P1

1)

( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
2
2
2 3
2
2 3 3 3 4
1
2 2 1 2 2 1 2 2
1 1 2
2! 3!
1 1 2 3 4 2 3 4
x x
x
x x x
x x x x x x x x x x
÷
÷
÷
÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ = ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
( ÷ = + + + = + + +
¸ ¸

2)

a)
( ) ( )
( ) ( )
. . 0
. 0.......... 3.53
s v
V ndS V dv
V
V × = V V × =
V V× =
} }

b)
( )
( )
. . 0
0
s c
r ndS r dr
r
V × = =
V × =
} }3)

( )
( )
2 2
2
2 2
cos
1
2
1
cos
2
1
2
1
2
1 1 1 1
1 cos cos 1
2 2 4 2
1
1 1
2
x
y sen
z
x
y
sen
z
n
h sen sen
h
 
 
 


 


 

 
   
  


=
=
= ÷
c
=
c
c
=
c
c
=
c
| | | |
= + + = + + =
| |
\ . \ .
= +


( )
2 2
2
2 2
1
cos
2
1
2
1
2
1 1 1 1
2 cos cos 1
2 2 4 2
1
2 1
2
x
y
sen
z
h sen sen
h


 


 

  
   
  


c
=
c
c
=
c
c
=
c
| | | |
= + + = + + =
| |
\ . \ .
= +

( ) ( )
2 2
cos
0
3 cos
x
sen
y
z
h sen
 

 


    
c
= ÷
c
c
=
c
c
=
c
= ÷ + ÷ =

4)


( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
| |
2 2
2
2 2
2 2
2
2 2
2 2
2
2 2
2 2
2
2 2
2
, ,
0
0......... ( .. , ,
0.........( ... )
u u u
x y t
u X Y T X x Y y T t
XYT XYT XYT
x y t
YT X XT Y XY T
dividindo por u X Y T
x y t
X Y T
arrumando X
X x Y y T t

( c c c
+ =
(
c c c
¸ ¸
=
( c c c
+ ÷ =
(
c c c
¸ ¸
( c c c
+ ÷ = (
( ¸ ¸
c c c
¸ ¸
( c c c
+ ÷ = c
(
c c c
¸ ¸
c ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 2
2
2 2
2 2
2 2 2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2 2
2 2
2
2
2
2
2 2
2
2 2 2
0
0
0
0
X Y T
X x Y y T t
X Y T
X
x Y y T t
Y T
Y y T t
X
X
x
Y T
Y
y T t
T
T t
Y
Y
y
T
T t
T
T
t 


 

  
c c
+ ÷ =
c c c
( c c c
= ÷ +
(
c c c
¸ ¸
( c c
÷ + = ÷
(
c c
¸ ¸
c
+ =
c
c c (
÷ = ÷ ÷
(
c c
¸ ¸
c (
+ = ÷
(
c
¸ ¸
c
+ =
c
c (
+ = ÷
(
c
¸ ¸
c
+ + =
c

5)

5)
2
2
1 1
'' '
1( )
1
( )
1
( )
y y y x
x x
y x x
P x
x
Q x
x
÷ + =
=
= ÷
=


Na equação (5.22)
ln
2 2 2
2( )
ln
2( )
ln
2( ) ln
dx
x
x
y x e e x
dx dx dx x
x x x x
y x
x
x
y x x x
}
= = = =
=
=
} } }

Agor a usando (5.13)
( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2 2 2
2
( ) 1( ) ' 2( ) '1( ) 2( ) 1 ln ln
ln .
1( ) ln
ln ln
ln
2 2 2 4
.
2( )
2
W x y x y x y x y x x x x x x
x x x dx
v x x x
x
x x x dx x x x
x x
x
x x dx x
v x
x
= ÷ = + ÷ =
= ÷ = ÷ =
= ÷ = ÷
= =
} }
} }
}


Esssas f or am a equação (5.35)
Obs: Ti vemos uma i nt egr al por par t es de xl nx(t em que consi der ar a t r oca de si nal de v1)
Agor a usamos o r esul t ado da equação (5. 24)
2 2 2 3
ln
( ) ln
2 4 2 4
x x x x x
u x x x x
| | | |
= ÷ + + =
| |
\ . \ .


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful