You are on page 1of 5

TERMINOLOGIJA MULTIMODALNI TRANSPORT: Robni transport koji se realizira sudjelovanjem dva ili vie vidova saobraaja.

INTERMODALNI TRANSPORT: Transport koji se realizira ueem dva ili vie vidova saobraaja, uz primjenu jedne te iste tovarne jedinice ili drumskog teretnog vozila i bez promjene transportnog suda. KOMBINIRANI TRANSPORT: Intermodalni transport, kod koga se najvei dio robnih transportnih rastojanja (ruta) u Evropi prevozi eljeznicom, unutranjim plovnim putevima ili pomorskim transportom, a sabirni distributivni cestovni transport treba da je to je mogue krai. DRUMSKOELJEZNIKI TRANSPORT (SISTEM VOZILO VOZILO): Kopneni kombinirani transport, eljeznicadrum. Za ovaj oblik kombiniranog transporta su u pojedinim zemljama koriteni specifini terminali koji su prvobitno oznaavali transport dijelova drumskih vozila i itavih drumskih vozila na eljeznikim teretnim vagonima, a danas predstavljaju sinonim za sve tehnologije kombiniranog drumsko eljeznikog transporta. Na francuskom jeziku imamo termin KANGOUROU, na engleskom govornom podruju PIGGYBACK, a na njemakom HUCKEPACK TRANSPORT. na naem govornom podruju i u bliem okruenju, za sve tehnologije kombiniranog drumsko eljeznikog transporta obuhvaene su terminom SISTEM VOZILOVOZILO. POKRETNA AUTOSTRADA: Transport kompletnih drumskih transportnih vozila primjenom "rollon rolloff" tehnike (horizontalni sistem pretovara) u eljeznikim kompozicijama sastavljenim iskljuivo od eljeznikih vagona sa sputenim tovarnim podom. KOMBINIRANI TRANSPORT SA PRATNJOM: Transport kompletnih vozila drumskog transporta zajedno sa voznim osobljem na sredstvima drugog vida transporta (npr. trajekt ili voz). KOMBINIRANI TRANSPORT BEZ PRATNJE: Transport kompletnih vozila drumskog transporta ili jedinica intermodalnog transporta (JIT), na sredstvima drugog vida transporta (npr. trajekt ili voz), ali bez pratnje voznog osoblja, odnosno vozaa kamiona. HORIZONTALNI SISTEM PRETOVARA (RORO): Utovar i istovar drumskih vozila, eljeznikih vagona ili JIT na brod, odnosno s broda navoenjem na njihovim vlastitim voznim postoljem ili primjenom za tu svrhu, odnosno konstruiranih voznih postolja. U sluaju Pokretne Autostrade, teretna vozila drumskog saobraaja mogu se utovariti i istovariti sa voza primjenom ovog sistema. VERTIKALNI SISTEM PRETOVARA (LOLO): Utovar i istovar jedinica intermodalnog transporta (JIT) upotrebom mehanizacije za vertikalni pretovar. FIDER SABIRNO DISTRIBUTIVNI SERVIS U POMORSKOM TRANSPORTU: Kratke linije pomorskog transporta, koje povezuju najmanje dvije luke i imaju zadatak sabiranja ili distribucije robe (uglavnom kontejnera) u podruiju koje gravitira velikoj luci, u kojoj pristaju veliki kontejneri (prekookeanski) brodovi. Ovaj koncept takoer moe biti upotrijebljen za kopneni transport (sabirno distributivni) servis. LOGISTIKA : Organizacija i kontrola robnih tokova u najirem smislu. To znai da mogu biti obuhvaeni tokovi materijala i sirovina do proizvodnog procesa, tokovi materijala u samim proizvodnim pogonima, zatim oprema gotovih proizvoda u skladite i distributivne centre, sortiranje, prerada, pakovanje i konana distribucija do mjesta potronje. POMORSKI TREANSPORT NA KRATKIM RASTOJANJIMA: Premjetanje tereta pomorskim putevima izmeu Evropskih luka, zatim izmeu Evropskih luka i luka koje nisu u Evropskim zemljama, ali imaju linije obalne plovidbe povezane sa Evropskom granicom.

POILJKA : Koliina tereta koja je obuhvaena jednim tovarnim listom. U kombiniranom transportu ovaj termin moe biti upotrijebljen u statistike svrhe, za registriranje broja tovarnih jedinica ili drumskih vozila. Grupiranje razliitih poiljki za jedno punjenje (utovar) naziva se "konsolidiranje" ili "sabirne poiljke". PRETOVAR : Premjetanje JITa sa jednog transportnog sredstva na drugo. LIMIT DUGOVANJA (ODGOVORNOST): Maksimalna suma novca koju prijevoznik mora platiti isporuiocu za bilo kakvu tetu ili gubitak tereta koji je prijevoznik preuzeo po ugovoru o prijevozu. Visina ovoga limita dugovanja odrauje se ugovorom, ili je zakonom propisana. POILJALAC (ISPORUILAC): Lice ili kompanija koja daje (predaje) robu drugome (pediter ili prijevoznik), kako bi se ista isporuila (dostavila) primaocu. PEDITER: Lice (kompanija) koje kao posrednik u ugovoru o isporuci organizira transport robe i / ili sudjeluje u obavljanju ostalih aktivnosti vezanih za proces isporuke. PRIMALAC: Lice, koje je naznaceno za prijem (preuzimanje) dostavljene robe. NOSILAC PRIJEVOZA (PRIJEVOZNIK) : Lice, koje je odgovorno za transport poiljke, bilo da transport realizira vlastitim sredstvima ili angairanjem trece strane. IZVRILAC PRIJEVOZA : Lice, koje od nosioca prijevoza djelimicno ili u potpunosti preuzima obavezu prijenosa poiljke. NARUCILAC : Lice, koje prenosi odreene ovlasti na tree lice, odnosno agenta. OPERATOR MULTIMODALNOG TRANSPORTA: Lice, koje zakljuuje ugovor za realizaciju multimodalnog transporta i koje preuzima odgovornost za njegovu realizaciju. TERETNO VOZILO SA SEDLASTOM PRIKOLICOM: Vuno vozilo sa prikaenom sedlastom prikolicom. AUTOVOZ : Teretno vozilo sa prikolicom. PRIKOLICA: Transportno sredstvo bez pogona, namijenjeno za prijevoz roba i prilagoeno za kaenje (prikljuivanje) na teretno motorno vozilo, iskljuujui poluprikolice. POLU PRIKOLICA: Transportno sredstvo bez pogona, namijenjeno za prijevoz robe, spojeno sa vunim vozilom tako da se vei dio njene vlastite i teine tereta prenosi na vuno teretno vozilo. Polu-prikolice mogu biti prilagoene za upotrebu u kombiniranom transportu. VAGON SA DEPOM eljezniki vagon sa sputenim dijelom tovarne povrine (depom) u svrhu prihvatanja osovinskog agregata sedlaste prikolice. VAGON TIPA BASKET

eljezniki vagon sa demontanom noseom konstrukcijom, opremljen uredjajem za vertikalni pretovar koji omoguava utovar ili istovar sadlastih prikolica ili teretnih vozila. VAGON TIPA SPAIN: eljezniki vagon sa centralnim postoljem, koje je dizajnirano za prihvat sedlastih prikolica. VAGON SA SPUTENIM TOVARNIM PODOM: eljezniki vagon sa uputenom tovarnom povrinom, koji je izmeu ostalog prilagoen za prihvat JIT a. NISKOPODNI VAGON: eljezniki vagoni sa niskim tovarnim podom, koji meusobnim spajanjem formiraju Pokretnu autostradu Razlika u odnosu na vagon sa sputenim tovarnim podom je u tome sto ovi vagoni imaju tokove malog prenika i sputene odbojnike na potrebnu visinu za meusobno spajanje. KONTEJNERSKI VAGON ZA UTOVAR U DVA NIVOA: eljezniki vagon prilagoen za prihvat i transport kontejnera u dva nivoa. BIMODALNA POLU PRIKOLICA (ROAD RAIL): Drumska poluprikolica koja moe biti pretvorena u eljezniki vagon dodavanjem eljeznickog okretnog postolja i sa mogunou izmjene osovinskog agregata. PANAMAX: Brod, iji parametri omoguavaju prolaz kroz Panamski kanal: maksimalna duina 295 m, maksimalna irina do vanjskih ivica 32,25 m, maksimalni gaz 13,50 m. SUPER PANAMAX: Brod, kod koga je najmanje jedna dimenzija vea od propisanih za PANAMAX. TOVARNA JEDINICA : Kontejner ili izmjenljivi transportni sud. JEDINICA INTERMODALNOG TRANSPORTA (JIT): Kontejneri, izmjenjivi transportni sudovi ili sedlaste prikolice koje su podobne za primjenu u intermodalnom transportu. KONTEJNER: Opi termin za sanduk (posudu), koji se koristi za transport robe, dovoljno je otporan za viestruko koritenje, sa mogunou slaganja u visinu i iji konstrukcijski elementi omoguavaju zahvaanje, prenoenje i privrivanje na sredstvima razliitih vidova transporta. KOPNENI KONTEJNER: Kontejner koji se koristi u kombiniranom kopnenom (drumsko-eljeznikom) transportu i odgovara standardima propisanim od Meunarodne eljeznike Unije (UIC). POMORSKI KONTEJNER: Kontejner koji je dovoljno vrst za vertikalni pretovar i formiranje slogova u kontejnerskim brodovima. Veina pomorskih kontejnera su ISO kontejneri, koji zadovoljavaju sve propisane norme Meunarodne Organizacije za Standardizaciju (ISO). ZRAKOPLOVNI KONTEJNER: Kontejner koji zadovoljava norme zranog transporta. KONTEJNER VELIKE ZAPREMINE: Kontejner koji po duini i irini odgovara ISO standardu, s tim da mu je ukupna visina vea i iznosi 2,9 m ili 9,6 stopa3 1 feet (1 ft - jedna stopa) = 0,3048 m

KONTEJNER SUPER VELIKE ZAPREMINE: Kontejner koji premauje ISO norme. Dimenzije su razliite, a za primjer se moe navesti ukupna duina koja moe dostii 45 ft ili 13,72 m; 48 ft ili 14,64 m ili ak 53 ft ili 16,10 m. TEU: Standardna jedinica bazirana na 20 stopnom ISO kontejneru (6,10 m duine), koristi se kao statistika pomona jedinica u mjerenju veliine transportnih tokova ili kapaciteta. Standardni 40 ft ISO kontejner Serije I odgovara dvjema TEU jedinicama. IZMJENJIVI TRANSPORTNI SUD: Sanduk za transport robe, prilagoen gabaritima drumskog teretnog vozila i opremljen elementima za pretovar sa jednog transportnog sredstva na drugo najee u okviru kopnenog kombiniranog transporta. Klasini izmjenjivi transportni sudovi u principu se ne mogu slagati u visinu niti zahvaati odozgo. Transportni sudovi novije izvedbe se mogu slagati u visine i opremljeni su nauglicama za zahvaanje odozgo (sprederom). Od kontejnera se razlikuju po tome to su po dimenzijama prilagoeni drumskim teretnim vozilima. U eljeznikom transportu mogu biti koriteni samo uz odobrenje UIC a . Neki izmjenjivi sudovi su takoer opremljeni sa sklopivim noicama, na kojima stoje kada su odloeni van transportnog sredstva. SLAGANJE: Odlaganje ili preuzimanje jedinica intermodalnog transporta (JIT) sa sloga. Formiranje i rasformiranje slogova JIT a. PUNJENJE/PRANJENJE: Utovar ili istovar robe u, odnosno iz JIT a. NAUGLICE: Tacke za fiksiranje, najee se nalaze na uglovima gornje ili donje stranice kontejnera (krova i poda) i slue za prihvaanje rotacionih epova ili drugih ureaja kako bi se ostvarilo dizanje, slaganje ili privravanje kontejnera. Ovi konstrukcioni elementi se u novije vrijeme postavljaju i na izmjenjive transportne sudove, s tim to nisu locirani na uglovima stranica, ve u takama koje odgovaraju gabaritima 20 ili 40 stopnog kontejnera i u tome slucaju se takoer mogu nazvati takama za fiksiranje. ROTACIONI EP: Standardni mehanizam na pretovarnom ureaju, koji se uvlai (stavlja) u nauglice JIT-a i okretanjem zabravljuje, tako da se ostvaruje vrsta veza izmeu nauglice na JIT u i sprederom na pretovarnoj mehanizaciji. To omoguava sigurno zahvaanje i manipulaciju jedinicama intermodalnog transporta u svim vidovima transporta. TARA: Teina JITa ili teina vozila bez tereta TRANSPORTNO-MANIPULATIVNA JEDINICA (TMJ): Palete ili paletizovane ukrupnjene robne jedinice koje odgovaraju dimenzijama standardne palete (modulsko usklaivanje pakovanja sa paletnim sistemom) i koje su prilagoene za utovar u JIT (JIT - jedinica intermodalnog transporta). PALETA: Pomono prijenosno sredstvo (platforma), najee naravljeno od drveta, koje omoguava obrazovanje unificiranih tovarnih, transportnih, skladinih i prodajnih jedinica. Palete imaju standardne dimenzije. U Evropi se uglavnom koriste palete dimenzija 1000 x 1200 (mm) - ISO kao i palete dimenzija 800 x 1200 (mm) - CEN. "BIG BAG": Pokretni rezervoar, dovoljno stabilan za vertikalni pretovar i za transport razliitih vrsta rasutih tereta. TERMINAL: Mjesto koje je opremljeno za pretovar i skladitenje jedinica intermodalnog transporta (JIT).

ROBNO-TRANSPORTNI CENTAR (LOGISTIKI CENTAR): Vei broj neovisnoh kompanija (pedicija, transportne organizacije, carina, poiljaoci i sl.), ija djelatnost je vezana za robni transport i odgovarajue (pripadajue) djelatnosti (skladitenje, odravanje, opravka i sl.). U RTC-u mora biti lociran najmanje jedan robni terminal. U Engleskoj se esto koristi termin "Freight Village", a u Italiji "Interporto". ROBNO-DISTRIBUTIVNI CENTAR ("HUB"-KONCEPT): Centralno mjesto (taka) za sabiranje, sortiranje, pretovar (preradu) i distribuciju robe za odreenu regiju (prostorni obuhvat). HUB-koncept potie od termina koji se koristi u zranom transportu putnika i robe. Opisuje (odnosi se na) sabiranje i raspodjelu svih tokova u jednoj taki ("Hub and Spoke" koncept). SLOBODNA CARINSKA ZONA: Zona, u okviru koje roba moe biti proizvedena i/ili uskladitena bez plaanja carina i taksi (poreza). KOPNENA LUKA (LOGISTIKI PRETOVARNI VOR U ZALEU): Kopneni terminal koji je direktno vezan za pomorsku luku. ELJEZNIKI TOVARNI PROFIL: Granini profil u koji se moraju uklopiti sva inska vozila i jihov teret (vagon + JIT), a koji se odreuje u odnosu na konstruktivne elemente eljeznike pruge (npr. tuneli, poluprenici krivina i sl.). Od strane UIC4-a propisana su etiri osnovna tovarna profila: Internacionalni tovarni profil Tovarni profil oznake A Tovarni profil oznake B Tovarni profil oznake C. Navedeni tovarni profili su utvreni za sve eljeznike pruge. IRINA KOLOSIJEKA: Rastojanje izmeu unutranjih ivica ina eljeznike pruge. Ovo rastojanje najee iznosi 1,435 (m) - normalni kolosijek. PRETOVARNI KOLOSIJEK: Kolosijek na kome se vri pretovar jedinica intermodalnog transporta. PRIKLJUNI (INDUSTRIJSKI) KOLOSIJEK: Direktna eljeznika veza za industrijske pogone. DIZALICA SA STRIJELOM: Konvencionalna dizalica, koja podie teret uz pomo sajle ili vitla. Pretovar JIT-a zahtijeva da sajla bude vezana za nauglice. PORTALNI KRAN: Podizni ureaj za vertikalni pretovar, predstavlja jedan "pokretni most" sa ili bez konzola. Kree se po fiksiranim inama, iji raspon, u zavisnosti od veliine pretovarnih postrojenja, obuhvata potrebne drumske saobraajnice, eljeznike kolosijeke ili odreeni broj vezova za brodove. Ima tri slobode kretanja tereta, koji u toku pretovara moe da se pokree po visini, uzdu i poprijeko. PORTALNI SLAGA ("STRADDLE CARRIER"): Podizni ureaj sa pneumaticima namijenjen za vertikalni pretovar, premjetanje i slaganje kontejnera na skladinom platou. PRETOVARIVA: Vozilo sa mobilnim podiznim eonim ureajem namijenjen za dizanje, premjetanje ili slaganje JIT-a. VILJUKAR: Vozilo opremljeno mobilnim eonim viljukama, namijenjeno za dizanje, premjetanje ili slaganje paleta, kontejnera ili izmjenjivih transportnih sudova. Posljednje dvije jedinice intermodalnog transportna su pri tome obino prazne. RO-RO RAMPA: Ureaj koji omoguava horizontalni pretovar drumskih vozila. Obino se koristi kao utovar ili istovar vozila sa eljeznikih vagona ili brodova. SPREDER: Podesivi ureaj koji se nalazi na pretovarnoj mehanizaciji i slui za zahvaanje JIT-a. Konstruiran je tako da osigurava zahvaanje JIT-a ostvarivanjem veze sa gornjim nauglicama koje su konstruktivni element jedinica intermodalnog transporta.Mnogi sprederi imaju dodatne hvatae, koji omoguavaju zahvaanje jedinica intermodalnog transporta sa donje strane.