ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI

SUPORT CURS ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ DISCIPLINA: FISCALITATE

PROF. UNIV. DR. VINTILĂ Georgeta ASIST. UNIV. DRD. FILIPESCU Maria-Oana ASIST. UNIV. DRD. LAZĂR Paula

BUCUREŞTI 2012

Cuprinsul cursului
Introducere..........................................................................................................................................5

Unitatea de învăţare 1 ........................................................................................................................6 PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA 1.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare .................................................................6 1.2. Stuctura sistemului fiscal...........................................................................................................6 1.3. Funcţiile sistemului fiscal ..........................................................................................................7 1.4. Principiile sistemului fiscal .......................................................................................................7 1.5. Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor ....................................................................8 1.6. Teste de evaluare a cunoştinţelor ..............................................................................................9

Unitatea de învăţare 2. .....................................................................................................................11 OBLIGAŢIA ŞI CREANŢA FISCALĂ. PROCEDURI FISCALE 2.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................11 2.2. Obliga iile i crean ele fiscale ............................................................................................11

2.3. Modalităţi de stingere a crean elor fiscale .............................................................................12 2.4. Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere ...........................................16 2.5. Aplicaţii rezolvate ...................................................................................................................17 2.6. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor ....................................................................19

Unitatea de învăţare 3. .....................................................................................................................21 IMPOZITUL PE PROFIT 3.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................21 3.2. Contribuabilii şi cotele de impunere .......................................................................................21 3.3. Veniturile şi cheltuielile ..........................................................................................................24 3.4. Declararea impozitului pe profit i termenele de plată ..........................................................27

3.5. Aplicaţii rezolvate ...................................................................................................................28 3.6. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor .....................................................................................31

Unitatea de învăţare 4. .....................................................................................................................33 IMPOZITUL PE VENIT 4.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................33 4.2. Impozitul pe venit – caracterizare generală .............................................................................34 2

4.3. Veniturile din activităţi independente .....................................................................................35 4.3.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................38 4.3.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................42 4.4. Venituri din salarii ...................................................................................................................43 4.4.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................45 4.4.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................47 4.5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor ................................................................................48 4.5.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................50 4.5.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................52 4.6. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală .....................................................................53 4.6.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................54 4.6.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................55 4.7. Veniturile din pensii ................................................................................................................56 4.7.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................57 4.8. Venituri din premii i jocuri de noroc ....................................................................................57

4.8.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................58 4.9. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal .............................59 4.9.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................60 4.10. Veniturile din investiţii..........................................................................................................61 4.10.1 Aplicaţii rezolvate ...........................................................................................................63

Unitatea de învăţare 5. .....................................................................................................................65 IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 5.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................65 5.2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice ...........................................65 5.3. Aplicaţii rezolvate ...................................................................................................................67 5.4. Teste de autoevaluare a cunoştintelor .....................................................................................70

Unitatea de învăţare 6. .....................................................................................................................72 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 6.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................72 6.2. Operaţiuni impozabile .............................................................................................................73 6.3. Baza de impozitare ..................................................................................................................75 6.4. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii ......................................................................76 6.5. Determinarea taxei pe valoarea adăugată ................................................................................77 3

...........4................................................... Aplicaţii rezolvate ...............................................................................1......................................6..........6................................................... Accizele armonizate ..................... Impozitul şi taxa pe teren ........................................................................................5....................... Teste de autoevaluare a cunoştintelor .................................79 6. Aplicaţii rezolvate ....................................... Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...................................................... Scutirile şi termenele de plată a accizelor armonizate .....................................................5.......................................91 7..................................................96 8..............................................................................................................100 8......106 9.........85 7.6.....3.........95 IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE .6.. Impozitul pe mijloacele de transport . Impozitul şi taxa pe clădiri ....................................................... .................................................85 ACCIZELE 7....................89 7.... Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................2...................................................................93 Unitatea de învăţare 8......................................................................................3........ Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare .........................................................................................................................95 8.........................................................................................83 Unitatea de învăţare 7......................................................................................103 8. Alte produse accizabile ......concepte de bază................ ........... Aplicaţii rezolvate ............................7.......107 4 ...................2................................................. Bibliografie .......90 7.4......................95 8..................................85 7........................................... Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ....................................................................1...........................102 8..

concretizate în competenţele pe care studentul le va dobândi după parcurgerea şi asimilarea acestuia: familiarizarea cu reglemetările fiscale în vigoare. realizată prin examenul susţinut în sesiunea de evaluare. Cursul este structurat pe 8 unităţi de învăţare (capitole). Bănci şi Burse de Valori şi face parte din planul de învăţământ aferent anului II. Criteriile de evaluare constau în: ponderea evaluărilor pe parcursul semestrului (teme de control) . cuprinzând: aspecte teoretice şi practice privind mecanismul de aşezare şi percepere a celor mai importante impozite directe şi indirecte. organizat de Facultatea de Finanţe. valorificarea cunoştinţelor specifice domeniului pentru explicarea şi soluţionarea unor situaţii practice. Evaluarea cunoştinţelor se va realiza sub două forme: evaluare continuă. Obiectivele principale ale cursului. capacitatea de a determina impozitele datorate atât de contribuabilii persoane fizice cât şi de contribuabilii persoane juridice. semestrul II. Asigurări. evaluare finală. pe baza lucrărilor de verificare propuse la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. 5 . teste de evaluare/autoevaluare a cunoştinţelor.40%.Introducere Titlul cursului: Fiscalitate Cursul se adresează studenţilor înscrişi la programul de studiu ID. cu aspectele concrete ale mecanismului fiscal de aşezare şi percepere a celor mai importante impozite şi taxe. ponderea evaluării finale – 60%.

descrie componentele sistemul fiscal.5. explice funcţiile şi principiile sistemul fiscal. prin organele sale specializate. Funcţiile sistemului fiscal. Principiile sistemului fiscal 1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: structura sistemului fiscal.6.4.3. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 1. rezume structura veniturilor fiscale la nivelul bugetului de stat. Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor 1. Sistemul fiscal cuprinde următoarele trei componente: . funcţiile sistemului fiscal.1. Componentele sistemului fiscal 1. principiile sistemului fiscal. Stuctura sistemului fiscal Sistemul fiscal este definit ca reprezentând “totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoanele fizice şi juridice.totalitatea impozitelor.1. le percepe în baza unor reglementări legislative de natură fiscală. studentul va fi capabil să: definească sistemul fiscal şi să identifice componentele acestuia. taxelor şi a altor venituri fiscale pe care statul. 1. elementele comune specifice impozitelor Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii.2.Unitatea de învăţare 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA Cuprins 1. identifice elementele comune specifice impozitelor. Teste de evaluare a cunoştintelor 1. 6 . 1.2. care alimentează bugetele publice”.

1. în scopul dezvoltării activităţilor economice.aparatul fiscal pune în mişcare mecanismul fiscal. Funcţiile sistemului fiscal Funcţiile sistemului fiscal sunt: funcţia de mobilizare a resurselor bugetare la dispoziţia statului. iar termenele. având în structura sa aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de unităţile sale teritoriale. taxelor. sporirii veniturilor. prin intermediul facilităţilor fiscale acordate. prin elaborarea de norme juridice clare.4. respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le 7 . certitudinea impunerii. aşa cum sunt reglementate de Codul Fiscal: neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri. asigurând condiţii egale investitorilor.mecanismul fiscal. tehnicile şi instrumentele fiscale cu ajutorul cărora se asigură dimensionarea. . funcţia de control asupra economiei exercitată de către Ministerul Finanţelor (prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală). care să nu conducă la interpretări arbitrare. capitalului român şi străin. funcţia economică stimulativă. cu forma de proprietate.3. care cuprinde metodele. etc. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor. aşezarea şi perceperea impozitelor. prin care se urmăreşte asigurarea protecţiei sociale pentru unele categorii de persoane sau stimularea agenţilor economici ce utilizează forţă de muncă cu randament redus. Principiile sistemului fiscal Principiile fiscalităţii. compartimentele autorităţilor administraţiei publice locale. etc.. funcţia socială. creării de noi locuri de muncă. 1.

profit. cuprinzând . Venituri curente A. acte şi fapte. astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice. . Venituri din capital III.impozite pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale.5. Donaţii VI. prin impunerea diferită a veniturilor. Structura veniturilor la nivelul bugetului de stat: I. în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore.impozite şi taxe pe proprietate. în funcţie de mărimea acestora. dar în anumite situaţii diferă de acesta. Subvenţii V. . Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor Elementele comune specifice impozitelor şi taxelor sunt: obiectul este elementul concret care stă la baza aşezării acestuia şi poate fi reprezentat de: venit. 8 . preţ. echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice. profit. . baza impozabilă sau baza de calcul reprezintă elementul pe care se fundamentează calculul venitului bugetar. eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal.revine. bunuri. . Sume de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 1. precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale. Operaţiuni financiare IV.impozite şi taxe pe bunurii şi servicii. câştiguri din capital.impozit pe venit. Venituri nefiscale II.alte impozite şi taxe internaţionale B. Contribuţii de asigurări C. Venituri fiscale. De cele mai multe ori baza este aceeaşi cu obiectul impozitului.

Aceasta poate fi exprimată în: sumă fixă sau cotă procentuală. înlesnirile acordate la plată: scutiri. iar în alte situaţii contribuabilul diferă de plătitor. impozit pe venit) progresivă (fostul impozit pe venit progresiv) regresivă ( taxele de timbru. acestea sunt reglementate prin acte normative cu caracter general. 9 . cota sau cuantumul unitar al venitului bugetar reprezintă impozitul aferent unei unităţi de impunere. 2. dar.tipuri de venituri fiscale pentru care subiectul şi plătitorul coincid. amânări şi eşalonări drepturile şi obligaţiile plătitorilor sunt uneori expres precizate în Codul Fiscal. impozitul pe profit. Exemplificaţi pe sistemul fiscal al României: . 3. Explicaţi pe exemple concrete funcţiile sistemului fiscal din România.6. . . reduceri. sancţiunile aplicabile în caz de încălcare a legii fiscale: cele mai des întâlnite sunt majorările de întârziere şi amenzile contravenţionale sau fiscale. Cota procentuală poate fi: proporţională ( TVA. ca principiu. 1. Teste de evaluare a cunoştinţelor 1.tipuri de venituri fiscale pentru care subiectul şi plătitorul sunt persoane diferite. Plătitorul şi subiectul coincid în unele cazuri. bonificaţii. Codul de Procedură Fiscală.subiectul venitului bugetar (contribuabilul) este persoana deţinătoare sau realizatoare a obiectului impozabil. cum ar fi.tipuri de venituri fiscale pentru care baza de calcul este diferită de obiectul impunerii. impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal) termenul de plată reprezintă data la care sau până la care obligaţiile fiscale trebuie vărsate la buget. de exemplu. plătitorul este persoana care efectuează plata propriu zisă la buget. Prezentaţi exemple de metode şi instrumente fiscale cu ajutorul cărora se asigură aşezarea şi perceperea impozitelor în România.

strada Unirii. 15 unde acordă i în consula ii de specialitate 4 zile pe săptămână. Domnul Ionescu î i exercită profesia Bucure ti. bl. sector 3. unde mai are un cabinet de avocatură. 10 . Domnul Alexandru Ionescu este avocat cu domiciliul în ora ul Buzău. nr. Care este domiciliul fiscal al domnului Ionescu? Explica i. dar aici se află doar 1 zi pe săptămână. E 58 i are un cabinet de avocatură în acela i ora pe strada Viitorului.4.

4. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: creanţă fiscală. include alături de obligaţia de plată la termenele legale a impozitelelor. 2. penalităţi de întârziere.1. b) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele. obligaţie fiscală. PROCEDURI FISCALE Cuprins 2. modalităţi de stingere a crean elor fiscale. majorări de întârziere Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. studentul va fi capabil să: definească conceptele de: obligaţie fiscală. Dobânzile. după caz.3. calculeze dobânzile.Unitatea de învăţare 2. Obliga iile i crean ele fiscale 2.2. impozitele. Obliga iile Conceptul de obligaţie fiscală. şi următoarele obligaţii ale contribuabilului. penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere 2.5.1. Modalităţi de stingere a creanţelor fiscale 2. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor 2. taxelelor. creanţă fiscală identifice şi să explice modalităţile de stingere a crean elor fiscale. penalităţile de întârziere i majorările de întârziere. taxele.2. Aplicaţii rezolvate 2. OBLIGAŢIA ŞI CREANŢA FISCALĂ. i crean ele fiscale în sens larg. 11 .6. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 2. descrie ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. dobânzi. cum sunt: a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau. taxele.

creanţele fiscale pot fi: creanţe fiscale principale: impozitele. taxele. i alte d) obligaţia de a plăti dobânzi. penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere. Asemenea titluri pot fi: a) decizia de impunere. contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat. Drept urmare. i majorări 2. contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat. contribuţiile şi celelalte sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat creanţe fiscale accesorii: dobânzi şi penalităţi de întârziere. potrivit legii. după caz. dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată. taxele. Atât conţinutul. contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal. după caz.c) obliga ia de a plăti la termenele legale impozitele. penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere. taxelor. întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite. d) declaraţia vamală. dreptul la restituirea impozitelor. denumite creanţe fiscale principale. taxe. b) dreptul la perceperea dobânzilor. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. aferente impozitelor.3. cât şi cuantumul creanţelor fiscale constau în: a) dreptul la perceperea impozitelor. taxelor. Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal. denumite obligaţii de plată accesorii. în condiţiile legii. b) declaraţia fiscală. denumite creanţe fiscale accesorii. 12 . Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală. cel care a făcut plata are dreptul la restituirea sumei respective. după caz. c) decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii. iar în unele cazuri de întârziere În măsura în care plata sumelor reprezentând impozite. contribu iile sume datorate bugetului general consolidat. taxelor. Modalităţi de stingere a crean elor fiscale Stingerea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu.

taxele şi alte sume care se datorează în vamă. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. taxe. de către organul fiscal competent. prescripţie. executare silită (poprire. în cazul creanţelor fiscale stabilite. compensare (aceasta presupune reducerea sumelor exigibile la o scadenţă ulterioară cu sumele plătite în plus la buget la scadenţele anterioare). împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere. decontare bancară sau aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile). încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte. într-un cont unic. datorată în luna curentă din grafic sau suma amânată la plată. precum şi obligaţiile fiscale curente de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii acordate. contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale. de drept. Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite. datorată pe perioada amânării. f) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. în cazul în care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se împlineşte în luna curentă. anulare. taxelor. inclusiv accesoriile. c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea. iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile. executare silită a bunurilor mobile. după caz. potrivit legii. impozitele. Debitorii efectuează plata impozitelor. prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. stingerea efectuându-se. prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaţii de plată. proporţional cu obligaţiile datorate. potrivit legii. distinct pe fiecare buget sau fond. în ordinea vechimii. după caz. mandat poştal. atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită. şi apoi obligaţiile fiscale accesorii. h) ordonanţa procurorului. b) toate obligaţiile fiscale principale. întocmit de organul prevăzut de lege. pentru obligaţiile privind plata amenzilor contravenţionale. scutire. după caz. g) decizia de atragere a răspunderii solidare. în următoarea ordine: a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat o eşalonare la plată. după caz. Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent. executare silită a bunurilor imobile) şi prin alte modalităţi prevăzute de lege. Creanţele fiscale se sting prin: plată (numerar. precum şi dobânda sau majorarea de întârziere. până la concurenţa cu suma eşalonată la plată sau până la 13 . de procuror sau de instanţa judecătorească.e) decizia prin care se stabilesc şi se individualizează datoria vamală. în ordinea vechimii.

se anulează. Eventualele diferenţe rămase se compensează cu alte obligaţii fiscale ale debitorului. c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative. mai mici de 40 lei. de restituit sau de plată de la buget. precum şi suma amânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere datorată pe perioada amânării. exclusiv cele privind comunicarea prin poştă. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului. Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: a) în funcţie de scadenţă. urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete. Creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanţele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi natură. după caz. acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea administrării creanţelor fiscale. cât şi pe cea de debitor. În situaţiile în care cheltuielile de executare. în mod proporţional. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor. d) obligaţiile cu scadenţe viitoare. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. tarife. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. până la concurenţa celei mai mici sume. b) în funcţie de data comunicării. pentru obligaţiile fiscale principale.concurenţa cu suma achitată. contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat. comisioane sau cauţiuni pentru cererile. cu excepţia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal. Termenul de prescripţie al acestui drept începe să 14 . Organele fiscale sunt scutite de taxe. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente. Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite. Creanţele fiscale ale debitorului se compensează cu obligaţii datorate aceluiaşi buget. Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani. conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. după caz. în ordinea prevăzută mai sus. la solicitarea contribuabilului. sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite. Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi a adresei de înfiinţare a popririi sunt suportate de organul fiscal. precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii. taxe. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil. cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică.

iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. Acest termen curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate. Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului. de regulă. b) pe perioada cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale şi data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului. suma pentru care se începe executarea silită. b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale după expirarea termenului legal de depunere a acesteia. urmăribile potrivit legii. pentru stingerea acestora. inclusiv a cheltuielilor de executare. în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale. organele fiscale competente. cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare. Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală. iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu. Termenele de prescripţie anterioare se întrerup: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune. Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. c) pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspecţiei fiscale. dacă legea nu dispune altfel. Termenele de prescripţie prevăzute mai sus se suspendă: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune. Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei fiscale. urmăribile potrivit legii. termenul în care cel 15 . se continuă măsurile de executare silită. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul. potrivit Codului de procedură fiscală. Somaţia trebuie să cuprindă i următoarele elemente: numărul dosarului de executare. c) la data la care contribuabilul corectează declaraţia fiscală sau efectuează un alt act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat. se efectuează. va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanţă fiscală. d) pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil inactiv şi data reactivării acestuia. procedează la acţiuni de executare silită.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dobânzile. Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse. sumele confiscate. precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală. inclusiv. se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. cheltuieli de executare silită. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. 16 . Nivelul dobânzii de întârziere este de 0.04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. cheltuieli judiciare. nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere. obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii. Prin excepţie de la prevederile anterioare. pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale. calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună. 2. precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. se datorează după acest termen majorări de întârziere. nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse.4. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen.somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu. c) dacă stingerea se realizează după împlinirea termenului de la punctul b). Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel. Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă. penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată. b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile.

000 lei la data de 14 decembrie 2011.000 x 0.000 lei la data de 14 noiembrie 2011. scadenţă 25 octombrie 2011. obligaţie principală achitată = 6.000 x 0.000 lei la data de 14 noiembrie 2011. B. dar 50 < 90. scadenţă 25 octombrie 2011. data plăţii 14 decembrie 2011. încă 4. zile întârziere 50 > 30.5. nr. C. 10. O persoană juridică datorează bugetului de stat la sfârşitul trimestrului III impozit pe profit în sumă de 10. nr. obligaţie principală achitată = 10. C. cu scadenţă la 25 octombrie 2011.04% x 20 = 80 lei Penalităţi de întârziere = 0 lei Total obligaţii accesorii achitate = 80 lei. obligaţie principală achitată = 4. Notă: Presupunem că la momentul fiecărei plăţi contribuabilul achită şi cuantumul obligaţiilor acesorii datorate pînă la momentul respectiv. scadenţă 25 octombrie 2011.000 lei Dobânda de întârziere = 10.2. Aplicaţii rezolvate 1. data plăţii 2 februarie 2012. Rezolvare A. Determinaţi suma ce trebuie plătită cu titlu de obligaţii accesorii la fiecare plată efectuată.000 lei la data de 14 decembrie 2011. 3. în situaţia în care contribuabilul achită în contul impozitului datorat următoarele sume: A. B. scadenţă 25 octombrie 2011.000 lei la data de 2 februarie 2012. data plăţii 14 noiembrie 2011.000 x 0.000 x 0.000 lei Dobândă de întârziere = 4.000 lei la data de 2 februarie 2012.000 lei Dobânda de întârziere = 10. obligaţie principală achitată = 10. D. zile întârziere 20 < 30. iar restul de 3. iar restul de 4.04% x 20 = 48 lei Penalităţi de întârziere = 0 lei Total obligaţii accesorii achitate = 48 lei.04% x 50 = 80 lei Penalităţi de întârziere = 5% x 4. 10. data plăţii 14 noiembrie 2011.000 lei Dobânda de întârziere = 6. zile întârziere 20 < 30. zile întârziere 100 > 90.000 = 200 lei Total obligaţii accesorii achitate = 280 lei.04% x 100 = 400 lei 17 . nr.000 lei la data de 14 noiembrie 2011.000 lei. nr. 6.

data plăţii 14 decembrie 2011.200 lei – data . . dar 50 < 90.200 lei.000 lei Dobânda de întârziere = 4. din care 7.data depunerii declara iei 25.obliga ii fiscale accesorii aferente impozitului pe profit din perioada anterioară 500 lei – decizia de calcul a dobânzilor i penalită ilor de întârziere 20.data depunerii declara iei 25. data plăţii 14 noiembrie 2010.contribu iile obligatorii ale angaja ilor 5. nr.500 lei Total obligaţii accesorii achitate = 1. zile întârziere 20 < 30. scadenţă 25 octombrie 2011.000 x 15% = 450 lei Total obligaţii accesorii achitate = 570 lei.data depunerii declara iei 25. .04 În contul obliga iilor fiscale de mai sus.07 2011.000 lei Dobânda de întârziere = 3.contribu iile obligatorii ale societă ii 6. i 3. zile întârziere 50 > 30. data plăţii 2 februarie 2012.000 = 1. zile întârziere 100 > 90. nr.impozitul pe venitul din salarii (impozit re inut depunerii declara iei 25. obligaţie principală achitată = 3.04% x 100 = 120 lei Penalităţi de întârziere = 3. În această situa íe.200 lei din perioada curentă . i contribu ii.000 x 0. i virat în numele angaja ilor) 7.2011.700 lei . obligaţie principală achitată = 4.000 lei Dobânda de întârziere = 3. la data de 25.000 lei rest de plată dintr-o perioadă anterioară .07 2011.000 x 5% = 200 lei Total obligaţii accesorii achitate = 280 lei.07 2011.07. nr. .900 lei în contul bugetului de stat asigurărilor sociale obliga iilor fiscale.2011.900 lei D. obligaţie principală achitată = 3.07 2011. i 11. scadenţă 25 octombrie 2010.Penalităţi de întârziere = 15% x 10. 2011. specifica i modul de stingere a 18 .07.04% x 50 = 80 lei Penalităţi de întârziere = 4.data depunerii declara iei 25.04% x 20 = 24 lei Penalităţi de întârziere = 0 lei Total obligaţii accesorii achitate = 24 lei. 2. scadenţă 25 octombrie 2011. următoarele sume: 17. societatea virează.000 lei .impozit pe profit 10.700 lei în contul bugetelor i fondurilor speciale. Societatea comercială Globus SA are de plătit următoarele impozite toate cu scaden ă în perioada curentă: .000 x 0.000 x 0.

care sunt creanţele fiscale accesorii datorate şi care este cuantumul acestora? Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 1. Un contribuabil datorează bugetului asigurărilor sociale de stat la sfârşitul lunii ianuarie obligaţii fiscale principale în sumă de 7. 7. 19 . cei 17.6. Dacă un agent economic are de plată la sfârşitul trimestrului I un impozit pe profit de 5. pentru fiecare sumă în parte: A. sting obligaţiile fiscale în următoarea ordine: 1 – impozit pe venitul din salarii (impozit cu reţinere la sursă) – 7. în următoarea ordine: i fondurilor speciale.000 lei. B.000 lei la data de 14 martie 2011. Care este ordinea de stingere a obligaţiilor de natură fiscală? 2. dar suma respectivă este virată în data de 3 mai acela i an.200 lei 4 – obliga iile fiscale accesorii – 500 B. sting 1– contribu ii angaja i (obligaţii fiscale cu reţinere la sursă) – 5.000 lei 3 – impozit pe profit perioada curentă – 7.200 lei 2 – impozit pe profit din perioada anterioară – 3. Care sunt modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale? 3.900 lei achitaţi în contul bugetului de stat.000 lei la data de 11 iunie 2011. iar restul de 4. ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale este următoarea.000 lei 2 – contribu ii angajator – 6. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor Teste de evaluare a cunoştinţelor 1. Determinaţi suma ce trebuie plătită cu titlu de obligaţii fiscale accesorii la fiecare plată efectuată. 3. cu scadenţă la 25 februarie 2011. cei 11.700 lei achitaţi în contul bugetelor asigurărilor sociale obligaţiile fiscale aferent. în situaţia în care contribuabilul achită în contul contribuţiilor sociale datorate următoarele sume: A.700 lei 2.000 lei.Rezolvare Conform prevederilor Codului de procedură fiscală.000 lei la data de 7 aprilie 2011.

800 lei.taxă pe valoarea adăugată 1. . Un contribuabil persoană juridică a înregistrat în evidenţe un impozit pe profit de restituit în sumă de 10.impozit pe teren 200 lei. . 20 .500 lei.impozit pe veniturile din salarii 1.cheltuieli accesorii aferente CAS 200 lei . iar în acelaşi timp are şi următoarele obligaţii de plată: .CAS 2.000 lei.000 lei. Stabiliţi procedura de compensare a acestor obligaţii prin intermediul impozitului pe profit de restituit.2.contribuţia la fondul de şomaj 700 lei. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 2. . .

2.2. precum şi pe cele nedeductibile. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil. declaraţie de impunere. Veniturile şi cheltuielile 3.Unitatea de învăţare 3. rezultat net. 3. Declararea impozitului pe profit 3. pe cele cu deductibilitate limitată. Contribuabilii şi cotele de impunere Sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele persoane. să aplice cotele de impunere legale şi să calculeze impozitul pe profit. sfera de aplicare şi scutirile de la plata impozitului pe profit. venituri neimpozabile. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor i termenele de plată 3.4.1. cheltuieli deductibile. denumite contribuabili: persoanele juridice române. identifice cheltuielile deductibile. IMPOZITUL PE PROFIT Cuprins 3.5. determine profitul impozabil. recunoască veniturile impozabile şi neimpozabile. termen de plată.3. cotă de impunere. profit impozabil. cheltuieli nedeductibile.1. 21 . Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. studentul va fi capabil să: recunoască contribuabilii. venituri impozabile. Aplicaţii rezolvate 3. Contribuabilii şi cotele de impunere 3. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 3. rezume aspectele referitoare la plata şi depunerea declaraţiilor de impozit pe profit.6.

constituit potrivit legii. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. de 16%. Banca Naţională a României. potrivit Legii locuinţei. inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit legii. precum şi cele autorizate. pentru fondurile publice. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română. pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care sunt sau urmează a fi utilizate conform legii privind Codul Fiscal. persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. potrivit Legii învăţământului. pentru veniturile utilizate. discotecilor. înfiinţat potrivit legii specifice. cazinourilor sau pariurilor sportive. 22 . Fondul de garantare a pensiilor private. instituţiile de învăţământ particular acreditate. înfiinţate potrivit legislaţiei europene. Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte. fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat. în anul curent sau în anii următori.persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România. în general. ca de exemplu: trezoreria statului. pentru o serie de venituri prevăzute expres în Codul Fiscal. inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit anumiţi contribuabili. cultele religioase. asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari. cluburilor de noapte. şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate. persoanele juridice cu sediul social în România. instituţiile publice. Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este.

după caz. potrivit prevederilor Codului fiscal. veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii. în cazul cărora impozitul pe profit era mai mic decât suma impozitului minim datorat pentru tranşa de venituri totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. veniturile obţinute din vize. taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive. veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole. sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea. veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare. donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare. cercetării ştiinţifice. erau obligaţi la plata impozitului la nivelul acestei sume.000 euro. pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15. sănătăţii. taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare. Aceste organizaţii datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică. Contribuabilii. învăţământului. sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. altele decât cele prevăzute anerior. altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri: cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor. într-un an fiscal. Impozitul minim a fost în vigoare în perioada 1 mai 2009 – 30 septembrie 2010. sportului. tombole. potrivit statutului acestora. potrivit legii. resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile. precum şi de camerele de comerţ şi industrie. veniturile obţinute din reclamă şi publicitate. Organizaţiile nonprofit. sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit. conferinţe. potrivit actului constitutiv sau statutului. serbări. din domeniul culturii.Organizaţiile nonprofit. în anul curent sau în anii următori. realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică. dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit (din categoriile enun ate mai sus). impozit calculat prin aplicarea cotei de 16%. veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit. utilizate în scop social sau profesional. contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor. dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite. 23 . potrivit legilor de organizare şi funcţionare.

24 . veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale. după caz. dintr-un an fiscal.3. Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.3. veniturile din impozitul pe profit amânat determinat i înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară. potrivit legii. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare. respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare. veniturile neimpozabile. precum şi veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere. veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare. pe durata de viaţă stabilită de către contribuabil. cheltuielile efectuate. precum şi alte diferenţe favorabile de valoare prevăzute de Codul Fiscal. diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare. prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative. pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară. Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: dividendele primite de la o persoană juridică română. înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor. Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri. Veniturile şi cheltuielile Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri. de exemplu şi următoarele: cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor.

Dintre cheltuielile cu deductibilitate limitată. în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. la schemele de pensii facultative. studiul pieţei. în baza unui contract scris. în limita a de 2. produselor sau serviciilor. amintim: cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit. cheltuielile efectuate în numele unui angajat. suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate. participarea la târguri şi expoziţii. potrivit legii. în limita unei cote de până la 2%. precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora. 25 . cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar şi cele cu amortizarea. cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat. la misiuni de afaceri. editarea de materiale informative proprii. în limitele stabilite de organele de specialitate ale administraţiei centrale. cheltuielile pentru marketing. cheltuielile sociale. efectuate pentru salariaţi şi administratori. în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal. perisabilităţile. cheltuielile cu provizioane şi rezerve. cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei. potrivit Codului muncii. stabilite conform legii. cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori. şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. împreună cu instituţiile de specialitate. precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil. pentru fiecare participant.cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale. pentru fiecare participant. în anumite limite prevăzute în Codul fiscal. cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate. precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. cheltuielile de cercetare. potrivit legii. promovarea pe pieţele existente sau noi. cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate.

amenzile. prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune. precum şi cei care acordă burse private. potrivit normelor. neimputabile. acordate potrivit legii. contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat. cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură. 26 . cheltuieli aferente). pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare. după caz. pentru determinarea profitului impozabil. inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent.Dintre cheltuielile nedeductibile reţinem: cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. pentru veniturile realizate din România. potrivit legii. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă a 30/00 din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile (trebuie men ionat că veniturile din dividende primite de la persoane juridice române sau străine nu au. cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor. altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului. la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii. precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente. potrivit prevederilor legale. cheltuielile înregistrate în contabilitate. cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate. dacă aceasta este datorată. potrivit legii. dobânzile/majorările de întârziere. precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private. dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă. care nu au la bază un document justificativ. confiscările şi penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române/străine. precum i cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile confforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară.

până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. până la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectuează plăţile anticipate. indicele preţurilor de consum necesar pentru actualizarea plăţilor anticipate se comunică. aceşti contribuabili pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual.3. Declararea impozitului pe profit Plata impozitului pe profit se realizează astfel: i termenele de plată contribuabilii. cu plăţi anticipate. actualizate cu indicele de inflaţie (decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior. pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit. anual. persoane juridice române. cu câteva excepţii prevăzute în Codul Fiscal. au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. organizaţiile nonprofit. precum i contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice. estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate. Această opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea ei i este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. fără a fi luate în calcul plă ile anticipate efectuate în acel an). cu plăţi anticipate efectuate trimestrial (în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent). Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual. persoane juridice străine.4. şi sucursalele din România ale băncilor. societăţi comerciale bancare. 27 . prin ordin al ministrului finanţelor publice. efectuate trimestrial. alţii decât cei menţionaţi anterior. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit. Începând cu data de 1 ianuarie 2013. contribuabilii.

Societatea comecială SC PARIUL SA este o persoană juridică română cu sediul social în Bucure ti sector 1. Aplicaţii rezolvate 1.000 lei.3.000 lei. vă pune la dispozi ie următoarele informa ii cu privire la activitatea desfă urată în primele 3 trimestre ale anului 2011: .în luna iulie. i un profit 28 . persoană juridică română cu sediul social în Bucure ti. societatea înregistrează venituri din anularea unor provizioane constiuite anterior.000 lei impozabil în valoare de 6. . ce activează în domeniul construc iilor.în luna ianuarie 2011 societatea ob ine un dividend net în valoare în valoare de 3.000) – ( 27. Cu privire la activitatea întreprinsă societatea declară la finele anului venituri totale de 12. . în sumă de 1. 400 lei Impozitul datorat pentru primele trei trimestre ale anului 2011 este de 2.000 – 5. . care. Determina i cuantumul impozitului anual datorat de către societatea comercială.000) = 37.000 lei. Rezolvare Profit impozabil = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli nedeductibile) = ( 41.000 = 15.000 lei. au fost considerate cheltuieli nedeductibile.în luna aprilie. autorizată să desfă oare activită i de natura pariurilor sportive. fiind ac ionar majoritar din 2007 al societă ii comerciale SC MALUS SA.000 – 22.000 = 2. Determina i cuantumul impozitului pe profit datorat de către societatea comercială la finele trimestrului III.000 – 1.400 lei 2.5.000 lei Impozit pe profit = 16% * Profit impozabil = 16% * 15. ca urmare a nerespectării unor reglementări de protec ia mediului societatea prime te o amendă în valoare de 5.000 lei.000 lei. sector 4. iar cheltuielile totale aferente desfă urării activită ii se ridică la suma totală de 27.veniturile totale înregistrate sunt 41. Societatea comercială SC NELY SA. la momentul constituirii lor.000 – 3.

cuantumul cheltuielilor cu materiile prime. iar în luna august un alt angajat este trimis într-o delega ie în interes de serviciu pe o perioadă tot de 7 zile la Timi oara.societatea de ine 35% din ac iunile SC MOUSE SA din 2006 dividende nete în valoare de 3.500 lei.cuantumul impozitul pe profit. .000 = 960 lei Impozitul anual datorat este de 960 lei 3. . determinat de 600 lei.000 lei. Societatea comercială SC CALCULATORUL SA cu sediul social în ora ul Baia Mare. Pentru i în luna februarie prime te primele 3 trimestre ale anului cuantumul cheltuielilor cu salariile personalului au fost 1. pe perioada analizată. Pentru cele două deplasări societatea a înregistrat o cheltuială cu indemniza ia de deplasare de 1.800 lei. strada Viitorului. are ca obiectiv de activitate comercializarea hardware i software în domeniul IT i mentenan a produselor i prezintă la sfâr itul trimestrului III următoarea situa ie: .000 = 600 lei 16% * Profit impozabil pariuri = 16%*6. 16% * Profit impozabil pariuri) 5%* Venituri pariuri = 5%* 12.în luna martie.000 lei. contravalorea acesteia fiind 600 lei.veniturile totale aferente perioadei analizate au fost 25.7. 29 i achitat. societatea a organizat o petrecere pentru angaja i cu ocazia împlinirii a 5 ani de existen ă.000 lei. . dar care nu sunt parte a CA. societatea a fost amendată cu 200 lei pentru depozitarea necorepunzătoare a unor de euri metalice. .restul veniturilor până la total este reprezentat de venituri impozabile integral. .în luna martie 1 angajat este trimis într-o delega ie în interes de serviciu pe o perioadă de 7 zile în Oradea. 7 din ora un software a cărui . (5% * Venituri pariuri.000 lei (nivelul legal pentru institu iile publice este de 13 lei/zi/persoană). a fost de 7.societatea are 3 angaja i în regim part-time i 1 administrator angajat în regim full-time.în luna aprilie societatea a dat cu titlu de sponsorizare valoare este 400 lei. Alte informa ii: .în luna mai. . . . nr. aferent perioadelor anterioare este în sumă colii nr. din care venituri din comercializarea produselor 20.Rezolvare Impozit pe activitatea desfăşurată = max.

72 lei) Limita de deductibilitate la indemnizaţia de deplasare: 2.100 lei.977 = 12.000 lei venituri impozabile = 22. Cheltuieli totale = 12.000) = 60 lei.73 lei)=60 lei Impozitul de plată aferent trimestrului III = Impozit datorat – sponsorizare (partea ce se scade) – impozit aferent trimestrelor I şi II Impozit trimestrul III = 1.023 lei Impozit datorat = 16% * 12.000 – 12.Determina i cuantumul imozitul pe profit datorat de către societatea comercială.20% * impozit datorat=384.023 = 1923.68 lei SPONZORIZAREA: min ( 30/00 * CA(20.5*13*2*7 = 455 lei cheltuială deductibilă cu indemnizaţia de deplasare.9. din care cifra de afaceri (CA) = 20.977 lei cheltuieli nedeductibile = 200 + 400 + 378 + 545 + 600 = 2.923. din care: cheltuieli deductibile = 7. diferenţa este cheltuială de protocol nedeductibilă = 378 lei (cheltuială de protocol nedeductibilă purtătoare de TVA nedeductibilă = 24%* 378 = 90.000 lei Limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol: 2% *(22. impozit aferent trimestrului III.68 lei 30 . diferenţa de 545 lei fiind nedeductibilă.000 lei.500 + 1. Rezolvare Venituri totale = 25.000.000 lei.263.68 – 60 – 600 = 1.800 + 222 + 455 = 9.123 lei Profitul impozabil = Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile Profitul impozabil = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli nedeductibile ) Profitul impozabil = Venituri impozabile – Cheltuieli deductibile Profitul impozabil = 22. din care: venituri neimpozabile = 3.100+600+600) = 222 lei cheltuială de protocol deductibilă.

din care: .penalităţi de întârziere ca urmare a unui contract comercial încheiat cu o persoană juridică rezidentă.3.venituri din activităţi economice 13. în sumă de 29.dobânzi obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite 5.resurse obţinute din finanţări nerambursabile 7. Cheltuielile efectuate de organizaţie pentru susţinerea intereselor specifice sindicatului sunt de 11.520 lei.000 lei.000 lei. impozit aferent perioadei anterioare (anului trecut).donaţii şi bunuri primite prin sponsorizare 10.cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare în ţară. Cheltuielile administrative care nu pot fi separate pe cele 2 tipuri de activităţi (nonprofit şi economică) sunt de 10. Cheltuieli totale.cheltuieli aferente achiziţiilor de materii prime 9. următoarele venituri şi cheltuieli: Venituri totale.cotizaţii şi taxe de înscriere ale membrilor 25.060 lei. cumulat de la începutul anului 2011. în sumă de 900 lei. în sumă de 1. 2.6. Determinaţi impozitul pe profit plătit de organizaţia sindicală pentru activităţile economice desfăşurate.000 lei. pentru 4 angajaţi. aferent primului trimestru. . . .000 lei . în sumă de 570 lei.500 lei.800 lei. iar cheltuielile efectuate pentru activităţile economice desfăşurate sunt de 5. în sumă de 19.000 lei . . Un agent economic realizează. Considerăm cursul mediu de schimb 4. pe o perioadă de 5 zile fiecare.cheltuieli cu impozitul pe profit.venituri din rambursarea impozitului pe profit.000 lei.3 lei/euro.500 lei.cifra de afaceri.000 lei . din care: .alte venituri impozabile 8. O organizaţie sindicală a obţinut în cursul anului 2011 următoarele venituri: . achitat în plus. . până la sfârşitul trimestrului II.cheltuieli efectuate cu transportul salariaţilor la locul de muncă. 31 . în sumă de 19.710 lei. Nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de deplasare pentru instituţiile publice este de 13 lei/zi/persoană.800 lei. .800 lei. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 1.000 lei . . în sumă de 5.000 lei.dividende primite de la o persoană juridică română 1. în sumă de 1.

200 lei. venituri din chirii. în sumă de 75. în sumă de 1.800 lei. în sumă de 5.980 lei. cheltuieli cu impozitul pe profit calculat aferent primelor două trimestre. cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare acordată unui număr de 5 angajaţi deplasaţi în interes de serviciu pe o perioadă de 6 zile fiecare. cheltuieli aferente penalităţilor de întârziere în conformitate cu contractele comerciale încheiate cu persoane rezidente. Determinaţi cuantumul impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II al anului 2011.. în sumă de 4. în sumă de 1040 lei.700 lei. în sumă de 1. 32 . venituri din anularea unor provizioane pentru care în momentul constituirii nu s-a acordat deducere. Un agent economic prezintă la sfârşitul trimestrului III al anului 2011 următoarea situaţie: venituri din vânzarea mărfurilor. în sumă de 300 lei. în condiţiile în care nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice este de 13 lei/zi/persoană.200 lei. în sumă de 27. în sumă de 510 lei. în sumă de 48. cheltuieli aferente salariilor personalului.970 lei. cheltuieli aferente transportului şi cazării personalului deplasat în interes de serviciu. în sumă de 1. cheltuieli de protocol. cheltuieli înregistrate în contabilitate şi care nu au la bază un document justificativ. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 3. venituri din prestarea unor servicii terţilor. în sumă de 117. venituri din penalităţile de întârziere în conformitate cu contractele comerciale încheiate cu persoane rezidente.540 lei.280 lei. 3. Determinaţi cuantumul impozitului pe profit datorat pentru trimestrul III şi impozitul de plată aferent trimestrului III al anului 2011. în sumă de 700 lei.cheltuieli de sponsorizare. acordate conform legii privind sponsorizarea.000 lei.

7. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4. Aplicaţii rezolvate 4.6. Venituri din premii i jocuri de noroc 4. Aplica ii rezolvate 4.Unitatea de învăţare 4.5. IMPOZITUL PE VENIT Cuprins 4. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil. Impozitul pe venit – caracterizare generală 4.1. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4.2.1.10.1.5 Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 4. cheltuieli deductibile. Aplicaţii rezolvate 4.5.7.4. cotă forfetară.6. venituri neimpozabile.4 Veniturile din salarii 4. cheltuieli nedeductibile. Aplica ii rezolvate 4. Aplica ii rezolvate 4.2.9.10. sistem de plăţi 33 .8.2.2.3.2. Aplicaţii rezolvate 4.1. Veniturile din drepturile de proprietate intelectuală 4. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 4.3. venituri impozabile. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 4. Venituri din pensii 4.3. Aplica ii rezolvate 4.8.1.4.1.1. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4.1.6. Aplicaţii rezolvate 4.1. Veniturile din activităţi independente 4.1. categorii de venituri supuse impozitului pe venit. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4.9. Veniturile din investiţii 4.

2. venituri din alte surse 34 . venituri din salarii. persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România. sistem real de impunere. studentul va fi capabil să: identifice persoanele încadrate în noţiunea de contribuabil. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. definească cotele forfetare şi modalitatea lor de aplicare. cunoască declaraţiile ce trebuie întocmite pentru plata impozitului pe venit. dobânzi de întârziere la plata impozitului pe venit. venituri din pensii. venituri din activităţi agricole. venituri din premii şi din jocuri de noroc. venituri din investiţii. termenele de depunere a acestora şi dobânzile suportate în cazul întârzierii plăţii impozitului pe venit datorat. facă distincţie între diferitele tipuri de venituri (venituri impozabile / venituri neimpozabile) şi cheltuieli (cheltuieli deductibile / cheltuieli nedeductibile). declaraţii de impunere.anticipate. recunoască categoriile de venituri pentru care se datorează impozit. determine impozitul datorat pe fiecare tip de venit cuprins în unitatea de învăţare. persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. 4. Categoriile de venituri supuse impozitul pe venit sunt: venituri din activităţi independente. Impozitul pe venit – caracterizare generală Contribuabilii sunt: persoanele fizice rezidente. distingă între impunerea pe baza plăţilor anticipate şi impunerea în sistem real. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare.

realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere. bugetele fondurilor speciale. altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale. Perioada impozabilă este anul fiscal. creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav. 4. bugetele locale şi din alte fonduri publice în conformitate cu Codul Fiscal. bugetul asigurărilor sociale de stat. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen. care în România. sume asigurate. corespunde anului calendaristic. precum şi orice alte drepturi. veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat.Dintre veniturile neimpozabile reţinem: ajutoarele. 35 .3. indemnizaţiile pentru risc maternal. Veniturile din activităţi independente Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale. acordate din bugetul de stat. sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate. iar cota de impunere este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie de venit supus impozitului. văduvele/văduvii de război. maternitate. indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială. studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională. sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat. precum şi pensiile. cu excepţia câştigurilor primite de la societăţile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi. etc. sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri. inclusiv din activităţi adiacente. orfanii. militarii cu termen redus. pensiile pentru invalizii de război. cu ocazia tragerilor de amortizare. ordine publică şi siguranţă naţională în conformitate cu Codul Fiscal.

cheltuielile de protocol. în ţară şi în străinătate. mecenat. dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice. cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale 2%) se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile. pe baza contractului încheiat între părţi. cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale. c) sumele primite ca despăgubiri. utilizate în desfăşurarea activităţii. suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă. altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional. 36 . în interesul serviciului. mecenat sau donaţii. Venitul brut cuprinde. Dintre cheltuielile cu deductibilitate limitată reţinem: cheltuielile de sponsorizare. precum şi pentru acordarea de burse private. Baza de calcul pentru cheltuielile cu deductibilitate limitată (protocol 2%. în principal: a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii. d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări. c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii. mecenat. instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi. deductibile. exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii. b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. sponsorizare 5%. cheltuielile sociale. cheltuielile de protocol. pentru acordarea de burse private.Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării de venituri. utilizate într-o activitate independentă. altele decât cheltuielile de sponsorizare. efectuate conform legii. Nu sunt considerate venituri brute: a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia. d) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală.

pesoana fizică ob ine i alte venituri pentru care are obligativitatea plă ii contribu iei de asigurări de sănătate. indiferent de nivelul acestuia. dar nici mai mare de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului. Cota de impunere este de 10. Contribu ia de asigurări de sănătate – în cazul în care venitul din activită i independente este singurul venit ob inut de persoana fizică valoarea contribu iei nu poate fi inferioară celei aferente salarilui minim brut pe ară (pentru 2012 nivelul acestuia este de 700 lei). iar în cazul în care pe lângă veniturile din activită i independente. aceasta se poate asigura voluntar pe baza unui contract individual (men iunile cu privire la nivelul venitului asigurat rămân valabile). Cota de impunere este 5. şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. 2. legisla ia în vigoare men ionează următoarele: 1. Dacă persoana fizică ob ine pe lângă venitul din activită i independente i alte venituri pentru care datorează contribu ia de asigurări sociale. după caz. În ceea ce prive te contribu iile de asigurări pentru persoanele care realizează venituri din activită i independente. luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent. Contribu ia de asigurări sociale – în cazul în care venitul din activită i independente este singurul venit ob inut de persoana fizică. aceasta va datora contribu ia de asigurări de sănătate pe fiecare venit ob inut. potrivit legii. În acest caz venitul asigurat nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului.5%. se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit.Plăţile anticipate în contul impozitului pe veniturile din activităţi independente.5% 3. Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă. Contribu ia de asigurări pentru omaj – persoanele care ob in venituri din activită i independente. idiferent dacă acestea sunt singurele venituri ob inute sau 37 . cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă. prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor. exceptând cazurile în care impozitul anticipat este reţinut la sursă sau a cazurilor în care impozitul reţinut este final. până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. ca de exemplu venituri din salarii. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% şi acestea se virează în 4 rate anuale egale. aceasta are obligativitatea asigurării în sistemul public de pensii pe baza unui contract individual dacă venitul brut anual realizat este mai mare sau egal cu de 4 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului pensiilor (pentru anul 2012 acesta este 2117 lei).

000 lei. cu normă redusă. venituri din acordarea de asisten ă informatică 6.000 lei. următoarele informa i cu privire la activitatea Domnul Petrovici vă pune la dispozi ie independentă desfă urată: Venituri: - venituri din vânzarea componentelor informatice 17. Sediul social aferent activită ii independente se află în apartamentul proprietate personală i reprezintă 40% din suprafa a totală a acestuia. venituri sub formă de dobânzi aferente contului curent al activită ii independente desfă urate 2. la societatea comercială ”ELECTRONICUL” S. Acesta nu este înregistrat în scopuri de TVA i ine eviden a activită ii desfă urate după contabilitatea în partidă simplă.000 lei. Împrumutul este acordat la data de 1 ianuarie 2011 pe o perioadă de 1 an. i pentru a î i completa veniturile de la 1 ianuarie 2011 domnul Petrovici a devenit antreprenor independent (persoană fizică autorizată în domeniul informatic).000 lei.nu.000 lei. se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru omaj.1. 4. Rambursarea împrumutului se face integral la scaden ă. datorat bugetului local. pe baza unui contract individual.000 lei.3. i apă) 2. Aplicaţii rezolvate 1. Petrovici Ionel este angajat pe post de agent-vânzări. Nivelul venitului asigurat nu poate fi mai mic decât salariul minim brut. cheltuieli cu dobânda la împrumutul primit de la so ie 630 lei. venituri sub formă de dobânzi aferente contului curent personal 1.5%.A.000 lei. dar nici mai mare de 5 ori salariul mediu brut lunar. 250 lei. cheltuielile totale aferente serviciilor prestate de ter i (energie conformitate cu ponderea aferentă sediului social. în 38 . cota parte a impozitului pe clădiri. domnul Petrovici. Cota de impunere este de 0. la o rată de dobândă de 9% /an. Cheltuieli: cheltuieli aferente achizi iei de materiale 9. voluntar. împrumută de la so ie suma de 7. pentru buna desfă urare a activită ii.

domnul Petrovici a estimat la începutul anului 2011 un venit net aferent activită ii independente desfă urate de 10.500 lei. domnul Petrovici a acordat suma de 1.000 = 1. cheltuielile cu dobânda (630 lei): limitate la nivelul ratei de referin ă a BNR. rata de referin ă a BNR este 6%.5 = 13.000 + 250 + 1.000 = 25. funda iei ”CALCULATORUL. domnul Petrovici a donat unei rude cu probleme grave de sănătate suma de1.000 + 2. c) determina i diferen a de plată sau de recuperat în contul impozitului pe venitul din activitatea independentă desfă urată în func ie de valorile ob inute la punctele b) i c). în conformitate cu legisla ia în vigoare. în conformitate cu legea sponsorizării.500 lei.500 + 420 + 591. Alte informa ii: Cerin e: a) determina i impozitul datorat în cursul anului 2011 sub formă de plă i anticipate.000 + 2.600 lei Impozitul se achită în 4 tran e anuale egale cu scaden ă pe 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru.000 lei. în conformitate cu legisla ia în vigoare.000 + 6. astfel domnul Petrovici va achita în contul impozitului pe venitul din activită ile independente 400 lei trimestrial cu scaden a pe 25 martie. 25 sepetembrie i 25 decembrie. 1. PRIETENUL MEU”. astfel: 39 . b) determina i impozitul final datorat pentru activitatea independentă desfă urată în conformitate cu datele din contabilitatea în partidă simplă. Rezolvare a) Impozitul sub formă de plă i anticipate = 16% * Venitul net estimat Impozitul sub formă de plă i anticipate = 16% * 10. pentru activitatea independentă desfă urată i preciza i datele scadente ale acestora. 25 iunie.761. astfel Impozitul datorat = 16% * venitul net Venitul net= Venitul brut – Cheltuielile deductibile Venitul brut = 17.000 lei.- cheltuieli aferente contibuţiilor de natură socială. b) Impozitul datorat se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.000 lei Cheltuielile deductibile = 9.5 lei Cheltuielile cu deductibilitate limitată 1.

cotiza ia la corpul consultan ilor fiscali 300 lei. cheltuielile de sponsorizare (1. sucuri i serve ele pentru protocol 1.pentru activitatea desfă urată domnul Georgescu a înregistrat următoarele cheltuieli: achizi ii de materiale consumabile 450 lei.238.761.600 lei Impozitul datorat = 1. mecenat i cotiza ii la asocia ii profesionale.798 lei Diferen a de plată = 198 lei 2. dulciuri. are calitatea de consultant fiscal. oferind consultan ă unei serii variate de clien i.500 lei): limitate la 5% din diferen a dintre venitul brut i cheltuielile deductibile.Limita de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânda = 6% * 7. societate plătitoare de impozit pe profit cu sediu în ora ul Craiova.170) = 591.5 lei Venit net realizat = 25.domnul Georgescu nu are angaja i desfă urând activitatea în mod individual. Despre activitatea independentă se cunosc următoarele: .C. Buburuza S.000 lei.000 = 420 lei 2.000 – 13. Despre domnul Georgescu Ion se cunosc următoarele informa ii: este angajat cu normă întreagă.13.170 lei Limita de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizarea = 5% *(25. achizi ii cafea. 40 .5 = 11.000 lei.veniturile ob inute ca urmare a serviciilor prestate au fost în valoare de 10. protocol.000 lei. . .A. Cheltuielile deductibile luate în calcul la stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare = 13. acordarea de burse private. cheltuieli aferente utilită ilor apartamentului proprietate personală 400 lei (25% din apartament este utilizat pentru activitatea independentă). altele decât cheltuielile de sponsorizare. pe post de ef compartiment contabil la societatea S.000 .798 lei c) Impozitul achitat anticipat = 1.5 lei Impozit datorat = 1. La începutul anului domnul Georgescu a estimat că va ob ine din activitatea independentă un venit net în valoare de 6.

550) = 189 lei 2. cheltuielile de protocol (1.434 lei Diferen a de plată = 474 lei 41 . mecenat i cotiza ii la asocia ii profesionale.039 lei Cheltuielile cu deductibilitate limitată 1.000 . protocol. acordarea de burse private. astfel domnul Georgescu va achita în contul impozitului pe venitul din activită ile independente 240 lei trimestrial cu scaden a pe 25 martie.000 = 500 lei Venit net realizat = 8. 25 iunie. Venitul brut = 10.434 lei Impozitul achitat anticipat = 960 lei Impozitul datorat = 1.000 lei Cheltuielile deductibile = 450 + 25% * 400 + 189 + 300 = 1. Cheltuielile deductibile luate în calcul la stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor de protocol = 550 lei Limita de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânda = 2% * (10.961 lei Impozit datorat = 1.000 = 960 lei Impozitul se achită în 4 tran e anuale egale cu scaden ă pe 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru.Determina i cuantumul impozitului pe veniturile din activita i independente datorat de către domnul Georgescu domnului Georgescu. i realiza i regularizarea acestuia cu men ionarea obliga iilor fiscale ale Rezolvare Impozitul sub formă de plă i anticipate = 16% * 6. altele decât cheltuielile de sponsorizare. 25 sepetembrie i 25 decembrie.000 lei): limitate la 2% din diferen a dintre venitul brut i cheltuielile deductibile. cheltuielile aferente cotiza iei la corpul consultan ilor fiscali (300 lei): limitate la 5% din venitul brut Limita de deductibilitate a cheltuielilor aferente cotiza iei la corpul consultan ilor fiscali = 5% * 10.

O persoană fizică desfăşoară o activitate independentă în legătură cu care realizează în cursul anului 2011 următoarele venituri şi cheltuieli: .000 lei din desfăşurarea acestei activităţi. au fost în sumă de 700 lei. . . .Până pe data de 31 ianuarie a anului curent domnul Georgescu are obliga ia de a depune op iunea pentru determinarea venitului în sistem real prin completarea i depunerea formularului privind determinarea venitului net în sistem real la administra ia fiscală în cărei rază teritorială î i desfă oară activitatea. altele decât impozitul pe venit.cheltuieli cu impozitele. în condiţiile în care dobânda de referinţă a BNR este de 10%. Până pe data de 25 mai a anului fiscal următor domnul Georgescu va depune declara ia cu privire la cuantumul venitului realizat.cheltuieli cu donaţiile 870 lei.venituri din sponsorizări 800 lei. .000 lei. .000 lei.venituri din dobânzi aferente creanţelor comerciale 1.040 lei.venituri din împrumuturi (pe o perioadă de un an) primite de la o altă persoană fizică 17. .cheltuieli de sponsorizare 600 lei. în situaţia în care plăţile anticipate cu titlu de impozit.3.200 lei. Pentru desfăşurarea activităţii contribuabilul a 42 .venituri din despăgubiri 700 lei.cheltuieli aferente achiziţionării de materii prime şi materiale consumabile 5. în sumă 200 lei.000 lei. Ion Popescu.cheltuieli cu chiria spaţiului în care se desfăşoară activitatea 2. . data respectivă fiind data limită pâna la care poate efectua plata diferen ei de impozit de plată fără a datora cheltuieli accesorii.700 lei. . 2.cheltuieli cu amenzi şi penalităţi datorate autorităţilor române 200 lei.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. precum şi impozitul de plată sau de recuperat.venituri din vânzări 15. 4. . efectuate în cursul anului. are un birou notarial şi obţine în anul 2011 venituri totale în sumă de 80. . notar. . Determinaţi impozitul pe venit datorat pentru întreg anul. .cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite de la persoana juridică 2.cheltuieli de protocol 800 lei.

43 .ratele aferente creditului contractat 2.000 lei.3). Determinaţi impozitul pe venit datorat.cheltuieli de sponsorizare 1. 2 şi alin.000 lei.3.000 lei.cheltuieli aferente prestării de servicii 15.55 alin. .cheltuieli cu salariile 25. . alin 4).7% din impozitul pe venit. . .000 lei. Cheltuielile aferente realizării veniturilor sunt următoarele: .chiria aferentă sediului 7. Venituri din salarii Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. 4. . inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. subunitatea 4. indiferent de perioada la care se referă. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4.55.4. cadouri şi alte sume acordate salariaţilor (art. ştiind că acesta a sponsorizat o entitate non-profit cu suma de 1. Sunt asimilate salariilor o serie de venituri şi avantaje expres menţionate în Codul Fiscal (art.contractat un credit bancar în sumă de 6.900 lei.cheltuieli de protocol 1.200 lei. .cheltuieli cu energia şi apa 9.000 lei.majorări de întârziere datorate autorităţilor române 50 lei. . bugetului. de către contribuabil. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. Nu sunt asimilate salariului venituri precum: ajutoarele cu caracter social. .cheltuieli cu impozitul pe clădiri 200 lei.000 lei.

tichetele de masă. pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei. Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. în interesul serviciului. În urma celor mai recente modificări ale Codul Fiscal se vor impozita. fără să se datoreze şi contribuţiile de asigurări sociale.550 lei. pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere . pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere .000 lei nu se acordă deducerea personală. care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.250 lei.contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora. inclusiv cartelele telefonice.000 lei.000 lei inclusiv. în ţară şi în străinătate. tichetele de vacanţă i tichetele cadou acordate salariaţilor în conformitate cu prevederile legale. conform legii. deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin Ordin al ministrului finanţelor publice. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.01 lei şi 3. final.650 lei. la nivelul unui abonament lunar. pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere . etc. astfel: pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere . Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1. tichetele de cre ă. sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare a indemnizaţiei primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. Pentru aceste tichete se va calcula doar impozitul pe venit. Impozitul lunar se determină astfel: 44 . pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere .350 lei.450 lei. costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice. În acest caz cuantumul deducerii personale de baze se rotunje te până la unitatea imediat superioară multiplu de 10 lei.000. efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3. inclusiv. inclusiv.

ca urmare a identificării unei substan e ce măre te speran a de via ă a florilor.contribuţiile la fondurile de pensii facultative. . aceasta beneficiază lunar de un spor de 15% din salariul de bază. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri.4.1. Baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale individuale obligatorii o reprezintă câştigul brut realizat din activităţi dependente.cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. Alexandra Ionescu este angajată cu normă întreagă la SC LALEAUA SA din 15 ianuarie 2012. . pe post de chimist ef de laborator. b) cota contribu iei de asigurări sociale de sănătate 5. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro. Cotele contribu iilor sociale individuale sunt stabilite prin reglementările în vigoare astfel: a) cota contribu iei de asigurări sociale 10.5%. contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon. În luna februarie.deducerea personală acordată pentru luna respectivă.788 lei. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. Aplicaţii rezolvate 1.a) la locul unde se află funcţia de bază. în vârstă de 5 ani i Ioana. c) cota contribu iei de omaj 0.700 lei. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România. În situaţia în care totalul veniturilor ce reprezintă baza de calcul a contribu iilor este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut (salariul mediu brut în 2012 = 2. având un salariu de bază brut de 6. 45 . pe fiecare loc de realizare a venitului. Doamna Ionescu are 2 copii – Vlad. calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni.5%.117 lei). şi următoarele: . 4. Pentru că doamna Ionescu î i desfă oară activitatea în condi ii clasificate ca fiind vătămătoare. în ţară şi în străinătate.5%. doamna Ionescu prime te o recompensă în valoare de 2.

.DPB = 0. Asandei Viorica este angajată cu normă întreagă la SC BIOS .506.2 = 1404 lei Salariul net încasat = 8.BACĂU SA.734 = 8772.506.2 lei 2.CAJS = 0.2 – 1.CAS = 10.2 = 578 .788 + 2.700 lei i un spor de vechime de 5% din salariul de bază.788 + 15%* 6.5%* 10.772.2 Impozit = 16%*8.368.117 = 10. cazarea luna decembrie 2011 societatea comercială oferă angaja ilor tichete de masă în limitele legale.2 lei. din februarie 2007. Determina i cuantumul drepturilor băne ti pentru doamna Asandei în luna ianuarie 2012.506. începând cu luna noiembrie 2011 un salariu de bază brut lunar de 1. deci baza de calcul este venitul brut) .2 – 1404 = 7.5%* 10.2 = 1103 .506. delega ie pentru care prime te suma de 1. ani. nu beneficiază de DPB pentru că Venitul brut depă este valoarea de 3.2 = 53 = Venit net = 10. valoarea unui tichet de masă este de 8. Rezolvare Venit brut = 6. o societate comercială plătitoare de impozit pe profit. Începând cu lei reprezentând contravaloarea indemniza iei de deplasare. Victor Asandei are 7 coala generală nr.5%* 10.în vârstă de 12 ani.506.2 . este elev în clasa I la fiind considerat a fi în între inerea mamei. Doamna Asandei este membru de sindicat din iulie 2011 i din salariul ob inut i se re ine lunar cotiza ia obligatorie de 10 lei.585 lei > 10. Doamna Asandei ob ine.700 = 10. Rezolvare 46 . 5 din Bacău i este unicul copil al so ilor Asandei. Determina i cuantumul salariului net încasat de către doamna Ionescu în luna februarie 2012.000 lei = Venit impozabil 8. În luna ianuarie 2012 doamna Asandei este trimisă într-o delega ie în interes de serviciu în Piatra Neam pe o perioadă de 2 zile.CASS = 5.772.000 i transportul.2 lei (5 * 2.72 lei.506.772.

Cotizaţie sindicat 10 lei = Venit impozabil 1.491 – 10 – 202 = 1.72 = 174.000 lei).9 lei (28 lei) Salariul încasat aferent lunii ianuarie = 1.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1.251 lei (salariu de 1.700 + 5%*1.251 lei În luna ianuarie drepturile băneşti ale angajatului sunt în sumă de 2. pe post de secretară ob inând un salariu de bază brut i ob ine lunar un venit egal cu 900 lei.4 lei = 27.000 lei.785 lei . în număr de 10. Pentru completarea veniturilor personale doamna Adamache desfă oară o activitate dependentă. Determina i salariul net ob inut de doamna Adamache la fiecare loc de muncă.6 lei (220 lei) .CAJS = 0. băiatul so ilor Adamache.785 = 98 lei .261 lei Impozit = 16%*1. iar i ob ine de 900 lei.(1.Venit brut = 1.5%* 1. transport i cazare de 1.Deducerea personală de bază = 350 *(1. cadouri în valoare totală de 1. iar la această valoare se adaugă şi contravaloarea cele 20 de tichete de masă.CAS = 10.400 lei.279 – 28 = 1.CASS = 5. i la SC TIPOGRAFIA SA.76 lei (202 lei) Salariul net înainte de impunerea tichetelor de masă = 1. cu program redus. este elev la Liceul Economic lunar o bursă de studiu de 200 lei.279 lei Contravaloare tichetelor de masă = 20*8. precum pe total. i 47 .5%* 1. pe post de traducător i ob ine lunar un salariu de bază brut de 2.491 lei .4 lei Impozit aferent tichetelor de masă= 16%*174.261 = 201. 4. în vârstă de 17 ani.785 = 9 lei = Venit net 1.785 = 187 lei .785-1. În luna martie cu ocazilei de 8 martie.4. Adamache Iulia este angajată cu normă întreagă a SC DIC IONARUL SA.5%* 1.000)/2.700 = 1. So ul doamnei Adamache este pensionar Mihai. angajatorul oferă tuturor angajatelor.000) = 212.251 lei şi contravaloarea indemnizaţiei de deplasare în interes de serviciu.

dulciuri i bilete la teatrul de păpu i în valoare totală de 400 lei. uzufructuar sau alt deţinător legal. având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal. 48 . iar în luna decembrie 2011 doamna Iordache a beneficiat de 20 de tichete de masă. subunitatea 4. altele decât veniturile din activităţi independente. din 2007 i ob ine lunar un salariu de bază brut de 1. pentru cei 2 copii minori – Mihai i Adela. provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile. în limita prevăzută de lege. astfel domna Iordache a primit. în valoare de 9 lei/tichet. obţinute de către proprietar.500 lei. În luna decembrie 2011 doamna Iordache a ob inut de la locul de muncă un salariu brut lunar de 1. i Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4. în bani şi/sau în natură. care este student la Universitate în Bucure ti. ob ine lunar o bursă de studii de 230 lei.500 lei. Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală. un spor de vechime de 900 lei i 3 kg de miere la un pre de 5 lei/kg (pre exclusiv TVA) Cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile. Iordache Mihaela este angaja ă cu normă întreagă la SC ALBINUTZA SA.4. indiferent de momentul încasării acestora. Doamna Iordache mai are un copil major – Iulian. 4.5. Determina i cuantumul venitulul net încasat de doamna Iordache în luna decembrie 2011.2. Angajatorul oferă salaria ilor i tichete de masă. angajatorul a oferit tuturor angaja ilor cadouri pentru copiii minori ai acestora. cu sediul social în comuna Bragadiru.

sunt calificate ca venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real. din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. datorează plăţi anticipate în contul impozitului pe venit către bugetul de stat. Venitul asigurat nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut 49 . Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale. Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. comunicat de Banca Naţională a României. persoanele care realizeazăp venituri din cedarea folosin ei bunurilor au libertatea de a se asigura în sistemul de pensii pe baza unui contract individual de asigurare socială. În cazul în care.Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad. potrivit clauzelor contractuale. pe baza Declaraţiei de venit. Contribu iile individuale de asigurări sociale sunt reglementate prin legile speciale. începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Veniturile obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal. având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat. cu excepţia veniturilor din arendare. 25 iunie.5%. Data de 25 mai inclusiv a fiecărui an fiscal se constituie atât termen de declarare. În acest caz baza de calcul (diferen a dintre venitul brut minim pe ară. Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de contribuabil. în sarcina proprietarului. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui an. până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal. Cota contribu iei este 5. cât şi termen de plată a impozitului pe venit. uzufructuarului sau a altui deţinător legal. dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută. astfel persoanele care ob in venituri din cedarea folosin ei bunurilor sunt obligate la plata contribu ei de asigurări de sănatate doar dacă acest venit este unicul venit realizat de contribuabil. i cota forfetară) nu pozate fi mai mică decât salariul În ceea ce prive te contribu ia de asigurări sociale. 25 septembrie şi 25 decembrie). determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare. conform dispoziţiilor legale. (25 martie.

iar cota de contribu ie este 0. până pe data de 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru – 288 lei/trimestru Impozit anual datorat – calculat în sistem real Venit brut = 800*4 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 1.262. Rezolvare Impozit anual anticipat Venit brut = 800*12 = 9. În conformitate cu contractul încheiat doamna Popescu obţine un venit lunar (chirie) în sumă de 800 lei.200 lei Impozit anticipat = 16%*7. valoarea impozitului anual datorat. chiria creşte cu 10 lei lunar.31 decembrie 2011). Aplicaţii rezolvate 1.600 = 7.152 lei. salariată cu normă întreagă la SC GLOBUS SA. constatând totodată că proprietarul (doamna Popescu) a beneficiat pe perioada activă a contractului şi de suma de 1. achitat în 4 tranşe anuale egale.200 = 1. impozit calculat în sistem real.350 – 25%*8. cheltuieli ce cădeau în sarcina sa. de comun acord.5. Doamna Popescu a optat la începutul anului pentru impunerea sub formă de plă i anticipate. are în proprietate 2 apartamente iar pe unul dintre ele îl închiriază pe o perioadă de 1 an (1 ianuarie . Determinaţi valoarea impozitului anual anticipat.1.600 lei Venit net = 9. dar au fost suportate de către chiriaş.000 lei. şi stabiliţi diferenţa de impozit de plată în urma regularizării anuale a acestuia.000= 8.5 lei 50 .5%. cele două părţi de comun acord.utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale dar nici mai mare de 5 ori salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. Doamna Popescu Ileana. Pesoanele care realizează astfel de venituri se pot asigura pe baza unui contract individual i în sistemul asigurărilor pentru omaj. până la expirarea contractului. La mijlocul lunii septembrie. Începând cu data de 1 mai.350 = 6. 4.5%. Cota de contribu ie este 10.350 lei Venit net = 8.600 – 25%*9. reziliază contractul începând cu data de 1 octombrie.

22 + 1. La mijlocul lunii septembrie.864 = 138 lei (poate fi achitat până pe data de 25 mai a anului fiscal următor) 2.23 lei (aprilie). Cursul euro a înregistrat următoarele valori: 4. dar au fost suportate de către chiria . 4. valoarea impozitului real datorat.19 lei (mai). 4.002 lei Impozit anticipat achitat efectiv până la momentul rezilierii contractului = 288*3=864 lei Impozit efectiv de plată = 1.21 + 200 *4.000 = 6.048 lei Venit net realizat = 6.22 lei (septembrie) Determina i valoarea impozitului anticipat. proprietarul trebuie să înregistreze contractul la Administraţia financiară şi să depună Declaraţia privind venitul estimat.596 = 5. Gheorghe Alin.596 – 25% * 7.596 lei Venit net estimat 2011 = 7.Impozit datorat = 16%*6. (Declaraţia 220) Venit brut realizat = 200 * 4.002. În conformitate cu contractul încheiat persoana ob ine un venit lunar (chirie) în sumă de 200 euro (cursul de schimb la momentul impunerii fiind de 4.697 = 912 lei ( câte 304 lei la 25 iunie.697 lei Impozit anticipat 2011 = 16% * 5. realiza i regularizarea situa iei şi stabiliţi obligaţiile declarative ale contribuabilului Rezolvare Venit brut estimat 2011 = 200 * 4.22 lei/euro).18 + 200 * 4.000 lei.19 + 200 * 4. închirează un apartament începând cu 1 aprilie 2011. 4. 25 septembrie şi 25 decembrie 2011) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului de închiriere. 4.048 = 4. o persoană fizică care realizează i venituri din salarii. 4.5 = 1. cele două păr i de comun acord.21 + 200 * 4.262. pe o perioadă de 2 ani.22 * 9 = 7. reziliază contractul începând cu data de 1 octombrie. cheltuieli ce cădeau în sarcina proprietarului.23 + 200 * 4.21 (iulie).048 – 25% * 6.536 lei Impozit datorat = 16% * 4.536 = 726 lei Impozit achitat până la momentul rezilierii contractului = 304 + 304 = 608 lei Impozit de plată după regularizare = 726 – 608 = 118 lei 51 . constatând totodată că proprietarul a beneficiat pe perioada activă a contractului i de suma de 1.18 lei (iunie).21 lei (august).

La sfârşitul anului 2011, până la data de 15 mai 2012, contribuabilul are obligaţia depunerii Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2011. (Declaraţia 200)

4.5.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. O persoană fizică închiriază pe o perioadă de 4 ani un apartament, începând cu data de 1 ianuarie 2011. În conformitate cu contractul încheiat, contravaloarea chiriei este 950 lei lunar, urmând să crească cu 10 lei lunar, începând cu data de 1 aprilie. La sfârşitul anului se constată că proprietarul a beneficiat, pe lângă chiria lunară şi de suma de 500 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor – cotă parte – cu reparaţia instalaţiilor comune ale clădirii. Determinaţi venitul net estimat, cuantumul impozitului anticipat, cuantumul impozitului anual datorat şi stabiliţi diferenţa de impozit în plus sau în minus în urma regularizării acestuia, pentru anul fiscal 2011. Men iune!!! Persoana fizică ob ine pe lângă venitul din cedarea folosin ei bunurilor venituri din salarii. i

2. O persoană fizică închiriază pe o perioadă de 2 ani un apartament, începând cu data de 1 aprilie 2011. În conformitate cu contractul încheiat, contravaloarea chiriei este 1.000 lei lunar. Pe data de 20 octombrie cele două părţi de comun acord reziliază contractul începând cu data de 1 noiembrie. La sfârşitul anului se constată că proprietarul a beneficiat, pe lângă chiria lunară şi de suma de 500 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor – cotă parte – cu reparaţia instalaţiilor comune ale clădirii. Determinaţi venitul net estimat, cuantumul impozitului anual anticipat, cuantumul impozitului anual datorat calculat în sistem real şi realizaţi regularizarea acestuia, pentru anul fiscal 2010. Men iune!!! Persoana fizică nu ob ine pe lângă venitul din cedarea folosin ei bunurilor i venituri din salarii.

52

Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4, subunitatea 4.5.

4.6. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din drepturile de proprietate intelectuală reprezintă venituri din activităţi independente pentru care impozitarea se face astfel: - la plata venitului se reţine un impozit de 10% la sursă de către plătitorul de venit; - la sfârşitul anului, autorul este obligat să depună declaraţia de venit, până la 25 mai a anului următor, declarând venitul brut şi cheltuielile deductibile. Venitul brut este reprezentat de suma veniturilor brute obţinute de autor în cursul anului de la toţi cei de la care a obţinut aceste sume iar cheltuielile deductibile se calculează cu o cotă forfetară de: (a) 25% din venitul brut, pentru opere de artă monumentală, aşa cum sunt definite de Codul fiscal; (b) 20% din venitul brut pentru drepturile de proprietate intelectuală. Venitul net se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite. Referitor la contribuţia la asigurările sociale de sănătate autorul va fi obligat la plata acesteia dacă nu obţine alte venituri pentru care plăteşte această contribuţie. Obligaţia de plată este a autorului şi nu a plătitorului de venit deci, indiferent dacă există sau nu obligaţia de plată a acestei contribuţii, nu este obligaţia plătitorului de venit de a o reţine şi vira la buget. Începând cu 1 iulie 2010 (OUG nr.58/2010), pentru orice venituri de natura profesională, altele decât cele salariale, se vor datora pe lângă contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate şi, asigurări sociale şi asigurări de şomaj. Prin venituri de natură profesională, în sensul ordonan ei de urgen ă 58/2010, se în elege venituri din drepturi de autor i drepturi conexe,

a a cum sunt definite de Codul Fiscal. Potrivit OUG nr. 58/2010 contribu ia individuală de asigurări sociale i contribu ia de asigurări de omaj se datorează după cum urmează:

dacă veniturile din drepturi de autor

i drepturi conexe sunt realizate în mod ocazional pe

lângă veniturile de natură salarială, atunci pentru veniturile de natură profesională nu se datorează contribu iile de asigurări; dacă veniturile din drepturi de autor i drepturi conexe sunt realizate în mod ocazional i

reprezintă unica sursă de venit, atunci contribuabilul datorează contribu iile de asigurări;

53

-

dacă veniturile din drepturi de autor

i drepturi conexe sunt realizate cu regularitate pe i pentru veniturile de natură profesională se

lângă veniturile de natură salarială, atunci datorează contribu iile de asigurări; dacă veniturile din drepturi de autor

i drepturi conexe sunt realizate cu regularitate

i

reprezintă unica sursă de venit, atunci contribuabilul datorează contribu iile de asigurări. Cotele aferente contribu iilor sunt: 10,5% contribu ia individuală de asigurări sociale, 5,5% contribu ia la asigurările sociale de sănătate i 0,5% contribu ia la asigurările pentru i cota forfetară. omaj.

Baza de calcul a contribu iilor este diferen a dintre venitul brut

Aceste reglementări vor fi abrogate începând cu data de 1 iulie 2012.

4.6.1. Aplicaţii rezolvate

1. Ionescu Aurel este de profesie inginer

i în luna ianuarie a anului curent a publicat un

manual de specialitate, realizând un venit brut sub forma drepturilor de autor de 3.000 lei. Domnul Ionescu nu este angajat i nu ob ine alte venituri în afara venitului din luna ianuarie.

Determinaţi valoarea impozitului anticipat, a impozitului real datorat şi realizaţi regularizarea anuală a acestuia.

Rezolvare Impozit anual anticipat Venit brut = 3.000 lei Impozit = 10%*3.000 = 300 lei Venituri din drepturi de autor încasate = 3.000 – 300 = 2.700 lei

Impozit anual datorat calculat în sistem real Venit brut = 3.000 lei Venit net = venit brut – cota forfetară – contribuţiile obligatorii (CAS; CASS; CAJS) Venit net = 3.000 – 20%*3000 – (10,5%*2.400 + 5,5%*2.400 + 0,5%*2.400) = 2.004 lei 54

250 lei Impozit datorat = 16% * 5. sub forma drepturilor de autor.64 lei (321 lei) Diferenţă de impozit datorată după regularizarea anuală = 321 – 300 = 21 lei (poate fi achitat până pe data de 25 mai a anului fiscal următor) 2. în sumă de 7.000 lei.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 55 . Rezolvare Impozit anual anticipat Venit brut = 7. realizează în luna ianuarie a anului curent venituri brute.004 = 320.000 lei Venit net = venit brut – cota forfetară Venit net = 7.000 lei Impozit = 10% * 7.6.300 lei Impozit anual datorat calculat în sistem real Venit brut = 7. care obţine şi venituri din salariu.000 = 700 lei Venituri din drepturi de autor încasate = 7. Venitul din drepturi de autor are caracte ocazional. Un sculptor. Determinaţi valoarea impozitului anticipat şi a diferenţei de impozit datorată după regularizarea anuală a acestuia.000 – 25% * 7.000 – 700 = 6. pentru o lucrare de artă monumentală – un bust expus în parcul central al unei localităţi.250 = 840 lei Diferenţă de impozit datorată după regularizarea anuală = 840 – 700 = 140 lei 4.000 = 5.Impozit datorat = 16%*2.

2. reţinute şi suportate de persoana fizică. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4. realizează în luna martie a anului curent şi venituri brute din drepturi de autor pentru o lucrare de artă monumentală în sumă de 6. care obţine şi venituri din salarii.1. iar baza lunară de calcul a contribu iei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă întregul venit. Un pictor. Un scriitor care nu realizează şi alte tipuri de venituri.6.200 lei de la editura TIPOGRAFIX şi 3. 56 .7.000 lei şi a contribuţiilor obligatorii calculate. 4. astfel încât pensia netă să nu fie mai mică de 740 lei. Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1. Determinaţi valoarea impozitului anticipat. inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat. a realizat în luna februarie a anului curent venituri brute din drepturi de autor în sumă de 4. Determinaţi valoarea impozitului anticipat şi a diferenţei de impozit datorată după regularizarea anuală a acestuia. Veniturile din pensii Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale. Men iune!!! Venitul din drepturi de autor are caracter ocazional. a impozitului real datorat şi realizaţi regularizarea anuală a acestuia. Impozitul calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.000 lei venituri brute din drepturi de autor de la editura PRIMA PAGINĂ. re inerii i virării revine plătitorului de astfel de venituri. Sunt obligate la plata contribu iei de asigurări sociale de sănătate persoanele care ob in un venit din pensii mai mare de 740 lei. Men iune!!! Veniturile din drepturi de autor au caracter ocazional. subunitatea 4.800 lei. obliga ia calculării.

europene şi la jocurile olimpice.4.valoare neimpozabilă – CASS CASS = 5.5% * 742 = 40. deci venitul din pensii este neimpozabil.400 – 1. 4.065 lei Venitul din pensii ob inut de domnul Mihăilă este sub nivelul venitului neimpozabil de 1. CASS = 5. potrivit legii. altele decât premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale. Venituri din premii i jocuri de noroc Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri. 57 .400 – 132 – 203 = 2. Soţul acesteia. i veniturile din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.268 lei Impozit = 16% * 1.000 – 132 = 1. dar pentru acest nivel al venitului se datorează contribu ia de asigurări sociale de sănătate. contribu ia de asigurări sociale de sănătate suportată va fi doar de 2 lei.7.400 = 132 lei Venit net = 2.8.1.400 lei.268 = 202.5% * 2.000 lei. Aplicaţii rezolvate 1.88 (203) Pensie netă= 2. domnul Mihăilă Ştefan este pensionar brută în valoare de 742 lei Determina i cuantumul pensiei nete pentru fiecare persoană în parte.81 lei (41 lei) În acest caz pentru a respecta prevederile Codului Fiscal (prin plata CASS-ului nu poate rezulta un venit din pensii mai mic de 740 lei). Doamna Mihăilă Maria este pensionară i ob ine lunar un venit brut din pensii în i ob ine lunar o pensie valoare de 2. astfel încât cuantumul pensiei nete va fi 740 lei. Rezolvare Venit net = Venit pensie .

000 lei la un eveniment public de marketing. 4. prin reţinerea la sursă. inclusiv cele de tip jack-pot. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc. Andreea Ganea. în luna noiembrie. cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil. prin reţinerea la sursă. Rezolvare Venit net = Venit din premiu – valoare neimpozabilă 58 . Veniturile din jocuri de noroc se impun. realizate de contribuabil: a) pentru fiecare premiu. Determina i impozitul total datorat de către sportiva Ganea Andreea. . a câ tigat în cursul anului 2011 următoarele: . Venitul net se calculează la nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor. Aplicaţii rezolvate 1.8. Veniturile sub formă de premii se impun. sportivă de performan ă.un premiu în valoare de 5.un premiu în valoare de 20. definite conform normelor metodologice.000 lei la campionatele olimpice în luna mai. în luna august. . b) pentru câştigurile din jocuri de noroc.Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc. sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei.un premiu în valoare de 1.1. de la acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut i este un impozit final. cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net.000 lei la olimpiada de gimnastică na ională. în bani şi/sau în natură.

900 – 1. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.825 = 4.075 lei Valoare netă a câ tigului = 4. 59 .900 lei. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.400 = 704 lei Venit net aferent premiului de la evenimentul public de marketing = 1.000 – 600 = 400 lei Impozit aferent premiului de la evenimentul public de marketing = 16% * 400 = 64 lei Impozit total = 704 + 64 = 768 lei 2.325 lei 4.300 = 1.000 lei inclusiv. Rezolvare Venit net = câ tig – valoare neimpozabilă Venit net = 4. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora.9. dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: .000 – 600 = 4.900 – 600 = 4.400 lei Impozitul aferent premiului de la olimpiada de gimnastică = 16% *4. în luna iulie.3% până la valoarea de 200.075 = 3. câ tig la cazinou Star 4. Domnul Popescu Marian a realizat următoarele câ tiguri în cursul anului 2011: câştig brut la Loto 500 lei. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii. în luna aprilie.300 lei Impozit = 25% * 4. Determina i valoarea totală netă a câ tigurilor ob inute de către domnul Popescu Marian în cursul anului 2011.825 lei Valoare totală netă a câ tigurilor = 500 + 3.Venit net aferent premiului de la olimpiada de gimnastică = 5. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora.

000 lei. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii.000 lei inclusiv. Aplicaţii rezolvate 1.1.000 euro. . dobândite la o dată mai mare de 3 ani: .000 lei.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. 4. 4. Determinaţi impozitul reţinut de către biroul notarial la încheierea fiecărei tranzacţii în parte. Rezolvare 60 .2954 lei/dolar. o casă (deţinută în patrimoniu de la data de 11 iunie 2005) la preţul de 150. Cursul de schimb la momentul vânzării a fost de 4.. Impozitul nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel. b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III lea inclusiv. 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. b) pentru imobilele descrise la lit. persoană fizică română. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.3557 lei/euro.000 lei inclusiv. următoarele bunuri deţinute în patrimonial personal: un apartament (deţinut de la data de 1 ianuarie 2010) la preţul de 110.9. vinde la data de 23 februarie 2012. după caz. respective 3.2% până la valoarea de 200.peste 200.000 lei.000 dolari. Impozitul se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau. a). prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale.peste 200. Andrei Delia.000 lei inclusiv. precum şi între soţi. un teren (deţinut în patrimoniul personal de 1 an) la preţul de 90.

10. 61 . odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Sunt considerate venituri din dobânzi următoarele: .127 – 200.310 lei Impozit = 4.dobânzi obţinute din obligaţiuni.943 lei i în func ie de i are i o valoarea sub 200. d) venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen. Veniturile din investiţii Veniturile din investiţii cuprind: a) dividende.000 + (479.000) * 1% = 6.Imobil este de inut în proprietate din data de 1 ianuarie 2010. deci pe o perioadă mai mică de 3 ani i în func ie de valoarea în lei a acestuia cota de impunere va fi de 3% sau 2% Valoare imobil = 110.3557 = 479. se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. precum şi orice alte operaţiuni similare. Veniturile sub formă de dividende. impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.583 lei Terenul este de inut pe o perioadă mai mică de 3 ani deci cota de impozit va fi de 3%. pe bază de contract.000 lei. b) venituri impozabile din dobânzi.000 * 4.000 + (494. dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale.310 – 200.000 * 3. Valoare imobil = 150. cota de impozit va fi 2% sau 1%. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice.2954 = 494. c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor legale.127 lei Impozit = 6. 4. Impozit reţinut = 3% * 90.000) * 2% = 11.dobânzi obţinute pentru depozitele la termen.700 lei Casa este de inută în proprietate pe o perioadă mai mare de 3 ani (7 ani) contravalorea acesteia în lei. inclusiv la certificatele de depozit. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.000 = 2. inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii. În cazul dividendelor distribuite. . e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale. constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare. titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau alt instrument financiar. Termenul de declarare constituie şi termen de plată a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială. precum şi cele la depozitele clienţilor. se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. după caz.. altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. Câştigul net determinat la sfârşitul fiecărui trimestru din transferul titlurilor de valoare. pe baza declaraţiei de impunere trimestrială depusă până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont. Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. calificat astfel de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. impozitul fiind final. inclusiv instrumente financiare derivate. Virarea impozitului se face lunar. Veniturile sub formă de dobânzi realizate până la data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt venituri neimpozabile. realizate începând cu 1 iulie 2010. diminuată. indiferent de data constituirii raportului juridic. cu costurile aferente tranzacţiei. către bugetul de stat. precum şi părţile sociale. 62 i impozitul pe câ tigul net cumulat de la începutul anului până la sfâr itul trimestrului .suma primită sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate. se impune cu o cotă de 16%. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 până la data scaden ei depozitului i înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Potrivit prevederilor legale (Cod Fiscal) titlurile de valoare sunt reprezentate de orice valori mobiliare. Obligaţia calculării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil revine contribuabilului. reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori. Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente.alte venituri obţinute din titluri de creanţă. . Plata anticipată aferentă fiecărui trimestru se determină ca diferen ă între impozitul pe câ tigul net cumulat de la începutul anului până la sfâr itul trimestrului pentru care se face calculul anterior.

4. la data de 1 ianuarie 2010 a constituit un depozit la vedere în valoare de 10. Ionescu Iulian este o persoană fizică rezidentă care în cursul anului 2011 a obţinut următoarele venituri.000 = 800 lei Dividende nete încasate = 5.200 lei (b) Impozit pe veniturile din jocuri de noroc = 0 lei (câ tigul brut este sub valoarea neimpozabilă de 600 lei stabilită prin legislatia în vigoare) 63 .000 lei. 95/2010 cu privire la reforma în domeniul sănată ii) persoanele care realizează exclusiv venituri din dividende sau venituri din dobânzi sunt obligate la plata contribu ie de asigurări sociale de sănătate. • pe data de 1 ianuarie 2009 a constituit un depozit la termen pe 2 ani în valoare de 18.A. ca de exemplu venituri din salarii. pentru care în anul 2011 a ob inut un venit din dobânzi în valoare de 3.000 – 800 = 4. • • în luna aprilie a câştigat la Loto un premiu în valoare brută de 500 lei. (b) impozitul final total plătit de contribuabil.000 lei. impozit calculat şi reţinut la sursă de către plătitorii de venituri.1 Aplicaţii rezolvate 1. nu mai există obligativitatea plă ii contribu iei de asigurări sociale pentru astfel de venituri. dobânda este plătită lunar. Rezolvare (a) Impozit pe veniturile din investiţii (impozit pe dividende) = 16% * 5.000 lei cu o dobândă anuală de 7%. Dacă pe lângă veniturile din dividende sau dobânzi persoanele realizează i alte tipuri de venituri.000 lei. Determinaţi: (a) impozitul total suportat de persoana fizică pentru veniturile din investiţii realizate. pe lângă venitul lunar din salariu: • venituri brute din dividende în valoare de 5. atunci. în contul ac iunilor de inute la societatea comecială NEXUS S. la nivelul cotei individuale.Men iune!!! În conformitate cu prevederile legale (Legea nr.10.

64 .336 lei i plecând de la idee ca au caracter continuu pentru Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4. adică la scaden a depozitului.000 = 480 lei (important este când se prime te dobânda.Dobânda anuală = 10.000 * 7% = 700 lei Impozit pentru veniturile aferente depozitelor la vedere = 16% * 700/2 = 56 lei (de la 1 ianuarie 2011 până la 1 iulie veniturile sunt scutite jumătate de an valoarea este scutită) Impozit pentru veniturile aferente depozitului la termen = 16% * 3. când veniturile sunt impozabile) Total impozit final = 800 + 0 + 56 + 480 = 1.

o microîntreprindere este o persoană juridică română care. casă de marcat. termen de plată. îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 65 . IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR Cuprins 5. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: microîntreprindere.4. să aplice cota de impunere legală şi să calculeze impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. 5.3. la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent.2. cotă de impunere. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii.Unitatea de învăţare 5. bază impozabilă.2. Aplicaţii rezolvate 5. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 5. rezume aspectele referitoare la plata şi depunerea declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. determine baza impozabilă. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice Definiţia microîntreprinderii. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice 5.1.1. studentul va fi capabil să: cunoască ce condiţii trebuie îndeplinite de către o persoană juridică pentru a putea fi considerată microîntreprindere. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 5. identifice veniturile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. declaraţie de impunere. Conform prevederilor Codului fiscal.

realizează venituri, altele decât cele provenite din desfăşurarea unor activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv (numărul de salariaţi reprezintă numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă, potrivit dispoziţiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de muncă, înscrise lunar în statele de plată şi/sau în registrul general de evidenţă a salariaţilor); a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro (Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.); capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opţional. Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă, la data înregistrării la registrul comerţului, capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale, iar în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării, îndeplineşte condiţia cu privire la numărul de angajaţi (să fie între 1 şi 9). Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor. În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile necesare. Prin excepţie de la regulă, microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementuludatorează impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv. De asemenea, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia 66

pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic, iar în cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; eniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii de exploatare; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. De asemenea, în cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Obligaţia fiscală reglementată de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.

5.3. Aplicaţii rezolvate

67

1. S.C. MICRO S.R.L, persoană juridică română, ce este încadrată la categoria microîntreprinderilor la începutul anului fiscal, prezintă trimestrial următoarele caracteristici (veniturile nu sunt cumulate la nivelul perioadei de analiză ci sunt prezentate strict pe trimestre):

Trimestrul I venituri totale 5.000 lei; venituri din provizioane 900 lei; societatea are 4 angaja i

Trimestrul II venituri totale 7.700 lei venituri din producţia de imobilizări corporale şi necorporale 400 lei societatea are 14 angaja i

Trimestrul III venituri totale 9.000 lei venituri din subvenţii de exploatare 200 lei socieatea achizi ioneză o casă de marcat în sumă de 4.600 lei, pe care o pune în func iune pe data de 20 octombrie societatea are 12 angaja i

Trimestrul IV venituri totale 8.700 lei venituri din despăgubiri 500 lei societatea are 7 angaja i i

Determina i cuantumul impozitul pe venitul asupra microîntreprinderilor datorat trimestrial

stabili i încadrarea acesteia pentru anul fiscal următor (plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor sau plătitor de impozit pe profit – discu ie)

Rezolvare Impozit datorat aferent trimestrului I (scaden ă 25 aprilie) = 3% * (5.000 -900) = 123 lei Impozit datorat aferent trimestrului II (scaden ă 25 iulie) = 3%* (7.700 - 400) 219 lei Impozit datorat aferent trimestrului III (scaden ă 25 octombrie) = 3% * (9.000 - 200) = 264 lei Impozit datorat aferent trimestrului IV (scaden a 25 ianuarie an fiscal următor) = 3% * (8.700 – 500 – 4.600) = 108 lei

68

337 euro (micro) Impozit = 3% * 70.841 euro (micro) Impozit = 3% * (145. cheltuieli totale (deductibile integral) la 31. se înfiinţează la data de 1 ianuarie 2011 şi optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (cota de impozitare 3%).2011 sunt de 50. veniturile totale (impozabile integral) la 31. ce are ca obiect de activitate cre terea păsărilor şi are capital social integral privat.000 – 70. Din datele aferente anului 2011 reţinem următoarele: Trimestrul I: .000 lei. Să se stabilească impozitul datorat la sfârşitul fiecărui trimestru.000 = 33.000 lei.100 lei (data scadentă 25 aprilie 2011) Zile de întârziere = 73 Dobândă= 0. S. societatea are 11 angajaţi.000 = 16.2848 lei. persoana juridică nu mai poate fi încadrată ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor..2011 sunt de 70.L.000 lei.R.06.12.250 = 4.100 = 105 lei Total plă i accesorii = 166 lei Trimestrul II venituri totale 145.100 = 61 lei Penalită i de întâziere = 5% * 2.C. Rezolvare Trimestrul I venituri totale 70.la data de 27 ianuarie 2011 angajează 2 persoane. precum i suma totală plătită la data de 7 iulie 2011. PUIUL S.2011 sunt de 145.2011 sunt de 105. 2.03. Se cunoaşte cursul de schimb la 31.000) = 2. pentru că în cursul anului a avut mai mult de 9 angaja i.06.250 lei (data scadentă 25 iulie.Începând cu anul fiscal următor. - cheltuielile totale cumulate de la începutul anului (deductibile integral) la 30.03.2010: 1 euro = 4.000 lei. Trimestrul II: - veniturile totale cumulate de la începutul anului (impozabile integral) la 30. persoană juridică.04% * 73 * 2.100 + 166 + 2.000 = 2. tiind că atunci achită integral impozitul aferent celor 2 trimestre. deci nicio cheltuială accesorie) Sumă totală achitată la data de 7 iulie = 2.516 lei 69 .

2011 sunt de 30. S.800 lei Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – septembrie) 23.03.06. ce desfăşoară activităţi în domeniul consultanţei. Din datele aferente anului 2012 reţinem următoarele: Trimestrul I: la data de 1 martie 2011 angajează încă 3 persoane. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1.3563 lei.C.000 lei. persoană juridică română.2011 sunt de 100. Care sunt obligaţiile fiscale totale datorate. cheltuieli totale (deductibile integral) la 31. 70 .L. Cheltuielile deductibile aferente aceleaşi perioade au fost în sumă de 30.000 lei.000 lei Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – decembrie) 34.2011 sunt de 90. S. persoană juridică română. Determina i impozitul de plată la fiecare scaden ă. persoană juridică română. cheltuielile totale cumulate de la începutul anului (deductibile integral) la 30. 2. prezintă următoarea situa ie trimestrială a veniturilor: Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – martie): 4. obţine la sfârşitul primului trimestru al anului 2012 venituri totale ( impozabile integral) în sumă de 50.2011 sunt de 160. Persoana juridică î i începe activitatea cu 3 angaja i. ce are ca obiect de activitate cre terea păsărilor şi are capital social integral privat.000 lei.500 lei Societatea nu realizează venituri ce nu sunt cuprinse în baza impozabilă a impozitului asupra venitulurilor microîntreprinderilor. S.C. determinaţi impozitul datorat de această persoană juridică. OPINIA S. veniturile totale (impozabile integral) la 31.03. în condiţiile în care plata este efectuată la data de 14 iunie 2012? 3.C.R.000 lei. BIBILICA S.L.3630 lei..R. curs de schimb: 1 euro = 4. veniturile totale cumulate de la începutul anului (impozabile integral) la 30.5. Cunoscând cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.000 lei. curs de schimb: 1 euro = 4. încadrată la categoria microîntreprinderilor.900 lei Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – iunie): 12. de 3%.R. Trimestrul II: societatea are 13 angajaţi.L.000 lei.. se înfiinţează la data de 1 ianuarie 2012 şi optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (cota de impozitare 3%).. MICRO S.4.06.

12.Se cunoaşte cursul de schimb la 31.3197 lei. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 5.2011: 1 euro = 4. precum i suma totală plătită la data de 17 iulie 2012. Să se stabilească impozitul datorat la sfârşitul fiecărui trimestru. 71 . tiind că atunci achită integral impozitul aferent celor 2 trimestre.

4. recunoască operaţiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: valoare adăugată. fapt generator. baza de impozitare. Baza impozabilă 6. operaţiuni scutite. 72 . Operaţiuni impozabile 6. taxa pe valoarea adăugată deductibilă.1. identifice operaţiunile impozabile. persoane impozabile.6. suportator. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii 6. cotele de taxă. operaţiuni impozabile. precum şi locul livrării/prestării acestora. având în vedere şi ajustările posibile ale acesteia. taxă. taxa pe valoarea adăugată colectată. plătitor.1. operaţiuni intracomunitare.2. taxa pe valoarea adăugată de dedus. exigibilitate. Determinarea taxei pe valoarea adăugată 6. locul operaţiunii. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 6. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 6. regimul deducerilor. precum şi operaţiunile scutite de taxă. Aplicaţii rezolvate 6. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Cuprins 6.5. studentul va fi capabil să: identifice şi utilizeze corect noţiunile din sfera taxei pe valoarea adăugată. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. recunoască faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.7. taxa pe valoarea adăugată. prorată.3. determine baza de impozitare pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii.Unitatea de învăţare 6.

Se consideră a fi locul livrării de bunuri: 73 . a) . fiind capabil să determine şi să aplice corect pro-rata.2. fiind efectuate de întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire prevăzut în Cod. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute în Codul Fiscal. c) operaţiuni scutite de taxă fără drept de deducere. recunoaşte regimul deducerilor în funcţie de tipul activităţilor desfăşurate de persoanele impozabile. scutite de taxă. e) importul de bunuri efectuat în România de orice persoană. în sfera taxei. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă. pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. Operaţiunile impozabile pot fi: a) operaţiuni taxabile. pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. descrie lucruri de bază cu privire la facturare. e) operaţiuni prevăzute la lit. pentru care se aplică cotele de taxă în vigoare în Codul Fiscal. d) importuri şi achiziţii intracomunitare. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România. pentru care nu se datorează taxa. care sunt scutite fără drept de deducere.c).recunoască persoanele impozabile. dacă locul importului este în România. la declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată. 6. acţionând ca atare. Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. b) operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere. Operaţiuni impozabile Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului. efectuate cu plată. cotele de impozitare şi persoanele obligate la plata taxei.

locul de plecare a transportului de pasageri reprezintă primul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorul Comunităţii. (3) Dacă o achiziţie intracomunitară a fost supusă la plata taxei în alt stat membru. d) locul de plecare a transportului de pasageri. de către furnizor sau de către altă persoană în numele furnizorului. altul decât cel în care are loc achiziţia intracomunitară. în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor. locul livrării realizate de către importator şi locul oricărei livrări ulterioare se consideră în statul membru de import al bunurilor. emis de autorităţile unui stat membru. 126 alin. c) locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului. prevăzută la art. Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri (1) Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. efectuată fără nici o oprire în afara Comunităţii. în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări sau unui montaj. 2. conform punctului (1). Dacă locul livrării se situează în afara teritoriului comunitar. locul respectivei achiziţii intracomunitare se consideră în statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA. dacă: 1.a) locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul. Aceste precizări nu sunt valabile în cazul în care cumpărătorul face dovada că achiziţia intracomunitară a fost supusă la plata taxei pe valoarea adăugată în statul membru în care are loc achiziţia intracomunitară. b) locul unde se efectuează instalarea sau montajul. 74 . eventual după o oprire în afara Comunităţii. dacă cumpărătorul îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil. a) din Codul Fiscal. de cumpărător sau de un terţ. baza de impozitare se reduce în mod corespunzător în România. eventual înainte de o oprire în afara Comunităţii. între locul de plecare şi locul de sosire ale transportului de pasageri. (2) În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri. iar bunurile se consideră a fi transportate sau expediate din statul membru de import. şi în România. pentru partea din transportul de pasageri efectuată în interiorul Comunităţii. conform punctului (2). în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate. (3) lit. locul de sosire a transportului de pasageri reprezintă ultimul punct de debarcare prevăzut în interiorul Comunităţii pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul Comunităţii. partea transportului de pasageri efectuată în interiorul Comunităţii reprezintă partea transportului. 3. avion sau tren. în cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor.

remizele. etc. Exigibilitatea plăţii taxei reprezintă data la care o persoană are obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului. cheltuielile de ambalare. agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. sumele reprezentând daune-interese. a unui import impozabil sau a unei achiziţii intracomunitare impozabile. prin schimb. cum sunt: comisioanele. 75 . Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: rabaturile. Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. inclusiv activităţile extractive. acordate de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei. fără facturare. precum şi exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate). dobânzile. percepute după data livrării sau prestării. Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită. chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată. în baza legii. pentru plăţi cu întârziere. solicitate de către furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului. cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. de o manieră independentă şi indiferent de loc. stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. sconturile şi alte reduceri de preţ. să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei. penalizările şi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale. Baza de impozitare Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară. activităţi economice (activităţile producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii.3. risturnele. oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. dacă sunt percepute peste preţurile şi/sau tarifele negociate.6. dacă prin lege nu se prevede altfel. Baza de impozitare cuprinde următoarele: impozitele şi taxele. Această dată determină şi momentul de la care se datorează majorări de întârziere pentru neplata taxei. Baza de impozitare reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri sau prestări de servicii impozabile. valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi. transport şi asigurare. cheltuielile accesorii.

cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care urmează a fi percepută. la care se adaugă orice taxe. grădini zoologice şi botanice. Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri: serviciile constând în permiterea accesului la castele. case memoriale. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. 76 . precum comisioanele şi cheltuielile de ambalare. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor în România. expoziţii şi evenimente culturale. cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară. livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar. transport şi asigurare. Dacă elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprimă în valută. cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii. cu excepţia protezelor dentare. în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită anterior. livrarea de manuale şcolare. livrarea de produse ortopedice. comisioane şi alte taxe datorate în afara României. monumente de arhitectură şi arheologice. inclusiv a terenului pe care sunt construite. stabilită conform legislaţiei vamale în vigoare. târguri. ziare şi reviste. muzee. cinematografe.4. cărţi.Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor. altele decât cele scutite. 2. livrarea de proteze şi accesorii ale acestora. exporturile şi alte operaţiuni similare. 6. cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă. Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale. impozite. Printre operaţiunile scutite de taxă cu drept de deducere se numără: 1. Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii. livrările intracomunitare. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. precum şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România. monumente istorice.

este considerată persoană impozabilă cu regim mixt pentru respectivele activităţi. indiferent de forma de organizare. Dintre operaţiunile scutite de taxă fără drept de deducere enumerăm: spitalizarea. a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social. prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi şi tehnicieni dentari. şi 77 . Pro-rata se determină ca raport între: a) suma totală. dar cuprinzând subvenţiile legate direct de preţ. prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de protecţia copiilor şi a tinerilor. transportul internaţional şi intracomunitar. desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de activităţi. activităţile specifice posturilor publice de radio şi televiziune. de provenienţă umană. livrările de organe. altele decât activităţile de natură comercială. la numărător. cât şi operaţiuni fără drept de deducere. din care rezultă atât operaţiuni cu drept de deducere. fără taxă. Determinarea taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată se determină prin aplicarea cotei de impunere asupra bazei de calcul (valoarea adăugată). precum şi livrarea de bunuri aferentă acestora. activitatea de învăţământ prevăzută în Legea învăţământului. Persoana care realizează atât operaţiuni pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă. sânge şi lapte. 6. Acestea determină TVA de dedus pe baza pro-ratei. precum şi livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi şi de tehnicieni dentari. cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere este denumită persoană impozabilă cu regim mixt. cât şi operaţiuni pentru care are calitatea de persoană impozabilă este denumită persoană parţial impozabilă.3.5. Dacă persoana parţial impozabilă desfăşoară activităţi în calitate de persoană impozabilă. Persoana impozabilă care realizează sau urmează să realizeze atât operaţiuni care dau drept de deducere. serviciile publice poştale. îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea.

Pro-rata aplicabilă provizoriu pentru un an este pro-rata definitivă determinată pentru anul precedent. Taxa de dedus într-un an calendaristic se determină provizoriu prin înmulţirea valorii taxei deductibile pentru fiecare perioadă fiscală din acel an calendaristic cu pro-rata provizorie determinată pentru anul respectiv. se înscrie în rândul de regularizări din decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a anului.b) suma totală. în cazul anulării înregistrării acesteia. Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculează definitiv prin înmulţirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv cu pro-rata definitivă determinată pentru anul respectiv. Pro-rata definitivă se determină procentual şi se rotunjeşte până la cifra unităţilor imediat următoare. acordate în scopul finanţării operaţiunilor scutite fără drept de deducere sau operaţiunilor care nu se află în sfera de aplicare a taxei. în plus sau în minus după caz. Persoanele impozabile trebuie să comunice organului fiscal competent. În cazul unei persoane impozabile nou-înregistrate. la numitor. a). La decontul de taxă se anexează un document care prezintă metoda de calcul al pro-ratei definitive. Pro-rata definitivă se determină anual. iar calculul acesteia include toate operaţiunile pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în timpul anului calendaristic respectiv. La sfârşitul anului. pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv. care trebuie comunicată cel mai târziu până la data la care persoana impozabilă trebuie să depună primul său decont de taxă. cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv. 78 . fără taxă. sau pro-rata estimată pe baza operaţiunilor prevăzute a fi realizate în anul calendaristic curent. b) rezultatul diferenţei de la lit. persoanele impozabile cu regim mixt trebuie să ajusteze taxa dedusă provizoriu astfel: a) din taxa de dedus determinată definitiv se scade taxa dedusă într-un an determinată provizoriu. la începutul fiecărui an fiscal. în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent. a) şi a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere. precum şi modul de determinare a acesteia. sau în decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a persoanei impozabile. pro-rata aplicabilă provizoriu este prorata estimată pe baza operaţiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent. a operaţiunilor prevăzute la lit. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale.

exclusiv TVA.livrează pe data 15 martie către acela i client 1.6.societatea practică un adaos comercial de 20%. societatea GOSPODARUL. înregistrată în scopuri de TVA vă pune la dispozi ie următoarele informa ii: . inclusiv TVA) pentru un borcan de compot i TVA colectată de către societatea GOSPODARUL aferente 79 .pre ul de vânzare cu amănuntul (pre inclusiv TVA) al unui borcan de gem este 12 lei. .în momentul întocmirii facturii societatea GRĂDINA acordă clientului o reducere de 12% din valoarea totală a facturii. datorită rela iei comerciale de durată stabilită între cele două părţi. o reducere de 10% din valoarea totală a facturii.în momentul întocmirii facturii societatea GRĂDINA acordă clientului. exclusiv TVA.pre ul cu amănuntul exclusiv TVA pentru un borcan de compot este 10 lei. . . 1. Ambalajele circulă între cele două societă i prin liber schimb. Societatea ”GRĂDINA” S. b) determina i TVA deductibilă celor 2 tranza ii.500 borcane de compot la un pre de 5 lei/borcan (pre ul cu amănuntul este un pre cu amănuntul inclusiv TVA). Ambalajele sunt facturate clientului la valoarea de 1 leu/cutie (valoarea exclusiv TVA).A. Borcanele sunt ambalate în cutii de carton a câte 30 de borcane/cutie.A. Aplicaţii rezolvate 1. Societatea GOSPODARUL vă comunică următoarele: . .000 borcane de gem de caise la un pre negociat de 3 lei/borcan (pre ul negociat este un pre exclusiv TVA). Men iune: TVA = 24% Cerin e: a) determina i TVA colectată de către societatea GRĂDINA pentru cele două tranza ii aferente lunii martie.toate produsele sunt comercializate prin magazinele proprii. .livrează pe data de 10 martie 2011 către societatea ”GOSPODARUL” S.6. c) determina i TVA de plată de către societatea GOSPODARUL. Borcanele sunt ambalate în cutii de carton a câte 20 de borcane/cutie. d) determina i pre ul de vânzare cu amănuntul (pre comercializat. .

24 = 9.000/20 * 1)*0. produse cosmetice în valoare de 320.677.41 lei c) TVA de plată = TVAc – TVAd = 4. .21 lei 10 III: BAZA = (1.58 lei BAZA = 8. produse cosmetice.58 b) TVAd (GOSPODARUL) = TVAc (GRĂDINA) = 1.000 lei (exclusiv TVA).a vândut pe pia a internă către consumatorii finali. Societatea ”OGLINDA”S.936. .36 lei d) pre de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA = 18. înregistrată în scopuri de TVA activează în domeniul farmaceutic.000*1.890 lei (inclusiv TVA). 80 . încasând 125.Rezolvare a) TVA c = 24% * BAZAc = 1.745 lei 15 III: BAZA = 1.000* 3 + 1.88 lei 2.700 lei (exclusiv TVA).677.067. medicamente de uz uman în valoare de 890.322. .21 lei TVAc = 24% * BAZAc = 6.000 lei BAZA = 27.2 = 18.000 *12/1.a achizi ionat de la ”ANTIBIOTICE” S.24/1. încasând 568.a vândut pe pia a internă către consumatorii finali.936.642. Societatea vă pune la dispozi ie următoarele informa ii cu privire la opera iunile realizate în luna aprilie 2011: .730 lei (inclusiv TVA).57 lei 10 III: BAZA = 1.500*5/ 1.9 = 2.A.706.a livrat pe pia a internă către clien i persoane juridice înregistra i în scopuri de TVA.24 *0.500 = 14.41 lei 15III: BAZA = 1.88 = 5.A. produse medicamentoase. comercializând atât produse medicamentoase de uz uman cât i produse de natură cosmetică.500 * 10 * 1.

A.09/1.24 = 148.700 lei (exclusiv TVA).2 lei/cutie.293.a achizi ionat de la societatea ”LABORATORUL DE FRUMUSE E” S. . c) determina i TVA de plată (în cazul în care TVAc > TVAd) sau suma negativă a TVA (în cazul în care TVAc < TVAd) în luna aprilie 2011 i TVA 24% pentru produsele Rezolvare a) TVAc = 24% * 320. următoarele opera iuni (toate valorile sunt exclusiv TVA): . TVA de plată sau suma negativă a TVA. la un pre de 1.84 lei 3.achizi ionează 2.890 * 0. din domeniul medical (profil de farmacie alte servicii medicale) înregistrat în scopuri de TVA în România i i plătitor de TVA în România. .. la un pre de 1 leu/cutie.24/1. produse cosmetice în valoare de 900.268 lei c) TVAc < TVAd = suma negativă a TVA = 147. Rezolvare 81 .000 lei. a realizat în luna mai 2011.700 = 296.974.700 + 568.22 lei/ cutie. la un pre . TVA colectată. b) determina i TVAd de către societatea OGLINDA în luna aprilie 2011.livrează pe pia a internă 1.prime te facturi de la furnizorii de utilită i.200 lei.09 + 125.achizi ionează de pa pia a internă 15 topuri de hârtie la un pre . Operatorul economic ”FARMACIE” S.000 + 24% * 900..A. .700 cutii de paracetamol.exportă 700 cutii de paracetamol.prestează servicii medicale (consulta ii medicale) în sumă de 3. Men iune: TVA 9% pentru produsele medicamentoase de uz uman cosmetice.730 * 0. societate înregistrată în scopuri de TVA. Men iune: Achizi ia medicamentelor se face doar cu scop de revânzare. iar restul achizi iilor nu pot fi separate pe tipuri de activită i (farmacie versus servicii medicale) Determina i TVA deductibilă.000 cutii de paracetamol. Cerin e: a) determina i TVAc de către societatea OGLINDA în luna aprilie 2011. în sumă de 6.16 lei b) TVAd = 9% * 890. de 12 lei/ top. de 2.

în sfera de aplicabilitate a pro-ratei intră doar opera iunile pentru care nu se cunoa te exact destina ia acestora pe opera iuni cu i fără drept de deducere!!! Astfel.2 * 9% = 198 lei Pentru că operatorul desfă oară o activitate cu caracter mixt acesta trebuie să determine pro-rata. La sfârşitul anului se constată că cifra de afaceri a fost = 70.22) / (1. 82 .000 lei.000 euro.774.2 + 700 * 1. mai poate fi considerată societatea comercială neplătitoare de TVA? Rezolvare Conform Art.22 + 3. optând pentru regimul special de scutire pentru întreprinderile mici (art.000 *2. TVA d = (15*12 + 6.000 lei.000 *2. Pro-rata = venituri din opera iuni cu drept de deducere / total venituri Pro-rata = (1. iar prestarea de servicii medicale este o activitate scutită de TVA fără drept de deducere.000) = 3054 / 6054 = 50. 152 din Codul fiscal – plafonul anual este egal cu echivalentul în lei a 35.91 lei 4.700*9% = 1. în caz contrar (cifră de afaceri egală sau mai mare decât plafonul) agentul economic trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA şi iese de sub regimul special aplicat întreprinderilor mici. determinat la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană – 119. estimând că va realiza o cifră de afaceri redusă şi ca urmare nu se înregistrează în scop de TVA.2 lei TVA c = 1.023. alin.200)*24% + 2.2 + 700 * 1. TVA de dedus = 51% * (15*12 + 6. În aceste condiţii.ATEN IE!!! Achizi ia TVA (art. O societate comercială se înfiinţează pe data de 20 mai 2011.000*2.700 *1* 9% = 1.200)* 24% + 2. cifra de afaceri realizată este sub nivelul plafon atunci se menţine regimul special. 140. Dacă.44% pro-rata = 51% ATEN IE!!! Pentru că se cunoa te destina ia clară a achizi iei de medicamente (vezi men inea) această opera iune nu intră în sfera de aplicare a pro-ratei. d) i livrarea de medicamente de uz uman se impune cu cote redusă de Exportul este o activitate scutită de TVA cu drept de deducere.152). De altfel.91 lei TVA c < TVA de dedus – sumă negativă a TVA = 825.

000 lei – valoare factură fără TVA.33 lei. 6. Un operator economic. Mai mult. iar în luna curentă prime te un rabat de natura comercială de 7%.pe data de 16 martie livrează pe piaţa internă 100 proteze dentare la un pre lei (operaţiune scutită făra drept de deducere) . .000 * 8/12 = 79. Societatea comercială DENT SA are sediul social în ora ul Cluj i are obiect de activitate prestarea serviciilor în domeniul medical (societatea comercială este organizată sub forma unei clinici stomatologice dotate cu propriul laborator specializat în producerea i livrarea protezelor dentare).a achiziţionat de pe pia a internă materii prime în sumă de 27. a realizat în luna aprilie 2012 următoarele operaţiuni: . pentru bunurile achiziţionate.în luna ianuarie a achizi ionat de pe pia a internă bunuri în valoare de 10.000 lei. pentru perioada de activitate (mai – decembrie 2010) plafonul cifrei de afaceri până la care societatea poate beneficia de regimul special = 119. unitar de 1. . Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1.333. aceasta este peste nivelul cifrei de afaceri înregistrată – societatea rămâne sub regimul special aplicabil întreprinderilor mici.Astfel.000 lei.000 2. din decontul de TVA aferent lunii anterioare rezultă că agentul economic a înregistrat TVA colectată în sumă de 13.a vândut pe piaţa internă bunuri în sumă de 33.pe data de 15 martie exportă în China proteze dentare în valoare de 25. Ştiind că toate valorile sunt exclusiv TVA.pe data de 20 martie achizi ionează materii prime de pe piaţa internă în sumă de 35.000 lei. Societatea este înregistrată în scopuri de TVA desfăşurând o activitate mixtă cu operaţiuni impozabile cât şi operaţiuni scutite.000 lei şi în momentul întocmirii facturii a acordat o reducere de 10% la valoarea facturată. Societatea vă pune la dispozi ie următoarele informa ii cu privire la activitatea desfă urată în luna martie 2011: .000 lei şi nu a solicitat rambursarea sau compensarea TVA. .000 lei şi TVA de dedus în sumă de 9.pe data de 10 martie serviciile medicale prestate de clinică au fost în valoare de 50. . determinaţi TVA de dedus şi TVA de plată pentru luna martie. 83 . exlusiv TVA. înregistrat ca plătitor de TVA. iar cota de taxă este de 24 %.000 lei.7. rabat aplicat la valoarea facturată exclusiv TVA.

a prestat servicii pe pia a internă în sumă de 17. în urma cărora încasează 37. .200 borcane cu compot la un pre de 10 lei/ borcan. TVA de plată sau suma negativă a TVA. negociat de 2. inclusiv TVA.prestează servicii de cazare în regim hotelier. Determinaţi TVA deductibilă. O societate comercială plătitoare de TVA realizează în luna martie 2012 următoarele opera ini: . precum şi TVA de plată sau suma negativa a taxei. TVA colectată..000 sticle cu suc natural la un pre sticla. Determina i TVA deductibilă.000 lei. 3.achizi ionează de pe pia a internă 7.000 lei. . Mentiune: Toate valorile sunt exclusiv TVA.achizi ionează de pe pia a internă 5. 84 . TVA colectată.4 lei/ de vânzare cu amănuntul Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 6.

acciză armonizată. studentul va fi capabil să: enumere produsele supuse accizelor armonizate şi cuantumul accizei datorate pe fiecare tip de produs. identifice termenele legale de plată a accizei şi cheltuielile accesorii datorate pentru neplata la timp a acesteia. determine cuantumul accizelor datorate bugetului. regim suspensiv. Aplicaţii rezolvate 7. termene de plată a accizelor.2.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil. respectiv.2.1. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 7. produs accizabil. Accizele armonizate – concepte de bază 7. antrepozit fiscal. 7.3. Scutirile şi termenele de plată pentru accizele armonizate 7. import de produse accizabile. Accizele armonizate . Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. momentul în care aceasta devine exigibilă.concepte de bază 85 . identifice momentul în care contribuabilul datorează acciza. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 7.Unitatea de învăţare 7. în diferite situa ii. antrepozitar.4. declaraţie de impunere.6. Alte produse accizabile 7.5. ACCIZELE Cuprins 7.

importului acestora pe teritoriul Comunităţii. vinuri. sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului următoarelor produse: alcool şi băuturi alcoolice (bere. altele decât bere produse intermediare. energie electrică). 86 . gaz petrol lichefiat. producerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize. acolo unde este cazul. produse energetice şi electricitate (benzină cu plumb. motorină. inclusiv. deţinerea în scopuri comerciale de către un comerciant de produse accizabile. deţinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispoziţiile legale. pe teritoriul Comunităţii. petrol lampant. i vinuri. • distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize. ţigări şi ţigări de foi. ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a autorizării de către autoritatea competentă. gaz natural. care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru şi pentru care accizele nu au fost percepute în România. utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primă.Accizele armonizate. Eliberarea pentru consum reprezintă: ieşirea produselor accizabile dintr-un regim suspensiv de accize. Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul: producerii acestora. benzină fără plumb. denumite în continuare accize. în regim suspensiv de accize. cu excepţia cazului în care produsele accizabile sunt plasate. o ţară din afara teritoriului comunitar. păcură. băuturi fermentate. la momentul extracţiei acestora. cărbune i cocs. un destinatar înregistrat în alt stat membru. imediat după import. alcool etilic) tutun prelucrat (ţigarete. dintr-o cauză ce ţine de natura produselor. Nu este considerată eliberare pentru consum: • mişcarea produselor accizabile dintr-un antrepozit fiscal către: un alt antrepozit fiscal din România sau alt stat membru. importul de produse accizabile. Accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru consum. tutun de fumat).

orice altă persoană implicată în importul acestora. iar acciza specifică exprimată în echivalent euro/1. 2. antrepozitarul autorizat. 4. destinatarul înregistrat sau orice altă persoană care eliberează produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori în numele căreia se efectuează această eliberare şi. pe baza datelor privind cantităţile totale de ţigarete eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic precedent şi va fi publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la data stabilirii. pe baza cursului de schimb stabilit în conformitate cu prevederile din Codul fiscal. persoanele plătitoare pot fi: 1. Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum.000 de ţigarete. 3. Sumele datorate reprezentând accize se calculează în lei. iar Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României. Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul se stabileşte până la 1 martie în fiecare an. orice altă persoană care a participat la această ieşire. pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul. în cazul ieşirii neregulamentare din antrepozitul fiscal. pentru ţigarete. a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale. acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem. persoana care deţine produsele accizabile sau orice altă persoană implicată în deţinerea acestora. Un caracter aparte prezintă modul de determinare a accizelor la igarete. expeditorul înregistrat sau orice altă persoană care a garantat plata accizelor în conformitate cu prevederile legale. antrepozitarul autorizat. Acciză specifică se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. în cazul unui import neregulamentar. prevăzută în lege. 5. după cum urmează: a) pentru bere: 87 . persoana care declară produsele accizabile sau în numele căreia produsele sunt declarate în momentul importului ori. persoana care produce produsele accizabile sau.000 de ţigarete se determină anual. precum şi orice persoană care a participat la ieşirea neregulamentară şi care avea cunoştinţă sau care ar fi trebuit să aibă cunoştinţă în mod normal de caracterul neregulamentar al acestei ieşiri. Partea I cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale. Astfel. Acciza totală datorată determinată potrivit men iunilor anterioare nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în echivalent euro/1. în cazul unei produceri neregulamentare. orice altă persoană implicată în producerea acestora. Determinarea valoarii totale a accizelor datorate bugetului de stat se face plecând de la acciza unitară prevăzută în Codul fiscal pentru fiecare categorie de produse accizabile.În cazul accizelor care au devenit exigibile.

3. şi ţigări de foi: A = Q x K x R. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea exprimată în unităţi de 1. prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Q = cantitatea în hectolitri d) pentru ţigarete: Total acciza = A1 + A2. unde: A = cuantumul accizei C = numărul de grade Plato K = acciza unitară. destinat rulării în ţigarete şi pentru alte tutunuri de fumat: A = Q x K x R. în care: A1 = acciza specifică A2 = acciza ad valorem A1 = K1 x R x Q1 A2 = K2 x PA x Q2. băuturi fermentate spumoase şi produse intermediare: A = K x R x Q. unde: K1 = acciza specifică prevăzută in Codul fiscal K2 = acciza ad valorem prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro PA = preţul maxim de vânzare cu amănuntul Q1 = cantitatea exprimată în unităţi de 1.A = C x K x R x Q. 10-17 din anexa nr. unde: A = cuantumul accizei K = acciza unitară prevăzută la nr. 2. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea în kg K = acciza unitară prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro g) pentru produse energetice: A = Q x K x R. în funcţie de capacitatea de producţie anuală. determinarea conţinutului de energie furnizată se face în conformitate cu Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate angro. Ţigări K = acciza unitară prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro f) pentru tutun de fumat fin tăiat.000 buc. Ţigarete Q2 = numărul de pachete de ţigarete aferente lui Q1 e) pentru ţigări. 1. în funcţie de capacitatea de producţie anuală.2. crt. crt. 1 la titlul VII din Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Q = cantitatea în hectolitri c) pentru alcool etilic: A = (C x K x R x Q) / 100.2 şi 4 din anexa nr. unde: A = cuantumul accizei C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum K = acciza specifică. 1 la titlul VII din Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Q = cantitatea în hectolitri b) pentru vinuri spumoase.000 buc. crt. aprobat prin decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 88 . unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea exprimată în tone. prevăzută la nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Pentru gazul natural. 1 din anexa nr.000 litri sau gigajouli K = acciza unitară prevăzută la nr.

altul decât România.în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural. cu anumite excepţii. de către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în Cipru în temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960.3. 18 din anexa nr. 89 . transportate în bagajul personal al călătorilor care se deplasează pe cale aeriană sau maritimă către un teritoriu terţ ori către o ţară terţă. pentru uzul forţelor armate în cauză. cu condiţia ca acordul în cauză să fie permis ori autorizat în ceea ce priveşte scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile. în limitele şi în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale privind instituirea acestor organizaţii sau prin acordurile de sediu. de către organizaţiile internaţionale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România şi de către membrii acestor organizaţii. pentru uzul forţelor armate în cauză. crt. h) pentru electricitate: A = Q x K x R. pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu ţări terţe sau cu organizaţii internaţionale. pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh K = acciza unitară prevăzută la nr.Domeniul Gazelor Naturale. de către forţele armate ale oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord. 1 la titlul VII Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro 7. produsele care sunt destinate utilizării: în contextul relaţiilor diplomatice sau consulare. şi anume . pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora. Scutirile şi termenele de plată a accizelor armonizate Produsele accizabile scutite de plata accizelor cuprind: produsele accizabile furnizate de magazinele duty-free. termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. produsele furnizate la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul călătoriei pe cale aeriană ori maritimă către un teritoriu terţ sau către o ţară terţă.

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.. Alte produse accizabile Alte produse supuse accizelor sunt: a) cafea verde. pe bază de documente justificative. Operatorii economici care exportă sau care livrează într-un alt stat membru sortimente de cafea obţinute din operaţiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziţionate direct de către aceştia din alte state membre ori din import pot solicita autorităţilor fiscale competente. astfel pentru anul 2011 cursul de schimb utilizat pentru determinarea cuantumului accizei este de 4. care nu este plasat într-un regim suspensiv momentul plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.care achiziţionează din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse. 7. Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare. Valoarea în lei al accizelor datorate bugetului de stat se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro. cursul de schimb valutar leu/euro utilizat la calculul accizelor pentru anul 2012 este de 4. asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate . 90 . inclusiv cafea cu înlocuitori. pe perioada în care au acest regim.în cazul importului unui produs accizabil. C268/2). pentru produsele importate. restituirea accizelor virate la bugetul de stat.2655 lei/euro. pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. pentru produsele provenite din teritoriul comunitar. stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 3 octombrie 2011 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 octombrie 2011 ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europrene nr. Plătitori de accize pentru aceste produse sunt operatorii economici . b) cafea prăjită. aferente cantităţilor de cafea utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată sau livrată în alt stat membru. Pentru produsele supuse accizelor la nivel comunitar. c) cafea solubilă. C291/1 ). la data înregistrării declaraţiei vamale de import.persoane juridice.4. stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 1 octombrie 2010 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2010 (Jurnalul Uniunii Europene nr.3001 lei/euro. Momentul exigibilităţii accizei intervine: la momentul recepţionării acestora.

• la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.43 euro/ hl/0 Plato pentru capacitate de produc ie sub 200 mii hl/anual.3% în volum i 12 grade Plato. indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă.Plata accizelor se face astfel: • în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost recepţionate produsele. Începând cu anul 2012. acciza bere este 0. cât şi pentru luna ianuarie 2012. Determina i acciza datorată de către producătorul independent. producătorul îşi reduce la jumătate capacitatea anuală de producţie. atât pentru luna decembrie 2011. 7. pentru produsele provenite din teritoriul comunitar. în luna decembrie 2011. în luna ianuarie 2012. o cantitate de bere de 70. cu o concentra ie de 4.3001 lei/euro. 40. cunoscând următoarele: cursul de schimb pentru anul 2011 a fost de 4. ca urmare a scăderii cererii de piaţă.000 litri. Un producător independent (cu o capacitate de produc ie anuală de 250 mii hl) produce. Orice operator economic plătitor de accize are obligaţia de a depune la autoritatea competentă o declaraţie de accize pentru fiecare lună.2655 lei/euro.748 euro/hl/ 0 Plato pentru capacitate de produc ie de peste 200 mii hl/anual. Rezolvare În cazul în care capacitate de produc ie este peste 200 mii hl/anual (în anul 2011). respectiv 0. Aplicaţii rezolvate 1. Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă de către operatorii economici plătitori până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia. cuantumul accizei datorate va fi (70.000 litri = 700 hectolitri): Acc = 12* 0.000 litri din acelaşi sortiment de bere.2655 * 700 = 26800.748 * 4. pentru produsele provenite din operaţiuni de import. producând. cursul de schimb pentru anul 2012 este de 4.5.99 lei (26801 lei) 91 .

Care este valoarea accizei datorate de către operatorul economic.85 lei + 1. iar igarete? Cursul de schimb stabilit prin legisla ie pentru acciza minimă este de 74.125.3001 lei / euro * (100 / 100) hl * 57% = 1.10 lei (3125 lei) CP > 10 hl alcool pur / an => Acciza datorată = 750 euro / hl alcool pur * (300 / 100) hl * 32% * 4. acciza ad-valorem este 21% din pre ul de vânzare cu amănuntul. Acciza unitară pentru alcool etilic este de 750 euro/hl de alcool pur. dacă acciza specifică este de 51.960.3001 lei. cuantumul accizei datorate va fi: Acc = 12 * 0.3001 lei / euro + 750 euro / hl alcool pur * 4.41 lei (8875lei) 2. O distilerie cu o capacitate de producţie de 7 hl de alcool pur/an produce 300 de litri de ţuică de prune cu o concentraţie alcoolică de 32% şi 100 litri ţuică de pere cu o concentraţie alcoolica de 57%. 3001 lei/euro.43 * 4.838.În cazul în care capacitatea de produc ie este sub 200 mii hl/anual (în anul 2012).3001 lei / euro * (300 / 100) hl * 32% + 475 euro / hl alcool pur * 4.096.49 euro/ 1000 igarete.000 pachete de igarete a câte 20 de igarete/ pachet. iar în cazul celui produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depăşeşte 10 hl de alcool pur pe an este de 475 euro/hl de alcool pur. Care ar fi acciza datorată în cazul unei capacităţi de producţie de 100 hl de alcool pur/an? Rezolvare CP < 10 hl alcool pur / an => Acciza datorată = 475 euro / hl alcool pur * 4.25 lei = 3. Rezolvare 92 . Pre ul de vânzare cu amănuntul pentru acest sortiment de ţigarete este de 12 lei/pachet.00 euro/ 1000 determinarea accizelor este de 1 EUR = 4.07 lei + 1.3001 lei / euro * (100 / 100) hl * 57% = 3. Determinaţi acciza totală datorată. Cursul de schimb este de 4.36 lei (4934 lei) 3.934.3001 * 40.29 lei = 4.164. Un operator economic produce lunar 35.000/100 = 8875.

PETRECEREA S.49 * 4.189 lei 7.189 lei acciza datorată = 243.3001 * 35.75 litri/sticlă.3001 RON (2012). în condi iile în care cursul de schimb euro/leu a înregistrat următoarea evoluţie: 1 EUR = 3.188. 1EUR = 3.000 * 20 /1000 * 4. A.2688 RON (2010). C. 2009. 2011.988.3001 = 222. 93 . importă din China.49 euro / 1.5 lei (243189 lei) Acciza minimă = 74.. persoană juridică română.00 * 35.2655 RON (2011).5 + 88.6. respectiv 2012 următoarele cantită i de cafea.7364 RON (2009).200 = 243. la un preţ unitar extern de 20 Renminbi chinezeşti/sticlă.000 * 20 / 1.000 = 154.3564 RON (2008).750 sticle de vin liniştit de 0. următoarele produse: .000 + 21% * 12 * 35.3 tone 800 kg 2009 500 kg 2. 1 EUR = 4. Denumire produs Cafea verde Cafea prăjită Cafea solubilă 2008 3500 kg 2.Acciza calculată = 51. în luna martie 2012. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. Vă sunt oferite următoarele informa ii: Denumire produs Cafea verde Cafea prăjită Cafea solubilă Acciză euro/tonă 2008 459 675 2700 Acciză euro/tonă 2009 306 450 1800 Acciză euro/tonă 2010 153 225 900 Acciză euro/tonă 2011 153 225 900 Acciză euro/tonă 2012 153 225 900 Determina i cuantumul accizei pe fiecare tip de produs precum i cuantumul accizei totale datorate de către un operator economic care a importat în 2008.745 lei < 243. S. 1 EUR = 4. importator autorizat.1 tone 3 tone 2010 1 tonă 500 kg 1200 kg 2011 850kg 200kg 980 kg 2012 850kg 200kg 980 kg 2. 1 EUR = 4. u o concentraţie alcoolică de 9% în volum.000 ţigarete + 21% * pre ul de vânzare cu amănuntul = 51. 2010.

Determinaţi cuantumul accizelor datorate bugetului de stat pentru acest import. presupunând că produsele respective nu sunt plasate în regim suspensiv. produce şi livrează pentru consum 5. S.5230 lei (RON). iar cursul valutar valabil la momentul importului este de 1 Renminbi chinezesc (RMB) = 0. la un preţ unitar extern de achiziţie de 5 Renminbi chinezeşti/cutie.000 de cartuşe de ţigarete (1 cartuş conţine 10 pachete.000 de ţigarete) pentru ţigarete de 51.5. 94 .00 euro/hectolitru de produs.L. cu concentratia alcoolica de 43% volum. pentru vinuri liniştite – 0.. ŢIGARETA S. cu privire la plata şi declararea accizelor. la un preţ extern de achiziţie de 25 Renminbi chinezeşti/pachet.L.C. ŢIGARETA S. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 7.49 + 21%.500 cutii de bere de 0. C291/1 din data de 4 octombrie 2011. Valorile unitare pentru accize. Preţul de vânzare cu amănuntul pentru acest sortiment de ţigarete este de 11 lei/pachet.3001 lei/euro şi acciza (echivalent euro/1. pentru ţigări şi ţigări de foi – 64 euro/1.000 borcane de 200 grame cafea solubilă.R. pentru cafea solubilă – 900 euro/tonă.000 bucăţi. .1. Cunoscând cursul de schimb valutar de 4. antrepozitar fiscal autorizat.3001 lei/euro. la un preţ unitar de achiziţie înscris în factura externă de 100 Renminbi chinezeşti/sticlă.R. C. la un preţ de achiziţie înscris în factura externă de 50 Renminbi chinezeşti/borcan: .. iar 1 pachet conţine 20 de ţigarete).7 litri whisky .5 litri.748 euro/hectolitru/ 1 grad Plato. utilizat la determinarea accizelor în anul 2012. determinaţi cuantumul accizei de plată la bugetul de stat şi precizaţi care sunt obligaţiile S. sunt următoarele: pentru bere – 0. prevăzute în Codul fiscal. a fost de 4. şi precizaţi momentul plăţii accizelor.500 de sticle de 0. 3. pentru alcool etilic – 750 euro/hl de alcool pur. Cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europrene nr. cu o concentraţie alcoolică de 5% în volum şi 11. .7. În luna februarie 2012.4 grade Plato.000 de pachete ţigări de foi (5 bucăţi/pachet).

impozitul şi taxa pe teren. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil.6. distingă între un impozit local şi o taxă locală. termen de plată. Aplicaţii rezolvate 8. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 8. avizelor şi autorizaţiilor.3. identifice termenele legale de plată. datorate atât de persoane fizice cât şi juridice în diferite situaţii. 95 . zonă din cadrul localităţii. taxă locală. Impozitele şi taxele locale cuprind: impozitul şi taxa pe clădiri. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. Impozitul şi taxa pe clădiri 8. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE Cuprins 8. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii.4.1. impozit pe teren. majorare de întârziere pentru neplata la timp a impozitelor şi taxelor locale. rang localitate. precum şi dobânzile şi cheltuielile accesorii datorate pentru neplata în termen legal a taxelor şi impozitelor locale. Impozitul şi taxa pe teren 8. Impozitul pe mijloacele de transport 8. taxa pentru eliberarea certificatelor. impozit local. impozitul (taxa) asupra mijloacelor de transport. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 8.2. determine fără dificultate cuantumul impozitelor şi a taxelor locale.Unitatea de învăţare 8. impozit pe clădiri.5.1. studentul va fi capabil să: identifice persoanele obligate la plata impozitelor şi taxelor locale.

fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. echipamente şi altele asemenea. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă. după caz. iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul. 96 . alte taxe locale. a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice. se datorează către bugetul local al comunei. date în administrare ori în folosinţă. prin efectul legii.2. Clădirea reprezintă orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia. altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public. animale. care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. Impozitul pe clădiri. în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane. 8. taxe speciale. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun. În cazul municipiului Bucureşti. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. locatarilor. indiferent de materialele din care sunt construite. închiriate. Există o serie de clădiri pentru care nu se datorează impozit. materiale. şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale concesionate. produse. se stabileşte taxa pe clădiri. instalaţii. indiferent de denumirea ori de folosinţa sa. Impozitul şi taxa pe clădiri Contribuabilii impozitului pe clădiri – persoanele care au în proprietate clădiri situate în România. obiecte. al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.impozitul pe spectacole. dintre care re inem: clădirile proprietate a statului. taxa hotelieră. altele decât cele de drept public. datorează anual impozit pentru acele clădiri. persoanelor juridice. precum şi taxa pe clădiri. după caz. fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri. impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii. logiilor sau ale celor situate la subsol. termoelectrice şi nuclearo-electrice.clădirile care. fundaţii şi culte. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice. Valoarea impozabilă unitară se ajustează. silozuri pentru furaje. Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele fizice se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 0. silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. exprimate în metri pătraţi. potrivit legii. în funcţie de rangul localităţii şi zona din cadrul acestuia în care se află situată clădirea. În cazul unui apartament 97 . Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. clădirile care sunt utilizate ca sere. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. solare. constituie lăcaşuri de cult. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat. cu valoarea impozabilă unitară corespunzătoare – stabilită prin legislaţie în conformitate cu caracteristicile clădirii). Suprafaţa construită desfăşurată se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii. precum şi staţiilor de conexiuni. potrivit hotărârii consiliului local. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. clădirile unităţilor sanitare publice. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. confesional sau particular. sunt clasate ca monumente istorice. se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia. clădirile care. de arhitectură sau arheologice.1% la valoarea impozabilă a clădirii (valoarea impozabilă a clădirii. staţiilor şi posturilor de transformare. ciupercării.20. cu un coeficient de corecţie. atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1. răsadniţe. autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. exprimată în lei. indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare. muzee ori case memoriale. prin destinaţie. inclusiv ale balcoanelor. exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă. Cota de impozitare este stabilită de către consiliile locale şi poate fi cuprinsă între 0. cu 20%. determinată conform celor prezentate mai sus. la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. . în funcţie de noua valoarea. Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele juridice se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi. stabilită prin hotărâre a consiliului local. coeficientul de corecţie prevăzut de legislaţie se reduce cu 0. modernizare. cu 10%.cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu.cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. se reduce în funcţie de anul terminării acesteia. dacă anexele sunt locuibile şi de 50% din valoarea impozabilă a locuinţei. valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătra i sau fracţiune din aceştia. .25% şi 1. dacă anexele sunt nelocuibile. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire. în rezervă sau în conservare. b. chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 98 . Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune.cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri. după cum urmează: a. de inventar a clădirii. pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. modificare sau extindere trebuie depusă o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data finalizării acestora în vederea recalculării impozitului datorat. mai mare. majorat după cum urmează: . consolidare.amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente. Valoarea impozabilă a clădirii.50%. Impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite. Valoarea impozabilă unitară a anexelor unei locuinţe este de 75% din valoarea impozabilă a locuinţei. pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv. aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.10.

datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili.50%). În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată. în cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. Această cotă majorată se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. valoarea impozabilă se reduce cu 15% . 99 . înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului . În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată.persoană juridică. demolată sau distrusă. cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între: • 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. persoane fizice sau juridice. stabilită prin hotărâre a consiliului local / Consiliului General al Municipiului Bucureşti. respectiv 30 septembrie. de până la 50 lei inclusiv. se plăteşte integral până la primul termen de plată. demolată sau distrusă. inclusiv. Impozitul anual pe clădiri. i În cazul în care o persoană fizică/juridică dobândeşte sau construieşte în timpul anului o clădire. impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată. • 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Însă. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată. se acordă o bonificaţie de până la 10%. Impozitul/taxa pe clădiri se poate achita în două tranşe anuale egale cu scadenţe la 31 martie. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri.amortizării. excepţie făcând clădirile integral amortizate (pentru care rămâne valabilă cota stabilită anterior – între 0. valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării. conform reglementărilor contabile. datorat pentru întregul an de către contribuabili. în cursul anului. până la data de 31 martie a anului respectiv. după caz.25% 1. acesta va datora impozit începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar. impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. inclus în perimetrul de ameliorare. pe întreaga durată a acestuia. există o serie de terenuri scutite de impozit. cu personalitate juridică. fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. locatarilor. administrat sau folosit de către o instituţie publică. În cazul municipiului Bucureşti. pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire. în condiţii similare impozitului pe teren. cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice. date în administrare ori în folosinţă. drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei. după caz. orice teren al unui cimitir. altfel decât prin ajungerea la scadenţă. autorizată provizoriu sau acreditată. terenurile ocupate de autostrăzi. orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale.. 100 . printre care se numără: terenul aferent unei clădiri. impozitul pe teren se datorează de locatar. iar în cazul în care contractul de leasing încetează.8.A.3. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane. închiriate. precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă. orice teren deţinut. Impozitul pe teren. crematoriu. orice teren degradat sau poluat. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun. orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia. Impozitul şi taxa pe teren Contribuabilii impozitului pe teren – persoanele care au în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar. zonele de siguranţă a acestora. drumuri naţionale. se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. concesionate. pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia. impozitul pe teren este datorat de locator. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale. Potrivit legii. drumuri europene. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă.

de până la 50 lei inclusiv. Astfel. care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren. se acordă o bonificaţie de până la 10%. Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an. La nivelul Municipiului Bucureşti. Orice persoană care dobândeşte teren sau modifică folosin a unui teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia/modificarea folosin ei terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. exprimată în hectare. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. 101 . Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren. în două rate egale. persoane fizice şi juridice. Impozitul anual pe teren. se plăteşte integral până la primul termen de plată. până la data de 31 martie inclusiv. care urmează după data achiziţiei/modificării folosin ei. Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi. cu suma stabilită în conformitate cu rangul localităţii şi zona din cadrul acesteia în care este amplasat terenul. impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea. conform încadrării făcute de consiliul local. rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii. bonificaţia se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren. inclusiv. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual. înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii. persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren. a anului respectiv. în cazul unui teren amplasat în intravilan. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. datorat pentru întregul an de către contribuabili. Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an. stabilită prin hotărâre a consiliului local.

navele fluviale de pasageri. taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele. motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora. pe întreaga durată a acestuia. inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi. motoretele şi scuterele respective. Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. mijloacele de transport ale instituţiilor publice. impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru: autoturismele. prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din Codul Fiscal. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării. sediul sau punctul de lucru.4. impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia. dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public. Impozitul pe mijloacele de transport Contribuabilii impozitului pe mijloacele de transport sunt reprezentaţi de orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. după caz. Pentru alte tipuri de mijloace de transport sunt prevăzute în codul fiscal valorile unitare sau totale ale impozitului datorat de către proprietari. impozitul pe mijlocul de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de 102 . În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar. iar în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă. mijloacele de transport ale persoanelor juridice. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul.8. În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban. În cazul unui ataş. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală. În cazul anumitor autovehicule (prevăzute în legisla ia în vigoare).

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual. stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul Municipiului Bucureşti. c) un teren de 700 mp.coeficient de corecţie 2. următoarele: a) un apartament. bonificaţia se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. datorat pentru întregul an de către contribuabili. b) o clădire cu mansardă (valoarea impozabilă unitară 806 lei/mp) . până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport. locuinţă de domiciliu. Consiliul local a hotărât majorarea taxelor şi impozitelor locale cu 15% şi totodată pentru contribuabili care achită integral impozitul sau taxa datorată până la expirarea primului termen de plată (31 martie 2012) se acordă o bonificaţie de 5% la valoarea datorată. Pentru anul fiscal 2012. se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv. situat într-un bloc construit în 1975 cu 10 apartamente şi 4 etaje (valoarea impozabilă unitară 806 lei/mp). Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport. cu o suprafaţă utilă de 56 mp. deţine la începutul anului fiscal 2012 în proprietate. Ştiind că. 8. nu este închiriată şi se află în zona D a aceleiaşi localităţi – coeficient de corecţie 2. până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv. Casa a fost construită în anul 2000.20. Aplicaţii rezolvate 1. iar restul impozitelor datorate le achită în 2 tranşe egale la data de 23 februarie 103 . domnul Popescu achită integral impozitul datorat pentru apartament la data de 23 februarie 2012.5. mansardă locuibilă cu o suprafaţă utilă de 12 mp şi o pivniţă. pe care este construită casa. persoană fizică cu domiciliul în oraşul Buzău (rang localitate I). cu o suprafaţă utilă de 7 mp. utilizată pentru a stoca diferite materiale. Popescu Ionel. în două rate egale.parterul are o suprafaţă construită desfăşurată de 100 mp.40. amplasat intravilan şi înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii (impozitul unitar este 1821 lei/ha). în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită. la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru. Blocul se află situat în zona B a localităţii .transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.

40-0.1% * 112. determinaţi cuantumul impozitelor datorate (pentru fiecare bun deţinut şi per total).15 * 0.2 = 122. 11. achiziţionat la data de 7 mai 2005. două apartamente: unul cu o suprafaţă de 70 mp.000 lei. o cotă de impozit de 1.150.117. C.44 = 203. locuinţă de protocol.15 = 125.2 = 177. unde societatea îşi are sediul social şi încă unul de 75 mp.65 lei (126 lei) Impozitul total anual plătit = 122 + 387 + 126 = 635 lei 2.2*75%*806*2. ce a fost reevaluat la data de 31 decembrie 2011 şi s-a obţinut o valoare contabilă din reevaluare de 256.8 mp < 150 mp Valoare impozabilă = 100*806*2.918 lei Impozit datorat = 0.2 + 7*1. ROMCONSTRUCT SRL.95 = 122. Rezolvare Apartament: Valoarea impozabilă = 56*1.10)*806*0. la data de 31 decembrie 2011. nereevaluat până în prezent şi a cărui valoare de inventar este de 256.15*203. S.93 lei (387 lei) Impozitul achitat pe data de 20 martie = 0.49 lei (122 lei) Casă Suprafaţă construită desfăşurată = 100 + 12*1.65*1.2*50%*806*2.824 * 1.90 = 112.5% pentru clădirile reevaluate în ultimii 3 ani şi de 10% pentru clădirile ce nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă.56 + 7. cu sediul social pe Bulevardul Barbu Văcărescu nr.2 + 12*1.447.2 + 7*1.824 lei Impozit apartament (achitat până la data de 31 martie 2011) = 0.821 *1.5 * 387 = 194 lei Impozit achitat pe data de 22 septembrie = 387 – 194 = 193 lei Teren Suprafaţă impozabilă teren = 700 – 100 = 600 mp (din valoare totală a terenul se scade amprenta la sol a clădirii) Impozit = 600/10.000 * 1.1%*1.117. 104 .000 lei. achiziţionat la data de 5 decembrie 2008.2*(2.320 + 19.2012. deţine în patrimoniu.918 = 386. în cazul clădirilor deţinute de persoane juridice. persoană juridică română. Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a stabilit pentru anul 2012. respective 22 septembrie 2012.

domnul Ionescu are de recuperat diferenţa de 336 lei (2. deşi îl datora decât până în luna vânzării inclusiv (ianuarie – octombrie 2011. 105 .008 lei fiecare) la data de 11 martie 2011 i.000 = 25. Rezolvare Impozit pentru apartamentul nereevaluat = 10% * valoarea de inventar a clădirii = 10% * 256. precum i suma restituită de către Consiliul local după vânzare. aferentă perioadei noiembrie – decembrie 2011. în aceste condiţii. După momentul vânzării. determina i suma achitată de către contribuabil la fiecare termen de plată.840 lei 3.016 lei.016 lei).680). întreg de unităţi a câte 200 cmc = 2700 / 200 = 14 Impozit anual datorat = 14 * 144 = 2.016 – 1. de ine în proprietate un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2. Acest impozit este achitat de către contribuabil în 2 tranşe egale ( a câte 1. 17 octombrie 2011. În aceste condi ii. pe care îl vinde la data de 17 octombrie 2011.Determinaţi. impozitul pe clădiri datorat de către societatea comercială. Domnul Ionescu Adrian.700 cmc (în acest caz impozitul asupra mijloacelor de transport este de 144 lei/200cmc sau fracţiune). respectiv 27 august 2011. persoană fizică română.000 = 3. respectiv 27 august 2011.680 lei). Rezolvare Nr. respectiv 10/12 * 2.5% * 256. deeoarece a achitat impozitul pentru întregul an (2.600 lei Impozit pentru apartamentul reevaluat = 1.016 = 1. Contribuabilul achită impozitul în 2 tran e egale la data de 11 martie 2011 i.5% * valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării = 1.

Domnul Crăciunescu achită toate impozitele datorate bugetului anticipat pe data de 20 februarie 2012 şi beneficiază de o bonificaţie de 4% la valoarea datorată. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. casa cu o suprafaţă construită desfăşurată de 80mp şi mansarda locuibilă cu o suprafaţă utilă de 12mp (valoarea impozabilă unitară 806 lei/mp).6.50). b) un teren de 300 mp pe care se află construită casa (impozitul unitar este 306 lei/ha). care este cuantumul impozitului efectiv datorat şi valoarea sumei de recuperat în contul impozitului pe clădiri achitat integral pe data de 20 februarie.8.000 cm3 (impozitul unitar este 18 lei/200 cm3).95). dacă consiliul local a aprobat o majorare a impozitul pe clădiri cu 7% şi acordă o bonificaţie de 3% contribuabililor ce achită integral valoare impozitului până la data de 31 martie (persoana fizică achită integral impozitul pe 20 februarie). de atunci. În anul 2007. 2. Dincă Viorica domiciliată în Bucureşti deţine în proprietate o casă fără etaj (situată într-o localitate de rang 0. drept locuinţă de domiciliu. Clădirea are o suprafaţă utilă de 100 mp şi o pivniţă. judeţul Buzău şi deţine în proprietate următoarele: a) o casă cu mansardă construită în 1970 şi localizată în zona C a comunei Mărăcineni (coeficient de corecţie 0. Determinaţi: a) impozitul datorat de către proprietar. cu o suprafaţă utilă de 12 mp. cu o capacitate cilindrică de 2. Determinaţi cuantumul impozitelor datorate de către domnul Crăciunescu (pe fiecare bun deţinuţ şi per total). Crăciunescu Florin este domiciliat în comuna Mărăcineni (localitate de rang V). construcţie finalizată în anul 2001 şi utilizată. c) un autoturism DACIA pe care l-a achiziţonat pe data de 15 ianuarie 2012. b) dacă pe data de 15 august persoana fizică vinde clădirea. sat Vadu Paşii. 106 . domnul Crăciuescu a construit o anexa locuibilă alipită casei cu o suprafată utilă de 35 mp (valoare impozabilă unitară 137 lei/mp). Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 8. în care proprietarul are depozitate diferite materiale. zonă B – valoarea impozabilă unitară este de 806 lei/mp. coeficient de corecţie 2.

Bibliografie Ţâţu L.. 107 . Şerbănescu C. Bucureşti. Vintilă N.. Ed.. C.. Cataramă D. Nica A.a II-a. publicată în MO nr. 2010..9. Ordonanţa de Guvern nr. Fiscalitate. 2007. Miricescu E. Teste grilă. 2004. Bucureşti. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Beck.Metode şi tehnici fiscale. Studii de caz.H. Bucureşti. Ştefan D. Fiscalitate – de la lege la practică. Ed a VII-a. Editura Economică. Fiscalitate. Sinteze şi comentarii. Editura Sylvi. publicată în MO nr. Vintilă G. Editura.. cu modificările şi completările ulterioare. 927/2003. 941/2003. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.. cu modificările şi completările ulterioare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful