You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ CAN BONICO LOCALITZACIÓ Carrer Bisbe Verger, 8 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Arquitectura popular urbana AUTOR PROTECCIÓ

IDENTIFICACIÓ AC 19

CRONOLOGIA Segles XVII-XVIII NIVELL DE PROTECCIÓ R

US Habitatge ESTIL Popular CONSERVACIÓ Dolenta
CADASTRE
II I Rui I Rui II II

1063225ED1516S0001RS

LOCALITZACIÓ. X = 510978
A LM PA R RE R CA
II III
Marc
s Bu

Y = 4356135
I III S+IV III

Arb
II

III

ArbI
Rui
Pi

II+I

III

CA
II

RE ER NF CA ER RR
II

TA RE
II III

III

I II

P
Esc.

II

P

I

PLAÇ
III II III

I
Por Por

II II

Arb
I II

II

ER CAR RER ROS
III III II II II II II II II

II

II I II II P

Arb
I

Arb
Rui

Rui Rui I II II

II III

CA RR ER DE LB ISB EV ER GE R

Arb
I

P V P P

Arb

II

III

P

P

II

Monument

I II I I II II I II I I II

II

I I
Por

CARRERCENTRE

III

P

Arb

II

II

III

Arb

Arb
III

P P II

II

III Rui II II I P

III

Arb

P I III

III

II II II

Arb
II II II P III III

Arb
II I P
Esc.

II

UÀ G ER III RR III CA
I IV III P

II

II P P III II II

II

BIBLIOGRAFIA

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
El portal rodó i les dues finestres de llinda amb els seus ampits i plafons.

DESCRIPCIÓ
Casa urbana de planta baixa i sòtil construïda entre mitgeres, en paredat en verd i cantons de pedra de Santanyí a les cantoneres. La façana presenta restes d'emparrat i referit. A la planta baixa hi ha un portal rodó amb dovelles i carcanyols de pedra de Santanyí amb un escaló de pedra viva. Aquest portal està desplaçat de l'eix central de la façana cap a l'esquerre. A la dreta trobam una finestra de llinda que baix de l'ampit presenta decoració estriada i plafó de maressos, emmarcada per una banda blanca. Al sòtil presenta una finestra petita de llinda amb ampit lleugerament motllurat i plafó de maressos. La façana es troba culminada per una cornisa i una canal de teules.

DENOMINACIÓ CAN BONICO INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 19

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Recuperació Restauració Rehabilitació Reestructuració fins a un màxim del 50% de la superficie construïda de l'edificació.

INTERVENCIONS PREFERENTS
Conservació del portal rodó i les dues finestres amb els seus elements. Restauració de l'arrebossat del paredat de la façana, i que ditas obres no impliquin l'eliminació o supresió de elements constructius. És recomanable que la canal de les aigües pluvials que discorr pel frontis sigui substituïda per una de fang. Eliminació del cablejat de la façana al carrer.

Finestra de llinda amb ampit, cornisa i canal de teules.

Finestra de la planta baixa.