You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ CAN BEU LOCALITZACIÓ Carrer Bisbe Verger, 32 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Arquitectura popular urbana AUTOR PROTECCIÓ

IDENTIFICACIÓ AC 21

CRONOLOGIA

Segle XIX

NIVELL DE PROTECCIÓ R

US Habitatge ESTIL Popular CONSERVACIÓ Regular
CADASTRE
Arb
I
5 6 .11 5 6 .2 3

1063237ED1506S0001HI LOCALITZACIÓ. X = 510922 Y = 4356040
Arb
6 2 .0 4 5 6 .4 1

Arb
62. 33

I II II II
6 3 .3 0 5 7 .4 9 6 3 .1 3

Arb
II
5 9 .1 2

I I
5 5 .7 9 5 6 .2 7

Arb Arb
6 0 .4 2 5 6 .5 5 5 6 .7 8 5 5 .9 9 Por 5 6 .0 Por5

5 7 .6 4

Arb
5 7 .5 5

57. 31 5 8 .9 3

II
5 9 .7 4 5 5 .0 5

CA RR ER DE LB IS BE VE RG ER

AR C D R RE
II
6 0 .1 6

5 7 .6 4

II 6 3 .4 1

I

5 8 .4 9 5 9 .1 6

I
6 1 .0 3

Arb
6 0 .7 2

I

6 0 .3 4

II

II
6 2 .6 2 6 0 .4 8

III
6 5 .0 1 6 5 .7 2 6 3 .9 2

54. 99

M N 'E
I
5 5 .7 0

6 4 .2 0

I5 9 .6 4
5 9 .8 0

5 6 .6 0 5 7 .6 6

A EF LD UE AN A LL
II
6 0 .9 3

I
5 7 .8 6

II

I

6 1 .0 4 6 4 .3 4

II

5 6 .9 0

6 0 .11 6 0 .6 1

Arb Centraltel efò
5 7 .5 Por1 55. 10 Por

I

II6 1 .9 0

II
6 2 .4 3 57. 31

6 0 .3 1 5 8 .1 8 6 0 .6 5

5 7 .5 5 6 1 .6 2 6 5 .1 1

II

6 1 .6 3

57. 49 5 9 .9 2

I II6 1 .5 0
56. 52 5 9 .5 9

56. 41

5 5 .3 4 Por

I 5 4 .7 6 I II

I

5 6 .5 7

II
6 1 .6 9

5 4 .4 5

Arb
II

5 5 .8 0 5 8 .4 9 55. 54 5 6 .9 8

II
6 1 .7 5

6 1 .6 0

Arb
5 9 .8 5

5 7 .2 5

5 5 .6 0

III
6 3 .2 5 5 4 .6 8 5 7 .9 2

I I

I5 8 .2 6
57. 83

5 5 .7 3 5 6 .3 2 5 4 .8 9

5 5 .9 2 5 6 .4 9

I
5 6 .8 3

P
5 3 .9 6

5 7 .4 0

P

II

5 9 .8 5 5 6 .4 1

Esc.
5 6 .8 4

6 1 .0 4

55. 81 5 6 .0 9

I II
5 9 .6 3

5 7 .6 0

ET AL AF SR DE ER RR CA

I

5 9 .4 8 5 6 .8 1

P
5 7 .4 2

II

6 0 .2 5

II III
6 3 .2 1

5 9 .8 1

Arb
5 8 .8 8

III1 .2 3 6
6 1 .5 5

I II
5 9 .8 2

5 5 .7 0

III
5 6 .0 6

II 9 .8 1 5 II 5 .8 8 5

P
5 6 .4 2 55. 74

I

5 7 .3 7

I

5 9 .8 0

5 8 .4 3

II

6 0 .4 0 5 8 .2 6 5 8 .0 9 5 8 .5 0 5 9 .6 4

II
6 2 .0 7

5 9 .9 4

II

5 8 .6 2

II 6 0 .0 0

III 5 II 9 .7 1

II II 6 0 .0 5
5 5 .7 7 5 9 .1 3

I

5 5 .1 2

5 II 9 .9 0

6 3 .4 6

5 3 .9 8

Arb

II

I

5 5 .1 8

III
6 1 . 6 9 6 3 .5 5

II

PI III
6 2 .1 2

II

III

6 0 .8 3

5 4 .8 9 5 9 .7 1 5 9 .7 4 5 6 .4 4

5 9 .7 0

5 6 .4 6

III
6 4 .8 4

5 8 .5 1 5 5 .0 9

5 4 .4 7

I

I P

6 1 .4 4

Arb Arb
5 3 .9 1

I
5 6 .4 6

5 5 .8 0

II
6 0 .3 0

II EnC onst. I
5 6 .1 5 5 3 .9 3 5 3 .7 6 5 6 .9 8

II5 8 .5 6

II III II
5 9 .2 7 6 0 .7 3 5 7 .4 9 5 6 .3 4 5 7 .8 8 5 7 .8 5

54. 30

56. 25 5 6 .7 8 56. 56 5 9 .5 6

I

III
6 0 .1 0

56. 31 5 2 .1 4 5 4 .9 3

I5 7 . 6 3

5 7 .4 9 5 4 .9 7

Esc.

P

I
6 0 .1 8 5 8 .4 9 5 8 .4 6

I II5 7 .4 6
5 9 .2 7 5 7 .3 7

II II
5 7 .8 2

I
5 4 .3 3

5 7 .6 5

I

I
5 6 .9 1 5 4 .2 2

5 4 .9 3

Rui

53. 94 5 3 .5 2

5 3 .0 1 5 3 .6 1

Arb
I

I 5 3 .8 8

Arb
5 7 .7 8

5 8 .0 0

I II

5 5 .7 5

II

65. 32 5 2 .3 0

6 3 .6 4

II II
5 6 .5 8

5 7 .4 6 5 9 .5 8 5 6 .4 9 5 7 .6 0

Esc.

6 0 .0 4 5 8 .6 7

I
5 5 .2 8 6 1 .5 3 6 2 .3 6 6 2 .7 6 6 3 .8 1

5 5 .3 2 5 6 .8 7 5 3 .5 6

55. 00 5 2 .1 5

5 7 .7 6 6 0 .0 1 5 7 .9 6 5 5 .2 6

I

5 9 .9 6 5 8 .7 8

III

5 3 .5 7 5 5 .4 8

5 5 .6 8

I
5 6 .5 2

5 3 .6 4

Arb Arb I
P
5 6 .9 9

Esc.
5 5 .3 2

5 5 .5 6 5 8 .4 8

5 8 .9 9 60. 38

II

P
5 8 .6 8

Arb

5 5 .7 6

I
5 3 .9 1

I
5 8 .0 1

II5 6 .6 3 II II
5 8 .0 2

III
6 2 .4 5

5 1 .9 0

Esc.

5 2 .9 Por9 58. 88 6 0 .7 5 5 8 .1 7 5 7 .5 5 5 5 .7 3 5 7 .8 6 5 9 .9 6

II II II

II
5 8 .0 8

II II5 .0 0 5 I
5 8 .3 2

P

II
5 6 .3 6 5 6 .2 0 5 II8 .9 3

II I II 5 8 .5 3
Por

I
5 8 .5 9

5 8 .1 9

Jd
5 2 .8 4

Jd

5 4 .1 1 5 6 .3 8

Arb
II5 8 .0 6 III III
6 0 .1 2 5 4 .3 7 5 9 .6 4 5 7 .9 1 6 0 .4 3

Arb
5 8 .9 7 6 0 .9 6

Jd

Monument
Jd

II

II

RE AR C

UB LJ 'A RS
II

III III
6 2 .6 1 6 3 .3 9 6 1 .5 4 6 3 .8 1

BIBLIOGRAFIA

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
Les dues façanes i els elements que la defineixen: els buits i els seus emmarcats, plafons i cornisa.

DESCRIPCIÓ
Vivenda urbana de planta baixa i sòtil amb teulada de doble vessant, construïda fent cantonada. L'aiguavès posterior és més alt que el que cau sobre el frontis. Sembla que aquest augment d'alçada és posterior a la construcció de l'immoble. La façana presenta un referit de color ocre de grava i ciment, culminada per una cornisa. Els seus buits tenen una clara simetria, a l'eix central de la façana hi ha un portal d'arc de mig punt, amb dovelles poc desenvolupades de pedra de Santanyí. A cada costat del portal, una finestra de llinda amb plafó decorat amb motiu geomètric. En el sòtil i sobre el portal s'obri una finestra de llinda amb ampit lleugerament motllurat.

La façana del carrer Manuel de Falla és de paredat en verd i presenta una portassa d'arc rebaixat, amb
dovelles poc desenvolupades. Podem observar des del carrer, el petit terrat que té a la part posterior de la façana del carrer bisbe Verger. Tots els buits de la façana estan emmarcats en pedra de Santanyí.

DENOMINACIÓ CAN BEU INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 21

Sembla que un dels aiguavessos és més alt degut a una intervenció posterior a la construcció de l'immoble.

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Recuperació Restauració Rehabilitació Reestructuració fins a un màxim del 50% de la superficie construïda de l'edificació.

INTERVENCIONS PREFERENTS
INTERVENCIONS PREFERENTS: A fet que el conjunt de l'edificació, l'ornamentació i altres elements no pateixin un deteriorament es permeten obres de conservació i manteniment necessàries sempre que no impliqui l'eliminació o supressió d'elements constructius i ornamentals destacats o protegits, especialment la composició de la façana i plafons. Eliminació del cablejat de la façana al carrer.

Portal d'arc de mig punt amb dovelles poc desenvolupades.