You are on page 1of 29

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

CHUYN BI TP TNG HP

PHN HIROCACBON
I) HIROCACBON NO
Cu 1: Cng thc cu to CH3 CH(CH3) CH2 CH2 CH3 ng vi tn gi no sau y? A. neopentan. B. 2-metylpentan. C. isopentan. D. 1,1-imetylbutan. Cu 2: Ankan c cng thc cu to sau: CH3 CH2 CH CH2 CH3
CH CH3 CH3

Tn gi ca ankan trn l A. 3-isopropylpentan. B. 2-metyl-3-etylpentan. C. 3-etyl-2-metylpentan. D. 3-etyl-4-metylpentan. Cu 3: Khi t chy hon ton 3,60 gam ankan X thu c 5,6 lt kh CO2 (ktc). Cng thc phn t ca X l A. C3H8. B. C5H10. C. C5H12. D. C4H10. Cu 4: Cho ankan c cng thc cu to sau: CH3 CH2(C2H5) CH2 CH(CH3) CH3. Tn IUPAC ca ankan ny l A. 2-etyl-4-metylpentan. B. 3,5-imetylhexan. C. 4-etyl-2-metylpentan. D. 2,4-imetylhexxan. Cu 5: Cho ankan c cng thc cu to sau: CH3 CH(CH3) CH(CH3) CH2 CH3. Tn gi ca ankan ny l A. 2,2-imetylpentan. B. 2,3-imetylpentan. C. 2,2,3-trimetylpentan. D. 2,2,3-trimetylbutan. Cu 6: Clo ho isopentan theo t l mol 1:1 thu c ti a bao nhiu sn phm th monoclo? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 7: t chy hon ton 1,2 lt ankan X cn dng va ht 6,0 lt O2 (cc th tch kh o cng iu kin). S lng dn xut monoclo thu c khi cho X tc dng vi kh clo (nh sng) l A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cu 8: S ng phn ca C4H10 v C4H9Cl ln lt l A. 2 v 4. B. 3 v 5. C. 2 v 6. D. 3 v 4. Cu 9: Khi t chy hon ton 1,8 gam mt ankan, ngi ta thy sn phm to thnh khi lng CO2 nhiu hn khi lng H2O l 2,8 gam. Ankan trn c tt c bao nhiu ng phn? A. 2. B. 3. C. 5. D. 6. Cu 10: t chy hon ton 2,86 gam hn hp gm hexan v octan ngi ta thu c 4,48 lt CO2 ( ktc). S mol ca octan trong hn hp l A. 0,01 mol. B. 0,015 mol. C. 0,02 mol. D. 0,03 mol. Cu 11: Hn hp M cha 2 ankan k tip nhau trong dy ng. t chy hon ton 22,20 gam M cn dng va ht 54,88 lt O2 ( ktc). Thnh phn phn trm khi lng ca ankan c khi lng mol nh l A. 77,48%. B. 22,52%. C. 34,56%. D. 52,22%. Cu 12: Hn hp kh X cha mt ankan v mt monoxiclo ankan. T khi ca X i vi hiro l 25,8. t chy hon ton 2,58 gam X ri hp th ht sn phm chy vo dung dch Ba(OH)2 d, thu c 35,46 gam kt ta. Cng thc phn t ca monoankan l A. C3H6. B. C4H8. C. C5H10. D. C6H12. Cu 13: Mt bnh kn dung tch 11,2 lt kh c cha 6,4 gam O2 v 1,36 gam hn hp kh X gm 2 ankan. Nhit trong bnh l 0oC v p sut l p1 atm. Bt tia la in trong bnh kn th hn hp X chy hon ton. Sau phn ng, nhit trong bnh l 136,5oC v p sut l p2 atm. Nu dn cc cht trong bnh sau phn ng vo dung dch Ca(OH)2 ly d th c 9 gam kt ta to thnh. Bit rng s mol ankan c phn t khi nh gp 1,5 ln s mol ankan c phn t khi ln. Gi tr p2 v cng thc phn t ca ankan c phn t khi ln l Trang 1

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A. 0,5 atm v C2H6. B. 0,5 atm v C3H8. C. 0,81 atm v C3H8. D. 0,81 atm v C4H10. Cu 14: Nhit phn CH4 thu c hn hp gm C2H2, CH4 v H2. T khi hi hn hp kh so vi H2 bng 5. Hiu sut nhit phn l : A. 50%. B. 60%. C. 70%. D. 80%. Cu 15: t chy hon ton m gam hn hp gm CH4, C3H8, C4H10. Cho ton b sn phm chy i qua bnh (1) ng H2SO4 c, d, sau qua bnh (2) ng dung dch Ca(OH)2 d. Kt thc phn ng thy khi lng bnh (1) tng 3,6 gam v bnh (2) thu c 15 gam kt ta. Gi tr ca m l A. 2,2. B. 3,57. C. 2,75. D. 3,75. Cu 16: Ankan X c cng thc phn t l C5H12 khi cho tc dng vi clo theo t l 1:1 v s mol ch cho mt dn xut. Cng thc cu to ca X l : A. CH3(CH2)3CH3. B. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3. C. CH3CH2CH(CH3)CH3. D. C(CH3)4. Cu 17: Crackinh 8,8 gam propan thu c hn hp X gm hiro v cc hirocacbon. C M X = 23,16. Hiu sut ca phn ng crackinh propan l : A. 60%. B. 70%. C. 80%. D. 90%. Cu 18: Khi tin hnh craking 22,4 lt kh C4H10 (ktc) thu c hn hp X gm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 v C4H10 d. t chy hon ton X thu c a gam CO2 v b gam H2O. Gi tr ca av b tng ng l : A. 176 v 180 B. 44 v 18 C. 44 v 72 D. 176 v 90. Cu 19: Crackinh C4H10 c hn hp gm 5 hirocacbon c M = 36,25 vC. Hiu sut crackinh l : A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%. Cu 20: t chy hon ton 2 hirocacbon mch h X, Y lin tip nhau trong dy ng ng thu c 11,2 lt CO2 (ktc) v 12,6 gam H2O. Cng thc phn t ca X, Y l A. C2H6 v C3H8. B. CH4 v C2H6. C. C3H8 v C4H10. D. C4H10 v C5H12. Cu 21: t 5 cm3 mt hirocacbon no X bng 45 cm3 O2 (ly d). Sn phm thu c sau khi cho hi nc ngng t cn 32,5 cm3 trong 12,5 cm3 (cc th tch o cng iu kin). X c cng thc phn t no sau y? A. C3H8. B. C2H6. C. C4H10. D. C5H12. Cu 22: Khi t chy hon ton V lt hn hp kh gm CH4, C2H6, C3H8 (ktc) thu c 44 gam CO2 v 28,8 gam H2O. Gi tr ca V l A. 8,96. B. 11,20. C. 13,44. D. 15,68. Cu 23: Khi t chy hon ton 7,84 lt hn hp kh gm CH4, C2H6, C3H8 (ktc) thu c 16,8 lt kh CO2 (ktc) v x gam H2O. Gi tr ca x l A. 6,3. B. 13,5 C. 18,0 D. 19,8. Cu 24: Thc hin phn ng crackinh 11,2 lt hi isopentan thu c hn hp A ch gm cc ankan v anken. Trong hn hp A cha 7,2 gam m khi t chy thu c 11,2 lt CO2 v 10,8 gam H2O. Cc th tch o ktc. Hiu sut phn ng crackinh l A. 80%. B. 85%. C. 90%. D. 95%. Cu 25: Hn hp kh X etan v propan c t khi so vi H2 bng 20,25 c nung trong bnh vi cht xc tc thc hin phn ng hiro ho. Sau mt thi gian thu c hn hp kh Y c t khi so vi H2 bng 16,2 gm cc ankan, anken v hiro. Bit tc phn ng ca etan v propan l nh nhau. Hiu sut phn ng hiro ho l A. 25%. B. 30%. C. 40%. D. 50%. Cu 26: Khi t chy hon ton hn hp 2 ankan l ng ng k tip thu c 7,84 lt kh CO2 (ktc) v 9,0 gam H2O. Cng thc phn t ca 2 ankan l A. CH4 v C2H6. B. C2H6 v C3H8. C. C3H8 v C4H10. D. C4H10 v C5H12. Cu 27: t chy hon ton hn hp kh X gm 2 hirocacbon A v B l ng ng k tip thu c 96,8 gam CO2 v 57,6 gam H2O. Cng thc phn t ca A v B l A. CH4 v C2H6. B. C2H6 v C3H8. C. C3H8 v C4H10. D. C4H10 v C5H12. Trang 2

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

Cu 28: t chy hon ton 6,72 lt hn hp A (ktc) gm CH4, C2H6, C3H8, C2H4 v C3H6, thu c 11,2 lt kh CO2 (ktc) v 12,6 gam H2O. Tng th tch ca C2H4 v C3H6 (ktc) trong hn hp A l A. 5,60. B. 3,36 C. 4,48 D. 2,24. o Cu 29: t chy hon ton 3,36 lt ( 54,6 C v 1,2 atm) hn hp 2 hirocacbon thuc cng dy ng ng v c t l mol ln lt l 1:2. Sau phn ng cho ton b sn phm qua dung dch nc vi trong d thu c 25 gam kt ta. Cng thc phn t ca hai hirocacbon l A. CH4 v C2H6. B. CH4 v C3H8. C. C2H6 v C4H10. D. C2H4 v C3H6. Cu 30: Khi t chy hon ton mt hp cht hu c X ngi ta thu c 1,12 lt CO2 ( ktc) v 1,08 gam H2O. Bit MX = 72 v X tc dng vi clo (c nh sng khuch tn) sinh ra 4 sn phm monoclo. Cng thc phn t v tn gi tng ng ca X l A. C5H12, pentan. B. C5H12, isopentan. C. C5H12, neopentan. D. C6H14, hexan. Cu 31: t chy hon ton 4,0 gam mt hn hp hai hirocacbon X k tip nhau trong dy ng ng. Dn ton b sn phm chy qua bnh ng H2SO4 c v bnh ng dung dch KOH d. Thy khi lng cc bnh tng ln lt l 5,4 gam v 8,8 gam. Cng thc phn t ca hai hirocacbon trong X l A. C2H6 v C3H8. B. C2H4 v C3H6. C. C3H8 v C4H10. D. CH4 v C2H6. Cu 32: t chy hon ton 0,15 mol hn hp 2 ankan thu c 9,45 gam H2O. Cho sn phm qua bnh ng Ca(OH)2 d th khi lng kt ta thu c l A. 37,5 gam. B. 52,5 gam. C. 35,7 gam. D. 42,5 gam. Cu 33: t chy hon ton a gam 2 hirocacbon k tip nhau trong dy ng ng. Sn phm chy cho qua bnh (1) ng H2SO4 c v bnh (2) ng KOH rn, d. Kt thc cc phn ng, thy khi lng bnh (1) tng 3,6 gam v bnh (2) tng 6,6 gam. Gi tr ca a l A. 2,4. B. 4,2. C. 3,2. D. 2,2. Cu 34: Mt ankan to c dn xut monoclo, trong hm lng clo bng 55,04%. Ankan c cng thc phn t l A. CH4. B. C2H6. C. C3H8. D. C4H10. Cu 35: t chy hon ton mt hirocacbon X ri hp th ton b sn phm chy vo bnh ng 0,15 mol Ca(OH)2 tan trong nc. Kt thc th nghim lc tch c 10 gam kt ta trng v thy khi lng dung dch thu c sau phn ng gim 2,0 gam so vi khi lng dung dch trc phn ng. Cng thc phn t ca hirocacbon X l B. C2H4. C. CH4. D. C2H2. A. C2H6. Cu 36: Nhn nh no sau y l ng? A. Xicloankan ch c kh nng tham gia phn ng cng m vng. B. Xicloankan ch c kh nng tham gia phn ng th. C. Mi xicloankan u c kh nng tham gia phn ng th v phn ng cng. D. Mt s xicloankan c kh nng tham gia phn ng cng m vng. Cu 37: Khi sc kh xiclopropan vo dung dch brom s quan st thy hin tng no sau y? A. Mu dung dch khng i. B. Mu dung dch m ln. C. Mu dung dch b nht dn. D. Mu dung dch t khng mu chuyn sang mu nu .

II) ANKEN
Cu 1: Cho anken sau: CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3. Tn quc t ca anken ny l A. 3-metylpent-3-en. B. 2-metylpent-2-en. C. 2-metylpent-3-en. D. 4-metylpent-4-en. Cu 2: CH3 Hp cht CH3 C CH2 CH = CH2 c tn l g? CH3 Trang 3

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A. 2-imetylpent-4-en. B. 2,2-imetylpent-4-en. C. 4-imetylpent-1-en. D. 4,4-imetylpent-1-en. Cu 3: Cho anken c cng thc cu to l: CH3-CH=C(C2H5)-CH(CH3)-CH3. Tn thay th ca anken ny l A. 3-etyl-4-metylpent-2-en. B. 2-metyl-3-etylpent-3-en. C. 4-metyl-3-etylpent-2-en. D. 4-metylpent-4-en. Cu 4: Anken c tn gi quc t l: 2,3,3-trimetylpent-1-en. Cng thc phn t l B. C17H14. C. C8H16. D. C8H18. A. C8H14. Cu 5: Hp cht ny c tn gi l g? CH3 CH2 C CH2 CH3

CH2
A. 3-metylenpentan. B. 1,1- ietyleten. C. 2-etylbut-1-en. D. 3-etylbut-3-en. Cu 6: C cc nhn xt sau: 1. Tt c cc anken u c cng thc l CnH2n. 2. Tt c cc cht c cng thc chung l CnH2n u l anken. 3. Tt c cc anken u lm mt mu dung dch brom. 4. Cc cht lm mt mu dung dch brom u l anken. S nhn xt ng l A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cu 7: Anken X c cng thc cu to: CH3CH=C(CH3)CH2CH3. Tn ca X l A. isohexen. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en. Cu 8: ng vi cng thc phn t C5H10 c bao nhiu anken ng phn cu to? A. 4. B. 5. C. 3. D. 7. Cu 9: Cht no sau y lm mt mu dung dch brom? A. butan. B. but-1-en. C. cacbon ioxit. D. metylpropan. Cu 10: Anken C4H8 c bao nhiu ng phn khi tc dng vi dung dch HCl ch cho mt sn phm hu c duy nht? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Cu 11: Hp cht X mch h c cng thc phn t C4H8 khi tc dng vi HBr cho mt sn phm duy nht. Cng thc cu to ca X l B. CH3CH=CHCH3. C. CH2=C(CH3)2. D. CH3CH=C(CH3)2. A. CH2=CHCH2CH3. Cu 12: Hai cht X, Y mch h c cng cng thc phn t C3H6, C4H8 v u tc dng c vi nc brom. X v Y l A. hai anken hoc xicloankan vng 3 cch. B. hai anken hoc hai ankan. C. hai anken ng ng ca nhau. D. hai anken hoc xicloankan vng 4 cch. Cu 13: Hp cht X c CTPT C3H6, X tc dng vi dung dch HBr thu c mt sn phm hu c duy nht. Vy X l A. propen. B. propan. C. ispropen. D. xicloropan. Cu 14: Dn hn hp kh X cha eten v hiro. T khi ca X i vi hiro l 7,5. Dn X i qua cht xc niken nung nng th X bin thnh hn hp kh Y c t khi so vi hiro l 9,0. Hiu sut phn ng cng hiro ca eten l A. 20%. B. 33,33%. C. 50%. D. 66,66%. Cu 15: Hn hp kh X cha hiro v mt anken. T khi ca X i vi hiro l 6,0. un nng nh hn hp X c mt cht xc tc Ni th X bin thnh hn hp kh Y khng lm mt mu nc brom v c t khi i vi hiro bng 8,0. Cng thc phn t ca anken v phn trm theo th tch ca ankan trong hn hp Y ln lt l A. C2H4 v 25%. B. C2H4 v 33,3%. C. C3H6 v 25%. D. C3H6 v 33,3%. Cu 16: Hn hp kh X cha hiro v 2 anken k tip nhau trong dy ng ng. T khi ca X i vi hiro l 8,26. un nng nh hn hp kh X c mt cht xc tc Ni th X bin thnh hn hp kh Y khng lm mt mu Trang 4

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

nc brom v c t khi hi so vi hiro l 11,80. Cng thc phn t ca 2 anken v phn trm theo th tch ca hiro trong hn hp X l B. C3H6, C4H8 v 70%. A. C2H4, C3H6 v 60%. C. C2H4, C3H6 v 80%. D. C3H6, C4H8 v 80%. Cu 17: Hn hp kh X cha hiro, mt ankan v mt anken. Dn 13,44 lt X i qua cht xc tc Ni nung nng th thu c 10,08 lt hn hp kh Y. Dn qua bnh ng nc brom th mu ca dung dch nht i, khi lng ca bnh tng thm 3,15 gam. Sau th nghim, cn li 8,40 lt hn hp kh Z c t khi i vi hiro l 17,8. Bit cc th tch c o ktc v cc phn ng xy ra hon ton. Cng thc phn t ca ankan v anken trong hn hp X l A. CH4 v C2H4. B. C2H6 v C2H4. C. C2H6 v C3H6. D. C3H8 v C3H6. Cu 18: Cho hn hp X gm etilen v H2 c t khi so vi H2 bng 4,25. Dn X qua bt niken nung nng (hiu sut hiro ho anken bng 75%), thu c hn hp Y. Cc th tch o iu kin tiu chun. T khi ca Y so vi H2 l A. 5,32. B. 5,23. C. 4,80. D. 4,60. Cu 19: Cho mt lng anken X tc dng vi H2O (c xc tc H2SO4) c cht hu c Y, thy khi lng bnh ng nc ban u tng 4,2 gam. Nu cho mt lng X nh trn tc dng vi HBr, thu c cht hu c Z, thy khi lng Y, Z thu c khc nhau 9,45 gam. Gi s cc phn ng xy ra hon ton. X c cng thc phn t l A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10. Cu 20: t chy hon ton 2,24 lt (ktc) mt hirocabon X mch h, sau dn sn phm chy ln lt i qua dung dch H2SO4 c, d v dung dch Ca(OH)2 d. Sau th nghim thy khi lng bnh ng dung dch dung dch axit tng 5,40 gam, bnh ng dung dch Ca(OH)2 c 30,00 gam kt ta. Hirocacbon X c cng thc phn t l A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10. Cu 21: Hp cht X c mt ankan v mt anken. Khi lng hn hp X l 9,00 gam v th tch l 8,96 lt. t chy hon ton X thu c 13,44 lt CO2. Cc th tch o iu kin tiu chun. Cng thc phn t ca anken trong hn hp X l A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10. Cu 22: Hn hp kh X cha hiro, mt ankan v mt anken. t chy hon ton 100 ml X, thu c 210 ml kh CO2. Nu un nng nh 100 ml X c mt cht xc tc Ni th cn li 70 ml mt cht kh duy nht. Cc th tch kh u o cng mt iu kin. Cng thc phn t ca ankan, anken trong hn hp X v th tch kh O2 dng t chy hon ton hn hp X l A. C2H6, C3H6 v 250 ml. B. C3H8, C3H6 v 300 ml. C. C3H8, C3H6 v 350 ml. D. C2H6, C3H6 v 350 ml. Cu 23: Cho 3,36 lt hn hp etan v etilen (ktc) i chm qua qua dung dch brom d. Sau phn ng khi lng bnh brom tng thm 2,8 gam. S mol etan v etilen trong hn hp ln lt l A. 0,05 v 0,1 B. 0,1 v 0,05 C. 0,12 v 0,03 D. 0,03 v 0,12. Cu 24: 2,8 gam anken X lm mt mu va dung dch cha 8 gam Br2. Hirat ha X ch thu c mt ancol duy nht. X c tn l A. etilen. B. but-2-en. C. hex-2-en. D. 2,3-dimetylbut-2-en. Cu 25: Cho H2 v 1 olefin c th tch bng nhau qua Niken un nng ta c hn hp X. Bit t khi hi ca X i vi H2 l 23,2. Hiu sut phn ng hiro ho l 75%. Cng thc phn t olefin l A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10. Cu 26: Hn hp kh X gm H2 v mt anken c kh nng cng HBr cho sn phm hu c duy nht. T khi ca X so vi H2 bng 9,1. un nng X c xc tc Ni, sau khi phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp kh Y khng lm mt mu nc brom; t khi ca Y so vi H2 bng 13. Cng thc cu to ca anken l A. CH3-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-CH2-CH3. C. CH2=C(CH3)2. D. CH2=CH2. Cu 27: t chy hon ton a gam hn hp eten, propen, but-2-en cn dng va b lt oxi ( ktc) thu c 2,4 mol nc. Gi tr ca b l A. 92,4. B. 94,2. C. 80,64. D. 24,9. Trang 5

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

Cu 28: Dn t t 8,4g hn hp X gm but-1-en v but-2-en li chm qua bnh ng dung dch Br2, khi kt thc phn ng thy c m gam brom phn ng. m c gi tr l A. 12. B. 24. C. 36. D. 48. Cu 29: Dn 3,36 lt (ktc) hn hp X gm 2 anken l ng ng k tip vo bnh nc brom d, thy khi lng bnh tng thm 7,7 gam. Thnh phn phn % v th tch ca hai anken l A. 25% v 75%. B. 33,33% v 66,67%. C. 40% v 60%. D. 35% v 65%. Cu 30: Mt hn hp X c th tch 11,2 lt (ktc), X gm 2 anken ng ng k tip nhau. Khi cho X qua nc Br2 d thy khi lng bnh Br2 tng 15,4 gam. Cng thc phn t ca 2 anken v s mol mi anken trong hn hp X l A. 0,2 mol C2H4 v 0,3 mol C3H6. B. 0,2 mol C3H6 v 0,2 mol C4H8. C. 0,4 mol C2H4 v 0,1 mol C3H6. D. 0,3 mol C2H4 v 0,2 mol C3H6. Cu 31: Cho hn hp X gm anken v hiro c t khi so vi heli bng 3,33. Cho X i qua bt niken nung nng n khi phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp Y c t khi so vi heli l 4. Cng thc phn t ca anken l A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10. Cu 32: Hiro ho hon ton mt anken th ht 448 ml H2 v thu c mt ankan phn nhnh. Cng lng anken khi tc dng hon ton vi brom th to thnh 4,32 gam dn xut ibrom. Bit rng hiu sut ca cc phn ng t 100% v cc th tch kh o ktc. Cng thc phn t ca anken cho l B. C4H8. C. C5H10. D. C6H12. A. C3H6.

III) ANKIN
Cu 1: Pht biu no sau y ng? A. Cc cht trong phn t c lin kt CC u thuc loi ankin. B. Ankin l cc hirocabon mch h, trong phn t c mt lin kt CC. C. Lin kit CC km bn hn lin kt C=C. D. Ankin cng c ng phn hnh hc ging nh anken. Cu 2: CH3 A. 2,2-imetylbut-1-in. B. 2,2-imetylbut-3-in. Cht CH3 C C CH c tn l C. 3,3-imetylbut-1-in. D. 3,3-imetylbut-2-in. CH3 Cu 3: Cho ankin X c cng thc cu to sau, tn ca X l : CH3C C CH CH3 A. 4-metylpent-2-in. B. 2-metylpent-3-in. C. 4-metylpent-3-in. D. 2-metylpent-4-in. Cu 4: Cho ankin: CH3-C(CH3)2-CCH. Tn gi ca ankin ny l A. 2,2-imetylbut-1-in. B. 2,2-imetylbut-3-in. C. 3,3-imetylbut-1-in. D. 3,3-imetylbut-1-in. Cu 5: Trong s cc ankin c cng thc phn t C5H8 c my cht tc dng c vi dung dch AgNO3 trong NH3? A. 1 cht. B. 2 cht. C. 3 cht. D. 4 cht. Cu 6: Ankin no di y khng tc dng vi dung dch AgNO3/NH3? A. axetilen. B. propin. C. pent-1-in. D. but-2-in. Cu 7: C 4 cht metan, etilen, but-1-in v but-2-in. Trong 4 cht , c my cht tc dng c vi dung dch AgNO3 trong amoniac to thnh kt ta ? Trang 6 CH3

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A. 4 cht. B. 3 cht. C. 2 cht. D. 1 cht. Cu 8: Cng thc phn t no ph hp vi penten ? B. C5H10. C. C5H12. D. C3H6. A. C5H8. Cu 9: : Cht no khng tc dng vi Br2 (trong CCl4)? A. But-1-in. B. But-1-en. C. Xiclobutan. D. Xiclopropan. Cu 10: C bao nhiu ng phn ca C5H8 to kt ta vng vi AgNO3/NH3? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 11: Cho hn hp G gm C3H4 v mt ankin X (t l s mol l 1:1). Cho 0,3 mol hn hp G tc dng va vi 0,45 mol AgNO3/NH3. Ankin X l A. but-1-in. B. but-2-in. C. axetilen. D. 3-metylbut-1-in. Cu 12: Dn 5,32 lt hn hp X gm propin v etilen i vo mt lng d dung dch bc nitrat trong amoniac thy cn 0,84 lt kh thot ra v c m gam kt ta. Cc th tch kh o ktc. Gi tr ca m l A. 2,94. B. 29,4. C. 5,12. D. 51,2. Cu 13: Hn hp kh X cha hiro v mt ankin t khi ca X i vi hiro l 4,8. un nng hn hp X c mt cht xc tc Ni th phn ng xy ra vi hiu sut c coi l 100%, to ra hn hp kh Y khng lm mt mu nc brom v c t khi i vi hiro l 8,0. Cng thc phn t ca ankin l A. C2H2. B. C3H4. C. C4H6. D. C5H8. Cu 14: Hn hp kh X cha C2H2 v H2. T khi ca X i vi hiro l 5,0. Dn 20,16 lt X i nhanh qua cht xc tc Ni nung nng th n bin thnh 10,08 lt hn hp kh Y. Dn hn hp Y i t t qua bnh ng nc brom (c d) cho phn ng xy ra hon ton th cn li 7,39 lt hn hp kh Z. Cc th tch o ktc. Khi lng bnh brom tng l A. 2,3 gam. B. 3,3 gam. C. 4,3 gam. D. 5,3 gam. Cu 15: Hn hp kh X cha hiro, mt anken v mt ankin. t chy hon ton 90 ml X c 120 ml CO2. un nng 90 ml X c mt cht xc tc Ni th sau phn ng 40 ml mt ankan duy nht. Cc th tch o cng mt iu kin. Cng thc phn t ca ankin v th tch kh O2 cn dng t chy hn hp X l A. C2H2 v 100 ml. B. C2H2 v 200 ml. C. C3H4 v 100 ml. D. C3H4 v 200 ml. Cu 16: Hn hp kh X cha metan, axetilen v propen. t chy hon ton 11,0 gam hn hp X, thu c 12,6 gam H2O. Mt khc, nu ly 11,2 lt hn hp X (ktc) em dn qua nc brom (ly d) th khi lng brom nguyn cht phn ng ti a l 100,0 gam. Thnh phn phn trm theo th tch ca axetilen trong hn hp X l A. 25%. B. 50%. C. 47,3%. D. 60%. Cu 17: Khi iu ch axetilen bng phng php nhit phn nhanh metan thu c hn hp M gm axetilen, hiro v mt phn metan cha phn ng. T khi M so vi hiro bng 5. Hiu sut chuyn ho metan thnh axetilen l A. 40%. B. 45%. C. 50%. D. 60%. Cu 18: Mt bnh kn ng hn hp hiro vi axetilen v mt t bt niken. Nung nng bnh mt thi gian sau a v nhit ban u. Nu cho mt na kh trong bnh sau khi nung nng i qua dung dch AgNO3 trong NH3 th c 1,20 gam kt ta mu vng nht. Nu cho mt na cn li qua bnh ng nc brom d thy khi lng bnh tng 0,41 gam. Khi lng etilen to thnh l A. 0,56 gam. B. 0,28 gam. C. 0,42 gam. D. 0,24 gam. o Cu 19: Cho 27,2 gam mt ankin X phn ng ht vi 1,4 gam hiro (t , xt Ni) c hn hp Y gm mt ankan v mt anken. Cho Y t t qua nc brom d thy c 16 gam brom phn ng. Bit X tc dng c vi dung dch AgNO3/NH3 to kt ta. S cng thc cu to X tho mn l A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cu 20: Mt bnh kn dung tch 8,4 lt c cha 4,95 gam O2 v 1,3 gam hn hp kh X gm 2 hirocabon. Nhit trong bnh l t1 = 0oC v p sut trong bnh l p1 = 0,5 atm. Bt tia la in trong bnh kn th hn hp X chy hon ton. Sau phn ng nhit trong bnh l t2 = 136,5oC v p sut l p2 atm. Dn cc cht trong bnh sau phn ng i qua bnh th nht ng dung dch H2SO4 c, sau qua bnh 2 ng dung dch NaOH (c d) th khi lng bnh th 2 tng 4,18 gam. Gi tr p2 v cng thc phn t ca 2 hirocacbon (bit 2 hirocacbon l mt anken v ankin) l A. 0,78 atm; C2H4 v C3H4. B. 0,87 atm; C2H4 v C3H4. Trang 7

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986) C. 0,87 atm; C2H4 v C4H6.

BI DNG KIN THC HO 11 LTH D. 0,78 atm; C2H4 v C4H6.

IV) CC DNG TON TRNG TM V HIROCACBON


BI TON 1: T CHY HIROCACBON Cu 1: t chy hon ton 2 lt hn hp gm axetilen v mt hirocacbon no X, thu c 4 lt CO2 v 4 lt H2O (cc th tch o cng iu kin nhit v p sut). Cng thc phn t ca hirocacbon no X v phn trm theo th tch ca X trong hn hp l A. CH4 v 40%. B. CH4 v 50%. C. C2H6 v 40%. D. C2H6 v 50%. Cu 2: t chy hon ton 2,24 lt (ktc) hn hp kh X gm: CH4, C2H4, C2H6, C3H8 v C4H10 thu c 6,16 gam CO2 v 4,14 gam H2O. S mol ca C2H4 trong hn hp X l A. 0,09. B. 0,01. C. 0,08. D. 0,02. Cu 3: Crackinh 5,8 gam C4H10 thu c hn hp kh X. t chy hon ton hn hp kh X ri cho ton b sn phm chy qua bnh ng dung dch Ca(OH)2 d. Kt thc th nghim, khi lng dung dch thu c tng hay gim bao nhiu gam so vi dung dch Ca(OH)2 ban u? A. tng 26,6 gam. B. gim 13,4 gam. C. gim 40,0 gam. D. gim 22,4 gam. Cu 4: t chy hon ton 0,01 mol hn hp hai ankan th thu c 0,72 gam nc. Cho sn phm t chy u qua bnh ng dung dch nc vi trong d th khi lng kt ta thu c l A. 0,3 gam. B. 3,0 gam. C. 0,6 gam. D. 6,0 gam. Cu 5: t chy hon ton mt lng hirocacbon X cn ti thiu 7,68 gam O2. Ton b sn phm chy c dn qua bnh (1) ng H2SO4 c, d, sau qua bnh (2) ng dung dch Ca(OH)2 d. Kt thc th nghim thy bnh (1) tng 4,32 gam v bnh (2) thu c m gam kt ta. Cng thc phn t ca X v gi tr ca m ln lt l B. C2H4 v 11. C. C3H8 v 9. D. CH4 v 12. A. C2H6 v 10. Cu 6: Mt hn hp X gm 2 hirocacbon k tip nhau trong dy ng ng. t chy hon ton hn hp X, sau dn sn phm chy qua bnh (1) ng H2SO4 c, sau qua bnh (2) ng Ba(OH)2 d thy khi lng cc bnh tng ln lt l: 16,2 gam v 30,8 gam. Cng thc phn t ca 2 hirocacbon v % v th tch l B. CH4: 50%; C2H6: 50%. A. C3H8: 50%; C4H10: 50%. C. C2H6: 50%; C3H8: 50%. D. C3H8: 40%; C4H10: 60%. Cu 7: t chy hon ton hn hp hai hirocacbon c khi lng phn t hn km nhau 28 vC thu c 4,48 lt CO2 (ktc) v 5,4 gam H2O. Cng thc phn t ca 2 hirocacbon ln lt l A. C2H4 v C4H8. B. CH4 v C3H8. C. C2H6 v C4H10. D. C2H2 v C4H6. Cu 8: t chy hon ton 7,0 mg hp cht X thu c 11,2 ml kh CO2 (ktc) v 9,0 mg H2O. T khi hi ca X so vi nit bng 2,5. Khi clo ho X vi t l s mol 1:1 ch thu c mt dn xut monoclo duy nht. X c tn gi l A. metylxiclobutan. B. xiclopentan. C. 1,2-imetylxiclopropan. D. xiclohexan. Cu 9: t chy hon ton 0,1 mol hn hp X gm propan v xiclopropan th thu c 0,35 mol H2O. Thnh phn trm theo th tch propan trong hn hp X l A. 50%. B. 40%. C. 30%. D. 25%. Cu 10: Hn hp X gm hai olefin. t chy 7 th tch X cn 31 th tch O2 (ktc). Bit rng olefin cha nhiu cacbon hn chim khong 40% n 50% th tch ca X. Cng thc phn t ca hai olefin l A. C2H4, C4H8. B. C2H4, C3H6. C. C3H6, C4H8. D. C2H4, C5H10. Cu 11: t chy hon ton 0,15 mol hirocacbon X thu c 16,8 lt kh CO2 (ktc) v 13,5 gam H2O. Tng s ng phn cu to ca X l A. 9. B. 5. C. 10. D. 11. Cu 12: t chy hon ton 6,72 lt hn hp kh X ( ktc) gm 2 olefin k tip nhau trong dy ng ng, sau dn sn phm chy ln lt qua bnh (1) ng CaCl2 khan, d, bnh (2) ng dung dch KOH c, d. Kt thc th nghim thy khi lng bnh (2) tng nhiu hn khi lng bnh (1) l 29,25 gam. Cng thc phn t ca 2 olefin v phn trm khi lng ca cc cht trong hn hp ban u l A. C2H4: 25% v C3H6: 75%. B. C3H6: 20% v C4H8: 80%. Trang 8

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

C. C4H8: 67% v C5H10: 33%. D. C5H10: 35% v C6H12: 65%. Cu 13: t 8,96 lt hn hp X gm 2 anken ng ng k tip ri dn ton b sn phm chy ln lt qua bnh (1) ng P2O5 d, bnh (2) ng dung dch KOH d. Kt thc th nghim thy khi lng bnh (1) tng m gam, bnh (2) tng (m + 39) gam. Thnh phn phn trm th tch anken c s nguyn t cacbon ln hn trong hn hp X l A. 25%. B. 40%. C. 60%. D. 75%. Cu 14: Mt hn hp X gm hai hirocacbon k tip nhau trong dy ng ng. t chy 0,3 mol hn hp X v cho tt c sn phm chy hp th vo dung dch Ba(OH)2 d th khi lng bnh tng thm 46,5 gam v c 147,75 gam kt ta. Cng thc phn t ca 2 hirocacbon l A. C2H2; C3H4. B. C3H6; C4H8. C. C2H4; C3H6. D. C2H6; C3H8. Cu 15: t chy hon ton m gam hn hp gm mt ankan v mt anken. Cho sn phm chy ln lt i qua bnh (1) ng P2O5 d v bnh (2) ng KOH rn, d, sau th nghim thy khi lng bnh (1) tng 4,14 gam v bnh (2) tng 6,16 gam. S mol ankan c trong hn hp l A. 0,06 mol. B. 0,09 mol. C. 0,03 mol. D. 0,045 mol. Cu 16: t chy hon ton 0,11 mol hn hp X gm CH4, C3H8 v C2H4 thu c 0,17 mol CO2 v 0,25 mol H2O. S mol ca anken trong hn hp X l A. 0,02 mol. B. 0,09 mol. C. 0,03 mol. D. 0,08 mol. Cu 17: Trn a mol hn hp X (gm C2H6 v C3H8) v b mol hn hp Y (gm C3H6 v C4H8) thu c 0,35 mol hn hp Z ri em t chy thu c hiu s mol H2O v CO2 l 0,2 mol. Gi tr ca a v b ln lt l A. 0,1 v 0,25. B. 0,15 v 0,2. C. 0,2 v 0,15. D. 0,25 v 0,1. Cu 18: t chy hon ton m gam hn hp X gm propan, but-2-en, axetilen thu c 47,96 gam CO2 v 21,42 gam H2O. Gi tr ca m l A. 15,46. B. 12,46. C. 11,52. D. 20,15. Cu 19: Dn hn hp X gm 0,05 mol C2H2; 0,1 mol C3H4 v 0,1 mol H2 qua ng cha ng cha Ni nung nng mt thi gian, thu c hn hp Y gm 7 cht. t chy hon ton Y ri cho sn phm chy hp th ht vo 700 ml dung dch NaOH 1M, thu c dung dch Z. Tng khi lng cht tan trong Z l A. 35,8. B. 45,6. C. 40,2. D. 38,2. Cu 20: t chy hon ton 0,14 mol hn hp gm C3H6, C2H2, C3H4 th thu c 8,288 lt kh CO2 (ktc) v 0,26 mol H2O. S mol anken c trong hn hp l A. 0,11 mol. B. 0,12 mol. C. 0,04 mol. D. 0,03 mol. Cu 21: t chy hon ton hn hp M gm mt ankan c nhnh X v mt ankin Y thu c kh cacbonic v hi nc vi s mol bng nhau. T khi ca hn hp M so vi hiro l 21. Cng thc phn t ca X v Y ln lt l A. C4H10 v C2H2. B. C3H8 v C3H4. C. C5H12 v C2H2. D. C5H12 v C3H4. Cu 22: t chy hon ton 11,2 lt gm C3H6 v C2H2 thu c s mol CO2 nhiu hn s mol H2O l 0,4 mol. Thnh phn phn trm theo th tch ca mi kh trong hn hp u l A. 50% v 50%. B. 30% v 70%. C. 70% v 30%. D. 20% v 80%. Cu 23: t chy hon ton 2,24 lt hn hp X (ktc) gm C3H8, C3H6, C3H4 (X c t khi so vi H2 bng 21), ri dn ton b sn phm chy vo bnh ng dung dch nc vi trong th tng khi lng ca bnh l A. 4,2 gam. B. 5,4 gam. C. 13,2 gam. D. 18,6 gam. Cu 24: t chy hon ton hn hp gm mt anken v mt ankin ri cho sn phm chy i qua bnh (1) ng H2SO4 c v bnh (2) ng NaOH rn d, sau th nghim thy khi lng bnh (1) tng thm 3,6 gam v bnh (2) tng 15,84 gam. S mol ankin c trong hn hp l A. 0,15 mol. B. 0,16 mol. C. 0,17 mol. D. 0,18. Cu 25: t chy hon ton hn hp X gm 2 hirocacbon mch h thu c 16,8 lt kh CO2 (ktc) v 8,1 gam H2O. Hai hirocacbon trong hn hp X thuc dy ng ng no di y? A. ankaien. B. ankin. C. aren. D. ankan. Cu 26: t chy hon ton V lt (ktc) mt ankin th tch kh thu c CO2 v H2O c tng khi lng l 25,2 gam. Nu cho sn phm chy i qua dung dch Ca(OH)2 d thu c 45 gam kt ta. Gi tr ca V l A. 6,72. B. 2,24. C. 4,48. D. 3,36. Cu 27: Chia hn hp hai ankin thnh 2 phn bng nhau - Phn 1: em t chy hon ton thu c 1,76 gam CO2 v 0,54 gam H2O. Trang 9

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

- Phn 2: Dn qua dung dch Br2 d. Khi lng Br2 phn ng l A. 2,8 gam. B. 3,2 gam. C. 6,4 gam. D. 1,4 gam. Cu 28: Crackinh 11,6 gam C4H10 thu c hn hp kh X gm 7 cht: C4H8, C3H6, C2H6, C2H4, CH4, H2, C4H10 d. t chy hon ton hn hp X cn ti thiu bao nhiu th tch khng kh ktc? (Bit oxi chim 20% th tch khng kh). A. 34,944 lt. B. 145,60 lt. C. 29,12 lt. D. 174,72 lt. Cu 29: un nng 11,6 gam butan mt thi gian, thu c hn hp X gm H2, CH4, C2H6, C4H8, C3H6, C2H4, C4H10. Gi s ch c cc phn ng: C4H10 C4H8 + H2 (1) C4H10 CH4 + C3H6 (2) C4H10 C2H6 + C2H4 (3) t chy hon ton X ri cho sn phm chy hp th ht vo dung dch Ca(OH)2 d, thy khi lng bnh tng thm m gam. Gi tr ca m l A. 35,2. B. 53,2. C. 80,0. D. 18,0. Cu 30: t chy hon ton m gam hn hp X gm etan, etilen, axetilen v buta-1,3-ddien. Cho ton b sn phm chy hp th vo dung dch nc vi trong d, thu c 100 gam kt ta v khi lng dung dch thu c sau phn ng gim 39,8 gam. Gi tr ca m l A. 58,75. B. 13,8. C. 37,4. D. 60,2. o Cu 31: t chy hon ton 0,5 lt ( 273 C v 1,3432 atm) mt ankaien lin hp X. Sn phm chy c hp th hon ton vo 40 ml dung dch Ba(OH)2 1,5M, sau phn ng thu c 8,865 gam kt ta. Cng thc phn t ca X l A. C3H4. B. C4H6. C. C5H8. D. C6H10. Cu 32: Ly 1,12 lt hn hp kh X ( ktc) gm 2 hirocacbon k tip nhau trong dy ng ng ri dn ton b sn phm chy ln lt qua bnh (1) ng H2SO4 c, d v qua bnh (2) ng dung dch NaOH d. Sau th nghim thy khi lng bnh (1) tng 2,16 gam v bnh (2) tng 7,48 gam. Cng thc phn t v thnh phn phn trm theo th tch ca hirocacbon (c s nguyn t cacbon t hn) trong X ln lt l A. C3H4 v 60%. B. C3H4 v 40%. C. C3H6 v 60%. D. C2H2 v 60%. Cu 33: t chy hon ton 0,1 mol hn hp X gm CH4, C2H4 v C2H6, sn phm thu c dn qua bnh (1) ng dung dch H2SO4 c v bnh (2) ng dung dch Ca(OH)2 d. Sau th nghim, bnh (2) thu c 15 gam kt ta v khi lng bnh (2) tng nhiu hn khi lng bnh (1) l 2,55 gam. Thnh phn phn trm theo th tch ca CH4, C2H4 v C2H6 trong hn hp X tng ng l A. 45%, 30%, 25%. B. 30%, 40%, 30%. C. 50%, 25%, 25%. D. 40%, 25%, 35%. Cu 34: t chy hon ton 0,1 mol hn hp X (CH4, C2H4, C3H4, C4H4) c t khi hi so vi H2 bng 17. Dn ton b sn phm chy thu c vo bnh ng dung dch Ca(OH)2 d th khi lng bnh Ca(OH)2 sau phn ng tng ln A. 11 gam. B. 3,6 gam. C. 8,8 gam. D. 14,6 gam. Cu 35: t chy hon ton m gam hn hp X gm C2H2, C4H4, C6H6, C8H8 trong O2 d ri dn ton b sn phm chy thu c vo bnh ng dung dch Ca(OH)2 d thy khi lng bnh tng 21,2 gam. Gi tr ca m l A. 2,6. B. 3,9. C. 6,5. D. 5,2. BI TON 2: PHN NG TH, TCH V CRACKINH Cu 1: Hai hirocacbon X v Y c cng cng thc phn t C5H12 tc dng vi Cl2 theo t l mol 1:1 th X to ra mt dn xut duy nht cn Y th cho bn dn xut. Tn ca X, Y ln lt l A. 2,2-imetylpropan, 2-metylbutan. B. 2,2-imetylpropan, pentan. C. 2-metylbutan, 2,2-imetylpropan. D. 2-metylbutan, pentan. Cu 2: Cht hu c X c cng thc phn t C6H6 mch h, khng phn nhnh. Bit 1 mol X tc dng vi AgNO3/NH3 d to ra 292 gam kt ta. Cng thc cu to ca X l A. CHCCCCH2CH3. B. CHCCH2CH=C=CH2. C. CHCCH2CH2CCH. D. CHCCH2 CCCH3. Cu 3: X l mt hirocacbon mch h tc dng c vi dung dch AgNO3/NH3 d to ra kt ta vng. Bit rng 0,1 mol X lm mt mu va ht 300 ml dung dch Br2 1M, to dn xut c cha 90,22% brom v khi lng. Cng thc cu to ca X l Trang 10

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A. CHCCH2CCH. B. CH2=CC=CH2. C. CH2=CHCCH. D. CHCCH2CH=CH2. Cu 4: Crackinh C4H10 thu c hn hp Y ch gm 5 hirocacbon c t khi hi so vi H2 l 16,325. Hiu sut ca phn ng crackinh l A. 77,64%. B. 38,82%. C. 17,76%. D. 22,36%. Cu 5: Trong cc cht: metan, etan, xiclopentan, iso-butan th cc cht khi tc dng vi Cl2 chiu sng t l mol 1:1 cho sn phm duy nht l A. metan, etan. B. metan, xiclopentan. C. metan. D. metan, etan, xiclopentan. Cu 6: Khi cho 2-metylpentan tc dng vi clo (t l mol 1:1) c nh sng th s sn phm monoclo c th thu c l A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 7: Hirocacbon X c 83,33% khi lng cacbon. Khi cho X tc dng vi Cl2 ta ch thu c mt dn xut monoclo (cha 1 nguyn t clo) duy nht. X l cht no sau y? A. metan. B. etan. C. 2,2-imetylpropan. D. 2,2,3,3-tetrametylbutan. Cu 8: Ankan X tc dng vi Cl2 (askt) to c dn xut monoclo trong clo chim 55,04% khi lng. X c cng thc phn t l A. CH4. B. C4H10. C. C3H8. D. C2H6. Cu 9: Hai xicloankan X v Y u c t khi hi so vi metan bng 5,25. Khi monoclo ho (c nh sng) th Y cho 4 dn xut cn X ch cho mt dn xut duy nht. Tn gi ca X v Y ln lt l A. metylxiclopentan v 1,2-imetylxiclobutan. B. xiclohexan v metylxiclopentan. C. xiclohexan v propylxiclopropan. D. xiclohexan v 1,2-imetylxiclobutan. Cu 10: Sau khi tch H2 hon ton khi hn hp X gm etan v propan thu c hn hp Y gm etilen v propilen. Khi lng phn t trung bnh ca Y bng 93,45% khi lng phn t trung bnh ca X. Thnh phn phn trm v th tch ca hai cht trong X ln lt l A. 50% v 50%. B. 60% v 40%. C. 96,2% v 3,8%. D. 46,4% v 53,6%. Cu 11: Cho m gam hirocacbon X (thuc dy ng ng ca metan) tc dng vi clo c chiu sng, ch thu c 12,78 gam dn xut monoclo duy nht Y. trung ho kh HCl sinh ra cn va ht 80 ml dung dch NaOH 1,5M. Bit hiu sut ca phn ng clo ho l 80%. Gi tr ca m l A. 8,64. B. 8,52. C. 10,65. D. 10,80. Cu 12: Hirocacbon X c cng thc phn t l C6H6. Khi cho X tc dng vi dung dch AgNO3 trong NH3 d th thu c hp cht hu c Y c MY MX = 214u. S ng phn cu to c th c ca X l A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Cu 13: Cht hu c X c cng thc phn t C7H8. Cho X tc dng vi AgNO3/NH3 d thu c kt ta Y. Phn t khi ca Y ln hn ca X l 214. S ng phn cu to c th c ca X l A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 14: Hn hp X gm v ng ng Y trn theo t l mol 1:1. Cho 0,672 lt ( ktc) hn hp X tc dng va ht vi 45 ml dung dch AgNO3 1M trong NH3 d. Cng thc cu to ca X l A. CHCH. B. CH2=CHCCH. D. CH3CH2CH2CCH. C. CH3CH2CCH. Cu 15: t chy hon ton mt hirocacbon mch h X thu c s mol CO2 gp i s mol H2O. Mt khc, 0,05 mol X phn ng va ht vi dung dch AgNO3/NH3 thu c 7,95 gam kt ta. Cng thc cu to ca X l A. CHCCH2CH2CH3. B. CHCH. C. CH3CH2CCH. D. CH2=CHCCH. Cu 16: Dn 4,48 lt (ktc) hn hp kh X gm propin v but-2-in li tht chm qua bnh ng dung dch AgNO3/NH3 d, sau phn ng thu c 14,7 gam kt ta mu vng. Thnh phn phn trm v th tch ca propin v but-2-in trong X ln lt l Trang 11

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A. 80% v 20%. B. 25% v 75%. C. 50% v 50%. D. 33% v 67%. Cu 17: Crackinh 560 lt butan, xy ra ng thi cc phn ng: (1) C4H10 C4H8 + H2 C4H10 CH4 + C3H6 (2) C4H10 C2H6 + C2H4 (3) Sau phn ng thu c 896 lt hn hp kh X. Th tch C4H10 c trong hn hp X l (cc th tch kh o cng iu kin) A. 336 lt. B. 168 lt. C. 280 lt. D. 224 lt. Cu 18: Crackinh V lt butan thu c hn hp X ch gm cc ankan v anken. T khi hi ca X so vi hiro bng 21,75. Hiu sut phn ng crackinh butan l A. 33,33%. B. 25%. C. 75%. D. 66,67%. Cu 19: Crackinh mt ankan thu c hn hp kh c t khi hi so vi H2 bng 19,565. Bit hiu sut ca phn ng crackinh l 84%. Ankan em crackinh l A. butan. B. iso-butan. C. pentan. D. propan. Cu 20: Crackinh C5H12 thu c hn hp kh c t khi hi so vi H2 l 20. Hiu sut ca phn ng crackinh l A. 70%. B. 50%. C. 80%. D. 30%. BI TON 3: PHN NG CNG HP Cu 1: un nng isopren vi cht xc tc thch hp ch thu c mt sn phm X. Cho X tc dng vi H2 (Ni, to) c hn hp Y gm cc hirocacbon trong c cht metylxiclobutan. Hn hp Y c th c s hirocacbon no ti a l A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Cu 2: em hn hp cc ng phn cu to, mch h ca C4H8 cng hp vi H2O (H+, to) th thu c ti a bao nhiu sn phm cng? A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. Cu 3: Cho 6,72 lt (ktc) hn hp kh X gm C2H4, C3H4 li t t qua bnh ng dung dch Br2 d, sau phn ng thy khi lng bnh tng 10,8 gam. Thnh phn phn trm v th tch ca C2H4 v C3H4 trong hn hp X ln lt l A. 33,3% v 66,7%. B. 20,8% v 79,2%. C. 25,0% v 75,0%. D. 30,0% v 70,0%. Cu 4: Cho 0,74 gam hn hp X gm CH4 v anken X qua bnh cha dung dch Br2 d. Sau phn ng thy khi lng bnh ng dung dch brom tng 0,42 gam v th tch thot ra khi bnh gim 1/3 so vi th tch hn hp X ban u. X c s ng phn cu to l A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Cu 5: Dn hn hp X gm CnH2n v H2 (c s mol bng nhau) qua Ni nung nng thu c hn hp Y. T khi hi ca Y so vi X l 1,6. Hiu sut ca phn ng l A. 40%. B. 60%. C. 65%. D. 75%. Cu 6: Trong bnh kn cha hn hp kh X gm C2H4 v H2 vi lng nh bt Ni (cht rn chim th tch khn ng k). T khi ca X so vi H2 bng 6,2. un nng bnh mt thi gian thu c hn hp kh Y c t khi hi so vi H2 bng 8. Hiu sut ca phn ng hiro ho C2H4 l A. 62,50%. B. 56,25%. C. 43,75%. D. 37,50%. Cu 7: Hn hp X gm mt anken v hiro c t khi so vi H2 bng 6,4. Cho X i qua bt Ni nung nng c hn hp Y c t khi so vi H2 bng 8 (gi thit cc phn ng xy ra hon ton). Cng thc phn t ca anken l A. C3H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10. Cu 8: T khi hi ca hn hp X (gm 2 hirocacbon mch h) so vi H2 l 11,25. Dn 1,792 lt X (ktc) i tht chm qua bnh ng dung dch brom d, sau phn ng thy khi lng bnh tng 0,84 gam. Hai hirocacbon c trong X ln lt l A. CH4 v C3H4. B. CH4 v C3H6. C. C2H4 v C3H6. D. C2H6 v C3H4. Cu 9: Hn hp kh X gm mt ankin v H2 c t khi so vi CH4 l 0,5. Nung nng hn hp X c xc tc Ni phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp kh Y c t khi hi so vi CH4 l 1. Cho hn hp Y qua dung dch brom d th khi lng bnh cha dung dch brom tng ln bao nhiu gam? A. 0 gam. B. 8 gam. C. 16 gam. D. 24 gam. Trang 12

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

Cu 10: Hn hp kh X gm hiro v 2 anken (k tip nhau trong dy ng ng) c t khi hi so vi H2 bng 8,26. un nng hn hp X vi bt Ni lm xc tc th thu c hn hp kh Y khng lm mt mu dung dch nc brom v c t khi hi i vi H2 bng 11,8. Cng thc phn t ca cc anken trong X l A. C2H4 v C3H6. B. C3H6 v C4H8. C. C4H8 v C5H10. D. C5H10 v C6H12. Cu 11: un nng 5,8 gam hn hp X gm C2H2 v H2 trong bnh kn vi xc tc thch hp thu c hn hp kh Y. Dn kh Y qua bnh ng dung dch Br2 d thy khi lng bnh tng 1,2 gam v cn li hn hp kh Z. Khi lng ca hn hp kh Z l A. 2,3 gam. B. 3,5 gam. C. 4,6 gam. D. 7,0 gam. Cu 12: Hn hp kh X gm H2 v mt hirocacbon. Nung nng 24,64 lt hn hp X (ktc), c Ni lm xc tc, phn ng xy ra hon ton, thu c 25,2 gam hn hp Y gm cc hirocacbon. T khi ca hn hp Y so vi H2 bng 21. Khi lng H2 c trong hn hp X l A. 2 gam. B. 0,5 gam. C. 1 gam. D. 3 gam. Cu 13: Mt hn hp kh X gm mt ankin v H2 c t khi hi so vi CH4 l 0,6. Nung nng hn hp kh X c xc tc Ni phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp kh Y c t khi so vi CH4 l 1. Cng thc phn t ca ankin l A. C2H2. B. C3H4. C. C4H6. D. C5H8. Cu 14: Hn hp X gm mt hirocacbon ( th kh) v H2 c t khi so vi H2 bng 6,7. Cho hn hp i qua Ni nung nng, sau khi phn ng xy ra hon ton thu c hn hp kh Y c t khi so vi H2 bng 16,75. Cng thc phn t ca hirocacbon trong X l B. C3H6. C. C4H8. D. C4H6. A. C3H4. Cu 15: Cho hn hp X gm 0,2 mol axetilen v 0,35 mol H2 vo bnh kn c xc tc Ni nung nng. Sau mt thi gian thu c hn hp Y gm 4 kh. Khi cho Y li qua dung dch brom d thy c 4,48 lt (ktc) kh Z bay ra. T khi ca Z so vi H2 l 4,5. tng khi lng ca bnh brom l A. 5,2 gam. B. 2,05 gam. C. 5,0 gam. D. 4,1 gam. Cu 16: un nng 5,14 gam hn hp kh X gm metan, hiro v mt ankin vi xc tc Ni, thu c hn hp kh Y. Cho hn hp Y tc dng vi dung dch brom d thu c 6,048 lt hn hp kh Z (ktc) c t khi i vi hiro bng 8. tng khi lng dung dch brom l A. 0,82 gam. B. 1,62 gam. C. 4,6 gam. D. 2,98 gam. Cu 17: X mch h c cng thc C3Hy. Mt bnh c dung tch khng i cha hn hp kh gm X v O2 d 160oC c p sut 1,5 atm. Bt tia la in t chy X sau a bnh v 160oC, p sut bnh vn l 1,5 atm. Ngi ta trn 9,6 gam X vi hiro ri cho qua bnh ng Ni nung nng (H = 100%) th thu c hn hp Y. Cng thc phn t ca X v khi lng mol trung bnh ca Y c th l A. C3H2 v 42,5. B. C3H6 v 46,5. C. C3H4 v 42,5. D. C3H2 v 52,5.

V) BI TP TRC NGHIM TNG HP HIROCACBON


Cu 1: Khi t chy hon ton mt th tch hirocacbon X cn 6 th tch oxi sinh ra 4 th tch kh cacbonic. Bit cc th tch kh o cng iu kin nhit , p sut. X c th lm mt mu dung dch nc brom v kt hp vi hiro to thnh mt hirocacbon no mch nhnh. Cng thc cu to ca X l A. (CH3)2C=CH2. B. (CH3)2CHCH=CH2. C. CH3Ch=C(CH3)2. D. CHC(CH3)2. Cu 2: Trong mt bnh kn cha hn hp M gm hirocacbon X v H2 vi Ni. Nung nng bnh mt thi gian ta thu c mt kh N duy nht. t chy N, thu c 8,8 gam CO2 v 5,4 gam H2O. Bit VM = 3VN. Cng thc ca X l A. C3H4. B. C3H8. C. C2H2. D. C2H4. 3 3 Cu 3: t chy hon ton 10 cm mt hirocacbon bng 80 cm oxi. Ngng t ht hi nc, sn phm cn li chim th tch 65 cm3, trong th tch kh oxi d 25 cm3. Cc th tch u o cng iu kin nhit v p sut. Cng thc phn t ca hirocacbon l A. C4H6. B. C4H8. C. C4H10. D. C5H12.

Trang 13

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

Cu 4: 0,3 mol hn hp gm propin v mt ankin X phn ng va vi 0,2 mol AgNO3 trong NH3. Trong s cc cht sau y cht no l X ph hp vi iu kin u bi? A. axetilen. B. but-1-in. C. but-2-in. D. isopentin. Cu 5: Mt hn hp kh gm mt ankan v mt anken c cng s nguyn t cacbon trong phn t v c cng s mol. Ly m gam hn hp ny cho tc dng vi dung dch brom th lm mt mu va 80 gam dung dch brom 20% trong dung mi CCl4. t chy hon ton m gam hn hp thu c 0,6 mol CO2. Cng thc phn t ca ankan v anken l B. C3H8, C3H6. C. C4H10, C4H8. D. C5H10, C5H12. A. C2H6, C2H4. Cu 6: t chy hon ton mt hirocacbon X ri hp th hon ton b sn phm phn ng vo bnh ng 0,15 mol Ca(OH)2 tan trong nc. Sau phn ng thu c 10 gam kt ta trng v thy khi lng ca dung dch thu c sau phn ng gim 3,8 gam so vi khi lng dung dch trc phn ng. Cng thc phn t ca hirocacbon l A. C2H6. B. C2H4. C. CH4. D. C2H2. Cu 7: t chy hon ton 0,15 mol ankin c 0,3 mol H2O. Nu hiro ho hon ton 0,15 mol ankin ri t chy th s mol H2O thu c l A. 0,3 mol. B. 0,4 mol. C. 0,5 mol. D. 0,6 mol. Cu 8: t chy hon ton V lt ( ktc) mt ankin. Nu cho tt c sn phm chy hp th ht vo bnh ng nc vi trong th thu c 90 gam kt ta v khi lng bnh tng 50,4 gam. Cng thc phn t ca ankin v gi tr ca V ln lt l A. C2H2; 3,36. B. C3H4; 3,36. C. C2H2; 6,72. D. C3H4; 6,72. Cu 9: t chy hon ton hn hp 2 anken thu c 7,2 gam H2O. Cho ton b kh CO2 va thu c vo dung dch Ca(OH)2 d th thu c m gam kt ta. Gi tr ca m l A. 20. B. 40. C. 60. D. 80. Cu 10: t chy hon ton 0,1 mol hn hp CH4, C4H10 v C2H4 thu c 0,14 mol CO2 v 0,23 mol H2O. S mol ca ankan v anken trong hn hp l A. 0,09 mol ankan v 0,01 mol anken. B. 0,01 mol ankan v 0,09 mol anken. C. 0,08 mol ankan v 0,02 mol anken. D. 0,02 mol ankan v 0,08 mol anken. Cu 11: t chy hon ton 3,78 gam hp cht hu c X ch thu c 11,88 gam CO2 v 4,86 gam H2O. X tc dng vi HBr ch thu c mt sn phm Y duy nht, trong Y c cha 43,64% cacbon v khi lng. S cng thc cu to ca X tho mn iu kin trn l A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cu 12: Hirocacbon X mch h c t khi hi so vi khng kh bng 2,759. Khi cho 1 mol X tc dng vi dung dch KMnO4 trong axit H2SO4 un nng thu c 2 mol CO2 v 2 mol HOOCCOOH. Tn gi ca X l A. buta-1,3-ien. B. hexa-1,3,5-trien. C. buta-1,3-iin. D. hexa-1,3,5-triin. Cu 13: Cho 840 ml (ktc) hn hp X gm 2 hirocacbon mch h qua dung dch Br2 d thy cn li 560 ml kh (ktc), ng thi thy c 2,0 gam Br2 tham gia phn ng. Nu t chy hon ton 840 ml kh X (ktc), ri dn ton b sn phm chy vo dung dch Ca(OH)2 d th thu c 6,25 gam kt ta. Cng thc phn t ca 2 hirocacbon l A. CH4 v C3H4. B. CH4 v C3H6. C. C2H6 v C3H6. D. C2H6 v C3H4. Cu 14: Hn hp kh X gm anken M v ankin N c cng s nguyn t cacbon trong phn t. Hn hp X c khi lng 12,4 gam v th tch 6,72 lt ( ktc). S mol, cng thc phn t ca M v N ln lt l A. 0,1 mol C2H4 v 0,2 mol C2H2. B. 0,2 mol C2H4 v 0,1 mol C2H2. D. 0,2 mol C3H6 v 0,1 mol C3H4. C. 0,1 mol C3H6 v 0,2 mol C3H4. Cu 15: X l hn hp gm mt s hirocacbon th kh, Y l khng kh (O2 chim 20% v N2 chim 80% v th tch). Trn X vi Y cng iu kin nhit p sut theo t l th tch tng ng l 1:15 c hn hp kh Z. Cho Z vo bnh kn dung tch khng i, nhit v p sut trong bnh l toC v p atm. Sau khi t chy X, trong bnh ch c N2, CO2 v hi nc vi VCO2 : VH2 O = 7:4. a bnh v nhit toC th p sut trong bnh sau khi t l p1 atm. Gi tr ca p1 tnh theo p l

Trang 14

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)


A. p1 =

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

47 16 3 p. B. p1 = p. C. p1 = p . D. p1 = p . 48 17 5 Cu 16: X l hirocacbon mch h. Trn V lt hi X vi 5V lt H2 ri cho i qua Ni nung nng n khi phn ng xy ra hon ton cn li 4V lt kh Y cng iu kin. Khi t chy X th s mol CO2 gp i s mol H2O. Khi lng mol ca Y l A. 6. B. 9. C. 12. D. 16. Cu 17: Nhit phn 8,8 gam C3H8 thu c hn hp kh X gm 4 hirocacbon v hiro. Bit rng c 90% C3H8 tham gia phn ng nhit phn. T khi hi ca hn hp X so vi hiro c gi tr l A. 11,58. B. 15,68. C. 22,00. D. 24,44. Cu 18: Mt hn hp X gm 0,12 mol C2H2 v 0,18 mol H2. Cho X i qua ng s ng bt Ni nung nng thu c kh Y. Cho Y i vo dung dch nc brom d thy thot ra kh Z v khi lng bnh brom tng m gam. t chy hon ton Z thu c 0,12 mol CO2 v 0,2 mol H2O. Gi tr ca m l A. 1,64. B. 5,28. C. 3,28. D. 3,48. Cu 19: Cho 2,24 lt hn hp kh ( ktc) gm etan, propan, propilen sc qua dung dch brom d, thy khi lng bnh tng thm 2,1 gam. Nu t chy kh cn li s thu c mt lng CO2 v 3,24 gam H2O. Thnh phn phn trm th tch etan, propan trong hn hp ban u ln lt l A. 20%; 30%. B. 50%; 20%. C. 20%; 50%. D. 30%; 30%. Cu 20: t chy hon ton hirocacbon X thu c s mol CO2 gp i s mol H2O. Mt khc, cho 0,1 mol X tc dng vi dung dch AgNO3/NH3 thu c 15,9 gam kt ta vng. Cng thc cu to c th c ca X l A. CH2=C=C=CH2. B. CHCCH2CH3. C. CH2=CHCCH. D. CHCCCH. Cu 21: Hn hp X gm (C2H4, C2H2, H2). Dn 8,96 lt X (ktc) qua bnh ng Ni, to sau mt thi gian phn ng thu c hn hp kh Y. Dn Y vo bnh ng dung dch Br2 d thy khi lng bnh ng dung dch Br2 tng 2,7 gam v hn hp kh Z bay ra khi bnh Br2. t chy hon ton lng Z thu c 8,8 gam CO2 v 6,3 gam H2O. T khi hi ca kh X so vi H2 l A. 7,25. B. 7,5. C. 6,75. D. 8,25. Cu 22: un nng 7,6 gam hn hp X gm C2H2, C2H4 v H2 trong bnh kn vi xc tc Ni thu c hn hp kh Y. t chy hon ton hn hp Y, dn sn phm chy thu c ln lt qua bnh (1) ng H2SO4 c, bnh (2) ng Ca(OH)2 d thy khi lng bnh (1) tng 14,4 gam. Khi lng bnh (2) tng ln l A. 6,0 gam. B. 9,6 gam. C. 22,0 gam. D. 35,2 gam. Cu 23: Hn hp X gm 2 hirocacbon mch h. Dn 3,36 lt X (ktc) vo bnh ng dung dch brom d, khng thy c kh thot ra khi bnh. Lng Br2 phn ng l 40 gam. t chy hon ton hn hp X trn thu c 15,4 gam CO2. Cng thc phn t ca 2 hirocacbon l B. C2H2; C3H6. C. C2H2; C4H8. D. C2H4; C4H6. A. C2H4; C3H4. Cu 24: t chy hon ton 0,4 mol hn hp X gm 2 hirocacbon loi CnH2n hn km nhau mt nhm CH2. Cho ton b sn phm chy ln lt i qua bnh (1) cha dung dch H2SO4 c, bnh (2) cha dung dch NaOH d, thy tng khi lng bnh (2) ln hn bnh (1) l 39 gam. Tng s cng thc cu to c th c ca X l A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Cu 25: Hn hp X gm propin, etilen v etan. - t chy hon ton 15,7 gam hn hp X thu c 22,5 gam nc. - Mt khc, 0,25 mol hn hp X va lm mt mu dung dch cha 28 gam Br2. Thnh phn phn trm th tch ca cc cht trong hn hp X theo th t trn ln lt l A. 30%, 50%, 20%. B. 30%, 20%, 50%. C. 20%, 50%, 30%. D. 20%, 30%, 50%. Cu 26: Hn hp M gm mt hirocacbon mch h X (c 2 lin kt trong phn t) v H2, c t khi so vi H2 l 4,8. Nung nng M vi xc tc Ni phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp T c t khi so vi H2 l 8. Cng thc v phn trm th tch ca X trong hn hp ban u ln lt l A. C2H2; 20%. B. C3H4; 20%. C. C2H2; 40%. D. C3H4; 40%.

Trang 15

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

Cu 27: Hn hp X gm 2 hirocacbon mch h. Dn 6,72 lt hn hp X (ktc) vo bnh ng dung dch brom d khng thy kh thot ra v lng brom phn ng l 80 gam. Nu t chy hon ton hn hp X trn th thu c 15,68 lt kh CO2 (ktc). Hn hp X gm A. C2H4 v C3H4. B. C2H4 v C4H6. C. C2H2 v C4H8. D. C2H2 v C3H6. Cu 28: X l mt hn hp gm mt anken v mt ankin. t chy hon ton m gam X, thu c 1,904 lt CO2 ( ktc) v 1,26 gam H2O. Mt khc, m gam X lm mt mu va ht dung dch cha 6,4 gam brom. Cng thc phn t ca anken v ankin c trong hn hp X ln lt l B. C4H8 v C3H4. C. C4H8 v C4H6. D. C3H6 v C5H8. A. C2H4 v C3H4. Cu 29: Crackinh 1 ankan X thu c hn hp sn phm Y gm 5 hirocacbon c khi lng mol trung bnh l 36,25, hiu sut phn ng l 60%. Cng thc phn t ca A l A. C4H10. B. C5H12. C. C3H8. D. C2H6. Cu 30: Craking 40 lt n-butan thu c 56 lt hn hp X gm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 v mt phn nbutan cha b craking (cc th tch kh o cng iu kin nhit v p sut). Gi s ch c cc phn ng to ra cc sn phm trn. Hiu sut phn ng to ra hn hp X l A. 40%. B. 20%. C. 80%. D. 20%. Cu 31: Cracking 8,8 gam propan thu c hn hp X gm H2, CH4, C2H4, C3H6 v mt phn propan cha b crakinh. Bit hiu sut phn ng l 90%. Khi lng phn t trung bnh ca X l A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96. Cu 32: Crackinh hon ton 6,6 gam propan c hn hp X gm hai hirocacbon. Dn ton b X qua bnh ng 400 ml dung dch brom a mol/l thy kh thot ra khi bnh c t khi so metan l 1,1875. Gi tr a l A. 0,5M. B. 0,25M. C. 0,175M. D. 0,1M. Cu 33: Crackinh 4,4 gam propan c hn hp X (gm 3 hirocacbon). Dn X qua nc brom d thy kh thot ra c t khi so vi H2 l 10,8. Hiu sut crackinh l A. 90%. B. 80%. C. 75%. D. 60%. Cu 34: Crackinh C4H10 (X) thu c hn hp sn phm Y gm 5 hirocacbon c khi lng mol trung bnh l 32,65 gam/mol. Hiu sut phn ng crackinh l A. 77,64%. B. 38,82%. C. 17,76%. D. 16,325%. Cu 35: Cho etan qua xc tc ( nhit cao) thu c mt hn hp X gm etan, etilen, axetilen v H2. T khi ca hn hp X i vi etan l 0,4. Hy cho bit nu cho 0,4 mol hn hp X qua dung dch Br2 d th s mol Br2 phn ng l bao nhiu? A. 0,24 mol. B. 0,16 mol. C. 0,40 mol. D. 0,32 mol. Cu 36: Trn 2 th tch bng nhau ca C3H8 v O2 ri bt tia la in t chy hn hp. Sau phn ng lm lnh hn hp ( hi nc ngng t) ri a v iu kin ban u. Th tch hn hp sn phm khi y (V2) so vi th tch hn hp ban u (V1) l A. V2 = V1. B. V2 > V1. C. V2 = 0,5V1. D. V2 : V1 = 7 : 10. Cu 37: t chy 13,7 ml hn hp X gm metan, propan v cacbon (II) oxit, ta thu c 25,7 ml kh CO2 cng iu kin nhit v p sut. Thnh phn % th tch propan trong hn hp X v khi lng phn t trung bnh ca hn hp X so vi nit l A. 43,8% ; bng 1. B. 43,8 % ; nh hn 1. C. 43,8 % ; ln hn 1. D. 87,6 % ; nh hn 1. Cu 38: t chy hon ton m gam hirocacbon A. Sn phm thu c hp th vo nc vi trong d th to ra 4 gam kt ta. Lc kt ta cn li bnh thy khi lng bnh nc vi trong gim 1,376 gam. A c cng thc phn t l A. CH4. B. C5H12. C. C3H8. D. C4H10. Cu 39: t chy hon ton mt hp cht hu c X cn 7,84 lt O2 (ktc). Sn phm chy gm chy hp th ht vo bnh ng dung dch Ba(OH)2 thy c 19,7 gam kt ta xut hin v khi lng dung dch gim 5,5 gam. Lc b kt ta un nng nc lc li thu c 9,85 gam kt ta na. Cng thc phn t ca X l A. C2H6. B. C2H6O. C. C2H6O2. D. C3H8.

Trang 16

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

Cu 40: t chy hon ton mt hirocacbon X. Sn phm thu c hp th hon ton vo 200 ml dung dch Ca(OH)2 0,2M thy thu c 3 gam kt ta. Lc b kt ta, cn li phn dung dch thy khi lng tng ln so vi ban u l 0,28 gam. Hirocacbon trn c cng thc phn t l A. C5H12. B. C2H6. C. C3H8. D. C4H10. Cu 41: t chy 1 lt hi hirocacbon vi mt th tch khng kh (lng d). Hn hp kh thu c sau khi hi H2O ngng t c th tch l 18,5 lt, cho qua dung dch KOH d cn 16,5 lt, cho hn hp kh i qua ng ng photpho d th cn li 16 lt. Bit cc th tch kh o cng iu kin nhit , p sut v O2 chim 1/5 khng kh, cn li l N2. Cng thc phn t ca hirocacbon trn l A. C2H6. B. C2H4. C. C3H8. D. C2H2. Cu 42: Cho 0,5 lt hn hp gm hirocacbon v kh cacbonic vo 2,5 lt oxi (ly d) ri t. Th tch ca hn hp thu c sau khi t l 3,4 lt. Cho hn hp qua thit b lm lnh, th tch hn hp kh cn li 1,8 lt v cho li qua dung dch KOH ch cn 0,5 lt kh. Th tch cc kh c o trong cng iu kin. Tn gi ca hirocacbon l A. propan. B. xiclobutan. C. propen. D. xiclopropan. Cu 43: Np mt hn hp kh c 20% th tch ankan M (CnH2n+2) v 80% th tch O2 (d) vo kh nhin k. Sau khi cho n ri cho hi nc ngng t nhit ban u th p sut trong kh nhin k gim i 2 ln. Cng thc phn t ca ankan M l A. CH4. B. C2H6. C. C3H8. D. C4H10. Cu 44: Hn hp kh X gm 2 hirocacbon no, mch h X v Y l ng ng k tip. t chy X vi 64 gam O2 (d) ri dn sn phm thu c qua bnh ng Ca(OH)2 d thu c 100 gam kt ta. Kh ra khi bnh c th tch 11,2 lt 0oC v 0,4 atm. Cng thc phn t ca X v Y l A. CH4 v C2H6. B. C2H6 v C3H8. C. C3H8 v C4H10. D. C4H10 v C5H12. Cu 45: t chy hon ton hn hp X gm hai hirocacbon thuc cng dy ng ng ri hp th ht sn phm chy vo bnh ng nc vi trong d thu c 25 gam kt ta v khi lng nc vi trong gim 7,7 gam. Cng thc phn t ca hai hirocacon trong X l A. CH4 v C2H6. B. C2H6 v C3H8. C. C3H8 v C4H10. D. C4H10 v C5H12. Cu 46: 0,05 mol hirocacbon X lm mt mu va dung dch cha 8 gam brom cho ra sn phm c hm lng brom t 69,56%. Cng thc phn t ca X l B. C4H8. C. C5H10. D. C5H8. A. C3H6. Cu 47: Cho 8960 ml (ktc) anken X qua dung dch brom d. Sau phn ng thy khi lng bnh brom tng 22,4 gam. Bit X c ng phn hnh hc. Cng thc phn t ca X l A. CH2=CHCH2CH3. B. CH3CH=CHCH3. C. CH3CH=CHCH2CH3. D. (CH3)2C=CH2. Cu 48: 4,48 lt (ktc) mt hirocacbon X tc dng va vi 400 ml dung dch brom 1M c sn phm cha 85,56% Br v khi lng. Cng thc phn t ca X l A. C2H6. B. C3H6. C. C4H6. D. C4H8. Cu 49: Mt hirocacbon X cng dung dch brom to dn xut Y cha 92,48% brom v khi lng. Cng thc phn t Y l : A. CH3CHBr2. B. CHBr2CHBr2. C. CH2BrCH2Br. D. CH3CHBrCH2Br. Cu 50: t chy hon ton m gam hirocacbon th kh, mch h thu c 7,04 gam CO2. Sc m gam hirocacbon ny vo nc brom d n khi phn ng hon ton, thy c 25,6 gam brom phn ng. Gi tr ca m l A. 2 gam. B. 4 gam. C. 2,08 gam. D. A hoc C. Cu 51: Trong bnh kn cha hirocacbon X v hiro. Nung nng bnh n khi phn ng hon ton thu c kh Y duy nht. cng nhit , p sut trong bnh trc khi nung nng gp 3 ln p sut trong bnh sau khi nung. t chy mt lng Y thu c 8,8 gam CO2 v 5,4 gam nc. Cng thc phn t ca X l A. C2H2. B. C2H4. C. C4H6. D. C3H4. Cu 52: Hn hp X gm hiro v mt hirocacbon. Nung nng 14,56 lt hn hp X (ktc), c Ni xc tc n khi phn ng hon ton thu c hn hp Y c khi lng 10,8 gam. Bit t khi ca Y so vi metan l 2,7 v Y c kh nng lm mt mu dung dch brom. Cng thc phn t ca hirocacbon l Trang 17

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A. C3H6. B. C4H6. C. C3H4. D. C4H8. Cu 53: Hn hp X gm hirocacbon Y vi H2 (d), c t khi so vi H2 bng 4,8. Cho X i qua Ni nung nng n phn ng hon ton c hn hp Y c t khi so vi H2 bng 8. Cng thc phn t ca hirocacbon Y l A. C3H6. B. C2H2. C. C3H4. D. C4H8. Cu 54: C V lt kh X gm H2 v hai olefin l ng ng lin tip, trong H2 chim 60% v th tch. Dn hn hp X qua bt Ni nung nng c hn hp kh Y. t chy hon ton kh Y c 19,8 gam CO2 v 13,5 gam H2O. Cng thc ca hai olefin l A. C2H4 v C3H6. B. C3H6 v C4H8. C. C4H8 v C5H10. D. C5H10 v C6H12. Cu 55: Dn 17,4 gam hn hp kh X gm propin v but-2-in li tht chm qua bnh ng dung dch AgNO3/NH3 d thy c 44,1 gam kt ta xut hin. Phn trm th tch ca mi kh trong X l A. C3H4 80% v C4H6 20%. B. C3H4 25% v C4H6 75%. C. C3H4 75% v C4H6 25%. D. Kt qu khc. Cu 56: t chy m gam hirocacbon X th kh trong iu kin thng c CO2 v m gam H2O. t chy hon ton 0,1 mol hirocacbon Y l ng ng k tip ca X ri hp th ton b sn phm chy vo bnh nc vi trong d thy khi lng bnh tng x gam. Gi tr x l A. 29,2 gam. B. 31 gam. C. 20,8 gam. D. 16,2 gam. Cu 57: Hn hp X gm C3H6, C3H4, C3H8. T khi hi ca X so vi H2 bng 21,2. t chy hon ton 4,48 lt (ktc) hn hp X ri cho sn phm chy vo dung dch Ca(OH)2 d. Khi lng dung dch sau phn ng A. gim 20,1 gam. B. gim 22,08 gam. C. tng 19,6 gam. D. tng 22,08 gam. Cu 58: Trong mt bnh kn cha hirocacbon X ( th kh k thng) v O2 (d). Bt tia la in t chy ht X a hn hp Y v iu kin ban u trong % th tch ca CO2 v hi nc ln lt l 30% v 20%. Cng thc phn t ca X v % th tch hirocacbon X trong hn hp l A. C3H4 v 10%. B. C3H4 v 90%. C. C3H8 v 20%. D. C4H6 v 30%. Cu 59: Mt hn hp X gm 1 ankin v H2 c V = 8,96 lt (ktc) v mX = 4,6 gam. Cho hn hp X i qua Ni nung nng, phn ng hon ton cho ra hn hp kh Y, c t khi d Y/ X = 2. S mol H2 phn ng, khi lng v cng thc phn t ca ankin l A. 0,16 mol H2 v 3,6 gam C2H2. B. 0,2 mol H2 v 4 gam C3H4. C. 0,2 mol H2 v 4 gam C2H2. D. 0,3 mol H2 v 2 gam C3H4.

VI) HIROCACBON TRONG CC THI H, C T NM 2007 N NAY


Cu 1 (H khi A - 2007): Cho 4,48 lt hn hp X ( ktc) gm 2 hirocacbon mch h li t t qua bnh cha 1,4 lt dung dch Br2 0,5M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, s mol Br2 gim i mt na v khi lng bnh tng thm 6,7 gam. Cng thc phn t ca 2 hirocacbon l A. C2H2 v C4H6. B. C2H2 v C4H8. C. C3H4 v C4H8. D. C2H2 v C3H8. Cu 2 (H khi A - 2007): Ba hirocacbon X, Y, Z k tip nhau trong dy ng ng, MZ = 2 MX. t chy 0,1 mol cht Y, sn phm kh hp th hon ton vo dd Ca(OH)2 (d), thu c s gam kt ta l : A. 30. B. 10. C. 40. D. 20. Cu 3 (H khi A - 2007): Mt hirocacbon X cng axit HCl theo t l mol 1:1 to sn phm c thnh phn khi lng clo l 45,223%. Cng thc phn t ca X l A. C4H8. B. C3H6. C. C3H4. D. C2H4. Cu 4 (H khi A - 2007): Hirat ha 2 anken ch to thnh 2 ancol (ru). Hai anken l A. 2-metylpropen v but-1-en (hoc buten-1). B. propen v but-2-en (hoc buten-2) C. eten v but-2-en (hoc buten-2). D. eten v but-1-en (hoc buten-1). Cu 5 (H khi A - 2007): Hn hp gm hirocacbon X v oxi c t l s mol tng ng l 1:10. t chy hon ton hn hp trn thu c hn hp kh Y. Cho Y qua dung dch H2SO4 c, thu c hn hp kh Z c t khi i vi hiro bng 19. Cng thc phn t ca X l Trang 18

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A. C3H8. B. C3H6. C. C4H8. D. C3H4. Cu 6 (C - 2007): t chy hon ton mt th tch kh thin nhin gm metan, etan, propan bng oxi khng kh (trong khng kh, oxi chim 20% th tch), thu c 7,84 lt CO2 ( ktc) v 9,9 gam H2O. Th tch khng kh ( ktc) nh nht cn dng t chy hon ton lng kh thin nhin trn l A. 70,0 lt. B. 78,4 lt. C. 84,0 lt. D. 56,0 lt. Cu 7 (C - 2007): Dn V lt ( ktc) hn hp X gm axetilen v hiro i qua ng s ng bt niken nung nng, thu c kh Y. Dn Y vo lng d AgNO3 (hoc Ag2O) trong dung dch NH3 thu c 12 gam kt ta. Kh i ra khi dung dch phn ng va vi 16 gam Br2 v cn li kh Z. t chy hon ton kh Z thu c 2,24 lt kh CO2 ( ktc) v 4,5 gam H2O. Gi tr ca V l A. 11,2. B. 13,44. C. 5,60. D. 8,96. Cu 8 (C - 2007): Khi cho ankan X (trong phn t c phn trm khi lng cacbon bng 83,72%) tc dng vi Cl2 theo t l s mol 1:1 (trong iu kin chiu sng) ch thu c 2 dn xut monoclo ng phn ca nhau. Tn ca X l A. 2-metylpropan. B. 2,3-imetylpropan. C. butan. D. 3-metylpentan. Cu 9 (C - 2007): Cho hn hp hai anken ng ng k tip nhau tc dng vi nc (c H2SO4 lm xc tc) thu c hn hp Z gm hai ancol X v Y. t chy hon ton 1,06 gam hn hp Z sau hp th ton b sn phm chy vo 2 lt dung dch NaOH 0,1M thu c dung dch T trong nng ca NaOH bng 0,05M. Cng thc cu to thu gn ca X v Y l (coi th tch dung dch thay i khng ng k) A. C2H5OH v C3H7OH. B. C3H7OH v C4H9OH. C. C2H5OH v C4H9OH. D. C4H9OH v C5H11OH. Cu 10 (C - 2007): Trong cng nghip, axeton c iu ch t A. xiclopropan. B. propan-1-ol. C. propan-2-ol. D. cumen. Cu 11 (H khi B - 2007): Khi brom ho mt ankan ch thu c mt dn xut monobrom duy nht, c t khi i H2 l 75,5. Tn ankan l A. 3,3-imetylhexan. B. isopentan. C. 2,2,3-trimetylpentan. D. 2,2-imetylpropan. Cu 12 (H khi A - 2008): un nng hn hp kh gm 0,06 mol C2H2 v 0,04 mol H2 vi xc tc Ni, sau mt thi gian thu c hn hp kh Y. Dn ton b hn hp kh Y li t t qua bnh ng dung dch brom (d) th cn li 0,448 lt hn hp kh Z ( ktc) c t khi so vi O2 l 0,5. Khi lng bnh dung dch brom tng l A. 1,04 gam. B. 1,32 gam. C. 1,64 gam. D. 1,20 gam. Cu 13 (H khi A - 2008): S ng phn hirocacbon thm ng vi cng thc phn t C8H10 l A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Cu 14 (H khi A - 2008): Hn hp X c t khi so vi H2 l 21,2 gm propan, propen v propin. Khi t chy hon ton 0,1 mol X, tng khi lng ca CO2 v H2O thu c l A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam. Cu 15 (H khi A - 2008): Khi crackinh hon ton mt th tch ankan X thu c ba th tch hn hp Y (cc th tch kh o cng iu kin nhit v p sut); t khi ca Y so vi H2 bng 12. Cng thc phn t ca X l A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12. Cu 16 (H khi A - 2008): Cho cc cht sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. S cht c ng phn hnh hc l A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Cu 17 (H khi A - 2008): Cho iso-pentan tc dng vi Cl2 theo t l s mol 1 : 1, s sn phm monoclo ti a thu c l A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Cu 18 (C - 2008): Cng thc n gin nht ca mt hirocacbon l CnH2n+1. Hirocacbon thuc dy ng ng ca A. ankan. B. ankin. C. ankaien. D. anken. Cu 19 (C - 2008): t chy hon ton 20,0 ml hn hp X gm C3H6, CH4, CO (th tch CO gp hai ln th tch CH4), thu c 24,0 ml CO2 (cc th tch kh o cng iu kin nhit v p sut). T khi ca X so vi kh hiro l A. 12,9. B. 25,8. C. 22,2. D. 11,1.

Trang 19

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

Cu 20 (C - 2008): t chy hon ton hn hp M gm mt ankan X v mt ankin Y, thu c s mol CO2 bng s mol H2O. Thnh phn phn trm v s mol ca X v Y trong hn hp M ln lt l A. 75% v 25%. B. 20% v 80%. C. 35% v 65%. D. 50% v 50%. Cu 21 (C - 2008): t chy hon ton mt hirocacbon X thu c 0,11 mol CO2 v 0,132 mol H2O. Khi X tc dng vi kh clo (theo t l s mol 1:1) thu c mt sn phm hu c duy nht. Tn gi ca X l A. 2-Metylbutan. B. etan. C. 2,2-imetylpropan. D. 2-Metylpropan. Cu 22 (H khi B - 2008): Dn 1,68 lt hn hp kh X gm hai hirocacbon vo bnh ng dung dch brom (d). Sau khi phn ng xy ra hon ton, c 4 gam brom phn ng v cn li 1,12 lt kh. Nu t chy hon ton 1,68 lt X th sinh ra 2,8 lt kh CO2. Cng thc phn t ca hai hirocacbon l (bit cc th tch kh u o ktc) A. CH4 v C2H4. B. CH4 v C3H4. C. CH4 v C3H6. D. C2H6 v C3H6. Cu 23 (H khi B - 2008): Hirocacbon mch h X trong phn t ch cha lin kt v c hai nguyn t cacbon bc ba trong mt phn t. t chy hon ton 1 th tch X sinh ra 6 th tch CO2 ( cng iu kin nhit , p sut). Khi cho X tc dng vi Cl2 (theo t l s mol 1 : 1), s dn xut monoclo ti a sinh ra l A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Cu 24 (H khi B - 2008): t chy hon ton 1 lt hn hp kh gm C2H2 v hirocacbon X sinh ra 2 lt kh CO2 v 2 lt hi H2O (cc th tch kh v hi o cng iu kin nhit , p sut). Cng thc phn t ca X l A. C2H6. B. C2H4. C. CH4. D. C3H8. Cu 25 (H khi B - 2008): Ba hirocacbon X, Y, Z l ng ng k tip, khi lng phn t ca Z bng 2 ln khi lng phn t ca X. Cc cht X, Y, Z thuc dy ng ng A. ankan. B. ankaien. C. anken. D. ankin. Cu 26 (H khi A - 2009): Hirocacbon X khng lm mt mu dung dch brom nhit thng. Tn gi ca X l A. xiclohexan. B. xiclopropan. C. stiren. D. etilen. Cu 27 (H khi A - 2009): Hn hp kh X gm anken M v ankin N c cng s nguyn t cacbon trong phn t. Hn hp X c khi lng 12,4 gam v th tch 6,72 lt ( ktc). S mol, cng thc phn t ca M v N ln lt l A. 0,1 mol C2H4 v 0,2 mol C2H2. B. 0,2 mol C2H4 v 0,1 mol C2H2. C. 0,1 mol C3H6 v 0,2 mol C3H4. D. 0,2 mol C3H6 v 0,1 mol C3H4. Cu 28 (C - 2009): Hn hp kh X gm H2 v C2H4 c t khi so vi He l 3,75. Dn X qua Ni nung nng, thu c hn hp kh Y c t khi so vi He l 5. Hiu sut ca phn ng hiro ho l A. 20%. B. 25%. C. 50%. D. 40%. Cu 29 (C - 2009): kh hon ton 200 ml dung dch KMnO4 0,2M to thnh cht rn mu nu en cn V lt kh C2H4 ( ktc). Gi tr ti thiu ca V l A. 2,240. B. 2,688. C. 4,480. D. 1,344. Cu 30 (C - 2009): Hn hp kh X gm 0,3 mol H2 v 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X mt thi gian vi xc tc Ni thu c hn hp kh Y c t khi so vi khng kh l 1. Nu cho ton b Y sc t t vo dung dch brom (d) th c m gam brom tham gia phn ng. Gi tr ca m l A. 16,0. B. 3,2. C. 8,0. D. 32,0. Cu 31 (C - 2009): Cho cc cht: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dy gm cc o cht sau khi phn ng vi H2 (d, xc tc Ni, t ), cho cng mt sn phm l: A. xiclobutan, cis-but-2-en v but-1-en. B. but-1-en, 2-metylpropen v cis-but-2-en. C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en v but-1-en. D. 2-metylpropen, cis-but-2-en v xiclobutan. Cu 32 (C - 2009): Cho cc cht: CH2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3CH=CH2; CH3-CH=CH-COOH. S cht c ng phn hnh hc l A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Cu 33 (H khi B - 2009): Hn hp kh X gm H2 v mt anken c kh nng cng HBr cho sn phm hu c duy nht. T khi ca X so vi H2 bng 9,1. un nng X c xc tc Ni, sau khi phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp kh Y khng lm mt mu nc brom; t khi ca Y so vi H2 bng 13. Cng thc cu to ca anken l A. CH2=C(CH3)2. B. CH2=CH2. C. CH2=CH-CH2 -CH3. D. CH3-CH=CH-CH3. Trang 20

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

Cu 34 (H khi B - 2009): Cho hn hp X gm CH4, C2H4 v C2H2. Ly 8,6 gam X tc dng ht vi dung dch brom (d) th khi lng brom phn ng l 48 gam. Mt khc, nu cho 13,44 lt ( ktc) hn hp kh X tc dng vi lng d dung dch AgNO3 trong NH3, thu c 36 gam kt ta. Phn trm th tch ca CH4 c trong X l A. 20%. B. 50%. C. 25%. D. 40%. Cu 35 (H khi B - 2009): Cho hirocacbon X phn ng vi brom (trong dung dch) theo t l mol 1 : 1, thu c cht hu c Y (cha 74,08% Br v khi lng). Khi X phn ng vi HBr th thu c hai sn phm hu c khc nhau. Tn gi ca X l A. but-1-en. B. xiclopropan. C. but-2-en. D. propilen. Cu 36 (H khi A - 2010): un nng hn hp kh X gm 0,02 mol C2H2 v 0,03 mol H2 trong mt bnh kn (xc tc Ni), thu c hn hp kh Y. Cho Y li t t vo bnh nc brom (d), sau khi kt thc cc phn ng, khi lng bnh tng m gam v c 280 ml hn hp kh Z (ktc) thot ra. T khi ca Z so vi H2 l 10,08. Gi tr ca m l A. 0,585. B. 0,620. C. 0,205. D. 0,328. Cu 37 (H khi A - 2010): Hn hp kh X gm imetylamin v hai hirocacbon ng ng lin tip. t chy hon ton 100 ml hn hp X bng mt lng oxi va , thu c 550 ml hn hp Y gm kh v hi nc. Nu cho Y i qua dung dch axit sunfuric c (d) th cn li 250 ml kh (cc th tch kh v hi o cng iu kin). Cng thc phn t ca hai hirocacbon l A. CH4 v C2H6. B. C2H4 v C3H6. C. C2H6 v C3H8. D. C3H6v C4H8. Cu 38 (H khi A - 2010): Anken X hp nc to thnh 3-etylpentan-3-ol. Tn ca X l A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en. D. 3-etylpent-1-en. Cu 39 (H khi A - 2010): t chy hon ton mt lng hirocacbon X. Hp th ton b sn phm chy vo dung dch Ba(OH)2 (d) to ra 29,55 gam kt ta, dung dch sau phn ng c khi lng gim 19,35 gam so vi dung dch Ba(OH)2 ban u. Cng thc phn t ca X l A. C3H8. B. C2H6. C. C3H4. D. C3H6. Cu 40 (C - 2010): t chy hon ton 6,72 lt (ktc) hn hp gm hai hirocacbon X v Y (MY > MX), thu c 11,2 lt kh CO2 (ktc) v 10,8 gam H2O. Cng thc ca X l A. C2H4. B. CH4. C. C2H6. D. C2H2. Cu 41 (C - 2010): S lin kt (xich ma) c trong mi phn t: etilen; axetilen; buta-1,3-ien ln lt l: A. 5; 3; 9. B. 4; 3; 6. C. 3; 5; 9. D. 4; 2; 6. Cu 42 (C - 2010): Cho 3,12 gam ankin X phn ng vi 0,1 mol H2 (xc tc Pd/PbCO3, to), thu c hn hp Y ch c hai hirocacbon. Cng thc phn t ca X l A. C2H2. B. C4H6. C. C5H8. D. C3H4. Cu 43 (C - 2010): iu kin thch hp: cht X phn ng vi cht Y to ra anehit axetic; cht X phn ng vi cht Z to ra ancol etylic. Cc cht X, Y, Z ln lt l: A. C2H2, H2O, H2. B. C2H4, O2, H2O. C. C2H2, O2, H2O. D. C2H4, H2O, CO. Cu 44 (H khi B - 2010): Hn hp kh X gm mt ankan v mt anken. T khi ca X so vi H2 bng 11,25. t chy hon ton 4,48 lt X, thu c 6,72 lt CO2 (cc th tch kh o ktc). Cng thc ca ankan v anken ln lt l A. CH4 v C2H4. B. C2H6 v C2H4. C. CH4 v C3H6. D. CH4 v C4H8. Cu 45 (H khi B - 2010): Cho hn hp M gm anehit X (no, n chc, mch h) v hirocacbon Y, c tng s mol l 0,2 (s mol ca X nh hn ca Y). t chy hon ton M, thu c 8,96 lt kh CO2 (ktc) v 7,2 gam H2O. Hirocacbon Y l A. CH4. B. C2H2. C. C3H6. D. C2H4. Cu 46 (H khi B - 2010): Cho s chuyn ho sau:
xt, t +Z 2 C2H2 X Y Cao su buna-N t o , xt, p Pd, PbCO
3 o

+ H , to

Cc cht X, Y, Z ln lt l: A. benzen; xiclohexan; amoniac. B. axetanehit; ancol etylic; buta-1,3-ien. C. vinylaxetilen; buta-1,3-ien; stiren. D. vinylaxetilen; buta-1,3-ien; acrilonitrin. Cu 47 (H khi A - 2011): Hn hp X gm C2H2 v H2 c cng s mol. Ly mt lng hn hp X cho qua cht xc tc nung nng, thu c hn hp Y gm C2H4, C2H6, C2H2 v H2. Sc Y vo dung dch brom (d) th khi lng bnh

Trang 21

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

brom tng 10,8 gam v thot ra 4,48 lt hn hp kh (ktc) c t khi so vi H2 l 8. Th tch O2 (ktc) cn t chy hon ton hn hp Y l A. 22,4 lt. B. 26,88 lt. C. 44,8 lt. D. 33,6 lt. Cu 48 (H khi A - 2011): Cho 13,8 gam cht hu c X c cng thc phn t C7H8 tc dng vi mt lng d dung dch AgNO3 trong NH3, thu c 45,9 gam kt ta. X c bao nhiu ng phn cu to tha mn tnh cht trn? A. 2. B. 5. C. 4. D. 6. Cu 49 (H khi A - 2011): t chy hon ton hn hp X gm C2H2, C3H4 v C4H4 (s mol mi cht bng nhau) thu c 0,09 mol CO2. Nu ly cng mt lng hn hp X nh trn tc dng vi mt lng d dung dch AgNO3 trong NH3, th khi lng kt ta thu c ln hn 4 gam. Cng thc cu to ca C3H4 v C4H4 trong X ln lt l: A. CHC-CH3, CH2=C=C=CH2. B. CH2=C=CH2, CH2=CH-CCH. C. CHC-CH3, CH2=CH-CCH. D. CH2=C=CH2, CH2=C=C=CH2. Cu 50 (H khi A - 2011): Cho buta-1,3-ien phn ng cng vi Br2 theo t l mol 1:1. S dn xut ibrom (ng phn cu to v ng phn hnh hc) thu c l A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Cu 51 (C - 2011): Sn phm ch yu trong hn hp thu c khi cho toluen phn ng vi brom theo t l s mol 1:1 (c mt bt st) l A. p-bromtoluen v m-bromtoluen. B. benzyl bromua. C. o-bromtoluen v p-bromtoluen. D. o-bromtoluen v m-bromtoluen. Cu 52 (C - 2011): Cht no sau y c ng phn hnh hc? B. CH3-CH=C(CH3)2. A. CH2=CH-CH=CH2. C. CH3-CH=CH-CH=CH2. D. CH2=CH-CH2-CH3. Cu 53 (C - 2011): Cho cc cht: axetilen, vinylaxetilen, cumen, stiren, xiclohexan, xiclopropan v xiclopentan. Trong cc cht trn, s cht phn ng c vi dung dch brom l A. 6. B. 4. C. 5. D. 3. Cu 54 (H khi B - 2011): Hn hp M gm mt anehit v mt ankin (c cng s nguyn t cacbon). t chy hon ton x mol hn hp M, thu c 3x mol CO2 v 1,8x mol H2O. Phn trm s mol ca anehit trong hn hp M l A. 30%. B. 40%. C. 50%. D. 20%. Cu 55 (H khi B - 2011): Cho phn ng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4 C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O. Tng h s (nguyn, ti gin) tt c cc cht trong phng trnh ho hc ca phn ng trn l A. 27. B. 24. C. 34. D. 31. Cu 56 (H khi B - 2011): Hn hp kh X gm etilen, metan, propin v vinylaxetilen c t khi so vi H2 l 17. t chy hon ton 0,05 mol hn hp X ri hp th ton b sn phm chy vo bnh dung dch Ca(OH)2 (d) th khi lng bnh tng thm m gam. Gi tr ca m l A. 7,3. B. 6,6. C. 3,39. D. 5,85. Cu 57 (H khi B - 2011): S ng phn cu to ca C5H10 phn ng c vi dung dch brom l A. 8. B. 7. C. 9. D. 5. Cu 58 (H khi B - 2011): Cho butan qua xc tc ( nhit cao) thu c hn hp X gm C4H10, C4H8, C4H6 v H2. T khi ca X so vi butan l 0,4. Nu cho 0,6 mol X vo dung dch brom (d) th s mol brom ti a phn ng l A. 0,24 mol. B. 0,36 mol. C. 0,60 mol. D. 0,48 mol.

VII) HIROCACBON THM


A. BI TP T LUN BI 1: a) Hy vit cng thc phn t cc ng ng ca benzene cha 8 v 9 nguyn t C. b) Vit cng thc cu to v gi tn cc ng phn ng vi cng thc tm c cu a). Bi 2: Vit cng thc cu to ca cc cht sau: a) Etylbenzen. d) o-clotoluen. b) 4-cloetylbenzen. e) m-clotoluen. Trang 22

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

c) 1,3,5-trimetylbenzen. g) p-clotoluen. Bi 3: Toluen v benzen cng phn ng c vi cht no sau y: dung dch brom trong CCl4; dung dch kali pemanganat; hiro c xc tc Ni, un nng; Br2 c bt st, un nng? Vit phng trnh ha hc ca cc phn ng xy ra. Bi 4: Vit phng trnh ha hc ca cc phn ng xy ra trong mi trng hp sau: a) Toluen tc dng vi hiro c xc tc Ni, p sut cao, un nng. b) un nng benzen vi hn hp HNO3 v H2SO4 c. Bi 5: Dng cng thc cu to, vit phng trnh ha hc v gi tn sn phm cc phn ng sau : a) Toluen + Cl2, c bt Fe. b) Toluen + Cl2, c chiu sng. c) Etylbenzen + HNO3, c mt axit H2SO4 c. d) Etylbenzen + H2, c Ni, un nng. Bi 6: Dng cng thc cu to vit phng trnh ha hc ca stiren vi: a) H2O (xc tc H2SO4) b) HBr c) H2 (theo t l s mol 1 : 1). Bi 7: Trnh by phng php ho hc phn bit cc cht: benzen, hex-1-en v toluen. Vit phng trnh ha hc ca cc phn ng dng. Bi 8: a) Trnh by phng php ho hc phn bit 3 cht lng sau: toluen, benzen, stiren (ch bng dung dch KMnO4). Vit phng trnh ha hc ca cc phn ng dng. b) Trnh by phng php ho hc phn bit cc cht lng sau: benzen, stiren, toluen v hex-1-in. Bi 9: Hirocacbon X l cht lng c t khi hi so vi khng kh bng 3,172. t chy hon ton X thu c CO2 c khi lng bng 4,28 ln so vi khi lng H2O. nhit thng, X khng lm mt mu dung dch brom ; khi un nng, X lm mt mu dung dch KMnO4. a) Tm cng thc phn t v vit cng thc cu to ca X. b) Vit phng trnh ha hc ca phn ng gia X vi H2 (xc tc Ni, t0C), vi brom (c mt bt Fe), vi hn hp d axit HNO3 v axit H2SO4 m c. Bi 10: Cho benzen tc dng vi lng d HNO3 c c xc tc H2SO4 c iu ch nitrobenzen. Tnh khi lng nitrobenzen thu c khi dng 1 tn benzen vi hiu sut 78%. Bi 11: Khi tch hiro ca 66,25 kg etylbenzen thu c 52,00 kg stiren. Tin hnh phn ng trng hp ton b lng stiren ny thu c hn hp A gm polistiren v phn stiren cha tham gia phn ng. Bit 5,20 gam A va lm mt mu ca 60 ml dung dch Br2 0,15M. a) Tnh hiu sut ca phn ng tch hiro ca etylbenzen. b) Tnh khi lng stiren trng hp. c) Polistiren c phn t khi trung bnh 312000. Tnh h s trng hp trng hp ca polime. Bi 12: Cho 23,0 kg toluen tc dng vi hn hp axit HNO3 c, d (c xc tc l axit H2SO4 c). Gi s ton b lng toluen chuyn thnh 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Tnh : a) Khi lng TNT to thu c. b) Khi lng axit HNO3 phn ng. Bi 13: Ankyl X c phn trm khi lng cacbon bng 91,31%. a) Tm cng thc phn t ca X. b) Vit cng thc cu to v gi tn. Bi 14: T etilen v benzen, tng hp c stiren theo s sau:
t , xt 2 4 C6H6 C6H5C2H5 C6H5 CH = CH2 H+ a) Vit cc phng trnh ho hc thc hin cc bin i trn. b) Tnh khi lng stiren thu c t 1,00 tn benzen nu hiu sut ca phn ng l 78%. Bi 15: Vit cng thc cu to v gi tn cc hirocacbon thm c cng thc phn t C8H10, C8H8. Trong s cc ng phn , ng phn no phn ng c vi: dung dch brom, hiro bromua? Vit phng trnh ho hc ca cc phn ng xy ra. C H
o

Trang 23

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

Bi 16: Vit phng trnh ho hc ca cc phn ng iu ch etilen, axetilen t metan; iu ch clobezen v nitrobenzen t benzen v cht v c khc. Bi 17: Hy phn bit 3 l ho cht khng nhn cha benzen, xiclohexan v xiclohexen. Bi 18: Hirocacbon C8H10 khng lm mt mu nc brom, khi b hiro ho th chuyn thnh 1,4imetylxiclohexan. Hy xc nh cng thc cu to v gi tn hirocacbon theo 3 cch khc nhau. Bi 19: Khi cho stiren tc dng vi brom c mt bt Fe ngi ta thu c hn hp 3 cht c cng thc phn t C8H7Br3. Hy vit cng thc cu to ca chng v hy cho bit xy ra phn ng no? Bi 20: Axit phtalic C8H6O4 dng nhiu trong sn xut cht do v dc phm c iu ch nh sau: oxi ho naphtalen bng O2 vi xc tc V2O5 450oC ri cho sn phm tc dng vi nc. Hy dng cng thc cu to vit s phn ng. Bi 21: Trong cng nghip iu ch stiren ngi ta lm nh sau: cho etilen phn ng vi benzen c xc tc axit thu c etylbenzen ri cho etylbenzen qua xc tc ZnO nung nng. a) Hy vit phng trnh ho hc ca phn ng xy ra. b) Hy tnh xem t 1,0 tn benzen cn ti thiu bao nhiu m3 (ktc) etilen v to thnh bao nhiu kg stiren, bit rng hiu sut mi giai on phn ng u t 80%. Bi 22: Trong nhng cht sau: Br2, H2, HCl, H2SO4, H2O. Cht no, trong iu kin no c th cng c vo ankylbenzen, vo anken? Vit phng trnh ho hc. Cho bit quy tc chi phi hng ca phn ng (nu c). Bi 23: Khi cho stiren tc dng vi hiro c Pd xc tc 25oC ch thu c etylbenzen. Mun thu c etylxiclohexan phi tin hnh phn ng 100 200oC, p sut 100 atm. Hy vit phng trnh ho hc ca phn ng v gii thch. Bi 24: a) sn xut cumen (isopropylbenzen) ngi ta cho benzen phn ng vi propen c xc tc axit, hy vit phng trnh ho hc ca phn ng. b) sn xut 1,0 tn cumen cn dng ti thiu bao nhiu m3 (ktc) hn hp kh tch c t kh crackinh gm 60% propen v 40% propan (v th tch)? Bit rng hiu sut phn ng t 80%. c) Hy vit phng trnh ho hc ca phn ng khi cho 1 mol cumen tc dng vi: 1 mol brom c mt bt st; 1 mol brom c chiu sng. Bi 25: Hirocacbon A cha vng benzen trong phn t khng c kh nng lm mt mu dung dch brom. Phn trm khi lng ca cacbon trong A l 90%. Khi lng mol phn t ca A nh hn 160 gam. Tm cng thc phn t, cng thc cu to ca A, bit khi tc dng vi brom theo t l mol 1 : 1 trong iu kin un nng c bt st hoc khng c bt st, mi trng hp u to u to c mt dn xut monobrom duy nht. Bi 26: t chy 0,39 gam cht hu c A hoc B u thu c 1,32 gam CO2. T khi hi ca A so vi B bng 3. a) Xc nh cng thc phn t ca A v B, bit chng thuc loi hirocacbon hc. b) Vit cng thc cu to ca A, B bit A tc dng c vi brom khi un nng c mt bt st. B. BI TP TRC NGHIM Cu 1: ng vi cng thc phn t C8H10 c bao nhiu ng phn hirocacbon thm? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 2: Hirocacbon thm X c phn trm khi lng H xp x 7,7%. X tc dng c vi dung dch bro,. Cng thc no sau y l cng thc phn t ca X? A. C7H8. B. C8H10. C. C8H8. D. C6H6. Cu 3: Cht C H 2 C H 2 C H 2 C H 3 c tn l g?

CH2

CH3 CH3

A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen. C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen. Cu 4: m-xilen c cng thc cu to no sau y?


CH2 CH3

B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen. D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.
CH3
CH3

CH2 CH3

Trang 24
CH

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A.

B.

C.

D.

Cu 5: C 4 tn gi: o-xilen, o-imetylbenzen, 1,2-imetylbenzen, etylbenzen. l tn ca my cht? A. 1 cht. B. 2 cht. C. 3 cht. D. 4 cht. Cu 6: Nhn xt hay kt lun no sau y l ng? A. Benzen v ng ng ch c kh nng tham gia phn ng th. B. Benzen v ng ng ch c kh nng tham gia phn ng cng. C. Benzen v ng ng va c kh nng tham gia phn ng th, va c kh nng tham gia phn ng cng. D. Benzen v ng ng khng c kh nng tham gia phn ng th, cng khng c kh nng tham gia phn ng cng. Cu 7: Hirocacbon X c cng thc phn t C8H10 khng lm mt mu dung dch brom. Khi un nng X trong dung dch thuc tm to thnh hp cht C7H5KO2 (Y). Cho Y tc dng vi dung dch axit clohiric to thnh hp cht C7H6O2. X c tn gi no sau y? A. etylbenzen. B. 1,2-imetylbenzen. C. 1,3-imetylbenzen. D. 1,4-imetylbenzen. Cu 8: Khi trong phn t benzene c cha sn cc nhm th: -NH2, -OH, ankyl, cc halogen th cc nhm th tip theo c nh hng u tin th vo cc v tr no so vi nhm th th nht? A. octo v para. B. meta. C. octo v meta. D. para v meta. Cu 9: Khi cho propylbenzen tc dng vi clo (t l 1 : 1) c chiu sng, thu c sp chnh l cht no sau y?
CHCl CH2 CH 3
CH2 CHCl CH3

CH2 CH2 CH2Cl

CH 2 CH 2 CH 3

A.

B.

C.

D.
Cl

Cu 10: Khi vng benzen c sn nhm NO2, COOH, -SO3H... th A. phn ng th vo vng d hn, u tin xy ra v tr octo v para. B. phn ng th vo vng kh hn, u tin xy ra v tr octo v para. C. phn ng th vo vng d dng hn, u tin vo v tr meta. D. phn ng th vo vng kh hn v u tin v tr meta. Cu 11: Toluen (C6H5 CH3) ngoi nhng tnh cht tng t nh benzen cn c thm phn ng: A. to kt ta vi AgNO3 trong NH3. B. lm mt mu dung dch brom. C. lm mt mu dung dch thuc tm khi un nng. D. c A v C. Cu 12: Cho hn hp M gm 2 hirocacbon thm u c nhnh no X, Y c s cacbon trong phn t khng qu 10, l ng ng lin tip. t chy hon ton 0,01 mol hn hp M, hp th hon ton sn phm chy vo dung dch nc vi trong d th thu c 7,3 gam kt ta. Cng thc phn t c th c ca X l A. C7H8 v C9H12. B. C8H10 v C10H14. C. C7H8 v C8H10. D. C9H12 v C10H14. Cu 13: t chy hon ton mt hirocacbon X cho CO2 v hi nc theo t l 1,75:1 v th tch. Cho ho hi hon ton 5,06 gam X thu c mt th tch ng bng th tch 1,76 gam oxi trong cng iu kin. nhit phng X khng lm mt mu nc brom nhng lm mt mu dung dch KMnO4 khi un nng. X l A. stiren. B. toluen. C. etylbenzen. D. p-xilen. Cu 14: Hirocacbon c cng thc C8H10 khng lm mt mu nc brom, khi tham gia phn ng cng hiro th c th to ra 1,4-imetylxiclohexan. Tn gi ca hirocacbon l A. o-xilen. B. m-xilen. C. p-xilen. D. etylbenzen. Cu 15: t chy hon ton 0,01 mol mt hirocacbon X l ng ng ca benzen. Cho ton b sn phm thu c ln lt i qua bnh 1 ng dung dch axit sunfuric c, bnh 2 ng dung dch nc vi trong, d. Ngi ta thy khi lng ca bnh 1 tng t hn bnh 2 l 2,36 gam. X l cht no sau y? Trang 25

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A. stiren. B. toluen. C. etylbenzen. D. o-xilen. Cu 16: Lng clobenzen thu c khi cho 15,6 gam C6H6 tc dng ht vi Cl2 (xc tc bt Fe) hiu sut phn ng t 80% l A. 14,0 gam. B. 16,0 gam. C. 18,0 gam. D. 20,0 gam. Cu 17: Nu cng hiro vo 1 mol naphtalen th th tch H2 (ktc) ti a cn dng l A. 44,8 lt. B. 56 lt. C. 112 lt. D. 224 lt. Cu 18: em nitro ho 117,0 gam benzen, sau khi phn ng xong thu c 110,7 gam nitrobenzen. Hiu sut phn ng nitro ho benzen l A. 50%. B. 60%. C. 70%. D. 80%. Cu 19: Hn hp gm 1 mol C6H6 v 1,5 mol Cl2. Trong iu kin c xc tc bt Fe, to, hiu sut 100%. Sau phn ng thu c cht g? bao nhiu mol? A. 1 mol C6H5Cl; 1 mol HCl; 1,5 mol C6H4Cl2. B. 1,5 mol C6H5Cl; 1,5 mol HCl; 0,5 mol C6H4Cl2. C. 1 mol C6H5Cl; 1,5 mol HCl; 0,5 mol C6H4Cl2. D. 0,5 mol C6H5Cl; 1 mol HCl; 1,5 mol C6H4Cl2. Cu 20: Mt hp cht hu c X c vng benzen c cng thc n gin nht l C3H2Br v M = 236. Gi tn hp cht ny bit rng hp cht ny l sn phm chnh trong phn ng gia C6H6 v Br2 (xc tc Fe). A. o- hoc p-ibrombenzen. B. o- hoc p-ibromuabenzen. C. m-ibromuabenzen. D. m-ibrombenzen. Cu 21: Hirocacbon X l ng ng ca benzen c phn trm khi lng cacbon bng 90,56%. Bit khi X tc dng vi brom c hoc khng c mt bt st trong mi trng hp ch thu c mt dn xut monobrom duy nht. Tn ca X l A. Toluen. B. 1,3,5-trimetyl benzen. C. 1,4-imetylbenzen. D. 1,2,5-trimetyl benzen. Cu 22: t chy hon ton a gam hirocacbon X thu c a gam H2O. Trong phn t X c vng benzen. X khng tc dng vi brom khi c mt bt Fe, cn khi tc dng vi brom un nng to thnh dn xut cha 1 nguyn t brom duy nht. T khi hi ca X so vi khng kh c gi tr trong khong t 5 n 6. X l A. Hexan. B. Hexametyl benzen. C. Toluen. D. Hex-2-en. Cu 23: TNT (2,4,6- trinitrotoluen) c iu ch bng phn ng ca toluen vi hn hp gm HNO3 c v H2SO4 c, trong iu kin un nng. Bit hiu sut ca ton b qu trnh tng hp l 80%. Lng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) to thnh t 230 gam toluen l A. 550,0 gam. B. 687,5 gam. C. 454,0 gam. D. 567,5 gam. Cu 24: Nitro ha benzen c 14,1 gam hn hp hai cht nitro c khi lng phn t hn km nhau 45 vC. t chy hon ton hn hp hai cht nitro ny c 0,07 mol N2. Hai cht nitro l B. C6H4(NO2)2 v C6H3(NO2)3. A. C6H5NO2 v C6H4(NO2)2. C. C6H3(NO2)3 v C6H3(NO2)4. D. C6H2(NO2)2)4 v C6H(NO2)5. Cu 25: Nitro ho bezen thu c hn hp 2 cht hu c X v Y, trong Y nhiu hn X mt nhm NO2. t chy hon ton 12,75 gam hn hp X, Y thu c CO2, H2O v 1,232 lt N2 (ktc). Cng thc phn t v s mol X trong hn hp l A. C6H5NO2 v 0,9. B. C6H5NO2 v 0,09. C. C6H4(NO2)2 v 0,1. D. C6H5NO2 v 0,19. Cu 26: Tin hnh trng hp 10,4 gam stiren c hn hp X gm polistiren v stiren (d). Cho X tc dng vi 200 ml dung dch Br2 0,15M, sau cho dung KI d vo thy xut hin 1,27 gam iot. Hiu sut trng hp stiren l A. 60%. B. 75%. C. 80%. D. 83,33%. Cu 27: hiro ho etylbenzen ta c stiren; trng hp stiren ta c polistiren vi hiu sut chung 80%. Khi lng etylbenzen cn dng sn xut 10,4 tn polisitren l A.13,52 tn. B. 10,6 tn. C. 13,25 tn. D. 8,48 tn. Cu 28: oxi ho ht 10,6 gam o-xilen (1,2-imetylbenzen) cn bao nhiu lt dung dch KMnO4 0,5M trong mi trng H2SO4 long. Gi s dng d 20% so vi lng phn ng. A. 0,48 lt. B. 0,24 lt. C. 0,12 lt. D. 0,576 lt. Cu 29: t chy ht m gam 2 ng ng ca benzen X, Y thu c 4,05 gam H2O v 7,728 lt CO2 (ktc). Gi tr ca m v s tng s mol ca X, Y l

Trang 26

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

A. 4,59 v 0,04. B. 9,18 v 0,08. C. 4,59 v 0,08. D. 9,14 v 0,04. Cu 30: t chy ht 9,18 gam 2 ng ng ca benzen X, Y thu c 8,1 gam H2O v V lt CO2 (ktc). Gi tr ca V l A. 15,654. B. 15,465. C. 15,546. D. 15,456. Cu 31: t chy ht 9,18 gam 2 ng ng k tip thuc dy ca benzen X, Y thu c H2O v 30,36 gam CO2. Cng thc phn t ca A v B ln lt l A. C6H6; C7H8. B. C8H10; C9H12. C. C7H8; C9H12. D. C9H12 ; C10H14. Cu 32: t chy hon ton mt th tch hi hp cht hu c X cn 10 th tch oxi (o cng iu kin nhit v p sut), sn phm thu c ch gm CO2 v H2O vi mCO2 : m H2O = 44 : 9. Bit MX < 150. X c cng thc phn t l A. C4H6O. B. C8H8O. C. C8H8. D. C2H2. Cu 33: t chy hon ton hirocacbon X cho CO2 v H2O theo t l mol 1,75 : 1 v th tch. Cho bay hi hon ton 5,06 gam X thu c mt th tch hi ng bng th tch ca 1,76 gam oxi trong cng iu kin. Nhn xt no sau y l ng i vi X? A. X khng lm mt mu dung dch Br2 nhng lm mt mu dung dch KMnO4 un nng. B. X tc dng vi dung dch Br2 to kt ta trng. C. X c th trng hp thnh PS. D. X tan tt trong nc. Cu 34: X, Y, Z l ba cht hu c c %C, %H (theo khi lng) ln lt l 92,3% v 7,7%, t l khi lng mol tng ng l 1: 2 : 3. T X c th iu ch Y hoc Z bng mt phn ng. Z khng lm mt mu nc brom. t 0,1 mol Y ri dn ton b sn phm chy qua bnh ng dung dch nc vi trong d. a) Khi lng bnh tng hoc gim bao nhiu gam? A. Tng 21,2 gam. B. Tng 40 gam. C. Gim 18,8 gam. D. Gim 21,2 gam. b) Khi lng dung dch tng hoc gim bao nhiu gam? A. Tng 21,2 gam. B. tng 40 gam. C. gim 18,8 gam. D. gim 21,2 gam.

P N CHUYN BI TP TNG HP HIROCACBON


P N PHN I: HIROCACBON NO
1) B 11) A 21) C 31) A 2) C 12) A 22) C 32) A 3) C 13) C 23) D 33) D 4) D 14) B 24) A 34) B 5) B 15) A 25) A 35) C 6) C 16) D 26) B 36) D 7) B 17) D 27) B 37) C 8) A 18) D 28) D 9) B 19) C 29) B 10) A 20) A 30) B

P N PHN II: ANKEN


1) B 11) B 21) B 31) D 2) D 12) C 22) C 32) B 3) A 13) D 23) A 4) C 14) B 24) B 5) C 15) C 25) A 6) B 16) B 26) A 7) C 17) C 27) C 8) B 18) A 28) B 9) B 19) A 29) B 10) B 20) B 30) C

P N PHN III: ANKIN


1) B 11) C 2) C 12) B 3) A 13) B 4) C 14) B 5) B 15) D 6) D 16) B 7) D 17) D 8) B 18) A 9) C 19) B 10) A 20) D

Trang 27

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)

BI DNG KIN THC HO 11 LTH

P N PHN IV: CC DNG TON TRNG TM BI TON 1: T CHY HIROCACBON


1) D 11) C 21) A 31) C 2) B 12) B 22) D 32) A 3) B 13) D 23) D 33) C 4) B 14) C 24) B 34) D 5) D 15) B 25) B 35) D 6) A 16) C 26) D 7) B 17) C 27) B 8) B 18) A 28) B 9) A 19) C 29) B 10) A 20) D 30) B

BI TON 2: PHN NG TH, TCH V CRACKINH


1) A 11) D 2) C 12) A 3) C 13) C 4) A 14) A 5) D 15) D 6) C 16) C 7) C 17) D 8) D 18) A 9) B 19) C 10) C 20) C

BI TON 3: PHN NG CNG HP


1) A 11) C 2) A 12) C 3) A 13) B 4) B 14) A 5) D 15) D 6) B 16) A 7) C 17) A 8) B 9) A 10) B

N N PHN V: BI TP TRC NGHIM TNG HP


1) A 11) C 21) A 31) B 41) A 51) A 2) C 12) B 22) C 32) B 42) A 52) C 3) A 13) B 23) B 33) B 43) B 53) C 4) C 14) D 24) D 34) A 44) A 54) A 5) B 15) A 25) D 35) A 45) B 55) C 6) B 16) B 26) B 36) D 46) C 56) A 7) A 17) A 27) D 37) C 47) B 57) B 8) D 18) A 28) B 38) B 48) C 9) B 19) A 29) A 39) A 49) B 10) A 20) C 30) A 40) A 50) D

P N PHN VI: HIROCACBON TRONG CC THI H, C T NM 2007 N NAY


1) B 11) B 21) C 31) A 41) A 51) C 2) C 12) B 22) C 32) C 42) A 52) C 3) A 13) B 23) C 33) D 43) B 53) B 4) C 14) C 24) A 34) B 44) C 54) D 5) C 15) D 25) C 35) A 45) D 55) C 6) A 16) C 26) A 36) D 46) D 56) A 7) A 17) D 27) D 37) B 47) D 57) A 8) B 18) A 28) C 38) C 48) C 58) B 9) A 19) A 29) D 39) A 49) C 10) D 20) D 30) A 40) B 50) B

P N PHN VII: HIROCACBON THM Trang 28

GV: Trn Vn Tn (T: 0984532986)


1) 11) D 21) C 31) B 2) 12) C 22) B 32) C 3) D 13) B 23) C 33) A 4) C 14) C 24) A 34) A, C 5) B 15) B 25) B 6) C

BI DNG KIN THC HO 11 LTH


7) A 17) C 27) C 8) A 18) B 28) D 9) A 19) D 29) A 10) D 20) A 30) D

16) C 26) B

Trang 29