RAC 2013-Duong Dan Thu Muc

Autodesk Revit Architecture – Bài 1 – Công cụ dùng chung 1

A-1.1 THIẾT LẬP ĐƯỜNG DẪN THƯ MỤC MẶC ĐỊNH
Trong Revit, thường mặc định có hai thư mục lưu trữ các tệp dự án mẫu và thư viện mẫu dùng cho hệ Anh và hệ Mét. Để không phải chọn đường dẫn mỗi khi thực hiện công việc, có thể thiết lập các đường dẫn mặc định cho phần mềm tự động tìm theo các đường dẫn thư mục đã định. Các thiết lập này nên thực hiện ngay sau khi cài đặt và chưa tạo dự án nào.

A-1.1.1 Thiết lập trong R2011 – R2012
1. Ra lệnh Option.

2.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn mục File Locations trên đỉnh hộp thoại.

3.

Default template file: tệp dự án mẫu.

Nếu khi cài đặt, chọn tên nước là Vietnam, tệp này mặc định sẽ theo đường dẫn: …\Autodesk\Rac 2011\Metric Templates\defaultMetric.rte.

Nguyễn Văn Thiệp

2

Autodesk Revit Architecture – Công cụ dùng chung

Nếu không phải mặc định là defaultMetric.rte, nhấn nút Browse chọn lại tệp mẫu theo đường dẫn: …\Autodesk\Rac 2011\Metric Templates

,

Chọn tệp DefaultMetric.rte, nhấn Open.

4.

Default path for use files: đường dẫn lưu trữ tệp của người dùng.

• 5.

Mặc định là My Documents. Có thể nhấn nút Browse , chọn lại thư mục tùy ý. Nhấn vào tên thư mục, nhấn Open. Default path for family template files: đường dẫn của các tệp thư viện mẫu. Các tệp mẫu dùng để tạo các mô hình thư viện chứa tại đây.

• •

Nếu khi cài đặt, chọn tên nước là Vietnam, tệp này mặc định sẽ theo đường dẫn: …\Autodesk\Rac 2011\Metric Templates. Nếu không phải mặc định là thư mục Metric Templates, nhấn nút Browse , ch lại thư mục theo đường dẫn: …\Autodesk\Rac 2011\Metric ọn Templates, nhấn Open.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Revit Architecture – Bài 1 – Công cụ dùng chung 3

6.

Chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa các tệp thư viện mô hình Metric Library: • Nhấn nút Places hộp thoại tiếp theo hiện ra.

7.

Metric Library: thư viện các mô hình. o Nếu khi cài đặt, chọn tên nước là Vietnam, thư mục này mặc định sẽ theo đường dẫn: …\Autodesk\Rac 2011\Metric Library. o Nếu không phải mặc định là Metric Library, nhấn nút , chọn lại thư mục theo đường dẫn: …\Autodesk\Rac 2011\Metric Library. • Metric Detail Library: thư viện các hình chi tiết. o Nếu khi cài đặt, chọn tên nước là Vietnam, thư m này mặc định sẽ theo ục đường dẫn: …\Autodesk\Rac 2011\Metric Library\Detail Components. o Nếu không phải mặc định là Metric Library, nhấn nút , chọn lại thư mục theo ờng dẫn: đư …\Autodesk\Rac 2011\Metric Library\Detail Components. • Nhấn OK, trở lại hộp thoại trước. Nhấn OK, kết thúc lệnh. • Nguyễn Văn Thiệp

4

Autodesk Revit Architecture – Công cụ dùng chung

A-1.1.2 Thiết lập trong R2013
1. Ra lệnh Option.

2.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn mục File Locations tại ô bên trái. Nội dung như ô bên phải.

3.

Architectural Template: tệp dự án mẫu kiến trúc. • Nếu khi cài đặt, chọn tên nước là Vietnam, tệp này mặc định sẽ theo đường dẫn: …\Autodesk\RAC 2013\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Revit Architecture – Bài 1 – Công cụ dùng chung 5

Nếu không phải mặc định là DefaultMetric.rte, nhấn nút , chọn lại tệp mẫu theo đưng dẫn: Autodesk\RAC 2013\Templates\US Metric\. Chọn tệp ờ DefaultMetric.rte, nhấn Open.

4.

Constructural Template: tệp dự án mẫu xây dựng. • Nếu khi cài đặt, chọn tên nước là Vietnam, tệp này mặc định sẽ theo đường dẫn: …\Autodesk\RAC 2013\Templates\US Metric\ Construction-DefaultMetric.rte • Nếu không phải mặc định là Construction-DefaultMetric.rte, nhấn nút , chọn lại tệp mẫu theo đường dẫn: Autodesk\RAC 2013\Templates\US Metric\. Chọn tệp Construction-DefaultMetric.rte, nhấn Open.

5.

Default path for use files: đường dẫn lưu trữ tệp của người dùng.

• 6.

Mặc định là My Documents. Có thể nhấn nút Browse , chọn lại thư mục tùy ý. Nhấn vào tên thư mục, nhấn Open. Default path for family template files: đường dẫn của các tệp thư viện mẫu. Các tệp mẫu dùng để tạo các mô hình thư viện chứa tại đây.

• •

Thư m mặc định trong R2013 là thư m ….\Autodesk\Rac 2013\Family ục ục Templates\English-I (hệ Anh). Nhấn nút Browse, hộp thoại hiện ra, nhấn mũi tên , nhấn chọn thư mục Family Templates.

Nguyễn Văn Thiệp

6

Autodesk Revit Architecture – Công cụ dùng chung

Tiếp theo, nhấn thư mục English, nhấn Open.

7.

Chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa các tệp thư viện mô hình Metric Library: • Nhấn nút Places hộp thoại tiếp theo hiện ra. Tại đây mặc định là thư mục US Imperial: hệ Anh.

Nhấn vào tên thư viện Imperial Library và Imperial Detail Library tại cột Library Name, gõ tên khác ví d: Imperial Library đổi thành Metric Library; Imperial ụ Detail Library đổi thành Metric Detail Library .

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Revit Architecture – Bài 1 – Công cụ dùng chung 7

Chọn đường dẫn cho mẫu thư viện mô hình Metric Library: o tại dòng Metric Library, của cột Library Path bên phải, hộp Nhấn nút thoại hiện ra. Nhấn mũi tên , nhấn chọn thư mục Libraries.

o Tiếp theo, nhấn thư mục US Metric, nhấn Open.

Chọn đường dẫn cho mẫu thư viện hình chi tiết Metric Detail Library: o Nhấn nút tại dòng Metric Detail Library, của cột Library Path bên phải, hộp thoại hiện ra. Nhấn mũi tên , nhấn chọn thư mục Libraries. Nguyễn Văn Thiệp

8

Autodesk Revit Architecture – Công cụ dùng chung

o Tiếp theo, nhấn thư mục US Metric.

o Nhấn chọn thư mục Detail Items, nhấn Open.

8.

• Nhấn OK, trở lại hộp thoại trước. Nhấn OK, kết thúc lệnh.

Nguyễn Văn Thiệp

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful