You are on page 1of 9

Chng 1: GII THIU CHUNG V H THNG VIBA MINI-LINK TN

1.1. Gii thiu khi q ut v thit b


Phn ny khi qut v thit b MINI-LINK Traffic Node v cc cu trc cc Traffic Node l mt khi nim ch cc trm Viba c mt vi lin kt v tuyn thnh phn ca n. ti n. Cc h thng loi ny c hiu qu kinh t cao cng vi cc chc nng nh tuyn v ghp knh. Mt khc n cn c kh nng bo v tt cho truyn thng trong lp mng. Phn c lp t trong trm ca mt h thng MiniLink TN l mt khi n cha bn trong cc card radio terminals dung lng trung bnh v cc card khc cung cp cc giao din E1, E2, E3 v STM1. Cu trc modul ha ca h thng cho php cc card giao din mi c th cm thm vo ngay c khi h thng ang hot ng. Chc nng nng cp phn mm t ng m bo h thng vn cung cp lu lng khi thc hic cc cng vic thay th hoc nng cp. Vic nh tuyn lu lng c iu khin bng phn mm ti thiu ha cc cp u ni, trong khi tnh nng co-sites to kh nng tch hp vi cc trm Mini-Link E ang tn ti mt cch d dng.

Hnh 1-1: Mt dng cu hnh h thng Mini-Link TN ti trm.

1.2. T ng quan v h thng


Mt phn t mng Minilink TN xt t kha cnh phn cng v lp t c chia thnh hai phn: o Phn trong nh: gm module truy nhp AMM v cc module chc nng. AMM c gn trc tip ln rack 19. o Phn ngoi tri: h tr nhiu bng tn khc nhau bao gm: 1 anten, 1 khi RAU v cc ph kin lp t ng b. Khi s dng cu hnh bo v s cn 2 khi RAU v 1 hoc 2 anten. Nu dng 1 anten th hai khi RAU c kt ni n anten thng qua b chia. iu kin lm vic: o Cc khi trong nh: Nhit : -5 +45oC. m: 5 95%. o Cc khi ngoi tri: Nhit : -33 +45oC. m: 5 100%.

1.3. Cu trc, chc nng cc module


1.3.1 Mod ule truy nhp AMM (Access Mod ule Magazine)
L module truy nhp trong nh c mt backplane gm nhiu khe cm lin kt tn hiu iu khin, ngun cung cp, lu lng d liu. Cc module c cm vo cc khe khc nhau trn AMM.

1.3.1.1 AMM 2p
o AMM 2p ph hp cho cc trm u xa dung lng va v nh hay cc trm lp. o Kch thc 1U. o C 05 khe cm k hiu: 00/module LTU, 01/module NPU, 02 v 03 dnh cho module MMU v mt khe cm qut lm mt.

o Ngun cung cp AMM 2p c cp ngun -48V kt ni n NPU2. Ngun phn phi t NPU2 n cc module chc nng khc qua bus ngun trn backplane ca AMM. Cng sut tiu th cc i: AMM2p = 160W (ph thuc vo cu hnh ca trm). Cng sut tiu th cc khi: NPU2=9W, LTU12x2=4W.

Ngun -48V

o H thng lm mt AMM 2p ca Viettel khng s dng qut lm mt. Lung khng kh lm mt t nhin i vo t bn phi v thot ra bn tri ca AMM.

1.3.1.2 AMM 6p
o AMM 6p ph hp cho cc trm dung lng ln o C hai loi AMM 6p kit v AMM 6p B kit ph hp vi 2 loi MMU2 v MMU2 B mi. o Kch thc 3U. o C 08 khe cm k hiu 00/PFU2, 01FAU2, 07/NPU8x2. Cc khe cn li 02, 03, 04, 05, 06 dnh cho SMU, MMU, LTU. Khi cm thm LTU hay s dng cu hnh bo v th module LTU v MMU bo v s lp vo cc khe cm chn (V d hai MMU cm vo hai v tr lin k 03, 04; module LTU 16x2 cm vo v tr 06 nh hnh v di y tr LTU155e s dng cho giao din quang). Vi AMM 6p B th khe cm k hiu 00/PFU3, 01PFU3, cn FAU c hng dn v tr lp ngay trn thit b.

NPU 8x2

o Ngun cung cp AMM 6p yu cu ngun -48V kt ni n PFU2 hoc PFU3. Ngun phn phi t PFU2 hoc PFU3 n cc module chc nng khc qua bus ngun trn backplane ca AMM. Cng sut tiu th cc i: AMM6p = 316W (ph thuc cu hnh). Cng sut cc khi: NPU8x2=9W, PFU2 + FAN2 = 16W, LTU16x2 = 5W, SMU2 = 6W

o H thng lm mt

Module FAU2 ng b theo AMM 6p gm 2 khi qut c chc nng lm mt cho AMM. Lung khng kh i vo t pha trc bn tay phi, thot ra pha sau bn tay tri ca AMM.

1.3. 2. Khi x l node NPU (Node Processor

Unit )

o Cc chc nng chung ca NPU: Chuyn giao lu lng. Gim st v iu khin h thng. nh tuyn IP cho kt ni DCN. Giao din Ethernet kt ni n mng LAN. Lu tr, qun l truy nhp v d liu cu hnh. Giao din USB cho kt ni

LCT. C ba loi NPU:

1.3.2.1 NPU2 NPU2 dng cho loi AMM 2p. NPU2 c dung lng 04 lung E1, giao din USB kt ni n my tnh v giao din Ethernet 10/100 BASE-T. 1.3.2.2 NPU 8x2 NPU 8x2 dng cho loi AMM 6p. NPU 8x2 c dung lng 08 lung E1, giao din 10BASE-T Ethernet kt ni n my tnh, 03 cng Input/Output dnh cho ngi s dng. 1.3.2.3 NPU1_B: NPU1_B dng cho loi AMM 6p. L module ci tin, pht trin t NPU 8x2. NPU1_B c dung lng 08 lung E1, giao din USB kt ni n my tnh, cng 10BASE-T Ethernet, 03 cng Input/Output dnh cho ngi s dng.

1.3. 3. Khi m rng lu lng Line Term ina tion Unit (LTU)
LTU c chc nng cung cp giao din, kt ni lu lng t cc lung SDH, PDH bn ngoi. LTU c 02 loi: 1.3.3.1 LTU 12x2

Dng cho AMM 2p, cung cp thm dung lng 12 lung E1. 1.3.3.2 LTU 16x2 Dng cho AMM 6p (B), cung cp thm dung lng 16 lung E1.

1.3. 4. Khi iu ch MM U2 (Modem Unit)


MMU2 l giao din trong nh n khi radio, s dng iu ch C-QPSK. MMU c cc loi vi dung lng: 2x2, 4x2, 8x2, 16x2 Mbit/giy.

1.3. 5. Khi chuyn mch v ghp knh SMU (Switch Mu ltiplexer Unit)
SMU s dng vi cu hnh d phng 1 + 1. SMU cng c th c cu hnh giao din n thit b Minilink E. SMU h tr cc giao din: o 1xE3 + 1xE1 o 1xE2 hay 2xE2 o 2xE1 o 2xE0 (2x64 Kbps) s dng cho kt ni IP DCN o O&M (V24)

1.3. 6. Khi lc ngun PFU (Power Fi lter Unit)


PFU kt ni trc tip n ngun bn ngoi, c chc nng lc v phn phi ngun n cc khi plug-in bn trong thng qua backplane. Module PFU2 c s dng cho loi AMM 6p. Module PFU3 c s dng cho loi AMM 6p B.

1.3. 7. Khi v tuyn RAU (Radio Unit)


Chc nng c bn ca khi RAU l pht, thu tn hiu v tuyn, chuyn i dng tn hiu n v i trn cp ng trc kt ni RAU v MMU. RAU kt ni n anten qua giao din ng dn sng. Qu trnh thay th hay ngt kt ni ca khi RAU khng nh hng n anten.

RAU2

RAU1

RAU c cp ngun t MMU thng qua h thng cp ng trc. Hai loi RAU ang s dng hin nay l RAU1 v RAU2, chng khc nhau v thit k c kh.

RAU1

RAU2

Giao din kt ni bn ngoi ca RAU gm c: o 1: Kt ni cp ng trc n MMU, connector 50 loi N. o 2: Cc u tip t cho RAU. o 3: im kim tra bng ng h hiu chnh anten. o 4: Hai n led cnh bo F o X: cho bit loi thit k c kh (RAU1 hay RAU2). o Y: cho bit loi MMU ph hp tng ng. V d nu trng khng vit tc l ph hp vi MMU c iu ch C-QPSK. o F: cho bit di tn. Led : cnh bo khi RAU. Led xanh: bo c

ngun. K hiu RAU: RAUX Y