i

Cetakan 2011 © Hak Cipta Lembaga Peperiksaan

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa carapun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pengarah Peperiksaan berhak mengubah mana-mana maklumat yang terkandung dalam buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dari semasa ke semasa mengikut keperluan.

Segala pertanyaan berkaitan maklumat dalam buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah ini hendaklah dirujuk kepada

PENGARAH PEPERIKSAAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MELALUI PENGARAH PELAJARAN JABATAN PELAJARAN NEGERI TEMPAT CALON MENDAFTAR

ii

KANDUNGAN HALAMAN PRAKATA 1. PENGENALAN 1.1 Tujuan Dasar Pelaksanaan 1.2 1.3 Pelaksanaan Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Peraturan-peraturan Am Pelaksanaan Penambahbaikan Sistem Pentaksiran 1.4 Kebangsaan Bagi UPSR PENGENALAN KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Pentaksiran Sekolah 2.2 Pentaksiran Pusat 2.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik 2.4 PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 3.1 Jadual Pengoperasian PBS Jawatankuasa PBS Negeri 3.2 Jawatankuasa PBS Daerah 3.3 3.4 Jawatankuasa PBS Sekolah PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Rujukan Standard 4.1 Standard Prestasi 4.2 4.3 Sistem Pelaporan Peranan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah 4.4 PENTAKSIRAN PUSAT 5.1 Objektif Pentaksiran Pusat Rubrik 5.2 Instrumen Pentaksiran Pusat 5.3 5.4 Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Peranan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pentaksiran Pusat 5.5 Istilah Institusi Pentaksiran Pusat 5.6 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM 6.1 Komponen PAJSK 6.1.1 Pentaksiran Aktiviti Jasmani 6.1.2 Pentaksiran Kesihatan 6.1.3 Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum 6.1.4 Pentaksiran Ekstrakurikulum PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 7.1 Komponen Pentaksiran Psikometrik 7.1.1 Ujian Aptitud Am 7.1.2 Ujian Aptitud Khusus 7.1.3 Inventori Personaliti (v) 1

2.

4

3.

6

4.

9

5.

16

6.

24

7.

30

iii

8.

MANUAL PENJAMINAN KUALITI Pementoran 8.1 8.2 Penyelarasan 8.3 Pemantauan Pengesanan 8.4 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 9.1 Pengurusan Evidens Pentaksiran Sekolah Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat 9.2 9.3 Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik 9.4 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)

34

9.

39

10.

41

LAMPIRAN A - Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 1 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Mulai tahun 2011 KP.LP.003.07.14 (3) bertarikh 22 Februari 2011 LAMPIRAN B - Borang Pelaporan Sukan dan Kokurikulum (BPSK) LAMPIRAN C - Borang Pelaporan Ekstrakurikulum (BPE)

iv

PRAKATA Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dapat dilaksanakan bagi Tahun 1 pada Sesi Persekolahan Tahun 2011. Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi). Buku Pengurusan dan Pengendalian Pelaksanaan PBS Sekolah Rendah diterbitkan dengan tujuan memberi panduan dan rujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian PBS. Semua maklumat dalam buku ini hendaklah dipatuhi untuk memastikan integriti penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan terpelihara. Buku ini merujuk kepada semua peruntukan yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67, Seksyen 68, Seksyen 69 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997. Terima kasih.

HAJI SUFA’AT BIN TUMIN Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia

v

vi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful