You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS DEL IDENTIFICACIÓ AC 17 MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ CAL BISBE VERGER I LOCALITZACIÓ Carrer Bisbe Verger, 4 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Arquitectura popular urbana AUTOR PROTECCIÓ BIC ESCUT US Habitatge ESTIL: Popular G. CONSERVACIÓ: Bo
CADASTRE
6 8.3 4 62 .7 2 6 9.4 46 6 . 4 9

CRONOLOGIA Segle XVIII NIVELL DE PORTECCIÓ B

BIC ESCUT FAÇANA

1063223ED1516S0001OS LOCALITZACIÓ. X = 510991 Y = 435615
II
64 .19

I III
7 3.6 5

S+IV 7 5.1 2
71 .6 6

III
7 5.0 1

7 3.7 5

I
62 .5 3

66 .1 6

6 7 .46 70 .80 7 0.9 3

II
6 4 .87 65 .8 6

II III 7 3.0 7

68 .94

Rui R ui
62 .4 0

63 .80

I

II

7 3.0 7

68 .91

62. 5 8

Marc

Arb

62. 5 2 6 6.9 8

II II+I
63 .4 7

71 .7 5 6 6.9 6

III

Arb I
60 .88

64 .20

III1 .50 7
7 3 .65

C
II

FE AN RC RE AR
II
66 .9 5

R RE R

A ET
II
69 .0 3

PA R RE AR C A LM

III 7 3.2 4 III I

72. 3 7

65 .5 2

7 0.8 1

B us

64 .8 1

6 9.0 7 6 7.8 9 6 8 .59

II

6 9.2 7

6 6.4 8 6 4.7 2 6 7 .33

Rui
Pi 5 5 9.7
60 .2 6 62. 6 8 61 .7 6 66 .8 6

P
67. 3 4

63 .64 60 .1 6

P

Esc.

II

6 3.6 8

I

I

PLAÇ
70 .4 2 69 .11 71. 1 2

6 8.6 9 68 .6 2 6 6.5 3

6 6.8 3 6 3.9 5 64 .0 6

Por
6 2.5 0

7 1.6 9 63 .3 9 66. 1 2 7 1.5 7

III

Por

II
66 .6 6

7 1 .01

II67 .39 III
68 .3 0

II6 6.7 8

67 .41

Arb
I 6 2.0 1
6 II7.3 2 6 0.4 3 5 9.1 8 63 .55 63 .1 9 61. 6 9

II
6 5.9 5 6 3.0 6

ER CARRER ROS
III
7 0 .12 68 .9 1 6 8.6 7 6 9.7 0 6 7.1 0 6 8.7 6 6 4.4 6 70 .57

II6 7.3 5 III

67 .2 5

69 .25

II

6 1 .31

59 .75

II II
6 0.9 2 6 4.5 5 66 .7 2

II II
6 8.6 4 6 5.7 0

I

II
66 .26

66 .94

P
6 2.4 6

II
6 6 .64

68 .3 9

Arb Arb
58 .41 59. 4 2

6 0.7 9

I

65 .14 6 5.7 0 64. 9 0

II II

6 5.3 9

II
66 .24 67. 7 0

Rui Rui Rui

65 .31 6 5.9 4

6 3.2 1

6 0.1 8 5 9 .76

61. 7 3

II

6 1 .61

62 .15 59 .1 2 6 2.6 9

6 III 7 .27 68 .2 2

66. 2 6

6 5.9 3 6 6.4 4 62. 6 3

I

6 5.6 3

II

BIS BE VE RG ER

6 0.6 3

Arb
60 .6 0 5 8.7 3

6 2.5 7

57 .8 9

I

II 4 .19 6

P V
7 5.9 2 7 2.9 7

Arb
6 4.0 3 6 1 .79

II

III

68 .48 64 .91

P

58 .6 8 6 2.0 0 59 .0 5

P P
61 .8 7

65 .0 3

II

6 0 .77

Monu me nt
64. 4 4

I
6 2.3 7

II 63 .8 8

6 1.7 7

59 .07

CA RR ER DE L

58 .4 1

Arb
62 .33

5 9.0 5

II6 3.2 2

P
62. 6 3 6 1.5 8 63. 9 7 5 9.8 6 60 .73

I I
6 2.4 5 6 1.8 5 6 3.1 5 6 1.8 4

CARRERCENTRE

III
6 9.3 1

65 .2 5

P

64 .1 7 61 .8 9

I I II63 .1 3

II6 4.6 0 II
6 3.8 9

Por

67 .3 4

65 .3 7 65 .2 8 62. 5 8

III
61. 2 0 6 4 .60

6 0 .34

64 .30

Arb
57 .5 5 5 7.6 4

6 2 .17

Arb
5 8.5 3 5 9.0 3 61 .25 5 9.4 2 58 .71 59 .2 1 59. 5 2 63 .5 2

P
65 .4 0 65. 5 9 63 .8 7

6 5.0 4

II
63 .30

II6 3 .4 1

P
68 .49

5 7 .49

III.7 4 67 P I
5 9.8 8 66 .6 2 6 7.3 9

60 .7 2

I 6 0 .34
64. 0 2

II
66 .2 4 6 8.5 6

II
6 2.6 2 60 .4 8

III

III

6 5 .01 65 .72

59. 4 1

Rui II
5 7.2 5

Arb
6 2.3 5 61. 9 1

5 6.6 0

57 .6 6

I

6 1.0 4 64 .34

63 .9 2

III
67 .00 69 .10

56 .9 0

60 .11 60 .6 1

59. 1 6 69 .34 6 2.4 4

I

II6 1.9 0

II
6 2.4 3 5 7 .31

60. 1 3 58. 8 1 60 .65

I

P
5 8.8 5 59 .0 0 63 .92 6 3.8 3 6 5.7 8 64 .7 9 6 7.0 4 64. 1 7 68. 4 2

60 .10

61 .3 2

Arb
5 8.5 7

6 3.5 9 64 .67 62 .9 1 64 III.0 9

III II
64 .36

II .21 64 II
6 4.7 4 6 3.1 7 69 .1 1 6 9.6 8 63 .7 7 65. 4 3 6 5.3 1 65 .7 1 63. 4 8

5 7.5 5 6 1.6 2 6 5.11

II

61 .6 3

5 7.4 9

P
6 2 .08

II
62 .9 1

60. 6 7 6 1.7 2 5 7.8 4 58 .41

59 .92

II
61 .69

6 1.4 3

III

66. 7 5

II

61 .60

Arb
56 .92 59 .8 5

6 1.3 0

5 9.6 3 63 .44

II6 6 .01
5 9.6 5

61 .7 5 5 7.2 5

II
62 .41 65. 0 2 6 4.3 8

CA
III

ER RR

G


III

II

6 5.8 5

P
6 7.2 9

6 III5.9 8 I IV 6 7.7 5 6 8.8 1 66. 3 5

P 6 5.2 2
60. 3 8 58 .8 3

6 1 .80

6 3 .02

65. 6 8

6 2.2 2 63 .51

6 6 .20

I
5 6.8 3

P
5 3 .96

57 .4 0

5 7.6 9 56 .3 3

Esc.

61 .0 4

II

III 6 4 .0 4

II II 3 .17 6

P

BIBLIOGRAFIA
BARCELÓ M.; DANÚS, M.(2001): Santanyí. Guies dels pobles de Mallorca. Hora Nova. Palma de Mallorca. GARCIA, N. ; OLIVER, G. (1983). Cases Vilatanes a la vila i pobles de Santanyí . COAB. Palma de Mallorca. PONÇ I FULLANA, A. (1990) Fr. Rafel Josep Verger i Suau . Moll,

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
El conjunt de la façana de la vivenda. Via crucis VI. Fitxa EM-5 L'escut del bisbe Verger.

Col·lecció Monografies d'història local, Palma. http://www.ajsantanyi.net/infoturisme/personatges.es.html

BIC ESCUT
Decret 571/1963 Disposición adicional segunda Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español

DESCRIPCIÓ
Casa urbana on va nèixer l'any 1772 Rafel Josep Verger i Suau, bisbe de Linares en el regne de Lleó de Mèxic. És un edifici de planta baixa i pis de paredat en verd i cantons petits de pedres de Santanyí filades. per La façana presenta línia d'imposta i faixes ressortides. A la planta baixa i situat de manera simètrica hi ha un portal rodó amb dovelles i carcanyols de pedra de Santanyí. A la dreta d'aquest portal trobam una portassa d'arc de mig punt adovellada amb carcanyols i a l'esquerra una finestra balconera allindada. En el pis s'obrin tres finestres balconeres amb balustrada. Sobre la balustrada central hi ha l'escut del bisbe Verger, amb l'escut de Santanyí inclòs amb un filacteri i una inscripció. La capella del "Via Crucis" VI és en aquest frontis, entre la finestra i el portal rodó. La descripció del via crucis es fá a la fitxa EM-5

DENOMINACIÓ CAL BISBE VERGER I INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 17

Aquesta casa i la corresponent al número 6 (fitxa AC 18) eren un sola casa. La morfologia actual de la vivenda és producte d'intervencions realitzades en el segle XX.

INTERVENCIONS PERMESAS
Conservació Restauració Recuperació No es permet l'aument del volum edificat

BIC INTERVENCIONS PERMESAS
Conservació Restauració

Recuperació

INTERVENCIONS PREFERENTS
A fet que el conjunt de l'edificació, l'ornamentació i altres elements no pateixin un deteriorament es permete obres de conservació i manteniment necessàries sempre que no impliqui l'eliminació o supressió d'elemen constructius i ornamentals destacats o protegits, especialment el Via crucis, l'escut i la composició de la la façana. Eliminació del cablejat de la façana.

Portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de pedra de Santanyí.

Portassa d'arc de mig punt amb carcanyols.

Detall de l'escut del bisbe Verger.