Collection

I~

lES MEMENTOS

DU C. E. p~ It

CAHIER DE CALCUL MENTAL
(TOUS DROITS ReSB~V~S)

J.

ANSCOMBRE

Emploi du Livret de Calcul Mental :
Lea 0Xitfdc6s del (0 fHue'l
IOaI •• d.,. eSl difflc.lN
111.1

dlJlI chaqLl. cupit...

.t

Jib "leuls

daru (h.que •• erd(e "fIIgl du slmpl.
IUIX

c.Qmplexa. ufili~ a~ CO\Ir1 Mop,"_
Herdee"

Dettlne

candid.i!lb

IIU

C.E.P..

ce IIvret peut ,""e

'" !"-e. "
Grau

I:ontellte de hlire tCleilpter I_ premiilrel ..

Clp'ratioJu de ~hllqu.

I. ilc:h.

outo·c.ol1"edl ..

-

qu'on

~ut

I~PlrCl'r

du 1I"l'"8t -

I~$ IHhM

peuYeftt ~rrlger

eux·m6ml!l5 lei edrclcel.

O"lIuh'e plIn,
m"n~nt

le ¢.!II[I~I mental iii.nt IIIIYilInt touf l·ilcqul:!.ltICln de PfO~de~
1I une certa~ne

~jmplel

pro"rew'l"Clment

h.bilete.

nI)tJ5

const!llitons

6ux

mlihel

de lois~pfllye

58r pQ-ur [e cBlul

le Ilvret K!U.Ii les yeux de nlli!tye.

pfaced~

g&nerale-meltt

.II. rexamen dll C. E.
<&~.

r.

011 I~ nombrO$ .:Iont c:opje~ IIU 1~blelliunoh. M"i~ II e~16"rid~1

leul. le re~lJhllt dOlt ihe

inu:rit lur Ie cahi&t ell 1'6rda.se.

II
PAITES DE
L..,<t

OBooRAPHIE

ACTIVB ,wee

IS IINIII.15 &I06RAPH QUIS
~Im

NUlTICARIIS
ILLlIITE.

~.

• DES CROQUl8 IIETS ET EXACTS Ell IIOIBIE
• DE8 III T ERR0 8 AT ION8

RAP III E8, UII COli, ROLE AI8 E.

• UN TRAVAIL FEGOND DE RECHERCHE, Ull IIEIIECOUVERT£

IE LA CARTE.

s!RIE

I = Lo France
(115tl m brea)

slRIE

II : La Monde
(1& timbre.)

at les Colonies fran~aisel

fram;cises

SERlE III :

LeI regions

(12 tImbres)

-Chaq ue .&:I.e est Uvr~e daDS UDe soUde bottl! de carton avec u,mpon et pofen~e ap~d41e

CATALOGUE ILLUSTRE SUR DIMlNDf

L'J\,DDITION
I.. - ilddition
de Domh..es

en'fie.rs

1. - Cornpter de 2 ert1 2 de 140 ~ 160. 2. - Compt.f:r de 4 en 4 de 260 ,11 300. 3 .. _ CmnpteJ de2 e,n 2 de 45 b 55. 4. ~ (omQter d@ 3 ell 3 de 126 a. 156. 5. - Compter de .5 I!III'I 5 de. 47 a 97. 6. Ccmpter de 6 en (5 de Hi8 iii 218. 7. Cornpter de 1 en 7 de 49 II 119. B - Complsr de 8 en 8 de 168 a 248 (L'I ~'heQue fois aJouter cher 2). 9. - Cornpter de 12 e." 12 d~ 84 II ,2.04 (aJouter 10 puts 2'.
g

10

PUll

t"fItran~

10. - Compter de 9 en 9 de 54
, 1. Compter dEl 15 ot!:,n 15. de 12. - Comprer de 25 ell 25. de 13 .. ~ Cornpter de 11 ell 11. de 14. .: AJolJter 5 8, tous 18'5 I'lombres
15 ..

a 144

(on ejoute

10,. puis

on

retrenche 1).

1J.l,
17. 18.19. 20.21.

22.

Ie dis 60 + 30 + 5 """ 65. 50 + :37 , 40 + 32 60 + 38 I 60 + 41 ~ 70 + 43. 80 + 66! 90 + 59; 70 + 85 I 90 + 74; 80 + 98. 23. - 60 + 47; 10 + 44! 00 + 67 90 + 59; 80 + 76, 60 + 7.1 70 +51 ; ao + 52.; 90 + 69 I 80+ 97. :2 4. - Addith:i!lrler 2 lIIombre'l. forma,nl un nQrnbre rend, - Exemple : 28 28 + :2 ~ 30 : 30 - 10 = 40.
j j j

ajoute 10 puis 1). de I~ cclonne D (tabluu 1). - Ajouter 6 ~ tOLlS les nornbres de I" eelenne E (teble!lu 1). - AJm,lter 7 a taus le.s nembres de i!ll rEl!'ig6~ U1 Uable~u - Ajouter 8 !II tous les nombres de Ill! rangee II (t~blej)u 2). Ajouter 9 atQUS les nembres de la n:H1t:J(:·e IV {lableBII.I 2}. - Alouter 11 .!I tom les nornbres de 1011 r;;!ngee IX (fl:lbk;t!!u2). Ajouter 12 11 tou~ Iss nornbres de loa rangec VIH (tcblellu 2). - Add'lhoMer :2 nombre.:; eX!lIds de dlzairn::~ l 20 + 40 , 40 + 30 J 50 + 60; 80 ~ 50; 90 + 60. 10 I- 40 I 50 .- 90 I 80 + 60 j 90 + 80 1 80 -1 10. - AdditiQnner 1IH1 rlombre quel'c.onque 1I U~ nembre rend, ~ be'l11pie:
(Oil

130 oBi 280. 125 bJ 375. 121 El 231

n.

50

+-

35.

+
+

12.

Je, dl,

29

87

25.26.

88 52 I - Addiihumer
A)

+ 11; + 43; 34 + 46

56

+

p

+ 56 43 + 57 58 + 82.;
74

+

34

J

32

j

95

+

58, 76

85

J J
J

92

+

~ 54 79

+

+

66 81

87 91

27
27. -

Precede 5+4

68

+ +

31

12. I 35
J

=

.2 nembres quelr:olnlqlles ~6I cI'e~ pllu~ hauhH unites, - fxernp!e 9 s 50 + 9 59.

43 ~ 95 B9 J9 5 :2 chifhe!.

+

+

65 ~ 92

98.

+

38

1

99

21.

+

+

+ 75.

44.

93
des

+

+ 16; 75 + 48; 86 + 78. 97 + 89 ..
«
~omlpe.nsillfjon~ ~. -

24 ~ 84

=

:

35

+

2.4. je dls 30

+

20 ;..., 50,

+

23; 45

+

38. 56

+

3'2.

35 el Joe If;lS ~joute a. 24. [e dls. 1IIQr.~ : 24 + 5 "'" 29 30 32 + 27 ~ 45 + 34 J 46 + 37 ~ 58 + 45; 61 + 39. 71 + 65. 83 + 49 J 87 + 18 : 84 + 89; 99 + 68.
I

B) iF'rQa!;de

f:.c:empJe: 35

+

24.

+

Je

retranehe 5 29 = 59.

Ii

~ 11

28.

~

q

~jowt!l!nf

27
29.

59

+

+

Procedi!J ~ du nomhffll r-end Jo" " Exemple: 35 0. ce qul fait SO et je dis elors ; 35 +30=

+

45

15.1 2.4
J

66 + 56, 76 + 59
les nombres

+

27 ~ 35

+ 28
j

j

95

47

+

+

76

36
J

J

98

38

+

+

89.

65 57.

24.
p

6,5 -

rarrondi~

6 .... 59.

2~

en

- Additiomter Un

de la colcrme

B ~ ceux de ltl OOIOllnEl
rElnge~

J

(1.!iblel!iu 1).

30 .•, AddHlanner Nloto. -"

les nornbres de I~ r;::ms6e ~~ JJJ ceux 009 10
QFano

X.

les nurnbres 31.

des differentes

ncrnbre dexerctces sent posstole Fl!lngees et ¢8UX des dHferentes

s en addttronnant en+reus cclonnes du t~blellilU 1.

270 + 84 ; 260 + 96 ; 280 + 99.; 390 + 9:2. 32. - 180 + .34.: 1,20 + 83; 160 + 67 ; 190 + 75 l 180 + 96. 22.0 -+ B6 i 240 + 69 ;290 + 95 ~350 + 98; ;:3,60 + 65. 2.20 +9 5;
1

-Ad~~~J,Qrml;lr Uri IrI'O,mbfe' rond de 3 ,ch~frheo.5 ~1 un I'IQmbre de ;2 !l;;hHff'e1. - EX~ffIpie, 230 + 51. Joe dls : 230 + 50 = 280 ; 280 + 7 = 287. 150 + 36, 140 + 59 ; 160 "'T 47; 180 65; 19 78"

+

a+

33.

•. Addmorlnl:lf

E);)emp[e

no +

;138 + 45. 18 = 183_
;;!US~I

un rlombre

a!4lelconque de 3 I!:ilifr~et

J~ di~:: 130 + ,40 ~
~e

un Hombre de

110 ~ 8
01.1

+

:2

c.hifl're) •. ~

5,'=
des

13j

{On

peut

employ"er'

precede

des
J

compei"Jsaltlon~

celul

nombrM

34. - 123 + 3.2: 135 + 24 146 + 37; 154 + 36~ 148 + 5'9. 178 + 85 J189 + 95; 275 + 81 ~ 384 +57 J 398 + 87. 35, ,~ Addlllon:ne:r respectlvernent 1,6.:i nornbres de Iill! colonne [) (t~bl:ellu 1) aV~C ceux de i!ll colo-nne A (ta.bl,eau 2). Un grOind r'iogmbre d'e::<e:rclceiS .SOr:1t ponibles, de lD
j

178 + 34! 187'

rends], Voir nurnescs 27 Qt 28. 125 3.8,; 134 + 43, 148 + 41

+

+

54! 189 + 56., 197

156

+

+

3,5;

49, 295 +66.

169

+

42",

serte,

·~Ad'dm(lnner

un III,Qroibre e_ct

chwm~s.- 'Exemple .: 4·00 200 100

f

213 300 + 22.8 ~ 400 + 5.29 600 + 6:21 J 600 + 63.6,. 62.9; aoo + 575 ~ 900' + 6~).4 900 + 135 .11.:500 + 841. J 37. - AddUiollrIJer 2 o,ombr& qUlelc.onquoeis de 3 chiffll'!!iI on utilhillnt le pfa.c!d~ I!I IP~USPI"!!ItiQU8 (Vloir lililumerolS 26, 2'7 et 28). a.40 + 290,1 450 + 350 280 +. 120 ~ 2:96 + 128; 607 + 24:9'. ,227 + 643 J 435 + 228 J 475 + 3251,285 + t9l3., 389 4- 696" 38. - 220 + 185 J :2,37+ 149 ~ 1:69 + 87 ; 275 + 160 J 287 +125. 198 + 187; 27'5 oi,I- 385 ~ 335 + 428 585 + 298~. 49'9 + 386.

758.

+

,drl ceniain,Eu
[e

Elf lin

358,

dis:

400
J

+

300

no,robre ql,l~~~Q!!qu"d'tI, 3 = 700 700 58 =

+

+

+

J

j

39,

- Additioflr1'fH les nortJbre~ de II! colonne A avec ceux de II~ cclonne Nom bra ux e)()8rei C€iS p!'.l5SI b Ies.
I

B (tab!e!lu 2).
~ E-;.;elm'·

40.

- Addiflo.nnehr CII iliILl~"'ant1.'!:m:l!,(!1qui ilbolilUt lUX ~,.Iii;:liIb [es pliiu simpl'e'l. ple ~ 45+ 23 + 15. Je dl:; ; 45 + '15= 60 60 -t 23 := 83. 48 + 15 + 22; 54 + 16 + 28; 26 + 13 + 57 ; 49 -+ 21

7.5 4'1'.
E

59

550

+

+

:3 5

41

17'5 + ,260, 670 +180 + 220. 209 + 491 + 52.5; 415 + 287 +313; 12.60 + 4.40 + 1380. 042. - AcidlUol1nel' les nernbres des colonnes A, B, C (l.rllbhlol'll!) 2). Nmrlbrey)( e~rcic.es
{colonr1!@s~t
!'"'!II!1g6e~).

2.00,

+

+

226

+

+

+ 37 ~

2.5;47

2.6,

+

150,

+ 63 + 17; 38, + 85 + :22 ~ 400 + :2:5 + '"2 ~ 8

800 + 500 ~650

+

128 + 150 ~ 425

+

175 +250,

~ 440 +

-·2 .......

43 .• ~. Acfdu,ionnil&r:2
6 ..000

80.000

+

nQmbrel
40.000

I!IfI!:ilc:111ie mille. : d

;;.!.~oo=

+68.000,

87.o(H)'

+

30.~o

40.,000;

475,000

4" 23.,0'00 .. G59'.QQ(J

+

I

52:.0-00,

fi90.0()D

+

·400.1000.~ 4o,oelQ'

+

,5,9,000
211.000.

+

+.

SO,QUO

62.000.

610.000

+

II.. ,. Additi'OD
44 A.-

44

t8 fr, 75. Je drs 48 fr. Ajouter 24 fro 35 & tous to b ~eQu 1e:t 2).
fro 60 Om., 80

Addith'!!II~~r

un nambre.

+

de nombres d@eiwaux dedimaW a 1I1i1 nGmbre eIllUer.. - fx.e1ll'l,Ple
18 fr. = 66 k ; 66 fr'.+
d,e
It! celortne F
I)

les nombres decim'~LI!( :

: 248 fl'.... fro 15 = 66fr. l5. I(tlllible~u U. (El(eJdce.s. avac

B. - Mditiollllil,er
{I

+

1 kg. 20,0 + 0 kg. 3 GO; 1 fr.:2 5 1 L 70 + to I. 85,

0 ft. 0 fr, BO' + 0 fr. 40 I + 0 m. 75.1 0 m. 45 + 0 m.75

:2

nomhres

ao ~

<0 fro 90
I

+

0 fr. 3 5 ~ 1

0

m, ;3 5

L 85

+

+ +

0

fr,. 10
0L

0 rn, 65 .

as ,

,45.-

16 m.s 15 em. + 40 em. =1'15 em, = 1 m, 15'.16 rn, + 1 m. 15= 1.1 rn, 15. 4 fro 25 -I- 8 fl". 50; 6 fro 45 + :2 fl'.. 30 t 114 fr. 85 + 8 fro 80, 4 fro 65, + 6 k 10 18fr. 80 + 14fr. ,20 ~ 19 fr. 50 + 22. fro 15 ~ 58 fro '60 + 42 ,f". 35 ~ 19 fr. 25 + 24 ~r. 85; 15 m. 05 + 2 ,m. 10, 125 I. 75 + 49 ~. 40. 46. ~ fffecluer' l'e.1 addltiofii SlJrvl!!i'IIte~,.M hG'liit (~i!lJlII$ i,e:s ,j:lQUlr) ;; 6 m, 75 + 148 m, 50 + 2.921 rn, 45 + 69 m.+ Om. 24 = 15 I.15 + 16 I.40 + 0 r. 25 + 557 I. + D ~.05 ~ 4 1'. ~ lDi$p(1(;eren colcnne les nombres S,ui'o'a nb et ei'fe c1 uer II'op e rill~i{)1, h;h~ICh~ f dans les CQIQnne~ les l1Iom.bre~ qul 80 c:olll1p~'eten~} (9 ,~ft 1, 8 ~rt 2. 7 ~,t 8. ,etc ...... 19Z1'5k45 + 892.'175, VI'. <'1!-0+ 695 fr. 75 + 325.2.(15 fro 90 + 6.978Ir. 45 + 297.295 fr, =
J

Meme exercloe que le numere 26 ; .!l:ddiN(lnner $@!p1:lremellt les nombre..s el"itie~ .• PUn:i, les d6dmEiles. - O:emple : 12 m. 75 4 m. 40. J'e dl!O ~ 1:2 m .. 4 m. :::.

+

+

Elrel"~ieMpratllJges
48. 49. 50.
51..

$Dr

1',addiliuD.
eneere

- r·ai emprul'lt6 80 fr . devrai-]e en tout?

.':I, j;](;ques.

Je lui. d'emllnde

76 fro CombienlUl

~ j.lIcquel lrte <II paye !',e:tQUed'un napperon 75 fr., I:~ doub~ur€l, 45 rrlln,ges 22 f,r.. 50. 'QrJ~1 est le prix de revlenl tot,J!!I, del> fournltures.'? - Sur
Qyelle,
5D.F1I

fro

e~ les

liViFet de C8!§Seod'fplIrg,ne. s.()FIHnatota.le '!H~il ers~e ? v
,1:11

F~u~

ill

ver~€i 81 fr •• 54 fr .• puis n) sOlltir'e
'$ ~. dB,} prern ier

fro

~ U 11 '(.om m$r~'~iIlt qui vI'", et' du second 99

I. Comble!'1

,CI~he,hii 2. io nneaux de vin,

de beutellles

CJ.E,

peurra-t-ll

rempllr 1.

,49

I. deJ

52. 53. 54.

'" On ml)t dens une bette 54 p1lHne~ pl1li~ 67 !lIlLItre~.CQmbl'I'H~![1l1 !>oUe t.on'~e~t" .• . el,~,e d0 ptumes ? ~ Ufie p~ife de, rldeaux iii (oot~ 1385 est [e prix tohl1 des ,rltiel!utX ? - Ufil d~p.ot d"es~el'1~ 2·, 2.900 I.,. II! 2,-.

fro 011

II

PiiY~ 89 fro

I'~;$

IlImbri:ise~.

aiU~i

posseda :3 dterne~. l\'flc ooJiltieJl1t1.800' Ii. ,ci'Q,Sel'lte. 2.2DO I, DfI, qtle~le qlJlln~:lle d'euencc, dIspose iio dlpO't ? 55. - Un mart g!l9ne 5<75 k pllr Jour. ~Ill f'emm@ 480 fro (@mbiE!lrl ,gag,ne"~ ..lbPll:r

r.

~olJr. deux

deux ?

50.

- Roger ,I!! I!Ich~t'e 5 livre~ ~ ~e. premTe!l' (iMt~ 48fr :n~me 32 fr. Com,o,lellidolt-II au Ilb~~~re l'

.• ~8ri800"d

29 fif .• Ie tro_f-

51. ~ Ufle,
38,000

Los drQib d'onregiltrcmem' reYienn.n~ iii de IlIl malscn '?' 58. - Sur troi;s ad:II:If.s de 26 fro ,60. 16 fro 3c5 et 54 fro 80, on me fait reralse des
mahan

fro Que~

tCI

G!;IOM 280.000 fro !!s;t le prix de, revient

5-9.,
60.

Quelle rerntse tatale m'lI-t-on faUe ? - A un *~pls de 1 m. 75 de long. on ajoute de chaqlue o rn, 18. QIJelie e~f la [ongueQJIf' 1Dt~ledu fCipb ?
cenfimes;

core. une frange die

(comp~er ,ell' Ugne) : porte en cbSr.t,e ,: 1,8,75 fro I ba'lis: 8EH fll". .goJld~ et vis; 118.7 fro 50 ~ matn-d'ceuvre pour l!l1 pose: 589 fr, 60, ' 6 1. ~ (oklJlez le prix lotal de ls matson ,c:Hipr€!s. (cOilipter I' operi!!ltlofl en I[,gne). Tenil'," :87 .B60 fro ~ mOr'S/OIii ; 267,000 fr, , droUs d'emegllstl'ement : 59.485, fl". iO , drclts de, premiere mutation: 9.275 fr, l surtexe , 3.687 fr, 80. honoralres du notalre ; 3.0'9G fro - To,taH.sezIe fl!!dufe suJivante

fi 1 A. - Qud
6,1

~S~

le perimetre

d 'un rectangle qui

III

28 m. 75 de ~ong et 19 m. 25

e, -

de lorge ?
l.es (il'!es (furl pftlf!!llielogflll'l'lme mesurenl 48 m, ef 21 m, Quel ,est le C!!, por!lirtlogramme ?

pe,i-

metre de

LA SOUSTRACTION
I~ • Soustractioll
lie Hombres eutl@rs
62. - D6C<lmpter de 2 en 2, de 244 .l! 224. 163,. ~ Di!c:ompter de 4 en 4. de 564 iii 524. 64 .. - Dec:,ompter de 2 en 2, de 167 b. 1147. ,65,_ • Oec:omp1er de 4 en 4, de 191 il 151. 66. - Decompter de 6 en 6. de 196 a 136. 6,7. - Decompter de 7 en 7, de 368 a 298. e8 .. Decernpter de 8 en 8, de 575 it 495 (on P13Wt retre ncher 10. puts tljouter 2). 69. ~ Decernpter de 9 en 9, de 156 0\ 65 (retrencher 10, puis ,llIl(lUter 70 .• Decornpter de 11 'en 11, de 254 a 144 (retrancher 10. puls r'etn!l'Icher

n.

71.

11). ~ rle com pier encore 2).
encore

de

12 en

-:1':2. de 2 88

~ 168

(~etr~filCh,!! r 1CI, PlJi~ retrench er

72. ~ D6cornpter d@ 1,5 en 15. del 675 73. - DecomphH de ,26- en 25 de 625
74. ~ Retrar'lcher 8 ill
tOQJS

a
.o1l

5,25. ,'3,75.
(taBelfl.U

les

llombrE!l£

de lill colonne F

1).

75.

lous les nornbres de le range.e V (ta,bleau 1). Nombrel.lX: exercTees possibles fI';I€C les tebleeux 1 et 2. 76.. - 70 40; 90 - 50; 240 160 r 270 -- 180; 2913 ~ 60. 96 _. 56 : 125 - 36 ;! 283 -- 93 ; 294 124 I 39,8 178.
- Re1lTilntche'r
un Il'loOmbre eXilct
I

- Retrllnc;,her 9'

a

77.

80; 275 ~ 1'9'0 327' - 140.1 285 17'0; 375 180. 78. - :Soudr'iI~re 2 iii embres q !i'elCfJ.lilqU& ; A) Froe,ed6 des « h8lll'ile.5 IJII'I,ite:s ~. - IF.xemple ~ 95 ._ 64. ,je drs '90 60 30 ; 5 - 4 = 1 • 30' -l- 1 =: 311.
198 ~
j

54 37 -

30. Ie di~50 ~ 20: 56 - 30

30 = 20 ; 20 95 .- 40 ;187

de dizaines

d'un

+

nombr~

4 24,. --. 60. 276, ~

=

qU8,I,eo:nqll!Je'.

- Exemple'

160.

:=

,2~ exemp!e ; 9'3 29.
90 -S,5; 10 ~

64. [e dis 80 24 ,

60

= 20:

13 ~

4
43.

=

9 ~ 20

+

9

=

18 _ 27 ; 74 26 • 53 _ 37 , 92 55 ~ 148 - 79'. 79. - 147 _- 12 ; 1,28 43. 2.57 - 74 ; 527 - 463 288 ~,195. 168 - 49; 183 ~ 57 s 191 - 59 ~ 238 _ 147 ~ 246 -_ 197. 80. - B) Seustralre en arrondl.!$Bl'lt !Un des nombr'e.!l. - Exemple ,: 78 _ 49. JI' oeFOll~e 1 {mite a cfaaqlll!! lerme de Ia sou.sfrad[on. je dis, 19 -- 50 == 29'. 67 - 39 = 7_3- 28: 84 - 41,98 '_ 41 ; 85 - 38. 893.4 i 175 - 87 • 1950_ 69; 168 ~ 57 s 11900 ~ 91. 81. - 89 - 34 , '79 _, 26 • S7 ,_- 51 = 135 48, 129 - 67. 235 _, 141 ; 275 147 : 285 _ 12'9 475 387 s ,239 195. 82. ~ C) P,illf additi'QI'I. - Exemple: 95 67. j'ajoute 3 ul'ia6~1l ,67. j'obtiem 70. II fau+ encore &Joul!Of 25 pour obtenlr 95. En tout faj i!I,]ouhl:: 25 + 3 = 28. 75 _ 39; 87 - 48 l 54 19'; 89,- 51 " 97 - 49,. 128 87 .113'9 9'0; 193 59. 1,9'1 89 ~ 177 98. 83. = Soustr,Bire [es nornbres de hI eolcnne C de ceux oorrec5pond~1l1~5 Ill, colorme H de (tableau i}. 84. - Soustrcire les nombres de la eolonne D de eeux col!'respol'ldants de la colonna G. Nombreux exerelcas possibles i!l1,I9C Ie::; ,t~ble!:lUx 1 et 2.
J i

90 -

36 : 97 -

52 ; 89 ~

D. - 'So,u;traetion

denomhres deciloanx
enUer. -

,85. ~ SoudraiJre· lIlll IH:l'mbre dectmal d'lliUl lilombre 32 fro GO. A) 011 p-elJt· dire: 50 fro _ 32 fro 18 fro ~ B) Jle peux lIussl dire : ~ 32 fro 60 .• j'i!ljou'te 0 (@Jou'h!, 7 fr .. [pour f~Lre 40 Fr. ; a 40 fll'.,

Exe;mphl:

50

lri.

18 fro -- - 0 fr. 60 = 17 ff. 40. fro 4,0 pour vltJiJre fr, A. 33 fro 3.3 f:I,joute 10 fr. pour faire 50ir. r[l~ajoute en tout: 10 fr. 7 fro 0 fr. 40 = 11 fro 40. 1 fr. 0 f,r" 45 ; 2 fro 1 fro 65 i 5 fro 1, 'fr. 80. 8 m. 3 m .. 40, :25 rn, 18 m. 35; 28 kg. -. <6 kg. 760: 1';2 kg. _ 4 Kg. BO'O, 9t. 8 t. 375 r 200 I. ~ 190 L 8 ;538 L .~ 425 L 9, 85 bls, - 2() fro _ 12 fro 50: 20 fro 2 fro 35 ~ 50 fro 37 if .. 85,1: 0'0 fro ., fro 25 I 10'0 [r. 87 fr, 2.0. 40 rn. _. 35 m, 600; 75 m. 29 m. 30; 135 rn, 118 m. 25, ~

=

+

+

r

500 L _- . 428 L 4

1

500 L _.

t 85 I. 9.

8S. - Soustrllire 2. fro 75 des nornbres de I'a colcnne C r(tabl~"u 1). NombflCU)( e)(ell'~

etees possibles (tl!!Hellux 1 et 2).

a 7 . ~ S frll$tll!,ir'e un llilombre ~r.li,ue.r d' un IIIClmbr,e de!!:i m,II.!.. '" Ex,e mpie : 28 12 m. Je dls : 28 m. 12 rn, 16 m.• 16 rn, 0 m. 35 58 fro 75 ._ 49 fro ; ':25 fr, 75 -==== 12 fr .. 1 75 fr" 40 -

=

+

=

m.. 35 16 m. 36.
46

66 to. 20 1,9 fro.. 128 k 30 _ 99 l,. 175 Ir, 85 ~ 120 fr.; 267 fr. 20 -==== 138 fr .. : 215 fr, 65 97 k I 3'77 fr. 3.5 189 fro ;1815 fro 60 _ '978 -if'. Sou~tr.aire de 128 'fr. 6.0 'Ies nombres de llil co\onne. H (,t~blecu 11). etc •.• 8·P. ~ SatlltaUre un I':!cmbre d~m,,11 d''''R autM nombre dadmaL ~ 1·' N'!S!mple r 58 fro 75 ~ 4a fir.. 30. [e dis: 58 fro ~ 43.fr. = 15 fr.: 0 fro "5 _ o 1.r.30 0 fro 45; 15 fro + 0 fro 45 = 15 flF" 45. 2;0 exernple , 58 fro 7:5 _ ,43 fro 9.0. r~loute 0 Ir, 10 ,11 43 fr. 90 pOW' fllTlro 44 f r., pui~, [e soudr-ai,~ 44 fr. de 58 fro 15, robtiens (voir n° 86)1 '14 f1~ + 0 fr .. 10 ""'"14 k 110_ 1 fro 75 0 Ir. 40; 2 fro 80 ~ 1 fr, 65: 5 fro 35, , fro 90, ,25 fr, 75 ~ 1:2 h. 80, 15 Ir. 75 _ 6 fr.. 90; 28 fro 40 - 0 ir. 8!91 fro 30 16 fr. 25 ,1'28 fro 50 _ as fr. 75 r 527 fro 90 138 ft. 40 1.218 fro 600- 6t1 fro 11'5.

fr, ~

es. -

=

5-

Exereiees prad,ue8 sur 1__ sODs-traction
'90.

o

R'ondre

fro 96

l,iI -nl'li),nlilll!!hll
J

: SUi'

1k

POUIf'

un a<:hat de

!

0 fr, 7 fr,
i

0 fro 75.

eo ;
18,

0

fro

5,0 ~ 0

fro 35

J

Sur 100fr .• pour un

adul'l d!5 : 9' f!'. 10'; 8 fro 90 15.
=

1

!J>1••

Rendre Ill! monnals sur 20 12 !~r. j 7 fro 25,3 k 95

fr." pour

!J'n8cnat
t

de

35,: 3 fro 45 1 2 fro 100. fro 50, 19 fro 35,

Sur, 50 fro pour un flcht 7 fro ,45.
9~.

de

49 fro 75

43 fir • .30 : 35 iii".. 85,; 28 fro 95.

~ Rerdn,j Ii'll monnele sur 1000 fro pour un oII,chat de : 85 fro 1 49fr. 30 : 58 SYr 500 fr .. pour un .!l!c;:nl:lt de • 437 fro ,385 ~II. 30. 175 fro 35. Syr 1.000 fli' •• pour un 19i;hOlt de : 97,8 fro , 675 k 800,I 128 fro .35,

fro 75.

Sur' 5~OOO f.,.

PC!Uf

urn

DCTIllIi

de ; 4 . .8'15 fr,. 30.

93, J'el faU 3 achets de 28. dolt-on mil rendre ? 94. - VQf~e mi!lmllin 87 fro 5,0 ?
95. ~ leon
Illi

17 et 14 h. le pale avec un bJilet de 100 'fro Cernblen
luI menque-t-jl,
centre

15 fr.Combien

pour

p8ryeT de

un

ac:htlt de
qul

eC:~.eI!nge un

83 h. 75 .. Combi.en doTHI ? 96.

canlf d~ 57 'fr. 50

un couteeu

poche

""au

- Un rnarchend 1iIcnete SOil yin 43 fro le lllre, II illl J:HH ltrre 1 fr.25 divers. II revend ce yin 55 fro Combren gagne-HI par ~it,e ? sa,loeB 7'8 fr. la kg .• des orange~. qu'Il
8

de frais

9'1. - Un frultler 98. 99.

blen perd-Il pi!tlr kg. ?

peyees 6.:2 fro 750. Com-

- Une' personne ,cbtlellj sur un Qchat de 678 fro 30.
Com'bien

pllJierll-t-elle
fr,

?

une remise de 45 fr.. 80.

.. VOIIS p.l!lyeil iU115 vous a-t-on faite ?

IUrse

poife de ch i!!I,I1S:liUlres m,uq ue,eJ, ~.9 83 fr, Qu ella remh~

1DO,. - Un cuvrlar !:I gillg/'le dans unequln<:OlIlne dotduire 235 h. d'impob; et 528 fro pour,la eet cuvrler ?'
101, .102.

8.780

fl', De cette somme, i~h!!ut Securite Scelele, CQmhi~n tQucheT"CI a recu

line subventlcn Combien

- Pour aeheter

de

un apparel I de ,cillemal (iOCitlHlt 28.7'OOfr .• une ecole 19.67,5 fr, Combuoen tUi lI'es.til!H~i~ill pllver ?

~ A la Caine d"Ep&fgi:1e.
reste-t-Il

Pi!lU~: lIJ 3..,285 ,fro 50 .. U r~nr@ sur sen livret ?

!Jn~

;Q,mlrne,del 397 fro

103.
104.

et'
01'1

tin coupon d'etoHe de 35, rn.• le dr(l.pler ,ell coupe successfvement 8 m. 75, 25,. '0 L:I e lie lc Flgue u r d "etoffe fes~e +i~? - Four dOfe un h!ll"n~tfl redan,gu!atre de 26 m, de long $t 17 m, 50 de l~rge.
Dil'llS

-

l'31m, ?

ni!l disoose, (:Jjuede 78

1'111.

50 de helll~ge.
fi!lut

G:llIelle longueur fsL!lt-HI en rache-

fer

105. - Four fi(ol.el'

un 1P1Iquet, il 0111Il'leJ DQ~so&de que 2: pelote.~ t-i.I ?

2 rn, 80 de fioolleet 25 Cilfl. pour le neeud, d6l1 m. 25. Quelle longueur de fit:eHo mOflqu8-

:'1,06. - f"cur f.oboter une planche de 2 'enD. 7 d·'pabs~lJr. lin mMui~ler enr.ve dliS cheque coM una epaJisse:ur de 2 mm, 5, Ouelle est r{'poissE!ur de le plenehe rllbot'6e ? 101. - IL.~ ligne f"ari~-N.~I'"Iq."-Strnbourg comp:relild 508, km, De N,r;u'lCY a S~n!ll~bourg, rr y ~ 153 krn, Quell!! es~ 1'110 dr~f!mce de Pi9rb 0. Nl!!ln~ ? -

'Imt

., A pl,ed. P!!ui pGrcouri 5 km, :275 ,en 1 heure, A bltYdeHe. il failt 16 km, 100. :;}u'ell'€I di$l~oee ,paircourt-rl ell, plus. a biwdeUe.enl 1 heure ? ....-6-

25 m. '75., Qud!e est ra h!!luteur de chut'e de l'I!;"lu~e ? 1,10. - IJ n flit p!'el E'II de vin p~se :225 k,g. Vide. 'il pllse2'1
potds du 'VLn qu'Il cOI1iflen.t

109 ....

Le biief Dmon~ d'una

edu~e est ,~ I;,altltude de 27 m. 50 'et le blef ova.. ? kg. 300.

a uel

est ~e

111 - 011 pose, sur un des piote~ux d'une belence de (aM?
112:.

Rebervel,

[e pletesu oppose, 01"1 met 2 hg 'e. 1./.2 hg. A ctlle aJout,e u dllg. et 5 g. pour nHablir requi~ibre. Quel

un p!!Iquet de ceM. Sur du pi!!quet de cllrf~. 011 est le potds dIU! paquet

pose a oofe dUS8C un po ids de ,500 g . .owel est Ie polds du !;tiC de ble ? 113. - Un moreeeu de bOOl.lit ~\i'ec os pe~e Q kg. 875. D~~os~e.'II ne pese plus que

- Pour PBSt':i 1.,10 5.o~ d!l!i ble. on III mLS di!!ns~e pempl,~teil!U au 11/10-. un polds den kg. et un de 200 Q. Pour parfllire

d·ut:ie b!l~cule
I'equtllbre.
01"1

660 g. Duel etlll'l lie polds de~ es '? B t d'essence,
~ Un eutorncbtllste

l14.

km, Si I'eutom.,bi,ie consomme 13 l. 151.1 100 krn. 115. - Unto nrteeu cantie n t 2:2 B L de vtn, 0 III rem pht avec ce vi n :2 Ibonbon
12, I. : 15 bouteilles de 1 le tonneeu ?

II

~"i!lpen;olt qu'Il ne reste dIm) en fait /Jljouter 30 I. Combhm

I~ reservotr de Sli vo,ihJllre Clue lui redera-f-~I ~I!.I bout de 200
MS

I.. e f 9 de 1/2 litre. Combien (e$hH-ll de vin di:ln~

de

116.

- Un eernjsteur a eau Im:liqtHl,H all 31 Ienvler 126 Irna. 750. Au 2,8 fevr'ler. II indlque 134 m3 680. Quelle qutlntiUi d'e'l:Iu (en 'm3) a-t-on oomom.m.ee dans ls mHi~onen fevrler ?

117.

~ Au 1i!r msrs, un eometeur eledfrque marque U51,5 ~'Wh. '15. 11 lndlqua 1_709 h...... 5. Etablls~ez la consnmmetlcn d"eled'n-clte h. de mars,

AIlJ 3 ~
pour

ntii!l'I"S"

le rnois

I. ,..IlultipHeatioD d'e DomJJres enders
118. - Mun~p~[el U!I'I nombre

4~ X j .000 48.000. 5 X 110. 7 X 100; 18 X 10

}'ojoufe Ie 0. du 10

=

a

eU'lHar p'GJr 10. 100. 48. Je dis: 48 X '10

= x

11.0000.. - E)(emp~e: 48 X1 O. 480; 48 X 10()= 4.800.

695 X 100.
119. ~ Le! 'fiildeurs

2'9.8 X 10;

I 29 X 1.000.1 25.0 X 10. 116 X 1•.000. 187 1000,~ 1,600

x

1000.

son~ t'81rmwnills p~r del

24, et J'elouie les I) '; 2.400. 400 X 6 ; 50 X 7 ~ 60 X eo ; 90. X 70 ,; BOo X, 8,0. 700 X 9 ; 900 X 80 , 3.000 X 6000; 9.000 X 9 ~ 60.000 X 700. 120. - Multiplju ull Hombre de 2 dljffll'el par un ngmbre d'un (.hifflile.• Exemple. 45 X 7 .. Ie dis: 40 X 1 ~ 28.0 et :5 X 7 35 2,,80.., 35 = 315. 35 X 3 ; 42 X 4, 28 X 5 ,; 57 )C, S; 65 X 6.,

O. - E:xemple • 30 X 80. Je dis : 3<

roix".

=

&

j

121. - 4-7 X z • 54 X. 3 ~ 65 X 4 ~ 73 X 6 l' 67 X 5. 79 X 7 • 59 X 8 ~ 94 X 9 ; 840 X 7 ,; 809 X 9. 122. ~ ArrondWI' I'-c multl,p'lliC:8I11de,. ~ Exemple ~ 7,8 X 5. Je ,remarQue que 80 2. Ie dis, done: (80 X 5}, -- (2 X 5,) ou400 ~ 1.0 = 390. 49 X 4.58 X 5. 49 X 8 ,; 19 X 9; 5-7 X 5,. 68 X. 8 J 39 X 9 I 99 X 7 I 1,3,0 X 4.600 X' 9. 123. - 28 X 4, ~ 19 X 6,; 5'7 X 7 ~ 61 X 8 i 99 X s, 109 X 8 ~ 179 X 7 ;: 22.9 X 4,; 3.999 X s ~ 3'9.998 X a,.

49 X 7' , 59 X 8

J

75

X

8 • 88

X 8, • 97 X 9.

78

-

a;

-7-

124,. ~ M,u~Uplier par 9. 99, '999'.
,2.

1'" exemele , 47 X 9. Ie dls 10 fob 47 = 470 eJ 470 e;>:;emple : ,47 X :99. Je di~ 4'1 X 100 = 4.700, 4.7'00 ,24 9 ; 42 X 9' ; ,54 X 9 J 21 X 99 I 45 X 99.

54 X 99 '78 X 99, 87 X 99 ~ 23 X 999 i 41 X 99'9. '125. - MuUjplier par 19. 29. 3'9" e'tc ... - Exemple : 24 X 19. Je dis: : (24 X 20) ,j

x

47 47

=

= 4.6,53.

4.2.3.

24 ou 480 ~
M~ltiplter

24 ~ 456.
J

1:2,6.

51 X 39 ; 165 X 19'; 76 X 49;
w

32 X 19 • ,28 X 19

45 X 19 ; 23 X 29 ; 49 X 39.

87 X 69.

98 X 290.
[e dls . (24, X 10)

264.

pat"

.-. 1"

exernple,

D~!'1Sle pratique,
au mljleu,

on additlonrre

'

24 X 1 L 2 chlffres

+

24 =

108:5

du nornbre et on piece !e toto!!

::I6 X 91 : 4-3 X 10 1. 12.9 ~ ~ Hi X '21 , 1: X 21 ~ 29 X 31 ~ 47 X 31 ~ :3 5. X 41. 8 '27 X 51, .59 X 61 r 83 X 71 ~ 9 B X 91 ; 42 X 20 1.
j

4 ,= 6 et je place le 6 entre le ,2 et le 4 (2:64). 14 X 11 ,; 12 11 j 24 X 11 ; 36 X 11 ~ 45 X 1 L 7.2 X 11; 81 X rt . 90X '111~ 43 X 11: 6'1 X 11. 1,21. " :2' elfOrD,pie: 39 X 1,1. 1e dis {39 X 10) ,39 = 390 39 = 429 Dans Ii!! pra1ique. on dlre e 3 + 9 12. Je place Ie 2 de 12 ,!!ntl"e Ie 'et I@ 9 191 j'aljoute le 1 ,au 3 de 39 : (3 + 1,) """ ,429. 29 X 11 : 39 X 11 ; 49 X 11 j 64 X 11, r 68 X 11. 85 X 11 • 88 X 11 , 97 X 11 ; 89 X 11 l 99 X 11. 128, - H~IHplller pair 21., 31. 41,~',....- IExemple: 34 X 21. Je dls (34 X 201 + 34 = 680 + 34 = 714. 12 X 21 • 1 5 X 21 i 27 X .21 ~ 34 X 1 ; 56 ,X 3 1. four 24, Ie dis:2

x

+

=

+

+

a

42 X ,41 ; 34 X 51 : 95 X 21

a

130.

l' ,,. e);;:empl e , "5 X 12. Jed ~s: 1'5 X 3 ""'" 4 5 ~ 45 X 4 = 180. 84 X 5 = 420. ei('. ss X , 5. 42 X 16 ; 35 X H3, 1 54 21 ~ 65 X 24 ; 62 X 2,8. :t32. - MlJltip~icaHon de 2 Inombres enUe.r'$ comprls em'itre 1'0 'eel 20. - Exemple: 16 X 1'7. On dlr!!ll: 16 + 7 = 23 : 23 X 10 = 230. 6 X7= 42. lQtl!l1 ; 272. On aJoute les unites de run des nombres a I'outre , On muhlplle Ie n!is,ult~t par 10 et On cJou1e le prodult des chiffres des unlMs. 12 X 19 113 X 18 I '4 X 17 15 X 16; 18 X 15.
2· exernple : 28 X 15, J€ dis, 28 X 3 = 84. 24 X 12 , 38 X 11,2i 54 X 1,2 ; :27 X , 5 ;

- Pl"oduu ,de pJu:sieun ,.. deUtl. - Exemple: 5 X 7 X 8. J'effectue d'!!Ib~rd ls produit qui donne un nombre rend, QU, iii defeuf. Ie produit Ie plus ~imple. [cl, je dirai : 5 X 8 = 40 l 40 X 7 := 280. . 6 X 23 X 5 ; 4 X 16, X 5 ,8 X 11 X 5 I 3 X 1: X 4; 4 X 18 X s, 5 2 x 3S X 5 X 5 ~ 7 X 5 X 14; 18 X 3 X 9 9 X 25 X' 4, 2,5 X 18 )( 4; ,31. ~ Huhlptler IiIn 1110mb"" Po1lf 12, 15. 16, 18, ek .. Je remi!in~~Je que 12 =:3 X. 4-; 15 =0 S X 5, 16 = 4 X '4. etc •. for eenseqtlelRt', poor mul+lpller [Jill nombre par 112. Ie multtplte pilir 3, PUiii, lei If'WbJUIi,t ,o.bteno PilI" 4.
j

x

11 X 16; 14 X 13 ; 1.2>: 15 ~ 11 1 2~ 15 X 14. 1,33. - Cilll"1II1ez lie clllf,r6 d'llIIl'! II!,o.lTlbre : On i!!ppelle; cerre d'un ncmbre le prodLll[t de ce ~mbre p~u lul-rneme. - Exemple : Ie c";lrre de 8; e5t 8 X 8 64 .. Appllque:t les pro<:6d6s cr-desun pour GI!III,clIJler I,ei~um& des. l1omibre.s ,ci-!!Iprk : 70. 99, 19', 11. 21. 61. 11&. 1:8, 17. 14. 134. - Ca[Ciulez: Ie, c'ube d' ua nombr€l. ~ IExemple : [e cube de 5 est 5 X 50X 5 = 75.

j

x

=

135.

Cslculez 1'e cube des nornbres cl-epres : 2, 3, 4, 8, '9.11. ~ RaCiAl'" CoIIHe9. racine ~ubique d'ulII nembre. - Ceit ~e nombre,
par lui-m~me, redcnne Ie nombre

oese,

qUL,

multiplie·

-8

-

E:.:;emple,s:

LlII r.aclne

Ci!!lrre

de

2B

est" 5.

cublque die 27 est 3. perce que 3 X E.ss8yez de trouver par tatonnement£ 49. 811, 100, 1.44. 225.
Et If! reclne
cublque de:

ax

par ce qUe

5X5

.I~ racine

3 """ 27.
cerree

de:

=

2t,,- l!!l

r!!lcini!l

4, 9, 36.

16;, ,64.

8,

125.

641, 216.

U..'" Multlpli'eatioD
136. - Huftiip!~er un l10mlbre
j'{lp,plique
, ... exemple :

de nombres decimallX
pa~ 1,1111 nembre
pour
,ernUe'r.

decimal

les prQcedes.

~tudLes

ltl multipllc.1!Itiorn

des ncmbres entters e

Arror;ldir un des nombre:s ; 4 fr, '95 X 8. Je dis! (5fr. X ,S} (5 c. X 8) = 40 fl'. _- 0 fir. 40 =39 fro 60. 1 fro 90 X 6 • :2 m. 95 X 4; 2 I. -8 X '9; 5 !kg, 900 X 7 ; 6 g. 9 X 8. 15 k 80 X 11 ~ 21 fro 95 X 20. 14 fro 90 X 1:2. Sfr. 7S X 4 99 fro 95 X 40., 137, ~ 2eedmple. ~ 'Procede g6n,6rllJl ; 2 fr, 80 X 16. Je dis: (:2 fr. X 16) + (0 fro 300 X 16).
Foul'" rnulttpller
chiffire

I

fr,. 20 X 15; 0 fro 30 X 32 ; 0 fr. 45 X 20 J 0 fro 75 X 9' ; 0 fr, 65 X 11. 10 fro 50 X12 ; 16 k 40 X 8 ~ 15 fro X a,3D ; 24 fr, X. 0.90 28 Jr. X 3.10. 138. - M,u'tipli-er lin: n.c,m,br~ dedma~ par 10. 1010. 1.'000.
j

36 k 80.

dedmol

a

droite

0 fr. 30 PM ,6, [e dis: 16 )( 3 ""'" 48. et Ie 51e.plire dll prodiult: 4 fro 8. J'obfi.ens: 32 fro + 4 fro 80

un

=

o

On d~p!!I!lce ~!i v~r,gule de 1. 2 (JU 2 fro '6 X 10 26 fr., 12 L 8 X 100 3 fro 50 X 10" 4, kg., 500 X 100, 12 I. 3.5 X ~.000. o gl. 06 X 10; ..¢ kwh.. 87.5 X '100,; 2 hI!. 5 X 1.000.

=

=1.280
5 m.

·3

r~!1IYS .... ers

I,!!I dr,olfc. - !:xemple:i.: i. 10 X 100 I -t :. 25 X 10 I

6 dam. 9 X 100. 0 a. 007 X 1.0,

139, - CO:lPpfe,f ell i!9lne sans pc:ser rope~lIifiorn : 1:35 fr. X 6 s 396 Ir, X 9 ; ::19 fr. 40X 7 J 78 fro 45 X 80 ; 298 fr.45 X •• 6 m. 35 X 0.50 I 29 kg. 75 X Oo.SoO 600 fro X4. 750 . 90 fr. X 3,25 ~ I

o

gl.

SO X 1.75.
i :

140. -

A1PP reci e!l' 8'P proxima tive !nEllnt IIIn Iro!uliat. 1-' 8x!lJrnpie 3,4,8 ~r. X '754. compte: 35C1X dull (lxad dolt 'etre un peu superieur a 245.000fr., 2' exempTe " On p'eut' errondjr un de~ nombres: 450 X '6fH'). ClIku! er I!IIppl'o)('imativell'lilent :

J~

700 -

245.000

pr'l)duH 458 fro X

opp:roxlmatlF. 595. 011 alrl

fro la prQ~

D Lte.s sl le~ pl1o-d u Us cl-tlplreS

59 fr. 80 X 1.65.

354 ir, X 43:

6.:23,8 fro

X 396 J,4.575
parOl issent

fr. X 602:

7,028f(.
'!XGcts :

X 793

6.940 fro X 5,2; = 36.088 fro ; 75'2 X 898 ."""'" 75.296 i 9 fro 80 X '76,2.0 = 6 74.286 fr. 298 ml, :25 X 6 m. 11) = 18'1 m2. 9·325 ~ 1 fro 95 X 2.725 5.311:3, fro 75.

VO!.l~

GPP!"mdmDtTlIement

=

I!:;x:erel,ees d,e re"isloD
TABLEAU ~41. ~ Multiplier [es 1

(a· page

de Ia 0Duv'ertur e)
i

colonne A. 141 A. - Multiplier les nornbres de Ie) colo nne E p!ir 1:0 ,("'ok
'142. 143,,, -

ncmbres

de l~ colcrtne F. p~, ceux

eerrespcndents
In~

de il

118).

MuoiJtLpller las 1'10mbres de ltil fllngee ,IX par 100 (voi.r 110 118/. Mu'ltipifer les nernbres do;: ~c oo'iornne GpOii' 90 (~oir 1i1~ 1 i9}'

~

9 --

144. - M~mpl
145,-

i'er les Mn'ibfe~ de hI ~!i;llqnl'!iS
~t! colcnn

H

P~I"

'7 (voir

1i'I"

1120,.

Multi pt~;er ~es nombre:> de

e ,i pi!l1'"9 (voir ri~ 1 :;M).

146. 147. 148.
'149, 150.

,_ Multipiier 1~ nornbres de l~ eelonne C per 99 (votr n"' 124). - Multi P t ~er ~e~ nemb res de iil!I co tonne D p~r 19 {voir, n." 1 :2,5). - Multi p ner les nombres de ~a 00) anne B P!'H 1,1, (vol r 0" 126,).
H p,!lr 11: (voir nQ 1,27). le~ nembres de le ~clolilne J pl!r :2,1 (voirnOj t28). ~ M uHif;),tler res nom bres de I~ L-Dlon n eo (par 1 a, (.... Ina 131:}. air Mu~ti~~uer ies ncmbres de IlJioolofirlil;i, - M~h~plier M u I'ii pl:i er I e$ l"Iombres de I,!!! 11;01 on r'I e B P'ilI r 1 '1 (voir n° 132)"
riC!

151.
152,.m 1 o~,

15a. - Ct:!eu Ier Ie .carrO ae:£ nornbre ~ d~ l!i col on,ne B {voir l

13S},

-

C8'Icuicer I.e cube

des nombres

de I~ colcrme

A {vQlr

n"

134).

15:!!i. ~ Chercher 156. ~ Mutupl~er

d&n~ Ie t.obl81! U I~s ~.orn~re.~.de

1 r es nom br e 5 q u t ~onrf' de s (srnh p.flirf!!,lh.

En denner IIlI! reetne c:a.rr~e (volr n° 135).

l~

t(lto ~ n.e A p.i'H ,4

- HIultl plier le~ 110 IT! bre~;de l., COl OM,€! les 110m b res de Ia rein gee I par caux xe rrespond ~nts de !1I r~ngee VII (ti!llhleou 2), sans poser ,'opch'alion, en celeulsnt .appro)(~ml!ltivemer'l't le$ r~slJ It,~ls (votr "'1~ ~,40'). 157. 15

a. ~ M~ ItTp~~et U

If. '95 '(voll" nQ 1316~. A. pc r12 k :3 G {voir 1'1' 137}.

de
J'I~

vi rgul e, un co-I ol11le E ~fabl'e.1!u 2., puis mulHplhu 1'38). Ilil
1

159. - Se p~ rEiI" pair u ne

en iffr,~ ,a_

d;,!!H':1Ji:l

g i!l U ehe de ehB elm d~:s: nombres de 005 nombres Pil!f 100 (voir

IN(l,!~. ~ Nom

tI,_,trl\il~ eJo!~rdt::e"$s[rn,'ill!lir~s scnl

ne daJilflQnS ces e~erot~ce~ qu.',a 1Hre d'!n.dh:?J.tkl'1:1., De rLombrellX ~~sib~es .i!I pC'rtlr d~s: 1.!:1bleillU)! 1et :2.

160. - You'!. lIcllef.ez 30 t i mbres o!:I 1 of r, 50. Combi en veus rendJ~ - t· on ~IJr 100 fro ? 160 A. - Un fmit Ler 11 com mM de 18 eals~e~ d' 'OIB I'Ig e~ ti 2.400 fr, I~ CfI,IS$e. A~l!i ~uite d'un ecclden+, '1 cetsses seulemenl errlvent en 'bon et~t. Qudle 'indemniM h::
fruitier doH-H r~d.omer ~u trl;!nc::porfeur

1161. QueUe est k ~, 1 fl", 16:2.

~. j.8(que~ e cha III ge ~OrL f re. U 11 livre B C>f!b ters CI u'Il ~';!fI,Tt i!! en eUh 14 fro 95. It! 'iI!lI<SLIr dUi li""re, ~j bC,qUg5 a donne ell plus des c1lihrer~un billet de 5< 40 de me ~'Illem 01"11'11 ? e.ie - Uri roc!'!ta~re C le (~oi!{ent:re un O~Darlemellt [oue 1.800 fir. plir moi$ et un oufre loue 6.600 fr. per trlmeMr@'. Cherc~e;;:; ~e prjx de I~ TO~IlHol(''1 !!!nnue~le de ch;,!lique <I.'IIDP~ rternent et dttes quel es.t le plus ;!l""i!lri't~~eux. 163. ~ <Que ~i@(a-t~on DOur 19 m3, d'eau. a.3 fr. 50 le m3 ? 'kwh. d' <6led"(~c:iM b! 1 () fir. ~e kwh. ?' 165. - (,hle doit un i!!Idb~n eour un motellf ,e,I,e:drique qul Il' consomm6 2.400, kwh.• sl on l'Ip,pt!que Ie hlr,!f degr,e.s:stE sli[v!llijT : I~~;1.000 prerrlie~ kwb,.,. 9 ir. I'e kwh. ~ los 1.000 $1J~\I'!!iilJfs,5 fr., ~ ,J:!'u-denl.l~. 5 fro Ie hv~. 9< . 1',66, - QU6' CiiJ,nsCim rrt 4 1~lmpes e:ledrlques. de 60 wt.!ith, en 8 heures l' me Hl7 ... Un poe:le ccasornme 15 kg. de "h,,'rbon pn Jour. (o.moi.e11 fs'ut-i! fil!ilre
16,~, -

?

Que p. i:eri!i- r~Q.n p QlJr

16 rn3 de g~:z:

d'eel a,1 r~g e, .l '16 f r,

Ie

m3 et13

5

fJeflfrer de chii:lrbo!1

PQlH"

urn hiver

08

on d!i.~uff(l

pendenf

180

foui's?

pour Ie d1otlff'lJige cent F"tI ~, uneCGn~CHn m~lf.10 11 de 5 kg, p~r pi,~ce ",t pl!Ir JO:L!lr.Quell~e S'f!'ro 1.0 com.ommotJOI"I pour un !I!'Pp.o'rtem,en~ de 5 pil!o(e~ en

1,68. - On compte

190

jour1

?

- .. 10 ~

169.

~ 16 fr. ,I e
Ie

ma.

- P'olJlr f {ll N: ~)L.l!r'~ 11,)!'1 roH
l:l1li1J

~ IJ 19 U r .1l gBZ, on e con~OITIm~ Que I est ~ prix de re liTent de I~ euis~on de ee rMi. ? e

aoo

l,

de

gez~

11 0., ., P ou!" f~lre
m3 et 1.800 ~ledrk:lM ? L de .

I e~sl,",~. IUn~ r.l el1!liQ ere .~t!On:$omm e 5CO L gllz ~ 16 k [e m3. Ql1elle est 1~ &~p~flse

d' >e O!!illl 1'l2 fr. 8.0 ,totole en ell!!:J'at

17 1. ~ ,Fou r fa ire des .;:onfih.ire:l;" vo~re mam ill n ii!!, II C,liI@itel 11 kg. de pnJ~e;s .6 -68 fr, Ie k.~. e~ 6 kg. de !.u,cre a 50 fro Ie kg., Comb~eni!-H!~le poye en tou~ ?
17;2,., ~ Pour ~es meth'e elrl conserve, une men~ger,e i1lch~*e 6 dou:;;:aJ~l'Iesd'\;t:Joh .. 150 fr, pH~·c:e.Q uele~t le prix totel. de c~:soelIffs ? .
ir.

173. ~ Un merehend i'lIl B chete 'LOGO ce uf~ a, 12 fr, 90 pi~c~. ~ Ias roe\!'!!; 15 ~ nd lDi,f:!te. moi'S, ";'00 o:nteteCi!l~~e~. Quel est Ie b~neiic.e ueo~l~ pru' ~e mi'!!!,rdH:lnd '?
fraYB

174. - lin cuvrler gagne290 Fr, par jo:u!r.Qud es! son §~18[re pour uri mois. in e 2 '1 fOllr.s '1 1'15. ~ Orll pro$~enie III un entrepreneur la, fadure :sub{!!Inrh~: 1.827 kg, de plomb -il 49 fr. le kg .... · 189.5'23 fr. EV1lh,Je:z ri!lpidemerd s'il 'I ,~erreur au non ? ,1 "
176.
rp8Teri5i-t~

0'"

il l'

- Un cuh'ivBteur
agr[culltelijr

i!!I

a,cheie

3,'
~I'!

~ec~, d'eflgrat~

a

650
120

fiFo le q. de

5EiC.

Cornblen

il". ~e qu~ntaL Que~~e s.e.mmer-ec.evri!!l,-l- Hen pa,ijemen~ '?

177.

- Un

i!l ILv~e "

Cooperative agrh:ole

ble

,a

1.900

178. - On 01 porte 12 f()i~, I~ longueur de 1,9 chaYne d'illrpenteur sur I~ bese d' un '::~.r:!mp t.rl::1r1i~l!Jl@ire. Orl ~.·i;lper(;Qit illlor~ q",'H manque un maillon de 20 em. ;3 10 otnllille. QueUe ed 10 be~e ree~I'e dlJl chtlmp ? 179.. - Pour 180.
M

d ore; un champ

de I"fIIlJ1re. Quell~ sere le longueur
ques

red Il.iloQI:l ~11l~re. on ~ pose 28 de lEi c'15tufe ?

piqueisll

9

1'1"1.. ~''UI'I

~!Jr 11 rn. de I!!!rge ? 163. - Que Il e e~t loa ~lJ'rf ce d 'u n e

- De '~O.1iI viHoge au vHlage; voisin, J!lcque~ fI ci!Jmpte 4 barnes kll om.efribornes ~edometdques. QueHe e5t I~ dlstsnce entre les 2 viilagle" ? (11 'est Pl"lrtl d"UIl6 borne krlornetrtque]. 181.Sur une eerre au 1/80.000 .... 'LHlE:! route est reprecSentee par une len.gueul' de 28 em. Quelte ,~{si10 iongueur n;l:e~le ? 182, - Quelle surfece, en m2. coU'vriraient1.000 brlQUE:5 de 22 .am. de !on,IOi

~'r 5

C;!lIm~ de

19 m. de cm~?
de

99

184.
m,

de

- Quelle
l~rgEl

est I>f!surface d'un

ch/ilrnp recf'llrJgu~{ljire

12:,8 m, de I'ong et

?

1.85. - ]i!our peser unecaLs.se de pommes de ~.erFe, J'i!!i mls SIJIT'Ie, pem p,tat~{Ju el'une bescule eu dixillme, UI'l! poids de 5 kg.. '1 k'g.• 3 I1g. et 2 d!lg,. Ou,el est' le
;P{!Td~ de III ·cai~5,@; de pomrM!> d'eferre

?

186. -

,QUEll est ~til prLX

de 0 kg. 900

de vt~l1de

a 240. fr, Le kg,. ?

1181'. - Combleli ffludr~~t-~I de f;!lIrl"eaux pour ('1!Irre~erline ~IlUe de bll~M redan· -g!J~~rre. :Sl!!ch~n'l qu'cn peut dlscoser 28 cerreeux sur 1,11 'longueur et 19sm 1.11 rftrge.ur ? 188. - Sur une e!'i'lIgere. redllng!Ur(!!Ire. UIIl II'bflJilrre ,II dispose des boih:iE de C1n~ie
de

k.. form'er
.;a

l.!ll f.oil;'OJl sUliv::!l'Ite = 6 sur I,I!I ~,IlI!rgeur. 112 sur ~~ ~onglleur ,e~ 5, en ~i!!utelllr. de fOl~QI'II un paral'Jeleplp~dl'l red~f1g,le', Combrell Y ill-HI de bottes de crete ,ell lout ?
iiI1.

189'. - UI18 cuve, de S m, 20 de ~CH"H~. rn, de 1,l!Irg@ et 1 2 :moitie pleirae d'eau, Combien de rnr·e,s. d'eeu t:on~ieC!t~eHe?'
'U

50 de haut, e~·
le~
Fleeu ds

1 9 (I. - QllfT cellI!; en croIx 1iPr-!i"Iillent .25 em. Quell,e, IlOngueur
1 9,2 . .• Com

I'll paquE't cubJq 1.1 e de 35 de freeUe, fi'!ludrl!'!~t-n '1

eml. d' ~refe. ; Off.

1901. - expifq!;lle:z; commen~ vous ~fkctue:l:

1"Qpl\'i,lIlt!Qrn~~'i'ylinte
oper;!rt~ OIlS.

90 )( 6,50~

2.75 X 6

+

mEl n~

effect uertez?

Yom,

1es

~uiv antes :

275 X 4

-

11-

LA DIV'·SION
Rappel de~
Cil

rac:"le res. d(:! d~lfi~i.bili,te :

p~Lr; 42 est d~ i~ible par 2, 43 ne ['est pas. .... 2) Un Hombre est divislbl·e pair 5 !crsqu'il est tem1~J1e p~r un () 00 par un 5 . .3) UiI'linombre est dMsib~e par 4 ~ ses deux dernlers (hiff(e~ de drone sont des

1.)1 Un nomore est divi~ible

per 2 lcrsqu'tl

est termifle

par Uri 0 ou un noatbre

o

00 formeot un fwmbre dlvisjore p"llIr 4 : 6'1,6 est ai'i'hrbJ.e rnu~tiple· dE) 4.: 623 I:le l"est pss,

p~.r 4

peree

qv~

16

est

pOir P~I'

3.. 162 9. 243
4:20.

4) Un

flomol'"e; est e·sf di'lii~~ble est

di.... Islble par 3 quend l@ somrne de ~,es('hilfres
p~; par

3,

281,

ne

i 'e~iI

e:s-I chr[sible

p~3 •

S) Un nombr·e est dl ...l.5~ble per 9 quand

dl\l~~Lble
225-,

9, 678

.I~ scmme

de ses ehtffres
;3
OUi

e~i div1~ible

ne ~··est p.!;!l;.

193.
1'94.

- DHe~ s] les ncmbresselvants
684. ~ P.!'¢ndre. ~el ItIIQiU6
d'!J1i!

1.6,32. 7.,1330.
lI!ombre

.sont di v lslbles par te-!1!1iIil'le pilr

2. 5·, 4,

9.

1'~' exernple , 60 ;2. Jle di~.~ 6 : :2. = Set rOlJoIJ1e 2~8i)(emp~e:.-70 ~ 2. Je dLs: 60 : .2 ....;. 0 et 10 ; 2 3 40 : 2 ~ 80 : 2: ~ 120 :: 2; 180 : :2 .; 2.40= 2.
30 : 2 ; 50

un O.

=

Ie 0 , 30. 5; 30 ... 5, -

35.

;2: ~ 90 ; 2 ~ 130 : 2- ;190

: 2.

195...

28 : 2 ~ 46 : :2 ~ 64 : 2. 122 ~ 2 ,248 134 : 2. , 56 :2 , 18 ; :2 ; 92: ;. :2 ,154
19 6 .. - IPrre~dre hI me iti6 24 m. : 2 12 m.;

60

-

P ren d re Jiii mCUfEi d' U II! ombr'll. pi!liIr. : 2, = 30 I 18 : 2 9 ; 30 + 9 = 39 ..

=
U

2.

~e dis:

: 2. ;2.
-

l3 :2:; 45 35 : :2 : 53
. ~1!;:'V7. -

=
<

:2 • 17 : 2 ~ 29 ; 2:

d' 1

I1J

1101il1

m. : 2

bre

=

0- m.. 50~. 12 rn, + () m, 50 = 12 m. 50.
47 : :2.
175 : 2 . •

1mPi! ir.

E.C(@;mpr€l:

25

m.

~ 2.

Ie

dis :

J

=

2 ; 77 : :2 1 99 :2;:

44 = 4 60 : 4 ~ 84 : 4; 108 : 4; 120 : 4. 48: 4 ; 64 , 4.; 12 : 4 ;. 96 ;4;. 1136 : 4, 196. - Ili¥i~e,r pa.r 4 ('I !jI1oli /:Intn 0 n exact], ! Exemplr::.: 26 fr, : 4. Je dis ,26 fr.: :2 ·~3fr.: ~.3 fro : :2 = 6 fro 50. IExemrple: 25 fro : 4. Je oi:; ; 25 fro _ 2 ""'"12 fr, :50;; 12 tr. 50 : :2 """"== <6 fr, 25. EJ<@;rnlPle:2.7 : 4. J~ db + 2'1 fro : '2 = 13 fro 50. f'oLl!r ,dlvh;e;r 13 fro 5.0 p8r .2, je. di.s:12 'fro : 2: = 6 fr, et 1 ·fr. 50 : 2. ~ (I fir. 75 6fr. ,. o fro 75= 6 fr, 76. 13 fro : 22 11il. : 4 .::35 L ; 4 33 011, • <4 ~ :37 kg.. ; 4.. 49 fr, : 4. ~ ·54 fr .. ; 4, 63 dern, : 4.1 :3 fr. : .4" 5 k :.4.
I

fJi~er P!U 4 ,(pren;due le Quaid. 'qlloti-e;nli 6.!I~cI}. - E;o;empJe· , 68 ; 2. A) Ie pe!,),:>::dire :. B8 , 2. = 44 at 44 ;. 2. "'" 22 .. B) Je peu)( dire .l!iIl!Jssi 80 ~ 4 : 20 ; 8 : 4= 2 ;20 + 2. =22 .•

=

=

j

,,!'

j

198 A. ~ "1 fL : 4 ~ 9 fr. : ·4.: 18 fr. .~4 ~ 1,5 fro : 4 ; 29 fr. : 4. 10 k ; «I. ~ 85 fr. + .4 , 90 fr. : 4 ; "t01flf. :4; 130 fr, : 4. 199. - DIYisel~ p.ilr 3 [prendre le flers], - Exemp[e: 42 : 3. Je t'lEHl1.!'rque qU!); 4.2 e~t f,orme de 2 Mmb~e~ dlvlslbles par 3., 42 "",,30 +12:,~J Je dis: 30 : :3 = 10 et 12 : 3 ;._ 4o! 10 +4 = 14.. 36 + :.3 ,45 r 3 ,51 ~.3 ; ,60 : 3 .:69 ~ 3.
78 ; ;3 : 8.4 :

:3: ; 96 :

;3 , 102

:3

s 1::15 : 3.

199 A. ~ 39 : 3; 48 : 3 , 57 t 3.: 72 ~ :3 ; 81 : 3.. 81 : 3 ; 99 ; :::• 111 : 3 ;159 : 3 : ~65 .: 3. 2:(J'O. - Div]ser pIt 9. - Exe.rnples. : 12

t89 : 9 21:6 : 9 ~ 2.88 .~9 387 = 9 > 4 59 ~ g. '20 1. ~ D~,VblU par 8. 6,. 12, 15 ,e'ic... - P r'O(:ede gene~~I. A) OIAId~Ci~mpl)5e',Ie di'l"idende en :2 Il'Qmbres divI.5ible:; P'iU 6, B,. 112, 15, ,"~>C ... Ex~mp,lle ~ 96 : 8. J e di~ ;: 9 6 8'0 + 116~ BO • 8 = 10, 1.16; : 8 2~ 1'0 + :2 12,. 1';l2 : 12. Je ai!>: 1'32 =12.0 + 12; t20 ,: 1'2 10; 12 : 1'2 = 1 ~ 10 + 1 = t l , 6'0 ~ 16 ;: 18 : 6 ; 90' : 6 J 120 : g ; 192 : 8. 144 : 12,; 264 : 12.; 180 : 1S ,; 192 : 16, 216 .: 18,. Notill. - 011 Ji,leut de cette f~r;on dt'lisler p~r 7 .. 1 t. 13. ete ...
j J

: .9. Je decompose 117 en 2 nornbres div.r~rbh~5 Pl'lIf 9. '2.7 e] le dis: 90 : 9 = 10 ; 27 i 9= ,3" 10 + 3 = 1,3, B) 011 peu! dire aus:s~; '1'1'7 ; 3 = 39 et39 :3 13. 99 + 9 J 108 = 9 ~ 126 : 9'; '1,44 ; 9; 162 : 9.

90

A} 111

+

'~n .~.

=

=

=

=

:2Q2. ~ 6) Pour di¥i~er pilr 6. 'O~ divi!l:e p'!llr 2, ,puis pail[ 3. ,Pour dtviser per B. on. divtse par ~tpu~~ par 4, etc ... I::'('emple~ : 96 : 6. Ie di~ ; 96 : 2= ,45; 48 : 3= dt~: 15,6 : 3 = 52 ~ 52 : 4 == 13, 84 .: 6', 1'32: 6. 144 :6 j 96 : 8,. ~36 : ,8. 156 ~ 11.2;168 : 12; 192: 12 ;165 : 1,5 ~ 1'95 : 115.

16. - 156

12. Je

2(}3., ~ [!Ily15er un II1Q:!lIIbr,~'el1i'ier pat 1 0, HIO, 1.00~.Or! :;ep~re 1, 2. :3 cf:Mi!'~!i aeclm.eLix Sill' Ii:! dr,gUe du ncrnbre, Si Ie nombre est terrntne par des O. an suppri me 1. 2., 3 i!::eIFQ~, 200 : 10 ~ 340 =10 ; 2.4, : 1o , 248 = , <0 • 5 :10,

2.400 : 100; 540 .: 100; 248 : 100
- DI""her

t

.8 .~100 ~ 6.543 : 1.000.

2.04.

un nombre d'ecinli!!1 par 10. 11 00,. 1.010,0. 01'1 dep~!!l;e' I~alvilrg ...!'~ der 1, 2, 3 rangs !I'~r£ 1.0. galuche. - Exemple : 284 rn, SO : 10 ~ 28 m. 45. 3 f(. 60 : 10<: 28 m. 70 : i O. 0 m, 85 = '10; 248 m. 50. ; 'OO~.

3
205.

56 I. 40 : 100.

rn,

4

fr. 50 : 1,'()QO.

50 ; 100; 0 kg. 75.0

i

100:

6.875 ,g. :1.000

=

98

1'110,

5

=

11.000

24,0 fr. : 20 ~ 48 k ~ 20 ; 56 fro ; 40 ;' 66 m.. : 30: 1 m. 80 : 30. 148 fro : :200 ~ 320 ftr. : 200; 640 rn, ~ 400 ~ 210. k[;l. ~ 300 ~ 198 t ; 900. 206. Diyi:don de·,I ncm'br~~ d'ec:illJlillill)!, .~ II suffn d'~ppliquer les 'pm~6d6~ ct-dessus
m

84 m. : 400.~e dis: 84 m. : 4 =: 21 ITI. ; 211m, : 100 = [I m.2L On dlvl:se d'abcI'd p,ar 2. 3, 4. pUI~~· ~e r6s!J[~1'atgbttllillU par 1<1:11 100. OiJ

~ Di.vlserpau:20 olll2QO -40 OIJ 4(}O - 30 au 30Q, e·te.... Exemp'h~:!::: 84fr. : 20. 1,8 dis: 84 fro : ,2 := 42 fro ~ 42 fro

: 10 = 4 ·fr'. 2,0.

,et de tenlr Example IIll virgtJ,le: Ex~mpte

ass,
m,

40 ~ :2 .1 56 k 40 : 4 i 2.8 fro 20: 6. 50 f" 40 ~ 7 • 7~ fro 2.0 .; 12. 50 : 0,9 ~ 29 t 6 : 0.8 ~ (5 I. '7.5 ~ 0,03, 48 m,3 : 1.6. 9' ms' ; 1..5.

cernpte de I'c .... irQ'lIle. : 15 fr. 60 ; ::5. Je dls :156 5 fr .. 20. • 2 fir. '70 : 0,9,. le dih; 27 k

: S.

=: 52.

J€: ~ep,!lre en chTflire pour

~ :9=3

f.r.

ltI1JLTIPLmR

ef

DIVISEB

Applie:atinn de I"etnde d,es fraetlons
207. - MuHiplier par 0.1. ijl.01, '0,001, ek ... J.e rem81'"que que 0.1 1/1 Q. 0,01 = 1/1 OO,~tc. .• Ej(eMp~le: 56 fr X 0,1 = 56 fro X 1/10 = 56 fl'. : 10 = 6,60.

=

POlilr Im,l1Implier 48 fro X 0,1

pilr
j

0,1.

56

m. X 0,01;

0,01 • .0,001, Qflld'ivi~e P(I![ 10, 100, 1..000 •.. 249 kg .. X 0,0'0'1 ~ 6 m, SO X 0,01 ,

1

'kg. 810 X 0.01 • 12 L 75 X 0.001 '0 m. 01 X 76 ~ 0 kQ. 001, X 1'24, HI m. 70 X 0,01 J 280 for. X 0,01. ,;208. - Mul,tipl'ie:; p~r 0.2, 0,3,. [1'.4 - 0,02. 0"03,, 0,04. eh:...
i

a

Remarquer que 0,2 = 2/11D.; 0,02 = 2/100'. Exempl,!!!:·:48 X 0.2 """ 48 X. 2/10. je dls : 48 X On muttrplie Pill!" 2., 3, 4 ... ef on dlvtse Ie resulteJ 14 fro X 0,:2 : 29 fro X 0.3 ; ,43 fro X 0,4 ; 156fr. ,6 fro 50 X 0.2.; 4- 'kg. 500 X 49 he, 6

etc ..• 2 = 96;

209'.

kg- 09 X 4,.8.. - Dlvise'f P~i' 0,1. '0.01. 6'.'0'01, ek .. Olil m,lIlti!p~ie par 10 .• 100,
Exemple ~ ,65 ;
l.

o

o,oa.

9,6 .. 10. 1,00. etc.•. X 0,02 ~ 65 fr. X 0.03. ,obiernu
X
pin

96 : 10=

0.4. 0

Ill,

108 X 2S 1.000.

g.

210.

1/20. 24 fro X 0,05 = 24 fr, X 1/20 = 24 : ,20. [e dis: 24 fro ~ 2 = 12 ir. ~ 12 fr. : 10 = 1 fr .. 20. P,oUJr mll~Uplier par 0.05. 0,1(1005,. 011 di ...l~e par 2, puh; le re$~UCli~ Qbtenlll p·ifli' 10, 10(1, ele. •• 16 m. X 0,05 150 Jr. X 0,05; 228 kg. X 0.005; 728 fr. X 0.5. 14 II. 5 X 0,5.: 250 kg. X O,05,~ 0 I. IJ X 47 ; 0 m. 05 X 15'0; 0 k. 5 X 8.5.i o kgl. 5 X 0,84 . .213. - [)'Ivber par 0,6. 0,05. 0,00,5. e.lc ... POlJlr d'ivi5~r PlIt 0,5, Je mul:tipli,e par 2. Pour d,lviser par 0,05, je multiplia P~!r 2 'et' II!! reni!t;llt IIlbtelilu poiiJr10. Pour dlvtser par 0,005, Ie multlplle PI'H 2 et le resultof obtenu par 100,
Jl

- Multiplier par 0.5. ~ Ie rernerque que 0,5 = 5{10 .= 1/2. Done. paur mlJ~~ O.!;), on dlvi~e par :2. 18 m, X 0,5 .~54 iF. X 0.5.1 65 m. X 0,5; 89 kg. X 0,5 l 124 I. X 0.5. 6 I. 8 X 0,5; 0 kg. 700 X 0.5 l 1 I. 35 X 01,5r I) m. 50 X 43 r o fro 50 X 27 ..5, ::212. - M'lJl~iplier pbw 0,080" 0,005, et,e.•• - Je rernerque que 0,05 """ 5,/100 Oil! ;211.

0,01. 5 k 7.5 ~ OllO 1 t 5, m2. 28 : 0,0 o rn, 75 : O,OOL - Divl.!:er par 0,:2, 0.3,. (')i,4.. , 0.02. 1100, eft_ ..• puis on dtvlse le resulfEl1 E)(emple- : 8 f,r. 40 : 0,04. Ie dls : 8 16 fro ~ 0,2; 28 fro : 0.,4; ,36 fro : 84 fr.: 0.04 r 8 ir,1 0 ~ 0,09. o kg'" 008 ; 0,8.
21 k'll. 500

48 ft., : 0,1,

0.1 = 65 fro X 10 = 650 fr .. 69 fr. : 0.0 1 ~ 69 fro 1),00. 1.
!

L

18 m, 50. : 0.1

J

t :' 14 m3 6 par 2. 3, 4.
0,03" 0.04.

t

0, t ~ 0 m. 90 ~ 0.011

J

etc ..•

011 multiplie

p.ar 10.

fr, 40 X 10 00,3, 48 fro

= 84
: 0.6

12 fro 30 : .0.03 ~ 0 fr, 7'5 : 0.03 ~

J

fr., 84 fro : 2. .... 42 fro 56 fr .. I 0.8.

lipl11.et Plll!'

etc, .. Exemple~ : 4·8 fro : 0,5 = 46 X 2 = 96 k ~ 4H3 fr, : o,m;" [e d!'S: 4S.fi. X 2 = 96 fr. s 96 k X 10 = 960. fro 26 fro : 0.5 i 4-3 kg. : 0.5 ~ 54 1_ ~0,05: 68 rn, ~ 0,005 , 23 kg. : 0,5. 8 m. ,40 ~ 0.50 l 9 m. 70 ~ 0,5; 0 I. 128 : 0.50 = 2: fr, 30 : 0.05 t o kg. 750 ~ OJ5. ::21'4L - Mumplier par 0..2,5. - [e rerneroue q~e 0.25 = 25{1oOO 1/4. r ou r m,IIHiprie, plnl' (II ,25. jed l"ii5e· pair 4·.

=

.:215.

16 fr. X 0',25 , :24 m. X 00,:20, 56 I. X 0.25; 64 kg. x 0.25 ~,76; m2 X 0,25. 9 fro 600 X 0,26; 8 m. 40 X 0,25; 0 fro :25 X 124 ~ o kg. 25 X 0.90 . - D,ivlSier Pi! r 0,25. - PO'll r divise r IIII! in !Ombll'EI PIH '0.215, Je- I.e mlUm~i he. par 4. p Ex-e·mple: 18 fr .. : 0 .• 0. 2 1B fro X 41 "'" 72fr. 25fr. : 0,25 ; 37 [r, : 0.25 ~ 99 m, : 0,25; 1'28 I. : 00.25 ~ 499 kgl. ;. 0..25·, 16 Ir, 50 : 0,25 4 m. 9'0 ; D.25 ~ 175 k~. : 0.25. 00 fr, .0,25 I' o m, 776 : 00.25.
85 g. X '0.• 5; 2

=

=

eo ::

2 16. - Mu~npl~el\' par 1.5,. - J" I'eml!lfque que 1.5 = 1 1 J 2. Exe'mple: 2.6 fr. X 1.626 ir. + 2 6,/2 fr., = 26 fro + 13 fr. = 39 'fr_115fro X 1.5 ~ 54 kg . i.s , 68 m. X 1.5 ~ 3,1 I. ]I{ 1.5, 132 fr. X 1.5. ,5 fr. 2 (.I X 1.5 • 18 fr. 60 X 1.5. 1 fr., .5 0 X 1,5, 1 ir. SO X 15 ~

x

=

1

1 ff. 50 X 0.90.
HuWplj(ll,par

Exemple : 4B fro X1.2S,. le ,dis ~ 48 k+- 46/4 fro "",,48, k + 12 fr, = 60 fro 3,6 m, X 1.25 ~ 5:2 h. X 1.25 I 7'6 t X 1.25,r 12,4 kg. X 1.25 I 216 fro X 1.25. 9 fr. 60 X 1.25. 12 fro 40 X 11.25! 1 fro ,25 X 84 I 11 m. 25 X 4,84 I 1k 25 X 3.76. ,:'H8,. - Multlpl'Jell" plllr 5,0 50. 500 Je remerqus que 5 1 0/2 ~ 50 1000/2, 500 = 1.00012. Exempl:e : 46 'k X 5 = 46 fr. X. 10/2. loe dis ~ 46 fr. :, 2 = :23 fr .. s
1 • ~

2 n'.

-

11.25,_- Je remerque que 1.25

=

1

11/4.

=

=

:2:3 fr,. X 110 ;.,.. 23,0 fir.
raur

muUipl'ler ,un nom'b~,
P'I'I"'

,P~IT

~e quotient ob!enu
~On peut

60 I. X 0,89. 2: 19. - Divise.r pill r 6. 50. 500 ..•

le produH obteriUl per 2). 48 fr, X 5 t 84 m, X :5 ~ 1'28 L X. SO! 49 kg, X 50.; 57 h6 X 500. 14 fl'. 20 X 50; 6 m. 85 X 500: 0 -kl:;l. 750 X 50, 6 kg. X 248 ~

commencer

1O. 1 00. 11.00.0. ere... POIf mulf lpllar p<I.r 10., 100. 1.000 ..• puls

6, 5 0, 5,00,.
1

011

le divlse.

plJlr

2 1!Il1 n muliiiplieo
dfvf5er

enslIite

falff d\lyjser 1.1111 nom'b,re par 6, 50 • .s'00. 01'1 l~i!I 1fIIl1!IHp~iePiilt 2: et ,CHI d'hrbr:t Ie resuHat obtenu par 1O. 1O'D. 1,000. IExempre: 54 fro ~ 5. Je dis: 54 fr. X 2 = 108 fr., i08 : 10 1:0 fro 80. 4B m. :, 5. } 64 L ; 5 I ·126 kg. : 5.0 • 13.6 fro ; '50 1.900 gl. : 500. . 20 m, 40 :5, 18 m. 80 I ~ 50 J 84 kg. 5 :' S·DOI 96, kg. BOO.; 50 ~ 6 flf. ; 50. :2.20. - MuUI',pJle'f pOll.!' 2.5 • .25·•.250 . Ie remarque que 2,5 1'0/4 J 25=, 100/4

=

j

1

1

,_

2SQ = , J)OO/4. Exemple: 36 fro X 2,5 = 36, ir. X 10/4. Ie dls . 36 fr, : 4 == 9' fro X 10 90 fr, four multiplier un nombr8 par 2.5. 25. 250, on le diyise pal[ 4. mu~nplh;, Ie- Ir6sultat cbtQrrru pitf HJI. 10,0' 'IiIU 11,000. 48 m, X 2.5 ~ 60 fro X 2,5 ; 88 k,g. X 25 ~ 92 fr. X 2:50,; 104f.r .. oX 16 fro 40 X ,2.5; 12 m. 80 X 2,51 0 kg, ;216 X 25, ,2 fro so

=

=

9 fro
pui! on,

2,5, X 28
101'1·

22~.

2 fro 60 X 0.75, - Djyjler IPlr 2.5, 2,5. 26,0.. Pour divj.5er un Iilombre 27 m. : ,2.5 J a3 kgi ;25 , 54 [, 25

p'lIr
I

2'.6, 25, 250.
1

Ie muUiplhl, pllr 4 et on ,d'l.,jj(j Ie resultat obt'8l1lu par 10. 1 (1U). 1.00 0. E)(f::mp'e : 23 fIiI. l' 25. Je dts ~ 23 m, X 4 = 9'2 rn, ~ 92 m'. : .1100

8 fl'. 20 : 2..5. 4 fro : 25 ; 75 m. : 250 • 0 m. 83 : 2,,5,~9 I. 4, : ,25. 222. - MulUplieli PIiIll!' 0.• 15. - Ie rernarque que 0,15 = 3/4. Ex:emple.: 24 fro X 0.75 ~ :24 f.r. X 3/4. Je dis; 2,4 fro l: 4 = 6 fr. ,e~
6 fr, X 3 = 18 fr. 48 fro X 0.75 • 64 m. X .0.75 l 1'20 1. X 0,75, 6 ,m. X 0.75 ~ J,28 kg. X 0.715. 8 fro 40 X 0;75. 0 kg. 6,010X 0,75, 0 fro 75 X 72. 0 I. 75 X 240 ~
Pour mu~Uplj(t1run nombre par 10,7'5.
alill

18 fr. ': 2.5

i

!

JI

610 t

=

250.

=0

rtI.

9'2 ..

en prc,nd' le.s 3/4 .. .

o

kg, 7'5 X 0.96.

223.

- It'''hlltjp!ie.r par 1.5. 75, 750. - Je rernarque qu@ 7.5 = 3/4 7·5 = 3{4 X 100. etc .... txemp~,,: 16 fro X 7.5 = 16 fro X 3/4 X 10. Je di~~: 16 : 4
4

X 10;;,
4 fir.
I'

fr ..

)it

3, = 12 Ir,

I

12

fro X10

=

!::3.

120

fro

PeUlf mUllrtitplie, un ncm'bre piI,r 1.5. 15. '750 .• on en pnmd leI, 'muUi,plie lei r,esultilf obrell:lu par 1'0. 100 QIlI 1.000.

3/4.

puiil, on

112 fro X 7.5 ~ 28
- Multiplier

I'll.

X '7.5
60

j

104 I. X 750, 9 fr. 7 {r, 50 X OA8. 224. POif un

X 1.5,: t$l'mine

44 I.. X 7.6 • 68 kg. X 75 Hi fl' . 80- X 75;
pOiiIi

j

13,6 m2 X 75,.
7 f r, 50 X 32

Exemple.s;. 2,4fr. X 6,5 = (24 fro X 6) + (24 -fro X 1}2) """ 1,44 fro + 12 k. = 156 fro - 24 ,fro X 6.25 (2,4 fro X ,6)1 + 24/04. = 114·4 fro ,+ 6 fro = 150 fro - 24 fro X 6.75 = (24 fr X 6) + 1(24 X 3/4) = 162 fro 18 fro X 6,5 J 28 Ill. X 4/15 ~ 32 I. X 3.25 • 54 kg. X 5.5 J 24 s;l. X 2,75. 48 fro X 7.5 c 3:2 fro X 8.75 i ,44 m. X 9.25; 18 kg. 75 X 6; 25-,,25 X 12.

nom'bra

0.5, 0.25,

0.75.

=

Exernple: 48 m. : O.7Jj = 48 ,X; 4/3. Ie dls , 48 m. : 3 = 16, 16 m. X 4 = 64 ro. . 1,8 rn, : 0.15. 21 I, : 0.,75 = 4-5 fr. : 0..75 75 kg.. : 0.,75 ~ 84 g. : 0.75. 9 kg. 600 : 0.7'5 s 12 fro 60 : 00.75,: 12.0 I. : 0.75; 132 'kg. : 0,.75 I a kg. 108 : 0.75. 226. - Divis",,. par 7.5. 75. 7 SO (v,oir n9 223). Exempie : 24 m. : 7.5, Ie dis: (24 rn, : 30/4) X 10 'ou (24 m. X 4/3) ~ 10 OLI 32 1iTI. : 10 = 3 m. 20. P,ollr dlvJs:erun flIOmbre plir 7.5, 75. 750. en elll pflenldi 1e~ 4J3 et en di¥!~e le r6suUat obtenu p~H1 O. 100. 1.!1)'OO. 12 fro : 7.5 21 m, : 7.5. 33 I. : 75 ~ 42 fro : 7501, 54 m, : 15.. 126 g. • 7)5 ~ 15 [r, 60 : '1. 5 ~ 13 5 fl'. : 15.: 9 m. : 7.5 s 96 L : 7 SO,. 227. - Oiv!::ler par 1.5. - Ie remarcue que 1,5 3,2. fxemple ; 24 'mi. : 1.!5 = 24 m, : 3,/2= 24 m. X 2/3 """ 16 m, Pour di"jser urn nClmll:n~ par 1.5, 011 en preo,dI Ie.~ 2/3 .. 12 m. : 1.5, 1,B fr. = 1.5,54 L : 1.5 ~ 120. [kg. : 1,.5; 450 fro = 1.5. 6 fro; 1,5 ~ of m. 50: 1,.5.1 m. 50 ~ 1.5 = 12 m. 30 ~ 1.5.,2.4 rn, 60 = 1.5,. :2,~8,+ - Djvis.~r :pltr 16. '1150, 1.500. Exemple :24 m. :150 = (24 m. X 2/3.} : 10 'volr flo 227) 1,6 rn, ~ 10
I j

225.

- Dj;v~er par

10.'7'5. - Pour di'fi~er U!n nembre

'p~r 0.75.

on en pre'l1Jd les 04/3,.

m. ~

=

36 flf. : 15 ;48

= 1 m, 60.

=

5.400 fr .. : 1.500; ;3 m, 75, ; 15.
Di¥.iJer p,ar

l, ~ 15 ; 240

4 fro 60 : 15

m. : 150 ~ 360. k.gl. : 150 l 4 g. 20. ; 15Q. = 8 rn, 40 : 15. 75 kg, 600 : 15 ~
0\1

Exemple ,: 24 : 1.25 24 ; 10/8 = 24 X B}10 .. POlJlr div~~r un' 1I00mb~ pilr 1.25. fen pr'e<nd 'es 8Jl0 enJ les 4/5. 14 fro : '1.2.5: 17 m, :'1..25 I' 26 I. ; 1.25. 39 kg. ; 1.25,; 97 kg. : 1.25. 1.25 1'1'1. : 1.25 149 l, ; 1.25, 670 ; 1.25 ~ 6, fro : 1.25 ~ '0 fr, '75 : 1.25. 2300. ~ Diviser p.ar 1:2,5.125 (voir In° 229). Exsmple: 45 fr .. : 12,5 = (45 fro X 8110} : 10 45 X 8/10.0 = f,l". 60. Peull' dh,jsiElr Uig nembre pllor 12.5, 125, en llI:n Iprend ~es 8/100 au leil oBI 1 000. 16 m. : 12,5; 18 I. : 12,5; 230 fr. : 125.470 kg. ! 1125 ~ 65 m, : 12.5. 89 m. : 125; 250 fr, : 125 ~ 680 m. ! 125,; 8 kg. 600 : 12.5 ~ 96 m. = 125. 231. - M uItipl,ier Ipar 12.5. 1:::25. Ie rernarque que 1:2..5, 100/8 s 125 1dlOO{8,_ Exemple.:; 48 fro X 12.5 = 48, X 10Ql{8. Je dls ~ 48 fro : 8 - 6 fr. 6 fro X 100 = 600 fro Pour mlu~~ipber un lIIombre par 12.5 .. 125. j:e 1e diy!se PiU 6 et je muH'iplie
j
1

22'9.-

1.2.5. - le remarque que 1.25 = 1 1/4 au 5j.4

=

i0tB.

=;;

a

=

=

.e re.~uUBt obfenul pilr'100"

, 5 fr, X 12:.6; 32 rn, X 12.5 ; 96 kg. X 1,25 136 I. X 125; 4 flF. 800 X 12.5 ~ 6 fro 4. X 125 ~ 1:2 fl'.. 50 X 24.
j,

1.000.

-

112 kg. 500 X 11.2.

224 fro X 1.2.5.. 125 m. X 72

EX.er-elees de revision
:2S,2. 2:33. 234. 236. ,236. Prel"ldre, la m,oitlo de~ nembres ~ Prendre de iel celonne ~ (tebli!":!:Iu 1). H (tobleau - Frendr,e la moWe des !'lomb!"~s de Ie rl!ln,ge,V~~ 'f~ble.u

Ill,

mQifie

des nombre~ de. lecclonne

1)1. 2,).

Oiviser ,1@lSnombras de ta eelcnne G ptlr 4 (t!lblel!llll '1). - Di .... i:ser les 6 premiers nombres de I~ rllngee X p~,r 3 (fabl,eail,l 1). 237. ~ Chercher dans les celcnnes A et B (tableCiU 2,) les nernbres dlvls.lbles par 3. En denner las ,quotients . .238. ~ Chercher dans les cojcnnes F et I le~ nembres di,vhibles par 9', lEn donner les qlUotitlnis (til ole [HJ' 2). 239. ~ Divber par 11 1'€Isnombres d~ l~ colcnne J h~ble.QlJ () 240. ~ Divi:;er par 1100 les nombres ode lal r~mgee IV (taib!'e~1.! 2).

n

241. 242.

Mul1'iplder

les nombres

de I~ cclonne

I [tableau

2)

IP!U'

0,01.

puis pl!ir

- Divi:~e:r les Iilombre.s de III colonne At (taol,eiliu 2) PM 0,02. - Mulitiplier les nornbres de 10 ,colonne E (ttlhle!'5u 1)1 par 0,5. • D~vu'!ierIes nornbres de le colonna J (tableau 11) lPoI!Jr CUi. 245. - Mul11lplie'r Ie::; 5 pr,emiers nembres de la. rangee VI IIII (ttlble!!lUl 1') 0.25, Di'Vber les 5ul.V8llts per 0.25.

2~m. 244.

PClf

246. 247.
Diviser

~ Mu~tiplier

les nornbres

de

till rllngee V

(tlll,blel!!lu' 1) par

1.0.
1,).

- M:ul'tilpl'~'er lies nernbres

de 19 cclenne

B par

1,25 (tllbleill!J 1).

248. - Multiplier
les ~lJiVBnts: por
249. 250.
Multiplier

les 5 premiers
50.

nembres de III colonne H per 50 Ctl!lbleeu VIII [tebleeu
r!'lngee. 11 par 26,. (table;ou

les nornbres de ICl r!'lngee
ncmbres

• Divi:ser las nornbres de '11l eolenne

E par 2.5

(tablel!!lu 1).

26·1. - Mulltiplier les 5 ~remiers ,et les ~utvaflh per 1 S.
252 .• 253. M'ulUpller ~ mvi~er les 6 prernlers - D!vi~ef

de le

V

1) per 0,76,
4.25. 1) per 1) p.or

les nembres de la colonne nornbres
nombres

C (tableau

"

p.!H

[)lvl~~H' ~es mE!me~ P<CI'1,5.

de llli rang~e de Iii range€:

X [tebleeu
X (t!'lble~1jJ

0.15.
1.5.

pu'is

254.
par

15.

les ,6

premiers

.

255. - Dlvlser les
pillr

nornbres

de 10 eolcnne
de la remgec

H

iP,IU

1.25,

Ct1ilble~u

1l.
son! d'ivis:ib[e~

256. - Treuver les nombres 4.. l.es multiplier par 12.5,

VIII (tableau

1) quI

Exereiees pratilflle5
A 262
2.51 .• Ouel est le prkx d' un relJf fr. IliI! douzelne ?

a 17.500
ill

fr, le rnll!e - A 11.890

fro le

cent?

258.
~er.e

-

Quel

es~ le prix d'une pomme
k!::l. 600

125 fr. les dix ?
10 personnes, QueH~ I.~ prix de~

111

259.
pint

011 p!!!rfeg:e 24 de chscune '1

de pornmes de ~erre entre

260. - A 480 fr , le kg., colcu~ez. per [e precede morceeux de ve!!iux d·apres ~ 0 kg. 600, 0 Ikg~ 250: o kg. 100; (I kg. aDO ~ 0 kg. 900 .. 261.

le plus stmple,
0 Ik!:l.

125,; 0 kg. 750 ~

11ikg. 500:1

- A 360 k. Ie k.g., c" I C!J1ez le prix du beurrf! pour !el Polds 6 -ill p,r6~ : kg. :250 I 5 kg. ; 2 kg. 500 i 7 kg. 500; 9 kg. 250.

-

17-

o

262,- TfOIlJVeZ Ie prix d'u ikg.: .ll i 0 kg. 100 deo SUere CIOOt·!! 5 k 60. ~ .!>~ kg. 400 de beurre coGte 192 fl'. : :st kg. 500 de certses come 31 fr. 40 ..

a

.263. - T.rouvez le prix d u' ,k,g'. ~ $:i. kg" 2.50 de, bceuf c48'hI' 1,05 fr." .$[ 5 0 kg. de IPOl1i1lrru:!~de terre cootent 675 ·h. J ~i 2. kg. 500 de tom.oi·es.cootel'lt 87 fr, 50. 264.Tro'IJ'!fe:2!:. ie p,dx d!!.V l'rIetr,~: sl 0 m. 15 ole drop wiJt,e 1:.:23,0 75 m. de uucelle eoOJen-t 811 fr .. ; si. 1 rn. 50 de toile mCJ;tellt 1.170 tr,

a

'

ir. ~~!

- sl un e

1!lJJIf;!rix. du Ii1re ~ sl un fl~ 0011 d@ 1 L 25 de, vln Vi!! ut 100 ir. ~ bonbenne de 12 I. 5 de \l'in~ 1g re~1! Ii.I t· 3'50. fr. J ~i lm€! bcutel ite de. r~ Ii.I m de 7:5 'Vi!!.ut 2."1'0 fir. 266. - Quel est ~e pr~x O'YI'! quinfe] de b16, s.~ on I!I p~ye 3.600 fr. pour .3 se.Ct deS (I kg. ?~ 261'. - De :!i~ ~irelire•. J.a(que~ "r.;orti 13 pi!ce~ de 5 ·k. 9 de 2. fl'. et 27 pU!ic:.ei deQvr. 50. Combien po~~~de-t-H en tout ? 268. - UmI c!).mmoENr~OnWI!I. en frn de IOI:.Hrrrn~.e"dllllf1ll sonUr'oir-aIIi'j1~€ < ,29 bm~t~ de 500 If. ~ 11 blHets de 100 fr .. tld' 11:9de 50 fr, hUiM .Ie fot's!. 269. - Uri ouvrler pa;y~, 5'60f,. pllir Jour. ~ tr~vl:ITlle 25· JQLlIr~ dlfmli l>e mo~s.

:2 6 5. ~ T!I"cuv~

o ~.

CombTel1ll-t-il

gl!lgl'llE-, ?

1.000 '. ,6 f r, Q:u ~I e,st Ie prrlx de Ir~\(iefirt moy,~n d iJ kwh. 'if 272. = Que II e lest 1.0 moyen ne des temperillh"res ~u iVliln~e:s:; 14~ et 2.0 130 e'* 250" 17 et 33'l<. 213. - (om bien i(ljut~il d€; tables ill :2 pi 1;1 ces pour una ,tll·oole .iii a dasSice:s. qul . eernpte , 1'· dillsse: 34 e~lJ"e:> J 21 d.,s:l;e; 27 e~eves.i a~ d~.s:ie .38 ei~ve.s ?
et
Q ·.,

270. - Ulile menllilMre ,~ obtenu 7 kg. 500. de' I;onfihues pfiL,Jr S(W ~r. Que~ I@st 'e prj): de I'evierr'lt d'un po.t de 500 g .• ? :2 7 t. ~. u torii d ~gre:s:sif un I:l Eii::;;a .:li pllye 1 ..000 kwh, a 9< fr... 1.000 i!I!, ., h. 5 O. A n

0

lIvec

:21,4. -, Quel f10mbre Ieut-tl multIplier PllIf 3 pour Q.bt.efillr 1111 ? 275. - ll'n epide, I!I m6l1!,ng6 3 L d'un yin qui iuJ; revel'l!..t ~ 80 fro .~e litre, 1 L d'un .outril!l 'IITn qul lul cou1~lt GO fro Quei ed le prix moyen d'un nire du

I-il~

m61i:!Age

?

450 fr. - 0,.000 fr .. ?

276.

- Q.lJe~ est Ie plrh:: d" un tlmbre

qUl!il'ild ,M

-

pl!i~'e 100

nmbre1

15,0 fir. ~

plliqlJe~ de 25 ca:hlelrS coute 520 fro QlJe~ tnt Ie prix d'un c;"hier l' 278.Unl ~mrtler,~!!.nf' CQm~!1t une remtse de 0 fro 06 par frene, QIUe.Il", reml~'!3 fera~·t-H 'Pour yr.J1 lIirni!lf de 1.800 flf.? Comb]~n p~i'er,o le client ? .. 2.79, - C e!kli.lle:z: Ie prix d "IJ file gro:s$e (12 dOll:Z-,Oi~ne:;;) de p~u rnes 6. 0 fr, 75 IG [plume.

27'1., ~ Un

~I¢s

150

280. - 'Est-U p~~s cV!lInll11·geL:lx (f~c~eter '9, 'jl

du dlOQ(I~Qt b 280

fir, I~ kg, Ol!l b 48 ·Jr.
~iO IJ

f~ro'JlTI--lbd'3 lours ·en1

281..

- Les MI lees du wll"as~6 « R:~chelie l,I :;I) font 250 heure '1 en 1 h.. 45 m.. '1 de

rs mj'nutl'!~. C omblen
q'1..I@

292. - On p8rf.oge: 7.. 00 fr.. entre dellJK pe!lr50n~Ei.5. 5 4 fob pl1"l~que, i"lu.dre. Comblen recevrl!lchlltluep€r.lionne

?

f~~QmI

rune NJ90iVe
.-I",

,283. - J (i!IOq tJ e;s, ,et P!:Ilul se ,~~ rfc,!;ie nit ZOO fr •., deteHefl'l ~Qn QllJ'I;lI I~Ip...• r~ :soH ie'.s 7/8 de eelle de FBUL Combietll !!lulrMt-th c:haol.!lOl ? 284.
,1IDOflne

J,llicqu ~.

- Om p!:!'ie ~u ~~Iep~one 5 fr. 'p!!Ir unit,1§, Q'LlIi G au dens un hil'lledre, 75 convers!:!flons de

de! :3 rn1f'!ules. Q~fl palen! un 3, minutes e~ 25 de 5 rnlliilutes ?

285. ~. Unl o.IJ'Virf,er ~e.OOH :.1:.000 iI p~r metre del lone '1'

fr, pour

(]LJf·et

4 hm. de

1£oue. Combieli:'l

f,e(:oJ~-.

286. ~Qul'i!He ~Oll'iIU'e;ur de: ibogue'He 45 em, de ~o!"l!l:iet 0 em. de l'ln~e ? 3

f_'udro·f-il

pour encadre.r 30

gn:I!ijfI..lre~

de

1'6

287. c,OUlrue su

bOlli'

- Un coureur pan::oml de18 m[nute5 '?

750

rn,

oil

I!:I minute. Quelle

di~t>l!,rH;':'

~ur,a-HI

p>l!r-

288.II-t-Ofl

On em,otie d~.l. pJ!llJlI,~es de 0 m. 15 d' ~pi!li:;.je.ur. (,ornol@l1 empLMie.~~'!juch<lill1fque 1& pile 1>'el~'o"eb 1 rn, 50.

de pl~flc:h~

289,P'Qur double.r un ti!!lph de 2 m. 25 de long et 1 m. 20 de IoIi,.ge. , 0" ilichet~ ul'iiI!l doublure de 0 m. 60 de i!1lrge. C~lciJl@i:;O; e PI'[X de ]Pl dOl,lb~ure Ii 600 I fr _ le metre. 290. ~ le 10M d'une rO!l.lte de: 1.500 m, de lol'lget de ch~qLie ~.ot~,. on II ,IOlente des pcmrnlers ~ 7 m. 50 [es uns des autres, Combten <II" t-on pl:.5intfi d'1Ifbrel ? (~I If e un 0 rbres chsq We extr8m 1M). :291. - Una l!!utomobHe fl. p,ofCOUru 25.000 krn, dfln~ ~'anne€i. LesfraTs de route :i'f!,~event ,It 8SJ500 fr. QUif:1 est Ie prlX de revlent du km, ? 2.92. ~ four tUU'l5porter 1 t. 5 de mardulFldlse ill une dl.~I!!ilfirCade 200 km .• 01'1 I!I dem~f1de a un il'ldmiriel45.000 fr, Quel est le prlx de 'F!!vlen:t de ~Q tonne-ktleill

mMr~que

?

293. - Ull tell'r,a~n rrechlClguil.oire III 1,s0 m. de ~ol"1get 12.0 m. d~ larqe, Quellel seront ses dimemlom ~ur le p~an cBdt!,~lri:ll (6(.heHt3' 1/2.500"). 294. - Ccmblen peut-cn rempljr de bouteiiles de 0 L ni, I!'lve(. 2 tanl'l'IUiIJX de .55 L 5. cheeun ? 295. - Unc,ofeH!l!r vend 25 fro J,fil' ",.erre de 0 JI. 05. UR 81M",Wf qtd lui come 240 fro Ie litre. Cak:ulez ~.(l1'1 berief1ce per verre,

1 fro 50 Ie m3. Calcule;"li~ dtpen:iQ en un moi~ do SO,J'uum•

29,6.

-

Da_tu

1.1 ne

f ernllle,

on utll jse 750

I. d "SlIU

P!IIIF

JOL:l r.

L' e~u ezt p<!y~e

299'., - POLJr' peser un V(l1!!1lI de 156 h,. sur unil! b,,~ru le a lJ1l1 0, queh, paid, f~lllIdri!!l'-t-il met1re d.u~ le peti~ rplll!lteau de I" bah'!nce ? 300. - U.nClJUivlIt'l!!ur ve'ut chililuler u!'1l~h.e!mlP del 2. h~. 25 .. br ra.is,'Ol'Ir de 4·.00') kg, .de I::naux ! J 'nil'. QueJ po ids de (~1!!UX deVfIt-t-iJ' employer?
<II

291.. - A rals<ln de ., 5 fro Ie, Wre de vtn. combhH~ l!I'Ul'lIt-}$ do IUrc'l' pOllr 150 fr, 1600 fro ? 900 fro ? 1.200 fr _ '? 2'98. ~ Le beeurf ",aut 480 fro Ie. kg. hi bOl!)cher me .rnmpte 70fr. POOl!' un rnereeeu de 125 or. Y I:I-~-ilerreue et de oombkll1l ?

eM [e rendemeWlt!!! I'~e.ctililre de ee cn!lmp?
302. - Que!
est

301.

~

DlIll$

un champ de 1 hl!l. 5. un culHvl!lteuf ., reooHe 64 Qjc de bie. Quel Ie COfe
dOun CGrr~

de 72

FIiI.

de pElrlm~tre

?

:!!c

surface

?

303. - Dans un I'ed!!lngle, III IQflgueUIi est le double de III IQrQ,~ur ell le p.rlm.!;\he 1:38 m. Ouelle~ mnt les d~memioil~ de ee, rectangle? 304. ~ Un trtensle equrlatenl I!l un ~erim(l.t;e de 39 m. Quei est sen cMilI ? 305. - Une roue dt'! brouette !!i une clrrorrferenee de 0 rn. 15. Comblen ferlll~t· de tours sur une dht<iflJf1u;:ede 166 1m. ? 306. ~ Quelle e5t III longueur d'LJfI red!!lngle qui b 75 m. de I~rg~ el 90 111'.

elle

de 5urf.cl~e
;3 0 7.plolere-t-on

?

U II mule IIIu de p ep I,e r peillt

8 Une surfece

de 4 rn2 50. ComO[en

em-

Quelle ~lluteur fl!l\Jt·ll donner a une p1~oo Cl!r~e!l) de 5 m. de cOt~, p-oUI' ait un volume deBO 'I'IiIS ? 309. - ClIlclJl'!l:1 le cube d'<olr d'un dorl'oiw de 15 m. de lena. Sm .. die Il!Irgl!l. 5 m. de heut, Combien difl personner "I pourmnt dormtr, !!i'll faJUt .~ C'hllqU6 personne 20 m3 c'li:Iir ?

de rouleeux pour t8p.[.sser une pllilce de 90 m250

'(

a08,a

quelle

_

1P _

Regie de trois - pOllrce'otage - iuteret
Cas partienUer
1~r e.x",mple. - 8 crayon::; ooOtsnt 72 fr, (ombien p;!l~era-t-on plOor 24 cflllyo:mi .24 Ul:IyOJ1:O = .3 fQi:s 8 crevons, On p.~ier;!l: 72 fro X :3 = .~.'Hi fro 310. - 5 I. d' e$~enee V1I ~ent 160 fr, Combie I'iI p~l,era·t. em pour 30 !If res ? choirs. l' 3':1::2. - rel E)1lIy6 50 fl". ~>I:II demT~~i v r.~ ? Ie k,g. ?
2~ exem,P]e. ~ 2·4
dfl!lP
Ill'll.

...

311.

~3

me ueh ()ir~.ooOte '-It 180

-

fr,
$I.

Que ~ es·t le prix: d 'I!meo do'U:zeJ.ne de rnou-

pO!l.!r

1~5

de

beurre,

Combien

pGliefl!li-j'e

la

llvre

?
UI

?

ae

droll!, ,oot~nt 36.000

fro Que ooDt>eralent 6 m. de fro : 4

6 m. = 24 m. ~ 4. -Done; 6 m, coCrh1!raient36.000

=

9 •.000 fr,
".1.111

d~ 5 I. '1 de. '10 II.? 314. - Une douz!lI.ne d'~ufl; 315.

313. - On

!!II plll'ye.

15 l, d~ ",in 9'00 fro Quel est le prh: de 3 L de ce coui'e1BO fro Comblen
plIierll.-H;lnI3

?

redIT5 ? e.

- 'lJn:e o'lIuiomoblle perceurt 90 krn, l!i rheure. Que~ trI!lJetrer.~-t·eJle 30 minutes ? ell 15 mlrllllites ? en 45 mirilute,s'f &n1 0 mirnl,Jh::.s ? 316. ~ Ca,rUlldu tn'l: peur c;en~ DU de nnlf9r~t. Ie eernerque que prendre les 10 % d'ulIl nQmbre re(lent b le dLv~H::r poll.r 1 Q

20 %
25

50

75 en pr€ndre les 3/4 E)C€Imple l Prc:ndr6 i.e.i 25 % de 1.200 k [e 01 s:1.200 fr, Frendre les 1, % deo 150 ft. l de 26 m.• de 4 kg. 500, Q 2Q % de 600 fr_ J d~, ~2.5 m. ~ de 450 k'ij. 50

% % %

5
4

2
4

=

300

tr.

C:l'lklJ~ ditll 1·lnflhflt pe,l'ldafltUI!IB iracHe.n de I'lIIIllee 1 Ie remllli'que que 6 mols 1/2 Qnne6 J 3 mois = 1/4 d'lIinf1~e ~ .{

% de 720 fro : 48 1. % de 1.. 80 fro 9 75 % da 640 fr.
25

=

mtJl~

=

'13

d'lIn/'l(i:e,

etc ..•

('/4 ,;:)17, - .QueUe fr~di(ln de I' onnee 30 l,ours, 180 jour;. 72 leurs ?
IflMr~t~n 3 rnets 318.

Exemp[e : Que r8pporleront 600 Ir., [e dh : InteriM Ilnn.uel ~ 600 X 5j100

prlJ(e~ a B %
:

pelld!lll1t

un trlmestre,

= 30. fro d'l!lrlnee) 30 fro : 4 = ., k 50 ..
represente

a

mot~• .2

lirH;lI~. 1·3

.mob, 9

mi;ll~,

Ei rnols. 3 mots, 4 mob, J'O'UI"S. ;2 (in:; 3< mO~l.

- C~lcl.ile2· nntM~!:t d'u!"l cepltal de 12.000[r., i mob, :2 mots. 18 mols,

180

place 1I 5
rOUI'S,

%.
72

p8l1ld!:lnt :
fours.

45

~----~--------------~---------------------------------------.-----~

TMlLE~1J I

-]
II

1
8 2

A

B

C

D

E
43

F

G
61 67 66

H

I 82
88

J

12

22
24 25

III
IV

--

19 11

---

31

5f»

74

98

37

35

--

44 42

57
502
60

78
72 79 73

--

V
VI VII
--

-- -- -10 14 28 -6

7

20

21

as
34

13
18

-5

VIII IX X

43
9

~

26 23
29 27

32
39

41 48 46
50 49

68
63
70

56 58

100 8] 95 -- 91 89 -90 97

-_
---

51 59
53 64

69
62 65 64

--

75
71

87
83
86

92

16

36
40 33

80
77 76

--

-94 96

99

-15

17

4-7
45

84

ao

85

93

TABLEAIJ 2

-I
--

A

l'
252 278
297
234

-III IV

II

--

112

128

137 ~-

360 451 509 ~- ~- -343 418 515 -- ~- -325 389
307
334

~-

c

D

E ~-

F
636

--

G

H
--

I
--

J

151

852

993

692

742
~~

898 870
843

945 979

--

1015

1037 1056
1043

436
402 484

588

--146 226 V -- -~ -VI
153

1M

562 543 526

VJI
---

-_.

243

--

427

172
~

262

312 356 378

449
465

VIII IX X

198

288
215

185

109

209

493 3~n 470

-597 680 798 -- -- -5078

534

719 645 ~- ~--

~629 --

-657
663 618

674

768

1028

737
724

987
924

821

865
834

962

1064
-

775 782

806
8S9817

552

601

753

95& 1182 1291 930 ~ 908 1279 \lIS 1807

fICHE AUTO-CORRECTIVE
CAttiER N" 12
LtADDITJOH 142. 144. 146, 148. 150. 152. 154. 156. 158. 160. 2. 264. 268. 272. 270. 280. 284. 288. 292. 296. 300. 3. 47, 49. 51, 53. 55. 51. 59. 61. 63. 65. 4. 129. 132. 135. 136. 141. 1«. 147, 150. 153. 156. 5. .02. 01. 62. 67. 72. 77. 82. 87. 92. 97. 6. 164. 170. 176. 182. 188. 194 200. 206. 212. 218. 7. 56. 63. 10. 77. 84. 9t. 98~ 105 112. 11-1_ 8. 176. 184. 192. 200. 208. 216. 224. :?32. 240. 248. I. 96. 108. 120. 132, 144. 156. 168. 180. 192. 204. 10. 63. 72. 81. 90. 99. 108. 117, 126. 135, 144. 11. 145. 160. 176. 190. 205. 220. 235. 250. 265. 280. 12. 150. 175. 200. 225. 250. 275. 300. 325. 350. 375. 13. 132. 143. 154. 165. 176. 187. 198. 209, 220. 231. 14. 36. 42. 40. 43. 39. 37. 44 •• 1. 45. 38. 1.

2B.
29.

42. 51. 63. 83, 95. 104. 122
135, 171. 187.

16.

49. 50, 48, 047. 64, 52. 56, 50
53, 51. 88. 92.

16. 9. 1B. 32, 42, 49. 59. 73. 79

n.
18. 19,

:20.
21. 22. 23. 24. 25.

26.
27.

136. 286. 351. 0426. 623, 750, 906, 953. 1.045. 173. 243. 398. 411. 571. 746. 853. 996. 1.065. 196. 226. 389. 504. 589, 793. 900. 919. 1.290. 210. 300. 368. 477. 609. 810. 818. 942.. 1.303. 60. 70. 110. 130. 150. 110. 140. 170. 150. 87. 72. 98. 107. 113. 146. 155. 164. 178. 107. 114. 137. 149, 156. 1-21. 132. 159. '117. 40, 90. 90. 140. 130. 120, 130, 180. 190. 80. 100. 120. 130. 140. 180. 100. 180. 170. 39. 59, 107. 63. 88. 105. 123. 164. 186. 59. 79. 83, , 04. 106, 136. 165, 173. 167.

700. 666 629. 692. 140. 149.

137.
130. 140.

109.
132.

110. 119. 106. 111. 111. 10~ 117.110.113.108. 30. 17, 34. 54. 70. 89'. 111. 131 154. 173. 193. 31. 188, 199. 207. 245. 268. 315 354, 356. 379. 482. 32. 214. 203, 227, 265. 276, 30~ 309. 385, 448, 415. 33. 163, 171. 189. 19 1• 2 11. .2 12. 241, 247, 246. 383. 34. 155. 159. 183. 190. 207. 263. 284. 362, 441. 485. 3S. 143. 165. 172. 202. 180, 185. 2.11. 234. 225. 142. 36. 473. 528. 929. 1.121. 1.238. 1.329. 1.376. 1.504. 1.635. 2.347. ~7. 630, 800, 400. 424. 856, 870, 653. 800, 483. 1.085. 38. 355. 386, 256. 435. 412. 385 660. 763, 883, 885. 39. 364, 406. 434. 398, 372. 390 434. 486. 400, 318. 40. 65. 98. 76. 107. 126. 135. 117. 145. 700. 926. 41. 1.500, 1,0.28. 650. 875. 1.070. 1.22.0, 1,075, 3.080. 42. 624, 749. 759. 787. 679. 730. 746. 642. 778. 709. 43. 9.000. 70.000. 900,ooc. 12Q.000. 138.000. 149.000. 1~p .000, 710.000. 498.000. 680.00Cl. 44 A. 79 fro 35. 81 fro 35. 16 fr. 35 84 f,. 35. 70 fe. 35. 82 fro 35, 75 fro 3S. 83 fro 36. 71 fro 35. 78 ft. 35. 44 B. 0 fro 90. 1 fro 20. 1 fro 60. 1 rn, 55. 1 m. 20. 1 m, 20. 1 kg. 500. 1 fro 55. 2 m. I 2 I. 60. 46. 12 fro 75. 6 fro 75. 23 ft. 16, 11 fro 35. 33 fr., 42 fro 25. 100 fro 95. 44 fro 10. 17 m. 15. 175 I. 15. 46. 3.151 m .• 94 591 I. 45. 47. 1.542 J 305 It. 95. 48. 156 fro 49. 122 fro 50. 50. 216 fro 51. 147 I. 52, 141 plumes, &3. 974 fro
j

-1-

6.iOO t. 1.055 fro
109 ft.
31ij.OOO

1 fro 75.

fro

69. 2 m. 11. 60. 3.636 k. 10. 61. 450.423 fr. 60 01 A. 961ft. 61 B. 150 ....

LA SOUSTRACTIOH
62. 242. 2"'0. 238. 236. 23-4; ::232. 230. 228. 226. 22•. 4 fro 60, 6 rn, 55, 11 l:.Q. 250. 7 kg, 200. 0 t. 625. 102 t 1. Cl5 bh. 7 fr. 50. 17 fro 65. 42 fr. 75. 12 fro 80. 46 m. 70. 16 m. 75, 414 I. 1. M· 19 fro 25. 21 fro 25. 18 fro 25, 25 f'r. 25~ 23 fro 25. 20 fro .25. 26 fro 25. 24 fro 25. 27 fro 25 . 87. 9 fro 76. 13 fro 75. 27 fro 40t 66 fro 20. 29 fro 30. &5 fr .85. 229 fr, 20. 118 fro 66. 286 fro 35. 897 fro 80. 88. 64 fro 60. 50 fro 60. 49 fro 60. 55 fr. 60, 57 fro 60, 48 fr. 60. 52 fro 60. 89. 1 fro 35. 1 15, 12 fro 95. 8 fro 85. 27 fr, 55. 87 fro 55. 38 Ir; 75. 389 fro SOot 32.0 ir. 85. !jIIO. 0 IT. 20. o fro 50, 0 fro o fr. 05. o fro 25. 0 fro 1 fl. 10, 2 fro 65. 6 fro

e3.
64. 65. 66. .67. 68. 6~. 10.

5f30. 556. 552, 548, 5..... SoW.
536. 582. 528. 524. 165. 163. 161. 159. '58. 151. 149. 14'7. 193. 189, 185. 181. 169. 165. 161, 151. 190. 184. 178. 172.. 154. 148, 142, 136. 361. 354. 347. 340. 319. 312. 305. 298. 567. 559. 651, 543. 519. 611. 603.. 495147. 138. 129. 120. 93. 84~ 75. 66. 243. 232, 221. 210.

157. 155. 177. 173. 166. 160. 331. 326. 535. 627.

111. 102.
199. 188.

71.
72. 73. 74. 76. 76.

177. 166. 155. 144. 276. 264. 252. 240. 228. 21fj.

7'.
18. 79. 80.

204. 192.. 180. 168. 660, 645. 630. 615. 600. 565, 570. 555. 540, 5-25. . 600. 575. 550.' 625. 600. 47G. 450. 425. 400. 375. ""7. 49. -44. 52. 48. 50. 43. 51. 45. 46. 1. 5. 19. 25. 41. 47. 64. 64. 81. 88. 30. 40, 80. 90. 230.• 0. 90, 90, 170. 220. 1~, 26. 55. 127. 116. 118. 85. 187. 115. 195. 55. 46. 54. 45, ~6. 61. 48. 16. 37. 69. 76. 85. 183. 64. 93. 119. 166.

f,.

32. 91, 49.

'1. 55. 53. 36. 87, 62. 94. 128, 82. 36. 39. 35. 38. 48. 41. 49. 34.
83. 6'4.
86.

28. 45, 37. 57. 47. 55, 111. 89. 156, 88, 144.

as.

106.

101, 7go 52. 54. 47. se, 45. 48. 46. 51. 60.46. 30. 30. 31. 30.. 29, 3S, 30, 26. 2S. 31. 0 fro 55. 0 fro 35. 3 fro 20.

1 fro 50. 0 fro 65, 12 fro 75. 16 fro 85. 6 fr. 70. 14 fr, 15, 21 42 fro 55. 92. 15 tr •• 50 fro 70. 41 fro 25, 114 fro re. 324 fr 65, 324 fr. 20, 271 fro 65. 1Z4 9'3. 41 fro 94. 12 fr. 50. 96. 26 fr. 25. 9&. 10 ft. 75. 97. .4 fr. 75. 98. 633 fr. 50. 99. 108 fr. 100 8.717 fr. 101. 325 fro 102. .2.888 fro 5C 103. 13 m. 104. 8 ... 50. 105. 0 m. M. 106. 2 ern, 6.

91.

7

fro 90-.

fr,

os,

63 fr~. 22 ft., fr. 7().

II' ••
wrdcaJ;

Hl7. 108. l09. 110.

, 11. 235~.
112.

355 krn , 11 krn, 825. 1 m. 70. 217 kg, 700.

113. 114. 116. 116. 117.

0 kg, 12 l. 284 I. 6. 7 m3. 93. 93 kw~. 75.

'9~.

51 kg. 500

LA MULTlfUCAT*OH
118, 119. 120. 121. 122. 123. 124.
125. 126. 127. 128.

SO, 700, 1AO. 29.000. 2.500. 69.500, 2.960, 116.000. 18.700, 160.000. 240. 350, 480. 630, 640, 630. 1 2 0 . 1.800.000.' 8 1 . 0 0 0 . 42.000,000, 105. 168, 140. 285, 390. 343, 472. 600. 7Q4. 873. 94. 162, 260. 436. 435, 553. 472. 846. 5.880. 7.2.81. 196, 290. 392, 711. 285. 644. 351, 691, 1.040. 43.200. 112, 1~4. 399, 488. 891.872. 1.253. 916. 19.995. 320.884. 216. 378. 486. 2.019, 4.455. 5.345, 7.722. 8.613. 22.977, 40.959. 608.532,855.667.1.911.2.227, 1.235, 3.724, 6.003, 29.302. 154, 132. 264, 396. 495. 792. (;191. 990. 473. 671. 319. 429, 539. 704. 748. 935. ~68. 1.057. 979. 1.089. 252. 315. 567. 1.054. 1.736. 1.7.22. 1.734. 1.995. 3.276, 315, 378. 899, 1.457. 1.435, 1.377, 3.599, 664. 980, 8.442. 690. 300. 680. 180. .516, 2.100. 490, 486, 900. 180. 288. 456. 648. 405, 570, 672.. 630, 1.134. 1.560. 1.736. 228, 234. 238, 240. 270. 272.. 182. 180. 204. 210. 4.900. 9.801. 361. 161. 441. 3.721. 225. 324. 289, 196. 8. 27, 64. 512. 729, 1.331. 8.000. 2. 3. 6. 4, 8, 7. 9. 10. 12. 15.. 2, 5. 4. 6. 11 fr. 40. 11 fro 80. 25 I. 20. 41 kg. 300. 55 !iI. 2. 1.673 fro 80. 3.996 fro 3 fr.. 9 fT, 60. 9 fr.. 6 fro 76, 7 tr. 15. 126 fr.. 131 fro 20. 4 fr. 50. 2 1 fr. 60. 81 fr. 2.0.
+39 tr.; 1 78 fr. 80. 35 fr.
j

138.

as

139.

fr., 45 k!J 510 m.• 42 I. 5. '; .. 12.350 I.. 0 g. 8. 487 kwh. 6. 690 dam.. 0 e. 07. 2.500 ft;:!. 4,410 ft .• 3..564 fr .• 268 fro 80, 6.276 fr .• 1.193 fro 80. 3 m2. 115.
r 350 X 40 = 14.000 6.200 X 400 = 2.480.000 4.500 X 600 = 2.700.000 7.000 X 800 = 5.600.000

140,

o

14 kg. 875, 2.850 Ir., 292 fro 50,
Q.

525.

On dita

129. 130. 131.
132.

4,343.

133. 134. 135.

rae,

137.

9 fro 80 X 76 rn, 20 = 742.86. et 298 m. 25 X 6 m. 10 1.819 m2 325. . 141. 55. 456. 104. 420, 560. 348, 255. 236. 159. 486. 141 A. 430. 440. 420. 410. 480. 460, 500. 490. 470. 450. 142. 300. 1,100. 2.700. 4.000. 4.700. 5.300, 6,500. 7.700, 8.-400, 9.6-00, 143. 5,490. 6.030, 5.940. 6.120. 5.67Q. 6.300. 6.210. 5.580. 5.850. 5.760. 144. 518. 546. 504. 553. 511. 525. 497. 560. 539. 532. 145. 738. 792. 729, BoL 810. 783, 747. '174. 756. 765. 146. 2.101. 2.376. 2.475. 2.079. 2.779. 2.574, 2.227. 2.871. 2.613. 2.970. 147. 589. 703, 665. 722. 646. 608. 741. 684. 760. 627. ' 148. 132. 209. 121. 220, 154, 143. 198. 176. 187. 165. 149. 814.·858. 792, 869. 803. 825, tal, 860, 847, 836. 150. 2.058. 2.100. 1.995, 2.011. 2.037. 1,932. 2.079. 1.974. 2.016. 1.953. 161. 396. 432. 450, 378. 504. 468. 414. 522. 486. 540. 152. 204. 323. 187. 340. 238. 221, •. 306, 272.. 289. 255.

60 X 1.6 = 96 [r, II y • erreur GUX prodults SlJh/lu,l:s 6.940 X 52 = 360.880 fro

fr.,

fr .• fL. fr .•

t

-3-

153.

154.
155.

156.

157.

158.

44 f(. 55. 12 fro 30. 98 fro 40, 24 fro 60. 86 fro 10. 123 fr.. 73 fro 80. 61 fro 50. 49 fro 20. 36 fro 90. 110 fro 70. On dlr!ll: 100 X 172 = 17.200 I 250 X 250 = 62.500 I
360 500 X 534 = 267.000 ~

5. 9, 2. 4, 6. 3. 4 fro 95. 39 fro 60. 9 fro 90. 34 If. 65. 49 fro 50. 29 fro 70. 24 fro 75. 19 ~r. 60. 14 fro 8S.
RlIIclne3
t

144. 36'), 121. 400. 196. 169. 324. 256, 289, 225. 1. 512. 8. 343. 1.000. 216. 125. 64. 27. 729. Carr~ Ptllf~ib :1 • 100. 25. 81. 4. 15. 36. 9.
1. 10,

163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 17 1. 172. 173. 174.
175. 116.

66 fro SO. 1.606 fr. 17.000 ft. 1.920 who 2.700 kg.

5.700 kG.

4 fro 80. 30 fr. 20. 1.046 fr. 1.080 fro 600 fro 6.090 fl".
On dire ropldaml!lllt r 50 X 1.800 = 90.000 [r•• il y 0 afreur. 2,600 fro

450 X 500 = 225.000.

X 300

-

108.000 ~

600 X 553 = 397.800, 751 X 800 = 600.800 , 852 X 800 = 68UiOO ~ 1.000 X 930 = 930.000 ~ 1.000 X 1.291 """ 1.291 000. 1~9. 5.090. 5.150. 5.880~ 5.620. 5.430. 5.260, 5.340, 5.970. 5.780, 5.520. 160. 55 fro 160 A. 26.400 fr. 162.
161.

177. 178. 179. 180'. 181. 182. 184. 185. 186. 187. 186. 190
189, 191. 1St2. 183.

228.000, 117 m. 60. 252 m. 3 km. 500. 242.000
361 m2.

22 km, 400.

cm2 ou 24 m2 20.

12.572 m2. 63 kg. 200. 216 fro 532. 360 botles. 9.600 lih·e~. 305 em.

21.600 fru ~2.400 k.

126 fr.

800 fro

J~

6 fro 50 dis;

Je dis 1

fr,

X, 6.5

275 X 10 _" 2.750,

0 fro 65

= 6 ft. 50

=

I

5 fro 135.

LA OIVJ510N 193. 194.

14. 23. 32., 61. 1.24. 67. 28. 39. 46.77. I I~'196. 6.6. 7.5. 8.5, 14.5. 23.5. 17.5. 26.5. 38)5. 49.5. 137.5. 197. 11. 15. 21. 27, 30. 12. 16, 18. 24.34. 196. 3 tr. 25. 5 rn, 50. 8 L 75. 8 ffl. 25, 9 kg. 26. 12 fr, 25. 1:3 fro 50, 15 dam. 75. 0 ir. 75. 1 fr. 25. 198 A. 1 fro 75. 2 fro 25. 4 fro 50. a fro 75. 7 fro ~5, 17 fro 50. 21 fro 25. 22 fro 50. 25 h. 25. 32 fro 50. 199. '12, 15. 27. 20. 23. 26. ae. 32. 34. 46.

195.

65, 95.

420 (2. 5. 4. 3). 684 (2. 4. 8, 9). 225 (5. 3. 9). 1.632 (2. 4, 3), 7.830 (2, 5. 3. 9). 20. 40. 60. 90. 120. 15. 25. 4!),

199 A.. 13. 16. 19. 24. 27. 29. 33. 37.

200. 201.

202.
203. 204. 205. 206.

53.65. 11~ 12. 14. 16. 18. 21. 24, 32. 43. 51. 11. 13. 15. '5, 24, 12. 22. 12. 12. 12. 14, 22. 24. 12. 11. 13. 14. 16.
2.48. 0.08. 6'.543. 2 rn, 87.

11. 13. 20, 34. 2.4. 24.8, 0.5. 24. 5,...

0 m, 085. 0 l. 564, 0 rn, 035. 6 g. 875. 0 m. 0985. 40. 1 fro 40, :2 m, 20. o m. 06. 0 fro 74. 1 fro 60. 1 m. 60. 0 fro 900. 0 I. 22. 14 fro 20. 14 fro 10. 24 fro 70, 1 fro 20. 6 fro 10. 5 m.. 37 I.. 225 I.• 30 m3. 6 m3.

0 rr. 36. 2 m. 48~. o kg. 0075. 12 fr .• 2 fr

-04-

MULT.PLl~
It" ilK UtRkM

rr

DMSfR
I' tin ~rcitl!

207.

o m. o m. o o

208.

4 ft. 80. 0 m. 50. 0 5IQ. 249. 065. 0 kg. 0387. 0 t 01275. 75. - 0 kg. 124. 0 m. 007~ 2 fro 80. 2 fro 80. 8 fro 70. 17 -fro 20. 1 fro 12. 1 fr. 95. 1 fro 30.
kg. 432.

fro 135. '9 he. 60.

2 m••

20!it. 480 fr.. 185 m.. 210. .211.

5.900 fr.. 69.000 fr•• 2.750 ktl.. 5.750 ft.•

528 m2. 146 1713.90 m.• 750 rn; 80 fr.. 140 fr.. 120 fr•• 80 fr•• 70 fr .• 1.600 fr •• 90 fr •• 410 fr .•

250 fr .• 0 kg. 01. 9 m•• 27 fr .• 32 m. 50. 44 kg. 5,

21 m. 50. 13 fro 75. 212. 0 m. 08. a fro 75. 0 kg. 114. 36 fro 40. 0 I. 725. 1 ft. 25. 2 I. 35. 0 m. 75. 0 fro 425. o kg. 042. .213. 520 fr., 860 kg.. 10.600 I•• 136.000 m., 460 fr.. 168 m.• 194 m.. 2 I. 56, 460 fr.. tIS kg. 214. .. fr .• 6 m•• 14 I.• 16 kg •• 19 m2. 2.1 g. 25. 2 fro 40. 2. m. 10. 31 W .. o kg. 22.5. 215. 100 fr., 148 fr •• 396 m•• 512 I.. 1.996 kg.. 66 ir.. 1~ m. 60. 700 ~ .. 3 fro 20. 3 m. 10. ..216. 24 fr •• 71 kg,. 102 m.. 56 I. 5.• 198 f~.. 9 fro 30. 27 fro 90. 11 fro 25. 25 if .• 1 fro 35. 217. 45 m.. 65 fr.. 95 I.. 155 ko.. 270 kQ 12 fr .• 15 fro 50. 105 fr.. .• 6 Ill. 05. 4 fro 70. 240 fr.. 420 m.. 6.400 I•• 2..450 kg.. 28.500 hili,. 71 fr•• 3.426 rn., 37 Ito. 5., 1.2.40 •• 44 I. 5. 219. 9 m, 6. 12 I. 8. 2 kg. 62, 2 fro 76. 3 g. 8, 4 m. 08. 0 m. 376. o kg. 376. 0 kg. 169, 1 kQ. 936. o fro 24. .220. 120 m.,. 150 fr.. 2.200 kg•• 23.000 fr., 260 fr., 16 fr., 32 m•• 5 kg. 4. 70 fr., 1 kg. 9. 221. 7 fro .20.. 10 m. So. 1 kg,. 32. 2 I. 16. 2 I. 68, :3 fro 26. 0 fro 16. 222. 36 fr.. 48 rn,; 90 I.. 4 m. 50. 96 kg.• 6 fr, 30. 0 ko. -450. 54 fr•• 1$0 I., 0 kg. 12. 218.

62 I., 3 I. 4 ; 0 kiJ. 350. 67 L 5,

223. . 90 fr., 210 m .• J30 L. 5.100 kg., 10..200 rn2. 78.000 I.. 72 fr•• 1.260 fr •• 240 fr •• 3 fro 60. 224. 117 fr .. 133 m .• 104 I.• 301 kg •• 66 g.. 372 fr.. 280 fr., 429 m.. , 112 kg. 5. 309 m. 225. 24 m.. 36 I.. co fr.. 100 kg., 112 g.. 12 kg. 800. 16 fro 80. 160 I.. 112 k(j •• 0 ko. 144. 2215. 160 fr .• ~80 m., 4.400 I.. 56.000 kg.• 7.600 m .. 420 .g •• 20 fro 80. 18.000 fr., 120 m•• 32.000 I. 227. 8 m., 12 fr.. 36 I.. 80 kg.• 300 lr., 4 fr., 3 m., 5 m,, 6 m. 2.0 16 m. 40. 228. 2 fro 40. 3 t. 20. 160 m •• 240 kg. 2 g. 80. 36.000 fr.. 0 fro 30 o m. 56. 6 fro 04. 0 m. 25. 229. 11 fro 2.0. 13 m. 60. 22 I. 4. 31 kg. 200. 77 kg. 6. 100 m•• 119 I. 2, 4 fro 56. 4 it. 80, 1..\ fr. 60. 23U. 1 m. 26. 1 L 44. 1 fro 84. 3 ko. 76, 5 m. 20. 0 m. 712.2 fr•• 5 m. 44. 0 kg, 688. 0 t'Il'. 768. 231. 200 fr.. 400 m., 12.000 kg., 17.000 L. 2.800 fr., 60 fr•• 60Q fr., 300 fr.. 9.000 m.•
1.400 kQ.

232. 233. 234. 235. ~36. 23'7. 238.

7.5.

6. 9.5. 5,0. 10. 7. 6,5. 9, 6. 8,5.

2.5, 9. 11,5, 19.5, 25. 25.5, 34,5. 35,6. 41.5. 04-9.5. 426. 449. 435. 421,5. 410.5. 432.5. 417. 403. 444.5. 408.5. 15.25. 16,75. 16.5. 17. 15.75. 17.5. 17.25. 15.5. 16.25. 16. 3. 5, 10. 11. 15. 18. 153 (51), 198 (66). 252 (64). 297 (99).' 234 (78). 243 (81).
268 (96). 657 {73}. 945 (10S). 9.8, 10. 9.5, 9.1. 9,7.

239.

9.4. 9.6. 9,3. 240. 1.64. 2.34. 3.89. 4,02. 5.62 • 6,&7. 7.37. 8.43. 9.81.' 10.el6. 2.41. 0.82. 0.88. 0.81. 0.69. 0.90. 0,87. 0,83. 0,86, 0.84. 0,85. 16.4. 17.6. 16.2, 17.8. 18. 17.4.. ~6,6. 17.2, 15.8. 17. 24~. 5.600. 6.400. 6.850. 8.2oD~
7.300,

9.2. 9.9.

9.250. 5.450.

7.650.

8.6<lO.

9.~

-Q

Ito lIIi UIRIcIs

243. 244. 246. 246. 247. 248. 249. ~50. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 266. 266. 267. 268.

21.5, 22. 21. 20.S. 24. 23. 25. ~4.5. 23,5. 22.5. t96. 200, 190. 192. 194. 164. 198. 188, 192. 166. 1. 4, 7.25. 9. 12.2.5. 236~ 248. 320. 344, 376. 15. 21. 42., 51. 72. 84. 94.5. 109.5. 135. 145.5. 15. 23.75. 1~.75. 25. 17.5, 16.25, 22.5. 20. 21.25. 18,75. 3.700. 3.900. 3.600. 3.950. 3.650. 1.50, 1.42. 1.60. 1.5.4_ 1.52. 100. 400. 725. 900. 1.22 1.415. 1.550. 2.000, 2.1! 2.350. 17,2. 17.6, 16.8. 16.4. 19.~. 18,4. 20. 19,6. 18.8. "18. 7.5. 10.5. 21, 25.5, 36. 4.200, 4.725. 5.475. 6.750. 7.275. 93.$, 102. 106.25. 89.25. 119. 110.5, 97.75, 123.25. 114.75. 127.5. 12. 20, 40. 44. 60. 72. 120. 200. 6. 10. 20. 22. 30. 36, 60, 100. 200. 220, 300. 360. 59.2. 62.4, 57.6. 63,2.. 58.4. 60. 56,S. 64. 61.6. 60.6. 4 (eiO). 16 {200}. 80 (1.000). 17 fr. 50. 18 fro 90. 21 ft. 12 fro 50. 2 kg. 460. 240 fr.. 120 fr .• 60 fr •• 360 fr .• 48 fr.. 144 fr .. 422 fro 540 fr .• 450 fr •. 1.800 fr •• 900 fr•• 2.700 fr .• 3.330 fro 56 fr.• 480 fr., 74 fro 60. 420 fr.• 13 fi. -50. 35 fr. 1.640 fL. 1 fro 08. 780 fro 80 fr •• 26 fr •• 360 fro
2.400" 400. 440, 600. 720.

269. 270. 271. 272. 273. 274. 275.
276. 277.

14.000.
60 ff.

1 Jr. 50. 17". 1SC,2~.
50 tllbleli.

37. 100 fro

;aa.
279. 280.

281. 282. 283. 284. 285. 288. 289. 290. 291. 293. 294. 295. 296.
297. 286. 287.

1 fro 50. 4 fro 50. 50 fl. 20 fro 80. 90 fr .• 1.710 fro 108 ft. A 28 fro Ie kg. (320 fro Ie kg. Pflf 150 g.). 15.000 lour$, 26.250 teurs, 1.500 fro et 6.000 fro 140 at 160 fro 375 fr, + 250 ft. 625 fro
;III;;

7 fro 50. 45 m.

292.

13.600 m. 10. 2.700 fro 402 erbres. 3 fro 344 ou 3 fro 35. 30 fro

7 em. 2. 4 em. 8.
14 8 boutell

500 fr .. 33 fr. 75. fro II

lin. 240 fro """ 260 fr

asa.

298.

2 I., 8 I.. 12 I.. 16 I. foutai do P!lyef: 480 fro

295J.
~...l. I 301.

v • "rreur de 10 fro

:8

= 60

Un polds de 10 kg.• un de 5 kg.,

9.000 lea.
36 q.

ull de 500 ". et un nedogremme.

302. 303.
304. 305,

23 m, et .. 6 m. 13 m.

18

m ••

324 m2.

96 fro 50. 17.150 fro

306. 307. 308.
309.

2.48 tours. 3
1t1.

120 m, 21 rouleeux par ~

20.

600 m3, 30 persoon ..

ft~GlE
310. 312. 313. 314.
316. 316.

DE TROIS - POURCENTAGE

- INTERfT

960 lr, 200 fr .• roo fr .• 400fr. '80 Fr., 300 fr.. 600 ff. 45 fro
45 km.• 22 km, 600. 67 km. 500.

15 km. 15 fr .• 2 m_ 80. 0 kg. 450. 120 fr ..

25 m.. 90 k.g., 180 fr.. 12 I. 990 fr •• 480 fro 317. 2/3. 1/6. 1 !In 1/2 OLi 312. 3/" 1/12. 1/2. 1/5. 318. 300 fr .• 150 ir .. 200 fr .• !50 fr •• 75 fr.. 1.350 fr.
100 fr .• 900 fr., 300 fr .. 120 fr..

COLLECTION
D.
'I"

II

L'ESSENTIEL"
CONDINIII!S
d'•• a ... n

VIIITA8LII

~oll104lrl u v

.a.

otr

. •• ervrc.

l t

pour I. travail d. rann'. pour 1.1 r4.,i.Ion. .n p";ode

LES MEMENTOS

DU

C. E. P.

..

~

UNE PARTIE PIDAGOGIQUI
.. toun de mai.. i coIUH'lporai_.

..

1.t5.u

fle.ll ..

tont,..

10 rovtln •• Du cr11lquu.,..

"» pour

tIKI'.' I.,

"Clltlirel. U"

coni.IIs,_ de, procHlJ

.IQ:I'" •

n M6tf.r·"1
Ia In.nb~ cI ..
p6deQotltI

.... UNI PART •• ADMINISTRATIVE:I

L.ul ...ni...s.tprtnallau.r..xteJ offtclel& • En .. lglNlMn', e:JIGlHnl ,Iftw.t IInGnrn), .,i.n'Gt1_ prohl.lon( ......... lupplt..nCM .t In1'rlm, dtufarftation, ~Iw d·G'I'anOlI'll.nt~ dMlng... .. eat d. poAe, ~1'1dU1atloa .t.HOt ~ (abHnc*, lIIaladie. 6¥l~.I'I. '-'iii'" ~ulU. diaponlbUUi', HCUJlil 1Oc1.Ie, M G EN et ..-v .... 4I"1IfG~~:III:ckMnt, tralt.rMl'lt .. ~tt ... $tcIlVt Ull6u.11 HI follrotlwl ...... 1k. Un ~LAIII f d" to,.. .... IIHttM P ..... pOlIr 10 c::e"..~I'I.1'IO .cI.l.lIllJlrGtift.

cnv.,....

.. UN. PARTIE DOCUMINTAIRI

UM ...iMI. ,.nn!gn_np. dlWlR., outM"" bonn., t Ii... d~ l_U" p4daliJOlilliCiu:rlIat.irkl l dl .. ", ..abcUIII adl'HSGnt d .. ,n,btk:lU. 'IIIfQt1ritw, F....".~ ~·on ... gn.,...nt, poiedilll" tiM" cinlllima, !)hoM ., disq ...... lmprllHii .. IIlIo.t pyroora'o'urea., leu. 6dwc:atlk..11:. Un. lllUOHAPHll1 1Mm.U'-u,. IIY ..... pour 1M t lei Mo1tNt.

m_"

..

"n...

A.cI~z &IOS~. par su.:tIdGt-da6qu.e po:Ral Q

13, lIoul. Y.-Hup, st-GElMAfJI.IN-LAYE c. ~,. :i ...24-3" rAIlS - ($lIIiE-El-OIRJ

J. ANSCOMIIE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful