Θ.Ε.

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΟΊΚΗΣΗ»
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ/ ΤΌΜΟΣ A’ «ΧΡΗΜΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Θ.Ε. «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» ..................................................1
σημειωσεις/ Τόμος A’ «ΧΡΗΜΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ»...............1
1. ΧΡΗΜΑ ...................................................................2
1.1 Εμπράγματη Οικονομία........................................................2
1.2 Έμμεση Ανταλλακτική Οικονομία .......................................3
1.3 Χρηματική Οικονομία..........................................................4
1.4 Λειτουργίες του Χρήματος...................................................5
2. ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.................................................8
2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτηση χρήματος. ...........8
2.2 Ισορροπία στην Αγορά Χρήματος........................................8
3. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ......................................10
3.1 Προσδιορισμός Προσφοράς Χρήματος..............................10
3.2 Μηχανισμός Μετάδοσης.....................................................12
4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ...............................12
4.1 Αγορά Συναλλάγματος......................................................13
4.2 Αποτελεσματικότητα Αγοράς Συναλλάγματος...................13
4.3 Αρμπιτράζ και Κερδοσκοπία...............................................14
4.4. Προσδιορισμός Ισοτιμιών.................................................15
4.5 Παρεμβατική Πολιτική.......................................................17
4.6 Κρίσεις...............................................................................18

λοιπόν. Το κόστος αυτό ανά μονάδα ανταλλαγής μειώνεται καθώς αυξάνει η διάρκεια του χρόνου αναζήτησής της. ικανοποιώντας έτσι τις προτιμήσεις τους. η ανταλλαγή ανάμεσα στα τρία αγαθά είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί. και 2) το κόστος αναμονής. 2 . Σε μία εμπράγματη οικονομία υπάρχουν δύο είδη κόστους: 1) το κόστος συναλλαγών. Υ και Ζ αντίστοιχα. Αν ο Α επιθυμεί το Υ.1 Εμπράγματη Οικονομία Έστω ότι Α και Β είναι δύο άτομα μιας εμπράγματης (ή ανταλλακτικής) οικονομίας τα οποία κατέχουν τα αγαθά Χ και Υ.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» 1. Αυτό σημαίνει ότι εάν μία ανταλλαγή διεξάγεται κάθε μήνα. Ας σημειωθεί ότι ανάμεσα στα δύο αγαθά υπάρχει μία ανταλλακτική σχέση (ή ένας ανταλλακτικός λόγος). ΧΡΗΜΑ 1. Έστω ότι υπάρχουν τρία άτομα Α. Το κόστος συναλλαγών περιλαμβάνει την προσπάθεια αναζήτησης αμοιβαίας σύμπτωσης προτιμήσεων σχετικά με την ανταλλαγή των αγαθών και συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των αναζητήσεων. τις σχέσεις ανταλλαγής τους και τις προτιμήσεις των άλλων συναλλασσομένων. Β και Γ. που εκφράζει την τιμή του ενός αγαθού σε μονάδες του άλλου αγαθού. Στο σενάριο που εξετάζουμε υπάρχουν τρεις ανταλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στα τρία αγαθά. Αν ο Α επιθυμεί το Υ και ο Β το Χ είναι εύκολο να ανταλλάξουν μεταξύ τους τα δύο αγαθά. ο Β το Ζ και ο Γ το Χ. αντίστοιχα. τότε το κόστος συναλλαγών θα είναι μικρότερο από ότι θα ήταν εάν η ανταλλαγή διεξαγόταν κάθε εβδομάδα. Όσο αυξάνει. ο αριθμός των αγαθών μιας ανταλλακτικής οικονομίας τόσο αυξάνει ο αριθμός των ανταλλακτικών σχέσεων. ώστε να συλλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων αγαθών. τα οποία κατέχουν τα αγαθά Χ. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αφιερώσουν αρκετό χρόνο.

που αγόρασε από τον Γ. Η απάντησή του είναι ότι το αγαθό που κατέχει είναι το Ζ. ο Α πλησιάζει τον Γ και τον ρωτάει αν είναι διατεθειμένος να του δώσει το αγαθό Υ έναντι του Χ. το οποίο δεν επιθυμούσε και κατά συνέπεια εκτιμούσε ότι η αξία του ήταν μικρότερη από την αξία του αγαθού που πούλησε. το αγαθό 3 . ο Α επιθυμεί το Υ. και όχι το Ζ. μέσω μιας Οι συναλλαγές διαδικασίας θα έμμεσης ανταλλαγής. Υποκειμενικό κόστος υπάρχει όταν το αγαθό καταναλωθεί και δεν ανταλλαγεί με το αγαθό εκείνο που ικανοποιεί τις προτιμήσεις του ατόμου. ας υποθέσουμε ότι ο Α προτείνει στον Β να ανταλλάξουν τα αγαθά τους. όμως. Ο Α θυμάται τώρα ότι ο Β επιθυμούσε να ανταλλάξει το Υ με το Ζ και συνεπώς αγοράζει από τον Γ το Ζ έναντι του Χ. όμως. με σκοπό να το ανταλλάξει αργότερα με το Υ. Ο Α αγόρασε προσωρινά το Ζ. επειδή προσωρινά αναβάλλει την απόκτηση κάποιου άλλου αγαθού. συμφωνεί με τον Β να ανταλλάξουν τα αγαθά που κατέχουν. που κατέχει ο Β. Από την άλλη πλευρά. Ο Β. το αντικειμενικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος αποθήκευσης του αγαθού. Κατόπιν. ενώ. Πιο συγκεκριμένα. όταν δεν υπάρχει αμοιβαία μπορούσαν να σύμπτωση διεξαχθούν προτιμήσεων.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» Το κόστος αναμονής μπορεί να είναι υποκειμενικό αλλά και αντικειμενικό. αλλά και το κόστος ευκαιρίας. Ας σημειωθεί ότι η ανταλλακτική σχέση μεταξύ του Α και του Γ δεν βασίστηκε στην αμοιβαία σύμπτωση των προτιμήσεών τους και κατά συνέπεια δεν αποτελούσε μία σχέση ανταλλακτικής οικονομίας. 1. το οποίο αντιπροσωπεύει το εισόδημα που χάνει το άτομο. Το κόστος αναμονής αυξάνει καθώς αυξάνει η διάρκεια της περιόδου συναλλαγών.2 Έμμεση Ανταλλακτική Οικονομία Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι το πως θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι συναλλαγές στην ανταλλακτική οικονομία. Επειδή. του δηλώνει ότι θα μπορούσε να ανταλλάξει το αγαθό του με το αγαθό Ζ. Έτσι. απορρίπτει την πρόσφορά του. παράλληλα. το οποίο θα μπορούσε να το ανταλλάξει έναντι του Χ.

ο Β επιθυμούσε να την εξοφλήσει και δεν μπορούσε. θα μπορούσαν να την ανταλλάξουν με άλλα αγαθά. η απόδειξη. Έστω ότι το αγαθό Ζ. ενώ. τα οποία. οι συναλλασσόμενοι χρειάζονται ένα μέσο πληρωμών που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. η οποία αποτελεί πλέον το μέσο πληρωμών της οικονομίας. θα του ζητούσε μία απόδειξη ως νομική αξίωση πάνω στο αγαθό Ζ.3 Χρηματική Οικονομία Ας υποθέσουμε τώρα ότι μεσολαβεί αρκετός χρόνος από την απόκτηση του αγαθού Ζ μέχρι την ανταλλαγή του. λοιπόν. γίνεται αποδεκτή ως μέσο πληρωμών από όλα τα άτομα. η αγοραστική της δύναμη δεν θα μεταβληθεί ουσιαστικά. παράλληλα. η οποία καλύπτεται 100% από ένα πραγματικό αγαθό και της οποίας η ανταλλακτική αξία είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική της αξία. Έτσι. όμως. ο Β θα μπορούσε να αποδεχτεί προσωρινά από τον Α την απόδειξη αυτή. Από την άλλη πλευρά. Ο Α. και δεν επιθυμούσαν να την εξοφλήσουν έναντι του Ζ. όμως. Με άλλα λόγια. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο την αποδέχεται ως μέσο πληρωμών. η αποδοχή της βασίζεται στην κοινωνική συμβατικότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των ανταλλακτικών σχέσεων από τρεις σε δύο και κατ’ επέκταση το κόστος των συναλλαγών. ένας 4 . 1. επειδή και τα άλλα άτομα της κοινωνίας την αποδέχονται και συνεπώς έχει αξία. η κοινωνική συμβατικότητα είναι δύσκολο να υιοθετηθεί. καταστράφηκε. Επειδή. Το ερώτημα που γεννάται τώρα είναι αν το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη του μέσου πληρωμών. συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την απόδειξη.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» Ζ χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πληρωμών. όμως. που ήταν αποθηκευμένο στον χώρο του Γ. όμως. θα μπορούσε να ζητήσει από τον Γ να του αποθηκεύσει προσωρινά το αγαθό αυτό. Αν όλα τα άτομα της οικονομίας χρησιμοποιούσαν την απόδειξη ως μέσο πληρωμών. Επειδή. τότε θα μειωνόταν η ζήτησή της και συνεπώς θα επηρεαζόταν η αγοραστική της δύναμη. Αν. για να ελαχιστοποιήσει το κόστος αναμονής του. αφού το Ζ καταστράφηκε.

η χρησιμοποίησή του ως μέσο πληρωμών συμβάλλει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. οι οποίοι θα έπρεπε να δαπανηθούν για να αντληθούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των διαφόρων αγαθών. 5 .ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» τρόπος αποδοχής της είναι να καθιερωθεί με απόφαση της κυβέρνησης. Όσο ευρύτερη είναι η αποδοχή του τόσο μεγαλύτερη είναι η αποταμίευση. αλλά αποτελεί ένα προσωρινό καταφύγιο αγοραστικής δύναμης. με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αργότερα για την αγορά άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Συνεπώς. όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ανταλλακτικής οικονομίας. Η αποταμίευση των πόρων αυτών αποτελεί ένα μέτρο της κοινωνικής παραγωγικότητας του χρήματος. 1. η λειτουργία αυτή συμβάλλει στη μείωση του κόστους άντλησης πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες διεξαγωγής των συναλλαγών και κατά συνέπεια στη μείωση της αβεβαιότητάς τους. δηλαδή χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας. Ο διαχωρισμός αυτός των δύο πράξεων αποτελεί την πρώτη και βασική λειτουργία του χρήματος. Το παραστατικό χρήμα είναι το χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας που καθιερώνεται με απόφαση της κυβέρνησης και η αξία του ως αγαθού είναι πολύ μικρή. οπότε η απόδειξη γίνεται το παραστατικό χρήμα της οικονομίας. τις σχέσεις ανταλλαγής τους και τις προτιμήσεις των συναλλασσομένων. Το μέσο αυτό δεν παρακρατείται για να καταναλωθεί.4 Λειτουργίες του Χρήματος Είδαμε στην προηγούμενη ενότητα ότι η παρουσία ενός μέσου πληρωμών παρέχει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους να διαχωρίζουν την πράξη της αγοράς από την πράξη της πώλησης. Με άλλα λόγια. Ένα πλεονέκτημα του παραστατικού χρήματος είναι ότι η παραγωγή του κοστίζει λιγότερο από την παραγωγή ενός αγαθού που χρησιμοποιείται ως χρήμα. Όταν λέμε χρήμα εννοούμε οτιδήποτε είναι γενικά αποδεκτό ως μέσο συναλλαγών. και χωρίς την εκπλήρωσή της ένα αγαθό δεν μπορεί να είναι χρήμα. Η αγορά ενός αγαθού δεν απαιτεί παράλληλα την προσφορά κάποιου άλλου αγαθού.

θα πρέπει να είναι γενικά αποδεκτό. τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μέσα διατήρησης της αξίας. εκατό άτομα μιας χρηματικής οικονομίας επιθυμούν να αγοράσουν ψωμί. το χρήμα επαυξάνει τον ανταγωνισμό. υπάρχουν φυσικά και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Όμως. αναγκάζεται να αποθηκεύσει προσωρινά αγοραστική δύναμη. αυτοί διεξάγουν παρόμοιες συναλλαγές και συνεπώς αποτελούν μία αγορά. η οποία απ ό την πλευρά της ζήτησης δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού. το χαρακτηριστικό γνώρισμα του χρήματος είναι η ρευστότητά του. Η χρησιμοποίηση του χρήματος ως μέσου διατήρησης της αξίας συνεπάγεται ένα κόστος ευκαιρίας για τον κάτοχό του. και οι μετοχές. η χρησιμοποίησή του ως μέσου διατήρησης της αξίας. επειδή αναβάλλεται η απόκτηση κάποιου άλλου περιουσιακού στοιχείου. η ροή του εισοδήματος ενός ατόμου δεν συμπίπτει απόλυτα με τη ροή της δαπάνης του. αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα του οικονομικού συστήματος και κατ’ επέκταση την κοινωνική ευημερία. Αν για παράδειγμα. σε μία ανταλλακτική οικονομία τα άτομα αυτά θα αποτελούσαν πολλές μικρές μη ανταγωνιστικές ομάδες. το οποίο αντιπροσωπεύει το εισόδημα που χάνεται. οι οποίες θα διεξήγαγαν τις συναλλαγές τους βασιζόμενες στην αμοιβαία σύμπτωση των προτιμήσεων. Επειδή. Επίσης. Αξίζει να σημειωθεί 6 . όπως τα έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του δημοσίου. αυξάνοντας τον αριθμό των ομοίων συναλλαγών.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» Επιπλέον. Ας σημειωθεί ότι το χρήμα για να επιτελέσει τη βασική του λειτουργία. Αντιθέτως. Εκτός από το χρήμα. Συνεπώς. αποτελεί τη δεύτερη λειτουργία του χρήματος. Διαφορετικά. ώστε να διεξάγει απρόσκοπτα τις συναλλαγές του και να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες καταστάσεις στο μέλλον. η παρουσία του μειώνει τη διάρκεια του χρόνου διεξαγωγής των συναλλαγών και κατ’ επέκταση αυξάνει το χρόνο που διατίθεται στην παραγωγική διαδικασία. θα εξαφανισθεί και τη θέση του θα δώσει στην ανταλλακτική οικονομία. η οποία συνίσταται στη μεταφορά αγοραστικής δύναμης από το παρόν στο μέλλον.

μιας κατοικίας. το χρήμα ως μονάδα μετρήσεως μεταφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τις σχετικές τιμές των διαφόρων αγαθών και συνεπώς διευκολύνει τη λειτουργία του μηχανισμού των τιμών. ο καταναλωτής τι αγαθά θα αγοράσει και σε τι αναλογία. ενός αναψυκτικού. Ομοίως. ή τα έξοδα αποστολής ενός γράμματος. για παράδειγμα. το άτομο θα πρέπει να γνωρίζει τις τιμές των διαφόρων αγαθών της οικονομίας. Η τρίτη λειτουργία του χρήματος είναι η χρησιμοποίησή του ως μονάδας μετρήσεως της αξίας όλων των αγαθών και υπηρεσιών που υπάρχουν σε μία οικονομία. το 7 . σε πληθωριστικές περιόδους το χρήμα δεν φαίνεται να υπηρετεί σωστά τη λειτουργία του ως μέσο διατήρησης της αξίας. Πιο συγκεκριμένα. Επομένως. Έτσι. Επιπλέον. ένα από τα οφέλη του χρήματος ως μέσου πληρωμών (δηλαδή διαχωρισμός της πράξης αγοράς από την πράξη πώλησης) θα εξαφανισθεί. ενώ. Επιπλέον. οι δύο πρώτες λειτουργίες δείχνουν ότι το χρήμα είναι ένα χειροπιαστό περιουσιακό στοιχείο. παράλληλα. έτσι ακριβώς χρησιμοποιούμε και το χρήμα για να υπολογίσουμε τη τιμή ενός αυτοκινήτου. η πραγματική αξία του χρήματος μειώνεται σε αναλογία με την αύξηση των τιμών και συνεπώς τα άτομα που παρακρατούν χρήμα ζημιώνονται. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στα άτομα να συγκρίνουν τη σχετική αξία των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών και έτσι να διαμορφώσουν τις προτιμήσεις τους. Με άλλα λόγια. Όπως. ο παραγωγός μπορεί να αποφασίσει τι αγαθά θα παράγει και σε τι ποσότητα. Έτσι λοιπόν. καθώς και αποπληρωμής των υπαρχόντων χρεών. ώστε να μπορεί να εκτιμήσει σε ποια δραστηριότητα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. χωρίς τη λειτουργία αυτή. η εξόφληση των χρεών απαιτεί την καταβολή ενός ορισμένου ποσού χρήματος. χρησιμοποιούμε τα χιλιόμετρα ανά ώρα για να μετρήσουμε την ταχύτητα. αφού ο πληθωρισμός τους μειώνει την αγοραστική τους δύναμη. σε περιόδους διατηρήσιμης αύξησης των τιμών (δηλαδή πληθωρισμό).ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» ότι το χρήμα για να επιτελέσει σωστά τη λειτουργία αυτή θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα των τιμών. το οποίο διευκολύνει τη διεξαγωγή των συναλλαγών.

2. τα άτομα χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες. μια αύξηση του επιτοκίου μειώνει τη ζήτηση χρήματος. Όταν το επίπεδο των τιμών αυξάνεται. εκφρασμένο με βάση τον τόκο που θα επέφερε μια εναλλακτική χρήση του σε έντοκα ομόλογα. ο μηχανισμός των τιμών θα τον βοηθήσει πως να κατανείμει το εισόδημά του. ώστε να απολαύσει τους καρπούς της εργασίας του.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτηση χρήματος. Επειδή το επιτόκιο μετράει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρήματος. ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η ζήτηση χρήματος αναφέρεται στην ποσότητα των ρευστών διαθεσίμων που έχουν τ΄ άτομα στα χαρτοφυλάκια τους. ρ Επιτόκιο. Οι άνθρωποι επιλέγουν να έχουν χρήματα αντί για άλλα αποθέματα περιουσιακών στοιχείων που προσφέρουν υψηλότερα ποσοστά απόδοσης. ρ Εθνικό προϊόν. 2. 2.2 Ισορροπία στην Αγορά Χρήματος Η κλασική προσέγγιση υποστηρίζει ότι το επίπεδο των τιμών προσαρμόζεται για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» οποίο θα του μεγιστοποιήσει την ατομική του ευημερία και κατ’ επέκταση την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. οπότε αυξάνεται η ζήτηση χρήματος. Επίσης. Η ρευστότητα του χρήματος εξηγεί τη ζήτηση για αυτό. η ζήτηση χρήματος αυξάνεται επειδή μειώνεται η πραγματική του αξία. Όταν το εθνικό προϊόν αυξάνεται. ρ Επίπεδο των τιμών. επειδή το χρήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Η προσφορά χρήματος (Μ) στην οικονομία προσδιορίζεται από την κεντρική τράπεζα και η ζήτηση χρήματος (L) εξαρτάται από το 8 .

Δηλαδή. L〉 M ⇒↓ P Η κεϋνσιανή προσέγγιση υποστηρίζει ότι το επιτόκιο προσαρμόζεται για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος. τα άτομα δαπανούν την υπερβάλλουσα ρευστότητα για έντοκα ομόλογα. ♥ Όταν η προσφερόμενη ποσότητα χρήματος υπερβαίνει τη ζητούμενη ποσότητα χρήματος (Μ>L). τα άτομα δαπανούν την υπερβάλλουσα ρευστότητα για αγαθά και υπηρεσίες. Δηλαδή. καθότι βρίσκεται σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης. Η προσφορά χρήματος (Μ) στην οικονομία προσδιορίζεται από την κεντρική τράπεζα και η ζήτηση χρήματος (L) εξαρτάται από το επιτόκιο (R). προκαλώντας άνοδο του επιπέδου των τιμών.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» ονομαστικό εισόδημα (ΡΥ). ♣ Όταν η προσφερόμενη ποσότητα χρήματος υπερβαίνει τη ζητούμενη ποσότητα χρήματος (Μ>L). οπότε η ισορροπία στην αγορά χρήματος επιτυγχάνεται όταν M =L ή M = PY Εφόσον το εισόδημα θεωρείται σταθερό ( Y ). Δηλαδή. M〉 L ⇒↑ P ♦ Όταν η ζητούμενη ποσότητα χρήματος υπερβαίνει την προσφερόμενη ποσότητα χρήματος (L>Μ). τότε η ισορροπία στην αγορά χρήματος επιτυγχάνεται όταν M=L ή M = L( R ) . τα άτομα μειώνουν τις δαπάνες τους για αγαθά και υπηρεσίες. προκαλώντας άνοδο των τιμών τους και συνακόλουθη πτώση του επιτοκίου. M〉 L ⇒↓ R 9 . προκαλώντας μείωση του επιπέδου των τιμών. έπεται ότι το επίπεδο των τιμών είναι η μεταβλητή που προσδιορίζεται στην αγορά χρήματος.

Ας υποθέσουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεώνει τις εμπορικές τράπεζες να παρακρατούν ένα ποσοστό 10% από κάθε κατάθεση ευρώ που δέχονται. 10 . Επειδή τα 100 ευρώ δεν έχουν απόδοση. ο Β καταθέτει τα 100 ευρώ που εισέπραξε από τον Α στην τράπεζα Τ1. Έστω ότι ο Α αγοράζει από τον Β αγαθά αξίας 100 ευρώ. ανοίγοντας ένα λογαριασμό καταθέσεων όψεως στο όνομά του και πιστώνοντάς τον με 100 ευρώ. η χορήγηση τραπεζικών πιστώσεων έχει δημιουργήσει χρήμα. Στη συνέχεια. Δηλαδή. πιστώνοντας τον λογαριασμό που έχει η Εθνική στην κεντρική τράπεζα.1 Προσδιορισμός Προσφοράς Χρήματος Ας υποθέσουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δανείζει στην Εθνική Τράπεζα 100 ευρώ. τα άτομα μειώνουν τις δαπάνες τους για έντοκα ομόλογα. Επειδή οι καταθέσεις όψης αποτελούν μία συνιστώσα της προσφοράς χρήματος. η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει καταθέσεις όψης. προκαλώντας πτώση των τιμών τους και συνακόλουθη άνοδο του επιτοκίου. Άρα λοιπόν.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» ♠ Όταν η ζητούμενη ποσότητα χρήματος υπερβαίνει την προσφερόμενη ποσότητα χρήματος (L>Μ).1) RR= rrD όπου RR είναι τα δεσμευμένα διαθέσιμα των τραπεζών. D είναι οι καταθέσεις τους και rr είναι το ποσοστό των δεσμευμένων διαθεσίμων. Το ποσό κατατίθεται σ’ ένα λογαριασμό στην ΤτΕ και αποτελεί τα δεσμευμένα διαθέσιμα του τραπεζικού συστήματος. η Εθνική αποφασίζει να τα δανείσει στον πελάτη Α. χορηγώντας τραπεζικές πιστώσεις. 3. παράλληλα. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3. τα διαθέσιμά της κατά το ίδιο ποσό. δηλαδή (3. Η ενέργεια αυτή μειώνει τις καταθέσεις του στην Εθνική κατά 100 ευρώ και. L > M ⇒↑ R . πληρώνοντας με την κατάθεσή του.

η προσφορά χρήματος θα αυξηθεί κατά 1000 ευρώ. 11 . Η τράπεζα αυτή καταθέτει στην κεντρική τράπεζα 9 ευρώ (=10%x90) ως δεσμευμένα διαθέσιμα και τα υπόλοιπα 81 ευρώ τα δανείζει σε ένα πελάτη της. ο Γ αποσύρει τα χρήματα αυτά για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Δ. Συνεπώς. δηλαδή ∆M = 100+ 90+ 81+ 72. Αν υποθέσουμε ότι όλες οι τράπεζες που δέχονται καταθέσεις.9+ 65.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» Έτσι λοιπόν.. Κατόπιν. η νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας επηρεάζει την προσφορά χρήματος μέσω των τραπεζικών πιστώσεων. τότε για να βρούμε πόσο αυξήθηκε η προσφορά χρήματος θα πρέπει να προσθέσουμε το συνολικό αριθμό των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος. ανοίγοντας ένα λογαριασμό καταθέσεων όψης στο όνομά του και πιστώνοντας τον με 90 ευρώ. η τράπεζα Τ1 καταθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος 10 ευρώ και τα υπόλοιπα 90..6+ .. ή ∆M = ∆H + ∆H (1− rr ) + ∆H (1− rr ) + 2 ∆H (1− rr ) + . η οποία δανείζει το σύνολο των ελευθέρων διαθεσίμων της.. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι όταν υπάρχει μία μόνο τράπεζα. δανείζουν το σύνολο των ελευθέρων διαθεσίμων τους. ο οποίος στη συνέχεια τα καταθέτει στην τράπεζα Τ 2.10 ∆M = 1000 Ο λόγος φ=(1/rr) είναι ο πολλαπλασιαστής χρήματος και δείχνει ότι όταν η ΤτΕ αυξάνει τα ρευστά διαθέσιμα του τραπεζικού συστήματος κατά 100 ευρώ. με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η ίδια διαδικασία. τα δανείζει στον Γ. οι καταθέσεις και κατ’ επέκταση η προσφορά χρήματος θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό. ο οποίος τα χρησιμοποιεί για να διεξάγει τις συναλλαγές τους. Συνεπώς. τα οποία αποτελούν τα ελεύθερα διαθέσιμά της.= 3   1  ⇒ ∆H   1− (1− rr )   1   1 ∆M = ∆H   = 100 ⇒  rr   0. η δραστηριότητα μιας τράπεζας δεν οδηγεί σε πολλαπλή αύξηση της προσφοράς χρήματος.

3. Τιμές άλλων περιουσιακών στοιχείων. Συναλλαγματική Ισοτιμία. αυξάνει η ζήτηση για έντοκα ομόλογα και μετοχές. αυξάνεται η ζήτηση για έντοκα ομόλογα. προκαλώντας εκροή κεφαλαίων. προκαλώντας αύξηση της συνολικής δαπάνης της οικονομίας η οποία οδηγεί σε αύξηση του εθνικού εισοδήματος. με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο πλούτος των νοικοκυριών. Όταν αυξάνεται η προσφορά χρήματος σε σχέση με τη ζήτησή του. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 12 . αυξάνεται η ζήτηση για κατοικίες και γη. Όταν αυξάνεται η προσφορά χρήματος σε σχέση με τη ζήτησή του. οπότε το επιτόκιο μειώνεται. 2. Όταν η προσφορά χρήματος αυξάνεται σε σχέση με τη ζήτησή του. η κατανάλωση και τελικά το εθνικό προϊόν. το επιτόκιο μειώνεται.2 Μηχανισμός Μετάδοσης Ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής περιγράφει το πώς οι μεταβολές της μεταφέρονται στην οικονομία και επηρεάζουν το εγχώριο προϊόν και το επίπεδο των τιμών. Τα χαμηλά επιτόκια και οι υψηλές τιμές των μετοχών αυξάνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και κατ’ επέκταση το εθνικό προϊόν. Οι βασικές συνιστώσες του μηχανισμού μετάδοσης είναι οι εξής: 1. Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων αυξάνονται και οι αποδόσεις τους μειώνονται. Επιτόκιο. οπότε αυξάνεται η αξία τους. Η συνακόλουθη διολίσθηση του εγχωρίου νομίσματος βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο (αυξάνοντας τις εξαγωγές και μειώνοντας παράλληλα τις εισαγωγές). 4.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» 3. αυξάνοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και κατ’ επέκταση το εθνικό προϊόν. Τιμές Μετοχών. Όταν αυξάνεται η προσφορά χρήματος σε σχέση με τη ζήτησή του. 4.

επιχειρήσεις. ώστε να χρηματοδοτήσουν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Η παραδοσιακή ΑΣ. Τόκιο και Σιγκαπούρη. Το προθεσμιακό συμβόλαιο είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο πλευρές ν’ ανταλλάξουν ένα συγκεκριμένο ποσό ενός νομίσματος έναντι άλλου νομίσματος σε προκαθορισμένη ισοτιμία και σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. γεν. Νέα Υόρκη. 4. προθεσμίας και διατραπεζικής ανταλλαγής.5 τρις δολάρια. περιλαμβάνει πράξεις όψης. Η προκαθορισμένη ισοτιμία ονομάζεται προθεσμιακή ισοτιμία. διεξάγονται τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου των συναλλαγών. να επενδύσουν σε ξένες χώρες ή να κερδοσκοπήσουν με βάση τις μεταβολές των τιμών των νομισμάτων.1 Αγορά Συναλλάγματος Η αγορά συναλλάγματος (ΑΣ) είναι ένα δίκτυο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματιστές μέσα στο οποίο άτομα. η οποία καθορίζεται για προθεσμιακά συμβόλαια που 13 . Τα κυριότερα νομίσματα που διαπραγματεύονται σε μεγάλες ποσότητες στην ΑΣ είναι τα εξής: δολάριο. ευρώ. στερλίνα και ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία όψης είναι η σχετική τιμή των δύο νομισμάτων.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» 4. Στα τέσσερα μεγαλύτερα κέντρα της. τράπεζες και κυβερνήσεις αγοράζουν και πουλάνε νομίσματα διαφορετικών χωρών.2 Αποτελεσματικότητα Αγοράς Συναλλάγματος Η αγορά προθεσμίας είναι αποτελεσματική όταν η προθεσμιακή ισοτιμία. Οι πράξεις όψης έχουν άμεσο διακανονισμό και αναφέρονται στις ανταλλαγές καταθέσεων νομισμάτων εκφρασμένων σε διαφορετικά νομίσματα που διενεργούνται μεταξύ των εμπορικών τραπεζών. Αν κάποιος επιθυμεί να κλειδώσει σήμερα την ισοτιμία ανταλλαγής δύο νομισμάτων για ένα χρονικό διάστημα στο μέλλον θα πρέπει να μπει σ’ ένα προθεσμιακό συμβόλαιο. της οποίας ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών υπερβαίνει το 1. δηλαδή Λονδίνο. Η ΑΣ αποτελεί μια παγκόσμια αγορά που λειτουργεί όλο το 24ωρο.

αυτό σημαίνει ότι η αγορά συναλλάγματος πιστεύει ότι η προσδοκώμενη ισοτιμία όψης του ευρώ σ’ ένα μήνα θα ισούται με 1. η μηνιαία προθεσμιακή ισοτιμία του ευρώ είναι 1. Η σταυροειδής ισοτιμία του ελβετικού φράγκου έναντι του γεν θα 14 . Με άλλα λόγια.20 δολάρια. Το αρμπιτράζ εξασφαλίζει σε αγοραστές και πωλητές τις σωστές τιμές για τα νομίσματα που αγοράζουν και πουλάνε. 4.1) όπου Εe+1 είναι η προσδοκώμενη ισοτιμία του ευρώ σε δολάρια για την περίοδο t+1 και f+1 είναι η προθεσμιακή ισοτιμία του ευρώ για την ίδια περίοδο. Έστω ότι ένα δολάριο κοστίζει 120 γεν και 1. η αγορά συναλλάγματος πίστευε ότι η προσδοκώμενη ισοτιμία όψης ήταν ψηλότερη. προβλέπει ακριβώς την ισοτιμία όψης που θα ισχύει σ’ ένα μήνα. Αν όμως.20 δολάρια. Η απόκλιση αντικατοπτρίζει το των δύο μέγεθος του ασφάλιστρου κινδύνου. οπότε η προθεσμιακή τιμή του ευρώ θα μειωνόταν στο επίπεδο της προσδοκώμενης ισοτιμίας όψης. αν η αγορά συναλλάγματος πίστευε ότι η προσδοκώμενη ισοτιμία όψης ήταν χαμηλότερη. δηλαδή Ee+1 = f +1 . ισοτιμιών.20 ελβετικά φράγκα. οπότε η προθεσμιακή τιμή του ευρώ θ’ αυξανόταν στο επίπεδο της προσδοκώμενης ισοτιμίας όψης. η προθεσμιακή ισοτιμία εξαρτάται από το τι προβλέπεται να ’ναι η προσδοκώμενη ισοτιμία όψης στο μέλλον.3 Αρμπιτράζ και Κερδοσκοπία Αρμπιτράζ είναι η διαδικασία αγοράς και πώλησης ξένου συναλλάγματος με σκοπό το κέρδος. Αν οι επενδυτές αποστρέφονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Αντίθετα. ο καθένας θα αγόραζε προθεσμιακά δολάρια έναντι ευρώ.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» υπογράφονται σήμερα και λήγουν σ’ ένα μήνα. Αν λόγου χάρη. ο καθένας θα πουλούσε προθεσμιακά δολάρια έναντι ευρώ. (4. υποθέτοντας ότι οι επενδυτές είναι ουδέτεροι ως προς τον κίνδυνο. τότε οι δύο ισοτιμίες συναλλαγματικών θα αποκλίνουν.

αγοράζοντάς το σήμερα φθηνά και πουλώντας το αύριο ακριβά στην ίδια αγορά. τότε ένας διαπραγματευτής συναλλάγματος θα μπορούσε να αγοράσει 110 γεν μ’ ένα φράγκο για να τα πουλήσει στη συνέχεια έναντι 0. e είναι η τιμή του ευρώ σε δολάρια και Ee+1 είναι η προσδοκώμενη ισοτιμία του ευρώ στην περίοδο t+1. τα οποία θα αντάλλαζε με 1. η οποία σταδιακά θα προσεγγίσει το επίπεδο της σταυροειδούς ισοτιμίας. R* είναι το επιτόκιο του ευρώ.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» ισούται με 100.10 φράγκα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του σταυροειδούς αρμπιτράζ.2) όπου R είναι το επιτόκιο του δολαρίου. Η κερδοσκοπία όψης δίνει τη δυνατότητα σ’ ένα άτομο να κερδίσει χρήματα από την προσδοκώμενη ανατίμηση ενός νομίσματος στην αγορά όψης. Αν για παράδειγμα το φράγκο κόστιζε 110 γεν. Αν για παράδειγμα η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο του δολαρίου και το επιτόκιο του ευρώ ισούται με –1 τοις εκατό. R = R* + Ee+1 − e e (4. αγοράζοντάς το σήμερα φθηνά στην αγορά στην αγορά προθεσμίας και πουλώντας το αύριο ακριβά στην αγορά όψης. Προσδιορισμός Ισοτιμιών Σε σύντομες χρονικές περιόδους. η οποία δηλώνει ότι το επιτόκιο του δολαρίου ισούται με το επιτόκιο του ευρώ συν την προσδοκώμενη μεταβολή της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου. η ισοτιμία δύο νομισμάτων προσδιορίζεται από τις προσδοκώμενες αποδόσεις τους μέσω της συνθήκης του ακάλυπτου αρμπιτράζ επιτοκίων. Η κερδοσκοπία προθεσμίας παρέχει τη δυνατότητα σ’ ένα άτομο να κερδίσει χρήματα από την προσδοκώμενη ανατίμηση ενός νομίσματος στην αγορά όψης.10 φράγκα. κερδίζοντας 0. αυτό σημαίνει ότι 15 .92 δολαρίων. 4.4. Η ζήτηση γεν θα μειώσει την ισοτιμία του φράγκου έναντι του γεν.

όπως πρεσβεύει η θεωρία της ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων. Όταν η προσφορά χρήματος αυξάνεται σε σχέση με τη ζήτηση. το επίπεδο των τιμών κάθε χώρας προσδιορίζεται από τη ζήτηση και προσφορά χρήματος. υποστηρίζεται η άποψη ότι σε μεγάλες χρονικές περιόδους η συναλλαγματική ισοτιμία προσδιορίζεται από το εγχώριο επίπεδο των τιμών σε σχέση με το επίπεδο των τιμών της αλλοδαπής. τα νοικοκυριά θα αυξήσουν τις δαπάνες τους για αγαθά και υπηρεσίες. δαπανώντας το πλεόνασμα ρευστότητα. Όταν η αμερικάνικη οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό. Όταν η ζήτηση χρήματος αυξάνεται σε σχέση με την προσφορά. το επίπεδο των τιμών αποτελεί την άγκυρα των συναλλαγματικών προσδοκιών. Σύμφωνα με τη νομισματική εκδοχή. Επειδή όμως.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» το ευρώ προβλέπεται να διολισθήσει έναντι του δολαρίου κατά 1 τοις εκατό. υπάρχει ένα θεμελιώδες μέγεθος το οποίο αποτελεί την άγκυρα των συναλλαγματικών προσδοκιών. το δολάριο προβλέπεται ν’ ανατιμηθεί έναντι του ευρώ. τα νοικοκυριά θα περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγαθά και υπηρεσίες.τι η οικονομία της ζώνης του ευρώ. Σε κάθε αγορά περιουσιακών στοιχείων. 16 . Το ερώτημα που γεννάται είναι το τι προσδιορίζει το επίπεδο των τιμών σε κάθε χώρα και κατ’ επέκταση την ισοτιμία. Άλλος παράγοντα που εξηγεί τη συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα πλαίσια της νομισματικής εκδοχής είναι ο ρυθμός ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών. το επίπεδο των τιμών μεταβάλλεται στη μακροχρόνια περίοδο. Στην αγορά συναλλάγματος. εξοικονομώντας ρευστότητα. Αυτό βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των εγχωρίων αγαθών και υπηρεσιών με αποτέλεσμα το εγχώριο νόμισμα να ανατιμάται. οπότε το επίπεδο των τιμών αυξάνεται. Αυτό χειροτερεύει την ανταγωνιστικότητα των εγχωρίων αγαθών και υπηρεσιών με αποτέλεσμα το εγχώριο νόμισμα να διολισθαίνει. οπότε το επίπεδο των τιμών μειώνεται.

4. με συνέπεια το δολάριο να διολισθαίνει έναντι του ευρώ στην αγορά προθεσμίας. οι επενδυτές πουλάνε δολάρια στην αγορά προθεσμίας για ν’ αντισταθμίσουν τον συναλλαγματικό τους κίνδυνο. και 2) παρέμβαση στην αγορά χρήματος. αυξάνει η εισροή κεφαλαίων στις ΗΠΑ και το δολάριο δυναμώνει έναντι του ευρώ στην αγορά όψεως. Συνεπώς. Από συν την τα ξένα άλλη ρευστά πλευρά.5 Παρεμβατική Πολιτική Η κεντρική τράπεζα για να αναχαιτίσει τους κερδοσκόπους χρησιμοποιεί δύο βασικά εργαλεία: 1) παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος. Παράλληλα όμως.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» Αν αντικαταστήσουμε τη (4. η προθεσμιακή ισοτιμία εξαρτάται από την επιτοκιακή διαφορά και την τρέχουσα ισοτιμία όψεως. Η παρεμβατική πολιτική στην αγορά συναλλάγματος αποσκοπεί στο να απορροφήσει νομίσματος.2). Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα (ή αποθέματα) της κεντρικής τράπεζας περιλαμβάνουν περιουσιακά τα αποθέματα στοιχεία που χρυσού κατέχει. με αποτέλεσμα ν’ αυξηθεί η ζήτησή τους. ώστε να καταστεί δαπανηρή η κερδοσκοπική 17 . Έστω ότι αυξάνει το επιτόκιο του δολαρίου σε σχέση με το επιτόκιο του ευρώ. την υπερβάλλουσα προσφέροντας προσφορά συναλλαγματικά του εγχωρίου διαθέσιμα.1) στην (4. Αυτό θα αυξήσει την ελκυστικότητα των αμερικάνικων περιουσιακών στοιχείων. η παρεμβατική πολιτική στην αγορά χρήματος αποσκοπεί στην αύξηση του εγχωρίου επιτοκίου. Σύμφωνα λοιπόν με τη συνθήκη ΚΑΕ. θα βρούμε ότι η επιτοκιακή διαφορά ισούται με την προθεσμιακή διαφορά (δηλαδή το προθεσμιακό ασφάλιστρο ή την προθεσμιακή προεξόφληση). δηλαδή R = R* + f +1 − e (4.3) e Η έκφραση αυτή αποτελεί τη συνθήκη του καλυμμένου αρμπιτράζ επιτοκίων (ΚΑΕ).

Η διαδικασία αυτή θα εξανεμίσει σταδιακά τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας. οπότε το εγχώριο νόμισμα υποτιμάται έναντι του ξένου συναλλάγματος. Μια κρίση του ισοζυγίου πληρωμών λαμβάνει χώρα όταν η κερδοσκοπική επίθεση που εκδηλώνεται εξαναγκάζει τις νομισματικές αρχές να υποστηρίξουν το νόμισμά τους. 4. ξοδεύοντας συναλλαγματικά διαθέσιμα. καθότι ο κερδοσκόπος δανείζεται το νόμισμα που προσδοκά να υποτιμηθεί. αγοράζοντας το νόμισμά της έναντι ξένου συναλλάγματος. ώστε να κρατήσει σταθερή την ισοτιμία.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» πράξη. η οποία τελικά εξαναγκάζεται να σταματήσει την παρέμβασή της στην αγορά συναλλάγματος. οπότε το νόμισμα καταρρέει. Η πρώτη προσέγγιση των συναλλαγματικών κρίσεων υποστηρίζει ότι η κρίση οφείλεται στην έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στην οικονομική πολιτική μιας χώρας (νομισματική και δημοσιονομική) και τη συναλλαγματική της διευθέτηση. Η κεντρική τράπεζα θα παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος. Αν η χώρα έχει υιοθετήσει καθεστώς σταθερών ισοτιμιών. τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα βαθμιαία θα εξανεμισθούν και τελικά η σταθερή ισοτιμία θα καταρρεύσει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση των πιστώσεων μέσω της συνακόλουθης πτώσης του επιτοκίου θα προκαλέσει υποτιμητική πίεση στην σταθερή ισοτιμία. Η δεύτερη προσέγγιση πρεσβεύει ότι μια συναλλαγματική κρίση θα μπορούσε να εκδηλωθεί όταν η αγορά συναλλάγματος πιστεύει ότι η νομισματική πολιτική λόγω σοβαρών μακροοικονομικών 18 .6 Κρίσεις Μια συναλλαγματική κρίση λαμβάνει χώρα όταν η κερδοσκοπική πίεση που εκδηλώνεται στην αγορά συναλλάγματος προκαλεί υποτίμηση του νομίσματος. τα οποία σταδιακά εξανεμίζονται. ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί το δημοσιονομικό της έλλειμμα μέσω επεκτατική πιστωτικής πολιτικής.

όπως λόγου χάρη υψηλά ποσοστά ανεργίας και δημόσιου χρέους. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η σταθερή ισοτιμία θα μπορούσε να διατηρηθεί έπ’ αόριστον. επενδύοντας σε ξένο συνάλλαγμα. Αντίθετα. αν πιστεύουν ότι η σταθερή ισοτιμία δεν είναι βιώσιμη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προσέγγιση της δεύτερης γενιάς διέπεται από πολλαπλές καταστάσεις ισορροπίας. οπότε το νόμισμα θα επιβιώσει. Αν όμως. Επιπλέον. η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται από «αυτοεκπληρούμενες καταστάσεις ισορροπίας». υπ ό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκδηλωθεί η επίθεση. και έτσι η νομισματική κρίση γίνεται αυτοεκπληρούμενη. με αποτέλεσμα να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη. οπότε η σταθερή ισοτιμία θα καταρρεύσει. επίθεση οι οι της κερδοσκόποι νομισματικές τιμής του γνωρίζουν αρχές της ξένου ότι αν χώρας θα χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική. οι οποίες αφενός εξαρτώνται από την συμπεριφορά των κερδοσκόπων και αφετέρου δεν οδηγούν πάντοτε σε κατάρρευση του καθεστώτος της σταθερής ισοτιμίας. το οποίο τελικά θα καταρρεύσει. Αν οι κερδοσκόποι πιστεύουν ότι η σταθερή ισοτιμία είναι διατηρήσιμη.ΔΕΟ 31-Σημειώσεις «Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα» ανισορροπιών. θα πουλήσουν το νόμισμα. εκδηλωθεί η επίθεση το νόμισμα θα καταρρεύσει. δείχνοντας ότι οι πεποιθήσεις τους εκπληρώνονται. για να μη επιδεινωθεί η μακροοικονομική κατάσταση. εκδηλωθεί η τη σταθερότητα Επιπλέον. οπότε αυτό θα επηρέαζε συναλλάγματος. 19 . δεν θα εκδηλώσουν επίθεση. πρόκειται να γίνει πιο επεκτατική στο μέλλον.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.