BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA

INTEGRISANI MENADŢMENT SISTEMI
SEMINARSKI RAD

Značaj i primena integrisanog menadţment sistema za unapredjenje konkurentnosti preduzeća

Profesor: SrĊan Bogetić

Student: Ana Ţivković Br. Indexa: 2L1/0087/11

Beograd, Februar, 2012.

SADRŢAJ: UVOD I POJAM I POTREBE ZA INTEGRISANIM MENADŢMENT SISTEMIMA II PREDNOSTI USPOSTAVLJANJA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŢMENTA 2.1. Prednosti integracije sistema menadţmenta III PRIMENA INTEGRISANOG MENADŢMENT SISTEMA IV PROCESNI MODEL IMS V DOKUMENTACIJA IMS VI ULOGA INTEGRISANOG MENADŢMENT SISTEMA U PRAKSI 6.1. Znaĉaj primene IMS za unapreĊenje konkurentnosti preduzeća 6.2. Osnov integrisanja sistema menadţmenta VII STANDARDNI SISTEMI INTEGRISANOG MENADŢMENTA VIII KVALITET POSLOVANJA, ZNANJE I DOMAĆA KONKURENTNOST IX ZAKLJUĈAK LITERATURA 2 4 6 6 8 11 12 14 14 16 18 19 22 23

2

Uvod Upravljanje kvalitetom je jedna od strategija unapreĊenja proizvodnog i usluţnog asortimana. Kako bi se potrošaĉi zadovoljili. koje je utemeljeno na povećanju produktivnosti rada i znanja svake osobe zaposlene u preduzeću. S druge strane. koji formalno zadovoljava razliĉite standarde. uz strategiju dugotrajnog obezbeĊivanja 3 . Da bi kompanija realizovala trţišni uspeh potrebno je da poseduje konkurentsku prednost u vidu niţih troškova i diferencijacije proizvoda. Potrebno je uspostaviti integrisani menadţment sistem (IMS). brzo širenje tehnološkog progresa uticalo je na smanjivanje monopola nad znanjem. da se diferenciraju u odnosu na konkurente i da ostvre lidersku poziciju na trţištu. ima za cilj ostvarivanje najvaţnijeg zadatka svakog poslovanja – opstanak na trţištu. Put ka poslovnoj izvrsnosti i dostizanje nivoa kvaliteta proizvoda i procesa. Poslovna politika svake domaće kompanije treba da obuhvati navedene pretpostavke. moraju se ponašati globalno. ali i zaposlenih. koji podrazumeva integraciju svih parcijalnih sistema u jedan jedinstven i funkcionalan menadţment sistem. Ovo se moţe postići iskljuĉivo na bazi kontinualnog poboljšavanja kvaliteta poslovanja kompanije. a ova tema jako bitna i interesantna. Preduzeća koja nastoje da dugotrajno uspešno napreduju i rade. Poboljšanje sveukupnih performansi organizacije. što je rezultovalo mogućnošću ulaska svih koji su organizaciono i finansijski spremni u borbu za veoma zahtevno trţište. kvalitet proizvoda ili usluge mora biti na prvom mestu. Jedan od mogućih naĉina njegovog formiranja jeste integracija svih menadţment sistema u okviru kompanije. koji će obezbediti zadovoljstvo svih korisnika. U ovom radu je dat pregled potrebnih ĉinilaca koji deluju na realizaciju i jaĉanje konkurentnosti domaćih preduzeća. Integracija menadţment sistema je racionalan i prirodan put. moţe se razvijati u više smerova. Fundamentalni cilj savremenog poslovanja predstavlja postizanje poslovne izvrsnosti i dostizanje svetske klase proizvoda i usluga. a istovremeno podiţe nivo sposobnosti organizacije i njeno pribliţavanje ciljevima izvrsnosti. UvoĊenje integrisanih sistema menadţmenta zahteva mnogobrojne promene u kompaniji. Moderno trţište zahteva enormne napore s ciljem realizacije konkurentske prednosti. kojom preduzeća nastoje da ostvare konkurentsku prednost. Smatra se da su dva elementa opredeljujuće uticala na razvoj globalizacije poslovnih aktivnosti: tehnologija i homogenizacija ponašanja klijenata. i zbog toga je upravljanje kvalitetom jako bitan segment poslovanja. Brzi tehnološki napredak stvorio je uslove da tehnologija postane raspoloţiva svima u svetu pod prihvatljivim uslovima. Permanentno unapreĊivanje produktivnosti znanja i rada jeste osnovni imperativ moderne ekonomije i svakako najznaĉajniji faktor u konkurentskoj borbi preduzeća na savremenom trţištu.

tako da kod njihove primene moţe doći do konflikata nadleţnosti u organizaciji.proizvoda i usluga visokog kvaliteta. Parcijalni menadţment sistemi su koncentrisani na izolovana podruĉja koja su ĉesto meĊusobno u suprotnosti. Adimovid Pavlovid. pri ĉemu moţe doći do zanemarivanja bitnih karakteristika pojedinih aktivnosti. ukljuĉujući permanentno inoviranje.2 To se moţe izbeći tako što će se pri integrisanju sistema saĉuvati deo specifiĉnih rešenja iz svakog sistema pojedinaĉno. zdravlja i bezbednosti. 2011. stvoriće se uslovi da zaposleni teţe totalnom menadţment sistemu. Već postoje iskustva koja potvrĊuju da je totalni integrisani menadţment sistem – kvaliteta. obezbeĊenja 1 Đuričid. Same logistiĉke aktivnosti ĉesto su direktno ili indirektno povezane sa zaštitom ţivotne sredine. M. 2011. u potpunosti prilagoĊen aktivnostima kojima se upravlja. a ne samo u funkcijama. M.2 Posmatrajući odvijanje logistiĉkih procesa i njihovu meĊusobnu uslovljenost moţe se doći do zakljuĉka da će primena IMS u logistici dovesti do znaĉajnih napredaka. Integracija menadţment sistema je racionalan i prirodan put.1 Izdvojeni sistemi upravljanja imaju prednost u tome što daju zaokruţen sistem.. Užice. ima za cilj ostvarivanje najvaţnijeg zadatka svakog poslovanja – opstati na trţištu. od promena u procesima i procedurama do promena u ĉitavoj filozofiji poslovanja i celokupnoj kulturi organizacije. str. IR-MIR. 53.. IR-MIR. Đuričid. Užice. Z. UnapreĊenjem komunikacija izmeĊu razliĉitih organizacionih celina.. Poboljšanje sveukupnih performansi organizacije. ali isto tako mogu nositi i rizik uopštavanja rešenja. koji se bazira na stalnom unapreĊivanju produktivnosti rada i znanja. izvrši povezivanje zahteva i konkretno implementiranje na osnovu procesnog modela. boljom kooperacijom. I Pojam i potrebe za integrisanim menadţment sistemima UvoĊenje integrisanih sistema menadţmenta zahteva mnogobrojne promene u kompaniji. daleko produktivniji i efikasniji od pojedinaĉnih standardizovanih sistema. U takvim uslovima kvalitet poslovanja predstavlja elementarni faktor konkurentnosti. sve obrazovanijih i informisanijih klijenata (potrošaĉa). U tom smislu najĉešće se preporuĉuje da se umesto pokušaja da se ispune pojedinaĉni zahtevi. str. Adimovid Pavlovid. Savremeni integrisani menadžment sistem.. Integrisani sistemi upravljanja nude harmonizaciju celokupnog upravljanja. ţivotne sredine. opasnost koja se javlja u ovakvom prilazu upravljanja organizacijom jeste postojanje mogućnosti da pojedina rešenja u razliĉitim sistemima budu meĊusobno suprostavljena i na taj naĉin stvaraju smetnje u odvijanju celokupnog procesa. Preduzeća moraju da ulaţu sve znaĉajnije napore da bi zadovoljili zahteve. koji formalno zadovoljava razliĉite standarde. 51. a istovremeno podiţe nivo sposobnosti organizacije i njeno pribliţavanje ciljevima izvrsnosti. Savremeni integrisani menadžment sistem. 2 4 . Z. itd... radom u procesima. MeĊutim.

Zavod za udžbenike. predstavlja„jezgro imigracije”. a integrisani sistem menadţmenta najbolji menadţment pristup za istovremeno oduševljenje kupca. zaposlenih. ISO 14001:2004 – Sistem menadţmenta zaštitom ţivotne sredine – zahtevi sa upustvom za primenu 2 Heleta. povećanje produktivnosti i profita i dugoroĉan odrţivi razvoj organizacije. sniţenje troškova. 3 5 . Smatra se da je i na poĉetku 21-og veka integracija kljuĉna reĉ. Oni su opšti standardi menadţmenta sistema.. restrukturiranje organizacije. da se od razliĉitih standarda za sisteme menadţmenta dobije širi. TQM: modeli izvrsnosti i integrisani menadžment sistemi.. 2010. 2010. i dr).zaštite na radu (ĉeste povrede radnika u skladištima. Integracijom se zahteva. saobraćajne nezgode pri transportu robe. radi zadovoljavanja zahteva zainteresovanih strana i ostvarivanja poslovnih ciljeva u skladu sa vizijam i misijom organizacije” Trenutno je moguća inegracija zahteva sledećih meĊunarodnih standarda menadţmenta i menadţment oraganizacije:3 1. dok je ISO 14001 generiĉan za upravljanjesistemom zaštite okoline. M.2 Uspostavljanje “IMS” u poslovnu praksu nameće potrebu njegovog definisanja. str. Pored navedenih veoma jeznaĉajna i familija standarda ISO 22000 koja se bavi problemima bezbednosti hrane. Familije standarda ISO 9000 i ISO 14000 su najpoznatiji i najprimenjivaniji ISO standardi do sada u svetu. Integracijom sistema znaĉajno se moţe uticati na povećanje kvaliteta celokupnih logistiĉkih aktivnosti u okviru preduzeća. koja ne sme izgubiti svoje karakteristike pri realizaciji logistiĉkih procesa. 82. isporuĉilaca i društva (da primenjuje zakonske i druge nacionalne i meĊunarodne propise). ali i zadovoljenje propisa koji se tiĉu obezbeĊenja ispravne hrane. sve procese i programe u organizaciji. obuhvatniji i snaţniji integrisani sistem menadţmenta (IMS) kojim se na efikasniji i efektivniji naĉin upravlja organizacijom... Verzija standarda ISO 9001:2000 i verzije ISO 14001 od 1996. na pretovarnim terminalima. Heleta.Međunarodni standard ISO 9001 : 2000 (QMS) kao generiĉki standard. Najprihvatljivija definicija IMS sa stanovista najviseg rukovodstva organizacije glasi: “Integrisani sistem menadzmenta je sve obuhvatni alat menadţmenta koji povezuje sve elemente poslovnog sistema u jedinstven i celovit sistem upravljanja procesima u organizaciji. Zavod za udžbenike. str. Beograd. Integrisani sistem menadţmenta (Integrated Management System-IMS) predstavlja naĉin za efektivno i efikasno upravljanje organizacijom. Povezivanje podrazumeva “paralelne standarde sistema menadţmenta koji su specifiĉni za. Ovakvi sistemi moraju da razvijaju samo one alate koji će ujediniti ljude (i zaposlene i korisnike). M. ISO 9001 je opšti standard za menadţment sistema kvaliteta. Beograd. pojedine discipline uz visok nivo saobraznosti u strukturi i sadrţaju”. 84. Integracija se posmatra kao “jedinstven suštinski standard najvišeg nivoa menadţmenta sa opcionim modulima koji pokrivaju razliĉite (specifiĉne) zahteve”. i 2004 godine su implementirane u više od 1200000 organizacija u 101 drţavi. kupaca. “Rukovodstvo organizacije ima obavezu da neprekidno odgovara na zahteve trţišta i ostalih zainteresovanih strana” vlasnika. TQM: modeli izvrsnosti i integrisani menadžment sistemi.

2. Jednostavinije i efektivnije je upravljanje integrisanim ciljevima koji imaju više aspekata od upravljanja ciljevima pojedinih MS 6. ( Zdravlje i bezbednost na radu ) 3. Pa ipak. u uspostavljanju integrisanog sistema menadţmenta. 2. ISO 22000:2005 – Food Safety management systems – Requirements for any organization in the food chain ( sistemi menadţmenta bezbednošću hranom) 4. paţnja i ukljuĉivanje najvišeg rukovodstva daleko je izvesnija kada su integrisani ciljevi.1 Prednosti integracije sistema menadţmenta 1. ostavljajući mu vremena za strateške aktivnosti 3. Rešenje je u njihovoj integraciji tj. Privrţenost. Integrisani sistem obezbeĊuje veći nivo menadţment kontrole.Specification. ISO 10012:2005 – Sistemi menadžmenta merenjem II Prednosti uspostavljanja integrisanog sistema menadţmenta Sistem menadţmenta kvalitetom–QMS u znaĉajnoj sistemu menadţmenta bezbednošću i zaštitom zdravlja zaposlenih. a ĉesto i zatvoreno. Efikasniji je jedinstven proces poboljšanja sa više aspekata nego više odvojenih procesa poboljšanja 9. Efektivnije je integrisanje IMS u strategiju i praksu organizacije od integrisanja pojedinaĉnih MS 7. štedi vreme i novac 8. ISO 17025:2005 – Opšti zahtevi za kompetentnost labaratorija za ispitivanje i labaratorija za etaloniranje 5. OHSAS 18001 – Occupational health and safety management systems.2. resursi i mere i kada se vrši zajedniĉko preispitivanje IMS. Adaptacija osnovnog menadţment sistema prema razliĉitim standardima je efikasnija i jeftinija od gradnje i primene pojedinaĉnih MS 4. Primena i odrţavanje sistema kroz integrisana ispitivanja. Sticanje poverenja kod kupaca i pozitivan imidţ na trţištu i u društvu 12. Integracija sistema menadţmenta omogućuje efektivnije odvijanje dnevnih operacija bez ukljuĉivanja najvišeg rukovodstva. nego kada je uspostavljen menadţment više razliĉitih sistema 6 . Jefitniji i efektivniji je reinţenjering procesa koji sadrţi više aspekata od višestrukih reinţenjeringa sa odreĊenog aspekta 10. Efikasniji je integrisan menadţment sistem sa više fokusa od više parcijalnih menadţment sistema sa po jednim fokusom 5. preispitivanja i valorizacije. Jeftiniji i efektivniji je interni audit i priprema za sertifikaciju IMS od pojedinaĉnih za svaki MS 11. u organizaciji ako se radi parcijalno. verifikacije. ovi sistemi funkcionišu odvojeno.

samo JUS BSI 1801:2005 ili sva tri standarda? Ne postoje nikakva ograniĉenja kod primene standarda. razmisliti kako je moguće da se poboljša efektivnost njihovog rada. 2. Da li imate resurse potrebne za primenu sistema menadţmenta? Ukoliko nedostaju pre svega. Da li ţelite da primenite samo JUS ISO 9001:2000. to je signal da će ubrzo vaš kupac to isto traţiti od svojih isporuĉilaca. Da li kupci imaju sertifikovan sistem? Ako je odgovor DA. Jednistveni program obuka za IMS štedi novac i vreme. Da li su vlasnici/akcionari organizacije zadovoljni? Ako je odgovor NE. kada je jedan predstavnik rukovodstva fokusiran i zaduţen za IMS u odnosu na više osoba zaduţenih za razliĉite sisteme koji imaju svoje fokuse i prioritete 14. zatraţite reference. treba poraţiti pomoć od konsultanata. kadrovski potencijali. Optimizacija prioriteta. 3. Da li su materijali i sirovine koje ulaze u vašu organizaciju zadovoljavajući? ako je odgovor NE. JUS ISO 14001:2005 i JUS BSI 18001:2005 u malim i srednjim organizacijama potrebno je znati odgovore na sledeća pitanja: Koje ciljeve ţelite da postignete? – povećanje kvaliteta svojih proizvoda? – kontinuirano zadovoljavanje zahteva kupaca? – povećanje uĉešća na trţištu? – smanjenje neusaglašenih proizvoda i škarta? – smanjenje uticaja aktivnosti organizacije na ţivotnu sredinu? – smanjenje verovatnoće pojave povreda na radu i uticaja u ugroţavanju zdravlja zaposlenih? – smanjenje troškova? – povećanje poverenja u proizvodni sistem? Ko su zainteresovane strane i šta one očekuju od organizacije? 1. Ukoliko imate sopstvene kadrovske resurse. oni se mogu primenjivati odvojeno i zajedno. da li postoji mogućnost za povećanje profita? 5. Da li je uĉinak vaših zaposlenih zadovoljavajući? Ako je odgovor NE. Raspitajte se o konsultantskim organizacijama. a smanjuje pojavu konfuzije kod zaposlenih porukama iz odvojenih obuka za razliĉite sisteme Pre nego što se donese odluka o primeni zahteva standarda JUS ISO 9001:2000. moţete se odluĉiti da sistem 7 . Na temelju stalno rastuće svesti o ţivotnoj sredini i oštrih zakonskih zahteva industrijskih zemalja u podruĉju ţivotne sredine treba oĉekivati da se povećavaju zahtevi u pogledu ţivotne sredine. raspitajte se o tome kako rade i donesite odluku.13. da li postoji mogućnost da se unapredi rad sa isporuĉiocima? 4. samo JUS ISO 14001:2004.

M. Beograd. MeĊutim. TQM: modeli izvrsnosti i integrisani menadžment sistemi. ocene efikasnosti mera i benĉmarkingu. U svih 5 poglavnja i podglavlja razmatra se većina oblasti aktivnosti TQM.uvedete i samostalno. Bencmarking i stalno unapreĊivanje. U drugom poglavlju fokus je na proizvode i usluge preduzeća. znanje i korišćenje IMS moţe biti dostupno grupama koje prethodno nisu imali potrebu za njim.dok se u trećem prezentuje vizualizacije svih procesa u preduzeću. 3. Matrice u sebi sadrţe sve operacije u funkciji 4 Heleta.dobavljaĉe i izvoĊenje radova s posebnim osvrtom na zadnje dve grupe. 5. Proizvodi i usluge. Sistem menadţmenta omogućava opisivanje prakse preduzeća i u skladu sa tim neophodno je da se ţivi i raste kroz iskustvo i praksu. 87. Benĉmarking i ako nije deo sistema upravljanja.vec je ukljuĉenje dobavljaĉa i ugovorenih izvoĊaĉa neophodna potreba.4 III Primena integrisanog menadţment sistema Model Integrisanog menadţment sistema je zasnovan na priruĉniku koji je koncipiran od 5 poglavlja i to sledećih: Dizajn preduzeća i rukovodstva. kreiranje kontrola dokumenata.Pored kadrovskih potencijala neophodno je da postojeća infrastruktura (objekti i oprema) zadovoljava zahteve referentnih standarda. a kao prvi korak predstavlja stvaranje matrice. 8 . TakoĊe. Dizajn procesa. Fokus kupca i nabavke. U prvom poglavlju su opisani organizacija preduzeća i sistem upravljanja. Zaposleni imaju mnogo veću vaţnost u odnosu na meĊunarodni standard ISO 9000 gde se spominjao u delu vaţnom za obuku. To je zahtev sistema upravljanja okolinom . 4.objašnjenje strukture preduzeća. Poglavlje 5 govori o permanentom unapreĊenju. kroz ovaj korak.. 1.u njemu su ukljuĉeni izjave uloge i nadleţnosti.ali i kadrovski potencijal koji je ukljuĉen u ovom poglavlju. obezbeĊuje poĉetne elemente u funkciji ocenjivanja. str. odnosno zaposleni su odgovorni za neprekidan razvoj sistema i samim tim su ukljuĉeni u ovaj preojekat od poĉetka. delovanja i rasrpavljanja rešenja problema izmeĊu preduzeća u istoj industriji.pogotovu za preduzeća koja ne mogu jednostavno diktirati uslove svojim dobavljaĉima ili samo da ih ocenjuju. Ovaj zadatak nije uvek jednostavan. 2010. 2. Na osnovu gore spomenutih zahteva kreira se strategija za primenu IMS u preduzeću. Ĉetvro poglavlje se odnosi na kupce..kao i OHSAS zasnovana mišljenju da se sistem upravljanja ne bi trebalo zaustaviti na granicama preduzeća. Zavod za udžbenike.

0 Poĉetni sastanak Svi zaposleni Izvršno rukovodstvo 1 Radionica za viziju Svi zaposleni Izvršno rukovodstvo 2 Politika preduzeća Izvršno rukovodstvo 3 Analiza OdreĊeni sluţbenici 4 Beleţenje procesa Projektni tim 5 Definisanje ciljeva OdreĊeni sluţbenici Izvršno rukovodstvo 6 Proizvodi ili usluge Izvršno rukovodstvo 7 Fokus na ljudskim resursima OdreĊeni za kvalitet 8 Fokus na kupca i Dobavljaĉa OdreĊeni sluţbenici 9 Krug stalnog unapreĊenja Svi pozvani zaposleni 10 Kontrola efikasnosti Tim internih proverivaĉa OdreĊeni sluţbenici Slika 4. organizuju prema hronološkom redu i dodeljuju pojedincu ili grupi. Integrisani sistemi upravljanja MSP: Predlozeni iskustveni model.dokumentovanja svih zadataka.1. delegiranja.str .1.Volume 15. odgovornosti i vremena tokom procesa implementacije. Primena integrisanog sistema menadţmenta Izvor: Mackan Dirk.2003. U sklopu procesa znaĉajnih aktivnosti koje se predstavljaju sastavni deo procesa primene se indetifikuju.The TQM Magazine.7 9 .Number 1. Šematski prikaz ovog procesa dat je na slici 4.

TakoĊe. Sedmi i osmi korak imaju sliĉnosti. zahtevi elemenata IMS predstavljau sastavni deo opisa. dok se sva ostala pitanja pokrivaju od strane rukovodstva preduzeća. Naime. Krug stalnog unapreĊivanja predstavlja stvaranje instrumenata koji omogućava svim zaposlenima mogućnost diskusije o unutrašnjim problemima preduzeća. Finalna verzija priruĉnika se prezentuje zaposlenima pre nego što se krene sa sprovoĊenjem sistema menadţmenta. U ovom delu procesa podjednako ucestvuju sluzbenici zaduţeni za ovaj zadatak i rukovodstvo. Ovaj korak u procesu primene IMS je vezan za odreĊivanja ravnoteţe vezanim za OHSAS. Tema ovog sastanka jeste upoznavanje pristutnih sa projektom odnosno dolazi do njegove prezentacije. Kreiranje politike preduzeća od strane menadţmenta dolazi do razmatranja opsteg aspekata prezentovanja funkcionalnog razloga sistema menadţmenta kao sto je izjava o razumevanju kontrole kvaliteta. Kao rezultat ovih aktivnosti donosi spisak mera od strane rukovodstva. Rezultati koji se dobiju nakon obavljenih svih koraka ubacuju se u strukturu priruĉnika. precizne definicije ciljeva i kasnijeg razvoja plana aktivnosti. 10 . potencijalne aktivnosti povezani sa ovim predmetima formirane od strane ĉlanova tima i raspravljanje sa rukovodstvom. zastita okoline i OHSAS. vidi i revidira poslovne procese. Analizom stvaramo osnovu za buduće ciljeve i razvijanja merenja na tim podruĉijima. Drugi segment procesa primene IMS za cilj ima prihvatanje stvorene vizije od strane svih zaposlenih. Šesti korak predstavlja opis i potreba rukovodstva vezani za proizvode i/ili usluge. sto podrazumeva da svi koji rade u tom preduzeću moraju biti prisutni.Na poĉetnom sastanku su prisutni svi zaposleni kao izvršno rukovodstvo preduzeća. Kontrola efikasnosti ima za cilj stvaranje tima internih proverivaĉa zainteresovanih radnika koji u saradnji sa ostalima ispituju postizanje ciljeva i efikasnosti akcijskih planova. U petom koraku glavni fokus mora da bude na razvoju ciljeva primenom procesa i analize. U ĉetvrtom delu projektni tim koji za cilj ima da indetifikuje. Ovaj krug obezbeĊuje da sistem menadţmenta neograniĉava strukture i procese sve dok se oni neprekidno ocenjuju i ispituju. kao i traţenje rešenja nezavisno od aktivnosti rukovodstva. Projektni tim saĉinjavaju zaposleni koji su upoznati sa tehnikama analiza procesa i od onih koji kontrolišu trenutne procese. Ovaj tim za obavezu ima i kreiranje pravce i radna upustva. zaštitu ţivotne sredine i kontrolu kvaliteta od strane odgovornih radnika.

11 . • Poslovni procesi – horizontalni. Na taj naĉin se ukazuje na ĉinjenicu da je došlo do uspostavljanja i preciziranja odreĊenih procesa. ĉak i od nedovoljn o obuĉenih radnika. politikom. • Procesi poboljsanja – procesi u kojima se vrše promene . strategijom i administracijom na nivou cele organizacije. procesa. uspostaviti. Procesi su dosta znaĉajni i indetifikuju se: • razumevanje i ispunjavanje zahteva. ocene i generišu poboljšanja i inovacije proizvoda. • stalnog poboljsavanja procesa zasnovanog na objektivnim merenjim. sledeće Zahtevi od strane IMS preduzeća koja uĉestvuju u ovom procesu se mogu sumirati na elemente: • Jasnoća strukture. • potreba razmatnjanja procesa kroz dodatnu vrednost. višefunkcionalni procesi za realizaciju proizvoda i/ili usluga. odrţavati i poboljsati kroz implementaciju procesnog modela. misijom. analize. te da ne ugroţavaju ţivotnu i radnu sredinu. • Korišćenje singerije tokom integracije.IV Procesni model IMS Sisteme menadţmenta je moguće formirati. • Razmatranje pojedinaĉnih karakteristika preduzeća. Uporedo sa zahtevima IMS. • Povećanje u produktivnosti i efikasnosti. • Procesi za podrsku – pomaţu da se poslovni procesi odvijaju efektivno i efikasno. • Mogućnost sertifikacije. ali i razvoj kvalifikacione parametre za ukljuĉenje radnika. ciljevima. • Poĉetne taĉke stalnog unapreĊivanja. • Jednostavno rukovanje sistemom. • merenje perfomansi i efektivnosti procesa. Procesi se u menadţment sistemu jednog preduzeća mogu podeliti prema sadrţaju aktivnosti na sledeće tipove: • Procesi menadţmenta – vertikalni procesi za menadţment vizijom. razvijalo se pitanje njegove adekvatne implementacije u preduzeću koje je izmeĊu ostalog obuhvatalo promene u samom preduzeću. sistema u celini i poslovnih rezultata organizacije.

Recepture Nivo 4 Zapisi 12 . Crteţi.V Dokumentacija IMS U sklopu preduzeća moţemo reći da postoje dve vrste dokumenata i to: • Interna dokumenta • Eksterna dokumenta Pod internim dokumentima podrazumevamo: • Dokumenta sistema kvaliteta. • Pravno – normativna dokumenta. • Tehniĉka dokumenta. Planovi. Slika 4. • Proizvodna. Preporuke. • literatura. Pod eksternim dokumentima podrazumevamo: • pravnu regulativu.3. odnosno projektna dokumenta. Programi. Kontrolna upustva. • tehniĉku regulativu. Hijerarhija dokumentacije integrisanog menadţment sistema Nivo 1 Politika i ciljevi Poslovnik Nivo 2 Procedure Nivo 3 Radna.

Integrisani menadžment sistemi.. politika.. U piramidi zapisa treći nivo ĉine zapisi. Tehniĉka dokumentacija. 4. kao i opseţnost dokumenata na svakom nivou.________________ Heleta Milenko. procedure i planovi kvalitita na drugom nivou. Zapisi predstavljaju dokumenta koja su objektivni dokaz da se odreĊena aktivnost koja se definisala u dokumentima. Piramide dokumentacije ĉine: misija. a treći nivo ĉine: radna upustva i ostala tehniĉkotehnološka dokumenta.str. kada . Bogetić S. 201 MeĊutim. Politika. Univerzitet Singidunum. Kao sto se moţe videti struktura dokumentacije je organizovana na ĉetiri nivoa i to:5 5 RanĊić D. Hijerarhija dokumentacije istovremeno simbolizuje i nivoe nastajanja i odluĉivanja. Struktura dokumentacije u preduzećima se moţe organizovati kroz dve piramide i to : • piramide dokumentacije i • piramide zapisa. Specifikacija proizvoda. na koji naĉin.3. jer novi procesni pristup zahteva drugaĉiju organizaciju dokumenata koja će imati veliki broj zapisa iz kojih će se generisati izveštaj kao ulaz u analize radi odluĉivanja na osnovu ĉinjenica. Ona opisuju naĉin rada u preduzeću. i sprovela. • III nivo – Radna upustva. U procesu kreiranja integrisanog menadţment sistema. Ona sadrţi sve neophodne informacije o sprovedenoj aktivnosti kao što su: ko je izvršio odreĊenu aktivnost. BPŠ VŠSS. Beograd 2011 13 . ukljuĉivanje i dodavanje novih standarda predstavlja kao kljuĉni problem višestrukog karaktera i odnosi se prevashodno na prilagodjavanje postojeće dokumentacije u segmentu koji zahteva standard ili standardi koji se dodaju. • II nivo – Procedure/Postupci.Beograd. je prikazana hijerarhija dokumentacije integrisanih menadţment sistema (DIMS ) koja na taj naĉin opisuje IMS. Ciljevi. vizija. i ciljevi i poslovnik na prvom nivou.2008. kada se govori o dokumentaciji sistema kvaliteta. ona se deli na tri nivoa: • I nivo – Poslovni. ko je odobrio izvršenje i dr. Dokumenta koja se koriste u sistemu kvaliteta u funkciji su opisa aktivnosti naĉina rada u preduzeću u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001. Planovi kvaliteta.Menadzment kvaliteta. Na sl.

mora neprestano da poboljšava sve segmente svog poslovanja. Integrisani menadţment sistem sliĉno TQM konceptu.• Dokumenta prvog nivoa: › Izjava o politici i ciljevima kvaliteta › Izjava o politici zaštita ţivotne sredine › Izjava o politici zdravlja i bezbednosti na radu › Poslovnik o IMS • Dokumenta drugog nivoa: › Procedure IMS •Dokumenta trćeg nivoa: › Radna upustva ›Upustva kontrolisanja i ispitivanja › Planovi kvaliteta › Program upravljanja ţivotnom sredinom i zdravljem i bezbednošću na radu › Preporuke › Specifikacija › Crteţe •Dokumenta ĉetvrtog nivoa: › Zapisi VI Uloga integrisanog menadţment sistema u praksi 6.1 Značaj primene IMS za unapređenje konkurentnosti preduzeća Implementacija IMS obuhvata integraciju više medjunarodnih standarda i to: sistem upravljanja kvaliteta. upravljanje bezbednošću zaposlenih. U pitanju je permanentno i organizovano unapreĊivanje kvaliteta proizvoda i usluga preduzeća – svaka org. zaštita hrane HACCP. Moguće je pronaći tri faktora koje utiĉu na razvoj integrisanih menadţment sistema i to su: • unapreĊenje sveukupnih karakteristika preduzeća 14 . upravljanje zaštitom ţivotne sredine. podrazumeva stalno unapreĊivanje kvaliteta poslovanja radi postizanja poslovne izvrsnosti.

Ovo posebno ima na znaĉaju kada se zna ĉinjenica da je od 01. kao i kvaliteta ĉuvanja bezbednosti proizvoda. privlaĉi investicije. sto je vrlo bitno za naše stoĉarstvo i voćarstvo ĉiji se razvoj na taj naĉin moţe podstaći. podizanje paţnje stejkholdera i njegovog zadovoljstva.ISO 14001. ali proizvodnju bez hemikalija i pesticetida. a u procesu koji ne ugroţava ţivotnu sredinu. ukusnih i sveţis proizvoda. jer će razvojom IMS proizvoditi zdravu i bezbednu hranu. GlobalGap-a se baziraju na zaštitu primarne proizvodnje u šta spadaju : voćnjaci. Jedna od mogućih daljih pravaca aktivnosti preduzeća jeste u oblasti zaštite ţivotne sredine i oĉuvanje poslovnog i ţivotnog prostora zaposlenih. S obzirom da se promene na trţistu stalno dešavaju. U funkciji zadovoljenja tih zahteva. unapreĊuje i štiti reputaciju brenda. koji su proizvedeni na naĉin koji zadovoljava etiĉke kriterijume. za šta imamo dobre potencijale (sirovina). ali angaţovanje celokupnog proizvodnog lanca u prehrambenom kompleksu. Primena koncepta IMS pruţa preduzećima odreĊene beneficije. Implementacija IMS omogućava razvoj sredina koja do sada nisu ekonomski iskorišćena. siguran kvalitet namirnica od zasad do krajnje potrošnje. ali i stranom. TakoĊe u isto vreme kreće sa popularizacijom novog standarda koji se zasniva HACCP.2006. sto ce doprineti smanjenju migracija stanovništva iz tih i drugih mesta u veće gradove. kao što su: ohrabrivanje menadţmenta rizika.• kreiranje okvira za primenu priznatih standarda za menadţment sisteme koji su predmet nezavisnih provera(ISO 9001. odnosno trpeze i na taj naĉin budu konkurenta stranim preduzećima. Novi uslovi poslovanja zahtevaju od preduzeća da posebnu paţnju obrate na bezbednost hrane i zaštitu ţivotne sredine.. uzgajanje cveća i sl. svim preduzećima koja se bave proizvodnjom hrane. Primenom ovog standarda se obezbeĊuje da domaća preduzeća isporuĉuju našem trţistu. Razvoj IMS je zahtevan proces. a ţele da posluju na trţistu EU i STO obaveza primena HACCP standarda. TakoĊe koncept IMS omogućava preduzećima sledeće prednosti: 15 . omogućava komparativnu prednost. Zahtevi ili elementi standardizovani menadţment sistema postavljeni su meĊusobno kompatibilni. u razvijenim zemljama velika paţnja se poklanja zaštiti ţivotne sredine jer su posledice neumerenog tehnoloskog razvoja pogubne za ĉovecanstvo kao što su: promena klime. oštećenje ozsonske rupe. preduzeća svoje poslovne procese mora prilagoĊavati datom momentu. svi uĉesnici u procesu nabavke kao imperativ imaju da ispune odreĊene standarde u pogledu poštovanja kvalitetu usluga.01.OHSAS 18001) • stvaranje integrisane šeme za nezavisne provere integrisanih menadţment sistema Pojavom verzije standarda ISO 9000:2000 stvaraju se uslovi za usklaĊenu integraciju pojedinaĉnih menadţment sistema u integrisanim menadţment sistemu organizacije. stada. god. Ovi podaci mogu biti vrlo bitni za domaća preduzeća. ceste elementarne nepogode. Naime sve su izraţenije potrebe potrošaĉa za kupovinom prirodnih. TakoĊe primena ovog koncepta promovisaće zdravu i bezbednu hranu. ali predstavlja neophodnost u koliko preduzeća zele da postanu konkretna i sposobna da odgovore zahtevima trţista. TakoĊe.

voĊenje raĉuna o interesima svih zainteresovanih strana . IMS-a i novih sistema menadžmenta koji se pripremaju za objavljivanje. Ono sto je potrebno da organizacija razume jeste jasna struktura IMS i redosled akcija koji će omogućiti organizaciji da izvrši sertifikaciju svih komponenata IMS – bez većih problema.Ostvarenje izbalansiranog prilaza izmeĊu potreba i oĉekivanja korisnika i potreba i oĉekivanja ostalih zainteresovanih strana . Baza integracije sistemamenadzmenta su osam principa QMS-a koji su takođe osnovni principi i ostalih menadžmenta: EMS-a.razumevanje promena u spoljnjem okruţenju i adekvatan odgovor na te promene .Merenje zadovoljstva korisnika i sprovoĊenje odgovarajućih akcija u skladu sa dobijenim rezultatima i odrţavanje trajnih veza sa korisnicima proizvoda ili usluga 2.2 Osnov integrisanja sistema menadţmenta Organizacija se nalazi pred problemom kako da uspostave QMS.• Izbegavanje dupliranje instrukcija i napora koje stvaraju konfuzije • ObezbeĊuje najbolju praksu i lekcije koje dele znanje u okviru svih disciplina • Postoji jedan godisnji program interne revizije cime se smanjuje remećenje internog rukovoĊenja • Osigurava razvoj pojedinaĉnog seta zahteva i svodi sistem dokumentacije na minimum • Jedan izveštaj pojedinaĉnog sistema predstavlja zahtev • Trening u integralnom sistemu redukuje njegovo vreme trajanja 6.Potpuno razumevanje celog opsega potreba i oĉekivanja korisnika u vezi sa proizvodima. isporukom. JUS ISO 14001(EMS) i zahteve standarda JUS BSI 18001:2005 (OHSAS) koji se odnose na zaštitu zdravlja zaposlenih i bezbednost. Sistemi menadţmenta se integrišu na principima: 1. OHSAS-a. Princip podrazumeva: . ili pokušava da razvije i implementira IMS tako da istovremeno zadovoiji zahteve standarda JUS ISO 9001:2001(QMS). treba da ispune zahteve korisnika i da nastoje da pruţe i više nego što korisnici oĉekuju”. Okrenutost korisnicima i zainteresovanim stranama: „Organizacije zavise od svojih korisnika i prema tome. pouzdanošću itd. cenom. one treba da razumeju aktuelne i buduće potrebe korisnika. Liderstvo „Lideri uspostavljuju jedinstvo ciljeva i voĊenja organizacije.voĊenje sopstvenim primerom . Oni treba da stvaraju i odrţavaju interno okruţenje u kojem osoblje moţe u potpunosti da uĉestvuje u ostvarivanju ciljeva organizacije” Princip podrazumeva: .Jasno komuniciranje ovih potreba i oĉekivanja kroz celu organizaciju . .postavljanje jasne vizije budućnosti organizacije 16 .

91. Uključenost zaposlenih: „Osoblje na svim nivoima ĉini suštinski deo jedne organizacije i njihovim punim ukljuĉivanjem omogućava se da se iskoriste njihove sposobnosti za ostvarivanje dobrobiti organizacije” Princip podrazumeva: . uz prihvatanje odgovornosti za rešavanje problema . dobavljaĉe i sve druge zainteresovane strane . 2010.definisanje svih procesa neophodnih za ostvarenje ţeljenog rezultata . Zavod za udžbenike. Beograd.zadovoljstvo pri obavljanju posla. 17 . sistema za identifikvoanje ili razvoj procesa koji je usmeren na ispunjenje ţeljenih ciljeva . znanja i iskustava .usredsreĊivanje na stvaranje vrednosti za korsnika . Sistemski pristup upravljanja „Identifikovanje i razumevanje nekog sistema meĊusobno povezanih procesa i upravljanje tim sistemom doprinose efektivnosti i efikasnosti organizacije u ostvarenju nekih ciljeva.izgradnju poverenja i uklanjanje straha .bolje predstavljanje organizacije korisnicima.postavljanjne dovoljno izazovih i inspirativnih ciljeva -primenu odgovarajuće strategije za ostvarenje ciljeva 3.inovativnost i kreativnost pri realizaciji ciljeva organizacije .identifikacija i praćenje ulaza i izlaza iz procesa .aktivno traţenje mogućnosti za unapreĊenja procesa rada .postavljanje sistema na naĉin koji će omogućiti da postavljeni cilj bude ispunjen na najefikasniji naĉin .jasno prepoznatljiva ograniĉenja u pogledu resursa pre bilo kakve akcije 6 Heleta..slobodnu razmenu znanja i iskustva unutar timova i grupa .” Princip podrazumeva: . TQM: modeli izvrsnosti i integrisani menadžment sistemi.def. lokalnoj zajednici i društvu uopšte .prihvatanje organizacije kao svoje. posledica i uticaja procesa na korisnike.postavljanje zajedniĉkih vrednosti i etiĉkih modela na svim nivoima organizacije .identifikacija veze procesa sa funkcijama organizacije . Procesni pristup „Ţeljeni rezultat se moţe efikasnije ostvariti ako se upravljanje odgovarajućim aktivnostima i resursima ostvaruje kao proces” Princip podrazumeva: ..definisanje jasnih odgovornosti i nadleţnosti za upravljanje procesima .potpuno razumevanje meĊuzavisnosti procesa u sistemu . str. aktivno zalaganje za povećanje sopstvene kompententnosti..vrednovanje mogućih rizika.identifikovanje svih unutrašnjih i spoljašnjih korisnika i zainteresovanih strana 5.6 4. M.

Razvijanje partnerskih odnosa „ Oraganizacija i njeni isporuĉioci su nezavisni . na bazi najboljih svetskih iskustava razvije ISO – standarde u razliĉitim oblastima ljudske delatnosti koji će obezbediti sporazumevanje.identifikovanje . kako bi se identifikovale oblasti za potencijalna unapreĊenja -neprekidno unapreĊivanje efikasnosti i efektivnosti svih procesa 7. malih unapreĊenja i velikih inovativnih unapreĊenja . Princip podrazumeva: .6.razmenu informacija i planova za budućnost VII Standardni sistemi integrisanog menadţmenta MeĊunarodna organizacija za standardizaciju – ISO teţi da. Stalna poboljšavanja „Stalna poboljšanja ukupnih performansi organizacije treba da predstavljaju njen stalni cilj” Princip podrazumeva: .ostvarivanje odnosa sa isoruĉiocima koji predstavljaju izbalansiran odnos kratkoroĉnih dobiti i dugoroĉnih koristi organizacije i celoga društva .zajedniĉko razumevanje zahteva korisnika .Integrated Management System ) predstavlja naĉin za efektivno i efikasno upravljanje organizacijom.postavljanje stalnog poboljšanja proizvoda. kooperaciju i brţu komunikaciju na globalnom trţištu.razumevanje odgovarajućih statiĉkih tehnika 8. Donošenje odluka na osnovu činjenica „Efektivne odluke zasnivaju se na analizi podataka i informacija” Princip podrazumeva: . Integrisani sistem menadţmenta (IMS.neprekidno uporeĊivanje uĉinka sa postavljenim kriterijumima. Povezivanje podrazumeva „paralelne standarde sistema 18 .obezbeĊenje taĉnih. pa uzajamno korisni odnosi povećavaju sposobnost i jednih i drugih da stvaraju vrednost”.sprovoĊenje merenja i prikupljanje onih podataka i informacija koji su relevantni za ispunjenje unapred postavljenih ciljeva . pouzdanih i pristupaĉnih ciljeva .izbor kljuĉnih isporuĉilaca . Integracija se posmatra kao „jedinstven suštinski standard najvišeg nivoa menadţmenta sa opcionim modulima koji pokrivaju razliĉite zahteve” .jasnu i otvorenu komunikaciju . Rukovodstvo svake organizacije ima obavezu da neprekidno odgovara na zahteve trţišta i ostalih „zainteresovanih strana”. procesa i sistema treba da je cilj svakog zaposlenog .omogućavanje i motivisanje primene osnovnih koncepata unapreĊenja: postepenih.

Inoviranje se odnosi na obezbeĊivanje ekonomskih zadovoljstava. a ne apsolutne. a ne o jednoj univerzalnoj i magiĉnoj soluciji. Ono mora da nudi bolje proizvode i usluge. zajedno s niţim troškom. znanje i domaća konkurentnost Kompanije mogu da kreiraju konkurentsku prednost iz mnogobrojnih izvora.menadţmenta koji su specificirani za pojedine discipline uz visok nivo jednoobraznosti u strukturi i sadrţaju. 19. Draker smatra da srţ svake organizacije predstavlja marketing i inoviranje. Ĉesto se radi o jedinstvenoj kombinaciji svega nabrojanog. Integrisani menadžment sistemi. marketing se mora tumaĉiti kao poslovna filozofija ĉiji znaĉaj proizilazi iz ĉinjenice da marketing ujedinjuje. Tako je na primer. Domaća preduzeća su u poslednjih nekoliko decenija imala znaĉajne probleme sa produktivnošću rada. Potrebno je razumeti da su konkurentske prednosti relativne. a ne unapreĊenje. Bez obzira na trend rasta broja kompanija koje imaju uveden sistem menadţmenta kvalitetom i razvoja pokreta za kvalitet u domaćoj privredi. – neshvatanje integralnog marketing koncepta – nepravilno tumaĉenje marketinga. – neadekvatno tretiranje investiranja u razvoj trţišta. – sporost usvajanja novih trendova. usklaĊuje rad i usmerava aktivnost preduzeća na identifikaciji i anticipiranju i zadovoljavanju potreba i zahteva klijenata.7 VIII Kvalitet poslovanja. kombinaciji koja daje nadmoć. – problemi organizacione strukture. Nije samo dovoljno da preduzeće ponudi neki proizvod ili uslugu. Glavni problemi koji su prisutni u domaćem ambijentu kada je u pitanju trţišni razvoj su: – neusvajanje marketing logike. 7 Đorđevid. ali Ketej pacifik je to radila znatno brţe i time postupno smanjivala njihov meĊusobni jaz. metoda i tehnika menadţmenta. J. str.. Singapurska aviokompanija je poboljšavala svoj kvalitet. Glavni problem nedovoljne trţišne uspešnosti domaćih preduzeća u poslovanju verovatno se nalazi u pitanju loše produktivnosti poslovanja i neadekvatnom odnosu cena . Dakle. 2007.. kao što su superiornost u pogledu kvaliteta. članak. usluge. Najproduktivnija inovacija jeste razliĉit proizvod ili usluga koji stvaraju novu mogućnost za zadovoljenje potreba. dizajna i pouzdanosti. sigurnosti. brzine. 19 .kvalitet proizvoda. generalno posmatrano su rezultati još uvek obeshrabrujući. što je uticalo na rast troškova i formiranje prodajnih cena koje su bile nekonkurentne na trţištu. niţom cenom itd.

Svi drugi poslovni resursi su sekundarnog znaĉaja. Znanje postaje elementarni poslovni resurs. 8 ĐorĊević. D. Isto tako.8 Naime. 2007. Jedinstveno udruţenje Srbije za kvalitet JUSK. Uloga meĊunarodnih standarda u postizanju poslovne izvrsnosti domaćih malih i srednjih preduzeća.. S. novu tehnologiju i znanje. Suština i izvor konkurentnosti razvijenih savremenih kompanija se nalazi u: – – – znanju. a dugotrajno gledano na bazi implementacije koncepta sistema upravljanja kvalitetom i kreiranjem integrisanih menadţment sistema. ljudima. ali tada je najĉešće kasno. unapreĊuje se i produktivnost poslovanja. Vol. razvoj konkurentnosti kompanija mora da otpoĉne na domaćem trţištu. U promovisanju meĊunarodnih stanadarda osim drţave i njenih institucija vaţnu ulogu moraju imati preduzetnici jer bez njihove inicijative i motivacije svi drugi napori su uzaludni. a to je znanje.Naţalost. PoreĊenje sa konkurentima mora da krene već na domaćem trţištu. domaća mala i srednja preduzeća još uvek nedovoljno primenjuju sistem menadţmenta kvaliteta što znatno utiĉe na njihovu konkurentnost. gde je preduzeće izloţeno nasrtajima globalnih trţišnih predvodnika. 35. Serbia. S druge strane. May 29st . osim finansijskih sredstava i novih tehnologija domaćim kompanijama nedostaje još jedan resurs. UnapreĊenjem znanja. kako na domaćem. Naţalost. Moderno (informaciono) društvo predstavlja društvo znanja u kome je znanje postalo fundamentalni resurs i korisno dobro. 2007. No 1-2. Procesi globalizacije trţišta i meĊunarodne konkurencije zahtevaju da preduzeća ukoliko ţele da opstanu na svojim pozicijama moraju posedovati tri kljuĉna resursa i to: finansijska sredstva. Skup takvih osoba koje se kontinualno usavršavaju i unapreĊuju produktivnost svog znanja izgraĊuje produktivnu kompaniju. jer njihova produktivnost direktno zavisi od korišćenja znanja. Kljuĉ za unapreĊenje kvaliteta poslovanja domaćih kompanija treba traţiti u odgovarajućem korišćenju znanja. Beograd.June 1st. pitanje nedovoljne konkurentnosti domaćih preduzeća kratkotrajno moţe da se reši primenom reinţenjeringa. rukovodioci ovih preduzeća najviše zbog svoje neinformisanosti nisu zainteresovani za investiranje u implementaciju ISO 9000:2000 jer smatraju da im to još nije potrebno. realnost meĊunarodnog trţišta ih uvek brzo natera da promene mišljenje. Domaćim menadţerima je potrebno unapreĊenje znanja iz oblasti upravljanja preduzećem. svaki pojedinac zaposlen u preduzeću mora da se neprestano usavršava i da unapreĊuje svoje znanje. International Journal. tako i na meĊunarodnom trţištu. jer je konkurencija na ovom trţištu izrazita. Obrazovanje i znanje su novi kreatori konkurentnosti. 20 .. MeĊutim. Belgrade.. U uslovima moderne ekonomije. Bogetić. kvalitetu. kako bi se definisala jasna trţišna pozicija domaćih preduzeća i prepoznao plan aktivnosti za prevazilaţenje jaza konkurentnosti...

21 . Kod domaćih preduzeća suoĉenih sa izazovom prilagoĊavanja uslovima trţišta..Sistem upravljanja kvalitetom predstavlja takav sistem menadţmenta kojim se.. Moj pogled na menadžment. primena integrisanih menadţment sistema predstavlja jedan od najozbiljnijih naĉina za postizanje konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća u meĊunarodnom okruţenju jer omogućuje skraćivanje vremena potrebnog za postizanje elemenata poslovne izvrsnosti. kao i zahtevima klijenata i drugih interesnih grupa. P. 2003. 70. UnapreĊenje znanja menadţera i ekspertskih timova domaćih kompanija predstavlja najbitniji naĉin za unapreĊenje konkurentnosti koje se bazira na implementaciji integrisanih menadţment sistema. Adižes. pri tom poštujući zahteve meĊunarodnih standarda. str. sa aspekta kvaliteta. Serija meĊunarodnih standarda je prevashodno orijentisana na zadovoljenje zahteva klijenata kao jednog od elementarnih preduslova kontinualnog unapreĊivanja kvaliteta poslovanja. 9 Drucker. Integrisani sistem menadţmenta grade sistem menadţmenta kvalitetom. Novi Sad. kreiraju poslovni sistem koji moţe omogućiti uspešno prisustvo na trţištu. a u cilju unapreĊivanja konkurentnosti. Moţe se reći da realizovan i odrţavan integrisani sistem menadţmenta predstavlja uslov opstanka kompanije na trţištu9. postoji potreba za ureĊenjem poslovnih procesa i integracijom sistema menadţmenta u cilju poboljšanja poslovnih performansi i ostvarivanja konkurentske prednosti. Dakle. vodi preduzeće i njime upravlja. zaštitom ţivotne sredine i zdravljem i bezbednošću na radu. što stvara uslove da preduzeća iz manje razvijenih zemalja.

usmereni su na uspostavljanje standarda u razliĉitim sferama ĉovekovog ţivota. Integracija se posmatra kao “jedinstven suštinski standard najvišeg nivoa menadţmenta sa opcionim modulima koji pokrivaju razliĉite (specifiĉne) zahteve”. a u cilju povećanja produktivnosti kako rada tako i znanja. i uvek je aktuelna. Implementacija integrisanih menadţment sistema u domaćim preduzećima treba da stvori uslove za konkurentsku borbu za opstanak u odnosu na konkurenciju iz inostranstva. a upravljanje kvalitetom odnosno integracija sistema upravljanja je put ka tome. pri ĉemu moţe doći do zanemarivanja bitnih karakteristika pojedinih aktivnosti. Kad se odluĉujemo za proizvod ili uslugu. Usled procesa globalizacije i regionalizacije trţišta. a jedno od tih je i pravo da ne budemo prevareni prilikom kupovine proizvoda ili usluga. Smatra se da je i na poĉetku 21-og veka integracija kljuĉna reĉ. Domaća preĊuzeća još uvek nisu dovoljno shvatila da se konkurentska pozicija stvara sa kontinualnim unapreĊivanjem kvaliteta proizvoda i/ili usluga. restrukturiranje organizacije. a integrisani sistemi menadţmenta najbolji menadţment pristup za istovremeno oduševljenje kupca. ipak je razvoj civilizacije razultat teţnji da se razliĉitim pronalascima poboljša kvalitet ţivota. Iako je istorija razvoja ĉoveka sastavljena od niza ratova i sukoba. Domaći rukovodioci trebaju unaprediti svoja znanja iz oblasti menadţmenta. Integrisani sistemi upravljanja nude harmonizaciju celokupnog upravljanja. i da svi budemo zadovoljni globalnom zajednicom. povećanje produktivnosti i profita i dugoroĉan odrţivi razvoj organizacije. jer smo upućeni jedni na druge. Kljuĉna uloga u ovom procesu pripada unapreĊivanju znanja domaćih menadţera.IX Zaključak Sistemi upravljanja kvalitetom koji se razvijaju od Hamurabijevog zakonika pa nadalje. Oni su nam neophodni da bi mogli da funkcionišemo kao zajednica. Osnovni zadatak obrazovanja iz podruĉja tehnika i veština menadţmenta predstavlja ovladavanje znanjima koja su neophodna da bi se uspešno upravljalo poslovanjem i/ili kompanijom. u funkciji zadovoljenja potreba klijenata. Danas svi ţele da budu ispoštovana naša prava. sniţenje troškova. Zato je ova tema jako znaĉajna. prvenstveno se odluĉujemo prema stepenu sigurnosti i zadovoljstva datim proizvodom ili uslugom. ĉiji smo ĉlanovi. Put koji vodi ka unapreĊenju kvaliteta poslovanja domaćih kompanija treba traţiti u odgovarajućem korišćenju znanja. kompanije moraju mnogo aţurnije da razmišljaju o jaĉanju svoje konkurentnosti. ali isto tako mogu nositi i rizik uopštavanja rešenja. 22 .Superioran prozvod i usluga su na prvom mestu svakoj organizaciji .

Serbia. Novi Sad. M... P.June 1st. May 29st . 2011. M.. No 1-2. Zavod za udţbenike. D. 35. 2010. Aćimović Pavlović. Kako kreirati. P. Kotler. 2007. Vol.. J. 2007. 2003.. Uţice. ovladati i dominirati trţištem.. IR-MIR.JUSK. Bogetić. Beograd. BPŠ. International Journal. Novi Sad. Integrisani menadţment sistemi.. S. ĐorĊević.. Adiţes. Belgrade... Beograd. 23 . Beograd. Moj pogled na menadţment. Uloga meĊunarodnih standarda u postizanju poslovne izvrsnosti domaćih malih i srednjih preduzeća.. Đuriĉić. 2011. Heleta. RanĊić. Savremeni integrisani menadţment sistem. 2003. TQM: modeli izvrsnosti i integrisani menadţment sistemi. Integrisani menadžment sistemi. ĉlanak. D.. Jedinstveno udruţenje Srbije za kvalitet . S.. 2007. Adiţes. Bogetić.Literatura ĐorĊević. Drucker. Z.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful