TAJUK: SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU PENGAJIAN AM (PENGENALAN

)

Pengajian Am adalah satu mata pelajaran peringkat STPM yang mensepadukan pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam pembelajaran sepanjang hayat

MATLAMAT SUKATAN

MATLAMAT

Melahirkan pelajar pra universiti yang menguasai ilmu dan mengamalkannya secara bersepadu, berfikiran matang, berkemahiran, berakhlak, dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, bangsa, negara, dan alam sejagat.

OBJEKTIF SUKATAN

Ilmu

Objektif Sukatan Pelajaran Pengajian Am

Nilai

Kemahiran

RINGKASAN SKOP SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU

Ringkasan Skop

Penggal 1
1. Kemahiran Belajar 2. Malaysia Kekal Berdaulat

Penggal 2
3. Alih Bentuk Komunikasi 4. Malaysia Maju dan Sejahtera 5. Kerja kursus

Penggal 3
6. Alih Bentuk Komunikasi 7. Malaysia dan Negara Luar

PERBEZAAN ANTARA SUKATAN PELAJARAN SEDIA ADA DENGAN SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU

Sukatan Butiran Pelajaran STPM Baharu 1. Bilangan Mengandungi Terdiri daripada bahagian/ beberapa bahagian pecahan tiga tajuk dan tajuk, iaitu penggal, iaitu seperti berikut: seperti berikut: (a)Bahagian Bentuk Penggal 1 Komunikasi Penggal 2 (i) Disiplin Ilmu Penggal 3 (ii) Kebahasaan (iii) Bentuk Teks

Sukatan Pelajaran sedia ada

Rasional perubahan

Sukatan pelajaran yang STPM baharu adalah mengikut sistem penggal. Oleh itu kandungan sukatan disusun semula supaya bersesuaian dengan sistem penggal.

Butiran

Sukatan Pelajaran sedia ada (b) Bahagian Kenegaraan Malaysia (i) Konsep Kenegaraan (ii) Perlembagaan (iii) Perlembagaan Malaysia (iv) Sistem Pentadbiran Malaysia (v) Sistem Perundangan Malaysia (vi) Sistem Kehakiman Malaysia

Sukatan Rasional Pelajaran perubahan STPM Baharu (a) Penggal 1 Tajuk 1 (Kemahiran (1) Kemahiran Belajar) diajar Belajar pada permulaan penggal bagi membolehkan pelajar mengaplikasikan kemahiran yang diperoleh untuk menulis esei, alih bentuk komunikasi, dan juga membuat kajian luar pada penggal 2.

Sukatan Sukatan Pelajaran Butiran Pelajaran sedia ada STPM Baharu (2) Malaysia Kekal Berdaulat

Rasional perubahan
Tajuk 2 (Malaysia Kekal Berdaulat) dalam sukatan baharu adalah untuk menimbulkan kesedaran pelajar supaya sentiasa menjaga kedaulatan negara. Walaupun tajuk ini mempunyai beberapa persamaan dengan Bahagian Kenegaraan Malaysia dalam sukatan sedia ada, tetapi dalam sukatan baharu ini penekanan juga diberikan kepada konsep dan ciri negara berdaulat, sistem tadbir urus negara dan kepentingan serta cabaran melaksanakan sistem tadbir urus negara yang baik seperti di dalam sistem penyampaian perkhidmatan, integriti, pembangunan modal insan dan pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi.

Butiran

Sukatan Pelajaran sedia ada

Sukatan Pelajaran STPM Baharu

Rasional perubahan Selain daripada itu tajuk ini juga menekankan penghayatan Rukun Negara sebagai ideologi negara. Hanya dengan menghayati Rukun Negara akan melahirkan anggota masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain dan bersatu padu. Dengan cara itu barulah kemajuan yang dicapai oleh negara akan bermakna.

Butiran

Sukatan Pelajaran sedia ada
(c) Bahagian Dasar Negara (i) Dasar Dalam Negara (ii) Dasar Luar Malaysia (iii) Isu Semasa (d) Bahagian Penyelesaian Masalah (i) Masalah berorientasikan kuantitatif dan kualitatif

Sukatan Pelajaran STPM Baharu (b) Penggal 2 (3) Alih Bentuk Komunikasi (Linear kepada Bukan Linear)

Rasional perubahan

Butiran

Sukatan Pelajaran sedia ada

Sukatan Pelajaran STPM Baharu (4) Malaysia Maju dan Sejahtera

Rasional perubahan Tajuk 4 (Malaysia Maju dan Sejahtera) dalam sukatan pelajaran baharu ini memberi penekanan kepada kepentingan dan cabaran yang bakal dihadapi oleh Malaysia untuk menjadi negara maju. Pelajar perlu mengetahui kepentingan mencapai status negara maju dan langkahlangkah yang perlu diambil ke arah itu. Pelajar juga perlu menyedari bahawa dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan seperti Dasar Ekonomi dan Dasar Sosial dan Budaya sebagaimana terdapat kini adalah bertujuan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dan dihormati.

Butiran

Sukatan Pelajaran sedia ada

Sukatan Pelajaran STPM Baharu (5) Kertas Projek

Rasional perubahan Tajuk 5 dalam sukatan baharu ini adalah berkaitan dengan kerja kursus (kerja projek), iaitu satu bentuk kajian luar yang wajib dijalankan oleh semua calon STPM. Melalui kerja kursus (kerja projek) adalah diharapkan akan dapat menerapkan nilainilai terpuji dalam diri pelajar selain ilmu pengetahuan yang diperoleh. Pengalaman membuat kerja kursus (kerja projek) ini juga akan dapat membantu pelajar untuk menjalankan kajian pada peringkat lebih tinggi kelak.

Butiran

Sukatan Pelajaran Sukatan Pelajaran sedia ada STPM Baharu (c)Penggal 3
(6) Alih Bentuk Komunikasi (Bukan Linear kepada Linear)

Rasional perubahan

Sukatan Butiran Pelajaran sedia ada

Sukatan Pelajaran STPM Baharu
(7) Malaysia dan Negara Luar

Rasional perubahan
Tajuk 7 (Malaysia dan Negara Luar) dalam sukatan baharu ini adalah hampir sama dengan tajuk Dasar Luar Malaysia (Tajuk 2 dalam Bahagian Dasar Negara) dalam sukatan sedia ada. Walau bagaimanapun, di dalam sukatan baharu ini, selain membincangkan faktor penentu dasar luar, penglibatan, peranan, dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau dan global seperti yang terdapat dalam sukatan sedia ada, sukatan ini juga menekankan isu dan cabaran dalam hubungan Malaysia di peringkat antarabangsa.

Butiran

Sukatan Pelajaran sedia ada

Sukatan Pelajaran STPM Baharu

Rasional perubahan

Pelajar juga akan diminta memberi pandangan dan penilaian terhadap tindakan Malaysia dalam menangani isu dan cabaran yang dihadapi dalam hubungan serantau dan global.

WAJARAN PENTAKSIRAN

Wajaran Pentaksiran
Pentaksiran Berpusat Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Ujian Bertulis

Kerja Kursus

Aneka Pilihan, Soalan Berstruktur dan Esei
80%

Penulisan, Pembentangan dan Soal Jawab 20%

BILANGAN KERTAS

Bilangan Kertas Pengajian Am 1

Pengajian Am 2 Pengajian Am 3

}

– Penggal 1

Ujian bertulis

– Penggal 2 – Penggal 3
Pentaksiran Kerja Kursus (Kerja Projek) Penggal 2

Pengajian Am 4 – Berasaskan Sekolah

Perbezaan Jenis Soalan Mata Pelajaran Pengajian Am (900)

Ujian Bertulis
Sistem Terminal 900/1 - 60 soalan aneka pilihan Sistem Modular

900/2 - 4 soalan karangan, 4 soalan pemahaman, dan 4 soalan alih bentuk komunikasi

900/1 - 15 soalan aneka pilihan, 4 soalan berstruktur dan 3 esei
900/2 - 4 soalan struktur, 2 soalan alih bentuk komunikasi dan 2 soalan esei 900/3 - 15 soalan aneka pilihan, 2 soalan alih bentuk komunikasi, dan 3 soalan esei

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Mengapa PBS?
Tumpuan juga kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning). Pentaksiran dilakukan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran.

Autonomi kepada sekolah untuk terlibat bersama dalam pentaksiran calon

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful