You are on page 1of 414

PAT CONROY HULLÁMOK HERCEGE TÖRTÉNET LIDÉRCES EMLÉKEKRŐL ÉS AZ IGAZSÁGRÓL, MELY SZABADDÁ TESZ

JLX KIADÓ BUDAPEST LOS ANGELES -------1992------A mű eredeti címe: The PRINCE of TIDES by PAT CONROY Copyright © 1992 bv PAT CONROY Fordította: SÜLÉ GÁBOR. VADASZ GYULA Hungarian translation © í 992 JLX Kiadó Minden jog fenntartva / All rights reserved A magyar nyelvű kiadás dl International Business System és a Bántam Books-al kötött szerződésen alapul A wrozat főszerkesztője: LAUX JÓZSEF ISBN 963 7822 11 9 S/edte és nyomta az Alföldi Nyomda A nvomdai megrendelés törzsszáma: 7200.66-14-2 Készült Debrecenben, az 1992. évben Felelős kiadó: LAUX JÓZSEF Művészeti vezető: BÍRÓ LÁSZLÓ K-ír!ó- ., r/rrr." S/ABÓ VlKT< >R vezérigazgató

PROLÓGUS Fájó pont a térképen elfoglalt helyem, egyben menedék is, pihenőhely, ahol lehorgonyozhatok. Lassan felcseperedtem Colletonban, az árapály és a mocsarak szomszédságában; karom naptól cserzett és erős volt attól, hogy hosszú napokat dolgoztam a rákászbárkán, Dél-Karolina hőségében a tűző napon. Minthogy Wingónak születtem, mihelyt járni tudtam, már dolgoztam is; ötéves koromban könnyedén el tudtam csípni a tarisznyarákot. Első szarvasomat hétéves koromban ejtettem el, kilencévesen pedig már rendszeresen juttattam húst a családi asztalra. Mikor tízéves voltam, megöltem egy fehér fejű rétisast, csak úgy kedvtelésből, pusztán a cselekedetért. Tettem ezt annak ellenére, hogv istenien, szemet gyönyörködtetően szép volt, ahogy a fehérre meszelt iskolák fölött szállt magányosan. Ez volt az egvetlen olyan lény, amit sohasem láttam azelőtt, hogy megöltem. Miután apám elvert, mert megszegtem a törvényt és elejtettem Colleton megye utolsó sasát, tüzet rakatott velem, megtisztíttatta és elkészíttette a madarat, majd megetette velem a húsát, miközben könnyek csorogtak végig arcomon. .Aztán bevitt Bensőn seriffhez, aki jó egy órára bezárt az egyik cellába. Apám meg fogta a madár tollait, egy hevenyészett indián tejdíszt készített, azt kellett hordanom az iskolában, ő ugyanis hitt a vezeklésben. Heteken át viseltem a fejdíszt, míg aztán egvik toll a másik után kezdett kihullani. 6 Pat Conroy - Sohase ölj meg olvan lényt, ami ritkaság - mondta apám. - Még jő. hog) nem egy elefántot öltem meg - feleltem. Akkor ugyancsak kiadós fogást kellett volna megenned -válaszolta. Apám nem tűrte a vidék elleni vétkes cselekedeteket. Bár ismét vadászgatok. a sasok hiztonságban vannak tőlem. Anyám volt az, aki megtanított arra, milyen is a déli lélek, annak is legkifinomultabb és meghitt formái. Hitt a virágok és állatok álmaiban. Kisgyerek korunkban, mielőtt este ágyba mentünk, anyám egy mesemondó hangján mondta el nekünk, hogv a lazacok hegyi hágókról álmodnak, meg a grizzly medvék barna pofájáról, amint ott lengedeznek a tiszta, sebes zuhatagok felett. Az ő álmairól azonban sohasem tudtunk, mert anyám saját, belső élete számára mi mindig idegenek voltunk. Tudtuk, hogy a méhek rózsákról

álmodnak, a rózsák a virágkertészek sápadt kezeiről, a pókok pedig pillangókról, amik ezüstös hálójukba tapadnak. Hűségesen hallgattuk képzeletéből kipattanó, elbűvölő esíi meséket, de mégsem tudtuk, hogy az anyukák is álmodnak. Családom teljes elszigeteltségben élt Melrose szigetén egy kis, fehérre meszelt házban, amit még a nagyapám segített felépíteni. A ház a sziget belvizeire nézett, Colleton városa pedig végighúzódott a folyó mentén, fehér kis udvarházai sakkfigurákként emelkedtek a mocsár fölé. Melrose szigete ötszáz hektár nagyságú, rombusz alakú földdarab volt, mind a négy oldalról sós folyók és patakok vették körül. Ez a sziget, ahol felnőttem, termékeny vidék volt, féltrópusi szigetvilág, mely fokozatosan szelídítette meg az óceánt a szomszédos kontinens nagy ámulatára. Melrose Colleton megye hatvan tengeri szigetének csak egvik tagja volt. Nyolcéves voltam, mikor segítettem megépíteni apámnak azt a kis tahidat, melv összekötött minket a mocsáron átvezető keskenv töltéssel. Ez a töltés a sokkal nagyobb Szent AnnaHULLÁMOK HERCEGE 7 szigethez csatlakozott, maga a sziget pedig a folyón át vezető hosszú acél felvonóhíddal kapcsolódott Colleton városához. Mieló'tt 1953-ban megépítettük ezt a hidat, anyám csónakkal vitt minket Colletonba, az iskolába. Lehetett akármilyen rossz idő, csak átlavírozott velünk a folyón minden reggel, aztán ott várt ránk a szabad kikötőben minden délután. De azután, hogy a kis híd megépült, csak ritkán szállt be a csónakba. A híd a várossal kötött össze minket; anyámat pedig a Mel-rose szigetén túli világgal, ami oly felfoghatatlanul és gazdagon ígéretes volt. Melrose volt az egyetlen említésre méltó birtoka apám családjának, ennek a heves vérű, de szerencsétlen klánnak, mely a polgárháború után gyorsan, biztosan és minden bizonnyal elkerülhetetlenül indult hanyatlásnak. Ükapám, Winston Shadrach Wingo, aki Beauregard alatt annak az ütegnek volt a parancsnoka, mely Fort Sumtert lőtte, élete vége felé egy patkóhajító versenyen nyerte Melrose szigetét. Aztán három generáció múltán a sziget apámra szállt. Családunk történetében pedig a patkóhajító verseny igazán nagyszabású, nevezetes eseménynek számított és Winston Shadrach Wingót mindig úgy tiszteltük, mint családunk első kiváló sportemberét. Azt azonban nem tudom, mikor kezdődött apám és anyám között a hosszú, lélekromboló harc. Egyikük sem gondolt bele, mikor

valami miatt hadakoztak, milyen pusztítást végezhetnek a gvermeki lélekben, milyen törékeny és kialakulatlan az még. Én még mindig hiszem, hog)' mindketten mélyen szerettek bennünket, de mint a legtöbb szülőnél, így az ő részükről is szeretetük bizonyult a legvégzetesebbnek. Sok téren olyannyira rendkívüliek voltak, hogy ajándékaik szinte felértek azzal a pusztítással, amit olv meggondolatlanul vittek véghez bennünk. Anyám gyönvörű volt és szép beszédű; vágytam az érintésére még sok évvel azután is. mikor már nem érezte kötelessé8 Pat Conroy gének. hog\ megérintsen engem. De egész eletemben áldani lógom ői azért, aiuien megtanított ana, hogy a természet szépségéi keressem, annak minden tonnájában és csodálatos valóságában. A utlodi képzelet kápráztató prizmáján át nézte a világot Lila U ingó költővé formálta lányát, ám ezzel a lel két is megzavarta. A fiaival kegvesebb volt. és hogy ennek mi leti a/ eredménye, annak számbavételéhez több idő kellett. Megőrizte- számolnia gvermckkoi i eletem sokoldalúságát, az idő mindent megszépítő ablakán át nézett élethű képeket és csendéletei. Az anyjái bálvánvozotiu szemében királynő volt ő. akj olv elragadóan. szemléletesen mesélt, mégsem tudom megbocsatani. hog\ soha nem bes/élt az álmáról, ami erőt adott neki gyermekkorom során, arról az álomról, mely családom összeomlását és egyikünk halálát okozta. Én. a szépasszom gyermeke egyben egy garnélarákhálász lia is voltam és rajongtam a bárkákén. Folyami srácként nőttem tel. még almomban is éreztem a nagy sós mocsár szagát. Bá-tvám. nővérem és én nvaranta együtt dolgoztunk apám rákászbárkáján, inasként. Apám feketekávét ivott, amint ott állt a bárka kormánykerekénél, ruhájának garnélarákszaga volt és ezen sem víz. sem szappan, sem anyáin dolgos kezei nem változtathattak. Akkoriban, kisfiúkéul ott álltam mögötte, orromat apám ingének morntam és illata csodálatos volt. .Azt hiszem, ha Henn \\ingo nem olvan erőszakos térfi. nagyszerű apa lett volna Eg\ ragyogó mari este. mikoi még nagyon kicsik voltunk, a nedves le\ egö pedig sűh osan nehezedett az alacsonyan fekvő vidékre, sem nővérem, sem bátyám, sem én nem tudtunk aludni. Anyánk kivitt minket a házból Sa\annah-nak meg nekem nyári meghűlésünk, Luke-nak pedig lázkiütése volt -és mindannyian kimentünk A tolvóhoz. a kikötőbe. Meglepetést tartogatok a számotokra, drágaságaim -mondtd anvánk. mikn/ben néztük, amint egy bama delfin HULLÁMOK HERCEGE 9

szökell az Atlanti-óceán télé a csöndes, témes csillogású vizeken át. - Szeretném, ha megnéznétek valamit. Valami olyat, amitől majd el tudtok aludni. Nézzetek csak oda, gyermekeim -mondta és a keleti látóhatár felé mutatott. Sötétedett ezen a hosszú, délvidéki estén, és egyszer csak, pontosan ott, ahová anyám ujja mutatott, a hold pompás aranykorongja emelkedett a látóhatár fölé, mögöttünk pedig ezzel egy időben ereszkedett le a nap, és a folyam lángba borult a két arányló gömb párbajától... Az egyre emelkedőhold kápráztató, megújuló aranyszíne, szemben az alkony egyre fakuló aranyfenyével. mely önmagát oltja ki hosszú útján nyugat felé, ez volt a napok ősi tánca a karolinai mocsaraknál, a napok halálának lélegzetelállító látványa, ott a gyermekek szeme előtt, míg a nap teljesen eltűnt, a hold pedig gyorsan emelkedett - előbb arany, aztán sárga, majd halványsárga, halványezüst, ezüstösen fénylő, és akkor valami varázslatos, valami tökéletes, az ezüstnél is fényesebb, olyan, ami csak a délvidéki éjszakákban honos. Mi, gyermekek megbabonázva ültünk az előtt a hold előtt, melyet anyánk a vizekből varázsolt elő. És mikor a hold már legmélyebb ezüstfényével csillogott, nővérem, Savannah, bár még csak hároméves v olt. mégis hangosan kiáltott anyánknak, Luke-nak, nekem, a folyamnak és a holdnak. - Ó, Mama, csináld még egvszer! - Hát innen kezdődnek legrégebbi emlékeim. A bolygó térképén csak egyetlen hely van, ahová igazán tartozom; vallásos révülettel beszélek a vidékről, ahonnan származom: büszke vagyok a táj látványára. Óvatosan sétálok a nagwárosok forgatagában, fürgén és mindig éberen, mert szívem a mocsárvídéké. A bennem élő kisfiú még mindig magában hordozza azoknak a napoknak az emlékét, amikor vir-radat előtt kiemeltem a (Jolleton tblvóból a rákokkal telt kosarakat mikor még a Iblvami élet tormáit engem, részben 10 Pat Conroy mint gyermeket, részben mint a hullámok templomának szolgáját. Egyszer törtem, hogv miközben a homokos tengerparton sütkéreztünk Colleton mellett. Savannah kiáltott Luke-nak és nekem, hogv nézzünk csak a tenger télé. Sikoltozott és egv csapat bálnára mutatott, amint megbolydult tömegként emelkedtek ki a vízből; csak ugv özönlöttek körénk, mögénk, míg végül negvven bálna feküdt ott partra vetve és pusztulásra ítélve, sötéten csillogó testtel, mint a szattyanbőr. Órákon át járkáltunk a haldokló emló'sök hátán, egyikről a másikra,

gyermetegen kiáltozva rajuk, nógatva ólét. hogy térjenek vissza a tengerbe. Oly aprók voltunk, ők pedig oly szépek. Messziről ugv tűntek, mint óriások fekete cipői. Suttogtunk nekik, letöröltük a homokot orrnyilasukról, tengervizet locsoltunk rajuk és a lelkűkre kötöttük, hogy a kedvünkért nehogy meghaljanak. Egész nap ott voltunk mellettük, megpróbáltuk hatalmas uszonyaiknál lógva visszarángatni őket a tengerbe, míg a sötétség leszálltával kimerültünk és elcsendesedtünk. Velük maradtunk akkor is. mikor egyik a másik után halt rneg. Nagy tejüket simogattuk és imádkoztunk, miközben a bálnák lelkei elszálltak hatalmas fekete testükből, mint a fregattmadarak, át az éjszakári ki a tengerre, ahol aztán alámerültek, az örök világosság télé. Később, mikor gyermekkorunkról beszéltünk, ez az eset egyfelől siratónak. másfelől rémalomnak tűnt. Mikor nővérem megírta kőiméit, melvek híressé tettek őt és az újságírók azt kérdeztek tőle. milyen volt gyerekkora, ő csak hátradőlt, télresimította haját a szeméből, elkomorodott és azt mondta: -Mikor gyermek voltam, fivéreim meg én delfinek és bálnák hátán járkáltunk. - Persze delfinek nem voltak, de a nővérem számára mégis, így akart rá emlékezni, így akarta megünnepelni és ígv is akarta megírni. Évekig nem kellett szembenéznem ijtüságom démonolő-giájával. De aztán egvetlen telefonhívás visszahúzott csaláHULLÁMOK HERCEGE 11 dómnak, valamint saját felnőttéletem kudarcainak történetéhez. Bárcsak ne lenne semmiféle történet, amit el kell mesélnem. Hisz oly hosszú ideig tettem úgy, mintha gyermekkorom meg sem történt volna. Mivel szükségem volt rá, hogy szeressem apámat és anyámat elhibázott és szörnyűséges emberiességükkel együtt nem engedhettem meg magamnak, hogy nyíltan kérdőre vonjam őket az ellenünk elkövetett vétkekért. Nem tehettem őket felelőssé és nem vádolhattam őket olyan bűnökért melvekről nem tehettek. Nekik is megvolt a maguk története - az a történet, amire gyengédséggel és egyben fájdalommal emlékeztem, ami miatt megbocsátottam saját gyermekeik elleni vétkeiket. Egy családban nem fordulhatnak eíő olyan bűnök, amiket ne lehetne megbocsátani. New York egyik elmegyógyintézetében látogattam meg Savannaht második öngyilkossági kísérlete után. Lehajoltam és megcsókoltam mindkét arcán, ahogy az európaiak teszik. Aztán elkínzott szemébe néztem, és egy sor kérdést intéztem hozzá, amiket mindig is kérdeztem hosszú távollét után.

- Milyen volt a családi életed, Savannah? - kérdeztem úgy téve, mintha interjút készítenék vele. - Mint Hirosima - suttogta. - És miiven az életed azóta, hogy elhagytad gondoskodó és szorosan összetartozó családod meleg fészkét? - Mint Nagasaki - mondta keserű mosollyal ajkán. - Te költő vagy, Savannah - mondtam egyre csak őt figyelve. - Milyen hajóhoz hasonlítanád a családodat? - A Titanichoz. - Mi annak a költeménynek a címe. Savannah, amit családod tiszteletére írtál? - Auschwitz története. - Erre mindketten felnevettünk. - Na. akkor most a legfontosabb kérdés - mondtam, azzal odahajoltam és Iág\ an suttogtam a fülébe. - Ki az. akit a világon mindenkinél jobban szeretsz: 12 Pat Conroy Savannah teje felemelkedett a párnáról és kék szeme igaz meggyőződést tükrözve csillogott, miközben ezt mondta cserepes, sápadt ajkai között: - A bátvámat szeretem. Töm Win-gót. Az ikertestvéremet. És ki az. akit az én bátvám a világon mindenkinél jobban szeret Megfogtam a kezét és azt mondtam. - Én is Tömőt szeretem a legjobban. - Még egyszer ne válaszolj nekem hülyeséget, töktej -mondta halkan. Szemébe néztem és két kezembe fogtam fejét. Könnyek gördültek végig arcomon, miközben elcsukló hangon szóltam. - A nővéremet szeretem, a nagv Savannah Wingót a dél-karolinai Colletonból. Szoríts magadhoz. Töm! Szoríts magadhoz! Ezek voltak hát életünk jelszavai. Nem könnyű elviselni ezt a/ évszázadot. A világháború kellős közepén léptein színre, az atomkor félelmetes hajnalán. Dél-Karolinában nőttem tel. fehér déli fiúként, jól megtanítottak a tekétek gyűlöletére, mígnem aztán a barikádokon kívül és védtelenül ért a polgárjogi mozgalom, mely bebizonyította rólam, hogv gonosz, rossz ember vagyok. De mindig is gondolkodó és érző fiú voltam, érzékem az igazságtalanságokra, ígv kémemen munkálkodtam azon. hogv megváltozzam és kisebb, jelentéktelen szerepet játszhassak a mozgalomban - és hamarosan rendkívül büszke voltam önmagámra. Aztán egvszei csak ott meneteltem a tartalékostiszt-képző tanfolyamon, csak

melyet a sors ezerszer is próbára tett és védtelenül hagyta. sosem sürgős. .Anyád az . Megígérem. mert nem értett \elern eg\et. l Délután öt óra volt. A Wingo olyan család volt. Nem hagyok ki semmit. Túl sokáig éltem a sekélyesben. beszélj vele. mondd. ahol csontok. ami rossz. de soha nem köptem le senkit azért. az a huszadik században öltött testet. . l'gy gondoltam. Feleségemmel. hajótestek várták. egy italra.Mondd. minden. aki szembefordított engem az évszázadommal és ő volt az. hogy felvegye a kagylót én meg odakiáltottam. Elmesélem történetemet. és ha ezt mondja. hogy meghaltam . Sallie-vel épp akkor ültünk le a Charleston kikötőre és az Atlanti-óceánra néző verandánkra. sürgős. Ez az igazság: történtek bizonyos dolgok a családommal. ő pedig gyengéden vezetett a mélyebb vizek felé. elmélkedő tértiként lépek harmincas éveimbe. hogy csaknem mindannyian túléltük a Fúriák alászállását.Akárki is az. . hogv vonakodva szemügyre vegyem őket.Kérlek. Mindig is irigyeltem az ilyeneket. . Azt mondja. rendkívüli dolgok.mondta Sallie. Sallie bement. megalázta és megszégyenítette. mén nem tetszett az egyenruhám. Nővérem volt az. mikor csengett a telefon a házamban. akik úgy élik le életüket. Hacsak persze nem hiszünk Savannah-nak.Mindig ezt mondja. Családomnak e küzdelmekben azonban volt némi ereje az ellenállásra és ez az erő segített abban. mikor visszajött a telefontól. Ismerek családokat. . nem vagyok itt! . a délkarolinai Sullivans-szigeten. HULLÁMOK HERCEGE 13 Nekem úgy tűnik. a békéért tüntetők pedig lekoptek.Légy szíves. ő ugyanis állítja. neked meg sok dolgod volt és nem tudtad őt felhívni. hogy egyetlen Wingo sem élte túl.fehérek és csak férfiak között. amikoi a uők egyenjogúsági mozgalma az likakon csapott le rám és én megint bankaduk másik uldalan találtam magam.erősködtem. majd nvugodt. . aki végül elszabadította bennem azt. Végül én is egyike lettem a tüntetőknek. hogv még a múlt héten meghaltam. roncsok. hogy semmi érdekes sem történik velük. hogy szembenézzek a/oknak a folyó melletti napoknak a valóságával.

az teljesen megszokott. Én egy szóval sem mondtam. . Mama kedves . amint kagvlóhéjakat szedtek össze a ház előtt a tengerparton. .Ki nem állhatom anyámat.Mért akarod elvenni életem apró örömeit? . . nejem azt mondta: .Mama. legalább egv darabig acsarkodhatunk egymásra. . Jennifer szólt a másik kettőnek. egv pedig tőlük elütően szóké. . Mami? . . Tóin . Gyere át..Csak hallgasd meg. most tényleg sürgős. Megláttam a/ egyik szomszédot.Azt hiszem. Tíz-.Amint felkeltem. Nem személves okból. Nem is emlékszem olvan napra. Még nem mondtad.Ha azt fogja mondani. mit mond Sallie és légv nagyon rendes.Mr.mondtam a kagylóba vidáman. hogv át akarsz jönni. kilenc. kérem.és hétévesek voltak. men miattad kell felvennem a teleíont. Töm.Ha akarsz. Felálltam..Te mondtad. át akar jönni ma este. .Hello. hogy a lányokkal beszélgessen.Ott vár a készüléknél.. Brighton .Nagyon rossz hírein van. hog\ tettetett jókedvemmel nem verem át anyámat. hogy halljam. .Mióta tud a családom másu mint rossz hírt mondani.mondta anvám. Letettem a teleiont és torkom szakadtából üvöltöttem: . Sosem viselkedsz valami rendesen. .Alig várom. hogy nem . ha te is akarod.Légy rendes.Ez tényleg nagyon rossz hír. én nem tudom. tragikus. elválok tőled 16 Pat Conroy Sallie.Ha Mami sír. épp megállt. Sallie -jelentettem ki. hanem. . . ügyeltem három lányomat. hogv gyere. Töm. . jól tudva. És nem akarlak megbántani.Mért akarsz megbántani épp most? . Még sír is. ha anváddal beszélsz. . miközben a fém félé tartott egy kagylóhéjat. ketten barna hajúak.Nem akarom teleionon mondani.Csak akkor.Elválok! Míg anyámra vártam. . odamentem a veranda korlátjához. Mondhatnám. . mikor ne sírt volna. mi a baj.szólítottam meg -. megnézné. hogy a telefonhoz menjek. mi van épp most. Átjöhetnék? .

füvet szívnak-e megint a lánvok ott a tengerparton? A lánvok felpillantottak, búcsút intettek Mr. Brightonnak és átrohantak a dűnéken. fel a házhoz. Letették kagylóhéj-gvűjteménvüket az asztalra, ahol az italom volt. Apa mondta Jennifer, a legidősebb -. mindig zavarba hn/ol niinkrt inasok előtt HULLÁMOK HERCEGE 17 - Találtunk egv kagylói. Apa - csicseregte Chandler, a legkisebb. - És ő még él. - Nem ő, hanem az még él - mondtam és megforgattam a kagvlót. Vacsorára megehe.tjük ma este. - Ó. de jó. Apa - mondta Lucy. - Nagyszerű kaja lesz. Kagyló. - Nem - mondta a legkisebb lányom. - Visszaviszem a tengerpartra és berakom a vízbe. Gondoljátok csak el, hogy telhet az a kagyló, ha azt hallja tőletek, meg akarjátok enni. - Ó, Chandler - szólt Jennifer. - Nevetséges. A kagylók nem beszélnek angolul. - Azt te honnan tudod,Jennifer? - kérdezte Lucy köteked-v e. Te sem tudsz mindent, nem te vagy az egész világ királytlője. - Bárcsak lenne két öcsém - mondta Jennifer. - Nekünk meg bárcsak lenne egv bátyánk - felelte Lucy, a szőkék bűbájos dühével. - Szóval megölöd azt a ronda kagvlót. Apa? - kérdezte Jennifer. - Chandler nagyon mérges lesz. - Nem, visszaviszem a tengerpartra. Nem bírnám ki, ha Chandler gvilkosnak nevezne engem. Na, mindenki Apuka ölébe. A három lány minden lelkesedés nélkül helyezte el aranyos, tökéletes formájú fenekét a combjaimon és térdeimen, én pedig mindegyiküket megcsókoltam nyakukon és tarkójukon. - Lányaim, kérdezni akarok valamit tőletek, és azt szeretném, ha szépítés nélkül, nagyon őszintén válaszolnátok. Ne kíméljétek apátok érzéseit, mondjátok ki. amit a szívetek diktál. Jennitei a s/emeit forgatta c^ azt mondta. - Ó. Apa, ne csináld mái megint ezt velünk. 18 Pat Conroy így szóltam. - Ki a legnagyszerűbb emberi lény. akit valaha is láttatok a földön? - A Mama - telelte gyorsan Lucy, apjára vigyorogva.

- Majdnem jó - feleltem. - Na most próbáljuk meg még egyszer. Gondoljatok csak a legklasszabb, legcsodásabb személvre, akit ismertek. Máris rá kellene vágnotok a választ. - Te vagy az! - kiáltotta Chandler. - Angyal vagy. Egy tiszta hófehér angyal és olyan aranyos. Mit akarsz, Chandler? Pénzt? Drágaköveket? Prémeket? Részvényeket és kötvényeket? Kérj bármit, drágám, és szerető Apukádtól megkapod. - Apa - mondta Jennifer -. ahhoz már túl idősek vagyunk, hogy, hogy így incselkedj velünk. Kezdesz szégyenbe hozni minket a barátaink előtt. - Például kik előtt? - Például Johnny előtt. - Az előtt a rágógumin csámcsogó, pattanásos, nyálas szájú kis kretén előtt? - A barátom - mondta büszkén Jennifer. Már figyelmeztettelek titeket a fiúk miatt, lányok. Mind visszataszító, szennyes fantáziájú, műveletlen kis semmirekellők, akik olyan ocsmány dolgokat művelnek, hogy bokorba pisilnek meg az orrukat piszkálják. - Te is voltál kisfiú - mondta Lucy. - L'gvan, el tudod képzelni Apát mint kisfiút? - kérdezte Jennifer. - Kacagnom kell. - Én másmilyen voltam. Egv herceg. Egy holdsugár. De persze nem akarok beleavatkozni a szerelmi életedbe, Jennifer. Ismersz engem, nem leszek én is olyan fárasztó apa, aki sose elégedett a fiúkkal, akiket lánvaik hazahoznak. Ebben ti döntőtök, a ti életetek. Bárkihez hozzámehettek, lányok, mihelyt elvégeztétek az orvosegyetemet. - Nem akarok orvosegyetemre járni - közölte Lucy. - TűHULLÁMOK HERCEGE 19 dód, hogy Mama az ujját dugdossa mások fenekébe? Költő akarok lenni, mint Savannah. - Ugyan, az első versesköteted után a házasságod közszemlére lesz kitéve. De kompromisszumot kötök. Nem vagyok kemény szívű. - Akkor házasodok meg, amikor csak akarok - mondta Lucy makacsul. - Nem kell az engedélyedet kérnem. Már felnőtt nő leszek. - Ez a beszéd, Lucy - tapsoltam meg. - Ne is hallgass rá, mit mondanak a szüleid. Ez az élet egyetlen törvénye, amiben biztosnak kell lennetek és követnetek kell.

- Nem mondod komolyan. Csak beszélsz itt, Apuci -mondta Chandler állam alá hajtva fejét. - Akarom mondani, Apa -javította ki önmagát. - Jól van - mondtam és kortyoltam egyet italomból. - Nem kell hogy megértsetek minket. Az ellenségeitek vagyunk. Nektek meg gerillaharcot kell folytatnotok ellenünk. - Nem vagyunk gorillák - felelte Lucy affektálva. - Kislányok vagyunk. Sallie jött vissza a verandára piszkosfehér fürdőruhában és hozzá illő szandálban. Hosszú lábszárai napbarnítottak és formásak voltak. - Talán megzavartam dr. Spock előadását? - kérdezte a gyerekekre mosolyogva. - Apa azt mondta, gorillák vagyunk - magyarázta Chandler, azzal felállt az ölemből és az anyjáéba telepedett. - Kicsit összetakarítottam, anyád miatt - mondta Sallie és cigarettára gyújtott. - Rákban fogsz meghalni, ha folyton csak azt a cigarettát szívod, Mama -jelentette ki Jennifer. - A saját véredtől fogsz megfulladni. Tanultuk az iskolában. - Nem kellene iskolába járnod - felelte Sallie, kifújva a füstöt. - Minek takarítottál fel? - kérdeztem. 20 Pat Conroy Men utálom, ahogv anvád a házra néz. mikor átjön. Mindig olvan. mintha tílusz ellen akaniá beoltani a gyerekeket, ha meglátja azt a koszt a konyhában. - Csak féltékeny, mert te orvos vagv, ő meg kimaradt a harmadik osztályból, miután megnyert egy helyesírási versenyt. 8zó\al nem kell kitakarítanod minden alkalommal, mikor átjön, hogy a pestist terjessze. Csak égesd el a bútorokat és permetezz le mindent tertőtlenítóv el. mikor elmegy. - Egy kicsit kérném vagy anyáddal szemben. Töm. A maga módján ismét megpróbál jó anya lenni mondta Sallie. miközben Chandler haját vizsgálgatta. Jennitér szólalt meg. - Mért nem szereted nagymamit. Apa? - Ki mondta, hogy nem szeretem nagymamit? Luc\ csatlakozott. - Hát igen. Apa. mért kell neked mindig kiüvöltened. hogy „Nem vagyok itt", mikor telefonon hív? - így védekezek, aranyom. Tudod, a békák is felfújják magukat, mikor

veszélyben vannak. Hát ugyanerről van szó, mikor nagymami telefonál. Én is télfújom magam és azt kiáltom, nem vagyok itt. És remekül be is válna, feltéve ha anyátok nem árulna el mindig engem. - De mért nem akarod, hogy nagymami megtudja, itthon vagy. Apu? kérdezte Chandler. - Men akkor beszélgetnem kell vele. És mikor vele beszélgetek, az ana emlékeztet engem, mikor még gyermek voltam. Márpedig én nem szerettem a gyermekkoromat. Inkább lettem volna én is béka. Luc\ megkérdezte. - Mi is azt kiabáljuk majd, „Nem vagyok itt", mikor felhívsz minket felnőttkorunkban? Hát persze - mondtam, hevesebben, mint akartam. - Mert kényelmetlenül érzitek majd magatokat, mikor azt kérdezem, „Mért nem látlak sosem, drágám?", vagy „Csak nem tettem valami rosszat, áramom?", vagy pedig ezt mondom, „Múlt csütörtökön volt a születésnapom", vagy esetleg Jövő kedden szívátültetésem lesz. de ez téged biztos nem érdekel", aztán HULLÁMOK HERCEGE 21 ezt. „Nem jönnél át legalább, hogy leporold a vastüdőmet?'' Miután felnőttetek, kölykeim, a világon az egyetlen dolgom az lesz. hogy éreztessem veletek, bűnösök vagytok. Igyekszem majd tönkretenni a/ életeteket. - Apa azt hiszi, mindent tud - mondta Lucy Sallie-nek és két fej bólintott hűvösen helyeslésképpen. - Mi ez? Bírálat saját gyermekeimtől? Saját hűsom és vérem hibákat tedez tel jellememben? Bármit elviselek, csak a kritikákat nem. Lucy. - Minden barátunk azt hiszi. Apa bolond, Mama - tette hozzá Jennifer. - Te pont úgy teszel, ahogy- egy mamának kell, de Apa nem úgy tesz. mint a többi apa. - Hát ide jutottunk. Ahhoz a rettegett pillanathoz, mikor gyermekeim ellenem fordulnak és kiontják a beleimet. Ha Oroszországban lennénk, ezek feljelentenének a kommunista hatóságoknál, én meg egy szibériai sóbánvában találnám magam, ahol még a seggem is befagyna. - Csúnyát mondott. Mama - mondta Lucv. - Igen. drágám, hallottam. - A tű - mondtam gyorsan. - Le kellene nyírni a füvet. - Érdekes, mindig le kell nvírni a füvet, ha ilyet mond - állapította meg Jennifer.

- Anvám ebben a pillanatban jön át a Shem Creek hídon. Még a madarak sem énekelnek ezen a bolygón, ha anyám útban van ide. - Csak próbálj meg rendesen viselkedni. Töm - mondta Sallie dühítőén hivatalos hangján. - Ne engedd, hogy az idegeidre menjen. Csak morogtam, és nagyot húztam italomból. - Mi lesz ma este \acsorara. Töm- - kérdezte Sallie. hogy témát \altson. - Valami csodás illatot érzek. - Az a friss kenvéi. Ma korán reggel lepényhalat fogtam a sziklák között, megtöltöttem rákhússal meg garnélával. Van tnss spenótsdláta. cukkini men mogvoróhagvma 22 Pat Conroy - Én inkább suit csirkét ennék - mondta Lucv. - Menjünk el Sanders ezredeshez. - Ténvleg. mert kell neked egyáltalán főzni, Apa? - kérdezte hirtelen Jennifer. - Mr. Brighton mindig nevet, mikor arról beszél, hogv vacsorát főzöl Mamának. - Aha - csatlakozott Lucv -. azt mondja, azért, mert Mama kétszer annvit keres, mint te. - Az a rohadt szemétláda - suttogta Sallie összeszorított fogai között. - Ez nem igaz - mondtam. - Azért teszem, mert Mama négyszer vagv ötször annvit keres, mint én. - Ne felejtsétek el. lányok, hogy apátok mellett végeztem el az orvosegyetemet. És még egyszer ne bántsd meg ígv apádat, Lucv figyelmeztette Sallie. - Nem kell mindent elismételni, amit Mr. Brighton mond. Apátok és én egvszerűen csak próbáljuk megosztani a házimunkát. - Az összes többi anyuka, akiket ismerek, főz a családjának -mondta Jennifer merészen, és észrevette Sallie szürke szemeiben a keserű pillantást. - Csak te nem. - Lányok, menjetek fel és mosakodjatok meg. Lila hamarosan itt lesz. - Mért nem szereti, ha nagymaminak hívjuk? - kérdezte - Mert ettől öregnek érzi magát. Most pedig íutás - mondta és betessékelte a lányokat a házba. Mikor visszajött. Sallie homlokomhoz simította ajkait. -Sajnálom, hogy Lucy ilvet mondott. - Nem zavar. Sallie. esküszöm, hogy nem. Tudod, szeretem a mártírságot - egészen kivirulok az önsajnálattól. Szegény tökéletlen Töm Wingo. aki az ezüstkészletet súrolja, miközben felesége felfedezi a rák

ellenszerét. Szerencsétlen Töm Wingo tökéletes soufflét készít, míg felesége száz lepedőt szakít le egv évben. Tudtuk, hogy ez fog történni. Sallie. Beszéltünk is róla. HULLÁMOK HERCEGE 23 - Csak az nem tetszik, hogy szart se ért. Nem bízom a hím öntudatban, ami benned feszül. Tudom, hogy ez rosszul esik. De pokolian vétkesnek érzem magam azért, mert tudom, a lányok nem értik, mért nem várom őket süteménnyel és tejjel, mikor hazajönnek az iskolából. - De azért büszkék a mamájukra, mert orvos. - Csakhogy egyáltalán nem látszanak büszkének arra, hogy te tanár vagy és edző. - Voltam, Sallie. Beszélj múlt időben. Kirúgtak, nem emlékszel? És én sem vagyok rá büszke, Sallie. Szóval igazából nem hibáztathatjuk őket. Ó, atyaisten, csak nem anyám autója húz fel a kocsifeljárón? Adna három Valiumot, doktornő? - Azokra magamnak is szükségem van, Töm. Ne feledd, valahogy el kell viselnem, hogy anyád leellenőrzi a házat, mielőtt veled foglalkozik - mondta Sallie. Anyám jelent meg az ajtóban, kifogástalanul öltözve és kicsinosítva, parfümjének illata másodpercekkel megelőzte őt a verandán. Mindig is túlságosan csinos volt ahhoz, hogy anyámnak nézzék, és volt olyan idő az életemben, amikor a férjének hittek engem. El sem tudom mondani, mennyire tetszett ez anyámnak akkoriban. - Hát itt vagytok - mondta anyám. - Hogy vagytok, kedveseim? Mindkettőnket megcsókolt, vidám volt, de a rossz hír súlyosan ott ült szemében. - Minden alkalommal szebb vagy, mikor látlak, Sallie. Igazam van, Töm? - Hát persze, Anya. És te is egyre szebb vagy - feleltem, elfojtva egy nyögést. Anyám könnyedén, szünet nélküli áradatként tudott olyan semmitmondó dolgokkal előhozakodni, ami engem teljesen kiborított. - Nahát, köszönöm. Töm. Milyen aranyos tőled, hogy ilyet mondasz öreg anyádnak. - Az én öreg anvámnak van a legjobb alakja egész Dél24 Pat Conroy Kaliforniában teleltem, gyorsan elsütve a második üres semmi tmondást. Hát mondhatom neked, keménven megdolgozom ezért. A

térfinépség nem is tudja, mi nők mennyit szenvedünk, hogy megőrizzük ezt a lányos alakunkat, nem igaz. Sallie ? - Egészen biztos nem tudják. - Megint híztál. Töm - jegyezte meg anyám vidáman. - fi nők nem is tudjátok, mi férfiak min megyünk keresztül, hog\ végre kövérek legyünk. - Na. ncrn azén mondtam, hogy kritizáljalak. Töm -mondta anyám, hangja most megbántott és szenteskedő volt. Ha üven érzékem vagy, többet szóba sem hozom. A súlv-többlet előnyös neked. Mindig jobban nézel ki, ha teltebb az arcod. De ma néni azért jöttem, hogv veled veszekedjek. Na-gvon rossz hírem van. Leülhetek? - Hát persze. Lila. Készítek neked egv italt - mondta Sallie. - Egy gint tonikkal. És egv kis citrommal, ha van. Hol vannak a gyerekek, lom? Nem akarom, hogy hallják. - Odalent - mondtam és várakozőan néztem a naplementét. - Savannah megint megpróbált öngyilkos lenni. - Ó, istenem - szólalt meg Sallie és megállt az ajtó előtt. - És mikor? - Minden bizonnyal a múlt héten. Nem biztosak benne. Kómában u>lt. mikor rátaláltak. Már felébredt a kómából, de... - De mi van? - morogtam. De megint abban a zavart elmeállapotban van. amibe mindig beleesik, ha magára akarja vonni a ügyeimet. - .Azt úgy hívják, átmeneti pszichotíkus zavar. Anya. - ö állítja magáról, hogy pszichotikus - dobta vissza a labdát anvám. De igazából nincs pszichózisa, azt mondhatom neked HULLÁMOK HERCEGE 25 Mielőtt válaszolhattam volna. Sallie vágott közbe kérdéssel. - És hol van, Lila? - New York Cityben, egy elmegyógyintézetben. Bellevue, vagy valami ilyesmi. Otthon .felírtam magamnak. Egy orvos hívott tél. Egy doktornő, mint te, Sallie, csak ez elmeorvos. Biztos vagyok benne, hogy semmilyen igazi gyógyászati téren sem állta meg a helyét. - Én is majdnem elmegyógyász lettem - mondta Sallie. - Hát, biztosan nagy öröm azt látni, ha fiatal nőkjól boldogulnak foglalkozásuk terén. Nekem ilyen lehetőségem nem volt lánykoromban. Igaz is, ez a nő hívott fel hogy elmondja a tragikus lu'rt. - Hogyan próbálta Savannah megölni magát, Mama? -kérdeztem és igyekeztem megőrizni önuralmamat. Már kezdtem elhagyni magamat,

éreztem. - Megint felvágta az ereit a csuklóin, Töm - mondta anyám és sírni kezdett. - Mért akar ilyet tenni velem? Nem szenvedtem még eleget? - Saját magával tette, Mama. - Hozom az italodat. Lila - mondta Sallie, miközben elindult befelé a házba. Anyám felszárította könnyeit egy zsebkendővel, amit reti-küljéből húzott elő, aztán azt mondta. - Azt hiszem, az orvos zsidó. Olyan lehetetlen neve van. Talán Aaron ismeri. - Aaron dél-karolinai, Mama. Azért, mert ő is zsidó, még nem jelenti azt, hogy Amerika összes zsidóját ismeri. - De azt biztosan tudja, hogyan tudhatnánk meg valamit erről a doktornőről. Aaron családja igen befolyásos. - Ha ez a nő tényleg zsidó, Aaron családjának biztos van róla dossziéja, ez igaz. - Nem kell így gúnvolódnod velem, lom. Mit gondolsz, hogy érzek? Mégis mit gondolsz, mit érzek, mikor a gyerme-' keim ilyen szörnyűségeket művelnek magukkal? Mintha teljes kudarcot vallottam volna El sem tudod képzelni, hogy 26 Pat Conroy néznek majd rám a jó társaságbeli emberek, ha megtudják, ki is vagyok én. - Elmész New Yorkba? - Ó, semmiképp sem mehetek, Töm. Nehéz időket élek most. Szombat este vacsorapartit adunk, amire már hónapok óta készültünk. És ott vannak a költségek. Biztos vagyok benne, hogy Savannah jó kezekben van és igazából semmit sem tehetünk. - Ha csak ott vagyunk, már azzal is teszünk valamit, Mama. Erre még sohasem jöttél rá. - Azt mondtam az elmeorvosnak, lehet, hogy te elmész -mondta anyám puhatolódzva, egyben reménykedve is. - Hát persze hogy megyek. - Most nincs munkád, így nem lesz nehéz elintézni. - A munkám az. hogy munkát keresek. - Azt hiszem, el kellene fogadnod azt a biztosítási ügynöki állást. Ez a legőszintébb véleményem, bár igaz, hogy nem kérted a tanácsomat. - Erről meg honnan tudsz?

Nem várhatod el. . . és kerülnöm kellett anyám tekintetét azt akartam. Hajlandó segíteni rajtatok.Tényleg ő? . Sallie egy angyal. még ha tudja is. Nem akarja. hogy utálom a férjedet. aki nem tesz azért. mert nem vagy képes felkelni a kövér tomporodról.erósködött Mama.Örülök. Legalább te értsd ezt meg. nem rajtad. hogy többet szenvedjenek.Sallie mondta el. mint amennyit már eddig szenvedtek. ezt mondhatom neked. .Mért várod. bizonyítanod kell valaki előtt. hog) a szalonna az asztalra kerüljön.Nagyon aggódik miattad. mintha soha nem lett volna állásom. HULLÁMOK HERCEGE 27 . Sallie jött vissza a verandára anyám italával. és nekem is hozott egyet.És az asszonyok nem tisztelik az olyan férfit. hogy elindít téged az üzleti életben. amit magam is tudok. .Tudod. . mennyire utálom . és állást szerezni.Nem. aki hajlandó téged alkalmazni és lehetőséget adni neked. Csak azt mondom. amikor ő is látja.Több mint hetven állásra pályáztam. ami nekem jelent valamit. Soha nem taníthatsz és edző sem lehetsz többet. Nem igaz. de nem lehet tőle elvárni. hogv tudja. hogy a nap gyorsabban menjen le. Szembe kell nézned a tényekkel. amíg itt élsz Dél-Karolinában.anyám szinte kiabált velem. Töm. Kedvem lett volna kilöttyinteni az italt és megenni a poharat. télküzdeni magad a mélypontról. hogy megértsem.Töm épp most mondta. Te hoztad szóba.Egyáltalán nem értem meg . . úgy vágytam a sötétre. mióta állásod volt . Újból kell kezdened mindent. Mindannyian aggódunk.. és csak mert annyira provokáltál. Mama. . Sallie-n és a gyerekeken akar ezzel segíteni.A férjem tud neked állást. mennvire utál engem és mindent. . hogy egész életedben ő tartson el téged .Ügy beszélsz. hogy ő keressen meg minden pénzt.mondtam kimerültén.mondtam. .Ezt is ő mondta neked? . mennyire utálod.Igencsak hosszú idő telt el. . Mama . Csupán azt mondtam. Felajánlotta. míg te itt kotlasz a verandán. * . hogy az egész családod szenved. hogy nem fogadhatok el segítséget a férjedtől.

Lila . 28 Pat Conroy .Tudom. Sallie ellentmondást nem tűrve mondta. akármivel. egy-két percig tényleg boldog voltam.Nem. . hogv szeretem.Savannah beteg . Töm.Te szakmabeli vagy. Lila. .Én azt hoztam szóba. . Sallie? . Mielőtt megjöttél. gyakrabban kellene meglátogatnod.Hát persze.Na. ez pedig rengeteg idő egy olyan képességű férfinak.mondta.Elég volt ebből! Hagyjátok abba.Az bezzeg tetszett. Mama. Nem ez a módja. Már több mint egy éve. nem érzem a megvetésedet irántam? Cgv gondolod.felelte. . kérlek követelte Sallie. hogy végre eló'álljon valamivel. ahhoz.Természetesen. . .Anyám erre t elderül t.Tudom. ez pedig szépen beletaszított minket egy borzalmas felnőttkorba. elég. Borzalmas gyerekkorunk volt. hogy megbántsd Tömőt. Azt hiszed.Tudod.Holnap New Yorkba kell mennem. Sallie . . elmész .Tudasd vele. . mennvire utálod. akinek helvén van mind a négy végtagja? . Nincs jogod.Csak segíteni próbálok Tómon. jó? ..Mindent megtettem Savannah-én.Bármit is tesz. Sallie. Tudom. Töm. fgv soha. ne bántsátok egymást! .Nem. így nem. amit csak tudtam -mondta Mama.mondta Sallie mérgesen.De igen. Nem érted. hogy nincs állásod. . hogv Saílienek nem éppen kellemes eltartani egy felnőtt férfit. .mondtam. Anya.Mama. . mindenért engem okol.sirán-kozott. nem tudom. és ehhez engem használj fel. . mikor siralmas volt a sorsom. Sallie . .Legyetek szívesek. mint te. hogy ő is ugvanűgv ellenem van. . amíg egvütt éltem apatokkal. . hogv min mész keresztül. . Nem gondolod. mégpedig azonnal! Most azon kell gondolkodnunk. müven érzés egv Wingo feleségének lenni.Nem vagyunk ellened. . mint te . nem tetszett nekünk. . hog\' ez valami . hog)1 végre boldog az életem? . hog) az utóbbi időben sokat olvastam a pszichózisról? Felfedezték. hogyan segíthetünk Savannah-n.mondta Sallie halkan. Sallie-hez beszélt. Mama.Te is tudod Lila. bal kezébe vette át italát és előrehajolt.Hagyjátok abba.

. . ha már meglátogattad Savannah-t. Gondolom. miközben felállt székéből. Anya . . hát csak tessék. Ha csak sóra van szüksége. hadd kanalazza ki. . El akarom vinni a gyerekeket Pawleys Island-re néhány hétre. . Sallie kézen fogott én pedig zaklatottan és zavartan döbbentem rá. Persze.mondtam. Képtelen voltam féken tartani nyers dühömet. Ha gúnyt akarsz űzni anyádból. .Nagyon jó lesz. könnyű célpont vagyok. ha nem bánod. Mama. Vacsora után Sallie és én segítettünk a lányoknak. Hívhatsz az én költségemre is.A só! . hogy megcsókoljam arcát Mindig is vigyáztam rá. fiam . hogy úgy néz majd ki. Aztán sétálni mentünk a tengerpartra.Viszlát. . . A világítótorony felé indultunk.Majd akkor látogatlak meg.Vigyázz a nővéredre. olyan diétára fogom.Mért nem maradsz vacsorára. mikor Töm New Yorkban lesz.vegyi egyensűly hiánva.mondta Lila ridegen. . miiven rég közeledtem úgv hozzá. . légy szíves.Egyes orvosok úgy gondolják. Akkor a mi családunkban rettenetesen sok lehet a vegyi HULLÁMOK HERCEGE 29 egyensúlyhiány. fiam . hogy a kölykeik mindig szarul érezzék magukat Ezt biztos szabadalmaztathatnád. mint Lót felesége.feleltem és felálltam. . mért nem vállalsz állást és palackozol vétkeket? Eladhatnánk az összes olyan amerikai szülőnek. Töm.És akkor talán végre neked is lenne állásod. akik még nem tanulták meg művészi fokon. egy öregasszony. milyen régen érintettem meg őt. és semmi köze sincs az öröklöttséghez vagv a környezethez. amit vezető orvosok mondtak. mezítláb a parton 30 Pal Conroy megtörő hullámok tajtékjában.mondta anyám. hogyan kell úgy csinálni.JJla .Viszek Savannah-nak egy doboz Morton's-t. \ agv barát vagv ehhez hasonló.Viszlát.Hallottam erről valamit. hogy elkészüljenek a lefekvéshez. Lila? Még a gyerekeket se láttad mondta neki Sallie. a sóhiány az oka. és hagyom. . .helyeselt Sallie kedvesen.Hívjál fel.Én csak azt mondom. Anya . aki életének legszebb éveit gyermekeinek áldozta. mint szerető. .kiáltottam fel.

Fogalmam sincs róla. te is tudod. N agy szerű állásom van és szeretem a házunkat. Mén akarod még azt is eldobni magadtól. Kivéve Mamát. Tom. megint folytatta útját felfelé a tengerparton. amikor kezdi szétszabdalni önmagát. A gáláns lovagot. Túl sok ember ismeri a VVingo nevet. És te keresed a pénzt . aztán hirtelen megálltam a \i/ben és magam tele (ordítottam őt. amit igazán jól játszok. zavartan attól.Sajnálom. Sallie lesütötte szemét és két kezébe fogta a kezem. De tudom. és én már minden lépését ismerem. Sallie. hogv ismét megpróbálta. amién ilven őrült és amién megteheti. amiket már hónapok óta eltervezett. . nem én. De egyenesen rám nézett. .mondta Sallie és elhúzódott tőlem. Ez az egyetlen szerep. kevéssel előttem lépkedve. Í. Irigylem az őrültségét. hogy itt élhetek. Mérges vagyok rá. és müven megbántottan férfias. Töm. Még Savannah-t sem akarom látni. Te mondtad. Azt sem tudom. hogy ott legyek. Akkor hát ne menj . . . ami hozzá fűződik. hog\ olyan őrült legven. Töm. Az állástalan Galahadet.Ebbe tönkremegyünk. a barátainkat. Igazán nagyon sajnálom. elvárja. hogy gyermekei öngyilkosságot kísérelnek meg. kezemet a vállaira tettem. Ez minden Wingo végzetes hibája. milyen keserű a hangom. fi vacsorákat ad. és HULLÁMOK HERCEGE 31 csöppet sem zavarja.Oly sok mindenért hibáztatod a szüléidet. mikor ezt mondta.D viszont hiszek a saját eletemben.vallottam be.mondtam.Mennem kell. Az alkalmi hőst. . mit jelent ez az egész. . Dühös va-gvok. Töm.Nem tudom.Tudom . Nem akarok New Yorkba menni. .Hag\ juk itt Dél-Karolinát! Tűnjünk el innen! Ebben az államban nem kapok többet állást. Elfordult tőlem. Régi tánc ez.Nem akarom el-hagyni Charleston!. .Percekig csendesen sétáltunk. iszonyúan dühös vagyok. ami ](')? Mert nekem már nem olvan jó. és nem szeretik. mert nem hiszek már abban. És hol kezdődik a saját felelősséged? Mikor veszed már saját kezedbe az életedet? Mikor kezded már végre saját cselekedeteidért elfogadni a szemrehánvást vagy a dicséretet? . amilyennek lennie kell. miközben megpróbáltam utolérni.

. De esküszöm. nem feltétlenül tesz boldoggá engem. hogv ílvet mondj. Már régóta nem vagyok jó hozzád.Semmi sem ugyanolyan. Sallie.kérdeztem metsző éllel a hangomban. Arról. hogy könnyekre fakadjon. . nagyszerű férj leszek. . Sallie toktattá. .Azt akarom mondani.Elfelejtettél sírni . szerető és figyelmes feleségem minden igénye iránt. . át a kikötőn a James-sziget tényei felé. ide tartozom. és megszorítottam. hogy nem vagyok jó férj. . Sallie? . hogy vajon szeretsz-e még engem. megint jobb leszek. Sajnálom. hogy akárcsak egyetlen napot is tudnék nélküled élni. . Valaha azt hittem.Rólunk van szó.kérdeztem. mint volt . de ő nem viszonozta.Nem beszélnénk másról? . 32 Pat Conroy Végignéztem a tengerparton. Azt akarom mondani.Nem. Igyekszem rájönni. amit elfelejtettél megtenni Luké-ért Töm. És ez nekem is fáj. hogy itt élhetek. Olyan rideg. hogv elérje bennem a megfoghatatlan!. azt tudtad meg épp most.A szavak egyszerűek. Sallie ígv szólt.Luké óta nem olvan köztünk semmi. hogv a feleséged úgv érzi. Mén már nem tűnik olvan jónak.Megfogtam a kezét. mikor így szólt. És én is igyekszem rájönni a dolgokra. Próbáld csak: szeretlek.mondta.mondta Sallie. olvan zárkózott vagyok. . . szüksége van rá. .Most mit akarsz. hogv ami boldoggá tesz téged. Közel állt hozzá. a világítótorony felé. Aztán vissza. mi van köztünk. . és nem hiszem.mondta Sallie határozottan. érzékeny.A szomorúságodnak nincs határa.Sallie. már nem szereted. .kérdeztem.Épp az imént tudtam meg. Bűbájos. az idő nem alkalmas. Sallie. hogy a nővérem megpróbálta megölni magát . .kiáltottam. Nem fogom elhagyni ezt az államot . ha elhagytuk ezt az államot. .Tökéletesen boldog vagyok. .Mi volt az? . hogy én is átgondolom a dolgokat.Meglep. mit mondjak? . hogv valami arra sarkallja.Mit akarsz ezzel mondani. Áthatolhatatlan.Jobb akarok lenni. Engem teljesen kiiktattál az életedből. . Ez az én otthonom. Sallie keménven válaszolt. de éreztem. .Van valami.

Sajnálom.Hónapok óta ez az első eset hogy egyáltalán rám néztél. nem.Van még valami más is. . Dr. Sallie. nem csinálok semmi meggondolatlanságot vagy durvaságot. .Ó. hogy most kellett. Megígérem.üvöltöttem.Ó. hogy ezt fogod mondani! Tudtam.Esedeztem a bocsánatodért. míg vissza nem térek New Yorkból.üvöltöttem a Palms-sziget fénvei felé. . viszonyom vaa csak hogv az én istenverte férjem észrevegye. hogy téged bántsalak. szenvedtem is miatta. Legalábbis. Tom. aki elcsábított. ki az? . nem! . Nem tudok így elmenni.Megfelelő időben akartam neked elmondani. vagy sem. Jézusom. mennyire komoly ez részemről.Én meg azt akarom. akivel hetyegtél . még vissza fog térni és kísérteni fog egész életemben.Tudtam. Még nem. Valóságos-e. . Nem tudom biztosan. kérlek .Nem megyek el. ami sokkal sötétebb üzenetet hordozott. Még az is lehet.Most már nem kell megtartanod az ígéretedet.mondta -. én is élek. hanem valaki más. elviselhetetlen seggfej! A Krisztus szerelmére. Nem valami más.Az a nagyképű. Töm. Ó. most meg ez! De Sallie azt mondta mögöttem: . Nem örülök. . De holnap elmész.Jobban fájt mint azt valaha is gondolnád. Sallie. Sallie halkan sírni kezdett.Nem. Szóval szeretném tudni. . hangja kétségbeesett és árulkodó is volt egyben.Jézus Krisztus . De már megtettem és Isten a megmondhatója. Sallie. hülye! . Meg kell tudnom. hogy soha többé nem teszek ilyet. hogy elmenj. . ki az. ezért így szóltam: .Volt azonban valami szemében és hangjában. . . . egy istenverte tajtékpipát! . Meg kell mondanom. térden állva ígértem meg. Töm . HULLÁMOK HERCEGE 33 . . annyira sajnálom! Olyan hülye voltam! Hülye.suttogtam hátra-hőkölve tőle.válaszolta dühödten. hogy az a nagy mellű buta liba. motorkerékpáron jár és tajtékpipát szív. -Először Savannah.Megkérdezhetem. Sallie! Most is esedezem. csak azért teszem.Dr. Cleveland is szeret engem. .Azért jobb. Cleveland. mint az a másodrendű kis csaj a futballszur-kolókat lelkesítő csapatból.

. Meglepődtem. annak a szomorú tehénnek? .Megtettem néhányszor. Amikor a kis csipogód megszólal éjszaka és behívnak a kórházba megszámlálhatatlan surge's kis eseteid valamelvikéhez. hogy azért! Vagy mén kopaszodom? Vagy talán azért. . Cleveland! És elmondta öo/iíorCleve-land Mrs. mint mi. mert megmondtam neked. ismét száműztem apám szellemét.Nahát. Sallie. mert kezdek elhízni. áthajtasz néha.Nem is annyira kicsik a melleim. . egy erőszakos apa szelleme lett úrrá véremben. ha nem lenne más módja! Ellenállhatatlan vágyat éreztem. Amerika seggtej orvosainak ezt a legszentebb és legvisszataszítóbb szimbólumát. amint elhatalmasodik a szívem körül. amin még élete legkomolyabb pillanataiban sem tudott uralkodni. te is tudod. Felsóhajtottam és azt kiáltottam: . . éreztem. . hogy ellenó'rizd a jóságos doktor tajtékpipáját is? .Igen! . kezeim ökölbe szorultak és egy pillanatig teljes erővel harcoltam az ellen a férfi ellen. van még remény. . Hadd kérdezzek valamit.Nem.Azért tetted. hogy kicsik a melleid.Az én szegény.Nagy lelketek van. amikor nem volt más mód! És újból megtenném. Még mindig viccesnek tartasz. önérzetében sértett péniszem sem. bravó. mert mindig rosszul érezted magad amiatt. aki joggal lehettem születésemnél fogva. hogy mikor Cleveland HULLÁMOK HERCEGE 35 utoljára nevetett. Volt valami ártatlan a humorérzékében. kérlek. Nem akarunk feleslegesen fájdalmat okozni a szerettünknek. Csak azért mondtam.. akik bevallják. . És véletlenül biztosan tudom. Clevelandnek. Töm. hogy megüssem.Látod.Csak tizenegy évvel idősebb. még nem. Uralkodtam magamon. hogy kicsi a pöcsük. Sallie? Mondd. Amerikában azon kevés emberek egyike vagyok. használtátok-e ilyenre is a varázs-csipogót. Sallie.Azt akarom tudni. kicsi a farkam? Tudod. az közvetlen Woodrow Wilson elnökké választása után volt. mikor Sallie felnevetett.kiabálta felém. A megfelelő időpontra vár. . . Mindketten 34 Pat Conroy biztosak akarunk lenni a dolgunkban.Ez undorító. Dr. Ökölbe szorult kezeim ellazultak.

hogy egy olyan pasasért hagysz el. türelmesen. megcsókolom a lányokat ésjó éjszakát kívánok nekik. aki csodálatosnak tart engem. ennyi történt. hogy különválik a leiektől.nevettem fel keserűen és egy hullám felé rúgtam. Most megfeszítve és . Még a motorozó fiatalembereket is.Luké. hogy izmaim elgyöngültek. akihez feleségül mentem. Egy darabig még itt maradok. Találtam valakit. . kérlek. Először visszafogottan. . Csakhogy a középiskolás meccseken sohasem sírtam.Csodálatos is vagy . Ne mondd.Kímélj meg. hutás közben jöttein rá a szomorú tényre. Szóra sem érdemes. mi történt azzal a harcos férfival. Jobban esne. Épp elég volt elmondani neked és semmiképp sem akarom tetézni a bajaidat.Dehogvnem. De csak a brit motorkerékpárokat gyűjti..nyöszörögtem. egy vízhordó fiúért vagy egykerekű biciklin karikázó törpéért hagynál el. végig a parton. drágám. megcsókolta a nyakamat.Rajong a motorokért. Töm. ígv hát Sallie.mondtam. Sallie gyengéden mondta: . hogy növeljem a sebességet. . gondolkodom rajta. de igazságérzetem teljes virágzásában. Töm. hogv valaha Dél-Karolina leggyorsabb összekötője voltam. és eszembe jutott. hogy elhagylak. Hirtelen erősen átölelt. . Ha meg tudom kínozni testemet. tudod . a részletektől. anélkül. Nem akarsz jönni? . Nem tudom.Haha! . észre sem veszem. míg végül már sprinteltem. mi történt. . ha egy cirkuszi tetovált férfiért. Utálom a motorozó öregembereket. és levegő után kapkodtam. de aztán kezdtem belehúzni. Rohanni kezdtem. szakadt rólam a verejték. kiengedtem. Csak küszködtem. Jó ideig nem szóltunk semmit. férfi mivoltomra büszke és egyben rabszolgája is voltain: képtelen voltam viszonozni a csókot vagy bármi jelentőséget is tulajdonítani ennek a ke36 Pat Conroy gyeletteljes pillanatnak.Ne beszéljünk erről többet ma este. . .Nem tudom. Nem mondtam. elindult a tengerparton a házunk felé.Majd később csókolom meg őket és kívánok jó éjszakát. aki tajtékpipákat és brit motorokat gyűjt. Aztán Sallie azt mondta: -Visszamegyek a házba. Azt mondtam. Át kell gondolnom mindent. Sallie védekezőén szipogott.Hohó! Egy másik generáció. hogy megcsókoltam volna.

amit egyetlen New York-i sem tudott. hogyan éljen. HULLÁMOK HERCEGE 37 Nővérem. amelvek nem tisztelik iáját mocsaraikat. hogy a magazin soros példánya megérkezzen. hogy városi lánynak született és megtanult mindent. kimerültem. aztán órák hosszat ült ott kacarászva és viho-rászva a karikatúrákon. Savannah már jóval azelőtt tudta. amit irányítson. Az első naptól kezdve beleszeretett a lüktetésbe. akik Dél-Karolina belvizei mellett akartak élni. a küzdelmes életbe. ha kellőképpen tudjuk utálni New York Citvt. Azt hittem. el a nővéremtől. Én viszont nem így láttam és rögeszmésen vitatkoztam . tolvótorkolatok vették körül. Velük szemben ösz-tönszerűen tudta. New Yorkban mégis egy nagyvárost választott. 2 Egytajta művészet az. aki nem értette meg anyák és fiúk szörnvű históriáját. hogy elvégeztük a colletoni középiskolát. el a feleségemtől. Megvolt a saját élete. az ötletek és humanitás áthidalhatatlan áradatába. ahol egész életen át ébernek kell lenni és tanulni kell. Nem sokkal azután. el az anyámtól. mely szerinte tagadhatatlan és minden vitán felül álló volt. A kezdet kezdetétől tögva lírai volt. mielőtt eldöntötte. ha védelmeznie kellett New York kivételes nagyságát. aki túl gyorsan nyúlt a borotvához. Minden héten lé-legzet-visszafojtva várta. Aztán lassan elindultam a ház télé. akikkel eddig találkoztam: hogv ezt a szigetet valaha mély és rendkívül nagy mocsarak. Tizenöt éves korában karácsonyi ajándékként előfizetést kapott nagymamámtól a The New Yorker-re. és jól kigondolt terve volt. mini szerető. egy nagyvárost mely megérdemli az ő tehetségét. amit egy kisvárosról tudni kellett vagy tudni akart. Savannah felszedte a sátorfáját és otthagyta Dél-Karolinát. hogy verseket akar írni. Lelassítottam. hogy New York-i akar lenni. de már perverz ragaszkodásával New York iránt. hog\ eg\ sós mocsár teljes kultúrája fekszik eltemetve az aszfalt sugárutak alatt. Nem szeretem az olvan nagyvárosokat. mert én kudarcot vallottam nála. ami saját elbukott életem volt vagy a történet egy új korszaka felé. elrohanok az egész történettől Americana keserű. szörnyű kis darabjától. sem jóváhagyásukat. aki szeretőt tartott. viccrajzokon.kétségbeesetten rohantam. Nem kért tanácsot a garnélarákhalászoktól. Savannah természetesen homlokegyenest ellentéte az én városok iránti megvetésemnek az ő hősies. a város felé vette útját. nem kérte sem engedélyüket. verejtékeztem. Szüleinek akarata ellenére tette ezt. Én például tudom azt. sem a feleségeiktől.

38 Pat Conroy . de titokzatos dolgot mondanak egymásnak a meghitt vacsorapartikon.mondta Savannah vidáman.írta első levelében. hogy a New York-iak sok okos. amint a hidak felé haladt. mikor Luke és én eiőször látogattam meg őt New Yorkban. és bűbájosán kidíszítette. Egyedül küzdött meg a nyelv minden titokzatosságával és finomságaival.mondta Luke.Nektek zaj . árnyalataival. A viccrajzokból úgy gondoltuk. Savannah állapította meg Luke.teleltem -. ha az agysejtjeid már elpusztultak. Ha egyszer elkapott benneteket New York láza.Miféle népség ez egyáltalán? . Aztán. Szüleim vonakodva és apokaliptikus jóslatokkal rakták őt fel az észak felé induló vonatra. . hogy némi tógáimat mentsünk életéről azzal. a többit kihagyta.Ki kellene próbálnotok. Kezdetben abból tartotta el magát.Pekingben sem éltem soha . . Nincs jogod arra.Biztos annak a sok autónak a kipufogógáza az oka. . aztán hangosan kérdezte a családtól. miközben a csúcsforgalom áradatát figyelte. nekem energia. fiaikkal bizalmasan közölték. hogy bármilyen véleményt mondj . többé már semmi sem elégjó ehhez képest. Mégis remekül alkalmazkodott New York ritmusához. .vele. erre mindannyian kinyitottuk Savannah kedvenc magazinjának otthagyott példányait. Egy olcsó bérelt lakásban lakott a Grove Streeten a Sheridan Square-hez közel. aztán kezdte megírni verseit. de leiogadom. . kezded szeretni ezt a szarfészket. hogv a város tele van kis sárga emberekkel.Elemészti az agysejteket.Ez zaj. -New Yorkban lenni olyan. télvette azokat a tárgyakat.Sohasem éltél itt.Ez nem energia . Hunyjátok csak le szemeteket. Beiratkozott a New Schoolba is. hogy egvmásnak magyaráztuk a benne talált vicceket. hogy Savannah még egy hónapig sem bírja majd a nagyvárosban. Apám rá sem nézett a karikatúrákra. hogy felszolgálóként dolgozott egv vegetáriánus étteremben West Village-ben. még huszonöt éves kora előtt. hadd ragadjon magával benneteket. mint szerepelni egy New York-i rajzfilmben . melyek egy szűk körben híressé tették őt. Luke és én is lehunytuk szemünket. . . Érezzétek ennek a városnak az energiáját.felelte Savannah mosolyogva -. seggfejek. a hirdetéseket tanulmánvozta. amik vonzották. .

A futballisták nem sírnak .feleltem. Savannah egyébkent éppen müitáns fázisában volt. Luke és én felhajtottunk New Yorkba. esténként súlyt emeltek. kinek szeretete és odaadása megszépítette hosszú utamat. Aztán ő is üvöltözni kezdett. . Mindig hangoztatta. amelyben annak idején Savannah is ténykedett.A kishúgom benne van a The New Yorker-ben. nehogy Savannah-t zavarba hozzuk .HULLÁMOK HERCEGE 39 Mikor Savannah első verseskötetét a Random House kiadta 1972ben. Az Első Egyesült Péniszlikvidátorok vagy valami hasonló mániákus kékharisnya szervezet rendezte. mely kötetének címadó versét közölte a harminchetedik oldalon. Tom Wingónak. Kinyitotta az ablakot. amik együtt jártak a mű kiadásával. elmentünk a partikra és a felolvasásokra. takaros íróasztala mellett.Ez az egy kivétel . március 7-i dátummal. Minden elismerésem csodálatos ikertestvéremnek. míg Luke helyet keresett. sőt eljátszottuk. amint olvastam: Fivéremnek. hog\ egv kicsit nőiesebben viselkedjünk. Húgunk első és leghűségesebb barátai egy feminista csoport tagjai voltak. Savannah kinyitotta a dedikált oldalt és figyelte arcomat. szarházi jenkik? Aznap este hallgattuk meg Savannah első komolyabb fölolvasóestjét egy átalakított anglikán templomban a West Vil-lage-ben. akik Virginia Wollbt memorizáltak és fekete övet hordtak. Aztán megmutatta nekem a The New Yorker legutóbbi számát 1972. déli tnuturc bátyja. mi pedig valóban szinte a tökéhre vittük a pipiskedést. ahol biztonságosan leparkolhat éjszakára. Mindketten eszeveszetten visítoztunk egymásnak. medveszerű. Könnyek szöktek szemembe. mikor elolvastam a dedikációt és azon tűnődtem. De abban az időben furcsa korban éltünk. Halljátok. a hétvégeken meg csak azért is a matrózkocsmákat járták. mikor Luke visszajött a lakásba. hogyan születhetnek egyáltalán költemények a mi gyermekkorunkból. 6 pedig „A rákász lánya" egyik példányát dedikálta nekem. Savannah és én ott ültünk együtt az alácsüngő növények alatt. hogv nincs egy vasunk se. mennyire tontos. fürgén kimászott a tűzoltólétrára és odakiáltott a Grove Streeten minden embernek: . hogy 40 Pat Conroy óvatosan viselkedjünk a nőtelszabadúasi mozgalom fasisztoid rohamosztagosaival. Savannah ezért elmagyarázta Luke-nak meg nekem.mondta nővérem és megölelt. . ezért nem kis bosszúságot okozott neki két.

El se tudjátok képzelni. A programfüzet szerint a Hunter College „Költészet. Bár ezeket a véleményeket mindig gondosan titkoltuk előle. Egy furcsa. amikor Savannah megjelent a közönség előtt. így csinálják ezt erre-lelé. Szinte tele volt a templom. Tom.szörnvűseges barátai előtt.t no. hogv még egyszer nem togok előre engedni egvetlen magányos hölgyet sem New Yorkban. hanem mindenki félrelökve be kell rajta vágtatni. hogv maga ele engedett egv csinos. >eggíej sziszegte . Biztosíthatom. hogv megértsük. hölgyem. mert akkoriban túlságosan egyszerű lelkek \ uhunk ahhoz. Nem mintha nem szart volna rá. míg a nő el nem tűnt a szeme elől. ha rám van írva. értelmes arcú nőt. nem hölgyet! HULLÁMOK HERCEGE 41 . Ha New Yorkban kinyílik egy ajtó. A hölgv villámgyors mozdulattal reagált: egvik kezével torkon ragadta Luke-ot.Mindegyikükei a kanok tették tönkre mag\arázta. miiven szörnyű dolognőnek lenni Amerikában Ahog\ elnéztük a jegvszedőnőket a templom előtt.Ebben a városban én most már egy grizzly medvét sem tbgok magam elé engedni.Akkor nőt -javította ki magát Luke. forradalom és orgazmus" kurzusának előadója. akkor semmi udvariaskodás.Nőt. mi lett volna. tényleg igaza lehetett. olyan szívhez szólóan beszélt Savannah-ról. a ket ijesztő korom fenyegetésének tudatában válaszolt. Különösen a kegyetlen apák és a fivérek. megváltoztattam a véleményem. vagy esetleg nagyon maszkulin lett volna \alamel\ megnyilvánulásunk.mondta Luke nvugodt hangon. valamit azért tanultunk. Képzeld csak el. .Mindegy. hogy megjártam Vietnamot. Amint beleptünk volna a temploniajtón. Első látásra megutáltam. ami azonban csak később /avart minket. Tom. Luke elkövette azt a hibát. . barettsapkát és szandált. bátyó. szabad kezének két karmos ujját pedig a szemgolvói alá mélvesztette . szakállas pasas mutatta be. Nőt. ha nem beszéltünk kellő tisztelettel a filozófiájáról. Egy déli tlúbaii e/ ösztönösen működő udvarias gesztus. . de amikor megszólalt. mire a nőeleresztette és győzelmes léptekkel beviharzott az épületbe.Még egv ilven megint )/dulás. . seggtej es kivájom a szemeit . Férfiasságunk öntudatlanul áradt szét Savannah világában. aki poncsót viselt. majd suttogva megszólalt: . Mesélt a gyerekkoráról a szigeten. Luke a nvakát dörzsölgette. mert sikoltozva kerté ki magának. milyen természetű gondjai vannak húgunknak a tértiak világával.

L'gye ezt nem gondolta volna. utcán megkeményedett New York-i hallgatóságot. az Empire State Building fölé emelkedni. szépségem! . aki temetői beszédeket mondott a sír mellett. a családi tigrisről. ahol mindez a sok vers született a sötétségből. Savannah-t hűvös. legillatozóbb gvümölcsöskertjéből származtak volna. szenvedélyes líráját. nvakkendősen a tizenötödik sorban. a természet-közelséget. ahogy megpillantotta a kis húgát szőkén. félénken és éterien. mire Luke odaszólt neki: -Bravó. jól adod. Verseinek szavai mintha legbensőbb. Lassan azonban elragadta a nyelv. A műsor telénél tarthattunk. újra átéltem közös életünk kalandjait. Csak amikor Savannah kérte. ám udvarias taps fogadta és Luke bátyám velőt rázó kurjantása és dobogása. hogy a költő elhozza őket ennek az együtt lélegző közönségnek. amikor Savannah végighordozta tekintetét a közönségen. aki Luke szemét akarta kinvomm. és éreztem a költészet természetfeletti hatalmát a Hudson tolyó. hangja megemelkedett és önbizalommal telítődött. világszép anyjáról. Luke kezeit a feje fölött összekulcsolva köszönte meg az udvarias tapsot. A nő. . a nagymamáról. 42 Pat Conroy Először alig lehetett hallani. hogy álljunk föl. aki szinte egész eddigi életét egy szigeten töltötte. a borbély nagypapáról. mi. Luke es lom azért jöttek föl Dél-Karolinából. Minden verset kívülről ismertem. ahol ez a szépséges lány a szomorúságra született. mintha egy gyümölcsöt ízlelne. akkor vettük észre. amely úgy csilingelt. ahogy ott ülünk öltönyösen. Mindig szerettem a húgom hangját. a női lélek virtuóz ismeretét. annyira megilletődött a figyelemtől. Minden szót megfontoltan ejtett ki. hogy mindez elképesztő egy olyan fiatal nőtől. az ő nyelve. aztán odahajolt a nőhöz: . arra várva. hogy ezt a műsort meghallgassák. seggfej? l'gy kellett visszarángatnom a helvére. Ezután a pasas Savannah stílusát dicsérte. Savannah Wingo egyetlen rohammal vette be ezt a West Village-i kulturált.Most aztán vigyázhatsz a . mint egy harang a zöld táj felett. amint visszarepít bennünket Dél-Karolina lankáira.S a hallgatóság föl-nevetett. aki bibliával is házalt. Azzal engedte át a húgunknak a terepet. A következő verset nekik ajánlom. Két fivérem. nem messze tőlünk foglalt helyet észrevétlenül. Elmosolyodott és intett.rákász apjáról. s ahogy mozgott a szám. Savannah. Észrevette Luke-ot és engem.

mennyit hoz magával húgom ebből a hosszú ideig tartó sötétségből. Később mindig boldogan gondoltunk rá. Amikor Savannah befejezte. és nyakkendőmmel letöröltem a könnyeim. Savannah felém fordult és azt mondta: . a vizeken éneklő gólyáktól tanult. akik tanúi voltunk a szavak vajúdásának. amikor az élet előtti életben.ahogy kialakul a két szív. Meglehet. visszatérő álmom jutott eszembe. s tanúi lehettünk. ahogy Savannah-val együtt úszunk anyánk méhében . s ebben minden benne volt. s aki már korán elhatározta. hogy elkezdődhessék végre az egész életen át tartó párbeszéd. az anyaméh biztonságában megvilágosodott előttünk valami. A szegény dél-karolinai szülők lánya a colletoni mocsarakban mezítlábazva nőtt föl. Megelégedett tehát néhány dobhártyaszaggató füttyel és bekiabálással. azt válaszoltam: . amit csak az ikrek ismerhetnek. emberfeletti kötelékben. Míg az utolsó nagy vers szavaira figyeltem. Az utolsó versek már összeomlásairól. ő más lesz. hogy Savannah győzedelmesen bevonul a New York-i költészeti pan- .Nem baj. Ezután Savannah még közel egy órán át fölolvasott.Hello. az évszakok változását a garnélák vándorlásán. hogy mi is ott voltunk azon a márciusi estén. mert megérezte HULLÁMOK HERCEGE 43 magában a nyelvet. . Hiszek az ikrek közti kapcsolatban. hogy volt egy pillanat. amelyet a baglyoktól. aki már akkor hozzászoktam a csodákhoz. majd beszer-zünk egv vakvezető kutyát. s a félig kialakult agyak megérzik a másik jelenlétét Azt álmodtam. Úgy kellett Luke-ot visszahúznom.Hello. ebben a tökéletes.súgtam oda neki. de nekünk. Tom! .mire én. lehajoltam. ahogy megmoccannak ujjaink. percekig tartó tapsvihar köszöntötte. ez új lenetett a New York-iak számára. Folyó menti házunkban a saját szemünkkel tapasztaltuk egy költő felnövését. Én pedig. de még a démonokat is valami kimondhatatlan szépséggel ruházta föl.szemedre . nem. nehogy előrerohanjon és a vállán hozza végig a templom hajóján az est fénypontját. hogy megszülessünk végre. a vadparadicsom érésén mérte. mintha a cipőm kötném be. a démonjairól. aki a család legfőbb érzel-gője vagyok.s innentől kezdve transzcendens boldogsággal vártuk. a két pár kékes szemkezdemény egymás felé fordul. az őrültségéről szóltak szívszorító fájdalommal. Savannah! . csak azt nem tudtam.

amikor erőltetett menetben körbevezényelt minket a Manhattanén. miért szereti New Yorkot. amikor a Coach House-i vacsora után sokáig fennmaradtunk. megnéztünk egy baseballmeccset. Ha másnap hazautaztunk volna. hallottam.De Savannah nagyon szerette volna megmutatni. Láttuk. Aztán tettetett nyugalommal. láttam megcsillanni a fényt rajta. hogy eltörik egy üveg a hátam mögött. minden sietség nélkül elindult.44 Pat Conroy teonba. utcánál. Ám létezett egy másik New York is. azt azonban tudtuk. Ám elkövetett egy súlyos taktikai hibát. fent löncsöltünk az Empire State Building tetején. és miért nem képes innen hazajönni többé. . Én egy pillanatra hallottam. A nő füléből ömlött a vér és ordított. A támadó kést rántott. talán meg is tudtam volna szeretni a várost. Luke széles ívben elé került. amivel Savannah nem számolt. Útja pontosan keresztezte a két dél-karolinai Wingo fiú útját. magára hagyva áldozatát. hogy feltűnik a háta mögött egy férfi.. hogy vénséges pudlija utol tudja érni. s nekünk sem volt időnk. szinte minden lépésnél megpihenve. ebbe a kegvetlen farkastörvények szerint élő szubkultúrába. sötét és kiszámíthatatlan. Megragadta a két fülbevalót. Megmerített bennünket mindenben. amit élvezetesnek a New York-i életre jellemzőnek gondolt. földobott bennünket a tudat. csevegtünk a barátaival. Volt valami zavartalan nyugalom emberbea állatban egyaránt. mit akar. mit érdemel egy ilyen fickó. Sokféle szörnvű élményben volt részünk vidéki neveltetésünk során. A férfi laza futásba kezdett amikor megpillantotta hogy elé HULLÁMOK HERCEGE 45 akarunk vágni és meghallotta Savannah rendőrautót megszégyenítő sikoltozását. nehogy más irányba menekülhessen. amikor képet kaptunk a város csúnyábbik. A Village-ben jártunk a Nyugati 13. s egv mozdulattal úgv rántotta ki a nő füléből. ám nem kevésbé jellemző arcáról. ittunk. hogy egy délkarolinai lánv el tudta juttatni mondanivalóját e kőben élő emberek szívébe. Aztán megragadta a nyakláncot és letépte a nyakából. hogv az térdre esett. New York is megszépült a szemünkben arra az éjszakára. Elmentünk egy nagyáruházba. ahogy kipattintja. amint egv idős asszony jön lefelé a lépcsőn. Amikor az asszony leért a járdára. A férfi profi volt. nem is vette észre. hogv odakiáltsunk neki. A férfi belevágott az arcába. tudta. amint közelítettem feléje.

én azonban félreléptem és meglendítettem a szíjat. 46 Pat Conroy fölállította őket. akit a szomszédai támogattak. akibe csak belebotlottunk. . aztán előrenyújtott kézzel felém rohant. összegörnyedve sírt. . Savannah ugyan biztosította. Savannah -jegyezte meg Luke. . jó? Minden utcasarkon valóban valami meglepőt kínál ez a város. amikor fejjel teljes erővel belerohantam a gerincébe. Luke azonban módszeresen odament minden kapualjban görnyedő. s akkor vettük észre. -Ezt eg\ rendőrtől hallottam. Eközben már hadonászó emberek csoportja vett körül bennünket. hogy mái órák óta beállt a hullamerevség. letisztogatta őket.Szétváglak. hol iszonytatót. hányástól bűzlő nyomorulthoz. hogy ne segítsen minden részegen. képtelenek voltunk rávenni Luke-ot. s egy Észak-Karolinában kiállított jogosítvány. . elejtette a kését. .Erről talán kérdezd meg az öreg hölgyet. Felordított. hogy csatja a levegőben himbálódzott. akik legszívesebben szétszedték volna a rablót. Savannah egy törött kólásüveget szorított a fickó nyakához. amelyet együtt töltöttünk. amikor a távolban meghallottuk a rendőrautó szirénáját. Az egész emlékezetes hét alatt. miközben ki is oktatta őket. . amint kótyagosan magukhoz térnek é» bambán rámerednek a csodás eredetű pénzre. amikot előszói én is segíteni akartam nekik.Szép a városod. Luke azonban rendít hetetlenül minden részeghez odament. a csuklómra tekertem.Ezzel együtt a legnagyszerűbb város a világon. Egv fecskendő volt a zsebében.felelte védekezőén Savannah. majd arccal egy Thunderbird motorházára zuhant.magyarázta Savannah. Az öregasszony. Luke megragadta a haját és módszeresen a kocsi egyre horpadó motorháztetőjébe verte az orrát. mielőtt a rendőrség kiszáll. a kurva anyád . Én egyetlen mozdulattal kihúztam a nadrágból az övem. és nagyot rántott a rablón. A pasas a torkomat vette célba késével. hcl csodálatosat. A csat teljes erővel a szeme alá csapódott. hogy éljenek egészségesebb életet. amíg egy nap a Hetedik sugárút egyik kis parkjában egy padon heverő kamaszgyerek nem reagált a szavaira.Bárhol megtörténhetett volna . egészen addig. New York a számtalan történet és a számtalan idegen városa. hogy ebből azonnal megint ital lesz. miközben kutyája szelíden nyalogatta vérző füleit.Kibaszottul szép. aztán belecsúsztatott egy dollárt a zsebükbe.ordította a rabló..Ezek tökéletesen boldogok ígv . Luke megérintette. .

ő homoszexuális. hogv azok gyűlölik a niggereket. hogy kinevesse azt. olyan. amikor csak kinyitottam a szám. .Ez nem valami vicc? . . . aki a fölolvasás előtt bemutatott. mind a nyolcmilliót. ami más. Egv délinek drámai változásokat kell megélnie.Bátyó. Én nem utálok senkit. Sok barátom az. hogy tudunk beszélni. aki halászik. -Nem arra való. mindannyiszor elnevette magát. Luke Wingóval beszélt.mondta Savannah. Egv reggel. hogy néznek Tómra meg rám.De nem is az. hogy egyre jobban kétségbeesik. Luke. Szabályosan meglepte őket.Tetszett neki a déli akcentusod.kérdezte Luke rövid hallgatás után. Természetellenesnek tartotta. hog\ vörös nyakú vagyok . .így van.magvarázott a húgunknak. kávé és keksz mellett fejtette ki nekünk erről a nézeteit. majd meglátod. Meg is mondta nekem később. amikor a mentő elszállította a tetemet. Hagvják az embereket a hányadékukban tetrengni a kapujuk előtt.Nem az a munkája. A barátaim nem tetszenek. hogy az a fickó életében nem fogott még halat a kezében. miközben a keksszel rámutatott. a vörös nvakú déli filozófus . . Savannah? . A/ ilven embereket nem értein. miközben újratöltötte a csészét.ő is költő és értelmiségi. mintha moziban volna. meg mindent. . Nem szuperek ugyan. Savannah -jegyezte meg Luke. Savannah . Luke . . . .Miért nem mondtad ezt előbb. hogv egv déli ember megéljen a Hudson-folyó mentén. Talán csak a New York-iakat. \ag\ a kissrácokat elhagyatva elpusztulni eg\ padon. aki pasasokkal csinálja? . A fiú sokáig kísértette Luke-ot. hacsak nem fagyasztva a szupermarketben.Nem szégyellem. hogy halat fogjon. hogy New York-i lehessen..szólt Luke.jegyezte meg Savannah. aki meg tudja ítélni. hogy Neu York-i vagv. Szóval olyan fickó. s látszott rajta. de a csontod velejéig déli maradsz. Azt mondta. . Savannah. LukeHULLÁMOK HERCEGE 47 . Megpróbálhatod elhitetni. -Egv a különbség.ú aztán tényleg tökéletesen boldog. .Semmi mozi.Velük semmi baj.Egy pisztrángból soha nem lesz villamos. Az a fazon. De mi baja van egyébként? Olyan furcsán használja a kezét. de nincs velük bajom.csattant föl izgatottan . De látom.

Akkor nem értesz semmit. Éppen az olyan emberek költöznek New Yorkba. aki magánéletre vágyik. hogy hol él. Luke. Elbaszta.Ettől nem változik meg a múlt .Akkor zabáljunk sós szalonnát és rúgjunk be! . .szóltam közbe . Azért jöttem New Yorkba. Luke. hogy keress egv lakást. mert ezt a szart eszed .És Luke vagy én. Tom! Folyton képekkel és hangokkal küzdők. neked tudnod kell. Itt aztán megdughatsz egy orangutánt vagy egy törpepapagájt.Kérlek.nvögtem föl -. Azért szeretem ezt a várost. amíg nem rakom a helvére. persze tudományos. hirtelen nagyon megsértve. Soha nem hittem. . hogy szemtől szembe találkozom egy ilyennel.Ha majd törpepapagájjal akarok vagy mondjuk egy kilós 48 Pat Conroy kenyérrel. . Lett volna néhánv kérdésem hozzá.Ezt meg honnan szeded? . Én nem szeretném.feleltem. . Savannah . hogy ilyesmit nem lehet a jó öreg Colletonban csinálni. . .felelte lázas gyorsasággal.Ti mit csináltok a múlttal? Miért csak nekem fáj? . .Én nem gondolok rá. Nekem elbaszta az életemet. . . Luke.Én viszont. Mert abban igazad van.felelte Savannah. Ebben a rohadt New Yorkban. akkor majd szólok. Ilyen helyen nem él olyan ember. Savannah. . addig nem tudok mit kezdeni az életemmel. Mióta New Yorkban élek.Luke. . . mi emlékeztetünk a gyerekkorodra? -kérdeztem. . . . ahonnan jöttem. Nem csak verseket írok a démonokról. ez privát dolog . kis-húgom. pszichiáter kezel. hogy elmeneküljek a múlt elől.Azért.Gyűlölöm a helyet. Luke .Egész érdekes lett a szememben az a fickó.Luke. . hogy nem szóltál neki előbb. mert semmiben nem emlékeztet Colletonra.Onnan. senki nem törődik vele. .Még hogy privát ügy! Szarik ez arra. honnan jöttél. ha te is ilyen furcsa ember lennél.mondta Savannah.Ti a gyerekkorom jó oldalaira emlékeztettek .Mintha sosem is lett volna.Énnekem folyton ment az ilyesmiktől a hasam Vietnamban.Savannah nem hasmenésről beszel! .jegvezte meg Luke. a kekszre mutatva.Hála a jó istennek .

Megint itt vannak. . kik ők! .Kijön vissza? . nagy fiú? Valami megbuggvan. a nvál kicsordult a szája szélén..Ott . Te nem? . miket visítanak téléin? Megint nagyon rossz lesz. . Tom! Beszélj. . ott lógnak. Ott nincs semmi.Ott . hogy az elmebetegség nem az agymenéstől van. kérlek. Tucatnyian és kiabálnak. Beszélj hozzám. Én olvan tisztán látom őket. Sőt a kedvedért a legkevésbé.Az csak a fal. Savannah az ágyán ült és a szemközti falhoz intézte a szavait. Hallottam. Tom! Harcolnom kell velük.Savannah -kérdeztem -. olyan egység. Fölkeltem és bekopogtam. s az utcai HULLÁMOK HERCEGE 49 lámpa halvánvan beszűrődött a kinti ködből. Savannah? Mondd el. ahogy a húgom rémült hangon ismét a titkos látogatóihoz beszél. attól nem tudok. Még a kedvedén sem. Tom. kedvesem. Mindig visszajönnek. miket beszél. Odaléptem mellé és megérintettem a vállát. Láthatóan még akkor sem vett észre. amikor alvásomból arra riadtam föl. Tom. Te nem hallod. . -Angyalok. miközben remegő teste hozzám simult. s én csak figyeltem. hagyj békén! Soha ne is gvere vissza! Nekem dolgoznom kell.És honnan tudod.Nem! Nem csinálom meg. . kedvesem? .mondta. az ablaknál. de ha hangok vannak a házban.Beszélek. majd leültem mellé az ágyra és egy papír zsebkendővel letöröltem a száját.Beszélnek hozzám. Ők csak a fejedben lé50 Pat Conroy . .A falnál. Megint halluci-nálsz.a falra mutatott -. hogy mellettük te nem vagv valóságos. Amíg itt vannak. És miiven szörnyűségeket! . Meg itt. mi baj? . .Akik bántanak. A bátvámmal a nappaliban a földon aludtunk. hogy ezt a tudomásodra hozza. Én látom őket. Ajkai remegtek. Meg beszélnek. Savannah Figvelj rám. És hosszú ideig maradnak. A test egység. amire figyelni kell. fojtsd beléjük a szór! .kérdeztem. Kérlek szépen. hogy hangokat hallok Savannah szobá-jiból. Ott lógnak. s a szervezetnek ezer lehetősége van. hátha tudok segíteni. hidd el. Utolsó éjszakánkat töltöttük New Yorkban. Nem kaptam választ.De hogy néznek ki? Mondd el. és bántanak. amikor eléje álltam.Hol vannak. Véresre véne.Kik ők. . nem tudok írni. így beléptem. kiabálnak.

Mondd. kedvesem. Itt nyögnek. És mindig bántani akarnak. Én biztos megtisztítanám a szobát a kutyáktól meg a tigrisektől. hogy hallod is őket? . Bántani akarnak. .Mióta hallasz ilyesmit. hogy bántsanak.Rosszabbak. de nincs erőd. hog)- . . . Amikor HULLÁMOK HERCEGE 51 jöttünk haza a ködben. hogy meg akarsz halni. A dobermanok a világ urai. Savannah? . Semmi sem történt. Savannah. De ehhez idő kell. Nagyon sajnállak. és tudod.teznek.kérdeztem elrémülve. És ordítanak. Az ajtónál. Nekem van bőven. amikor előjönnek ezek a dolgok. De ma éjjel megint megjelentek. Angyalok lógtak a lámpaoszlopokon. jönnek. hogy azért jönnek. De valahogy mégis olyanok. Ha közelítenek. Akkor is képzelődtél. istenemre megölöm őket. . Nem kellett volna vállalnom azt a fölolvasást. az a legrosszabb. Olyanok. mert rosszul vagy. mint az álomképek? . Nem tudok másként segíteni. milyen az. Koponyafejűek. Ezt mondogasd magadban és akkor le tudod győzni őket. Már hetek óta tudom. . . kiabálni. . fekete kutyák.Régen csak láttad őket. az angyalok elhallgatnak. visítanak és szarnak.Nem erő kérdése. Csak azt mondd meg. Tom. hogy nem alszol. . Emberi hangjuk van. Csak tudod.Senki nem fog bántani. és mindegyik vérzett. Nincs itt senki a szobában. Tom! Hadd halljam a hangodat. Ha megérzik. Egyre többen lettek. Elég erős vagyok. Nem bírom. hogy csak képzelődöm. aztán elkezdtek nyögni. Tom. Kemény harc árán lehet csak megszabadulni tőlük.Ne gondolj rá. Ha ők jönnek. mondd el. A tigris is csöndben marad. Mind kihúzza a nadrágszíját és kiabál. Savannah. Túl sok erőméi vette el és most nem tudok megküzdeni velük. Csak benned élnek. Megpróbálom a dolgot eltagadni. sokkal rosszabbak. különösen előled meg Luke elől. Tom.Kérlek. és harcolnod kéne. Nagy. Ott lógtak minden ablakban. Biztos. hogy jönni fognak. Bárcsak velem történne ez az egész. Nem hagyom. és nincs hatalmad rajtuk.Te nem tudod. Tom. Itt vagyok veled.Mi történt akkor a házban.Pedig itt vannak. Ha megjelennek a fekete kutyák. hogy néznek ki és honnan jönnek. Én soha nem hallucináltam.Itt vannak a kutyák is. Tom? .

nem bízom a hangodban. mit kell tennem. amikor először vágtam föl az ereimet? . De nem ez volt a legrosszabb. . Tom. . Savannah? Egy szót se értek! .Mindegyik nevet rajtam. Belevicsorogtak az arcomba a szörnyű fogaikkal. mint ahogy senki sem. Jöttek a fekete kutyák. ömlött az arcáról a verejték. Ha szeretsz minket. a szeméből sütött a szenvedés.Most nem tehetsz kart magadban. És megint eljövünk. fogd meg azt a borotvát. Amíg csak velünk nem jössz magad is. Aztán apa hangján mondta. ahogy hozzád beszélek.Nem. 52 Pat Conroy ." így vágtam először föl az ereimet. Ne haragudj. Most tovább maradnak. ő szólt hozzám. Egy kivételével. kérlek. addig maradok.Hát persze. Savannah. hogv öljem meg magam. Savannah. hogy valóságosak vagyunk. Tom.Akkor is hangokat használtak. de tudom. Senki sem hiszi el. és nem értem. Tom. Megint. . amely szeret téged.Egvedúl kell megküzdenem velük. A jó kutva egészen a számhoz hajolt és a számomra legkedvesebb hangon szólalt meg. Újra itt vagyunk.Kinek a hangján szólt. megtelt velük a szoba. . Tapints meg! Én vagyok az! A hangom pedig olyan hang. „Öld meg magad. . Most menj vissza aludni. Én majd segítek.Azt mondta: „Azt akarjuk hogy öld meg magad. Szerettem azt a hangot. A családod érdekében. Akkor még senki nem tudott a hangokról. de akkor nem. amíg el nem tűnnek. hogv fölébresztettelek. . Felém fordult.csináljam? Számomra nem valóságosak. Savannah! A betegség beszél belőled. . .Nem. mert rájöttem a trükkre. Hogy is mondhattam volna el akárkinek Colletonban.Mert mindenféle hangokat használnak. De itt vagyok én.De miért? . Ez az egyetlen lehetőség. mert szeretsz minket." .De nem anva volt! . de nem a saját hangján. Tom." Anya hangján szólt hozzám. A doberman azt mondja: „Nem tud segíteni rajtad. ugve most nem hallgatsz rájuk? Nem.Ne hallgass rájuk.Nem. számodra miért. De egvedül kell megküzdjek velük. hogv hallucinálok! . Emlékszel. mert mi mind a tiéd vagyunk. A jó kutya kivételével. így jön föl a fájdalom a felszínre. Hogy1 ne szenvedjen többé a család.

De miért nem hallgat rád. Te néha búskomorságba esel. . .Mindent hallottam.És te biztos vagy ebben? . láttam ahogy nekiteszíti a hátát a párnának es tarkasszemet néz a szobát betöltő démonokkal. hogy a versírás meg a sok olvasás az ember agyára megy. Tom! Normálisak vagyunk.telelte a lánv . Savannah az élő példa.suttogta. mi miért nem látunk kutyákat a falon? . . Magamhoz szorítottam es megcsókoltam. amit utoljára hallottál. N'agvon szeretlek. az kié volt? Rám nézett. . menj aludni. Jó éjszakát. Az ember nem ér rá bugy-gyantkodni. amiért ilyen durván fogalmazott. .Majd csak túlteszi magát rajta . Kifutnék a világból.Tisztára meg van buggyanva. különösen én. Letöröltem az arcáról a verejtéket es megint megcsókoltam. Intett és én odamenteni hozzá. leültem mellé. a sós levegő kitisztítja a fejét. Szerintem a huginak még tetszik is. az ikertestvérére. Az a hang. amikor rajzanak a garnélák. A tied.Kérlek. Nincs ott semmi. Most már sokkal jobban va-gvok. Luke a falnak támaszHULLÁMOK HERCEGE 53 kodva cigarettázott és Savannah ajtajára meresztette a tekintetét. Mintha valaki egész más lenne.Mintha csak anyával beszélnél.Mert van. És persze a kemény munka is. És ez a lényeg.Mi nem vagyunk őrültek. hogv kell olvan dolgokkal megküzdeni.Ez volt a legkedvesebb. Az a hang. miközben karikákat fújt a szoba másik sarkában lévő páfrány felé. amiket nem is látok. Luke. .Mert tudnom kell. a bátyjára. Amikor kifele mentem.Bárcsak tehetnék valamit. mert olyan sokat olvasol. lom. Elviszem magammal rákászni.Én viszont tudom . hogy nincs ott semmi? . . Szerintem holnap vigyük haza a lányt Col-letonba.Savannah' Még valamit. . .suttogtam vissza dühösen. amikor a falakhoz beszél. Ez csak megint ez a pszichológusbaromság. . . amikor ilyen. Aztán az egészet rákeni apára meg anyára. Amikor visszamentem a nappaliba. Tom .Halálra rémülök tőle. amelyet a legjobban szeretek. de nem tudom. hogv beszélgettünk. Ha olyan kurva rossz szüléink voltak. de a legszornvűbb mind közül. de ez azért van.

Luke.Amikor a kutyákkal meg az angyalokkal beszél? Meg amikor befekszik a diliházba? Szerinted ő így néz szembe az igazsággal? .Te meg hogy a rákászat is az agyára mehet .Ne lég)' rám dühös. Nem akarok beszélni róla. hogy apa sose vert minket. Tom. A legjobb.Említette azt a bizonvos napot a szigeten. Meg hogy déli arisztokrata családok leszármazottai vagyunk. eszkimó . . Ha velem élne. amiről írnia kell.Oké . . ha elfelejt bizonyos dolgokat az ember. Tényleg azt hiszem. a legkevésbé Savannah-val. . Luke. mert nem mertünk szembenézni az igazsággal! . . . Megragadtam a bátyám vállát. mint ahogyan mi. ami történt.Azért őrült meg. . Luke. . Az egész családunk mindig ezt tette és mekkora árat fizettünk azért.Hallottam.Anya azt is mondta. Azt kellett volna mondjad hogy soha nem történt semmi ilvesmi. . 54 Pat Conroy . . Világos? .Szerinted Savannah is azért ilyen? . Én nem akarok emlékezni arra. nagyon kérlek! A magam módján megpróbálom megérteni a dolgot. A gyerekkoráról ír. mint mindenki. Millió olyat mondott ami nem volt igaz.Anya is azt mondta. amikor azt mondtam.Nem is nagyon emlékszem arra a napra. .Attól őrült meg. .mondtam. hogy soha nem beszélsz róla. Valahogy jobban erezném magam. . hogy ó' semmire sem emlékezik..Én viszont mindenre emlékszem. Mocskos hazug voltam.A húgunk beteg. Mintha agyrákja lenne vagy valami ilyen szörnyűség. én segíthetnék rajta. hogy őjobban szembenézne. Nem tudok rajta segíteni és tisztában vagyok azzal.kérdezte Luke az ajtó felé biccentve. Minden apró részletre.suttogtam dühösen.De nem tehetsz úgy. odarántottam magamhoz és dühösen a fülébe sziszegtem: .Megesküdtél. ha a közelünkben lenne. Miről kéne írnia? Zulu kamaszokról. mert ír. hogy tudnék. de talán nem tudja olyan jól elfojtani ezt.Nem hiszem. mintha semmi sem történt volna. hogy nem emlékszem.Mondtam. mint ahogy az egész gyerekkorunk minden apró részletére. amit a legjobban ismer a világon.

Löwenstein volt. mint gondolnád. . ami nem okozna neki fájdalmat. Alig tudtam úgy gondolni az utolsó öt évre. Egy szép napon végez magával.kérdeztem a tökéletesen a helvhez illő fekete nőtől. És Savannah is tudja. Luke. Én nem tudom. Lehet. Luke. És még sok verset meg akar írni. A műkereskedő szerint ez ingven . amiről írnia kell. aki a Keleti 70-es utcák egyikében egy elegáns klinkertégla épületben rendelt. Ez a költészetének forrása. Savannah pszichiátere bizonyos dr. ha tudnál valamit. Mert neki ilyen az élete. 3 Kilenc év telt el azóta. . És nagyon nyisd ki a füled. HULLÁMOK HERCEGE 55 . hogy ne kapjak dührohamot. mielőtt megszólaltam volna. Ez tartja életben. hogy New Yorkban tanúi voltunk Savannah sikeres felolvasóestjének. Három teljes éve már. Hosszú az út. amikor taxival áthajtottunk az Ötvenkilencedik utcai hídon Manhattanre. .Olyasmiről. sokat kell vezetnünk holnap. hogy szokásomhoz híven összerakjam széthullott nővéremet. Rámeredtem arra.narkósokról? . az elválaszthatatlan ikrek egyetlen szót nem váltottunk egymással. De legalább annyira szeretem én is. A nehéz hamutartókkal akár mókusokat lehetett volna ölni.Én is szeretném.Nem hagyhatjuk így itt.Tudom. Tom. Nem tudtam még a nevét sem kiejteni sértettség nélkül.Szeretném.Valaki ténvleg képes volt ezért pénzt kiadni? . mi baja Savannah-nak. Tom. Mintha a Rohrschach-teszt tintapacáit helvezte volna a festő egv liliommezőre. Greenwich Village-ben.Pedig erősebb. Két egy56 Pat Conroy mással szemközti talon modern testménvek lógtak. hogy mi. így kell itt hagynunk. amelvek maguk is képesek lettek volna skizofréniát kiváltani. Az emlékek lidérces képek formájában törtek rám. mint te. . Most pedig aludjunk. mint az Alice Csodaországban lovagja.Meghozza háromezer dollárt. . .Én akkor is félek.' . amelvik a titkárnő mögött lógott. és nem csalná elő a kutyákat.Arról ír. ha tudnád. . A váróban minden csupa bőr volt és gyapjú. hogy soha nem fogom megérteni.

kérdezte a nő. Drága ruhát viselt. Mr.Meg van beszélve? . .kérdezte. szinte mintha nekem akart volna esni. amelv megtöltötte a helyiséget. A Bach-muzsika. s kis híján elsírtam magam. miközben a háttérben áradt a Vivaldi-zene.Nos.Hová valósi? . ha bevallja. vajon csomagoltam-e magamnak aszpirint. hogv fölnézett volna. akiket Afrikából raboltak el.válaszolta metsző hangon a nő anélkül. vagy esetleg valódi festéket használt? . hogy amikor megmondtam egv feketének: Dél-Karolinába való vagvok. Mindenki szeretettel fogadja az embert.volt . s amikor a Bach-concerto véget ért. . A legfelső polcon megpillantottam Savannah második verseskötetét. . fekete hajú. amelynek nem egy darabját a szerző dedikálta is.mondta a nő. Váloga-tottan jó könyvgyűjtemény volt. fölálltam és odamentem.Igen. A polcon könyvek sorakoztak. fekete szemét nem festette. A hullámok hercegét. a tipikus New York-i öntudatos nőstényoroszlán. ha itt hagyom addig. Magas volt. ha Kaliforniából érkezik. Az ember csak kíváncsi. A doktornő háromra vár . Mikor kell megölni a hullámok hercegéi Amikor fölnéztem a könyvből. s egy Vivaldi-mű kezdődött el.feleltem aztán.Dél-karolinai vagvok . mire kinyitottam a szemem. Kísértést éreztem. hölgyein. lerítt róla. Kinyitottam az ajánlásnál.Ne haragudjon . megpróbáltam elengedni magam. . Wingo .Nem volt már időm arra. láttam. de valami szomorú megvetés illeti. hogv a nővéremnél lerakjam a poggyászom. Löwenstein néz rám rendelője ajtajából. Mintha rajtam akarta volna megbosszulni összes ősét.És a festő ledugta az ujját a torkán és azt kente a vászonra.mondta a nő mosolvogva. itt kíván éjszakázni? Ez ugyanis nem szálloda. hogy kitűnő nevelést . a nő torokszorítóan gyönyörűnek tűnt. de a döntés Istené. l'gve nem baj. s szív verésem mintha lassan le is lassult volna. miután megnézte az előjegyzési naptárat. Lefüggönyzött szobájában. hogy dr. de most sem nézett föl. a kaliforniai Sausali-tőból jöttem. . lassan belém hatolt Becsuktam a szemem. hogv azt teleljem. s arra gondoltam. majd alaposan végigmert -. Envhén HULLÁMOK HERCEGE 57 megsajdult a fejein. amíg benn vagvok? . hogv Délről jött Volt olvan is.

Miért mondja. . De ehhez még idő kell .Ki a „hullámok hercege"? .mondta a doktornő hihetetlenül leereszkedő modorban. egykorúak vagyunk. Bocsásson meg. Mert ugve azt akarjuk.Máskor is kísérelt meg a testvére öngyilkosságot? . A járása kecses volt és határozott . Tom. miközben kivett két poharat az íróasztala mellett lévő szekrénvkéből. . . Mindjárt őrá is sort kerítünk . . ha segíteni akarunk Sa-vannah-n.A neveltetésem teszi. majd fölálltam és követtem a rendelőjébe.Igen.ízlik a kávé. Azt hiszem. doktornő.válaszoltam idegesen. .Mintha sajnálná.felelte.Türelem. Tom? .válaszoltam. Tom? . dr.Van néhány fontos kérdés.És Savannah nem cinikus? .Igen. mesés. ha cinikus lenne? De hogv van Savannah? Hol fekszik? Mikor láthatom? És egyébként is. . . . . hogv van ő? . De térjünk vissza Savannah-ra! . Löwenstein vagvok.Igen. hölgyem.Iszik egy kávét.Hagyja már ezt a hölgvemezést.kapott.kérdezte teljes önuralommal. .Miért nem kérdi meg SavannSh-t? .kérdezte.Őt elkerülte ez az őrült családi hagyomány.Merő cinizmusból. és az idegesség. innék .Beszélt már pszichiáterrel? .Mert ő ehelyett öngyilkos akar lenni.kérdezte anélkül. hölgyem . s végigsimította kosztümkabátját.Cukorral és tejszínnel. Rossz családi szokás. . Maga nyilván Tom lesz. hogv a testvére nem cinikus. amikor a nővérem fölvágja az ereit. . . amit tisztáznunk kell. . Savannah mindegyik kezelőorvosával találkoztam ilven vagy olyan formában.Meg is teszem.Igen. És mindig ideges vagyok. nem? . hogv „remek hangulata"? . .Igen. kétszer is ígv hozta a remek hangulata. Én már csak ilven vagyok. .Miért ideges? Egvébként hogv issza a kávét? 58 Pat Conroy . ha képes lesz már beszélgetni. hogy bemutatkozott volna. miért kérdez ennyit? Még semmit nem mondott arról. Nem volna jobb.Ne haragudjon.

. egyetlen kibaszott pszichiáter sem. doktornő. . a betegsége első jelei.Rendben van. Tom. És addig sem. Akkor segít? . aki megtudta Savannah szomszédjától az édesanyjuk telefonszámát. Tom? . a kezemen ülve. .kérdezte aztán.Az öngyilkossági kísérletre több mint-egy hete került sor. hacsak nem hagyja abba ezt a leereszkedő szöveget. Maga tud. hol van Savannah. hátha segít eligazodni az okok között. A kávé és a fejfájás úgy összekeveredett.Nem.Mindent tudni akarok a testvére életéről. miért? . Amikor először láttam. De nem volt még egyetlen pszichiáter sem. a gyerekkorukról. hölgyem? Mondja meg! Tud? A doktornő belekortyolt a kávéba. Savannah nem beszél. Ma már stabilizálódott a fizikai állapota. Gyűlölöm. Belebetegszem abba. Nem tudja. mit akar tőlem.feleltem. hol tartják a szerencsétlen nővéremet . mintha valami majommal kéne tárgyalnia. hihetetlen nyugalmától kis híján dührohamot kaptam.Nem tudom. . Tom. még kómában volt Amikor kijött belőle.Nem tudom. Löwenstein. -A verseinek fele erről szól. Nem érdekel a Sylvia Plath-komplexus! A legutóbb meg is mondtam neki. Tudnom kell. Fölvettem magnóra. miközben újra felém fordította a tekintetét. akkor viszont csak őrjöngve ordítozott összevissza. Tegnap azonban valami megváltozott. segíteni tudok-e a testvérén . hogy meg tudjon szabadulni a démonjaitól. ahogy ott fekszik és lógnak belőle a csövek. hogv a zene szinte dübörgött a fülemben.Nem kér még egy csészével. mikor mutatkoztak az első szimptómák. de nem kaptam választ. mert borzasztóan reszketett. amíg meg nem mondja.nem? . amikor bekerült. ám az ügyeletes orvosok kiváló munkát végeztek. hogy Savannah elmebeteg? . . hogy Savannah őrült. hogy legközelebb végezzen alapos munkát.szólalt meg dr. Visszatette a poharat a tányérkára. Fölhívtam egy költő ismerősömet. aki immár nvíltan ellenséges hangra váltott. De ő mániákusán ragaszkodik a borotvához.Hát persze . hideg tekintettel mért végig. Löwenstein. HULLÁMOK HERCEGE 59 . Ugye tudott arról. Mondjuk vegye a szájába egy puska csövét. Ehhez nekem nincsenek idegeim. Csaknem meghalt a Bellevue kórházban.feleltem. Megmondom. aki segíteni tudott volna rajta. Dr. Az apjuknak már küldtem egy táviratot.Nem.

ha Savannah-val történik valami. . hogy hűvösnek hangozzék.Maga megsértett egy törvényt .Nigger. itt lenne mellette. a seggfejek és a seggfej Wingók.feleltem mosolyogva. de a doktornő rendelés alatt tartózkodott a viccelődéstől.Azok nem Wingók voltak. nem beszélve arról. felvilágosult ember.Be. doktornő . Akkor aztán omlik belőlem Nigger. Befejezte? . hogv zsidó és mindennek tetejébe még pszichiáter is. nigger.Ha Savannah segítségért kiáltana. ő büszkén mindig négert mondott. Nincs ebben semmi szemé-lveskedés. . s örömmel láttam. Apám a világot úgy osztja föl. jól megnvomva a szót.kérdezte. Savannah Wingdnak számít. nem viccel-e.Még szép.Használták a nigger szót a családjukban. .És maga használja a niggert. Ha mégis úgy . nigger. HULLÁMOK HERCEGE 61 . . amit mond. nigger. ha olyan nagvképű jenkik közé kerülök. ha tudna. lom? Figyeltem az arcát. Szerinte csak a szegény bunkók használják ezt a szót.jegyezte meg a doktornő minden érzelem nélkül. .Én nem akartam leereszkedő lenni magával. .mondta a doktornő. Nem tűröm cn a szót a rendelőm tálai közt.Csak akkor.Én meg seggfejnek nyilván . -Egyébként az apám nem is kaphatta meg a táviratot. 60 Pat Conroy Valamint tolvton halálra rémül. .Tehát az a megoldás.A családom mindenkit utál. vájom mi köze ennek a témának Savannah-hoz.A családja utálja a zsidókat? . hogy sikerült megsértenem a kipárnázott érzékenységét. . . nigger. .. nigger.Azért.De nyilván volt ott is tanult. mint maga. amikor gyerekek voltak? . Úgy gondolta. miközben azon törtem a tejem. hogy nem reagál a segélvkiáltásra? . mert maga New York-i. nigger mondtam. továbbá nő. ettől akkora humanista. Tom. . . Rendkívüli erőfeszítésébe tellett. Talán az anyámat kivéve.mondtam. aki nem élt ezzel a visszataszító szóval . mint Erasmus. hogy vannak a Wingók.Dél-Karolinában nőttünk tél.

. minden kötelező tiszteletet megadva úgy látom. nem bántam volna. kérem! . Római katolikus. hogy ezt észrevegye 62 Pat Conroy . .Philip Roth egyaránt megveti a zsidókat és a nőket. ha az ember Wingónak született. hátha valami kis kontaktust teremthetek kettőnk között. mert dühös volt a sorsra. Csak meglepett. Nos. hogy rasszista családban nőtt fel. mindketten ugvanolvan kurva nagv hülveségeket állítanak a dologról Ugyanazt a kötelező tiszteletet fenntartva miért gondolja.Mert maga meg azt nem tudja elképzelni. ha valaki katolikus. Bár ha választhatok. az istenit. Csak gondoltam. . hogy Wingo lett belőlem. Bár nem próbálhattam ki.Én akkor is az lennék. hogy ilyen családba született. . Attól. Tom? .Hát katolikus.jelentette ki olvan vehemenciával. . csak bonyolultabb a helyzet.£s magának mi a veleménve. . . hogy . . . de különösen az. milyen nehéz zsidónak lenni akárhol a világon. ha Rockefeller vagy Carnegie vagyok. ha akármilyen családba születtem volna.erezné. . amilyen. hogy az istenit? Nincs abban semmi.Igen.Szerintem az élet mindenkinek nehéz. mint aki egyszer s mindenkorra lezárta a témát.Ezt magyarázza meg.felelte. akkor kérem. .Savannah azért olyan ma.Azért valami elképzelésem lehet . milyen furcsa dolog katolikusnak lenni odalenn Délen. nagvon is. ezt csak elméletben mondom. hogy más bőrébe bújjak. sem nőnek lennie. mert a családja rasz-szista volt.Semmi. Azért kezdett írni. .És maga nem? . hogy a neves költőnő. Nem gondoltam volna.Maga el se tudja képzelni.Olvastam Philip Rotht -jegyeztem meg.A hangjából határozott ellenségesség csendült ki. .Savannah is így látja a dolgot -jegyeztem megmosolyogva.Milyen vallásúak? . ehhez nem kell sem zsidónak. bocsássa meg. .Na és? .kérdezte a doktornő.Miért mondja. Savannah Wingo családja használta ezt a szót.Ténvleg tudni akarja? . mert eszembe jutott hogy Savannah is miiven dogmatikus ebben a kérdésben. .

aki az edző? A/ edző. Sőt a pszichiáternek. akiket szeretek. Honnan tudja. . Tom. a nővére költészetében próbálkozott ismét dr. mert a szemgolyóim lüktettek a migréntől. világosan csengeti.nézett rám a nő a meglepetéstől elkerekedett szemmel. . Szükségem van rá. ha maga minden kérdésemet tréfával üti el. különösen a New Yorkiak. hölgyem. sörözünk.feleltem. úgy egyedileg? . meg sem engedné. vagy amikor nem a kedvem öszvéremet kelélem. vagy amikor nem lincselem a niggereket. . Ugye megérti? . . ha egyébként .Érzem.telelte mosolyogva. akkor egész szimpatikus pasas vagyok. akiket csak fél órája ismerek.Nem sok jár a mi társasági köreinkbe Ha egvet is ismerne. . Mién vine le annvira a hangját? Szégvelli? Más embeiek helvett szégyellem magam.Nem ismerem magát.De mintha a kettőnk közti távolságot most még inkább túldramatizálná.A megvetés? . Low enstein maga az a fivér. Nem tudok a testvérén segíteni. hát még olyanokkal. . Éreztem.osztanunk kellene egy déli teher férfi nézeteit? Klőrehajoltam és ezt suttogtam: .Még akkor sem éreznék megvetést maga iránt. amit az edzőkről gondolnak. Még olyan emberekkel sem beszélek könnven személyes dolgokról. HULLÁMOK HERCEGE 63 .Csak edzők .Azért. aki a rákász vagy az. bár nem jutott eszembe a neve. úgy általában? -kérdezte ismét erősen uralkodva magán. hogy csapdába kerültem ebben az illatos helyiségben. .Talán igaza van. hogy bízzon bennem. olvassuk a sportrovatot. röhögünk. És magának ki a társasága Dél-Karolinában? .Ülünk együtt. Tom. A csendben szinte szétömlott a zene. lom.válaszoltam. Ismertem a nő parfümjét is. és behunytam a szemem. hánv edzőt ismer.Nagyon furcsa ember maga. mert amikor nem bogyót es gyökeret zabálok. minden hangjegy tisztán. szkanderezgetünk és egymás sebeit nyalogatjuk. doktornő.Eg\et sem . A doktornő mosolyogva a körmét nézegette. ahogy árad felém magából a megvetés . Oké. mit gondolok az edzőkről. és különösen a pszichiáterek.

. Egvszer. át tudjam törni annak az önpusztító életmintának a falát. odament az íróasztalához és kiöntött a tenverébe három tablettát egv üvegből. az isten szerelmére. ígv majd az orvosnő lábjegvzet gyanánt bevonul a világirodalomba. hogy alkosson.Nem. . ami lehetővé teszi számára. Nem akarom sokkolni. de van aszpirinem. Ha maga segít. akkor talán én is segíteni tudok Savannah-nak egy olvan túlélési stratégia kialakításában. Öntött egy ujabb csésze kávét. esetleg kétszer megdöbbentő lehet.kérdezte a doktornő. aki csak ráteszi szépen manikű64 Pat Conroy rözött gvógvító kezét a művész lelkén tátongó sebekre.. amikor a nővére felvágta az ereit. nem. szinte beletartozik a képbe.Az nincs.De most nem vagvunk moziban. .Szörnven. . attól rettegtem.Tehát maga egy huszadik századvégi dráma hősnője. Mindkét kezemmel a fejemhez kaptam és dühösen masszírozni kezdtem a halántékomat. aki megmenti az utókor számára a feminista költőnőt.Fáj a teje. Aztán hozzászokik az ember. Nincs egv kis morphinja? . Az érzékenv és elhivatott terapeuta. s Freud Zsigmond bűvös szavait mormolva visszarántja őt a szakadék széléről. A munkásságát ismerem.. de minden apró részlet fontos lehet az életéből.Nem lep meg. amivel bevettem a gvógvszert. Löwenstein fölállt. .mondtam és fölálltam. Tom? . . amit maga képvisel. fokozatosan elveszítve önuralmam. . . A testvére érdekében van szükségem a maga segítségére . hogv lefektet a díványra.Miért nem? .Aha. .Az ember nem tartja helyénvalónak. de amikor a legutóbb Savannah-t láttam. amikor jöttem. Már délután. Mint a moziban. hogy amikor ismét világos periódusa lesz..Már máskor is bekente magát szarral. most már értem . Miért nem szólt előbb? .mindent gyűlölnék.Nem akar leheverni a dívámra? . doktornő. Tom. elkezdtem föl-alá járkálni a rendelőben. a saját ürülékét magára kente. hogy a fejfájására panaszkodjék.feltéve ha megengedi nekem. amely ki tudja mennyi ideje veszi már körül.

Meg se moccant. a szabadság feltétele a kulcs. miután kijött az első zártosztálybeli kezelésről. aztán enyhe csipkelődéssel hozzátette -. mindegy. . . HULLÁMOK HERCEGE 65 . És bocsássa meg. mennyire humánus vagy felvilágosult intézményről van szó. Emlékszem. Volt valami természetfeletti abban.Mikor látta a dolgot először? . saját magával vívott hadüzenet nélküli háborújának okára. hogy most különösen rossz állapotban van. . .Viszlát este. amikor a legjobban fáj. Azután mindig. amikor beléptünk.És mikor sírnak. Hét óra megfelel? . Löwenstein odalépett Savannah mellé és finoman megérintette a vállát. Elhoztam a fivérét. hogy eljött . doktornő.. doktornő. A szobában ürülék és ammónia szaga terjengett. amikor mást nem tudunk tenni..z a déli módszer. Akkor nevetünk. Az elmegyógyintézetekben. hogv szarral kente be magát. vagy egyszerűen csak ki akarta festeni a szobát. Tudtam.kérdezett vissza. Az ápolók mozgásának elmaradhatatlan kísérőjelensége a kulcsok ka-kofon csörgése. Hihetetlen mocskos helyen lakott.Még San Franciscóban. mint dilemmájának talizmánjára és kódjára. a déli módszer szerint? . Nevetünk. És köszönöm. Amikor dr. a hatalom látványos megnyilvánulása. Savannah a szoba sarkában ült. fejét a falnak támasztotta. amit egy ültő helyében vetett papírra. Köszönöm.mondta. egy fölolvasó köníton. Löwenstein bevitt hozzá.Nekem tökéletesen. Tomot látogatóba. A testvérem meg se moccant. Dr. Ügy tekintett a kulcsokra.F. ahogy következetesen hallgattak és megtagadtak minden mozgást.\ déli módszer..A kórházban találkozunk. térdét átölelve. meglepetésem van a maga számára. vajon az. Nem tudtam eldönteni. egy nyomasztó lyukban. az öngyűlö-let megnyilvánulása. egvszer mondott nekem . Micsoda ember maga?! . hogy olyan sok hülyeséget beszéltem összevissza.Folyton tréfát űz a testvére pszichózisából. Számomra a katatonok afféle szentek voltak. . A dolgot Savannah egyik verséből tudtam meg. edző úr.Miután jól kinevettük magunkat.. .Anyáin halhatatlan szavai. elmaradhatatlan és meghatározó szaga az amerikai elmegyógyintézeteknek. hogy nem rúgott ki azonnal.Savannah.

hogy én vagyok a charlestoni érsek.. aki megalázó bérből tengeti az életét. ez egy dél-karolinai tanár automatikus reakciója. Képzeld. Búcsúzóul megcsókoltam és betakargattam. aki meg akarta dugni. .Ne aggódj. egy pillanatig szótlanul álltam az ágy mellett. amelyet ő nagyon szeretett. kócos haját.szólaltam meg halkan. befúrtam magam a hajába. hogy mennünk kéne. a magányban magától meggyógyul a lelke. akkor megint énekelünk. megcsókoltam az arcát. Nem akartam látni a csuklóján a kötést. még ma is a világ középpontja. jelezve. Fölálltam. Minden amerikai tanárnak a szegénységben kell gondolkoznia. amikor Löwenstein megérintette a vállam. így készül arra a napra. úgy feküdt az ágyon. amikor újra kijön a világosságra. Jennifernek már nő a melle. amikor pedig nem mozdul. A tekintete a semmibe révedt. Aztán találkoztam. táncolunk. minden jóra fordult. azt hitte. Ha majd kiér megint. És itt maradok melletted. És ha meggyógyulsz. Sallie és a kölykökjól vannak. Ne felejts el valamit: voltál már máskor is ilyen állapotban. Dél-Karolinában semmi nem változott. Nekem ugyan még ma sincs állásom. de ne aggódj. Ne aggódj. kedvesem? . Jó fél órán át hablatyoltam összevissza.valamit erről: a hallgatás 66 Pat Conroy mélyén. míg meg nem csillant valami a régi aranyszőkeségből. nagyokat sétálunk ebben a kurva csúnya városban. majd lesz. Lábait fölhúzta. hogy kibontsam színtelen. Egy kis francia éttermet ajánlott. mert itt a kisöcséd. nem változott. és akkor is sikerült kijönnöd belőle. Nagyon lefogy ott. ettem-e ma már valamit. Nemrég találkoztam apával. csókokat. Itt vagyok. amikor dr. . mert bugyit kell mosnia. akkor nem tehet kárt magában. A születésnapján köszöntöttem föl. talán ezért is szeretik annyira az ilyen vagy olyan . a szeme alatt mély árok húzódott. Elővettem a zsebemből a kefét. Ma is ugyanaz a seggfej. Itt maradok végig veled. kedvesem. aztán a karomba vettem Savannah-t és beletettem az ágyába. Addig keféltem. Savannah. Voltam a szeretetotthonban Wingo nagymamánál. Amikor végeztem. Megfogtam Savannah vállát.Jól vagy. Azonnal az árak jutottak az eszembe. Most is sikerülni fog. majd megszólaltam: . mint egy magzat az anyaméhben..Eljövök holnap is. Anya nem tudott eljönni. amíg csak szükséged lesz rá. LöHULLÁMOK HERCEGE 67 wenstein megkérdezte. Már kint voltunk a csípős tavaszi levegőn. tervem szerint én is ott leszek.

68 Pat Conroy mint most. .Megkérdezhetem.Nem.Aztán komolyra fordította a szót.Én pedig. amit csak akar. . Egv vagv két hónapon belül rendbe jon. Valahogy mégis megnyugodtam. A pincér kinyitotta a bort és öntött egy keveset dr.Hogyne. . doktornő.Mi a véleménye Savannah-ról? . úgv érzem. Egy sarokasztalnál ültünk le. mintha erőt gyűjtene. . . edző űr. aki megszagolta.Akkor végigeszem az összes előételt.Megvárna? Fölhívom a bankom.mondta nevetve.Ezt nem értem. nyilván ebből finanszírozza a séf a gyerekei iskoláztatását.Ilyen rossz állapotban talán még sosem volt. Löwen-steinnek. Ezt akár meg is ígérhetem. . ahol ingyen van a gumiszerű csirkesült és a kimondhatatlanul ragacsos angolborsó. .A New York-i szinthez képest szerintem nem drága. hogy szembe nézhessen a világgal.Meghívom. nem .Ehetek előételt? . ő itt nyilván törzsvendég. Amikor ilyen. . amikor összevissza ordítozik. . A főpincér olyan szívélyesen fogadta dr.Mert kirúgtak. mintha pihenne.kérdeztem. hogy az volt az érzésem: egy percen belül becsusszannak a damasztterítős asztal alá és szeretkezni kezdenek.Maga most miért nem dolgozik? . . hogy utaljon ki egy kis kölcsönt.Tehát inkább ne kérdezze. . .Én egy komplett ebédre hívtam meg magát. hogy megértettem. Löwensteint.Nem. A szomszéd asztalnál eg)7 pár nyalta-falta egymást a diszkrét gyertyafénynél. .rendezvényeket. . . . hogy óhatatlanul arra gondoltam.feleltem. Szeretem az étkezések . . .Ilven magabiztos jós? . örömmel elfogadom. miért? . belekortvolt. doktornő.Ez egv hosszabb történet része . de ismerem a testvérem. ahogy egy teljesen emancipált férfihez illik. majd bólintott. doktornő? Néhányszor már fizettem ebben a városban olyan borsos számlát.Az szörnvű.Nem lesz ez egy kicsit drága.

bár valószínűleg azt fogom mondani. hogy fogtuk a rákot a Colleton folyón. Rákot evett mandulával. A nővérem gyakran hívott az HULLÁMOK HERCEGE ' 69 -emlékezet nélküli edzőnek". Groteszkül humoros és tragikus a Wingo család krónikája. mert tudtam.Nem dramatizálja túl egy kicsit a dolgot. többek között ezt sikoltozta. a doktornő az életéről beszélt. Tom. hogy segíthessen a testvéremnek.Itt ül maga mellett egy migréntől szenvedő munkanélküli. sokkal több dologra emlékszem. hogy olvassam el. és hogy mennvire természetellenes az envém. Éreztem. mint ő. . hogv Callanwolde? . A fejfájásom elmúlt bár a gerincemben éreztem. hogv munkát kapjon. A teleségem. Mégis inni akartam. Anyámtól örököltem ezt a képességemet. A szüléimet gyűlölöm. Pontosabban azért fogom elmondani a történetemet. Luke bátyám tragikus véget ért.Jelent az a szó magának valamit. Míg az ételre vártunk. A kezembe nvomott egy papírt és megkért. . hogy rövidesen visszatér.Úgy teszek. hogy az apám börtönben ül? Ezért nem tudott válaszolni a maga táviratára. Azt még nem említettem. mi köze ennek Savannah-hoz. Én pisztrángot rendeltem. . Tom? . miért? . Bár azt hiszem. megpróbálok elbűvölő lenni. mire elmeséltem. bár gvanúom. mennyire logikus válasz erre a családi életre Savannah őrültsége. Ujabb üveg bor került az asztalra. El akar hagyni. Majd meglátja.Miért. .Amikor Savannah magához tért. akinek még csak kilátása sincs. . holott a családom mindig engem tekintett a megtestesült erőnek. hogy rövidesen tombolni fog a migrénem.És most? . nem tudja.Most éppen kezdek széjjelhullani. nem lenne szabad innom. Nyilván hallott már róla.elegáns rituáléját. aki belgyógyász. mert el kellett mondanom ennek a nőnek a történetünket. . a vonásai valahogy még lágyabbak lettek a gyertyafényben. dr. hogy teljes szívemből szeretem őket. Be is fejezem.De igen. összeszűrte a levet egy szívspecialistával. Lö-wenstein újból Savannahra terelte a szót. Amikor fölszolgálták a tejszínes málnát. majd bazsalikomos gombasaláta.Már . ugye. mintha semmi sem történt volna. adoktornőskóciai pisztránghorgászkalandjait osztotta meg velem.Persze. maga hogy reagál ? . hogy ezzel megvédjem magamat önmagámtól.

aki nálam csinosabb? Anya. Az óriás és a Coca-Cola. A testvérem szája ve-szélves. amely fontos lehet? . Gardéniák. hogy az első néhány napban mindent magnóra vettem. mert a mocsár nem biztonságos. doktornő. A Sheridan Square szinte valószerűtlennek tűnt a holdtalan éjszakában. A három halott a kertben. .Rengeteg szörnyűséget fog tőlem hallani.mondta a doktornő. . mert nagypapa mérges! Állítsátok le a hajót! Sokáig veletek leszek. . mit tud? Mindent elmondok. .Holnap ötkor elkezdhetjük? . Löwenstein elvette tőlem a papírt.Hálás vagyok magának.A hullámok hercege. mire beléptem nővérem Grove Street-i lakásába.Magamon. .Nem . Dixie-t játszunk a fó70 Pat Conroy káknak.ráztam meg a fejem. anya. . .Önéletrajz? Itt tud maradni New Yorkban. Fájni log. Apa fotózik. A fekete kutvának semmi köze a tigrishez. A kurvák csapatosan kószálnak.Nekem megfelel . Tom . futnak a kutvák.Ez egy zaklatott önéletrajz. Elmúlt már éjfél. Caesar. Belekortyoltam a borba és olvasni kezdtem. Callanwolde. A hullámok hercege.említettem magának. Hozzuk a tigrist a hátsó ajtóhoz. . Megölöm a tigrisembert. Hány angyal születik a csúnya tavasz méhéből? Hol van a gyümölcs. A fehér házba költöztünk. A mocsár sosem biztonságos. és addig maradok. hogy ennyire akar Savannah-n segíteni. ha elkezdjük a terápiát.válaszoltam. folsóhajtottam. Hallod. ellopták a havat a folyóból. . amelyet belekiabált a világba. Fájdalmat okozok a tigrisembernek.Ezt hogy érti? . hogy elmondja nekem.Atyaúristen! Dr. Apa fotózik. Szerintem mindegyik fontos. hogy megint beszélnek a sírok? Van valaki odakinn? Valaki. amíg szüksége lesz rám. Ráismert olyanra. Callanwolde. Állítsátok meg a hajót! Hol van Ágnes Day? Amikor a végére értem. összehajtotta és elrakta. Elfúlt a hangom. Futnak a rákok. Magamon akarok segíteni. A callanwolde-i erdőből a Rose-dale utcai házhoz. Úgy gondoltanvjó hasznát vehetem majd. Most. .. Kutyák a születésnapomra. Három ember jön az úton.. Most.Sokra. Ezt a néhány mondatot közel tizenkét óra anvagából válogattam össze.

ügy jöttem át. azt sem tudtam. .Eddie. . Remegve vettem magamhoz a pisztolyom. seggfej! Igen jó lövő vagyok. Van kulcsom. menten elájulok. Tom. Ott találtam vérbe fagyva a fürdőszoba kövén. Azt hittem. hogy visszajött.Miért nem hívtál föl. aki hidegvérrel nyírja ki a betörőket. levertem egy vázát.Eddie Detreville hangja meglepettnek tűnt Aztán felnevetett.kiabáltam vissza.Nem is tudtam. persze. Még most is tisztára idegroncs vagyok. nvikorogva húzott föl a hatodik emeHULLÁMOK HERCEGE 71 létre. Letettem a csomagom a márványpadlóra és kipróbáltam vagy tizenkét kulcsot. Tom. . .Tom? .Ó. Eddie . előbb telefonálj nekem. képtelen voltam utánozni őket. de a körte kiégett.Én nem törtem be. és elfordította felőlem a pisztoly csövét. . eltehetnéd már azt a pisztolyt . Az ajtót nyitva hagyva egyenesen Savannah hálószobájába mentem és a bőröndjeimét az ágyra dobtam.Az istenért. mérete és formája leginkább egy koporsóra emlékeztetett. mint egy mészárszék. hogy egyetlen pillantást is vetnének egyfííásra.Tom. Hiába próbáltam meg. valami betörő akarja megölni.Már kétszer kiraboltak az idén. Savannah megesketett. .mondta. Savannah úgy ajándékozgatja a kulcsait. és csak most jutott el a tudatomig. . Tisztára. .Állj! Meg ne moccanj. ma is büszke vagyok rá. . Amikor azonban a sötétben a falikapcsolót próbáltam kitapogatni. .Én vagyok az. nvögve. . ha meghal. * . Egyébként én találtam rá. Eddie? -kérdeztem. hogy Savannah bajban van. Bocsáss meg . Az ősöreg lift. . mire ki tudtam nyitni a hatalmas zárakat. .Az nem jelent semmit. amelyek védték Savannah-t a világtól. És mit mondjak.Én voltam. ha legközelebb akárhová be akarsz törni New Yorkban. Egyszer csak egy hang rivallt rám a sötétből: . Fölkattintottam az állólámpát. Reménytelenül vidékinek bizonyultam. mint más a virágot.mondtam neki. Zajt hallottam a fürdőszobából és átjöttem. Azt hittem. Savannah hónapokig nem volt itthon. hogy te mentetted meg az életét.Ne légy dühös. miért nem tettem föl magamnak korábban is.amelyben ott bolyonganak az éjszaka száműzöttei anélkül. én vagyok az. hogy csak akkor értesítsem a családot.

. Odamentem hozzá és megöleltem.Van. Bár nem tesz jót. . . hogy vén buzi vagyok.Láttad már Savannah-t? . Szerettem Andrew-t. Eddie fölgyújtotta a villanyt. mennyi biztosítást tizetek. Tom. . Mintha valaki savat öntött volna a retinámra.Aha. ami igaz.Mién nem zárod az ajtódat? .téleltem.Semmi szex. úgy égette a fénv a szemem..Igaz. Ezek a betörők szabályos akrobaták. .72 Pat Conroy . egy fiatalabb srác miatt. Eddie Detreville arcon csókolt. . Ha Savannah nincs. . aki voltál? .Hogy nem zárom? Annvi zár van az ajtón.El se hiszed. ami jót tesz nekem? . ha italra veszed be. Vagy még mindig reménvtelenül heteroszexuális vagy? . . Azt mondta. .jól összeillettetek. Az egyik a szomszéd ház tűzlépcsőjéről ugrott be az ablakomon. . Nincs valami új fiú a láthatáron? .kérdezett vissza. és kinyitottam a szemem. nem is tudom.mondtam. Tom! Még köszönni sem volt időm tisztességesen. Fetrengek az önsajnálat mocsarában.ajánlotta Eddie..Elhagyott.Nincs valami tablettád? Az envém otthon maradt.Őszintén sajnálom . egyenesen a légkondicionálómra.Aztán elkezdeni a lassú érzéki csábítást. Átmentünk a nappaliba. Eddie Kínoz a migrén. Tom. szívem.Hol van Andrew? .Csak óvatosan. . Hol van az a csini üú. .A.Én már semleges nemű vagyok . dehogv! Hacsak téged meg nem környékezlek. El se tudod képzelni. Gyakorlatilag nála éltem napokig. vaa amelvik tompít de van földobva tompító és tompítva földobó. Mintha egv növénvhez beszéltem volna.Alig éltem túl a dolgot. melyik kell és dr. hogy mennyire kivolt az utóbbi időben. . Az erős tény égette a szememet.Mikor csináltam olyasmit. drága. Eddie már hozza is. HULLÁMOK HERCEGE 73 Mondd. De néha fölhív. szöniven nézel ki..kérdeztem összeszorított szemmel. . Csillagászati összegeket! De isten hozott. amelyik földob.Hadd töltsék egv italt . hogy egy szövetségi börtön elpirulna szégyenében.Tabletta? . Nem volt valami udvarias dolog.

Mindig ezt kérdezed.Azt mondja. annyira nem bírom elviselni a képemet. tökéletesen meg tudod ítélni a hanyatló állapotomat. és elsírtam magam. és most sem tudok mást mondani. még nem is mondtad.Legyen ez.Nem tudja. A középkorú Eddie Detreville elegáns. Te vagy a Föld legsnájdigabb férfija. De komolvan. . Belefáradt az állandó harcba a betegségével. tinóm ember volt.Nézd csak a kis sertó'dőst! Erről jut eszembe. ahányszor csak találkozunk. . Eddie. Tökéletes szépség voltam fiatal koromban. ergo Savannah sem lehet más. Holnap liadd hívjalak meg hozzám vacsorára! . . Nemrég a kezembe akadt egy régi képem. az 74 Pat Conroy egész Wingo dinasztia dilis volt.Nem tudom. nagyapó?" .Nem szántani kritikai megjegyzésnek . .Nem csoda. mint a haláltól. Ma már borotválkozáskor sem gyújtok villanyt.közölte. szerintem Savannah ezúttal nem bírja legyűrni a dolgot. Eddie. Halántéka ezüstösen csillogott. . Eddie.Bocsáss meg. .Miiven ostoba vagyok. mindig így kezded a lassú érzéki csábítást? -kérdeztem mosolyogva. Tom. jobb.Jobban félek az öregségtől. mert olyan szégyentelenül akartam hallani a bókot. Arca akár egy fáradt arisztokratáé . miközben a Savannah íróasztalán álló poharakba töltötte az italt. csak dilis. ha egyedül maradsz. mit vesztett. . ha tudod. Tom? . az apám is dilis volt. Mondj bármit. .Már mondtam. Visszavonok mindent. . Savannah pszichiátere megkért..feleltem zavartan.Ezt ne mondd.Mivel ritkán találkozunk.Tom. de ezt még egyszer nem akarom hallani. Eddie. de tartsd magadban.Mondd csak. Tom? . . Erre rám néz és azt mondja: „Viccelsz. A legszívesebben elintézném azzal. segítsek a családi háttér rekonstruálásában. A múltkor odamentem a bárban egy fiúhoz. . . meghívtam egy italra. De már hosszú ideje ez a benyomásom.Mikor találkoztál utoljára Savannah-val. .Több mint három éve .Ezt csak azért mondod. De ne csak rólam beszéljünk! Meddig maradsz New Yorkban. hogy nézek ki. Eddie. nem öregedtem meg nagyon? . Tom. túlságosan emlékeztetem Luke-ra. hogy az anyám is dilis volt.

szépek. hogy ne csak magukért éljenek Hogy törekedjenek a tökéletességre. Amikor az első meccseteket láttam. Ha tudtuk volna. „Kedves Edzőm! Azon gondolkozom. Milyen hangon szólsz hozzájuk. szemügyre vettem a lakást és vártam. De Torit. amikor először ültem kispadra edzőként. legtökéletesebb testvér belőlük Savannah . Szorítsd erősen magadhoz őket. hogy hajtsák magukat a pályán. Nincs szó. és azon gondolkoztam. Amikor Eddie elment. hogv érzem magam reggel. amikor kihallottam az ujjongó tömegből a hangodat. A maradék konvakkal bevettem még egy fájdalomcsillapítót. Engedd. amelynek füvét saját kezűleg nyírtad. Luke és én mosolyogva fogtuk közre Savannah-t. amikor elveszítettem őt. egyszerre megvilágosodott számomra a sport rejtélye. igen. te. hogv a migrén keresztülvonuljon az agyamon. akit eltölt a fiúk iránti hatalmas szeretet. mint a hold-iogvatkozás. drága fivérem. milyen szép voltál ott a pálya szélén te. hogy leírja. hogv távol kerüljön tőlem. hogy lehet a legtapintatosabb. de majd meglátom. amikor elárulHULLÁMOK HERCEGE 75 tam őt és magára hagytam az ellenséges világban. hogy átjárja őket a lelked. amikor hagvtam. Tom. A szívembe hasított a fájdalom. Jól tanítsd meg őket. mit hoz az az év. tanítsd meg talán a leglényegesebbre őket. Apám a hajó fedélzetén készítette. amikor elkezdtem hangosan olvasni a levelet.Jó lenne. Mire a bal halántékomig ért. nem mosolvog-tunk volna. vajon mi volt az a pillanat. Tom. Elővettem a levéltárcámból azt a levelet amelyet Savannah akkor írt. aki átszellemült mosollval nézte Luke-ot. vajon mire taníthatod a fiúkat.. amit te tudsz a világon a legjobban: mutasdmegmkik. fiatalok és. Vannak azonban olyan dolgok a világon. a tapintatra. A tekintetem megállapodott a fénvképen. A háttérben a parton anvánk integetett apámnak. ahogyan engem is átjárt Tegnap sírtam. emeldfelőket a férfiassághoz. Ismét a képen látható nevető lánvra pillantottam. amikor elkezdtük az általános iskola utolsó évét. amelvet Savannah az íróasztala fölé akasztott. a szív megnyugtató igéire. Xapbarnítottak voltunk. akit elképzelhetetlen játékszenvedélye miatt szeret a nővére. ahogy a hátvéded dicsérted. már a falat kapartam. amikre egy edzőt csak a lánytestvérük tud megtanítani.

Mesék") vagyok. de már alig hallja őket a szél miatt. s valahogy nem tetszik neki a hang. újra a képet figyeltem a falon. Meglepetésként érkeztem. mozdulatlanul feküdtem a tökéletes csendben. Kezdjük eg\ egyszerű ténnyel: A szigeten élő kutyák egymást ugatják. Hirtelen teljesen úrrá lett rajtam a fájdalom. ígv aztán gyertyafénynél jöttem a világra. de ennek ma már semmi jelentősége. ami csak 1. Pat Conroy 4 A gyermekkort nem lehel megítélni. a nyolcvanöt éves fekete bába hajolt anvám fölé. Bannister. mert di. Sarah Jenkins. méhen megélt napjairól akarok beszélni. Pedig nincs is semmi romantikus ebben a történetben: csak a történet maga. Behunvtam a szemem. még a szomorú eseményekből is a romantika érdekel. aztán anyánkkal foglalkozott. a gyermekkornak csak következményei \ annak es édes-terhes emlékek. .Amikor eltettem a levelet. Bonyodalmas. összesepertem a váza cserepeit. Múltamnak most napsütötte. Mintha egy lángoszlop támadt volna a szemgolvóim mögött. beHULLÁMOK HERCEGE 77 pólyáit. Nagvapám a spa-lettákat szegezi. Éjszaka \an. Egy hónappal késeibbre várták. Nagyapáin a kutyákat hallgatja. Gvorsan levetkőztem és bebújtam az ágyba. A szigeti kutvák félnek. A kutyaugatásban benne van egész életein elégikus magánva. Sarah Jenkins mindkettőnket alaposan lefürösztött. nem történész. A villanyt már egv órával korábban kikapcsolták. Az éjjeliszekrény lámpájában kicseréltem a körtét. Mindenből. 1944.Az öreg ismét a kutyákat füleli. nehéz szülés volt . Egy hurrikán közeleg Melrose-sziget felé. Sarah Jenkins az imént megszületett Savannah körül tüsténkedett. hog\ megváltoztatom az életem.49-kor tetőzik A nővérem a tolvó menti lehér házban született. de azért megpróbálom hitelesen érzékeltetni az ifjúság feloldhatatlan rémületét. Collet on város egyetlen orvosa e pillanatban Charleston egvik korházában haldoklóit. amikor váratlanul még egy lej tűnt elő. este tíz óra Kezdődik a dagály. ahol Luke bátyám alszik. október 4-e van. és megesküdtem. mint egv megkésett gondolat. Két szögezés között odamegy a bölcsőhöz.

Te csak aludj.mondta az anyám. milyen voltam. Az apám gépét lelőtték Németország telett és eltűntnek nvilvánították. . amikor születtem? .szólalt meg nagyapám.Nagy a vihar? 78 Pat Conroy . hogy fekete vagy fehér. . Keserű zokogásba tört ki.Bömbölős gyerek volt.Emlékszik. ez nagyon jó . Sarah.hazudta az öreg.Sarah. farzsebéből előhúzta a táviratot. apus . . kilencvenháromban a nagy vihar idején.Isten kétszer olyan erősen mosolyog a nyomorult világra. aki a petróleumlámpa fényében épp Savannah-t tanulmányozta.Nem veszélves .kérdezte a nagyapám. Lila.Mint akkor. aki ismét az anyánkkal foglalkozott.Ikrek . Mindegy. A szigeten elhallgattak a madarak.Jó. A ház körüli fák lombjait vadul tépte a szél. .Tud rajta segíteni? . .ö az első lánygyerek a Wingók között három nemzedék óta.A mama nincs jól. . .Yisszacsoszogott a nappaliba. amelvet két napja kapott anyám a Hadügyminisztériumból. . De sok szegényember meghalt. . Tejeskávé színű arca csillogott. Orvosra volna szüksége.Tudja. nem igaz? . Az volt csak a vihar.Szeretek ott lenni a lányaim mellett. úgy görgette. . . és hogy az ikrek szerencsét jelentenek. A nagyapám bement a kimerültén szendergő anyám szobájába. De eszébe jutott.és komplikációktól tartott.Stramm nő vagy. Egy fiatal pálmát tövestül kicsavart a szél. hog\ még dolga \an.Valamitől meg kell halnunk. Sarah még rabszolgának született. hogy mindent megteszek.szólalt meg a nagyapám. . . a vihar az én gondom. .Föltámadt a szél. Ők mind a lányaim. . az eső korbácsként zúdult a földre. . ő volt Colleton megye utolsó élő rabszolgája. mint egy embert. amikor eljön az idő. hogy eljött.Köszönöm. -Jelent ez valamit? . Sarah. . A hullámoktól meg-megrázkódott a dokk.Nem fél? . Vagy ezer gyermekem van ezen a szigeten.Szerencsét .felelte a fekete asszony. . akinek arcát Sarah egy ronggyal törölgette.

> ebben megnvugvást talált. négykézláb indult az ajtó felé. Sós volt.Amikor kinyitotta az ajtót. aztán kilépett a viharba. aki vízzel pusztította el a világot. Ilvenkor Jób könyvét olvasta. Beledőlt a veibe. Egy pillanatig a padlón hevert lihegve. amelyet szüleim kaptak tőle nászajándékul. A ház mögé indult. Szédelegve. az Istenhez. ki>erkent a vére.A koiivhaban kavet tozott. Falra vetődő. Az első ajtót nem tudta kinyitni a szél miatt. az ablakok nvikorognak. a dagálv megindult a szárazföld télé. Nagyapám finoman megrázogatta. A nagyapám togta a fehér kötésű bibliát.zuksege volt. Érezte. A fiára és a teleségére gondolt. egv pillantást vetett anvámra és Sarahra. a víz bezúdult a konyhába. Tizenegy korul járt. A víz már majdnem a dokk magasságáig emelkedett. úgv indult el az udvaron keresztül a folyó felé. aki szétválasztotta a Vöröstenger hullámait.i homlokának. és kinyitotta az Ő. Magához vett egy viharlámpát. majd alá: Thomas Catlett Wingo. Fölkelt és kinézett a tolvöra. majd megnézte a babákat is. Nagyanyám még a \ilágválság idején elhagvta. Gumicsizmát húzott. amikor egy jókora tölgyág a földre terítette. mintha nem tudnának ellenállni a szélnek. Rémülten hajolt le és megkóstolta. A viharlámpa imbolygó fényével anyám szobája felé indult. Húszvardnvira leHULLÁMOK HERCEGE 79 heten a folyótól.és Újszövetség között. . A hurrikánt Bethsebanak nevezték el a körnvéken lakó feketék. . az Úrhoz. ám a tólvót nem látta. és Luke neve alá beírta: Savannah Constance VVingo. amikor az öreg keserű-^éget táplált a szívében Isten iránt. Nagyapám az órájára nézett. Ábrahám Istenéhez imádkozott. amikor térdig vízbe süllyedt. Minden erejére -. Másvilági ijesztő tények világították meg a tájat. Egy ág ¦ -. ahogv megremeg a ház. Aztán ismét egyetlen fiát Miatta.aDódi itt . hogy a szél sodorja vissza a házhoz. erőért imádkozott. Volt idő. Amikor kinyitotta. A víz egyre csak emelkedett. A mosogatónál lemosta arcáról a vért. csak a dél-karolinai part mentén kétszáztizenhét ember \ esztette tőle életét. Folütotte a bibliát ]ob könyvénél és egy órán át olvasgatott. Engedte. Fogta a tollat. Sarah Jenkins anyám ágya mellett egy székben aludt. vitt a babának is egy pohárral. hogy becsukja. a szél kis híján letépte a sarkai-íul. hatalmas árnyéka követte. magára terítette köpenvét és kalapját.

Figyelte a pap mozdulatait. de összevitatkozott püspökével a nácikkal való együttműködés kérdéséről. Dissan városa közelében apám a templom kórusában megbújva hallgatta. bal karja lebénult. Lüktetett a feje. Amikor apám magához tért. ahogy az ostyát odanyújtotta a három formátlan öregasszonynak. hosszú orra.Agnus Dei qui tollis peccata mundi . akik a háború kellős közepén ragaszkodtak a reggeli miséhez. Mire a mise véget ért. Hanem egy jó emberébe. Még soha nem érzett ekkora fájdalmat. apám elvesztette az eszméletét. Ugyanebben az időben Németországban. Valaha München harmadik legnagyobb gyülekezetének pásztora volt. A/t sem tudta. 80 Pat Conroy nézte. mint ahogy papot sem látott még soha. amellyel a papot vette célba. keskeny. . amit apám szent együgyűségében németnek gondolt.A folyó . aki aggodalmas arccal szemlélte. s ezért halál várt rájuk üachauban. de ő vajon hogy vélekedik Hitlerről? Apám még életében nem járt katolikus templomban.Árai Sarah. senor . megpróbálta fölbecsülni a férfi jellemét. . a papot látta maga előtt. bár nem jelentettek a számára semmit. A papot Günter Kraus atyának hívták. Olyan bűn volt ez a szemében.. (ronosz arc volt ez egy szívélyes emberen. . Mintha a pap mosolygott volna. Apám leeresztette a pisztolvt. ahogy a katolikus pap misét mond. a szemére alvadt vértől alig látott. ahogy a három öregasszony niegáldozik. szívbemarkolóan szépnek tűntek hirtelen. Az nem válaszolt semmit. hogy lehetséges ilyen fájdalom. Münchenből származó férfinak ősz volt a haja.Agnus Dei . .hallotta ismét a szavakat. s a szavak. Apám nem egy bátor ember templomába kopogtatott be. Vajon hajlandó lesz segíteni? Halált hoztam a népére. .köszöntötte apám a német papot.Buenos días. csak a keze remegett kegyetlenül.hallotta a pap hangját. A hatvanas. Ő ellenben egyszer elküldött egy hozzá forduló zsidó családot. mintha valamilyen döntést fontolgatna. Nála bátrabb paptársai zsidókat bujtattak. amelyet semmiféle isten soha nem fog neki megbocsátani. Arcának bal fele. idegesen rángó arca inkvizítori megjelenést kölcsönzött neki. A püspök Kraus atyát saját érdekében vidékre száműzte. de nem volt biztos a dologban. sőt talán katolikust sem ismert közelről.suttogta. A pap latinul misézett.

kötötte meg magát az öregasszony. Amos? Sarah öreg.magyarázta nagyapám.mondta az öreg. Nagyapám egy párnára helyezte Savannah-t és Luke-ot. .. Nekem úgv tűnik. . az magasabban fekszik .Fél? . hogy fölvigyen engem is. A csűrben az öreg felvitte Luke-ot és Savannah-t a padlásra.Bitté. letakarta egy pléddel. Miért: HULLÁMOK HERCEGE 81 .kérdezett vissza az apám.Angol? . . Kinyitotta a hátsó ajtót. .Először téged viszlek föl. .Ki kell mennünk a csűrhöz. kilépett a sivító viharba és futva a csűr felé indult.Rossz vihar . Az öregasszony magára ten tette a sálat és erősen a melléhez szorított. és lefektette őket az illatos szénára. Fel kell jelentenem magát. . . . lassan. .próbálkozott ismét az apám.szólalt meg Sarah. Ha megtalálják a gépemet. Sarah-t felkapta a kétszáz mérföldes sebességű szél. . . . majd elindultak a csűr felé a három keservesen síró csecsemővel. rossz a mamának.Itt nem maradhat. de jobb lesz magának is. fölnyalábolta a derekánál fogva és talpra rántotta.Nem segíthetek.Pap vagyok.Mit beszélsz. Az öregasszony esés közben is óvott engem. minden krumplizabáló a nvomomban lesz.Én egész éjjel féltem.Segítenie kell. . Maga náci? .Félek. Apám ráemelte a pisztolyt a papra. Mein angol nem jó. amikor fölébredt.Mint kilencvenháromban. monsieur . Nem óhajtanám. majd vihafkabátjába bugyolálta. meg nekem is.Bonjour.Nincs mit tenni Sarah . Nagyapám kiemelt a bölcsőből és Sarah karjába tett. .kérdezte tőle a pap. Segítek vinni a babákat . Nem tudom elállítani a vérzést. . jó csapatot alkotnánk mi ketten.Rossz a babáknak. aztán visszament. . és nekivágta a ház falának. Nagyapám odaverekedte magát a szélben. .Amerikai. de nem halott.Rengeteg mindent tudnánk csinálni.

Lehámozta róla átvérzett. . Nagy-apám újból kilépett a viharba. . A pap vadul remegni kezdett. értelmetlen és kilátástalan feladatnak bizonyult.. imádkozva futott anyám szobája felé. a szél fölkapott a levegőbe. hogy visszamenjen a házba. Fönt egy kis szobában a pap a földre fektette. Apám nevetett. ahogy kimondta az általa ismert egyetlen német szót. de a csónak hatalmas csö-römpöléssel betörte az ablakot és szilánkokra törte az ebédlőasztalt.Nem tudnék egy ilyen öltözékű emberre lőni. Nagyapám fölemelte a kezét.Sarah nagvon rosszul van . Becsukta a szemét és latinul megáldotta az apámat. szakadt zubbonyát. amely elszabadult a kikötőből.kérdezte a pap. atyám -mondta elhalóan az apám. összehajtogatta és a feje alá helyezte. Apám a papra emelte a tekintetét és megszólalt: . beesett az eső. Aznap éjjel az apám arra ébredt. . Elvesztette az eszméletét. A tetőréseken besüvített a szél. amely a harangtorony lépcsőjéhez vezetett. hogy lógja fölvinni a csűrbe anyámat. Kazuláját keskenv csíkokra szabdalta és bekötözte vele apám fejsebét.Nagyon. Apám vére minden egyes lépcsőfokra odacsöppent. Odatámogatta egy közeli ajtóhoz.Hozok vizet. A folyó ijesztő gyorsasággal kavargott a ház felé.Sok vért vesztett . mintha legalábbis meg tudta volna állítani. Egy csónakot. hogy kimossam a sebeit. Majd később jelentelek a hatóságoknak. megpillantotta a bejárati ajtó alatt beözönlő vizet.szólalt meg a pap. hog) testének melegével védjen. Az öregasszony hiába próbált szárazra törölni.mondta az öregasszony. .Nagyon fáj ? .GesundHULLÁMOK HERCEGE 83 heit. Amikor belépett a házba.Gyere. . s csak aztán válaszolt. hogy a pap feladja neki az utolsó kenetet. amikor meglátta a pisztolyt. . -Nem tud fölmászni. Nagyapám páni félelemben. . fiam. Nagvapám fölnvalábolta a törékenv Sarah-t és fölmászott 82 Pat Conroy vele a lépcsőn. Elképzelni sem tudta. Végül kigombolta blúzát. Apám leengedte a fegyvert. odavont minket mezítelen mellére.

hogy most már biztonságban van.Meg nem árthat. Aki a bujkálásban segédkezet nyújt.kérdezte izgatottan az apám. ha megtalálom. Tudsz enni? Apám évekkel később is emlegette.. De megmondtam nekik. Baráti üdvözlettel Günter atya. Nagyon szeretem az amerikai filmeket.Berlinben még a szemináriumban.sírt föl anyám. de nem tudtam biztosan.Hol vannak a bébik? . milyen csodálatos ize volt a német barna kenyérnek. atyám.Lila.A bébik. sajnálom.Mennünk kell. . . drágám..Félek. Sarah-val biztonságba vittük őket.El kell vigyelek innen. a vörösbornak. . szerelmem.válaszolta a pap. .válaszolta a pap. kivitted a gyerekeket ebben az ítéletidőben? . .Az a Vadnyugat. . . Jókora tüdejük van. . de tol kell kelned. .Szóval meg vagy keresztelve. .Igen. Katolikus vagy? . ." 84 Pat Conroy Nagyapám finoman megrázogatta anvám vállát.És Kaliforniába való? . nagyon fáradt vagyok. Arad a folyó. „Egyen sokat.Jól vannak? .Jól vannak. Jót nevettek rajta . . .Jártak itt a templomban? .Baptista. a szájpadlásán elomló házi vajnak. Kint egy német járőr rátalált a roncsra. .Hoztam ennivalót.hazudta az apám. Reménykedjünk. Hadd aludjak egy kicsit! . Vérdijat tűztek ki az amerikai pilóta fejére. .De miért? .kérdezte témát váltva az apám. Másnap apám a reggeli mellett egv cédulát is talált a tálcán.kérdezte az apám. ¦ De papa. hogy saját kezűleg tépem szét. hogy gyorsan meggvógyuljon! Stassenben tegnap éjjel elfogtak egy amerikai pilótát. arra fölkoncolás várt. . .Papa. Lila! .Dél-Karolinába.Hol tanult meg angolul? .Én is cowboy vagyok .Ne aggódj. meg fogsz halni .kérdezte anvám álomittasan. .Hallgatom a gyónásodat. Pár perce meg is kereszteltelek. ugye? -Az. A csűrbe.Tart még a vihar? . A covvboyfilmeket.

.De Henrv nem fogja őket látni. érezte.De anyjuk se. bár később sem tudta. hátha túlélik valahogy ezt az ítéletidőt. ha nem szállsz ki az ágyból . ahogy a vér anyám minden szívverésétől egyre hevesebben szivárgott. Tudom. hogy anyám haldoklik. Sarahjenkins meghalt. Megnézte. küszködött az alvással. Mögötte Sarah a síró gyerekekkel foglalkozott..Eleget adtam neked.Majd viszlek. Henrvre gondolt. A pap minden éjjel fölkereste. a karjába vette és térdig a vízben gazolva vitte a csűr felé. Lepillantott és ott látta a létra tövében a csónakot a csűr sáros padlóján.Nem lesz nekik apjuk. . hogy fáj mindened. Anyám is kinyitotta a szemét.sóhajtott fel. És a víz egyre csak emelkedett. S addig küszködött.sírt föl ismét az anvám. így ért véget földi pályafutásom első éjszakája. de nem tehetett semmit. Az öreg beletekerte egy takaróba anyámat. mint három apró fahasáb.mondta a nagyapám. Amos Wingo bizonvos volt benne. akiket ő is segített megmenteni az életnek. bár a pulzusát alig lehetett kitapintani. Amikoi visszamászott a szénapadlásra. elképzelte megégett testét a roncsok között. hogy zajlik alatta a német falu élete. azokat nem olvan egyszerű megölni. Lerogyott és a vihar hangjait hallgatta. Jól megdolgoztál ma éjszaka.Henrv folvami gyerek. Uram . Én is fölébredtem és télsírtam. A fiára. mert halott . Nagyapám úgy döntött. . . . s sírásomra reflexszerűen elindult a teje.. a takaró csatakos volt a vértől. Bár borzasztóan ki volt merülve. hogyan.Mást már nem adhatok. Nagyapámnak egv órájába telt. kicserélte rajta a . Nagyapámnak ügy kellett lefejtenie a merev kezét a három csecsemőről. Lélegzett. amennyire képes volt rá Az öregasszony minden mozdulatra télnyögött. Csíkokra szabdalta a saját ingét és anyáin lába közé szorította. Mire odaértek Sa-rah-hoz és a bébikhez. Apám három hétig lakott a harangtoronyban. Két stramm Wingo gyereket hoztál a világra. Madárcsicsergésre és vakító napsütésre ébredt. a három bébi úgy HULLÁMOK HERCEGE 85 hevert Sarah mellkasán. és hallgatta. men bezárva bizonyosan elpusztulnak. drága. szabadon engedi az egyre nyugtalanabb állatokat. míg sikerült megfékeznie a vérzést. anyjuk él-e még. . míg el nem aludt.

Miért ment papnak? . Nyilván jó sok időt feccölt a nőbe. amelyet apám valaha csak ivott. úgy hosszabbodtak a pap látogatásai is. bort vagy sört. .Szerintem. elutazom utána. a leg-finomabbat.Sose vágyott családra. . atyám . Talán még Istennél is jobban szerettem. németre tanította és tájékoztatta a háború híreiről. míg megteremtette.kötést.Ja.Ilyesmire egy pap nem figyelhet. Isten megértette volna a dolgot. . Mielőtt visszaköltözött volna Hamburgba az anyjához.válaszolta keresetlenül a pap.Tudja. akármikor a rendelkezésére állt. Az első világháborúban Franciaországban voltam.Miért nem ment utána? . nem is ménem a nőkhöz hozzászólni. Gvakran elgondolom. tényleg. . . pap lesz belőlem. Ő is nagyon kedvelt. Günter. Megfogadtam. De aztán soha nem tettem semmit. Apám tökéletes barátnak bizonvult: fogolv volt és sérült. a lövészárkokban. Günter atya kibírhatatlannak találta a magányos éjszakák unalmát. mert Isten akarata ellen való. azt hiszem.Akkor szerettem bele. Beleszerettem egy bankár szép kis teleségébe.érdeklődött az apám. . kenyeret. De a férje verte. 86 Pat Conroy Amikor fiatalabb voltam.tiltakozott a pap. De szép volt a lelke. Remélem. .Egvszer . Sokszor gondoltam. . . vajon miiven fiam született volna.lelelte a pap. ha túlélem. Bár csak mint barátot. Gvakran álmodom is a meg nem született lányaimról. ne hagyja el a férjét.kérdezte egy éjjel az apám. de sok-sok problémával.Csúnva ember vagyok . nagy köcsög szagos savanyú káposztát. Engem mindig tanácsért keresett fel. fiaimról. feleségre? . . amelyet a falu fér-fiainak némelyike között tapasztalt. jó alakja volt a nőnek? . . Mondja. összetalálkozunk majd a túlvilágon.Nekem van egy fiam.Az nagyon jó dolog lehet.De kérem .Mert féltem Istentől.Még Münchenben.magyarázta az apám -. Ahogy az apám gyógyult.Soha nem volt szerelmes? . elbúcsúzott tőlem és megcsókolta az arcomat.. Luke-nak hívják. . Mondtam neki. nagyon örülök neki. De hozott neki kolbászt.. Olyan barátságra vágyott. . Jó asszony volt. hogv nem ment utána .

Mert egyszer már nem bizonyultam méltónak a papi hivatásra. Evés után apám azt az útvonalat tanulmányozta.Aha. amikor apám lejött a toronyból. De vigyázzon magára! Teleraktam ennivalóval ezt a hátizsákot.Szeretném ám. bár bal arca még mindig részben béna volt. . de nem fog kitartani az út végéig. Günter.Hogyhogy? . .Ugye bűnös dolog lett volna.Szarból nem lesz kalaposinas. Apám annyira meg volt hatódva.Annyiban biztos. . .szólalt meg a pap. hogy jött. . hogy akkor ki segített volna rajtam. amelyet a pap dolgozott ki a számára. . Zsidók voltak. nagyon 88 Pat Conroy . Volt három lánya meg egy szimpatikus. A csűrökben meghúzhatja magát éjszakára. Minden áldott nap imádkozom.Hogy? Nem értem. A pap útravalót adott neki. ha a háború után eljönne hozzám. De Hitler sose fog megváltozni. Ragyogott a telehold Németország felett. Szótlanul ették utolsó közös vacsorájukat. hol botolhat őrjáratba.Hamburgba. Nem is tudom. fiam? . Henry! . hogy képtelen volt még köszönetet is rebegni. kereskedőa szomszéd városban.Örülök. Kaptam még egy lehetőséget Istentől.Hálás vagyok magának. De nem hallgatja meg az Úr az-imámat.Hogy azt higgyék az emberek. hogy Isten változtassajó emberré.mondHULLÁMOK HERCEGE 87 ta az apám és a pap szeme közé nézett.mondás mifelénk.Jó ember volt. hogy köszönjem meg. Miért jött pont ebbe a templomba? .Én azért imádkozom. Bal kezét lassan már tudta használni.Lényeg az. . hogy paraszt. hogy megmentette egy cowboy életét . . Most pedig induljon. Henry . A családfőt jól ismertem.Sok évvel maga előtt jött egy család. mint ahogy az is.Ez egy.Ennek a háborúnak sosem lesz vége. . hol tud a legbiztonságosabban átmenni Svájcba. Mindenütt jelezve volt. .Hoztam magának egy kapát. . Hitler őrült. .Ugyan minek? .

Ez sajnos lehetetlen.Szegem Fistherék. .duci telesege.C). men ők tudják a teljes igazságot Günter Krausról. De a fenébe is. De egv újabb szempárt képtelen volnék elviselni.Ez nem olvan egyszerű. konvorgök Istenhez. Parancsoljon. Henrv. föladta dl utolsó kenetet.lalán szerencsét is hoz.ucharisztia. Átnvujtom nekik Krisztus testet és vérét. Egv kis áldozás mar nehogv megártson! Ez nem szabálvos .|eg\ezte meg a pap. .Majd pótlóm. előbb azonban szeretnék valamit.Mielőtt elinegvek. láttam. tehát akkor nekik tartozom inkább hálával. De ha véget ér a háború. . hogy megbánta a bűneit.Az Agnus Dei után van az a rész a min-ben. . Hems VVíngo.Oké. Hanem most már induljon! .A szentáldozáshoz csak katolikus járulhat. Az az f.El kell mondania.telelte a pap. Egv katolikusnak sokat kell tanulnia. . Most nincs ilyesmire idő. nem is tudnám fölsorolni. Henrv . miiven bűnöket követett el gyerekkora óta. Henrv. hog\ ítl maradjon a templomban. visszajövök és csapunk egv nagv bulit Münchenben. ahányszor csak misét mondok. tisztítsa le a kezemről a Fischer család vérét. Henry. . rejts el a nácik elől!" Megtagadtam. ilvet egv pap nem tehet. És nagyon fog hiányozni. akkor nem engedtem volna meg. . . szeletnek en is enni belőle.Oké. az mir . A pap . Érzem a fischer család tekintetét a hátamban. hogy megeteti az embereket valamivel.Baromi sokat. s elgondolkodva HULLÁMOK HERCEGE 89 dörzsölgette az állat. Szóval. .Akkor annyi is elég. dúnter. megkeresztelt. Azóta is bűnbaiiatot tartok. De imádkozni fogok. de ami'még ennél is rosszabb. . Szomorú mosoly van az ajkukon. Dachauban haltak meg. Szétcsapunk egv kicsit a nők között. De sajnos még Istennek sincs annyi hatalma. . A térti egv éjjel fölkeresett: „Árvám. ha kijelenti. ha nem adtam volna tel Fischeréket. akkor csináljon katolikust belőlem -jelentette ki elszántan az apám. hogy1 biztonságban hazaérjen a családjához. félelmemben túladtam őket a Gestapón. Megígérem. .De hát mi szabályos mostanában? De akkor meg kell gyónjon előbb! .Atvám.

Megpróbálok jó katolikus lenni. Egyszer kettőt is agyon kellett verjen a kapájával. . 90 Pat Conroy Sikoltozva tutott férje után. ha máshogy nem jutott élelemhez. Már két napja svájci területen volt. amikor magához vette az ostyát. Sokszor eltévedt a szédítő szirteken. Éjszakára ágakkal tedte be magát és azon imádkozott. Bogyót és gyökeret evett. A kutyák mindig megkeserítették az életét. Egy héten keresztül bolyongott a hegvek között. gyakran odaintegettek neki. aztán fölemelte a földről a hátizsákot és a kapát. Innentől kezdve csak akkor ment a házak közelébe. Henry Wingo.Bárcsak ugyanezt mondhatták volna Fischerék is! De most megint papnak érzem magam. csinos arca a saját anyjára emlékeztette apámat. és átjutott a sűrűn ellenőrzött Ausztriába.És a gyermekeit is katolikusnak kell nevelnie.Ügy is lesz . Apám zavartan álldogált egy iddg. . Azt hitte. akik teherautóikkal sebesen száguldoztak a vidéken. amikor meglátták az úton. aztán óvatosan kiment a sekrestye ajtaján. nehogy halálra fagyjon. Vériszamos kezét a hűs hegyi patak vizében mosta le. a német határvárost. Napközben csűrökben húzta meg magát vagy az erdőben. ahol aztán kivárta az éjszakát. . havat harapott hozzá. fiam. ahol térdet hajtva a szentségtartó előtt kiemelte onnan a kelyhet. Odament a paphoz és megölelte.Most már katolikus lett. Apám a búzamezőn keresztül rohant egv barlangig. megadja magát az . . Ezután a pap levezette apámat az oltárhoz. mindig teljebb és feljebb vitt az útja. Most látott ilyet életében először. Véletlenül jött rá ana is. .föloldozta apámat bűnei alól. . A kereszten szenvedő Krisztus lenézett apámra.felelte az apám. hogy a kapa hitelessé teszi a járőrök szemében. Egy nap egv paraszt félesége talált rá a csűrben. Günter.szólalt meg a pap. aki az ajtóban állva ismét megáldotta. Nagyon fog hiányozni. Még egyszer visz-szafordult és odaintett a papnak. követve a Kraus atya által kijelölt útvonalat. fiam . Bűntelen apám így tette meg első lépéseit Svájc felé. A hold fehér fénye mintha maga is megtisztította volna apám lelkét.És nagyon köszönök mindent. amikor félholtan leereszkedett egy faluba. Nemsokára elérte Oberammergaut. Terhes volt és fekete haja. A katonák. Két hétig ment apám Bajorország hegyei között. De a legjobban a hő lepte meg.

Elutaztam Klosterbe is. Katolikus ember nagy tiszteletben tartja szentjeinek relikviáit. Apám leemelte a talapzatról a kisméretű Szűz Mária-szobrot. Aznap este már a falu polgármesterénél vacsorázott. A nácik a templomtoronyra akasztották föl. amikor végigbotladozott felemelt kézzel a főutcán. ezt mindenki tudja a faluban. hogy elvettem Sallie-t. Amikor megkínozták. . amelyben tájékoztatja. hogv Kraus atva sosem volt igazán jó pap. Egy évvel azelőtt. hogy segített egy amerikai pilótának Svájcba menekülni. a pap bevallotta. sem a római Fórum. és amikor utánuk kutattak.osztrákoknak. Figyelmeztette. aki elvezette megmentője sírjához. amelyet a pap emlékként megőrzött. mint ez az egyszerű. Amikor erről beszéltem dr. mondta befejezésül a lóarcú pap. Semmi sem rázott meg egész utamon annyira. Szinte ez lett az ő sajátos csatakiáltása. A klosteriek csak néztek rá értetlenül. A pap rémülten futott ki a templomból. Két hónappal apám távozása után brit pilóták ugrottak ki lelőtt gépükből Dissan közelében. szikár papot talált Kraus atya helyén. ahsl én is együtt vacsoráztam a polgármesterrel. hogy ép és egészséges. Fischer". beszéljen mindig kellő tisztelettel elődjéről. imádkozott Günter Kraus és a Fischer család lelki üdvéért. Legalábbis azt hittem. mindig azt suttogta magában: „Fischer. és a háború hátralévő részét német területek bombázásával töltötte. hogy nincsenek cowboyok Dél-Karolinában. majd fölállt és állón vágta a lóarctí papot. a nácik megtalálták apám véres zubboHULLÁMOK HERCEGE 91 nyát. a doktornő szótlanul figyelt. azt teszem. rövid utazást tettem Európában. Egy lóarcú. A pap végrendeletében mindenét egy hamburgi asszonyra hagyta. Hozzátette még. sem a Louvre képei. Egy dolog mindig kimaradt a történetből. hogy köszönetet mondjon Günter Kraus atyának és bevallja neki. a hóna alá csapta és kisétált a templomból. valamint hogy katolikus lett. Apám ugyanis nem mondott el mindent. Amikor az elsötétített városok fölött kioldotta a bombákat. szürke síremlék. Apám visszatért az alakulatához. Apám gyertyát gyújtott a Szent Szűz szobra előtt. Három nappal később anyám táviratot kapott apámtól. és fölkerestem Günter Kraus sírkövét is. Megpróbáltam újraélni apám életét. holttestét egy hétig ott hagyták figyelmeztetésül a falusiaknak. Löwensteinnek a legközelebbi találkozásunkkor. A háború után a megszálló csapatokkal ő is bevonult Dis-sanba azért.

. akitől a családjában is félnek. . . Löwenstein arcán látszott a meglepetés. Savannah úgy HULLÁMOK HERCEGE 93 .Nem emlékszem. magának is meg akarta magyarázni. mint az esti mese. látta a szeme előtt agonizáló nő arcát. Mindent tudni akartunk. hogv került Agnes Day a történetbe.Apám aznap éjjel mesélte el.Mit hagyott ki az édesapja? . -Emlékszik. Savannah találta ki.Már ne is haragudjon. amikor anyám elhagyta -válaszoltam.Nagyon izgalmas dolgokat mesélt. A német nő arca azonban öthüvelyknyirc volt az övétől. Tom.Egy aprócska. . vagy a viharról. igen. . ami olvan emberré alakította. mi köze ezeknek Savannah állapotához. szinte naponta hallottuk ezeket a történeteket. legalábbis azt hiszem. . Tom.Lgve azt mondtam. . de nem tudom.Hol? Mikor? Egy szót sem említett Németországról. a bábáról sem. hanem elkapta az asszonyt és megfojtotta.Amikor gyerekek voltunk.kérdezte. akiket megölt. . hogy visítva szaladt a nő a férjéért? -mondtam.Még mindig nem értem. Nemrég mondtam el. amikor a paraszt feleségéről beszéltem. Luke meg én csak továbbfejlesztettük Ugye azt hallotta apám először a paptól. . csakhogy az apám nem menekült 92 Pat Conroy ki a barlangba.Bizony beszélt.kérdezte a doktornő.Aki az édesanyjára emlékeztette? . hallotta a csigolya reccsenését. Savannah beszélt is róla magának. lényegtelen momentumot . hogy Agnus Dei? Savannah azt hitte. hogy Ágnes Dav. Azt hiszem. nekem is. mi volt a/.Dr. aki rátalált a csűrben? . . . Agnes Day az a nő. hogv jön ide Agnes Day? Tévedésből. Pilótaként sosem látta szemtől szembe. De a papról sem. Nem beszélt ilvesmiről.Ezt mikor tudta meg. . Tom? .És úgy.feleltem. a folyóról. Amikor Ágnes Dayt említette.Pedig van. Sarah Jenkins vitt ennivalót az apámnak a harangtoronvba.. Hogv nézett ki Günter atya? Hol élt Sarah Jenkins? Pontosan hánvan voltak a Fischer családban? De milyen a gyerek? Összekeveri a dolgokat. akibe a pap Hamburgban beleszeretett.Ez mind igaz is. . . Olvan volt számunkra. Kraus atva mentette ki anvámat a házból.

Harminchét éven át téves képet alakítottam ki magamról. aki megpróbálta valahogy összeragasztani a család egyik tagjának széttört életcserepeit. Előbb azonban saját magamhoz kellett másféle módon közelednem. Löwenstein által készített magnófelvételeket. Egyszerű feladatot tűztem magam elé azon a nyáron: föl kell kerekednem egy önfeltáró nagy útra. Ha össze tudom szedni a bátorságot. hogy mindent elmondjak mellébeszélés nélkül. akkor talán képes leszek megmagvarázni. . amely jól tükrözte fokozatosan csökkenő önbizalmamat. akármennyire bizarrnak és szürreálisnak is tűnt egyik-másik. Kitaláltak. amelyet a szüleim állítottak rólam. mely események vezettek egy zárkózott és középszerű ember kialakulásához. hogy még a misén is az 6 nevét kiáltotta világgá. ezért a történetet úgy írtam le. A kora reggeli csend egyre jobban megihletett. 94 Pat Conroy ugvanis Savannah életének minden meghatározó eseményének tanúja voltam. A dolog semmi hátránnval nem járt. nap mint nap elképedtem. -Egyszerűen csodálatos. melynek ritmusára egvre makacsabbul meneteltünk sorsunk felé.Ez egyszerűen csodálatos . hogy úgyis mindig visszatérek saját magamhoz. Savannah minden mondata. Löwenstein.mondta dr.gondolta. Elkezdtem naplót vezetni évről évre kicsinyedő kézírásommal. hogy rég elfelejtettem. Az elmélyült gyónás ideje volt ez. Voltak napok. ki kell derítenem. mélyen a valóságban gyökerezett. amit aztán lefordítottak egy bonyolult . miért kellett nővéremnek háborúba keverednie a világgal. Ahogy hallgattam a dr. mint egy szót. 5 Az első hét elteltével lassan határozott formát öltöttek azok a nyári napok New Yorkban. amiről azt hittem. Betűről betűre elhittem azt a meghatározást. ami Savannah gyógyulása számára lényeges lehet. hogy öt óra legyen és mehessek a rendelőbe. annyira szerette. miközben feltárult egy nagyon szomorú sorsú család sorsa a szép pszichiáternő előtt. Először ugyan arra összpontosítottam. mi mindenre emlékszem. hogy újból el merjem dúdoini annak a rémületes indulónak a dallamát. később rájöttem. ahogy az átszűrődött rajtam. amikor alig vártam.

Újra meg újra eszembe jutottak Sallie és a gyerekek. mert mindig csak csalódást tudtam neki okozni. pontosan olyan menvet csináltam neki. Azt hittem. amikor totyogni kezdtünk. árulással. ígv aztán nemcsak normálissá. mint amilyen ő volt. Hatéves korunkig nem mozdultunk ki Colleton megyéből. Löwensteint múltunk szakadékának peremén. negligálással létrehoznom belőle az anyám pontos tükörképét. amikor első szavainkat formáltuk. holott csak leszorítottam a föld alá. a gyengeségemből. amit mondtunk vagy gondoltunk. De hiába szerettem olyannak. Azzal áltattam magam. belevesznek a karolinai szigetvilág félelmetesen szép képeibe. bár gyűlöltem az apámat. Anyám óvó tekintetét úgy éreztem magamon. Anyánk úgy emlékezett ezekre a korai évekre. mintha a kert virágai figyeltek volna. És akárcsak az anyám. udvarias gyerekre. hogy nap mint nap őt utánoztam. azért veszem el. és ezzel menthetetlenül tönkretennem azokét is. egv virágos kartonruhás orvlövész. Elvettem az első nőt. Valami titkos hiba lehet bennem. józan és okos. amelyet aztán egészen mostanáig megpróbáltam megfejteni. az évek során sikerült hidegséggel. A szüleim sikerrel csináltak belőlem idegent még a magam szemében is. hogy sikerült legyőznöm bennem az erőszakos embert. Talán azért. hogyan kell tökéletesen értelmetlenül leélnem az életemet. a feleségem is elkezdett titokban szégyellni engem. ő ez alatt az idő alatt egy pillanatra nem hagyott minket magunkra. ott volt. amilven éppen kellett nekik rólam. miközben végigvezetem dr. nekem egy csendes ellenség kell. akit a család titkolni való szégvenének tartottak. Olyan képre programoztak be. hogv mi van Savannah-val. amikor öntözés helvett egymást locsoltuk le. mert annyira gyűlöltem az anvámat. És hasonlóképpen. akibe egy kicsit is beleszerettem. én nem emlékszem ezekre az évekre. így aztán az emlékezés folyamata segítségével megpróbálhatom kikezelni magam a betegségemből. örömöt okozott . szükségük volt egy stabil. hogy nagyon komolyan vettük a felnövést. hanem menthetetlenül unalmassá sikerült nevelniük. hogv nekem soha nem lehet egyszerűen csak szeretőm vagy feleségem. Harminchét év alatt egy kevés tehetséggel sikerült rájönnöm. akik körülöttem vannak.hieroglifával. ami-lvennek gondoltam. mert nem hasonlít az anvámra. Miután észrevették. ezt a gyűlöleHULLÁMOK HERCEGE 95 tet azzal fejeztem ki. tehát azért. mert csinos. Minden.

áttörhetetlen esszenciát mutatott magából a világ felé. soha nem adatott meg nekem az a képesség sem. . csak ült a verandán. apám meg veri őt. a családja felé. Anyám valami fehér. ám másnap reggel apám csókkal búcsúzott. amikor még napfelkelte előtt elment otthonról. amikor nem múlt el nap. Kezdtem összemosni apámat gondolataimban a sötétséggel. Mivel képtelen voltam anyámat megfejteni. Ez alatt a hat csodás. ha kisgyerekről van szó. ami egyszerre dühített és nevetségessé tett. de még ma sem számítok szakértőnek. elveszítette csengését. hogy felnőttünk. % Pat Conroy Apám majdnem mindig sötétedés után érkezett haza. napsütötte év alatt elárasztott minket anyai szeretetével. Időnként szórakozottan végigsimított hosszú haján. Nem lehetett könnyű neki. Voltak napok. Jellegzetesen déli család voltunk. A ház egész atmoszférája megváltozott. amikor kinyitotta neki az ajtót. hogy anyám sír. Mi akkor nem tudtuk. hogy az utamba kerülő nőket megismerjem. Némasága megrémisztett minket. s ez csak később derült ki. amikor apám megjött. Hallottam. Drámákkal. Már ágvban voltam. ahogy suttogva. bonyodalmakkal és fájdalommal teli házba születtünk. és szeméből még akkor sem tűnt el ez a bénult melankólia. Egész eddigi életemben anyámat tanulmányoztam. amelyen még a legegzotikusabb serpák segítségével sem tudunk átkelni. amikor fölsírtunk. milyen boldogtalan asszony. megbeszélik az aznap történteket a vacsoraasztal mellett. Könnye patakokban csörgött végig az arcán. meredten nézte a folyót. s afféle szőke védőkordont vontunk köré. Megtanultuk némán sajnálni őt ilyenkor. Mániákusán próbáltam megérteni a nőket. amikor anyánk egy szót sem szólt hozzánk. Minden déliben a lelke mélvén számtalan klisé sorakozik. más szempontból pedig egyenesen az apokalipszis. ám tekintete ettől sem változott. Mint ahogy azt sem. Anyám hangja megváltozott. hogy sosem fogja nekünk megbocsátani. Bár ezeket egy ideig hihetetlen erőfeszítéssel el lehet nvomni. hogy föl ne hanytorgatta volna. Egyszer hallottam. Más nő lett belőle. micsoda nehézségeket kellett értünk vállalnia. amikor meghallottam lépéseit a verandán. a szemközti parton lévő Colleton városát. ez az elfüggönyzött homlokzat volt lényének legkevésbé meghatározható része. Bizonyos értelemben ő volt számomra a tökéletes anya. gondoskodásával. nehogy fölébresszenek. Hatalmas szakadék van a két nem között.a számára.

vagy legalábbis fegyverszünet.. és a sziget kedves szépsége sokat segített ebben. vajon miért jött az idegen.Amikor anyám szomorú volt vagy szenvedett. magamat vádoltam. A szigetlakó odainteget vidáman minden idegennek. Egyetlen fiúgyermek sem képes hosszú ideig elviselni anyja szenvedését. ugyanolyan ügyesen minden lényegest eltitkolt magáról. Anyám úgy látta. Nincs annál erotikusabb dolog a világon. Ugyanakkor a legtermészetesebb és a legpusztítóbb. bezártuk a fehér házat és elutaztunk Atlantába. a hegylakó ellenben azon gondolkodik. nem biztonságos egy magányos nőnek a Melrose-sziget. ezért úgy döntött. Együttélésük maga volt a harmincéves háború. aki egy törékeny nő csendes szeretetét bírja. hogy valami megbocsáthatatlant cselekedtem. mint egy rejtélyes ajándéK. Búcsút vettünk Wingo nagypapától. Olyan jól éltük meg mindezt. hogy apáink annyira goromba és rossz férjként viselkednek. Van valami tiltott gyönyörűség abban. Am hirtelen elragadtak minket onnan. Amilyen ügyesen minden apró részletet kiszedett az idegen élettörténetéből. s ami attól kezdve történt velem. Egy kis bűntudat minden déli fiúra jellemző. A Rosedale Roadon a ház kocsifelhajtóján . ahogyan csak tudtuk. Ez volt az életünk. ö és apám furcsa párt alkottak. Egészen addig azt sem tudtam. 98 Pat Conroy a szüleim sose beszéltek róla. de csak látszólag. ahogyan apánk asszonyának titkos szeretője leszünk. ahogy egy fiú szerelmes lesz anyja alakjába. a Rosedale Road-i házban. hogy az évet Atlantában töltjük nagyanyámnál. A hegyi ember pedig zárkózott. Úgy testesült meg a szemünkben. Anyám az észak-georgiai hegyekből származott. arra kristálytisztán emlékszem. Foglyul csak saját gyerekeiket ejthették. a szigetlakó viszont világpolgár. S ezért talán nagyon kevés fiú képes ellenállni magányos anyja ártatlan csábításának. a gyerekkorunk. De sokszor volt béke. hogy számba vehessük a mészárlás áldozatait. 1950 augusztusában apámat a legnagyobb meglepetésére ismét behívták. Ez a legtitkosabb és a legtiltottabb gyönyör. a parancs értelmében Koreában kellett szolgálattételre jelentkeznie. érintésébe. győztes riválisai egy démoni alaknak. Anyám örökké éterien mosolygó arca ablak volt a világra. egész életünk egy HULLÁMOK HERCEGE 97 merő görcsös bocsánatkérés anyánk felé. a sorsunk. hogy van nagyanyám.

amennyit muszáj. mint egy fekete esernyő. a bőrünk illatát. s keresetének felét havonta megküldte Colletonba. Szófogadó gverek voltam. hogy a gverek csak annyit tudjon. Kerek feje kopasz. A házhoz egy félig kész pince is tartozott. imádta a gyerekzsivajt. Papa John éppen akkor lábadozott első infarktusából. Egy éven keresztül egy áruház fehérneműosztályán dolgozott. Mire megérkeztünk Atlantába. mint a nagymama unoka-öccsét és unokahúgát. hatalmas. ezt csak fokozták a tornyok és a tetőablakok. A házat az utca felől négy hatalmas tölgy takarta. Mintha kiHULLÁMOK HERCEGE 99 fejezetten arra tervezték volna. Keskeny. hogy még sosem volt férjnél. sok volt belőlük. amely annyira félelmetes volt. A fák egyébként is jellemzőek voltak nemcsak a környékre. tele mindenféle rémisztő sarokkal. apró fülkével. aki egy Papa John Stanopolous nevű férfival élt egvütt. megértem. egyik-másik bizarr formájú. Gverektelen ember lévén. Összevissza csókolgatott minket. hogy táplálja egy kisgyerek rettegésteli rémálmait. Apámat Henry öcsémnek szólította. Amikor megérkeztünk. hogy tartani kell a szánkat. amitől kissé vészjósló hangulatot árasztott. Tavasszal a levegőben szállt a frissen nyírt gyep zöld . hanem az egész városra. akit Tolitha néninek kellett ettől kezdve szólítanom. egy héttel később hozzáment Papa Johnhoz. lombjuk úgy borult a ház fölé. bunkószerű orral. Amikor megtörtént a válás. hosszú arca volt. de hozzászokhattunk. hogy még anyám sem mert lemenni sötétedés után. majd ha felnövök. Apám bemutatott a nagyanyámnak. szinte csak a tetőt érte a víz. Nagyanyám azt mondta neki. anyám ki szokta nekik tenni az ételmaradékot is. Azt mondta. semmi közöm hozzá. hogy apám úgy mutatott be minket Papa Johnnak. már akkor szenvedélyesen szeretett minket. hogy Atlantában próbáljon szerencsét. Ha esett az eső. aki eltévedt a fehérneműosztályon. ahol meg lehetett bújni. Szüléink úgy vélték. A ház alvadt vér színű téglából épült. ha lassan is. ezért csak este kérdeztem meg anvámat. Meglepetten hallottam. Az oposszumok és a mosómedvék éjszakánként ott szöszmö-töltek a házak hátsó udvarán. Atlanta úgy épült föl.csókoltam meg először a nagyanyámat. már jól tudtuk. A nagyanyám a gazdasági válság idején hagyta el nagyapámat és apámat. amikor még csak beléptünk a szobájába. Bár a szobák szorongatóan kicsik voltak. Pedig a dologhoz. hog)T közben sikerült sértetlenül megőrizni az erdőt.

Ekkoriban jószerével az sem tudatosult bennem. A karján úgv tekeregtek az erek. Napfelkelte előtt kihajtottunk a Stone Mountainhoz. Azon a napon tudatosodott bennem. s ha a Sűllwood Avenue fái alatt sétáltunk. úgy éreztük. Aztán visszamegyünk Colletonba.Mién kell megint háborúba menned. Itt nincsenek garnélák. A hegv oldalában ott volt Robert E. vödörrel és néhány elcsent csirkefejjel rákászni indultunk.Ha én azt tudnám. az egész világ a lábunknál hever.De hiszen csak egv évre megyek el. amely a tengerhez vezetne. Nem is tudtuk elképzelni. mielőtt apám Koreába ment volna. apu? . Mi gyerekek apánkkal huzakodtunk. ahol aztán gyönyörködtünk a felkelő nap szétáradó sugaraiban. Ügy gondoltuk. Itt a Stone Mountain csúcsán kaptam az első leckét abból. . müven veszélyek leselkednek rám a családomtól. amelyet azóta sem felejtek el. s Atlantában tanultam meg a világ polgára lenni. Anvám fehér abrosszal megterített a csúcson. Ez volt az első heg)'.Vissza akarok menni Colletonba. angvalom . s ez a lecke kihatott egész gyermekkoromra. ahogy egy rendezett hangyahadoszlop az étel félé . s mindjárt meg is mászhattuk. azt. mint Atlanta. Luke a földre szögezte tekintetét és megszólalt: . a három lovas időtlen útja lenyűgözőnek tűnt a gránitialon. Az első héten nagyanyánk nevetve zavart vissza a házba. nem lehet rákászni. hogy gyerek vagyok. nem lehet messze a tenger vagy legalábbis egy nagy folyó. . aztán rémülten látta. hog)' madzaggal. amelyet életünkben láttunk. amely a Stone Mountain lábához vezetett.illata. hogy egy olyan szép városban. ahol apám leparkolt. majd egy keskeny ösvényen fölmásztunk a hegyre. az abrosz szinte odaragadt a kőhöz.telelte az apám. imnt a csónak fenekébe vetett kötél. Fölfoghatatlan volt számunkra. Anvám kitette az abroszra a sonkás szendvicseket. Ám eg)7 év hosszú idő. a krumplisalátát. miiven is apám jelleme. az ég olyan vakító fehér volt felettünk. Eg\' szombati napon. mint egy menyegzői sátor. aki tarkóját a sziklának vetve a kék eget bámulta.kérdezte Savannah apámtól. a család autóba ült. s mivel szél sem rebbent. és moso-Ivogva a magasba emelte nővéremet. Van azonban egy olyan utca. Ahogy a gránitcsúcson álltunk. Lee tábornokjef100 Pat Conroy t'erson Davies elnök és Stonewall Jackson tábornok befejezetlen lovas domborműve. amikor látta. . hog) nincs egyetlen olyan utca sem.

Tényleg tudok harcolni. igaz.Tom nagyon érzékem. Gusztustalan. -Az én fiaim nem érzéketlen bunkók lesznek. . hogy puhányt neveljen belőletek.Tom.masírozik a térítőn. tiúk. papa .védett anyám.Nem.No nem . . és egy vidéki srác keményen harcol. aranyos kislánya legyél apucinak.Én harcra nevelem a fiaimat. hogy micsoda. és keményen megmarkolta az üstökünket. . .szólalt meg halkan.bólintott Savannah. .szólaltam meg. szelíd gyerekek. hagyd ezt abba. Hiányozni lógnak az én kedves babáim . .Nem is vagy az.Amikor elverem .mondta az apám. s merőn Savannah szemébe nézett. Savannah. Ne hagyjátok. . fiam . fiúk? .mutatott ezzel anyám Savannah-ra. .gúnyolódott az apám.Igen.Én harcos vagyok. Nem szerelmes puhánynak . amit egvmillió csókkal fogok leragasztani. de határozottan az anyám. Miért. hogv kiöltöztessen és holmi zsúrokra vigyen benneteket! ígérjétek meg. papa . te kislány vagy. hogy édes. Túl gyengekezű veletek. én szégyellném magam a helyedben. hanem érző szí-vű. -ígérjétek meg.Minden áldott héten küldök nektek levelet. Persze nektek nem. . aki óvón át is ölelt.Savannah. Nem akarok úgy visszajönni Koreából. villámgyorsan hasba vágott. Világos? Ne felejtsétek el.fordult a nővérem az apám felé. aki mindig gyorsabb és erősebb volt nálam. . tudomást sem véve a lányáról. hogv minden áldott nap megHULLÁMOK HERCEGE 101 vertek egy atlantai srácot. hogy harcos légy.Majd megmondom én. láttad már Luke-ot sírni? .Te? . aranyos lenni -jelentette ki Savannah.Látod? .jelentette ki.Sírni.Nem. . fiúk. hogy ti közben nagyvárosi hencegővé váltok.Nem akarok édes. Elsírtam magam és védelemén anyához futottam. Nem akarom. .szólalt meg apám. Akármikor összeverem neked Tomot. Egv fiúnak nem kell csók. . Ott van neked a kis harcos . . . hogy ti vidéki srácok vagytok. hogy nem engeditek meg anyátoknak.Méghogy érzékeny! . . Azt akarom. Egy fiú sose sírjon! Semmi körülmények közt! . ha csak fél kézzel harcol. Miért bántod folyton Tomot? -szidta meg anyám Savannah-t. Henrv . amikor egy kislány megüt.válaszoltuk szinte kórusban Luke-kal. azok meg érzékeny lények. sőt Luke-ot is. és megsimogatta a fejem.

mordult rá az apám.parancsolt rám az apám. l. De muszáj kemény embert nevelni a fiúkból. amíg embert próbálok faragni a nyomorult fiadból. Mindannyian a bátyám . egy könnycsepp sem hagyja el a szemét. és szinte fölém tornyosult. de hangjából érződött: már megbánta. ahogy apám rázza az anyámat. égett. . igazi férfi.szólalt meg anvám. te kislány! . Ahogy viszont apám hátát néztem. hogy a földre zuhantam. . Soha nem éreztem még olyan szeretetet mint amit akkor éreztem HULLÁMOK HERCEGE 103 anyám iránt.Hagyd abba a szarakodást. apa! . . . Eltakartam a karommal. hogy ilyen kellemetlenséget okozott.hallottam az anyám hangját.Henrv! . ha egy fiút nem neveltek föl rendesen. éreztem. Henry! .Majd meglátja. gyere ide és verekedj meg a testvéreddel. . Gyere ide azonnal.sírt föl most már Savannah is. hogy gyűlik a gyűlölet a lelkem sötétkamráiban.nadrágszíjjal. Nincs rosszabb. . .mondta apám. Nem szólok bele. amitől csak még hangosabban sírtam. Apám akkora pofont kevert le.Nem ígv kell elintézni a dolgot.Mi vagy te? Egy kibaszott nő. Az arcom elzsibbadt. ami szinte egy örökkévalóságig tartott.Hagyod abba? Mindjárt kapsz tőlem. Tom! Kibújtam anyám karjai közül.Nehogy meg merd ütni még egyszer.Engedd el anyát! . és megtettem öt lépést apám felé. Fölpillantottam és láttam. Luke férfi.hallottam Luke hangját. 102 Pat Conroy Tom.kérlelte anyám.Én voltam a hibás. akkor aztán tényleg lesz okod bőgni! . akinek már kicsordult a könnye a megaláztatástól. . hogy neveled Savannah-t. És fogd azt a kurva pofád.Hagyd abba a bőgést. ahol megütött. hogy hagyd abba. -Majd én kezelésbe veszem a fiúkat.Nem mondtam.Nem tudom abbahagyni . . mit kap megint .Henry.ila . Leckéztesd meg Savannah-t! . kisfiam! . semmi más. . amióta csak megszületett. . Lila .mondta Savannah.feleltem két hüppögés között. és keservesen sírtam. és anvám felé fordult. ne! .válaszolta az apám.Te foglalkozz a lányoddal. .

és kitört belőle a nevetés. és addig csavarta. .Miért vagy ilyen gonosz? Miért bántod a mamát? És mért kell bántanod egy olyan kedves srácot. Luke leiéje fordította a lejét. megrettenve. Csak játszott az apád.kérlelte anyám is. . .Gonosz vagy. Anvánk magához szorította Savannah-t és engem.felé fordultunk. Luke.mondta az apám. drágám. . kizárólag ezért hagyta abba.Nem vicceltél .felelte Luke. 104 Pat Conroy Apám dőrelendült.Tedd le azt a kést! . .Engedd el anyát.mondta nyugodtan Luke. aki a kenyérvágó kést szorongatta a kezében. és vörös szőrös karjának brutális mozdulataival ütni kezdte Luke lenekét és combját.visította Savannah. Luke tekintetét a város leié fordította.szólt rá anyám. Luke. .kérlelte bátyámat az anyám. .Agyonver! . egyetlen könnycsepp nélkül tűrte a vad verést Apám végül is beletáradt. .felelte Luke.De csak azért.Ne.Különben a szíjammal verem rongyosra a seggedet! . hanem őt tőled! . t-s elkapta Luke csuklóját. .makacsolta meg magát Luke. .visította az anyám.Mit akarsz azzal a késsel. . íg\ néztük a dolgot sírva. és a kés megcsillant a kezében. s azzal a rendíthetetlen nyugalommal. Luke .Nem téged védlek. fiú? .Hagyd abba. . hagyd abba.Nem bántotta a mamát. amíg a kés a kőre nem esett.Nincs szükségem egy nő védelmére egy hétéves kölyök ellen. .Nincs semmi se rendben .Tudom . aki időközben közéjük állt.csattant föl az apám.Add ide azt a kést! . men kicsi vagyok. Legszívesebben kifutottam volna a világból ez elől a nevetés elől. Luke! . amikor Luke körözni kezdett körülötte. mint Tom? . Luke . . .Bizony ám. előrehajolt és lassan megindult a fia felé. Apám durván félrelökte.mondta az apám. majd szemügvre vette Amerikában töltött utolsó napjának romjait. és ne bántsd többet az öcsémet se! Apám az idősebbik fiára pillantott.Nem . .El tudom ám venni tőled azt a kést.Kérlek. Visszafűzte a nadrágjába az övet. . s szinte közőnvös arccal. s szemében izzott a gyűlölet. amelyet a piknikkosárban talált. . . minden rendben van! . Csak vicceltem . Aztán lassan kihúzta a nadrágjából a szíjat.kérdezte apám.

Azóta gyakran megmásztam a Stone Mountaint. hívják föl anyámat. félénk apáca volt. hogy meg fogunk tanulni írni meg olvasni. Anyánk és nagyanyánk kikísért minket a Briarcliff Road-i buszmegállóba. Szeptemberben megkezdődött az iskola. Lilát a következő telefonszámon: BR3-7929. Imádkozni fogok. és mindig ott vár rám a csúcson a rettegő hatéves fiú. Apám ismét az öve után nyúlt. egy évre eltűnt az életünkből. Mindhármunknak egy papírdarab volt a mellére tűzve: „Hello! Tom Wingo vagyok.amelv egész életében jellemző volt rá. Savannah és én együtt mentünk első osztályba. ahogy póton vágott. meghalsz Koreában. amelyeket akkor láttam. Másnap apánk elrepült Koreába. hogy vigyázzon ránk. azt. Nem rémálmok voltak ezek. hanem egy hatéves fiú legkellemesebb álmai. amikor apám kislánynak nevezett. elsős. a vér látványát bátyám nadrágján. aki már másodikba járt. akkor láttuk meg a vérnyomokat a nadrágján. hogy az apám megcsókolt. Ez volt az utolsó alkalom. hogy hosszú ideig nem kell látnom. volt megbízva azzal. .Hé. Reggel mindnyájunktól egy borostás csókkal búcsúzott. hogy legnagyobb ellenségének házába kellett születnie. Én úgy örültem apátlansá-gomnak. . Éjszakánként. Örültem. de aztán nem tejezte be a mozdulatot. maga is szinte még gyerek. aztán ránk. hát miféle dolog sírni? Ebben a családban senki nem érti a viccet r Luke hátat fordított neki. Előbb Luke-ra nézett. hogy ez lesz első nagy kalandunk a szellem világában. nag\ titokban azért imádkoztam. Nem értettem ugyan. aki megpróbálta belépésünket a tudás félelmetes birodalmába szeretetteljes aktussá változtatni. de attól kezdve anyám lett számomra a követendő példa. A csúcson felismerni vélem azokat a repeHULLÁMOK HERCEGE 105 désekei. aki hirtelen ráébredt. hogy meghalj. hogy férfinak születtem. Attól a naptól kezdve gyűlöltem a tényt. ha eltévedtem volna. Luke. Soha nem felejtem el apám szavait. Almomban láttam. hogy lőjék le a gépét. megszólalt remegő gyerekhangján: Remélem. miért. ahogy lángolva bukik alá az égből. Luke egv hétig nvomta az ágyat. aki nem mer odamenni az apjához. Aggódó anyánk nevében is köszönjük!" Elsős tanítónk egy apró. Anyánk arra készített föl minket. mint egv kölvökkutva.

Az éjjeliszekrényen könyvek és magazinok hevertek. amikor hazatértünk. amíg meg nem halt. összeismertetett Dick-kel és Jane-nel. majd odavitt minket a sarokba. Én csak a D-igjutottam. Papajohn fejét három puha párna polcolta föl a sötét szobában. ahol szivarfüst és gyógyszerszag terjengett. Minden nap.Anyám hitetlenül csóválta a fejét. és beszámoltunk arról. . amelyet egész évben használni fogunk. Körbefogtuk és összevissza csókolgattuk az arcát. Nővérem énekelte el az ábécés dalt az osztálynak és Immaculata nővér. aki az osztályt paradicsomi kertté változtatta. Első kötetében Savannah írt is egy verset Immaculata címmel. ideges nőről. Nagyon hiányzol a Maminak. süteményt kaptunk és tejet a konyhában. és megcsiklandozta hónunk alját méretes orrával. fölolvasta neki a verset és fogta a kezét. a törékeny. s amikor beléptünk. mintha csak holmi bogarak lennénk. . mi történt az iskolában.Immaculata nővér megmutatta nekünk az olvasókönyvet. Évekkel később. Az első nap végére Savannah kívülről fújta az ábécét. így aztán megtanultunk suttogva beszélgetni. És imádkoztam istenhez. Papa John fölkattintotta az olvasólámpát. Legközelebb akkor sírtam el magam aznap. És mégis egy pillanat múlva már a nővér karjaiban bömböltem. amelyet a katolikus nevelés nevében a rettegett Irene nővér követett el vele szemben. Luke viszont ki sem fogyott a panaszból a sok atrocitás miatt. A nővér megpróbált otthonunk helyett otthont teremtem a számunkra. . A Rosedale Road-i ház egyik hálószobájában Papa John Stanopolous csendesen várta a halált. Amikor végeztünk. Savannah odarepült hozzá. mint Luke vagy én. Savannah mindig kétszer annyit tanult. ő adta a kezébe az első kulcsot a költészet felé. amikor az uzsonnás dobozban egy cédulát találtam az anyám kézírásával. olyan zajtalanul játszani. és megbízott az uzsonna szétosztásával: almát és narancsot kapott mindenki. a padtársainkkal. föl is nyitotta elméjét az angol nyelv finomságai iránt. ahol félórát tölthettünk. a nyakát. hangtalanul nevetni. Kisfiam. csöndesen fölkísért minket Papa Johnhoz. hogy a koreai háború tartson örökké. amikor Immaculata nővér a kegvesrendiek kórházában haldok106 Pat Conroy Ion.Anyánk tökéletes csöndet követelt. Az öreg nevetett. Immaculata nővér olvasta föl nekem: „Olyan büszke vagyok rád. akit megérintett nővérem tehetsége." Ennyi volt az egész.

Olyan szikár prózában írt ami úgv hangzott.kiáltotta Luke. Luke -javította ki az öreg a bátyámat. és tele lett a padló tízcentessel. -Nemrég kifújtam az orrom. anyánk ismét csak fölengedett Papa Johnhoz. aki az ajtóban állt.kérdezte nagyanyámat. és belepillantott az öreg barlangszerű orrlyukába. . mindennap más gyújtotta meg a szivarját. mama . és beletette kinyújtott kezünkbe. amelytől az orvos természetesen eltiltotta. Pizsamásán körülültük a párnáját.felelte szomorúan Papa John. akik csapdát állítottak neki. És minden éjjel ez az öreg.kérlelte Savannah.Ne izgassátok föl Papa Johnt. Tolitha? . . olyan furcsa nyomást érzek a fülemben. Törökökkel harcolt. Papa John! . belekotort szőrös fülébe. Luke . .Szívrohama volt.Tessék mesélni azokról a tőrmicsodákról! . gyerekek . .fme! -.szokott anyánk figyelmeztetni minket. mintha .De.Nem tudom. hogy kerültem kétszáz török fogságába. Törökök. ha elmondja nekik a történetet. Ismét csak görögül mondott valamit.felelte a nagyanyám.Mutasd meg a tízcentest az orrodban.szólalt meg Savannah -. Papa John? . ha nem hallhatjuk a mesét. beteg ember csodás kalandokra vitt bennünket.Egy szemhunyást sem alszanak. . Ilyenkor Papa John látványos mozdulatokat tett a kezével. színpadiasán előhúzott két érmét is húsos fülcimpája mögül.torkolta le anyámat az öreg. . HULLÁMOK HERCEGE 107 . hogy visszatérhessen párnáira és csendben folytassa a haldoklást. Este. Lila . Hanem figyelj csak. . Papa John . . akkor sem alszunk egy szemhunyást sem.szólt közbe az anyám. aztán odavarázsolta a pénzt Savannah kezébe. Apám minden héten egyszer levelet írt. amelyet anyánk föl 108 Pat Conroy is olvasott nekünk letékvés előtt. mint egv napirend. mielőtt lefeküdtünk volna. de ő mindig kivágta magát. Elmeséljem a gyerekeknek. görögül mormolt valamit.Nem tőrmicsodák.Ne ijesztgesd őket lefekvés előtt .nógatta az öreget Luke. fölkiáltott: .. Vártuk az esti mesét.Hagyd békén a gyerekeket. Ügv számolt be minden bevetéséről. .Nincs ott több is.

hogv elrontjuk a slicceit szeműek napját. megtankolunk. mire vigyázzunk. A gyerekeket csókoltatom. ami megmaradt belőlük." Nekünk. »Mert mindjárt beleluttok a tél Északi hadseregbe". fura volt fölülről látni őket. Én megyek elöl. és vigyázzanak a mamira. Csak-hogv ez nem rnegv a napalmmal.csak kenveret kellett volna hozzon a szupermarketből. Mindegyik állatot személyesen ismerte. A lejtőn félúton vagy háromszáz észak-koreai várja. Hetente kétszer le kellett mennünk abba a rémületes pincébe. Végül a Naktong folyónál elkapjuk. Odaszóltam rádión Bilinek: »Hé. halálra tud marni minket. Ezek olyan szaporák. Amióta csak járni tudunk. kérdeznek vissza. összegyűltünk az öreg szobájában. szótlanul hallgattuk. és megkezdődik a buli. mire egy egész század emelkedik a levegőbe. rovartanászoknak. vagy meg kellett volna tankolnia a család kocsiját. Bili. Amikor közeledett az etetés ideje. aztán lementünk a pincébe. etettünk már csirkéket. Jó buli volt. Mindegyik üveget alaposan leporolta. hogy mennek fölfelé a mieink a hegyre. amiket biológiatanároknak. és ez íg\ meg\. meghintem őket egy kis napalmmal. erről vigyorogva biztosított HULLÁMOK HERCEGE 109 Papa John. hogyan fejlődnek kedvencei. gyerekeknek egyetlen leiadatunk volt. Bili meg én el is határozzuk. látom ám. mint más a kabátjáról a pihét. hogy Papa John megszemlélhesse. „Bili Lundinnal voltam földerítőben. de mindegyik pincébe menetel olyan bátorságot és elhivatottságot igényelt. mondd meg nekik hogv imádkozzanak a papién. Olykor óvatosan kivett egy-egy állatot és . Yagv harmincan kapnak lángra. hogy farkasszemet nézzünk a sátáni és néma állatsereglettel. fiúk. hogy lecsaphasson a míeinkre. mint a patkányok. egész folyó piros lett a vértől. lámadunk. Aztán lecsap rájuk Bili. Visszaüzenek a bázisra rádión. állatkerteknek és az ország legkülönbözőbb helyeiről való magángyűjtőinek adott tovább. de nem volt semmi értelme. megint támadunk. ahol fölgyújtottuk a lámpaként szolgáló meztelen villanyégőt és megetettük a néma pókokat. Leszólok rádión: »Hé. A/. hogy Bili dörzsöli a szemét keményen. az egyik úgy próbálja magáról lesimítani a lángokat. amit én látok?" Hatranézek. Láttuk. Három napig folyik az embervadászat. amelyet egy csirke sohasem lett volna képes kiváltani. Szombatonként aztán fölhoztuk a befőttes üvegeket. alaposan kikérdezett táplálkozási szokásairól. A pincében porosodó betőttes üvegekben Papa John fekete özvegyeket tartott hobbiból. amelvek bannelvike. mondom. hagyjátok abba az egészségügyi sétát!" »Miért?«. látod.

kérdezte egyszer Savannah.Egy gyereket egészen bizonyosan . hogy eg)1 felnőttet is. Rettegésünk csodálattá változott. ahogy közlekedtek hálóikon.És hogv csípték meg? .kérdeztem én. így aztán olyan kereskedő lett belőlem. hogy azt hitte. Akkor viszont nagvon agresszív. De még ma is él. . mintha barna magok lennének.Én már a gondolatára rosszul lennék . és lelkesen törődtünk azokkal a lénvekkel.Azért. tényleg olyan rosszul volt.Miért fekete özvegyeket gyűjt.mondta az öreg.Tényleg meg tudnak ölni egy embert? . 110 PatConroy A fekete özvegy télénk állat.kérdeztem. -Párzás után menten fölfalják a férjüket. Mi nagvon komolyan vettük a feladatunkat. . Papa John? . ahogy a nőstény végez a hímmel.Ezek tényleg nagyon szigorú nők . menten meghal. . amikor ezeknek az ijesztő lényeknek az életét tanulmányoztam a pincében. és nagyon jó kereskedő. ahogy a peték szétrobbannak és milliónyi apró pók lepi el az üveg alját. vagy valami szépet? . A fekete özvegyekkel való foglalatoskodás türelmet és összpontosítási igényelt. kétszer megmarták. . Azt mondja. Hónapokon át figyeltük. szépségem. . Pókok és rovarok iránti szeretetem akkor kezdődött. .Abban nem vagyok biztos." . . mert valaha cipőkereskedő voltam -válaszolta az öreg -. aki a pincében fekete özvegyeket tenyészt. De hát ez a világon a leghétköznapibb munka. . kutya baja. vagy bélyegeket. A fickó előszeretettel sétáltatta őket a karján magyarázta mosolyogva Papa John. hacsak nem védelmezi a petéit.szólalt meg Savannah. A fickót. ez a jel azt jelenti: „Ölni fogok.Miért nem mondjuk aranyhalakat.kérdezte Luke. orromat a betőttesüveghez nyomva. A házunk mögött sűrű erdő állt. Egyszer megmutatta egy nőstény hasán a homokóramintát.Tényleg megeszik a férjüket? . amelyet alacsony kőkerítés határolt. Volt valami csodálatosan észszerű ezekben a lényekben. ezt kell figyelni. aki megismertetett a póktartással.Látjátok. hadd sétáljon egy kicsit az asztalon.válaszolta Papa John. mint a légtornászok De arra legalább jók voltak. ami ritkaság a gyerekeknél. amire születtek. ahogy petéket rak. Valami olyat akartam csinálni.engedte. amit más senki a világon. Erre fölfigyelnek az emberek. és azt mondta: . . amelyek akár meg is ölhettek volna minket.

pedig Colletonban bőséggel találni legendás erejű halászokat. De édes a tiltás. a tekintete üres. mintha templomban lettek volna. Egv meleg novemberi éjszakán kimásztunk hálószobánk ablakán. és ne merjünk belépni oda semmi szín alatt. Több mint két méter magas lehetett. akit valaha is láttam. Elértük az erdőt övező falat. A callanwolde-i erdő félelmetes hellyé vált. Szeme kék volt. A földön hasalva néztük. Lassan szertefoszlattuk az erdő mítoszát. Ahogy ránk nézett. ám pár lépés után visszafutottunk a kerítés biztonságába. Egy fa mögött állt és vizeit. és HULLÁMOK HERCEGE 111 elmerészkedtünk egészen a Candlerek udvarházáig. s az óriás is belépett az életünkbe. mert ez volt az egyetlen hely a világon.s amely egészen a Briardiff Roadig húzódott. nehogy megszentségtele-nítsük a birtokukat. olyan merev tartással ültek. s ismételten hangsúlyozta. Fölhúzta a cipzárját. Eszeveszett futásnak eredtünk. különösen. A hátsó teraszra érve megfordultunk és láttuk. hogy azért szerettem meg Atlantát. A Candler család a Coca-Cola cég örököse volt. nagyanyám szerint szinte ők voltak Atlanta királyai. Vörös szakáll borította az arcát. ha pénz szaga árad a fák közül. de volt valami természetellenes benne. Ám a város képe sokáig nagyon sötéten tükröződött emlékeimben. amikor Savannah megpillantotta őt. mint egy groteszk fa. lecsúsztunk a százados tölgy törzsén. Ez az ember azonban úgy nőtt ki a földből. aztán sikítva rohantunk saját kerítésünk felé. Csak később tudatosodott bennem. hogy „nagyon. ahogy a felnőttek tanulmányozzák a gyerekeket. meg kellett tanulnunk. És hiába nem féltünk a pókoktól. És fogalmuk sem volt. Ez a valami riadóztatta a veszélyérzetünket. hogy mi birtokba vettük az erdejüket. Szerettünk volna egyszer valakit a saját szemünkkel látni ebből a nemes családból. Olyan komoly arccal. azon átmásztunk. az erdőben bóklásztunk. nagyon gazdag" népek lakják azt a birtokot. Nagy-anvám titokzatoskodva suttogta oda nekünk. ahol apám nélkül élhettem. hogy számtalan dolog van még a férfiak világában. Kora március volt. így aztán egyszer átmerészkedtünk a tálon s besettenkedtünk az erdőbe. A kastélyt Callanwolde-nak nevezték. és felénk fordult. ahogy a család vacsorázott. a legerősebb férfi volt. A leghatalmasabb termetű. a fák még csak épp elkezdtek rügyezni. az valahogy különbözött attól. hogy . amitől félni lehet.

Anyánk pedigjól elténekeit minket. s látszott. csak egy lábnyomot. Ettől kezdve soha nem léptünk többé Callanwolde földjére. az óriás eltűnt. tudja ő. hogy megnézze.válaszolta a térti. akinek a hangja valószínűtlenül magas volt a termetéhez képest.kiáltotta oda neki anvám.kérdezte anvám.kiáltotta a férfi. úgy éreztük. es miközben anyánk bezárta az ajtót. Anyám ekkor már a rendőröket hívta. mi az igazi büntetés. Napok teltekel.Tessék? . Én viszont úgv gondoltam.magyarázta a nagyanyám. .Mit kíván. . . . Még nem láttam ekkora gyűlöletet senki szemében egy nő iránt. . mint egy inkvi-zítor. Még soha nem láttam ilven primitív vágyakozást egy térti tekintetében. amelyet egv 50-es méretű cipő hagyott. Mister? . A rendőrök átfésülték az erdőt. kiváltottunk valami isteni bosszút. amely alig ért a mellkasáig. láttam a férfit az ablakon keresztül. egyszerűen nem volt benne semmi. Anyám elhűzta a függönyt. és néhány lépést tett előre. és hallottuk. Eljött. Anyám kijött. . megérezte a démonit az óriás tekintetében. -Gyenge a szíve szegénynek . Nem mertünk Papa Johnnak beszélni a betolakodóról. Mire a rendőrség kiszállt. aki lemészárolt két vagy háromszáz törököt. ha a helyzet úg\ kívánta. időközben virágba borultak a fák. de az óriás elhozta hozzánk Callanwolde-ot. a méhek izgatottan <iu 'uminogtek az azáleák körül. hogy azonnal nagy szükségünk lenne valakire. hogy pontosan mikor fogunk hazaérkezni.Magát kívánom .Magát . hogv most már ő is tél. Berohantunk a házba. .Visszajövök . s tett egv lépést anvám (elé. Legközelebb eljön az anyjukért.ismételte meg az óriás. Anvánk levelet írt HULLÁMOK HERCEGE 113 Wingo nagypapának. nem tűnt kegyetlennek vagy ó'rültnek. Mert hisz nem magukat a gyerekeket akarja. de semmit nem találtak. hogv át mertünk menni a Callanwolde birtokra. miért vison-gunk. hogv megbüntesse a Wingo gyerekeket a maga perverz módján. 112 PatConroy Ő is észrevette a térti arcán a változást. Szótlanul mutattunk az emberre az erdő szélén.ott áll a kerítés mellett. hogy nevet.

Arca halottsápadt volt. Az üveg megvágta a csuklóját. termete betöltötte az ajtónyílást.Megkérte az öreget. Luke is visít. Láttam. és nézett ránk az üvegajtón át. Azt a levelet csak tíz év múltán kézbesítették. Csak amikor visszatértünk a szigetre a nyáron. Anyám és nagyanyám az Ed Suliivan show-t nézte. Vasárnap este tévéztünk a nappaliban. mint egy hatalmas oszlop. Anyám fölállt. és az anyám rémülten hátralépett a saját neve hallatára. és próbáld meg hívni a rendőrséget! Anyám ezután odament az ajtóhoz. hogy van benne levél. Anyám forró pat-togatott kukoricával kínált. Savannah pedig ott ült nagyanyám ölében. de volt valami névény-szerű abban a mozdulatlanságban. a képernyőt bámultam. akkor tudtuk meg. Egyik kezével megfogta a kilincset.Lilát . nem érzékeltem semmit. hogy Savannah is.válaszolta. . Ijesztő vigyor kúszott fél az idegen arcára. Nem tudom. hogy nagyapa soha nem kapta meg a levelet. A levél végére mi is odaírhattuk az üdvözletünket. Bedobta a levelet és fölállította a postaládán a kis fémzászlót. Anyám megpróbálta megragadni a kezet. Azt sem felejtette el beleírni. nehogy elérje a zárat. hogy takaríttassa ki valakivel a házat. Savannah felsikoltott. de az idegen egy durva mozdulattal ellökte magától. Sikerült az egyik ajtózárat kinyitnia. Ekkor hirtelen a férfi egy téglával betörte az egyik ablakszemet az ajtón. és borzalmas erővel megrázta. amikor hirtelen megéreztem a szobában a jeges rettegést. ahogy nem moccant.szólalt meg anyám. ezután a meredő hímtagú óriás a másik után kezdett . Tekintetét egy pillanatra sem vette le az anyámról. hogy Luke lassan megindul az ajtó felé. és odasúgta nagyanyánknak: . bár a számtanleckémet kellett volna írjam. amelv hatalmasan 114 Pat Conroy meredt előre. meddig állhatott ott. . de úgy éreztem magam. hogv a postás tudja. .Mit akar: . Savannah mindössze egyetlen szót mondott: .Menj ki lassan a szobából. és az óriás szemébe nézett. Anyám a földre zuhant.kérdezte. és bedugta a kezét.Már hívtuk a rendőrséget . Ekkor pillantotta meg anvám a péniszét. mint akit elérzéstele-nítettek. hogy nagymama sok szeretettel üdvözli. és ismételten megrázta az ajtókilincset. Én anyám lábánál ültem. Kint állt a verandán a sötétben.Callanwolde. A távolból hallottam.

néztem az Ed Suliivan show-t és rágcsáltam a pattogatott kukoricát. A Callanwolde szó megváltoztatta számunkra az értelmét. aki a szomszéd házban lakott. . Másodperceken belül eltűnt a callanwolde-i erdőben. hogy revolver van a kezében. Sőt nemcsak <5í. Luke . Anyám vette föl a kagylót a hallban. amikor Luke a piszkavassal lesújtott a csuklójára. Amikor Immaculata nővér a pokolról beszélt. Ekkor hirtelen valamit meghallottam a hátam mögött.suttogta az anyám. mintha mi sem történt volna. . már-már elfordította a kulcsot.Lehet. Savannah és én tudtuk. hogy már bent is van a házban. Amikor újra próbálkozott. Mire minden elcsendesedett. mint akkor. aztán fojtott hangon megszólalt: . ahogy anyám elsápad és lassan leteszi a kagylót. hanem a férfit jelentette.A földre. hogy ott áll az ablaknál. Hívta a rendőrséget. Nagyanyám papucsa csusszant meg a felfényesített padlón. A rendőrök két héten át naponta kétszer elnéztek felénk. és a callanwolde-i erdő irányába figyel. ami gonosz vagy rossz a földön.Fönt van a tetőn. HULLÁMOK HERCEGE 115 Savannah nyomán immár nem a helyet. hogy nem fog többet jelentkezni. A tekintetünket lassan a mennyezet felé emeltük. Ellenben két napon át nem nyitottam szóra a szám. Futás közben a pénisze neki-nekiütó'dött a lábának. hog}' valaki a tetőablakokat piszkálja.mondta félhangosan. amikor az egyik golyó a feje mellett fúródott az ajtófélfába. és Luke hasra vetette magát. hanem mindent. . . Láttam. Tolitha belelőtt az ajtóba. . Éppen csengett a telefon.kaparászni. Fordhamet. A szemem sarkából láttam. Hallottuk. Már aznap este megjelent. ahogy üdvözli Mrs.Ne menjetek föl . mint Cal-lamvolde.Az óriás csak azután kezdett futni. Luke ismét résen volt. Anyám szinte mániákusán megnézte óránként. Egyébként aznap este ugyanúgy tévét néztünk és pattogatott kukoricát ropogtattunk. hallottuk. Két hét elteltével a rendőrök biztosítottak róla. anyám a tévé előtt talált rám. A férfi felordított. hogy az nem más. Egy éjjel fölriadtam és láttam. hogy be van-e zárva az ajtó. s felhagytak a járőrözéssel. és visz-szahúzta a kezét.

Mindannyian kezdtünk ügy tekinteni apánkra. minden bemélyedésben. hogy meséljen nekünk. hogy azért imádkozzam. amikor kitörtem az első fogam. de emlékezetünkben s mélyen a tudatalattinkba ivódva. Nagyanyám ekkoriban éjszakánként rendkívül sokat ivott. Nem tudtunk úgv kinyitni egy ajtót. ahogy földet ér. amikor Savannah és én átestünk a bárányhimlőn. őt nagyon bántotta a dolog. majd hanyag mozgással eltűnt a ház mögött húzódó erdőben. mintha Atlanta bosszúálló angyalai gyülekeztek volna a megsegítésünkre. hogy apám hazajöjjön Koreából. nappal aludt. ott van mögötte.Hallottuk. Megszólaltak a távolban a rendőrautók szirénái. Másnap a rendőrök vérebekkel kutatták át a callanwolde-i erdőt. amikor Luke megbukott. Anyám kezdte magát nagyobb biztonságban érezni. ez az év végső soron mégis Callanwolde éve volt. hogy jövőre Colletonban egy osztályba fogunk járni. mi pedig Savannah-val nagyon örültünk neki.tol való rettegésünktől. mint valami lovagra. 116 Pat Conroy De akkoi is ott volt közöttünk. Meg sem próbált ezután bejönni a tetőablakon. Nagyon összement szegény és gyenge volt. hogyan veszi mindjobban birtokba a halál. ha a testi valóságában nem is. aki megszabadít minket Callanwolde. Anyám a zeneszoba ablakából látta. amikor nem jelentkezett. hogy ne számítottunk volna rá. Ez volt az az év. mint hogy helyreállítsa tekintélyét és elplántálja szívünkbe a rémületet. az erdő immár Callanwolde birodalma lett. Ott volt minden savokban. mintha megjelent volna. hogy elköszönjünk tőle lefekvés előtt. A fák nem voltak többé buján szép növények. Két hónapig ismét nem jött hozzánk. amikor a tornádó három házat ösz-szedöntött a szomszédos Druid Hillen. ahogy sietség nélkül járkál a háztetőn. Egy hét volt már csak hátra. Az óriás is észrevette őt. torz mosollyal odaintett neki. Anyám vonásaira odaköltözött a rémület. a kocsifeljáró melletti hatalmas tölgy ágain ereszkedett le. Akkor már eszembe sem jutott. Bementünk Papajohn szobájába. de a kutyák valahol a Briarcliff Roadnál szagot vesztettek. Napról napra látszott rajta. Az óriás keresztülfutott a tetőn és úgy sejtettük. Látogatásának nem volt egyéb célja. az orvos még azt is megtiltotta. . Kezdtünk rettegni az éjszaka közeledtétól Lelkileg ugyanolyan kimerítő volt egy olyan éjszaka. hogy apám rövidesen hazaérkezik. s egész éjjel a házban kóborolt s percről percre ellenőrizte a zárakat Ez volt az az év.

hogv mentse meg az anyámat. hogy maradjak csöndben. Ujját a szája elé tette. Luke ugyanis lerohant a pincébe. azért imádkoztam. amikor meglátta anyámat belépni a szobába. néhány centivel az óriás feje mellett. Vörös szakállal keretezett. Kérem. Aztán Savannah is fölriadt és fölsikított. Én képtelen voltam megmoccanni. melyek a párkányon belül landoltak. Savannah fölkapott egy ollót az éjjeliszekrényéről.hogy haljon meg. és fölhozott annyi pókos üveget. de kölnijének illata sokáig ott lebegett a levegőben. mint ahogy az ölyv néz tárkasszemet áldozatával. sem megszólalni a rémülettől. megcsókoltuk egymást. Nem tudtam volna sem megmoccanni. Aztán kezdte kirugdalni az üvegmaradékot a keretből. Savannah belevágta az ollót teljes erővel. Két órával később arra ébredtem. Az óriás dereka már majdnem bent volt a szobában. ahogy megpróbálta ormótlan testét átpréselni a szűk ablaknyíláson. . amikor az egvik fekete özvegv belespriccelte mérgét. A szél zúgását hallgatva aludtam el. S fölnevetett azon is. amikor észrevette. hog\ évekkel később is szinte csak erre a do- . aki csak fölnevetett. amennyit csak bírt. Ekkor hatalmas lábával Callanwolde belerúgott az ablakba. s ezt már a nadrág korcába öntötte Luke. s a cserepek záporozva hulltak a padlóra. Luke ekkor kinyitott egv befőttes üveget és tartalmát a férfi mezítelen lábszárára borította. nagyon kérem! Savannah ekkor egy hajkefét\ágott Callanwolde arcába. Az óriás fölordított. hogy anyám képtelen titokban tartani a remegését.Aznap este anyánk szokásához híven mesét olvasott. Anyám remegve könyörgött neki: . Savannah egy újabb üveget nyomott a bátyám kezébe. Fájdalmában akkorát ordított. Ekkor robbant az első befőttes üveg a falon. menjen innen. hogy Callanwolde néz rám az ablakon keresztül. s a hirtelen feltámadt szél belecibált a tölgyek lombjába. Anyánk eloltotta a villanyt és HULLÁMOK HERCEGE 117 lement a lépcsőn. jelezve. Luke kiugrott az ágyból és anyánkért kiáltott. Elmondtuk di imát. kegyetlen arca elvigyorodott. Ügy figyelt. aztán láttuk meglendülő lábait. és amikor a szőrös lapátkéz a zárat keresve benyúlt az ablakon.Kérem. az üvegszilánkok szanaszét spricceltek a szobában. A férfi arca eltűnt az ablakból.

Aztán elkomorult arccal még hozzátette: lehet." . még egyszer fölpillantott anvámra. Anyánk megtiltotta.118 Pat Conroy logra emlékeztünk a legtisztábban. Luke. amiket sosem képesek a férfiak megérteni. hogy vannak dolgok. Apám szerint ugyanis egy nőt csak akkor erőszakolnak meg. ahogy hatalmasat puffan a földön. Savannah és én három napon keresztül próbáltuk összevadászni az elszabadult pókokat. Apám a következő hétvégén érkezett haza. HULLÁMOK HERCEGE 119 Évekkel később. hogy megerőszakolta. hogy apánk azt hiszi majd. Egy féltucatnyira rá is akadtunk a hálószobában. amikor már rég eljöttünk haza. rábukkantam egy fotóra. amikor az atlantai városi könyvtárban a hírlapgyűjteményt bújtam valamiért. majd megtoldotta azzal. Ugyanolyan rejtélyesen tűnt el az életünkből. Bessie Furmant. aki a szétzüzott ablak romjaiból lenézett rá. majd megfojtotta Mrs. ígv lett a pók az első szent állat a családunk krónikájában. kettőre a padláson. mint ahogyan megjelent. Soha többet nem aludtunk abban a szobában. ha a nő ezt valamivel kiprovokálta. s még aznap visszaindultunk a szigetre. azért. Aztán fölállt. de sehol egész Georgiában nem jelentkezett kezelésre hét láb magas óriás fekete özvegy csípéssel. hogy egyetlen szóval is említsük neki (:alian\volde-t. Anyánk mindezt érzelemmentesen közölte. Sosem tudtuk meg. hány pók csípte össze. Nagyanyám még azután is rendre fekete özvegyeket talált. de nyomát vesztették a Still-wood Avenue-i benzinkútnál. alatta pedig a képaláírás: „A 31 éves Otis Millert tegnap éjjel őrizetbe vette a rendőrség a georgiai Austellben azzal az alapos gyanúval. Ordítva hengergőzött és lapátkezeivel lágyékát és lába szárát csapkodta. hogy ő valamivel magára hívta Callanvvolde figyelmét. Másnap kijöttek ismét a rendőrök a kutyákkal. Amikor megkérdeztük. mintha égett volna a ruhája. Az óriás rémülten rántotta ki a lábát az ablakon. a helyi iskola tanítónőjét. miért. mert apám most háborúból jön. Egy egész pókhadsereg szabadult el a nadrágjában. Amikor pedig Papa John meghalt. hallottuk. egyre pedig a tornacipőmben. végiggurult a tetőn. aki évek óta külön él a férjétől. majd üjra fölordított és úgy iramodon meg a callanwolde-i erdő irányában. hogy boldog család várja. és joga van. A rendőrség végigérdeklődte a kórházakat. először azt mondta. szabadon eresztette mindet a callanwolde-i erdőben.

amikor elvonult. . mint a bróker a tőzsdén.Mert mindig azt hiszem.Szívesen csereinek problémát magával. . Magabiztosan kijelenti. s beléptünk a Hotel Plaza egyik különtermébe.Egv náci háborús bűnöst szimpatikusabbnak találnék. az Oak Roomba.Tessék! .Nem lesz időnkent depressziós.kérdeztem. Amikor eljövök hatkor a tendelőből. Martinit rendeltem jéggel és citrommal.Készítettem róla egy fénymásolatot és átlósan csak annyit írtam rá: Callanwolde. .Lgyan! nevettem tói. Olyan méltósággal vette föl a rendelést.válaszolta. . mikoi a munkámról \ an szo. hogy csak azért is az általam hevesen gyűlölt olíva-bogyóval fogja kihozni.Sosem érzi olykor letörmek magát Azok a betegeim problémai. . Löwenstein egy üveg Pouilly Fuissé-t rendelt magának. hogy bírja ki ezt a sok fájdalmat nap mint nap maga korul? Belekortyolt a borába. 6 Elhaladtunk az egészséges pálmák és a nagyképű londinerek sorfala mellett. 120 Pat Conroy . de a sajátjával nem. . . ..Igyunk a lélekgyógyász egészségére! Atvavilág.De hisz ezt rendelte -jegyezte meg sértetten. Én is így érzek. A citromot bizonyos kategórián felül olívabogyónak értik a pincérek.mondtam. doktornő. hogy meg tud birkózni a problémáimmal. . . nem az envemek. Megvan nekem a magam gondja is . Nappal végighallgatni azt a sok őrültséget. Bár nem is tudom. Amikor megérkeztek az italok.1 inunkat és a magánéletet.kérdezte Löwenstein. mikor szívességből opciót ad valakinek.feleltem. és meg mertem volna esküdni.Ennyire utálja a New York-i pincéreket? .Fölemeltem a poharam es folytattam: . Öt teljes perc telt el.Sajnos mindig elkövetem ezt az ostoba hibát . már eszembe se jut egvik betegem sem. hog) segítek rajtuk.Ez nekem túlságosan hideg es kegyetlen . kihalásztam az olívabogyót és rápottyantottam a pincér tálcájára. -Nem is lennek j<i pszichiáter. s leültünk egy diszkrét sarokba. rúzsa halvány nyomot hagyott a poháron. Csak ezután szolalt meg. Megtanultam elválasztani egymástól . . Dr. Meg sosem találkoztam eggyel sem közelről. mire megjelent a pincér és mesterkélt közönnyel végigmért minket.

Sue Ellennek hívták. Tudja. Az apja nyitotta ki az ajtót. aki egv éhként nagvon szellemes kis teremtés volt Nagvon rossz jegyei voltak. én meg klottgatyában rohangálok egy koszos tornateremben. lom.És mit csinált? .szólt közbe dr. hogy kerül ide. . doktornő. Egvszer feldagadt arccal jött iskolába. maradjon benn. Ekkor hallottam meg. Ez a magyarázata. mondtam neki. hallgatom ezt a kedves kölyköt. Egv telnőtt az meg hagyján.Lehet. de olyan helyen. ahol a madár sem jár?" . lépjek le. hogy magának ez lesz róla a véleménye . hogy ne látszódjék. .Aztán mi történt? .u ilyesmit. a családjának vagy nekem. hogy Sue Ellen sír valahol a házban. egész nap Sue area járt a fejemben. hogv mindig olvan vidám. Magának i> nyilván voltak olvan tanítványai.éjszakára biztosan begoh űznék. Löwenstein.válaszoltam. hogy szeretnék beszélni vele a lányáról. aki tudja tartani a három lépés távolságot. Én nem vagyok az a típus. hogy az apja verte össze ót meg az édesanyját az éjjel. rám nézett és láttam.Azt hiszem. .Akkor viszont nem tudna segíteni senkin. mindenesetre közbeavatkoztam. . talán azt. .Remélem. Aznap éjjel azonban nem kímélte az arcukat sem. doktornő' .teleltem es belekoi rvoltam a Martiniba.És ki nem állhattam . nem csinált őrültséget? .Nem tudom. hogy vérzik az orra. Elárulta. akinek az arcát szétverte az apja. Amikor mindenki kiment. de mit kezdjek egv gyerek problémájával? Volt eg\ csúnva kislánv. Zavarában megint hülyéskedett: „Üdv tanár úr. . hogy jó volt-e Sue-nak. Szükség van bizonvos távolságtartásra. Kekre-zöldre volt verve. meg minden. Óra után megkértem. . Máskor is verte őket. azonnal elpityeredett. sós olíva ize volt.Hogvne. akiknek érzelmi problémái akadtak. hogy magának tekintélye van és pénze. olvan bűn rossz.Természetesen igaza van. . Pattanás. a lány ott feküdt a heverőn. nem szolt semmit. De a tiuk is szerettek.kérdezte a doktornő. Szóval doktornő. és kedvem lett volna töluvolteni. Erre azt mondta. a hivatalos csatornákat kellett volna igénybe vegye . Belöktem a pasast az ajtón. de a tiuk cukkolták Irétásan visszaHULLÁMOK HERCEGE 121 vágott. Aztán az esti edzés után kocsiba ültem és elmentem Sue Ellenékhez.

Löwenstein szemébe. olyan férjet keresett magának. szörnyű sorsok! Én mindig azzal magyaráztam az egeszet. aki fájdalmat okoz nekik. hogy hagyjam abba.Végigrugdaltam a pasast a saját házán. megpróbáltam fölidézni Sue Ellen arcát.Nem tudom.Az égvilágon semmit? .mondtam és egy pillantást vetettem az italomra. ezt maga is nagvon jól tudja.Baromi rossz pszichiáter lenne belőlem. az már eleve nagy csapás. a másik meg csúnva. .Igen. ebben egyetértünk .téleltem és belenéztem dr. .Látja. mert azt hiszik. Tom. ha még egyszer eg\ ujjal Sue Ellenhez mer érni. Semmit. hogy közbeavatkozott? Az erőszak nem oldott meg semmit. Micsoda reménytelen. azt hiszem. eljövök és isten bizonv agyonverem. . Sue Ellen is megtalálta a magáét. Amikor a pasas magához tért. . hogy van az. hogv csúnya volt.szörnyülkő-dött a doktornő. ez a szerelem.telelte.Hogyhogy .A szenvedésnek nincsenek megszabott kliséi.Mint sok hozza hasonló lány. A férfi egy veszekedés során lelőtte a vadászpuskájával. amilyen az apja. Tom? Elgondolkoztam. .Ennél vadabb dolgot még nem is hallottam . A másik hang az anyja volt.kérdezte meglepetten.De látja. mintha álmodtam volna: Sue Ellen az ágyon ugrálva szurkolt nekem. . .Dr. belevertem a fejét a saját padlójába. én éveken át a történtek fényében néztem . . Ügv érzik. a másik attól. . . . én nem tudom a munkahelyen hagyni a gondjaimat . Az egyik ember ettől szenved. 122 Pat Conroy . . aztán egy kis ideig hallgatott. Aztán hirtelen valami furcsát hallottam. mire ment azzal. Mindig megpróbáltam rájönni. ülvan férfit akarnak. .Atyaúristen! . Löwensteinnek elakadt a lélegzete. megmondtam neki.És mit szűrt le ebből a dologból. hogy a szeretet egyenlő a fájdalommal.Sue Ellen halott . doktornő. aki könyörgött. hogy az egyik ember szép.Ez nem igaz. hogy Sue Ellen szerencsétlensége abban rejlett.Nézze.Magában mindig ennyire túltengenék az érzelmek? . Ha csúnya.

. Löwenstein arca megenyhült. De már kezdek megváltozni.jegyezte meg dr.Én meg egy újabb iehérbon .Nem .válaszoltam és ujjaim között lassan megforgattam a poharat. .Nem. Löwenstein. . Megfogadtam magamnak. A pincér gvorsan megérkezett.Hogyne. hogy sosem fogom megütni a feleségemet vagy a gyerekeimet. így vertem össze Sue Ellen apját is. . úgy csillant meg fekete szeme. vagy amikor egy házaspár elkezdett veszekedni. Gvőzelmesen konstatáltam. pedig egyiküket sem ismertem. . hogy kész a rendelésünket fölvenni. amilyen az apám volt. Amikor kölyök voltam. .Nem tudom..Nem .feleltem mosolyogva. Ajkát lebiggyesztette. köszönöm.Ütötte már meg a feleségét vagy a gyerekeit? .Én egy Martinit kérek jéggel és olívabogyóval -mondtam. az apám rendszeresen verte hol az egyik gyerekét. .Ezt magyarázza el egy kicsit részletesebben! . Valamit elárult a dolog a vérmérsékletemről.Talán kezd felnőni. Löwenstein. Dr.Képtelen volnék hozzájuk érni.Nem.Azt mondja. . amikora saját házában verte össze a lány apját? .Beszéltem ma . hogy semmilyen módon nem leszek olyan. meg fogja-e érteni. HULLÁMOK HERCEGE 123 . mintha ez lenne a jele annak. mint az apám. hirtelen támadt lelkesedéssel. Kiitta a poharát és intett a pincérnek.Minden más szempontból pontosan olyan vagyok. Ilyenkor mintha kattanna bennem valami. 124 Pat Conroy . Én már akkor megfogadtam. A kromoszómák mintha félelmetesen erősek lennének bennem. igaza volt. . A pincér szabályosan fölénk tornyosult. Képes voltam közbeavatkozni. mintha mosolyogna.Sajnos néha bennem egyáltalán nem erősek . . .kérdezte Löwenstein. így bonyolódtam aztán sok csúnya ügybe. kezd már nem érdekelni a dolog.És sikerült? . nem tudom megmagyarázni. hol az anyánkat. -Kér még egyet? .magam. amikor a poharat a szájához emelte. De nem voltam mindenestül hibás sem. az igazságérzetemről. hog> ezúttal egv gusztusos citromszelet úszik a Martinimon.szólt dr. amikor egy apa meg akarta verni a gyerekeit a repülőtéren. Azt hiszem.

hogy telefonált.Ez merő színjáték . doktornő . Ugyanolyan járatos az apró hazugságokban. megfejthetetlen tekintettel méregetett. Ha csak végiglibeg egy zöldségbolton. .Egyszerűen csak képtelen vagyok elhinni egyetlen szavát is. De anyám nem akármilyen hazudozó. . Kérem. Neki erről érdemkeresztje van.feleltem. amiket mondott róla .Azt mondta. .Nem én vagyok az első ember. hogy egyáltalán van anyám.az anyjával.Pedig csodálatos asszony lehet annak alapján. . akinek ilyen tévképzetei vannak az anyjával kapcsolatban. ő a legcsodálatosabb nő a világon . hogv egy anyának illik hagyományosan aggódnia.válaszoltam. maga gyűlöli őt. . milyen földöntúli képessége van a hazudozásra. hogy nyilván hatalmas hazugságokkal fog traktálni vele kapcsolatban.jegyeztem meg.Ez így nem igaz . hogy mindent el fogok magának mondani őszintén. akinek nincs egyéb dolga a földön. Löwenstein. mintha ütést akarnék kivédeni.Roppant kedves volt.Amikor kissrác voltam.Egyszer olvashatta valahol. . .Mert anyám tudja. kizárólag alaposan átgondolt stratégia következménye. Éveken át figyeltem és teljesen elképesztett mindig. ha a jövőben soha nem említené többet az anyámat. hogy ezt beismerje. hogy valamivel kapcsolatban HULLÁMOK HERCEGE 125 igazat mond. . aztán megszólalt: . vagy az anyámnak. A családom élveboncolásából nyilván eddig is kiderült. Úgy kaptam arcom elé a kezem. Az. Folyton az jár az eszemben.mondta dr. tölgylombokkal ékesített gyémánt-keresztje. hogy olyan domináns személyiségről van szó. hogy egyszer hátha véletlenül elköveti azt a hibát. mint az őrület el-hintése. Löwenstein komoly. Dr.Tisztában van azzal. mire kilép az ajtón. . . doktornő! Xagy kegyet gyakorolna. Dr. úgy gondoltam. nem természetes ösztön. Sőt a tényt sem. . amire Savannah-nak túlságosan fájdalmas lenne visszaemlékeznie. mint a hatalmasakban. melyekbe nemzetek buknak bele. ha a lánya fölvágja az ereit. Löwenstein elmosolyodott .Ez érdekes. Az édesanyja pontosan azt mondta. még a kelbimbó is skizofrén lesz. Tom. és nagyon aggódónak tűnt a hangja a telefonban.ismertem el. hogy el fogok olyan dolgokat is mesélni.

hogy a csapatával állami bajnokságot nyert. .El kell ismerjem.Ha az anyám sír . szellemes embernek látszani. . . -Pontosan így fogalmazott. engem nagyon meghatott. hogy maga volt a legjobb középiskolai angoltanár. mert szabályosan belefáradtam az anvámról folytatott beszélgetésbe. . . egészjói kimászott belőle. aki megtalálja a lényeget az életben. . hogy maguk Savannah-val mennyire nem szeretik őt . . amit azonnal bevet.Az édesanyja sírva mondta. és titokban még most is remélem.Bármi is történt. Feltételezem. hogy három éve nem látta már Savannah-t? . Ezt titokban akartam tartani.Ha az anyám dicsérni kezd valakit. doktornő magyaráztam. az egyetlent. Egyikünk sem sejtette. . s valami szokatlan kedvesség csendült ki a hangjából -. mit mondok Luke-i ól.válaszolta dr.És azt megmondta magának.felelte a doktornő rendíthetetlen kedvességgel. annak jó lesz időben félreugornia. akkor megszégyenítene akár egy nílusi krokodilt is. akivel csak valaha találkozott Azt is mondta.Azt viszont igen. Olyan megnyugtató. ez után a tiráda után azonnal közölte. Persze hogy nem. Tom.. Megpróbáltam kedves.Ideg-összeroppanás . Löwenstein. . hogy idegösszeomlásom volt. doktornő.Nem .mondta dr. Ez az anyáin legegyszerűbb fegyvere. . hogy valamelyest talán szimpatikusnak talál. Amikor ezekről a dolgokról mesélek magának. Ez a kimondhatatlan tabu.Mindig tetszett a 126 Pat Cortroy hangzása ennek a szónak.mondta a doktornő. ha esetleg vesztésre állna a csata. hogy Savannah költő lett. ami számít -mondtam kimerültén. nehogy a következő pillanatban kardot találjon a hátában.Igen . .Luke-ot viszont egyetlenegyszer sem említette -jegyezte meg dr.magyaráztam a doktornőnek -. . A hallgatásába ütközünk. Hosszú ideig szánalom tárgya voltam a családomban.Nagyon büszke a gyermekeire. Arra különösen. akárcsak Luke szóba kerül. hogy hullottam szét én magam is. nagyon figyeljen arra.szólaltam meg. hogy ő lesz az. Lövvenstein. Tom . Löwenstein. olyan biztonságos. Mert új embernek akartam mutatkozni maga előtt. .Nem akartam magának arról beszélni.

. . .Ne ijedjen meg.Témát váltott . hol segíthetne ez a nővérén vagy magán. Tom? Nem látom be. Vagy bármelyik másik Wingóé. hogy profitáljon valamit ebből a tényből.És flörtölt.Nem sikerült túl szerencsésen fogalmaznom. Egy nagy tükör volt a bárpult mögött.kérdeztem.Az orvosok úgy látják. és ideje.A nő hangja mintha hűvösebbé vált volna. doktornő. Tom? Majd konzultálok az . és nagyon örülök. .Ha maga nem tetszik a férjének . Tom? .Már a látásom is fájdalommal tölti el. .szólalt meg a doktornő.Már épp el akartam volna kezdeni. De ilyenkor mindig kinevetnek a nők. . de nagyon izgatott és szorong.mondtam -. hogy távozzunk. . Tom.mondta a nő. doktornő . vagy idióta. HULLÁMOK HERCEGE 127 Elképedten vettem észre.És nagyon köszönöm a bókot. akkor vagy buzi.Ez így is van .A férjem már rég nem tart vonzónak .Látja magát a tükörben. .Igen . . . mindkettőnk képe jól látszott a csillogó koktélos poharak mögött .mondta. . amikor válaszolt. hogy nagyon fölizgatja Savannah-t a látogatásaival. Miért nem vár egy kicsit a látogatással. doktornő . hogy flörtölni akarok magával.A hallucinációi ugyan megszűntek. Csodálatosan néz ki.mordultam föl.Miért akar szimpatikusnak látszani. amikor felálltunk. . hogy valóban igazat mond.A világ minden mércéje szerint ez egy szép arc.Nemrég állították be nála a gyógyszereket .Ez nem csupán vonzó arc. hogy az elmúlt két hétben naponta láthattam. .mondtam. ne haragudjon! Szinte látom is.' . Holnap reggel bemehetnék Savannah-hoz? . hogy valaki szimpatikusnak talált volna. . Jézusom. Láthatóan megenvhültek ismét a nő vonásai.válaszolta és ő is a tükör felé fordult.feleltem. És már nagyon hosszú ideje nem éreztem.Mert eszembe jutott. .Most ő váltott témát. amikor megszólalt: Én sem. . Csak azért szerettem volna szimpatikusnak látszani. hátha azt gondolja. doktornő? . .Nem . mert maga egy nagyon okos és nagvon szép nő.feleltem. ahogy fölmerednek a ügyeimeztető zászlók a maga feminizmustól áthatott idegrendszerében.

nagy-anvám illendően clteiiiettette. hogy legalább százezer dollárt költhetett el. De nagyanyám igazából nem is utazgatásaival okozta a legnagyobb meglepetést.lelelte dr. . . soha többé nem kereste föl. doktornő . Ezekről a levelekről azonban nagyapám soha nem beszélt. vészesen közeleg. Három éven keresztül volt úton. 01 van mélyen megrázta Papa John elvesztése. tudta. mert emlékeket akart gyűjteni öregkorára. Egv hónappal később a Dél-kínai-tengerben vándorló tengeri kígyókat látott. hogy felfedezze a szokatlan dolgokat az egzotikus helveket. Vagy verseket olvasok. ahol egvütt éltek. Tom. . amelyről úgy érezte.. ami fölizgatná. hogy ezt a boldogságot nem lehet megismételni. Löwenstein. aki tudott arról. hogy a várost. . majd egészen közelről gyönyörködött a Mount Everest hófödte csúcsában. Csak vidám dolgokról fogok vele beszélgetni. hogv az egész városban ő volt az egyetlen.Beszélt már magához. . Később elismerte. hogy még utazásai során fölújította a gazdasági válság alatt megromlott kapcsolatát nagyapámmal.Nagvon sajnálom. Kimerültén érkezett meg Colletonba. de ekkor már úton volt hazafelé. HULLÁMOK HERCEGE 129 . akikkel két hétig a Himalájában bolyongott. Három éven át úton volt. hogy azért tette ezt. Mintha ösztönösen érezte volna. hanem azzal. Atlantát.Nem .válaszoltam. Amikor 1951 őszén Papa John Stanopolous meghalt.Pontosan ezekkel a szavakkal . nem tudom. 1954-ben fölfogadott néhány szeretetreméltó ser-pát.mondtam. ígv aztán nem véletlen.Ezekkel a szavakkal? . Senki sem tudott róla. hogy kell lezárni a múltat.Nem mondok neki semmi olyat. nem kis megrökönyödéssel kalkulálta ki. . Tom? .orvosaival.. egyetlen centje nem maradt. A végletes dolgokat szerette a leginkább. Anyám. . nem akarja hogv maga még egvszer meglátogassa. majd eladta a Rosedale Road-i házat és felkerekedett egv világ körüli útra. ezalatt gyakorlatilag háromszor körbeutazta a Földet. hogy visszatért a családjához.Magával sokat beszél? 128 Pat Conroy . aki mániákusán vonzódott a számokhoz. hogv nagvanvánk hazaérkezik.ígérem.telelte a doktornő. s ami talán még ennél is jellemzőbb.Lassan nvílt meg .Azt mondta.

nagyapa? . A férfi.Még egy vándormadárnak is szüksége van fészekre . Amos Wingo talán az egyik legfurcsább. hogy roppant nehéz úgv a szeretkezésre figvelni. Eleinte visszahúzódtunk.Hát. mint az elégedett fhacska. amikor nagyanyánk át akart ölelni minket vagy az ölébe akart minket ültetni. Köszönöm neked. Az imádság volt egyetlen hobbija. Jézus. kipakolta a ruháit és belerakta azokba a komódfiókokba. Azzal biztatott. s ezzel egyszer s mindenkorra lezárta a témát. ha ott van köztük az ágfvban Jézus is.Amos folyton azt hajtogatta: „Köszönöm neked. Jézus. Apám családja tehát ismét kiegészült. Nagyanyáin azonban hozott magával mást is utazásából. . . addig csókolgatott. egy nagyonjóképű fickó. mint gondolná az ember. apám már betöltötte a harmincnegyedik évét. hogy ő elment otthonról. a haja meg sötétebb. s egy ilven séta alkalmával beavatott minket a titokba. ám borzasztóan rossz férj. egy forradalmi gondolatot: a szeretetnek nincs szüksége fegyverekre. hogy Isten többször megjelent neki. amit akart. hogy megvédje unokáit fia pusztító dühétől és menyének érzelmi hidegségétől. hogy csodálatos dolgokat viszünk végbe az életben. Istent dicsőítő hosszü és végtelenül unalmas óda volt. . amelyeket azóta sem használt senki. Nagyapám élettörténete olyan. 130 Pat Conroy Hosszú sétákat tettünk nagyapámmal a Colleton folyó mellett. hogy miközben szeretkeztek. Tolitha ilyenkor megsimogatott bennünket. nagyanyám azért jött vissza. Dalokat költött rólunk." Nagyanyám azt mondta. ezért aztán nem látom túl jól. amíg szinte doromboltunk. a szeretetnek nincs ökle. Évekkel később nagyanyám elmondta. mert egész életében mindig azt csinálta. Egész élete egyetlen.szokta mondani. szépek vagyunk. Savannah azonnal meg is kérdezte: . Vakító fény van körülötte. Egy szent csodálatos nagyapa lehet. De nagyon hétköznapi vonásai vannak. Nem okoz sebeket. egyfajta fellebbviteli bíróság. De azt hiszem.kezdte a nagvapám -. azért is.Hogy néz ki az Isten. azt mondta. amelyre válságos pillanatainkban nyugodtan rábízhattuk magunkat. Savannah . nem folyik miatta vér. de az egyik legfantasztikusabb figura volt akivel valaha találkoztam. Ő volt a megnyugtató hang. amilyen talán egy szent élete lehetett. Utólag visszagondolva azt hiszem. akihez nagyanyám visszatért.Több mint húsz év után Tolitha egyenesen az öreg Barnwell Street-i házába ment.

aki engem nemzett. aki hangosan kimondta. Persze egy centet se fogadnék el tőle. bizarr zsoltárokat énekelt.Egy kicsit be van nőve a nyakába. aki épp kéznél volt. apámat számtalan unokahúga valamelyikének gondjaira bízta. vagy bárkire. s ahol nem kellett a portékája. hogy a földre zuhantam. Elkezdett az utcasarkon prédikálni. 1956-ban ötször. hogy akár Tolitha. hogy Wingo nagypapa bolond. a Bibliatársaság egy aranyozott hajnyírót ajándékozott neki. A gazdasági válság idején Isten naponta megjelent neki. hogy megüssenek minket. Egyre jobban elkezdett szeretni. 7 . Míg nagyapám az öt déli államot járta a szentírással. hogy megnyírja a családot. Talán ezért is keveredett apám kibékíthetetlen vitába és perlekedésbe a világgal. Mert hogy bibliával házaló nagyapám afféle legendás alak lett a déli kisvárosokban. de a bibliákkal sem házalt többé. aki vert minket. Különböző okoknál fogva HULLÁMOK HERCEGE 131 nagyszüleiül mindketten szívesebben foglalkoztak mindenfélével. vagy más hasonló lélekemelő történeteket. felajánlotta. Soha nem hallottam. 1957-ben elkezdett ajnározni. ha egyáltalán az volt. 1955-ben háromszor ütött meg úgy. s egy oklevelet. Kinyilatkoztatásai mintha az epileptikus görcsökben fetrengő lélek megnyilvánulásai lettek volna. ahogy elkezdtem férfivá válni. az meg egyenesen elképzelhetetlen volt. Oldalt nagyon ráférne egy kis trimmelés. így lettek nagyszüleim akaratlanul is kibírhatatlan szenvedéseink okozóivá. Minden házba bekopogott. Amikor nyugalomba vonult. amit kifogtak a folyóból. Savannah volt az első. nem érdekelte. gondoltam. Mégis ők teremtették azt a férfit. akár Amos fölemelte volna a hangját. Ügy éltem le a gyerekkoromat. ez a következő évben csak fokozódott. De ez csak olyan jópofa és emberi bolondság volt. apám meg fog ölni. természetesen kedvezményesen. ne vágjam le egy kicsit. hogy a válság Krisztus eljövetelének égi jele. Borotválás és nyírás közben persze Krisztus életéről magyarázott. mely szerint a társaság eddigi fennállása alatt ő adta el a legtöbb bibliát. Fölhagyott a borbélykodással. hogy mindennap azt vártam. s ettől a család azon a halon élt. meg is kérdezem egyszer tőle. mert meg volt győződve róla. de valahogy apám nevelése nem tartozott ezek közé. verte nővéremet és bátyámat. egyáltalán meghall-gatják-e. verte anyánkat.

feléledt bennem a soká szendergő vágy. legalább egyszer ennem kell a Lutece-ben. Megcsinálod a vacsorát? A fáradságtól szinte megszépült az arca. s az alig észrevehető ráncok a szája körül. a Négy Évszakban. ahol a levegőnehéz virágillattal volt terhes. hogy továbbképezzem magam. Hét órakor fölpattant a székéből. Először Brook-lynba akartam eljutni. Löwenstein segíteni tudjon Savannah nővéremen. az ember azt hihette volna.Ne haragudj. s a telefonhoz ment. képtelen volt rám figyelni. de a rendelés alatt nyugtalannak tűnt. Az utolsó tíz percben háromszor is az órájára nézett. de már kezdtek olyan szokásaim kialakulni. hogy lássam a legnagyobbakat. színház. hogy mit kell elvégeznem. hogy maradjak még. melegítőbe bújtam és megkezdtem szokásos kocogásomat. de valahogy a Boweryn kötöttem ki. Másnap ellenkező irányba indultam és egy ken városba keveredtem. drágám . hog\ miért vagyok eltiltva a látogatástól. Igaz. amilyenek csak a helyiekre jellemzőek. Löwenstein kedden késő délutánra rendelt be. Amikor az utcai zajok hajnalban fölvertek. Dr. nehogy rálépjek a járdán itt-ott he132 Pat Conroy verő részegekre. ahol vigyáznom kellett. hogy dr. de intett. a La Cote Basque-ban és a La Tulipe-ben. meg kell nézzek három színdarabot és legalább öt külföldi filmet. kamaszlánnyal van dolga.Két hete voltam még csak New Yorkban. könyvtár. Egy hete nem láttam már a nővérem. Alig léptem át e metropolis határait. felkelés után ötven tekvőtámasz és ugyanannyi fölülés dukál. hogy azért sem veszem félvállról az itt tartózkodást.és egy kosárlabdameccsre. nem volt egy szabad percem sem. pezseg a kulturális élet. Ha nincsenek a diszkrét táskák a szeme alatt. tekete haját arcának egyik oldalára . el kell menjek egy futball. s amelyek ott sorakoznak nővérem gazdag könyvtárában. hisz itt van ez a számtalan múzeum. már a legelején elhatároztam. el kell olvassam a tíz legfontosabb könyvet. amelyekkel adós vagyok. jelezve. Összeállítottam egy listát. amikor fölhoztam a témát. és persze el kell mondanom mindent a családomról. mielőtt visszatérek Dél-Karolinába: ötven percen belül kell lefussam a tíz kilométeres távot. Középkorú nő létére káprázatosán jól tartotta magát. . ¦ Szervusz.szólt a kagylóba kedvesen. nem tudtalak korábban hívni. hogy végeztünk. Sima. mindennap vezetnem kell a naplóm és háromnaponként írnom kell a családnak. a La Grenouille-ban.

fésülte.Azért jöttem föl New Yorkba. Tom . .Meg se hallja.felelte a doktornő -. Még hogy csapat.. Tom? . doktornő? . . hogy nem megy jól a próba. rám mosolygott. tudnék Savannah-nak segítem. doktornő . amikor megszólalt: . megértem.. HULLÁMOK HERCEGE 133 de roppant vonzó mozdulata. . hogy tudja. a látogatásai fölkavarják Savannah-t. 134 Pat Conroy . Minden. jogom van őt látni. . majd később megbeszéljük. s volt egy ideges.szólalt meg dr. . Tudnia kell. hogy mit kérdeztem.Sajnálom. Löwenstein -. . Ez megfelel magának? .mondtam.kérdezte a doktornő. . Amikor felém fordult. megáll az eszem! Ott a pszichiátere. hogy segíthessek rajta. Savannah maga kérte. . s az előjegyzési naptárában lapozgatott. De gyorsan összeszedte magát. Dr.kérdeztem. hogy egy ideig ne háborgassa a látogatásaival.És tudhatom. Azt hiszem. Úgy hangzik. megmondta. drágám -mondta a kagylóba. hogy az orvoscsapat ügy látja. mintha Savannah-t próbajátékra hívták volna a New York Giantshez. Szervusz. de már említettem.Azt hiszem. .És megmondta. Szeretném. amitől egy bálna kiterülne.Ó. miért? . aztán a humortalan nővérek. van mellette valaki. aztán teletömi annyi nyugtatóval.Hívja őket „bellevue-i seggfej éknek".Lemondtak egy találkozót holnap kettőkor.Szívesen használom a maga változatát. ahogy beszéd közben végig-simította ezt a csodás hajzuhatagot. . Bemard holnap este jön meg. . És mint tudja. Én még nem láttam mellette egyetlen mosolygó embert sem. bizalmas. Csalódott lesz. Még hogy csapat! A francba! És ki van még ebben a . .Mikor láthatom a nővéremet? . Tom . hogy itt vagyok mellette. hogy időpontot találjon a számomra. ha nem talál otthon.magyarázta dr. aki egy héten egyszer megnézi. a csalódás. sajnálom. látszott arcán a sértettség. Tom . Löwenstein nem pillantott föl.És hogy hívjam őket.Miért hívja azokat a seggfejeket csapatnak. Löwenstein. amit mond.Savannah az én páciensem.kérdeztem. ha bízna bennem és az őt ápoló csapatban.Igen.Persze. Aztán ott az a vörös hajú doki. Rendben.

. Vagy hogy neki is ugyanazt jelentik-e.kérdeztem jóval hangosabban.felelte a doktornő és újra visszaült a székébe. és filléreket kapnak azért. Löwenstein.Téved. Most határozottan örülök annak. hogy jól leszedálni. De hogy milyen lehetett lánynak lenni.Akkor meg mi a fenének vagyunk még mindig itt. mit szerettem volna.Nincs is . Vajon segítenek Savannah állapotán az én szörnyű gyerekkori élményeim? Mert szörnyű dolog volt fiúnak lenni abban a családban. .. egv búgócsiga? A nővérem költő. erőszakkal is beadják neki a gyógyszert.És maga szerint hány verset tud írni. Nem volt hajlandó még kiváltani sem azt a szert. men az általam kipróbált terápiák egvike sem vált be nála. . amíg nem stabilizálódik kielégítően az állapota.Mi értelme? Hogy hallgassam.De ahhoz nincs joga. az ápolók.Mert Savannah még ön. ahol ha kell. . mint vörösvértest. Úgy érzem magam. hogy kórházban van. nem igaz? . ami megakadályozhatta volna az öngyilkossági kísérletét. . amit nekem. esetleg az utolsó kenettel.Méghogy stabilizálódik! Hát mi ő. hogy több nyugtató van a vérében. Mert azt akarom. hogy jól elagyabugyálják a szerencsétlen betegeket.Ez nem volt fair.Nagyon is tan. Löwenstein dühösen. Tom ..mondtam. hogy távol tartson a saját nővéremtől. aki nem tud úgy írni.Addig maradt a Bellevue kórházban. mit jelentenek ezek a dolgok. én meg hadd menjek haza innen a francba! . hogy tudom. hogy ezt az eredményt gyógyszerrel vagy hókuszpókusszal érem el. .Maga nem a páciensem. Mondja el ő ezeket magának. fogalmam sincs.Ez azt jelenti. nagyon is helyénvaló volt a kérdés. Benne is kialakult a magában is meglévő félelem a gyógyszerektől.válaszoltam és lehajtottam a tejem. lom .fantasztikus csapatban? Hát persze. doktornő . . doktornő? kérdeztem.szólalt meg nyugodtan dr. . mint a víz fagyáspontja. . Amikor először láttam az öngvilkossági kísérlete után. Miért nem hozza ki onnan Savan-nah-t. doktornő. doktornő? . .és közveszélyes . . ahogy összevissza kiabál a felvételen? Még abban sem vagyok biztos. ha sikerül megölnie magát? kérdezte dr.jegyezte meg dr. hogy Savannah éljen.felelte. És nem érHULLÁMOK HERCEGE 135 dekel. doktornő . nagyon hálás voltam azoknak a „bellvue-i seggíéj éknek". mintha engem analizálna. Tom. akiknek annyi az IQ-ja.. . Ezek az exbörtöntöltelékek.

Egy dolgot nem ért velem kapcsolatban. Ezért szükségem van még magára. hogy merőben csak tudományos indítékból vállalkoztam erre a kalandra. Hanem az.Csak kétségbeesetten szeretnék segítem a nővérén. 136 Pat Conroy mert teljes szívemből kívánom. mint egy fogyókúrázó szumó-birkózó.Ne haragudjon! De azt hiszem. hogy megvilágít bizonyos múltbeli dolgokat. . ha meg tudnám gvógyítani. mit gondol. . sőt nem is akármilyen! Istenáldotta tehetséggel tudom megszerettetni azokkal a déli bunkókkal az anvanvelvüket. . És igaza lenne. doktornő. Megpróbálom kibogozni a költőnő összegubancolódott lelkét. nem érdekel -jelentette ki dr. .Löwenstein. Olvassa csak el a verseit Tom. akit nem érdekel a pénz. amikor maga még csak álmodott arról.. hog\ a témája miatt olvassa őket. barátom. hogy újra írhasson. . hogy sikerrel meg is tudjam ezt csinálni. . amikor még nem is volt a betegem. . Tom.A pénz nem játszik ebben szerepet. és fölemelkedve székemből dühösen feléje indultam. . . Akár azt is hiheti. Any-nyira személves hangú ez a költészet a nőkről szól és a nőknek. . hogv edző vagyok. nem hogy orangután. akit kézrátétellel kigyógyít véget nem érő költeményekkel fogja dicsérni a pszichiáter nevét. Már akkor nagyon szerettem Savannah költészetét. hogy segíteni tudjak rajta. aki kihajtotta a démonokat törékenv leikéből . Olvassam csak el a verseit? Azt mondtam. mint benne. . Én már akkor olvastam Savannah verseit.mondtam szarkasztikusán. Maga csak annyiban érdekes a számomra.Egy pszichiáter.Mintegy. lom mondta a doktornő. Mert nem ez a fontos.Nocsak! . Tom.Nem kis szakmai sikert jelentene. doktornő? . Nem láttam még emberben ennyi elkeseredést és kétségbeesést.Mennyi pénzt kap ezért. Löwenstein. Ehhez még csak az sem kell. De a nővére állapota még mindig válságos. mit hisz erről a dologról. Azt hogy angoltanár is vagyok.kérdeztem. az számomra olyan.kiáltottam (öl.Igaza van.nevettem fel. hogy Savannah-n segítsünk.mondta a nő.Bocsásson meg. Tom .Micsoda? .. És ma is szeretem a verseit. . hogy kedveljük egymást.Nyugodtan nevessen csak. .És Savannah pedig. hogy orvos lesz valaha. . Egy apróságot úgv látszik elfelejtett szegényes életrajzomból.

mintha karót nyelt volna.Sejtem. Amikor ránéztem. akik tudnak szenvedek esen érezni. feminista vagyok-e . .Majdnem mondtam valamit . Tom . .jegyeztem meg hűvösen. amelyek nem igénvlik.Ez csodálatos. Azt mondta. Mert maga igazából férfisoviniszta . . ne fogadjak el mindent se a feministáktól.Miért nevet? . hogy úgy hangozzék mindez. Löwensteintől hallottam.. szinte mellbe vágott a mód.Nem.kérdeztem. az embereknek..Savannah ennél durvábban fogalmazott. Hagyatkozzam az ösztöneimre és küldjem el őket a büdös francba. . . hogy bonvolultan közeledjenek hozzájuk Ez az egyszerűség bizonvos szemHULLÁMOK HERCEGE 137 pontból gyengíti a költészetét.Mert legkevésbé ezt a választ vártam. meg ilyesmi? . . Löwenstein.ha úgy érzem. Aztán elkezdett nevetni. . ahogy ott ült. hogy megértse a feminista álláspontot .Igen. se a természetgyógyászoktól.sóhajtottam fáradtan.kérdeztem. szinte kiszámítható.Egy fehér déli hímtől. esetleg gyö-nvörködtető írások. se a rasszistáktól. . Ez volt az első őszinte nevetés.. Olyan nőknek és férfiaknak. meg ilyesmi. se a mit tudom kiktől .Mi a keresztneve. doktornő? .szólalt meg rövid hallgatás után.kérdezett vissza.Feminista.felelte.Igen? . Tom? .Dehogyis . .Az isten verje meg! Dehogyis! Miért van az. mint egy megsebzett angyal éneke. amelyet a komoly és kicsit merev dr. Én nagyon finom voltam.Miért maga szerint nem nőknek szólnak ezek a versek? .válaszolta komolyan. De csak Savannah találta meg a megfelelő hangot. miközben hosszan . doktornő. hogy nincs igazuk. . . . . hogy ennyi ostoba ember van ebben a nyomorult városban? Miért beszél mindenki ilyen bután a költészetéről? Ez lealacsonyítja a tehetségét. -Nagyon progresszív nézetek egy tornatanártól. .Ki várná el magától.Egy fehér déli hímtől.csattant föl dr. . mert ettől olyan banális.mondtam neki. Milliónyi nő kínlódik hasonló gondokkal ebben a szerencsétlen városban.Kérdezze meg. Ezek tanulságos.Igen .

azért. ha a kapcsolatunk tisztán szakmai jellegű lenne magyarázta di. . Maga lomnak szólít. amelyet szinte elárasztottak a pasztellszínek. . . pedig érzem. . lom? kérdezte es telem hajolt. doktornő . . .Igen. . mintha tegezne. Elrémít a gondolat. amelvik gyűlöli a nőket.Kérdezze meg. Mert egy HULLÁMOK HERCEGE 139 nő nevelt föl. hogv egy magához hasonló embert túlságosan közel engedjek magamhoz. Löuenstein. Most pedig várom a következő kérdését. a következő logikus kérdését.Kérdezze meg. hisz még csak a nővéremet sem látogathatom meg.Nem is fontos A betegeim nem szólítanak a keresztnevemen.mondtam kimerültén. aki szeretné magát a keresztnevén szólítani.Szólítson edzőnek. . . .Igen . hogy gyűlölöm-e a férfiakat. . .Van magának olvan porókája.Igen. csak a nővérem az.Amely valóban gyűlöli a nőket? . vajon . Szeretném. a jövőben engem se tomozzon.A feminista edző föllázad? . Viszont nagvon kérem. . mién gyűlölöm a nőket.Ezt nem egészen értem. és én hirtelen úgy éreztem. .teleltem és viszonoztam határozott nézését.kérdezte a nő.És tisztában van vele. ha továbbra is doktornőnek szólítana. .Már majdnem három hete járok magához és még a keresztnevét sem tudom. viszont az egyik páciensem hozzátartozója. Én az ő Neander-völgyi bátvuskája vagyok.Hogyhogy ? . hogy szüksége van rám.méregettem a szememmel.Szeretném. maga New York-i feminista doktornő! .Én viszont nem vagyok a francos betege. én meg tisztelet-tudóan ledoktornőzöm. a feminista edző föllázad. mintha csapdába kerültem volna ebben a steril rendelőben. és hirtelen nagyon magányosnak érzem magam. Ezért ragaszkodom a szakmai kapcsolathoz.Bár maga valóban nem a páciensem. Néhány barátját ismerem csak Savannah-nak ebben az átkozott városban. 138 Pat Conroy . Ragaszkodom a hivatalos megszólításhoz. miért gyűlöli a nőket? .mondtam dühösen. visszazökkenve ismét a proli szakértő szerepébe.Egyetértek. Pontosan tudom.Rendben van.

gyűlölöm-e a rohadék férfiakat! - Gyűlöli a férfiakat? - Igen - feleltem. - Gyűlölöm őket, mert egy férfi nevelt föl. Egy pillanatig mintha elbontott volna minket a jeges gyűlölet. A szívem tele volt fájdalommal, és remegtem, mint a nyárfalevél. Mintha valami meghalt volna bennem, és nem tudtam, hogy akadályozhattam volna meg. - Susannek hívnak - szólalt meg nyugodtan. - Kösz, doktornő - mondtam, s majdnem elájultam a megtiszteltetéstől. - Nem fogok visszaélni vele. Csak tudni akartam. Láttam a szemén, ahogy megenyhül és visszavonul a csatatérről. Gyorsan reagált, dühösen, de úgy lépett vissza, hogy ne hagyjon maga után sebeket. Aprócska, szinte elhanyagolható győzelmet arattam, de szándékosan úgy viselkedett, hogy ez mégis fontos győzelem legyen a számomra. - Köszönöm, doktornő - mondtam. - Csodálatosan oldotta meg a helyzetet. Az nem érdekel, hogy hülyét csinálok magamból, de hogy ezt férfiként... - Mién maradt lenn délen? - kérdezte néhány pillanattal később. - Valóban el kellett volna költözzem - feleltem. - De nem volt hozzá bátorságom. Úgy gondolkodtam, hogyha délen maradok, akkor a felnőtt életemben rendbe hozhatom azt, amit a gyerekkorom tönkretett. Jártam egy-két helyen, de egyik sem vonzott. így aztán, én ostoba, DélKarolinában maradtam. Nem is bátorság kérdése volt ez. inkább a képzelőerő hiánva. 140 Pat Conroy - És? - kérdezte a doktornő. - így aztán évről évre elvész belőlem valami, ami miatt gverekként különlegesnek számítottam. Valamikor arról álmodtam, hogy nagy ember leszek. Most pedig a legvérmesebb reménveim szerint is legfeljebb a középszerűségig juthatok vissza, nagyon kemény küzdelem árán. - Kétségbeejtő élete lehet. - Dehogyis - mondtam -, nagyon is hétköznapi életet élek. Nézze, nagyon sokáig feltartottam. Jóvá tudom tenni ezt a megbocsáthatatlan bűnt azzal, hogy meghívom vacsorázni? - A férjemmel kellett volna vacsoráznom, de elhúzódtak a próbái mondta. - Van egy hely, ahová elvittem Savannah-t és Luke-ot amikor a

nővérem első kötete megjelent. - És melyik az? - Az Edzőterem - feleltem. Fölnevetett és megkérdezte: - Edzőterem? Szándékosan választotta a helyet ki? - Persze, de nem a neve miatt - feleltem. - Savannah is ugyanerre gondolt, de elmagyaráztam neki. hogy olvastam egy cikket, amiben azt írták róla. hogv ez egv nagyon jellegzetes New York-i étterem. - Nekem haza kéne mennem - mentegetőzött. - Holnap jön haza a fiam. Megkezdődik a szünidő. - Doktornő, soha ne utasítson vissza ingven ételt és italt -mondtam. Szerencsétlenséget hoz és rossz ízlésre vall. - Rendben - felelte. - Miért is ne? Két héten belül a negyedik alkalommal állított falhoz a férjem. Akkor viszont ígérjen meg valamit, Tom! - Bármit, doktornő. - Vacsora közben mondja néhányszor nekem, hogy szép vagyok. Nem is gondolja. Tom. hánvszor gondoltam a Plazá-ban elhangzott szavaira. HULLÁMOK HERCEGE 141 Nyújtottam neki a karomat. - Elkísérné a szépséges Susan Löwenstein Wingo edzőt a tipikus New York-i vendéglőbe? - Igen - felelte. - A szépséges Susan Löwenstein örömmel elfogadja a meghívást. Egészen 1953-ig csak a mi családunk volt katolikus egész Colletonban. Apám háború alatti áttérését anyám egyetlen rossz szó nélkül elfogadta. Sőt olyan nagyfokú volt anyám naivitása, hogy azt hitte, ettől automatikusan megnő a család társadalmi presztízse. Csak lassan és fájdalmas kudarcok során jött rá, hogy nincs idegenebb és furcsább lény a déli ember szemében, mint egy római katolikus. Szüleim olyan ártatlanok voltak katolikus hitükben, hogy talán ők voltak az egyetlen házaspár egész Amerikában, akik komolyan vették a pápa születésszabályozással kapcsolatos kinyilatkoztatásait. Rossz házasságuk ellenére, azt hiszem, egészséges és talán heves nemi életet éltek - ha anyám ismételt terhességei jelentenek valamit. 1952 és 1956 között anyám minden évben teherbe esett. Mindet végighordta, de mindegyik gyerek halva született. Mind a négyüket házunk kertjének

végében, a nagy tölgy tövében temettük el. A sírokat durva fakereszt jelölte, rajta a gyerek nevével. Apám soha nem vett részt ezeken a szomorú ceremóniákon, és soha nem adott hangot érzelmeinek. A mosogatónál mindegyiküket megkeresztelte, aztán beletette őket egy nejlonzsákba, és a hűtőszekrény fagyasztójába helyezte el őket addig, amíg anyám haza nem tért a kórházból. - Ezt itt Rose Asternek nevezem el - mondta 1956 nyarán, miközben mi szótlanul figyeltük a konyhaasztal mellől. -Ügysem tudtam volna hasznát venni a hajón, azt hiszem. - De nekem igen, papa, ugye? - kérdezte Savannah, és szemét a halott gyerekre szögezte. - Dehogy tudom. Savannah - mordult föl az apám. Legfeljebb arra vagv jó. hogy elriasszad a rákokat. - Ezután apám 142 Pat Conroy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Rose Aster névre keresztelte a halott csecsemőt, olyan szenvtelen és monoton hangon, mintha csak az asztali áldást mondaná, aztán kiment a hátsó verandára, a kis holttestet nejlonzsákba rakta és beletette a hűtőbe, a lefagyasztott garnélák hegvibe. - De papa. még csak el sem tudtam köszönni a húgomtól -szólalt meg Savannah, aki kiment apám után a verandára. Apám fölemelte a jégszekrény tetejét és megszólalt: - Akkor most még pótolhatod. Mondd neki. szia. Vagy akármit, nem számít. Rose Aster háromkilónyi hús, olyan, mint a fa-gyasztott rák. Nincs értelme elköszönni tőle vagy akármi. Amikor apám másnap hajnalban kiment a hajóra, valami nvüszítésszerű hangot hallottam a sötétben. Mintha kismacskák lettek volna. Kimásztam az ágyból, felöltöztem, de Lukénak nem szóltam semmit. Kint aztán rájöttem, hogy a hang Savannah szobájából jön. Amikor beléptem az ajtón, láttam, hogv valamit nagyon erősen szorongat a melléhez. Olyan méh elkeseredés áradt ebbői a sírásból, amilyen fájdalmas szomorúságra csak Savannah volt képes. Magam felé fordítottam és lefejtettem a karját Rose Aster jéghideg, merev testéről. Ne \edd el. lom! sírt föl Savannah. - A húgunk lett volna, és mégsem szer ette egv pillanatig sem senki. Hadd szeret-gessem. hogv tudja, nem olyan az egész világ, mint ők. - Nincs igazad. Savannah - suttogtam. - Nincs értelme beszélned hozzá, apa és anya csak jól megvernek, ha megtudják, hogy kivetted a jégszekrényből. Az is lehet, hogy megromlik, mielőtt

eltemethetnénk. - Azért valamit el tudok neki mondani - mondta Savannah, és kikapta a kezemből a tetemet. - Már elmondtam neki, hogy mi nem bántottuk volna, és mindig megvédtük volna tőlük. Savannah, nem szabad ilyesmiket mondanod. Isten hall mindent. Bűn. ahogv a szüléidről beszélsz. Ú a negyedik, aki meghalt. Tom. Ez nem valami égi jel? HULLÁMOK HERCEGE 143 Szerintem ezek a szerencsétlenek úgy határoztak, hogy nem akarnak élni. Amikor meghallották, mi folyik ebben a házban, azt mondták: „Na nem, ezt nem nekem találták ki". Azt nem tudták, hogv mi. gyerekek jól vagyunk. - Mama szerint rosszak vagyunk. Minden évben csak roszszabbak leszünk - mondtam. - Apa meg azt mondta, azért veszti el anya a gyerekeket, mert rosszak vagyunk, és anya soha nem tud békén maradni. - Persze, mert anya mindenért minket vádol. Szerintem Rose Asternek meg a többinek igaza van, ők a szerencsések. Tudják, hogy apa és anya gonosz. Szerintem mielőtt megszületnének, öngyilkosok lesznek anya hasában. Bárcsak én is ilyen okos lettem volna. - Hadd vigyem vissza Rose Astert a jégszekrénybe, Savannah. Halálos bűn kivenni egy gyereket a hűtőből. - Csak megpróbálom megnyugtatni, Tom. Hiszen még a világot sem láthatta. - ő már fent van a mennyországban. Apa megkeresztelte. - Hogy is hívják a többit? Mindig elfelejtem. - Az egyik David Tucker, aztán van Robert Middleton, Ruth Frances, és most Rose Aster!1 - Milyen nagy család lennénk, ha élnének. - De nem élnek, Savannah. Fönt vannak a mennyben és vigyáznak ránk, így mondta anya. - Hát érezzük is, milyen komolyan veszik a feladatukat -jegyezte meg Savannah valami hihetetlen keserűséggel. - Mindjárt felkel a nap, a ház meg tiszta bűz lesz Rose As-tertől. Akkor aztán benne leszünk a pácban. - Egész éjjel vele aludtam. Olyan szép kezecskéi vannak, meg a lába... milyen picik az ujjai. Milyen jó is lett volna, ha van egy kistestvérünk. Meg is öltem volna anyát vagy apát, ha egy ujjal is merik bántani. - Anya meg apa biztos nagyon szerette volna őt is -

mondtam zavarodottan. - Ahogyan minket is szeretnek. 144 Pat Conroy - Anya és apa nem szeret minket. Lom. Még nem jöttél rá? Gyűlölnek, lom. Ezt mindenki láthatja. - Elrévedt tekintettel megcsókolta az apró holttest kezét, lábát. - Ezért szerencsés Rose Aster. És ezért sírtam, mert irigyeltem. Óvatosan kivettem a kezéből a tetemet és kivittem a verandára, a jégszekrénybe. Amikor visszatértem, hallottam Sa-vannah-t valami számomra ismeretlen hangon beszélni valakihez. De mar nem zavartam újból. Nekiláttam szalonnás rántottat készíteni, mert ez ma az én reszortom volt. Anyám aznap délután jött vissza a kórházból. Késő délután temettük el Rose Astert a beszenteletlen földbe, még azelőtt, hogy apám visszatért volna a folyóról. A nagy-szüleim hozták haza kocsival anyámat a kórházból, az ágyban teküdt, amikor hazajöttünk az iskolából, Luke és én ástuk meg a sírt, Savannah pedig egy teher lepedőbe csavarta a kétszer lefagyasztott kis testet. Anyám a szobájában maradt. Luke ment tél érte, amikor elkészültünk, hogy segítsen neki lejönni. Anyám Luke-ra támaszkodva jött le a lépcsőn, sápadt volt és arcán akkora volt a fájdalom, mint egy bizánci ikon szenvedő istenanyáján. Egyetlen szót sem szólt hozzánk egész nap, azt sem engedte, hogy beszámoljunk neki, mi történt az iskolában. Amikor leült a székre a konyhában, csak bólintott, hogy kezdhetjük a szertartást. Savannah belehelyezte Rose Astert a kis fadobozba, amely direkt erre a célra készült. Nem volt nagyobb, mint egy madáretető, mintha a csecsemő maga is csak egy kis kopasz madárka lett volna. Leszögeztük a koporsó tetejét, és odavittem anyámnak, aki az ölébe vette. Az égre emelte a szemét, és hirtelen dühödten fölsikoltott. - Nem, nem bocsátók meg, Uram! Ilyen nincs, egyszerűen nincs. Mind a négyüket elvetted tőlem, többet már nem adok! Hallod, Uram? Nem érdekel többé a te szent akaratod. Nehogy el merj venni tőlem még egyet, mert megbánod! HULLÁMOK HERCEGE 145 Rövid szünetet tartott, aztán ismét megszólalt: - A legkevesebb, amit megtehettek, hogy imádkoztok a húgotokért. Amikor Luke és én végeztünk a sír beföldelésével. mindhárman térdre huppantunk. - Addig itt maradtok, amíg nem szólok, hogy jöhettek vacsorázni - mondta anyám kimerültén.

- De jön a vihar, mama - szólalt meg Luke. - Elég legyen! Még imádkozni sem akartok? Miközben imádkoztunk, föltámadt a szél, tépte a faágakat. Úgy láttam, mintha valami kis felhő emelkedett volna fel a sírból. Rose Aster lelke mind magasabbra szállt a kavargó falevelek között. Zuhogott az eső, és mind többször pillantottunk a ház felé, hátha szól már anyánk. Savannah szólalt meg először: - Te vagy a szerencsés, Rose, mert nem kell ezekkel élned. - Ha belevág a villám a fába, mindhármunkat melléjük temethet mondta Luke. - Imádkozzunk - jegyeztem meg. - Ha isten azt akarná, hogy zuhogó esőben imádkozzunk, akkor nem engedett volna tempjomokat építeni - mondta Luke. - Ezek mind a ketten őrültek - szólalt meg Savannah, és összeszorította a karját a mellén. - Segíts, Uram, hogy kibírjuk idekinn! - Fogd be a szád. Savannah! Isten nem szereti az ilyen beszédet figyelmeztettem. - Lehet, hogy nem szereti, akkor is kimondom, ö rakott minket ezekhez, tudnia kell. hogv bolondok. - Nem bolondok, Savannah, hanem a szüléink, akiket szeretünk. - Én megfigyeltem, hogy viselkednek a többi emberek, Tom. Senki se csinál olyasmiket, mint ők. Ezek őrültek. - Ja. ki a franc hallott már olvat. hogv zuhogó esőben kell imádkozni egv halott csecsemőért- - jegvezte meg Luke. 146 Pat Conroy Kezdtem reszketni, ahogy erősödött a szél. A ház felé fordultam és egy pillanatig megfordult a fejemben, vajon elképzelhető-e hogy anyám nem is tudja, hogy esik az eső. A házat is alig láttam a sűrű esőfüggönyön keresztül. - Miért lesz anya mindig terhes? - kérdeztem minden különösebb ok nélkül. Imára kulcsolt kezei mögül Savannah válaszolt: - Azért, mert mindig szexuális kapcsolatot létesít apával. - Ne beszélj csúnyán - figyelmeztette Luke, ő volt az egyetlen, aki képes volt komolyan imádkozni húgunk lelki üdvéért. - Tényleg? - kérdeztem meglepve, hiszen most hallottam először ezt a különös, misztikus kifejezést.

- Tényleg -jelentette ki határozottan Savannah. - És fölfordul tőle a gyomrom. Luke többet is tud - mondta. - Csak félénk és nem akar beszélni a dologról. - Nem vagyok félénk, csak azt csinálom, amit anya mondott. - Úgy beszélsz, mint egy paraszt, Luke. Te meg Tom mind a ketten parasztok vagytok. - Ha mi azok vagyunk, akkor te is az vagy - felelte Luke. - Csak a magad nevében beszélj. Anya azt mondta, hogy én sokkal kifinomultabb vagyok. - Ja - szólaltam meg nevetve. - Annyira kifinomult vagy, hogy magad mellé fektetted tegnap éjjel Rose Astert. - Micsoda? - nézett rám meglepetten Luke. Savannah is meglepetten nézett rám, mintha kihagyta volna egy vicc poénját. - Miket beszélsz itt összevissza, Tom? - Csak azt mondom, hogy tegnap éjjel kivetted a jégszekrényből a halott bébit, és magad mellé fektetted az ágyban. - Ilyet én nem csináltam, Tom - mondta a nővérem komolyan, és megvonta a vállát, amint Luke-ra pillantott. - Miért csinálna valaki ilyen furcsa dolgokat? Semmitől sem iszonyodom jobban, mint egy halottól. HULLÁMOK HERCEGE 147 - A saját szememmel láttalak, Savannah - mondtam. - Én vittem vissza a jégszekrénybe a kicsit. - Biztos álmodtad, öcsi -jegyezte meg Luke. Épp válaszolni akartam, amikor meghallottam, hogy apánk furgonja behajt a földútra, amely a házhoz vezetett. Mindhárman lehajtottuk a fejünket, és buzgó imába mélyedtünk. Apám kiszállt a kocsiból, némán meredt ránk néhány másodpercig, majd megszólalt: - Teljesen elment az eszetek, hülyék? - Mama mondta, hogy imádkozzunk Rose Asterért - magyarázta Luke. - Ha nem mentek be azonnal a házba, akkor titeket is melléjük temethet anyátok mindjárt. - Mama dühös lesz, ha idő előtt bemegyünk - mondtam. - Mennyi ideje álltok itt az esőben? - Úgy egy órája, azt hiszem - válaszolta Luke. - Jesszus Máriám! Ha vallási ügyről van szó, ne hallgassatok anyátokra! Megkereszteltem a bébit, szóval ő biztosan ott van már a mennyországban. Most pedig befelé! Anyátok depresz-sziós, mint minden

nő, aki elveszít egy gyereket. Legyetek kedvesek hozzá, vigyetek neki virágot. - Apa, te hoztál neki virágot? - kérdezte Savannah. - Kis híján hoztam neki. Legalábbis az eszembe jutott -válaszolta apám, majd behajtott a kocsival a csűrbe. Amikor fölálltunk a sárból, Savannah remegve megszólalt: - Micsoda lovagias fickó. Meghal a gyereke, de virágot azt nem hozna a saját feleségének. - De legalább eszébe jutott - mondta Luke. - Ja, kis híján - tettem hozzá én. Nevetésünket visszatartva léptünk be a házba. Anyánk aznap este ki se jött a szobájából, így aztán mogyoró-vajas, lekváros kenyeret kentünk magunknak vacsorára. Anyánknak garnélát és párolt kukoricát készítettünk, nagyon 148 Pat Conroy elegáns vacsorái, amit tálcán vittünk be a szobájába egy nagy csokor vadvirággal. Anyánk azonban csak sírt, mindössze egy rákot rágcsált el, a kukoricához hozzá sem nyúlt. Apám a külső szobában a helvi halászlapot olvasgatta, s időnként dühös pillantásokat lövellt anyáin hálószobája leié. Olyan ember volt, aki a legkisebb gyengédségre is képtelen. Ha az apám lelkére gondoltam, soha nem láttam mást, mint egv hatalmas, összefüggő jégtakarót. - Tom - szólalt meg, amikor elkapta a pillantásomat. -Menj éí> mondd meg anvádnak. hogv hagyja már abba a bru-hogást! - Szomorú a kishúgunk miatt - mondtam. - Tudom, de ha sír, attól még nem támasztja föl. Menj csak. A gyerek dolga, hogv fölvidilsa az anyját. Lábujjhegyen léptem be a szobába, és megálltam az ajtóban, nem tudtam, mit csináljak. Anyám olyan szomorú arccal nézett rám, amilyet én még a világon nem láttam. - Mama, apa tudni szeretné, kívánsz-e valamit - suttogtam. - Hallottam, mit mondott - mondta anyám sírva. - Gyere, Tom, feküdj ide mellém! Bebújtam mellé, és a vállára hajtottam a fejem. Anyám keservesen zokogott, a könnyei ráfolytak az arcomra, én meg megbénultam ettől a soha nem tapasztalt föltárulkozástól. - Csak te vagy nekem, Tom - suttogta vadul a fülembe. - De hisz itt vagyunk melletted mind - tiltakoztam.

. De te. akikre büszke lehetek. . mama. .De be kell bizonyítanunk.Men beteg. Savannah sem. mi lesz Luke-ból. Azok vagyunk. Apádnak valami baja van.Bizonyítsd be nekik. Még nem tudom. A legfontosabb a családban a lojalitás. Ha hozzámész egy senkihez. Talán serifíhelyettes. Talán azért. men Luke buta. Folyton bánt minket. mint az apád! . Tom. Tom. Szóval neked kell megmutatnod. Savannah-t a leggazdagabb fiühoz adom feleségül. jó.. mama.Én meg azt ígérem meg neked. . Addig is imádkozunk majd.De miért. Luke meg olyan buta. Ki kell várnunk a megfelelő időt. Ezt még senki sem tudja. mama? . csak te. . Téged szeretlek a legjobban. mert amikor született. .. hogy nem ebben a házban tögok meghalni. jobban. mama. hogy én leszek a legjobb.Nem lehet.Hogvhogv mama? HULLÁMOK HERCEGE 149 . . Tom. mint egy kecske.Igen. Tom? .De ez így is van. ígérem.Imádkozni fogok. Neked kell megmutatni nekik. és még erősebben magához szorított. mint bárkit. .Mondd.Ezt te nem érted. . . A városban lenéznek miniket. mama. Csak te számítasz nekem. akkor nincsen senkid. És köszönöm. . és még az ajtóból visszaszóltam: - . Tom. Én azt akartam. fogóval kellett megfogni a fejét. Tom. hogy nem leszel olyan.De Luke és Savannah. Nagyon beteg. . hogy bejöttél hozzám.Luke nem buta. mama. hogy ez nem igaz. ők is szeretnek téged. hogy jobbak vagyunk akárkinél. fgérd meg. hogy nyolc vagy kilenc gyerek futkározzon körülöttem. .ígérem.Tudom. hogy te leszel a legjobb mindenben! .Savannah egy utálatos kis béka. . te vagy az egyetlen reményem.És azt is. Te vagy az én titkos kedvencem. miiven fából faragtak minket. mert ő csak egy lány.Nem .mondtam.Jó leszek. hogy igazából értelmi fogyatékos. . Luke ezt nem tudja.szólalt meg dühösen. szófogadatlan.Lehet. hogy ez titokban marad.Igen. megígérem.Akkor szóljunk valakinek! . .. megígérem .

feleltem dühösen.Miért nevetnélek? . hogy gyáva vagyok.kérdeztem. Már csak megnyugtatóan kopogott a réztetőn az eső. hogy megosztott minket. komolyan fogsz rá válaszolni? . akire pont válságos helyzetekben nem lehet számítani.És nem fogsz kinevetni? . Dühöt vártam. megbízhatatlan. . talán pontosan ugyanazokkal a szavakkal. akkor csak szólj. aki átérezheti.Vizes volt az ágyam.Hát persze . amióta megszülettél. megbolondultál.Ha akarsz valamit. kocsonvás rejtéllyé vált mindhármunk életében. ügy néztük egy ideig a távoli villámokat. . hogy ő is nő.mondta ijedt arccal. amikor eltemettük Rose Astert. . Leültem az ágya mellé a padlóra. hogy mindhárom gyerekét beavassa a titkába. ehelyett szinte megszakadtak a nevetéstől. Anyám kezdő konspirátor lehetett akkoriban. mi történt aznap este a szobában. . hogy ő erős. milyen igazságtalan egy nő sorsa.Nem hittem el a dolgot egészen addig.Tényleg itt találtál Rose Asterrel az éjjel? . megrendíthetetlen. anyánk valami megfejthetetlen. Pontosan ugyanazokat mondta mindhármunknak. anyám megtalálta a módját. Évekkel később felfedtem a titkom és elmeséltem Saván150 PatConroy nah-nak és Luke-nak.Egyáltalán nem emlékeztem a dologra.Tudtam. amíg nem feküdtem le ma este. . . . . a tökéletes harcos.Aztán hazudtál Luke-nak. ha így lát. amikor Savannah ugyanaznap este behívott magához a szobájába.Itt volt a gyerek a kezedben.Persze. Azóta tudom. Tom .És mitől változott meg a véleményed? . . Luke meg azzal. mama. amikor mondtad. Azon a héten. Apa megölt volna.Tom . ¦ Azt hittem. hogy nem csalódom benned. mindenesetre nem bizonyult tehetségtelennek.Nem hazudtam. Azt mondta nekik rólam (miután kicseréltük információinkat).Na és ki a bolond? HULLÁMOK HERCEGE 151 .suttogta -. Tom. ha én komolyan kérdezek tőled valamit. . . Savannah azzal lett elszédítve. Azzal.

kérdeztem vissza.Semmi baj. hogy vizes az ágyam. mintha meghibbantam volna. Luke úgy nézett rám. de máskor ne hazugozz le. mert szomorú voltál. mint a valóságos. Savannah. a beszélgetéseket. Amikor bejött a szobába. Próbáltam mondani anyának. Halálra rémiszt. mim én. én azonban egy csomó dolgot azonnal elfelejtek. amikor fenn a Stone Mountain tetején megütöttelek? . Kezd nagyon zavarni ez.Emlékszel. én meg dermedten feküdtem egész idő alatt az ágyban.Semmire nem emlékszem.Tudom.Csodálatos vagy. nagyon szemét voltál aznap. . mi történt. ha mondok valamit. de kinevetett. mert a baba már rendesen kiolvadt. hogy egyre több dolgot felejtek el. és én nem emlékszem semmire. én meg leírom. 152 Pat Conroy .Tom.'Azért tudom.Hát persze. Számára már akkoriban fontosabb volt a belső élete. Te \ agy az ikertestvérem. .Azért. mert nem figyelek eléggé. Savannah. aki emlékezni tud. .Hogyhogy? . . Az egész nap kiment a fejemből. csak megjátszom. én nem mondom el a dolgot senkinek. ígérem.Mi bajod lenne? .. . mert beszéltetek róla. .Valami bajom van. ami vele történt. és meglógta a kezem. lom .Én semmire nem emlékszem. de így sok szomorúság fog érni az életben. Anya szerint azért. Érzékeny vagy. amelyeket akár kedvenc babájával. . Savannah ettől kezdve mindent leírt egy csíkos iskolai füzetbe. akár képzelt társaival folytatott.Tom. hogy emlékszem. én egészen addig nem hittem neked. hogy emlékezz helyettem a dolgokra. Te elmeséled. csak mondd el. . -Valami szörnvű bajom van.Persze.Nem. mi történik velem! Elkezdek naplót vezetni. . lom. Te vagy az az ikertestvér. hogy azért van ez. pontosan olyan. Miért tehettem vajon? . hogy mi történt. nem. . mert lány vagy. . amikor bejöttem hozzád. Mindent megteszek. és Luke meg én hozzávagdostuk az üvegeket a pókokkal. Részletesen leírta a párbeszédeket.Tom.mondta. azt mondta. . azt akarom. . Ez rémisztő. sajnáltad a bébit. Vagy az óriás.Szívesen segítek. amíg föl nem fedeztem.Komolyan mondod? Tom. .

Jó fél órán át bámultam. de soha nem gondoltam volna. hogy a jövőben akármit is leírjon a családról. majd a ház leié pillantott. Csak akkor fejezte be. Esett. megpróbáltam elképzelni. Csak ult egy ideig. amelyet Savannah segítsége nélkül találtam. amikor megjelent első kötete. „A rákász lánya". melyek a vörös téglás falon sorakoztak. így aztán a teremfőnökkel fölkísértettem magam az emeletre. Volt valami megnyugtatóan otthonos az Edzőteremben. hiába könyörgött neki Savannah. Löwensteinmégnem jött meg. és hisztérikusan fölsírt. hányféle különleges étel készülhet ebben a pillanatban a Manhattan szigeten.mondta. amilyet csak egv idegen tud kialakítani egy vadidegen várossal szemben. apámmal tolytatott veszekedésüket szóról szóra. ezért aztán nagy büszkén ide hoztuk el. . Hagvtam.Anvám egy nap fölfedezte. Dühében miszlikbe szabdalta a füzetet és a tűzhelyben elégette. így váltak füstté egy gyermeklány szavai a szigeten. egy kocsiszín nem lehet hivalkodó. ahogy a homokban térdelt és dühödten írt valamit a nedves homokba. A mondatoknak szárnyuk nőtt és niegperzselődve hullottak alá a porba. Susan Löwenstein megérkezett. a vacsorázok népes tömegét figyeltem. mintha legalábbis tenyészméne-ket kellett volna sétáltatniuk. most úgy. Egy héttel később Savannah-i a folyóparton találtam. es . hogv Savannah megörökítette egyik. Ekkor tedezett csak tol. Olyan intim kapcsolatba kerültem saját magammal. ettek a melankolikus gyertyafényben. éreztem. Ez a volt kocsiszínjói táplált. . hog\ itt komolyan veszik HULLÁMOK HERCEGE 153 az evést adnak az étel elkészítésének módjára. Míg várakoztam. ahol leültem a múlt századi naiv festmények alá. ez az a hely. Bár nagyon sokszor tiltakoztam New York ellen. A pincérek olyan büszkén közlekedtek. amikorfél tízkor megérkeztem.A naplóm . ahol a világ legboldogabb embere lehet belőlem. Miközben Martinimat szopogattam. hogy parfümjének illata finoman elkeveredjék az asztalon lévő virágéval. elégedett lovakat juttat az ember eszébe.Anyám sikoltozva tiltotta meg Savaiinah-nak. amikor a dagály kezdte megemelni a vízszintet. Ez volt az egyetlen olyan New York-i étterem. milyen tökéletes éttermet lehet berendezni benne Érződött. A helyiség arányai kecsesek. Halkan beszélgettek.

Elégedetten fölnevetett. de én a rákot jobban szeretem.Mi jót lehet in enni. de egyszer sem volt otthon. de esküdni mertem volna. Hosszú. fekete haját a feje tetejére tűzte. Nos. és láttam. A nőnek olyan arca volt. amikor Sallie egyetemre járt.Semmit . maga veszélyesen néz ki ma este . . hogy egy ideig távol lehetek tőle és a gyerekektől.kérdezte. . a társadalmi státusa ugyan-olvan maradt.feleltem. Löwenstein. .és a disznósültjeik is telségesek. Azt hitte. és még mindig mo-lulygott a bókomon. akárhányszor csak láttam. . hogy csak rossz képek készültek róla. Turn? .kérdezte dr. Fehér.válaszoltam.És nem hiányzik? .Egyrészt az anyám remekül főzött.feleltem. ¦ Tud valamit a nejéről.Két oka is van .teleltem. Ezalatt megpróbálom valamilyen {elismerhető . Fantasztikusak az előételeik. a társadalmi státusa emelkedik.Egyáltalán nem néz ki szűziesnek.Nem. mélyen dekoltált ruha volt rajta. . mióta itt van New Yorkban? . de valahogy nem volt bátorságom fölvenni. . s csak most figyeltem föl először arra. hogy nővérem pszichiátere miiven tökéletes alakkal bír. miközben már a pintéi wi előre megrendelt Chablais-t nyitotta. . és szinte hálás vagyok. . hanem egy egész sor szép nőé lett volna. ha megismerkedik a francia konyhával. hogy minden alkalommal mást mutatott.Már két éve pocsék rossz térje vagyok.itt minden első usztáhú . doktornő. Másrészt pedig.Többször beszéltem a gyerekekkel. hosszúkás arany fülbevalói szinte a nyakába értek. de a mártásai káprázatosak. .Éhen pusztulok. és a legnagyobb meglepetésemre élveztem a dolgot.mondtam. különösen a füstölt pisztráng tormamártásban.csak ezután pillantottam föl. Mintha nem is egyetlen emberé. . .Tavalv vettem magamnak ezt a 154 Pat Conroy ruhát. nyakában vastag aranylánc.Honnan ismeri ilyen jól az ételeket? . . nem hiányzik . . És akkor még a desszertekről egy szót sem szóltam. rákényszerültem.Löwenstein. . ahogy nyakláncában visszatükröződik a borom. Megfoghatatlan volt a szépsége. Löwenstein. Viszont a marha. A férjem szerint túlságosan szűziesnek nézek ki fehérben.Híresen jó a feketebable\ esük.kérdezte. hogy főzzek.

mondtam. makacs és heves . 156 PatConroy . . mintha hirtelen valami falat emelne közöttünk. mondjuk. hogv nvitott legvek. amikor komolyan kérdezem? kérdezte a doktornő. amiről beszél .formájú emberré gyúrni magam.Miért vicceli el a dolgot. . hogy Sallie-nek viszonya van valakivel szólalt meg a nő. ha kezd széthullani körülöttem a világ. hogy beléje szeret. . .mondta -.Nincs az a férj. Egyetlen bűn van. Ha egy nő mégis elkövetné a hibát. Vagv minden esküvőn és ballagáson.Szerintem . aki megbocsátaná egy nőnek. . amit egy asszonynak soha nem lehet megbocsátani .Folyton tréfával üti el a komoly kérdéseket. Tom.Egy férj természetesen soha nem mondja meg a feleségéhek.Ha a személyes dolgairól beszél . . hogy szereti. -Ha meg beszélek róla. Vannak helyzetek.Mintha említette volna. hogy van férfi. Löwenstein? . lanság. ha az olimpián felhangzik az amerikai himnusz.Mintha egy idegen ország lakosairól beszéltek volna. . uralkodni vágyó.csak az olcsó pillanatok provokálnak könnyeket. Én.Amerikai térti vagyok.feleltem .És mi egy amerikai férfi dolga? . . . .Igen . hogy a nő hozzáment. . elszorul a torkom..feleltem. . Löwenstein .Minek néz engem. A nevetés az egyetlen használható stratégia. .mondtam.Meg lenne lepve.feleltem. HULLÁMOK HERCEGE 155 . .szólt közbe. én menynyire szeretem.Hogy őrjítő legyen. akkor kezdtem el érezni.Én fájdalomról és szomorúságról beszélek.Ez a szentimentalizmus.És furcsán alakult.És megmondta neki. hogy másokkal szemben őt választotta.Nem az én dolgom. Az amerikai férfi egy rakás bizonyta-. sírok. Tom. kiszámíthatatlan. hogy szereti? .válaszoltam. Nem hinném. hány különböző meghatározást hallottam a férfi és női pácienseimtől .Már az is fájdalmat okoz. hogy már nem szeret.Szerintem a könnvekkel több eredményt lehetne elérni -mondta. amikor nagyon nyitottnak látszik. de ez csak mesterkélt nyitottság. Amikor megtudtam. akkor a férfi szörnyen megkínozza ezért az ízléshiányért. aki megbocsátaná. . . .mondta. ha csak rá gondolok .

aki magyarázattal szolgálhat a nővérem őrültségéről. doki . . amikor fölbukkant. Közelebb hajolt.Mert szerinteni íg\ lehet kellőképpen kiegyensúlyozott HULLÁMOK HERCEGE 157 véleményt alkotni az anyámról . máskor pedig megvetéssel beszél az anyjáról. ahogy megpróbálta összehozni a tehetséges költőnőt lecsúszófélben lévő tornatanár testvérével. és nem kis súrlódás támadt miatta apám és anyám között.Mírigv? . aki egész életében kereste a magyarázatot. hog\ megszólal: „Pontosan így emlékszik a dologra Savannah is". így talán nem vesztek volna kárba a képességei.ő egy figyelemre méltóan szép asszony. mert hiánvzik belőle a szentimentalizmus. különösen annak fényében.Ennek is családi gyökerei vannak . A verseiben csodálatosan megfogalmazza a szorongását. Gyilkos képességeivel akár guillotine-élezőnek is elmehetett volna. pedig ő is déli. Ha valaki szomorú. . folyton azt vártam. amit mond. Amikor a családunkról meséltem neki. . Mint ahogy az is zavart. hogv nem árul el semmit nővérem állapotáról. vagy „Érdekes. amit a nővérétől hallottam" Hiszen végül is én voltam di egyetlen használható tanú.A nővérem szalagjain is van rá távoli utalás. hogy ki is ő. úgv mondta: . A fájdalmas szavak viszont értelmetlenek a számukra. hogy szavaim dühítik dr. Löwenstein.Üe ő most diliházban van.kérdezte.És Savannah osztja a maga szélsőséges véleményét az anyjával kapcsolatban? . .A déliek nem tekintik a szentimentalizmust jellemhibának. Hálás voltain a pincérnek.mondtam. Tom.Én pedig Chablais-t iszom magával ebben a remek étteremben. Löwenstein pedig füstölt pisztrángot tormamártással. Savannah súlyos árat fizetett a/ért. hogy minden kérdésével újabb . Nem értem. Láttam. .kérdezte dr. Löwenstein elkei ekeden szemmel. És nincs bennük egy cseppnyi szentimentalizmus. .feleltem. Figyelmem az étlapra összpontosítottam. És volt valami zavaró az érdeklődésében. Ismét éreztem. . és rákot rendeltem citromos vajszószban.Savannah szavai egváltalán nem értelmetlenek. És e? csak az előétel volt Fő fogásnak borjúmirigyet kértem vörösborban.mondtam. Egyszer csodálattal. Löwensteint. ami végső soron a természetes reakció egv romokkal teli életre. Anyám tette az asztalunkra. az maradjon csöndben. .

Most már tudom. aki salátákon. Vannak dolgok. de ígérem. . .telelte.mondta. hogv ebből a lénvbó'l egvikuk sem akar hasznot húzni. Gyorsan témát váltott és a gyerekkoráról kezdett beszélni. Közben meghozták a fő togást. amit csak kiadtak. miközben a pincéi ismét megtöltötte borral a poharainkat. loinKápillantottam és a/t teleltem: . Löwenstein.Szóval tényleg nem tud semmit Savannah-ról? . hogy megkértem. mert egyszer megbeszéltük fogyókúrás tapasz158 Pat Conroy talatainkat . . . akit csak addig érdekelt a fejlődése. maradjon New Yorkban. amikor a pincér megjelent az előételekkel.kezdte Löwenstein -. mint én -mondtam.Nem. . mert Savannah az a fajta örökké fogyókúrázó tipikus New York-i nő. a marhamingv . és kiérződött. . mennvi fájdalom van ebben a beismerésben. hogy határozott véleménye és markáns érzelmei vannak a témával kapcsolatban. és ő most még nincs abban az állapotban.Maga jobban tudja a saját kérdésére a választ. . hogy helyesen jártam el.mondtam. mielőtt végezni akart volna magával. és égbekiáltó bűn.Tom .kérdeztem meglepetten. tényleg semmit nem tudok . amelyről csöpögött a tormaszósz. Maga nem szűzies é> nem kövér.Én ugvanis már minden diétás szakácskönyvet megvettem. .felelte. Vele egy vacsora inkább aszkétaélmény. . Löwenstein? .De folyton elképesztően fontos dolgokat tudok meg magától.Tudom.De tudott volna ilyen fantasztikus éttermet is ajánlani? -kérdezett vissza Löwenstein.A maga páciense. és jóízűen beleharapott a füstölt lazacba. amiket nem mondhatok el magának.A térje ismét tévedett.Men a térjem szerint kövér vagyok . amíg el nem kezdett serdülni.Nem. valamikor mindent meg fog tudni. hogy ilyet adhasson. tofun és diétás italokon él -mondtam. Tom. De ehhez szükségem van Savannah fölhatalmazására. . Savannah csak két hónapja volt a páciensem.szűz területeket tör fel.Savannah sokkal hitelesebben el tudná ezeket mondani magának . . és biztos vagyok benne. semmint gasztronómiai.Mm mosohog. . .De miért. Mosolyogva ettem tovább. jéghideg am járói es apjáról.

Susan elmesélte előző esti álmát.mondta nevetve. .Azért kérdeztem.mondta.Én soha nem emlékszem egvik álmomra sem. föl is hívom . . hogy jár-e koncertre. főleg barokk zene lesz műsoron.Szereztem magának egy jegyet.Mielőtt elfelejteném. . hogy rémalmom volt. .mondtam. Amikor végeztünk.fölségesnek bizonyult.Feltéve ha nem modern zenét játszanak. . hogv az álmokon át kapjuk a tudatalattinktól a szerelmes leveleket és a gyűlölködő névtelen leveleket. és a hóesést néztük. HULLÁMOK HERCEGE 159 . amelyben egy hóviharban véletlenül oss/eakadtunk.Azt hiszem.Én mindig úgv g( indoltam. .Egészen pontosan kettő. . szokott maga koncertrejárni? .mondtam.Magának Herbert Woodruff a férje? Az istenit. Engem kiráz tőle a hideg. Megütünk valamit a Rainbow Roomban.mondta. Herbert az év felét koncerttúrákkal tölti. de semmire sem emlékszem. hogy teljessé váljék a/ élvezet.Micsoda szép álom.De ugye nem játszik semmilyen modern darabot? .un magamnak. tudom. A vihar elől bemenekültünk a Rockefeller Centerbe. mert a jövő hónapban a férjemnek lesz egy koncertje .Hogyne . ha eljönne velem. Löwen-stein! Maga egy világhírességgel bújik minden este ágyba? . Löwenstein .feleltem.Megvannak a lemezei . . es lifttel fölmentünk az épület tetejére. . Keresett zenész. .feleltem. nem minden este. amikor megkóstolta a fekete sugért. hog\ már nem is láttuk a város fénveit. .A nagy és megismételhetetlen Woodruff .Herbert Woodruff. . .Egv csodálatos \ilág mánvzik az életéből. Ha berúgunk Sallie-vel.Szívesen . . lom . .Jól megvaguik a/ utóbbi nélkül . Ez csodálatos.Sajnos. Természetesen Savannah rajong a modern zenéért.jegyeztem meg. . miközben kint olyan vadul tombolt a vihar. s Löwenstein is szinte felnvógött a gyönyörtől.A nagy Herbert Woodruff? . aztán elkezdtünk táncolni egy lassú számra. különösen Európában. .Egv etjés/ haloninvit in. Időnként fölriadok. mindig őt hallgatjuk. rendeltem még egv üveg bort.kérdeztem.kérdeztem meglepve. és szeretném. . Tom.Hogy hívják a férjét? .

ez nem tréfa. . hogy milyen híres veje van? .Sallie-t.Az apám a legasszimiláltabb zsidó. hogy a zsidók is olyanok.Az mi? .Nocsak . Tom. Mondja.. apám akkora balhét csapott. Azt hittem.Sajnos.Halotti imádság . Tudja. magam változtatva témát. .hallatszott ki a sértettség a hangjából. . Sose engedtük.magyarázta. A nő elmosolyodott. . Tom . A legszomo-níbb azonban az. .Azt hittem. Bemard ugyanis a Phillips Exe-terbe jár. az apám süvét tart az esküvőm napján. . mint a katolikusok -mondtam. Nemrég kaptuk meg az idei évkönyvet. Ezért jöttem el ilven őrömmel vacsorázni magával. egyszer s mindenkorra lezárta ezt a témau .telelte. Idén volt első éves.Éppen erről akarok magával beszélni.A fia miatt? .Ezt most miért mondja. azt szeretnénk.válaszolta.Nem hinném.kérdeztem. sosem tartottuk a pé-szachot.kérdeztem meglepve. .Ezt nem tudom.ó a család fekete báránva. doki.mondtam. ha minden erejével a hegedűre figyelne. ami veszélyeztetheti a kezét. . viszont volt minden évben karácsonyfánk. és eldicsekszem vele. mennyire komolyan veszi a vallását. . amíg hozzá nem mentem egy keresztényhez.És a fia mennyi idó's? . Sosem tudtam. . ő is zsidó? . . hogy nem . nem kis gúnnyal.Csak meglep . hogy olyan sportot űzzön.A fiamat nagyon érdekli a sport . .mondtam.Mert úgy döntöttem.Az apám azóta sem bocsátott meg nekem.Az apja magán kívül van. .És miért nem vette föl a térje nevét? . .Viccel. hogy Bemard hazudott nekünk.Miért kérdi? .Amikor kiderült. . akit valaha ismertem -mondta a nő. egészen addig. mintha legalábbis az oltár mellé pisáltam volna. Pontosabban nem mondott el mindent. . hogy sok bátorítást kap otthonról. hogy nem katolikus lányt veszek feleségül.válaszolta a nő.Sosem járt templomba. . Még az unokáját sem látta soha.De arra nyilván büszke.válaszolta. 160 Pat Conroy . . amelyben ott van a fiam fényképe a futballcsapattal. .Nem .

El tudja képzelni. hogy egy felhő vonul el a tekintete előtt. .De haverkodnak egymással? Kimennek együtt egy meccsre? Kergetőznek a parkban? Esetleg mókából birkóznak egymással? Ilyesmire gondolok.Szerintem számára nem is létezik más hangszer. . és láttam. aztán minden további nélkül kijelentette: . Akkor talán nem lenne olyan rémisztő számára a folytonos összehasonlítgatás. . tizenkilenc évesen.feleltem.Men a férjem azt akarja. Nem is beszélve arról. Tom.Bemard nagy tisztelettel tekint az apjára. így áll-e a dolog Herbertnél is .Hát a fiúk . Óvatosan mérlegelte a szavakat.Miért. nemzetközi versenyt nyert. . hogy valaki ne szeresse a hegedűt.kérdeztem. Azt hiszem. . El se tudja képzelni. amikor nem jön be a dolog. . .Sokszor lát edzőként is ilyet az ember. aki közel áll hozzá.mondta elgondolkodva a doktornő. És milyen szomorú. hogy nagyon vigváznia kell a kezére.kérdeztem.És hogy jönnek ki egymással? .Azt hiszem.holott már tagja volt a csapatnak. .El sem tudom képzelni.Igen. hogy kizárólag a zenével foglalkozzék. hogy hová jutott. szinte éreztem a súlyát mindegyiknek. hog\ a sportot is meg a zenét is csináljaHULLÁMOK HERCEGE 161 .És tehetséges a fiú? . hogy esetleg játszhatna más hangszeren. hogy jókedvű lenne. . Büszke arra.És ki csalódik? A fiúk vagy az apák? . nem zseniális. hogy birkóznának a nappaliban. . ha majd felnő'. És állítólag nem is rossz. nem mondanám. Herbert nagyon komoly ember. . Rengeteg fiú azért kezd el futballozni. . mondjuk. . de jó. ki törődik az apákkal? Le vannak ők szarva. . igazából ezt akartam kérdezni. mint a hegedű. jó.\em.Miért nem engedik. Bernard sokkal jobban fogja méltányolni az apját. 162 Pat Conroy Susan egy pillanatig elgondolkodott.kérdezte teljes komolysággal. mert az apjuk így akarja újraélni a gyerekkorát. Az apja az ő korában. . az egyetlen fia.Nem tudom. milyen nyomasztó lehet az apja nyomdokaiban. Nekem meg is fordult a fejemben.De legalább jókedvű ember? . Különösen olyan valaki. Legalábbis nem egy kamasz szempontjából.

melynek a fejét támasztotta. semmit . mint az apja. Megvizsgáltattuk egy kollégámmal. sokkal magasabb.Nehéz leírni Bernardot . nem beszélve arról. ha a fejünk tetejére állunk. amilyen apát ő mindig is akart magának. hogy miután olyan sok szabadideje van. Közepes tanuló.Sőt vélhetően dühöngene. különösen nem felnőttekkel. hogy nem kell neki magánedző.Vállalja? . Löwenstein? .mondta egy hosszú sóhaj kíséretében. Tom -mondta mosolyogva. más gond nincs vele.kérdezte. ha a saját családjáról. Meg kellett mindent mozgatnunk. mert maga olyan ember.Mert lehet. Ebben az esetben a rossz bizonyítványaival. Mi mást mondhatnék még róla? .És miért mondja el mindezt nekem. Hatalmas a lába. . hogy esetleg illik az ilyesmit megkérdezni. a gondokról kell beszélnie. hogy nem voltam vele többet. . . És szerintem Ber-nardnak maga szimpatikus lenne. hogy menjen le a fiával a Central Parkba. Vidám.kérdeztem. Ilyen hosszú nyakú nők profilját látja az ember az agát kámeákon. ha bánthatja a szüleit. .Vegyem ezt állásajánlatnak? . sportos.Herbert gyűlöli a testnevelés minden formáját. .És Bemard miiven? Ismét elfelhó'södött a tekintete.Más gond nincs vele? . hogy bejuttassuk az Exeterbe. és közelebb hajolt hozzám -. és élvezetet okoz neki. Az jutott az eszembe. aki meg van győződve.Megbeszélte a dolgot Bernarddal is? HULLÁMOK HERCEGE 163 .. . fekete haja göndör. ahol nyugodtan adogathatna neki.Miért kellett volna? . Nagyon magas. Sápadt volt. Tökéletesen normális gyerek. akinek elfoglalt emberek a szülei. ha megtudná. hogy ez a pszichiáter élvezettel hallgatja a mások kínjait a rendelőjében. amit csak kiemelt a téglafal. de annál kínosabban érinti. . mert megnevettette a dolog abszurditása.Mert arra gondoltam.kérdeztem. . Nem szívesen beszél. hogy edzőt fogadtam a fia mellé. hog)' csúnya. Szimpatikus fiú. Bemard viszont kijelentette. Miért nem beszéli meg Herberttel.felelte. amikor kicsi volt. Tom . hogy jövőre akkor is sportol. esetleg foglalkozhatna Bernarddal heti két alkalommal.Nem . Azért valóban vállalnom kell a felelősséget.csattant föl idegesen -. aki szerint hihetetlen jó eszű a gyerek.

hogy egy edző munkája összehasonlítható lenne a pszichoterápiás kezeléssel .ez valóban eszembe jutott. a felkapott pszichiáter. Viszont nem ismerem a helyi viszo-nvokat. Már megint sztereotípiákban gondolkodik rólam. le akarom magát kötelezni.A pénzről? . . . De beszéljünk a díjazásáról! . Nem látom.Akkor még nem hallotta a lemezeimet. Mennyi a honoráriuma? A honoráriumom". . Mennyi magánál egy óra? Elővette a jegvzetlüzetét és egy arany Dupont tollat. . Legyen hatvan dollár.Maga is rólam . .Áz nekem is megteszi. És fogadok. . Mivel szigorúan profi alapon működünk. doki.szögezte le határozottan. A Wingók tökéletesen ismerik a klasszikusok lelkét. de attól még létező probléma. Itt van magának a jó öreg Löwenstein.kérdeztem. . .nem tisztel.Hát . . és ne hálálkodjék. nem igaz? .Dehogyis.Természetesen eszem ágában sincs annyit fizetni magának.szólalt meg sértetten. aki mégis képtelen boldogságban fölnevelni a saját fiát* . hogy fizethessek.ismertem be .kérdeztem vissza. Ki fogja nőni a problémáit. Nem rossz mosolyogtam.Maga viccel? . ismerje csak be.Nézze. .mondta színtelen hangon. így tudok egy kis engedményt adni.Bernard egyszerűen csak félénk.Én hetvenöt dollárt kapok egy óráért .Ragaszkodom ahhoz.Szigorúan ragaszkodom a professzionális alapokhoz. Annak nyilván van valami magyarázata. .Ebben az esetben nem .felelte. Tom. . mi az összefüggés. hogy nem tud hegedülni se. Szerintem egyébként azért vannak a pszichiátereknek ilyen jellegű gondjaik.És maga mennvit kér egy óráért? . . . És ez a tudás számukra bénítóan hat. bár nem tetszett. mert túlságosan is tisztában vannak azzal. hogy a pszichiáterek nem tudnak mit kezdeni a saját gyerekükkel. Ez ugyan klisé.Pedig van. Szükségem van valami viszonyítási rendszerre. milyen szörnyű romboló következményeik lehetnek egy elrontott gyerekkornak.Xe törődjön a pénzzel! 164 Pat Conroy . maga a család barátja.De igen.Nem hinném.

Én adok öt dollárt.kérdezte Susan. Konyakot rendeltünk.Most hogy így lekaszabolt. ezt osszuk el egy tízórás munkanapra. így a .kérdezte. . Most pedig rendeljünk egy kiváló édességet. Hihetetlen veszteség ért. de olyan totális. Három sportot tanítottam és napi öt angolórám volt. nem fog elhízni.mondtam. Micsoda nagylelkűség. amit edzőként keresett? Bruttó tizenhétezer dollár . .Magának fogalma sincs. Én tartottam el a féleségem.Mire gondol. mondja meg neki. . Tom? . az első meccsemről. mondjuk. . mennvibe kerül a képzés az orvosi egyetemen. ¦ Ez napi negyvenöt. .Sajnos van. .Majd megkérünk egy útonállót.mondtam. Két éven keresztül sikerült valahogy együtt élnem ezzel a szomorúsággal. Holnapután kezdünk. Löwenstein . . Ennél nincs jobb fogyókúrás módszer. amit már a kispadról figyeltem végig.mondta.ahogy az edző szót hangsúlyozta. . .Ez mennyi órabért jelenthet? . hogy üldözze hazáig. s-miközben ittam.Nos. .Ne féljen. Savannah azt mondta. * .Emlékszik.Csak szomorúság.Akkor ez.mondtam. De hisz soha nem keresett még ennyit! HULLÁMOK HERCEGE 165 .Ez megalázó.vagy hatvancentes órabér. hogy egy önéletrajzi ciklust készül írni colletoni életünkről. és semmi nem tudott megvigasztalni. nem volt az ideg-összeroppanás . míg egyetemre járt.feleltem. hogy képtelen voltam mozogni vagy beszélni. milyen remekül éreztük itt annak idején magunkat Savan-nah-val és Luke-kal.Egy fenét . Mi volt a maximum. Elvállalom a fiát ingyen. négy dollár ötven. amikor az ideg-összeroppanásomat említettem? . Tényleg? És mi a különbség? . És el is szavalt néhány meglévő versei a nagyapámról. szeretném legalább valamelyest helyreállított egóval megúszni a dolgot.válaszolta halkan. arra gondoltam.Persze . . és bezárta a noteszt. rólam. a Central Parkig.Már így is túl sokat ettem.Akkor meg is egyeztünk . . negyvenhat dollár lehet.

. . és akkor megint szétestem. .De nemcsak Savannah-nil. ahol kaptam két elektrosokk-kezelést. . válasz egy iszonyú szomorúságra.munkámba tudtam menekülni.Egy meccset. . amit nem mond el nekem Sa-\ annah-ról. de fogalmam sem volt. van valami fontos. hogy nem boldog a férjével. .kérdezte. tudnia kell.Ugye.És jó edző maga? .Szerintem teljesen normális reakció 166 Pat Conroy volt. .Sok mindent nem mondok el . hogy kibuggyantak a könnyeim. hogy mindezt elmondta. . pedig meg kellett volna. hogy valamit nem csináltam meg.féleltem. . ugyanazon a helyen. . Valami nagyon fontosat. nem igaz? . . És mién mondta ezt el nekem.Annál azért jobban ismerem a férjem. Az osztály bénultan figyelt. mit Sallie talált rám az éjszaka. Egy héttel később a folvóparton sétáltam. Egy hónap múlva anvám és a nejem aláírattak velem valami papírt.feleltem.mondta. mégsem tudtam semmit se csinálni.Egyszerűen káprázatos.feleltem.Aztán otthon maradtam. hogy ez mégis valamiféle ideg-összeroppanás lehetett? .Mert megcsal. és nem fogadtam el senkitől semmilyen segítséget. aztán bevittek a charlestoni kórházba. Tom? .Talán csak képzelődik . Egyszerűen nem tudtam abbahagyni a sírást. hog\ hibás árut vásárolt. és nem a rendelőmben mondta el. Aznap meccse volt a csapatomnak. . úgy gondolom.Mit felejtett el? .Azt mégis elmondta. . aki a bátyámra emlékeztetett. ezért .És nem gondolja. ami annyira meghatott. és órákon át csak zokogtam. ezt felejtettem el.felelte.És ezen bocsátották el? Igen. . hogy életemnek ebben a pillanatában bukkantunk egymásra . megpillantottam egy férfit. . Leültem a parti kövekre.Bernardot fogom edzeni. . . Susan .Hálás vagyok. . Egy Dylan Thomas-verset olvastam föl az osztálynak. Azt hiszem. nagyon jó barátok leszünk.mondtam. Aztán hirtelen eszembe jutott.kérdezte együttérzően Susan.Akkor szerencsém van.Nem . Aztán nem bírtam tovább.

Semmi drágám. 8 Anyám tavasszal mindig gardéniát viselt a hajában. . Tom . a pultnál váltott bókokat. ilyen első osztályú alakkal büszke vagyok rá. akárki is a nő. Amikor bejött a szobánkba.Ma nem. hogy ez a ruha lesz magán? . .Tökéletes biztonságban van. -Jöjjön! Kifizetem a számlát és aztán leintem magának az egyik elragadóan szemtelen és ostoba taxit. .Haza kell mennem . Egy finom csókot lehelt az ajkamra. hogv elalvás előtt megcsókoljon minket.Oké. Ebben 168 Pat Conroy az érzéki mozdulatban bernit van az elvesztett anvák iránt érzett fájdalom és szomorúság. Anyámnak akkor is virág \olt a hajában. az még ma is maga a szépség és leírhatatlan kecsesség a számomra. drágám. Volt aztán még bőségesen hasonló példa. Ha egy nőt látok. én feminista vagyok. Amikor a gardéniák elvirágoztak.És megígéri.Köszönöm. . a boltosokkal \aló jókedvű . . az Edzőterem bejárata előtt. magához képest csak szürke veHULLÁMOK HERCEGE 167 réb lehet.mondtam és fölálltam az asztaltól. csak egyet. mintha fehér ékkő lett volna. És bái soha nem \ásáiolt sokat.mondta mosolyogva. És egyikre sem emlékszem wssza olyan tisztán. . akkor büszke vagyok rá. feministám. . .kérdeztem. de egvik sem tájt annyira. ha bement Colle-tonba vásárolni. hogy magával lehetek.mondta.tiltakozott a nő. Tom.Ne felejtse el. amit az előbb lopott el a király kincseskamrájából. mint ez az első.Elmegyünk táncolni a Rainbow Roomba? . . szerette a rituális udvariaskodást. De még elmegyünk egyszer ezen a nyáron. Ne felejtse el.Csodálatos este volt . . . Ennek az ártatlan és elbűvölő szokásnak a kapcsán kaptam életem első felejthetetlen leckéjét mucsai taiagatlansagbol. Ebben a káprázatos ruhában. jöttek a rózsák.Mindegy. Az idő múlását tavasszal és nváron a virágok változása mutatta anyám hajában. amint virágot helyez a hajába. hogy engem kétszer már elektrosokkoltak . miközben kinyitottam neki a taxi ajtaját a Waverly Place-en. úgy izzott a virág a hajában.mondta Susan Löwenstein.És minél hamarabb.kérdeztem. hogy magával-lehetek. edző uram . aztán a kocsi eltűnt az esőfüggöny mögött az éjszakában.

Nagyképű volt.Ide érzem a szagán. hogy kiszolgálják. akik a ('olletoni Liga tavaszí baljára kerestek maguknak toalettel. Lepillantottam a tornacipőre. ő is nagyon el volt kényeztetve. és bevonult a próbatülkébe. . mi az.er íg\ állítana be a bálba. hogv ne anvám jutna eszembe. s akik udvariasan viszonozták a köszönést. Anyám szerint egy . Vele volt Dicky Dickson és Farley Bledsloe. Nincs jobb cipőd? . és a papírkosárba hajította. mint egy flamenco táncos.1 tülkében. hogy tetszik. A hajában rózsával. Todd az egyetlen gyereke volt a Newbury házaspárnak.mondtam. hog\ anvám ekkoi szótlanul belepillantott a tükörbe. amely nem volt sem régi. . Todd . apjuk Reese Newburynek dolgozott. Egv évvel ez után a végzetes nap mán jött elő csak ismét a gardéniák kérdése. .vetette oda Todd. hogy kr ette am ám hajából a virágot.pletvkálódást. Ettől a naptól fogva soha nem láttunk a hajában virágot. es a/ota is gyűlölöm Isabel Newburv t. és ott volt Marvon Grant. Wingo . ahog^ Isabel Newburv odasúgja a barát-néjának: . és később elmesélte.. még jobban nevettek. mindketten bankárgyerekek. ha egvs/. Ösztönösen es tévedhetetlenül megérzi. Éppen a/ iskolai bűiéből jöttem.jelentette ki Todd. amikor ész-1 esettem. Ez 1955 májusában történt. és mint az ilyenek általában. . amiivet különben soha nem engedhetett soltia meg magának. mindenesetre már jól be volt járva.De van. Anvám leakasztott eg\ ruhát.Hazudsz. aki ne hazudozott volna.\em lepnr meg. Anvám jókedvűen udvozolte Isabel Nevvburvt és Tina Blaiichardot.Szerintem most loptad le egy halott nigger lábáról -mondta Todd.Remek cipőd van. ami totálisan ízléstelen. Ott hallotta.Nem ismertem még olyan folyami patkányt. akinek ügyvéd apja a Newbury cégjogtanácsosa volt. szinte megkövetelte.Örülök. Kgys/er mindhárman elkísértük egy ilyen bevásárló körútra Luke és én megalltunk a Ford-ham boltnál horgász botokat nézni. . egv mozdulattal kihúzta a hajából a virágút. . Azóta sem tudok ug\ megszagolni eg\ gardéniát." Savannah bent volt amamnial . anvám és Savannah bementek Sarah Poston ruhauzietebe.mire ha lehet. . sem új. és a/ ujjait pattogtatva. Wingo . mire a többiek fölnyerítettek. hog\ l'odd Neubiin cs a barom barátja a cipőmre HULLÁMOK HERCEGE 169 mutogat. csak anyám nem engedi. hogy elhordjam az iskolában.. hogv meglopott.

Lecsúszott a fal mellett. . .mondtam dühösen. vegyek magamnak rendes cipőt. Már megfertőzted. Háromszor ütöttem meg. Összevérzett trikómban ott álltam Mr.Edd meg azt a pénzt .Csak jó keresztény akarok lenni.Nem mered.Elbánok veletek . szépen kérlek. patkány. Todd. halljam. Tom. ki tudja mivel -jelentette ki megvetően. -Nem. Azt mondta a családomra.Jól verje össze. -Végy egy pár cipőt magadnak. láttam és éreztem. uram.kiabálta. amikor egv tanár elkapott hátulról és az igazgató elé vitt. Épp lenyelte a pénzt.Azután.Vedd vissza. Roe. . mire megint megütöttem. . . de nagyon dühbe is tudott gurulni. elkezdett sírni. Hirtelen nyüzsgés támadt az ajtóban. hogy kihívja a rendőröket. hogy patkányok. vagy ismét odacsapok. . miközben hitetlenkedve nézett társaira.Wingo a fehér ember legalacsonyabb rendű formája. tedd csak vissza a tárcádba. Már fölhívtam az apám. .mordultam rá -. Wingo.mondtam neki -. hogy nagy vagyok. .Nem. ¦ Kapjátok el! Megütött .mondtam lehajtott tejjel.Ahogy vísszahőkölt.Mi négyen vagyunk . . Todd Newburyjelent meg. akkor 170 Pat Conroy megetetem veled. aki azon gondolkodik. . Carlton Roe előtt.Ezért verted meg. .Ha nem veszed vissza.Mire te összeverted. . Ezzel kivett a zsebéből egy ötdollárost és odahajította. . hogy ne kelljen a lábszagodat ereznem.Ezen. .visította. Nyugodt.mondta Todd és megpróbálta magát is meggyőzni. . Egyetértek anyám véleményével. de a srácok elhúzódtak mellőle. Odadobott öl dollárt és azt mondta. miközben barátai megint nagyot nevettek. .Oké. Mr.Todd leszólta a cipőmet . Todd . mi történt! . patkány . Nincs szükségem a pénzedre. mindhárom helyen azonnal eleredt a vére. hogy te már hozzányúltál. koszi. jó humorú ember volt. egy zsebkendőt szorított az orrához. Fölvettem a földről a pénzt és odanyújtottam Toddnak.

nagyot ordítottam. Todd! .És mit mondtál Tómnak? . Az apám biztosan nem fog örülni. És ha még egvszer megütöd Todd Newburyt. A kerületi tanfelügyelő volt az. Hallottam. Van rá három tanúm. nekem esett.Ha még egy szer verekszel az iskolában. nem látom be. Világos? . szívesen látom az irodámban. uram. mert ha nem. maj d épp csak megérintette a fenekem a bottal.szólt rá az igazgató. majd vigyorogva elment. majd elém állt. HULLÁMOK HERCEGE 171 . te meg légv szíves meggyőzően ordítani. -Jól elveri. Roe ezt mondja: .Akkor most rávágok néhányat a földrajzkönyvre. ez meg rám ugrott hátulról. Todd. amikor hazamentem. Az igazgató nekilendült. Nem. Luke és . hogy így beszél velem.. mi? . Mr. . Mr. Wingót. Roe. . Mr. Ott. . Roe fölvette az asztalról a pálcát.Igen. Megszólalt a teleion.kérdezte Todd a zsebkendője mögül. ha javítóba küldi. . Nagyot ütött a könyvre. .Pofa be. Roe rezzenéstelen arccal.Mondtam már. hogy pofa be. akkor végezz alaposabb munkát a pofáján.Nem emlékszem.Majd megtanulod. tisztában vagyok a helyzettel.kérdezte Mr. hogy idehívtalak volna. Roe irodájában azon a szent napon határoztam el. mit mond. majd én kézbe veszem Mr. hogv nem maradt ép hús a fenekeden. leverem a fenekedről a bőrt. mert el kell számoljak Reese Newburyvel.Vigyázzon.Ott álltam a szekrényemnél. hogy én is tanár leszek. Mindkét fiú itt van a szobámban. . . .Erre mérget vehetsz. minek beszélnék ezzel? A legjobb. megfogtam a bokám. Alig léptem be az ajtón. .Igen. Köszönöm. Mr. hogy hívott. uram. hogy ne kezdj ki egy Newburyvel vetette oda Todd nekem. Todd! . Ha Mr. de most szinte nem volt magánál.Egy szót se! Miért. megsuhogtatta.ismételte meg az igazgató. Aimar. miért kéne nekem fölkeresnem őt Igen. Anyámat sokszor láttam dühösnek. Szófogadóan lehajoltam. Tom. Xewburv látni óhajt. Ez iskolai ügy. Isten bizony megnyúzlak. s ezt elismétel172 Pat Conroy tük néhányszor. Most pedig mars az osztályba. hogy Mr.

mennyire adsz arra.mondtam. Könnyű tréfát űzni egy Wingóval.csattant tol Savannah. . mint a bunda. . -Tudja. És a fiú édesanvjától is. .Ezért voltál annyira dühös! . mint az anyám. hogy sajnálod. a szája környékét. Állítólag itt szervezték meg a konföderáció elleni titkos összeesküvést még a polgárháború kitörése eló'tt.Nem megtiltottam. . minket sem. mint íéríi a tértitói. hogy verekedjetek? Tisztára úgy viselkedsz. mama .szólaltam meg végül én is. Nemrég fölhívott. . míg végre megjelent az ajtóban Isabel Newbury. .folytatta Luke. Ösztönösen tnegéreztem.Igen. .Ha annvira érdekel . . Hosszan álltunk a tágas verandán.A verekedés csak őket igazolja. Ennek semmi köze sem volt ahhoz.Isabel Newbury miatt verted majdnem agyon a fiadat.Ügy aludtam. ami történt.Tom csak világossá tett egy egyszerű tényt .Tóni a te becsületedet védte. Ez nem érdekli apát. de nincs joga ezt ki is mondani.Csönd legyen! Amikor fölértünk a lépcsőn. mit gondolnak rólunk. . hogy alja-nép vagyunk. az egész családról. .magyarázta Luke. . HULLÁMOK HERCEGE 173 Míg odaértünk a házhoz. A házban valaha ültetvényes arisztokraták éltek. miért gyűlöli annyira Isabel Newbury anyámat. hogy anyám egy Wingo. míg az arisztokrácia virágzásának véget nem vetett a polgárháború.mondta anyám és a szemembe nézett -. A Nevvbury-birtok a főutca végében. engem érdekel .Mondd meg nekik. és nagyon csúnya dolgot mondott rólunk. anyám bekopogott a bronz kopogtatóval. Vérfagyasztó volt. . akkor elmész Newburvékhez és bocsánatot kérsz Todd-tól. Bár állítólag egy évvel fiatalabb volt. .Ettól a tetűtól a világ minden kincséért sem kérnék bocsánatot. Minden embernek joga van azt hinni rólunk. annyira gyötört a lelkiismeret.Savannah úgv kellett hogv lehámozza rólam.Nem fogok bocsánatot kérni. csak Tomot. Egy űriember nem verekszik. mint di apád. ahogy ott állt sápadtan és megvető arccal. mély ráncok borították a homlokát. anyám utolsó instrukcióival látott el. . hogy egész éjjel nem bírtál aludni. mama . árnyas tölgyek alatt terült el. de nem bölcs dolog.

kérdeztem. . .A fiam nem akar veled beszélni. Csak egy másodpercre engedje meg.Esküszöm.mondta erre a nő. aztán tett néhány tétova lépést a tágas verandán. Már a lépcsőn lefelé elkezdett dühösen motyogni és átko-zódni magában Anvám imádott sétálni. szinte szenvedett. kérem. ez a gyerek egész éjjel nem bin aludni. amíg nem kértél Toddtól is bocsánatot sziszegte dühösen az anyám. ha lehet. amit tegnap tettem és szeretnék bocsánatot kérni öntől és a kedves fiától. .Én nem vagyok biztos benne.mondtam. Biztosan barátként válnának el . .Méghogy barátként! Azt sem engedném. hogv Tom fölmenjen. .Ugyan.Tessék .. hogy tűnjenek innen a fenébe.mondta.fiü"-t sértően megnyomva. . . Newbury végül. Isabel .szólalt meg Mrs. . asszonyom .Őszintén megbántam. hogv ha csak egyetlen ujjal nyúl a fiamhoz. a . Jó napot! Azt hiszem. Isabel .mondtam dühösen.Szerintem szándékosan csinálja.szólt közbe az anyám -.Addig egy lépést sem. Ez egy kisváros.Igen. hogy behívtak és leültettek .A fiamnak van mondandója. Lila.mondta anyám olyan alázatos bűnbánó hangon. hogy ez a fiú a közelébe menjen. hogy ő is akar veled. ha megmondaná ennek a vadállat fiának. 174 Pat Conroy . .mondta az anvám és hallottam. lehet. Ekkor nvílt az ajtó és a vészjósló sötétből kilépett a verandára Isabel Newbury.Milyen kedves tőlük. és most idegességének. hogy csak váratlanul jöttünk. mintha ő bántotta volna Todd Newburyt. kitalálnak nélkülem is.Nagyon megható .Itthon van Todd.Micsoda fantasztikus kilátás . Igen. Mrs. . akit csak ismerek.Szeretnék beszélni vele is. . Várjanak itt. De azért megkérdem.De Isabel. hisz mi is barátok vagyunk! Ismerjük egymást. . De nem mindenki a barátom. lassan vonulni. azért ilyen furcsa. Szeretném. a törvényt hívom segítségül.forszírozta anyám. . ahogy megkeményedett a hangja. .. Azt kívánja. Anyám idegesen nézelődött. . fiú -mondta. Isabel . Haza akarok menni. * . Newbury? .

mondta a férfi és komor tekintettel végigmért. Reese-mondta anvám-.épp maguktól jövünk. beviharzott az ajtón.Miért ütötted meg a fiam.. szeme alatt kékes folt húzódott . Reese.jegyeztem meg csöndesen. igyunk valamit. . Lila. Gyere. férfiaknak van egy kis beszélnivalónk odafenn.Egészségére.A nejem épp vásárolni ment. Lila.Azt üzente. azt üzeni..mondtam. fiam. . . Magam is mindig nehezen szánom rá magam arra. . érezzék otthon magukat.mondta Mr.A fiam bocsánatot akart kérni a fiától. soha nem teszek ilyet. Szeretnék veled kezet fogni. hogy tűnjünk a fenébe.mondta Todd az apjának..dühének fokát árulta el.kérdezte HULLÁMOK HERCEGE 175 . Newbury. Vigyázzon.Azt hiszem. hogy bocsánatot kérjek. fiam. s mindjárt megértettem. hogy mennyire rohant.Ő.Talán egy kis bort. Lila. Todd az apjával lépett be később a szobába.Le se jött. Orra és szája csúnyán feldagadt. elfelejtette bekapcsolni a szirénát . Aztán hallottuk. Rögtön visszajövök. . míg a fiúk odafönt elintézik a dolgot. Nekünk. ahogy kivillant a lábszára a zokni szegélye felett. Azért jöttem.Jöjjenek velem . Todd.kérdezte az apja. üdvözlöm. miért nem akart velem találkozni.viccelődött a férfi.Igen. Mit tölthetek? . aki közben . . Newbury. ígérem.felelte mosolyogva az anyám. . . hogy becsapódik a hátsó ajtó. . hog\ bocsánatot kérjek. hogy meghallgasson . A sarkon szinte fölborította Reese Newburyt. Ezt hogy érted. majd pillanatokkal később megérkezett Mr. . Wingo? .mondta anyámnak.Ez szép dolog . s láttam. Mi ismét tanácstalanul álldogáltunk a verandán. amiért ezzel kezet fognék .Nincs az a pénz. Egy gyűszűhyit . A fia is íg\ állt a dologhoz . Kettesével vette a lépcsőket. Érezze magát otthon . van valami mondanivalód a fiam számára -mondta a férfi. jöjjön.Nocsakr . Mentem utána a lépcsőn.

ha tapasztalatból tanulnál meg valamit: egv Wingo ne merjen hozzá- .Ha ennek a szemétnek hiszel inkább. hogy szemetek vagyunk -mondtam csendesen. hogy Luke ott sem volt. A dédnagyapádat is ismertem. de ráférne egy kis csiszolódás. Érdekel. csak rajta kiabálta a fiú.És te ezen megsértődtél és szóltál a bátyádnak. .Miért nevezted őket szemétnek. Todd? .Lehet. fiam? . megetetlek a halakkal.Miért hazudsz. . . apa. Mr. Mr. A nagyapádnak nincs ki a négy kereke.Látja. ha nem tere! néhány nyomorultat az oltár elé. hogv nem vagy képes erre. Miért nem látod be hát. Ha még egyszer akár csak egy ujjal is hozzá mersz a fiamhoz érni.Tegyük föl.De mire. minden vállalkozásába belebukik. higgye el. A nagyanyádra mindenki azt mondaná. . . . hogv mondtam valami hasonlót . hogy igaza volt a fiamnak? Az igazi férfi szembe mer nézni a valósággal. . akkor is jegyezz meg valamit. . . Todd egy pillanat alatt lecsapott a lehetőségre. . mintha niggerek lennének fehérben ordította a fiú.kérdezte tőlem Mr. Todd? . tessék. Newbury. . aki ugyan egy csendes alkoholista volt.Mert azok.Szeretném tudni. .A bátyja meg ő meglestek és hátulról támadtak. csak néztem. Newbury.sűrű pipafüstbe burkolózott.Semmi köze az egészhez a bátyámnak. Meglepetésemben meg sem bírtam nyikkanni. fiam? Az anyád valóban szép nő.kérdezte a fiától.Azt mondta a családunkról.kérdeztem hitetlenkedve. Olyanok. hogy kurva.Büszke vagyok rájuk. Mr. de azért kis híján halálra verte időnként a feleségét. az ilyesmikért verik meg a fiát -mondtam. A fiát egvedül is meg tudom verni. Egyébként ő egyedül is elbánt volna veled. majd megszólalt. .Igazat mond. Szeretném.Magad is jól tudod.Ténvleg szemétnek nevezted őket? . Newbury vizsgálódó tekintettel méregetett. Newbury -mondtam. . Newbury Toddtól. miközben engem vizsgálgatott. .És neked mi a véleményed a családotokról? . Apád egy született balek.lelelte Todd.kérdezte Mr. . ahogy mosolyog rám. Nem is tudtam védekezni. 176 Pat Conroy .

Nem merem. fogjatok kezet! . rázzatok kezet és legyetek barátok. A te érdekedben tettem. fiam.Most pedig Todd. megmostam az arcom. mit művelt veled. . hogy megüsd.parancsolta az apa. amíg megnyugszol. aki a sírással küszködött. . megkerülte az íróasztalt és odalépett elém. és azt várja. hogy menten elsírja magát. fiam! Azt mondtam. mit csináltam veled.Emeld föl a fejed. aki vigyáz a világban elfoglalt státusára. Tudtam. .Nem bírom. nem okos dolog. fiam. ígérem. azon leszek. De mielőtt kezet fognál vele. aztán még egy . Newbury fölállt. Kimentem a fürdőszobába. s Mr. Newbury suttogva ezt mondta: .Ide jössz. 178 Pat Conroy Ezután mindketten sírva kezet fogtunk egymással. Itt ül előtted. hogy egyszer le kell menjek.Soha ne mondd meg senkinek. Lehajtottam a fejem és a szőnyeg mintázatát tanulmányoztam. s hallottam. Ez törvény ebben a városban. Tom. de úgy éreztem. Newbury is lement. Itt csúszik előtted a porban. rájöttem. . Az én megaláztatásom teljes volt és tiszta. Valahogy kezdetleges módon. apa. Elkap az iskolában. Megér tetted.. Tehát már két fiú volt a szobában. Tom. Mr.Igen. mi a titka egy nagy hatalmú embernek. Nem tudnék senkit se pofon vágni. Aztán Mr. szinte teljes erejével az arcomba csapott.Egy ujjal sem fog hozzád nyúlni. hogy eltakarodjon az egész Wingo pereputty ebből a városból.mondta. fogjatok kezet! . apa. maradj itt. láttam. vágd őt pofon jő erősen. mert annyi esze van. megtörülköztem. Ha mégis elmondod. Tom? . igazi barátok. Most pedig fiúk. fiú! . én nem. hogy lásd.Nézz a tükörbe.HULLÁMOK HERCEGE 177 émi egy Newburvhez. Addig egy kicsit társalgók a csinos mamáddal. hogy Todd is sírni kezd. Todd teljesen elképedve meredt az apjára. de eszem ágában sem volt megosztani vele. uram. Amikor fölnéztem. Aztán mosd meg az arcod és gyere le. és akkor nem kerülhetem el anyám érdeklődő kérdéseit. ha a Newburyk gyűlölik.. Gurulj dühbe! Egy Newburyvel nem tehetnek ilyet büntetlenül. Elsírtam magam. hogy tudja. . apa. .De. .

. mert nem vagyok erős és mert semmiben sem hasonlítok hozzá. ne mondd el senkinek. . Todd.mondta Todd. gyere el. .A helyedben én ennek kifejezetten örülnék. hogy olyan csúnyán beszéltem a családodról. .Valóban nem kellett volna ilyesmit mondanod. .Mert kellett.Nem azt akartam mondani. . Mindenki gyűlöli.Én is az enyémtől. hog}' megint dühbe gurulok. miért keverted bele Luke-ot is? .Akkor esetleg én mehetnék hozzátok. hogy verjelek meg akármi áron. nagyon sajnálom. ha a túlerő győz. Az apám miatt. nem utálnának.De a te apád legalább nem gyűlöl téged. hogy senki sem szereti? HULLÁMOK HERCEGE 179 Csak ül egyedül a házában és pofozza a gyerekeket.ő a legnagyobb hatalmú ember Dél-Karolinában -mondta Todd védekezésképpen. akkor kényszerít. . Félek tőle.mondtam és éreztem.Na és? Nem magad mondtad. Tom! Az iskolában mindenki utálni fog. van bélyeggyűjteményem meg minden.Miért? .Másokkal is ezt csinálja . . Hát láttad. mióta megszülettem. Hanem.Tényleg nem vagytok szemetek.Milyen kedves vagy. Mert az enyém gyűlöl.ideig folyattam a vizet és módszeresen végigpisáltam a padlót: ez volt a végsőkig elkeseredett aljanép bosszúja.Mondd csak. . . . . .De igen. .. Amikor kijöttem.Ha nem lennél olyan szemét.Mert nem vagyok jóképű. Az apám csak azt fogadja el.Kérlek. ha kiderül. . ha mérges. Ha azt mondom. Szóval azt. Todd még mindig a székben szipogott. hogy te voltál egyedül.Én nem akarok még egyszer ebbe a házba jönni. hogy ha akarsz.. . most is mit csinált? . én semmi pénzért nem cserélnék veled. akkor is. .Ez nem a te hibád. te barom . Van nálatok legalább egy tucatnyi szemetebb is. . .Tom.

Hát annyit mondhatok. miután felállt. hogy megcirógassa a tiú arcát.Lekísérlek. Remélem.kérdeztem. Mintha csak figyelmeztetni akart volna. . Wingo.. hol lakunk. nyugodtan hívjon csak fel.mondta Todd egyszrű-en. .Megszerzi. amiket meg akar venni.Az övé az egész átkozott megye . ha nagyon akarja . keze apró volt és finom. Szavai paposak voltak. . Sze180 Pat Conroy me ugyanolyan kék volt. A férfi poénjai ülték. Lila . Miközben vártam. mozdulatai enerváltak. megérdemeltem . . . Nagyon sajnálom. amelynek a közepén ott feküdt a sziget.Semmi baj. Newburv. ha bármiiven problémája volna. talán egy kicsit zöldesebb. míg le nem értünk a lépcsőn. hogy kikísérjen minket -.Ó.Fölállt és előhozott egy nagy térképet.Miért kell neki a szigetünk? . mintha selyembe burkolták volna az idegeit. amikor meglátta Todd arcát. Mr. eszembe véstem minden arcvonását. Ami már az övé. .Nos. mint egy szabálytalan formájú gyémánt.Anyám persze elolvadt ettől az egésztől. . mindent határozott. Tom elmondta. Newburv vett észre először és intett.mondtam. Az egész térkép tele volt hasonlókkal.De tudom. .És miért van a szigetünkön ez a tű? . .mondta és fölállt. az zöld. . amit Reese Newbury mondott neki. hogy menjünk be nvugodtan. Végtére is mire való egy szomszéd. szegény .mondta Todd végtelen megnyugvásomra. . hogy csúnyán kikapott tőlem tegnap érte. nem igaz? Az ajtóban a férfi átfogta a vállam és kezét ott tartotta. . Mint mindent.A földvásárlás a hobbija. mint a feleségéé. ülvan erősen szorította. Anyám szinte hátrahőkölt. hogy a szigetünk sosem lesz az övé.Apa vörös gombostűvel jelzi azokat a helyeket. míg befejezi a történetet. Todd.szólalt meg Mr. . Mrs. s egy pillanatra sem szűnt meg saját magát dicsérni. a Melrose-szigeten. . .Azt sem tudod. Anyám a fotelban ült és mindenen kuncogott.Nekem most mennem kéne. széles gesztusokkal kísért.

írt magának levelet valaha'is az anyám? .kérdezte dr. aki bocsánatot tud kérni. de máshogy nem érintette. Hisz még csak ott sem volt Savannah. amikor New-burv megütötte magát. aki tudott a dologról. amikor már közel egy órája csak én beszéltem a rendelőjében. csókollak. doktornő.Szia. amint erre rájön. . hogy te sem. Erre már millió példát hozott.. De Savannah egyáltalán találkozott később a Newbury családdal? . Apámnak és Luke-nak nem mertem szólni.De én nem értek semmit. mint HULLÁMOK HERCEGE 181 amilven. . . hogv beszéltünk telefonon. . Kihagyom a lényegtelennek tűnő dolgokat. amilyen gyorsan csak tudom.Savannah volt az egyetlen. Todd drágám . mint eddig még sohasem. Reese. Én nem fogom senkinek elmondani és biztos vagyok benne.Megvan még az a levél? Az iratszekrényből kivette Savannah dossziéját és előkereste belőle a levelet. . azután. megszólalt: . Tom.Arra ugyan magyarázattal szolgál.Mindig mondtam.Mi köze ennek Savannah-hoz? .Tessék. miért lett olvan ember magából. Löwensteín.Agvő. . ebben biztos vagyok. hol az ösz-szefüggés. amikor anyám.Igazi térti. hogy az édesanyjuk társadalmi státussal kapcsolatos paranoiája mély nyomot ha-gvott Savannah lelkében.Bizonyos szempontból mégis lényeges hatással van a dolog a nővérem kórtörténetére. Már vagy fél háztömbnyit mentünk. Jó volt beszélgetni . . Azonnal fölismertem anyám kalligrafikus betűit. mert agyonverték volna Newburyt. Méltányolom. Tom. . egyébként nagyon szép levél. mint a magáéra. miért mesélte el nekem ezt a történetet? . . A nővéremnek azonban még aznap este elmeséltem. hogy eljöttél. Az világos. aki kicsit becsípett a bortól. De semmiképpen sem lehetett ugyanolyan hatással az életére. . Mondja meg nekem.mondta anyám. A dolgok kezdenek összeállni a fejemben. Tom.Nyilván együttérzett magával. vagy amik csak rám vonatkoznak. Megpróbálom magát olyan gyorsan rávezetni.Igen. hogy a sikeres emberek az igazán kedves emberek. .Szia.búcsúzott Todd.

bár orra sokkal markánsabb volt. . . Ügy nézett rám. fekete haja jól illett klasszikus vonásaihoz.Az anyád kérte.Jól . hogy idejöjjön . . Bemard .Ez nem lehet igaz! .feleltem. 9 Bemard Woodruff egy fiatal tölgy alatt várt rám.kérdeztem. . .De bizonv az . .mondta a doktornő.Az anyám csodálatos leveleket ír.Tom Wingo vagyok. mert kezdett idegesíteni a szemtelensége. hogy kiérzi a hangomból a kételkedést.Hello.Tévedés . .Hallja. rajta volt a sérülékenységről árulkodó.Senki se kérte. nemzedékének veteránja.Csak most kezdtem az egyetemet. feltűnt.kiáltottam rá messziről.kérdeztem és nyújtottam a kezem. .így Bernard.mondta.Hogy vagy? .feleltem némiképp mélyebbre srófolt hangon. Egyébként hol edző maga? .kiáltott föl meglepetten. . De arca bosszantóan szemtelen vonásokba rendeződött. gondoltam.Szerepeltél a csapatban is? . Ljjai szinte a térdét érték. Charlestonból jött . Savannah tehetsége nem a semmiből jött. fölemelte és közelebbről is megnézte a borítékot.Folyton olyasmiket csináltat velem.mondta végül.Azt hiszem. . mint számítottam. . és épp csak rám pillantott. amit én nem akarok. . tényleg.válaszolta és elbámult a fejem fölött. hogy eddzelek? . csak unottan méregetett. ¦ Egyébként is van már edzőm. .. s keze szinte nőiesen keskenynek tűnt.Hosszú ideje vársz? Mert egy kicsit eltévedtem . A kezemről nem vett tudomást.ismételtem meg a kérdést. . Nem nézte a feladót? .Nem. Egyetlen szót sem szólt. Bozontos.magyaráztam.Ja.És mást nem vesz észre? .Szóval nem akarod.Tényleg? -Ja. . mennyire hasonlít anyjához.Szerepeltél a csapatban is? . HULLÁMOK HERCEGE 183 . Ahogy közeledtem felé. mintha sokat próbált utcai harcos lett volna. Nagyobb volt. jellegzetes kamaszvigyor. . magának aztán gyorsan leesik a tantusz . nem messze Central Park West-i lakásuktól. . és tudtam. hogy maga az .

Nem menő hely. akiket a szülei azért vágnak bennlakásos iskolába. . .Haza . .Ezt honnan tudja? . gazdag kölykökkel foglalkoztam. hogy elszorul a torkom a dühtől.És egyikük sem hegedül. Bemard. akiket az anyjuk küld hozzám. Bemard .Az nagyon menő hely. .Hűha! .Mert nem elkényeztetett.Passzold ide! .És egyiküket se kényszerítik. hova megv? .feleltem. . .Az anyám azt se tudta. csak olyanokat. hogy hegedüljön. hogy játszom.Hé. nincs szükségem magára. . Hallottam. és a gúnyos vigyor az egész bal arcát eltorzította. amit ezután szó nélkül a hónom alá vettem és a fiúnak hátat fordítva elindultam kifelé a parkból.kérdezte. hogy utánam lohol. hogy \ íss/aíordultam volna.És mi voltál? ..Az előbb mondtad. . hogy egész idő alatt néz.Elhiszem . .mondtam. Tudtam.Dél-Karolinában. . és eszem ágában sem volt abbahagyni.. hogy egyetlen meccsen sem játszottál. hogy futballozz. . .mondta. hogy megmondjam. akik szere.Szépen odaívelte a labdát. mert nem szenvedhetik otthon a pofájukat. tik a játékot. . De egy dolgot biztosan állíthatok: olyan csapatokat edzettem.kérdeztem tőle.Nem.mondta. 184 Pat Conroy Odahajítottain neki a labdát.Fölnevetett. .Csak azért jöttem le.Én aztán nem fogom erőltetni.Középhátvéd. hogy az elevenébe vágtam. amit nagyon elegánsan elcsípett. Én nem edzek nagypofájú okostojásokat. miközben éreztem. .Ott nem. .kérdezte megvetően.Én is az voltam.Kit érdekel? .Na és? Éreztem. . . . . . Tízvardnvíra futottam tőle és odaszóltam: . amelyek bármelyik Exeter csapatot belekergetik az Atlanti-óceánba. de.És miért? .. És persze olyanokat se. .Nem is játszol .mondtam anélkül. .

Ha pedig legközelebb eljátszod.Fogd be.mondta. ki a barátod? Mi a neve? Megpróbálta visszatartani. és a szemébe néztem . hogy viselkednek az olyanokkal. hadd legyenek boldogok a szüleid. aztán nedves kezére.Menj haza hegedülni. hogy nincs egyetlen barátod sem ezen a nyomorult világon. mint te.mondta -.Már elindultam. barátom! . így. mondjuk.Miről? . hogy a könnyeivel küszködik. . megpróbálom újra.mondtam szándékosan gonoszul.. Előbb rám nézett. . ki vele. miközben egyre jobban utáltam magam. . Hangulatom továbbra sem hajlott az enyhülés irányába. mert eg\ kalap szart se érsz. Bernard. Anyádnak nem árulok el semmit. nem igaz? Kinevetnek. . tudom. . . . hogv tetszem-e neked vagy sem. És ha hozzám szólsz.Nos. .A szádról. . kölyök . pedig nem vagyok mai csirke.Nézze .Menjen a büdös francba! . egy minimális tisztelet azért legyen a hangodban. e^ szeretnek valahogy rajtad segítem. mint egy vízesés.Előbb beszélünk.Én még ilyen kibaltázottan szomorú faszit nem láttam. . hogy még.A hangja megváltozott. akkor szilánkokra töröm a mancsod. csak visszahívtál. tél éve nem volt egyetlen passz dobásom se. mi bajod ezzel a tvúkszaros világgal.Nincs nekem semmi bajom . Na. . HULLÁMOK HERCEGE 185 . akkor nézz egyenesen a szemembe. .Maga megbőgetett. cukkolnak ugye az iskolatársaid? Én ismerem a fiúkat. és gyilkos kegyetlenséggel beszélni kezdtem. . de a könnyei úgy ömlöttek..Mit csináljak vele? . Most pedig ki vele.mondtam hűvösen. hogy nem veszed észre. És egyébként is ki nem állhatom a modorod. De ha hozzád beszélek. Szerintem még d/ életben nem volt kezedben labda. éreztem. de fogadok. kölvök .Amennyire te tévedsz. de alig volt ura a hangjának. most először tűnt normálisnak Megálltam.kérdezte meglepetten. Öt perce ismerlek csak.Sírok -mondta. ígv hogv tudnál majd egyszer egv egész csapatot irányítani? . engem nem érdekel.Azért. hogv kezet nyújtottam. .A hangja megremegett. Olyan magányos vagy ott fönn az Exeterben.mondtam.Adja ide. De nyomorultul szemét egv taszi vag\.

Kérdezte keserűen.Én meg szarok rá .mondta. Persze csak azokkal.mondta a fiú. . . . . Jobb kezemben vittem a tojás alakú labdát.Kérem. hogy maga kedves ember . . hogy mocorog benned valami. . hogy elsírod magad. hogy a társaim nevessenek rajtam. .Csak cukkoltalak. . hogy hazudott. tanítson . Megfordultam.Rendben. akiket kedvelek.Hogv befogod végre a szád. fiú. Utálok a hozzád hasonló kólvkökkel foglalkozni. .csak most hallottam ismét a hangját: . nem is tudom. Most azonnal.Reszketek a félelemtől. Bemard . .Nem akarom. mit akar vele.Az anyám azt mondta.mondtam. és nem szereti feleslegesen vesztegetni az idejét. ami emberi.Mit? .kérdezte gyanakodva. Megfordultam és faképnél hagytam ezt a pofátlan és vigasztalhatatlan kölyköt.Most rendel. mert ez azt mutatja.Wingo edző úr! Meghatódtam.. A fiú ott állt félig felemelt kézzel.Én sem.mondtam.Nekem nem tetszik . .Kiakadok a dumádtól. De tudod mit. mivel érdemeltem ki.De látom. .Nem is akármilyen. . Bemard. . .Az olyan kölyköket.Megmondom az anyámnak. mert már két éve nem szólított így senki. mintha nem is tudná.Pedig tényleg az vagyok. mint te.Ezzel a módszerrel edz is? . . immár mint elfogadott mentora. . és már csak a fogása is rég ismert örömöket idézett. és ismét előbukkantak a könnyei. Elindultam félé új minőségemben. menjünk . . amikor eljöttem .Bíztam benne. azokat így. .mondtam. Bemard egy szót sem szólt. Bemard . 186 Pat Conroy . ha dolgozik.De előbb meg kell ígérned valamit. miket beszélt itt összevissza -mondta. lefagyasztjuk a pofájukról a vigyort -mondtam.Ez magának munka? .mondtam. .Ez számomra maga a kín.

mint én tanítom ezeket neked. hogy mozdulni sem bírsz. . Minden feladatot lelkesen kell végrehajtani. mint az igazság.Meg fogod csókolni a seggem. miután annyit futot-tál. annyit fogsz futni. uram". .Igen. amikhez tartjuk magunkat.szóltam rá. aki minden vacsorához föltálalja valamelyik . hogy összeesel.mondta. Vannak bizonyos udvariassági fórmák. annyi súlyt emeltél.És Bemard.igen.Pofa be. de még mindig a sírással küszködött. Edzés közben vagy edzőnek szólítasz. . ennek ellenére állandóan valamiféle félkész állapotban volt. Adottságait számba véve később szabályos listát készítettünk.Oké. hogy rájöjjek arra. beleértve őt magát is. hogy anyáin micsoda tehetségnek volt a birtokában. Gyermekkoráról egyetlen olyan történetet sem hallottunk. Jól van . . 10 Anyám folyamatosan építette önmagát. .Semmi oké. és addig próbáltál meg blokkolni. esetleg bérgyilkosként.No azért . mert nem más. és nagvon jól fogsz mindent tudni. Nagyon keménynek kell lenned. Remekül bevált volna egy isten háta mögötti kis himalájai fejedelemség uraként. blokkolni és lefogni. vagy uramnak. erHULLÁMOK HERCEGE 187 ről is teszünk. milyen foglalkozásokban mutathatott volna kiváló eredményt. így aztán gyermekeinek én-tudatában a hazugság meghatározó szerepet kapott. Ki fogod köpni a tüdőd. hogy fű jön még a szádból is. hanem . . Már csak azért is. tűznyelőként. aztán megtanulsz kitámadni. mondhatni ideális. Olyan apróságokon. ami még soha a tyúkszaros kis életedben.. . Bemard. Harminc évre volt szükségem. Nagyon jó az alakod ehhez a sporthoz. Nem volt egyetlen ember sem Colletonban. ezt elvárom.kérdezte érdeklődő tekintettel. olyasvalami fog veled ezek után történni. egy pillanatra sem akadt fenn. ami ne lett volna szemenszedett hazugság. hogy a vállad megolvad. uram? .Micsoda. annyi fekvőtámaszt lenyomtál. Bemard . de nem vagy elég erős.mondtam. aki ne becsülte volna alá Lila Wingo képességeit. vagy mondjuk 188 Pat Conroy hastáncosnőként. Késni semmilyen indokkal sem szabad. Nos.De maga sokkal nagyobb nálam. mert engem kell majd leszerelned. Bemard -mondtam. . uram.

Anyámtól sötétebb. hogy démonikus vonzalmakat gerjesszen Callanwolde-ban. de a fikció művészetét már anyám mesterfokon gyakorolta. akinek „érdekeltségei vannak a halgazdaságban". ahol a Davison-íéle áruházban kapott állást. Részeges. szilikózis vitte el. Két hónappal később elkövette azt a gyerekes hibát. a kemény munkára való képességemet. Apám gazdag földbirtokos csemetének állította magát. aki gyermekeit tartotta felelősnek azért. gyilkos vérmérsékletemet.ellensége. amikor megérkeztek a Melrose-szigetre. kegyetlen természetű apja májzsugorodásban halt meg tizenkét éves korában.finom úrinőt varázsolt. Anyjából . hogy magára vonja egy gyilkos indulatú óriás figyelmét.Anyánk folyton vagy összeesküvő társainak tekintett minket. Apámtól örököltem a humorérzékemet. hogy határozott hajlamom volt az őrültségre és a romantikus fantaziá-lásra. azt. vagy pedig ellenségeinek. hogy anvánk szép? . hogy kedves. hogy lelkifurdalás nélkül tudtam hazudni. netán egy szent ember fejét.mondta. Anvám is hozzákezdett saját élettörténete lassú revíziójához. hogy beleszeretett a vidám. ő volt az egyetlen általam ismert anya.aki arcképe után meggyötört. hogy szenvedélyesen szerettem tanítani. . hogy a szépsége elég erős volt ahhoz. A nvilvánosság számára viszont szinte harcosan vidám volt és optimista. amikor anyám még csak tizenhat éves volt. Colletonban mindenkinek azt mondta. . A szemében mi már születésünk tényével megbocsáthatatlan bűnt követtünk el ellene. Egyszer megkérdeztem Luke-tól. hogy szerencsétlenül választott magának férjet. A családtagokon kívül mindenki úgv ismerte HULLÁMOK HERCEGE 189 őt Colletonban. szépnek találja-e anyánkat.kérdeztem. hogy apám rákász. Anyámnak iszonyú gyermekkora volt a georgiai hegyekben. gyors beszédű dél-karolinai pilótába. szép és iparkodó asszonyka. szomorú asszony lehetett . mire emlékeztetett arra. Anyja állandó éjszakásként egy textilgyárban dolgozott. de értékesebb képességeket örököltem: a nyelv szeretetét. . a fizikai erőmet.Nekem igen . a tenger iránt érzett vonzalmamat és a folytonos bukásra való hajlamomat. hogy apja gazdag bankár volt. akit a válság tett tönkre. Anyám csak akkor tudta meg. akinek bejárása volt a társadalom „krémjébe". Családunkban Savannah volt az első költő.És ez neked azt bizonyította. . aki túlságosan is jó felesége Henry Wingónak. Lila ekkor elutazott Atlantába.

ebben bor van . több receptet küldjék be. Jelentkezését a testület egyhangúlag elutasította. Henry. hogy az ételkészítés módja egyértelműen tükrözi a társadalmi helyzetet. Konvhai kísérletei lassan megszállottsággá váltak. Ennek a folyóiratnak a jóvoltából vált aztán anyám DélKarolina egyik legfantasztikusabb szakácsává. A gasztronómiai lap forgatása során anvám arra a következtetésre jutott. Savannah és én halálos variációban örököltük e gyilkos géneket. aki a béarni szószt gyilkos merényletnek tekintette a steak méltósága ellen. tehát ebben is a W'ingók voltak az . Egyébként milyen íze van? Mint egy részeg csirkének . Tom." Anyám. Anyám egyszer nagy keserűségében így határozott meg minket: Luke. Anyám ösztönösen remek szakács volt. Kísérletezem. küldjék be családi ételreceptjeik legérdekesebb darabjait. A Colletoni liga receptgyűjteményt készült kiadni a jellegzetes dél-karo-linai konyhai tradíciókról. mama . Henrv Wingo a sültek és a krumpli embere volt. Ne a kakast öntözd borral.kiáltott föl egy alkalommal. Savannah. a fanatikus.Az istenit. Egy másik alkalommal anyám még messzebb ment. .Luke. amelyet 1842-ben Isabel Newbury szépanyja alapított. de egyedül. így kérte felvételét a Colletoni Ligába is.telelte mogorván az apám. amikor anyám a hagyományos trancia boros kakast tálalta föl. Eddig Colletonban senki sem evett még ilyet.jelentette ki Luke. ami csak mélyítette a közte és apám közt tátongó szakadékot. Anyámnak 1957 óta nagyanyám jóvoltából járt a Gasztronómiai Magazin. Nála még a zsírnak is félelmetesen jó aromája volt.Nagyon finom. hanem inkább igyad meg. Anyám kétségbeesetten törekedett a kisváros jobb körei felé. a tévedés. Lila. 1959-ben újabb lehetőséget látott a bejutásra. Isabel Newbury állítólag úgy fogalmazott: „Lila Wingo határozottan nem Liga-anyag. Nem tudom. A liga tagjainak pedig a legjobb családból kellett származniuk és persze feddhetetlennek kellett lenniük. vagy elég csak egyet. mert a helvbeli mészáros legnagyobb megrökönyödésére borjúmirigy et rendelt. aki a legegyszerűbb 190 Pat Conroy ételeket egvedi ízekkel volt képes gazdagítani. ezért felkértek mindenkit. az elmebeteg. akit ez az elutasítás csak még makacsabbá tett. . A liga alapokmánya szerint céljuk a colletoni polgárok hasznos munkára való serkentése volt. és ezzel meg is lettek húzva a frontvonalak.

kiskutyám. . Fölemelte kedves fejét. . Lila? . . nem tudta.kérdezte anyámtól. anya . Joop. edd csak meg ezt a kutyulékot. Miért nem ehet az em-be? egy jó marhasültet': Már három éve nem ettem egy norHULLÁMOK HERCEGE 191 malis.Szerintem kiváló ez a mirigy. aki kedvetlenül villájára vett egy darabot és a szájába tette.Rohadt dög. akit nem imádott feltétel nélkül. Kissé gunyoros mosollyaljói telemerte apám tánvérját.kiáltott rá türelmetlenül az apám. A kutya bizalmatlanul megközelítette.elsők. Óvatosan közelített apám felé. nem mondtam.válaszolta anvám büszkén.mondta apám megdicsőülten -. ha apa ordítozik.bólintott Savannah is. rövidesen Luke és én is csatlakoztunk hozzá. .Gyere.Hát ez meg mi a franc.Látod. mami . .Szuper lett.Ügy van.Hozzám.Tessék . mama . Gyere csak.ő is utálja.Mesés.Nem vagvok békazabáló francia. . Joop . mindjárt összeütök neked valamit a konyhában. aki épp akkor helyezkedett el az asztal végén. Borjúmirigy tejszínben és vörösborban . Savannah behozta a gőzölgő borjú-mirigvet és letette a/ asztalra. apa. . amerikai embernek való ételt. A kutya másfél yardnyira megállt apámtól.mondtam. . ide hozzám! Joop. hogy még a kutyának sem kell ez a szar? . Lila és készíts nekem valami értelmes . . gyere már ide! .Nyugi. Arcáról ítélve megpróbálta kiderítem.Ez a szósz a Sauce Francais Wingo. lesunyta a fejét és várta a fejleményeket. majd épp csak belenyalt és visszament a fotelbe. menj csak. milyen okos ez a kutya . mi következik. .súgta oda nekem Savannah. miféle része lehet ez a megboldogult állatnak. . Apám letette elé a tányérját. Apa volt számára az egyetlen teremtmény.Határozottan. Joop. Ezt a szart meg Joop se enné meg. ." . a foltos fejű angol szetter a fotelben aludt.mondta Luke és erőltetett lelkesedéssel enni kezdett. majd lehuppam a földre. Apám már elhelyezkedett az asztalion. Magam is megkóstoltam és legnagyobb meglepetésemre határozottan finomnak találtam.

.És vagy három gerezd fokhagymát is. pucolj még egy hagymát.Nincs mit sajnálnod. -Én választottam magamnak ezt az életet. hozzáöntött egy pohár paradicsomlét és a végén összekeverte a rizzsel. Henrv . . .Csönd legyen már. 192 Pat Conroy . . . meg van rizs is. miközben kinyitotta a hűtőszekrényt.Látjátok.mondta Savannah. Csak Luke maradt a szobában apával. Tudomást sem véve hitetlenkedő pillantásunkról. még ez a buta kutya is tudja.Vágnál egy kis hagymát. Apám iszonyú erővel rácsapott Luke szájára. Amikor üvegessé vált a hagyma. kinyitotta. Joop is felébredt. Büszkén vitte be az ételt az ebédlőbe és győzeimes arccal tette le apám elé. . . apa! . amit Joop pillanatok alatt .Most azonnal. meghintette még borssal. .parancsolta apám.Most pedig kérem a húst! . majd párolni kezdte a hagymát. ott van a hűtőben. Savannah . légy szíves . ha nem maradok apám közelében. . beleöntötte a kutyaeledelt és alaposan megfűszerezte. Tom? .harapnivalót! . .folytatta apám. . Ahogy szétáradt az étel illata.Mindegy milyen.mondta idegesen anvám. . megmelegítenéd a rizst.Persze. A konyhában kerestem menedéket. Egész nap dolgozik az ember és még egy normális vacsorát sem kap.Savannah.Tom. Megmelegítem azonnal. Én is hátralöktem a székem és fölálltam.mondta Savannah is.kérdezte anyám.szólalt meg Luke csillapítóan. csak hús legyen. . Luke meglepetten bámult apámra. ha dühös.Nagyon sajnálom.Én is. leugrott a fotelből és elindult apám felé. mi a jó. Egy kanálnyit tett a kutya elé a padlóra. majd előszedett egy doboz kutyaeledelt. segítek . hogy jobb.Maradt tegnapról egy kis sült.mondta. . Anyám eközben a konzervek között kutatott. évtizedes tapasztalataim tanítottak meg arra. aztán lehajtotta a fejét és evett tovább. majd szépen elrendezte az egészet egy tányéron és petrezselymet vágott rá.Megyek. egy kis Tabascót. Amikor az egész ro-tyogni kezdett.vigasztalta az anyám. Tett bele bőséggel Worcester-shire-szószt. anya .

tapssal köszöntöttük.Nem tesz semmit. csendesen sírdogált. Csak a saját kútfejére és a jegyzeteire támaszkodott. . Nem nézegette főzés előtt sem szakácskönyvet. érződött rajta az aggodalom. rétesalmával és muskotályszőlővel. a szőlőben találtuk. Úgy vélte. Késő este anvám elégedett mosollval zárta le a borítékot a recepttel. hagymával. de nagyszerű.A királv étekiogója . immár hetedszer ezen a nváron. s bár tartottam erősen a répától . Kiolvasztotta aj égből azt a nyolc vadkacsát. majd elégedetten visszamászott a fotelba és ismét elaludt. fejedelmi ételt kaptunk. sem a Gasztronómiai Magazin számait. hogy aznap délután nem gomolyogtak mennyei illatok a konyha felől. Örülök. hogy fáradoztál. hanem mert nem szerettem -. Egyszerű. hogy tökéletesen harmonizál az íze a vadkacsáéval. mit is olvasott össze a vadkacsa fűszerezé-séről. majd táncra perdült vele és boldog nevetéssel pörögtekforogtak a hálószoba felé. .Anyám boldogan csókolt végig mindannyiunkat. amit még Luke lőtt az előző télen. Anyánkat a ház mögött.Ez aztán az étel. Még apánkat is megcsókolta. . A hús színe a vadrózsáéra emlékeztetett.sűgta oda nekem Savannah gúnyosan.nem azért.vetette oda neki anyám fagyosan. Savannah adta oda nekem és Luke-nak. Anyám augusztus végén jelentette ki. Lassú tűzön megfőzte az egészet fehérrépával. de tökéletes. drágám. A vad ízt vörösborral és egy kis konyakkal enyhítette. Amikor leültünk enni. De azért azt tudom. Egy héten belül megérkezett a válasz. hogy mi a jó. amit onnan tudtunk. kalauz nélkül vágott neki az ismeretlennek. megkóstolta az ételt és elégedetten jelentette ki: .befalt. némán és jókedvvel evett. Evés végeztével anyánkat állva. Én egyszerű ember vagyok. mit szólunk vajon a szőlőhöz. és nem is szégyellem. És köszönöm. amelvet másnap feladott a Colletoni liga hagvománv194 Pat Conroy őrzői részére. asszony. HULLÁMOK HERCEGE 193 Miután apám tekintélye így helyreállt. Egy kicsit izgult. Lila. Még apám is felhagyott a szokásos siránko-zással a sült hús nemes hagyományairól. hogy ízlik . hogy megtalálta a tökéletes ételreceptet. hogy a tökéletes étel titka a megfelelő arányok. mintha anyám nem nyugtatott volna meg előtte. . az egyensúly megtalálása. Ezután körülbelül egy órán keresztül azon tűnődött.

ha a fagy szétveti a törzsét. olyan hideg volt. két hétig folyóvíz nélkül maradtunk." Dühösen tört ki belőlem: . AbizottságnevébenszeretnémszívbölmegköszönniaCanardSauvage de C. De én annak is örülök.Kérlek . a fiának semmi köze a dologhoz. hogy gondolt ránk Tisztelettel. Egy reggel arra ébredtünk. . mi ez a név . melyik szakácskönyvből másoltad ki ezt a receptet Megpróbáltam. Isabel Newbury Ui: L ila. hogy az Amerikai mérgesgomba-kalauzból és hogy szívesen elkészíted neki akár holnapra.válaszoltuk egyszerre. . melyekkel apámnak tavasszal lett volna randevúja. hogy egyáltalán elgondolkodtak rajtam. Wingo. .De valami nem stimmel vele. így nem tudjuk közölni az Önéhez hasonló egzotikus recepteket. Sajnos azonban mindany-nyian egyetértettünk abban.„Kedves Mrs. Azt sem tudtuk. ugye gyerekek? . hogy valami hiba lehet benne.Mondd meg neki. s a mocsár peremét is vékony jég borította. Petróleumlámpa mellett töltöttük az estét. . hogy a készülő szakácskönyvnek a környék hagyományait kell megörökítenie. Clem Robinson három mérföldre a házunktól halálra fagyott a hóban. . Sose láttunk még Dél-Karolinában havat.Én nem is értem. Előbb csak befagyott a vízvezeték. HULLÁMOK HERCEGE 195 Akkor tört a családunkra a nyomorúság. Eddig azt sem tudtuk. . A villanyvezetéket leszaggatta a rárakódott vastag jég. így mondják a házat franciául.asa de Wingo -régi családi receptjét".Igen . hogy négy hüvelyk vastag hó borítja a kornyéket. készítse azt akár városunk legjobbszaká-csa is.Agyonverem a fiát. . aztán ajég szét is robbantotta a csöveket. amikor elárult minket a folyó. még mindig a levelet nézegetve.szólt közbe anyám -. amilyen hideg még sosem Dél-Karolinában.Ügy gondoltam.szólalt meg Luke. légy sz íves áru Id el. De a „casa" az jó. hog) a garnélarákok is. Szerintem csak bizonyos családok receptjeit akarják belevenni a könyvbe. hogy Newbury leírta újból az egészet. Hálásan köszönjük. egyszerűen fantasztikus volt. és könnyeit törölgette.mondta anyám. holott egyikünk sem tudott egy szót sem franciául. Most érzem. Januárban kezdődött. az biztos. hogy a francia elegánsabb . Eg)' fekete öregember. nem. pontosan fél évvel a kacsavacsora után.helyeselt Luke. Jó vicc. hogy egy fa hangos kiáltással pusztul ej. a szigeten lévő kis tó befagyott.Ügy van .

Megtörölte a kezét a köténvébe. Az iskolában cukkoltak. akik eleinte kinevettek ugyan. Miután pedig mesés zsákmányokról keltek szárnyra legendák. a colletoni asztalokon ritkaságszámba ment a garnéla. de nyár végére már öt1% Pat Conroy venet is kihelyeztünk. kik jöttek. . Mivel amatőrnek számítottunk. de olyan kevés zsákmánnyal tért haza. még délebbre hajózott. Szeptemberben kikapcsolták a villanyt a szigeten. amikor meglátta. tiszteletben kellett tartanunk a rákászatot foglalkozásszerűen űzők helyeit Szorgalmunkra azonban rövidesen fölfigyeltek az öregek. Tudták. Kezdetben húsz csapdát használtunk. Augustine-ban a hatóságok elkapták. amint tiltott vizeken próbálkozott. Ekkoriban kezdtük Savannah-val és Luke-kal ötkor kezdeni a napot. De hiába dolgoztunk. hogy autó fékez a ház előtt. milyen rövid a nadrágom. Floridába. nyúlra vadásztunk. Eközben Luke-kal szarvasra. hogy kihelyezhessük rákász készségeinket a vízbe. ha a folyóra születtünk. nem hoztunk elegendő pénzt a konyhára. végül a telefont is kikapcsolták. Augusztusra megtörtént beavatásunk is a rákászok testvériségébe. hogy valami meghalt benne abban a pillanatban. Közeledett a hálaadás napja. meg is kell élnünk belőle. Tavasszal. hogy az érte kapott pénz még az üzemanyag árát sem fedezte. és beinvitálta őket a házba. a Colletoni Liga négy prominens képviselője Anyám odajött az ajtóhoz. Láttam a szemén. Thelma Wright és Isabel Newbury. de aztán kisebb-nagvobb tanácsokkal láttak el. hogy legalább ennivalónk legyen. Fél évébe telt. Négy makulátlanul öltözött asszony szállt ki belőle. Martha Randall. amíg nem tudta kifizetni az ötszáz dolláros büntetést. St. s petét is csak néhány rendkívül hidegtűrő nőstény tud lerakni. Másnap elindult szerencsét próbálni a georgiai vizekre. Lefoglalták a hajóját.tömegesen pusztulnak el a fagyban. Egy nap hallottuk. Időközben ismét tele lett a folyó garnelával. és indult el a ház felé: Bettina Potts. Ekkor vállalt autószerelőként állást a 17-es műút mellett. Apám májusban hagyta először kifizetetlenül a haj ó árának esedékes részletét. Fölhívta anyámat és közölte. de apám még nem tudott hazajönni Floridából. Aztán nem tudtuk fizetni a hajóra a biztosítást. míg megkereste a büntetésre a pénzt és vissza tudta hozni a hajót Karolinába. először a modern történelemben. hogy a hajó részleteiről viszont nekünk kell gondoskodnunk. Anyám hiába próbált állást találni Colle-tonban.

felelte anyám. . Potts. . Mindenünk megvan.Nem látom a gyerekeid arcát ebben a sötétben. .Fölgyújtanád a villanyt. lila . Otthagyták a fagyasztott pulykát a kertben. Lila .Nagyon köszönöm. Ezért kérjük..Korántsem annyira. fogadja el tőlünk ezt a pulykát magvarázta Bettina Pom HULLÁMOK HERCEGE 197 .kötötte az ebet a karóhoz Bettina Potts. Lila. kezd besötétedni . Hallottuk.mondta Mrs.mondta Thelma Wright. amikor a négy nő elhelyezkedett némi látható idegenkedéssel a nappaliban.Ne csak magára gondoljon.szólalt meg Mrs.Megyünk. . mint ahogy maguk az enyémet . meg én is lejöttünk a szobánkból.Akkor hagyják a kertben. . Newbury. de sok nálunk szegényebb család jobban rászorul a jótékonykodásra.. lila . .szólalt meg az anyám. .kiabálta.Ez nem jótékonykodás.szólalt meg Martha Randall. hölgyeim . amint elfogadja & pulykát . -Ez egy baráti gesztus azoktól.. . Isabel. Bettina.Nem értem . hog\ maguk vegyenek a hálaadás napi asztalra. . hogy távozzatok. .szólalt meg Mrs.magyarázta Mrs. lila. Még három pulykát kell kiosztanunk sötétedésig . Kérem.Nem maradhatunk sokáig. Lila.A fiam arra kért. Newbury.Micsoda durva egy fiatalember . ahogy kikanyarodtak az útra.Nyilván hallotta. . de akkorra már Savannah is. . akik aggódnak magukért.mondta anyám. .Miért nem gyújtasz villanyt? .Gondoljon a gyerekeire.mondta anyám alig hallhatóan. . akik nem engedhetik meg maguknak. Ekkor rohant ki őrjöngve a konyhából Luke. Lila . aki közben nagy nehezen visszanyerte nyugalmát. Newbury. hogv Ligánk pulykákat ajándékoz azoknak a családoknak. . s láthatóan nehezen uralkodott magán -.Kérem.Valami félreértés lehet. ne tegyék ezt velem .Takarodjanak az anyám házából! . amikor a nők fölálltak és az ajtóhoz mentek. a fiúk majd behozzák -mondta az anyám.győzködte Mrs.Nagyon megnehezítette a dolgunkat. . és beültek a kocsiba. Randall. könyörgök. .

a második aztán ezer darabra szaggatta. ahogy odalépkedett a fegyverszekrényhez. mielőtt bomlani nem kezd. Kint a kertben aztán tarkasszemet nézett a pulykával.Ezt sose leiejtsétek el. úgy lettünk egyre csendesebbek. Savannah a maximálisra csavarta a . néhol megcsillantak a karácsonyfák az ablakban. Hajnali háromkor fölkeltünk és kimásztunk a hálószoba ablakán. mit ötlött ki. hogy ez megtörténhessen -mondta. A távolból kutyaugatás hallatszott. Már akkor döglött volt. egy cserepes teknőst mosott a partra a dokk közelében a víz. Amikor megérkeztünk. A Hulláin utca végében lévő dokknál kötöttünk ki. hogv Reese. a maradék 198 Pat Conroy töltényeket pedig köténye zsebébe süllyesztette. aztán Luke nem gyújtotta be a motort. míg egv jó mérföldnyire nem voltunk a házunktól. fejét szépen a párnára helyeztük és betakartuk. Abból az évből nincs emlékem a hálaadás napi vacsoráról. Az első lövéstől a pulyka nagyot bucskázott a füvön. A teknőst gyorsan felvittük az emeleti hálószobába. Luke körbejárta a házat és végigpróbálgatta az ablakokat. Savannah és én a hátsó ajtóban álltunk. December végén. gyermekeim. belemarkolt a töltényekbe. amelv egyszerre volt a Colleton Liga jótékony adománya és megemészthetet-len sértés. kiemeltük a teknőst és óvatosan elindultunk a Newbury ház felé.Kivárták a nyomorultak. . csak lehúzva.Az első emeleti fürdőszoba ablaka HULLÁMOK HERCEGE 199 nem volt bezárva. amikor Luke belülről kinyitotta és behívott minket. de ahogy közeledtünk a célhoz. aki összefüggést talált a teknős és Barbados között. Befordultunk a Colleton deltájába. amikor rátaláltunk. Ezek mind ilyenek. hogy apám hazatért Floridából. megtöltötte a fegyvert. . . és vállához emelte a fegyvert. Luke csak ott rántotta be a motort. nem sokkal azután. Isabel és fiuk. Reggeli után Luke-kal beemeltük a teknőst a motorcsónakba. ahol Luke telhajtotta a takarót a hatalmas kettős ágyon. Nevetve húztunk el a híd alatt. aztán lefekvés után Luke elmondta nekünk. levette a sörétes puskáját. Hűvös volt. kivétel nélkül. Luke volt az. Befektet2 tük a teknőst az ágyba.Dühös könnyek csillogtak anyám szemében. A reggelinél Savannah a társasági hírek között ott találta. Todd Newbury elutaztak Barbadosba évi rendes vakációjukra. Leosontunk a dokkba. Apám utasítására el kellett volna onnan vinnünk.

miközbenaszüleidalszanak. . Tálald ]ol pirihissat és vörösborral és kívánj édesanyádnak boldog születésnapot. mint amikor ezt a szerkesztőségi cikket olvasta. hogy mi voltunk a tettesek. Egy hónapon át még a szobalány sem tudta úgy átlépni a szoba küszöbét. hogv megmondja Reese Newburynek. aki nyomra vezeti a rendőrséget. A hőségben a bomló teknős megtette a magáét Az ágyat és a matracokat el kellett égetni. mennyire szereted. hogy ő törvénytisztelő polgárokat akart belőlünk nevelni. Tom és én beleírtunk néhány receptet A könyv legutolsó oldalára Savannah belemásolta a Canard Sauvage de Casa Wingo receptjét. egyébként Barbadosba sem utaztak többé. A szobában már akkor olyan bűz volt. nevetve távoztunk. azt kiabálta. Anyánk születésnapjára Savannah megvette a Colletoni Liga szakácskönyvét Láttam. Helyezd a teknőst a franciaágyra és csavardfelmaximálisra 200 Pat Conroy a fűtést. lehetőség szerint két héten át. A Colleton Gazette-ben vezércikk ítélte el a szörnyű gaztettet Soha nem láttam anyámat boldogabbnak. Luke. . mintha mi sem történt volna.mondta Savannah. majd mi után Luke a teknős fejére helyezte Reese Newbury hálósipkáját. és emlékeztesdőtapuly-kára. senkise lásson. nem betörőket. . és fölveszi az ezerdolláros jutalmat.Nyisd csak ki az utolsó oldalon. mama . Vigyázz. hugv ez a recept \ oil a nővérem első hiteles verse Anyánk először összeszidott minket.fűtést. A vele szemben lévő üres lapon pedig ott volt a mi receptünk. Reese Newbury ezer dollárt ígért annak. hogy anyám már-már megban-tódott. Szeretettel Savannah. jRLELr TEKNŐS A LA NEWBURY Végy egy cserepes teknőst. Luke és Tom A/óla i-j megg\ ozőiltsriu. Reggelihez úgy mentünk le. mint a rákászhajó rakterében. azt hitte gúnyolódunk vele. Miután Newburyék visszatértek Barbadosból. Mondd ntki. Párold a teknőst.Aztán újra elolvasta a receptet. amely már bomlani kezdett Válasszegysötétéjszakátésszálljcsónakbavele. Aztán fölnevetett. lehetőleg olyat. Keress egy nyitott ablakot és nyisd ki a hátsó ajtót. imgel nan készül. fél évig nem vehették birtokukba a házukat. hogy ne kezdett volna azonnal rókázni.

lom . . Tom . Susan . hogv a nagyanyám hároméves világ körüli útja során egv idő után már nemcsak rácsodálkozott a világra HULLÁMOK HERCEGE 201 . Le kellett szedálnunk utána. Az én leveleim ellenben nem sértik egy bolond érzékenységét. hogv Lila Wingo egy senki. Löwenstein. . de az istenért.mondta. Azt hiszem. milyen reménytelen kísérleteket tett anyám. .mint egy kisiskolás.Ennél is érdekesebb.Ez érthető . hogy mondjak valami vicceset olyasvalakinek. igazán fejleszthette volna a személyiségét.mondtam.morogtam dühösen. .Sok mindenen nem tudok nevetni.A levelei felzaklatják a nővérét .Maga leveleket küldött Savannah-nak. különösen akkor.Dehogynem. Löwenstein . . . hogy bejusson a Colletoni Ligába. hogy a családjuk előfizetett a Gasztronómiai Magazinra.szólalt meg Susan. .mondta. Mondjuk az én segítségemmel. hogy alacsonyan repült a poén. ha a jókívánságainkat akarjuk valakinek elküldeni. . . Sajnos nem tehetek róla. . Aztán mindhármunkat magához szorított és egyszerre dühösen és büszkén ezt suttogta a fülünkbe: . vége a szeánsznak. Tom.Szinte csorog az ember ujjai közül a dühös vádaskodás vagy esetleg bűntudat. .Ne felejtse el.Micsoda remek gyerekeim vannak! Mert lehet. istenemre. hanem egy nagyon zavart asszony. Löwenstein. . de a gyerekei. mans valakik 11 Miután elmeséltem Susannek. Ki gondolta volna akkor.Beismerem. .felelte.Az. a mi családunkban nagy hagyománya van a levélírásnak.Tegnap pedig az édesanyjuktól kapott levelet. és az istennek nem tudta abbahagyni. mi volt számomra a legmegdöbbentőbb részlet ebben az egész történetben? . majd elgondolkozott.Rossz vicc volt.Mióta itt ülünk nap mint nap.tiltakoztam. .Savannah nem bolond. ha az anyám leveleit olvassa. hogy ő fizetett elő Savan-nahnak a New Yorker-re is. . Tom .így van. . akinek humorérzékét sebészileg eltávolították? .kérdezte.Tudja.mondtam. hogy Savannah felnőttként egy New York-i vigyorgdban fogja tölteni napjait? .Viccnek szántam. . a doktornő az órájára pillantott.Tudja.

hogy én is hússzor mosolyogjak. és láttam. amikor mosolyog. . mint egy anyagyilkos. a fiamról . .Jól áll Bernardnak. HULLÁMOK HERCEGE 203 . Bemard egyáltalán nem rossz játékos.És miért lepte meg a dolog? Men nem Bear Brvant rokonságából származik.Ügv eszünk.felelte. . mint egy idióta. . . Ezzel együtt úgv érzem.Maga nagyszerűen néz ki.És hogy nézek ki.válaszoltam.Men a fiam panaszkodik miatta . hogy minden nap mosolyogni tanítja. . hogy segíthet nekem a személyiségem fejlesztésében? .kérdezte. mielőtt elkezdjük a szeánszot? .Azért. .A vacsoráról? .felelte.Ügy néz ki.Bemard meséli. .Holnap este Bostonban koncertezik. Tom Wingo Dél-Karolinából. Löwenstein. hogy röhögjön. El tud esetlegjönni? . .És azt akarja.Kérdezhetek valamit. . mert Herbert nem tud a fia edzéseiről. .kérdeztem.Jut eszembe.A legnagyobb meglepetésemre.kérdezte dühösen ironizálva. Egyes viccekre én kirobbanó 202 Pat Conroy nevetéssel reagálok.Félelmetes ételt csinálok maguknak . míg maga épp csak elmosolyodik. . ezen. mielőtt egyáltalán hozzáérhet a labdához.Szenzációsan . Nem várom.Most mién mosolyog? . tökéletesen normális és emberi vagyok.És maga. . nem hívna meg egyszer magukhoz vacsorára..Miért? .Van egváltalán tehetsége a futballhoz? . amikor Herbert nincs itthon? .feleltem. . hogy a kérdésem nagyon megzavarta.kérdezte csipkelődve. mint egv királv. Susan. . maga azt hiszi. .Ügy érzi magát. de megpróbálok objektív maradni. . ha mosolyog . Tudja.mondtam. én nagyon vicces ember vagvok.mondtam. Tom mondta a nő mosolyogva. ha maga meg Bernard egy kicsit jobban erezné magát a bőrében. és feltételezem maga nem is akarja.Szándékosan nem veszek tudomást a hazámat ért sértésről. amikor nem mosolygok? . ha a megszokott módon néz. Tom? . .Igen . Löwenstein.Nem. hogy hússzor kell vigyorogjon. hogv tudjon.De nem bánnám. nem.

mondta. Susan? .mondta. . mintha egy másik bolygóról érkezett volna.Mert Bemard úgy néz rám. Ez a fájdalom szinte égeti. . A hangja mintha egy kissé sértett lett volna.mondta.Men tiszteletlenül beszélt .kérte. mintha a maga férje soha nem hallott volna Yehudi Menuhinról.feleltem. hogy az arca elfelhősödik. Olyan. miket mondott neki az első nap . .mondta.Egész jól érzékeli a szaknyelvet. . hogy kétszer is megríkatta. Csak azt kértem. Bemardról süt. és mintha mosolyt láttam volna átsuhanni az arcán.Kedves fiú. mint kirobbanásról. nem okoztam neki maradandó lelki sérüléseket..Nem járt valami repesztőeredménnvel.válaszoltam. .Nos. a fia boldogtalan . legyen hozzám udvarias. Nagyon dühös voltam magára Tom. Bryant edző.Mi a csudáért akarja tudni.Mennyire őszintén? .Annyira.Valami baja van.suttogta a doktornő. . mert hasonlóak az enyémekhez és talán azért. Susan. . Tom ..Bemard másról sem beszél. aki minimális tiszteletet nem mutat. hogy azért ennél erősebb vagyok. felém.kérdezte. de a saját magam számára nem.Milyennek találja Bemardot. ott nem ismerni Bear Bryant-et olyan. . Az érzelmei engem is megérintenek.Azért ennél egy kicsit őszintébbet vártam.Ja . . mert látok megoldást a fiú számára. . . . . . Susan. széles passzról.Hogy tudnék 204 Pat Conroy olyan sráccal foglalkozni.mondtam.mondtam neki.Muszáj. talán azért. Tom? .Ki ez a Bear Bryant? . Susan . . mint egy idiótára.mondtam. ha a fut-ballról akarok vele beszélni .Nyilván tudja. erőjátékról. s láttam.És mi az a dulakodási vonal? . . Löwenstein? . ha őszintén válaszolna . Elmondta.magvaráztam. doki . doki .kérdeztem vissza meglepve. .Három évig járt terápiára. Hogy egész életében nem fogadták el semmilyen szempontból. .Elmondta azt is.így szokj a meg a fegyelmet.Számomra ismeretlen okok miatt nyomorultul szomorúnak látom.Viccel ugye. . de nem mosolygott. Remélem. Tom? Szeretném. hogy nem foglalkoznak vele. -Ahonnan én származom. Tom . .. hog)7 súlyt emeljen a fiam. hogy ne dühítsen föl .

. . Meg talán azért mert ez az őjátéka. Meg vagyok értve. Kezdettől fogva nagyon problémás gyerek volt. Susan . Megpróbálom tehát elvinni ezt a labdát a maga gólvonaljáig.Lehet. hogv álljon mögéje. Hátha barátokra lel. A nő hangosan felnyögött.Lehe hogy épp ezért vonzza BernardoL Tudom. Löwenstein? . .Mar velem fogadni? .Tudom . hogy nem beszél elég szabatosan ..Semmit nem vesztett.. tisztára amerikaiatlan dolog.mondtam.Ez a magányosság Herberttől vagy magától származik? . Van valami titkos hely benne.magyaráztam. . . . .mondta.kérdeztem.Tom .Löwenstein. azt hívják dulakodási vonalnak. majd megkérdezte: . ami ott van a háta mögött. hogy a férjével együtt ott lesznek jövőre Phillips Exeterben.mondtam és a 1 etikülre mutattam. hogy ez a srác magányos és szomorú. ha valaki nem tudja. hogy megnézzék a fiukat.Ez kibírhatatlanul unalmas . az enyémnek meg ezen.mondtam.Fogadjunk. egészen addig.mondta. Löwenstein .A futball olyan játék. amit egyedül talált ki. . . mint más gyerek.Ne szóljon közbe.Tőlem .És nem is terveztem.szólalt meg -.tette hozzá. amihez sosem tudtam hozzáférni. Nem véletlenül mondtam. mi az a dulakodási vonal.bólintott Susan.Vagy pedig kétszer körbefutja nekem békaügetésben a tavat a Central Parkban. amelyben az ember nem érezheti egyedül magát .Ezért is küldtük máshová iskolába.felelte. Szóval. én pedig megálltain vele szemben HULLÁMOK HERCEGE 205 .Ez a táska a labda. ha az edző magyaráz.Nos. ahol a játék közben a labda van. én életemben nem voltam meccsen. A maga csapatának mindig a labda mögött kell lennie. mi a véleménye a fociról. . Intettem Susannak. de a fiúban valami megrezdült tőle. Nem maguk javasolták neki. Maga a védő csapat.. amíg a labdát el nem veszik tőlünk. . . . én pedig a támadó. akkor bizony rohadtul boldog. . . hogy valaha kimegyek .És ez a válóperünk előtt lesz vagy utána? Levettem a retiküljét a háta mögötti polcról és letettem a szoba közepére. Egy magányos sziget. . de már nevetett . Sosem volt hízelgő vagy kedves. mert amikor együtt rohanunk.Egy szót sem értettem az egészből -jelentette ki. Maga persze ezt meg akarja akadályozni. hátha ez segít.

A lopást mindig nehéz megbotsátani. lom. és közelebb jött hozzám.De azért vannak dolgok. Szeretem a vén seggtejet. míg válaszolni tudtam: . amikor holnap este odaadom neki a meglepetést. hogv megbocsássak az apámnak. Ez szerintem a leépülésünk jele . amikor fölálltam.mondtam. mi is elismerjük: nem tehetünk arról. Szerintem mégiscsak a leépülésünk jele .. Akkor még vidám prolanizálással állt hozzá a világ dolgaihoz. . Szeretem és fogalmam sincs.Meglehet . amikor kitalálta ezt a kifejezést. Jennifer egészségére koccintottunk konyakkal. hogv szeretjük. miért éreztem egy napon annyira mély együttérzést. milyen szönnű ember volt az apám. 12 Az én életem tulajdonképpen azzal kezdődött. Savannah még középiskolás volt.Kérem. Amikor első gyermekem. ez az általam már rég kihaltnak hitt vadállat. .Holnap kapja meg az a srác a szerelést. És ez a legfurcsább az egészben. amelyet soha nem tudott kifejezni a kezeivel. Majd csak nézze meg Bemard szemeit. aki akkor jött ki a kórházból. Folyton azt magyarázom. hogy elég erőt gyűjtöttem ahhoz. de a szemében mindig ott csillogott irántam érzett szeretete. Bemard már benne van a csapatban. Torn? Majd egv perc kellett. És te. . az a szeretet.Talán annak a ielismerése. ha az ellopott dolog egv egész gyerekkor. A nővérem ezt hívta „Szadim érintésének". Savannah hazarepült.mondtam.feleltem. Jennifer megszületett.Miféle meglepetést? . miért. . aki benne lesz a csapatban.feleltem. ugyanakkor szinte megoldhatatlan rejtélv.kérdezte. mik vagyunk. valami idegesen remegő. Apám szinte rgyedülállo volt a/ amerikai vállalkozók .mondtam és éreztem. . mely most lerázta magáról hosszú téli álmának maradványait. Mintha az örökös kudarc működtette volna az apámat.Ez egy sportoló szent estéje . A kezét finoman a karomra tette. Susan? . hogv nem tehetett arról. . hát még akkor. hogy föléled bennem a vágy.Les . Attól. amikor valami szomorkás ízzel a hangjában Savannah megkérdezte: . ne! . hogy ki is volt.Igen.Szereted te apát. Magának ne hozzak egy könyvet a futballról. törékeny szeretetet ez iránt az ember iránt. Savannah? Neki is időbe tellett a válasz. .mondta. hogy segítsen Sallie-nek.Igen. Az ökle volt hatalmának jelképe. amiket biztosan tudok.

Olvan hosszú távú tervek. Talán akkor is beszélt. Olyan előnyöm van New-buryvel. Mert ötletekkel tele vagyok. Szinte szomjazta anvám elismerését. ha egv kis tőkéhez jutok. hogy most már egész biztosan sikerülnie kell. Az a kurva meg nem átallott csak huszonötezret ígérni az egészért. . Mert az ötletek mindig első osztályúak voltak. Azt hiszi. de egy csincsillatenvészeten töröm a fejem. Só't az egész város rajta nevetett. Anvám szemében az apám tehetetlen balek volt. A kormánykerék mögött állva ilyenkor hosszú monológokba kezdett. amiket nem igazán nekünk címzett. Erő208 Pat Conroy feszítései fájdalmasan heroikusak voltak. röhögve megyek kölcsönért a bankba. Minden kudarcából csak azt a következtetést tudta levonni. Apám még rákászként sem tudott anyámtól elismerő megjegyzést kivívni. Ne mondjátok anyátoknak. Apám pedig mindent elkövetett. A gyerekei hallották ezt az iskolában. Nekem terveim vannak ezzel a szigettel. Az anvátok persze kinevet. holott annak valóban jó volt. amikor senki más nem volt a fedélzeten. hogy ajó öreg Wingo nem tudja. meg a hozzá hasonló seggfejekkel szemben. azt ők tudják. de a csincsillával kevesebb baj van. Házasságuk távolról sem volt harmonikus. anyám pedig . acre-ját ötszáz dollárért. mint a gomba. hogy az már szinte bűn.között: ő még a saját HULLÁMOK HERCEGE 207 tévedéseiből sem tanult. amiket azonnal elindítok. Mások gennyesre keresik magukat a csincsillából. hogv megfeleljen annak a képnek. nagy terveim. miért pont én maradjak ki belőle? Aztán ha megkötöttem az üzletet a New York-i szőrmecégekkel. Nyaranta kijártunk vele a hajóval. amit szerinte az anvám várt tőle.Tegnap öt ponttal visszaesett a tőzsdeindex. Nem igaz? Először nercre gondoltam. A bankárok összenevettek az apám háta mögött. Reese Newbury megvett kétszáz acre szántót Clovis Bishoptól. Hogy miért. hogy leírjam őket. Előfordul. hogy rosszul időzítettem. hogy a Melrose-sziget vagy félmillió dollárt ér. hogv föl kell keljek az éjjel. szinte burjánzanak bennem. mennyit ér a saját földje? Pedig az enyém a legjobb föld az egész államban. és elismerem. legfőképp azzal. követtem el pár hibát. azt jelenti. Apám ráká-szatból származó bevételei azonban valahogy finanszírozták katasztrofális vállalkozási kalandjait. ahogy számolom. Most is csak a szerencse hiányzott. Ez. mégsem jutott semmire. mert a beruházók aggódnak.

hogy őt és a fivéreit egy villámháború nemzette. Apám úgy kerülte a finom megoldásokat. Kamerájának keresőjébe nézve apám tökéletesen boldog embernek tűnt. amelyeket apám bizományban átvett. Henrv.Igazad van.mondta csillogó szemmel az apám. mire apám kezébe vette a kamerát. hogy sáskajárás szakad ránk.kérdezte Luke az ágyából.Ha te dinnyét ültetsz. csak agyat nem adott neki az isten.vetette ellen anvám. és tökéletesen nevetségesnek.Nem. mintha azok alapvetően aláásnák a tekintélyét. . Ezért is vettem Charlestonban ma egy filmfelvevőt. hogy ezer darab húsvéti lapot is beszerzett . Anyám szerint apámnak mindene megvolt. és amikor már New Yorkban élt. Mint mindig. de a minimum az. Henry.Én már azt is megtaláltam a csűrben. Műszaki ember vagyok én. csak fordítva -magyarázta Savannah. akkor Colletont vagy forgószél. miért? . . Lila. ne . . Találj ki mást. most is igazad van. mint a Midasz érintése. mindenkinek azt mesélte nevetve. de ne kezdj gazdálkodni. esküvőt. amivel elvered a pénzed. mint egyéb kísérleteivel. . amikor anyám megtalálta a csűrben a háromezer darab eladatlan karácsonyi üdvözlőlapot. ne ültessünk-egörögdinnvétjövőre? .És láttad azokat a karácsonyi lapokat? .mondta Luke. .Mert a film a jövő . .És azt még nem is tudja anya.Kérlek. abból szar lesz. . nem paraszt.Azon töröm a fejem. Egyik korai versében Savannah a „szelek urának" nevezte apámat. bedugta a konnektorba a reflektor zsinórját és az egész szidalomáradatot megörökítette a jövendő számára.Ez pontosan olyan.Amihez apa hozzáér.hallotta ezeket a gonosz vicceket Colleton utcáin.Az isten szerelmére. A következő években találomra ugyan.Folyton csak veszít minden üzleten . suttogta egyszer Savannah. . . Mindössze hetvenötöt tudptt eladni belőlük Charlestonban. Anvám visítozni kezdett. . mindenféle családi eseményt. . vagy áradás pusztítja el. de mániákusán mindent lefilmezett. .szólalt meg apám egy este a vacsoránál. . keresztelőt. Ezzel a vállalkozással jóval kevesebb pénzt vesztett. HULLÁMOK HERCEGE 209 „Szadim érintése". A helyi lapban hirdette is magát: Wingo Profi Filmstúdió.mondta Savannah.

Nem .Csak 210 Pat Conroy nem a szigetet zálogosítottad el? Ennyire még te sem lehetsz hülye.és mind négerek. .felelte az apám. . hogy megvette a colletoni híd közelében lévő lerobbant Esso benzinkutat. Henrv . mint a templom egere. . Luke.Ott van rajta Szűz Mária. Szent József. .. Lila.Csak negyven acre-ét a híd közelében.És most mire vettél tél kölcsönt.Nem az egészet . hogy nagyon mennek ezek a lapok északon.Egyetemre? . legalábbis így mondják. Mint minden kinyilatkoztatásával.Olyan lehetőséget kell kapniuk.nézett rá meglepve apám.csattant föl anyám.válaszolta apám.Micsoda balek. akkor baromi kreatív lehettél. . A gyerekeid rövidesen egyetemre mennek. .Négerek.kérdezte dühösen az anyám. és mindnyájatokkal . Gondolj csak arra. . hogy tankolhatok a saját kutamról. fiúk - . .Megint elzálogosítottad a hajódat? . Annyira mocsaras arrafelé a föld. Anyám jó neveltetésében reménykedett.szólalt meg anyám. . Jézus. hogy vacsora közben nem csinál botrányt. . ha a benzinkútnál kéne dolgoznom -mondta Luke.Anyátok tán repülőszeszt szeretne árusíttatni veletek. Apa a néger családokra bazírozott. Henry. amikor összeházasodtunk. s száját olyan keskenvre szorította össze.Még nem fizettem ki rá az előző kölcsönt sem.Mivel mi szegények vagyunk. .Kik? . Henry. . . az angyalok . . Ezt már akkor megbeszéltük.kérdezte anyám. . a napkeleti bölcsek. ebben a mocsárban. Nekem nagyobb terveim vannak veled.mondta anyám. . Most a kreatív finanszírozáshoz folyamodtam. mert hallotta. apám most is kivárta a vacsorát és bejelentette.Én nagyon jól megvoltam egyetem nélkül. hogy még a vízililiom se nő meg arrafelé. Henry? .Micsoda? . .Szegény apa . Nem hagyom.A nagymenők. .mondtam.Én ezt nem bírom tovább.Én nem bánnám. hogy itt ragadjanak.Igenis egyetemre mennek . mint egv késpenge.És hogy viszed oda a hajót a mocsáron keresztül? . amilyen nekünk nem sikerült soha. .

Apám interjút is adott a Colleton Gazette egyik riporterének.Egyébként nincs értelme jártatni a szánkat feleslegesen. Az iskolai rezesbanda végigvonult a főutcán. A kutat ünnepélyesen maga Colleton polgármestere. Az előadás fénypontja az volt. hogy ez megváltozhat. Lesz ott léggömb. A részeg bohóc közbekiabált. egyből levert két rekesz kólát. amelyik talán a legsikeresebb kútnak számított Colletonban. A cirkusztól kikölcsönzött bohóc késett. mindhárman belebuktak. hogy mindennap megvette a teljes halmennyiséget tőle a fókái számára. aki a gyerekeket fogja szórakoztatni. aki hatalmasakat sercintett a fűrészporba. Onnan ismerte apámat. csak megfelelő reklám kell hozzá. Csodálkozva néztük a szakállas nőt. A Wingo Esso hatalmas csinnadrattával nyitott. amelyet apám megvásárolt. miközben megpróbált a teherautó platójára fölmászni. héliummal töltött léggömböt. A törpe csaprészeg volt. HULLÁMOK HERCEGE 211 amelyek eleve bukásra vannak ítélve. tűzijáték. kólát és rágógumit.Kár volt bohócot is szerződtetned. A jól sikerült napra az tette föl a koronát. Aztán nyalókát osztogatott a gyerekeknek. mikor Smitty kilépett a porondra . Luke kezet fogott a százéves csecsemővel. Keddhez egy hétre ünnepélyesen megnyit a VVingo Esso kút. Amikor befordultak a kúthoz vezető utcába. apám örömmel látta. apám szabadon engedett vagy háromszáz. a colletoni kocsmahősön. ő volt a cirkuszigazgató. Smitty Smith személyesen jött elénk. ha nincs is semmiféle ipar a városban. mazsorettek vezették a menetet. Maga a tulajdonos. Apám úgy érezte. és le is fényképezték a bohóccal a nyakában. aki beszédében a dolgot az ipar helybeli megizmosodásaként dicsérte. Az Esso kúttal szemben. Henry. ahol megmérkőzött a bokszkesztyűs kenguruval. megnéztük a sziámi ikreket és nagyokat nevettünk Altus Rossiteren. sőt még egy bohóc is.vigyorgott gúnyosan az apám. hogy elmentünk a városban vendégeskedő cirkuszba. A dolognak nem volt logikus magyarázata. hogy így könnyű. . ingyen kóla. de amikor megérkezett. akit eszméletlenül hoztak le a ringből. . Boggie Weiters nyitotta meg. Apám előtt hárman próbálkoztak az Essóval. hogy a bohóc törpe is. de üzleti szempontból egy kisvárosban vannak sikeres sarkok és vannak olyanok. Már van ott egy. az utca másik oldalán ott volt Ferguson Gulf kútja.

.cilinderben és vörös szmokingban. A közönség önfeledten ünnepelt.Vagy a fókákat utálja. Smitty pattintott az ostorral. majd amikor látta. vagv a Dixie nem tetszik neki -mondta nevetve az apám. tekéztek. Az öt jókedvű fókát Sambone-nak. A közönség állva HULLÁMOK HERCEGE 213 . Kleopátrának és Nashuának hívták. ahol már megölt három rádzsát és tizenhárom parasztot. és ordítva parancsolt rá Cézárra. dühösen téléje hajította a kalapját.Hölgyeim és uraim. hogv megfogja. pofáját nekinyomta a vasnak. A tigris azonban nem ment vissza ezután a helvére. egyre jobban kelleti utána nyújtózkodni. Sambone-nak egészen a manézs hátába kellett kúsznia. Nabukodonozornak. mancsával benyúlt és dühösen morgott. a műsornak mennie kell. aztán kimenekült. A tigris engedelmesen ugrott. Cézár még nem szokott hozzá a közönséghez. Miután pedig a tigris megtámadta és megsebesítette nemrég az idomárát. Trójai Helénának. hogy bejelentse a következő számot. Smittv ismét pattintott. aztán Sambone félrekúszott és egv trombitán elkezdte játszani a Dixie-t. magam kell beugorjak he-lvette. miközben ijesztően csapkodott a mancsával. India őserdeiból hoztuk el magunkkal. hogy a tigris most se mozdul. Amikor elfordult felőle a reflektor. Aztán fölkapta a fejét. Smitty rémülten hátrált. ugorjon át rajta. Egvre magasabbra repült a labda. A tigris félelmetes mancsa egvetlen csapásával csíkokra szabdalta a szerencsétlen ruhadarabot. ezért teljes csöndet kérünk 212 Pat Conroy a műsorszám alatt. a ben-gáli tigris. Cézár kiment a porondról. Smitty ezután meggyűjtotta a tüzes karikát. amikor belépett a ketrecbe. de a tigris a füle botját nem mozdította. hanem egyenesen megindult Smitty felé. A fináléban a fókák mind egy-egy labdát kaptak és ritmusra kezdtek dekázni. fölkapott egy széket azzal hadonászott. A tigris vészjóslóan fölmordult. a félelem legkisebb jele nélkül. mert ahogv mondani szokás. A tigris ezután elégedetten lefeküdt. esze ágában sem volt a ketrec közepére menni. most pedig következik Cézár. mert közeledtek a manézs felé a fókák. Közben Cézár ismét megjelent a rács mögött. Játszottak kosárlabdát. pattogtatta a korbácsot. körülnézett és meghempergőzött a fűrészporban. mind-egvikük született színész. A közönség vidáman vele énekelte a dallamot. .

amikor hirtelen fölhangzott Sambone halálsikolya.Majd a nagyszájú köly-keimet dugom bele a ketrecbe. benne pedig Cézár. Ezen az estén vásárolt apám tigrist. Smitty ugyanis az előadás után azonnal le akarta puffantam az állatot. . Ez fogja ídecsalogatni a vevőket. most képes lenne akár ölni is. .vetette ellen Luke. anyám lekapja a puskáját és ott a helyszínen végez apámmal és a tigrissel. amikor fölvisított az a fóka.mordult föl az apám. amelyen ott állt a ketrec. .Kiváló reklám lesz belőle -jelentette ki büszkén az apám. . amikor a tigris karmaival fölhasította a fóka hasát. Anyám nem egyszerűen dühös volt. ahogy a fókát is. Majd megszakadtunk a nevetéstől.Abban a pillanatban villant az eszembe.Egy frászt . holnap reggel nem akarom itt látni .Apa megtanítja a tigrist trombitálni . milyen szentimentális apa. Az egész nézősereg rémülten fölmordult. . Még megeszi nekem a fél várost. . .mondta anyám. Nem most vettünk egy Esso-kutat.Tudod.Dehogy . nem hagyom.Azonnal takarítsd el ezt a tigrist. . Egyébként ezért kaptam meg olyan olcsón. . hiszen Sambone volt a legfőbb attrakció. 214 Pat Conroy . Az anyák rémülten takarták el gyermekeik szemét és nyomultak a kijárat felé.Mióta szegényjoop jobblétre szenderült. hogy elrontsátok.jegyezte meg Savannah. és a padlóra omlottak a gőzölgő belek. Henry? . A többi fóka nem tudott trombitáim. ki győz. eszedének? -De. . nincs kedvenc a házban mondta Savannah.ünnepelte őket. látszott rajta.És te egy ilyen remek alkalmi vásárlást sose hagysz ki. hogy az enyém a legostobább férj a világon. Azt hittem. .Megint rajtunk nevet egész Colle-ton. Apám kétszáz dollárra lealkudta a gyilkos állatot.Minden este be fog dobni a ketrecbe egy fókát. Nem akarom megint azt hallani. A reflektorok épp azt a pillanatot kapták el. Kivételesen jó kedvem van. és kérte még a korbácsot.És mivel reklámozza magát az Esso? Hogy hangzik a mondat? . mi. és a nézők fogadhatnak majd. a ketrecet és a tüzes karikát is. amikor az öreg megjelent a ház előtt a furgonnal.Nem engedhetem egyszerűen szabadon. lila. A tigris halálos nyugalomban háromszáz kisgyerek előtt költötte el vacsoráját. amikor Cézár leharapta a szerencsétlen pára fejét. .

Apám visszatért a hajójára. A gyerekek megjelenésétől Cézár valóban megvadult. Mert még a legvadabb pillanatokban is éreztem közöttük valami dühödt szeretetet Ez nem volt kézzelfogható dolog.És ki az egyetlen Esso-kutas az egész államban. .Azt hitte. a benzin gallononkénti ára harminc centről tízre esett. hogy meg is simogatja a rácson keresztül a fejét. A zseniális Henry Wingo fél éven keresztül valóban hatalmas sikerrel vezette a kutat. . Egyszer rémülten láttam. Apám végül ki tudta ugyan fizetni a földre felvett jelzáloghitelt. még szótlanabb és sértettebb volt. csak Luke tudott úgy-ahogy szót érteni vele. s kezdetben a városban nem kis aggodalomra adott okot. Igaz. Amikor a bank végül lefoglalta a kutunkat. .kezdett majdnem hisztérikusan nevetni. Hétvégi sétákon minden apa útba ejtette az Esso-kutat a gyerekeivel. Egy héttel később apám rájött. hogy épp Newbury volt az.biztatta anyám.Na. ám a bank ezt nem fogadta el. ő is csökkentett Hiába követett el azonban mindent. melynek túzkarikán átugró tigris volt a kedvenc háziállata. vajon mi tartja őket össze. így lettünk mi az egyetlen colletoni család. mint a fókákat. Cézár ugyanolyan nagy becsben tartotta a gyerekeket. hogy Ferguson mögött egy gazdag támogató áll. aki a Ferguson-kutat csöndben szponzorálta. meg tudj a szerezni a szigetet . híre ment a városban.Savannah szólalt meg kis idő után. Apa megpróbálta ingó vagyonként feltüntetni Cézárt.morogta az apám. . .Na nem . megpróbáltam rájönni. sőt az Egyesült Államokban. Egész gyerekkoromban a szüléimet figyeltem. anyám pedig. ha lehet.Most már leesett a tantusz.Tegyen tigrist a tankjába. Nem sokkal ezután megjelent a Cadillacjén Reese Newbury. Először levitte egy centtel a benzin gallononHULLÁMOK HERCEGE 215 kénti árát.Pontosan . . mint valaha. . akinek igazi tigrise van? Na?! Hát a zseniális Henry Wingo. máskor is rendkívül vad volt. hogy megszerezze a szigetet. Hetedhét országról a csodájára jártak Cézárnak. .Azért tett tönkre. hogy a tigris esetleg óvodásokat fog majd reggelizni. mondd már . Apám nem tehetett mást.hordozta körül győzedelmesen a tekintetét az apám. és fölajánlott ötvenezer dollárt a Melrose-szigetért. Am a Ferguson-féle Gulf-kút kirobbantotta az első colleto-ni olajháborút. . de minden egyéb odaveszett.

hogy maga Franklin D. Amikor apám ideért a mesélésben. Roosevelt írta. ne jegyezd meg. Anyám válaszra sem méltatta. Azt mondta. Anyám mosolygott. Anyámnál egy szatyor volt és egy piros kézitáska. kettő. ehelyett idegesen nézte. büszkén feszített egyenruhájában. kivéve Luke-ot. ne add meg a számod . aki számára Cézár állandó örömforrásnak bizonyult. . hogv ő Erről Flynn kisöccse. Apám elkeseredésében mindenféle vicces dolgokkal kezdte anyámat szórakoztatni. Három hónapja volt már. l'gv vélte.Apa. A busz már kettesbe kapcsolt.csupán egy határozott érzéi Miközben ezen rágódtam. Közben befutott a busz. amikor úgy gondolta. Savannah rendszerint ezt suttogta maga elé: . hogy adja meg a telefonszámát. Eltávozáson volt Atlantában. hogv Smittv nem bánt megfelelően az állattal És valóban. amikor ezt a történetet mesélte. hogy az övéké a Davison Áruház.Ó. anya. mert megtetszett neki a jókedvű tiszt. hogv \elunk élt Cézár.Fogadjunk. A leghátsó sorban ült le. amikor meglátta anyámat kilépni a Davison Áruházból. akit apám valaha is látott az életében. rövidesen vitték a frontra. de nagy bátran bemutatkozott és kijelentette. Mindig valami átszellemült boldogság ragyogott az arcán. . szívesen megismerkedne egy szép lánnyal. és ezt suttogta a fülembe: . mielőtt kimegy a frontra.vagy ezt: . ha a hölgy segítene neki megismerkedni Atlanta nevezetességeivel. nem jön-e már a busz. hogy nagvon hálásan venné. A tigris a hátsó udvarban kezdett mái mindenkit idegesíteni. A borbély azt mondta neki. Apám félénk 216 Pat Conroy fiatalember volt. a mellső zsebéből előhúzott egy levelet és azt állította. és anyám minden további nélkül fölugrott rá. és benne a/ elnök Atlanta szép nőinek figyelmébe ajánlja Henry VVingo hadnagyot. Luke ösztönösen v önződön hozzá. ő volt a legszebb lány.De apa jól megjegyezte a számot. amikor anyám kikiabálta a busz után rohanó apámnak: Macon harminchét. hogv ezt nem hiszed el. Apám az ablak alól kö-nyörgött neki. lila a buszmegállóba sietett. Apám uniformisban nekivágott. nyolcvannégy. Jóképű fiú volt. ha Luke a ketrecen kívülről megvakargatta a tarkóját. hogy a Dél legszebb lányai a Peachtree Streeten sétálnak. amikor Savannah egy viharos éjszakán fölébresztett. Cézár szinte dorombolt. sokszor fölidéztem magamban megismerkedésük történetét amit apám számtalanszor elmesélt nekünk. mintha világéletében tigrisekkel foglalkozott volna.

Savannah . . Luke borjúszeletekkel díjazta. 13 Úgy nőttem fel. ha a három királyokkal van. közönyös és bűnös polgárait Jézus elképzelhetetlen szenvedésére.suttogtam oda Savannah-nak. Aztán ezzel a kereszttel járkált föl és alá a főutcán déltől három óráig. sokkal inkább ahhoz a bolond rituáléhoz. nekem csak egy ártalmatlan őrült. mint a napsugár az ablaküvegen.. mások egyszerűen csak nézelődtek. Cézár! . de inkább egy elmegyógyintézet udvarára illett volna. csöndesen mordult egyet. Hagyj aludni! . mely magán viselte a szentek életének jegyeit. Nagypénteken Amos Wingo kiment a fáskamrájába. és visszafelé is nekiira-modott. amikor első vallási révületébe esett.felelte a nővérem -. és az egyik ajtdrepedésen bekukucskáltunk. amelv ik elítélné dl embert.Kiengedte a tigrist a ketrecből. Kimásztunk az ablakon. . Ez volt a tetőpontja nagyapám egész éves vallásos tevékeny218 Pat Conroy kedésének. hogy szabályosan rettegtem a nagypéntektől. amelyet még tizennégy éves korában fabrikált. Lent vannak a csűrben. Egyesek szemében szent ember volt. . mert hajnali kettőki n fölébresztette. és leporolta a majd negyvenkilós fakeresztet. Luk( lent \ jií f ezárnal HULLÁMOK HERCEGE 217 . egvesek a bibliát citálták.mondta halkan. -Nincs az a bíróság. ahogy nagyapám megemlékezett erről a napról. hogy emlékeztesse Colleton vallástalan. Aztán meggyújtotta a petróleumos ronggyal körülcsavart karikát -Most. hanem a bátyád.Hajnali két óra. Az állat megfordult. A sajátos kálvária lassan mindenhonnan érdeklődőket vonzott a városba. Luke láncon vezette körbekörbe a tigrist. Minden évben megbüntette a seriff a forgalom akadályozása címén.Ez egy őrült . ha megöli a nővérét. Luke. odaosontunk a csűrhöz.Nem . majd kedvesen megdörzsölte az orrát. Ennek a rettegésnek nem sok köze volt a teológiához.Az sem érdekel. És csodálatos fickó. a büntetést aztán a gyülekezete fizette ki helyette gyűjtésből. Minden évben hűsvét vasárnapján a nagyapám fényképével került az utcára a Colle-ton Gazette. és a tigris úgy úszott keresztül a lángoló karikán. jobbjában ott lengette a korbácsot.szóltam neki dühösen.

Folyton azt válaszolom.mondta Savannah. Akkoriban nagyapátok felhagyott a haj vágással. Mondtam neki. amíg közénk nem feküdt az ágyba. Napról napra buggyantabb szegény. .Marha izgalmas. erre senki se kíváncsi.Ha szexről van szó.nevetett a nővérem. Jézus harminchárom éves volt. úgy reagálsz.Jól fölizgattam. De hát akkor mindenki az volt. én elmegyek. Ebből pedig nem lehetett megélni. milyen érzés egy szent feleségének lenni . . és csak prédikálásnak élt. de addig nem sokat hallottam Jézusról. .Olyan gyerek vagy.mondta makacsul Savannah. Én is. Kóstoltam én már a paradicsomot és megkóstoltam a poklot is. A falu bolondja. . . men eleinte nagyon kanos volt ám.Azt mondta. Csak én akkor nem tudtam. . hogv a népek elnézik egy hatvanéves embernek. így kerültem Atlantába és így lettem Papa John felesége.folytatta nagyanyám. . elkeseredett hangon nagyanyám . Valahogy jól titkolta. mert így kérte. és itt hagyom neki az apátokat. .Egy kereket . mintha kígyó csípett volna beléd. Az én hites férjem. amikor fölment a kálváriára. de ha nem viseli gondját. Már reggel óta a kereszttel bíbelődik. én isten bizony visszajövök és megölöm. -Apa soha nem akar erről a dologról beszélni. egy hatvanéves ember nem érhet a nyomába. . . Nagyanvánk nevetett és folytatta: . Nagyanyámat Tolithának szólítottuk.a nagyapátok.íme .Ezért hagytad el ót a válság idején? . hogy unalmas. Majdnem éhen pusztultunk. hogy fantaszta.könyörögtem -. * Miért mentél hozzá. Ezt tizennégy éves koromban nem vettem észre. Tolitha? . .Most mit csinál? . mielőtt válaszolt volna.kérdezte Savannah.Az emberek még ma is megkérdezik.szóltam közbe zavartan.kérdezte Savannah.mondta fáradt. annyi HULLÁMOK HERCEGE 219 szent.De Tolitha .Nagyapátok már akkor nagyon vallásos voli. . a bibliaárusítással. A tekintete egy kicsit elkalandozott. amikor megismerkedtünk. majd leült. .kérdeztem. ha kereket szerel a keresztre.. Tom .Én igen . de én bizony inkább a poklot választanám. . Akkor már inkább az ördöggel álltam volna össze.Tolitha . Nagyanyánk teát öntött nekünk.

milyen nevetséges ez az .Szeretet. Tolitha? kérdeztem tovább. ha visszajövök hozzá. .De Tom. Nagyon. vele csak néhány napig éltem együtt.És te szereted nagyapát. Nagyanyám azonban csak nevetett és így szólt: . ne légy ilven durva! .Fogd már be. Tom. úgy érzem. . hanem az az öregember odakint. és soha nem is leszek.Mit tudsz te a túlélésről? . hogy „Mama!". hogy nem vagyok a tulajdona. Akkor meg akkor volt. amit tettem. Tolitha . Azt hiszem. Én pedig mégis büszke vagyok arra. mint tragikus sorsú kiskölyköt.kérdeztem.Ez szörnyű. Annyira begyepesedetten gondolkozol . . . miért kell Toli-thának szólítania és nem mamának. És elkezdtem öregedni. és egy szót sem szól. Ugyanakkor emlékezteti is Amos Wingót. de most ma van. amikor először elvittem magamhoz Atlantába. az ember szereti azt.Ilyen szörnyűséget én még nem hallottam.Mert nagyon elfáradtam.Ez az egyetlen civilizált reakció az öreg kálváriájára. azt hiszem.Különösen. Hálás lesz.Nehéz tragikus figurának elképzelni apát -jegyezte meg 220 Pat Conroy Savannah. Nem is szeretet kérdése ez igazán. . akihez visszatérhet. Én így hozom a tudomására. .És miért jöttél vissza mégis nagyapához? . Nagyapátokkal pedig mintha ezer évig. mint egy kihallgatótiszt. Tom.torkolta le Savannah. Tizenegy éves volt.És ma is berúgsz? . . Ma már máshogv csinálnám. Nagyjából ugyanannyi ideig voltam a nagyapátok és Papa John félesége. amíg el nem aludt megint. . . hogy Amos várni fog. Éjszakánként sokszor fölsírt.Nem csoda.szólt rám Savannah. . Azt pedig tudtam. Ha Papa Johnra gondolok. mint valami ízeden cukorkát. Apátok ugyanígy van Lilával Neki is csak egyetlen nő adatik meg az életben. .Azt hiszem. . Ezzel van az egész kapcsolatban.A legnehezebb sorsa kétségtelenül apátoknak volt.mondtam. .Nem én vagyok a szent .. aki várja.mondtam. igen.kérdeztem. . szerettem. ha apa annyira kivan .Ügy forgatta meg a szájában a szót. és nem értette. ilyenkor Papa John addig énekelt neki mindenféle görög dalokat.télelfe nagyanyám -. hanem az időé. . Még csak gyereknek sem tudom elképzelni. Már öt éve nem látott akkor.

-Miért nem hagyod.Milyen jól áll neked ez a kereszt. gyerekek. nagyapa . Lassan elindultam a roppant súlyos kereszttel. Hátha rájövök.válaszoltuk.bólintott az öreg. milyen jó lenne.jegyezte meg a nagyapám. . ha Luke vagy Tom átvenné tőlem. ha a családban maradna a hagyomány. . .egész. Hogy addig is tudjunk valamit enni.Próbáld csak tovább! Mentem tovább és megpróbáltam nem tudomást venni Savannah vigyoráról és a konyhaablakban hahotázó nagyanyámról. hogy kipróbálja a kereket.kérdezte Savannah. Az egy kicsit nyikorgott a fűben. aztán így szóltam: . Vegyétek rá.Nagyapa.magyarázta nagyapám. Belecsíptem a karjába. ha én már nem leszek. amíg megfő a tyúk. . . Nincs értelme. HULLÁMOK HERCEGE 221 . vedd csak a válladra a keresztet és vidd el a szerszámos kamráig. To-litha azt szeretné.Miért nem hagyod abba.mosolygott ránk az öreg.Na. talán mostjó lesz .Ez a gyerek pont arra született. . hol kell megolajoznom.Nagyon jó ötlet . hogv szüntessem meg ezt a csikorgást. hogy a kerékkel egy kicsit köny-nyebb lesz.Szervusztok. hogy ezt vigye .Hogy tetszik a kereszt? . -Nem tudom. odafutottunk hozzá Sa-vannahval és megpusziltuk.Tavaly egy álló hétig nyomtam az ágyat . .mondta Savannah. .Ügy gondoltam. hogy megpróbáljátok lebeszélni róla.Sokszor elgondoltam.Legyetek teljesen őszinték! Ne féljetek megsérteni az öregember érzéseit.És milyen kurva nehéz .Szervusz. hogy menjen ki veletek a vízre. ha kivinnél bennünket osztrigát szedni. . amikor nagyapám megállított. Szép dolog lenne.jegyezte meg Savannah. .Hanem Tom. . hogy a fiatalok vegyék át tőled? . . . nagyapa? . fiú . . és megkapta tőle az engedélyt. Most pedig menjetek a nagyapátokhoz. Szedjetek egy kis osztrigát. Persze ő már megbeszélte a dolgot Istennel néhánv napja.Szerintem Tom örömmel átvenné -jegyezte meg egy felém küldött gúnyos vigyor kíséretében Savannah. . hogy megkenje a kereket. Wingo nagyapánk éppen a vállára vette a keresztet.Egy kicsit furcsa így a kerékkel . gyermekeim .suttogtam kétségbeesetten.kérdezte.mondta és lehajolt. .

Az elmúlt évek során Snow afféle jelképe lett Colletonnak.Miután visszatettem a keresztet a fészerbe. mint a tej. Fölemelkedett. ami-koi megszülettünk. úgy folyt el a csónak alatt. gondolták.Hát nem volt szép Jézustól. ö kapta el a kötelet és kötötte ki a pallóhoz a csónakot. Ha \iszont megint fölbukkant. Hatalmasat kiáltott és előremutatott. . A lapátos Harde-viJ] gőzhajót azon az éjszakán süllyesztette el a hurrikán. mi pedig eg\ másra vigyorogva kihajoltunk a csónak oldalán és kapkodtuk a rengeteg )sztrigát. és egyes rákászok úgy gondollak. . Istvánszigetre. mint a többi.Láttátok a delfint? . ieljesen fehér. A város addig fog virágozni. . aztán ismét alábukott. inenmire szeretem a kagvlót mondta nagyapám. L'g\ kétszáz vardnvira tőlünk mi is megpillantottuk a lehér delfint. Ezért kellet! Snow-nak egyedül járni Colleton megve vizeit. Soha senki nem látta egvutt más delfinekkel.Soha nem láttam még ilven közelről . az árnyékokból láttuk. melv a Carolina Snow nevet kapta. Felénk úszott. A delfin körbeúszta a csónakot. amíg Snow megtiszteli látogatásával a körnvező vizeket. mint az emberek. A fehér delfin időről időre eltűnt. Savannah vette észre először Snow-t.Felénk úszik .telelte a nagyapám. mint eg\ íelnó'tt íerti tenvere. I alán tízéves lehettem. . mint egv abrosz. . Luke már ott várt minket a parton. beültünk nagyapámmal a zöld csónakjába. Legalább akkorák voltak. . kiközösítettek. amikor először pillantottam meg a fehér delfint. hogv mások is észrevették Snow felbukkanását.o)yan volt.jegyezte meg Sa-\annah. . akkor semmi sem az. ahol a Hardeville roncsa melletti homokpadon lehe222 Pat Conroy tett a kornyéken a legtöbb osztrigát találni. mint egy játékos kutya . HULLÁMOK HERCEGE 223 Amikor kikötöttünk. és feléje fordította a csónak orrát. és elindultunk a Szt.. hogy a házunkhoz ilven közel találhatunk osztrigát? Biztos tudja. mintha szemügyre vett volna minket.Ha ez nem bizonyíték az élő Istenre. többek közt az apám is.Ott úszott körülöttünk. hogv a delfinek ugyanúgy bánnak a uíluk különböző delfinnel.kérdezte. inert inas volt. arról még a Coleton Gazette is ín. Olvan.jegyezte meg nagv apám. Amikoi elhaladtunk a híd alatt.

Tom . A házban már ott volt apám és anyám. Jézus útjáról a Koponyák hegyére. Megjelent Lucas seriff is.Kicsoda? . .. amikor először elesett.mondta Savannah.Nem szeretem ezt a szót.szólalt meg kétségbeesetten Luke. 224 Pat Conroy Gyanítottam.Tolitha meghívott bennünket ebédre . és kiosztotta az évenként esedékes büntetést a közlekedés akadályozása címén.Azt mondta. legalább ti ne balhézzatok egymással! .Én már hallottam.A rohadt életbe! Itt a vacsora ideje. Szinte sikoltott. ezt élvezte a legjobban háromórás kálváriajárása alatt. amit egy alkalmi boltban vásárolt évekkel ezelőtt. a temetkezési vállalkozó fia. A járdán Mr. nagypapa egyházának tiszteletese fennhangon olvasott egy részt a Bibliából. Sarut viselt. De Ámos Wingo ugyanilyen meggyőzően tudott rogyadozni is. hogy tényleg jön egy szíhesbőrű srác az iskolába. amikor feiidéztejézus utolsó szavait: Éli. Nagypénteken délben nagyapám téhér karinget öltött magára. hogy valaki a seggfejet is kedveskedésnek szánja mondtam dühösen. Apám garnélarákkal járult hozzá az ebédhez. Apám ilyenkor mindig ráhúzta a teleobjektívet.Benji Washington. Istenem miért hagytál el engem).Már találkoztam vele .mondta Luke. Kapucinet. .mondtam.De hiszen az egy nigger . Éli láma sabaktani (Istenem. Nagyapám az utca felénél tartott. . . . .Ne mondj ilyet. Az első óra elteltével kitört a kerék. Nagyapám különösen szeretett elesni. .mondta Luke. . Nem tudott ugyan az öreg semmit az abszurdszínházról. . Hallottuk. és vállára emelte a keresztet. . hogy valaki bekapcsolja a televíziót.szólalt meg Savannah.Tom nem akart ezzel semmi rosszat. hogv el fog esni.Azért mentünk ki osztrigáért . .kérdezte Savannah. Savannah avatkozott közbe Luke. Luke egy fogóval még megszorította a kereket tartó csavart. amivel nagyapám előre jelezte. hogy közelképet csináljon az öregről. anyám pedig a nagyanyámmal sutyorgott a konyhában. hogv volt kettejük között valami egyezményes jel. de sikerült minden évben fölfedeznie. . .Találkoztam Sama edzővel .mondtam én.

Ezután ismét nekivágott az utcának. Az előcsarnokban repedezett kárpitú bőrfotelok sorakoztak. inkább komoly. hogv1 szentnek lenni a világ legijesztőbb és leginkább gyógyíthatatlan betegsége. Mintha legalábbis bűnös szándékaim lettek volna. és átvette nagyapától a keresztet egv teljes fordulóra. Luke és én emeltük föl az öreget. Az ódivatú libériába öltöztetett hatalmas férfi előírásos komolysággal kérdezte meg a nevem. megköszönte a segítséget Lukenak. mint a „vándorborbély félénk Oberammergaujárór. de hát ez már a munkájával járt. Amikor pedig utoljára elesett. és nem tudom ma sem. mi késztette nagyapámat az Ige ilyen mérvű tiszteletére. Remegett é> nem volt magánál. Nem tudtam akkor sem. nagyapó. sikerült megnyomnom a megfelelő gombot. hogy Istennek tetsző módon szolgálja az urat. az volt az érzésem. Bár mindkét kezem tele volt bevásárldszatvrokkal. 14 A Löwenstein-féle ház kapusa bizalmatlan szemekkel méregetett. és belemélyedt a New York Postba. amikor lefektettük a járdaHULLÁMOK HERCEGE 225 ra. s közben Luke egyfolytában csak azt mondogatta: -Milyen szép vagy. Amikor Amos Wingót keresztjárása után odatámogattuk a limonádés pulthoz. ahonnan minimális szótöbbséggel tiltották ki a nőket. mi támogattuk egészen hazáig. hogy hálából levágja a haját. azt várták. majd visszament a kuckójába. És az egész jelenetet az apám végig filmre vette. Nagyapám mosolyogva állt föl. a verejték folyt az arcáról. megitattuk és letöröltük izzadságtól csatakos arcát. akárcsak egy férfiklubban. De később Savannah egy csodálatos versben emelkedett dolognak írta le nagyapám önkéntes kálváriajárását. ahogy a bejárat felé közeledtem. Kamaszként megalázónak találtam a dolgot. de tekintete nem volt elgyötört. A harmadik órára nagyapám valóban tántorgott. mint aki tudja. hogy véres a vállán a karing. Akkor láttuk.És nagyapám rendíthetetlenül vitte a keresztet a cipőbolt és a fehérneműbolt között. ha magához tér. és megígérte. A lift . Az emberek pedig ott tolongtak körülötte. dedikálni fogja nekik a családi bibliát. Luke játszotta el szerepe szerint Cirénei Simont. nem tudott fölállni. Ügv írt róla. vállán a kereszttel. majd föltelefonált. Luke leemelte róla a keresztet. * A kapus a lift felé biccentett. Milyen szép.

. sehol egy poszter.kérdezett csodálkozva Bemard.Én erre képtelen vagyok . -Jól van. ahog1* körbe pillantottam. . nehogy apám észrevegye őket.olvan lassan indult meg fölfélé. ami a kifinomultság vagy a kegyetlenségjele.mondtam. Bemard . Most már emelhetek súlyt. . rajtuk porcelánváza és egy ezüst gyertyatartó. .De miért.Most már megértem. Igaz. mozduljunk már valamerre.válaszoltam. . Bemard a lakás ajtaja előtt várt. . Tigris. Füttventettem.kérdezte. . A nappaliban egy hangversenyzongorát láttam. miközben a kandalló feletti mellképre pillantottam -. A súlyzókat pedig az ágy alatt kell tartanom.Az apámmal? . hogy itt súlyzózz jegyeztem meg. csak a szobámban. . századi portré. edző úr? .Mert szeretem nézni.Üdv az edzőnek! .Mi van azokban a szatyrokban? . s a falon a hegedülő Herbert Woodruff mellképét. Bemard szobája a lakás ellenkező oldalán volt. miért nem engedi anyád.viszonozta.köszöntem. Bemard. és ugyanolyan ízléssel és drágán volt berendezve. aztán mutasd meg a szobádat. A kép egy jó arcú. jó felépítésű férfit ábrázolt keskeny.Tegnap estétől megszűnt a tiltás. sem rock sztárokról. vonalszerű szájjal. Hadd vigyem ki az ennivalót a konyhába.válaszolta a fiú zavartan.Ha apád akarja . . a falon két elsötétedett 18. mielőtt az édesanyád hazaér. mintha a tenger mélyéről kellett volna fölemelkednie. sem sportolókról. mint a többi szoba. hogy egy kamasz fiú a szoba tulajdonosa. meg néhány más holmi .Jó estét. Semmi nem árulta el. Föltéptem az egyik szatyrot és odaszóltam a srácnak: -Jól van.Gyűlölöm ezt a lakást -jelentette ki Bemard. amelyek mellett elhaladtunk. ha az apám nincs itthon. . . összeállíthatok neki is egy edzéstervet és akkor együtt súlyzózhattok. ahogy azt várhatta volna az ember.A vacsorának való. micsoda lakás! Mintha csak a Metropolitan Operában lennék. essünk túl rajta! Kapd le a ruhád! .Jézusom. ahogv beléptem az előszobába. 226 Pat Conroy Az előszobában bársonyüldkés székek álltak a fal mellett. ahogy a srácok pucérra vetkőznek. közöttük kis asztalkák. . Ki akarlak csinosítani.

. Ültem az öblös karosszékben a nappaliban. nem ez a legcsodásabb panoráma. .kérdezte. amikor a város a legcsodásabbat mutatja meg magából? . Bemard.Most mondja. hogy kell egy igazi amerikai focistának beöltöznie. meg minden. mely lassan lerázza magáról a nap utolsó sugarait. megvárom magát. azt hiszem. ha felpróbálnád. amint belépett a lakás ajtaján. amit akar.Maga buzi.Még arra is én tanítsalak meg.Ez nincs benne a fizetésemben. napi két órát azzal töltünk. Nekem még főznöm is kéne.Ezeket nekem hozta? -' kérdezte. . mintha izgalomba jött volna. Nem válaszoltam. ez HULLÁMOK HERCEGE 227 engem nem zavar. De ugye. .Bemard. ha megtanulnád.Isteni az illata a sültnek . hogy lebuziztam. hogy megpróbálom elmagyarázni neked. . mielőtt odaadom az édesanyádnak.Ne haragudjon.Csak szeretném. hanem kicsomagoltam két csodálatos Wilson márkájú mellvédőt. fejlesztenem kell majd a humorérzékedet is.Nem .Semmi baj. Minden embernek joga van azt csinálni. edző úr? . . megtelt az egész lakás a kellemes illattal. Mondjuk. megtalálta magától is az italosszekrényt? . Ugye megérti? De egy kicsit zavarban voltam így egyedül.. Mintha az összes épület parázsló üveg gyertyatartóvá alakult volna át. amit valaha is látott? Ki228 Pat Conroy váncsi vagvok. . Bernard? kérdeztem. mi az a vicc.Volt egy kis problémám az egyik pácienssel. A város úgy terült el a szemem előtt. Susan Löwenstein késett. . de előbb szeretném. de most már vedd le a ruhádat. miközben áthúztam a fején a védőt.feleltem. .jelentette ki. A sütőben ott illatozott a báránycomb. és kezdtem rákötözni a vállaira. minden részletében átlényegülő erdő. . oké? . .kérdezte idegesen. meg ilyesmi.Gondoltam. mint egy hatalmas. és a lebukó nap fényében pompázó Central Parkot és környékét figyeltem.mondta Susan Löwenstein.Bocsásson meg. . elkéstem . képes-e ostorozni New Yorkot. . hogy kell levetkőzni.Ügy értem. aztán ahogy kinézett az ablakon.De miért kéne vállvédő az anyámnak? .

.. Kezében ott volt a csillogó nyelvű cipő is. azonnal elmegy az étvágyam. torz alaknak látszott.Dr.Esküdj meg. bár egyelőre még csak zokniban. ha csak egyszer is meglát így beöltözve mondta az asszony.válaszolt a fiú mélyeket lélegezve.felelte a nő nevetve. .De neked hogy tetszik. .Csak tényleg olyan furcsa. Bemard . mondd csak meg nyugodtan. . hogy sose mutatkozol előtte ebben a felszerelésben. De úgy is emlegetik. Ma egyébként súlyzóztál? HULLÁMOK HERCEGE 229 . és ott állt előttünk Bemard teljes focista szerelésben. ha megismerkedne a fiával. . . men még mindig tele volt dühvei az anyja iránt. . . mintha olyasminek született volna újjá. .Fantasztikus.Nem túl sűrűn látom ígv a panorámát. Bemard .Jól van. Ha uramoznak evés közben. .Te jóságos isten! . dr.szólaltam meg -. anyu? Na tessék.mondtam lelkesen. Bemard! .Ez volt minden. Kell egy kis idő. a Gyilkos Bernarddal.Nem akartalak megsérteni. ahogy a nap lebukik a város fölött .Én viszont minden este.szólalt meg a hátunk mögül egy hang. uram.És ha kijössz vacsorázni. Löwenstein. szerintem ki tudod nyomni.Magának meg a férjének aztán van ízlése. aminek egyáltalán nem akart. uram .Igen. hogy olyan vadul . mert védhetetlenek a távoli lövései. mint a királvok. és mégis nap mint nap elbűvöl.. . .Nem tetszik.szólaltam meg. de azt Wingo úr ki fogja cserélni. meg nyilván sok pénze.Szerintem mint aki kiment a formájából . míg megszokom. Fél óra múlva olyan lakomát csapunk. Löwenstein . . Megfordultunk.ismertem el. .Valóban csodálatos . .Apád beadja a válópert.Most menj és öltözz át a vacsorához.Wingo edző hozta nekem a délután. kivéve a sisakot. A félhomályban hatalmas. . amit az elképedt Susan Löwenstein ki tudott préselni magából. anya? Szerinted hogy nézek ki? . .Nem. hogy nem nézek ki jól! Minden pont jó. Egy komplett mez. légy szíves szólíts Tómnak.Anyu! .Próbálkozz meg negvven kilóval. szeretném. . .szólalt meg az anyja. hogy a Mississippi Bombázó.

Anyja úgy nézte eközben. Hiába utálom magam ilven szerepben. .Edző. Arra sem. De hadd töltsék valami italt . és tekintetét az anyjára emelte. hogy ne mondjam. mi? . Észrevettem. . . mami! . ahogy kinézel. .A bók néha nagyon furcsa formákat vehet. A vacsora visszafogottan. . így talán még jobb anya lett belőle. amikor kicsik voltak.tette fel a kérdést végül Bemard.Ténvleg olvan vadul villogott? . a kedvenc csapatáról. . és nagyon szereti a hivatását. ha egyszer képtelen vagyok elviselni a néma gyűlölködést két ember között. Aztán erőt vettem magamon. fiam. a játékosokról. Ettől pedig felébredt bennem a bohóc.Kösz. Sikerült olyan süteményt sütnöm. mintha most ismerkedne vele. Időnként kérdezett is. csak amíg egyetemre járt. Bemard a rögbiről beszélt. . hogy összeházasodjunk. ami még a madaraknak sem kellett. amivél elárulta elképesztő tájékozatlanságát az amerikai futballal kapcsolatban.De soha nem lett volna boldog.kiáltotta a fiú. amikor aztán orvos lett és gyerekeink születtek. hogy anya és fia szinte hálás. hogy vacsoravendéget kapott a személyemben.villogtatod a szemed.kérdezett megint a fiú. Akkor sem lett neki több. Egy idő után azonban belefáradtam a dologba. .És a felesége soha nem is főzött? . mert szerintem aki tud olvasni.szólalt meg a nő. ha ott kell álljon a tűzhely mellett egész nap.ő remekül főzött.Határozottan bestiális. az udvari bolond. és vágtában száguldott keresztül a keleti szőnyegeken a szobája felé. . így aztán vettem egy szakácskönyvet és három hónapon át mindenféle szörnyűség jött ki a kezem alól. . ¦ Szóval a maga gyerekei sem sokat láttak az anyjukból.Amikoi a feleségem orvosi egyetemre járt meg kellett 230 Pat Conroy tanulnom. mereven indult. aki minden hirtelen támadt csendet viccel üt el. az főzni is meg kell hogy tanuljon. nem volt rá ideje. aki eloszlatja a bennük lévő leszültséget. és megint csak az ezüst evőeszközök csörrenése hallatszott a feszült csendben. maga mién tanult meg főzni? . Ennél sokkal okosabb és igyekvőbb volt. .kérdezte a fiú boldog izgalommal. Bemard -feleltem gyorsan.Sallie tényleg nem sokat volt a gyerekekkel.kérdezte. akik egyébként szeretik egvmást.

Tényleg megőrülök.mondta a fiú az anyjának.válaszoltam. hogy kell veled beszélni. . . én meg rájövök.Mielőtt még túlságosan belelovalnád magad. . hogy nem is igaz? Neki kéne tőlem bocsánatot kérnie. Bemard . . de legalább tudjuk. .Megőrülök a felnőttektől..Azt akarja mondani. . aki. Remélem. mit is mondtál a szüleidnek? Hogy beválogattak az iskolai csapatba? Holott ez nem igaz.kérdezte a doktornő a sírás határán. . Bemard.Miért kell mindig ezt csinálnod.Talán tényleg nem leszel az.Anya. miközben belekortyoltam a kávémba. HULLÁMOK HERCEGE 231 .Mert kitettek az edzői állásomból .Sajnos nem tudtam. mint aki alig tud uralkodni a dühén.kérdezett tovább.. megszólalt: . Nem kell ez a zsib-basztó pszichiáter szöveg.kérdezte tőlem Bemard. Bemard . hogy mi vagyok . Bemard.Te még kamaszként kibontakozhatsz teljesen.És most mért nem edz? . nem igaz? . én soha nem leszek az. én a fiad vagyok. Bemard . .Ez csak kifogás . fiatalúr. Miért nem próbálsz meg egyszer normálisan beszélni velem? ..Azonnal kérj bocsánatot Tómtól. Bernard . Nem igazán gyerekeknek való. fiam? . .mondom neki. Kegyes hazugság. .Na most már elég volt belőled mára. . . hogy alkalmazásban álló edzőre vágytál. . .Nem tudom.Hogy az anyám nem tudott nekem egy igazi edzőt szerezni? Dr. * .És mostanában hányszor főz maga? .mondom. . Hangjából kiérzett a szemrehányás.válaszoltam. hogy nem is igazi edző? .Mindig én főzök. nem a beteged.Akkor bocsáss meg nekem. hogy edző. Miért támadsz neki mindenkinek.vágott vissza. Bemard. lehet.Több mint egy éve nincs állásom.Miért kérjek bocsánatot? Azért.Hosszú történet ez. Löwenstein összeszorított ajkakkal.nézett rám meglepetten a fiú. hol állunk.És miért? .De legalább én nem hazudtam. mert azt hazudja. . . miközben a desszertben turkálok a villámmal.szólalt meg az anyja..Szerintem nem is edző.

.Édesanyád nem tud.magyaráztam.Nem az előbb ismerte be. mire a fiú dühösen felém fordult. Ha fociztál volna. Utálod magad. . Bemard. miért nem? . .Majd holnap i ájossz. mint én. . Bemard..Azt hiszem. Holnap. Csak így tudtál fájdalmat okozni az anvádnak. akkor tudnod kéne.És én is megtudom.Ha megtanulsz nekem jönni és megtanulsz kibukni. 232 Pat Conroy . Ehhez semmi közöm. Ez már valódi vizsga. hogy ember ember elleni küzdelembe bonyolódjanak. . igen . hogv tél az ember Viszont nagyon akarsz játszani.És tudod. hogy belém kell gyere? . . . maga tényleg túl nagy a fiamhoz képest.Ezt megígérem. mint ahogv en is megpróbállak megállítani. de nagyon akarsz. jobban. es kit kell megüssek? Egv tát vagy egy bokrot. . Bemard.Én megmondom neked. . .feleltem. Én megértelek.Meg kell próbálnod megállítani. esetleg egy részeget. .Ezt hogv érti' . formátlan emberke felé fordulva.felelte. Mert még soha nem játszottál amerikai futballt.Emiatt nem kell aggódnod. Bemard. . nem tudom. teljes harci díszben. hogy nem is igazi edző . . . alig kapott levegőt. hogy elrontottál egy kellemes estét.Én viszont igen . de én igen. Bemard .sütötte le a szeméi.Kiderül. igazi vagyok-e vagy sem -mondtam a szomorú. .De maga sokkai nagyobb.Miért lenne a/ edzőm. nem félsz-e ütni.Ez baromi fair dolog . eleiedben előszói kuzdesz meg test test ellen. a verejték kiütött a felső ajkára.Mit tud maga? . vajon re is igazi vagy-e..Tom. mi a lenéért. és holnap találkozunk a pályán.Félsz. hugv nem vagyok igazi. mint bármit a világon.szólaltam meg. nem igaz? . aki a padon alszik? .kérdezte.Szót érteni veled .Oké. de nem tehetsz róla. De attól még az edződ vagvok. akkor jövőre benn leszel a csapatban .. .Engem válaszoltam .iNem félek .Nem.válaszoltam hidegen. Majd meglátod.Egyáltalán nem.

Miután elköszöntem Bernardtól. . Löwensteint. .csattant föl a fiú. és a szobalány holnap tényleg leszedi az asztalt.Általában megpróbálunk nem venni tudomást egymásról. .. A gyomrom görcsbe rándul. .Nem . kimentem és ott találtam dr.néztem rá meglepetten. aki elment lefeküdni. De még az udvarias kedveskedésben is van valami gyilkos él. . .És mi van akkor. . segíts leszedni az asztalt . hogy az egyetlen gyermekem ilyen hevesen gyűlöl! .és Susan-féle kamaradráma? . mintsem hús-vér embert. akkor szinte soha nem kerül sor ilyen jelenetre . szinte mellbevágott a szoba személytelen rendje. hogy tetszett a Barnard. . még egyszer ne halljalak feleseim.Jól hallottam? .Mivel fél az apjától. ahogy a konyha irányába indultam. miközben fölálltam és kezdtem egymásra rakni a kistányérokat. mert Herbert nem tűr beszélgetést evés közben.tört ki belőlem dühösen. . valahányszor csak kettesben vacsorázunk. Bernard otthon van. Löwenstein -. Még Herbert portréja a falon is inkább valami idealizált benyomást jelemtett meg.kérdeztem. .Miért kéne leszednem az asztalt .szólaltam meg -. . anya. hogy a teraszra vezető üvegajtó nyitva van. mint a rózsa. hog)1 leszedje. kérlek! .Nos .szólt vissza a fiú.Fogja be a száját.Ó. én nagyon nehezen viselem el.Tom.Aztán nyomás lefeküdni.válaszolta elgondolkodva. Leültem és mélyen beszívtam a Hennessey illatát.mondHULLÁMOK HERCEGE 233 tam. hogy kipihend magad holnapra. kapj össze néhány tányért és irány a konyha! .Van szobalány. Tom. ha Herbert is itt van? .Már csak azért sem.Akkor most légv szíves.Gyakran van maguknál efféle előadás? . Nagyon kérem! . Minden drága volt. És eszedbe ne jusson még egyszer ilyen jelenetet csinálni velem vagy az édesanyáddal. Löwenstein.Fiam . Konyakot töltött két metszett üvegpohárba. mely úgy virágzott ki az agyamban. . Láttam. világos? Most pedig emeld föl a segged.szólalt meg dr. de a tárgyakból áradt a magány.válaszolta. 234 Pat Conroy .Hiszen semmit nem tudsz a futballról.

. hogv a védelmére siet. mint a apja.Nem . meg arról magyaráztak. hogyan . megbocsátja a „fogja be a száját" kitételemet -magvaráztam a nő sötét sziluettjének.Miért mondta. mint egy házasság. Herbert szeret tökéletesen kikapcsolni vacsora közben. De aztán. Nagyon könnyen megsértődik.Tisztára úgy hangzik. . amikor én hívtam el az edzőtársaimat.Nagyon sérülékeny a gyerek. igen . majd nagyot kortyolt a konyakból. .féleltem. Herbertnek persze ragyogó emberekből állt a baráti köre. Ha még egyszer egy orvost a jövedelemadóról hallok panaszkodni vagy az angol társadalombiztosítás előnyeiről regélni. . akiket rendszeresen meghívott vacsorára. Olyan lekezelő megvetéssel bánt velük.Nagy nehezen a fia közelébe kerültem. . Tom? . Sőt ma már áldásnak találom azóta. Szinte sportot űzött belőle. A vacsora alatt klasszikus zene szól. . amit hall. De nyilvánvaló volt a lecke: csak ő válogathat. Az ilyesmi Herbertet is nagyon zavarta annak idején. . Meglepi. csak ő tedezhet fel új embert. de aztán lassan én is megszoktam a dolgot. akik az egész este taktikákat vázoltak föl a szalvétára. az zavarta. hogy nem mertem meghívni őket egy idő után hozzánk. hogy mikor visszajövök. biz' isten az orruk előtt vágom fel az ereimet.Maga is így bánik Sallie-vel? HULLÁMOK HERCEGE 235 Összekulcsoltam a kezem a tarkómon és úgy néztem a manhattani égboltra. hogv Bemard belépett ebbe a'/ agresszív periódusába. hogv azonnal észrevette: barátok vagyunk. nem voltam elragadtatva.Ahogyan mi is. Láttam az arcán. hogy elmarja mellőlem azokat a barátokat.Ugyanúgy el van kényeztetve. akikkel nem az ő révén ismerkedtem meg. Mit mondjak. . maga rövid úton kivág innen.Ez egyfajta családi ceremónia. Remélem. amikor olyan keménven beszélt vele. végig az járt a fejemben.Miközben a konyhában mosogattam. erre maga majdnem mindent tönkretesz azzal.A nő elmosolyodott. Eleinte sokat vitatkoztunk emiatt. akikkel én is nagy onjóban voltam. sőt később szabályosan menekültem előlük. hogv fogjam be a szám? . . De jó tíz percen át meg volt ránk hirdetve a vadászidény. akit bevon a baráti körbe. így kompenzálja az egész napi feszültséget.feleltem. doktornő.Azt hiszem.Nagyon utáltam egyik-másik orvost meg a nejét. . Bernardot azt hiszem.

az egyik azóta Sallie szeretője lett. amiket csak ő lát. . . amikor megtudtam. megpillantottam a feleségem szemében a kimondhatatlan unalmat. hiszen együtt kell élnie a múlt szörnyűségeivel. de én nem vagyok ebben olyan biztos. nekem meg két doki nagyon szimpatikus. De nem tudtam haragudni Sallie-re. De mire erre rájön az ember.Azt hiszem. a teste tele van sebekkel. Megpróbálom ugyan felidézni. Én a fivére vagyok. hogy a múlt részleteiből rekonstruálhassa. ha a múltra gondolok. hogv ez érvényes Savannah esetére is? . hogy a lehető legrosszabb szülőket választottam. . de mi van azokkal a részletekkel. De hiába. akit Sallie szabályosan imád. . Maga szerint a gyereknek nyilván nincs választása. hogy a ne236 Pat Conroy hezén már túl van. hogy ha hazamegyek.Miért nem? . doktornő.És maga nem fél nekem ezekről mesélni. amilyen én is lehettem volna. hogy Sallie ilyen seggfejjel szűrte össze a levet. .Bolondokházába került. Igaz. megöregszik és tisztába jön azzal.fedezték föl a legcsodálatosabb játékost. tele van az agyam fehér foltokkal. amelyekre ő sem emlékszik? Az az érzésem. a dolog azzal kezdődött. Nekem az az érzésem. Az ember maga csinálja magának a katasztrófát. a neheze még hátra van. Tom? . Öreg angol motorokat gyűjt. hogy mindig is ebbe a családba akartam beleszületni. .Gondolja. és lehet.kérdezte tőlem a nő.Mert megértem.Mikor adta föl? . mint engem.Sallie szeretője tényleg a barátja? . mi van azok mögött az összefüggéstelen töredékek mögött. a saját választása sodorja veszélybe. De végül is igazat adtam Sallie-nek. Kedveltem a rohadékot azzal együtt. Ez a »nagv szomorúság" az ember sorsa. ezektől tisztára kiborultam. és együtt ugat a kutyákkal. sikeres.Csak volt. tajtékpipát szív. Pedig nem igaz. Kezd tetszeni. akinek a sötétben nem láttam az arcát. Jóvágású pasas. Jack az a fajta ember. mi történt. bevezetem a Herbert-féle szisztémát. .Neki aztán tényleg kijutott . mién kedveli Sallie Jack Clevelandét jobban.mondtam. rengeteg dolgot el kéne még neki mondania. szellemes. így aztán kölcsönösen redukáltuk a vendégeket. Van egy edző. és megpróbálok magának segíteni. hogy képtelen voltam túltenni magam azon. amiket magnóra vett a szerencsétlentől. ha nem adom föl.

ahogy visszamegy a szobába. Otthonában azonban ott bolyongtak a fájdalmak fantomlégiói. Anya és fia egyként erősítette meg. bele tudja-e építeni a saját életébe. akivel a rendelőjében találkoztam véletlenül.Tudja.fölkel minden reggel. búskomor lesz. Otthonának falai közt mintha még magányosabbnak tűnt volna. A szexualitás. kifejezéstelen arca. Freud rejtélyes tanai vajon segítenek-e neki. . ami zavart Savannah-val kapcsolatban. .Egyszer sem.kérdeztem előre hajolva. Fölállt és elvette tőlem a poharat. hogv egy pillanatra a férje portréjára pillant. hogv nem tudom. azért nagyon boldog vagyok. amit végig kellett eddig hallgatnia. aki gyógyít . akinek ilyen meghatározó szerep jutott az életemben ezen a búskomor nyáron. Engem is beleértve. ő az. el tudok-e magának mondani mindent. láttam. Már így is rengeteg dolgot sikerült tisztáznom.válaszoltam.És miért? Azt mondta.szólalt meg a nő rövid hallgatás után. hogy nem. akik teljességgel véletlenül kerültek a keze alá.. ez a vén. Ez a kedves kerek arc mintha visszatükrözné azt a sok groteszk élethistóriát. miiven szomorú ez a maHULLÁMOK HERCEGE 237 gát nagyon tartó. de azonnal el is kapja a tekintetét. . amelyeket a páciensei sorsából levon. a szabályos hadiállapot közte és fia között. ha sokat sürögnek-forognak körülötte a rokonok. de rettegték kiszámíthatatlan hidegségét. Azon gondolkodtam. Most először éreztem meg. Akkor meg miért hat meg annyira érzelmeit palástoló. hogy a férjének viszonya van azzal az elképesztően sértett nővel. vajon azokat a tanulságokat. . sem a fiával. A rendelőjében sokkal kiegyensúlyozottabbnak látszott. aki végighallgat. ahogy ebéd közben zenét hallgatott és soha nem beszélgetettem a feleségével.Mi baja Savannah-nak? . felöltözik. destruktív demokrata szétszórja gonosz . én elmondok bármit.Hányszor látogatta meg a húgát az elmúlt három évben? .Tudja. hogy szembesülnie kell azoknak a szenvedéseivel.Hadd töltsem újra! Néztem.Maga mindvégig nagyon segítőkész volt. Vajon miért avatott be engem is dr. és az egészet szinte megkoronázta a híres férj kézzel fogható jelenléte. Tom. Löwenstein agya* nújába. hogy boldogabb legyen? Tudtam. . .Ritkán . óvatos asszony. majd hozzátettem: . hogy a férfi zseni. ott az idegenek között teljes súlyával nehezedett rá hivatásának felelőssége. Tom. holott tudja. doktornő. Azt akartam az előbb mondani. hogy ezen a nváron eljött ide .

Kérem. men magam sem tudom. gondoltam. . akikben megjelent Savannah őrült tekintete. Azt hittem. Minden nőt. Én a szexet gyilkos képességgel ruháztam föl. De miközben az italokat töltöttem. A szexualitás. Rémülten vettem észre. eszembe jutott. aztán az apjuké. milyen szörnyűséges hibridek.Bocsásson meg. ahánvszor csak azt hallottam egy férfitól. De a házasság csak bevezetett egy dühöngő fantáziavilágba. csak a feleségemre gondolnom. És ki tudja. aki magába engedett hatolnom. Ez. azért van. és telve van titkos árulással. miközben Susan Löwensteint néztem.Tom. igenjeit lihegte fülembe. Minden éjjel a saját anyámmal bújtam ágvba. Maga most nincs szolgálatban. hogy amikor a nő. és nem tehettem semmit ellene. a szatír. hogy megházasodtam. Saját magáról nem árult el semmit. mindet elárultam. égő vággyal idegen nők után. a vadállat lihegett ilvenkor mindig a fülembe. gazdag családokban is. milyen gyilkos orchideák virítanak ki ezekben a halk szalonokban. ugye emlékszik. akibe behatoltam. hogv míg maga történetet mesélt történet után a családjukról. aki a keblére vont. mert lassan es fokozatosan szeretőből baráttá tettem őket. Kis ideig hallgatott. A nő odaadta a poharam. hogv vele is hasonló dolgok történnek. hogv születésem óta gyűlölöm a pszichoterapeutákat. Aztán Luke-é. .és dicső magvait még a kulturált. a maga portréja a leg-vázlatosabb. megremegtem. azt hiszem. Ezek a gondolatok teljesen véletlenül és megmagyarázhatatlanul törtek rám. valójában anyám hideg és elutasító nemjét visította felém. nem kell másra. Lassan a nővéreim lettek. ez a legérdekesebb. milyen zárkózott ember maga? Idegesen megrándultam és az órámra pillantottam. Az én déli kertem virágai a maguk nemében elég szörnyűek voltak. lassan kilépett a cipőjéből és lábait inaga alá húzva leült a fotelbe. Savannah portréja szép lassan összeállt. pontosabban. ki vaHULLÁMOK HERCEGE 239 . aztán megszólalt. holott a feleségem tartottam a karjaimban. Gyűlöltem énemnek ezt a felét. soha nem kell a szexre gondolnom azután. doktornő. És. A bak. Gon238 Pat Conroy dolatban ezer nővel szeretkeztem. a világ minden nője után. amikor arról beszélgettünk. ne kelljen emlékeztetnem. . De az édesanyjáról szinte semmit nem tudok. amely félelmetes. ahogy a poharakkal kilép a teraszra. sikertelen és nyomorult férfi mivoltom központi kérdése.

gyök. éreztem hogy engem néz. . háromszor együtt vacsoráztunk. hogy tetszett a terapeutának ez a hányingerkeltő ön-feltárulkozás? .Nos. így nevezett el Savannah az egyik versében.Nem tudom. más bőrébe bújni. mit mondjak. de azért őszintén sajnálom. miiven az. Vagy könnyű Savannah helyébe képzelnem magam. miközben szörnven kényelmetlenül éreztem magamat. . amikor a kutyák rávetik magukat. Tisztában vagyok azzal. Milyen érzés Susan Lőwensteinnek lenni? Nem .Maga egy nagyon szomorú nő. . Érzem. én is hálás vagyok azért.mondta. . Turn. Azt hiszem.válaszoltam.Látja. Nos. miközben a konyakba kortyoltam. . doktornő. Tom .Képes lenne elképzelni magát az én helyemben. Viszont nem tudom. ne menjen még. ha tudnék.Maga is magánvos? 240 Pat Conroy . milyen lehet Bemard bőrében lenni.mondtam. nem pap vagy orvos.Maga hazudik. .Szerintem maga nagyon jól appercipiál engem. . hosszú idő óta maga az első igazi barátom. mint egykirálynő.mondta meggyőződéssel. gazdag. amit Savannah-ért tett. de nem tudtam magáról tiszta képet alkotni magamnak. jó szakmája van.Még most is hazudik . doki . . Ez a város úgy hozza ki belőlem a magányt. Megittunk együtt egy-két italt. Hallgasson meg! .szólalt meg a nő a sötétben. . egy híres zenész asszonya. amikor ez az úriember tökéletesen ismeretlen számomra. De sajnos csak edző vagyok.Lowenstein. Maga szép. ahol órák hosszat jártattam a szám. Mindig más akartam lenni. . .Találkoztunk a rendelőjében.válaszoltam kényelmetlenül.Nagyon vonzónak tartom magái.Fogalmam sincs. Tom? -kérdezte. Bemard persze egy kicsit homályos folt ezen a makulátlan képen. de mindent összevetve. Nagyon szívesen segítenék.Engem mostanában megöl a magánv . maga a magánv hercegével beszél személyeden.Erre nem tudom. hogv tudnék magam lenni. jó úton halad a világ legsikeresebb embereinek szűk köre felé. őszintén hálás . . Más ember nagyon könnyen tudok lenni. miért. kérem. hogy érzi magát a bőrében. . egyszóval úgy él. Nem. mint a víz a buborékokat a pezsgőtablettából. most őszinte volt és nagyon köszönöm. Ezért is hat rám olvan nagyon a szenvedése.

15 Már majdnem nyár volt. nem igaz. akiknek szikár. és megkívánják. megvajazta és mézet kent rá. Mint mindenben. ahol . Nagyon kellett már valaki.. Megpróbálom kisütni. így aztán délutánra már egész Colleton tudta. s a frissen sült kenyér illata összekeveredett a ház körül virágzó rózsákéval.szóltam közbe. mint egy jacht A fedélzeten hat matrózt pillantottunk meg. . Anyám fölvágta a meleg kenyeret. Épp az utolsó falatokat nyeltük le. Nem volt olyan tiszta és kecses formájú sem. hogy ez olyan halászhajó. hogy már a gondolat is elrémiszt. Szörnyű teher lennék magának. . hogy nem halászhajó. amelyet szinte reménytelen rendbehozni. napbarnított alakja elárulta.Erre még csak nem is gondolhatok most. mi a megbízatása. Jó érzés. Tom? . amikor az idegenek megérkeztek a hajójukon Colleton városába és elkezdték a fehér delfin utáni hosszú és fárasztó hajszájukat. . Ez életveszélyes. hogy a miami oceanáriumban levelet kaptak egy itteni lakostól.válaszoltam. Löwen-stein.Ugye. tehát tudtuk. hogy tudnék rendbehozni egy házasságot. doktornő. Arra nem is gondolhatok hogy egy magához hasonlóan szép nőbe beleszeressek. amit mondott. Még aznap megtudtuk. amikor lementünk a kikötőbe.Maga szörnyű jő ebben is. az olvadt vaj és a méz végigcsorgott az ujjainkon.kérdezte mosolyogva. mióta New Yorkba jöttem. Ne haragudjon. hogy elmélyülten meredt a város fénveire. Az Amberjack legénysége nem rejtette véka alá. én ehhez ügyetlen vagyok. Olyan hosszú ideje képtelennek érzem magam a szeretetre.Nem . hogy vén tengeri medvékkel állunk szemben. aki a nevét nem árulta el. Legyünk barátok! Jó barátok. Mindenesetre köszönöm. Blair kapitány és legénysége ezt a delfint szeretné foglyul ejteni és Miamiba vinni. aki ráadásul annyira különbözik is tőlem. amikor megpillantottuk a floridai zászló alatt hajózó Amberjacket.Ne folytassa. Én egy két lábon járó katasztrófa vagyok. Anyám éppen kenyeret sütött. és fölálltam. aki kimondja ezt. most mennem kell. ha vonzónak tartják az embert. Úgy hagytam ott a teraszon. . hogy a város vizeit rendszeresen fölkeresi egy fehér delfin. Még gőzölgött. amelyek aztán ott mászkáltak a kezünkön és dőzsöltek a mézből. Odacsaltuk az összes mehet. Ottó Blair kapitány elmondta a helyi lap. Nem röpdöstek sirályok a hajó nyomában. a Gazette riporterének. mely megpróbálja élve kifogni és életben tartani a halakat.

a csoda megtestesülése. . hogy belegabalyodik a hálóba és megfullad. ám aznap még csak meg sem pillantották célpontjukat. hogy van ott már cápa. A kapitány szívélyes. látta-e vajon valaki a delfint. hogy a kapitány mindent tudott a delfinekről. s csak ímmel-ámmal hajlandó azután is haldögöt enni. hogy elrabolják tőlünk Carolina Snow-t. megmutatta. Alig hallható. amíg el nem érnek a miami oceaniáriumba. rekedtes hangon mesélte el. nekünk viszont a kimondhatatlan szépség isteni adománya. hog)7 kihallgassuk. középkorú ember volt. az Am-berjack hajósai másnap hajnalban kihajóztak. Amikor délután csalódott arccal kikötöttek. tőlünk talán megtudhatnak valamit. de előfordul. Mintha a garnélarákászok hagyományait követnék. a művészet legfelsőbb foka volt. A hajósok teljesen véletlenül elhozták partjainkra a szolidaritás érzését. Végül a kapitány megmutatta azt a jókora gumimatracot. miként lehet életben tartani egy rabul ejtett delfint. Colleton polgárai épp arra készültek. makacs hallgatásba ütköztek. A legénységnek igen gyakorlottnak kellett lennie. hiába érdeklődtek. A fehér delfinért megérte csatába vonulni. ezért fölvettek minket a fedélzetre. Egy ilyen állat hetekig képes böjtölni. amelyre a kifogott delfint azonnal ráhelyezik. de az tény. A düh láthatatlan hullámai remeg-tették meg a várost. Ügy gondolták. nehogy elpusztuljon az állat. kapitány űr? kérdeztem. A legnagyobb veszély azonban amiatt leselkedett a kifogott delfinre. Blair kapitány végigvezetett minket a hajón.Általában odaeresztjük. amikor Luke és én odaeveztünk a hajójukhoz. HULLÁMOK HERCEGE 243 . mit beszélnek az eredménytelen kutatás miatti elkeseredésükben. másfelől tudományos vizsgálódásnak vetnék alá. Három napja voltak már ott. vagy .egyfelől bemutatnák a turistáknak. hol tartják majd a befogott állatot. hogy ingyen leckében 242 Pat Conroy részesítsék őt és embereit.De miért nem dobják bele a hajón lévő medencébe. kimondhatatlanul otrombának és betegesnek tűnt számunkra. A terv. Számukra a fehér delfin nem volt több tudományos érdekességnél. mindenki idegesen figyelt. Lehet. hogy fogalma sem volt a dél-karolinai nép jelleméről. napégette arcát méh ráncok árkolták.

így aztán egész nap türelmesen és illő távolságból követték. .Miamiban mindenki így emlegeti. Nagyon ellenálló állatok. amikor a matrózok a városiak szeme láttára próbálták meg elfogni a fehér delfint. hogy hálót vessenek ki. A iákaszok az egész hadmozdulatról folyamatosan tájékoztatták rádióikon a városiakat. Ha a hajó iránvt változtatott. .kérdezte Blair kapitány. A legénység hallótávolságban lévő tagjai izgatottan vették körül őket. fiúk. fiam? . -Én a leghosszabb ideig öt napig szállítottam delfint. Az Amberjack másnap horgonyt bontott a charlestoni öböl irányába.kérdezte Luke. de baj nélkül beértünk Miamiba.A saját szememmel nem láttam őket . fiam .Mobyt? .Ezt nem tudom pontosan. . Az Ashley és a Cooper folyókon cirkáltak. . A colletoni öbölben pillantották meg Hógolyót.És meddig él egy delfin. . rohantak a telefonhoz. és megsértheti magát a szűk medencében. Carolina Snow-nak. . akik saját rádiójukon figyelték az eseményeket. Ő Moby.mondta erre Blair kapitány. amíg a sekélyebb vizek felé nem vette az útját.válaszolta Luke -. ám a víz túl mély volt ahhoz. fiam . . a delfin.Ja. hogy lehet a delfint napokig életben tartani a vízen kívül. . ha nincs vízben? .hogy nagyon dobálja magát a delfin.kérdezett vissza Luke. Arra azonban megtanították Luke-ot. 244 Pat Conroy A városlakók és az Amberjack legénysége között azonban csak azon a júniusi estén tört ki a valódi küzdelem. rögtön felbolydult az éter. ha egyből rákötözzük erre a matracra és tengervízzel locsoljuk időrőlidőre.Ettől fognak Miamiba özönleni a turisták. Szóval ezért jobb.őt Hógolyónak hívják. Egyik fickó nevezte így el a reklámosztályról. ennyi idő alatt jöttek rá. hogy riadóztassák a szomszédokat.Nem is adhatott volna neki hülyébb nevet -jegyezte meg Luke.válaszolta a kapitány. hátha megpillantják a fehér delfint. fiúk. a turistákról jut eszembe. ti mikor láttátok utoljára Mobyt? . Három napig bolyongtak a környező vizeken. Na. csak a rádión hallottam. hogy Luke hazudott nekik.Biztos ez. . hogy tegnap reggel a charles-toni öbölben egy egész hajónyi turista látta Snow-t .szólalt meg Luke. s rákászfeleségek. .

láthatóan hálót akarnak vetni. s ezzel föllépett a paradicsomszállító kocsira. vagy kétszáz zöld paradicsomlövedék érte a fedélzetet. Először azt hittem. Az emberek izgatottan suttogtak. A paradicsom kemény volt. A serif f a kocsijával beállt a parkolóba. mivel a teherautókból kiugráltak a sofőrök. ahogyan felénk cikázott. s az orrban álló távcsöves matróz a térdére esett. fgy volt ez. Ügy terjedt a hír. mi történik. a Hógolyó a láthatáron! A floridaiak szorosan a nyomában. az addig passzívan szemlélődő tömeg ajkán úgy hangzott ez. majd hirtelen megértettem. . amikor a folyó kanyarulatában. és kapkodtuk a ládákat. megbolondult. A sofőr kiugrott a kocsiból és ordítozni kezdett Luke-kal. mint a szétgurult higanv. A várakozó tömegből váratlanul kitört az ujjongás. de hiába. Ugyanilyen hirtelenül eszméltünk rá. Egy közeli farmról paradicsomot szállító kocsi a többi között rekedt.így ment ez majdnem egy héten át. Amint az Amberjack a híd közelébe ért. Savannah-val mi is odafurakodtunk. ahol a folyó és a beléje ömlő három mellékfolyó beleáradt az öböl vizébe. Egyelőre mindenki csak feszülten figyelte. mint a csatakiáltás.Amikor a vezető köré fenyegetően öszszegyűltek az emberek.és elhajtott az ellenkező irányba. nem engedték át a többiek. . )ó egy mérföldnvire attól a ponttól. Ekkor hallottam meg. csak adogatta le rendületlenül a rekeszeket. és kezdte ládástól leadogatni a gyümölcsöt. és rádióját a rákaszok hullámhosszára igazította. megpillantották az Amberjacket. hogy ők is lássák. a seriff kocsija kikanyarodott a parkolóból . Vezetője belefeküdt a dudába. s meglepetten tapasztaltam. Amikor pedig előkerült. mi történik. mi történik. ám eleinte a fehér delfin nem bukkant föl. egyre közeledett a hídhoz. az egyik pont az orrát találta el az egyik hálrjval tüsténkedő matróznak. Minden jel szerint Hőgolvó a város látogatására indult. miközben a szemüket egy pillanatra sem vették le a vízről. az egész város perceken belül a folyóparton tolongott. a rákászok riadóztatták a lakosságot. Hátuszonya ki-kivillant a vízből. hogy Luke ezt mormolja magában: -Nem. ezt nem lehet engedni -. aki ügyet sem vetett rá. hogy ő pontosan ott állt mellettem. hogv a hajó lassan az állat közelébe ert HULLÁMOK HERCEGE 245 A város hadvezért kívánt. aztán hirtelen megpillantottuk Hógolyó méltóságteljes ezüst tormáját.Itt VVillard Plunkett kapitány. A szerencsétlent egy pillanat alatt . A forgalom összetorlódott a híd feljárójánál.

s kezében egy méretes paradicsommal várta. ha valaki megpróbálná őt kifogni a megyei vizekből. kijelentette. elúszott a hajó oldala mellett. Amikor az Amberjack kikerült „lőtávolból". akit ezzel gyanúsíthatott volna. mely szerint súlyos bűntényt követ el az a polgár. Ez az istenverte növény ott nő mindenütt. bolvgónk egyetlen fehér delfinje méltóságteljes mozdulatokkal kiúszott az óceánra. ahol büntetés terhe mellett tilos volt delfinre halászni. aki vagy akik teleszórták paradicsommal a hajóját. kapitány úr.Akkor hogy került vagy egy mázsa paradicsom a fedélzetre. hogy teremtett lélek nem tartózkodott a hídon. A hajó azonban. s amikor a hajó előtűnt. Amikor a hajó is utána fordult. Savannah is veszett ritmusban haji-gálta a paradicsomot. miután lebonyolított néhány telefont. itt a nyakunkon a paradicsomszezon. majd a híd alatt eltűnt. seriff? . Luke egy teljes rekeszt a fedélzetre hajított. ha lehet. Blair kapitány még az este dühösen a seriff irodájába csörtetett. . Nem egészen huszonnégy órán belül Colleton megye lett a világ egyetlen olyan helye. és követelte. hosy a hajó lőtávolba kerüljön. . aki Colleton megye vizeiből a Phocaena és a Tursiops fajok bármely példámat kihalászni merészelné. miközben Hógolvó. mint amikor túlerőben lévő íjászok végeznek az elgyengült gyalogsággal. olyan záporral fogadták. amikor az Amber-jack elhajózott alatta. hogy a seriff tartóztassa le haladéktalanul azt a személyt. hirtelen elfordult és északnak vette az irányt. Eddigre a sofőr is lehiggadt. Másnap a városi tanács egyhangúlag Colleton megye tiszteletbeli polgárává fogadta Carolina Hógolyót. és szigorú büntetést helyezett kilátásba. A második paradicsomsorozat a meglepett legénységet beűzte a kabinok fedezékébe. Az Amberjack eltűnt a híd alatt. visított a gyönyörűségtől. aki eskü alatt hajlandó tanúsítani. a mélyebb vizek irányába vette útját. a fehér delfin hirtelen meggondolatlanul visszafordult.elöntötte a vér. Azonban Blair kapitány sajnos nem tudott megnevezni egvetlen személvt sem. még dü246 Pat Conroy hösebb paradicsomzáporral fogadtuk. erre az összes ember átrohant a másik oldalra. A maga lakonikus módján a seriff csak ennyit válaszolt: -Nézze.kérdezte dühösen a kapitány. A seriff pedig. hogv talált négy tanút. Eközben Dél-Karolina állam törvényhozása törvényt fogadott el. mielőtt elérte volna a hidat.

amíg a fehér delfint el nem nyelte a Colleton-öböl biztonságos vize. . hogy az Amberjack véletlenül sem kerülhetett a fehér delfin közelébe. Luke ügyesen az Amberjack orra elé kormányozta a motorcsónakot.A floridaiak ekkor más taktikához folyamodtak. . akkor már rég nektek mentünk volna! . és míg mi makrélára pecáztunk. Egy hónapos bújócska után az Amberjack dolgavégezetlenül távozott Colleton határából. elálltak az útját. ha netán nem vette volna észre válaszolta nyugodtan Luke. Három motoros figyelt ugrásra készen. ahogy a delfin befordul a Langford-patakba. s a megyén kívül lestek a fehér delfinre.tódítottam magam is. mire a bálnavadászhajó szinte észrevétlenül lelassult. Savannah és én szinte mindennap csatlakoztunk a delfinvédő flottillához. Kikerülték a sárosnak még a határát is.Nyomorultak! . Hiába próbált meg az Amberjack kimanőverezni közülük. ha netán ki tudná kerülni Luke-ot.kérdezte sértetten Savannah. Amikor .A becsületembe gázoltak . Azt hangoztatta.Ha Floridában lennénk. . Colleton megyében még a nők és a gyerekek is szinte egész életüket a vízen töltötték. Egy matróz lekiabált a fedélzetről: . alabástrom színű háta búcsúzóul felénk villant még egyszer. Láttuk. Luke úgy navigált. ahol ezt nem tiltotta törvénv. Luke levette a gázt. Savannah és én kivetettük horgainkat. és visszatért Miamiba. Addig akadályozták a hajó útját. Amaz Amberjacket egy HULLÁMOK HERCEGE 247 egész kis flottila követte egész nap. nők és gyerekek kis motorcsónakj aikon.ordította dühösen a matróz. s mikor a hajó üldözőbe vehette volna Hógo-lyót.Hogy merészelik? . hogy az Amberjack útját állja. miféle nemtelen küzdelmet kellett vívjon em248 Pat Conroy béreivel Colleton polgáraival. nem tudta a csónakunkat kikerülni. mister. Blair kapitány akárhogy ügyeskedett. Luke. .De ez nem Florida.Ezek sértegetnek minket -jegyezte meg Luke. Blair kapitány egy keserű hangú interjúban még elmondta a Gazette riporterének. a halászhajá csak az utolsó pillanatban tudott lefékezni. hogy az ilyen viselkedés súlyosan sérti a tudományos kutatás önállóságát.

A „fatörzs" volt a titkos kód. ahogv Carolina Hó-golvő egy halrajjal a dűnék félé úszik. Ám az Amberjack nem ment Miamiba. az Amberjack már ismét kint HULLÁMOK HERCEGE 249 hajózott a nyílt tengeren. A rákászflotta egészen a hullámtörőkig kísérte az Amberjacket. megszentségtelenítették a folyót. amelyet apám Blair kapitánnyal együtt sütött ki. kapitány. hogy apám a területi vizek határán halászik. aztán kiemelték a fejét a vízből nehogv megfulladjon. ahogy előbb a kötelet körülhurkolták a testén. kapi-tánv szólt közbe egv másik rákászhajó kapitánya. melyből tudomást szereztek az albínó barna delfinről. ezért az Amberjack teljes gőzzel és előkészített hálóval arrafelé vette az irányt. . Zajac Creek már kívül esett Colleton megyén. ha a delfin átúszik északon Gibbs megyébe. melynek így eltűnt a mágikus ereje. s nem győzött csodálkozni. Henry kapitánv. s figyelték a fehér delfin mozgásáról leadott rádióadásokat. úton Miami felé. rákászok.mondta a mikrofonjába apám. úgy érezték. Három napig voltak a nyílt vízen.A Zajac Creeknél egy víz alatti fatörzsbe akadt a hálóm.Sokáig lehettél távol. s addig nem mozdult. Mire a hír eljutott (iolletonba. míg Colleton megyében lecsillapodnak a kedélyek. A hét leteltével az Amberjack félhúzta a horgonyt. Ugyanis apám volt az a névtelen colletoni. Megegyeztek.pedig valaki rájuk lőtt egv szigetről. és kikötött Thunderbolt rákászkikötőjében.Ott fogok garnélát. ahová aztán ötvennyolc órányi hajózás után meg is érkeztek. hogy 11. A városban a tehetetlen polgárok dühükben a harangokat kongatták. Egy charlestoni illetőségű rákász a szemtanúja volt. ahol tudok. s azonnal riaddztatja őket. úgy döntöttek. Vége. amíg a hajó délnek fordulva ki nem futott a nvílt tengerre. Egyetlen rádióadásra vártak. . és kifutott a tengerre. Vége. milyen rutinos és összehangolt munkát végzett a legénység.30-kor az . ha arra jártok. Vége . s csak ezután emelték be a hajóba. ha még ezt sem tudod. Vigyázzatok. miközben figyelte.Amberjack fedélzetére emelték a rémülten csapkodó fehér delfint.De hisz nincs is garnélarák a Zajac Creek vizében. . amikor meghallották a várva várt üzenetet: . Negyven mérfölddel lejjebb befordult a Savannah folyó torkolatába. fiúk. aki a miami Oceanáriumba megírta azt a levelet. Itt egy hétig vártak. . hogy felhagynak a kutatással.

Ha volna valakiben egy fikarcnyi bátorság ebben a sárfészekben.szóltam közbe most én.Öt éven át gyönvörködtem ebben a teher delfinben -szólalt meg anyám. ha hallgatsz dicstelen tettedről.Hogy voltál képes eladni a delfinünket.Tényleg? . hogy megbüntetted To-mot. papa. . és kaptam egv kis pénzt azért.Emlékezz csak. hogy a hátára lett volna tetoválva: „Colleton város tulajdona". Én csak egy levelet írtam Miamiba. Lila. életemben nem kerestem még ilyen könnyen pénzt.Két héttel Hógolyó elfogása után és egy héttel azután.Én nem eszem abból a kajából. az a delfin egy dúsgazdag városba került. ha nem rádiózol nekik. ha ebből a pénzből vennéd. . Értsétek meg. amit ezért a pénzért veszel -jelentette ki Luke. ahol mindennap makrélával etetik. hogy van nálunk egy természeti csoda. Te meg Henry jobban teszed. hogy a képe megjelent a Colleton Gazette címoldalán.Azt hiszem.Én viszont nem öltem meg a delfint. Bárcsak a világ összes albínó delfinje errefelé élne. karikán ugrálhat keresztül. és kiszabadítaná azt a szerencsétlen állatot. . olyan bűnt követtél el.Szégyellem magam helyetted is. Henry . . amikor megláttad . hog) a gyerekeket szórakoztassa. melyhez egy ezerdolláros csekk is mellékelve volt. . elmenne Miamiba. Nézd a dolog pozitív oldalát! 250 Pat Conroy . Lila. ahol .Nézd. Ebből az ezer dollárból ennivaló kerül az asztalra. amiért meglőtte azt a kopasz sast.Soha nem tudták volna elkapni.szólalt meg anyám. gyenge volt a garnélafogás az idén.kérdezte Savannah. . . Sőt ebből az ezer dollárból egyikőtök főiskolára is mehet. Hógolyónak élete hátra lévő részében többé nem kell cápától rettegnie. Ez talán bűnr . Az emberekben még fortyog a düh. nektek meg meleg ruha. . .Ez egy ezres. . Pedig mennyivel több sas van ezen a földön.De még egv klottgatyát sem vennék föl. papa? . ami biztosan nagy tömegeket vonzana. Olyan helyre juttattam. mint fehér delfin! . apám egy köszönő levelet kapott Blair kapitánytól. amikor apám az orra előtt meglengette a csekket. mert résen voltam. amit még Isten sem bocsáthat meg neked .kérdezett vissza csúfolódva az apám. meg unalmamban bankokat vásárolnék! . Én voltam az összekötőjük.szólalt meg komoran Luke. drágám. alig uralkodva magán. én nem láttam. akkor aztán egész nap csokoládét ennék.Tudod.

Ügy tekintek emiatt magamra. amiből csak egy van neki! .szólt keserűen apám.nem kell többé rettegnie. amint egyedül is farkasszemet nézett a tigrissel. Szinte végigszáguldottunk Georgián. annyira Őrültnek és merésznek tűnt az egész. az menten lángba borul. hallottuk apánk vaskos hortyogását. . .Ez nem ugyanaz . Három nappal később hajnalban. Luke suttogva elmondta. Luke csak akkor szállt le a .ordította az apám. de egyikünk sem akart részt vállalni benne.Nem lett volna szabad megtenned.Cirkuszi állatot csinálnak belőle .szólalt meg szomorúan az anyám.Én akkor is megpróbálom . bömbölt az autórádió. még megérteném. mint egy hősre. hogy Jűdást sokkal jobban szeretem! . . Henry . . Egész úton olyan feszültséget éreztem magamban. Három héttel később egy csillagos éjszakán. apa. De egy rákász.Elárultad a fajtádat . mit terveit ki. Luke . elveszik.mondta erre HULLÁMOK HERCEGE 251 Savannah.Szerencsétlenséget hozhat ránk.Ha egy nyomorult lenyalt hajú kereskedő lennél.Ennél már nem lehetek szerencsétlenebb . kölykök.A rákot is pénzért árulom.Nem. hogy Luke bátor. .mondta erre Luke. hogy az volt az érzésem.tette hozzá Savannah. és ittuk a jégbe hűtött sört.jegyezte meg Luke. apa! Egy rákász eladja egy kis pénzért Hógolyót! . De fogadjunk. Savannah is. hogy egy sem volt fehér .Ügy érzem magam. A baj csak az.felelte Luke. Savannahba érve Luke fékezett az autópálya kapujánál. én is remeknek találtuk a tervet. De mindegy. Luke a padlóig benyomta a gázpedált.Azt nem adja el az ember. megtörtént. hisz a saját szemünkkel láttuk. amit soha nem tud pótolni. de most éreztük. .Eladtad Hógolvót rabnak . Senki nem tehet ellene semmit. . amikor szüléink már rég aludtak. . Jack"-et énekelte. uram .Na mi van. a 17-es úton száguldottunk délnek. mintha Iskariótijúdás lánya lennék. ha egyedül hagyjuk. . Tudtuk. . egy kis bevásárlás Savannah-ban? -kérdezte az öreg a fülkéből. ha csak rámutatok egy pálmafára. és fejenként egy dollárért retúrjegyet vettünk.felelte Luke.mondta makacsul anyám. . mi pedig vele énekeltünk. Ray Charles éppen az „Ütra fel. miután Luke minden előkészületet megtett. .Csak ma húsz delfint láttam a folvóban.Megyünk Floridába delfint lopni. ami történt. .

Ez csak egy eshetőség.Na és mit csináljunk az éjjeliőrrel? . Biztos van ott egy éjjeliőr. . ami pedig minden érkezőt megillet. most meg hirtelen ott száguldoztunk Miami utcáin. a sos illat. .felelte Luke -. Annyira Luke vérében volt a száguldás. Luke? .Nem szeretném.gázpedálról. ha városba értünk. Van egy tervem. Johns-folyót.Körülnézünk . hogy még Florida határában sem 252 Pat Conroy álltunk meg.mondta Savannah. Előrehajoltam.Most mit csinálunk. és megpróbáljanak elkapni egy cápát bambuszrúddal." . éreztem. mire is vállalkoztunk. azért kocsikáztunk ide. Amint azonban ráfordultunk az A1A autópálvára. s egymás rémületéből merítettünk energiát. ez volt eddig ugyanis az első olyan folyó. De jól fel kell hozzá készülnünk. .Szerintetek? HULLÁMOK HERCEGE 253 . ez nem az. Úgy éreztük magunkat. hogv ellopjuk a maguk fehér delfinjét.Nem mászkálhatunk itt és nem mondhatjuk.kérdezte Savannah. . Kókusz-pálmák lengedeztek a meleg szellőben. Tízórányi keménv száguldozás és kétszeri tankolás után Miami városa tűnt elő a tengerből. megcsókoltam Savannah nyakát. amikor megláttuk a St. egy helvet keresve. Csakjacksonville-ben lassítottunk egy kicsit. a kerekek pedig vadul visítottak. nehogy kissrácok beosonjanak éjszaka.Mert ha ezt az eshetőséget is betervezted. úgy lettünk egyre jobban tisztában azzal.kérdeztem. amelyet északnak láttunk folyni. . amint elhajtottunk a Hialeah lóversenypálya felé mutató jelzés mellett. Luke . és bal kezemmel megszorítottam Luke vállát. Savannah és Luke összenevetett valamin. aki arra ügyel. milyen végtelen szeretet is van bennem irántuk. Még életünkben nem voltunk Floridában. . Luke? . a széles sugárutak fölött a kertek illata szálldosott. .mondta Luke szenvtelenül. „Hello.Teljesen elment az eszed? . . s ahogy elnéztem őket. ahol letanyázhatnánk a vadkörtefák alatt. mintha kívül állnánk a törvényen. hogy megigyuk az ingyen narancsdzsúszt. az aszfalt megint füstölt alattunk.Nem.kérdeztem. ha meg kellene ölni .Megőrültél. . mi ebben nem veszünk részt. Ahogy megcsapott bennünket a meleg tengei i szél. aztán összedugjuk a fejünket. először is terepszemlét kell tartanunk.

mert fogadtunk osztálvtársainkkal. . .felelte Luke. és azt az egyetlen fénysugarat nézte. és pont itt lógok lukat vágni. Azt te honnan tudod? . Majd úgy viselkedünk. miközben áthajtottunk a parkolón.Mi van. Az első félórában körbejártuk a parkot. mintha olyan ártatlan dolgot művelnénk. mely a biztonsági őr irodájából világion ki. szeretnek mások seggébe harapni . mint az elefánthang. követtük a drótkerítéssel 254 Pat Conroy és ocsmány szögesdróttal határolt parabolát. . Aznap éjjel a Key Biscayne egyik padján aludtunk. hogy meglátogassuk a Delfináriumot. akik azért jöttek ide. Luke .kérdeztem.Akku. A bekötőútra fordultunk. Összeszedtük a cuccainkat és elindultunk. egyik karjával átfogta Savannah-t és mellkasához szorította. . ludod. amely Key Biscayne felé vezetett. csak vicceltem.Mert lolitha adoti nekem néhánv fiola altatótablettát.Pedig azt hittem. Holnap azt is megnézhetjük. . és tőlünkjobbra elhaladt a delfinárium mellett. és átsétáltunk a forgókapun. valahol a sötétségben egy elefánt trombitáit. Luke pedig saját hangján trombitáit neki vissza. mint mikor mama hátsó udvarán a kiteregetett lepedőket köpdös-tük görögdinnvemagokkal. Luke gázt adott. mint a pa-rasztkölykök.Mért hívják ezeket a kardszárnyú delfineket gyilkosnak? -kérdeztem. ha elkapnak.kérdeztem. . Két és fél méter magas. frankón csinálom . milyen hangja volt?' .mondta neki Savannah. Egy kardszárnyú delfint tartanak itt fogva.Ez nem olyan volt.mondta Luke. hogy az állatkert mellett megyünk el. középiskolás srácok vagyunk Colletonból. • Odaíarolok a teherautóval azokhoz a fákhoz. a nap pedig már magasan járt.Gondolom. A parkolóval szomszédos egyik pálmafacsoportnál Luke megállt és azt mondta.mondta neki Savannah. Az őr odajött az ablakhoz és kinézett.felelte húgom. Luke? . -Miért. Luke . . de egvetlen őr sem tog ránk lőni.A kapuőrnél puska is volt ám.Mint mikor a békák finganak .Tudom.Jó. mikor reggel felkeltünk. . . legfelül szögesdróttal biztosított kerítés védte a területet a behatolók ellen. aranyom. lelassította a teherautót. . mi pedig kilőttünk a parkolóból. Luke harsányan nevetett. Kifizettük a belépti dijat. sódert szórva szanaszét magunk mögött Tudtuk. Luke. hogy megszöktetjük Hógoiyót..

. de te. én meg Tom itt vagyunk lent Miamiban. És ha az a hal történetesen dugig van altatótablettákkal. Savannah. . Luke vállat vont és azt mondta. Nagyszerű terv.kérdeztem most már attól félve.Akkor sincs nagy baj.És hogv hozzuk ki Hógolvót a vízből? . hogv Luke zseniális tervében lehetnek gyenge pontok a kivitelezésnél. ha nem sikerül. .felelte. és tablettát dugunk a szájába? . . hogy a delfin halat eszik.Erről még én sem hallottam . nagy parádé lesz. hogy egy delfin altatótablettákat szed. hogy elszöktetjük. .Csak beugrunk a vízbe. akkor elméletem szerint a delfin szépen álomra szenderedik.Hát ez igazán könnyű lesz . És ha sikerül innen megszöktetni Hógolyót. .Ezt még nem gondoltam ki.De ezen a kis kiránduláson sok mindent megtudunk majd a delfinekről. pedig a világon minden felszerelésük megvolt hozzá.szóltam. Tom.Na es majd azt mondjuk az őrnek. úgy számoltam.Mi van. és sportkocsin fogunk száguldozni. Altatótablettákkal. a kis piros ördögök. Halálunk napjáig ezzel . Meg aztán nem mulattunk jól egész eddig? Colletonban minden ember azon siránkozott.Akkor ez lesz a történelem első fehér delfinje. Majd elmeséljük a gyerekeinknek. Luke. . konfetti. kisöcsém . hogy Hógolyó súlya körülbelül kétszáz kiló. Tom. . . HULLÁMOK HERCEGE 255 .vallotta be Luke. végül elkapunk egy delfint. mondjon egy nagy AÁÁÁÁt. . . hogv Hógolvó teljesen elaludt. ami altatótúladagolástól fog meghalni .Ugyanúgy. . -Még csak a helvet találtam meg. és azt tervezzük.Nem tudom . . Luke? . Azt kérdeztem: .azokból. Legalább megpróbáltunk tenni valamit. amit a mesterhalászoknak is egv hónapjukba került elcsípni. aztán néhánv altatótablettát csúsztatunk a szájába. . hanem többet. Luke? kérdezte Savannah.Nem.kérdezte Savannah. úgyhogy Hógolyónak négyet vagy ötöt adunk.Ki hallott már olyat. megúsztatjuk a seggünket. Tolitha ötven kilót nyom. .Tómnak igaza van.Alszanak egyáltalán a delfinek. és minden este egy tablettát vesz be.Nem néhánv tablettát.De olyanról már igen. Halálbiztos-nak kell lennünk abban.mondta Luke. amiket ö úg\ hív.kérdeztem.mondta Savannah. Luke? . hogy elvesztették fehér delfinjüket. ahol majd lukat vágok.

Ott állunk a bárkában.fogunk hencegni. és eltűnünk. majd megláttuk az Amber-jack-ei a Delíinárium déli részében lévő kikötőben. eközben átmentünk egv mély.Oké. és bólintottunk.mondta Luke. A napbarru'totta srác bepillantott a vízbe. elváltozott. amit Luke mondott. a víz alatt láthatatlanul kinyílt egy kapu. mikor kikötünk Colletonban. mivel néhány órával korábban altatót tettünk a Pepsijé-be. Mikor mind leültünk.Azt hiszem. miközben elfoglalták helyüket az üléssorokban. Queen Charlotte Strait közelében fogtak el. Folytattuk sétánkat a part körül. Egv műsorközlő hölgy ismertette Rettenthetetlen. Miközben a nő beszélt. Savannah is és én is lehunytuk szemünket. ahová tartozik." . Közeledve egy feliratot pillantottunk meg: „Nézze meg Moby Delfint etetési időben. ahol Savannah áll a hordágy-gyal. Előbb azonban meg kell értenetek. Mert még egyikőtök sem érti. Figyeljetek csak. a Rettenthetetlen műsora volt. Mindketten láttuk. mi pedig követtük őket a cirkusz felé. A delfinház leié fordultunk. . Odaúsztatjuk ahhoz a helyhez. meg is fogjuk . elé tudjátok képzelni? Akkor be a delfinnel a teherautóba. de nem közelítettünk a bárkához. Az őr alszik. Hógolyó köré kötözzük a köteleket. a kardszárnyú delfin történetét. rézvörös bőrű szőke fiújött ki a víz fölé nyúló fából készült talapzatra és integetett a tömegnek. kétmillió gallonos akváriumot fogtak körbe. és valami félelmetes jelenség jött elő. Tom és én elkapjuk a delfint a vízben. amelyet Vancouver szigetétől nem messze. aztán szabadon engedjük abban a folyamban. Értitek? Magatok. És most jön egy nagyon 256 Pat Conroy fontos dolog. majd segítek. tiszta vizesarok fölött húzódó tahidon. mi pedig mindketten egyszerre nyitottuk ki szemünket. Hallgattuk. ahol született. Hunyjátok le a szemeteket. Ott hor-gonyzott. hogy valami . és nagyon óvatosan kigördítjük őt a vízből. felzavarva a mélységben az áttetsző vizet. az árokban hatalmas cápák úszkáltak lustán. és bátyám hangjára figyeltünk. végtelen köröket róva. lógjuk Hógolyót és kioldjuk a köteleit. egy jó felépítésű. Legénységének nyoma sem volt. melyek egy hatalmas. Nagy volt a tömeg. El tudjátok képzelni? Látjátok már. ahol délben a kardszárnyú delfin. és rákötözzük őt a hordágyra. Ez most nagyon fontos. látván. Figyeljétek csak. miről van szó. amint a turisták a fehér delfinről beszélgettek. Tom és Savannah? Hangja hipnotikus erejű volt.

Luke .emelkedik felé. . sós víz csöpögött le hajukról. és a víz.mondta Savannah. Aztán a kardszárnyú delfin a medence fenekére süllyedt. Végezetül nagy lendülettel előtört a vízből. és úgy hasította a vizet.ígv kellene kivégezni a bűnözőket .Igazán humánus vagy. hátuszonya mint fekete piramis állt ki hátából. Mialatt a delfin újabb kört írt le a medencében. . aztán a Rettenthetetlen méltóságteljesen. meg is fürödtek. farkuszonya csillogott és sok gallon tengervizet fröcskölt szét. Megadod magad a sorsodnak. Luke azt mondta neki: . A zuhanás eredményeképpen erőteljes hullám tört át a korláton. 258 Pat Conroy Rájuk adni egy fürdőruhát. mennyire összpontosítja figyelHULLÁMOK HERCEGE 257 inét. abból.mondtam nevetve. Rettenthetetlen ismét felugrott. es észrevehető volt. hogy a szőke srác takarítóseprűvel tisztítsa fogait. aztán hadd ússzanak át ezen a medencén. Kinyitotta száját és hagyta.mondta Luke. .Csak az igazán hitvány bűnözőkre értettem. . amit a delfináriumban a halak kajájára költenek. akkor csökkentenék a számlát. De ha nem. az olyan . ismét egy jókora hullámmal takarva be minket. és az első sortól a huszonharmadik sorig tengervízzel locsolta le a tömeget. és elvette a felkínált ízletes halat. áramvonalas mozgással merült vissza a vízbe.Nahát.szólt hirtelen Luke. mintegy engedelmeskedve hirtelen hul-lámzani kezdett az akvárium középpontjától kifelé. mint a kés a nejlont. majd sebességét és lendületét megtartva lövellt ki a vízből. miközben előrehajolt. Majd hosszú ívben zuhant vissza.Ha egy ilyen üldöz. akkor már csak egvei tehetsz. ahogy a homlokát ráncolja. . A fatalapzat mintegy hét méterre volt a \ íz telett. szabadon elmehetnek. és magasan$z akvárium fölé emelkedő zászlórúdra húzta fel az amerikai lobogót. Miközben az emberek a Rettenthetetlen műsorát nézték. hogv egy kardszárnyú delfin üldöz téged? kérdezte Savannah.El tudnád képzelni. majd fogaival egy kötelet ragadott meg. kezében egy1 makrélát tartva a farkánál fogva Körbe-körbe mozgatta. Tudod. a tömeg zajos tetszésnyilvánítással reagált. . nem akármilven állat .Szeretnék egv ilven delfint látni Golletonban . és megkongatta a víz fölé függesztett harangot. Savannah. Valahányszor a kardszárnyú delfin erőteljes ugrásainak legmagasabb pontjára ért. abba beledugni néhány makrélát. Ha átérnek.

mondta Savannah. . Majd rávesszük apát. amint három órakor az egyik gondozó egy vödör halat hozott. . . ahonnan a halakat a vízbe dobja. HULLÁMOK HERCEGE 259 Csak néztük az etetést. aztán csatlakoztunk mi is a több száz elázott turistához. amint visszazuhant a medencébe. Miután a gondozó elérte a kellő ritmust. míg az végül kiemelkedett a vízből. Tom . mint Hitler. egyre közelebb és közelebb csalogatta Hógolyót. . A bolygó igazi szemetjére. majd elkapta a halakat a víz tetejéről. hogy csináljon ilyet. A medence másik oldalán állt meg ahhoz képest. amellyel ide-oda mozgatta a delfint a medencében. Még egyetlen mutatványt sem tanult meg. A kardszárnyú delfin felugrik. legeg-zotikusabb kaland. mikor Hógolyó kiemelkedett a vízből. mindig gaz csábító akartam lenni . ez is része volt Hógolyó jól kidolgozott betanítási programjának. akik a delfinház felé indultak. A delfin megfordult és meglepő könnyedséggel gyorsulva úszott át a medencén. és figyeltem. te pedig még záróra előtt megpróbálsz beszédbe elegyedni az éjjeliőrrel.Hát azt is betehetnétek a műsorba. Nyolcig nyitva vannak. de mint a kíváncsiság tárgya. .mondtam. A gondozó türelmes és ügyes volt. hogy a férfi állandóan változtatja helyét. za-vartnak látszott és szemmel láthatólag unatkozott.El kell mennünk egy halpiacra. -Savannah. amiért itt tartották. elválasztva a többi delfin társaságától. Csak néztük. aztán jutalomképpen megehet egy bűnözőt. Rettenthetetlen utolsó kolosszális zuhanásával egy végső hullámmal terített be bennünket.Hát persze. a tömeg pedig tapsolt. és az egész úgy hangzott. A műsorközlő elmesélte a fehér delfin foglyul ejtésének történetét. ő pedig egyik oldalról a másikra úszott. és az utolsó halat a férfi kezéből vette el.suttogta Luke. megkongatja a harangot. hogy megetesse Hógolyót. A karolinai Hógolyót saját zárt kis medencéjében találtuk. nyilvánvalóan megszolgálta a pénzt. mintha az Északnyugati Átjáró felfedezése óta ez lett volna a legveszélyesebb.Micsoda irtózatos egy halál . Kíváncsi tömeg vette körül medencéjét. Vagy a csecsemőgyilko-sokra. nem a szabálytalanul közlekedő gyalogosokra meg efféle szarjankókra.tömeggyilkosokra. ellenkező módszert alkalmazott. miközben a kardszárnyú delfin átugrik egy tűzkarikán és kioltja a lángokat a felcsapódó vízzel. ahol Hógo-lyó úszkált. és észrevettük.

és jöjjenek vissza másnap. Mikor visszatértünk a Delfinárium-ba. . ahol a Hó-golyó megállás nélkül úszkált egyik oldalról a másikra.kínálta meg Luke. mindaddig. . a szemetelés nagy vétség ezen zöld bolygó terem-tője ellen.Hát. .Na és egy Pepsitr 260 Pat Conroy . mikor már mindenki hazament. hogy azonnal hagyják el a Delfinárium területét. hogy ilyen csinos lánnyal beszélgethessek. Csak összebarátkozol vele. A delfin kétszer is elúszott mellette. Savannah-t pedig ott találtuk az éjjeliőrrel társalogva. és kihúzott egy combot. És miközben a fiú felé indult.mondta Savannah -.Kér egy kis sült csirkét? .mondta Mr. ez az egyetlen hátránya. egyben közölte a másnapi nyitási időt.Nem csábítasz el senkit. srácok. nem bánom . Beavers.Fiúk . ami már ott gőzölgött az asztalán. Ez a munka már csak ilyen magányos. míg a por teljesen fel nem oldódott. Én vagyok az egyetlen. mielőtt lenyelte. meglüjta sípját. . még félóra volt zárásig.Kedves fiatal barátom . miközben ó humorosán sürgette a turistákat. . Luke Hógolyó akváriumának vizébe ejtette a tőkehalat.Szigorúan csak kávét iszom. Megállt a medencénél. végigsétált a kardszárnyú delfin medencéje és a delfinház között. aki épp egy csokoládépapírt hajított a földre. a legrendesebb emberrel találkoztam. Savannah újra töltött neki kávét abból a kannából. Luke és én végigkísértük Mr.Épp csak kiengedték kimenőre a diliházból.mondta -. . A Coconut Grove-ban vettünk féltucat tőkehalat meg egy kosár kentucky sült csirkét.Nem zavarja önt a húgunk. hog)' szolgálatba lépjen. . Nahát. .kérdezte Luke.Hogy engem zavar? Nem sűrűn van alkalmam. . mindjárt záróra.A természet aberrációja . Aztán majd elaltatod azt a szarházit. aki akkor is itt van. Beavers kilépett irodájából. ezt azonnal a magnószalagra rögzített szöveg követte. megkérve az összes látogatót. Ki kell hogy zavarjalak innen benneteket. Amint megfordult. . mister? .Mr.De nagyon szép aberráció. . Beavers New York Cityból való. hogy menjenek már haza. Mr.. . aki épp akkor érkezett meg az őrbódé-ba. Egy jó hangos ködszirénát szólaltatott meg. aztán két altatókapszula tartalmát keverte bele. Beaverst a parkban. észrevett egy tinédzser srácot.közölte.

Luke . követtük őt. Luke íélállt. Beavers feje az asztalon nyugszik. hogy szinte úgy tűnt. miközben búcsút intett Luke-nak. amikor meghallottuk a kardszárnvú delfin lélegzésének hangját. hogy Mr. HULLÁMOK HERCEGE 261 . majd én beszélek. Addig úsztunk.Ha elkapnak minket.Ne. ha úsznánk egyet a Key Biscayne-ben? Mikor jövünk \issza Hógolyóért? kérdeztem. mert cápáknak születtek. mely olyan volt. éjfél körül . hogy Mr. Beavers a kávéját kortyolgatta. Luke odafarolt a teherautóval a kis faligetbe a drótkerítés mellett. Elfutottunk a cirkusz mellett. és kivett egy halat a szatyorból. míg végül a nap kezdett lenyugodni az Atlanti-óceánon.Úgv számoltam. mély álomba merülve. a két óceánnak semmi köze egymáshoz. Mata Hari. Ebbe én húztalak bele titeket.. Amint a teherautóhoz sétáltunk.mondtam figyelmeztetően. . Most pedig imádkozzunk. hogy ki is húzzalak benneteket. . .Szép munka volt. mely annyira különbözött attól az óceántól. .Ahhoz eleget. amint felmászik az emelvényre. ha az állat falatozni akarna útban észak felé. Luke odajött mögénk. bízzátok rám. Figyeltük őt a holdfényben. vagy százmérföldnyi hoszszon.Kimelegedtem. Beavers már az igazak álmát aludja. Luke azonban félrohant a lépcsőn a cirkuszba. .suttogtam. Ezután Luke odament az . . hogy téged is vagy engem is kinyírna . mielőtt megállapodott volna Savannah hajfiirtjein.Várjatok egy percet . A kis szoba ablakán át láttuk. Mit szólnátok. mint róják alattunk az állatok végtelen köreiket. A hold ezüst csíkot vetett a vízre. .Hány tablettát tettél abba a halba? . mintegy rettenetes büntetésként azért. mint valami halvány vízjel a keleti égbolton. majd így szólt. ezért az én dolgom. aztán megláttuk a hatalmas uszonyt. farmerjének zsebéből előhalászta óráját.mondta Luke.Most nincs időnk hülyeségekre.mondta Luke. Mr. és átvonultunk a cápák vizesárka fölött. Savannah-nak meg nekem pedig nem volt más választásunk. majd gyors mozdulatokkal nagy lukat vágott a kerítésen drótvágójával. mely a mi partjainkat mosta. Amint behatoltunk. ahogy végighasított a vízen Luke alatt. amit Hógolyónak hozott arra az esetre.felelte. hallottuk. azt suttogtam Sa-vannah-nak. ha bajba kerülünk. Figyeltük a holdfelkeltét.

Savannah visszajött. majd meglátta.és citrusfák árnvainak leple HULLÁMOK HERCEGE 263 alatt. Mikor beléptünk a vízbe. és úgy vette ki a halat Luke kezéből. majd óvatosan kioldoztuk Hógolyót. Luke előhúzta a köteleket és a hordagyat. Luke és én odasiettünk a delfinházhoz. Savannah és én lelocsoltuk a Key Biscayne . ahogy a felkavart víz csobban az akvárium oldalain. Elkaptuk feje és hasa alatt.Hülye. Luke és én úgy cipeltük a hordagyat. aztán a matracokra gördítettük. mikor ismét csatlakozott hozzánk. Áthatoltunk az átvágott kerítés nyílásán. majd odaúsztattuk a medence oldalához. a fehér delfin olyannyira kábult volt.emelvény szélére és a szőke idomár mozdulatait utánozta. miközben a láthatatlan delfin ott lenn a bátyám alatt összegyűjtötte erejét. hogv szükségünk lesz rájuk. . hogy még csak meg sem moccant. mikor egy óriási hullám kíséretében ismét a vízbe csapódott. hogy 262 Pat Conroy Rettenthetetlen mélyen alámerül a medencében. Csodálatos. csodálatos. emberi hangot adott. és messze kihajolt a víz fölé. ha még egy órát várunk. A húgom felkapta őket és visszaviharzott velük a teherautóhoz. megfulladt volna. melyekről tudtuk. mint szanitécek a fronton. ahol Hógolyót tartották fogva. amit aznap korábban látott.mondta Savannah elragadtatva. Hülye vagy . Gyönge. és hallotta. hülye. A delfin alulról kirobbant a vízből.suttogtam Luke-nak. Csodálatos volt . aztán mindhárman alácsúsztattuk a vízben a hordagyat. hogy még az ujjait sem karcolta. majd huszonhárom üléssort locsolt le. Az Amberjack-hez rohantunk. Aztán a méltóságteljes zuhanás közben a delfin az oldalára fordult. Épp idejében értünk oda hozzá. körkörös mozgást végzett karjával. Aztán odadobta Savannah-nak a gumimatracokat. Lukejobb kezébe fogta a tőkehalat. ahol a legénység azokat az eszközöket tartotta. bátyám pedig ismét csak drótvágója segítségével hatolt be oda. Szinte mozdulatlan volt ott a sekély vízben és azt hiszem. kimutatva ragyogó fehér hasát. a fedélzeti tárolóládához. hogy kezem a fejéhez képest barnának tűnt. szépen leterítette a platóra. Ismét átsurrantunk a pálma. alacsonyan tartottuk és gyorsan haladtunk vele előre. ahová a hordagyat készítettük. és három helyen odakötöztük a kötelekkel. miközben átúsztattuk a medencén. Az állat annyira fehér volt.

. ahogy normális esetben a gyerekek a kutvákhoz szoktak. és lehűtöttük magunkat friss tengervízzel.Igazán sajnálom. beindította a motort és kihúzott a parkolóból. de én becsületes vagyok.üvöltötte felénk a hátsó ablakon keresztül. . . Sós vízzel locsoltuk a fehér delfint. elindult végig a bekötőúton Miami fényei felé. miközben egyre közelebb kerültünk Georgia határához. a járőr pedig fiatal volt és olyan vézna. A nap már maj dnem felkelt. mert miközben a csaknem kihalt országúton haladtunk végig. hogy vérkeringését fenntartsuk. hogy elkapjanak. majd a vezetőfülkéhez futott. Luke pedig beletaposott a gázpedálba. .liszt úr . ismét ki az országútra. Luke kihajtott a teherautóval a tengerpartra. de úgy tűnt. Hamarosan magunk mögött hagytuk Miamit. amit vödrökben gyűjtöttünk össze. megtöltöttük a vödröket. addig táncolunk.vizével. Aztán levegőt fújtam az orrnyilasába.Még öt óra. mint a késpenge. míg meg nem álltunk tankolni a Davtona Beachen. hogy leesünk a teherautóról Épp elhagytuk a georgiai Midwayt amikor egy országúti járőr intette le Luke-ot. Erre saját lélegzetvételével válaszolt. és otthon vagyunk. szinte padlóig nyomta. Mikor átléptük Georgia hatá264 Pat Conroy rat. a fejétől a farkáig végigmasszíroztuk. mintha légzése meg is állt volna. tzt majd én elintézem. mert mintegy negyven mérfölddel túllépte a sebességhatárt. Savannah és en körbetáncoltuk a platót. mert már attól félt. aztán visszapattantunk. és az út hátralévő részében igen eleven volt. Azt hiszem. egyszer-kétszer úgy tűnt. Az újoncok dühítő arroganciájával beszélt Luke azonban úgy pattant ki a teherautóból.hallottam Luke hangját. mintha repesne valami miatt az örömtől. a három délkarolinai Wingo kölyök üvöltözött. Luke pedig átkacsázott a homokon. Miután megtankoltunk. Luke-nak pedig le kellett lassítania.Takarjátok le Hógolvó fejét azokkal a matracokkal. hogy az altatótabletták hatása nem szűnt meg mindaddig. Luke a hátsó ablakon keresztül mondta: . hogy megcsináljuk! . Meleg légáramlat simított végig hajunkon. Savannah meg én pedig leugrottunk. miközben Savannah és én letakartuk Hógolvó tejét. olyan kedveskedő szavakkal beszéltünk hozzá. . Hógolyó először akadozva lélegzett.Megcsináljuk! Biztos. az első két percben álltunk a legközelebb ahhoz. üvöltözött és csak üvöltözött. Luke felcsukta a plató hátsó falát. Akkor erőre kapott.

miközben visszament a kocsijához.De ez még nem ok arra.mondta Luke -.Nem érti maga ezt. Mint a borotvapengék. hogy apám élve lássa. uram. Gyorsan hajtottam. hogy izgatott vagy. mi pedig visszagördítettük a delfint a hordágyra. hogy ilyen sebesen hajtson. . Tom.Hát azt gondolom. minthogy azon az istenverte halon üljek . . a gyomrában pedig egv férficsizmát és egy sípcsontot találtak. . Bottal és orsóval fogtam ki. Hadd nézze meg a tiszt úr. uram.Csak annyira izgatott voltam. karjait magasba emelve. Tényleg nem akarja megnézni a fogait? Marha erős állkapcsa van. A járőr megkerülte a teherautót.Nagyon köszönöm. hogy inkább vezetnék.Egy élő rákkal. fiam. hog\ mil ven érzés ez nekem. Fehér cápa. Mama lerúgta cipőit. hadd mutassam meg a fogait. . amit én fogtam.Ez aztán a nagv fogás . fiam. \kkoi biztos jól tudja.Meg kell hogy bírságoljalak.mondta. azok igazi emberevó'k A Szent Simon-sziget közelében fogtam. .mondta a járőr nekem és Savannah-nak. Odarohant a teherautóhoz. . majd füttyentett egyet. és kisebb győzelmi táncot járt az udvar körül. amint száguldozva jöttünk végig a poros úton. jogos. Most csak hajts tovább. aztán mind a négyen beléptünk a dagálytól magasan álló . ha egyáltalán el tudja képzelni. De a macskám még azelőtt megette. a legnagyobb hal volt. Fogott már ekkora halat? .Az biztos. Anyám a mosott ruhákat teregette ki. Szegény öcsém és húgom félholtak attól. Az a süllő. hogy megpróbálják lefogni ezt a sakált. de lassíts egy kicsit Azt hiszem. Egyszer fogtam egy hétkilós süllőt a Lamei tóban. amit addig a Lanier tóban fogtak. hogy elkaptam itt ezt a cápát és még úgv kell vele hazaérnem. Luke odafarolt a teherautóval a védőgáthoz. ez itt egy világrekord. Tudja. amint belepillantott. .Nincs nagy kedvem megnézni egy cápát. fiam. .És mivel íogtad el: . tiszt úr .Én Mariettából való vagyok. . uram. olyan izgatott voltam. mielőtt megmutathattam volna apámnak. Tavaly kifogtak Floridában egv fehér cápát. HULLÁMOK HERCEGE 265 Nézze csak.

amint az egyik srác azt mondta. mint egy haldokló állat. A fekete fiú nem reagált egyik provokációra sem. kiáltoztunk és sírtunk. és elindultunk a mélyebb rész félé. tiltott zóna volt. Rémhírek keringtek a fiúvécében. ahol az elkövetkezendő időkben a fekete fiúnak órái voltak. a charlestoni és columbiai televíziós stáb filmre vette azt a pillanatot. dühödten és kapkodva firkálták a falra krétával ezt a szót: nigger. Egy hosszú perc után hallatta hangját. kissé bizonytalanul elúszik tőlünk. Minden teremben. hagytuk. hogy egvkedvűen bámulta a folyót.Sikerült neki! . A gyűlölet átjárta a termeket és helyiségeket. Aztán Hógoly ó a szemünk láttára változott meg. Aztán táncot jártunk az úszódokkon.üvöltötte Luke. hogy ismét hozzászokjon a folyamhoz. Ezen a napon az iskolában a hangulat idegen. Mintha nem lettek volna érzékei. de életemben nem éreztem még magam ilyen csodálatosan. anyám a gyöngyök nélkül mondatta velünk a rózsafüzért. Mígnem aztán a tanárok idegesen és feldúltan radírozták le. Ösztönei visszatértek. az első nap jó részét pedig azzal töltötte. amint Oscar Woodhead. ő pedig ünnepélyesen indult az ötszáz fehér diák felé. Luke mindaddig a víz fölött tartotta a fejét. hogy a fehér delfin erőteljesen csap egyet a farkával és lerázza magát rólam. Csak álltunk a dokkban és imádkoztunk érte.Azon a napon. ismét régi ritmusérzékével és ke-csességével. Hógolyót a karjainkban tartottuk. amint feléjük közeledett. Hallottam. majd lassan. . Rémhírek keringtek arról. Körülötte a székek mind üresek voltak.tengervízbe. A fiú minden órán az ablak melletti legutolsó ülést választotta. veszedelmes és feszült volt. 16 . ahol a nagyobb srácok titokban cigarettáztak az órák közötti szünetben. mikor Benji Washington először jött iskolába. és máris kétszázyardnyira kint volt a folyamban. hogy egy pisztoly is van. Tom Wingo életének legeslegszebb napján. Egy másik meg azt állította. Hallottam. akik csendben figyelték. a futballcsapat balhátvédje meges- . izzadt és farkaséhes. megszúrta őt villával. könnyedén suhant. mikor szülei útjára bocsátották őt a világoszöld Chevroletből. fájdalmas volt nézni a szenvedését. ahová fehér diák nem ülhetett és nem is akart ülni. Tizenöt percen át olyan volt. míg végül éreztem. Bolondoztunk. az ebédlőben félretaszította a niggert a sorból. Láncok és bunkók tűntek fel az öltözőszekrényekben. és mi átöleltük egymást. 266 Pat Conroy Kimerült voltam.

míg aztán meg nem láttam az ajtó előtt összegyűlt mogorva tömeget.Hello.Hát ezt nem tudom elhinni. . .Hát most már igen . hallasz engem. .mondta Oscar hangosan.Ronda nigger vagy. hogy Benji Washington is odajár a hatodikos angolórákra. Az én tervem egyszerű volt. nem igaz. fiú? Egy kibaszott ronda nigger. Úgy döntöttem. hogy itt vagy. és ismét kipillantott a folvóra. Benji . mely egész nap eltakarta a fiút A tanárunkat kerestem.mondta Savannah. Ott ült abban az elhagyatott utolsó székben. .HULLÁMOK HERCEGE 267 kúszik. Foglalt ez a hely? Az asztalomra hajtottam fejem.sápítozott Lizzie Thompson az ajtóból.felelte Benji. . Üdvözöllek a colletoni középiskolában. hogy egyáltalán bejött. Benji . csak üvölts.Egy nigger mellé ül le .mondta legvidámabb hangján. míg meg nem hallottam a hangját mögöttem. és hangtalanul felnyögtem.mondta Savannah. Kezet nyújtott.Egész nap egvetlen székre sem ültek le körülöttem .Savannah Wingo vagyok. Leültem az egyik székre az első sorban és úgy tettem. vonakodva fogott kezet Savannah-val. aki kétségkívül a legjobban döbbent meg a teremben. Életemben nem féltem még ennyire. ahová én. mintha valamit írnék a jegyzetfüzetembe. amint Oscar azt mondja: . Aztán hallottam. 268 Pat Conroy . de nem volt a láthatáron. amint kibámult az ablakon. fiú? Nem láttam. megöli a niggert még a suliév vége előtt. . . megyek a magam útján. Washington. Ezek a gyerekek itt nem olvan rosszak. csak szólj. és az asztalra rakta könyveit Benji mellett. mint mindig. Nem tudtam. tudomást sem veszek Benji Washington jelenlétéről. sőt nem is tudtam. és valamit sustorgott neki. Oscar Woodhead ült az ablakpárkányon.Ha bármi gondod van. Mert minden nigger ronda. úgy gondolom.Ha segíteni kell bármiben is. ahogy egy seriff választja szét a lincselő csőcseléket a Vadnyugaton. De hát ez csak természetes. és kedélyesen lavírozok majd a középiskola felbolydult népsége között. mint amilyennek látszanak. Néhány nap múlva hozzászoknak. mikor lépett be Savannah a terembe. Ügy törtem át a tömegen. . Megláttam a fekete srácot.Megérintette . .

székéről felállva. Én vagyok az. Savannah . .Eredj le inkább a pályaválasztási tanácsadásra. és több pattanásod van. . Emeld már fel a segged. mit csinálsz akkor. -Tudtam. semmi értelme. hogy az egész terem előtt vitatkozzak Savannah-val.szólt Oscar.Te niggerbarát ribanc! Erre már én is ringbe szálltam.Megmondom a bátyámnak. . . Aztán Luke vadászna rád. Látlak ám. hogv mi lesz .horkant tel Oscar. ¦ >lvan hangon mint egv eunuch a műtét után.És az nem zavar. . és próbálj meg valami két számjegyű eredményt elérni az IQ-teszten.Még fogalmad sincs róla. Savannah .szóltam. . . tökfej . Thorpe. és megigazítaná a pofádat. . .Húúúü! . hogy összeverjenek. . és hálás volt.És akkor Savannah a terem végéből megszólított. Ha verekednénk. . hogy saját magad rendezd le a dolgaidat? .Fogd be. Luke-nak . engem nem zavar. és hátravittem a könyveimet az egész osztály szeme láttára. A te szerető kishügod. mim te. .Hé.mondta Benji. nigger. Hozd már át ide a könyveidet. és gyere ide.mordult rám Oscar. Oscar . Savannah? kiáltott fel Oscar. hogy ez lesz. dühödten engedelmeskedtem. . Oscar vágott vissza Savannah.kérdezte.Mondd meg a nagyszájú nővérednek.Hagyd. . Oscar . és árulj nyalókát a kis tinédzsereknek. HULLÁMOK HERCEGE 269 .Mert hűlve vagy. Mivel tudtam. Wingo? . az a notórius késő. . mi? He. jöjjön már Mr. biztos összetörnél. .Ne beszélj így a húgommal. . mint amennyi rák a folyóban.Miért. Savannah. Hahó.Én aztán nem hagynám.mondtam halkan. hogy végre fiú ellenfele akadt.Nem is akar veled egyetlen csaj sem beszélni.Nem vagyok olyan nagy.mondta Savannah. Tom. Én egyelőre kihagyom.Savannah ökölbe szorított kezekkel közeledett felé. hogy niggerekkel társalogsz. .mondtam neki. Oscar.Szóval nem vagy elég nagy ahhoz. hogy fogja be -rendelkezett Oscar. Tom.Eredj. hogy egy csaj így beszéljen velem. megrémülve és azon imádkozva.

mondta neki Oscar.Gyere ide. Oscar egyike volt azoknak a túlsúlyos.Inkább meghalnék. Oscar. . Tom.Mész ma futballozni.Nyald ki a seggem. semmint hogy megérintsek egy niggert. hogy a pálván nem érsz csirkeszart sem.Megölünk a pályán. Minden lelkesedés nélkül sétáltam oda. .Nem. .Gyere ide.Nem szeretjük.Megmondtam neki. dehogvis. .Húzd oda azt a széket. Wingo? . Tom . .mondta neki gúnyosan Savannah. Tom . . . Benji? . Oscar kedvesem.felelte aranyosan húgom. . Oscar . Lehet. Tom .Azzal dumálok. Savannah. ahogy akarsz. ha itt a fehér lányok niggerekkel dumálnak közölte Oscar.. akik képtelenek voltak erőszakos.Nem Jogod kinyírni.Nem ülök Benji mellé. fiú . semmirekellő vagányoknak.nyavalyogta Lizzie Thompson az ajtóban. hogy erős vagy.Inkább meghalnál. . minthogy gondolkodnál. . Nem te fogod megmondani. Oscarral . . . .Megérintette a kezét . Oscar . .Nem hülvéskedek. hogy Savannah-ra nem mondhatsz semmit -szóltam Oscarhoz. Tom .Igen. .kiáltottam az ajtó felé sandítva. aztán kezet ráztam Benji Washingtonnal.Húzd oda azt a széket Benji mellé. Ezt mondtad. A délvidéki iskolák tele voltak utcai vagányokkal és . . de Tómtól hallottam. . Gúnyolódhatsz.suttogta ellentmondást nem tűrve Savannah.ismételte húgom.mondta Savannah. Nem fogok eltűrni minden szart ebben 270 Pat Conroy az iskolában minden zöldfülűtől. antiszociális magatartásukat megfelelően átvinni a sport világába. Savannah. akivel akarok. Lizzie -mondta neki Savannah. .Tudod te is.Hol az az istenverte tanár? . hová üljek.és rámosolyogtam Oscarra. beszélgetek a jó barátommal.Én az első sorban ülök. Oda fogsz ülni. .Nem érek rá. . csak mert te elolvastad Anna Frankot gyerekkorodban. majd ismét hozzám fordult.hazudtam. elfordulva tőlem.kérdezte a húgom.

Oscar. Ezért nem akar Tom verekedni.Hé. Tom? . bátyus! És ekkor történt a baj. . . ha arra kerül a sor -mondta Savannah. . Csak a . Oscar. Oscar elvetette a sulykot. Egy karatemestertől tanulta a nyáron. mondd nekik.Na tessék.A dzsúdó csak megbénít .ö és Luke karatemesterek lesznek a nyáron. és elgondolkodva tanulmányoztam őket. mint a dzsúdó? . négy helyen is kiserkent a vér. és ami azt illeti.mondta neki Savannah. Szóba álltak már egyáltalán valaha is a Wingók fehér emberekkel? Szóval az iskola mögött találkozunk.kérdezte Oscar gyanakvóm . Tom deszkákat tör ketté a kezével. Ügy értem. Hatalmas és ünnepélyes tömeg gyűlt össze az iskola mögött. hogy elég legyél ebédre egy garnélaráknak . . Woodhead! . . Wingo.Ez olyasmi.Épp elég dolgom lesz azzal. Savannah megragadta csuklómat és méhen belévájta körmeit. niggerek meg kínaiak.Nem is tud verekedni.Ez egy kis ribanc. ha hozzád nyúl azokkal a kezekkel. Wingo.Nem igaz.folytatta húgom.közölte Savannah -.kiáltottam. . helyesen ítélt meg engem. -A karate viszont megöl. nyomás és hívd a kórházat. mikor aznap délután odaérkeztem a hatóságilag nyilvántartott kezemmel. és hozd magaddal a hatóságilag nyilvántartott kezedet is.Dehogv szívom.Ott lesz . mintha két párbajpisztoly lett volna. . akik képtelenek voltak visszafogni magukat és normálisan megbeszélni a dolgokat. . feketeöves mesterek. HULLÁMOK HERCEGE 271 . .De igenis vigyázni fogsz rá.bicskásokkal. hogy Oscarnak ma délután elsősegélyre lesz szüksége. Már szerepelnek a hivatalos nyilvántartásban is. Börtönbe kerül. . Wingo.Még annyi sem marad belőled. olyan lesz a pofája. Egy keleti karatemestertől. Savannah-ban. A húgod egy négerbarát kis pina. Szerintem teljesen bérezek -mondta Oscar.Szívd vissza. suli után várlak a/ épület mögött. Nézd csak megjól azokat a kezeket.Tómnak majd gondja lesz rád. És ha véletlenül nem tetszik. Felemeltem halálosan veszélyes kezeimet. Lizzie.Savannah! . . . hogv magamra vigyázzak -válaszoltam. és még a beledet is kitapossa.

Aztán hallottam.Belém akarsz kötni.Hát. Woodhead. Körülvettek. Egy olyan őszintét.Nekem nem hangzott annyira őszintének. Woodhead. miután Oscar már megölt engem. Most pedig kérj bocsánatot a húgomtól.Szebb bocsánatkérést akarok. Hangom szánalmas volt. De ha valamilyen módon kárt teszel a kisöcsémben. Aztán megláttam Savan-nah-t a másik kilenc szurkoló lány élén..mondta Oscar. hogy a hűgomat ribancnak nevezted. hogy valakivel beszélhessen. ez pedig az egész délutánodat tönkreteszi. . Nincs szüksége a te engedélyedre ahhoz. A bátvám felé indultam. letépem a fejedet. .Egy niggerrel beszélgetett. hogv a puhány kisöcsédnek ne kelljen velem verekednie.Hallom. az ..Tudom. Luke . hogy mindössze néhány folyami srác jelenlétében mészárolnak majd le. .mondta Oscar. és elnézett Luke válla fölött.szólt hozzám Artie Florence. mennyire óvatos és alázatos Luke-kal szemben. mennyire jó most ez és mennyire fog hiányozni. arra viszont nem számítottam. Savannah .mondtam.telelte Oscar.kérdezte Luke ()scar szemébe nézve. és arra gondoltam. amint felém rohannak. Woodhead. . mert nem akarsz verekedni . hogy kérj bocsánatot a kishúgomtól.Ez most a te ügyed.szóltam előzékenyen. Luke . VVingo . . . amiért ribancnak nevezted.Tényleg nagyon sajnálom. amint Luke azt mondja: . HULLÁMOK HERCEGE 273 .lélegzetemre összpontosítottam. hogv niggerbarát ribancnak neveztelek. Luke pedig ott állt Oscar előtt. Woodhead. hogv én verekedjek vele. én meg tíz pomponnal a fejem körül elindultam Oscar felé. Egy csapat halászfiú vette őt körül. Tom? . . ádáz düh csiilo272 Pat Conroy gott szemében. Oscar tekintete a lehető leghidegebb volt.Akarod. Savannah -mondta Oscar megszelídült hangon. .Nem.kiáltott oda a tömeg feje fölött Oscar. . hogy Savannah showműsort csinál a kivégzésemből. Azt akarom.Nagyon sajnálom. és észrevettem. mit akarsz elérni.Elnézést. Mert ha nem hangzik őszintén.Persze. végül is várhatok a soromra . Eleinte azt reméltem. Luke . Tom maga is elpáhol téged. . hogy azt mondtam neked. akkor velem kell verekedned. . .

Ha nem hibázol. Luke. és elkezdi csépelni az arcodat.mondta Luke -. hogv helvet adjon nekünk. . Oscar nem tud majd eltalálni téged. Első ütése védtelenül ért.Szóval azt akarod. és persze a nagypofájú húgom miatt. hogy elfussak? . már be is húzol neki. Ne hagyd. Benji Washington miatt. miközben Savannah a megszokott módon vezényelte a többi lányt.egyik halászsrác. el is vesztettem az egyensúlyomat. Táncolj félre. aztán mikor meglátod a rést. tudod te.Nem. . és máris tűnj el mellőle. . . Tudod. hogy veszíts ellene. milyen gyors a kezed? . ö is fél. A tömeg hátrahúzódott.Félek.kérdeztem hitetlenkedve.Hogy érted ezt? .Aha. Nehezére fog esni felemelni. Erős srác. Egy jobbcsapott volt. aztán majd elkapja a tökeidet. hogy feltüzeljék a tömeget. De most Woodheadet kell. hogy jól összevernek az 1954-es legfelsőbb bírósági döntés miatt. Ő meg csak jött utánam.Feleannyira sem.A karját? . de lassú.Hadd beszéljek egy percet Tómmal . Annak néztem elébe. .Ahhoz te túl gyors vagy. majd leengedi. amelyik Colletonban kedveli a niggereket? . De ne menj a közelébe. Oscar mosolyogva emelte fel ökleit és elindult felém. mert ő vadul csapkodni fog. . üsd meg.Ó. én pe274 Pat Conroy dig előreléptem a fűre. És amikor e2t látod. Mikor aztán a karja elfárad. Marhás-kodj. Tartsd magad távol tőle. mint én. szemben Oscar Woodheaddel. atyaisten! Nem húzhatnék be Savannah-nak legalább egyet. az integráció miatt. . hogy eltaláljon téged és a földre küldjön.mondta Luke -. Luke arrébb sétált velem a többiektől. Amikor csak tudod. üsd a karját. majdnem telibe kapta állkapcsomat.Mindenki fél. egyik karjával átfogta jobb vállamat. Mért kellett nekem pont abba az egyetlen családba születni. . mert akkor lefogja a karodat.Majd később ütheted Savannah-t is. most a kezedre gondoltam. . milyen gyors vagy? . mikor verekedni kell. . Tartsd magad távol tőle.Tom . mielőtt elkezdek verekedni? Merthogy ő kevert engem ebbe az egészbe.

.kiáltotta Luke. és ez a mozdulat meglepte őt.vezényelt Luke. de eredménytelen ütést küldött arcom felé. egyre csak el tőle. aztán jobbra léptem. hogy arcát védje. a mellkasa elé eresztette le kezeit. .Táncolj .vezényelt Luke. mikor üthetnék én. HULLÁMOK HERCEGE 275 Aztán Oscar lecsillapodott. de képtelen volt rá. hátralépett. Oscar azonban egy pillanat alatt talpon volt. Oscar bal oldalára táncoltam el rettenetes jobb keze elől. én meg ügy tettem. Még hat ütés elől hajoltam el. Egy ütés elsüvített a fejem mellett.Táncolj . . Én voltam az. néztem a szemét. Megpróbálta felemelni kezét. forrt a dühtől. Nyugodtan megálltam.Na most . Aztán Luke lépett a .Állj már nyugodtan és verekedj. aki csépelte őt. és miközben őt továbbvitte a lendület. hog)' szeretne gyorsan véget vetni a küzdelemnek. amint hátratántorodik.mondta lihegve Oscar. hogy egyre jobban elbizonytalanodik. és elkezdtem balegyenesekkel bombázni. hogy keményet ütök a fülére. te csirkeszar . kemény egyeneseket küldtem csuklójára és bicepszeire. de nem éreztem. egy másikat pedig a karommal védtem. kezét leengedi arca elől. Körbetáncoltam. Követtem testmozgását.egyik rettenetes ütés a másik után következett. miközben végigkergetett a füvön. mivel mindeddig meg sem próbáltam. vagyis pontosabban egyszerűen arrébb léptem Oscar útjából. Állati üvöltés tört fel belőle. Három percen át csak ide-oda mozogtam és elhajoltam előle. a tömeg pedig csatakiáltásban tört ki. eközben bevittem egy jobbkezest Oscar arcára. hiába érzékeltem bal kezem mozgását. körbetáncoltam és hátraléptem. . Hirtelen beugrottam. és ismét űzőbe vett. Kezdte gondosabban megválogatni ütéseit. amitől arcom jobb oldala elzsibbadt. vér bugy-gyant ki ajkai közül és orrából. Hallottam ziháló légzését és éreztem. és megpróbált az iskolaépület fala felé terelni engem. Lendülete földre vitte őt. Elhajoltam előle. miközben egyre üldöz engem. ő pedig ütött. hogy én vagyok az. Ujabb vad. amint kitartóan ütlegelte célpontját. mikor fog ütni. mintha balra mozdulnék. és már tudtam. Aztán öntudatlanul is figyelni kezdtem őt. Egy egyenessel eltalált a szemem fölött. Aztán elkezdtem ütésekkel bombázni karját. Megindultam Oscar felé. láttam. én pedig egyre csak ütlegeltem karját. és láttam. döbbenten vettem észre. Annak a személynek semmi köze sem volt hozzám. Ezzel szemben fogalmam sem volt.

A lakás azonban még más titkokat is feltárhatott előttem. Mondd meg Os-carnak. A hálószobájában találtam egy pár Nike edzőcipőt. és leállította a verekedést. . A ha-nvagság jelei beszédesen mutatták. Távolléte lehetővé tette számomra. a polcain Savannah most vastag porréteget hagyott. hogv csuklóit ielvágta.Mi baj van. a kiadottakat is .Kicsi gyerekkorom óta ismerem Oscart. 17 Savannah lakásában olyan dolgok után kezdtem kutatni. hogy sajnálom. . hogy gyorsabb vagy.Na gyerünk. anyámtól és tőlem.Utálom ezt az egészet. neki kell állnunk gyakorolni. hogy hatvan ember nézi. Térdre estem és sírtam a megkönnyebbüléstől. .Soha többé nem teszek ilyet * mondtam. .súgta Luke. Már megtanultam. hogv türelmes legyek és felfigyeljek minden kis jelre.Később is megmondhatod neki. mikor észrevettem. amit azelőtt élt. Savannah kérdezte. hogy csúszott egyre inkább az őrület határain túlra. és bizalmas dolgokat tudjak meg mindennapi életéről. hogv egész életében mennyire tisztaságszerető volt. New York-i tartózkodásom hatodik hetének vasárnap délutánján újból és újból elolvastam Savannah összes költeményét. és hirtelen igen elszégyelltem magam. Volt két üveg cayenne-i borsa.mondtam. és könnyek csorogtak szememből.mondta Luke. Mondtam én. a félelemtől és a zsibbasztó fájdalomtól a bal szemem fölött. Olyan valaki lakása volt ez. aki meg akart halni. . amit sohasem vett lel.Már akkor is ilyen szemét volt .A futballisták nem sírnak . majoránnája vagy rozmaringja azonban nem. hogy ezeket észrevegyem. .mondta Savannah.Jól csináltad. Mikor odamentem. me-lvek némi betekintést adhattak titkos életébe. A fürdőszobájában nem volt aszpirin és fogpaszta.Akkor sem akartam . amint sírok. a mélvhűtő már évek óta nem volt leolvasztva. . mindössze egv tonhalkonzerv volt a spájzban. Szöges ellentétben azzal. Felbontatlan postát találtam. . öcsikém . ha elég figyelmes vagyok ahhoz. Tom? Te győztél. az isten szerelmére. A konzervnyitója nem működött. többek között egv halom levelet apámtól.látómezőmbe. . . hug\ kényelmesen folytassam dicstelen tevékenységemet. Hozzá kell látnunk gyakorolni. mely fénvt derithet húgom őrültségének szintaxisára.

Miután ezt a gyűrűt elvesztette. hogy eldugta az ajándékokat. azt is vonzóvá tette. valami fontos hiányzik élettörténetéből. A megoldás kulcsait kerestem azokra a titkokra. a magával ragadó kedvesség . mindent a szavak titokzatos. amelyhez én nem férhettem hozzá. hogv a tőlem távol töltött három év alatt vaHULLÁMOK HERCEGE 277 lamiféle kétségbeesett és átmeneti életet épített fel. írta húgom. Soha nem tudott lemondani egész életét végigkísérő azon szokásáról. csak virágoktól körülvett gyönyörű gyümölcsök. hogy elrejtse ajándékait. anyaföldjén. viszont részletesen kimunkált térképeket adott nekünk. mint a tökéleteset. Még amikor saját őrültségéről írt. A leírt útmutatások viszont annyira zavarosak és bizonytalanok voltak. melyeket én fedeztem fel. Savannah munkái között nem voltak sötét költemények. Sosem voltak a fa alatt karácsony reggelén. Mikor Savannah még gyermek volt. hogy azzal anyám sohasem jutott el a rejtekhelyhez. minden versének megvoltak a maga rejtvényei. a paradicsom és a pokol keverékévé. de képtelen volt szárnyaival úgy manőverezni. félreérthető sorai. melynek segítségével megkereshettük ajándékainkat. Egyszer egy opálgyűrűt rejtett el anyám számára. Egy tökéletes ajándékot. A gyűrű mindig visszatért hozzá. érzékletes kertjeivé formált át. csokrokat készített az elveszett dolgokból és rémálmaiból. Savannah újból visszatért a hagyományos ajándékozáshoz. kenyér. melyeket a lakásában elrejtett helyeken találtam szétszórva. melyek áthatották jambikus sorait. Bár ismertem húgom életének központi eseményeit és traumáit. Savannah számára soha semmi sem veszett el. mindig túlságosan is elrejtenek. a legmakulátlanabb ajándékot. Utolsó költeményei.és mangófákkal tarkított sivatagot tárt elénk. éreztem. megtévesztései és sarkalatos pontjai. ajándékait a szavak rácsai mögé rejtette. Húgom beleszeretett az 278 Pat Conroy őrültség ragyogásába. Soha semmit nem mondott ki egyenesen. a költő elől azonban sohasem rejthetik el. Gyengesége költőként egészen egyedülálló és mélyről jövő volt: végigsétálhatott az Alpok gerincén. de túlságosan is eldugta a sziget közepe felé lévő fekete vizű mocsárba. hogy elérje a felfelé szálló áramlatokat. Később Savannah írt erről az elveszett gyűrűről. az volt a szokása.és azokat is. amikor pedig már elveszettnek kellett volna tekintenie. Költészetében megőrizte a játékosságot. úgy emlegette.

inkább végignézném. Nemigen tudtam kinyitni olyan kötetet. Továbbra is csak aláhúzkodott a könyvekben. ha átásom magam könyvtárán. egy tengerészszótár. egy másikat pedig ezzel a címmel: Az indiánokjelbeszéde. végig tudtam követni. valamint egy hosszú értekezés a georgiai pillangókról. és melyek voltak teljesen üresek. Amíg ott laktam a lakásában. ez is visszaélés volt a bizalmával. hogv megtalálja az abszolút tökéletes katicabogarat. és épp ez tette munkáit groteszkké. Egyszer azt mondtam neki. Eddie Detreville segítségével kifestettem a lakást meleg lenszínű árnyalattal. egy könyv a piranhák gondozásáról és etetéséről. melyikben húzogatott alá. amit ne becstelenített volna meg azzal. Volt ott hat különböző meteorológiai tárgyú könyv. hogy lenyűgöző képsorok vagy ötletek el ne vesszenek számára. Kialakult az az igen vonzó szokása. mely elkerülte volna figyelmét szenvedélyes vizsgálódása során. ahogy egy múzeumot lebombáznak. A nyarat úgy kezdtem. semmint egy könyvben bármit is aláhúzzak ő azonban elvetette érveimet. három másik a tizenkilencedik század szexuális aberrációiról. HULLÁMOK HERCEGE 279 mit olvasott el. Jól használta fel könyveit. merő érzelgősségnek tekintette. fizettem a lakbért és a számláit. Ügy gondoltam.gyászjelentései voltak. Valaha írt egy költeményt a pillangókról. Tudom. az az autentikus módja annak. akik Savannah barátai voltak és akik dedikált példányokat . minthogy láttam. hogy olyan témákról szóló könyveket gyűjtött. hogy golyóstollal aláhúzta benne kedvenc szemelvényeit. melyek anyám kertjébe szálltak a Melrose-szigeten. és nem volt egyetlen olyan rejtett darab sem. hogy többet tudjak meg húgomról. Hatalmas könyvtárát összerendeztem témakörök szerint. Ha költészetében épp egy katicabogárra volt szüksége. hogy elolvastam azoknak a költőknek minden munkáját. és feljegyzéseket készítek azokról a témakörökről. mely alatt egyetlen szót sem váltottunk egymással. átvettem a postáját. Titokzatos világot épített fel régen elhanyagolt könyvekből előhalászott értéktelen információkból. amiket megjegyzésekkel látott el vagy aláhúzkodott. Könyvtára egy igazi könyvbarátra utalhatott volna. Nosztalgia saját halála után. akkor vett vagy tíz rovartani könyvet. amikről semmit sem tudott. Találtam egy vastagon aláhúzkodott könyvet a fácánok életciklusáról. Szomszédja. de megpróbáltam áthidalni azt a hároméves távlatot. ha nem bánt volna olyan gyalázatosán a könyveivel. Minthogy a maga módján rongálta ezeket a könyveket.

Nahát. Olyan témákról írtak. de mégis hivatalos ízű dedikációknak a hangneméből megállapíthattam. de egyáltalán nem ismerték őt jól. Visszamentem a nappaliba és akkor megláttam a levélhalmazt. Renáta Halpern I960. ha nem találom meg éjjeliszekrényén a Biblia alatt azt a kék-fehér emlékkönyvet. Mrs. mikor bevallottam neki. . meg is értettem. Egyre inkább azzá változott. mesterkélt volt. de ismerősnek tűnt a név. hogy Savannah főtémájául azt választotta. június 24-én végzett a Seth Low iskolában. szinte láttam. miután befejezte őket. hol találkozott az ő élete Savannah-éval. mikor a segglej iénvképész utánozza azt a szót. A következő oldalon leisorolt tanárai között volt Mrs. hogy láttam ezt a nevet abban a halmazban. Kupacokban hagyta verseit szerte a lakásban. Mosolva természetellenes. Valami azonban mégis rejtélyes és homályos volt számomra. Ezeknek a fennkölt. nem értem egyik versét. hogy új barátnőm. Satin. gondoltani magamban. hogy búcsút int Délnek. és Renáta Halpern neve volt ráírva. Ezt biztos jelnek tekintette arra vonatkozóan. mint az. miért. Sidney Rosen nagy tiszteletben álló osz-tálviönöke volt. de érdekelt volna. Shellv. Carlson és Mrs. Homályosan ugyan. Renáta Halpern valaha a Seth Low Általános Iskola Szívkirálynője volt. amit húgom a múlt héten kapott. melyek semmitmondóak voltak. sajnos a szemüveg eltorzította küllemét. melankoli-kusabb és még gyönyörűbb lett. Kinyitottam a rozsdás cipzárat és felütöttem az első oldalnál. hogy hűséges volt a tehetségéhez. Sidnes azt írta emlékkönyvébe: Renátának l \d és hupíL amíg csak élsz. Ezt olvastam rajta: Seth Low Általános Iskola. Voltak ott a Hudson folyóról és Brook-lynról szóló költemények is. Savannah-t soha semmi nem tette boldogabbá. és megmaradtam volna ebben a zavaros érzésben. És meg ne áll). hog\ „csíz" kivillantva ronda fogazatát. Többé már nem írta alá minden versét. kis versikéje mellé még azt írta: Gratulálok Seth Low „Szívkirálynőjének'".adtak neki könyveikből. hogy legtöbbjük csodálta Savannah munkáit. Eszembe jutott. Költeményeiből rájöttem. bár nem tudtam hová 280 Pat Conroy tenni. míg célhoz nem érsz! Renáta legjobb barátja. mintha ismeretlen költők művei lettek volna.New York-i költővé. ami mindig is lenni akart . igazán nagyszerű. A lány arca csinos. 1 ravers. Egy nyolcadik osztályos lány fényképe volt ott. Miután elolvastam munkáikat. Az elmúlt években költészete határozottabb. öntudatos volt.

esetleg kiszúrok Saxannah valamelyik barátnőjével. S hogy mily játékos Isten. Kinyitottam a barna borítékot és egv levelet találtam ott a KrawnfówwszerkesztőjétőL a magazin lapjai közé dugva. miket Sigmund Halpern írt azon karcsú. Kedves Mi. miket álmodozva alkottak kezeim s csak a vadász tudja. lányom. a szent vadon illata eprem. Renátának címezve. mint szerelmesleveleket. Mily dőlyfösen ünnepélyes a dáma. Félelem nélkül nézi a közelgő idegeneket késsel a kezükben. majd odalapoztam a harminckettedik oldalra és Renáta Halpern költeményét kezdtem olvasni. a tigris eltöpreng afortélyosan elhelyezett csapdákon Miközben orrlyukait a halál tömjénillata tölti meg. érzéki hölgyeknek.A Kenyan Review küldte el legutóbbi számát egy bizonyos Renáta Halpernnek. A nyolcadik sorigjutottam. Ezernyi bengáli éj csillagfénye a halalma mögé rejti arcát így szerzi meg a csíkos tigrisbundát. amit szívesen megmutatna neHULLÁMOK HERCEGE 281 künk az elkövetkezendő időkben Amennyit csak tehet. Halpern Ismét szeretném tudomására hozni mennyire büszke vagyok. hogy a költeményt húgom írta. hogy szeretnénk látni mmden olyan munkáját. a hermelin mutatja meg felidézve homályos álmait a tollakról és*a hóról. mily veszélyt rejtenek. de attól leltem. a vér. Hallgasd. levendula és az idők szavát Hadd csillogjanak tisztán a fényben. arra gondoltam. Hibát találnál-e bennük ? Tudd meg. Átnéztem a Kenyon Review tartalomjegyzékét. Hiú dámák testén aranyozódik be szépségük puha máza. Savannah címére Mikor először átnéztem a postát. jól halad műveivel őszinte híve Roger Murrel Ui Mazel tov az ön gyermekkönyvének kiadására. kik csodálják . Hangsúlyozni kívánom ezenkívül. ám a tigrisbunda nászének a felséges késpengéknek. hogy a Kenvon Review abban a megtiszteltetésben részesült. A teremtés tökélye. Oly csodásán muzsikálnak e bundák. ki majd bundáját viseli Kezeimmel igazgatom a pazar bundákat úgy küldöm szét őket. mikor rájöttem. hogy közölheti az ön első költeményét. aki az ő lakására küldeti postáját. közzé szeretnénk tenni ezekből még mielőtt a „nagyok" közül valamelyik elrabolja önt tőlünk Bízom benne. ellopom a magazint.

magamban azt gondoltam. Tudtam. hogv megtaláljam. nem beszélve költészetének utánozhatatlan ritmikusságáról. meg kell tanulnia a prém kikészítését s hogy művészetet varázsoljon fivérei és a tigrisek vérébői Mikor a végére értem. Az anya foglalkozása: háziasszony. bár nem tudtam pontosan.mesterségem 282 Pat Conroy valahányszor ott kmóznak e páratlan kéjt nyújtó szőrmékben Kezem legszebb munkáját neked választottam. mit is jelenthetett ez. hogy Savannah írta ezt a költeményt. A történetet úgv közelítette meg. nem egyenesen fogalmazott. És ne rejtőzz egy szőrmekereskedő mestersége mögé. drága húgom. akkor írd azt. hogy körmöníontan. képsorai világosak voltak és megborzongattak. hogv lágvan beburkolod hermelinbe és csincsillába. apja foglalkozása prémkereskedő. vagy rávette a húgomat. ahogy egyikünk sem tudta volna elmondani. amit kerestem. van erre egy egyszerű megoldás és idővel majd magamtól rájövök. durván kellene ott állnia a hidegben. pedig HULLÁMOK HERCEGE 283 meztelenül. Mert ígv a melegséget viszed a terrorba. hogy az a kibaszott tigris. hogy írja meg a gyermekkönyvet ugyanazon álnév alatt. A szőrmekereskedő a szigethez és húgom gyermekkorához vezette vissza a költemény hangulatát. De biztosan köze volt ahhoz. Megint kinyitottam Renáta emlékkönyvét és újból megnéztem az első oldalakat. hogy húgom oly makacsul elutasította dél-karolinai életét. Savannah. Ha már egvszer a tigrisről írsz. rátapintasz és veled együtt én is. Savannah. Amennyire én tudtam. a prémkereskedőkről pedig semmit. A tigris árulta el. megszépíted azzal. Nem tartott sokáig. Mégis biztos voltam abban. ez az egész megmagyarázható. De legalább beszélsz róla. de nem talált telibe. Ismét a Kenyon Review szerkesztőjének utóiratát néztem és figyelmesen elolvastam újból: Mazel tov az ön gyermekkönyvének kiadására. Vajon az igazi Renáta Halpern gyermekkönyvéről beszélt. mely alatt a . a húgom nem sokat tudott a zsidókról. gondoltam magamban. lányom a prémkereskedőegyetlen költeményét E bőrök vigyázzák eztán kedvességedet S mielőtt a költőnőbundákról álmodik. Felvetette a témát. hogv valami igen lényegesre bukkantam húgom életében. a prém és elegánsan varrt bundák mögé. művészetének erejét azonban gyengítette.

a ház homlokoldalán az ablakok páratlan száma is megegyezett. Egyenesen Eddie Detreville lakásához mentem és hangosan kopogtattam az ajtaján. melyet Renáta Halpern írt. amelyikben én felnőttem. De azért csak gyere be. Gyermekkönyvét. aztán máris tudtam. .mondtam. 284 Pat Conroy afelől nem volt kétségem. .Üke.kérdeztem.mondta gúnyosan. hogy a Kenyan Review mindig ad egy rövid életrajzi vázlatot szerzőiről a magazin hátulján.És mért nem beszéltél róla azelőtt? . mikor eszembe jutott. Eddie? . . Jelenleg egy versesköteten dolgozik. Már épp azon voltam.Mert nem is hallottam semmitéle Renáta nevű egyénről. . a Délvidéki történetet az elmúlt évben adta ki a Random House.költeményeit adja ki? Egy órán át gondosan kutattam a lakás összes könyvszekrényében. semmint rávilágított volna a dolgokra. Mindössze négy órával jöttél korábban. az elülső borító illusztrációja pedig három fiatal lányt ábrázolt. Hogy v alami felbecsülhetetlenre és lényegesre bukkantam. amint egy dokkon állnak és sirályokat etetnek. Ebben a számban első publikált költeményét közöljük. szívem. . Még az istálló is ugyanúgy helyezkedett el. Mit szólnál egv Martinihez? . messze a fák horizontja előtt egy kis fehér ház volt. . Az egész könyvtárában egyetlen gyermekkönyvet sem találtam és azon tűnődtem. hogy eddig miért nem beszéltem neked róla telelte őrjítő egykedvűséggel. egy gyermekkönyvet keresve.Hadd csináljak neked egy italt.Nyolckor van vacsora. hogyan adhatta Savannah ilyesmire a fejét.Ki az a Renáta.Valamit elhallgatsz előlem. Amikor a könyvesboltban a gyermekkönyvek szekciójánál az eladó átadta nekem a könyvet. pontosan az. müven titkokat hallgat el Eddie bácsi. a telíedezés azonban sokkal inkább összezavart. aztán elmondhatod. Mikor Eddie ajtót nyitott. miközben beléptem a lakásba és súlyosan lehuppantam Viktória-korabeli kanapéjára. hogy felhagyok a keresgéléssel.Igen jó okom van rá. Eddie . Gyorsan odalapoztam a hátsó oldalakhoz és a „H" betűnél elolvastam a rövid ismertetőt Renáta Halpernről. .Igazán? . Renáta Halpem Brooklynban él és a Brooklyn Főiskola könyvtárában dolgozik. miközben az italt keverte a bárszekrénynél. azt mondta: . Kinyitottam a könyvet és elolvastam az első oldalt. A három lány mögött. hogy ezt kétségkívül Savannah írta. A borító hátlapján nem volt fénykép a szerzőről. kissé megremegtem.

Na és ez a könyv? . .Ugyan mitől. Eddie. aztán magyarázd el. De miért hazudnék. Sherlock. Ez az arc most már idősebb. Nem vett volna tel új nevet.Hazudsz. . . . Tom. T< nn.Hogy a húgomat védd. Pontosan ezt állítom. Úgy értem. Savannah soha nem mutatta neked ezt a könyvet? . .Nem. ha nem lett volna elég erős a kapcsolatuk. .Savannah és én nem tartottuk szükségesnek. . Valószínű.percig tanulmányozta a fényképet.mondta.Szóval azt állítod. mutasd be nekem.Akkor kérlek. aztán a fejét rázta és azt mondta. Savannah írta ezt a könyvet. Itt az italod. . Szeretnék vele találkozni.A legkevésbé sem érdekel. és úgy . akinek a nevét szabadon használja lel szerzőként saját munkáihoz. . Mutatta ezt neked valaha is? . soha életemben nem láttam. Ráncai vannak.Tudod.Láttad valaha is ezt a nőt. . Pedig csinos.Nem hiszek neked. hogy nőnek született. Tom? * .Soha senki ehhez hasonlót nem láttam. Egyszerűen nem hiszek. . kinyitottam a Seth Low emlékkőin vet Renáta fényképénél HULLÁMOK HERCEGE 285 és megkérdeztem. de már negyvenkét éves vagyok. Talán fia-talabbnak látszom ebben a félhomályban. . húzz belőle egy jó nagyot. Azt hiszem. hogy egymás budoárjában szaglásszunk. hogv eljött ide meglátogatni Savannah-t. Talán a haja is ősz. és biztos vagyok benne. hogy ne ismerted volna Renátát. Eddie? Mondjuk a postaládánál. biztos. Savannah mesélt neked erről a csodálatos új barátnőjéről. hogy leszbikus kapcsolata van Renátával.Javaslom.Talán nem veszed észre. miért vagy olyan dühös rám. Eddie.Nem sok gyermekkönyvet olvasok. Szégyen. vagy mikor a liftre várt. drágám? . Tom .Mert nem létezik. amiket még te sem érthetsz. hogv sokat mászkáltak egvütt.. Erre jó okunk volt. Eddie. Tom.Ez a fénykép több mint húsz évvel ezelőtt készült Gondolkodj erősebben. .Igenis. Savannah egvik barátnője.kérdeztem és átadtam neki a gyermekkönyvet. vagy sem. Eg\. hogy hiszel-e nekem. hogy legjobb barátod. hadd kerüljön egv kis alkohol a véredbe.

nem. effélét én nem tudnék elviselni. Nyolcra visszajövök. sem erről a könyvről. hogv megedd az áldozataimat. Csak arra gondoltam. Azt sem tudom. .Lehet.mondta. hogy Savannah-t átbasszák. . Már annyira hozzászoktam. De lehet.kérdezte a központos. Mrs. Halpern? . ha azt mondom. Csak olyankor. ha leszbikus kapcsolata lenne és egyáltalán nem érdekelne. mint azt valaha is lehetségesnek gondoltam. Eddie.mondta -. te talán megmagyarázod nekem ezt az egész rohadt ügyet. . amikor az én szeszé-Ives szeretőm elkószált. Van itt egy btzonvos Sigmund Halpern ezen a címen. Tom. és a tudakozót tárcsáztam. Sajnálom. Rendes vagy. Még engem sem nagvon akart látni. . szám alatt laknak. nem tudok semmit sem Renátáról. hogy poko286 Pat Conroy lian megrémít. hogy nem . . Mi lesz vacsorára? A hűtőszekrényemben két homár didereg és le vannak sújtva. Tárcsáztam a számot. hogs egyáltalán ott lakik-e még a hölgy.Hello. akik Brooklvnban. hog\ üvöltöztem veled.felelte gyanakvóan. Kénvtelen leszek megölni őket. Sajnálom. Keresztnevet nem tud? . Eddie. azt mondtam: . Savannah lakásába erve tehettem a kagylót. Halpern. vagy laktak. őszintén szólva nem sok dolgunk volt egymással. amikor egv barátja válságban van. Mikor a központos tehette. Legalább egv kicsit pikánssá tetted ezt a dögunalmas napot . itt Sidney Rosen. Igazán csodálatos.Hát nem tudom. Te is az vagy. Eddie. tisztelj meg annyira. nagyon örülnék. keleteurópai akcentussal. tökéletesen boldog lennék. a Hatvanadik utcában a 2403. .Tom . hogy talán még jobban átbaszták. A számuk 232-7321. hogv fiatalabb testeket keressen. hogy elhiszed nekem.Ezek a legutóbbi évek szörnvűek voltak a számára. aztán pedig kényszeríteni foglak. de én voltam Renáta osztályfőnöke. A negyedik csengetésre egy asszonv vette tel.Szeretném megtudni a számát egy bizonyos Halpern családnak. Egy régi iskolai barátomról van szó. mikor az a gvanúm támad. hogy te el tudod-e ezt viselni vagy sem. emlékszik-e meg rám.Ki beszél ott? Mrs.gondolod. Nem tudom. De kérlek. Akkor Savannah volt a hercegnő.

Nagyon kedves volt öntől.Mit nem hallottam.Sidney. mondja meg Mr. amit a Szívkirálynőről. Renáta azelőtt másról sem beszélt. Renáta meghalt. Igazán sajnálom. hogy felhívott Mennyire örült volna ennek Renáta.Azért hívtam.Majd megbeszéljük .Nagyon köszönöm. 288 Pat Conroy Letettem a kagylót. Sidney. Halpern. hogy megkérdezzem. holnap nem fogunk a családomról beszélgetni. Három csengetés után maga Susan szólt bele.Kérem.Hát persze. hogy van Renáta. Renáta Halpernről tud. aki egyáltalán telefonált.mondtam -.HULLÁMOK HERCEGE 287 . Halpern. hogy segítsünk rajta. Sidney? .Dr. Renáta annvira aranyos kislány volt. Mrs. DÉLVIDÉKI TÖRTÉNET R. . Mrs. Nem válaszolt egy árva szót sem. Magára felnézett.De miért.Megmondom. de hát tudja. Olyan depressziós volt.Holnap maga fog elmesélni mindent. ott van? Az asszony sírt. . mi történik Renátával. És sok szerencsét. Tom? Mi a baj? . . de semmi sem vált be. Halpern. Két évvel ezelőtt. csak Sidney Rosenről. . Összetörte a szívünket. Sidney. és eltartott néhány percig. . . . . és újból kinyitottam a gyermekkönyvet.mondta. Sidney. . milyen félénk volt. Mrs. Mrs. a metró elé ugrott East Village-ben. Halpern? . Mindent megpróbáltunk.Isten önnel. Halpem . emlékszem önre. . . A régi banda néhánv tagját akarom felkutatni itt a környéken és mindig kíváncsi voltam arra. Letettem a kagvlót és szinte azonnal tárcsáztam Susan Lövvenstein számát. mennyire sajnálom. Halpernnek.De olv szomorú.Csodás egy lánv volt. Löwenstein . . öngyilkos lett. Nagyon odavolt magáért. míg ismét ki tudta mondani a szavakat.Szóval nem hallotta. Az osztályból maga az egyetlen. olv nagyon szomorú.Mrs. Ezúttal lassan olvastam és lelkiismeretesen. Halpern. Nagyon sajnálom. Ennyi elég is. minden részletre odafigyelve.

Rose pedig olyan . így a napok szótlanul múltak. és Gregoryt halottnak nyilvánították. felhagy tak a kereséssel. és mivel nem tért haza. szép volt és csöndes. pontosan emlékezetébe vésni. miért volt olyan könnyű elfelejteni apja arcát.A dél-karolínai partoktól nem messze egy szigeten élt egy fekete hajú asszony. hangjuk azokra az időkre emlékeztetné anyjukat. a legcsinosabb és legbeszédesebb. Rose McKissick volt a legidősebb. a falu halászainak szokása szerint egy üres koporsóban temették el Gregory McKissicket a fehér ház melletti tölgyfa alá. Tizenkét éves volt. hogv Blaise McKissick. próbált megszólalni. mikor még nagyon kicsik voltak. Temetési szertartás is volt. Gregory a tengerbe veszett egy kora júniusi viharban. nyugodt. Blaise riasztotta a Parti Őrséget. Elment. akkor mit. és ez félelemmel töltötte el. ami tetszett a gyerekeknek. amit eddig mindig nevetés. mert Rose már úgy találta. vajon beszélhet-e Istennel. és vajon mit csinálhat ott apja. Azt is meg akarta kérdezni. mikor apjuk még élt Nem akarták teHULLÁMOK HERCEGE 289 tézni szomorűságát. Ha ők beszéltek hozzá. A temetés után elcsendesült a fehér ház a szigeten. őt zavarta leginkább a ház csendje. mert elsőszülött gyermek volt. Aztán lassan hozzászoktak a csendhez. A sötét felhők most már a McKissick gyerekek ellenségei voltak. vidámság töltött be. De senkit sem kérdezhetett meg erről. Szeretett volna beszélgetni apjáról. hol is van a mennyország. Blaise férje. de nem sikerült. egyre nehezebb rá pontosan emlékeznie. A három lány nagyon különbözött egymástól. három barna hajú lányával. Két héten át minden csónak őt kereste az Atlanti-óceánban és mikor a tizennegyedik napon sem lelték nyomát. arcuk olvan volt. Ugy érezték. amint feléjük közeledtek. A lányok minden este csak nézték. csak mosolygott. hogy anyjuk nem beszélt többé térje halála után. azt mindig szinte suttogva tették. amint anyjuk kimegy a sírhoz. és ezt a döbbenetes eseményt szerette volna megbeszélni anyjával. és ugyanúgy búsla-kodtak apjuk után. apja mögött pedig viharfelhőket látott. Hiszen ő ismerte apjukat legrégebben. nem maradt semmi re-ménv. Mikor egymással beszéltek. és ha igen. hogv aíbakort és delfint halásszon. kezdtek növekedni a mellei. Blaise bőkezűen örökítette át ezen tulajdonságát három lányára. Még ennél is zavaróbb volt azonban a lányok számára. mint ugyanazon virág három különféle változata. Az anyát úgy hívták. Néha álmában tisztán látta. de apja halála is. ő volt a kedvence.

Gregory McKissick. Sharon McKissick nyolcéves volt. mikor apjuk felszántotta a termékeny földet a sziget közepén. hogy nem tudta. De különösen az volt számára nehéz.házban élt. A felnőttek mindig arra gyanakodtak. tiszta éjszaka magányát. mely félt a viharoktól. Apja temetésének napján anyja bejött a szobájába.Ki tud itt egyáltalán beszélni. Mindenki csak „Baba" McKissicknek hívta őt. szimmetrikus formákban fennmaradt. Ablakából látta apja sírját. Lindsay túl nagynak és hangosnak találta a felnőtteket. Az indián nyelv töredékekben. ha Rose is itt van. és reszkető hangon mondta neki. Minden szót megfontolt. túl kicsi még ahhoz. és mindenkit emlékeztetett arra. Aggódott amiatt. akárcsak anyja. történeteket mesélt lányainak a fantom törzsről. hogy a fehér ember megérkezett és elvette tőlük. hogy angyalok gyűlnek a sír köré. mégis úgy halt meg. és éjszakánként nyugtalanul gondolt arra. és egész súlyát érezte annak. Azt mondta a lányoknak. ha valaha lesz egy nyolcéves gyermeke. családjában senki sem 290 Pat Conroy veszi őt komolyan. magában bírálja és nevetségesnek találja őket. hogy apja talán magányos. és ez segített abban. Lindsay McKissicknek soha nem jelentett gondot. . hogy a természeténél fogva nvugodt lánv még visszavonultabb és zárkózottabb legven. csendben éljen. hogy bármi mást kérdezzen. Nem segített azonban semmi. és bölcsen élt így tíz éven át. míg végre hatéves lett. mielőtt meghalt. hogy Dél-Karolina alacsonyan fekvő vidékén a törzsek szelleme fennmaradt a szavak miatt. hogv ő a legkisebb Úgv gondolta. Senki sem magyarázta meg neki apja halálát. mert olyan törékeny. hogv megtanulja. és Sharon megesküdött. hogy ezt megértse. Zavarta őt ez a tudat. mennyire szerette őt. mint a . az tudni fog mindent az életről. apja aludni tért. a halálról és mindenről. -Csecsemőkorában sem sírt sokat. Ugyancsak megríkatta anyját. Persze nem voltak indiánok a szigeten. mikor megkérdezte: és meddig? így hát félt attól. hogy nyugodtan. ami a kettő között van. hogy bár túl sok időt töltött apjával. mely itt élt még jóval azelőtt. . amely még mindig ott kószál éjszakánként az erdőiben. mert úgy gondolták. A szigetet Yemassee-nek hívták az után az indián törzs után. Megpróbálta elképzelni. Rendszerint igazuk volt. csak nyílhegyek. hogyan legyen boldog egy csendes házban. Születési adottság volt ez. amik minden tavasszal a felszínre bukkantak.Aztán azt is mondta: . hogy a neve Sharon.Ilyen lány vagyok én. és segítenek apjának elviselni a szép. mielőtt kimondta.

. Tudták. amikor egy madár szárnyát illesztette helyére állatkórházában. Mert figyeltek és csendben voltak. A róka vére megfestette a vizet. ő hozta létre a kórházat. Gyakran sétált az erdőben és hangokat hallott. Hittek a csodákban ezek a lányok. mert tudta.mondta apjuk. Kombahé" . amikről emlékezhettek volna rá." A lányok úgy nőttek fel a szigeten. Az indián törzsek már kihaltak. Nem is ez lepte meg őt.Segíts . Rose. hittek benne és meg is találták a csodát. vagy a hullámokban játszadozó nagy zöld delfinek hátán ül. . amint épp a Yemassee sziget felé úszott. . Önkéntelenül is követte. Felfedezte. ahhoz. . Egy rókát látott a folyóban. de eltűnt apjuk is.suttogta. Vissza a gazdátokhoz. „Yemassee" .Egy kicsit előrébb. és a vércsík úgy követte őt. A kutyák döbbenten néztek fel. hogy mindegyikükkel beszélgetni tudott. hogy van adottsága a gyógyításhoz. hogy elűzze a kis teremtmények félelmét. Hanem az.Ez a dolgunk. a saját világában. Mindeg\ik lány apjára gondolt. Rose. újból hallhatták hangját. kutyáktól űzve. Most egy kicsit balra. hogy folyékonyán tudták a törzsek elvesztett szavait.Ma nem. . hogy a természet egész királyságának szüksége van az ő szolgálataira. mondta nekik régen apjuk. valami nem emberi és nem természetes. sebesülten. Valami különös morgás tört elő Rose torkából. amikor a róka felpillantott és meglátta Rose-t amint őt figyelte a partról. eltűntek. . milyen érzés az elhagyatottság. Láthatták is. És a lányok keresték őt. mikor saját nyílhegygyűjteményét tanulmányozta. Nem hagvott rájuk nyílhegyeket. Rose. a maga módján.parancsolta a kutyáknak. mely egy éjszaka elpusztult. De ez csak a kezdet volt. borotvaéles költeményekként. A kutyák már majdnem elkapták. „Ye-massee és Kiawah.„Kombahé és Edis-to meg Wando és Yemassee. hogy ellássa sebüket. Rose akkor találta meg egy napon. Mindegyik egyedül.mondta a róka.Megállni . megtalálta a csodát. mert apja teherautója áthajtott rajta.nyílhegyek. mikor gondozta őket. A tó mellett. a maga idejében. Ebben biztosak voltak.Követte ezeket a hangokat. mikor megtalálta egyvadkutya kölykeit. De ha elég nagy csendben HULLÁMOK HERCEGE 291 voltak. . őt szólították: . amint a szarvasok hátán lovagol. A sámánok csodákat művelnek ezeken a szigeteken. mint valami lobogó. Rájött.

Szerette a gulyát. kitisztította sebét.Köszönjük. szemei elárulták. és mikor szükség volt. Lindsav mindig HULLÁMOK HERCEGE 293 bezárta a legelőre vezető kaput. mondta a bikáé. .magyarázta az első kutya. kedves neveiken szólongatta őket. A gulva ott ballagott a teherautó körül. Rose . aki megmentett minket. vad szemekkel méregette őt. Mesélt Rosenak a rókák életéről. Iindsayt vonzotta Vakmerő királyi mivolta. de az istállóban soha. felelte Lindsav tekintete. Csak a szemei beszéltek. A barna hajű lánv Az.Vedd gondjaidba a rókát. De mindig távol maradt Vakmerőtől. A róka volt az ötvenedik állat.Mért vadásztok rá? . A bika is csöndes volt. A házban Rose magányos és szomorú volt. . ott várt mellette a mezőn. . és félelem nélkül. Egészen addig az éjszakáig. Én sem.Igen. gondozta. és tízméterenként szénabálákat dobált le róla. hogy tőle nem kell félnie. az állatok fehér pofája nvugodt és barátságos volt kivéve Vakmerőét a hatalmas bikáét. Lindsav azonban állta a tekintetét. Jó. de szerette volna értésére adni az állatnak. amint ott kószáltak a sziget déli oldalán fekvő legelőn. 292 Pat Conroy .. hogv idejöttél.szólt a harmadik. Te is csak egy vagy azok közül. Vakmerő izmos és veszélyes volt. Szerette a szarvasmarhákat. A róka a szárazföldre küzdötte magát. a lánv. amikor a csoda megváltoztatta Lindsay életét. A házban Lindsav szótlanul hallgatta a mezők énekét. Rose . aki egyszer már majdnem megölt egy behatolót egv Charleston melletti farmon. tudta ezt Lindsay. A lánv bevitte az istállóba. A lány nagvon érdekesnek találta. Nem tehetek arról. Lindsav egyedül kószált a legelőkön. sötét. azián mindhárman megfordultak és visszausztak az ellenkező partra.mondta a második kutva. akárcsak az anyja. ami vagvok. örömmel sétált a tehenek és borjak között.Ez Rose . Ott szokott ülni anyja teherautójának platóján.Ó. Valahányszor egy tehén vemhes volt. játszadozott a fiatal tehenekkel. . mikor anyja megállt. aki hozzájött. Rose .Ilyen a természetünk.mondta az egyik kutya. A bika volt a mezők ura. . és egész éjszaka vigyázott rá. és összeesett Rose lábai előtt. mikoi anvánk meghalt. ő csak távolról íigvelte Lindsayt. segített az ellesnél. sugározták vissza a bika szemei.

A hatalmas állat pedig kiviharzott az udvarról. Érezte a sötétségben rettenetes ere jét. fel Vakmerő hátára. és beszívta . A hatalmas bika ismét csak csöndesen rohant végig az úton. a tehén milyen kétségbeesetten küszködik. hogy valami végérvényesen a helvére csúszik. Vakmerő letérdelt. Több mint egy órán át próbálta a borjút kihúzni anyjából. és valami nem volt rendben. Haja átnedvesedett. Gvőzedelmesen nvargalt vissza a házhoz. Egy kis újszülött pihent a füvön. Lindsay felkelt az ágyból. ahol a legelő keleti határa volt. Mikor a legelőre értek. az összes tehén felbőgött tisztelete jeléül. mormogó hang szállt fel álmából. Lindsay az új borjút Batsebának nevezte el. és odament az ablakhoz.Az eső énekelt a bádogtetőn. Lindsay azonban már csak őrá figyelt. Kinyitotta. Koraszülés volt. a fiatal tehén épp első borjának adott életet. mit tesz. Anyja is tehén volt. Vakmerő lelassított. ő pedig aludt. és gyengéden húzta azokat maga felé.Ki kér engem? . félelmetes vonásait az eső áztatta. érezte. Hideg tekintete találkozott az övével. amint Vakmerő csendesen ott áll mögötte. Lindsav megragadta a borjú láb294 Pat Conroy szárait. és ujjaival bundájába kapaszkodott. Lindsay pedig leugrott róla és Margaritához rohant. mégis érezte. Siess hát. és ez a hang nem is lepte őt meg. és amint elhaladtak a legelőn. Inkább az volt a meglepő. egy lágyabb. . Lindsay pedig megint csak a hátára kapaszkodott. jóval kedvesebb Vakmerő. . . és a gulya titkos nyelvével töltötte meg a szobát. de életben volt. aztán megállt a három hatalmas legyezőpálmánál. Arról álmodott. Margarita hatalmas ezüst nyelvével nyalogatta a borjút. hogy maga is borjú. aki őt Ggyelte. Bár Lindsay azt sem tudta. ahogy ő reagált. már látta lábszárait. apja pedig. és hozzádörgölte arcát. Átmászott az ablakon. lágy múúú hangon. meleg eső mosta arcát. végig a poros úton a legelők felé. Vakmerő ismét letérdelt.mondta egy mély hang. valami önmagától kiigazodik.A gulya királya. A borjú farfekvéses volt. és az ablakon át megpillantotta Vakmerő hatalmas.Muszáj. szinte érezte. Margarita. mint a füst. vad kinézetű fejét. Kinyitotta szemét. A bika nyaka köré fonta karjait. Orrát a bundájához szorította.Jönnöd kell . csinos fehér arccal. aki életében először pillantja meg a napsugarat. az eső pedig csak zuhogott. egy kedves. Hangot hallott. kimerültén. amint rendellenes szögben törnek elő anyjából.

. Félelmetes hang tört elő torkából. hogy kiszabaduljon. aztán úgy tért haza.Kérlek . hogy ismét úrrá lesz rajta az a különös érzés. De könnyű dolga volt egy ilyen csendes házban. hátborzongató kiáltást hallott. nvitott minden iránt. Egyensúlyozva kúszott előre ismét. mintha vízben lennél.szólt a hang. az árulás lett volna. míg végül a faág elérte a vaddisznó pofáját.Kérlek . . bizonytalan talajt. . Minél inkább küszködött a vadkan. Ha beszélt volna róla. mint a borjú világra segítése elléskor. mely őt szólította. és Lindsay bevette magát a fák közé. durva. Ezúttal azonban nem lepődött meg. majd Rettenthetetlen felé nyomta a faágat. . vállig a futóhomokba süllyedve. Megújulva. Lassan araszolt előre. .Lebegj. amitől HULLÁMOK HERCEGE 295 még önmaga is megdöbbent De mégis válasz volt ez az érdes hangra. A torkából feltörő mélv hang volt a válasz. megkerült egy citrusfát. hátán a szőr lesimult Lebegve . Lenvalta nyakáról az esővizet.hallotta ismét a hangot. Látta Vakmerő hatalmas patanyomait. Érezte. Lindsay megragadta egy szikamorfa szá^ raz ágát. Visszamászott hálószobájába az ablakon át. hogy belépjenek. mint akit kicseréltek. és soha még csak meg sem pillanthatta őt. ahová apjuk egykor megtiltotta. családjának pedig egy szót sem szólt.nedves erejének illatát. démoni morgás. Lindsay csak a szilárd talajon haladt. és csak csúszkált előre a puha talajon. vad és gyönyörű érzésekkel.Csak türelem . Lindsay pedig hátrébb siklott. Eleven volt.Aztán érezte. hogy a vad természettel való kapcsolata sebezhetetlenné teszi őt. Az megragadta fogaival. Mikor azonban elment a mocsár mellett. oda. A mocsár közepén hallotta meg. amint valami vadul csapkod. magabiztos volt. annál mélyebbre szippantotta magába a homok A feladat olyannak tűnt. elkerülte a lágy.parancsolt rá«lindsay. A vadkan ellazította izmait. ahol az előző éjszaka nyargaltak. a vizeket átugrotta. Átszállt rá az erő. ő pedig nem élt vele vissza. gondosan megszántkozott. amilyent még sohasem ezen a szigeten. Másnap Lindsav ugvanazon az úton sétált végig a legelők felé. Rettenthetetlent. olyan hangot. Lindsay apja évekig vadászott rá. a hasára feküdt. hogy belesüpped a földbe. hogy belesüppedtek a puha földbe. míg érezte. ahol szavak nem hangzottak el. és ott találta az öreg vadkant.

az azonban egy hang nélkül eltűnt a fekete vízben.kiáltott tel a vadkan. . Luciferrel. mi van a kettő között. .Elkéstél. Abban biztos volt. És ezzel a vaddisznók árnyékként tűntek el az erdőben. hogy ha kilencéves lesz. Rettenthetetlen. mielőtt vad csordájával távozott. érezte a tízéves kislány gyenge erejét.emelkedett a gyilkos mocsár felszínére.Szóval az aligátorokkal nem tudok beszélni -gondolta magában . . mikor közöttük sétált és felfelé bámult a vadkacsákra. Madarak százai vártak rá minden este. Anyja és nővérei idegesen Ggyelték őt a verandáról. Lucifer. hogy végignézzék királyuk haldoklását. Nemigen érdekelte. A ház csöndje leginkább Sharont. amint azok dél felé repültek. Az a fájta lány volt. hogy elmondhassa róla legkedvesebb történetét.Én pedig ezernyi fiad tojásait ettem meg. a legkisebb gyermeket zavarta. és kenyérdarabokat hajigált magasan a levegőbe. amikor kellett. Lucifei . Mögötte már összegyűlt a sziget összes vaddisznója. Óvatosan lépegetett végig a fatuskón. ahogy kivonszolta magát a mocsárból. ahogy a vaddisznó szárazföldet éi .Viszont ekkor jött rá először. Amint a leányt vaddisznók vették körül kis híján elvesztette varázserejébe vetett hitét. Aztán Rettenthetetlen Lindsayhez fordult. a sirályok pedig röptükben kapták el. aki vagy földre szegezte tekintetét. Lindsay megpróbált beszélni az aligátorral. hatalmas teste remegett. Apjáról szeretett volna beszélni. kö-zeledtükre a sziget összes kígyója reszketett. ahol ő állt. a tizenöt lábú ali296 Pat Conroy gátőr siklott a sekéh vízen. A vezér azonban ezekkel a szavakkal nyugtatta meg. de végül Rettenthetetlen megvetette egyik csülkét egy arra tévedt tuskón. húzta a faágat és megpihent. majd meghallgatják őt. minden lépését gondosan megfontolta maga előtt a talajon. vagy tel az égboltra. A múlt héten megettem az egyik fiadat .Köszönettel tartozom neked az életemért. Teste fájt. Gyakran nekiment a fáknak. Vonzotta őt a madarak szabadsága. Minden egyes alkonyatkor kisétált a dokk végére.Lesz még alkalom. gyakran eltűnt szemük elől a szárnyak és tollak forgatagában. leányom. mindössze harminclábnyira onnan. és nézte. és mindig csak egy hüvelyknyit húzta a vaddisznót. . De a . Lindsay igen türelmes volt. hogy különleges adottságának vannak határai. na nem baj. Lindsay pedig amikor csak tudta.

madarak mind boldoggá tették Sharont. Akárcsak a bogarak Anyja méhészkedett, és a lánvok közül HULLÁMOK HERCEGE 297 ő volt az egyetlen, aki segített Blaise-nek, amikor a mézet gyűjtötte be. Sharon számára a méh tökéletes teremtmény volt. Mert nemcsak repülni tudott, hanem csodálatos munkát is végzett. Virágról virágra, kertről kertre repült mindennap, majd visszatért, hogy eldiskuráljon minden barátjával, éjszaka pedig mézet készítsen. Sharon szobája tele volt kis dobozkákkal, melyben rovarokat tartott. Gyűjtőszenvedélye kivívta nővérei megvetését. - Pfuj, bogarak! - mondta egyszer Rose, mikor Sharon szobájába lépett. - A földön bárki szerethet egy kutyát vagy egy tehenet -telelte Sharon. - De hogy valaki szeressen egy bogarat, ahhoz igazi ember kell. A nővére csak nevetett. Történt egyszer, hogy Sharon a házhoz közeli erdőben sétált, új hangyabolyt keresett. Csokoládés süteménnyel teli zacskó volt nála. Ha talált egy bolyt, odatett mellé egy süteményt. Aznap két új hangyabolyt fedezett fel, és éppen újabbat keresett, amikor meghallotta, hogy egy gyenge hang a nevén szólítja. A hang irányába nézett. Meglátott egy darazsat, mely tóg-lyul esett egy keresztes pók hatalmas, ezüstös hálójában. A keresztes pók pedig épp a darázs felé indult, mire a darázs ismét felkiáltott, és kétségbeesetten tekergőzött a hálóban. Sharon érezte, hogy furcsa szavak formálódnak nyelvén. De nem is szavak voltak ezek, csak titokzatos hangok. Megrémült, mikor meghallotta, hogy olyan nyelven beszél, melyen emberi lény sohasem beszélt a földön. - Megállj! A pók, miközben fekete lábát a darázs potrohára tette, megállt a hangra. - Ez a dolgok rendje - mondta. - Ezúttal nem - félelte Sharon. Kivette egyik hajcsatját, kiszabadította a darazsat. A háló foszlányokban hullott a fák köze Sharon hallotta, hogy a da298 Pat Conroy rázs egy- dalt énekelt neki hálája jeléül, és elröppent a fák fölött. - Igazán sajnálom - mondta Sharon a póknak. - Ez nem igazság - szólt a pók mogorván. - Nekem ez a dolgom. Sharon a levelek közé nyúlt, egv döglött szöcskét talált ott, ezt

odatette a pókháló tetejére. - Sajnálom, hogv eltéptem a hálódat. De nem hagyhattam, hogy megöld a darazsat. Annyira szörnyű. - És láttad már. mikor egy darázs öl? - kérdezte a pók. - Igen - vallotta be Sharon. - Az sem szebb. De hát ez a dolgok rendje. - Bárcsak rendbe hozhatnám a hálódat. - Rendbe hozhatod. Akár most is. Sharon érezte, hogv kezei megremegnek, erő szállt beléjük. A vér kezeiben selyemmel telt meg. Odanvúlt a tönkretett hálóhoz, körmei alól ezüstszálak bontakoztak ki. Először nem sikerült hálót szőni, de a pók türelmes volt, Sharon pedig hamarosan nagyszerű hálót készített, mely úgy feszült a két fa között, mint egv halászháló. Aztán arról beszélgetett a pókkal, hogv miiven magányosan végzi az a munkáját. Az egyik közeli tölgyfa törzse alatt egy gyík élt, mely már kétszer is majdnem megette őt. Sharon azt tanácsolta, költözzön közelebb az ő házához, hogv gyakrabban meglátogathassa. A pók beleegyezett, és végigmászott Sharon karján a vállára. .Amint így mentek vissza a ház felé, a lány hallotta, hogy a hangyák énekelnek a föld alatt, dicsérik őt és csokoládés süteményeit. Darazsak reppentek fel, és megcsókolták Sharon ajkát, orrát simogatták szárnyaikkal. Soha életében nem volt még ilyen boldog. Új otthont talált a póknak, ahol nem voltak gyíkok. Két ka-méliabokor között helyezte el, és együtt szőttek hálót, mely még szebb volt, mint az előző. Amikor látta, hogy a nap lenyugszik, elbúcsúzott a póktól. Hallotta a sirályok kiáltásait a dokk végében HULLÁMOK HERCEGE 299 Ott vártak rá, Sharon pedig egy maradékkal teli zacskót vitt magával, amit nekik tett félre. Mikor odaért a dokk végébe, egész marék kenyérmorzsát szórt a levegőbe. A sirályok, minden darabot elkaptak, még mielőtt a vízbe hullhattak volna. Nem lepődött meg azon, hogy mindent értett, amit a sirályok egymásnak mondtak. Magasan odafent egy halászsas keringett a folyam fölött, halra lesve. Egy kis pérhal tűnt fel a vízfelszínen, Sharon már hallotta is a halászsas rikoltását. - Na, most - és lecsapott a vízre. Mikor felszállt, a hal ott verdesett csőrében. Egy különös sirály figyelte őt. Nagyobb volt, mint a többi, fekete hátú és barátságtalan, óceánjáró, és most ott lebegett a folyam fölött,

Sharont méregetve. A lány megszólította, de nem jött válasz. Mikor befejezte a madarak etetését, mind-annyiuknakjó éjszakát kívánt. A fekete hátú sirály odarepült a dokk végébe és elállta útját. A hosszú utazás fáradtsága tükröződött a madár szemeiben. - Mit akarsz? - kérdezte Sharon. - Apád él. - Honnan tudod? * - Láttam őt - szólt a fáradt sirály. - Veszélyben van? - Igen nag\' veszélyben van. - Menj vissza, sirály, kérlek, segíts neki. A sirály kimerültén csapkodott szárnyaival, a levegőbe emelkedett és dél felé fordult. Sharon addig nézte, míg a madár végül eltűnt. Visszatért a házba, anyját ott találta a tűzhelynél. Vacsorát főzött. Szerette volna elmondani anyjának, mit mondott a sirály, de nem tudta, hog\' magyarázza meg neki saját különleges képességét. Mégis boldog volt. mert tudta, hogy apja él. Segített nővéreinek megtéríteni az asztalt. Rádió szólt a konyhában. Blaise egész nap bekapcsolva hagyta a rádiót arra az 300 Pat Conroy esetre, hátha valami hírt kap férjéről. De nem hallott számára érdekes hírt. Három férfi szökött meg egy columbiai állami javítóintézetből, miután megölték az őrt. Ügy gondolták, várhatóan Észak-Karolina irányába tartanak. Másnap késő délután az erdő csöndes volt, a három férfi a fák közül vizsgálgatta a házat. Figyelték, ahogy a három lány és az asszony ki-be járkáltak a házból. Férfinak nvomát se látták. Észrevétlenül indultak el a ház leié. Valami azonban mégis meglátta őket. A pók figyelte a három embert a kaméliabok-rok kozul. Egy vaddisznó, Rettenthetetlen lánya is észrevette közeledésüket. Egy sirály pedig minden léptüket figyelte. Darázs repkedett telettük a fák közt. Az istállóban egy kutyakö-hök, melyet Rose újonnan talált, és járni is alig tudott, a levegőbe szimatolt, és azon tűnődött, milyen szagot is érez. A gonoszság szaga közeledett ehhez a nyugodt helyhez. A három férfi pedig csak ment a ház felé. Három külön ajtón rontottak be a házba, nem adtak helyet a meneküléshez. Rose felsikoltoti, mikor meglátta arcukat és pisztolyaikat. Mindhárom lán\ odarohant a székhez, ahol anyjuk ült és egy könyvet olvasott.

Az alacsom férti odaugrott a tégy verállványhoz, és lekapta róla a három puskát, majd lőszeres dobozokat dobált egy papírzacskóba. A kövér férfi a konyhába ment, és egy sze-meteszsakot kezdett teletömni konzervekkel. A magas férfi Blaise-re és lánvaira fogta pisztolyát. Le nem vette szemét Blaise-ről. - Mit akarnak? - kérdezte Blaise, és a lánvok hallották hangjában a félelmet. - Na gyerünk - kiabálta az alacsony térti a konyhából. - Tovább kell mennünk. A férfi még mindig Blaise-t nézve mondta. - Mielőtt megöljük őket. el akarom vinni ezt a nőt oda a hátsó szobába. Fm- most nincs idő nvaíogta a kövér férfi. HULLÁMOK HERCEGE 301 A magas férfi odament Blaise-hez, durván megragadta csuklójánál fogva, és maga felé húzta őt. Rose hirtelen és dühösen támadt a férfira, nekiugrott, karmokká görbítette ujjait, aztán a férfi arcába vájta körmeit, hogy kiserkent a vére. Az ember keményen Rose arcába vágott, az asszony pedig térdre esett. Szemei könnyel teltek meg, de fejét a padlóra ejtette, és furcsa hang tört elő torkából, düh és félelem váltakozott benne. Nem emberi hang volt ez, és a férfiak csak röhögtek, mikor meghallották. A kölyökkutya az istállóban azonban nem nevetett. Aznap reggel vitte őt oda Rose. Kijött az istállóból, és elindult a folyó felé. Zihálva lélegzett, mikor elérte a dokkot, és megállt, hogy levegőhöz jusson. A folyam felé nézett, és magas hangon kiáltott segítségén. Nem jött válasz, és ő újból megpróbálta. Még mindig semmi. A róka azonban, melyet Rose egyszer a kutyáktól mentett meg. meghallotta ezt a vonítást. Énekelni kezdett odúja előtt. A folyó túloldalán az egyik farm kutyája meghallotta, és farmról farmra továbbította az üzenetet, míg végül az elért a városba. Rose egyre csak ott üvöltött a padlón, biztos volt abban, hogy senki sem hallotta őt. Pedig épp ebben a pillanatban a város összes kutyája ásni kezdett a kerítések alatt, melyek fogva tartották őket, kiszöktek ólaikból, kiugrottak gazdáik házainak ablakain, mind az összes. A megye országútjait kutyák torlaszolták el, szinte özönlöttek a felföld felé. Egy gonosz ember rosszul bánt Rose-zal, aki szerette a kutyákat, aki vette a fáradságot és megtanulta nyelvüket. A kutyafalka sebesen haladt. Küldetésük volt. Lindsay, mikor látta, hogy nővére a padlón sír, felkapott egy hamutartót, és a magas férfi felé hajította. Leszegte fejét, és a férfi

lábszárainak rohant. Nem hagyom, hogy' bántsd az anyámat - üvöltötte. A nagy termetű férfi felemelte Lindsay arcát, és keményen odavágott, ettől a lánv átkacsázott a szobán, vér ömlött az orrából. Lindsav mégsem sírt, ahogy azt a 302 Pat Conroy léríiak várták. Ehelyett azt hallották, hogy dühödten felüvölt a döbbenet és az őrjöngés olvan nyelvén, amit ők nem értettek. A iégi rizstöldek mellett legelésző marháknak kiáltott, és a hatalmas termetű vad és tekete disznóknak, akik a sziget köze-pén lanva/tak. A há/ mellett Bathsheba, a borjú, akit Lindsay segített a világba, mess/t- elkóborolt anyjától. A borjúnak még magának is uj volt e/ a nyelv, es csak néhány szót értett a titkos beszédből, meh a legelők és a tű új világának minden titkát magában rejtette. A/t azonban jól tudta, hogy valami szörnyűség történik a teliéi' házban, és vékony, bizonytalan lábaival végig-margalt a főúton, a sziget közepe télé. Sebesen rohant addig, míg végül kiért a/ erdőből, és meglátta az ott legelésző gulyát. hgvenesen odarohant a bikához, Vakmerőhöz, aki a gulyától távolabb magánvosan kérődzőit. A bika mogorván méregette. - Hog\ gondolod ezt, lányom, eredj viss/a anyádhoz. A lán\ - mondta a borjú levegő után kapkodva. Lám ? - miféle lánv? 1 alán te? - válaszolta a bika. és toppantott lábával a tűben. A kek szemű lánv. ja. a mi lányunkat gondolod. Lindsavi. A gulya lánvát. Igen. a gulva lánvát. Mi van vele? - Mondd érthetően és gyorsan. - Segíts! Mit segítsek, lánvoni? Kinek segítsek? Mikor segítsek? - A lánv azt mondja, segítség. Azt mondta, szüksége van a gulvára. A gulvaban nyugtalanság hangja hallatszott, és Vakmerő épp idejében pillantott tel. hogv meglássa a vaddisznót, Rettenthetetlent, amint sebesen közeledett a borjú felé. A bika odalépett a vaddisznó és a gulva közé, majd figyelmeztetően leengedte a szarvait. - le disznó - mondta a bika. \ viss/atas/itn és kegyetlen öreg vaddisznó megállt. A teHULLÁMOK HERCEGE 303 henek megvetéssel nézték. Mögüle a fák közül a csorda

közeledett, agyaraik úgy fénylettek, mint lándzsák a napfényben. - Mit hallok? Mi baj van a lánnyal? ő a mi lányunk, a gulyánkhoz tartozik - mondta-a bika. - A lány a disznókat szereti - makacskodott Rettenthetetlen. - A marhákat szereti - mondta a bika rendületlenül. - Mindkettőt - szólt Bathsheba, a borjú -, a lány azt mondta, mindkettőt szereti, és segítséget kér. Akkor aztán összevegyült disznók és marhák nyelve, és a patás állatok együtt indultak meg a ház felé a folyó mentén. Rettenthetetlen és Vakmerő félelmetes regimentjük élén meneteltek. .Aztán hallották, amint jóval előttük kutyák özönlenek morogva a szigetre vezető hídon. Blaise lányára, Lindsay-ra pillantott, amint ott vérzett a padlón. így szólt a férfiakhoz: - Bemegyek a szobába mindannyiótokkal, ha békén hagyjátok a lányaimat, ha nem bántotok minket. - Nincs választási lehetősége, hölgyem - mondta a nagy termetű férfi, és megragadta őt blyzánál fogva, majd ellökte a vállánál. Ekkor a legkisebb lány. Sharon rontott a férfinak. - Menjetek ki a házamból - szólalt meg, de azon a mesés, újonnan tanult nyelven kezdett el hebegni, ami emberi lények számára érthetetlen volt. A keresztes pók mint kötéltáncos kapaszkodott fel csillogó hálója tetejére, onnan az ablakpárkányra, és bepillantott a nappaliba. Meghallotta Sharon szavait, aztán vészjelzést adott. Érezte, amint hálója megremeg alatta, és akkor egy pillangó sárga szármáit pillantotta meg, amint a láthatatlan hálóban vergődött. A pókok félelmetes ősi mozdulataival ment oda a pillangóhoz, az pedig már halálénekét zengte a levegőben. A pók megérintette a pillangót fekete lábaival, majd gvengéden kiszabadította. A lepke kábultan és hitetlenkedve emelkedett a levegőbe. 304 Pat Conroy - 1 ovábbítsd a vészjelzést, lepke, a lány bajban van. A pillangó magasan a sziget fölött repült, és az erdő segélykérő dalát zümmögte. Meghallották a hangyák, tücskök is, millió méhecske hagyta el kaptárját és a virágokat, a ház felé repültek. A darazsak mint harci gépek zúgtak át a fák között. Egy sirálv hallotta meg a lepke figyelmeztetését, a madarak nvelvén vijiogott. a sziget körül pedig a levegő elsötétült a tengeri madarak vadul csapkodó szárnyaitól. A disznók, marhák és kutyák teljes sebességgel rontottak a haz fele.

es mind észrevették, hogv a levelek életre keltek, mozogtak, az erdő talaja megszámlálhatatlan rovartól hemzsegett, az apróságok folvóként özönlöttek a ház felé. Megmozdult az erdő. megmozdult a föld. A nagy termetű férfi durván lökdöste Blaise-t a ház hátsó szobája fele. A három lánv üvöltözve próbálta megállítani, de a férfiak csak nevettek rajtuk, harsányan kacagtak. Nevettek egész addig, míg végül meghallották odakintről a zajt. Halk zümmögésként kezdődött, de őrült harsogássá erősödött. Kérdőn néztek egymásra, értetlenül a különös zaj miatt. Az égbolt elsötétült a szárnyaktól. A füvet rovarszőnyeg borította, a gulva bőgött, a vaddisznók mennvdörögtek. A maradak vijjogtak. A három férfi a házban pedig megdermedt. A lánvok pedig egvre csak újonnan tanult nvelveiken beszéltek. Öljétek meg őket. ezt mondta mindhármójuk a saját nvelvén. - Öljétek meg őket. A nag\ testű férfi pisztollyal a kezében odaosont az ablakhoz és kinézett, és amint kinézett, felüvöltött félelmében. A másik két férfi is csatlakozott hozzá, üvöltésük visszhangozta az övét. - Az envémek - mennvdörögte Vakmerő, a bika. Hadd leg\enek a miénk - követelte Rettenthetetlen, a HULLÁMOK HERCEGE 305 - A méhek és darazsak nem sok munkát hagynak nektek -zümmögte egy vékony hang. - A kutyák pedig szétszaggatják őket - szólalt meg egy véreb. - A madarak pedig a halakkal etetik fel őket - kiáltotta az, öreg sirály fölöttük lebegve. Amit a három férfi az ablakból látott, a fenséges természet volt, mely ellenük fordult. Nem láthatták azonban a hangyák csöndes seregét, amint átözönlöttek az ajtók repedésein, felmásztak nadrágszárukon, áthatoltak ingeiken. Nem látták a pókokat sem, akik mint ejtőernyősök ereszkedtek le a meny-nyezetről hajukba, a darazsakat sem láthatták, akik ingük hátuljához tapadtak. Megbénította őket saját haláluk közelsége. A levegő az állatok félelmetes beszédével telt meg, melyet már csak az utolsó pillanatokban érthettek meg, választ azonban már nem adhattak rá. Az erdőben nem volt irgalom. Ott azt nem ismerték. A keresztes pók felmászott a nagy termetű férfi ingén, a gerince mentén. Mikor elérte a nyakát, puha helyet keresett a füle alatt. Aztán búcsút mondott Sharonnak, és mérgét a férfi véráramába lövellte. Az ember felüvöltött, és egyetlen csapással megölte a pókot. Ekkor azonban a

darazsak, mintegy jelzésre a húsába martak, a hangVák pedig szinte égették a férfiakat. Eszeveszetten rohangásztak a szobában, a testüket csapkodták. Odaviharzottak a bejárati ajtóhoz, a félelmetes zaj irányába, kinyitották, és patákba, agyarakba, szárnyakba és állkapcsokba ütköztek. Blaise és lányai ott ültek a kanapén, csak hallgatták a három férfi üvöltözését. Blaise nem engedte lányait az ablakokhoz. Minthogy emberi lények voltak, sajnálatot éreztek a férfiak iránt. De már semmi mást nem tehettek, csak annyit, hogy nem nézték őket. Egy kis idő után az üvöltözés abbamaradt, és a szigetre ismét csend borult. Mikor Blaise kinyitotta az ablakot, csak füvet, vizet és égboltot látott. A férfiaknak nvomuk sem volt, egy darab ruha, egv csontdarab, egv hajtincs sem maradt belőlük. 306 Pat Conroy Hét nappal később Gregory bárkája a Cumberland szigetre vetődött Georgiában. Mikor hazatért házába, elmondta történetét, hogyan hányódott heteken át a tengeren. Meghalhatott volna - mondta, ha egy magányos fekete hátú sirály nem ejt mindig halat a bárkájára, valahonnan az égből. Hazatérése után a ház ismét olyan lett, mint régen. A lányok felnőttek, és fokozatosan elvesztették régi képességüket. Sohasem beszéltek arról a napról, mikor a három férfi a házba jött. Lindsay továbbra is gondoskodott a kóbor kutyákról, egész életében. Rose mindig is szerette a marhákat és vaddisznókat. Sharon is megőrizte szeretetét a madarak és a rovarok iránt. Szerették a természetet és szerették családjukat. Ismét hallották anyjukat énekelni, és mindannyiuknakjó élete volt. 18 Valahányszor éhes vagyok, a nemtetszés kiül a számra, vékony vonallá préselem ajkamat, és félhold vonalban legörbítem. Az arcom többi részén tökéletesen tudok uralkodni. A szám azonban az a renegát, mely tudatja a külvilággal bosszúságomat és dühömet. Barátaim, akik már megtanultak olvasni a számból, hihetetlen pontossággal tudják feltérképezni lelkem érzelmi viharait. Magukban el tudják dönteni, visszavonuljanak-e vagv szembeszálljanak velem. Ha dühös vagyok, a szám rettenetes. Szám most a nagyfokú nemtetszéstől torzult el, ahogy dr. Löwensteinre tekintettem, és odahajítottam elé a gyermek-könvvet a kávézóasztalra. - Oké, Löwenstein, mondtam és leültem. - Tegyünk most

. hogy nem beszélek magának Renátáról. ki ez a Renáta. hogy Renátának bármilyen kapcsolata is volt a húgommal. egyszerűen tudni akarom. . Maga egész idő alatt tudott Renátáról. .Talán segítene magának. dr. Susan? .Feljelentem önt az illetékes hatóságoknál. de meglehetősen ellenszenvesnek találom. . . Tom. Külön megígértette velem. Tom mondta dr. . Nem igaz? Ha megtudnék mindent róla.mondta Löwenstein -.Kellemes hétvégéje volt.félre minden hivatalos udvariaskoHULLÁMOK HERCEGE 307 dást.Savannah döntött úgy. Nincs joga. hogy megtudtam.De ez még azelőtt volt.Tom . Susan? Tudott róla egész végig és nem mondta meg nekem. hogy megértsem. .Szóval ki vele. Löwenstein. . . hogy két évvel ezelőtt a metró elé vetette magát. hog) igencsak bizarr kapcsolatról beszélhe308 Pat Conroy rank. én csupán tartom magam az ő kívánságaihoz.A nap huszonnégy órájában érzem magam fenyegetve és bizonytalanságban. És úgy gondolom. hogy^iem mondja meg magának. hogy bármit is elhallgasson előttem. miért voltam New Yorkban egész nyáron. Ki a franc az a Renáta és mi köze van a húgomhoz? . Tom? Elengedtem a fülem mellett a kérdést és azt mondtam: . tudja. Mondja meg nyíltan. akkor megértheném.De ez mégis segítene abban.Akkor magyarázattal tartozik nekem. Löwenstein -. hogy megértse. Ki beszélt magának erről a gyermekkönyvről.Felhívtam Renáta brooklyni lakását és megtudtam. mint „Kellemes hétvége volt? . valahányszor fenyegetve vagy bizonytalanságban érzi magát. . mi baja van Savannah-nak. Az anyja azt mondta nekem. Löwenstein és bevonatom az engedélyét.és térj ünk rögtön a tárgyra. De most nem erről van szó. mennyire kedvelem magát normális körülmények között.mondta. Savannah most könyveket és költeménveket ír és Renáta nevén adja ki őket.Savannah maga is elmondhatja majd. Talán tagadja. . mert Renáta a kulcsfigura ebben az ügyben. doktornő. doktornő. ha itt lesz az ideje. De nem vagyok benne biztos. Tom? . így van. és akkor talán megmentheti veszélybe került karrierjét. Löwenstein.kérdezte.Értem .

Talán szerelmesek? Azt is megmondhatja nekem..Megütne egy nőt . . és szeret szenvedést okozni kedves brooklyni mamájának. Csak ennyit mondok magának.mondtam. .mondta Löwenstein .öngyilkosság volt. hogy az egészet összefüggéseiben lássa.Honnan tudja? . amelyek igazán számítanak. . megkeresem. kivel kefél. ¦ És mit gondol róla? . és. Nem mondta el mindegyiket. a francba is. Ugyan mién? Biztos.Mert nem vagyok hülye. .Renáta barátnője volt Savannah-nak. Savannah-nak azelőtt is voltak női szeretői. -Azt próbálom elérni. amit Savannah és egyedül csak Savannah tudhatott.kérdeztem.Még nem értem a történet végére. Az én istenverte családomról szól. Susan. milyen kapcsolatban áll Savannah-val. vagy valami meglehetősen furcsa dolog megy végbe a húgom fejében. Azt is megtudtam. Mindent megtettem. Apa egy kissé szertelen volt és mikor berúgott.Ha ő bántotta meg a nővéremet. amilyennek szeretné megőrizni emlékeiben. . hog)' lássam Savannah-t. elmondtam a családomról az összes történetet. Talán Renáta bántotta meg Savannah-t? Mert ha igen. miért használt Savannah írói álnevet ehhez a történethez. ezt nem érdemlem meg magától. hogy van valami oka.Elolvasta a gyermekkönyvet? . Szóval ki ez a Renáta? Tudni akarom. Hetek óta nem engedte. Mama viszont egy hercegnő volt és szeretetével ösz-szetartott mindannyiunkat. és szétrúgom a seggét. mert anyám a fogaival harapta volna ki a hasnyálmirigyét. .Ugyan mi az ördögöt gondolhatnék maga szerint? .mondta szemtelenül. Nagyapa igazi jellem volt.Hát persze. De akkor is valami magyarázatot akarok. Savannah-nak különben nem kellett volna öngyilkosságot elkövetnie. Renáta vagy csak tettette di öngyilkosságot. amire csak emlékeztem. Nem érdekel.Hog) érti azt. Susan . mert tudok olvasni és mert ezernyi olyan dolgot veszek észre a történetben.igazán meglepő. hogy hazudok? Nem mondta el az összes történetet. . elvert minket. nagymama pedig igazi különc.. Olyan történetet mesélt nekem a családjáról. Tom .Nem. . Löwenstein. .kérdezte dr. Nézze. . Ez többféle következtetéshez is \ezet. amit csak kért. kitaposom a rohadt beleit HULLÁMOK HERCEGE 309 .Hazudik. elolvastam azt a könyvet.

az mind ugyanolyan fontos. milyen kapcsolat volt Renáta és a húgom között.Hívja fel Sirica bírót. Nincs ebben semmi szokatlan. maga meg nem hagyja. mint amiket elmond.suttogtam -.Gyakran felveszem a beszélgetéseket. De néhány retorikai fogással sikerült védekezésbe kényszerítenie.Nem próbálom. Súlyosan ereszkedtem a puha fotelbe és ismét Löwenstein nvugodt arcvonásait néztem. hogy csupán megkérdeztem. Segítettek abban. hogy nem találkozik magával. amikor meglátogatom a kórházban. hogy az egyik változatát jobban tudja. hallotta. Ügy gondoltam . azon gondolkodom.Honnan tudja? Ha valamiben tökéletesen biztos vagyok. hogy üljön le és ne próbáljon megfélemlíteni engem. . . .Maga már az elején is hazudott. hogy megterítette az asztalt. amiket gyermekkorunkról meséltem. .mondtam. mi történt a családommal.De igen. . De a történetei a maga gyermekkoráról rendkívül sokat segítettek neki.Szóval mesél magának .Lehet. 310 Pat Conroy . .Üljön le. vagy azokkal gyújtsa meg a faszenet. A szaván fogtam. .ordítottam. hogy sokkal jobban tudom. Tom . milyenek voltak maga és a bátyja. és beszéljük meg nvugodtan a nézeteltérést kettőnk között. Tom. hogy lássam. Löwenstein. . hogy összetöröm magát. az az. . és egy kicsit többet arról a lányról.Tudja. Ez is segített. amiket már régóta elfojtott magában.Ez egy Watergate-ügy . .ez tisztességes kérdés. Azt akarom. . mikor legközelebb ökörsütés lesz a teraszon. majd felálltam és kezdtem fel-alájárkálni a szobában. Tom. hogy a húgán segítsen. . doktornő . Kérem tehát. Savannah döntött úgy.Ügy kezdtem ezt a beszélgetést. hogy letörölje azokat a szalagokat Löwenstein.Savannah mesél. bármit megtenne.. . aki azzal töltötte életét. de amiket kihagy. és rögtön tisztátalannak is tűnök ebben az ügyben. mint maga. Kevesebbet beszéljen arról.Maga úgy kezdte ezt a beszélgetést. Tom.Egvet sem hallott a történetek közül.mondta dr. és maga mondta. hogy visszaemlékezzen olyan dolgokra. ennyi az egész. hogy beviharzott ebbe a . Szalagra vettem mindet és részleteket játszok le neki belőle.

mint azoknak a seggfejeknek a fele. Leejtettem a kezemet és tekintetem találkozott barna szemének pillantásával. Renáta azonban átsegítette őt a nehezén. Egy költészeti szakkörön találkoztak. nincs joga. És ügy gondolom. szeretném tudni. és ha úgy gondolnám. kiérdemeltem a jogot. ezt nem kellett volna. Renáta segítette és gondozta őt ezalatt. Leszbikus.Savannah úgy hiszi. akikkel itt Savannah haverkodik. mint amikor maga meglátta őt a kórházban. ha életben akar maradni.nyögtem. Aztán amikor Savannah összeroppant. és semmi több. a világon semmi joga. míg fel nem épül. mintha saját személyes védőangyala . Eltakartam a szememet és éreztem.Nagyon törékeny.. mint mindig. és azt hiszem. . Löwenstein. Szépsége megint csak felkavart. . . hogy egyenesen a kezemet nézi szilárdan és bírálóan.Jézusom . . .mondtam epésen. hogy emberek üvöltözzenek velem. nemigen szerette a férfiakat.Tisztára ügy beszél. radikális feminista. márpedig azért nem fizetnek meg. . és én kezdem megérteni álláspontját. . Attól tartok. Savannah akkor nagyon hasonló állapotban volt. amit Savannah tehetne.Miről beszél? . hogy gondozni fogja. -Maga pedig csak az ő kibaszott pszichológusa.. Tom. kicsit több.Ez a legrosszabb. hogy elszakítson minket egymástól. No és ki ez a Renáta.Savannah-nak volt egy pszichotikus esete.Fogja be a száját. Savannah szerint Renáta olyan volt. akkor egész hátralévő életére távol tartanám magát tőle. ezenkívül zsidó.kezdte dr. talán éppen ez segítene.Az ikertestvére vagyok. hogy talán meg kellene szakítani minden kapcsolatot a családjával. doktornő . hogy elmegyógyintézetbe menjen és megígérte neki. . Tom. ahol Savannah tanított a New Coulban. . doktor. Az orvosa vagyok. . hogy tudjam. .Bocsánat. mint két évvel ezelőtt.szobába és odahajította elém az asztalra ezt a könyvet Üvöltözött velem. nagyon érzékeny és nagyon haragos természetű volt. Renáta nem engedte.Ebben nem vagyok biztos. . hogy ez HULLÁMOK HERCEGE 311 segítene rajta. doktornő -mondtam.Renáta a barátnője volt Savannah-nak és igen fontos volt a számára . vagy nem folytatom tovább.Szeretném látni Savannah-t.

kérem? .Ó.Mién? . hogv a gyermekkönyvet Renáta nevén írja alá. visszament lakására és megpróbált írni. és semmi sem jutott a/ eszébe. hogy George Bates. ígv adózva a lány emlékének. Semmi emléke nem maradt ezekről a hosszú. . Renáta Halpernnek hívják.Kezdje egv kicsit előrébb. de nem tudott visszaidézni elég részletet A gyermektörténet egyenesen az alomból született. . doktornő. Egv éjjel azt álmodta. vajon így is ki tudja-e adatni és akkor ötlött Sav annah eszébe az. ha belépne az irodámba és úgy mutatkozna be. .Hogyan. Renáta halála után Savannah ismét visszaesett Az utcákat kezdte róni. 312 Pat Conroy .A lelkem háborog. Három héttel azután.Reszketve varom. Könyörgöm. . De semmi nem jött elő. Megpróbált visszaemlékezni gyermekkorára. csak rémálmai voltak erről a korszakról.Űgv döntött. de nem ismerném meg. amiért más is megpróbálja a/ öngyilkosságot.mondtam.Nem Honnan tudtam volna? . Azt is tudta. hogv ez az álom fontos.kérdeztem. Aztán uukui kissé jobban lett. jjuiiumanids időszdkuknil. hogv valóban történi valami ilyesmi. . és kissé telem hajolt. hogy három térti jön a maguk szigetére. amiről úgy gondolta. csak úgv céltalanul és öntudatlanul. mondja . .És maga tudta.Mikor Savannah először jött hozzám páciensként. .Men magának megvannak a konvvei odakint a váróte-i emberi HULLÁMOK HERCEGE 313 . Furcsa kapualjakban ébredt tel.Vannak ott Saul Bellow-könyveim is. az az ötlet. ludta.Ki tudja. csak egyetlen kim van.Aztán Savannah elhatározta.rsmételte Susan.lett volna. Valamit nem értek. . miért? Ugyanazért. hogv lássa. Egy másik ügynökhöz küldte el.kérdeztem . lényeges volt. hogv ő valójában Savannah Wingo? . atyaisten . Tom. hogy Savannah már visszatérhetett saját lakásába. azt mondta. . hogv ő lesz Renáta . mi ez az ötlet -mondtam. ami majd megmenti őt. Eh telhetetlenné vált az élet. Renáta a metró elé vetette magát. és úgy látszik. az éjszakát a városban töltötte. élete nagv ötlete.Elhatározta. . hogv ó" lesz Renáta Halpem mondta Susan Lowenstein. hogv meghalljam.

Mikor mondta meg magának. nagy bajban volt. mikor jött rá. hogy segítséget kapjanak? Ügy értem. tudnom kell az igazságot. miért jött volna ide. Megkérdeztem. Na-gvon kevés szót tudott jiddisül. ahelyett hogy más neve alatt tette azt? . hogy Renátának nevezte magát. teljesen hitelessé tette-e*történetét.Nem. . kezdett széthasadni.Maga rasszista. hogy a saját történetét mondja el. mit jelent az.És mit csinált Savannah. mindegy. Azt mondta. hogy valaki másnak adja ki magát? Miért nem akart segítséget kapni úgy.meg. amint megláttam magát.Egy sor olyan kérdést tettem fel a múltjára vonatkozóan.A maga húgának klasszikus síita arca van . mint Savannah. Ügy mondta. . kinek is mondta magát. bajban volt. v . mi az a Shul. Azt is megmondtam neki.mondtam. hogy zsidó? . hogy Savannah Renáta. egyáltalán nem néz ki zsidónak. 314 Pat Conroy nem hiszem el a történetét. hogy valaki zsidónak mondja magát. miután így belegázolt? .Azt mondta. és igazából egyáltalán nem számított. . vagy Savannah Saul Bellow. hogy ő nem Renáta? . Végül megmondtam neki. A következő . hog) lássa. apja szőrmekereskedőként dolgozott a divatsoron.Nem könnyű átverni engem azzal. ami tray volt. Az.Felállt. Még arra is emlékezett. Azonkívül úgy gondolom. Tom. Aztán megkérdeztem a temploma és gyermekkori rabbija nevét.Szóval azt mondta magáról.kérdeztem. mint Renáta. úgy is. mikor megkérdeztem tőle.Ez valami súlyos sértés? . hogy segítsek rajta. de nem tudta. . és köszönés nélkül ment ki az irodámból. kétségbe volt esve. . úgy is. csak része volt zavarodottságának. hogv ő Renáta Halpern. . vagy Renáta Savannah.Azt hiszem.felelte moso-lvogva. Lovvenstein . azt mondta. anyja kóser konyhán tartotta őket. mindketten a Holocaust túlélői.Az első percben tudtam. Az emberek általában nem azért jönnek ide terápiára. és ha azt akarja. Mikor a szüleiről beszélt nekem. milyen számok vannak a karjukra tetoválva. és nem tudta. kinek mondta magát. egyszerűen csak letagadhatatlan tény. . . melyik Shulba járt. evett-e már olyan ételt. melyekre nem tudott válaszolni. . ki akarta próbálni új személyazonosságát.Ezt az egészet nem értem.

ahogy csak tudok. hanem felhívott. hogy töröljük. De tudnom kell. E pillanatban. A folyó látványa jelent meg előttem. és azok a számára el is vesztek. mi elől menekül a múltjában. hogv lássam bátyám és húgom homályos alakját. elmondta nekem. . kezünkkel még mindig szorosan fogtuk egymást. Renáta Halpernként van esélye arra.mondta dr. Valahányszor megbántódtunk vagy szomorúak voltunk. hogy normális életet éljen. túlságosan is fájdalmas lenne számára bármelyiküket is látni. Úgy hitte. amint mellettem lebegnek. majd lehunytam szemem és megpróbáltam visszagondolni magunkra. mikor vissza kellett térnünk valós életünkbe.találkozóra nem jött el. hogy valaha Savannah Wingónak hívták. mint valami embriók. nem is gondolhatok arra. madarak halásztak a mocsarakban. hogy Renáta . Mikor legközelebb találkoztunk. ahol szorosan foghatom őt. másképp nem segíthetek. melyek végigkísértek otthonunkban és a folyó mellett. Ott lent a tenéken azonban kinyitottam a szemem. a folyófenék menedékét kerestem. a három gyermek ott úsztunk a zöld folyamban. mi pedig. de úgy tervezte. Azt mondta. megfogtuk egymás kezét és kort formáltunk. szembenéznünk fájdalmainkkal és sebeinkkel. tökéletes és megbonthatatlan körben fogtuk egymás kezét. . új személyazonosságot vesz fél és átköltözik a nyugati partra. mindhárman mélv lélegzetet vettünk és alámerültünk a foHULLÁMOK HERCEGE 315 lyam fenekére. a mélységek. Addig maradtunk ott. De mindig eljött az a pillanat. ott dr. akkor együtt emelkedtünk és törtünk a felszínre. hogy megpróbálok segíteni neki. míg egyikünk megcsavargatta a másik kettő kezét. Ügy gondolta. Többé nem bírta elviselni az emlékeit. ami ártalmára van. Ha csak nem oldja meg Savannah Wingo problémáját. majd tíz-vardnyit kiúsztunk a csatornába. Ekkor Luke jelt adott. élete hátralévő részét pedig Renáta Halpernként éli le. Szerettem volna kézenfogni húgomat.Azt mondtam Savannah-nak .Krisztusom . Löwenstein -.mondtam. És így megújulva elpusztítanék mindent. Ott lebegtünk együtt. Löwenstein irodájában a lassú áramlatok. szőkén és véznán a karolinai napon. alámerültünk a napsütötte vízbe. mint gyermekekre. Soha többé nem akart érintkezésbe lépni egyetlen családtagjával sem. a mellkasomhoz szorítani és lemerülni az azúrkék tenger mélyére. Savannah Wingóként egy év múlva már halott lenne. a szüléink megbüntettek vagy elvertek minket. mindhárman kimentünk az úszódokk végébe.

. Csak küszködtem. a törpepapagájával. meg az összes állattal ott a bécsi állatkertben. hogy ez a legjobb Savannah számára? Mi van. Löwenstein.Ügy értem. hogy gondolataim kitisztuljanak. hogy segített Savannah-nak abban. a végtelen kategorizálásait. hogv néhány ésszerű érvet kaparjak össze. gyerekeit és a nagyszüleit. melvbe beleszülettem. szememet lehunytam és azon igyekeztem. dr. hogy Renáta Halpernné váljon. . basszak meg az anyját. aki soha többé nem látja majd családját. . Hirtelen kimerültem. mely az én délvidéki nővéremet zsidó íróvá változtatja. . Nem tudom nézeteimet összeegyeztetni egv olyanfajta terápiával. álomszem. . a fanatikus követőit. Ha Savannah Renáta Halpernné akar válni.Soha nem találkoztam még ilyen esettel. Miért kellett nekem Sigmund Freud századába születnem. Baszódjon meg ez az egész évszázad évről évre. az ötletei.Lehet egészségének is egyfajta megnyilvánulása. Ezt egyszerűen nem tudom. napról napra. az összes sötét há kuszpókusz együtt. mint ez.Ez az oka annak. . hogy undorodom attól az évszázadtól. Ez fekete mágia. hogy másik személlyé váljon? kérdeztem. hogy megpróbálok segíteni. Fejemet a fotel háttámláján pihentettem. Maga most nem is terápiát hajt végre. Nincs joga abban segédkezni. amit Susan Löwenstein ellen fordíthatok. vagy ha nem az. hogy valaki mássá váljon. 316 Pat Conroy . Inkább semmiféle szakirodalomra nem hagyatkozom. Le van szarva az összes könyve. A francba a kutyájával. milyen terápiás statisztikára hagyatkozik? Hogy az ördögbe tudja.Halpernnek esélye lehet. akkor ez őrültségének csak egyik megnyilvánulása. Én abban segítek. hogv ezt tegve Savannah-val. bizonyítatlan elméleteit. egész a lelkem közepéig.Miért segítene bárkinek is abban. hogy azok a döntések számára heivesek legyenek. hogv a legteljesebb mértékben integrált személy váljon belőle.Egyszerűen csak azt mondtam neki. Löwenstein. miért etikus ez. boszorkányság. Végül összeszedtem az erőmet és azt mondtam: . az elméletei. amellyel minden dolgot emberinek tekint. apját. Megvetem a hókuszpókuszait. Löwenstein? . A nehéz döntéseket neki kellett meghozni.. a mocskos fantáziája és még a szék is.Nincs joga. Basszak meg Sigmund Freudot. ha téved. macskájával.Azzal sem értek egyet. amiben ül.

Hagyjon neki időt. hogy bár maga úgy tesz. Tudja. ami magát illeti. . meg is tettem volna. akivé a húgom szeretne válni a jövőben. ittha-gvom az irodáját. mintha segítőkész lenne. Mihelyt meg tudok mozdulni.Talán nem volt igazam abban. . Az én dolgom az volt. amit magánakmondhatok.Csak még egy kis időt adjon neki. figyelmeztettek engem. Hazamegy az öreg Tom. Renáta Halpernnel és a francba mindenki mással. hogy eltitkolja. és ahelyett hogy edzést tartok neki. fél azoktól és szinte mindent megtenne. Tom. ha fogom ezt a betegesen boldogtalan gyermeket. hogyan menekülhet el szánalmas családi élete elől? Változtasd meg a neved Bemard. . Nézze. újabb hosszú beszédbe kezdek. Savannah meg Renáta pedig semmit.Mégis mit várt. aztán majd az egvik elviselhetetlen nvavalvás taxisofőrrel kivitetem HULLÁMOK HERCEGE 317 magam a La Guardiára. hogy magában erős a családi érzés és a kötelességtudat. ahol felesége szerelmes egy szívspecialistába. ha ugyanezt tettem volna Bernarddal? Mi lett volna. A fiam nem próbálta megölni magát. .óráról órára. hogy ezektől megszabaduljon. hogy nem mondtam el magának mindent rögtön az elején. a francba magával is.kérdeztem. Mihelyt eszembe jut valami igazán sértő. fogják ezt az egész szánalmas száz esztendőt és húzzák le Sigmund Freud WC-jében. Végül. . De én döntöttem így. majd meglepő . Isten engem úgy segéljen.Nem. de nem utolsósorban. . féltem az álszentségétől és a dühétől.Mi lenne. Tom? . összepakolom azt a kevés holmimat. hogy ezt a két ellensúlyt kiegyensúlyozzam. mélyen szégyenli húga problémáit.mondtam. a francba Savannah-val. amikor maga mindezt megtudja.mondta Susan. hogy felkapja az Amerikai Lexikont a kávézóasztalról. gyere el velem Dél-Karolinába. Savannah nagyon jól ismeri magát. Már előre féltem attól a naptól. Löwenstein. és nem láttam. És bármilyen szörnyű is. Még azt isjól tudja. hogyan fogok reagálni? . beveszünk a futballcsapatba és elhelyezünk egy rendes családnál.Maga szarházi . eltüntesse azokat a feledés homályába. Ha ezt megtehettem volna maga nélkül is. .kérdezte. ez legalább jelent nekem valamit. hogy mindent újból kezdjél. . Löwenstein .Befejezte végre.Ez azért nem ugyanaz és ezt maga is tudja. . akik majd hagyják. megtanítottam volna arra.

Tom. onnan pedig a padlóra. nvugodjon meg. Amint kezemet az orromhoz emeltem. ¦ Tudja. már máskor is vérzett az orrom. . Egv zsebkendőt adott nekem.Van nálam egy kis Válium .Szent isten. mégpedig pokolian. jó kis per lesz ebből. Hozzám vágtak egy lexikont és kiderül. .Igen .Ha már elállt a vérzése.Igazán sajnálom.mondtam. Kihozott a békettírésemből . .Most is orvosnál vagyok.318 Pat Conroy pontossággal felém hajítja. micsoda nap. . Löwenstein . hogv értettem. amint elborítja azt a részt. . hogy bedugok két Yáliumot az orrlyukaimba". és hátrahajtottam fejemet a fotelra. hogy a nővérem most válik brooklyni zsidóvá. Nézze. hogy megnyugodjon. és ennek az egész jelenetnek az ostobasága vihogásra késztetett.Ez a gyógyszer majd segít. ezért abbahagytam.Azt hiszem.Csak vérzek. Látom már. Nagyon szégyellem magam -mondta. .mondtam. elállíthatom a vérzést azzal. hogy maga nem próbált sebészorvosnak menni. kérem hadd vigyem el ebédelni. A 764. most is el fog. Maga okozta a sérülést. mikor kimegv. . Löwenstein .mondta. atvaisten . . .Gondolja. én pedig döbbenten néztem le. Hát most volt. HULLÁMOK HERCEGE 319 .mondtam -. doktornő.Nem izgultam fel. ha akkor elmúlt. Jó kis dobás volt. oldalon nyílt ki. amiért kijött a sodrából. a vér lüktetve tört át ujjaim között. aztán az ölembe hullott.Sokba fog az kerülni.Sohasem bocsátók meg magának .Ha most szép csöndben becsukja maga után az ajtót.Mert majdnem levitte az ónomat .mondta Löwenstein.mondta Löwenstein és kinyitotta retiküljét. orvoshoz kéne mennie . Tom. Aztán saját véremet láttam.Ó. . Harsogva nevettem fel.mondtam. doki.mondta Susan elborzadva. Pont az orromon talált el. melv az orosz matematikusról. és megláttam a „Lobotómia" címszót. . én jó kisfiúhoz illően elvérzem. .Nagy szerencse a világnak.Soha életemben még egyetlen pillanatra sem voltam erőszakos. . Még mindig vérzik. . de így a vér csak még jobban folyt. Nyikolaj Ivanovics Lobacsesz-kijről szólt.Ma nem lesz hot-dog . Jézus Krisztus! . . .mondta.Fáj? .

hogy olyanok legyenek. Renátáról és rólam. Az jutott eszembe. Tom. udvariaskodik a maga bűbájos módján és éli civilizált életét. Madame Solzner név szerint köszöntötte Susant.mondta nekem Löwenstein. milyen könnyedén alkalmazkodik Susan a bevett szokásokhoz.Időnként tiszta hülye vagyok. Még mindig nem tudom elhinni. Tom . . már látom. hogy sok pénzt fog kiadni. és én ismét elcsodálkoztam. valami megbocsáthatatlant mondtam Bernardról. és teljes mértékben megérdemeltem.Van még amit el kell mondanom Savannah-ról. Nem folytathatta. Az a dolguk.Ha meghozták az italokat. . hogy magához vágtam azt a könyvet. aztán mikor megelégedve láttam. Egy igen jó asztalhoz vezettek minket. mintha arroganciával keményítették volna ki felvette tőlünk az italrendelést. Bemard még tinédzser. Annyira szédült és lökött voltam az orrvérzés és Renáta titkának felfedése után. aki úgy nézett ki. viszont éhes voltam. hogy nagy valószínűséggel igen kevés vendéget kísér a Lutéce-be. .Legalább viccesen fogja fel. már nem vérzek.mondta dr. félig alvó állapotban megyek. mikor az orrlyuka vérzik. és közben Madame Solzner csak egyetlen aggódó pillantást vetett a vattára. hog) egy lexikonnal belapították az ormányomat. . . Amikor beléptem a Lutéce ajtaján. lemostam arcom és visszatértem a terembe. Tom . hogy ebédnél komolyan és normálisan beszélgessünk. éreztem. Áthajoltam a ma320 Pat Conroy kulátlan asztalkendőn és azt suttogtam. Susan cigarettára gyújtott és egy füstcsóvát fújt felém.a Nathanben. De időnként nagyon fel tudja bosszantani az embert. Nem voltam éppen szemrevaló. Az orrom úgy feldagadt. A tinédzserek pedig nem illeszkednek be az emberi társadalomba a definíciók szerint. majd egy percen át könnyedén társalogtak franciául. . Elnézést kértem. kimentem a mosdóba és elővettem azt a rémes Kleenexet. Kacajom ridegen szakította félbe.Maga nem rossz anya. Jó sok pénzt. Löwenstein. hogy nem tudtam jó anyja lenni Bernardnak.Állandó kínszenvedés nekem. Löwenstein. A pincér. amit bedugtam bal orrlyukamba. hogy megint poriomániás. Bocsánatkéréssel tartozom magának. mint egy uborka.Azt akarom. . sem sajtos pizza. mint a seggfejek és elkeserítsék . nem fog elsüllyedni a szégyentől? Ha egy-két percre beáztatom az enyémbe az orromat? Az alkohol fertőtleníti a sebet.

én pedig nagy alapossággal és egyben szorongással tanulmányoztam az enyémet. hogy egy világklasszis séf közelségében étkeztem.Tom. .mondta Susan magabiztosan.Ezt a helyet úgy emlegetik. hogy tönkretenné az egész ebédemet. mintha a kalóriák feleslegei menetelnének a vérkeringésem . aztán szeretnék egy kicsit beszélgetni Savannahról.Nem baj. Végül azt ajánlotta. ha nem tenné. Gondosan kikérdeztem Susan Löwensteint minden fogásról.kérdezte. ami olyan lenne mint az ambrózia. hogy örültem az életnek. vagy megengedné. Löwenstein. hogy hozzon nekem első fogásként kacsapástétomot borókabogyóval. Ettől kezdve egész ebéd alatt néma leszek.szüleiket. mint gasztronómiai kritikus? Szeretném igazán megszorongatni Andrét. hogy a New York Times-nak dolgozom. hogy egy nyuszit rendé) nekem? . hogy vigyen el az asztalról minden olyasmit. Megérkezett a bor. Hadd rendeljek magunknak egy kis bort. hogy kissé túlzásba viszi a viccet? . ha én valami egyszerű ételt rendelnék. Ezzel egyidejűleg végérejártam a kacsapástétomnak. és nem akartam elszúrni a lehetőségemet egy meggondolatlan és fantáziátlan rendeléssel. és az utóíz olyan volt a számban.Nyúl! .De igen. mesés ez a pástétom .Atya isten. amit valaha is evett a Lutéce-ben és bevallottam. így hát hátradőltem. A pincér hozta az étlapokat. amit valaha is evett . ha megmondom a pincérnek. Löwenstein.Bízza csak ezt rám. . valami nem evilági. megígérem doktornő.Szólhatok a pincérnek. Maga pedig porig akar engem alázni azzal. mind ellenszenvesnek találják. mint a gasztronómia templomát. hogy készíttessen Solzner séffel Ruble de latin*. mint egy virágmező.mondtam meglepetten. Következő fogásnak egy Soute de Poison au Trade-\ választott. és elhomályosítaná ezt a saját rendelésével valamivel. . HULLÁMOK HERCEGE 321 . Ez volt életemben az első alkalom. az összes ínyenc magazinban. nem találják néha úgy a barátai és a családja. A pástétom olyan hatással volt rám. . . . Sateau Mar^au. Úgy érzem.Jobban szeretném. ő pedig szólt a pincérnek.sóhaj toztam. Megízleltem a bort. megrendeli az egész komplett ebédemet. Tom. amit hozzám lehet vágni.Ez lesz a legjobb fogás. hogy védősisakot vegyek fel? . . hogy komolyan kitegyen magáért ott a konyhában. aztán utasította a pincért.

az az volt. az arcát figyeltem.És mi köze ennek a kacsapástétomhoz? . ismét a világ középpontjában látta magát. Valami történt Savannah-val. .Mindig is voltak gondjai az emlékezetével . hogy életének elveszett közjátékait veti papírra. Azt mondta. ezek egybeesnek azokkal az időpontokkal. Észrevétlenül ellágyult. Mintha 322 Pat Conroy az időn vagy a téren kívül léteznének vagy túl minden ésszerűségen. amit a foglalkozása iránti szenvedély idézett elő. A gyermekkönyv megírása volt az. mely sokkal súlyosabb tartalommal bír. Miközben Susan Löwenstein beszélt. hogy ez mindig is probléma volt számára mikor növó'félben volt. hogs csakis New York-i életére koncentráljon. és Savannah nagy akaraterővel szoktatta rá magát. és soha nem talál már önmagára. Amitől a legjobban félt.kérdeztem. szerelmes dalok és rekviemek üzeneteit küldte szerteszét. amelyeket leírt. Később megzavarodott. mikor nem tud úrrá lenni hallucinációin. Emlékeiben azonban mindig előbukkantak a fehér foltok. hogy olyan periódusba lép. meggyőződve arról. Mikor azt írta.Ő is mondta nekem. ha az lenne a dolgom. Újból és újból elolvasta a történetet. amikor Savannah eljött hozzá. Az elveszett idő ejtette rabul. Érezte. . mindössze egy hiánvzó elemet tudott benne felmuHULLÁMOK HERCEGE 323 . ami azonban a történetet illeti. Érezte a történetben a hiányzó elemeket és ezek sokkal erőteljesebbek voltak.Életének egész periódusait törölte ki. .Savannah gyerekkorának jó részét elfojtotta magában -mondta dr. Jó lenne.felé. amit ő írt. munkájáról. . hogy meséljen neki életéről. ereje visszatér. hogy ebben az étteremben hízzak meg. mindig is másnak. . Eleven képekben idézte fel azokat az első hónapokat. ahol már nem lesznek emlékek. amikor úgy érezte. hogy ez valamiféle példabeszéd vagy olyasvalaminek a felületes megfogalmazása. azok a napok. ifjúságáról.mondtam. de erről nem lehet vele beszélni. Ezeket az ő fehér foltjainak nevezi. hogy őrültsége elhatalmasodik rajta. így ment ez már két éven át. rájött. Ügy tűnik. „Manhattani körkép" versciklusát egy három hónapos lázas időszakban írta. mint azok. Löwenstein. mindent elsöprő erővel tör rá. ami visszazökkentette őt őrültségének súlytalan harmóniájába. Szörnyű titka ez. melyekre nem emlékezett. és ez olyan átváltozás volt nála. bizonytalannak és magányosnak érezte magát emiatt. mert költészete olyan szenvedő volt.

aki visszaadta a költőnek a lehetőséget. hogy öntelt voltam. miközben késemmel a nyúlba vágtam a tányéromon.mondta Susan Löwenstein. hogy megpróbál kárt tenni önmagában. a költőt.Nem értein. Savannah azonban köl tő. hogv megmentse kedves húgát. . akárcsak nekem. amit apja hozott haza a II. aki beszélt hozzám és elkábított szavakkal. melyek a szenvedés idó'szakaiban mindig rátörtek. de azt tudta. amint anyja hangján szól hozzá megparancsolva.Értesülök arról. a sikertelen öngyilkost. és számolni kezdte azokat. egy bandában menetelve. azt a szerepei. hogy öngyilkosságot kísérelt meg. . itt fent a boldog Manhattan-szigeten. mint olyan pszichológust.fuvolázó. hogy húgom elvágta csuklóit.mondtam. és hallotta. világháborúból. Mikor Renáta öngyilkos lett. Ott látta fölöttük a Prágai újszülött apró lábait. egy őrültet. hogy eljátsszam rituális szere324 Pat Conroy peinet mint a rnegiaemö.Vegyük azt. hogy újból írjon. Tom . A terápia olyannyira szívderítő volt. akár hátrakötott kézzel is. Savannah nem tudta. ha mai az első nap azt mondóin magának. Mindössze néhány hónappal azelőtt találkoztam Savan-nah-val. Tom. . . amint lármázva biztatják az öngyilkosságra. a szobor rémes külsőt öltött hallücinációiban. mehet egyébként el tudok játszani álmomban is. . Szörnyű baklövés volt részemről. összefogott az öngyilkosság fekete kutyáival és a tagadás angyalaival. Felviharzok ide. Az arany ikertestvér telpattan paripájára. hogy ott kell lennie. hogy megismerjenek engem. Hibát követtem el. . Valahányszor Savannah elővette borotvapengéit. Felsőbbrendűnek érzem magam. .mondtam. Susan .Nem önteltség volt ez. szükség van rám. azt akartam. milyen szerepet játszik ez a szobor a történetben.Igazából nem vettem észre annak veszélyét. egy huszadik századi Krisztus. eltorzult és összezúzott arccal.Csak túlságosan is szokatlan. amit én éltem át . . a torz angyalok extázisát. Mert ettől úgv ei zeni. Minden éjszaka számlálta borotvapengéit és ezt a gyalázatos népséget hallgatta. hogv odalovagol-jun. A Prágai újszülött csak fokozta a belsejében megszólaló hangok erejét. hallotta a kutyák ujjongását. és odatette a bejárati asztalra. hogy továbbra is maradjon hallgatag. képzeletekkel. hátborzongató volt ez önnek. melyeknél fogva a mennyezetről csüngött megbilincselve.tatni: a „Prágai újszülött" szobrát. mindent betöltő hangjukon.Mi len volna.

hogy mégis normálisnak tűnt. de tudom mennyire zavarja magát. hogy kitörölje a gyilkos emlékeket. hogy leblokkolja memóriáját. doki .Köszönöm. mennyire megveti ezt a terápiát mái az első naptól kezdve. ha a freudi terminológiára hivatkozom. Nos. maga és Luke óvták őt meg a világtól. Maguk mindketten egy igen nehéz gyerekkoron segítették át.Halálra röhögtem volna magam .Nem csinált titkot abból. Ezt először nem vettem készpénznek. hogy Renáta Halpern eletet élje mondta Lovvenstem. hogv orvos. Hatalmas teher toltok vannak húga emlékeiben. Tom. Maga mindig elmondhatja neki mi is történt. . De végül is maga vezetett rá arra. Savannah már nagyon korán kezdte. mielőtt folytattam.Már niegpióbáltam elmondani magának lom.Értékes szerepet játszott Savannah életében. Ahogy maga Colleronrói mesélt. -A/i sem tudtuk mi az. elfojtott területek. me-lvek néha évekre terjednek ki. úgv hangzik. mintha az egész város valamilyen kollektív pszichózisban szenvedett volna. maga el tudná mesélni ezeket a történeteket. Maga mmdig arról beszélt nekem. Maga. többe már nem szenved semmiben . maga lett Savannah memóriája. . hogy elfojtotta ezeket. ablaka a múltra. hogy másképpen gondoljam. de vagv nem figyelt oda. így hát Savannah már jó korán szerepet szánt önnek.Savannah egyszerűen csak arra gondolt. mikor felébredt valamelyik sötét periódusából. Azt mondanám. Savannah volt az. miiven furcsa. . ebben kritikus szerepet játszott.mondtam. hogv eltűnik New Yorkból es eg\ különleges nagyvárosba megy. . Bár ő már a kezdet kezdetétől más volt. .Azt még nem magyarázta meg nekem. . bátyjainak köszönheti. mert úgv gondoltam.Hál persze mondta Susan. Igazán szerencsés város. maga is része HULLÁMOK HERCEGE 325 a húga problémájának. . mikor fel-cseperedőben voltak. amikor találkoztunk Én egv «ei encsev árosban nőttem tel. miért nem tudja Savannah magának elmondani ugyanazokat a történeteket. szoros kapcsolat volt kettőjük mint ikertestvérek között. . hol is van ő és mit is mondott akkor.és figyelmemet isméi a nvúl kötötte le. azt. . igen >zo!t Susan. vagv nem hitte el a magyarázatot. amelyeket én elmondtam. különösen az ő saját világától.0.vallottam be. aki egyszer azt mondta nekem.

És mit gondol. hogyan lehetett volna költővé. mert anyám szólította. Löwenstein . Összekeveri mamát apámmal . már egyáltalán nem zavar. . L'gvan mi történt abban az első hat évben? Gyermekek voltunk.Honnan tudja? . . És ez egészen természetes.mondta hidegen. -Szemtanúként. túl sokra is. .Lehetséges. az egész egy nagy marhaság -mondtam. hogy én legyek a memóriája? .Hagyjon engem ezzel a pszichiáter szöveggel. ha így jobban tetszik. mikor kezdte először azt a szerepet szánni nekem. . mikor még nagyon kicsinyek voltak. amit újra és újra elmondtak magának. az az igazság.mondtam és körbemutattam a termen. . mikor a hold keleten feljött.vágtam vissza. aztán felnőttünk.Egy lószart. kezdem magát nagyon jópofának találni. Emlékszik anyjuk brutalitására.Nézze.mondtam lassan rágva. hogy milyen buta is ezen a téren. doki. amelyre nem emlékezhetett. én ezt tökéletesen megértem . mikor belefogott ennek a történetnek az elbeszélésébe. bár egyetlen képet fel tudtam idézni életemnek abból az időszakából. De aztán éveket ugrott át. Löwen-stem. beszéljük meg később . egy 326 Pat Conroy olyan esemény alatt.De azt tudta-e.. A városból ki tud ezzel zavarni.Sokkal többre emlékszik a maguk kora gyermekkorából mint ön. Hánytunk.Ha nem lennének emlékei . hogy nőként fennmaradjon a társadalmunkban. Atlantában. Hogvan emlékezhetnénk minderre. annyira ki nem állhatom a maga szakmai tökéletességét.Mert én is ott voltam. egészen az első iskolai évéig. Egyszerűen csak egy családi mítoszt idézett fel.Mert zseniális és mert költészete az emberi lét fájdalmából és abból a szenvedésből táplálkozik. . Tom. .kérdeztem -. . Tom. Mama nem volt tökéletes.Nézze. és kezdek rájönni. hogv a maga élete viharban kezdődött. Sa\ dimah emlékszik rá. szartunk. .Egy nagy lószart. de ennek az öreg pszichiáternek itt mégis jelent valami igazságot. . . Tom. hogy maga utálja a terápia módszerét. de brutális sem. anyatejet ittunk.

Csakhogy van egv kis meglepetésünk Tomi számára. hogy elköltözik és élete hátralévő részében többé nem találkozik magával. Tom. mert ez nem is az HULLÁMOK HERCEGE 327 ön húga..Beszéljünk inkább Savannah gyermekkori történetéről -javasolta Löwenstein.Eg)' művésznek nem kell az igazat mondania.De nem kellene kitaláltnak lennie. hogy kedves történetet kerekített belőle. de várjon csak. dilis Savannah. Ez itt a gasztronómia paradicsoma. aki angyalokat lát. Nézze. hogy kifolyik vagy fél liter vérem. de nem tudott. .Kitalált történet. és időre van szükségem. Löwenstein. hog)' ennyi ideig vezettek az orromnál fogva. Azt is széppé tette. hogy a történet felrázhatta volna az egész világot. mikor egy kicsit begurultam. így aztán.Ó! a rozettai kőről. és ezt nagyon. hogy mindezt megemésszem. hog>' kicsinosítsák és gyermekeknek olvassák lefekvéskor. Azt kellett volna. . akit nagyon is jól ismerek harminchat éve. Úgyhogy most szeretnék témát váltani. próbálja az én szemszögemből nézni. Vétek ezt a történetet ilyen művészien bemutatni és happy end-del befejezni. hanem Renáta Halpern. akiknek genny folyik a szemgödrükből. Rideg tényként kellett volna megírni. mint egyszerűen a félnótás. Ma délelőtt bemutatta nekem a saját ikertestvéremet. . Savannah a történet valódiságát sértette meg. meg semmi efféle baromság. nem az igazat írta róla. Tom. a magasan képzett. . Elárulta önmagát és tehetségét azzal. reszketve sajnálatukban és haragjukban. . csak egy történet . mégis üzeneteket küldenek a bikák királyának. a húgom nem más. melyek beszélni sem tudnak. Tom. beszélgessünk mondjuk a legújabb filmről. ha maga Savannah-ról kezd beszélni. tökéletesen a hivatásának élő pszichiáter orvos egy lexikont vág az ormányomhoz. hogy felnőtt férfiak és nők essenek térdre. mindig szerettem volna a Lutece-be menni és kissé megtörni a varázsát. Majd én holnap elmondom magának ezt a történetet. az orrom pedig fáj. sem pedig marhák. magaa délvidéki fafej. Savannah elég jó író ahhoz. de nagyon nehéz bevenni. És nem lesznek semmiféle fecsegő pókok vagy jámbor kutyák. .Ez a Lutece.Nem az ördögöt! Neki az igazat kellett volna. mert Savannah azt tervezi. Savannah a gonoszságról akart írni. három órával ezelőtt még azt gondoltam. de még ez nem minden. Nem érdemelte volna meg.

ha nem Limám.Vagy a maguk módján hazudnak. Szeretem őt. . . unt csinál. Mindig is tudtam. lom. hog\ elmondott minden igazat. ő is azon fáradozik. Amikor elkezdtem olvasni Savannah kom vet. visszaadom magának a húgát. amiatt.mondt. és két kezébe fogta a kezemet Ajkaihoz emelte es megharapta a kézfejemet. 19 Ugyanazon nap estéjén. hogv megöljük magunkat. És arról biztosíthatom. ahol az életét akarja élni. Ez pedig akkoi volt. mellyel az ő hangját idézem . ha egyszerűen csak eltűnne. hogv végül odáig jutott. hogv anvám állandó félelemben élt. jóságos doktor néni. Keményen fáradozik rajta. Ezt megígérhetem. hogy megmentse önmagát. hogv Savannah egyszer ezt az egészet papírra veti. Egyszerűen nem tudnám elviselni.Maga is tudja. mi történt a/on a napon a s/igefen. . Savannah hazudott abban a történetben. Csak eg\ barát valahonnan Délről. Ez maiadt meg lerobban emlékeimben a Lutece-beli ebédről. felhívtam anyámat charlestoni házában..! di.De valamit mondjon meg neki helvettem. ha ugv dönt. A legrosszabb az lenne szamomra. mikor a Lutece-ben ebédeltünk. amit csak elmondhatott . hogv éljen. Mondja meg neki. A művészek a maguk módján mondják el az igazat. a/t liitiem. hogv egv nap írni tog enől. De nekünk nem volt varázserőnk ahhoz.Megmondom neki. vagy Hongkongban. Savannah eppelégigazságot mondott írásaiban ahhoz. hogv Renáta Hal-pem les/. \ égre nyíltan elmondja az egeszet. Aztán megláttam a/t a pillanatot. Azt akarom. Igaza \an . hogv megpróbálja megölni magát. Mindössze két bour-bont ittam meg. mikor elvesztette bátorságát. .Egy loszart. 328 Pat Conroy Lehel. Azt is tudom.lom . De hangosan egyikünk sem mondta ki. Susan Löwenstein átnvúlt az asztalon. mikor azoknak a gyermekeknek varázserejük lett. mindegy. és soha még csak meg >em említem senkinek sem. mielőtt végre tárcsázni tudtam a számkombinációt. akivel egy felolvasáson vagv eg\ művészeti megnvitón találkozott. hogy értem. hogv a bátyja vagyok. Akkor is szeretném őt. És hogv boldog legyen. Ha továbbra is segítségemre lesz.mondtam. és ezt Sa-\ annah-nál jobban senki sem érthetné meg. Louenstein -. Azt nem tudnám elviselni. \agv bárhol. meglátogatom őt San Franciscóban.

hogy elhanyagolod feleségedet és gyermekeidet. Még csak ki sem tudtam . . és úgy gondolom. A telefonban anyámnak mindössze egy-két perc kellett ahhoz.Hát persze.Hűlve egy ígéret volt az. . Mama. De azt hiszem. . . nyugodtan. hogy ez az egyik. . Mama. hogy végig elolvassa ezeket.sikoltotta.Nem akarom hallani még azt sem. Tom. Felhívhatom már Sa-vannah-t? . beleértve téged is. minden rendbe fogjönni. Nem tudom biztosan. .Hello .Igen. De most már hamarosan hazamegyek.Szevasz. Mama. Hogy van Savannah? .Ó.Részben tönkre is tett minket. hogy a telefon Charlestonban kicseng. hogv betartsd ígéretedet. . Azt hiszem. hogy összeszedje magát és súlyosan belegázoljon az életembe. . .Megfogadtunk valamit. . mondta anyám jól érthetően. Mama. Egyszerűen csak elmesélhettem volna dr. hogy megmond330 Pat Conroy jam neked. . Mama .szólt bele anyám. És az egész csak egy régi történet . Tudom. Majdnem az életünket tette tönkre. ha mindent elmondanék. mi történt azon a napon a szigeten. ez mindannyiunkon segítene. Mama.. hogy kényelmetlenül erezzem magam emiatt.feleltem -. .Éppen most olvastam. kedvesem. Mama. Mama. . itt Tom.elő a jelenből és amellyel akaratomon kívül is visszatáncolok a múltba.És azt is szeretném. segítene rajta és segítségére lenne orvosának is. tudtam. Tom.Aztán mit csinálsz te ott egész nyáron? őszintén szólva arra gondolok. .Savannah egész jól. ha feltétlenül odaadnád ezeket Savannah pszichiáterének.Erről nem beszélhetsz. Kivágtam néhány cikket.Nem . Löwensteinnek. Ujabb bourbonra volt szükségem. Mama.. Az egészet bizalmasan kezelik. hogy megpróbálod elérni azt. már nemsokára. ha ott állnál mellette. elmesélem annak a pszichiáternek. Nem kellett volna felhívjalak és ezt elmondanom. hogy egyáltalán megemlíted. amint meghallottam. és szeretném. hogy néhány egészen meglepő áttörés történt az elmebetegségek keíelése terén. ami Savannah t zavarja. és meggyőződnél arról. És elvárom. biztosan igazad van.Semmi sem történt azon a napon -.Úgy gondolom. azért hívtalak fel.

Ez Sallie dolga. Tom. . hogy most összeszedi az erejét . örültem a beszélgetésünknek. jól vannak. Ez a szóbeszéd Charleston-ban. . Azt is el kell mondanod. Akarod. az az én dol gom mondta anvám. márpedig ezt fogom tenni. hogy soha többé nem említed azt a napot. az istenért.Nem .Ne. .Nem ártok vele senkinek.Nekem jócskán ártanál vele. >rúln annak hog\ épp te mondtad el HULLÁMOK HERCEGE 331 nekem. amennyire elvárható három elragadó gyermektől. Tom. hogy épp nekem kell ezt elmondanom. Nos. Savannah meg még csak nem is emlékszik rá. Sallie nem is tud róla. de Sallie-nek egy meglehetősen indiszkrét ügye van egy másik orvossal ott a kórházban. anyám. nem a tied. .Tom . hogy a régi fenyegetés visszatér hangjába. hogy könnyítsünk magunkon. és szeretünk idegenekkel kefélni. mi történt aznap. akikkel nem törődik egyik szülőjük sem. .Szóval ez aggaszt. És ha a helyedbe lennék. akkor előbb-utóbb írni is fog róla. Ez a lehető legrosszabb lenne. ha rájön. . . Te pedig megígérted. Most mit szólhatnék erre? Modern házaspár vagyunk. . ü'! iud^iii. Még a férjemet is. Nem is gondolok rá. hogy beszéljek Sallie-vel és megmondjam neki.Amit viszont nyilvánosságra akarsz hozni. fiam. amit tehetsz.mondta. Hagyjuk a dolgokat menni a maguk útján. hogy rettenetes sebeket szaggat majd fel. Hogy vannak a kölykök? Láttad őket mostanában? .mondani hangosan ez idáig.és máris hallottam. hogy elmeséld. kérlek.Nagyon nincs ínyemre. ne szólj.Megtiltom. Az elmúlt . De Sallie már elmesélte. Mindent elveszíthetek. Luke sohasem beszélt erről. mennyire kiábrándítónak tartom a viselkedését? . úgyhogy legfőbb ideje. Mama. és tudtam. rútul és félelmetesen. nagyobb lenne bennem a büszkeség. a külföldi filmeket.El is fogom.Mama. Én már elfelejtettem az egészet. . Csend támadt. De belülről itt nyomaszt mindannyiunkat. .Ha beszélsz róla Savannah-nak. . így hát felkészítettem magam a támadásra. mi történt veled azon a napon.Az aggaszt. Szeretjük a kínai kaját.Ügv látszik.

kérdeztem. azt gondolod. hogy ezt nem 332 Pat Conroy hiszed. Csak azért hívtalak.mondta. Ügy-hogv nagyon díjaznám.. drága fiam . Meg aztán neked is. nem lovagolnék annyit a múlton. Mama. Honnan vetted. és ez azt jelenti. hogy már akkor sem bízom bennük. Az eset csaknem húsz évvel ezelőtt történt. . . . mit higgyek. . könyörületes cselekedet lett volna . . te pedig nem szólsz semmit arról a másikról..Csak azt tanácsolhatom neked. De ez nem igaz.mondta anvám -. Mama? . Savannah-nak is sokkal jobb lenne. tartozom neked valami magyarázattal. ezt én Savannah-ért teszem Tudom.Kiköpött mása vagy apádnak. Tudod.Csak ajózan eszemből. mintha semmi sem történt volna. mi lesz majd belőletek. ha nem szólnál semmit Sallie-nek. Hanem a jövőbe néznék. mintha soha meg sem történt volna. Ha tudtam volna. ha a gyermekeimről van szó. amikor még csecsemők voltatok. Mama -mondtam. mielőtt tényleg vérontás lesz. Tudod te is. akkor már nem is lesz rád hatással? . . akkor bezárom di ajtót és többé nem is gondolok rá És mi van Luke-kal? HULLÁMOK HERCEGE 333 . . csak azért teszem. Folyton csak azjár az eszemben.Több mint harminc éve mentél hozzá feleségül. meg nekem is jobb lenne. hogy ha egyszerűen úgy teszel. Én nem szólok semmit erről. ahogy a vér halántékomba tódul.Tekintetbe véve a gyermekkorunkat.Tudom. . Ha a helyedben lennék. Tom. . hogy neked ártsak. meny-nvire beteg lelkű. És én pontosan ezt teszem.Mama. talán megegyezhetünk. kezdünk kijönni a békeüírésből. miben mesterkednek es hogyan árulnak el engem. ha rendesek hozzám. megöltelek volna benneteket almotokban. mint Drakula gróf a rémálmokban.Nos hát . Szerintem a/ ördögé. Most már nyilván úgy tűnik. mert úgy ereztem. hogy szart se érek. Mama. Mert annyiszor bántottak meg. Isten akarata volt.néhány évben nem voltam valami csodás férj.Nem tudom.Honnan szedted ezt az elméletedet..Ha valaminek a múltamban búcsút intek.mondtam és éreztem. tégy úgy. tehát hagyjuk abba. hogy az elmúlt két évben egyetlenegyszer sem gondoltam apádra? .

rólunk Rólad.Szia. Mivel képtelen voltam megérteni őt.Úgy énem. Rosszabbat is tehet a világ.. hogy felhív téged és erkölcsi prédikációt tart.Legalább mondtad neki. . Aztán azzal fenyegetőzött. mindenről tudok. Négyszer csengett ki.Csak nem te mondtad el neki.Ma kaptuk meg a leveledet. Azt mondja. . persze hogy nem én.Döntöttél már? .szóltam bele -.Nagyszerű. . és csendben letette a kagylót. Sallie . hagvd abba. Igen rég volt már. Tom. a lányok pedig mind itt ülnek a konyhaasztalnál. és fejemet hátrahajtottam 334 Pat Conroy hűgom kedvenc fotelének hattámlájára. és már megbántam szavaimat a bennük rejlő kegyetlenségért. itt Tom.Az lesz am a . visszahívom. hogy a fia felszarvazott férjjé süly-lyedt.mondtam. . Tom . Valahogy megtudta. és meg vagy győződve arról. hogy csak rosszindulatú pletyka.Hitvány egy ember vagy .Hello. Sallie nem szólt semmit.mondta olyan hangon. Az egész kibaszott világ végéről.Jézusom. anyám épp most fenyegetőzött azzal. mi van közted és a doktor között. aztán Sallie hangját hallottam a vonal másik oldalán. Őróla. . Gondoltam jobb. .Kisebb extázisba esett.mondta anyám megtört hangon.kérdeztem. Charlestonban már mindenki tudja. Tom? Ó. . de sokkal rosszabbat nem tehet. .Nem. mikor utoljára anyám és én barátként néztünk egymásra. de túl sok megemésztetlen történet vibrált közöttünk.Bár eszembe jutott volna! Azt mondtam neki. . És hogy reagált? . a világ összes nőjére idegenként és ellenségként néztem.Gondolsz néha Luke-ra? .kérdeztem. .Nem . hogy feddhetetlen vagyok? . Arra gondoltam. hogy felhív téged és kioktat erkölcsileg. . ha figyelmeztetlek. Ismét tárcsáztam. Elmondta már a feleségének. Sallie. mint hogy ellenségekké teszi az anyát és a fiát. . még csak ez hiányzott. Sallier . mint egy nővér. hogy írjanak neked.kérdeztem ismét.

le nem tudod: kiabáltam. hogy ízeretlek. Nem tudom. Megteszek bármit. De az lenne a jó. Vigyázz magadra. Jack viszont mindig megteszi. Sallie. lom. azt akarom hogy ott légy. nem is hiszem. hangja könnyed és nosztalgikus volt. megígérem. Alig gondolok niásia. Savan-nah-nak egy igen elegánsan csomagolt kisebb ajándékot adott. aranyosan és őszintén kimondja. Attól tartok. hog\ valaha iíg\ mondtad nekem azt. mindez csodásán hangzik.illír HULLÁMOK HERCEGE 335 Mikor letettem a kagylót. csak nagy zavarban és végvenlősen. Sallie. és az egyik az. hog\ szeretlek. és soha sincs zavarban. .Azon gondolkodik.Nehéz erről telefonon beszélni. . Akkor haza kell jönnöm.l'g\ lesz. most három Cadillac állna ott az udvaron mondta anyám. miközben az ünnepséghez öltözködtünk. Tudod. a konyhaasztalul]. Sallie. lom . hogy szeretsz. hogy beszélhessenek veled. 20 Az érettségi estéjén anyám két nagy dobozt adott át Luke-nak és nekem. amit csak akarsz.nagy pillanat. Hí-zelegni akarok neked. . jól gondold meg ezt a/ egészet. ./ nem igaz. kefélni a tengerparton.Ha már a gazdagságról beszélünk. Ham szór mondtam neked éjszakánként. Kérlek. Lg\ csomó dologra rájöttem itt. Sallie. C>ak egyszerűen. és a teleségem légy. bekenni az egész testedet tejszínhabbal és lassan lenvalni róla. ezt te is tudod.Ha gazdag lennék. nem szegy ellőskudik. . egyik nap remek ötletem . lom. -És akkor most átadnám a három slusszkulcsot. aranyosan és őszintén mondtam az üres szoba sötétjébe minden okoskodás és vicc nélkül. nem lenne kellemes. l.Holnap korán hívj. \ lN/h! S. autók tetején.mondta Sallie. mikor majd elmondja neki. Akkor kiköltözhetsz a házból a Francis Marion Hotelbe. Öleld meg helyettem a lányokat. hog\ ne csináltál volna viccet belőle. ha okoskodás és vicc nélkül tudnád mondani. Tom. Számtalanszor megtettem. . -Egyszerűen. azt mondtam: szeretlek. hogy megtartsalak. es harcolni fogok azért. Nézd. hogy a jövő héten megmondja neki.

Jobban nézel ki.Jó drága is volt. éjfél tájban ott ültünk a fahídon. 336 Pat Conroy . . .mondta anvám.Mama . New York Cityben mondta anvám.kiabált ki apám a nappaliból. Ez gyönyörű.Biztos. hogy felkészüljön erre a pillanatra Bementem anvám szobájába és megnéztem magam a földig érő tükörben. Mikor kibontottam. csak jóval nagyobb sportkabátot húzott ki az ő dobozából. . Mama. .Ha elég fiatal lennék. míg mi iskolában voltunk. mint az apád élete legszebb napján. Megígérem -mondta neki Savannah.Savannah szorosan megölelte anyámat és azt mondta: -Nagyon köszönöm. megláttam a tengerészkék sportkabátot. Azt gondoltam. szebb költeményeket fogsz írni. csendben. hogy sok verset fogok rólad írni . . .Ne beszélj butaságokat.támadt. . . mely szigetünket és életünket összekötötte az Egyesült Államok kontinensével. « Savannah először saját ajándékát nyitotta ki.Gyönyörű verseket fogok írni vele.írj egyet a Nagyszerű Apáról . még én is beléd bolondulnék -mondta. hogy ezzel írd meg első könwedet. Az érettségi ünnepség után. és egy aranybevonatú töltőtollal vett elő. Felpróbáltuk és tökéletesen passzolt. ha egv szebb tollat használsz. Hallottam ám . Anyám odasurrant mögém. Henn .Az igazán nagyszerű versnek igazán nagvszerű téma kell..mondta apám. Mama. Anyám hónapokon át ott ült a varrógépnél. de anyám megsemmisítő pillantására elhallgatott.És ez szemenszedett hazugság. . hogy az elsősportka-bátodra mindig emlékezni fogsz. amit anyám készített. Luke és én egyszerre bontottuk ki ajándékainkat.Nyissátok ki az ajándékotokat .Micsoda hűlve ötlet.Hogy nézek ki? . mint a felhők.Ezt azért. .mondta apám..szólt anyánk Luke-ra és rám. és azt suttogta: Egyszer azt mondtam neked. . aztán a világosság felé tartotta. . ~ Csak az igazat mondom. mint amilyen én vagyok.mondta Savannah és ránk mosolygott. Életemben eló'ször magam előtt is csinosnak tűntem. Luke egy ugyanolyan.mondtam fülig elpirulva. . .

akiről látom. A bourbontói kissé elernyedve mondtam: . aki ténvleg szerette a középiskolát. Akiket ismerek. . aki a középiskolát szerette folytatta Savannah. . mért utáltad annyira a középiskolát. Fogadok. és a konstellációk újra születtek az alattunk hullámzó víz csillogó tükrében. majd továbbadja nekünk. . A szél feltámadt a sziget felől. hogv játszott a középiskolás futballcsapatban. előbb gyöngült. és ügyet sem vetett rám.közölte Savannah. .Realista vagyok .Szörnvű volt . mint egy hírvivő. Te mindig mindenben a rosszat keresed .mondtam. igaz? . és átadtam az üveget Sa-vannah-nak. úgy emlékezünk majd erre vissza.mondta húgom.mondtam megbántva. aztán elmélyült majd megint gyöngült. épp csak hogy érintem. hanem mert ettől képzettársításai vannak. tökéletes rendben vonultak át az éjszakán. mert drága.Én is játszottam . Savannah - . karom átfogja húgom vállát. mielőtt utunkra engedtek . majd hátra-vetette fejét év nevetett 338 Pat Conroy .Mit jelentett ez az egész? . . . a hideg téli reggeli pulykavadászatokkal.mondta Savannah.Nem is volt ez olyan rossz.A hold reszketett. . . Nem azért vette a bourbont.Hát ez csak olyan valami volt.Ugyan már. .Még csak szóba sem állok majd olyannal. amin át kellett esnünk. köröttünk a csillagok útjuk közepén. kezemmel pedig Luke erős nyakát fogom. mint életünk legszebb idejére. Nézd a derűsebb oldalát. Savannah két bátyja között ül. .Gondolom.mondta Savannah. mely a lonc és jázmin illatát hordozza. Az éjszaka illata pillanatonHULLÁMOK HERCEGE 337 ként változott.Neked az égbolt lehet tökéletesen kék. Luke húz egyet a Wild Turkey-ből.elmélkedett Luke. azok közül te vagv az egyetlen. mégis hurrikánt kezdesz kiabálni.Te pedig egv szegem ostoba fickó.Amit mondtam.Nem értem.Sohanem bízok meg senkiben. tartom . . ettől szörnvű egy alak vagyok.kérdeztem. .Szóval most már vége . és könyökkel gyomron vágott.

néha beleharapni más seggébe.f p egv halászhaió kapinínva leszek.szólt Luke.Azon kevesek egyike voltam ott a középiskolában. . mint Apa . . . a felső tagozat titkára voltál és rád szavaztak.Sokkal több.mondtam.Mért nem próbálod meg.Na és te.Jók voltak az átadásaid a gólokhoz .Apa a nyár végén majd elmegy a bankba és segít nekem hogy legyen pénzem a saját bárkámra. mint a legérdekesebb személyiségre. és kortvolt egvet a bourbonból. . Luke? . .Jól hangzik . terveket készíteni és kitűzni célunkat.szart se ér a személyiséged. aki azt sem bánja. egy közönséges fickó.Több is lehetnél. . miiven lélek lakozik azok alatt a válltömések alatt. . .kiáltott fel jócskán feldobva a bourbontói.Szeretnék víziló lenni .Ahhoz túl nagy. hogy el fogod venni az első nagv-mellű csajt.A legérdekesebb személyiség! . ki vagyok.mondta Savannah.mondtam. vízilónak meg túl ostoba.mondta Savannah. . .Aha. déli születésű és déli vágású.Fogadok. hogy kiderítsd. . . . .Csak ülni ott a fo-lvam fenekén. .Neked jól ment. és közönséges gverekeim lesznek. mielőtt elmegyünk a bankba.Ez az érettségink éjszakája és beszélnünk kell a jövőnkről. ha ehhez a dilis családhoz tartozom. .Hát le kell rendezni néhány tartozását.mondta Luke.Az életben .mondta Savannah. akinek egyáltalán volt személvisége. Te mondtad az ünnepi búcsúbeszédet.kötekedett Luke . hog) még egy dobóhálóra sem adnának neki pénzt. Tom . és van egy bátyám. Hallgattál .Nekem is csodás személyiségem van .Hol? .kérdezte Savannah. . . Még akkor is.Jó nagy hitelszámlája van a bankban . Elveszek majd feleségül egy közönséges nőt. Tom -kérdezte Savannah. Tom Wingo. .mondtam neki.Ki az a nagy darab pasas ott a bal oldaladon. Savannah? -kérdeztem és megszorongattam Luke nyakát.Rád mi vár? .Pontosan tudom.mondta Savannah. .Olvan sekélves vagy. aki az utadba kerül .Szentelj rá egy kis időt. ki lennél a főiskolán. . -De a személyiségeddel nem rengetnéd meg a világot. . . . Luke .mondta HULLÁMOK HERCEGE 339 Luke. aki közönséges életet fog élni. . hogy víziló. hogy emberi lény legyen.

Feltételezem.Add csak oda a bourbont Tómnak. hogy úgy döntöttél.Micsoda? .Értékelem hogy ezt mondod. Tome pedig 115. .Nyald ki a kövér popsim. Savannah? . Azok a fickók a nadrágjukba piszkítanának.Ugyan mért tenné tönkre? . . hogy vizsgálják meg újból. hogy a te IQ-d magasabb. Luke . .A tied 119. és mikor elment ebédelni. hogy láttam. milyen hülye vagyok. amit rólad mondtak. . Savannah. és mindent elhittél. Luke. . . megtaláltam valamennyiünk IQ-ját . .kérdezte Savannah. . hogy tudjam. Követelem. Az Isten elfelejtett az izommal együtt eszet is adni. és kénytelen voltam elviselni diadalíttas hangját.Az év végén a tanáriban segítettem Mr. hogv ez nem okoz meglepetést az én imádni való bátvámnak.Az ikertestvéred. Luke -mondtam neki. Tudod. .Hívd fel a clemsoni vagy a carolinai edzőt és mondd. az istenit. hogy nem felelek meg a felvételi szintnek a főiskolán mondta nekünk Luke. Lopatkának az év végi osztályzatokat beírni a bizonyítványokba. játszani akarsz a futballcsapatukban. mert ez tönkreteszi az egész érettségijét.mondtam téldühödve és kissé . .mondta Savannah. . . És nagyon érdekes volt.kérdezte Luke. mint Tömé? . hog) egv IQ nem jelent semmit.Én az ikertestvéred vagvok .szóltam én is. De nézzünk szembe a ténnyel. . ne viccelj! .Nem vagy te hülye.A (led milven volt.Az enyém 140. . Különösen a tied. .Mindig gondoltam. .És dz envéni mennvi volt? .Mondom. .Na.mondtam mélyen megbántva. Luke.rájuk. Csak Viryn Grant végzett mögöttem.kiabáltam.Az érettségin sem mentem volna át. te meg be is vetted az egészet.Megetettek téged ezzel a hazugsággal.kérdeztem. . . ha játszanál.Az szigorúan titkos. ha ti ketten nem adtatok volna puskát. 340 Pat Conroy . Luke . Alulról a második helyen végeztem az osztályban. .kiáltott fel Luke. hogv Tom egv kicsit lassú észjárású -mondta Luke vigyorogva.Mindenki tudja. Ezzel egv szinten vagyok a zsenikkel -mondta. Nem kell ahhoz főiskola.Tudjátok. .mondta Savannah.Hűha .

Még a teljesen egytbrnia ikreknek sem azonos az IQ-juk.makacskodott Savannah. . akin melegí-'<¦' vjü f. kisfiam. . A délvidéki betegség áldozata vagy. Tom.aggódva. . . így igaz. és felém fordult. aztán ő is és Savannah is hátradőltek a hídnak és nevetésben törtek ki.mondtam. hogy világklasszis agyam legyen. -Micsoda pazarlás ez.mondtam.. . Aha. .Erre iszom. . . Körbejárnánk a világon.Egyáltalán nem lesz szükséged agyra .Azt hittem.Micsoda túra gondolatok járnak a csinos kis fejedben.kérdezte Luke.Miért ne lehetne az. lom? .Olcsón adja el magát a délvidéknek.De amennyi eszem van.És hogyan kínoznád meg őket? . . .Először is klasszikus zenét hallgattatnék velük. . Aztán egy hétig balettleckéket kellene venniük. es a bourbonert nvúltain.: HULLÁMOK HERCEGE 341 . .Ha egyszer Tom edző akar lenni.Hp ¦:iti nál.Ezt a kegyetlenséget. persze érzéstelenítés nélkül. nagy szarkeverő leszel te abban az istenverte New York Cityben . azt sokkal jobban használom -mondtam. .mondta egyszerűen.Mert ennél sokkal több lehetne . Igazán sajnállak.Mama még mindig azt akarja. ami akar? . akkor hadd legyen edző vágott közbe Luke. Savannah . .Elképesztő dolgokat fogok művelni .L'gyhogv nincs rá szükségem.mondta Luke.Szeretnék összeszedni egv csapat orgyilkost és legyilkol-tatm a világ összes edzó'jét.. . hogy a múltkor beszélte . Okosabb vagyok mint te . elhatároztam.szólt Savannah.Ezt mért mondod? . hogy futballedző leszek . . .Nahát.mondta Luke. hogy elfogadd azt az ösztöndíjat a Converse College-bóP. az ikreknek automatikusan ugyan-annvi az IQ-juk. . lom mondta Savannah és igen jól mulatott.mondtam. kisöcsém.Hallottam. utána meg. na lássuk csak. Jól kihasználtad a szánalmas kis lQ-dat telelte Luke.Nahát! . és jelenleg nincs ismert gyógyszer arra. elolvastatnám velük Jane Austen válogatott műveit. És végül mindennek a tetejébe műtéti úton megváltoztatnám a nemüket. és megkí-iioziiánk minden férfit meg nőt huszonegy évtől. hogy megmentsék az ostoba fejedet.És ebben ténvleg te maradtál alul.Hát most gondold el. .Azt hiszem.

és ne egyél annyi desszertet ebéd után. . hogv orvosokhoz vagy ügyvédekhez adjam őket feleségül. csak annyit mondott: „Vegyél be két aszpirint. mint Mr. .kérdezte Luke.És mért nem mondtad ezt el nekünk? . mit tartogat Mama számomra? Azt akarja. akkor azt várja tőlem.szólt Luke és védőén pillantott Savan-nah-ra. . Olvan helven akarok élni. Tudod te. hogy1 ha itt maradok. akik tágra nyílt szemmel bámulnak rám. vagy gyengeelméjű leszek és az éttermek meg bárok hátsó bejáratánál fogok szendvicsekért ese-dezni.Pofa be. Mama elvárja tőlem. ami akarok. akit majd megismereka főiskolán. . ahol ha egy időre megbolondulok.Ugyan mit tehettetek volna? . hogy mindig úgy kell tennem. hogy mindig elrejtsem. Hányingerem van attól. ahol 342 Pat Conroy nem kell attól félnem.Na jó. . hogy kiderül minden. Na.Tolithával. és lepillantott a holdsütötte hullámzásba. . . . Azért. . amit magamról tudni akarok. Lenéztem én is. Pedig mindig is tudtam. De ha lányok lesznek.Szólhattunk volna. Az leszek. úgy végzem. kislány korom óta hányingerem van ettől. És akárhányszor elmondtam ezt anyának. mi is vagyok valójában.mondtam én. hogy vegyél be három aszpirint. de csak vizet láttam. Elmegyek New Yorkba. . valamilyen helyre kis dél-karo-linai városban és nyomjak ki négy vagy öt gyereket. és egyáltalán ne egyél csokoládét vacsora után . Megbolondulok. soha egy pillanatra sem változtam olyanná.Egy csomó vízbe fűlt kutyát.Tudjátok. Tom és Luke. hogy menjek feleségül valamilyen ügwédhez vagy orvoshoz." Szörnyű. hogy idáigjutottunk.kérdezte.Attól félek. senki nem veszi észre. aztán telepedjek le. hogy orvosoknak és ügyvédeknek taníttassam őket. mintha ugyanolyan lennék. Tom . mint amennyit kell. mert a délvidéken születtem. Szörnyű rémálmaim vannak. A falra mászok már ettől.Itt mitől kell félned? . hogy én más vagyok. semmint egy napnál is többet maiadjak DélKarolinában. de erre én nem vagyok vevő. mint egy igazi déli. mint bárki más. Ha fiúk lesznek. Fruit. talán mégiscsak New Yorkba kellene költöznöd.Inkább meghalnék. Az agyamra megy ez a város azzal. amit itt belül érzek. mit látok ott alattunk a vízben? .kérdezte Luke.

mondtam füttyentve. nem bírja az italt.mondta Luke. ennyi az egész. ezúttal keményebben és én el is hallgattam. Én kissé bizonytalanul tápászkodtam fel.üvöltöttem és egy újabb sluk-kot húztam az üvegből. szörnvű. Javaslom. .Mért nem mész inkább orvosnak. hogy vigyen el engem egy pszichiáterhez Charlestonba. Luke .Okos lehet. sokat. te meg csak ülsz ott és viccelsz. Nem akarlak megszégyeníteni asszonynép előtt. Add ide a bourbont. és megcsippentette Savannah arcát. be tudsz engem dobni a vízbe? . . . . Luke. De most már egy istenverte főiskolai futballcsatárral beszélsz. Luke. ahelyett hogy edzőskö-döl. hogy tisztelje az idősebbeket.Meg kell tanítanom szeretett kisöcsé-met arra. -A húgunk bajban van. te kis lüké. . nem pedig valamelyik gimnazista zöldfülűvel. Tom . évente 120 000 dollárt szakítanék le. Mondom. hogy negyven dollárt kérnek óránként. .Sokat jár a szád.Mondtam már.Bocsáss meg. Luke felállt a dokkról. . . Nem igaz. Atyaisten.mondtam. hogy odaálljak elé. Az alkoholos mámortól a legyőzhetet344 Pat Conroy . HULLÁMOK HERCEGE 343 -Jézusom.szólt ismét Luke. Csend borult mindhármunkra. ez után adóznék.mondta Luke.Hog) nem bírom az italt? . .Nincs ott lenn egy kutva sem. . ha valakinek 140 az IQ-ja. és valami fontosat akar elmondani nekünk.Ne bántsd.A pokolba is.Részeg vagy. kis lükém .Fogd be a pofád. . Mondjuk. de megtudta.Nem tehetsz semmit. vagy behajítalak a vízbe.Negyven dollár óránként .mondtam röhögve és gátlástalanul. idd ki a felét. hogy kijózanodjál. kínos csend.Ebben a megyében bárkit asztal alá iszok. .Már jó ideje élek ezzel egyedül. Luke. akik ott látják lógni anyjukat a henteshorgokon. öregem. Megpróbáltam rávenni Mamát. ha rajtad lesz a sor. Egy évben ötven hetet me-lózok és segítek az embereken. Tom? kérdezte Luke. . Tom .mondta Savannah. Savannah. akinek még csak pelyhedzik az álla. . Ez mégiscsak szörnyű. . Csak képzelődsz. Luke. . hogy varrd be a szád. Savannah . lehet hogy pszichiáter leszek. nem pedig kinevetni.Azt hiszed. és heti hat napot. dolgozok naponta tíz órát. Meg kell próbálnunk segíteni rajta.

és odaadtam őket Savannah-nak. . Szeretkezem majd terHULLÁMOK HERCEGE 345 üakkal. Mit vársz az élettől.És mi van veled. Minden főiskolás futballista elmehet a pokolba . Levetkőzöm meztelenre es végigvonulok . Savannah kiáltott Luke .Tósztoljunk iád is. a nadtagom es a sporuakóm. es konvolt egvet. mondta Savannah. neked is eg\ tosztot. .Én halasz vagvok és emellett ki is tartok. aztán hallottam. Luke.Na most.Add csak le nekem az üveget! . . am Luke telkapott es ugv dobott a vizbe.mondta.mondta Luke és odaúszott a hídhoz. nőkkel és állatokkal. Mindezt filmre veszem. a legvadabb istenverte nőre. Savannah Wingóra . Levettem a cipőm. es azt mondtam Jo átlagpolgár leszek.Dobd le a cipőd aztán ússzunk v issza a házhoz. Fuldokolva és vizet köpködve vergődtem a felszínre.u '< Avenue-n. -Isten . . Toszi. Ö is le\ ette ruháját. akárcsak az apám. Luke. Elvette az üveget Savannah-tól.üvöltötte -.Isten veled. New York-ir . ott állt fölöttünk bugviban es melltartóban. Veszek egy papagájt és megtanítom káromkodni. Jobb leli volna. . men a avaron mindennap verekedni lógunk.Nem kelleti volna sponzakót felvenned ebben a hőség" ben mondta Luke. tutballisiar A hátamon usz\ a pillantottam tel húgom holdsutötte arcá-ia. miközben a hullámokkal küszködtem és visszaúsztam a hídhoz. aztán hazaküldöm az itthoni mozikba. mint azelőtt. es azt kiáltotta. aztán átadta nekem az üveget. mint egv szobor. amim Savannah kacaja vegigvisszhangzik a ukk sáron.üvöltötte az Atlanti-óceán felé.Akkoi ig\unk . Colleton . hogv közben bukfencei vetettéin.lenség erzese szállt meg. kisgyerekkorunk -ban. És az a tervein.Akkor a kitartásra. gverunk.A vadságra . Koltó leszek e^ bev adulok.Na. ha nem leszed tönkre az uj sponzakomat. Ott birkóztunk. A le\ égőbe emelte a kom akosuveget. nűg végül megadtam magam. . . . . aki valaha is a világra született. . a holdtenvben szép volt.Egy utolsó losztot a jöu'inkre Először is Tómra. hogv nemcsak vad leszek.kérdeztem.mondta. miközben a hullámok telem sodorták. .szólt Luke. es a víz ala nvomott eg\párs/oi. de igazan bűnben togok élni. . es beugrott mellem a vízbe.

A hatalmas hal csak ugrált és táncolt a hullámokban. Nyugtalanok voltunk amiatt. A gyertyák aranyfényében anvám arca szokatlan szépséggel csillogott. hogy nézzen szembe egy olyan világgal. Megint nyár volt és csönd és hőség. jó egyórás küszködés után. olyan erős volt. Július 19-én anyánk harminchetedik születésnapját ünnepelte. nem is tudom. És szevasz. Nem tudta. mint a középkorú nő félelmét. meglepetésemre arra jöttem rá. hogyan éljek majd a családom nélkül. amit semmiféleképpen sem lehet megbocsátani. Szerettem volna megmondani neki. Isten veled. Nem tudtam így megmutatni. amint a Chanel illata megédesíti azt a kis eret a nyakán. életcéljának elvesztését. Haragudott ránk és felnőtté válásunkat 346 Pat Conroy úgy tekintette. futball. mi pedig partit rendeztünk neki. aztán áhítattal és tisztelettel vegyes gesztussal engedte szabadon. Azon a nyáron egyetlenegyszer sem engedte. sem apámra a szigeten töltött életünkért. hogy ezen az utolsó emlékezetes nyáron minden időt vele töltsünk. Mama és Papa. amit Sarah Postonnál találtunk az illatszerboltban. Mikor végül a csónakba húztuk. hogy otthagyjuk és neki szembe kell nézni azzal. hogy akvarelleket festett és Dylan Thomast utánzó verseket írt. Anyám szemeiből sötét üzenetet olvastunk ki. Miközben kiürítettem az üveget. és miközben a család ugratta őt.veled. nagyvilág. Megcsókolt aznap este és éreztem. mint egy ló. Savannah tökéletes csu-kaíejessel ugrott a vízbe. Savannah egy csoko-ládétortát készített neki. ahol ő már nem anya többé. hogy megértek mindent és nem neheztelek sem rá. fejemet a vállán nvugtattam és . Aztán hagytuk. és megvettük anyámnak a legnagyobb üveg Chanel 5-öt. mint valamiféle árulást. Luke meg én bementünk a bárkával a városba. hogy a lágy hullámzás hazasodorjon minket. Életem legszebb nyara volt ez a szigeten és lassan készítettem fel magam a búcsúzásra. De csöndben maradtam. Savannah azzal töltötte a nyarat. mint a gyermekei. Tizennyolc évnyi derű és bánat közeledett a végéhez és én ezt képtelen voltam elviselni. amiatt aggódott. Születésnapjának estéjén anyámnak harmadszorra sikerült elfújnia az összes gyertyát. mit érzek. amit úgy értelmeztünk. hogv apánkkal dolgozzunk a halászbárkán. A Kiawah sziget mellett Luke horogra kapta első tarponhalát. ami a korával fejlődik ki. Luke megcsókolta a halat. hogy egyedül apámmal éli életét. hogy biztos valami súlyos tüdőbetegségnek néz elébe. Ragaszkodott ahhoz.

Most már te is halász vagy. uralkodj magadon. mikor délkelet felől feltámadt a szél. fiam . aztán mikor megfordult.beszívtam hajának édes illatát. Déltájban tetőzött a dagály. Ebéd után Luke elhívta Sa-vannah-t és engem. . ő sem vette tudomásul azt a tényt. és gyermekkorunk már sohasem hozható vissza. és hagyd békén azt a fiút. én aztán érzékeny egy családot neveltem fel . miközben hallgatta. Luke pedig elment otthonról és végigsétált a hátsó úton a mocsarak között. mindhárman próbáltunk ugyanazon a . Augusztus harmadikán kinn aludtunk a dokkon. . hogy megtrágyázza a pekán-diót. bánatát azonban erő hatotta át. hogy semmi sem fog változni. messze a családi kötelékektől és sötétségétől. ahogy sírt. A dolgok lényegét tekintve sohasem váltunk részévé Legalábbis ez a tudat éltetett bennünket. augusztus végén elhagyjuk a szigetet. mert elhagyjuk őt . és a halászok nem azok a siránkozó fajták. Savannah meg én pedig csak egyszerűen a Mel-rose szigeten születtünk.kérdezte apám. hogy mennyire különbözik életünk. Henry . És nem szándékozom a szigeten kószálni ilyen különösen klassz időben. . Már két éve nem hozott gyümölcsöt. ha a Melrose sziget pe-kánfái egyetlen diót sem teremnek az elkövetkezendő ötven évben.Mire való ez a siránkozás? . hogy teljesen összeroppant.Na. hogy Savannah és én arról beszélgettünk. Akárcsak anyám. mert azzal akarta tölteni a délutánját. mint egy túlérzékeny családot. Egy georgiai rádióállomást hallgattunk. Úgyhogy Savannah és én ottmaradtunk anyámmal. Szerettem volna bátyámat megölelni és arcát az enyémhez szorítani.mondta apám ismét magára maradva véleményével. . hogy kísérjük el a sziget déli részébe. hogy az sem érdekel. Aznap este Luke azzal lepett meg mindannyiunkat. a szél nem engedte.Az isten szerelmére. Luke a szigethez tartozott. Kedélyesen közöltem bátyámmal. . aki karjaiba fogta Luke-ot és fogadkozott neki. Savannah volt az. Luke. hogy visszahúzódjon és titáni küzdelem vette kezdetét. meghatóan szenvedett.szólt apám. . ez HULLÁMOK HERCEGE 347 táplálta örömteli álmainkat az utazásról. és valahányszor egy kedvenc számunkat játszották.Luke szomorú. Luke reszketett. .Maradj nyugton.mondta neki anyám -. De képtelen voltam rá.Semmit sem utálok jobban.magyarázta Savannah.

melyhez tökéletes tanár kell. hogy a savannah-i körzetben negyven százalék a valószínűsége annak. Anyám boldog hangja egybeolvadt a hírekkel. a félelem olyan sötét művészet. akár anyámat arra kérjem. Anyám boldog ártatlansággal táncolt húgommal. Válogatás nélkül mondták egymás után az országos és a helyi híreket. Pedig épp az várt ránk. mi pedig hangosan énekeltük a szöveget. A teltételezések szerint fegyverük van. Valami ösztönös félénkség tartott vissza attól. Épp egymással beszélgettünk. én pedig együtt énekeltem a számot a Shirellesszel. HULLÁMOK HERCEGE 349 mert nem hallottunk autót közeledni a házhoz. ezért veszélyesek. Szélvihar söpört végig a folyón. mélyen meghajolva 348 Pat Conroy forgolódtunk ide-oda és csókokat hintettünk extázisba esett rajongóink íelé.hangon énekelni. hog\ akár húgomat. Az eső halkan kopogott a tetőn. és a zene ritmusára tapsoltam. mikor a hírek következtek. hogy házunkat figyelik. Florida felé tartanak. de házunkat most a zene és a tánc töltötte be. hogv megfogom a kezüket. hogy megtanuljuk. Vállat vontam. az ujjongó tömeg szórakoztatására. Szökés közben megölték az egyik őrt. rögtön egy puska hideg acélcsöve nyomódott halántékomnak. anyám pedig rikoltozott és táncra perdült Savan-nah-val. Elragadtatással és egyben szégyenkezéssel figyeltem érzéki mozgásukat. de arcát jól . miközben az időjárásjelentő közölte. Mikor véget értek a hírek. Nem tudhattuk. A georgiai kormányzó pénzügyi támogatást kért a szövetségi kormánytól. Mikor aztán a szám véget ért. Nem viselt szakállat. Felpillantottam a férfira. három férfi pedig megszökött a közép-georgiai Reids-vilie börtönből. a Shirelles száma hangzott fel a rádióban. Ahogy kinyitottam. nagy szakértelemmel forgatta körbe húgomat a nappaliban. tanítsanak meg táncolni. hogy aznap délután esni fog. úgy tettünk mintha láthatatlan mikrofonokba üvöltöznénk. De az egész mégiscsak zenével kezdődött. Megeredt az eső. Kopogtattak a bejárati ajtón. Anyám volt a vezető táncos és kecsesen. Még attól is zavarba jöttem. aztán mentem ajtót nyitni. És ezek a tökéletes tanáraink megérkeztek. ha arra gondoltam. megtapsoltuk egymást. mert kiskorúaknak árusított szeszesitalt egy bárban a Rivers Streeten. mi pedig egymásra néztünk. de hiába. Egy férfit letartóztattak. Aztán felhangzott anyám kedvenc nyári dala. hogy megakadályozhassák a további eróziót.

melyeket nem értettem. lila .Tom . 350 Pat Conroy Nem tudok. Randv hátulról lev ágta rólam az inget és rám szólt.Callanwolde . A kövér férfi megragadta Savannah-t a torkánál fogva és a hálószoba ajtaja felé hurcolta. .szólt anyám -. Randy Thompson. az arcának szegezett pisztollyal. . a férfi azonban durván megragadta hajánál fogva és erőszakkal bevitte. de hirtelen előrelendültem a távolabbi fal mellett lévő fegyverállvány felé. Mama .A fiú a tied.mondtam és lehunytam a szemem. ahol én fogantam.mondta Callanwolde és anyámra pillantott azzal a primitív vágyakozással. Rand\. Azzal felmutatta annak a levélnek az összepiszkolódott darabjait. a félelem.ismertem.A börtönben töltött évek alatt csak rád emlékeztem.mondta Randv és elindult felém. Lg\ kis nvers hús . a gyávaság érzete. . miközben a rádió pedig ismét közölte. segíts. kérlek. Mama . mint a friss nyers húst.Az asszony az enyém . Az idő ablakán át nézve emlékszem azoknak a halvány szemeknek a kegyetlenségére és mágnesességére. Floyd Merlin. hogy három fegyveres férfi szökött meg a Reidsville börtönből. amit anyám írt Atlantában a nagyapámnak a koreai háború idején. -Semmit mid kedvelek jobban. mely sohasem érkezett meg a szigetre. amint Randv egy kést szegezett torkomnak. . hogy egy kicsit elszórakozzunk .Ideje.szóltam és hátam mögött meghallottam anyám sikolyát. Callanwolde közbelépett és a padlónak csapott. olyan szavakat mondott. hogy térdre estem és artikulálatlan hangon üvöltöttem fel. hogy lazítsam . . Callanwolde pedig átlökte anv ámat az ajtón és arra az ágvra taszította. . Nekem iig\ tűnik.mondta és kacsintott a többiek felé. hogy terád emlékeztessen. akit valaha Callanwolde-nek hívtunk.Sosem felejtettelek el. A másik két férfi a hátsó ajtón rontott be.suttogtam. Tom mondta ismét anvám -. Nem tudok. jóképű srác. mely szinte megmérgezte a levegőt a szobában. azt a levelet. és feltételezhetően Florida felé tartanak. Ezt itt megtartottam. . majd amint elindult anvám felé. majd bevágta maga után az ajtót. de oly erősen. Erőt vett rajtam a tehetetlenség.mondta a hatalmas termetű férfi. Otis Miller. segítened kell. Savannah hadakozott és sikoltozott.

de a saját vérem volt az.meg az övemet. Tom. . Tommy. hogy azt hittem.Miközben elvérzel. Mikor belém hatolt. szép vonalú torkodat . Mit számít az nekem.Nagyon fáj. Én leszek neked az első. Éreztem a derekamon a kés pengéjét. kibontottam övemet.Mondd. nadrágom pedig a padlóra csúszott. amit csinál. ő meg csak vonaglott és még mélyebben nyomta belém a dákóját. eközben hallottam. hogy jólesik. üvölteni próbáltam. Mi is a neved. . -Neeem.Tom. de nem sikerült Képtelen voltam hangot adni megaláztatásomnak. mielőtt átvágom azt a kibaszott. Nem tudtam. könyörögnek. Tommy. hogy egy fiút is meg lehet erőszakolni. Hatalmas farka volt és őrületesen fájt. miközben bal kezével megragadta gcHULLÁMOK HERCEGE 351 gémet és olyan keményen szorította meg.Kérem . aki erre is megtanított. Éreztem. hogy lépjek közbe. mit akar.Volt már férfival dolgod. . miközben a férfi keményen lökdöste belém és azt suttogta: . . Vidéki fiú voltam.suttogta. Tommv. a pasas elélvezett. ahogy a férfi a tarkóninak préseli ajkait. szabad kezével pedig a nemi szervemet markolászta. .kiáltott ki Savannah elkínzott hangon.kérdezte Randv miközben én Savannah sírását hallgattam a hálószobából. De most eljött otthonomba az. elvesztem az eszméletemet.mondtam és nem is hallottam a saját hangomat. Rendesen megkeféllek ám. Aztán a hajamba markolt és térdre kényszerített. amint egyre csak'belém erőszakolta. egész addig. .Ne . Tommy. A nvakamat szívta. hát persze. . megkefel-lek.könyörögtem. miközben hallgattam. Éreztem. Tommy.Helves. hogy valami folyadék csorog végig a combomon és azt gondoltam. ahogy levágta rólam az alsónadrágot. mit akar. hogy nem. míg meg nem éreztem a farkát a seggemen. Szemeim könnyekkel teltek még.Tom . Tom! .azzal a torkomnak feszítette a kés pengéjét. hog)1 anyám és húgom a nevemet szólítja.szóltam. Mondd . Tommy? . szépfiú. Minthogy nem tudtam. szépfiú? Mondd csak meg Randynek a nevedet . Keményen hátrarántotta a hajamat. mielőtt átvágom a torkodat. Dél-Karolinából. majd késével felvérez-te a seggemet és azt suttogta: . ennek a szörnyűséges szégyennek. .Mondd meg a neved. Igazán klassz. Nem is tudtam. hogy anyám és húgom sikolya visszhangzik a házban.

miközben elvérzel. hogy jólesik.Mondj valamit. Tommy! . mi is az. mint az . Tekintetem körbejárt a szobában és megállapodott a kandalló fölötti tükrön. mint azon a kora augusztusi edzésen. mennyire élvezed.Jólesik . . sem azt. A tükör keretében Luke bátvám arcát láttam meg. . .suttogtam. és ezúttal sem tudtam. ne! .mondtam most szebben. Mondd.Kérem. Most már teljes volt megaláztatásom és erőtlenségem. miközben a férfi nyögött és mélyen belém hatolt. aztán együtt taszigáltuk a ketrecet fel-le az úton. Ugyanaz a hang volt.Klassz. . Vajon hallják ezek? Ezen tűnődtem és hangosan nyögtem. mint egy nyúl sírása. Felpillantottam és igyekeztem. aztán odakint az esőben ismét meghallottam azt a hangot. . Felismertem a hangot. hogy elnyomjam a hangot. de nem tudtam pontosan megmondani. míg összecsuklottunk a kimerültségtől. hogy minden puska a házban van és akkor van a legjobb esélyünk.anyámat hallottam. édesem. mikor nyögsz. . Tommy. Tommy . Kis szívem.Nem . Megint csak hallottam azt a hangot. ó" is meg én is beálltunk a tigrisketrec mögé. hogy agyam kitisztul352 Pat Conroy jon a gyűlöletről. ha Luke segítségért rohan. hogy honnan jön. Luke már nem volt ott. Nem vette észre azt a pillanatot.Akkor rögtön elvágom a torkodat. Mikor ismét odanéztem. mikor Luke és én felvettük védőtöméseinket és kötéseinket és nekiláttunk gyilkos gyakorlatainknak. . Most már tudtam mi az. amint felkiált. Megráztam a fejem és ezt a szót formáltam számmal: Ne! Tudtam. Nagyon klassz.Mondj valamit.Szebben mondd. az ágak nekicsapódtak a háztetőnek. valahonnan még az elmúlt időkből. hová tegyem.mondta Randy Thompson.csak. melyekkel testünket edzettük a szeptemberi meccsekre.Jólesik.suttogta ismét Randy. A segged lu-kába élvezek. Olyan volt. A szél dühödten zúgott át a fákon. Ennek a szörnyű kemény edzési módszernek megszállottjaként az emberi állóképesség olvan határait értük el. . Tommy. mikor egy sólyom karmai belévájnak. ami erősebbé tett minket. mikor egy gyilkos dühhullám cikázott át rajtam. Tommv . amint a déli oldalon lévő ablakból figyel. Aztán meghallottam a szél zúgásán keresztül.

összes többi keményfiú, akik nekünk rontottak a pályán a közelharcban. Naponta kínoztuk magunkat a saját magunktól kiötlött kegyetlen önfegyelme-zéssel, mégpedig megalkuvás nélkül. Az első héten egyszerre csak néhánv v ardnvit tudtuk arrébb tolni a tigrisketrecet. De HULLÁMOK HERCEGE 353 mire az edzési időszak elkezdődött, már vagy negyedmérföld-nyit toltuk, míg végül összecsuklottunk az úton, kábultan az augusztusi hőségben. És most hallottam Luke küszködését, amint egymaga tolta a ketrecet a ház felé, a kerekek mélyen belevájtak a nedves talajba, mozgásukat elárulta a bal kerék tengelyének nyikor-gása. Hangosan felüvöltöttem, mikor a férfi belém élvezett, ondóját a véremmel keverve. Amint felkelt rólam, a kés szorosabban feszült torkomnak. Aztán azt mondta: - Na, hogy akarsz meghalni, Tommy? Melyiktől félsz jobban, a késtől vagy a pisztolytól? Háttal a falnak nyomott és pisztolyát a fejemhez szegezte, miközben a késpengét lágyékomhoz nyomta. A heréimhez emelte a kést, majd azt mondta: - A késtőL mi, Tommy? Gondoltam. Levágom a tökeidet, Tommy, aztán a kezedbe adom. Ehhez mit szólsz? Aztán mindig egy kis darabot levágok belőled. Épp most kúrtalak seggbe, Tommy. Ügy-hogy most már az enyém vagy. Ügy talárnak majd meg, hogy a spermám ott lesz a segged lukában. Tommy. Lehunytam a szemem és szélesen széttártam karjaimat, Randy area pedig szinte az enyémhez ért; miközben megcsó-, költ és éreztem, hogy nyelve körbefut a számban, jobb kezem egy darab hideg márványhoz ért. Randy szeme végig nyitva volt, miközben engem csókolt, ujjaim azonban lassan rákul-csolódtak a Prágai Újszülött szobrának nyakára, amit apám Németországból, Kraus atya templomából lopott el a háború után. Savannah és anyám a hálószobájukban sírtak. Megint hallottam anyám üvöltését. - Tom! - sírta és hangja összetörte a szívemet. Ismét hallottam a kerekek mozgását, aztán a tompa puffanást, ahogv valami az ajtónak ütődött. Hangosan kopogtak a hátsó ajtón, mintha valamelyik szomszéd jött volna át 354 Pat Conroy - Ne mozdulj, Tommy. Egy szót se szólj, vagy máris meghalsz -

suttogta Randy Thompson. Callamvolde viharzott ki anyám szobájából, épp a cipzárját húzta fel nadrágján. Anyám meztelenül feküdt az ágyon, karjaival fedve el szemét. Callanwolde-ot az a férfi követte, aki húgomat erőszakolta meg, alsónadrágban jött ki, múlóban lévő erekciója még jól kirajzolódott. Mindketten elhelyezkedtek a szobában, pisztolyaikat az ajtóra szegezték. - Fuss innen, Luke, rohanj! - üvöltött anyám a hálószobából. Callamvolde gyorsan kinyitotta az ajtót és meglátta, amint a ketrec ajtaja félrecsúszik. A férfi, aki épp most erőszakolta meg anyámat és szodomi-tát játszott vele, szemtől szemben állt egy bengáli tigrissel. Randy Thompson, aki engem erőszakolt meg, megbabonázva állt ott, szemeit a ketrec ajtajára függesztette, amint Caesar előrontott a félhomályból és a szoba világossága felé vetette magát. Láttam, amint a tigris»,előugrik az árnyékból és egy lövés csattant, majd Callamvolde felsikoltott. Üvöltve hőkölt hátra, arcába a tigris fogai mélyedtek. Randy Thompson felemelte pisztolyát, épp akkor, mikor marokra fogtam a márványszobrot és úgy szorítottam, mintha a Louisvillei Pörölyöklű felszentelt szobra lett volna. Miközben Caesar a férfi arcát marcangolta, aki anyámat megerőszakolta, Randy Thompson agyának darabjai a nappali távolabbi falán loccsantak szét. Szinte lefejeztem azzal a dühödt csapással, még mindig a számban érezve nyelvének ízét. Lovaglóülésben ráültem és teljesen elfeledkeztem a tigrisről, meg a harmadik férfiról, meg az üvöltözésről, egyre csak ütlegeltem Randy Thompson arcát, míg végül már nyomokban sem hasonlított emberi arcra. Hideg megfontoltsággal ütlegeltem bele koponyájának darabjait mélyen az agyába. Flovd Merlin üvöltözött és ezzel egyidejűleg tüzet nyitott HULLÁMOK HERCEGE 355 pisztolyából, vadul és céltalanul. Caesar is vérezni kezdett egy lapockájához közeli sebből. Callanwolde nyögött a tigris súlya alatt, míg végül Caesar mancsa lecsapott és leszakította a férfi nyakát a gerincéről. Merlin hátrált, tüzelt és üvöltözött. A poklok pokla szabadult el a házban, a halál szaga és a rádióból harsogó Jerry Lee Lewis-szám közvetlen a halála előtt ébresztette rá Floyd Merlint, hogy rosszul tették, mikor a Wingo házat választották célpontul. Még mindig hátrálva adta le utolsó lövését a tigrisre, aztán meglátott engem, kezemben a felemelt szoborral. Gyorsan balra ugrottam és elvágtam menekülésének útját a hátsó ajtó

felé. Savannah a szobájába ment, egészséges megfontoltsággal töltötte meg pisztolyát, aztán olyan ordítással rontott ki onnan, mintha ő lett volna a világ legharciasabb nője. A lány, akit Floyd Merlin erőszakolt meg, a férfi lágyékának szegezte pisztolyát és meghúzta a ravaszt. Szinte kettészakította Floydot, vére és zsigerei félig elvakítottak, közben Luke elviharzott mellettem, megragadta az ebédlő egyik székét, felkapta< és pofán vágta vele a tigrist. - Csillapodjatok - mondta Luke. - Vissza kell Caesart zavarnom a ketrecbe. - Ha Caesar nem megy vissza abba a ketrecbe, a másvilágra küldöm - mondta Savannah sírva. A tigris megfordult, vérzett és imbolyogva indult Luke felé. Caesar állkapcsa véres volt, megsebesült és teljesen összezavarodott. A szék felé csapott és letörte egyik lábát, de Luke egyre csak kényszerítette, hogy az ajtó felé hátráljon. - Nyugalom, fiú. Vissza a ketrecbe, Caesar. Igazán jó munkát végeztél, Caesar. - Caesar haldoklik, Luke - mondta anyám. - Nem, Mama. Ne mondj ilyet! Kérlek, ne mondj ilyet! ő mentett meg minket és most nekünk kell megmentenünk őt. A tigris véres nyomokat hagyott a padlón, mintha hirtelen groteszk rózsákat festettek volna a szépen fényezett fára, mi356 Pat Conroy közben hátrált a hátsó ajtó felé. Még egyszer visszafordította fejét, aztán ketrecének biztonságába küzdötte magát. Luke lehúzta a ketrec ajtaját és bezárta. És családom ekkor magába roskadt, osszeroppant, úgy si-valkodott, mint a megsebzett angyalok, a szél pedig keményen ostromolta házunkat, a rádió pedig a sajnálat legcsekélyebb jele nélkül szólt. Keservesen zokogtunk, kezünkön és arcunkon, a falakon, a bútorokon és a padlón támadóink vére száradt. A gyermek Jézus szobra ott feküdt mellettem, vérrel borítva. Nem egészen egy perc alatt három embert öltünk meg, akik a pusztulást és rombolást hozták házunkba, ahogy az a rémálmokban meg van írva. Álmainkban majd előjönnek borzalmuk poraiból, és ezerszer erőszakolnak majd meg minket újból. A nemi erőszak bűn az álmok és emlékek ellen. Ez a három lemészárolt férfi egész életünkön át újból és újból megtanítja majd nekünk, mi az a maradandóság, mi az, ami megváltoztathatatlan, ami örök fáj dalmat okoz a léleknek. Bár testünk

majd meggyógyul, lelkünk gyógyíthatatlan sebet szerzett. Az erőszak mély gyökereket ereszt a szívbe. És erre nem hatnak az évszakok. Mindig érett, örökzöld. Vagy tizenöt percig ott feküdtünk, annak a mészárszéknek a padlóján, mely addig is az otthonunk és szentélvünk volt. Luke szólalt meg elsőnek. - Legjobb, ha hívom a seriffét, Mama. - Ne merészeld - hallottam anyám eszelős hangját. - Mi Wingók vagyunk, túlságosan büszkék ahhoz, hogy elmeséljük, mi történt itt ma. - De muszáj, Mama! Itt van három halott ember a nappaliban. Valakinek csak meg kell magyarázni. - Ezek nem emberek - szólt anvám. - Hanem állatok. Bestiák. Azzal leköpte a férfi testét, aki Savannah-t erőszakolta meg. - Tomot orvoshoz kel! vinni, Mama - mondta Luke. Megsebesült HULLÁMOK HERCEGE 357 Hol sebesültél meg, Tom? - kérdezte anya, de hangja személytelen, metaforikus volt, olyan szenvtelenül beszélt, mintha idegenekhez intézte volna szavait. - Az a férfi megerőszakolta Tomot, Mama. Vérzik - mondta Luke. Anyám felnevetett, de nevetése olyan volt, mint a holdkórosé. Majd ezt mondta: - Egy férfi nem erőszakolhat meg egy másik férfit, Luke. - Nos, úgy látszik, annak a pasasnak ezt sose mondták meg. Mert láttam, mit csinált Tómmal - felelte Luke. - Azt akarom, hogy ezek a testek eltűnjenek innen. Vigyétek őket, fiúk, mélyen be az erdőbe, és úgy temessétek el Őket, hogy soha senki rájuk ne lelhessen. Savannah és én slaggal felmossuk és felsúroljuk a házat. Nem akarom, hogy ezeknek az állatoknak bármi nyoma is maradjon itt, mikor apátok holnap este hazajön. Uralkodj magadon, Savannah. Most már vége az egésznek. Koncentrálj valami szívderítőre, mondjuk egy új ruha megvásárlására. És vegyél magadra valamit. Itt állsz meztelenül a bátyáid előtt. Tom, te is öltözz fel, ebben a minutumban. Azt akarom, hogy tüntessétek el innen ezeket a tetemeket. És ne sírj már Savannah. Megértetted? Szedd már össze magad! Gondolj valami vidámra - egy romantikus csónakázásra a Mississippi folyón. Szól a zene is. Bor folyik és hűvös szellő simogatja arcod. Egy igazi úriember lépelőa holdfényből és keringőzni kér téged. Telivér lovai vannak és csak osztrigát eszik meg pezsgőt...

- Mama, őrültségeket beszélsz - szólt Luke halkan. - Hadd hívjam ki a seriffet, ő majd tudni fogja mit tegyen. Az állatorvost is el kell hívnom, hogy megnézze, tud-e segíteni Caesaron. - Senkit sem fogsz idehívni - mondta anyám határozottan. - Nem történt itt semmi. Hát nem érted meg? Egyáltalán nem értitek? Nem történt itt semmi. Apátok hozzám sem nyúlna többet, ha csak rágondolna, hogv szexuális kapcsolatom volt 358 Pat Conroy egy másik férfival. Egyetlen jóravaló fiatalember sem veszi soha feleségül Savannah-t, ha híre kel, hogy már nem szűz. - Jézusom - szóltam hitetlenkedve, anyám és ikertestvérem meztelen testét nézve. - Drága Istenem, mondd, hogy csak vicc ez az egész. - Na, öltözködj fel, Tom, de azonnal - szólt anyám. - Sok tennivalónk van. - Valakinek el kell ezt mondani, Mama - erősködött Luke. -Mindannyiótoknak orvoshoz kell mennie. Segítenünk kell Caesaron, ő mentette meg az életünket. Mama. Ezek az emberek megöltek volna titeket. - Én a családom j ó hírére gondolok ebben a városban. Nem tehetjük ezt Amosszal és Tolithával sem. Meg magunkkal sem. Ki nem tenném a lábam az utcára, ha egyszer mindenki azt találgatná, vajon én írtam-e azt a levelet annak a szörnyetegnek ott a börtönben. Felhasználnák ellenem. Azt mondanák, megérdemeltem, amit kaptam, De ebből nem esznek. Nem jut a kezükbe - Mama - mondtam. - A seggem luka szétszakadt. - Nem tűrök ilyen beszédet a házamban. Egyszerűen nem tűrök üven közönséges szavakat a gyermekeimtől. Arra neveltelek benneteket, hogv jóravaló és tisztességes polgárok legyetek. Luke és én a teherautóhoz vonszoltuk a három testet. Mama egv Kotexet adott nekem, amit begyömöszöltem az alsónadrágomba, hogv elállítsam a vérzést, ő és Savannah szappanos vízzel teli vödröket borítottak a fapadlóra, mikor kimentünk a házból, anyám pedig tüzet gyújtott a hátsó udvaron, ahol elégetett két kisebb szőnyeget és egy fotelt, melyeket vér borított. Caesar súlyosan megsebesült, még Luke-ot sem engedte a ketrec közelébe, hogy enyhítse sebeit. Savannah sírt és egy szót sem szólt azóta, mióta megpróbáltatása véget ért. Eltemettük a testeket egv sekély gödörben, mélyen bent az HULLÁMOK HERCEGE 359 erdőben. Ahogy a délutáni sokk múlni kezdett, olyan kimerültség vett

erőt testemen, hogy felért egy nyugtatóval. Csak ültem ott a sírhalom mellett és reszkettem, összetörve és lesújtva. Luke-nak kellett felemelni engem és visszavonszolni a teherautóhoz. - Sajnálom, hogy bántottak téged, Tom - mondta. - Kár, hogy nem értem oda hamarabb. Valamit otthonfelejtettem, másképp vissza sem jöttem volna a házhoz. De már arra sem emlékszem, mit is felejtettem otthon. Csak láttam a lábnyomaikat az úton. - Mama megbolondult, Luke. - Nem, azt azért nem. Csak fél. Ügy kell tennünk, ahogy mondja. - De úgy beszél, mintha a mi hibánk lenne, vagy ilyesféle. Senki sem okolhat minket. Az emberek csak sajnálatot éreznének irántunk, ha tudnák, mi történt. Még segítenének is. - Anyám nem tudná elviselni, ha az emberek sajnálnák őt, Tom. Te is tudod ezt. És soha senkitől semmilyen indokkal sem fogadna el segítséget, ő már csak ilyen. Egymáson kell segítenünk, meg Savannah-n. - Nincs ez így rendjén - mondtam. - Miért van az, hogy ez az istenverte hülye család soha semmit nem csinál jól? - Nem tudom. Ilyen különcök vagyunk mi. - Az egész családot megerőszakolják, mi pedig megöltük a három pasast, akik ezt művelték. És úgy öltük meg őket, hogy szar sem maradt belőlük, Luke, a belük is szanaszét hevert a házban. Anya pedig azt mondja, tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna. - Mondtam. Különcök vagyunk - ismételte bátyám. - De ez őrültség, baromság. És azért, mert Mama és Apa őrültek, azt jelenti, hogy nekünk is teljesen el kell basznunk az egész életünket? Meg a gyermekeinkét is? Aztán ez a dolgok rendje, mígjobblétre nem szenderülünk? Savannah-t teljesen tönkretette. Mi lesz ezután vele, azt mondd meg? Kutyákat lát, 360 Pat Conroy dinmt ott csungenek a henteshorgokon és ez pont attól van, hog\ nap mint nap javával és apával kell élni. Mi lesz majd Savannah-val? - Azt teszi majd. amit tenni akar. Mint mindannyiunk. - Na és én? Velem mi lesz? - kérdeztem és megint sírni kezdtem. L'g\ értem, egy ilven nap után nem sétálhatunk csak úgy. hugi ne fizetnénk meg az árát. Két órával ezelőtt egy pasas rajtam hempergett. Luke, miközben kést szegezett a torkomnak. Azt hittem, meghalok. Azt hittem, lemészárol, mint egy disznót, ott a nappaliban. És megcsókolt, Luke, aztán azt tervezte, hogv megöl. El tudod képzelni, hogv megölsz

valakit, akit épp az imént csókoltál meg? - Nem. nem tudom elképzelni. - Nem hagvhatjuk, hogv mama ezt tegye. Luke. Nincs ez így rendjén. - Már megbeszéltük, lom. Eltemettünk minden bizonyítékot. Most mar túlságosan nehéz lenne magyarázkodni. - Az emberek megértenék. Luke. Mindannyian egv sokkban voltunk. - Eg\ hónap múlva emléke/ni sem togsz ana, hogv ez történt. - Luke, akkor is emlékezni fogok erre. ha ötszáz évig élek. - Legjobb, ha nem beszélünk róla. Megtörtént és kész. Most a/.on kell gondolkodnom, hogy segítsek Caesaron. Caesar ott haldoklón ketrecében, mikor visszatértünk a házba. Nehezen lélegzett, sárga es tekete teste ott feküdt kinyúlva a ketrecrácsok előtt. Amint Luke inegsimogatta fejét, Caesar nem ellenkezett. - Jő voltál. Caesar - suttogta Luke. - Anm na jó voltál, hogv ahhoz sem volt jogunk, hogy bezárva tartsunk itt ebben a kis szaros ketrecben. De végül hőssé váltál Caesar. Atyaisten, mi lett volna, ha nem tudod bebizonyítani, milyen ördögi egy tigris vagv. haver Igazi ördög voltál. Caesai. és nagyon fogsz nekem hiánvozni HULLÁMOK HERCEGE 361 Luke Caesar tejéhez emelte puskáját és miközben könnyek csorogtak végig arcán, egv golyót küldött a tigris agyába. Miközben néztem és képtelen voltam arra, hogy bátyámat megvigasztaljam, tudtam, soha életemben nem fogok látni még egv délkarolinai fiút. aki egv bengáli tigris halála miatt sír. Mire apám hazaérkezett aznap este, már eltemettük Caesart, a délutáni vérontás minden nvomát eltüntettük. Megtaláltuk a kocsit, amit a három férfi lopott Georgiában, meg a térképet is. melyen golvóstollal jelölték be Melrose szigetét. Ott volt az első ülésen. Luke és én legurítottuk a kocsit a hídról és elsüly-lyesztettük a tizenöt láb mély csatornában. A Prágai Újszülött szobra ott ázott egv lavór ammóniában. Savannah több mint egv órán át zuhanvozott, hogv lemossa magáról az idegen test érintését. Anvám dirigált Luke-nak és nekem, miközben helyreállítottuk a bűtorokat. Lemostuk az ablakokat, a függö-nvöket és lesúroltuk a bútorkárpitra száradt vérfoltokat. Anvám itallal várta apámat, mikor aznap este belépett a házba és közölte, hogy aznap mindössze negyven font garnélarákot fogott. A házban ammónia és tisztítószer szaga

terjengett, apámnak azonban, mint mindig, most is rák és halszaga volt, ezért észre sem vette. Egy vödör halat hagyott ott a konyhában nekem és Luke-nak. hogy tisztítsuk meg, míg ő letusol. Anyám gondosan készítette el a halat és vacsora közben szüleim oh visszafogottan társalogtak, hogy alig tudtam leküzdeni vágyamat, fel ne üvöltsék, és rájuk ne borítsam az ebédlőasztalt. Savannah a szobájában maradt, anyám pedig úgy mellékesen megemlítette, úgy gondolja, Savannah-nak valószínűleg envhe influenzája van. Apám semmi rendelleneset nem fedezett fel. Nekem minden tartalék önfegyelmemre szükségem volt. hogy ne mondjam el az egészet. Azt hiszem, még a nemi erőszak sem érintett olvan szörnyen, mint az a hallgatás és titoktartás, amit anvám rám kénvszerített 362 Pat Conroy Mert mielőtt apám hazajött, anyám odahívott minket a nappaliba és mindegyikünktől kicsikarta az ígéretet, soha teremtett léleknek el nem mondjuk, mi történt családunkkal aznap, ő maga pedig megesküdött, soha többé nem beszél egyikünkkel sem. ha ennek a szörnyű napnak bármely részletét felfedjük. Nem érdekelte, megértjük-e indokait, vagy sem. Az ígéretét egy lkunk sem szegte meg. még egy mással sem beszéltünk ó.L esetről. Egyedül Savannah szegte meg az egyezményt, ám ezt hangtalanul és szörnyűséges méltósággal tette. Három nappal az eset után először vágta tel csuklóit. Anyám olyan lánygyermeket nevelt, aki tudott hallgatni, de hazudni nem. Mikor befejeztem történetemet, ismét Susan Löyvensteinre pillantottam ott a szobában. Először nem szóltunk semmit, aztán azt mondtam: - Érti már. miért dühít fel engem Savannah gyermektörténeter Nem hiszem, hogy nem emlékszik arra a napra és nem akarom, hogy bármit is szépítsen ezen. - Megölhették volna az egész családot. - falán nem az lett volna a legrosszabb, ami velünk történhetett. - Amit maga itt elmesélt, a legrosszabb, ami valaha is történhetett egy családdal. - Magam is azt hiszem - mondtam. - De tévedtem. Ez még csak bemelegítés volt. - Nem értem. Tom. Savannah-ra és a betegségére gondol? - Nem, Löwenstein - teleltem. - Nem beszéltem arról, mikor elköltöztünk a városból. Nem beszéltem magának Lukéról.

mikor felállt. akkor az azt jelenti.kapkodtam levegő után. egy hatvanöt kilós fiúnak.mondta Bemard. de én vagy huszonöt kilóval nehezebb voltam nála. igen meglepett azzal. ha fájdalmat okoz másnak.mondtam neki. Lenn a parkban felálltam Bernarddal szemben. mikor Bernardot az átadás elfogásának művészetére tanítottam. Keményen estem a földre.mondta. Teljes szerelésben rohant velem szemben. . mi. aki nem bánta. hogy rávetette magát a lábaimra és kisopörte alólam. hogy tiszteld a támadójátékosaidat -mondtam neki. a lélegzetem is elakadt. Ténylegjó idegek kellettek ahhoz.Na.szólt Bemard diadalittasan. tenyérrel a sisakjára csaptam és a 364 Pat Conroy földre vittem. -Próbáljuk meg ismét. . Ezúttal a mellkasomnak lökte sisakját. szereltem.21 Egy edző kiemelkedő szerepet tölt be egy fiú életében. A szezon számunkra azonban igen hirtelen ért véget. Az edzések alatt számtalanszor okozott nekem fájdalmat. amit a férfikor jelent.Én akarok lenni az irányítójátékos . Azokon a kétórás foglalkozásokon a Central Park közepén megtanítottam neki a fut-ballról mindent. Bemard ugyan nem volt született atléta.A támadójátékost hülyítette meg . . . hogy megtanítottam Bemard Woodruffnak az összes titkos utat. hogy testét odavesse egy jól megtermett férfi elé. de az a fajta volt.Az a fa ott mögötted az irányítójátékos. hogy nekem rontson.Most arra tanítunk. most megörvendeztettem az irányítójátékost.Ha megérintem azt a fát. azon a napon. tartsd az egyensúlyod és igyekezz távol tartani engem az irányítójátékosodtól. . de mikor megpróbáltam elfutni mellette. Bemard . amit csak tudtam. Mert a sporton keresztül egy edző olyan titkos utat mutathat a fiúnak. . Balra léptem ki előle.Most épp összetörted az edzőt . Aztán megérintettem a fát és azt mondtam: -Most meghülyítettem az irányítójátékosodat. . Nyaramat azzal töltöttem. mint egy védőjátékos. én meg még többször őneki. . Wingo edző? . Áttörtem a vonalon.Ne hagyd el a lábaidat. mely elviszi őt ahhoz a titokzatos világhoz. miközben . a négypontos vonalnál.

és éreztem. Bemard lehangoltnak látszott. . Kivívtad a jogot hogv iránvító játékos legyél. de ismét csak kibillentettem egyensúlyából a tenyeremmel. Megint ő ütközött nekem először. meglehetősen kevés elragadtatással. Megint beálltam elé. . ahogy kinézel.A jó játékosok oda se hederítenek a kisebb sérülésekre . Megfordultam és ott láttam Herbert Woodruffot.szólt a férfi.Katonadolog. .mondta Bemard.hangját hallottam mögöttem. hogy meginog a súlyomtól. te kis fattyú mondtam neki. egy flamen-cotáncos hanyag eleganciájával állt ott.Most jól seggre ejtettem.mondtam és a bal térdemet vizs-gálgattam.Aljas egy pofa . aki kitartóan tudomást sem vett rólam. mert összetörtél .morogtam. arcán rideg tartózkodással.mondta apja. hogy a bokámra vetette magát.Mért sántít? .Csak szigorú . próbálja meg megérinteni azt a fát. Bemard. Épp meg akartam kerülni. .Hát valóban.Szóval anyád engedi.Pedig csak az én külön kérésemre fogadott téged tanítványává. Karjait összefonta mellkasa előtt. . meg sem próbált válaszolni apjának. . .Egy férfi.Kezdek már öreg lenni az ilyen szarsághoz. Hát ez rettenetes volt Bemard.Azt hiszem. Erre azt mondtam: . Ismét a földre zuhantam. .Akkor hát lássuk.Ezúttal megpróbállak kinyírni. . Nekitámaszkodtam.károgta.Greenberg professzor épp most hívott fel és közölte.küszködve álltam talpra. úgy mondtam: . hogy így vesztegesd el a nyarat -szólt élesen fiára. mikor kificamítottam a bokámat.Az igazi nagy tanárok mindig nagyon . . edző. Bemard pedig ott vihogott alattam. edző úr mondta és elviselhetetlen arroganciával vigyorgott rám. Ahogy maga mondta. arcunk csak egy lábnyira volt egymástól.Apa . Bemard . . .szólt Bernard. tényleg igazi futballista lett belőled. . amint spontán birkózómeccsünket figyelte. mikor azzal lepett meg.Maga . . hogy ezen a héten már két órát is kihagytál . Felpattant és elvágta fej-hossznyi előnyömet a fa irányába.mondta. HULLÁMOK HERCEGE 365 Ott feküdtünk együtt a földön és jókedvűen birkóztunk. . . . .Ki tanított meg erre? .Azért.Bosszantó vagy.Egészen nevetséges.kötekedett. edző úr .

aztán majd kitalálunk valamit. Ami hiányzik a tehetségedből. Men ez csak egy újabb kis összeesküvés a te részedről.Akkor talán dörgöljük össze az orrunkat? . . milyen nevet is mondott? . . . Bemard .mondta Herbert -..szakítottam félbe. Igen . Mi.A kezem az életem. Woodruff. .Velem nem beszélte meg . . Remekül játszott. . úgy mondta. Bernard. Mr. . Maga az a délvidéki fickó.De igen.szögezte le.mondtam. azt szorgalommal kell pótolnod. . Rám sem hederített.Például Bemard . Herbert Woodruff felém fordult.mondtam vidáman remélve.. . gyakorolj három órát. hogy elvonom figyelmét Bemardról. majd azt mondta: . Eredj a szobádba és miután felhívtad Greenberg professzort.Tom Wingo vagyok. miközben mindketten azt néztük. amint azt mondja: .. Woodruff.és erőfeszítésembe került.mondta Bemard.sokat követelnek. . Szégyellem.Sohasem fogok kezet. Hegedűművész vagyok.Köszönöm.A felesége kért meg rá. hogy itt vagy. én meg ott álltam egyedül a füvön Herbert Woodruff-fal.mondtam. Nagyonjó futballista. ahogy Bemard átmegy az igencsak forgalmas úton. . . Wingo? .Nincs még vége a futballedzésnek . Ismeri Bach Chaconne-ját. Bemard futballedzője.A szobalány mondta. Mr. de így van -mondtam neki. Bemard . ahogv apukád mondja. hogy uralkodjak magamon. de gondolom. hogy bocsánatot kérj.Jó. és gyakorolj a hegedűdön. Kezet nyújtottam.közölte apja. aztán hallottam. mára ennyi.Nem sokat értek a zenéhez. .Egyszer s mindenkorra 366 Pat Conroy vége van. Mr.Wingo. . Tom Wingo A feleségem gyakran beszél magáról.Szaladj haza. igaz? .Láttam magát jL^harlestonban a Spoleto fesztiválon -mondtam. ez már a maga számára is nyilvánvaló.Felemelte szép hosszú kezeit a napsugár felé és így szólt: . és anyád részéről. hogy legyek nyáron Bemard edzője. Bemard a Central Park nyugati oldala felé futott.Üdv .Aztán ki nem szarja le? .

Kár . -Én viszont nem. majd azt mondtam.Maradandóan tönkreteheti a kedvét ahhoz. hogy felgyorsítsam ezt a folyamatot közölte Woodruff.Már megtettem a lépéseket. ha Bernardról van szó . Mr. amilyennek ön szeretné. Ha Bemard fizikai tevékenységet akar kifejteni. hogy maga nem örült neki. és biztosíthatom magát. . . Talán még azt is meggyorsítaná.Maga miiven futballista volt tízéves korában? . Mr. de lefogadom.Ha elküldi abba a táborba . hogy teljesen elveszítse érdeklődését a sportok iránt. .Bemard edzője vagyok . A feleségem engedte magának.Bemard csak idén vette föl repertoárjába. de én nem így állnék hozzá. hogy hegedűművész legyen . . amilyennek én akarom . sohasem lesz olyan hegedűművész. .Az apja vagyok. Woodruff.Komolyan mondtam. . Felemeltem a labdát a földről.Ehhez semmi közöm. . uram. .feleltem. hogy elvonja Bemard figyelmét a zenétől. és legjobb esetben is csak azt mondhatom. hogy futballedzéseket tartok Bernardnak. még mindig ott van a Chaconne. .Susan említette. . ha maga egy kis érdeklődést mutatna ez iránt. Wingo . .mondta. Wingo . Mr. hanyagul játssza. .közölte. nagyon élvezné. .mondtam a férfi hátának -. uram.mondta.feleltem -.A nyár hátralévő részében Adirondacksba küldöm.Mikor tízéves voltam..mondta idegesítő méltósággal. maga pedig épp most alkotott egy futballistát.Nem hinném. miközben megfordult és elindult lakása felé. Mr. . .A feleségem érzelgős. akinek HULLÁMOK HERCEGE 367 ehhez köze van.kérdeztem.Tökéletesen igaza van.Csodás humorérzéke van.szólt Woodruff. hogy a futball maradandó károsodást okoz válaszoltam. . pontosan olyan hegedűművész lesz.A futball most múló érdeklődés Bernardnál. 368 Pat Conroy . mikor megtudta.Bemard jól tudja ezt. .szögezte le Herbert. Mindig is megvetettem az atlétikát és mindenkit. .mondta. . egy zenésztáborba. hibátlanul tudtam eljátszani a Chaconne-t .Néha lejöhetne ide Bernarddal és dobálhatná a labdát vacsora előtt. Ez nem a maga dolga. Wingo -jelentette ki.

.közölte. Érti. mit akarok ezzel mondani? .Nem kellett volna elmulasztanod a hegedűórát . Másnap fogtunk egy taxit és kimentünk a Grand Central pályaudvarra. hogy kihagyod a hegedűóráidat? kérdeztem.mondtam. . mikor Bemard hangját hallottam a kagylóban. minden tőlem telhetőt megpróbáltam.Mikor mész a táborba? . . . . -Eldobta a szerelésemet .telelte.Csengett a telelőn. De megleptél. ahová a vonatának érkezni kellett. Aztán kisétáltunk a peronra. . . . . . hogy megint meghallgassam. Az edzők. szeretik ezt. ő hozta a hegedűtokját.mondta Bemard.mondtam -.közöltem.Mondja ezt még egyszer.Másfél hüvelvket . értem . a talajba dolgozlak.ismételtem.Ezt még soha ^enki nem mondta nekem.A nyáron az első héten azt hittem.És híztam négy kilót.Mit? . akivel valaha is dolgod volt . Bevettél mindent.Mert abban a táborban még az első tíz között sem leszek. . .Hát persze . Bemard . Bemard. edző úr. HULLÁMOK HERCEGE 369 . . miközben megvette vonatjegyét.Naná. majd azt mondta.feleltem.Átkozottul erős srác vagy. Egyike a világ tizenöt legjobb hegedűművészének -mondta Bemard.Legalábbis Greenberg ezt mondta. én pedig a bőröndjét. miközben leültünk egy padra. anyád pedig elvisz engem a jövő héten.mondta Bemard. .Holnap . Nem lepett meg. Wingo edző. amit beléd adagoltam. hogv erős srác vagyok . az jó lenne. mikor visszaértem húgom lakásába. . sőt odajöttél és még többet kérdeztél.Hallotta már apámat hegedülni.Aha. edző úr? . .Nőttél a nyáron .Én vagyok az egyetlen edző. Mikor tegnap a földre vittél.Erős srác vagy. .Maga a legjobb edző. akivel valaha is dolgom volt -mondta Bemard. Egy pillanatra elhallgatott.Mondja. Vigyáztam Bemard csomagjára. Át akartam gázolni rajtad.Kivihetlek az állomásra? .És ennek mi köze ahhoz.

írok edző úr .Mi rossz van abban. igazán sajnálom. .Kösz. Gyorsan válaszolta.írok majd levelet. és visszatette hegedűjét. .kérdeztem. .kérdezte.kérdeztem. .Miért rúgták ki? . a legjobb tanár. . hogy maga csuda-jó edző mondta Bemard. . Bemard . Már ötéves korom óta voltak zenetanáraim. .kérdezte Bemard. ..Ügy értettem.mondtam neki. Bemard. De a legjobb tanár maga.Sajnálom. Közel álltak egymáshoz? . ha megtennél nekem valamit. .Mi ez? .Mit szólnál a Chaconne-hoz? .mondtam a vonatot lesve. Végül azt mondtam.Hát nem volt kellemes . Wingo edző.kérdezte. ha valakinek ideg-összeroppanása van? .Jól van .feleltem. Bemard. és egy pillanatig szólni sem tudtam. hogy meglepett. jól tetted . mikor vonata a pályaudvarra érkezett.kérdezte.Kinek? .És mitől kapta? . amelyben elmondom.Meghalt a bátyám.Csak mondja meg.Elnézést. .írjál nekem. . -Mit szeretnél hallani? . ha mindkettőt csinálom? .Ideg-összeroppanásom volt. Egy szatyrot adtam át neki. hozzá sem nyúlnék a futball-labdához. Szeretnék hallani rólad jövőre.mondta és felkattintotta a zárat a hegedűtokon. 370 Pat Conroy . .ígérte. hogy hegedülsz.Ne fáraszd magad a levéllel.szóltam felé fordulva. hogy fogjam be a számat.Szeretném hallani. hová küldjem.Sajnálom. .kérdezte rám nézve.Semmi . . Bemard. . Elmosolyodtam.mondtam neki. Megindított a fiú. . Mondja már. . . . Olyan gyönyörűen és szenvedélyesen játszotta. azt mondtam neki.Egy új futball-labda. . . .írok egy levelet.Nagyon szerettem őt .Milyen az. A Chaconne-t játszotta. .Ha így tudnék hegedülni. majd hozzátette. De szeretném.És mi az? . i . Ilyet már régóta nem mondtak nekem. Mikor befejezte.Dehogynem. Nem kellett volna megkérdeznem. .

Legyen ma óvatos Herberttel. hogy erős nemi vágyat érzek húgom pszichiátere iránt. . Én már szinte elfeledkeztem arról. fehér vállaira omló fekete hajával. Susan és én taxival mentünk haza Kingsleyékkel és csak akkor vettem észre. Én italt .mondta.Tom. hogy a konyhában dirigált. . Wingo edző .figyelmeztetett Susan és megszorította karomat. én meg azt hazudtam neki. én pedig odahajoltam és kezet fogtam Amerika egyik leghíresebb színdarabírójával és feleségével. és sosem fogom megérteni.Meglepődött. de én dél-karolinai vagyok. Herbert Woodruff hívott fel. . hogy kedves lesz.Teljesen megdöbbentem. HULLÁMOK HERCEGE 371 . míg meg nem láttam a többi zenész között. Mikor visszatértem a lakásba.mondta. vágyakozással töltött el és kissé szégyenkeztem. Susan meg úgy gondolta. . Biztos megkedvelte magát. akivel Susan rendelőj ében találkoztam.mondtam. Bemard. hogyan is mennek a dolgok egy nagyvárosban. meghívott vacsorára a szombat esti koncertje után. viszonya van Herbert Woodruff-fal.Igen . hogy mogorva. persze nem nagyon. Lehetetlen előre kiszámítani. Egy ilyen szép nő testén a fekete minden más színt feleslegessé tett. hogy létezik az a szőke nő. ott állt Herbert Woodruff. . mikor percekkel a koncert kezdete előtt csatlakoztam hozzá.Lehet. hogy én is ott voltam abban a meghitt körben. Eszembe jutott.De téged szeret . Mikor a függöny felgördült és tapsolni kezdtünk. Tom . Parfümje megszédített. miért akarta.feleltem. a depressziós fuvolás. . igaz? . akit utál. . Nem értettem. makulátlanul és szilárdan. hogy ügyvéd vagyok.Az apám utálta magát. Valahogy nem illett a képbe és kissé zavaró volt. . Susan Lövvenstein már ott ült a helyén. hogy engem is meghívott. Madison és Christine Kingsleyvel. és összeölelkeztünk a peronon..Viszlát. hogy sohasem láttam még szebb nőt és hogy Monique-nak hívják. . még nem találkozott barátainkkal. milyen kicsi és válogatott társaság gyűlt ott össze. Löwenstein? Felém fordult leengedett.mondta.Óvatos leszek . hogy olyan valaki vacsorázzon vele és barátaival. Susan idejének jó részét azzal töltötte.mondta Bemard Woodruff. edző úr . de lehet. mely összejött vacsorára Herbert Woodruff lakásán.Köszönök mindent.

-A kedves Monique-nak pedig egv pohár teher bort. de már túl késő volt.Nem sokat ének a klasszikus zenéhez. Moiuque -mondta Herbert. amikor Herbert jött be az ajtón. Mikor befejezte.készítettem Christine és Madison Kingsleynek. . Ma este még nem akarom. . . Miközben a Stotchot töltöttem. milyen is egy futball-labda. nem tehettem egyebet. .Azt hiszem. örülök. igazán szép. Tom. . hogy ezt a témát ejteni kell.mondta Monique. délvidéki fiú. .Aztán Herbert Woodruff eljátszotta Stradivariján a „Dixie" című számol. és álla alá fogta a hegedűt. de csak mosolyogtam és átnyújtottam a fehérbort Monique-nak. Mondja meg. .Készíthetek önnek egy italt? . hogy eljött. A J)ixie"-t még senki sem játszotta ilyen hibátlanul és ilyen iróniával.Csodálatosan játszott . majd arról meséltem nekik.kérdeztem. 372 Pat Conroy .mondta Monique. hogy kihangsúlyozza a szatirikus hatást. Hirtelen rájöttem. hogy Dél-Karolinában élek.Nekem egv Stotchot jéggel. azt mondtam. -Nahát. hogy Tom edzős-ködik Bemard mellett a tutball férfias művészete terén. hogy Bemard végre érdeklődést niutai valami iránt .mondta Herbert. miközben Herbert bemutatott neki. Bármi megtelel. Herbert eltúlozta mozdulatait. hibát követtem el azzal. szeretnék valamit játszani csak magának. hogy elfogadtam a meghívást.Már találkoztunk . futballedző Dél-Karolinából. Madison Kingsley azt mondta. hogy a Stradivari nyugovóra térjen. Monique-kal a karján. miért hegedül Bemard egyre rosszabbul -folytatta Herbert -.mondtam neki. hogy Bemard egyáltalán tudja. Meglepően bűbájos mosolyt villantott rám. míg meg nem tudtam. Barátunk. és akkor . lom . majd így szólt. Herbert whiskyjét pedig letettem a kávézóasztalra. ügyvéd . És míg az italt tölti.Nem értettem.tette hozzá Christine Kingsley. . . Veszélyt éreztem.Soha nem játszottunk még ilyen jól együtt -jelentette ki Monique. és hangsúlyából azonnal tudtam.Fogalmam sem volt róla. .Azt hittem. Éreztem magam körül az estélv feszült hangulatát. amint Herbert tekintete követett engem. mit szeretne hallani. Herbert. mint odaadóan elmerülni a szórakozásban. alattomos vigyorral nézett rám.

maróan és gyorsan pergőén. . Tom . Jobban nézett ki. amint érzékletesen lefestette a tervezett előadás minden apró részletét és mozzanatát Mikor befejezte. melyek új darabjának színpadra vitelénél jelentkeztek. Egyszer elkaptam Susan pillantását. az Időjárás a száraz évszakban címűnek tervezetét mely a világháború előtti bécsi antiszemitizmusról szól.Mi a véleménye? . az egész szoba elcsendesedett. mert ott az asztal végén egyedül Monique-kal beszélgetett.mondtam ¦ De a charlestoni sznobok általa374 Pat Conroy ban nem tesznek különbséget. mint amilyen ízletes volt. Madison Kingsley azon technikai problémákról beszélt.Hogv ez a Beethoven tényleg írt néhány jó számot . ők azok. A bor viszont valódi bordói volt. mikor rám nézett és kacsintott. akiknek beszélniük kell. . Aztán élénk és kötekedő beszélgetés alakult ki Herbert és Madison Kings-ley között. minden szavukat jól megválogatják.Nos.mondta Mo-nique.feleltem HULLÁMOK HERCEGE 373 Az ezt követő hahota közepette Susan az ebédlőbe kísért minket. Ijedtnek és dühösnek látszott. Sikerük fényében tetszelegtek és jól tudták. Herbert lehúzta a pohár Scotch-ot és újabbat töltött magának.kmegkérve mindenkit. - . ahol maga él. Nagy megkönnyebbülésemre úgy tűnt. Fesztelen és kissé merész társalgás volt Úgy tűnt. Madison Kingsley röviden körvonalazta új darabjának. hogy italát vigye magával. Herbert megfeledkezett rólam. amint bejön a konyhából a nappaliba.El nem tudnám képzelni. elkápráztatni és szórakoztatni a vendégeket. mikor Herbert Woodruff ismét közönségessé vált. Nem voltam felkészülve arra a pillanatra.mondta végül Herbert. Elmosolyodtam. Limoges porcelánon. Az ételt szakértőén tálalták fel.Sok az antiszemita Charlestonban. pont az én szájam ízének felelt meg.megláttam Susant. A két férfi kezdte igen jól érezni magát és társalgásuk közben észrevétlenül egymással versengtek.Rengeteg . . Mikor Herbert arról beszélt. Tom? . jobb oldalán pedig Christine Kingsley-vel. Madison egy mondat közepén tartott mikor Herbert félbeszakította és egy kérdést szegezett nekem. Herbert. Egyszerűen csak mindenkit utálnak. hogy adnak egy-egy jótékonysági előadást Yehudi Menuhinnal. a spontaneitás mázával. bal oldalán Monique-kal. . Az asztalfőre ült. mielőtt csatlakozott hozzánk. hog)' Délen éljek .

mondta Herbert. és mielőtt a szobában bármely másik antiszemita odajöhetne. mikor ilyen helyzet adódik elő. amint Monique gyönyörű ajkai enyhe mosolyra húzódnak. miért akarna bárki is ott élni.Néha én is ugyanezt teszem . Vajon mi indította Herbertet arra. Nem láttam ugyan tisztán. mint egy imádkozó sáska. aki hozzászokna. Tudja. . olyan helyzetben. hogy megvédje őket. .Én még a New York-i életbe sem szoktam bele .De most Tómról van szó .mondtam és idegesen pillantottam Susanre. Herbert azonban még nem fejezte be velem és azt mondta. mit tesz valójában. Aztán odavágom őket a padlóhoz. Hogy reagál.És azt sem.Megérdemelted. a középiskolai futballedző Dél-Karolinából? . mikor egy barátja megjegyzi. ez a szereplő.Én mindig kimegyek a szobából.Ez csodás volt. Herbert előredőlt. Tom . Herbert. Szóval maga hogv reagál. .mondta Christine Kingslev Pedig én nem éltem soha máshol. ha nem szállnál rá Tómra. mint mikor egy ragadozó koncentrál.Nagyon szellemes volt.Vagy nekiugrom. .Maga az a fajta. Tom . de homályosan az volt a sejtésem. drágám mondta Susan. szeretném. Tudja. hogy az asztalnál mindenki látta már más összejövetelek alkalmával Herbertnek ezt a rituális előadását.mondta Madison.Mert ilyenfajta kérdésre keresem a megoldást ebben az új darabban. ha már egyszer ott él -válaszoltam. Tom? Mielőtt válaszolhattam. könyökét az asztalon nyugtatta.Herbert . és HULLÁMOK HERCEGE 375 mesterkélten tapsolt.szólt Susan lerakva villáját -. . hogy egy régi és melankolikus táncba keveredtem Susan és Herbert között. mikor észrevette. hogy . Monique szólalt meg. hogy az előadásnak vége. pedig náci. .állapította meg Herbert.Nagyon jő kérdés . ha befognád a szádat. . utálja a zsidókat? .És most.mondta Christine kedvesen. . Láttam. . szemei úgy villogtak.És maga mit tesz ilvenkor. Tom? Úgy értem.Mit tesz Tom Wingo? Mit tesz vendégünk. . Meg voltam győződve róla. Tényleg érdekel. . Nagyon keménven viselkedem az antiszemitákkal. ha bármiféle faji megkülönböztetéssel találom szembe magam. a fogaimmal kitépem a gégéjüket és szétköpdösöm a szobában. mondja meg. . meglepem őket. . .Engem jobban érdekelne. Horst Wolkmann nem antiszemita. hogy sarokba szorultam.

Nem vagyok antiszemita. Nem találja elragadónak.mondta Herbert.Elvitte a cica a nyelvét. Mit tesz akkor. téketék és fehérek egvaránt. kérem . minta náci Németország iránt. akik utálják a délvidékieket. örökké hálásak leszünk önnek Mr. hogy ragaszkodik a nem túl jó hangzású lánynevéhez? Mondtam Susannek.mondta és nagyon elégedettnek tűnt a válaszommal.Semmit . Biztos vagyok benne. amelvet maga gondosan igyekezett elkerülni. És ez teszi számomra érdekessé Arra tettem fel az életemet. . így hát számunkra természetes. különben túl maradivá válik .L*g\ gondolok Délre. hogy megtörje a csendet.mondta Christine.szóltam és felálltam az asztaltól.Ügy érzek Dél iránt. . . és azt mondtam. . Tom. ha valami antiszemita megjegyzést hall odalent Délen? . talán alábecsültem kis délvidéki barátunkat. Susan . gyanítom. hogy a Délvidék tele van ilyenekkel. hogy maga antiszemita. ebből elegem van Herbert .Azt hiszem. Viszont megint elérkeztünk ahhoz a fájdalmas kérdéshez.mondtam végül . Woodruff. Hangja . Kell valami új anyagot nyújtanunk Madisonnak.Kedves.kérdeztem és visszaültem. . Tom? .Mint ahogy akkor sem teszek semmit. Herbert most minden tánclépést meg akart nekem tanítani. .mondta Herbert nevetve.Ne.És mi déliek. Tom. A feleségem zsidó. Csak ülök és hallgatok.mondta.Na. hogy a fia edzője voltam és baráti kapcsolatba kerültem feleségével. . A New York-iak kegyetlen ügyes sportjának.ilyen körmönfontan megsemmisítsen? Mert elkövettem azt a megbocsáthatatlan bűnt. mi mozgatja magát.Javaslom. . . hogv változtassunk témát . hogy megkérdezte.Philadelphiából. . mint a gonoszra. .Nagyon a szívére vette. ha olyan emberek vesznek körül. Nincs ebben semmi szokatlan.De megvetek minden philadelphiait.Mennem kell. Tom .mondta Susan. sem délvidéki nem ült még ennél az asztalnál. bizonyára gyanította ezt. . .Ó. Herbert .kérdezte végül Monique. hogy megőriz egy keveset a zsidó identitásból azzal. hogy tudni akarjuk. csakhogy én még új voltam ebben a táncban és tudtam.szóltam. Tom -mondta Herbert. . Sem futballedző. hogy megváltoztassam Déli Elmosolvodtam. Herbert? . tekintse ezt vacsora utáni sportnak. Tom edző . * .Maga honnan való. 376 Pat Conroy . Maga futballedző. . kérlek Christine.Nagyon jó.

felelte Herbert.mondta Susan. . a pszichiáter mondaná. a híres vörös nyakú feminista költő megpróbálta megölni magát. Megígérted.Mert a kis Tom igazán lenyűgöző . mert húga. A terápiáim során. Tom azért jött fel New Yorkba. mialatt feleségem kissé elnéző kezelése alatt állt. bocsánatot kérek.Csinálj valamit. Olyannak tünteti fel. amikor letámadhatják és megalázhatják feleségüket. mint valamiféle modern Mark Twaint. Madison -mondta Christine. hogy nem teszel ilyet.Tom vendég itt a házamban. a középszerűség milyen mélységeit tárhatjuk fel ma este. ő az a férfi. ami számomra elárulta.élessé és kétségbeesetté vált.kérdezte Herbert. hogy hagyd békén. nem így látod? És ennyivel tartozunk neked.igazi érzéseket.Milyen érzéketlen vagyok. hogy ti ketten tényleg barátok 378 Pat Conroy . . . hogy Herbert abbahagyja ezt. aki felfedezted a kis Tomot és behoztad az életünkbe . Ki HULLÁMOK HERCEGE 377 tudja. Maga a barátom és ennél nagyobb bűnt Herbert szemében senki sem követhet el. Herbert és azt akarom. . A fiam is szerette magát. akik kivárják társaságban azt a helyzetet.Személyes tapasztalatból tudom.Susan csodálatos pszichiáter . amiért Herbert így viselkedik. . drágám . hogv nyilatkozzon.Lenyűgöző téma.Igazad van.felelte Herbert és szinte elemésztett pillantásának ellenségessége. állandóan hallok ilyesmiről. . Tom . . drágám? . Hiszen te vagy az. És Tom. . kicsit unalmas volt már a parti.Ne is figyeljen rá.Nem kell megvédened Herberttől. hogy felém nézett volna. .Mért vagy olyan kíváncsi .El nem tudom képzelni.ő azon hitvesek egyike.De hát mért. Sokkal megszokottabb ez. . drágám . Valljuk be nyíltan. ahogy azt feleségem. mint gondolnád. ez a Tara-szerű büszkeség.Már nagyfiúk. Ez az elevenség.kérdezte Monique Herbertet anélkül. . aki egy kis feszültséget és valódi ellenséges hangulatot hoz . . És nekem tetszik Tom stílusa. . Monique . mindig is ösztönözte az ilyen jeleneteket -maguk is abba tudják hagyni.volt valami Madison arcán. . mielőtt Tomot rávettük volna. . . Susan.A feleségem szinte másról sem beszél.mondta Susan a gyertyáktól homályosan megvilágított gyilkos hangulatban.mondta Monique.

.üvöltötte magából kikelve dr. . hogy már vagy huszadszor játszod el ezt az undorító kis trükköt. .És Monique . Löwenstein -. Tégy úgy. és most már hányingerem van tóle. . minden ocsmányságot ránk zúdítasz. Nekem úgy tűnt. Susan mondta Herbert. Láttam.mondta Monique és elegáns ujjaival lekezelően pattintott. az istenit . . Szép diszkréten húzd el onnan. végig a halion. Susan. lt..Csak a véleménvemet mondtam. hogy kettesben vele kefélsz. de ez már nekem is túl sok. sem nekem soha nem volt bátorságunk.Az emberek még a végén azt hiszik.mondta Herbert mosolyogva. Aztán kiviharzott a szobából. . az összes rohadt tányért hozzávágom ahhoz a ronda fejedhez. Épp most néztem végig. Eredj te. neked kell megtenned a kellő gesztust. . hogv végignézzem.Micsoda? . hogy alázod meg Tomot pont itt. drágám . egy vendéget a mi istenverte boldog otthonunkban. valami gond van a házasságunkban.üvöltött Susan felpattanva. hogy kicsúszott Herbert kezéből ennek a partinak az irányítása. hogy leállítsunk téged. Monique .Na de. Fogd be a mocskos pofád. hog\ teszed ezt minden barátommal. akit ebbe a HULLÁMOK HERCEGE 379 házba hozok. sem Madisonnak. előbb Susanra pillantott.Susan még mindig uvohoil. Ügyet sem vetett rám. . vedd le a kezed a térjem tarkáról. Ezért akarlak rendszerint olyan messze ültetni tőle.pedig Herbert.Fordult a kocka nagyfiú. . Sem Christine-nek. Mikor épp rám nézett. Monique telállt a székéből. mintha nem is masszíroztad volna az asztal alatt.Azt hiszem. Hogy mered megalázni az egyik ve.vagytok . Ne akarjunk hamis benyomást kelteni bennük. majd azt mondta: -Eredj és kérj bocsánatot Monique-tól. majd Herbertre. És mindig végig kellett néznem. azt mondtam: . miközben inzultálta a barátomat. és kérj bocsánatot attól az ócska kis cafkától. mert attól féltünk.. Most már elég. és Susanra nézett. de rögtön.Na gyerünk. ha még egy szót szülsz Tómhoz.mondta döbbenten Monique. Mert én ugyan elviselem ezt a tényt.Akkor is fogd be a szád. mondd ki . amennyire csak lehet. amint nyilvánosan mogyorózgatod.üvöltötte Löwenstein -.

.szólt a férje.Nem tudtuk. . akik mindketten tányérjukat bámulták.Nincs több mondanivalóm a kis barátodnak . . Látja Tom. . eredj és kérj bocsánatot Monique-tdl. .Ne nézz úgy. kivéve Tomot.Ó.Jól érzik magukat ezen a partin? . most kielemeztem feleségem jellemét. a hírnév. .Atyaúristen. maga egy semmi.Herbert visszanyerte lélekjelenlétét. ha befejezted a viszonyt a fuvolásoddal. .Van egy kis különbség. miért. Igaz. Herbert? . Mindenki. amíg bocsánatot nem kérsz Tómtól. Susan keményen vágott vissza: . Ezt majd máskor megbeszéljük .Aztán újra Susanhoz fordult. Mi már csak ilyen segítőkész kis társaság vagyunk. az igen. Herbert .De ami a barátaim megválogatását illeti.kérdeztem Madisont és Christine-t. Tom . Monique kiválóan bánik a fuvolával. Susan. De ismétlem.nyögte Madison Kingsley.Még az asztaltól sem tudsz felállni. Olyannyira segítőkészek. hogy Monique is ott lesz . fogd már be a szád Madison . Herbert . .mondta Herbert. Csak a gazdagsághoz és a hírnévhez vonzódik. így szóltam. Herbert Woodruff vagv mondta. hogy Christine és Madison a múlt télen barbadosi házukban szórakoztattak titeket.Legalább ebben jobb az ízlésed . . . ami csak egy kicsit hasonló alakú.mondta Madison. .szólt Herbert.Maga még itt van.Mondd csak meg mindenkinek. . hogy az elmúlt két évben viszonyod volt vele. Na állj csak fel.mondta Herbert. Hadd lássa mindenki. hogy Mrs.Milyen kár. Vagy bármi mással is. Én törtem meg köztük a csendet. mintha még sosem hallottál volna engem és Susant vitatkozni. Maga is semmi. drágám. Herbert. mert még mindig feláll a farkad attól.Erre kár a szavakat vesztegetni.. akitől maga is lett valami. e téren a hét bármely napján felveszem veled a versenyt. hogy mindkettőnktől bocsánatot kérjen. . .kérdezte Herbert. Ennél az asztalnál mindenki tudja. . Én tudom miért. drágám.Akkor beszéljük meg. Ó. de a húga. . Nos. hogy Monique az asztal alatt masszírozta.mondta Susan. Herbert.Az tetszik neked. ebben biztos vagyok.Én rá tudom venni Herbertet.kérdezte Susan nevetve. És ugyan . . . Susan.Ez a te nagy 380 Pat Conroy gyengeséged. a húga az.Tom és én nem kefélünk. . igen.Addig nem. .

akkor nem. Éreztem.hogy gondolja.Akkor már egy fityinget sem ér.mondtam -. hogy az a barbár vagyok.Nos hát . . Aztán kisétáltam az ebédlőből a nappaliba. most azonban nem. aranyos kis vacak. Tom .mondtam. .Lehet . akkorát rúghatnék a seggébe.Az egy Stradivari. hogy rá tud engem venni. úgyhogy futás ide. nyolcemeletnyi magasságban a Central Park fölött. Ezzel csak azt bizonvítanám. nagy megelégedettségemre szolgálna.kérdezte Susan. aki valaha is volt . mi? . hogy lángra gyújtja véremet.Herbert HULLÁMOK HERCEGE 381 szóltam oda neki -. ahhoz egy kicsit többet kell innom mondtam. . Susan . Gyorsan elmentem a zongora mellett és íelpattíntottam a zárat a hegedűtokon. Ha kettesben lennénk. .és éreztem. nem igaz.Ha leejtem. . Tom . a délvidéki fiúnál van a hegedűje. Kérjen bocsánatot a feleségétől Herbert.Igen. elment az esze? . de ugyancsak hatásos blöff.Hogy ezt megcsináljam. Először is az jutott eszembe. Ez leleményesebb és kulturáltabb. . hangja kissé elcsuklott.mondta Herbert és úgy vettem észre. bocsánatot kérjek magától.mondta Madison Kingsley. Szeretem a feleségét és azt hiszem. aminek maga engem néz. . Odamentem a szoba végébe és egy jókora adag konyakot töltöttem magamnak.Háromszázezer dollárt ér. támadt egv újabb ötletem. kitartottam a hegedűt a korlát fölött. de társaságban ez cikis.mondtam -. hogy ismét egy kis erőtér vissza Herbert hangjába.Herbert még soha senkitől semmiért nem kért bocsána-ioi mondta Christine. ha összeverhetném. melyben Herbert Woodruff Stradivarija feküdt.mondtam -. végiggondoltam a lehetőségeimet Herbert. .Csak blöfföl. ígv hat. .Tom. Nagyon jó . Könnyen csúszott le a konyak. seggfej? . Herb . .mondtam -. hogv lerepüljön a lépcsőn. épp elég részeg vagyok. De elvetettem ezt az ötletet. ő a legjobb barátom.gondoltam. Amikor a társaság kijött hozzám a teraszra. .Többször előfordult már. azt hiszem ezt már ötvenszer vagy hatvanszor is elmondták ma este . Wingo .

maga tetű .De őszintén.mondtam.A levegőbe dobtam a hegedűt. hogy engem így kezeljen.Nagyon sajnálom. Ahhoz azonban nem volt joga.mondtam szomorúan. Herbert . . aztán örökre kisétálok a kapuján. Herbert. A világon semmi joga sem volt. minden irónia nélkül. Christine azt mondta: . hllogadjuk a boisanatkeresedet .Sokkal jobb.Igazán sajnálom. Wingo. aztán röptében elkaptam eléggé kihajolva az erkély korlátján. . Christine és Madison -mondta. mini a tutball-labda.Jó kisfiú maga. ha hagyom leesni. Susan. Tom. amiért súlyosan megsértette az etikettet ma este itt az asztalnál. Igazán sajnálom. Akkor most tőlem. 382 Pat Conroy . ha Wingo nem fenyegetett volna meg. hogy udvarias búcsúzkodásba kezdtem volna. De még egy Stradivarija nem lesz soha. . hogy ezt tettem.szólt Herbert. . . Maga vízilófejű szarevő. .Sajnálom lom. . A bejárati ajtóhoz sétáltam és a ültet hívtam anélkül. A Central Park Westen leintettem egy taxit. . -Mélységesen sajnálom.Kérjen bocsánatot a kedves barátaitól.mondta Herbert. Még nem elég alázatos. Herbert Susanra nézett. mondta most irónia nélkül. hogy nem hagyja a teleségének. nagyon sajnálom . . kezd őszinte lenni. Végül azt mondta: -Bocsánatot kérek. Susan. amiért a barátnőjét Barbadosba vitte.folytattam.És ezt komolyan gondolom.mondtam és átadtam a hegedűjét. lom. Herb . vagy a kis hegedűje úgv fog pattogni ott a taxik között. Herbert . Különben odalent a részegek a hegedűje darabjaival lógják piszkálni a iogukat.mondtam Herbertnek.Na adja vissza a hegedűm. Herb .Kérjen bocsánatot a feleségétől. de ez a maga dolga. amikor Susan . akkor is.mondta Herbert. hogv kellemetlenséget okoztam magának.Teljes egészében biztosítva van . . hogy barátai legyenek. aztán rám. Kérjen bocsánatot. Christine és Madison. Majd hozzátette: .Nagyon őszintén. -Még egv pillánál a megaláztatásból. . Susan .mondta Christine.mondtam -. . hogy ezt tettem. Kár.Még nem. tigriském .Ez egy művészi munka.Lehetséges Herb.

Hát ezért szomorú maga mindig. Kijött a konyhába. hogy öntsek felvert tojásokat forró serpenyőbe. hogy katolikus vagyok mondtam. 384 Pat Conroy .Szeretem a szexet. Egész nap bűnösnek fogom érezni magam. Susan .mondtam neki.suttogta. Szeretem. miközben a szalonna a tűzhelyen sistergett. de feltett szándékom. az istenit. A napsugár a hátamra sütött. . . hogy erre holnap már másmilyen választ adok. ahogy mozog. . újból szeretkeztünk és nagyon jó volt mindkettőnknek. . Nem.kérdezte. Löwenstein. ahogy ott álltunk az utcán a leggyönyörűbb éjszaka kezdetén. Tom? . többé el sem hagysz engem. amikor átmentünk húgom ágyába. Senki sem nézett fel.Jó volt velem szeretkezni. hogy egy tökéletes omlettet készítsek Susan Löwensteinnek.kiabáltam vissza. mert olvan istenien fantasztikus volt. egymás karjaiba zárva. Követni fogsz bárhová. Mikor vasárnap reggel felébredtünk. Visszamentem a konyhába. .A maga gonosz. . Lö-wenstein mondtam -. de csak ha sötét van és később nem kell róla beszélnem.Szerettem New York Cityt.Nem szabad elfelejtened. maga az oka. Aztán tízig aludtunk. Én keltem fel elsőnek és odamentem a nappali ablakához.Fantasztikus? . És maga egv futballedzővelHULLÁMOK HERCEGE 383 .mondta -. -A maga mesés testétől és az a tökéletesség. amint felém jött. pszichiáterrel? . Tökéletesen érzem magam és ezt ma semmi sem ronthatja el.És még azt hittem.Ha már megkóstoltad az én tökéletes omlettemet.Nem . . amit valaha is Manhattanban töltöttem. bűnös testétől .szólt ki Susan a hálószobából. aki gyönyörű volt feketében.Jól csókolsz . Soha nem volt még szerelmi kapcsolatom New York Cityben. esedezni fogsz. Ettől olyan más az egész. ráébresztett saját mozgásom hibáira. Szeretkezett már. És megcsókoltam Susan Löwensteint. .Mitől változott meg a véleménve New Yorkról? .Löwenstein hangját hallottam magam mögött. ott csókolóztunk. . majd lekiáltottam az utcára.

. . . . atyaísten . hogy feltakarítsak.üvöltöttem -. nem érdekel fel vagy-e öltözve. . Susan? .Mert nemi aktusod volt velem . Felvettem a kagylót és csaknem térdre estem. .Itt vagyok New Yorkban . Mama. A lakás kész felfordulás.Még sohasem láttam Savannah lakását és már nagyon szeretném. HULLÁMOK HERCEGE 385 Dörömbölést hallottam a lakás ajtaján.Mondd neki. mindig csak panaszkodtak.szólt anvám. Ezenkívül neurotikus vagyok. . Tom .mondtam. mama. egy zacskó friss kiflivel .Fel akarod venni? . .És azok a férfiak. uram . .Hello. mikor meghallottam. .Ó.Az anyád vagyok .szólt anyám.ÓJézusom! Te akarsz beszélni Savannah pszichiáterével? .Viszlát.Beszélni akarok veled ma.Elnézést. hogy odahajtsak Savannah lakására.suttogta Susan. én pedig még fel sem öltöztem. . miféle szörnyűség vár rám. Egyetlenegy se maradt ma a városban. Susan nyitott ajtót és ott láttam Eddie Detreville-t a küszöbön.mondta. . hogv zavartasd magad . Félóra múlva.mondta. vasárnap van . ezért szükségem van arra.. vagy sem. hogy még fel kell vennem a harisnyanadrágomat suttogta Susan a konyhaajtóból.mondtam.Épp most akarok taxit fogni. . .A pszichiáterek ilyenkor elmennek víkendezni a vidéki házukba. . az isten szerelmére.Adj harminc percet. hogy minél több bátorítást kapjak a szex terén.Ne .mondta anyám.mondta -.Ó. Beszélni akarok veled.Eddie Detreville vagyok a .Te vagy az. ha felveszem a kagylót? . Mama.Beszélni akarok Savannah pszichiáterével .mondta. Felesleges. .kérdezte Susan és egv villával megforgatta a szalonnát. én meg azt mondtam. . . .Miért jöttél New Yorkba? . hogy anyám üdvözöl. .Én történetesen pszichiáter vagyok.Miért olyan nehéz elhinni. Aztán csengett a telefon a nappaliban.kérdeztem. akik ezen a téren beléptek az életembe.Mama. Sallie .

Hello. hogy szeretsz engem! . Eddie .A szállóban maradt. Letettem a kagylót és hallottam. .Ezzel talán egy anyai szívet akarsz melengetni? .Bármit mondasz nekem. hogy itt* látsz New York Cityben -mondta és besétált a lakásba. Becsuktam az ajtót és azt mondtam. . attól még kiölhetetlen szeretetet erezhetsz iránta. mint az olcsó kis heterosze-xualitást. mama .És mi köze ennek a parfümhöz? . mama. az mindig sértés akar lenni.felelte anyám. amivel harcba szállhatok.kérdezte. hogy a gyermekeimet a világon mindennél jobban szeretem. hogv nem kívánod látni . ez tényleg rendkívül kegyetlen volt. neked semmit sem számú az.kiáltotta. Tom? -kérdezte. .És ha nem hinném ezt teljes szívemből. Miféle nagy horderejű ok hozott ide New Yorkba? Ezúttal miféle tűzkari-kán akarsz átugratni? . .Ki tanított arra.kérdeztem a konyhából. .kérdezte anyám. . amiért ejtette a parfüm témáját .Te.Hallod magad ilyenkor.Női parfümöt érzek. mama .válaszolta Löwenstein -. . hogv ilyen kegyetlen legyél? . . .Tudta.A férjed is veledjött? . nem örülsz. . . amint Eddie azt mondja: . hagyjuk a mellékes szöveget. mama.mondtam . mama. mert egy csésze cukrot kért kölcsön. hogy bár 386 Pat Conroy tönkreteheti valaki az egész életedet. Már sokat hallottam magáról Tómtól és Savan-nah-tól. . Azt hiszem.kérdezte gyanakodva.Ellenkezőleg. Épp most volt itt. amivel védekezhetek ellened.Tudod müvének a homoszexuálisok. . az a keserű őszinteség. .mondtam. így van.Semmit sem utálok jobban.És . arcon csókolt és azt mondta. . mama.Tudom. Mindenfele parfümöt szórnak magukra és afgán agarakat vásárolnak. És azt hiszem.mondtam és hálás voltam. puszta kézzel fojtanálak meg.Az egyetlen. az egyetlen fegyver. . .Elhiszem.És még te mondtad. Tom? . Susan vagyok.ismertem be. Tom.szomszédból. Mikor anyám belépett a lakásba. mama . .És arra is te tanítottál.A szomszédom homoszexuális. mama .Jó.Na. .

nem mondtam el . -És bevallottad dr.kérdezte.bocsánatot kérek érte. Lö-wensteinnek mindent arról. . szerencsétlen emberi roncs vagyok. tavaly az orvosegyetem tizedik emeletére kellett záratnunk? . .Az általában úgy van. . Elmondtam dr. HULLÁMOK HERCEGE 387 . Fogtam egy gyufát. hogy dr.Ha komikus szeretnél lenni. De el kell ismernünk. de ne rajtam próbáld ki a szokásos hülyeségeidet.Igen. .Mondj el Savannah-ról mindent. mióta itt vagyok.Nem baj. minden apró kis részletet a hősi eposzba illő gyermekkorunkról. de kíváncsi vagyok. És ez ráébreszt engem arra a tényre. -Csak egyszer láthattam. hogy valami szörnyűség van a tarsolyodban. .Nagyon jól áll neki a kényszerzubbony.És gondolod. . . fontosnak tartottam -jelentettem ki -.Mindenki láthatja. Hát persze hogy meg lehet bízni benne. Löwensteinnek a saját problémáidat is? Ahhoz értesz. . mama .Nincs titkolnivaldm. úgy gondolom. hogy Sallie-nek és nekem. . mama. Anyám szenvtelenül tanulmányozott.Azt sem bánom. akkor hadd béreljek ki neked egy koncerttermet vagy egy éjszakai mulatóhelyet. úgy gondoltam.hazudtam -.Akkor talán adnál egy kis tüzet? . Tom. Lö-wensteinnek valami sötét titkot. A részletek csak untatnák ólét. mama . majd azt kérdezte. . hogy van közös történelmünk. hogy felfedd a családom összes titkát.mondtam. hogyan nőtt fel Savannah. Tiogy miután elmondok dr. rendkívül fontos.Savannah nagyon rossz bőrben van. anyám pedig hozzáért csuklómhoz.Nem. az másnap megjelenik a New York Times-ban. miközben meggyújtottam a cigarettáját. hog\' egy boldogtalan.mondtam.És természetesen fontosnak tartottad. Löwensteinre rá lehet bízni ilyen információt? . mennyit mondtál el saját magadról.Elmondtad neki.kérdezte. hogy elmeséld azt a napot a szigeten . ha rágyújtok? .mondtam. ha tüdőrákot kapok a saját anyámtól. .mondta anyám. .Hát persze hogy nem . . .

Amikor meztelenül rontottál ki a szobából. hogy ez megzavarta emlékezőképességedet.Az a férfi nem erőszakolt meg. mama? . hogy szégyelled. mint minden más. de kezdek rendbejönni.mondta anyám.mondtam szememet lehunyva.Engem nem erőszakoltak meg . Löwensteinnek. Nagy ritkán kezdem kedvelni saját magamat is.elhitetem dr. . csak hogy helyrejöjjön egy kicsit. betegek. Aztán azt is megmondom neki. És a férfiak. hogy adjon elektrosokkot az agyadnak. . anyám . Amerikában mindennap erőszakolnak meg embereket. . . . csak épp rajtunk volt a sor. hogy a foglalkozása iránti utálatom kiterjedt olvasmányaimból származik. mi történt ott bent a szobában . hogy a történeteket. Löwensteinnek. . és mindenféle történeteket kezdtél kitalálni azzal eloltotta cigarettáját.Nem is láttad. tudom. de összeroppantam. hogy az a megerőszakolási história hazugság volt.mondta és sírni kezdett. akit elmegyógyintézetbe zártak . nagyon is határozott megnyilvánulás volt. ha úgy tesz.Bizonyíték? Miféle bizonyíték kellene. Mit mondhatnék még neked? Még mindig össze vagyok roppanva. akik ezt teszik. . olyan valaki meséli. úgy gondoltam.De .Meg fogom mondani dr. Nem a mi hibánk volt. tudnia kellene.szóltam.mondtam és újabb cigarettát gyújtottam neki -. Én még jobban szégyelltem.Azt hiszem. -És sokáig tartott. a családom egész életével. Naponta nők ezreit erőszakolják meg Amerikában.Mama . De az senkinek sem használ. .Ez sokkal jobbat tesz az önbecsülésemnek. hogy egy oktatási intézet pszichiátriai osztályára. . Megmondom dr. amit mondtál neki.Már két elektrosokk-kezelést kaptam. A börtönökben ijesztő nagy számban erőszakolnak meg fiatal fiúkat. Nincs rá bizonyítékod. hogy eg)' hetet ott töltöttem a tizedik emeleten. Egy zsebkendőt adtam neki. és ezt a 388 Pat Conroy luxust ritkán engedheti meg magának egy férfi ilyen szörnyű időkben. míg visszanyertem az emlékezetemet. Löwensteinnel. Számomrajó volt ez a nyár. Nézd.mondta anyám. Anvám még erősebben felzokogott. amit hall. . Számot vetettem egész életemmel.Micsoda? . . nem pedig személyes tapasztalatból. mama.Én inkább úgy mondanám. mintha meg sem történt volna. hogy Sallie-nek van egy orvos barátja. Annak ellenére. mama .

nincs-e rossz foga.A múltat nem változtathatom meg . Aznap csak az mentett meg minket. ott a szobában. . épp ez adja meg érveinek súlyát -jelentettem ki. Megvártam. Semmi okát sem látom. Rájöttem. hogy olyan valakiért rajongjak. . nem igaz.szólt anyám.mondtam. . amit velem művelt az a férfi. ez az egész napját tönkretette.Azon gondolkodik. Tom? . .Luke biztos talált volna valami más módot is.kérdezte anyám. -Most halottak lennénk.Tudod.Savannah még azt is állítja.mondta anyám. de ehhez nincs hatalmam.Utoljára úg\ láttam élve a pasast hogv benézett a tigris HULLÁMOK HERCEGE 389 szájába.szögeztem le. Nehezen tudtam elképzelni. aztán elhallgatott. hogy volt egy tigrisünk. és apával sem. hogy megnézzem? Pillanatnyilag a család egyetlen tagját sem akarja látni -mondtam.Velem sem beszélt. Azt akarom.Az hétszentség. mama -mondtam neki. ha apád nem veszi meg azt a benzinkutat. pontosan olyanok vagyunk. Tom. Tom . hogy mindketten újból szeressetek engem. .Azt hiszem.mondta zaklatottan. megváltoztatnám minden percét.Savannah megengedi. hogy életünk hátra390 Pat Conroy lévő részét ellenségekként éljük le.Szar sem maradt belőlük. . . mama? . hogy mienk az egyik legelba-szottabb család a családok történetében .Vagyis. egyáltalán akar-e még látni minket. . akiben a legkevésbé sem bíztam meg.mondta. hogy gyermekeim megvessenek engem. Azt hiszem. vagy sem. hogy Savannah pártatlan döntőbíró mondta anyám. mama . Csúnya dolgok történnek a családunkban. . . . .mondta megtört hangon. hogy három éve beszélt velem utoljára? .Rettenetes volt. .megmutattuk nekik. . hogy szeressetek.Aligha mondhatnánk.mondta könnvein át . .Furcsa.Mert azt akarom.Végül is elmegyógyintézetben van. nem tudom elviselni.Luke mindig talált megoldást. mama. Tom . . . . míg visszanyeri hangját. mint bármely más család a földön . hogy mennek a dolgok. .Ha tudnám.Nem mindig . Minek jöttél New Yorkba.

mondta.kérdezte anyám. kiborít téged.Haragudtam rád. . hogy ismét tökéletes. mama . hogy a férjemmel barátok legyetek.szólt anyám.Azt hiszem. Nem olyan szokatlan ez Amerikában. miközben indulni készült. Anyám elmosolyodott könnyei között és azt mondta: . hogy utáljam a mostohaapámat. Mióta New Yorkba jöttem. . . HULLÁMOK HERCEGE 391 .Veletek? . megérdemlem. . hogy idejöttem. Talán nagyobb szükségem van rá.Kérlek. mama. hogy hívd fel. hog)' megint barátok legyünk. hog}. Az elveszett évek súlya úgy nehezedett ránk. Tudom. .mondtam neki.Nem viccelek.Velünk vacsorázol ma este". mama. .szóltam. . mama . Te tanítottál meg arra. azt gyakorlom. mert a férjedet egész életemben meg fogom vetni. hogy még a szörnyek is emberek.Ahhoz nekem minden jogom megvan: az anyád vagyok.Többé ne légy olyan kibírhatatlan tökfej. hogyan élhetek Sallie nélkül.mondta szipogva. mama! Túl sokat kérsz. hogy ezért utáltál engem. Sajnálom Luke-ot. .kérdeztem.El akar hagyni engem. melyikünk sírt jobban. Tom .Nekem is hiányoztál. . mint neked. De e pillanattól kezdve meg fogom próbálni. Tom.mondtam neki -. mama -jelentettem ki. .Sokatjelentene nekem. Tudom.Luke-ért sírnunk is kellett. de azért mindig szerettelek.kétségbeesetten kapaszkodtunk egymásba. -Épp azelőtt beszéltem vele.Kihagytunk egy pár jó évet. ez csak vicc volt. Ezt valahol az irodalmi tanulmányaim során szedtem fel.Nagyszerű. Hamlet. . atyaisten.Rossz vicc volt . mami. Tom .Ó. azt akarom.Szívességet kérek tőled. mama . Tudod. meg az effélék. Miért ne szeretnélek téged azért. . .Valahogy csak behozzuk. Minden nap sirattam Luke-ot.Hiányoztál nekem.Nagy öröm együtt vacsorázni veletek. bármit mondok. tehát az a dolgom. .mondta anyám. Na. Tom . . . ¦ Azt akarom. mami -mondtam. mama .Sallie azt akarja. . Mostohafiú vagyok. . Hamupipőke. klassz fiad legyek.mondtam és hosszú ideig tartottuk egymást átkarolva. . Nehéz lett volna megmondani..

ha a férjed ma este jól tartana engem. Hogy felmenjen a vérnyomása. családom első tagja voltam. mint a régi Tom. mama . . . melyet Miss Savannah névre keresztelt.A Négy Évszakban foglaltunk helyet .Ha megígérjük. . . . Hirtelen telpülantott.Én viszont szeretem a régi Tomot .. . Savannah novemberig még nem ment New Yorkba. ammt térje belép a bárba.mondtam. .kértem.Utálom a régi Tomot.Hello.Nem hiszem. aki főiskolára iratkozott be.Elnézést. mikor az egyetemre megérkeztem. 392 Pat Conroy A St.Talán félt. lom . . .Légy egy kicsit türelmesebb.közöltem. mert ők azt akarták. mégpedig abban az új bárkában.mondta anyám. . Tom . kezdesz olyan lenni. . amit mondasz. . Ugyanazon a napon. mama -mondtam neki. míg „egyenesbe nem jön". .mondta.Az új Tom pedig együtt fog vacsorázni velem és a férjemmel.Te disznó .Azt akarom. . mintha őt hagyták volna el. hogy lássa. meg a leveleidben is. hogy köszönjek neki. Luke Colleton vizein halászott. rákokat fogott.szólt anyám.De nagy marha vagyok én . és én azzal a bűnös .A régi Tom . a többi már könnyen megjön.Hálás vagyok hog\ eljöttél.Akkor mién nem vette fel a telefont és hívott fel ő maga? kérdeztem.mondta. . . Regis Szálloda bárjában találkuztam anyámmal. és akkor is szüleim heves tiltakozása ellenére tette. Reese Newburyvel. £s kezet ráztam mostohaapámmal. mikor megnézi a számlát. Tom . És máris több rákot fogott. .közölte anyám -három személyre. Tom. 22 1962 augusztusának végén mint újonc jelentkeztem a Délkarolinai Egyetem fütballedzésein. és az új Tomot is. mint apám.mondtam. hogy besétálok a csapdádba.Szeretném. Felálltam.Szóval tudtad.Olyan. Egyedül ült ott. hogy szeretni fogjuk egymást. . A hallgatási fogadalom továbbra is érvényben volt. aztán megfordult. hogy ez a kis kiegyezésjó adag pénzébe kerüljön. Telefonon is.Jórészt még mindig hányingerem van attól. hogv maradjon Colletonban addig. . Azt mondja. én pedig szeretni fogom ezért. .Nem tudom.

Remélem. mert szerette. aki rávett. Annyira elragadott a főiskolai élet újszerűsége.kérdezte Bo. Azon az első héten azt mondta nekem. hogy szerezzek családjának tiszteletjegyeket a Klemson elleni meccsre. hogy a szigetvilág szülöttjéből főiskolás srác lettem. és a főiskola csak arra volt jó. ezért védőjátékosnak tesz meg. hogy kitöltsem felvételi kérelmemet a Diákszövetségbe. attól féltem. mikor megtudta. hogy megtanuljam. . egyáltalán nem barátságtalanul. A tehetségem mérsékeltebb volt. hogy valószínűleg én vagyok az egyetlen srác a csapatban. úgy hívták. Megesküdtem. A szobatársam viszont egy charlestoni fiú volt. Bo volt az. pedig akkoriban már nem is volt a szobatársam. és arra kért. Tom. ha így hívják. hogy legyek tagja a diákszövetségnek. csak épp az ehhez szükséges adottságaim hiá-nvoznak. az az óriási változás. én is csak az élet egyik napszámosa vagyok. lelkesedésem jóval meghaladta képességeimet. hogy meztelenségem felfedi szégyenemet a csapattársaim előtt. mennyire vidékinek és maradinak tűnök másoknak. de még nem tudhattam. és az elkövetkezendő négy évre szabadjegyeket szereztem az egész családjának. A kocka azonban fordult. hogy az első évben alig volt néhány barátom. nem rendelkeHULLÁMOK HERCEGE 393 zem azokkal a képességekkel. Míg főiskolára nem kerültem. mikor eljött az ideje. vagyis Bo. Aztán. és nem is lepődtem meg azon. hogy boldogan. akit szerencsétlenségére eg\ szökött fegyenc megerőszakolt. A zuhanyzóban. ami nem állt messze az álmélkodástól. Bo nagyon örült. a tagságtól egyetlen ajánlást sem kaptam. negyvenéves korára ő lesz az állam kormányzója. fogalmam sem volt arról.tudattal kezdtem edzeni. hogy új életet kezdek. Mondtam. Ac edzések első hetében az edzőnk közölte. mikor két évvel az előre jelzett dátum előtt letette a kormányzói esküt. Az újonccsapat fiúi Amerika legkülönbözőbb részeiből jöttek. a buzgalmam megvan. hogy futballista vagyok. nem lep meg. vagy igen? . . a főiskolai élet minden terén kitüntetem magam. hogy kitörjek. és olyasvalami érzéssel hallgattam a négy New York-i fiú beszélgetését. amelyek egy főiskolai irányító játékos pozíciójához kellenek. Boisteuillet Gailliard. és végül csaknem minden tagot egyformán megkedveltem.

Számít az.szólt húgom.Nézd. Úgyhogy ne aggódj. De nem tehetek róla. és leültem ott a fülke sötétjében. . Egy csomó srác.Odasétáltam a Postahivatal melletti nvilvános telefonfülkékhez. hogv összeszedjem gondolataimat. és hangja még gyenge. minden gyűlésen.Biztos rosszul csináltam valamit. Ha téged nem vettek fel. . Tom. Nem tudok rájönni. .Biztos? . akkor csak HULLÁMOK HERCEGE 395 hülyék lehetnek . megkapta az ajánlást. akiről nem is gondoltam volna. Tom. hogy anyám ne hallhassa.Hé. hogy a zakót anvád készítette. Tényleg számít. . 394 Pat Conroy . . . Tom? . mi-lyen szerepet játszott a sportzakó életem történetében. . nagyon is meglep . És mindennap egyre jobban leszek. Aztán valamelyikük rájött.Haza kell telefonálnom.Szevasz. Rendbe ivök. hogy bekerülhettem volna.mondta húgom. Az évfolyam rajtad röhög.A konyhában. minden összejövetelen. Savannah. főiskolás . Savannah. . .Jól vagyok. Mindenki rólad beszél. de nem akartalak megbántani. A Deke fivérek is elutasítottak? . .Aha. .Hülyék ezek. hát hogy vagy? Itt Tom beszél! . de nem illik bele a képbe cg\etlen diákszövetségben sem. Hiszen ha elmondhattam volna a Diákszövetség néhány tagjának.Mama ott van? .Hát ha ők is. és lehalkította hangját. mi az. A sérelem és a szégyen eró't vett rajtam. Felhívtam anyámat.kérdeztem.Hadd hívjalak meg egy sörre! . Tom. mielőtt hazatelefonálok. Ez jól festene egy Normann Rockwell festményen. Tom. figyelmeztetnem kellett volna téged. reszelős volt megpróbáltatásaitól. aki mindenhova házi készítésű zakóban járkál. és újragondolták volna ügyemet. talán megértették volna. erre teljesen készek voltak. akkor semmi esélyed.. KJ a trász hallott már olyan diákszövetségi tagról. .De igen.De miért? . .Azt hiszem.kérdeztem.mondtam. . .Nem kerültem be a Diákszövetségbe.Ugyanazt a sportzakót viseled minden egyes partin.Bárcsak elég csinos lennék ahhoz. és Savannah vette fel a kagylót.

hogv arra a nemi erőszakra célozzak.Hát ez az. ha tudnád. akik egyértelműen ellenem szavaztak a diákszövetségi félvételnél. Savannah. ami veled történik.Tom .Felmenjek a hét végén? Akarod? A vágások a csuklómon már teljesen begyógyultak. az idén nem jelentkezem a diákszövetségbe. mennyire hiányzol te is és Luke is.Mamának nem mondhatom meg. mint azon a szigeten élni. ezt ne felejtsd el.mondta anyám. .szólt a kagylóba anyám. Na. hogy elvégezd a főiskolát. Ezért gondolom úgy.mondtam -.Nos hát. és tanulj minél többet. Nélküled nem érzem jól magam. tudod. és ügy döntöttem. még egy-két percig ott ültem a fülkében.Sajnálom.Különös ez a főiskola. .Hát fiam. . De szeretném. és igencsak közel kerültem ahhoz. Arra gondoltam. Tom . . és az ilyesmikben magad is dönt-hetsz. és biztos izgatott vagy.Megértelek. Savannah. . mama . sokat gondolkoztam. itt van mama. . Savannah. . miután lediplomáztál.mondta an vám.Tudom. Mikor letettem a kagvlőt. Savannah már sokkal jobban van. De szeretném. -Ne felejtsd el. segíthetnek neked az üzleti életben.Értesíts mindenről. Szerintem még várhat egy-két évet. hogy nem tudunk segíteni abban. . Tom. mama. Már annyi partin voltam.Nem. hogy azok a srácok. hogy nézzek szembe azokkal a fiúkkal. . A tanulmányaim egyelőre fontosabbak. Tom. a diákszövetség elvonja az embert a tanulmányaitól . a világ sem olyan jó. . . mama -mondtam.Nagy nap ez. ami közelebb van az otthonomhoz. és megpróbálnád lebeszélni arról. hogv témát váltson. hogy New 396 Pat Conroy Yorkba menjen. ha írnál neki.Hát pedig. Szeretlek. férfi vagy már. hogy átiratkozom egy kisebb főiskolára. . mióta itt vagyok.Te sose vagy nélkülem.Nekem nem tűnik valami jó ötletnek . és azon gondolkodtam. hogy tényleg elhanyagoltam az iskolai munkámat. .Nem veszélvesebb. . . hogv ott a nagyvárosi utcákon sétáljon. ha elveszted az ösztöndíjadat. hogy a diákszövetség még várhat. mint a társasági élet. akikkel a diákszövetségben találkozol. . . Egv délvidéki lánynak nagyon is veszélyes.

Mikor letette a kagylót előredőlt a fülke falának. melyet szülei malma juttatott minden évben a legjobb iskolai átlagot elért molnár szülő gyermekének. . Soha nem ártottam egviküknek sem. aztán felnevelni Három gyermeket. A második együtt töltött .Szóval iszol egy kólát? . megdöbbent. De tényleg. . Egy este.. Hát így találkoztam a feleségemmel. teljesen megdöbbentett szókimondása.Nem tudtam.Rettenetesen örülök. hogy a lánv tudja.kérdezte rám pillantva. de meg kell mosnom az arcomat. .A nevem Tom Wingo .zokogta. hogy bekerüljek a diákszövetségbe. amint bedob egv érmét a perselybe. szörnyen érzem magam. majd azt mondta: . könnyek gördültek végig az arcán.Ó. Megkerültem a fülkét. Hallottam.Pedig te olyan csinos vagy. . Csakhogy én hazudtam.Én pedig Sallie Pierson . és szól a központosnak.mondta könnyein át. mama.Ma ugvanez történt velem. mikor találkoztunk. és azt mondtam . Mielőtt kiléphettem volna a fülkéből. hogy ugyanezt mondjam el neki. Vagy tíz percig beszélt és zokogott ott.Nem volt bátorságom. . Sallie Pierson egy molnárcsalád lánya volt. . hogy van itt valaki. hogy megmondjam neki. Rendesen viselkedtem.Senki sem állt mellém.Egyszerűen csak nem kedvelnek engem.Nem vettem észre azi a lánvt.Te sem kerültél be? . és hallgatta. amint anyja megpróbálja megvigasztalni. mama. 0. . olyan kétségbeesett sírást hallottam. Meg sem moccantam. Nem jössz egv kólára? HULLÁMOK HERCEGE 397 A lány felpillantott. . Egyikük sem akarta. mama . Én pedig hátrahajtottam fejem. . bárki is hallja ezt a kétségbeesett pillanatot. Jól tudod. Nem vettek fel.hebegtem. Elvörösödtem. miiven vagyok. orvosdoktor akar lenni. a dél-karolinai Celterból Ösztöndíjjal jött az egyetemre. és egyre csak sírt. mami. azt mondta nekem. hog)1 egyetlen diákszövetségbe sem vettek fel. Nem. és úgy hallgattam. és a mögöttem lévő telefonfülkébe ment be. hogy kapcsolja a hívást.mondtam. Yigasztalhatatlanul zokogott ott a fülkében. aki elment mellettem. dehogyis érted. mama. hogv megdermedtem ültőhe-lvemben. .Épp most hívtam fel anyámat. . mert nem akartam.Jó lenne. hogy találkoztunk.

Anyám nem nagyon volt elragadtatva attól. mint Sallie Pierson. Soha nem találkoztam még olyan lánnyal. fiú. amikor megtudta. és komolysága rám is átragadt. hogy a feleségem lesz. Komolyan vette a főiskolát. ő mondja a végzős diákok búcsúbeszédét. sem azt. A szombatok kivételével minden este héttől tízig dolgoztunk ugyanannál az asztalnál az irodalmi szekció mögött Megengedte. A megdöbbenés éjszakája az volt. milyen asszonyt is kellene keresni . Sallie Akárcsak Savannah. hogy nem akar megriasztani. 398 Pat Conroy Kedves Tom! Te leszel a Pi-Béta-Kappa a „Ki kicsoda az amerikai főiskolákon és egyetemeken" lexikonban. és együtt tanultunk. Minden este találkoztunk a könyvtárban. hosszú szerelmi kapcsolatom kezdődött a Dél-karolinai Egyetem angol tanszékével. Szeretlek. ahova beléphetsz. és mindent megtett. hogy egy futballista le tud írni egy angol mondatot hiba nélkül. amikor két é\ után egyszerre vettek fel minket a Pi-Béta-Kappába. hogy minden este három órát tanulok együtt azzal a lánnyal. hogy a dolgok leírásának ereje van. Meglepődve tapasztaltam. Szeretlek. valamint osztálvelső az angol tanszéken. a húgommal. hogy lebeszéljen erről a kapcsolatról. a futballcsapat kapitánya. Nincs több írás. de ez volt minden. Nem tudták. ő sohasem írt nekem szerelmes leveleket. és aiLsiísztattam íróasztalán. aki célkitűzéseim felsorolásánál mindössze egyetlenegy dolgot jelölt meg. hogy egy molnárcsaládból származó lánnyal járok. de úgy döntött. Most pedig tanulj. hogy egy házban nőttem fel egy olyan lánnyal. Tom Kedves Tom! Az egyetlen diákszövetség. Számos levelet írt nekem arról. hogy az új fiúk csoportjában én voltam az egyetlen.éjszakánk után azt mondta nekem.) Mi az a Pi-Béta-Kappa? Szeretlek. Sallie Kedves Sallie! (\ álaszultam. De egyébként nem akart megriasztani. aki hallott már William Faulknerről. Sallie is megértette. viszont hosszú listát írt azokról a dolgokról. hogy minden este egy szerelmes sort írjak neki. Szerettem az angolórákat. ahol szinte el sem tudták hinni. amelyeket mindkettőnktől elvárt. aki Amerika déli részének legjobb költője lett.

Leszegtem a fej em.Hölgyeim és uraim. és hó400 Pat Conroy nom alá kaptam a labdát. és már tudtam. amit egyik-másik lány nyújthatna a többiek közül. Amikor odamentem. pontosan ott. de a gyermekeinknek meglesz mindenük. . Másodéves koromban még mindig a harmadik védő posztján alltam egészen addig. és sisakom épp a csatármezének számainál találta őt el. Tom . mutassuk meg mi mindenkinek. hogy Bass edző az én nevemet szólítja. ahonnan én a végső zónában kaptam el. nyolcvan kiló voltam.Mi ketten. nem hagyom. Kitűnőjátékosok vettek körül. akik nem tudták a nevemet. a lelátókon Sallie-t.HULLÁMOK HERCEGE 399 nekem. akiket szerettem.és megcsókolt. amiket én vittem a játékba. akik mindennap leckét adtak azokból a hiányosságokból. te és Sallie. Hatvanezer ember volt ott. Mikor a Clemson pontot ért el. hallottam. melyeket egész életemben hallani akartam. majd kiléptem a pálya bal oldala felé. Luke-ot és szüléimet kivéve senki sem tudta a nevemet. kilencvenöt kiló voltam. A futballpályán három évig küszködtem saját alkalmatlanságom érzésével. a kezdőrúgásvisszajátszójátékos meg nem sérült a Clemson elleni meccsen. a nevem Wingo . Felolvastam ezeket a leveleket Sallie-nek. mire úgy olvadt el. Nem lesz meg mindenünk. A Clemson csatára közeledett a labdához. és vagy hatvan yardot úszott a levegőben. mint a hó az Úr . én pedig láttam a rettenetes narancssárga sisakok mozgását a pályán. . És ezzel elkezdődtek aranyéveim a főiskolán. Mikor négy évvel később befejeztem. ami mindig is hiányozni fog. amíg Ewerett Cooper. és nagy elszántsággal kezdtem a testemet építeni.üvöltöttem. . hangjuk egyre csak buzdított végig a Halál völgyének nevezett stadionban. hogy valamelyik csatár szereljen. lesz egy pár dolog. meg négy ember. A szezonon kívüli időszakot azonban a súlyzóteremben töltöttem.mondta Sallie. az igazi nő lépett be az életembe. én pedig úgy terveztem. ahol kellett. miközben hatvanezer torok üvöltözött. Ezek voltak azok a szavak.Soha nem fogom tudni azt nyújtani neked. ő pedig egyetértett anyámmal. hogy a kezdő rúgást fogadjam. Mindenük a világon. -De azért mutassuk meg nekik . Mikor az egyetemet elkezdtem. A labda felemelkedett a tiszta karolinai napsütésbe.

Mikor elértem a harmincyardos vonalukat. hogy a bemondó azokat a szívmelengető szavakat mondja: a negyvenhármas számú játékos. amikor hároméves koromban anyám kisétált velünk a dokkra. hogy narancsszínű sisakok serege tör felém. Tom Wingo lefutása százhárom yard volt. húgom pedig vékony.Wingo! üvöltötte Bass edző. és térdénél fogva leüti. és ajobb oldalvonal felé viharzottam. de mindegyik csapattársam felém nézett.Wingo . . azt láttam. és Bass edző varázslatos szavakat szólt. mint a leggyorsabb. hogy valami meglepő történik ott a szemeim előtt. Védőfalunk teljesen széttöredezett. és felhozta a holdat valahonnan a sziget fái közül. aki valaha is Clemson levegőjét szívta.mondta. Az eredmény 13:6 volt. amint térfelemen irányt változtatok.Hadd vigye Wingo ezt a kirúgást.Ó. csináld meg még egyszer. Végignéztem a védők sorfalán. Mikor a távolabbi oldalvonalak felé néztem. . És akkor hallottam. Úgy éreztem magam. én pedig odarohantam hozzá. elragadtatott hangon mondta: . HULLÁMOK HERCEGE 401 mely egy évre Dél-Karolina leghíresebb futballjátékosává tett. én pedig megpróbáltam visszaemlékezni. . gyorsabban futva. mikor megállítottuk a Clem-sont saját htíszyardos vonaluknál. Két Clemson-játékos kapott fel az ötösnél. és tizenegy Clemson-játékos üldöz keményen. végignéztem a pályán.mondtam. miközben végigbukdácsoltunk a végső zónába egy olyan futás végén. mintha két oszlopsor között rohantam volna. és megigazította sisakomat -. hogy hol is hallottam már életemben ezt a mondatot. mint valaha is gondoltam volna. Az egyik Clemson-játékos épp szerelni akart. amikor láttam.színe előtt. Bearanyoztam azt a napot. aki ismerte Byron nevét. Olyan volt. mama. és csak annyit láttam. A mi negyvenyardos vonalunkon kaptam el a labdát. csináld még egyszer! . legklasszabb srác. Két perc maradt a meccsből. én pedig magammal rántottam őket. és amint elkaptam a labdát. És a pályáról az az egyetlen fiú söpörte őt le.Csináld még egyszer . amikor hallottam. hogy az egyik segédedző odakiált Bass edzőnek: . És megtettem annak a lefutásnak az első csodálatos lépését. és ez új rekord. Aztán eszembe jutott az a távoli naplemente. mely vagy ötvenyard-nyira húzódott végig a pályán. és még hátravolt egynegyed a meccsből. mely örökre megváltoztatta életemet. hogy az egyik dél-karolinai játékos lép közém és a szerelő csatár közé.

egyetlen clemsoni játékos sem állt már ott a térfélen. Most az a . Savannah egy hétig anyával és apával maradt. lépjek be hozzájuk. és felkértek. Sallie-nek ez a rész tetszett a legjobban a cikkben. és megköszöntem Istennek. aztán megállítottuk a Clemson támadását a saját huszonhárom yar-dos vonalunkon. Tom. hogy kinyalhatják az ő malomvárosi seggét. vagyis. Udvariasan elutasítottam. melyet apa adott neki ott a hídhoz közel. Mindössze néhány héttel később egy küldöttség keresett meg a SAE Diákszövetségtől. A fényképész elkapta azt a pillanatot. A Tri-Delts pedig az egyetem legcsinosabb és legnépszerűbb lányaiból válogatott küldöttséget küldte Sallie-hez. Este. Mikor átértem a gólvonalon. és hogy mennyire csinos.hogy tutni tudok. Az én tanúm Luke volt. Herman Weems a következő vasárnap egy cikket írt rólam. megismételhetetlen napján úgy érezhettem magam. mint a világ királya. Szívesen haltam volna meg eme óriási eksztázis közepén. ahogy a pályára özönlöttek. amikor Sallie rám talált a tömegben. azt suttogta nekem: . aki abban a kegyben részesített. Másnap reggel az állam minden sportlapjában az első oldalon szerepelt ez a kép. Még Pelzerben is. amit Luke magának épített azon az egyhektárnyi földön. mikor Sallie karjaiban feküdtem. köztük Bo Gailliard.Wingo nem éppenjó futballista -jelentette ki Bass edzőa cikkben -. Miután George Lanier megcsinálta a plusz pontot. hogy azzal a lánnyal járok. de eszem ágában sincs erről bárkit is meggyőzni odalent Clemsonban. amit csak tudtam a szigeti életről. térdre estem. azt hittem. Soha ekkora örömet még nem jelentett nekem ez a szó. Sallie-é pedig Savannah.Az orvosegyetem után gyönyörű" kis gyermekeink lesznek. megöl a kaliforniai szurkolók tömege. amelyben a dél-karolinai futball történetében a legnagyobb tiütos fegyvernek nevezett engem. mint ahogy tettem ezt két másik diákszövetséggel ebben az évben. Sallie azzal a kifejezéssel válaszolt. abban a kis kétszobás házban. A diploma megszerzése után Sallie és én összeházasodtunk Pelzerben. ami nekem nagyon tetszett. a karjaimba ugrott és szájon csókolt. A Columbia State újságírója. hogy nem. miközben én megmutattam Sallie-nek mindent. Luke pedig a rákászbárkáján lakott. és megszólalt a meccs végét jelző füttyszó. Az utolsó bekezdésben Hermann megemlítette. 402 Pat Conroy . A mézesheteket Melrose szigetén töltöttük. hogy felvegyék őt diákszövetségükbe. hogy Gatal életem egyetlen dicsőséges. akinek a legmagasabb egyetemi fokozata van a csoportunkban.

tegnap felhívtam az öreg Knox Dobbinst a sorozóbizottság-ban. Tom? . mint Luke segédje. a rákászbárkán dolgoztam.Találkoztál olyannal.Az nem ugyanaz. Amikor a mézesheteink véget értek. Savannah abban a szempillantásban írt egy háborúellenes verset. .Nekem ugyanaz . Ez ugyanazon a napon történt. hogy megritkítsa őket .feleltem. . a halászdokkokba. a halászoknak már nem adnak halasztást.Egyszer már találkoztam egy pasassal. így aztán volt pénzem a bankban. és remélik. aki már járt Vietnamban? . Luke feleltem. és lementünk Luke-hoz. Augusztus végén a Saturday Review közzétette Savannah első költeményét egy külön számában.mondta Luke -. . Azt mondta. . . Tom .A tanárokat nem sorozzák be Dél-Karolina vidéki területein. .Sallie azonnal abbahagyatta velem a tartalékos tiszti iskolát. és egy csésze kávét nyújtottam Luke-nak. hogy sorozási státusát lA-ra változtatták. egyébként is túl sok garnélarákhalász van már a folyamon.mondtam dühösen. . .kérdezte. hogy sohasem keresünk igazi állást. -Tom számára ez semmi esetre sem jó. . . akinek Columbiában kínai étterme van . mikor pedig megtöltöttük a rakteret garnélarákokkal. .Csak rabszolgabért fizetnek nekünk. és lejegeltük őket. Tom és Sallie? . Sallie és én már hajnal előtt felkeltünk.mondtam. Luke pedig ismét a város felé irányította a MissSavannah-t Minden kiló rákért tíz centet fizetett nekem.mondta Sallie.mondta Sallie. megtalálta a legbiztosabb módját.Mit gondoltok erről a vietnami dologról.kér^ dezte bátyám. Luke követte apám bárkáját.Engem nem fognak kihagyni belőle . mikor megkezdtem életemet mint tanár és edző a colletoni középiskolában.Az Kínából való. miheiyt a háború kezdett forró lenni .közöltem. letakarítottam a fedélzeHULLÁMOK HERCEGE 403 tet.A halott férjekből pocsék apák lesznek . hogy Luke értesítést kapott postán. hogv megtanuljak ennek örülni. Másnap este ott a házunkban Luke megkérdezte: . és azt mondta. .dolgom.Téged is besoroznak.Azt hiszem. melyben a fiatal költőket mutatták be.

Luke. Azt akartam. . Mondjál nekik bármit . aki önként vonult be.mondta egyszerűen. a Haditengerészet legtitkosabb elit csapatába. ha én dolgozhatom a bárkádon. mikor megtudta. hanem Colleton megyét.Ne tedd. Tom majd dolgozik helyetted rajta. és legalább a kifizetnivalókat megkeresi. Ne vonulj be. hogy hogyan kell csendben ölni az ellenség vonalai mögötti hadműveletek során. a Seal-(Fóka)-ba sorozták be.felelte Luke.mondtam -. nem szeretem Amerikát -mondta Luke -.mondta Luke. . mert arra tanítottak minket.Nem . mondd nekik. nagyon rossz . . Luke. el kell adnom a rákászbárkát. . -Jó lesz tudni.szögeztem le. míg vissza nem jössz.Akkor börtönbe dugnak. Savannah pedig első kötetének verseit írogatHULLÁMOK HERCEGE 405 ta.404 Pat Conroy Mama azt mondja. és inkább meghalnék. Míg én az osztályteremben tanítottam és iutballedzésekei tartottam ugyanazon a pályán. hogy szeressük Amerikát . legyen választási lehetőségem. Luke Vietnam folyóin jár-őrözött.írta nekem Savannah.szólt Luke -.Én viszont azt mondtam neki. Tom azért járt főiskolára. semmint hogy börtönbe menjek. hogyan kell ejtőernyővel kiugrani az alacsonyan szálló harci gépekből. Én pedig megtiszteltetésnek veszem. Amerika összes többi része a vietnamiaké lehet íelőlem. Miközben én a fiúkat zavartam végig a pálván. Átkozott egy ügy. Tom azért ment főiskolára. valamint azt. . ahol egvkor Luke és én társkapitányok voltunk. a gerillák elleni hadviselést. hogy ne kelljen rákászbárkán dolgoznia. Luke a víz alatti pusztítást tanulta.Mihelyt az iskolának vége. hogy a bárka itthon van és vár rám. Sallie .Ez jólesik. . Savannah meg részt vett minden háborúellenes tüntetésen a Keleti Parton. Sallie . Tom. dolgozzon-e rákászbárkán vagy sem. jövő nyáron. hogy Luke ehhez a haditengerészeti egységhez vonult be. hogy el tudja dönteni. Tom . kihajózhat he-lvetted.Szeretjük is Amerikát .A SEAL . és nem pazarolták el a legerősebb és legintelligensebb fiú tehetségét.mondta Sallie -. de mi köze ennek bármihez is . hogy lelkiismereti okokból tagadod meg a szolgálatot. Luke . .Rossz ómen ez. nekem mennem kell. A Haditengerészet sem volt hülye.

amiket a dzsungelben látott. Egvszer négy mérföldet úszott egy folyón. A levelekből. ahol főiskolai pályafutásod során összesen elért két gólodat szerezted? Egy varázsszó segített neked aznap: a Tigris. Az egyetlen túlélője volt egy roham406 Pat Conroy osztagnak. úgy hangzottak. és ez elborzaszt engem. Emlékszel. akkor élem át rémálmaimat. aztán kará-csonvi ajándékként hazaküldte a könyvet anyának. melv megkísérelte meglepni az észak-vietnami reguláris hadsereg egy hadoszlopát. inkább meghal. A dzsungelben orchideákat szedett anyának. Luke ölte őt meg. az éjszakai rajtaütéseket az ellenség állásain. Azokban leírta a Dél-kínaitenger fölötti naplementéket. ő más leveleket is írt szüleinek. minthogy lábak és herék nélkül éljen. amiket szüleimnek írt. mert bátyám szerette őt. mindig is szerencsét hozott számunkra. szemeim tágra nyitva. az nem. meg a barátaitól hallott vicceket. mikor a Clemson elleni meccsről írtál nekem. hogy tigris. Tom. lepréselte őket a Biblia lapjai között.ómen. Barátja ott könyörgött neki. Emlékszel. Bocsáss meg nekem. hogy olyan könnyen megy. arról. A költők a szavakat jeleknek és szimbólumoknak tekintik. amit nagyapámtól kapott. mintha egy fuldokló embertől származtak volna. mintha egy utazási ügynök próbálná elcsábítani a habozó turistákat egy egzotikus keleti helyre. Mindenképpen meghalt volna. de a SEAL (FÓKA). hogy Luke adja be neki a morfiuminjekciót. és elvágta az egyik falu főnökének torkát. de nem hiszem. Tom. Éjszakánként nem álmodom semmit. azt mondta. Luke a tigrisek országába megy fókaként. aki a viet-kongokhoz csatlakozott. A nekem írt levelek azonban úgy hangzottak. amiket Luke írt nek'em. búcsüajándékként. ami rossz az emberölésben. végigkövetem a háborúját. mert a clemsoni tigrisek ellen játszottál és ez a szó. mit csinálnak a tigrisek a fókákkal? Azt hiszem. Legjobb barátja a karjaiban halt meg. az állatokat.vidám hangú leveleket. Rossz szó. ahol hidakat robbantottak fel ÉszakVietnamban. Tom . mi történt azzal a fókával ott a cirkuszban? Arra is emlékszel. Mikor ébren vagyok. de így sokkal gyorsabban. és veszélyes is a Wingo család mitológiájában. Anyám .írta nekem. hogy Luke túléli a háborút. Csak egyetlen dolog van. Ezeket a leveleket a Colletoni Középiskola edzői irodájába címezte. Hát nem szörnyű? A levelek. a foglyul ejtett amerikaiak kiszabadítására indított mentőakciókat. miután egy aknára lépett. Leírta a katonai akciót. nem az akna. nagyszüleinek és Savannah-nak . a Saigonban evett ételeket. tele csinos kis hazugságokkal.

miközben elindult. kapitány . mikor bevittük a bárkát a csatornába próbajáratra. Irwint hozta a fedélzetre inasnak. a segéd. amire majd nyáron szükségem lesz. A húsvéti szünet alatt apám és én szárazdokkba vittük a Miss Savannah-t. nekilát kiteregetni és vízbe ereszteni a hálókat. és egymás után haladva halásztunk. hogy a Savannah-ra szálljak. mikor bőbeszédű apámat figyeltem.mondta apám. hogy elfogja a rákokat. aki szünet nélkül arról beszélt.Jó reggelt. Levakartuk a fenekéről az üledéket és festéket.Halott virágok . melyikünk merre megy. és fiát. . miközben Ike Brown.végigsírta azt az első karácsonyt a szigeten. aztán csökkentettem a motor sebességét és hallgattam a csörlők muzsikáját. mint egy macska. HULLÁMOK HERCEGE 407 Apám bárkája mellett horgonyoztam. kapitány . . és kifizettem minden esedékes összeget a bátyám bárkájára. úgy kioktattam Ike Brownt. .Hála istennek. . és kihúztuk a vízből. kapitány .Luke igazi elcheapo lett ott Vietnamban. Megrendeltem a hálót. akit felfogadtam. majd friss festékréteget vittünk fél a fára. hogy ő millió dollárt fog keresni. mint a halászbárka kapitánya. . hogy nincs veszélyben. Ezen a nyáron életemben először futottam ki úgy a folyamra. amik hatalmas tömegben csillogtak ott a vízben. hogy ő maga lett a kapitány. ami úgy dorombolt.mondta zokogva anyám.Utálok sört lopni öregemberektől. mint te -kötekedett. Minden egyes nyári reggel elismételtem gyermekkorom öntudatlan rituáléját.mondta apám. melyen Luke nem volt ott. magamnak még jobbat. hogy több rákot fogok ma. és át kellett mennem az ő fedélzetén. Csakhogy ezúttal én álltam a kormány keréknél. . Azon az első nyáron tizenöt tonna garnélarákot fogtam. Napkeltekor mindig megbeszéltük.mondta apám. Minden reggel követtem apám bárkáját. .Túl sok lesz neked ez a bárka. . jó bért fizettem Ike-nak.Jó reggelt. és átnézett a Miss Savannah-ra.Az én drága kisfiam . Mikor augusztus huszadikán neki kellett kezdenem a futballedzéseknek. Később aztán.válaszoltam. azután a motoron dolgoztunk.Fogadok egy sörben. . .

majd elindultak a szárazföld belseje felé Egy órát tartott. A rizsföld áhítattal töltötte el. Ezernyi víztócsa tükrözte vissza a holdfényt. mikor megszakadt a rádió-összeköttetés. hogy megpróbálja megmenteni a pilótát.mondta. elrejtették a csónakot egy kókuszpálmaliget alatt. HULLÁMOK HERCEGE 409 .Mikor megláttam a gépet. nem az az Uncle Ben-féle szar. amely egy rizsföld közepén landolt.Mién nem fordultatok meg és húztátok vissza a csíkot a csónakhoz? És egy évvel később. hogy kényszerleszállást hajtott végre egy rizsiöldöa nem egész egy mérföldnyire a tengertől.kérdezte. A holdténv nem volt éppen szerencsés dolog.Azt hitted. amikor a i ádió-irányítóközpont sürgős üzenetet kapott az trg\ik pilótától aki közölte. Luke pedig katonai karrierjének vége felé járt. Sötétedés után a tengerre ereszkedtek egy tekete életmentő csónakban. Luke . de egyben veszélyt is jelentett Luke-ra és Blackstock hadnagyra. hogy egy csapatot küldenek a tengerpartra. Savannah megtartotta első költői felolvasóestjét. .mikor Luke visszatért a tengerentúlról. a gépek pedig visszatértek ni anyahajóla. es azi a döntést hozták. Megadta pozíciójának pontos koordinátáit. Christopher Blackstock hadnagyot jelölték ki az akció parancsnokának. miután bevetésen voltak Észak-Vietnam fölött. Mire augusztusban ismét futballedző lettem. mely szimmetrikus darabokra osztotta a földet A gép egyik szárnya elveszett és oldalára feküdt. Átkozottul jó farmerek aludtak ott a világnak abban a részében. . A bárkák elnevezésénél mindig szerepet játszik a humorérzék meg az érzelmek. kiket választ még csapatába. mikor már otthon volt Colleton-ban. és amikor leendő tisztje megkérdezte. a pilóta még életben van? . miközben hason csúsztak végig az egyik barázda mentén. a magas rizs a pilótafülkéig ért fel. Lukénak keresztelte. Tom. ahová tartozott 408 Pat Conroy Éjszaka volt a Dél-kínai-tengeren. és a telihold tényében kezdték meg a nyílt vízen a három mérlöldes utat a tengerpartig. de baj nélkül értek partot. akkor már nem .Ez volt ám az igazi rizs. ő is aláírta a bank kölcsönle-velét. míg megtalálták a gépet. ellenőrizték a helyzetüket. . mikor Ike megvette saját halászbárkáját. mindössze egyetlen nevet mondott -VVingót. és azt Mr. hogy aztán visszatérjen a folyamra. Rövid tanácskozás kezdődött az amahajó hídján.

Ezek a szerencsétlen fattyúk nem tudják. amint az AK 47-ből az első sorozat végigsöpört a repülőgép törzsén. miközben mozsárágyútűz tépte szét mögöttük a sérült gépet.suttogta vissza Luke. És ekkor úgy tűnt. Lebuktak egy töltés mögé. és nézte. ez nem nagyon zavarja őket. uram. ők pedig igyekeztek minél távolabb maradni a géptől. Luke . Blackstock pedig a puha vizes talajra vetette magát.Ha arra kért volna. hogy parancsokat üvöltöznek vietnami nyelven. akit életemben láttam. . Blackstock intett Lukénak. . Alacsonyan és gyorsan mozogva a magas rizskévék között. de a vizes területek és a hosszú. Torn . kúszva tettem volna meg az utat egészen Hanoiba. mielőtt megfordultak és kúszni kezdtek végig az egyik egyenes barázdán. míg a szél ismét megdöntötte a rizst. amint futva jöttek feléjük.nevetett.suttogta Blackstock Luke fülébe. amint a katonák a rizsföld pereme és a repülőgép felé nyomulnak. mely a rizsföldeket osztotta fel. összpontosítva tűzerejüket.magyarázta Luke.Egy percre már azt hittem. mintha egész Észak-Vietnam kelt volna feL hogy elvágja visszavonulásuk útját a tengerhez. hogy mi SeaJek vagyunk . Egynegyed mérfölddel arrébb mozgás támadt a fák között. A rizsföld azonban hatalmas volt. . Tom . amint mind az öten csobbanva terülnek el a rizsföldön. A repülőgép még mindig felfogta a feléjük zúdított tűz nagy részét. Luke hallotta.Sealek voltunk. . aztán keressenek meg minket a sötétben suttogta még Blackstock. .suttogta ismét Black-stock. Blackstock megvárta. Mikor odaértek a lezuhant géphez. tüzelt. Hallották.Csak mintegy százan lehetnek.Gverünk oda a fákhoz. hogy az amerikaiak megmenekültek a rajtaütéstől. őket keresve. hogy fedezze. földeket átszelő . . Luke öt észak-vietnami katonát látott. De miközben laposkúszásban haladtak az erdő árnyai felé. . majd futva indultak dél felé egy szilárd földperem mentén. az északvietnamiak elözönlötték a repülőgép körüli területet és felfedezték. A sötétben hallották.Ügv tűnik. és azt mondta: .Blackstock volt a legjobb katona. akkor célzott félautomata fegyverével.mondtam én. túlerőben 410 Pat Conroy vannak . amint emberek rohannak és lábak tocsognak át a rizsföldeken. Százyardnyira tőlük egy kézigránát robbant. Felmászott a gép érintetlen szárnyára és bepillantott az üres fülkébe.Marhák voltatok .

akkor már egyáltalán nem lett volna esélye. míg a feketébe öltözött emberek már csaknem rájuk lőttek. Hajnali négy órára Luke elérte a Csendes-óceán szélét. Leguggolt és addig tüzelt. Később belátta. Luke és Blackstock ösztönszerűen egymással ellenkező oldalra gurultak le. Miután a vízben volt. aztán nekiira-modtak. Aztán megint vállára kapta Blackstockot és cipelte parancsnokát a tengerparton feltörő hullámok hangja felé. mikor üldözői szagát megérzi az erdőben. Blackstock a dzsungel fedezékébe rohant. Mikor az észak-vietnamiak egyik osztaga ugyanazon a keskeny földszoroson jött futva a sötétségből. Most már fegyvertelenül emelte le Blackstockot az észak-vietnami katonáról. hogy egy AK 47-es egy sorozatot ad le a fák közül. Mikor a második félautomata fegyvert is kiürítette. egyszerűen csak megállt és várt addig. Akkor megragadta Blackstock fegyverét és azzal folytatta. amíg csak golyói voltak. ahogy bátran a vízbe gázol. vállaira vette és HULLÁMOK HERCEGE 411 elindult a Csendes-óceán felé. ott feküdtek a vízben. aztán hallotta azt is. lassított és figyelt. Hetet öltek meg közülük három másodperc alatt. akkor úgyis halott ember. Valahányszor meghallotta üldözőit. Úgy tekintette visszavonulását. Luke hallotta. a lépteket. de ez csak attól függött. anélkül hogy jobbra vagy balra nézett vplna. amint Blackstock tüzet nyit félautomata fegyveréből arra a pontra. míg vagy háromnegyed mér-földnyit haladnak végig a tengerparton.gyalogösvények lehetetlenné tették a fegyelmezett keresést. hogy ez nem sok eredménnyel járt. Luke előrerontott a rizs közül és gép-pisztolytüzet szórt minden irányba. Ha valaki meglátja. A mozgás megölheti vagy megmentheti a szarvast. ez az ő igazi eleme. Mikor elérték a fák vonalát. Figyelte. . De ha napkeltéig várt volna. amint egy őrjárat halad el mellette észak felé. aki megölte. ahonnan a sorozatot leadták. de valamivel le akarta kötni az ellenség figyelmét. megvárták. gránátokat kezdett dobálni jobbrabalra. Luke egy órán át eg)' kidőlt fa gyökerei alatt rejtőzött. Mikor az erdőbe ért. mint egy hosszú szarvasvadászatot és felhasználta mindazon ismereteit. miközben nagyszámú ellenséges erők üldözték. hallotta. puskáik biztosítva és töltve. amint Blackstock elesik. amíg már pem hallotta őket. Megvárta. puskaropogást hallott a közelében és mérföldekkel arrébb. átrohantak a vízen. aztán egyenesen a óceánba gázolt. miközben körülöttük a rizst golyók kaszálták le. A hangokat figyelte. okosan dönt-e a szarvas vagy sem. tudta. amit eddigi életében a fehér farkú szarvasról tanult.

hogy visszatérhessek Colletonba . Azok a népek jó tarmerek. csodáltam őket.De hát akkor miért harcoltál? . hogy egész életemben itt maradjak. . -És soha többé nem hagyom el ezt a szigetet. . Mikor kiért a nvílt tengerre. mintha az Édenbe születtünk volna. . en vagyok az első téhér ember. . maga mögött vonszolva Christopher Blackstock hadnagyot. lom . hogy már halott? 412 Pat Conroy . miután hat és fél órát vízben töltött. Luke? .kérdeztem tőle es átnyújtottam az üveg Wild Turkeyt.Utálod a vietkongokatr Nem . meg jó halászok is. . Luke-ot a Csendes-óceáni Flotta admirálisa elé hívatták.mondtam. ahol börtönbe csuknak. . mert egy olyan országban élek. ahol az érettségink napján ünnepeltünk. Megtanultad utalni az észak-vietnamiakat. . admirális ur .ígv tanultuk a kiképzés során. Másnap reggel tizenegv órakor vette őt fel egy amerikai járőr csónak. aki azon a földönjár. Mikor Luke szolgalatának leteltével hazatért Colletonba.Amikor ott voltam a rizsföldön.Hát épp ezt szeretem Colletonban .A világ szörnyen kibaszott hely.kérdezte az admirális Luke-ot -.mondtam. .Mit tanultak: . egy félautomata puskával.mondta Luke -. Aztán három mérföldnyit úszott. ha azt mondod. hogy jelentést tegyen az akcióról.De megölték a barátaidat. . a csillagokat vizsgálta. ha tudta. Kivívtam a jogot. ugv gondoltam. . .mondta.szólt Luke. A jogot vívtam ki magamnak ahhoz. Semmi keresnivalóm sem volt ott. nem harcolsz.mondta Luke -. lom. Igazuk volt. Tom .A Sealek nem hagyják el halottaikat .végül odaért és Luke Wingót egyetlen észak-vietnami sem kaphatta el a sós vízben. Luke egy" ezustcsülagot és két bronzcsillagot kapott.Tengerész . . tájékozódni próbált. miért hozta vissza Blackstock hadnagy testét a hajóra.válaszolta Luke.kérdeztem.Olyan.Nem kell aggódnunk. 23 . Megölték Blackstockot. hogy megpróbáltak megölni.Colletonban soha nem történik semmi . ugyanazon a tahidon ültünk. .Azért.Nem tudom..felelte Luke.telelte Luke.Szerencsések vagyunk itt Amerikában . És tegyveresen jöttem. hogy a saját földünkön háború lesz. .

mert véres volt a széklete. aztán begördítették Sallie-t a szülőszobára. Mikor átszállították Mrs. És gratulálok. akkor erősítették meg az előzetes diagnózist. nagymami. vége . így aztán anyám kezdett ételt hordani neki a kórházba. hogy hamarosan apa lesz.szólt apám a rádióba.Rögtön ott leszek. vége.Ez egyben azt is jelenti. Este 11. Tom. Partra úsztam és tengervíztől csöpögve rohantam a szülő nők kórtermébe. vége. valahányszor meglátogatta Sallie-t és a tsóppséget.1971-ben egy nap Luke-kal halásztam a Coosaw Flatsh óceán felőli oldalán.válaszolt Luke.Gratulálok. mely a város déli részén nézett a folyamra. én pedig Sallie kezét fogtam mindaddig. miközben azzal küszködtem. Nagyapám egy teljes Bibliát hozott neki másnap reggel és beleírta a kislányom családfáját. Luke a folyam széléhez kormányozta a bárkát. Mikor elhaladtunk a kórház előtt. hogy behúzzam a hálókat. .Hello. én pedig a vízbe ugrottam.üvöltöttem a rádióba. Anyám vitte el kocsival Charlestonba a vizsgálatokra és anyám volt az. . Anyám a gyermekeim közül mindig is . . míg doktor Keyserling szólt. . vége . hogy hamarosan nagymama leszek. Luke pedig Colleton felé irányította a bárkát. . Az összes folyami halász küldött virágot. Mama. vége .Wingo kapitány. amikor anyám hívott.Gratulálunk.Tíz másik halászhajó kapitánya szólt oda rádión. mikor Jennifer Lynn Wingo megszületett. Tom. Luke Wingo kapitány. jelentkezz kapitány. . vége .Gratulálok.mondta anyám.25 volt. egy kissé délkelet felé. Az egyik ápolónő hozott nekem egy törülközőt és egy kórházi köpenyt. 414 Pat Conroy Anyám Sallie-től elmenőben a folyosón találkozott a beteg es megrettent Isabel Newbuiwel.szólt anvám. . hogy itt az idő. melv szerint bélrákja volt. Mrs. hogy megnézze a gyereket. . Mama. vége .Nem találom olyan mulatságosnak fiam. New-bun szórnven telt és nem állhatta a kórházi kosztot. Newburyt Charlestonba. a középiskolából pedig minden tanár eljött. vége . aki aznap jelentkezett be a kórházba kivizsgálásra. .közölte anyám. három és fél kilóval. .Mondd meg Tómnak. aki vigasztalta a műtét szömvű megpróbáltatásai alatt.

Sasser! . .Sasser rendőrjárőr azt mondta. mert tele volt varjakkal.Még a végén megöl valakit azzal az autóval. a lelkem pedig az Úrnál. Mondtam már annak a fiúnak.Olyan a testem. A szemem az úton.jenniíert szerette a legjobban.Mindig olyan kis HULLÁMOK HERCEGE 415 nyeszlett ember volt. Nagyanyám azt felelte: . nem azért. nagvapa - . nem arra való. . akkor minek ez a nagy felhajtás. nehogy elüssed.Most a szürkeállományodról beszélünk.Már akkor dízelmeg-hajtasú kocsival jártam. Erre a munkára csak kövér embereket kellene odaállítani. . a Charleston] országúton kapott el téged. mikor még meg sem született. De többségünk egyetértett abban. hogy a mezőt néztem. úgy kellett leugrani az útról.Nem vagyok én madár. . amit nem is látott. mint egy feleennyi idős emberé . Szemüvegét nem volt hajlandó viselni. Különben is. Mr.Azt szeretnék. fiatalemberként is. . mert az útnak a másik oldalán hajtottál -mondtam neki. Nem láttam Mr Fruitot . . . Amos mindig is elképesztően rossz vezető volt.Intézkedni kellene már és beadni valami otthonba -mondta nagymamám. hogy átment a piros lámpán. hogy felelős lenne azért. . Csak parádékat szabadna vezetnie.szólt nagyapám sértődötten. Mert még arra sem emlékszik.Nagyon magasra tették azokat a lámpákat .felelte Amos. de ahogy egyre öregebb lett és képességei gyengültek. mert ő volt az elsőszulött. hogy a forgalmat irányítsa. Amos Wingo jogosítványát bevonta az . hogy öregszik. . .füstölgőn nagyapám. Tom. hanem mert az ő születésének kö-' szönhette a nagyszerű és véletlen barátságot Isabell Newbury-vel. sem elismerni azt. hogy azt nézzem. Amos. nem jött semmi sem az út másik oldalán. Senki sem tudta biztosan megmondani. nagyapa.Állami Közúti Hivatal.magyarázta a közlekedési lámpákról. Fruiton -mondtam neki.Azt mondták. . Az egyik nap a hűtőszekrényben találtam meg. hogy ez ugyanazon a nyáron volt. mikor özönlöttek el megyénket a földmérők és kezdték hosszasan tanulmányozni határköveit. . veszélyessé vált minden élő teremtményre.A múlt héten majdnem keresztülhajtottál Mr. amikor vezetek. amikor nagyapám. Fruit is kereshetne már más szakmát most. ha önként leadnád a jogosítványodat. hova tette a fogait éjszakára. aki az út makadám területére tette lábát azon a vidéken.

ezenkívül védem a közbiztonságot.mondta Sasser -. ha nem tartom magát távol az utak-tól. Sasser. 416 Pat Conroy Két nappal később nagyapám ugyanazon a sarkon ütötte el Mr. Tom? .kértem. uram.Be kell dugnom egy szeretetotthonba. Mr. a mentő pedig teljes erővel szirénázva érkezett meg. hogy Mr. a közúti járőrt azonban most már nem szórakoztatták nagyapám mókái ott a volán mögött. aztán majd meglátjuk. mielőtt te megszülettél.Kezd már túl sok lenni a hivatal itt Colletonban . . amíg olyan öreg leszek. ki a gyenge és az egész város megítélheti.Add ide nekem a jogosítványodat.Szkande-rozzunk egyet. nagyapa . Maga már gvenge. . Fruit nekivágódik az ezerkilencszázötvenes Ford motorházának. Wingo. de mindig hordania kellett a szemüvegét. . Mr. Szemüveg volt rajta és megfordult. . akik a határvonalakat méregették. és amikor már hallotta. csak akkor lépett rá a fékre. .mondtam neki.mondta nagyapám felháborodottan. .Én pedig szeretnék addig élni. a kórházba megyek.telelte Sasser.Már azelőtt vezettem. . Mr. Fruit veszett sípolását sem.Nem. -Másképp Sasser fog idehajtani. Amos nem látta sem a piros lámpát és nem hallotta Mr.közölte Sasser -.De ebben a megyében senki sem marad életben.Szívességet teszek magának is. a közbenjáró és a szemvizsgáló is. Nézzen szembe a tényekkel. hogy elvegye. Fruitot. Fruit csak kisebb karcolásokat és horzsolásokat szenvedett. Amos számára az Úr volt minden: a forgalomirányító. . .Majd megbeszélem az Úrral. Senki se lepődött meg azon. hogy . hogy Jézus engedelmével nagvapám megtarthatta jogosítványát. Látod. Mr.Gyenge! . Sasser. és veszélyt jelent a társadalomra. mint maga. Wingo . hogy megnézze a földmérők csoportját. fiatal barátom . .Ilyet sem hallottam még soha. .panaszkodott nagyapám. uram . Sasser rendőrjárőr ott a helyszínen elvette Amos jogosít-vánvát és darabokra vágta egy kisollóval. .mondta Tolitha. Wingo . miközben Mr. uram.mondta nagyapám. .Szóval gvenge vagyok! . Fruit jajgatott.ismételte nagyapám.

de azt még egv csomóan nem tudják. Én és Luke viszont kivettünk egy hétvégét. Azt már tudják. ha egy Wingo nyilvánosan csinál seggfejet magából. ahová menned kelL Amos -mondta nagyanyám. . hogy bebizonyítja mind Sassernek. követelte.Tudom. Ha teljesíti ezt az utat. Tolitha -felelte nagyapám. . hogy Mr. amikor vezetek. de azzal voltam elfoglalva. Georgia és Colleton között. Fruit ordítását és látta. nagyapa? .kérdezte nagyanyám. hogy vízisízzen vele.És majd kereket szerelsz arra'a vízisíre. mihelyt meghallotta Mr. Fruit jól van. melyben elpanaszolta. miközben felkészítettük. Nagyanyám azonnal komolyan kezdett érdeklődni. hogy követek el hibákat a volán mögött. Később HULLÁMOK HERCEGE 417 tudtuk meg. hogy Savannah-ba vontassuk.meggyőződjek róla. hogy az Űr szavait hallgattam. amint Amos Fordja csikorogva fékez le. hogy az egész világnak bebizonyítsd hogy hülye vagy.Csak jobban kell figyelnem. miközben egy pár vadonatúj Head sítalpat tett a csónakba. aki mezítláb vízisízett. hog)1 Savannah-tól vízisível tedd meg az utat? . . . . Bejelentette. Amos hozta az első vízisít a megyébe és ötvenéves korában ő voll az első ember Dél-Karolinában. egyben kihívta ezt a „zöldfülű" Sassert. honnan vettem az ötletet? . .Mégis mit gondolsz. már tíz éve nem vízisíelt.kötekedett Luke. Nem szeretett tanúja lenni annak. hogy nyilvánosan semmisítette meg jogosítványát egy ollóval és közölte szándékát. hogy milyen fölényesen bánt vele Sasser rendőrjárőr. Tíz évig ő tartotta az államban a vízisíugrási rekordot. mind Colletonnak. A következő héten Wingo nagyapa levelet írt a Collekm Ga-zette-nek. hogy rendbe hozzuk a bostoni bálnavadászt és kibírja ezt az utat. hogy nem „gyenge". hogy nem tudsz vezetni. Gyorsan beugrott Woolworthhoz. de mikor az újságban ezt a nyilatkozatot tette.És az Úr mondta neked. hogy meglágyult az agyad. hogy vízisível teszi meg a negyven mérföldes belföldi utat Savannah. hogy van-e hely az állam szeretetotthonaiban.Semmi értelme. Anyám tanúja volt Sasser rendőrjárőr és a nagyapám közötti egész szóváltásnak. aki tudta. mién mérik fel Colleton megyét széltében-hosszában. hogy 6 volt ott aznap az egyetlen személy. hogy a Közúti Hivatal nyilvánosan kérjen tőle bocsánatot és azonnal adják vissza jogosítványát.Elvihetlek kocsival bárhova. 418 Pat Conroy .

hogy Amos Wingo végigsízik Savannah-tól Colletonig. mint egy szent.mondta neki apám és megveregette Amos hátát.Én mondom neked. Luke öt darab húszdolláros bankjegyet húzott elő kabátjá-ból és átadta őket apámnak.Megint hülyét csinálsz magadból. . .Soha életében nem kellett orvoshoz mennie. Tolitha .mondta. alig látom őt. Amos . -Olyan.Ha az Úr ugyan nem is teremtette a Wingókat nagyon okosnak. . . . hogy vizsgáljon ki . . Akkor majd nem. ha megkapom a vadonatúj jogosítványomat.Terád teszek száz dollárt. mióta Isabell megbetegedett. Fogadj bárkivel. . . hogy akárcsak Stancil Creekig is eljutsz. Amos . meg fogod csinálni. akivel csak tudsz.kérdezte Luke. És remek ízléssel áldotta meg őket a nők terén. mint valami bolond.szólt nagyanyám Amoshoz. apa.Fogadásba nem megyek bele .A húgotok hívott fel tegnap este New York Cityből. fiúk -mondta Amos. de eró'snek igen.Kivel fogadtál.mondta nagyanyám. annyira szégyenli magát. beletesz az egvik költeményébe.Azt mondta. HULLÁMOK HERCEGE 419 Arra. . .Akkor majd kicsípem magam és elviszlek egy hosszú autőútra. -Itta száz dollár. Amos.hallottam Sallie-t. Sallie? .mondta nagyapám büszkén és megfeszítette bicepszeit. Amos mondta Tolitha.Persze.Csak kérdeztem.Akkor meg fogod csinálni. .intette le fiát Amos. . Tolitha. .Érzed ezt az erőt.Ügy fogsz majd kinézni fürdőruhában. Lila mutatkozni sem mer. mer' nem hiszi. . .El kellett volna menni dr. . apa .Stancil Creek körülbelül egy mérfoldnyire van Savannah-tól mondta nagyapám. ott fog várni a dokknál egy új kiállított jogosítvánnyal. fiúk. Nekünk pedig ezt mondta: . miközben beszálltunk a teherautóba. Keyserlinghez..Hát persze.mondta apám. .mondta. .Ezzel a kis szarházi Sasserrel .Bárcsak nekem adott volna jobb ízlést a férfiak terén -mondta Tolitha. ha megcsinálom.Jól vigyázzatok nagyapátokra. most Isabell Newburyt gondozza . . . -Azt mondja.közölte apám gúnyosan. apa? . apa .

felelte.kiáltottam hátra. Ahol csak tudunk. még férfi a talpán. . Még húgom verseiben is érezhető a közelgő veszély feszültsége.Nem lóglak. nagyapa . amikor vízisízik. amikor Colletonba érünk kiáltottam neki.mondtam és feléje mutattam felemeli hüvelykujjamat. Elhalaszthatjuk. Akkor minek fogsz hívni. A veszélyekhez értettünk a leginkább. .kiabáltam neki.Ott fognak várni engem a szabadkikötőben . ha még mindig állsz. egyenes vonalban haladunk és olyan gyorsan. nem kell aggódnunk a homokzátonyok miatt. mint gondoltuk. Savannah költészete vadul és lármásán száguld az idő hullámain. men kezdte átug-iálni a . Családként ösztönszerűen cselekedtünk. dagály van. . esni fog.Viccesen hangzik .mondtam -.Készen állsz. ahogy a csónak bírja. És ne felejtsd el nagyapa. . . Oké . nagyapa . . hogy negyven mérföldet vízisizzen és ezzel bebizonyítsa. Nem éreztük igazán boldognak magunkat. és két kezébe fogta a vontatókötelet.mondta nagyapa.Hallgass csak az edzőre . . . . ahol kisebb tömeg gyűlt össze.kérdezte. öreg? Ne. jó fogást keresve rajta.mondta Amos. miközben kiengedtem a vontatókötelet a csónak mögül. negyven mérföldet fogsz megtenni.szólíts engem öregnek ..Majd figyelmeztetem Mr. miközben Luke gázt adott es elindultunk dél felé a vízpart mentén.mondtam 420 Pat Conroy túlkiabáha ci inutor üresjáratát -. Fruitot . mikor simán emelkedett ki a vízből.Csak semmi trükk . mindig dobok neked narancsot útközben. hogy valaki narancsot eszik.Egy kicsit hűvösebb lesz. Tom? . azzal el is temetünk téged a tengerbe. miközben merész í\ ben iórdult \ issza a csónak felé. Megéljenezték. .mondta Tolitha. mint ahogy öregember lép a Savannah folyó vizébe azzal a szándékkal. Aztán feléjük húzott és jó adag vízzel fröcskölte le őket.A nap elbújt és úgy látszik. miközben az ég félé szegezte a sítalpakat. hacsak nem vívtuk harcainkat a világgal. nem meggondoltan.Ilyet se hallottam még.Öreg ördögnek . ezen szükséged lesz némi folyadékra a szervezetedben És figyelj a/okra a narancsokra.Te nem egyszerűen csak vízisízel.ordítottam. . hogy megnézzék nagyapám útjának kezdetét. Mert ha valamelyik tejbe talál.

majd kiürítette belőle a pépet is. milyen fából is készült családja. míg végre helyesen mértem tel a távolságot és a sebességet és ő elkapta ezt a negyediket. és beléptünk a dé!-karolinai vizekre.kiáltotta Luke -.vízsodor éles tarajait. A srácoknak még tetszik . Egyenesen feldobtam a narancsot a levegőbe. teste kissé kékes színt kapott. de még mindig állt és egyszerűen csodálatos volt. A húsz mérföldes jelzésnél Amos reszketett és mélyen ülő szemei fátyolosak .mondta Luke. a narancstól visszatér a kedve és néhányszor átugratta a vízsodor hullámait. hagyta. Amos testén nem voltak puha helyek. vállai haloványak. Ügy néz ki. Felmutattam neki a narancsot. egy kézzel kapaszkodva a vontatókötélbe. didergett és HULLÁMOK HERCEGE 421 öregnek látszott.üvöltötte túl a motorzajt. Amos pedig csaknem elesett. amíg rá nem fordultunk a Stancil Creekre. Úgy tűnt. próbálj meg adni neki egy narancsot. Vannak alkalmak. Még három narancsot vesztettem így el. . ő meg bólintott. így az jóval elszállt a feje fölött. a víz pedig fémes szürkére változott. amint megpróbált felugrani érte. hogy érti. Akkor aztán ott haladt a csónak mögött. Luke pedig a csatorna jelzéseit. mint a drótkötélben. mikor Amos elkapta.Ne ugorj. olyan meglepő erő lakozott benne. mikor az ember megfigyelheti. nvaka és karjai sötétek voltak. És ez most ilyen alkalom volt.Tizenöt mérföld . majd leült sítalpaira. amint elhaladtunk a Hanahan Soun bejárata mellett. Ahogy kezdett besoteiedni és a hőmérséklet esett. mielőtt maga mögé ejtette a vízbe. Mögöttünk nagyapám mereven állt sítalpain. nagyapa . de rosszul mértem fel a magasságot. amit a Wingók génj ei hordoztak és büszkék voltunk. hogy fiának fiai lehetünk.üvöltöttem félé -. Addig nem nyugodott le. hogy odaessen. Láttuk . Arca. azután ismét lenyugodott. csak hagyd.Amos szemeiben azt a keménységet és határozottságot. aztán nagyapám szárazra szívta ki a narancsot. Luke győzedelmesen emelte fel a karját. miközben kisebb szigetek mellett haladtunk el. vékony karjai és lábai jól működtek. Én nagyapámat figyeltem. hogv az dolgozzon helyette. Egy zsebkéssel negyedhüvelyknyi lyukat vágtam a narancs tetejébe. mint egy halott felmelegítve . A tizedik mérföld után mogorva volt. majd odamentem a csónak végébe. .

. de még mindig talpon állt. milyen pofát vág az a fiatal szarevő Sasser. Luke. Ilyen vár rád egy kicsit feljebb a folvón.Teljesen elgémberedtem.Vedd kezelésbe a lábaimat.Azt mondja.Legvőztek. nagvapa? .szóltam Luke-nak. HULLÁMOK HERCEGE 423 Amos felkiáltott: . hogy észak felé villámok cikáznak át a felhőkön. míg el nem értük Colleton Sount 422 Pat Conroy és a viz zavarossá nem vált a közelgő vihartól. Didergett és kimerült volt.kérdeztem.mondtam. . hallottam a motor üresjáratát.Nem minden vízisíző viszi magával a masszőrjét.kérdezte nagyapám és csak nyögött. De sítalpai még mindig úgy szelték a vizet. Hogy vagy.A vízbe esett .Akkor nagy bajba kerültél. .Hogyhogy. egy frissen kibontott narancsot tartottam a fejem fölött és vigyáztam. . nehogy sós víz kerüljön a lyukba. Tom . hogy . miközben kezeimmel begörcsölt karizmait nyomkodtam. nagvapa . mint a romlott aszpik. Luke odamanőverezte a csónakot mellénk. mint ahogy a késpengék sértik fel a zománc tiszta felszínét.Nem. nagyapar . Luker . amikoi tel tépünk oda a folvamon. . .kiáltott le Luke Amosra.voltak. . . ¦ Nincs értelme . Edd meg ezt a narancsot. feladja.Sassernek van igaza .közölte Luke. Beugrottam mellé a vízbe.felelte Amos és alig hallottam a hangját. És miközben ezt mondta. Mi pedig láttuk. .mondta Amos. mint végigúszni ugyanazon a tíz mérföldön . feküdj hátra és hadd masszírozzam meg a testedet . ahogy Amoshoz közeledtünk.Hol gémberedsz el.kérdeztem.felelte Luke. nagyapa. . .Kikaptam. Esküszöm. Nem esett el egész addig. sosem tudtam. . amit a tetején vágtam. miközben széles körben fordította meg a csónakot és üresjáratba kapcsolta a motort. egyre csak haladt Colleton ielé. Tom és dobj ide még egyet azokból az édes narancsokból. amint odaúsztam hozzá. Luke . És én látni akarom. Luke .mondtam.L'gorj be hozzá a vízbe.Azt hiszem. sokkal könnyebb megtenni azt a tíz mérföldet Colletonba. nem fogja .mondta.mondta Luke. miközben masszírozni kezdtem nagyapám karjait és nvakát. . felmutatta saját jogosítványát és ígv szólt.

Visszás/álltam a csónakba és ismét kiengedtem a vontató-kötelet. . Mikin megláttam.mondta Amos félig delíriumban. ő nem adná fel. űgv tűnt. . míg végül a kötél megfeszült. hogy megmentse az emberiséget. nagyapa.De megtette volna. nagyapa .Feküdj csak nyugodtan a mentőövön.szörnyen fáj. fiúk . Nem adta feL pont ez volt a lényege. egy egészen más.Szép. Lassan adtam ki Amosnak.mondtam.mondtam. . előre a háborgó vizeken. . . soha életedben nem adtad fel. .mondta Luke -. Hol lenne most a világ? De ő erős volt. . ha beszállsz a csónakba. hogy megtegyenek tíz mérföldet.mondta Luke.bátorította Luke. mint egy haldokló. Aztán gondolj csak arra. Amos ezúttal úgv bukkant fel.Csak lazíts. nagyapa . mert azzal Sassert Dél-Karolina legboldogabb emberévé teszed. Megmasszírozom a lábaidat.Ügy lebegett Amos a karjaimban. szájában anaranccsal . Kérd őt.De ő nem vízisízett el a Kálváriáig. hogy segítsen. .Masszírozd meg újból a nyakamat. erős lábak. hogv sítalpai felemelkednek a kötél mindkét oldalán. .és szemei hirte424 Pat Conroy len kinvíltak £s több dumái nem akarok hallani az unokáimtól. .Gondolj Jézusra.Elég erősek ahhoz. fiam .zihálta nagyapám.Mindig nekem voltak a legszebb lábaim . mikor majd áthúztok a városon -jelen tette ki. Annál szebb lesz.egy narancsnak ilyen jó íze lehet. ha feladta volna. mintha aludt volna.mondta nagyapám lehunyt szemekkel.Csak a magad nevében beszélj. . Luke . Tom . nagyapa.Add csak ide azt a vontatókötelet. . Innentől igencsak zavaros a víz. a csónak pedig kilőtt. mert annak kellett lennie. Holnap az egész családot elviheted kocsikázni a Forddal. elkiáltottam magam: . . míg Luke azt nem mondta: -Jobb. nagyapa . nagyapa .Bármit megtett volna. miközben ujjaimat nagyapám vállaiba vájtam. hadd pihenjen minden izmod. .Más idők voltak azok.Dobd ide azt a kulacsot. . .Na most! Luke pedig gázt adott. nagyapa. . ha muszáj lett volna. hadd adjak nagyapának egy kis vizet. mintha nagyapám köldökével lenne összekötve. amint felmegy a Kálváriára .Nagypénteken mindig három órát mentél . .suttogtam.mondtam a halántékát és nyakát masszírozva.Leveszem a sítalpaidat.

Te beleadtál mindent. Senki sem mondhatja.Úgv nézel ki. . . fiam. miközben lábszárait és lábait kezdtem megdolgozni. én pedig beugrottam nagyapám mellé.Figyeld csak ezt a vihart. ahogvan a következő hullám eltalálta.kiabáltam Luke-nak.Az Úr azt akarja hogy folytassam .kérdezte. ha nem sikerül neki . Nem fogjuk ig\ megölni? .Ugve jól tanítottalak . gondolatai messze kószáltak. és kezem merev combjaiba vájt. . ne hagyd abba. HULLÁMOK HERCEGE 425 . nagvapa . be kéne vinnünk a csónakba .mondta Amos. amint ujjaim megérintették sajgó izmait a vallani és karjai alatt.mondta Luke. Teste erőtlen volt kimerült. . életmentő mellénye fel-lejárt. nagvapa. . Pokoli rossz színben vagv .feleltem. amint felé közeledett. . Hangosan felkiáltott.Tényleg jól tanítottalak. .nyögte nagyapám suttogva. nagyapa . hogy egymillió dollár se szebben.reszkető ember. Hogv nézek ki".Hét mérföld.mondta Amos. . a viharral és önmagával. Megint elesett és láttam. amint Amos rosszul vesz egy hullámot és kibillen az egvensúlvából. Amos" . miközben a hátán lebegett.Az azt mondja.Milyen messze van mégr kérdezte nagyapáin.Én tanítottalak meg vízisízni. hogy sohase vízisízzek ilyen időjárásban . . fiam . . .Tómnak sosem mentek az idegen nyelvek.feleltem.mondtam.Az fogja megölni. ne hallgass Tómra mondta Luke.üvöltötte Luke. a hullámokkal.Gyerünk vissza a csónakba . küszködve a háborgó vízzel. amint mögé úsztam és ismét elkezdtem masszírozni nyakát és karjait. Küszködött a kötéllel.válaszolta.A vihar azt mondja „Nem. elféhéredve és kimerülve..Én vagyok az edző . . . hogv nem próbáltad meg.rendelkeztem. .mondta Amos nevetve.kiáltottam Luke-nak.Azt hiszem. Luke ismét eg\ kört írt le a csónakkal.közöltem. ne tölvtasd. Én ezt hallom.Nem . nagyapa -üvöltötte Luke. . ami tőled tellett.Arra is te tanítottál meg. miközben megfordította a csónakot és áthúzott engem a peremén. . . . nagvapa pedig ismét felvette sítalpait.

miközben nagyapám nvaktörő sebességgel siklott a part felé. majd hirtelen visszaíarolt. A híd tele volt emberekkel és esernyőkkel. és miközben befordultunk a folyam kanyarulatába. Luke . aztán szemtanúi voltunk annak az emlékezetes pillanatnak. amint nagyapa integetve haladt el előttük. 426 Pat Conroy Amos könnyed integetéssel fogadta a kürtök hangját és a fénvszórók felvillanását. bár Sasser rendőrjárőr megpróbálta őt életre kelteni. mikor hirtelen megállt. Doktor Kevserling egv napig ágyban tartotta és úgy kezelte kimerültséggel és meghűléssel. Már majdnem odaért a polchoz. Luke egv kört írt le a csónakkal.Nem tetszik ez nekem. a parton végig az autókürtök szimfóniája harsant fel. Egv évvel később Tolitha ¦bevásárolni küldte Amost. íelvillantva valamit régi önmagából. Amos Wingo már halott volt.felelte és csak néztük. szájból szájba történő lélegeztetéssel. nagyapáin küszködve állt fel az esőben. Teljes sebességgel haladt a csónakkal. mikor Amos összeesett a parkolóban. Colletonba.mondtam. Rét mérfölddel az előtt. hogy vegyen egv fél kilő finomlisztet és egy Al mártást a húshoz. a sikervágy vagy a szenvedély minden határát meghaladva. amint elhaladtunk az ár-apálv útja mellett és még a viharral is jócskán kellett küszködnünk. és felhangzott az éljenzés. mikor a földre zuhant. ismét produkálni kezdte magát. hogy Amos még mindig áll a sítalpain.. Colleton polgárai pedig úgy ünnepelték Amos győzelmét. ne félj . várták. Luke megint csak gázt adott. Luke a szabadkikötő léié vette az irányt. hogv megérkezzünk.Hét mérföld múlva már tetszeni fog. ahogy Amos megragadja a vonókötelet és felkészül a célegyenesre. már láttuk. Mikor látták. . apám pedig száguldva vitte a kórházba. elengedte a vontatókötelet és varázslatosán lebegve haladt tovább. hogv elértük a várost. hogv felvillantották fényszóróikat. Már nem láttuk azt a zavaró momentumot. de felállt. elindult vissza a folyón. csinált né-hánv mutatványt. ahol újabb tömeg gyűlt össze. rövid kiáltást hallatott és előrezuhant a szépen összerakott konzervek közé. mintha a vízen járna. mikor Amos Wingo az ujjongó tömeg közepette megkapta új jogosítványát a fellelkesült és szívélyes Sasser rendőrjárőrtől. Fülsiketítő volt az autódudák hangja. hogy autók sorakoznak az úton a folyó mellett és eltorlaszolják a kikötőt. de . ahol apám kapta el karjaiban. ahol a mártás volt. egészen a szabadkikőtőig.

amit az amerikai délvidék székében. ahol Jézus mondja az írás szavait: „Én vagyok a feltámadás és az élet. az nem a saját veszteségem miatt volt. Az egész város tudta. Miután leengedték Amost a sírjába. azért sírtam. nem. és történeteket meséltünk Amosról. hogy megölje Isten egyetlen teremtményét is. odaültünk a tölgyfa alá. A végső búcsúnak megvan a maga művészete. aki sírt aznap este. hogy tudjuk. nyitott fémkoporsóban. A templomban.Minden nekijáró tisztelet ellenére en azért csak azt mondom. Egy fehér Biblia volt felütve azon az oldalon. . Egy órába tellett. hosszában ajtóról ajtóra árult. hogy kell ezt. Egyszerűen csak történeteket meséltünk arról az emberről. A jóságra az egyetlen szó maga a jóság. Luke. legnagyszerűbb darabját vesztettem el. mikor a mentőautó elviharzott nagyapám testével. hogy leírjon egy olyan embert. Mikor befejeztük. és aki életét Istennek formálta örök életű zsoltárrá. Sasser rendőrjárőr volt az egyik koporsóvivő. aztán a hátsó udvarban szabadon engedte őket.mondotta -. Savannah és én hátramaradtunk. sípját fújta. hátratésült hajjal és arcán enyhe incselkedő mosollyal. Műkor a temetésén sírtam. Sírdogáltunk. ez pedig kevés. míg eligazítottuk. 428 Pat Conroy Végül Sa\ annah azt mondta: . A templomból a temetőbe mentünk. a teremtés részei. de mi túl fiatalok voltunk még ahhoz. mint egy megvénült kórista fiú. aki gyermekkorunk óta a hajunkat vágta. mert gyermekeim sohasem ismerhetik már meg. és tudtam. aki teremtette őt. Savannah apámnak és Tolithának segített. de legalábbis legvibHULLÁMOK HERCEGE 427 rálóbb. Azt mondják." Tolitha lehajolt. Istennek. egyetlen nyelv sem elég kifejező ahhoz. Aznap a Délvidék halt meg bennem. és utoljára csókolta meg nagyapám ajkait. Luke pedig anyámmal mént. Nagyapám azelőtt legyeket és szúnyogokat fogott befőttesüvegbe. nagyapa bolond volt. mert nem viselte volna el. Pruit vezette. Én Savannah kezét fogtam. A menetet Mr.hiába. miközben könnyei gördültek végig arcán. De Sasser csak az első volt Colletonban.ők is a nagy családba tartoznak . Amos olyan volt. aki hitte és átélte annak a könyvnek minden egyszerű szavát. mely a Wingo család parcelláját árnyékolta be. . hogy magunk lapátoljuk be a földet. hogy valami rendkívülit és pótolhatatlant vesztettek el. Sasser úgy sírt mint egy kisgyerek.

mondtam. ha a családommal vagyok. mi történt valójában gyermekkorunkban.Az ördögbe.kérdezte Luke. Luke? .Jobb.Ez szemétség volt. mi történik ebben a percben. . Luke. mit szeretnél.Olyan szépen beszélgettünk eddig nagyapáról.Miben leszek a következő? .Nem kellett volna idejönnöm . hogy alig látunk. . . . erre te tönkreteszed azzal.le leszel a következő.felelte Savannah -. . • Nem mondok ezzel semmi rosszat. és mindig nehéz időket togok élni. . Luke mondta szárazon. Savannah r . .. ha elnézést kérsz tőlünk.Rettenetes ennek a családnak a dinamikája . Luke ¦ mondta Savannah. . ezért van. veszélyes. Egyikőtök sem nézett szembe azzal. lesütött és tátyolos szemekkel -. nagyapa naponta beszélt Jézushoz -mondta Savannah. Savannah . ami neki jár? .Miről beszélsz. te is naponta beszélsz a kutyákkal meg az angyalokkal fakadt ki Luke mérgesen -. ha körülnéznél és látnád. Savannah . . . hog\ soha nem is néztek ezzel szembe. ez titeket is utóiéi majd eg^ nap. mi legvek. . mi történik. . hogv a pszichológusok legújabb baromságairól beszélsz. mint Luke-é. mint ahogy engem is utolért. nem tesz jót nekem.Miért nem jársz soha randikra? Hogy lehet.Ezt a pszichiáterek nem nevezik éppen normális viselkedésnek.mondta Savannah. Savannah mondta Luke.Meg \an neked írva.Bocsánatot kerek.Miért utálod a nőket. Savannah? .Ez minden tisztelet.kérdezte húgom. .kérdezte Luke. hogy eddigi életedben soha nem volt komoly nő.Ne telejtsd el. fiúk. . hog\ délvidéki térti vagyok. és minthogy mindketten délvidéki férfiak vagvtok.kérdezte. . és az én idegeim is kezdtek felborzolódni. nem óhajtom megvilágítani neked saját problémáimat. .Egyszerűen csak délvidéki férfiak vagyunk.Te és Tom még azt sem veszitek észre. \ag\on nehéz időket élek.szóltam.Azt szeretném. . . nagv dt esély. eszkimó?Japan ií\iinsí\halas/HULLÁMOK HERCEGE 429 . .Miért veszelves ¦ kérdeztem -.télelte húgom -. szerintem akkor már sokkal normálisabb Jézussal beszélni.Mégis. Luke .

Nem tudom. nevelt lel .Egyáltalán nem védekezem . Beszélt mostanában egyikőtök is mamával? . . és őszinte fájdalom érződött hangjában -.Van togalmad róla. mert túl közel vagytok hozzájuk. minden áldott nap.telelte Luke. Ezért vettem feleségül egyiküket. mit gondolnak és miért gondolják.Egyszerűen csakjobbaka perspektíváim.Nem értem. . lom .Utálom a rámenősségüket. mint hogv ágvba zuhan.teleltem.válaszolta Luke -. . és ez majdnem tönkretette a/ eletemet. mikor kölyök \ ultam . miért védekezel annyira . .Nem utálom a nőket . önmegújító. Különösen ha az apa iskolában tanít és három sportágban edző. Sallie on os és ama. mit tervez r Minden egves pillanatát azzal tölti.Savannah tökéletesen uralkodott önmagán. kedvesem.mondta Savannah. mióta csak egy-két évenként jövök haza.mondta húgom. és ezért van három lányom. míg te New Yorkban gyümölcsöző. min gondolkodik? . . te hogy érzel a nők iránt? . hogv azt a szerencsétlen hűlve lsabell Newburvt ápolja .feleltem. .Már az egyik is nehéz. Engem meg egy garnélarákhalász ütlegelt.kérdezte Savannah -. Szerintem a nóít a földkerekség szemetjét jelentik. legalább nem kell egész életében háziasszonynak lennie . Az utálat volt a központi hajtóerő.Igen . Valahányszor találkozunk.Ez nem igaz . . . . amit ti nem láthattok.közölte Luke.Rendszerint annvira kimerült. Azonnal észreveszem mindazt. Mi az ördög bajod van neked a háziasszonyokkal ? .És te.És tudod. csak kioktatást hallunk tőled.L'ngem is az. es kimerültnek.Luke és én csak a te elviselhetetlen áhítatosságodra reagáltunk.Megkérdezted ezt már magadtól? . ami az egész mögött áll. Savannah . ügyet 430 Pat Conroy sem vetve Luke megjegyzésére .Hogy én? .telelte Savannah -. hogyan vesztegetjük el életünket itt lent. Sallie boldogtalannak latszik. csak nem értem őket. Hát. hogy alig tud mást csinálni.kérdezte Savannah. Tom . .közölte Savannah -. Savannah. mikor hazajön. hát még mind a kettő.feleltem. mesés életet élsz korunk legtehetségesebb elméi között.

ezúttal ténvleg elhagyja apát. Te meg itt csoportterápiává változtattad. én meg Tom annyit tehetünk. Tom .És hánvszor pakolt be minket mama az autóba.Nem sokszor . hogy ki nem állhattam. minek jössz mindig ide Dél-Karolinába.mondta Luke -. csupáncsak szánalmasnak találom őt.Nem mond ez nektek valamit arról.Ez valami újabb kacsa d/ újságban? . .szóltam megint én.Mama el tog válni apától .Most.Nem találjátok furcsának. hogyan éled te az életedet. . Azért jöttünk ide. mikor gyerekek voltunk. .mondta neki Luke -. Úgy nőttem fel.mondtam.Mindössze húsz-harmincszor történt meg. hogy él együtt ez a család? . mit csinálunk mi. hogy apa már nem ütlegel engem és egy cseppnyi hatalma sincs fölöttem. mindent a maga idején. mégsem hibáztattam érte a rákokat. .De igen. te viszont mindig ezernyi dolgot tudsz mondani arról. hogy mama ilyen fontos döntést hozott és egyikőtök sem tud róla? . . hogyan éljük az életünket? Egyikünk sem ejt ki egy szót sem arról.Semmiképp sem hiszem.Nem sokszor . . Te meg majd onnan New-Yorkból felhívsz minket és elmondod. elhajtott a szigetről. .mondta Luke. hogy mama elválik apától? .Savannah . nagyon is érdekel .kérdezte Savannah.közölte Savannah. csak hogy megmondd nekem meg Tómnak. hogv hatvannvolcmilliónál többször mondta volna.Hé.kérdezte Luke. Jövő HULLÁMOK HERCEGE 431 héten beadja a válópert. .kérdeztem. hogy ahogy csak tudjuk.teleltem.Nem érdekel.Nem . . es megesküdött. átsegítjük őket a nehézségeken. . -Hogyan etetett vagv ruházott volna minket? Hogyan élhette volna tovább a/ eletét térti nélkül? Mamát csapdába ejtette a Délvidék de azt hiszem. hogy elszartuk az egészet. egyetlen napot sem tölt tovább Henn Wingo házában folytatta Luke. -Hánvszor mondta ezt már mama életében ? .L'gyan hova mehettünk volna? .. . mert .Megmondta már apának? . az pedig most fogalmazza a papírokat.felelte Savannah.Ezt mondta nekem a múlt éjjel. Felfogadott egy ügyvédet.kérdezte húgom. . Ha anya el akarja hagyni apát. hogy búcsút vegyünk nagyapától. ez az ő dolguk. . . .

ha nem szeretjük eléggé. amiket elkövettek.Egyszerűen csak seggfejek voltak. ami serkentsen .Igen.Nem akartam ilven keményen nektek esni.monda Savannah.telelte Savannah -.Te is tudod.Az még nem bűn.mindig féltem a házában. . Túl sok kárt okoztak. és mert nehéz bárkinek is megbocsátani. Nagyapa mindig ezt mondta. Nincs itt semmi izgalom. Mindennap azokkal a hibákkal kell foglalkoznom. hogv nem hiszel a mennyországban . hogv ez a város lesüllyeszt titeket a saját szintjére. -Az az igazi bűn. Savannah. . 432 Pat Conroy . nem lüktet a tömeg.mondta Luke. tudom.Ti ostoba szarháziak. .jelentette ki Savannah. . de még dolgozni kell rajta.mondta Savannah. .És látod. az ott meg a kettőtöké.Ott van.mondta húgom. és odament egy füves parcellához. Mindig attól félek. ahova minket fognak temetni . és a sír felé inteti tejével. hogvan keli jó seggfejnek lenni. hova jutott ezzel .Én egyiküknek sem tudok megbocsátani . nincs. . Luke . . aki elrabolta a gyermekkorodat. Savannah ügyet sem vetett ránk. ha szeretjük Colletont . És a mamának is. Mert én már ott vagyok. .mondtam .Betéjezted már azt a verset nagyapa vízisíútjáról? . . De megbocsátottam neki.iélelte Luke. Miiven morbid és lehangoló ez.mondta Savannah.Mi tart olvan sokáig? . Aha . télállt és azt mondta: .kérdeztem.Ez a darab itt az enyém. . .A művészetet nem lehet siettetni. amit valaha is akartam és amire valaha is szükségem lesz. A mennyország nem olyan rossz hely .kérdezte Luke.mondta Luke.Nem akartak ők azzal semmi rosszat . Colleton mindaz. és még ahhoz sem értettek. . . és átkarolta Savannah-t. majd odahúzta a mellkasára. Ez a nagy különbség közied és köztem. Nagyjából . fiúk .Búcsút kell vennünk nagyapától.mondta Luke. Savannah. a művészetet nem siettethetitek.mondta Savannah. és még a feleségeinknek meg a gyermekeinknek is jut elég heh.

mondtam. bármi megtélelramid van. HULLÁMOK HERCEGE 433 . . és elindultunk kifelé a temetőből. akkor szart sem ér az egész . Én átviszem a lánvokat Tolitha házába. Tom . és ment. nem tudom. Sallie jött a konyhába. . Sallie . Sallie? Vagy megvárod.leieké Savannah. és pont itt fogom elültetni a seggedet. .javasoltam. . .suttogta Sallie -.Valami történt . Olyan volt. Három héttel nagyapám temetése után. .Ha te és Tolitha nem lettetek volna. mikor hazajöttem a futball-edzésből. mintha . egy perccel ezelőtt még sín. .mondta Sallie.Kissé groteszk . . mint ahogv néhány ember a kisujja nélkül hal meg. .szólt Luke nyájasan. és Sallie-val beszélgetett.Jó lesz.Lehozlak ide Colletonba. Veled akar beszélni.Most akar veled beszélni . hogy apám teherautója parkol a házam előtt. apa . mikor beléptem a házba. Mikor visszamentem a nappaliba.mondtam. .Igazán szerénv kívánság .Tényleg rendes. miközben az italokat készítettem és megkérdeztem.Menjünk el valahova. hogy mindig szem előtt legyél.Neked is csináljak egyet.Légv rendes vele. . . és egy csókot dobott a frissen emelt földhalom felé. . nehezen szedte a levegőt. míg ezeket a kis tigriseket az ágyba tesszük.mondta halkan Savannah. nagyapa .Menjünk vissza a házba . Sallie pedig épp Lucvt tette tisztába a heverőn. Jennifer ott ült apám ölében. csak emberi lények szoktak sírni érzelmileg felzaklatott állapotban.mondta Luke. nagyapa. a hamvaimat pedig szétszó-latom John Keat>i sírkövéről Rómában . hol végzem be.kérdeztem igen halkan.Viszlát.Az lehetetlen. . .Ha nem a mennvországban vagy.Az apám sírt? . fiam. kishúgom . Én elhann asztatom magam.Nem. Az én apám ugyanúgy érzelmek nélkül született.Csináljak egy italt? . A nappaliban ült.Ügy könnvebb nekünk 434 Pat Conroy . láttam. . . és ilven zaklatottnak még soha életében nem láttam. mi történt volna velünk.Szevasz. apám ott ült és fejét hátrahajtotta a karosszék támlájára.Szerintem jó tudni. hogy összeszedje a gyerekeket. .mondtam.felelte.közölte Savannah. miután feldobtam a bakancsaimat mondta Luke.kérdeztem.

Úgy gondoltam. mitjelent a megélhetés.mondta. anyád válni akar.villamosszékbe szijazták volna. de egy fityingje . . apa .Először nem sokat törődtem vele. úgv értem.kérdezte. apa.mondtam.Az apád vagyok. Tom? Meg tudod mondani? Mi az ördög jó van az én átkozott életemben anyád nélkül? Mit HULLÁMOK HERCEGE 435 gondolsz. apa. .Savannah mondott nekem valamit. De ma a seriff írásokat adott át nekem. ő meg az anyád. . . . . .Anyád néhány nappal ezelőtt elköltözött tőlem . . . hogy ezt megtanulja az életnek ebben a késői szakaszában. mint minden házaspárnak. ujjpercei ellilultak. Fogalmad sincs róla. Kezei remegtek. de mindig megpróbáltam mindent. hogy ezt kettőtöknek kell megoldanotok.Hát persze.Ezért fog visszajönni . és ahhoz. mi az ördögért dolgoztam ilyen keményen egész életemben? Meg akartam neki adni mindent. fiam? . . de rendszerint igen gyorsan elsimítjuk az ilvesmit. sohasem hagyott volna el. ez egyáltalán nem az én dolgom .Ha elhagyott téged.Szóval nem a te dolgod! .szólt apám -.Hiszen ha aranyrögöket találtam volna.Ezt senki sem tagadhatja.Igazán jól. vagy elvihettem volna egy előkelő étterembe Charles-tonban. . . . azt mondhatom neked.Nem tudja. amiről csak álmodott.kérdezte.Mama igazán ragyogó nő . mennyire szereti anyád a pénzt. ha elhagy engem. .De nem sokat törődtem vele. apa. . hogy erre készül? .Beszélt neked erről? Tudtad.vélte apám. .feleltem. ahogy reméltem. Ha ez nem a te dolgod. fiam? . már túl öreg. . ez hétszentség. akkor kié? Mi az ördögöt fogok csinálni.mondtam. és a szavak nehezen jöttek elő szájából.Azt hiszem.kiabálta. . .mondtam. apa . Akkor legalább vehettem volna neki pár szál virágot.mondta fájdalmas hangon. .Van róla valami fogalmam.Miért nem mondtad meg nekem.Sajnálom.mondtam neki.Beszélhetek veled. nekünk is vannak jobb vagy rosz-szabb napjaink. tényleg jó esélyünk lesz a George Town ellen.mondtam neki.Hogy halad a csapatod? . .Tényleg megpróbáltál . Nem minden sikerült úgy. biztos teA'e van.Az volt a véleményem. .Lehet a világon bármilyen terve .mondtam. . apa . mikor átadtam italát. . nagyapa temetése után .

Mint ahogy velünk is. Nem mindig. és olyan kétségbeesetten sírt. ilven nem történt. mikor egy egyszerű tényt közlök családom történetéből. Keserves 436 Pat Conroy zokogás ton tel belőle. hogv hang nélkül féljünk. Válaszolni próbált. ez az. Miért csinálta ezt. aki szeret téged. de meg sem tudott szólalni. Én meg elnéztem mindent. De tudnod kell. hogy meg is valósítsa. döbbenten hallgattam. ahogv mi emlékszünk rá. . Túlságosan is jó voltam. hanem egy ember agóniája. apa.sincs ahhoz. nem minden hónapban. apa. lom . hogy anyád ellenem tüzeljen.Hazudsz. hogy megfizessen hihetetlen zsarnokságáért. pedig sohasem volt. és egyszerűen azt mondta. Miért ment el? Miért tette ezt? -hatalmas kezeibe temette arcát. apa.mondta végül. és hagytad. belőle meg ismét kitört a zoko-gás. Harmincévi rémuralomról kellett számot adnia. Megtanultuk. kigomboltam az ingujját és feltűrtem a . hogv minket megütöttél. Mikoi végre lenvugodotL odatérdeltem széke mellé és e/t suttogtam Tudod.Goromba voltál vele. mint te. eljött az ideje. Megadtam neki mindent. apa. Soha nem hagyta. erre te vagy mama azt mondjátok. Inkább megtanultunk hallgatni. De azt ki nem állhatom. pedig éppen hogy szorosabbra kellett volna fognom a gyeplőt. Nem is fájdalom volt ez". -Ez az én bajom: túlságosan is rendes voltam hozzá. .mondtam neki. aki jól tudta. . Csak hagytam. men akkor a folyó legerősebb halásza ütlegelt minket. és ezt mint a tiad mondom. hogy szarul viselkedtél anvámmal és szarui viselkedtél a kölykeiddel. . mint egy királynővel .mondta hirtelen apám. de a megbánáshoz nem volt semmi érzéke.Ügy bántam vele. aminek tanúja voltam. Megragadtam jobb karját. de sohasem tudtuk. ami megőrjít ebben a családban. segíts nekem. annak már vége. tényleg nem. Micsoda: u\ öltöttem rá. nem mindennap. hogy egy teremtett léleknek is elmondjuk ha elvertél minket. mit mond Sohd eg\ ujjal sem múltam anvádhoz és a gyermekeimhez sem. le a kézfején és csuklóján. amit akart. ahogv a hullámok csapódnak tengerpartnak De mikoi aztán végre beszélni tudott. hogy felvágjon és úgy tegyen. Legnagvobbrészt olyan volt. apa . mintha lenne valaki. Az nem érdekel. és már egyikünk sem tehet ellene semmit. hogy a könnyek végiggördültek az ujjai között. Megtanultuk. mikor fut cl a méreg. ez volt az egyetlen hibám. . És mama nagyon lojális feleséged volt. nem úg\ történt. hogy körülötted lábujjhegyen kell járni. a fene egye meg.Átkozott hazu-dozó vagv. fiam? Kérlek.

És az csak nem bűn. ha nem tudod beismerni. . hogy emlékszem minden kis részletére. hol szerezted azt a sebhelyet. hogv tanár vagyok. hogyan szerezted azt a'sebhelyet. hogy . Savannah és én ott ülünk az ebédlőasztalnál. de ez nem elég jó válasz. . hogy mindegyikünknek meglegyen a saját tortája. HULLÁMOK HERCEGE 437 .Te hazugnak neveztél engem.mondta apám. a sérült bőr lüa volt. milyen voltál eddig.könyökéig. és idő sem arra. hogyan szerezted azt a sebhelyet a karodra. hogy mama most elhagy téged. barázdát szántott alkarjának izmaiba. apa . . Rémálmaim voltak arról a sebhelyről. . De ez majd segít neked abban.válaszoltam. . hogv emlékeztess . . . apa? .mondtam neki.Hát akkor ölj meg. karmolásra emlékeztetett.kiabálta. vajon hogy lehet. 438 Pat Conroy Ügy kezdődött.Én csak azt kérdeztem. apa. a fiad. . Igen fontos. Majd én segítek.Nem változtathatod meg önmagád. .Már elnézést. apa . Nem volt előjel. aki szeret téged tudni akarja.mondtam -. -A fiad. miközben apám óriási kezeibe temetkezve sírt. és belefogtam történetembe. mint mindig.Hogy szerezted ezt a sebhelyet. én akkor sem emlékszem. . két nagy torta. hogy egy rohadt alaknak erezzem magam. ha valaki nem emlékszik valamire .kérdeztem.És most szeretném. az a hazug.nvöszörögte.Én nem azt kértem. .Pontosan azt adok . Egy nagy torta van az asztalon. apa ismételtem. A tizedik születésnapunk van. Mama mindig ügyelt rá. én meg csak próbálom a tudomásodra hozni.Néha az is bűn. Durva kezei voltak apámnak Ezek a kezek ütlegeltek engem. bocsánat.Egyáltalán nem tudom.Én egy kis segítséget kértem.Mire próbálsz kilyukadni. Tom? . -Luke-t kellett volna meglátogatnom. az egész testemen sebhelyek vannak. de dolgoztak is ériem es ezeknek a kezeknek köszönhetem. . ha hagynád hogy elmeséljem neked azt az estét. Gondolj csak bele. nem. Men ez csak egy este a tízezerből. hogy némi fogalmad legyen róla. tenyérrel felfelé fordítottam a karját és egy sebhelyet találtam. miről beszélsz . .mondta apám. Te arra próbálsz rávenni.Honnan tudnám . apa. hogy szerezted azt a sebhelyet.Én garnélarákhalász vagyok.

Apám nem mozdult székéből. nem is számított. Vacsora közben nem beszélt. egész százéves korunkig.A gyerekek most fogják elfújni a gyertyákat. jelét sem adta. Ezt meg ne tedd még egyszer.Gvere az asztalhoz. . amennyit csak akarja. . és nem fejezték be? Nem tudom. . Savannah pedig ujjongva tapsolt és azt mondta. Lila. amint italát ajkához emeli és kiüríti a poharat. ha nem kapcsolod be rögtön a tv-t. mama . hogy elénekeljük a „Happy Birthday"-! Savannah-nak és Tómnak. Apám már korán felállt a vacsoraasztaltól. azt viszont láttam. . hogy boldog születésnapot kívánj nekik. Talán vitatkoztak előző éjjel? Veszekedtek. és anyámat a televízió felé löki.A gyermekeid azt fogják hinni. hogy vállai megmerevedtek. . Henry . miután felvágtuk a tortát És ekkor a köztük dúló szövevényes viszálykodás teljes gépezete beindult. De viselkedésében semmi fenyegető nem volt. és a nappali felé indult.szólt neki anvám. Mostantól kezdve két számjegvű lesz a születésnapunk. Apám hangjában nem volt semmi félindultság. Tom.Nem kapcsolom -jelentette ki mama.Kelj már fél és ünnepeld a gyermekeiddel a születésnapjukat! rendelkezett anvám. Egy rossz halászszezon végén volt. a műsort néztem. hogy hallotta volna anyámat. aztán fogott egy üveg bourbont. Nem láttam apám szemeit.visszakozzunk.Most már két számjegyűek vagyunk.Itt az ideje. . Fénytelen szemekkel néztem. . Anyám mindkettőnk tortáján meggyújtotta a tíz-tíz gyertyát.szólt anyám ismét. még annyira sem szereted őket. ahogy apám oroszlántekintettel áll fel. miközben gyermekei ott kiáltoztak a születésnapi gyertyák fényében. Jól van már.Apád annyit nézheti a tv-t. kapcsold vissza a televíziót.Henry. és az Ed Sullivan show-műsort nézte a tv-ben. eközben odament és kikapcsolta a televíziót. és magával vitte a nappaliba. mamaHULLÁMOK HERCEGE 439 . kiszámíthatatlanná tette őt. Megragadta haját és térdre kényszerítette. bár meg se születtél volna. . láttam azt is. . hallasz engem? . . és ez mindig veszélyessé. kérlek.szólt oda Savannah -.Neked fogom kívánni.

és magzati helyzetbe görnyedt a szőnyegen. és én csak azon csodálkoztam.mondta anyám ismét. nyugodtan űjratölti a pisztolvt. Apám visszakézből megütötte húgomat ő pedig átesett a kávézóasztalon.Rossz példát mutatsz a fiúknak. Savannah odarohant a televízióhoz.kérdezte Luke. hogy benne élj. visszapattintotta a tárat. és egymás karjaiban sírtak. mit csináljak a saját házamban. amit hallottam. . mama! . mire Ed Sullivan üvöltve hangzott fel házunkban. és megláttam Luke-ot amint ott áll a háló440 Pat Conroy szobaajtóban. A hang. lila . és ismét Ed Suliivan hangja töltötte meg a szobát.kiabálta apám.Kapcsold be azt a tv-t. miközben a füst spirál alakban szállt fel a fegwer csövéből. Ott állt felettük.ő kapcsolta be .üvöltöttem. Megfordultam. megkerülte őket.És ne próbáld még egyszer megszabni. .szólt ismét .Most már elénekelheted a gyerekeidnek a „Happv Birthdav"-t. .Hogy ütheti meg egv ekkora ember a feleségét és a kislánvát? Miért vagy ilven gonosz r Apám csak egyre ment Luke télé.mondta anyám. Savannah ismét bekapcsolta a televíziót ezúttal azonban túl hangosra tekerte. . amit mond. a pisztollyal még mindig apám mellkasára célzott. kapcsold be. .közölte Luke. a húgom és a saját egybeolvadt. Apám odanyúlt.mondta anyám lihegve -. szeme halvány és brutális volt Valami tompa és állati fény csillogott.Csináld. . az anvám. . . Meg kell tanulniuk. halálosan rémült üvöltésünk . csak hagyom. Apám most lassan Luke felé indult.Nem . hogy egy asszonynak tisztelnie kell férjét a saját házában. miközben apám lassan és határozottan indult feléjük. és egyenesen apám szívére célzott.Hogv tehet ílvet egv ember? . ő pedig a konyha felé hátrált. Anyám odarohant Savannah-hoz. és megint kikapcsolta a készüléket . hogy az nem tört be az ütközéstől. és vér csörgött mindkét orrlyukából. Lila . Ez az én házam. Apám a tv képernyőjének ütötte anyám arcát.Nem .A televízió kész . Luke azonban már újratöltötte a fegyvert. amikor egy harmincnyolcas revolverből leadott villámgyors lövés zúzta szét a televíziót. nem én.. A fa és üveg látványos robbanással repkedett szét.Azt mondtam. .

Savannah-val együtt odabukdácsoltunk a teherautóhoz. Később tudtam csak meg. Kezeim olyanok voltak. HULLÁMOK HERCEGE 441 amint apám hátratántorodik. Nem tudtam. én is ordítottam. és már tiltott is vissza anyámhoz. hogy apa kijön a házból. Mögöttük. megvillan a fényben. és megpróbáltam szétválasztani őket. Vérsugár fröccsent arcomra és elvakított. . . hogv a tejemre csap. szemeimet azonban egyik szülőm vére vakította el. hog\ apám hátán vagyok. csak kezeimmel dörzsölhettem szememet. anvánk pedig ránk kiabált. Anyáin kezében volt a véres kés. vér lövell ki az alkarján lévő sebből. hangunk magasan rezgő rémült sivalkodássá olvadt egybe.kiabálta Luke. és éreztem. támolyogva és nyögve apám töltötte ki az ajtónyflást. Közéjük rohantam. Ekkor apám megragadta Luke csuklóját és kicsavarta kezéből a fegyvert. Apám vére elborította egész arcomat. saját hálószobája ajtajának. mint valami groteszk. hogv apám anvám arcába vág. ököllel vágott luké arcába. A padlóra gördültem. hogv menjünk ki a házból. apám azonban hajánál fogva húzta tel és ismét megütötte félig ájult fiát. megláttam. A házból kiáramló fényben figyeltem. és azt mondta apámnak. Savannah ordított. rohanjatok az erdőbe -mondta. Csak azt vettem észre. éreztem. hogy Savannah azt hitte. . -Jön már. vajon apám vagy anyám-e az. Luke kitaszított engemés Savannah-t az ajtón. amint anyám a körmeivel szánt végig apám arcán. rá a tűzheh tetejére. és rohantunk a teherautóhoz. mama! . mint a szivacsok egy műtőasztalról. engem szúrtak meg az arcomon azzal a henteskéssel. anyám pedig lázas sietséggel kereste a kulcsokat kézitáskájában. Ütlegelni kezdtem gyomrát és mellkasát. amint Luke és anyáin együtt törnek ki az ajtón. aztán hallottam. hogy átrepülök a konvhaas/talon. és amikor felnéztem. véres maszk. és láttam. akit megszúrtak. amit anvám a születésnapi torta felvágásához használt.volt. Luke térdre esett. Luke u ajtö fele rántott engem. hogy a henteskés.Ha látod. ha még egyszer hozzányúl valamelyikünkhöz. é* képtelen voltam tájékozódni. és bal füle a fogaim között Felüvöltött. miközben anyám beugrott a teherautó fülkéjébe. es vörös ködön át láttam.Siess. Luke a platóra ugrott. a szívébe mártja.

. apa: ..üvöltötte Savannah. . .mondtam. hogy gyermekeim üven ember mellett nőjenek fel. Majdnem hat hónap telt el. anyám megesküdött nekünk.Sohasem megyünk vissza.Egészen könnyedén. . apa . Lefogadom. Semmi ilyesmire nem emlékszem . nem a legjobban bírtam az italt. De mielőtt visszamentünk. majd végre életre kelt.Savannah sem emlékszik rá. a világon a legnagyobb erénv a családi összetartás. anyám maga koré gyűjtötte gyermekeit és azt mondta: soha senkinek 442 Pat Conroy sem szólhatunk arról. gyerekek.. Két napig maradtunk Tholitával és Amosszal. szüléink szokatlanul g\engedek voltak egymással. Miféle anva lennék.Apám felénk tántorgott a füvörí. Aznap este.közöltem. . halász vagyok .Veszélyes munkát végzek. . mama .jelentette ki.Egy szó sem igaz belőle Hogy mondhatsz ilvet saját apádról. hogv elmondjátok a bíróságon. Lehetett a csörlő. míg apám ismét megütötte anyámat és valamelyik gyermekét.Egyszer megkérdeztem erről Luke meg nem beszél velem róla.Egv henteskéstől van . vagy a drótkötelek közé szorult. hogy mit teszek. ha elérted volna akkor a teherautót . . . fiam .Ha ez történt.telelte. Igen. mi történt aznap este.Mindig is űgv gondoltam. biztos részeg \ oltam.mondtam szenvtelenül. Miközben végigszáguldottunk a híd felé vezető poros úton. apa . míg anvám a kulcsok után kotorászott. Azt mondta nekünk. megöltél volna mind a négyünket.mondta apám. de rosszindulatú makacssággal közeledett. hogy csak a te képzelgésed. ha hagynám.Na és a tv- . Mondtam mar. Igaz? Hogvan szerezted a sebhelvet. Ez nem igaz mondta összetörve. és csak a legrendesebb emberek. Többé nem megyünk vissza hozzá.mondtam síró apámnak. biztos nem tudtam. anyád es te egvütt főztétek ki. miközben a motor beindult és felköhögött. vérző férfitól. . Kilőttünk az udvarról. Ezt megígérem nektek. . el a támolygó.Már majdnem itt van.kérdeztem. minden lépésével vért vesztett. Mindig szerettél történeteket kitalálni emberekről. Elismerem. aztán visszatértünk szigeti életünkhöz.Akkor lehet. az igazán jók rendelkeznek ezzel. erről van szó. . . amikor visszatértünk.

Ilyennek születtél.mondta és felpillantott rám. hogy adsz nekem egy csomó pénzt.Könnyű megutálni azt az embert. .Ha ezt tettem. aztán azt mondtam neki. hogy emlékezzek ezekre a dolgokra. mit tegyek érted.mondtam. mintha semmi sem történt volna.Csak egy kis tréfa.kérdeztem. -Tegyünk úgy. . mintha semmi sem történt volna. már ott volt egy új készülék.kérdezte. kedves apám.Mi lesz belőlem anvád nélkül? .szólt apám. mit szeretnél. apa. apa? Emlékszel. hogy valami nem történt meg. . most . . Nem tehetsz róla. fiam . hogy megtudd. . Egyébként azt hiszem.Talán most is ezt kellene tennünk. akik inkább éheznének. . semmint huszonnégy órát tv-készülék nélkül éljenek. . amikor hazatértünk Nvoma sem volt vérnek vagy. mert mama elhagy ott téged. Nos. Őszintén mondom. EgvszeHULLÁMOK HERCEGE 443 rűen csak éltünk tovább. ha egyszerűen csak nem akar visszajönni? .a veszekedésnek. hogy az sem történt meg. aki kisgyerek korodban ütött. .Végre szembe kellett nézni azzal. Tom . Bármit. mit akar? . .kérdezte.Hát akkor mit csináljak? .Kezdheted azzal. . Nem tudom. és úgy tettünk. hogy elhidd nekem. apa mondtam halkan. Megteszek bármit. . mit tehetnék. megkapja.Azért valami mégis történt. amit akar.Még mindig a legjobb garnélarákhalász vagy a folyón -mondtam Még mindig a tied a világ legszebb szigete.készülék.Nem beszélnél vele. hogy segíthetek? Egyet tudok.Mi van. mint mindig is. És ezt komolvan gondolom. bár nem tudom. ha arra kényszerülök. . nem igaz? A család végül eljutott ahhoz a ponthoz. ezért nagyon gyorsan kicseréltük a tönkrement tv-t. sajnálom.mondta. . Kérdően nézett rám. miféle ember voltál. hogyan jobb nekem.Miért utálsz annyira? . és ismét könnyekre fakadt. mit mondhatnék. N'em tehetünk úgy. hogy újat kellett venni? Mert olvan seggfej délvidéki család voltunk. Legjobb lenne húszasokban. mikor már nem tehetünk úgy.De csak akkor utállak. ha visszajön. hogy egy ilyen délvidéki seggfej vagy. . semmire sem emlékszem ezekből.

miért ennyire átkozottul rendes az anvád egy városi nőhöz. hogyan kell egy férjnek bánnia a teleségével.Nem kellett .De elvesztettem a világ legszebb asszonvát . mert figyeltem. . ha egy férfi veri a gyermekeit. amilyen apád.mondtam. hogy velem is ez történjen. Amos. Nem zavartam őt arra gondoltam.Tapintatlanság tőlem. Hol van mostr Elmegyek és beszélek vele. . . hogy hogyan kell bánni egy feleséggel. hogy ez a fájdalom az egyetlen érzelem. amilyennek te . Megint sírni kezdett. És nem akartam. azt mondta: . milyen legyen egy férfi. hogy Isabell Newburynek egyszer majd szüksége lesz rá. ha egy térj a teleségét üti. normális dolog.mondta. .mondtam neki. apa? .Ez kétségtelen. Azt hittem. amikor csak kedve van hozzá. hogv Tholita elhagyta nagyapádat. apa. mikor még kisfiú voltam r .telelte. . apa. apa. Megtanultam. mert apám gyenge.Sosem tanultam meg. Mert azért akartam olyan ember lenni. ahol mindig .Az én anyám nem hagyta el az apámat . .Azt a Newbury ribancot gondozza.Ó. mert erősebb.mondtam -. aki le se szarta őt. És szeretnék köszönetet mondani ezért. minthogy olyan ember legvek. amit tudni kell arHULLÁMOK HERCEGE 445 ról. és mert nem tudnak visszavágni és nincs hova menniük.De nekem is szükségem van rá . De egész idáig ugyancsak keményen dolgoztál rajta.. Tholita azért hagyta el Amost. én pedig csak néztem. 444 Pat Conroy . És inkább meghalnék.Feleségül vettem.kérdeztem. mama egész életében azt váru. . . mely talán bizonvíthatja. értem . hogyan bánsz te mamával. normális dolog. Tőled mindent megtanultam. . . Kegyetlenkedik az egész családjával. Megtanultam. mint bármelyikük. Gyenge akarok lenni.Ott van.Igen . . Nekem sosem tűnt különösebben férfinak.Mondtad ezt neki valaha is. ezen én megtanultam. hogy üven nyilvánvaló dolgot kérdezek.nyöszörögte.Tökéletesen megértelek . hogv elveszítsd.mondtam. Sosem értettem. hogy Henry Wingojóvá akarja tenni hibáját Mikor ismét összeszedte magát. gyengéd és kedves a föld minden teremtményéhez.mondta. és közelebb hajoltam hozzá -.Tudod-e.

Harsánvan felnevettem. mint te .mondtam neki. hogy adj Valamit. . Ki gondolta volna.Hé . ltlógó zsákok. mint én. . hogy elmenjen és beszéljen anyával . jobb vagy.Nem hiszem. mint én. fiam. -Csak rendesebb. .Luke-kal kellett volna beszélnem .suttogta. Nem tudom. fuldoklón a szavaktól. Hihetetlen asszony. . Megmondana neki. uram. És nem bánnám.És abba sem egyezett volna bele. Kopogtatásomra Ret-sc Newbun )oti a/ ajtóhoz. -\!]u meg\ el mellőle. Remélem. még enni is.Hát még mindig elmész és beszélsz vele? .mondtam neki.Ettől olyan nehéz. hogy életedben először tanulj valamit.mondta.rndesedeii bejárati folyosóján.kérdezte. lom. amiket mondani akart.Ide se kellett volna jönnöm.tanítottál. ne feledd. mióta i:' . 24 f )tt alltam a Newbun-udvarház verandáján. . mielőtt felismert Anvád egy angyal. hog>. Nem tudta folytatni. bár a szülei még a hegylakóként is előkelőnek mutatták magukat. Mi. hogy jó apaként kerülj ki ebből az egészből. gyere be.r-k! 1 lunvorgoti kjsse a holdlényben. apa . \iívanimal kell beszelnem.Isabellel van .Aha .Látok némi lehetőséget. .Inn a álliam itt a kus/öbéi). És még ha a mama el is hagy téged. . . jobb.ak. Az orvos azt mondja. A rák szétterjedt. .Anyád is mindig azt hitte. . tudod Igen. mit csináltunk volna nélküle.. . mindig is tudtam . . hogy én ajándékoztalak meg az élettel.feleltem.Azt hiszed. legyek. akái a megiómött. most mai nem tart soka.mondtam 1. Arcvonásai ellágyultak. Szemei alatt a táskák olyanok !. ha végre életemben először lenne egy apám.. hogv itt vagyok? (i\ ere be.mondtam. . de azok a szemek ük u mmdig hihetetlen erőt sugároztak a tormáját vesztett ha'"\ám teher testből. Luke sohasem mondana ilyen szörnyű dolgokat az apjáról. ha a felesége otthagyja. akkor is látok lehetőséget. .kérdezte. . kérlek! ezzel követtem őt a ház el-¦ -.Nem szeretek semmit sem kérni az emberektől -mondta.közöltem vele. hogy jobb vagyok.Millió köszönet.mondta -.. apa. Newbun . hogy az öreg hegyi gorilla sírni fog.

anyám el van ragadtatva attól. nincs miért bocsánatot kérned. Mrs. lázban égett. Newbury. aki mellettem maradt. milyen goromba vagy! .Mindenki más fél attól. hogy eljöttél meglátogatni.Anyád az egyetlen.Amint ott ültem a dolgozó-s/ohájában. lassan ejtve ki a szavakat. Teste sorvadásnak indult.mondta Mrs. Hát nem kedves? Hogy miért örült annyira Isabel! Newbury.Isabell szeretne HULLÁMOK HERCEGE 447 látni téged. . . hol van . azon tűnődtem.mondta Isabell. Tom .Százszor is bocsánatot kértem anvádtól. . De aztán arra gondoltam. .Nem erről van szó. Megfogta a kezem és végigvezetett a csendes. Tom . azok mind eltűntek.és szép öntől. . Newbury . mikor megláttam borzalmasan sovány alakját. 1 udom. hogy Reese Newbun annyi gyalázatos dolgot művelt életében.Mondtam már. én is ugyanazon a bolygón lakom.mondta anyám. fel a vőméggel borított lépcsőn.mondta. hogy felneveljük saját családjainkat és ezért nem sokat láthattuk egymást. mint ő. . amit nem értek. -Már néhánv hete itt fekszem és az életemen gondolkodom. sötét folyosón. Néhánv olvan dolgot cselekedtem.Elfogadom a bocsánatkérését. hogy elfogadtad . Annyira örül.Mindig jó barátomnak tekintettelek.Tom. .Csak azt teszem. aki .Köszönöm. . De bármiiven érzéseket tápláltam is Isabell Newbury iránt. de úgv tűnt. Nem tudom. . amikor pofon ütött egy tizenkét éves fiút. . hogy megtette. Tom. ¦* .mondta anyám. ki \ olt az a szemek.Itt van .Mikor küszködve összeszedte magát. amit bármelv barátomnak megtennék. . vajon szándékosan hozott-e ide ebbe a szobába. ott csak kettesben lesztek t-s beszélgethettek anyáddal.mondtam . Anvam lépett a szobába és azt suttogta: .mondta anyám és elfeledkezett arról. miközben utánamentem.Gonosz voltam hozzád és a családodhoz. hogy lásson engem. hogy egyszer már épp ebbe a szobába segítettem behozni egy százkilós teknősbékát. hogy Isabell még azt is tudta. azt mondta: -Var) odalent a dolgozószobámban. hogy valószínűleg nem is emlékezett ana. A szobában érezhető volt a halál szaga.mondtam. Csak mindkettőnket lefoglalt az. Isabell -szólt anyám gyorsan. . az kész rejtély volt számomra. aki verekedett ái ő fiával. Isabell .

.Mrs. mint anyád.mondta anvám. Egyszerűen képtelen volna egyedül élni .Nem. Szegvén.Ne beszélj így. Lila kedvesem? . Úgy tűnik. Mrs. -Ne mondd. el tudom képzelni. lom . Newbury. és gondolt már valaha apámra? . ugyanúgy utálod apádat. .Olyan szomjas vagyok. túlleszel ezen az egészen.Amíg hallotta anyám lépteit a lépcsőn. . fénytelen szemeit félém fordította és kimondta azokat a szavakat. hogy gondoskodjanak róla. Isabell .A férjem szerelmes anyádba. Nem? . .Még van képe engem közönségesnek nevezni. mintha semmi köze sem lenne hozzám. ez igazán remek. . Ezen mindannyian átesünk.közölte tárgyilagosan. én pedig helyeslem. hogy haldokolsz. . 448 Pat Conroy .mondta gyenge hangon és ingerülten.Egyszerűen csak törődöm a dolgaimmal.és anvám kezébe rejtette arcát. aki még a halálos ágyán is kerítőnőt játszik a férjének.Micsoda? . aki még a maga kibaszott szakácskönyvébe sem léphetett beleHULLÁMOK HERCEGE 449 . Kívánj jó éjszakát Tómnak.ilvesmiket tett. . Maga.Anyád mindent elmondott apádról . ha valaki közönséges .Ez csak olyan platói szerelem. Ügy gondoltam.és a kancsóra mutatott az éjjeliszekrényen . hogy mindenre rájöjjön.Ugyan mái.Még mindig azt mondom. Isabell? .jegyezte meg -. anyád nem is tud róla. . én pedig betakarlak éjszakára. Isabell Newbury haldokló. hogy küzdj ellene. hogy valakinek haldokolnia kell ahhoz.mondta -. New-bury. . Azt akarom. . Lila mondta Mrs.Kezdesz fáradni . mintha csak az időjárás-változásról beszélgetne. melyek örökre megváltoztatták életemet.A haldoklás az elet végső fázisa. Newbury. hogyan engedhet a férje ágyába egy aszszonyt.Engem már csak egy útra visznek. hogy feladod. .szólt anyám. és aztán elmentek egy hosszú hajómra Reesszel. asszonyom . . hogy . ki mondja.kérdezte anyám.Hoznál nekem még egy kisjeges vizet. .mondtam -. az Ogletree temetőbe -telelte/ . mint ő Mr. . . . milliószor jobban kedvelem.Nahát. Newburyt.Reesnek szüksége van rá.Nem szeretem.mondtam -.Rögtön jövök .suttogtam döbbenten.

Ami igazán meglepő. Tom . . hogy anyám közeleg az ajtóhoz. utálom a meglepetéseket .meggyőződjön róla.mondta -. Mi ütött magába? Mióta megszülettem. Mrs.Nyilvánvalóan haldoklik. Nem akartam.közöltem. Newbury és megrázta a kezem. . ha bármit tehetek önért. Jó éjszakát. hog). Mrs. Nem akarom. . különösen akkor nem. Newbury egyik legádázabb ellensége. Ügy döntött. amelyek mind odavezettek.Akkor mondja meg Reesnek. hogy Rees Newbury mostohafia legyek. Tom. házasság-közvetítő szereppel. . hogy tiszteletlenül beszélj róla. kezd jobban lenni. hogy egy pillanatra kerüljek minden kényes témát. hogy meglepetésként érjen. .kérdeztem. amivel elnézését fejezi ki? Mindketten hallottuk.Remélem. . mama. senki sem hallgatózik ott az ajtónál. akkor ez nem az én dolgom.Abban a házban akar meghalni. Anyám és én egymással szemben ültünk a dolgozószobában. .tudnod kell róla. Newbury . Nagyon fájt neki. Newbury ajkára tette az egyik ujját. hogy seggfejt csinálok magamból. Felállt.Tud anyám erről az egészről? . meg mindent. -Kérem.Na igen. hogy ő meg anyám csak a testemen keresztül fognak összeházasodni -jelentettem ki -. Lila Wingo gondoskodik róla minden egyes nap és szinte minden éjszaka.mondtam. sok mindent elviselek ezen a világon. hogy Mr. miközben anyám belépett a szobába és egy pohár jeges vizet öntött neki. maga szart az egész családomra! Ez talán egy végső gesztus. mama? .Miért nincs kórházban. hogy eljöttél. szóljon. gyere el megint és látogass meg hamarosan. Ha anyám és Rees Newbury a haldokló feleség teste fölött kívánnak örök hűséget esküdni egymásnak.mondta Mrs. .Mindig azt mondtam. . sohasem . bontsunk fátylat a múltra.Nem . de Rees és én megbeszéltük ezt. . ahol minden őse . miközben én átgondoltam lehetőségeim végtelen sorát.Kérlek.Isabel! Newbury és én igen szoros barátságban voltunk. de azt nem. asszonyom. . ha ugyanaz a feleség szemmel 450 Pat Conroy láthatóan igen elégedett ettől az önként félreálló.felelte anyám. a saját ágyában akar meghalni. .Köszönöm. hogy legjobb barátai gyakorlatilag kerülték őt a szenvedései alatt.

azok a papírok meggyőzték arról.voltam olyan.Örülök neki. mit mondjak neki. . akkor sem? . hogy valaha is találkoztam vele. és ezt komolyan mondom. . Mióta segítek rajtuk. milyen szörnyen magányos Rees és Isabell.mondta. hogy Istennek valóban mindegyikünkkel megvan a terve. Egészen zaklatott. és kicsit furcsán esett. .Nem akarod esetleg még durvábban megfogalmazni? . ha megszabadulok tőle . hogy azért jöttél . amilyen kifinomult pár ők. hogy zaklatott. abban az értelemben. hogy ismét ocsmány módon beszélj a Newburykről.szólt. mert apám esetlen kifejezéseit használtam.Tudom.Túl sok esztendőt vesztegettem el az életemből apádra -felelte anyám. Gondolom. . . hogy nagyon sajnálja és megtesz bármit. Nincsenek igaz barátaik.felelte. mama.Rees egy teljesen félreértett ember. . . azért jöttem ide.mondtam neki -. HULLÁMOK HERCEGE 451 . ha hazajössz . . hogy a saját kis házukat használjam a Lamir Streeten. . miközben felállt és kiegyenesedett -. még mikor összeházasodtunk. sajnálom.fakadt ki anyám dühösen -.Nem fogom hagyni. . mondd meg neki. Tom.Mit akarsz.Mama. mama? . -Ügy gondolom. Most ők az én legközelebbi barátaim Colle-tonban. hogy sosem szerettem. akik előnyt remélnek a pénzük és a társadalmi helyzetük miatt. az emberiességednek az lehetne a mércéje.Apáról beszélj .feleltem. már egy mérföldről kiszúrják a szélhámost. Ez az egész olyan szörnyű volt szegény Reesnek.Apa azt mondja. . Még bért sem kérnek érte.mondtam.Én meg azt gondolom. hogy gyermekeket szültem rttki. és életem legboldogabb napja lesz.Már vártalak. És persze.Ma kikézbesítették neki a papírokat. Ha pedig végbélrákja lesz. Tom . a saját tükörképüktől is megbolondulnak . akkor tudni fogjuk. . hogy mennyire utálod Rees Newburyt. .mondtam. .Mondd meg neki . Hát nem ez a legkedvesebb dolog? .feleltem. azótajöttem rá. ahogy te és én gondoljuk. . Mindig úgy gondoltam.Nagyon jó .mondta. nagyon is jól értik. mert apa ma este eljött hozzám. Csak azok az emberek veszik körül őket. hogy komolyan gondoltad.Az biztos. mama .Fel tudod fogni. aki haragot tart.Rees és Isabell megengedték.

Számomra annyira szánalmassá vált.Ezt nevezed te teljes támogatásnak? . amit tenni akarsz .Szóval úgy gondolod. aki évente egyszer-kétszer meglátogat ünnepnapokon. . Mitől változtál meg? . hogy tanúskodj mellettem a bíróságon? .feleltem -.Azt gondolom. .mondtam. . mikor megpróbáltam apádat leszedni rólad vagy Luke-ról? .Nem. . Te és apa elég idősek vagytok már ahhoz. tudom. miért ne emlékezhetnél azokra az időkre -mondta dühösen -. azt kell tenned.feleltem -. miközben tekintetünk találkozott. hogv ütött engem. Sokkal inkább olyan. . nem tehetek róla. 452 Pat Conroy Űgv gondolom.kérdezte és arcának egyik felét elrejtette a lámpa árnyéka. azt fogom mondani hogy nem emlékszem azokra az időkre . hogy gyermekeitek bevonása nélkül váljatok el. De most már felnőtt vagyok. és ha nem haragszol. mint valami megnyomorodott szánalmas nagybácsi.Akkor hát beleegyezel.Milyen jogon bírálod a döntésemet? Azelőtt épp eleget beszéltél nekem.Szeretném. Eléggé megviselt. vagyis a szüleimmel nőttem fel.kérdezte anyám. most azt mondom neked próbálj minket még ez egyszer megvédeni ettől. amikor gyermek voltál? kérdezte. nem kellene elhagynom? . szeretném. egyikőtök mellett sem tanúskodom .feleltem. .Mama.Igazán úg\ gondolod? Valószínűleg nem. Engem eléggé tönkretett a család.Nem énem.Mindketten számíthattok teljes támogatásomra . Mintha nem is az én apám lenne. hogy ezek megtörténtek . amiket ki kell mondanom . hogy váljak el apádtól.jelentettem ki. mélyen felébred szívemben a szánalom. .Mama . Nagyon megviselne bennünket. mama . ha meghallgatnál valamit. de pont ezek a szavak azok. Akkor számíthatok teljes támogatásodra? . . pontosan azt kell tenned. . ha úgy vetnétek véget ennek a házasságnak. . hogy nem az én vérem folyik a válóperes bíróság előtt.szóltam. mert rendszerint olyankor történt. hogy veled és apával. amitől igazán boldog leszel mama.feleltem.Szóval nem tanúsítod.Nem.. Valahányszor ránézek. ha bármelyikőtök mellett vagy ellen kellene tanúskodni.

. boldoggá tesz engem is.Mama. hogy bocsánatot kérjek. nincs is rád szükségem . mama . miért fordítod ezt a tényt ellenem? . . mindig is fel fogom róni. hogy boldog legyek.mondtam -. Newbury szerelmes beléd.felelte -. a pirosak pedig azt. ott van az a térkép a fejed felett. hogy Henry Wingo az apám. hogy elérjem azt a boldogságot. évekkel ezelőtt is láttam ezt. . őrültségeket. ami téged boldoggá tesz. Oda se figyelünk. De ez a láz miatt van. Newbury épp most mondta. .Savannah már közölte.Mrs.Nos. mond mindenfeléket. amit megérdemlek . és bármi.mondtam lehunyt szemmel.Csak azt akarom.Csak egyvalamit hozok fel ellened . De szeretném. . Ez biztos. mikor a segítségedet kértem. hogy nem baszogatod apát a per során.mondtam neki. . hogy segítsen nekem új életet kezdeni. Mindenütt telekspekulánsaik vannak.jelentette ki anyám. hogy Mr. . amit megszereztem a házasságomban. . tanúskodni fog a bíróságon. olyasmiket. . Rees és én csak nevetünk. az emberek itt nagy pénzt kereshetnek. te visszautasítottál. te pedig nem segítesz. az a te dolgod* . mert verekedtem Todd Newburyvel. Mindenféle hírek keringenek hogv a Szövetségi Kormánv nagy építési tervekkel jön 454 Pat Conroy Colletonba.Sajnálom. amit épp próbál megszerezni. ha szükségem les/ rá Azi mondja én voltam a legjobban kihasznált HULLÁMOK HERCEGE 453 asszony.Pont ettől félek . hogy az egyetlen alkalommal. miután te már elmentél.mondta ridegen. hogy nem segíthetek. Todd mondta nekem.feleltem. miért engem okolsz azért. amelyeknek semmi jelentőségük. . és mindent megtesz.felelte -. .Mama. . melv Rees Newbury birtokában van.Nem értem. Most először kínálkozik az életemben lehetőség.felelte anyám -. Tom . miről beszélsz. mikor arcul ütött téged kisfiú korodban. mama . mikor ilyesmiket kezd mondani nekünk. hogy segítsen valaki apának.Isabel] most félig önkívületben van . amikor idehoztál. akit valaha is ismert. ha megígérnéd. -De azért kell. hogy a zöld gombostűk azt a birtokot jelölik.Mint ahogy nekem is össze kellett szednem magam.Bármit is teszel.

Vesztes vagy. hogy ezért mindketten utálni fogtok. . hogy elmenjek .És most ki hasonlít rád jobban? . mint az anyja. anyám pedig így szólt. Tom. amit akar. úgy gondolom.És aggasztó módon máris arról beszélsz.Az egyetlen hiba az volt az életemben. .Kérlek. indultam. mielőtt az övé lenne. mint amennyi tó a szigeten. mint apád. . kissé undorító tőle. ha többé a lábamat sem teszem oda.Luke . majd kinyújtott karral fogtam őt és csak néztem.ő harcol azért. hogy mindenkihez túl kedves voltam. Mert ha megkapod a szigetet. mama. Büszke voltam. . hogy te majdnem olyan vagy. Apám sosem volt megfelelő ember számodra. mama .Nem mondok semmit.kérdeztem. egyáltalán nem helyénvaló büszkeséggel. Szépsége mélyen megindított. mama. . Senki sem felelős azért. Nem volt több dolgom itt. mint én..teleltem -. amint búcsúzóul megcsókolt. miközben elindultam az aj tó felé. . mama mondtam.Ugyanolyan vesztes vagy. de így teszek. az azt jelenti.Mindenki tudja. . . és íele ennek a városnak a bírái közül került ki.Mondd meg Reesnek. Született harcos.Tudom. majdnem meghaltam a magánvosságtól és örülök. hogy Rees Xevvburynek kell ellopnia helyetted.ígértem és az ajtóhoz értünk. mintha máris a tiéd lenne. . . HULLÁMOK HERCEGE 455 Éveken át azzal áltattam magam.Csakhogy az én esetemben ez történetesen igaz. amit haldoklása közben mond. Több talpnyaló van körülötte.Mama .A térképen a zöld gombostűkből úgy tűnik. hogyan kell kihasználni az erejét -mondtam -. Tom .egy szó.De én ebben az ügyben nem akarok egyik oldalra sem állni mondtam. . nem szeretném. ¦ Nevetséges . hogy eladod a szigetünket. . hogy Reesnek sikerült a megye legnagyobb részét felvásárolnia.mondta anyám szomorúan. Kint a folyosón megcsókoltam anyámat. hogy ebben a városban ő meg is teheti. . ne mondd el. hogy még az előtt jelöli zöld gombostűkkel a szigetünket. . ha ugyanebbe a hibába esnél.Apa csak azt tudta. helyesen cselekszel. amit Isabell ma este mondott neked. .felelte. mint száz. . és a térképre mutattam.és felálltam.Egyáltalán nem érdekel ez a sziget. . hogy ő Colleton legnagyobb földtulajdonosa mondta anyám furcsa. . apa is ugyanezt mondta. És tudjuk.

Isabell Newbury álmában halt meg súlyos szenvedések után.Ez biztos. Nagyon emberinek tűnt és szánalmas szereplése összetörte a szívemet.hogy a fia vagyok. mellébeszélt és megpróbálta meghatni a bírót. minden megtakarított pénzt és bankszámlát. A tanúvallomások meghallgatása után a bíró azonnal kimondta a válást. aki titokban az ablaknál hallgatózik. 456 Pat Conroy Savannah végigsírta m egész tanúvallomást. akárcsak Lila és Henrv Wingo. Tom? . . Mellrose szigetét anyáin egyedüli és kizárólagos tulajdonának . nem pedig az ügyvédekhez vagy Cavender bíróhoz. a bíró teljesen kifosztotta anvámat.feleltem. De anyám már nem figyelt rám. a szigeten a házat és a bútorokat.Nem fog bántani. Anyám ott volt a családdal a temetésen. Szeme örömtől csillogott. A tárgyalás szomorú volt. hogy katolikus. . hogy felkészüljön szerepére mint anyám koronatanúja. mama .Félek. bántani fog. Apám megtámadta a válópert azon az alapon. Luke és én nem vagyunk mur kisfiúk. és a katolikus egyház nem ismeri el a válást. de nem volt benne semmi meglepő. . akkor jött a határozat végső és legdöbbenetesebb része.Miért vagy ebben ilyen bizonyos? . . Ezért aggódtam jövője miatt. . amit anyáin szedett össze. mama. Aztán a vagyonmegosztás következett -Henry Wingo megtarthatta a rákászbárkát.Emiatt nem kell többé aggódnod. szerény és tapintatos. Anyám kedves volt. És amikor már úgy tűnt. Mintha valaki máshoz intézte volna szavait. De volt valami mesterkélt.kérdezte.Aggódom apád miatt . ha lezajlik ez a válóper.Mert Luke és én megöljük. az összes autót és a farm berendezéseit és mindenféle ingóságokat Nem kellett egy fillér perköltséget sem fizetnie és mentesítették minden olyan tartozás alól. mióta elköltözött apám házából. miközben távoztam a Newbury-házból. Dél-Karolina szuverén állama azonban elismerte.Hát nem múzeumba illő. valami nem meggyőző a hangjában. amint lassan körüljártatta tekintetét a nappali minden berendezésén. . A tanúk padján apám siránkozott. . Cavender bíró régi üzlettársa volt Rees Newburynek.mondtam. Savannah egy nappal a tárgyalás előtt érkezett meg New Yorkból.mondta anyám hirtelen. ha még egyszer akár egy ujjal is hozzád nyúl .

hogy ilyen hatalmas komplexumot telepít Dél-Karolinába és méltatták Colleton . hogy Colletonnak van némi történelmijelentősége is. mikor láthatjuk újból. Az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta a nyolcszázhetvenötmillió dolláros költségvetést az építkezés megkezdéséhez. Egy évvel később anyám hozzárnent Rees Newburyhez. mint a Szovjetunión kívül bárki más. Columbiában. hogy mintegy háromezer-négyszáz családot áttelepítsenek az elkövetkezendő másfél évben. New Colleton. hogy megvédjem országomat a szovjet kommunistáktól -jelentette ki Rees Newbury a televíziós kamerák előtt. fogott egy tonna garnélarákot és végre rájött. A kiadók üdvözölték a kormány döntését. míg aztán Luke kapott tőle egy levelezőlapot. . az Egyesült Államok Atom-energia-ügvi Bizottsága bejelentette. hogy az erőműhöz vezető utak és a szükséges biztonsági zóna kialakításához elengedhetetlen. azt sem mondta meg. egy sajtókonferencián. Azt írta.ítélte.Nem bánom. Anyánkat nem említette. G. a kormány azt akarta. Hat hónapig hírt sem hallottunk felőle. hogy a város lehető legnagyobb részét érintetlenül hagyják és hozzáláttak. hogy szülővárosomat arra áldozhatom. Az erőműveket három éven belül üzembe helyezik. hogyan kell igazán pénzt keresni. Jamaicától nyugatra hajózott a nyílt tengeren. hogy megtisztítsanak mintegy kétezer hektárnyi területet a déli Charleston megyében. Az újságok az egész államban kezdtek múlt időben beszélni Colletonról. Ezeket a dél-karolinai Colleton megye határain belülre tervezik. Kee Westből. melyeket a Baltimore-i Y. Mewshaw Vállalat épít és tart fenn. A várost úgy hívják majd. mikor a Szövetségi Kormány képviselői végre bejelentették Colleton megyére vonatkozó terveiket. hogy új erőműveket HULLÁMOK HERCEGE 457 terveznek. és Colleton vezető helyet foglal majd el a világ plutóniumtermelésében és több hidrogénbombát állít majd elő. apám a hárommérföldes határon túlra irányította bárkáját. aztán délre fordult Florida felé. ezzel a földdel pedig szabadon rendelkezhetnek a „régi" Colleton szavazati j ogától megfosztott polgárai. a kormányzó lakosztályában. Minthogy elismerték. A szövetségi és az állami mezőgazdasági hivatalok szervezték meg az áttelepítésre kényszerült családok áttelepítését. A bizottság szóvivője hangsúlyozta azt is. ahol Rees Newburv és anyám is részt vettek. Házasságának reggelén.

A milliónyi elhangzott üres frázis és a kitisztázott hazugságok időszaka volt ez. 458 Pat Conroy Városgyűléseket tartottak. Patrick Flahert\ a modem amerikai férfi megtestesítője volt. A kormánv egyetlen. Nem volt népszavazás sem. ahol elmagyarázta Colleton népének. amint beszélni kezdett. A tömeg özönlött ki az utcára és hangosbeszélőket szereltek fel. Patrick Flaherty úgv állt ott előttünk. a lakosság saját jelölőlistája üres volt. mindössze egyetlen ülést tartott. Minden mozdulata és minden szava csöpögött a vállveregető lekezeléstől. Ók már azokat az időket látták.Azt szeretHULLÁMOK HERCEGE 459 . megölik a városunkat. hogy elrejtse azt a ténvt. heroiz-mussal áthatva. Szavai a statisztikák egész útvesztőjével árasztották el a tornatermet. Akárcsak a városi tanács. ahol dühös szóváltások kerekedtek a városi hivatalnokok és a polgárok között. De a kormányzatban mindenki távolabbra nézett már. hogyan költöztetik át városunkat házról házra és tégláról téglára. Ügy hívták. Colleton polgármestere teljes mértékben támogatta a tervet. amint azt magyarázta. egy sovány. hibátlanul alkalmazva a nyelv minden kliséjét. mint aberrált. hogy megtudtuk. Patrick Flaherty. Az ülést a középiskola tornatermében tartottak az augusztusi lullasztó hőségben. Colleton lakói tiltakozó leveleket írtak az újságoknak és kongresszusi képviselőiknek. Az Atomenergia-ügyi Bizottság szövetségi hivatalnoka tartott beszédet és válaszolt minden kérdésre. És így tett a megye összes kormányhivatala. és felhasználta az összes elhasznált szólamot. városunk nyom nélkül eltűnik majd az emlékek dűnéiben. mikor Colleton megye a szakmunkások és tudósok nyüzsgő seregét támogatja. akik óriási áradatként özönlöttek a megyébe. A törvénv nevében a kormánv a tudományt és az idegeneket képviselte. hallucináló évszázadunk egv szemet bántójelensége. jóképű és elegáns férfi. mielőtt a közleményt kiadták. Csöndben hallgattuk. mint egy csinos kis vízparti város ideiglenes elvesztése. amint könyörtelenül végigsöpört megyénken. Döbbenten hallgattam. hogy az odakint álló emberek hallhassák. Rees Newbury mindegyiküket lefizette. Aztán beszédének befejezéseként ezt mondta: .népét a nemzetvédelem érdekében mutatott áldozatkészségükért. Egy reggel arra ébredtünk. de a kormányzat rettenetes gépezete beindult és még csak lelassítani sem lehetett. hogyan működik majd a diaszpóra.

megzavarta a légkört. Nvugodtan és gondosan terített ki három sárga papírlapot maga elé a szónoki emelvényre. És. Nekem is a szívembe hasít. Mikor odalépett a mikrofon elé. aki ott ült az emelvényen a többi tiszteletbeli vendéggel. Tudjuk. új iskolákat. Colleton népe a legszerencsésebb nép az Egyesült Államokban. mégpedig azzal a tudattal. rendőrséget. Luke felállt mellettem. csak várják ki és meglátják. beszéltem emberekkel. hogy megismerte 460 Pat Conroy volna anyját. Mert mikor Amerikának segítő kézre volt szüksége. akik ott voltak . hogy önök közül sokan sajnálják elhagyni otthonukat és higgyék el nekem. mit tartogatunk az önök számára New Colletonban. a mi költségünkön. hogy New Colleton Amerika egyik leggyönyörűbb közössége lesz. hogy ebben a programtervezetben nincs olyan ember. Beszéltem emberekkel. ha úgy gondolják. parkokat. Hirosimát és Nagaszakit. jóemberek. hogy úgy gondolom. mégjobban szeretik Amerikát. Meglátogattam a két várost. a város minden tekintete rászegeződött. örömmel költöztetjük át önöket New Colíetonba. nem üdvözölte a mögötte sorakozó politikusokat jelét sem adta. jóemberek. új tűzoltóállomást. Japánba küldtek kiképzésre. emberek. aki mondani szeretne valamit polgártársainak. akik elég szerencsések lehettek ahhoz. bármennyire is szeretik Colletont. Ha szeretik ősi otthonukat. Megígérjük. aki ne erezne önökkel. A csöndtói kissé idegesen kérdezte meg Flaherty.Atom a békéért". hogy láthatták. szeretik Colletont. Azt hiszem. arcán a lelki fájdalom fennköltségének sötét kifejezésével. Senki sem mozdult. van-e valaki Colletonban. végigsétált a tornatermen. de tudjuk. A bátyám. Amerikának szüksége van a plutóniumra. hogy felállt. Az egész világ előtt bebizonyíthatják most hazaszeretetüket. hogy boldoggá tegyük önöket. emberek. mert Amerika szereti a békét. hogy Amerika az önök áldozatkészsége miatt biztonságosabb lesz. hogy Patrick Flaherty egymagában tapsolt. hogy működik az . önök. kiálltak Amerikáért és igent mondtak az Atomenergia-ügyi Bizottság „Atom a békéért" programjára. szüksége van az atom-tengeralattjárókra és a MIRVrakétákra. Ruganyosán és határozottan lépkedett. Mikor Ázsiában harcoltam.ném mondani. ha befejeztük. egy hang sem hallatszott a tornateremben azon kívül. mindannyian felállhatnak és megéljenezhetik saját magukat. Azért vagyunk itt. Azzal.

hátha találok valami üzenetet Istentől. Semmi olyat nem találok. az a szívmelengető tisztaság. hogv én is amerikai vagyok. Colleton a kertek. Isten változtasson engem sóbálvánnyá.Nem találtam. És ebből a gyönyörű városból nem hallottam egyetlen férfit vagy nőt sem. Mikor Luke Iskariot nevét idézte. akik nem szeretik városukat eléggé. így hát csak olvastam tovább a Bibliát. Folyton azt kérdem magamtól: „Hány birkát adhat egy város?" . bevallom. ahogy az otthonától megfosztott tömeg megkeményedik. Inkább leszek sóHULLÁMOK HERCEGE 461 bálvány. A lázongás moraja söpört végig a tömegen. hogy ellopják <\ városunkat. azt tettem. hogy a város szuny-nyadó. mely vigaszt nvüj ihatna ezekben a szomorú időkben. amelyet gonosznak ítélhetnék. Azt teszi majd az egész világgal.azokban a városokban. Gvönyörű városunkat a világegyetem elpusztításának szentelt hellyé változtatják. mert nem néztem vissza. Akkor hallottam. Nőket láttam rettenetes sebhelyekkel.azt kérdem magamtól „Hol vannak az oroszlánok? Hol alszanak?" . amit látok. de mindannyian tudjuk. melyet a világon a legjobban szeretek. érezhető volt. Sokan hisznek a Biblia szó szerinti értelmezésében. amit értettem és engedelmeskedtem neki. Nos. akit egy éhező kutya evett éppen a romok között. Mert ha nem próbálom megmenteni azt a várost. amit kerestem a Bibliában. semmit sem találtam. amit minden déli ember tenne: a Bibliához fordultam vigasztalásért és erőért. Egy férfi mutatott nekem egy képet egv újszülött kislányról. Isten olyanhangon szól hozzám. amit most készülnek tenni Colletonnal. érezhető volt. Én is hiszek Isten szavának szó szerinti értelmezésében. arannyal és a saját szülővárosának vérével borítva ezen a világon. . mikor két bombát dobtak le 1945-ben. a szép bárkák városa és vasárnap a templomban harangoznak. hangtalan lelkiismerete felébred. akkor azt akarom. hogv olyan embereket nevelt. Miközben Luke beszélt. mígnem újból el nem kezdtem rögtön az elején. akik harminc ezüstpénzért eladnák városukat az idegeneknek. hogy Isten a Bibliában két módon szól hozzánk és a kettő között különbséget kell tennünk. Valami üzenetet kerestem. S az egyetlen hiba.Mióta a Szövetségi Kormány bejelentette. Felfordult a gyomrom. a kezdet kezdetén. amely a méltatlan-kodás tüzéből áradt. mint Colletonban Júdás Iskariotes. Léteznek könyvek a kinyilatkoztatásról és könyvek a . aki azt mondta volna „Nem". A plutóniumnak semmi köze a békéhez.

jövendölésekről. oly nehéz ezt elképzelni. akkor villant az agyamba. . önök és én pedig a Paradicsomban élünk anélkül. hogy ezt tudnánk. hogy Ádám és Éva még mindig arra vár. gondoljanak csak bele: mikor Éva megérinti a tiltott gyümölcsöt és kiűzik az Éden tökéletes boldogságából. a bankkönyvtáros ugrott tel. Luke szavait elkapta a mikrofon. itt Colletonban épp az \ an meg nekünk. hogv így figyelmeztet minket a világ veszélyeire. és ami miatt eletünk minden napján köszönetet mondtunk Istennek? A 1 eremtés egv példabeszéd. Éva nem almát szakított le . ami elpusztítja tökéletes otthonunkat? Mi az. még nem feleztem be. A Teremtés Könyve nem kinyilatkoztatás. A tömeg pedig hangosan felkiáltott szolidaritása jeléül. ¦ \/x hiszem. Ámen. Ezek a dolgok még nem történtek meg. hogy Jézus a Bibliában szeretett példázatokban beszélni. írva vagyon az Úr nevében. azt mondja el. És nekünk. Sőt . Azt hiszem. hogy megszülessenek. Patrick Flaherty felment a pódiumra és megpróbálta elvenni a mikrofont l. amit mindenki más keres. hogy mi történt a múltban. hanem jövendölés. A kinyilatkoztatások könyvei a történeti eseményekről beszélnek. Úgy gondolom. Miközben a Teremtés történetét olvastam. nem azt.Tudják. ami elvesz tolunk mindent. hogv Isten szól hozzánk ma is Colle-tonban? Mi a/. ezért érdemes harcolni. az a tiltott gyümölcs a plutónium volt. lehetséges-e. amit ismertünk és szerettünk. mint Jézus születése. hogy még mindig a Paradicsomban vagyunk.uke-tól.Azt hiszem. hogv a Teremtés Könvve egy újabb pél462 Pat Conroy dázat. testvérem. mi történik majd a jövőben. Luke pedig folytatta: . ami kiíi/ bennünket a Paradicsomból az ismeretlen földekre? Mi a/. melyben az evangélisták megjósolják az Utolsó ítéletet és az Apokalipszis négy lovasának az eljövetelét. És ha csak egyetértenek is velem egy pillanatra. hogy a Teremtés talán egy példabeszéd. amikor a/t mondta: L'ljön le maga nagv tudós. hogv mi pusztítja el mindannyiunk számára a Paradicsomot. Lehetséges. akárcsak egy látomás. Maga a Jelenések Könyve a jövendöléseket tartalmazza. Lucv Emerson. keresztre feszítése és halála a kereszten. hogy megtörténnek majd. Isten pedig a korszakokon keresztül próbálja figyelmeztetni Colleton népét és a világ népet arra. de tudjuk. hogy még nem űztek ki minket az Éden kertjéből.mondta Luke és egy kis szünetet tartott. akik a Colleton folyó mellett nőttünk fel.

És nem az én fivéreim és nővéreim. ahol Isten nekem életet adott Egy pillanatot várt. hogy idegenek türakod-janak közénk. mert New Colletont sem ismerem. akik megvásárolhatók az idegenek pénzével. akiknek szíve és lelke eladó. Úgy gondolom. Emlékezzünk csak. Luke. mit tegyünk . élhetnek New Colletonban.ezért érdemes meghalni. hogy kiássák halottainkat.De van egy javaslatom. akik elveszik házainkat. Azt mondják. ha eljönnek. rossz ügyért harcoltak és egyeden embert sem akarok rabszolgámmá tenni. amit szeretett. . De ebben a tornateremben nincs senki. déliek vagyunk és ezért azt gondolják. Mehetnek.Nem tudom. Meg vagyok lepődve. hát nem lesz könnyű dolguk. ahogy New Colletonba küldenek. akik megígérték. és azt is megígérem. hogy bárki száműzzön arról a földről. mert nem mondtak le jogaikról a Szövetségi Kormánynak. Megfordult és szembenézett anyámmal. ezeket a bombákat és rakétákat az oroszok ellen használják.válaszolta Luke. Ezek itt a gondolataitokkal játszanak és azt mondják nektek.Mondd meg. hogy kitaszítsák Luke Wingót erről a földről. hogv déliek es Colleton polgárai voltak. Akár elküldhetnének engem Oroszországba is. És egyikük sem része annak a Délvidéknek. hogv elpusztítják városunkat. Luke hallatszottak más hangok is. itt vagyunk. hidegvérrel mondta: Megfogadom előttetek. ha harc nélkül megyünk. olyan emberek leszármazottai.Ezek az új déliek. . akik az idegeHULLÁMOK HERCEGE 463 neket városunkba hozták és eladták Colletont egy maroknyi pénzért. holnap egy petíciót nyújtunk be. Megvető mozdulattal intett kezével és azt mondta. majd nyugodtan. akik annak idején megrengették a világot. . mit tegyünk? Mondd meg. hogy mint a kóbor kutyák idegen földre költözzetek. és azt sem fogom hagyni. Luke Wingo nem fog elmenni. De én sem kívánok egyetlen ember rabszolgája sem lenni. barátaim. . a politikusokkal és az üzletemberekkel ott az emelvényen. Azt hiszem. mely megkülönböztet minket a többi amerikaitól. Tudják. Hát hülyék is vagyunk. hogy egyben hülyék is. déliek vagyunk és földünk szeretete az. 464 Pat Conroy amelyben visszahívjuk a megye összes választott képviselőjét. aki valaha is látott volna oroszt. . Aztán eszembe jutott. vagy mehetnek egyenesen a pokolba is. őseink meghaltak Bull RunnáL Andantémnál és Chantellorsvillnél. hazafias kötelességetek. amiért hagytuk.

És akkor az egész állam összes törvények egész súlyát nekünk kell viselni.Luke kijelentette. hogy itt plutóniumot állítsanak elő. ha ellenkeznek. Ha továbbra is makacskodnak. akkor azt javasolnám. Én most azt mondom. Aztán ha a Szövetségi Kormány hivatalnokai továbbra is a házunkba jönnek és egyre csak arra kényszerítik Colleton polgárait hogy költözzenek el. viseljünk zöld karszalagot. ujjlenyomatot vettek tőle és azzal vádolták. ezenkívül a Genfi Egyezményből idézett a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan. akkor azt mondom mindany-nyiuknak. Kiáltsuk Thomas Jefferson szavait a Függetlenségi Nyilatkozatból. A Charleston News másnap . . hogy a király ne lépje át a küszöbünket. amely megtilt minden új építési tervet a megyében. hogy többé nem ismeri el az állam. a szövetséghez tartozunk. hogy terrorista akcióval fenyegette meg a szövetségi és az állami tisztviselőket. rangját és sorszámát. szegezzünk puskát nekik. Harcoljunk ellenük. Lucas seriff közeledett hátulról Luke-hoz és Luke csuklójára kattintottá a kézi bilincset. maga a király sem léphette át a legszegényebb paraszt küszöbét sem engedély nélkül. golyót a lábukba. hogy tudják. Még azzal is vádolták. mellyel kiválik Dél-Karolina államából. és ezért a Colleton és az Egyesült Államok közötti jelenlegi ellenséges viszony miatt hadifogolynak tekinti magát. hogy amikor a köztörvény koncepciója először életbe lépett Angliában. vagy a Szövetségi Kormány hatóságait.rűgjuk ki a rohadt fattyúkat. a gyűlést pedig berekesztették anélkül. Aztán elfogadtatunk egy olyan törvényt. A seriff és két helyettese durván az ajtó felé taszította. hogy Colleton megye fogalmazzon meg egy nyilatkozatot. hogy a tornatermet megtöltő ezernyi ember egy hangot is hallatott volna HULLÁMOK HERCEGE 465 Luke-ot nyilvántartásba vették. nyilvánítsuk Colletont szuverén államnak. Megadta nevét. Kérjük meg őket udvariasan.Egyszer azt olvastam. barátaimnak és szomszédaimnak. mindannyiunk érdekében. Ha odajönnek a házunkhoz. mely nem akarja azt. hagyják el birtokunkat. hogy lázadást szított DélKarolina állama ellen . Ha kell. És ha még mindig ellenkeznek. Aztán kérjük őket ismét. nem hívta senki azt a szarházit. Vegyük kezünkbe saját sorsunkat és nyilvánítsuk ki Colleton megye szabadságát. Persze ezeknek lesznek ellentörvényeik. Minden egyéb kérdésre megtagadta a választ. akiket egész életemben ismertein: harcoljunk ellenük.

mondta és tekintetét a csillogó folyóra szegezte.Nem tehettek ez ellen semmit . -Csak azt ne várd. Aztgyik utcai lámpa alatt egy buldózer parkolt. A szoba nyolc egyenlő részre volt osztva. most megtalálta. Egyetlenegy ember vette csak komolyan Luke szavait. Kissé vonakodva kísértem el anyámat. Karonfogott. mama . a fény meg a rácsok árnyéka pedig olyanná változtatta arcát. A holdfény játszott haján.Hello. Nem voltak a képviselők visszahívását követelő petíciók. Luke? . . mama . mikor a seriff otthagyott minket a cellaajtó előtt.mondta anyám. . hogy a gyermekeid a keblükre ölelnek ezért. . Luke egész életében olyan ügyet keresett. elveszítjük őt. igaz. sem pedig zöld karszalagok.Aha. úgy gondolja. Mielőtt a börtönbe értünk.Rettenetesen dühös vagy rám. anyám megszorította karomat és azt mondta: . amiért meghalhat. Izmai hosz-szúak és finomak voltak. de félek attól.felelte anvám.Kérlek. amint beleolvadt Luke cellájába.szólt anyám bizonytalanul. én pedig tudtam.Hé.A sziget . segíts nekem. de ő már börtönben volt. hogy most dühös vagy rám. mintha egv zongora billentyűzetét rajzolták 466 Pat Conroy volna rá. Tom. És félek. mint bárki más. hogy köszönjön nekünk. A fény a nyakáig és a válláig esett rá.A véremet adtam azért a földdarabért. mintegy figyelmeztetve Colleton eljövendő sorsára. hogv enyém legyen a sziget . miközben átsétáltunk a városon. .Rendesen elloptad. mikor másnap este elment meglátogatni Luke-ot a börtönben. Luke kinézett a folyóra. . hogv ellopod apámtól egyetlen tulajdonát? . . Tudom. azon igyekezve.kérdezte anyám. egy folyóra néző cellában.jelentette ki Luke. Luke . . soha nem fogok ennél szebb férfitestet látni. Nem fordult meg.mondta Luke. . hogv beszélgessünk. .Mióta tudtál már róla? Mikor avatott be téged Newbury a nagy újságba? És mikor tervezted el. Ha nem állítjuk meg azonnal. hogy könnyednek hasson. ahogy kell .egy ironikus cikket közölt mely szerint Colleton seriffjének több mint száz év óta az első elszigeteltséget követelő gyűlést kellett feloszlatnia DélKarolinában. Luke háborúja kezdetét vette. amit esetleg Luke tett. Jobban ismerem őt.Kivívtam a jogot. Tom. tökéletes szimmetriában illeszkedve a csontokhoz.

mama. mint én. De ez nem illett bele abba. hogy miféle. Ha egy szegény embert etetnek.Én .felelte Luke. ami elém került. Pedig egvszerűen csak más HULLÁMOK HERCEGE 467 emberektől eltérően látom a dolgokat. amit mondani akartam.És te hogy fogod újrakezdeni.felelte Luke. Nagyon tetszett nekem az a szentbeszéd.Nem.kérdezte anyám epésen. Most itt állok előtted.Senki más nem gondolkodik úgy.elveszett. Egyszerűen csak parasztokat. hogy másoknak több esze van . Mindezt azért. . Egy dologban igazad van. de nem sokat. mama.Hála istennek. Amostól hallottam. hülye vagyok felelte Luke. amit a legjobban tud? Ugyanezt mondtad. a szegény ember felkelhet és elvághatja a torkukat. . Hitvány egy kormány ez. hogy a Teremtés könyve egy jövendölés.mondta anyám.kérdezte anyám -. -Amos a légkondicionálásra értette. Colleton is. azt a részt én változtattam meg . Még meg is győztél róla. . feleségeiket és gyermekeiket. mindegy. hogy tiltott gyümölcs. még néhány katonát is megöltem. Magamtól jöttem rá. mikor nem tudsz visszanézni? Mi lesz azzal az emberrel. Megöltem a bivalyukat. . . . Mindig ostobának éreztem magam az iskolában is. egész életemben azt gondoltad rólam.És azt akarod nekem mondani. hogy Amos úgy gondolta. amit tegnap este mondtál el? . Nemzetvédelmi érdekből kell neki ez a telep. mama .Mama. meg Tom és Savannah társaságában is. azt a részt nem én írtam. az a plutónium a tiltott gyümölcs? .szólt Luke a folyó felé.Mióta tudja a kormány jobban. de mindössze egy feliratot lát ezzel a szöveggel: „Belépni tilos". Ugyanezt a marhaságot. hogy lássa. az azért van. . aki hátranéz a válla fölött.Ki irta neked azt a beszédet . Mindannyiunknak újra kell kezdeni. Megöltem mindent.közölte anyám meglágyulva. hogv lássa. Itt van ez az egész süket duma . így hát elmentem. honnanjött.Hog\' kezded újra. . hogy parasztokat öljek meg. mert a kormányom mindent jobban tudott. a kormány szart se tud. . mikor a kis templomában mondta a szentbeszédet.Sosem értettem meg. . mert úgy gondolják. még mielőtt meghalt. . anya és azt mondom neked. hogy majdnem sírtam tőle. mikor Vietnamba mentem. akik olyan szegények voltak. micsoda is ó". ahol azt mondom. Sőt.A kormány ezt jobban tudja . Akkor ki segített megírni? Nekem elmondhatod. mama? Mi az.

. hogy igen. Tudod miért harcoltam én Vietnamban. Eddig HULLÁMOK HERCEGE 469 . a kormánvom majd elveszi tőlem otthonomat. De úgy döntöttem. De a tisztaságod nem vezet a bölcsességhez. Ha ezt valaha is tudtam volna. szintén egy szar. erre ez a mesés kormány börtönbe csuk. ahol születtem. Ezt látom az ablakomból. . csak arra jó.Ki mondta. vagy Dél-Dakotára. Kivívtam magamnak ezt az egyszerű jogot. Az észak-vietnamiak is szarok. merthogy istenverte amerikai vagyok.Hűlve. börtönbe csuknak. És most meg ha vissza akarok menni oda. hogy megvédjük az emberek ahhoz való jogát. hogy hülye. melyet segítettem megvédeni. . És íme tegnap a Függetlenségi Nyilatkozatból idéztem. Tudod mit gondolok Oroszországról. így hát mondhatok nemet.Nem tekintem elveszett ügynek .jelentette ki Luke. persze hazudtak. Luke .Oroszországról. Jó kis választási lehetőség. hogy nem. börtönbe csuktak volna. hogy maguk válasszák meg.mondta anyám. Azazhogy nem is az egész országot men szarok én Idahóra.kéi dezte anyáin és fejét nekitámasztotta a cella rácsainak. .mondta neki anyám. hogy elveszett ügyért rajongsz. . Nincs senkim. De nekünk azt mondták. Soha nem voltam ott A megyém az én hazám. az én csodálatos korma468 Pat Conroy nyom börtönbe dug. mama? Mert ha nem tettem volna.kérdezte Luke és odajött. Az a délvietnami kormány. ez az a szó. 01 van merev és makacs vagy és. igaz mama? . a vietkongok mellett harcoltam volna. hogy nem harcoltam a vietkongok ellen? Akkor mondd meg. . És ezt újból és újból elmondták. neked van igazad: hülye vagyok. mint én. amilyennek szeretnéd? .Nem harcolhatsz a törvény ellen.Tudom. Elhittem mindent. Harcoltam egy háborúban. Senki. mi? Ezért fizetek adót is. nem ezt a szót kerestem. hogy közben azt gondoltam. aki jobban szeretné ezt az országot. amit nekem Amerikáról tanítottak. hogv Ők azt mondhassák. Merthogy. fiam . hog)T egy nagy szar.Nem.Luke. De egy nagy szar Amerika is. hogy ezt gondolod. én harcoltam. hogyan akarnak élni. .Tiszta. azt képzeled. hogy azért harcolunk. elhiszem.. -Még most is azt mondom. mert ha nem. Savannah és Tom nemet mondtak a háborúra. hogv miért ne harcolhatnék a törvény ellen? . mama. . olyanná teheted a világot. Nem úgv harcoltam abban a háborúban. hogy szembenézzen velünk a rácsokon keresztül. Országom egy rohadt háborút vívott egy szar országban és arra azt mondtam.

Hallottad.Én nem vagyok a szegény Eustis meg az öreg John -mondta Luke. Erről az egészről is régóta tudok.Ha megpróbálsz itt maradni a szigeten.A férjed. mint Eustisszal és Jones Johnsszal. Téged is elvett feleségül. Tom komolyan vette a tegnap esti beszéde det. Anyám átdugta a kezét a rácson. hogy az imádatra érdemes is vagyok. . . Most majd mindkettőjüket letartóztatják. Luke -felelte anyám. . . és keményen arcul ütötte Luke-ot. . mióta ezt a tenet bejelentették. mama .Rees nem esküdött össze semmire sem.És most ezt fogod elhagyni. Ügy tűnik. mama . és mindig is sajnáltam. leállíthatom őket . hogy csak azt tetted. . ezek jönnek és egyszerűen úgy tesznek veled. ha innen kikerülök.mondta felbőszültén.Az vagy.kérdezte anyám. De épp ezt szeretem és ezért harcoltam. mert elűzi az embereket a földjükről.mondta anyám. Luke . mert még a földet is áldja. .Már .Úgy neveltünk. mi történt a szegény Eustissal? Nem akarta beengedni a hivatalnokot. Az öreg John ugyanezt próbálta. hogy hagyják el a megyét. amit tenned kellett. Mit szándékozol tenni Luke? . hogy te és apa olyan boldog470 Pat Conroy talanok vagytok. hogy ilyesmiket gondolj róla . Hűlve vagy. .. és arra kényszeríti a szegény farmereket.Ahol engem felneveltek.Évek óta vásárolja fel a földeket.Míg a gyermekeim nem is vették észre.Mama. Azért vett el feleségül. Tíz éve egyre csak csökken a megye lakossága. én nem hagyom el a házamat -mondta Luke határozottan. amit még nem vehetett meg. pedig lakókocsiban élt. . hogy most már boldog vagy és megértem. és visszautasítom. .Csak azért beszélsz. Másra sem gondolok.mondta Luke nyugodtan.Azt hiszem.felelte bátyám. Örülök. hogy elherdálják'az otthonomat. az a hely már nem létezik -mondta Luke. Mindent nagyon gondosan átgondoltam. meg azok a rohadt politikusok ösz-szeesküdtek. hogy saját magadat hallgasd.csak mintegy húsz>négyzetkilométeres darab a bolygóm. ahol járok . . Most pedig azt akarom veled megértetni. hogy nekem is a magam módján kell tennem a dolgaimat. . hogy törvénytisztelő polgár légy. hogy megszerezhesse az utolsó nagy darab földet. . .szólt anyám.Ezt mindigis hittem. . Luke .mondtam és először szóltam ott aznap este.válaszolta Luke -. hogy megnézze a farmját ott fent a Kiawah fo-lyónál. .

mama.Gyere velem. de azt hiszem. . 25 És Luke Wingo méltó ellenfél lett. . több ígéretet tettél. mit csinálsz? .Akkor miért csinálod? .szóltam kétségbeesetten. Lezárt tény. . Mégis mi a terved. . . meg kellene tenned.Tudom. méltó ellenfelük leszek. .kérdezte.Na ésr . Luke felé fordította szomorú. azt hiszem. hojo hamarosan semmi se legyél.Nem tetszik a hangnem.kérdeztem. De valahogy menet közben kezdtél egyre kevesebbet érni.Hog\ a magam életét élhessem. Jól figyeltem minden szóra és úgy raktam össze a rémhírek és homályos megjegyzések ködében annak az egyetlen évnek a történetét.felelte.A te helyzeted más. Azáleát szórt szerteszét. . Tom.Egy kis tiltakozást jelentek be .Nem v áltoztat semmin .Igaz.íéleltem mérgesen -. .mondta anyám. csillogó szemeit.Nekem családom van . ha be-leegyezel. .megegyeztem a seriffel. kienged téged.Nem. Luke . csak mint egy zavarodott ember.Mert őrültségeket beszélsz. Itt még a vietkongokból is majmot csinálhatnánk. hogy futhatnak pénzük után.Nem tehetsz ebben az ügyben semmit. aki innen-onnan szedegeti össze a szálakat és töredékeket. .Nekik mondasz igent. Luke . . Azt mondta: . mi ketten elintézhetjük.L'gyan miért. vagy talán nem vetted észre? Én más helyzetben vagyok. hogy új életet kezdj. .Tudod. Most nem mint szemtanú beszélek.felelte. olyanok voltak. .Nem szállhatsz szembe a kormánnyal. HULLÁMOK HERCEGE 471 Ráüvöltöttem. Nálunk jobban senki sem ismeri ezeket az erdőket és vizeket. ahogy ezt mondod. Gyönyörű volt Colleton utolsó tavasza. . Tom. mint egy engedelmes párduc szemei.mondta mosolyogva. . Azt hiszem. mint bármelyikünk. És most jó esélyed van rá. mint te. Az égvilágon semmi. kisöcsém .mondta.Igazad van . . mely alatt eltüntették városomat és családomat. Tom . hogv elmész az állami elmegyógyintézetbe és két hétig ott maradsz kivizsgálásra. .Nemet mondok neked! . .felelte. Tom? . .feleltem.Nem érsz vele semmit. Neked pedig arra kell gondolnod.

míg majd apám felbukkan. A pénzzel ki tudtuk fizetni Sallie orvosegyetemi kölcsöneit. S a várost ezen a tavaszon kezdték el költöztetni. Ha egv épületet nem tudtak elmozdítani vagy eladni.delfinek táncoltak a csatornákban. amint anyám háza ott úszik a hullámokon. Apámat nem látták attól a naptól fogva. Minolta gépemmel fényképeket csináltam róla és elküldtem ezeket Savannah-nak aki hosszü költeményt írt városának lerombolásáról. . A Street of Tides minden üzletét lebontották. csődökkel és hatalmas csúszdákkal az alapjukról. Anyám kétmilliókétszazhuszonötezer dollárt kapott Mellrose szigetéén. és házat tudtunk venni magunknak a Sullivans-szigeten. Emberek százai választották el a házakat emelőkkel. Egv nap. négy csekket állított ki. Szeptember elsejére Colle-ton városa úgy nézett ki. majd poharaikat a fodrozódó vízbe hajították. Savannah és én hálásan fogadtuk el a csekkeket. A kisajátított földekért a kormány összesen kilencvennyolc-millió -kilencszázhatvanhétezer dollárt fizetett ki. Láttam. lerombolták és hulladék építőanyagnak adták el. Dinamittal robbantották fel az iskolát és a bíróság épületét. mindegyiket százezer dollárról. garnélarákok vonultak a folyókban. Aztán a fizika minden trükkjével és titokzatosságával a folyamon várakozó hatalmas vontatókhoz csúsztatták ezeket az épületeket. hogy anvám hozzáment Rees Newburyhez. mint Pompeji vagy Herculaneum. Húgomnak végre nem kellett bezárkóznia az éhező művész hálátlan szerepébe. ahogy elviszik a Street of Tides hatalmas udvarházait. szetszéledt családjának tinóm érzelmi megnyilvánulásaira reagálva. ő pedig Reese Xewburyvel ott állt a verandán és integetett a parton álló embereknek. Figyeltem. hogy nagymamám háza elhurcolásának vagyok tanúja. így hát mama letétbe helyezte a csekket egv bankszámlán addig. Biztonsági okokból Colleton vizeit lezárták a halászok elől. melyek a házak berendezéseit Dél-Karolina különféle vidékeire költöztették. döbbenten néztem az egyik távolodó házat es csak jó néhánv pert múlvajöttem rá. hogy felvegye részét. \i országutak torgalmat úgyszintén eltorlaszolták a hatalmas kamionok. köszöntötték a várost. Anvám. Finom metszésű kristálypoharakba pezsgőt 472 Pat Conroy töltöttek.

ahol felnőttünk. 474 Pat Conroy Közülünk csak egyetlenegy' ember maradt hátra. a nemzetőrség egy zászlóaljának kíséretében. engedelmesen hagytuk el a vidéket és költöztünk a kimondhatatlan nevű. olyan volt. * így hát városomat a tervek szerint döntötték romba. Mikor elmentek. akárcsak a birkák. hog\ egy tolvami srácot semmi pénzén sem lehet megvásárolni HULLÁMOK HERCEGE 473 Júniusban a munkálatokat felügyelő művezető egy brigádot küldött ki Mellrose-szigetre. délvidékiek és Isten segítségével hősiesen és visszavonhatatlanul hülyék és engedékenyek. Luke a folyó túlpartján egy fáról figyelte annak a háznak a lerombolását. az erdőből egy lövést adtak le. hogy a lelki szegényeké a föld. szerte az államban. mintha egész családja halt volna meg ott a szeme előtt. ahonnan igvekezett . Mikor az egyik brigádtag feszítővassal közelített a bejárati ajtóhoz. és két buldózert küldtek a munka elvégzésére. melyeket az idegenek küldtek. és emlékeztette őt arra. de soha nem lehet övék Colleton. hogy lebontsák a házat. Három golyó a három teherautó egy-egy kerekét lyukasztotta ki. Tízenkét embert. és egy operatív bázist kezdett kiépíteni. hogy idegenek között éljünk. akik átfésülték az erdőt a ház körül. Mi pedig. és az istállóba rejtett Molotov-koktélokkal felrobbantotta a három teherautót és a két buldózert. és őt épp anyám nevelte arra.Luke anyám szeme láttára gyújtotta meg a csekket . hogy lerombolják házát. Lehet. Luke eladta bárkáját egy garnéla-rákhalásznak Saint Augustinba. így az eredeti terv három év múlva teljes egészében megvalósul és üzemelni fog. Másnap a brigád visszatért. amit parancsoltak.anyám könnvei közepette -. mielőtt jelezték. hogy tiszta a levegő és hozzáfoghatnak a ház lebontásához. Később elmondta nekem. egv folyami srác Colletonból. a brigád pedig futva indult el az úton a város felé. hogy Colleton összes állampolgárát sikeresen költöztették át más városokba. ahol felnőttem. Megtörtek minket a nagylelkűségükkel. Szétszórtak bennünket. Colleton népe. hogy némi tiltakozást jelentsen be. Amerikaiak voltak. újonnan létesített városokba. három teheraurót. Dél-Karolina1 kormányzója bejelentette. Szó nélkül tettük. Most már komolyan kezdetét vette a háború. faforgácsokat spriccelve szét a munkás feje fölött kéthüvelyknyivel. Luke jött elő az erdőből. hogy a neve Luke Wingo. Aztán puskatűz záporozott az udvarra.

Egyetlen esztendő leforgása alatt szembe kellett néznem azzal. az ellenállásról alkotott álmai egyre csak kiterebélyesedtek. az építkezés központja melletti parkolóban. Apám rákászbárkáját két jamaicai rakta meg hét tonna első osztályú marihuánával. Érzése szerint a dinamitot apránként vitték el. miközben az építkezés területe körül járkáltak.lassítani az építkezés menetét. marihuánát rakodott HULLÁMOK HERCEGE 475 be hajókba. A biztonsági főnök az építkezési program első hónapjában teltedezte. ezenkívül tizennégy kiló tiszta heroinnal. amiről apám is tudott. amit az apám számára helyezett letétbe a sziget eladásakor. Mikor apám kikötött a Kiawah és Seabruuk szigete között. hogy apám ismét megjelent Dél-Karolina egyik eldugott kikötőjében. Az egyik jamaicai buszsofőr volt az egyik üdülőhelyen. Valaki ott lakozott az erdőkben. A nagyszabású építési program elleni akciói egyre terebélyesebbé és egyre merészebbé váltak. hogy bátyám és apám is börtönben . és azt kérdezte apámtól. Anv am a pénzbüntetést kifizette abból az összegből. munkába indulva. Miközben a Key West-ben halászott. A hatvan építőmunkás gépjárműveinek gumiabroncsait felvágták. Egyetlen éjszaka során tíz buldózert robbantottak lel. hogv négv tonna dinamit hiányzik a központi raktárból. Ez idő tájt történt. Négy őrkutyát lőttek le. a térség legtöbb kábítószerügynöke jelen volt. van-e kedve egy üzlethez. annál többet ért el. mellyel csinos ösz-szeget kereshetne. És minél merészebb volt. hogy méltóképpen fogadják apámat. egy jól öltözött férfi szólította meg. hosszabb idő alatt. melyet elfelejtettek megemlíteni neki. az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának informátora volt. a megve nyugati határán. íegvveresen és veszedel-mesea az építőmunkások pedig kezdtek rettegni. Egy kis utó\ éd akciót tervezett. A főmérnök lakókocsiját szintén dinamittal robbantották tel. amellvel majd bosszanthatja a Mewshavv Vállalatot és munkásait. Tí/évi bortönre és tízezer dollár pénzbüntetésre ítélték. mikor reggelenként a hidakon mentek át. és őt hívták koronatanúnak mikor apám ügyét Charlestonban tárgyalták. miután kezdeti sikerekei ért el. mikor partra száll. Viktor Paramoer. de amikor csak lehetőség kínálkozott. A másik jamaicai. Három nappal később apám útban volt Jamaica felé. ahol a Montago Bay egy bárjában kellett találkozni a jól öltözött férfi társával. De aztán a lázadásról.

a városok új életét leheli ebbe a megalázott talajba. mi az. Miközben a kereszttel a hátán sétált. de senki sem látta őt. Csak éjszaka mozdult ki a lerombolt vidékre. a hidakon áthaladó autókat és a vasúti vagonokat. aztán tökéletesítette őket. viszont nagyszabásúak voltak. magában megesküdött. . A kormányzat nem volt benne biztos. és vállára emelte nagyapám keresztjét. kidolgozta módszereit. vissza a Street of Tides felé.vannak. nem nyugodott bele annak a városnak a halálába. mint ahogv Lázár támadt fel halálából. amikor nem találta azt a negyedhektárnyi földet ott a folyón túl. Brunswickban. Gyakran ment el a kísérteties és kihalt városba. aki ott maradt Colleton városában és magában megfogadta. Talált egy biztonságos házikót Savannah-ban. amelyek szenet szállítottak a megye északi részébe. hog\ üzenetét mindenki hallani fogja. hogy valaha is élve látom viszont bátyámat. Mire azonban apám börtönbe került Atlantában. Visszaielé sétált az úszó dokk télé. tudta. elkerülve a folyamok járőr-csónakjait és az elhagyatott utakon cirkáló rendőrkocsikat. De aztán felülvizsgálta hibáit és 476 Pat Convoy kisebb sikereit is. adatokat gyűjtött a jövőbeni akciókhoz. amit ő a legjobban szeretett. hogy ő Amerika utolsó őrültje. Megfigyelte a folyók forgalmát. Persze ő volt^z első számú gyanúsított. az idegenek drágán fizetnek meg. Mikor odanyúlt. Luke volt az utolsó polgár. és a magasra nőtt fűben belebotlott valamibe. addigra igen kevés reményem maradt arra. magába Colle-tonba. Minden rajtaütés után vagy három hétre távol maradt Colletontól. így azonosítani sem tudták. mielőtt elkapják őt. Valami módon úgy érezte. széltében-hosszában rótta az utcát nagyapám boldog emlékét őrizve. hogv ez történjen. Aztán mintegy kegyeletteljes cselekedetként elindult a kereszttel. Egyvalami mindenképpen a kezére játszott lázadásának első hónapj aiban. hogy az erdei szabotőr Luke. Megfogadta. egyet pedig Georgiában. egvre kifinomultabb lett. nem engedi. úgy építi majd fel a Colletont. Bejárta az egész megyét gyalog és kisebb bárkákon. hogy kihűlt nyomait kövessék. A holdfényben nagyanyánk háza felé indult és felbőszült. míg végül a reá vadászó emberek belefáradtak abba. Első akciói egyenlőek voltak az egyszerű vandalizmussal.

Harminc napot adott a szövetségi kormánynak arra.üvöltötte Luke. A tehervonatok egyike nagy mennyiségű szenet szállított az építkezés helyére. hogy a Colleton körüli negyvenmérföldes körzet -mely harminc tengeri szigetet és huszonöt hektár szárazföldet foglalt magába . nem pedig elpusztítsa az emberi életet. hogy beszüntesse az építkezési programot és visszaadják Colleton népétől elrabolt összes földterületet.. és a vonat mintegy hatvanyardnyit repült előre a levegőben. Valamit hallott maga mögött megperdült és előrántotta pisztolvát. és kijelentette. Márciusban Luke teljesen hivatalossá tette az ő kis hadviselését. nem így az állam számára. akik életüket vesztették a vasúti szerencsétlenség során. hogy megóvja. Egv férfi alakját látta. Egy nyilatkozatot adott ki. ki vagyok . Fruit volt az. hogy életre keltse ezeket az embereket. hogy a hidat a levegőbe röpítették. A mozdonyvezető és a három segéd azonnal meghaltak. Aztán újra hallotta. mivel kész gerillaháborúvá fejlesztette ki. melyeken át a Southern Railway tehervonatai közlekedtek a megyében. míg lakosságot nem tud toborozni. tisztelni fognak engem. meh számára tisztán szimbolikus jellegű volt. Luke tizenöt újságnak írt levelet szerte Dél-Karolinában. ugyanolyan lesz. zakatolva túnt el a charlestoni éjszakából húsz perccel azután. A mozdonyvezető teljes sebességgel vágott neki a hosszú hídnak. És tölépíttetem velük ezt a várost. egy olvan akcióval. önmagát pedig kormányzónak. mely Colleton északi és keleti határait kötötte össze a szárazfölddel. mint volt. . mielőtt látványos ívben zuhant a Little Carolina folyam fekete vizébe.mentes a plutónium-előállítástól.Tudni fogják. Bocsánatot kért annak a négy embernek a családjától. a világon mindent meg fog tenni. Egy síp volt. Feladatának tekintette.Megtanulják a nevemet. Egv órával kéHULLÁMOK HERCEGE 477 sőbb kétmásikbombasöpörtelkét vasúti hidat. így megtörtént az első vérontás abban a háborúban. a fegyveres erők parancsnokának és egyedüli polgárának. melyben a korábban Colleton megyének ismert földterületet szuverén államnak nyilvánította. Mr. se-riffnek. . Március 14-én hajnali három órakor négy bomba robbantotta fel azt a négy hidat. kijelentve. amint félé jött a folyó mentén kimondhatatlan örömmel. amit az újságok hamarosan így neveztek: colletoni függetlenségi háború.

de ő rendelkezett egész élettapasztalatának élményeivel. ellenséges célpontnak. . mikor olyan emberekkel kellett . mennyi ideje maradt még azokkal szemben. és megkezdődtek az azonnali munkálatok a megrongált hidak helyreállítására. a Szövetségi Kormány halálos komolysággal látott neki. mely az „A rákász lánya" kötetének borítóján szerepelt. Mondhatom. ezenkívül közölték Savannah-nak azt a képét. Az építkezésben részt vevő összes munkást a behatoló hadsereg tagjainak tekintik. A levelet szerte az államban az újságok első oldalán hozták. mint a keleti gyémántoké. Luke bebizo-nyította kifinomult taktikai érzékét. melyben Luke W ingót az „utolsó igazi dél-karolinainak" nevezték. mikor a köz-vélemém Luke lázadó akcióival szemben megváltozott. FBI-ügynökök kezdtek özönleni Collet on megvébe. mikor Luke a colletoni erdőkben rejtőzködött. Fényképet közöltek Luke-ról és rólam. melyet az állami futball bajnokságon nyertünk még középiskolás korunkban. hogv ötven méter távolságból is felismerjek egv FBI-ügynököt. A folyamokon már a parti őrség létszámát is növelték. Megszigorították a biztonsági őrizetet a tábor területén. Ez Luke számára szinte megtiszteltetés volt. Luke felmérte. Az állam konzervatív köreiben Luke-ot gyilkosnak és őrültnek tekintették. az észak-karolinai Fort Braggból pedig különleges terrorakciók ellen kiképzett csapatok kezdték éjszakánként átfésülni a szigeteket.Amennyiben a kormány ezt nem teljesíti. és ebben sohasem tévedtem. hogy véget vessen Luke háborújának az állam ellen. Szimbólumkent azonban már az egész programtervezetet veszélyeztette. Közülük vagv egv tucatnvi hallgatott ki engem az első évben. amint a magasba eme478 Pat Conroy lünk egy hatalmas trófeát. akiket ellene küldtek. Ismertetőjeleik olvan kirívóak voltak. Abban a szempillantásban. és ura volt ennek a területnek. nem sok örömem telt benne. Gerillaként Luke csak veszedelmesnek és íortélvosnak bizonyult. A nemzetőrséget azzal a feladattal bízták meg. és mint ilyet. úgy Colleton állama hivatalosan is kilép az Államszövetségből és hadat üzen. hogv védje a megvébe vezető összes hidat. es körözést adtak ki Luke ellen.Azzal hogv a hat hidat télrobbantotta. Nagyra értékelte ezeknek az embereknek a képességeit. A Columbia State című lap szerkesztőjéhez egv levél érkezett. Már megtanultam. ismerte a vidéket. Rendkívül indulatosan HULLÁMOK HERCEGE 479 tudtam viselkedni.

hogv nem működök együtt most el480 Pat Conroy mondok mindent. nem szoktuk hagyni. Cov. nem telefonált és nem is táviratozott. hogy közeledem. . A tavaszi futballedzések idején érkezett. de sajnos úgy is passzolt.Covingtonnak. amit tudok.És hogy hívják az ellenségei? . amikor William Covingtont megbízták Luke ügyével. Nem írt.Nos. .mondtam.kérdeztem. meg tudom oldani. és ez a megítélés rosszabb napjaimban egészen felvidított.Örömmel hallom. És semmiképpen sem fogok magának segíteni a nyomozásban.A nevem William Covington. hogy ezzel kihasználjuk egyik összekötőnk előnyös tulajdonságait. Hírt sem hallottam bátyám felől.mondtam neki -. . Nem viszek neki élelmet. . hogy valami nagyokos vagyok.Maga csak azt hallotta. .feleltem. nem nyújtok menedéket és semmiféle támogatást. amikor egy új irányváltoztatással kombinált támadási módszert próbáltam begyakoroltatni.mondta. Tom -mondta Covíngton. ahol előre megállapodhatunk egy háromtól öt évig terjedő ítéletben. .válaszoltam és elindultam a kocsi felé. hol bujkál Luke. Mikor meglátta. Már csaknem egy éve volt. . Az FBI ellenségnek tekintett engem. akkortájt. hogy találkoztunk. Fogalmam sincs.beszélnem. . .Elnézést. . mindjárt azzal folvtatva. Tom . Azt hiszem. Covington . hogy megegyezzünk az ügyészi hivatallal. Felnevetett és meglepődtem. .Megint gond van. hogy nem hajlandó együttműködni jelentette ki. . uram .Majd jövőre. Barátaim csak úgy hívnak.Szeretném Luke-ot kihúzni ebből a csávából. fiogy nevetése őszintének tűnt. A repülőtér egyébként tizenöt mérföldnyire van innen nyugatra.Ez nem igaz . Bob Marks. mint egy szarvas.Örülök. a pályaedző azonnal kiszúrta Covingtont állami Chevrolettjében.Hát az aktáiban az áll. .Nagyon tetszik minden. amit Luke-ról hallottam. hogy van humorérzéke . hogy Hare Krishna igét hirdessen a futballpályán. akik talán egy nap megölik bátyámat.mondta és kezet nyújtott. . kiszállt a kocsiból . Mert úgy rohant. amikor be kell fizetnem az adómat . miközben a csapat az edzésvégi utógyakorlatokat végezte.

Tom mondta. mint egyenrangú ellenfelek a maga bátyja számára. . aki meghalt ott a vonaton? . Olvan fickókat irányítanak abba a megyébe. .mondta Covington. Szeretném ezt megakadályozni. hogy nem kapják el holnap vagy holnapután. hogy kikapcsolja. William. Ezt ön gondatlanságból elkövetett emberölésnek nevezné. A húga kiváló költő. Miért lett magából FBIügynök.kérdeztem.Gyengélkedik .Gondolom.És mindösze három ember létezik. Az egyiküka maga apja. . . Cov . De a maga segítsége nélkül nem megy. A feleségemnek támadt az az ötlete.. Csodálom az ön bátyját és ezért szeretném megmenteni az életét. . gyengélkedik. amit J. ahogy fogalmaz Covington.A Mewshaw Vállalat 25000 dollár jutalmat ajánlott fel bárkinek.mondtam. Ennek ellenére ez az. . nem számíthat.El lesz tőle ragadtatva . ha a fejükbe veszik.Az FBl-tól mind ez ideig maga az első. akik megtalálhatják Luke-ot. Edgar alapított. Williamnek? Az igazi keresztnevemjasper .kérdezte. .Számíthatok az önök segítségére? . És azért léptem be az FBI- .nem figyelt oda. . de végül valaki mindenképpen megöli Luke-ot. semmint hogy bárki is az első nevemen szólítana. mert nagyon figyelmesen elolvastam Luke dosz-sziéját.feleltem .Na és a négy ember. hogy felrobbantotta azokat a hidakat .mondtam.Azért. .Már csak azért is többet kap öt évnél.De inkább meghalnék. . megmentheti a megye déli részének összes többi hídját -mondta Covington. . . hogy Luke nem tudott annak a vonatnak az érkezéséről. aki kikapcsolja a maga bátyját . mióta egy olyan szervezetnek dolgozom.A másik két ember pedig ön és a húga. nem tudom hogy segíthetnék én ebben. Máris ott van két zöldsapkás és lehet. aki nem küld el a francba. Nagy rajongója vagyok.Tetszik. . Nyilvánvaló.mondtam neki. És hát az Isten szerelmére. HULLÁMOK HERCEGE 481 .félelte.Nem.Akkor miért egyezne ebbe bele az ügyész? Mert én meg tudom győzni arról. soha nem járt ott vonat éjszaka. hogy legyen J. nem kell megmagyaráznom. . miért hívatja magát J. aki mint ön is tudja. amit először mondtam. hogy ha megegyezünk. Amikor a maguk családja ott élt Colletonban. Semmiképp sem segítek önnek a nyomozásban. ami nagyon aggaszt. akik jóval többek. mit jelent az.És miért mondja ezt nekem.

mondta -. ahogy ő nézi most. én is sokat szenvedtem emiatt a középiskolában és kétségeim támadtak a férfiasságomat illetően. hogy ehhez mindenki tartani fogja magát .Gondosan áttanulmányoztam a dossziéját . és már azt is mondtam. egy újabb vonás. vagy bízni magában. . ami bizalmat ad önnek. mert atlétának pocsék voltam és mint minden pocsék atléta. .A kollégáitól eltérően. Jasper .Azt hiszem.felelte és a farmeromra és a trikómra mutatott.hoz. a Savannah folyó mocsarában élhet most és onnan irányítja éjszakánként szabotázsakcióit. . mely óriási bizalmatlanságot keltett bennem. Mikor vége volt a tanításnak.mondta Covington -. Savannah és én a térképet tanulmányoztuk. hogy hívják a maga szabóját . és tudtam.és az öltönye sem tetszik. gyermekkorunk egyszerű földrajzán. Csak vizsgálgattamj. hogyan menthetnénk meg a bánja életét. túlzottan jóindulatú arc volt. akit az érdekel. Ügy gondoltam.mondtam. ha nem teremtünk valami alapot. .Én is. Csinos. . de sohasem fogok szimpatizálni. hogy ellátmányt és felszerelést gyűjtöttünk össze és elkészítettük expedíciónk terveit elveszett megyénkbe. . mert maga most az egyetlen olyan emberrel beszél a világon. hogyan öljük meg.felel482 Pat Conroy tern -. Éjszaka Sallie. William Covington arcát.De írásbeli megegyezést akarok. . hogy nem fogok együttműködni. nem fog velünk együttműködni.Ez nem igazságos . Jasper közöltem . nem pedig az. az a fajta. meg tudnám keresni a bátyámat. . közepesen alacsony vízállásnál. Egy nyílt. . amit egészen emberinek tekintek. magának vannak olyan megnyilvánulásai. .Remek válaszokat ad. Jasper -mondtam neki.Meg fogja kapni az írásbeli megegyezést és szavamat adom rá. ó'szinte tekintet találkozott az enyémmel. De mi FBI-ügynökök már nem kételkedünk a férfiasságunkban. a megye déli részén. A folyók és patakok fölé számok voltak írva. Végigvezettük ujjainkat a mocsarakon és csatornákon.Nem mondtam. melyek a mélységet jelentették. Megpróbáltuk Luke helyzetébe képzelni magunkat és úgy nézni a világot. ami ellene szólt. Szemei tiszták és nyugodtak voltak. . Savannah elrepült Charles-tonba és néhány napot azzal töltöttünk.Engem sem érdekel. hogv megbízom magában Jasper .felelte.

hogy nem tudna ott élni. Savannah -közöltem. .Te is csak egy szaros gerilla lettél . amik kiemelkednek a mocsárból. Amikor 484 Pat Conroy tavasszal eljött az ívás ideje. Addigra egy kis kunyhót is épített ott.Minden helyet ismernek. kis legyezőpálmákkal és egy tölgyfával. amint anyja után sírt. a felfedezett szigetet elnevezte Mars Hen-szigetnek. hogy Luke a megszokások embere volt és húgom nem hitte. . hogy meg kell várnia a következő dagályt. . amit csak Luke ismer. rákászott és ott tanyázott a csillagok alatt. Egy nap alacsony növésű fák kis csoportját vette észre. hogy azok a kutyák ne találják meg egy nap Luke bázisát. . amit Luke ismer. Azt is megmondtam Savannah-nak. Mielőtt a következő dagállyal apám távozott.olyan hely.Mert Luke gondosan ügyel arra.kérdezte Sallie. halászott. apám egy hetet töltött a szigetén. miután nagyanyám elhagyta Amost és elköltözött Atlantába. mikor először vitte el három gyerekét az évi megszokott halaszatjára. . hogy vérebekkel vadásznak Luke-ra székében és hosszában a szigeteken és szerintem nem valószínű. szerinte Luke-nak egvetlen menedéke van a megyében.aztán még hajnal előtt visszatér az áthatolhatatlan mocsárba. vagy efféle.Savannah és én egyszerre kiáltottuk ezt a nevet.kérdezte. Már hétéves voltam. Mikor apám fiatal srác volt.Akkor hogy lehet. Egy alkalommal. hogy visszatérhessen a fő folyamba. a felső-Estil folyó mentén vadászott vadkacsákra.Melyik is az a hely. Savannah másképp gondolta. Tom? .mondtam neki. hogy Luke úgy viselne háborút Colleton felszabadításáért. Tom . ahonnan akcióit indítja és ez egy olyan hely. Az árapály éppen megfordult. amit mindanyHULLÁMOK HERCEGE 483 nyian ismerünk. hogy bemenekülhessen az eső elől. A sziget egynyolcad hektárnyi feltérképezetlen terület volt. hogy nem találják Luke-ot? . miközben odaevezett az ismeretlen kis szigetre és még alig ért földet. . amit ezek nem ismernek.Apád is halászott ott. amiről még a főiskolán meséltél nekem. . hogyjól elrejtőzködj ön -mondtam a térképre pillantva.Akkor olyan helyen kell lennie. . mikor rájött. .Mars Hen-sziget . .Ezt a térképet bárhol az Egyesült Államokban megveheted.mondta Savannah . Emlékeztetett arra. apám elrohant otthonról és barátai a Mars Henszigeten találták meg.

Apámat meg minket okolt Luke szerencsétlenségéért. Savannah? . töltheti minden szabadidejét halászattal és legeirejtettebb folyamokban és soha senki még csak nem is gondolná.felelte. . Azt mondta.Megpróbálok élni. hogy táborát mások is télfedezték. Tom . bármit tesz is.Neked nagyobb szükséged lenne kezelésre. így értékét is. Mikor már a sziget léte nem volt titok. . milyen nehéz nőnek lenni . hogy ez a szív alakú földdarab létezik. mint bárki másnak.felelte Savannah élesen.Volt már valaha olyan valaki. ideggyógyásznál és egyéb felfújt hólyagnál voltál azóta.feleltem -. majd ágyba dugtam őket.A pszichoanalitikusom azt mondja. hogy Dél-Karolina legjobb ügyvédeit fogadja fél Luke védelmében és igen felbőszült. Amilven életet ő élt. nem cselekszik jóhiszeműen. . Rees felajánlotta. .kérdeztem. mikor elhagytuk Colletont. esti mesét olvastam a három lánynak.. mintha utálnád. Savannah és én pedig italt készítettünk és kivittük a verandára. Savannah és én azonban tudtuk. Anyám aznap este együtt vacsorázott velünk és a feszültség elviselhetetlen volt. Sallie éjszakai ügyeletre ment a kórházba. mikor együtt vagytok. részemről rendben van HULLÁMOK HERCEGE 485 . mióta otthagytad Dél-Karolinát? .A pszichoanalitikusod! . ahota Mars Hen-szigetet tudni véltem. amin át kell esnem.mondta Savannah. miközben elindultunk Forth Sumter felé. mint egy zafír.Apám csak azután hagyott tel a minden évi remeteségével a Mars Henszigeten.Megérdemli . hogy élhet bárki egész életében Colleton megyében.mondta megbántva. Azon az éjjelen.mondtam.Hány pszichiáternél. miután rájött. mama igazán klasszikus figura ebben az egészben.Azt hiszem.Akkor miért teszel úgy. beágyazódva Glvnn megye északi részének legnagyobb mocsara közepébe. amikor Savannah célzást tett arra. . pszichoanalitikusnál. aki New Yorkban élt és nem látott még kezelőorvost? . elvesztette varázsát. .Nem is tudod. hogy aláásd a terápiámat. . hogv ebbe Luke sohasem egyezne bele. . ha valaki eléggé össze tudja szedni magát ahhoz. Mert ő az anyám és a természet törvénye valamint az épelméjűség jele. bármi történjék is Luke-kal . hogy utálja anyját . . A térképen egy X-szel jelöltem azt a helyet. ez egy fontos fázis életemben.Nincs jogod ahhoz.

te is. . milyen dühösen beszélsz. vagy hová menj.mondtam. ha valaki őrültséggel válaszol a világnak.mondta Savannah. .Nem tudom.Én is kételkedem benned. hogyan kell bánni olyasvalakivel. nem tudom mi történik majd velem. .Savannah . ha csak hallanád a saját hangodat. de még egyikükkel sem találkoztam . De ez érzéketlenség . olyanok mint az inkák.De igen . És ha megölik őt. Ügv gondolom. hogy bevallja őrültségét és boldogtalanságát > .Most is beszélgetek . Tom . ha nem találjuk meg.akivel eddig találkoztam .felelte húgom -. Eltávolodsz feleségedtől és gyermekeidtől. hogv úgy vadásszanak rá. . akik épelméjűek. mint egy szarvasra . . olyan. hogy sodródsz az árral. nem látok ambíciókat. 486 Pat Conroy . . Luke számára mindig minden megoldott.szóltam. lassan elidegenedtél az állásodból. és úgy tűnik. hogy magadba nézz. . mire képes ő az erdőkben. Savannah .felelte húgom -. . 1 e is meg én is tudjuk. . ha csak egyszer is nem sikerült volna valami. akit szeretek és aki mindenre tudja a választ .nincs ebben semmi szokatlan.mondtam .Akkor majd megtaláljuk őt és visszahozzuk .Mama is mindenre tudja a választ. hogy csak azt értékeled valamire.Azt utálod.' . Savannah azt mondta. . ezzel odanyúlt és megszorította a karom.mondta Savannah.Hallottam már rémhíreket emberekről. csak vegetálsz. készítesz magadnak egy italt és utt ülsz a televízió előtt.Hogy lehet az. mint Luke-ot. miattad is. sem pedig vágyat arra.Csak hazajössz az edzés után. nincs akivel társalogj.Nem olvasol könweket. .mondta a húgom. mint egy fertőző betegség.mondtam. melyben a család összes nője szenved.De ezek leibéreitek embereket.mondtam.Miért akarsz mindenkit arra kényszeríteni. Csak azt látom. Nem látok az életedben semmiféle irányvonalat. tudnád. hogy megváltozz és kihasználd lehetőségeidet.mondtam -. míg elég fáradt vagy részeg vagy ahhoz. hogv aludni menj . -Jobban féltem őket.Ettől vagyok amerikai. .Nincs esélye. most nem lenne ott kint. azt sem tudod mit akarsz. . Tom. . . hogy kétségek gvötörnek? .Ezen utálom a beszélgetéseket. Nem érezted soha.mondtam.Ezek meg fogják ölni Luke-ot.

Az életemet egy hálószoba közösségében élem és nézem a hétórás híreket. ellenáll a betolakodók hadseregének. De van itt még valami más is.mondta Savannah. Egyébként miért vagy olvan dühös Lukera? . . . hajthatatlan és önző.mondtam. hogy pontosan ugyanezt gondolja magáról -mondtam.Ez a mama régi trükkje . . olyan szenvedéllyel. akik ellopták tőlünk egyetlen otthonunkat Nem vagyok én sem fanatikus. hogy ez a céltudatossága állandóan emlékeztetni fog engem arra. mondom ismét csak magamnak. A lelkem egy kollabo-ránsé. De Luke valamit bebizonyított nekem. -Csak az az igaz. amit nem értek. akit mindennél jobban utálok a világon.Gyakran gondolsz Luke-ra? .Ügy gondolom. Luke egy modern Don Quijote .szólt húgom. mintha egyikük sem játszott volna szerepet soha az életemben. mert valahol a lelkem mélyén hiszem. sem szabotőr. a gyilkosság csak nem lesz vonzó számomra. hogy magára vonta ezeknek a figyelmét. miközben bátyám nyers halat eszik és harcol. . Jó állampolgár vagyok.mondtam . lom . . amire emlékezni akarok. mikor úgy teszek. Savannah. . . mondom magamnak.Megpróbálok nem gondolni rá . amiért meg kell őt állítanom Savannah. hogy ez a külön harca a világgal őszinte. mennyi mindent feladtam. sem a hit. Az ok. .Hát az biztos. amiért szabadon és teljes dühvei kiállt a hite mellett. sem apámra.Érzelgős vagy. Majd írok egy hosszú verset erről. Vannak kötelességeim és felelősségeim.mondta Savannah. Biztos.Sem Luke-ra.Elmagyaráznád ezt a feleségüknek meg a gyermekeiknek is? kérdeztem.mondta Savannah. . Nem vagyok sem az elvek.mondta Savannah nevetve. Mert mélyen hiszem. Irigylem.Csak azt nem értem.Mert szerintem önHULLÁMOK HERCEGE 487 telt. Vannak alkalmak. Tom . sem pedig a tettek embere.Luke nem gyilkolta meg azokat az embereket . .hogy bármit is elérjen. megfejtem a napi keresztrejtvényemet. Pontosan azzá az emberré válók. hogyan segíthetek rajta vagy bárki máson. Négy ember halt meg Luke miatt és bárhogyan is próbálom ezt ésszerűen megmagyarázni. amit én sohasem fogok megismeri vagy érezni.Mert szerintem hűlve .

olvan mint amikor Miamiba mentünk.Luke akkor sem gyilkos -jelentette ki Savannah.Ez csak olyan alkalmi hit . 488 Pat Conroy . nem hiszel Istenben . Savannah? . . Hogy meg . .mondtam Savannahnak. . .mondta Sallie.telelte Sallie. Most pedig megtaláljuk Luke-ot. közben azért imádkoztam. hogy feleségeik és gyermekeik is azok feleltem.Azt hiszem. miközben elhaladtunk a Charleston-félsziget vége mellett.Ő mm esz és teljesen szabad ember . . amit re sosem fogsz megérteni. hogy kiragadhassam bátyámat egy látomás karjaiból. ő pedig hisz Istenben es mikor igazán szükségem van rá. és a bárkát az Ashley-folyó felé irányítottam. Sallie . hogy segítsen ellátni a gyerekeket.Hát nem csodálatos.Imádkozz értünk. lom. . érzem. itt érzem a csontjaimban. . A charlestoni kikötőnél Sallie megcsókolt bennünket és sok szerencsét kívánt. Én pedig majd hulvére dolgozom magam. akkor mindig hiszek Istenben én is. -Mondjátok meg neki. Lila pedig a jövő hónapban elviszi őket a Pawley-szigetre.Akkui mégis mi a/ ordog.mondta Savannah és én közben beindítottam a motort. a lányoknak pedig szükségük van a nagybátyjukra.telelte húgom boldogan. hogy életeket mentsek meg.Nem is telelte Savannah -.El tudom képzelni.Nem tudom meddig leszünk távol.teleltem. Ujabb kalandban veszünk részt egvütt. 26 A bárkát egyenesen a Golf-áramlat felé irányítottam. . hogy a hold segítsen tájékozódni. . Azon imádkoztam. -Az a ket dolog. . hogyan kell művészien kompromisszumot kötni és térdet hajtani a hatóságok előtt.mondtam.válaszolta húgom. hogv sok ember szereti őt. hogy megszabadítsuk a teher delfint. Nvugodt éjszakára vártunk. míg végül már nem láttam magam mögött Dél-Karolina fényeit Akkor egyenesen délnek fordítottam a bárkát és elindultam szülőhelyem télé. Sallie .Hozzátok vissza Luke-ot biztonságban . Megmondom neki.Anyám holnap leutazik. miközben bárkára szálltunk és elindultunk Culleton tele. .. hogy meg tudjam tanítani neki.Eltaláltad.Előttetek az egész nyár . de hiszek Luke-ban. nagyokos .

lehetetlenné téve. Tom. . Voltak ott puskák. Két órán át ügyeltem a csillagokat és a tájolót. hogy a levegőből észrevegyenek bennünket. Egy félig kiürült üveg Wild Turkey állt az asztalon. Jézusom. én pedig kávét főztem egy Coleman tűzhelyen. hogy most ne Luke legyen. amit kerestünk. és a sűrűn nőtt legyezőpálmák alatt Savannah ott állt Luke operatív bázisának központjában. A dagálv csak egyre emelkedett. hanem inkább olyan. mely Colleton Sount bejáratát mutatta. mikor a nap már teljesen felkelt. Épp elmúlt éjfél és közepesen alacsony volt az árapály. hogy a kitűzött cél felé haladjunk. mint Tom. Dinamittal teli dobozokat és benzines hordókat találtunk. ezenkívül ott volt egy faszék és egy asztal a szoba közepén. legalább kétlábnyi vízszintemelkedés kell. Savannah. lőszeres dobozok és szappanosládák. Hajnali három órakor beindítottam a motort és lassan kezdtem kormányozni a megye legeirejtettebb folyamain. míg végül megláttam a csatornajelző villogó. a dagály pedig tetőzött csak akkor futottunk egy olyan ágba. egy motorcsónak. nyolc lóerős motorral. Mikor keleten a Nap felkelt és elérkezett legnagyobb kétségbeesésünk pillanata. a nádas áthatolhatatlan falat képezett mindkét oldalon. Hálózsákja ott volt a sarokban. hogy a bárka megfeszíti a horgonykötelet. úgy számoltuk.Luke megkönnyítette számunkra ezt is . Hálózsákjainkat letettük Luke zsákja mellé. Volt ott egy kis vitorlás. . Luke helyreállította apám kis halászkunyhóját. tényleg itt rejtőzik.Itt rejtőzik. zöld fényét. Amint a motort kiemeltem a vízből. Amint a mocsár alatti szűk kis folyam-ágakon haladtunk. éreztük.tudjam tanítani neki. Nem akarom. A széltől tépázott tölgyfa. Közeledett a hajnal. mikor horgonyt vetettünk a Kenesaw-sziget mellett és vártuk az árapály változását. Egy órába tellett mire elértük azt a helyet ahol a sósmocsár terebélyesedett a közepén a titkos Marsh Hen-szigettel. új tetőt készített és kicserélte az elrohadt padlódeszkákat. Savannah és én egymás kezét fogtuk.felelte húgom. amelyen haladva azon a szigeten értünk szárazföldet. miközben a bárkát Colleton felé vezettük.El kell rejtenünk a csónakot. . Savannah felpattant és 490 Pat Conroy a szárazföldre lépett Savannah hangját hallottam mögöttem a sötétben: . Savannah ezenkívül talált friss vízzel töltött ötvenliteres edényeket. hogy megközelíthessük Masch Hen szigetét Mikor a dagály emelkedni kezdett.

hogy feladja a harcot? kérdezte. . mennyire zaklatottak leszünk te meg én az ó' temetésén. . aztán HULLÁMOK HERCEGE 491 hagyta. míg a nap le nem ment.Van némi vita arról.Mit mondasz majd Luke-nak. az egyetlent. Colleton pocsék egy hely a gerillaharchoz.. Luke jól elboldogult . elkapták őt a múlt héten. . akik akkor már nem lehetnek neki. . Beszélek majd a leleségéról. hogy hisz abban amit csinál.Jó ideje már nem volt itt .Éjszaka volt. ha továbbra is ragaszkodik ehhez az értelmetlen baromsághoz . meg sem moccant. amikor úgy látszott. .kérdezte Savannah.kérdezte Savannah. akivel még sosem taláŰcozott és a gyermekekről. hogy ez esetben ki a jó valójában -teleltem.Minthogy te is tudod. azt hitték.mondta húgom.Ez a heh látszott a legvalószínűbbnek. ahol ajók-nak sikerült megszökniük . és az életről. ami jelent neki valamit. morális és helyes dolgot cselekszik. . ha nem volna a tanyája? . mindig szerette az olyan filmeket. Tom? .Megsérült valaki? . Őrcsőnakokat is kiküldtek a folyóra.kérdezte Savannah.Hol kerested volna. Túl könnyű valakit csapdába ejteni ezeken a szigeteken. de csodálatos módon senki sem sérült meg . • Egv dinamitrudat robbantott fel a sötétben.mondtam.De úgy látszik. elkúszott a folyóhoz. . Luke eljutott a mocsárig.Luke-nak még soha barátnője sem volt . Bekerítették odafent a városban. mit fogsz neki mondani.mondta Savannah -. . . hogy a dagály ragadja magával. Covington úgy gondolja. amit elveszít.felelte Savannah. -Az az FBIügynök azt mondta nekem.feleltem. Ez felidegesítette a ku-tvákat. ha idejön. Ügy gondolja.Jól csinálta.teleltem. hogy úgy gondolja.feleltem. nem voltak elég gyorsak.És hogy szökött meg? . Nem tudom . .Egy fa szilánkokra hasadt. és vagy száz ember és vagy három véreb próbálta kizavarni őt a fák közül . . hogy tul közel mennek hozzá.Kellő részletességgel fogom ecsetelni neki. az üldözőiket pedig megriasztotta.és egy csésze kávét nyújtott át. . tudod. mégis elkerülték Luke-ot. .

Nagvon éivezed.Valamit őszintén meg kell mondanom neked. Nézd.Mitől vagyok szemet. . És pokolian igaza lesz. hogv megbánts érzéseimben. . hogyan csalogatja majd ki ez a duma a feleségről. Tom. Tom . akiket ismerek. a pár papucsról. végül mind New York Cinben találták magukat.Egyáltalán nem tájdalmas . elvesztettem di eletemet teleltem.felelte.Azért vagyok itt. .Nekem az lenne. És a benned lakozó költő szereti a Luke-ban lakozó gerillát. ha ott akarsz elm.mondtam -. nem akarlak megbántani érzéseidben.vágtam vissza. Vagyunk néhányan. Savannah . Ne hagyd. hogy ml sokat adjál tel abból.Csak egyszerűen nem tudom elviselni az ondicséretedet.Egyáltalán nem élvezem. Tom . Toia ez a téma bizonyara nagyon tájdalmas neked. Luke-nak is.És azt hiszem. azt a sok szart amit összehordasz erről a témáról és úgv találom. hogy neked és Luke-nak mindenetek meglegyen a világon. hogy ő utthort van . hogy ellopják lel-keteket és délvidékivé tegyenek titeket. . mert Luke szörnyen fanatikus. A délvidék arra kényszerít. akiknek az amerikai középosztálybeli élet maga a halálos ítélet. . kérlek segíts nekem rábeszélni.telelte Savannah a ká. hogy kiiejtse neked a saját álláspontját. hogv jöjjön velünk vissza. hogy az én életem is halálos ítélet.Ügy gondolod. Azt togja mondani neked.után avulva HULLÁMOK HERCEGE 493 . . ..mondta nyugodtan. Nyitottak legyetek minden iránt. A legnagyszerűbb és legjobb délvidékiek..Ha Luke megjön. .mondtam. ha azt kell mondanom. ha azt mondhatod nekem. -Nagvon is táj. hog\ segítsek neked Tőm. Savannah . . túléljük azt és nem bántodunk meg túl könnyen. ami igazán vagy. igaz. De mi amerikaiak. hogy segítsek hazavinni Luke-ot. akik a középosztálybeli halálos Ítéletünket éljük. .El sem merem 492 Pat Conroy képzelni azt a brutalitást. ha tényleg arra ragadtatnád magad. és ne hagyjátok.teleltem. egy kissé szemét vag\. . .úgyhogy nem értem. . Én csak azt akarom. meg néhány kócos kölyökről. lom . .mondtam.Nem akarok eri ól beszélni .Hat persze hogv nem.Hála istennek. Savannah? kérdeztem.

felelte. mégis hihetetlenül érdekes. hogy a lehető legrosszabb szülők gyermekeiként születtünk.Nem játszom tovább a New York-i kritikus szerepét -mondta. 494 Pat Conroy .Például verseket kellene írnod rólam. hogy pontosan olyanok. Esténként ott a sötétben Savannah néhány verséből idézett és könnyek futottak végig arcán. . amelyek érnek valamit .De hát csak ezek azok. Nincs többé Mister Vörösnyakú . amiért nem születtek tökéletesnek. azt hiszem kezdtük megbocsátani szüléinknek. \i igazán jellegtelen téma . de másként nem is történhetett volna. de mindketten valahogy mégis nagyszerűnek találtuk.feleltem. ami az egész világnak örömet és boldogságot hoz . . . . Ott a Marsh Hen-szigeten. Olyan egészen klassz témákról kellene verseket írnod. . ott a^ folyó menti házban veszélyes és ártalmas volt. Talán azért mondod. amilyeneknek lenniük kellett.Ezt megígérem.tanácsoltam neki. mert annyira szeretem New Yorkot. amelyek elszomorítanak. milyen károkat szenvedtünk és miben erősödtünk meg felnőtt életünkben. írok néhány New York-i verset . Savannah . . mim amennyire te utálod? . 1 e ígérted meg. Kemény gyermekkorunk volt.Hát az biztos lesz. hogy megbocsássunk nekik. Az ördögbe is.Ne idézz olyan verseket. .Egy hatezer lakosú városban nőttem fel és még ott sem én voltam a legérdekesebb személv. még a családomban sem én voltam a .Ez is ígéret. aztán megkezdődött hosszadalmas várakozásunk Luke-ra. amire csak emlékeztünk kora gyermekkorunktól és megpróbáltuk felmérni.Nem tudom. Életünk.vallottam be. miközben Luke-ra vártunk. Savannah mondtam és megfogtam a kezét. miután Henry és Iüa Wingo nevelt minket.figyelmeztetett.mondtam. 27 Egy héten át Savannah és én ott éltünk magunkban az óriási sósmocsár közepén.. Kezet ráztunk.felelte. Végre elég idősek voltunk ahhoz. Savannah . Elmeséltünk egymásnak minden történetet.mondtam neki. Meglepetésünkre Savannah és én is egyetértettünk abban.Én sem játszom tovább a vörösnyakút .

mondta. Csak súlyos tényekkel írta tele őket. . csak ökörsütés.A dél megöli az olyan nőket. hogy végre tudomást szereztem azokról a hatalmas és áthidalhatatlan részekről.Gondolj arra. kivéve ami titáni és koloszszális. Jómagam teljes egészében séma vagyok. amit gyermekkorunkról meséltem és épp ekkor történt.Halott lennék . ha Colletonban maradsz feleltem HULLÁMOK HERCEGE 495 . Luke egy istenverte szakadár.De milyen áron. Bármihez tudok alkalmazkodni. hogy láttalak téged felszállni a kibaszott égboltra. Azazhogy fenét. őrültsége könyörtelen cenzor volt Naplói azonban megőrizték életének fontos pontjait. Nappal nem mutatkoztunk és Savannah megszállottan dolgozott naplóján. De ettől még nem vagyok rossz ember. Neked pedig szárnyaid vannak. . Kiúsztunk a mocsárba. amennyit akarok. amint a hullámok átáramlanak haj unkon. . men te sosem voltál kiszámítható. . Apánk déli sémára készült.jelentette ki és hangjából ismét ana-pesztusok áradtak ki az éjszakába. leszappanoztuk meztelen testünket és éreztük. Ott bementem a telefonfülkébe és olyan központosokat hívtam fel. Ez nem igaz. mielőtt aludni tértünk. Savannah. Ötletek nincsenek délen. Legyökereztem a vörös agyakba. hogy az már vagy zseniális vagy csupán paródia. mint az enyém. Ezzel is csökkennek a temetési költségek. Savannah . miiven árat fizettél volna. Ez túl kiszámítható reakció egy vidéki embertől .Emlékezz csak vissza mindkettőnk közös gyökerére. mint én. Luke szintén déli sémára készült. És ez aggaszt. olyannyira kimunkálva. aki kivált az államszövetségből. hogy „Sheridan téri etűd" . akiknek érdekesebb volt a személyiségük. anyánk is. És életem egyik öröme volt. Túl sok az nekem ott. . A kunyhóban leszárítkoztunk és töltöttünk magunknak egy pohár konyakot. Leírt minden történetet. szeretett kishúgom .Ezen küldtünk el titeket öreg csajokat Manhattanbe -mondtam. mikor megérkezett a dagály éjfél felé.A New York-i ciklusom első költeménye az volt.legérdekesebb személy. amelyek Savannah életében voltak colletoni emlékeinkről. A hatodik napon ott a szigeten a folyamágban fürödtünk. Savannah. Nem készítettek fel egy nyolcmilliós városra. semmi mással.mondta Savannah. de annyi sült tököt ehetek.feleltem. Tom? .

miközben felkeltem és kimásztam hálózsákomból. . .Nem tudom. Arra ébredtem fel.mondtam. Luke mondta Savannah. . aki nem birka. és nekem még csak eszembe sem jutott. hogy szereti a másikat. .Ezt még te sem mondhatod komolyan. Még munkálkodnom kell kissé. Megölni minket! . még emlékeztek erre a helyre. kis hülyék.kérdeztem. a városra meg a kormányra. A két árnyék összeölelkezett a holdfényben és körbeperdültek a fapadlón.Mi is nagyon örülünk. Luke felnevetett és azt mondta. amint Luke behúzza kajakját a növényzet fedezékébe. . kisöcsém .Megleptetek.Keresik ezt a helyet. hogy egy puskacsövet szegeznek torkomnak. Luke? . 4% Pat Conroy . Aztán egy ceruzalámpa fénye vakított el. Mindegyikünk érveit latolgatta és azt. Hideg szél támadt fel nyugat felől.visította Savannah és küszködve keresték egymást a sötétben.kiáltotta Luke.Jézusom. Olyan átkozottul dühös voltam mamára. Tom .Nem sok közöm van a forradalomhoz. hogy gondolhatsz egyáltalán ilyenre. Itt most a forradalom egész hadseregével beszélsz.Mit akarsz bebizonyítani. hogy nem öltelek meg benneteket . Luke .Nagyon örülük. hogy mondja először. hogy embereket toborozzak.Ügy látszik a forradalom jót tesz neked. .Che Guevara.Talán azt. a fászék hangos csattanással vágódott a falnak.mondta Savannah. aztán ott ültünk a kis verandán és vagy tíz percig egyikünk sem szólt egy árva szót sem. .felelte -. hogy belemásztam ebbe az egészbe és már nem látom a . .Luke! . hogy ti. Savannah kihozta az üveg Wild Turkey-t és töltött neki egy pohárral.Jól nézel ki. hogy rábeszéljünk. . kis cukorfalat -mondta Luke.felelte. hogy nem öltél meg minket.. én meg átadtam neki az üveg rovarriasztót. Egyébként az egész úgy is kezdődött. Aztán meghallottam Luke nevetését. . ha nem tévedek mondtam. . hogy mindössze egyetlen emberi lény maradt a földön. gyere velünk vissza. . mikor aludni tértünk.mondta végül Savannah. miután már lekentem testemet. Kimentünk a csillagok alá és néztük. hogy megölsz minket? .Azért jöttünk.rovarirtóval permetezte be a kunyhó belsejét. Luke . .

Ezeknek tudniuk kell. helyesen cselekszem. Gondoltam már rá.felelte Luke -. De az építkezésnek még a széléhez sem tudok elég közel férkőzni ahhoz. hogy az építési programjuk némi ellenkezést váltott ki.Ügy gondoltam. már nem volt visszaút. Tudjátok. Nem bántam meg semmit. hogy felrobbantsam tél Charlestont. akik rád vadásznak ezeken a szigeteken. Egy hónappal ezelőtt felrobbantottam egy ólat.mondtam.Azt hallom.Van köztük volt zöldsapkás. akik a reggeli kávé mellé csecsemőket esznek és kint az erdőben keresnek. Miután felrobbantottam a hidakat és azok a pasasok ott a vonaton meghaltak. Most főleg azzal töltöm az időmet.mondtam. mikor elkezdtem ezt az egészet . .Nem .felelte Luke -. selyemben fénylik és mindig lehet érezni a leheletén a kaviárt. Anya és apa hogy vannak? . hogv íelrob498 Pat Conroy bántsam valamelyik munkás csajkáját. Nehezemre esik arra gondolni. . . . .kiutat.Láttam őket. hogy kinyírom őket. de nincs velük semmi bajom. van elég lopott dinamitom a szigeten. hogy rákásszak. majdnem elkaptak.Egy csomó fickót küldtek ki. hogy add fel és gyere velünk vissza. A legutóbbi három alkalommal mikor megpróbáltam.Apa rendszámtáblákat készít. .kérdezte. mint ahogy az én dolgom az volt.Mindez tökéletesen világos volt számomra. akiket arra béreltek fél. . ami számomra helyes volt. hogy feladd? .Semmi bajod azokkal az emberekkel.Nem gondoltál arra. . kivéve persze azoknak az embereknek a halálát. . Csak azt tettem.szólt Luke.Az az ő dolguk . de ő most már Newbury. . hogy előlük bujkáljak HULLÁMOK HERCEGE 497 .Mama meg valamelyest szégyelli magát. .Nem ismerik a területet .Azt akarják. ugyancsak ügyesek . . . . hogy megöljenek téged? . Luke -mondta Savannah.mondtam neki. . hogy visszafizethesse tartozását a társadalomnak . ami tele volt őrkutyákkal. és ez megnehezíti a dolgukat. Bárcsak jobban csináltam volna.Mindketten betegre aggódják magukat miattad. hogv komplett seggfejként cselekedtem.kérdezte Savannah.kérdezte Savannah. Luke . amikor a postára megy és ott látja legidősebb fia fényképét a körözött személyek között a falon. .felelte.

Én sem szándékoztam .gondosan áttanulmányoztam ezt. nem nagyon tetszene.ez az egyetlen bajom. .Miért nem tiltakozol csak egyszerűen minden erőszak nélkül a Colletoni Programtervezet épülete előtt? .feleltem -. . mind a ketten azt hiszitek.és kutyákkal vadásznak rám.Lárifári . . Ha egy acélhengersor lenne.Nekem is migrénem van . . hogy egész életemben egy könyvet sem nyitottam ki. mint a szabad gyülekezési jog. . . még elviselném. Ez egy amerikai törvény.mondta . .felelte . vagy egy vegyi vállalat.mondtam. A gondolatát sem bírom azoknak a fegyvereknek Tom és Savannah.mondtam. De hogy Colleton emlékét meggyalázzák a plutónium miatt.Elbaszott egy világ ez. Tom .Vége az úriember stílusnak mi. .Nem a te dolgod megakadályozni. az a vonat nem volt betervezve. ami bármit is számít Valaki többmillió dollárt keres azzal. hogy plutóniumot állítsanak elő ebben a megyében és ez az egyetlen.kérdezte Savannah. az csak egy dolog. . .. . de nem öltem meg négy embert. hogy a plutóniumból nukleáris fegyvereket állít elő. hát sajnálom.mondta -.Mégis gyilkosságért köröznek.. ezt már nem viselem el. HULLÁMOK HERCEGE 499 .Akkor kié? Savannah? .mondta Savannah. de tényleg. .Szörnvű fejfájások gyötörnek.Az összes környezetvédő mögötted áll .A kutyák nagyon komoly veszélyt jelentenek. de még azt is elviselném. Luke . a Nagy Pénz mindig győz. Valahányszor a Nagy Pénz állt szembe a környezettel.Azzal nagyot húzott a bourbonból.Nem értenek egyet a módszerrel. hogy a te tiltakozásod mozgatta meg őket. hogy termeljenek paradicsomot.Hát persze. vagy fogjanak osztrigákat. Luke? . hogy a világ hidrogénbombákat gyártson . de mindannyian egyetértenek abban. de ezekre a dolgokra mindig odafigyeltem. . Ha hatezer munkahelyet teremtenének és embereket állítanának munkába. -Gyilkosnak és őrültnek tartanak. Hogy eladták Colletont. hogy akcióba lépjenek. .Ezek itt hidrogénbombákat csinálnak és engem neveznek gyilkosnak. Tom és Savannah.felelte . Tom .Legtöbb ember azt hiszi őrült vagy. ez minden valószínűség szerint felhívná a figyelmüket.-Jézusom! . . tudom.mondta Savannah. Valaki sok millió dollárt szakít le abból.

mondta Savannah.Hogyan? . . hogv én vagyok az. ami meglepett volna.El sem tudtam hinni. . Két napra Luke jelenlététől a világ megújult.mondta Luke. -A gonosz erők hajlandók alkut kötni. aki kiállt elvei mellett. hogy harcba induljon ellopott szülőföldjéért.mondta szomorúan. ő lett első áldozata saját csillapíthatatlan har-ciasságának. . hogy felrobbantottad á* hidakat. Aztán meg hittem azt is.felelte. de családjuk van. aki ott halad a 500 Pat Conroy part menti országúton az egyik delfinen fekve. hogy nem sikerült megváltoztatni semmit. -Küldtek egy pasast.Félnek is tőled. Luke . .Nekem az egész meglepetés volt .Pontosan meg tudom jeleníteni magam előtt az egészet. . ha itt vagyok egyedül a szigeten mondta Luke mosolyogva. semmi olyan nem történt. . Luke . hogy talán hatásosabb lenne. hogy elhozzuk a fehér delfint. hogy elmesélje lázadásának történetét országa ellen.mondta Luke .mondtam neki. Mielőtt elmentünk. Még az sem ért szart se. .Meg is tetted. Hagytuk. . akiket etetni kell.Az egésznek több értelme van.mondta Luke -. úgy megfélemlíthetem az építőmunkásokat.mondtam. nem érted te ezt . amit azért tettem. Ne is mondd .Savannah . .Ilyenkor bármire rá tudom beszélni magam. amit elgondoltam. mert ő volt az egyetlen ember a városban. A kudarc. Colletonba tért vissza. hogy lelassítsam őket. hogy elég vagyok ahhoz. százszor lejátszottam gondolataimban azt az utazást. Azt hittem. hogy ezeket a szarháziakat kizavarjam a megyéből. ugyancsak lelassítottad őket .Azt mondhatom neked fiacskám.Á. nekem kell eltartani egész Dél-Karolinát. Egész életemben mindig láttam azt.Nem hiszem. úgy hívják Covington. Az igazságtalanság érzése szólította őt fegyverbe és a bosszúállás. . . Mikor aztán ott voltunk Miamiban. .kérdezte Savannah. hogy a lábukat sem merik Colletonba tenni .Azzal. De . Először azt gondolta. én azt hittem. . . küldetését szenvedéllyé alakította át. Alábecsültem őket és túlbecsültem önmagam.feleltem neki. .mondtam.gondoltam. Le tudtam pergetni magam előtt.Mi egy javaslattal jöttünk.Ha leülök a tárgyalóasztalhoz. . le tudom állítani ezt az egész programot. hogy ilyen messzire mennek .Mert én át tudom látni .

hogy még mindig nem kaptak el. hogyan szálljon ki a harcból és voltak idők. ha meghallanák. Luke úgy gondolta. még ha nem is mondta ki. hogy a leghülyébb. mikor csónakra szállt a folyamon. mindössze annyit érzett. így hát letettem a puskát. Elmesélte lassú vándorlásait a földig lerombolt megyében. De aztán feleségükre és gyermekeikre gondoltam. hogy Apa golyót kapott a szeme közé.ez saját küzdelmének hosszú magányosságában kellett rájönnie. hogy támogassanak. amit talán győzelemnek lehet nevezni. Az egyetlen. akik az építkezést irányítják.Mindannyiunkban felszínre tör a szörny. mint a Loch Ness Luke -mondta Savannah. az öldöklés ne legyen hiábavaló. az egyetlen dolgot cselekszi. mi minden veszéllyel nézett szembe minden egyes alkalommal. hogy egyedül cselekedett és ez volt legsúlyosabb bűne. Kate biztonságos házában. . azt kívánta. Ha már ölnie kellett. akik ugyancsak szarul éreznék magukat. . a legszarabb gerillaháborúba rohanok. Azon vettem észre magam. én vagyok az utolsó délvidéki .mondta. öcsém és húgom. Luke nem érezte. nagyon keményen megpróbálták. Nem érezte magát legyőzöttnek. ahogy történetét mesélte. mielőtt mindennek vége. Aztán mikor az első vért kiontotta. . . aztán amikor eltűnt szemük elől egy sikeres rajtaütés után. amit az ő ösztöneivel rendelkező bármely ember elvárna tőle.A mi génállományunk olyan. hogy tévedett. hog\' saját hiábavaló lázadozásacsinált becsületbeli ügyet egy egyszerű politikai döntésből. hogy én vagyok az utolsó délvidéki seggfej. .De később már csak azt. háborúja az állam tulajdona ellen elvesztette minden erkölcsi felhangját. amiről valaha is hallottam. összeütközéseit a fegyveres őrökkel. Hangja szinte zenélt. azt gondoltam magamról. így aztán felrobbantottam néhány traktort meg teherautót és halálra ijesztettem néhány őrt. egy nagy hibát követett el. .Le kellett volna lőnöm a Mewshaw Vállalat három főmérnökét. Georgiában. tejó Isten. HULLÁMOK HERCEGE 501 amikor nagy türelemmel lopta el a dinamitot az építkezés helyszínéről és elmondta. csak sarokba szorítottnak. Még a felháborodott tömeget sem állíthatom magam mellé.Mikor először jöttem ide. Pedig. mivel nincs felháborodott tömeg. Nem tudta. Hitt a déli emberek mentalitásának fenségességében. mikor még mindig úgy érezte.

. Tom .Vietnamban ? . Ezt az egész sós mocsarat sivataggá változtathatják. Kompromisszum! És akkor hol volt az az istenverte kompromisszum? Nem azt mondták nekünk. . mennyire nincs igazam.Tévedsz.A kompromisszum sohasem volt valami erős oldalad Luke mondtam neki. Luke édesem . Ha valaha bármi baleset történik abban az üzemben. akkor mi az ördögnek vagy még itt és miért játszol háborúsdit.mondta Luke. Én fütyülök a politikára és utálom a politikusokat meg a tüntetőket mindenféle formában. . amit csinálsz . Még arra is gondoltam. akár liberálisoknak. tűnjetek el!" És akkor megértettem miért kellett ezt tenniük.. És hogy itt vagyok. minden polip és tarisznvarak kétszáz évre eltűnik a sötétségben.mondta .mondta Savannah.Nem vagyok én egy istenverte radikális.Ha egymagám cselekszem. akár konzervatívoknak nevezik magukat. Még csak észre sem vesznek. Tudom. akkor minden garnélarák.Még a tengerészgyalogosokat is bevetették volna. aztán megpróbáltam volna leszedni 20 vagy 'M) építőmunkást.Utálom a radikálisok minden fajtáját. hogy felépítik a telepet a megye egyik végében.Vietnamban csak azért tudtam megölni az ártatlanokat.mondtam. hogy megtámadom az építők táborát fényes nappal. .Ha már nem hiszel abban. mint ők. hogy egy várost ellopni nagyon vészé502 Pat Conroy Íves dolog lehet.Te vagy a legnagyobb .Mert nem számít. nincs bennem bátorság ahhoz. . Savannah -mondta erős meggyőződéssel.távolról sem tévedek annyira. Már idejekorán rájöttem. ahol addig is éltünk. ahogy azt kell.kérdezte Savannah. hogv kell megvívni egv ilyen har-i'ot. lom. nem győzhetsz. Először megöltem volna a fegyveres őröket. hogv ártatlan embereket öljek meg . . . ha eny-nvi embert megölsz . mert a világ legerősebb országa állt mögöttem. . Ha egyszer elszarnak valamit. mi pedig folytathatjuk életünket ott. De egyszerűen nincs szívem úgv megvívni. HULLÁMOK HERCEGE 503 . megölhetik a tengeri élet minden formáját ötvenmérföldes körzetben. . Ehelyett azt mondták „Tűnjetek el szarháziak.kérdeztem -. hogy ha csak nem szánod el magad az ártatlanok megölésére.Mikor lettél radikális? . az emlékezteti őket arra.

Aztán megfordult és meglátta Mr. mikoi rátaláltam ott a sarkon. Fruit testet öltött a képzeletében feltámadt város eltűnt.Mert a város ott volt egy pillanatra . amint végigjön az utcán őfelé.mondta Luke -. amikor elkezdték lebontani a hazakat. .felelte Savannah. Fruit a sípját fújta és irányította a fantom forgalmat az ő szótlan egyszerűségével. amikor elköltöztettek j várost. Félholt volt az alultápláltságtól. Visszaidézte. aztán hogy a sötétségben beleütközött Amos keresztjébe és aztán végigcipelte azt a Street of Tides-on a különös holdfényben. hogy nem volt álom . Már félig éhen haii es rongvokban volt.Nem Luke . Biztos megijedt. Fruitot. Mr. egész életemben ilyen dolgokat látok. 504 Pat Conroy .Túl sokáig voltál ott az erdőkben . ahogy a város csodálatos módon kiemelkedik a földből.tüntető. .Nem tudom. bár pokoli \olt c-luins/oini onnan a/ utcasaroktól es . csak az egyetlen voltam.Azt mondod őrült vagyok . Kibújt az erdőben és élt ahogy tudott. még azt is hallottam. .felelte húgom -. Én pedig a hallucinációk királynője vagyok.Ez a legkülönösebb része a hallueináciddnak . en meg eh mem egv katolikus misszióra Savannah-ban. Savannah. . aztán azt mondta: . akit valaha is láttam.Az egész ott játszódott le előttem. Az egész olyan gyönyörű és valóságos volt. Fruitot nem álmodtam .mondta Luke áhítattal. Mindent el tudok mondani erről. . milyen nehézségébe került megtalálni nagyszüleink házának helyét.Nem vagyok őrült .szóltam én.De Mr.mondta Luke. ü ceii\let> ott volt.mondta Savannah. . A második éjszaka elmondta visszatérését a városba és rendkívüli látomását. Nem volt ez álom. . ahog\ a torjaimat iranvitotta. El kell hinned nekem. . . egy pillanatra éreztem a friss festék és kávé illatát és hallottam a árusok hangját. .Nem. Mikor azonban Mr.Tudom. ahogv az eladó Jó reggelt" kíván a cipőboltban. . hogy magyarázzam meg.vitatkozott Luke. Elfeledkeztek Mi.Nem is kell elmagyaráznod nekem Luke.Csak egy szép kis hallucináció. aki ezt tudta. Fruitről. Savannah megfogta Luke kezét és lágyan megcsókolta. pedig mindig te voltál az őrült. Láttam az üzleteket. Működtek a közlekedési lámpák is.

mikor azt magvara/tani. . liaroui ev bortont kapok? .Szeretnék egy pár éjszakát itt tölteni egyedül .Ezt az alkut "ondoltj ki . . mint <í. iiagvoü aggódik Akait. akik a \aiost elkoltcvtették. . kishúgom .Hamarosan indulnunk kell. Nem iigvelt rám senki.Hadd maradjak veled. .sak mama.bevonszolni a (simákba.Miért nem jössz vissza velünk ma este? .mondta Luke.Csak annvint.mondta Lllkr HULLÁMOK HERCEGE 505 .közölte Luke.-v múh'a uira eg\esulhet a családunk .A/t mondta. .mondta Savannah -.Mondd meg Covingtonnak. de s/imei oh an puhák és ijedtek. . 1 e is ag\aintg\ áldozatul estél azoknak.Ő is azi akarja. Szeretnék búcsút venni (Jóllétemtől Pénteken várom őket a Charleston hídon. ahol otthon érzi magát De hat ahhoz Colletonban kell felnőni. . -Elleszek .szólt Savannah. -A házunkból télhívhatnám Covingtont. elküldték Mr. mint eg\ királvt.mondta Luke. Savannah . akárcsak Mi h uitnak. Eélek téged itthagyni egyedül.Ezt tartogassuk Auschwitznak . Luke hatalmas ke/eibe temette arcát.mondta húgom aggódóan.kérdezte Luke. hog\ elkezdd az életet.kérdeztem. Nem hallgattak ram.A nemzetőrség egyik tisztjének szeretném megadni. .magam.Emelkedik a dagály. . Eruitot a/ állami elmegyógyintézetbe Milledgewille-be.1 alán i it t. hogv csak oda kell állítani egv másik utcasarokra. Luke . \isszakell velünk jönnöd-inondtd Savannah. \'olt valami bestiális. Arca mint egy oroszláné. . . Tom? -kéidezte. Mint egy katona.A/t mondta. hog) feladom magam a Charleston hídon.Ialán egv szobában lehetett apával. valami primitív a fájdalmában.feleltem. háromtól ót évig . t ovingtonban megbízol. .szóltam. hog\ \alaki megértse Mr. Tom . aki a bá-tvámra vadászik mondta .lit a/ ide|e. Abban az IBI ugvnokben. Kruitot. hogv gvere vissza . Savannah megszólalt. mint anieimvire bárki másban. . .Neked is segítségre van szükséged. mint egv szarvasé. Ok met. .Tudok magamra vigyázni.

. Nélkülük nem járhattam volna végig az utat. Mikor arról beszéltem. Amint a csónakot a szűk csatorna felé kormányoztam. végigcsúsztatta körmeit nyakamon és azt suttogta: Menjünk \ issza a házba és szeretkezzünk és mondjunk egymásnak mindenféléket.Ha együtt maradunk Löwenstein. vadvirágokat és szedret szedtünk. szépségbe.én.kérdezte és arcon csókolt. hogv Luke-ot a tengerbe temettük. mihelyt hozzám ért. könnyeimet szárítgatta. miközben egy sokkal vadabb és ridegebb Atlanti-óceánt ügyeltem. ma este már el nem mentek. egy kis fohászt küldtem a folyó felé. aztán otthagytuk a telehold fényében. Luke pedig a dagály télé taszított minket. nyugalomba.Most már vége. zsidóvá kell válnom? . Két héten át úgy szeretkeztünk. A hála fohásza volt ez. Mindennap mérföldeket sétáltunk a tengerparton.Én már belefáradtam ebbe a békességbe. megáldott a legrendkívülibb fivér és nővér jelenlétével. Utolsó niame-i éjszakánkon összebújtunk egy sziklán és egy takarót terítettünk a vállunkra. . Híresek leszünk és kiverjük az összes matrózt a kocsmákból. Tom . lomnak igaza van. a társam és legjobb barátom. Tom? . Most nem Savannah pszichiátere hallgatta történetemet Luke-ról. hogy visz-szatérjünk a városba. Összeomlottam. veszünk egy nagy rákászbárkát és több istenverte garnélarákot fogunk majd.Nem várod már.mondta a kezemet fogva. Susan Löwenstein a kaijaiban tartott engem és hajamat simogatta. de most már nem változtathatjuk vissza. érzéketlen sziklacsúcsokat ostromolta. a nagyszerű ételekbe és a csodálatos szexbe. mint bárki más a keleti partvidéken. Nem is tettem volna. . .Három év múlva nevetni fogunk ezen az egészen. amint a zord. . Aztán felém fordult. Kelnevettem és azt mondtam. Savannah és én a csónakba szálltunk. mintegy ellensúlyozásképpen. én pedig elmeséltem neki Luke halálát. ami csak létezik a világon. Savannah csókokat dobott neki. mikoi elhagyom New York Citvt Augusztus utolsó két hetében Susan Löwenstein kibérelt egy kis házikót Maine tengerpartján. hanem a szeretőm. hog\ egymás karjaiba omolhassunk. mintha egész életünkben arra vártunk volna. 508 Pat Conroy örömön kívül mást is élezhetek. hogy szép legyen. míg végül lelem fordult. Az egész jól elsza-ródott. Bár Isten különös és sebzett szülőkkel vert meg engem. Majd mikor kiszabadulok. ha nem kapjátok el a dagályt a következő órában.

mondtam.Mindenkinek mondanom kell valamit. . Lowensteírir HULLÁMOK HERCEGE 509 . Első kérdése váratlanul ért.Aha . . . . . . Löwenstein.kérdezte. Hiszen a családomban mindenki ezt teszi. Egyikünk sem akart túl gyorsan belevágni. . mély alomban voltam Halott voltam és nem is tudtam róla. Tom. mikor meglátott engem. mássá lesz. Először nem válaszoltam.felelte.. Szóval beengedtek. mikor megcsókolt.Herbert sem zsidó. .Mondanom kell neki néhány dolgot . . Túl sok idő és vér halmozódott fel közös múltunk mocsaraiban. ami csak létezik a világon. Odahajoltam.Ugyan.Mikor visszamegyünk. Egy pillanatot vártam.kérdeztem. miközben egy New York-i utcai jelenet fényképét tanulmányoztuk.Mindkettőtöknek. . -Szigorúan engem tesznek felelőssé. megcsókoltam és kezdtem kigombolni ingét.Nem.feleltem. ha egy csavart szaltót csinálsz az Empire State Building épületéről. . különösen. Megint csodásán érzem magam.Miből gondolod.Nem tudok várni addig.suttogta. Savannah meglepettnek látszott.Épp ideje . menj vissza hozzá. Feleségem és gyermekeim képe villant elém a sötétségben. . látnom kell Savannah-t. dehogv . aztán azt mondtam. .Mert már vettem mintát az áruból . mikor Sallie felhív és azt akarja. Tetszik. Hívjalak ettől toií\j Susannak. de egy pillanatig szorosan ölelt és azt mondta. Gondolj csak Renátára.Tudsz Renáta Halpernről ? .egyezett bele.mondtam.Félek. .Mielőtt veled találkoztam. ahogy azt mondod. Megpróbálok uralkodni magamon .Hát nem szép kilátások ezek a közös életünkre? Bepillantás az elkövetkezendő műsorszámokba. míg visszamegyünk a házba.mondta és csaknem elmosolyodott.Nézd. mi történik majd. . Az első együtt töltött órában alig beszélgettünk.Löwenstein elengedett téged egész napra . mikor szeretkezünk. . úgyhogy levehetjük a ruhánkai és mondhatunk egymásnak mindenféléket. Za-vartnak tűnt. . éri nem bánom. hogy ezt akarja? .

. . Savannah.Iudod te.Néha azt hiszem.Olcsón adtad el magad. .Lehet.Nem . Savannah ram nézett és azt kérdezte. . Mindig idejött. . . Tom? . mit jelent nekem Dél? .mondta Savannah. a képtár Monet termébe. amiért te sem. Már ezerszer megbeszéltük ezt. De nem tudom elviselni a világot nélküled. .A délvidéki élet maga a halálos ítélet.mondtam. mint azt. . .. Több is lehettél volna.Bármit is teszel. mikor így szólt. . . Nem tehetek róla. Én azzal tiszteltem meg önmagam és di egész családot. melyet jobban tisztelnék.felelte.telelte húgom. hogy elmész.Némi harag érződött hangjában. hadd segítsek neked ebben. . Megfogta a kezem és megszorította.teleltem. Savannah kedvenc helyére mentünk. hogy te így érzel. Savannah. hogy tanár. mégpedig jó hosszú időre. Viszonoztam kézszorítását és azt mondtam.Löwenstein hamarosan hazaenged téged .Ha valaha megint úgy döntesz. 510 PatConroy Menekülnöd kellett . én készen állok . de hazudott.Akkoriban jelentett nekem valamit . HULLÁMOK HERCEGE 511 Fejét a vállamra hajtotta.Tudom. akkor is szeretni foglak. hangja kimerült és reszkető volt.Lelki táplálékot. Nmcs a nyelvünknek olyan szava. . Savannah. . különösen én. . Tom. -Nem voltam valami jó bőrben.Még ne.Akkor mért nem vagy boldog.Azt hiszem. . .Bárki megértheti. ha jobb kedvre akart derülni. .Figyelj rám. Kérlek.Igazán? . . .Mégis ott maradtál Délen. Elfordultam a fényképtől és azt mondtam. a világ jobban elboldogulna nélkülem -mondta es hangjának szomorúsága mélyen megindított.kérdeztem vissza.Mióta Luke meghalt. hogv még mindig távol akarom tartani magam tőletek. hogy egy lettem közülük. mint tanár és edző. ez vagyok én. még a nevét sem említettük egymás előtt szóltam és meglógtam húgom kezét. Savannah.Ugyanazért.

meg a lányokkal. mennyire szeretjük egymást. . Használd a művészetedet. amit Monet tett a virágokkal.mondtam. amint beszélni kezdett. erre kiderül.mondta Sallie.feleltem.Az egyik barátnője tizenkilenc éves. -Valami helyrehozhatatlan. Tudom én. . Sallie? . hogyan kell viszonyt folytatni.felelte. Mi lesz velünk.kérdezte. Tom.felelte. de ha a helyedben lennék. Hagynám. Nem fogok neked ebben hazudni.Jól csináltad.Mert nem írtál róla a halála óta . Tom. Tom? . Nem tudtam.Beszélnem kell veled Löwensteinről. Te vagy az egyetlen. aki Luke-ot visszahozhatja közénk.Szörnyen viselkedett.. . . -Gyönyörű leveleket írtál. .Azt akarod. Gyönyörű költeményeket írhatsz bátyánkról.mondtam neki. . 512 Pat Conroy . amitől Susan Löwenstein félt és amitől én is féltem.Mert szeretném összetörni. .Mi baj van. én bizony nem bocsátanék meg magamnak. túl öreg vagyok én ahhoz. Sallie .Valami széthullott bennem .Azt terveztem. Sírva fakadt. hogy valami nincs rendben hím öntudatával.Ugyan. . Mindez új volt nekem és biztos vagyok benne. Add nekünk vissza őt. mi hozhatja helyre. . . mikor összevesztem vele a másik két nő miatt.kérdeztem tőle. Sallie .Senki sem tudja. az annak a jele. .Szerettem őt. Sallie hangja elcsuklott.mondta szinte fuldokolva.Két másik nővel is viszonya volt.kérdezte. hogyan megy ez igazán jól.Azt mondta. de éreztem megkönnyebbülését. Tom . Néhány rettenetes dolgot vágott a fejemhez . .Tedd te azt Luke-kal.Annyira szerettük Luke-ot.De hát meghalt. . -A tajtékpipa ártalmatlan dolog. hogv tökéletes seggfejet csináltam magamból. hogy valaha is házasságra gondolhatott volna velem . dehogy. Ez volt az a hívás. . Miért? . hogy két másik rohadt nővel is kefélt. hogy összetörjem? . hogy végignézd.Nem . A művészeted.mondtam. Olyan kihasználtnak és megalázottnak érzem magam. Hadd szeresse az egész világ Luke Wingót. . Aznap késő délután Sallie hívott telefonon. . . hogy elfelejtettük.Pedig ideje . de ha egy orvos motorkerékpárokat kezd gyűjteni. hogy elhagylak és elköltözöm vele.mondtam. A brit motorkerékpár-gyűjteménye miatt .

hogy te az az ember vagy. mióta elhagytad csodálatos családodat"' . ne.És most egv igazán fontos kérdés . hogy eljön ez a nap.Mint Nagaszaki . Löwenstein meglátta.lelelte. egy másikat pedig lecsókolt. amit családod tiszteletére írtál: . A megfelelő szavakat kerestem. . A járdára ejtette táskáját és nyakam köré fonta karjait. De a kedvessége volt az. Mikor megpróbáltam megszólalni.mondta.kérdeztem.Mi annak a kolteménvnek a enne. . Szépsége megindított. Egye meg a fene Sallie-t. De a fene egye meg őt. Löwenstein és én harsányan felnevettünk.felelte és már azt hittem. Táskáimat már előző este összepakoltam. hog) Löwenstein kijöjjön rendelőjéből. Savannah: . könnveihez és azt suttogta.mondtam. hogy lejön a barna homokkő lépcsőn. Ez így nem tisztességes. Meglátott engem az utca másik oldalán egy lámpaoszlopnak támaszkodva.Auschwitz története" .És könnyeinken keresztül. Tom. mikor beléptem a szobába. előtörtek könnyeim.. . amit szeretek benned. mikor láttam. keresztények sírba visztek engem.Tudtuk. mint mindig. Beszéltünk róla. Egy szál gardéniával a kezemben léptem oda hozzá és húgom hajába tűztem.Az . Ti.Kit szeretsz a világon a legjobban? Odahúzta tejem az arcához. fejemet a vállára hajtva. mindjárt mosolvog. -Keresnem kell magamnak egy rendes zsidó fiút. Szavai belém hasítottak és még súlyosabban sírtam. Tom Wingót. kibámulva az ablakon.Ne.Végül csak visszajutottunk egvmáshoz. HULLÁMOK HERCEGE 513 Savannah ott ült a lakásában egv fotelban. Aztán feltettem neki a régi kérdéseket. -A bátvámat szeretem. Annyira sajnálok mindent. Az én mesés ikertestvéremet. . . -Jól van. Az egyik tulajdonság. de még mindig nem fordult felém. ott voltak a konvhaajtóban.Vártam. . mint én. aki mindig visszatér családjához. .mondtam eló'rehajolva és megszagoltam hajában a gardéniát. Savannah .Miiven volt a családi életed. Letörölt arcomról egy könnycseppet. amint felém közeledett. amiért előbb szeretett téged. . Nem fordult meg. Megsimogatta a fejem és azt mondta.És miiven azóta az élet. . . ami összetörte szívemet. felsi-koltott és átrohant az utcán. . Tom.Mint Hirosima .

. .kérte. Felvettem csomagjaimat és azt mondtam Savannah-nak. ha akarnál . . .Senkit sem tudnék boldoggá tenni élete végéig. szeretsz engem. Boldoggá tehetnénk egymást egész életünkre. lom . Megcsókoltam. és megszorítottam a kezét.felelte. .Odatartozom.Szoríts magadhoz. ahol utoljára vacsoráztunk együtt a „Világ Ablakai"-ban.Mert azt akarom.felelte és tekintetét a város felé fordította. Löwenstein . 514 Pat Conroy Aznap este Susan Löwenstein elvitt engem. . mert elhagysz engem -mondta és hirtelen felütötte az étlapot és figyelmesen tanulmányozta. Borozás közben kérdeztem meg.Mit szeretnél enni ma este.Ez a másik nő történetesen a feleségem . . A túlélés. Xem volt bátorságom elhagyni a feleségemet és . hog\ te meg én túlélők va-gvunk.kérdeztem. Löwenstein? Csendben nézett rám egy pillanatig.feleltem. . .Szoríts erősen.Csak épp úgy döntöttél. Azt hiszem.És felszínre tört a jellemem. Felnézett rám foteljéből és a/t kérdezte.Az a tervem. . Hát ezt hagvta rád családunk.mondta keserűen. én igen. én pedig bizonyosan szeretlek. hogy tekintetünk ne találkozzon.teleltem . Tom": . megöleltem.Azt hiszem.mondtam. Benned nem vagyok biztos. hogy barátokként váljunk el? . . nem idetartozol.mondta és arcát elrej tette az étlap. l)t a család neked \alarm sokkal nagyszerűbbet adott. . Tom . hogy valami nagyon pocsék ételt rendelek.Meg se próbálj ma este megnevettetni . .Neked tehetséget adott. .Miért nehezíted meg. Aztán búcsút mondtam húgomnak.Mert ma este hagysz el egy másik nő miatt. -Igen. mikor örökre búcsút mondasz nekem.Valaki disznóvégbél-pástétomot ajánlott. . zajtalan helyként terült el.Nocsak! . magasan a város fölé. . . . Alattunk a város lángoló és kristályosán csillogó.Mindez csak bocsánatkérés azért. hogy velem maradj.Na és mi a/: .Gondolod. Xem akarok csodálatos fogásokat azon az estén. .Bárhová tartozhatnál. aztán azt mondta.Visszamegyek Dél-Karolinába.Szerinted mi a legrosszabb az étlapon? Mert én azt fogom rendelni.. . aztán az ajtó felé indultam.Tehetséget . Aztán így szólt.

Megváltoztattad az életemet.mondta Susan. hogy felelősséget erezz irántam. Segíts nekem ebben. Neked köszönhetem.Nem. hogy új életet kezdjek veled. Löwenstein. Meg kell bocsátanod.De hiszen szeretsz engem.Akkor hát itt ér véget a történet . Tüntesd el a múltamat.Azt választottam.feleltem.Mégis Sallie-t választottad. itt tarthatlak..Akkor maradj velem.Azt hittem. Éjszakára bejelentkeztünk a Plazába és egész . mint egy kutya a házatok előtt a Central Park Westen . hogy tiszteletben tartom saját történelmemet mondtam. Tom. de mondat közben elharapta. Érzékinek. miközben az épületet erős északi szél lengette. hogyan könyörögjek. kérlek. . . . pszichiáterek. . Lehunytam szemem. . . a másik felem viszont retteg minden nagyobb változástól az életemben. Csodállak téged.Mit tehetnék. Vonzó férfinak.Szégyentelen egy fajta vagytok ti.mondta. Tüntess el mindent. Löwenstein.mondta. Tom . Vacsora után elmentünk a Rainbow Roomba a Rockefeller Centerben és pezsgővel tósztoltunk. . hogy lehetséges egyszerre két nőt is szeretni. Löwenstein . . hogy segítsek a húgomon. de megpróbálom megtanulni a szavakat.mondtam. . Ismét egész embernek érzem magam.gyermekeimet.Azt hiszem. . . majd lassan egyenként az ujjaimat.szólt és megcsókolta a kezemet.Nem tudtam. azért teszem.Akkor hát tegyük tökéletessé ezt az utolsó éjszakát . mint ahogy Sallie-t valaha is szerettem emlékezetem szerint. hogy ebben a pillanatban jobban szeretlek. . . Elmosolyodott és azt mondta. 516 Pat Conroy .Különösnek találom. hog)1 bűnösnek erezd magad. köztedÉs Sallie között.Ahhoz New Yorkban kellene megszületnem.Ha bátrabb lennék. amivel itt tarthatlak? . amit ismertem és szerettem. itt tudnék maradni. Nem tudom. . mindkét kezét az enyémbe fogtam és így szóltam.Akkor ott találsz majd engem ugatva.kérdezte erőszakosan.Ha nem meg)' a dolog. . . Löwenstein. ha el tudom érni. hogy szembenéztem ezzel az egésszel és hogy hittem. Egyik felem a világon minHULLÁMOK HERCEGE 515 dennél jobban akar téged.. . Mondd kérlek. És ez az erősebb felem.

Csak óvatosan. dehogyis. és jó csapatod lesz az idén? . Nemet mondtam. néhány embernek meglepetést okozunk -mondtam.mondtam nekik. lányok . hog\ együtt táncolunk ketten a hóviharban? . Arcában Luke arcát láttam. .éjszaka ébren voltunk. Gyertek csak ide és csókoljátok meg nagyapátokat.ígérd meg nekem. amint azt mondja. mint Henry Wingo. .Az jó lenne .Azt hiszem. . beszélgettünk.Na. hogy elhozzam apámat azon a napon.Nem. amit nem tudtam megmagyarázni. De én már döntöttem. miközben egymás felé rohantak. És én olyasvalamit éreztem. . szeretkeztünk. napbarnítottan és komolyan. -Remek börtöntöltelék lettem.Az egyetlen. gyerekeim.Sohasem fogom elfelejteni .mondta. de erről egyikünk sem tehetett. De Susan a nevemet szólította.Tom. átölelte karjaival és köny-nyek gördültek végig arcán. egyszer álmodsz majd rólam. .Isten hozott itthon. Esetleg segíthetnél nekem a hátvédeket edzeni. A sportról és az edzősködésről beszélgettünk. . Mikor a La Guardian búcsút mondtam. .mondtam. amit valaha isjól csináltam . Álmodj egyszer Löwensteinről. karcsún és sötét hajjal. anélkül. mikor behajtottunk a hátsó udvarunkra a Sullivans-szigeten.mondta apám. . Gyermekeim özönlöttek ki a házból és félénken közeledtek nagyapjukhoz. Az igazgató ezt mondta. majd megint beszélgettünk. Salliejött az ajtóhoz. megcsókoltam és gyorsan elindultam a kapu felé. mikor azt mondta. És tudtam. emlékszel. edző. hogy ő az én arcomban biztos anyámét látja. hiányozni fog a börtönnek és több olyan fogoly kellene. Mindössze nyolc óránk maradt. hogy visszanéztem volna. Apám öregebbnek látszott. mikor kiengedték a szövetségi börtönből.felelte. hogy mikor hazaérsz Dél-Karolinába.Harap. mikor azt álmodtam rólad. Egy évvel New York-i nyaram után egyedül autóztam Atlantába. így az én arcom most bánthatta őt. . Apa . Valahol . Odarohant apámhoz.kérdezte. Most Susan sírt és a búcsú ismét szívszaggatóvá vált. de én is. Aztán Savannah jött ki a házból. amit együtt tölthettünk. . Savannah érkezett meg New Yorkból. Megfordultam és hallottam.

igazán szép tőle. Jobbra fordultunk a bárkával a Wando folyóra. A Shem Creek halászdokkjánál lefordultunk és úgy parkoltam az autóval. egy elérhetetlen helyen valami ösztönös remegést éreztem. akiket valamiféle tökéletes szeretettel szerettem. sebhelyes csuklóival apám nyaka körül. a dagály pedig . aki beházasodott ebbe a családba és elviselte a család démonjait. Azt hiszem.Mondd meg anyádnak. ezek ébresztettek bennem lángoló félelmet és áhítattal teli szeretetet.Jó kis bárka . Meg a gyermekeim. egy élet látomásaitól elhomályosult szemekkel. hogy kell azzal bánni. aztán elhajtottunk Charleston felé.Nem fogadhatom el . Még egy hónapom van a futballedzé-sek megkezdéséig. És persze ikertestvérem. Addigjövök hozzád inasnak. hogy nekik sohasem lesz olyan gyermekkoruk.Sok rákot fognak ebben a szezonban? .Hát azt nem tudom . köszönöm. Felment ám a munkaerő ára.felelte. . mert szeretett engem. . te rohadt zsugori . míg majd felveszel egyet. az én szép.vissza akarsz térni a folyóra. . mely még ott horgonyzott a dokkokban. Aztán feleségem.Tudod.Tizenkét centet tizetek kilónként . mert mindennél jobban el akartam érni. három lányom. most pedig azt akarom. hogy.Látni akar téged .látni lehessen az egyetlen rákászbárkát. . . . . Mama pedig ezzel akart kedveskedni. Mosolygott és azt mondta. Ez Henrv Wingo kapitánv neve alatt van nyilvántartva -közöltem. hogy elvigyél minket a Wando folyóra. hogy semmilyen módon se legyenek olyanok. Nem Savannah vagy apám könnyei okozták ezt a remegést. .mondtam. mert biztos akartam lenni abban.A jő halászok igen. .Mama ajándéka a hazatérésedre.felelte -. lelki sérült húgom. . melynek nem sok köze volt hozzám. mint én. Apa. Késő délután megpakoltuk a kocsit hideg sörrel és egy piknikkosárral.Húsz centet fogsz fizetni. hanem a vérrokoni kapcsolat szépsége. .mondta. mint nekem volt. ..Egy frászt. de lefogadom.A világ ö