COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I

ROMANIA JUDETUL SUCEAVA PRIMARIA ORAŞULUI SOLCA

Raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul Primariei ORASULUI SOLCA în ANUL 2010
1. Scopul raportului
Raportul are ca scop de a prezenta activitatea de audit pe anul 2010 şi a prezenta progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate de auditorul intern precum şi contribuţia sa prin consilierea ordonatorului principal de credite pentru buna desfăşurare a activităţii din domeniul administraţiei locale şi eliminarea neconformităţilor în activitate desfăşurată.
2. Perioada la care se face referire – 01. 01.2010 – 31.12.2010.

Matricea riscurilor la activitatea de resurse umane
Nr. crt. I. ORGANIZA REA RECRUTĂR II PERSONAL ULUI Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice, anexă la Planul naţional de ocupare a funcţiilor publice DOMENIUL/OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE

Clasare Mediu Mare Mare

1. Fundament area proiectului Planului de ocupare a funcţiilor publice

 Schimbarea obiectivului entităţii
publice prin preluarea şi prin transferul de obiective  Utilizarea personalului neadecvat activităţii de elaborare a planului  Utilizarea unor proceduri neadecvate

1

Partea a III-a. crt. Publicarea anunţului de concurs  Adresele pentru solicitarea organizării concursurilor nu îndeplinesc condiţiile de conformitate  Bibliografia incompletă/neactualizată  Avizul ANFP nu a fost solicitat cu 45 de zile înainte de data organizării concursului  Ordinele de constituire ale comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor nu sunt întocmite cu 30 de zile înainte de data susţinerii a concursurilor  Incompatibilitatea membrilor comisiei de concurs  Anunţul de concurs nu îndeplineşte condiţiile de conformitate  Anunţul de concurs nu cuprinde condiţiile de desfăşurare a concursului  Anunţul de concurs nu cuprinde condiţiile de participare la concurs  Anunţul de concurs nu este publicat în Monitorul Oficial al României.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. DOMENIUL/OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE  Statul de funcţii nu este actualizat permanent funcţie de rezultatele procesului de recrutare Clasare Organizarea concursurilor 4. Constituirea comisiilor de concurs 7. Statul de funcţii care prevede posturile ce urmează a se ocupa prin concurs 5. Anunţul concurs de 8. Dosarele candidaţilor pentru ocuparea posturilor  Dosarele candidaţilor pentru ocuparea posturilor nu îndeplinesc condiţiile de conformitate  Acceptarea unor dosare incomplete Mediu Mic 2 . cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării  Anunţul de concurs nu este afişat la sediul entităţii sau pe pagina de Internet  Neconcordanţa între conţinutul anunţului de concurs stabilit de comisie şi cel publicat Mediu Mic Mic Mic Mic Mediu Mic Mic Mediu Mic Mic 9. Coresponden ţa pentru solicitarea organizării concursurilor Mare 6.

Verificarea şi notarea lucrărilor şi interviului    20. Contestaţii privind respingerea dosarelor  Refuzul nejustificat al acceptării dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor  Lipsa acordului membrilor   comisiei Rezultatele selectării dosarelor de înscriere nu au fost afişate la sediul instituţiei Acceptarea contestaţiilor spre analiză şi soluţionare fără ca acestea să fie depuse în termen de către candidaţi Respingerea nejustificată a contestaţiilor Rezultatele selectării dosarelor de înscriere nu au fost afişate în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de înscriere Stabilirea unor subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs Subiectele sunt neclar formulate sau conţin erori Procesul verbal privind proba scrisă nu îndeplineşte condiţiile de conformitate Procesul verbal privind proba interviu nu îndeplineşte condiţiile de conformitate Interviul nu este susţinut în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise Întrebările şi răspunsurile la interviu nu au fost consemnate în anexa la procesul verbal Diferenţe semnificative intre calitatea tratării subiectelor şi punctajelor acordate de membri comisiei Spaţiile libere din lucrări nu au fost barate de membrii comisiei Declararea ca „promovat” a unor candidaţi care nu au obţinut un punctaj final de cel puţin 100 de puncte cumulat şi cel puţin 50 de puncte la fiecare probă Procesul verbal nu s-a transmis la Direcţia Resurse Umane Mic Mic Mic Mic Mic Mic   Susţinerea concursurilor 13. Procesul verbal privind analiza dosarelor 12. DOMENIUL/OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE Clasare 11. crt. Susţinerea probei scrise 15. Procesul verbal privind rezultatele concursurilor  3 . Stabilirea subiectelor de către comisie 14.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. Susţinerea probei interviu       Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic 18.

Contestaţii privitoare la rezultatele concursului  Mic Mic  Deciziile de numire 17. Evidenţa concediilor de odihnă 23. învoirilor şi concediilor nu au fost desemnaţi Mare Mare  Evidenţa prezentei nu încadrează în principiile conformitate se de Mare  Evidenţa concediilor de odihna nu se încadrează în principiile de conformitate  Evidenţa concediilor medicale nu se încadrează în principiile de conformitate Mare Mare  Evidenţa concediilor de studii nu se încadrează în principiile de conformitate Mare 4 . Evidenţa concediilor de medicale 24. Norme şi proceduri referitoare la modul de evidenţă a prezenţei. EVIDENŢIEREA PREZENŢEI. a salariului de încadrare şi a sporurilor de care beneficiază nu au fost stabilite corect Decizia de numire nu a fost emisa în termenul de 15 zile lucrătoare de la data admiterii candidatului Comunicarea cu întârziere a deciziei de numire Clasare o Anunţarea Mic 16. învoirilor şi concediilor 21. învoirilor şi concediilor  Responsabilii pentru actualizarea normelor şi procedurilor referitoare la modul de evidenţă a prezenţei. Comunicarea deciziei de numire  Mic Mediu II. ÎNVOIRILOR ŞI CONCEDIILOR 20. Emiterea deciziei de numire  Mic  19. DOMENIUL/OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE 15. crt. Comunicarea rezultatelor RISCURI SEMNIFICATIVE candidaţilor asupra rezultatelor nu s-a realizat în termenul de trei zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe Acceptarea contestaţiilor spre analiză şi soluţionare fără ca acestea să fie depuse în termen de către candidaţi Candidaţii nu au fost anunţaţi în termen despre rezultatul contestaţiei Datele de identificare ale candidatului admis. Evidenţa concediilor de studii  Inexistenţa procedurilor referitoare la modul de evidenţă a prezenţei.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. Utilizarea foilor colective de prezenţă 22.

clase şi gradaţii IV. formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici nu au fost corelate  Planurile de pregătire nu au fost adaptate la cerinţele individuale ale fiecărui salariat Clasare Mare EVOLUŢIA CARIEREI PERSONALULUI Mediu Mediu Mediu Mare Mare 27. III. Planurile individuale de pregătire profesională 33. formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici  Planul anual şi cel strategic privind recrutarea. crt. Realizarea programelor de pregătire profesională 34. Planurile strategice şi anuale de pregătire profesională Mare 32. Constituire a dosarelor profesional e indicatorilor de performanţă nu caracterizează activitatea de pregătire profesională  Persoanele responsabile pentru urmărirea realizării indicatorilor de performanţă nu au fost stabilite  Insuficienţa procedurilor şi normelor referitoare la gestionarea dosarelor profesionale  Responsabilii pentru actualizarea normelor şi procedurilor referitoare la gestionarea dosarelor profesionale nu au fost desemnaţi Mediu Mediu Mare Mare  Dosarele profesionale pentru fiecare salariat nu au fost constituite Mare 5 . asistent şi debutant) pe total nu este corelata  Perioada de stagiu nu a fost respectată  Vechimea minimă în muncă nu a fost respectată  Calificativele anuale acordate nu au fost respectate  Fundamentarea insuficienta a Planului strategic privind recrutarea. Promovarea în cadrul funcţiei pe categorii. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI 30. principal.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. Sistemul indicatorilor de performanţă privind pregătirea profesională V. Norme şi proceduri referitoare la gestionare a dosarelor profesional e 37. DOMENIUL/OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE 25. Concordanţa obiectivelor entităţii cu evoluţia carierei personalului RISCURI SEMNIFICATIVE  Politica prezenta şi de perspectivă a entităţii nu a fost corelata cu dezvoltarea cunoştinţelor profesionale ale personalului  Structura funcţiilor publice de execuţie (superior. GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE Mare  Persoanele responsabile de realizarea programelor de pregătire profesională nu au fost nominalizate Mare  Sistemul 36.

Actualizarea dosarelor profesionale VI.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr.Desemnarea personalului cu atribuţii privind utilizarea aplicaţiilor şi operarea în cadrul bazelor de date 6 . Actualizarea carnetelor de muncă 38. crt. GESTIONAREA CARNETELOR DE MUNCĂ 40. DOMENIUL/OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE  Accesarea de către persoane neautorizate a dosarelor profesionale  Dosarele profesionale nu au fost actualizate  Insuficienta procedurilor şi normelor privind administrarea carnetelor de muncă  Responsabilii pentru actualizarea normelor şi procedurilor referitoare la administrarea carnetelor de muncă nu au fost desemnaţi  Carnetele de muncă pentru fiecare salariat nu au fost constituite Clasare Mediu Mare Mare 38. Norme şi proceduri privind administra rea carnetelor de muncă 42. Accesarea dosarelor profesionale 39. Manuale de operare şi utilizare a sistemului informatic Mediu Mare  Accesarea de către persoane neautorizate a carnetelor de muncă  Carnetele de muncă nu au fost actualizate Mare Mediu VII . FUNCŢIONALITA TEA SISTEMULUI INFORMATIC UTILIZAT PENTRU Evaluarea sistemului informatic  Insuficienţa manualelor de operare şi utilizare a sistemului informatic Mare GESTIUNEA RESURSELOR UMANE  Manualele de operare şi utilizare a sistemului informatic nu au fost actualizate  Utilizarea într-o mare măsură a procedurilor manuale  Comunicare insuficientă între utilizatori şi informaticieni/proiectanţii sistemului informatic  Insuficienţa sistemului privind prelucrarea numai a tranzacţiilor corecte şi autorizate  Interfaţa între subsistemele informatice nu este adecvată  Delegarea atribuţiilor şi competenţelor pentru personalul implicat în utilizarea aplicaţiilor şi operarea în cadrul bazelor de date nu este completă Mare Mare Mare Mare Mediu Mare 39. Constituire a carnetelor de muncă 43. Accesarea carnetelor de muncă 37.Integrarea subsistemului informatic aferent gestiunii resurselor umane în sistemul informatic general al instituţiei 42.Sistemul de asigurare pentru prelucrarea tranzacţiilor autorizate şi corecte 41.Adaptabilitatea informatic la utilizatorilor sistemului cerinţele 40.

a.Sistemul de pregătire profesională a personalului implicat în operarea în sistemul informatic RISCURI SEMNIFICATIVE  Discontinuitate în pregătirea personalului implicat în operarea şi utilizarea sistemului informatic  Informarea personalului implicat în operarea şi utilizarea sistemului informatic asupra modificărilor aduse acestuia este insuficienta o Instrucţiunile privind întreţinerea programelor informatice nu se aplică Clasare Mare Mare Mare 44.Existenţa unui sistem bazelor de date de prevenire/detectare a accesărilor şi modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole.Înregistrările intrărilor şi ieşirilor din sistem a utilizatorilor VIII ARHIVAREA DOCUMENTELOR 51.Norme şi proceduri privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea de gestiune a resurselor umane  Calendarul privind modificarea periodica a parolelor de acces nu se respecta  Personalul pentru verificarea şi modificarea periodică a parolelor de acces nu a fost desemnat  Actualizarea programelor antivirus. firewall 50.a.Actualizarea programelor antivirus.Instrucţiunile întreţinerea informatice Siguranţa în exploatare a sistemului informatic privind programelor 45.Utilizarea echipamentelor de prevenire a fluctuaţiilor sau întreruperilor curentului electric (UPS.) 48. DOMENIUL/OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE 43. crt.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr.a. stabilizatoare de tensiune ş.Instruirea utilizatorilor şi informarea sistematică asupra modificărilor operate în sistemul informatic Securitatea 47. programe antivirus ş.) 46. antispyware. modulatoare de tensiune s.a.) Mare Mare Mare 49. programe antivirus ş.Sistemul modificării periodice a parolelor de acces  Echipamentele de prevenire a fluctuaţiilor sau a întreruperilor curentului electric (UPS. firewall nu se efectuează zilnic  Rapoartele/listele privind înregistrările intrărilor şi ieşirilor din sistem a utilizatorilor nu au fost verificate  Îndosarierea documentelor nu este inclusă în cadrul normelor şi procedurilor  Întocmirea OPIS-ului dosarelor nu este inclusă în cadrul normelor şi procedurilor  Modul de constituire al dosarelor arhivate nu este inclus în cadrul normelor şi procedurilor Mare Mare Mare Mare Mare Mare Mare 7 .) nu se utilizează  Disfuncţionalitate în instruirea utilizatorilor sau atunci când se produc modificări semnificative în sistemul informatic  Insuficienta sistemului de prevenire/ detectare a accesărilor şi modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole. antispyware.

Stabilirea locaţiei pentru dosarele profesionale şi celelalte documente arhivate  Atribuţiile şi competenţele privind arhivarea dosarelor activităţii de gestiune a resurselor umane nu au fost nominalizate Mare  Alocarea unui spaţiu insuficient arhivării documentaţiei  Existenţa unei umidităţi ridicate  Protecţie insuficientă a documentelor faţă de sursele de căldură  Dosarele nu sunt predate la arhiva instituţiei la termenele legale  Procesul verbal de predare-primire nu îndeplineşte condiţiile de conformitate Mediu Mediu Mare Mediu Mare 54. crt.Predarea dosarelor la arhiva instituţiei Matricea riscurilor la activitatea de casierie Nr.  Inexistenţa unor proceduri scrise privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă. CASIERIE Obiective auditabile  Activitatea de plată/încasar ea datoriilor. respective creanţelor  Activitatea de plată/încasar ea veniturilor extrabugetar e Riscuri semnificative  Inexistenţa unor proceduri scrise privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei. Obiective CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE.  Procedurile privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia.  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă. Clasare Mare Mare Mare Mic Mic Mic Mare 8 .COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. DOMENIUL/OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE Clasare 52.Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor 53. crt.

1. însoţită de documente justificative.  La sfârşitul fiecărei zile casierul trebuie să predea la serviciul contabilitate fila de registru de casă.  Concordanţa între încasările efectuate prin casieria primăriei.  Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei. Registrul-jurnal Riscuri semnificative  Inexistenţa unor proceduri scrise privind modul de întocmire a Registrului-jurnal  Neintocmirea Registrului-jurnal în concordanta cu prevederile OMEF 3512/2008 Clasare Mare Mic 9 . Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITAT E Obiecte auditabile 1.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I  Lipsa actelor justificative. reprezentând impozite. crt. taxe locale şi redevenţe şi sumele depuse în trezorerie  Inventariază numerarul aflat în casierie  Eliberează numerar din casierie numai pe baza de dispoziţie de plată întocmită de şeful compartimentului financiar-contabil  Neverificare a evidenţei tehnico-operative Mare Mic Mare Mare Mare Matricea riscurilor la activitatea financiar contabilA Nr. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă . în original.  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie.

COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. CONDUCEREA 4. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat Clasare Mare Mediu Mediu Mare 3. crt. Cartea Mare Mic 2. Registrul-inventar Riscuri semnificative  Inexistenţa unor proceduri scrise privind modul de întocmire a Registrului-inventar  Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar  Neintocmirea Registrului-inventar in concordanţa cu prevederile OMEF 3512/2008  Inexistenţa unor proceduri scrise privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare  Neintocmirea Registrului Cartea Mare in concordanata cu prevederile OMEF 3512/2008  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor  Procedurile/mono grafia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor  Evidenţierea eronată a operatiunilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau modernizarea unor obiective  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor.Contabilitatea CONTABILITĂŢ imobili-zărilor şi II investiţiilor Mediu Mediu Mediu Mediu 5. Contabilitatea materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar  Procedurile/mono grafia privind evidenţa contabilă a materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Mediu Mediu 10 . Obiective Obiecte auditabile 2.

Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar  Evidenţierea eronată a operatiunilor efectuate cu achiziţionarea materiilor.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor  Procedurile/mono grafia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor  Evidenţierea eronată a operatiunilor efectuate privind datoriile si creantele  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă  Procedurile/mono grafia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă Clasare Mediu Mediu 6. Contabilitatea datoriilor si creanţelor Mediu Mediu Mediu Mediu 7. crt. Contabilitatea trezoreriei Mare Mare Mare Mic 11 .

Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative  Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. Contabilitatea cheltuielilor Mic Mediu Mediu Mediu Mediu 9. bănci sau casierie  Lipsa actelor justificative. crt.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie  Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor  Procedurile/mono grafia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor  Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor  Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a veniturilor  Procedurile/mono grafia privind evidenţa contabilă a veniturilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a veniturilor  Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a veniturilor Clasare Mediu Mic Mic Mare 8. Contabilitatea veniturilor Mediu Mediu Mediu Mediu 12 .

cheltuieli. crt. Elaborarea şi verificarea bilanţului contabil 13 . ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE 11. Întocmirea balanţelor de verificare Mediu Mediu Mediu Mic 3. Închiderea execuţiei bugetare anuale Mediu Mic Mic Mic Mediu Mediu Mediu Mediu 12.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative  Înregistrarea eronată în contabilitate a veniturilor  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare  Procedurile/mono grafia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare  Neconcordante intre soldurile dintre balantele analitice si balanta sintetica  Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii  Neînchiderea conturilor care nu trebuie să aibă sold la sfârşitul anului (casa. venituri)  Nerespectarea principiului independenţei exerciţiului (momentul recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor)  Necalcularea şi neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă)  Nerealizarea decontărilor interne  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanţului contabil  Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanţului contabil  Raportarea unor date eronate în situaţiile financiare anexe la bilanţul contabil  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanţului contabil Clasare Mediu Mediu 10. disponibilităţi în cont în lei/valută.

Cadrul de reglementare al CFP Mic 17. ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 16.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr. Preluarea plăţilor din fişele sintetice în contul de execuţie bugetară Mediu Mediu Mic 15. conform clasificaţiei bugetare 14.Nominalizarea/retrag erea şi evaluarea persoanelor care acordă viza CFP Mic Mic Mic 14 . Elaborarea anexelor la contul de execuţie bugetară Mediu Mic Mic Mediu Mic 4. Determinarea prevederilor bugetare iniţiale şi finale. crt. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative  Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere  Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuţie bugetară  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuţie bugetară  Preluarea eronată a sumelor din fişele conturilor sintetice în contul de execuţie bugetară  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuţie bugetară  Nerespectarea corelaţiilor de bază între contul de execuţie bugetară şi anexe  Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuţie bugetară  Inexistenţa procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP  Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea şi actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP  Inexistenţa ordinului de numire a persoanelor care acordă viza CFP  Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP  Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP Clasare Mediu Mic 13.

Atribuirea responsabilităţii persoanelor care au acces la sistemul informatic Mic Mic Mic 22.Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic Mediu Mic Mic Mediu Mare 23.Manualul de utilizare a sistemului informatic financiarcontabil Mare Mic Mare 21. 15 . FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIARCONTABIL 20. Procesarea datelor în cadrul sistemului infor-matic 24. crt.Exercitarea acordării /refuzului vizei CFP Riscuri semnificative  Lipsa vizelor CFP pe documente  Acordarea nejustificată a vizei CFP  Inexistenţa sau necompletarea Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP  Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP  Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind funcţionalitatea sistemului informatic financiar-contabil  Lipsa aprobării manualului de utilizare  Neatribuirea responsabilităţilor persoanelor care au drept de operare şi consultare a sistemului informatic.Sistemul de prevenire /detectare a accesărilor şi modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole. Obiective Obiecte auditabile 18.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr.  Neasigurarea protecţiei împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole  Separarea atribuţiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuţie  Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic  Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic  Utilizarea unor proceduri automate neautorizate  Utilizarea unor proceduri automate incorecte  Acces neautorizat la informaţiile financiar-contabile din baza de date  Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces Clasare Mic Mic 19.Conducerea Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP Mic Mic 5.

crt. ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA ARHIVĂRII DOCUMENTEL OR FINANCIARCONTABILE 25.  Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale Mediu Mediu Matricea riscurilor la alte domenii decât cele prezentate mai sus Nr.Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă 28.Locaţiile de depozitare provizorii şi definitive a documentelor financiarcontabile 29.Activitatea de arhivare Mare  Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.) Riscuri semnificative  Nedesemnarea personalului pentru verificarea şi modificarea periodică a parolelor de acces  Inexistenţa procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile  Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau pe suport informatic  Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în activitatea de arhivare  Inexistenţa unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului  Neasigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării Clasare Mediu 6.c rt DOMENIUL OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE Clasare 16 .Cadrul normativ şi procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă 26.COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Nr.Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor Mare Mare Mediu Mare 27. Obiective Obiecte auditabile programe antivirus ş.a.

păstrarea Documentele emise documentelor 3 Structura . autorizarea lucrărilor de   existenţa PUG respectarea lipsa planului de mediu urbanism actualizat lipsa specialişti în 17 . închirieri 1. Mic  închei erea contractelor de concesiune şi închiriere şi Mic înregistrarea lor în contabilitate. Mic  organ izarea licitaţiilor . contractele de concesiune şi închiriere 2. organizatorica  elaborarea şi aprobarea organigramei  regulamentul de organizare si funcţionare  regulamentul de ordine interioara Necorelarea atribuţiilor cu structura organigramei  Funcţionarea fără organigramă şi stat de funcţii aprobat  Necorelarea regulamentului de organizare si funcţionare şi a regulamentului de ordine interioara cu structura organigramei  neconcordanţă între statul de funcţii şi organigramă • •  mic mic mediu mic 4 Urbanism şi .  urmăr Mediu irea respectării clauzelor contractuale  încasa rea redevenţelor şi chiriilor şi înregistrarea lor în contabilitate  modul de păstrare şi Mediu arhivare a documentelor Mediu 2 Arhivarea şi .1 Concesiuni şi .  desfă Mediu şurarea licitaţiilor şi adjudecarea .  evide Mediu nţa dosarelor privind concesiunile. urmărirea respectării clauzelor contractuale şi a încasării chiriei şi redevenţelor COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I  hotăr ârile consiliului local privind aprobarea închirieriisau concesionării .

 nerespectarea structurii clasificatiei bugetare .construire 5 Elaborarea .  încadrarea în termenele stabilite în vederea depunerii declartaţiilor finale  respectarea condiţiilor din autorizaţiile emise şi preîntâmpinarea construcţiilor fără autorizaţii  respectarea prevederilor legale privind soluţionarea contestaţiilor şi reclamaţiilor  respectar ea prevederilor legale privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli  elaborare a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli  publicitat ea bugetului  hotărârea consiliulu i local de aprobare a bugetului pe anul 2010 COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I domeniu de urbanism mic • • lipsa evidenţei şi a mediu monitorizării autorizaţiilor eliberate incalcarea disciplinei în construcţii mediu • lipsa controlului faptic şi scriptic mare  erori in modul de fundamentare a elementelor de venituri si cheltuieli .  neaprobarea de către Consiliul Local a BVC Mic Mic Mediu Mic 18 . bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 condiţiilor şi termenelor de eliberarea a autorizaţiilor de construcţie şi demolare .  neintocmirea in termen a bugetului .

 derularea procedurilor de achizitii. Mic  incheiere contractelor de achizitii publice fără a pargurge procedura Mic  necompletarea. fundamentarea programului anual de achizitii.  stabilirea procedurilor de achizitii in functie de plafoanele aprobate prin actele normativele legale.  incheiere contractelor de achizitii publice completarea şi arhivarea dosarelor achiziţiilor publice  COTLEŢ CARMEN MARIA CAFEC I Mic  nefundamentarea programului anual de achizitii.6 Achiziţiile publice . neopisarea şi nearhivarea dosarelor achiziţiilor publice 19 . Mediu  nederularea achiziţiilor prin procedurile de achizitii. Mic  stabilirea procedurilor de achizitii nerespectând plafoanele aprobate prin actele normativele legale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful