NIKA NAUTIKA d.o.o.

ZAGREB, Varazdinska b.b. Tel/fax: 01/2910-573,mob. 091/8825-154
mob.099J4144777

PRIRUCNIK

ZA VODITELJA

BRODICE

Ai B KATEGORIJE -------.-------- ----------

-.

DJELATNO T FIRME
• ORGANIZACIJA TECAJEVA ZA VODITELJA BRODICE A I B K.ATEGORIJE • DOPUNSKl TSPIT IZ POMORSKE RADIOTELEFONIJE ZA DOPUNU STARlH DOZVOLA I NJIHOVU ZAMJENU • PROIZVODNJA I PRODAJA BRODICA • UGRADNJA IZV ANBRODSKlH MOTORA I TRANSPORT BRODICA .

LAZNI

fMA

TE-A]A

Prijc d I ska na l - j bilo bl nuzno, cia naucitc sarni rick p j Iin: st: 17. prirucni ca, j r l ~j i ispi! u u j dn III danu. r c zb ',lahs g pra 'cnj:1 F r la anja pr I rucuj m cia pr citato slij d ca pogldvlja. JAHTAMA A JAORANU (ruza vj trc VA) t ra.Lrodski i van r ki ,principr j tvr otakrn g mol r ,p drn ziv nj ~ i

nj m
-

motora i l ra).
M

EK T GlJA KRCANJ" BAVEZNA

RA ( M_APJ10L RI A, TAI3IL 0 PREMA I3RODICE

t

LA k nvcncije). T BROOI E, P ZAR.

MORSKE KARTE ( dj La arata, ilanj kar l IIIOj1ll 7''-afska uzina, rafska sirina, nauticka milja, k l l, tupanj, rninuta is un la, zimut i kurs pra i. - IZBJEGAV ANJE SUOARA NA MORU - 0 -TEVNl rGNALI NA BR 01 AMA I BR 0 IMA P M R KA RAlJl TELEl'ONIJ A ( r aniziran fa ill Jon k sl uzbe.p lavljanj sl nie na br rave, ij lov i tani .pozi i- MAY-DAY-znak_ <:s11os11PAN-PANzn k hitn SU, SEKURITE-zn k sigurn sli. - MEDUNAH. DNA1ABLICASRI ANJA L VA( bvczn sarno slova nau "iti na am t - s I van] npr. s j g im ena i na ili nek gra at ili nazi n k g br da. P
g PROP[SIMA

«

N TKA

A UTfKA»d.o.

.

Vnrazdil1 k h.l». 0
T

3 Zn r}b

a OeD

J

Via ~: 01/2.910-573,111ob.091/8825-154

VODITELI BRODICE

A KATEGORI)E

Nakon d III "a17og t Vaja ispit se organizira II Mini tarst: II mora, turizma pr III ta i razui ika. Ispitznvodit fjabr di .Icat gorije A, 17102 1-71ngnti oba kojn i71Tn naursenih 15 g dina. P tr bno j I riloii ti : -2 fotografije 1£ boj i ( 3 x 2,5 111). Uk ii ko j oba tarija od 18 g dina, potretmo je prilozi li o bnu i: kazni II i uozaiku dozu Ill, ul: lik j 110 ~ du] . Osobn koja pos] du] va Uuier nj ospo obfj na j upraouati; - bro dicotn za osobne potr be duljine do 7111 i 71ngc porivnog uredaja do 15 JeW koja ploui U odrucju. plouidbe tu« TlTb)Ilc i IV. Uvj r nje 0 osposobljenosti za odi t ljn brodi e, J. ategorij A, i111aualjano t bez uremensl og ogranl 11] a.
•v •

VODITELT

BRODICE

n

I<ATEGORI[E
u Ivunietveuru

Nakon orislusal1og terajn ispit se organizirti mora, iuriznia, pro17l ta i razuiika.

Ispit za uodit Zja brodie, kategorije B, inoze polagati 0 obn koja: - i111anajmanie naursenili 16 godina ziuata ( cl. 52.). Poirebno je priloziti : -2 fotografij u boji ( 3x2,5 011). - osobnu iskaznicu - vozaCku dozvolu (ako je posjeduje). Osoba koja posjeduje ovo uojerenje osposobljena je upravljati: br diconi za 0 obn potr b , koja ploui u podruiiu plouidbe III i IV ; - brodicom za 0 obne potrebe, snage poritmog uredaja v ce od 15 k~ u podruciu. plovidbe III i IV, uz uvjet da osoba ima 18 godina zivota; - brodicom za gospodarske namjene (prijevoz putnika), koja plovi u podruciu plovidbe IIIb,lIIe i IV ; - brodicom za gospodarske namjene(prijevoz iereta i ribarska brodica), koja plovi u podruciu plovidbe III, IIla,lIIb,IIle i IV ; - [ahiom do 30 BT za gospodarske namjene, koja se izruqmuuie bez posade, a plovi u podruiiu plovidbe lII,IlIa,IIIb,IIIc i IV. - jahtom za osotme potrebe koja plovi u podruciu. plovidbe III, IIIa,IIIb,Ille i IV. Uvjerenje a osposobljenosti za voditelja brodice, kategorije B, ima valjanost bez uremenskog ogranicenja.

TA .

(A ·0.0
25-154

v aniidiust:« b.h, 10363 Zagreb
Tel/fax; 01/2910-573,1I1ob.091/C

PODRUCTA

PLOVIDB

PodruCje plovidb

J - incdunarodna plooidb« SVi111
u prisiupacn
In

niorinui i uodama koj

mora.

Podrucie plouidb II [adranskitn l11ore17L Podrucje

dunarodna plovid

a

plovidb III - plovidba unuira Vnjin1 morsikint uodama. t riiorijalnim morem R . i uodania k ~e u
pri tupacn
S

mora;

o

IITa -do 6 N111 od obale, k pna iii t ka 111 b - do 3 N111 d obale, kopna iii atoka

• III c - do I Nm od obale, kopna ili atoka
Podrucie plovidbe IV - plavidba riiekama hroai kog Jadran kag
] Z 1'0111.

lukama, zal] uinta, lijeua, Pr kljn11.ski111

1'1 () ,HAM

L 1'1 A 7,A v DITEL.1E HRODrCA [SPIT.', PIT. 'JA

IlIC\

1

t,G

RJJE

I. POMORS A I'L Vr013A L Pozna anjc pomorskih karats i plan V3 2. Rad na pomorskoj karti 2.1. Kur , azirnut i prarncani kut 2.3. Udaljcn st 2.4 .Koordinatc 3. Osnove tere ticke navigacije 3.1. dredi anjc i 1I rtavanjc locke broda 4. Prirucn i i La na igacij u peljari, Popis svjetala i signala za rnaglu) 5. Kompas 6. Upotreba elektronskih pomagala na brodi 6.1. Radar 6.2. Dubinomjeri 6.3. Brzinomjeri 7. PI ni put i i balisaza, TALA SUSla

U MOTORISTIKA I ZASTITNE MJERE 1. Podjela mehanickih i porivnih ure aj 2. Osnovni p jmovi radu, riprcma za pog n; upucivanj i zausta ljanje; · Nacini upu 'ivanja; P dmazivanj i hlad njc 4.. Kontrola rada; instrumenti za k ntr lu; 5. Dijagnosticiranje kvar va i njihov olklanjanje; · Akumulatori: gorivo i mjere predoslroznosti k d krcanja gori a; 7. Brodske instala ij · r d tva za gaS nje pozara. 9. Poznavanjc mjera predostroznosti za sprecavanje izlijevanj ulja u mor 10. Nacini prikupljanja tpadnih v da i kucnog tpada In POMORSTVO, PROPISI T METER LOGIJ A 1. Pr pisi 0 plovidbi i r du u lukama 1.1. Pravilnik 0 brodicarna i jahtarna 1.2 Ispra e na brodici, upis i risanj br di e u ocevidnik brodice, pr gle
1.3. Ospos bljenost posade 1. . Nadlcznosti luckih kapetanija U odno II na brodi u i po adu r dice 1.5. Kat g rije plovid e 2. Vrst i lip vi br dica i jahti 21. Elementi konstrukcije i konstrukcijska obiljezia razlicitih tipova brodica 22 Oprern rodice 3. Stabiln l r dice 4. Konopi, sidra, i uzlo 5. Melerologija

5.1. 5.2.
5.3.

Mctcroloski elementi Vjetrovi, rnorske struje i alovi
Plirna i eka

5.4. lzvjesca i up zoreuja

IV. MA EVRIRANJ PR VE POMOCr

I3RODlCOM,

IGURNOST

PLOVlDBE

1 PRUZA

JE

1.Pra ila 0 izbjega anju u ara na ill ru 2. Svjetla, dne ni i zvucni signali 3. Man rire nj brodicom : plo idb .pri janjc, sidr nj , i vezi nje u svim v rerncn kim u vje tim a 4. Suradnja sa sluzborn tragan] i spasavanje ( MRCC) u lu aju opasnostii on ·~cenj mora 5. Signali opasn sti 6. Pr zivlja anjc na moru 7. Up treba sredstava za spasavanje 8. Pruzanje pry pomoci V rOMOR KA RADIOTELEFO KA SLUZBA

1. Isprave radijske tclefonske
2. 4. 5.

3. Op i

6.
7. 8. 9.

9.

Oij lovi radijskc slupak za us osta ljanje eze ldentifikacija i pozivni znak Sign I za pogibelj, poziv i poruka 0 pogi lji Signali i peruke 0 hitnosti i sign }j i peruke 0 sigurnosti R d prvenstva u radio-prornetu Up treba mcdun rodne l blie za sri anje 51 va i brojeva Ruk vanje radio tel Ionskom postajom i pro jcra radijskc postajc prije pustanja urad 0 novn nacel »Svj tsk g pornorskog u l a za pogib Ij i sigum st GMOSS sustava

st j tclC£onskc postaje

r

«-

PROGRAM

JSPfTA ZA VODITELJA BRODICE A KATEGORTJE ISPITNA PITANJA

I.

OSNOVE PLOVTDBE rske karte Otanje p m rskih karti Odredivanje kursa 0 redi anje udaljenosti Pravila izbjegavanja sudara na moru Praktican prikaz 5 modelima SvjeUana brodovima Dnevni znakovi Zvucni signali Signali pasnosti Konopi i uzlovi Meterologija Vjetrovi na [adranu
POOl

1.1. ].1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2 1.21. 1.22. 1.23 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.5. 1.S.1.

/\ ::lda. idcmo 1ld..a~ViI11 1I.I\;iI11 rcdc Ill. 7.<1 poccink, svladnt CCIIJO. )S. '0\'1 HI OJ)OGI{AJ);"l.lF

""" ~~,
1<I~11lohlurcnj«

-·~·~~~~;3~. ~ --"<....',
• ~..... _' .--=-- ~~

~<:'~'

--','~,~,!.. ~/.~ . :;£-,.v.
,,"-h~

•. 11;

b)l'It:h.1 pna grada. c)Dijagoll, lila I!rada I -kobilica, rcbra, 3-duzlct! Iii platicc, 4-klllpnjak. 5-klllpn, 6-razn oncla splavi od ill valuicu, 7-ra"lja,lzba,palac. -bok :111111 a, 9-plall vlakui ma, kozoiu izm du du/ica, I O-PI dnice ili pajc li, II-p dupirac ; zatim izdup ti korit d dcbljcg drven g trupca .... i 11 )gc pri vcslanju. najzad je d sa i do toga, da na ncku osnovu - k snicu atcrijal za gradu lovu drvcnu-uaravno/ rabi 'C pclazc oplatu trupa plovila. Oplatu od korc drvcca iii Za kobilicu, starve i rebra, tvrdo drvo. Has hrast vina z.ivotinjskih koza a onda I drveuih dasaka, iakozvanih ccsmina.Za p dv dnc duzicc tako ("I,. za nadv duzica.' u Dalmaciji su LO rnadiri I. ) da skratirn . Pia ila d bra jib ravina pa cak i smrekovina. Za palubu j e dan s grad i od m tala, armiran g bctona, gum' i najbolje cgzoticno drvo zv ana tikovina, U torn jc drv sinteticnih materijal kojc nazivarno jos i plastikorn. njeg vo pI irodn tik v ulje koje ga stiti diose azivi i opisi izrade plovila, bazirani su jos i danas na « utjccaja de i sunce ih zraka. Ta se za stila s remen I drvcno j)) brodogradnji - pa ccrno i rui od tc osnov . Na r Irosi pa valja drv pon v premazivati lim uljem. d IDem crtczu pratit ccmo nazivc pojcdinih dij 10vCl Red jc da sc upoznamo s tipo irua plovila, jcr plovila. takva pitanja budu 11(1 ispitu. SI\ vni lip JC rrupac rl ladva. lm ravno duo a ccsto i bokovc. I'rcsjek /rcbro rnu je 1I obliku sl va « » prarna g re vise iii rnanjrasrreuou. Satnograditclji u selima Dalmacijc, gradili 51 ih sarni JOS d ncdavn i nazi ali su ih hatn nnrun. N; rijckarna rnozcm srcsti nest lieno a nazi a e ~ikJja trup iii cun, Brodi a bliko ana tak da e trup suzava na prarucu a skoro isto tako i na krrni, nazivarno: GU To su nase stare gacic, lcuti pa i braccrc. Ako krma zavrsa a pI sno-ravno I drczana krma/ SG 14 «zrcal Ill» - onda se taj Lip pl vila uaziva. P SARA ..

':(I\jck J\.: llaJprllc 7,<'1pI0\'10 laJas IJ j ;;iv unjsko] mjcsiui. Onda Jl: gra Ilc spl'l\ i d trstike i pruca, pa drvcnih trupacs povczanih biljnim ill nekak vi III konopima. Dnsj ctio

.~ " v~ okosnicc uu/icalll.1.

"-......~:. ;;~:?r".~

~

ct)[)1.

du na grac

.,

S 1.1 1,1\,111 d Ij elovi drv 1\ br dice/ velJ tipa «pas tc»] I -kobrlica, 2-LaStltl13 let a, 3 I ~ - Praincaua statva i protustatva.Skrmena statva ok virna za kormilo. -rebro, 7-telva klupnjaka, 8-razma, 9-vijcnac protu tatve i starve, l Ovklup , l l-krmeni sv d k rita, 12p latica.Tlplata. 14-krmcn zrcalo, I -zuljnica iii
bokostituica

Vidimo jc na slici 1

1I

lijevorn stupcu.

Or d graditclj
ce

najprijc

biti postavljcna okomito dijelom bit ce u mont i osigura ali a lrzavanje stabilnog toga je 0 ICIlO srednji veci a ostala dva su rnanja - kao pravca kretanja u plovidbr. a nju sc s icdnc strane nekakvi plovci d dani po okovima, 0 su ~jr '(1 plovila. p slavlja pr anicana tatva a s drugc strane krruena Zalo u marinarua za njih placaju ~O% uvecaue cijcnc. statva. Izm du njih p cij I ~ duzini kobihce graditelj Sirin<J irn daje izuzetnu stabiluost nagiba 1I I I vidbi postavlja rebra. To sve skupa naziva sc okosnicorn breda jcdrcnjem. A brzi su jer su sami trupovi rclativno uski. rl i brodice, Na tu k snicu Iko LUrI, polazc sc obloga - S c u to d 0 dje, dcpla 'man ka pi villi, SlO znaci a duzi e ( pl. lice, rnadiri ) To oblacenje okosnicc drvcnuu im jc znatan dill korita 1I pi vidl i - ur njcn Takva duzrcama mozc se obavljati 11<1 tri sn vna nacrna. plovila Illugu za pagan kOI istiti i jcdra p zato imaju «Daska d daskei uaziva se d dirnom gradom. Slaganjc ispod korita 1I III re uroujcuu kobilicu ili p raju koja nc dllziea kao <in su crijepo i, nazi\'(1 c prckJopnolll Iii d PUSl prcveliki oelli Olklon kada vjelar, valovi iii klinkcr gradlDom. Treca 11l{ gllcilosl je dijag nnilla strujc dolazc po hoku. Plovi 10 koje jc gr d II a siroki 111 I rclmi\,l1o ravllilll d1101l1 a za kojeg<'1 jc prcd iacn i grada SIIClLlliji P g IIski molor I Ilellla nikakvu kobilicll iIi pcriljll izvall dna korila. dobi j~ naziv gli cr. 011 jc zall\'alJujucl Sllni.1I01\l Ilwtoru Is lllllOgn ((kolljrl»/ brz - all glISII(1. 10, kada j. skI Ollllllji h dlllll..:lIZIJtI, sJelllo 7.ivaht1ijc sbkucc p pc \ r;illf \ alo\ it 19 11111'<1 pr In!sa bllbrcgc I lIslalc IZllUlllCC s\'oga kapcI 113, [I'. :2 I. _
<
'",

postavlja kobili u. na na duu korita a donjun

Ako pak budu dva trupa p jcna poprccnirn grcdarna, to JC nda dvotrupnc iii ka ta maran. Ora Iuclji u li-II i dalje, pa su napra ili i trimaran. Taj ima tri trupa. Od

'_

posudc i gosriju

LI

phl\ ulhi

;\ Lt\~ te], valo , . SI\;JI.l
I k(I\'1

.'?!/slIzdri.'1I ell St: ad psovki II l'oglcdajmo adu jll: SU pi sled, odu ISII kakv I su obhc: rchara u upa I ·pla.'ltlan:h.ill brodrca.

\_ '~"'ll

i.e~)

YW\).
3

G~.,
:~

SI -1 - I rcsjeci /rcbra/ dcpla mall. kih plovila 1- koljcnasto il i sarpi rebro sa 4 ploh . Ako ima isc ploha- ondajc to viscstruki sarpi. 2- Oblo iIi okruglo
rcbro.

3- D otrupac
Ostajc nam

iIi katamaran.

4- Trotrupac

iii trimaran,

Klasicuo koriuilo objcscno jc 113 khnu i sanuci na zrcalu krmc a k rmilari se rud 111. 10ze i k nuilarskim kolom I rotom z uz POIHOC prijeno a lancirna iIi cclikcia. vjc no iii slobodno isec kormil jc na osovini koja izlazi iz knncnog dijcla korita brodicc.

jos poglcdati kako se odr duju dirncnzijc
prCl~o svega --~

brodicc.
I---Outlna

c0::U)~. ~,:;~
NU d.

!
,~~ :

~
~I
Out;na nil vodenoi Ilnll,_J
I : 0-

r- Sonno

:

--

I. 5

Ga.t _

Svc sto je iznad razme lruba palube/ naziva sc nad radc. To je ograda, kabina jarbol i snast. Ako brodi ana

prarncu ima nckakv k plje /spirun/ iIi ukras u obliku skulpture sirene ili sl. I zvir I, LOne ulazi u dimenziju dui.ine. Mjeri sc sarno korito a sirina na najsircru rnje uu, Ako zelimo plo iti i negdjc doploviti, brodica mora irnati nekakav p gon. Prvi je « na zgance iii palentu a mozc i rl1m. To jc veslauje. ajceScc je to na ruoru « na pan c» - sto ce reci s d a csla. Zavesljaji m raju biti dugi i ujcduaccni. Ukoliko bi u krctanju naprijed, zavcslali
jedn ru rukorn jace - brodica ce skrcnuu pramceru

A -Kormilo na zrcalu krme.
korrnilo

l-gl, va, 2-struk, 3-lisl, 4-okovi, 4a-klin sarnac, 4bsarnica, 5-pela, 6-jnral11 za rudo, 7-rudo ill argola, 8-rura za sigurnosni kou p da k rrrul I1C i padnc u more. PI viti mozeiuo i pog nsk m snagom j tra u jedrima. Na ovirn ispitima nijc naglasak na jedr nju.jedrilicarna i jedrenjacima - 0 im u propisima davanju irn prednosti u

supremo. Koliko cete zaveslaja u minuti prirnijeniti odrcdit cere prarna 5 ojoj kondiciji i udaljcnosti koju
narujeravate odveslati. Zato procijcuitc dobro, e cia nchi bile prcran « gecrkt » !

izbjegavanju jcdreuja.

pa ncccmo 0 l me na lanan

sudara i nema izrazit jedrilicarskih pitanja, . 0 ta it cern 1 za tecaj Ali zato irua pitanja 0 trecoj mogucn sti pogona

brodicc - a L jc m torirna. Razlikujerno nckolik uacina motornog pog na. Pogonom s brodskirn vijk 111 i L S ugradenirn motororn iii vanbrodskirn ( bjesenirn na knni iii po boku). Zaiim, rakozvani propulzivni pogon

k sc ve a esla po veslacu ( a i t j bilo i s jcdnuu vcslom kod «galijola»), na razmi brodicc bit cc neka oprema pom cu koje cc veslo p stati p luga i olaksati veslanjc. Najcesce je to palac iii klin iii pak okretna raslja. G ndolijeri 1I cncciji vcslaju jednim dugackim vcslom po krrni, Migaju s njim kao riba rcpom.

turbinorn koja u isava a nda p d rnlazorn izb cuje vodu i tako gura pi vilo. (vodcn.i kuteri ). Imarno i pi ila koja sc krccu potiskorn zracnc elise, koju naravno okroce nckakav mot r. I najzad P gall na «zracnorn ja .tuku». Tu pak zracna turbuia tlac i rnlaz zrakr is pod k rna pi \ ila i one lcbdi na tom stlaccnom zraku, To je Ink zvani
owcrkraft +uit je zrakoplov a nije
til

zapravo

odoplo

.

erG)
I. 6 -\'E tr. J

~=

rp

! ,~

I(edulim, sluzbenr se ubraja u pi vilo i u plovidbi III ra postivau pI vidbenc propise. I akle, bez obzira koji pogonski sistcm imamo 113. nasoj brodici, moramo 1I11ali 1lI00LlCnO -I njenog uprav ljanja srnj rom i kursorn krciauja a klasicnim pi \ iluna za to slui.i vee prije opisano kormilo. Kako 0110 djeluje? "
UrOlljC1I1 II 1 kormila

LO 1-drink,2truk, -oblogn zn vilicuskcrm, -I-Ii t iIi I paticn, :-ok v Kada zakrcnem

RilL

RENJE

111ra bill dg ivarajuce povrsinc. kormilo (list" mula) 11<1 IIJl:\ 1I ill dcsnu

s rujaujc vodc t~lh"h.! trupa bl )cli\:I.' 1I<lil.I/1 I a "1111)1 na 1,1111 11:,ILI Vodu daklc prili'~L: na list I-. ~i ic '!uIO sto ;1.1131110 SIIlJc:StCll I 11:l krnu ill kJ 11lC:IIOlll dtjclu 1111pa I "lira ua I ·lmIlLl.. IIJ1111 'Ir:IIlU gUI<I I krmu 1I 'J ru] c d: klc 7.~lkICC· S ru avca kretanju l'raklicu« fl,l pl. - ka 1.1 krma skrccc LI lij \' prutuac ide LI dcsno. SIO JC IWIJna brodicc vcca, to JC strujanj . vndc JUc' I vcci JC pi ill ak nu kurmil p<l mu I «h IJc slusa. t.ato kada v 7.lIlltl poro iii U pO~dl...ll kictanja, kcruu: jc tronu i brodi a ncvoljko skrccc. lsto uam se d gada < ko pi virno niz struju ili alovc. M ramo bill brfi d suujc I valova, da bt na l... rind «SILt-Hlo». P seban problem s k nnilarenjcm jc kada c « vadirn » iz ueke zagusene i prenakrcane lucice iii marine. Osobito ako nismo vodih racuna 7-<,\110 1I kl'l11C oj r di c, koji nastaje djel anjem okretanja brodskog vijka, pa srn se vczali na «krivorn» mjestu iii kriv s krm 111 iii pramc III na obalu. U voznjr « nazad », kormilo je i inacc trornije. Pa ako nam se jos i krma zanasa u nezeljenom smjeru, evo narn rljavljenja i rarnote petljanja izlaska iz luke.U voznj i «nazad» - lijcvokretni ijak zanasa krrnu u de It , desn kretni u lijev . lnace, kormilo je najucink vitijc kada je list za rcnut za 38° d simcrrale brodice. Vis' od lO < - saruo vIse koci brzinu ali nc zakrecc nista bolje, Jedrilicc ImaJ u kormila malo dublje ur njcnih listova jcr je takvo korrnilo ef kuiij a sa svojom povecanom
povrsinom p maze sprecavanju bocn g odskliza brodice. Provjerite na svojoj br dici kako vas kormilo «slusa» i kako stoji stvar sa zanosorn knuc u voznji naprijcd i

stranu.

sc UhIC:lJ<lJII 1I ihvczuu PICIllU 111111 11111 )gl) lipl' To v.un JC k.io I S nutomul »I 111 1<1: - 'luJ JC I!aJboIJ lpak, 1I(l.I\·I~t; pusrahca uua «Danforth « sulro sil ~ 101 dlt! k.u_jl! Uk(lPiIlIC LI IIIldJ Iii plJl:.k loin i pouzda drh·. 1t:I-.i tv rdc, dd Danfc nit od - kg. cir7.1 kao nc dlll[!ll ml 1'\ kg !"! Hilo kojc sidro, ako J' zapclo 7.i1 groiu « til-Ii d lbl() - nckada 1 plcd bro, urk I da ga I III Lelll rzvadil i.. IgllilIO jc jc III!): Sidro mora svoj tezin III cdgovarati \ liciui brodicc. Nesluzbcna formu JC - kilogram sidra po dU7JI01l1 mctru pi vila. vrije za 11' do 7 Ill. Za dulja, d daje se jos najmanjc 01 tczinc, zavisno 0 isti uim korita. SHira
:-old;lI;]

2

• .. .,;> -- - _.

-

-

stt"uk

nazad pa si l «uz mite na znanjc i ravuanje»! Sada, kada znam kako kormilo djcluj zapravo brodica < skrece » na pravcu plovidb - prilika je za upozorenjc kako postupiti aka narn nctko U voznji iz br dice padn U 11l re. Ak j. na pr. n srcinjak I' pao desnog boka - hitro cern k rmil zr nuti « na skrctanje 1I de no I> ! U torn lucaju krma ce S odrnaknuti u lij \'0 I br dski vijak uece zahvatiti i ozlijediti « padavicara « u n oru. S emu ovornc d dajm nasern zuanju 0 konni larenj u j s i I • da C III pi VIti pr t i val va «U k 0» tres p d kut m d 0° do 60°. Nikako k miio ( 90°) na valo c pa da nam se prarnac zabada i lupa po valo ima pa onda propinje a lama « pijc more «. Bolje je siici nekarno mal kasnije i duljim puiom bordizanjcmlelanjem-eik*cak) visc-manje blagim ljuljanjern brodice ncgo Ii patiti se luporn i zabadanjem u valo e. Posebno je pasna pi vidba okomito na valovc, za glisere. Val i jos udar vjelra na lIzdignuli pramac, m laksi gl iser iZVlllul i n krlllU. lnace, br dlca lIajb IJc plo\'i ako e IlC pro(1ll1je. 7,ato treba dobro posla vili vallbr d ki mot r - da krma I1C Ion previse a Ii 11 da sc pr~ll\ac ne zabada. i

I.

to

5 kotva, 2-Macak: sidro, 3-CQR iii pluzno sidro, 4-Danforth sidro, 5- Adrniraliictno iii adrniralsko sidro.

4

STDR.A. 1- Sklopiva

ze

Na Cl1CZu se Vide i nazrvi pojedinih djelova sidra. Inace dallas, ( adrniralsko » suiinker ima sluzi sam za pokazivanjc! 0 djc trcba sp rnenuti JOs jcdno preporucljivo sidro. To Je « za lacno IIi zatezno sidro « koje se rabi u ncmiloj situaciji kad ostancmo bel pogona brodice. Vjctai I valovi u 1 111 lucaju p tave brodicu bocno no vj tar i valo c. c santo slo nas tada neug dno bocno IJu JU, nego nas j valovi 1110gu zalijcvaii i puniti narn kokpit m rem. A onda jos, ubrzano uas nasi rn ida na neki greben iii plicak, Pod takvirn uvjetirna, nije ugodno popravljati na pL k var ua motoru. Zato rnudar nauticar ima priprcmljeno 7.3\'laCII0 idro. To je odeni « padobran «. To jc plaine razapeto IZII1CaU dva metalna koluta, vcceg i ll1anjeg. Kada se lO sidro ubaci u mOTe s pralllC3, no z.avlaci pralllac U SlruJU. 13rodica sc dakle posta\ Ija prall1C III u vjclar i u ·pon.l\ a kn.:lal1je IIi ... \'alove pI! sc onda mOl smirenijc Olklanjall kvar na 1Il0tOn.1.

t
I. 9 molora.
I

I n II

~-I.rF.T V

n.
~

I

.

:.:-~

Urania'
nagibll

- Pori.

!I\'3I1jC

lIog

\'anhrocl_

kog tr.4
_)

,

(\.

:it

0111

Ilh.:L<llnloluli

zavl;

·'Il()~

sidra

11<.:~ll

Il:h

nnprax

a cc prcv isc z.u anjat: 1>10111;)duu. u se sprjccava pluvkom \'<':1..1\0111 uu eC:1 2. 111 h;0I10pa 11'1 \l;C 'Ill kuluiu I 111m :>IO? Nc trcba III \ <I III I) \ c skup» _ bil kada !' ldcmo sc mi d govoriri kak ccmo sidru i? 1'0 ccmu

SIC'lIr1l0

radui CCSll. Ako blSIIIO srdr ua dnu dr;all struka I onda nam nije potrebau QIICl) colac. hua S,II110 dmah I:pod br IJfCl: II bi sc varh l , otkopaval I II Jcd.,,~~ mali prohlemcic s takvuu sidunu. llcbd gd vrlo d~ll i « stambiljalo «p~ dnu a brodica hi sewl,1 kuko bi jc pazlJlv(l, r )1~lkl spustzu i II. dn kak sc nehi naj ~k pa jctar I valovi nosili iii bi udarala 0 obalu. Sidro c sc 10 UCi':potrebc postavio na dna struka isidro sc nebi moglo bolje uk pa ali i < clrzati «, SlO je daljc od br dice p topljcuo. sv jena Je zato jedna f nnula k 13 kale. Sidrcnjak sidreni kon P III ra biti najmanje • ·tid puia dufi neg sto je dubina mora na kojoj se sidri. Pa ako je rn re duboko 2 rn. sidro ce biti na _idrenjaku duzack 111 naJmallJe 8 m i onda sidr ne rnoze biti prcblizu is pod brodice i nece se izdizati okomit iz dna vee cc c povlaccnjern po dnu, ukopavati, M zerno do sidra staviti kornad lanca, 3 d 4 m. 0 se nazi va predlancem,
. . b

ozii: opci u supiotuom smjcru prij;lsl1.1cg sidrcnja I tak IZVUCI sidro isp d gr I'. l'IlSluJI i kousu ukcua sidra '(1 dvostrukun sfl uk III t dvuc ·ip'" ad pete till usrcc ) III njrlHl\lI razmuku ktizi vcci skopac lJ.at IIbel I tako dovodi kruj srdrcujnka do dna
Zil\

strukn sidr~1 /.(1lil11CC:I1ttl

SI. 12 idrenje. -sidrenjak sam d k n pa, Bvsidrcnjak pred Ian em, C- leg na sidrcnjaku, Prcdlanac e nece proglodati aka prelazi preko neke 'Ire stijene _ k n pu bi se t ruoglo d g diu. Zatirn, taj ce predlana s ojom tezinom p legnuti po dnu i za toliko povuci b rkicu d bale. Kada d e val i ponese brodicu prarna obali - val najprijc mora podici predlanac sa dna. Za to vrijernc val prodc I l 7ma lanca p vuce br dicu pel dalje od obale. J boljc to obavlja uteg Z an «andel» objesen na sidreni k nop i spusten drnah s krme prarna dnu. U ovorn slucaju imarno jos jednu p g dnost. Nitk narn ne rnoze zapcti brodskim vijkom L.el nas sidrenjak po knni. AI,,: e I rivezujem na obs III ua pr. pramceur, uz poruoc sidra po krmi na mjcstu gdje je m rska struja ( kurent ) iii su val vi i jeiar _ bacn ceruo sidro mal u susrct struji, vjelru i valovirna. Kada smo oborili sidro na morsko dno trzajima cemo potezat sidrenjak i tako d br ukopati sidr. akou toga ceino podesiti nategnut I sidrenjaka tak , da narn brodica prisiojno stoji a ne nekako Ita 0 0 j slarnpavo. Ako bi sidro bilo ravno po knni, struja i vjetar bi brodicu zanosio b -no i ona bi mogla udarati u susjedno pi vilo 118 vezu. ;- -.~ --'_
-J ..... -,~.

A 13 S I. 1 A- adenje sidra uz pomoc «kolaca» D- repina s plovk 111, idro je zapel za kabcl

ukopati. a velika I teska sidra stavlja sc or pina, poseban konop pricvrscen za srce na dnu struka a na povrsiui jc bova iii plovak koji svima daje na znanje da je III sidro i 7.a h; ~u orepinu . e se to sidr izvlaciti ak zapne na duu, Kada se sidri na pro u nckoj uvali gdje vee ima usidrcnih brodica, lreba procijeniti kamo cc nas jctar okrenuti I porujeu i svakako da lit! bacimo sidro take, da ce narn nas sidrenjak prolaziti ukrizano prcko nekog tudeg. Za slucaj da jctar okrene smjer puhanja, rni ceruo takoder to predvidjcti, da i tada budcmo d oljno daleko d ostalih usidrcnih i cia ne dodc do «bliskih susreta» br dica. idro necerno utapati ramo gdje narn I znakom na p rnorsk j karti iii p stavljcnoj znaci _ nije dopusteno. U to spada i oznaka podmorskih kabela i cijevi na pomorsk j karu. u mozerno pokusaii sidriti same u krajn j nuzdi aka narn prijeti havarija u nekorn nevrerncnu. Pa ako narn je sidro zapelo na pro za kabel, p kusai . em g<l oslob diii uz P 111 C drugog sidra i LO svc njczno, da ne ostetimo kabel. Ako nam 10 uebi uspjelo, oba ijesrit cern najblizu lspo tavu lucke kapctanije i 0111 ~e nam bcsplaui izvadui sidro. nravno, ako je t nckak \'0 ilia I idro, manje vnj edn su _ ta sc akcij ne rsplau. Ako Sll10 I ak III idrili bel vellk Vjetar p Lrebe - vi ce nas kostali debele globc. Jos amo napomena: idrcni kOllop nebi sll1io bili lanjl od dc ctke Id) 10 mm_! Za lei.e i veec brodice naravn , d blj i Ne salllO zb (' C\ rSlocc nego i d;J 11 « rci.t: « ruke. Veee • I. 13 Sidr nGl dnu mozc sc p dvuci pod ncku LiJcnll I kada ga bro ice su zb g leie sidra i cijcloc, sidrcnjaka od lanca, zcliltl0 podici _ nc iei. tom slucaju za\'OZiL . erno u oprcmtjcl1c "itlorn koj i 111 se sidro dize dna. K_arik' toga sldlelljnka Sll od p incanoo cellk" til Inoxa promjera supr Lnom SIllJcru II -co llaln Je UI sldrcllJa· pn sldrellJu i lako pokusaLI izvuci sid . Ako oi m uspjelt, po naj III a Ilj 6 Illill Evo, liZ 0\ a sidrenja, r ~cl i SIllO pllm310 I S privczl\';l!1jelll pi "ria U7 baiL! Akd prislcjcl1lo sldrcllJaku ccmo spustiti, 11i1 posd nOll) k011l11111 jc Ian prnlltCel1l III krill 1111, Ireba nil obalu vc/.atl S d\'(1 prt\'CZllll mel" 1111 obi lie (k lac) I 1Izaltjclll ga namjl.!Stili na dllO h;ollopa - 1I « \' ( '1.-.5
:~,L~

l'II"CZ(lIll

sam.

jcduirn

k )110110111,

oro

11(';<1 IIl()i~

'l·'t.:

lcl \ c/.I\<Jlli..: nihil CCIiIO onv 1I1OnlJrS za pojcdiuu ~\'T1ILl najp voljrujr. Zauopcc ti 1)\'l!I;111 11III II in I ski tl/.11I\ I'! I.all! jer OIl! Ill: popusuu-pr ikhzau I III(lZ~ ill sc lako I biZ I xlvczati , ispu uvjczbujtc uz l vc shjc I '~ilt lIi.1ZIVa I svrha I -0, [\£1 'r\. Vczc sc ua kraju 1.,.011 'IHI du SC ovaJ I «rnzhsta» til <I" kouop II"::!'WII C:J IlC;;djCII 1 kroz koloiuu l -i\J ',v K]. jim' CCIIlO spojiu dva knnopa isle dcblj inc J -Z,l\STA \ Ir. 7..<1 SPdjelllJe dvaju k II pa ruzl icitih
1'.11

sulrcujaka
uzlovc

koj i

S\I

debljina.
4 - \ 'IaN L v CLC e na prccku ? bok brain na ill se natice na bu VLl. gradu J

S I. 15 r ri ez « spri 11 ' « iii Cd cr \ 7.. clchitskoiu kanalu gdjc na pr. bura dcre S obalc na PUCIIlU brodica vczana sprmg m, ljepo se ljuljuska
izrncdu La cetiri konopa. Pa ako jedan i puknc, ostala su tri a osiala je tu i brodica, Cctvcrovczoru ruozcrno nazvati I vczi anje kao na donjcrn crtezu.

- -PA ¥NJAl{. Stavlja na balnu bitvu Zit privcz. 6 -PL ACNL Vde se na prstcn plutacc iii za ncsto licno predvideuo za privez na pristanu iii u rnarini. 7 - LDRE L Veze se 113 prstcn struka sidra iii na sk pac i rcnog predlanca. 8 --:T[PNL Najccscc sc rabi za vczivanjc pripona tcnde
na ogradu. / Nije u ispimcm programu/ 9 i 9a -UKRlZANI \ OJ. Vcze e na dvostruku bitvu il na kljunu podizaca jedra,

~ ,.,c.?

",~I

,~
,

';2~~t~:~,~;~_ ;~i~··· ..: ~(i ~~-j:~::~~~<~-':;~.:~.~-~~~~~.
~.c'

::..Z; "

-

: .. L"'_~'_;"7"-

;;:-

-

. .......,.:_ ~'i:;~.,.."'- - ..... :;.t.,. - .. ,~. =

- .... ~.-"'-~' .• ~

i ciinama .... pa b: bil d br sporncuti nes: 0 k II puna I mornarskim uzlo irna ! Prijc ojcg desetljeca, rabili su se konopi napravljcn] uglavnorn od prir dnih biljnih vlakana. Manila, sisal, kokos, kouoplja - usukani I r uzcni u struk 'c. Imali u manu da upijaju vlagu i vodu pa SIl bubrili. rastczali sc, us njem stczali i nc dali se odvezivau. Mokn bi se i zarnrza ali. aktcrije su ill zd rale pa su i lrulih. Dallas s sluzirno goiovo
iskljuc] 0 sinteticnim konopima. Prvo nc piju vodu. Drugo, veca irn je prckidua moe po 111111. prornjera. Trcba

Sl.16 Jos jedan nacin cetverovcza Razglabam tu 0 sidrenju, privezivanju s konopima

7

same paziti da su napravljeni S «U » zasutorn kak rh nebi oslabile ultra vi lctne suuceve zrake. Kada kupujemo konop za svoju brodicu izabrat ceiuo II
pletene «Atlas) sistemoru. To su konopi
II

kojirua

sc

sre Iina sastoji 0 izvaun uuakrsnim

vlakana Ifasi / opl l nih plet III e smiju bili tvrdi, jet ui bil ateZ;)1I0 vczivanje a uzlovi bi iuogli picklizavau. Konop ne smije bill plivajuci. Osobito lie ka sidrcnjak. Pli vajuci k. nop predsta vlja opasnost jer U(I ueciji brodski vijak 1II0Z~ pokupiti i uamotati ua svoju osovinu i aka . rcc III lie bude ueki vcci bclaj - bit ce vrask g posla, ronjcnja i iezanja cvrst nam tanog kou pa 0"- osovruc K nope CClIIO lin brodici drzati uredno slozcue bilo na pal ubi. bilo objesene II;) ncku kljunu iii flak u IIckOl11 pr st ru ill posudi taka. da se lako kOI iste ill vade bcz zapluanja I IllrSeIlP Ncccmo sc valjda sramouii 11<1 pr ba 'aIlJCIII sidra 1 S 11JII1IU gnntl\C zaplcteuog I zauuscuog.
1lI110g0tankih

\~'~
1

~~f:;:

I

.-! j,
SI.17 -Mornarski
Kada sc plovil veze
11(1

uzlovi i uamatanjc
plutacu

kon pa
uda

za dulje vnjcmc,

treba llZ<10 podvczaii tankiru 1,.01\01 0111. ls: vrijcdi za srdreui LlL<1O - Jcr idro neccmo svaki dan odvczivati i op I pri vcz: \ ill i lin sidreniak :11'.6

5

Ka a h: 11 I' SI<l\ 1'(11110 pre] ..1l ucke pICC"kt: iii !!" obicsimo kroz ncki prstcn, tu sc 1l0171VLl POIU\'OjCI1L Aka jcdau pula nn uamo pte 'ku, II In je l( "oJ. 1)\'<1 I lila J . Jq :;1111"-i v lj. Tako su 11(1 Iloj hitvi na sl 17. Uk117<1l1i 0 "vi a v poslijcdnj: jC iznkrcnut i ta] sc nazi <I oglavnim ojcm. l'asnjak ill pasujak jc ubv £<111 1I privczu na buvu lin 01l::11i. On ornoguca <I rill S 11:1 istu IIIVU ve+e \ I"C cuua nekoliko br diea CI tin sc pri dlasku, tude cime ,I pi ama tome i drugc brod ice - ne odvezuju. Na kraju ov g odjcljka jos sam llap nucna: P kon rima se prepoznaju i nckc s bn sti uauticara, zbacani i t.alllrSeni k nopi na brodiei, nepotrcbni visko i uzlova priveza 1I obali rasteuuut.i unaokolo pa se po njirna gazi - 10 tako ostavlja am r1j ivac! ecerno isplo iti ak je vrerncnska prognoza
jako losa. Zato rnoramo malo posegnuti
U

011<1 zapravo stajc uvijck LI lU1l1 j1ulu7t1ju H kuc istc II~I k jClJ JC zuaka /cruca/ suuetralc br I", nkr cc sc s brudom pa ondn na i'1i/.1 OCil[l\'<lIII) stupujcvc lin tnm

crtica 1)a"-k. k mpas sc 11<1 brod iii brodtcu mora postaviti S t01l1 crticoin 10CI10 paralclnn S<I simctralom 1111\ ila aku 7.c11l11 ocuavati vnjedn st kursa krctanja br da. Sa I, ima III i jcdna kvaka 'Ia~nctni po] nij Loella na on III I11j~Slu g ljc jl.! 'CO srafski pol. Oni se mjcstu gdjc jc
III

ric poklapaju.

aguctski

pol jC malo p

straru.

ckad

ise a nekad manjc, jcr on sc scli. Pel J ave godin rccirn , d SI10-1I<1 istoku d geografskog pola a za tri godine supremo. Otisao ja na lijevu zapadnu stranu. To sc lJ pomorst u naziva arijacijoru. azi jc odgovarajuci

mcteoroloska

znanja.

e iuformacije u mcieorologiji baziraju s .. na stranama s ijeta iz kojih se krecu rnase toplog iii hladnog zraka koji pak sadrze vise iii manje vlaznosti i imaju vcci iii rnanji atmosferski tlak. Svoju majcicu zetualjsku kuglu ljudi su po lijelili na cetiri 511 vne ili kardinalne 1I'f111 svijeia. 0 u jcver, ist k, Jug I zapad. znacuj rno ill E S i W. Izrnedu njih su interkardinalne stran svijeta: Sjever -istok, jugo-istok, jugo-zapad i sje ero-zapad. ., S ., SW i W. ijcli krug h riz nta od sjevera preko i toka, juga, zapada pa opel d Jevcra.. podijeljen je I a 3600. To nazivarno ruzorn kornpasa. K da gledamo unaokolo svijet - ka da stojimo u sredistu ruze kompasa i kuda god upucuj III II daljinu svoj poglc I, gledarn
pod nekim kut m - jednim

Od?t::.~.
e.»; -j '.;_-_.. :1
r'"

~tl
sw

to\, ...

- I uie korupasa Sad je na redu podrobniji opis kornpa a i njeg va djelovanja. Onoliko podrobno, koliko se to trazi ua ispitu, KOMPA Naruagnct izi ran a kornpasna igla posta ljena j e na fini iglicasli leZaj koji pruia millimalan otror njenom kretanju S njom 7.ajedno lu br dskom kompasu/ okrcec se i ntza kompa < na kojoj su 7.nacelli lllpnjevi. Sveje smjeSlcno u jednolll kucistu-kollicu u kojcm je i IIcsmrzavajuea tckueina koja moguca a odre knl! in 11110St kompasn iglc i s njom ruic kako ona nebi poskakivala i odviSe drhturila tc onemoguCavala precizllo ocitavanjc lupl\jeva. v je pak objeSen na lakozvani "-ardan ki zglob k ~i 01110 'ucava cia sc cijeli kOlllpas IIC naglllJc zajcdno s brodicoll1, vee OSl<ljc LI odoravl1 111 polozaju u k: ~CIl1 Je kompa I\a igla ncsmctano akti\'IIG. uk to radi'} ra I. '1111jillil11 P I vim(l su i 1l111gnelskl pol vi koji mUf,'llelSkolll privlacnoscll djelLlju na kOlllpa. IIU Iglll, dn . c sa sV JOIU stranom znaCenQ111 lIul m pOS1. \ lJ' u\'ijcl u pr;1Vcu jevera. (Slil-.e kompnsa lin stranama _0. i 37.) ·tr.7
r

·~v

..

....!.; ~
;"

f-.

jcr vrijcdnosti variraju s udaljenostirna d pola a i zbog dodatnih utjecaja rnaguetskih p lja u zemljinoj kori na pojcdinirn lokacijarna. Na pornorskirn ka1181l1l1 uertane Sll kouipasnc ruze na Kojima je znacena arijacija u p jcdinirn akvat rijirna naznakorn tendcncije godisnjeg rasla iii opadanja rijednosti te varijacije. Ukratko: Kornpas jc u stvari vjecit] lazljivac - SLO se tree p kazivanja pravog ge grafskog pola. Gori je i ad politicara koji ponckad ipak btu i ncku i tinu. Kompas zatirn jos laf' i zb g utjecaja zeljeza kao clektromagnetskih polja na brodu. To . e pak nazrva de ijaeijorn. Svernu lome pomorac zna lijeka - zna doci do pra ill po ataka, uz pornoc formula za izracunavanje kursa pravog iii pak kursa kornpasa. N. tome ceruo podrobnije u odjeljku navigacije i rada na pornor koj karti. p ruenirno dje sarno jos i to, da sc n brcdici osirn Iiksno postavljeuog k rnpasa sluzirn i rucrum k rupas rn kojirn odredujemo azirnute. Azirnut je kut pod koj im vidirno neki orijeutir na horizontu a onda uz pomoc dva iii ise azirnuta prenescnih na p0I110rS"---U kartu, rn zern odrediti poziciju brodice, Taj rucni k mpas irna sistern nisana i musice kao na nekoj pusci, Prek njih nanisanirno orijentir i istovrerneno ocitavarno stupnjeve na ruzi k rnpasa. '1, sada kada Sl110 na cis tom sa stranama svijeta, mozerno prog voriti 0 rerncn kim pri Iikama. METEOR L GIJA

Spornenuli sruo vee prijc, da vrcrnenske prilike i neprilike ovis 0 krctanju zracnih rnasa - globalno s ijelom a lokaln na nekol1l uzent podrucju. lobalno lO su cikloneldepresijel i anticiklonc. One zahvacaju veea podnlcja - cijele kontincnte iii p drucja oceana i nada puluju. Prel1ljeSlaJu se. P gledajlll l1a 11ei.u kak sc u njillla krete zrak i koj i SlI II njiIlla atl110srcrski priti ci. a cneiu, slrelicama je oZlIacell smjcr krelanja zraka. Smjer je kruino z.akrenul zbog uljecaja vrtnje zemljine kuglc. U cikloni vjetar puSe krui.no u lijevo od ob da ciklonc prema njenolll sredistu i uzdizc se is sredista II vis u altn S eru/na cI1e7u A i CI r j vlal.an zrak i kada se uzdiglle u hla Inije slojc\'e "Iaga se pret\'ala u oblake i to one leskc, sive i lmurnc Daklc. eiklona d 1I0si oblacl1o i klSl10 \'rijCI11C Ovi II 0 SI11J ru iz kojega dol<lzi ima i tlazi\' Na na. 111 Jadral1l1 10 bictlo bude «juzil1)nn>jUl.lIIIlI \·jctro\·illln. U sredislll eikl IlC je lIt1jm(lllji (11111. prillsak 7raka - oko SO ItPu_ IhektopaskalaJ a na

vanjskim prrusa ka

ruhov
lIiI

IIII,~ <I

do

11)00 II' n. 1
\

\' IJ I gratllJGl1lC Vjet.u zraka

\',/1; rI{

cnczu
11Ll

v:

f\.\ ./:\lm.J\1

t

1

2

ikloua 2- Anticikloua na d n si suho i suntan rijeruc. Zrak sc krece kruzno u desuo ad sredista prarna bodu i silazi iz visina prama zernlji-rn ru /B i Of. sredistu anticikloue je uaj cci atm. pritisak - bien 1020 hPa a prarua bodu s suizuj do 1000 hPa. erna oblaka ili ih irna malo i s jctle su boje. Upoznajuio i naucuno prepoznavati samo neke vrste oblaka. Podijcljcni Sll iuace u J 0 r do a, 26 vrsta i 31 p dvrstu - no, to je vee za «Sijerkovice i Picek.iee».Mi cern e konccntrirati na one k ji predskazuju los' vrijcmc iii nadolazak nevera i ne Antieikl
koji ce nas razvc .cliti najavom poboljsanja
12 '"

nastajc zbog razhka Ll atrnoslerskom pritis vccim til uianj nu I drucjirua Ravlikc PIlllSl:IIIH\ pa], nastaju lak 510 sc loph zruk siri i lil srnanjuje pnusak il Iiludui I.gu'l:tljt: i pritisak biva vc _)\i pri: isci tI slobodnom prostoru nastojc • t; izjcduaci Znk. IZ ': ).drllcj,~ \'ccc~ priuska utrcava II podruc manJeg pritiska '10 su razlikc II pi iti cirna vccc t : ulr~n\'anja silovitija - l jc vj tar jaci. jetrovi irna SVOJ3 nuena a i unzivc po smjeru odak le u osnovuo smjcru d laze il i pLlSU. Ako vjeiar na sv 11l osn vn I smj~ru naide ua 11 ku prcpreku, vi ki 010 na pr. -lak! mu Je za bib otok lijc 0 iii dcsno ne 0 ga preskocit ?ak.1e j~tar jc tu skrenuo iz svog osnovnog rravca ko je bio recuu sa sje era a sada puse sa sjever -istoka. N prilozcn ~ ruzi vjetr va, strclicarna su oznaceni aeneralr smjerov i poje inih vjctrova nascga dijela Jadrana.
TRAMONTANA II1ACSTRAL
~.

,"".''('~-I4'''''",
~t'", ,.

~ ,\"~.~ t:f..
!~

rcmcna.

PULE NA~-:~____"
'0

-.f" ____.. _. NCVERE

1l'A' I'~

.+.' t
....

I

t

I

lh~ ~. 4
J,••

BUyA I BURIN

,,~~~

ME •

~.~:,

..-

.
.,"

'i\...

;~

a1 .....

-,.,.,
SW

OWJE
,

,,_;:;..S

&-. ~_lEVANT

,/T I.;.~~ LEBle .• f 1

;( "':..{

'~.lttt:\;J).o
JUGO·OSTRO

a.

I

tt

S"_'.r. :;

'" Ii'>

#.',,~ ~
-"
J~O.~IROKO

SI. 21 - RuZa vjctrova

ua ega dijcla .Iadraua

I.

20

-

blaci.

azivi

visine

na

kojima

se

P 'Cl eem s OPISOlll jcira koji uam dolazi ravn a sjevera. Uz nazi vjetra bit ce tl zagradi d dana i strana svijeta iz kojeg osnovnog mjcra pusc.

'i /ciru: blaci iznad 6000m. sast ~c sc od lcdenih knstala i predznak 'U pogorsanja vremcua. Smjcr njiho a gibanaja govara smjeru d lazece cikl nc-depresije. Cc/cirokumulus/ oblaci 11 zi aju e jos i «ovcice» jer su s jetli, cupavi i manji odvojeni u grupi. Saki uaj «manj r» p naosob dosta brz mjcnja izgled jer ih strujanje zraka rastczc iii skuplja, T pak naja ljuje jacanje jetra u nizin: slojevima. Cs oblaci ljcti daju slabu kisu iii zimi snijeg. akle, i ti su vjesnici pogorsanja vrcmcna. Ac nisu borinski oblaci ali naja Ijuju po' canjc vjetra. Niski oblaci plove neborn iSI d 2000111. Ns je zbij u, Laman a slican i c koji je taman, gust i val vit a oba ne daju ob rine vee samo surnorn n b i sruanjuju vidlji OSl jer zaklaujaju suucc i n cu zvijczd . Cu oblact Sll brjch, cuperasti, nalikuju grumeuima sirova pamuka. l.ijcno SI.: prerujestaju ill lebdc nad kOPI10III iii ala ima - znak Sll lijcpog-d br g vremena. Cb/kumul nimbus/ nizak, ramnn-skoro ern 1I obliku nekakve ku!c, gljive ili nak vnja, pn vrhu «rascvijetan» - douosi jak pljusak s guuljavmom, nckada i lllcntll Plljadju.lc sc ljeti l1a Zapadtll)1l1 II nz nlu i aka IllU JC snlJCI krcl31lJa pl3111a llama - Cv() nalll olujc til nc\ Grc i l ubI ZO.

P javljuju. Visoki

TN

(N)

Dakle, pusc sa ~e era pa ga nazivaju jos i trarnuntana i jcvcrnjak. To je prohladan i suh vjetar Ima ncke ublazcnc taraktcri like bure jer se ja lja ua udarc /refule/. Prati ga vedro vrijernc i vi ok atrnsf tlak. Nije dugovijccau. Obicno pu·c saino jedan dan. Oaljc ad obale pusc jace i lara raz ijcne val vc. CdcI je na juznom Jadranu. U uvalama ot orenirn na sjever zna
napi aviti rusvaja. I ga vjetra. Ncma B
l{

po ebnih (Nt::)

znakova

nadolaska

To jc iznenadan, suh.hladau vjetar koji ruse s izrazit jakim udarima I rcfuhma I. Zna puhati brzinama i prcko 200 kmZsa: nda jc I orkanska burn. lz unutrasnjosti hladuog kopua, hladan zrak prelije e prcko planin kih usjeka I sruc: prama ruoru. Dolazi uagio bas zbog too prelijcvanja i puse odmah pun m nagom Zaio je bura
najccsce najjaca
Illl

bum i druuu neug duiju, sku rll ) bUILl. na prv3 llzt'ok.o\'alla jc <llllic.:iki nama izn<ld sredllje [llr P~. Allant!!..." ill SIr. S auucikloualuu
cil, lona Illu

samom vcdrll)

p cetku. Razlikujcmo

t

1111'(1 "llU.

7

JC sub vjciar 5 il.l'<tZIIIIII udariiua Sl\',IHI IlCPW\ ilnc krat],c I .uurc valov t:ij , vrhovc-krijcst ' rasp 'lIJL: U pjcuu i zrak zasicuic v denim kaplji 4I111a. To j' «vod 'IHI pl<l~iTl, II.

SIIIII.l Njcn II Ij t.:1 jc zato nesto sjcvenuji Cik loualnc vise istocuijc. Anticiklunalna hum

Ink J' .lugo
ujeduuc
'Ill:

-:'11 01'0 ,O,~'TI'O(,'E

i :.)
I \

- siroko

SL:)

jl,;

iopao

la7all

vjctai

Kni.u· Ul1I3 prasi ! To prcdstavlja poschnu 0IX1SIlO!;t%:1 plivacc I vcslace II niskun ploviluua k<IJC1k, andolinu, gumcnjak) jcr po jak j buri jc vodcnim kapljicama zasicen sloj zraka vis k i do r I, metra i u njcmu l! 111,; InOZe disaii. Valovi bllz~ obali dosizu visiuu do 1111 a dalje na PUCLtli Id 2,5 Ill. Bura sve vise labi udaljavajuci sc od nase obalc. 0 illl one vodene «prasine», vidlji osl je dobra. Zimi bura pusc ce§cc i trajc 3 d 7 dana. jeri k ~i puia svcga dva dana. Bura jc najjaca oko 10 sari te izmedu I i 22 sata. 0 lab: na prilike svega sat vreruena k p dneva i ko p n ci i 1 Je vrijeme ako zeliruo ncgdjc pobjcci na bolje od bui c zasticeno mjcsto. Zna zapuhati i lokalna bura nakon kise u unutrasnjosti koruincnta koja je tarno rashladila zrak ta nije izazvaua anti iklonorn iii ciklon In i nije dugotrajna, Jo- k ja rijcc eiklonalnoj buri koja nastajc kretanjern ciklone na nas Jadran iz Gcn vsk g zaljeva ill sjc ern Afrike. To je relativno 1 pli ali i vlazan zrak pa je zato to «trula» bura i s nj III budc i kisc. Njcni refuli su blazi. .vo jos i p drucja gdje je bura najsuaznija i naj pakija: TrS' anski zaljev, Limski kanal, Rijecki zaljcv, Velebitski kaJ1al- os bito k d Senja i Karlobaga, Sibellsko podruejc, Split, Solin, uvala Vrulje ( Makarsko pri rnorje ), usee erei ve i Zuljanski zaljcv 11aPcljcscu. Znaci koji najavljuju buru su oblaei koji kuljaju iznad vrhova planina ( os bit elebita i Biok va ) u obliku « kapa « iii « kruna «. Kada se te kapc pociuju rasplinjati u pravcu mora - bura je kreuula. To jc zbog naglog nadolaska i odrnah «tutaf rca» puhanja te ouih rcfula, za plovidbu naj p asniji jetar na nascm Jadranu, Ali zato on rasciscava kisna i trula vrcmena. Douosi lijcpo vrijeme ( do pry g pogorsanja ! ) i kazu da je zdra . Kr nicni bolesni j imaju manjc p 1 skoca a stali ljudi su zi ahniji, raspoloz niji i manje zlocesti. DURI E)

brzuic k ljl sc 1"7\ 1.1:1 I'OSll:PCII 1'1 \'1 dan _It' drug: dan jnca, ll\.!ci dan n:l": d Ihl I «valju» ... l'use od )ll1IlIla uzduz Jadruua i ima slohodan prostor sa SVOjUll stnlni.u ujcdnnccnim strujnujcm pa stvara dugacke i IlU Jadruuu najv 1St: valove. lac ' pLl~C IIH

rclativnc

slab,

jUil\()11I

Jadi anu Ak mu jL: SIllJCI iz ~. ullnda $C naziva jug - ostro. -:eslo budc 1'1 jak pa i olujan. I III razlikujcmo ciklonaln ill la111110 juga s karaktcristicnim gusum, niskim 1 I V110 i\ irn oblacrma kOJi daju visednevne kisc uz grmljavinu. Anticiklonalno juga vedrije, suho jugo iii palac pusc uz malu naoblaku i slabiju kisu pa cak i uz vedrinu ali s toplim i sparnim vrcmenoru. 0 godi se da slaba kisa bude prljava-blaina, zaprljana sitnim cesticarna pijeska iz africke pustinje. Najvcci valovi juga - i do 5 ru. LI vani na otvorcnom rnoru lam od prijc Dubrovnika pa sve do 1rScanskog zaljeva. Predznaci nadolaska juga su rnutan i rnaglovit obzor s oblacima na S' i S, k. ji putuju neb 111 prama W, Jos prije nadolaska vjctra plirne SU cce jer juga natiskuje more prama sjcveruorn Jadranu. Zb g velikc vlage 1I zraku, rl 'U jake i 1 se.Tlak j sni2cn na ispod 1000 hPa. A najznak vitiji su slijedcci znaci: U susret nadolazecern jugu, punice su opakc i cangrizave iznad u bicajcne uormale. Konoban vas d cekuju krvnickirn rnjehorn. Dirckton marina rnanijakalno posrcu gatovima s neskri enorn narnjerom da ogule nauiicare do koze - odmah ili najkasnije malo poslije .... i svi eneralno posiaju razdrazljivi, svadljivi I bolezljivi. Spas jc jedino II lome da juga POCI1C skrctati na W iii W smjer ih drugom stranorn - ali d burc k ja ce nas 051 boditi l
gnjilobc.

r.enrc - GAR131

1(

Sunce cc kopno, os bite 0110 krsuo-kamcnito, prije zagnjau n g m reo (sto tako karmo ce se nocu bri.c rash laditi, Tak n cu ( lleSto prije p noci ) n lanu ec takve tempcratume razlike kopno-more, da zrnk lagano krenc s kopna l1a 111 re, T nazivamo burillom. akon ecernje Ijellic bOll CC, burin UIlOdll ra hladujc i til1i spavanj ug~Jdnijjl1l - i nc salllo spavnlljc ! Prcd juu'o, llak vi su sc izjednacilt i llaSlllra IjClna jularnja bOllaca koja ce potraj li va d p ~ave lIIaesltaln - svc po lijeJ1 III \,rClIlCl1U, LF.VAJ'\T ( 1:: )
Lc\lllli je istocnl oblik bure - isloclljak. rusc kralk lrajno ( bicno 1 dan) i jcdlloliko s umjcrcil III jacinom. (do 7 13r d 0 cd To JC «prij_.lazlll « '1c1ar kadll juga prelazl u buru ili bura II:! j ugo - SIO jc rijcdc, Zillli puse IiC<11l WkOLVill11 « greg 1 I'vallte» iz Sl1ljCr<1 ·I\!E. S, jSI\'cnJc 'je\' 111 11I.rndranu I ali_lalll gilll:llIvajll « k\'arllcl'O I) sir. 9
Q

Sada s ovirn vjetr m uls zimo u p drucje nevera oluja i vihora. Lebic, garbin, lebicada i garbinada su lujni-orkanski j tr vi brzine i d 12 or (6 cv.) s ob rinama i snaznirn vale ima C st uknzanim, posebn ncugodnirn za plavidbu i sa rnanjeu m idljivoscu.. rec Ill, rijcdko se pojavljuje - osobito ljeti, Prcdznak je ekstremno visoka plirna, niska pruga magic na jugozapadnom dijelu h rizonta uz nagli pad tlaka zraka,

r

L1~ A

(W)

Nazivaju ga jos - polenat i zapadnjak. Spada u IStl vic kao i Icbic. Dolazi iZnelltlda, hladan je, jak i o)1a all \jctar jcr p dilL: lak cler vellke ukrizllnc alove. Tma nest i d bro u njemu. Rijedi je u loplo godisnjc doba, donosi obilnu ali kratkotrajllu kisu i ceScc puse liZ Lalijansku balu. EVERA ( \\'-N" Neverc i n vcrini u loblne P0_lil\'C I1CVrClllella. 113 Ijaju se ce!ice u Ijctllim I11Jcsecill1Cl. biljc7..Jc illl je Ilagli pad telllp ralure, tlakn i nalel silo\ il g vjelra plJlLSk III kise a pollckad i grada., LIZ siJc m1Je i gnlllla\ inu. Prolulnjc u ,'!"cmel1l1 ael rola ala do najvdic s(\[ i pol lrajanja i ne Ztl1"'ac,ju \t;CC podmtje l.okalnt: su. Zb g i71lelladnog dol"lska I \ cl ike

:-IiIlIC.

cl
CCl110
I

poe~tk:1

sohuo

1.<1 IllaIlJL:

Zaio obzor,

hunzoutu nakovuja sijcvaujc

sp.ul.iju II llP,I'I1\: p~ javc IW I1ll1l I plov Ill! objcktc. 1'.1 I 11i.l1..1\ 1111 Jt: tukav. lI\,IJ~h. baciu mal p~ gkd P 1'<11 zapudunu: 11;1 ncbu, pr )\'Jt:nli da Ii sc truuo 11l~)/d.~7 11(1111111 ..
S~

pojavio

tamni niski oblak
Lll'

II

obliku
S~1l110

gljivc Iii

vidlnvc gllllIJ"\ inu. J ; prlJI.! t gil, aim jc ljeti 1I pupodncv uirn . atima prcsiao puhati rcdovnu nurcstrnl pa se poja\ I kratkotrnjnn pm ictarac iz
lliljprllc
1 SlJl!\'ClIIJI.:
II

kurnuloniiubus a unda I 'lIJIIO

I )~Il do I\.ll{!ta/~g 11;1111 vjL'II,I. 1)1 i svck likim tui istima i domacc PllCcIlIS[\ U jcr 10 Jl: vjctor izrazuo bjepllg vrcmcna kc osvjczavn. Ikl IIJcga JC 01U;t1~1 1 kada pu IIJCPOlll vr 1111.:1 izostauc, 1.11:11,. JC s urog pogor-innja \ It:IIlCIISkilt prilik +acsiral se p javljujc ka I, Mille' zagrije zrak nr 11l0lCII1 pa hludruji zrak IZ smjcra 1 - od Dolornita llll:lCIH) smu
Ilautl"cUIIII'1

kili

supr til smjcra 17. SE) pa 011 a nastauc I ialna bezvjctriua, ncb zluguka tisina, Jt:CcIIlIO ncku nclagodu U zraku - na zapadu rn zemo ~C vidjeti g re pisano.
Nevera ce ubrzo. Vczitc dodatno brodicu na vezu.

Pro jcritc sidro. Ako ima rujesta, pustitc c na dulji sidrcnjak jer onda ielro b lje drzi. Skiuitc tcndu i p prcrnite e iz palube sto bi am OJ gao vjetar oteti i s akako skinitc sdir i .prcuute ga u kabinu ! evcra ubrz pr lazi I iza nje obicuo grane sunce - kao da nista ruje ru bilo. Ako sc opet p 1I0vi vjetric iz .I1IJ fa SF - to ce ili repcte nevere. Da i j s nesto. Ak ste vezani u uvali otvorenoj na
nevcru a pogotovo ako su jos

Jadrau. Zarim suuce zagrij kl' i tu ~ zral, razrijcdi maestral zapuse prama kopuu ZaL ga zo u jos i smora a i danik, Daklc, za zagrijavaujc trcba od ranog jutr protect koji sal. Ma stral zato zapusc g re sjevemije ok. 10 sari a ua rcdnjcm Jadranu blizc podnevu. Kak s sunce e vise priklanja zapadu tako mae tral sve lSI skrece ka bali. Ide za sunccm. Pusc i rashladuje t( ljudirua I llvinama ugoduje skor sve 10 umraka. Nakou losijih vrernenskih prilika, kada se jetrovi izmjenjuju i «vrtc» unaokolo sve dok bura ne rascisti situaciju, prvi dan pojavc maestrala rnozc biti I malo jaci. To nda nazivarno Iaestralun m. Taj se
IIU

dijcla Alpt, p cue sirujati pn balje, sobit kameni

pojavljujc

pel naj naznije

tarno, gdjc

ima uesmctanog

vas nckakvi pseudo nauticari koji su slampavo vezani iii usidreni ralijanci na pr.l), - radije isplovite (ilt pola sata - at, PI vit ietc « kos na valove s s prarnccm u pola vjelra i si rrnije ncostcceni vi ; vasa brodica. prczivjcti ueveru.
oko PlJ VI

obradit

ada smo vee pn vrcmen ski 111 ncpri Ii kama, cerno J s jeduu P javu. T jc pojava koju nazivaju: « pij vica, tr mba iii surlada ». Rijec je 0 minijaturn 111 tornadu k ~i e d duse rijetk ali ipak I javljuje na nasern Jadranu I to najradije ljeu. Ljcti jc naimc 72 ajega izrazito pov ljna suuacija. lanje podrucje osobito niskog tlaka uzrokuje vrtlog zraka. Po obodu vrtloga, zrak struji orkanskorn brzinorn i usisa a s e S(O rnoze i no i u visine. Tu cc vas scsir biti u jos ve .oj opasnosti - jcr VIti g pija ice na pr. na kopllu usi a a poljopri~Tedne alate stolce i stolove, pa i malo te:i.c slvari kao sto su «sparhcti» pa ih premjesta iii razt>acuj unaokolo. "upa stabla, k-uce ostaju bez krovova (1 no moru pok-upit ct: s va'e br dice s\'c 51 lIije d br zavezano a neslo ce i potrgali. Pljavica se vidi na obz I'll ka koso uspravna t(1ll1na lrubica i kre' e e. Ako ne ide ni u lije 0 III U desno I ve JC eca - ide ravl10 11a \ as. Ako imale brlll br dicu, na (ojal eete sc uklon;ti i7 IlJcnog pULa. Ako pak to ne III jete, ollda j najb Ije 5l \'C~ III rzin III uel II nJcl1 rcdiste. Talllo je naill1c pOlpUlla bOIlClca. Ako rijavica lIiJc «kre! ala) d k SLe u njell m sredlslu - ccka as jos jedal1 prolaz kr Z wtl g. PIJavice I1ISlI vellko!! pr IlIjera I obi CliO putllju sv ga uek liko milj:. pa Ilt:slaju ~, tltlllla za rCllbljnl1Je cvenl uailli: III 11 IOlllJe - olle pko \'ole Ij LO!

prost ra da sc razrnasc. To su kanali u njcgovu smj ru. Osobiio rnu odgovara Hvarski kanal. Jc t da takav p difc d sta alova ali vrijemc je lijepo i vedra. Za sigurnu pl vidbu, potrebno je VOUiLiracuna 0 rcrncnskirn prilikarna. Zato treba slusati vrernenske prognozc. Za nauticarc valjana jc ona koju obja ljuje P 01 rski metcorol ski ccntar Split, ka izvjesce za p more, bil prcko radio po taja Hrvatskog radija i televizije, hrlo preko pornorskih obalnih radio postaja iii pak izvjcsca izlozeua u Luckirn kapetanijama, marinarua, h telirna I kamp vima, To su prognoze za taj dan i za daljnjih 12 sati s po ebnirn upozorenjirna. T su prognoze ipak nckako «globalne» - sjeverni Jadran, srednji i juzni a izmedu rnogu bill jos ueke lokalne posebnosti. ZaLO dobar nauticar nastoji i sam iskusrv m P srati dobar pr snosticar. Dol ro jc uciti od d macih ljudi. 111 ra. Od iskusmh siarijih ribara, od « garbunjcra « k ji vade pijesak s morskog dna I voze ga u do sarnog ruba korita nakrcauirn trabakuluna - a taj nc ide po pijcsak po I sern moru i vrerncnu. ornaci e koriste i nekim opazanjirna koja rncteoorol sko-sinopricka znanost ne prakticira. Na prirnjcr: Na Koruarima sam nauci od domacih pred\'idjcLi da cc iduci dall 7.apuhati bura. Tamo sc ne 1l10gu vidjeti kape oblaka iZllad Velebita iii Diokov<, ali sc III ze vldjctl da se ovec kojc su pasle zajcdno s kOt.<nlla, 0 h ajaju i odlaz~ lIa onll slranu ka pralllil bali. Koze pak idu s drugc stralle. Ovec ce bili na udaru hladlloj bun I Lo njima u njihovoj vuni P((sc. Koze sa s oJlm njcdkilll Ilakall1a kana, lie ide liB bun ZcbSLi i ielu u 7.akl II od ltladnog vjetra. Pamelllc zivill. Pamclllljc od ljudi ! OstaJe num jos lIsvojili Ilcka zlla,~a 0 predvldallju IItHlllaska log r:'allJa ill P !Jep·unja vrCIllClla. O:;il11 r gleda na bar metar, higr Illclar, tcmlolllct r - pogl dOIll 11a oblake, b ~1I (bL ra, slllJer vJClnl I stal g - mo7.clllO u grubo plcdv,dJcll kab'o c \'riJcl1lL' biti l\adola7.e~eg dalla. It'. 10

9

i'l·cd/.lla
Vcdun.i
I

i 1I:t~t:t\ I,a lijel'(l'r mucsual
!"OJI

\ rcrucuu krcce za
SUIICCIII

PIUi\' uz

II' Rt\.D,\

ET\'El~

-I :\('Ti\O(; \[

IOH.I\

rcdovan

ponck i krntkotrajui 'i oblak k ~i mirujc IIi sc lagano I' 1I11CC cpouucni 'u blaci osinh bri a I vcicc ua \ ijct!u plavoru ucbu K:H.i:I Suncc za xlra dana zalazi bcz ruutn cc i p )prilll; blagu grimiznu hoju. Lijcpo
\ njcmc cc sc lIaSI. \ it i ako Mjescc pri s am zalazn
I

I" CItcZI1113 ~U brojcvuua ozuaceni Ita!.l\ I diick \ a motora: 1- Siuhlina ill cilrudnr, 2- Klip LLstuhluu, J-K ljcna ua S(IVIl1<l radrlica) u kUClSIU karicru), 4 .j '111 "emil, 5- I. pusni vcnul, (1- Sapuicatdiza) ill

I. svjccica

kod «beuzinca».

buck prarua

crveukast. Lijep

vrijcmc predskazuju
pogorsanjn

niskc

seke.

PI' dznaci P java
1

vr rn u a

III dijclu vcdr g 11 ba k ~i c u mjcru jctra a to je iz WSW iii Whit cc kise. Ako se i oblaci pojave U osvit dana i jos s

oblaka na zapadn

ibaju ubrzano

Kada klip ide od g rnje mnvc t cl-"c doljc, U stublmi sc p VCC. va prost r i nastaje podtlak. Usisni vcntil na usisnoj grani jc otvorcn ( ispusui ventil j zatv fen) i zrak - k d Dies cl m tora <Sisti zrak ulazi u iublinu iznad klipa. Bcnzinac usisava smjesu zraka i
trajc svc d donjc T JC r LakL -

g milaju

na zapadn

OJ

obzoru

j

guse suncevu

svijetlost,

vnjernc sc kvari. Kada vis ki blaci d laze Juga iIi jugoistoka - siguran jug. Ra kidani oblaci koji jurcaju neborn, uajavljuju pojacanje vjetra j na tIu - odnosno, pri raziiu mora. Aka bura vee pri vcdrini skrene na smjer s isioka a as biro daljnjirn skretanjern jugoistoka vrijcmc ce se pel p I... ariri. Kise cc biti ak j unce pri zalazu blijcd blijedo iulo ). IS10 take aka bude vijenac oko unca iii Mjcseca Izrazirijc crvcnilo ncba najavljuj kisu a p java duge g vori da t 1110 cc ima kapljica ode 1I zraku. Jake ro e naveccr i visoke plirn - ide jug kiSOIl1 iii rjedc bcz njc.
Prcdzna i poboljsa uja vrcm ru

goriva. isavanjc rnnvc 1 eke klipr )SAVANJE.

isni ventil e za U takt zat ara i kada klip krenc pr rna l1ore,
zrak u cilindru, kod «Diessela» iii

smjcsa kod «bcnzinca», ncma kuda. Klip tiaci raj zrak iii srnjesu ve do svoje g mj rnrt l eke. Mrt irn tockarna se nazivaju oni trcnutci kada se klip zaustavlja zbog promjene smjcra kretanja gore iIi d lj . To je II lakt: TLACE .JE iii KO IPRE IJA Tlaccnjcrn zrak se ugrijao, U vim Dicssl III l ruua t zagrijavanjc j i d rOn c. I kada pumpa vi k g pritiska bosch pumpa) prcko apni e 6 uS t rca u rnaghcu rasprscn gori 0 na iu), one se II vrucmi od 75 0 zapali i pocne rzzarati lzgaraujem plinova nastajc njiho 0 silo ito sirenj i t jc p LIsak klipa na dolje. Taj ITT lakt jc IRE J - RAn J TAla.
11

Razdvajaujc obluka i pojava krpica cdrog neba na zapadn In bz ru. Prcdvcccrnje rumenilo U luku obz ra d juga. zapada i je cr zapada 11 ja Ijuj bolj vrijcme. Kada se oblaci u zavjctriui brda dizu i rasplinjuju - lam kisa jenjava Kada s pri naoblaccnorn ncbu nakon zalaza sunca p javi rvcnil - surra cc biti boljc. Kisa bicno pad a pri 0 labljcn 111 vjetru a ako vjctar pojaca kisa cc prcstau. To naravno nc vrijedi pri olujarna i
ne erama.

13ROD KI

'IOTORI

Kod «bcnzinca»

ne smijc

do' i

Na vcce brodice ugraduj mo motor unutar lrupa a na manje jcsarno na krmi iii na b ku vanbr d ki motor. snovna podjela motora s uuutarujim izgaranjem je 1I dvijc grupc. A) Diessel motori koji rade izgaranjcm plinsk g ulja, kojcgs j s nazivarno «dizclsko gorivo» iii JOs krace «nafia». D) Bcnziuski iii Ouo 111 1 ri tr we benzin. I jedni i drugi dijele se dalje prarna principu rada 11<1etv r tcktnc i l1a d otaktue motore. Prije opi alga c principa rada, upoznajmo se s glavnim dijclovima motora s uuutarnjun izgaranjem. Imamo ncpokrctnc i pokrctnc dijel ve. Kucistc (karter), blok sa stublinauia ciliudrima) i glava mol ra SLI n p kretni dijclovi lav Ili p kretui dijel vi su klip a khpnjacoru koja povczujc klip s koljenastom s \ I no 111 (radilicoru), radilica, zupcanici I remeni prij no a vrtnjc, rcdllh.l r uroja okrClaJ<1, I... pea, Uljl\81 \' d'lIa pumpa, podizaci vClllila i veotill, lll.l·ni allll:t!al i ·k 11 )-10:1 'lac
I r. 11
IA

do sarnozapaljenja smjcsc gOI i a i zraka vee samo lcktricnorn iskrorn iz svjecice. No, d sli smo do poslijednjc ' IV takta, Tu se otvara ispusn: ventil i izg rj li plin vi udu kretanjcru kli] a p ama gore, istjcrani iz tuhliuc. To j daklc rv takt - r P [A\' ANJ E. Trcba zaparntiti da dizel motori 1I pi '0111 taktu usisavaj LI sam zrak a bcuzinci smje u goriva i zraka koja se st am u rasplilljacli Ita usisn ~ graui 111 tora crlinda: drcssel motora gorivo lib, cuje prcko sapnicc pumpu visok "
sc sarno za] ali u vruccm zraku. U

bcnzinaca lUk rasprSuj
1I

g riv

pall

iskra

vjccice.

Rasplinjac

11a
e

b 'Ilzin uje Lire aj gdj
z\'unoj

tnJja Ilsisav31l0g 7 ak.:a i7 sapni

ga

1I

vL:nlunjc.:voj CIJC\ i, «\'nell» bt:11Zln i Itlle bpl (magltcu) i laka llastaJe sll1jcsa

_

gOII\:!

I
;J

zruka.

%a hladuu

1110101,

(6 k.)

/.ll Ugllj:'111 motor II ~)llljl;!lU

rualo bognuja !!llllV I l'i 1I kouxt zruka
H.-\

III

l'
Svc
$[0 ,C

1);\ IAZI\'t\f'1.II:

IT

U nckakv 1111 ki.ju WII ill 11. ruotot I P 1II11CC, bcsprijckorn podmazivano. cctvcrotukuiiru motorimu Jt; ruazivo - mororno uljc smicstcno 1I kucistu uiotora (karicru) i U nuda "11 zupcasta uljua pumpa p d prilisk III kroz uljnc kauale salje 11<1 mjcsta 'eij ce 110 obaviu podmazivanje U brodskih mot duo I..:ucisLa 111 ra \ iti II obliku slicll III slovu « » zato, jcr CC tako tu uvijck biti ulja kada sc brodica nague - a lU je naravno d lje u dnu smjestcna i uljna purnpa. U cetvrtast m kartcru, pri nagibu brodic uljc bi bilo u jednom cosku-na jedu ~ strani I uljna pumpa nebi imalo SLO usisa ali. Lorna ulj sc preko Iiltera, u kojcmu taju cestice garefi iii strugan g mel lao vraca u karter. Da jc potreban pritisak irkulacije u rcdu, kontroLira instrument koji nam p kazuje pritisak i javlja nam svjetlosno (crveno) iii zvucno aka nest nije u redu. Motor s manjka im p dmazivanjern, brzo ce se p kvariti i stati. Rabit ccmo rnotorno uljc \ iskoziteia ostalih

mora

hrti

i:-.PtJ~l<1I'll/. ispu;nl SiSl~1l1 "dj~ onu hladi isptlslIC cijcv " r.t III gu bill i gUl1ll'lIC a U:Pl1l I pngusuje buku ISPUS111 plmova-ckspl )l.lja izgaranja u mol 111. 1 <11sistem III uckih ncdi stataka U i savaujcm n .. pl. prlja\'og III r; usrsa V3 sc u motor i ta prlj a \'sl ina a ruozda i ncke vee ccsuc kojc cc zacepljivat prot CIIl: kaualc. TlI SU nunerali I sol kllJ.1 sc l<lloii i pulako s\ e \ i:' zaccpljuj kanale. Zato j..: lji t< k zvani zatvorcni sistcm. Jcdna l Isla voda cirkulira motoroiu U jcduom zatvorcnorn krugu Ak srno u m WI' ulili dcsuliranu v du, ouda neru: ruinurala i s Ii a jo' manje pi ljavstiua. Zaurn, mogu 51 dodati antikorozivna i sredstv proti zarnrza anja 'J akav sistcm irna poseban hladnjak - iziujenj ivac topline
U

kojern se ta cirkulirajuca

rashladua

iekuciua

rashladuje

karaktcristika k ~ 113m preporucuj proizvodac 111 tora. Redovuo cern k lilt lirati ruvo ulJCI U kartcru I mijenjnti

ga kad n dradi sv ~ sate rada. Veliki mol ri ugradeni na prckoocenske brod ve u pra ilu Sll dvotaktni dicss Ii i imaju takvc a i dodatuc naC1I1C podmazivanja, 51 cerno ovdjc izostaviti, jer to znanjc nije neophodno za
o litclje rodica i 111 rnnr -m I ristc.

vaujsk III rn rsk 111 vod m. od In hladeni rnotori rade uulavnorn do zagrija anjs 800 - 90° . Zrak rn hI deni mot rt imaju rcbrasto povccane povrsinc cilindara i glave 111 tora a nekada i kartera (gdje: je motoruo ulje k [e takod I' to ba hladiti) gdje s torn rebrast III p vecanorn povrsinorn struja zraka uspjesnije preuzima i odnosi topliuu. Za ugradeiu motor u korito rnotora, U torn slucaju alja sigurati d t k uvijek svjczc zraka 0 ranog nekirn entilat rom, dakle prisilno a l pli zrak ce negdje p krmi izlaziti u atrnosfcru. Tak i mOL ri rade na icmperaturarna i do 130 Za kontrolu ispravnog hladenja m ramo U SVIn1 istemirna irnau instrument te s jetlosne i Z\,UCIIC alarmc u lucaju prcgrijavanja motora, Rijcsih srno podrnazivanjc i hladcnjc a nismo jo· PI' uctli princip rada dvotaktn g 11l tara. ad cern mi I
I 0 •

Manji d otaktni rnotori, ka i su uobicajcni za manj brodice, u pravilu su bcnzinci. u ujima jc podruazivanje rijc en tako, st sc mazivo uljc stavlja u gorivo. T je ( scbn mot rno ulje ZCl dvotaktue rn lore i stavlja se u gorivo u onom postotku kojcga je pr pisao I roizvodac III lora. Pa CC za stari englcski Siagulc to biti 10%. za starije Torno 4% a n ve 2% a za Jarnahu na pro sarno 1% dvotaktnog ulja u benzinu. To s nazi a mjcsa ill m, M lor je taka konstruiran da ce mazi 0 U kapljicama doc I na sva r trebua mjesia. N SlO CC 109 ulja izgorjeti a nesto 'e p bjcci u ispuh. Ti su mol ri zato malo prljaviji-masni i zagaduju more. Uporaba dvotaktnilt rnoiora zato nije dopustena na mnogim jcz rima Eur p..: a pogla ito onirna iz kojih se crpi piika veda. U nas je to na pr. jezero Vrana na . Cresu. D 'i ce vrijcmc kada c ckoloska SVijCSl uznapredovati, pa se nece smjeti tako zagadivati ni more! Ill. DENJJ.o.: l\IOT
lzgaranjcm prillljcrcllo oriva
11\

L'IUNCIP

RI

A

D\'OTt KTNOG

[\[0 'ORA

RA

lor sc zagrijava. Ako e 011 nebi hludio, n<lstala bi ostccenja. Primjelljuju sc dvije ,rsLe hladcnja III (ora. lliadenjc vodom (l1lorem) i hladenjc zrakolll. Vo I III hladcui IllOlori illlUju dvostruke SlJCllkc lin slublilll I na lavi mot ra koje l\'Orc protoCllC kallale 1I kOjilll clrkulira more (voda) i ociuzillla i od\'odi motonl SUViSllll l pIJllu Razlikujell10 dva Islcma hlad~llja od011l. t ,. rcni iSLem je kat! \' della pllmpa erpi morc 'l1a rC'etki (klngstollu) ispod lrupa brodlC~ i \' da prott~(l\a 1)111111 ki:.llllllillltl d\,( strukilt tiJCllkl i odlazi opCtli 1110n~. lIll \ ije wijeme la sc rasltla Ilia vo I

'I. 23 - votaktni motor-nazivi dijcl a motora: l-stublina iii cilindar, 2-Gta a m lora, J-Klip, 4-Radilica s uteg In i klipnjacorn. 5-Usisui kaual, 6- lspusni kaual, 7- Medukanal, -Kucistc s usisaniru zrakom u «I iessela» iii mjesavin m u «bcnzinca», 9-PredtlaccllJc usisanog IO-KlIcistc-kaner, l l-Utcg koljenastc osovine, 12-«predtlab> zraka il i rnjesaviuc prclazi medukan 10111 U stublinu iZllad klipa.

D oll1klnl molor nellla \tuLlle. U1I1jcsto lljih -u na tij nei slublill mp' lOjC kllp S\' jllli (It' laz Ill, svojim tijelorn Zilt\ar~ iii t,'(lra f. llpt: L1 zawe i usi l10g kamila. iSpuSllOrc bl1nla j 111t:duknl1ala U radu e1v laklll g IllOloru 11 radl1 - 11 lakloVllltn. sudJcluJc i kULi't~ tl1olora. ste lIijc hi 'Itlcal keel -Cl\·crolaklilih. Tu opel 1111<1111d\'omklllc «c1lc:-;clc» "-oj l lIsi:;:!\ aju cisli zra"tr. J_

II

I «h":IlZ111C(!»
IIIJC;~1\ Illil

koji

usisuvaju SIlIJ~:U

zraka

I gl

riva

koja

je

j

icr JC U gon dodan I IIItlZI\'O ldetuo 'Ut11 pokrcnuu I-.Iip i (>1(11 iii Sin sc Jog. fa IlCljPI ij ispud I-.Iipa U kucistu a ouda i iznad khpa 1I cilrndru - 11<1 kiaju S\'C 10

Kada h.llr krcuc ) I zdo prama I! re i tijcl III je pt ckrio izlc z medukanala gore U .ihndru, II kUC1SIu c po\'eca a prostor I nastajc podtlak. Kroz oslobodcui otvor lISiSIIOg kanala zrak iii rnjcsav ina ( male vee, Diess rl- zrak a bcnziuac- mjesavina) navali zrak ulazit u kucistc, jcr tam ani je vcci pritisak zraka, 7.rak iii mjesavina ) je dakle sada tu u kucistu. Kada klip na povratku krenc d zgo i pozatvara i medukanal i u i ni kanal - p eet ce tlaciti zrak usisan u ku Tte. azovimo to ipak «prcdtlacenjcm» jcr kasnije ce raj zrak d zivjett prav konacno tlacenje gore u eilindru - iz.nad klipa. Za sad a tu u kucistu, klip "e taj zrak ill rnjesa inu prcdtlaciti do trcnutka 01 arauja medukanala tarno u cilindru, kada ce to poceti strujiti i preinjestati se gore u cilindar-iznad klipa. Nekako isto rerneno klip je otvorio vee i ispusni kanal. Da nebi onaj tarno dolazeci iz medukanala zrak-mjesavina pobjegao prek puta na ispuh van, mcdukanal jc zakosen i usmjeren prama gore a na klipu jc j s jcdno ispup ~enje (kvrga-n s) k ~i usmjerava taj svjci.i zrak-mjesavinu prama gore i sprijeca a prerani izl zak ovog «friskog» u ispuh. USpUl takvim usmjerenirn strujanjem ovo «fri ko» tjcra iz predh dn g takta izgorjcle ispusne plinove ispred sebe an u ispuh. Klip je u meduvremenu dosegao d nju uirtvu tocku i poceo se vracati gore. Dolje u karteru zap eel ce usi avanje a isio remeno gore u cilindru klip ~e poceti tlaciti n «frisko» - stlacit! ce lO do Icraja i nakon zapaljenja nastupit ce izgaranje i sirenjc a LOznaci I p )liski vanje khpa. Za lO vrijemc u karteru ce biti predtlacenjc, Taktovi se dakl d gadaju 1St vrcmeno ispod klipa u karteru i iznad klipa u cilindru. vaki puta kada klip ide prarna dolje je radni takt. Saki drugi takt je radni i zato se to nazi a dvotakmirn motororn. POll imo jos jcdn m sro vrijedi za dv taktuc i cctverotaktne m tore. U «die cia» u i.lindar ustrcauo gorivo zapa lit e St! zbog u njernu tlacenjem zagrijanog zraka a kod «benzinca» ce smjesu goriva, zraka zapaliti iskra elektricne svjeeice. To l1am pak sada govori, da za «benzin e» trebamo imali iz or elektricne stnlje!
IslllVrCIlICIlO

vojim

QII \'111 I sa la unjuovij: gdjc jc 1I111jl!SI SI (1111 .nuuh mciala IlCkl '1111 ·lll:l-.i maicrijal T jc 1'.<1 S(ld" j j tchnicka tajua «I <!;;CI, ni «mcuilni» napravlj 'Ill SU raku, da su mctalne ploce uroujcuc 1I clcktr Itt. Elektr Itt inozc biu kr: cl g til IU711C1l0~ karaktcra. Kisclina til IUZIIICi. Najccscc su 1I up rabi I \ ni akumulut rio 11 sc sastoji 011 c .lija s elcku olnorn od dcstiliruuuru vodoru razujcdcuc suruporuc kisclinc II koji clckirolit su uruujcnc III vue pi ~ razdvojcne plocarna iz laciouih rnrezica Svaka celija moze akumulirati - spremiti i kasnije davati i stosrnjcrnu struju napctosti od 2 alta. enjskun spajanjcm cchja dobivamo naper st od 12 za k [u struju u predvideni svi elcklricni uredaji na III t ru i drugi na brodici. Na vccirn jahtama i brodovirna k ri ti se I napctost d 24V. Na modcrnirn akumulatorirna jc naznaka «bez odrza auja», T zna· i, da vise ne 111 ramo svako malo zavirivati lJ cdijc - nije Ii nam islilapila voda pa su ploce pri rhu na suhorn. Elektrolit mora biti barem ceruimeiar povise ploca. Ako je p trebno, nadolijeva se destihrana voda. staje naru, Sl se odrza anja lice, paziti da spoj i budu u dobrorn kontaktu i cisti. Tak klernc
treba slabo namastui ili nikak
ra

vazclinorn da nc korodirnju I postanu provodljivc za slruju. Treba pratiti na

da se akumulator uredno puni za vrijerne i paziti da se akurnulat r ne r trosi isp U dopustenog a to je nc vise od 10%. Prakticno, ako napon padne ispod 10,5V, pI cc cc sc poceti def rrnirati i doci ce na njima do kratkog poja a nda se rnozern takvim akurnulator rn dirljiv pr stili i naba iti novi. Novi « asa» akurnulatori umjesto tekuce kiseline imaju zelatinu. Manji su u dirncnzijama a uz isti kapacitct. Mozerno ih bezbroj puta i prazniti do same nule napetosri - nista irn nee e biti, a zato i k slaju! naba i akumulatora rukovodit ceruo se potrebnim kapacitetorn pr dvidenirn /a nas mOL r i druge p lr sace strujc Kapacitet je izrazen Arnper-satirna. Potrosnja se pak rnjen Arnperirna. Pri nad punjavanju akumulatora
strujoru iz javne
rnrezc

instrurnentu rada mot

uz pomoc

punjaca,

vodit

CCIl1

IZV

RI E

,K

Rl

'E E ERGlJ',

Ako imalllo uredaj koji se sastOji od Ileko" slalnog lllagncta I uz njcga nalllolaj (kalcm)iz lacionc ziee i aka e Jedno od t ga pokrece iii viti jeduo uz c1rugo - u namotaju cc sc pojaviLi elektricna slruja. To je magl1etlli izvor clektricllc stt uje. Kada s onilll konopol1l l1a malilll vanbro skim molorim" p vucemo. zavrtili SlllO llIagnet i dobili struju za prve iskre na svjecici mOlora. Kada mOL r radi, VrLl i t<lJ magl1el i tako sant scbl slvara potrebnu Slll.tju Kada IIllI ptovodllik h; strllje sp ~imo l1a (l1laSll», gu Illb III gasenje l11otora) nema vise iskrl! it'll-. Lall ladJam . Oru!!i izV)r d. struje je balenj ki. T jc na br diei akullllllalol. II11D ill \ iSI!\Ista. Slebmi. Celi-ill.
Ir. I
I")

racuna arnperazi punjenja e da nam nebi akumulator «zakipi » s prevelikorn amp raz rn. Punjenje ak1.1I11Ulatora podcsil ecmo snag m ad 10% njegovog nazivn g kapacileta. Ako je akm. kapaciteta od 5 ~ All, punit cerno ga s 5,5 odnosno 5 Ah. Opcenito, bolje i zdra ije je za akumulator punili ga s manjom snag 111 a duljim VrCllIellQIll. Oa Ii je almmulator pUll poluprazan iIi cak praZ3n, mozemo USlanovili mjerenjem bomell1elrom kojim se Il1jeri g.usto'a eleklr lita. Naillle. rUIl aklllllul~ltol ima od 26 pa S\'C do "'2 BOll1ea. Kad e akul1lulatar uJclomicno isprazl1io, sump r iz ki clinc ( u 010\,110111 akl11.) se djclol1licno natalozio na pi ee olova I e1eklrolll je rij~di - \'odenasliji. Nad pUllom slruje. SUll1por sc vraca It eleklrolit i 11jc gusci. Gustoca ispod 22 BOlllea. akm. je poluprazan - lreba ga nad punili. tspod 15 nll1. a tjerali S1110 gn da jus ladi, 'clijc su se p cele dc~ nnirati - akulllulator cc sc vise tcsko opora\ iti. Zre je Zc1 odpad. EI'O Ilrvatska jc putpi.nica I-:oja:i! OdllO'1 Ita lb\'.

iakoder

.I.J

1\1 I~A

llledullHrodl1\'; ~Iarp 1 "onvel1cl\e zalvorcnu mora. Tu sp"dn lI7.

ostalc I • I dozcmu 111 II,; ic lIaJa\ II) ill";; Juilran koji Jl: id zatv ircuiji I'ijc-' jc l lCLI\:tlljU ClstOCl: i Z~IS iii 11..11.; i Iaunc 1111 mum. KOil\CI1CIJ[J iaksauvno navodi svc P 'JCdllll sri 1I:Jl:ill(l ~lI\'cIIlP I SPI]Cl:i1v<JIlJ<l zagadcnja IIWICI i pi iobaljn MI Cl!II1{1 ivdjc 10 sazcu II uckoliko zaista vaznih red ka. 1I lIIC1re sc br odicc ( a iuu S obalc IIC !;nllJc hacau ni~la Slu 01 mogln sk dill morsk im organtznuma i :it 1l1()1~ II' 111li.e razgraditi. Tu sc ubrajaju SVt: kemikahjc osim za sad" ncizbj znih del rdcnata 1I v dama kanalizacija - ali I lome cc sc naknaduo pokusati d ci na kraj ) 7.at im na tom popisu su akak svi naftui d ri ati. Slijedi uerazsradi a «plastika». To su ne vrecice, plasticne bocc, Casc .... kojc ncodgo orni ljudi bacaju prek ogradc br dica, Iraj ekata, turisricklh br d va, u m r i ci.ne vel iko 7.1 na morsk III dnu, Tu gdjc SU p legle te vrecice i say raj plasticni tpad, nema
biljcice,
_':: pa

pi ijc «Pi Igllilllllil

prijc

. odguruu: "l' \'CI~ od pumpc a VI CC palj nja ugracklhJ(' bcnzinsk g 1110l01(\, ukljuc vcnt ilatnr £,1 isisnvaujc bCI17111sktlt para II urotoruc I'll isuu'a ptt rck uukou I g<l ukljuciu ddt r p kret, 1111101'<1. Akn It ~ 1\1 tc uuradili Laka\ izsisavaju vcuulator ouda b<JIt:11\ otvoi itc P 1...1puc III 1 ra P njcgovoiu paljenj 1I. - K ad \'CC u sknpu pre ku ~cm - cv
jcduog prcsk ka jcr «su hiluo L bro L c» T nIL Rezervoari
I

jl)"

c

LlL

g riv

ka

I

uz pu auj

T [l(~ODI E - KIt

J ·'TERETA

za goriv m raju irnati pregradc sp jen, rnanj im otvorima za prelijevanje goriva iz pregrade t pregradu. To je zato, da se pri naglijem nagibu brodicc 11< prcmjcsti svc go ri \'0 djednoru na jcdnu straru, rezcrvoara i tako uzrozi siabiln st bra lice. T vrijcdi i za

skoljkice,

puzica

onda ni ribiec - nista zi og. Sve je mrt vo i pusto - rnjeseceva p vrsinal Ako
imate kakve ovako privatuo ) ag esivne porive,

i7.zi ite prilikama.

ih u takvirn Kad \ idite
c bilo kojc

« zagadivaca

g rc pisano vr te - djelujtc ostro ucinkovii ! 7..V li za pi vidbu br di e.' eret Prirnjetili ste, da u voj skripti ne idu terne d pusten na od 111 1I redoslijedom na pocetku navedenih ispitnih pitanja. Kao treba po mogucnosti smjestiti sto nize u koritu brodice i da sc tu mal preskacc iii su rnozda pitanja porcdana nc osigurati ga da sc ne poruicc pri nagihanju a narocito pri bas I gickim redom. Ovdjc je medu 111 tor ubacena i p rtanju na val vuna, [3 lju stabiln st plovila moze sc sigurati vee pri graduji ako sc ugradi odg varajuci ek L gija jcr 1I III re i/.bae na nafta i rn torna ulja iz alast uk bilicu ili pri dnu "- rita. brodica 11< falost vrlo u cesli slucajevi ponasanja ne duov rrnh 1 primiuvnih nauucara. Kada SIUO vee kod r R «naft » - pornenut ccmo 0 dje i uesto iz pr pisa 0 krcanje g Iiva. P java p zara na br diei rn ze uarn priskrbiti Zest ku zabavu ! Zato CC1110 poduzeti preventivno sve sto

tekucina. A sl se siabilnosti lice, zap vjednik jc odg voran za osrnisljen rasp red tcreta i ljudi ) na brodici tako, da ona ne « lsi» na b k iii da krrua n t ne pre isc a pramac sc izdize iii pak advise uranja-zabada sc (pije 111 e). Ako ima na brodrci isc g stiju-putnika, zapovjedniku jc duzn st, da til na vnjern upoz ri ( na prirnjer, pri pr lazu uz nudisticku plai:u) da ne du s i odjednorn na jcduu siranu brodice ! N<1 br dici ce biti ukrcan sam iolik Ijudi iii tohko [Creta, koliko jc to

ostalc

rezcrvoarc

vccc

zapreuuiine

bilo

kakvih

Z

111 7.elllO,

da d
0 La

pozara

ne

dodc.

Na Jadranu

postaja za tankanje brodica goriv m. lie su smjestene uvijek ua pristane zasticcne od vjetra j val va - u nekakvom kutu «rnirnjaku», Ak bi se tu prolilo nes: u rn re, tesk se La sarno od scbe

ljati nikakvc ruasue krpe ( od bris nja III Lora ) 1I blizini neceg jacc ugrijauog iii goreceg. z ispusnc ije i rnotora, uz gorionik kuhala, auira-ocisti. Propis kaze slijedece: 1.) Zap vjednik brodice je duzau 50 In. prije plinsku svjetiljku preblizu ispod iende, i 1. Zai varat CC1110 pri tana «benzinske purnpe» ugasiii motor i do pristana I ncizostavno llvijek doploviti bez rada motara. To je prva prevellLiva protiv redovno racla mol ra paz ra. Za vnjclllc wnkanja goriva, 1m brodiei smije biti n kon prestanka sam lap \'jcdllik br dice a svi ostell! d v d g 1 iva. 151) tako I pllllsku bocu Kubala nak 11 III raju se iskreaLi. To jc druga S akog kuhanja obroka iii same kulumja ka e. prevenliva - da lIcbi netko zapalio Ako nam jc u plovidbenoJ duz\·olt u clallk'll abvezne eigarelll! ara\ no, l1a brodskolU opreme naznaccll i protup07,.<1mi araral, ollda ga svakako plinskom» sparh ·tu » se za to vrijcll\e llloramO imati. Imat ccmo ga negdje lako d hvtll[jiv glle slllije luSla kuhati. Uoascne ce bili - pri ruei, To su aparatl punjelli pjenolll, prabolll, S\C I lillS e s\jelilJke. rara\'Il, piino\'im3 C02 Jil hal 110111 Njih moralllO I ' vn ncccl\\ s\'ijclliti Hili sa llpnlj 110111 «tlzurirati), kak bi bili POllZdall1 ako ilt LlsLrebamo. Ne SVlj ceOl1 L Nada Ijc, zapovjednik llIora treba smctllllti s lHlla da jc gorellje kemijsk spaj<ll1je S mati kollk IIlU g ri\'a s~ane u kisikoill. Ako dakk SPIIJCCIIll ciOIOk kislka II. zraka da rczervoar i . amo I Iiko C lra7iti da IlIU C lltoCI A" e Illalcrije k ja bi hLjda !!orjcti - l1em;! p Zara. TD C sto prelijc .. Iobu pl. ea zapo\jcdllik br dice a ne llrndllt, prijecitl dolaznk zr:tka. OIIJ PJCllll, prnh rli rim i7. . t.-. 1~ djclCllnik «IN .)' akOl1 zClvrscllog tankanj<l 1 ukrcLllIja ima s else
CCCOIO

)]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful