PEDAGOŠKI STANDARDI ZA OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

-PRIJEDLOGUvod Radi osiguranja odgovarajućih pedagoških i materijalnih uslova u svim osnovnim ško-lama na području Tuzlanskog kantona, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine TK”, broj: 6/04 i 7/05), utvrđuju se Pedagoški standardi i opći normativi za osnovno obrazovanje i odgoj (u daljem tekstu: Standardi) kao osnova u osiguranju osnovnih uslova za odgojnoobrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka iz Nastavnih planova i programa za sve osnovne škole, odgojne ustanove, centre, zavode i dječije domove. Standardima se svim učenicima i nastavnicima osigurava ista polazna osnova za stvarala-čki razvoj sposobnosti učenika, što s drugim relevantnim aktima služi kao osnova za utvrđivanje ekonomske cijene odgojno-obrazovnog rada. Osnovno obrazovanje je značajan faktor općeg napretka, stalnog razvoja učenika kao duhovnog, tjelesnog i društvenog bića. Ovo obrazovanje treba da doprinose razvoju punih potencijala učenika (produktivno znanje, sposobnosti i vještine) i tako osposobi mlade za rad i budući život. Polazeći od činjenice da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno potrebno je osigurati podjednake uslove u svim školama u kantonu. Bitne osobine ovih Standarda su njihova zasnovanost na iskustvima i naučnim spoznajama, te materijalnim mogućnostima kantona. Namjera je da se u cjelini osavremeni nastavni proces, te udovolji zahtjevima nastavnih planova i programa pojedinih predmeta ili obrazovnih oblasti. Postupno se uvode promjene te je stoga nužno propisati uslove za realizaciju svih vidova nastave koje

otkriva svremena nauka i potiče svakodnevna praksa. Promjene se najviše ogledaju u individualiziranoj nastavi s manjim brojem učenika u odjeljenju, odnosno grupi s kojom se radi, radu s djecom koja imaju posebne obrazovne potrebe, u kulturnoj i društvenoj djelatnosti i partnerstvu s roditeljima, kao i većoj saradnji učenika i učitelja u toku redovne nastave i poslije nje. Standardi treba da doprinesu: 1. Podizanju kvaliteta djelatnosti odgoja i obrazovanja; 2. Djelotvornijem uvođenju savremene nastavne tehnike i tehnologija u nastavni rad, te stvaranje povoljnijih uslova za slobodno stvaralaštvo učenika; 3. Jačanju odgojne uloge osnovne škole, njezine kulturne i društvene djelatnosti; 4. Uspješnijem ostvarivanju ciljeva i zadataka Nastavnog plana i programa; 5. Optimalnoj organizaciji nastave, efikasnijem funkcioniranju i boljem organiziranju osnovne škole; 6. Bržem inoviranju cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa u skladu s načelima razvoja društva i tehničkih dostignuća; 7. Stvaranje povoljnijih uslova za stalno stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika; 8. Jačanju stručne pedagoške službe, u školi te bržoj i široj primjeni savremenih naučnih rezultata u školskoj praksi; 9. Privatnoj inicijativi i većoj učeničkoj slobodi u odabiru odgojno-obrazovnih programa u neobaveznom dijelu nastave. Standardima se utvrđuju zajednički kriteriji: 1. Elementi razvijenosti – broj odjeljenja i grupa, 2. Školski prostor, 3. Oprema i nastavna sredstva, 4. Broj učenika u odjeljenju i grupi, prema oblicima rada,

1

5. Broj i struktura nastavnog kadra, stručnih saradnika, asistenata u odjeljenju / grupi i odgajatelja, 6. Broj i struktura rukovodnog osoblja, 7. Broj i struktura administrativnofinansijskog osoblja, 8. Broj i struktura pomoćnog i tehničkog osoblja, 9. Slobodne aktivnosti učenika, i 10. Društvena i kulturna djelatnost odgojno-obrazovnih ustanova I - ELEMENTI RAZVIJENOSTI – BROJ ODJELJENJA I GRUPA Da bi se zadovoljili osnovni pedagoški uslovi funkcioniranja odgojnoobrazovnih usta-nova, određuje se broj odjeljenja / odgojnih grupa u osnovnim školama, centrima, zavodima i dječijim domovima: ŠKOLA
Vrsta obrazovne institucije Redovna osnovna škola Osnovna muzička škola Osnovna baletska škola Specijalna osnovna škola Centar, zavod i pripadajući dom odjeljenja / odgojne grupe Dječiji dom odgojne grupe minimalno (mala škola) optimalno razvijena škola maksimal no (velika škola) preko 30 16 16 14

Pri formiranju osnovne škole, kao samostalne ustanove, potrebno je procijeniti potrebu samostalnosti ustanove posmatrajući ukupni broj učenika i odjeljenja, broj područnih odjeljenja, saobraćajne povezanosti i drugih karakteristika o čemu procjenu donosi Ministarstvo obrazovanja,nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Ukoliko škola ne ispunjava minimum navedenih uslova, a lokalna zajednica svojim elaboratom dokaže opravdanost postojanja škole kao samostalne ustanove ,Ministarstvo može takvoj ustanovi omogućiti uslovan upis u registar osnovnih škola. Rješenje o uslovnom upisu u Registar donosi Ministarstvo u dogovoru s organima lokalne uprave, a na prijedlog škole. Škola koje je uslovno upisana u Registar osnovnih škola dužna je svake četiri godine ponovno izvršiti verifikaciju. II - ŠKOLSKI PROSTOR Da bi se zadovoljili osnovni pedagoški i zdravstveno-higijenski uslovi i potrebe, ovim Standardima za sve tipove osnovnih škola, odgojnih ustanova, centara, zavoda i domova na području Tuzlanskog kantona određuje se građevinska, odnosno korisna površina po jednom djetetu:
Opis minimalno (m2 ) 12 optimalno (m2 ) 15

15 6 10 8

22 9 13 11

4

6

8

5

11

16

Ukupna površina – zatvoreni i otvoreni prostor (dvorište i sportski tereni) Ukupna korisna površina zatvorenog prostora Površina učioničkog prostora po učeniku Površina za nastavu tjelesnog odgoja po jednom učeniku na času Površina radionice / laboratorije po učeniku

3 1,4 5

4 1,8 7

2

3

2

Radi racionalnog korištenja školskog prostora i društvenih sredstava, posebnim aktom se regulira maksimalna površina za koju se priznaju troškovi održavanja i čišćenja, pri čemu će se posebno cijeniti specifični slučajevi i objektivne okolnosti. Radi realizacije kulturnih i javnih manifestacija u školi, škola ima odgovarajući prostor s minimalnom površinom od 200 m2, odnosno optimalnom površinom od 300 m2. Učionički prostor osigurava minimalnu kubaturu od 4,2 m3, odnosno optimalnu od 5,4 m3 po učeniku. Uz učionicu / kabinet nalazi se predkabinet za pripremu nastavnika i ostava - prostor za odlaganje opreme, nastavnih sredstava i učila. Prostor za mokre čvorove (odvojeno prostor za dječake, prostor za djevojčice) po mogu-ćnosti osiguravati minimalno jedan toalet na svakih 30 učenika. Prostor za produženi i cjelodnevni boravak jednog učenika definiran je kako slijedi: -dnevni boravak za odmor i igru, s kaučom i sklopivim ležajevima, podnom prostirkom od prirodnog materijala za cijelu površinu poda-minimalno 2 m2, optimalno 2,5 m2, - radni prostor s ormarićem za svakog učenika – minimalno 1,5 m2, optimalno 2 m2, - kuhinja, - trpezarija, - mokri čvor, odvojeno za djevojčice i dječake. Pojedinačni uslovi u pogledu površine i zapremine kao i struktura cjelokupnog prostora koji nisu definirani ovim Standardima moraju zadovoljavati posebne uslove date u Normativima za planiranje, projektiranje, izgradnju i namještaj osnovnih škola. Predviđeni standardi školskog prostora odnose se na objekte koji će se graditi.

III - OPREMA I NASTAVNA SREDSTVA Nastavna sredstva, njihova funkcija, metodička zasnovanost i viševarijantna namjena bitan su uslov intenziviranja, racionalizacije i unapređivanja nastave. Ona su, kao i sva druga sredstva rada, pretpostavka uspješne realizacije nastavnih sadržaja i utvrđena su Normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (Normativi). Škole se opremaju na osnovu Normativa nastavnih sredstava svih predmeta, uvažavajući pri tome njihovu opću namjenu i didaktičku multimedijsku funkciju. Normativi nastavnih sredstava obezbjeđivat će se planiranim budžetskim sredstvima u roku od dvije godine dinamikom koju će utvrditi Ministarstvo . 1. OPĆA NASTAVNA SREDSTVA Pored stola / klupe projektirane i prilagođene uzrastu učenika i namjeni, i osnovnog namještaja, škola / ustanova posjeduje: 1. na nivou škole / ustanove:
NAZIV Aparat za kopiranje Računari: odgovarajući, prosječne aktuelne konfiguracije Laptop-prosječne aktualne konfiguracije Štampač – laserski crno-bijeli Štampač – u boji Video ili digitalna kamera Digitalni fotoaparat Kasetofon stereo s CD-om - za svako odjeljenje pripremnog razreda i razredne nastave - za školu TV-kolor i videorekorder - za razrednu nastavu po razredu - za predmetnu nastavu Multimedijalni projektor Projekciono platno Grafoskop Školski razglas: - fiksni - mobilni Komada 1 7 1 2 2 1 1 1 6 1 6 1 2 2 1 1

3

Klavir ili klavinova Faks-aparat

1 1

2. SPECIJALNA NASTAVNA SREDSTVA: 2.1. za paralelne škole - muzičku i baletsku:
NAZIV Klavinova Orfov instrumentarij Komada 1 2

2.3. specijalne škole - za slijepu i slabovidnu djecu:
NAZIV Brajev štampač Brajev redak Govorna jedinica Fjuzer Termofor Brajeva mašina Kasetofon reproduktor Brajev štap Lupe Tele-lupe Diktafon Količina 2 4 4 1 2 prema potrebi (u zavisnosti od broja učenika) prema potrebi (u zavisnosti od broja učenika) prema potrebi (u zavisnosti od broja učenika) prema potrebi (u zavisnosti od broja učenika) prema potrebi (u zavisnosti od broja učenika) prema potrebi (u zavisnosti od broja učenika)

2.2. specijalne škole - za slušnu i govornu rehabilitaciju:
NAZIV Verboton G10 Verboton G20 Slušalice Vibrator Vibrafon Ultracurve Računar sa softferom i pripadajućom opremom CD kasetofon Diktafon Ogledalo Sredstva za auditivnu i vizuelnu stimulaciju, igračke, slikovnice, knjige i ostala sredstva neophodna u radu Količina prema broju odjeljeja Prema broju potrebnih audiorehabilitatora Prema broju učenika u odjeljenju + uz svaki Verboton G20 po dva para Prema broju učenika u odjeljenju + uz svaki Verboton G20 po dva para Za svakog audiorehabilitatora i logopeda po jedan komad Prema broju potrebnih logopeda Za svaki kabinet za rehabilitaciju i učionicu 1 kom Za svaki kabinet za rehabilitaciju Za svaki kabinet za rehabilitaciju Za svaki kabinet za rehabilitaciju i učionicu

2.4. specijalne škole - za specijalno obrazovanje i odgoj:
NAZIV Ogledalo - za svako odjeljenje razredne nastave Pluto-tabla - za svako odjeljenje Aparat za plastificiranje - za školu Količina 1 1 1

Prema poterbi

2.5. logopedski kabinet:
NAZIV Suvag lingua Vibrafon Delay Ultracurve Računar sa softverom i pripadajućom opremom za govorni tretman Fleksibilni bolnički krevet Količina 1 4 1 1 1 1

VERBOTON G 10 - aparat za grupni rad VERBOTON G 20 - aparat za individualni rad

4

Ogledalo Metronom Diktafon Sredstva za igru, slikovnice i knjige prilagođene logopedskom tretmanu i uzrastu djece i omladine

1 1 2

NAZIV Grafoskop i projekciono platno

Količina 1

2.6. kabinet za muzikoterapiju:
NAZIV Orfov instrumentarij Instrumenti: gitara, harmonika, usna harmonika i jednostavni dječiji duhački instrumenti CD-kasetofon i CD-ovi s prilagođenim muzičkim zapisima Delay Ležaj za relaksaciju Videokamera Količina 1 1 1 1 1 1

4. učila za dnevni boravak učenika produženi boravak, cjelodnevni boravak: - televizor, - videorekorder, - kasetofon s CD-om, - sredstva za igru (lego-kockice, puzzle, domine, šah, stona košarka i nogomet, ”čovječe, ne ljuti se” i druge igre za razvijanje inteligencije), - oprema za kutak / centar: slikovnice i knjige, - sva učila iz raspoloživog fonda odgojnoobrazovne ustanove, prema važećim Standardima i Normativima. 3. NASTAVNA SREDSTVA ZA ODJELJENJA S POSEBNIM POTREBAMA Posebna oprema i nastavna sredstva za djecu s teškoćama u razvoju osiguravaju se u središtima određenim za više škola. Za nadarene učenike osigurava se posebna oprema, kako bi se mogla bolje organizirati izborna nastava.

2.7. kabinet za psihomotoričku reedukaciju:
NAZIV Švedske ljestve Strunjače – velike - male Medicinske lopte: raznih boja, veličina i mase Jastuci raznih boja Obruči Masažeri stimulansi Greda – za svaki od tri nivoa visine Trambulin Kutije različitih veličina Prečke različitih veličina, na poligonu, za provlačenje Predmeti za taktilnu percepciju: hrapavi, glatki, različitih formi veliki i mali Ogledalo Slike u nizu Kasete za izvođenje ritmičkih vježbi Bazen ili kada za hidrokineziterapiju s pratećom opremom Količina 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1

IV - BROJ UČENIKA U ODJELJENJU I GRUPI PREMA OBLICIMA RADA 1. OSNOVNA ŠKOLA Redovna nastava u osnovnoj školi organizira se i izvodi kao razredna i predmetna po odjeljenjima. S namjerom da se osavremeni i dinamizira nastavni proces u cjelini, nastava se izvodi i organizira grupno, individualno, timski i u istraživačkim, studijskim i problemskim oblicima. Bliži propisi o oblicima i načinima organiziranja nastave utvrđeni su Nastavnim planom i programom. Broj učenika u odjeljenju i grupi, zavisno od škole, utvrđuje se kako slijedi:

3. u svakoj učionici i kabinetu:

5

1.1. Broj učenika u odjeljenju ili grupi: a) Broj učenika u odjeljenju: Odjeljenje Redovna ne kombinirana(ako postoji samo jedno odjeljenje jednog razreda) Redovna ne kombinirana (ako u školi postoji dva ili više odjeljenja jednog razreda) od I do III devetogodišnje Redovna ne kombinirana (ako u školi postoji dva ili više odjeljenja jednog razreda) od IV do IX devetogodišnje Područno, područna škola Kombinirano, dva razreda razredne ili predmetne nastave Kombinirano, tri razreda razredne nastave S nastavom na jezicima nacionalnih manjina (12-25) uč. Obrazovanje odraslih Kombinirano, dva razreda za odrasle Instruktivna i kursna nastava za odrasle Kursno odjeljenje ili grupa Redovna razredne nastave u otežanim uslovima* Nastava stranih jezika, praktični radovi, vježbe Broj učenika min. opt. max. 29

* Otežani uslovi u smislu „odjeljenja razredne nastave u otežanim uslovima” smatraju se, odjeljenja u područnim objektima, odjeljenja u područnim školama, pri čemu je loša komunikacija do sjedišta škole i slično. 1.2. Broj odjeljenja jednog razreda: U školama koje imaju veći broj djece istog razreda formira se veći broj odjeljenja. Škola ima pravo formirati treće odjeljenje ili više od tri ukoliko ispunjava minimum broja učenika za formiranje tog odjeljenja s tim što za prethodno formirana odjeljenja mora imati najmanje optimalan broj učenika po jednom odjeljenju. Tablično prikazano to izgleda ovako: Za odjeljenja od I-III devetogodišnje Broj odjeljenja i broj učenika jednog razreda 3 (59) 7 (147) 4 (81) 8 (169) 5 (103) 9 (191) 6 (125) 10 (213) Za odjeljenja od IV- IX devetogodišnje Broj odjeljenja i broj učenika jednog razreda 3 (60) 7 (148) 4 (82) 8 (170) 5 (104) 9 (192) 6 (126) 10 (214) . Za sve predmete u okviru redovne nastave za koje se opredijeli manji broj učenika, odjeljenje se ne formira u skladu s ovim Standardima. Saglasnost o formiranju daje ministar na zahtjev škole. Nastava maternjeg jezika odvija se u redovnom odjeljenju, posebnom odjeljenju ili grupi. Izuzetno, mjerila za utvrđivanje broja učenika u odjeljenju u samostalnoj školi, ako je škola, udaljena najmanje 10 km od druge samostalne škole može biti:

15

22

29

16

22

31

12 10 8

18 15

26 21

(ako ta manjima ima apsolutnu ili relativnu većinu) 10 15 20 6 8 16 4 16 18 24 12 26 28 30 22

(odjeljenje u dvije grupe ako je veće od 16 učenika)

6

Odjeljenje Redovno ne kombinirano Kombinirano, dva razreda razredne ili predmetne nastave Kombinirano, tri razreda razredne nastave b) Broj učenika u grupi: Grupa Izborna i fakultativna Dodatna nastava Dopunska nastava Vannastavne aktivnosti Instruktivne nastave za popravni ispit Hor Orkestar

Broj učenika min. opt. max. 10 10 7 -

Vannastavne aktivnosti su oblik grupnog rada u pravilu s grupama do 20 učenika.. Dodatna nastava u osnovnoj muzičkoj školi će biti organizovana prema potrebi, a specifičnosti ugraditi u Godišnji program rada škole.

Broj učenika min. opt. max. 12 15 24 10 10 10 20 po potrebi po NPP po NPP -

c) Broj učenika u inkluzivnom odjeljenju ili grupi: Odjeljenje ili grupa Redovne nastave s uključenom djecom s posebnim potrebama; Broj učenika min. opt. max. 10 (3) 16 (2) 18 (1)

x…. x…

x.. x..

Izborna nastava izvodi se u odgojno-obrazovnim grupama koje u pravilu imaju 15 učenika. Minimalan broj učenika je 12. Izuzetak je nastava vjeronauke koja se izvodi sa cijelim odjeljenjem ili više odjeljenja ako djeca u jednom odjeljenju pohađaju različitu nastavu vjeronauke. Ukoliko je broj učenika u odjeljenju manji od 12 izborna nastava se izvodi sa cijelim odjeljenjem. Dopunska nastava je individualizirani oblik rada s učenicima u grupama do 10 učenika, a izvodi se za učenike koji u redovnoj nastavi ne mogu pratiti nastavni proces kao i za učenike koji su iz nekih opravdanih razloga izostajali sa nastave, kao i za učenike povratnike . Razvojem osnovne škole ovaj vid nastave bit će zamijenjen realizacijom individualnih programa u okviru redovne nastave koja će pomoći učenicima da nadoknade zaostatke u učenju.

Broj uključenih* Redovna s djecom sa 3 8 10 posebnim potrebama Učenika s posebnim obrazovnim potrebama 3-10 * radi uspješnog izvođenja nastave i uključenja stručnjaka istog profila, poželjno bi bilo da su učenici u jednom odjeljenju sa istim poteškoćama. Ostale specifičnosti koje se mogu javiti kod uključenja učenika s poteškoćama,regulisati u saglasnosti s Ministarstvom. 2. OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA
Vrsta škole Solfeđo Instrumentalni odsjeci Individualna nastava Balet Pripremno odjeljenje Hor Orkestar Kamerni ansambl Broj učenika minimalno 8 8 optimalno 10 10 1 6 8 16 8 10 12 2 10 12 maksimalno 12 12

7

3. OSNOVNA ŠKOLA ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
Broj učenika Vrsta škole mi ni m al no 4 4 3 optimal no 6 5 5 maks imaln o 8 6 6

Grupa odraslih osoba u dnevnom centru
Odjeljenje za opservaciju i dijagnostiku Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla Predškolska grupa djece Predškolska grupa djece sa kombiniranim smetnjama Redovno odjeljenje djece Odjeljenje djece sa kombiniranim smetnjama Kombinirano odjeljenje (dva različita razreda) Odgojna grupa produženog boravka i stručnog tretmana

5

6

7

4

6

8

Predškolska grupa LMR Odjeljenje I razreda LMR Odjeljenje LMR-djece sa kombiniranim smetnjama Odjeljenje djece sa posebnim obrazovnim potrebama Odjeljenje UMR Odjeljenje UMR djece sa kombiniranim smetnjama Odjeljenje TMR Odjeljenje TMR-djece s kombiniranim smetnjama Odjeljenje autistične djece Odgojna grupa produženog stručnog tretmana LMR djece i omladine Odgojna grupa produženog stručnog tretmana UMR i TMR-djece i omladine Odgojna grupa produženog boravka LMR Odgojna grupa u internatu Odjeljenje za profesionalno radno osposobljavanje

4 3 4 3

6 4 6 4

8 5 8 5

4

6

9

3 2 3 2 2

4 3 4 3 3

6 4 5 4 4

4

6

8

4

6

8

3

5

6

2

3

4

3 3 5

6 6 6

8 8 7

Napomena: Broj učenika u odjeljenjima i odgojnim grupama odnosi se i na ustanove u kojima se educiraju slijepa, slabovidna, gluha i nagluha djeca, kao i djeca oboljela od autizma ili cerebralne paralize i djeca s mentalnom retardacijom. Usluge obrazovanja za djecu učenike koji su pacijenti u bolnici ili su teško ili dugo bolesni i nalaze se kod kuće, kao i obrazovanje putem instruktivnokonsultativne nastave za perspektivne ili vrhunske sportiste, osigurat će se posebnim ugovorom između davaoca usluga, odnosno škole kojoj učenik pripada, i finansijera.

8

4. ZAVOD ZA ODGOJ DJECE I OMLADINE
minima lno Broj štićenika u odgojnoj grupi na stalnom smještaju Broj štićenika u odgojnoj grupi Dijagnostičk ooperacionog centra Broj štićenika u odgojnoj grupi dnevnog tretmana optimal no Maks imaln o

V - BROJ I STRUKTURA NASTAVNOG KADRA, STRUČNIH SARADNIKA, ASISTENATA U ODJELJENJU / GRUPI I ODGAJATELJA Broj nastavnika / profesora (u daljnjem tekstu: nastavnik) odgovarajuće stručnosti, stru-čnih saradnika i asistenata u nastavi utvrđuje se na osnovu Nastavnog plana i programa, vrste škole, broja odjeljenja, grupa i programa rada škole / ustanove, kako slijedi: 1. NASTAVNICI Nastavnik je stručna osoba za odgoj i obrazovanje učenika koja planira i realizira nasta-vne sadržaje, vodi, prati i ocjenjuje rad učenika i njegovo ukupno napredovanje u osnovnoj školi. Vlastitim angažmanom i primjerom osigurava povoljnu radnu klimu u kolektivu i odjeljenju, cjelovit razvoj i zadovoljavanje razvojnih odgojno-obrazovnih potreba učenika osnovnoškolskog uzrasta. Profil i nivo stručne spreme nastavnika utvrđeni su Zakonom i Nastavnim planom i programom. Broj nastavnika osnovne muzičke škole, osnovne baletske škole utvrđen je prema broju časova neposrednog odgojnoobrazovnog rada i nastavne norme. Nastavna norma nastavnika u specijalnoj osnovnoj školi, centru i zavodu određena je nastavnim planom i programom, a odgajatelja opisom poslova prema ovim Standardima. Profil i nivo stručne spreme nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i odgajatelja u dječijem domu određeni su Nastavnim planom i programom.

6

10

12

6

10

12

6

10

12

5. DJEČIJI DOM (grupu čine djeca prema navedenom uzrastu)
minimalno 0–9 mjeseci 9–18 mjeseci 18–36 mjeseci 3–7 godina 7 godina i više Grupa u kojoj ima i djece s posebnim obrazovnim potrebama uzrasta 1–3 god. 16 12 12 12 12 optimalno 20 16 16 16 16 Maksi malno 24 20 20 20 20

8

10

12

9

NORMA ČASOVA, STRUKTURA I OPIS RADNIH ZADATAKA U OKVIRU RADNE SEDMICE, NASTAVNE I ŠKOLSKE GODINE NASTAVNE NORME PO VRSTAMA NASTAVE I PREDMETIMA
NASTAVNICI Nastavnici razredne nastave Nastavnici bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti Nastavnici stranog jezika ,matematike, hemija, fizika, biologija Nastavnici historije, geografije, informatike, tehničkog odgoja, muzičke kulture, likovne kulture, tjelesnog odgoja, vjronauke, historije religije, kulture življenja i obrazovanja za demokratiju i građanske slobode, NORMA ČASOVA U SKLADU S NPIP-om I KONCEPCIJOM DEVETOGODIŠNJEG OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 18

sredstava, u skladu s Kriterijima za finansiranje.Mentorski rad s pripravnikom – 45 časova po kandidatu. Direktor škole na najracionalniji način raspodjeljuje poslove nastavniku u okviru neposrednog odgojno-obrazovnog rada. U okviru 40-časovne radne sedmice ostali neophodni poslovi se evidentiraju i utvrđuju kao prosječan broj časova sedmično i to: PRIPREMA PO JEDNOM ČASU ZA RAZLIČITE OBLIKE NEPOSREDNOG ODGOJNOOBRAZOVNOG RADA
Oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada i drugo Čas redovne,dodatne, dopunske, izborne nastave i slobodnih aktivnosti Pripremno odjeljenje muzičke škole Čas odjeljenjske zajednice Saradnja razrednika s roditeljima Saradnja nastavnika s roditeljima Dežurstvo Individualni program Dodatna nastava(posebni oblici) Stručno usavršavanje i inovacije Rad na pedagoškoj dokumentaciji Rad u stručnim organima Vođenje školskog aktiva,razrednih vijeća Nove metodologije rada u razrednoj nastavi
Privremeni i povremeni poslovi (priprema učenika za takmičenje kant. i višeg nivoa i sl.)

Čas 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1

Priprema 0,5 0,5 0,5 1 1 1 2 2

19

20

U nastavnu normu ulazi ukupna redovna nastava (pojedinačno planirana nastava po predmetima i izborna nastava, u skladu s Nastavnim planom i programom). U paralelnim školama, osnovnoj muzičkoj i osnovnoj baletskoj školi nastavna norma za: skupno muziciranje,solfedjo, klasični balet i historijske igre, te individualnu nastavu (nastavu instrumenta) i korepeticiju 20 časova. Napomena: Norma časova služi kao okvir za određivanje broja izvršilaca u školi, a 40časovna radna sedmica, odnosno godišnja obaveza izvršioca izražena u časovima bit će glavni kriterij za dodjelu i raspodjelu

Ostali poslovi po nalogu direktora Hor, orkestar
Ispravak pismenih zadataka prema NPiP-u -Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost -predmeti sa 19 časova u normi nastavnika - predmeti sa 20 časova u normi nastavnika

4

2 1

10

Napomena: Hor i orkestar ulaze u redovnu nastavnu normu. Nastavniku razredne nastave koji vodi kombinovano odjeljenje i organizuje nastavu po stepenastom rasporedu, pripada na ime otežanih uslova rada dodatak na plaću u kombinaciji dva razreda 15%, u kombinaciji tri i više razreda 20%. Ukoliko u okviru osnovne škole postoje redovna odjeljenja s djecom sa posebnim potrebama u kombinaciji, pravo na dodatak na plaću imaju nastavnici ako je broj učenika u kombinovanom odjeljenju najmanje 7 i ukoliko se radi po stepenastom rasporedu. Ukoliko kombinacija nije formirana u skladu sa Standardima, dodatak na plaću će se utvrditi odlukom Ministarstva. Da bi se učenici dijelili na grupe kod izvođenja nastave tehničkog odgoja,informatike i sl. potrebno je da broj učenika u odjeljenju bude 16 i više.U protivnom se radi sa cijelim odjeljenjem. Profil i stručna sprema lica angažovanih u produženom boravku bliže se uređuje Standardima i aktima škole. OSTALI REDOVNI I VANREDNI POSLOVI Ostala planiranja i programiranja:
Slobodne aktivnosti i drugi neposredan rad Izrada izvještaja: s klasifikacije, zapisnici, druge evidencije i pokazatelji Izvještaji za kombinirano odjeljenje Popisi školske imovine (fizički popis opreme kabineta i dr.) Rad Inventurne komisije Rad u komisijama – po potrebi Izrada rasporeda časova: - redovne nastave - ostalih aktivnosti Stručni poslovi po nalogu direktora Ekskurzije, izleti, posjete drugim institucijama i drugo - prema poslu

Nastavniku pripravniku sedmična norma za pripremu uvećava se za 2 sata a za toliko se umanjuju ostala zaduženja navedena ranije. Nastavni sati koji traju 45 minuta u redovnoj nastavi., 40 minuta u radu s djecom s posebnim potrebama i 30 minuta individualne nastave u umjetničkim odjeljenjima računaju se u iznosu od 60 minuta kod računanja radnog opterećenja nastavnika.

1.1. NASTAVNICI I ODGAJATELJI U SPECIJALNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI, CENTRU, ZAVODU I DJEČIJEM DOMU U školama za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i zavodima ista je nastavna norma kao u redovnim osnovnim školama, osim škole za djecu sa posebnim potrebama, centra i zavoda, u kojima se odvija odgojno-obrazovni rad s umjereno i teže mentalno retardiranom djecom i omladinom, gdje je nastavna norma prema planu i programu rada s umjereno i teže mentalno retardiranom djecom i omladinom 24 časa. Za specifičan oblik rada ove ustanove imaju nastavnike za svaku grupu / razred: - tiflologa, - oligofrenologa, i - surdoaudiologa. Profil i nivo stručne spreme odgajatelja: - defektolog, - nastavnici / profesori razredne i predmetne nastave educirani za rad sa djecom s posebnim potrebama i certifikatima odgovarajuće visoko-školske ustanove. Profil i nivo stručne spreme radnih instruktora u radionicama za radno sposobljavanje: - odgovarajuća srednja tehnička škola s položenom pedagoškopsihološkom i metodičko-didaktičkom

11

grupom predmeta, viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg nastavničkog smjera. Profil i stručna sprema odgajatelja u dječijem domu: - za rad s djecom do 6 godina: nastavnik / profesor predškolskog odgoja, - za rad s djecom školskog uzrasta: nastavnik / profesor razredne ili predmetne nastave.

roditeljima Stručno usavršavanje UKUPNO 1,5 40

1.4. POSLOVI U RADNOJ SEDMICI PREDŠKOLSKOG ODGAJATELJA U DJEČIJEM DOMU
Radni zadaci Aktivnosti oko jutarnjih higijenskih potreba i stvaranje kulturnih navika kod djece Priprema za hranjenje i hranjenje Priprema za usmjerene aktivnosti Usmjerene aktivnosti Slobodne aktivnosti u domu Aktivnosti izvan doma Stručno usavršavanje i vođenje evidencije Sekcije, uređenje prostora (dekoracija prostora) Rad u stručnim organima Dodatna zaduženja UKUPNO Broj sati 6 5 4 4 8 6 2 3 1 1 40

1.2. POSLOVI U RADNOJ SEDMICI RADNIH INSTRUKTORA
Radni zadaci Neposredni odgojno-obrazovni rad Individualizirani rad s polaznicima grupe Rad u sekcijama – interesnim grupama Kulturna i javna djelatnost u grupi Pripreme sredstava za obuku i rad u školskoj radionici Vođenje dokumentacije Saradnja sa stručnim saradnicima i roditeljima Stručno usavršavanje UKUPNO Broj sati 22 4 2 2 5 1,5 2 1,5 40

1.5. POSLOVI U RADNOJ SEDMICI

ŠKOLSKOG ODGAJATELJA U DJEČIJEM DOMU
Radni zadaci Pripreme za školu Pomoć učeniku u izradi domaće zadaće Saradnja sa školom Priprema za objed i objedovanje Slobodne aktivnosti i sekcije Organizirane aktivnosti izvan doma Pripreme za odgojni rad Rad u stručnim organima Stručno usavršavanje i vođenje evidencije Dodatna zaduženja UKUPNO Broj sati 6 6 1 4 8 6 5 1 2 1 40

1.3. POSLOVI U RADNOJ SEDMICI ODGAJATELJA U GRUPI DJECE SA POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU ZAVODA
Radni zadaci Neposredni odgojno-obrazovni rad Grupni rad u odgojnoj grupi Individualizirani rad sa štićenicima Rad u sekcijama – interesnim grupama Kulturna i javna djelatnost u grupi Dežurstvo nedjeljom, praznikom i dr. Pripreme za odgojni rad Vođenje dokumentacije Saradnja sa školama, centrima, Broj sati 9 6 5 2 2 5 5,5 2 2

12

Struktura poslova u sedmice:

okviru 40-časovne broj sati 3,5 2 3 2,5 5 2 1 2,5 1,5 3,5 3,5 1,5 1 7,5

Radni zadaci

2. STRUČNI SARADNICI
Broj stručnih suradnika za realizaciju nastavnih i van nastavnih sadržaja škole utvrđuje se kako slijedi: -1 pedagog,pedagog-psiholog , -1 bibliotekar (o osnovnim muzičkim školama 1-bibliotekar /nototekar), -1 defektolog određenog profila uz saglasnost Ministarstva Napomena: Škola može da ima stručnog saradnika defektologa kada za to postoji potreba, zbog specifičnosti poteškoća i određenog broja učenika.Posebno je značajno što škola ima defektologa ako provodi integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redovnim odjeljenjima . Škola koje je uslovno upisana u Registar osnovnih škola ne može imati uposlene stručne suradnike.

Koncepcijsko-programski zadaci Programiranje, ostvarivanje i analiza odgojno-obrazovnog rada Pedagoška dokumentacija Stručni rad s nastavnicima i u stručnim tijelima škole Rad s učenicima i učeničkim organizacijama Unapređenje nastave i inovacije Saradnja s institucijama Saradnja s roditeljima Ispitivanje zrelosti djece za upis u školu Profesionalna orijentacija Istraživanja u praksi školskog pedagoga-psihologa, pedagoga, Personalni dosje učenika, pedagoški karton Pedagoško-psihološka praksa studenata nastavničkih fakulteta Priprema za rad i stručno usavršavanje, Ukupno sedmično zaduženje 40

2.1. PEDAGOG,PEDAGOGPSIHOLOG:: Škola ima jednog pedagoga ili pedagoga-psihologa. Škola sa više od 750 učenika može imati dva pedagoga, ili pedagoga-psihologa uz saglasnost Ministarstva. Profil i nivo obrazovanja utvrđen je kako slijedi: - pedagog - prof. pedagogije,profesor pedagogije i psihologije, diplomirani pedagog-psiholog Pedagog, pedagog-psiholog prati analizira i unapređuje odgojno-obrazovnog rada u školi, te ostvaruje stručnu suradnju s učenicima, učiteljima i roditeljima škole.

Pedagog, pedagog-psiholog obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora i tijela upravljanja koji odgovaraju njegovom profilu i nivou obrazovanja.

2.2. BIBLIOTEKAR Za sadržajan, brz i efikasan protok informacija o odgojno-obrazovnom procesu škole, centri, zavodi i dječiji domovi imaju biblioteku s fondom knjiga, stručne literature i periodike, odnosno notne literature i notnih zapisa u skladu sa važećim Nastavnim planom i programom i propisima iz oblasti bibliotečke djelatnosti. Zbog općeg značaja školske biblioteke i njene neposredne nastavne

13

funkcije, bibliotekar u osnovnoj školi je neposredni stručni saradnik i izvršilac u nastavnom procesu. Profil i nivo obrazovanja bibliotekara utvrđen je kako slijedi: - VII stepen, Filozofski ili filološki fakultet odgovarajućeg smjera, - VI stepen, Filozofski fakultet I stepen ili Pedagoška akademija – odgovarajući smjer. Izuzetno, lica sa srednjom stručnom spremom (IV stepen) zatečena ,danom stupanja ovih Standarda, u stalnom radnom mogu i dalje obavljati poslove na kojima su zatečeni, pod uslovima utvrđenim Pravilnikom o radu škole. Bliži uvjeti za formiranje biblioteke, odnosno Centra za informacije, definirani su Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i podzakonskim aktima. Bibliotekar u okviru 40 časovne radne sedmice obavlja sljedeće radne zadatke: Vrsta radnih zadataka 1. Poslovi planiranja: Učešće u programiranju rada škole, saradnja s nastavnicima u neposrednom planiranju i izvedbi odgojno-obrazovnog rada, poslovi planiranja, obnove i nabavke novih knjiga, dopuna knjižnog fonda 2. Praćenje i realizacija programa rada škole: Permanentan rad na praćenju realizacije programskih zadataka škole sa stajališta funkcije i uloge školske biblioteke u realizaciji nastavnih i vannastavnih sadržaja Rad na pravovremenom informiranju nastavnika i stručnih suradnika o novinama u stručnoj literaturi i periodici, rad na klasifikaciji i stručnoj obradi periodike Rad sa učenicima na popularizaciji knjige, davanje uputa za korištenje i metodičkih napomena za brzo i broj sati 5

efikasno stjecanje potrebnih informacija, saradnja s roditeljima u području korištenja knjigama i pružanja pomoći učenicima Stručna analiza rezultata rada u okviru realizacije programa rada škole 3. Ostali poslovi i radni zadaci: Stručno evidentiranje i klasifikacija fonda knjiga, fonda stručne knjige i periodike, dječije štampe i štampe za mlade, časopisa, naslova po predmetima i nastavnim područjima Poslovi na izdavanju i preuzimanju knjiga, Poslovi informiranja, Stalno stručno usavršavanje, ostali poslovi i radni zadaci, Ukupno sedmično zaduženje 40

3

1 22 3

15 2 2

Bibliotekar obavlja i druge poslove po nalogu direktora i tijela upravljanja koji odgoraju njegovom profilu i nivou obrazovanja. 3. POSLOVI STRUČNIH SARADNIKA U ŠKOLI ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA, CENTRU, ZAVODU U OKVIRU 40-SATNE RADNE SEDMICE 3.1. PEDAGOG – PSIHOLOG, PEDAGOG Centar, Zavod ima: - 1 pedagoga ili pedagoga-psihologa. Profil i nivo obrazovanja: -pedagog-psiholog- prof. pedagogije i psihologije, -pedagog- prof. pedagogije Pedagog, pedagog- psiholog prati, analizira i unapređuje odgojno-obrazovni rad u školi te ostvaruje stručnu suradnju s učenicima, nastavnicima i roditeljima u Centru, Zavodu.

5 13

3

6

14

Pedagog-psiholog, pedagog u okviru 40satne radne sedmice obavljaju slijedeće radne zadatke:
Radni zadaci Koncepcijsko-programski zadaci Programiranje, ostvarivanje i analiza odgojno-obrazovnog rada Rad s učenicima, prijem učenika, otvaranje i vođenje dosjea učenika, individualni i grupni rad s učenicima Saradnja s roditeljima / starateljima, savjetodavni rad, pružanje stručne pomoći rekategorizacija učenika Rad s defektolozima, nastavnicima, odgajateljima i stručnim organima škole Uvođenje savremenih metoda i inovacija u rad s djecom / učenicima Profesionalna orijentacija Saradnja s institucijama Istraživanja u praksi pedagoga ustanove Pedagoška dokumentacija Priprema za rad i stručno usavršavanje Obavljaju i druge poslove po nalogu direktora i organa upravljanja 2,5 3 2 6 6 3 1 2 3,5 3,5 7,5

usavršavanje Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i organa upravljanja

1

3.3. AUDIOREHABILITATOR Centar, škola ima jednog audiorehabilitatora na 8 učenika oštećenog sluha. Profil i nivo obrazovanja: - audiorehabilitator- diplomirani defektolog - surdoaudiolog, surdopedagog Audiorehabilitator u okviru 40-satne radne sedmice obavljaju slijedeće radne zadatke:
Radni zadaci Surdoaudiološka procjena: - analiza postojeće dokumentacije - prikupljanje anamnestičkih podataka - opservacija učenika - procjena općeg statusa - procjena slušnog, govornog i jezičkog statusa Neposredan rad sa učenicima na realizaciji rehabilitacijskog procesa: - socijalizacija dijeteta - razvoj koncentracije i pažnje - vježbe za razvoj slušne percepcije, naročito percepcije govora - vježbe za razvoj oralnoglasovnog govora - vježbe za razvoj gestovnog govora i znakovnog jezika - vježbe čitanja i pisanja Rad na pedagoškoj dokumentaciji i ostali administrativni poslovi: - izrada cjelovitih godišnjih planova i programa rehabilitacijskog procesa - pripremanje za dnevni neposredni odgojnoobrazovni i rahabilitacijski rad - izrada individualnog didaktičkog materijala - vođenje dnevnika o realizaciji predviđenih programskih sadržaja - pisanje izvještaja na osnovu svake periodične procjene - ostali administrativni poslovi Ostali poslovi: Saradnja sa nastavnicima, odjeljenskim starješinama sa čijim se učenicima neposredno radi, saradnja sa pedagogom, direktorom i bibliotekarom. Saradnja sa roditeljima i starateljima učenika u cilju zajedničkog pristupa u realizaciji predviđenih aktivnosti. Učešće u radu odjeljenskog vijeća, nastavničkog vijeća, surdoaktiva i dežurstvo surdoaudiologa Aktivno učešće u svim oblicima rada na unapređivanju rahabilitacije slušanja i govora i nastave uopšte. 1

21

3.2. SOCIJALNI RADNIK Centar, Zavod ima jednog socijalnog radnika. Profil i nivo obrazovanja: fakultet političkih nauka ili filozofski fakultetodsjek sociologija, Socijalni radnik u okviru 40-satne radne sedmice obavlja slijedeće radne zadatke:
Radni zadaci Pronalaženje porodica za smještaj djece Rad s privremenom porodicom Rad s vlastitom porodicom Povremeni obilazak djece u porodicama Rad s roditeljima i djecom Povremeni obilazak djece u porodicama i posjete porodicama učenika Smještaj djece u druge porodice Sklapanje ugovora o smještaju Vođenje evidencije o smještaju u hraniteljske porodice Podjela odjeće i obuće učenicima Rad u stručnim aktivima i stručno 3 4 4 4 10 4 3 1 4 1 1

13

2

2 1

15

Rad na stručnom i pedagoško – metodičkom usavršavanju Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i organa upravljanja

3.5. PSIHOMOTORNI REEDUKATOR Psihomotorni reedukator u okviru 40-satne radne sedmice obavlja slijedeće radne zadatke:
Radni zadaci Procjena psihomotorike, elementarnih pokreta, vizuelne kontrole, motorike prstiju i dr. Vođenje dokumentacije Saradnja sa stručnim službama Stručno usavršavanje Rad s roditeljima Praćenje razvoja psihomotorike djeteta Priprema aparature za tretman Obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora i organa upravljanja Vježbe psihomotorne reedukacije 6 2 1 1 2 5 2 1 20

Napomena: Izvođenje surdoaudiološke dijagnostike podrazumijeva detaljnu procjenu po prijemu djeteta i na kraju svakog tromesečja. Neposredan rad podrazumijeva izvođenje individualnih seansi u trajanju od 20 minuta najmanje jedanput u toku dana za svakog učenika. Stručni saradnici specijalnih škola, centara i zavoda obavljaju i poslove dijagnostičkog postupka i opservacije djece sa smetnjama u razvoju kao i pružanja pomoći u organizaciji realizacije produženog stručnog tretmana i cjelodnevnog boravka učenika. 3.4. LOGOPED Profil i nivo obrazovanja: diplomirani defektolog-logoped Logoped u okviru 40-satne radne sedmice obavlja slijedeće radne zadatke:
Radni zadaci Logopedska dijagnostika Logopedske vježbe Priprema tehničkih sredstava Priprema jezičkog materijala Priprema didaktičkog materijala Logopedska dokumentacija Stručno usavršavanje Učestvovanje u radu stručnih organa Rad s roditeljima Obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora i organa upravljanja 3 23 2 3 2 2,5 1 1 2 0,5

3.6. POSLOVI U RADNOJ SEDMICI ASISTENTA: MEDICINSKE SESTRE ILI FIZIOTERAPEUTSKOG TEHNIČARA U RADU S UMR-om I TMR-om Asistenti u okviru 40-satne radne sedmice obavljaju slijedeće radne zadatke:
Radni zadaci Aktivnosti oko higijenskih potreba i stvaranje kulturnih navika kod djece Priprema za hranjenje i hranjenje Priprema za usmjerene aktivnosti Usmjerene aktivnosti Slobodne aktivnosti Aktivnosti izvan ustanove Stručno usavršavanje i evidencija Sekcije, dekoriranje prostora Rad u stručnim organima Dodatna zaduženja Obavljaju i druge poslove po nalogu direktora i organa upravljanja Podjela medikamenata-medikamentna terapija 20 4 2 3 3 2 1 2 1 3 3 1

16

VI - BROJ I STRUKTURA RUKOVODNOG OSOBLJA Radi potpunog definiranja zadataka škole i ustanove, njene organiziranosti, stručne i pra-ktične usmjerenosti u ostvarivanju programskih zadataka, odnosno odgojno-obrazovnih sadržaja, te opće funkcije i uloge škole, broj rukovodnog osoblja utvrđuje se kako slijedi:
Osnovna škola / ustanova - direktor - pomoćnik direktora-rukovodilac dijela nastavnog procesa u svakoj školi: - koja ima preko 25 odjeljenja i dvije područne škole ili -preko 30 odjeljenja i 1 područna škola ili -preko 34 odjeljenja bez područnih škola. Br. izvršilaca 1,00

1,00

POSLOVI I RADNI ZADACI DIREKTORA Direktor, kao organ rukovođenja, organizira i usklađuje rad škole, izvršava odluke Školskog odbora, te stručnih organa škole u skladu sa Zakonom i Pravilima škole, s pedagoškog i menadžmentskog aspekta i zastupa školu prema vanjskim faktorima, državnim, društvenim i političkim organizacijama. Plan rada direktora škole obuhvata sljedeća područja rada: Direktor u okviru 40-satne radne sedmice obavlja slijedeće radne zadatke:
Koncepcijsko-programski zadaci Plan izrade godišnjeg plana i programa rada škole Plan podjele predmeta na nastavnike Plan podjele razredništva Plan rada Nastavničkog i Odjeljenskog vijeća Plan općih i odjeljenskih roditeljskih sastanaka Plan obilaska nastave i vannastavnih aktivnosti Plan ukupnog fonda časova svih oblika nastave Plan ukupnog fonda časova svih oblika vanastavnih aktivnosti Plan učeničkih ekskurzija, posjeta i izleta Plan popravnih ispita Plan vanrednih ispita Organizira izradu rasporeda časova nastave i odjeljenskih zajednica

Raspored časova vannastavnih aktivnosti Plan finansija i investicija Plan nabavke osnovnih sredstava, opreme i učila Uvid u plan upisa učenika i polaznika Uvid u plan stručnog usavršavanja Uvid u plan i realizaciju programa profesionalne orijentacije Uvid u plan zdravstvenih pregleda Uvid u plan i realizaciju pregleda školske dokumentacije Uvid u plan i realizaciju stručnih konsultacija i komunikacije s učenicima i roditeljima Organizaciono-materijalna problematika Osiguravanje općih, kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad Organizacija sjednica organa upravljanja Organizacija i vođenje sjednica stručnih organa Praćenje realizacije zaključaka i odluka Organizacija rada stručnih službi (pedagoške, administrativno-tehničke, finansijske) Organizacija izrade završnog računa i popisa inventara Organizacija rada s pripravnicima Organizacija zdravstvenih pregleda Organizacija polaganja popravnih i vanrednih ispita Pedagoško-instruktivni rad Učešće u odgojno-obrazovnom procesu Kontinuirano praćenje nastave Uvid u pripreme nastavnika Uvid u analizu testiranja učenika Uvid u oblike i kriterije ocjenjivanja Pružanje stručne pomoći nastavnicima Ocjenjivanje rada nastavnika Praćenje oglednih i uglednih časova Učešče u radu Aktiva direktora Uvid u rad stručnih aktiva nastavnika Uvid u pedagoški rad s nastavnicima i učenicima Pružanje stručne pomoći pripravnicima Uvid u pedagoški rad s roditeljima Vođenje pedagoške dokumentacije Kontrola vođenja dosjea zaposlenika Analitičko-studijski rad Učešće u izradi analize uspjeha učenika u učenju i vladanju Uvid u analizu rezultata testa Izrada prijedloga mjera za poboljšanje uspjeha Analiza ostvarivanja godišnjeg plana i programa rada škole Analiza ostvarivanja nastavnog plana i programa Analiza rada stručnih organa škole Analiza odgojnih problema i pojava asocijalnog ponašanja Analiza rada pedagoške službe Analiza organizacije rada škole Analiza materijalno-finansijskog poslovanja škole Normativno-pravni i finansijski poslovi Praćenje i primjena zakonskih propisa Pokretanje inicijative i praćenje izrade

17

normativnih akata Učešće u izradi normativnih akata Utvrđivanje elemenata za izradu finansijskog plana škole Pregled finansijske dokumentacije Učešće u izradi završnog računa Saradnja sa sekretarom trezorom Saradnja s Prosvjetnom inspekcijom Prijem radnika u radni odnos i raskidanje radnog odnosa Zastupanje i predstavljanje škole Zastupanje i predstavljanje škole pred sudom i drugim institucijama Ugovaranje poslovnih aranžmana i zaključivanje ugovora Saradnja sa školskim organima i organima uprave Saradnja s Prosvjetno-pedagoškim zavodom, visokoškolskim organizacijama i institucijama kulture Saradnja s donatorima i humanitarnim organizacijama Vođenje evidencije o poslovnim kontaktima Pedagoška dokumentacija Uvid u pregled odjeljenjskih i matičnih knjiga Uvid u knjigu dežurstava Potpisivanje svjedodžbi i đačkih knjižica Pregled dokumentacije svih vrsta upisa Pregled i ovjeravanje zapisnika stručnih organa Praćenje izrade ljetopisa Evidentiranje rada: Poslovni sastanci Dnevne zabilješke Pripreme za sjednice Korespondencija Opća zapažanja o ličnom radu i prijedlog mjera za unapređenje rada Obavlja i druge poslove po nalogu organa upravljanja

stručni rad s člano-vima kolektiva i pripravnicima, priprema za rad Permanentna stručna saradnja, rad s nastavnicima, pedagogom-psihologom, bibliotekarom,defektologom i ostalim stručnim saradnicima škole Vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije o radu škole i realizaciji programa Učešće u odgojno-obrazovnom radu Ostali poslovi Koordinacija rada s rukovodiocima stručnih aktiva, izvršavanje odluka stručnih organa i službi škole Organiziranje rada i staranje o radu stručnotehničke službe škole Organiziranje i planiranje saradnje s društvenom sredinom Obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora i organa upravljanja.

Pomoćnik direktora realizira nastavu u zavisnosti od broja odjeljenja.
Napomena: U slučaju da škola nema pravo na pomoćnika direktora, ove poslove obavlja direktor.

VII - BROJ I STRUKTURA ADMINISTRATIVNOFINANSIJSKOG OSOBLJA Za obavljanje stručnih administrativno-finansijskih, normativnopravnih, računovodstveno-blagajničkih, obračunskih, statističkih, personalnih i drugih stručnoadministrativnih poslova u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja,Centru, Zavodu,specijalnoj školi, broj stručnog osoblja, profil i nivo obrazovanja određen je kako slijedi:
izvršilac izvršilac sekretar administrativno-finansijski zaposlenik 1

POSLOVI I RADNI ZADACI POMOĆNIKA DIREKTORA Pomoćnik direktora u okviru 40satne radne sedmice obavlja radne zadatke u okviru fonda časova kako slijedi:
Planiranje rada Koncipiranje i izrada programa rada škole i organizacija odgojno-obrazovnog rada Zadaci za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Planiranje i pripremanje sjednica stručnih organa škole Planiranje kolektivnog i individualnog stručnog usavršavanja Praćenje i realizacija planiranog rada Praćenje i realizacija programa rada škole Pedagoško-instruktivni rad: ogledna nastava i instruktivna predavanja, uvođenje inovacija,

1

Profil i nivo stručne spreme za obavljanje poslova sekretara škole,Zavoda,Centra , specijalne škole je VI ili VII stepen (Pravni fakultet). Profil i nivo stručne spreme za obavljanje poslova administrativnofinansijskog zaposlenika je VI ili VII stepen stručne spreme ekonomskog smjera.

18

Napomena: Zaposlenici sa srednjom stručnom spremom (IV stepen) zatečeni u stalnom radnom odnosu na poslovima sekretara, mogu i dalje obavljati poslove na kojima su zatečeni, pod uslovima utvrđenim Pravilnikom o radu škole, Zavoda ,Centra, specijalne i paralelne škole. Zaposlenici sa VI i VII stepenom stručne spreme zatečeni u stalnom radnom odnosu na poslovima sekretara, mogu i dalje obavljati poslove na kojima su zatečeni, pod uslovima utvrđenim Pravilnikom o radu škole, Zavoda ,Centra, specijalne i paralelne škole. Izuzetno, lica sa srednjom stručnom spremom (IV stepen) zatečena ,danom stupanja ovih Standarda, u stalnom radnom na poslovima administrativno-finansijskog zaposlenika, mogu i dalje obavljati poslove na kojima su zatečeni.

Ostali poslovi i radni zadaci Angažman u pripremanju i održavanju sjednica organa upravljanja i stručnih organa škole – zapisnici, zaključci, odluke i drugo Obavljanje daktilografskih poslova za potrebe škole, poslovi ažuriranja i čuvanja arhive i ostale
dokumentacije škole

Prijave i odjave radnika i evidencija o odsustvovanju s posla Staranje o dokumentaciji i evidenciji učenika koji se koriste prijevozom i dr. Upis učenika u I razred, prevodnice, prijava kandidata za polaganje ispita za stjecanje osnovnog obrazovanja Izdavanje: potvrda, učeničkih knjižica, svjedodžbi (duplikata) i slično. Poslovi organizacije zdravstvene zaštite i osiguranja učenika i zaposlenika škole... Radi na svom stručnom usavršavanju, seminari, praćenje propisa isl). Organiziranje i nadzor rada tehničkog i pomoćnog osoblja škole i obavljanje i drugih stručnih poslova i radnih zadataka po nalogu direktora, Nastavničkog vijeća i organa upravljanja Saradnja sa stručnim službama na ostvarivanju njihovih programskih sadržaja Obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora i organa upravljanja

1. SEKRETAR Za obavljanje pravnoadministrativnih poslova škola / ustanova , Zavod ,Centar, specijalna i paralelna škola ima sekretara. Sekretar u okviru 40-satne radne sedmice obavlja radne zadatke kako slijedi:
Planiranje rada i stručna saradnja Učešće u koncipiranju i izradi programa rada, izvještaja, informacija, analiza, statističkih podataka škole i njihovo uvođenje u informatički sistem škole, saradnja s direktorom, pomoćnikom, pedagogompsihologom, bibliotekarom, nastavnicima, učenicima, roditeljima, učeničkim organizacijama, mjesnom zajednicom, društvenom sredinom, Prosvjetnom inspekcijom i drugim organima Praćenje i realizacija planiranog rada Praćenje i realizacija programa rada, praćenje propisa na području osnovnog obrazovanja i odgoja i zakonskih propisa radi primjene i dogradnje normativnih akata škole

ADNIMISTRATIVNI – FINANSIJSKI ZAPOSLENIK Za obavljanje administrativnofinansijskih i knjigovostvenih poslova škola,Centara, Zavoda, specijalnih škola ima administrativno-finansijkog izvršioca, koji u okviru radne sedmice obavlja radne zadatke iz domena: praćenja i sprovođenja Zakona o finansijskom poslovanju, Zakona o računovodstvu, Zakona o knjigovodstvu, Zakona o trezoru, Zakona o izvršenju budžeta i drugih zakonskih propisa donijetih na osnovu zakona iz ove oblasti. Obavlja slijedeće radne zadatke: - rukuje finansijskim sredstvima u okviru ovlaštenja, - permanentno prati i analizira izvršenje planiranih budžetskih i vlastitih prihoda i rashoda, - sastavlja prijedlog finansijskog plana, - sastavlja periodične izvještaje, - vodi potrebnu dokumentaciju materijalnom i finansijskog poslovanja u skladu sa Zakonom,

19

- daje upute i obezbjeđuje radni materijal popisnim komisijama za njihov rad, - priprema materijale-izvještaje za organe upravljanja koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje, - obavlja poslove na relaciji školanadležna institucija-operativni centar za trezor, - priprema plaćanje i narudžbe, - vodi knjigovodstvenu dokumentaciju, - prati i primjenjuje propise iz finansija, knjigovodstva i računovodstva, - rukuje novčanim sredstvima, čuva novčanu dokumentaciju i vrijednosne papire, - vodi blagajnički dnevnik (izvještaj), - vodi računa da ne dođe do prekoračenja blagajničkog maksimuma, - vodi računa o blagovremenoj likvidaciji primljenih akontacija po svim osnovama (službeni put i dr), - radi na svom stručnom usavršavanju (seminari, praćenje propisa i sl.) i - obavlja i druge poslove po nalogu direktora škole i organa upravljanja. VIII - BROJ I STRUKTURA POMOĆNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA Za poslove čišćenja, održavanja i zagrijavanja školske zgrade, te rad školskih kuhinja,prema vrsti ustanove, njenom kapacitetu i specifičnim uslovima, ovim Standardima se za objekat i ukupnu korisnu površinu - zatvoreni i otvoreni prostor - utvrđuje broj izvršilaca kako slijedi:
Poslovi Domar Ložač Radnici na održavanju higijene: Montažni objekat, objekat sa podovima na bazi drveta i objekat lošeg građevinskog stanja 350 m2 Objekat od tvrdog materijala, sa monolitnim podovima i zgrade u Br. izvršilaca 1 1 1 1

dobrom građevinskom stanju (bez centralnog grijanja) - 350 m2 Montažni objekat (bez centralnog grijanja) Objekat sa centralnim grijanjem – 450 m2

1 1

Napomena: Za područne četverorazredne škole čija je ukupna korisna površina manja od 350 m2, normativ za jednog izvršioca iznosi 300 m2, s tim što se uposlenik ne može angažirati na manje od ½ radnog vremena. Ukoliko područna četverogodišnja škola sa manje od 300 m2 radi u dvije smjene, a nema centralno grijanje, broj izvršilaca je 1(jedan). Izuzetno, škole koje imaju veliki broj odjeljenja u ložnoj sezoni, odnosno škole koje imaju područne škole s vlastitom kotlovnicom,te škole koje rade u više smjena, Ministarstvu dostavljaju zahtjev za davanje saglasnosti radi angažovanja pomoćnog ložača. Otvoreni prostor obuhvata predulazne, ulazne površine i školsko dvorište , te bi kvadraturu za čišćenje i održavanje računati u zavisnosti od razvijenosti škola kako slijedi: - min.razvijena škola-200 m2 - opt.razvijena škola-300 m2 - max.razvijena škola-400 m2 Profil i nivo stručne spreme utvrđen je kako slijedi: domar – mašinski tehničar elektroenergetičar ili lica koja su stekla treći/četvrti stepen metalske, građevinske, drvoprerađivačke ili elektro struke, - spremačica – završena osnovna škola, - ložač – treći /četvrti stepen metalske,građevinske,elektrostruke struke, te certifikat( diplomu, uvjerenje o položenom ispitu i sl.) za ložača. IX - SLOBODNE AKTIVNOSTI UČENIKA U cilju podsticanja i razvijanja interesa učenika, razvoja stvaralačkih sposobnosti i potrebe za proširivanjem

20

znanja o dostignućima u nauci, tehnici, umjetnosti, te razvijanja radnih navika, lične odgovornosti, prevencije, smisla za zajednički rad, u školi se organiziraju slobodne aktivnosti učenika. Školske slobodne aktivnosti su po svom značaju izjednačene s časovima nastave. Slobodne aktivnosti, u saradnji s učenicima i društvenim i kulturnim organizacijama iz društvene sredine, škola planira godišnjim planom i programom rada, pri čemu vodi računa o masovnosti, sadržajima i ravnomjernoj zastupljenosti učenika u svim njenim vidovima. Školske slobodne aktivnosti, zavisno od veličine škole, karaktera učeničkog interesa, društvenih i kulturnih prilika sredine, škola organizira samostalno, vodeći računa o sljedećim područjima: - kultura i umjetnost - sekcije: dramska, horska, muzička, likovna, literarna, recitatorska, folklorna, baletna, privredna aktivnost zadrugarstvo, sekcije: knjižarska, trgovinska, ratarska, povrtlarska, peradarska, vinogradarska, voćarska, stočarska, pčelarska, uzgoj malih životinja, - tehnika i tehnologija: sekcije i klubovi mladih tehničara, radioamatera, fotoamatera, racionalizatora i inovatora, modelara, saobraćajaca, kibernetičara za računare i drugo, - dopuna i proširivanje znanja stvaralaštvo: sekcije matematičara, fizičara, biologa hemičara, historičara, geografa, stranih jezika, lingvista i sekcije ostalih nastavnih predmeta i naučnih oblasti, - tjelesni i zdravstveni odgoj: Društvo za fizičku kulturu, Male olimpijske igre, te sportske sekcije atletika, gimnastika, ritmička gimnastika, džudo, karate, sportsko streljaštvo, skijanje, plivanje, - prevencije zdravlja, planiranje porodice, prevencija ovisnosti, maloljetničkog nepri-mjerenog ponašanja: sekcije i klubovi - Liga trezvenosti, prevencija toksikomanija, ovisnosti, AIDSa, reproduktivno i drugo zdravlje, uz

osposobljavanje učenika za edukatore drugih učenika, - očuvanje prirodne okoline sekcije i klubovi mladih prirodnjaka, izviđača, planinara, gorana, ljubitelja zdrave čovjekove okoline. Godišnjim planom i programom rada škole definiraju se svi oblici, sadržaji, načini i raspored rada. Određuju se i druga značajna pitanja koja imaju utiecaja na njen rad i nesmetano ispoljavanje i razvijanje. Saglasno općim ciljevima i zadacima, škola planira sve oblike i sve sadržaje, prati realizaciju i o slobodnim aktivnostima vodi pedagošku i drugu dokumentaciju. Pored aktivnosti na nivou odjeljenja, razreda, grupa razreda, škola je dužna imati slobodne aktivnosti koje će je predstavljati i na širem društvenom planu. U tom pravcu škola ima hor, recitatorskodramsku, muzičku, sportsku sekciju odnosno društvo, školsku zadrugu, te ostale oblike koji odgovaraju uvjetima i karakteru škole. X - DRUŠTVENA I KULTURNA DJELATNOST ODGOJNO – OBRAZOVNIHUSTANOVA Škola / ustanova u svom radu ostvaruje stalnu, neposrednu saradnju i povezanost sa lokalnom zajednicom – putem kulturnih, sportskih i drugih oblika djelovanja. Posebnu društvenu aktivnost škola ostvaruje na manifestacijama u povodu Dana škole, Dana državnosti, te u povodu ostalih državnih i vjerskih praznika, jubileja i godišnjica. Oblici ostvarivanja saradnje između škole i lokalne zajednice (područja gdje je škola locirana - mjesne zajednice i općine) realiziraju se putem kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, likovnih izložbi, prezentacija literarnih radova, raznih vidova predavanja, zajedni-čkih i javnih akcija, te u raznim drugim oblicima. U okviru društvene i kulturne djelatnosti škola ima trajnu obavezu da

21

uređuje, dopunjuje i održava školske i prateće školske objekte, dvorišta, igrališta i ostale vanjske prostore, fasade, poljoprivredno i drugo zemljište, na način usklađen s općim ciljevima i zadacima škole i njenim ugledom u društvenoj sredini. S istim zadatkom osnovna škola je dužna svoje školske objekte, vanjske i unutrašnje sadržaje, opremu, sredstva i kadrove, uz dogovorene odnose, staviti u funkciju šire javne i kulturne djelatnosti škole. XI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Primjenjivanje ovog kantonalnog Standarda i njegovo usklađivanje utvrđuje se u kantonalnom Proračunu za svaku proračunsku godinu. Nivo utvrđen ovim Standardom potrebno je ostvariti za sve osnovne škole postepeno u skladu sa sredstvima kantonalnog Proračuna, te sredstvima općina i iz drugih izvora. O pitanjima koja nisu regulirana Standardom a odnose se na pedagoške standarde i normative u osnovnim školama odlučuje Ministarstvo. O b r a z l o ž e nj e Standardi su ujedno i kriteriji za ujednačavanje uslova rada osnovnih škola. Oni su značajna pretpostavka za skladniji razvoj sistema osnovnog odgoja i obrazovanja. Oni su uslov za pravovremeno uključivanje osnovne škole u zahtjeve vremena, u sve brže tokove

razvoja društva, razvoj naučnih, tehničkih i tehnoloških dostignuća, protok kvalitetnih informacija, koje između ostaloga u svom temelju podrazumijevaju i nove pedagoške koncepte, radikalne promjene u racionalizaciji i učinkovitosti rezultata nastave, nova područja učenja i savremene metode, uz pomoć kojih se sigurnije nalaze univerzalne zakonitosti saznanja. Ove Pedagoške standarde, kojim su definirani temeljni elementi za jednake startne uslove rada osnovnih škola, ne treba shvatiti kao trajne i nepromjenljive te u krajnju ruku konačne. Naprotiv, treba ih shvatiti otvorenima za promjene i poboljšavanje. Definirana startna osnova uslov je za pozitivne promjene u smislu bržeg, sadržajnijeg i kvalitetnijeg razvoja sistema osnovnog odgoja i obrazovanja. Ono što je suštinsko jeste da ovi Pedagoški standardi , prije svega, stvaraju uslove za kvalitetniji odgoj i obrazovanje, apsorbuju eventualne tehnološke viškove među uposlenicima, te ne povećavaju ukupne troškove u Budžetu Tuzlanskog kantona namijenjene obrazovanju. Njihova vrijednost je i u tome što su u njihovoj izradi učestvovali predstavnici Pedagoškog zavoda iz Tuzle, predstavnici Aktiva direktora osnovnih škola, te predstavnici Sindikata. Stupanjem na snagu ovih Pedagoških standarda prestaju da važe raniji Pedagoški standardi za osnovni odgoj i obrazovanje („Službene novine TK”, broj: 7/05 i 9/05) .

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful