A History of Vegetables

THE Gardeners' Chronicle of March 3 publishes a report of a lecture on ―The Introduction of Vegetables‖ by Mr. E. A. Bunyard. It comes as somewhat of a surprise to find that many of our common vegetables were once regarded as harmful plants, or were the subjects of religious prohibition. The broad bean, for example, was forbidden to the Egyptian priests, though later it was the cause of ‗bean-feasts‘ to a bean god. Garlic, cabbage, asparagus and spinach have all had a somewhat chequered history. The scarlet runner bean was long prevented from becoming a table delicacy by its value for ornamental purposes. Tomatoes were first suspected of being poisonous, then became medicinal, and it was not until the eighties of last century that their nutritive value was realised in Great Britain. The potato survived a great volume of scorn, and was finally introduced to cultivation through sheer necessity it miiigated the hardships of several famines. Mr. Bunyard suggests, somewhat whimsically, that lilies and tulips are edible, and appeals for an extension of ―the Elizabethan spirit of adventure in the vegetable garden‖. Ang Kasaysayan ng mga gulay ANG Gardeners 'salaysay ng Marso 3-publish ng isang ulat ng isang panayam sa"Ang Panimula ng gulay" sa pamamagitan ng Mr EA Bunyard. Ito ay dumating bilangmedyo ng isang sorpresa upang makita na marami sa aming mga karaniwang gulay ayisang beses regarded bilang mapanganib na mga halaman, o ay ang mga paksa ngrelihiyon pagbabawal. Ang malawak na barako, halimbawa, ay ipinagbabawal saEgyptian pari, bagaman mamaya ito ay ang sanhi ng 'bean-feasts' sa isang bean diyos.Bawang, repolyo, asparagus at spinach na lahat ay may isang medyo papalitpalitkasaysayan. Ang iskarlata mananakbo bean ay mahaba naghadlang sa mula sa pagiging isang table kaselanan sa pamamagitan ng halaga para sa mga layuning pang-adorno.Mga kamatis ay unang pinaghihinalaan ng pagiging lason, pagkatapos ay nagingnakapagpapagaling, at ito ay hindi hanggang sa ang eytis ng huling siglo na ang kanilang mga pampalusog na halaga ay maisasakatuparan sa Great Britain. Patatas ang survivedisang mahusay na dami ng uyam, at sa wakas ay ipinakilala sa paglilinang sapamamagitan ng napakanipis pangangailangan ito miiigated ang hardships ng ilangfamines. Mr Bunyard nagmumungka hi, medyo whimsically, na lilies at tulips ay nakakain,at apila para sa isang extension ng "ang ang Elizabethan espiritu ng pakikipagsapalaransa halaman sa hardin". ---------------------------------Any vegetable cook may be interested in learning more about vegetable history, especially those located in the Western world, where vegetables are literally pushed aside and served as mere accompaniments to meat. Too bad a habit, mainly due to lack of knowledge, because of all foods, vegetables constitute by far the most varied and abundant source of nourishment containing precious vitamins... An onion can make people cry but there's never been a vegetable that can make people laugh (Will Rogers) In the Middle East and other parts of Asia, vegetables are prized as highly as meats and treated as carefully. In the Western world, people are now obliged to absorb nutritional supplements to make sure they're getting all the necessary nutrients! Vegetable cookery was introduced in ancient Rome from Asia Minor, where lettuce was once restricted, and cucumbers, originally native to India, were being grown in market gardens for the city people. The colonizing Romans carried seeds and roots and civilized the natives of northern lands as much with their lettuce and asparagus as their swords. In the seventh century A.D. Muslim armies invaded Spain and they brought aubergines and spinach from Asia as well as an elegant style of vegetable cooking, as reflected in the famous aubergine dish called "Imam Bayildi". The French halted the Muslim invasion but vegetable cooking spread throughout southern Europe. Later, the Spanish crossed the Atlantic and conquered America in their quest for gold but they brought home tomatoes, sweet peppers, beans, sweetcorn and potatoes instead. In the Americas, the Indian farmers were cultivating plants since the fifth millenium B.C. employing selection to produce new vegetable varieties and bigger versions of existing plants. On the other side of the ocean, the Romans developed tender broccolis and in Northern Europe farmers created today's white and green cabbage. It was an Austrian monk, Gregor Mendel, who in the 19th century ascertained the mathematical relationship between the characteristics of parent plants and those of their offspring and made possible to evolve new strains of vegetables in a predictable fashion. The result of selection was the development of disease-resistant plants and later, the technique of plant genetics, forerunner of biotechnology, made it possible to create vegetable varieties fitting special needs. ------------------------------------------------------Anumang Cook ng halaman ay maaaring maging interesado sa pag-aaral ang higit pa tungkol sa kasaysayan ng gulay, lalo na sa mga matatagpuan sa Western mundo, kung saan gulay ay literal hawi at nagsilbi bilang lamang accompaniments sa karne.

------------------- . Ang resulta ng pagpili ay ang pagbuo ng mga sakit-lumalaban na halaman at mamaya. ANG PANGALAWA AY ANG GULAY NA BUNGA . matamis peppers.Masyadong masamang ugali. ang mga tao ay ngayon nagpapasalamat sa sumipsip ng mga nutritional pandagdag upang tiyakin na sila ay nakakakuha ng lahat ang mga kinakailangang nutrients! Gulay luto ay ipinakilala sa sinaunang Roma mula sa Asya Minor. ANG PANGATLO AY ANG GULAY NA BAGING . sweetcorn at patatas sa halip. ang mga gulay ay prized bilang mataas na bilang meats at itinuturing bilang mabuti.ANG MGA HALIMBAWA NITO AY ANG KALABASA. gaya ng ipinapakita sa sikat aubergine ulam na tinatawag na "Imam Bayildi". OKRA. HALIMBAWA NITO AY ANG CAULIFLOWER. REPOLYO. ANG PANGAPAT AY ANG GULAY NA BULAKLAK -ANG KINAKAIN NAMN DITO AY ANG BULAKLAK NITO. dahil sa lahat ng mga pagkain. Gregor Mendel. ang pamamaraan ng halaman genetika. *MGA URI NG GULAY* IBAT IBANG URI NG HALAMAN AYON SA BAHAGING KINAKAIN DITO. MUSTASA. TALBOS NG SAYOTE AT MARAMI PANG IBA.HALIMBAWA AY ANG PATATAS GABI KAROTS AT MAARING MARAMI PA NG IBA. na sa ika-19 siglo ascertained ang matematikal na relasyon sa pagitan ng mga katangian ng mga halaman sa magulang at mga ng kanilang anak at ginawa posibleng evolve ang mga bagong strains ng mga gulay sa isang predictable paraan. ANG HALIMBAWA NITO AY ANG PETSHAY. Mamaya. Ang colonizing Roma dala ang mga buto at Roots at may pinag-aralan ang mga natives ng hilagang lupain ng mas maraming sa kanilang mga litsugas at asparagus bilang kanilang swords. orihinal na katutubong sa India. Ang Pranses itinigil ang mga Muslim na pagsalakay ngunit gulay pagluluto kumalat sa buong timog Europa. beans. Sa ikapitong siglo AD Muslim armies invaded Espanya at dinala sila ng mga aubergines at spinach mula sa Asya pati na rin bilang isang matikas estilo ng pagluluto ng gulay. ang mga Espanyol matang naka Atlantic at na conquered Amerika sa kanilang paghahanap para sa ginto ngunit dinala nila ang mga kamatis ng bahay. ginawa posible upang lumikha ng mga varieties ng halaman na umaangkop sa espesyal na pangangailangan. PATOLA AT IBA. at ang mga pipino. na lumago sa hardin ng merkado para sa mga tao sa lungsod. ANG UNA AY ANG HALAMANG-GULAY . ANG PANGLIMA AY ANG GULAY NA UGAT -ANG BUNGA NG GULAY NA ITO AY MULA SA UGAT. kung saan letsugas ay isang beses pinaghigpitan.ANG KINAKAIN NAMAN DITO AY ANG BUNGA NG HALAMAN.. Sa Americas. LETSUGAS AT IBA PA. ang mga Indian magsasaka ay paglinang ng mga halaman dahil ang ikalimang millenium BC employing ng pagpili ng mga bagong varieties ng halaman at mas malaki na mga bersyon ng mga umiiral na mga halaman. palatandaan ng Biotechnology.HALIMBAWA NITO AY ANG TALBOS NG KAMOTE. Sa iba pang mga bahagi ng karagatan. TALONG. pangunahin dahil sa kakulangan ng kaalaman.BROCOLI AT PUSO NG SAGING. KAMATIS. mga gulay ay bumubuo sa pamamagitan ng malayo ang pinaka-iba-iba at likas na mapagkukunan ng pagkain na naglalaman ng mga mahalagang bitamina ..KINAKAIN ANG BUONG BAHAGI NG HALANG GULAY. ang Roma binuo broccolis malambot at sa Northern Europa magsasaka ng puti at berdeng repolyo ngayon. DAHON NG AMPALAYA. Ito ay isang Austrian monghe.ANG KINAKAIN NAMN DITO AY ANG DAHON LAMANG NG HALAMANG ITINANIM. Sibuyas isang tao sumigaw ngunit mayroong hindi kailanman naging isang halaman na maaaring gumawa ng mga tao tumawa (kalooban Rogers) Sa Gitnang Silangan at iba pang bahagi ng Asya. Sa Western mundo.

fresh cabbage should have outer leaves of a fresh green or red colour depending on the variety. Beans are high in protein. Rich in bioflavonoids and other compounds that help prevent disease. thick fleshed and wellshaped with a uniform glossy colour Carrots . Choose firm. How much is enough vegetables? It is high recommended that we eat a lest 5 servings of vegetables daily.Carrots are rich in carotene . folate and potassium.there are three main groups of beans: green beans. potassium and other minerals. it should be cooked lightly and quickly to retain its crispness.sage green to dark green-and firm tender. . light green stalks. Broccoli . When choosing vegetables the main consideration should always be quality. Avoid tough. wrap unwashed artichokes in a damp towel and store in plastic bag in the refrigerator. They should be small and hard with tightly wrapped leaves. folate fibre and potassium. High fibre content which regulates bowel function. Fresh beans are usually at their best when small and young. cold. They can be served hot. dark green an yellow vegetables including allium vegetables such as onions and garlic. olive-green heads and are heavy for their size. which turn bright red when mature are the type most often found in the markets but other sweet capsicum . red. both raw and cooked including coloured orange.they are at their best when they have plump.are mild in taste and can be eaten fresh or cooked.a substance that converts to vitamin A. This list features the different kinds of vegetables and some suggestions in buying and storing to enable you to get the most nutrion for your money.such as the long. truly food for life. Many are rich in beta carotene and vitamin C and folate. Avoid any that are turning yellow or brown or have loose leaves. Beetroot -are a deep rich red. Cabbage . Cabbage is rich in vitamin A and C. When buying capsicum always look for firm. potassium and iron. B1 and B2. with full fleshy. Avoid open yellow buds which is a sign of over maturity. There are lots of benefis we can get from eating our daily intake of vegetables. The crinkly types and red cabbages are generally preferred for salads and coleslaw. it provide fibre. Use within a few days.Aside from Vitamin C it has some vitamin E and is high in riboflavin thiamin. Available all year. Asparagus . Nutritionist recommend choosing a variety of vegetables. Most beans are available all year round. Artichokes provide Vitamin C and low in kilojoules. runner beans and broad.List of Different kinds of Vegetables Vegetables are an indespensable part of healthy eating. available all year round and always choose firm. smooth. Tubers can be refrigerated in the vegetable crisper for up to two weeks.Always choose straight spears of uniform thickness with compact pointed tips. Brussels sprouts . tight closed scales or leaves. bright orange carrots. Beans . Capsicums . Green bell capsicums. a cup of leafy salad vegetables or half cup of vegetable juice. pickled or in salads. A serving is a half cup of raw or cooked vegetables. compact. but will keep for several days in the fridge. yellow banana capsicum are also available. Buy plants with firm compact clusters of closed flower buds. Artichokes . Round plump spears are usually more tender than flat ones. straight. it is better to buy them as you need them. globular tubers. carbohydrates and are also a good source of vitamins A.available all year.buy as fresh as possible as older ones are more likely to have that strong unpleasant "cabbage" flavour. rubbery or discoloured beans. To prevent drying.

creamy white or light tan mushrooms.The numerous varieties of this salad plant namely: round lettuce. liitle gem and cos lettuce.known by its French name "aubergine". Okra . . which are the variety most commonly eaten. Refrigerate eggplant and use within a week. butterheads. To prepare.Available all year round. a natural antibiotic. Horseradish -sometimes called" German mustard" it is grown for its sharp-flavoured white roots which contain a volatile oil. horseradish sauce is delicious with smoked trout or mackerel or spread thinly on sandwiches with a pate. Choose firm smooth plants. crispheads. Eggplant is purple and pear-shaped. it is best to buy them when you need them. Only buy fresh peas. the leaves and dried seeds make flavourful seasonings. The most notable characteristic is its sticky consistency. avoid tough.Celery . eggplant contains vitamin C. Ginger will keep in the refrigerator. Kale is frequently teamed with fairly hot spices and is popular in many Indian dishes. Onions . Refrigerate and use within a day or two. Leeks -There are many varieties of leeks but among them is little difference in flavour. Available all year round. loosely covered for two or three months.is a plant of many uses and little waste. cut ends might grow mouldy but can be trimmed. Always buy clean. Mushrooms are an excellent low-kilojoule food. Eggplant . fibrous or discolored pods. Wipe mushrooms clean but donot peel or soak them. Bulbs will keep for weeks in a cool. if they are old they are bound to be disappointing and you would be better off buying them frozen. Always buy leeks which look fresh and healthy. looseheads. discoloured or sweaty ones. Garlic . heavy for their size. dry well-ventilated place. garlic bulbs should be firm and round with clear papery skins. the outer ribs are best cooked the inner ribs or heart can be eaten raw. It is important to wash them thoroughly before cooking as dirt and grit lodges itself between the white section at the base. Mushrooms . Kale . Many kales have curly leaves.this pungent bulb is a member of the amaryllis family. Small fruits will have more tender skins and fewer seeds than the larger ones and are excellent grilled whole. Its juice contains allicin. Ginger -Available all year round. avoid spongy. Like garlic they contain cycloalin. Rich in Vitamin C and contains folate and magnesium and moderate amount of vitamin A and fibre. Lettuce. it is excellent with hot or cold beef. Low in kilojoules. avoid any that are beginning to sprout. Onions contain a substance which release when they are cut and cause the eyes to water quite painfuly. When buying okra. Fresh horseradish will keep in the refrigerator for up to three months. When buying. magnesium and potassium. if steamed quickly the pods will be crisp-tender and not release their sticky juice. in the meantime keep it in a cool dark place such as the salad drawer of the fridge. large coarse-leafed kales are grown for cattle ans sheep feeds.most kale have thick stems and robust leaves that do form a head. Eat lettuce as soon as possible after purchasing. which makes it a useful thickener for soups or stews. an anticoagulant which helps rotect against heart disease Peas .commonly known as ladies' fingers is grown in warm tropical regions.Available almost all year round. The white part should be firm and unblemished and the leaves green and lively. simply peel away the skin with a sharp knife and grate or thinly slice according to the recipe.available all year and comes invariety of different colors and strengths. with no scars or flabbiness.

Artichokes .available all year. Kapag ang pagpili ng mga gulay ang pangunahing konsiderasyon ay dapat laging maging ang kalidad. Radishes . It has a distinctive raw flavor both peppery and slightly pungent. madilim na berdeng isang dilaw na mga gulay kabilang ang mga allium mga gulay tulad ng mga sibuyas at bawang. chipping.delicate.. round-leafed salad plant of the mustard family.there are many varieties of potatoes and potatoes can be cook in different ways such as baking. Green or yellow in color with fine edible skin when young. na may buong mataba. masikip closed kaliskis o dahon. Ang paghahatid ay isang kalahating tasa ng raw o luto gulay. it is available frozen. Zucchini . Refrigerate turnips to keep for long period. pula. Maraming mayaman sa beta karotina at bitamina C at folate. oliba-green ulo at mabigat para sa kanilang laki. mashing. Always look for firm. Turnips . Some varieties are grown especially for their leaves.Potatoes . Watercress .ang mga ito sa kanilang mga pinakamahusay na kapag mayroon sila ng pintog. Sweet potatoes generally keep well stored in a cool dry place. roasting sauteing and make it into salad. the fresher they look. it is sweeter than the common field corn. compact.belongs to the mustard family. When fresh they are also a source of Vitamin C. Available all year round. use within a week. Sweet Potatoes . which are richer in nutrients than the roots. Mayaman sa bioflavonoids at iba pang compounds na makatulong na maiwasan ang sakit. pareho raw at luto kabilang ang kulay orange. isang tasa ng mayabong gulay ng salad o kalahating tasa ng gulay juice. Ang artichokes magbigay ng bitamina C at mababa sa kilojoules. the kernels are also very popular canned. Upang maiwasan ang pagpapatayo. Potatoes are important source of carbohydrates. A good source of vitamin C. remove leafy part of the tops and refrigerate in a plastic bag. pale yellow flesh and the moist-fleshed with dep yellow to orange-red flesh. ang tunay na pagkain para sa buhay. Refrigerate at once or otherwise they will become mushy.a variety of maize that has been developed for use as a fresh vegetable. Sweet Corn . the better. Choose only tender young leaves without tears and blemishes and . Magkano ang sapat na gulay? Ito ay mataas na inirerekomenda na kumain kami ng baka ng 5 servings ng gulay araw-araw. bright radishes. ---------------------------------------------Listahan ng mga Iba't ibang uri ng Gulay ay isang indespensable bahagi ng malusog na pagkain. They are harvested before they grow too large. both on the cob and in kernels. boiling. They are also referred to as vegetable marrows in the UK. used as garnish or can be finely sliced and cooked with other vegetables. Tomatoes .available all year and comes in many varieties but are two basic types: the dry-fleshed with rather mealy. Nutrisyunista pinapayo pagpili ng iba't-ibang mga gulay. always look for firm plump fruit. Mataas na himaymay ng nilalaman na regulates magbunot ng bituka function na. Beeds fast flowing clean water to thrive. use as soon as possible. potasa at iba pang mineral.also known as courgette. they range from round and red t long and red or white. are commonly white fleshed with purple tops. .is a member of the cabbage family. Tomatoes are excellent source of vitamin C and a good source of vitamin A. Mayroong maraming ng mga benefis maaari naming makuha mula sa pagkain ng aming pang-araw-araw na paggamit ng mga gulay. Ang listahan na ito ay tampok ng iba't ibang mga uri ng mga gulay at ilang mga mungkahi sa pagbili at pagtatabi daan sa iyo upang makakuha ng ang pinaka nutrion para sa iyong pera. It is good to always store in cool dry place. Pakibalot hindi naglinis artichokes sa isang mamasa-masa tuwalya at store sa plastic bag sa ref.

mga karot mga mayaman sa karotina . maiwasan ang anumang na ay nagsisimula sa usbong. Bawang . Dapat silang maging maliit at mahirap na may mahigpit balot dahon. Mababang sa kilojoules.tulad ng haba. Iwasan buksan dilaw buds na kung saan ay isang tanda ng paglipas ng kapanahunan. ibigay hibla.ay banayad sa lasa at maaaring kinakain sariwang o luto. Round pintog spears ay kadalasang higit na malambot kaysa sa ng flat ones. dilaw na saging halaman ng sili ay makukuha rin. ang bawang bombilya ay dapat maging matatag at bilog na may malinaw na mga skin ng mala-papel. Repolyo . ngunit panatilihin para sa mga ilang araw sa palamigin.Aside mula sa bitamina C ito ay may ilang mga bitamina E at mataas sa sa riboflavin thiamin. ito ay mas mahusay na bumili ang mga ito na kailangan mo ang mga ito. makapal fleshed at wellshaped sa isang pare-parehong kulay na makintab Karot . Repolyo ay mayaman sa bitamina A at C. dapat ito ay luto nang magaan at mabilis upang mapanatili ang kanyang kasariwaan. carbohydrates at din ay isang magandang source ng bitamina A. globular tubers. Green mga kampanilya capsicums. potasa at bakal. ang runner beans at malawak. Ang kulot na mga uri at pulang mga cabbages ay karaniwang ginustong para sa mga salads at coleslaw. Piliin ang mga kumpanya sa makinis na mga halaman. na turn maliwanag pula kapag mature ang mga uri ng pinaka-madalas na natagpuan sa ang merkado ngunit ang iba pang matamis na halaman ng sili .isang sangkap na-convert sa bitamina A.Ang katas nito ay naglalaman ng allicin. Brokuli . mabigat para sa kanilang laki. Magagamit ang lahat ng mga taon ng ikot. Sariwang beans ay karaniwang sa kanilang mga pinakamahusay na kapag maliit at kabataan. tuwid. malamig. maliwanag orange karot. Bumili ng mga halaman na may matibay compact kumpol ng mga closed bulaklak buds-kulay-abo-luntian sa madilim na berdeng-at matatag na malambot. ang mga panlabas na mga buto-buto ay pinakamahusay na luto ang panloob na mga buto-buto o puso kinakain raw. Magagamit ang lahat ng taon. ang talong ay naglalaman ng bitamina C. Talong ay purple at peras hugis.may tatlong pangunahing mga grupo ng mga beans: berde beans.Tubers ay maaaring maging palamigan sa ang crisper gulay para sa hanggang sa dalawang linggo.Laging piliin ang tuwid na mga spears ng unipormeng kapal sa mga compact na itinuturo tip. Brussel sprouts . Talong .Asparagus . ang mga dahon at tuyo na buto flavourful seasonings. maputlang berde stalks. Pumili ng kompanya. magagamit lahat ng taon ng ikot at palaging pumili ng kompanya.magagamit lahat ng taon. Kapag bumibili ng halaman ng sili laging tumingin para matibay. makinis. Karamihan sa mga beans ay magagamit ang lahat ng mga taon ng ikot.na kilala sa pamamagitan nito Pranses "aubergine" na pangalan. adobo o sa salads. Beans . Mga bombilya ay panatilihin para sa . Gamitin sa loob ng ilang araw. Sila ay nagsilbi mainit. Iwasan ang matigas. Palamigin talong at gamitin sa loob ng isang linggo. Kapag pagbili. ang isang likas na antibyotiko.Beans ay mataas sa protina.sariwang repolyo ay dapat magkaroon ng mga panlabas na dahon ng isang sariwang berde o pula kulay depende sa iba't ibang. folate hibla at potasa. Maiwasan ang anumang na nagiging dilaw o kayumanggi o obrahan dahon. B1 at B2.bumili bilang sariwa hangga't maaari ng mga mas lumang mga ay mas malamang na magkaroon na malakas na hindi kasiyasiya "repolyo" na lasa. Capsicums . rubbery o kupas beans. magnesiyo at potasa.Ang maanghang bombilya na ito ay isang miyembro ng pamilya ng amarilis. Beetroot -ay isang malalim mayaman pula. folate at potasa. Maliit na bunga ay magkaroon ng higit skin malambot at mas kaunting mga buto kaysa sa mas malaking mga bago at mahusay na inihaw buong. na walang scars o katabaan.ay isang planta ng maraming gamit at maliit na basura. Ang apyo .

ang hiwa dulo ay maaaring lumaki inaamag ngunit maaari Nai-trim. malaking magaspang-leafed kales na ay lumago para sa mga baka ans tupa feed. lang matuklap malayo ang balat na may isang matalim na kutsilyo at rehas na bakal o thinly paghiwa-hiwain ayon sa ang recipe. Ang puting bahagi ay dapat maging matatag at walang dungis at umalis berde at masigla. Mga sibuyas . Laging hitsura para sa mga matibay. gamitin sa loob ng isang linggo. Laging bumili ng malinis na. Linisan ang kabute malinis ngunit donot pamalikaskasan o mababad ang mga ito. Mga labanos . na ang mga iba't ibang pinaka-karaniwang kinakain. Kapag pagbili ng okra. lamas. crispheads. Malunggay -minsan na tinatawag na "Aleman mustasa" ito ay lumago para sa mga nito matalim-may lasa puti Roots na naglalaman ng isang salawahan langis. bulak. mahibla o kupas na mga pods. Ang pinaka-memorable na katangian nito malagkit pareho. Patatas . Okra . mag-atas puting o liwanag abelyana na kabute.. Litsugas -Ang maraming mga varieties ng sa planta salad na ito ay katulad: ikot litsugas. Sariwang malunggay ay panatilihin sa ref para sa hanggang sa tatlong buwan. Ito ay mahusay na laging mag-imbak sa mga cool na tuyo na lugar. maiwasan ang matigas. alisin ang madahon na bahagi ng tops at palamigin sa isang plastic bag. na maluwag saklaw para sa dalawa o tatlong buwan. Luya ay panatilihin sa ref. Tulad ng bawang naglalaman ang mga ito cycloalin.karaniwang kilala bilang Babae 'daliri ay lumago sa mainit-init tropiko rehiyon. Magagamit ang lahat ng mga taon ng ikot. sa ngayon panatilihin ito sa isang cool na madilim na lugar tulad ng salad dibuhista ng palamigin. ginagamit bilang palamuti o maaari makinis na hiwa at luto na may iba pang mga gulay. litson sauteing at gawin ang mga ito sa salad. Sabaw ng gulay ay madalas na ay teamed may medyo mainit pampalasa at ay popular sa maraming Indian pinggan.Mga sibuyas naglalaman ng isang sangkap na kung saan pakawalan kapag sila ay cut at maging sanhi ang mga mata sa tubig medyo painfuly. maliwanag na mga labanos. ito ay mahusay na may mainit o malamig na karne ng baka. kung sila ay lumang sila ay nakasalalay sa disappointing at nais mong maging mas mahusay na off pagbili ng mga ito nakapirming. Ito ay mahalaga upang hugasan ang mga ito lubusan bago pagluluto bilang dumi at tigas ng loob lodges ang sarili sa pagitan ng mga puti na seksyon sa base. maiwasan ang esponghado. sarsa ng malunggay ay masarap sa pinausukang Trout o alumahan o kumalat thinly sa mga sandwiches na may isang ulo. Upang maghanda. ang liitle pinakahiyas at si Cos litsugas. Leeks -Maraming mga varieties ng leeks ngunit kasama ng mga ito ay maliit na pagkakaiba sa lasa. hanay nila mula sa pag-ikot at pulang t mahaba at pula o puti.magagamit lahat ng taon at dumating invariety ng iba't ibang kulay at lakas. . Mga maraming kales may kulot na mga dahon. Patatas ay mahalagang source ng carbohydrates . kupas o pinapawisan mga. Mayaman sa bitamina C at naglalaman folate at magnesiyo at katamtaman na halaga ng bitamina A at hibla. Kumain ng litsugas sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagbili. ang pinakamahusay na bilhin ang mga ito kapag kailangan mo ang mga ito. dry na rin-maaliwalas na lugar. Chipping. isang anticoagulant na tumutulong rotect laban sa sakit sa puso Mga gisantes .mga linggo sa isang cool na. kung saan gumagawa ito ng isang kapaki-pakinabang thickener para sa soups o stews.Magagamit na halos lahat ng taon ng ikot. Kabute . looseheads. Kabute ay isang mahusay na mababang-kilojoule pagkain. Palamigin at gamitin sa loob ng isang araw o dalawa.Magagamit ang lahat ng taon ng ikot. Laging bumili mga leeks kung saan tumingin sariwa at malusog.may maraming mga varieties ng mga patatas at patatas ay maaaring maging ng Cook sa iba't ibang paraan tulad ng pagluluto sa hurno. Sabaw ng gulay na pinaka sabaw ng gulay ay may makapal na stems at mga magagaling dahon na bumuo ng isang ulo. Luya -Magagamit ang lahat ng taon ng ikot.nabibilang sa pamilya ng mustasa. Ang isang magandang source ng bitamina C. Lamang bumili ng mga sariwang mga gisantes. kung steamed mabilis ang mga pods ay tustadong-malambot at hindi mailabas ang kanilang malagkit na juice. butterheads.

Ang ilang mga varieties ay lumago lalo na para sa kanilang mga dahon. round-leafed salad planta ng pamilya ng mustasa. beans. allowing you to avoid issues with constipation. and whole grain rice is a great way to treat your body right. A simple meal of spinach. Din ang mga ito ay tinutukoy bilang gulay marrows sa UK. gamitin sa lalong madaling panahon. putla dilaw na laman at ang mahalumigmig-fleshed na sa Dep dilaw sa kulay kahel na-pulang laman. ay karaniwang puti fleshed sa lilang mga tops. ito ay sweeter kaysa sa karaniwang mais patlang. Ito ay may isang natatanging raw lasa parehong mainit ang ulo at bahagyang maanghang.ay isang miyembro ng pamilya ng repolyo. Vegetables provide essential amino acids that body needs to survive. laging hitsura para sa firm mabilog prutas.sa iba't ibang mga mais na ay binuo para sa paggamit bilang isang sariwang gulay. Almost all the vegetables are low in fat and calories. Berde o dilaw sa kulay na may pinong nakakain balat kapag bata. diabetes and heart diseases. parehong sa ang pumalo at sa kernels. Beeds mabilis na pag-agos ng malinis na tubig upang umunlad. The presence of many vitamins and other substance in vegetables provide nutrients to the body. Kapag sariwang din sila ng isang source ng bitamina C. Pumili lamang malambot batang dahon walang luha at mantsa at. Mga kamatis . Pipino . the market is crammed with varieties of vegetables. na richer sa nutrients kaysa sa Roots. This give us a natural feeling of liveliness and the energy to become more active helping to burn more energy each day.Sweet patatas ay karaniwang panatilihin na rin naka-imbak sa isang cool na tuyo na lugar. ang mas mahusay. Vegetables also add wonderful flavors to your diet. Mga kamatis ay mahusay na pinagkukunan ng bitamina C at isang magandang source ng bitamina A. Since veggies are low on calories. ito ay magagamit frozen. and many of them are great sources of fiber. Bulb Vegetables Chives Garlic Leeks Onions Scallions Shallots Water chestnuts Peppers Squash Tomatoes Tomatillos Chinese cabbage Collards Cress Dandelion nettles Endive Lamb's lettuce Lettuce Nasturtium Purslane Radicchio Savoy Sea kale Sorrel Spinach Root Vegetables Beets Burdock Carrots Celeriac Malanga Parsnips Radishes Rutabaga Salsify Turnips Inflorescent Vegetables Artichokes Broccoli Broccoli rabe Cauliflower Celery Chard Fiddlehead Fennel Kohlrabi Tuber Vegetable Cassava Crosne Jerusalem artichoke Jicama Potato Sweet potato Taro Yam Fruit Vegetables Avocados Chayote Cucumbers Eggplant Okra Olives Leaf Vegetables Arugula Brussels sprouts Cabbage Chicory Stalk Vegetable Asparagus Bamboo Cardoon . Palamigin nang sabay-sabay o kung hindi man sila maging malambot. Palamigin turnips upang panatilihing para sa mahabang panahon.magagamit lahat ng taon at dumating sa maraming varieties ngunit ang dalawang pangunahing mga uri: ang tuyo-fleshed na sa halip ng giniling. Vegetables form an important part of our daily diet. Turnips . They help in protecting our body against cancers. Matamis na patatas .magagamit lahat ng taon. The high levels of fiber in vegetables keep the digestive system healthier. Watercress . and taste.kilala rin bilang courgette. ang tagpagbaha hitsura nila. Veggies are naturally good and contain lots of minerals and vitamins.Matamis na mais .maselan. it enables us to eat lots of vegetables without consuming excess energy. kernels ay napaka-tanyag na canned. The availability of vegetables differs from season to season. Different types of vegetables have been categorized according to their type. Harvested sila ay bago lumago nila ay masyadong malaki. none has cholesterol.

at lasa. Matulungan sila sa pagprotekta ngaming mga katawan laban sa cancers. Gulay ay nagbibigay ng mga mahahalagang aminoacids na ang katawan ay nangangailangan upang mabuhay. Eating more fruits and vegetables. beans. Mga Veggies ay natural mabuti atnaglalaman ng maraming ng mga mineral at bitamina. Gulay din magdagdag ng mga kahanga-hanga flavors sa iyong diyeta. nagpapahintulot sa iyo na maiwasan ang mga isyu na may tibi. and carotinoids — such as lycopene in tomatoes. such as folate and B6. These antioxidants are just some of the nutritional benefits of eating vegetables. at buong butil bigas ay isang mahusay na paraan na ituturing ng iyong katawan. stroke. beta carotene in mangos and carrots. Ang isang simpleng pagkainng spinach. Dahil ang mga veggies ay mababa sa calories. Vegetables contain vitamins. bombilya gulay Chives bawang Leeks mga sibuyas Scallions Shallots tubig mga kastanyas prutas gulay Avocados Chayote mga pipino talong okra oliba Peppers kalabasa mga kamatis Tomatillos Inflorescent gulay artichokes brokuli brokuli rabe kuliplor dahon gulay Arugula Brussel sprouts repolyo tsikori Intsik repolyo Collards Cress ngiping leon nettles Burdock karot Celeriac Malanga Parsnips mga labanos rutabaga Chard Fiddlehead haras uri ng halamang panggamot Kordero ng litsugas litsugas nastursiyum persleyn Radicchio repolyong saboy dagat sabaw ng gulay kastanyo spinach root gulay Beets halaman ng kolrabi Tuber gulay kamoteng kahoy Crosne Jerusalem artichoke Jicama patatas kamote gabi nami halaman ng selsipay Turnips unti-unting kumalat gulay asparagus kawayan Cardoon kintsay The Nutritional Benefits of Vegetables in Your Daily Diet By Jane Kirby. and heart disease. ito aynagbibigay-daan sa amin upang kumain ng maraming ng mga gulay na walang ubos nalabis na enerhiya. Ang mataas na antas ng hibla sa gulaypanatilihin ng pagtunaw sistema ng malusog. RD and The American Dietetic Association A diet rich in vegetables contains beneficial antioxidants that help reduce your risk of cancer. such as kale. Ang pagkakaroon ng maraming mga bitamina at iba pang mga sangkap sa mga gulay namagbigay ng nutrients sa katawan. about 2 inches in diameter -4 medium Brussels sprouts -1 medium ear of corn -7 medium mushrooms -8 okra pods -1 medium whole onion or 6 pearl onions -1 medium whole turnip -10 French fries -1 medium baked potato -3/4 cup sweet potato -1/2 cup tomato or spaghetti sauce . such as lettuce or spinach -1 medium tomato or 5 cherry tomatoes -Seven to eight 2 1/2-inch carrot or celery sticks -3 broccoli florets -1/3 medium cucumber -10 medium green onions -13 medium radishes -9 snow or sugar peas -6 slices summer squash (yellow or zucchini) -1 cup mixed green salad -1/2 cup cole slaw or potato salad -1/2 cup leafy cooked greens. cooked or chopped raw -1 cup leafy raw vegetables. Iba't ibang uri ngmga gulay ay ikinategorya ayon sa kanilang uri. Use these guidelines to determine single serving sizes for vegetables: -1/2 cup vegetables. or 8 rings -1 artichoke -6 asparagus spears -2 whole beets. instead of popping supplements.merkado ay crammed sa mga varieties ng mga gulay. lutein in spinach and collard greens. Ito bigyan kami ng isang likas na damdamin ng kasiglahan at ang enerhiyaupang maging mas aktibo sa pagtulong upang sumunog sa mas maraming enerhiya sabawat araw. Swiss chard. at marami sa kanila ay mahusay na pinagkukunan ng hibla. or spinach -2 spears broccoli -1 medium whole green or red pepper. and zeaxanthin in greens and corn.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gulay ay bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng aming pang-arawaraw na pagkain. Researchers point out that many phytonutrients that haven‘t been isolated yet factor in to the health benefits of eating more plant foods. none ay may kolesterol. ensures that you won‘t miss a single one. Halos lahat ng gulay ay mababa sa taba at calories. diabetes at sakit sa puso. Ang availability ng mga gulay ay naiiba mula sa panahon sa panahon.

cooked eggplant. others are mostly water. Or add finely chopped veggies — such as carrots. If you‘re watching your weight. or sweet pepper strips. or chopped spinach — to pasta sauce. The following table lists examples of starchy and nonstarchy vegetables. When you need a snack. at carotinoids . onions. and make the remainder of your veggie servings nonstarchy. and other veggies and top with a smidgen of Parmesan cheese for pasta primavera. limit your starchy vegetables to one or two servings per day. Gulay naglalaman ng bitamina. beta karotina sa mga . reach for cherry tomatoes. Toss a can of veggie or tomato juice into your briefcase for a quick pick-me-up (and a serving of vegetables to boot!). stroke. They make good lunch box (or briefcase) snacks for kids of all ages.-1/4 cup tomato paste -1/2 cup cooked dry beans (if not counted as a meat alternate) -3/4 cup vegetable juice -1 cup bean soup -1 cup vegetable soup Some vegetables are ―starchy‖ and calorie dense.tulad ng lycopene sa mga kamatis. Start every meal with a salad: a mix of dark green varieties of lettuce and colorful vegetables. tomato. ----------------------------------------------------------- Ang Nutritional Benepisyo ng mga gulay sa iyong Pang-araw-araw na pagkain Jane Kirby. Many supermarkets carry small packages of celery or carrot sticks in their produce sections. drizzled with just a bit of low-calorie dressing. Toss pasta with steamed broccoli. Top a baked potato with thick vegetable salsa or stir-fried vegetables. at sakit sa puso. celery. Nonstarchy Vegetables Asparagus Broccoli Brussels sprouts Cabbage Cauliflower Celery Chicory Cucumbers Eggplant Escarole Green beans Greens (such as collard. kale. Rd at Ang American Pandiyeta Association Isang pagkain na mayaman sa gulay naglalaman ng kapaki-pakinabang antioxidants na makakatulong sa bawasan ang iyong panganib ng kanser. carrots. and turnip) Lettuce Mushrooms Okra Peppers Radishes Sprouts Summer squash Tomatoes Starchy Vegetables Beets Cassava (yuca) Corn Lima Beans Peas Potatoes Pumpkin Rutabaga Sweet Potatoes Taro Turnips Winter squash Yams Looking for ways to up your veggie intake? Try these delicious ideas: Pile a sandwich high with lettuce. tulad ng folate at B6. Ang mga antioxidants ay ilang lamang ng nutritional mga benepisyo ng pagkain ng mga gulay. mustard. squash. and vegetables.

Gumawa sila ng magandang tanghalian box (o portpolyo) meryenda para sa mga bata sa lahat ng edad. at iba pang mga veggies at itaas na may isang smidgen ng parmesan cheese para sa pasta primavera. kalabasa. mga sibuyas. nagsisiguro na hindi mo miss ang isang solong isa. o 8 singsing -1 artichoke -6 asparagus spears -2 buong beets. o matamis paminta strips.tulad ng karot.mangga at karot. kamatis. Ang sumusunod na talahanayan ay naglilista ng mga halimbawa ng pormal at nonstarchy gulay. at singkamas) Winter mapipi Litsugas Yams Kabute Okra Peppers Mga labanos Sprouts Tag-init mapipi Mga kamatis Naghahanap para sa mga paraan upang ang iyong paggamit ng veggie? Subukan ang mga masasarap na mga ideya: Pile ng sanwits na mataas na may litsugas. Vegetables play the main role in our dietary plan and help to support normal function of all our body systems. Tuktok ng isang inihurnong patatas na may makapal na halaman salsa o paghalo-pritong gulay. . Pagbali-baligtarin ang pasta na may steamed brokuli. vegetables are the main sources of vitamins. at zeaxanthin sa gulay at mais. luto talong. luto o tsuleta na raw -1 tasa malabay hilaw na gulay. essential oils. phytonutrients and so on. maabot para sa mga seresa mga kamatis. o spinach -2 spears brokuli -1 daluyan buong berde o pula paminta. not everyone of us likes eating vegetables every day: people prefer sweeter and more tasty natural foods – fruit. Mananaliksik ituro na ang maraming mga phytonutrients na hindi pa nai-ilang pa kadahilanan sa mga benepisyo sa kalusugan ng mga pagkain ng higit pang mga pagkaing halaman. o tinadtad spinach na . tungkol sa 2 pulgada sa diameter -4 daluyan Brussel sprouts -1 daluyan tainga ng mais -7 medium kabute -8 okra pods -1 daluyan buong sibuyas o 6 perl mga sibuyas -1 daluyan buong singkamas -10 French fries -1 daluyan inihurnong patatas -3/4 tasa ng matamis na patatas -1/2 tasa tomato o spaghetti sarsa -1/4 tasa ng tomato paste -1/2 tasa luto tuyo beans (kung hindi mabibilang bilang isang kahaliling karne) -3/4 tasa gulay juice -1 tasa bins na sopas -1 tasa gulay na sopas Ang ilang mga gulay ay "pormal" at calorie siksik. organic elements. tulad ng litsugas o spinach -1 daluyan kamatis o 5 seresa mga kamatis -Pitong sa walong 2 1/2-inch karot o kintsay sticks -3 brokuli florets -1/3 daluyan pipino -10 daluyan berdeng mga sibuyas -13 daluyan ng mga labanos -9 snow o asukal mga gisantes -6 hiwa ng tag-init mapipi (dilaw o pipino) -1 tasa halo-halong green salad -1/2 tasa koul slaw o salad ng patatas -1/2 tasa malabay luto gulay. Simulan ang bawat pagkain na may salad: isang halo ng dark green varieties ng litsugas at makulay na mga gulay. at ang natitira sa iyong servings nonstarchy sa veggie. Maraming mga supermarket ang magdala ng mga maliliit na pakete ng apyo o karot sticks sa kanilang gumawa ng mga seksyon. Kapag kailangan mo ng miryenda. carbs. lutein sa spinach at collard gulay. tulad ng sabaw ng gulay. karot. sabaw ng gulay. However. minerals. Gamitin ang mga patnubay na ito upang matukoy ang mga solong paghahatid ng mga laki para sa mga gulay: -1/2 tasa gulay. For many people. sa halip ng pop pandagdag. Swiss chard. Kumain ng mas maraming mga bunga at mga gulay.sa pasta sarsa. limitahan ang iyong mga pormal gulay sa isa o dalawang servings bawat araw. Magpabali-baligtad ng lata ng veggie o tomato juice sa iyong portpolyo para sa isang mabilis na meryenda (at isang serving ng gulay sa bota!). na drizzled na may lamang ng kaunti ng mababang-calorie sarsa. ang iba ay halos tubig. Kung ikaw ay nanonood ng iyong timbang. Nonstarchy mga gulay pormal mga gulay: Asparagus Beets Brokuli kamoteng kahoy (yuca) Brussel sprouts mais Repolyo Lima beans Kuliplor mga gisantes Kintsay patatas Tsikori kalabasa Mga pipino rutabaga Talong Sweet patatas Escarole Taro Green beans Turnips Gulay (tulad ng collard. O magdagdag ng makinis tinadtad veggies . at mga gulay. mustasa. and there are many benefits of eating vegetables every day. kintsay.

Similarly. Ang mga hiwang piraso ay dapat na idinagdag sa tubig na kung saan ay nagdala sa simulang pagkulo at sa kung saan ang asin ay naidagdag na. Sila ay nagkakahalaga higitsa lahat para sa kanilang mga mataas na bitamina at mineral na nilalaman. May mga mali sa pagluluto at matagal na bahalang imbakan ay maaaring. vegetables are the most valuable and recommended foods for those people. Gusto niya ringmalaman ng mga tao kung ano ang importansya ng gulay at bakit kailangannilang maging isang Vegetarian. Para na rin sa mga kumakain Bitamina Maraming gulay naglalaman ng isang sangkap na kilala bilang karotina na kung saan ay convert sa bitamina A sa katawan. In addition. Ang mga gulay. C. . pagkatapos ng masusing maghugas.Kahalagahan ng Pananaliksik 1. 2.Suliranin Bakit nga ba may mga taong gustong maging isang vegetarian? Anu-anong benepisyo ang makukuha sa gulay? Ano ang importansya ng gulay sa tao? B. madalas sipon. To receive maximum of these effects. gayunman. karot.Mambabasa Makatutulong ito sa mga mambabasang ayaw talagang kumain ng gulay at bakit kailangan niyang maging isang Vegetarian. regular consumption of fresh vegetables improves our digestion and normalizes our intestinal bacterial balance. Natural na Benepisyo ng gulay Ang mga sumusunod na paalala ay kapaki-pakinabang sa pagkamit na ito: 1. they tried to compare the nutrient contents of raw and boiled carrots. Ang isang kakulangan ng mga bitamina na ito ay maaaring humantong saimpeksyon sa mata. Ito ay kinakailangan upangmaiwasan ang pagkawala ng B-komplikadong bitamina at bitamina C. In addition. and so on. In particular. British nutritionists from the Institute of Food Research studied the proprieties of raw and boiled vegetables. Kadalasan. eggplantand potato. niktalopy. such as positive effects on our immune system. tomato.Sarili Napili ko ang paksang ito dahil ito ay naglalayon ito na masabi angkahalagahan ng gulay sa isang tao 2. who need to follow a healthy diet. eating raw vegetables is not always as useful as it is considered to be.Layunin: Nakatawag sa kaniyang isip na piliin ang paksa dahil sa mga taong nagtagal samundo ng 80 taong gulang dahil lamang sa pagkain ng gulay na walang karne o baboy na kinakain. Napili niya ang paksang ito upang malaman ang makukuhang benepisyo sa gulay. but only 3-4% of the carotenoids we receive from raw vegetables can be digested. mahirap pangitain. parasa mabuting paningin at malusog na balat at para sa proteksyon laban sa mga sakit. that is why their nutritional value increases. we can easily digest the lycopenes we receive from boiled or baked tomatoes than the ones we receive from raw tomatoes. It turned out that it is better to digest the beta carotene we receive from boiled carrots than the one that we receive from raw carrots. The same can be said about carotenoids that we receive from boiled spinach and broccoli. and the results came out quite surprising. Ang isa pa ay ang mga tao naman na ayaw talaga sa gulay at puro na lang ―junk foods‖ o baboy at manok ang kinakain. Other benefits of eating vegetables include their therapeutic properties. boiled carrots have three times more antioxidants. papaya kamatis at dilaw na kalabasa ay mayaman pinagkukunan ngkarotina. C Banday nakapaloob sa gulay sa makatarungang halaga.At the same time.Panimula A. dapat na hiwa sa bilang malaking piraso hangga't maaari. kakulangan ng gana at balatdisorder. lalo na ng panghinga lagay. as well as helps to cleanse our body systems and lower the amounts of toxic elements in it. However. Bitamina A. I. And what about eggplants and potatoes? The nutritionists say that after baking or boiling most of the toxic elements are removed. broccoli. spinach. 10-30% of these carotenoids can be digested. sirain ang mga mahalagang elemento. Halaga ng Gulay Gulay ay mahalaga sa pagpapanatili ng alkalina reserve sa katawan. fresh vegetables need to cover up at least 20% of your daily diet. Bitamina A ay napakahalaga para sa normal na paglago at sigla. ang malalim na green dilaw at orange na kulay na gulay tulad ng berdengmadahon gulay.

Nasabi rin na kung paano pa mas magugustuhan ang gulay ng tao ng mabilisan.Sumunod naman ay anu-ano ang makukuha na sustansya at benepsisyo ng isang tao. Importance and Health Benefits of Green Vegetables We know very well that dark green vegetables are excellent for our health. Marami na ang mga taong gugustuhin ang maging isang vegetarianna dahil na rin talagang magtatagal ang kanilang buhay. Yet we tend to underestimate the value or importance of dark green vegetables.Buod ng Tinalakay Unang tinalakay ay kung ano ang gulay halaman kadalasan ay nangangahulugan ng isangnakakain ng halaman o bahagi ng isang halaman na iba sa isang matamis na prutas o binhi. Importance of Green Vegetables: Why Should You Eat Green Vegetables? Dark green leafy vegetables are known as super foods. Most of us do not have enough of these green vegetables in our regular diet.Ang isa sa importansya ng gulay ay ang mga mineral. magnesium. C. Nawa‘y makalinang ito sa mga pag-aaral at pagpapahalaga sa ating kalusugan sapagkat makatutulong ito sa atingmundong ginagalawan.Sila ay dapat ay nagsilbi mainit. MAMAMAYAN Ang aking pag-aaral ay maaaring gamitin ng ilang mga mamamayan na nais ngaking pag-aaral ay maaaring gamitin ng ilang mga mag-aaral na nais magkaroonkaalaman ukol sa Gulay at ang pagiging vegetarian na sa iba‘t-ibang bansa at saating bansa na rin.Solusyon sa Karapatan ng Suliranin Masasabi ko na kung bakit may mga taong gustong maging isang vegetarian dahilna rin sa mga benepisyo tulad ng kanilang ―diet‖ pati na rin ang pagtulong nila sa kapaligiran. It is true that our body need dark green vegetables because nutrients in these green vegetables help our body to function properly. nawa‘y nagbigyan ko naman kayo ng kaalamantungkol sa Gulay at kung ano ang maaring mang yari kung kakain ng gulay. B. Adding to these they are rich with Folate and Fiber as well. C. We can also have good amount of calcium. 4. nais kong irekomenda ang aking masusing pananaliksik at pagaaral ukol sa paksang pananaliksik at pag-aaral ukol sa paksang ‖Benepisyo ng Vegetarian. MAMBABASA Sa mga lahat ng mambabasa. Angkamulatan ng ating mga kamalayan ang nawa‘y magsilbing daan sa ito. Tulad na rinng pagkain ng gulay ay makakatulong sa buhay ng tao. B. Makatutulong ang pananaliksik na ito na maka-iwas sa mgasakit mababatid ng bawat isa sa atin ang kakahantungan ng pagkain ng gulay at ngisang taong kulang sa kaalaman ukol sa pagkain ng gulay at kung bakit maskakailanganin niyang maging Vegetarian.3. Spinach at iba pang mga sariwang gulay kailangan walang tubig. sa pagbibigay-importansiya pagaalaga sa ating kalusugan. Leafy green vegetables are excellent source of Vitamin A. Some Major Health Benefits of Green Vegetables:- . Green vegetables are very potent source of minerals and nutrients.Sila ay dapat iluto para sa bilang isang maikling oras hangga't maaari. 5. E and K.Tanging mga hubad minimum na tubig na kailangan upang masakop ang mga gulay aydapat gamitin. RekomendasyonSARILI Para sa aking sarili ay dapat ko ring basahin itong aking pananaliksik tungkolgulay sapagkat sa paksa na ito ay malalaman ang mga detalye at kasagutan sa mgakatanungan tungkol sa pagkain ng gulay. iron and potassium from them. III.Wakas A. Bagaman na hindi nabigyang linaw ang ilansa inyong mga katanungan. If we include green vegetables in our daily diet then surely we can reduce the chances of developing many diseases. Last but not the least it should be noted that green vegetables are great source of antioxidants and phytonutrients. Sila ay dapat ilutohanggang sila ay lamang na malambot sa hipo para sa madaling pagnguya. This is because they are rich with many nutrients.Gulay ay hindi dapat napakita sa atmospera hangin mga ito ay dapat sakop ng mahigpithabang niluluto. sa kapaligiran at sa buong mundo. bitamina na kayang ibigayng gulay kaysa sa Baboy o Baka.6.

Carotenoids. Antioxidants in green vegetables are also helpful in this context. bakal at potasa mula sa kanila.i. ii. bakal at iba pang mahalagang mga Bitamina (bitamina C ay gumaganap ng isang mahalagang papel upang panatilihing malusog ang immune system) ay lubhang mabuti para sa immune kalusugan. Madilim na berdeng gulay ay puno ng mga malulusog na compounds at samakatuwid. and beta-carotene. kaltsyum. Kahalagahan ng Green gulay: Bakit ka Dapat Kumain ng mga Green gulay? Madilim na berdeng madahon gulay ay kilala bilang sobrang pagkain. C. Magsulong sila magandang kaligtasan. So. iron. and a host of other nutrients like calcium. v. magnesiyo. flavonoids that are found in green vegetables are very helpful of reducing the risk of cancer especially stomach cancer. Vitamin K that can be found in green vegetables is very good for the bone health. iron and other important Vitamins (Vitamin C plays an important role to keep immune system healthy) are very good for immune health. folic acid.these two are very good for our immune system.green vegetables contain so many healthy compounds that they are great for overall health of us. Green vegetables are also good for eye health. Ang dalawang puntos ay tiyak na patunayan na ang mga berdeng gulay ay mabuti para sa timbang pamamahala. They promote good immunity. green vegetables are full of cancer protective properties. ang mga berdeng gulay ay malusog. Pa malamang namin sa pangmamata ang halaga o kahalagahan ng madilim na berdeng gulay. Green gulay ay makapangyarihan pinagmulan ng mga mineral at nutrients. -------------------------------------------Alam namin napakahusay na ang madilim na berdeng gulay ay mahusay para sa aming mga kalusugan. Talking about phytonutrients and antioxidants. mababa sa calorie at madaling digest pati na rin. Ito ay dahil sila ay mayaman na may maraming nutrients. B. Not only green vegetables promote good immune system but another major advantage of green vegetables is they are very low in calorie. we should add more dark green vegetables and other green vegetables to our regular diet. magnesium. Ilang Major Kalusugan Benepisyo ng Green gulay: i. Hindi lamang mga berdeng gulay magsulong ng magandang immune system ngunit ang isa pang pangunahing bentahe ng mga berdeng gulay ay ang mga ito ay masyadong mababa sa calorie. Ito ay totoo na ang aming katawan kailangan madilim na berdeng gulay dahil sa mga nutrients sa mga berdeng gulay na makakatulong sa aming katawan upang gumana ng maayos. zeaxanthin. . Pagdaragdag sa mga rich sila sa Folate at hibla pati na rin. fiber and not to forget the important Vitamins. We must add green vegetables into our regular diet for a healthy lifestyle. and thus they help to reduce the risk of diabetes. calcium. Nutrients of green vegetables make them highly valuable for the people who are suffering from Type II diabetes and with any bone related problem. Green leafy vegetables contain high amount of magnesium and also low in glycemic index. magnesiyo. Dark green leafy vegetables contain lutein. E at K. Mayabong berdeng gulay ay mahusay na pinagmulan ng bitamina A. magnesium. This is why dark green vegetables especially leafy green vegetables are useful in reducing the chance of developing cancer and cardiovascular or heart disease. Kaya. iii. Pakikipag-usap tungkol sa mga phytonutrients at antioxidants-mga dalawang ay masyadong mabuti para sa aming immune system. potassium. Kung isama namin berde na gulay sa aming pang-araw-araw na diyeta pagkatapos ay tiyak na maaari naming bawasan ang mga pagkakataon ng pagbuo ng maraming sakit. These two points certainly prove that green vegetables are good for weight management. beta-cryptoxanthin. low in calorie and easy to digest as well. ii. green vegetables are healthy. Gayundin. Dark green vegetables are full of these healthy compounds and therefore. Some of The Super Green Vegetables Are:• Spinach • Bok Choy • Collards • Broccoli • Kale • Cabbage • Dandelion Greens • Turnip Greens • Swiss Chard • Romaine Lettuce • Mustard Greens • Arugula In conclusion. Karamihan sa atin ay walang sapat na ng mga berdeng gulay sa aming regular na diyeta. Green gulay ay din mabuti para sa mata kalusugan. Huling ngunit hindi ang hindi bababa sa dapat ito ay nabanggit na ang mga berdeng gulay ay magandang source ng antioxidants at phytonutrients. iv. Also. kailangan naming magdagdag ng mga mas madilim na berdeng gulay at iba pang mga berdeng gulay sa aming regular na diyeta. So. Maaari din namin magkaroon ng mahusay na halaga ng kaltsyum.

atherosclerosis. vegetables are rich in a particular group of nutrients called antioxidants. Vegetables are loaded with vitamins and minerals that contribute to growth and the maintenance of good health. recommending nine servings of vegetables and fruits each day. Kailangan naming magdagdag ng mga berdeng gulay sa aming regular na pagkain para sa isang malusog na pamumuhay. cancer. Department of Agriculture notes that many vegetables are high in potassium. says the USDA. Various vitamins. iv. Fiber makes you feel fuller for a longer period. with the American Cancer Society advising at least five servings of fruit and vegetables per day for good health. such as C and A. heart attack and Alzheimer's disease. helping you eat less overall and aiding with weight loss or maintenance. WHY ARE VEGETABLES IMPORTANT TO THE HUMAN BODY? "Eat your vegetables!" It's a directive you've likely heard your whole life. As part of a healthy diet. Because they are generally low in fat and calories. Fiber also keeps your digestive system running smoothly and may help prevent cancer. Bitamina K na ay matatagpuan sa berdeng gulay ay masyadong mabuti para sa kalusugan ng buto. at beta-karotina. hilatsa at hindi makalimutan ang mahahalagang Bitamina. which is important for healthy blood pressure. The Harvard School of Public Health goes even further. potasa. ang mga berdeng gulay ay puno ng kanser proteksiyon katangian. FIBER Another substantial benefit of vegetables is dietary fiber. teeth and gums healthy. you can eat a lot of them without gaining weight. VITAMINS AND ANTIOXIDANTS One of the main health benefits of vegetables is their high nutrient content. . Ang ilan sa mga Ang Super Green gulay Sigurado: • spinach • Collards • singkamas •Arugula • Bok Choy • brokuli • repolyo • ngiping leon gulay • sabaw ng gulay • Swiss Chard • Romaine litsugas • mustasa Sa wakas-berdeng gulay naglalaman ng maraming malusog compounds na ang mga ito ay mahusay para sa pangkalahatang kalusugan ng sa amin. thus lowering your risk of heart disease. at isang host ng iba pang mga nutrients tulad kaltsyum. folic acid. zeaxanthin. higher-calorie foods in your diet. Fiber is an important nutrient found only in plant foods. The fiber in vegetables also helps you manage your weight. Green malabay gulay ay naglalaman ng mataas na halaga ng magnesiyo at mababa din sa glycemic index. making weight management easier. flavonoids na natagpuan sa berdeng gulay ay napaka helpful ng pagbabawas ng panganib ng kanser lalo na tiyan kanser. bakal. It's enough to make you wonder exactly why vegetables are so important to human health.S. Perhaps most importantly. you'll slash your calorie and fat intake. Mga Carotenoids.iii. Nutrients ng mga berdeng gulay sila lubos na mahalaga para sa mga tao na paghihirap mula sa Uri ng II diyabetis at sa anumang buto kaugnay na problema. fiber helps scour bad cholesterol out of your arteries. v. DIET-FRIENDLY CHARACTERISTICS Vegetables are also a boon to dieters. Ito ay kung bakit madilim na berdeng gulay lalo na mayabong berdeng gulay ay kapaki-pakinabang sa pagbabawas ng pagkakataon ng pagbuo ng kanser at cardiovascular o sakit sa puso. magnesiyo. help keep eyes. Antioxidants sa berdeng gulay ay nakakatulong na rin sa ito konteksto. which fight cellular damage and help prevent heart disease. Madilim na berdeng madahon gulay maglaman lutein. fight infection and promote wound healing. For example. says the Linus Pauling Institute. If you substitute vegetables for other. beta-cryptoxanthin. Kaya. since Mom served a side of broccoli with your meatloaf or mac-and-cheese. the U. skin. Now. it's the medical experts who encourage you to add more veggies to your diet. Parkinson's disease. at kaya nila ng tulong upang mabawasan ang panganib ng diyabetis.

Sa halip. mas mataas na-calorie pagkain sa iyong pagkain. consult your physician or a registered dietitian for more recommendations -----------------------------------------------------------BAKIT ang mga gulay ay MAHALAGA SA BODY ng tao? "Kumain ang iyong mga gulay!" Ito ay isang direktiba malamang narinig mo na ang iyong buong buhay. patatas. When choosing vegetables. nang maliwanag kulay gulay ay mas mataas sa nutrients na kaysa sa mas matingkad na mga pagpipilian. Ang Harvard School ng mga Public Health estado na patatas . maaari mong kumain ng maraming ng mga ito nang hindi pagkakaroon ng timbang. sa pangkalahatan. Halimbawa. na labanan cellular pinsala at makatulong na maiwasan ang sakit sa puso. Kung ipalit mo ng mga gulay para sa iba pang. in general.na maraming tao ay isaalang-alang ang isang halaman . Ang himaymay sa mga gulay ay tumutulong sa iyo na pamahalaan ang iyong timbang. If you have questions or concerns regarding your diet or vegetables for good health. brightly colored vegetables are higher in nutrients than less vivid choices. potatoes. ang mga pormal pagkain mas kamag-anak sa isang butil na paghahatid sa isang serving ng gulay. sabi ni ang USDA. ang mga gulay ay mayaman sa isang partikular na grupo ng mga nutrients na tinatawag na antioxidants. ito ay ang mga medikal na eksperto na hinihikayat ka upang magdagdag ng karagdagang mga veggies sa iyong pagkain. Kapag pagpili ng gulay. Hibla gumagawa sa tingin mo mas buong para sa isang mas matagal na panahon. Hibla ay isang mahalagang nakapagpapalusog na natagpuan lamang sa pagkaing halaman. Pagsasaalang-alang Ang ilang mga gulay ay malusog kaysa sa iba.CONSIDERATIONS Some vegetables are healthier than others. are starchy foods more akin to a grain serving than a vegetable serving. Dahil ang mga ito ay karaniwang mababa sa taba at calories. Halimbawa. Hibla din mapigil ang iyong ng pagtunaw sistema na tumatakbo ng maayos at maaaring makatulong maiwasan ang kanser. labanan ang impeksiyon at isulong ang paglunas ng sugat. Ito ay sapat na upang gumawa ka ng magtaka eksakto kung bakit ang mga gulay ay kaya mahalaga sa tao kalusugan. tulad ng C at A. ngipin at gilagid malusog. Marahil na pinaka-mahalaga.talagang hindi mabibilang sa iyong pang-araw-araw na inirerekomenda servings ng gulay.actually do not count toward your daily recommended servings of vegetables. makatulong na panatilihin ang mga mata. and often corn as well. sa American Cancer Society ng advising hindi bababa sa limang servings ng prutas at gulay sa bawat araw para sa mabuting kalusugan. atake sa puso at Alzheimer ng sakit. Bilang bahagi ng isang malusog na pagkain. atherosclerosis. Diyeta-friendly na mga katangian Gulay ding isang Boon sa dieters. makakakita ka ng slash ang iyong calorie at taba ng paggamit. paggawa ng timbang pamamahala mas madali. panatilihin sa isip na. dahil ang Nanay ay nagsilbi isang bahagi ng brokuli sa iyong meatloaf o mac at keso. kanser. recommending siyam servings ng mga gulay at prutas sa bawat araw. sumangguni sa iyong manggagamot o isang rehistradong dietitian para sa higit pang mga rekomendasyon . spinach ay naglalaman ng mas maraming mga bitamina at antioxidants kaysa sa malaking bato ng yelo litsugas. The Harvard School of Public Health states that potatoes -. balat. Bitamina AT ANTIOXIDANTS Isa sa mga pangunahing benepisyo sa kalusugan ng gulay ay ang kanilang mga mataas na nakapagpapalusog nilalaman. Prutas Proseso Teknolohiya Kumpleto prutas pagproseso ng linya para sa iba't-ibang prutas at juice ang mga produkto Hibla Ang isa pang malaking benepisyo ng mga gulay ay pandiyeta hibla. ang US Kagawaran ng Agrikultura na tala na ang maraming mga gulay ay mataas sa potasa. kaya pagbaba ng iyong panganib ng sakit sa puso. Ang Harvard School of Public Health napupunta kahit karagdagang.which many people consider a vegetable -. Kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin tungkol sa iyong pagkain o mga gulay para sa mabuting kalusugan. sakit na Parkinson ng. Ngayon. na kung saan ay mahalaga para sa malusog na presyon ng dugo. at madalas mais pati na rin. Iba't-ibang mga bitamina. For example. Gulay ay load na may bitamina at mineral na ambag sa paglago at ang pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Instead. spinach contains many more vitamins and antioxidants than iceberg lettuce. sabi ni Linus Pauling Institute. hibla ay tumutulong na lampasuhin ang masamang kolesterol out ng iyong mga arteries. pagtulong kumain ka mas pangkalahatang at aiding sa pagbaba ng timbang o pagpapanatili. keep in mind that.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful