You are on page 1of 10

‫ב"ה‬

‫הוציא את‬ ‫עצמו מן‬ ‫הכלל‬


‫להעמיד דברים על דיוקם עקב הסילופים והבדותות‬ ‫והשקרים שבקונטרס "כינוס כלל ישראל" שי"ל ע"י‬ ‫החפצים להוציא את עצמם מן הכלל, "ולפי שהוציאו‬ ‫את עצמם מן הכלל כפרו בעיקר".‬

‫יו"ל לקראת "כינוס כלל ישראל", שע"י "איחוד הקהלות למען טוהר המחנה"‬ ‫בראשות גדולי וצדיקי הדור שליט"א, כ"ח אייר ה'תשע"ב‬

‫ב‬ ‫ ‬

‫דברים אחדים‬
‫בשעות האחרונות הופיע בחלל העולם, הקונטרס הנקרא "כינוס כלל ישראל אין בליק פון‬ ‫תלמידי וחסידי סאטמאר", והופץ ברבבות כתובות ואדרעסן במהירות בזק. והיות וכבר‬ ‫בקריאה שטחית ומהירה, ניכר לכל קורא ישר, דברי שקר ודברי הבאי ושטות הכתובים‬ ‫שם בין השיטין, אי לכך כתבתי קונטרס זה במהירות יתירה, כדי לקיים את המצווה עלינו‬ ‫ע"י שלמה המלך ע"ה בספר משלי )פכ"ו פ"ה(, ולמען יתברר לעיני כל, מה מטרתם של‬ ‫אותם מחברי הקונטרס הנ"ל, ולהראות על קצה המזלג כמה מהדברים המוכיחים על הזיוף‬ ‫החמור של אלו הרוצים לחבל בכרמים ולפגוע במאמציהם הכבירים של גדולי וצדיקי‬ ‫הדור שליט"א אשר מוסרים את נפשם פשוטו כמשמעו לקיים את המצווה עלינו "מחיצת‬ ‫הכרם שנפרצה אומרים לו: גדור!".‬ ‫זאת למודיע, כי כתבתי כל הדברים הבאים מרגע לרגע, בלא אסיפת ספרים כלל, ובלא‬ ‫התעמקות יתירה, רק תוך כדי קריאת החוברת הלז הגבתי בהערות קלות, רק כדי‬ ‫להראות את הטשטוש שמנסים לטשטש את הדעות של המון העם הפתאים. וזאת חזון‬ ‫נפרץ בדורנו, לעטוף הכל במסגרת של איצטלה של קנאות וקדושה, וכך למשוך את לב‬ ‫ההמון שחושב שזהו דרך הישרה, אך כשמראים שהכל הוא בלאף ואחיזת עיניים של‬ ‫פאליטיק גרידא, מיד נפכחים עיני הכל לדעת על מה ידברון ויסובבון הדברים.‬ ‫והנה באמת אין צורך בכל האריכות בזה, שהדבר פשוט וגלוי וברור, שאם בראש‬ ‫המערכה עומדים זקני גדולי וצדיקי הדור שליט"א, אשר משליכים את עצמם מנגד,‬ ‫ומוסרים את נפשם ממש כפשוטו לצורך הדבר, הרי שזה עצמו מעיד על הכל. ומה שרוצים‬ ‫לטעון כאילו אותם צדיקים אינם מבינים בשיטת ההתבדלות, מלבד השטות שבדברים‬ ‫אלו, כי מי לנו למשל מבין יותר בשיטת ההתבדלות מהגה"צ אב"ד וויען שליט"א, ממשיך‬ ‫דרך משנת החת"ס בכל עוז ותוקף, הרי שבשעות האחרונות נודע ונתברר כי למערכה‬ ‫כבדה זו הצטרף אף הגה"ק מפשעווארסק שליט"א, שהוא נושא דגל דרך ההתבדלות‬ ‫בדורנו, ומי לנו גדול ממנו בדברים אלו בדורנו בחכמה ובמנין, ובודאי שלא יתכן שנערים‬ ‫מנוערים, יוכלו לומר שהם המה המבינים בדרך ההתבדלות ושיטת רבוה"ק יותר מאותו‬ ‫זקן וצדיק הדור, אשר כבר מזה עשרות בשנים עומד בראש לוחמי מלחמת ה' צבקות‬ ‫להתבדל מכל המתחברים לרשעים למיניהם. ודי בזה. ומ"מ בדורנו שהכל מתפשט‬ ‫במהירות הבזק בעולם, מצוה גם לחשוף מעט מדברי ההבאי שבדברי מחברי הקונטרס‬ ‫הלז.‬

‫ג‬ ‫ ‬

‫א. מנסים לדמות כינוס "איחוד" זה, למה שרצו להתאחד במסגרת אגו"י לענייני הצלת‬ ‫הדת בשנת תרצ"ג, והרבה מאוד מרבותינו הקדושים שבאונגארן התנגדו לזה, מחמת‬ ‫חיזוק חומת ההתבדלות.‬ ‫והדבר תמוה ביותר, מה ענין שמיטה אצל הר סיני. הרי שם המדובר היה להקים ארגון גג‬ ‫של קהלות החרדים מכל המדינות לענייני אידישקייט, וע"ז שפיר הורו רבים מגאוני‬ ‫וצדיקי וקדושי אותו דור שמפיהם אנו חיים, שאין ראוי להתחבר עם קהילות שבתוכם‬ ‫נמצאים אף כאלה שאין דרכם שלמה אתנו, וכגון קהלות שלא החרימו את הניאולוגן.‬ ‫אבל כאן אין מדובר כלל על ארגאניזאציע של "איחוד קהלות" לצורך מטרות שונות‬ ‫באיזה ענין מענייני החיים, אלא רק התאספות והתכנסות לטכס עצה כיצד לסתום פרצה‬ ‫נוראה זו המאיימת לכלות את שארית פליטת עמנו, ואשר לזה ראו צדיקי הדור שהדבר‬ ‫אפשרי רק ע"י שכל כלל ישראל יחדיו יתאמצו ויחגרו כח אחד לעצור בעד המשחית, וכי‬ ‫שייך בזה איזה שהוא ענין של "איחוד" ו"התחברות"?‬ ‫מה ענין כינוס להתחברות? וכי כל כינוס הוא התחברות? והיה אם כן, יענה נא הכותב,‬ ‫כיצד התכנס האדמו"ר הברך משה זצ"ל יחד עם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל לצורך מעמד‬ ‫חנוכת הבית לקרית "ויואל משה" בעיה"ק ירושלים?‬ ‫מה ענין תקנות לכלל ישראל בנושא החמור ביותר של אביזרייהו של כל העבירות‬ ‫החמורות, לאיחוד קהלות לענייני ציבור שונים?‬ ‫ועוד זאת, הרי דבר ידוע הוא, שבתקופה הראשונה לאחר ביאת רביה"ק הויואל משה‬ ‫מסאטמאר זצוקללה"ה זיע"א למדינת אמעריקא, התכנס כמה פעמים לכו"כ עניינים שעל‬ ‫הפרק יחד עם רבנים מעדות אחרות, וכגון לגבי זמן הדלקת הנרות, ועוד להרבה עניינים‬ ‫שונים. והיו שם רבנים שכיהנו פאר בפרהסיא כחברי מועצת גדוה"ת של אגו"י. ובכן, זה‬ ‫מותר, אבל להתכנס כדי לעצור את הנגע המשחית החמור ביותר של הדור, בהתכנסות‬ ‫שבראשה עומדים חכמי וצדיקי הדור שליט"א לשם שמים, זה אסור... כל מי שמוח‬ ‫בקדקדו מבין, שאין כל ספק שרביה"ק מסאטמאר זיע"א, היה הראש והראשון להצטרף‬ ‫ליוזמה כזו של כינוס לשם שמים, אף אם בהתכנסות יטלו חלק גם רבנים שדעותיהם‬ ‫בכמה עניינים שונות זו מזו.‬ ‫ב. בעיקר הדבר לתלות את הדברים כחלק משיטת החת"ס זיע"א ותלמידיו בחובת‬ ‫ההתבדלות ]טיילונג[, זה שקר מפורסם. כי מעולם לא ציוה החת"ס להתפרד מיראי ה'‬ ‫וחושבי שמו, אף אם באי אלו עניינים אין הדרכים שוות, וכי אי פעם מישהו העלה על‬ ‫דעתו שיש חובת התבדלות מיהודי ליטא המגלחים זקנם ח"ו? וכי עלתה על דעתו של מאן‬ ‫דהו שיש חובת התבדלות רח"ל מאנשי דייטשלאנד הקרירים?‬ ‫לא זו אף זו, הרבה מאוד מתלמידי החת"ס וממשיכי דרכו, תמכו ברעיון אגו"י, ומהם‬ ‫שאפילו בהתלהבות. והרי ממשיך דרכו של החת"ס, הגה"ק מהר"ע סופר מפרשבורג זצ"ל,‬ ‫היה מראשי אגו"י בכל אסיפותיהם עד יומו האחרון. הגה"ק מהרי"ח זאננפעלד זיע"א,‬ ‫הלוחם מלחמות ה' הגדול ביותר, תלמיד מובהק של הכת"ס, היה מראשי אגו"י, וצא ולמד‬
‫ד‬ ‫ ‬

‫במכתבו לידיד נעוריו הגה"ק מהר"י גרוו"ד גאב"ד סאטמאר זצ"ל עד כמה שסבר שאין‬ ‫לזה כל שייכות למשנת רבו. וכמו כן הגה"ק מנייטרא, ועוד רבים מגאוני הונגריה, שתמכו‬ ‫באגו"י והיו חברים במוסדותיה.‬ ‫ומה שרבוה"ק התנגדו בתוקף לארגון אגו"י, לא היה זה משום דרכו של החת"ס ותלמידיו‬ ‫דייקא של התבדלות, אלא שטעמים אחרים היו להם נגד עצם עשיית פארטיי, ונגד איחוד‬ ‫עם אנשים שדעותיהם באותם עניינים עצמם שעליהם מתאחדים אינם כדרכנו. ולמשל,‬ ‫בנידון היחס לעליית היהודים לאר"י והדרישה מאוה"ע שיתנו רישיון ליהודים לעלות‬ ‫בחומה, שאצל רבים מצדיקי פולין היו דעתם בזה שוה לגמרי לדעות הציונים כידוע, וא"כ‬ ‫איך שייך חיבור עמם. צא ולמד במכתביו של האדמו"ר הרש"ב זיע"א מליובאוויטש, עד‬ ‫כמה הרחיק את הענין של אגו"י מטעמים אלו. ולא היה זה שייך לדרך ההתבדלות של‬ ‫תלמידי החת"ס, שלא היה מקובל כלל על צדיקי בית ליובאוויטש.‬ ‫ג. כותב הקונטרס קובע, שהגה"ק מהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל חזר בו באר"י מתמיכתו‬ ‫באגודה. וזה שקר גלוי, שהרי בתרצ"ז יצא למארינבאד להשתתף בכנסיה הגדולה שלהם,‬ ‫ואף כי עזב באמצע בשל חילוקי הדעות שנתהוו במחנה שם בנוגע לתמיכה במדינה‬ ‫לכשתקום, עם זאת לא עזב את אגו"י, וכיהן בפועל כרב ונשיא אגו"י באר"י. רק בשנת‬ ‫תש"ה, כשהעדה החרדית ואגו"י נתפרדו, שלא מחמת הוראת הרב זצ"ל, אלא מחמת‬ ‫סיבות של בחירות, שוב התייצב לצד העה"ח ולא עמד עוד בראשות אגו"י. אך עם זאת‬ ‫המשיך והופיע בראשות מסיבותיהם, כמו השתתפותו ב"טכס" הנחת אבן הפינה לשכונת‬ ‫פאג"י לע"נ מנהיגם הר' מ"ב ז"ל.‬ ‫ד. עוד דבר מענין לענין עליו כותב מחבר הקונטרס, כי החזו"א העיד ששינו את דרך‬ ‫הלימוד בישיבות ליטא, כדי להציל את הבחורים הצעירים ולתופסם לתורה שלא יתפסו‬ ‫וילכדו ברשת ההשכלה הארורה. והכותב מסיק, שזה היה דרך של חכמי ליטא, אבל‬ ‫דרכנו הוא שלא לשנות כלום, גם לא כדי להציל.‬ ‫דבר זה הוא חידוש נשגב שלא שמעתן אוזן מעולם. ביררתי בשעות האחרונות אצל כמה‬ ‫מחכמי הליטאים אם שמעו אי פעם דבר כזה, והכל מכחישים בתוקף. הם סבורים בהחלט,‬ ‫שדרך הלימוד שלהם, בחקירות ובהיגיון, הוא דרך הלימוד האמיתי שלמדו בו הראשונים‬ ‫כמלאכים. כך סבר הגרי"ז מבריסק, וכך סברו כל ראשי הישיבות. אף אחד לא שמע על‬ ‫אימרה משונה כזו בשם החזו"א.‬ ‫אבל לו יהי, שבישיבות ליטא שינו משהו כדי שלא יתפסו להשכלה, וזה יתכן ששינו‬ ‫למשל את ההופעה החיצונית בגילוח הזקן והבלורית האם זה שייך לנידוננו? האם מדובר‬ ‫כאן על שינוי דרך? על איזה דרך חדשה שלא שערום אבותינו? בלאף.‬ ‫ה. עוד שקר ובלאף שכותב המחבר כשעובר מענין לענין, כשכותב: ווי ס'איז באקאנט די‬ ‫מעשה ווען הגאון רבי חיים וואלאזשינער זצ"ל האט פארמאכט די ישיבה, ווען די רעגירונג‬ ‫האט זיך געוואלט מישן, און ער האט נישט געוואלט איינגיין אויף קיין פשרות, ער האט‬ ‫אויסגעשריגן: מיר האבן באקומען דעם רשות צו בויען אידישקייט, און נישט אויף‬
‫ה‬ ‫ ‬

‫איינצוגיין אויף פשרות אויפן חשבון פון אידישקייט! עכ"ל. וזה שקר גלוי, שהרי ר' חיים‬ ‫וואלאזשינער מעולם לא סגר את ישיבתו שפתח, והישיבה המשיכה כל שנות חייו, וכמה‬ ‫דורות לאחמ"כ.‬ ‫מי שאמר אימרה זו, כאשר ממשלת רוסלאנד חייבה ללמוד בתכנית לימודי הישיבה‬ ‫לימודי חול, היה זה הבית הלוי שאמר כן לנצי"ב מוואלזשין זצ"ל שכיהנו יחדיו בראשות‬ ‫הישיבה כמה שנים, והיה זה כמעט מאה שנה לאחר הסתלקות ר' חיים מוואלאזשין. ואותו‬ ‫הנצי"ב שסגר את ישיבת וואלז'שין מחמת כן, הוא היה מתומכי מיכל פינס, ומתומכי‬ ‫ההיתר מכירה, ואף כתב תשובה בספר תשובותיו נגד הטיילונג בקהילות. כך שלא הוא‬ ‫משמש כדוגמא לשיטת סאטמאר או לשיטת החת"ס.‬ ‫ו. עוד כותב הכותב בתוך דבריו, ותוהה אם בנושא דידן היה בהחלטה לעשות כינוס כזה,‬ ‫גדול חד מהחיידר שלנו של יוצאי אונגארן המבינים את עומק הענין של התנגדות של‬ ‫הצדיקים לאגודה של פעם, ושקל את כל הצדדים לתת את ההוראה שהמצב של היום‬ ‫מחייב את הכינוס הזה.‬ ‫ואני תמה, וכי הגה"צ מוויען שליט"א בן הגה"צ מסאמבאטאהלי זצ"ל אינו מהחיידר שלנו‬ ‫של יוצאי אונגארן המבינים את עומק הענין של ההתנגדות של הצדיקים לאגודה של‬ ‫פעם? מי הוא אם כן מהחיידר שלנו, אם לא הוא? ובכלל, החוצפה לשאלו אם אביו זצ"ל‬ ‫היה משתתף בכזה אסיפה, וכי מה סוברים המה, שהוא עושה כאלה דברים וחושב שלא‬ ‫זה בדיוק מה שאביו זצ"ל היה עושה בזמן שכזה?‬ ‫ז. עוד זאת, הרי המכתב הראשון שקרא לעשות את הכנס הזה, היה מהבית דין הגדול‬ ‫בירושלים, הם אינם יודעים את דרך ההתבדלות? רק בקרית יואל יודעים את השיטה‬ ‫הקדושה? ולא זו, אלא שככל הנראה אף מרן הגאב"ד דעיה"ק ירושת"ו בעצמו יעמוד‬ ‫בראש האסיפה, אבל הוא אינו מבין בשיטת ההתבדלות, הוא לא מהחיידר שלנו...‬ ‫]ואם מישהו רוצה להבין למה הגאב"ד שליט"א ובית דינו אינם מהחיידר, הרי שיזכר מה‬ ‫שאירע בחורף דהאי שתא, כאשר במסע המרומם לא רצה לפגוש ראש המסע את ראשי‬ ‫מנהיגי ישראל בירושלים, אבל הלך לפגוש את קרובי משפחתו בטעלז סטון ובחיפה,‬ ‫הידועים שהולכים בדרך אחרת לגמרי מדרכינו. ושם ידעו להפריד בין משפחה‬ ‫להתחברות, אבל להבדיל בין כינוס להתחברות זה אינם יודעים ואינם מבינים... ודו"ק‬ ‫וד"ל[‬ ‫ח. הכותב מזכיר את ענין ההתנגדות ל"דף היומי", והדבר תמוה, מה ענין דף היומי לכאן?‬ ‫הרי דף היומי היה כולו ענין של ארגאניזאציע ופארטיי, הוא מאורגן ושייך לאגודה, ונועד‬ ‫לתת חיזוק לפארטיי שלהם אף דרך ביהמ"ד, ולכן התנגדו לו רבוה"ק זיע"א. אבל כאן אין‬ ‫כל ארגאניזאציע של פארטייען, אלא אך ורק איחוד כוחות של מלחמה, ואיך זה נחשב‬ ‫"התאחדות והתחברות עם שונים", ומה זה נוגע לזה כלל?‬

‫ו‬ ‫ ‬

‫ט. הכותב מזכיר את ענין התענית שבגלל הכרזת הרבנות הראשית לא עשו את התענית‬ ‫באותו יום. שמא הכותב אינו מבין כלל את המלחמה ברבנות הראשית, כי אם היה מבין‬ ‫הרי לא היה כותב דברי הבל שכאלה. שהרי כל המלחמה הוא שלא להכיר ברבנות‬ ‫שלהם הכפופה לציונים, ולכן אין עושים מה שהם מחליטים, להראות שאין כפופים להם‬ ‫כלל. אבל מעולם אף אדם לא חשב שאם אנשי הרבנות הולכים עם ציצית, לכן סאטמאר‬ ‫יחדלו ללכת עם ציצית. ובכלל, וכי מדובר כאן על אנשי רבנות? אנשי יהודי באסטאן‬ ‫ובאלטימאר הם "רבנות ראשית", שצריכים להתבדל מהם?‬ ‫הרי אין כאן איזה כח פאליטי המאחד, אלא כולם כאחד כלל ישראל אחד, וגם עליהם אנו‬ ‫מתפללים "שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל", והנסיון‬ ‫לטעון כאילו אנחנו נפרדים בכל דרכינו מכל וכל, מיתר אחינו בני ישראל שומרי תומ"צ,‬ ‫שבעניינים שונים אוחזים בדרכים קצת שונות מאיתנו, או לפעמים אף הרבה שונות‬ ‫מאיתנו, ואפילו בדברים הנוגעים לעיקרי הדת, הוא טעות חמורה ושיבוש נורא בדעות. כי‬ ‫הרי פשיטא וברירא שכל אלו הם חלק בלתי נפרד מכלל ישראל, ולא יצאו מן הכלל כלל,‬ ‫והם אחים לדעה, והם שומרי תומ"צ כראוי. ואל"כ, הרי לא היה שייך שום אופן של חלוקת‬ ‫כבוד כמו שחלקו להגר"א קאטלער זצ"ל, עד שרביה"ק הכריז עליו "להגיד שבחו של אהרן‬ ‫שלא שינה. ומי שאינו מבין זאת, אינו מבין... והרי הוא מראה על עצמו שלא הבין ולא‬ ‫למד מעולם את יסוד השיטה הקדושה שהנחיל לנו מורשה מרן רביה"ק בעל ויואל משה‬ ‫זיעוכי"א.‬ ‫י. כשהכותב כותב "מימינם ומשמאלם זיצן בלויע העמדער מיט געשוירענע בערד", אנו‬ ‫מבינים שחייבים להתבדל מכאלה יהודים, ואלו הם הדברים המחלקים בין הדבקים.‬ ‫אבל מה נעשה, שרביה"ק הדברי יואל זיע"א, ישב בעצמו לאסיפות עם מנהיגי הקאנצליי‬ ‫של קהלות הארטאדאכסיא באונגארן, שראשיהם היו מיט געשוירענע בערד. ובלא ספק‬ ‫שחלק מראה"ק בסאטמאר או בקראלי או בארשיווע גופא, היו עם געשוירענע בערד‬ ‫ובלויע העמדער, כמנהג יראי האשכנזים באויבערלאנד.‬ ‫וכי יש חילוק בין תרצ"ב לתשע"ב? בתרצ"ב היה רביה"ק יכול להמשיך דרך אביו‬ ‫הקדושת יו"ט זיע"א, לשבת בלשכה הארטאדאכסית עם ראשי הקהלות השונות שהיו‬ ‫אשכנזים מוחלטים מקצצי זקנים עם שפם בלבד לפניהם, ובתשע"ב אסור ללכת לאסיפה‬ ‫אחת שהם יהיו מתחת שמים אחד ]ורח"ל בלא קורת גג...[.‬ ‫יא. לא נתקררה דעת הכותב, עד שכשרצה ללמוד מה דעת רביה"ק בכגון דא, נטל‬ ‫לדוגמא הוראה של רביה"ק לגבי תפלה במקום שמתפללים שם כאלו שאומרים הלל ביום‬ ‫אידם שבדו מלבם. ומסכם הכותב :"און דער היינטיגער מצב איז נישט אנדערש".‬ ‫ואנו שואלים: ממש נישט אנדערש? גארנישט אנדערש? האם באמת סבור הכותב שכינוס‬ ‫כזה הוא שוה לתפלה אחת בביהכנ"ס אחד יחד עם אנשי מזרחי החוגגים את היום המר?‬ ‫וכי נסתרה דעת הכותב? או שמא מעולם לא היתה לו...‬

‫ז‬ ‫ ‬

‫יב. הכותב מאריך הרבה בנוגע לאיסור שאסרו קדמוננו במיאלאהוויץ לדרוש בלשון‬ ‫לאומים. וכאן אנו שואלים, האם הכותב הנכבד מעולם לא השתתף בשמחת שבע ברכות‬ ‫שבה עמד אחד ודרש דרשה כלשהי בשפת לועז? ומפני מה דורשים בשפת אנגליש בכל‬ ‫הפגנה שעושים על קדשי בית ישראל מול אוה"ע?‬ ‫הרי פשוט וברור לכל בר דעת, שהאיסור לדרוש בלשון לאומים הוא על דרשה בדברי‬ ‫תורה ומוסר, על דרשת מגידות, ואין האיסור לדבר בפני רבים בשפת לועז, אלא האיסור‬ ‫הוא על הדרוש בלשון לועז, ומי אשר שמע דרשה של לועז, מבין היטב את הטעם לכך,‬ ‫שזה גורם להתערבות בגויים ולמידה ממעשיהם, והתורה צריכה להשמר בטהרה, ולכן אי‬ ‫אפשר לומר דרשה של מוסר ודברי תורה בשפת לועז. אבל מה זה שייך לגבי התעוררות‬ ‫בנידון פלוני להסביר גודל האיסור והחובה להתרחק? האם זה דרשה? הרי זה סה"כ‬ ‫הבהרת דברים.‬ ‫אמנם הכותב עצמו הרגיש בקושיא איך מדברים אנגליש בהפגנות ואסיפות שונות, וחילק‬ ‫מעצמו איזה חילוק, שכלפי הגויים והפרעסע מותר לדבר באנגלית. ותמה תמה אקרא, וכי‬ ‫כלפי אלו מאחב"י שאינם מבינים אידיש אסור לדבר ענגליש? וכי הם גרעו מהפרעסע של‬ ‫הגויים?‬ ‫ובכלל, וכי יש איסור לשמוע דרשה בלשון לאומים שנאמר ע"י מי שזה שפתו ואינו מכיר‬ ‫שפה אחרת כלל? וכי יש איסור לשמוע דרשה שנאמרת לקהילה שכל אנשיה מדברים אך‬ ‫ורק בשפה זו? וכי שייך לומר שאסור לדרוש בפני יהודים שכאלה ולהורות לפניהם את‬ ‫הדרך איך ילכו בה? ואיך ידרשו להם אם כן?‬ ‫יג. הכותב מאריך בחשש שמא הדוברים ידברו איזה דברים שלא כפי רוח המחנה שלנו.‬ ‫אמת ויציב, שצריך לעמוד ולדאוג שלא ידברו במקום ההוא שום דבר שאינו שייך‬ ‫במישרין לענין החמור הזה, אף לא ברמיזה. אך לא רק כדי שלא ישמיעו שם דברים לגבי‬ ‫אהבת מדינת ישאל חלילה, אלא בכלל כיון שיכולים לדבר עוד דברים שאין שייכים לנו,‬ ‫וזה אמת. וכן היה ראוי להזהיר דבר זה, כאשר הביאו את הגר"מ קאטלער שליט"א לדבר‬ ‫לפני חבורת יסודי התורה בויליאמסבורג, או כאשר הביאו מאר"י את הגר"מ זילבער‬ ‫מחסידי סלונים לדבר בפני אלפי המתכנסים בדינער השנתי ביום ההצלה בכ"א כסלו.‬ ‫אבל כאן צריך להבהיר, שמה שכתב הכותב שמא יצטטו דברים בשם "רבנים וראשי‬ ‫ישיבות וואס ביי אונז זענען זיי אינגאנצן אפגעפרעגט וד"ל ואכמ"ל", הרי צריכים לפרט‬ ‫שהכוונה היא שיש חשש שהגר"מ קאטלער יחזור לפני רבבות בני הישיבות איזה הוראה‬ ‫מרבם ומנהיגם הרב שטיינמאן, או מהג"ר חיים קאניעווסקי, וזה באמת סכנה גדולה‬ ‫ונוראה....‬ ‫יד. הבה ונאמר שזהו אמת מה שכתב הכותב "אז אין פאקט איז אין די אידישע היסטאריע‬ ‫זייט'ן חורבן בית שני, נישט געווען אזא מין אסיפה פון אן אספסוף )???( אויסצומישן‬ ‫ספרדים, אשכנזים, חסידישע, ליטווישע, פרומע און מאדערנע אונטער איין דאך", ובכן‬ ‫מה דבר זה אומר? רק דבר אחד, שאכן לא היתה מאז סכנה כה נוראה המאיימת על‬
‫ח‬ ‫ ‬

‫קדושת ישראל, כמו גזירת האינטרנעט והטעכנעלאגיא, שעליה צריכים לכנס את כולם,‬ ‫כמו שאומרים בפה מלא זקני וצדיקי וגדולי הדור שליט"א.‬ ‫יתירה על כך, אין ספק, ואין צל של ספק, שמי שמחבל והורס כינוס נשגב כזה, שלדבריו‬ ‫מימות חורבן בית שני עוד לא התאספו לשם שמים כל כך הרבה שומרי תורה ומצוות‬ ‫מכל הקהילות בכלל ישראל, ולא רק שמחבל בזה אלא עוד קורא למתכנסים "אספספוף",‬ ‫הרי בזה הוא גורם להמשך חורבן בית שני לזמן רב רח"ל, שחרבה על שנאת חנם. וכי לא‬ ‫למד מעולם ש"כלל ישראל" הרי מורכב משבטים שונים, ומדרכים שונות, שכולם לתוצאה‬ ‫אחת מתכוונים?‬ ‫וכי אסור להתאסף יחד לשם שמים קהלות שונות? הנשמע כזאת? הזוהי סאטמאר? לא‬ ‫ולא, זה לא סאטמאר, זה זמורת זר בסאטמאר, זה עיוות השיטה הקדושה של סאטמאר.‬ ‫טו. אחד מהשקרים והזיופים הגדולים בחוברת, זה מה שהכותב מיתמם לומר, שהטעם‬ ‫שחב"ד אינם חלק מכינוס זה, הוא בגלל הדעות של הציבור הליטאי כלפי חב"ד, ובגלל‬ ‫שהם אפגעפרעגט אצל הליטווישע חיידר.‬ ‫עזות מצח יש כאן, כי זה נסיון לתקוע טריז בין יראי ה' וחושבי שמו, ולעשות כביכול עוד‬ ‫מחלוקת של חסידים ומתנגדים ח"ו.‬ ‫הרי כל בר בי רב יודע בידיעה ברורה את הטעם שחב"ד אינם חלק מכינוס זה, שהרי‬ ‫חב"ד כבר מזמן רב הוציאו את עצמם מ"כלל ישראל" בעניינים אלו בנוגע למלחמת‬ ‫הטעכנאלאגיע, שהרי אצלם מותר לכתחילה "בלעקבערי", "אייפון", "וידיאו",‬ ‫"אינטערנעט", והם משתמשים להדיא בכלים אלו בפרהסיא גדולה לכל דבר, ואיך הם‬ ‫שייכים לכינוס זה, כשרוצים לסתום את הפירצות הללו עצמם.‬ ‫הרי כל אחד יודע, שבאר"י כל הקהלות הקדושות כולם, חסידישע, ליטווישע, מאדערנע,‬ ‫ספרדישע, כולם כאחד קיבלו על עצמם שלא להשתמש אלא במכשירי סעלולאר כשרים,‬ ‫ורובם ככולם של החרדים לדבר ה' מכל הקרייזן אכן משתמשים בזה, רק חב"ד הם‬ ‫היחידים שאין אצלם אפילו לא אחד שיש לו סעלפאן כשר.‬ ‫אין ספק שעלילה זו כאילו הליטוואקעס לא רצו להזמין את חב"ד בגלל שהם מתנגדים‬ ‫לאיחוד עם חב"ד, הוא עלילה שפילה שנועדה לחבל בכל המערכה כולה ע"י עשיית‬ ‫מחלוקת "חסידים ומתנגדים", מה שמזכיר את סגנון הפאליטיק של חסידי גער בשנת‬ ‫תשמ"ט, וד"ל.‬ ‫טז. נקודה קטנה אחת למחשבה לסיום. לפי דברי הכותב, היה מן הראוי שלחסידי‬ ‫סאטמאר בארה"ק לא יהיו מכשירי סעלולארי כשרים, כיון שהם יצאו לאור לאחר כינוס‬ ‫של האדמו"ר מגור שליט"א יחד עם הרב שטיינמאן שליט"א, שהם אפגעפרעגט בחיידר‬ ‫של סאטמאר.‬

‫ט‬ ‫ ‬

‫אין ספק בדבר, שהצלחה זו של הסעולאר בארה"ק, פרי תוצאת האחדות בין הקהלות,‬ ‫ופרי מעשיו של כ"ק אדמו"ר מגער שליט"א, גרמה להצלת הדור העתיד בארה"ק.‬ ‫ואין ספק, שהטעם שבאמעריקא אין זה מצליח, ושם אין יכול אף מנהיג בשיעור קומה של‬ ‫האדמו"ר מגער שליט"א לפעול בדבר, הוא מחמת זה, שיש אנשים כמו הכותב הזה, שאין‬ ‫רוצים אחדות ]לא התחברות, אחדות[ של כלל ישראל וכלל שומרי התורה והמצוות, גם‬ ‫לא לענין החזקת התורה עצמה בקדושתה. כי תמיד יש את "תלמידי רביה"ק זיע"א"‬ ‫תלמידים המחכימים את רבותיהם, שהם מלמדים את העם פרק בהלכות השיטה‬ ‫הקדושה, כביכול סאטמאר צריכה אידישקייט חדש משל עצמה.‬ ‫לא זהו סאטמאר של רביה"ק הדברי יואל זיעוכי"א, לא זהו סאטמאר של האדמו"ר הברך‬ ‫משה זצוק"ל.‬ ‫זהו רוח עועים שננסכה בין המחנות, בשל פאליטיק וענייני כבוד המדומים, שבשנים‬ ‫האחרונות לדאבון לב קנתה את השביתה בקרב המחנה הטהור, והם המדריכים של כל‬ ‫העניינים השונים.‬ ‫אין כאן שיטה, אין כאן קדושה, אין כאן דרך מסורת. אבל יש כאן פאליטיק, ויש כאן‬ ‫כבוד מדומה, ויש כאן הרבה כאב לב.‬ ‫ויה"ר שיתרומם קרן התורה וקרן ישראל במהרה, וכל קרני רשעים יגדע, ויתרוממו קרנות‬ ‫צדיק, ויאריך ה' את ימיהם ושנותם של זקני וצדיקי הדור שליט"א האמיתיים, ובתוכם את‬ ‫הגה"ק מסקולען שליט"א לרפו"ש, המוסר את נפשו על טהרת קדושת ישראל, ושומר‬ ‫ישראל הוא ישמור את שארית ישראל, שלא יאבד ישראל, האומרים בכל יום שמע‬ ‫ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, עד כי לבדו ימלוך מלך, והיה ה' למלך על כל הארץ ביום‬ ‫ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.‬

‫י‬ ‫ ‬