĐ ĘČ
ęėþ ĺø Ŗďčø ĞĀ Ęø ÅĐ ęĺý Łø ęŋĀ Ăė ČāĤģø Ęü ĐĤŅĤ
Ā čø ĐĠĀ ĻĀ ęĕŌü Ğÿ ĘČþ ŜāŐĐø Čþ ĒČĀ
ęđĕĐ ĦĞĎĐĘ ,ĕďĥ ĦđėĘĚč ęĘđĞ ěđģĕĦĘ đĚĤĦĕđ (Ĕ ,Ď ĐĕĜĠĢ) ÃďēĀ Čþ
,č ĐĕĞĥĕ) ÃĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü ďŖĞ ŅďĚø Ęø üĕ ČŞ øđ čĤþ ēþ ĕŖł ĘČþ ĕŖĎ Čĉ ŔĀ üĕ ČŞÃ đčĥ
.(Ď ,ď ĐėĕĚ ;ď

ęĕčĤĐ ęĐ ęĕĤĢđĜĐĥ ěđđĕėđ ,ěđĕď Ęėč ďđĝĕ ĦēĜĐė ĦČĒ ĘđĦĥĘ ĐĝĜĦ ČĕĐ
ďĕĠģĐĘ ĥĕ ,Ėė ęđĥĚ .ĐĥĘđē ĦďĚĞĘ đĜĦđČ ģēďĕ ĤčďĐ ,ęĕĔĞĚĐ đĜČđ
.ďčđėĦ ĦĕĦďĐ đĜĦđČĚĢĞĥ
ęĕČĦĚ đĜĕČ ĕĜđĎčĤĐ ĕĦďĐ ěđĕĝĕĜĐ ČĔčĦĚ đčĥ ĤčďĐ .ĝđĎđĘĐ À ĕĜĥĐ ĕČĜĦĐÃ
ĐďĞ đĜĜĕČ ęĕĤĢđĜĐđ đĜČĥ čĤĐ ĥĕĎďĐ ĦČĒč .ÃĐĕĢĒĕĘĝĤčĕĜđČĘ đČ ĐĕĢĒĕĔĤďĜĔĝĘ
ęĕģđĘČĘ ĦďēđĕĚĐ đĜĦčđēĥ ďĕĚĦ ĤđėĒĘ đĜĕĘĞà ,čĦėđ ğĕĝđĐ ČđĐđ .ĦēČ ĦĕĦď
ēđėĕđđĘ ęĕĜđĦĜ ęĜĕČđ ēđģĕĚĘ ěĕĕĜĞ ęĜĕČ ęĕĕģĦĐĘ ģĒēĐ ěđĢĤĐ ěėđ đĜĦđđģĦđ
.ÃĦđĠĝĘĠĦĐĘđ
ĔģĔč ďĕĚĦ ĘđĞĠĘ ęĕčĕĕē ,ĔđĞĕĚĐ ĦďĞ ĕĤčē ,đĜČ :ĕĥĕĘĥĐ ĕČĜĦĐÃ
ęĕĕđĜĕĥ ,ęđĤĞ ęĎđ ĤĕĐĕ ęĎ ČđĐĥ ,čđĤĐ ĦďĞĘ ĞĕĢĐĘĚ ĞĜĚĕĐĘđ ĐĜčĐčđ
.ÃĐĕčĦėč ęĕĜđģĕĦ đČ ĐĜēĘđĠč
ěėĘđ ,đĜĘĥ ĥďđģĐ ĕčĦė ĦČ ĦđĜĥĘ đĜĦČĚ đĥģčĕ ęĐĥ ęĕĢđĤ đĜĜĕČ đĜēĜČ
ęĕĘđėĕ đĜČĥ ĤĕĞĐĘ ĕĕĘĞ ęĘđČ .ĐĘĕčģĚ ĐĕĕĠĕĢ ęĐĚ ĦđĠĢĘ ęĕĘđėĕ đĜĜĕČ
ěĦđČ ęĐĘ đĚĤĎĥ ,đĜĕĠđĎčĥ ęĕĞĢĠčđ đĜčĘčĥ čČėč ęĦđČ ğĦĥĘ ęĕčĕĕē ğČđ
ĦĕčĕĔģĘđģ ĦĕĤđĔĝĕĐ ĦđĕĤēČ ęĕďđĐĕĐ ĘĞ ĦđĘĕĔĚĐ ĦđĤđĥčĐ ĕĤĠĝč ĦđĤĕĚČ
ĕďĕĕĚĐ ĖĤđĢĐ Ĥčďč ĐģĕĎĤđĔĕĘčđ ęĕčĦėč ęĕĤđėĒČ ęĦđČđ ,ÃĘČ ēĢĤà ĘĞ
:ĖĕĥĚĚ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ .ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĦď ĦČ ĤĕĚĐĘ
ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĤđČĘ À ęĕĚĕėĝĚ đĜĕĕĐ ČĘ ĕČďđđč đĜČ :ĕĞĕčĤĐ ĕČĜĦĐÃ
ĐďĞĘ ĒđĚĤĘ đĘĕĠČ À ęĕĜđĕĘĕĚ Ęĥ ęĕĥđďģąĦđĚ ĕďĕ ĘĞ Đĥďđģĥ ,đĜĘĥ
ĤēĝĚ ĦđĥĞĘ ,ĦđĕĤđĔĝĕĐ (ĦđĕďđĐĕ) ĦđĥĕĎ ěģĦĘ ęĕĜėđĚ đĜČĥ ĦĤēČ ĦĕĦď
ęĕĤčď ÅĐĚėÅč ĤĥĠĦĐĘđ ĐĜđĚČĐ Ęĥ ďđĝĕ ĕĜĕĕĜĞĘ ĞĎđĜč ĐČĜĐ ĦđčđĔč
ęĕĦĚđĞĚĐ Ęĥ ďđčėĐ ĝēĕ ĦČ ĤĤđĞĘ ęĕĘđėĕ đĜČ ěĕČ... .ĦģđĘēĚč ęĕĕđĜĥĐ
À ĐĤđĤčđ čĘ ĦĕđĘĎ ,ĐĤĥĕ ĦđĕĜĕďĚ ģĤ .ĦđĝĠĤĦĐ Ęĥ ęĕĕđĘĕĎ ĕďĕ ĘĞ
ĦĕĚĕĜĠ ĐēĚĥđ ĐđđČĎ ,ďđčė Ęĥ ĥĎĤ ,đĜĕģđĘČĘ ĦĔĘēđĚ ĦđĤĕĝĚ ĦĠģĥĚĐ
ěđĒēĐ ĦđĚĥĎĦĐĘ ěđēĔĕč ĦĕĕĠĕĢđ ĦčĐĘĜ ĐĜđĚČ ĖđĦ ,đĜĜĐĥ ĐĚ đĜĦđĕĐ ĘĞ
ĦđĕĘĝĤčĕĜđČĘ ĦđĕĤĘđģĕĔĤĠĚ ęĚđĤĦĦ đĜĘĥ ĐĜđĚČĐĥė ,đĜĘĥ ĕĎđĘđĔėĝČĐ
ęĎ đĜĘ ĥĕ ęĐĕĜĕčĥ ,ĦĤēČĐ ĦĕĦďĐ ĐďĞĐ ĕĘĕĢČ Ęĥ ęčĘ ĦČ ĥđčėĦ À
.(135ą134 ÅĚĞ) Ãęĕďĕďĕ ęĎđ ęĕčĕđČ
,ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČč ,Ĥčď Ęĥ đĠđĝčĥ ,ęÃčĚĤĐ Ęĥ đĦďĚĞ ĦČ čĤĐ ČĔčĚ ěČė
ĦđĘĕĐģ ęĞ đĜĘĥ ĦđĚĕĞč ,ĒČ ďĞ .ĘČĤĥĕ ĦĜđĚČ ĘČ ĐĜĠĦ ĐĘđė ĦđĥđĜČĐ
ČĘđ ,ĦĕďđēĕĕĐ đĜĦďĘ ĦčĐĘĜ ĦđčĕđēĚ ĞĕčĐĘ ęĕčĕĕē đĜČ ,ĦđĤēČ ęĕĜĕĚČĚ
đĜĘ đĥēĤĕ đĒ ĖĤďč ģĤ .ĕĥĎĤĐđ ĕĜēđĤĐ đĜĔĐĘ ĦĚĢđĞ ĦČ ĞĎĤĘ ĥĕĘēĐĘ
.ĕĦĕĚČ ďđčė ĦĤēČĐ ęĕĜĕĚČĚĐ ĦĘĕĐģĚ đĜĕĦĕĚĞ

Ĥđďđ Ĥđď ĦđĜĥ đĜĕč .ď
ęĕĚďģđĚĐ ęĕČĜĦĐ ĦĞčĤČĥ ĦđČĤĘ Ęđėĕ đĥČĤč ęĕĕĜĕĞĥ ĕĚ Ęė
ĦĕĘđĦģĐ ĦđĕĝĜėĐ Ęĥ ěĦĞď ĘĞ ĐčĤ ĐďĕĚč đĘčģĦĐ čĤĐ čĕĢĐĥ đĘĘĐ
.ĦĕĔĜĔĝĔđĤĠĐ ĐĕĕĝĜėĐ ĕĥĜČĚ ęĕčĤ Ęĥ ęĦĞď ĘĞđ ĦĕĔĝĕĘĎĜđđČĐđ
ĐĦĜĕĎ ,ĘČĐ ēĢĤč ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ĦĕčĕĔģĘđģĐ ĐĚĥČĐĐ ĦČ ĐĦēď ĐĕĕĝĜėĐ
ĐĜĕČ ĐčĤ ĐďĕĚčđ ,ĦđĕĦďĐ ĦđĠĕďĤĐ ĘĞ ĐĘĕēĚ Đĥģĕč ,ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ ĦČ
.ęĕĐđĘąČ ęĞ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĦĕĤč ĦČ ĐĘĔĕč ĐĥďēĐ ĦĕĤčĐĥ ďđĞ ĦĜĞđĔ
ęĕđđĥÃė đĘĕĠČđ ,ĔĘēĐč ęĕđđĥė ĕĤĢđĜąĕďđĐĕĐ ēĕĥąđďĘ ęđĕĐ ęĕĝĜėĜ đĜČ
,ġģ ěĕČĘ ĦđĠĕďĤđ ĦđĘĎ ,ěčĤđē ĘĞ ĤčĎĥ ,ĕĤđĔĝĕĐĐ đĜĚđĕģ ęĢĞ .ÃĝđĘĠ
ęŕþ ČÃ)
ÿ đĜĚĘđĞč đĦĘđĞĠđ đĚđĕģ ĦČđ ,đĜĦĕČ ĐÃčģĐ Ęĥ đĦĕĤč ĦČ ĥĥČĚ
čđĤģ ĤēČĘ ,ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ,đĜĦďĘđĚĘ đĜĦčĕĥđ ;(ĕ ,ĎĚ ĐĕĞĥĕ ,Ã...ÅĐ ę ĂČ øĜ ,ĕďÿ Ğý
,Ę ęĕĤčď) ČĤģĚčĥ ĦđĕĐđĘąČĐ ĦđČđčĜĐ ĦČ ĦĥĥČĚ ,ĦđĘĎ ĦđĜĥ ęĕĕĠĘČĘ
.(Čĕ ,Čĕ ĐĕĞĥĕ ;ĕąČ
ęĘđė ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČčĥ ęĕĜĕĚČĚ ,đĜĕďĕďĕĚ ęĐč ,ęĕĤĢđĜĐĚ ęĕčĤ ,ěėČ
!đďĐĕĕĦĕ ęĘđė ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČčĥ ěĕĚČĚ ęÃčĚĤĐ ,đĜĕČĤĥ ĕĠė ęĘđČ ;đĤĢĜĦĕ
,ĐĦĞ đĜČĥ ĕĠė đĜĦđČ ĦďčėĚ ēĕĥąđď ĐĦĕČ ęĕĚĕĕģĚ đĜČĥ ĐĢđčģĐ ďđĞ Ęė
ĖĘĚ Čđččĥ ĐĦĕČ ęĕėĝĐĘ ęĕĘđėĕ đĜČ ,đĜĕĜĕčĘ ĐĜĕčĥ ęĕĘďčĐĐ Ęė ĘĞ
ęČ) ĕĜĥĐ Ęĥ đĦďĘ đĦď ĦČ ĤĕĚĐĘ ĖĕĤĢĥ ĐĒ đĐĕĚ đĜĘ ĤĚČĕ ČđĐ ēĕĥĚĐ
.(ĒČ ĐĢđēĜ ĘĘėč ĐĕĐĦ ĦĕĘĚĤđĠ ĐĤĚĐ
ĦĕĤĢđĜĐ ĦđčĤđĞĚĐ ĤėĒ Ęĥč ĕĤĢđĜąĕďđĐĕ ēĕĥ ĘėĚ ęĕĞĦĤĜ ęĕčĤ ęĕďđĐĕ
Ęď ĘĞ ĦđĘĞĐĘ ęĕĘđėĕ ęĜĕČ ęĕĤēČ .ĐČđĥč ĐČĕĥĥ ,ęĕďđĐĕĐ ĦĠĕďĤč
ĦđĞđđĒĐ Ęė Ęĥč ,đĦđČ ĞđĚĥĘ ČĘ ęĎđ ,ÃĕďđĐĕĐ đĥĕà ĕđĔĕčĐ ĦČ ęĐĕĦĠĥ
ĤėĒĕĐĘ ĞĕĢĐĘ Ęđėĕ ĕĜČ đĘČĘđ đĘČĘ .ĥĕČ đĦđČ Ęĥ đĚĥč ęĕďđĐĕč đĥĞĜĥ
,ŝďø ýł ÿĕ øđ ŝĕčü ČĀ ĘČÿ ĺø ,Ĥāď Āđ ĤāŃ ĦŖĜĺø ŅĜĕŁü ,ęĘŖĞ
Ā ĦŖĚ øĕ Ĥāė øĒÃ ,đĜĕĒČĐ ĦĤĕĥĚ ģđĝĠč
ĎÃĕĤĦĚ ĦēČė ĐĒ ģđĝĠ ĐĜđĚ ěđČĎ ĐĕďĞĝ ĕčĤ .(Ē ,čĘ ęĕĤčď) ÃŜĘĀ ŅĤĚČā
ø ĕ øđ ŝĕ þĜģý øĒ
.ĐĕĤđĔĝĕĐ ďĚĘĜĥ đĜč ĐĤĢĠĐė :ĦđđĢĚĐ
ąĕđčĕĤė ČĘ ÃĦđĜĥà ĐĘĕĚĐ ĦČ ĥĤĠĚđ ,ĐĚĕďģ ğĝđĜ ďĞĢ ďĞđĢ ĥĤĕĐ ĤÃĥĤ
ęĕĥēĤĦĚĐ ęĕĕđĜĕĥĘ ęĕĥĕĎĤ đĕĐù .ÃĕđĜĕĥÃ Ęĥ ĐĕĕĔĜė ČĘČ ,ÃęĕĜĥÃ Ęĥ ĖĚĝĜ
đĕĐù :ęČĦĐč đčĕĎĐđÿ ,ĐĒ ĥđĤĕĠ ĕĠ ĘĞ ĐĤđĦĐ đĜĘ ĦČĤđģ ,ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĘĐĚč
čĕĤēĐĘ ĦĚĕĕČĚĐ ,ĕĘģĕďĤĐ ęČĘĝČĐ Ęĥ ĞĥĤĐ ĦĕĕĤĠĚĕČ ĦĕĕĘĞĘ ęĕĥĕĎĤ
đĕĐ ;ÃĦĕĦďà ĦđĕĢĒĕĘĕđđĕĢ ĦĚēĘĚč đĘđė ĕĥĠđēĐ ęĘđĞĐ ĦČđ ĘČĤĥĕ ĦČ

[ĕ ĐĘ ĦĕĥČĤč] ĤĚđČ ĐĦČ đč ČĢđĕė
ĐĕĐĕ ĘČĤĥĕ ęČ ĕė čģĞĕ ďđĞ ĖĚĥ ČĤģĕ ČĘÅ
- ÅĖĚĥ
,đĚđģĚĚ čģĞĕ ĤģĞĕĥ ČĘ
.đĘ ĘĠĔ čģĞĕđ ĤģĕĞ ĘČĤĥĕ ČĘČ
:[ēĕ ĎĚ đĐĕĞĥĕ] ĤĚđČ ČđĐ ěėđ
- ÅđĜĜđčĦĦ ĘČ ĦđĕĜđĚďģđ ĦđĜđĥČĤ đĤėĒĦ ĘČÅ
ĦđĕėĘĚ ďđčĞĥ ĐĒ ÅĦđĜđĥČĤ đĤėĒĦ ĘČÅ
ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ đĒ - ÅđĜĜđčĦĦ ĘČ ĦđĕĜđĚďģđÅ
:ğĝđĕ čĤ ĕĜĦ - ÅēĚĢĦ ĐĦĞ Đĥďē ĐĥđĞ ĕĜĜĐÅ
.ĎđĎĚđ ĎđĎ ĦĚēĘĚ đĒ
?ĐĚđď ĤčďĐ ĐĚĘ ĘĥĚ
ĘĢĕĜđ ,čČĒ đč ĞĎĠđ ĖĤďč ĖĘĐĚ ĐĕĐĥ ęďČĘ
,đĜĚĚ
;čČĒ ĐĥĞĚ ĖĘđĐđ ĤĠĝĚ ĐĕĐđ
- đĜĚĚ ĘĢĕĜđ ĕĤČ đč ĞĎĠ
;ĕĤČ ĐĥĞĚ ĖĘđĐđ ĤĠĝĚ ĐĕĐđ
- đĜĚĚ ĘĢĕĜđ ĥēĜ đč ĞĎĠ
ĐĥĞĚ ĖĘđĐđ ĤĠĝĚ ĐĕĐđ ęĐĕĜĥ ĐĥĞĚ ēėĥ
.ĥēĜ
ĦČ ĦđēėĥĚ ĦđĜđĤēČ ĦđĤĢ :ĘČĤĥĕ Ėė ğČ
.ĦđĜđĥČĤĐ

ěč Ęĥ đĦďĚĞ ĦČ čĔĕĐ ĐĤĕĐčĚ ĐĕĎđĝĐ ,ěėčđ
ĦđĚĕč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ěĕĤĕėĒĚ ěĕČ ,đĕĤčďĘ .ČĚđĒ
đČđčĕĥ ěĞđĔĐ ,đĐĕĚĤĕč ģđĝĠĐ ĕĠ ĘĞ ĦČĒđ 3,ēĕĥĚĐ
ĐĞđĥĕĐ ĤđėĒČ ĦČ đĚĞ Čĕčĕ ÅĐ ęĥ ĤđėĒČ ęĐčĥ ęĕĚĕ
,ĐĕĕĜĥĐ ČĚĥ đČ) ĐĜđĤēČĐ ĦđĘĎĐ ěĚ ĘČĤĥĕ ĦČĢđĐč
,(ĘÃĚėČđ ;đĚĢĞ đĐĕĚĤĕ ěđĒē ĕčĎĘ ęĕĜĔĥĠ đďĕĎĕĥ ĕĠė
đĕĤčďĘ ĦđĠĝđĜ ĦđĕČĤė .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĤđėĒČ ĦČ ČĘđ
ĕĚ ĘĞ ĘĥĚĐ ĦČđ ,đĐĕĞĥĕč ģđĝĠĐ ĦČ ČĚđĒ ěč ČĕčĚ
ĦČ ęĎ ĐĤĕĐčĚ ĐĕĎđĝĐ ĖČ .ĥēĜđ ĕĤČ ,čČĒ đč đĞĎĠĥ
ĐĜđĤēČĐ ĐĘđČĎĐĥ ęĕďđĚ ęĐ ğČ :ęĕĚėē Ęĥ ęĦďĚĞ
ęĐ ęĎ ěė ĘĞđ ,ĘĢč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ďĕĚĞĐĘ ĐďĕĦĞ
đĕĐĕ ĐĘĕĠĦĐ ĕĤďĝ ēĕĥĚĐ ĦđĚĕčĥ ęĕĞčđģ ĐĥĞĚĘ
.ĘĠĔ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕđ ĤģĕĞ ĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥ À ęĕĤēČ
ęĕģĒēĚ ĦđĞĤĐ ĦđĕēĐ ěĚ ĘĥĚĐđ đĐĕĞĥĕĚ ĐĕČĤĐ
ĤčđďĚ ęĐčĥ ÅēĕĥĚĐ ĦđĚĕÅĥ À ĐĘĕēĦč đĜĞčģĥ ĦČ
,ěė ĘĞ ĤĥČ .ĐĜĚĚ ģĘē ČĘČ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ĤčĞĚ ęĜĕČ
ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ģēđďĥ ,ĐĒ ÅĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥÅ ęĎ
,ĐĘ ĕĜĥĚ ęđģĚ ĘČ đČ ,ęđĕĚđĕĐ ĦĘĕĠĦĘ ġđēĚ ĘČ
Đĥďē ĐĥđĞ ĕĜĜĐÅ À ĥďēĐ ěďĕĞĐ ĕĜĠĚ ģēďĕĐĘ ďĕĦĞ
.ĎđĎĚđ ĎđĎ ĦĚēĘĚ Ęĥ À ÅġĤČč
ĦĜģĝĚ À ęĕĚėēė ęČđ ČĚđĒ ěčė ęČ À Ėė đČ Ėė
ĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥĚ ĐĘđČĎĐ :ĦĕĔĘēĐđ ĐĤđĤč ĐĕĎđĝĐ
ĤđėĒČ :ĐĘĕĠĦĐ ĕďģđĚĚ ďēČ ĦČ ĦđĜĥĘ ĐďĕĦĞ
ěčė ,ĐĤđČėĘ ,đģĝĠ ĤĥČė ĤĚđēđ Ęģ .ÅĐ ĦđĞđĥĕ
ĒČĚ ĦđēĠĘ ,ęĕĤĕėĒĚ đĜČ ĕĤĐ .ĤĦđĕ ĕĜđĢĕģĐ ,ČĚđĒ
đĜĤēč .ĦđĘĕĘč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ,ĐĕĤĒĞ ěč ĤĒĞĘČ ĕĚĕ
.ĐĘđČĎĐ Ĥēĥ ĕĚĕĘ ĤđėĒČĐ ĦČ ĤĕĦđĐĘ ČĘĥ
‫ שהרי‬,‫ סביר להניח שגם בן זומא אינו מדבר על ביטול חג הפסח‬3
‫ ומצוותיו אין סיבה‬,‫יום זה יהיה לעד יום היווצרותו של עם ישראל‬
.‫שייבטלו; אך הוא מדבר גם מדבר על שינוי התפילה היומיומית‬

ěďĕĞč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ Ęĥ ĕĚđĕĚđĕĐ ĤđėĒČĐ ĖĥĚĐ ĦČ
ĐĞĕĚĥčĥ ĦđĤĚĘ .ÅēĕĥĚĐ ĦđĚĕÅ ĐĜđėĚĐ ĕďĕĦĞ
,ĤēČ ęĘđĞė ĞĚĥĜ ÅēĕĥĚĐ ĦđĚĕÅ ĕđĔĕčĐ ĐĜđĥČĤ
ĤčĞĚĥ ěďĕĞĘ ĐĜđđėĐ ěĕČĥ ďĕĞĚ ęĕĤčďĐ ěėđĦ
ČĘČ ,ĎĐđĜ đĎĐĜĚė ęĘđĞ đčĥ ěĚĒĘ ČĘČ ,ĐĕĤđĔĝĕĐĘ
Ęĥ ĖĤđĢĐ ęĢĞĚ ,ĦČĒ .ęĦđĘĎĚ ĘČĎĕĐĘ ĘČĤĥĕ đėĒĥ
.ęĕĚĕĐ ęĦđČĘ ĦĕĦėĘĐ ĐĜĕēčĚ ÅĎđČďĘÅ ęĕĚėē
ďĕĦĞĘÅ Ęĥ ęĕĤđČĕĦ ĥĕ ĘÃĒē Ęĥ ęĚĘđĞč .čĕēĤČđ
ĤĢĕ đČ ,ÅęĕĘĔč ęĕďĞđĚÅ ,ÅĦđĘĔč ĦđđĢĚÅ đčĥ ÅČđčĘ
ĐĜĥĕ ęđģĚ ĘėĚ ,ĦđĘĔč ČĘ ĦđđĢĚĐ ęČ ęĎđ .ĘĔč ĞĤĐ
đĘĕĠČ ;Đĥďē ĦđĘĎĦĐ ĦđēĠĐ ĘėĘđ ÅĐĥďē ĐĤđĦÅ
ēĕĤĚ ĤĚđĘė ,ÅěĕČďđ ēĤĚÅĥ ĕĚė ĤČđĦĚ đĚĢĞ ēĕĥĚĐ
đĦČĕčđ ,ĦĚČĘ ĦĜđđėĚĐ ĐĕĢĕČđĔĜĕČ ĕĠ ĘĞ ĘĞđĠ ,ěďđ
ġĤĦĘ ďĕĦĞĥ ,ČĕčĜĐ đĐĕĘČ Ęĥ đĦČĕč ĘĢČ ĐėđĚĝ
.ĦđēđĦĠĐ ĦđĕĥđģĐ Ęė ĦČ
ĦČĕĢĕ ĤđėĒČ Ęĥ ĕĦėĘĐ ěđĎĕĞĘ ęĕĚėē Ęĥ ĐĎČďĐ
ęĐčĥ ęĕĚĕĘ ęĦĜđđėĥ ĐďĕĞĚ ēĕĥĚĐ ĦđĚĕč ęĕĤĢĚ
,ďčĘč đĒ ČĘđ .ĐĘĕĦ ĘĞ ĦďĚđĞ ĦĕĦėĘĐĐ ĦėĤĞĚĐ
ęĜĕČĥ ,ęĕĚďđģĐ ĦđĤđďĐ ěĚ ďĞĝĘ ĦģģĒĜ ČĕĐĥ ČĘČ
Ęė đČ đĐĕĘČ ,ēĕĥĚĐĥ ĐčĥēĚč ęĚĢĞ ĤđĔĠĘ ęĕĘđėĕ
ĦđĘČĥĘ ęĚĢĞč đčĕĥĕ ĦĤēČ ĦĕČĘĠ ĦĕČđčĜ ĦđĚď
ęĕĘĕčģĚ ěČė ęĕĚėē ĕĤčď ,ĐĒ ěčđĚč .ĐĜĤĤđĞĦĦĥ
ĦĎČđď ĐėĘĐĐ ęĐčĥ ,ęĕĤēČ ĦđĚđģĚč ęĐĕĤčďĘ
ĥďģĚĐ ĐĜčĕĕ ęČ ĤĤđĞĦĐĘ ĐĘđĘĞĥ ĦđĞĔ ĞđĜĚĘ
ĕĤďĝ ĦČ ĘčĘčĦ ĒČ ďĞ ĐĎĐĜĥ ĐģĕĔģĤĠĐđ ,ĞĦĠĘ
ēĕĥĚĐ ĦđĚĕĥ ĤđĤč ,đĜĘĢČ ěĐđ ęĥ ěĐ .đč ĐďđčĞĐ
ęĕĥēĤĦĚĐ ęĕĞđĤĕČ ęĐ (ęĥ) ĥďģĚĐ ěĕĕĜčđ (ěČė)
ěđĒēĚ ģĘē ęĜĕČđ ,ĘĕĎĤĐ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĔĝģĔĜđģĐ ĖđĦč
ęĕĤēČ ĦđĚđģĚč ĞĕĠđĚĥ ,ĕĞčĔ ĘĞĐ ,ĕĔĝĕĚĐ ĐĘđČĎĐ
.ĘÃĒē ĕĤčďčđ ĖÃĜĦč
ĕďė ÅĘėÅ ĕđčĕĤč ĥĚĦĥĚ đĜĕČĥ ,ČĚđĒ ěč ĦĞď ĐĚđ
ĐčēĤĐč ĖĤđĢ ěĕČ đĦĞďĘ ęČĐ ?ÅēĕĥĚĐ ĦđĚĕĘ ČĕčĐĘÅ
ęĥėđ ,ĎĐđĜ đĎĐĜĚė ęĘđĞ ĕĤĐĥ À ēĕĥĚĐ ĦđĚĕ ĘČ
ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĤđėĒČ ęĎ ĦđĤđďĘ ČĕĐ ēĝĠĐ ĦđđĢĚĥ
ĦČ đĤĕėĒĕ ČĘ ěėČĥ đĦĞď ČĚĥ đČ ,ĦđĤđďĘ ĐđđĢĚ ČđĐ
?ēĕĥĚĐ ĦđĚĕč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ
ČÃĠ) ČĦĠĝđĦĐ ĐčĕēĤĐ ĐĜĥĚĐ ĐĤĢĕģĥ ęđģĚč
ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĐĜđĥĘė ĔĞĚė ĦČčđĚĥ ,(ČÃĕĚ
Ęĥ ęđĕĝĐ ĦđČģĝĠč ,ĕĚĘĥđĤĕč ĦĤēČ ĔĞĚ ěđĥĘčđ)
:(ģĤĠĐ
:ęĕĚėēĘ ČĚđĒ ěč ęĐĘ ĤĚČ
!?ēĕĥĚĐ ĦđĚĕĘ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ěĕĤĕėĒĚ ĕėđ
[Ē Ďė đĐĕĚĤĕ] ĤĚČĜ Ĥčė ČĘĐđ
ĕĕ ęČĜ ęĕČč ęĕĚĕ ĐĜĐ...Å
ĘČĤĥĕ ĕĜč ĦČ ĐĘĞĐ ĤĥČ ĕĕ ĕē ďđĞ đĤĚČĕ ČĘđ
ęĕĤĢĚ ġĤČĚ
ĞĤĒ ĦČ ČĕčĐ ĤĥČđ ĐĘĞĐ ĤĥČ ĕĕ ĕē ęČ ĕė
ĘČĤĥĕ Ħĕč
ęĕĦēďĐ ĤĥČ ĦđĢĤČĐ ĘėĚđ ĐĜđĠĢ ġĤČĚ
!Å...ęĥ
,ĐĚđģĚĚ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĤģĞĦĥ ČĘ :đĘ đĤĚČ
ĦČĕĢĕđ ĤģĕĞ ĦđĕėĘĚ ďđčĞĥ ČĐĦĥ ČĘČ
;đĘ ĘĠĔ ęĕĤĢĚ

‫חז”ל עיצבו את עולם ההלכה‬
‫ תוך השתלת‬,’‫של ’הזמן הזה‬
‫שבבביטול שאמור להפעיל את‬
‫ השבב‬.‫עצמו בשעת גאולת העם‬
,‫ שכיום מסרבים להפעיל‬,‫הזה‬
‫הוא משורשי ההבחנה בין‬
‫הברית היהודית לדת הנוצרית‬
‫יואב שורק‬
đĜČĤģ ,ĤďĝĐ ĘĕĘĘ đĜĘđė đĜčĝĐ ĤĥČ
,ĐĕĤĒĞ ěč ĤĒĞĘČ ÅĤ ĕĤčď ĦČ ĐďĎĐč
ěđĥČĤ ģĤĠ ğđĝč ĐĜĥĚč ęĕĞĕĠđĚĐ

ė

:ĦđėĤčč
:ĐĕĤĒĞ ěč ĤĒĞĘČ ÅĤ ĤĚČ
ĐĜĥ ęĕĞčĥ ěčė ĕĜČ ĕĤĐ
ĦđĘĕĘč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĤĚČĕĦĥ ĕĦĕėĒ ČĘđ
ČĚđĒ ěč ńĥĤďĥ ďĞ
ġĤČĚ ĖĦČĢ ęđĕ ĦČ ĤđėĒĦ ěĞĚĘÅ :ĤĚČĜĥ
ÅĖĕĕē ĕĚĕ Ęė ęĕĤĢĚ
.ĦđĘĕĘĐ À Ėĕĕē ĕĚĕ Ęė ;ęĕĚĕĐ À Ėĕĕē ĕĚĕ
:ęĕĤĚđČ ęĕĚėēđ
ČĕčĐĘ À Ėĕĕē ĕĚĕ Ęė ;ĐĒĐ ęĘđĞĐ À Ėĕĕē ĕĚĕ
.ēĕĥĚĐ ĦđĚĕĘ

ĐĜĥĚ ęĎ ,ĦđėĤč ĦėĝĚč ĐĕĦđĤčēĚ ĦđčĤė
ĕėĕĘĐĦĘ ĦđĜĜđčĦĐ ēĦĠ đĜĘ ĐģĕĜĞĚ đĒ ĐČĘĠđĚ
ęĕĤģĚĐ ďēČ ĐĒĥ ĕĜĚđďĚė .ĐėĘĐĐ ĦđĤĢđđĕĐ
ĥēĤĦĐĥ ĕĦėĘĐ ĕđĜĕĥ ĘĞ ďĕĞĚ ČĜĦ đčĥ ęĕďďđčĐ
Ęĥ ĕĚđĕĚđĕĐ ĤđėĒČĘ ĞĎđĜĐ ĕđĜĕĥ ĐĒ ĐĤģĚč ,đĕĚĕč
1;ĦĕčĤĞ Ęĥ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĦĤĎĝĚč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ
ęĎ ČĘČ ,ěČė ĥĕ ĐĞđĜĦčąĐėĘĐĐąĦđđĐĦĐ ęĦĝ ČĘđ
ĦČĕĤģ ěĕĞĚč) ęĕģđĝĠĐ ĥĤďĚĚ ĐėĘĐ Ęĥ ĐĤĕĢĕ
.(ĘÃĚėČđ ,ÅĥĤďĚĘ ĦĚďđģ ĐėĘĐÅĥ ĐĝĕĠĦĐ ĘĞ ĤĎĕĦ
đģđĕď ČđĐ ĦĕĚđĕĚđĕĐ ĐģĕĔģĤĠĐ ĦČ ĐĜĥĚĥ ĐĚ
ěđďĘ ĥĕ ĐčĤĐ .ģđĝĠčĥ ÅĘėÅ ĐĘĕĚĐĚ ČĚđĒąěč Ęĥ
ČĚđĒ ěčė ęĕģĝđĠ ĞđďĚ ĐĘČĥč ĤČĥĐ ěĕč ,đĒ ĐĜĥĚč
ĦģĝđĞ ęĎ đčĥ ,ĤēČ ěĕĕĜĞĘ đĜĕĜĠ ĖČ 2,ęĕĚėēė ČĘđ
ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦĤėĒĐ ěĕĕĜĞ ČđĐđ ,ĤĦČ ĘĞ ČĤĚĎĐ
.ĐĘČ ęĕĚĕ Ęĥ ęĦđĐĚđ ,ēĕĥĚĐ ĦđĚĕč

ĐĘĕĠĦ ĕĤďĝ ĕđĜĕĥ
ĔĞĚ ěĕĕĞĜ ,ĕĘččĐ ďđĚĘĦĐ ĕĤčďĘ ĐĜĠĜĥ ĕĜĠĘ
ēĕĔčĐĘ Čč ÅĘėÅ ĕđčĕĤĐ ,ęĦĔĕĥĘ .ęĕĚėē ĕĤčďč
‫ אמנם הבאת הדברים בהגדה של פסח רומזת לכאורה לכך שיש‬1
‫לדין זה קשר לליל הסדר; אך גופם של דברים מעיד שלא במצוות‬
‫ אלא באזכור‬,‫’והגדת לבנך ביום ההוא’ של ליל הפסח מדובר‬
.‫היומיומי של יציאת מצרים‬
‫ הפסיקה ניכרת ממשפט הפתיחה של המשנה שלא צוטט כאן‬2
‫ שבו סתם‬,(...‫ אמר ר’ אלעזר‬.‫)’מזכירין יציאת מצרים בלילות‬
‫ והן מכך שר’ אלעזר בן עזריה העיד על שינוי‬,‫המשנה היא כבן זומא‬
.(’‫המנהג כעובדה מוגמרת ואף הציגו כעניין חיובי )’זכיתי‬

ĘđďĎĐĦčĥ

đďĕĢč đĤčđĥ

22

@

ęĕĤĕėĒĚ đĜČ đčĥ ěĠđČĐ ČđĐ ĤĦđĕč ĕĜĕĕĠđČĐ ĕĘđČ
,ęĕĘĎĤĐ ďĞđ ĥďđē ĥČĤĚ ,ĐĤđĦĐ ěĚĥ ęĕďĞđĚĐ ĦČ
ĦČĒ ęĕĥđĞ đĜČ .ěđĒĚĐ ĦėĤččđ ĐďĕĚĞĐ ĦđĘĕĠĦč
Ęĥ ġĚĥ Đč ěĕČĥ ,ÅČđčĕđ ĐĘĞĕÅ Ħĥģč ĦđĞĢĚČč
,(!čđĥ ĐĦđČ đČĤģ)ü ďĞđĚĐđ ĎēĐ ĕĜėđĦĘ ĦđĝēĕĕĦĐ
ĦČ ĥģčĘ ĦĠĝđĜ ĦđĜĚďĒĐė ďĞđĚĐ ĦĕĕČĤ ģĤ ČĘČ
đĜĜđďģĕĠđ đĜĜđĤėĕĒ .ÅĐ ĕďĕ ĘĞ đĦēĜĒĐĚ ĘČĤĥĕ ĦďĕģĠ
ěđĤėĕĒđ ĖďčĞ ďđď ěč ēĕĥĚ ěđĤėĕĒ ,đĜĕĦđčČ ěđĤėĕĒđ
ĦđĜĚďĒĐč ĖĕĜĠĘ đČĤĕĕ ĐĘČ Ęė À Ėĥďģ ĤĕĞ ęĕĘĥđĤĕ
ęđĕč đČ ĦđĢĚĐ Ďēč ,ĥďđē ĥČĤč ĤčđďĚ ęČ ěĕč ,đĒ
,ěđĤėĕĒąĦđĜēĦ ČĘČ ęĕďĞđĚĐ Ęė ěĕČ Ęđėĕčė .ěđĤėĕĒĐ
.ĦėĥĚĦĚ Đēėĥ Ęĥ ĖĤďąĕĜčČ ęĢĞčđ
đĜČĥė .ĥďđēĐ ĦėĤčč ďē ĕđĔĕč ĘčģĚ ĐĒ ěđĤģĕĞ
ďĚđĞ ĥďđē ďđĞĥ ĐďčđĞĐ ĦČ ĦĝĜėĐ Ħĕčč ęĕĤĕėĒĚ
đĜĕĦđčČĘ ęĕĝĕĜ ĐĥĞĥ ĕĚÅ :ęĕĒĕĤėĚ đĜČ ,ĥďģĦĐĘ
čđĤģč đĜĦđČ ĘČĎĕ ČđĐ ,ĦđĤĕēĘ ĦđďčĞĚ ęĦđČ ĘČĎđ
,ęđĕ ĤēČ ęđĕ .ÅġĤČĐ ĦđĠĜė ĞčĤČĚ đĜĕēďĜ ġčģĕđ
,ĦđĤđď ĕĤēČ ĦđĤđď ,ĐĜĥ ĤēČ ĐĜĥ ,ĥďđē ĕĤēČ ĥďđē
À ĞčĦđ čĥ ČđĐ ĦđĜĚďĒĐ Ęėčđ ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĥČđĜ ČĘ
ďĝēđ ĐģďĢ đĜĚĞ ĐĥĞ .đĜĜĞĚĘ ČĘ ęČ ĖĜĞĚĘ ĐĥĞ
.đĜĞĕĥđĐđ À
Ĥđďĕĝč ĐĘđČĎĐ Ħĥģč ĐĞđčĔ ĐĚė ęĕďĚĘ đĜČĢĚĜ
,ęĕďĚĘ đĜČĢĚĜ .đĜĘĥ ĐĘĕĠĦĐ ĕĤďĝčđ đĜĘĥ ĐĘĕĠĦĐ
ĦđĚĕÅ đĞĕĎĐĥ ĐďčđĞĐ ĦĚĜĠĐ ĐĚė ďĞ ,ČĘĕĚĚ
Ĥĝĥđ đĜĕĦđĕđĘĎ ġđčĕģ Ęĥ ĝĜĐ ČĥĕĜĥ ,ÅēĕĥĚĐ
ĦĕĦďĐ ĐĤđĢĐ ĘĞ ĦĚĕĕČĚ ,ÅĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥÅ đĜĦČĚ

Ĥđčĕē đĜĕČĥ ğČ ,ĐĘĕĠĦĐ Ĥđďĕĝ .ěČė ģĤ ČĘđ
ĐēĜĐĐ ĘĞ ďđČĚ ĐčĤ ĐďĕĚč ĦĦĥđĚ ,ğĕĢĤđ ĕĔĜĤĐđģ
ČĘČ ,ĐēĜĐ ģĤ ČĘ đĒ ,ĐĥĞĚĘ .ĦđĘĎč ęĕĜđĦĜ đĜČĥ
ĐĘĕĠĦĐ .ĐĘĕĠĦĐ Ęĥ ĕĤģĕĞĐ ěėđĦĐ ĐčĤ ĐďĕĚč
ĐĞđčģĐđ ĦēĝđĜĚĐ ĐĘĕĠĦĐ ČĕĐ ČĕĐĥ À ĦĕĤđčĕĢĐ
ĐďĕĚĞĐ ĦĘĕĠĦ ;ěđĕĢĘ čđĥĘ ęĞĐ Ęĥ đĦĘĕĠĦ ČĕĐ À
ĦđĕĚđČĘ Ħđĥģč Ęĥ ĐĤďĝč ĐĕĦđĥģč ČĕĥĘ ĐĞĕĎĚ
ďĞđ ĦđĕđĘĎ ġđčĕģĚ ,ĕĤđĔĝĕĐ ĕđĜĕĥĘ ĦđĤĦđēĐ
Ęĥ ČĤđĜĐ čĢĚĐ ěĚ ĐČĕĢĕĘ ĐģĞĒĐ .ďđď ěč ēĕĥĚĘ
ģĐčđĚĐđ ĕĤģĕĞĐ ěėđĦĐ ČĕĐĥ ,ĤĒđĠĚĐđ ĘĠĥđĚĐ ęĞĐ
ĦĤđĝĚč ĕĥĕĚēđ ĕĜĥ ĕĚĕ Ęĥ ĦđĜĕēĦĐ ğĝđČ Ęĥ
,ĐĘĕĠĦĐ Ĥđďĕĝč ęđģĚ ĘėĘ ĔĞĚė ÅĦĠēďĜÅ ,ĒĜėĥČ
đĜĜĕČ ,ĘĥĚĘ ,Ėė .ĐĘĕēĦĚ ĐĘ ďĞđĜ ČĘĥ ęđģĚĘ ęĎ
ĐČĕĤčĐ ĐĜĕĕĜĞĥ ,ÅĤđČ ĤĢđĕÅ ĦėĤč ĦČ ęĕĚĦđē
ĐĥģčĐ ĦČ ÅčĕĜĎĐĘÅ ĕĘč ,ĦĕĘĝĤčĕĜđČĐđ ĦĕĞčĔĐ
ĐčĐČ ĦėĤčĘ ęĕēĕĜĚ đĜĜĕČ ;ÅĤĕČĦ ěđĕĢ ĘĞ ĥďē ĤđČÅ
ęĕĠĕĝđĚ ČĘČ ,ÅĐ đĜĘ ěĦĜĥ ĐĤđĦĐ ēčĥč ģĤ ģđĝĞĘ
ĐĤĐĚ đĜČĕčĐđÅ ĐĥģčĐ ĦČ À ĦĕĜėđĦ ĐģďĢĐ ČĘĘ À
.ÅđĜĢĤČĘ ĦđĕĚĚđģ đĜėĕĘđĦđ ġĤČĐ ĦđĠĜė ĞčĤČĚ
ęĕĤĕĦđĚ đĜĜĕČ ĦĕĤēĥ Ęĥ ĐĘđČĎĐ ĦėĤč ĦČ ęĎ
ĖĚđČĜė ĐďĠđ ĘČĤĥĕ ĦĤĒĞč ĐĚđģÅ ĐĚĕĦēĐ ČĘč
,ĐďĕĚĞĐ ĦĘĕĠĦčĥ ÅĐďđčĞÅ ĦėĤč .ÅĘČĤĥĕđ ĐďđĐĕ
ÅğĔēĚÅ ĐĤčĞ ,ÅďđčĞĜ ĖďčĘ ĖĦđČÅč ĤčĞč ĐĚĦēĜĥ
ĤĕĒēĚĐ [...] ěđĕĢĘ Ėčđĥč đĜĕĜĕĞ ĐĜĕĒēĦđÅĘ ĐėĠĐđ
ĐėĒ ĐĒĐ ÅģčďđĚÅĐ ēĝđĜĐ Čģđđďđ ,ÅěđĕĢĘ đĦĜĕėĥ
.ęĕčĤ ĦđĤđď ĖĥĚč ěđĎĕĜĘđ ĦđģĠĤĦĐ ĕĥĎĤĘ

ěđĤėĕĒ ĦđĜēĦ
ĦĤėĒĐ đČ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦĤėĒĐ Ęĥ ĐĒ ěĕĕĜĞ
đČ ďēČ ģđĝĠ Ęĥ ĐĘČĥ đĜĕČ ĐĜđĤēČĐ ĐĘđČĎĐ
ĐĤđČėĘ ęĕčĝĜ ČĚđĒ ěč ĕĤčďĥ ğČ ,ĐĥĞĚĘ .ęĕĕĜĥ
ĤĕėĒĚĐ ďēČ ģđĝĠ ČĢĚĜ Đčĥ ,ÅĦĕĢĕĢ ĦĥĤĠÅ ĘĞ
ĦėĤč ĖđĦ ĘČ ĦėĥĚĜ ęĦđĞĚĥĚ ,ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ
Ĥģđčč ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĕĤēČ ĐČčĐ ĐėĤčĐ ,ÅĐĘđČĎÅ
.ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕč ĦģĝđĞ ĐĘđėĥđ ,čĤĞčđ
ęĕĤĢĚ ĦĘđČĎ ĦČ ĦđėĕĤČč ĦĤČĦĚ đĒ ĐėĤč
:ĦĕčĤĞ Ęĥ ĐĘđČĎ ĦėĤčč) Ėė ĘĞ ēčĥč ĐčĤĚđ
/ ęĕĢĕĤĞĐ ĘėĚ đĜĘČđĎĐ / ęĕėĘĚ ďĕĚ đĜďđĠĐÅ
ĐĚģĜđ ęĕĝĜ đĜĘ ĐĥđĞĐ [...] đĜĕĤĢĚ đĜĘ ĞĤĠĜĐ
ĐėĚĐ / ęē ĕĜč ĦĚďČč ęĕĦĠđĚđ ĦđĦđČ / ĐĞĤĠč
ĘČĤĥĕ đĚĞ ĦČ ČĢđĕđ / ęĕĤĢĚ ĕĤđėč Ęė đĦĤčĞč
:ĦĕĤēĥ Ęĥ ĐĘđČĎ ĦėĤččđ ;ÅęĘđĞ ĦđĤĕēĘ ęėđĦĚ
đĜĦĕďĠ ęĕďčĞ ĦĕčĚđ / đĜĕĐĘąČ ĕĕ đĜĦĘČĎ ęĕĤĢĚĚÅ
ęĕđ / ĦĘČĎ ĘČĤĥĕ ĖĤđėčđ / ĦĎĤĐ ęĐĕĤđėč Ęė /
đēčĥ ĦČĒ ĘĞ [...] ĦĞčĔ ęĕďĒđ / ĦĞģč ęĐĘ ğđĝ
ĦđĤĕĥ ĦđĤĕĚĒ ęĕďĕďĕ đĜĦĜđ / ĘąČĘ đĚĚđĤđ ęĕčđĐČ
ĐėĤčĐ ĐĥĕĎďĚ đĘĘĐ ęĕĤđČĕĦĐ ĤēČĘ .(ÅĦđēčĥĦđ
ĐĞĕčģč ĦĚĦđēđ ,ĤčĞč đĜĘ ĐĥĞ ÅĐĥ ęĕďĝēĐ ĐĘČĥ
ĐĞĕčģ À ĘČĤĥĕ ĦČ ĤčĞč ÅĘČĎÅĥ ĕĚ ČđĐ ÅĐ ĕė
ęĕĥģčĚ đĜČ Đčĥ ,ĐďĕĚĞĐ ĦĘĕĠĦĘ ďĕĚ ĦďĚĢđĚĥ
ĐėĠĐ Ĥčė ĐčĤ ĐďĕĚčĥ đĒ ,ÅĐďĕĦĞĐÅ ĐĘđČĎĐ ĦČ
.đĜĕĕē ĦđČĕĢĚĘ

Ħđĥĕ ĦđĕĐĘĚ ĐģđēĤ
ĕĘėĘėĐ čĘĐ .ĦĕĤĕĤčĥ
ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ

ĐČĤĜĐ ,ďēĠč ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ĤčđďĚĥ ĐČĤĜ
ĘĞ ĦđĕĤēČ ĦĘĕĔĜ ĕĜĠĚ ďēĠ .đĦđĚė ěĕČĚ ģďĢđĚ
ęĎđ ,ęĕčĤ ĦđĤđď ĐĚĢĞ ĐēĕėđĐĥ ĦėĤĞĚ Ęĥ ĐĦĝĕĤģ
ĕĦēĠĥĚĐ ěĝđēĐ ĘĞ ĦĤĚđĥĐ Đďĕēĕė ĦĕČĤĜ ĦĞė
ĦđĕėĥĚĐĐ ĘĞđ ĖĤďĐ ĦģďĢ ĦĥđēĦ ĘĞ ,ĕĦĘĕĐģĐđ
.ĦĕďđĐĕĐ
ĦČ ęĎĤĦĥ ,ĦĕĤčĐ ęĞĥ ģĠĝ ěĕČ ,ĕĤđĔĝĕĐ ĔčĚč
ęĞ ĦđĕĐĘ ěđĤēČĐ Ĥđďč čĥ ,ęĕčĤ ĦđĤđďĘ ĦďĘ đĚĢĞ
.(ĐČĘĚ ĦđĞďđĚ ĘĞč ĦĕĤčĐ ęĞ ČĘ ěĕĕďĞ ęČ ęĎ)
ĐČĤĜđ ,ĐĘĥĚ ĦđďĤĥĕĐ ĤĢĕ ĥĕ ĦďĘĥ ĤčĦĝĚ ĘčČ
ĐĕĢĚĤđĠĝĜĤĔĐ ěđĜĎĜĚ ĦČ ĘĕĞĠĐĘ ĦĘĎđĝĚ ČĕĐ ěĕČĥ
ĐĚĕďģ ĐĦđČ ĞĕĜĕđ ,ęĕČĘĚ ěĕĘđē ĕĕēĘ ĐĦđČ čĕĥĕĥ
đĒ ,ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤđĦ Ęĥ ČĘĚĐ ĥđĚĕĚĐ ĤčĞĘ
ĐĜĕėĥ ĦđĤĥĐĘ ,đĤĎĝĜ ęĕĚĥĐĥ ĕĜĠĘ ,Đĥģĕčĥ
.ęĘđĞč
ĕĠė :ěđĝČ ĐĤĐ ČđĐ ĘčČ ,ěčđĚ ĦđďĤĥĕĐĐ ĤĢĕ
Ęĥ ĐďĕĢč ēĜđĐĥ ĤčđĥĐ ,ęĕĤčďĐ ĦĘĕēĦč đĜĕČĤĥ
ĤčđĥĘ ĦđĥēėĦĐ .ĘÃĒē ĕďĕ ĐĥĞĚ ČđĐ ĦđĘĎĐ ĦĤđĦ
Ĥĥģ ģđĦĕĜđ ĘÃĒē Ęĥ ęėĤďĘ ğĤđĞ ĦĕĕĜĠĐ ĐĥđĤĕĠ ĐĒ
,ĖėĚ ĤĦđĕ .ĕĜĕĝč ÅĐ đĜĚĞ ĦĤėĥ ĦĕĤčĐ ęĞ ĦđĕĘđēĐ
ĤĥģĐĐĚ ĦđĚĘĞĦĐ ĖđĦ ,ĦĕĦėĘĐĐ ĦđďĐĕĐ ęđĕģ
đĦđĞĚĥĚ ,ĐĜĚĚ ęĕčĤ ęĕčĕėĤĚ Ęĥ ĦŅĘĎĘąĘčĎđĚĐ
.ĕĚĕĜĠ ěđĕĎĕĐ ĦĘđĔĜđ ĦĕĤĔđĒČ ,Đĥďē Ħď Ęĥ ĐĜđĜĕė
ĐĚė ďĞ ęĕĥē ,ęĕĜĤĚĥ ęĐ ęČ ęĎ ,ĐĤđĦĐ ĕČĥđĜ
ąĦĕďđĚĘĦĐ ĦĤđĝĚč ĘđĦĥĐ ÅĦđĕĜĚĒĐ ččĥÅ ĕĜđĕē
ĦČ ĦđēďĘ ęĞĠ ĤēČ ęĞĠ ęĕĠēďĜ ęĐ ěė ĘĞđ ,ĦĕĦėĘĐ
ĤĥģĐč đĤĚČĜ ęĕĤčďĐĥ ĖėĘ ĥēėĦĐĘ ęđģĚč :ġģĐ
Ħđĥďē ĦđĤďĎĐ ęĞĠ ĤēČ ęĞĠ ęĕčĕĢĚ ,ĦđĘĎ Ęĥ
ĦđēĠĐ ĘėĘ À ĞĕĎĦ ČĘ ęĘđĞĘ đĒĥ Ėė ,ĐĘđČĎĐ ĎĥđĚĘ
.ĕĥĚĚ ĕĤđĔĝĕĐ ěďĕĞ ĖđĦč ČĘ
ĕĤđĔĝĕĐ ĞđĤĕČ ĐĦĕĕĐ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĦĚģĐ
ĕČĥđĜ ďĢĚ ĐĘđďĎ ĦđĜđėĜ ČĕčĐĥ ,ęĚđĤĚđ ĤĕĞĝĚ
ĦČ ēđĦĠĘ ČĘ ęĜĚČ À ęĕčĤ ęĕĤčď ĦđĜĥĘ ĐĤđĦĐ
ĦđĜĥĘ ĕČďđđč ĘčČ ,ĥďđēĚ ěđĕďĘ ĐėĘĐĐ ęĘđĞ Ęė
ĦĚģĐ ĦĞĥ ĦđĕĐ ęĞ ĖČ .ďđĞđ ďđĞđ ĐĘĕĠĦ ĕēĝđĜ
ęĕĜđĥČĤ ęĕĚĕ ęĦđČč đĒ ĐĦĕĕĐ ,ěđĢĤ ĦĞĥ ĐĜĕďĚĐ
ęĞĐ Ęĥ ěĔģ ĔđĞĕĚ ĐĝĘėČĥ ,ĦĕĤĕĤčĥ Ħđĥĕ
Đč ĦđČĤĘ À ěđėĜ ĐĕĐ ČĘđ À ěĦĕĜ ĐĕĐ ČĘ .ĕďđĐĕĐ
ÅĤĠđĥĐ ĦĞĕģĦÅ ,ÅĐĘđČĎď ČĦĘēĦČÅ ĤĥČĚ ĤĦđĕ
ĖČ À đĜĕĦđĕđĘĎ ġđčĕģĘ ÅĝĜĐ ĦČĕĥĜÅđ đĜĦđĤĕēĘ
ĐĕĕĘĞĐ ĐĞĕĎĐ Ėė ĤēČ .ęĕĤčďĐ ĥđĚĕĚ ČĘ ěĕĕďĞ
ĐĜĦĕĜ ęĕĘĥđĤĕđ ġĤČĐ ĦđĘđčĎ đčēĤđĐ ,ĦĕĜđĚĐĐ
đĠđĝčđ ,ĐĚĢĞĚĘ ĐėĠĐđ ĐčĢĕĕĦĐ ĐĜĕďĚĐ ,đĜĕďĕč
Ęĥ ĤĦđĕč ĘđďĎĐ ĒđėĕĤĘ ęđĕė ĦĕĥĞĜ ČĕĐ Ĥčď Ęĥ
Ęė ĥđĚĕĚĘ đČĕčĐ đĘĘĐ ęĕėĕĘĐĦĐ Ęė À ĕďđĐĕĐ ęĞĐ
ĦĕĦďĐ ĦđďĐĕĐ ĐĘđĦ ęđĕė .đĜč ĕđĘĦ ĐĕĐ ČĘĥ ĐĚ
ďđĞĥ Ėėč ĦđĘĎĐ ĝđďđĚč ĦđĤČĥĕĐĐ ĦģďĢĐ ĦČ
ČĘđ ĐČđčĜĐ ĐĤĤđĞĦĐ ČĘ ,ěĕĤďĐĜĝĐ ĐĥďēĦĜ ČĘ
ęĕĕđĘĦĐ ęĕĤčď ęĐ ĐĘČ Ęėĥ ČĘČ À ĥďģĚĐ ĐĜčĜ
ęČĐ :đĒĐ ĐĘČĥč ģđĕďč ęĕĕđĘĦ ęĐ ĐĥĞĚĘđ ,đĜč
,ĦđĘĎĐ čĢĚ ęđĕĝ ĘĞ ĒĕĤėĐĘ ĕďė đĜĕĕď ęĕĢĕĚČ đĜČ
ďĢč ĦđĤđďĐ Ęė čĢĕĜĥ ÅĤčđĥÅ đĦđČĘ ĥđĚĕĚ ĦĦĘđ
.đĜĘĥ ĦĕĦďĐ ĐģĕĔģĤĠĐ
*
đĜďđĞĕĕĘ ,đĜĕĦđčČ ĦĕĤčĘ ,đĜĦđďĐĕĘ đĜČ ęĕĜĚČĜ ęČ
ĦĚĕĥĤĘ ĦđďĐĕĐ ĦČ ğĤĢĘ ęĕĢđĤ đĜĜĕČ ęČ ;ĕēĢĜĐ
ĕĤģĕĞĐ ĤĝĚč ęĕďĎđč ģĠĝ ĦģĒēč ďĕĚĦ ĦđĕĐĘđ) ĦđĦďĐ
ęďČĐ ĤđĤēĥđ ĐĤĒ ĐďđčĞč ĐĚēĘĚĐ ČđĐĥ ,ĐĤđĦĐ Ęĥ
.ĦĤēČ ĐĤĕĤč Ęė ĐĥĞĚĘ đĜĘ ěĕČ ,(ĐĜĚĚ
.ēĕđđĤĜ ČĘČ ďĕĝĠĜ ČĘ ,ĐĜđčĦč ĐĥĞĕĕ ĤčďĐ ęČ
ęĕĤĕďČĐ ĦđĤĢđČĐ ĘĞ ěĜđčĦĐĘ đĜĕĘĞ Ęėĥ ęđĥč
ĦČ ĤĚĥĘ ,ĦđĘĎĐ Ęĥ ęĕėđĤČĐ ĦđĤđďĐĚ đĜĘčĕģĥ
ĒđĞč ďđĞĢĘ ĘčČ À ĤĚĥĘ ĕđČĤĥ ĐĚ Ęė
,ĘđēĐ ĘČ ĝēĕč ,ĐĘĕĠĦč .ĥďēĐ ěďĕĞĐ ĘČ
ĦđĕĐĘ ġĚđČčđ ,ĥĤďĚĐ Ħĕč ĥđďĕēč
.ČčĐ ĤđďĐ Ęĥ ÅđĜĕĚėēÅ

ĐĝĕĝĦĘ ĐČĕčĐđ ,ĦĕČĤģĚĐ ĦėĤĞĚč ěđĚČĐ ĦđĕĤČĥ
.ĤčĥĚ ĦđĞĥĘ ĦĕĜĕĕĠđČĐ ,ĐĘđďĎ ĦĕĜēđĤ
ěĚ ĦĕĤčĐ ĦČ ģĕĦĞĐĘ ĐĥĤďĜ ĐĥďēĐ ĐčĕĥēĐ
ěĚ ,ďĕĦĞĐ ĦđđģĦ ĘČ ĐđđĐĐ ěĚ ,ĕĥĕČĐ ĘČ ĕĚđČĘĐ
ĦđĦė đĥĞ Ėė .ĘėĥđĚĐđ ĔĥĠđĚĐ ĘČ ĕĚĚĞĐđ ĔđĥĠĐ
đĥĞ Ėėđ ,ęĕĜđĥČĤĐ ęĕĤĢđĜĐ đĥĞ Ėė ,ĐďđĐĕ ĤčďĚ
.ĐėĤčĘ ęĜđĤėĕĒ đĜĕĚėē ĕĜđĥČĤ ęĐ ČĘĐ ,ęĕĥđĤĠĐ
ęĚĘđĞ ĦČ đĦĕĦĥĐ ,ęĕĤĢđĜĐ ĕĜđĥČĤ đĚė ,đĜĕĚėē
đĜĕĚėē :ģđĚĞ ĐĕĐ ĘďčĐĐ ĖČ .ěčĤđēĐ ĦĜđĚĦ ĘĞ
ĐĕĘĚđĜąČė ,ěčĤđēė ěčĤđēĐ ĦĜđĚĦ ĦČ đĜč đĞĕčĔĐ
ĦĕĜĚĒ ĦģĝĠĚĐ ĘĒĤč Ęĥ ĐĢĕēĚė ,ĦđĜĦĥĐĘ Ħčĕĕēĥ
,ĦČĒ ĦĚđĞĘ ,ĦđĤĢĜĐ .ęĕĚĥčĥ ęĐĕčČĘ ĘČĤĥĕ ěĕč
Ĥčďė ,ĐĥďēĐ ĦĕĦĥĦė ěčĤđēĐ ĦĜđĚĦ ĦČ ĐĘčĕģ
ĕđČĤđ À ĦģĝĠĚĐ ĐĢĕēĚė ,Ğđčģ ČĘČ ĕĜĚĒ đĜĕČĥ
ďĞ Ėė Ęė .ęĕĚĥčĥ ęĐĕčČĘ ĘČĤĥĕ ěĕč À ģĕĝĠĦĥ
.ĐĞđĥĕ Ęĥ ĐĜđĚĦĘ ěčĤđēĐ ĦĜđĚĦ ĦČ ĐėĠĐĥ
ęĘđĞĐ ĖĠĐ ĐĘČ ĘĢČ ěĐđ ĐĘČ ĘĢČ ěĐĥ ČĢĚĜ
ęđģĚĘ ;čđĔĐ ĤĥČĚ ĤĦđĕ ĔĘđĥ ĞĤĐ đčĥ ęđģĚĘ
ĐĚĢđĞĐ đčĥ ęđģĚĘ ;ĕĜēđĤĐ ĦČ ěĕđĞ ĕĜĠđĎĐ đčĥ
ĐĘČ ĘĢČ ěĐđ ĐĘČ ĘĢČ ěĐ .ĐĕđĒč ĦĕČčĢĐđ ĦĕĔĕĘđĠĐ
ĦđĥĕĤĠĘ ,ĥďđģĐ ęĘđĞĘ ďđčė Ęĥ ęđģĚ ĤĢčĦĐ
.ĘđēĐ Ęĥ ĐĥĞĚĐ ęĘđĞ ĘĒĘďĒĜđ ,ĐĤĐĔĘđ
,ĘČĤĥĕ ĤđčĞ ĕė .ĘđďĎ ĘďčĐ ,ĤĦđĜđ ,ĐĕĐ ĖČ
ďđĤĕĠ ĐĒĐ ďđĤĕĠĐ Ęė ĐĕĐ ,ĦĕĘÃĒēĐ ĦđďĐĕĐ ĤđčĞ
ĤđčĞ đĘĕČđ .ĐďĕĢč ĐĤčđĥĥ Ħď ;ĘģĘđģĚđ ĕĜĚĒ ,ęđĎĞ
ĦĚČĘ ,ĐĞđĥĕĐ ĦĜđĚĦĘ ĐĒĐ ďđĤĕĠĐ ĐĕĐ ,ĦđĤĢĜĐ
,ĐĔđĥĠĐ ,đĒĐ ĦģđĘēĚĐ .ĐĕĤēČ ĤčďĘ ĦđđģĘ ěĕČĥ
ěĕĕďĞĥ đČ ĘČđĎĐ Ĥčė Čč ęČĐ À ĦđĤĢĜĘ ĦđďĐĕ ěĕčĥ
ĐĘČĥč ĦģđĘēĚ Đčđ ĐĜĕĚ ĐĥđĤĕĠ À đĘ đĜČ ęĕĜĕĦĚĚ
ĘČĎĜ ęĘđĞ ČđĐ ,ÅĐĒĐ ěĚĒĐÅ ęĘđĞ ,đĜĘĥ ęĘđĞĐ ęČĐ
.ĦđĘĎč ęĘđĞ đČ
ĦĕĤčđ ęĞĐ ĦĕĤč ĦĞďđĦ ,ďēđČĚĐ ęĘđĞĐ ĦĞďđĦ
ĦđďĐĕĐ ĖđĦč ĦĚĚđĞ ĦĘēĎė ĦđĕēĘ ĐėĕĥĚĐ ,ĤĥčĐ
ěĚ ,ĐĚďČĐ ěĚ đģēĤĦĜ ęĐĕĥĞĚčĥ ęĕďđĐĕ .ĦĕĜčĤĐ
ęĢĤĚđ ęĘėĥ ĦČ đĞĕčĔĐ ĘĘėč ěĕĘđēĐ ěĚđ ĐĚĕēĘĐ
ĐĘČ ęĕĜĕĕĜĞč đģĝĞĥ ĦđėĘĐ Ęĥ ďĕĚĦĚ ĤđĤĕčč
Đčĥ ĐĞđčĐĥ čđĥđ čđĥ ęĚĢĞĘ ęĕĤĕėĒĚ đĚė ,Čģđđď
ĦČ ěģĦĘ ĐďĞđĜ ĐĤđĦĐĥ ;ĕĦĕĚČĐ ĤčďĐ ĐĜĕČ ęĕĕē ęĐ
ęĕďđĐĕĐ ĕĥĞĚ đĚď ęĞĠ ČĘ .đĜĚĚ ēđĤčĘ ČĘđ ęĘđĞĐ
ĐĘČ ĕĥđďģ ĕčĦėđ ,ęĕĤĢđĜĐ ęĐĕĜėĥ ĕĥĞĚĘ ĒĜėĥČč
ęđĐĦ ĐĤđĞĠ ĐĦĕĕĐ ěė ĕĠ ĘĞ ğČđ ;ĐĘČ ĕĥđďģ ĕčĦėĘ
ĦďĐĥ À ĐĔđĥĠ ĐĞĕčģ ĐĦđČč ĐĕđĘĦĥ ęđĐĦ .ęĐĕĜĕč
.ÅĐďĕĢč ĐĤčđĥÅ ěčĤđēĐ ĦĞ Ęĥ

ĐĘđČĎĐ ĦČ ęĕēđď
ĦČ ēđĦĠĘ ďĞđĜĥ ččĥĐ ĦČ ęĕĘĕĞĠĚ ěĕČ ĞđďĚ
ĦđĕĐĘ čđĥĜĥ ĦĞč ĥďđēĚ ěđĕďĘ ĐėĘĐĐ ęĘđĞ Ęė
?ĦđĕđėĘĚĐ ďđčĞĥĚ ĘČĎĕĜĥ ĦĞč 6,ęĞ
‫ הקביעה שההלכה תתחדש כאשר נשוב לקיום לאומי מוכמנת‬6
‫בתוך דברי הרמב”ם בהקדמתו למשנה תורה על הסיבה שבשלה‬
‫ אפשר לראות בדבריו שם את‬.‫אנו פוסקים כתלמוד הבבלי‬
‫התשתית של מה שלימים התפתח לאורתודוקסיה – אבל גם את‬
.‫השובר המונח בצד תשתית זו‬

ĦĘčģ đĘĕĠČđ ,ČĚđĒ ěč Ęĥ đĦĞĕčģ ĦĘčģ .ĦĚĕĕģĐ
Ęĥ đģđĤĕĠ ČđĐ ĕĥĞĚĐ ĐĥđĤĕĠ ,ęĕĚėē Ęĥ ęĦďĚĞ
4.ĥďēĚ đĦčĕĦėđ ĐĘĕĠĦĐ Ĥđďĕĝ
ĘĘĐ ĕĤĚđČ ęĎĥ ĖėĘ ĦĕĤģĕĞĐ ĐčĕĝĐ ĕČďđđč đĒ
ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ĦđĥĞĘ ęĕėĕĥĚĚ ĦđČĚĢĞĐ ęđĕč
ĥĕ .ęĕČĤđĚČĐđ ęĕČĜĦĐ Ęĥ ęģĝĠĚ ęĘĞĦĐĘđ ,ĤģĕĞ
Ęĥ ěĤďĞĕĐ ĕė đĞčģđ ĐĘĕēĦėĘĘ ďčĞĕďĐ ĦČ đėĠĐĥ
đČĥĕĥ À ěĕĕď ĦđĢĕĚČ ČĚĥ đČ À ěĕĕď ĦđčēĤ ęĕĕĠĦė
Ęĥ ĦĞĘ đĜĞĎĐ ČĘ ěĕĕďĞĥ ďĕĞĚ ĐĒėĥ ĕđĜĕĥ ěčĎ ĘĞ
.ĤĦđĕ ČĘ ĖČ ,ČĕĐ ČĦĘēĦČ .ĐĘđČĎ

ĦĕĜĚĒđ Đĥďē Đčĕĥē
ĎĤđēĐ ,ģđĚĞ ěĕĕĜĞ ĤĦĦĝĚ ĐĒ Ęė ĕĤđēČĚĥ ČĘČ
ěďĕĞĐ ĦđĜĥĤĠ Ęĥ ĦĕĔĤģĜđģąĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĐĘČĥĐĚ
.ĐĘđČĎė đĦĤďĎĐ ĕĜĠĚ ďēĠĐđ ĕēėđĜĐ
đĘđė ĦĦĥđĚ đĜĘĥ ĤđďĕĝĐĥ ĖėĘ ĦđĞĚĥĚ ĥĕ
,ÅĦĕĤđĔĝĕĐ ĐĠđĤĔĝĔģÅ ,ĦĕĘĕĘĥđ ĦĕĜĚĒ ĦđČĕĢĚ ĘĞ
ĖėĘ ĦđĞĚĥĚ ĥĕ .ěđĜĎĞ Ęĥ čđĔĘ ĐĤđėĒĐ đĜđĥĘė
ĕĤčď đĚė ,ÅěĚĒąĦđĢĢĠÅ ĦđĜĚĔđĚ ďđĚĘĦčđ ĐĜĥĚčĥ
ĦĞĐ Ęė ĦđģĦģĦĚĥ ĦđĢĢĠ ,đĜĕČĤĥ ęĕĚėēđ ČĚđĒ ěč
đčĢĕĞ ęĚĢĞ ĘÃĒēĥ ęĕĕēĐ ēĤđČ ĦČ ĖđĠĐĘ ĦđĚĕĕČĚđ
Ęė čēĤĜĐ ĥđĚĕĥĘ ĐģđĚĞ ĦđĞĚĥĚ ĥĕ .ĕĔĜđđĘĤ ČĘĘ
ęĘđĞĐÅđ ÅĐĒĐ ěĚĒĐÅ ěđĥĘĐ ĞčĔĚč ĘÃĒē ęĕĥđĞĥ Ėė
ęĐĥ ĕĦďĐ ĘďđĚĐ Ęėĥ ĤĕĐčĐĘ đďĞđĜĥ ĦđĞčĔĚ ,ÅĐĒĐ
ĦĥĤďĜ ĐĚČĦĐ ČĘČ ,ĕĘČĕďĕČ ČĘ ĘďđĚ ČđĐ ęĕĜđč
ĦđďĐĕĐĥ ĤĚđĘ ěĦĕĜ ,ĐĢĤĜ ęČ .ĐĜĕėĥ ĦđĘĎ Ęĥ ěďĕĞĘ
5.ÅđďĢč đĤčđĥÅĥ ĕĦď ĘďđĚ ČĕĐ ĘÃĒē ēĝđĜ
ĕĜĥĐ ĦĕčĐ ĕĚĕĘ čđĥĜ ěĕĕĜĞĐ ĥĤđĥĘ ĦďĤĘ ĕďė
ĦđďĐĕĐ .ĐĜĥĚĐ čĦėĕĐĘ ĐĘēĐ ęĐčĥ ęĕĚĕĐ ,đĜčĤđēđ
đČ ĦĕĜčĤĐ ĦđďĐĕĐ ,ęđĕė ĐĦđČ ęĕĤĕėĚ đĜČĥ ĕĠė
ĥďđģĐ ĦėČĘĚ ĕĤĠ ďČĚ ĐčĤ ĐďĕĚč ČĕĐ ,ĦĕďđĚĘĦĐ
ČĘ .ęĕČĤđĚČĐđ ęĕČĜĦĐ ĦđĤđď ,đĘĘĐ ĦđĤđďĐ Ęĥ
:ĦđĤđď ęĦđČč Ħđĥďē ęĕĜĠ ĦđďĐĕĐ ĐĥčĘ ĐĤģĚč
ĦĕČĤģĚĐ ĦĕĤčĐĥ ĦĘēĘēĚĐ ĐĤėĐĐ ,ěčĤđēĐ
ęĕĕĚđČĘ ĥĜđĞđ Ĥėĥ ĘĞ ĦĦĦĥđĚĐ ,ĐĔđĥĠĐ
,ÅĞđĚĥ ęČ ĐĕĐđÅ ĦĥĤĠč ĔĤđĠĚĐ ĎđĝĐ ěĚ ,ęĕĤĕĥĕ
ĕėđ ÅġĤČĐ ĦČ ÅĐ čĒĞÅ ĕė ĐĤėĐĐ ,ďđĞ ĦĚĕĕģĦĚ ČĘ
Đčĕĥēč ēĤėĐ đĤĢĕ ĐĘČ Ęė À đĘĤđĎĘ ĤĦđĜ ĘČĤĥĕ
ĦđčĤĞđ ĕĜĕĝ ĦĕĤčĘ ĦĥďđēĚ ĦđĜĥĤĠč ,Đĥďē ĦĕĦď
ĦČ ĐĞĒĞĒ ČĚđĤ ĕďĕč ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ĐĦĘĕĠĜ .čČđĚ
‫ תיקון כל סידור התפילה הוא עניין מורכב שלא יכול להיעשות‬4
‫ ואולי בפרספקטיבה של‬,‫אלא בשיקול דעת רחב ובסגל חבורה‬
‫ והם נגזרים‬,‫ ישנם שינויים שניתן – וצריך – לעשות‬,‫ עם זאת‬.‫דורות‬
‫ בעיקר‬,‫ בדרך זו הכנתי – עבור עצמי‬.‫מן השכל הישר ומרוח חכמים‬
‫– נוסח לתפילות המוספים בימינו )שיש לו השלכה גם לתפילת יום‬
‫ תחת הכותרת 'מוספים כהלכתם' ניתן לראות‬- ‫ את הנוסח‬.(‫יום‬
http://www.scribd.com/doc/90758032 :‫בכתובת‬
‫ אך העניין נוגע לעולם‬,‫ הבאתי דוגמאות רק בתחום התפילה‬5
‫ לא רק נוסחה של התפילה אלא גם חיובה היומיומי‬.‫ההלכה כולו‬
‫ אנו מציינים שני ימי‬.‫והטלתו על היחיד הוא תולדה של החורבן‬
‫ משתמשים בלוח קבוע‬,‫ שומרים על דיני נידה כזבה‬,‫ראש חודש‬
‫ מקיימים ליל סדר עם ארבע‬,‫ משמרים מנהגי גלויות שונות‬,‫מראש‬
‫ ועוד ועוד – כל זאת על בסיס היותנו‬,‫)ולא חמש( לשונות של גאולה‬
‫ העניין נוגע לאופי הכולל של מערכת‬,‫ למעשה‬.‫בגלות מתמדת‬
‫המצוות ולאופן חיוב האדם בה; הפיכתה של היהדות ל’דת’ היא‬
‫ כפי שהארכתי‬,‫אלטרנטיבה למציאות של ברית מצוות לאומית‬
,(1998 ,2 ‫ תורת חוץ לארץ’ )תכלת‬,‫להראות במאמר ’תורת הארץ‬
.‫ואכמ”ל‬

ĘđďĎĐĦčĥ

24

90 ‫ פלאש‬:‫צילום‬

ĐėĘĐĐ ĥđďĕē ĤĎĦČ

ĖĦĕčč ĕĦėĘĐ

@

ģĤĥ ,ĕĚĕĜĠ ēĕĥ ĖđĦč Đĕđčĥ ĦĕďđĐĕĐ ĐėĘĐĐ
đĜĚĢĞĘ ęĕĤĚđČ đĜēĜČĥ ĐĚ .ĐĕĘĞ ĐĜ üĎĚ ĦŅĤŖč
đĜĕĕĐ ČĘ ,ĐĦđČ ęĕĚĕĕģĚ đČ ĐėĘĐ ęĕďĚđĘ đĜēĜČĥė
ĦĝĜėĐ Ħĕč ĖđĦč .ęĕĤēČ ęĕĤĥģĐč ĤĚđĘ ęĕĒĞĚ
ü
ĘėČĚĐ ěĚ ęĕĞĘđč ĐĔĝđĤĕĜ ĕĘėĥ Ĥĕčĝ đĜĘ ĞĚĥĕĕ
ĖėĘ ĝēĕĕĦĜ ĐģĕĒĕĠĘ ĐďčĞĚč ĘčČ ,ęĐč ĘĥčĦĚĥ
ĤĕčĞĐĘ ĕďė ęĕĚĞĠ ĥđĘĥ ęĕĕďĕ ĘđĔĕĜ Ĥģđčč ;ĘđĔĕčč
ĔĤĝĐ ĤđčĕĎĘ ęĕĚēĤč ďđĜĜ čĤĞč ĘčČ ,ĐĞĤĐ ēđĤĐ ĦČ
čĥģ čđĤč ěĕĒČĜ ĐĔĕĝĤčĕĜđČč ;ĦđĞĤ ĦđēđĤč ěĕĚČĚĐ
đĘĕČđ ,ĦĜĕĕĜĞĚĐ ĐĦČĢĤĐĘđ ĦďčđėĚĐ ĦĕĤđĝĠđĤĠĘ
ĐĘĞĦ ČĕĐĥ ÃĤđčĕĢĐ ďđčėÃ ĐĒ ěĕČ đĜĘĥ ĦĝĜėĐ Ħĕčč
;ĘĐģĐ ĕĜĠč ĐĤđĦ Ĥčď ďĕĎĦ ČĕĐĥ ČĘ đĘĕĠČđ ,ĐĤđĦĘ
,ĦĕĜđčĕĤ ĐĜĕďĚė ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĐģđĒĕēĘ ĘĘĠĦĜ
ęđĥĚ ĐĤĔĥĚĘ ğĤĔĢĐĘ ČĘĥ ęĕďĕĚĘĦĘ ġĕĘĚĜ ĘčČ
,ęĕčĜĎ ĝđĠĦĘ ĕďė Ħčĥ ĘĘēĘ ĥĤďĕĐĘ ęĕĘđĘĞ ęĐĥ
ęďČđ ĖĦĕčč ĕĦėĘĐ ĐĕĐù .Ğđďĕė ĥĠĜ ēđģĕĠ ČĘ ĐĒđ
.ĖĦČĢč
ĐėĕĤĢ ĦđĞĕčĢ .ĦđĞĕčĢ ĐĒč ĥĕĥ ěĞđĔ ĕĜĜĕČ
ĝĜĜđĝĕď đĐĒ .ęĕĕģĦĐĘ ĕďė ĐĠđĢĚ ēđđĤđ ěđďĒ ,ĦđĞďđĚ
ČđĐĥ ęđĥĚ đĕĘČ ğēďĜ ĐėĘĐĐ ĤĚđĥĥ ,ĕčĕĔĜĎđģ
ĐėĘĐĐ ěĕčĘ 21ąĐ ĐČĚĐ Ęĥ ĦđČĕĢĚĐ ěĕč ĞđĤģ
čĐđČ ČđĐ ČĝĕĎ ďēĚ .18ąĐ ĐČĚč ČđĐĥ ěėĕĐ ĦČĢĚĜĥ
ĖďĕČĚđ ,đĕĕē Ęĥ ĐėĕĤďĚ ĐĕĐĦĥ ĥģčĚđ ,ĐėĘĐĐ ĦČ
.ĤēČ ęĘđĞč Ħĕč ěč ČđĐ ČĝĕĎ

č

ĘĞ ĕĝđĤĚĞ ĕĘĕĚČ ĐčĦė ÃĝĕĤĦÃ ĐĤĠĝ
ąĘĦąđĚđĐąěĘČĚĥ Ęĥ ÃġđēčĚ ĔčĚÃ
,ĐĥđĤĎąĦĕĜĕĦĥĘĠąĦčĢĞĚ Ęĥđ ĕčĕčČ
ĦĕĤģĚ ĐĘģĦ .ĐĤĕĞĢ ĦđĘēĜĦĐ ĘĞ ęĕĘėĦĝĚĐ
ĕĜĘČĚĥĐ ĦČ ĐČĕčĚ čđĥĕĕĐ ĘČ ĖĕĘđĚĐ ĥĕčėč
,ěđĦĕĞč ęđĘĢĦč đĦĠđĎ ĐČĤĕĦ ďĢĕė ěĕĕĚďĘ
Ĥčďė ĦČĒ ęĕĘčģĚ ĦĕĜđėĚĐ ĕĞĝđĜ ĤČĥ ďđĞč
ĐčėĤč ĦĜĎĜĦĚĐ ,ÃĦĕēĤĒĚ ĐģĕĒđĚà .ĐĤĎĥčĥ
ĐĕĜĒđČč ĦĕēĤĒĚ ĦđĕĐĘĚ ĐģđēĤ ,ĦĘēĜĦĚĐ Ęĥ
ĘėČĚ ČđĐ ĕĦĕĕĥĞĦĐ ĝđĚđēĐđ ,ĦĕĜĕĦĥĘĠĐ Ęĥ
.ĐĘ ĤėđĚ ĕĦĘč
ĦĢđčģ đČ ĐĘĕĐģ ĘėĘ ęđĢĞ ĤĎĦČ ČđĐ ġđēčĚ ĔčĚ
ĦđČĚĝĕĝ ęĞĠ ČĘ ,đĜĚĢĞ ĘĞ ġđēčĚ ĔčĚč .ĦđĝēĕĕĦĐ
ďđĝĕ ĦđēĜĐ ,ĦđĜčđĚ ěĜĕČ ĦđĜĞĔ ,ĦđčđčĜ ĦđĞĚĥĜ
đĜēĜČĥ ĐĚĚ ĘđďĎ ģĘēĥ ĤčĦĝĚ .ĦđėĤĠđĚ ĦđĝĠĦĜ
ĘĞ .ęĕđĝĚ ĤĥģĐ ĖđĦč ģĤ đĦđĞĚĥĚ ĦČ ĘčģĚ ęĕĥđĞ
ęĕďĚđĞ ęĕčĤ ČĘĥ ,Đĥģ ĤĎĦČ ČđĐ ÃġđēčĚ ĔčĚà ěė
ęĕĕĜĕĞĘ ĐĠĕĥēĐ .ęĕčĤ ĦđĜđĤĦĕ ęĎ đč ĥĕ ĘčČ .đč
ĘČ đĦđČ ĦČĥĘ ,ēĕĥĐ ĦČ ěĜĞĤĘ ĐĘđėĕ ĦđĕĜđĢĕē
Ęĥ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĦđĚďģĦĐ ęĞĠ ČĘ .ęĕĥďē ĦđĒđēĚ
.ġđēčĚ ĔčĚ ęĕĕģĦĚ ĤĥČė Čģđđď ĦĥēĤĦĚ ĦėĤĞĚ
‫הרב יוסי סופר הוא מנהל בית המדרש ”רשות רבים” במרכז יעקב‬
‫ להתחדשות‬YRF” ‫ ומנחה מורים במסגרת‬,‫הרצוג בעין צורים‬
‫ שיעוריו בנושא חידוש‬.‫ לשעבר ראש ישיבה תיכונית‬,”‫בחינוך‬
,”‫ההלכה מופיעים באתר ”שאלה של שיעור‬
http://sheela.org.il ‫בכתובת‬

‫שומרי הלכה מצויים‬
‫בדיסוננס קוגנטיבי‬
‫מתמיד בין ההלכה‬
‫ מבעד‬.‫למציאות‬
‫לזעקות הדחייה‬
,’‫ ’רפורמה‬- ‫הקבועות‬
‫ יש‬- ’‫’מדרון חלקלק‬
‫להתמודד בכנות עם‬
‫מורכבות האתגר‬
‫האמיתי הניצב בפנינו‬
‫יוסי סופר‬

ĕĦėĘĐ ĕĎđĘđģČ ěđĒĕČ
ĐĚėà :ęĕďĘĕĐ ĖĤď ęĕđđē đĜČ đĜĘĥ ĦđĤĎčĦĐĐ ĦČ
ČđĐđ ęĦĥĎĠĜ ĘđĚĦČ ģĤ .ÃęĕĐďĚ ĐĒ ,ĘďĎ ĖĘĥ ďĘĕĐ
ĐĥĕČ ,đĦč đďĕĘ ĦďĚđĞ đĕĥėĞđ ČĥĜĚč ĦģđĜĕĦ ČĥĜ
čČč ĔĕčĚ ,Ħčč ĔĕčĚ ĐĦČ .đĘĥ ĐčđĎč ĖĤĞč ,ĐĜĔģ
.ĖĕĘĞ đĤčĞ ęĕĜĥ ĐĚė ěĕčĚ ĒČđ ,ĤčēĐ
,ęĕĕĔĕČ ĘĘė ĖĤďč ęĐ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĕđĜĕĥ ĕėĕĘĐĦ
ĦĘēĚ Ęĥ ĥĤđĥĐ ĐĒ .ęĐĕĘČ čĘ ęĕĥĘ ęĕĥģĦĚ đĜČđ
ęĐĕĘČĥ ęĕĕēĐ ĦđēĤđČ ęĕĜđĥ ĐĚė .ęĒĕĜđĤėĜČĐ
ĦđēĤđČĚ ĦđĕĒėĤĚĐ ĐĥđčĕĎ ĦđĜĥč ĐėĘĐĐ ĐĝēĕĕĦĐ
,ěĕĞĘ ęĕĔĘđč đĘČ ęĕĘďčĐ ęĕĚĞĠĘ ?đĜĕĚĕ Ęĥ ęĕĕēĐ
ěĕēčĐĘ ĕďė ďēđĕĚ ġĚČĚĘ ęĕĥĤďĜ đĜēĜČ ęĞĠ ČĘ ĖČ
.ęĐč
ęĕĘĕĚĐĥ ĘĘĐ Ħĕč đĤčĝ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĦđđĢĚč
ĦČĕĤģ Ęĥ ĐčđēĐ ĕĜĚĒĘ ĐČĤđĐ ěĐ ÃĖĚđģčđ ĖčėĥčÃ
ĕĜčĥ ĐĞĥčà À ĐĚĕģĐ ěĚĒčđ ĐčĕėĥĐ ěĚĒč À ĞĚĥ
,ĐĜĥĚ) ÃęĕďĚđĞ ęďČ ĕĜčĥ ĐĞĥčđ ęĕčėđĥ ęďČ
?Ãęĕčėđĥ ęďČ ĕĜčà Đčĥ ĐĞĥĐ ĕĐĚ .(ÅĎ ,ÅČ ĦđėĤč
,ĐĞčģ ČĘ ĐĜĥĚĐ ĦČĒ ĦČ ?ÃęĕďĚđĞ ęďČ ĕĜčà ĕĦĚ
čđĤ ĐĥďēĐ ĦĞĐ ďĞ .ĖĤđĢ Ęė Ėėč ĐĕĐ ČĘ ĕĤĐĥ
ĐĤđČĦĐĥ ěđđĕė ,ĐĞĕģĥĘ ĖđĚĝ ěđĥĕĘ đėĘĐ ęďČĐ ĕĜč
ęĕĘĕĎĤ ęĕĕē ĘĐĜĘ ĐĕĐ ěĦĕĜ ČĘđ ,ĦĘčĎđĚ ĐĦĕĕĐ
ęĞ .(ďđĚĕĘ ,ĐďđčĞ ,ęđģĚĘ ęđģĚĚ ĐĞđĜĦ) ĐĘĕĘč
đČĢĕ ęĕĥĜČđ ,ĦĕĥđĜČĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĐĥďēĦĐ ĐēĕĤĒĐ
ěđĥĕĘ đčėĥđ ĐēĕĤĒč đĚģ ČĘ ęďČĐ ĕĜč .ęĚđĕ ĘĚĞĘ
ČĘČ ,ęĕĚėē ĦĜģĦ đČ ĐĤđĦĐ ĕđđĕĢ ēđėĚ ĐĞĕģĥč
.ęĐĕĜĠč čĕĢĐ ġĤČĐ Ĥđďė čđčĕĝĥ ęĕČĜĦĐ ğģđĦĚ
,ĦĕĦđėČĘĚ ĐĤđČĦ ęďČĐ ĕĜč đĤĢĕ ĐĥďēĐ ĦĞč
ĐĚ Ęė ,ęđĕč đĚė ,ĐĘĕĘč ĦđĥĞĘ ęĐĘ ĦĤĥĠČĚĐ
ęďđģ) ĦĕĦđėČĘĚĐ ĐĤđČĦĐ ĦČĢĚĐ .ęĜđĢĤčĥ
ĕđĜĕĥĘ ĐĚĤĎ (ĘĚĥē ĦđĞĢĚČč Ėė ĤēČđ ĒĎ ĦđĞĢĚČč
ĦēĕĤĒ ěĕč ĤĥģĐ ģĦđĜĥ ďĞ ,ęďČĐ ĕĜč ĕĕēč ęđĢĞ
ĕĜč Ęĥ ĦđĤĞĐđ ĐĜĕĥĐ ĦđĞĥ ěĕčĘ ĐĦĞĕģĥđ ĥĚĥĐ
ĦĞĕĝĜ ĦđĞĥ ,ęĕďđĚĕĘĐ ĦđĞĥ ,ĐďđčĞĐ ĦđĞĥ .ęďČĐ
,ģĥĚĐ Ęĥ ĦđĘĕĞĠĐ ĦđĞĥ ,ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤđčēĦĐ
Ęĥ ęđĕĐ ĕĜĚĒ Ęė ĐĥĞĚĘđ ,ĦđĕđĜēĐ ĦēĕĦĠ ĦđĞĥ
ĦđĚĘĞĦĐč ,ěđĞĥĐ ĕĠ ĘĞ ęĕĞčģĜ À ĕĜĤďđĚĐ ęďČĐ
ĦŅĤĞĐđ
ý ĐĜĕĥĐ ĦđĞĥ ęĎ ěėĘ .ĐĞĕģĥĐđ ĐēĕĤĒĐ ěĚ
đĤČĥĜ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĕĜĚĒ ęĘđČ .ěđĞĥĐ ĕĠ ĘĞ ĦđĞčģĜ
ĐĚĞĔ ěĕč ģĦĜ ĤĢđĜ Ėė .ĐĞĕģĥčđ ĐēĕĤĒč ęĕĕđĘĦ
6.00 ĐĞĥ .ĐĚđĕģĘ ĐĞčģĜĥ ĐĚĤđĜĐ ěĕčĘ ĐėĘĐĐ Ęĥ
ČĕĐ ěĕČĐ ,ĔĘēđĚ Ėĥđē ġđēčĥė ,ğĤđē Ęĥ Ĥģđčč
?ĘČĤĥĕč ęĕĠĘČ ĦđČĚ Ęĥ ÃĖĚđģčà ĦĞĥ
ďĢĕė À ĔđĥĠ ČĘ ĤĎĦČ ĕĜĠč ęĕčĢĕĜ đĜČ ěČė
ěđĥĕĘ ęĕėĘđĐ đĜĕĚĕč ęďČ ĕĜč Đčĥ ĐĞĥĐ ĦČ ĞčģĜ
ęČđ ?čđĤ ĕĠ ĘĞ ĖĘĜ ęČĐ ?ęĕĚģ ęĐ Đčĥ ĐĞĥĐ ĦČđ
ĕĚđ ?čđĤĘ čĥēĕĕ ĐĕĕĝđĘėđČĐ ěĚ ĤđĞĕĥ ĐĒĕČ À ěė
?ĐĒĐ čđĤĐ ĦČ ěēčČĘ ĕďė ęĕĥđĤďĐ ęĕĤģĝĐ ĦČ ĖđĤĞĕ
ěđĥČĤĐ ĞčĤĐ ğđĝĘ ĞčģĜ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ěĚĒ ğđĝ
ěėĥ ,ĦđĞĥ ĥĘĥ ďĞ :ĤĚđČ ĞĥđĐĕ ĕčĤà À ĐĚĚĕĐ Ęĥ
ĦđėĤč ĐĜĥĚ) ÃĦđĞĥ ĥĘĥč ďđĚĞĘ ęĕėĘĚ ĕĜč ĖĤď
ĕĜčà ĎĥđĚĐ ĦČ ĦĕđđĥėĞ ĐĠĥĘ ęĎĤĦĜ ďĢĕė .(Åč ÅČ

ęĐĚ ĐčĤĐ ęĕďĝđĕĚ ĘÃĒ đĜĕĚėē ĕĤčď ĘčČ
ĐĥĚ ďĞ ĥĕČ ĕĠĚ ĥĕČ ĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ ĐėĘĐ ĘĞ
ęđģĕ đĜĕģĘČ ĕĤčď Ęė ĤĥČ ęđĘĥĐ đĕĘĞ đĜčĤ
ĤĥĠČđ ęĕĕē ęĕģĘČ ĕĤčď ĘĔčĜ ĖĕČđ ,ęĘđĞĘ
ČĜďĚđČ ĕĜĠĚ ,ĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ ĐėĘĐ ČđĐĥ
đĜĕČĥ ěđĕĝĕĜĐđ ĥđĠĕēĐ ĕĠ ĘĞ ęĕČĠđĤĐ ĦĤčĝđ
2.([ģĕĥ ęÃĤĐĚ] ģĕĥ ĐĥĚ čĤĐ) čđĤĐ ĕĠ ĘĞ

ĐėĘĐ ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚ ĐĦĕĕĐ ęČ À ęĕĐĚĦ đĜēĜČđ
ĦđĤđģĚĐ Ęėč ĤčďĐ ĤėĒĜ ČĘ ĞđďĚ ,ĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ
ęĕĝģđďđĦĤđČĘ ęĕĚĤđĠĤ ěĕč ēđėĕđđĐ ĤĤđĞĦĐĥ ďĞ
ĕėĤďč ĖĘđĐ ģĕĥ ęÃĤĐĚĐĥ ČĘČ ĦČĒ ěĕČ ?ĐĕĘČ ĞĎđĜč
čđĔÃ :čĦėĥ - ÃĤĠđĝ ęĦēÃĐ - ĤĠđĝ ĐĥĚ ĕčĤ ,đčĤ
ĘģĥĚ Ęģ ĤđĝĕČĘ ĦĦĘ ,ĤĚđĘė 3,ÃĤđĝĕČĐ ĦđĘĞĐĘ
ĖėĘ ęđĤĎĘđ ,đĘĥ čđĕēĐ ĦĎĤď ĦČ ĘĕďĎĐĘ ĕďė čĤ
.đĦđČ đĚĕĕģĕĥ
đĚĢĞ ĤĠđĝ ęĦēĐ Ęĥ đĦčđĥĦ ĐĞĕĠđĚ đĘČ ĘđĚđ
:ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚĘ ĞĎđĜč
ěĕĎĐđĜ đĜČ ěĕČ ĐĕĠđĎ ěđĚėđ ĦĕĜđĘĠĝČ ĕĤĐđ
đĤėĒĜĥ ĦĕĜđĘĠĝČ ęĦđČč ČĘ ęĎ ,ĘĘė ěđĚėč
ęđĥĚď ěđĕė ĐĜĕĚ ĞĚĥ ,ČčĤđ ĕĕčČč ĝÃĥč ęĥ
ęĕČĠđĤĐ đČĕĢĚĐ ęČ ďĕĠģĐĘ ěĕČ ČđĐ ĐČđĠĤ
,ĐĢĕĢĚ ĕĚĜ ěĕďĐ ČđĐđ ,ęĚđģĚč ĦđĤēČ ĦđČđĠĤ
ĘėĚ ,ĐĠč ĐĢĕĢĚ ĐĜĥĚč ĤėĒđĚ ĐĕĐ đĘĕĠČ
4.đč ČĢđĕė ĤēČ Ĥčďč ĤĕĚĐĘ ęĕĘđėĕ ęđģĚ

ĐĢĕĢĚ ĘČ ĝēĕĕĦĜ .ěđĕďĐ ĦČ čĕēĤĜ ĐčĐ ĘčČ
ĕĞďĚ Ğďĕ ĘĞ ĦĝĝđčĚĐ ĐėĘĐĘ ĐĚĎđďė ĐĘĕĚč
ęďČ :đĘČė ęĕĤģĚ ĦđČĚ ĥĕ .ĕđĎĥ čĥēĜ ęđĕėĥ
ěĕĔđĘēĘ ĦĚ đēđĚ ĞĒĎđ ĐČĕĕēĐ ĕĤĕĥėĚĘ ĤčđēĚĐ
ĕĠ ĘĞ ĦĚėđ ÃĖđĤĞ ěēĘđĥÃĐ ĕĠ ĘĞ ĕēė čĥēĜ
ęĕĤčĕČ ĦĘĦĥĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ĦĕđđĥėĞĐ ĐČđĠĤĐ
ĐĤĠ ĐĜĕČ ĐĜĕėĺþ ĘčđģĚ ĐėĘĐč ;(ęĕĕē ĐĘĕĢĚĐ
ĞďĚĐ ĕĠ ĘĞ ĖČ ,ĐĞĕĒĐ ěĚ ĦĤĢđĜ ČĘČ ĐčĤđ
ęĕĤēČ ęĕģĤēė ĐčĤđ ĐĤĠ ČĕĐĥ ĤđĤč ęđĕĐ Ęĥ
ďĘđĜĥ ģđĜĕĦ ;(Ħčĥč ĐĦĎĕĤĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ)
ěēĘđĥÃĐ ĕĠ ĘĞ ěčČė ČđĐ ĕĤĐ ĕĜĕĚĥĐ ĥďđēč
ĐČđĠĤĐ ĕĠ ĘĞ Ĥčď ĘėĘ ģđĜĕĦė ĖČ ,ÃĖđĤĞ
ĘĞ ,ĐĠĕĤĔ ;(đĦĘĢĐĘ Ħčĥ ĘđĘĕēĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ)
ĘėđĦ ČĘĥ ĐĚĐč ČĕĐ ,ĐėĘĐč ĦĕĒėĤĚĐ ĐĞďĐ ĕĠ
ęĕĔĞĚ ČĘ ęĕĤģĚ ęĕĤĕėĚ đĜČđ ,ĥďđē 12 ĦđĕēĘ
;(ĦđĤĥė ĦđėĘĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) đĕē đĘČė ĦđĚĐčĥ
ěĕĕďĞ ĐĥĕČĐ ęĕĜđĥČĤĐ ěđĕĤĕĐĐ ĕĥďđē ĦĥđĘĥč
đĘĕČđ ,ĐėĘĐĐ ĕĠĘ ĕĥďđēĐ ĤđĒēĚĘ ĦđĠĢĘ ĐėĕĤĢ
ĤđĒēĚđ ěđĕĤĐĥ ĦđĜĘčĝ Ĥĝđēč Ĥĕčĝĕ ęĕĥĜĐ ČĠđĤ
ĐĠĕĠėč ĤđďĘ ęĕĘđėĕ ČĘđ ĐĒ ĦČ ĐĒ ęĕĤĦđĝ ĕĥďđē
ěĦĕĜ ;(ÃĦĝđđĘ ĖđĚĝ ĐĥĕĤĠÃĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ĦēČ
ĦĕėđėĒ ,ĐĔĝđĤĕĜ ĕĘėĥ ęĕĜđĥ ęĕĕđĝĕĜč ēĕėđĐĘ
ĐėĘĐčĥ ğČ ,ĘėČĚĐ ěĚ ÃęĕĞĘđčà ęĜĕČ ĝģĤĕĕĠđ
ĦđĤĥė ĦđėĘĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ęĕĞĘđčĘ ęĕčĥēĜ ęĐ
ĦĔĘĥĐ ĐĞďĘ ÃĦĕĒėà ;(ēĝĠĘ ęĕĘė ĦĤĥėĐĘđ
đĜĘ ĞđďĕĐ ĕĠĘ đĘĕČđ ģÃĚĝ 45ąė ČđĐ ęđĕė ĐėĘĐč
ĦĕĒ Ęĥ đĘďđĎė ,ģÃĚĝ 6ą4ąė ČđĐ ĐĕĎđĘđČĕėĤČĐ ěĚ
.(ĦđčĤ ĦđėĘĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ęđĕĐ Ęĥ ĕĤđĝ ěĒĚ
ęĕĜĜđĎĦĚĐ ęĕĜđĞĕĔĐ ĕĜĥ ĦČ ĘčģĘ ďđČĚ Đĥģ
Ęėč ęČĐ ĘčČ ,ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚ Ęĥ ĤĥģĐč ĘĕĞĘĥ
Ĥđčĝ ĕĜČ ?ęĐĚ ęĘĞĦĐĘ ěđėĜ ĐĒ ĐĕĐĕ ęĕĤģĚĐ
ĦČĤģĘ ĦđĥĞĕĐĘ čĕĕēĥ ,ĐėĘĐĐ ĤđĤĕčĚ ģĘēė ĕė
ęĕĤģĚ ĕčĎĘ ĦđĜĕĢĤč đĘČ ĦđĜĞĔ ěđēčĘ ĥĕ ,Đĥđďĕē
ĤĦđĕ Ĥĕčĝ ĦđĠĕĤĔ ĕĜĕďč ęČĐ :ĘĥĚĘ .ęĕĤēČ
ĐėĘĐÃĘ ĐĚđďč ĕđĜĕĥĘ ĦđĜĦĕĜ ĕĦĘčė ěĤĕďĎĐĘ
ęÃčĚĤĐ ěĦđČ đĤĕďĎĐ ěėČĥ ĕĠė ,ÃĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ
ĐĚĕČĦĚĐ ĐģĕĝĠ ĐďĕĚ đĒĕČč ?ęĕĤēČ ęĕčĤ ęĕģĝđĠđ
.‫ סימן רמ”ד‬,‫ יו”ד‬,‫ שו”ת מהר”ם שיק‬2
,‫ דרכי ההוראה‬,‫ מכתבו של החתם סופר לר’ צבי הירש חיות‬3
.‫ י”ט ע”ב‬,‫זולקווא תר”ג‬
’‫ עמ‬,1845 ‫ וינה‬,(‫ מנחם מנדל שטרן )עורך‬,‫ כוכבי יצחק‬:‫ בתוך‬4
‫ תשובתו של החת”ס ניתנה לפני שהתעורר הוויכוח על‬.4241
‫ ובהחלט ניתן לשער שהיא היתה שונה אילו נשאלה בזמן‬,‫המציצה‬
.‫הוויכוח‬

,Đĥģ ĐĞĕčĦ đĜĕĜĠč ĦĎĢđĚ đčĥ ĐĤģĚ Ęėč đĚė
ĦđĝēĘ ,ĦđĤėđĚĐ ĦđĜĜĎĚĐ ĘČ ēđĤčĘ ęĕĔđĜ đĜēĜČ
ďĕĚ .ęĘĥđĚ đĜĜĕČĥ ęĕĞďđĕ đĜČĥ ğČ ,ĐđđĐĐ ĘĢč
ĘĞč ĕĚÃđ ÃģĘģĘē ěđĤďĚà ,ÃĐĚĤđĠĤà ęĕĕđĔĕčĐ đĘĞĕ
ďĢĐ ěĚđ .ěđĕďĐ ĦČ đĤĎĝĕđ ÃĐėĘĐĐ ĦČ ĥďēĘ ĦđėĚĝĐ
ĐėĘĐĐ ĕģĝđĠ Ęĥ ġĚđČĐ ěėĕĐà ĐĤĕĚČĐ ĞĚĥĕĦ ĕĜĥĐ
ĐĞĥč đĘĕČė ,ġĚđČ Ęĥ ěĕĕĜĞ ČđĐ ĘđėĐ đĘĕČė .Ã?ęđĕĐ
ěēĘđĥà čĦėĕĕ ęĕĘđďĎ ęĕĜčĤ ĐĚė ěĕč ęĕĜđĕď Ęĥ
.čÃĞĥĦĐ ęĎď ÃĖđĤĞ
ģĕĚĞĚ ,ĕĦĕĚČ ěđĕď ęĕĤĥĠČĚ ČĘ ęĕďďĢĐ ĕĜĥ
ĕĠė ,ěđēĔĕč ČĘĚđ ĥđēĜ ĦČĒ ęĞđ ĤĕĐĒđ ĥĕĎĤ ,ĕďđĝĕđ
,ĘĥčĦĐĘ ěĚĒĘ ģđģĒ ČđĐ .ĥēĤĦĐĘ ĖĕĤĢ ĐĒė ěđĕďĥ
ěđēĔĕčĘ ģđģĒ ČđĐ ,ęĕĕģĦĐĘ ĕďė ěĎđĚ čēĤĚĘ ģđģĒ ČđĐ
.ēĝĜĦĐĘ ĕďė
ĦđčĥēĚ ĔĞĚ ĎĕĢĐĘ ĐĢđĤ ĕĜČ ĐĒ ĤĚČĚč
ĘĞđ ,đĜĜĚĒ ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ĦĚČĦĐ ĘĞ ĦđĕĜđĥČĤ
.ďďđĚĦĐĘ ĖĕĤĢ ĐĒė ĖĕĘĐĦ ĐĚĞĥ ĦđčėĤđĚĐ

26

ĘđďĎĐĦčĥ

ĦĕĚĕĜĠ ĦđĕĔĜĤĐđģĘ ĦčĕđēĚ ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ěĕč
ĐĕĐĦ ĦđĠĕĤĔ ĦđėĘĐčĥ ěėĦĕĕ ęČĐ ?ĦđĕĦĔĕĥĘđ
ĦđėĘĐč đĘĕČđ ÃĦđČĕĢĚà ĎĥđĚĘ ĦēČ ĐĤďĎĐ
?ĐĜđĥ ĐĕĐĦ ČĕĐ ęĕĤčĕČ ĦĘĦĥĐ
ĦČ ęĕĤĤčĚ ĖĕČ :ĤĦđĕ ĦđĕĘĘė ĦđĘČĥ ĐĚėđ
ĥĕČ đČ čĤĐ À ĦđČĕĢĚĐ ĦČ Ğčđģ ĕĚ ?ĦđČĕĢĚĐ
ęĕĤģĚč ĐĥĞĜ ĐĚđ ?Ğčģĕ ĞďĚ ĥĕČ ĐĒĕČ ?ĞďĚĐ
ĞĕĤėĕ ďĢĕėđ ĕĚ ,ĞďĚ ĕĥĜČ ěĕč ĦģđĘēĚ Ęĥ
ĦđĕĔĝĕĔĔĝĐ ĦđĤĕĚČĐ ĦČ ĘĘģĥĘ ďĢĕė ?ęĐĕĜĕč
ĦģĕĝĠĘ ĝĕĝč ĐĕĐĦĥ ĐĞĕčģ ĕďėĘ ĞďĚĐ ĕĥĜČ Ęĥ
?ĐėĘĐ
ĐėĘĐ ĦģĕĝĠĥ ĦđĘđďĎĐ ĦđĘČĥĐ ĦĢģĚ ěĐ đĘČ
.ĐĦĞď ĦČ ęĐĕĘĞ ĦĦĘ ĖĤĔĢĦđ ĐėĕĤĢ đĜĤđď Ħč

ĦđďčđĞ ęĞ ĘčĘčĘ ČĘ
Ęĥ ĕĘĘėĐ ĞčđĦĐĥ ęĝĤđĠ ĐĜĥĐ ĤďČ ĥďđēč
ĕďđĐĕ ģđĜĕĦ Ęĥ đĦđĚ ĦđčģĞč ĐĤĕģēč ēĦĠ ěĕĘģđĤč
ĘĐđĚĐđ ,ĐĘĕĚ ĦĕĤč ĤčĞ ģđĜĕĦĐ .2011 ĤčĚĔĠĝč
ČđĐ ĝĠĤĐ ğĕĎĜ .ĎĐĜĚė ,Ħĕĥģ ĦđĞĢĚČč ęďĐ ĦČ ġĢĚ
Ęĥ đĠđĎĘ Ĥďē ğĕĎĜĐĥ ďĥē ĥĕđ ,ģđĜĕĦĐ ĦČ ĎĤĐĥ
ěĕČĥ ğĥēĜ ēđđĕďč .ĐĢĕĢĚĐ ěĚĒč ,ĘĐđĚĐ ěĚ ģđĜĕĦĐ
Ħďĥđē ĦĕĜģĕĤĚČĐ ĐĞĕčĦĐ đčĥ ěđĥČĤĐ ĐĤģĚĐ ĐĒ
ĦđģđĜĕĦ Ęĥ ęĦđĚ ěĕčĘ ĐĢĕĢĚĐ ěĕč Ĥĕĥĕ Ĥĥģ ęĕĕģĥ
.Ėė ČĢĚĜ ěėČ ęĕĚďđģ ęĕĤģĚčđ ,ęĕĘđĚĕĜ
,ģđĜĕĦĐ ĘĞ ěĎĐĘ ĐďĞđĜ ,ĐĤđģĚč ,ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚĐ
ĐĞĕĠđĚ ČĕĐ .ĐĘĕĚĐ ĞĢĠ ĦĥĕčēĘđ ĕđĔĕēĘ Đđđĥ ĐėĤĞđ
.(Åč ĔÃĕ Ħčĥ ,ĐĜĥĚ) ÃĦĕĜĘĠĝČ ĐĕĘĞ ęĕĜĦđĜà ęĞ ďēĕ
ĐĕĘĞ ĕĘĘēĚ ČģďĚà ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĐĤčĝđĐ ČĕĐ Ėė
čĦđė Ėėđ ,(čÃĞ ĎÃĘģ Ħčĥ ,ĕĘčč) ÃČĕĐ ĐĜėĝ À ČĦčĥ
ĦđĚđģĚĚ ęďĐ ČĢĕĥ ďĞ ĐĘĕĚĐ ĦČ ġĢđĚà :ęÃčĚĤĐ
.(Åč Åč ,ĐĘĕĚ ĦđėĘĐ) ÃĐĜėĝ ĕďĕĘ Ččĕ ČĘĥ ĕďė ęĕģđēĤ
ĦđēėđĚđ ĦđĘčđģĚ ęĕėĤď ĥĕ 21ąĐ ĐČĚĐ Ęĥ ĔčĚč
ĐĜĕČĥ ģĤ ČĘ ĘđĚĕĜĐ ĤčĕČĐ ĦĢĕĢĚ .ęĕĚđĐĕĒ ĦĞĕĜĚĘ
ęĕĚđĐĕĒ ĤĕčĞĐĘ ĐĘđėĕ ČĕĐ ĤđĚČėĥ ČĘČ ,ěĐĚ ĦēČ
ĐĔĘēĐĐ ĦĥģčĦĚ ,ěė ęČ .ĖĠĕĐĘđ ĘĐđĚĘ ĘđĚĕĜĐ ěĚ
ĕďđĝĕ ĕđĔĕēč ĐĠĕĘēĐĘđ ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚĐ ĦČ ĘĔčĘ
.ěĦĕĜĥ ĐĚė ďĞ ĦđĕĘĕĤĔĝ ĘĞ ĐĤĕĚĥčđ
ĦđĘđģĘ čĕĥģĜ đČđč ,Ėė ĘĞ ĔĕĘēĜĥ ĕĜĠĘ
ĐĢĕĢĚč ĦđĘĦĘ đĢĤĥ ĕĚ đĕĐ .ĕđĜĕĥĘ ęĕďĎĜĦĚĐ
:đĞďđĜ ČĘĥ ,ęĕĤĦĝĜ ęĕĚĞĔ
ČĘ đÃē ,ĐĤđĦĐ ĦđĢĚĚ ĦđĜĥĘ đĢĤ ĤĥČ ęĎ
ĔĤĠđ ěĔģ Ĥčďč đĘĕĠČ ęĐĘ ĞĚĥĜ ČĘđ ĐčČĜ
ĕĎĐĜĚĚ ĎĐĜĚč đĘĕĠČđ ,ĦđĢĚĐ ĕĔĤĠĚ ďēČ
đĢĤ ĤĥČė ,đĜčĦė ĤĥČė ęĕĥđďģĐ ĘČĤĥĕ
Ĥčď ĕė đĤĚČĕ ĤđĚČ ęČđ ...ĐĢĕĢĚĐ ĤđģĞĘ
đĜĦĥĜ đĕĥėĞđ ĐČđĠĤĐ ĕėĤď ĕĠ ĘĞ đĤĚČ ĐĒ
ĞĚĥĜ ČĘ ,ĐČđĠĤ ęđĥĚ ĐĒč ěĕČđ ęĕĞčĔĐ
đĜđĕė ĤĥČ ęĕĚĞĔ ĐĚė ďđĞ Ğďđĕ ĕĚ ĕė ,ęĐĘ
ęĕĘđďĎ ęĕĚĞĔ ęĕĞďđĜ ĐĚėēč ęĕĘĕėĥĚĘđ ,ĐĒč
ČĘĥ ęĕĚėē Ęĥ ęėĤď ĐĕĐ Ėėđ ,ĐĒ ĘĞ ęĕČĤđĜđ
ĤĥČ Ĥčď Ęėč ęĐĚĞ ęĕĝđĚėĐ ęĕĚĞĔĐ đĘĎ
1.(đČĘĝĤčĚ ěĕĔģĕĔ ģĕĒĕĕČ ģēĢĕ čĤĐ) ...đĜģĦ

- ęĕĠĝđĜ ęĕĚĞĔ ĥĕ ęČ .ĦđģĚēĦĐ đĚė ĞĚĥĜ ĐĒ
ĘėđĜĥ ĕďė ěđĕďĐ ĖđĦč ęĦđČ đĎĕĢĕđ ęĕĜčĤĐ đďčėĦĕ
ĐĜĕČ ęĕĤĦĝĜ ęĕĚĞĔ Ĥčďč ĐĤĞĥĐ .ęĐĕĘČ ĝēĕĕĦĐĘ
ĦģĚĞĐĘ ĦĚĤđĦ ĐĜĕČđ ,ěĦĚđ ČĥĚ ęđĥ ĦĤĥĠČĚ
.ĘĘėčđ ĐĢĕĢĚĐ ČĥđĜč ĐĜčĐĐ
ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚĥ ěėĦĕĕĥ ěĞĔ ĘČĤĥĕ ĕĘđďĎĚ ďēČ
:ĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ ĐėĘĐ ČĕĐ
,(‫ צבי הירש לעהרן )עורך‬,‫ תורת הקנאות‬:‫ תשובה בתוך‬1
.‫ ט”ז ע”א‬,‫אמשטרדם תר”ה‬

‫רק אנשים‬
‫שאהבת ההלכה‬
‫ וכבודה‬,‫בלבם‬
‫הרמוס לא נותן‬
,‫להם מנוח‬
‫שמכירים אותה‬
‫וחולמים על‬
‫היום שהיא‬
‫תתפוס את‬
‫מקומה הראוי‬
,‫בעם היהודי‬
‫רק הם רוצים‬
‫ויכולים לעשות‬
‫את השינוי‬

‫האם אנו יכולים‬
‫לטעון שהיום‬
‫”טב למיתב טןדו‬
,”‫מלמיתב ארמלו‬
‫כלומר שאישה‬
‫סבירה תעדיף‬
‫להיות נשואה‬
‫עם בן זוג דוחה‬
‫מאשר להיות‬
?‫לבדה‬

ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ ĦđĘĕĠĦ ĘčČ .ĦĝĜėĐ Ħĕčč ęĕĝĜėĦĚđ
ďĢĘ ĐĒ đģčďđĐĥ ĐĘĕĠĦ ĕĤĒĎ Ęĥ ğĝđČ đĚė ĦđČĤĜ
ČĘ ,đĐĥĚ ĦđĥĕđčĚ ,ĦĕĞĚĥĚ ďē ĐĤĕĚČ ČĘĘ ,ĐĒ
ĘČĕĤČ čģĞĕ čĤĐ .ĦđččĘčĥ ĐĥĎĤĐĐ ĦČ ĦđĠģĥĚ
ÃęĕĝĜĐ ĘĞÃ Ęĥ ěĕĕĜĞĚ ēĝđĜ ęĕĜĥ ĐĚė ĕĜĠĘ ęĝĤĠ
ĦėĤčč đč ĤĐĤĐĘ ĤĥĠČĥ čĦė ĘčČ ,ĦđČĚĢĞĐ ęđĕĘ
(Ħđĥģč ČĘđ) ĦđČďđĐ ğĕĝđĐĘ ĤđĝĕČ ĥĕ ęČĐ 7.ÃęĕďđĚÃ
?ĐĘĕĠĦč đĒė ĦĠĝđĦĚ ĥĥēĐ ĞđďĚ ?ÃęĕďđĚà ĦėĤčč
ęĞ ,ĥďē ,ĕĔĜĤĐđģ ĐĘĕĠĦ ēĝđĜ ĥčĎĜ ČĘĥ ĞđďĚđ
ĐĤđĦč ČĤģĜ ČĘĥ ĞđďĚ ?ģĕĦĞ ēđēĕĜč ęĕĥďē ęĕĔđĕĠ
ĘĞ ĐĤđĦč ĐČĕĤģ ğĕĝđĐĘ ĤđĝĕČ ĥĕ ęČĐ ?ĐėĤčč
?ĐēĚĥ
Ĥđēč .čČč ĐĞĥĦč ĞĕĎĚ ĘđďĎĐ ďĤđĝčČĐ
ĐĘčČĐ ĤĕĞĐà ĘĞ ĐēĜĚč ĘĘĠĦĚ ĕĝđĠĕĔ ĕĚĘĥđĤĕ
ĐčĤēĐđ ,ĐĕĜč ĕĘčĚ ĐĘčČĐ .ĐĚĚđĥĐđ ĐĕđĒčĐđ ĐčĤēĐđ
.čĥđĕ ěĕČĚ ĐĚĚđĥĐđ ,ĐďđčėĚ ĐĕđĒčĐđ ,ĐĕĦđĜđĞĚĚ
.Ã...ĐďĘĕ ČĘĥ ĐĤģĞ ĐĥĕČė ĕđĠē ĐĥČĤđ Ħčĥđĕ ČĕĐđ
ğēďĜđ ,ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ěČđĝĐ čđēĤĘ ČĢđĕ ČđĐ Ėė ĤēČ
ęďČ ĐĜĕė ĕđĘĐ ďđď ęĕĕē čĤĐ .đĦĕčĘ ďĞ ěđĚĐĐ ěĕč
ĦđČēĝđĜ ĦđĚĕĕģ 8.ÃÅĐ ĕĜĠĘ ęĕĤģĥ Ĥčđďà ĐĒė
čĤĐđ ěĤđĎ ĐĚĘĥ čĤĐ) ęĕĜčĤ đčĦėĥ ĦđĕčĕĔĜĤĔĘČ
ěĐ ĞđďĚ .(ĥđĘĥ ďđď čĤĐ ĔÃēĘčĕđ ,ĘÃĢĒ ĕđĘĐ ďđď ęĕĕē
?(ĕĦďĐ ġđčĕģĐ ĔĞĚĘ) ęĕĕĦďąęĕĜđĕĢ ĕďĕ ĘĞ đĢĚđČ ČĘ

ĐėĘĐĐ ĦčĐČ
,ĔđĥĠ đĜĕČ ĐėĘĐĐ ĥđďĕē ĤĎĦČĥ ĦđČĤĐĘ ĕĦĕĢĤ
,ĐĚĤđĠĤ ěĕčĘ đĜĕč ĦđĘģč ěĕēčĐĘ ěĦĕĜĥ đĘĕĠČ
ČđĐ .ÃģĘģĘēĐ ěđĤďĚĐà ĥĥē đč ěĕČĥ ēĕėđĐĘ ěĦĕĜđ
ĦđĘČĥč ĐĞĤėĐ ,ĦđĤđģĚĐ Ęĥ ģĕĚĞĚ ďđĚĕĘ ĥĤđď
.ĐčĤ čĘ ĦĚđĥĦđ ,ĦđčėĤđĚ
ĕĦĕĕĐ ?ÃĤđďĐ ĕĘđďĎÃĘ ĐėČĘĚĐ ĦČ ĤĕČĥĐĘ ęČĐ
đēģĕĕ À đĕĐĕĥ ĕĚ đĕĐĕ À ÃĤđďĐ ĕĘđďĎà ęČ ēĚĥ ďđČĚ
ĤĕčĝĐĘ ĐĞĕĤĕĐ ěČė ĖĤČĦ .ĐĚĕĥĚĐ ĦČ ęĚĢĞ ĘĞ
ĐĜđėĚĥ đĐĥĕĚĥ ĕĜĠĘ ĕĕēĘč ęĕčĥĞ đĘĞĕ ĞđďĚ
ĐĤđĤčĐ ĐĞĕčģč ģĤ ģĠĦĝĜ .ĦČĒ ĐĥĞĕ ÃĤđďĐ ĘđďĎÃ
Ęďēĕ ČđĐ ĐĒėĥ ĖĘĐĚĘ ğĤĔĢĕ ģĝđĠĥ ĞĎĤčĥ ,ĘđėĘ
,ĕĜđĘĕĦď ,ĐÅĘþ ŁĀ Ĥþ ĦđĕĐĘ ĖđĠĐĕđ ,ÃĤđďĐ ĘđďĎà ĦđĕĐĘ
.ĕĚĤđĠĤąđČĕĜ
ĐėĘĐĐ ĦčĐČĥ ęĕĥĜČ ģĤ ,ěėĐđ ĘđďĎĐ ĕĤĞĢĘ
ęĕĤĕėĚĥ ,ēđĜĚ ęĐĘ ěĦđĜ ČĘ ĝđĚĤĐ Đďđčėđ ,ęčĘč
ĕđČĤĐ ĐĚđģĚ ĦČ ĝđĠĦĦ ČĕĐĥ ęđĕĐ ĘĞ ęĕĚĘđēđ ĐĦđČ
.ĕđĜĕĥĐ ĦČ ĦđĥĞĘ ęĕĘđėĕđ ęĕĢđĤ ęĐ ģĤ ,ĕďđĐĕĐ ęĞč
ęđģĚčà .ęĐĕĦđčģĞč ĖĘĕ ,ĘđďĎĐ đčđĤč ,čēĤĐ ĤđčĕĢĐ
ĦČ ġĕĚēĐĘ ĤđĝČđ ,ÃĥĕČ ĦđĕĐĘ ĘďĦĥĐ ęĕĥĜČ ěĕČĥ
.ĖėĘ ĦĤĥėđĚ ČĕĐ Ĥčėĥ ,ĐĞĥĐ
ęđĕĐ Ĥďĝ ĘČ ČĥđĜĐ ĦČĘĞĐč ĘĕēĦĐĘ ĥĕ
ĐėĘĐ ĕģĝĠ ęĝĤĠĘ ęĕėĕĤĢ đĒ ēđĤč ęĕĜčĤ .ĕĤđčĕĢĐ
ĦĞďĐ Ęđģĕĥ ĤēČĘ ,ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ěĕč ęĕĚĕČĦĚĐ
ęĐčĥ ,ĤĦđĕ ęĕĚďģĦĚ ęĕčĘĥ đĞĕĎĕ Ėė ĤēČ .ĕđČĤĐ
,ĕĦĔĕĥ ěĠđČč ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ěĕč ĐĚČĦĐĐ ĐĥĞĕĦ
.ğģĕĐ ĦčēĤđ ĦĜĎĤđČĚ ĐĤđĢčđ
ĐĒ ĖĘĐĚ ĐĕĐĕ ĐĜĥ ęĕĤĥĞ ďđĞčĥ ěĕĚČĚ ĕĜČ
,ęĕČčĐ ĦđĤđďĐ Ęė ĦĕĕĞč ĦČ ĤđĦĠĜ ČĘ .đČĕĥč
ďĢĕė) ęĐĘĥ ęĐĕĦđĚČĦĐ ĦČ ĦđĥĞĘ đėĤĔĢĕ ęĐđ
ęĕĘĘĠĦĚ ďĢĕė ?ĘĘēč ęĕĜĥ Ęĥ ĞĝĚč Ħčĥ ęĕĤĚđĥ
ęĕĝĠďđĚ ęĕĤĠĝ ČĢĚĜč ěĕČ ĤĥČė Ħčĥč ĦĝĜė Ħĕčč
ČĘ đĜēĜČ .(?ęĕĕĜđĤĔģĘČ ęĕĤĠĝ ģĤ ĥĕđ
đĜĘ ,đĜĤđďĘ đĜĦđĕĤēČĚ ģĚēĦĐĘ ęĕĘđėĕ
ĕĐđĒ .ĤđďĐ Ęĥ ÃĐĤđĦĐ ěĕĕĜčà đĐĒ .đĜĕďĘĕĘđ
.đĜĘĥ ÃĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤđĦÃ
‫ שהוצא ע”י ישיבת‬,”‫ בתוך סידור ליום העצמאות ”גואל ישראל‬7
http://www.yeshiva.org.il/midrash/ ‫ נמצא בקישור‬,‫רמת גן‬
.168 ’‫ עמ‬,goel/sidur.htm
‫ סימן‬,’‫ חלק א‬,”‫ שו”ת ”עשה לך רב‬,‫ כדברי הרב חיים דוד הלוי‬8
‫ כיוון‬,‫ ההסבר שתפילת ”נחם” היא על בית המקדש אינו קביל‬.‫י”ד‬
.‫שנוסח התפילה אינו מזכיר את בית המקדש כלל‬

.ÃĐĕđĢĚ ĐĦĞĚďđ [ĐďčĘ] Ħčĥđĕ
ĔĎ ĦĕĕĠėč ěđďĘ đĜČđčč ĦĕĦđĞĚĥĚ đĒ ĦģđĘēĚ
ČĤĕĠĥĚ ĐēĚĥ đĜčĤĥ ďđĞč .đĦĥČ ĦČ ĐėĚĐ ĘĞč ĘĞ
.Đč ĦđėĚđĦ ěĜĕČ ĦđĞďĐ čđĤĥ ĕĤĐ ,đĒ ĦđĤĥĠČč ĖĚđĦ
ĐĕĐ đĜĦĕČĚ ďēČ Ęėĥ ĐĚ ĦČ ĐēĕėđĐ ğĘđđ ĘėĕĚ ĤÃď
ĦđĕĚĕĔĕĎĘĐ ĦĚĤ ěĕč Ĥĥģ ĥĕĥ ,ĦĕčĕĔĕČđĔĜĕČ ĤĚđČ
ĦĚĤ ěĕčĘ ĐĘĞč ĕďĕ ĘĞ ĐĥĕČ ĦČėĐĘ ĝēĕĕĚ ģĝđĠĐĥ
ĐČėĐ Ęĥ ĐĤģĚč đĕĘĞ ĘĕĔĐĘ čĕĕēĚ ČđĐĥ ĦđĕĢģĜĝĐ
ĘĞč ĘĞ ĔĎ ĦĕĕĠė ĕČĥ ĐĘđĞ ěČėĚ 5.ĦģďĢđĚ ĕĦĘč
ĦđėĐĘ đĦđėĒĘ ĕĐĥĘė ĐģďĢĐ ,ěĕĠĕģĞč ,ĐĞĚĥĚ ĐėĚ
ęĕĕĜčĤ ěĕď ĕĦč ĤĥČė .ęĕĚĕđĝĚ ęĕčĢĚč đĦĥČ ĦČ
ĘĞ đĦđČ ęĕčĎĚ ęĐ ĐėĚ ĘĞč ĘĞ ĔĎ ĦđĠėĘĚ ęĕĞĜĚĜ
.ĐėđĚĐ ĐĥĕČĐ ěđčĥē
ģĥ ĦđĕĐĘ ĐėĠĐ ěĚĒĚ Ĥčė ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ
,Ĥĥđĕč ĐĒ ĦČ ĐēĕđđĤĐ ČĕĐđ ,ģďĢĐ ĕĥģčĚ Ęĥ ĦđĔčēĐ
.ĐėĘĐĐ ČĘČ ĦđĜčĤĐ ČĘ ČđĐ ČĥđĜĐ ĘčČ .ĕĦĞďĘ
đĦĥČ ĦČ ĐėĚĐ ęďČ đčĥ ĕėĤĞ ęĘđĞč ęĕĕē đĜēĜČ
.đĒė ĦđĚĕĘČ ģĕďĢĕĥ Ĥčď ęđĥ ěĕČđ ,ĞĥđĠđ ĘčĜ ČđĐ
ĦĠģĥĚ ,ęđĕė ĦģĝĠĜĐ đĒĚ ģĘē ĘĘđė ,đĜĘĥ ĐėĘĐĐ
.đĜĔčĚ ĦďđģĜĚ ęĕĘčĝĜ ĕĦĘč ,ęĕĤēČ ęĕėĤĞ
ĞčđģĐ ĖĤĞĐ ĦČ đĜĘčĕģ ěĕĜĚ ĘĘė ĐĜĥĚ ĐĒ ěĕČ
ęČĐ - ĐĘĞč ĕďĕ ĘĞ ĐĥĕČ ĦČėĐ ĘĞ ĔĘēđĚ ĤđĝĕČ
ČđĐĥ đČ ,Đč ĤĕđĎđ ĐėĘĐĐ ĘČ Ĥďēĥ ÃĕĜđĘĕē ĖĤĞà ČđĐ
đĕĥėĞđ ĤčĞč ęĕĕĘđĥ ĦđĞďč ČĔčĦĐĥ ,ĕĚĕĜĠ ĖĤĞ
ĕď .ĕĜĕĝč ĐĥĚĘ ěĦĕĜ ČđĐĥ đČ ,ĐĚčĐ ĒėĤĚ ĦČ ĝĠĦ
ĤĦđđĘ ěĕČĥ ĕĦď ĖĤĞė đĕĘČ ęĕĝēĕĕĦĚ đĜČĥ Ėėč
čĤĐ čĦė ,ÃĐĤđĦ ěč đĜĕČ đĦĥČ ĦČ ĐėĚĐ ęďČà .đĕĘĞ
ĕĦČĤģĥ ęĕĥĎĤĚ ĤĦđĕĐ ęĕģĝĠĐĚ ďēČč đĘĤĥ Ęčđĕ
6.ęĞĠ ĕČ
,ĦčėĤđĚ ČĕĐ ĐėĘĐĐ ĘĞ ęĕėĤĞ Ęĥ ĐĞĠĥĐĐ
ĖĤĞĥ Ğčģĕĥ ĐĒ ČđĐ ĕĚ .ĦđĕĐĦ ĔĞĚ ČĘ ĐĘĞĚđ
ĦēģĘ ĐėĕĤĢ ĐėĘĐĐĥđ ĤđčĕĢĐ ĦĘēĜĘ ĖĠĐ ęĕđĝĚ
čĕĕēĚ ęĕĜĕĚĐ ěĕč ěđĕđđĥĐ ĖĤĞ ęČĐ ?ěđčĥēč đĦđČ
ĦďĎĜĦĚ ĐėĘĐĐĥ đČ ěĕČđĥĕĜĐ ĕĤďĝ ĦČ ęĕČĦĐĘ
ęđēĦč ĕčĕĔĜĎđģ ĝĜĜđĝĕď Ęĥ ęĕĕēĘ ęĕĜđďĕĜ đĜČđ ,ĖėĘ
ĤĥČč ęďČĐ ĕĕēĘ ďđčė Ęĥ ĕĜĚđĐĐ ĖĤĞĐ ęČĐ ?ĐĒ
ĕďė Ħčĥč ĐĤđĦ ĕĤđĝĕČ ĘĞ ĤđčĞĘ đĜĘ ĤĕĦĕ ęďČ ČđĐ
đČ ÃęđĘĥ ĕėĤď ĕĜĠĚà ěĕČĥ ęđģĚč ęĎ ęĕĕē ĘĕĢĐĘ
ęĕĘĞĚ ĐėĘĐĐ ĘĞ ęĕĞĕĠĥĚĐ ęĕėĤĞ ?ÃĐčĕČ ĕĜĠĚÃ
ĦČ ęĕĤĎĦČĚ ęĐđ ,ĘģĥĚ Ħđďčė ĦđĕĦď ĦđĘČĥ ęĎ
.čēĤĐ đĜčđĚč ĕĦďĐ ęĘđĞĐ

ęĕĤģĥ Ĥčđď
,ęėčĝ čĝ ĦČ đĜĕĕĚď .ĕĦčĥēĚ ĘĕĎĤĦ ĞĎĤĘ ĐĥĞĜ
ĦČ đĜĕĕĚď .1900 ĕĜĠĘ ĤĔĠĜĥ ĦĘĥđĥč đĐĥĕĚ đČ
ĦĜĥčĥ đĘ ęĕĤĠĝĚđ ,đĘĥ ěĚĒĐ ĘČ ęĕĤĒđē ęėĚĢĞ
čÃĞĥĦ ĦĜĥčĥđ ,ĦĕďđĐĕ ĐĜĕďĚ ĐĕĐĦ (ēÃĥĦ đČ) 1948
ĐĕĐĦ ČĕĐĥ ;ęĘđĞĐ ĕďđĐĕ čđĤ (?ĔĞĚė) Đč đĕĐĕ (2012)
;đĜĚĒč ĐĦĕĕĐ ęĕČĜđĚĥēĐ ĦėĘĚĚ ģĤĥ đĚė ĦĕČĚĢĞ
ęĞĐ ĦđďĘđĦ Ęėč đĕĐĥĚ Ħđčĕĥĕ ĤĦđĕ Đč đĕĐĕĥ
ĖĘĦ Đč ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒĐĥ ;ďēĕ ęĘđĞĚđ ĒČĚ ĕďđĐĕĐ
čĝ ĐĒ čĘĥčĥ ĕĘ ĐĚďĜ .(ěĚĔđĎ Ĥģĝ đČĤ) ģĒēĦĦđ
ĦđėĘĚčđ ęĥč ĖĤčĕđ ,ĐēĚĥ Ęĥ ĕėčč ġđĤĠĕ ęėčĝ
.ĐčđĔĐ ĐĤđĥčĐ ĘĞ
ęđĕ ĦČ ĎĎđē ĕĚđČĘąĕĦď/ĕĦďąĕĜđĕĢĐ ĤđčĕĢĐ čđĤ
Ďē ĕďĎč ęĕĥčđĘ .ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ēĚĥđ ,ĦđČĚĢĞĐ
‫ בחינת יסודות‬:‫ ”הפעלת כוח מצד בעל כלפי אשתו‬,‫ וולף מיכל‬5
,”‫בדיני עונשין כאמות מידה במשפט העברי בתקופת הראשונים‬
,‫ דושיח ופולמוס בתרבות ישראל‬,‫ עין טובה‬,(‫ נחם אילן )עורך‬:‫בתוך‬
‫ הוצאת הקיבוץ המאוחד‬,‫ספר יובל למלאת עי”ן שנים לטובה אילן‬
‫ וראו גם מאמרה‬.663639 ’‫ עמ‬,1999 ,‫ונאמני תורה ועבודה‬
‫”פסיקות הלכתיות בדבר כפיית גט על בעל מכה כסימן מבחין בין‬
‫פוסקים המתירים הכאות חינוכיות לבין אלו האוסרים לחלוטין‬
Hebrew Union College Annual, ,”‫הכאת אשה בידי בעלה‬
.‫ עמ’ פ”א קט”ז‬,Volume LXXV
‫ פורסם בי”ז שבט‬,”‫ תשובה באתר ”מורשת‬,‫ הרב יובל שרלו‬6
http://www.daat.ac.il/daat/ ‫ נמצא באתר דעת בקישור‬,‫תשס”ב‬
.”‫ פורסם גם בספרו ”רשו”ת רבים‬, htm.2mishpach/sharlo

ęĦđČĘ ĐĜđđėĐ ęČĐ ?ĦĤēđČĚĐ ęĦĚĕģ ĦČđ ÃęĕėĘĚ
ĕĘđČ ?ĐďđčĞĘ ĞĕĎĐĘ ĦđčĕđēĚ ęĐĘ ěĕČĥ ęĕĥĜČ
ĘĕĎč ęĕďĘĕ ęĐĘ ěĕČĥ) ęĕĘĔčđĚ ęĕĚģ Đčĥ ĐĞĥĐ
,ĤĞđĜĐ ĕĜč đĘČ ĕĘđČđ ?đĒė ĐĞĥ ĥĕ ęČĐ ?(!ĝÃĕčąěĎ
ĐĜĠĜ ęČĐ ?ęĕĕĤĐĢĐ Ħđčĕčĝč ġĕģĐ ĦĥĠđēč ęĕĚģĥ
ĘĞ ęĕĜđĦĜ ĘčģĘ ĕďė ĐģĕĔĝĕĔĔĝĘ ĦĕĒėĤĚĐ ĐėĥĘĘ
ĐĕĕĝđĘėđČč ęĕĜđĥ ęĕēĘĠ Ęĥ ĐĜĕĥĐđ ĐĢĕģĕĐ ĕĘĎĤĐ
?ĐėĘĐ ĞđčģĘ ĘėđĜĥ ĕďė
ďĞà ĦČ ĤĕďĎĜ ďĢĕė .ďčĘ ęĜĕČ ÃĖĚđģčđ ĖčėĥčÃ
ĦđĤĜ ĦģĘďĐ ěĚĒ ğđĝ ěĕĕĜĞĘ ÃģđĥĐ ěĚ ĘĎĤ ĐĘėĦĥ
Ħđčĕčĝč) ĦđĕđĜēĐ ĦĤĕĎĝ ĦĞĥč ĤčđďĚ ęČĐ ?ĐėđĜē
ĦđĕĜģ ĕĒėĤĚč 22.00 Ħđčĕčĝč ;ęĕĤĞĐ čđĤč 20.00
ęĕččđĦĝĚ ČĘ ęĕĥĜČ Đčĥ ĐĞĥč ĤčđďĚ ęČĐ ?(ęĕĤđĎĝ
À ěė ęČ ?(čđēĤ Ęĥ ěčđĚč ČđĐ ÃģđĥÃđ) ĦđčđēĤč ďđĞ
ĦĕĦėĘĐ ĐĘČĥč ģĤ ĤčđďĚ ČĘ .đĒė ĐĞĥ ěĕČ ĔĞĚė
đĒĕČ ĐĞĤėĐ Ęĥđ ĦđČĕĢĚĐ ěďĚđČ Ęĥ ĐĘČĥč ČĘČ
.ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ěĕč ĦđĕĐĘ ĐėĕĤĢ ģđĕďč ĐĚČĦĐ
ĐĚĕģ ĦđĞĥė ĦđĚĕđĝĚ ĦđĞĥ ĤĕďĎĐĘ ēĕĘĢĜĥ ēĕĜĜ
ĐėĘĐĐ .ĔđĥĠ ČĘ ĤĎĦČ đĜĘ ĐėēĚ ěĕĕďĞ ,Đčĕėĥđ
ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ČĕĐ ,ęĕĔĤĠ Ęĥ ğĝđČ ģĤ ČĘ ČĕĐ
,ĐėĘĐč ÃĕĎđĘđģČ ěđĒĕČà ĥĕ ęĕđĝĚ ěčđĚč .ĦėĤĞĚ
ĐĞĠĥĐ ĞĕĠĥĐĘ ĘđĘĞ ĦēČ ĐėĘĐ Ęĥ ĕđĜĕĥ Ęėđ
ĦĕĦėĘĐĐ ĐĞĕčģĐ .ĦđĤēČ ĦđčĤ ĦđėĘĐ ĘĞ ĦĞĤėĚ
ĦđėĤč Ęĥ ĐĜģĦĘ ĝĕĝčĐ ĐĦĕĕĐ ÃĖĚđģčđ Ėčėĥčà Ęĥ
ĦėĤč čĤĞčđ ÃĤđČ ĤĢđĕà ĦėĤč À Ĥģđčč :ĞĚĥ ĦČĕĤģ
ĐēĕĤĒĐĚ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĕĜĚĒ ģđĦĕĜ .ÃęĕčĤĞ čĕĤĞĚÃ
ěĕčĘ ĐČĕĤģĐ ĦđĞĥ ěĕčĥ ĤĞĠĐ ĦČ ęĢĚĢĕ ĐĞĕģĥĐđ
ĤĞĠĐ ĦČ ĘĕďĎĕ ĘčČ đĜĕĚĕč ęĕĥĜČĐ Ęĥ ęĕĕēĐ ĕĘĎĤĐ
ĦėĤč ďĕĎĐĘ .ĦđėĤčĐ ēĝđĜ ěĕčĘ ĐČĕĤģĐ ĦĞĥ ěĕč
ęČĐ .ĕĦĕĕĞč ĔĞĚ ĐČĤĜ Ėĥđē ġđēčĥė ÃĤđČ ĤĢđĕÃ
ěĕč ĤĞĠĐ ęČĐ ?ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĕĜĚĒ ĕđĜĕĥ ĦČ čėĞĚ ĐĒ
ĕďė ĕĦđĞĚĥĚ ģĕĠĝĚ ČđĐ ēĝđĜĐ ěĕčĘ ĐČĕĤģĐ ĕĜĚĒ
?ĐĘđĞĠĚ ĞĜĚĕĐĘ đČ ĐĘđĞĠ ĔđģĜĘ
ĦđėĘĐ ĥĕ ĘčČ ,ĕĚđģĚ ČđĐ ěĥđďĕēĥ ĦđėĘĐ ĥĕ
.ĦđĤēČ ĦđėĘĐ ĦđČĚ ĘĞ ĐĞĠĥĐ ěĐĘ ĥĕĥ ĦđĔĞĚ ČĘ
ĦĕĒĐĥ ęĕďĕĞĚĐ ęĕĕĞďĚĐ ęĕĜđĦĜĐ ĦČ ĘčģĜ ęČĐ
ČĤĚđēĘ) đĜĕĚĕ Ęĥ ĕĤđĝ ěĒĚ ĦĕĒĘ ĐĚđď ĘÃĒē ĕĚĕ Ęĥ
ĤĒĞĕĘČ čĤĐ Ęĥ ĐĜĞĔĐ ĦČ ĘčģĜ ęČĐ ?(ČĘđģĘđ
ěĐĕĘĞĥ ÃĦđģĒēÃĐ ěĚ ģĘē ĥďēĚ ěđēčĘ ĥĕĥ 'ġĕčđģĤč
ěđĞĔĘ ęĕĘđėĕ đĜČ ęČĐ ?ĦđėĘĐ ĦđČĚ ĘÃĒē đĝĝĕč
ĤĚđĘė ,ÃđĘĚĤČ čĦĕĚĘĚ đďąěĔ čĦĕĚĘ čĔà ęđĕĐĥ
Đēđď ĎđĒ ěč ęĞ ĐČđĥĜ ĦđĕĐĘ ğĕďĞĦ ĐĤĕčĝ ĐĥĕČĥ
?ĐďčĘ ĦđĕĐĘ ĤĥČĚ

ęĕėĤĞ ěēĘđĥ
/ ęČü ,ĐĤĀ ĝĀ ĕĘü Łø ĦŊÿ Ěÿ ŝŕø ĺø Čü ŜĐÿ
ńĺČā
Ā Ĥ ęĕĤü ĦĀ øđ ĺĕČü ŊĀ ŝŁø ĘŖĺĚø ŕü
/ Ħĺþ Čý ŕø Čÿ ĕĐü Ħø Č ĀĜąĘČÿ ĕ üĜŁø Č ĀĜąĘČÿ
ńĥĕ
Ā Čü ĺĕČü ŝŕø ĺø Čü Đ þĕĐø Ħü øđ ,ŜŕĀ ĺø Čü
.(117 ÅĚĞ ,ĕĘĥĚ ěč ĤĠĝ ,ďĕĎĜĐ ĘČđĚĥ)
ĤđĝČđ ,ĔģĤđģ ĕĘģĕĔĕĘđĠ ČĘ ęĐĥ ęĕĔĠĥĚ ĥĕ
ĦĞďĐ ĘĞ ĐĘĞĕ ęČĐ .ęĐĚ ďēČ ĐĒđ ,ęĞĕĚĥĐĘ
Ęė ĐčĕĝĚ đĦĥČ ĦČ ĦđėĐĘ ĥĕČĘ ĤĕĦĦ ĐėĘĐĐĥ
ĘĞčĘ ĦđĤĕĦĚĐ ĦđĥĕĎ ěĜĥĕ .ěė ĘčČ ,ęĕĞĜ ČĘ ?ČĕĐĥ
ĐĘĞčĘ ĐĦđĠĕĠė ĦČ ĤĚĥĘ ĕďė đĦĥČ ĦČ ĦđėĐĘ
ĦđĕĐĘ đĜđđė đĕĤčďĥ ĐēĜĐč ,ĘĕĞĘ ,ďĕĎĜĐ ĘČđĚĥ)
ĦđėČĘĚĐ ĦČ ĦđĥĞĘ ĐĢĘČĘ ĕďė ,(ĐĥĞĚĘ ĐėĘĐ
ĦđėĘĐ ,ęÃčĚĤ) ěĕČđĥĕĜĐ ĕČĜĦ ĕĠ ĘĞ ĦčĕđēĚ ČĕĐĥ
ĤđČ ĤĠĝ ,ĐĜĕđĚ ģēĢĕ ĕčĤ) ĐėĜēĘ ĕďė ,(Åĕ ČÃė ,ĦđĥĕČ
ĤđĝĕČĚ ĐĥĕĤĠĐĘ ĕďė đČ ,(ĒÃĚĥ ģÃč ĕģĝĠ ,ĎÃē ,ĞđĤĒ
,ěĥďĐ ĦĚđĤĦ ĦÃđĥ ,ĕÃČĤĐĚąěĕĕĘĤĝĕČ ĘČĤĥĕ ĕčĤ)
ěĕĔđĘēĘ ĘĞčĐ ĘĞ ĦđĤĝđČĐ ĦđĞď ĥĕ ęĘđĚ .(ēÃĕĤ
ČĤĕĠĥĚ ĐēĚĥ đĜčĤ ČĢĚĜ ěĥČĤčđ ,đĦĥČ ĦČ ĦđėĐĘ
[ĎČĤĠ ĝđĠď] ďÃē ,ĎĤđčĜĔđĤĚ ęÃĤĐĚ ĦÃđĥč ĔĔđĢĚ)
ČĕĐ ĕė đĤĕčē ĐėĚĚ ĘđďĎ đĥĜđĞđà À (ĒÃėģĦĦ ěĚĕĝ

ęĕĎĥđĚ ęĦđČč ĥĚĦĥĐđ ,ęđĕĐ ęĕģĝđĞ đĜČĥ ĦđĘČĥđ
ÅČĤčĎÅ ,ÅĦđĘēÅ ęĕĘĚč ĥĚĦĥĐ ČĘ ČđĐ ĕĘđČ .ęĕĤčĝĐđ
.ģđĕďč Đčĕĥē ĐĦđČ ĐĦĕĐ ĐčĕĥēĐ ĘčČ ,ÅČĢĠēÅđ
Ęė ĔĞĚė ĤēČ ĦđģēĦĐĐ ĦėĠđĐ ĖėĚ ĐČĢđĦė
.ĥĚĚ ĦĥČĕĕĚđ ĦčėĤđĚ ĐĕĞčĘ ĔđĥĠ ďđĝĕ ĎĥđĚ
ĦēČ ĘĎĤ ĘĞ ĖĘ Ĥĕčĝĕĥ ěďĚĘ Đčĕĥĕ ěčĚ ĥģčđ ČĢ
,ĐģĕĒ ,ĦđēĕĘĥ ,ĐģĒē ,ĔĎ ,ěĕĕĜģ ęĐĚ đČ ,ĤĔĥ đĐĚ
.ďđĚĘĦč ęĕĚĞĠ ĕĠĘČ ęĕĞĕĠđĚĐ ďđĝĕ ĕĎĥđĚ ĤČĥđ
ĤĕčĝĐĘ ĤĥĠČ ĕČ ĦēČ ĘĎĤ ĘĞĥ ďĕĚ ĖĘ čĕĥĕ ČđĐ
ĦĕĜĤđĦ ĐĤĥėĐ ĖĘ ěĕČ ęČ ,ĐĥĞĚĘ .ěĠđČ ęđĥč ĦČĒ
ĕďė ĦđčđĔ ęĕĜĥ ĐĚė ďđĚĘĘ ĖĕĤĢ ĐĦČ ,Ħĕďđĝĕ
.ĕĘđČđ ĕČĐ ĕĘđė À ĒČ ęĎđ ,ĐĠĥĘ ĘĘėč ĘĎĤĦĦĥ

ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ đĦģĕĒ

ęĜĕČ ęĕďĞĐ - čđĔ đčĕĥģĦ À ēÃĤĎĐď ČčĕĘČ ĘčČ
:ĤĚđĘė .ČĘ đĦđ À ČĐ .đĚĦē ęĐĥ Ėė ĘĞ ČĘČ ęĕďĕĞĚ
.ęĦđē ĕĜČĥ Ėė ĘĞ ęĦđē ĕĜČ
ĦđĤďĎĐĐ .ģĝĕĤčĚ ēÃĤĎĐ Ęĥ đĦđĘďĎč đĘĒĘĒĦ ĘČ
ĦđĤđĚē ĦđĕĥđģĚđ ęĕĢēĘĚ ĦđĞčđĜ ěĐĕĘČ ĞĕĎĚ ČđĐĥ
đĘČĐ ĦđĕĥđģĐ Ęėė čđĤ ĘčČ .đėĤď ĦČ ĦđĜĠďĚĐ
ĖĘĐ ,čĢĞĦĐđ ĖĘĐ ÅĤĔĥÅ ĎĥđĚĐĥ ęđĥĚ ĦđĞčđĜ
đĦĘĕēĦ .ĤĦđĕđ ęĕĜĥ ğĘČ ĖĥĚč đĦĤđĢ ĦČ ĐĜĕĥđ
ĐČđđĘĐ đČ ĐĤĕėĚĘ ĐĕČĤđ ğģđĦ ĥĚĥĚĐ ĔđĥĠ ĖĚĝĚė
ĦđĜčĐ đĤĢđĜ ,ĦđĕĞč đĘĎĦĐ ěĚĒĐ ĖĥĚč .ěĕĥđĤĕĎ đČ
ěĐĘ ďĞđĕ ČĘĥ ĦđĕĢģĜđĠ ČĘĚĘ ĥĤďĜ ĤĔĥĐ ,Ħđĥďē
ęĕėĕĤĢĐ ęđĕģĐ ĕďĞĘ ğĕĘēĦ ĥĚĥĘ ěđĎė ,ĐĘĕēĦėĘĚ
ěĕČÅ ěĕďĚ ěĕĥđďĕģđ ěĕĥđĤĕĎ ĦĞĥč ęĕēėđĜ ĦđĕĐĘ
ĐėĘĐ ĤĔĥĐ Ęĥ đĦĤđĢ .ÅęĕĜĥĚ ĦđēĠ ĐđđĤĞčĥ Ĥčď
ĦĕĜĕď ĦĢĘĠĚĘ ĖĠĐĥ ďĞ ĐėčĦĝĐđ ĐėĘĐ ,ĐēĦĚĜđ
.ĥĚĚ
:ĦĕĤđĔĝĕĐ ČĕĐ ĦđčĤ ĦđĘČĥĘ ĦĕĦĕĚČĐ ĐčđĥĦĐ
đĕĐ ĐĚđ ,ęĕĜđĥ ęĕĜĕď đĤĢđĜ ĕĦĚ ģđďčĘ ĖĕĤĢ
ĕĚĘ ĤčďĐ ĐĚđď .ĘđėĐ ĐĒ .ęĐĕĤđēČĚ đďĚĞĥ ęĕĞĕĜĚĐ
Ęĥ ĦĕĔĠĥĚĐ ĦđĜĕĕĘđĘĐ Ęė ďĢĕė ĦđČĤĐĘ ĐĝĜĕĥ
,ģģđēĚĐ Ęĥ ĦĕĤđģĚĐ đĦĜđđė ĕđĘĕĎ ČĕĐ ģĤč ěĤĐČ

ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ ĦĕĜĤđĦĐ đĦđĘďĎ ĘĞ ęĕĤđĠĕĝĐ ďēČ
,ČĜďđĤĎ Ħčĕĥĕ ĥČĤđ ÅĤĥđĕ ĕĤĞĥÅ ĤĠĝ ĤčēĚ) Ġđģĥ
ĦďĎĐ Ęĥ ĐĜĥ ęĕĥĕĚē ĤēČĘĥ ČđĐ ,(ĥÃĦ À ėÃĤĦ
ĤđĞĕĥ ĤĚđĘ ěĜđėĦĚ đĐď ěČĚ ęĞĠ đČĢĚ ,ęĕĤđĞĕĥ
ĐĚčĕĐ ĦČ Ĥĥđģĥ ěĕďĐ) ÅĐģĕĒÅ ĎĥđĚĐ ĘĞ đĦčĕĥĕč
ĝđĠĦ ĐĕĐ ěđĞĚĥ ĕčĤ .(ęčĕĕĦĐĘ ĐĦđČ čĕĕēĚđ ,ęčĕĘ
ĐĘĐ Ęĥ đĦđēėđĜč ēĕĎĥĐĥėđ ,ĕĤĚĎĘ ĤĝđĕĚđ ęĕĠĞĤĥ
:ĐģĒđēč đďĎč ĥď ĦČ ĦĠĘđ ĦđĕĚđČĦĠč đĕĘČ ĐĜĠ
đĒ ĐĚ ,ĤĥĠČĥ ĔđĥĠ ĕėĐ ĘčČ ,Đĥģčč ĕĘ ĤĕčĝĦÃ
ĐĒĘĐ ĐĤđĦĐ ģĜĞ :ĐĤđČėĘ ęĕĐďĚ ĤđĠĕĝĐ .Ã?ÅĐģĕĒÅ
đĦđČ ĤĤĕčđ đč ĥď ,ęĕĚĞĠ ĕĠĘČ ĐģĕĒ ěĕĕĜĞč ģĝĞ Ĥčė
ĐēđĜ đĦĞď ěĕČ ěĕĕďĞđ ,ĦĕĤĥĠČ ĦĕđđĒ ĘėĚ čĔĕĐ ģďĐ
...ĥďēĚ ĘđėĐ ĘĕēĦĚ ČđĐđ
Ęĥ ĐĜđĘĥĕėĘ ĐĚĎđď Čģđđď ĐĒ ĤđĠĕĝč ĐČđĤ ĕĜČ
ĖčđĝĚ ĎĥđĚ ĦđĕĐĘ ĐĤđĚČ ČĘ ĐģĕĒ :ĦĕĜĤđĦĐ ĐčĕĥēĐ
ČĘ ęĕČĤđĚČĐĥ ČēĦđėč ČĦĞĕčė ĕĘ ĤđĤčđ ,Ėė Ęė
ěđĞĚĥ ĕčĤ ĥģĕčĥ ĐĚ Ęė ĦČ ęĦĞď ĐĢģ ĘĞ đĘĞĐ
ĐĘĕĚ đĒ ĐĦĕĕĐ ęĐĕĚĕč .ÅĐģĕĒÅ ĎĥđĚč ĝĕĚĞĐĘ Ġđģĥ
ěĕČđ ÅěđĠĘĔÅ ĐĘĕĚĐ đĜĘ ĐĤĕĐĜĥ ęĥė ĐĤĕĐĜđ ĐĔđĥĠ
ĦđĕđĘĦĠĦĐĘđ ĦđģďĐ ěĚ Ħđģď ĦđĤďĎĐĘ ęĕėĕĤĢ đĜČ
.ĕĐĚ ěĕčĐĘ ĕďė ęĕďđĚĞ ĦđĤĥĞ ĕĜĠ ĘĞ
,ĤĕĐčđ ĤĕĐĜ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ĐĕĐ ěĕĕĜĞĐ đĜĘ ęĎ ĐĥĞĚĘ
ĔĤĠ Ęė ČĘĥ ĐďčđĞĐ ĦČ ĘčģĘ ęĕĚĕėĝĚ đĜĕĕĐ ĖČ ęČ
ĦėĤĞĚĐ Ęėđ ,ĥČĤĚ ęĕĕģ ĐĕĐ ĐģĕĒ ĦđėĘĐ ĕĔĤĠĚ
đĐĥĕĚ ĕďĕ ĘĞ ĦēČ Ħčč ĐģĢđĜ ČĘ ĦČĒĐ ĦčėĤđĚĐ
đĤčĞ ęđčĕĕĐ ĕĜĕď .ěđĤēČĐ ĔĤĠĘ ďĞ ĘđėĐ ěĜėĦĥ ďēČ
ĐďđĐĕĚ ĘēĐ ,ęĕĜĥ ĕĠĘČ ĖĥĚč ęĕĘđĎĘĎđ ęĕĕđĜĕĥ
.đĜĘ ĐĞđďĕĐ ĦĕĠđĝĐ ęĦĤđĢč đčĢĞĦĐĥ ďĞ ,ĤĚĦđ
ĤĠĝč - ĤĦđĕč ĐĥģĐđ - ĤĦđĕč ĘđďĎĐ ĞĔģĐ
ĞĔģĐ ČđĐ ,ģĝĕĤčĚ ęĕĕē ÅĤĘ ÃĕđĘĐ ęĕĕē ĕčĤ ĕĥđďĕēÃ
.(ĦđďĞ ĦđėĘĐĚ Åđ ģĤĠ) ÅĤĔĥÅ ĎĥđĚĐ ĦĤďĎĐč ěďĐ
ĕďė À ĐďĕĘ ĕĘčē ĥĚĚ À ĞĎĕĕĦĚ ģĝĕĤčĚ ēÃĤĎĐ
,ĤĔĥĐ ĘĞ ęĦĚĕĦēč ęĕďĞĐ ďĕģĠĦ ĦČ ęĥ ĤĕčĝĐĘ
ĔđĥĠĐ ĘėĥĐ ěĚ Ėė Ęė ĦđģđēĤĐ ĦđĤďĎĐĘ ĞĕĎĚđ
ĐĠĥĘ ĘĕĎĤ đĜĕČĥ ęďČĥ ďĞ ,(ĤĥĕĐ ĘėĥĐ ěĚ ğČđ)
ęČ À ĦČĒ ČđĤģĘ ĥĞĤĜđ ęĐďĜ ĔđĥĠ ĐĕĐĕ ĦĕĜďĚĘĐ
ĐĚ ģđĥĐ ěĚ ęďČ ĘČÿ ĺø .đĐĥĚ ěĕčĐĘ ĘĘėč ēĕĘĢĕ
ĖĘ ĐĜĞĕ ČđĐđ ,ĤĔĥĐ ĘĞ ęĦĚĕĦēč ęĕďĞĐ ďĕģĠĦ
.ĤĔĥč čđĦėĐ ĦČ ĦŌý Čÿ ĘŅø ğģđĦ ĦĦĘ ČđĐ ďĕģĠĦĐĥ

‫השלילה הגורפת של‬
‫הענקת הקשר היסטורי‬
‫לדיון התלמודיהלכתי‬
‫מונעת למדנות אמיתית‬
.‫ומעודדת פלפולי סרק‬
‫ חלק שני‬,’‫’דורכים במקום‬
‫ישראל לבקוביץ‬

Đ

ĐčĕĥēĐ Ęĥ ĐĕĤėđĞč ĦďĚđĞĐ ĐďđģĜ
ďđĝĕĐ ĦēĜĐ ČĕĐ ,ĦĕĝČĘģĐ ĦĕĜĤđĦĐ
ĐĞĕĎĐ À đĜĕĜĠĘ ČĕĐĥ ĕĠė ,ĐĘđė ĐĤđĦĐĥ
.ÃĔĘĠĚđģà ,ĦĚĘĥđĚ ,ĕĜĕĝĚ Ėė
ĐĘĕĎĚ) ĘÃĒē ĤĚČĚ Ęĥ ĐčēĤĐ ČđĐ ĐĒĐ ěđĕĞĤĐ
ĕģđďģď đĜčĤ ĐĥĚĘ ĐČĤĐ ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐĥ (č,Ĕĕ
,ĥďēĘ ěĕďĕĦĞ ęĕĤĠđĝĐĥ ĐĚđ ęĕĤĠđĝ ĕģđďģďđ ĐĤđĦ
ĞčđĚ (Č ,čė ČĤģĕđ) ĐčĤ ĥĤďĚč .ĐĘĕĎĚ ČĤģĚ ěđĎė
,ĦđėĘĐ ,ĐĜĥĚ ,ČĤģĚÃ :ĤĦđĕ ĦĕĜđĢĕģ ĐĤđĢč ĐĒ ěđĕĞĤ
ģĕĦđ ďĕĚĘĦĥ ĐĚ đĘĕĠČđ ĦđďĎČ ,ĦđĦĠĝđĦ ,ďđĚĘĦ
.ĕĜĕĝč ĐĥĚĘ đĤĚČĜ ěĘđė ,đčĤ ĕĜĠĘ ĤĚđĘ ďĕĦĞ
đĤčē - ÅČđĐ ĥďē ĐĒ ĐČĤ ĤĚČĕĥ Ĥčď ĥĕÅ ĤĚČĜĥ
.ÃÅęĕĚĘđĞĘ ĐĕĐ ĤčėÅ đĕĘĞ čĕĥĚ
Ĥčė đĜčĤ ĐĥĚĥ ěđđėĦĐ ĥĤďĚĐ ęČ ĦĞďĘ Đĥģ
ěđĤēČ ĕĥđďĕē ďĞ ĐĠ ĘĞčĥ ĐĤđĦĐ Ęė ĦČ ĘĞđĠč Ğďĕ
Ĥčė ĘČĕĢĜĔđĠĐĥ ęČ ĕė ĤĚđĘ Čč ČĘĥ đČ ęĕďĕĚĘĦĐ
Ęė ĦČ đĘĥ ČÃĜďč ĘĕėĚĐ ĕĤčđĞ ČĦė ,ĐĤđĦč ęđĘĎ
ČđĐ ĐĕĕĜĥĐ ĐĜčĐĘ ĐĕČĤ .ďĕĦĞč ēĦĠĦĕĥ ęďČĐ
ĕčĤĘ đĕĠĘĥ (čÃĞ Ĕė) ĦđēĜĚ ĦėĝĚč ČčđĚĐ ĤđĠĕĝĐ
ĕĠ ĘĞ ğČ .ĐĥĚĘ đĘĎĜ ČĘĥ ęĕĤčď đĘĎĜ đĕĤčēđ ČčĕģĞ
ĕďĤēĐ ęĘđĞčđ ĦđčĕĥĕĐ ęĘđĞč ĦĘčđģĚĐ ĐĝĕĠĦĐ ,ěė
ęĕĕđĢĚ ĤĚČĐĘ ęĕďĕĦĞĐ ęĕĥđďĕēĐ Ęėĥ ČĕĐ ĘĘėč
Ęĥ đďĕģĠĦđ ,ęĦđČ Ğďĕ đĜčĤ ĐĥĚ :ĘĞđĠč ĐĤđĦč đĕĐ
.ęĦđČ ğđĥēĘ ģĤ ČđĐ ĥďēĚĐ
ĦđđĢĚĐ ĕĚĞĔč ěĕĕĞĚ ĕĦĕĕĐĥ ĕĠĤđē ĕĚĕč ĕĜĤđėĒ
ęÃčĚĤĐ :ďđČĚ ĐĚĦ ĕĦĕĕĐđ ,ÅĐĤđĚÅč ęÃčĚĤĐ Ęĥ
ĕĤģĕĞ ęĞ ČĘČ ęĕčĥĕĕĦĚ ęĜĕČ đĕĚĞĔĥ ĐďđĚ đĚĢĞ
ĐđđĢĚ ĔĞĚė ěĕČ .ęĐĕĔĤĠ ęĞ ČĘ ĘčČ ,ĦđđĢĚĐ
ĥĕĥ ĦđĘčĎĐđ ęĕĜĕď ĕĜĕĚ Ęė ęĞ ĥĎĜĦĕ ČĘ ĐĚĞĔĥ
ĦČ čĦėđ ęÃčĚĤĐ ēĤĔ ĐĚ ęĥĘ :ĕĦĜčĐ ČĘ ďĕĚĦ .Đč
,đĦĞď ĕĠĘ ğČ ęĕĜđėĜ ęĜĕČ ĕČďđđĥ đĘĘĐ ęĕĤčĝĐĐ
ěĦđĜ ĕĠĚ ęĐ ęĎĥ ęĕĔĤĠ ĥĕ ĦđđĢĚĘĥ Ğďđĕ ČđĐ ĕĤĐĥ
.ęĞĔĐ ęĞ ĤďĦĝĐĘ ęĕēĤėđĚ đĘČđ ,ĐĤđĦĐ
Ęĥ ĔđĥĠĐ ěđĕĞĤĐ ĦČ Ğďĕ ęÃčĚĤĐĥ ĕĘ ĤđĤč ęđĕė
ĕĠė ěėČ ČđĐ ĦĕďđĝĕĐ ĐđđĢĚĐ ęĞĔ :ĐėĘĐĐ ĦđēĦĠĦĐ
ĦđĘčĎĐđ ęĕĔĤĠ ĐĘ đĠĝđĜ ěĚĒĐ ĖĥĚč ĘčČ ,ĤČĕčĥ
ęĕėĕĤĢ ęĜĕČđ À ĕĤģĕĞĐ ęĞĔĐ ĦČ ęĕĚČđĦ ęĜĕČĥ
ĐĕĘĞ ,ĦĕĜĤđĦĐ ĐčĕĥēĐ ĘčČ .đĘ ęĕČĦĐĘ ēĤėĐč
ĐĝĕĠĦ ęĞ ęĕĜĠ ęđĥč ęĕėĝĐĘ ĐĘđėĕ ČĘ ,ĕĦėĜēĦĐ
ĐėĘĐčđ ĐĤđĦč ĦđēĦĠĦĐ ęđĥ ĐĦĕĐ ČĘđ ěĕČ ĐďĕďĘ .đĒ
ĐĤđĦ ďĚĘ đĜĕčČ čģĞĕĥė .ęĕĚėē ĦđĜģĦ ĔĞĚĘ ęĕĜĕď ęĦđČč ĥĚĚ ģĝĞ ČđĐ ,ĤčĞđ ęĥ Ęĥ ęĦčĕĥĕč

ĘđďĎĐĦčĥ

ĥđďģĐ ěđČĠģĐ

28

@

ęĕĤčĝĐĘ đģģĒđĐ ČĘ ęĐđ ,ęĘėĥ ęĢđĞ ĕĠĘ ęĕĜđĚďģĘ
ĦČ ěĕčĐ Ĥčė ČđĐ ÅĤĔĥÅ ĘĞ čĥē ĕĜđĘĠ ęėēĥė .ĘĘė
đĜČ Ėėč .ďēČ ĞĎĤč ēÃĤĎĐ ĕĥđďĕēč ĖđĤČĐ ĞĔģĐ Ęė
:ęďđģĐ ĤĚČĚč đĜĤČĕĦĥ ďđĝĕĐ ĦēĜĐĘ ęĢĞč ęĕĤĒđē
đĜČ ĘčČ ,Ęėĥ ĕģĜĞ ,ęĕĜđČĎ đĕĐ ęĕĜđĥČĤĐđ ĘÃĒē
ġĚČĦĐĘ ěĚĒĐ Ęė ęĕĢĘČĜ ęĕĜĔģĐđ ęĕĤđčĐ ,ęĕĥĠĕĔĐ
.ĤđĤĕĠ ĐĒĕČ ěĕčĐĘ ĐėĒĜ ğđĝč ĕĘđČ ,ĦđČĤđĜ
ďēđĕĚč ěĕĕĜĞĚ ďĤđĝčČ ĦĤĢđĕ đĒ ęĘđĞ ĦĝĕĠĦ
Đčĕĥē ēĦĠĘ ęĕĘĎĤĦĚ ęĕĥĜČ :ęĕďĚđĘĐ ęĘđĞč
ęĕčĥđē ęĐ ęĐčĥ ,ęđĕ ęđĕĐ ĕĕēĘ À ĦēČĐ .ĐĘđĠė
,ÅĦđďĚđĘÅĐ ęĘđĞĘ - ĐĕĕĜĥĐđ .ĔđĥĠđ ĕĜđĕĎĐ ěĠđČč
ěĚ ĤĦđĕ ĦēČĐ ĦđĤĒđĚ ĦđĤďĎĐ ĘčģĘ ęĕĜėđĚ ęĐ đčĥ
ĤĥĠČĥ ęĕĤģĚč đĘĕĠČ À ČĘĠĐ ĦĕčĤĚĘđ ,ĐĕĕĜĥĐ
ęėĤď ěĕčĐĘđ ęđĕ ęđĕĐ ĕĕēĚ ęĕĎĥđĚ ěĕč ĘĕčģĐĘ
ĦĕčĤĚčđ ,ĦČĒ čĐČĕ ČĘ ďĚđĘĐ ,ĕĦėĘĐĐ ĎĥđĚĐ ĦČ
.ĐČđđĥĐĐ ĦČ ĘčģĘ ęĕėĝĕ ČĘ ęĕĤģĚĐ
ĐĚđď ĎĥđĚ ČĕĐĥ ,ĐČēĚĐĐ ĦČ ĘĥĚĘ ĝđĠĦĜ
ĕďĕ ĘĞ ęđĦēĐ ĐĒ ČĘ) ĕĦėĘĐĐ čđēĐ ĤĔĥĘ ĕďĚĘ
Ğďđĕ ďēČ Ęė .(ĐđđĘĐ ĕďĕ ĘĞ ęđĦēĐ ĐĒ ČĘČ ,ęĕďĞ
Ęėč ęĦđēĐ ĦČ ĦčĕĕēĚ (ģÅĢ) ĐČēĚĐ ĘĞ ĐĚĕĦēĥ
ĐČēĚĐĐ ĦČ ĘĕčĎĐ ČĘ ČđĐ ęČđ ,đč čđĦėĐ ęđėĝ

,ĦđĘČĥ ĘđČĥĘ ěĕČ čđĦėĐ ĘĞ ĕĤĐĥ ,ĦđėĚĝ đĜĚĚ
ĘĞ .ĦđčĕĥĕĐ ęĘđĞč đĦđČ ěĕčĐĘ ęĕĝĜĚ ČĘ ĘĘėčđ
ĤģĕĞ :ĦđĤďĎĐč ĤģĕĞč ęĕĜďĚĘĐ ęĕģĝđĞ ,čđĤ ĕĠ
Đč ĥĠēĘ ęĕĝĜĚ ěĕČđ čđĦėĐ ĦĤĕĒĎ ČđĐ ĤĔĥĐ ěĕď
ĦČ ęēĦĘ ,đĒ ĐĤĒĎ ĤĕďĎĐĘ ČĘČ ĤĦđĜ ČĘ đĜĘ ,ěđĕĎĐ
.ČĘ ěėĕĐđ ĦĘĞđĠ ČĕĐ ěėĕĐ ĤĕčĝĐĘđ ,ĐĕĦđĘđčĎ

ĐĘđĠė Đčĕĥē
ĦČ ęĕĘĕēĦĚĐ ęĕĤĕĞĢ ęĕĤđēčĥ ČđĐ ēĕėĥ
ęĐĕĦđčĤ ĦČ ęĕĘČđĥ ÅĦđďĚđĘÅĐ ęĘđĞĘ ęĦĝĕĜė
Ęė ĦČ ęĕĜđĥČĤĐ đČ ĘÃĒē ĘĢČ ęĕČđĤ ěĕČ ĞđďĚ
ĖĤđĢ đĥē ČĘ ęĐ ĞđďĚ .đĘČĐ ĦđėčđĝĚĐ ĦđĤďĎĐĐ
ĦđČĚĘ ęĕģģĒĜ ęĕĜđĤēČĐĥ ĐĚ ĦČ ęđČĚč ĤĕčĝĐĘ
ĤĦđĕ ęĕĤĎđčĚ ęĕďĚđĘ .đĦđČ ĤĕďĎĐĘ ĕďė ęĕĘĕĚ ĕĠĘČđ
ĘčČ ,ĐĜĚĚ ęĘĞĦĐĘđ đĒĐ ĐĘČĥĐ ĦČ ģĕēďĐĘ ęĕďĚđĘ
.đĘĎĤĦĐ ČĘ ěĕĕďĞ ęĕĤĕĞĢĐ
ěĕĞĚ ĦđĘČĥĘ ġēĚ ĦčđĥĦ đĘ ĐĦĕĐĥ ĚÃĤ ĕĦĤėĐ
ĤČĥĜ ĐĕĐ ĐĚ À ĘėĐ ĦČ čĦđė ĐĕĐ ČÃčĥĤĐ ęČ :đĘČ
ęĕĎĐđĜĥ ĦĕĜĕĢĤĐ ĐčđĥĦĐ ĘčČ ,ďĢč ģđēĢ ?ĤĚđĘ ĕĘ
ęĕĤđĤčđ ęĕĔđĥĠ đĕĐ đĘČĐ ęĕĤčďĐ Ęėĥ ČĕĐ ĦđĜĞĘ

ġĚē ĦĤĕėĚ ĤĝđČĐ ģđēĐ ĦČ ģģđēĥ ĕĚ ďĢĕė đČ
ĐĥďēĐ ĐĤďĎĐĘ ěđđėĦĐ ęĕĕčĚđĠ ĦđĚđģĚč ēĝĠč
ĤĕčĝĐĘ ĖĤđĢ ęđĥ ěĕČ .ěčĢ ĦĔĠđĥĐ đĘ ĐģĕĜĞĐĥ
ęĕĔĠđĥĐđ ,đĤčģč ĖĠĐĦĚ ĕČďđ ģģđēĚĐ ĕė ,ĦČĒ
ģđēĐ ĦČ đēģĘĥ đĘČ ęĐ À ęĚĢĞ ęĦĔĕĥĘ ęĎ À
ĥĕ ęĦĞďĘ .ęĦĠģĥĐ ĕĠĘ ĥďē čđĢĕĞ đĘ đģĕĜĞĐđ
ĤĚđĘ ęĕĤĚĕĕĦĚ ČĘ ęĐ ĖČ ,ĦČĒ ĦđĥĞĘ ĦđėĒ ęĐĘ
ĦĞė ďĞĥ ĦĕĤđģĚĐ ģģđēĚĐ ĦĜđđė ĦČ đĠĥē ęĐĥ
.ĦđČĕė ĐĦđČ đĜĕčĐ ČĘ ĔđĥĠ
,ěĕĥđďĕģĐ ,ěĕĕĜģĐ ĐĥĞĚ Ėė ,ĤĔĥĐ ĐĥĞĚėđ
ęĕĜĕď ,ęĕĔĤĠ ĕĝđĚĞ ęĘđė :ĕĦėĘĐ ďđĝĕ ĎĥđĚ Ęėđ
ďĞ ,ďĕĤēĐĘ ďĞ ęĕĤĒđĚđ ęĕėčđĝĚ ęĘđėđ ,Ħđĕđģďđ
Ęđėĕ đĜĕČ Ĥčď ęđĥ ĞđďĚ đĚĢĞ ĦČ ĘČđĥ ďĚđĘĐĥ
ĦđĕĥđĚĕĥĐ ĦđĤďĎĐĐ ĦēČ .ĔđĥĠđ ĕĜđĕĎĐ ,ģĘē ĦđĕĐĘ
ęĕĜđĤēČĐ ĕĘđďĎ ĤČĥđ ģĝĕĤčĚ ēÃĤĎĐ ĘĢČ ĤĦđĕč
ĦĤĒĎ ,ĦđĤĔĥď čđĦėĐ ĦĤĒĎ ĥĕ :ÅčđĦėĐ ĦĤĒĎÅ ČĕĐ
ďđĞđ ďđĞđ ,ĦđďĞď čđĦėĐ ĦĤĒĎ ,ĦđēĕĘĥď čđĦėĐ
ĦđĤĒĎÅ ĐčĤĐ Ėė Ęė ęĕčĕĕē ĐĚĘ .ğđĝ ČĘĘ ĦđĤĒĎ
ĤĥĠČ ĕČ ĤĥĕĐ ĘėĥĐ ĕĠĘĥ ČĕĐ ĐčđĥĦĐ ?ÅčđĦėĐ
ęĕĤčĝĐĐ Ęė ĕĤēČ ęĎ ěĠđČ ęđĥč ěĕĕĜĞĐ ĦČ ěĕčĐĘ
čđČĥĘđ čđĦėĐ ĘČ ĦđĜĠĘ ęĕčĕĕē ěėĘđ ,ęĕėčđĝĚĐ

ďēČĘ ęĚĢĞ đĜĚĕČ ęĐĥ ęđĥĚ ,ĐĘĞĚĘĚ ĔčĚč
ĕĘĞč ęĐčĥ ĦđĚđģĚ ęĜĥĕ .ĘĕďčĐĘđ ďĕĤĠĐĘ ČĘđ
ďđĞč ,đĒ ĐĥĕĎ ĘĘĎč Ħđĕĥđģč ęĕėčĦĝĚ ĦđĠĝđĦĐ
.ĘĘė Đĕĥđģ ęđĥč ęĕďĤĔĜ ęĜĕČ ęĕĤēČ ęĕĜđĚďģĥ
ęĦĘēĜĘ ĐėĠĐđ ĐēĢĕĜ ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč Ęĥ ęĦĥĕĎ
ĦĘđėĝČđ ěÃčĚĤĐ ĦĠđģĦč Ĥčė ĐĤđĦĐ ĕďĚđĘ Ęė Ęĥ
.đĜĕĚĕ ďĞ ęĕĜđĤēČĐ ĦĠđģĦč ĤĚđēđ Ęģđ ,đĕďĕĚĘĦ
đĕĤĠĝč ĕĜčĘĐ ďđď Ęĥ ęĕďčĤĐ ĦĥĕĎĥ ěĕĕĢĘ ĤĦđĚĘ
,ĦĕďĤēĐ ĐĤčēĘ ĘĘė ĦĤėđĚ ĐĜĕČ ÅĦđĤđĝĚđ ĦđĤđģĚÅ
đĞĚĥ ČĘ ęĕďĤēĐ ěĚ ęĕĒđēČ 99ąĚ ĤĦđĕ À ěđĕĝĕĜĚđ
.đĒė ĐĥĕĎ ĘĞ ĘĘėč ęĕĞďđĕ ęĜĕČđ ęĘđĞĚ đĚĥ ĦČ
ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč ĦĥĕĎč ĥĕĥ ĦđďđĐĘ ĥĕ :čĎČ
ĦđĤĢđĜĥ ĦđĚđĢĞĐ ĦđĕĥđģĐ ěėĥ ,ĘđďĎ ÅğĕėÅ ęĎ
ĦđēđĚĘ ęĕĘđďĎ ęĕĤĎĦČ ěĐ đĒ ĐĥĕĎ ĦđčģĞč
ĦđĤđďĐ ĖĘĐĚč đĤĢđĜĥ ęĕĢđĤĕĦĐ ĕĘĕĦđ ,ęĕĠĕĤē
ēđĚĐ Ęĥ đĦĘđėĕĘ ĘđčĎĐ ęĐ ęĕĚĥĐ ģĤ ĕė ęĕČĤĚ
ęĕĠĜĞč .ěčĘ ęĢĞč ČđĐ Ĥđēĥĥ ĦđČĤĐĘ ĕĥđĜČĐ
ČĘĥ đĐĥĚ ĥďēĘ ďđČĚ Đĥģ ěđĕĞđ Ĥģē Ęĥ ęĕĤēČ
ĕČĘĚ ĥĕ ďđĚĘĦĐ ęĘđĞč ĘčČ ,ęđĕĐ ďĞ ĥďēĦĜ
ġđĤĕĦ ęđĥĥ ęđĥĚ ,ęĞĠ ğČ ĤĚĎĕĕ ČĘĥ Ħđĕĥđģ
ĖėĕĠĘ .ĦĕĦĕĚČ ĐĤĕĦĝ ĦĚČč ġĤĦĘ Ęđėĕ đĜĕČ
đč ĤďĎĦĐĘ ĦđĜđĤĥĕė ĕĘĞčĘ čēĤĜ Ĥė ĐĕĐĕ ďĕĚĦ
.ęĦđĜđČĎ ĦČ ēĕėđĐĘđ

ÅěđĕĞÅĐ ěĚ ęĕĕďĕ ęĕĤĐ
.ęĕĤĚČĚĐ ĕĜĥč đĘĞđĐĥ ĦđďđģĜĐ ĦČ ęėĝĜ
:ġĞđĤĘ ĕĜĤđĦĐ ďĚđĘĘ đĘ ĦđďĚđĞ Ħđčĕĝ ĥđĘĥ
- đĘ đĚďģĥ ĦđĤđďĐ Ęėĥ ĐĞĕčģĐ ČĕĐ ĐĜđĥČĤĐ
ěĕČđ čĕĢĕđ ĦĚČ ęĐĕĤčď - ęĕĜđĤēČĐ ĦĠđģĦ ĔĞĚĘ
ĐĕĕĜĥĐ .ěĠđČ ęđĥč ęĐĕĘĞ ģđĘēĘ ĦđĤĥĠČđ ĦđėĒ đĘ
đĘčģĦĐ ęĐĕĔĤĠ ĕĔĤĠđ ęĕĜĕďĐ ĕĠĘČ Ęėĥ ČĕĐ
.ĦđēĦĠĦĐ ęđĥ ĐĦĕĕĐ ČĘđ ěĕČ ,ĦēČ ĐĥģĚč ĕĜĕĝĚ
ęĞ čĥĕĕĦĐĘ čĕĕē đĐĥĘė ěĕď Ęĥ ĤčĝĐ Ęė ĖėĕĠĘ
.ĥČĤĚ ěĜėđĦĚ ēĤėĐč ĘđėĐ ĕė ,ęĕĔĤĠĐ ěđĤēČ
,ďēČ ĤđĞĚ ĕđĥĞė ĝĠĦĜ ďđĚĘĦĐĥ ČĕĐ ĦĕĥĕĘĥĐ
ěĕĕĢĚ ČđĐ ěė ęČ ČĘČ ,ĐĒĘ ĐĒ ģđĕďč ęĕĚĕČĦĚ đĕģĘēđ
.ĦģđĘēĚ ĥĤđĠĚč
ďĚđĘĐ ĕĜĠĘ ĦđďĕĚĞĚ đĘČ ďđĝĕ ĦđēĜĐ ĥđĘĥ
đĕĚĕ Ęė ģđĝĞ ČđĐ ěėĥ ,ĦĕĤĥĠČ ĕĦĘč ĐĚĕĥĚ
ĦđĕĞč ,ĦđĤĤđĞĚ đĘČ ĦđēĜĐĥ ĦđĕĞčĘ ęĕĢđĤĕĦč
ĐĜčĚ Ęĥ ĦĕĤđĔĝĕĐ ĐĜčĐ ČđĐ ěĘđėė ěčđĤĘ ěđĤĦĠĐĥ
ĦđĤĥĠČĐ ęĞ ĐĚĘĥĐđ ,ĐėĘĐĐ ĦđēĦĠĦĐđ ďđĚĘĦĐ
ĐĞĠđĦĘ ęĤđĎ ĐĒ Ĥčď .ĦđĞĔĘ đĘėĕ ęĕĜđĚďģĐĥ
ęĘđĞč :ěđĥČĤĐ ĤĚČĚĐ ĦĘĕēĦč ĐĜĕđĢĥ ĐčĕĢĞĚĐ
:ďēđĕĚč ĞđĤĎĥ ĐĚđ .ęĕĚ ęĕĜēđĔ ĐĥĞĚĘ ĦđčĕĥĕĐ
ĦĘđėĕĐ ĝđĤĕĝč đĕĕē Ęė ĖĤđČĘ ěĚČĦĚ ďĚđĘĐ
.ěđėĜ đĜĕČĥĘ ěđėĜ ěĕč ,Ĥģĥđ ĦĚČ ěĕč ěĕēčĐĘ
,ĕēėđĜĐ ĤđĎĚ ĤÃđĚďČĐ :đĜĕĚĕ Ħč ĐďđĒĕĠČč ęĕĕĝČ
ÅěđĕĞÅĐ ďđĚĕĘ ĘĞ ĐĚēĘĚ ĥďĕģ ,ĤĦĘČ čģĞĕ čĤĐ
ĤĕĦđĐđ ,Ħđčĕĥĕ ĤĎĝ ,ĦđĚĎĚ ĘĔĕč ČđĐ .ĤđĎ Ħđčĕĥĕč
ĕĤĝđēĚ Ħđčĕĥĕ ĕĥČĤđ ęĕĚÃĤ Ęĥ ĐĚĘĥ Đčėĥ
Ęĥ ĦđĜđĦĕģĘ ĐėĒ ČđĐ ĐĒ đĐĥĞĚč .ĐģđĝĞĦđ ďĚĞĚ
Ęė ĦČ đĕĘĞ ęĚđģ ğČđ ,ĦĕďĤēĐ ĦđďĐĕč ĎĞĘđ Ēđč
.(đĘČė ĐčĤĐ ęĥ ĥĕđ) ĤđĎ Ħđďĕĝēč ĦĕĜďĚĘĐ ĐčėĥĐ
ČĘČ ĖĤđĢ ęďČĘ đĘ ěĕČĥ ĤđčĝĐ ġĤČĐ ęĞė ĎĢđĐ ČđĐ
ÅęđĎĤĦ ďēČđ ČĤģĚ ęĕĕĜĥÅ ĦĤĕĚČčđ ,ÅĐĤđĤč ĐĜĥĚÅč
.đĦĘėĥĐĘ Ėėč ĕďđ À ĕĥĕĥ ęđĕč
ĤĦĘČ čĤĐ Ęĥ đĕĘđģĕĥ đĕĐ ĐĚ ĎĥđĚ ĕĘ ěĕČ
ěėĦĕĕ ĘčČ ,ĐĒ ĕĘģĕďĤđ ĕĔĝĤď ĐĥĞĚč
ĦĘēđĦĐ Ĥĝđē ĦČ ĐĐĕĒ ĔđĥĠ ČđĐĥ
ĔđģĜĘ ĔĕĘēĐđ ,ĕĝČĘģĐ ĕĦčĕĥĕĐ ďđĚĕĘč
.ĐėĤĞĐĘ Čģđđď ĕđČĤĥ ġĕĚČ ďĞĢ

,ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč .ÅĐĚĘĥ Ęĥ ęĕÅ đĤĠĝĘ đĦĚďģĐč
đĐđėĠĐ ,ÅďēČ Ĥđďėė ďđĚĘĦĐ ĦČ đĥĞÅ ,ĤĚđČ ČđĐ
ĐčĕĔēė đĜĘ ĐČĤĜ ČđĐĥ ďĞ ęđģĚĘ ęđģĚĚ đĐđĘĎĘĎđ
čĥđĕĚ ČĢĚĜđ ,ĤģđĞ ĕĘčĚđ ĤĦđĝ ĕĘčĚ À ĦēČ
.ĤĥđģĚđ ďđĚĘĦĐ
ĐĜđėĦč ďĕĚ ēėđđĕĕ ÅĦđĠĝđĦÅč ěĕĕĞĚĐ Ęė ,ěėČđ
ĦčĘĢĐč ĕĠĕĒĕĝđ ĤĕďČ ġĚČĚ ęĐč ĞģĥđĚ .đĒ ĦĔĘđč
ěđđĕėĚđ .ďđĚĘĦĐ ĦđĠĜė ĘėĚ ĦđĕĎđĝ ĦČđđĥĐčđ ĞďĕĚ
ęĕĝĜĚ ęĐ À ĤĕčėĚĘ ĦđĤĕĦĝ ĦđĠĥēĜ ĞčĔĐ ĖĤďčĥ
ĦģđĘēĚ ěČė ĥĕ ĕė ĐĞĕčģĐ .ĤĕēĚ Ęėč ěĦđČ čĥĕĕĘ
.ęĦĜĕēčĚ ĐĜđĤēČĐ ĐĕĢĠđČĐ ČĕĐ ĦđĜđĥ ĦđĞď đČ
đĦčđĥĦč ēčĦĥĚ ,ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč ĘđďĎ ,ęĦ đĜčĤ
čĕĕē ďđĚĘĦč ĥĕĥė đĘĕĠČà ĕė ĝĜĕĕĘĤđČĚ ğĝđĕ ĕčĤĘ
,ĐĠĕ ęĕĢĤĦĚ đĜČ ĤēČ ęđģĚč ĤđĔĠđ ďēČ ęđģĚč
ĦđčđĥĦĐ ģĘē ,ĤĥĕĐ ĤĠĝ) ÃĦđĤēČ Ħđĕĥđģ ěėĥ Ęė
Đč ęĕĔģđĜĐ ĦČ ěčđĚė ġĘČĦ đĒ ĐĥĕĎ .(đÃĜ ěĚĕĝ
ĦČ ĞđĤĒč čĤģĘ ěđĕĝĕĜč ĦđčĤ ęĕĚĞĠ ďđČĚ ģēďĕĐĘ
.ęĕģēđĤĚĐ
ĕĘĞč Ęĥ ęĐĕĢđĤĕĦ ęĕĕĚĞĠ ČĘđ ęĞĠ ČĘ ,ěėČđ
ęĕĞĕĎĚ ęĐ ęĕĚĞĠĘ .ďđČĚ ęĕģđēďđ ęĕĥģ ĦđĠĝđĦĐ
ĐĤģĚč ĘĥĚĘ đĚė ,ĥĚĚ ĦđĕĤĥĠČ ĕĦĘč ĦđĜģĝĚĘ
ČđĐ ĦĕĒ Ęĥ đĤđĞĕĥĥ ģĝĠĜ ĖđĤĞ ěēĘđĥč .ÅĦĕĒėÅĐ
ČĘĥ Ğďđĕ đĕĚĕĚ ĦĕĒ ĐČĤĥ ďēČ Ęė ďđĞč ,ĐĢĕč ĕĢē
ĘďđĎč ęĜĕČ ęĕĘđďĎĐ đčđĜ ĕĦĕĒ đĘĕĠČ .ĐĒ ĘČ ĐĒ čĤģ
ęĕĤčďĚ đĕĘĞĥ ĕĜđĜĕčĐ ĦĕĒĐ ěėĥ Ęėđ ,ĐĢĕč ĕĢē
.ęđģĚ Ęėč ĘÃĒē
ĕĢē ČđĐ ĦĕĒėĥ ĐĞĕčģĐ ĦĞčđĜ ČđĠČ ěėĕĐĚ
ęĐ .ĖėĘ ĐčđĔ Đčĕĝ ęĐĘ ĥĕđ ,ĦđĠĝđĦĐ ěĚ ?ĐĢĕč
ĘĎđĝĚ ęďČĥ ĦđĚėč ĦđģĝđĞĐ ĦđĕĎđĝ ĕĦĥ đČĢĚ
čđĦė (ČÃĞ Ġ) ČĚđĕ ĦėĝĚč .ĦēČ ęĞĠč ĞđĘčĘ
ĦĢĕč ĤđĞĕĥč ĘėđČ ĘĕėĐĘ Ęđėĕ ĐĞĕĘčĐ Ħĕčĥ
ĤĚČĜ (ČÃĞ ďĕ) ĦđĦĕĤė ĦėĝĚč đĘĕČđ ,ĦĘđĎĜĤĦ
ĕĜĥ ĤđĞĕĥĚ ĤĦđĕ ģĕĒēĐĘ Ęđėĕ ĐĞĕĘčĐ Ħĕč ěĕČĥ
đĞĕĎĐđ ĥģčĦĚĐ čđĥĕēĐ ĦČ đĥĞ ĦđĠĝđĦĐ .ęĕĦĕĒ
ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč .ęĕĦĕĒ ĕĜĥ ĐĘĕėĚ ĐĢĕčĥ ĐĜģĝĚĘ
ČĘ ęĕĦĕĒĥ ĐČĤĜė .ĐĢĕč ĕĢē ČđĐ ĦĕĒėĥ ČđĠČ đĞčģ
đČ À ĦđĠĝđĦ ĕĘĞč ęĦđČ Ęĥ ęĦčĕčĝč ęĕĕđĢĚ đĕĐ
- ĦĕĘėĦč ęĕĜđĥ đĕĐ ĘÃĒē ĕĚĕ ĕĦĕĒĥ đēĕĜĐ ęĐĥ
.ĦĕĚđĕĚđĕĐ ĦđČĕĢĚĐ ěĚ ęĐĘ ĐĥģđĐ ČĘ ěėĘđ
,ÅĕėďĤĚÅĐ ĤĠĝ ĤčēĚ ,ĘĘĐ ěč ĕėďĤĚ ĕčĤ ģĤ
ĘėČ ďĢĕė (ĝĥ ěĚĕĝ) ęĕēĝĠ ĦėĝĚ ğđĝč ČĘĠĦĚ
ĦĘĕėČč ĦēČ Ħčč ÅęĕĦĕĒėÅ ĐĥđĘĥ ěģĒĐ ĘĘĐ
ĦĢĕčĚ ĤĦđĕ ģĕĒēĚ ĐĞĕĘčĐ Ħĕč ěĕČ ČĘĐđ ,ĖĤđė
?ĦĘđĎĜĤĦ
ĐĞĕĠđĚ ÅĕėďĤĚÅĐ Ęĥ ďĕĐ ĕčĦėĚ ďēČč ,ĐĜĐđ
đĜĕČ čĦđėĐ ĕĘđà :ěđĥĘĐ ĐĒč ďđČĚ ĦĜĕĕĜĞĚ ĐĐĎĐ
À ęĕĘĥđĤĕčđ ĘČĤĥĕ ġĤČč ęĕĦĕĒ ĕĦĕČĤ ĕė ,Đĥģ
ġčđģÅč ĝĠďđĐ) ÃĐĢĕčė ęĕĘđďĎ ęĜĕČ ĐĥĕĥĐđĘĕĠČ
ĐĐĎĐĐ čĦđė .(ĐÃĝ ďđĚĞ ,ĐÃĝĥĦ ,ĐĕĤđĚ ,ÅęĕďĞđĚĐ
ĕėďĤĚ ĕčĤ Ęĥ đĤđď ěč ČđĐ ĘčČ ,đĚĥč Ğđďĕ đĜĕČ
čĦđė :ĐĕĢĒĕĜđĜģ Ęĥ ĐĚĎđď čđĥ đĜĘ ĐĜĐđ .ĘĘĐ ěč
đĘ ĤĤčđĐ ĘČĤĥĕ ġĤČčĥ ęĕĦĕĒĐ ĦČ ĐČĤĥ ĒČĚ ,ĐĒ
ĐĢĕč ĕĢē ČđĐ ĦĕĒĐ Ęĥ đĘďđĎĥ ĐĤčĝĘ Ĥēĥ ěĕČĥ
đĤČģ ğĝđĕ ĕčĤ ĘčČ - đĒĐ ĐĤčĝĐ ĦČ ĘĔĕč ČđĐđ
,đĘĥ ĖđĤĞ ěēĘđĥč ĦđĠĝđĦĐ ĦĞď ĦČ ģĝđĠ Ĥčė
ĐĚ đĦĜĕēčĚĥ ęđĥĚ ,ęĕĦĕĒ ĤĕėĐ ĕČďđ ČđĐĥ ĦđĤĚĘ
.ĦđČĕĢĚĐ ěĚ ĤĦđĕ ģĒē ĐĕĐ ęĕģĝđĠĐ ĕĤĠĝč čđĦėĥ
ęĕĢĘČĜ đĜĕĚĕč ęĕĚĥ ĕČĤĕ ęĕďđĐĕ ĖėĚ ĐČĢđĦė
,ĤďĝĐ ĘĕĘč ÅęĕĦĕĒėÅĐ ĦĘĕėČ ĦĞĥč ģĜēĕĐĘ ĔĞĚė
.đĒ ĐĔĕĥč ęĕĘđďĎĐ ęĕĕĥģĐ ĦđĤĚĘ
ĐďēČĐĘ đĒ ĐĕĕĔĜ ĕė ēĕėđĐĘ ĤĥĠČĥ ĕĜĚđďĚė
ęĕčĤ ĦđĚđģĚč ęĐĘ ĐĚĤĎ ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč Ęĥ
ęĕĚđď ęĕČĤĜĐ ęĕĜĕĕĜĞ ĕĜĥ ěĕč ĐĜēčĐĐ ĦČ ďĕĝĠĐĘ

ęđėĝĐ ĦČ đĜĚĚ ĞđčĦĘ ďēČ Ęė Ęđėĕ À ďčĘč čĔđĚĘ
ěč ĘČĥČ ęČ .Ėė ęĥĘ ĘĞđĠĘ ĐČĢđĐĐ ĦČ ĝĕĕĎĘ ğČđ
ďčėĘ ČĘđ ĔĤēĦĐĘ Ęđėĕ ĕĜĜĕČ ęĢĞč ĞđďĚ Đčĕĥĕ
čĕĕēĚĥ ēđėĐ ĐĚ ,(Ã!?ĐĚ ĒČ À ĕĦĚĦēÃ) ĐČēĚĐĐ ĦČ
Ħĕč ĞđďĚ ,ĐČēĚĐĐ ĎĕĢĚĘ ęđėĝĐ ĦČ ĦĦĘ ģĜčĐ ĦČ
ĦđĘČĥĐ - đĦđČ ęĘĥĘ ĕĕĘĞ ĦđĠėĘ Ęđėĕ ĔĠĥĚ
ęėĝđĚĐ Ĥčď ĐĒ !?ĥđĤĕĠ ĐĚ :đĕĜĕĞč ĖđēĕĎ đĘĞĕ đĘČĐ
ĖĜĕČ !čĕĕēĚ Ĥčď ČĕĐ ĐČēĚĐ ĘĞ ĐĚĕĦē :ęĘđė ĘĞ
ĘČĥČđ ğĕĝđČ ęČđ .ĐĚĕĦēĐ ĕĤēČ ĔĤēĦĐĘ Ęđėĕ
ĕĦčĦėĥ ĐČēĚĐč ĥĚĦĥĐĘ ěčđČĤ Ęđėĕ ďĢĕėà :đĦđČ
ğĝė ĦĦĘ ęĘđĞĚ ĕĦĚėĝĐ ČĘ ĕĤĐ ?ěđĞĚĥ ĤđčĞ
ĐČēĚĐĐĥ ěđđĕėĚà :čĕĥĕ ČđĐ Ėė ĘĞ ęĎ .ÃěđĞĚĥĘ
ğĝėĐ ĦČ ĦĦĘ ĖĦđČ Đčĕĕē ĖĦĚĕĦē ,ĐĘčĎđĐ ČĘ
.ÃģĜčĘ ĐĦđČ ĎĕĢĕĥ ĕĚ ĘėĘ
ęĕģď ęĕĤčĝĐđ ÅĦŅďĚŖĘÅ
ø ęđĥ ĕĘč ,ĐĠĕđ čđĔ
đĘĥ đĕĤčď ĦČ ĦēģĘ ĐĝĜČ ęČ ĘčČ .ęĕėčđĝĚđ
ĐĝĜČĥ đČ ,ĤĔĥ ĎĥđĚĐ ĦČ ęĚĞ ĤĕčĝĐĘđ đĚĢĞ
ÅĦđĤĔĥ ĦĤĕėĚÅ ěĕďĘ ĐČēĚĐĐ ĦđĤĕēĝ ĦČ ĦđđĥĐĘ
:ĕĘ ģēĢĕ ČđĐ À ĘđėĕĞĘ Đĥģđ ĦĕĦĕĕĞč ĐĕĎđĝ ČđĐĥ
ěĕč ęėĝĐ ÅĘđėĐ ĖĝčÅ ČĕĐĥ ĐČēĚĐ ĐĚďĚ ĕĜČ ĖĕČ
ČĘ ČđĐ ?ĕĜĤđĦ ,ÅĕĦĕĚČÅ ĎĥđĚ ČđĐĥ ĤĔĥĘ ęĕĥĜČ
ęėĝĐ ęĢĞč ČđĐ ĕĦėĘĐĐ ĤĔĥĐ ęĎĥ ęĕėĝĐĘ Ęėđĕ
ĦđĤďĎĐđ ÅęĕĦŖĘ
ü ēÅú đč ĥĠēĘ ĐĚ ěĕČđ ,ęĕĥĜČ ěĕč
.ĦđĜđĥĚđ ĦđĜđĥ

ďēČ Ĥđďė đĚė
ĐĥģĚė ģĜĞĐ ďđĚĘĦĐ Ęė ĘĞ ĦđĘėĦĝĐĐ ğČ
À ĐĒĘ ĐĒ ģđĕďč ęĕČĦĐĘ ęĕėĕĤĢ ĐĕģĘē Ęėĥ ,ĦēČ
ĕĤėđĞč ĦďĚđĞ - ĦĤēČ ďđĚĘĦč ĥĤđĠĚ ěė ęČ ČĘČ
.ĦĕĜĤđĦĐ ĐčĕĥēĐ
ĕđĥĞ ęÃčĚĤė ěđČĎ ĕďĕ ĘĞ čĦėĜĥ ĤĠĝ đĘĕĠČ
ĦđĜĦĕĜ ěĜĕČĥ ĦđĕĦĕĚČ ĦđĤĕĦĝ đėđĦč ĘĕėĐĘ
ĦĘđėĕĐđ ,ĖČĘĚ đĜĕČ ęďČ Ĥčď Ęĥ đĠđĝč .čđĥĕĕĘ
ĐĚ Ęė ĦČ ĦđčĤ ęĕĜĥ ĖĥĚč ěđĦĜ ĞĎĤ Ęėč ĤđėĒĘ
ĔĤĠĐ ďĞ ĤďĦĝĕ ĘđėĐĥ ĎđČďĘđ ,Đė ďĞ ĦčĦėĥ
ČĘ .ęĕĕĞčĔ ĘĞ Ħđēđė ĦĥĤđďĐ ĦĘđėĕ ČĕĐ ,ěđĤēČĐ
ĕĠĘČ ĕďĕ ĘĞ ĐĤĢđĜĥ ģĜĞ ĦĤĕĢĕč ĤčđďĚĥė ěėĥ Ęė
ęģĘēĥ ęĕĥĜČ - ęĕĜĥ Ęĥ ĦđčĤ ĦđČĚ ĖĥĚč ęĕĥĜČ
,ęĕĜđĥ ĦđĚđģĚč đĕē ,ĦđĜđĥ ĦđĘđėĝČ ĕĜč đĕĐ ĘđďĎĐ
ěėĦĕĕĐ .ęĘđĞĚ ĐĒ ĦČ ĐĒ đĤĕėĐ ČĘđ ,ĦđĜđĥ ĦđĠđģĦč
ďđĚĘĦĐĥ ēėĥĜ Ęčđ ?ĦēČ ĐĞďĘ đĜđđėĕ đĘČ Ęėĥ
ĤĦđĕ ĐĚđď đĘĥ ĐĤđĢĐ :Ħĕďđĝĕ ĐėĕĤĞ ĖĤĞĜ ČĘ
.ĦĕĘĚĕĜĕĚ ĐėĕĤĞ ęĞ ĦđčĕĥĕĐ ĕĘėĕĐĚ ęĕĘģđĔđĤĠĘ
ĘĢČ ğČđ ,ęĕĜđČĎĐĚ ģĘē ĘĢČ ĦđČĤĘ ĤĥĠČ ,ěėČ
ďđĚĘĦĐĥ đĞďĕ ęĐ .đĒ ĐďčđĞč đĤĕėĐ ęĐĥ ,ęÃčĚĤĐ
Ĥčď Ęė ęĕČĦĐĘ ĥĕĥ đĤčĝ ČĘđ ďēČ ĤđĞĚ ĕđĥĞ đĜĕČ
ģđĘēĘ ĝĝĐĚ ęÃčĚĤĐ ěĕČ ęĕčĤ ĦđĚđģĚč .ęđģĚ ĘėĘ
.ÅČĤĚĎď ČĚĦĝÅ ĘĞ ďēđĕĚč ,ĦđĥĤđĠĚ ĦđĕĎđĝ ĘĞ
ĦđēďĘ đĘĥ ęĕĜđĕĤĔĕĤģĐ ęĐ ĐĚ ĦĞďĘ ęĜĚČ ĖĕĤĢ
čĕđēĚ đĚĢĞ ĐČĤ ČĘ ČđĐĥ ģĠĝ ěĕČ ĘčČ ,ĘčģĘ đČ
ĦđĜđĕĝĕĜ ęĐ ČđđĥĘ ĖČđ ,ďđĚĘĦč čđĦėĥ ĐĚ ĘėĘ
ęđģĚč ďđĚĘĦĐ ĕĤčď ęĞ đĕĤčď ĦČ čĥĕĕĘ ęĕčĤ
ĦđČĤĘ ĤĥĠČ ĕÃĥĤĚ ğČ .ĥĤđĠĚč ęĕĤĦđĝ ęĐĥ
ĐĕĎđĝĘ ĐĕĎđĝĚ Ėė Ęė ĦđĥģĐĘ ěĕČĥ Ĥčĝ ČđĐĥ
ĥĤĠĚ ČđĐ ęĐčĥ ĦđĚđģĚĐ ęĐ ęĕčĤ ěėĥ ,ĦĤēČ
ČđĐ ĤēČ ęđģĚčđ ,ęĕđĝĚ ěĠđČč ČĤĚĎ ĞĔģ đČ ĐĜĥĚ
ĕĘĞč ,ĕÃĥĤ Ęĥ đĕďėĜ Čģđđď .ĐĜđĥ ěĠđČč ĥĤĠĚ
ĐĥģĚė ďđĚĘĦĐ ĦČ ĐĚ ęđĥĚ đĝĠĦĥ ęĐ ,ĦđĠĝđĦĐ
Ęėĥ ČĕĐ ęĐĘĥ ĦĕčĕĔĚĕĔĘđČĐ ďđĝĕĐ ĦēĜĐđ ,ĦēČ
.ģđĕďč ĐĒĘ ĐĒ ęĕČĦĐĘ ęĕėĕĤĢ ďđĚĘĦĐ ĕģĘē
,ĐĤĥĞ ĥĥĐ ĐČĚč ęĕģĝđĠĐ ĕĘđďĎĚ ,ĘÃĥĤĐĚĐ
ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč Ęĥ đĒ ęĦĜđėĦ ĦČ čĔĕĐ ĤĕďĎĚ

ĘđďĎĐĦčĥ

30

‫גיבור‬-‫שלא כאנטי‬
‫ ושלא‬,‫המודרני‬
‫כגיבורים הסינתטיים‬
,‫של סיפורי הצדיקים‬
‫סיפורי חז”ל על‬
‫עצמם מעצימים הן‬
‫את האמונה באדם‬
‫והן את הפיכחון לגבי‬
‫ המודל‬.‫חולשותיו‬
‫שפיתחו נועד להגן‬
‫על בית המדרש מפני‬
‫היהירות והקיבעון‬
‫האורבים לו‬
‫שמואל פאוסט‬

@

ěđĘĥĕėĐ ĦĠđĚ
ĦĕĦĢđčģ ĦĕĚĢĞ ĦĤđģĕč ČĕĐĥ ,ęĕĚėēĐ Ęĥ ęčĤģč
.ĐĘđė ęĕĚėēĐ ĦĤčē ĘĞ ĦčĝđĚĐ

ĐĘĕĘĥĐ ĖĤďč
ęĕĚėēĐ ĦđĕđĚďĘ ēčĥ ĐČđĤĐ ,ĦĕĜĔĥĠ Đčĕĥē
ĦđĞĔđ ČĔē ,ĤĢĕ ĘėĚ ĦđĘĞĜė ĦđĎĢđĚ ěĐ ĤĥČč ģĤ
ĦđĜĕĕĘđĘ ĐĒ ĎđĝĚ ĤđĠĕĝ Ęėč ęĕĕģĘ ġĚČĦĦ ,ĥđĜČ
đďĕĚĞĐĘ ČĘđ ĤđĠĕĝĐ ĤđčĕĎ ĦČ ĦđėĒĘ ĕďė ĦĕĜĥĤĠ
ĐĤĕĚČĐ ĖČ .đĚĢĞ ĦČ ČđĐ ďĕĚĞĚ đčĥ ĤđČč
đĦĘđďĎ ĦĎĢđĚ ģđĕďč ěČėĥ ČĕĐ ĐĔđĥĠĐđ ĐĤĥĕĐ
ĘĘĥ ĦČ ēĘĠĘ ēĕĘĢĚ ČđĐ đčĥ ęđģĚč .ęėēĐ Ęĥ
ĖđĦĚ đĕčĤģ ďĞ ĤđďēĘ ,ęĕĕĥĕČĐ ĐĜĎĐĐ ĕĜđĜĎĜĚ
ĦČđ ęĕĤēČĘ ĝēĕč đĦđĞĔ ĦČ ĦđĐĒĘđ ĦĕĘĔđĔ ĦđĜė
ĕđĢĚ ęĥ .đĦĘđďĎ ĐĕđĢĚ ęĥ À ČĔēĘ ĦĕĥĕČĐ đĦĕĕĔĜ
čđĤĘ ęĕĤĐĚĚ ęĜĕČĥ ,đēģĘ ĕĞĚđĥ ĘĐģĘ ĦĠđĚĐ
.Đčđē ğėĘ ęĚĢĞ ěĕď ĦČ ĦđĔĐĘ
À ęĕĚėē ĕĤđĠĕĝ ĦđČĚĚ ďēČ ČđĐ ĐĒ ĤđĠĕĝ
ęĐčĥ - 2ĤēČ ęđģĚč ĐčēĤĐč ĕĦģĝĞ ęĐĚ ęĕčĤč
ĐĞĕĠđĚđ ĐĤđČėĘ ĕĘĕĘĥ ĤđČč ęėēĐ ĦđĚď ĦĎĢđĚ
,ĐĘČė ęĕčĤ ęĕĚėē ĕĥĞĚ ĕĤđĠĕĝ .ĦĕĚĢĞ ĦĤđģĕč
ĤđčĕĎ ĦđĚď ĕďėĘ ęĕĥčĎĦĚ ,ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĤģĕĞč
,ČĔđē ,ĘĥėĜ ,ĐĞđĔ ęďČ Ęĥ đĦđĚď :ĐĞĕĦĠĚ ĕĜĕĕĠđČ
.ĥđĜČ ĦđĥĘđēđ ĦđđČĦ ,ęĕĤĢĕ ĘĞč ,ĕĜēđė ,ĕĦđĤēĦ
ĦđčģĞč ĦĥďđēĚ ĐĜčĐč ęĎ ĦĜĕĕĠđČĚ ĦđĚďĐĥ ĥĕ
ĐčđĥĦč ĐĤĒē ,ěđĘĥĕėĐ ĦđčģĞč ĐĔĤē ,ĦđĞĔĐ
:ĐĤĢģčđ ,ĐĥĘđēĐ ĦđďđģĜ ěđģĕĦ ,ČĔēĐ ĦđčģĞč
.ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐ ĦĜđėĦč
ęĕĤđĠĕĝč ĦđĘĎĦĚĐ ĦđĕĜĕĕĠđČĐ ĦđĥĘđēĐ ěĕč
ĐĤĐđĕĐ ĦČ ,ďđčėĐ ĦĠĕďĤ ĦČ ĦđĜĚĘ ĤĥĠČ ĐĘČ
ĐĚďĜĥ ĐĚ ĦČ ğČ ęĕĦĞĘđ ,ĦđĜđĕĘĞĐ ĦĥđēĦđ
ĦđĕđĚď ĦđĘĎĚĥ ĦĕĤĝđĚđ ĦĕĥĎĤ ĦđĚĕĔČė
ĐĘđĞĐ ĦđĚďĘ ďĞčĚ .ěčĕčĝĥ ęĕĥĜČ ĕĠĘė ęĕĚėēĐ
- ĦĕčđĕēĐ ĘĕĘĥĦĐ ĦđĚď ĦĕĘĎĜ ĐĘČ ęĕĤđĠĕĝĚ
ďđčėĐ ,đĜĞđ ĞđĜĢ :ęėēĐ Ęĥ ĦĕĘČďĕČĐ ĦđĚďĐ
đĜĕČđ đĦĘđĒĘ čĕďĜ ,ďđčėĐ ĤēČ ČđĐ ČĘđ đĕĤēČ ğďđĤ
ĦĕĤĝđĚđ ĦĕĥđĜČ ĦđĥĕĎĤ ĘĞč ,đĘ Ēč đČ đĕĘĞ ČĥĜĦĚ
ěĚ đĘĕďčĐĘđ ĕĦďĐ ĤģĕĞĐ ĦČ ĦđĐĒĘ ĞďđĕĐ ,ĦĘđĒĘ
.ďđĞđ ĘĠĔĐ
ĦđĕđČĤĐ ,ĦđĕĘČďĕČĐ ĦđĜđėĦĐ ěĐ ĐĘČ ęČ
ĤđēčĘ ĞđďĚ :ĖĤďĐ ĦĘČĥ ČĕĐ ĐĘČĥĐ ,ĕđģĕēĘ
ęđģĚč ,ĕĘĕĘĥ ĦĠđĚ ęĕĎĕĢĚĐ ĦĤđģĕč ĕĤđĠĕĝč
ĞđďĚ ?ĕčđĕē ĦĠđĚ ĦĎĢĐ ĕďĕ ĘĞ ĐĚđď ĔģĠČ ĎĕĥĐĘ
,ĦđĕđčĤĦĐ čđĤ Ęĥ đĒĚ ĐėđĠĐ ĖĤď ęĕĚėē đčĢĕĞ
?ęĕĕčđĕē ęĕĤđčĕĎ ĦđĎĕĢĚĐ
ĦĜĕĕĠČĦĚĐ ĦđĚď đĒėĤĚčĥ ĕĤđĠĕĝ ęĘđĞ
ęĕĘĞđĠ đėđĦčĥ ęĘĥđĚ ČĘ ęĘđĞ ĎĢĕĕĚ ĐĕĦđĥĘđēč
ĐĥĘđēĐ ,đĒ ĐĝĕĠĦ ĕĠĘ .ęĕĚĘĥđĚ ČĘ ęďČ ĕĜč
ěđĘĥĕėĐđ ,ęďČč ĕĦđĐĚ čĕėĤĚė ĦĤėđĚ ĦĕĥđĜČĐ
,"‫ "תופעת הביקורת במעשי חכמים מן התלמוד הבבלי‬2
‫ תש”ע‬,‫אילן‬-‫ אוניברסיטת בר‬,‫עבודת דוקטור‬

:ęĕĤĚđČ ęĐĥ ęĦđČ ĞĚĥ ,ĐĒĚ ĐĒ đďĤĠĜĥė
đĘĕČ :ĕĕčČ ĤĚČ .ĐėđĤČ đĜėĤďđ ĐģđĦĚ đĜĦĤčē
ĐĕĐ ČĘ ,(ĐĒ ĕĦĕĕĐ ĕĜČ đĘĕČ=) ĐĒ ĐĕĐ ĕČĜđĥ
ĖĘĐ .(ĕĚĢĞ=) đĚĢĞ ĦČ ďĕĚĞĐĘ Ęđėĕ (ĕĦĕĕĐ)
Čč .ĤĞĔĢĚ ČđĐđ ĤĥĎĐ ĦĤđģĚ đĚĢĞ ĐĘĦđ
ĘđďĎ đĤĢĕ đĤčēĚ ĘđďĎĐ Ęė :đĘ ĐĜĥđ ďēČ ěģĒ
1 .(ČÃĞ čĜ Đėđĝ ,ĕĘčč) đĜĚĕĐ

ĥĕČĐ Ęĥ ęĞĝĚ ěđĜėĦĘ ĐĞĕĚĥ ďĞ ČđĐ ĕĕčČ
ďĞ ĐĕĐĥ Ĥđčĝ ĕĕčČĥ ěčđĚ đĦčđĎĦĚ .ĐĥĕČĐđ
ĐČĢđĦ ČđĐ ČĔēĐĥ ēđĔč ČđĐĥ đČ ,ČĔē ěđĜėĦĘ
ĐČđĤ ĕĕčČ .ěĜėđĦĚĐ ĐĥĞĚĐ Ęĥ ĦĞĜĚĜ ĕĦĘč
ČđĐđ ,ČĔēĐ ěĚ ĐĥĕČĐđ ĥĕČĐ ĦČ ĘĕĢĐĘ đĦčđēė
ęĐĕĤēČ čģđĞ ČđĐ - ĐčđĤĚ ĐēĤĔ Ėė ęĥĘ ēĤđĔ
,ęĕĤĢđĞ ęĐ ĤĥČė .ĐėđĤČ ĖĤď ęĐĕĤđēČĚ ďĞđĢđ
ČđĐ ęĞĠĐĥė ,ęĐĕĤčďĘ ĐĕĕĜĥĐ ęĞĠč ĕĕčČ ěĕĒČĚ
.ĐĚĕĚĦ ęĦĜđđėĥ ęĐĚ ģĕĝĚ
đĒ ęĞĠč ĞĕĎĚ ČđĐ ěĐĕĘČĥ ĦđĤđĚēĐ ĦđĜģĝĚĐ
ĘĞđÅ :ĦđĔĥĠč ĕÃĥĤ ĥĤĕĠĥ ĕĠė) đĚĢĞ ĕĠĘė ĦđĜđđėĚ
,ĐĕĕģĜ ěđĥĘ ĖĤďė ,ģĕēĤĚ ČđĐĥ ğČ .ÅĤĚđČ ĐĕĐ đĚĢĞ
ęĦđĚĕĚĦĚ ĘĞĠĦĚ ĕĕčČ .(ÃĕČĜđĥà ĕđĔĕčč ĥĚĦĥĚđ
ęĐ Đčĥ ,đĒ ĐĕĢČđĔĕĝč ĐĥĕČĐđ ĥĕČĐ Ęĥ ęĦĚđĦđ
ĐĕĐ ŅĘĥ ĤĐĤĐĚđ ,ęĕĥĜČ ĦĤčēĚ ģēĤĐ ęĕĘĕĕĔĚ
ČđĐ .ĕđĦĕĠĐ ĕĜĠč ďĚđĞ ĐĕĐ ČĘĥ ĕĤĐ À đč ĤčđďĚ
ęĞ đĦĞďđĦč ĐčĐčĐĥ ÅĤđĝĕČÅĐ ĦĤŅĜĥ đĕĥėĞ ěĕčĚ
.đĘĥ đĤĢĕ ĕĤĠ ČĕĐ ĞĝĚĐ ěđĜėĦ ĦĞĕĚĥ
ĐĘčē ĐĥĞĚĘ đĦđČ ĦēĘđĥ ĦČĒ ĦČėďĚ ĐčĥēĚ
ĘĕĢĚ ĕĘđČđ ,đĦĞď ĦČ ēĕĜĚ ĕČĘĠĐ ěģĒĐ ģĤ .ĦĕĚĢĞ
ĘĞĠ ĦđĘĠĥđ ĦđĜĔģ ĖđĦĚ ČĘĥ đĘ đĤĕĐčĐč ,đĕĕē ĦČ
ĝēĕč ĦĚĕĕģĦĚĐ ,ĐĤđĦč ĦđĘďĎ ĖđĦĚ Čģđđď ČĘČ
.ĞĤĐ ĤĢĕĐ Ęĥ đĘďđĎĘ Ĥĥĕ
đĕĤđĐĤĐ ęĕČčđĚ đčĥ ĥĤđĠĚĐđ ĕđĘĎĐ ěĠđČĐ
ĞĕčĢĐĘ ČĘČ ęĕĘđėĕ ęĜĕČ ĤĠĝĚĐ ĕďĕ ĘĞ ĕĕčČ Ęĥ
ĦĔĘēđĚ ĦđĜėč ;ĦēĦđĠĚĐ ĦĕĚĢĞĐ đĦĤđģĕč ĘĞ
ĦČ ĕĕčČ ďĕĚĞĚ ĐčĕČėĚđ ĦčģđĜ ĦĕĥĕČ ĦĤđģĕččđ
- đĦďĤēĘ - ĐĘĎĚđ ,ĤĒĐ ĥĕČĐ Ęĥ đĚđģĚč đĚĢĞ
.ĐĐĒ ĐĕĢČđĔĕĝč đĤĢĕč ďĚđĞ ĐĕĐ ČĘ ČđĐĥ
ĐČč ĤđĠĕĝĐ ğđĝč ĕĚĕĜđĜČĐ ěģĒĐ Ęĥ đĦĞĠđĐ
đĤĥĠČĕ đĕĤčď .đĥđČĕĕĚ đĘĕĢĐĘđ ĕĕčČ ĦČ ĞĕĎĤĐĘ
ďđĚĘĘđ ,(ĤĥĎĐ ĦĤđģĚ đČ) ÅġĞĐ ěĚ ĦďĤĘÅ ĕĕčČĘ
.ĤĢĕĐ Ęĥ đĦđĐĚčĥ ĐģĕĔģĘČĕďĐ ęĞ ďďđĚĦĐĘ
ĕĔĤĠĐ đĤđĠĕĝĚ ĦĎĤđēĐ ĐĤĕĚČ Đč ĐĜđĚĔ ,ďčč ďč
ďđČĚ ĐĐđčĎ ĦĕĚĢĞ ĦĤđģĕč ĐĜĕĎĠĚĐđ ĕĕčČ Ęĥ
,ĐģđĚĞ ĐĜčĐĘ ĕđĔĕč .đĚĢĞ ĘĞ ęĕĚėēĐ ęĘđĞ Ęĥ
ČđĐ ĐĐđčĎĐ ęĦđĞďđĚđ ęĕĚėē Ęĥ ęĦđĘďĎ ĤĕēĚĥ
.ęēĦĠĘ ĦĞĐ Ęė ġčđĤĐ ĤĢĕĐ
đĦđĚď ĦďĚĞĐč ģĠĦĝĐ ČĘ ĕĘÃĒēĐ ĤđĠĕĝĐ ĤĠĝĚ
ĕĕčČĥ ĕĠė - ĐĤđČėĘ ĕĘĕĘĥđ ĖĕčĚ ĤđČč ĕĕčČ Ęĥ
ĐĤĤģĦĜ ČĘđ - ĤđĠĕĝč đĤĢĕ ĘĞđ đĚĢĞ ĘĞ ďĕĞĚ
ĞĤĐ ĤĢĕĐ ĦďĕĚ ĘĞ ĦĥĤđĠĚ ĐĞĕčģ ēĝĕĜĥ ďĞ đĦĞď
‫ הסיפור מופיע במקור בארמית וישנם כמה שינויי נוסח בין‬1
.‫עדיו השונים בכתבי היד ובדפוסים‬

č

,ĘÃĒē Ęĥ ĤĕĥĞĐ ĐďĎČĐ ęĘđĞ ĖđĦ
ĕĤđĠĕĝ - ÅęĕĚėē ĕĥĞĚÅ ęĕĔĘđč
ĕĚėē ,đĜĕĦđčĤ ęĐ ęĐĕĤđčĕĎĥ ĐĘĕĘĞĐ
ęĕĤĝĚĜ ĐĘČ ĐĘĕĘĞ ĕĤđĠĕĝ .ďđĚĘĦĐđ ĐĜĥĚĐ
ĐģđĚĞ ĐĜčĐ ĖđĦĚ ĤđďĘ ĤđďĚ ęĕĤĠđĝĚđ
ęĕĤđČĕĦč đČ ČĚĘĞč ĦđĕĥĞĚč ĤčđďĚ ěĕČĥ
,ęĕĚėēĐ ęĕĎĢđĚ Ėė ęđĥĚ .ČďĕĤĎ ęĕĕĤđĔĝĕĐ
ęĐĕĤđĠĕĝđ ĦĠđĚ ĦđĕđĚďė ,ęĕĤđĠĕĝĐ ĕĤđčĕĎ
ďđČĚ ěėĦĕĕ ĖČ .ĕďđĐĕĐ ĖđĜĕēč ďđĝĕ ěčČ ęĕđđĐĚ
,ĕėđĜĕē ĕĘėĘ ęĕĤđĠĕĝĐ Ęĥ ęĦėĕĠĐ ĦđĤĚĘĥ
ġĚēđĚ ĕĤģĕĞĐ ĤĝĚĐđ ĐėĠĐĦĜ ęĕĤĢđĕĐ ĦĚĎĚ
.ĕĎČĤĔ ēĤđČč
,ĦđďĚĞ ,Đčĕĥē ĘĔĘĔĘ đďĞđĜ ęĕĚėēĐ ĕĥĞĚ
ĤđĠĕĝĐ ĦĠĥč .ĦđĞčđģĚ ęĘđĞ ĦđĠģĥĐđ ĦđĝĕĠĦ
ĦČ Ęđė ęďđģ ęĕĚėē đĤĕĐĒĐ ĦĒĚđĤĚĐđ ĦĎĢĕĕĚĐ
ęĦĝĕĠĦđ ęĦĤģđĕ ,ęďĚĞĚ ĤēČ ĕčĥ ĦėĕĘĐĚ ęĚĢĞ
čđĥ .ĐĕģĕĒēĚđ ĐĤđĦĐ ĕďĚđĘė ĐĐđčĎĐ ĦĕĚĢĞĐ
ĦĜėĝčđ ĐđđĜĞč ģĤĠ ęĚĢĞ ĦČ ęĕďĚĘĚ ęĐ čđĥđ
ĐĘĐđČč ęĕĜđĠĝĘ Čģđđď ęĦĞďĘ ĦčĤđČĐ ĐĤĐđĕĐ
ęĕĚėē đčĕĢĐĥ ĐČĤĚč ęĜģđĕď ĦđĠģĦĥĐ .ĐĤđĦ Ęĥ
,ČĕĚēĐĘ ĐďĞđĜ ČĘ đĤĢĕĥ ęĕĤđĠĕĝč ęĚĢĞ ĕĜĠč
ĦĕėĤĞ ĐĘĕĠĜĚ ĐĤĐĒČ ĤđĤĚĦ čĕĢĐĘ ĐčĤďČ ČĘČ
.ĦĕĤĝđĚđ
ęďđĝĕč ęĕĕĦĤđģĕč ČđĠČ ęĐ ÅęĕĚėē ĕĥĞĚÅ
ČĕĐ ,ěĘĐĘ ĐČĤĜĥ ĕĠėĥ ĦĤđģĕč .ęĦđĐĚčđ
,ĐĜđĥČĤ ĐĎĤďĚĚ ĕĤĝđĚđ ĕĦď ĐĥĞĚ ĐĚĢĞĘĥė
ĐĘČ ęĕĥĞĚ ,ĐĜĐđ .đĦđčĕĥēđ đģĚđĞč ĒĕĤĠĐĘ Đĥģĥ
,ěĎ-ĦđďĎČ ěĕĚė ĕĦďĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ęĕģĘēč ęĕĝĠĦĜ
,ĦĕĦđčĤĦđ ĦĕėĤĞ ,ĦĕĜēđĤ ĦĕĦĥĦ ęĜĚČ ĦđĤĢđĕĥ
.ĦĚČ Ęĥ ĦđďďđĚĦĐ ĤďĞĜđ ęĕĚĦ ěĐĕĘČ ĝēĕĐ ĖČ
ĕĤđĠĕĝĘ ĐĘČ ęĕĥĞĚ ęĕďďđĤĚ ĕĔģďĕď ĐĔĞĚ ĦēĦ
Ęĥ ĕĝĕĝč ĖđĜĕēĘ ęĜĚČ ęĕĠĕ ęĐĥ ,ĕĜĔĥĠ ēčĥ
(Ãęĕĥđďģ ĕĤđĠĕĝÃ) ĕĠĤĎđĕĎĐ ĐĥĞĚ ęĐ ĖČ ęĕďĘĕĐ
ĐĕĝģĘĠĤĚ ĘĤĔđĜĚđ ĐčĕĥēĐ ĤđĎĦČĚ ğē ,ĖđĚĜ
.ĦĕĎđĘđČĦđ ĦĕĤĝđĚ
ĘÃĒē Ęĥ ęĦĤĕĢĕ ĦČ ĐĜĕĕĠČĥ ĦđĤēĐ ēđĤ ĦČ
ĐĤĚđĐ ęĐĘĥ ĦĚČĐ ĦĠĕďĤđ ,ĦđĞĕĜė ĐĠĕĘēĐ
ĦĘđėĕ ,ĐĘĥėĜ ĦĤđģĕčĐ ĖĤĞ ĦĘēĜĐ .ĐģĕĔĎđĘđĠČč
ĐĤďĞĐđ ĘĕĘė ĔĞĚė ĐĎđĚĜ ĦĕĚĢĞĐ ĐĕĜđĤĕČĐ
ĦđĠģĥĐđ ĦđĜēĚ ĐĢđē ĕĤđčĕĢĐđ ĕĦđĎĕĐĜĚĐ ,ĕĥĕČĐ
.ęĘđĞ

ĕĕčČ Ęĥ đĤĢĕ
ēĦĠČ ęĕĚėē Ęĥ ĦĤđģĕčĐ ęĘđĞ ĦČ ěĕčĐĘ ĕďė
,ĕĕčČ ČđĐ đĤđčĕĎĥ ĐĥĞĚ ,ĤėđĚ ĤđĠĕĝ ĦĎĢĐč
ęĕĞđďĕĐ ęĕĚėēĐ ěĚđ ĕĞĕčĤĐ ĤđďĐ ěč ĕĘčč ČĤđĚČ
ĘĞđ đĚĥ ĘĞ ĐĜđėĚ đĘđėĥ ,ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĤĦđĕč
.ÃČčĤđ ĕĕčČ ĦđĕđđĐà đĤčē ęĥ
:ĦēČ ĐĥĕČĘ ĤĚđČĥ ďēČ ĥĕČ ĞĚĥ ĕĕčČ
ęĥĕĤĠČđ ĖĘČ :ĤĚČ .ĖĤďč ĖĘĜđ ęĕėĥĜ ĤēĚ
.ĦđČĝĤĠ ĥđĘĥ ęĐĕĤēČ ĖĘĐ .ĤđĝĕČĚ

ĐėĠĐĚĐ ĦČ ĘĕĢĐĘ
ĦđĠđģĦĚ ĦđĤđĝĚ Ęĥ ěđŅĎĚ ğĝđČ ęĐ ęĕĚėē ĕĥĞĚ
ĕĘđČđ ,ġđčĕĥĐđ ğđĝĕČĐ - ĐėĕĤĞĐ ĐĥĞĚ ĖČ ,ĦđĜđĥ
ęĕģĝđĞ ęĐ .ĦģĐčđĚ ĐĚĎĚ ĘĞ ĞĕčĢĚ - ďđčĕĞĐ ğČ
,ęđĕĚđĕ ĕĥĞĚčđ ęĕĕĥđĜČ ęĕČĥđĜ Ęĥ ěđđĎĚč
ü ĐĤđČėĘ
ĐĘČ ęĕĤđĠĕĝ .ĔĘđč ďēČ ęđĕ Ĥďĝ ğĦđĥĚ ęčđĤĘ ĖČ
ĦđčĢĕĜĐ ĦđĜėĝčđ ĦđĕđĞĔč ģđĕďč ęĜĕĕĜĞ ĦČ ęĕďģĚĚ
.ĐĘČėė ęĕĚėēĐ Ęĥ ęēĦĠĘ
ĕĤčďč ĦĕĒėĤĚ ĐĚĦ ČĕĐĥ ,ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐ
ĕĜč ęĐ ęĕĚėē ęĎÅ ēĝđĜč ĦĕĘČĜč ĐĜĞĔ ĐĜĕČ ,ĘÃĒē
ČĕĐ .ÅęĕČĔđē đČ ęĕĞđĔ ęĕĦĞĘĥ ,ĦđĥĘđē ĕĘĞč ,ęďČ
:ęĕĚėē Ęĥ ĕĤģĕĞĐđ ĕĦđĐĚĐ ĐĥĞĚĘ ĦđģđĚĞ ĐĤđĥģ
ęĐĥ ĐėĠĐĚĐĥ ęĕĐĒĚ ęĕĚėē .ĦđĤđďĘ ĐĤđĦĐ ěĕĕĜč
-ĔĝđĠ ĦđČĕĢĚč ĐĜđĥ ĕďđĐĕ ęĘđĞ čđĢĕĞ ,ĐĘ ęĕĠĦđĥ

ĦĤđģĕčĘ ĦĠĝđĜ ĦģĐčđĚ ĐĚĎđď ČđĐ ĤđĠĕĝĐĥ ďčĘĚ
đČĔē ĘĞ ďĚĞĥ ĞĎĤĚ ęėēĐ ĤđčĕĎĐ Ęĥ ĦčģđĜ ĦĕĚĢĞ
ēĔĦĥĜđ ĤđĚēĐ ěĚ ďĤĕ ČĔēĥ đĚĢĞč Ğďĕĥ ěđĕėđÃ)
đĦēĕĦĠĥ ĕĤĐ ,(ÃÅĕĘ ĘđēĚ ĖĘ ĕĦĕĜĞĜÅ :đĘ ĤĚČ ,đĕĜĠĘ
đĦĞď :đČĔēĘ ęĤđĎĐ đĐĚ ĐĚĢđĞĐ ČđĘĚč ĐďĕĞĚ
!ÃĐčĤĐ ĐĤđĦ ďĚĘĥ ĕĜĠĚà đĕĘĞ ĐĝĎ ĐĦĕĕĐĥ
ĤđčĕēĐĚ ĦĞčđĜ ěđĞĚĥ ĕčĤ Ęĥ ĦĕĜđĢĕģĐ đĦčđĎĦ
,ĕĜēđĤĐđ ĕĒĕĠĐ - ĦđĚĘđĞĐ ĕĜĥ ěĕč đĘĢČ ĤĢđĜĥ
ěĚďĒĜĥ ęďČĘ ČĤđģ ČđĐ .ĕĚĕĜĠĐđ ĕĜđĢĕēĐ ĐĚČĦĐčđ
ěđđĕėĚ ,ĦĕĜēđĤ ĦđĜģĕĤ đĞĚĥĚĥ ĕČĜĎ ĕđĔĕč ,ÅČģĕĤÅ đĘ
ęĞ ĕĜđĢĕēĐ ĤđĞĕėĐ ĦČ ĦĕčĕĔĕČđĔĜĕČ ĐĐĒĚ ČđĐĥ
ęĘđĞ ČđĐ ěđĞĚĥ ĕčĤ Ęĥ đĚĘđĞ .ĦĕĚĕĜĠĐ ĐĜđėĦĐ
ďđĚĕĘč ĦđĜđĕĘĞ ĦđĘėĥđĚč đč ĦģĝđĞ ēđĤĐĥ ,ĐĠĕ
.ęĕĐ ĦĠĥ ĘĞ ęĕĞĜ ĘđĕĔĚ đč ĐĜĐĜ ğđĎĐđ ĐĤđĦĐ
đĦĥĕĘĠĘ đĕĜĕĞč ĐĘđĥĚ đĒ ĐĕĤđĔĕĤĔĘ ĤĞđėĚĐ ĦĤĕďē
ęĘđė Đčĥ ĐĔĜĘĠĚ ĞĕĎĐ ĐČĤĜėĥ ,ĤĒ ĤđĢĕ ,ĤĒĕĕē Ęĥ
.đĦđĚė ęĕĤĞđėĚ
ČđĔēĘ đĘ ęĤđĎĐ ,ĦđĤĕĐĕĐ ČĔēč ČĔđē ěđĞĚĥ ĕčĤ
ĤčđďĚ ěĕČ ĘčČ ,ĞĤ ęĥ ĦČĢđĐčđ ęĕĜĠ ĦĜčĘĐč ĦđĤĕĥĕ
ĐčĕĝĐ Ęĥ ĐĦĘĘėĐ .ďďđč ęďČ Ęĥ ĕĥĕČ ĕĤĝđĚ ČĔēč
ÅĐčĤĐ ĐĤđĦ ďĚĘĥÅ - ĤđĠĕĝĐ ĦĕĥČĤč ĐĘđďĎĐ ĐēĚĥĘ
đĦđĎĐĜĦĐĘđ ĦĞďĐ ĦđēĕēĒĘ ĐčĕĝĘ ďĕĚ ĦėĠđĐĐ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ěĕč ĦĕĞĚĥĚ ďē ĐģĕĒ ĦĤĢđĕ ,ĦĕĘĕĘĥĐ
ĐĜēčĐĐ Ĥĝđē Ęĥ ĘĥėĐ ěĕčĘ đĜĕčđ ,ĦđĤĕĐĕĐ ČĔē ěĕčĘ
ĘĘė ĘČ ĦĕĜĠđĚĐ ĐĤĕĚČ đĒ .ĦđĕĜđĢĕēĘ ĦđĕĚĕĜĠ ěĕč
5.đĐĥĘė ĕĠĕĢĠĝ ęėē ĘČ ČĘđ ,ĐĤđĦĐ ĕďĚđĘ

ĤčđďĚ ěĕČ ęĕĚėē ĕĥĞĚ ĕĤđĠĕĝč ĖČ .đĕĠđČč ĐĜčđĚė
,ěĔģĐ ĥĕČĐ ,ĤđčĕĎ ĕĔĜČĐ ĦđĚď Ęĥ ĕĚĕĝĠ ĎđĢĕĕč
,ĐđđģĦ Ĥĝē ęĘđĞč ĥđČĕĕ ĖđĦĚ ďďđĚĦĚđ ďĕĚĦ ĘĥėĜĐ
ęĕĤđĠĕĝč ęėēĐ ĦđĚď čđĢĕĞ .ĦĕĜĤďđĚĐ ĦđĤĠĝč đĚė
,ĦđĘĞĦĐĘ ĥģčĚĐ ,ĘđďĎĐ ęďČĐ Ęĥ ĎđĢĕĕ ČđĐ ĐĘČ
ĖĕĤďĐĘ ěĐĘ ěĦđĜ đĜĕČđ đĕĦđĥĘđē ęĞ ďďđĚĦĚđ ĞďđĚĐ
ģĝđĠ ĕĦĘč ģčČĚč ĕđĢĚđ ĤĎĦČĘ ĐĜĞĜ ČĘČ - đĚđĕģ ĦČ
.ĦđĕĘĕĘĥĐ đĕĦđĜđėĦđ đĕĦđĕĔĜ ęĞ
ĐČđĤĐ ęĘđĞ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ĐĎđĢĕĕ ČđĐ ĐĒ ĕĤđĠĕĝ ęĘđĞ
ĕĦĘč ĦđďďđĚĦĐđ ĕĚĕĜĠ ģčČĚ Ęĥ ĦđČĕĢĚ ĘČďĕČė
ĕĦĥč ęĕĚėēĐ ĕĥĞĚ ęĕČĔčĚ ĦČĒĐ ĐĚĎĚĐ ĦČ .ĦģĝđĠ
ĘđďĎĐ ęďČĐ Ęĥ đĦĎĢĐ ,ďēČ ĤđĥĕĚč :ĦđĕĤģĕĞ ęĕėĤď
ĦĜđėĦ Ęĥ ĐĦĎĢĐ ,ĕĜĥĐ ĤđĥĕĚčđ ;ĘĥėĜ ęĕĦĞĘĥ ĕĚė
.ĘđďĎĐ ęďČĐ ĦđĚď Ęĥ ĦĜĕĕĠČĚė ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐ
ĐĕĤđčĕĎ ĘĞ ĦĤĠĝĚĐ ĦđčĤĦĐ Ęĥ ĦĕĚĕĜĠĐ ĦĤđģĕčĐ
ĦĞďđĚĐ ĦđĚďĐ Ęĥ ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐđ ęĕĘĥėĜĐ
ĞĕĢĚĐ ĕĚĕĔĠđČĐ ĕđĔĕčĐ ěĐ ĐĘĥ ěđĘĥĕėĐ ĘČĕĢĜĔđĠĘ
.ĦĕĚĢĞ ĦđĚĘĦĥĐđ ěđģĕĦ Ęĥ ĘďđĚ
đĥģĕč ČĘ (ĦčČđėĐ) ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ęĤČĦč
ĘČďĕČĐ ĦČ ĤČĦĘ ęĕĚėē ĕĥĞĚ Ęĥ ęĐĕĤĠĝĚ
ĦČ - ĤČĦĘ đĤēč ęĐ ěđĘĥĕėĐ ĦđĞĢĚČč ;ěģđĦĚĐ
ęĕĤđĠĕĝĥ ĕėđĜĕēĐđ ĕėĤĞĐ ,ĕčđĕēĐ ĦĠđĚĐ !ěđĘĥĕėĐ
ĤđčĕĎĐ ĦđĚď čđĢĕĞ ĦđĞĢĚČč ĎĕĢĐĘ ęĕĥģčĚ ĐĘČ
ĤĦđĕč ĦĕĔĚĤďĐ ĐĎĢĐĐ ĤĥČė ;ĦđďďđĚĦĐĐ ĦĠđĚ ČđĐ
ČĕĐ ĒĕēĚĐĘ đĞčĔĚ Ęđėĕ ĤđĠĕĝĥ ĦđďďđĚĦĐĐ Ęĥ
ĤđčĕĎĐ ČĕĐ ĦďďđĚĦĚĐ ĦđĚďĐ .ěđĘĥĕėĐ ĦđĞĢĚČč
ĤčđďĚ ěĕČ ęĦĝĕĠĦĘ .ęĕĤĠĝĚĐ ĦĝĕĠĦč ĕĘČďĕČĐ
ęČđ .ęĘĦĥĚĐ ęďČĐ ĦĠđĚč ČĘČ ęĘĥĐ ęďČĐ ĦĠđĚč
,ĦĞĜĚĜ ĕĦĘč ģĤ ČĘ ČĕĐ ěđĘĥĕėĐ ĦĎĢĐĥ ĕĤĐ ,Ėė
.ĦđČĕĢĚĐ ĦčĕđēĚ ČĘČ
,ĦĕĎđĘđČĦ ĐĝĕĠĦ ěČė ĦēėđĜ ĤĦđĕ ģđĚĞ ďčđĤč
ĝēĕč đĚđģĚč ęďČĐ ĦČ ĐčĕĢĚĐ ,ČĤģĚĐ ěĚ ĦėĥĚĜĐ
;ęĘĥ đĜĕČ ęĘđĞĘ ęďČĐ ,Ę-ČĐ ĘđĚ ĘČ .ĦđĐđĘ-ČĘ
.ĦđĚĘĥĘ ĐĠĕČĥĐ ,ěđģĕĦĐ ēđė ČđĐ đďĕč ěĦĕĜĥ ēđėĐ
- ęďČĐ ĦđĚďĘ ĦĝēĕĕĚĐ ,ĐĚĕĚĦ ÅęĕĚėē ĦĜđĚČÅ Čģđđď
ĦĜėĦĝĚ ęĕĚĎĠ ĦĤĝē ĦđĚĘĥ À ĐĒ ĐĤģĚč ęėē-ďĕĚĘĦ
.ĐĤĒ ĐďđčĞč ĦĘčđĎĐ ĐĐĘČĐč

ĐĞđčĐ ĦČ ġĢđĠĘ

ęĕďĚđĘĐ ĦĤčē

ěč ěđĞĚĥ ÅĤ ĘĞ ĤĕĥĞĐđ ĖđĤČĐ ,čėĤđĚĐ ĤđĠĕĝč
ĎĘ Ħčĥ) ĦĕĘččĐ đĦĝĤĎč ,ĐĤĞĚč ęĕČčēĜĐ đĜčđ ĕēđĕ
ęČđčēĚĚ ęĦČĕĢĕ ĘĞ ĦĤĠĝĚĐ ĐģĝĠĐ ĐĕđĢĚ ,(čÃĞ
:ęĚĞ ĕĜč ęĞ ęĥĎĠĚđ

ĦČ ĤđĠĕĝĐ ĒėĤĚč ČđĠČ čĕĢĚ ĕĦĤđģĕčĐ ĘďđĚĐ
ĦđďďđĚĦĐĐ ĕĐĚ ČĕĐ ĐĘČĥĐđ ,ĦďďđĚĦĚĐ ĦđĚďĐ
Ęĥ ğĦđĥĚĐ ĐĜėĚĐ .ęĕĚėē Ęĥ ęĚĘđĞč ĦĕĒėĤĚĐ
ĦĕĥĕČĐ ĐĕĕĔĜĐ đČ ĐĜđėĦĐĥ ĐĘĞĚ ĦđČĚĎđď ĦđĤĥĞ
ĤģĕĞč ĦĤĥģĦĚ ęĕĤđĠĕĝč ęėēĐ ĦđĚď Ęĥ ĦĤģđčĚĐ
ĦĎĢđĚ ğČ ęĕčĤ ęĕĤģĚčđ ,ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ČĥđĜĘ
.đĜĚĚ ĦĞčđĜė
,ĕĘččĐ ďđĚĘĦĐ Ęĥ đďģđĚč ĕđĢĚ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ČĥđĜ
đĒ ĐďđģĜ .ęĕĚėē Ęĥ ęĚĘđĞč ěđĕĘĞ ĖĤĞėđ ĕĤģĕĞ ģđĝĕĞė
ęĕĒēĥđĚĐ ĦĤđģĕčĐ ĕĢĕēĘ ĦĕĒėĤĚ ĐĤĔĚė ĦĞčģĜ ĐĚĢĞ
ĐėđĤė ,ęĕĤđĠĕĝč ĦĤģđčĚĐ ,ďđčėĐ ĦĠĕďĤ .ęĐĘĥ ĤĦđĕč
ĦđĤđĢĘ ,ĐĚĕģ ĕĜđĜĕĎĘ ęĕĕđČĤ ĐĕČĥĜĥ ,ĐĤđĦĐ ďđčėč ďĕĚĦ
Ęėđ ĔđĔĕĢ ĦĞč ęĚĥ ĤđėĒČč ĐďĠģĐĘ ,ĦđĚĕđĝĚ ĐĕĕĜĠ
ĦđČč ĦĘđĒĘ ĕĤĝđĚĐđ ĕĥĎĤĐ ĝēĕč ĦđČĕĎĥ .ĐĘČč ČĢđĕė
ĐĥĞĚĐđ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ Ħđčĕĥē Ęĥ ,ĐĐĒ ĞģĤ ĘĞ ěĐ ęĎ
ĦđĤĥđģĚ ĦĘđĒĐ ĘĞ ĦđĜđĕĘĞĐ ĦĥđēĦđ ĐĤĐđĕĐ ęĎ .ĕĦďĐ
Ęĥ ĐĐđčĎĐ ĦĕĤĝđĚĐđ ĦĕĜēđĤĐ ęĦĚĤ - ěĦĞĕčĜ ĤđģĚĘ
ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ęĢĞ đČ ,ďđĚĕĘĐĚ ĞđčĜĘ ĐĤđĚČĐ ęĕĚėēĐ
.ĤĦđĕč čĥēĜĐđ ěđĕĘĞĐ ģđĝĕĞė
ęĕĞđďĕ ęĕĤđĠĕĝ ĕĜĥ ĐĚĎđďĘ ēģĕĜ ĐĒ ĤĥģĐč
ęĤđĠĕĝđ ĤĒĞĘČ ěč ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ đĤđĠĕĝ :ďđČĚ ęĕďĚĘĜđ
ĦėĝĚč ,ĕĘččč .ĤĒĞĘČ ÅĤ đĜčđ ĕēđĕ ěč ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ
ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ đĤđĠĕĝ ĞĕĠđĚ ,(čÃĞ-ČÃĞ ,ė) ĦĕĜĞĦ
3 :ěđĥČĤĐ đģĘē ĦČ ěČė ČĕčĜ .ĤĞđėĚĐ ĥĕČĐđ

ĤďĎ ĘďĎĚĚ Ččĥ ĤĒĞĘČ ěč ěđĞĚĥ ÅĤč ĐĥĞĚ
ĦĠĥ ĘĞ ĘĕĕĔĚđ ĤđĚēĐ ĘĞ čėđĤ ĐĕĐđ đčĤ ĦĕčĚ
ĐĤđĦ ďĚĘĥ 4ĕĜĠĚ đĕĘĞ ĐĝĎ đĦĞď ĐĕĐđ ęĕĐ
,ĤĦđĕč ĤĞđėĚ ĐĕĐĥ ďēČ ęďČ đĘ ěĚďĒĜ .ĐčĤĐ
:đĘ ĤĚČ .đĘ ĤĕĒēĐ ČĘđ ĕčĤ ĖĕĘĞ ęđĘĥ đĘ ĤĚČ
ĤĚČ ?ĖĦđĚė ěĕĤĞđėĚ ĖĤĕĞ ĕĜč Ęė ČĚĥ ,ČģĕĤ
ĐĒ ĕĘė ĤĞđėĚ ĐĚė ĕĜČĥĞĥ ěĚđČĘ ĤđĚČ :đĘ
ěĚ ďĤĕ ČĔēĥ đĚĢĞč Ğďĕĥ ěđĕėđ !ĦĕĥĞĥ
ĘđēĚ ĖĘ ĕĦĕĜĞĜ :đĘ ĤĚČ ,đĕĜĠĘ ēĔĦĥĜđ ĤđĚēĐ
ĤĚČĦđ ĖĘĦĥ ďĞ ĖĘ ĘēđĚ ĕĜĕČ :đĘ ĤĚČ .ĕĘ
.ĦĕĥĞĥ ĐĒ ĕĘė ĤĞđėĚ ĐĚė ĕĜČĥĞĥ ěĚđČĘ

đĐĕĘČ Čč .ĐĤĞĚč ęĕĜĥ ĐĤĥĞ ęĕĦĥ đčĥĕ
ĕēđĕ ěčĘ Ğĕďđĕ ĕĚ :ĤĚČ ,ĐĤĞĚĐ ēĦĠ ĘĞ ďĚĞđ
ęĕĥĜČ đČĤ .đČĢĕ ?đĦĤĕĒĎ ĐĘĔčđ Ĥĝĕģ ĦĚĥ
ěĕģĝđĞđ ęĘđĞ ĕĕē ęĕēĕĜĚ :ĤĚČ .ęĕĞĤđĒđ ęĕĥĤđē
ĐČĢĕ .ğĤĥĜ ęĐĕĜĕĞ đĜĦĜĥ ęđģĚ Ęė !ĐĞĥ ĕĕē
?ęĦČĢĕ ĕĚĘđĞ čĕĤēĐĘ :ęĐĘ ĐĤĚČđ Ęđģ Ħč
ĤĥĞ ęĕĜĥ đčĥĕđ đėĘĐđ đĤĒē !ęėĦĤĞĚĘ đĤĒē
ęĕĞĥĤ ĔĠĥĚÅ :đĤĚČ .ĐĤĞĚč ĐĜĥ ĕĥďđē
ĐĤĚČđ Ęđģ Ħč ĐČĢĕ .Åĥďē ĤĥĞ ęĕĜĥ - ęĜĐĕĎč
.(ĦĕĚĤČĚ ęĎĤđĦĚ) !ęėĦĤĞĚĚ đČĢ :ęĐĘ

ěđĞĚĥ ĕčĤ đģĝĞ ěĐčĥ ęĕĜĥ ĐĤĥĞ ęĕĦĥ ĤēČĘ
ěĚ ęĕČĢđĕ ęĐ ,ĔĘēđĚ ďđďĕčč ĐĤđĦč ĤĒĞĘČ ĕčĤđ
ęĕĥĜČĐ Ęĥ ęģđĝĕĞ .ęĕĤēČ ęĕĥĜČč ęĕĥĎđĠđ ĐĤĞĚĐ
ĕĠĚ ĕĦĤđģĕč ĔđĠĕĥ ĤĤđĎ ,ĐĞĕĤĒđ ĐĥĕĤē ,ęĚđĕ ĦďđčĞč
đĜč Ęĥđ đĘĥ ģđĝĕĞĐ ěĕč ĐđđĥĚ ČđĐ đĕĤčďč .ěđĞĚĥ ĕčĤ
ĦđēĜĐ ęģđĝĕĞĘ ,ÅęĘđĞ ĕĕēÅ ĐĜėĚ ČđĐ đĦđČĥ ,ĐĤđĦč
ĕđĔĕčĐ .ÅĐĞĥ ĕĕēÅ ĐĜėĚ ČđĐ đĦđČĥ ,ęĕĥĜČĐ Ęĥ đĕĜĕĞč
.’‫ ’היה שמח שמחה גדולה‬:‫ בנוסחה אלטרנטיבית‬4
‫ סיפור האגדה – אחדות של תוכן וצורה‬,‫ להרחבה ראו יונה פרנקל‬5
:‫ הארז והרוח‬,‫ ’הקנה‬,‫; ועידו חברוני‬197-189 ’‫ עמ‬,(‫)תל אביב תשס"א‬
,’(‫על היחס שבין ה’תורה ל’עולם’ בסיפור תלמודי )תענית כ ע”אע”ב‬
‫ מחקרים‬:‫ מעשה סיפור‬,(‫א’ ליפסקר ור’ קושלבסקי )עורכים‬
.116-103 ’‫ עמ‬,(‫בסיפורת היהודית )רמת גן תשס”ט‬

.‫ מופיע בשינויים מסוימים בכתבי היד ובנוסחאות הדפוסים השונים‬3

32

ĘđďĎĐĦčĥ

ġđēĚĥ ęĘđĞĐ ĘĞ ĦČĒ ĦđĜđĕĘĞ ĦĥđēĦĘ ĕĥēđĚĐ
đĜĦĜĥ ęđģĚ ĘėÅ :ġđēčĥ ęĘđĞĐ ĦďĚĥĐ ČđĐ ĐĤĞĚĘ
.ÅğĤĥĜ - ěĐĕĜĕĞ
ĕđĜĕĎĘ ĐėđĒ đĜčđ ěđĞĚĥ ĕčĤ Ęĥ ęĦđĎĐĜĦĐ
đĘđģ ,ÅĘđģĐ ĦčÅ ĦđĞĢĚČč ĥĤđĠĚđ ĕďĕĕĚ ĕčĕĔĔĕĤđĔđČ
ĐĕĢģĜĝč ĐđđĘĚđ ,ÅęĦČĢĕ ĕĚĘđĞ čĕĤēĐĘÅ :ĐÃčģĐ Ęĥ
ęĕĕĘĚĝĐ ęĕĥďđēĐ ĤĥĞ ęĕĜĥ .ÅęėĦĤĞĚĘ đĤĒēÅ :ĦĕďĕĕĚ
ĦđĜĜđčĦĐĘ ĦđĜĚďĒĐ ęĐ ĤĒđē ďđďĕčč ęĐĕĘĞ ęĕĤĒĎĜĥ
ęĕĞĥĤÅ ,ęďĚĞĚ ĦČđđĥĐĘ ęĕĔģđĜ ęĐĥ ĕđĔĕčĐ .ĦĕĚĕĜĠ
ĦĤđģĕč ĘĞ ďĚĘĚĐ ,ĤĦđĕč ğĕĤē ĕđĔĕč ČđĐ ,ÅęĜĐĕĎč
ęĦđĎĐĜĦĐč ČđĐ ĐĘĥ ĐČĢđĦĐ ěēčĚĥ ,Đĥģ ĦĕĚĢĞ
.ĐĤĞĚĐ ěĚ ĐĕĕĜĥĐ ĐČĕĢĕč
ĐĞĕģĥ À ęĕĚėē Ęĥ ĐĤđČėĘ ěđĕĘĞĐ ĘČďĕČĐ
ĖĠĐĜ À ĐĤđĦ Ęĥ ĐĚĘđĞč ,ĦđĞĤĠĐ ĦĘđĔĜ ,ĦĔĘēđĚ
ĐÃčģĐ Ęĥ đĚĘđĞč .ĦđČĕĢĚč ĥĎĠĜ ČđĐ ĤĥČė đĕĠ ĘĞ
ěĕČ - đēģĘ ĕĞĚđĥ ĦČđ đĕĤđčĕĎ ĦČ ĤđĠĕĝĐ ďĚĘĚ ęĕģĝđĞĐ ĘĞ ĐĤđĦĐ ĕďĚđĘ Ęĥ ĦđĜđĕĘĞ ĦĥđēĦĘ ęđģĚ
đĕĜĠĘ ęĕĕđČĤđ ęĘđĞĘ ęĕĥđĤď đĘČđ đĘČ ,ęĚđĕ ĦėČĘĚč
ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ ĦĕĠĕĢĠĝĐ đĦđĕĥĕČ ČĘ .Đđđĥ ĐďĕĚč
ĐĜđĥ ĦđĕĥĕČ ĕĘĞč À đĜčđ ČđĐ ĕĤĐĥ ,ěČė ĦĤģđčĚ
ďēČė ęĐĕĜĥ À ĤđĠĕĝĐ ĖĥĚĐĚ ďĚĘĜĥ ĕĠė ,ĦĕĘėĦč
ĐĐĒ ĐĕĢčĕĔđĚč ęĐĘĥ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ĦĞđčĚ ęĕČĢđĕ
ČđĐ ĐĤđĦč ĕĘĔđĔĐ ģđĝĕĞĐ ,ĐĞĦĠĐĐ ĐčĤĚĘ .ĝĤĐ Ęĥ
ęĕĜĕčĚđ ęĕĜďđĞĚ đĜĚĚ ĦČĢĘ ęđģĚč .ěČė ĤģđčĚĐ
ĐĤĐđĕčđ ęĦĘđĒĘ ĦđĚĕĔČč ęĕĚėēĐ ĕĜĥ đģĘ ,ĤĦđĕ
.ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘĚ ĦĞčđĜĐ
ĤČĥĕĐĘ ĐĘđďĎ ĐēĚĥ ēĚĥ ĐĕĐ ĤĒĞĘČ ěč ěđĞĚĥ ÅĤ
ĘģĦĕĐĘ ČĘđ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ Ęĥ ęĕĠĕĐđ ęĕČĥĕĜĐ đĕĐčĎč
ĤČĥĕĐĘ ęĕĤėčĚ đĕĐ đĜčđ ĕÃčĥĤđ ,ęĘđĞčĥ ęĕĤĞđėĚč
ĥĤđēĐ ęĞč ĥđĎĠĘ ČĘđ ĐĤđĦ ďđĚĘĘđ ęĐĕĚĕ Ęė ĐĤĞĚč
ĐĘČ ĦđďđģĜč ģđĕďč .ęĘđĞĐ ğĤĥĕĕĥ - ęďĕĢĚđ ,ĞĤđĒđ
,čĤĐ Ħĕčč ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ Ęĥ ęĚđĤĚĐđ ČĥĕĜĐ đČĕĥč À
ęĞ ĦĔĘēđĚ ĦđĎĒĚĦĐđ ĦđďďđčĦĐ ĦđĜĥ Ęĥ ěČĕĥčđ
Ĥđē ęĕčģĜĚđ ĤđĠĕĝĐ ĕĤĠĝĚ ęĕČč À ĦđĜđĕĘĞ ĦđĘėĥđĚ
.ĐĞđčč
ČĕĐ ĐĘČ ęĕĤđĠĕĝĚ ĦČĢđĕĐ ĦĕĦđĞĚĥĚĐ ĐĤĕĚČĐ
čđĥēĘ ęĕĘđĘĞ đĜĕĕĐĥ ĕĠė ,ĘģĦĜ đĜĕČ ĕĦďĐ ĘČďĕČĐĥ
ČĘČ ,đĥđĚĕĚ ĦČ ĦĥčĥĚĐ đĘ ĦĕĜđĢĕē ĦđČĕĢĚč ,ĦđĞĔč
ĥđĚĕĚĘ ĦĕĥđĜČĐ ĐĠĕČĥĐ .đėđĦč đĦĤĕĦĝ ĦČ ĘĕėĚ ČđĐ
.ĕĘČĕĢĜĔđĠĐ ĐĜđĘĥĕė ĦČ Đčđ ĐĜĕĚ ĐĘĕėĚ ĘČďĕČĐ
ĐĐđčĎđ ĐĘđďĎ ĐĤĚđĕĐđ ĐĠĕČĥĐĥ Ęėė ,ĐĥĞĚĘ
ĦĠĕČĥ .ęĕĞĢĚČĐ Ęėč ĐĦĚĥĎĐ ĦĜėĝ ĐĘďĎ Ėė ,ĤĦđĕ
ĦđčĤģĦĐ ĐĒ ĐĤģĚč À ĘČďĕČĐ Ęĥ ČĘĚĐ ĥđĚĕĚĐ
ČĔčĦĐĘ ĐĘđĘĞ - ĐĤđĦ ďđĚĕĘ ĦđĞĢĚČč ĐÃčģĘ
ěđĞčĕģč ,ĦĘđĒč ĘđĒĘĒč ,ĐĤđĦč ĦđĘďĎ ĘĞ ĦđĤēĦč
ęĕđđĐĚ ĖČ ,ĕČďđđč ęĕĕĥđĜČ đĘĘĐ ęĕĘĥėĐ .ěđČĠĕģčđ
ĕėĤĞ ęĕĜđđėĚ ěĐĕĘČĥ ĦđĤĔĚĐ Ęĥ ĦĔĘēđĚ ĐĢĚēĐ
ĞĕĜĚĘ ęĕėĠđĐ ńďđĚĕĘđ ĐĤđĦĐ ęČ .ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ
ĐĚĕĥĚ À ěđģĕĦč ĖĤđĢ ĥĕĥ ĕĤĐ ,ęĕĕĘĕĘĥ ęĕĥĞĚĘ
.ęĕĤđĠĕĝĐ ĕĤĠĝĚ ęĐĕĘĞ đĘĔĜ ĐĦđČĥ

‫הדמות‬
‫המתמודדת היא‬
‫הגיבור האידאלי‬
‫בתפיסת‬
.‫המספרים‬
‫ אין‬,‫לתפיסתם‬
‫מדובר במופת‬
‫האדם השלם‬
‫אלא במופת‬
.‫האדם המשתלם‬
‫ הרי‬,‫ואם כך‬
‫שהצגת הכישלון‬
‫היא לא רק‬
,‫בלתי נמנעת‬
‫אלא מחויבת‬
‫המציאות‬

,ęĐĕĘĞ ģđĘēĘ ,ęĐĕĘĞ ĎĕĥĐĘ ;ĐĘČ ĦđĕĎđĢĕĕ ĦđĕđĚďč
ęĕĕĘĕĘĥĐ ęĐĕďďĢčđ ęĐĕĘĥėč - ęĐĕĚđĤĞĚč ęĎĕĢĐĘ
,ĐčĥēĚĘ ,ĐĥĞĚĘ ĦđčĕĔĜĤĔĘČ ęĞ ęĦĚĞĘđ .ęĘđĞ ĦĠģĥĐĘđ ĐĜđĚČĘ
ęĕĚėēĐ ďĕĚĘĦ Ęĥ đĕĜĒđČĘ Ęđė ĦĕĥČĤ ďĞđĕĚ ĤĝĚĐ
,đĘĥ ĐĕĎđĘđČĦč čĘĦĥĐĘ ĤđĚČđ ĘÃĒē Ęĥ ĥĤďĚĐ Ħĕčč
,ĕĦČ ,ďēČ ĤĝĚ .ďĕĚĦĚ ĥđĠĕē Ęĥ ĐĕĎđĘđČĦ ČĕĐĥ
đĚĘđĞ - ěđĦĜ ČđĐ đčĥ ĐĥĞĚĐ ęĘđĞ ĦČ ĞĒĞĒĘ ĥģčĚ
ĦđĕĤĝđĚĐ ĦđĜėĝĐ ĦČ đĕĜĠč ĎĕĢĚđ - ĕĦď-ĕĦĤčēĐ
ģđĕďč ,ĐĤđĦč ģĝđĞĐ ęėē-ďĕĚĘĦė đēĦĠĘ ĦđčĢĕĜĐ
Ęĥ ĐēđėĚ ěđėĜ ĘĞđĠ ČđĐĥ Ĥđčĝ ČđĐ ęĐčĥ ĦđĚđģĚč
ĤđĎĦČė ,ĕĎđĘđČĦĐ ,ğĝđĜĐ ĤĝĚĐ ĘĞđĠ ĘĕčģĚčđ ;ĐĤđĦ
ĦĕĦďĐ đĦĞďđĦ - đĘĥ ēđĤĐ ęĘđĞ Ęĥ ĘđĔĘĔđ ďĕĚĦĚ
.ĤĦđĕč ĦđĕďđĝĕĐ đĕĦđĜđĚČđ
đč đģĢđĜ ĒČĚ ďđČĚ čēĤĦĐ ĕĘ"ĒēĐ ĥĤďĚĐ Ħĕč
ďđĚĘĦĐđ ĥĤďĚĐ ĕďĚđĘ .đĕĤđĠĕĝ đč đĤĢđĜđ đĕĦđďđĝĕ
ęĚĢĞč đėĠĐđ đĘ ęĕĠĦđĥ đĥĞĜ ĦđĤđďĐ Ęėčĥ
ęĐč ęĕČđĤ ęĐĥ Ęėė .ęĕĤđĠĕĝ ęĦđČ Ęĥ ęĐĕĜĞĚĜĘ
ĕĤĐ ,ĖĤď-ĕēĜĚđ ĐČĤĥĐ ĕģĕĜĞĚ ,ęĕčĕĕēĚ ĦđĤđģĚ
,Ĥĥđĕčđ ĦđĜėč ęĚĞ ďďđĚĦĐĘ ĐčđēĐ ĦĘĔđĚ ęĐĕĘĞĥ
ĦĤĥĠĦĚ ĕĦĘčĐ ęĦđďďđĚĦĐ ĦČ ęĐĚ ģĕĠĐĘđ
;ęĕĤđĠĕĝĐ ĕĘĞč Ęĥ À ĦčČđėĐ đĒ ęĎ À ĦĚČĐ ęĞ
ĦđČĤĘđ ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐ ĦĜđėĦ ĦČ ęĐĚ ģĕĦĞĐĘ
ĦđĎĐĜĦĐ ĕĜĠđČ Ęĥ ĦčģđĜ ĐĜĕēčĘ ĘďđĚ ęĐč
,ěđģĕĦĘ ĦďĚĦĚ ĐĞđĜĦĘđ ďđĝĕ ĦđĝĕĠĦđ
ęĕĎĕĝ ĐĘČ ĦđĝĕĠĦ ĘĞĚ ĤĞĜĘ ĦĥģčĚĐ
ĦđĕĜđĢĕē ĦđĠĕĘģ ěĐĚ ğĘģĘ ,ěĐč đģčďĥ
.ěĐč ĕđĢĚĐ ĦĚČĐ ěĕĞĤĎ ĘČ ĤđĦēĘđ

ĐĝĕĠĦĐ ĦČ ĘĘė ďđĚĕĘĐ Ęĥ ĕĜėĠĐĚĐ ěđĕĞĤĐ
ĕĤĝđĚ ,ĤĦđĕ čđĔĘ ęďČĐ ĦČ ĐĥđĞ ěėČ ĐĤđĦč ģđĝĕĞĐĥ
ěđĦĜ ČđĐ ďđĞ Ęė ěđėĜ ěđĒē .đĕĐđĘ-ČĘ ĤĦđĕ čđĤģđ ĤĦđĕ
ęĕĚėē ĕĤđĠĕĝ .ęĕĚĘčđ ęĕĜđĒĕČ Ęĥ ĦĕĞčĔ ĦėĤĞĚč
ĦČĔčĦĚĐ ,ĐĒĐ ęđĘēĐ ĕģďĝč ĦĕĎĤĔĐ ĐĤėĐĐ ĦČ ęĕĠĥđē
ęĕĘđĘĞ ęĚĢĞ ĐĤđĦč ģđĝĕĞĐđ ĥĤďĚĐ Ħĕčĥ Ėėč
ĐĦČĢđĦĥ ĦďđėĘĚ .čđĔĘđ ĕĤĝđĚĘ ĦďđėĘĚĘ ĖđĠĐĘ
ĦđčĕĔĜĤĔĘČĐđ ĦđĕđďďđĚĦĐĐ .ĐÃčģĐ ěĚ ĦđģēĤĦĐ
ĕĥĞĚč ęĕĜđĥ ęĕĞĢĚČč ĦđĞĢđĚĐ ĦđĕĎđĘđČĦĐđ ĦđĕĦČĐ
ĦĞĕĜĚĘ ČđĠČ đďĞđĜ ,ěČĕčĐĘ ęđģĚ ěČė ěĕČĥ ,ęĕĚėē
ģčČĚ ĦđĎĕĢĚ ěĐ .ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ěđĕĞĤ Ęĥ ĐĕĢĒĕĔĚđĔđČ
,ęĕĕĦđėČĘĚ ęĕĎĕĝ Ęĥ ęĦđĤčĎĦĐčđ đĦđđĕĞč ĥģĕĞ
ęĕČĔēĐ ,ęĕĘđĥėĚĐ .ěđĕĞĤĐ Ęĥ đĦđĐĚ ĘĞ ,ęĕĕĜđĢĕē
ĤđĠĕĝč ęĕČĔđčĚĐ ,ĥĤďĚĐ Ħĕč Ęĥ đĚĘđĞč ĦđĎĕĝĜĐđ
ĐĕĢĒĕĔĚđĔđČ-ĐďĘ ĦđģĕĜėĔė ęĘđė ęĕĥĚĥĚ ,ĕďđĚĘĦĐ
ĦČđ đĦģĕēĥ ĦČ ĞđĜĚĘ ĐĤĔĚč ,ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ěđĕĞĤ Ęĥ
.đĚĢĞ ĖđĦĘ đĦĝĕĤģ

ġĕĚēĐĘ ČĘđ ĝĕĝĦĐĘ
Ęĥ ęĐĕĕē ĦČ ĤČĦĘ ęĕČč ęĜĕČ ęĕĚėē ĕĥĞĚ
ĕĞĢĚČė ģĤ ČĘ ğČđ ,ęĚĥ ĦČ ĤČĠĘ ČĘ ĕČďđ ,ęĕĚėē
ĤĝĚ ĦĤčĞĐĘ ĕĘėė ĦĕĜĔĥĠĐ đĦđĞĚĥĚč ,ĕĔģďĕď
ĦĤđģĕč ęĜĚČ ęČ .ĦĠđĚ ĦđĕđĚď ĦđĞĢĚČč ĕėđĜĕē
,ęĕĚėē ĕĥĞĚ Ęĥ ģĐčđĚđ ĕĒėĤĚ ěĕĕĠČĚ ČĕĐ ęĕĚėēĐ
ĕĥĞĚ ,ĐĕĠĘ .ĐĜđĥ ĦĕĒėĤĚ ĐĚĎĚ ěČė ĦĤĕĕĔĢĚĥ ĕĤĐ
ĘĔĘĔĘ ęĕĥģčĚĐ ,ĐĝĝĦĐ ĕĥĞĚ ęĐ ĐĘČ ęĕĚėē
ęĕĎĢđĕĚĐ ĦđĞčđģĚ ĦđĝĕĠĦđ ĦđďĚĞ ,ĦđĎĐĜĦĐ ĕĜĠđČ

,ĐĒė ęĘđĞč .ĐĜėĝč ĐĜđĦĜ ,ĦĕĜčĤđē-ĔĝđĠđ ĦĕČđčĜ
ĐĤđĦĐ - ĘÃĒē Ęĥ ĐĕĎđĘđČĕĦĐ ĐĞčģ - ĦđĘĎĦĐ ĘđĔĜ
.ęĕĐđĘ-ČĐ Ĥčď Ęĥ đĕđĘĕĎ ČĕĐ ĐĦđĜĥĤĠđ
ĐĠđģĦč ĕĒėĤĚĐ ĕĦđĎĕĐĜĚĐđ ĕĜēđĤĐ ,ĕĦďĐ ďģđĚĐ
đĒ ĐĦĕĕĐ .ĥĤďĚĐ Ħĕč ČđĐ ĥďģĚĐđ ĐĜđĐėĐ ĕĤēČĥ
ĦđĕēĐĘ ĐēĕĘĢĐĥ ,ĐĠđĜĦđ ĐĚĢđĞ ĦčĤ ĦĒĞđĜ ĐėĠĐĚ
.đĕĐđĘ-ČĘ ęďČĐ ěĕčĥ ĤĥģĐ ĦđĦđČ ĦČ ĤĚĥĘđ ĥďēĚ
.ęĕĤĞđĝ ęĕĚĕč ĦđčĤ ĦđĕđēĦĠĦĐ Đč đĘē ,ĐėĠĐĚ Ęėė
ĘĞ ,ĥĤďĚĐ Ħĕč ĦđĚď ĘĞ ĦđĥĥđĎĦĐ ĦĤėĕĜ ĦĕĥČĤč
,ęĕčĢĞĦĚđ ęĕėĘđĐĐ ,ĐĤđĦč ģđĝĕĞĐ ĕĠđČđ ęėēĐ ĦđĚď
Đčĥ ĐčĕĔģĠĝĤĠ ĖđĦĚ ĦđĜĜđčĦĐ ĦĚĕĕģĦĚ ĖĥĚĐčđ
ĦĜėĝ ĕĐđĒ .ĥčđĎĚđ ĤėđĚ ďĝđĚ Ĥčė ČđĐ ĥĤďĚĐ Ħĕč
ĦđđĕĞĘđ ęđģĚč ĐČĕĠģĘ ČĕčĐĘ ĐĘđĘĞĐ ,ĦđďĝĚĦĐĐ
ĥĤďĚĐ Ħĕč ęĎ Ęčđĝ ģĕĦđ ďĝĚĚđ ěđĎĤČ Ęėė .ěđĒēĐ
ęĕĕđĔĕčĐ ĦđĔĘĦĥĐ ,ĦđĜčČĦĐ - ďđĝĕĚ Ęĥ ĦđĞĠđĦĚ
.ĐĘČč ČĢđĕėđ ęĕĕĚĕĜĠĐ ĘĞ ęĕĕĜđĢĕēĐ
ęďĚĞĚ ĘĞđ ĐĤđĦ Ęĥ ĐĚđģĚ ĘĞ ęēĘĕĐĘ ĕďė
ĦđĎĐĜĦĐ ĕĝđĠď ęĕĥčĎĦĚ ,ĐĤčēč ĐĤđĦĐ ĕĚėē Ęĥ
ĦČ ěĎĞĘđ ģĒēĘ ĕďė .ĐĕďĚđĘđ ĐĤđĦĐ ďđčė ęĦĤĔĚĥ
ĐĤđĦĐ Ęĥ ĐĚđģĚ ęĢĞđĚ ,ĐĤđĦĘ ęĕĚėē Ęĥ ęĦđĜĥĤĠ
ĦđĤďĎ ęĕĚģđĚđ ęĕĥģđĜ ęĕĘĘė ęĕĞčģĜ ,ĐĠ-ĘĞčĥ
ěĚĒĐ ęĞĥ ČĕĐ ĐĜėĝĐ .ęĕĚĕđĝĚ ĦđėĘĐđ ęĕģđē čĕčĝ
,ĤčĥĚ ĦĞĥč đĥĤďĜĥ ,ĦđĕĜđĥČĤĐ ĦđĤĔĚĐ ĦđĘđĘĞ
ęĕĘĢđĜĚđ ęĕĔĘĦĥĚ ęĕĕĜđĢĕēĐ ęĕĜđĜĕĎĐ .ēėĥĕĐĘ
ĦđĕĚĜĕďĐ .ĐĤđĦ Ęĥ ĐďđčėĘ ČĘđ ĔĤĠĐ Ęĥ đďđčėĘ
ĦđďčČĚ ,ĦđĜčČĦĚ ĦĤĢđĕĐ ĦđĜĥĤĠĐ Ęĥ ĐĒđĞĦĐđ
ĦđĥďģĦĚ Ėėđ ďĕĚĦ-ĥďēĦĚĐđ ĕėĕĘĐĦĐ ěĕĕĠđČ ĦČ
.ĐĞĥĘ ĦđĜđĤĦĠđ ĦđĕĜĥĤĠ ĦđģđĘēĚ

:ęĕĘĥđĤĕ ,ĤđĦĐ ĦėĤĞĚÃ
Ã470 .ď.Ħ
ĐČĤ ,ÃĕēĤĒĚ ěđĞđčĥÃė ĕĚĥĤ ěĠđČč ĤďĎđĐĥ ,ÃĤđĦĐà ěđĦĕĞ
ďēČ Ęĥ đĦĎĐĜĐčđ đĦėĕĤĞč ,1935ą1921 ęĕĜĥč ĦđĠĕĢĤč ĤđČ
.ěđĚĕĚąěĚĥĕĠ čĕĘ ĐďđĐĕ čĤĐ ,ĤĦđĕč ęĕĔĘđčĐ ĕēĤĒĚĐ ĕĎĕĐĜĚĚ
ęĕĞđĜĢĐ đĘČĚ ĤĦđĕ ęĕĘđďĎ ĦđĜđĕĘĕĎ ĘĞ ęĜĚČ ĝĠďđĐ ěđĦĕĞĐ
ęĎđ ,ĐĦđēĜ ĔĞĚ ĐĚđďĚė ĐĦĕĕĐ ğďĐ ĦđėĕČ ĖČ ,ÃĐčĕĦĜÃĐ Ęĥ
ĝĝđĜĦĐ đĥČĤč :ďĠģđĚ ĦđēĠ ĔĞĚ ĐĕĐ ĕĚďģĐ ďđĚĞĐ Ęĥ đčđĢĕĞ
ĔđĥĠ ĤĕđĢĚ čĦėč - đĕĦēĦđ ,ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ĕĦĚėĝąĕĦĤđĝĚ
þ
ĔđĔĤĥ
ĘČĤĥĕ ęĞĘ ĘČĤĥĕ ġĤČ :ÃĕēĤĒĚĐ ĦĤĔĚà ęĎ ĐĝĠďđĐ - ĐČĤĚĘ
.ĘČĤĥĕ ĦĤđĦ ĕĠ ĘĞ
ěĚĤģđĢ Åĥ ĝđĠďč - ĐĘĕēĦč ĦđēĠĘ À ĝĠďđĐ ěđĦĕĞĐ
ĐČĚĐ Ęĥ ęĕĜđĚĥĐ ĦđĜĥč ďĝđĜĥ ĝđĠď Ħĕč ĐĒ ĐĕĐ .ĕĚĘĥđĤĕĐ
ęĕĚĕĘ ĤĕďĎĐĥ ĕĠė) ĐĤĐĚ ďĞ ĖĠĐĥ ,ěĚĤģđĢ ĘČđĚĥ ĕďĕč ĔÃĕĐ
Ęĥ ÃĤĢēĐ ĝĕĠďĚÃĘ (ĕėČĘĚ ĤÃČ ,ĦĕĤčĞĐ ĦđĜđĦĕĞĐ ĕĤģđē ĘđďĎ
ĦđĜĥĘ ěĚĤģđĢ ģĕĠĝĐ ĒČĚĥ ČĘČ .ęĕČĜģĐ đĕĎđēđ ěĕģĝĕď ĘÃĕĤĐĚĐ
ĕĝĕĔĤė ģĕĠĐ ęĕĜĥĐ ĖĘĐĚčđ ,ĝđĠďĐ Ħĕč Ęĥ đĕĠđČ ĦČ ĔĞĚ ČĘ
ĖĘĚĘ ĐėĤčđ ĐĕĤđĔģĕđ ĐėĘĚĘ ďĠĝĐ đĘĕĠČđ ,ĐĜĥ ĦđēđĘ ,ĐėĤč
ĞđĔĜ ĤĦđĜĥ ĦđĤĚĘ ,ěĚĤģđĢ .đĦĤĦėĐ ĘĎĤĘ ĕĞĕčĥĐ ďĤČđďČ
- ĤĞĥĚ ĕĜČ Ėė - ĕČĤēČĐ ĐĕĐ ,ěĥĕĐ čđĥĕĕĐ ĦĕĕđđĐč đĕĚĕ Ęė
ďđĞč ,ÃĤđĦĐà ĥČĤč ĝĝđĜĦĐĥ ĕđĠĢĐđ ĕĜĔĥĠĐ ĕĚĘĥđĤĕĐ ĤđĔĕĞĘ
ęĕĤĞč ġĠđĐ ěđĞđčĥĐ .ĦĕĜėđĦ ĐėĕĤĞč ĤģĕĞč ģĝĞ ěđĚĕĚ čĤĐ
ĦčĕĦ À ĐĞđčģĐ đĦčđĦėĘ ĔĤĠđ ,ęĕĥĤđĚ ęĕĜėđĝ ĕďĕč ĦđčĥđĚčđ
ĔđĥĠ ěđĠĘĔ ĤĠĝĚč ęĕĜĥĐ ĖĥĚĐč ĤďĐĦĐ - ęĕĘĥđĤĕ ,470 ĤČđď
.101 :ĐĤĕėĒĘ
Ĥčĝ ,ěđĤēČĐ ďĞđ ěđĥČĤĐ đĚđĕĚ ěđĦĕĞĐ ĖĤđĞ ,ěđĚĕĚ čĤĐ

Ę

‫היכרות‬
‫מחודשת‬
‫עם סבא‬
‫מולידה מסע‬
‫בעקבות‬
‫רפובליקה‬
‫ספרותית‬
‫ על‬.‫נשכחת‬
‫ראובן גפני‬
‫ זכותנו‬,‫הסב‬
(‫)המשפטית‬
,‫על הארץ‬
‫והעיתונות‬
‫הדתית של‬
‫ימי המנדט‬
‫ראובן גפני‬

ĦđĕĦđČč ĦđĕđėĒ

.ěėĘ ęďđģ đĤėĒđĐ ęĐĚ ęĕďēČĥ ,đĦĞđĜĦ
ĤģĕĞč ÃĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐà ęĕĘĕĚĐ ĦđĤĤđĞĚ ,čĔĕĐ ĕĜČ Ğďđĕ ,ęđĕė
ęĘđČđ .ĐĕĎĘĔĝđĜ Ęĥ ġĚĥč ĦđđĘĚĐ ,ĐĢĚēĐđ ĦđĤĕĤĚ Ęĥ ĦđĥđēĦ
ĐĒ ďĚĘĥ ģđĜĕĦė ,ĐĔĞčđ ĐĞđĜĦĐ Đĕē ĦđĕčĕĔĚĤđĠ ęĕĜĥ ěĦđČč
ĦďēČĦĚ ,ĦĘĢĠĦĚ ,ĦĔčĘĦĚ ČĕĐĥ ĖđĦ ,ġđĠģĘđ ġđĤĘ ĐĦĞ
ĦČ ĕčĝĘ ĐģĕĜĞĐĥ ČĕĐ đĒ ĦďĚĦĚ ĦđĥēĤĦĐ .ĦĕĜĥ ĦĘĢĠĦĚđ
ďĚĞĚ đĚĢĞĘ ĥđčėĘđ ,ĐĞđĜĦĐ ĦđĜđĤďĝĚč ēđĚĢĘ ĦđĜĚďĒĐĐ
.čĦđėėđ ĖĤđĞė đĜđĤĥĕėđ ĦĕĔĠĥĚĐ đĦĘėĥĐ ĖĚĝ ĘĞ ĤģĕĞč
,ÃĘČĤĥĕ ġĤČ ĘĞ ĦĕĔĠĥĚĐąĦĕĤđĔĝĕĐĐ đĜĦđėĒÃ ,ďĕēĕĐ đĤĠĝ
đĘ ĐĥĞ ,đĜČ đĜĕĚĕĘ ČđĐ ĕĔĜđđĘĤ ĐĚė ďĞ ĕĜČ ěĕčĚ ĦĞė ģĤĥ
ďēČ ęĦĝĐ ěĚ ĐĕĐđ ,ĦĕĦďĐ ĦĕĘĞđĠĐ ĐĞđĜĦč ĥĚĚ Ęĥ ęĥ
:ÃĐčĕĦĜà ,ĕĦĞđĜĦĐ ěđĞđčĥĐ ĖĤđĞė đĕđĜĕĚĘ đĘĕčđĐĥ ęĕĚĤđĎĐ
ĘĞ ĝĠďđĚ ,Ħĕĝēĕ ĐďĕĠģč čĢđĞĚđ ĖđĤĞ ,ęĕďĚĚ ěĔģ ěđĞđčĥ đď
Ęĥ ČĘĚ ĝđĠĤđģ ęđĕė đĜĥĕ ĥĕČĘĥ Ĥđčĝ ĕĜĕČĥ ,čĐčĐĢąěčĘ ĤĕĕĜ
ĦďĕĚč đģĥĜĥ ,ĕďĚĘ ĦđĕĜĤĚĥĐ ĦđĕĦďĐ đĕĦđĞď ĦČ .đĕĦđĜđĕĘĕĎ
ďĞ ,ĦđĜđĥ ĦđĕĦĎĘĠĚ ĦđĚčč ęĝĤĠ ,ĦĕĔĝĕĜđĒĕđđĤĐ ĐĠģĥĐĘ ĐĚ
ĕĤčĥ ěĕčĚ ĦĕĜĤĚĥĐ ,ÃĤđģĚĐ ĘČà ĦĞĕĝ ĕĎĕĐĜĚĚ ĤēČĘ ĖĠĐĥ
.ĐĜĥ ĤēČ ĐĜĥ ĦĎĘĠĜđ ĦďēČĦĚĐ ĐĎĘĠĚĐ
ĐĜģ ęĤĔč ,ęĕĘĥđĤĕč ęĕĚđĘĞđ ęĕģđēĤ ęĕĚĕ ęĦđČč đĕĕē ĦČ
ĦđĜđĚĦ Ęĥ ěĦđĞĢĚČč ČĘĚĘ ĕĜČ ĐĝĜĚ ,ĥĚĚ Ęĥ ďĚĞĚ đĚĢĞĘ
ĦđĞĝĚč ęĕĤčēđ ęĕĥĕČ ďĢĘ ČđĐ ĞĕĠđĚ ěĐčĥ ,ĦđďēČ ĦđĕđĐď
ĐēĕĘĢĚĐ ĦĞčĎĚč ĥđčē À đĜģđĕď ĕđĢĚ ĘĥĚĘ Ėė .ġĤČč ęĕĜđĥ
ģđģ čĤĐ Ęĥ đĞĝĚ ĦČ ĦďĞĦĚĐ ĐĜđĚĦč - ĔĞĚč ĖČ đĐĕčĎĐĘ
ĦĕĤđĠČĔĚ - ĒēđČ ČđĐĥė ,1927 ĦĜĥč ĦďčđĞĐ ĦđčĥĕĕĦĐĘ
čđėđĤđč čģĞĕ ČčČ čĤĐ ,ģđģ čĤĐ Ęĥ ęĦĚĕĘĎ ĕĘđĥč - ĦĕĥĞĚđ
ĐĒ ĞĝĚ .ġĤČĐ Ęĥ ĕĦĕĚČĐ ĐčĕĔ ĘĞ ďđĚĞĘ ĐĝĜĚđ ,ęĐĕĤčēđ
ģĚĞč ÃęĕĤđėĕčĐ ĦĎĕĎēà ęđĕģ čĕčĝ ĝđĚĘđĠĐ ďĚĞ đĒėĤĚčĥ ĕĔĝĕĢĕĘčđĠĐ ĐĤĠđĥ ,ÃĤđĦĐà ĦĞĐ čĦėč đĕĔĤĠĘ ďĞđĦ À ĘČĞĤĒĕ
.ĘČĤĥĕ ġĤČč ĕēĤĒĚĐ ĦĞđĜĦ Ęĥ ęďģđĚĐ

ĒėĤĚč ĐĜĔģ ĦđĜēč ĦĕČĘĠ ĐĥĕĎĠč ,ęĕĜĥ ĤĠĝĚ ĕĜĠ
ĕĦĕĜĞĥĚ .ĕĚĥĘ ęĕĚĕč Čč ęďČ ĕĦđČ ĘČĥ ,ęĕĘĥđĤĕ
ĕĚĥĥ À ĕčĝ ĦČ ĤĕėĐĥ Đĕčđ ĐĕĜĕĚ ĕĘ ĤĠĕĝ ,đĘ
ęďČ đĦđČ .ęĕĘĥđĤĕč ĐĜĥ ęĕĜđĚĥĚ ĐĘĞĚĘ ĕĜĠĘ - đĚĥė
ĦēĠĥĚ ĕĜčĘ ĤĢĜ ĐĕĐĥ ĕĦďĚĘ ęĕĚĕĘđ ,ġĚĤč ěđĞĚĥ ĐĕĐ Ĥģĕ
.ĐģĕĦĞĐ ĤĕĞĐ ěĚ ęĕĞďđĜĐ ęĕĕĚĘĥđĤĕĐ ęĕĝĕĠďĚĐ ,ěđĒĜđĚ
ĕďĕč ĐĘĞĥ ęĤĔ ,ęĕĕĦĜĥė ĕĜĠĘ ĐčđĔ Đčĕĥč ĤĔĠĜ ġĚĤč
ĘĕĎč - đĚĘđĞ ĦĕčĘ ĤĔĠĜ ĐĜĥĐ ĐĦđČčđ ,ĕčĝ ĘĞ đĚĞ ēēđĥĘ
,ĦĕďđĚĘĦĐ ĐĕďĠđĘģĕĢĜČĐ ĘĐĜĚ ,ĤĜĔđĐ ĞĥđĐĕ čĤĐ ęĎ - 98
Đčĕĥĕč ĕčĝ ęĞ ďĚĘĥ ĕĘ ĤĠĝĘ ēĤĔ ĦĤēČ ĦĕČĤģČ ĐĥĕĎĠčĥ
.ĐĢĤČ ęĐĕĜĥ đĘĞĥ ĕĜĠĘ ,ěĕĘđĠč
đĕĦđĜĥĚ ĕčĝ ĦČ ęĕĤėđĒĐ ęĕĥĜČ ĔĞĚ ČĘ đĤĦđĜ ęĜĚČ
ĦČ ČĥđĜĐ ,đďėĜ ěĕčĘ đĦđĚď ěĕč ĖđđĦĘ ęĕĘđėĕĐ ,ĦđĜđĤēČĐ
đĤĐĒ ĕĚĕ ĦČ ĤėđĒĐ ĥĕČ ďđĞ ČĢĚČ ČĘ ęđĕėĥ ĐČĤĜ ĖČ ;đĚĥ
ĎĤčĦĐ ,ęĕĜďĚĘđ ęĕĜčĤ ĘĢč ğĠđĦĝĐ ęĐčĥ ęĕĚĕ :ęĕĕĚĘĥđĤĕĐ
ĘĞđ ĐėĤď ĘĞ ĐĐđĦĐ ,ĐĤĕĞĢĐ ĦĕĚđČĘĐ ĦĕĦďĐ ĐĞđĜĦĐ ĦĤĚĢč
,ĐėĕĤĞčđ ĐčĕĦėč đĕĚĕ Ęė ĦČ ĔĞĚė ĐĥđĞ ČđĐĥ ĖđĦ ,ĐĕĦđďĝđĚ
.ďĕēĕĐ đĤĠĝ ĦČ ĤđČĘ ČĕĢđĚđ
.ĕĜĚĚ ĐĠĤĚ đĜĕČ ĦđĚĕĚĦ ęĕĜĥ ěĦđČĚ đĦđĚď ĦČ ĤĕĕĢĘ ěđĢĤĐ
,đĕĦđčģĞč ĞĝĚĘ ČĢđĕ ĕĚĢĞ ČĢđĚ ĕĜČ ,Ĥčďčĥ ĕĥđģĐ ĦđĤĚĘ ,Ėėđ
ęĕėĘđĐđ ęĕĎđĚĜĐ ĐĕĦđčģĞ ĤēČ - ĕĦčđĔč ČĘĥ ĔĞĚė - ĐģēĦĚđ
:ěĘđėĚ ĦēėĥĜĐ ĦĕĤčĞĐ ĦĕČĜđĦĕĞĐđ ĦĕĦđĤĠĝĐ ĐģĕĘčđĠĤĐ Ęĥ
Đĥģĕč ĤĥČđ ,ĘČĤĥĕ ġĤČč ĦĕĚđČĘĐ ĦĕĦďĐ ĐĞđĜĦĐ ĐēĕĚĢĐĥ đĒ
čĦėčĥ ĐĤđĦĐ ěĕčđ ,ēđĤ ěĕčđ ęđČĘ ěĕč ĦĚČ Ęĥ Ĥđčĕē ĤđĢĕĘ
ěĚ đėēĎĕĥ ĥĕĥ ,đĒ ĐģĕĘčđĠĤ Ęĥ ĐĕĠĜė ĦēĦ .ĦĝĠďĜĐ ĐĘĕĚĘ
ĦĞ ĕčĦėđ ęĕĜđĦĕĞ đĝĠďĜđ đėĤĞĜ ,đĒėė ĐĤđČĕĦ ęĢĞ ĘĞ ęĦĝĐ
ęĚđģĚ ĦČ đĜĕĠĥ ,ÃĖĤďĐÃđ ÃďđĝĕĐà ,ÃďĐĐà ,ÃĐčĕĦĜà ,ÃĤđĦĐà ěđĎė
ČđĐ ğČĥ ,ÃĐĠđĢĐà ĕĦĎĘĠĚĐ ěđĦĕĞĘ - ěđĚĚĐđ ęĕĜĥĐ ĦđĘėė À
ĐĘČ ĕĕĤčď ĕĤĐĥ À ĕĤĚĎĘ ČĘ ęČ ęĎ) ęĘđĞĐ ěĚ ĘĔčđ ĤčĞ Ĥčė
ĐĥđĤĕ ĕčĎ ĘĞ ęĕČĥĕĜ ,Å(ĐĠđĢĐ) ěđĥČĤ ĤđģĚÅ ĕĠď ĘĞ ĤđČ ęĕČđĤ
.(ĦĕĜēđĤ ęĎ ĐčĤ ĐďĕĚčđ Ħĕģđē
,ĕĜĠĎ ěčđČĤ ,ĕčĝ Ęĥ đĤėĒĘ ģĤ ČĘ ,ČđĠČ ,ĥďģđĚ ĐĒ ĞĝĚ
ęĕčĦđė ęĦđČ ĘėĘ ęĎ ČĘČ ,đĦĤĕĔĠĘ ĐĜĥ ęĕĞčĤČ đČĘĚ ĐĜĥĐĥ
đēĕĘĢĐ ęČ ĕĕĜĕĞč ģĠĝĥ ,ęĕĥđĘĥĐđ ęĕĤĥĞĐ ĦđĜĥ ĕĜč ęĕėĤđĞđ
ĕĘđČ ,ĦĕĦĤčēĐ ,ĦĕĞđĢģĚĐ ęėĤďĘ ĥĚĚ Ęĥ ęĕČĢČĢ ďĕĚĞĐĘ
.ĦĕĜđĚČĐ ğČ

ęĕĚėē Ęĥ ęĦĚĕĘĎ ĕĘđĥč
ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕč ěĕĘđĠčĥ ġĕĔČĕĚĝč ďĘđĜ ĤģĜĥĜĕĕđ ěčđČĤ
ÅĕĜđĚėēĦÅ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĤČĥĐ ěĕč ďĚĘ đĦđĤĕĞĢčđ ,ĎÃĝĤĦ
ĤĕĦđĚ ,ĐĢĤČ ĐĘĞ 1924 ĦĜĥč .ĐģďđčđĘĝ Ħčĕĥĕčđ ģđĔĝĕĘČĕčč
ĥĠēČĥė ,ęĕĚĕĘ .đĦēĠĥĚ ĕĜč ĦĕčĤĚ ĦČ ġĕĔČĕĚĝč đĕĤēČ
ĦđĤĥĞ ĐĚė Ęĥ ĦđĚĥ ČĢĚČ ,đĕčđĤģ ĘĞ ĞďĕĚ ĦđĜđĥ ęĕėĤďč
đĠĝĜĥ ĐĤĕĕĞĐ ĕĜč ĦĚĕĥĤč ,ÃġĕĔČĕĚĝ ĤĠĝÃč ęĕģđēĤ ĐēĠĥĚ ĕĜč
.ĐČđĥč
ęĕĔĠĥĚĘ ĤĠĝĐ Ħĕčč ,ęĕĔĠĥĚ ĐĤĢģ ĐĠđģĦ ďĚĘ ġĤČč
,ģĤđĕ đĕĜĘ (...đĔđĥĠė) ĎĕĘĠĐ ěėĚ ĤēČĘđ ,ĔďĜĚĐ ĦĘĥĚĚ Ęĥ
ĤĒēĥĚ .ĤđĔģđďĐ ĦďđĞĦč ĐėĒ ęĥ ,ĝĜđÅĎ .Ĕĝ ĦĔĕĝĤčĕĜđČĘ
ĦĜđđĎĚđ ĐĠĜĞ ĦĕĔĕĘđĠ ĦđĘĕĞĠč ĐĤĐĚ ďĞ čĘĦĥĐ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ
Ėė .ÅĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐÅ ĦĞđĜĦč ďđēĕĕč ,ĕĚđČĘąĕĦďĐ ĤđčĕĢĐ ĦđďĝđĚč
ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ Ęĥđ ĐĘĕĐģĐ ďĞđ Ęĥ ěĕďĐ ĖĤđĞ ęĕģĤĠĘ ĥĚĕĥ
ĦĠĝČ Ĥčē ;ÃĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐà Ęĥ ĘĞđĠĐ ďĞđđĐ Ĥčē ;čĕčČąĘĦč
ĕĤĕĞĢ Ęĥ ĦĕĚĘđĞĐ ĦĕĤčĐ ĦĘĐĜĐ Ĥčēđ ,ęĕĘĥđĤĕč ęĕĤēčĜĐ
ąĕĦĘč ęĕĘđĞ ęĎ ĦēČ ČĘ ĎĢĕĕ ěĕď ĖĤđĞė .ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐąġđĘēĐ
ĕĜČ - đĘĞđĠ ĤģĕĞ ĦČĥ ČĘČ ,ęĕĔĕĤčĐ ĕďĕč đĝĠĦĜĥ ęĕĕĘČĎĘ
ĕĜđČĔĕčč ĐėĕĤĞĐđ ĐčĕĦėĐ ĦėČĘĚč ĐČĤ - ĦđĐďĒĐč ĥēĜĚ

‫ עורך כתב העת‬,‫ראובן גפני‬
‫ הוא מחברם של‬,’‫’עתמול‬
‫ספרים על תולדות ירושלים‬
‫ובתי הכנסיות שלה‬

ĘđďĎĐĦčĥ

34

ěĕĕďĒĐĘ ĕďė đĜĕĦđĤĕĞĢđ đĜĕĤĕĞĢ Ęĥ ĘđďĎĐ ěđĚĐĐ
.ÃđĜĢĤČĘ ĦĕĜĕďĚĐ đĜĦđėĒĘ ĞĎđĜč ęĕģđĚĕĜčđ ĦđĞĕďĕč
đĚĝĤđĠ đĕĤčďĥ ĤĠĝĐ Ęĥ ĕĥĕĘĥĐ ĤģčĚĐ
ĕĜĥĚ - ęĕĚĕĐ ęĦđČč ĦđēĠĘ À ĐčĤĐč ĞďđĜ ĐĕĐ
ĦģĘēĚ ĥĕČ ,ĕģĢĕĤĔĝĕč ěĦĜ ĐĒ ĐĕĐ :ęĕĜđĥČĤĐ
,ĘÃģĐģĐ Ęĥ ĦĕĒėĤĚĐ ĐėĥĘĐ Ęĥ ĤĞđĜĐđ ĖđĜĕēĐ
ĕģĢĕĤĔĝĕč .ĘČĤĥĕĘ ĦĚĕĕģĐ ěĤģĐ ĒČ ĐĦĜđėĥ ĕĠė
ĖđĚĦĘ ĘÃģģ Ęĥ ęĕĠĝėĐ ĕĥĜČ ĦČ ĞĕĜĐĥ ĐĒ ĐĕĐ ğČ
ĕĢģĕĤĔĝĕč čĦė ,ÃđĘđėė đčđĤà .ĦĕĠĝė ĐĜĕēčĚ ĤĠĝč
ĥĚĥĘ ĘđėĕÃ ,ĘÃģģ Ęĥ ĦĕĒėĤĚĐ ĐėĥĘĘ đčĦėĚč
ĐĘČĥč ęĕĔčēĦĚĐ ĤĞđĜĐ ĕĎđē Ęĕčĥč ĘĕĞđĚ ĤĠĝ
.ÃġĤČĐ ĘĞ đĜĦđėĒ Ęĥ ĦĕĘČđĔģČĐđ ĐĤđĚēĐ
.ēĕĜĐĘ ĥĕ ,ĔĞĚ ČĘ ĕčĝ ĐČĎĦĐ đĒ ĐĢĘĚĐ ĘĞ
ĕĎđĘđĦĕĚĐ đĤĠĝ ĤđČ ĐČĤ ěėĘ ęďđģ ĦđďēČ ęĕĜĥ
ĕĜčČĚ ĦēČĘ ĖĠĐĥ ,ÃĦđĘĕĘđ ęĕĚĕà ĕģĢĕĤĔĝĕč Ęĥ
.ĦĕĥĕĘĥĐ ĐĕĕĘĞĐ ĦĠđģĦ Ęĥ ĤĦđĕč ĦđĔĘđčĐ ĖĤďĐ
ĐĕĐ ĕčĝ Ęĥ đĤĠĝ ĘĞ ĐĢĘĚĐĐ ĦčĕĦė ĦĞčĥ ęĎĐđ
đĕĤčďĘĥ ĕĤĐ - ĥĚēđ ęĕĥđĘĥ ěčė ģĤ ĕģĢĕĤĔĝĕč
ĤčďÃė ĔĞĚė ,ĦđēėĥĜ ęĕĜĥ ěĦđČč ,ęĕčĤ đĝēĕĕĦĐ
.ĕĚĥĤĐ ÃĐĞđĜĦĐ

ĦČ ĖĘ ĘĕĢČĚĐ ,ěĚČĜĐ ĖďĕďĕÃ
ÃģđĚĞ čĘ čĤģĚ đĦėĤč
,Ħđĕďđēĕĕ ÃĦđĚėĝĐà ĕĦĥ ęĎ đĞĕĠđĐ đĚĢĞ ĤĠĝč
ĘĞ Ėė ĖđĦ ĦđĤĠĝĚĐđ ,čĤ ģēĤĚ đĒĚ đĒ ĦđģđēĤĐ
.đďđēĕĕ
đĦėĤč ČĕĐ ĤĠĝĐ ĦČ ĦēĦđĠĐ ĐĜđĥČĤĐ ĐĚėĝĐĐ
ģđģ .ĕ.Č ěĤĚ ,ĕÃČč ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ ČĕĥĜÃ Ęĥ
ęĞĠĘ ęĞĠĚ ĕčĝ ďĚĘ đĚĞĥ ,ģđģ čĤĐ .ÃČÃĔĕĘĥ
ĘĞ ĦđĕččĘč ĤčēĚĐ ĦČ ĖĤĕč ,ęĕĘĥđĤĕč đĕĦđĜĥč
ęđĕĝč ĐđđĥĚ ČđĐĥ ĖđĦ ,ěėđĦ ĕČĘĚ ęĕďđĚĞ ĕĜĥ ĕĜĠ
:ęĕĜđĚďģĐ ęĕĚėēĐ ďēČ ěĕčĘ ĤčēĚĐ ěĕč đĕĤčď
ĐĕĐĦ ěđĚďģĐ ĐĝĕĝĠ ěč ĐĐĕčĎ Ęĥ đĦēĘĢĐėđÃ
ĕė ,ęĕčĤ ĕĠĚ ĤďĐĦĦđ ĖĤčĦĦ ĤĥČ ĖĦďđčĞ ĦēĘĢĐ
ĐėĤčč ęĦē ěėĚ ĤēČĘ .ÃĖĕĤčď ęĐ ęĕĜđėĜđ ęĕĤĥĕĚ

ĖĤđĞđ čĦđė
ĐĞđĜĦĐ čĘč
.ĦĕĚđČĘąĦĕĦďĐ
ĕĜĠĎ ěčđČĤ
ěđĥČĤĐ

@

ĖĥĚč ,ĐĠ ĘĞ đčĘč ĐĤĢĜ ĕčĝĥ ĞčĥĕĐĘ ĕĜČ ěėđĚĥ
ĘĕĢČĚĐ ,ěĚČĜĐ Ėďĕďĕà :đĦĤĕĔĠĘ ďĞ ĐĜĥ ęĕĞčĤČ
.ÃģđĚĞ čĘ čĤģĚ đĦėĤč ĦČ ĖĘ
ĤđČĘ ,ĔĞĚ ĐĞĕĦĠĚ ģđģ čĤĐ Ęĥ đĒ đĦĚďģĐ
ĥĚĚ Ęĥ ĐĒĦĕĔĜČ ĐđđĐĚ ĤĠĝĐ Ęĥ đĕĠđČĥ ĐďčđĞĐ
ĝēĕč ĦĘčđģĚĐ ĦĕĦďĐ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĎđĘđĜĕĚĤĔĘ
ĦĕĔĠĥĚĐąĦĕĤđĔĝĕĐĐ đĜĦđėĒÃ ĕĤĐĥ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ
ĘĞ ĐĞĕčĢĚ ,ĤĠĝĐ ČĤģĜĥ ĕĠė ,ÃĘČĤĥĕ ġĤČ ĘĞ
ĤĦđĕ ďďđĚĦĚĐ ,ģĐčđĚĐ ĕĔĕĘđĠĐđ ĕĔĠĥĚĐ đĕĠđČ
ĦđēĠđ ,ĕĚđČĘĜĕčĐ ģđēĐ ęĞđ ĕĔĠĥĚĐ ęĘđĞĐ ęĞ
ęĘđČđ .đĢĤČĘ ęĞĐ Ęĥ ĦĕĦďĐđ ĦĕĜēđĤĐ ĐģĕĒĐ ęĞ
ģčČĚčĥ ĐďčđĞĘ čĔĕĐ ĤĞ ĐĕĐ ,ĤčĦĝĚ Ėė ,ģđģ čĤĐ
ĦĕĔĠĥĚĐ ĐĠĥĘ ęĎ ĦđĕĐĘ ďĕĦĞ ġĤČĐ ěĕĕĜč ĘĞ
ĐđđĥĐ Ėė ęđĥĚ ģđĕďč .ĕĦđĞĚĥĚ ęđģĚ ĦĕĚđČĘĜĕčĐ
ďďđĚĦĐĥ ,ĐĝĕĝĠ ěč ĐĐĕčĎ Ęĥ đĦđĘĕĞĠĘ ęĕĤčďĐ ĦČ
ęČ ĕė ĦĕĦď ĐĕĎđĘđĜĕĚĤĔč ČĘ ęĕčĕđČĐ ĦđĜĞĔ ęĞ

ĐčĘđĥ - ĦđďēČ ęĕĜĥ ĖĥĚč đėĤđĞė ĥĚĕĥ đĚĢĞ
ĦČĢđĐ ĘĎĤĘ ĤčēĚĘ ĐėĤčđ ĐĞďđĚ ĦėĤĞĚĐ ęĞĔĚ
čĦė ĕĠď ĘĞ ĐĘĕēĦ ĤđČ đČĤ đĕģĤĠĚ ģĘēĥ ,ĤĠĝĐ
ęĎ ÃĐčĕĦĜÃč ĐĚĝĤđĠ ĤĦđĕ ĤēđČĚ ĔĞĚ .đĚĢĞ ĦĞĐ
ěėđĦ ČĘĚ ĤĠĝĐà :ĕďĚĘ ĐČĕĚēĚ ĦĤđģĕč ĦĚĕĥĤ
ęĕĕĤĝđĚ Ħđďđĝĕ ĘĞ ĝĝčĘ đč ēĕĘĢĐ ĤčēĚĐđ ĤĕĥĞ
ĎđĤĔģĐ ĕĤčď Ęė ďĎĜė ,ĕÃČ ĘĞ đĜĦđėĒ ĦČ ęĕĕĔĠĥĚđ
.Ã...ęĕĜĠčĚ ęĎ ĐĞđďĕ ĐďĕĚčđ ,ġđēčĚĥ ĦđĜđĕĢĐ ĘĞ
ĕďĤē ěđēĤĕÃė đĚĢĞ ĤĕďĎĐĥ ,ÃďĐĐà ěđĦĕĞč ęĎ
ęĕĤčďĐ đĚĝĤđĠ ,ÃġĤČĐ ěĕĜčĘđ ĦđďĐĕĘ ĕĒėĤĚ
ĐĕĐ ęĕĚĕ ęĦđČč ÃďĐĐà Ęĥ đėĤđĞ .ĐĔĘčĐč
ĐĢēĚĘąĕĜđĕĢĐ ĤÃđĚďČĐ ęĕĚĕĘ ,ěĕĕĔĥĜĤđč ĖđĜē
ĤđĠČĐ đģĐ ĘĞ ĦđėđĤČ ęĕĜĥ ĖĥĚč ĞĜĥ ,čđĥĔėđĝĚ
ĤÃđĚďČĘ ĖĠĐ ĤĥČđ ,ĦđĕďĤēđ ĦđĕĦď ,ĦđĕĚđČĘ ěĕčĥ
đĕēČ Ęĥ đĦđĚ ĘĞ ĞĚĥĥ ĤēČĘ ,ĕďĚĘ ĞĕĦĠĚ ěĠđČč
.ĐĥĤđ đĔĎč
ČđĐ ğČ ĞĜ ěĕĕĔĥĜĤđč čĤĐ ġĕĠĐĥđ ĖĤĞĥ ěđĦĕĞĐ
đĕČĤđģ ěĕč :ĤđĠČĐ ĕĎđĘđČĕďĕČĐ ĥĤĎĚč ĐĤĦĕ ĐēĘĢĐč
,ęĕĚĤĒĐ Ęė ĕĜč ęĕĥĕČ đĜĚĜ - đĕčĦđė ěĕč ęĎ đĚė đĒ ĦĕĦď ĐĎĘĠĚ ęĞ ĕĚĥĤ ěĠđČč ĐĐđĒ ČĘĥ ĐďčđĞĐđ
ĦĕďđĐĕĐ ĦđĜėđĝĐ ĦČĚ ĐėĕĚĦĘ ĐėĒĥ ęĎĐ À ĦĤēČ đČ
.ČĘĚ ĐĘđĞĠ ĥĠđē đėĤđĞĘ ĐĤĥĠČ ĤČĥĐ ěĕč ěđĦĕĞĐ ČĔĕč ĕĜĤĚĥĐ đĕĠđČ ĦČ
ĦčĕĦėč ěđĕĘĕĎ Ęė ĥČĤč đĝĠďđĐĥ ,ÃďĐĐà ĦđĕĦđČč
Ęĥ đĝđĠďč ĝĠďđĐĥ Ėėčđ ,ĐĢēĚĘąĦĞĢĞđĢĚ ęÃĦĝ
ęĕĤėđĚĐ ęĕĝĕĠďĚĐ ěĚ ČđĐ ğČ ,ĝĕĕđ .ĝĕĕđ ěĤĐČ ĐďđĐĕ
Ęĥ ĤđČĘ đČĕĢđĚ ěėĘ ęďđģ ďđĞ ĐĕĐ ,ĤĕĞč ęĕģĕĦđđĐđ
ĦĜģĦ ěĞĚĘ ęēđĘ ĕďĤē ěđĦĕĞà ,ÃĐĕĤđĚĐà ěđĦĕĞ
,ďčĘč ęĕĜĥ ĥĚē ĤēČĘ ĐĕĤđĚĐ ĤĎĝĜĥĚ .ÃęĕĘĥđĤĕ
ĦđĚĥ ĐĦĥĞĥ ĐĜđĥČĤĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ĕĚĕ ęĢĞč
ěĕĕĔĥĜĤđč Ęĥ đĜđĕĝĕĜĘ ĤđčēĘ ęĦĝĐ ěĚ ēĚĥ ,ĤĕĞč
ģđĚĞ ĐĞđĔĜ ĦēČĐ đĘĎĤĥ ěđĦĕĞ ĦĠĝđĜ ęĞĠ ĤđĢĕĘ
ĔčĚ ĦĞčđĦ ĐĕĕĜĥĐ đĘĎĤđ ,ěĥĕĐ čđĥĕĕĐ Ęĥ đĦđčĤĦč
.ĦđĜđĕĢĐđ ĐđđĐĐ ĕĤĎĦČ ĘđĚ ĘČ ġĕĚČđ ĤĕĐč
ÃďĐĐà ĖĤđĞ ęĝĤĠ ,ĕčĝ Ęĥ đĤĠĝ ĤđČ ĐČĤĥĚ
ĤĠĝĐ ĖđĦĚ ęĕĚĘĥ ęĕģĤĠ ĦđĜđĕĘĕĎ ĤĠĝĚ ĕĜĠ ĘĞ
.ěĚďĘĠ čÃĥ ęĥč ęđĦē ,ďĐđČ ĦĤđģĕč ĤĚČĚ ęďĕĢĘđ
ĕĜĠč ĦĜĕĕĜĞĚ ĦĕČĜđĦĕĞ ĦđĚď ĐĕĐ ,ĤĤčĦĚ ,ěĚďĘĠ
ĕČĚďģČđ ěĞďĚ ĐĕĐ ěĚďĘĠ ęĕĜđč ĐēĚĥ ĤÃď :ĐĚĢĞ
ĦĕĜđĕĢ ĦđĘĕĞĠĘ đĚĢĞ ĥĕďģĐ ĐĢĤČ đĦĕĕĘĞ ĤēČĘĥ
ĐďčđĞĐ .ĕēĤĒĚĐ ęĞĔĚ ĤģĕĞč ,ĦĜđđĎĚ ĦĕĚđČĘđ
ĐĜĕČ ÃďĐĐà ěđĦĕĞč Čģđđď đĕĤčď ĦČ ęĝĤĠĘ Ĥēčĥ
ąĤĘďĤ ĞĥđĐĕ) ěĕĚĕĜč ÅĤ ĤĠđĝĐ ,đĕēČ :ĘĘė ĐĞĕĦĠĚ
,ęĕĜĥ ěĦđČč đďĕģĠĦč ÃďĐĐà ĖĤđĞĘ Ğĕĕĝ ,(ěĚďĘĠ
ĦČ .ĦĞĐ čĦė Ęĥ ĞđčģĐ ĖĤđĞė đĠĕĘēĐĥ đĠđĝđ
ĕĠđĝ ěĠđČč ěĕĚĕĜč ÅĤ čđĒĞĕ ,ěĕĕĢĘ ĥĕ ,ÃďĐĐà ěđĦĕĞ
ĦđďđĝĕĐ ĦēĜĐĘ ĘĕčģĚč ,ęĕĥđĘĥĐ ĦđĜĥ ĞĢĚČč ģĤ
.ĐĠđĢĐ - ĦĕĦďĐ ĦđĜđĕĢĐ Ęĥ ğĝđĜ ěđĦĕĞĘ
À ěĚďĘĠ Ğčģ ĕčĝ Ęĥ đĤĠĝ ĘĞ ĦĤđģĕčĐ ĤĚČĚč
ĐĘģĜ ĘĞ ČĤģĜ ĤĠĝĐà ĕė - ĕĜČ ĕĦĞďĘ ęĕđĝĚ ďđĎĕĜč
ęĕĎĥđĚč ĐĘēĜđ ģĘē ęĐĘ ěĕČĥ ęĕĥĜČ ĕďĕ ĘĞ ęĎ
đĦđČ ČĤģĕĥ ēĤėĐĐ ěĚ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč [...] ęĕĕĔĠĥĚ

ĦĜĥč ġĤČĐ ěđĠĢĘ ęĕĜčĤĐ ĞĝĚ Ęĥ ĔĤđĠĚĐ đďđĞĕĦĥ
ĦđčĦė ĤĠĝĚ đĘ ĥĕďģĐĘ ĦĜĚ ĘĞ đĕď ĕĦđĞĚĥĚ 1927
ĦđčđĎĦĐ ,ĦđĞĤđČĚĐ ĦČ ĔĤđĠĚč ĤČĕĦ ěĐčĥ ,ĦđčģđĞ
ęĕĠĦĦĥĚĐ ěĚ ďēČ Ęė ĕďĕ ĘĞ đĤĚČĜĥ ęĕĤčďĐđ
ĐĜĚĜĥ ,ĕčĝ Ęĥ đĚĥ ĦČ Čģđđďĥ ČĘČ .ĞĝĚč ęĕĤĕėčĐ
ČđĐ ěĕČ ,ĞĝĚĐ ĦČ ĐėĤĞĥ ĦĚĢĚđĢĚĐ ĐĢđčģĐ ĘĞ
ĤĕĞĢĐ ĦČ ĤĕėĐ ČĘĥ ĤēČĚ ĕĘđČ ,ĕĜđčČďĘ ĤĕėĒĚ
ĐĞđĜĦĘ ĦĞĐ ĐĦđČč ĖĕĕĦĥĐĥ ĐĚđģĐ ĖđĚĜđ ģđđĤĐ
.đĘĥ đĦĞđĜĦĘ ČĘđ - ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐ - ĐĢēĚĘąĐčĕĤĕĐ
ĕĠď ĘĞĚ ĐĜđĥČĤĘ ĐĚĝĤđĠĥ À ĦĤēČ ĐĜđĚĦč
ĕčĝ Ęĥ ĤĞđĥĚĐ đĜģđĕď ĦČ ČĢđĚ ĕĜČ À ĐĒ ğĝđĚ
ęĕĕē ĘČđĚĥ čĤĐ ĦĤčēč ,ēĘĚĐ ęĕĘ ĘđĕĔ ĦĜđĚĦč
ĐĦđČč .ęĕĤēČ ęĕĤĕĞĢ ĦđĤĥĞ ĐĚėđ (ĘÃēĥ) ĕđďĜĘ
ģĠĝ :ĖđĤČ ğĜĞč ĐĚąĦđĜĤďĜĎč đďĕč ČđĐ ĒēđČ ĐĜđĚĦ
ĤđčĕēĘ ĐēėđĐ ģĠĝ đĚĢĞĘ ġĚĕČ ĐĦĞ ĐĒĥ ĐėĕĘĐ ĘģĚ
.đĢĤČ ěĕčĘ đĜĕč ,ģďĐĦĚđ ĖĘđĐ ,ĐđđĐĦĚđ ĖĘđĐĐ
ĕĜČ ĒēđČ Ėėđ .ĕď ěĕČ đĘČ ěĕĞĚ ĦđĜđĚĦčĥ ČĘČ
,ĕčĝ Ęĥ ďĕēĕĐ đĤĠĝ - ĕĦđĥĤč ĕđĢĚĐ ďĕēĕĐ ČĢĚĚč
đėđĦĚ ĦđĘďĘ ĐĝĜĚđ - ČĥĕĜ ęĤĔ ďđĞ čĦė đĦđČĥ
đĕĦđđģĦ ĘĞđ đĕĠđČ ĘĞ ,đĕĕē ĘĞ ĕĤĥĠČ ĔĤĠ Ęė
ĕďĕč ĕđĢĚĐ ĤĠĝĐ ģĦđĞč ģďģđďĚ ěđĕĞ .ĤčēĚĐ Ęĥ
ěđĤđď ěĠĝČĐđ ĤģđēĐ Ęĥ đĜđčĒĞĚ ĕĦĘčĕģ đĦđČĥ À
ęĕĕēĠĔ ĐĘĎĚ À ĥÃđĕĢģč ĐĜĥė ĕĜĠĘ ĤĔĠĜĥ ,ĎđĢĤĐ
ęĞĠ ęČ ĕė ,ĤčēĚĐ Ęĥ đĦđĚďđ đĕĠđČ ĘĞ ģĤ ČĘ
ęĐčĥ ĕĦđĤĠĝĐ ęĘđĞĐ ĘĞđ ĐĤčēĐ ĘĞ ęĎ ,ĦĠĝđĜ
.ĖĕĕĦĥĐ ęĐĕĘČĥđ ,ččĝ

ĦđĜđĕĢĐ ĘĞ ĎđĤĔģĐÃ
ęĎ ĐĞđďĕ ĐďĕĚčđ ,ġđēčĚĥ
ÃęĕĜĠčĚ
ęđĕė .ĎÃĢĤĦ ĦĜĥ ĕĐĘĥč ęĕĘĥđĤĕč ĝĠďđĐ ĤĠĝĐ
đĤčēĚĘ ĤĕĒēĐ ęČĐđ ,ĝĠďđĐ ęĕģĦđĞ ĐĚėč ĦĞďĘ ěĕČ
ęĕĕĘĎĤ ęĘđČđ .đč đĞģĥđĐĥ ěĚĒĐ ĦČđ ęĕĠĝėĐ ĦČ
.ĥĚĚ Ęĥ ĤėĚąčĤč ĤčđďĚ ĐĕĐ ČĘ ęĘđĞĚĥ ĤčďĘ
ęĞ Ęĥ ĦĕĔĠĥĚĐ đĦđėĒ - ĤĠĝĐ ďģĚĦĐ đčĥ ČĥđĜĐ
ęĕČĜĕďĚĘ ĤģĕĞč ĤĕĐĜ ĐĕĐ - ĘČĤĥĕ ġĤČ ĘĞ ĘČĤĥĕ
ĤĦĕ .ĐĤđĥĐ ěĚ ęĕČĤđģĘ ĦđēĠ ĐčĤĐđ ,ĔĠĥĚ ĕĥĜČĘđ
ěđĕĘĕĎč ,ĤđČ ĐČĤĥ ĤēČĘ ęĕĕĦĜĥ ęĎĥ ĐďčđĞĐ :ěė ĘĞ
,ĕĚĘĥđĤĕĐ ÃďĐĐà ěđĦĕĞ Ęĥ ĐÃĢĤĦ ěđđĕĝ ĥďđē
,ĤčēĚĐ ĕÃĞà đĎĕĥĐĘ ěĦĕĜĥ ĤĠĝĘ ĦĚđĝĤĠ ĐĞĕĠđĚ
đĝĠďđĐĥ ęĕģĦđĞĐ Ęė ČĘĥ ĦďĚĘĚ ,ÃĕĜĠĎ .Ĥ ďÃđĞĐ
ĤĠĝĚ ĕčĝ Ęĥ đĦĕčč ĤĦđĜ ęĕĜĥ ĖĥĚĥđ ,ďĕĚ đĤėĚĜ
.ĦĕĥĕČ ĐģđĘēĘ đČ ĐĤĕėĚĘ ,ĤđĤč ČĘ ęĕģĦđĞ
ĦČ ęĕčĤ đĕĘĞ đĤĚĎ ,ĤĚČĘ ĥĕ ,ĦĕĜėđĦ ĐĜĕēčĚ
ĦģĦĤĚ ĒČ ĐĦĕĕĐĥ ,ĦĕĚđČĘąĦĕĦďĐ ĦđĜđĦĕĞč .ĘĘĐĐ
ĤĠĝĐ ĦĞĠđĐ ĐĚĝĤđĠ ,ĦĕđđĥėĞĐ ĐĦđĚď ĦčĚ ĐčĤĐč
ĦĤđģĕč ĦđĚĕĥĤ ĕĦĥĘ ĐėĒ ğČ ČđĐ .ĦĚĕđĝĚ ĐĔĘčĐč
đĞĕĠđĐĥ ,ĤĠĝĘ ĤĦđĕ ĦđĤēđČĚ ĦđĚđĝĤĠč đĔĔđĢĥ
ĦĕĤđēČĐ đĦėĕĤėč .ĕģĕĜĕÃČĠĚĐ ÃĤčďà ĕĠď ĘĞ đĘĕĠČ
ČđĐĥ À ĐĞđĜĦĐ ĕĤĕĞĢ Ęĥ ęĤĠđĥ ,ÃĐčĕĦĜà Ęĥ

ęĕĤĎĝĜ ęĕĜđĦĕĞ ,ęĕĠĤĥĜ ěĕĘĕđđĎ
ĐēĠĥĚĐ čđĒĞĦĥ ĕĜĠĘ ęĕĕĦĜĥė ,1937 ĦĜĥ ĦĕĥČĤč
ĕĔĕĤčĐ ĘĥĚĚĐ ĦČĚ ĕčĝ Ęčĕģ ,ęĕĜĥ ĦđĤĥĞĘ ġĤČĐ ĦČ
ĕĜĕĜĞĘ ěđĞđčĥ :ĖĤďĐà À ĥďē ěđĦĕĞ Ęĥ đĦČĢđĐĘ ěđĕĥĕĤ
.ÃĕĦďĐ ĤĞĜĐđ ĦđďĐĕĐ
ģĤ ČĘ ĐĕĐ ČđĐĥ ,ĥďē ěđĦĕĞ đĦđČĘ ęģĤ ĦđĕĜėđĦ đĘĕČ
ĕĜĕČ ?đĚđĕģ ĘĞ ĕďĞĘčĐ ĕČĤēČĐđ ,đĕĘĞč ęĎ ęČ ĕė đėĤđĞ
ĤēČĘ ,čđĦėĘ Ęėđĕ Đčĥ Đĥďē ĐĚč đĘ ĥģĕč ęĦĝĐ ěĚ .Ğďđĕ
ěđĦĕĞčĥ ďđĞč ,ĞĕĠđĐĘĚ đģĝĠ ÃęđĕĐ ĤČđďÃđ ÃďĐĐà ,ÃĐčĕĦĜÃĥ
.ęđģĚ đĘ ČĢĚĜ ČĘ ĐČĤĜĐ Ęėė - ĐĠđĢĐ À ĥďēĐ ĕĦĎĘĠĚĐ
ģĤ :ęĕĚĕ đĒ đĦĚĒđĕ ĐėĕĤČĐ ČĘ Ėė ěĕčđ Ėė ěĕčĥ ČĘČ
ďēČ Ęėĥė ,ĤđČ đČĤ ÃĖĤďĐà Ęĥ ęĕĚđĜĢ ĦđĜđĕĘĕĎ ĐĤĥĞė
ęĦđČčĥ ĐďđčĞĐ ğĤē .ďčĘč ęĕďđĚĞ ĐĜđĚĥ ČĥđĜ ęĐĚ
ĕĎĕĐĜĚĚ ęĕčĤ ęĕčĦđė ĝĕĕĎĘ ĕčĝ ēĕĘĢĐ ęĕĜđĥČĤ ĦđĜđĕĘĕĎ
ďēČĦĐĥ ĦĞĐ čĦė Ęĥ đĠđĝ ,ġĤČč ĦĕĚđČĘĐ ĦĕĦďĐ ĐĞđĜĦĐ
:ďđĝĕĐà :đĜĚĚ ģĕĦđ ĔĞĚ ,ĐĞđĜĦĐ Ęĥ ğĝđĜ ĦĞ čĦė ęĞ
ĞģĤ ĘĞ ęĎ ĕĘđČ .ÃĖđĜĕēĐđ ĦđĤĠĝĐ ,ęĕĕēĐ ĕĜĕĕĜĞĘ ěđĞđčĥ
,ĐĘđĎĐ ĦđĢĤČĘ ĐĚ ěĚĒĘ đĕĜĠ ĦČ ęĕĥĘ ĔĕĘēĐ ĐčĒėČĐ ĐĦđČ
đĚđģĚ ĞčģĜ - ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ Ęĥ ĐĕĔĞč À ěĐčĥ
.ĦđėđĤČ ęĕĜĥĘ
,ĘČĤĥĕ ġĤČč ęĎ ęĕČĜĦĐ ĦČ ĐĦĜĕĥ ĦĕĚĘđĞĐ ĐĚēĘĚĐ
ĐĦđČ Ęĥ ĐĦĞĕđđĎĘ - ěĕĠĕģĞč đĘđ À ČĕĐ ğČ ĐČĕčĐ ęĕĚĕĘđ
ęĕĞčĤČĐ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤč :ĦĎĥĎĥĚ ĦĕČĜđĦĕĞ ĐģĕĘčđĠĤ
ģĘē Ęĥ ęĕĕĠđĤĕČĐ ęĕĕĠĝėĐ ěĐĕĦđĤđģĚ ĤėĕĜ ěĠđČč đĔĞĚĦĜ
ğČ ČĕčĐ ĤĕĕĜč ďĠģđĚĐ čđĢĕģĐđ ,ĦđĕĔĕĘđĠĐ ĦđĞđĜĦĐ ěĚ
đĤĦđĜĥ đĘČ .ęĕčĤ ęĕĜđĠđģĦđ ęĕĜđĞđčĥ Ęĥ ęĦĤĕĎĝĘ ČđĐ
,ęĦĢđĠĦđ ęĠģĕĐ ĦČ ĤėĕĜ ěĠđČč ęĢĚĢĘ đĢĘČĜ ęĜė ĘĞ
ĐĜĕďĚĐ ęđģ ĤēČĘ đĘģĦĜ - ĦđĥģĐ ęĕĜĥč đďĤĥ ęČ ęĎđ
Ĥģĕ ģĝĞĘ ĐģĠĐĐ ĦČ ĦĠĝđĜ ęĞĠ đėĠĐĥ ,ĞĜĢĐ ĦđĜģĦč
.ĐčĤĐč Đĥģđ
ĐĘĤđĎč ĤĐĤĐĚ ĕĜČ ĤĦđĕ ĤēđČĚ ęĕĜĥ ĥĚēđ ęĕĞčĥ
ĦčėĤđĚ ĐėĐ ĐĦđĚďč ĖėĚ ĦđēĠ ČĘđ ,ĐģĕĘčđĠĤ ĐĦđČ Ęĥ
ĒČĚ ĐďčĕČĥ ĐĚďĜ ęĕĦĞĘĥ ,ĦĕĦďĐ ĦđĜđĕĢĐ Ęĥ ĐĞĕĦĠĚđ
ĕĜČ ĐďĕĚč Đč .ĐĦđĕēĚđ ĐĦđĕĦĤĕĢĕĚ ,ĐĦđđďēĚ ĔĞĚ ČĘ
đĚėĥ ,ĕčĝ Ęĥ đĤĠĝ Ęĥ ĦđĕĔĜđđĘĤĐ ĦďĕĚč čđĥ ĤĐĤĐĚ
đČ ĐčđĔĘ ,ęÃđČč ěđĤēČĐ ĤčĚĔĠĝ ĕĞđĤĕČ ĦČĤģĘ čĦėĜ
ĐčĥĜ ĕĚĢĞ ČĢđĚ ĕĜČ đĕĜėĦĘ ďĞčĚ .ĐĞĤĘ
,ĦĕĥđĜČĐ ,ĦĕĥĕČĐ đĦđĚď ĘĞ ďđĚĞĘ ěđĕĝĕĜč
ďĕēĕĐ ĤĠĝĐ Ęĥ đĕĠď ěĕčĚ ĐĢĕĢĚĐ ,ĐĚĕĚĦĐ
.ĐĜĥ ęĕĥđĘĥ đĘ đČĘĚ ęĤĔĥ ģđđĤė ,čĦėĥ

ĐĕĤģđē ĕĘđďĎĚ ,ġĜđĘ ĐĥĚ ęĐĤčČ ČĚđĝĐ ĝĕĠďĚĐ ĕďĕč
ĕďĕč Ĥčė ĎĐĜđĐ ęĕĥđĘĥĐ ĦđĜĥč .ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ĐĕčĦđėđ
čđĥĕĕĐ ěčđ ĐģđďČĐ ďĝē ĕĤĞĥ ĦĜđėĥ ĥĕČ ,ĤģĤđ ĘČĕēĕ
ģđĝĞĘ đĘēĐ čĝĐ Ęĥ đďĕĢĘĥ ČĘČ .đĕďĕĎđ đĕĤčČ Ęėč ěĥĕĐ
ĦĕčĘ ęĚĞ đČĕčĐ đĘČđ ,đĕďėĜđ đĕĜč ęĎ ĐĝĠďĐĐ ĦėČĘĚč
ěĕĕĜč ĦČ ĐĤĐĚ ďĞ ĐČĘĕĚĥ ,ěĕĔđĘēĘ ĦĤēČ ēđĤ ĝđĠďĐ
ÃĝđĠďĐ Ħĕč Ĥėĕėà ěđĕĢĐ ģĤ ęđĕėĥ ,ĤďđģĐđ ěĔģĐ ęĕĜčČĐ
ğĔēĜ ğČ ,ęđĕė ĕĜČ Ğďđĕ ,ęĕďėĜĐ ďēČ .đĚđģĚ ĦČ ĤĚĥĚ
ĦĤĎĝĚč ĐĜĎĐĐ ĕĥĜČ ĕďĕč ęĕĞčĤČĐ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤč
ĦđĤĦēĚĐ ĦēČĘ ĖĕĕĦĥĐĥ - ĝĝđčĚ ČĘĐ À ďĥēč ,ÃěđĒĝÃĐ
đčĥ ĝđĠďĐ ĐĕĐ ĐĒĥ ,ĖėĕĠĘ ,ČĘĠ ěĕČ .ĤĦđĕ ĦđĕĜđĢĕģĐ
ĤģĤđ ĦēĠĥĚ ĕĜč ĦČĥ ęĎ ĐĚ ,ĤĠĝĐ ĦģĠĐĘ ĕčĝ Ĥēč
ğČ đĝĠďđĐ đĕĦđĜđĕĘĎĥ ,ÃĐčĕĦĜà ĦėĤĞĚč đĦďđčĞĚ ĤĕėĐ
.ęđģĚč ęĐ
đĤĕēĚ .ĕďĚĘ ĦčėĤđĚ ĐėČĘĚ ĐĦĕĕĐ ĘĞđĠč ĤĠĝĐ ĦĢĠĐ
ĕĠď ĘĞĚ ĤđčĕĢĘ ĞĢđĐĥ ĕĠė ,ĥČĤĚ ĐĥĕėĤč ĤĠĝĐ Ęĥ
,ĎĜĕĘĕĥ ĐĥđĘĥė ĐĕĐ - đĚđĝĤĠ ĕĜĠĘ ĐĜĥ ĕĢēė ,ęĕĜđĦĕĞĐ
đđĕĐĥ ,ēđĘĥĚĐ ĕĚď ČĘĘ ĐČĤĜĐ Ęėė ĦČĒ .ĕÃČ ĘĕĚ 150 đČ
ĤĥĞ ęĕĜĥ ĘĞ ĕđĜĚ ,ĐČđđĥĐ ęĥĘ .ĦĚĕđĝĚ ĐČĢđĐ ęĐ ğČ
ęĕĥđĘĥė ďēČ Ęė đĜĚĥ ,ÃďĐĐà Ęĥ ęĕĕĦĜĥ ĦđĜđĕĘĕĎ
ĤĘđď ĘÃđēč) ĘĕĚ 250 ěđĥČĤĐ čĘĥč ĐĕĐ ,ęĕďđĚĞ Đĥĕĥđ
ěđĞđčĥąđďĐ ĘĞ ĕđĜĚĐ ĤĕēĚ .ĘĕĚ 500 ĤĦđĕ ĤēđČĚđ ,(ďēČ
ĤēđČĚđ ,ĦđĔđĤĠ 240 :ĕĤčĞĐ đĚĥč Čģđđď ěĕđĢ ÃĐčĕĦĜÃ
đĦĤđėč ĦĚēĚ ĕĘđČ ,ÃĤđĦĐà ěđĦĕĞ .ĐĜĥĘ ĦđĔđĤĠ 500 ĤĦđĕ
.ĐĜĥĘ ĘĕĚ 800 đĕĕđĜĚĚ ĞđčĦĘ đĚĢĞĘ ĐĥĤĐ ,ĦĕĤđĔĝĕĐĐ
ęĕĤĞč ęĕĤĠĝĐ ĦđĕđĜēč ĥđėĤĘ ĐĕĐ ěĦĕĜ ĤĠĝĐ ĦČ
,ĕēĤĒĚĐ Ęĥ ĦĕĚĘđĞĐ ĦĕĤčĐ ĕĠĕĜĝč ĦđĤĕĥĕ ęĎ ĖČ ,ĦđĘđďĎĐ
đĕĦđčđĦėč ěėđ ,čĕčČ ĘĦč ÃĐďđčĞđ ĐĤđĦà ĦĞđĜĦ ĒėĤĚč
ĥĚĚ Ęĥ ēđĜĚ đĚĢĞĘ ČĢĚ ČĘĥ ĐĚđďĥ ,ĕčĝ Ęĥ ĦđĜĦĥĚĐ
.ĦđėđĤČ ĦđģđđĤ ĦđĜĥ ěĦđČč

ČĢ ěĕĤďĐĜĝ ĕĘččč ĤČđĦĚė) ĦĕĘĝĤčĕĜđČąĦĕĤĝđĚđ ĦĕĔĠĥĚ
.(ĦđĘĕčģĚčđ ,ČÃĞ
,ÃĥĔĕčĔĜč ěĚĤđĜ ĤđĝĠđĤĠ ĦČĚà ,ĤĠĝĘ ĐĕĕĜĥĐ ĐĚďģĐĐ
ĤĠĝĚ ĥĚĕĥĥ ĕďđĐĕĐ ěĔĠĥĚĐ ,ĐĤčēĚ :ĐčĤĐč ĦĕĞčĔ
,ĘČĤĥĕ ġĤČč ĦĕĔĕĤčĐ ĐĘĥĚĚĐ Ęĥ ĕĔĠĥĚĐ ġĞđĕĐ ęĕĜĥ
,Ħď ěĕčĥ ęĕĜĕďĞĐ ęĕĤĥģč đďĕģĠĦ ĦĤĎĝĚč ĦđčĤ ģĝĞ
ĦČ ČĤģĕĥ ĕďĚĘ ĕĞčĔ ĐĒ ĐĕĐđ ,ĐģĕĔĕĘđĠđ ĔĠĥĚ ,ĐĕĤđĔĝĕĐ
ĥĔĕđđĔĜč Ğĕĕĝ ĤĠĝĐ ĦčĕĦė ĖĘĐĚč ęĎ .đĕĘČ ĝēĕĕĦĕđ ĤĠĝĐ
.ČđčĚč čĦđė đĚĢĞ ČđĐĥ ĕĠė ,đĦėČĘĚč ĕčĝĘ
ĦČ ĘđėĚ ĤĦđĕ ĎĢĕĕĚ ĥĔĕčĔĜčĘ ģđģ čĤĐ ěĕč ĤđčĕēĐ
ěĞĚĘ ĦđĘĕĞĠĐ :ĦđėđĤČ ęĕĜĥ ĕčĝ ģĝĞ đčĥ ěĕďĞĐ ĤĠĦĐ
ĐģđĚĞ ĦđčĕđēĚ ĖđĦĚ ,ĕĚđČĘĐ ĦĕčĐ ĦĚģĐđ ,ĘČĤĥĕ ġĤČ
ČĘ ĖČ ,ĕďđĐĕĐ ēđĤĐ ęĘđĞĘđ ĘČĤĥĕ ĦĤđĦĘ ĦĤĥĠĦĚ ĕĦĘčđ
ĦďĚĦĚ ĦđďďđĚĦĐ ĖđĦĚ - !ĕđģĕēĘ ĕđČĤ ĐĚė À ĖėĚ ĦđēĠ
ďĚĕĚčĥ đĘČ ěĐ :ĦđĕđđĥėĞ ĦđĕĦčĥēĚ ĦđĤĕĒ ěđđĎĚ ęĞ
ĦđĕĚđČĘĜĕčĐ ĦđĤĎĝĚč ĦđĚĕĕģĦĚĐ đĘČ ěĐđ ,ĕĚĕĜĠĐ ĕĚđČĘĐ
.ęÃđČĐ Ęĥ ęĕĚĕĐ ĤĢģđ ĤđėčĐ đĕēČ ,ęĕĚđČĘĐ Ĥčē ĦĚĎđď
ĦČđ - ĦĕĔĠĥĚĐ đĦĘėĥĐ ĦČĥ ,ĖėĕĠĘ ,ČĘĠ ĐĒ ěĕČ
ĝēĕĕĦĚ ČđĐĥ ĖđĦ ,đĘČ ĦđĕĎđĝĘ ĕčĝ ĥĕďģĐ - ďĕēĕĐ đĤĠĝ
;ĘČĤĥĕ ġĤČ Ęĥ ĦĕĜĕďĚĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĦĚĎđď ęĕČĥđĜĘ
ęĐĕĤĥģ ;ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĕĕĤđĔĝĕĐĐ ęĐĕĤĥģ
ĦđĚđČ ĕĜĕĞč ęĕďđĐĕĐđ ĘČĤĥĕ ġĤČ ;ĐĜĕĦĥĘĠĘ ęĕčĤĞĐ Ęĥ
ĐĕĤđĔĕĤĔ ěĕĕĜģ ĕėĤď ;ĕĚđČĘ ěĕčĐ ģďĢĐđ ĦđĜđĕĢĐ ;ęĘđĞĐ
;ĔďĜĚĐ ĕĠĘ ĕÃČ Ęĥ ĕĜĕďĚĐ ĝđĔĔĝĐ ;ĕĚđČĘĜĕčĐ ĔĠĥĚč
ĦđĕĎđĝ ěđđĎĚđ ;ęĕďđĐĕąČĘĐ Ęĥ ĦđĕđėĒĐđ ĕĚđČĘĐ ĦĕčĐ
ęĕĜđĦĕĞĐ ĦđĤĦđėĚ ĤĥĕĕĐ đēģĘĜĥ ĐĚďĜ ěģĘēčĥ ĦđĠĝđĜ
.đĜČ đĜĕĚĕ Ęĥ

čĘ ĦĚđĥĦ ĦČ ĦđĜĠĐĘ ĐĒč ĕĜĕĤĐÃ
ÃĕĤčēđ ĕďĕďĕ ,ĕčđĤģ

Ęĥ ęĕĜđĥČĤĐ đĕĠď ęĕĠĥđē ,ĕčĝ Ęĥ ĕĔĤĠĐ đĚĘđĞĘ ĔĤĠ
ěĦđČč ĤčēĚ Ęė ĤčĞĥ čėĤđĚĐ ĖĕĘĐĦĐ ěĚ ĔĞĚ ČĘ ĤĠĝĐ
.đĘĚĞ ĦČ ĝđĠďąĤđČĘ ČĕĢđĐĘ ěđĕĝĕĜč ęĕĜĥ
ĕĘėĘė ęĤđĎ ĦČĕĢĚ ĐĕĐ ,ĐĦĞ ěė ĒČė ,ěđĥČĤĐ čĘĥĐ
ĝĕĕĎĘ ĕčĝ ĕďĕč ĐĘĞ ĐĒ ĐĤģĚč .đĦĢĠĐđ đĦĝĠďĐ ĦČ ěĚĚĕĥ
ĦĕĕĤĠĝà ĦČĢđĐ - ďēĚ :ĦēČ ĐĜđĞčđ ĦĞč ęĕĚĤđĎ ĕĜĥ
Ęĥ đĦĢĘĚĐč - ĖďĕČĚ ;ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐ Ęĥ ÃĐďđčĞđ ĐĤđĦ
ĘČĤĥĕĘ ĦĚĕĕģĐ ěĤģĐ Ęĥ ĦĕĒėĤĚĐ ĐėĥĘĐ - ĕģĢĕĤĔĝĕč
ąĦĕĦďĐ ĦđĜđĦĕĞč đĝĠďđĐĥ ,ĦđĚĕďģĚĐ ĦđĞďđĐč .ęĕĘĥđĤĕč
,ĐčđĤģĐ đĦĞĠđĐ ĘĞ đĒĕĤėĐđ ĤĠĝĐ ĝĠďđĐ ęĤĔč ĦĕĚđČĘĐ
ĘĞđĠĐ ĕĤĕĞĢ Ęĥ ÃĦĕĚĘđĞĐ ĦĕĤčĐà ęĎĥ ęĜĚČ ĒĤėđĐ
ĐČĤĜė đĒ ĐĚĒđĕ ęĘđČđ ,ĔģĕđĤĠĐ ěđĚĕĚč ğĦĦĥĦ ĕēĤĒĚĐ
.Ĥčď Ęĥ đĠđĝč ĐĥĚĚĦĜ ČĘ
ĦĤďĝ ĦđĕĐĘ ĐĦĕĥČĤĚ ĐďĞđĜ ÃĐďđčĞđ ĐĤđĦ ĦĕĕĤĠĝÃ
ěĕčĘ ĦĞ čĦė ěĕčĥ ĤĠĦĐ ĘĞ đĞđĜĕĥ ,Ħđģďđ ĦđĜĔģ ĦđĤčđē
ĕĤģĕĞ ĦČ ĐĕďĐđČđ ĐĞđĜĦĐ ĕėĚđĦ ĕĜĠč đĎĕĢĕđ ,ęĕĤĠĝ ĦĤďĝ
ĐĤďĝč đĝĠďđĐ ĘđėĐ Ėĝč .ĐĕĎĕĐĜĚ Ęĥ ęĐĕēģĘ ĦČđ ĐĦĜĥĚ
,ęĕĤĦđė ęĕĤĥĞė ęĕĥĕĚēĐ ĦđĜĥ ďĞđ ęĕĤĥĞĐ ĦđĜĥĚ
.ĦĕĔĚĤĎđĤĠ ĐģĕĔĝĕĢĕĘčđĠ ĦđĘĕėĚĐ Ħđģď ĦđĤčđē ęĦĕčĤĚ
ĐčĦėĜ ,ĒÃĠĤĦ ĦĜĥč Ĥčė ĐģĠđĐĥ ,Åč ĦĤčđē ,ĘĥĚĘ Ėė
Ęĥ ĦĕĤđĔĝĕĐ ĐĤĕģĝ ĐĤģĕĞč ĐĘĘėđ ĕĤđĥĎ ĥÃĚ ĕďĕč
ĐĦČĤĥ ĦĤčđēĐ ďđĞč ,ĘČĤĥĕ ġĤČč ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐ ĦĞđĜĦ
ęĕĔĘđčĐ ěĚ ,ēĜĕĚĞ ĐĕĚē ĕďĕč ĐčĦėĜ ČÃĢĤĦ ĦĜĥč ĤđČ
ĦĞđĜĦà Ęĥ ĐĕĦđĜđĤģĞĘ ĐĘđė ĐĥďģđĐđ ,ĐĞđĜĦč ęĕčĦđėčĥ
ĐĦĕĕĐ ęĕĤĠĝĐ ĦĤďĝ Ęĥ ĦėĤĞĚĐ ĦčđĦė .ÃĦĕĦď ĐďđčĞ
,ĐčĤ ĦđĞĚĥĚ đĘ ěĕČ ĐĒ ĔĤĠ .ęĕĤĞĥ ĐČĚ ĦĜđėĥč 56 ďÃĦ
ęĕĕđĜĕĥĐ ęĞ čđĥđ čđĥ ĦĤĒđēĐ ĦđĤėĕĐĘ ĕĘđČ ĔĤĠ ,ĕďĕďĘ
ĦĝĘėČĚĐ ĐĜđėĥĚ :ĐČĚ ĕĢē ĖĘĐĚč ęĕĤĞĥ ĐČĚč đĘēĥ
đĒėĘ ,ĦđĕĚđČĘĐ ĦđĕĦďĐ ĦđĞđĜĦĐ ĕĎĕĐĜĚ čĔĕĚ ĦČ ĐėđĦč
.ĞđĤĒĐ ēđėč ęĎ đĘđ ,ĐĜĚĚ ęĦđČ ĐĤĕďĚĐ
ĕčĝ ĥĎĕĜ ,ĤĠĝĐ ĦģĠĐĘ ĕĘėĘėĐ čĎĐ ČĢĚĜĥ ĤēČĘ
ÃĕĤčĞĐà ĝđĠďč ĐĤĕēčĐĥ ĐĚđď .ęĕČĦĚĐ ĝđĠďĐ Ħĕč ĦĤĕēčĘ
ĕďĕč ęĕĜĥĐ ěĦđČč ĘĐđĜĥ ,ĝđĠďĐ Ħĕč :ĕďĚĘ ĦĕĞčĔ ĐĦĕĕĐ
čĘč ęĕĜĥ ĦđĤĥĞ ĐĒĚ ěėĥ ĤĥČđ ,ĦĕĚĘĥđĤĕĐ ĤģĤđ ĦēĠĥĚ
ĦĞ ĕčĦė ,ęĕĤĠĝ ĦģĠĐč ĔĞĚ ČĘ ģĝĞ ,ĐĞčĥ ĦĘēĜ ĦĜđėĥ
ĦČĒ ĘĘėč ,ďēĕ ęĎ ĦĕĦďđ ĦĕĜđĕĢ ēđĤ đČĔĕčĥ ęĕĚđĝĤĠđ
ęĐčđ ,ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐ ĦĞđĜĦ Ęĥ ęĕĕĚĥĤ ĦĞ ĕčĦėđ ęĕĚđĝĤĠ
.ÃĐčĕĦĜÃ ĦĞĐ čĦė
ĔÃĕĐ ĐČĚĐ ĕĐĘĥč ďđĞ ęģđĐ ,ĤĠĝĘ Đčđē ,ĝđĠďĐ Ħĕč

Ğďđĕ ĖČ .Ğďđĕ ĕĜĜĕČ ?ęĕĜĥ ěĦđČč Ččĝ ĤĤđĎĦĐ ěėĕĐ
čĤĐ ĦĤčēč ğĠđĦĝĐ Đčĥ ,ęĕĘĥđĤĕč ĐĘĕēĦč ĐĒ ĐĕĐĥ ĕĜČ
ĐĔĕĝĤčĕĜđČĐ Ęĥ ęĕĔĠĥĚĘ ĐĔĘđģĠĐ ĕĥĜČđ ĥĔĕčĔĜč ,ģđģ
ĐĚĦēĜĥ ,ĤĠĝĘ ĦĕĤđģĚĐ đĦĚďģĐ ĕĘđĥč ,ěėČđ .ĦĕĤčĞĐ
- đĚđģĚ ĦČ ěĕĕĢđ ĦđčĕĦ ĕĥČĤč ęĦē ,ĎÃĢĤĦ Ĕčĥč đÃĔč
.ęĕĘĥđĤĕ
ģĕĦĞĐ Ĥčė ,ĐĘĎĚ ĕĜČ Ėė ,ĤĦđĕ ĤēđČĚ ęĕďēČ ĦđĞđčĥ
ĐĎĐĜĐĐ ĐĒėĤĦĐđ ĐėĘĐ ęĥ ,čĕčČ ĘĦĘ đĕĤđĎĚ ęđģĚ ĦČ
ĘĦĘ đĦĤĕģĞ ĘĞ .ĖĕĕĦĥĐ ĐĕĘČĥ ĐĞđĜĦĐ Ęĥ ĦĕĔĕĘđĠĐ
:ĐĚďģĐčĥ ĦđďđĦĐ ĦĚĕĥĤ ĕĘđĥč đĦĚĕĦē ĐďĕĞĚ čĕčČ
À čĕčČ ĘĦĘ ĤčĞ ęĤĔč ďđĞ .čĕčČ ĘĦ ,ĎÃĢĤĦ ěĝĕĜč ÅĒ
ďĕĐ čĦė ĦČ ĥĔĕčĔĜčĘ ēĘĥ À ĤĠĝĘ ĦđĚĕĦēĐ ĦđėĕĥĚĚ
Ėė ,ĕčĝ .đĦĚďģĐ ĦČ ĐĤĒēč đĘ ēĘĥ ĐĒđ ,đĦđĚĥĤĦĐĘ ęĘĥĐ
ğĕĔĐĥ ,ĥĔĕčĔĜč Ęĥ ęĕĕĦĕĕĞčĐ đĕĤčď ĦČ ĐČĤ ,ĥēĜĚ ĕĜČ
ĐĕĝđĘėđČĘ ČĘĚ ĦđĕđėĒ ěđĕđđĥ ģĕĜĞĐĘ ĦĕĜđĕĢĐ ĐĞđĜĦĘ
đĠđĝč .ĤĠĝč ęĘĕĘėĐĘ ęČĐ ęĦĝĐ ěĚ ĔčĘĦĐđ ,ĦĕčĤĞĐ
ęĎ čĘĕĥđ ģĠČĦĐ ČĘ ęĘđČđ ,ěė ĦđĥĞĘ ĔĕĘēĐ Ĥčď Ęĥ
ęĕďģĐ đĦčđĎĦĘ .ĥĔĕčĔĜč Ęĥ đĦĚďģĐĘ ČđĐąđĕĦđĤĞĐ ĦČ
ďĕĚĘĦė đĕĚĕĘ ęĕĞđĎĞĎ) ĕÃĥĤ čĦėč ĦĝĠďđĚ ,ĦēČ ĐĤđĥ
,čĕčČ ĘĦ ęĕĘĕĚč ęĦē đĦđĝēĕĕĦĐ ĦČđ ,(?ĐģďđčĘĝ Ħčĕĥĕ
.ĎÃĢĤĦ ĒđĚĦč Åė
ęĦĝĐ ěĚ ,ĦđďĞđĤ ęĕĕďĕč À ēĘĥđ ĤĐĕĚ Ėė ĤēČ ďĕĚ
ĦČ đĘ ģĕĜĞĐ ĐĒđ ,ģđģ čĤĘ ďĕĐ čĦė Ęĥ ěėďđĞĚ ĝĠđĔ À
,ĝđĠďĘ ěėđĚ ĤĠĝĐ ĐĕĐ ĐĦĞ .ĎÃĢĤĦ ĘđĘČ ēÃĤč đĦĚďģĐ
,čĕčČ ĘĦč ďĜđ ĞĜ - ęĕĜđĦĕĞĐ ęĕĘĎĚ Ėė À đĤčēĚ ďđĞč
ĕė ęĝĤĠĚ ČđĐ ĐĘĕēĦč :ēđĜĚđ ęĕĤđĎĚ ęđģĚ ĤēČ ĤĦ ČđĐĥė
ďĘĕĥĔđĤ ĦđĤďĥč đĦčđĦėĘ ÃĤĠĝĐ ĕĜĕĕĜĞ Ęėčà ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ
,ĘđČĥĘĚ ģĠČĦĐĘ ēĕĘĢĚ ĕĜĕČ ,ęĕĚĕ ęĦđČč ĘĘĠĦĐ ěėĕĐ) 37
Ħĕčč ęĦĝĐ ěĚ ĐĒ ĐĕĐ :ĐčđĥĦĐ ĦČ ĥēĜĘ ĕĜČ Ęđėĕĥ ĕĜĚđďđ
ěėĥĥ ,đÃĘĕč ĕĚđČĘĐąĕĦďĐ ĤĠĝĐ Ħĕčč ęģđĐĥ ĥďēĐ ĦĝĜėĐ
ĦČ ěĕĔđĘēĘ ĔĕĚĥĐ ĤĦđĕ ĤēđČĚ .(čđēĤĐ đĦđČč ČđĐ ğČ
ĐĜĥ .čĕčČ ĘĦ Ã431à ĤČđďĐ ĦčĕĦ ěđĕĢč ģĠĦĝĐđ ,đĦčđĦė
ĦĠĝđĜ ĦčđĦė đďĤĥĚĘ đČ đĦĕčĘ ĐČĢĚĜ čđĥ ĤĦđĕ ĤēđČĚ
ĐĚđď ĐĥďēĐ đĦčđĦėĘ ĞģĤĐ .35 ęđĘčĜĕĕĘĕĘ ÅēĤč ,Ğčģ Ęĥ
ęĕĥđĘĥ ěč Ĥčė ČđĐĥė ,ęĕĚĕ ęĦđČč :ĤĦđĕ ēĚĥĚ ĐĕĐĥ
,ěĚďĘĠ ĦĕčĘ ĐĕĦč ,ĕĦčĝ ĦČ ĐĥĕČĘ ČĥĜ ,ęĕĜĥ ęĕĕĦĥđ

,ĐďđčĞđ ĐĤđĦ ĦĕĤĠĝÃ
ÃęĕĤĞĥ ĐČĚ

36

ĘđďĎĐĦčĥ

ğĝėĜĐ ĕđĜĕĥĐ ĘĞ ęĎ ĐĥďēĐ ĦčđĦėĐ ĐĤĥĕč ęĦĝĐ ěĚđ
.ĕĦēĠĥĚĐ đďĚĞĚč
:ĕĦĞđĜĦĐ ěđĦĕĞĐ ěĚ ďĚĘ ĕĜČ đĦčđĦė ĘĞ ģĤ ČĘ ęĘđČđ
ĥĚĕĥ ,ĦđČĕĢĚĐ Ĥģĕ ěđĠĘĔĐ đĘĕĠČ ĐĕĐ ěĐčĥ ęĕĜĥ ěĦđČč
,Ĥčď ĘėĘ ĦđĞďđĚ ēđĘ ÃĐčĕĦĜÃĐ ěđĦĕĞ Ęĥ ěđĤēČĐ đďđĚĞ
ěĕčĘ ĐĞđĜĦĐ ĕĤčē ěĕč ČđĐĥ Ďđĝ ĘėĚ ęĕĤĝĚ đĤčĞđĐ đėĤďđ
ĦčĔč ĐÃė ěđĕĘĕĎč ęĕČĤđģĐ đĤĥčĦĐ ,ĘĥĚĘ ,Ėė .ęĚĢĞ
ĕĜĕĤĐ :ĦĕĔĤĠ ĐĞďđĐà :đĚĥ ĦČ čĝĐĘ ĔĕĘēĐ ĕčĝ ĕė čÃĢĤĦ
ĘÃđēčđ ġĤČč ĕĤčēđ ĕďĕďĕ ,ĕčđĤģ čĘ ĦĚđĥĦ ĦČ ĦđĜĠĐĘ ĐĒč
ĕĤčĞĐ ęĥĘ ,ÅĤģĜĥĜĕđÅ ęďđģĐ ĕĦēĠĥĚ ęĥ ĦČ ĕĦĕĜĥĥ
đĚĞĔĚ ĐĞďđĐ ĕĜČ ČĢđĚ ĤēČ ěđĕĘĕĎč .ÃĕĜĠĎ .Ĥ - ÅĕĜĠĎÅ
,ĤģĜĥĜĕđ ĤĕČĚ đĐĕĞĥĕ ,đĕčČ Ęĥ ġĕĔČĕĚĕĝč đĦĤĕĔĠ ĘĞ
ďđĞ .ÃěđĕĢ ĕččđēĚà ,ĕĔĝĕĜđĤėĜČ ĔĞĚ ěĠđČč ,ĐĜĕė đĦđČĥ
ĦĘĥĚĚ ęĞĔĚ ďÃđĞ ĤČđĦč đĦĕĕėĒ ĘĎĤĘ ĦđėĤč ČĢđĚ ĕĜČ
ĦđĞĚĥĚ ęĕĜĥ ěĦđČč đĘ ĞďđĜ ĦđĜđĦĕĞĐ ęĘđĞčĥ ,ĔďĜĚĐ
ĕĘĞč ģĤ đĕĐ ęĕĘđėĕ ,ĕĔĕĤčĐ ĔďĜĚĐ ĕģđē ĕĠ ĘĞ :ĦĘĔđčĚ ČĘ
ĕčĝ Đđđĕģ ęČ ,Ėėđ ,ĕĚđĕ ěđĦĕĞ ĦėĕĤĞč ģđĝĞĘ ĕĚďģČ ĤČđĦ
ČđĐ ĕė ěĕĠđĘēĘ đČ ,ěđĚđĕĘ ÃĐčĕĦĜÃĐ ĖđĠĐĕ ęĕĚĕĐ ěĚ ęđĕč ĕė
ĤČđĦĐ ĐĕĐ ,ęĕĕĚđĕĐ ęĕĜđĦĕĞĐ ďēČ Ęĥ ĖĤđĞĘ ĐĜĚĦĕ đĚĢĞ
.ďēđĕĚč ĕĦđĞĚĥĚ ďÃđĞ
ďđĚĞĐ ĘĞ đĚĥ ĦČ ĕĜČ ČĢđĚ Đčĥ ĐĜđĤēČĐ ĐĞďđĐĐ
ČĘĥ Ęđėĕ ĕĜĕČđ ,đĕĝđĤĕČ ĘĞ ĦĤĠĝĚ ĦĞĐ čĦė Ęĥ ĕĤđēČĐ
ĐĥĕČĐ Ęĥ ĐĚĥ ĘĘė ĤėĒđĚ ČĘ ĐėĤč ĐĦđČč ĕė ĤĕėĒĐĘ
ĤĢģ ěĚĒ .ĕĦčĝ ĐĕĐĦ ęĕĚĕĘĥ ĕĚ - đĘĤđĎ ĦČ Ĥĥģ ĐĚĞĥ
ĐģĕĘčđĠĤ ĐĦđČ ,ěė ĕė ĐĜĐ .ĞĕĠđĐĘĚ ÃĐčĕĦĜÃĐ ģĝĠ Ėė ĤēČ
ĐĞđĜĦĐ Ęĥ ĐĤđĠĕĝ ĦČ ģĤ ČĘ ĦĤĠĝĚ ĐďčČĥ ĦĕČĜđĦĕĞ
ąęĕĜĔģĐ ęĕĥĜČĐ Ęĥ ęĐĕĤđĠĕĝ ĦČ ęĎ ęČ ĕė ,ĐēĚĢ ĐėđĦĚĥ
.ęďđČĚ Ęėč ĐĚĞ đĐďĒĐđ ĐĦđČ đĚĘē ,ĐđēĕĚĢĐĥ ęĕĘđďĎ

1717 ,'ĤĕĞĢ ďĘĕ Ęĥ ĥČĤ' ,ĕĔđĘ đĔďĜč

‫רבקה מרים‬

ęĞ ĦĠĥ ,ęČ ĦĠĥ

ĥ

ęĕĕĦĠĥĐ .ĐėĤďĚĐ ĦĠĥ ,ĘēĜĐ ĦĠĥ ,ęĕĐ ĦĠĥ .ēĦĠđ ĘđčĎ ČĕĐ ,ğĝ ČĕĐ ĐĠ
.ęĘđĞĐ ĘČ đĚĢĞĚ ČĢđĕ ČđĐ đėĤď ,ęďČĐ ğĝ ęĐ
ĕĜģ ĦĞčĥė ,ĦđĜĔĜČ Ğčĥ - čĕčĝĐ ĘČ đĦđČ ĦđĤĥģĚĥ ĦđďđģĜ Ğčĥ ĥĕ ęďČ ĕĜĠč
ĝĕĜėĚ ,ĔĘđĠđ ĔĘđģ ČđĐ ęĕĕĤĕēĜč ,ĔĘđģ ģĤ ČđĐ ęĕĕĜĕĞčđ ęĕĕĜĒđČč .ĞđčĥĐ ĕĚĕ ĦĞčĥė ,ĐĤđĜĚĐ
.ěĐĚ ĔĘĠĜĥđ đĕĦđČĕĤĘ ĝĜėĜĥ ĤĕđđČč ĔĘđĥ ČĘ ČđĐ À ĕčĕĝČĠ ĤČĥĜ ČđĐ Ėė ĖđĦčĥ ČĘČ ,ČĕĢđĚđ
ĐĒ .ĤđčĕďĐ ČĢđĕ ęĥĚ ĘčČ ,ěđĒĚ ĝĜėĜ - ěđĥĘĐđ ęĕĕĦĠĥĐ - ĐĠĐ ĖĤď .ĐĜđĥ ČđĐ ĐŐþ Đÿ ĺþ Ŋø
.čēĤĚĐ ĘČ đčĥ ďđēĕĕĐ ĦČ ĐĞĕĝĚĥ ĐčėĤĚĐ ĦČĒ ,đčĥ ęĘĢĐ ğģĦĥĚ ęĥ ,ęďČčĥ ČĘĠĐ ĤđģĚ
.ĥŖĜČù ŁĀ ĺþ ĝĜĐ ĦđĚĘĎĦĐ ČđĐ ĤđčĕďĐ
ěĕĠđĘēĘđ ,ęďČĘ ĤčĞĚĥ ēđė ĦČĔčĚ ČĕĐ .ĐģđĚĞđ ĐĘđĠė ĦđĞĚĥĚ ,ĦĕĤčĞč ,ĥĕ ÅĝĜÅ ĐĘĕĚĘ
ĕĚ .ĕĚĕĜĠ ĝĜ ĘĞč ęďČ ČđĐ ĘđĎď ęďČ /ĘĎď ęĎ ĘĕčģĚčđ ,ČĘĠ ČđĐ ÅĝĜÅ .đėđĦĚ ĐČčĥ ĦđĠĕģĒ ęĎ
.đĕĕē ĦČ ĐēĜĚ ĝĝđĜĦĚ ēđė ,ĐĚ Ĥčďč ĘĎđďĥ
ĐĤĕĢĕč ğĦđĥ đĚĢĞ ČđĐ ęĎ ĘčČ ,ęĕđĝĚĐ ęďČĘ ĤčĞĚ đĤĢđĜ ęĐ À ĝĜ ęĐ ,ĐĠĥĐ ,ĤđčĕďĐ ěėČđ
Ĥđčĕē ČĕĐ ĦĕĝĕĜĐ ĐĠĥĐ .ĦđĜđĕĞĤ ,ęĕĔĠĥĚ ,ęĕĘĕĚ ĤčēĚđ ĐĜĥĚ ,ĐĠĥĐ ĦČ ĐĜđčđ ğĕĝđĚ ČđĐ À
.ďĕēĕ Ęė ĘĢČđ ĐđđĐč ęĕėĥĚĜĥ ĕđĝĕĜĘ đČ ĦđĝĜĦĐĘ ĦđĤđď Ęĥ ĤčĞĐ ěđĕĝĕĜ ěĕč

'

ęĕĜđĥČĤ ęĕĘĕĘĢ
ďģĚĦČ ěė ĕĜĠĘ ďđĞĥė ,ÅęČ ĦĠĥÅ ğđĤĕĢĐ ĤēČ ĦđģēĦĐĘ ĐĝĜČđ ,ĐĥďĞĐ ĦČ ęĢĚĢČ ěČė
.đĚČĘ ģđĜĕĦ ěĕčĥ ĤĥģĐ ęĢĞč
đĜĕČ ČđĐĥė ,ęĕĤēČĐ ęĕģĜđĕė ČĘĥ ,ďĘđĜ ęďČĐ ĞđďĚ ĐĐđĦĥ ,ĥĤďĚ đČ ,ĤđĠĕĝ ęĞĠ ĕĦĞĚĥ
,ęďČĐ Ęĥ đēđĚ ďĕĚ ĘďĎ ĦĞďĐ ġĞĚ ĐĘĕėČĐ ĤēČĘĥ ĤĠĝĚ ĥĤďĚ đĦđČ .đĕĘĎĤ ĘĞ ďđĚĞĘ Ęđėĕ
ęČ .ĐďĕĘč ďđĚĞĘ ęČĐ ĘėđĦ ČĘ ČĚĥ ,ĦĞ ęĤĔč ęĘđĞ ĤĕđđČĘ ĦČĢĘ đĕĦđďĘđ ĘĞ ĘĔĕĜ ěėĘ
ĦĞď ĦėĤč ĐĦđČ ĖđĦĚ ĦđĤĕĥĕ ĐĥĕČĐ ĘĞ ęĕČč ĐďĕĘĐ ĕĤđĝĕĕ Ęėĥ ĕĤĐ ,ĤđĠĕĝ đĦđČĘ čĕĥģĜ
ĐĕĘĞ ĦĘþ ēŅĚđ
þ ĦĤĝĕĕĦĚ ĐĥĕČĐ ģđĜĕĦĐ Ęĥ đĥČĤ ĘďđĎ ĘĘĎčĥė - ĐĘĘģĐ ĐĤđĢČ ĐĚĢĞ Đčĥ
đĦđĤčđĞ ĦĠđģĦĚ ĦĕĢēĚ ģĤ ,ĤđĠĕĝĐ ĖĥĚĜ Ėė ,ĐĐđĥ ģđĜĕĦĐ .ÅęĕĜč ĕďĘĦ čĢĞčÅ Ęĥ ĐĘĘģĐ
ęĕĥďđēĐ ĦĞĥĦč ęĢĞčĥ Ėė ,ĐĘ ĐĢđēĚ ĐĥđĞ ČđĐ ĐĕĕĜĥĐ ĦđĤčđĞĐ ĦĕĢēĚ ĦČĥė ,đĚČ ĖđĦč
.ęČĐ Ęĥ ĐĠđĎčė ěĕĕďĞ ĕē ČđĐ đďĘđđĕĐ ĤēČĘ ęĕĜđĥČĤĐ
ğđĠČ ČđĐĥė ęĕĕģĦĐĘ ģđĜĕĦĐ Ęđėĕ đĦďĕĘ ĕĤēČ ęĕĜđĥČĤĐ ęĕĥďđēč ęĎ ,ĦđĔĥĠč ,ęĜĚČđ
.ģĠđďčĥ ,ĐĚĕĥĜčĥ ěđĎĕĜĐ ĦČđ ēĕĤđ ęđēđ čĘē ĐėĤď ĘčģĚ ČđĐ .đĚČč ģĤđ ĖČ
.ĦĕĜđĥČĤĐ ĐĠĥĐ ĦČ ęĎ ĘčģĚ ČđĐ ,ĐėĤď ,Ėė
đėđĦ ĘČ ĎĠđĝ ČđĐ ,đĘ ĐĢđēĚ ęĕČčĥ ĦđĘđģĐ ĦČ ģđĜĕĦ ĞĚđĥ ěĔčĐ ěđĕčēč ďđĞĥ đĜĘ Ğđďĕ
.ĦėĦđē ĐĤđĢč đĘ ęĕēĜĞĠĦĚ đĘĘĐĥ ČĘč ,Ĥđčĕďđ ĐĕĚĐ ,ęĕĥēĤđ ęĕĘĕĘĢ ĒČ Ĥčė
ĦĕĜđĥČĤ ĐĠĥ ĐĦđČč .ĦĥĤđĠĚĐ ĦĕĘđĘĕĚĐ đĒ Čģđđď ĐĜĕČ ęďČ Ęĥ ĦĕĜđĥČĤĐ ĐĠĥĐ ěėĘ
ĦđėđĦē ěĜĕČ ĦđĜēčČĐ đčĥ ęđģĚĚ ĐČč ĦĕĜđĥČĤĐ ĐĠĥĐ .ĤĥĠĐ ĦĜčĐ ĤĥČĚ ĤĦđĕ ěđĎĕĜĐ ģĒē
.ďēČ Ĥčďđ ĦēČ ĐĠĥ ěĕĕďĞ đĒ ,Ęčč ĘďĎĚčĥ ÅęĕďēČ ęĕĤčďđ ĦēČ ĐĠĥÅĐ đĒ ěĕČ - ĦđĤđĒĎđ ěĕĕďĞ
ęĞđ ěĐĚ ĦģĠđĚĥ ĐģĕĥĜĐ ęĞ ĦēČ ČĕĐ ęĕĕĦĠĥĐĚ ĦģĠđĚĥ ĐĘĕĚĐ ,ĦĕĜđĥČĤ ĐĠĥ ĐĦđČč
.ěėđĦĘ ĝĜėĜĥ ěđĒĚĐ
,ĘďčĐĐ ČčēĦĚ ģđĕďč ěČė - ÅĖĚČ ĦĤđĦ ĥđĔĕĦ ĘČđ ĖĕčČ ĤĝđĚ ĕĜč ĞĚĥÅ ģđĝĠĐ ĤĚđČ
ěĕĞĐ ěĚ ĕđĚĝĐ ĕđčē ĕĤĐ ĐĤđĦ ĐĘĕĚčđ ,ĐĤđĦ ČĕĐ ęČĐ ĦĠĥĥ ČĕĐ ĐĜđđėĐ ÅĖĚČ ĦĤđĦÅčĥė
.ĤĥĠĐ ĦĤĕģēđ ěđēčČĐ ĦĘđėĕ ,ęĕĘĕĚčĥ ĖđĦĕēĐ ,ĤđĝĕĜĐ Ĥčė ĕđĢĚ ÅčČĐ ĤĝđĚÅčĥ ďđĞč ,ěđĕĤĕĐčĥ

ĥĕďĕĕĐ čĢģĚ
.ĕĚĢĞ ĘĞ ęĕĘĕĚ ĐĚėđ
.ĥĕďĕĕ ČĕĐ ĕĚČ ĦĠĥ ĘčČ .ĕĦĕĥČĤĚ ĦĕĤčĞ ĕĦĞĚĥ .ġĤČč ĕĦďĘđĜ ĕĜČ
ĦĠĥ ĐĜĕĐ ,ĦčĦđėđ Ħčĥđē ĕĜČ Đčĥ ,ĥĕďĕĕčĚ ĤĦđĕ ĐčĤĐ ęđĕĐ ĦĔĘđĥ ĕĜČ Đčĥ ,ĦĕĤčĞĐ
.ĕĘĥ ęĞĐ ĦĠĥ ,ďēČė ĕĚĕĔĜĕČĐđ ĕČĚģĐ ěčđĚč ,ĕĘđČ ,đČ ,ĕĘĥ čČĐ
ĐĞĕĎĜĐđ ęĞĔĐ ,ēĕĤĐ ĦĠĥ ,ĐĠĥąęĤĔĐ ĦĠĥ ,ĕč ĥēđĤĥ ĕĚĕĜĠĐ ěđĎĕĜĐ ĦĠĥ ČĕĐ ĥĕďĕĕ
ĦĤčďĚ ĕĜČĥė ęĎ ,ĥĕďĕĕč ĦĥĥĚĚ ,ĥĕďĕĕč ĦĚĞđĔ ,ĥĕďĕĕč ĐēĕĤĚ ĕĜČ ęđĕĐ ďĞ .ĕč ęĕģđģēĥ
.ĦĕĤčĞč ĐĘČ Ęė ĘĞ
ĦĕĠđĝĜĕČĐđ ĐĒĞĐ ĦĕĤčĞĐ ĘČ ĕĦēģĠĜ ,ĔČĘ ,ĘĕčģĚč .ĕĚČ ĦĠĥ ĦČ ĕĦģĜĕ ďēĕ ęĎ ĕčČĚđ ĕĚČĚ
.ĕĚĞ ĦĠĥ ĦČ ĕĦĎĠĝđ ĕčĤģ ĘČ ĕĦĞĎĐđ ,ęĕĔĐĘ ĦĠĥ ČĕĐ .ĤčĞ ĘėĘ ĐēđĦĠ ČĕĐ ĘčČ ,ĐĤđČėĘ ĦĚĢĚđĢĚ ĐĠĥ ČĕĐ ĦĕĤčĞĐ
ĘėĘ ēđĦĠ ğĝ ČĕĐ ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥĐ .ĘđčĎ Ęė ġđĤĠĘ ĐĘ ęĕĤĥĠČĚĥ ęĐ ĐĕĦđĘđčĎ Čģđđďĥė
.ĕĘ ĘđēĚđ Ďē ČĕĐ .ĕč ĦėĠĐĚ ČĕĐ ęĎĥ đĚė ,ĕĕĚĕ Ęė Đč ĦėĠđĐđ Đč ĦėĠđĐ ĕĜČ .ęĕĤčĞĐ
.ĥĕďĕĕĐ Ęĥ ěđĎĕĜĐ čĢģĚ ĕč ěĦđĜ ,ĕđĚĝ ęđĜđĤĔĚ đĚė ,ĤĥČė ĐČč ĕĜČ ĐĕĘČ ęĎ ĘčČ

,ÃęĕĤĚĘà ,ÃęĕčĐČč ĐĝĘĞĦĜđ ĐĘĕĎĜà ,ÃęĕĜĜČĥ
đčĦėĜ ęĕĤĕĥĐ .ÃČĥČ ĕĜČ ĖĚĥ ĦČÃđ ÃęĕĔđĔĤĥÃ
.1892-1897 ęĕĜĥĐ ěĕč
ĤĥČė ĐĦĕĕĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĚđĝĤĠ ĦĕĥČĤ
ČđĐđ ĤĜĒđĘģ ğĝđĕ ÅĠđĤĠĘ ĞďđđĦĐđ ĐĝďđČĘ Čč
ĤĜĒđĘģ .ęđĝĤĠĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĕĤĕĥĚ ēĘĥĥ
ĦĜĥč .ęĕĤĤđĥĚĐ ĘđďĎ ĦČ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔč ĐČĤ
ĐĔĕĝĤčĕĜđČĐ Ęĥ ęĕĤĠĝ ĦČĢđĐč ĐĞĕĠđĐ 1947
ğĝđĕ ĕďĕ ĘĞ ĐčĦėĜĥ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ ĐĕĠĤĎđĕč
đĜČĢĚ ďēČ ģĦđĞđ ,ęđĕė ĤĦđĕč ĤĕďĜ ĤĠĝĐ .ĤĜĒđĘģ
ęđĎĠ ģĦđĞĐ .čĕčČ ĘĦč ĐĘČĕĤČ Ħĕč ĦĕĕĤĠĝč
ĦĤđđĕĞ ĐĢĤĞĐ ġĕĤĞĐ ĤĜĒđĘģ .đĥĘĦĜ ęĕĠď ĐĚėđ
ĦđđĢĚ ĤĚđĥ ĕďđĐĕ ďĢĕė ČĕĘĠĚđ ,ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ
Ęĥ ęĕčĐČĐ ĦđČģĦĠĤĐ ĦČ ĐĜĎĚ ČĘ ĤĜĒđĘģė
.ĦđĕĤĢđĜ ęĕĥĜ ęĞ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
ĐĕĕĤĢđĜ ĐĘĕĢČ ĐĥĕČĘ ČĥĜ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
ĐčđĘĤģ ĐĚĥđ ,ĕĜĕČĤģđČđ ĕĜĚĤĎ ,ĕĜĘđĠ ČĢđĚĚ
ęĐđ Ħč ĐďĘđĜ ĎđĒĘ .ġĕčĢčĤđĎ ĝČĕĒđĎ ěđĠ ĐĕĜĘĕĚ
ĦđĝĜĚđĤĐ ěĚ ĦđĚď ,ĐďĘđĒĕČ ęĥč ĐĘ ČđĤģĘ đĔĕĘēĐ
ĘČĤĥĕ ġĤČč Ĥģĕč 1925 ĦĜĥč .ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕ Ęĥ
ęĦč .ĐĕĕĤėđĜĐ đĦĥČ ęĞ ġĤČč ĞģĦĥĐ 1931 ĦĜĥčđ
ĕĠĘ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ Čč ČđĐ .ĝĕĤĠč ĦĞ ĐĦđČč ĐďĚĘ
ĞĕĕĝĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ ěĕĚĒĐĥ ,ČĕĒĚ ĤÃďĐ ĦĜĚĒĐ
.ĐČđĠĤĐ ĕĞďĚĘ ĕĤčĞ ěđĘĕĚ ĦėĕĤĞč
ĐĤĎ đĦĥČđ čĕčČ ĘĦč ĤĤđĎĦĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
Ėĕĕĥ ĐĕĐĥ ,ĦĕĜđđĕĐ ĐĕĕĝĜėĘ ĖđĚĝ Ħĕčč ęĕĘĥđĤĕč
ĤĥČė ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ęĎ ĤĤđĎĦĐ ęĥ .ĖĤČĕĤĔĠĘ
ĦČ ČđĤģĘ đĞďĕ đĦč ČĘđ đĦĥČ ČĘ .ęĕĘĥđĤĕĘ Čč
ěĦĢĠĐĘ Ğĕĕĝđ đĕĦđĤĕĢĕ ĦČ ĤĕėĐĥ ĕĚ .đĕĦđĤĕĢĕ
đĦč ĦČ ĐĥĕČĘ ČĥĜĥ ,ĕģĝĜĘĕđ ęĐĤčČ đĜĦē ĐĕĐ
đĦđĕĐč 1997 ĦĜĥč ĤĔĠĜđ ĝďĜĐĚ ĐĕĐ ČđĐ .ĐďĘđĒĕČ
ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕčĦė ĦĤđďĐĚĘ ĦđĐĎĐĐ .99 ěč
.đďĕ ĘĞ đĥĞĜ ÃďčđĞ ęĞà ĦČĢđĐč
ěĕēĘĚĐ Ęĥ ĐēĠĥĚ ěč ĐĕĐ ĕģĝĜĘĕđ ęĐĤčČ
,ĕģĝĜĘĕđ ĕėďĤĚ ĐĤđĚĐđ ĖĜēĚĐ Ęĥđ ĕģĝĜĘĕđ ĐĥĚ
ĐďĘđĒĕČĘ .čĕčČ ĘĦč ÃĐđĘĥà ĐĕĝĜĚĕĎ ďĝĕĕĚ
.ĐĠĕēč ĕēĐ ,ĤďĜĝėĘČ ,ěč ďĘđĜ ĕģĝĜĘĕđ ęĐĤčČĘđ
.Ħčđ ěč ,ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đďėĜ ,ĤďĜĝėĘČ ěčĘ
ĦĤĚĒč ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ čĐČĦĐ čĕčČ ĘĦč đĦđĕĐč
ęĕĤĕĥĐ ĤđĒēĚđ ,ěĕĕĔĥĜĒđĤ ĘēĤ Ęđģ ēđĦĕĠĘ ĐĤđĚĐđ
ĕĠĚ .ĘĕČĘĕČ đĕĠč ĐČĤģĜĥ ,ĐĘ ĥďģđĚ ÃĘĕČĘĕČÃĘ
ĘĞ ęĕĤđĠĕĝ ĕĦĞĚĥ ĐĘĢČ đďĚĘĥ ęĕĤĚĒđ ęĕĜĒē
.ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ęĞ ĐĘĥ ěĚđĤĐ
đĦĕĕĞĤ ĐĤčĞ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĦĤĕĔĠ ĕĤēČ
ĐĕĕĝĜėĐ Ęĥ ĘĔĝđĐč ,ěčđĚė ,ĐĤĤđĎĦĐ ,ĐĠĕēĘ ĐĕĜĘĕĚ
.ĐĠĕēč ĕĤĢđĜĐ ĦđĤčģĐ Ħĕčč ĐĤčģĜđ ,ĐĠĕēč ĦĕĘđĦģĐ
ĐĤčēč ĕĦėĤĞĥ ĤđĤĕčč .1974-č ĐĤĔĠĜ ĐďĘđĒĕČ
Ħĕčč ęĕĤđčģ ĐĘĞčđ ČĕĐ ĕė ĕĘ ĤĝĚĜ ĐĠĕēč Čĥĕďģ
ĐĘČĥĐ ĦĤĤđĞĦĚ ěČė .đĒ ďĕĘ ĐĒ ĐĠĕēč ěĥĕĐ ĦđĤčģĐ
ĦđĤčģĐ Ħĕčč ĐĤčģĜ ČĕĐ ěėĥ ,ĐĤĕĕĎĦĐ ĐďĘđĒĕČ ęČĐ
ČĘ ĕĦĘčĕģĥ ĦđčđĥĦĐ ĖČ ,ĦČĒ ĤĤčĘ ĕĦĕĝĕĜ .ĕďđĐĕĐ
ĦđĘČĥĐ ĎđĝĚ ČĕĐ ĖĦĘČĥÅ ĐĢĞĐ ĔĞĚĘ ,ĦđĤđĤč đĕĐ
.ÅęĕĘČđĥ ČĘĥ čđĔ ĤĦđĕĥ

ĝ

ĦđĞĚà ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ Ęĥ đĤđĠĕ
ģđĘĕĤĠ ĐĢĕĜ Ęĥ ĐĕĤčďđ ÃĦđĜĔģ
ÅĚĞ 1 ÅĘđďĎĐ ĦčĥÅ) ĤđĠĕĝĐ ĦđčģĞč
ęĕĤđĥģĐ ęĕĤđĞĜ ĦđĜđĤėĕĒ ĕĘĢČ đĤĤđĞ (45-44
ęĕĚđĤĚ ěėđĥ ĦĤĒĞč ĕĦĞĎĐ .ĤĤđĥĚĐ ęĞ ĥĎĠĚč
ĕĘ ęĕĤđėĒ ęĕĤčďĐđ ,ĦđĤđčĎĘ Đčĕĥ ěĕčĥ ĘĕĎĘ
.ĘđĚĦČ đĕĐ đĘĕČė

Ĥĕģ ĘĞ ĤĤđĥĚ
ĐČĠĤĚĐ
.Ğčĥ đČ ĥĥ ěč ĕĦĕĕĐĥė ĕĦĤėĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ
ęĞĠč Čč ĤĥČė .ČĠđĤė ČĘČ ĤĤđĥĚė ČĘ đĕĦĤėĐ
ęĕĘđē Ħĕčč ČĠđĤė ĘčģĦĐĘ čĥē ġĤČĘ ĐĜđĥČĤĐ
ĐĠđĤĕČĘ ĤĒē ČđĐ .ĞĕĕĦĝĐ ČĘ ĤčďĐ ĖČ ,ÃĐĝďĐÃ
ČĘ ĤđčĕĢĐ .Đč čĥĕĕĦĐđ ġĤČĘ ĐĘĞ 1931 ĦĜĥčđ
ĐĕĐ đĕĘđē ĤĠĝĚđ ĤĤđĥĚė ĞďđĜĥ ČĠđĤĘ ěđĚČ ĥēĤ
,Ėė ęđĥĚ .ĖėĚ ĝĜĤĠĦĐĘ đďĕč ĐĕĐ ČĘđ ęĢĚđĢĚ
ĤÃď ĦČ ,ēģđĤ ĘČĤĥĕ ,čĕčČ ĘĦ ĦĕĕĤĕĞ ĥČĤ ĐĜĕĚ
.čĕčČ ĘĦ Ęėč ĤĠĝĐ ĕĦč ČĠđĤė ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
ĤÃď ĕďĕ ĘĞ ĕĦģďčĜ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ ĦĘĕēĦč
ČđĐ ČĠđĤĐ ĕė ěčđĚė ĕĦĞďĕ ČĘ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
ÃĐĜđĕĢ ĝĜà ĤĠĝĐ Ħĕčč ĐĚĕĕģĦĐ ĐģĕďčĐ .ĤĤđĥĚĐ
ĐĚĕĕģĦĐ đčĥ Ĥďēč .čĕčČ ĘĦč ġĤĎ ĕčĢ čđēĤčĥ
Ęĥ ĐĜđĚĦ ěĐĕĜĕčđ ĦđĜđĚĦ ĐĚė ĦđĕđĘĦ đĕĐ ĐģĕďčĐ
.đĕďĕ ĦđĠė ĘĞ ĐĘĔ ģĕĒēĚĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ
.ÃĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ ĤĤđĥĚĐà čĦėĜ ĐĜđĚĦĐ ĘĞ
ĕĚČĘ ĕĦĤĚČđ ,ČĠđĤĐ ĘĞ ěĐđ ĐĜđĚĦĐ ĘĞ ěĐ ĕĦĘėĦĝĐ
ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ...ĤĤđĥĚĐ ČđĐ ČĠđĤĐĥ ĕĘ ĐĚďĜ À
ĐĕĕĤėđĝč ĕĦđČ ďčĕėđ ĕĦđČ ğĔĕĘ ,ęĕĤčďĐ ĦČ ĞĚĥ
.đĝĕėĚ ČĕĢđĐĥ

‫שאול טשרניחובסקי‬
‫ אך גם הטיף‬,‫שר לשלום‬
‫לכיבוש ארץ ישראל כולה‬
‫ הוא‬.‫ולהשמדת האויבים‬
‫היה נשוי לגויה וכתב נגד‬
‫המסורת היהודית ועם‬
‫זאת זכה לברכות הרבנים‬
‫ זיכרונות‬.‫עוזיאל ועמיאל‬
‫מרופא בית הספר‬
‫עקיבא צימרמן‬

ĘđďĎĐĦčĥ

ěĕĚČĚ ĕĜďđĞ ĕė

38

ĦĕĤėđĜ ĐčĐČ
ěĕč ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĐĕĐ ěđėĕĦč ĕĦďĚĘ ĤĥČė
,ĦĕĝČĘģ ĦđĤĠĝ ďĚĘĥ ĕĚė .ęďĚĘĘ Đčđēĥ ęĕĤĠđĝĐ
đėĠĐ ęđĕė .ęĎĤĦĚė ęĎ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔĘ ĕĦĞďđđĦĐ
ĦđĤĠĝ ĕĤģđē Ęĥ ęĦĘēĜĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕčĦė
ĦďđĞĦ ĘčģĘ Ęđėĕ ĘČĤĥĕč ěđėĕĦ ďĕĚĘĦđ ,ďčĘč
.ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ đĐĕĚ ĘĘė ĦĞďĘ ĕĘčĚ ĦđĤĎč
ĕė ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕčĦė ĦČ đďĚĘĥ ģĤ ČĘ ,ĕĜĚĒč
Ėė .đĕĕē ĦđďĘđĦĘ ęĕĤđĥģĐ ęĕĤđĠĕĝč đģĝĞ ęĎ ęČ
ĐĕĜĚĤĎĘ ĞĝĜđ ĦĕčĐ ĦČ čĒĞ ĤĕĞĢ ĘĕĎč ĕė đĜďĚĘ
.ĦđĕĤĢđĜ ĦđĤĕĞĢč čĐČĦĐ ęĥđ ,ĐČđĠĤ ďđĚĘĘ
čĦė ÃęĕĤĚĘà ĤĕĥĐ ĦČ ,ĤĜĒđĘģ ğĝđĕ ÅĠđĤĠ ĕĤčďĘ
ČĕĐđ ,ĦđĕĤĢđĜĐ đĕĦđčđĐČĚ ĦēČĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
ÅĠđĤĠ .ěđđĕ ĦĘĥĚĚč Ĥĥ Ęĥ đĦč ,ĐĕĤĚ ĐĜČĕĘČđ
ü
ĦĕĤčĞĐ ĐĥďēĐ ĦđĤĠĝĐ ěđĘĕĚÃč čĦđė ěĜČĥ ęĐĤčČ
ĐĕĜđđĕĐ ĐĤĞĜĘ đĦčĐČ ĕė (ĔÃĕĥĦ ĐĜčĕ) ÃĦĕĘĘėĐđ
čĦėĥ ęĕĤĕĥ ĐĤĥĞ Ęĥ ęĦďĘđĐĘ ĐČĕčĐ ĐĕĤĚ
,ÃēėĥĜ ĘđėĐà ,ÃĘČĕďĕČà ,ÃĐĕĠĐĠĕĘà :ęĐđ ĦĕĤčĞč
ĐĤđĎĜ ĐČĢĜà ,ÃęĕĚĘđĞ čĕčČà ,ÃĦĘėĦ ĕĚĥ đĥĕĥĕÃ

.ĐĘđĘčđ ĐĒĞ ĦđďĐĕ
ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
ĤĕČĚ Ęĥ ġĞ ĖđĦĕēč
1941 ,ĐĕĤČ ĤđĎ

čĦėč ĕĦėĘĐ ĤĦĕĐĘ ģģĒĜ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕė ĐďčđĞĐ
.ĘČĕĒđĞ čĤĐ ĦČĚ

ěČėĚ đĜĢĤČ ĦđďĎ
ěČėĚđ

.ĦĕčģĞ ĦđďĎĜĦĐ
ĕĚĘĥđĤĕ ĘĕđđģĥĠ
Ęĥ ğĝđČĐ ěĚ
,ĝĕđĤģ ĥĕĘČđĕ
ĐĕĤĠĝĘ ĤčĞđĐĥ
ĦĕĚđČĘĐ

đĦĠģĥĐ ĐĦĕĕĐ ĐĚ ČĕĐ ĦĤēČ ĦĜĕĕĜĞĚ ĐĘČĥ
ęĕĤĠđĝĐ čđĤ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ Ęĥ ĦĕĔĕĘđĠĐ
đČ đĒ ĐĤđĢč ĕÃČĠĚ ęĞ đĐďĒĐ đĤđď ĕĜč ęĕĤĤđĥĚĐđ
ĐĐďĒĐ ĎĤčĜĕĤĎ ĕčĢ ĕĤđČ ĤĤđĥĚĐ đĘĕĠČ .ĦĤēČ
ĦđĞĤđČĚ ĕĤēČ ĖČ ,ĕÃČĠĚđ ÃěđĕĢ ĕĘĞđĠà ęĞ ĐĘĕēĦ
ĦĝĜėĐ Ĥčēė ĤēčĜđ ęĕĔĝĕĜđĕĒĕđđĤĘ ĤčĞ ĔÃĠĤĦ
ĦČ ĖĕĕĥĘ đĝĕĜĥ đĕĐ .ÃĦđĤēÃ ĦĞĕĝĚ ĐĜđĥČĤĐ
ĐČĤĜė ęĕĤčďĐ ĖČ ,ęĕĘĞđĠĐ ĦĞđĜĦĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
ĦđĝĕĠĦ ĐČĤĚ đĕĤĕĥč ěđĕĞ ,ęđģĚ ĘėĚ .ęĕĜđėĜ ęĜĕČ
.ĕĤĚĎĘ ĦđĤēČ
.đč ĦđĘĦĕĐĘ ĕďĚ đĤĐĕĚ ĘČĚĥĚ đĕďĐđČĥ ĐČĤĜ
,ęĕĔĝĕĜđĚđģĐ ĦĞĕĝĚ ĦĝĜė Ĥčē ,ĐėĤČč ďĚēđĚ
ÃěĕĚČĚ ĕĜČÃ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĤĕĥ ĦČ ĖđĠĐĘ ĞĕĢĐ
ĕĜđĘČ ĦĕĚĘđĥ .ÃĐđđģĦĐà ęđģĚč ĐĜĕďĚĐ ěđĜĚĐĘ
ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕĤĕĥ ĦČ ęĕďĚĘĚ ěĕČ ĥ ĘĞ ĐĘčģ
ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .ĐĕđĎ ĐĥĕČĘ ĕđĥĜ ĐĕĐĥ ęđĥĚ ģĤ ęđĕė
ġĤČĐ ĥđčĕėĘ ğĕĔĐđ ęĕĜĚđČĘčĥ ěĚđČĘ ĐĕĐ đĕĤĕĥč
ďĎĜ ĐčĦė ĕĜđĘČ ĦĕĚĘđĥ .ģĥĚď ďĞ ĦđēĠĘ ĐĘđė
ġĤĞĜ ĐĕĐ ěđĜ ěč ĞĥđĐĕđ ĦđĥĞĘ ĐĚ ĘčČ ,ěđĜ ěč ĞĥđĐĕ
ěĞĜė ĕĥčđė ĕĐđĘąČà ĦČ ēčĕĥĥ ,ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘĞ
,ÃĐĜđĕĢ ĝĜ đČĥà ,ęĕĜđĥČĤĐ đĕĤĕĥĚ ďēČč .ÃĐĠđĝč
:ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ čĦđė
Đč ęĦĒēČĜđ ďĕ ĦģĒēč ġĤČ đĥčėđ
.ČčĐ ĤđďĘ ďĞ ěĕĕĜč ęĦĕĜčđ

ÃĐĎĘčĐĐÃđ ęĕĕčĤĞĐ ĤđĤĔĐ ĕĥĞĚ ĦđĤčĎĦĐ ęĞ
ĦČ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ čĦė ,ęĕĕďđĐĕĐ ĦđďĝđĚĐ đĒĕĤėĐĥ
ĦėĤčĘ ĝēĕĕĦĚĐ ,(1937 ĒÃĢĤĦ) ÃĐĜĕď ĦĥĤĠà đĤĕĥ
ĦČ ĤČĦĚ ČđĐ .ĦĕČĤģĚ ĐĤđĢč čđĦėđ đĕĜčĘ čģĞĕ
ĦėĤčĘ ďđĎĕĜč .ęĐĘ ĐĦėĤč ĦČđ ĐĕēČĚ ĐĜĕď ĦďĕĤĠ
ĦČ ĐĜĕď ĦėĤčĚ ,ĕđĘđ ěđĞĚĥ ĦČ ĐĜĎĚĐ đĕĜčĘ čģĞĕ
ĦČ .ęėĥ ěč ĤđĚē ĕĥĞĚ ĘĞ đĎĕĘčĐ ČĘĥ ĕđĘđ ěđĞĚĥ
ĐĎĘčĐĐ ĘĞ ĐČēĚč čĦėĜ ĤĕĥĐ .ĐĜĎĚ ČĕĐ ęĕēČĐ ĤĦĕ
.ęĕĕĚĥĤĐ ĦđďĝđĚĐ ęĕĔģđĜĥ
ĦČĢđĐ) ÃěđĠđĝģĝĐ Ĥĥ đĜĘĕčĥč ČĘà ĐĤĠĝč
ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕė ĤĝĕĜĎ ĐĤĕČĕ ĦčĦđė (ēÃĜĥĦ ,ÃĤĕČĕÃ
ĞďđĜĥ ,ěĤĔĥ ęĐĤčČ ĕÃēĘĐ ĘĘđēĚ ęĞ Ĥđĥģ ĐĕĐ
ĤĠĝč ğĦĦĥĐĘ đďĕ-ĘĞ ěĚĒđĐ ČđĐđ ,ĤĕČĕ đĕđĜĕėč
ĤĕČĕ ĕďĕ-ĘĞ čĦėĜĥ ,ÃēďģČĐà ĦĕČčĢĐ ĐėĤďĐĐ
ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ęĝĤĠ đĕĤĕĥ ĦČ .(310 ÅĚĞ) ĘČĕĒĤ ďđďđ
ĕďĕ ĘĞđ ĤĜĒđĘģ ÅĠđĤĠ ĕďĕ ĘĞ ĖĤĞĜĥ ,ÃĤĦĕčà ěđēĤĕč
.đĐĕĜĦĜ ěđĕĢ ěč
*
ĘĕĘč ďĘđĜ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕė Ğčđģ ĤĜĒđĘģ ÅĠđĤĠ
ĔÃĕ ČđĐ ĘčđģĚĐ ĖĕĤČĦĐ đĘĕČđ ,ĐėđĜē Ęĥ ĕĞĕčĥ
čĕĥĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .20.8.1875 ĐÃĘĤĦ čČ ęēĜĚč
ĖČ ,ěđĕĠĤč ĕđĘĦ đģđĕď ęĜĚČ đĦďĘđĐ ęđĕà ĕė ĐĢĘĐč
ğĝđĕ đĥĠĜė đďĕďĕĥ ĤĦđĕčđ ,ĐėđĜēč ČđĐĥ đĕĘĞ ĐĚđď
ĦĞďĘ čĕĕē ěđĕĤđĔĝĕĐė ČđĐ ĕĤĐđ ,ěė Ĥčđĝ ĤĜĒđĘģ
ĤĤđĥĚĐ ĦČ Ĥģĕčĥ ,ěďĝ čď ÅĠđĤĠ .ÃĕĜĚĚ ĤĦđĕ ĦČĒ
ĐďĕĘĐ ĖĕĤČĦ đĐĚ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ ĘČĥ ,đĦĕčč
ĖĕĤČĦ đĘ ĐĕĐĥ ęĥėà :čĦė ěėĚ ĤēČĘ .đĘĥ ěđėĜĐ
ĦđēĤČÃ) ÃĕđĢĤė ĐďĕĘ ĖĕĤČĦ đĘ ĐĕĐ Ėė ,ĕđĢĚė ĐďĕĘ
ĕĤĥĦč đÃĔ đĦĤĕĔĠ ĖĕĤČĦ ĘĞ .(15 ÅĚĞ ,ÃęĕĘĕčĥđ
ĕĘčà ĐđđĕĢ ČđĐ đĦĕĕđđĘĐĘ ĞĎđĜč .ęĕģĘđē ěĕČ ďÃĥĦ
ďĞđĚĐ Ęđēčđ ĦđėđĝĐ Ďēč ĤĔĠĜ ČđĐ ,ěėČđ .ÃęĕďĠĝĐ
ĦđĤčģĐ Ħĕčč ĤčģĜ ČđĐ .ęĕďĕĠĝĚ ěĕČ
đĤĚČ đĤčģ ĘĞ ĥĕďģđ čĕčČ ĘĦč ěĥĕĐ
ğĝđĕ ÅĠđĤĠĐ đďĕďĕđ ĕģĝĜĘĕđ ęĐĤčČ đĜĦē
.ĤĜĒđĘģ

:ģĥĜ ĦČĤģĘ ĦČĢ ęđĕ đĜēĜČ ęĕēČ ěĐ
,ęĕĐ ĕĕČ ďĞđ ěđĜčĘĐ ĦđďĥČĚ
ģĥĚď ĐėČđč ěđĠĢ ĕĦėĤĕ ěĚĘ
ęģ ĦĞ čģĞĕ ěđČĎ ĦđđĚĘđ ęĕĕēĘ

Ęė .63 ÅĚĞ ĎÃĕĥĦ ěģđĥ ĦĤđďĐĚ ,1892-č čĦėĜ)
.(ĐĤđďĐĚ ĐĦđČĚ ęĕĔđĔĕĢĐ
:ÃęĕĘĘĢ đĥĔĜÃ ČĘĠĜĐ ĥĤĞĐ Ĥĕĥč Ėėđ
ěđĤĥčđ ěďĤĕĐ ĘĞ
ęĕĜđē ęĕĕčĤĞ ęĥ
!ĐĕĐĦ ġĤČĐ đĜĘ
ęĕĜđčč ĐĦČ ęĎ
(25 ÅĚĞ ,1897 ,ĐĝďđČ)

ęđĕĐ ęĕĘĝĠĜ đĕĐ ĕČďđđč ĒČ čĦėĥ ęĕĠĕĤē ęĕĤčď
ěĚĒđĚ ĐĕĐ ęđĕĐ ęĕĜčĤĘ ĐĚđďčĥ ěėĦĕĕđ ,ġÃĎč ĕďĕ-ĘĞ
:ĦđĤĕģēĘ
?ĦĚģđĜ čĤē ĕČ ,ĕčĤē ĕČ ĕčĤē
!ēĕĤĢČ ĕčĕđČ ĘĞ ,đĜĦ ĕĘ ĕčĤē
.ēčĔĘ ęĞĕĤėČ ĕČĜĥĚ ęČ
.ęďĕĚĥČ ďĚĥĐ

đĒ ,ěďĤĕĘ ĦđďĎ ĕĦĥà ĤÃĦĕč Ĥĕĥ ēĝđĜč ĔĞĚė
ĕĦčĐČà Ĥĕĥč ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ čĦđė ,Ãěė ęĎ đĒ đĜĘĥ
ÅĚĞ) 1934 ĦĜĥč čĕčČ ĘĦč čĦėĜĥ ,Ãĥĕčėč ĞĦČ ĕė
:(524
ěďĞĦĜ ĐĚđ ĞĕĤĕ đĜčĘ
ěďĤĕĐ ěđČĎ ĦĤĠēĚ ĦČ ĦđČĤĘ
.ěģĤĕĐ ĤđČĕĐ ĤđČĕĐ đĜĦđđģĦ ěďĤĕ
ěČėĚđ ěČėĚ đĜĢĤČ ĦđďĎ Ĥĥđģ
.ďĞ ĕĚĘđĞĘ ĤĠđĕ ČĘĥ ĤĥģĐ

ĥđčĕėĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ČĤđģ ÃĕĘ ĐĜĕĎĜĚÃ Ĥĕĥč
ĕđĔĕčč ĥđĚĕĥ ĖđĦ ,ĐĕĦđĘđčĎ ĦČ ĔĔĤĥĚđ ġĤČĐ
ČĤđč Ğčģĥ ĘđčĎ .ÃĐĕ ďĕ đĤČĦĦÃĥ ĘđčĎĘ ěĠđď ČĢđĕ
ĘđčĎ ĘĞ đčĥē ČĘ ęĕĔĝĕĜđĕĒĕđđĤĐ đĘĕĠČ .ęĘđĞĐ
:ĐĒėĥ
,ĤĚ ĐĘ ĐĚ ĦĥĘĠ Ħč ,ęĕ ĒđĞĚ ĕčĥđĕ đĘĕĘĕĐ
.ĤĐĐđ ĤđĥĕĚĐđ ,ĖĘ ěđĜčĘĐđ ,ĖĘ ěďĤĕĐ
čĤĞč ĤčďĚĐđ ĦĚē ČčĘ ďĞ ĦĤĠ ĘēĜĚ
.čĞĐ ěĕĞ đĜČĤĦ ,Đĕ ďĕ đĤČĦĦ ĘđčĎĐ

ĦĝĜėĐ Ħĕčč ĦđĞĚď
?ĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĘ ĤĤđĥĚĐ Ęĥ đĝēĕ ĐĕĐ ĐĚ
ĐčĤĕĝĥ ĐĕĕĤĢđĜ ĐĤĕĞĢ ĐĥĕČĘ ČĥĜ ČđĐ ,ĤđĚČė
đĚĢĞ ČđĐ .ĦĕĤĢđĜĐ ĦďĐ ĦđđĢĚ ĦČ ĐĚĕĕģđ ĤĕĕĎĦĐĘ
ĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĘ ĒčĐ ĤĕĥĐ ĦČ ĎĤčĘďĕĕĐč ďđĞ čĦė
ĤĥĠČ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĕčĦėĚ .ÃđĘđĠČ ĘĝĠ ēėđĜĘÃ
ĦĕďđĐĕĐ ĐĤĕĕĞĐ ĦđĜđĤėĕĒ ĘĞ ģĠĤĦĚ ČđĐ ĕė ĦđČĤĘ
ĘđėĚ ĘĘđĥ ČđĐ đĕĕē ēĤđČčđ đĕĤĕĥč đĘĕČđ đĕĤđĠĕĝč
.ĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĐ ĦČ Ęđėđ
ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘĞ čĦđė ěđĕĔčĚĝ ĐĥĚ ĤĠđĝĐ
ĕė (ĕÃĥĦ ÃěđĘđėĥČÃ) ÃĕĤčĞ ěđĤĠđĝà đĤĠĝč
ģĚđĞĚ Ĥĥđ ĥĕďē ęÃđėĞ ďčđĞ ĐĕĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔÃ
ĕĚĕ Ęė ęĕĕĚđėĞ ęĕĕē ĕēđ đĘđĠČĘđ ĦĤđĦĥĞĘ čĘĐ
ÅĚĞ) ÃĦĕĘĤĞĐ đĦĥČ ĤĒĜĚč ęĕĘĥđĤĕč ĤĔĠĜ ...đĕĕē
đČĢđĚ ĕĠĘ ĕďđĐĕà ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ ĤĕďĎĐ ČđĐ .(33
ĕė ěđĕĔčĚĝ ĤÃď čĦđė ďđĞđ .(33 ÅĚĞ) ÃđĦĚĥĜč ĕĜđđĕđ
ĦČ čĦėđ ĦĝĜė Ħĕčč đĕĚĕĚ Ĥģĕč ČĘÃ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
.ÃĤđĠĕė ęđĕč đĘĕĠČđ Ħčĥč đĕĤĕĥ
đĕĤĕĥ ĦČ čĦė ěėČ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ęČ Ğďđĕ ĕĜĜĕČ
Ħĕčč Ĥģĕč ČĘ đĕĚĕĚĥ ěđėĜ ĐĒ ěĕČ ĖČ ,ĤđĠĕė ęđĕč
ĦĝĜėĐ Ħĕčč ĘĘĠĦĐĘ ĎĐĜ ĐĝďđČč đĦđĕĐč .ĦĝĜėĐ
.ĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ ěĒēĐ Ęĥ đĕďĕďĕ ĘĞ ĐĜĚĜđ ĕďđĤčĐ
,ÃĐĕĝđĤč ģĕĘČĕč Ęĥ ěđĤēČĐ ĐĜĥĐ ĥČĤÃ đĤĚČĚč
ĘđĘČ đÃė ,ÃĤČđďĐÃ) Ĕĕđđĝ ěđĥĤĎ ĕČĜđĦĕĞĐ čĦđė
đĚĕĕģĦĐ ěĕĕďĞ ĐėĠĐĚĐ ĕĚĕ ĦĕĥČĤč ĕė (ďÃĕĥĦ
đĠĠđĔĢĐ ęĕĜđĚĐđ ĐĝďđČč ĦĝĜėĐ ĕĦčč ĦđĘĕĠĦ
đĦĘĕĠĦĘ ěĕĒČĐĘ ĕďė đĦčĕčĝčđ ĕďđĤčĐ ĦĝĜėĐ Ħĕčč
ĦĘĐĜĐč ĐĘĐģĚĐ ęĞ ĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ ěĒēĐ Ęĥ
ěĚēĜ ęĕĕē ęĕĤčď ČĥĜ ĦđĞĕģĦĐ ĕĜĠĘ .ĕģĝčđģďđĜ
ĕĦčĥĕ .ĦđĞĚď đĎĘĒ ęĕčĤ ĕĜĕĞà :čĦđė Ĕĕđđĝ .ģĕĘČĕč
ČđĐ ĤĠĝĚ ęĕĚĞĠ ,ĘÃĒ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ ĤÃď ďĕ ĘĞ
.ÃđĕĦđĞĚď ĎĠĝđ đĦēĠĔĚ ČĕĢđĐ
.ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ ęĞ ďďđĕĚ ĐĕĐ ĕģĝčđģĜĕĚ ěĒēĐ
ĕĤĞĥÃ) ÃĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ ĤĠĝ À Ĥĕĥč ęĕģĤĠÃ ĕĤĠĝč
Đčĥ ĦĚĝĤđĠĚĐ ĐĜđĚĦĐ ĦČ ĕĦČčĐ (ČÃĞĥĦ ÃěđĤ
ģĕĘČĕč ěĚēĜ ęĕĕē đĜĕĚĕĚĥė ĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ ďĚđĞ
ĤĚČ ĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ đĘČĚĥĚđ
.ÃěĒē ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ČĘ ĕĜČ À đĘČėĥ ęĕĤĤđĥĚ ęĞà ĒČ
ĤģčĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĎĐĜ čĕčČ ĘĦč đĦđĕĐč
đĜč) ĕģĝĚĤčČ ďđď čģĞĕ ĤĠđĝĐ .ĘđďĎĐ ĦĝĜėĐ Ħĕčč
ČĘĠĦĐ ĕė ĤĠĝĚ (ĘÃĢĒ ĕģĝĚĤčČ ĘČģĒēĕ čĤĐ Ęĥ
ĕĤĕĥč ĕģč ĐĕĐ ĘČĕĚĞ čĤĐ ĕĥČĤĐ čĤĐĥ ēėđđĕĐĘ
ĦĝĜėĐ ĦĕčĘ Čč ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
čĤĐ Ęĥ đĦČĢĤĐĘ ěĕĒČĐĘ ĕďė čĕčČ ĘĦč ĘđďĎĐ
ĐĕĐĥ ,ÃĤĕĞĢ čĤÃ ĐĜđėĚĐ ġĕčđĜĤĕĢ ęĕĕē ÅĠđĤĠ
ĘČĕĚĞ čĤĐ ĤĥČė .ĐĝďđČč ĦĕĜĤďđĚĐ ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ
ĤĤđĥĚĐ ĦČĤģĘ čĤĐ ĞĝĠ ,ĕģĝčđēĕĜĤĥĔč ěĕēčĐ
.ÃġĤČ ĐĜĥĕ ęĕĤĚđČà ČĘĠĜĐ đĤĕĥ ĦČ đĕĜĒđČč ĔĔĕĢđ
ĘČĕĚĞ čĤč đč ĕĦĞďĕ ČĘ .ĕĦĚĐďĜà :čĦđė ĕģĝĚĤčČ
ďđď čģĞĕ) ÃđĘ ĐĤĕĐĜ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĦĤĕĥĥ
ęĕĘĞđĠ ĦĕĕĤĠĝ ,ÃĕēĢĜĐ ĕďđĐĕĐ ĕėĤďčà ,ĕģĝĚĤčČ
.(248 ÅĚĞ ,1985
- ÃęĕĘĕčĥđ ĦđēĤČÃ đĤĠĝč čĦđė ěďĝ čď ÅĠđĤĠ
Ęĥ đĦĕčč Ĥģĕč ĕė (ēÃĘĥĦ ďčđĞ ęĞ) ęĕĥĕČĐ ĖĤė
ďđčėĘ ÃĤčďà Ęĥ ěđĕĘĕĎ ČĕĢđĐĘ ĕďė ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ
ĖĘĐĚč ĕė ěďĝ čď čĦđė .ĤĤđĥĚĐ Ęĥ ęĕĥĕĥĐ đĘčđĕ
ĤĒē ČđĐ .ĖđĚĝ ĤďēĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĝĜėĜ đĤđģĕč
ģĕĒēĐ đďĕč .ĖđĠĐ ĐĕĐ đĠđĎĘĥ ěčĘĐ ęĕČĠđĤĐ ģđĘēĥė
đĕĦēĦĚđ ĦđĘĢčē ĦđĚďė đĕĦđĞđĤĒĥ ,ĘđďĎ čĘĢ ěĕĞĚ
ěďĝ čďĘ ĤĠĕĝ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .ÃčđĦėđ ĞčđĤĚ ěđĕĘĕĎÃ
đč đĦđČ Đďčĕė ďĜĘĜĕĠ ĦĘĥĚĚĥ ĦđČĐ ČđĐ čĘĢĐ ĕė
.ĦĕĤčĞĘ ĐĘČđđĘģĐ ĕĜĕĠĐ ĕĚđČĘĐ ĝđĠČĐ ęđĎĤĦ ĘĞ
ĘČĕĒđĞ čĤĐ Ęĥ đčĦėĚ ČđĐ čĘĢĘ ğĤđĢĚĐ čĦėĚĐ ĕėđ
ĐĞčĤČ ĦĤđĢėà ČđĐ ěėĥ ,čĘĢč ĔĥģĦĐĘ ĤĕĦĚĐ
ĐĚĕĐďĚ .Ãđč ĔĥģĦĐĘ ĤĦđĚđ ęĕģđďĐ ęĕĥĘđĥĚ

ę

ĕĚĘĥđĤĕ
ĚĘĥđĤ ěĤđģ ďđĚĘ
ďďđĚĘĦ
!ĤČđčĚĐđ ęĘĥĐ
ČĜĘĕđĐ ğď Ęĥ ęĕėĤėĐ 14 ęĞ ęĘĥĐ ĔĝĐ
čĘ Ĥč ĘČĕēĕ čĤĐ Ęĥ ĤĕĐčĐ đĤđČĕč ďĢĘ

Ĭ 1,386

:ęĕėĤėĐ 14 ĕđđĥ

Ĭ 1,250

:ĕĎđĘĔģ ĤĕēĚ

Ĭ 990

:ĞĢčĚ ĤĕēĚ

ĐĕĎđĝĐ ĦČ ęĕĤČčĚĐ ęÃčĚĤĐ ĕģĝĠ ęĞ
ĞÃđĥĐ ĕģĝĠ ĦČ ęĕĜĕĕĢĚĐ ęĕĜđĕĞ ĦĠĝđĦč
ČĜĘĕđĚ ěđČĎĐ ĠÃĞ ĦđČēĝđĜĐ ĕĕđĜĕĥ ěđĕĢ
ĘÃēĚĤĐđ ĘÃĤĐĚĐĚ ĘČĤĥĕ ĦčĥēĚč ęĕĜđĕĞ

9
9
9
9

ĕĦĕĢĚĦđ ďĚđĘĘ ĕĦđďĕďĕ ,ĤĕĐč ,ęĤđĒ ĤđČĕč
ğďĐ ĘĞ ęĕĕĦĤđĝĚĐ ęĕĥĤĠĚĐ ĘĞ ĝĝđčĚ
ĦÃđĥčđ ĕĘččč ČÃčĥĤĐ ĕĥđďĕē ĘĞ ĖĚĦĝĚ
ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĦđĕĎđĝĘ ĦđČđđĥĐč ĐđđĘĚ

9
9
9
9

ĖĘĥ ĐĕĤĠĝč ęĎ đĕĥėĞ ĘČĤĥĕ ġĤČ Ęĥ ĐďđĚĘĦ
ĐĜĜĞĤ
ĦđĎĐ
09-7400377
ęĕĤĠĝ ĘĕĤč
09-7601882
čĕčČ ĘĦ
ĕĜĒĤč
03-6815542
ĦĤđĝĚ ĖĤď
03-5605635

ĦĎ ĦĕĤģ
ěđĕĢĘ ĤđČ
077-4560228
ęĕ ĦĕĤģ
ĕďđĐĕĐ ġđĢĕĜĐ
077-8203050
ĕėČĘĚ ĦĕĤģ
ĦĢĠĐĘ ĒėĤĚĐ
ĦđďĐĕĐ
08-8584939
ĦđčđēĤ
ĤĘďĜĐĘĠ
08-9454894
ĦĞďđ ĤđČ
08-9316465

ĐĘđĠĞ
ĕčĞĤĥ - ĤĠĝĐ ĤĢđČ
04-6594242
ĐđđģĦ ēĦĠ
ęĕĤĠĝ ĖčĤđČ
03-9312433
Ĥĕĥ ĕĤčď
03-9319212
ĦĘĕĥ ĦĚđĢ
ČĦđĤčē
08-9792266
ČĦČ ĦĕĤģ
ĤđČ ĐĤđĦ
04-8451203

Ččĝ ĤĠė
ĦđčČ ĦďĚē ĦĠĕ
09-7678164
ěĕĞĕďđĚ
ĦĘėĦ
08-9712288
ěđĘĕĕČ ğđĜ
ĤĠĝĐ ĦĘēĜ
08-8580929
ĐĕĜĦĜ
ęĕĤĠĝ ĤĝĤĔĥ
09-8822877
ęĕĤđĢ ěĕĞ
ĐđđĘĥ ĐĥĚ
054-2045731

ĥďģ ĕĤĠĝ ģđđĕĥ
ęďĕĜ ĐĥĚ
02-5400902
ĘĦđėĐ ĘđĚ ĐĕĤđĚ
02-6285267
ġĜĤĚđĠ .Ě
ęĕĤĠĝ ĤėđĚ
02-6235559
ČĦđĤčē
02-5667695
Ĥĕĥ ĕĤčď
077-3220338
ĤēĥĐ čėđė
ĐĕĤČ ĤđĎ ĕėďĤĚ
02-9947578

ěĤđģ ĐĒ ĐđđĢĚ ĤđďĕĐ

ĐĠĕē
ĒėĤĚ - ĤĜĕĔĝđģ
ĥďđģ ĕĤĠĝĘ
04-8667146
ĐĕĤčĔ
Đĥđďģ ĕĥĕĚĥĦ ěďĕĞ
04-6790725
ęĕĘĥđĤĕ
ęĘĥ
02-5380195
ęĕĤĠĝĐ ěđĤČ
02-6435178
ęĕĤĞĥ ĐČĚ ĕĤĠĝ
02-5022567

ĤĔĜĝ ģđč ĐģČĕďđĕ
050-4598212
ģĤč ĕĜč
Ě"Ğč ęĕĢĕĠĚĐ
03-6185979
ĤĠĝĐ ĦĤďĐ
03-6774886
ěĕĞĐ ĥČĤ
ĕĜČđđĤģ čģĞĕ
052-2548307
ĘČđĚĥ ĦĞčĎ
ĦđďĐĕĐ ěē
03-5326185

ĐĜģĘČ
ģđđĥ .Ĥ.Ĥ
03-9363591
ĦĤĠČ
ĤĢĜĕĚ ĕĤĠĝ
02-9933490
Ğčĥ ĤČč
ĦđđĢĚĐ ĒėĤĚ
08-6238343
ěČĥ Ħĕč
ęĤ ĦĤČĠĦ
04-6581429
ĥĚĥ Ħĕč
ďđĞđ ęĕĤĠĝ
02-9993790