You are on page 1of 9

tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5637 : 1991

Nhãm H Qu¶n lý chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n Quality management in building and installation buiding works – Basic principes 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chung vÒ qu¶n lÝ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng, kÓ c¶ thêi gian chuÈn bÞ x©y dùng, ®Õn bµn giao c«ng tr×nh ®a vµo sö dông vµ trong thêi gian b¶o hµnh; nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ vµ yªu cÇu kÜ thuËt. 1.2. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, c¶i t¹o, më réng hoÆc söa ch÷a cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c tæ chøc, kÓ c¶ t nh©n, ®îc x©y dùng b»ng bÊt k× nguån vèn nµo, ®Òu ph¶i thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt lîng theo tiªu chuÈn nµy. 1.3. Khi thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh ph¶i: - B¶o ®¶m sù qu¶n lÝ thèng nhÊt cña Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh. - ChÊp hµnh c¸c luËt ph¸p liªn quan vµ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt x©y dùng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lÝ chÊt lîng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. ViÖc qu¶n lÝ chÊt lîng ph¶i kÞp thêi, kh¸ch quan, thËn träng, chÝnh x¸c. - T«n träng chøc tr¸ch cña c¸c tæ chøc liªn quan trong viÖc qu¶n lÝ chÊt lîng. KÞp thêi th«ng b¸o ng¨n chÆn c¸c sai ph¹m kÜ thuËt cã nguy c¬ lµm h háng, gi¶m cÊp c«ng tr×nh hoÆc g©y sù cè nguy hiÓm cho c«ng tr×nh. - Thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é thëng ph¹t trong viÖc b¶o ®¶m chÊt lîng c«ng tr×nh theo ®iÒu lÖ qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n. 1.4. ViÖc ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p, chÊt lîng c«ng tr×nh thùc hiÖn theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng tr×nh hiÖn hµnh. C¸c tæ chøc x©y l¾p cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m chÊt lîng tõng c«ng t¸c x©y l¾p còng nh toµn bé c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt. 1.5. Tæ chøc nhËn thÇu, tæ chøc giao thÇu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn bµn giao c«ng tr×nh, ®a vµo sö dông ®óng tiÕn ®é. ChØ ®îc phÐp bµn giao c«ng tr×nh khi ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c«ng t¸c nghiÖm thu quy ®Þnh theo tiªu chuÈn "NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng - TCVN 4091 : 1985". 2. HÖ thèng qu¶n lÝ chÊt lîng c«ng tr×nh. 2.1. Tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p, tæ chøc giao thÇu, tæ chøc (hoÆc ®¹i diÖn) thiÕt kÕ phèi hîp thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt lîng trªn hiÖn trêng x©y dùng. §©y lµ hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt lîng cÊp c¬ së (sau ®©y gäi lµ cÊp c¬ së). HÖ thèng nµy qu¶n lÝ trùc tiÕp vµ cã t¸c ®éng quan träng ®èi víi chÊt lîng c«ng tr×nh. 2.2. C¸c Bé, Ngµnh cã nhiÒu c«ng tr×nh quan träng, cã lùc lîng x©y dùng lín cÇn tæ chøc c¬ quan chuyªn tr¸ch qu¶n lÝ chÊt lîng; C¸c c¬ quan qu¶n lÝ

3. Kh«ng ®a vËt liÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng vµo c«ng tr×nh. ®Æc khu trùc thuéc trung ¬ng phèi hîp thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh thuéc Bé. Ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. biªn b¶n thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng. 2. Tham gia Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së. Tuú theo quy m« vµ tÇm quan träng cña c«ng tr×nh. ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cÇn ®¶m b¶o chÊt lîng. 3. Tæ chøc ®iÒu hµnh cã hiÖu lùc c¸c lùc lîng thi c«ng trªn hiÖn trêng. Lµm tèt kh©u chuÈn bÞ thi c«ng. T×m nguån cung cÊp vËt liÖu x©y dùng. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt lîng cña c¸c tæ chøc nhËn thÇu bao gåm: Nghiªn cøu kÜ thiÕt kÕ. LËp c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m vµ n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p. thµnh phè. biªn b¶n kiÓm tra. b¸n thµnh phÈm x©y dùng. 3. Tæ chøc kiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c x©y l¾p theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn.Nhµ níc vÒ x©y dùng ë c¸c tØnh. Phèi hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù gi¸m s¸t kÜ thuËt cña c¸c ®¹i diÖn thiÕt kÕ vµ bªn giao thÇu. 3. Tæ chøc kiÓm tra thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng theo quy ®Þnh. kiÓm tra kÜ thuËt. Néi dung qu¶n lÝ chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh ë cÊp c¬ së.2. c«ng nh©n ®ñ tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®îc giao.1. ®éi trëng. LËp biÖn ph¸p thi c«ng ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc hoÆc bé phËn c«ng tr×nh quan träng vµ phøc t¹p vÒ kÜ thuËt. Tæ chøc ®Çy ®ñ bé phËn gi¸m s¸t. ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt hoÆc bÊt hîp lÝ. 3. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt lîng cña tæ chøc giao thÇu bao gåm: . Tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p cã tr¸ch nhiÖm chñ yÕu ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n vÒ qu¶n lÝ chÊt lîng trong qu¸ tr×nh thi c«ng: Sæ nhËt kÝ c«ng tr×nh. kiÓm tra gi¸m s¸t phï hîp víi yªu cÇu x©y dùng. ®Æc biÖt nh÷ng bé phËn khuÊt vµ quan träng. sai ph¹m kÜ thuËt mét c¸ch nghiªm tóc. b¸n thµnh phÈm. B¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m kÜ thuËt. cÊu kiÖn b¶o ®¶m tiªu chuÈn chÊt lîng. thèng nhÊt qu¶n lÝ chÊt lîng ®èi víi c¸c bé phËn trùc thuéc. tæ chøc c¸c bé phËn thi c«ng. quy ph¹m thi c«ng. nh÷ng sù cè ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh.3. C¬ quan ®îc ChÝnh phñ giao chøc n¨ng thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhµ níc vÒ x©y dùng c¬ b¶n cã tr¸ch nhiÖm thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh trong toµn ngµnh x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ cÊp thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhµ níc). cÊu kiÖn. Lùa chän c¸n bé kÜ thuËt. Söa ch÷a nh÷ng sai sãt. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5637 : 1991 §©y lµ hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt lîng cÊp Ngµnh vµ ®Þa ph¬ng (Sau ®©y gäi t¾t lµ cÊp Ngµnh vµ ®Þa ph¬ng). nghiÖm thu hoµn c«ng vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan kh¸c.

cã nguy c¬ g©y thiÖt h¹i cho c«ng tr×nh. KÕt qu¶ kiÓm tra lËp thµnh v¨n b¶n theo mÉu biªn b¶n kiÓm tra (ë phô lôc 1).Thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña "§iÒu lÖ qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n". §èi víi c«ng tr×nh lín. ph¶i theo dâi sù æn ®Þnh cña c«ng tr×nh trong thêi giam thi c«ng còng nh trong thêi gian b¶o hµnh. Tæ chøc nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh hoµn thµnh. Thanh tra. phßng ch¸y. c¸c bé phËn c«ng tr×nh.®Þa ph¬ng vµ cÊp thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhµ níc. Tæ chøc ®ñ c¸n bé kÜ thuËt gi¸m s¸t thi c«ng.4.Thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ ®Þnh k× hoÆc thêng xuyªn theo yªu cÇu cña bªn giao thÇu. Gi¸m s¸t viÖc thi c«ng ®óng thiÕt kÕ. Trêng hîp cÇn thiÕt. b¶o vÖ m«i trêng. B¶o vÖ c¸c cäc mèc chÝnh. 4. KiÓm tra hå s¬ thiÕt kÕ dù to¸n tríc khi giao cho tæ chøc nhËn thÇu. Tæ chøc giao mÆt b»ng.Bæ sung hoÆc söa ®æi nh÷ng chi tiÕt thiÕt kÕ khi cÇn thiÕt. phßng næ. . Tµi liÖu kiÓm tra nghiÖm thu. . xö lÝ kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m so víi thiÕt kÕ. C¸c c¬ quan qu¶n lÝ x©y dùng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ chÊt lîng c«ng tr×nh nh sau: . gi¸m ®Þnh chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh ë cÊp Ngµnh. hoÆc thuª tæ chøc gi¸m s¸t cã t c¸ch ph¸p nh©n trong trêng hîp kh«ng ®ñ n¨ng lùc.Tæ chøc kiÓm tra ®ét xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng. . an toµn lao ®éng. cäc mèc víi ®Çy ®ñ biªn b¶n vµ b¶n vÏ. quan träng hoÆc t¹i n¬i cã nÒn mãng ®Þa chÊt phøc t¹p. trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc sö dông. B¶o ®¶m nguyªn t¾c vÒ viÖc söa ®æi hoÆc bæ sung thiÕt kÕ. TËp hîp vµ b¶o qu¶n ®Çy ®ñ hå s¬ kÜ thuËt cña c«ng tr×nh bao gåm thiÕt kÕ.1. 3. 4. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh .Giao ®ñ hå s¬ thiÕt kÕ hîp lÖ. hîp ®ång víi tæ chøc thiÕt kÕ thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ t¹i hiÖn trêng. . . Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt lîng cña tæ chøc thiÕt kÕ bao gåm: . c¸c tµi liÖu kÜ thuËt kh¸c. b¶o ®¶m tiÕn ®é thiÕt kÕ. Tæ chøc nghiÖm thu b»ng v¨n b¶n c¸c c«ng viÖc x©y l¾p quan träng.2. B¸o c¸o Héi ®ång nghiÖm thu cÊp trªn (nÕu cã) vÒ c¸c tµi liÖu nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é nghiÖm thu c«ng tr×nh.KÞp thêi tæ chøc gi¸m ®Þnh nh÷ng sù cè h háng. x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng vÊn ®Ò ®îc kiÓm tra. kiÓm tra.Tæ chøc thanh tra ®Þnh k× hµng n¨m hoÆc ®ét xuÊt theo yªu cÇu toµn diÖn hoÆc mét sè mÆt nhÊt ®Þnh vÒ qu¶n lÝ kÜ thuËt. 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5637 : 1991 Thêng xuyªn gi¸m s¸t c«ng viÖc thi c«ng x©y l¾p.Tham gia Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së.

Trêng hîp cã vÊn ®Ò kÜ thuËt phøc t¹p th× cã thÓ tæ chøc héi th¶o kÜ thuËt ®Ó cã c¨n cø ®a ra kÕt luËn chÝnh x¸c. kiÓm tra chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh ®îc tiÕn hµnh nh sau: . 3. ®¸nh gi¸. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5637 : 1991 . thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt lîng. . C¬ quan gi¸m ®Þnh tiÕn hµnh ®iÒu tra sù cè kÜ thuËt vµ lËp biªn b¶n theo mÉu ë phô lôc 6. kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ. . trong ®ã ®a ra kÕt luËn.4.®Þa ph¬ng. tranh chÊp vÒ chÊt lîng. 4. môc tiªu. TiÕn hµnh gi¸m ®Þnh ®Ó rót ra nh÷ng th«ng sè cÇn thiÕt. §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ thu ®îc víi c¸c hå s¬ kÜ thuËt. c¸c quy ®Þnh cã tÝnh chÊt b¾t buéc trong thi c«ng.3.®Þa ph¬ng vµ cÊp thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhµ níc: Thanh tra. . thêi h¹n cña ®ît thanh tra.Häp c¸c bªn liªn quan th«ng b¸o yªu cÇu.cña cÊp Ngµnh. Sù cè kÜ thuËt ph¶i ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ vµo sæ theo mÉu ë phô lôc 7 vµ ®îc khai b¸o theo mÉu ë phô lôc 5.TiÕn hµnh kiÓm tra c¸c kh©u liªn quan ®Õn chÊt lîng. 4. Trêng hîp sù cè h háng. b·o lôt…). kiÓm tra viÖc chÊp hµnh luËt.KiÓm tra. B¸o c¸o sù cè kÜ thuËt nghiªm träng hoÆc sôp ®æ c«ng tr×nh. . Trêng hîp kiÓm tra ®ét xuÊt th× kh«ng cÇn b¸o tríc.Lµm b¸o c¸o thanh tra.Th«ng qua b¸o c¸o kiÓm tra vµ tr×nh duyÖt b¸o c¸o lªn cÊp cã thÈm quyÒn. Sù cè kÜ thuËt ph¶i ®îc gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng cho tíi khi cã ®¹i diÖn c¬ quan gi¸m ®Þnh cã thÈm quyÒn ®Õn lµm viÖc. quy chÕ thùc hiÖn thanh tra. sôp ®æ. Tr×nh tù thanh tra. Ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa mäi ngêi ®Õn gÇn n¬i nguy hiÓm. c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p vµ chÊt lîng c«ng tr×nh.Thanh tra. chøng nhËn chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p vµ c«ng tr×nh (phô lôc 2.Tham gia Héi ®ång nghiÖm thu c¸c cÊp theo quy ®Þnh vÒ tæ chøc Héi ®ång nghiÖm thu. 4). c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt hiÖn hµnh.5. chñ c«ng tr×nh ®îc tù thu dän. kiÓm tra.Th«ng b¸o tríc 15 ngµy cho ®¬n vÞ ®îc kiÓm tra biÕt vÒ c¸c yªu cÇu. . Khi cã sù cè h háng hoÆc ®· x¶y ra sôp ®æ c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh. kh¾c phôc hËu qu¶ sau khi ®· ghi . ®¬n vÞ thi c«ng vµ ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh ph¶i b¸o c¸o ngay cho cÊp trªn trùc tiÕp vµ b¸o c¸o cho c¬ quan qu¶n lÝ chÊt lîng cÊp Ngµnh . néi dung. c«ng tr×nh do thiªn tai (®éng ®Êt. Trêng hîp cßn cã thÓ x¶y ra nguy hiÓm th× ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chèng ®ì. kiÓm tra. . .Thanh tra. kiÓm tra c¬ quan qu¶n lÝ cÊp díi vÒ c¸c mÆt tæ chøc. c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch. Thêi gian göi b¸o c¸o kh«ng ®îc chËm h¬n 24 giê kÓ tõ khi x¶y ra sù cè. kiÓm tra ®Õn ®¬n vÞ ®îc kiÓm tra vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan. 4. .C«ng bè kÕt qu¶ thanh tra. . thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt.Gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i.

LËp b¸o c¸o gi¸m ®Þnh.LËp hå s¬ ghi chÐp.6. nh©n c«ng. . . chøng chØ chÊt lîng). phßng næ. .Kh¸m nghiÖm s¬ bé hiÖn trêng.LËp ®Ò c¬ng kÕ ho¹ch c«ng t¸c. chôp ¶nh x¸c nhËn hiÖn tr¹ng h háng vµ sôp ®æ. Tr×nh duyÖt ®Ò c¬ng. c¸c c¬ quan chñ qu¶n ph¶i thèng kª b¸o c¸o nh÷ng sù cè kÜ thuËt cña Ngµnh cho Côc Gi¸m ®Þnh thiÕt kÕ vµ x©y dùng Nhµ níc theo mÉu ë phô lôc 8. thu thËp ý kiÕn c¸c nh©n chøng. nh÷ng chi phÝ vÒ vËt t. b¶o vÖ m«i trêng. lµm c¸c thñ tôc ph¸p lÝ cÇn thiÕt.Nghiªn cøu hå s¬ liªn quan. 4.Nh÷ng h háng xuÊt hiÖn trªn c¸c bé phËn chÞu lùc chñ yÕu cã nguy c¬ sôp ®æ dÉn ®Õn thiÖt h¹i vÒ ngêi hoÆc tµi s¶n ®¸ng kÓ. ®¸nh gi¸ s¬ bé t×nh h×nh vµ nguyªn nh©n b»ng c¸c héi th¶o kÜ thuËt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan.LËp Héi ®ång vµ c¸c ban c«ng t¸c. . Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc. thu thËp hå s¬ tµi liÖu gèc. .C«ng bè kÕt luËn gi¸m ®Þnh vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh.TiÕn hµnh gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña vËt liÖu. Hµng quý. trong ®ã x¸c ®Þnh yªu cÇu môc tiªu ph¹m vi néi dung gi¸m ®Þnh. . --------------------------------BI£N B¶N KIÓM TRA (*) (cÊp ngµnh) tcvn 5637 : 1991 . tiªu chuÈn viÖt nam Phô lôc 1. nghiÖm thu.Th«ng qua b¸o c¸o t¹i Héi ®ång gi¸m ®Þnh. .Ph©n tÝch. kiÓm to¸n l¹i c¸c t¸i liÖu gèc (Kh¶o s¸t. thêi gian cÇn thiÕt.7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5637 : 1991 4. .Nh÷ng c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh míi bÞ sôp ®æ g©y ra tai n¹n hoÆc thiÖt h¹i ®¸ng kÓ. . . vÏ. vÖ sinh c«ng nghiÖp kh«ng cã hoÆc cã ë møc kh«ng ®¹t tiªu chuÈn. cã nguy c¬ hoÆc ®ang g©y ra thiÖt h¹i cho ngêi vµ tµi s¶n.chÐp ®Çy ®ñ hoÆc chôp ¶nh hiÖn tr¹ng. ph©n tÝch nguyªn nh©n.Nh÷ng c«ng tr×nh ®ang sö dông nhng trang thiÕt bÞ vÒ phßng ch¸y. thi c«ng. §èi tîng gi¸m ®Þnh sù cè kÜ thuËt bao gåm: . biÖn ph¸p an toµn.Phóc tra c¸c kÕt luËn gi¸m ®Þnh cña cÊp díi khi cã khiÕu n¹i cña bÊt kÓ ®èi tîng nµo göi ®Õn. Tr×nh tù gi¸m ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh gåm c¸c bíc nh sau: . n¨m. .

. vµ ®îc sao thµnh…… b¶n göi c¸c c¬ quan sau ®©y:………………. Thñ trëng ®¬n vÞ Trëng ®oµn kiÓm tra ®îc kiÓm tra (KÝ tªn. ……………………………………………………………………….. cÊp Nhµ níc) Tªn c«ng t¸c x©y l¾p………………………………………. tiªu chuÈn viÖt nam Phô lôc 2... C¸c ch÷ kiÓm tra ®îc thay b»ng ch÷ thanh tra. Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc. Thuéc h¹ng môc c«ng tr×nh………………………………. ghi râ hä tªn. Tªn ®¬n vÞ thi c«ng………………………………………... ……………………… Trëng ®oµn (tæ) ……………………… §oµn viªn (tæ viªn) ……………………… §oµn viªn (tæ viªn) ……………………… §oµn viªn (tæ viªn) 2. chøc vô). Yªu cÇu cña ®oµn (tæ) kiÓm tra ®èi víi c¬ së ®îc kiÓm tra:……….. thêi gian kiÓm tra:………………………….... tcvn 5637 : 1991 GIÊY CHøNG NHËN CHÊT L¦îNG C¤NG T¸C X¢Y L¾P C¤NG TR×NH Sè…… (CÊp Ngµnh. chøc vô)(KÝ tªn. §Þa ph¬ng. Tªn ®¬n vÞ chñ ®Çu t…………………………………….(cÊp Nhµ níc) (VÊn ®Ò hoÆc viÖc kiÓm tra)…………………………………………. ph¬ng ph¸p. nghÒ nghiÖp.. C¬ quan chñ tr× kiÓm tra:…………………………………………… Thµnh phÇn §oµn (tæ) kiÓm tra (ghi râ hä tªn. Yªu cÇu kÜ thuËt cña thiÕt kÕ vµ thùc tÕ ®¹t ®îc theo ph¬ng ph¸p kiÓm tra:………………………………………………………………… . B¶n vÏ thiÕt kÕ sè…………………………………………. 3.. ghi râ hä tªn) * Néi dung biªn b¶n nµy còng dïng cho c«ng t¸c thanh tra.. 4. cña Bé trëng bé x©y dùng ban hµnh tiªu chuÈn qu¶n lÝ chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh. Néi dung. NhËn xÐt cña ®oµn (tæ) kiÓm tra:……………………………………. …………………………………………………………………………… 5. Biªn b¶n nµy lµm t¹i…………….. ………………………………………………………………………… Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè… ngµy… th¸ng… n¨m….ngµy…th¸ng… n¨m…. Tªn c¬ quan ………………….. ý kiÕn b¶o lu cña:…………………………………………………… 6. 1. Cña c«ng tr×nh…………………………………………….

.. th¸ng …n¨m….ngµy hoµn thµnh……….KÕt luËn:……………………………………………………. n¨m….. Ngêi trùc tiÕp kiÓm tra C¬ quan kiÓm tra (KÝ tªn. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp . ngµy…. ngµy….Tù do . theo thiÕt kÕ vµ thùc tÕ ®¹t ®îc: Ph¬ng ph¸p kiÓm tra: Theo c¸c giÊy chøng nhËn chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p (hoÆc biªn b¶n nghiÖm thu) sè… ®Õn sè…... theo TCVN sè…….H¹nh phóc.. ngµy…th¸ng…. theo TCVN sè……….cÊp Nhµ níc) Sè…………………. Ngêi trùc tiÕp kiÓm tra C¬ quan kiÓm tra (KÝ.. Theo ph¬ng ph¸p kiÓm tra:…………. §Æc trng kÜ thuËt cña c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ vµ thùc tÕ ®¹t ®îc……..§Þa ph¬ng:…. Ngµy khëi c«ng………... ®ãng dÊu kiÓm tra chÊt lîng) Phô lôc 3.Tù do . …. …. CÊp chÊt lîng ®¹t ®îc……………. GIÊY CHøNG NHËN CHÊT L¦îNG C¤NG TR×NH ( CÊp Ngµnh. tªn) (KÝ tªn. ®ãng dÊu kiÓm tra chÊt lîng) Phô lôc 4 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp .CÊp Nhµ níc ) Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh: Thuéc c«ng tr×nh: §¬n vÞ chñ ®Çu t: §¬n vÞ thi c«ng: B¶n vÏ thiÕt kÕ sè: §Æc trng kÜ thuËt cña h¹ng môc c«ng tr×nh.. .H¹nh phóc.. ghi râ hä.. Theo c¸c giÊy chøng nhËn chÊt lîng h¹ng môc c«ng tr×nh tõ sè…®Õn sè. Cña c¬ quan: ……………………… Chñ nhiÖm ®Ò ¸n thiÕt kÕ:…………….. Tªn c«ng tr×nh:………………… ThiÕt kÕ ®îc duyÖt sè…. GIÊY CHøNG NHËN CHÊT L¦îNG H¹NG MôC C¤NG TR×NH Sè …………( CÊp Ngµnh-§Þa ph¬ng. KÕt luËn:…… tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5637 : 1991 cÊp chÊt lîng ®¹t ®îc….n¨m…..th¸ng…. ghi râ hä tªn) (KÝ tªn. Chñ ®Çu t:………………………… §¬n vÞ thi c«ng:……………………. KÕt luËn:……………….

.n¨m…. Thµnh phÇn ®oµn kiÓm tra: (ghi râ tªn. S¬ bé diÔn biÕn vµ nguyªn nh©n:……………………. BÞ th¬ng:…………… 5... ®ãng dÊu kiÓm tra chÊt lîng) tiªu chuÈn viÖt nam Phô lôc 5 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp . liªn hiÖp x©y dùng. tªn) tiªu chuÈn viÖt nam Phô lôc 6 ………. Tªn c«ng ty. tªn) (KÝ tªn. chøc vô..H¹nh phóc.. theo TCVN sè…… …. S¬ bé kÕt luËn nguyªn nh©n cña vô sù cè kÜ thuËt………………… 6. c«ng tr×nh ®ang sö dông cã sù cè kÜ thuËt:…………………….Tù do . Tªn c«ng trêng. xÝ nghiÖp x¶y ra sù cè:………………………… 2. Tãm t¾t néi dung c«ng viÖc ®oµn ®iÒu tra lµm……………………. giê. 3. ChÕt:………………. ®ãng dÊu. ………. 4.. 7. Sù cè x¶y ra håi….. ngµy…. 2. ghi râ hä. DiÔn biÕn cña sù cè kÜ thuËt:…………………… …………………………………………………… Cã g©y tai n¹n kh«ng: ………………………….Tù do . 3. Sè ngêi bÞ tai n¹n:…………………………………. N¬i x¶y ra sù cè kÜ thuËt: ………………………. Tªn c«ng trêng. Ngµy. Bé chñ qu¶n:………………….th¸ng…. xÝ nghiÖp x©y l¾p. Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp .CÊp chÊt lîng ®¹t ®îc….. B¶N KHAI B¸O Sù Cè KÜ THUËT 1. ®¬n vÞ c«ng t¸c cña tõng ngêi)…………………………………………………… 4.Møc ®é ¶nh hëng ®Õn sù bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh……………... ngµy… th¸ng…. hä. Thñ trëng c¬ quan (KÝ tªn.. Ngêi trùc tiÕp kiÓm tra C¬ quan kiÓm tra (KÝ tªn. ngµy…. ghi râ hä.giê. ®Þa ®iÓm x¶y ra sù cè kÜ thuËt……………………. BiÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ söa ch÷a sù cè kÜ thuËt…………………… .n¨m….. 5. ….th¸ng…n¨m…..H¹nh phóc tcvn 5637 : 1991 tcvn 5637 : 1991 BI£N B¶N §IÒU TRA Sù Cè KÜ THUËT X¢Y DùNG 1.

Thêi gian söa ch÷a vµ ngµy hoµn thµnh…………………………… ………………………………………………………………………… Phô lôc 8 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp. ghi râ hä.Thêi gian thùc hiÖn vµ hoµn thµnh:………………………………. 2. ®Þa ph¬ng) C¬ quan nhËn b¸o c¸o: Côc gi¸m ®Þnh thiÕt kÕ vµ x©y dùng Nhµ níc …………………………………………………………………………. . tªn) tiªu chuÈn viÖt nam Phô lôc 7 NéI DUNG Sæ GHI Sù Cè KÜ THUËT CñA C¤NG TR×NH 1. h¹ng môc c«ng tr×nh):……………………………………………………………… 3. BiÖn ph¸p xö lÝ kÜ thuËt.thiÖt h¹i Sù cè Tæng VËt nÆng sè liÖu Ngêi 1 2 3 4 5 6 Nh©n Tæng Thêi c«ng sè gian tiÒn söa ch÷a 7 8 9 NhËn xÐt ghi Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ ( KÝ.... . ghi râ hä. tªn ) . VÞ trÝ x¶y ra sù cè kÜ thuËt (Ghi râ chi tiÕt bé phËn.. Tai n¹n lao ®éng:………………………………………………… 5. ®ãng ®Êu. h×nh thøc xö lÝ kÜ thuËt…………………… 7.§¬n vÞ thùc hiÖn:…………………………………………………. 6. Tªn ®¬n vÞ qu¶n lÝ sæ:……………………………………………. ghi râ hä. ®ãng dÊu. 4.Tù do. ……………………………………………………………………… Thñ trëng ®¬n vÞ Trëng ®oµn kiÓm tra ®¬n vÞ thi c«ng-chñ ®Çu t (KÝ tªn. . tªn) ( kÝ. Ngµnh. C¬ quan thèng kª b¸o c¸o (Bé. tcvn 5637 : 1991 Tªn h¹ng Sè vô sù môc c«ng cè kÜ thuËt tr×nh L·ng phÝ . ghi râ hä tªn) (KÝ tªn. Nguyªn nh©n:…………………………………………………….KÌm theo kÕt luËn cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh (nÕu cã)…………….Néi dung biÖn ph¸p:……………………………………………….. DiÔn biÕn sù cè kÜ thuËt:………………………………………….H¹nh phóc --------------------------------biÓu b¸o c¸o thèng kª sù cè kü thuËt x©y dùng Quý…………… N¨m…………….

Related Interests