REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES MINISTRI

/tTJ(rot.
UDHEZIM

Tirane,

1J;f&12012

»d: dat~cf
PER ZHVILLIMIN

t7~ tt?fJ1.6

PER E PROVIMEVE PERFUNDIMTARE DHE PROVIMEVE TE MATURES SHTETERORE 2012

..•

Ne baze te nenit 102 te Kushtetutes, te ligjit ill. 7952, date 21.06.1995 "Per Sistemin Arsimor Parauniversitar" i ndryshuar dhe te Vendimit te Keshillit te Ministrave ill. 876 date 3.11.2010 "Per disa ndryshime ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 78, date 8.2.2006, "Per krijimin e Matures Shteterore dhe pranimet ne shkollat elarta" i ndryshuar, UDHEZOJ NENII PERIUDHA E ZHVILLIMIT TE PROVIMEVE TE MATURES SHTETERORE PER SHKOLLAT E MESME PUBLIKE DHE PRIVATE 1. Viti shkollor per Maturen 2011 te perfundoje ne perputhje me Udhezimin ill. 31, date 04.08. 2011 "Per vitin shkollor 2011 - 2012 ne sistemin arsimor parauniversitar" . 2. Lender dhe datat e provimeve Matures Shteterore jane: a. Cjuhe Shqipe dhe Letersi b. Matematike
c.

2 qershor 2012 16 qershor 2012 30 qershor 2012

Provimet me Zgjedhje

3. Periudha e Provimeve Perfundimtare

ne shkollat profesionale do te zhvillohet sipas
e provimeve te

datave te percaktuara ne Udhezimin Nr 40, dt 12.10.2011 "Per zhvillimin Matures Shteterore 2012".

Nr. 23, AL-IOOl, Tirane Tel: +355 42222260, Fax: +35542232002

Web site: www.mash.gov.al.al

Faqe 1 nga 3

NENIII MAS A PER MBAREV AJTJEN E PROVIMEVE 1. Cdo DARjZA te dergoje brenda dates 24 maj 2012 ne Agjencine Kombetare te Provimeve (AKP) emrat e nxenesve maturante mbetes ne perfundim te vitit, per t'u hequr nga lista e provimeve te Matures Shteterore. 2. Per provimet e Matures Shteterore ndiqen procedurat e percaktuara sip as "Rregullores per zhvillimin e Provimeve te Matures Shteterore 2012", Nr 818, date 06.02.2012. 3. Provimet e Matures Shteterore do te zhvillohen vetem ne institucionet e arsimit publik . 4. Organizrni i konsultimeve me maturante kryhet sipas procedurave te percaktuara ne Urdhrin Nr. 121, date 25.02.2011,te Ministrit te Arsimit dhe Shkences, "Per organizirnin e konsultimeve ne ndihme te nxenesve maturante". Per shkollen e mesme pedagogjike per minoritetin grek per provirnin Gjuha dhe Letersia greke te pergatitet teze e vecante nga DAR Cjirokaster. NENI III PROVIMET E DETYRUARA DHE ME ZGJEDHJE TE MATURES SHTETERORE 1. Provimet e Matures Shteterore 2012, te detyruara dhe me zgjedhje, te fillojne ne oren 10:00. 2. Testi per secilin nga provimet e detyruara permban 25 pyetje, nga te cilat 13 kerkesa jane me pergjigje alternative, te cilat vleresohen me nga nje pike secila dhe 12 kerkesa jane me zhvillim, te cilat vleresohen ne total me 37 pike. 3. Testi per secilin nga provimet me zgjedhje te permbaje 20 pyetje, nga te cilat 10 pyetje jane me pergjigje alternative dhe vleresohen me nga nje pike secila dhe 10 pyetje jane me zhvillim, te cilat vleresohen ne total me 30 pike. 4. Provimet e detyruara zgjasin 2 ore 30 minuta secila. 5. Provimet me zgjedhje zgjasin 3 ore. Kandidatet qe do te japin provim te MSh vetem nje lende, do te fillojne provirnin ne oren 11.00 dhe do te perfundojne ne oren 13.00. Provimi te zhvillohet ne mjedise te vecanta. 6. Maturantet /kandidatet mbetes ne provimet e Matures Shteterore kane te drejten e riprovirnit ne sesionin e dyte.

NENI IV ADMINISTRIMI I PROVIMEVE 1. Administrimi dhe zhvillimi i provimeve te Matures Shteterore 2012 bazohet ne "Rregullores per zhvillirnin e Provimeve te Matures Shteterore 2012", Nr 818, date 06:02.2012.

Nr. 23, AL-IOOl, Tirane Tel: +355 4 2222260, Fax: +355 42232002 Faqe 2nga 3

Web site: www.mash.gov.al.al

2. Testet per provimet e Matures Shteterore hartohen dhe administrohen nga Agjencia . Kombetare e Provimeve (AKP), mbi bazen e programeve orientuese lendore perkatese. 3. DEPU dhe AKP, brenda muajit prill 2012, te percaktojne sasine dhe llojin e testeve qe nevojiten per secilin nga provimet e Matures Shteterore (te detyruara dhe me zgjedhje).

NENIV DISPOZITA TE FUNDIT Ngarkohen per zbatimin e ketij udhezirru Zevendesministri, Sekretari i Pergjithshem, Drejtoria e Edukimit Parauniversitar, Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Koordinimit, Agjencia Kombetare e Provimeve, Inspektorati i Kombetar i Arsimit Parauniversitar, Drejtorite Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore.

Ky Udhezim hyn ni:fuqi menjehere dhe botohet ne "Fletorett Zyrtare"

Nr. 23, AL-1001, Tirane Tel: +355 4 2222260, Fax: +355 42232002

Web site: www.mash.gov.al.al

Faqe 3 nga 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful