VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST s pravom javnosti Zagreb, ul. I. Lučića 5.

SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA: SIGURNOST U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

BORNEOL UN 1312

Student: Dario Orešković Matični broj: 0124018542

Predmetni nastavnik: Slobodan Kocijan, dipl. ing.

Zagreb, veljača 2009. SADRŽAJ

1. Fizikalno kemijska svojstva borneola.......................................................3. 2. ADR oznake borneola...............................................................................5. 3. Vozilo za prijevoz borneola.....................................................................9. 4. Ambalaža za skladištenje borneola.........................................................11. 5. Dokumentacija potrebna kod prijevoza borneola....................................14. 5.1. Dokumentacija za vozača.................................................................14. 5.2. Dokumentacija za vozilo..................................................................16. 5.3. Dokumentacija za borneol................................................................17. 6. Posebne mjere sigurnosti u slučaju nesreće sa borneolom......................19. 7. Prijevoz „malih količina“ i „ograničenih količina“.................................22. 8. Sigurnosni savjetnik kod prijevoza borneola..........................................24. 9. Literatura.................................................................................................25.

2

1. Borneokamfor Kemijska formula: C10H15O CAS Broj: 507-70-0 Fizički oblik: Mutni bijeli do blago žućkasti kristalići Molna masa: 154. FIZIKALNO KEMIJSKA SVOJSTVA BORNEOLA Kemijsko ime: Borneol Kemijska grupa: Alkoholi Sinonimi: Bornil alkohol.25 Krutište: 204 ºC Vrelište: 213 ºC Plamište: 65 ºC Topljivosu u vodi: Netopiv Primjena: U kemijskoj industriji kod proizvodnje toaletnih preparata i detergenata i u kozmetičkoj industriji Dijamant opasnosti: 3 .

U tekućem stanju može izazvati teške opekline. štakor): 500 mg/kg. nekompatibilan je sa jakim oksidirajućim sredstvima. Opasnost od požara: (2) Lako zapaljiva krutina. štetne tvari. Stabilnost: (0) Kod normalnih uvjeta borneol je stabilan. čizme. U slučaju požara koristiti zaštitni kombinezon i odvojeni sustav za disanje. Štetnost: Borneol se po stupnnju otrovnosti svrstava u treću skupinu Xn. Kontaminiranu odjeću maknuti sa osobe a kožu koja je bila u kontaktu ispirati duže vrijeme sa sapunom i vodom. 4 . Prva pomoć: U slučaju trovanja udisanjem osobu izvesti na svjež zrak po potrebi primjeniti umjetno disanje i nazvati hitnu pomoć. LD 50 (oralno. Osobna zaštitna sredstva: Kod rukovanja borneolom pri normalnim uvjetima potrebno je koristiti zaštitne rukavice.Opasnost za zdravlje: (2) Nusprodukt gorenja borneola su nadražujući i štetni plinovi. kutu i zaštitne naočale. da bi došlo do zapaljenja potreban je izvor topline (plamište na 65ºC). nadražuje oči kožu i dišne organe. U slučaju kontakta sa očima ispirati mlakom vodom 15-ak minuta.

klasa 2 . celuloid.tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru s vodom tvari -su koje u dodiru s vodom razvijaju plinove koje se pale u dodiru s plamenom i iskrom (natrij.klasa 3 -_ zapaljive tekućine su tekućine ili smjese tekućina koje na temperaturi od 50 stupnjeva C imaju tlak pare niže od 300 kPa (3 bara). .klasa 1 .stupnjeva tlak pare viši od 300 kPa (3 bara). tekući plinovi ili pod tlakom otopljeni plinovi (u tekstu koji slijedi:"plinovi") tvari su koje imaju kritičnu temperaturu nižu od 50 stupnjeva C ili na 50. trenje ili toplina). . 5 .klasa 4. eksplozivnim kemijskim razlaganjem oslobađaju plinove i energiju u obliku topline.2 ·samozapaljive tvari krute su tvari koje se pale u dodiru s zrakom ili vodom bez posredovanja drugih tvari (bijeli i žuti fosfor. cinkovi-alkili.klasa 4. nitro celulozni fllmovi.). rabljene krpe i dr.3 . kada su u suhom stanju mogu lako zapaliti u dodiru s plamenom ili iskrom (sumpor.stlaćeni plinovi. kalij. .zapaljive krute tvari jesu krute tvari koje se.eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnom tvarima (u tekstu koji slijedi: "eksplozivne tvari") krute su i tekuće kemijske tvari koje imaju svojstvo da. ali nisu sklone samozapaljenju.). sirovi pamuk.klasa 4. alkalni silicidi i dr. .1. kalcijev karbid.). . ADR OZNAKE BORNEOLA UN SPECIFIČNI BROJ: 1312 KLASA OPASNE TVARI: Evropskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih roba ( ADR ) sve opasne robe ( opasne tvari i predmeti koji sadrže opasne tvari ) podijeljene su u devet grupa: . a plamište niže od 100 stupnjeva C. kalcij. nitroceluloza. pod pogodnim vanjskim djelovanjem (udar. crveni fosfor i dr.2. . otpaci.

.klasa 9. .). perklorati.klasa 7 . biološkog ili prirodnog porijekla i preparati proizvedeni od tih tvari.zagađujuće i infektivne tvari su tvari koje šire neugodni miris ili sadrže mikroorganizme ili njihove toksine za koje se zna da mogu izazvati zarazne bolesti u ljudi i životinja (svježa nesoljena ili usoljena koža.1.radioaktivne tvari su tvari čija specifična aktivnost premašuje 74·bekerela (0. mravlja kiselina. .klasa 8. koji uneseni u organizam ili u dodiru s organizmom mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi ili štetno djelovati na životnu okolinu. . pučanstvo i okoliš. nitratna kiselina. odnosno trenje.). otpaci.). magnetni materijali i sl.2.2 . .. peroksid alkalnih metala i njihove smjese i dr. vodena otopina vodikova peroksida. a ne mogu se svrstati u klase od 1 do 8 (azbest. ZAPALJIVE KRUTE TVARI 6 . a manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzena u dodiru s plamenom ili na udar.otrovi su tvari sintetičkog.sirovine (nagrizajuće) tvari su tvari koje u dodiru s drugim tvarima i živim organizmima izazivaju njihovo oštećenje ili uništenje (sulfatna kiselina.). suhi led.ostale opasne tvari i predmeti tvari su koje za vrijeme prijevoza predstavljaju opasnost za sudionike prometa. iznutrice. .oksidirajuće tvari su tvari koje se u dodiru s drugim tvarima razlažu i pritom mogu uzrokovati vatru (kloriti.klasa 5.1. žlijezde. brom.002 mikrokirija) po gramu. .organski peroksidi organske su tvari s višim stupnjem oksidacije koje mogu izazvati štetne posljedice za zdravlje ili život ljudi ili oštećenje materijalnih dobara. . Borneol se u skladu sa navedenom podjelom svrstava u klasu: 4. fekalije i dr.1 .klasa 6.klasa 5.klasa 6. natrijev hidroksid i dr.

7 . rastaljene. otrovni.1 – zapaljive krute tvari određuje se kako slijedi: F – zapaljive krutine.KLASIFIKACIJSKI KOD: Klasifikacijski kod tvari i predmeta klase 4. Borneol se u skladu sa navedenom podjelom označava klasifikacijskim kodom: F1: zapaljive organske krutine. F3 – anorganske. D – kruti desenzibilizirani eksplozivi bez dodatnog rizika: • DT – kruti desenzibilizirani eksplozivi. FO – zapaljive krutine. korozivne. FC2 – zapaljive krutine anorganske. FT2 – zapaljive krutine anorganske. SR2 – zahtjevaju kontrolu temperature. korozivne. bez dodatnog rizika: • • • F1 – organske. bez dodatnog rizika. korozivne: • • FC1 – zapaljive krutine organske. SR – samoreaktivne tvari: • • SR1 – ne zahtjevaju kontrolu temperature. otrovne: • • FT1 – zapaljive krutine organske. otrovne. oksidirajuće. FT – zapaljive krutine. F2 – organske. otrovne. FC – zapaljive krutine.

a postavljene na vozilima izmjera su 250 X 250 mm. Kada se postavljaju na ambalažu imaju izmjere 100 X 100 mm.INDENTIFIKACISKI BROJ OPASNOSTI: Identifikacijski broj opasnosti sastoji se od dvije ili tri znamenke (ponekad prije broja stoji slovo X) koji se stavlja na gornji dio narančaste ploče za prijevoz u spremniku ili kao rasuti teret. Drugi brojevi označavaju dodatne opasnosti. Identifikacijski broj opasnosti (Kemlerov broj) borneola je 40 LISTICA OPASNOSTI: Listice opasnosti predviđene su za označavanje opasnih tvari od klase 1 do klase 9. tada iza sebe ima još i nulu. Listice opasnosti imaju oblik romba. 8 . Prvi broj predstavlja klasu kojoj pripada opasna tvar. Ako se opasnost od neke opasne tvari može primjereno prikazati jednom brojkom.

fiksnim spremnicima ili spremnicima za skidanje volumena većeg od 1m3 ili baterijskim vozilima volumena većeg od 1m3 namjenjenih prijevozu zapaljivih plinova. Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N. skupini vozila „AT“. a namjenjena su prijevozu opasnih tvari u većim količinama od „malih količina“. fiksnim spremnicima ili izgradbenim spremnicima volumena većeg od 1m3. 2015) u cisternama ili prenosivim spremnicima volumena većeg od 3m3. „FL“ – vozila namjenjena prijevozu tekućina sa plamištem nižim od 61ºC ili zapaljivih plinova u cisternama. 3. lako zapaljiva kruta tvar 3.N. „EX/II“ – vozila namjenjena prijevozu eksplozivnih tvari i predmeta klase 1.1. a podijeljena su na šest skupina: 1.Klasa 4. 9 .VOZILO ZA PRIJEVOZ BORNEOLA Vozila koja prevoze opasne tvari moraju konstrukcijski biti u skladu s odredbama ADRa. 2. 6. „EX/III“ – vozila namjenjena prijevozu eksplozivnih tvari i predmeta klase 1 na koja su postavljeni strožiji zahtjevi nego na EX/II. UN br. „AT“ – su ona vozila koja nisu FL ili OX.1. Prema gore navedenoj podjeli vozila borneol se zbog svojih kemijsko bioloških svojstava prevozi u 5. a namjenjena su za prijevoz opasnih tvari u cisternama ili prenosivim spremnicima ili MEGC-ima volumena većeg od 3m3 ili baterijska vozila volumena većeg od 1m3. Ostala vozila su ona vozila koja se ne ubrajaju ni u jednu navedenu skupinu.79/07) pregled ispravnosti vozila i obradu dokumentacije na temelju koje se izdaje Potvrda o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari obavlja pravna osoba koju ovlasti Ministarstvo. 4. prenosivim spremnicima ili MEGC-ima volumena većeg od 3m3. 5. „OX“ – vozila namjenjena prijevozu stabiliziranog vodikovog peroksida (klasa 5.

Listice opasnosti kojima se označuju pojedinačna i skupna pakovanja opasnih tvari moraju biti postavljene na vidljivu mjestu obje bočne i stražnje strane vozila za prijevoz borneola. koja se vidi s udaljenosti od najmanje 150 m. od kojih jedan za gašenje požara na motoru. dva znaka kojima se označava motorno vozilo zaustavljeno na kolniku. osim opreme predviđene općim propisima i odredbama ADR-a. 7. glede količine i drugih svojstava opasne tvari. 6. 2. dvije lopate i jedan trnokop. najmanje dva aparata za gašenje požara. 4. jednu prenosivu baterijsku svjetiljku s bijelim svjetlom. dvije zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne tvari. omogućava uspješno gašenje požara. 3. 5. a drugi za gašenje početnog požara na tovaru vozila i to takvo punjenje koje. dvije rućne baterijske električne svjetiljke s treptavom ili stalnom svjetlošću narančaste boje. vozački alat i dizalicu za vozilo. imati i sljedeću opremu: 1. 10 .Motorno vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora.

Na vanjskoj površini ambalaže ne smije biti prisutna opasna tvar. bačve. spremnici. 11 . cisterne. Mora biti napravljena i zatvorena tako da se sprijeèi istjecanje odnosno curenje tijekom normalnih uvjeta prijevoza kao i kod pojave vibracija ili promjena temperature. posude. IBC-i. kombinirana ambalaža.Slabo otrovne tvari Borneol se pakira u ambalažu grupe pakiranja III. Ambalaža mora ispunjavati odreðene uvjete da bi se u njoj prevozila opasna tvar. GRUPA PAKIRANJA: Postoje tri grupe pakiranja za svaku vrstu opasne tvari ovisno o stupnju otrovnosti: Grupa pakiranja I Grupa pakiranja II Grupa pakiranja III Za tvari stupnja otrovnosti (a) Za tvari stupnja otrovnosti (b) Za tvari stupnja otrovnosti (c) Ovisno o stupnju otrovnosti otrovi se dijele na : (a) (b) (c) Jako otrovne tvari Otrovne tvari Slabo otrovne tvari Prema stupnju otrovnosti borneol se razvrstava u (c) .4. AMBALAŽA ZA SKLADIŠTENJE BORNEOLA Ambalaža je svaka jedinica ambalaže ili teretni prostor namijenjena pakiranju ili punjenju s opasnim tvarima (kutije. kanistri. vreće. kontejneri i ostale jedinice ambalaže). vlage ili tlaka.

Prema Evropskom sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih roba ADR-u ambalaža za pakiranje svih opasnih tvari označava se kodnim brojem ambalaže koji se sastoji od: arapskog broja koji označava vrstu ambalaže npr. SKIDAJUĆI POKLOPAC Kodni broj pakiranja (amabalaže) će pratiti oznaka slova za grupu tvari za koje je taj tip odobren. Sukladno sa fizikalno kemijskim svojstvima borneola ta opasna tvar biti će pakirana u plastičnu burad kodnog broja pakiranja 1H2 1. PLASTIKA 2. kutija. drvo. bačva. čelik. papir itd. BURE H. i to kako slijedi: X – za grupe pakiranja od I do III Y – za grupe pakiranja II i III Z – za grupe pakiranja III 12 . vreća velikog slova koje označava prirodu materjala npr. sanduk.

DIŠNI SUSTAV I KOŽU OZNAKE SIGURNOSTI: S 16 – ČUVATI ODVOJENO OD IZVORA PALJENJA-ZABRANJENO PUŠENJE S 36/37/39 – NOSITI ODGOVARAJUĆU ZAŠTITNU ODJEĆU I ZAŠTITNA SREDSTVA ZA OČI/LICE 13 .Oznake kojima će se obilježavati plastična burad napunjena borneolom: NAZIV UN broj CAS broj OZNAKA OPASNOSTI OZNAKA UPOZORENJA OZNAKA OBAVJESTI R 11 S 16 BORNEOL 1312 507-70-0 R 22 S 36/37/39 R 36/37/38 OZNAKE UPOZORENJA: R 11 – LAKO ZAPALJIVO R 22 – ŠTETNO AKO SE PROGUTA R 36/37/38 – NADRAŽUJE OČI.

N. 5. Specijalistički program (priprema.1. 4. DOKUMENTACIJA ZA VOZAČA Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N. utovar. – su pakovanja i vozilo označeno odgovarajućim znakovima upozorenja. – posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama Sukladno „Pravilniku o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari“ osobe koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari stručno se osposobljavaju za prijevoz i pripremu opasne tvari za prijevoz.3.1.1. Program za stručno osposobljavanje vozača obuhvaća: Osnovni program (priprema.1. oznakama i listicama za označavanje opasnosti. utovar. 5. 4. 4. opasne tvari i teret odgovaraju propisima. natpisima. 7. pretovar i istovar opasne tvari) klase 1. – vozilo. 79.2. 8 i 9.2. utovar. pretovar i istovar po Programu za stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari te osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari. DOKUMENTACIJA POTREBNA KOD PRIJEVOZA BORNEOLA 5./07. – posjeduje valjanu ispravu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari – je upoznat sa svojim obvezama i posebnostima prijevoza. pretovar i istovar opasne tvari) klase 2.2. 14 . 6. 3. 6.) vozač smije prevoziti opasne tvari ako: – je navršio 21 godinu života i ima najmanje jednu godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg.5.

Vozaču koji je položio stručni ispit kojim je osposobljen za sudjelovanje u prijevozu opasne tvari pravna osoba koja je izvršila ispitivanje izdaje uvjerenje i iskaznicu o rukovanju opasnim tvarima. 15 .Vozač koji će prevoziti borneol bit će stručno osposobljen samo po osnovnom programu . Na temelju iskaznice policijska postaja na čijem području vozač motornog vozila ima prebivalište izdaje potvrdu (certifikat) o stručnoj osposobljenosti vozača za prijevoz opasnih tvari na posebnom obrascu.

5. 79.je označeno sukladno odredbama ugovora ADR Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari .N. nacionalnim propisima. te sukladnost općim sigurnosnim propisima (kočenje.) za prijevoz opasnih tvari može se upotrebljavati vozilo koje: . DOKUMENTACIJA ZA VOZILO Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N.je tehnički ispravno Vozilo treba biti podvrgnuto ispitivanju od strane pravne osobe koju ovlasti Ministarstvo temeljem kojeg se izdaje Potvrda o ispitivanju vozila i Certifikat o ispravnosti vozila za prijevoz određenih opasnih tvari. te moraju biti podvrgnuta godišnjim pregledima kako bi se dokazala njihova sukladnost odredbama ADR-a.) Certifikat o ispravnosti vozila za prijevoz određenih opasnih tvari 16 .je proizvedeno i opremljeno sukladno odredbama ugovora ADR Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari .2. svjetlosna oprema itd.ima važeću Potvrdu o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari ./07.

kojemu može biti dodano i priključno vozilo. prosipanje ili istjecanje opasne tvari i sl. klasu kojoj pripada i redni broj u toj klasi.3. lom ambalaže. te odgovarajući identifikacijski broj iz međunarodnog sporazuma kad je on utvrđen) podatke o količini opasne tvari (bruto-masa.) postupak s osobom koja dođe u dodir sa opasnom tvari naziv. adresu i telefonski broj pošiljatelja odnosno primatelja 17 . ispostaviti ISPRAVU O PRIJEVOZU OPASNE TVARI prijevozniku a kada se prevoze eksplozivne. tehnički i trgovački naziv opasne tvari. broj komada i dr. radioaktivne i otrovne tvari dodatno UPUTU O POSEBNIM MJERAMA SIGURNOSTI koje se pri prijevozu opasne tvari moraju poduzeti. adresu i telefonski broj poduzeća koje se mora obavjestiti o nezgodi ili nesreći što se dogodila prilikom prijevoza opasne tvari Isprava o prijevozu opasne tvari mora sadržavati: podatke o vrsti opasne tvari (kemijski. odnosno ublažavanje štetnih posljedica koje mogu nastati zbog nezgode ili nesreće u prijevoznim sredstvima (požar. DOKUMENTACIJA ZA BONEOL Pošiljatelj koji predaje opasnu tvar na prijevoz dužan je za svaku pošiljku opasne tvari odnosno za svako vozilo.) naznaku pošiljatelja da je udovoljeno uvjetima propisanim za prijevoz dotične opasne tvari naziv. Upute o posebnim mjerama sigurnosti koje se pri prijevozu opasnih tvari moraju poduzimati moraju sadržavati: vrste opasnosti i poslijedice koje može izazvati opasna tvar posebne mjere koje treba poduzeti prilikom prijevoza opasne tvari i mjere za sprečavanje.5. neto-masa. odnosno ime i prezime.

T. 10 grupa pakiranja III.d.- naznaku da je uz ispravu o prijevozu opasne tvari prijevozniku i predana pismena uputa o posebnim mjerama sigurnosti koja se prilikom prijevoza opasne tvari. 250 plamište. 044/535 824 Vrsta prijevoza: Luka ili mjesto polaska Primatelj (Naziv.o.o. Ujevića 24 Tel.5. adresa i telefonski broj) Kamfor Products d. donja i gornja granica eksplozivnosti. 17. i određenih organskih peroksida klase 5. grupa pakiranja. kemijska formula opasne tvari.1. Ujevića 24 Sisak. 044/333 444 BORNEOL (ENDO-2-BORNANOL) C10H18O. 18 . moraju poduzeti potpis i pečat pošiljatelja - ISPRAVA O PRIJEVOZU OPASNE TVARI Broj isprave: 054321/01 Broj isprave o osiguranju tereta: 12345678 Naziv prijevoznika (ili njegovog predstavnika): CROTRANS d. Sisak. Kamfor Products d. Sisak Mjesto i datum Sisak. T. Bruto težina (kg) klasa kojoj pripada i redni broj u toj klasi.12. 01/66 72 668 Kemijski. mali kamion Tel. Izjavljuje se da je udovoljeno uvjetima propisanim za prijevoz gore navedene opasne tvari te da su prijevozniku predana pisana uputstva o posebnim mjerama sigurnosti koje se prilikom prijevoza opasne tvari trebaju poduzeti. Sisak Sisak. UN broj 1312. relativna gustoća. Kupska 24 Tel. tehnički. UN broj.d.2008. i telefonski broj): Beauty Kozmetika Sisak cestovni prijevoz. 044/333 444 Rezervirano za tekst. plamište 65 ºC (privitak: podaci o opasnoj tvari) Dopunske informacije za radioaktivne tvari klase 7 i određene samoreaktivne i srodne tvari klase 4. Kemblerov broj 40. instrukcije ili ostalo Broj komada klasa 4.1. Tel. i trgovački naziv. ZAGREB. granična i kontrolna temperatura u oC (kada se traži) Neto težina (kg) (kada se traži) Pošiljatelj (Naziv. adresa. Oreškovićeva 7.

odnosno kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri umanjile posljedice nezgode ili nesreće. poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječila nezgoda ili nesreća. U slučaj prometne nezgode ili nezgode druge vrste vozač i suvozač odnosno pratitelj dužni su zaustavljeno motorno vozilo obilježiti i do dolaska policije poduzeti ove mjere: • isključiti motor 19 . pošiljatelj. te postupaka pri nezgodi ili nesreći. U slučaju nastanka nezgode ili nesreće za koji postoji obveza prijavljivanja prijevoznik. sigurnosni savjetnik odnosno organizator prijevoza mora ministarstvu nadležnom za promet dostaviti propisano izvješće. s obzirom na vrstu predvidivih opasnosti. Prijevoznik. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI U SLUČAJU NESREĆE SA BORNEOLOM Sudionici u prijevozu opasnih tvari dužni su. primatelj i organizator prijevoza moraju surađivati međusobno i s ovlaštenim osobama nadležnih tijela s ciljem razmjene podataka o potrebi poduzimanja odgovarajućih sigurnosnih i preventivnih mjera. U slučaju opasnosti.Potpisom članovi posade prijevoznika potvrđuju da su primili gore navedenu opasnu tvar na prijevoz i da su primili i proučili pismeno uputstvo o posebnim mjerama sigurnosti: Vozač: Potpis i pečat pošiljatelja Hrvoje Horvat ___________________ Suvozač: Pero Perić _____________________ 6. odnosno u slučaju nezgode ili nesreće sudionici pri prijevozu opasnih tvari dužni su odmah obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112) te dati sve podatke nužne za poduzimanje odgovarajućih mjera.

aerosola pomoæu odgovarajuæih detektora osigurati pretovar opasne tvari u drugo vozilo POSTUPANJE SA BORNEOLOM KOD INTERVENCIJE BEZ POŽARA: Prilikom vraćanja rasutog borneola u prikladnu ambalažu potrebno je izbjeći svaki 20 . para. prah i vodu pukotine na spremniku uz osobitu pažnju zabrtviti eliminirati – iskljuèiti sve izvore paljenja u zoni rada – opasnoj zoni izmjeriti koncentaciju otrova.• • • • • • pristupiti gašenju požara iznijeti iz vozila dokumento za prijevoz opasne tvari spriječiti prosipanje ili razlijevanje opasne tvari spriječiti pristup drugim osobama. upozoriti stanovništvo (spriječiti panično vladanje stanovništva. sigurnosna udaljenost 30 – 60 metara. udaljiti znatiželjnike od mjesta nezgode) osoblje koje sudjeluje u intervenciji opremiti s zaštitnim odijelima i izolacijskim aparatom spašavati ljude i životinje za zaštitu od požara osigurati sredstva za gašenje: co2. upozoravati ih na opasnost koja prijeti od opasne tvari obilježiti prostor gdje je prosuta odnosno izlivena opasna tvar (ograditi zabraniti pristup osobama) obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112) o nezgodi s točnim podacima o vrsti opasne tvari koju prevoze i mjere koje bi trebalo poduzeti radi sprečavanja širenja opasne tvari u okoliš OPĆI POSTUPCI KOD INTERVENCIJE BEZ POŽARA: • • • • • • • • • spriječiti prilaz mjestu nezgode (obratiti pažnju na smjer vjetra). magle.

OPĆI POSTUPCI KOD POŽARNIH INTERVENCIJA : • • • • • • • • spriječiti prilaz – pristup mjestu nezgode. gasiti priručnim aparatom spremnik s opasnim tvarima hladiti raspršenim mlazom vode osigurati posude (vozila) za sakupljanje prosutih opasnih tvari s tla na uporišnom mjestu za vatrogasce osigurati rezervnu opremu i sredstva. Rukovati borneolom podalje od izvora pitke vode i kanalizacija. odnosno smjer zračenja topline i širenje dima osoblje za intervenciju opremiti s odijelima za zaštitu od topline i izolacijskim aparatom prilikom gašenja požara koristiti priručna sredstva za gašenje površine koje nisu zahvaćene požarom prekriti zemljom ili pijeskom u slučaju izbijanja požara na spremniku s opasnom tvari. plamena ili izvora paljenja. izolacijske aparate. POSTUPANJE SA BORNEOLOM KOD POŽARNE INTERVENCIJE: Prilikom gašenja borneola ne koristiti uski mlaz vode zbog mogućnosti razbuktavanja požara. zaštitna odijela. uređaj za indikaciju i detekciju plinova i para. sredstva za sakupljanje rasutih tvari i dr.oblik iskrenja. obratiti pažnju na smjer vjetra. 21 .

Vodu za gašenje koristiti u obilnim količinama kao maglicu u širokom mlazu. 2º. 3º te plin UN broja 1001 Prema tablici o najvećoj ukupnoj količini opasne tvari po motornom vozilu koja se smije prevoziti kao “mala količina” borneol pripada kategoriji prijevoza 3. grafit ili pijesak. Za gašenje se još može koristiti prah. 22 . teretni tricikl…) koja nisu posebno konstruirana za prijevoz opasnih tvari vozači ne moraju imati ADR potvrdu vozači ne moraju biti stručno osposobljeni za rukavanje opasnim tvarima Svako vozilo za prijevoz “malih količina” mora posjedovati: uređaj za gašenje požara s više od 2 kg suhog praha dvije ručne svjetiljke narančaste boje uočljive s 150 m uputu o posebnim mjerama sigurnosti ventilacijski uređaj ili sustav provjetravanja ukoliko se prevoze plinovi oznake 1º. osobna vozila. PRIJEVOZ “MALIH KOLIČINA” I “OGRANIČENIH KOLIČINA” KOD PRIJEVOZA “MALIH KOLIČINA” OPASNIH TVARI: nije potrebno ishoditi nikakva odobrenja niti je potrebna posebna pratnja vozila mogu se prevoziti prijevoznim sredstvima (kombi. 7.

a smisao ima u činjenici da “ograničene količine” opasne tvari u slučaju nesreće predstavljaju manju opasnost nego pakiranja značajnije zapremine i mase.Ograničene količine zajedno sa slijednim brojem čine šifru po kojem su osim općih navedeni i dodatni zahtjevi koji se moraju provoditi pri prijevozu ograničenih količina.- tvari i predmeti pod (c) ili s III grupom pakiranja iz Preporuka vezano uz prijevoz opasnih roba koje nisu u transportnoj (prijevoznoj) kategoriji 2 ili 4 kao što su tvari i predmeti KLASA 2: A i O i KLASA 9: 6º i 7º Pripadnost borneola 3. Kod pakiranja borneola u kombiniranu ambalažu: unutarnja će ambalaža biti maksimalnog volumena za 6 kg borneola masa koleta će maksimalno iznositi 24 kg Kod unutarnje ambalaže u posudama s rastezljivom folijom: unutarnja će ambalaža biti maksimalnog volumena za 3 kg borneola masa koleta će maksimalno iznositi 20 kg 23 . Alfanumerički kod za pakiranje borneola u “ograničenim količinama” je LQ 9 znači. Pojam “ograničene količine” ne odnosi se na ukupnu količinu tvari ili predmeta po vozilu. Limited Quantitis) . već se odnosi na jedinično ili skupno pakiranje. kategoriji prijevoza znači da će pri prijevozu borneola u “malim količinama” najveća ukupna količina iznositi 1000 kg.LQ LQ (egl. PRIJEVOZ “OGRANIČENIH KOLIČINA” .

. utovar i istovar povezan s tim prijevozom.8.nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari. . Poslovi savjetnika su prvenstveno: . .savjetovanje uprave pravne osobe ili fizičke osobe.nadgledanje i praćenje stručne izobrazbe zaposlenih u pravnoj ili kod fizičke osobe te vođenje evidencije o njihovom osposobljavanju.provođenje odgovarajućih mjera radi sprečavanja nesreća.savjetovanje drugih zaposlenih u pravnoj i kod fizičke osobe. a u skladu s odredbama međunarodnih ugovora o prijevozu opasnih tvari. odnosno težih 24 .praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari . SIGURNOSNI SAVJETNIK KOD PRIJEVOZA BORNEOLA Sigurnosni savjetnik je osoba koja ima valjano uvjerenje o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova vezanih uz prijevoz opasnih tvari. . odnosno pakiranje. Sigurnosni savjetnik mora posjedovati važeće Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari izdano od strane nadležnog ministarstva.

: Kemijske štetnosti. IPROZ 1999. Zakon o zaštiti na radu (NN 86/08) Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 53/06) 25 . LITERATURA Kocijan S. IPROZ 2000. – Zagreb. 9.sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova. Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road-ADR). 2006.: Sigurnost pri prijevozu opasnih tvari. .: New York & Geneva. .kršenja propisa. – Zagreb. Orhanović Z.donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće.

chem.hr www.zastita.ac.Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN 24/95) Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (NN 144/05) www.uk www.gov 26 .msds.ox.noaa.cameochemicals.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful