You are on page 1of 9

Complements de lloc: Ubi?

Ubi? On? El lloc s'expressa en ablatiu, amb o sense preposici, encara que normalment va amb la preposici IN. a. IN + ablatiu: assenyala una localitzaci delimitada amb exclusi de tot moviment. S'empra amb noms comuns i amb els noms propis de lloc major (nacions, regions, illes grans): Nom com. XXIV. Cicercula et Delphinus in mari sunt (Patufet i el dof sn al mar)

Noms de lloc major. XXV. Cicercula in Aegypto est (Patufet s a lEgipte)

14

Complements de lloc: Ubi?

XXVI. Cicercula in Pascha est (Patufet s a l'illa de Pasqua)

b. Ablatiu sense preposici: amb noms de ciutat de la tercera declinaci i els noms en plural de les restants declinacions: XXVII. Cicercula Athenis est (Patufet s a Atenes)

15

Complements de lloc: Ubi?

XXVIII. Cicercula Carthagine stat (Patufet est a Cartago)

Tamb amb certs substantius la semntica t valor local: loco, parte, regione, litore, etc. XXIX. Navis Cicerculae litore est (La nau de Patufet s a la vora)

16

Complements de lloc: Ubi?

O amb substantius acompanyats d'adjectius com medius, summus, totus, imus, per exemple: XXX. Cicercula templum media urbe aedicat (Patufet construeix un temple al mig de la ciutat)

XXXI. Cicercula catinos et calices tota mensa habet (Patufet t plats i copes a tota la taula)

17

Complements de lloc: Ubi?

c. A banda d'IN s'utilitzen altres preposicions: sub + ablatiu: XXXII. Cicercula studio sub terra laborat (Patufet treballa afanyosament sota terra)

ad + acusatiu: XXXIII. Cicercula ad ianuam est (Patufet s al costat de la porta)

18

Complements de lloc: Ubi?

apud + acusatiu: XXXIV. Cicercula apud porcos dormit (Patufet dorm entre els porcs)

inter + acusatiu: XXXV. Pila arenata inter Cicerculam Titinumque est, sed Cicercula et Titinus inter hostes sunt (La pilota de rugbi s entre Patufet i Tintn, per Patufet i Tintn sn entre els enemics)

19

Complements de lloc: Ubi?

d. Amb cas locatiu, resta en la declinaci llatina d'un cas de l'antic indoeuropeu que indicava el lloc on (ubi?) succea l'acci verbal i tamb, per extensi (com a resultat d'una concepci espacial del temps), el temps en el qual esdev alguna cosa (quando?). A la primera i segona declinacions les desinncies de locatiu coincideixen formalment amb les de genitiu singular (-ae,-i). El locatiu s'utilitza en els noms propis de lloc menor de la primera i segona declinaci en singular: XXXVI. Cicercula Romae est (Patufet s a Roma)

XXXVII. Cicercula Tarenti est (Patufet s a Trent)

20

Complements de lloc: Ubi?

En alguns noms comuns, com domus, rus, humus, apareix fossilitzat el locatiu: XXXVIII. Cicercula domi sedet (Patufet est assegut a casa)

XXXIX. Cicercula et oves ruri manent (Patufet i les ovelles romanen en el camp)

XL. Cicercula humi meridiat (Patufet fa la migdiada a terra)

21

Complements de lloc: Ubi?

e. Tamb es poden expressar aquestes circumstncies mitjanant adverbis de lloc: hic, aqu istic, aqu illic, all ibi, all ibidem, all mateix alibi, en un altre lloc ubi, on ubicumque, all on ubicam, on, doncs? alicubi, en algun lloc ubique, en totes part nusquam, enlloc

22