1

7 Sfaturi Esențiale Pentru Limbajul Trupului
Secret ele pe care le ascunde corpul uman în privința limbajului
t rupului ne sunt de fapt la îndemână în fiecare zi fără să realizăm,
însă oamenii nu recunosc de cele mai mult e ori import anța acestora
și nu le folosesc în avant ajul lor.
Știați că cei care vă ascultă nu dau importanță decât în
proporție de 7% informațiilor pe care le oferiți vorbind ? Unde se
duce rest ul at enției? – căt re înfățișarea voastră. Limbajul trupului nu
est e chiar același cu binecunoscutul limbaj mimico-gest ual despre
care se mai vorbeșt e la școală în lecțiile de comunicare sau
lit erat ură. Despre limbajul t rupului se vorbeșt e și în sexualit at e
at unci când se evidențiază părțile sale care conduc spre acestă
direcție și până la urmă realizăm că est e vorba de un mijloc de
comunicare mai complex necesar pent ru viața socială în general.
Ca să fim conciși vom prezenta cele 7 sfaturi esențiale și vă
vom lăsa pe fiecare să judecați (de fapt, să recunoașteți) că vă
bazați pe ele de fiecare dată :
1. Î nt ot deauna t rebuie să îl priveșt i pe celălat în ochi și nu
numai at unci când t u vorbești cu el , ci și când îl asculți.
Pare dificil de făcut acest lucru la început însă est e
sfat ul nr.1 în limbajul t rupului pent ru a int eracționa
foart e bine cu o persoană. Chiar dacă șt ii că priveșt i de
obicei în ochi de obicei , secret ul const ă în efort ul t ău
de a cit i la rândul t ău limbajul ochilor celuilalt cu mai
mult ă at enție sau măcar să exprimi încântarea de a
2
vorbi cu cineva import ant . Dacă exagerezi însă privirea
se poat e t ransforma în holbare , mai ales at unci când
chiar îți place ceea ce vezi. Trebuie să ai grijă să nu
sorbi cu privirea pent ru că acest lucru nu e mereu
binevenit .
2. Trebuie să st ai drept de fiecare dată înt r-o sit uație de
comunicare. Nu st ă bine absolut nimănui o poziție a
corpului pleoșt it ă și îndoit ă de parcă vrea să cadă sau
să at ârne de ceva. Dacă st ai cocoșat nu numai că pari
mai scund dar îți proiectezi o imagine de persoană ce
nu are respect de sine. Aici chiar poți să exagerezi , să
t e umfli în pene cât poți de tare, nu o să pari imfatuat
decât dacă ții capul pe spate și ești cu nasul pe sus și
cu privirea pe deasupra celorlalți.
3. Zâmbet ul est e cel mai put ernic semnal dat de limbajul
t rupului. At unci când zâmbeșt i est e evident că exprimi
fericirea și plăcerea și t rebuie ales moment ul pot rivit
pent ru a zâmbi , pent ru că nu est e recomandat să faci
acest lucru t ot t impul sau din prima. Oamenii vor crede
că zâmbind mereu eșt i înt r-o cont inuă căut are a
obținerii aprobării din partea lor și î ți vor cat aloga
comport ament ul drept copilăros și insist ent . Est e de
ajuns să folosești un zâmbet de mulțumire și optimism
și să-l int ensifici în sit uațiile ce îți stârnesc un real
int eres. Foloseșt e zâmbet ul împreună cu sfat ul de la
numărul 1 și vei exprima cel mai bine interesul față de o
persoană.
3
4. Ai grijă cu gest urile repet at e și nervoase. Șt ii că est e
normal să foloseșt i gest uri at unci când vorbeșt i cu
cineva dar cont ează să nu le faci cu vit eză și să le
repeți insistent . Gest urile de acest fel le poți vedea la
cineva emot iv care est e nevoit să vorbească în public și
cu siguranță nu vrei să fii precum el. Ceilalți observă
imediat ast fel de ezit ări și t ic -uri , pot chiar să râdă
inst ant aneu pent ru că li se pare că faci ceva nost im.
5. Lasă dest ul spațiu pe lângă tine . Ai nevoie , dacă nu
ești cu cineva , să fii singur, liber , să te evidențiezi. Fă-i
pe ceilalți să înțeleagă că este spațiul tău personal și
nu-i lăsă să se apropie prea t are de t ine , cum se
înt âmplă în mijloacele de t ransport în comun - nu cred
că îi place cuiva aglomerația și să se atingă cu un
necunoscut . Mai gândeșt e-t e că niciodat ă nu ai învada
spațiul cuiva și de aceea nu vei permite nimănui să
încalce regula în cazul t ău .
6. Dedică-ți întreaga atenție persoanei cu care vorbeșt i.
Greșești enorm dacă dacă te uiți prin împrejur ca și
cum t e simți incomodat sau dezinteresat. De fapt dacă
privești numai în jur nu respecți prima regulă din cele
pe care le-am enumerat . De asemenea , ce mai t rebuie
adăugat la acest punct est e să adaugi privirii în ochii
celuilalt înt reaga t a bunăvoință , să fii sau să pari
măcar înțelegător față de ce îți comunică acea
persoană. Gest ul cel mai pot rivit în acest moment est e
să îi înt inzi mâna pe umăr sau spre mijloc , să îl conduci
4
în t imp ce vorbiți pentru a-i arăt a că îi acorzi t oat ă
at enția și nu discutați numai formal , față în față și o
discuție însoțită de o mică plimbare este mai intimă.
7. Acest ult im sfat nu est e decât un îndemn să foloseșt i
cât mai des și mai pronunțat t oat e de până acum. Ca
să faci o impresie bună alt cuiva va t rebui să foloseșt i
limbajul t rupului și să-l accent uezi. Nu eșt i nevoit
niciodat ă să faci repet iții în oglindă să îți observi
gest urile – arăți cel mai bine așa cum esti , atunci când
t e simți cu adevărat bine și t e bucuri de fiecare ocazie
de a vorbi cu cineva.
Mulți oameni nu prea stiu cam cum par în ochii celorlalți.
Măcar cunoașterea acestor sfaturi esențiale avute în minte vă
vor ajut a să emit eți pozitivism prin limbajul trupului. În mod
subconștient , ceilalți vor reacționa de acum înainte diferit
at unci când veți vorbi cu ei.
Autor : Pete Grand
Sursa : http://mindpower.smartads.info/business_articles/7-essential-body-languages.html
Traducere și adăugiri : Romeo Sandu
20.06.2010

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.