1.1   Lịch sử mạng máy tính ................................................................................................... 4  1.2   Một số  khái  niệm cơ  bản ............................................................................................

. 5  1.3   Mạng ngang hàng (Peer to Peer) và mạng có máy chủ (Server based) ........................... 8  1.4   Các hệ điều hành mạng.................................................................................................. 9  1.5   Các dịch vụ mạng .........................................................................................................10  1.6   Làm thế nào để trở thành một chuyên nghiệp viên về mạng máy tính?...........................11  
51 .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .. ISO HN Ì H ÔM - 2 GNƠƯHC

2.1   Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI (Open System Interconnect)..................................15  2.2   Ý nghĩa và chức năng của các tầng trong mô hình OSI .................................................17  2.3   Áp dụng  mô hình OSI...................................................................................................21  2.4    Mô tả các thành phần của khuôn dữ liệu (Frame) ........................................................23  
82 .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... . ÝL TẬV NỀYURT GNỜƯĐ - 3 GNƠƯHC

3.1   Truyền dữ liệu: tín hiệu tương tự (analogue) và tín hiệu số hoá (digital).......................28  3.2   Các đặc tính của đường truyền mạng............................................................................29  3.3   Các mạng LAN: Baseband và Broadband .....................................................................30  3.4   Các loại cáp mạng ........................................................................................................31  
83 .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ... )SLOCOTORP( GNẠM CỨHT OAIG CÁC - 4 GNƠƯHC

4.1   Giao thức (protocol) mạng là gì? ..................................................................................38  4.2   Bộ giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)....................39  4.3   Bộ giao thức IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange / Sequenced Packet Exchange )42  4.4   Bộ giao thức Microsoft Network ( NETBIOS, NETBEUI, SMB)................................43  4.5   Một số Protocols khác...................................................................................................45  
74 .... ....)NAL( ỘB CỤC GNẠM AỦC )SEIGOLOPOT( GNẠRT HNÌH CÁC - 5 GNƠƯHC

5.1   Các đặc trưng cơ bản của mạng cục bộ (LAN)..............................................................47  5.2    Các hình trạng LAN đơn giản ......................................................................................49  5.3   Các hình trạng LAN hỗn hợp ........................................................................................52  5.4   Các hệ thống giao vận mạng.........................................................................................54  5.5    Kiến trúc Ethernet........................................................................................................57  5.6    Mạng Token Ring.........................................................................................................62
86 .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .0002 SWODNIW UỆIHT IỚIG – 6 GNƠƯHC

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

gnarT
3 . .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... UỆIHT IỚIG

1

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang  

 

4 . .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .... HNÍT YÁM GNẠM ỀV UỆIHT IỚIG - 1 GNƠƯHC

Giáo trình Mạng Máy Tính  Trang   6.1  Các phiên bản của Windows 2000..................................................................................68  6.2  Một số đặc điểm mới của Windows 2000........................................................................69  6.3  Mô hình workgroup và mô hình domain trong Windows 2000........................................74  
87 .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .. REVES 0002 SWODNIW TẶĐ IÀC – 7 GNƠƯHC 2

7.1   Cài đặt Windows 2000 Server .......................................................................................78  7.2   Đăng nhập tới một Domain...........................................................................................86  7.3  Các công cụ quản trị......................................................................................................88  7.4   Hộp thoại bảo mật Windows 2000.................................................................................88  
19 .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .. GNÙD IỜƯGN NẢOHK IÀT ỊRT NẢUQ - 8 GNƠƯHC

8.1  Các loại tài khoản người dùng (user).............................................................................91  8.2  Lập kế hoạch tài khoản người dùng ...............................................................................92  8.3   Tạo tài khoản người dùng cục bộ và tài khoản người dùng miền ...................................95  8.4   Thiết lập hồ sơ người dùng (User Profile)...................................................................104  
111 .. ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... . MÓHN NẢOHK IÀT ỊRT NẢUQ - 9 GNƠƯHC

9.1.  9.2.  9.3.  9.4. 

Các loại nhóm trong Windows 2000........................................................................111  Lập kế hoạch nhóm Local Domain và nhóm Global ................................................112  Tạo và xoá các nhóm ..............................................................................................112  Thêm các thành viên vào nhóm ...............................................................................114

911 .. ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .. OẢHK MAHT UỆIL IÀT

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 

4002/ 80 gnáhT

nạos nêib móhN
.c ớưrt nơ mảc hnàht nâhc niX .4 pệihgn g nôC gnẳđ oaC g nờưrT - nit gnôht ệhgn g nôC aohK – hnít yám g nốht ệH ổT ềv iửg nix ý póg cáC .y àn uệil iàt gnụd ửs ia g nữhn àv nêiv hnis nạb các ư hn gnũc aohK g nort ôc yầ ht các aủc nếik ý póg gnóđ ựs cợưđ nậh n gnom tấR .tếyuhk mếihk gnữhn nòc nắhc cắhc uệil iàt nên ,hnìrt oáig oảht nạ os mệihg n hnik àv naig iờht ềv ếhc nạh od gnư hn ,hcạ oh ếk oeht hnìrt oáig hnàht nàoh ể đ gnắg ốc gnữhn óc ã đ ùd cặM .8 ,7 ,6 g nơưhc các nạos nêi b uếiH íhC nễy ugN nêiv gnảiG 9 ,4 ,3 gnơư hc các hní hc nạ os nêib nếi hC gnôC y uD ạT nêiv gnảiG 5 ,2 ,1 gnơưhc các hníhc nạos nêib hnìB năV nễy ugN nêiv gnảiG :óc hnìrt oáig nạos nêib aig mahT .gnùd iờưgn nả uq iàt ịrt nả uq cệiv nếđ nauq nêil cứht nếik ốs tộm àv tặđ iàc cứht hcác nẫd g nớư h nòc uệil iàt ,g nuhc uệiht iớig nầ hp ià ogN .revreS 0002 swodniW gnạm hnàh uềi đ ệ h :ết cựht g nort gnùd g na đ nệih tấ hn gnờưht gnôht g nạ m hnà h uềiđ ệh gnữhn gnort tộm y àb hnìrt , 2 nầhP )5 g nơưhc( ộb cục gnạm gnạrt hnìh các ềv uệiht iớig àl gnùc iốuc àv ) 4 gnơưhc( gnùd g nờưht gnạm cứht oaig ốs tộm aủc nảb ơc gnud iộn àv mệin iáhk ,)3 g nơưhc( ýl tậv nềy urt gnờư đ ềv c ứht nếik gnữ hn ,)2 g nơưhc( ISO - ở m gnốht ệ h các uếihc maht hnìh ôm aủc hní hc g nud i ộn ,)1 gnơưhc( gnạm gnốht ệh ềv nảb ơc mệin iáhk gnữhn mồg oab , 1 nầhP 9 gnơưhc nếđ 6 g nơưhc ừt :2 nầ hP 5 gnơưhc nếđ 1 g nơưhc ừt :1 nầ hP -

tậ uht ỹ k các ohc gnảt nề n àv uầđ nab cứht nếik g nữhn àl ioc ểht óc yâĐ .gnạm gn ốht ệh tộm ịrt nả uq àv ìrt oảb cệiv ohc uếy ủhc gnă n ỹk ốs tộm àv cứht nếik gnữhn ị b gnart iờ ht gn ồđ , hnít yám gnạm gnốht ệ h ềv tấhn nảb năc mệi n iá hk gnữhn uệi ht iớig óđ gnort ,hnít yá m gnạM c ọh nôm ềv hníhc oảhk maht uệil iàt tộm nêiv hnis ohc pấc gnuc mằhn hnìrt oáig aủc uêit c ụM .g nờưrT àv aohK a ủc c ọh a ohK gnồđ iộH auq gnôht cợưđ ãđ hnìrt oáig aủc gnơưc ềĐ .aohK a ủc cọh nôm các hnìrt oáig gnốht ệh g nựd yâx hcạoh ếk g nort mằn yà n uệil iàt nạos nêib

cệiV .tếiht pấc nê n ởrt gnàc yàg n 4 pệi hgn gnôC gnẳđ oaC g nờưrT - nit gnôhT ệ hgn gnôC a ohk aủc nêiv hnis ohc oảhk maht uệil iàt các óc uầc uêY

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang  

3

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
:nầhp 2 màl aihc mạt ểht óc y àn uệil iàT .gnạm gnốht ệh ềv nêiv ịrt nảuq ,nêiv

UỆIHT IỚIG

.NAM ,NAL gnạm iạ ol các ềv mệin iá hk gnữhn nệi h tấ ux ãĐ .gnóhc hnahn nêl gnăt ãđ

iớig ế ht nàot nêrt hnít hnít y ám gnạm gnợ ưl ốs , nâ hn ác hnít y ám aủc nệih tấ ux ựs àv ISO a ủc iờđ ar ựs iớV .)ISO hnìh ôm àl tắt iọg - noitce nnocretnI smetsyS nepO rof le doM ecnerefeR( i ờđ ar ohc ã đ OSI

năhk óhk yâg ,gnạ m các aữig hcíht gnơ ưt gnôhk gnạrt hnìt nếđ nẫ d óđ ừt ,)g nôht nềy urt cứht oaig nẫl gnức nầhp ảc mồg oab( uahn cá hk g nạ m cúrt nếik các iớv ,nêl gnăt ãđ

.TENA PRA gnort PCN ếht y aht nà ot nàoh ìht 38 91 măn nếđ ,PCN iớv iạt nồt gnùc nểirt

.)l ocotorP l ortnoC krowteN( PCN àl nêt tặđ óđ

cúl TENAPRA gnort gn ùd g nôht nềy urt cứht oaiG .TENA PRA aủc iờđ ar ựs uấ d hnáđ ,gnôc hnàht iốn tếk cợư đ nêit uầđ mạrt 4 ,9691 măn uht a ùM .)hatU c ọh iạĐ àv arabraB at naS ở ainrofilaC cọh iạĐ ,sselegnA s oL ở ainrofilaC c ọh iạĐ( cọh iạ đ gnờ ưrt 3 àv drofdnatS uức nêi hgn nệiV àl uầđ ởm ,gnab nêil nàot gnort nớl uức nêihg n mât gnurt các aủc h nít y ám các tếk iốn ná ựd g nựd yâx ãđ ỹM gnòhp cố uQ ộB aủc )y cnegA stcejorP

àl ioc c ợưđ aưhc nẫv yà n gnốht ệh nê n oàn ýl ửx gnă n c ứhc ỳk tấb nệih cựht

gnôhk àm uệil ữd tấux pậ hn g nă n cứhc nệi h cự ht ỉhc iốuc mạrt các óđ ihk gnort ,…v.v iốuc mạrt các aủc ộb gnồđ ựs ýl nảuq ,uệil ữd nềy urt cụt ủht các ýl nảuq :cệiv i ọm ảc tất

màl mât g nurt ýl ửx yá m ìV .mât gnurt ýl ửx yá m tộm oàv i ốn cợư đ gnộđ ụht )lanimret(

hnít yám gnạm ửs hcịL

.NAL gnạm aủc nauq gnổt gnạrt hnìh àv hnít y ám gnạm iạol nâhp ể đ nảb ơc í hc uêit a b cợưđ mắN .nềy urt gnờưrt iôm àv cúrt

HNÍT YÁM GNẠM ỀV UỆIHT IỚIG - 1 GNƠƯHC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang  

4

Kết thúc chương này, sinh viên sẽ có thể: 

GNƠƯHC AỦC UÊIT CỤM

Ø

h nít yám gnạ m a ủc nểirt tá hp ửs hcịl ềv cợưl ơs mắN

Ø

nếik àl ón aủc nảb ơc ốt uếy ia h ưhn gnũc h nít y ám gnạm mệin iáhk c ợưđ uểiH

Ø

 

ngang hàng

  client/server

.

àv )ree p-ot-reep(

:gnạm hnìh ôm ia h c ợưđ mắN

Ø

.gnụd gnôht g nạ m hnà h uềiđ ệh ốs tộm cợưđ tếiB

Ø

.gnạm nêrt óc nả b ơc ụv hcịd ốs tộm c ợưđ mắN

Ø

.h nít yám gnạm ềv nêiv pệi hg n n êy uhc tộm hnàht ởrt ểđ óc nầc uầc uêy gnữhN

Từ  đầu  những  năm  60

 

  mạng  xử  lý

các óđ gnort

các nệih tấ ux ã đ

tính. 

Giữa năm 1968

hcraeseR decnavdA – APRA( nếit nêit uức nêihg n ná ựd các c ụC ,

Giữa những năm 1970

tá hp nhaK treboR àv freC tniV c ợưđ PI/PCT c ứht oaig ọh ,

Trong những năm 70

uahn cáhk aig cốuq các cộuht hnít y ám gnạ m các gnợưl ốs ,

  năm 1984   Mô  hình  tham  chiếu  cho  việc  kết  nối  các  hệ  thống  mở

ết cốuq á oh nẩuhc uêit cứhc ổT

oàv ,óđ hnìh hnìt cớưrT .gnụd ửs iờưgn ohc

Tới tháng 11/1986

tấ ux ãđ àv ,TENA PRA oàv iốn cợưđ hnít y ám 9805 iớt óc ãđ

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.”tenretnI“ ữgn tậuht nệih

 

  trạm  cuối

  mạng máy 

 

 

1.1

.NAW g nạ m g nort uệil ữd nềy urt cệiv ohc gnùd cợưđ hnit ệv àv gnơưd iạđ auq nềy urt páC .aị đ c ụl ảc í hc mậ ht àv aig cốuq iớig nêib auq

.iạl ởrt mk 001 gnảohk hník náb óc iộh ãx - ết hnik mât g nurt tộm cặoh ịht ôđ tộm iv mạhp

.)ủhC / hcáhK( ” revres gnạM .)desa b revres(

“ gnạ m àl iọg cợưđ nòc desa b

:NAL gnạm iạ ol ia h óc táuq g nổT .iạl ởrt mk cụhc iàv gnảohk gnort

ỉhc gnạm t ún h nít y ám iah aữig tấhn nớl hcác g nảohk iớv )…v.v cọh gnờ ưrt tộm aủc iv mạhp cặoh ,àhn à ot tộm ,gnòhp tộm g nort( ỏhn i ốđ g nơưt iv mạhp

iạ ol các hnàht hnít yá m g nạ m aihc nâ hp at iờ ưgn ,uahn cáhk íhc uêit các oàv aựD

các ở yàb hnìrt c ợưđ ẽs yà n gnud iộn các ềv tếit i hC .…v.v oidar ốs nầt ừt nệiđ gnós ,iạog n g nồh ait :)sseleriw( y âd gnôhk iạol àv ,g nau q iợs pác ,iạol mik pác iạol các :)eriw( y âd óc iạ ol :mồg oab )mui de m( gnạm nềyurt gnờưĐ .gnôht nềy urt )locot orp(

:àl h nít yám gnạm aủc nảb năc ốt uếy iah , nêrt ở aĩhg n hnịđ ãđ ưhN

.hnít yám gnạm aủc ốt uếy cáC .2.2.1
.ửt nệiđ pếit oaig các pé hp ohc cặoh nit gnôht àv uệil ữd ,elif các iổđ oart ể đ cáhk gnạm các cặ oh ax ở y ám các tấux y urt ểht óc yá m iỗm ,)…v.v MOR-DC aĩ đ ổ các àv ni yá m các ,gnức aĩ đ các( nêy ugn iàt ẻx aihc ,uahn i ớv pếit oaig ể ht óc yà n hnít y ám cáC .nên ởrt hnít y ám iah ừt iốn tếk ựs mồg oab hnít y ám gnạ m uểih ểht óc at nơh ểht ục hcác tộM .óđ oàn tộm oe ht các iởb ua hn

iớv tếk iốn c ợưđ hnít y ám các pợh pật tộm àl hnít y ám gnạ m :aĩhgn hnịđ ểht óc aT

?ìg àl hnít yám gnạM

nảb ơc mệin iáhk ốs tộM

a ủc nểirt tá hp ửs hcịl àl hní hc gnũc tenretnI aủc nểirt táhp ửs hcịl i ón ểht óc yậv ưhN .uầc nàot tenretnI gnạm aủc nêiv hnàht gnốs gnơ ưx gnạm tộm àl nòc ỉhc g nũc y âđ ờig tenFSN

.ỹM aủc iớig nêib a uq t ợưv

ã đ te nFSN nêrt aựd tenretnI g nạM .tenretnI aủc g nởưrt gnăt ựs y ẩđ cúht ãđ )TENA PRA gnort s/ bK 65 ìv y aht s/bM 5, 1( nơh hnahn nềy urt g nờưđ ộ đ cốt iớv iờđ ar )krowten

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang  

5

Năm 1987

noitadnu oF ecneicS la noitaN( tenFSN )enr obkca b( gnốs gnơưx gnạm ,

Đến  năm  1990

.cúht tếk te nFSN nêrt aự d - tenretnI gnas iổđ nểy uhc hnìrt áuq ,

vật lý   kiến trúc giao thức

đường truyền vật lý

 

 kiến trúc

  hình trạng

 đường truyền   

àv gnạm

aủc )y gol opot(

:mồg oab gnạm cúrt nếiK .gnạ m

 khoảng cách địa lý,

:gnạ m iạol ab óc

nêrt aựd g nạ m iạol nâhP

.nả b ơc íhc uêit ab àl yâ đ uaS . ua hn cá hk

.hnít yám gnạ m iạol nâhp íhc uêit cáC .3.2.1
.uas g nơưhc

àv

.hnít y ám gnạm

Mạng cục bộ

tộm gn ort tặ đ iàc cợưđ gnạ m àl :)NAL – krowteN aerA lacoL(

ngang hàng

àv )reep ot ree p(

Mạng đô thị

gnort tặđ iàc cợưđ gnạ m à l :)NAM – krowteN aerA natiloporteM(

Mạng diện rộng

tợưv ể ht óc g nạ m aủc iv mạhp : )NAW – krowten aerA e diW(

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 

  mạng có máy chủ Client / Server

  mạng 

)a

.1.2.1

2.1

.i óg tấm cệiv ýl ửx ưhn gnũc uầđ na b oáb gnôht iạl oạt ểđ nậ hn i ơn iạt nit ióg các pợh pật :àl tếy uq iảig nầc ióg hcạm nểy uhc tậuht ỹk aủc năhk óhk gnữhN .nạh i ớig cợưđ nit ióg các a ủc ađ iốt cớưht hcík ìv iđ mảig tún iỗm iạt iờ ht mạt ữrt uưl n ổt íhp àl nơh ảuq uệih óc gnưhn ,oáb gnôht hcạ m nểy uhc tậu ht ỹk gnốig nả b ơc ềv ióg hcạm nểy uhc tậuht ỹK

.uahn cáhk g nờưđ noc gnữhn oe ht hcíđ iớt nềy urt ểht óc oá b gnôht tộm ềv cộu ht nit ióg cáC .nit i óg aủc )reviecer( hcíđ ỉhc aịđ àv )rednes( nồugn ỉhc aị đ aứhc nểi hk uềiđ nit gnôht nầhp óc gnũc nit ióg i ỗM .cớ ưrt

)liaM cinortcelE( ửt nệi đ ưht uểik nit gnôht ụv hcị d các iớv pợ h hcíht oá b gnôht hcạm nểy uhc tậu ht ỹ K .oac iờht mạt ữrt uưl nổt íhp nếđ nẫd ểht óc óđ od ,oá b gnôht các aủc c ớưht hcík ếhc nạh gnôhk àl oá b gnôht hcạ m nểy uhc pá hp gnơưhp aủc hníhc mểiđ cợưhN …v.v .g nạ m nẽhgn cắt gnạrt hnìrt cợư đ mảig óđ od ,iđ oáb gnôht iửg iớ m hnảr nềy urt hnêk ihk nếđ ohc oá b gnôht ữrt uưl ểht óc g nạ m tú n iỗM .ểht cự ht uềihn aữig ai hc nâh p ểht óc ìv ,oac nềy urt g nờưđ gnụd ửs tấus uệiH :mểiđ uư ốs tộm óc oáb gnôht hcạm nểy uhc páhp g nơưhP .uahn cáhk g nờưđ noc gnữhn oeht hcíđ nếđ ể ht óc uahn cáhk oá b gn ôht các ,hcíđ ỉhc aịđ oàv ức năC .ua hn cá hk nềy urt gnờưđ uềihn iạt nồt gnôht nềy urt ể ht cự ht iah aữig ,oá b gnôht hcạ m nểy uhc g nạ m gnorT .oáb g nôht a ủc hcíđ ỉ hc aịđ nầhp óc óđ gnort nểihk uềi đ nit gnôht gnùv aứhc óc oá b gnôht i ỗM .cớưrt hnịđ iuq c ợưđ g nạ d -

.y àn nềy urt hnêk gnụd ửs cợưđ gnôhk cáhk ểht cựht các gnưhn ,iố n tếk ểht cựht ia h aủc nềy urt uệil ữd óc g nôhk hnêk nêrt cúl óc ìv ,oac g nôhk nềy urt gnờưđ gnụd ửs tấus uệiH .ểht cựht iah aữig hnịđ ốc nềy urt gnờưđ pậl tếiht ể đ naig iờht nốt iảhP :hníhc mểi đ c ợưhn iah óc hnêk hcạm nểyuhc páhp g nơưhP .iạ oht nệi đ gnạm àl hnêk hcạm nểy uhc g nạ m ềv ụ d íV .) NDSI p u-lai d àv ) ( -

( MTA i ốn tếk các gnort gnụd

ửs c ợưđ hnêk hcạm nểyuhc tậuht ỹ K .y àn hnị đ ốc gnờưđ noc oeht nềy urt cợưđ ỉhc uệil ữd cáC .iốn tếk tắgn nêb iah g nort tộm ihk nế đ ohc ìrt y ud cợưđ àv hnị đ ốc ”hnêk“ tộm pậl tếi ht c ợưđ ẽs gnúhc aữig ìht ua hn i ớv nit gnôht iổđ oart

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang  

6

Mạng  toàn  cầu

gnộr iảrt g nạ m a ủc iv mạ hp :)NAG – krowteN aerA labolG(

 kỹ thuật chuyển mạch

:g nạ m iạol ab óc gnũc ,

nêrt aựd g nạ m iạol nâhP .tấđ iárT nà ot

Mạng chuyển mạch kênh

nầc ểht cự ht iah óc i hk :)skrowten dehctiws – tiucric(

Mạng chuyển mạch thông báo

:)skrowte n dehctiws – egasse m(

Thông  báo

nôuhk óc gnụd ửs iờưgn aủc nit gnôht ịv nơđ tộm àl )egasse m(

Mạng chuyển mạch gói

ai hc cợưđ oáb gnôht iỗm :)skrowte n dehctiws - tekcap(

Asynchronous  Transfer  Mode I ntegrated Services Digital Networks

  gói tin

hnịđ iuq gnạd nôuhk óc )tekcap(

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
các àl iọg nơh ỏhn nầhp uềi hn hnà ht

 

)b

:uas hnít cặđ các oàv g nurt pật nên at ,ýl tậv gnạ m y golopot tộm nọhc ihK .)”ygol opoT“ - 3 g nơưhc ở tás oả hk cợưđ ẽs yà n g nạrt hnì h các ềv tếit

ơc c ọh hnìh gnạ d hnìh iạol ab hnàht nâhp cợưđ g nạ m tộm aủc ýl tậv gnạrt hnìH . àl iọg cợưđ gnạ m nềy urt g nờưđ a ủc ủđ yầ đ ýl tậv c úrt uấC

.)ygolopot lacisyhP( ýl tậv gnạrt hnì H )b
.uahn cáhk ịb tếi ht các aữig nit gnôht nềy urt ihk

các cặ oh i ốn tếk pá hp g nơư hp ,ịb tếiht các a ủc uểik hnịđ cáx gnôhk óN .nếy ut

àl i ọg hnít yá m gnạm yâ d i ốn ồđ ơs ) ýl tậv cặoh( cọh hnìh tặđ pắs hcáC

)ygolopoT( gnạ m gnạrt hnì H )a
.nềy urt gnờưđ tấux y urt tậuht ỹ K .nềy urt g nờưĐ .g nạ m g nạrt hnìH

:NAL g nạ m tộm aủc tấ hc nả b hnịđ cáx ốt uếy ab óC . uahn cáhk nầhp hnàht các pếx pắs cứht hcác àv g nức nầhp ềv uầc uêy gnữhn ,nềy urt gnờưđ iốn tếk cệiv aĩhgn hnị đ yà n cắt yuq cáC .yâ d iốn cệiv ohc gnêir cắt y uq các óc NAL ềv nẩuhc iỗM .NAL gnạ m các g nort nệi h ểht uếy ủhc g nạ m gnạrt hnìH

NAL )yg olopot( gnạm gnạrt hnìh ềv nauq gnổT .4.2.1
.…v.v PI/PCT g nạ m ,)ết cốuq nẩuhc c úrt nếik oeht( OSI gnạm ,MBI aủc )ANS( erutcetihcrA krowteN metsyS

.ya n yàg n gnạm a ủc nểirt tá hp gnớưh ux gnữhn

àl iọg tấhn gnốht gnạm tộm g nort oáb gnôht àv hnêk hcạ m

nểy uhc tậuht ỹk iah ảc pợh hcít cệiV .oá b gnôht hcạ m nểy uhc gnạm các nơ h

nếib ổhp gnùd cợư đ ióg hcạ m nểy uhc gnạm y an nệih nên mểi đ uư uềihn óc oD

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang  

7

hợp số hoá

gnort tộ m àl gnađ )NDSI – skrowteN latigiD secivreS detarget nI(

  kiến trúc mạng

gnạm ưhn ụd íV .)loc otor p àv y golopot(

nêrt a ựd g nạ m iạol nâhP

trạng mạng

:gnạrt hnìh iạol ia h óC .)ygol opot(

  Hình  trạng  vật  lý

hnịđ c ợưđ g nạ m pác các gnờưđ noc ảt ôm gnạm tộm aủc

  Hình trạng luận lý

gnort gnộđ tạoh gnạm à m gnờưđ noc ảt ôm g nạ m tộm aủc

.gnạm nêrt ỉhc aị đ

·

·

·

  bus, ring  hỗn hợp

  star

hnìh các hnàht oạt ểđ pợh tếk ểht óc y àn g nạrt hnìh aB .

  star­wired ring, star­wired bus

 hình trạng vật lý

  mạng dịch vụ tích 

 daisy chains

ihC(

àv

:ưhn )dirby h( cặ oh

gnạrt : nả b

o

.tặ đ pắs g nà d ễ d hníT

o

.iạl hnìh uấc cệiv ohc nệit nậuht hníT

o

.gnàd ễd iốđ gnơưt ốc ựs các aữhc aửs àv náođ nẩhc cệiV

o

àv uểik ,ial gnơ ưt g nort g nạ m g nộr ở m g nă n ả hk ,yậc nit ộđ ,tấ us uệih ,íhp i hC

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.gnạ m pác a ủc iàd uềihc -

  hình 

)c

noit atskrow các àl iọg cợưđ óđ cáhk hnít yá m cáC .g nạ m g nort cáhk hnít y ám các aữig pếit oaig àv uệil ữd ýl ửx cệiv nệih cựht revr es elif các àl i ọg cợưđ hnít yá m cáC .) ụv

)krowten revreS-tneilC / krowten desab revreS( ủhc yám óc gnạM 2.3.1
. mạrt gnừt nêrt cár iảr

.nêy ug n iàt gnùc iớt tấux y urt dr owssa p

.uahn cáhk cệiv màl mạrt các oàv tấux y urt )resu( gnụd ửs i ờưg n tộm

:reep-ot-ree p g nạm aủc mểiđ cợư hn gnữhN .ẻr iốđ g nơưt í hp i hC .tặđ iàc cệiv ohc nảig nơĐ

:reep- ot-reep gnạm aủc mểiđ uư cáC .óđ uệil ữd àv nêy ugn iàt nế đ tấ ux yurt ểht óc ia hnị đ tếy uq ưhn g nũc gnạm nêrt ẻx aihc pé hp ohc ẽs ọh à m oàn uệil ữd cặ oh nêy ugn iàt nọhc àv ọh aủc gnêir cệiv màl mạrt ohc ịrt nảuq iờưgn ưhn cệiv màl resu iỗ m reep-ot-reep g nạ m gnorT

.ó đ g nạ m nêrt cệiv

:ree p-ot-reep gnạm aủc mểi đ cặđ cáC .ua hn ựt gnơưt gnăn cứhc các gnùc nệih cựht gnàh gnag n ể ht cựht các

ohc gnúhC .NAL g nạ m các aủc nảig nơđ tấr ụd ív tộm àl reep-ot-ree p gnạm cáC

)desab revreS( ủhc yám óc gnạm àv )reeP ot reeP( gnàh gnagn gnạM

gnôht ýl nậ ul g nạrt hnìh iah ,NAL gnạm các iớv iốĐ .g nạ m nậv oaig hnìh ôm ư hn nạh gnẳhc ,ón a ủc uệil ữ d nềy urt hnít cặ đ các hnịđ cáx g nạ m aủc ýl nậ ul gnạrt hnìH

)ygolopot lacigoL( ýl nậul gnạrt hnì H )c

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang  

8

 Ethernet

 Token Ring

  yêu cầu

các àl a ừv ,g nạ m ụv hcị d các

ể ht cựht àl òrt iav gnóđ aừv gnạm tún iọm pé hp

)krowten reep-ot-reep( gnàh gnagn gnạM 1.3.1

.

àv

 cung cấp

ohc oas ếk tếiht cợưđ reep- ot-reep gnạm mề m nầhP .gnạm ụv hcị d các

ể ht cựht

àl tấhn gnờưht

·

móhn( pu orgkrow gnạm các ưhn nếđ tếib cợưđ nòc ree p-ot-reep gnạ m cáC

£

màl )resu( gnụd ửs iờ ưgn 01

óc gnạm các ohc gnụd ửs cợư đ àv )cệiv màl

·

.)rotrtsinimda( g nạ m ịrt nảuq iờưgn óc iảhp iỏh i òđ gnôhk reep- ot-reep

gnạM

o

ohc

nảohk iàt uềi hn óc pợ h gnờưrt gnort tệi b cặđ ,gnurt pật ịrt nảuq gnôhK

o

,e ma nresu gnuhc óc resu các iớv mạhp iv

ịb ể ht óc gnạm tậ m oảb cệiV

o

ữrt uưl c ợưđ uệil ữD .g nurt pật uệil ữd ) pukcab( gnòhp ựd péhc oas ểht gnôhK

o

o

  server  based

nềy urt ểht cựht các aủc òrt iav hnịđ cáx cệiv nếđ nauq nêil

  yêu cầu  đáp ứng

àv ụv hcị d

các ar oạt ểht óc oàn ểht cựht hnịđ cáx y àn g nạM .gnạm gnort gnôht gnạM

 phục vụ

hcịd uầc uêy

ể ht c ựht các àl iọg nòc( óđ uầc uêy các

  server  based

³

ửs iờưg n 01

óc gnạm các ohc gn ụd ửs cợưđ gnờưht

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
:uas tệib nêyuhc cệiv gnôc các nệih cựht àv gnụd g nạ m cáC .)mạrt hnít y ám( ểht óc oà n ể ht cựht

3.1

desab revres gnạm ohc tấhn nếib ổhp nâ hn ác hnít yá m g nạ m hnà h uềiđ ệh gnữhN noitatskroW rof xuniL etiL erawteN llevoN la noissef orP PX sw odniW tfosorciM lanoisseforP 0002 sw odniW tfosorciM noitatskroW TN sw odniW tfosorciM EM ,X 9 sw odniW tfosorciM 11.3 s puorgkroW r of sw odniW tfosorciM

:mồg oab reep-ot-reep nâhn ác h nít yám gnạm ohc gnùd hnàh uềiđ ệh gnữhN .tấhn g nốht hcác tộm ýl ửx ,náot hnít àv uệil ữ d ýl nả uq gnăn cứhc óc gnạm nàot iv mạ hp nêrt hnàh uềi đ ệ h các óc óđ g norT .gnạm gnort óc hnít yá m gnừt nêrt tặ đ iàc cợưđ hnàh uềiđ ệh các óc iảhp tếiht nầc ,g nạ m hnàht hnít yá m các iốn péhg cệiv iớv gnùC

.t neilc i ớt revres ừt gnốux iảt c ợưđ uệil ữd iớv ,tneilc gnụd gnứ àv revres

…)revres PTF( elif nậh n nềy urt ,)revreS liam( liam ,)revreS beW( beW ưhn gnạm nêrt pếit

ữd tấux y urt gnụd gnứ

uẩc uhn các ohc ụv cụhp 2BD ,elcarO ,REV RES LQS

.revres/tneilc gnờưrt iôm gnort mạrt yá m các ohc mề m

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang  

9

·  File

 Print Servers

.ni yá m các àv elif các iớt res u aủc tấ ux y urt ýl nảuq -

·  Application Servers

nầhp các ,gnụd gnứ các pấc g nuc ụv mệihn óc ủhc y ám –

·  Database Server

ưhn )SMBD( uệil ữd ởs ơC g nốht ệ h các tặ đ iàc óc ủhc y ám -

·  Communication  Server

oaig ,g nôht nềy urt cát gnôc ohc ụv cụhp ủhc yá m -

.gnạm nêrt uệil

·  Mail Servers

gnụd gnứ các óc óđ gnort ,gnụd gnứ revres tộm ưhn gnộđ tạoh -

  server based

:

gnạm aủc mểiđ cặĐ

àv

o

ree p-ot-ree p gnạ m iớv os nơh ịrt nả uq àv hnì h uấc ,tặ đ iàc cệiv g nort nă hk óhK

o

.gnạm nêy ug n iàt các ohc nơh t ốt tậm oả b ựs pấc gnuC

o

íhc mậhT .)pukcab( uệil ữd gnòhp ựd péhc oas ịrt nả uq cệiv g nort nơh gnàd ễD

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
gnạm hnàh uềiđ ệh cáC
.gnộđ ựt nệi h cựht yà n cệiv gnôc ohc hcịl pậl ểht óc

o

revreS TN swodniW

o

revreS dec navdA àv revreS 0002 swodniW

o
:mồg oab

)xuniL ảc mồg oab( xinU

o o o o o o o o
4.1

erawteN llevoN

.ẻl g nêir hnít yá m iọm nêrt uệil ữd ữrt uưl cệiv iớv os nơ h naig iờht mệik tếit ,nơ h ẽ hc tặhc uệil ữd ịrt nảuq àv nểi hk uềiđ pé hp ohc gnurt pật írt ịv tộm nêrt g nọrt nauq uệil ữd các ữrt uưl cệiv hníhC .)revres ủhc y ám( hnít yám tộm pukca b nầc ỉhc ịrt nảuq iờưg n ìv nơ h gnàd ễd nên ởrt gnũc ) pukcab( uệil ữ d gnòhp ựd péhc oas cệiV .ủhc hnít y ám tộm nêrt ữrt uưl cợưđ ọh aủc uệil ữd ìV .gnạm gnort oàn hnít yá m ỳ k tấb ừt ọh aủc uệil ữd tấux y urt resu các pé hp ohc gnạm cáC .cá hk resu các iớv iốđ iđ nẩ ịb ểht óc gnạm nêrt y ấht ểht óc res u tộm à m nêy ugn iàt gnữhN . pấc c ợưđ ãđ )noissi mrep( nềy uq nạh iớig g nort gnạm nêy ugn iàt àv uệil ữd tấ ux y urt ọh péhp ohc ẽs ệl pợh res u nảohk iàt tộm iớv pậ hn gnăđ nầc ỉhc res u cáC .oàn cứm ở tấ ux yurt àv tấux y urt péhp c ợưđ oàn res u các ohc ỉhc nềy uq các iớv ệv oả b c ợưđ ểht óc hnít yá m tộm nêrt hnìrt gn ơưhc àv elif cáC

gnôhk à m pậhn gnăđ gna đ ịrt nảuq iờưg n à m h nít y ám hníhc nêrt nệih cựht cợưđ ểht óc gnạm ni yá m ịrt nảu q cệiv gnôc àv iđ mảig gnạm gn ort ni yám các gnợưl ốs od nơh gnàd ễ d gnạm ni y ám các nêrt ar yảx i ỗl các aửs àv náođ nẩ hc ,ịrt nả uq ,tặđ iàc ểht óc gnạm

…v.v rennacs ,medom xaf ,MOR-DC ưhn mếih íuq nêy ugn iàt cáC .tấhn iớm nit gnôht tậ hn pậc at gnúhc púig ểht óc etis bew cáC .gnạm au q nềy urt gnàd ễd nớl cớư ht hcík iớv )elif aidemitlum( gnô ht nềy urt ađ elif cáC .y âig iàv g nort iửg cợưđ liamE .mệik tếit àv hnahn cáhk nêy ugn iàt các àv uệil ữd ẻx aihc resu các péhp ohc elif ụv hcịd cáC . mât gnurt írt ịv tộm g nort ữrt uưl cợưđ ứht iọm ìv ,h nít y ám gnừt nêrt elif các tậhn pậc ,tặđ iàc íhp ihc àv naig i ờht tớ b mảig y àn uềiđ hníhC . hnít yá m iọm nêrt ộb c ục tặđ iàc iảhp gnôhk gnúhc àl aĩhgn óc ,mât gnurt ủhc yá m tộm nêrt yạhc c ợưđ yàn hnìrt g nơưhc cáC .liame hnìrt g nơưhc

các ẻx aihc ểđ g nụd ửs c ợưđ ểht óc gnạm tộm aủc elif ụv hcịd cáC

nấ ni àv elif ụv hcịd cáC 1.5.1
.)g nạ m ụv hcịd uềi hn pấc gnuc ểht óc ủhc y ám tộM( . ủhc y ám iàv cặoh tộm iởb pấc gnuc cợưđ g nạ m ụv hcịd các ảc tất ,nơ h ỏhn gnạm các iớV .gnạm ụv hcịd các gnort tộm nệih c ựht y àn y ám iỗm ,gnêir )revres( ủhc yám gnữhn óc ểht óc nớl gnạm cáC .)ecivres tnemeganam( ,)ni-laid etomer( àv ) noitaci nummoc( )liame(

pấc gnuc g nạ m tộm àm mểi đ cặđ uềihN .uệil ữd nềy urt àv ẻx ai hc cệiv ohc pá hp gnơư hp ốs tộm pấc gnuc ể đ uahn iớv hnít yá m các nơh uềi hn cặoh ia h iốn tếk gnạm cáC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

01

  dịch vụ , in ấn, chia xẻ file, truy xuất Internet, quay số từ xa   dịch vụ quản trị

:àl gnạm tộm nêrt tấhn gnờưht gnôht ụv hcịd cáC .)secivres(

các ưhn mex c ợưđ

gnạm ụv hcịd cáC

dụng

các cặ oh hnít gnảb các ,uệil ữd ởs ơc các ,nả b năv ýl ửx hnìrt gnơưhc các ưhn

thư điện tử giao tiếp

  dịch vụ in mạng

ịrt nảuq iờưgN .

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
gnurt pật cợưđ ịrt nảuq àv tậ m oảb ựS 2.5.1
. ni y ám gnừt nếđ pếit cựrt nầc các ờhn gnạ m nêrt g nuhc gnùd ểht óc ni y ám cáC .g nạ m nêrt gnuhc gnù d ểđ ẻx aihc ểht óc

  phần mềm ứng     
 

5.1

oab yt gnôc các aủc g nằb năv ốs tộM .i ht ỳ k các ựd maht àv yt gnôc các aủc á ohk các c ọh cệiv auq gnôht pấc gnằb các y ấl cặoh g nẳ đ oac ,cọh iạđ gnờ ưrt các ở pật cọh c ợưđ cặoH .hnít yá m gnạm ềv pệihgn n êy uhc iờưg n tộm hnàht ởrt ểđ hcác uềihn óC

yám gnạm ềv nêiv pệihgn nêyuhc tộm hnàht ởrt ểđ oàn ếht màL

.)NAW g nạ m cáC( uahn cáhk c ụl uâhc các a uq gnộr ởm ón ihk tệi b cặđ ,nớl cớưht hcík óc gnạm các iớv i ốđ nơh pạt cứhp hnà ht ởrt gnạm ịrt nảu q cệiv g nôc cáC

)secivres tnemeganaM( ịrt nảu q ụv hcịd cáC 6.5.1
.uầc nàot uệil ữd i ổđ nểy uhc àv pếit oaig péhp ohc ểđ y an nệi h gnạ m các iớv i ốđ tếiht nầc àl y àn ụv hcịd cáC .ệv oảb cọl ộb các ,te nretnI ỉhc aị đ hnịđ ồđ ơs ,elif nềy urt gnăn ảhk ,)resworb( t ệy ud hnìrt

tấ ux y urt cệiv ế hc nạ h ịrt nả uq iờưgn pợ h gnờưrt ừrt( óđ gnạm iớv pếit cựrt ýl tậv i ốn tếk cợưđ mạrt h nít y ám tộm ở iồgn g na đ ưhn gnốig nốum gnom ọh àm tấux y urt nềy uq các óc ẽs ọ h pếit oaig ủhc yá m a uq g nôht ệl pợh àl nậhn cáx cợưđ àv ax ừt gnạm oàv pậ hn gnăđ ãđ resu ihk tộM .pếit oaig các ýl nảuq mệihn hcárt uị hc àv )revres noitacinummoc( các àl i ọg cợưđ pếit oaig ụv hcịd các y ạhc gnađ h nít yám cáC )SAN( revreS sseccA krowteN óc erawteN )SARR( revreS sseccA etomeR dna gnit uoR óc revreS 0002 swodniW )SAR( revreS sseccA etomeR óc 0.4 TN swodniW

,g nort nê b yà n ụv hcịd các óc )SON – metsyS gnitare pO kr owteN( gnạ m hnàh uềiđ ệ h các ốs aĐ .NAL gnạm iàogn nêb cáhk gnạm cặ oh y ám các iớt iốn tếk gnạ m nêrt resu các pé hp ohc gnũc yà n ụv hcịd cáC .medom tộm àv iạoht nệi đ y âd gnờưđ tộm auq gnôht

)secivres noitacinu mmoC( pếit oaig ụv hcịd cáC 4.5.1
.liam-e ỉhc aị đ tộm óc iả hp iờ ưgn iỗm àl liam-e gnằb gnạm nêrt pếit oaig ểht óc iờưgn iọm ể đ nệik

tộm nêrt resu các aữig cặoh NAL gnạm tộm nêrt resu các aữig liam-e nểy uhc cệiV

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

11

  dịch vụ thư tín

uềiĐ .gnạm )ecivres liam(

các iởb ýl nảuq cợư đ te nretnI àv NAL gnạm

)liam-e( ửt nệiđ ưht ụv hcịd cáC 3.5.1

  dịch vụ giao tiếp

ax ừt g nạ m iớt iốn tếk ià ogn nê b resu các péhp ohc gnạm

o

o

o

  dịch  vụ  Internet

các àv )WWW( beW e diW dlroW ủhc y ám các mồg oab

  dịch vụ quản trị

các gnurt pật ịrt nảuq gnạm ịrt nảuq iờưgn gnữhn péhp ohc

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
?hnít 6.1
:mồg oab yàn ịrt nả uq cệiv gnôc cáC .pạt cứhp àv nớl gnạm cáC

  theo dõi và điều khiển lưu  thông, cân bằng tải, chẩn đoán và cảnh báo các lỗi, quản trị tài nguyên, điều khiển và  theo  dõi  sự  cho    phép,  kiểm  tra  tính  bảo  mật,  phân  bố  phần  mềm,  quản  trị  địa  chỉ,  backup và phục hồi dữ liệu.
cáC

tenretnI ụv hcịd cáC 5.5.1
.)ax ừt pậhn gnăđ i hk

  máy chủ giao tiếp
 

: nạ h g nẳhc

cáC

oab yàn gnăn ỹk cáC .tốt ”mềm“ gnă n ỹ k các óc iảhp nầc gnũc hnít yá m gnạ m ềv pệihgn nêy uhc iờưgn tộm ,)”gn ức“ gnăn ỹ k( cắs uâs tậuht ỹk cứht nếik gnữhn iàogN

.erawteN

:àl hnít y ám gnạm ềv hnàhgn nêy uhc cựv hnĩl ốs tộM .let nI àv ocsiC a ủc gnằb năv các cặoh reenignE krowteN llevoN ,reenignE smetsyS deifitreC tf osorciM :mồg

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

21

o

.g nạ m tậ m oảB

o

.tenartnI àv tenretnI ếk tếi hT

o

.gnạm ịrt nảuQ

o

.ión gnếit àv uệil ữd pợ h hcíT

o

.ax ừt àv g nộd id ná ot hníT

o

.iỗl gnốhc ế hc ơc àv uệil ữd pợ h hcíT

o

aủc

ưhn

gnũc

tfosorciM

aủc

gnạm

mẩ h p

nảs

các

ềv

uâs

c ứ ht

nếiK

o

)retuor( g nờưđ mìt ịb tếiht các ịrt nảuq àv hnìh uấc cệiv ềv uâs cứht nếiK

o

.gnàh hcáhk iớv ệ h nauq gnăn ỹ K

o

.nả b năv gnằb àv iờl g nằ b pếit oaig gnăn ỹ K

o

.ể ht pật cệiv màl gnăn ảhk óc aừv pậl cộđ cệiv màl g nă n ả hk óc aừV

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

o
:mồg

.oạ đ hnãl àv ýl nả uq gnăn ảhk óC

o

.oac yậc nit hníT

 

ni ụv hcịD liamE ụv hcịD

) 3 nọhc( :àl gnạm nêrt tấ hn gnờưht gnôht ụv hcịd gnữhN .01 iaS .b gnúĐ .a .9

.oàn revres y ám ỳk tấb iạt nồt gnôhk reep-ot-ree p g nạ m g norT gnurt pật uệil ữd péhc oas ếhc ơc óc g nôhK pạt cứhp ịrt nảuQ mék tậm oảB .d .c .b

tenretnI aủc ửs hcịl àl hníhc gnũc h nít yá m g nạ m ửs hcịL .gnúđ uềđ nêrt uâc iah ảC mk cụhc iàv gnảohk oàv mạrt ia h aữig tấhn ax hcác gnảohK mk 001 nơh nớl mạrt ia h a ữig tấhn ax hcác gnảohK .c .b .a

krowteN desaB revreS

aideM lacisy hP .d kr owten eht fo mroF .b

)2 nọhc(……… àl gnạm cúrt nếik a ủc nảb ơc nầhp hnà ht cáC
.krowten lautriV .d

uahn iớv i ốn tếk cợư đ àv g nộr ýl aị đ gnùv t ộm nêrt ốb nâ hp h nít yám các ốs tộM

1 gnơưhc pật nô iỏh uâC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

31

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
ẻx ai hc ụv hcịD .d .b cụm ưht ụv hcịD eliF ụv hcịD .e .c .a pạt cứhp tặ đ iàC .a ) 2 nọhc( :àl reep ot reep gnạm aủc mểi đ cợưhn gnữhN reep- ot-reep gnạm iớv os nơh tắ đ íhp ihC gnurt pật uệil ữd péhc oas ếhc ơc óc gnôhK mék tậm oảB pạt cứ hp tặđ iàC .d .c .b .a .7 .8 )2 nọhc( :àl desab-revres gnạm aủc mểi đ cợưhn gnữhN iaS . b gnúĐ .a .6 :NAL gnạm aủc mểi đ cặđ gnữ hn gnort tộM .5 yg olopot lacigoL ygolopot xelpmoC y golopot elpmiS .d .c .b yg olop ot lacisy hP .a : gnạrt hnìh iạ ol iah óC .d sseleriW eriW .c .a .3 .4 reep ot reeP .b .…………… àl gnạm hnì h ôm iaH sl ocotorP .c yg olopoT .a .2 NAW .c NAL .a NAM .b …… tộm àl yâd gnôhk ịb tếiht các àv pác các gnằb .1

 

i / 1-i nệid oaiG i / 1 +i nệid oaiG

hnà ht hnít yá m gnốht ệ h ia h àl B àv A tếiht ảig iớv ,táuq gnổt gnầt nâhp cúrt nếik

hcíđ cụm ,g nạ m các tếh uầ h gnort ,nêih n y uT .ếk tếi ht à hn các oàv c ộuht ỳ ut àl gnầt iỗm a ủc gnăn cứhc àv nêt ưhn gnũc gnầt các g nợưl ốS .ón cớ ưrt gnầt nêrt yâx cợưđ g nầt iỗm ó đ gnort ,g nầt ađ cúrt uấc tộm ư hn mex cợưđ gnạm aủc nầhp hnà ht gnốht ệh iỗM .)gnireyal( g nầt nâ hp mểi đ nauq oeht ếk tếiht hcít nâ hp cợưđ uềđ óc nệih hnít y ám gnạm các tếh uầh ,gnạm tặ đ iàc àv ếk tếiht cệiv aủc pạt cứhp ộđ mảig ểĐ

)tcennocretnI metsyS nepO( ISO hnìh ôm àv gnầt nâhp cúrt nếiK

ISO

ISO HNÌH ÔM - 2 GNƠƯHC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

51

Kết thúc chương này, sinh viên sẽ có thể: 

GNƠƯHC AỦC UÊIT CỤM

Ø

.hnít yá m g nạ m gnầt nâ hp cúrt nếik ềv táuq iá hk hcác tộm uểiH

Ø

ISO hnìh ôm ềv nauq gnổt cợưđ mắN

Ø

hnìh ôm gnort g nầt các aủc gnă n c ứhc ưhn g nũc aĩhg n ý cợư đ mắn àv uểiH

Ø

.hnít yá m g nạ m g nort hnìrt áuq tộm hcít nâ hp cệiv g nort ISO hnìh ôm gnụd pÁ

Ø

.uệil ữd )emarf( gnạd nôuhk tộm a ủc nầ hp hnàht các cợưđ uểiH

  dịch vụ

tộm àl 1.2 hnìH .nơh oac gnầt ohc hnịđ tấhn

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
ýl tậv nềyurt gnờưĐ 1 gnầT : : 1 - i gnầT i gnầT 1 + i gnầT : : N gnầT N gnầt cứht oaiG B gnốht ệH A gnốht ệH 1 + i gnầt cứht oaiG 1 - i gnầt cứht oaiG i gnầt cứht oaiG 1 gnầt cứht oaiG

.uahn iớv iốn cợưđ gnạ m aủc nầhp

ốs tộm pấc gnuc àl gnầt iỗm aủc

gnầt nâhp cúrt nếiK 1.1.2

Hình 2.1
1 gnầT : : 1 - i gnầT i gnầT 1 + i gnầT : : N gnầT

táuq gnổt gnầt nâh p cúrt nếik ạ oh hniM

 

   

1.2

iỗm nâht nảB .)noitcn uf eviti mirp( ỷ uht nêy ug n gnă n cứhc các nơh uềihn nệih cựht ểđ iớưd nêb pếit ếk gnầt nêrt a ựd gnầt iỗM .cá hk gnố ht ệ h các iớv pếit oaig ể đ tếiht nầc g nă n cứhc các nệih cựht gnầt iỗM .gnầt các pật tộm hnà ht ai hc nâhp cợưđ pếit oaig g nă n cứ hc các ,ụd íV .ISO h nìh ôm aủc gnầt các ủht nâut ểđ ọh a ủc gnầt nâhp gnạm

cúrt nếik iổ đ ya ht ãđ hnít y ám tấux nảs àh n uềihn ,ISO hnìh ôm óc ihk ừT )2.2 hnìH( .cáhk hnít yám các nêrt )c ứm g nồđ( nệid iốđ gnầt iớv pếit oaig àv iớưd àv nêrt nậc ềk gnầt các iớv pếit oaig ỉhc àv gnêir gnăn cứhc các pật óc uahn cáhk gnầt iỗM .)noitacilppA( àv )noitatneserP( ,)krowteN( gnầt ,)noisseS( g nầt ,)tropsnarT( gnầt gnầt gnầt

– gnầt 7 hnàht h nít y ám gnạm cúrt nếik ai hc nâhp ISO hnìh ôM .nauq nêil nẩ uhc các àv uếihc maht hnì h ôm ủht nâ ut gnúhc uến uahn iớv nit gnô ht iổđ oart ểđ iốn tếk ểht

oaig uahn cáhk hnít y ám các péhp ohc nẩuhc ảt ôm các pật tộm àl ISO hnìh ôM .iờđ ar )ledoM ecnerefeR noitcennocretnI metsyS nepO( ISO uếi hc maht hnì h ôm ,4891 măn oàv àl ảuq tếK .gnạm cúrt nếik ềv nẩuhc gnuhk tộm nểirt táhp mằhn nab uểit tộm ar pậl ãđ )OSI – noitazidradnatS rof noitazinagrO lanoitanretnI( ết cốuq á oh nẩuhc uêit cứhc ổT ,óđ od ýl ìV .gnạm ềv mẩhp nảs các oạt ế hc àv ếk tếi ht àhn các ohc ức năc màl ểđ gnạm cúrt nếik ềv nẩuhc gnuhk tộm cợưđ gnự d yâx iả hp nầc ết c ốuq àv aig cốuq á oh nẩuhc cứhc ổt các auq gnôht , uức nêihgn àhn các àv tấ ux nảs àhn các ohc màl óđ hnìh hnìT .gnụd ửs iờưgn iớv iốđ cợưđ nậhn pấhc ể ht g nôhk cứm nếđ , nớl gnàc óđ iạgn ởrt ìht oac gnàc nit g nôht iổđ oart uầc uhN .uahn cá hk gnạ m các gnụd ửs iờưgn aủc cát g nơưt ựs ohc iạgn ởrt màl óđ hcíht g nơưt gnôhk ựS …v.v uahn cáhk cứht oaig ọh gnụd ửs ,ua hn cá hk nềy urt g nờưđ pậhn y urt páhp gnơưhp :gnạm các aữig hcí ht g nơưt gnôhk g nạrt hnìt nế đ nẫd óđ ừT .hnìm aủc gnêir cúrt nếik nọhc aựl od ựt ếk tếiht àhn các ,hnít y ám gnạm ếk tếiht ihK

IS O hnìh ôm ềv nau q gnổT 2.1.2
.nêrt gnầt các nêl cợưg n iđ ế ht ức àv ýl tậv nềy urt g nờưđ gnằb )reviecer( gnas nềy urt àv iớưd gnầt gnốux nêrt gnầt nêb ở uệil ữd cớư i uQ .)cáhk g nốht ệh

gnas yàn gnốht ệh ừt )1,0( tíb iỗuhc các nềy urt ểđ ýl tậv nềy urt gnờưđ gnụd ửs pếit cựrt tấhn pấ ht g nầt pợh gnờưrt ừrt( cáhk gnốht ệh aủc i ứht gnầt gnas yàn g nốht ệh aủc i ứht gnầt ừt pếit cựrt nềy urt cợưđ gnôhk uệil ữd ,ết cựht gnorT .1– N*2 àl gnự d yâx iảhp nầc )nệid oaig( ệ h nauq các ốs gnổt ìht gnầt N óc gnạ m gnốht ệh tộm uếN .uahn iớv tếk i ốn gnốht ệh iah ở cứm gnồđ gnầt iah aữig ệ h nauq iốm àv uahn ềk gnầt iah aữig )nệid oaig( ệh nauq iốm aĩhg n hnịđ àl pếit ếk cệiv gnôc ,g nầt cúrt uấc hnịđ cáx ihk uaS .) ua hn ưhn àl gnầt iỗm aủc gnăn cứhc ,g nầt gnợưl ốs( gnầt cúrt uấc gn ùc óc uềđ gnạm tộm gnort gnốht ệh iỗM -

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

61

Nguyên tắc của kiến trúc phân tầng là:

  hệ  thống  gửi   hệ thống nhận

ừt nềy urt cợưđ )rednes(

  mở

óc uahn cáhk gnốht ệh 2 g nă n ảhk nêl ión yâ đ ở ”ở m“ ừT .

hcác oeht uahn iớv pếit

  Vật  lý   Giao vận   Ứng dụng

  Liên  kết  Dữ  liệu   Phiên

gnầt ,)kniL at aD(

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
gnầt ,)lacis yhP(

  Mạng   Trình diễn

 

)rotcennoC etteN oy aB – CNB iốn uầđ các ,pác các( nềy urt g nờư đ iớv ịb tếiht các iốn tếk ểđ ơc pếit oaig pấc g nuc )rotcennoc( iốn uầđ cáC .nệiđ uệih nít các hnis iát ểđ gnùd )retaepeR( pếit nểy uhc ộb các ,)buH ,rotartnec noC( g nurt pật ộb cáC )…v.v ,retpadA ,CIN – draC ecafret nI kr owteN( gnạm pếit oaig ộb cáC :mồg oab ýl tậv gnầt ềv c ộuht àl ioc cợưđ gnạm i ốn tếk gnức nầhP .oàn iỗl táos mểik ế hc ơc ỳ k tấb pấc gnuc gnôhk àv nềy urt gnờưđ ảt ôm cệiv mồg oab gnôhk ýl tậv gnầT .iờht hnị đ cắt iuq các àv tib các nềy urt cệiv á oh ãm cắt iuq cáC .nềy urt g nờưđ gnụd ửs cệiv ohc nệiđ àv ơc tặ m ềv ảt ôm gnữhN .ýl tậv g nạ m cúrt uấC -

hnịđ y àn g nầT . ýl tậv nềy urt g nờưđ auq cúrt uấc óc g nôhk tib gnòd nềy urt cắt iuq

)reyaL lacisyhP( ýl tậv gnầT

ISO hnìh ôm gnort gnầt các aủc gnăn cứhc àv aĩhgn Ý
gnầt 7 ISO hnìh ôM

ýl tậv nềy urt gnờưĐ

1

ÝL TẬV

1 gnầt cứht oaiG

LACISYHP

2

UỆIL ỮD TẾK NÊIL

2 gnầt cứht oaiG 3 gnầt cứht oaiG

KNIL ATAD

3

GNẠM

KROWTEN

4

NẬV OAIG

4 gnầt cứht oaiG

TROPSNART

5

NÊIHP

5 gnầt cứht oaiG 6 gnầt cứht oaiG 7 gnầt cứht oaiG

NOISSES

6

NỄID HNÌRT

NOITATNESERP

7

GNỤD GNỨ

NOITACILPPA

B ởm gnốht ệH

A ởm gnốht ệH .cợưđ ýl nảuq

ểht óc ỏhn ềđ nấv các ốs tộm hnà ht nớl ềđ nấv tộm ai hc àl g nầt nâ hp cệiv aủc g nởưt ý ,cá hk hcác tộm ióN .cáhk gnầt các gnort iổ đ y aht gnữhn i ỏh iòđ gnôhk gnầt tộm g nort i ổđ ya ht gnữhn ohc oas aĩhg n hnịđ cợưđ nên gnầt các ,g nởưt ýl hcác t ộM . gnầt ohc ụv hcịd các pấc gnuc àv g nầt a ủc ụv hcị d các gnụd ửs

g nầt cáhk hcác tộm ióN .ón nêrt aíhp pếit ếk gnầt ohc ụv hcịd các pấc gnuc gnũc gnầt

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

71

N

  vật lý

các nếđ nauq nêil y àn gnầT .ISO h nìh ôm g nort tấhn pấ ht gnầt àl

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

· · ·
:aĩ hgn gnầT

1.2.2

2.2

Hình 2.2
1 2 3 4 5 6 7

 N­1

 

 N+1

 
 

iah hnà ht hcát nâhp cợưđ g nờưht hnìb uệil ữd tếk nêil gnầt a ủc gnăn cứhc cáC )hni m gnôht buh các( s buh tnegilletnI )iốn uầc cáC( seg dirB :mồg oab uệil ữd tếk nêil gnầt ềv cộuht ưhn mex cợưđ gnạm i ốn tếk ịb tếiht cáC

gnôht nềy urt cệiv ohc yậc nit ựs oảb mảđ nệit gnơưhp các pấc gnuc uệil ữd tếk nêil gnầt yậv ưhN .iạl nềy urt cợưđ iả hp ón ìht hcíđ nếđ gnôhk óđ oà n ióg tộm uến ,àl nệik ựs nếđ mât nauq ỉhc y àn gnầt ,hcíđ cợưđ nếđ gnôhk ióg tộm oas iạt cệiv nếđ na uq nêil gnôhk uệil ữ d tếk nêil gnầT .iạl nềy urt c ợưđ ẽs uếiht nòc ióg các ,iạl iárT .ióg các ảc tất c ợưđ nậ hn ãđ ón àl tếib ohc oáb , nậ hn h nít yá m ừt )KCA – egdelw onkcA( iồh nảhp nit gnôht ờhc uệil ữd tếk nêil gnầt ,gnạm nêrt nềy urt cợưđ uệil ữ d ihk t ộM .emarf aủc ià d uềihc ềv nit gnôhT . )sserdda noitanitseD ,sserdda ecr uoS( hcíđ yá m àv nồugn y ám aủc )ý l tậv( ỉhc aịĐ -

:mồg oab yà n nit gnôhT .uệil ữd ióg cớưrt aíhp oàv ón a ủc gnêir nểihk uềiđ nit g nôht gnus ổb uệil ữd tếk nêil gnầT . g nạ m nêrt h nít yám các hnad hnịĐ .uệil ữd gnồul táos mểiK .iỗl ias aửs àv nệi h tá hP )uệil ữd ịv nơ đ tộm ư hn uahn iớv iạl móhn c ợưđ tib -

các àl iọg cợư đ nit gnôht móhn các hnàht ýl tậv g nầt cộuht tib các cứhc ổT

:àl uệil ữd tếk nêil gnầt cứht oaig iht cựht cệiv a ủc hníhc hcíđ cụM .gnạm ar nềy urt gn ùc iốuc àv ýl tậv gnầt

cợưđ gnạm gnầt ừt c ợưđ nậhn uệil ữD .ón iớư d nêb ýl tậv gnầt àv ón nêrt nê b gnạm

)reyaL kniL ataD( uệil ữ d tếk nêil gnầT
.)golana(

)noitaludoMED- noitalu dOM – MEDOM( ếhc uềiđ iảig àv ếhc uềi đ ộb cáC
81

Giáo trình Mạng Máy Tính 

  số  hoá

uệi h nít àv )latigid(

uệih nít aữig iổđ nểy uhc cệiv nệih cựht -

  liên kết dữ liệu

g nầt aữig pếit oaig các ảc tất nểihk uềi đ mệihn hcárt uịhc

  frame

iớt aưđ cợưđ gnúhc óđ uas ,)

- gnạd nôuhk( tệib gnêir iốhk các hnàht aihc nâhp

khuôn dạng

các c ụt nêil yã d tộm àl emarf tộm ,ety b tộm ưhn g nốig - emarf(

Destination  Address 

Hình 2.3

áoh nảig nơđ cợư đ uệil ữd emarf t ộM

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
:)rey al-bus( noc gnầt

 

Source  Address 

Control  Information 

Data 

Error  Checking  Information 

.nit

-

  tương  tự

Trang

 
 

gnầT

2.2.2

g nầt aủc hníhc cệiv gnôC .gnạm gnầt a ủc ụv hcị d các pấc g nâ n nậv oaig gnầT

óc cáhk gnạm àm nơh ỏhn ựs iớV .) noitatnemges(

các hnàht hcát nâ hp cợưđ uệil ữd i óg tộm ,nạo đ nâhp àl i ọg cợư đ cệiv gnôc tộm nệi h cựht gnạ m gnầt

,yà n ề đ nấv tếy uq iảig ểĐ .c ợưđ nậ hn ểht óc cá hk gnạm tộm àm uệil ữd i óg aủc c ớưht hcík nơh nớl cớư ht hcík óc ióg các gnort uệil ữd iửg ểht gnôhk gnạ m tộM .nậhn pấhc ểht óc gnạm iỗm à m uệil ữd ióg cớưht hcík aủc ua hn cáhk ựs àl g nạd gnồđ gnôhk g nạ m nêil tộm auq uệil ữd nếyut hnịđ cệiv i hk hnis y ản ểht óc ềđ nấv t ộM .uahn gnốig gnôhk gnạm các mồg oab gnạm nêil tộ m auq gnúđ uệil ữd )gnit uor( oảb mả đ mệihn hcárt uị hc gnũc gnạm gnầT cệiv gnằb yà n uềiđ

nệih cự ht g nạM .nauq nêil gnôhk g nạm các iớt uệil ữd iửg hnárt àv g nạ m nêil tộm auq hnịđ cáx gnờưđ noc tộm nọhc g nạ m gnầt ,iạl iárT .gnô hk yah ón iớt nềy urt cợưđ óc uệil ữd mex hnịđ cáx ể đ nậhn ịb tếiht các oàv ờ hn àv nơđ gnạ m tộm iớt nắg cợưđ ịb tếiht các ảc tất iớt uệil ữd nểy uhc ểđ uệil ữd tếk nêil g nầt aủc ỉ hc aịđ hnị đ cệiV .erawteN llevoN hnàh uềiđ ệh gnort

cứht oaig i ởb pấc gnuc c ợưđ y àn gnă n ảhK .óđ g nạ m iạol iah ảc iớb uểih cợưđ ểht

óc àm uahn g nốig ỉhc aịđ hnịđ ếhc ơc tộm nầc at ,y àn g nạ m iah i ốn tếk ểĐ .uahn cáhk ỉhc aịđ uểik các óc tenrehtE cặoh g niR nekoT )NAL( ộb cục gnạm các , ụd íV )krowtenretni( gnôhk àl gnờưht àv( ảt ôm gnạm gnầT . àl iọg cợưđ – )uahn gnốig

aữig nit g nôht nểyuhc id pá hp g nơưhp các

tộm nêrt gnộđ tạoh ỉhc uệil ữd tếk nêil gnầt a ủc ỉhc aịđ

hnịđ cệiv ,nêih n y uT .ýl tậv ị b tếiht ỉhc aịđ hnịđ cệiv auq gnôht nệih cựht uệil ữd tếk nêil gnầt à m cệiv gnôc ưhn ựt gnơ ưt y àn uềiĐ .nậ hn yá m iớt iửg y ám ừt uệil ữd nềy urt cệiv ohc tấhn t ốt gnờưđ noc hnịđ tếyuq óđ uas àv gnứ gnơ ưt ýl tậv ỉhc aịđ hnàht

àl ón aủc hní hc uêit cụM .ISO hnìh ôm a ủc ab ứht gnầt àl g nạ m gnầT

.cáhk ịb tếi ht iớt y àn ị b tếiht ừt uệil ữ d emarf các nềy urt cệiv ohc tếk nêil ìrt y ud àv pậl tếiht óN .uệil ữd gnồul táos mểik ụv hcịd các àv yậc nit hnít pấc gnuc ư hn gnũc g nuhc pếit oaig tộm pấc gnuc mệi hn

.uệil ữd emarf oàv hcíđ hnít yá m aủc ýl tậv ỉhc aịđ g nus ổb mệi hn

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

91

1.  Điều khiển truy xuất đường truyền (Media Access Control ­ MAC)

  MAC

hcárt uịhc óN .uệil ữd tếk nêil g nầt a ủc i ớưd aíhp noc pớl àl

2.  Điều khiển liên kết lôgíc (Logical Link Control – LLC)

  LLC

hcárt uịhc àv uệil ữd tếk nêil gnầt aủc nêrt aí hp noc pớl àl

chuyển dữ liệu tới các vị trí mạng xác định

cígôl ỉhc aịđ các hcịd ón ,yà n uềiđ màl ểĐ .

)reyaL kr owteN( gnạm gnầT

chuyển đổi gói Internet

g nạ m g nầt cứht oaig tộm – )XPI – egnahcxE tekcaP tenretnI(

 chuyển mạch

 liên mạng

định địa chỉ  định tuyến

  mạng đơn   nhiều mạng độc lập

 giải thuật tìm đường

.

các àv

,)gni hctiws(

  packet

cợưđ gnúhc ,cáhk gnạm nếđ yàn ỏhn ióg các ihK .

các àl i ọg - cợưđ uểih ểht

noc gnầT

noc gnầT

hợp  nhất đoạn hợp nhất

ựs ộb nàoT .uầđ nab g nạ d àv cớưht hcík óc ióg hnàht )elbmessaer(

  sự phân đoạn   gói

 tin cậy, đúng trình tự

àv

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
iảhp nồ ugn y ám ừt iửg cợưđ uệil ữd oả b mảđ àl yàn

  không có

)reyaL tropsnarT( nậv oaig gnầT
.ISO hnì h ôm a ủc gnạm gnầt ở ar yảx y àn àv

4.2.2

    phân    di   
 

3.2.2

tộm gnas uệil ữd iổđ nếib nễi d hnìrt gnầT .nả b năv elif các ohc CIDCBDE àv

ãm g nả b các ưhn nạ h gnẳhc ,uệil ữ d nễid uểib ểđ hcác uềi hn óC .gnạm àv gnụd gnứ aữig hcịd hnìrt àl óN .nễi d uểib cợưđ uệil ữd cứht hcác ýl nảuq nễid hnìrt gnầT

.iỏh iòđ nêrt g nầt các àm ủh c yá m các a ủc ỉ hc aịđ àv nêt hna d hnịđ ểđ iớưd nêb gnầt các iởb pấc gnuc cợưđ cíg ôl ỉhc aịđ nit gnôht g nụd ửs nêihp gnầT .uâl oab gnort nềy urt àv nêit uầđ nềy urt ểht óc oà n tún cặoh hnít y ám hnịđ cáx óN .pếit oaig nêihp aủc nạh iờht hnịđ cáx mệi hn hcárt uịhc gnũc nêihp gnầT .iố n tếk iát cợưđ óđ pếit oaig nêihp ihk tộm tá hp nềy urt cệiv iạl oạt iởhk ểđ írt ịv hnịđ cáx nêi hp g nầt ,tắg n ịb pếit oaig nêihp tộm uếN .gnạ m nêrt gnụd ửs ể ht óc ụv hcị d các iớt iốn tếk àv hna d hnị đ nêrt gnầt các púig ợrt g nũc y àn g nầT .gnôht nềy urt ểht cựht các aữig )e ugolaid – iạoht iộh

gnốht ệh các a ữig pếit oaig cệiv ohc iợl nậuht nệik uềiđ oạt nêi hp gnầT .elif

nềy urt hcíđ cụm ohc pậl tếi ht cợưđ )tếk nêil tộm / hcịd oaig t ộm yah( nêi hp tộm ìht e lif y ấl ể đ g nạ m hnít y ám tộm oàv pậ hn gnăđ gnụd ửs iờưgn tộm ụd íV .óđ resu ohc

ụv hcịd các pấc gnuc ểđ gnạ m nêrt resu aủc tếk nêil các ýl nảuq nêihp gnầT

)reyaL noisseS - hcịd oaig gnầT yah( nêihp gnầT

.nậv oaig gnầt ở gnộđ tạoh )egnahcxE tekca P ecneuqeS( XPS cứht oaig ìht XPS/XPI g nụd ửs erawteN llevoN gnạm gnorT .nậv oaig gnầt ềv cộuht )locot orP l ortnoC noissi msnarT( PCT gnăn cứhc các ,PI/PCT gnạm gnorT .iạl iửg cợưđ ẽs ón óđ i hk ,ư h ịb cặoh cạl tấ ht ịb ưhn mex c ợưđ iửg uệil ữd i óg ,cớưrt hnị đ naig i ờht g nảohk tộm g nort )iạl nềy urt uầc uêy cặ oh( KCA nit g nôht c ợưđ nậ hn gnôhk uầ đ nab iửg y ám uếN .KCA ohc ế ht y aht iạl ởrt yauq iửg cợưđ óđ i óg iạl nềy urt uầc uêy tộm ìht uệil ữd ióg gnort iỗl óc uếN .cáx hníhc nếđ ã đ uệil ữd ióg gnằr tếib ón ohc oáb ểđ iửg y ám

cúl ư hn ựt h nìrt gnúđ oeht tấhn pợ h cợưđ ón ,nậ hn y ám nế đ uệil ữd ióg ihK )gnicneuqes( àl iọg cợưđ

y àn cệiv gnôC .nậhn yám aủc nậv oaig g nầt i ởb g núđ írt ịv ở ón tấhn pợh ểđ gnùd ,ựt hnìrt ốs tộm nắg cợư đ y àn noc i óg iỗM .ety b 0051 i óg các hnàht ón aihc àv uệil ữd nậhn nậv oaig gnầt ế ht ìv ,ety b 0051 nơh nớl cớư ht hcík óc ióg các nểihk uềiđ ểht g nôhk tenre htE gnạm tộm ,nạ h gnẳhC . ýl nảuq ểht óc óđ gnạ m iạ ol à m ađ i ốt c ớưht hcík óc ióg các hnàht aihc nâhp cợưđ iửg yá m ở uệil ữD .oàn ếht ưhn ón nếđ iửg cợưđ uệil ữ d i óg các nậhn ểht óc hcíđ y ám àm g nă n ảhk nêrt aựd hnịđ cáx cợưđ uệil ữd

các àl iọg ýl nảuq nậv oaig gnầt àm nểihk uềiđ nit gnôht iớv gnùc uệil ữD .iỗl a ửs ểđ g nùc iốuc iộ h ơc àl yàn gnầT .iớưd nêb gnầt các i ởb pấc gnuc cợưđ

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

02

lỗi kiểm soát lỗi

.

  tin cậy

ếhc ơc nêrt aựd nậv oaig g nầt ,

uệil ữ d nềy urt oảb mả đ ểĐ

hcí đ y ám i ớt ihk

phân đoạn segment

  kiểm soát luồng dữ liệu.

nềy urt ộđ cốT

mệihn hcárt uị hc gnũc nậv oaig gnầT ) (

  sắp xếp theo trình tự

  báo nhận

iạl ởrt yau q iửg cợưđ )KCA - t ne megdelwonkca(

  cung cấp   thiết lập, duy trì, đồng bộ hoá

g nôht tá os mểik cợưđ pếit oaig nêihp các . ụv hcịd

  quản lý

cộuc àl iọg nòc ya h( nêihp các

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
IICSA

)reyaL noitatneserP( nễid hnìrt gnầT

6.2.2

àv

ếhc ơc auq

gnố ht ệ h các àv ụv hcịd

.

  yêu cầu    
 

5.2.2

nit gnôht tộm óđ uaS .iửg

-E( ửt nệi đ ưht tộm cọđ àl gnạm các tếh uầh nêrt yàg n tộm gnort nầl uềihn nệih cựht cợưđ cệiv gnôc gnữ hn g nort t ộM .gnạm gnort ar nễid ểht ục hnìrt áuq tộm uểih mìt àl gnạm gnộđ tạoh gnort ón gnụd pá àv ISO hnìh ôm téx mex ể đ tấhn ễd hcáC

. oá b g nôht nềy urt cệiv ýl nảuq àv g nờưđ mìT .uệil ữd cáx hníhc tá hp nâ hp oả b mảĐ .gnôht nềy urt nêihp các pợ h tếk àv ìrt y ud ,pậl tếihT .ãm i ổđ nểyuhc ịht nểih àv nả b năv gnạd hnị đ nểihk uềiĐ .cáhk hnìrt gnơưhc iớt y àn hnìrt gnơưhc ừt nit gnôht nểy uhC gn ăn cứhC

táhp iờưgn àm hnìrt pậl nệiv ưht gnữhn àl IPA cáC .)IPA – ecafret nI gnimmargorP

.ị b tếiht

.elif iớt tấux y urt ẻx aihc àv elif ihg ,elif cọđ ,elif gnóđ

:m ồg oa b gnuhc g nă n cứhc cáC .pohsotohP ebo dA cặoh droW tfosorciM ưh n gnộđ tạ oh gnađ ựs cựht gnụd gnứ các nếđ nauq nêil gnôhk óN .g nôht nềyurt cệiv gnôc các nệih cự ht ể đ gnụd ửs iờưgn aủc gnụd gnứ i ởb iỏh i òđ g nă n cứhc àv cứht oaig các aứhc gnụd gnứ gnầT

)reyaL noitacilppA( gnụ d gnứ gnầT

.tenretnI auq gnàh nâgn iớv nếy ut cựrt hcị d oaig at uến ,g nà h nâgn

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

12

  mã hoá

àv )tpyrc ne(

mệihn hcárt uịhc gnũc óN .cợưđ uểih ểht óc gnạm àm gnạd hnịđ

giải mã

iớt iửg cợưđ ón uệil ữd áoh ã m cợưđ uệil ữd ưhn nạh gnẳhc - uệil ữd )tpyrced(

·

,elif ở m ụv hcịd các ư hn ,ax ừt elif ụv hcịd các pấc gnuc cứht oaig cáC

·

.ax ừt uệil ữd ởs ơc tấux y urt àv elif nềy urt ụv hcịd cáC

·

.ửt nệiđ ưht gnụd gnứ các ohc oáb gnôht ýl nảuq ụv hcịd cáC

·

.g nạ m nêrt nêy ugn iàt ịv hnịđ ể đ c ục nà ot cụm ưht ụv hcịd cáC

·

các àv gnốht ệh tás máig hnìrt gnơưhc các tấ hn gnồđ ýl nả uq hcác tộM

·

  các giao tiếp lập trình ứng dụng

noitacilppA(

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.)liam g nức nầhp iốn tếk ýl nảuQ .nit gnôht nềy urt àv ỉ hc aịđ hnịđ ,áoh ãM ýl tậV uệil ữD tếk nêiL gnạM nậv oaiG nêihP nễid hnìrT gnụd gnỨ gnầT :ISO hnìh ôm aủc g nă n cứhc các tếk g nổt yâ đ uas gnảB

ISO hnìh ôm gnụd pÁ

3.2

.gnạm gnụd gnứ các tếiv ểđ gnụd ửs ểht óc gnụd gnứ nểirt

àl i ọg cợưđ yà n ụv hcị d uềihN .…v.v

7.2.2

 
 

ihk g nus ổb nit gnôht gnụd ửs óđ uas àv hcịd nêihp nậ hn gnốht ệH .nểi hk uềi đ ón àm uệil ữd iớt ỉhc aịđ hnịđ nit gnô ht yah gnạd hnị đ nit gnôht ,nểihk uềiđ nit gnôht gnus ổb ISO hnìh ôm aủc pếit ếk gnầt iỗM .nêrt ở ảt ôm ưhn cáx hníhc ựt hnìrt oe ht iđ uầđ nab

àv tấhn pợ h c ợưđ óđ i óg gnùc iốuc ihk iớt ohc nêrt nêb gnầt nêl ióg nềy urt óđ

uas àv iửg gnốht ệh nê b gnứ g nơưt gnầt các iởb gnus ổb cợưđ nit gnôht hcị d g nầt tộm

aủc CIN ờh n iạl yấl cợưđ gnúhc ,nậhn t ún cợưđ nế đ uệil ữd ióg các i hk t ộM

nêrt ón nềy urt àv )tib các( uệil ữ d y ấl ỉhc nảig nơ đ óN .emarf gnort óc ìg iác mex mât

iốuc ở nèhc cợưđ – i ỗl tá os mểik ãm ihg ể đ gn ùv

- )SCF( ecneuqeS kcehC emarF

àl ưhn tếib cợưđ iỗl art mểik tậuht iảig oeht mèk y àn emarf iỗM .ẽr gnêir emarf

iớt ỉhc aịđ hnịđ nit gnôht iớv gnùc nềy urt cợưđ oeht pếit uệil ữd iốhk

cáC . uệil ữd aủc hcíđ àv nồugn ỉhc aịđ ảc tếib ẽs pếit ếk gnầt các ohc oas

iớt nềy urt cợưđ i ốhk gnừt óđ uaS .iốhk tộm nág àv nơh ở emarf

tộm g nort pợh hcíht ểđ nớl áuq uệil ữd uếN .cợưđ ýl nảuq ểht óc cớưht hcík óc iốhk

iớt nềy urt c ợưđ ẻht àv uệil ữD . uệil ữd nềy urt nềy uq óc gnụd

ửs iờ ưgn àl g nạ m aủc iạl nòc nầ hp ohc oá b ón àm tệib cặđ nểihk uềiđ uệil ữd ịv nơđ

.

iớt nềy urt cợưđ )áoh ãm cợưđ ểht óc ềv oàn i ỏh i òđ ỳk tấb óc mex

hnịđ cáx gnũc y àn gnầT .óđ nêrt gnộđ tạoh gnađ uầc uêy àm gnêir g nạ m uểik oeht oàn

iớt nểyuhc c ợưđ uầc uêY .liam-e ủhc yá m ừt cọđ c ợưđ uệil ữd uầc uêy tộm hnàht

ón nểy uhc àv y àn uầc uêy nậ hn gnụ d gnứ g nầT .gnụd gnứ gnort gn ựd yâx cợưđ nẩuhc nêit uầĐ

.uầ đ tắb iớm ưht art mểik hnìrt áuq ,liam -e hnìrt gnơưhc oạt iởhk àv g nạ m gnort oàv pậ hn g nă đ gnụd ửs i ờưg n ihk uaS
22

Giáo trình Mạng Máy Tính 

  tầng ứng dụng

IPA tộm a uq gnôht ưht ềv )tseuqer( uầc uêy nậhn cáx

trình diễn  

Tầng trình diễn

ếht ưhn gnạ d hnịđ cợư đ nên ón mex hnị đ cáx àv uầc uêy nậ hn

  mã hoá  tầng phiên  

àv( g nạ d hnịđ cợưđ ihk uas uệil ữD .gnôhk ya h

Tầng phiên

tộ m àl y àn ẻhT . ón iớt uệil ữd )nek ot( ẻ ht tộ m nág àv uầc uêy nậhn

 tầng giao vận,

các hnàht aihc cợưđ nểihk uềiđ nit gnôht các àv uệil ữd

  tầng liên kết dữ liệu, tầng giao vận   số  trình  tự  tầng mạng. 

ỏhn iốhk các h nà ht uệil ữd aihc nâhp ẽs

  định  danh

iỗm ohc )reifit nedi(

ya h )rebmun ecneuqes(

Tầng mạng giao vận

 địa chỉ lôgíc

ừt cợưđ nậ hn ón àm uệil ữd iớt

nit gnôht gnus ổb

iớt ihK

.

liệu

 tầng liên kết dữ liệu,

các hnàht ióg gnóđ cợưđ gnúhc

cợưđ nếđ uệil ữd i hk t ộM .

  Tầng liên kết dữ liệu  tầng vật lý

ihk cớưrt emarf iớt redae h tộ m mêht gnus ổb óđ uas

  địa chỉ vật lý

àv iửg tún iah ảc aủc

  tầng vật lý,

ar iửg cợưđ ón

ở )CIN( gnạ m pếit oaig drac iớt uầđ tắb uệil ữd ihK

mồg oa b yàn redaeh nầhP .

 Tầng vật lý

nauq gnôhk g nũc y àn gnầt àv emarf iớt ìg ứht ỳ k tấ b g nus ổb gnôhk

i ớt ó n nềy urt .emarf iỗm

tầng vật lý

iỗM .óđ gnốht ệh gnầt các auq nêl pếit nềy urt cợưđ àv nậhn gnốht ệh nêb

  đáp ứng

iửg tú n iạl ởrt y auq ón iửg àv )esnopser(

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

  tầng vật lý

iớt nêl

ừt uệil ữd nềy urt ,hnìrt nếit cợưgn oảđ ón

tầng ứng dụng.

tộm ar oạt óđ uas nậhn túN .iht cựht cợưđ

 tầng giao vận.

  tầng liên kết dữ 

 yêu cầu

Trang

  tầng 

 tầng 

 
 

.gnạm

.gnạm

.nậhn tún

các hnauq nềy urt cợưđ ) nekot( ià b ẻ ht tộm :)gnir( gnòv ệhgn gnôc iớv tún các aữig tếk nêil nêrt aự d àv 0891 mă n oàv MBI i ởb nểirt táhp cợưđ ã đ gniR nek oT .TesaB001 àv TesaB01 ,5esaB01 ,2esaB 01 – gnụd ửs cợưđ gna đ uếy ủhc tenrehtE ệhg n gnôc 4 óc ờig nệih àv nếit iảc cợưđ ãđ tenre htE ,letnI àv CED iớv .proC xoreX aữig tếk nêil od óđ uaS .0791 măn oàv tenrehtE nểirt táhp uầđ tắb n oitaropr oC xoreX yt gnôC .tấhn gnờưht gnôht gnụd ửs cợưđ

gnạ m iạol iah nêt iớv gnứ gnơưt – gniR nekoT àv tenrehtE :emarf iạol iah óC .)g nạ d nôuhk cặoh gnuhk( emarf các àl iọg cợ ưđ yàn ỏhn uệil ữd iốhk cáC .ety b 0051 nơ h nớl uệil ữd iốhk các gnụd ửs ể ht gnôhk tenrehtE gnạ m iớv iốđ ưhN . óđ gnạm aủc cígôl g nạrt h nìh oàv cộuht ụhp cớưht hcík óc ,ỏhn i ốhk gnữhn hnàht hcát nâhp cợưđ gnạm auq gnag n nềy urt ihk uệil ữd ,nêrt nầhp ở y ấht ãđ at ưhN

)emarF( uệil ữd nôuhk aủc nầhp hnàht các ảt ôM

emarF tekcaP t nemgeS ataD uệil ữd ịv nơĐ

:ýl nả uq gnầt các od uệil ữd ịv nơđ tếk g nổt yâ đ uas gnảB
ISO hnìh ôm au q nềy urt cợư đ uệil ữD

ýl tậv gnầT

uệil ữ d tếk nêil gnầT

gnạm gnầT

nễi d hnìrt gnầT

ataD

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

32

Flow Control,  Sequencing and Error  Checking Information 

gnụ d gnứ gnầT

ataD

Logical Addressing  Information 

nêih p gnầT

ataD

Data Framing, Error  Checking and Physical  Addressing Information 

nậv oaig gnầT

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
ataD ataD ataD ataD

Hình 2.4

 
 

4.2

tiB

ýl tậv gnầT uệil ữ d tếk nêil gnầT gnạm gnầT nậv oaig gnầT nêihp ,nễid hnìrt ,gnụd gnứ gnầT gn ầT

.emarf ỉhc aịđ

)emarf aủc cớưht hcík oàv hnít cợưđ gnôhk ón nên ,pếit oaig hnìrt áuq aủc nầhp tộm àl yàn gnờưrt ìV( .nềy urt gnađ uệil ữd gnằr gnạm iớt oáb gnôht

:mồg oab 3.208 tenrehtE emarf aủc nầhp hnàht cáC

n oitamr ofni lortn oC

reliarT

redaeH

hnìh nểiđ tenrehtE uệil ữd nôuhk tộM

.uệil ữd emarf uểik tộm gn ụd ửs gnùc y àn cứht oaig iah ảc ìv ,te nrehtE gnạm gnạm nêrt XPS/XPI àv PI/PCT cứht oaig ộb iah ảc gnụd ửs ểht óc ,nạ h gnẳhC .gnạm tộm nêrt gnùc nêrt cứht oaig các pợh tếk ểht óc nêih n y uT .ia h ảc iờ ht gnồđ ểht gnôhk ứhc gniR nek oT cặoh tenre htE àl ỉhc nôul gnạm t ộM .iạl iárt àv g niR nekoT emarf các hcịd nêihp ểht gnôhk tenre htE pếit oaiG .ết cựht gnort nệih c ựht g nôhk yà n uềiđ gnưhn ,gnạm tộm gnùc nêrt g niR nekoT àv te nre htE e marf ia h ảc nềy urt ểht óc tếy uht ýl ềv ùd cặM .g nòv hnauq g nớưh tộm oeht ỉhc nềy urt cợưđ uệil ữd uệih nít các àv )elcric cặoh g nir( gnòv tộm hnà ht hnìh g nạ m iốn páC .iàb ẻ ht c ợưđ nậhn ón i hk uas gnạm nêrt uệil ữd nềy urt ểht óc ỉhc t ún tộM .tún
42

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Preamble 

SFD Start  of Frame  Delimiter 

Destination  Address 

Hình 2.5

hnìh nểiđ tenrehtE uệil ữd n ôuhk tộM

1.4.2

· 

Preamble

uệih nít àl ,emarf ộb nàot aủc uầđ tắb uấd hnáĐ –)uầđ ởm nầhP(

· 

Start of Frame Delimiter (SFD)

hnịđ cệiv aủc uầđ iởhk nit gnnôht aứhC –

· 

Destination Address

.hcíđ tún aủc ỉhc aịđ aứhC –

· 

Source Address

.nồugn tún aủc ỉhc aịđ aứhC –

· 

Length (LEN)

.ióg aủc iàd uềihc aứhC –

· 

Data

.nồugn tún ừt nềyurt cợưđ uệil ữd aứhC –

· 

Pad

uầc uêy cớưht hcík iớt emarf aủc cớưht hcík gnăt ểđ gnụd ửs cợưĐ

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.etyb 64 àl tấhn ỏhn –

 

Source  Address 

 
Length  Data  Pad  Frame  Check  Sequence  (Error  Checking  Information) 

Trang

 

.emarf aủc

.gnờưđ mìt àv ýl nảuq

.ecneuqeS kcehC

.gniR nekoT gnạd nôuhk hnàht oạt iah ứht

.gniR nekoT gnạd nôuhk hnàht

:mồg oab 5.208 gnir nekoT emarf aủc nầhp hnàht cáC

emarF nekoT

noitamrofni lortnoC

hnìh nểi đ gniR nekoT uệil ữd nôuhk tộM

2.4.2

.)CRC( kcehC ycnadnudeR cilcyC àl tấhn gnờưht gnôht gnụd ửs cợưđ tậuht iảiG .gnôhk yah cáx hníhc óc cợưđ nậhn mex hnịđ cáx ểđ tậuht iảig tộm pấc gnuC –
52

uệil ữd

Start  Delimiter 

Giáo trình Mạng Máy Tính 

· 

Access  Control 

Frame Check Sequence (FCS)

Frame  Control 

Start  Delimiter 

Hình 2.6

hnìh nểiđ gniR nekoT uệil ữd n ôuhk t ộM

· 

Start Delimiter (SD)

oạt gnờưrt ab gnort tộm àl óN .ióg uầđ tắb uệih oáB –

· 

Access Control (AC)

gnờưrt àl óN .emarf aủc nêit uư ộđ ềv nit gnôht aứhC –

· 

Frame Control (FC)

emarF gnort gnùd cợưđ ,emarf aủc uểik aĩhgn hnịĐ –

· 

Destination Address

.hcíđ tún aủc ỉhc aịđ aứhC –

· 

Source Address

.nồugn tún aủc ỉhc aịđ aứhC –

· 

Data

nit gnôht aứhc ểht óc gnũc ,nồugn tún ừt nềyurt cợưđ uệil ữd aứhC –

· 

Frame Check Sequence  (FCS)

nẹv nàot hnít art mểik ểđ gnụd ửs cợưĐ –

· 

End  Delimiter  (ED)

aủc ab ứht gnờưrt àl óN .emarf cúht tếk uệih oáB –

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.gniR nekoT gnạd nôuhk

Destination  Address 

Access  Control 

Source  Address 

 

End  Delimiter

 
Data  Frame  Check  Sequence  (Error  Checking  Information)  End  Delimiter  Frame  Status 

  Trang  

-GVesaB001 ảc ểk ,sul p-sbM00 1 ệhgn gnôc các mồg oaB .yâd gnôhk gnạm ohc nẩuhc cáC .cáhk tậm oả b ềđ nấv các àv nậhn cáx ,á oh ãm ựs ,gnạm tấux y urt táos mểik ềv ề đ nấv các mồg oaB .gnạm nềyurt gnờư đ t ộm a uq uệil ữd àv ión gnếit pợh hcít ựs mồg oaB .uahn cáhk gnạm iạ ol các ohc ệhgn gnôc các àv gnauq pác nềyurt gnờư đ mồg oaB .gnộr iả d nầt gnă b gnạm ohc cáhk ịb tếiht các àv pếit oaig ,nềy urt gnờưrt iôm mồg oaB NAM ụv hcị d các àv ỉhc aị đ hnị đ ,ệhgn gnôc các mồg oaB gniR nek oT pếit oaig àv nềy urt gnờưđ gnạ d các ảc tất mồg oaB suB nek oT pếit oaig àv nềy urt gnờưđ gnạ d các ảc tất mồg oaB tenrehtE pếit oaig àv nềy urt gnờưđ gnạ d các ảc tất mồg oaB .emarf các a uq uệil ữ d gnồul tá os mểik àv iỗl táos mểik cệiv iớt nauq nêiL .gnạm nêil pếit oaig các àv ,i ốn uầc oạt ,nếy ut hnị đ cệiv mồg oaB hcíht iảiG

: ”208 tcejorP“ ná ềđ g nort nẩ uhc các á oh táuq g nổt yâ đ uas gnảB .cáhk ệhgn gnôc các àv áoh ã m ựs ,i ỗl art mểik tậ uht iảig các ,gnạm nềy urt gnờưrt iôm ,i ốn tếk gnăn ảhk nế đ na uq nêil ề đ nấv các mồg oab ,gnựd yâx )EEEI – sreenignE ci nortcelE dna lacirtcelE fo etutitsnI( ửt nệiĐ àv nệiĐ tậuht ỹK

nệiV od y àn nẩuhc cáC .gnạm tộm aủc ýl tậv nầhp hnàht các áoh nẩuhc ểđ gnùd cợưđ ,”208 tcej orP“ ná ềđ àl iọg c ợưđ nẩuhc các pật tộm auq gnôht g nũc OSI hní hC hnìh ôm gnựd yâx mệihn hcárt uịhc )OSI( ết cốuQ áoh nẩuhc uêit cứhc ổT .ISO

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

62

· 

Frame Status (FS)

emarf gnúđ péhc oas àv gnạd nậhn hcíđ tún uệih oáB –

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
NALynA gnikrowteN deepS-hgiH skrowteN sseleriW 21.208 11.208 ytiruceS krowteN skrowteN ataD / ecioV detargetnI puorG y rosivdA lacinhceT cit pO-er biF puorG y rosivdA lacinhceT dna bdaorB )NAM( krowteN aerA natiloporteM NAL gniR nekoT 01.208 9.208 8.208 7.208 6.208 5.208 NAL suB nekoT 4.208 NAL tenrehtE 3.208 lortnoC kniL lacigoL 2.208 gnikrowtenretnI 1.208 nêT nẩuhC

x.208 EEEI gnạm ảt cặđ nẩuhc các uệiht iớiG 3.4.2

.gnôhk yah

 

iaS

. ISO hnìh ôm gnort nậhn gnốht ệ h a ủc )cứm gnồđ( nệid i ốđ gnầt gnẳht gnas iửg gnốht ệ h aủc g nầt tộm ừt pếit cựrt nềy urt ể ht óc uệil ữd ,táuq gnổt hcác tộM . 01 trops narT krowteN .c knil ataD .e .b .lacisy hP . d noitacilppA .a

mềm nầhp pếit cựrt ợrt ỗh ụv hcịd các nếđ nauq nêil ISO hnìh ôm aủc oàn gnầT .9 11.208 4.208 .f .c ?gnựd yâx 01.208 3.208 .e .b 5.2 08 2.208 .d .a

tậ m oảb àv nậ hn cáx ,á oh ãm ,gnạm tấ ux y urt táos mểik nếđ nauq nêil ềđ nấv gnữhN krowteN noitacilppA .c trops narT .e .b noitatneserP .d kniL-ataD .a

t ne mgeS .d

noitacilp pA

.c

)3 nọhc(? uệil ữd gnồul táos mểik cệiv pấc gnuc ISO hnìh ôm aủc oà n g nầt gnữhN trops narT krowteN .c knil ataD .e .b .lacisy hP .d noitacilppA .a

a ủc nệi d iốđ gnầt iớv pếit cựrt pếit oaig ể ht óc ISO hnì h ôm aủc …………… gnầT 22 .d 51 .c 42 .b 61 .a

yâx iảhp nầc )nệid oaig( ệh na uq các ốs gnổt ìht gnầt 8 óc g nạ m g nốht ệh tộm uếN nêrt od ýl các iả hp g nôhK nơh gnàd ễd gnạm gnốht ệh pấc gnâ n ềĐ gnạm tặ đ iàc àv ếk tếi ht cệiv a ủc pạt cứhp ộđ mảig ểĐ gnạm ịrt nảuq cệiv ohc g nà d ễ d ểĐ .d .c .b .a

gnầt nâhp mểiđ na uq oeht hnít yá m gnạm các ếk tếiht hcít nâhp cệiv aủc uêit cụM

2 gnơưhc pật nô iỏh uâC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

72

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.b gnúĐ .a .liam-e àv uệil ữd ởs ơc tấ ux y urt ,elif nềy urt X.208 EEEI od nẩuhc các g nort oàn nẩuhc cộuht g nạ m .8 ?ISO hnìh ôm gnort oàn gnầt ở cệiv màl retuoR emarF .c tekca P .b tiB .a tộM .7 .……… àl ýl nả uq uệil ữD tếk nêiL g nầt od uệil ữd ịv nơĐ .6 .www ỉhc aịđ tộm iớv gnứ gnơưt LRU tộM g nạ d h nịđ nit gnôht iớv nảb năv iỗuhc tộM oáb gnôht tộm àv iửg yá m aủc ỉhc aị đ tộM reliart tộm àv y dob tộm ,redaeh tộM .d .c .b .a )1 nọhc( :mồg oab gnạm )tekcap( ióg tộM .5 krowteN trops narT .e .b noitatneserP .d kniL-ataD .a .4 .cáhk hnít y ám gnốht ệh .3 .…… àl gnựd .2 )1 nọhc( :àl .1

 

oe ht iạđ hcếy uhk cợưđ àm yậv ìv gnũc uễihn gnưhn ,iạđ hcếy uhk c ợưđ uệih nít aủc ộđ nêi b ìht retaepeR y ah ,BUH ưhn ịb tếi ht các au q iđ ựt g nơưt uệi h nít ihK .iđ nềy urt uệih nít àm hcác gnảohk iớv hcịhgn ệl ỷt ẽs uệih nít aủc ộđ nêiB

iạÐ .ốs nầt àv ộđ nêiB :àl ựt gnơ ưt uệih nít o hc gnưrt cặđ gnợưl iạ đ cáC .oac cáx hníhc hnít óc gnôhk uệil ữd nềy urt hnìrt au q ohc màl ẽs uễihn óđ od àv ,uệil ữd nềy urt hnìrt áuq gnort nềy urt g nờưđ nêrt uễihn ỏb iạol g nă n ảhk óc gnôhk ựt gnơưt uệi h níT .iạoht nệi đ nêrt uệih nít nềy urt hnìrt áuq ưhn ựt g nơưt gnũc óN .pá nệi đ a ủc i ổđ nếib ựs od cụt nêil gnós các tạol g nà h mồg oab uệi h nít àl ựt gnơ ưt uệih níT

ốs àl cặoh ,)golana( ựt gnơưt àl cặ oh gnạm nêrt i đ nềy urt uệi h níT

.gnạm nềy urt gnờưđ aủc nảb

ÝL TẬV NỀYURT GNỜƯĐ - 3 GNƠƯHC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

82

Kết thúc chương này, sinh viên sẽ có thể: 

GNƠƯHC AỦC UÊIT CỤM

Ø

ơc hnít cặđ các ưhn gnũc uệih nít iạol các ềv gnuhc tếy uht ýl cợưđ mắN

Ø

 

  suy giảm

.

ịb gnúhc àl ó đ ựt g nơưt uệi h nít aủc ề đ nấv gnữhn g nort t ộM .zH àl ốs nầt o đ ểđ g nợưl

ốs uệih nít àv )eugolana( ựt gnơưt uệih nít :uệil ữd nềyurT

.gnạm pác iạol các ềv nảb ơc ốs gnôht gnữhn àv cứht nếik gnữhn óC

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
ựt gnơưt uệih níT

)latigid( áoh 1.3

 

Hình 3.1
.)1. 3 hnìH(

ựt gnơưt uệih níT

1.1.3

)latigid(

 

...v .v ợrt ổh àv ìrt oảb íhp ihc ,gnầt ạh ởs ơc íhp ihc ,tặđ iàc íhp ihc :ưhn ốt uếy

pấht ốs nầt àv oac ốs nầt ốs uệih nít hnás oS

.zH àl ođ ịv nơÐ .nềy urt gnờưđ auq iđ ựs tậ ht uệil ữd gnợưl àl

gnôht gnă b g nờưht g nôhT .zHM01 àl ón aủc gnôht g nă b ìht zH088 àv zHM078 ốs nầt ở g nộđ tạ oh gnađ h nít yám gnạm tộm uến ,nềy urt g nờưđ a ủc gnợ ưl gnud nế đ pếit c ựrt na uq nêil óN .nềy urt gnờưrt iôm aủc tấhn ỏhn ốs nầt àv tấhn nớl

gnờưrt iôm àv ýl aị đ hcác gnảohk oàv cộuht ụhp hnít yá m gnạm a ủc g nợưl gnuD .)spbM( y âig/stiBageM àl ịv nơÐ .naig iờht ịv nơđ tộm g nort nềy urt

.uễihn àv ,tếk nêil ịb tếi ht các ,gnộđ hnil ộđ ,cớưht hcík ,íhp

i hc ,)htdiwdnab( gnôht gnă b ,)tuphg uorht( g nợưl gnud :mồg oab ,g nạ m nêrt gnôht nềy urt gnờưrt iôm hnịđ tếy u q ihk mât nauq nầc ềđ nấv ốs t ộM

gnạm nềyurt gnờưđ aủc hnít cặđ cáC

ựt gnơưt uệih nít i ớv os nơh oac yậc nit ộđ óc óđ od uễi hn aủc gnởưh hnả ịb tí ốs uệih níT .iạl oạt iát àl iọg y àn hnìrt áuq , 0 ya h 1 uẫ m nêy ugn uệih nít các iạl pậl ya h nềy urt ỉhc gnúhc ì ht retaepeR yah BUH ưhn ịb tếiht các a uq iđ gnúhc i hk gnưhN .pá nệiđ gnux các aủc ịrt áig ừt hnà ht oạt cợưđ ốs uệih níT

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

92

Hình 3.2

ốs uệih níT

ốs uệih níT

Dung  lượng

gnờưđ a uq iđ uệil ữd gnợưl àl )yticapac ya h tuphguorht(

Băng thông

ốs nầt aữig tệib ias ựs ođ ểđ gnùd gnợưl iạđ àl )htdiwdnab(

Chi phí

các ốs tộm oàv cộuht ụhp ón g nọrt na uq ốt uếy các g nort tộm àl

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

 

 

 

 

.gnụd ửs gnađ

2.3

.)2. 3 hnìH(

2.1.3

 

àv ởs ơc gnôht gnăb ộb cục gnạM :iạol ia h màl aihc ộb c ục gnạ m cáC

y âg hníhc nâhn nêy ug n 2 óC .nềy urt gnờưđ gnợ ưl tấhc nế đ g nởưh hnả gnàc ìht

-T

,CNB

:ưhn

ịb

tếiht

ốs

t ộm

óC

.sret uoR

,shctiwS

,ủhc y ám các ,cệiv màl mạrt các àl ể ht óc y àn tún cáC .gnạm nêrt t ún các iớv

.ar yảx iỗl hnárt ể đ nạođ nâhp tộm ohc ađ iốt iàd uềihc

àv nạođ nâhp ốs hnị đ iuq yah gnờưht pác gnạd iỗm óđ oD .nớl ủđ àl ễrt naig i ờht i hk a r yảx ểht óc nềy urt gnờưđ nêrt i ỗL .revres i ởb nậhn pấhc cợưđ àv ISO hnìh ôm auq i đ revres nêrt gnạm drac iớt RETUOR/HCTIWS/BUH a uq , nẫd nềy urt g nờưrt auq i đ ,pác iớt gnạm drac ar ISO hnìh ôm a uq iđ oá b gnôht ar nệi h droW SM ihk ừt hnít c ợưđ naig iờht àl ễrt ộđ ìht ,rabl oot hna ht nêrt evaS nấ hn gnùd iờ ugn ihk ,revres nêrt yấl cợưđ nảb năv tộm ýl ửx ểđ droW SM gnùd i hk ụ d íV .uệih nít cợư đ nậhn ihk nếđ ohc iđ nềy urt cợưđ uệih nít c úl ừt naig

.gnùd gnađ pác gnạd oàv cộuht ụhp uềđ nạ ođ nâ hp ảc aủc gnộc g nổt iàd uềihc àv nạ ođ nâhp iỗm nêrt tún ốS .cớưrt tún cáhk ểht óc uas tún ở cợư đ nậhn uệil ữd óđ od àv mảig y us ịb ẽs tún iỗm auq iđ i hk uas uệih níT .nềy urt g nờưđ nêrt uệih nít mảig y us màl ẽs uềihn g nàc nạ ođ nâhp iỗm nêrt tún ốS .nêrt ốt uếy các nếđ gnỡưh hnả ẽs oà n pác aựl nọhc cệiV .nạođ nâ hp iỗm aủc iàd uềihc àv nạođ nâ hp ốs ,nạođ nâhp iỗm nêrt tún ốs oàv cộuht

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

03

Kích thước

ụhp hnít y ám gnạm gnôht nềy urt g nờưrt iôm aủc ôm yuq àv

 độ trễ

iờht àl ễrt ộÐ .uệi h nít

àl óđ mât nauq gnáđ gnũc cá hk ốt uếy t ộM

Thiết bị liên kết

gnạm yâd tếk nêil ểđ gnùd ịb tếiht các àl )srotcennoC(

 

Hình3.3

g nạ m ịb tếi ht ốs tộM

) 3.3 hnìH( . 54JR ,rotce nnoC ,BUH ,ni yá m các

Nhiễu điện từ

uềi hn gnàc uễihN .uễihn óc gnũc oà n pác gnốht ệh ỳk tấb :

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
.)NAL dnabdaorB àv dnabesaB( gnộr gnôht gnă b ộb cục gnạm

 

 

dnabdaorB àv dnabesaB :NAL gnạm cáC

3.3

.hna ht mâ g nós ốs nầt od àv nệiđ od àl óđ uễihn ar

 

ait àv abiv ,resal ,nếy ut ôv gnós :àl hnịđ iuq gnôhk nệit g nơưhp các àv ,pác àl g nờưht nạh iớig hnịđ y uq óc nêit g nơư hP . nạh iớig hnịđ y uq gnôhk àv nạh

iớig hnịđ y uq óc :móhn iah màl aihc cợưđ gnạm i ốn nệit g nơưhp cáC

hcí ht gnộr gnôht gnăb gnạM .cúl tộm g nùc nềy urt ểht óc .hnả hnì h ,hnaht mâ ưhn uệi h h nít các ìht y àn hcác oeht , uệil ữd iạol tộm iớv gnứ ốs nầt iỗm ,ốs nầt yã d hnàht aihc cợưđ nềy urt g nờưđ gnộr gn ôht gnăb iớV .uahn cáhk ốs nầt các iớv uệi h nít các ýl ửx ể ht óc óđ od ựt gnơưt àl iđ nềy urt uệih nít ,hnaht mâ gnós gnụd ửs ón ,uahn cáhk gnós ốs nầt tộm óc ẽs nềy urt hnêk iỗm iớv gnỨ

hnêk uềihn ar oạt ểđ g na uq pác pác ya h nắ ox pác gnụd ữs gnờưht gnộr gnôht gnăb ộ b cục gnạM .yàn iạol cộuht gnôhk ộb cục gnạ m

.ựt gnơưt uệih nít nềy urt tậuht ỹ k iớv os uềihn tấr nơh hna hn óđ od ốs nềy urt ợrt ổh tấ hn y ud ) ốs nầt ( nềy urt hnêk tộm óc ỉ hc iđ cá hk i ón y ah nềy urt gnờưđ nêrt uệih nít gnạd tộ m nềy urt péhp ohc ỉhc

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

13

  Mạng cục bộ băng thông cơ sở:

NAL g nạ m gnạd àl )NAL dna besaB(

  Mạng  cục  bộ  băng  thông  rộng

gnờưht gnôht )NAL dnabdaorB( :

  cáp  đồng  trục

,)laixa oC(

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
: iạol ab màl ar aihc pác gnốht ệH .iạogn gnồh

gnạm pác iạol cáC

.cọh iạđ nệiv các àv nệivhnệb các o hc pợh

.uệil ữd nềy urt

.b

xoắn đôi
4.3
.a

 cáp sợi quang

)re bif lacit po(

àv )riap-detsiwt(

  cáp 
 

hnìH( gnạm gnốht ệh g nort )enobkcab( g nốs gnơ ưx gnờưđ các hnàht oạt ón hnít yá m g nạ m tộ m g nort gnùd cợưđ gnờưht ) 26-GR( y àd cụrt gnồđ páC

m 5.2 fo selpitluM 003 05 sretem 005 4 s pbM 01

àv gnort nêb i õl tộm :nẫd y âd iah mồg ,nêit uầđ nệi h tấ ux pác iạol àL

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

23

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
)5.3
mạrt iah aữig uểiht iốt hcác gnảhK a đ iốt mạrt ốS nạ ođ nâh p 1 nêrt a đ iốt mạrt ốS nạođ nâh p 1 ohc a đ i ốt iàd uềihC )xaM( sretae per ốS )xaM ( uệil ữd nềy urt ộđ cốT

ịrt áiG

) 5-ESAB01 ( yàd cụrt gnồđ páC

m5.0 09 03 sretem 581 4 s pbM 01

mạrt iah aữig uểiht iốt hcác gnảhK a đ iốt mạrt ốS nạ ođ nâh p 1 nêrt a đ iốt mạrt ốS nạođ nâh p 1 ohc a đ i ốt iàd uềihC )xaM( sretae per ốS )xaM ( uệil ữd nềy urt ộđ cốT

ịrt áiG

)2-ESAB01( hnảm cụrt gnồđ páC

:y àn pác iạol 2 ềv tậuht ỹ k ốs g nôht ốs t ộM

iạ ol iah màl ar aihc cụrt gnồđ páC

Hình3.4

c ụrt g nồđ páC

)4.3 hnìH( .iàogn cọb pớl tộm

)elbac laixaoC( cụrt gnồđ páC 1.4.3

 

· ·

Cáp đồng trục mảnh (Thin Cable) ­ 10BASE­2 Cáp đồng trục dày (Thick cable) ­ 10BASE­5  

.óđ gnởưh hnả uễihn

: uas tấhc hnít các óc cụrt gnồđ páC

cệiv màl mạrt các i ốn ểđ gnùd g nờưht )U/A85-GR( hnảm cụrt gnồđ páC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

33

Hình 3.5

y àd cụrt gnồđ pác gnùd gnạm ồđ ơS

Hình 3.6

hnảm cụrt gnồđ pác gnùd gnạm ồđ ơS

.)6.3 hnìH( ộb cục gnạm tộm nêrt

·

ộđ mảig màl ểđ cọb cợưđ iảhp àv iàogn nêb uễihn aủc gnỡưh hnả ịB

·

àv mâ pạt uễihn các yấl uht ểht óc ón ,nớl gnạm hcác gnảohk ihK

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.cáhk nệiđ nồugn các àv ộc ex ừt uễihn

·

.cáhk uệih nít các ar táhP

   
 

.nệiđ iảhp

:g na uq i ợs pác aủc nảb ơc mểiđ cặ đ ốs t ộM

)elbac citpO-erbiF( gnauq páC
iàogn nêb uễihn iởb gnởưh hnả ịb ểht óC ếhc nạh iàd uềihc óC pợh gnờưrt ốs tộm g nort nẵs óc iạoht nệi đ pác gnờưđ gnữhn gnùd ể ht óC tấhn ết hnik pác gnốht ệh àL

3.4.3

uas tấhc hnít các óc iôđ nắox páC T-ESAB 01 pác àl iọg nòc 5 iạol PTU pác ar ià ogN

nòc yah iàogn cọb gnôhk iôđ nắox pác iạol àl tenrehtE gnạm ohc gnùd

:i ôđ nắox pác iạ ol iah óC

)elbac riaP detsiwT( iôđ nắox páC
43

2.4.3

Giáo trình Mạng Máy Tính 

·

)PTS - elbac riaP detsiwT dedleihS( iàogn cọb óC

·

pác iạol gnêiR .)PTS - elbac riaP detsiwT dedleihsnU( iàogn cọb gnôhK

Hình 3.7

iôđ nắox páC

.)7.3 hnìH( PTU pác àl iọg

·

gnôhk ớhc gnás hná iảt nểyuhc gnúhc àv uahn cáhk ỡc hcík uềihn óC

·

gnờưđ tộm àl ưhn cáhk pác iạol gnữhn iớv pợh tếk gnùd cợưđ gnờưhT

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
NAL các àv revres các aữig gnốs gnơưx uểik iốn

Ø Ø

Ø Ø

 

Trang

 

yá m :mồg oà b y âđ ở tún các ,gnạ m nạođ iỗm nêrt tún 03 óc ađ i ốT tém 019 àl gnạm nàot aủc ađ iốt iàd uềihC .ax ở hcác gnảohk gnữhn nếđ iốn ểđ gnùd ỉhc iạl nòc nạođ 2 ,cệiv màl mạrt iớv iốn ểđ gnùd cợưđ àl nạođ 3 óc ỉhc óđ gnort ,hní hc gnạm pác nạođ 5 tếk i ốn ểđ retaeper 4 ađ iốt gnùd ỉ hC gnạm drac iớv pác iốn ểđ rotcenn oC-T các gnùD té m 581 gnảohk àl a đ iốt hní hc pác nạođ iỗm aủc iàd uềihC :uas ếhc nạh àv cắt y uq các oeht nâ ut iảhp ,yà n pác iạol gnằb g nạ m iốn ihK mhO 05 àl ởrt nệi đ óc ,gnạ m nạođ aủc iốuc uầ đ iah ở nắg lani mreT cáC uahn iớv iạl pác cúhk iah iốn ểđ gnù d cợưđ CNB uểik gnagn hnaht i ốn uầđ cáC ar àv oàv uệi h hnít aưđ ểđ gnùd CNB uểik r otcennoC-T iốn uầđ cáC pác cúhk a ủc uầđ iah oàv nắg cợư đ :CNB uểik pác iốn uầđ cáC hcni 2. 0 hník gnờưđ mhO 0 5 àl ởrt nệiđ óc c ụrt gnồđ pác iạol àl :páC .gnúhc a ữig iạl auq nềy urt uệih nít g năt màl àv hníhc pác nạ ođ 2 iốn ểđ gnùd ,mêht nọhc ịb tếi ht tộm àl :)retaepeR( cứs pếit ộB .MOR t ooB tộm mê ht nắg iảhp ìht gnức aĩđ óc gnô hk yá m uếN . drac uas aíhp ở CNB i ốn uầ đ tộm oàv nắg ể đ rotcennoC-T i ốn uầđ tộm nắg óc hníhc pác g nờưđ nêrT . hníhc pác g nờưd oàv iốn ể đ CNB iạol i ốn uầđ tộm óc iảh p y àn iạol ohc draC .yà n pác gnố ht ệh ợrt ỗh uềđ ảc tất tếh uầh : 2-ESAB01 pếit oaig draC-

oac tấR óc gnôhK mặd gnàH oac ỳ k c ựC oaC gnauq páC

oaC pấ hT teef nìg n gnàH oaC hnìb gnurT cụrt gnồđ páC

oaC uềihn áhK teef mărt gnàH hnì b g nurT pấhT PTU páC

yậc nit ộÐ uễihN iàd uềi hC gnôhT gnăB ảc áiG hnás os ốt uếY

pác aủc gnăn hnít các hnás os gnảB . oac tấr hnà ht áig gnưhn tấhn nàot na pác iạol àl gna uq pác ìht pác iạol các gnorT .gnạm tộm tặđ pắl ihk gnọrt nauq uềi đ tộm àl pác iạol n ọhc cệiV pác iốn cệiV

táoht tấht ộÐ - uễihn pạT - pác uầđ gnagn nehc uễihN - mảig y us ốs ệH - iàd uềi hC :uas tấ hc hnít 5 oeht art mểik ểht óc ,gnọrt na uq tấr pác g nốht ệ h aủc tậuht ỹk ốs gnô ht cáC iàogn nêb uễihn aủc gnởưh hnả ịb gnôhK uệih nít ar táhp gnôhK cáhk pác

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

53

·

iạol các nẳh nơh hnahn nềyurt ộđ cốt àv pác iàd uềihc ềv nớl ếht uư óC

Ø

2-ESAB01 cụrt gnồđ pác gnụd ửs gnạm t ộm aủc nầhp hn àht cáC

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.retuor ,retaeper ,revres ,hnít

Ø

· ·

 

iạđ hcếy uhk màl g nụd cát óc ,BUH tộm oàv iốn cợưđ cệiv màl mạrt cáC )PTU àl yah

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

63

Ø

T-ESAB01( iôđ nắox pác gnùd ihk gnạm t ộm aủc nầhp hnàht cáC

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
PTU páC -

buH T-ESAB01 gnạm pếit oaig draC

-

g nạ m nêrt cáhk yám các iớt pếit iđ táhp àv iớt revres ừt uệi h nít

* Các thành phần của một mạng dùng cáp UTP  
 

hnàht các àv rotcennoc CNB i ốn uầđ iớv gnụd ửs cợưđ oàn pác iạol iaH
5esaB 01 .f LFesaB 01 .e TUesaB 01 .d

các ảc tất nọhC( ? spbM 01 te nrehtE ệ hgn gnôc ềv cộuht oà n pác iạol gnữhN el bac citpo-rebiF .d )5esaB 01( laixaoc teNkci hT .b elbac )TesaB 01( riap-detsiwT .c )2esaB01( laixa oc teNnihT .a

ohc gnụd ửs cợưđ oà n pác iạoL .iàogn nê b reviecs nart tộm iớt iốn gnađ )CIN( gnạm pếit oaig drac aủc uas aíhp ở nâhc 51 iốn uầđ t ộm óc y ấht nạB .gnạm iớt iốn tếk c ợưđ iờht nệi h revres gnort gnạ m draC .hnìm aủc yt gnôc gnạm nêrt revreS 0002 swodniW tf os orciM hnít y ám ìrt oả b mệih n hcárt uịhc nạB noitaitogeN .d noitaludoM .b g niyl pitluM .c gni docne retsehc naM .a .5

.... ... àl iọg ựt gnơưt uệih nít gnas á oh ốs uệil ữd ừt nểyuhc tậuht ỹ K .4 evaworciM .d elbac laixa oC .b elbac cit po rebiF .c eriw ria p detsiwT .a ?g nớưh hnịđ gnờưrt gnờưrt iộm àl iả hp gnôhk uas iạol các gnort oàn nềy urt g nờưrt iộm iạ oL .3 iaS .b gnúĐ .a .uệi h nít aủc ịrt áig yậv ìv àv uễi hn aủc g nởưh hnả gnăt ể ht óc nềy urt ộ đ cốt gnăt cệiV .3 pateriw ot ysae si tI sla ngis cirtcele naht ssalg hguor ht ylkci uq erom setagapor p thgiL slangis cirtcele sa ylkciuq sa etaunetta ton od sla ngis thgiL level esion rewol a sa h tI .d .c .b .a

?uas uềiđ các gnort gnauq iợs pác ềv ión ihk g núđ gnôhk àl oà n uềiĐ .2 nihT dnabesaB .d .b dnabda orB kcihT .c .a

mếihc hnêk iỗm ,hnêk uềihn ợrt ỗh . ...... ......... cụrt gnồđ pác ệ hg n gnôC .1

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

73

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
TUesaB 01 .d

te nnihT .c 2esaB01 .a ?r ota nimret nầ hp .7

01esaB01 .b

LTesaB01 .c

01esaB01 .b

2esaB01 .a )gnúđ iờl ảrt uâc .6

?gnạm iốn tếk

.zHM 6 g nảohk

3 gnơưhc pật nô iỏh uâC

 

iả hp nậ hn iơn ìht gnôc hnàht nậhn uế n ,ựt nầut i đ nềy urt uệil ữD nềy urt g nờư đ c ợưđ táos mểik , iốn tếk gnôhk c ứht oaig iớv iạl c ợưgN

)sl ocotorp elbatuoR - n on & elbatuoR( nếy ut hnịđ gnăn

)slocotor p detneirO - noitcennoC & sselnoitcennoC(

:tếk nêil g nạ d cáC ...v.v ,XPI/XPS ,PI/PCT :ưhn cứht oaig ốs tộm ụ d íV .uếiht ểht gnôhk ,g nọrt na uq àl cứht oaig aủc òrt iaV .cứht oaig tộm gnuhc óc iả hp ì ht uahn iớv pếit oaig nốum

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

83

Tập hợp tất cả các quy tắc, quy ước để đảm bảo cho các máy tính trên  mạng có thể giao tiếp với nhau gọi là giao thức

gnạm nêrt y ám các yậv ưhN .

?ìg àl gnạm )locotorp( cứht oaiG

.ISO hnìh ôm iớv g núhc hnás os óC .krowteN tfoSorciM ,XPS/XPI , PI/PCT :gnụd ửs gnađ gnờưht

)SLOCOTORP ( GNẠM CỨHT OAIG CÁC - 4 GNƠƯHC

Kết thúc chương này, sinh viên sẽ có thể: 

GNƠƯHC AỦC UÊIT CỤM

Ø

.h nít yám gnạm cứht oaig mệin iáhk táuq iáhk cợưđ uểiH

Ø

gnôht cứht oaig ộb các aủc noc cứht oaig các g nud iộn àv mểiđ cặĐ

Ø

i ốn

tếk

g nôhk

cứht

oaig

àv

iốn

tếk

gnớưh

cứht

oaiG

Ø

ảhk óc g nôhk cứht oaig àv nếy ut hnịđ g nă n ảhk óc c ứht oaiG

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
XPS ,PCT cứht oaig các :ụ d íV )eg delwonKCA( KCA uệi h nít iởg .b .a PI/PCT aủc PDU cứ ht oaig :ụd íV smargatad gnạd iớưd gnờưht uệil ữD nậhn iơn cợưđ nếđ mảđ oả b gnôhk uệil ữD nềy urt gnờư đ táos mểik gnôhK .c .b .a

iốn tếk gnôhk cứht oaig àv i ốn tếk gnớưh cứht oaiG

1.1.4

· ·
1.4

Đặc điểm của giao thức hướng kết nối: Đặc điểm của giao thức không kết nối:

 

 
 

gnạm nêrt lia m nậhn nềyurt ụv hcịd nệi h cựht pé hp ohc cứht oaig àL

gnôht ax ở g nốht ệh các oàv iố n tếk ểht óc gnụd ửs iờưgn ,tenleT iớV

ềv ỳ k tấ b gnốht ệ h tộm ừt elif uềih n ya h tộm nậ hn àv )daolp u( ỳk tấb gnốht ệh nêl hnì m y ám ừt elif uềihn y ah tộm iởg ể ht óc gnụd ửs iờưgn péhp ohc ón , ua hn iớv y ám các aữig elif nậh n nềy urt pá hp g nơưhp pấc gnuc PTF

cứht oaig các mồg oa b )kcats l oc otor p ( c ứht oaig các pớl tộm àl PI/PCT .ISO hnìh ôm iớv PI/PCT cứ ht oaig ộb hnás os 1.4 hnìH 52.X ,y aleR emarF :ưhn NAW gnạ d các y ah gniR nekoT NAL ,tenrehtE NAL gnạm ưhn uahn cáhk gnạm gnạd các tếk nêil ể đ gnùd ể ht óc PI/PCT àm óđ od ,nềy urt gnờưrt iôm ,)emarf atad( uệil ữd i óg cúrt uấc ,gnạm pậc y urt pá hp g nơưhp các iớv pậl cộđ nà ot nàoh ếk tếiht cợưđ PI/PCT

/ locotorP lortnoC noissimsnarT( PI/PCT cứht oaig ộB

IUEBTEN : àl nếy ut hnịđ gnăn ảhk óc gnôhk cứht oaig ềv ụ d íV .nớl gnạm các gnựd yâx ểđ retuoR ưhn g nạ m nêil ị b tếiht các auq iđ pé hp ohc gnô hk yàn cứht oaig các ,nếy ut hnị đ gnăn ảhk óc cứht oaig iớv cợưgN

XPI/XPS ,PI/PCT :àl nếy ut hnịđ gnăn ảhk óc c ứht oaig các ,ụ d íV nơh nớl ôm iuq óc nớl gnạ m các gnựd yâx ểđ retuoR ưhn gnạm nêil ị b tếi ht các auq iđ péh p ohc c ứht oaig các àL

gnăn ảhk óc gnôhk cứht oaig àv nếyut hnị đ gnăn ảhk óc cứht oaiG
93

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.te nretnI

)locotorp refsnarT liaM elpmiS( PTMS

3.2.4

.tenretnI gnạm auq

tenleT

2.2.4

) da olnwod( hnì m y ám

.)locotorP refsnarT eliF( PTF

1.2.4
:uas

)locotorP tenretnI 2.4

:gnụd ửs y ah g nờưht cứht oaig iạol 3 óc nệiH

nếyut hnịđ 2.1.4

Giáo trình Mạng Máy Tính 

·

·

Giao thức không có khả năng định tuyến

Giao thức có khả năng định tuyến

Ø

PI/PCT

Ø

)erawteN llevoN( XPI/XPS

Ø

krowteN tfosorciM

Trang

 

àv redae h PCT g nort uệil ữd nẹv nàot hnít hnịđ cáX PCT ohc uệil ữd mệ đ ộB nậhn iờưgn ừt c ợưđ nậ hn i ởg iờ ưgn à m ety b ốs ỉhC PCT uệil ữd gnort nêit uầ đ ety b ừt hnít ựt ứht ốs ỉhC nậhn yá m aủc trop ềv nit gnôhT iởg yá m aủc )trop( gnổc ỉ hc aị đ ềv nit gnôhT

àl PCT oeht uệil ữd nềyurt hnìrt áuQ .nềyurt hnìrt aúq gnort tấm ịb uệil ữd ióg các cụhp iôhk ,)locotorp detneiro noitcennoc( gnớưh hnịđ óc tếk nêil àl ,oac yậc nit ộđ óc nềyurt gnờưđ tộm pấc gnuc PCT .PI/PCT gnort

)ecivres noitacinummoc margatad( uệil ữd i ốn tếk ụv hcị d àv tếk nêil oạt mệi hn hcárt óc ,tropsnart gnầt aủc òrt iav gnóđ yàn cứht oaig iaH

PDU àv PCT

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

04

Hình 4.1

ISO hnìh ôm i ớv PI/PCT cứht oaig hnás oS

·

hníhc oaig nểyuhc cứht oaig àl )locotorP lortnoC noissimsnarT( PCT

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
gnụd gnôht PCT trop ốs t ộM

gnăn cứhC

uas nit gnôht các mồg oab PCT uệil ữd ióg ,etyb các

 
 

atad PCT m uskcehC PCT wodniW KCA ựt ứht ốs ỉhC tr op noitanitseD troP ecruoS

nit gnôhT

4.2.4

redaeh PI nầ hp gnort uệil ữd nẹv nàot hnít hnịđ cáX PI ỉhc aị đ g nort óc uế n noc gnạm các gnạd nậhN nậhn y ám aủc PI ỉ hc aịđ ềv nit gnôhT iởg y ám aủc PI ỉ hc aịđ ềv nit gnôhT

muskcehC noitacifitnedI nậ hn PI ỉhc aịÐ iởg PI ỉhc aịÐ

gnăn cứhC

red aeH PI

:uas nit gnôht các mồg oab redaeh PI óđ gnort ,daolyap PI àv redaeh PI mồg oab PI ióg tộM .ióg gnóđ àv hcít nâhp ,)gnisserdda( ỉhc aịđ gnạd nậhn ,)locotorp

)egakcap( i óg gnóđ ,)gnisserdda( ỉ hc aị đ gnạd nậ hn ,)gnituor( gnờưđ mìt g nă n cứhc óc tenretnI gnầt aủc òrt iav gnóĐ

.PIR ,PMCI ,PRA ,PI cứht oaig cáC

PMNS margataD SOIBTEN EMAN SOIBTEN metsy s eman niamoD

161 831 731 35

ụv hcị D

trop ốS

:gnụd gnôht PDU trop ốs t ộM

atad PCT àv redaeh PCT g nort uệil ữd nẹv nàot hnít hnịđ cáX nậh n y ám aủc trop ềv nit gnôhT iởg y ám aủc trop ềv nit gnôhT

muskce hC PCT trop noitanitseD troP ecruoS

gnăn cứhC

nit gnôhT

:mồg oab redaeh PDU gnort nit gnôht cáC .ỏhn àl gnạm nêrt iảt nềyurt uệil ữd gnợưl gnud ihk gnùd yah gnờưht ,oac yậc nit ộđ óc gnôhk ,)sselnoitcennoC( gnớưh hnịđ gnôhk

SOIBTEN PTTH tenleT )lort noC( PTF )ataD ( PTF

931 08 32 12 02

ụv hcị D

trop ốS

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

14

·

,uềihn tộm yah tộm tộm tếk nêil iạol àl )locotorp margataD resU( PDU

·

elbatuor( gnờưđ mìt péhp ohc cứht oaig gnạd àl )locotorp tenretnI( PI

·

ỉhc aịđ tộm iảig nâhp gnăn cứhc óc )locotorP noituloseR sserddA( PRA

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.gnạm nêrt pếit oaig ỉhc aịđ tộm hnàht PI

5.2.4

 

các mồg oab c ứht oaig pớl tộm àl XPS/XPI ,PI/PCT ưhn gnốig gnũC ISO hnìh ôm iớv X PS/XPI cứht oaig hnás oS

/ egnahcxE tekcaP krowtenretnI( XPS/XPI cứht oaig ộB

yah 0.4 TNniW ohc gnùd iớm nảb nêihp các nòc ,5.3 TN ,puorgkrow rof swodniW ohc gnùd ũc nảb nêihp cáC .3SIDN àv 2SIDN ,SIDN

hsotnicaM àv llevoN ohc

nêrt uah n cáhk cứht oaig uểihn i ớv pếit oaig ể ht óc )drac ecafretni( pếit oaig drac tộm pé hp ohc ,kniLataD g nầt aủc òrt iav gnóđ y àn cứht oaig iaH

)ecafretnI ata D nepO( IDO àv )noitacificepS ecafretnI revirD kr owteN( SIDN 6.2.4

.uệil ữd nềyurt hnìrt auq gnort ar yảx iỗl các

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

24

·

iạl oáb gnôht gnăn cứhc óc )locotorP egasseM lortnoC tenretnI( PMCI

·

tếiv cợưđ revird IDO uầđ nab ,elppA àv llevoN iởb nểirt táhp cợưđ IDO

·

ưhn nảb nêihp các óc MOC 3 àv tfosorciM iởb nểirt táhp cợưđ SIDN

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
)l ocotorP gnisitrevdA ecivreS( PAS 1.3.4
)2. 4 hnìH( ISO hnì h ôm iớv X PS/XPI hnás oS

) egnahcxE tekcaP decneuqeS 3.4

Hình 4.2

 
 

:uas cứht oaig

.0002 swodniW

.gnạm

) 3. 4 hnìH ( ISO hnì h ôm iớv hnás os ,cứht oaig

các pớl àl ón ,tfosorciM & MBI aủc pợh tếk ựs àl g nikrowteN tfosorciM

krowteN tfosorciM cứht oaig ộB

àv llev oN ohc tếiv c ợưđ revird IDO uầ đ nab óđ od ,el ppA àv llevoN iởb nểirt táhp cợưđ IDO .gnạm nêrt uahn cáhk cứht oaig uểi hn i ớv pếit oaig ểht óc pếit oaig drac tộm péhp ohc ,kniLataD g nầt aủc òrt iav g nóđ yà n cứht oaiG

)ecafretnI ata D nepO( IDO

. margatad ềv ụv hcị d pấc gnuc XPI ,XPS/X PI gnạm nêrt g nờưđ mìt àv gnạ m ỉhc aị đ hnị đ cáx ểđ gnùd ,g nớưh hnị đ gnôhk cứht oaig àL

)egnahcxE tekcaP krowtenretnI( XPI
.uệil ữd i óg các ohc tấ hn t ốt i đ gnờưđ ar mìt cứht oaig àL

)locotorP noitamr ofni gnituoR( PIR
.XPI nêrt )locotor p detneiro noitce nnoc( gnớưh hnịđ tếk nêil pấc gnuC

) egnahcxE tekcaP decneuqeS( XPS

.g nạ m nêrt nêy ug n iàt các ẻx aihc cệiv ư hn ụd ív ,revres àv t neilc aữig cát gnơưt hnìrt áuq ýl ửX

)l ocot orP eroC erawteN( PCN 2.3.4
.PAS gnùd revres t nirP àv srevres eliF ưhn gnạm nêrt cá hk ụv hcịd các àv revres aủc ỉhc aịđ oác gnả uq ểđ g nùd cứht oaig àL
34

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Hình 4.3
4.4
hs otnicaM

ISO hnì h ôm iớv gnikrowteN tf osorciM cứht oaig hnás oS

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

( NETBIOS, NETBEUI, SMB)
Trang  

 

6.3.4

5.3.4

4.3.4

3.3.4

SOIBTEN ,eman SOIBTEN hnà ht iảig nâ hp c ợưđ iảhp yàn hnìrt gnơưhc aủc PI ỉ hc aị đ ì ht ,cáhk SOIBteN hnìrt g nơư hc tộm i ớv pếit oaig nốum SOIBteN h nìrt gnơưhc tộm óc ihk :)noituloseR emaN( nêt iảig nâhP . g nạ m iỏhk táoht ihk i đ a óx óđ uas àv gnạm nêrt gnạd nậ hn nêt tộm ýk gnăđ ể ht óc yá m các pé hp ohc :nêt y ủh àv ýk gnăÐ . uas g năn cứhc gnữhn mồg oaB tnemeganaM SOIBteN

SOIBteN gnăn cứhc nệih cựht nò c ecafret nI SOIBteN .revres ừt nit g nôht nậhn ya h iởg ể ht óc gnụd gnứ các péhp o hc nẩuhc IPA màh các mồg oaB ecafretnI SOIBteN noisseS SOIBteN margataD SOIBteN tne meganaM SOIBteN ecafret nI SOIBteN

: uas mểi đ cặđ các óc óN .hnít y ám các aữig cệiv màl nêihp pậl hnàht ểđ g nùd yà n c ứht oaiG

.gnàh gnagn gnạm các pậl hnàht pé hp ohc ,revres àv t neilc aữig gnàh gnagn tếk nêil pấc gnuc , nễi d uễib gnầt ưhn ựt gnơ ưt gnăn cứhc óC

:gnụd cát óc yàn cứht oaiG

rotcerideR
:uas c ứht oaig các mồg oab krowteN tfosorciM ecafret nI resU dednetxE krowteN : IUEBteN m etsyS t uptuO tupnI cisaB krowteN : SOIBteN
44

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Ø

. ộb cục hnà ht ởrt gnạm nêrt nêy ugn iàt ohc màL

Ø

gnứ gnơưt revres các nêrt nêy ugn iàt iớt tấux y urt pếit cựrT

·

.noisseS gnầt iạt gnộđ tạoH

·

.gnạd nậhn ựt ểđ ựt ýk 51 óc nêt gnùD

·

uệil ữd nềy urt ểđ yám 2 aữig tếk nêil pậl hnàhT

·

gnớưh hnịđ gnôhk tếk nêil péhp ohC

·

.gnạm nêrt hnít yám các gnạd hnịđ ểđ tsacdaorb gnùD

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.y àn gnăn cứhc nệih cựht ẽs PI/PCT nêrt .PI/PCT nêrt : nầ hp 4 mồg oa b SOIBteN aủc gnộđ tạoh ế hc ơC

S OIBteN

BMS

v v
3.4.4 2.4.4 1.4.4

Ø Ø Ø Ø

Trang

 

PH

cáhk slocotorP ốs tộM

5.4

.0002 swodniW ya h 0.4 TNniW ohc gnùd iớm nả b nêihp các nòc ,5.3 TN ,puorgkrow r of swodniW ohc g nùd ũc nảb nêih p cáC . 3SIDN àv 2SIDN ,SIDN ưhn nảb nêihp các óc MOC 3 àv tfosorciM iở b nểirt tá hp cợưÐ

SIDN
.ớhn gnùv nốt tí ,aủq uệih ,hnahN yám 002 - 01 ừt ỏhn NAL gnạm các ohc pợh hcíht cứht oaig àL

6.4.4

I UEBteN

5.4.4

) 4.4 hnìH( ẽv hnìh meX .tếi ht nầc ihk c úht tếk àv tếk nêil tộm pậl hnàht ểđ PCT cứht oaig gnụd ửs óN .oac yậc nit ộđ óc ựt ứht oe ht àv gnớưh hnịđ óc tếk nêil oeht margatad các nềy urt hcác ýl nảuQ noisseS SOIBteN

.emaN SOIBteN ếhc ơc gnụ d ửs óđ oàn iờ ưgn móhn tộm ya h iờưgn tộm ohc nềy urt ểht óc margatad cáC .gnớưh hnịđ gnô hk tếk nêil oe ht margata d các nềy urt hcác ýl nảuQ margataD SOIBteN
54

Giáo trình Mạng Máy Tính 

v

v

Hình 4.4

SOIBTEN ếhc ơC

·

aủc ni yám àv semarfniam MBI tếk nêil ểđ gnùd :)lortnoC kniL ataD( CLD

·

XINU nêrt gnùd cứht oaig àl : )metsyS eliF krowteN ( SFN

·

MBI yám nêrt gnùd )erutcetihcrA krowteN metsyS ( ANS

·

iớv pếit oaig ểđ cihparG gnạd iớưd )TIM( cứht oaig các pật :swodniw-X

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
.xinU nêrt gnụd ửs iờưgn

·

·

 

Trang

 

.sserdda edoN .b

?DI kr owten iỏhk DI tsoh hcát ểđ cứht oaig gnort gn ụd ửs cợưđ ìg iáC .01 PI/ PCT .d PRA yxorP .b PCHD PRA .c .a

cệiv ohc gnụd ửs cợưđ uas nậv oaig cứht oaig các gnort oà n cứht oaiG .8 .nêrt ở uềi đ gnữhn iả hp gnôhK .d .PDU nơh ỏhn re daeh tộm gnụd ửs PCT .c . uệil ữd ióg tấm cệiv nặ hc năgn ểđ "iạl iửg" ế hc ơc tộm óc PCT .b .gnụd gnứ tấ us uệih nếit iảc óđ ờhn gnạm a uq iửg cợưđ nơ h nớl i óg các pé hp ohc PCT .a ?PDU iớv os óc PCT à m hcí iợl gnữhN .7 .ksam te nbus àv sserdda PI .sserdda PI .d .c

oaig nêrt aự d gnạm tộm gnort ỉhc aị đ hnịđ cệiv ohc uểiht iốt uầc uêy cáC .6 .IUEBteN iớv os nơh gnàd ễd hnì h uấc PI/PCT .ýl nả uq óhk ìht IUEBteN .nếy ut hnị đ àl PI/PCT àv nếy ut hnịđ gnôhk àl IUEBteN .nếy ut hnịđ gnôhk àl PI/PCT àv nếy ut hnịđ àl IUEBteN .d .c .b .a

:àl PI/PCT àv IUEBteN aữig hníhc uahn cáhk gnữhn gnort t ộM .5 PDU .d PI/ PCT .c PSA .b PCT .a ?oảb mảđ nềy urt cặo h KCA nit gnôht óc gnôhk à m smargatad i ổđ nểy uhc oàn cứht oaiG .4 PTMS .d IUEBteN .c PI .b PTF .a

ểht óc cứht oaig tộ m àl iả hp gnôhk uas cứht oaig các gnort oà n c ứht oaiG .3 .ýl tậv s ub gnạrt hnìh t ộM .d .pool cặo h g nir g nạrt hnì h tộM .c . ýl tậv rats gnạrt hnìh tộm àv cígôl s ub gnạrt hnìh t ộM .b cígôl rats g nạrt hnì h tộM .a :ưhn ảt ôm cợưđ ể ht óc tấhn tốt ,iôđ nắox pác iớv BUH tộm iớt iốn tếk cợưđ h nít yám các óđ gnort ,NAL gnạm t ộM .2 revres SND .d ksam te nbuS .b yawetag tluafeD .c sserdda PI/ PCT .a ? nếy ut hnị đ g nờưrt iôm tộm g nort PI/PCT hnít cộuht tộm àl iả hp gnôhk uas cụm các g nort oàn cụM .1

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

64

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.ksam te nbuS .d yawetag tluafeD sserdda krowteN .c .a ?hnĩt PI ỉhc aị đ các nág ểđ gnụd ửs cợưđ oàn cứht oaiG .9 PDU .d .XPS/X PI .b IUEBteN PCT .b .a ?tenret nI nêrt iơhc òrt các iơhc .ksam te nbus àv sser dda CAM .b .yawetag tluafed àv ,ksaM tenbuS ,sserdda PI .a ?PI/PCT cứht ? nếy ut hnịđ

4 gnơưhc pật nô iỏh uâC

 

.s/ bM 001 iớt tạđ ểht óc NAL aủc nềy urt ộđ cốt ,y an nệiH .)NAW( g nờưht nềy urt ộđ c ốt óc ộb c ục gnạM

.cáhk gnạm iạ ol các iớv NAL tệib nâhp ểđ ýl aịđ ềv

gnưrt cặ đ y ấl ỉhc ể ht gnôhk ,yậv ìV .iốđ g nơưt tấhc hnít óc ỉhc gnũc yàn hcác gnảohk ềv nạh iớig nêi hn y uT .iạl ởrt tem- ôl-ik cụhc iàv gnảohk g nort ỉ hc mạrt hnít yá m iah aữig tấ hn nớl hcác gnảohk iớv )…v.v cọh g nờưrt tộm aủc iv mạhp cặoh ,àhn à ot tộm ,gnòhp tộm gnort( ỏhn iốđ gnơưt iv mạ hp tộm g nort tặđ iàc cợưđ gnạ m àl NAL gnạ m ,3.2.1 cụm gn ort y àb hnìrt cợưđ ã đ ưhn gnũC

.NAW iớv àl tệib cặđ ,cá hk gnạm iạol các àv

NAL tệi b nâhp pé hp ohc NAL aủc nảb ơc gnưrt cặ đ ốs tộ m àl yâ đ uaS .NAL aủc nểirt táhp ựs àv tấus uệi h hnịđ tếy u q g nọrt nauq òrt iav gnóđ gnũc )… ,iỗl tấus ỷ t ,nềy urt ộđ cốt ưhn( cáhk gnưrt cặđ các óc nòC .ộb c ục gnạm aủc gnưrt cặ đ các gnort tộm àl ỉhc gnũc g nạ m aủc mạrt các aữig ýl aịđ hcác gnảohk nêihn y uT .)NAG( uầc nàot gnạm àv )NAW( gnộr nệid gnạ m ,)NAM( ịht ôđ gnạ m ,)NAL( ộb cục gnạm ư hn gnạm iạol các óc at ,ýl aị đ hcác g nả ohk àl hníhc ốt uếy nêrt aựd hnít yá m gnạm các iạ ol nâhp i hk ,yà n uệil iàt uầđ nầ hp ở 3.2.1 cụm gnorT

)NAL( ộb cục gnạm aủc nảb ơc gnưrt cặđ cáC

gniR nekoT gnạ m àv tenrehtE gnạm cúrt

.yà n hcạm nểyuhc tậuht ỹk

.pợh nỗh NAL gnạrt

)NAL( ỘB CỤC GNẠM AỦC )SEIGOLOPOT( GNẠRT HNÌH CÁC - 5 GNƠƯHC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

74

Kết thúc chương này, sinh viên sẽ có thể: 

GNƠƯHC AỦC UÊIT CỤM

Ø

.ộb cục gnạm aủc nảb ơc gnưrt cặđ các cợưđ mắN

Ø

hnì h các aủc mểiđ cợưhn àv uư các ưhn gnũc mểiđ cặđ các cợưđ uểiH

 bus, star

 

  ring,

hnìh các aủc mểiđ cặđ ưhn gnũc

àv

:nảig nơđ NAL gnạrt

Ø

kênh, thông báo

gói

a b hnás oS ;

àv

: hcạm nểy uhc tậu ht ỹk ab cợưđ uểiH

Ø

:nềy urt gnờưđ tấux y urt páhp gnơưhp ia h nảb ơc gnud iộn cợưđ mắN

CSMA/CD

 Token Passing

.

àv

Ø

nếik nên oạt )nảb ơc tậu ht ỹ k àv tếy uht ýl ềv ảc( ốt uếy các cợưđ mắN

5.1.2  Đặc trưng tốc độ truyền

5.1.1  Đặc trưng địa lý

 

  cao hơn

gnộr nệi d gnạm iớv os

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

5.1.3  Đặc trưng độ tin cậy
   
1.5

 
 

Standard 

Bodies 

NAL

.ộb c ục gnạm ềv

uểi h mìt ihk téx mex nầc ềđ nấv các tắt mót ồđ ơs tộm at ohc 1.5 hnìH .nơh ”ờm“ gnàc yàgn ẽs gnộr nệid gnạm àv ộb cục gnạm aữig h nịđ nâh p ựS .iốđ gnơưt tấhc hnít óc ỉhc gnũc nêrt ión gnưrt cặđ các ,gnạ m ệhgn gnôc aủc gnóhc hnahn nểirt tá hp ựs iớv ,nêih n y uT .tấhn gnốht ,gnurt pật nàot nà oh g nạ m cáht iahk ýl nảuq cệiv óđ od )…v.v ,pệihgn hna od ,cọh gnờưrt( óđ oà n cứhc ổt cặoh nâhn ác tộm aủc gnêir uữh ởs àl gnờưht ộb cục gnạM

.

1 1-

01 nếđ

8-

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

84

  thấp hơn

óc :NAW iớv os uềihn

NAL gnạm nêrt )etar rorre( iỗl tấus ỷT

Slotted Ring 

5.1.4  Đặc trưng quản lý

01 ừt tạđ ểht

Register  insertion 

Medium Access 

Office automation 

Campus 

Industry

s uB

… 

Hình 5.1

NAL gnạm nếđ nau q nêil ề đ nấv gnữhn tắt mót ồđ ơS

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
Control  CSMA/CD 

 

Token ring

… 

Private  Systems  Token bus  Application  Domain 

 

Random 

 

ECMA  Collision  avoidance

 

IEEE  ISO  EIA  Coaxial  Cable  Headend  Baseband  …  Rfmodems  CATV networks  Twisted pair  Thin cable  Fiber optic  Thick cable  Star Ring 

   

nal ừt nệi đ cặoh nệiđ uệih nít các péhp ohc sub g nạrt hnìh các ốs aĐ

rotcennoc-T

.)2.5 hnìH( óđ hníhc nềy urt g nờưđ iớt iốn tếk cợưđ )iv iạog n ịb tếiht các àv ,mạrt yá m các ,elif ủhc y ám mồg oa b( tún các ảc tấT .sub iớv nắg ị b tếi ht iọm auq nềy urt ón ihk u as yâd nêrt uệi h nít các ỏb iạol ểđ rotanimret

T ữhc iốn uầđ g nằ b hníhc nềy urt gnờưđ iớv pếit cựrt h nít yám các nắg uếy ủhc ya n nệih sub g nạrt hnìh các nêi hn y uT .) ừt nệiđ cặ oh nệi đ uệih nít hcát nâhp ểđ

các gnằb gnốs gnơưx g nờưđ iớv nắg cợưđ nắgn pác nạođ gnữhn óC .) cặ o h ( (

ya h

(

gnờưđ àl i ọg ià d gnuhc pác gnờưđ tộm gnụ d ửs gnạrt hnìh t ộM

.y àn gnạrt hnìh các uểi h mìt

nơđ gnạrt hnì h ab óc ộb c ục g nạ m ,4.2.1 nầhp gn ort y àb hnìrt ã đ ưhN

nảig nơđ NAL gnạrt hnìh cáC

gnạrt hnìh ềv téx mex gnurt

p ật yà n g nơưhC .3 g nơưhc ở uểi h mìt cợưđ

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

94

Transmission media

ãđ )

( ýl tậv nềy urt g nờư đ nếđ nauq nêil ềđ nấv gnữhN

topology

Medium Access Control

.NAL )

( nềy urt gnờưđ tấux y urt tậuht ỹk àv )

  bus

  star

,

  ring

t ợưl nầl ẽs at yâđ uaS .)g nòv(

àv

)oas hnìh(

  bus

 bus tuyến tính   xương  sống backborne      đường truyền chính trunk line)   phân 

nả b năc )

gnạrt hnìh àl i ọg nòc( ýl tậv

bus đoạn mạng network segment

àl iọg cợưđ nòc y àn pác gn ờưĐ .)

SUB gnạrt hnìH 1.2.5

,)cụrt gnờưđ(

àl nảig

2.5

nối

 tap

gnùd íhk ơc ịb tếi ht gnữhn àl

cáC( gnạm ịb tếiht các iớv i ốn tếk ểđ )pat(

T­connector

terminate

các g nằ b uầđ iah ở )

( cúht tếk cợưđ hníhc nềy urt gn ờưĐ .)

 

rotanimreT

suB

Hình 5.2

ýl tậv SUB gnạrt hnìH

v  Ưu điểm của hình trạng

SUB

gnớưh iah ảc oeht

rotanimreT

·

.gnàd ễ d iốđ g nơưt tặđ iàc ,pậl tếi ht c ợưđ ãđ nẩuhc các gnụd ửS

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

·

.cáhk gnạrt hnì h các nơh tí pác nềy urt g nờưđ iỏh iòĐ

·
nềy urt ( (

.yậc nit àv gnộr ở m ễd , nảig nơđ tấr y âd írt ốb hcáC

v  Nhược điểm của hình trạng

SUB

:

:   đầu 
 

cợư đ g nũc ũc g nir àv sub gnạm uềihN .gnạm pác iớv ar yảx iỗl các pậl ôc gnàd ễd g nũc gnúhC .cáhk gnạm các iớv i ốn tếk g nàd ễd àv g nộr ởm gnăn ả hk ìv RATS gnạrt hnì h gnụd ửs uềđ yan nệih tenrehtE ộb cục gnạm các ốs aĐ .g nộđ tạ oh gnừgn ẽs óđ BUH iớt i ốn tếk gnạm nạ ođ nâhp ộ b nàot ì ht ư h ịb BUH uến nêih n y uT .óđ pác gnằb BUH iớt i ốn )mạrt yá m( tún iớt gnởưh hnả ỉhc ón ,tứđ ịb pác tộm uến ,oas

nểi đ ụd ív gnữhN .g nauq iợs pác cặoh cụrt gnồđ pác ,iôđ nắox pác iớv TesaB01

gnạm các gnort g nụd ửs cợưđ óN .uệil ữd gnồul pếit nểy u hc ộb tộm ưhn gnộđ tạoh gnũc BUH .g nạ m a ủc g nă n cứhc các ảc tất nểihk uềiđ àv ýl nảuq BUH .hcíđ iớt cụt pếit ihk cớ ưrt BUH auq nềy urt RATS gnạm nêrt uệil ữD

BUH

pấc nâhp g nạ m cặo h y âc hnìh gnạ m hnà ht oạt ểđ cá hk oas hnìh gnạm các gnort gnồl cợưđ ểht óc oas hnì h gnạm cáC .)3.5 hnìH( pác g nờưđ auq ón iớv nắg )iv iạogn ị b tếiht các àv ,mạrt yá m các ,elif ủhc yá m( tún các ảc tất àm ) ( ya h ) (

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

05

·

các ốs àv hcác gnảohk i hk tệib cặ đ ,iạl hnìh uấc cệiv gn ort năhk óhK

 bộ xử lý trung tâm chuyển tiếp nhiều cổng multiport repeater   bộ tập trung concentrator

ộb àl iọg nòc – )BUH(

tộm óc oas hnìh gnạ d ở gnạM

. pé hp ohc a đ iốt cứm áuq tợưv iốn uầđ

·

.năhk óhk iỗl các pậl ôc àv náođ nẩhc cệiV

·

.pác tứđ cặoh iỗl óc ihk )nw od( gnộđ t ạoh gnôhk ẽs gnạM

Hình 5.3

mât gn urt ở BUH iớv RATS gnạrt hnìH

Fiber Distributed Data Interface

ộb cục gnạ m các àv )

  mainframe switch

  minicomputer

gnort ,

àv

cúrt nếik các àl RATS gnạrt hnì h a ủc hnìh

( IDDF ,gniR nek oT ,tenCRA

RATS gnạrt hnìH

host

hnìh gnạm gnorT .g nurt pật )

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.oas hnì h g nạ m gnas nểyuhc ểđ pấc gnân ( hcạm nểy uhc ộb t ộm àl

v  Ưu điểm của hình trạng
) ( ủhc yá m óđ

RATS

·
2.2.5

.iạl hnìh uấc àv tặđ iàc ễD

  :  
 

emarf uếN .gnòv gnort pếit ếk tún iớt gnạm nêrt nềy urt cợưđ y àn emarf óđ uaS

.uệil ữd emarf tộm hnà ht hnìh ểđ uệil ữd iớv gnùc gnêir nểihk uềiđ nit gnôht ,ỉhc aịđ nit gnôht g nus ổb àv iàb ẻ ht y ấl iả hp iửg ) hnít yá m( t úN .gnạm tấux

hnìh gnụd ửs ụd ív t ộM .tấhn ỏhn àl oa h y us ựs ohc oas ị b tếi ht iỗ m ở h nis iát

nế đ pác ở nậhn ịb tếiht tộm pợh tếk ị b tếiht i ỗM .gnớưh tộm oeht ỉhc cáhk ịb tếi ht iớt y àn ịb tếiht ừ t nềy urt c ợưđ ừt nệi đ cặ oh nệiđ uệi h nít cáC

retae per

atad

.mạrt yá m các aữig uệi h nít iạ đ hcếuhk

tếiht tộm a uq pếit náig cặoh gnòv iớt pếit cựrt iốn tếk ịb tếi ht iỗM .)mểiđ-mểiđ tếk nêil ník g nòv( gnòv gnạrt hnìh t ộm àl ýl tậv GNIR gnạrt hnìh t ộM

BUH ihk gnạm nạođ nâ hp nàot aủc gnộđ tạoh gnừg n gnăn ảhk iạt nồt

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

15

·

. ốc ựs các tếy uq iảig ễD

·

.iỗl ịb gnạm nạ ođ nâ hp pậl ôc gnộđ ựt nềy urt gnờưđ iỗL

·

các tớ b ỏb oá ht cặoh mêht iốn tếk nầc i hk g nạ m tắgn iảhp nầc gnôhK

v  Nhược điểm của hình trạng

RATS

.gnạ m ị b tếi ht

·

.cá hk gnạrt hnìh các nơh pác uềihn iỏh iòĐ

·

:

  concentrator

cệiv iớv aĩhg n g nồđ )

repeater

,)

( pếit nểyuhc ộb tộm ưhn gnộđ tạ oh ị b tếi ht iỗM .pác àv pếit oaig ịb

cặoh( gnurt pật BUH tộm iạt n ồt cệiV

Hình 5.4

GNIR gnạrt hnìH

GNIR gnạrt hnìH
.ốc ựs óc óđ

receiver

transmitter

àv iạl pặl cợư đ uệih nít cáC .i đ pác ở )

  Token  Ring

cệiv gnụd ửs yà n gnòv gnạm iạ oL .

ộb cục gnạm àl gnòv gnạrt

( tá hp ị b tếiht t ộm àv )

truyền thẻ bài token passing

.gnạm nêrt uệil ữd iửg hnít y ám gnừt pé hp ohc ể đ )

 thẻ bài token

y urt t ún các péhp ohc )etyb 3( ỏhn uệil ữd ióg tộm àl )

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

   
 

(

t ộM

(

(

3.2.5

.GNIR gnạrt hnìh aủc ýl nậul gnòv nễid

uểi b té n nềil gnôhk g nờưđ các ihk gnort ,RATS gnạrt hnìh oeht mạrt các àv buh iốn tếk ýl tậv pác nễid uểi b mậđ tén nềil i ốn gnờư đ các ,y âđ i ớưd 5.5 hnìh gnorT .y àn pợh nỗh gnạrt hnìh gnụd ửs gnờ ưht ya n nệih gnòv g nạ m gnữhN .iàb ẻht nềy urt cệiv aủc yậc nit hnít mê ht gnus ổb àv rats g nạ m nơ h tốt iỗl gnốhc ếhc ơc pé hp ohc y àn uềiĐ .ník péhk gnòv tộm oeht rats hnauq iửg cợưđ uệil

aủc ýl tậv pếx pắs hcác gnụd ửs gnir deriw-rats g nạrt hnìh gnạm t ộM

gniR deriW-ratS

pợh nỗh NAL gnạrt hnìh cáC

.gnạm

. gnạm nêrt uệil ữd nềy urt tún tộm óc ể ht óc ỉ hc oà n mểiđ iờht ỳ k tấb ở àl oảb mảđ yà n hnìrt áuQ .…v.v pếit nềy urt àv uệil ữd emarf oạt ,ón nậ hn cáhk tú n tộm ohc ể đ y âd n êrt nềy urt àv ar h nis cợưđ iạl iớm iàb ẻht tộm àv ,gnạm iỏhk ỏb iạ ol ịb ẽs yà n emarf óđ ihK .uầđ nab iửg tún iớt mạhc ón

ihk nế đ ohc yâđ cớ ưrt gnớưh gnùc oeht gnạm hnau q nểy uhc i d y àn emarF .uệil ữd emarf tộm g nạ d ở gnũc g nạ m nêrt nềy urt gnứ páđ tộm ar táhp hcác gnằb uầđ na b iửg t ún iạl páđ nậhn tún ,uệil ữd emarf cợư đ nậhn i hk uaS .uệil ữd emarf cợư đ y ấl nậhn tún ihk nếđ ohc cụt pếit y àn hnìrt áuQ .gnạ m nêrt ón pếit nềy urt àv uệih nít iạl hnis iát yà n t ún ìht pếit ếk tún ohc hnà d iảhp gnôhk uệil ữd
25

Giáo trình Mạng Máy Tính 

v  Ưu điểm của hình trạng

GNIR

·

gnàd ễd hnịđ cáx pác ềv iỗl cáC

·

.tốt iỗl gnốhc ểht óc )gnir pool lauD( iôđ gnòV

v  Nhược điểm của hình trạng

GNIR

·

.sub gnạrt hnìh nơh năhk óhk iạl hnìh uấc àv iổđ yaht ,tặđ iàc cệiV

·

aủc gnộđ tạoh nàot nàoh gnừgn màl nơđ gnòv các nêrt nềyurt gnờưđ ềv iỗL

·

.)srotcennoc MBI( MBI iốn uầđ các àl tệib cặđ ,tắđ áhk iốn uầđ cáC

  hình sao

:

:

  truyền thẻ bài token passing

ữD .)

(

páhp gnơưhp pợh hcít gnưhn ,

Hình 5.5

gniR deriw-ratS ộb cục gnạm gnạrt hnìH

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

 

gnạm

1.3.5

3.5

Trang

 

.iỗl óc ẽs at a ủc gnạm , hnị đ cáx nạođ nâ hp ốs

áuq tợưv at gnúhc uến gnưhn ,g nạ m g nộr ởm g nà d ễ d tấr ýl tậv tặm ềv ùd cặM . uệil ữd nẹv nàot hnít tấm ị b gnôhk à m iốn tếk ể ht óc nạođ nâhp ốs ềv ếhc nạh ị b tenre htE ưhn nảig nơđ g nạ m gnạrt hnìh gnữhn ,gnằr ớhn nên g nạ m ịrt nảuq cáC .tí gnus ổb í hp ihc iớv NAL g nạ m g nộr ở m nảig nơđ tậuht ỹk t ộm àl yâĐ

gnụd ửs cợưđ gnờưht àv uahn cáhk g nạ m naọđ nâ hp các gnàd ễd tếk nêil péhp ohc y àn uềiĐ .) óđ uas , ( auq ua hn iớv iốn tếk cợưđ buh các

g nạd oe ht buh iớt iốn tếk cợưđ mạrt h nít yá m móhn cáC .pợh sub deriw-r ats g nạrt hnìh t ộM

nỗh gnạrt hnì h aủc cáhk gnạd tộ m àl

suB deriW-ratS
35

Giáo trình Mạng Máy Tính 

  Ethernet 

  Fast Ethernet

.

àv

Hình 5.6

  vòng  hoa cúc daisy  chain   star­wired bus 

hnì h ưhn ựt gnơ ưt ìht )

(

g nạ d hnì h gnạm t ộM

deniahC-ysiaD 3.3.5

s uB deriw-ratS ộb cục gnạm gnạrt hnìH

  star­wired bus

cặ o h

gnạrt hnìh gnụd ửs gnạm cáC .

gnạrt

gnạm các gnort

2.3.5

ring 

.nơ h pạt cứhp a oh gnòv i ỗuhc tộm hnàht hnì h ểđ ua hn iớv iốn tếk ểht óc

Hình 5.7

suB deriw-ratS ộb cục gnạm iah óc niahc-ysiaD tộM

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

  hình sao   đường trục đơn single  bus

 

 

  star­wired 
Trang  

tộm gnùc oeht iđ nôul nôul ) oá b gnôht ộb nà ot( uệil ữd àl mểi đ cặđ tộm gnuhc

)gnihctiwS egasseM( oáb gnôht hcạm nểyuhc tậuht ỹK )2

.iốn tếk tún các naig iờht gnảohk tốus g nort ohc gnôht gnăb g nụd mếihc ón ìv ảuq uệih gnô hk y àn hcạ m nểy uhc uểiK .nậhn tún iớt iửg tún ừt g nờưđ noc tộm gnùc oe ht iđ cụt pếit ẽs uệil ữd ộb nàot ,pậl tếi ht c ợưđ pếit oaig hnêk i hk tộM .pếit oaig cúht tếk ểht cựht iah gnort tộm i hk iớt ohc ìrt y ud c ụt pếit nẫv àv y àn i ốn tếk ohc gnêir hnàd cợưđ gnôht g năb gnổt tộM .uệil ữ d nềy urt cệiv oạt iởhk gnúhc i hk cớưrt g nạ m tún

) gnihctiwS tiucriC( hnêk hcạm nểyuhc tậuht ỹK )1

.y àn tậu ht ỹk các ềv táuq iá hk tén gnữ hn yà b hnìrt ỉhc oeht pếit nầhP .3.2.1 cụm ở iạl mex ểht óc yàn hcạm nểy uhc tậ uht ỹ k các ềv gnud iộN .yà n hcạm nểyuhc páhp gnơưhp uểik a b gnort tộm nêrt aựd uề đ gnạm nậv oaig gnốht ệh i ọM

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

45

  chuyển  mạch  kênh  (circuit  switching);  chuyển  mạch thông báo (message switching); và chuyển mạch gói (packet switching). 

nêrt )mạrt cặoh( t ún các aữig ar oạt cợưđ iốn tếk các cứht hcác hnị đ cáx ón

àm gnạm cíg ôl g nạrt hnìh aủc nầhp hnàht tộm àl hcạm nểyuhc tậuht ỹ K

)gnihctiwS( hcạm nểyuhc tậuht ỹK

y à b hnìrt c ợưđ gnụd ửs yàn cígôl gnạrt hnìh iah ảc à m nảb ơc mệi n iáhk gnữhN .gniR nek oT àv te nrehtE àl tấhn nếi b ổhp gnạm nậv oaig g nốht ệh iaH

.).…v.v me doM ,retuoR ,egdirB ,retaepeR ,buH(

ret uoR

egdirB

b uH

retaepeR

gnạm nậv oaig gnốht ệh cáC

Hình 5.8

NAL gnạm a ủc ịb tếiht các i ốn tếk cệiv ạoh hniM

  chuyển  mạch  kênh

iah aữig pậl tếiht cợưđ iốn tếk tộm ,

  chuyển  mạch  thông  báo

 

  chuyển  mạch  kênh

óc

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
tậuht ỹk àv tậ uht ỹ K tậ uht ỹ k gnorT :hcạ m nểyuhc uểik a b óC .gnạm

1.4.5

.y âđ iớưd nầ hp ở

medoM

4.5

 

.cá hk tenrehtE mạrt các ohc )e mit yrev ocer( cụhp iồh naig iờht pấc gnuc emarf

áuq c ụt pếit iạl ón ,nềy urt ểđ uệil ữd óc gnô hk mạrt uếN .oạt iởhk cợư đ nềy urt hnìrt á uq ,hnảr nềy urt hnêk uế n àv nềy urt cợư đ ểđ ờhc gnađ uệil ữd emarf tộm uến ,yàn mểi đ iờht iốuc Ở .emarf các a ữig hcác gnảohk ar oạt ểđ yâig

gnùc iốuc ti b ihk uaS .uệil ữd n ềy urt cệiv nệi h cựht gnôhk óđ mạrt ,)cực hcít iáht gnạrt( nậ b iáht gnạrt ở gnađ nềy urt hnêk nệih táh p mạrt tộm uếN .gnam gnós tộm aủc tặm óc ựs

aủc nệih tấux ựS .ó đ oàn tenre htE mạrt tộm iởb nềy urt cợưđ gnađ uệih nít ỳk

cứht oaiG .gnô hk y ah cực hcít iáht gnạrt ở óc nềy urt hnêk e hgn gnắl ón ,uệil ữd nềy urt tenrehtE mạrt tộm ihk cớ ưrT .uệil ữd nềy urt nềy uq cợư đ ẽs nêit uầđ nềy urt gnờư đ gnụd mếihc oàn ểht cựht ởs ơc nêrt nệih cựht cợưđ nềy urt g nờưđ tấux y urt cệiv :cắt nêy ug n nêrt aựd gnộđ tạoh pấ hc hnart gnốht ệ h cáC

reirraC( tộđ gnux nệih táhP / gnam gnós nậhn mảc óc pậhn yurt aĐ

.yaleR emarF àv IDDF ,tenrehtE g nạ m các gnort gnụd ửs c ợưđ ióg hcạm nểyuhc tậ uht ỹK .nềy urt g nờưđ nêrt ị b tếi ht các i ởb ýl ửx cệiv i ỏh iòđ gnôhk àv aik tú n iớt y àn tún tộm ừt i ửg c ợưđ uệil ữd ihk g nort hnịđ ốc gnờưđ noc tộm iạt nồt gnôhk àl i óg hcạm nểy uhc tậuht ỹk aủc tấhn nớl mểiđ uƯ .hnaht mâ àv hnả hnì h nềy urt cệiv ohc pợh hcí ht gnôhk ón àm ,nổt í hp gnữhn ar oạt yàn tậu ht ỹ K .i óg gnort nêb nểi hk uềiđ nit gn ôht nêrt aự d uầđ na b ựt hnìrt gnúđ oeht iạl gnúhc tấhn pợh àv i óg các nậhn ióg hcạm nểyuhc g nạ m nêrt hcíđ túN .oàn mểi đ iờ ht ỳ k tấb ở hcíđ iớt tấ hn hnahn hnêk cợưđ mìt ể ht óc i óg iỗm ,cá hk hcác tộm i óN .hcí đ ỉhc aị đ àv nồugn ỉhc aịđ iah ảc óc i óg iỗm ìv ón aủc gnùc iốuc hcí đ iớt ểđ gnạm auq gnêir g nờưđ noc óc ểht óc i óg tộm i ỗM .gnạ m auq gnagn

-

cợưđ ýl nảuq ểht óc ón aủc cớưht hcík ,ỏhn uệil ữd iốhk gnữhn hnàht uệil tậ uht ỹ k ,3.2.1 cụm gnort y àb hnìrt ã đ ưhN )gnihctiwS tekcaP( i óg hcạm nểyuhc tậuht ỹK )3

các iạt ýl ửx nổt í hp gnữh n àv oac iờ ht mạt ữrt uưl ớhn ộb i ỏh iòđ oáb gnôht hcạm nểy uhc tậu ht ỹ K .a b ứht ịb tếiht iớt yẩđ cợưđ i hk cớưrt óđ iạt ữrt uưl

hcí đ iớt uệil ữd i hk nếđ ohc nễid pếit ếht ức hnìrt áuQ .gnóhp iảig cợưđ óđ iốn

tếk ,a b ứht ịb tếiht iớt nềy urt cợưđ ãđ uệil ữd ihk tộM .ab ứht ịb tếiht àv ia h ứht ị b tếiht aữig pậl tếi ht c ợưđ iốn tếk tộm oe ht pếiT .ỏ b ỷ uh ị b iốn tếk óđ uas ,iah ứht ị b tếiht iớt nềy urt c ợưđ uệil ữd ,ịb tếi ht ia h aữig ar oạt cợư đ iốn tếk tộm ihK

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

55

  không duy  trì  một  kết nối liên tục

.

  lưu  trữ

àv

hnìrt gnơưhc gnụd ửs yàn hcạm nểy uhc uểiK .gnùc iốuc

oá b gnôht hcạ m nểy uhc nêi hn y uT .g nờưđ

store and forward

,pếit ếk ị b tếiht iớt yà n ịb tếiht tộm ừt iđ y ẩđ cợư đ uệil ữD .)

  chuyển  mạch  gói

ữd tắgn

  gói packet

nềy urt c ợưđ gnúhc ihk cớưrt - )

lắng nghe trước khi truyền” activity

“(

“ c ứht oaig ưhn ảt ôm cợưđ gnờưht tenrehtE

)DC/AMSC - noitcete D noisilloC / sseccA elpitluM esneS 2.4.5

(

các àl i ọg c ợưđ y àn iốhk gnữhn

.naig gnurt tún

before talking

tấb óc ư hn uến ,)

( cực hcít àl iọg cợưđ nềy urt hnêk tộM .)”

  sóng mang carrier

nậ hn mảc ể ht óc mạrt iỗM .)

  Ethernet  Data Link

ilim 6,9 uểiht i ốt ờhc c ụt pếit

isten Before Talk

các aữig hcác gnảohK

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.)TBL - ” L“( gnam gnós nậhn mảc hnìrt gnầt ,auq nềy urt emarf aủc ( àl i ọg cợư đ nềy urt uệih nít tộm

  đẩy  tới

listen 
 

(

nệih cựht cợư đ uệil ữ d nềyurt hnìrt áuQ ờhc c ụt pếiT

?tộđ gn ux nệih táhP seY uệil ữ d nềy urT

seY

ờhc cụt pếit ,oáb hnảc uệih nít iửg ,nềy urt gnừgN

.cựht naig iờht gnụd gnứ các ohc pợh hcíht gnôhk tenrehtE ếht ìV .tộđ gnux gnữ hn i đ mảig ểht óc nềy urt ihk c ớưrt nẫd nềy urt ễrt ộđ ýl ửx cệiV .yà n nạođ

iờht cúht tếk ihk uas ar yảx ỉhc nềy urt cệiV .óđ oà n nêihn uẫgn nạođ iờht tộm gnort iợđ ờhc mạrt các ảc tất ,ar yảx tộđ gnux tộm i hk uaS .yà n tộđ gnux nệik ựs oáb hnảc ểđ gnạm iớt iốn tếk mạrt các ảc tất iớt tệi b cặđ gnam gnós uệih nít tộm iửg ẽs tộđ gnux ar nệih táhp nêit uầ đ mạrT .uệil ữd nềy urt cệiv gnừgn ) uệil ữd nềy urt gnađ( mạrt các t ộđ gnux ar yảx ihK .)TWL – “(

àl iọg c ợưđ yà n gnốht ệh nên gnam gnós nậhn mảc

ếhc ơc g nụd ửs te nrehtE hnêk iớt i ốn tếk cợưđ mạrt uềihn óc ìV .uệil ữ d nềy urt nềy uq óc e hgn gnắl gnađ mạrt ,)nệih tá hp c ợưđ oàn gna m gnós tộm gnôhk( hnảr iáht gnạrt ở nềy urt hnêk uếN .hcệl ias ịb gnũc ìht nế đ óc uến cặ oh hcíđ

iáht gnạrt ở gnađ nềy urt hnêk ihk uệil ữd nềy urt ốc nẫv mạrt tộm uếN
65

Giáo trình Mạng Máy Tính 

  sự  đụng  độ collision

mạrt cợưđ nế đ gnôhk uệil ữd àl ảuq tếk àv ar y ảx )

sóng mang Carrier Sense with Multiple Access 

  đa truy nhập có cảm nhận 

  Collision  Detect  p hát  hiện  nghe  trong  khi  nói”

(

tấux y urt ếhc ơc ảt ôm DC/AMSC ữg n tậuht ếht ìV .ar yảx gnúhc i hk ộđ gnụđ

gnữ hn nệih táhp hcác g nằ b ộđ gnụđ ựs uểiht mảig tenrehtE mạrt cáC .gnô hk yah nềy urt hnêk nêrt gnam gnós tộm iạt nồt óc :tấhn y ud nệik ựs tộm oàv aựd ỉhc uệil ữd nềy urt mạrt các ìv tenrehtE ộb cục g nạ m aủc gnờưht hnì b g nộđ tạ oh hnìrt áuq tốus gnort ar yảx ộđ gnụđ gnữhN .cực hcít iáht gnạrt ở gnôhk nềy urt hnêk à m mểiđ iờht tộm gnùc ở uệil ữd nềy urt hnịđ tếy uq mạrt ia h uến ar yảx ẽs ẽs gnũc ộđ gnụđ ựs t ộM .)AMSC (

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
ehgn gnắl mạrt cáC

.DC/AMSC hnìrt áuq a ọh hnim y âđ uas ồđ nảiG

aủc tắt tếiv àl DC óđ gnort ,te nrehtE nềy urt g nờưđ

xung  đột Listen While Talk” 

“ àl iọg cợ ưđ y àn tộđ gnux nệih tá hp ếhc ơC .)

 

oN

Hình 5.9
oN ?hnảr nềy urt gnờưĐ nềy urt gnờưđ

D /AMSC hnìrt áuQ C

(

,nậb

Trang

 

.t ún 03 ađ iốt nắg ể ht óc àv )teef 706( té m 581 ađ i ốt iàd uềi hc óc hnảm cụrt gnồđ pác gnạm nạ ođ nâ hP .tún 001 ađ i ốt óc ểht óc àv )teef 0461( tém 005

gnụd ửs cệiv gnằb nơh ỏhn ịv nơđ các hnà ht aihc c ợưđ ểht óc gnạm nạođ nâhP . ón i ớt nắg ểht óc tún ốs ếhc nạh ị b àv iạđ cực ià d uềihc óc nạođ nâhp páC .uệih nít tộm nềy urt ể ht óc hcác g nả ohk gnort nạh iớig cợưđ nạ ođ nâh p pác óđ gnort ,3.208 EEEI nẩ uhc ảt ôm gnữhn àl yâ đ iớưd 4.5.5 àv 3. 5.5 nầ hp ở gnảB . ( gnờưđ mìt ộb các àv ( uầc , (pếit nểy uhc

ộb các auq i ốn tếk cợưđ pác các yãd tộm hnà ht aihc cợưđ g nạ m nạ ođ nâhp pác g nờưht gnôhT .ià d pác tộm iht cựht gnôhk tenrehtE gnạm các ốs aĐ .) ( tenrehtE

àl iọg cợưđ ón iớt nắg tú n các àv yà n hní hc pác nầhP .tenrehtE

gnạm aủc ià d hníhc pác àl ựs cựht yà n sub cụrt gnờ ưĐ .uahn cá hk yl ực gnữhn ở ón aủc sub c ụrt gnờưđ iớt nắg t ún các mồg oab te nre htE gnạm t ộM

tenrehtE gnạ m nạođ nâhP

.PI/ PCT cứht oaig gnụd ửs XINU hnàh uềiđ ệh tặđ iàc mạrt các àl gnờưht yà n gnờưrt iôm gnort t ún các ìv ,tậuht ỹk gnờưrt iôm g nort gnạm các ohc t ốt aựl nọhc tộm àl gnũc te nre htE g nạM .oac tấus gnôc mạrt các àv

(

PI/PCT

cứht

oaig

àl

tệib

cứht oaig các gnụd ửs gnăn ảhk àl te nre htE gnạm aủc mểiđ uư t ộM .hnịđ nổ iảt uầc uêy óc ộb cục gnạm cúrt nếik các ohc pợh hcíht gnôhk te nrehtE gnạM .hnạm i ổđ y aht i hk i ôđ g nợưl uưl óc gnạm các o hc t ốt nọhc aựl tộm àl tenrehtE gnạM .) 3 g nơư hc iạl mex( T-esaB 01 àv 5esaB01 ,2esaB01 àl tenrehtE gnạm gnort gnụd ửs pác iạ ol ab ảt ôm 3.208 EEEI te nre htE nẩuhC .3 gnơư hc aủc .)PTU – nầhp iạl mex yà n pác iạ ol ềv tếit i hC

( iạ ol mik cọb gnôhk iôđ nắox pác iạol g nụd ửs

nòc tenrehtE ộb cục g nạ m các gn ort y an nệih ,nêrt hní hc iạol ia h ià ogN .3 gnơư hc aủc nầhp iạl mex yà n pác ( nẩuhc tenrehtE

pác gnụd ửs uếy ủhc tenrehtE gnạM .gnêir nầh p hnà ht các àv uầc uêy ,ếhc nạh gnữhn óc iạol iỗm ,uahn cáhk pác iạol ab nêrt gnộđ tạoh ểht óc te nre htE

tenrehtE gnạm pác iạol cáC
)

( .rats g nạrt hnì h àl ể ht óc ón aủc nầhp hnàht iỗm .nềy urt

nêi hn y ut ,hnít nếy ut s ub cụrt g nờưđ àl tenrehtE aủc hníhc

ềV .3.208 EEEI nẩuhc gnort hnịđ cáx cợưđ tenrehtE g nạ m ềv ảt ôm ựS

tenrehtE cúrt nếiK

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

75

giao  thức,   Hình trạng

gnờưđ tấux y urt ể đ DC/AMSC pá hp gnơưhp gnụ d ửs y àn g nạ m

T hicknet   Coaxial cable

Star­wired bus

T hinnet

iạol các ềv tếit i hC .)

( hnảm tenre htE pác àv )

Protocol minicomputer 

các tấux y urt cệiv ohc g nà d ễ d tenre htE g nạ m ohc màl y àn uềi đ hníhC .)

cặđ

mạng

repater)

connector

ađ i ốt iàd uềihc óc y àd cụrt gnồđ pác gnạm nạođ nâhP .)

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
( iốn uầ đ các

Ethernet trunk segment

bridge) 

unshielded twisted­pair    Twisted Pair Cable

Transmission  Control  Protocol/Internet   

router)

  phân  đoạn   
 

2.5.5

,cáhk

1.5.5

5.5

)… ,3,2,1= n( tém 5,2* n 003 001 tém 0051 té m 0 5 tém 005 4 spbM 01 ịrt áiG

:uas gnảb gnort yàb hnìrt cợư đ y àd tenrehtE pác ohc ốs maht cáC

té m 5, 0 09 03 tém 581 4 spbM 01 ịrt áiG

gnort yàb hnìrt cợưđ )2esaB01( hnả m tenrehtE pác ohc ốs maht cáC

iàc cệiv àv gnêir tậu ht ỹ k hnít cặđ óc pác iạol iỗm nêi hn y uT .gnạ m tộm gnùc

tộm ưhn òrt iav gnóđ ẽr gnêir nạ ođ nâhp pác iỗM .rats cặoh g nir gnạrt hnìh

nâ hp tộm a ủc iốuc t ún iỗm gnằr ý úhC .hnị đ cáx nạh iớig á uq tợưv gnộr ởm cợưđ ể ht g nôhk g nạ m nạođ nâhp tộm nêihn y ut ,tenre htE gnạm nạođ nâhp gnộr ởm ể ht óc gnus ổb gnạm nạođ nâ hp cáC .te nrehtE gnạm nạođ nâ hp pác aủc iàd uềihc gnộr ởm ểđ gnùd ị b tếiht tộm àl )retae per( pếit nểy uhc ộb t ộM
85

Giáo trình Mạng Máy Tính 

  terminator 

.tấđ iốn cợưđ iảhp tun các gnort tộm àv

  hub 

  concentrator 

iớv iốđ ưhn gnêir

cặ oh

tộm óc gnôhk tenrehtE gnạM iốn uầđ nắg cợưđ iảhp nạođ

  concentrator. 

  Thinnet 

  Thicknet 

gnort

àv

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
mạrt các a ữig hcác gnảohK iạđ cực mạrt ốs gnổT nạođ nâh p 1 / iạ đ cực mạrt ốS tếk iốn gnạm nạođ nâ hp aủc iạđ cực iàd uềihC reviecsnart a ủc iạđ cực pác iàd uềihC cụrt gn ồđ pác nạođ nâhp ohc iạđ cực iàd uềihC iạđ cực retaeper ốS uệil ữd aủc iạ đ cực ộđ cốT )5esab01( yàd tenrehtE p ác ohc ốs m aht cáC

)5esaB01( yàd tenrehtE pác iốn cắt yuq cáC

4.5.5

mạrt các aữig tấhn ỏhn hcác g nả ohK iạđ cực mạrt ốs gnổT nạođ nâhp 1 / iạđ cực mạrt ốS c ụrt g nồđ pác nạ ođ nâhp ohc iạ đ c ực iàd uềihC iạ đ cực retae per ốS uệil ữd aủc iạđ cực ộđ c ốT )2esaB01( hn ảm tenrehtE p ác ohc ốs m aht cáC

:yâđ iớưd gnảb

)2esaB01( hnảm tenrehtE pác iốn cắt yuq cáC

3.5.5

.yà n pác iạ ol ia h ảc aủc h nít cặ đ các oeht nâ ut iảhp gnạm tặđ

pác các pợ h tếk ể ht óc gnũc tenrehtE gnạ m t ộM cặoh

  hub 
Trang  

tộm t ộđ gnux gnăn ả hk uểiht mảig y àn uềiĐ

mạrt 52 óc ỉhc ,hctiws tộm gnụd ửs cệiv g nằ b )uahn uề đ g nagn mạrt ốs iớv( pậl cộđ nạ ođ nâhp nốb hnàht aihc nâhp cợ ưđ y àn mạrt 001 nạođ nâhp uế n ,nêihn y uT .nớl tấr àl tộđ gnux gnăn ả hk ,DC/AMSC páhp gnơưhp gnụd ửs tenrehtE

gnạm nêrt mạrt 0 01 óc uến ,nạh gnẳhC .tệr õr i đ mảig cợưđ

oà n naig iờ ht gnảo hk ỳk tấ b ở gnạ m nềy urt gnờưđ pấhc hnart g na đ mạrt cặoh gnạM

ửs cợưđ g nôht gnăb àl aĩhgn óc yà n uềiĐ .hctiws i ởb uahn iớv tếk nêil ,pậl

tộm ,yậv ưhN .iờht gnồđ uệil ữd nậ hn àv nềy urt t ún uềihn péhp ohc àv gnêir gnợưl uưl óc ểht óc y àn ỏhn nạođ nâhp iỗM . nơh ỏhn pậl c ộđ gnạm nạođ nâhp các hnà ht g nạ m nạođ nâ hp tộm hcát nâhp ể ht óc y àn hctiwS . buh tộ m ohc y aht

)tenrehtE dehctiwS( hcạm nểyuhc tenrehtE gnạM

.ịb tếiht iọm iớt óđ uệi h nít iạl nềy urt àv iạ đ hcế uhk óđ uas ,uệih nít nậhn gnăn cứhc óc buh tộ m gnụd ửs y àn gnuhc gnùd te nre htE gnạm ìv ,iờht g nồđ uệil ữd nậhn àv iửg ểht gnôhk gnạm tú n iaH .nạođ nâ hp tộm nêrt iốn tếk ịb tếiht

gnạm àl i ọg gnốht nềy urt te nre htE ộb cục gnạm cáC

)tenrehtE derahS( gnuhc gn ùd tenrehtE gnạM
95

chung

các aữig gnuhc gnùd cợư đ hnịđ ốc gnôht gnăb gnổt pấc gnuc yà n gnạM .

Giáo trình Mạng Máy Tính 

  Ethernet  chuyển  mạch

)hctiws( hcạ m nểyuhc ộb tộm gnụd ửs

  Ethernet  dùng  chung

cộđ

g nạ m uềihn hnà ht ởrt hcạ m nểy uhc tenre htE gnạm

  Ethernet  chuyển  mạch

t ún các ốs ìv ểk g ná đ nếit iảc gnữhn óc

.uềihn nơ h ả uq uệi h gnụd

gnạM

mạch,

gnạm ìV .nầl tộm gnùc pếit oaig ốc g na đ hnít yám 001 óc y àn gnạ m

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.gnạm nềy urt g nờưđ pấ hc hnart

 

Hình 5.10
.ểk gnáđ hcác

hcạm nểy uhc tenrehtE gnạM

  Ethernet  chuyển    Ethernet  dùng 
Trang  

6.5.5

5.5.5

tộm óc g nạ m nêrt hcí đ tún àv nồugn tún aữig ar yảx hnìrt áuq i ỗM . gnầt aủc

noc gnầt gnụd ửs yàn hnìrt áuq à m ,g nort nêb hnìrt (

áuq cặ oh tún tộm hnad hnịđ )PA S tộM .)PASS -

(

tộm aứhc yà n gnạd nôuhk cáC

tenrehtE gnạd nôuhk àl àv PI/ PCT cứ ht oaig ưhn gnũc XPS/X PI cứht oaig ợrt ỗh yàn gnạd nôuhK .nơh oac gnạm hnàh uềi đ ệ h àv x.4 erawteN llev oN gnạm

ohc gnụd ửs cợư đ hnịđ cặm g nạd nôuhk àl 2.208 tenrehtE gnạd nôuhK

gnờưrt mêht mệđ cợưđ ẽs em arf ,ety b 64 nơh ỏh n emarf aủc uệil ữd gnờưrt

uếN – gnờưrt các ảc tất aủc cớưht hcík gnộc hcác gnằb nảig nơđ ná ot hnít cợư đ emarf aủc gnộc gnổt c ớưht hcíK .ety b 0051 ađ i ốt iớt ety b 64 ừt i ổđ nếib

i ỗM( .ety b 8151 ađ iốt iớt ety b 46 uểiht iốt ừt i ổđ nếi b cớưht hcík óc tenrehtE gnạd nôuhk cáC .3.208 tenrehtE àv 2.208 tenre htE àl tấhn gnờưht gnôht gnụd ửs cợưđ tenrehtE g nạ d nôuhk uểik cáC .) ( i ỗl art mểik gnờưrt ( nồugn

ỉ hc aị đ :gnuhc g nờưrt nốb óc uềđ gnúhc àv ua hn cá hk nầ hp óc gnạ d nôuhk uểik i ỗM . )táuq gnổt tenrehtE gnạd nôuhk ềv uệi ht iớig 1. 3.2 cụm iạl meX( PANS tenrehtE àv ,II tenrehtE ,3.208 tenrehtE ,2.208 tenrehtE mồg oab tenrehtE gnạm g nort gnụd ửs cợưđ ua hn cáhk uệil ữd g nạ d nôuhk uểik nốb óC

)sepyT emarF tenrehtE( tenrehtE gnạd n ôuhk uểik cáC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

06

source  addres), error­checking

d estination  address),

data)

àv

( uệil ữd

( hcí đ ỉhc aịđ

  header

gnờưrt iớv gnộc ety b 41cớưht hcík

nit g nôht aứ hc g nạ d nôuhk

Check Sequence

  dữ liệu

cớưht hcík óc g nạ d nôuhk aủc

điểm  truy nhập  dịch  vụ  đích Destination  Service  Access  Point  điểm truy nhập dịch vụ nguồn S ource Service Access Point  truy  nhập  dịch  vụ Service  Access  Point    Logical Link Control  Data  Link  

t ộm àv )PASD -

(

.y an yàg n gnụd ửs cợưđ tấhn gnờưht gnôht

.ety b 64 àl ón aủc uểiht iốt cớưht hcík ểđ

nầhP .ety b 4 iàd uềihc

7.5.5

a) 

802.2

Hình 5.11

hnìh nểiđ 2.20 8 tenrehtE gnạd nô uhk t ộM

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.tấ hn y ud PAS

 

  Frame 

      điểm    pad
 

 

àv PI/PCT ,XPS/XPI cứht oaig các iớv pợh hcíht ìht PANS tenrehtE .gnộđ tạoh gnađ óđ g nạ d nôu hk các àm g nạ m uểik hnad hnịđ y àn gnờưrT .)IUO( DI noitasinagrO g nờưrt àl iọg cá hk g nờưrt tộm mêht g nộc II tenrehtE gnạd nôuhk ừt gnờưrt gnus ổb gnũc óN .

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

16

  Destination  Service  Access  Point  (DSAP)   Source  Service Access Point (SSAP)   Ethernet Type

àv

ưhn nểihk uềi đ gnờ ưrt các gnùc gnụd ửs y àn gnạd nôuhk uểiK .II tenrehtE

àv 2.208 tenrehtE gnạd nôuhk aủc hnỉhc uềiđ ựs tộm àl PANS te nrehtE

cứht oaig các gnud iộN( klaTelp pA àv PI/PCT ,XPS/XPI cứht oaig các gnụd

ựt gnơưt óN .208 EEEI nẩuhc cớưrt nểirt táhp cợưđ óN .xoreX àv letnI ,CED i ởb nểirt táhp cợưđ nêit uầ đ tenrehtE g nạ d nôu hk uểik àl II te nre htE

.3.20 8 g nạ d nôuhk g nort nêb )PASS àv PASD( nểihk uềiđ tib các óc gnôhK

.PI/PCT ưhn cáhk cứht oaig các ợrt ỗh gnôhk ón gnưhn ,XPS/XPI cứht oaig ợrt ỗh g nũc yà n gnạd nôuhk uểik ,2.208 tenrehtE ư hn gnốiG .nơh pấht nả b nêihp các àv 21. 3 erawteN llevoN gnụd ửs gnađ gnạ m các ohc gnùd óN .uầđ nab erawteN llev oN gnạ d nôuhk uểik àl 3. 208 tenrehtE g nạ d nôuhk uểiK

b) 

802.3

Hình 5.12

hnìh nểiđ 3.20 8 tenrehtE gnạd nô uhk t ộM

c) 

Ethernet II

  length

nôuhk ,ếht ya hT .

g nờưrt aứhc gnôhk gnưhn ,3.20 8 tenre htE g nạd nôuhk

  Ethernet Type

ửs cệiv tệib nâhp péhp ohc ón à m ,

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
.gnụd ửs cợưđ i hk mếi h y àn gnạd nôuhk gnưhn ,klaTelp pA )4 gnơưhc ở iạl mex yàn gnờưrt aứhc II te nre htE gnạd

Hình 5.13

hnìh nểiđ II tenrehtE gnạd nô uhk t ộM

d) 

Ethernet SNAP (Sub­Network Access Protocol)

 

 

2.208 gnạd nôuhk

 

 
 

gnạM .rats hnàht oạt ) buh cặoh( gnir iớv nắg cợưđ t ún cáC .buh iởb hnàht hnìh

. 208 tcejorP nêt óc ná ềđ tộm ềv cộuht

gniR nekoT cúrt nếiK

áoh ốs hnaht mâ cặoh hnả hnìh n ềy urt gnạm các ư hn nạh gnẳhc naig iờht oeht hnạm i ổđ yaht iảt óc gnạm các ohc pợ h hcíht ì ht iàb ẻht nềy urt tậuht ỹ K .) ( IDDF àl iọg cợưđ

àl cígôl cặ oh ýl tậv gnạrt h nìh gnưhn iàb ẻ ht nềy urt gnằb tấux y urt nểi hk uềiđ

gnạrt hnì h tộm àv ià b ẻ ht nềy urt gnằb tấux y urt nểihk uềiđ pá hp g nơư hp gnụd

nềy urt NAL gnạm ềv nẩuhc iaH .ià b ẻ ht nềy urt c ứht oaig ốs tộm iạt nồT .uâl oab gnort iàb ẻ ht táos mểik ểht óc ịb tếi ht iỗm nạh iớig cứht oaig cáC .gnụd ửs pếit ếk ịb tếiht ohc iàb ẻht nềy urt óđ uas àv ,ón aủc ụv mệihn nệi h cựht ,iàb ẻht nểihk uềiđ nềy uq y ấl ỳk hnịđ ịb tếiht iỗM .)cíg ôl gnòv gnort ón uas àv cớưrt gnứđ ị b tếi ht các( iđ nềy urt ón od iàb ẻ ht nậ hn ẽs oàn ị b tếiht ưhn gnũc ón iớt ià b ẻ ht nềy urt oàn ị b tếiht cợưđ tếib ị b tếiht i ỗM .gnạm ịb tếiht các aữig tấux y urt nểihk uềi đ cệiv ốb nâhp iàb ẻht nềy urt tậ uht ỹK .nềy urt g nờưđ nểi hk uềi đ nềy uq óc iờ ht mạt óđ ị b tếiht , ón ữig uưl oàn ịb tếiht ihk à m tệi b cặđ oá b gnôht tộm àl ià b ẻht tộM .cá hk ị b tếi ht nếđ y àn ị b tếi ht ừt t ợưl nầl nềy urt

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

26

Hình 5.13

token

cợư đ )

( ỏhn uệil ữd emarf tộm ,iàb ẻht nềy urt gnốht ệh các gnorT

)gnissaP nek oT( iàb ẻht nềyurt tậuht ỹK

gniR nekoT gnạM

hnìh nểi đ PANS tenrehtE gnạ d nôuhk tộM

  Token  Bus

  Token  Ring

  Token  Bus

ửs

g nạM .5.208

àv 4.208 EEEI

àl

ià b ẻht

1.6.5

bus 

  Token Ring

pá hp g nơưhp gnụd ửs gnũc

gnạm i hk g nort ,cíg ôl cặoh ýl tậv

6.5

ring

)gnauq i ợs pác NAL g nạ m các ohc gnùd( cáhk ià b ẻht nềy urt nẩuhc t ộM .

  Token Ring

5.208 EEEI iởb ar oạt cợưđ nẩuhc các oeht nâut

Fibre­Distributed Data Interface

  Token Ring

  star­wired ring

cợưđ g nir iớv ,

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

     
 

àl gnụd ửs cợưđ

aủc gnạrt hnìH

cúrt nếiK

2.6.5

.oac iảt óc gnạ m các cặoh

( iạ ol mik cọb gnôhk iôđ nắox pác gnụd ửs i hk tún 27 a đ iốt iốn gnổc

t ún các nơh uềi hn óc ihK .tún mát ađ i ốt iốn tếk g nă n ả hk óc UAM iỗM .g nòv ìrt y ud hcíđ cụm mằ hn i ốn tếk tộm nê n oạt ểđ ” “ ẽs ón

,gnốrt ể đ nòc UAM nêrt oàn g nổ c ỳ k tấ b uếN .)iốn tếk gnôhk( nêy ugn ểđ cợưđ ểht óc gnổc àv gnổc ìht UAM tộm óc ỉ hc g nạ m uếN .uệih .) 41. 5 hnìH( gnòv

aủc nẹv nàot hnít ìrt y ud ểđ UAM các y ãd tộm iốn tếk ihk gnụd ửs c ợưđ yàn

t ún các iốn tếk ohc gnùd gnổc mát ,8228 UAM tộm nêrt gnổc 01 óC

gnạm a ủc buh t ộm àl UAM .)MBI aủc 5228 ảt cặĐ( 8228 nẩuhc tộm àl ưhn uếi hc ma ht cợưđ nòc g nũc UAM .) ( UAMS àl cặoh

gniR nekoT aủc mạrt uềihn tấux yurt ịv nơĐ - UAM

iớt pác tộm a uq i ốn tếk cợưđ iả hp

nậv oaig páhp gnơưhp ohc tệib cặ đ ếk tếi ht cợưđ gnưhn ,te nrehtE ưhn

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

36

  Token  Ring   Token  Ring  NIC,  Token Ring Multistation Access Unit (MAU), Cabling System,    Token Ring Network  Connector

:

nít nềy urt hcác gnảo hk g nộr ở m ưh n gnũc yậc nit ộđ gnăt gnăn ảhk ,iạol mik cọb gnôhk iôđ nắ ox pác gnụd ửs gnăn ảhk óc uềđ

uểik iah ảC .ởs ơc nầt gnă b nềyurt tậu ht ỹk g nùd uề đ yà n uểik iah ảc ,spbM

.g nớưh tộm oeht ỉhc g nòv nêrt nểy uhc id uệil ữD .mểiđ iờht iọm ở oeht

àl i ọg cợưđ y àn hnìrt áuq – uệil ữ d nềy urt uầc uêy óc tún tộm ihk iớt

ohc aik tún iớt yàn t ún ừt nềy urt cợư đ ià b ẻ hT .pác iớv pếit oaig tún tộm péhp

ohc – cớưrt hnị đ cáx tí b iốhk tộm – ià b ẻ hT .pác tấux y urt ể đ )DC/AMSC cứht

Token Ring

  xác định

  ngẫu nhiên

oaig ưhn

gnôhk ứhc(

páhp gnơưhp gnụd ửs

bài token passing

nểyuhc id ià b ẻ ht ể đ g nòv tộm iạt nồt iảhp àl ý úhc nầc aT .)

 Token Ring

61 àv 4 àl uệil ữd nềy urt ộđ cốt i ớv hníhc uểik ia h óc

  Token Ring

Network  Interface  Card 

ohc g nùd )CIN -

( gnạm pếit oaig hcạm gnảB

gniR nekoT aủc CIN )a

àv

gnạm nên oạt nảb ơc nầ hp hnà ht nốb óC

gniR nek oT aủc nầhp hnàht cáC

gnạM

Token Ring

nạ h gnẳhc ,cá hk gnạm iạol các i ớv gnụd ửs CIN gnữhn ựt gnơưt ìht

.

3.6.5
.uệih

pấc gnuc gnạm

(

Ring

gnạm uểik tộm ohc yà n gnạm uểik tộm aủc CIN g nụd ửs ểht gnôhk aT .

(Multistation  Access  Unit    Token Ring

buh iớv gnơưđ g nơưt ị b tếiht t ộm àl UAM .)UAM –

  Token Ring

spbM 4 àl g nợưl gnôht óc

Đơn vị truy xuất nhiều trạm Smart Multistation Access Unit

  đơn vị truy xuất nhiều trạm 

Multistation Access Unit 

)

( UAM àl iọg cợưđ

.spbM 61 cặoh aủc CIN . aủc retaeper cặoh

CIN cáC .cáhk

Token Ring.

  Ring­In

  Ring­Out

gnổc iaH .

gnổc àv

gnổc àl iọg cợưđ iạl nòc gnổc ia h ,gnạm

  Ring­Out

  Ring­In   Ring­Out   Ring­In

nít pậhn gnổc àl

àv uệih nít tấ ux g nổc àl

tự làm ngắn mạch

 

  Ring­In

àv

gnổc các tếk nêil cệiv gnằb i ốn tếk cợư đ UAM uềihn , uầc uêy cợưđ

  Ring­Out

tếk ểht óc gnạ m tộm gnort tặ đ iàc cợưđ UAM cáC .gnúhc aủc

Twisted Pair  Shielded Twisted Pair 
)b

mik cọb óc iộđ nắ ox pác gnụd ửs ihk tún 062 a đ iốt cặoh , )PTU -

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
.)PTS (

  truyền thẻ 

Unshielded    Token     
 

pác(

i ón

gnếit

ohc

gnùd

pặc

ảt ôM

.y àn pác iạ ol i ỗm aủc hnít cặđ các y ấht ohc yâ đ uas gnảB .9 iạol MBI àv 6 iạol MBI ,5 iạ ol MBI ,3 iạol MBI ,2 iạol MBI ,1 iạ ol MBI :mồg oab ,uahn cáhk gniR nekoT pác ảt cặ đ uềi hn tấr óC p ác gnốht ệ H )c

.g nạ m aủc rats hnàht oạt ểđ UAM iớt iố n tếk cợưđ tún cáC .g nòv hnà ht hnì h ểđ uahn iớv iốn cợư đ buh cặ oh UAM cáC
46

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Hình 5.14

gniR nekoT UAM các tếk iốN

·

iàogn nêb cọb cợưđ ảc tất óđ uas ,uahn iớv nắ ox pác pặc iaH

·

s pbM61 iớt art mểik cợưđ ,GWA 22 ỡc hcíK

·

±

zhM02-3 ốs nầt ở % 01

smhO 051 ởrt nệiĐ

·

mk 1 / B d22 oah y us ộĐ

·

Bd85 nơh ỏhn iả hp pặc các aữig )klatssorc( uễihn ộĐ

·

gnờưt hcáv iớt UAM ừt àv UAM các aữig : NAL ohc gnụd ửS

·

pặc iah óđ uas ,ià ogn nê b c ọb cợưđ àv ua hn iớv nắox pặc iaH

Unshielded Twisted Pair Category 

)3

nốb

iớv

gn ùc

cọb

cợưđ y àn

·

s pbM61 iớt art mểik cợưđ ,GWA 22 ỡc hcíK

·

±

zhM02-3 ốs nầt ở % 01

smhO 051 ởrt nệiĐ

·

mk 1 / B d22 oah y us ộĐ

·

Bd85 nơh ỏhn iả hp pặc các aữig )klatssorc( uễihn ộĐ

·

,mạrt các iớt g nờưt hcáv các a uq nêy ux iđ :NAL o hc gnụd ửS

  token  ring

g n ạm

àv

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.T-esaB01 tenrehtE ,ión gnếit gnam g nạ m ohc gnụd ửs

 

2 iạoL

Trang

 
 

1 iạoL

MBI p ác iạoL

ở UAM àv uầđ tộm ở gnứ hcíht pác tếk iốn ón ,hcác gnảo hk gnộr ởm ểđ gnụd ửs cợưđ ểht óc iốn pắ hc pác t ộM .tém 5,2 nơh nớl UAM i ớt hcác gnả ohk gnưhn ,té m 5,2 iàd ỉhc gnứ hcíht páC .UAM tộm iớt tún tộm nắg ểđ gnụd ửs cợưđ 6 iạ ol MBI i ốn pắhc pác , ụd íV .8228 MBI UAM iớt cặoh gnứ hcíht pác iớv i ốn ểđ uahn iớv iốn c ợưđ óđ uas y àn i ốn pắhc pác cáC .uầđ iỗm ở MBI uệil ữd i ốn uầđ tộm iớv ,tém 54 nếđ tém 5,2 ừt iổđ nếi b y àn 6 iạol pác a ủc iàd uềi hC .)elbac hctap( iốn pắhc pác màl gnụd ửs ểht óc gnũc 6 iạol MBI páC .8228 MBI UAM tộm cặ oh

áig tộm cặoh i ớt nắg ểđ gnùd MBI uệil ữd iốn uầ đ tộm óc aik pác uầ đ àv ,CIN iớt iốn tếk ểđ nâhc 52 pếit iốn uầđ óc pác uầđ tộM .UAM tộm iớt mạrt tộm

i ốn )retpada( gnứ hcíht pác ưhn gnụd ửs cợưđ 6 iạ ol MBI mik c ọb páC

.té m 03 ađ iốt iàd ộđ ,mạrt iỗm aủc

)gnụd ửs c ợưđ gnũc te morcim 041/001 àv temorcim 521/05 hník gnờưđ pác iạol(

ảt ôM

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

56

·

Unshielded Twisted Pair 

)

( cọb gnôhk nắox pác pặc cáC

·

GWA 42 cặ oh GWA 22 ỡc hcík óc yâD

·

toof 1 / nắox nầl 2 tấhn tÍ

·

zhM3.2 - zhK652 ốs nầt ở smhO 001 ởrt nệiĐ

·

g nạ m pắhk iốn :NAL ohc gnụd ửS

·

  multimode

.temorcim 521/5,26

hník gnờưđ

gnauq i ợs pác iaH

·

IDDF ohc ết cựht nẩuhc àl temorcim 521/5,2 6 hník gnờưđ páC

·

mn 058 n ồug n g nụd ửs ihk mk/Bd 57,3 :oah y us ộĐ

·

mn 0031 nồugn gnụd ửs i hk mk/Bd 5,1 :oah y us ộĐ

·

nơđ uểik pác ohc temorcim 521/3, 8 pác hník g nờưĐ

·

CS àv ,TS ,AMS :i ốn uầ đ iạ ol cáC

·

iàogn nêb cọb óđ uas ,uahn iớv nắ ox pác pặc iaH

·

GWA 62 nệb cợưđ páC

·

±

zhM02-3 ốs nầt ở % 01

smhO 051 ởrt nệiĐ

·

CIN iớt gnờưt hcáv ừt i ốn cệiv ohc gnùd :NAL ohc gnụd ửS

·

iàogn nêb cọb óđ uas ,uahn iớv nắ ox pác pặc iaH

·

GWA 62 iốhk nềil cặ oh nệb cợưđ páC

·

±

zhM02-3 ốs nầt ở % 01

smhO 051 ởrt nệiĐ

·

) nơh ỏhn hník gnờưđ( 5 4-JR iốn uầ đ nậhn pấhC

·

mạrt aủc CIN iớt gnờưt hcáv ừt iốn :NAL ohc gnụd ửS

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.UAM iah iốn ểđ gnụd ửs cợưđ gnũc 6 iạol MBI páC .aik uầđ
9 iạoL 6 iạoL 5 iạoL 3 iạoL MBI p ác iạoL

faceplate

 Token Ring

 
 

pác gnằb ếht ya ht ể ht óC .oàn í hk gnôht gn ùv cặ oh à hn nầrt ,gnố gnờưđ ỳk tấ b gnort gnụd ửs cợưđ nê n gnôhk )6 iạ ol MBI pác( i ốn pắhc páC .uahn iớv pé hg nên gnôhk )6 iạol MBI pác( i ốn pắhc pác cáC .6 .5

.té m 5,2 gnứ hcí ht pác gnằb iốn cợưđ ểht óc té m 5, 2 UAM hcác mạrt cáC

gnạm pác iốn cệiv ohc ếk tếiht cắt y uq các á oh táuq gnổt y âđ uas gnảB

)5.208 EEEI( gniR nekoT gnạ m pác iốn cệiv ếk tếiht cắt yuq cáC

.PTU pác ohc nầc g nũc y àn cọl ị b tếihT .3 iạol nềy urt g nờưđ cọl ị b tếi ht tộm gnụd ửs nầc iảh p ,UAM iớt iốn cợưđ 3 iạol MBI pác ihk ,a ữn ý úhc mêht gnus ổB .nơh iãr gnộr gnụd ửs cợưđ 54-JR óđ gnorT .3 iạol pác ohc g nùd ỉhc ìht JR iốn uầ đ các gnằr ý úhC 3 iạol pác ohc )nâhc 4( 11-JR iạ oht nệiđ iốn uầĐ 3 iạol pác ohc )nâhc 8( 54-JR iạ oht nệiđ iốn uầĐ .2 iạol àv 1 iạol pác ohc uệil ữd iốn uầĐ : uas iạol ab óc nảb ơc ềv

gnạm pác i ốn uầ đ cáC

) srotcennoC gniR nekoT( gniR nekoT pác iốn uầđ cáC )d

. 2 iạ ol MBI pác àv 1 iạol MBI pác ohc y aht gnụd ửs cợưđ àv tệib cặđ iàogn nêb cọb ỏv óc óN .gnôt ê b iốhk các auq cặoh àhn nầrt nêrt y âd i đ iả hp nầc ihk uếy ủhc gnụd ửs c ợưđ 9 iạ ol MBI páC
66

Token Ring

Giáo trình Mạng Máy Tính 

·

·

·

 Token Ring

  Token Ring

 Token Ring

:

pác iốn cệiv ohc g nuhc cắt nêy ugn gnữ hn àl yâđ uaS

gniR nek oT

gnạm pác i đ cệiv ohc cắt nêyugn ốs tộM

m 021 2 m54

m002 21 m001

UAM iớt UAM ừt ađ iốt hcác gnảohK NAL / UAM các ađ iốt ốS UAM uềihn ộb cục gnạm iớt mạrt ừt ađ iốt hcác gnảohK UAM t ộm ộb cục gnạm iớt mạrt ừt ađ iốt hcác gnảohK art mểik cợư đ uệil ữ d ộđ cốT gnòv / ịb tếiht ađ iốt ốS

m 001 spbM4 69 3 iạ oL

m003 spbM61 062 2 ,1 iạ oL

»

.iàd oék y âd gnằb i ốn cợưđ )té m 052

  Ring­Out

aủc

ừt iốn pắhc pác tộm iốn ,UAM uềihn óc gnòv tộm oạt ểĐ ( teef 8 nơ h UAM hcác mạrt cáC

  Ring­In

ảc tất ohc yậv ưhn cụt pếiT .ìhn ứht UAM a ủc

  Ring­Out

i ớt gnùc iốuc UAM a ủc

iốN .gnùc iốuc UAM iớt ohc UAM các iớt nêit uầđ UAM .3 .2 .1

ốs maht cáC

Ring­In

  Ring­Out

  Ring­In

gnổc cáC .

àv

gnổc các iớt mạrt các iốn ể ht gnôhk aT .nêit uầđ UAM aủc

Ring­In

 Ring­Out

.UAM các aữig tếk iốn cệiv ohc gnụd ửs c ợưđ ỉhc

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.cắhc nắr pác iạol ưhn mex cợưđ ,9 iạ ol MBI àv .4

     
Trang  

5.6.5

:

4.6.5

m 001 àl 3 iạol MBI pác gnù d UAM tộm NAL i ớt mạrt ừt a đ iốt hcác g nảohK .b mạrt 002 :àl )5esaB0 1( y àd tenrehtE pác gnùd ihk mạrt các ađ i ốt ốs gnổT .a

:) 1 nọhc( uas uểib táhp các gnort gnúđ àl oà n uểib tá hP . 01 noita mrofni gnikcehc-rorrE htg neL .c .e ataD .d serdda ecr uoS .a

sserdda noitanitseD .b

óc uề đ gnúhc gnưhn uahn cáhk nầhp các óc te nrehtE )emarf( gnạd nôuhk uểik i ỗM )tsacdaor b( á b g nả uQ .c uềihc ia h ảC .b uềi hc tộM .a

:oeht nểyuhc i d GNIR g nạrt hnì h các g nort ) iàb ẻht ảc àv( uệil ữD ia h ảC .c nêihn uẫgN .b hnị đ cáx àv nểihk uềiđ óC .a

:)nọhc( nềy urt gnờưđ tấux y urt c ứht oaig tộm àl DC/AMSC DC/AMSC cứht oaiG gnir – deriw– ratS gnạrt hnìH .d .b iàb ẻht nềy urt cứht oaiG sub – deriw– ratS gnạrt hnìH .c .a

)2 nọhc( gnụd ửs tenrehtE ộb cục g nạM GNIR .c SUB .b RATS .a

.cáhk gnạm các i ớv i ốn tếk gnàd ễd àv gnộr ở m gnăn ảhk ìv …… gnạrt hnìh gnụd ửs uềđ ya n nệih tenrehtE ộb c ục gnạ m các ốs aĐ .g nạ m a ủc gnộđ tạoh nàot nà oh gnừgn gnôhk nơđ gnòv nêrt nềy urt gnờưđ iỗL .d .t ốt i ỗl gnốhc ểht óc )gnir pool lauD( iôđ gnòV .c .5

.sub g nạrt hnì h nơh gnà d ễd iạl h nìh uấc àv i ổđ ya ht ,tặđ iàc cệiV .b gnàd ễ d hnịđ cáx pác ềv iỗl cáC .a

:)2 nọhc( GNIR gnạrt hnìh aủc mểiđ uƯ .4 .ốc ựs pậl ôc àv náođ nẩhc ó hK cáhk gnạrt hnìh các nơh gn ộr ở m óhK cáhk gnạrt hnìh các nơh pác uềi hn i ỏh i òĐ RATS gnạrt hnìh nơh hnìh uấc àv tặđ iàc óhK .d .c .b .a .3

:) 2 esoohc( SUB g nạrt hnì h a ủc mểiđ cợưhN ốc ựs các aữhc a ửs àv nệih táhp ễD cáhk g nạrt hnì h các nơ h pác tí iỏh iòĐ .b hnìh uấc àv tặđ iàc ễD .c .a

:)2 esoohc( RATS gnạrt hnìh các aủc mểiđ uư cáC .gnúđ uềđ nêrt uểib táhp iọM .d .NAL gnạ m ohc gnụd pá ểht óc ỉ hc ar aưđ OSI od ISO hnì h ôM .c

.ịrt nảuq iờưgn àv uữh ởs ủhc óc gnôhk àl tenretnI gnạm gnốig NAL gnạM

:)1 nọhc( gnúđ àl uas uểi b táhp các gnort oàn uểi b táhp gnữ hN .1

5 gnơưhc pật nô iỏh uâC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

76

 cao hơn

)NAW( gnộr nệid gnạm iớv os

gnờưht nềy urt ộđ cốt óc NAL g nạM .b .a

 Token Ring

.uahn iớv péhg cợưđ gnờưht 6 iạol MBI pác các

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
gnạ m g nộr ởm ểĐ .c :gnuhc gnờưrt nốb .9 .8 .7 .6 .2

 

ná ựd các

àv oẻd mềm pặl ảig àv

,nớl uệil ữd ohk ýl nảuq ểđ ếk tếiht cợưđ óN .0002 swodniW aig g nort tấ hn hnạm àl revreS retnecataD 0002 swodniW

.hnít yá m tộm nêrt UPC uềihn àv nơ h ớhn ộb uềihn ợrt ỗh gnăn cứhc mêht gn ộc ,revreS decnavdA 0002 sw odniW aủc

mểiđ cặđ các ảc tất óc revreS retnecataD 0002 swodniW .gnùd nêy uhc uệil ữd ởs ơc các àv pệi hgn íx gnạm các ohc ýl nảuq ểđ ếk tếiht cợưđ 0002 swodniW aủc yà n nảb nêi hP .cúl tộm gnùc gnốht ệ h nêy ug n iàt gnùd iờ ưgn uềihn pé hp ohc ể ht óc ưhn gnăn hnít các mêht ,revreS 0002 swodniW aủc mểiđ cặđ các ảc tất óc revreS dec navdA 000 2 swodniW .cệiv màl móhn àv beW ụv hcịd ,ni yám àv elif ụv hcịd các iớv iốđ g nởưt ýl tấr 0002 wod niW aủc y àn nảb nêihP .g nạ m ýl nảuq ụv hcị d các swodniW mêht gnộc ,lan oisseforP 0002 revreS 0002 sw odniW revreS decnavdA 0002 sw odniW

aủc hnít cặ đ các ảc tất óc revreS 0002 swodniW

.nàb ểđ nâhn ác hnít y ám iạol các ohc ếk tếi ht cợưđ óN .noitatskroW 0.4 TN sw odniW àv 89 swodniW ,5 9 swodniW ohc ế ht ya ht lan oisseforP 0002 swodniW

  Windows  2000  Professional   Windows  2000  Server   Windows  2000  Advanced  Server   Windows  2000  Datacenter  Server.

,

aủc aik cớưrt oàn nảb nêih p ỳk tấ b nơh gnụd ửs àv ýl nả uq ễd ,nểirt táhp ễd ,gnộđ hnil ,yậc nit ón gnưhn ,TN swodniW tậuht ỹk aủc nền nêrt gnựd yâx cợưđ óN .tfosorciM aủc y an nệi h tấh n nếib ổhp gnụd ửs cợưđ ủhc yá m hnàh uềi đ ệh àl 0002 swodniW

0002 SWODNIW UỆIHT IỚIG – 6 GNƠƯHC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

86

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
. ủhc y ám tấhn pợh nếy ut cựrt hcịd oaig ýl ửx revreS retnec ataD 0002 sw odniW lan oisseforP 0002 sw odniW

ảt ôM

hnàh uềiđ ệH

:uas gnả b g nort tắt mót cợư đ gnúhC ,

àv

:hnàh uềiđ ệh nốb óc 0002 swodniW hnìđ aiG .swodniW

0002 swodniW aủc nảb nêihp cáC 1.6

Kết thúc chương này bạn có thể: 

GNƠƯHC AỦC UÊIT CỤM

Ø

0002 swodniW aủc nảb nêi hp các cợưđ tếiB

Ø

0002 swodniW aủc iớ m mểiđ cặđ ốs tộM

Ø

0002 swodniW nêrt cệiv màl hnìh ôm cáC

 
 

ohc gnỡ ưgn aúq tợưv gnụd ửs gnùd iờưgn ihk gnứ pá đ gnữ hn aĩhgn hnịđ ểht óc nạB .gnùd iờưgn gnừt ohc aĩđ naig gnôhk aủc gnợ ưl iốhk nạh i ớig àv tás máig ể đ ,SFTN elif gnốht ệh iớv aĩđ hcít gnud gnạd hnịđ i hk aĩđ hcạgn nạh các g nùd ểht óc nạB .ióg gnóđ àv gnụd gnứ ịrt nảuq ,hnà ht pợh i ợđ g nà h ,gnuhc gnùd gnợưt iốđ ,hcịd oaig ýl nả uq ,tậm oả b àv gnồul nệiht iảc ựs pấc gnuc secivreS tnenopmoC .revreS noitcasnarT tfosorciM nêrt àv )MOC( ledoM tcejbO t nenopmoC aủc gnộr ởm nầ hp nêrt nảb ơc ụv hcịd các pợ h pật tộm àl secivreS tnenopmoC .)ytiruceS locotorP tenretnI gnụd ửs( iốn tếk tậm oảb àv ửt nệiđ ýk ữhc ,ửt nệi đ ưht tậ m oảb ,)ytiruceS reyaL tr opsnarT àv reyaL stekcoS eruceS auq gnôht( gnàh hcá hk nềy uq hnịđ mẩ ht ựs

,hni m gnôht ẻht pậhn gnăđ g nă n ả hk ưhn nẩuhc nảb ơc tậuht ỹk các cựht nệih ểht óc nạb ,gnộc gn ôc áohk iớV .hnìm aủc gnộc gnôc áohk các iahk nểirt ể ht óc nạb ,0002 swodniW gnort nậ hn gnứhc ýl nả uq ục gnôc các àv secivreS etacifitreC gnụd ửS .gnạm auq oediv àv ,hnả hnìh , uệil ữd ,hnaht mâ :ưhn uệil ữd iạ ol uềihn nềy urt iờht gnồđ ểht óc ,MTA gnùD .)NAW( gnộr nệid gnạm các àv )NAL( ộb cục gnạm

các ảc ohc pợh hcíht óN .gnạm nêrt uệil ữd iạol uềihn nềy urt ểđ ếk tếiht cợưđ , oac ộđ cốt àv tếk iốn gnớưh cứht oaig àl MTA .)KDS - tiK tnempoleveD erawtf oS( mề m nầhp nểirt táhp ục gnôc

tộm ưhn pấc gnuc cợưđ óN .y rotceriD evitcA mồg oa b ,pếit cựrt gnạm ụv hcịd uềihn tấux y urt 0002 swodniW àv ,TN swodniW

, 89 sw odniW ,59 swodniW hnàh uềiđ ệ h các nêrt yạhc gnụd gnứ các pé hp ohc óN .)MOC( le doM ecivreS tcejbO t ne nopmoC nệi d oaig các aủc pật àl àv cụm ưht ụv hcịd hnìh ôm àl ISDA .tenret nI a ủc nẩuhc các gnụd ửs àv ,nềy uq hnịđ mẩht cứht oaig uềi hn ợrt ỗh , pạt cứhp gnôhk àm cệiv màl gnùc iờưgn uềi hn ,móhn hcás hníhc mồg oab ,g nă n ảhk àv mểiđ cặđ uềi hn pấc gnuc yrotceriD evitcA .nêy ugn iàt mếik mìt gnàd ễd gnùd i ờưg n ohc púig àv ịrt nảuq cệiv á oh nảig nơđ y rotceriD evitcA .hnàh uềiđ ệh cứm ủđ y ầđ pợh hcít àv ,tenretnI nẩuhc ệhgn gnôc gnụd ửs hcác gnằb ởs ơc ừt g nựd yâx cợưđ ,gnùd iờưgn uềi hn ụv cụhp ể ht óc cụm ưht ụv hcịd àl y rotceriD evitcA

:mồg oab ,swodniW aủc cớưrt nả b nêihp các iớv os nơh tậb i ổn gnăn hnít uềi hn óc ón gnư hn ,TN swodniW aủc gnảt nền nêrt gnựd yâx cợưđ 0002 swodniW ùd cặM

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

96

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.ọh a ủc pé hp aĩđ hcạgn nạh ợrt ỗH secivreS tnenopmoC secivreS etacifitreC )MTA( edoM r efsn arT suonorhcnysA )ISDA( secafretnI ecivreS yrotceriD evitcA yrotceriD evitcA

ảt ôM

mểiđ cặđ cáC

0002 swodniW aủc iớm mểiđ cặđ ốs tộM 2.6

 

noitacitnehtuA etomeR àl iọg )FTEI( ecroF ksaT gnireenignE tenretnI pu-laid cứht oaig gnùd SAI .krowteN etavirP lautriV cặ oh

gnùd iờưgn art mểik àv nảohk iàt , nạh nềy uq ,nềy uq ýl nả uq ể đ g nurt pật mểiđ tộm pấc g nuc SAI .uâđ

hnịđ mẩht

ừt pậ hn g nă đ gnùd iờ ưgn àl ểk tấ b ,gnạm oàv pậ hn gnă đ gnùd i ờưg n nầl iỗm tệib gnêir gnùd iờưgn aủc uầc uêy các iớv ne uq màl ể đ gnộđ ựt hnìh uấc cợưđ lanoisseforP 0002 swodniW hnìh nà m nền yàn hcás hníhc các gnụd ửS .írt ịv àv móhn nêiv hnàht các ,gnù d iờưgn aủc cệiv gnôc iớv gnứ gnơưt nảb ơc hcás hníhc các aĩ hgn hnịđ ểđ rorriMilletnI gnùd ểht óc nạB .lan oisseforP 0002 swodniW hnàh uềiđ ệh nêrt yạ hc hcáhk gnốht ệh r orriMilletnI

các nểihk uềi đ cệiv aủc oac cứm các pấc gnuc rorriMillet nI .bew tệy ud hnìrt các gnort y ấht at gnúhc àm )LMTH( egaugnaL p ukraM txetrepyH g nart các auq cặ oh tratS nơđ hnìrt aủc hcraeS hnệl auq ,ua hn cáhk ữgn nôgn àv ecivreS gnixednI

gnạd hnịđ các g nort elif mìt ểđ hnạm nấv y urt uâc các gnùd ểht óc gnù d iờưgN .gnạm nêrt y ah ộb c ục nit gnôht mìt gnùd iờưgn ểđ tậ m oả b àv ễ d ,hnahn hcác pấc gnuc ụv hcị d cụm ỉ hC

ơs ồh ,gnụd g nứ tặđ iàc ,hnàh uềiđ ệ h pấc gnân cát oaht các á oh nảig nơđ hcás hníhc nêrt aựd ýl nảuQ .y rotceriD evitcA g nort ohc ãđ cứhc ổt pật y ah nềim ,írt ịv các ohc gnụd pá hcás hníhc các pậl tếiht ểđ móhn hcás hníhc gnùd ể ht óc nạ b ,ộb cục hcás hníhc iớv iárT .hnít y ám àv gnụd ửs i ờưgn ohc tặđ iàc gnữ hn àv péhp cợưđ g nộđ hnàh các aĩ hgn hnịđ ểht óc hcás hníhc cáC )yrotceriD evitcA aủc nầhp

em uloV ,ax ừt àv ộb cục aĩđ ýl nả uq ,nếy ut cựrt aĩ đ ýl nả uq ,gnộđ gnợưl iốhk ợrt ỗh ưhn ,iớm gnưrt cặđ uềihn mồg oab

gnức aĩđ ýl nả uq ểđ ạoh ồđ ục gnôc các àl tnemeganaM ksiD

.gnụd ửs i ờưg n iớv tốus gnort àv pậhn mâht ịb óhk ,ýl nảuq ễd ón màl ,pợh hcít gnốht ệh ụv hcịd ư hn i ht c ựht elif á oh ãm gnốht ệH . nạb aủc uệil ữd ệv oả b iớm cứm oàv mêht àv óc nệi h tấux y urt nểihk uềi đ gnus ổb 0002 swodniW gnort SFE )SFE( metsyS eliF gnitp yrcnE

.PI g nạ m iớt iốn tếk cáhk nêy ugn iàt nồugn các cặ oh hnít y ám các nếđ gnộđ ựt PI ỉhc aị đ nág PCHD .hnĩt ỉhc aịđ

art mểik àv nág cệiv iỏhk nạb gnóhp iảig ,)PI( l oc otorP tenretnI gnạm các nêrt y rotceriD evitcA àv SND iớv cệiv màl PCHD

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

07

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.)SUIDAR( ecivreS resU nI-laiD )SAI( ecivreS n oitacitnehtuA tenretnI .hnìh nà m gnốht ệ h áohk àv ,gnùd iờưgn tộM( ycil oP puorG .stnioP tnuoM tneme gan aM ksiD lacihparG yrotceriD evitcA dna )SND( mets yS emaN niamoD htiw )PCHD( locotorP noitaru gifnoC tsoH cimanyD

ảt ôM

mểiđ cặđ cáC

 

.gnùd iờưgn ohc nọhc aựl nạb àm ục gnôc các pấc gnuc ẽs nểi hk uềi đ hnìh nàM .gnúhc ohc c ớưrt hnì h uấc CMM nểihk uềiđ hnìh nà m các oạt iởhk hcác gnằ b ể ht ục gnùd iờưgn iớt cát oaht các mệi hn ỷ u ể ht óc gnũc nạB .nơ đ nệid oaig gnort nêb nầc nạb hnìrt áuq các àv ýl nảuq ục gnôc các pếx pắs ể đ CMM g nùD .XINU ởs ơc nêrt gnốht ệh các àv nớl hnít yá m gnốht ệ h các ưhn ua hn gniueuq egasseM )CMM( elosnoC tneme gan aM tf os orciM

cá hk nề n các nêrt y ạhc gnụd gnứ các nểi hk uềi đ ể ht óc yàn gnụd gnứ cáC .gnạ m gnờưrt iôm nêrt nơ h yậc nit yạ hc ón màl gnụd gnứ các nểirt tá hp àv gnự d yâx nểirt tá hp iờưgn gnữhn púig 0002 swodniW g nort nắhn nit i ợđ g nà h gnăn cứhc pợh hcíT .FTEI iởb ếk tếi ht c ợưđ 3 PADL nảb nêihP .pệihg n gnôc nẩuhc tộm

àl àv yrotceriD evitcA hníhc tấ ux y urt cứht oaig àl PADL .nềy uq hnịđ mẩ ht àv ỉhc aịđ hnịđ ỉhc ,áoh gnố g nờưđ ểđ gnùd cợưđ àv )PTPP( l oc otorP gnillennuT tnioP-ot-tnioP nơ h tậm oảb nảb nêihp àl PT 2L . hnị đ mẩht nềy uq mệihn ỷ u àv uahn nẫl nềy uq hnịđ mẩht àl ư hn hcí iợl các mêht cệiv mồg oab 5V sorebreK iớv i ốđ ợrt

ỗh ựS .y àn cứht oaig ợrt ỗh ể đ cáhk gnờưrt iôm các ưhn ,gnạm aủc nêy ugn iàt nồugn các tấux y urt gnùd iờưgn ohc nảig nơđ

àv hna hn pậh n gnăđ ýl ửs cệiv 5V sorebreK ợrt ỗh iớV .nẩuhc pệi hgn gnôc gnạm nềy uq hnị đ mẩht cứht oaig àl 5V s ore breK .)PI/PCT( l oc otorP tenretnI/loc otorP l ortnoC noissimsnarT áoh ãm ểđ )ceSPI( ytiruceS tenretnI ợrt ỗH

pệi hgn gnôc nẩuhc àl àv FTEI i ởb ếk tếiht cợưđ ceSPI .tenretnI nêrt krowteN etavirP lautriV tậ m oả b pá hp iảig các oạt iở hk àv tenartni gnạm g nort nêb pếit oaig tậm oảb ểđ ceSPI g nùD .cáhk gnưrt cặđ các àv segaP revreS evitcA mồg oab SII .beW iớt iạt nồt g na đ gnụd gnứ àv uệil ữd các nểy uhc ểht óc nạb àv ,desab-beW gnụd gnứ các yậc nit àv tạ oh hnil hcác tộm ia hk nểirt ểht óc nạb ,SII gnùD .tenretnI cặoh te nartni gnạm a uq nit gnôht àv uệil iàt ẻs aihc ễd ón màl ,revreS 0002 swodniW tf osorciM aủc nầhp tộm ư hn ,)SII( secivreS noitamr ofnI tenretnI gnort hnạm mểiđ cặ đ cáC .hnìm aủc g nạ m nêrt hnít yá m các ảc tất iớv iốđ nêt iảig nâ hp ụv hcịd các àv ,á oh ỉhc aịđ ,gnạm ỉ hc aịđ hcị d gnôht hcác pấc gnuc gnađ nạb ,pu-laid iốn tếk auq te nret nI iớv ẻs aihc i ốn

tếk hnít yá m péhp ohc hcác gnằB .pu-lai d iốn tếk gnụd ửs hcác gnằb tenretnI iớt i ốn tếk ể đ hnìđ aig gnạ m óc iảhp nạb ,ụd íhT .tenretnI iớt ỏhn gnòhp năv gnạm cặ oh hnìm aủc hnìđ aig gnạm i ốn tếk ểđ 0002 sw odniW gnụd ửs ể ht óc nạb ,snoitcennoC pU

-laiD dna krowteN aủc tenretnI tếk iốn ẻs aihc mểiđ cặ đ iớV

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

17

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
)PADL( locotorP sseccA yr otceriD th giewthgiL ợrt ỗH )PT2L( locot orP gnillennuT 2 reyaL ợrt ỗH locot orP 5V sorebreK ợrt ỗH 0.5 )SII( secivreS n oitamrofnI tenretnI gnirahS noitcennoC tenretnI

ảt ôM

mểiđ cặđ cáC

 

-ot-dne , mả đ oảb ,hnahn gnạm nêrt nit gnôht iốhp nâhp gnốht ệh pấc g nuc cứht oaig các àv SoQ a ựt ụv hcịd cáC .nơh gnôht gnăb tí gnọrt nau q tí gnụd gnứ các àv ,nơh gnôht g nă b uềihn g nọrt na uq gnụd gnứ các o hc ểht óc nạB .g nạ m gnôht gnăb nêrt iốhp nâhp cợưđ ã đ gnụd gnứ các nểi hk uềi đ ể ht óc nạb ,SoQ g nùD .nọhc nạb uế n nạb aủc g nộc g nôc á ohk gnầt ạh ởs ơc gnort nêb iạm gnơưht hcáhk yá m nềy uq hnịđ mẩ ht cệiv pợh hcít ểht óc nạb ùd cặm ,iạ m gnơưht hcáh k y ám nềy uq hnịđ mẩht ụv hcịd các oàv cộuht ụhp gnôhk nạb péhp ohc y àn c ứht hcáC .3V905.X ỉhc gnứhc các iồh uht àv pấc ón àm tấux y urt nềy uq nậ hn gnứhc các ýl nả uq àv tặđ iàc ểht óc nạb ,secivreS etacifitreC gnùD .)ytiruceS l oc otorP te nret nI g nùd( iốn tếk tậ m oảb àv ,ửt nệiđ ýk ữhc ,liam-e tậ m oả b ,)ytiruceS reyaL tro psnarT àv rey aL stekcoS eruceS auq( hcáhk y ám nềy uq hnị đ mẩht ựs , hni m gnôht eru tcurts arfni drac trams dna )IKP( erutcurtsarfni yek cilbuP )SoQ( ecivreS fo ytil auQ

ẻht pậhn gnăđ gnăn ảhk các ưhn nẩu hc nảb ơc tậu ht ỹk cựht nệi h ể ht óc nạ b ,gnộc gnôc áohk g nầt ạh ởs ơc iớV .gnộc gnôc áohk g nầt ạh ởs ơc ia hk nểirt ểht óc nạb ,0002 swodniW g nort ỉhc gnứhc ýl nả uq ục g nôc các àv secivreS etacifitreC g nùD .iạl gnộđ iởhk àv pệi ht nac ựs nầc gnôhk ,iổ đ y aht gnộđ ựt gnức nầ hp hnìh uấc iớv gnứ hcíht àv tếib nậhn ể ht óc ủhc y ám ,mềm nầ hp àv gnức nầhp aủc ợrt ỗh pợ h ổt ,yal P dna g ulP iớV yalP dna gulP

.0002 swo dniW ủhc y ám nêrt ẻs aihc pậc y urt àv elif các ẻs aihc ểđ )PI a uq )PFA( locotor P eliF klaTelp pA( PI/PCT cứht oaig gnụd ửs hs otnicaM hcá hk y ám pé hp

ohc ,hsotnicaM yám ohc revreS eliF ;revreS )ANS( erutcetihcrA krowteN smetsyS auq 004/SA àv 093/S i ợđ g nà h àv hcịd noitargetni dna ,troppus ,noit ar gim mets ys gnit arepO

oaig gnổc các gnụd ửs , hnì b gnurt iốn tếk hcác gnảohk iớv nớl hnít y áM ;0.4 noitatskroW TN swodniW àv ,89 sw odniW , 59 swodniW ,x.3 swodniW ưhn hnà h uềiđ ệh iạol uềihn yạ hc gnađ iớv

hcáhk y ám các ohc ợrt ỗh ;0. 4 àv 15.3 revreS TN swodniW

nầ hp các aữig cát oaht :pấc gnuc 0002 sw odniW .cáhk gnuhc hnàh uềiđ ệh các ợrt ỗh ểđ iớm gnưrt cặ đ gnữhn ưhn ,y âđ cớưrt swodniW hnà h uềiđ ệh các iớv i ốđ ợrt ỗh ựs mồg oab àv iạt nồt

gnađ g nốht ệ h các iớv iốhk tộm nềil tấhn pợh 0002 swodniW .gnort nêb gnốht ệh các gnôc nất cệiv gnữhn od or iủr ựs mảig ,gnort nê b g nạ m c úrt uấc uấ d ehc gnũc óN . ýk g nă đ ãđ iàogn nêb PI ỉhc aịđ a ủc ỏhn ốs tộm nềy urt cệiv iớv ,ýk g nă đ aưhc gnort nêb PI ỉhc aịđ gnùd nạb pé hp ohc hcác g nằ b PI ỉhc aị đ ýk gnăđ cệiv íhp i hc uểi ht mảig yà n uềiĐ .gnuhc iàog n ỉhc aịđ iớt g nêir gnort ỉhc aịđ nềy urt hcác gnằb ià ogn nêb g nạ m các ừt PI ỉhc aịđ g nort nêb nẩ TAN )TAN( noit alsnarT sserddA krowteN

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

27

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.dne

ảt ôM

mểiđ cặđ cáC

 

.gnốht nềy urt iạoht nệiđ g nạ m gnố ht ệ h nêrt tenartni y a h te nret nI g nằb cệiv màl ể đ h nít y ám iạ oht nệi đ gnốht ệh gnụd gnứ các iớ m ệ h ếht oạt h nít yám nểirt tá hp àhn gnữhn péhp ohc ểđ gnốht nềy urt iạ oht nệi đ gnốht ệh àv PI tấh n pợh 0. 3 IPAT 0.3 IPAT

i ốn tậm oảb àv ,ửt nệi đ ýk ữhc ,ửt nệiđ ư ht tậ m oảb ,)ytiruceS rey aL tropsnarT àv rey aL stekc oS er uceS auq( hcáhk y ám hnim gn ôht ẻht gn ầt ạh ởs ơC

nềy uq hnịđ mẩ ht ,hnim gnôht pậhn gnă đ ẻ ht

tậu ht ỹ k các cựht nệih ểht óc nạb gnúhc i ớV .nạb aủc gnộc gnôc áohk g nầt ạh ởs ơc nểirt tá hp ểht óc nạ b ,0002 swodniW g nort

ỉhc gnứhc ýl nả uq ục g nôc các àv secivreS etacifitreC g nùD .nẩuhc gnộđ iở hk i ởb nảc năg n ịb àm cáhk nầhp hnàht các àv nểihk uềiđ hnìrt các aủc ềđ nấv các náođ nẩuhc ểht óc nạb , nà ot na ộđ ếhc gnụd ửS .gnộđ i ởhk cúl nệik ựs các iỗuhc y ấht ẽs nạb óđ od àv , ụv hcịd các àv nểihk uềiđ hnìrt các uểiht iốt pật iớv 0002 swodniW gnộđ iở hk ểht óc nạb ,nàot na ộđ ếhc iớV .gnờư đ mìt cặoh oàv gnổc , NPV ủhc yá m ,ax ừt tấux y urt ụv hcịd ưhn g nộđ tạ oh ểht óc nạb aủc revres 0002 swodniW ,ax ừt tấ ux y urt àv g nờưđ mìt cệiv iớV .iah ảc cặ oh )klaTelppA dna ,XPI , PI( gnờưđ mìt nệih cựht cặ oh ,)NPV( krowteN etavirP lautriV gnằb cặoh pu-laid gnằb cặoh hcáhk y ám các ừt i ốn tếk iốuc uầđ ị b tếi ht các àm ecivres sseccA et omeR dna gnituoR putr ats ed om efaS

nơđ pợh hcít ụv hcịd àl ecivres sseccA etomeR dna gnituoR

ểht óc ón nê n ,g nức ổ aủc nơh ỏhn ừt g nă b àv c ọh gnauq aĩđ aủc BM 1 nêrt hnít hnàht áig ìV .ữrt uưl iơn ừt iạl y ấl gnộđ ựt c ợưđ ẽs ón aủc gnud iộn ìht y àn uas gnùd c ợưđ elif uếN .aĩđ nêrt aứhc elif gnud i ộn á ox egarotS etomeR ,hnịđ cáx cứm iớưd mảig ị b gnức aĩđ naig gnôhk uếN .g nôht nềy urt ịb tếi ht nểyuhc id ểđ gnụd ửs tí elif các pé hc oas cệiv gnộđ ựt ểđ hnị đ ỉhc nạb àm nẩuhc uêit g nùd ax ừt nểihk uềiđ gnức Ổ .ià ogn pắn g nức ổ pộh các àl ưhn ,gnức nầhp nệiv ưht các ýl nảuq àv iờd oáht ểht óc ữrt uưl nệit g nơưhp art mểik ễd ó n màl egarotS elbavomeR egarotS etomeR dna egarotS elbav omeR

.uềihn nơh nảig nơ đ nên ởrt hcá hk yá m uềihn ohc tặđ iàc cệiV . mề m aĩ đ gnằb ax ừt gnộđ iở hk cợưđ iảhp àl cặ oh ,MOR )EX P( tnemnorivnE noituceXe tooB-erP iớv ax ừt gnộđ i ởhk ợrt ỗh àl cặoh iảhp hcíđ yá m cáC .hcáhk yá m iỗm nêrt pếit cựrt tặ đ iàc nầc gnôhk àm ,ax ừt la noissef orP 0002 swodniW tặ đ iàc ểht óc nạb ,secivreS noitallats nI etomeR iớV )SIR( secivreS noitallatsnI etomeR

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

37

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.)ytir uceS l oc otorP tenretnI gnùd( tếk ưhn ởs ơc nẩuhc . nạ b a ủc gnạm hnàht áig mảig

ảt ôM

mểiđ cặđ cáC

 

tộm nêrt iốn tếk g nùc uahn cáhk )spuorgkrow( cệiv màl móh n uềihn óc ể ht óC .móhn nêt gnùc óc gnúhc ảc tất àm hnít yám các aủc cíg ôl m óhn tộm àl óN .ni y ám ,uệil ữd elif ư hn

.niam od àl cặoh pu or gkrow àl cặoh tặ đ iàc cợư đ ể ht óc gnúhc ,g nạ m gnờưrt iôm gnort revreS cặ oh la noisseforP 0002 swodniW tặđ iàc ihK niamoD yah pu or gkroW

.nạb aủc g nốht ệ h tặđ iàc àv elif cúrt uấc ếk tếiht ểđ tếib nầc nả b ơc mệin iáhk iàv tộm óC .cáhk h nít yám các iớv ửt nệiđ ưht àv ,ni y ám các ,elif các ẻs ai hc ểht óc nạ b ,g nạ m iớt hnì m aủc h nít yám iốn tếk ihk uaS

0002 swodniW gnort niamod hnìh ôm àv puorgkrow hnìh ôM 3.6

.tpircSJ àv tpircSBV ưhn gnờưht gnôht nả b hcịk ữgn nôg n gnữhn iớưd nảb hcịk các tếiv ểht óc nạB .ữgn nôgn cộuht ụhp HSW .gnạm ủhc yá m iớv iốn tếk ỏb àv iốn tếk ,tắt i ốn oạt ư hn gnộđ hnàh các áoh gnộđ ựt ểht óc nạb ,HSW g nùD .tenartni àv tenretnI gnùd iờ ưgn ohc oac g nợưl tấhc nệit gnơưhp ađ nềyurt ểht óc nạb ,secivreS aideM swodniW g nùD .á oh ãm cợưđ ểht óc gnạm pớl nêrt ứht iọm ,ceSPI gnùD .NPV tậ m oảb cệiv tấhn oac cứm các pấc gnuc ểđ nẩuhc ởs ơc cứht oaig tộm - ceSPI àv PTPP aủc nơh tậm oả b nảb nêi hp tộm - PT 2L :mồg oab ,skrowteN etavir P lautriV oạt ể đ nơh tậm oả b cứ ht oaig các gnùd ể ht óc nạ b ,revreS 000 2 swodniW i ớV .iốn tếk naig i ờht mảig màl ộb c ục )PSI( redivorP ecivreS tenretnI auq gnôht iốn tếk ựS .yt gnôc g nạ m iớt tậ m oảb àv gnàd ễd i ốn tếk ểht óc gnùd iờưg n ,N PV gnùD .NPV cựht nệih hcác gnằb ,tấux y urt áig mảig àv gnòhp năv iàogn ở ọ h ihk ảc yagn gnạm pậc y urt g nàs nẵs gnùd iờưgn péhp ohc ể ht óc nạB )NPV - krowteN etavirP l autriV( oả gnêir gn ạM secivreS aideM swodniW ) HSW( tsoH tpircS swodniW

cáhk hnà h uềiđ ệh các àv swodniW hnàh uềi đ ệ h y ạhc hcá hk yá m aủc ịb tếi ht các ảc ohc yà n gnăn ả hk pấc g nuc secivreS lanimreT .ộb cục mề m nầh p yạhc ểht gnôhk àm gnức nầ hp ừt ti b-23 swodniW nề n nêrt gnụd g nứ các àv oả lan oisseforP 0002 swodniW nền hnìh nàm tấux y urt ểht óc gnùd iờ ưgn , ụd í hT .nơh ũc ịb tếiht uềihn ừt mạrt y ám các nêrt yạhc gnađ hnìrt secivreS l animreT

gnơưhc các tấux y urt ểht óc gnùd iờưgn ,secivreS lanimreT gnùD .iốuc uầđ pặl ảig ụv hcịd các pợ h hcít ủhc y ám hnàh uềi đ ệ h gnữhn péhp ohc ỉhc revreS 0002 swodniW hnìđ aiG

ảt ôM
47

Giáo trình Mạng Máy Tính 

  workgroup

nêy ugn iàt ẻs aihc gnùc gnạ m hnít yá m móhn tộm àl

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.)NAL( ộb c ục gnạm 0002 swodniW puorgkroW 0002 swodniW )a

mểiđ cặđ cáC

Trang

 

,tenre htE ,erbif ,)NDSI( krowteN latigiD secivreS detarget nI ,pu-lai d :ưh n ,oàn ýl tậv i ốn tếk ỳk tấb auq uahn iớv pếit oaig ểht óc gnúhC .iớig ế ht nêrt ua hn cá hk cớưn các g nort tặ đ c ợưđ ểht óc cặoh ỏhn NAL g nạ m tộm nêrt ở ểht óc niamod gnùc gnort hnít y ám cáC .tệib g nêir gnạm hnìh uấc cặoh nơđ írt ịv tộm ưhn mex cợư đ gnôhk niamod tộM

.rell ortnoc niamoD các àl ếk tếiht cợưđ ể ht óc i ớm revreS 0002 swodniW y ạhc gnađ h nít y ám gnữhn ỉ hC .á oh gnurt pật cợưđ niamod g nort ịrt nảuq àv tậm oảb ,puorgkrow 0002 swodniW ưhn gnốig gnôhK .niamoD aủc tậ m oảb hnạc aíhk các ảc

ưhn hnìh uấc c ợưđ hnít yá m các nêrt iạt n ồt ỉhc cụm ưht ,niamoD tộm gnorT

.) yrotceriD evitcA( hnàh nệi h cụm ưht àl ư hn tếib cợư đ y àn uệil ữd cụ m ưhT .niamoD ộ b nàot ohc tậm oả b nit gnôht àv gnùd

.gnụd ửs cợưđ cợưđ óđ hnít yám nêrt nảohk iàt óc gnùd iờưgn ohc

.óđ hnít yám aủc nêy ugn iàt iớt tấux yurt ểht gnôhk àv óđ hnít yám oàv pậhn gnăđ ểht gnôhk ẽs iớm gnùd iờưgn ìht móhn gnort hnít yám tộm iớt iớm gnùd iờưgn nảohk iàt gnus ổb nêuq nạb uếN .puorgkrow gnort hnít yám các ảc tất nêrt màl cợưđ iảhp ,iớm gnùd iờưgn nảohk iàt mêht cặoh

.pậhn gnăđ nốum ọh àm

.uầc uêy niamod ưhn ịrt nảuq àv gnộr iv mạhp óc hcạoh

.tậm oảb nit gnôht áoh gnurt pật ểđ revreS 0002

.iớm móhn tộm oạt iởhk cặoh iạt nồt ãđ móhn tộm iớt iốn tếk ểht óc nạB .áoh gnurt pật c ợưđ g nôhk ẻs aihc nêy ug n iàt nồugn ohc tậ m oảb ,gnùd iờưgn nảohk iàt ềv ịrt nảuq ựs ảc tất ,àl aĩhgn óc y àn uềiĐ .ón aủc ộ b cục uệil ữd ởs ơc tậ m oảb ,ìrt oảb ựt móhn gnort hnít yá m iỗM .revreS aủc hnịđ ỉ hc ựs nầc gnôhk à m uahn ưhn nêy ug n iàt ẻs aihc nềy uq óc pu orgkrow gn ort yá m các ảc tất ìv iởb reep-ot-reep gnạm àl ioc cợưđ gnũc s puorgkroW

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

57

Ưu điểm của Windows 2000 Workgroup:

·

swodniW hnàh uềiđ ệh nêrt yạhc hnít yám uầc uêy gnôhk spuorgkroW

·

ếk pậl uầc uêy gnôhk àv nảig nơđ cựht nệih àv ếk tếiht spuorgkroW

·

uahn nầg àv tí hnít yám ốs óc móhn iớv iốđ nệit nậuht spuorgkroW

v  Nhược điểm của Windows 2000 workgroup:

.)yám 01=<(

·

hnít yám iỗm nêrt gnùd iờưgn nảohk iàt tộm óc iảhp gnùd iờưgn iỗM

·

drowssap iổđ yaht àl ưhn ,gnùd iờưgn nảohk iàt iổđ yaht

ựs ỳk tấB

·

ỉhc àv ,gnêir hnít yám các iởb ýl ửx cợưđ elif àv ịb tếiht ẻx aihc cệiV

  domain

ẻs aihc gnùc g nạ m h nít yá m móhn tộm àl

0002 swodniW

niam oD 0002 swodniW

thư mục tập trung

iờưgn nảohk iàt aứhc uệil ữd cụm ưhT .)esabatad yrotcerid lartnec(

điều khiển miền

tất ýl nảuq revreS t ộm àl r ellortnoc ni amod tộM .)rellortnoc niamod(

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.se nil desael ro ,etilletas ,y aleR emarF ,gniR nekoT

  cơ  sở dữ  liệu 

  máy 
 

)b

.tặđ iàc hnìrt á uq gnort nạ b aủc hnít y ám nả ohk iàt oạt iởhk ểht óc nạb ,nềy uq cặ đ g núđ nạ b ohc ịrt nả uq iờ ưgn uế n ,nêih n y uT .óđ niamod iớt nạ b a ủc hnít y ám ohc nảohk iàt pấc niamoD ịrt nảuq iờưgn uầc uêy nôul nia moD oàv aig maht cệiV .ón oàv aig maht nạb ihk cớưrt iạt nồt iả hp niamoD ,puorgkroW ưhn gnốig gnôhK

.niamod gnort nêy ugn iàt nồugn iớt pậc y urt gnù d iờưg n pé hp ohc àv g nùd iờ ưgn aủc nền hnìh nà m g nờưrt iôm t ộm yạhc mạrt hnít y ám cáC

yah gnuhc gnùd cụm ư ht các ưhn ẻs aihc nêy ug n iàt các pấc gnuc ủhc y ám cáC .gnùd iờưgn niamod nậhn cáx ểht gnôhk àv cụm ưht nit gnôht tấc gnôhk ủhc y áM .rellortnoc niamod àl ưhn hnì h uấc cợưđ gnôhk

.gnúhc aủc cụm ưht nit gnôht oạt iát ỳk hnị đ gnúhc ,srellortnoc nia mod uềihn óc i hK .pậhn gnăđ nạh iớig àv uẩ hk tậm ,gnụd ửs iờưgn nêt ờ hn cụm ưht art mểik rellortnoc niamod ,niamod gnort h nít y ám iớt pậhn gnăđ gnùd iờưgn ihK .y àn cụm ưht gnort ón ihg 0002 swodniW ,nầl tộ m oạt cợư đ gnùd iờưgn nảohk iàt ,niamod gnorT .cụm ưht oas nảb ìrt oả b àv ữrt tấc rellortn oc niamoD iỗM revreS 0002 swodniW – )srellortnoc niamoD( nềim nểihk uềiđ yáM

ảt ôM

: uas hnít yám uểik các aứhc ểht óc hnìh nểiđ 0002 swodniW nềim cáC

.pậc y urt péhp cợưđ ọh àm gnạm nêyugn iàt các tấux

.niamoD nàot nêrt gnộđ ựt tậhn pậc cợưđ ẽs yaht ựs ìht

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

67

Ưu điểm của Windows 2000 Domain:

·

,ọh aủc drowssap iổđ yaht gnùd iờưgn uếN .gnurt pật ịrt nảuq péhp ohC

·

y urt gnùd iờưgn ểđ

nảig nơđ pậhn gnăđ hnìrt y uq pấc gnuc niamoD

·

tấr gnạm oạt iởhk ểht óc ịrt nảuq iờưgn ểđ gnộđ hnil pấc gnuc niamoD

  member  server

àm oàn ủhc y ám ỳ k tấ b àl

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
lan oisseforP 0002 sw odniW – )sr etupmoc tneilC( m ạrt hnít yám cáC . ni y ám các revreS 0002 sw odniW – )srevr es rebmeM( nêiv hnàht ủhc yám cáC tộM

hnít yám uểi K

.nớl gnộr

 

?g nurt pật ịrt nảuq iả hp gnôhk àl nia moD 0002 swodniW aủc mểiđ uƯ .8 .iaS .b .gnúĐ .a

ộb uềi hn ợrt ỗh ể đ ếk tếiht cợưđ uas hnàh uềiđ uềi đ ệ h các gnort oàn hnàh uềi đ ệH srehto eht f o enoN . d revreS 0.5 TN sw odniW .c

)1 nọhc( ?hcá hk cệiv màl mạrt gnort uâđ ở hnìh uấc cợưđ SNIW eraWteN levoN x9 niW .c 0002 niW .e .b xuniL . d SOD .a

6 gnơưhc pật nô iỏh uâC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

77

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.iaS .b .gnúĐ .a ? reep-ot-reep gnạ m àl ioc cợư đ gnũc s puorgkroW .9 .iaS .b .gnúĐ .a ?rell ortnoC niamoD àl revres reb meM .7 revreS ret neC ataD 0002 sw odniW .d revreS dec navdA 0002 swo dniW .c revreS 0002 swodniW lanoissef or P 0002 swodniW .b .a ?h nít yám tộm nêrt nơh UPC àv ớ hn .6 revreS 0.4 TN swodniW . b noitidE esirpret nE 0.4 TN sw odniW .a .5 .…… ừt nểirt táhp c ợưđ revreS 0002 swodniW tr opsnarT . d noisseS .c noitat neserP . b noitacilppA .a .4 ?ISO hnì h ôm g nort oà n g nầt ềv cộuht SNIW noitatskr ow 0002 swodniW . d revreS levoN .c revres xuniL . b noitatskr ow 11.3 sw odniW .a .3 ?SNIW gnùd ểđ tấ hn pợh ùhp oàn aựl nọhC .tf os orciM a ủc hcáhk y ám pậl tếi ht ựs gnorT . PI/PCT aủc hnít cặđ các gnorT .d .c .medom aủc pậl tếiht ựs gnorT . b .gnạm pợh uềiđ ộb aủc hnít cặđ gnorT .a .2 :uas êk tệil oeht gnạm hnàh uềi đ ệh ab gnúđ nọhC .1

 

tf osorciM ya h secivreS gnikrowteN ư hn ,tặđ iàc nầc nạb nầ hp hnà ht các nọhC .gnạ m yah MOR-DC ,gnộđ iởhk aĩđ ừt :tặ đ iàc pá hp gnơưhp nọhC .revreS 0002 swodniW hnàht pấc gnân ểht gnôhk TN sw odniW .revreS TN swodniW ừt pấc 9 swodniW dna noitatskr oW cặoh i ớm tặ đ iàc nọhC

nạ b ,niamod gnort uẩhk tậm àv ịrt nảuq nảohk iàt iớV . nạ b ohc oạt i ởhk ã đ hnít yá m nảohk iàt nêt àv niamod nêt àl ư hn nit gnôht mêht nầc nạ b ,niamod iốn tếk g na đ nạb uếN . nia moD y ah puorgkroW – iốn tếk ẽs nạb g nạ m iạol nọhC

-rep gnas taes-rep ừt nểy uhc ểht óc nạB .revres -re p y ah taes-rep uểik nọhc aựL

meX( ũc mềm nầ hp iàv tộm gnụd ửs nầc nạb aủc hnít yá m cặoh ,nạb aủc hnít y á m nêrt hnà h uềiđ ệh tộm nơ h uềihn y ạhc nầc nạ b ihk ừrt SFTN nọhc nê n nạB .23TAF/61TAF cặ oh SFTN – nạ b aủc uầc uêy iớv pợh ùh p elif gnốht ệh nọhC

0002 sw odniW

gnort

dnuos ,srevird oediv ,sretpada krowten( yám g nort g nức nầh p các art mểiK

.)setybagiG( BG2 :àl gnụd ửs aưhc nòc uểi ht i ốt g nức ổ uầc uêY

:uas g nả b g nort nệi h ể ht ,gnốht ệh ềv mểi đ iàv tộm cớưrt téx mex iả hp nầc ,tặ đ iàc ihk cớưrt nêi hn y uT .tặ đ iàc at gnúhc ohc cớưb gnừt nẫd g nớưh gnũc revreS 0002 swodniW ,swodniW aủc cáhk nả b nêihp các tặđ iàc hcác ưhn gnốiG

REVES 0002 SWODNIW TẶĐ IÀC – 7 GNƠƯHC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

87

Kết thúc chương này bạn có thể: 

GNƠƯHC AỦC UÊIT CỤM

Ø

revreS 0002 swodniW tặđ iàc cệiv aủc g nuhc tếy uht ýl c ợưđ mắN

Ø

revreS 0002 swodniW tặ đ iàc cệiv o hc uểiht i ốt g nức nầhp uầc uêy c ợưđ mắN

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.ecivreS gnikrowteN gnân . niamod gnort h nít yá m nảohk iàt oạt iởhk ểht óc .cợưđ gnôhk iht iạl cợưgn uềi hc gnưhn ,revres .)SFTN gnụd ửs ũc mềm nầhp pấc gnân téx .revreS 0002 swodniW iàc ẽs nạb aĩ đ ổ nầ hp hnịđ cáX .)LCH( tsiL ytilibitapmoC erawdraH iạt nồt óc )...v.v sdrac CP ,sevir d MOR-DC ,s drac

… uas mểiđ các téx mex y ãH

revreS 0002 swodniW tặđ iàC

Ø

tặ đ iàc hnìrt áuq a ủc cớư b các c ợưđ mắN

 

x

tặđ iàc cệiv ohc ịb nẩuhC 1.1.7

1.7

 

ohc g nôhk ẽs exe.puteS ,revreS 0002 swodniW nơh iớm hnàh uềi đ ệ h nêrt nảb nêihp uếN .revreS 0002 swodniW iớm tặđ iàc cặoh pấc g nâ n cặo h y ám péh p ohc nạB .revreS 0002 swodniW cớưrt nảb nêihp cặoh , 0.4 revreS TN sw odniW ,15.3 revreS TN swo dniW yạhc gnađ nạ b aủc hnít yá m gnằr hnịđ cáx puteS uếN .nạb aủc gnốht ệh art mểik ẽs y àn hnìrt gnơưhc ,exe .puteS iọg nur otuA ,nurotuA y ạhc pé hp ohc nạb aủc gnốht ệh uếN .tặđ iàc hnìrt g nơưhc iỏhk táoht cặoh ,DC aĩđ aủc n ọhc y ùt các ,nầ hp hnàht các tặđ iàc ,revreS 0002 swodniW tặ đ iàc nạb pé hp ohc hnít y ám hnìh nàm ,exe.puteS hnìrt gnơưhc iht cựht nạb ihK margorP puteS 0002 swodniW

elif yạ hc ohc nạb ,0.4 revreS TN swodniW cặoh 15.3 revreS TN swodniW ,noitatskroW TN swodniW ,89 sw odniW ,59 swodniW :hnàh uềiđ ệh y ạhc g na đ yá m các nêrt

iàc ểĐ .SOD-SM a ủc hnệl gnòd ốs gnôht ừt exe .tnniW elif yạhc nầc nạ b ,x. 3 swodniW cặoh SOD-SM hnàh uềiđ ệh yạhc gnađ h nít yá m nêrt revreS 0002 swod niW tặđ iàc ểĐ .exe.23tnniW cặoh exe.t nniW nêrt tặđ iàc cệiv nệih cựht ón ựs cự ht gnưhn ,exe .puteS hnìrt gnơưhc gnụd ửs ể ht óc gnũc nạB .nạb aủc h nít y ám nêrt gnụd ửs gnađ iạt nệih hnàh uềiđ ệh oàv cộuht ụhp oà n tặ đ iàc hnìrt g nơưhc g nùd cệiv ,exe.23tnniW cặoh exe.tnniW hnìrt gnơư hc àl cặ oh ,gnụd ửs hcác g nằ b tặđ iàc cợưđ revreS 0002 swodniW revreS 0002 swodniW tặđ iàc hnìrt gnơưhc cáC

iàc elif các aứhc revres iớt iốn tếk péhp ohc SOD-SM nêrt aựd gnạm hnà h uềiđ ệ h àv gnạm drac tộm :gnạ m auq tặđ iàc cệiv iớv i ốĐ .cá hk ỏrt ị b tếiht ya h tộuhC .MOR-DC ừt gnộđ i ởhk ểht óc nạb yám ừrt iạogn ,hcni- 5.3 oac ộđ tậm mềm aĩĐ .g nạ m auq tặ đ iàc i hk uầc uêy gnôhk ;nơh hna hn ịhgn ề đ cặoh X21 .)867 x 4201 ị hgn ềđ( 084 x 046 àl A GV hnìh nàm aủc gnăn ảhK .gnạm gnờưrt iôm các tếh uầh iớv uểiht i ốt uầc uêy àl BM 821 ;y ám 5 nơ h tí óc g nạ m iớv iốđ BM 46 .)BG 2 àl ịhgn ềĐ( BM 176 àl g nốrt nòc uểiht i ốt gnức Ổ .zHM 331 muitneP tib-23

uểiht iốt uầc uê Y

: uas gnảb oeht êk tệil cợưđ uầc uêy cáC .revreS 0002 swodniW tặđ iàc nạb i hk cớưrt ,uểiht i ốt g nức nầhp uầc uêy iớv pợh ùhp iả hp nạ b a ủc hnít yáM

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

97

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.c ụt pếit tặđ iàc nạb pé hp .exe.23tnniW

3.1.7

.0002 swodniW tặ đ nọhc ỳ ut nầhp hnàht cáC

g nus ổb aĩ đ ổ cáC

MOR-DC aĩđ Ổ

hnì h nàM

MAR ớ hn ộB

gnốrt nòc gnức aĩ đ naig gnôhK r ossec orP

nầhp hnàhT

uểiht i ốt gnức nầhp uầc uêY

2.1.7

 

aĩ đ nêrt )683i\ ưhn nạh g nẳ hc( cốg cụm ưht ừt exe.23t nniW yạ hc ểht óc gnũc nạB .tặ đ iàc ể đ gnụd ửs cợư đ ẽs exe.23tnniW tặđ iàc hnìrt gnơưhc ìht ,0.4 revreS TN swodniW cặ oh 15.3 revreS TN swodniW ,noitatskroW TN swodniW ,89 swodniW ,59 sw odniW :hnàh uềiđ ệ h các y ạhc gnađ ihk revreS 0002 swod niW iàc ẽs nạb a ủc h nít y ám uếN

.IUG ộđ ếhc tặ đ iàc cúht tếk cúl iạt i ht cựht hnệl õr hnịĐ

á ox ịb y àn cụm ưhT .péhc oas ể đ nọhc aựl cụm ưht õr hnịĐ .g nox tặ đ iàc i hk uas iạl nòc nẫv óđ cụm ưhT .tặđ iàc cợưđ cụ m ưht õr hnịĐ .bdu.$euqinU$ elif eliF aứhc aĩđ aưđ nạb cắhn iổđ tặ đ aửs iàc oà n hnìrt ếht áuQ màl .)FDU( ỉ hc ]

esabataD

ssene uqi nU

ể đ gnụd ửs tặđ iàc hnìrt áuq à m gnạd nậhn ốs ỉhc tếi b ohC .tặ đ iàc hnìrt

pấc gnuc elif iờl ảrt cệiV .tás máig gnôhk tặđ iàc nệih cựhT

. hnị đ cặm gnức ổ iớt ịv h nịđ ửht gnắg ốc ẽs tặđ iàc cệiv

tặ đ iàc àv õr hnịđ aĩđ ổ nêrt mạt elif ừt tặ đ iàc cệiv ị ht ỉhC

.ủđ y ầđ nẫd gnờưđ àl iảhp írt ịV . 0002 sw odniW elif các aủc nồugn írt ịv õr hnịĐ

ảt ôM

nọhc ỳuT
:exe.tnniW hnìrt g nơưhc

iht cựht ể đ nọhc a ựl ốs tộm óC .hnệl gnòd ốs gnôht ừt tib 61 swodniW hnà h uềiđ ệh cặ oh SOD-SM ừt i ht cự ht cợưđ ể ht óc àv revreS 0002 swodniW tặđ iàc exe .tnniW

.cụt pếit tặđ iàc hnìrt áuq àv nệih tấux gnộđ

.yàn cụm ưht oàv revres ừt 0002

.yàn cụm ưht nêrt tặđ iàc gnộđ

:uas cớưb các nệi h cựht exe.tnniW .SOD-SM gnạm mạrt yá m ohc g nạ m auq tặ đ iàc ể đ gnụd ửs cợưđ gnờưht óN .x .3 swodniW cặ oh SOD-SM hnà h uềi đ ệh yạhc g nađ yá m ừt tặ đ iàc i hk g nụd ửs cợưđ exe .tnniW

margorP puteS exe.tnniW

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

08

·

iởhk elif péhc oas àv aĩđ ổ nêrt TB~.$TN_NIW$ mạt cụm ưht oạt iởhK

·

swodniW elif các péhc oas àv SL~.$TN_NIW$ mạt cụm ưht oạt iởhK

·

iởhk nơđ hnìrt ,gnốht ệh

iạl gnộđ iởhk ểđ gnụd ửs cợưđ cắhn uấd cáC

sourcepath

]

tempdrive

,írt ịv õr hnị đ gnôhk nạb uếN . óđ aĩđ ổ nêrt 0002 swodniW

answer file

á uq tốus gnort cắhn iờl a ủc ảc tất cặ oh iàv tộm iớt iờl ảrt

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
marg orP puteS exe.23tnniW .tấ ux y urt gnăn ảhk nọhc aựl péhp ohC a/ e/ .gnox tặ đ iàc i hk uas hnị đ ] ]

folder

folder
]

]

:[xr/

:[r/

,[di:fdu/

UDF_file

:[ u/

:[t/

:[s/

 

y a h TN sw odniW y ạhc g na đ h nít yá m ỳk tấb

iớv tặ đ iàc cệiv pấc g nuc iờl ảrt eliF .gnộđ ựt tặ đ iàc ộđ ếhc gnort tặđ iàc hnìrt áuq i ơưt màl nệih cự hT .iốuc gnùd iờưg n gnữ hn ừt iạl g nợưh n y ám nêrt y àn áohk õr hnị đ gnôhk ểht uềiđ óc sMEO .ALUE àv 0002 swodniW iố uc a ủc nảohk

nậhn pấhc

gnằr nậhn cáx iảhp nạb ,ủhc màl nạ b àl nơ h cáhk cứhc ổt àl aĩhgn hna d iớv 0002 swodniW iàc ể đ y àn nọhc aựl gnùd i hk cớưrT .0002 swodniW o hc )ALUE( u/ ro dnettanU/

t nemeergA esneciL resU-dnE nậ hn pấhc àv c ọđ g na đ nạ b gnằr nậhn cáx tặđ iàc gnộ đ ựt ểđ dnettan u/ g nùD .oàv mêht c ợưđ oà n gnùd iờưgn óc gnôhk ếht ìv ,c ớưrt tặ đ iàc nầl ừt yấl cợưđ gnùd iờ ưgn các ảc tấT .gnộđ ựt tặ đ iàc ộđ ếhc gnort 0002 swodniW aủc cớưrt nảb nêihp ừt pấc gnâN .óđ ổ nêrt 0002 swodniW tặ đ iàc àv hnị đ cáx hcạoh nâ hp nêrt mạt elif các tặđ puteS nểihk uềiĐ

.iạb tấht ẽs tặđ iàc cặoh g nàs nẵs iảhp nêit uầđ revres

iờht gnồđ ểĐ .0002 swodniW nồug n elif írt ịv õr hnịĐ

ảt ôM

nọhc ỳuT

:àl exe. 23tnniW hnệl iớv gnụd ửs cợưđ ểht óc aựl nọhc cáC . )esah P ypoC-erP( àl i ọg cợư đ y àn cệiV .t/ nọhc nạb i hk

ừrt ,nớl ủđ ón àm nêit uầ đ aĩ đ ổ nêrt oạt iởhk cợư đ y àn mạt cụ m ưhT .yà n cụm ưht oàv revres ừt revreS 000 2 swodniW elif các péhc oas àv SL~.$TN_NIW$ mạt cụm ưht oạt iở hk exe.23tnniW ,gnạm nêrt tặ đ iàc cợưđ revreS 0002 sw odniW tặ đ iàc cệiv uếN .TN swo dniW cặ oh , 89 swodniW ,59 swod niW àl y ạhc g na đ nạb yá m hnà h uềiđ ệ h ihk , nur\uneM tratS ừt hnệl gnòd ốs gnôht ừt exe.23tnniW iht cựht cặ oh ;MOR-DC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

18

sourcepath

,s/ uềihn gnùd nạb uếN .revreS uềi hn ừt elif péhc oas

drive_letter

 giai đoạn tiền sao chép

  Num

mê ht gnộc ốs àl

..nạb aủc ý ỳ ut ảt ôm gnữhn

c ọđ ,nậ hn ãđ

gnùd iờưg n

num answer_f 

iởhk ihk elif các péhc oas gnox tặđ iàc naig iờht aữig

:[]

[dnettanu/

:evir dpmet/

ile

yà n ốs gnùd ểht óc nạB .nạb a ủc h nít yá m iạl gnộđ

  answer_file

aủc nêt àl

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.iờl ảrt elif ữig uưl hnìrT .0002 sw odniW nêrt ] :s/

 

.bdu.$euqinU $ elif aứhc aĩ đ aưđ gnùd iờưgn ởhn cắhn puteS , hnị đ cáx cợưđ FDU t ộm óc gnôhk uếN .bd u.y napmoc_ruO elif gnort resu_SAR hnad hnị đ

ohc hnịđ cáx ã đ tặ đ iàc cệiv èđ ihg bdu.ynapm oc _ruO

FDU gnort ịrt áig hnịđ cáx àv páđ iảig elif gnort ịrt áig èđ i hg FDU .)yrtne dnettanu/ e ht ees( )F DU( eliF esabataD sse ne uqinU elif páđ iảig ựs àv iổđ aửs cệiv õr ỉhc ểđ g nùd tặ đ iàc hnìrt áuq à m hna d hnịđ ị ht uểiB .ón nơh pấ ht cứm các mồg oab cứm i ỗM .i ốr ỡg ohc nit gnôht tếit ihc -4 àv ,noita mrofni- 3 ,sgni nraw-2 ,srorre-1 ,srorre ereves-0 : uas cứm các óC :2 àl tặđ iốr ỡg cứ m iớv ,gol .23t nniW\%toormetsys% àl hnị đ cặm eliF .g ol.0002niW \:C:4gubed/ ụd íht ,aĩ hg n hna d c ứm iốr ỡg ihg nảb oạT
]

.hnàht nà oh tặđ iàc hnìrt áuq ihk cớ ưrt gnưhn ,tếi ht nầc hnì h uấc nit g nôht pật uưs tặđ iàc ihk

nệi h tấux yà n cệiv g nôC .tặđ iàc hnìrt á uq aủc cúht tếk nạ ođ iaig cớưrt ể ht ục hnệl ar hnà h nếit tặđ iàc ịht ỉ hC .hnàht nà oh tặđ iàc gnằb oạt hnìrt á uq ihk uas á ox ịb ecr uosy poc/ ưht các ,ri dy poc/ gnằb oạt cợưđ

c ụm

cụm ưht các iớv cáhK .srevird_etavirP\%toormetsys% àl ẽs iớm c ụm ưht írt ịv yậv oD .tặ đ iàc hnìrt :ecru osy poc/

áuq t ốus gnort ón aủc elif các gnụd ửs àv nạ b aủc tặđ iàc ãđ 0002 swodniW cụm ưht iớt cụm ưht péhc oas cệiv nệih cựht ểđ srevird_etavirP:ecruosypoc/ õg ể ht óc nạ b ,nạ b aủc )etis( írt ịv iớv

ỉ hc iổđ aửs srevird_etavirP àl iọg cụm ưht aứhc nồug n cụm ưht uến , ụd í hT .tặ đ iàc cợư đ 0002 swod niW elif các àm cụm ưht g nort nêb mạt cụm ưht các oạt i ởhK

.nốum nạb uế n g nus ổb cụm ưht các oạt ểđ ri dy poc/ gnùd àl ẽs ểht óc nạB c ụm .srevird_etavirP\%toormetsys% hnad írt ịv yậ v oD . nạ b

iớ m

aủc tặđ iàc ãđ 0002 swodniW cụm hna d iớt cụm hna d

õg

ểht

óc

nạ b

,nạb

a ủc

)etis(

írt

ịv

iớv

ỉ hc

iổđ

aửs srevird_etavirP àl iọg cụm hna d aứ hc nồugn cụm hnad uến ,ụ d íhT .tặ đ iàc cợưđ 0002 swodniW elif các àm cụm hnad gnort nêb cụm hnad mê ht àv oạt i ởhK

ảt ôM

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

28

folder_name

péhc oas cệiv nệi h c ựht ểđ srevird_etavirP:ridypoc/

command_line

uas àv nầl iah iạl g nộđ iởhk nạb aủc hnít y ám ihk uas

nọhc ỳuT

id UDF_file

,resu_SAR:f du/

,ụd

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
íhT .gnùd cợưđ ] ,[ :fdu/

level filename

:[]

[g ubed/

:dmc/

folder_name

:ri dy poc/

 

cựht cợưđ ón àl ưhn cụt pếit tặđ iàc hnìrt áuQ .gnức ổ nêrt SL~.$TN _NIW $ mạt cụm ưht oàv péhc oas cợưđ tặđ iàc elif các ,gnạm nêrt revreS 0002 sw odniW iàc ểđ gnùd c ợưđ exe. 23tnniW cặoh exe.t nniW ihK .ộb cục gnức ổ nêrt mạt cụm ưht oàv péhc oas c ợưđ tặ đ iàc ể đ nầc elif các ảc tất ihk àl tặđ iàc hnìrt áuq aủc péhc oas nềit nạ ođ iaiG ) ypoC-erP( péhc oas ihk cớưrt nạođ iaiG .a

írt ịv mex tặ đ iàc cệiv nẫd ỉ hC .nêihp nâul írt ịv ừt ếht y a ht elif các péhc oas tặđ iàc hnìrt á uq g nằr õr hnịĐ

.tặ đ iàc iỗl aữhc aửs ,hnìh nà m nọhc aựl hnàh uềiđ ệh ểđ el os noC y revoceR nọrt y ùt mê hT .tặ đ iàc cụm ưht gnort gol .23tnniW àl oác oáb elif tấc ó n ,0.4 y ah 15. 3 TN swodniW ừt pấc gnâ n cệiv i ớV .swodniW tặđ iàc

cụm ưht gnort txt.edargpU àl nêt iớv oác oá b tộm oạt tặđ iàc cệiv ,x9 swodniW iớv iốĐ .0002 swodniW iớv hcíht gnơưt pấc gnâ n ểđ nạ b aủc hnít yá m art mểiK

ylnoedargpukcehc/

. 9 swodniW ừt y ạhc ể ht g nôhk óN .0002 sw odniW cặoh ,0.4 TN swod niW ,15.3 TN swod niW y ạhc g na đ hnít yá m ừt ỉhc exe.23tn niW y ạhc i hk tra psy s/ nọhC .trapsys/ ốs gnôht iớv evirdpmet/

aủc pếit ếk nạođ iaig iớv gnộđ i ởhk gnộđ ựt ón ,óđ hnít yá m iớv uầ đ tắ b nạb ihK .cáhk hnít yá m nêrt aĩ đ tặđ iàc óđ uas àv ,g nộđ tạoh aĩ đ uấ d hnáđ ,gnức ổ ừt tặđ iàc uầđ tắb eif các péhc oas ể ht óc nạb gnằr õr ỉ hC

ảt ôM

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

38

drive_letter

ốs gnôht gnụd ửs nôul nô ul iảhp nạB .tặ đ iàc hnìrt áuq

nọhc ỳuT

folder_name

  Pre­Copy Phase  

,

:àl revreS 0002 swodniW tặđ iàc hnìrt áuq gnort nạođ iaig a b óC

.cáhk hnệl tộm iht cựht ể ht óc nạb à m ể đ hnàht nàoh cợưđ 23t nniW aủc elif péhc oas nạođ iaig uas hnít yám iạl gnộ đ iở hk gnôhk tặđ iàc cệiv ịht ỉ hC .tặđ iàc elif các pấc gnuc ể đ DC ừt tặđ iàc ihk ecr uoslacolekam/ gnụd ửS .nạb aủc ộ b cục gnức ổ iớt tặ đ iàc nồugn elif các ảc tất péhc oas tặđ iàc cệiv ịht ỉ hC ecr uoslacolekam/ tooberon/

.hnịđ cặ m írt ịv ừt elif các gnùd iả hp ìv y aht gnúhc gnụd ửs ,tặ m óc elif các uế n àv ,nêit uầ đ nêihp nâul :m/

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.ộb c ục gnức ổ nêrt nệih

.tặđ iàc hnìrt áu q aủc nạođ iaig cáC

snocdmc/

:trapsys/

Text mode
4.1.7

  GUI mode

.

àv ,

x

 

.nêiv ịrt nảuq a ủc uẩ hk tậm pậhn cắhn gnũc óN .tặ đ iàc ểđ nầ hp hnàht các nọhc nạb péh p ohc tặđ iàc hnìrt áuq aủc y àn nầ hP .ạoh ồđ nệid oaig ộđ ếhc uầđ tắb àv iạl gnộđ i ởhk hnít yá m ,tất nàoh tặđ iàc hnìrt áuq a ủc nả b năv ộ đ ếhc ihk yagN )ed oM IUG( aọh ồđ nệid oaig ộđ ếhC .c

ưht ừt tặ đ iàc nầc elif các péhc oas àv nạb aủc gnức ổ tás oảhk tặđ iàc hnìrt áuQ .cụt pếit ểđ ret nE nấhn ,)tluafe d( tcat nI metsy S eliF tnerruC evaeL nọhc ,ón i ổđ yaht nốum g nôhk nạb uếN .SFTN hnà ht ón iổđ nểyuhc nạb péhp ohc cặoh ũc ư hn g nốht ệh elif ữig ểđ nọhc nạb pé hp ohc tặđ iàc hnìrt áuQ

.revreS 0002 swodniW iàc nốum nạ b gnức ổ nọhc aựl ểht óc nạ b nwoD ,pU míhp gnùD .gnụd ửs aưhc ổ nầhp àv uữh nệi h gnức ổ các ảc tất ịht nểi h tặđ iàc hnìrt áuQ

.)c ụt pếit tặđ iàc ể đ csE cặoh ,aữhc aửs ểđ R nấ hn ( tặđ iàc ựs nọhc nạb péhp ohc hcás hnad tộm ịht nểi h ẽs ón ,0002 swodniW iạt nồt ãđ àl ar nậhn tặđ iàc hnìrt áuq uếN

ể đ tế h c ọđ ihk 8F míhp nấhn àv ,nảb năv tếh mex ể đ nwoD ega P míhp g nùd ểht óc nạB .g nart uềi hn nêrt y àb hnìrt c ợưđ revreS 0002 swod niW nềy uq nảb nậuht ảoht ựS

mạt cụm ưht ừt péhc oas cợưđ tặđ iàc ểđ uầc uêy elif các ảc tấT .tặ đ iàc aĩ đ ổ oạt iở hk y ah hnịđ ỉhc nạb ,nềy uq nả b nậ hn pấhc nạb ihk uaS .tặđ iàc hnìrt á uq tất nàoh ểđ tếiht nầc nit gnôht các cắhn cợưđ ẽs nạB .edom txeT nầhp àl ypoC-erP hnìrt áuq uaS )edoM txeT( nảb năv ộđ ếhC .b

à m elif các aứhc y àn cụm ưhT . ộb cục gnức ổ nêrt oạt iởhk c ợưđ TB~. $TN_NIW $ cụm

nọhc pộh nọhc hcác gnằb gnộđ iởhk mềm aĩđ oạt gnôhk nọhc ểht óc nạB

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

48

Setup Files From The Setup CD To The Hard Drive

ưht ,y àn nọhc y ùt nọhc aựl nạb ihK .

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.tặđ iàc hnìrt á uq hnàht nàoH revreS 0002 swodniW gnạm tặđ iàC nạb aủc hnít yám ềv nit gnôht iạl yấL .3 .2 .1 e doM IUG hnàht oạt nạođ iaig ab óC .)TNNIW\ àl hnị đ cặ m( tặ đ iàc cụm ưht iớt mạt cụm .aĩ đ ổ oạt iởhk cặoh áox ểht óc nạb yà n mểiđ iờht iạT .yàn nềy uq nảb nậ hn pấhc .)MOR-DC cặoh( .mề m aĩđ 4 g nort aứhc ểht óc

o  File Systems o  Partitions o  Cài đặt trên hệ điều hành đã tồn tại (Existing Installations) o  Thỏa thuận bản quyền Windows 2000 Server   Copy All 
 

: uas cụm a b oeht hnì h uấc pé hp ohc hcíht ỳ ut tặ đ iàc iạol cáC .

hnịđ cặm tặđ iàc uểiK .)sgnitteS m otsuC( hcíht ỳ ut uểik ya h hnịđ cặm uểik

lacipyT( tặđ iàc uểik nọhc nạb iỏh cệiv gnằb uầđ tắb gnạm tặđ iàc hnìrt áuQ

uầđ tắb àv tặđ iàc hnìh nà m iạl ởrt ẽs puteS ,nit g nôht pậht uht hnìrt áuq uas yagN

. ,ờig àv yàgn hnỉ hc uềiđ àv gnứ gnơ ưt ờig iúm nọhc iảhp nạb nầc uến ,tặđ iàc hnìrt áuq tốus gnorT .tặđ iàc hnìrt áuq uas àv gnort g nus ổb nầhp hnàht các ỏ b cặoh mêht nạb pé hp ohc reganaM t nenopmoC lanoitpO . ựt ýk 721 iớt ể ht óc y àn uẩhk tậM . ộb cục ịrt nảuq gnùd iờưg n nảohk iàt iớv iốđ ịrt nảuq uẩ hk tậm pậhn ể ht óc gnũc nạB .ị ht nểih cợưđ hnịđ cặm hnít yá m nêT .g nạ m nêrt pậhn ãđ nềi m nêt ,mó hn nêt ,cáhk hnít y ám các nêt cá hk iảhp oàv pậ hn nạb nêT .ựt ýk 51 àl ẽs táuq gnổt gnộđ ựt nêT .0002 swodniW iàc i hk )ựt ýk 51 ađ i ốt SOIBteN nêt( hnít yám nêt oàv pậ hn iảhp nạB .revreS re P a ủc pé hp pấc ốs pậ hn iảhp nạ b ,revreS reP nọhc nạb uếN .taeS reP y a h revreS reP péhp pấc páhp gnơưhp nọhc iả hp nạB .nọhc ỳ ut àl ỉhc óđ ùd cặM .cứ hc ổt aủc nêt oàv mêht ểht óc nạ b ar iàogN .ớhn ihg ã đ revreS 0002 swodniW àm nêt pậhn iả hp nạb ,gnốht ệh hnì h uấc ihK

.c ợưđ gnũc gnùd iờưgn nảohk iàt hnị đ cặm pậl tếi ht hnì h uấc àv ,gnốht ệ h i ớv iốđ nạ b aủc pậl cáx írt ịv iổ đ y aht , ữgn nôgn ợrt ỗh ựs mê ht ể ht óc nạB .hnàh nệih nềim pậl cáx ị ht nểih 0002 swodniW sgnitteS lan oigeR

.tặđ iàc cợưđ hnìh uấc àv ịb tếiht các ,0002 swodniW tậm oảb gnưrt cặđ các ,yà n nạ ođ iaig tốus g norT .g nốht ệh tặđ iàc ể đ hnì h uấc nit gnôht pậht uht ểđ g nùd revreS 0002 swodniW àm iạ oht pộh uềih n mồg oa b edoM IUG aủc y àn nêit uầđ nạođ iaiG

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

58

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
: hnị đ cặ m gnữhn gnốht ệh h nìh uấc ,)sgnitteS

)sgnitteS gnikrowte N( gnạm gnộđ tạoh tặđ iàC *
.tặđ iàc ã đ g nạ m drac các mìt ểđ hnít yá m tás oả hk

ảt ôM

:uas nit gnôht các cắ hn cợưđ ẽs nạB

Sharing  for  Microsoft  Networks, client
sgnitteS emiT dna etaD reganaM tnen opmoC lan oitpO drowss aP rot ar tsinimdA dna emaN retupmoC ed oM gnisneciL erawtfoS ruoY ezilan osreP

àv

v  Cài đặt mạng Windows 2000 Server

v  Lấy lại thông tin về máy tính của bạn

  Client  for  Microsoft  Networks,  File  and  Print    Internet  Protocol  (TCP/IP)  cấu  hình  như    DHCP 
 

gnud iộN

nêit uầđ pậhn gnăđ nit gnôht pấc gnuc iả hp nạb ,gnạm iớt pậhn gnăđ nầc gnôhk àm elif các tấux y urt ểht óc nạb ,x.9 swodniW cặoh x.3 swodniW ưhn gnốig gnôhK .gnốht ệh a ủc oàn nầ hp ỳ k tấ b tấ ux y urt ể ht óc ể đ 0002 swodniW oàv pậhn gnăđ iảh p nạB

cụm ưht ưhn ,tặ đ iàc hnìrt áuq gnort g nụd ửs àv oạt iởhk ãđ mạt cụm ưht àv elif pẹd nọd cệiv pậl tếi hT .i ni.tooB elif iạl tặ đ ,aữhc aửs cụm ưht oạt iởhk ,hnì h uấc ữrt uưl cệiv pậl tếi hT .gnộđ nệiv ưht các ýk g năđ àv ,ữ hc gnôhp ,ịrt nả uq nảohk iàt ,ụv hcịd các ,ni yá m tặđ iàc ;hnìrt gnơưhc móhn các ; nạ b a ủc uầđ tắ b nơ đ hnìrt oạt iởhk cệiv pậl tếi hT .hnả hnìh elif àv ợrt ụhp elif các ưhn tặđ iàc cụm ưht iớt tếiht nầc elif các péhc oas cệiv pậl tếi hT

:uas cát oa ht các nệih cựht óN .oàn gnùd iờưg n cát gnơưt ựs ỳ k tấb uầc uêy gnôhk ón ,tặđ iàc hnìrt áuq hnàht nàoh nạ ođ iaig àl IUG ộđ ếhc aủc gnùc iốuc nầhP

.seitrep orP nọhc hcác g nằ b cứht oaig tặ đ iàc cệiv iổđ aửs gnũc ểht óc nạB .cáhk cứht oaig các àv ,revirD rotinoM kr owteN ,klaTelppA ,CLD ,IUE BteN ,XPS/XPI kniLWN ,cứht oaig các mê ht ểht óc nạB .)PI/PCT( locotorP àl hnị đ tenr etnI/locotorP cặ m cứht oaiG slocotorP

lortnoC

tropsnar T

ụv hcịd tặ đ iàc cệiv uư i ốt nạ b pé hp ohc yà n uềiĐ .seitre porP nọhc àv ụv hcị d y ấl nọhc gnằb tfosorciM g nạ m ohc gnirahS retnir P àv eliF iớv iốđ tặđ iàc iổđ a ửs ểht óc nạB .r eludehcS tekc aP SoQ àv tnegA PAS mêht ể ht óc nạB .skrowteN tf os orciM rof gnirahS retnirP dn a eliF àl ụv hcịd hnịđ cặM secivreS

rof secivreS )tneilC dn a( yawet aG mêht ểht óc nạB .skrowteN tfosorciM roF tneilC àl hcáhk hnị đ cặM

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

68

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.0002 swodniW g nort

niamoD tộm iớt pậhn gnăĐ

2.7

.SL~.$TN _NIW $ selif yraropmet gnivomeR

noitarugif noc eht gnivaS

retupmoc e ht g nirugifnoC

selif gniy poC

ảt ôM

cệiv gnôC

.NAL g nạ m iớv hcíht gnơ ưt

.eraWteN stneilC

ảt ôM

v  Hoàn thành quá trình cài đặt
tặđ iàC

 

.ax ở írt ịv ừt cệiv g nôc nệih cựht àv pậhn gnăđ gnùd iờưgn péhp ohc , pu-laid g nạ m gnùd hcác gnằb ủhc y ám nềi m iớt i ốn tếk gnùd i ờưg n pé hp ohC .nềim yâc gnort nềim các ảc tất aứhc yà n hcás hnaD .nạb aủc nảohk iàt aứ hc nềi m nêt nọhc a ựL .tậ m íb oả b mảđ ểđ )*( ị ht a oh uấ d các àl ưhn hnìh nàm nêrt nệih tấ ux uẩhk tậm nầhp cáC .)evitisnes -esac( gnờưht ữhc àv a oh ữhc tệib nâhp óc uẩ hk tậM . )yrotceriD evitcA( hnà h nệih cụm ưht g nort gnurt pật ữrt uưl iảh p gnùd i ờưg n nảohk iàt ,gnùd i ờưg n nêt iớv niamod iớt pậhn g nă đ ểĐ .gnạm ịrt nả uq iờưg n iở b pấc c ợưđ nêt pậ hn g nă đ gnùd iờ ưgn uầc uêy yàn cụM

àv nêt gn úđ pấc gnuc g nùd iờưg n g nằr oảb mả đ àv uầđ tắ b pậhn gnăđ hnìrt áuQ .pậh n g nă đ ể đ eteleD+tlA +lrtC nấhn cắhn iờl iớv swodniW ot emocleW iạ oht pộh ị ht nểih ẽs ón ,revreS 0002 swodniW y ạhc uầđ tắ b hnít yá m ihK .gnạm cặoh hnít y ám nêrt uệil ữd àv nêy ugn iàt nồugn iớt tấux y urt ể ht óc iớm ệl pợ h gnùd iờưgn gnữhn ỉhC .nạ b aủc hnad hnị đ art mểik ểđ ,)drowssap dna eman res u( uẩhk tậ m àv nêt gnúđ pấc gnuc iảhp nạb pậ hn gnăđ ểĐ .tậ m oảb ựs ìrt y ud púig àv ệl pợh gnụd ửs iờưg n àl ưhn nạb tếib nậ hn y àn hnìrt áuQ .uẩ hk tậm àv nêt pậ hn hcác g nằ b hnít yá m iớt nạb hníhc tếib nậhn hnìrt áuq àl pậhn gnăĐ

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

78

 Log On To Windows

.

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
noitcennoC pU-laiD gnisU nO goL art mểik pộH oT nO goL hcás hnaD drowssaP pộH e maN resU pộH

ảt ôM

nọhc ỳuT

:àl swodniW ot no goL iạoht pộh gnort nọhc aựl cáC

iạ oht pộ h tất nàoh nạb i hk swodniW h nà h uềiđ ệh iớt uẩhk tậm

 

aủc nầ hp àl ưhn uẩhk tậm nạh iớig ựs oạt nên àv ọh aủc hní hc uẩhk tậm iổ đ y aht gnùd iờưgn g nữhn uầc uêy nê n ịrt nả uq àhn cáC . ọh aủc uẩhk tậ m iổđ ya ht ểht óc gnùd iờưg n hcác àl óĐ .iớm uẩ hk tậm oạt iởhk ểđ ũc uẩhk tậm tếib iảhp ọH . ọh aủc nảo hk iàt uẩ hk tậm iổđ gnùd iờưgn péhp ohC .nàot na hcác t ộm yá m tắt ểht óc hnít yá m ohc ịb nẩuhc àv ,hnàh uềiđ ệ h uệil ữd ảc tất tấc ,elif các ảc tất gnóđ gnùd iờưgn pé hp ohC .yạhc gna đ nẫv 0002 swodniW hnàh uềiđ ệH .yạhc gnađ hnìrt gnơưhc các ảc tất gnóđ àv tấux gnăđ iạt nệi h gnùd iờưgn péhp ohC .tấ m ị b ểht óc uệil ữd àv )ffogol( tấ ux gnă đ pé tắb àl yà n uềi đ nêi hn y ut ,iạt nệih gnùd iờưgn a ủc h nít y ám á ohk gnóhp iảig ể ht óc gnũc ịrt nả uq iờưgN .uẩhk tậm àv nêt gnúđ pậhn àv eteleD+tlA+lrtC nấhn hcác gnằb iạl á ohk ở m ể ht r etupmoC kcoL ff O goL nwoD tuhS drowssaP egnahC

óc gnùd i ờưgN .gnụd ửs gnôhk uến ọh a ủc h nít y ám áohk nê n gnùd iờ ưgN .iạl nòc y ạhc gnađ hnìrt gnơưhc các ảc tất ffO goL nầc gnôhk hnít yá m ệv oảb g nùd iờưg n péhp ohC

:ytiruceS 0002 swodniW iạoht pộh nêrt nấ hn t ún các ảt ôm gnảB .pậhn g năđ ihk eteleD+tl A+lrtC nấ hn hcác gnằb tậ m oảb iạoht pộh oàv pậc y urt nạB .nêit uư nảohk iàt óc ia ,hní hc nả ohk iàt óc ia c ợưđ hnịđ cáx at ón auq gnôhT .nảohk iàt uềihn óc gnùd iờưgn gnữhn iớv i ốđ g nọrt nau q y àn nit gnôhT . pậhn g nă đ gnùd iờưgn naig iờht àv yàgn ,pậhn gnăđ cợưđ g nùd iờưgn àm hnít y ám yah nềim ,hnàh nệi h pậhn gnăđ gnùd iờ ưgn nảohk iàt ịht nểi h óN .tậm oả b nit gnôht nếđ tấux y urt ểđ g nàd ễd hcác tộm pấc gnuc 0002 swodniW tậm oả b iạ oht pộH

Giáo trình Mạng Máy Tính 

  Active  Directory  Users  and  Computers   Active    DNS  DHCP   WINS

;

:m ồg

oa b ục gnôc

gnùd ục g nôc các ốs aĐ .0002 swodniW nêrt óc nẵs ịrt nảuq ục gnôc ốs tộm óC

ịrt nảuq ục gnôc cáC 3.7

.noitcenn oC pU-laiD gnisU nO g oL nọhc pộh àv oT nO goL hcás hnad ở m cặoh gnóđ ể đ gnùD .hnị đ cặ m tặ đ cợưđ gnôhk nwodtuhS t ún ,revreS 0002 sw odniW hnàh uềi đ ệ h yạhc h nít yá m các nêrT .nàot na tắt hnít yám ohc ịb nẩuhc àv ,hnà h uềi đ ệ h aủc uệil ữd ảc tất ữrt uưl ,elif các ảc tất gnóĐ
88

Directory Domains and Trusts

.

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.nả ohk iàt hcás hníhc

ảt ôM

t úN

0002 swodniW tậm oảb iạoht pộH

4.7

àv

,

ohc sni-pans àv ;

ốs tộM

.draziw

snoitpO túN

nwodtuhS túN

Trang

 

gnừd àv hnìrt g nơư hc nọhc aựl ểđ g nùd cợưđ ểht óc ụv cát ýl nả uq hnìrt ,ớhn ộb ,UPC gnụd ửx g na đ ýl ửx gnốht ệ h cặ oh ,hnìrt gnơưhc nầ hp hnà ht iỗm ,hnìrt g nơư hc iỗm nauq gnổt ,ớhn ộb àv UPC ộb nàot gnụd ửs tấus uệih téx mex ,yạhc gnađ iạt nệi h hnìrt g nơưhc gnữhn hcás hnad pấc g nuC reganaM ks aT

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

98

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.ytir uceS swodniW iạoht pộh g nóĐ lecnaC .gnứ páđ gnôhk ón ihk hnìrt gnơưhc

ảt ôM

t úN

 

.…… àl revreS 0002 swodniW hnàh uềi đ ệ h tặđ iàc nạ b i hk hnịđ cặm cứht oaiG .5 .sretcara hc ksiretsa niatnoc nac .c

.se ma n niamod r o ,puorgkrow ,retupmoc rehto lla morf tnereffid .b sretcarahc 51 ot pu .a . revreS 0002 swodniW hnàh uềi đ ệ h iàc nạ b ihk h nít yám ohc nêt tặđ ể đ cắt y uq các nọhC sre hto eht fo enoN .c .4

? revreS 0002 swodniW hnàh uềi đ ệ h iàc nạ b ihk hnịđ cặ m oạt cợưđ ẽs oà n cụm ưhT x.3 swod niW 0.4 revreS TN niW SOD-SM noitatskr oW 0. 4 TN niW .X9 niW .e .d .c .b .a

elif gnụd ửs iả hp revreS 0002 swodniW tặđ iàc ihk óđ nêrt ,oàn hnàh uềiđ ệh gnữhN BG 2 .c BM 176 .b BM 175 .a

:àl uểiht i ốt g nốrt nòc uầc uêy gnức ổ revreS 0002 swodniW tặ đ iàc i hK .1

7 gnơưhc pật nô iỏh uâC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

09

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
13 .d 51 .c 721 .b 46 .a ?ựt ýk uêihn oab àl ađ i ốt uẩhk tậM .6 klaT elppA IUEBteN .d .c PI/ PCT .b XPS/X PI .a TNNIW .b swo dniW .a .3 ? exe.23tnniW .2

 

iổđ aửs àv oạt iởhk àl ư hn cát oa ht các ohc nềi m hnìh uấc àv hnít y ám các ảc tất ýl nả uq ể đ gnùd cợư đ rotartsinim dA nảohk iàT .tseuG àv rot artsinimdA nảohk iàt ưhN .tặđ iàc cợưđ revreS 0 002 swodniW ihk gnộđ ựt oạt c ợưđ gnùd i ờưgn nảohk iàt ốs tộm óC

gnort nềim nêrt gnùd iờưgn aủc pậc y urt nềy uq nậhn cáx ể đ nềi m gn ort cáhk CD các ảc tất iớt i ớm gnùd iờưgn nả ohk iàt nit g nôht ềv oas nảb gnữhn oạt ỳk hnịđ CD iỗM .CD y ám nêrt y rotceriD evitcA uệil ữd ởs ơc aủc oas nảb g nort )UO – ti nu lanoitazinagro( cứhc ổt ịv nơđ tộm cặoh re niat noc tộm gnort nêb oạt iởhk cợưđ nềi m nảohk iàT .pậc y urt péhp cợưđ gnùd iờưgn àm nêy ug n iàt các ảc tất àv gnùd iờưgn ềv nit g nôht các aứhc yàn ẻhT .pậhn gnăđ nêihp tốus g nort gnùd cợưđ pậc y urt ẻht tộm pấc 0002 swodniW ,h nim cáx cợưđ nảohk iàt tộm ihK .mệi hn mảđ CD od gnùd iờưg n uẩhk tậm àv nêt art mểik cệiv ,pậhn gnăđ ihk hnì m aủc uẩ hk tậm àv nêt pậ hn nầc gnùd iờưgN .g nạ m nêrt uâ đ ỳk tấb ở nêy ugn iàt các iớt tấ ux y urt àv nềi m iớt pậhn gnă đ gnùd iờưg n péhp ohc nềim nảohk iàT

nảuq cát oaht các nệih cự ht ể đ ộb cục hnít yá m iớt gnêir iốn tếk ọh ihk ừrt ộb cục nảohk iàt ịrt nảuq ể ht gnôhk nềi m ịrt nảuq àhn cáC .nềi m nêy ugn iàt gnụd ửs c ợưđ gnôhk ẽs àv nềim nêrt nậ hn cáx c ợưđ gnôhk ẽs gnùd i ờưgn yậv od ,ộb cục nảohk iàt các óc gnôhk )CD – rell ortnoC niamoD( nềim nểi hk uềi đ y ám các nêrT .nềim aủc iạl nòc nầ hp iớt oas nảb oạt gnôhk àv ộb cục tậ m oảb uệil ữd ởs ơc gnữhn g nort oạt iở hk cợưđ gnùd iờưgn nảohk iàT .óđ hnít yá m nêrt ỉhc nêy ugn iàt gnụd ửs àv hnít yá m oàv pậhn gnă đ gnùd

iờưgn péhp ohc àv tệib gnêir hnít yá m gnữhn nêrt oạt cợư đ ộb c ục nảohk iàT

.g nạ m nêy ugn iàt nồugn các iớt pậc y urt cặoh ịrt nảuq ụv cát các nệi h cựht ểđ gnùd cợưđ nẵs tặđ iàc nảohk iàT .gnạm nêy ugn iàt nồugn các pậc y urt ểđ nềim iớt pậ hn gnăđ ểht óc gnùd iờưgn ,nềi m nảohk iàt iớV .óđ h nít y ám nêrt gnạm nêy ug n iàt tấ ux y urt ể đ gnêir h nít yám oàv pậhn gnăđ ểht óc gnùd iờưgn ộb cục nảohk iàt iớV .) ( àv ,) ( ,)

GNÙD IỜƯGN NẢOHK IÀT ỊRT NẢUQ - 8 GNƠƯHC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

19

Kết thúc chương này bạn có thể: 

GNƠƯHC AỦC UÊIT CỤM

Ø

gnùd i ờưgn nảohk iàt iạ ol các cợưđ tếiB

Ø

gnùd iờưgn nả ohk iàt ềv hcạoh ếk pậl hcác tếiB

Ø

 

  tài khoản cục bộ   local   tài khoản cài đặt sẵn built­in user 

(

:uas gnùd iờưg n nảohk iàt iạol ốs tộm óc 0002 swodniW

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
nẵs tặđ iàc nảohk iàT 3.1.8
.pậhn gnăđ nêi hp

nềim nảohk iàT 2.1.8
.ịrt

ộb cục nảohk iàT 1.1.8

. ón ịrt nả uq àv gnùd iờ ưgn nảohk iàt ốs tộm oạT

user accounts   tài khoản miền domain user accounts accounts
)resu( gnùd iờưgn nảohk iàt iạol cáC 1.8

 

nảohk iàt oạt nạb iơn )UO( tinU noitasinagrO gnort tấh n y ud iảhp gnũc gnùd iờưgn aủc ủđ y ầđ nêT .cụm ư ht iớt tấhn y ud iảhp gnùd iờ ưgn aủc pậhn gnă đ nêT

.óđ ộb cục nảohk iàt oạt nạb à m h nít y ám nêrt tấh n y ud iảhp ộb cục gnùd iờưgn nảohk iàt nêt cáC

:àl nêt tặđ cớư i uq hnị đ cáx ihk téx mex nầc mểiđ iàv tộM .pậhn gnăđ ihk ón ớhn gnùd iờưg n àv nạb púig ẽs ná uq tấh n nêt tặđ c ớư iuQ .nềi m gnort tấhn y ud gnạd nậ hn cợưđ resu iỗm hnịđ cáx nêt tặđ cớư iuQ

tất nà oh iảhp gnùd iờưgn nêt tặđ cớư i uq àl ưhn ứht iọM .nạb aủc g nạ m iớv gnọrt na uq tấr yà n uềiđ ,gnùd iờưgn hcạ oh ếk pậl iảhp nầc nạb ,gnạm tặđ iàc nạ b ihk cớưrT

.gnùd iờưg n iớt nêy ugn iàt pậc y urt nềy uq pấc àv péhp pấc àv ,ni y ám oạt i ởhk ,tậ m oảb hcás hníhc các ýl nảuq ,móhn nảohk iàt àv gnùd iờưgn nả ohk iàt

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

29

Hình 8.1

)CMM( elos noC tnemeganaM tf os orciM

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.óđ nềim gnùd iờưg n )stnuocca res u niamoD( iờưgn nềim iàt gnùd cáC

noitanalpxE

retupmoC dna sresU y rotceriD evitcA

 

nảohk

)stnuocca res u lacoL( iờưgn ộb c ục iàt gnùd cáC

nảohk

noitaredisnoC

nêt tặđ cớư iu Q 1.2.8

.tặđ iàc hnàh nếit ihk cớưrt

gnùd iờưgn nảohk iàt hcạoh ếk pậL 2.8

 

.cáhk ựt ýk các àv ,ốs ýk các

.hnìđ aig nêiv hnàht nêt ưhn ,gnàr õr pợh tếk

.nạb aủc uẩhk tậm nểihk uềiđ nên gnùd iờưgN .pậhn gnăđ ọh uầđ nầl uẩhk tậm pậhn gnùd iờưgn péhp ohc ểht óc nạb cặoh ,uẩhk tậm yaht gnùd iờưgn năgn àv gnùd iờưgn nảohk iàt iớv iốđ tấhn y ud uẩhk tậm nág ểht óc nạB

:àl uẩ hk tậm tặ đ ihk cắt y uq iàv tộM .nâhn ác h nít yám cặoh niamod iớt tấ ux y urt ệv oảb ể đ uẩhk tậ m óc nê n 0002 swodniW gnạm nêrt gnùd iờưgn nảohk iàt iỗM

)stnemeriuqeR drowssaP( uẩhk tậm ềv uầc uêy gnữh N 2.2.8

) " )(" ( cặ ogn uấ d y ah gnắrt gnả ohk ưhn ựt ýk ốs tộm nậ hn pấhc gnôhk ểht óc ửt nệiđ ưht gnốht ệh ốs tộM . htimS nhoJ ohc ,s nhoJ-T :ụd ív ,ữgn uầđ pếit màl )pmeT( T ựt ýk gnùd ể ht óc nạb , mạt nêiv nâhn tệib nâhp

ửt nệi đ ưht gnốht ệ h iớv hcíht g nơưt hníT

ểĐ .nểy ut mạt nêiv nâ hn àv hníhc nêiv nâ hn ưhn ụd ív ,nêiv nâhn iạol uềi hn óc ể ht óc cứ hc ổt ốs tộm gnorT . 2s nhoJ àv 1snhoJ ya h ,msnhoJ àv snhoJ :ụd íhT .tệib nâ hp ểđ uahn cáhk ốs ýk yah ựt ýk các oàv mêht àv ọh a ủc nêt gnùd ểht óc nạ b ,htimS nhoJ àl nêt gnùc óc gnùd iờưg n ia h uếN

nâhn iạol gnạd nậhN

. nêt g nùc óc nêiv nâhn các téX

.g nờư ht ựt ýk ya h .tấhn y ud g nùd iờưgn nả ohk iàt oạt ể đ tệib cặđ ựt ýk ảc ểk ựt ýk các pợ h ổt gnùd ể ht óc nạB a oh ựt ýk tệi b nâhp iờưg n nêT ệl pợh gnôhk ựt ýk cáC

gnôhk a ủc

gnùd

pậh n

gnăđ

> < ? * + , = | ; : ] [ \ / " :mồg oaB

. uầ đ ựt ýk 02 yấl ỉhc 0002 swodniW , nơh ià d nậhn pấ hc ểht óc uệil ữd g nờưrt ùD .g nờư ht ữhc cặoh aoh ữhc mồg oa b ,ựt ýk 02 iớt iàd ểht óc pậhn gnă đ nêT ựt ýk 02 àl tấhn uềihN

noitanalpxE

noitaredisnoC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

39

·

.páhp pợh tấb pậhn gnăđ ựs năgn ểđ uẩhk tậm óc iảhp ịrt nảuq nảohk iàT

·

.uẩhk tậm nểihk uềiđ gnùd iờưgn yah ịrt nảuq iờưgn ểđ nên mex hnịđ tếyuQ

·

gnữhn iớv uẩhk tậm gnụd ửs hnárt ,ụd íhT .náođ óhk iảhp uẩhk tậm gnụd

ửS

·

.ựt ýk 8 àl nên uểiht iốt ,ựt ýk 41 iớt ểht óc uẩhk tậM

·

,gnờưht ựt ýk àv aoh ựt ýk cáC :uẩhk tậm tặđ ểđ gnùd ểht óc ựt ýk móhn aB

·

.cớưrt uẩhk tậm các iớv os uềihn cáhk iảhp uas uẩhk tậm oạT

·

.gnùd iờưgn nêt aứhc cặoh gnùd iờưgn aủc nêt iớv gnùrt cợưđ gnôhk gnúhC

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.nêiv

 

Y N

– 55.8 55.32 – 03.7
sruoh nogoL

noitatskroW

,” drowssap“ ừt àl uas oeht ,eman tsrif aủc nêit uầ đ ựt ýk àl uẩhk tậM .)emanrus( ọh nầhp aủc uầđ ựt ýk 3 oeht iđ ,)eman tsrif( nêt nầhp a ủc nêit uầđ ựt ýk 3 :nêt tặđ cớư iu Q

ủhc

:uas cớưb các màl nầc nạb y àn cệiv gnôc nệiht nàoh ểĐ .teehskr oW gninnalP tnuoccA resU mề m nầ hp nểirt tá hp ã đ tfosorciM ,g nà d ễ d gnùd iờ ưgn nảohk iàt hcạoh ếk pậl cệiv gnôc ohc púig ểĐ

gnùd iờưgn nảohk iàt hcạoh ếk gnảB 4.2.8

.ọh aủc ộb cục gnức ổ nêrt ữig uưl cợưđ mảc

.ọh aủc màl ờig gnort gnạm pậc yurt mêđ ac cệiv màl nâhn gnôc các péhp ohc ỉhc ụd íht ,cớưrt hnịđ ểht ục

:cệiv màl mạrt nạh iớig àv pậ hn gnăđ ờig nếđ téx ihk ớhn nầc mểiđ cáC .nạh tếh nê n gnũc ọh a ủc nả ohk iàt gnụd ửs yàgn ìht yt g nôc iỏhk iđ nêiv nâh n ihK .cúht tếk yàgn óc nê n ìht ,nểy ut mạt nêiv nâhn các aủc nảohk iàt iớv iốĐ . uâđ ở gnạm pậc y urt ểht óc gnùd iờưgn cáx hníhc hnịđ cáx ịrt nả uq à hn các ohc púig àv gnạm tậ m oảb cệiv ohc púig yà n uềiĐ .hnịđ cáx hnít yá m gnữ hn nêrt resu a ủc pậhn gnăđ nạh iớig cệiv téx mex nên ,yậv ưhn gnũC .péhp cợư đ gnôhk tấ ux y urt gnữhn iớv iốđ gnăn ảhk nạ h iớig ẽs y àn cệiV .ỹ k art mểik ịb ẽs óđ ờig iàogn pậc y urt cệiv ì ht ,uás ứht nếđ iah ứht ừt ,uềihc ờig 5 nếđ gnás ờig 9 ờig oab gnùd iờưgn uếN ừt cệiv màl gnũc

.g nạm aủc tậ m oảb uầc uêy o d àl y àn ếhc nạh các ar oạT .pậ hn

gnăđ ờig nạ h iớig ịb gnôhk oạt i ởhk cúl iớ m gnùd iờưg n nảohk iàt iỗm ,hnịđ cặM

pậhn gnăđ mạrt ếhc nạh àv pậhn gnăđ ờig ếhc nạ H 3.2.8

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

49

·

naig iờht iạt pậc yurt uầc uêy ỉhc gnùd iờưgn ohc pậl tếiht nên pậhn gnăđ ờiG

·

yạhn uệil ữd ihk ọh aủc hnít yám ừt gnạm pậhn gnăđ gnùd iờưgn uầc uêy nêN

·

gnùd iờưgn iỗm ohc ủđ yầđ nêt ihG

·

.yàn ởs ơc nêrt gnùd iờưgn nêt ihg àv nạb aủc cớư yuq nêt hnịĐ

·

nêiv nâhn iỗm ohc cệiv gnôc nêt ảc mồg oaB

·

)oạt iởhk cúl uẩhk tậm( gnùd iờưgn iỗm ohc uẩhk tậm hnịđ cáX

·

yám yah ộb cục yám nêrt àl ón aủc írt ịv ihg ,redloF emoH írt ịv tộc Ở

·

gnùd iờưgn iỗm ohc tấux y urt ờig nềiđ ,pậhn gnăđ ờig tộc Ở

·

àl àv nạh iớig ịb gnùd iờưgn uến se àl cệiv màl mạrt nạh iớig iớưd ihG y

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
revreS revreS
noit acol redlof em oH

jdrowssapJ s drowssapJ

pmeT tne diserP eciV

noj miJ imshoJ

senoJ miJ htimS nhoJ

stnemeriuqeR dr owss aP

noitpircseD

tnuoccA resU

emaN lluF

.e ma nrus a ủc uầ đ ựt ýk àl gnùc i ốuc

teehS gninnalP stnuoccA resU

:uas ưhn g nạd óc ẽs hnàht nà oh hcạoh ếk nảB .gnôhk uến on

 

ihk ọh aủc uẩhk tậm iổ đ ya ht gnùd i ờưg n uầc uêY

ỳ ut àl yàn iạ oht pộH

ụd í ht ,gnùd iờưg n hnịđ cáx ểđ hcí uữh tấr ảt ôm cáC .nọhc ỳ ut àl yàn iạoht pộH .gnùd iờưg n aủc ủ đ yầđ nêT .cộub tắb àl yàn iạoht p ộH . pậ hn nạb i hk tấhn y ud iả hp nêT

hnịđ cáx ãđ ưhn ộb cục res u nảohk iàt nit gnôht các pậhn resU weN ổs aửc gnorT .resU weN nọhc àv ,sresU nêrt iả hp tún hcík ,spuorG dna sresU lacoL cụm g nộr ởM .tne mega naM retupmoC hcík >- slooT evitartsinimdA >- s margorP >- tratS hcíK

.rellortnoc niamod nêrt ộb cục nảohk iàt oạt ểht gnôhk nạB .cệiv màl móhn

CMM hnìrt gnơưhc gnụd ửs nạ b ,gnùd iờưg n nảohk iàt oạt ểĐ

ộb cục gnùd iờưgn nảohk iàt oạT 1.3.8

nềim gnùd iờưgn nảohk iàt àv ộb cục gnùd iờưgn nảohk iàt oạT
51.71

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

59

Groups

gn ort ộb cục y ám nêrt gnùd i ờưg n nảohk iàt uệi h ôv cặ oh áox ,oạt ểht óc nạB .

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.uầ đ nầl pậ hn gnă đ nogoL txeN tA drowssa P egnahC tsuM resU nọhc .cệiv màl iơ n y ah na b gnòhp ưhn noitpircseD emaN lluF emaN resU

ảt ôM

nọhc ỳ ut cáC

:resU weN ổs aửc gn ort nọhc cụm cáC

.hcạoh ếk pậl nạođ iaig g nort .3

.2 .1

  Local Users and 
 

3.8

resU >- weN >- sresU re niatnoc iạt iảhp tún hcík >- niamod nọhC .sretupmoC dnA sresU y rotceriD evitcA >slooT evitartsinimdA >- smargorP >- tratS hcíK

cợưđ ãđ gnùd iờưgn nả ohk iàt óc ểht óc UO i ỗM .nâv nâv ,stned utS ,srer utceL ưhn ,cá hk UO các aứ hc ểht óc óđ UO .oạt iở hk cợưđ efaTIMD àl i ọg )UO( aứ hc i ơn ,ụd íhT .nềim ữrt tấc iơn ở cặoh hnị đ cặm gnùd iờưgn aứhc iơn gnort nềi m gnùd i ờưg n nảohk iàt oạt ể ht óc nạB .óđ i ớm nảohk iàt ữrt tấc iơn nọhc iảhp nạB .óđ gnùd iờưgn ohc nềi m gnùd iờưgn nảohk iàt oạt ểđ oàn nềi m ỳk tấb nọhc aựl ểht óc nạb ,nêi hn y uT .hnịđ cặm nêt gnằb nềi m iớt pậ hn gnă đ ẽs gnùd iờưg n ,nềim gnùd iờưgn nảohk iàt oạt nạb ihK .nềim gnort oàn hnít y ám ỳk tấb nêrt ộb cục gnùd iờưgn nảohk iàt ya h ,rellortnoc niamod nêrt gnùd iờưgn

hnìrt gnơưhc gnụd ửs nầc nạ b ,nềim gnùd iờưg n nảohk iàt oạt ểĐ

)niamoD( nềim gnùd iờưgn nảohk iàt oạT 2.3.8

.ọh aủc nảohk iàt gnùd o hc gnôhk gnùd i ờưg n năgN

delbasiD sI t nuoccA

.iổđ ờig oab gnôhk uẩ hk tậm nọhc cụm nê n è đ ihg àv ếk pậhn gnăđ nầl iạt uẩhk tậ m iổđ ya ht iả hp gnùd iờưgN .iổđ ya ht ờig oab gnôhk ẽs uẩ hk tậM

reveN drowssaP

.uẩhk tậ m iổđ y aht ịrt nảuq àhn péhp ohc ỉhC

egnahC tonnaC resU

ảt ôM

nọhc ỳ ut cáC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

69

Users and Computers

nảohk iàt uệih ôv cặ oh áox ,oạt ểht óc nạ b y àn hnìrt gnơư hc gnùD .

  New Object – User

ã đ ưhn nềim res u nảohk iàt nit g nôht các pậ hn

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.hcạ oh ếk pậl nạođ iaig g nort hnịđ cáx ổs a ửc gnorT .3 .2 .1 .oạt

  Active Directory 
 

seripxE

drowssaP

nểih ẽs ón ,txeN tún oàv nấ hn ịrt nảuq iờưgn ,hnàht nào h ã đ y àn cụm gnữhn ihK

.nềim nêrt óc ãđ nêt g nùrt pậ hn cợư đ gnôhk uầc uêy àv c ộub tắb yà n iạoht pộH .1.5.3 TN swod niW swodniW y ah 0.4 TN

ưhn ,swodniW aủc cáhk nảb nêihp các ohc g nùD .nềi m nêrt óc ãđ nêt gnùrt pậhn c ợưđ gnôhk uầc

uêy àv cộub tắ b y àn iạoht pộH .g nạ m nêrt gnùd iờưgn tấhn y ud hnịđ cáx hcás hna d àv pộh gnort aứhc pậhn gnăđ nêT

nêt ịht nểi h nI-etaerC cụM . nêrt iạoht pộh ab oàv nit gnôht oàv pậhn nạb uến yà n nọhc cụ m nệiht nàoh 0002 swodniW .ón ữig uưl iơn g nort tấh n y ud iảhp nêT .gnùd iờưg n nêt ọH

.cộub tắ b yàn iạ oht pộh ,gnụd ửs iờưgn aủc ọH

.cộub tắb yàn iạ oht pộh ,gnùd iờưg n aủc tắt tếiv nêT .pậhn iảhp cộub tắ b uầc uêy y àn iạoht pộh ,nêt ọh cặoh gnùd iờưg n nêT

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

79

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.snoit pO drowssaP iạoht pộh pếit ịht )000 2 swodniW-erP( e maN nog oL resU e maN nog oL resU .tệib nâhp nêt nẫd gnờư đ g nạ d ở y àn emaN lluF emaN tsaL slaitinI emaN tsriF

ảt ôM

nọhc ỳut cáC

:resU - tcej bO weN iạ oht pộh gn ort nọhc cụm cáC

 

oạt ể đ hsiniF àl óđ uas àv txeN nấ hn ,noit pO drowssaP iạoht pộh oàv nềiđ i hk uaS

.ọh a ủc nảohk iàt gnụd ửs gnùd i ờưg n năgN

.seri pxE reveN drowssaP cụm nên èđ ihg nogoL txeN tA drowssaP egnahC ts uM resU c ụM .0002 swodniW ụv hcịd cặoh hnìrt gnơư hc gnùd ẽs nạb nềim gnụd ửs nảohk iàt iớv iốĐ .iổ đ y aht ờig oa b gnôhk ẽs uẩhk tậM seripxE reveN drowssaP

.gnùd iờưgn nảo hk iàt uẩ hk tậm các nêrt nểi hk uềi đ ìrt oả b ểđ căoh nềi m nả ohk iàt gnùc gnụd ửs iờưg n tộm nơh uềi hn óc nạ b uến y àn mểik pộh nọhC .uẩhk tậ m iổ đ y aht péhp cợưđ iớm ịrt nả uq i ờưg n gnữhn ỉhC drowssaP egnahC tonnaC resU

.ọh aủc uẩ hk tậm tếi b iớm gnùd iờưg n ỉhc gnằr oả b mả đ y à n uềiĐ .gnạm oàv pậhn gnă đ

uầ đ nầl ọh a ủc uẩ hk tậm i ổđ yaht gnùd i ờưg n uầc uêY .uẩhk tậm nág nạ b uến cộub tắb yà n iạoht pộH .uẩhk tậ m gnúđ õg ãđ nạb gnằr oả b mả đ

ểđ aữ n nầl tộm ón pậhn hcác gnằ b uẩhk tậ m nậh n cáX .uẩhk tậm nág nôul nạb nơ h tậ m oảb ểĐ .gnùd iờưgn nềy uq nậhn cáx ểđ gnùd cợưđ uẩ hk tậM

: snoitpO drowssaP resU – tcej bO weN iạ oht pộh gn ort nọhc cụm cáC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

89

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.iớm nảohk iàt delbasiD sI t nuoccA nogoL txeN tA drowssa P egnahC tsuM resU drowssaP mrifnoC drowssaP

ảt ôM

nọhc ỳ ut cáC

 

hnít cộuht các ,nêih n y uT .nềim g nùd iờưg n nảohk iàt iớv naig iờht gnùc oạt c ợưđ hnít cộuht iàv tộM .tnuoccA gnart auq pậhn cợưđ gnùd iờưgn nảohk iàt hnít cộuhT

gnờưrt iỗm iớv gnứ g nơưT .gnùd iờưgn nảohk iàt tộm iỗm iớv g nứ g nơưt tất nàoh c ợưđ nầc àv noitasinagrO ,senohpeleT ,sserd dA ,lare neG )baT( gnart các mồg oaB

àv secivreS lanimreT ohc naig i ờht g nỡưgn pậl tếi hT .iốuc uầđ ụv hcịd các g nộđ iởhk g nờưrt iôm hnìh uấC

. gnùd iờưgn ohc ni-lai d hnít cộuht các a ứhC

.nêiv hnàht àl gnụd ửs iờưg n àm móhn các a ứhC

.iố uc uầ đ ụv hcịd gnùd iờ ưgn ơs ồh hnìh uấC

.secivreS lanimreT ohc ax ừt nểihk uềiđ pậl tếi hT

.pếit c ựrt oác oá b các àv ,ýl nảuq iờưgn ,yt gnôc ,nab gnòhp nêt ư hn gnùd iờ ưgn ềv ề đ uêit các a ứhC .iảig úhc iờl ohc gnốrt ỗhc àv ,tenret nI cứht oaig ,xaf ốs ,gnộđ id iạoht nệiđ , nàb iạ oht nệiđ ốs a ứhC .ẻs aihc uệil iàt cụm ưht ,cốg cụ m ư ht ,pậhn gnăđ nảb hcịk nẫd gnờưđ ,ơs ồh nẫd gnờưđ pậl tếi hT .cúht tếk nạh iờht ,nảohk iàt cụm các ,iớt pậ hn gnă đ pé hp cợưđ y ám các , pậ hn gnăđ ờig ,pậ hn gnăđ nêT :mồg oab gnùd iờưgn nảohk iàt hnít c ộuht các a ứhC .cớư n ãm àv gnùv ãm , nệi đ uưb gnờưđ ưht iửg ỉhc aị đ , ốhp gnờưđ ỉhc aịđ a ứhC .gn us ổb beW gnart các àv ủhc gnart ,lia m-e ỉ hc aịđ ,iạoht nệiđ ốs ,nauq ơc írt ịv ,ảt ôm ,nêt ịht nểih ,gnùd i ờưg n nêt a ứhC

ác hnít cộuht các àv

mồg oab y àn hnít cộuht cáC .iạl nòc hnít cộuht các nậhn cáx ó đ uas nơđ hnìrt gnort iớm gnùd iờưgn oàv t ộuhc púđ

pắhn hcác gnằb iổđ ya ht ể ht óc hnịđ cặm oạt cợư đ iớm gnùd iờưg n nảohk iàt iỗM

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

99

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.i ốn tếk iạl pậl tếiht các

ảt ôM

:gnùd iờưg n aủc hnít cộuht các ảt ôm uas gnảB .nit gnôht ủđ yầđ nềiđ cợưđ nên óđ hnít cộuht cáC .ni-laid pậl tếi ht àv pậhn g năđ nọhc cụm các , nảohk iàt àv nâ hn

Ø Các thuộc tính tài khoản (Account Properties)
.mếik mìt hnít cộuht tộm àl

Ø Các thuộc tính cá nhân (Personal properties)
snoisseS tnem norivnE nI-laiD fO rebmeM eliforP secivreS lanimreT lort noC etomeR noitasinagrO se nohpeleT eliforP tnuoccA sserddA lareneG

baT

 Active Directory Users and Computers

 

àv ,cúht tếk naig iờht àv uầđ tắb naig iờht nọhc ,pậc y urt gnùd iờưgn

.dettimreP nogoL tún pấhn àv ,cúht tếk naig iờht àv uầđ tắb naig iờht nọhc ,pậc yurt gnùd

:uas uềi đ gnữhn màl nầc tấ ux y urt i ốhc ừt ya h péhp ohc ểĐ .pậ hn gnăđ ểht gnôhk gnùd iờ ưgn gnằr ị ht ỉhc gnắrt uàm pộh ,pậhn gnăđ ể ht óc gnùd iờưgn hnị đ ỉhc hnax uàm pộh ,gnùd iờưgn ohc sruoH nogoL iạoht pộh nêrT .sruoH nog oL oàv tộuhc pấ hn ,tnuoccA gnảb aủc seitreporP iạoht pộh gn ort pậhn gnăđ ờig pậl tếihT

gnort iạl nòc cụm các tất nà oh àv tnuoccA g nart aựl nọhc nạb ihk cựl uệih óc ỉhc mêht

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

001

Ø  Giờ đăng nhập( Logon Hours)

·

iờưgn péhp ohc nạb ờig àv yàgn các óc óđ nêrt tậhn ữhc hnìh các nọhC

·

péhp ohc gnôhk nạb ờig àv yàgn các óc óđ nêrt tậhn ữhc hnìh các nọhC

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.deineD nogoL tún pấhn .gnảb

 

hnít y ám iớt pậc y urt gnùd i ờưg n nạh i ớig ểĐ .uâđ ở g nạ m pậc y urt gnùd i ờưg n cáx hníhc tếi b g nạ m ịrt nảuq iờưgn púig ón àv gnạm tậ m oảb cệiv ohc nầc tấr yà n uềiĐ .g nôhk y ah gnêir hnít y ám các iớt pậhn gnăđ nạh iớig ịb nên óc gnùd iờưgn mex cắhn nâC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

101

Ø  Giới hạn các máy tính mà người dùng có thể đăng nhập tới

  Log On To…

ohc nạb àm hnít yá m các nêt mêht àv tnuo ccA g nart nêrt

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
.iớt pậ hn gnăđ gnùd iờ ưgn pé hp tún nọhc at cá hk

 

.NAL g nạ m iớt iốn tếk gnađ mạrt iớt pậ hn gnăđ ựs cựht ã đ ọh uến gnạm pậc y urt gnađ àl i ờht gnồđ cựht cáx cợưđ gnùd iờưgN .)SA R( revreS sseccA etomeR 0002 sw odniW hnìrt g nơưhc y ạhc gnùd iờưgn ,g nạ m iớt pậc y urt ểĐ .ax ừt gnạm iớt ni-laid i ốn tếk pé hp cợưđ gn ùd i ờưgn nảohk iàt ohc ni-lai d nậhn cáx pậl tếiht cáC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

201

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4  Ø  Xác nhận cho phép Dial­In  

.oàv yauq iả hp gnù d iờ ưgn à m iạ oht nệi đ ốs hnị đ ỉhC

.gnùd iờưgn ohc NPV ax ừt tấux y urt cặoh ni-laid tắT

.gnùd iờưg n ohc ax ừt tấux y urt oả gnạ m căoh ốs yauQ

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

301

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
DI-rellaC y fireV yciloP sseccA .ax ừt pậc y urt gnùd iờ ưgn péhp ohC etomeR hguor hT sseccA lortnoC sseccA yneD sseccA wollA

ảt ôM

nọhc ỳut cáC

:nI-laiD g nảb gn ort nọhc cụm cáC

 

pậl tếiht gnữhn iổđ aửs ểht óc gnùd i ờưgN .hnìh nà m pậl tếiht gnù d iờưgn i hk i ổđ

.óđ gnùd iờưgn aủc cệiv gnôc

.0002 swodniW

.gnạm nêrt 0002 swodniW yah 0.4 TN swodniW yạhc gnađ oàn hnít yám ỳk tấb iớt

.cáhk gnùd iờưgn aủc pậl tếiht các nếđ gnởưh

.cớưrt cệiv màl nêihp aủc iỏhk táoht ãđ ọh ihk àl

.pậhn gnăđ ọh ihk gnêir hnìh nàm tặđ

gnùd iờưgn ơs ồh aủc mểiđ uƯ 2.4.8
.cớưrt pậ hn gnăđ nầl ưhn gnốig ẽs ọh aủc pậl tếi ht các ,g nạ m oàv pậ hn gnăđ gnùd iờưgn nầl iỗM .gnạ m ủhc yám các iớt ạx hná cợưđ aĩđ ổ các àv tratS hnìrt gnort cụm các àl ư hn ,h nít y ám iớt pậhn gnăđ gnùd iờưgn ihk pậl tếiht cợưđ gnạm iốn tếk các ảc tất uưl gnùd iờưgn ơs ồH .nâhn ác uệil ữd àv gnụd gnứ gnữhn ,gnùd iờưgn aủc iạt nệih cệiv màl hnìh nà m g nờưrt iôm nế đ nauq nêil uệil ữd àv cụm ưht các mồg oab gnùd iờưgn ơs ồH

)seliforP resU( gnùd iờưgn ơs ồh mệin iáhK 1.4.8

)eliforP resU( gnùd iờưgn ơs ồh pậl tếihT

.hnĩt g nờưđ mìt hnị đ cáx péhp ohC

setuoR citatS setuoR citatS ylp pA sserddA PI citatS A ngissA

.i ốn tếk ểđ cớưrt nạh i ớig gnờưđ mìt hnìh uấc õr hnịĐ

.yàn gnùd i ờưg n iớt PI/PCT ỉhc aịđ nág àv mât na uq tí móhn ni-laid ơs ồh ohc pậl tếiht gnữhn õr hnịĐ .oac tậ m oảb nầc gnờưrt iôm ohc yà n nọhc cụm gnùD . ủhc yá m iớv i ốn tếk ể đ aĩhgn hna d iạoht nệiđ ốs óc iảhp gnùd iờưgN .iạl i ọg g nùd iờưg n ohc aĩ hgn hnad

.yà n c ụm ohc nềit ảrt ẽs yt g nôC

.iạl i ọg ểđ iạ oht nệi đ ốs SAR ohc pấc gn uc g nùd iờưgN

.h nịđ cặm àl y àn cụm , iạl iọg nốum

:mồg oab uas iọg páhp g nơưhp cáC

ảt ôM
401

Giáo trình Mạng Máy Tính 

No Callback.

gnùd iờưgn ohc

i ọg gnô hk ẽs SAR ụv hcịD

Always  Callback  To.

iạoht nệiđ ốs g nùd SAR

ụv hcịD

snoitpO kcabllaC

nọhc ỳut cáC

·

iàc cợưđ nậhn iờưgn iỗm àv ,hnít yám tộm gnuhc gnụd ửs gnùc iờưgn uềihn péhp ohC

·

ưhn hnìh nàm cợưđ nậhn ẽs ọh ,ọh aủc cệiv màl mạrt oàv pậhn gnăđ gnùd iờưgn ihK

·

hnả gnôhk ẽs yấđ oàn gnụd ửs iờưgn tộm iởb hnìh nàm gnờưrt iôm aủc nếib ỳut ựS

·

gnùd iờưgn oeht ểht óc gnúhc ểđ ủhc yám nêrt tấc cợưđ ểht óc gnùd iờưgn ơs ồh cáC

  Set By Caller (Routing and Remote Access Service Only).

roaming user profiles)

.

( gnaht gnal gnùd iờưgn ơs ồh àl iọg yàn ơs ồH

·

nêrt nậhn cáx cợưđ gnụd gnứ các àl óđ ,gnụd ửs cụt pếit cợưđ gnụd gnứ pậl tếihT

·

các iớv pợh hcíht ón àm ,hnịđ cặm gnùd iờưgn ơs ồh oạt iởhk ểht óc ịrt nảuq àhn cáC

·

y aht các ữig uưl gnôhk óđ ơs ồh ,cộub tắ b gn ùd iờ ưgn ơs ồh pậl tếiht ểht óc nạB

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
4.8

 

 
Trang  

gnort gnùd iờưg n ơs ồh gnart gnort ơs ồh gnụd ửs péhp cợưđ gnùd iờưgn gnữ hn hnịđ ỉhc àv ủhc y ám nêrt gnuhc gnùd cụm ưht iớt gnùd iờ ưgn ơs ồh uẫ m péhc oaS .uẫm nảohk iàt các péhc oas i hk hcí uữh ón ,gnaht gnal ơs ồh ohc gnùd iờưg n nảohk iàt nêt iớv nếi b ế ht y aht gnộđ ựt 0002 swodniW ,yà n nếib gnụd ửs gnùd iờưg n ihK . pậ hn gnă đ nêt ìv y aht % emanr esu% nếib õg ểht óc nạB .4

:àl ưhn )CNU - noit nevnoC gnimaN lasrevinU( gnuhc nêt tặđ

cớư iuQ nẫd gnờưđ tộm gnụd ửS( .htaP eliforP pộh g nort gnuhc gnùd cụm ưht iớt nẫd gnờưđ pấc gnuc ,eliforP gnart nêrt gnùd iờưgn aủc seitreporP iạoht pộh gnorT .3 .2

ưhn iạl pậhn gnăđ àv óđ g nùd iờưgn nảohk iàt iỏhk ar táoht óđ uas àv pợ h hcíht hnì h nàm pậl tếi ht các hnìh uấC .i ớm gnùd iờưgn ưhn iạl pậ hn gnăđ àv ar táoht óđ uas ,sretupmoC dna sres U yrotceriD evitcA hnìrt g nơưhc auq gnùd iờưgn nảohk .1

iàt oạt hcác gnằ b y àn uềiđ màL .pợh hcíht hnì h uấc iớv gnùd iờ ưgn ơs ồh uẫm oạT

.nơ h hnahn pậhn g năđ hnìrt á uq ohc màl yàn cệiV .iổ đ y aht óc elif gnữhn iạl péhc ỉhc óN .g na ht g nal ơs ồh àv ộb cục ữrt tấc ơs ồh iớv hnás os ẽs 0002 swodniW ,hnít y ám iớt pậ hn gnă đ gnùd iờưgn ihk ,yàn naig iờht ừT .ộb cục hnít yá m iớt gnùd iờ ưgn aủc uệil iàt các ảc tất péhc oas 0002 swodniW ,gnạ m oàv pậhn gnăđ gnùd iờưgn uầđ nầL .g nạ m nêrt oàn y ám ỳk tấb ừt pậc y urt ểht óc ọh ể đ ủhc y ám gnort ẻs aihc cụm ưht nêrt tấc cợưđ g na ht gnal ơs ồH .ữrt uưl iơ n àl ỉhc gnaht gnal àv ộb cục ơs ồh aữig ua hn cá hk ựS .g nộđ ựt ìrt oảb c ợưđ àv ủhc yám nêrt tậhn pậc cợưđ gnùd iờưg n a ủc hnì h nàm nêrt iổđ y aht ựs i ọM .oàn hnít y ám ỳ k tấb ở gnạm oàv pậhn gnăđ g nùd iờưgn nầl iỗm c ựl uệih óc yàn ơs ồH .ủhc y ám nêrt tấc cợưđ àv g nốht ệh ịrt nả uq i ờưgn iởb oạt cợưđ gnaht gnal gnùd iờ ưgn ơs ồH

)eliforp resu gnimaoR( gnaht gnal gnùd iờưgn ơs ồH 4.4.8
.cớưrt táoht nầl ưhn gnốig nên pạn c ợưđ ẽs iớt pậ hn gnăđ nầl ểđ ữig uưl cợư đ y àn i ổđ y aht gnữhn ,hnì h nàm nêrt iổ đ y aht gnùd iờưgn nầl iỗm , ụd íhT .0002 swodniW iởb gnộđ ựt tậhn pậc cợưđ ộb c ục gnùd iờ ưgn ơs ồH .óđ hnít yám nêrt nệih ểht cợưđ ẽs ộb cục ơs ồh nêrt iổđ ya ht ựs ỳk tấb àv ộb cục g nức ổ nêrt tấc cợưđ óN .hnít y ám oàv pậhn gnăđ gnùd iờưgn uầ đ nầl gnộđ ựt oạt c ợưđ ộ b cục gnùd i ờưg n ơs ồH

ộb cục gnùd iờưgn ơs ồH
. àv

3.4.8

: nâhn ác gnùd iờưgn iạol ab óC .tệib

.pậhn g nă đ gnùd iờưg n nầl iỗm ộb c ục h nít yám ừt gnốux iảt cợưđ c ộub tắ b ơs ồH .gnốht ệh i ờr ọh ihk iạl uưl c ợưđ oàn iổđ ya ht óc gnôhk gnưhn , pậhn gnăđ ọh ihk g nort hnít yá m a ủc hnìh nàm

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

501

·

gnêir gnùd iờưgn ơs ồh ảc tất mồg oab hnịđ cặm gnùd iờưgn hnịđ ỉhc

ểht óc

nạB

thang

Ø

 hồ sơ người dùng bắt buộc

  hồ sơ người dùng cục bộ, hồ sơ người dùng lang 

 \\server_name\profiles

.

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
. le naP lortnoC a ủc seitreporP metsyS iạoht pộh

\\server_name\shared_folder_name\logon_name
: ưhn ,ủhc yám nêrt gnuhc gnùd cụm ưht oạT .ịrt nảuq iờưgn gnaht gnal gnùd iờưgn ơs ồh pậl tếihT

.)

 

 

serutciP yM stnemucoD yM

rerol pxE swodniW

nồugN

gnal ơs ồH .gnốht ệh oàv pậhn gnăđ ihk ýk gnăđ gnùd iờ ưgn nêt àl àv gnức ổ nêt àl \:C yâ đ ở ,

ưht gnort uưl cợưđ ộb cục ơs ồH .gnùd iờưgn aủc hnì h nà m gnờưrt iôm hnị đ cáx y àn

pậl tếiht cáC .gnùd iờưg n ơs ồh gnort ữrt uưl cợư đ pậl tếi ht các ảt ôm uas gnảB

iờưgn ơs ồh hnàht ởrt ón ,NAM .RESUTN hnàht TAD .RESUTN elif aủc nêt i ổđ y aht hcác g nằB .gnùd iờ ưgn gnờ ưrt iô m pậl tếiht các aứhc g nũc y àn eliF .nâ hn ác gnùd iờưgn nảohk iàt ohc gnụd pá 0002 swodniW gnốht ệh pậl tếi ht các aứhc ón ,TAD.RESUTN

ơs ồh iạoL .tấ m ẽs óđ iổđ ya ht gnữh n ìht ar táoht ihk gnưhn ,ọh aủc hnìh nà m hnì h uấc iổđ ya ht ể ht óc gnùd i ờưgN .g nạ m oàv pậhn gnăđ gnùd iờưgn nầl iỗm gnùd iờưg n y ám gnốux iảt cợưđ cộub tắ b ơs ồH .cộub tắb ơs ồh các iổ đ y aht ểht óc iớm gnốht ệh ịrt nả uq iờưgn g nữhn ỉ hC .gnùd iờ ưgn móhn mog cặoh tệib cặ đ nâ hn ác hnịđ ỉhc các pậl tếiht ể ht óc àm cọđ ỉhc tệib cặ đ g na ht g nal ơs ồh iạ ol tộm àl cộub tắ b gnùd iờưgn ơs ồH

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

601

\\server_name\share\user_logon_name

àl i ọ g )

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
ữig uưl resu od hnả hnìh elif cáC ữrt uưl res u od uệil iàt cáC rer olpxE swodniW ohc res u iởb aĩhg n hnịđ cợưđ pậl tếiht gnữhn ộb nàoT

ốs mahT

. ủhc y ám aủc ẻs aihc cụm ưht nêrt uưl c ợưđ gnaht

cụm

gnùd iờưgn ơs ồh gnort ữrt uưl cợưđ pậl tếiht gnữh N 5.4.8
.cọđ ỉhc gnùd

)eliforp resu yrota dnaM( cộub tắb gnùd iờưgn ơs ồH 5.4.8

  C:\Documents  and  Settings\user_logon_name user_logon_name
( y àn ơs ồh g nort nẩ elif tộm óC .tậ hn pậc g nôhk y àn

 
 

.secalP krowteN yM cụm các iớt tuctrohS

iờưgn ơs ồh gnằb gnùd iờưgn oeht iđ gnụd gnứ uệil ữD .mạt elif các ,ửs hcịl ,gnụd gnứ uệil ữD

.egaP tnorF tfosorciM iởb gnùd mạt cụm ưhT

.tenretnI nêrt hcí ht aư írt ịv các iớt tuctr ohs cáC .cụm ưht các àv ,tuctrohs các ,elif các mồg oab nền hnìh nàm c ụm cáC

.uếihc maht các àv gnùd i ờưg n nit gnôhT .gnùd iờưgn ơs ồh cụ m ư ht gnort tấc cợưđ ìg uệil ữd hnị đ t ếy uq hnìrt gnơư hc náb iờưgn gnữhN .nếib ỳ ut nểiđ ừt ụd íht ,ểht ục hnìrt gnơưhc uệil ữD

:hnìh nểiđ gnùd iờưgn ơs ồh cụm ư ht aủc gnud i ộn aứhc gnảB

skramkoob noitacude r es u e nilnO

smarg orp desab-0002 swodniW

seirosseccA

lenaP lort noC sgnittes ret nirP evi h yrtsiger dna atad noitacilppA st nof dna sr uoloc neercS

st netnoc potkseD secalP krowteN yM evird kr owten deppaM setiru ovaF

nồugN

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

701

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
* dooHteN cụm ưhT .gnùd iờưg n hnả cụm cáC serutciP yM cụm ưhT .gnùd iờưg n uệil iàt cáC st nemucoD yM cụm ưhT .g na ht g nal gnùd * sg nitteS lacoL cụm ưhT riDpmeTegaPtn orF cụm ưhT setiruovaF cụm ưhT potkseD cụm ưhT seikooC cụm ưhT * ata d noitacilppA cụm ưhT

ảt ôM

cụM

0002 swodniW aủc pleH gnốht ệh gnort tặđ cợưđ oàn kramkoo b ỳk tấB hnìrt g nơưhc tặđ iàc các iõd oeht ểđ ếk tếi ht cợư đ àv 0002 sw odniW ohc tếiv cợưđ hnìrt gnơưhc cá c ohc resu iỗm aủc h nìrt gnơưhc pậl tếiht cáC tniaP àv ,da pet oN ,kcolC ,rotaluclaC mồg oab ,resu a ủc wodniW gnờưrt iôm nếđ gnởưh hnả ar oạt resu od h nìrt g nơưhc pậl tếi ht các ộb nàoT lena P lort noC gnort nệi h cự ht re s u od pậl tếiht các ộb nàoT

gnạm ni y ám iốn tếk gnữhN gnụd g nứ aủc uệil ữd àv res u iởb aĩhg n hnị đ cợưđ hnìh uấc pậl tếiht gnữhN .res u iở b aĩhg n hnịđ cợưđ hnít yá m hnìh nàm uàm àv ữ hc tnof pậl tếi ht các ộb nàoT tuctrohS các àv potkseD hnìh nà m nêrt ữrt uưl cợưđ cụm cáC g nạ m nêrt cá hk h nít yá m các iớt tếk nêil cáC ar oạt resu od ạx hná cợưđ gnạm aĩ đ ổ t ộm ỳk tấB tenretnI nêrt hcíht aư írt ịv các ohc st uctr ohs cáC

ốs mahT

 

ohc )ộb cục gnạm gnort nit pật tộm nếđ ỉhc aịđ( CNU nêt õr ỉhc ,oT pộh gnorT .yàn cụm ưht iớt iốn tếk gnùd iờưgn ểđ gnức ổ õr hnịđ tcennoC nấhn ,ủhc yám nêrt ở hcíđ cụm ưht ìV .hcíđ cụm ưht iớt nẫd gnờưđ oạt óđ uas àv eliforP gnảb nọhc ,sretupmoC dna sresU seirotceriD evitcA nơđ hnìrt gnort gnùd iờưgn aủc seitreporP iạoht pộh iạT .)gnuhc gnùd cụm ưht iớt pậc yurt ểht óc iớm nềim gnùd iờưgn nảohk iàt iớv cựht cáx gnùd iờưgn gnữhn ỉhc oảb mảđ yàn cệiV( .sresU móhn iớt lortnoC lluF .2 .3

nág ,eno revE móhn ừt lortnoC lluF hnịđ cặm nềyuq ỏb iạol ,ẻs aihc cụm ưht iớV y .yàn ẻs aihc cụm ưht nêrt uưl cợưđ gnùd iờưgn cụm ưht cáC .gnạm ủhc yám nêrt cụm ưht các ảc tất tấc ểđ gnuhc gnùd cụm ưht oạT

iốđ ịrt nả uq nềy uq óc iảhp nạb ,g nùd iờưg n nảohk iàt ohc hcí đ cụm ưht oạt ểĐ

àv ,89 swodniW ,59 swodniW ,SOD-SM mồg oab( tfosorciM aủc ỳk tấb hnàh

.gnạm nêrt oàn

ễ d uệil ữ d pu kca b ưhn ịrt nả uq ụv cát các ohc màl ủhc yá m aủc mât g nurt írt ịv tộm nêrt hcíđ cụm ưht các ảc tất tặĐ .ộb cục yá m iớt péhc oas iảhp gnôhk ón ìv i ởb pậhn gnăđ hnìrt áuq g nort g nạ m nêrt hcịd oaig nế đ gnởưh hnả gnôhk hcí đ cụm ưht aủc cớư ht hcík ,nên ohC .g naht gnal ơs ồh a ủc nầhp tộm àl ưhn uưl cợưđ gnô hk nẫv gnúhc ,seitre porP iạoht pộh aủc eliforP gnảb nêrt cựht nệih cợưđ hcíđ cụm ư ht các ùd cặM . ủhc y ám aủc ẻs ai hc cụm ưht nêrt uưl cợưđ ón nơh nếi b ổhp gnưhn nạb a ủc hnít yá m nêrt hcíđ cụm ưht uưl ểht óc nạB .uệil iàt ữig uưl gnùd iờưg n ểđ cụm ưht àl )emoh( hcíđ cụm ưhT

.gnùd iờưgn ýk gnă đ pậl tếiht gnữhn ữig uưL

.gnùd iờưg n uẫm cụm cáC

.hnìrt gnơưhc cụm các iớt tuctrohS

. hcí uữh ýl ửx uệil iàt các iớt tuctrohS .tấ hn yâ đ nầg pậc y urt iớm cụm ưht àv uệil iàt các iớt tuctrohS .ni yá m cụm ưht các iớt tuctrohS

ảt ôM
801

Ø  Ưu điểm của việc để các thư mục đích trên máy chủ

.nơh gnàd

)sre dloF emoH( hcí đ cụ m ưht cáC 6.4.8

* TAD.RESUTN eliF

setalpmeT cụm ưhT

uneM tratS cụm ưhT

* oTdneS cụm ưhT

* tneceR cụm ưhT

* dooHtnirP cụm ưhT

cụM

Giáo trình Mạng Máy Tính 

·

mạrt yám ỳk tấb ừt hcíđ cụm ưht các oàv pậc yurt ểht óc gnùd iờưgN

·

.uệil ữd ịrt nảuq àv pu kcab cệiv áoh gnurt pậT

·

uềiđ ệh các nêrt yạhc yám các ừt pậc yurt cợưđ ểht óc hcíđ cụm ưht cáC

Ø  Tạo các thư mục đích trên máy chủ

  \\server_name\shared_folder_ name\user_ logon_name

õg ìv yahT .

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
,ụd ív ,cụm ưht .1 :iớt mắ hn gnùd iờưgn nả ohk iàt à m g nợưt .)0002 swodniW

Trang

 

iờưgn ohc nềyuq các nág àv gnùd iờưgn aủc pậhn gnăđ nêt iớv cụm ưht oạt gnộđ

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

901

  %username%

ựt ẽs gnốht ệH .

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
õg ,ụd íhT .gnùd

\\server_name\Users\%username%.

nếib õg nạb ,gnùd iờưgn aủc ựs cựht pậhn gnăđ nêt

 

.cớưrt pậ hn gnăđ nầl gnort ọh aủc nâ hn ác hnít y ám ưhn gnốig pậl tếiht cợưđ ọh aủc hnìh nà m ìht gnạm oàv pậhn g nă đ ọh ihk àv ,h nít yá m tộm gnuhc gnụd ửs gnùc iờưgn uềi hn pé hp ohc àl gnùd i ờưg n ơs ồh aủc mểiđ uư gnữhn gnort tộM . 01 .iaS .b .gnúĐ .a

.cộub tắb ơs ồh các i ổđ ya ht ểht óc i ớm gnốht ệh ịrt nảuq iờưg n gnữhn ỉhC .9 .iaS .b .gnúĐ .a

.gnạm nêrt oà n mạrt yá m ỳ k tấ b ừt hcíđ cụm ưht các oàv pậc y urt ểht óc gnùd iờưgN .8 iaS .b gnúĐ .a

nả uq àhn gnữhn ỉhC .hnìm a ủc uẩ hk tậm iổđ y aht gnộđ ựt ểht gnôhk gnụd ửs iờưgN tee hS gninnal P tnuoccA resU snoitcirtseR noitatskroW dna sruoH nogoL stnemeriuqeR drowssaP stnuocca resu ytitnauQ s noitnevnoC gni maN .e .d .c .b .a

:y âđ iớưd ìg uềi đ gnữhn téx mex nầc gnùd iờưgn nảohk iàt oạt ihk c ớưrT tnuocca resU .tnuocca tseuG tnuocca rotartsini mdA .c .b .a

0002 swodniW tặđ iàc ihk gnộđ ựt oạt cợưđ st nuoccA resU nI-tliuB iạol iah óC iaS .b gnúĐ .a

tất iớt iớm gnùd i ờưg n nảohk iàt oas nảb oạt iát iờht hnị đ rellortnoC niamoD
stnuocca res u ni-tli uB .d

stnuocca resu tluafeD

tấux y urt cặoh ịrt nảuq ụv cát các nệih cựht gnùd iờưgn pé hp ohc oàn nảohk iàt iạoL .3 st nuocca resu ni-tliuB stnuocca resu tluafeD .d .b stnuocca resu nia moD stnuocca resu lac oL .c .a

y urt ểđ tệib gnêir h nít yám oàv pậhn g nă đ gnùd iờưgn péhp ohc oà n nảohk iàt iạoL st nuocca resu ni-tliuB stnuocca resu tluafeD .d .b stnuocca resu nia moD stnuocca resu lac oL .c .a

iàt các pậc y urt ểđ nia moD oàv pậ hn gnăđ gnùd iờưgn pé hp ohc oàn nảohk iàt iạoL .1

8 gnơưhc pật nô iỏh uâC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

011

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.iaS .b gnúĐ .a .gnùd iờưgn aủc uẩhk tậ m c ợưđ iổđ y aht ểht óc iớm ịrt .7 .6 :àl revreS .5 .niamod nàot gnort cá hk rellort noC niam oD các ảc tộm iỗM .4
.c stnuocca res u niam oD

.b

stnuocca resu lac oL

.a

? gnạm nêy ug n iàt nồug n các

?óđ hnít y ám nêrt ỉhc nêy ugn iàt tấux .2

?gnạm nêy ug n

 

:uas mểiđ cặ đ óc lac oL móhN .hnít yá m gnạ m tộm a ủc nêiv hnà ht revres các nêrt y ah 0002 swodniW gnụd ửs cệiv màl mạrt các nêrt oạt cợưđ lacoL móhN

)edom evitaN( nêl ởrt 000 2 swodniW àl nàot ỉ hc àm gnốht ệh gnữ hn ohc ợrt ổh ỉ hc nêi hn

.yà n móhn ar oạt à m oàn nia mod gnùc nêrt nêy ugn iàt các oàv pậc

y urt ểđ ar oạt cợưđ g núhc nêihn y ut , ua hn cáhk niamod các nêrt nêiv hnàht uềi hn mồg

y âc cộuht ua hn cáhk niamod các nêrt oàn nêy ugn iàt ỳk tấ b oàv pậc y urt ể ht óc óN

)sepocS puorG( móhn aủc iv mạhP 2.1.9
. nit g nôht cợưđ nậ hn uềđ nêiv hnàht các ảc tất ì ht yàn móhn nếđ nit gnôht iởg óđ uas móhn tộm gnort oàv nêiv h nàht các aưđ ểht óc aT . nit gnôht

ưhn hnít cặđ gnữ hn óc gnũc ytir uceS móhN .gnốht ệh nêrt nêy ugn iàt gnụd ửs nềy uq

.gnốht ệh nêrt uâ đ iơ n ỳ k tấ b ừt pậc y urt ểht

nêy ugn iàt ốs tộm ohc gnụd ửs nềy uq nág ểđ g nùd àv gnạm ịrt nả uq cệiv gn ôc ohc nảig nơđ ể đ 0002 sw odniw gnort gnùd c ợưđ móhN . nêiv hnàht uềi hn mồg oa b móhN

MÓHN NẢOHK IÀT ỊRT NẢUQ - 9 GNƠƯHC

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

111

Kết thúc chương này, sinh viên sẽ có thể: 

GNƠƯHC AỦC UÊIT CỤM

Ø

móhn ịrt nảuq a uq gnôht resu nảohk iàt ịrt nả uq ếhc ơc c ợưđ uểiH

Ø

0002 swodniW gnort móhn iạ ol các c ợưđ mắN

Ø

móhn oạt hcạoh ếk pậl hcác tếiB

Ø

 

  Nhóm  Security

àv

:móhn

gnạd

2

màl

ar

aihc

,000 2

swodniw

gnorT

)puorg epyT( móhn gnạd cáC 1.1.9
.gnạm nêrt

0002 swodniW gnort móhn iạol cáC

m óhn oàv nêiv hnà ht các mêht àv áox ,oạt cớư b các c ợưđ mắN

Distribution

óc gnúhc nên y rotceriD evitcA nêrt ữrt uưl cợưđ uềđ yàn móhn gnạd iah ảC .

Nhóm  Security

các pấc ểđ ytiruceS móhn gnụd ửs ỉhc 0002 swodniw gnốht ệh :

Nhóm  Distribution

iởg ưhn tậ m oảb hnít óc gnôhk hcí đ cụm gnữhn ohc g nùd :

 

 Global

  Domain Local

mó hn –

móhn –

móhn :gnạd 3 óC

Nhóm Global

.y àn móhn ar oạt àm niamod tộm nêrt nêiv hnà ht các mồg oab ỉhc :

Nhóm  Domain  Local

oab ể ht óc lacoL niamoD móhn ,la bolG móhn iớv cá hk :

niamod gnừr ya h niamod

Nhóm  Universal

y ut ,lacoL niamoD móhn àv labolG móhn a ủc pợh tếk ựs àl :

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
pu or G lacoL 3.1.9

 

 

  Universal 

 

.noitubirtsiD móhn

  nhóm 
 

.1.9

iàt các ảc tất àv aóx ịb gnôhk móhn g nort nêiv hnàht các ì ht móhn a óx ihK .gnợưt i ốđ các ohc nềy uq nág ểđ DIS gnùd 0002 sw odniw ,)reifitnedI ytiruces( DIS tộm óc uềđ ar oạt móhn iỗM

,móhn gnạd ,móhn nêt : ư hn puorG weN ổs a ửc gnort nit g nôht ốs tộm oàv nềiĐ ) 2.9 hnìH( puorG wen reniat noC sresU niamod nêt nọhC )1.9 hnìH( sretupmoc

móhn các áox àv oạT

.ni yá m gnùd ể ht óc nêiv hnàht iọm ể đ ROLOCTNIRP móhn oàv uàm ni yám pậc y urt nềy uq nág ụd íV .puorg lacol niamod oàv nêy ug n iàt pậc y urt nềy uq náG .ROLOCTNIRP puorg lacol niamod gnort oàv NAOTEKGP puorG la bolG aư đ ụd íV .puorg

lacol niamod oàv nêy ugn iàt pậc y urt nầc oàn puorG labolG các ảc tất aưÐ .ROLOCTNIRP àl nêt óc puorg lac ol niamod ar oạt , uà m ni y ám tộm óc yt gnôc uến ưhn ụd íV .yà n nêy ugn iàt các ohc puorG lac oL niamoD các ar oạt àv iớt pậc y urt ể ht óc nêiv hnàht các ể đ gnốht ệh nêrt gnuhc gnù d nêy ugn iàt các ar gnạd hnịđ cệiV .gnốht ệ h nêrt g nuhc gnù d nêyugn iàt các iớv iốđ puorG lacoL niamoD oạT .nêrt móhn oàv yà n gnòhp gnort nêiv hnà ht các ảc tất aưđ àv NAOTEKGP nêt óc móhn tộm ar oạt ụd íV .puorg labolG oàv cệiv gnôc tộm gnuhc óc nêiv hnàht các ảc tất náG . ý iợg ốs t ộm àl yâ đ uaS .nêrt móhn các ohc hcạ oh ếk pậl àl móhn các ịrt nảuq cệiv g nort g nọrt na uq ềđ nấv tộM

labolG móhn àv niamoD lacoL móhn hcạoh ếk pậL

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

211

·

.ar oạt cợưđ lacoL móhn óđ nêrt hnít yám nêrt resu nảohk iàt các aứhc ỉhC

·

.cáhk móhn các aứhc ểht gnôhK

à

à

à

dna sresu y rotceriD evitcA

slooT evitartsi nim dA

smargorP

à

à

à

à

eteled

iảhp tộuhc nấhn ,móhn nêt nọhc nảig nơđ ,móhn aóx ểĐ oeht aóx ịb gnũc ón iớv tếk nêil nêy ugn

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
móhn aóX 2.3.9
.móhn aủc iv mạ hp tratS nọhC

móhn oạT 1.3.9

.3.9

.2.9

 

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4

y rotceriD evitcA gn ort puorG n ọhc hcáC

Hình 9.2

ecivreS y rotceriD evitcA n ọhc hcáC

Hình 9.1

 

311

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

 

.yà n móhn c ộuht nêiv hnàht àl ẽs rotartsi nim dA iờưgn ,hnị đ cặM .niamod iỗm gnort srotartsi nim dA s nim dA esirpretnE

nêt óc lacoL niamoD móhn oàv s nim dA esirpretnE aưđ óđ uaS .gnốht ệ h tás máig nềy uq óc y àn nêiv hnàht các ểđ s nim dA esirpretnE móhn oàv nêiv hnàht các aư đ ể ht óc ịrt nảuq iờưgN

iờưgn nảohk iàt các ,hnịđ cặM .sresU nêt óc lacoL niamoD

óc ựt móhn oàv sresU niamoD aưđ gnộđ ựt 0002 swodniW

àl tseuG nả ohk iàt hnịđ cặM .stseuG àl nêt iớv nẵs óc lacoL niam oD móhn oàv stseuG niamoD aư đ gnộđ ựt 0002 swodniW

ẽs rotartsini mdA iờưgn ,hnịđ cặM .gnốht ệh nêrt gnạm ịrt nảuq cệiv gnôc nệih cựht ể ht óc s nimdA niamoD gnort nêiv hnàht các ohc oas sr otartsinimdA àl nêt iớv nẵs óc lacoL niamoD snimdA niamoD

móhn gnort oàv s nimdA niamoD aư đ gnộđ ựt 0002 swodniW

niamoD móhn gn ort oàv labolG móhn aưđ hcác gnằb nềy u q óc y àn móhn các ,ếk aừht nềy uq óc g nôhk y àn de nife derP móhn các ,yrotc eriD evitcA gnort SRESU cụm ưht g nort la bolG denifeder P móhn ar oạt ẽs 0002 swodniW ,niamod tộm àl gnốht ệh ihK .y àn nêiv hnàht các ohc nềy uq nâ hp ộđ ếhc nệih cựht ểđ ,labolG enifederP oàv nêiv hnàht ốs tộm mêht aưđ ểht óc ịrt nảuq iờưgN .labolG denifederP cộuht móhn các gnort tộm oàv nêiv hnà ht các aưđ gnộđ ựt ẽs 0002 swodniW hnịđ cặ m oe hT .uahn gnốig tấhc hnít óc gnùd iờưg n naỏhk iàt gnữhn mog ểđ gnùd gnờưht ,cục nàot iv mạh p óc yàn móhN

. reifitnedI laice pS àv labolG ,lacoL ,e nifederP :mó hn 4 màl ar aihc àv g nộr ởm cợưđ y àn móhn các ,0002 swodniW gnorT .metsyS ,la bolG ni-tliuB ,lac oL nI-tliuB : móhn các mồg oab 0. 4 TN swodniW iớv iốĐ .g nox tặ đ iàc i hk uas nẵs oạt cợưđ móhn các ốs tộm óc 0002 swodniw gnorT

puor G ni-tliuB 1.4.9

móhn oàv nêiv hnàht các mêhT

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

411

Ø

computername

_MAWI

,

_RSUI

tse uG

,rotartsinimdA

.y àn móhn cộuht nêiv hnàht stseuG niamoD

y àn móhn cộuht nêiv hnàht

ảt ôM

labolG de nifedr P móhn ốs tộm àl y âđ uaS .gnúhc nêrt pếit cựrt nềy uq nág ểht óc cặoh lacoL

)puor G denifederP( cớưrt aĩhgn hnịđ móh N

computername

nêiv

hnàht

gnữhn

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.yà n móhn cộuht àl te nret nIsT àv ,tgtbrK , gnùd sresU niamoD

 
 

àl

puorG labolG denifederP

.4.9

sresU nia moD c ớưrt aĩhg n hnịđ cục nàot móhn àv 0002 swodniW -erp EV ITCARETNI àv sresU detacit ne htuA móhn các ,hnịđ

cặM .hnìm aủc nêyugn iàt các oàv pậc y urt ể ht óc nêiv hnàht cáC

,ữrt uưl ,aĩđ nêrt nêy ugn iàt các ẻx aihc ểht óc nêiv hnàht cáC

.gnạm nêrt ni yá m ýl nảuq àv tặ đ iàc ểht óc nêiv hnà ht cáC

nêiv hnàht àl 0002 swodniW-erp enoyrevE g nốht ệ h móh n óc ỉhc ,hnịđ cặM .niamod gnort cọ đ nềy uq óc nêiv hnàht các péhp ohC

nêiv hnà ht các àl stse uG niamoD cớưrt aĩhgn hnịđ cục nàot móhn

,tseuG

r es u

nảohk

iàt

các

, hnị đ

cặM

iôm ềv tặđ iàc các i ổđ yaht nềy u q óc gnôhk nêiv hnàht các ; pé hp ohc nêy ug n iàt gnữhn oàv pậc y urt ểht óc ỉ hc nêiv hnàht cáC .pukcaB swodniW g nùd srellort noC niamoD nêrt i ồh cụhp àv )pukcab( ữrt uưl cêiv nệi h cự ht ểht óc nêiv hnàht cáC srotarepO pukcaB

.nêiv hnà ht các àl snimdA esirpretnE àv s nimdA niamoD cớ ưrt aĩhg n hnịđ cục nà ot móhn các àv rotartsinimdA nảohk srotartsini mdA

iàt ,hnị đ cặM . óđ niamod nêrt hníhc àv srellortnoC niamoD ảc tất nêrt ịrt nảuq cệiv gnôc các ảc tất nệih cựht ể ht óc nêiv hnàht cáC

.oàn sr otarepo m óhn ỳk tấb y ah srotartsinimdA móhn iổđ ya ht ểht gnôhk nêi hn y ut ,móhn các àv gnùd i ờưgn naỏhk iàt các i ổđ ya ht ,a óx ,oạt ể ht óc nêiv hnàht cáC

ảt ôM

)spuorG ni-tliuB( nẵs óc móhn ốs tộm àl y âđ uaS .denifedrP móh n aủc nềyuq các óc gnúhC .ytoceriD evitcA gnort àv niamod nàot nêrt nềy uq óc y àn m óhn các ,y rotceriD evitcA gnort nItliuB cụm ưht g nort labolG ni-tli uB móhn ar oạt ẽs 0002 swodniW .nềim ộb cục iv mạ hp óc ar oạt 0002 swodniW od ni-tliuB móhn các ìht ,cục nà ot iv mạhp óc denifeder P móhn các ưhn uếN

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

511

Ø

)s puorG ni-tliuB( nẵs óc móhn cáC

computername

computername

àv

tenret nIsT

àv

,

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
.y àn móhn aủc nêiv hnàht gnữhn àl sresU .rellortnoc niamod tộm nêrt elif các i ồh cụhp srotarepO revreS .cụm ưht nảb nâhn gnăn cứhC ợrt ổH rotacilpeR srotarepO tnir P sseccA elbitapmoC 0002 swodniW-er P .y àn móhn cộuht _MAWI , _RSUI gnờưrt .cệiv màl stseuG srotarepO tnuoccA

puorG ni-tliuB

 

iọg nòc yah reifit ne dI laice pS móhn các óc uềđ 0002 sw odniw yạhc hnít yá m iỗM

.ộb cục sresU móhn oàv sresU niamoD cớ ưrt aĩhgn hnị đ cục nà ot móhn mó hn aưđ ẽs 0002 swodniW ,niamod tộm oàv pậ hn aig 0002 swodniW y ạhc hn ít y ám cặoh nêiv hnàht revres tộm óc ihK sresU

. sresU móhn

g nort oàv yá m nêrt ar oạt cợưđ

nả ohk iàt các a ưđ ẽs 0002 swodniW ,hnịđ cặM .hnì m aủc nêy ugn iàt các oàv pậc y urt ể ht óc nêiv hnà ht cáC .cụm ưht nảb nâhn gnăn cứhc ợrt ổH .óđ hnít y ám nêrt nêy ug n iàt các ẻx aihc àv ộb cục hnít y ám nêrt ộb cục res u nảohk iàt các i ổđ y aht àv oạt ểht óc nêiv hnàht cáC sresU rewoP rotacilpeR

.ộb cục stse uG móhn oàv stseuG niamoD c ớưrt aĩhg n hnị đ cục nà ot móhn aưđ ẽs 0002 swodniW ,niamod tộm oàv pậhn aig 0002 sw odniW y ạhc hnít yá m stseuG

cặoh nêiv hnà ht revres tộm óc ihK .nêiv hnàht àl tseuG ,hnịđ cặM .cệiv màl g nờưrt iôm ềv tặ đ iàc các iổđ y a ht nềyuq óc gnôhk nêiv hnàht các ; pé hp ohc nêy ug n iàt gnữhn oàv pậ c y urt ểht óc ỉhc nêiv hnàht cáC

..yá m nêrt uệil ữd i ồh cụ hp àv ữrt uưl ể đ pukcaB swodniW gnùd ể ht óc y àn m óhn nêiv hnà ht cáC

móhn

oàv

s nimdA

hnị đ cục nà ot móhn aưđ ẽs 0002 swodniW ,niamod tộm oàv pậhn aig 0002 swodniW y ạhc hnít y ám cặoh nêiv hnàht revres tộm óc ihK .móhn aủc nêiv hnà ht àl rotartsinimdA ,hnị đ cặM. y àn h nít y ám nêrt g nạ m srotartsini mdA

ịrt nảuq cệiv gnôc nêih cự ht ểht óc nêiv hnàht cáC

àv lacoL móhn iạt nồt gnôhk rell ortnoc niamod y ám các nêrT .reganaM resU lacoL ục gnôc gnort s puorG cụm ưht gnort oạt c ợưđ yà n móhn cáC ,óđ yá m h níhc nêrt nêy ugn iàt gnụd ửs yà n móhn gnort nêiv hnà ht các ảc tất pé hp ohc ỉhc gnúhC .lac oL ni-lti uB móhn óc uề đ la noissefor p ya h revres àl ùd 0002 sw odniW yạhc y ám các ảc tất gnorT

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

611

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4 
:reifit ne dI laicepS móhn các àl y âđ uaS .metsy S móhn các ộb cục srotare pO pukcaB .ộb cục srotartsini mdA nia moD cớưrt aĩhg n

ảt ôM

puorG

:lacoL ni-tliuB móhn các àl y âđ uaS .lacoL ni-tli uB móhn

Ø

puorG lac oL ni-tliuB

Ø

)spuorG reifitnedI laicepS( tệib cặđ hnad hnịđ móh N

 

ểđ gnạm oàv iốn tếk ể ht óc oàn i ờưg n ỳ k tấ b mồg oaB .uâđ iơn ỳk tấb iạt oà n yám ỳk tấ b oàv pậc y urt ểht óc yàn móh n a ủc nêiv hnàht cáC .g nốht ệh oàv iốn tếk ể ht óc gnùd iờưgn pé hp ohc naỏhk iàt các mồg oaB

.g nốht ệ h aủc oàn nêy ug n iàt ỳk tấ b nêrt nềy uq nà ot óc gnũc oàn iờưgn ỳk tấ b óđ od ,lort noC lluF nềy uq nág cợư đ yà n móhn hnịđ cặ m oe hT e noy revE

.hnít y ám oàv pậc y urt gnađ iờưgn iọm ảc tất mồg oaB .medom auq gnạm oàv iốn tế k ểht óc ia ỳ k tấ b mồg oaB

sr otartsinimdA nềyuq cộuht óđ nêy ug n iàt ìht óđ oàn nêy ugn iàt tộm ar oạt srotartsini mdA móhn c ộuht nêiv hnàht t ộm uếN .cụm ưht RENWO ROTAERC

y a h selif các ar oạt péhp ohc iờưgn gnữhn mồg oaB

aủc páhp pợh tấb tấ ux y urt nềy uq nặhc năgn ể đ yà n móhn gnùD .y rotceriD evitcA gn ort yah y ám gnort

ar oạt óc ệl pợh gnùd iờưgn nảohk iàt ảc tất mồg oaB nậhn cáx gnôhk 0002 swodniW à m gnùd iờưgn naỏhk iàt ỳ k tấb mồg oaB

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

711

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
. nêy ugn iàt pậc y urt krowteN evitcaret nI pulaiD .gnùd iờưg n sresU detacitnehtuA nog oL suo my nonA

ảt ôM

puorG

 

iàt các iớt nềy uq các nág ểđ gnụd ửs cợư đ y âđ uas móhn các g nort oàn móhn gnữ hN .6 spu org lasrevi nU .d spuorg lacoL .b spuorg lacol niamoD .c spuorg labolG .a .nêy ugn iàt các iớt nềy uq các nág ểđ gnụd ửs cợư đ y âđ uas móhn các g nort oàn móhn gnữ hN .5 spu org lasrevi nU .d spuorg lacoL .b spuorg lacol niamoD .c s puorg labolG .a .uahn iớv iạl móhn cợưđ niamod t ộm ừt resu nảohk iàt các ốs tộm aứhc ểht óc uas móhn các g nort oàn móhn cáC .4 rotartsini mdA eht y b spuorg detaerC .d stse uG .b spuorg ni-tl uB .c sresU .a

:uas nảohk iàt móhn các gn ort á ox ểht óc rotartsinimdA àm oàn nả ohk iàt móhN .3 stse uG .d srotartsinimdA .b metsyS .c sresU .a

)3 nọhc( ..... àl 0002 swodniW gnort )puorg ni-tliub( nẵs óc móhn các nêT .2 spu org lasrevi nU .d spuorg lacoL .b spuorg lacol niamoD .c s puorg labolG .a

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

811

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
pu org lasrevi nU .d spuorg lacoL .b spuorg lacol niamoD .c s puorg labolG .a .niam od uềi hn gnort nauq nêil nêy ugn :àl niamod gnort ar oạt cợưđ móhn các ohc iv mạ hp ab óC .1

9 gnơưhc pật nô iỏh uâC

 

tấux àhN ,ởm gnốht ệh các àv hnít yá m gnạM - iả H cúhT nễyug N ]4[ .9991 ,sserp tfos orciM .de dr3 ,sulP slaitnessE gnikrowteN – ti K gniniarT ESCM ]3[ .0002 ,sser P tfosorciM .noitaroproC tfosorciM / revreS 0002 swodniW tfosorciM - ti K gniniarT ESCM ]2[ 0002 ,kooB txeT ecnanetniaM kr owteN – TIM D ]1[

Giáo trình Mạng Máy Tính 

Trang

911

Tổ Bộ môn HTMT – Khoa CNTT ­ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp  4
.7991 ,iộn à H ,cụd oáig nảb

OẢHK MAHT UỆIL IÀT