You are on page 1of 59

sentro

di siudat

Rapportage Inventarisatie Toegankelijkheid in de binnenstad voor personen met beperkingen

asesibel pa tur!

jaman ka

Inhoudsopgave Samenvatting pagina 3 - 4 2. Inleiding pagina 5 - 6 2. Plan van aanpak en werkwijze van de inventarisatie pagina 7 3.Toelichting op gebruikte termen pagina 8 4. Toeven in de binnenstad De ervaringen van een persoon met beperkingen. pagina 9 5. Inventarisatie pagina 10 - 13 6. De projecten en de projectkosten pagina 14 7. Bevindingen pagina 14 8. Aanbevelingen pagina 15 Bijlagen pagina 16 - 58

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

jaman ka

Samenvatting
Willemstad en in het bijzonder de binnenstad ervan is voor personen met beperkingen moeilijk toegankelijk. De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft te kennen gegeven beleid te willen ontwikkelen om de toegankelijkheid van de binnenstad voor deze groep burgers te verbeteren. Als eerste stap hiertoe heeft hij een commissie genstalleerd, om de knelpunten van de toegankelijkheid voor deze categorie personen te inventariseren en mogelijke oplossingen voor te stellen. Het genventariseerd gebied laat zich als volgt beschrijven. In Otrobanda de Roodeweg vanaf de Hamelbergweg, de Breedestraat (O), de De Rouvilleweg en de Klipstraat. Het gebied in Punda is omsloten door de Sint Annabaai, het Waaigat, de Theaterstraat en de Caribische Zee. Tevens is aandacht besteed aan enkele overheidsgebouwen. Foto's van de genoemde locaties zijn gemaakt en als bijlagen toegevoegd aan dit rapport. Om de belemmeringen proefondervindelijk te ervaren, hebben leden van de commissie gelopen door de straten van Punda en Otrobanda met een rolstoelgebonden commissielid, waarbij de knelpunten duidelijk zichtbaar werden. De bevindingen zijn dat de overheid geen vastgesteld totaal plan heeft voor het aanbrengen van voorzieningen. Incidenteel zijn op enkele plaatsen wel voorzieningen, zoals opritjes, aangetroffen. Verder blijkt dat er gebrek is aan gedegen onderhoud van de aangelegde infrastructuur. Na verloop van de tijd ontstaan oneffenheden en verzakkingen die enerzijds de rolstoelbeweging en anderzijds het lopen van een persoon die slecht ter been is, ernstig belemmeren, hetgeen kan leiden tot gevaarlijke situaties. Deze gebreken worden verergerd door het aanleggen van utiliteitsvoorzieningen waarvan de aanleg niet vlak en strak wordt afgewerkt door het ontbreken van gedegen controle. In de binnenstad zijn niet genoeg speciale parkeervakken voor mensen met beperkingen en het ontbreekt ook aan bewegwijzering naar deze parkeerplekken. Bovendien zijn de meeste van deze parkeervakken te smal. Door het ontbreken van controle worden deze parkeervakken gebruikt door automobilisten die geen motorische beperking hebben. De toegankelijkheid voor deze categorie personen tot gebouwen is afwezig of gebrekkig, omdat op- en afritten ontbreken en als deze er wel zijn, zijn deze te steil. Andere gebreken zijn hoge drempels en smalle deuren. Het ontbreken van liften in verdiepingsgebouwen maakt de toegankelijkheid tot de verdiepingen onmogelijk. Er zijn ook overheidsgebouwen die niet voldoen aan deze toegankelijkheidseisen. Tenslotte is vastgesteld dat de Bouwverordening van Curaao in dit opzicht geen eisen stelt. Vertegenwoordigers van de winkeliers met name die van de Sosiedat di Komersiante di Otrobanda (SKO) en de Downtown Management Organization (DMO) van Punda zijn bereid mee te werken om hun panden - waar mogelijk - aan te passen en toegankelijk te maken. Het zou de overheid sieren als eerste het initiatief te nemen om maatregelen te nemen de kwaliteit van de trottoirs en wandelroutes te verbeteren en de toegang tot publieke gebouwen aan te passen voor deze categorie personen.

jaman ka

sentro
di siudat

Vervolg Samenvatting
Uit de inventarisatie van de desbetreffende wet- en regelgeving is gebleken dat Land Curaao er nog niet aan toegekomen is om te voldoen aan de internationale verdragen die er in dit opzicht bestaan. Kortom, er is hiervoor geen wet- en regelgeving. Zo is de parkeerwet- en regelgeving die reeds in 2008 bij Eilandsbesluit door het voormalige Eilandgebied Curaao is vastgesteld, nog steeds niet in werking getreden. Er zijn op Curaao patintenorganisaties die de belangen van mensen met beperkingen behartigen en in dit kader mogen genoemd mogen worden: Fedemakro, Fuphafi en Handicaps Rights Foundation. Tot slot heeft de commissie een aantal acties aanbevolen ter uitvoering op de korte en middellange termijn. Genoemd mogen worden:

Het opstellen en van kracht verklaren van lokale wet- en regelgeving voor elk van de daarvoor in aanmerking komende verzorgingsgebieden ter voldoening aan de internationale verdragen ter bevordering van de toegankelijkheid in het algemeen. Het adequaat controleren van het naleven van genoemde wet- en regelgeving Het op een acceptabel niveau brengen van de infrastructuur van de binnenstad van Willemstad als opstap tot een totaal plan voor Curaao. Het instellen van een formeel aanspreekpunt voor de overheid, dat als vertegenwoordiger van de belangengroepen van personen zal optreden alsmede de financiering van het genoemde aanspreekpunt. Het aanvangen met een voorlichtingscampagne voor de Curaaose gemeenschap ten aanzien van o.a. het parkeren op plaatsen bestemd voor mensen met beperkingen.

De Commissie is zich ervan bewust dat voor het realiseren van de vele voorgestelde aanbevelingen een lange weg bewandeld moet worden, maar meent - met deze rapportage aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - een basis te hebben gelegd voor de noodzakelijke stappen die door de overheid moeten worden gezet om onze medeburgers en ook toeristen met een fysieke handicap die van Punda

asesibel pa tur!

jaman ka

1. Inleiding en doelstelling voor de inventarisatie


Voor u ligt een rapportage van de inventarisatie naar de toegankelijkheid van de binnenstad voor mensen met een beperking. In deze inventarisatie wordt de toegankelijkheid van de binnenstad voor personen met een motorische beperking gevalueerd. Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de samenvatting, biedt hoofdstuk 1 de inleiding en doelstelling van de inventarisatie met een beschrijving van de reeds aangedragen knelpunten door de verschillende belanghebbenden. Hoofdstuk 2 beschrijft het plan van aanpak en de werkwijze van de inventarisatie en in hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij een aantal gebruikte termen. In Hoofdstuk 4 is een vertegenwoordiger van mensen met beperkingen aan het woord die haar ervaringen vertelt van het nemen van de verschillende hindernissen van een dag toeven in de binnenstad. Hoofdstuk 5 behandelt de inventarisatie, de reikwijdte en het bepalen van de prioriteiten voor het aanbrengen van de verbeteringen. Verder wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de inventarisatie van de bereidwilligheid voor participatie van particulieren in de binnenstad, Openbare Werken en het voormalige Secretariaat Stadsvernieuwing, de ontwikkelingen in het voorzieningenniveau ten aanzien van de hulpmiddelen, het openbaar vervoer, de wet- en regelgeving, de speciale parkeervakken en als laatste een beschrijving van de organisaties voor mensen met beperkingen. In hoofdstuk 6 komen de projecten en de projectkosten aan bod en in hoofdstuk 7 de bevindingen. Het rapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. De aanleiding tot deze toegankelijkheidsinventarisatie is het gegeven dat bewoners van Curaao met een beperking verschillende problemen ondervinden op het gebied van de toegankelijkheid in de binnenstad. Door de verschillende vertegenwoordigers van personen met beperkingen is dit aangekaart bij Minister Ing. Hensley Koeiman. Het betreft ondermeer; Fedemakro (Federashon pa desabilidatnan i malesanan krniko), Fuphafi (Fundashon pa hende ku desabilidat fsiko) en Handicaps Rights Foundation. De knelpunten genoemd door bovenvermelde stakeholders zijn: Afritten: te steil of vaak afwezig. Gebouwen: moeilijk bereikbaar of betreedbaar met een rolstoel, vanwege te smalle deuren en te hoge drempels; verdiepingen zijn onbereikbaar vanwege het ontbreken van een lift. Parkeren: de aangewezen parkeervakken worden ingenomen door personen zonder beperkingen. Parkeervak: vele zijn te smal en daardoor niet gemakkelijk bruikbaar. Toiletten: het ontbreken van aangepaste publieke toiletten. Transport: de afwezigheid van aangepast publiek transport. Trottoirs: de straatstenen zijn oneffen ingelegd en sluiten niet overal goed aan. Trottoirs: geen op- of afrit ter overbruggen hoogteverschil met wegdek.

jaman ka

Vervolg Inleiding
Volgens de WHO zijn er wereldwijd 650 miljoen mensen met een beperking. Volgens de Europese Unie, kunnen personen met een beperking vaak vanwege omgevings- en attitudebelemmeringen niet volledig aan de samenleving en de economie deelnemen. Omdat dit een universeel fenomeen is, heeft de Verenigde Naties in 2006 (UN Document A/61/611), het Verdrag voor gelijke rechten voor personen met een handicap bevestigd waardoor o.a. Toegankelijkheid een recht is geworden. De landen die dit verdrag ratificeren, moeten op de volgende gebieden maatregelen nemen: vervoer, infrastructuur en openbare gebouwen, toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, het verlenen van stemrecht, het verbeteren van politieke participatie en het waarborgen van volledige rechtsbekwaamheid voor alle personen met een beperking. De overheid heeft de verplichting om te zorgen voor een integraal sociaal ontwikkelingsbeleid, waarbij iedereen, met of zonder een beperking, op een autonome manier kan participeren en functioneren en gelijke kansen krijgt. Deze verantwoordelijkheid bestaat ook voor een land dat niet het verdrag voor gelijke rechten voor personen met een handicap heeft geratificeerd. Om deze reden heeft de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, de heer Ing. Hensley Koeiman, een commissie in het leven geroepen, met als taakstelling de knelpunten aangaande toegankelijkheid van de binnenstad te inventariseren en hierover advies uit te brengen, zodat deze knelpunten op een gefaseerde en structurele wijze weggenomen kunnen worden. De commissie bestaat uit 7 leden (zie bijlage1). Het spreekt voor zich dat met het realiseren van het hiervoor genoemde doel, geld en tijd gemoeid zullen zijn. De commissie spreekt de wens uit dat deze inventarisatie mag bijdragen aan de realisatie van een integraal toegankelijke binnenstad, waarin iedereen op een autonome manier kan participeren en functioneren. Een gemeenschap die op die manier bijdraagt aan gelijke kansen voor iedereen.

jaman ka

2. Plan van aanpak en werkwijze van de inventarisatie Na het instellen van de Commissie Toegankelijkheid Binnenstad door Minister Ing. Hensley Koeiman, heeft de commissie vergaderingen gehouden en is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan houdt in grote lijnen de volgende stappen in: 1. Inventarisatie van toegankelijkheid en gemakkelijk gebruik van; a. straten en trottoirs b. gebouwen. 2. Inventarisatie van bestaande wetgeving, zowel nationaal als internationaal. 3. Overleg met diensten en belanghebbenden zodat rekening gehouden kan worden met hun inbreng. 4. Tussentijds overleg voor de afstemming van de werkzaamheden. 5. Het uitwisselen van de bevindingen tussen de commissieleden. 6. Het opstellen van het rapport met de werkverdeling tussen de leden van de commissie. 7. Bespreking van het concept rapport. 8. Het vaststellen van het definitieve rapport door de commissieleden. 9. Het aanbieden van het rapport aan Minister Ing. Hensley Koeiman.

De commissieleden hebben in Punda en Otrobanda, samen met een rolstoelgebonden commissielid een inventarisatie uitgevoerd. Extra aandacht werd gegeven aan de reeds aangedragen knelpunten. De locaties zijn aangegeven en een foto van de huidige situatie is toegevoegd. Verder is commentaar geleverd op de huidige situatie en zijn er mogelijke oplossingen aangedragen. Eveneens is de prioriteit bepaald.

Het Handboek van Toegankelijkheid (M. Wijk, et all), en de ADA en ABA Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities worden als leidraad voor de adviezen aangaande internationale normen gehanteerd. Om een indruk te geven waaraan de voorzieningen moeten voldoen, is in een aantal schetsen weergegeven (bijlage 6). De toegankelijkheid werd in haar algemeenheid genventariseerd, dus de bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid van gebouwen en toiletten, daarnaast ook de hellingen/ afritten en de parkeervakken. De inventarisatie omhelst de knelpunten van personen met motorische beperkingen. 7

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

jaman ka

3.Toelichting op gebruikte termen


3.1 Beperking

Een beperking is een verzamelnaam voor een groot aantal functiebeperkingen die onder de bevolking van elk land ter wereld voorkomen (VN resolutie 48/96,1994). Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Motorische beperkingen duiden op tekortkomingen in het bewegingssysteem (ICF2002). Voor deze inventarisatie zijn ook de tijdelijke beperkingen van belang, vanwege de gevolgen voor de individuele burger. 3.2 Toegankelijkheid

Toegankelijkheid betekent dat gebouwen, omgeving en dienstverlening bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moeten zijn voor iedereen. Een ieder moet hier gebruik van kunnen maken, op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier. Er zijn internationale normen waaraan de toegankelijkheid van infrastructurele werken en gebouwen getoetst kunnen worden. Het gebruik van het woord toegankelijkheid wordt beperkt tot de fysieke toegankelijkheid waarbij gedacht wordt aan de volgende elementen: 1. Gebouwen: a. Entree: Indien er een hoogteverschil bestaat tussen vloer- en trottoirhoogte, wat zijn de voorzieningen die getroffen zijn ter overwinning van genoemd verschil? b. Deur: De deur dient een minimale breedte van 90 cm te hebben. c. Indien het gebouw verdiepingen heeft, is er dan een lift? d. Toilet: Voldoen de afmetingen aan de eisen bij gebruik van een rolstoel en zijn er voorzieningen, zoals grijp- en steunbeugels? 2. Parkeerplaatsen: a. Is er een aanduiding waar een parkeerplaats te vinden is? b. Voldoet de breedte en lengte aan de te stellen eisen? c. Is de parkeerplaats voorzien van een bord en het wegdek van een invalideicon? d. Is een oprit in het trottoir aangelegd? 3. Weg: a. Is de weg begaanbaar? b. Is de weg voorzien van oversteekplaatsen met op- en afritten? 4. Trottoir: a. Is het trottoir breed genoeg, zodat naast de rolstoel een persoon mee kan lopen? b. Is het trottoir vlak zonder oneffenheden, gaten of andere obstakels? c. Is het trottoir voorzien van op- en afritten? 5. Parken en pleinen: Voldoen de parken en pleinen aan dezelfde eisen die worden gesteld aan wegen en trottoirs? 6. Diverse voorzieningen: a. Indien voorzieningen zijn aangebracht, voldoen deze aan de te stellen eisen? Hierbij kan worden gedacht aan opritten; wat zijn het hellingspercentage en de lengte van de helling; zijn er horizontale bordessen bij grotere lengten?

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

jaman ka

4. Toeven in de binnenstad. De ervaringen van een persoon met beperkingen

Mevrouw Soraida Martina, is ervaringsdeskundige verbonden aan de Handicaps Rights Foundation. Sinds enkele jaren is zij rolstoelgebonden. Zij beschrijft namens personen met beperkingen op Curaao, de ervaringen van een dag toeven in de binnenstad.

Allereerst zijn wij afhankelijk van anderen om ons naar de stad te brengen, omdat wij niet, zoals elke andere burger, met het openbaar vervoer kunnen gaan. Simpelweg omdat op Curaao geen aangepaste openbaar vervoer is. Eenmaal in de stad is het zoeken naar een parkeerplaats voor invaliden een bijna onmogelijke taak. De reden hiervan is dat een overgroot deel van onze bevolking deze speciaal toegewezen parkeerplaatsen niet respecteert en deze niet vrijlaten. Je vraagt je af: Weet men dit niet? of Kan het hen niks schelen om daar te parkeren, omdat het toevallig goed uitkomt, omdat het juist voor de deur van de winkel is?. Als we eenmaal, helemaal achteraf, een parkeerplaats hebben gevonden, is er naast de auto geen plaats om uit te stappen, omdat de parkeerplaatsen te smal zijn. We zijn gedwongen op straat uit te stappen om in ons rolstoel te kunnen klimmen. Een andere hindernis vormen de straatstenen, omdat deze niet dezelfde hoogte hebben. Hierdoor kan je soms uit je rolstoel gerukt worden omdat je plotseling tot stilstand komt. De gaten en scheuren in het trottoir zijn ook een probleem, want daarin kunnen de wielen van je rolstoel vast blijven zitten.

Wij willen ook graag gaan winkelen. Een dagje winkelen is echter, een parcours vol hindernissen. Er zijn winkels die een te smalle deur hebben, waardoor de toegang onmogelijk is. In een dergelijke situatie blijven wij buiten in de rolstoel terwijl iemand anders naar binnen gaat om een keuze voor ons te maken en een kledingstuk naar buiten te brengen. Passen gaat niet; op straat zijn immers geen paskamers. Dus op naar de volgende winkel, waar de deuren wel breed genoeg waren. Onze blijheid was echter van korte duur. Er was wel een brede deur maar wij konden toch niet binnen omdat de deurdrempel te hoog was. Zo heeft het enige uren geduurd om te shoppen, ook omdat het vanwege het vaak ontbreken van afritten langer duurt om van het trottoir af te komen. Wij probeerden met de veerboot naar de overkant te varen. Daarbij stuitten we op een houten plank waar opgestapt moest worden. De medewerkers van de veerboten waren erg behulpzaam en twee mannen, tilden mij op met rolstoel en al om me aan boord te zetten. Hetzelfde gebeurde bij aankomst aan de Otrobanda zijde. Toen we daar eenmaal de straat waren overgestoken, waren wij dorstig en probeerden wij in een caf te komen. Wij verlieten de Rouvilleweg, om zo via een ingang aan de achterkant, naar binnen te kunnen komen. Daar ligt een houten plankier. Helaas was dit niet mogelijk, omdat het plankier steil en nogal moeilijk begaanbaar was. Ook was de binnenplaats ingelegd met oneven kinderkopjes. Wij besloten elders te gaan. Na een tijdje winkelen werd het tijd om een toilet op te zoeken. Dit was de volgende verrassing, omdat de publieke toiletten op slot waren en niemand een sleutel had. Bovendien zijn de meeste toiletten in restaurants/caf niet aangepast. De deuren zijn te smal, de toiletpot is te laag en er zijn geen beugels om de nodige steun te geven en voor een veilig gebruik van de ruimte. Een dagje winkelen voor ons zullen wij niet snel vergeten en wij denken er twee keer over na voordat wij weer aan een dergelijk parcours beginnen met zoveel hindernissen. Daarom hopen wij van harte dat iedereen zich er van bewust wordt, dat toegankelijkheid erg belangrijk is voor mensen met beperkingen. Wij hebben immers dezelfde rechten als een ieder en ook wij willen deelnemen aan de maatschappij.

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

jaman ka

5. Inventarisatie

Om de huidige situatie te kunnen beoordelen was het noodzakelijk om een algemene inventarisatie uit te voeren waarbij nagegaan werd wat aan de toegankelijkheid is gedaan, op basis waarvan. Wie waren degenen die hierbij hebben meegedaan? Genoemd worden de inventarisatie van de infrastructuur, de gebouwen, wet- en regelgeving, de bereidwilligheid voor participatie van de particuliere sector, de ontwikkeling van het voorzieningsniveau en de organisaties voor mensen met beperkingen. 5.1 Inventarisatie Openbare Werken en het voormalige Secretariaat Stadsvernieuwing

De Commissie heeft allereerst informatie ingewonnen over wat in het verleden door de overheid gedaan is aan de toegankelijkheid van de binnenstad van Willemstad voor mensen met beperkingen. Hiervoor zijn de Openbare Werken (OW) en het voormalige Secretariaat Stadsvernieuwing (SSV) benaderd. Beide organisaties hebben de Commissie de voor handen zijnde informatie verstrekt. Voor een overzicht hiervan wordt verwezen naar bijlage 2.

Uit de ter beschikking gestelde documenten kan worden afgeleid dat in de afgelopen tijd slechts in de binnenstad aan de Pundazijde werkzaamheden op basis van een project, in de trottoirs op- en afritten zijn aangelegd. Inmiddels is het project ten behoeve van de renovatie van de riolering van Punda in uitvoering genomen en er zal waar mogelijk rekening gehouden worden met aanpassingen van de trottoirs en de wegen. Aan de Otrobandazijde heeft de Commissie kunnen constateren dat er een aantal op- en afritten zijn aangelegd. Voor de Otrobandazijde is het project Reconstructie Breedestraat Otrobanda/de Rouvilleweg thans in voorbereiding. De uitvoering van dit project zal naar verwachting binnen afzienbare tijd ter hand genomen worden. 5.2 Inventarisatie, reikwijdte en het bepalen van prioriteiten

De Commissie heeft het gebied dat genventariseerd werd op toegankelijkheid als volgt begrensd: Otrobanda 1. In het westen door de Hamelbergweg. 2. De Roodeweg tot begin Breedestraat Otrobanda. 3. De Breedestraat Otrobanda tot aan de De Rouvilleweg. 4. De Rouvilleweg vanaf de Hoogstraat tot de Emmabrug. 5. De Klipstraat.

Punda 1. In het westen door de Handelskade. 2. Ten noorden door de Caprileskade en de De Ruyterkade. 3. Ten oosten door de Theaterstraat. 4. Ten zuiden door de Caribische Zee. Afzonderlijk enkele overheidsgebouwen die buiten het hier vermeld gebied vallen, zoals Kas di Kultura, Fundashon Kas Popular, Biblioteka Pbliko.

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

10

jaman ka

5.2.1 Urgentiebepaling Besproken is de urgentie van de uitvoering van de voorgestelde wijzigingen in de infrastructuur. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden in welke fase de diverse projecten verkeren. Over het stellen van prioriteiten kan het volgende vermeld worden: Prioriteit 1 De Commissie adviseert om er direct werk van te maken en de voorgestelde infrastructurele aanpassingen binnen het kader van de in uitvoering zijnde projecten alsnog als meerwerken op te nemen. Bij projecten in voorbereiding kunnen de voorstellen worden opgenomen en het benodigde budget worden aangepast. Prioriteit 2 Indien de benodigde fondsen voor handen zijn, dienen de voorstellen in uitvoering te worden genomen. Prioriteit 3 Komt voorlopig niet in aanmerking om uitgevoerd te worden. 5.2.2 Rapportage inventarisatie Van de genventariseerde gebieden is een tekening gemaakt die aangeeft waar de foto's gemaakt zijn en waar deze zijn opgenomen in de vermelde rapportage. In bijlage 3 is een samenvatting gegeven van de inventarisatie van het boven aangegeven gebied in Otrobanda. De locatie is aangegeven en een foto van de huidige situatie is toegevoegd. Verder is commentaar geleverd over de huidige situatie. Ook zijn als voorstel mogelijke oplossingen aangedragen en de prioriteit bepaald. Het zelfde is voor Punda gedaan in bijlage 4. 5.3 Inventarisatie bereidwilligheid participatie van particulieren De Commissie heeft interviews gehouden met vertegenwoordigers van de Downtown Management Organisation (DMO) en de Sosiedat di Komersiante Otrobanda (SKO). De knelpunten komen overeen met de reeds beschreven knelpunten van de verschillende organisaties van mensen met beperkingen. De winkeliers ervaren dat mensen met beperkingen bijna niet in de binnenstad komen. Tevens melden zij dat ook de toeristen met beperkingen, door de ontoegankelijkheid bijna niet in de binnenstad komen, waardoor zij als winkeliers financieel schade ondervinden. Mede hierdoor, hebben zij de wens geuit te willen bijdragen aan het toegankelijk maken van hun panden en vragen naar de internationale richtlijnen hiervoor. Tevens willen zij een erkenningsymbool op hun gebouw, als hun pand toegankelijk gemaakt wordt.

11

jaman ka

5.4 Inventarisatie ontwikkelingen in het voorzieningenniveau voor personen met beperkingen

De Overheid heeft, om de mobiliteit van mensen met beperkingen te faciliteren velerlei voorzieningen geboden. Via de AVBZ-zorg worden hulpmiddelen ten behoeve van de voortbeweging zoals, looprekken, rollators, transport en aangepaste rolstoelen verstrekt. De afgelopen 10 jaren heeft men een toenemend gebruik gezien van deze hulpmiddelen. De kosten op jaarbasis bedragen Ang 2.2 miljoen via het AVBZ-fonds. De hamvraag is, Wat is de toegevoegde waarde van deze hulpmiddelen in een bijna ontoegankelijk Punda en Otrobanda? In de praktijk ziet men dat de clint er maar voor een heel klein gedeelte op vooruitgaat, voornamelijk zijn mobiliteit in en rondom zijn huis wordt verbeterd. De reden van deze beperkte mobiliteit komt grotendeels door de onvoldoende toegankelijkheid tot de meeste gebouwen, winkelgalerijen, bioscopen en andere locaties. Daarnaast is de bereikbaarheid van deze gebouwen een probleem, omdat er geen aangepast openbaar vervoer beschikbaar is voor personen met een beperking. 5.5 Inventarisatie openbaar vervoer Mensen, die loophulpmiddelen gebruiken, hebben in veel gevallen behoefte aan aangepast transport. Curaao biedt, nog geen aangepast openbaar vervoer aan mensen met beperkingen. Hierdoor wordt het sociale verkeer en integratie in de maatschappij, ernstig belemmerd. Tevens wordt deze groep uitgesloten van deelname aan het economisch verkeer, terwijl zij potentile klanten zijn.

sentro
di siudat

5.6 Inventarisatie wet- en regelgeving


5.6.1 Internationale verdragen

De Verenigde Naties heeft in 2006 (UN Document A/61/611), het Verdrag voor gelijke rechten voor personen met een handicap bevestigd waardoor o.a. Toegankelijkheid een recht is geworden. De landen die dit verdrag ratificeren, moeten op de volgende gebieden maatregelen nemen: vervoer, infrastructuur en openbare gebouwen, toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, het verlenen van stemrecht, het verbeteren van politieke participatie en het waarborgen van volledige rechtsbekwaamheid voor alle personen met een beperking. Het VN-verdrag is op 30 maart 2007 door de Nederlandse regering ondertekend. Er zijn wetsvoorstellen in voorbereiding waarin de verplichtingen die uit het verdrag voortvloeien worden omgezet in de Nederlandse wetten en regelingen. Inclusief parlementaire behandeling was de verwachting dat in 2011 het besluit om over te gaan tot ratificeren kon worden aangenomen. Uit verkregen informatie blijkt per 2012 Nederland dit verdrag nog niet heeft geratificeerd. Na ratificeren door Nederland is de inhoud van het verdrag is dan wettelijk bindend. Wat zijn de gevolgen hiervan voor Curaao?

asesibel pa tur!

12

jaman ka

5.6.2 Bouw verordening

Bij navraag bij de desbetreffende Overheidsinstellingen, blijkt dat in de huidige bouwverordening geen regels zijn vastgesteld ten aanzien van toegankelijkheid van gebouwen. Wel is ons medegedeeld dat er een nieuwe bouwverordening in concept bestaat die wel regels voor toegankelijkheid zou beschrijven. Dit concept zal eerdaags aangeboden worden aan het parlement. 5.7 Inventarisatie parkeer wet- en regelgeving

Op 10 september 2008 werd het Eilandsbesluit invalidenparkeerkaart aangenomen door het toenmalige Eilandgebied Curaao. Vanwege verschillende administratieve redenen, is dit besluit echter nog niet in werking getreden. Het Eilandsbesluit wordt nu aangepast aan de nieuwe status van Land Curaao. De Commissie Toegankelijkheid binnenstad, spreekt evenwel haar voorkeur uit voor het vervaardigen en het afgeven van de parkeerkaarten door de SVB. De SVB heeft immers al jarenlang ervaring met de uitgifte van verzekeringskaarten. De aanmaak van de parkeerkaarten zullen hierdoor geen problemen of meerkosten opleveren. Daarnaast is een deel van de betrokkenen al in het bestand van de SVB. Naast de parkeerkaart, die de persoon bij zich draagt, komt een herkenningskaart met het internationale embleem van mensen met een beperking, die op zodanige wijze aan de binnenzijde van de voorruit wordt aangebracht, dat de voorzijde daarvan van buitenaf duidelijk leesbaar is. In het jaar 2012 zal uitgebreid het algemeen publiek genformeerd worden over de procedure en werkwijze van de parkeerkaarten 5.8 Inventarisatie organisaties voor mensen met beperkingen

Op Curaao zijn verschillende patintenorganisaties en stichtingen die zich bezig houden met de zorg voor mensen met beperkingen. a. Fedemakro b. Fuphafi c. Handicaps Rights Foundation

Ad a. Fedemakro heeft ten doel: De realisatie van een samenleving waaraan personen met een beperking op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten deelnemen. Het vertegenwoordigen van de ledenorganisaties (16), die de belangen behartigen van personen met een beperking. Dit doen zij als spreekbuis te fungeren voor haar lidorganisaties tegenover Overheden, zorginstellingen, zorgverzekeraars en andere autoriteiten. Ad. b. Fuphafi is een organisatie die dagbesteding biedt aan personen met een motorische beperking en heeft als missie: het leren omgaan met beperkingen. De zorg is gericht op het verlichten van de beperkingen en het bevorderen van de sociale participatie en maatschappelijke integratie (inclusie) van de deelnemers die haar dagbestedingcentrum bezoeken.

Ad. c. Handicaps Rights Foundation heeft ten doel het behartigen van de belangen van personen met functiebeperkingen.

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

13

jaman ka

6. De projecten en de projectkosten

De dienst belast met het beheer van de infrastructuur van de overheid is de uitvoeringsorganisatie van Openbare Werken (OW). De voorbereidingswerkzaamheden, het aanbesteden en gunnen, het verzorgen van de directievoering en het toezicht houden en het verzorgen van de oplevering en financile verantwoording dienen uiteraard door de OW verzorgd te worden. Voor elke van de genoemde voorziening met prioriteit 1 en 2 is een kostenraming gemaakt. Hieruit blijkt dat voor het project voorzieningen in Otrobanda ANG. 100.000 benodigd is. Voor die van Punda zijn de totale kosten geraamd op ANG. 100.000.

sentro

7. Bevindingen

Om een goed beeld te krijgen aangaande de toegankelijkheid in de binnenstad, kon dit het beste door de ogen van iemand met beperkingen ervaren worden. De genventariseerde knelpunten waren legio. Hieronder volgt een opsomming van de bevindingen: a. Aangepast openbaar vervoer is afwezig, waardoor het mobiliseren van de doelgroep ernstig belemmerd wordt. b. De speciaal toegewezen parkeervakken, worden ingenomen door mensen zonder beperkingen. De indruk bestaat dat er geen controle hierop wordt uitgeoefend. c. Verder zijn er teveel belemmeringen en obstakels in onze binnenstad Punda en Otrobanda die het verblijf en het zich verplaatsen van een persoon met motorische beperkingen bemoeilijken. Het vereist veel energie van genoemde personen en de begeleiders om in onze binnenstad te verkeren en zich te verplaatsen. Wegens de fysieke toestand van veel van deze personen is het een onmogelijke opgave om een tijdje te toeven in de binnenstad. d. Ondanks de verschillende organisaties op Curaao, die de belangen behartigen van mensen met beperkingen, is er geen officieel door de overheid aangewezen organisatie als partner, om de overheid gevraagd en ongevraagd op verschillende beleidsterreinen, van adviezen te voorzien. e.Het UN verdrag dat voor gelijke rechten pleit voor mensen met beperkingen is nog niet geratificeerd door Curaao. Ondanks het ontbreken hiervan, heeft de overheid een verplichting om te zorgen voor een integraal sociaal ontwikkelingsbeleid, waarbij iedereen, met of zonder een beperking, op een autonome manier kan participeren en functioneren en gelijke kansen krijgt. f. De particulieren in de binnenstad, zijn bereid te werken aan het toegankelijk maken van hun pand en vragen naar internationale richtlijnen hiervoor.

di siudat

asesibel pa tur!

14

jaman ka

8. Aanbevelingen

Na het bestuderen van de ter beschikking staande informatie; het evalueren van wat de overheid concreet infrastructureel dan wel juridisch heeft gedaan om de toegankelijkheid van Punda en Otrobanda te bevorderen heeft de commissie vele conclusies getrokken die samengevat tot onderstaande aanbevelingen hebben geleid. 1. Een aanvang te maken met het opstellen en van kracht verklaren van wet- en regelgeving om op lokaal en internationaal niveau te voldoen aan de VNverdragen binnen een afzienbare periode. 2. Het met de nodige voortvarendheid uitvoeren van projecten in de binnenstad die door de overheid worden gefinancierd. 3. Het officialiseren van Fedemakro in een nieuwe opzet als een volwaardige partner van de overheid om de overheid gevraagd en ongevraagd op de verschillende beleidsterreinen van advies te voorzien, speciaal op het gebied van toegankelijkheid. 4. Zorgdragen voor de financiering van het benodigde contactpunt dan wel het bureau in het kader van de erkenning van Fedemakro als gesprekspartner. 5. In 2012, aangepast openbaar transport mogelijk te maken voor mensen met beperkingen met de mogelijkheid van subsidiering van een dergelijk servicepakket. 6. Het installeren van aangepaste hyginische publieke toiletten, zowel in Punda als in Otrobanda. 7. De bouw- en woningverordening aanpassen naar internationale richtlijnen ten aanzien van toegankelijkheid. 8. Het verder uitwerken van de afgifte van parkeerkaarten voor mensen met beperkingen door de SVB. 9. Controle door de Politie en de Parking Authority Curaao op het naleven van de Wegenverkeersverordening Curaao 2000, waarbij ongeoorloofd parkeren, een overtreding is en ingegrepen kan worden door de toezichthouder. 10. Het opzetten van een voorlichtingscampagne voor de burgergemeenschap. Een campagne met als uiteindelijke doel een algemene acceptatie tot norm van het algemene beginsel van respect voor de inherente waardigheid van mensen met beperkingen. Zij dienen de parkeerplaatsen voor mensen met beperkingen te respecteren. 11. De Overheid dient een toegankelijkheidssymbool te plaatsen bij de gebouwen die door de eigenaren toegankelijk gemaakt worden als erkenning voor hun inspanning voor gelijke rechten voor de bevolking.

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

15

jaman ka

BIJLAGE 1

sentro
di siudat

MEMORANDUM
Na aa 1992 Nashonnan Un a deklar 3 di desmber komo Dia Internashonal pa Personanan ku Desabilidat.

Riba 3 desmber 2010, minister di Desaroyo Sosial, Labor I Bienestar, ing. Hensley Koeiman ta supray ku e personanan ak mester por partisip realmente den nos komunidat meskos ku tur hende. E minister ta instal un komishon ku e nmber: Komishon pa inventaris posibilidatnan pa hasi mobilidat di un persona ku desabilidat mas fsil den sentro di suidat.

Esaki ta nesesario p'asina por promov bishita di e hende ku un desabilidat na sentro di suidat. Ta hende ku un limitashon si, pero ku e mes derechonan ku tur hende. Den sentro di suidat nan por kumpra loke ta nesesario, sinta riba un terasa, bishita un ofisina etc, di modo ku nan por rekre nan mes, i no depend di otro hende kompletamente. Ta trata di hende meskos ku nos. Pa duna realse na e dia aki i rekonos derechonan di tur suidadano, minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar ta instal e komishon. Den e komishon ta wrdu nombra: Sr. Gassan Dannawi, koordinad Sra. Soraida Garia-Martina Sra. Martha Gillen Sr. Renaldo Pieters Sr. Gerald Rosina Sr. Yak Baroud Sr. Mahesh Muki

asesibel pa tur!

Hensley F. Koeiman Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar

16

jaman ka

BIJLAGE 2

sentro
di siudat

Inventarisatie uitgevoerde werken in de binnenstad van Willemstad


1. Secretariaat Stadsvernieuwing (SSV). Van het Secretariaat Stadsvernieuwing is de volgende informatie ontvangen 1. Defecten rapport Binnenstad Punda inclusief een situatie tekening. Opgesteld door DROV (Augustus 2002). DROV heeft een inventarisatie gedaan en alle mogelijke gebreken vastgelegd in ondermeer in het trottoir, de lantaarnpalen, verkeersborden enz. Dit onderzoek is verricht in een gebied begrensd door de St. Annabaai, het Waaigat, de Theaterstraat en de Caribische Zee. Inmiddels zijn werkzaamheden uitgevoerd ter verhelping van de geconstateerde gebreken. 2. Reconstructie en Upgrading van de Theaterstraat en Omgeving. In de onderstaande tekeningen zijn de verrichte werkaamheden vermeld. Tek: DOW 2004-04-01: Overzicht bestaande situatie en sloopplan verharding. Tek: DOW 2004-04-02: Overzicht nieuwe verharding. Het project hield ondermeer in het vernieuwen van de trottoirs en het wegdek, het aanleggen van nieuwe straatverlichting en het aanbrengen van invalide opritjes bij de volgende straten: Theaterstraat, de Ruyterkade, Abraham Chumaceiro kade.

2. Dienst Openbare Werken (DOW). 1. Herstraten Breedestraat Punda. Tek: 2003-03-31: constructietekening. Het project hield onder meer in het vernieuwen van de trottoirs en het wegdek, het aanleggen van nieuwe straatverlichting en het aanbrengen van invaliden opritjes. 2. Reconstructie Breedestraat Otrabanda / De Rouvilleweg. Dit project is in voorbereiding waarbij de Sosiedat di Komersiantenan di Otrobanda (SKO) betrokken is. Het project houdt onder meer in het vernieuwen van de trottoirs en het wegdek, het aanleggen van nieuwe straatverlichting en het aanbrengen van invaliden opritjes.

asesibel pa tur!

17

jaman ka

BIJLAGE 3

sentro

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

De volgende straten en gebouwen zijn in Otrobanda genventariseerd: De Rouvilleweg Gebouw Keizershof Theater Luna Blou Ingang Mattey werf Ferry landing Restaurant De Gouverneur Klipstraat Voormalig gebouw van Dienst Domeinbeheer Toegang Kura Hulanda Restaurant De Gouverneur Parkeerplaatsen Dialyse center Curaao Breedestraat Otrobanda Gebouw Landsloterij Toegang Polikliniek Sehos Gebouw van Kranshi Gebouw van ADC Bijgaand is een plattegrond van Otrobanda met de straatnamen toegevoegd.

di siudat

Eveneens wordt in de volgende bladzijden een samenvatting gegeven van de inventarisatie van de bovenaangegeven straten en gebouwen in Otrobanda. De locatie wordt vermeld en een foto van de huidige situatie is toegevoegd. Verder is commentaar geleverd over de huidige situatie. Ook worden mogelijke oplossingen aangedragen. De prioriteit voor de uitvoering van de voorstellen wordt eveneens vermeld.

asesibel pa tur!

18

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie OTRABANDA nr. DE ROUVILLEWEG


1. Toegang gebouw Keizerhof. Oprit te steil.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

Oprit flauwer maken. Dit gebouw is op het ogenblik niet in gebruik. Daarom geniet dit perceel geen prioriteit. Wel dient mogelijke ontwikkelingen in de gaten te worden gehouden.

sentro

Prioriteit: 3
2. Parkeerterrein gebouw keizerhof. Geen invalide parkeerplaats.

Invalide parkeerplaats aanbrengen naast toegang gebouw. Zie opmerking onder punt 1.

di siudat

Prioriteit: 3
3. Uitgang parkeerplaats Keizerhof.

Bij de uitgang van de parkeerplaats Keizerhof een oprit maken aan het westelijke trottoir. Zie opmerking onder punt 1.

Prioriteit: 3
4. Ingang Luna Blou. Helling is goed.

Bij voorstellingen in de filmzaal in de ste 1 rij 2 plaatsen open houden voor invaliden. Ter regeling hiervan contact opnemen met Luna Blou.

asesibel pa tur!

Prioriteit: 1
5. Bocht Havenstraat-De Rouvilleweg bij Luna Blou.

Aanbrengen van een oprit in de bocht aan beide kanten van de weg.

Prioriteit: 1
6. Ingang Matthey werf.

Ingang heeft een korte drempel. Geen aanpassingen benodigd.

19

jaman ka

sentro

Loca- Locatie en huidige situatie tie Vervolg DE ROUVILLEWEG nr.


1. Oostelijke parkeerstrook.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

Ter hoogte van de hoofdingang van de Mattey werf 2 parkeerplaatsen voor invaliden aanbrengen.

Prioriteit: 1
2. Bestaande oprit bij de oostelijke parkeerstrook bij de hoofdingang van de Mattey werf is te steil. Oprit flauwer maken.

Prioriteit: 1
3. Ten zuiden van het verlengde van de IJzerstraat bij de Oostelijke parkeerstrook langs De Rouvilleweg (tegenover Casino Kura Hulanda) Oprit aanbrengen.

di siudat

Prioriteit: 1
4. In het trottoir in de bocht tussen de Klipstraat en De Rouvilleweg bij de Felix Chacuto plein 2 opritten aanleggen. Deze 2 opritten zijn in het nieuwe project goed geprojecteerd.

asesibel pa tur!

Prioriteit: 1

5.

Bij de oostelijke parkeerstrook tegenover de oprit in locatie 10 een oprit aanleggen.

Deze oprit is in het nieuwe project goed geprojecteerd.

Prioriteit: 1
6. Ingangsdeur voor personen t.h.v van de Ferrylanding is te smal.

Genoemde deur breder maken voor gebruik van de toeristen. Deze mogelijkheid bespreken met de Curaao Ports Authority (CPA).

Prioriteit: 3

21

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie Vervolg DE ROUVILLEWEG nr.


1. Ferrylanding is met behulp van de matrozen van de ferry te gebruiken.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

Informatie hierover aan de gemeenschap verstrekken. Verder afstemmen met CPA.

sentro

Prioriteit: 1
2. Er zijn aan beide kanten van de De Rouvilleweg opritten bij de Ferrylanding geprojecteerd.

Voorgesteld wordt i.p.v. de opritten een brede drempel over de De Rouvilleweg aan te brengen.

Prioriteit: 1
KLIPSTRAAT
3. De Dienst Domeinbeheer is niet toegankelijk voor invaliden.

Indien de Dienst op het huidige adres gevestigd blijft dan dient aan de achterkant een geschikte ingangspartij te worden aangelegd. Ontwikkelingen dienen in de gaten houden.

di siudat

Prioriteit: 3
4. Oprit naar patio Kura Hulanda.

Deze oprit is iets aan de steile kant. Met hulp is de helling wel te overwinnen. Geen actie benodigd.

asesibel pa tur!

5.

Er is geen invalide parkeerplaats voor Kura Hulanda.

Voorgesteld wordt om een parkeerplaats bij de ingang van Kura Hulanda aan te leggen.

Prioriteit: 1
6. Er zijn drie invalide parkeerplaatsen in de Klipstraat. Ze zijn niet met borden aangegeven.

De drie invalide parkeerplaatsen dienen duidelijk te worden bebord. Deze worden gebruikt voor patinten van de Dialyse Center Curaao.

Prioriteit: 1

20

jaman ka

sentro

Loca- Locatie en huidige situatie tie Vervolg KLIPSTRAAT nr.


1. Restaurant De Gouverneur. De toegang bestaat uit een steile trap. De toiletten zijn te smal (56 cm) en niet toegankelijk voor een rolstoel.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

Te overwinnen hoogte is ca. 1,20 m. Er is bij de ingang niet genoeg lengte om een flauwe helling te ontwikkelen. Er is ten zuiden van deze ingang een kleine ingang waar wel een geschikte afrit kan worden aangelegd. 1. Oplossing voor de toiletten is een breed toilet bij bouwen. Uiteraard rijst de vraag wie dient de kosten te dragen? 2. Nieuw beleid dient hiervoor ontwikkeld te worden!

Prioriteit ad punt 1: 3 Prioriteit ad punt 2: 1


BREEDESTRAAT OTROBANDA
2. Kruispunt De Rouvilleweg en de Breedestraat Otrobanda

De bestaande oprit in de bocht bij hotel Otrobanda voldoet aan de eisen. Gat in het trottoir opvullen en klinkers aanbrengen. Er dient aan de oostelijke kant van De Rouvilleweg een oprit aangebracht te worden.

di siudat

asesibel pa tur!

Prioriteit: 1
3. Taxi parkeerplaats ten westen van hotel Otrobanda.

Taxiplaats voor Hotel Otrobanda opheffen (langs de De Rouvilleweg zijn taxiplaatsen) en 2 parkeerplaatsen voor invaliden aanbrengen. Trottoir ter plaatse verlagen.

Prioriteit: 1
4. Bestaande opritten ter hoogte van (thv) het hotel Otrobanda.

Opritten aan beide zijden van de weg voldoen aan de eisen en worden gehandhaafd. Geen acties benodigd.

5.

Bestaande opritten in de bocht bij het kruispunt Klipstraat en Breedeweg Otrobanda zijn goed.

Opritten aan beide zijden van de weg voldoen aan de eisen en worden gehandhaafd. Geen acties benodigd.

22

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie Vervolg BREEDESTRAAT nr. OTROBANDA


1. Thv de uitgang van het plein van de St. Anna Kathedraal

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

Voorgesteld wordt om een drempel met zebrapad op het zelfde niveau van het trottoir aan te brengen. Voorzieningen voor de regenwaterafvoer dienen getroffen te worden!

sentro

Prioriteit: 1
2. Thv de Maduro & Curiels Bank

Voorgesteld wordt om een drempel met zebrapad op het zelfde niveau van het trottoir aan te brengen. Voorzieningen treffen voor regenwaterafvoer!

Prioriteit: 2
3. Thv de Maduro & Curiels Bank

Voorgesteld wordt om een extra invalide parkeerplaats aan te leggen.

di siudat

Prioriteit: 1
4. Ten oosten van de viaduct, thv ArtiSupermarkt.

Voorgesteld wordt om de 2 drempels samen te brengen tot een verhoogde kruising. Voorzieningen treffen voor regenwaterafvoer!

asesibel pa tur!

Prioriteit: 2
5. ArtiSupermarkt is voorzien van een opritje

De Supermarkt is toegankelijk voor een invalide. Geen actie benodigd.

6.

Winkel # 83. Vloerhoogte +/- 20 cm boven trottoir hoogte.

Wat te doen bij dit soort van gevallen? Nieuw beleid dient hiervoor ontwikkeld te worden! Hierbij wordt gedacht aan de verplichting een oprit aan te leggen, de kosten en eventuele verdeling hiervan, gebruik van overheidsgronden.

Prioriteit: 1 (ontwikkeling beleid)


7.

23

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie Vervolg BREEDESTRAAT nr. OTROBANDA


1. In het verlengde van Schrijnwerkerstraat.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

Voorgesteld wordt om een drempel met zebrapad op het zelfde niveau van het trottoir aan te brengen. Voorzieningen treffen voor regenwaterafvoer!

sentro

Prioriteit: 2

2.

Opritten in de Carthagenastraat

Opritten aan beide straatzijde in de bocht verbeteren.

di siudat

Prioriteit: 1
3. Gebouw Landsloterij. Oprit naar gebouw is lang en enigszins te stijl. Kantoor van de landsloterij ste bevindt zich op de 1 verdieping en is niet bereikbaar vanwege een trap ter overbruggen van een hoogte van +/_ 1,50 meter.

Mogelijke oplossingen: 1. De lift restaureren en in bedrijf nemen. 2. Oprit ontwikkelen ter overbruggen van genoemde hoogte verschil. 3. Na detailbestudering is een andere oplossing mogelijk.

Prioriteit: 3

asesibel pa tur!

4.

Kruispunt Breedestraat O en Frederikstraat.

Voorgesteld wordt om ten westen van de Frederikstraat een drempel met zebrapad in de Breedestraat O aan te brengen. Opritten en een zebrapad aanbrengen voor het oversteken van de Frederik straat.

Prioriteit: 1
5. Thv de ingang van de Polikliniek van de Sehos. De weg is breed en onoverzichtelijk.

Voorgesteld wordt om de weg te versmallen, een aantal insteekparkeerplaatsen te projecteren met een brede parkeerplaats voor een invalide.

Prioriteit: 1

24

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie Vervolg BREEDESTRAAT nr. OTROBANDA


1. Ingang Polikliniek van de Sehos.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

De nodige opritten aanbrengen in combinatie met de aanpassing van het kruispunt. Terrein eigendommen controleren.

sentro

Prioriteit: 1
2. Gebouw van Kranchi. Gebouw heeft alle voorzieningen voor bezoek van een invalide.

Gebouw voldoet aan de eisen voor invalide bezoek.

3.

Gebouw van Kranchi. Hoofd ingang heeft een trap.

Een invalide kan omrijden of met de auto gebracht worden tot dicht bij de lift. Geen verdere acties nodig.

di siudat

4.

Thv Z-86/La Curaao.

Voorgesteld wordt om een drempel met zebrapad op het zelfde niveau van het trottoir aan te brengen. Voorzieningen treffen voor regenwaterafvoer!

asesibel pa tur!

Prioriteit: 1
5. Gebouw van de ADC is voorzien van opritten.

Gebouw voldoet aan de eisen voor invalide bezoek.

6.

Parkeerplaats ADC-gebouw heeft geen parkeerplaats voor een invalide.

Voorgesteld wordt aan de westelijke kant van de parkeerstrook een brede parkeerplaats voor een invalide te projecteren, waarbij de stoep versmald kan worden.

Prioriteit: 1
7. Het trottoir ten noorden van de Breedestraat voor hotel Pietersz is hoog.

Voorgesteld wordt om een oprit in het trottoir aan te brengen. De aanwezige parkeerplaats opheffen of verplaatsen.

Prioriteit: 1
25

jaman ka

BIJLAGE 4

sentro

INVENTARISATIE INFRASTRUCTUUR, WEGEN EN GEBOUWEN IN PUNDA De volgende straten en gebouwen zijn in Punda genventariseerd: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Breedestraat Heerenstraat Handelskade Gouvernementsplein Fort Amsterdam Paleis van de Gouverneur Gebouw van de Ministerraad Wilhelminapark en omgeving Columbusstraat Hanchi di Snoa Keukenstraat Kuiperstraat Caprileskade De Ruyterkade; Plasa Papa Godett Marshe Nobo Postkantoor Postspaarbank Marsche Bieu Theaterstraat Kas di Kultura Parkeerplaats Waaigat Fundashon Kas Popular Openbaar bibliotheek Gebouw Curoil Gebouw DROV Kathedraal La Virgen del Rosario Gebouw NAAM

di siudat

Bijgaand is een plattegrond van Punda met de straatnamen toegevoegd. Eveneens wordt in de volgende bladzijden een samenvatting gegeven van de inventarisatie van de bovenaangegeven straten en gebouwen in Punda. De locatie wordt vermeld en een foto van de huidige situatie is toegevoegd.Verder is commentaar geleverd over de huidige situatie. Ook worden mogelijke oplossingen aangedragen. De prioriteit voor de uitvoering van de voorstellen wordt eveneens vermeld.

asesibel pa tur!

26

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie PUNDA nr. Breedestraat (Punda)


1. Kruispunt Breedestraat met de Herenstraat.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

Opritten zijn O.K. Het zebrapad dient wel te worden geverfd en van borden te worden voorzien.

sentro

Prioriteit: 1
2.

Kruispunt Breedestraat met de Herenstraat. Wat de blokkering van de Herenstraat betreft wordt in overweging gegeven om een van de ronde betonzitting op 4 wielen te zetten die dan over twee rails kan worden verplaatst. Slot aanbrengen en sleutels aan een of twee beheerders geven. Later kan de verplaatsing met een motor gebeuren.

Handelskade
3. Oversteekplaats en oprit naar de Emmabrug. Opritten zijn O.K. Het zebrapad dient wel te worden geverfd en van borden te worden voorzien.

di siudat

Prioriteit: 1
4. Oversteekplaats tussen het paleis van de Gouverneur en de kademuur.

Opritten zijn O.K. Het zebrapad dient wel te worden geverfd en van borden te worden voorzien.

Prioriteit: 1

asesibel pa tur!

5.

Parkeerplaats bij de ingang van het paleis van de Gouverneur.

Voorgesteld wordt om hier twee brede invalide parkeerplaats aan te leggen.

Prioriteit: 1
6. Toegang naar het binnenplein van het paleis van de Gouverneur.

Afrit is o.k. Voorgesteld wordt om de ingang met borden aan te geven.

Prioriteit: 1
7. Oprit naar het terras van het paleis van de Gouverneur.

Deze oprit is te steil. Het Paleis van de Gouverneur heeft geen lift om in de ontvangstzaal te komen. Voorgesteld wordt na te gaan of een lift ergens in het paleis kan worden aangelegd of dat een trekplatform bij de oprit kan worden aangelegd.

Prioriteit: 1
27

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie PUNDA nr.


1. Gebouw van de Ministerraad.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

Zowel dit gebouw als de andere naastliggende gebouwen hebben geen lift. M.a.w. deze zeer belangrijke gebouwen zijn niet toegankelijk voor invaliden. Nagaan wat de mogelijke oplossingen zijn.

sentro

Prioriteit: 1
2. Weg en trottoir bij de smalle weg bij de achteruitgang van het gebouw van de Ministerraad.

Een invalide met een rolstoel dient zich op de weg te verplaatsen. Dat is onveilig. Voorgesteld wordt een oprit in het trottoir aan te leggen.

di siudat

Prioriteit: 1
3. 4.

Wilhelminapark en omgeving
Het gebouw van de Minister van Justitie bevindt zich links van de foto.

Er dient aan deze kant een oprit te worden gemaakt om het Ministerie van Justitie bereikbaar te maken.

Prioriteit: 1
5. Zowel de hoofd- als de zijingang van het Politiebureau te Punda bestaat uit een trap.

Dit politiebureau, welk een monument is, is niet toegankelijk voor een invalide. Zoals begrepen is dit gebouw onlangs gerenoveerd. Bij de zijingang is een oprit te maken. Uit gesprek met een Politie is gebleken dat zij deze oplossing niet zien zitten. Nagaan hoe het Politiebureau toegankelijk te maken.

asesibel pa tur!

Prioriteit: 1
6. Bord bij gebouw van O.M.

Vreemd bord. Deze weg is openbaar! Kennelijk is het bord gedraaid en aan de verkeerde plek geplaatst. DOW e.e.a. laten uitzoeken.

Prioriteit: 1
7. Oversteekplaats bij de ingang van Marichi.

Aan de kant van Marichi tegenover deze binnenweg dient een oprit en een zebrapad te worden aangebracht.

Prioriteit: 1

28

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie PUNDA, vervolg nr.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

sentro

Wilhelminapark en omgeving

1.

Parkeerplaats bij het Wilhelmina park bij het kruispunt met de Columbusstraat.

Voorgesteld wordt hier 2 invaliden parkeerplaatsen aan te brengen.

Prioriteit: 1
2. Oversteekplaats bij het kruispunt van de Pietermaaiweg en de Columbusstraat.

In het trottoir aan de zijde van het Wilhelminapark een oprit en een zebrapad aanbrengen.

Prioriteit: 1

di siudat

Hanchi di Snoa
3. Ingang van de Snoa.

Tegenover de oprit van de Snoa een oprit aanbrengen. De bestaande parkeerplaatsen herindelen.

Prioriteit: 1
4. Oversteekplaats bij de Middenstraat. Hier een verhoogde drempel aanbrengen met een zebra pad.

asesibel pa tur!

Prioriteit: 1
5. Oprit ten noorden van de Doktor da Costa Gomez plein.

Aan de noordelijke zijde van de Hanchi di Snoa een oprit en een zebrapad aanbrengen.

Prioriteit: 1
6. Kruispunt Keukenstraat met de Hanchi di Snoa.

Op dit punt een oprit aanbrengen. Ter plekke een bord aanbrengen voor snelheidsvermindering of een drempel. Dient verder bestudeerd te worden i.v.m. de afwatering.

Prioriteit: 2

29

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie PUNDA vervolg nr.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

sentro

Caprileskade

1.

Oversteekplaats bij de barkjes in de Caprileskade.

Zebrapad opknappen.

Prioriteit: 1
2. Ingangspartij bij een winkel in de Caprileskade.

Deze hoogte kan door een rolstoel worden overwonnen. Geen actie benodigd.

di siudat

3.

Obstakels en vuiligheid in het zuidelijk trottoir van de Caprileskade.

Deze gaten dienen voorzien te worden van een goede afdekking.

Prioriteit: 1
4. Smalle ingang bij een winkel bij de Caprileskade.

Een winkel met een smalle deur is niet voor een rolstoel toegankelijk. Voorgesteld wordt voorgesteld voorshands geen aanpassing aan te brengen.

asesibel pa tur!

Prioriteit: 3
5. 6.

De Ruyterkade bij Marshe Nobo


Oprit tegenover Marshe Nobo.

Na een tour van ca. 2 uur bleek het voor mw. Garia Martina moeilijk deze oprit te kunnen oprijden. Aandacht schenken aan vermoeidheidsverschijnselen bij gebruik van rolstoelen.

Prioriteit: 1
7. Langs parkeerplaats in de De Ruyterkade tegenover de Marshe Nobo.

Voorgesteld wordt op de plek waar de blauwe auto staat geparkeerd een invalide parkeerplaats te maken met de bijbehorende bebording.

Prioriteit: 1

30

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie PUNDA vervolg Marshe nr.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

sentro

Nobo

1.

Marshe Nobo heeft alleen een oprit bij de hoofdingang.

Voorgesteld wordt om opritten te maken tegenover het Postkantoor en tegenover de voormalige brug over het Waaigat.

Prioriteit: 1
2. Zuidelijke ingang.

Oprit is O.K. Een zebrapad aanbrengen en van borden voorzien.

Prioriteit: 1
3. Westelijke ingang.

Oprit is O.K. Een zebrapad aanbrengen en van borden voorzien.

di siudat

Prioriteit: 1
4. Noordelijke ingang ten zuiden van het Waaigat.

Opritten zijn O.K. Het zebrapad dient wel te worden geverfd en bebord. Er dient gedacht te worden op de aanleg van een voetgangersophaalbrug over het Waaigat.

Prioriteit: 1
5. Noordelijke ingang ten zuiden van het Waaigat.

Voorgesteld wordt om hier n brede invalide parkeerplaats aan te leggen.

asesibel pa tur!

Prioriteit: 1
6. Oostelijke toegang tot de Marshe Nobo.

Voorgesteld wordt om een verhoogde drempel met een zebrapad en borden aan te leggen.

Prioriteit: 1
7. Oostelijke toegang tot de Marshe Nobo richting Postkantoor.

De bestaande bank op de Papa Godett plein verschuiven naar het zuiden. Oprit ter plekke aanleggen en aansluiten op het zebrapad.

Prioriteit: 1

31

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie PUNDA Plasa Papa nr.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

sentro

Godett

1.

Postkantoor en Postspaarbank.

Beide gebouwen zijn via een oprit toegankelijk voor invaliden. Geen acties te nem en.

Marshe Bieu
2. Westelijke ingang. Is voorzien van een oprit. Geen acties te nem en.

di siudat

3.

Oostelijkeingang

Deze oprit is te steil. Er dient een nieuwe oprit te worden aangelegd. De parkeerplaats ter plekke dient te worden opgeheven.

Prioriteit: 1
4. Tegenover de M arsheBieu langs de De Ruyterkade.

Er dient een invalide parkeerplaats met bebording te worden aangelegd op de plaats waar de witte auto is geparkeerd.

asesibel pa tur!

Prioriteit: 1
5. Voogdijraad.

De Voogdijraad is niet bereikbaar voor een invalide. Als regel dient gesteld te worden dat alle overheidsgebouwen bereikbaar moeten zijn voor invaliden! Bij de blinde muur een ingangsdeur met een oprit aanbrengen.

Prioriteit: 1

32

jaman ka

sentro

Loca- Locatie en huidige situatie tie PUNDA- SCHARLOO nr.


1. Kas di Kultura.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

De Kas di Kultura is via deze oprit bereikbaar voor invaliden.

2.

Parkeerplaats bij Kas di Kultura.

Voorgesteld wordt om een invalide parkeerplaats met de nodige bebording aan te leggen. (Er is een sterk contrast tussen een cultuur plek en de verwaarloosde omgeving.)

Prioriteit: 2
3. Fundashon Kas Popular.

FKP heeft een invalide parkeerplaats aangelegd. Deze dient echter van een bord te worden voorzien.

di siudat

Prioriteit: 2
4. Oversteekplaats bij de Fundashon Kas Popular en de Movies.

In het trottoir aan de zijde van het Waaigat parkeerplaats een oprit en een zebrapad aanbrengen. Het trottoir dient ook van een plaveisel te worden voorzien.

asesibel pa tur!

Prioriteit: 2
5. Parkeerplaats Waaigat.

Voorgesteld wordt in het verlengde van de oversteekplaats naar FKP en de Movies een oprit aan te brengen. Verder dient hier een invalide parkeerplaats met bord aan te worden gelegd.

Prioriteit: 2
6. Openbare Bibliotheek

7.

Curoil

De bibliotheek is goed bereikbaar en is voorzien van een hellende toegang. Geen acties nodig. Curiol is bereikbaar aan de kant van de Scharlooweg via een oprit. Geen acties nodig.

33

jaman ka

Loca- Locatie en huidige situatie tie PUNDA- JULIANA nr.

Foto huidige situatie

Voorstel aanpassingen

sentro

PLEIN

1.

Dienst Ruim telijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV).

Via een achterdeur die op slot is, is de binnen patio bereikbaar. Om het gebouw dan binnen te komen m de oet invalide gedragen te w orden. Voorgesteld wordt om bij de hoofdingang een oprit aan te leggen. Er is een invalide parkeerplaats, echter dient deze van een bord te worden voorzien.

Prioriteit: 2

di siudat

PUNDA- PIETERMAAI
2. Kathedraal La Virgen del Rosario (Pietermaai)

Een verhoogde drempel met zebrapad aanbrengen. Bijzondere aandacht besteden aan de afwatering. De weg dient geasfalteerd te worden.

Prioriteit: 1
3. NAAM

Dit gebouwis voorzien van een oprit.

asesibel pa tur!

34

jaman ka

BIJLAGE 5

sentro
di siudat

Schematische weergave voorzieningen

asesibel pa tur!

35

jaman ka

sentro

Invalide Hellingsbaan

di siudat

asesibel pa tur!

36

jaman ka

Invalide opritten Otrobanda dl.01

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

37

Invalide opritten Otrobanda dl.02

jaman ka

38

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

Invalide opritten Otrobanda dl.03

jaman ka

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

39

Invalide opritten Punda dl.01

jaman ka

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

40

Invalide opritten Punda dl.02

jaman ka

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

41

Invalide opritten Punda dl.03

jaman ka

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

42

Invalide opritten Punda dl.04

jaman ka

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

43

Invalide opritten Otrobanda dl.05

jaman ka

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

44

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

jaman ka

Rolstoel toilet

45

jaman ka

BIJLAGE 6

sentro

Internationaal Toegankelijkheid Symbool (ITS)

Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) is een logo dat aangeeft dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking. De laatste druk van het Handboek voor Toegankelijkheid vormt de basis. Het symbool is in 1971 in Nederland ingevoerd en bestaat uit een blauw vierkant met daarin een gestileerde witte afbeelding van een persoon in een rolstoel. Het ITS is een wettig beschermd beeldmerk.

di siudat

asesibel pa tur!

46

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

jaman ka

47

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

jaman ka

48

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

jaman ka

49

sentro
di siudat

asesibel pa tur!

jaman ka

50

jaman ka

BIJLAGE 8

sentro
di siudat

Eilandsbesluit 10 September 2008 invaliden parkeerkaarten

asesibel pa tur!

51

jaman ka

sentro
di siudat

Eilandsbesluit 10 September 2008 invaliden parkeerkaarten

asesibel pa tur!

52

jaman ka

sentro
di siudat

Eilandsbesluit 10 September 2008 invaliden parkeerkaarten

asesibel pa tur!

53

jaman ka

sentro
di siudat

Eilandsbesluit 10 September 2008 invaliden parkeerkaarten

asesibel pa tur!

54

jaman ka

sentro
di siudat

Eilandsbesluit 10 September 2008 invaliden parkeerkaarten

asesibel pa tur!

55

jaman ka

sentro
di siudat

Eilandsbesluit 10 September 2008 invaliden parkeerkaarten

asesibel pa tur!

56

jaman ka

sentro
di siudat

Eilandsbesluit 10 September 2008 invaliden parkeerkaarten

asesibel pa tur!

57

jaman ka

sentro
di siudat

Eilandsbesluit 10 September 2008 invaliden parkeerkaarten

asesibel pa tur!

58

sentro

Vormgegeven door:

jamanika consultancy services nv


De vormgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit product.

di siudat

asesibel pa tur!