You are on page 1of 3

10-PUNTENPROGRAMMA VLAAMS BELANG DESTELBERGEN/HEUSDEN SOCIAAL BELEID EN VEILIGHEID

1. Meer en betaalbare sociale woningen, bouwgrond en appartementen. Destelbergen bezet met een gemiddelde prijs van € 290.844 de 4° duurste plaats op de lijst voor de aankoop van woningen in de 75 gemeenten van Oost-Vlaanderen (gemiddelde prijs: € 216.215). Een huurwoning kost gemiddeld € 943 per maand, dit is de 3° hoogste prijs van de provincie (gemiddeld: € 795). De huurprijs voor een appartement is gemiddeld € 750 en dit is de 2° hoogste prijs in de provincie (gemiddeld € 637) Er komen enkel luxe-appartementen bij en die zijn voor velen en zeker voor jongeren onbetaalbaar. Er zijn nauwelijks sociale woningen bijgekomen. Omdat het bestuur hier volledig heeft gefaald moet een nieuw gericht gemeentelijk beleid met ondersteuning terzake een topprioriteit worden in onze gemeente. 2. Veiligheid door meer politie, vooral op straat. De politie van onze zone klaagt terecht over een tekort aan manschappen. Er moeten dringend meer politieagenten aangeworven worden, zodat ze vooral op straat meer inzetbaar en zichtbaar kunnen zijn. Wij steunen het protest van de politie tegen de nieuwe Salduz-wet waardoor criminelen nog meer beschermd worden en ook onze lokale politie ontmoedigd wordt. Wij willen een herwaardering van de wijkagent als zichtbaar aanspreekpunt. Sluikstorten, het aantal inbraken en de drugsdelicten in onze gemeente stijgen onrustbarend! In Heusdendorp, achter het gemeentehuis in Destelbergen en op het Eenbeekeinde worden drugs gebruikt en verhandeld: wij willen geen gedoogbeleid maar een keiharde aanpak. Wij willen een absolute nultolerantie tegenover straatcriminaliteit en bendegeweld. Veiligheid moet een absolute beleidsprioriteit zijn; voor het huidige gemeentebestuur is het dat echter nooit geweest. 3. Bedrijfsvriendelijk bestuur De middenstand en de Horeca zijn het cement voor de sociale netwerken en voor een leefbare buurt. Wij pleiten voor een gezond lokaal ondernemersklimaat. Wij willen objectieve gelijke kansen voor iedereen om zich op de bedrijfsterreinen te kunnen vestigen. Wij willen de veel te hoge pestboete voor het vergeten te plaatsen van de parkeerkaart bij winkel- of horecabezoek terugbrengen van €25 naar €15. 4. Ontwikkelingssamenwerking is geen gemeentelijke taak. Wij pleiten enkel voor een weloverwogen steun aan projecten van inwoners van onze gemeente die zelf zeer actief betrokken zijn bij de uitvoering ervan. Wij willen de afschaffing van de steun aan niet gouvernementele organisaties (NGO’s) want de gemeente heeft geen enkele inspraak in de besteding en controle van deze gelden. Dit geld wordt beter besteed voor de vierde wereld in onze gemeente, namelijk voor de vele eigen mensen die het financieel moeilijk hebben. 5.Verkeer: veiliger fietspaden en beter onderhouden wegen met wederzijds respect van fietsers en automobilisten.

Uit de recente enquête van het Vlaams Belang bleek dat veel inwoners vinden dat de gemeentelijke wegen en fietspaden onvoldoende veilig zijn en onderhouden worden. Met de 500.000 euro die teveel betaald werden voor het nieuwe Dienstencentrum in Heusden kon dit tekort ruimschoots opgevangen worden. Verkeersveiligheid gaat voor ons samen met degelijk onderhoud van wegen en paden. 5. Billijke tussenkomst voor de kostprijs van gescheiden riolering. De gescheiden riolering voor regen- en hemelwater wordt de komende jaren verplicht in gans de gemeente. De kosten kunnen variëren van € 100 tot € 3500 per woning. Het subsidiebedrag van de gemeente mag niet forfaitair € 500 (zoals nu voorgesteld) zijn maar moet evenredig zijn met de gemaakte kosten. 6. Actieve inzet tegen de oprukkende vervreemding en islamisering van onze gemeente. Enkel nieuwkomers, die hier willen werken en zich willen integreren, zijn welkom. Wij willen een solidaire samenleving op basis van rechten en plichten, zeker ook voor immigranten. Wij willen intensieve controles om zwartwerk door illegalen tegen te gaan. Wij zijn in onze overheidsdiensten en in gemeentescholen voor een verbod van het islamitische hoofddoek, dat een politieke stellingname is van de ongelijkheid van man en vrouw. Wij willen de geleverde steun van het uittredend gemeentebestuur aan de moskee in Ledeberg afschaffen. 7. Duidelijk manifesteren van het Vlaams karakter van de gemeente (symbolen, taal, bevlagging). Wij willen in onze officiële gebouwen de achterhaalde symbolen van middeleeuwse volksvreemde koningen en prinsen verwijderen. Aan alle immigranten moet duidelijk gemaakt worden dat Nederlands onze taal is en dat zij de nodige inspanningen moeten leveren om zich aan te passen aan onze taal en cultuur. Destelbergen/Heusden is een Vlaamse gemeente waar geen nationale maar, ook veel meer, de Vlaamse vlag in het straatbeeld moet aanwezig zijn, zeker bij feestdagen. Wij pleiten ook voor het behoud van het landelijk karakter van het dorpscentrum van Heusden en voor een nieuwe en aangepaste locatie voor het gemeentelijke museum in Destelbergen. 9. Een sociaal beleid. Het Vlaams Belang is een sociale volkspartij en is ook in onze gemeente voorstander van een solidariteit tussen jongeren en ouderen, tussen rijken en armen, tussen gezonden en zieken. Wij hebben in eerste instantie een verantwoordelijkheid ten aanzien van ons eigen volk en vooral voor het stijgend aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft.. Sociale zekerheid moet laagdrempelig toegankelijk zijn via een gemeentelijk Sociaal Loket, dat bevoegd is voor alle sociale zekerheidsuitkeringen en alle sociale dossiers. Wij zijn tegenstanders van verplichte quota voor allochtonen. 10. Wij willen bestuursverantwoordelijkheid opnemen of gedoogsteun verlenen in een niet-linkse coalitie. Het wordt hoog tijd dat de bestuurschaos en de geldverspilling in Destelbergen eindigen. Het Vlaams Belang zal zeker zijn verantwoordelijkheid opnemen door mee te besturen of gedoogsteun te verlenen aan een

bestuursproject dat zuinig en sociaal is. Betaalbaar wonen, veiligheid, versterken van het Vlaams karakter van de gemeente en goed onderhouden wegen en fietspaden zullen onze leidraad zijn voor een nieuw beleid.