You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ CAN RIC LOCALITZACIÓ Carrer Bisbe Verger, 36 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Arquitectura popular urbana AUTOR PROTECCIÓ

IDENTIFICACIÓ AC 22

CRONOLOGIA Segle XVII NIVELL DE PROTECCIÓ R

US Habitatge ESTIL Popular CONSERVACIÓ Regular
CADASTRE 0861528ED1506S0001WI LOCALITZACIÓ. X = 510911 Y = 4356021
Arb
I
5 6 .11 5 6 .2 3

Arb
6 2 .0 4

5 6 .4 1

Arb
6 2 .3 3

I II
6 II 3 .1 3

Arb
II
5 9 .1 2

I I
5 5 .7 9 5 6 .2 7

Arb Arb
6 0 .4 2 5 6 .5 5 5 6 .7 8 5 6 .0 5 5 5 .9 9

5 7 .6 4

Arb
5 7 .5 5

57. 31 5 8 .9 3

II
5 9 .7 4 5 5 .0 5

II
6 0 .2 5

BIS BE VE RG ER

CA RR ER DE L

R AR C E D' ER
II
6 0 .1 6

5 7 .6 4

I

5 8 .4 9 5 9 .1 6

II
6 3 .3 0

II 6 3 . 4 1

I
6 1 .0 3

Arb
6 0 .7 2

5 7 .4 9

I

60. 34

II
Por Por

II
6 2 .6 2 6 0 .4 8

III 6 5 .0 1
6 5 .7 2 6 3 .9 2

NM UE AN
I
5 5 .7 0

6 4 .2 0 5 9 .6 4

I

5 6 .6 0 5 7 .6 6

I
5 7 .8 6

5 9 .8 0

II

I

6 1 .0 4 6 4 .3 4

II

5 6 .9 0

6 0 .11 6 0 .6 1

Arb Centraltelefò
5 7 .5 1 Por

I

II6 1 .9 0

II
6 2 .4 3 5 7 .3 1

6 0 .3 1 5 8 .1 8 6 0 .6 5

LL A EF LD A
II
6 0 .9 3

5 7 .5 5 6 1 .6 2 6 5 .11

55. 10

Por

II

6 1 .6 3

5 7 .4 9 5 9 .9 2

5 4 .9 9

I 56. 41
6 II 1 .5 0 5 9 .5 9

5 5 .3 4

Por

I 5 4 .7 6 I II

I 5 6 .5 7
5 5 .8 0

II
6 1 .6 9

5 4 .4 5

Arb
5 6 .5 2

II
6 1 .7 5 5 6 .9 8

6 1 .6 0

Arb
5 9 .8 5

II

5 8 .4 9 5 5 .5 4

5 7 .2 5

5 5 .6 0

III
6 3 .2 5 5 4 .6 8

I
5 7 .9 2

5 I 8 .2 6 5 7 .8 3

5 5 .7 3 5 6 .3 2 5 4 .8 9

5 5 .9 2 5 6 .4 9 5 II9 .8 5

I
5 6 .8 3

P
5 3 .9 6

5 7 .4 0

Esc.
5 6 .8 4

6 1 .0 4

P
55. 81

I
5 7 .6 0

5 6 .4 1

5 6 .0 9

I

T LE FA RA ES D ER RR CA

I

II
59. 63

59. 48 5 6 .8 1

P
5 7 .4 2

5 9 .8 1

Arb
5 8 .8 8

III .2 3 61
6 1 .5 5

I 5 5 .7 0 II
5 9 .8 2

II III
6 3 .2 1

III
5 6 .0 6

5 II9 .8 1

P
5 6 .4 2 5 5 .7 4

I

5 7 .3 7

I

5 9 .8 0

II II 6 0 .0 0
5 9 .6 4

5 8 .4 3

II 5 .8 8 5

II
5 9 .9 4 6 2 .0 7

II

6 0 .4 0 5 8 .2 6

III

II
5 5 .7 7 5 9 .1 3

I

58. 62

5 II 9 .9 0

5 5 .1 2

5 8 .0 9 5 8 .5 0

5 II9 .7 1

6 3 .4 6

II6 0 . 0 5

5 3 .9 8

Arb

II

I

5 5 .1 8

III
6 1 . 6 9 6 3 .5 5

II
5 9 .7 0 56. 46

PI
5 4 .8 9 5 9 .7 1

II

III

60. 83

III
6 4 .8 4 5 9 .7 4

III
5 8 .5 1 5 5 .0 9 6 2 .1 2

5 6 .4 4

IP

6 1 .4 4

5 4 .4 7

I

Arb Arb
5 3 .9 1

I
56. 46

5 5 .8 0 5 6 .2 5 5 6 .7 8 5 6 .5 6 5 9 .5 6

II
6 0 .3 0

II EnC onst. I
5 6 .1 5 5 3 .9 3 5 3 .7 6 5 6 .9 8

II5 8 .5 6

II
6 0 .7 3

5 4 .3 0 5 6 .3 4 5 7 .8 8 5 7 .8 5

I

III
6 0 .1 0

III II
5 9 .2 7

5 7 .4 9 5 7 .4 9 5 4 .9 3 5 4 .9 7 5 2 .1 4

5 6 .3 1

I5 7 . 6 3

Esc.

P

I
6 0 .1 8 5 8 .4 9 5 8 .4 6

I II 7 .4 6 5
5 9 .2 7 5 7 .3 7

II II
5 7 .8 2

I
5 4 .3 3 5 7 .7 8

5 7 .6 5

I
5 8 .0 0

I
56. 91 5 4 .2 2

5 4 .9 3

Rui

5 3 .9 4 5 3 .5 2

5 3 .0 1 5 3 .6 1

Arb
I

I5 3 .8 8

Arb
5 2 .3 0

I II

5 5 .7 5

II

6 5 .3 2

6 3 .6 4

II II
5 6 .5 8

5 7 .4 6 5 9 .5 8 5 6 .4 9 5 7 .6 0

Esc.
5 8 .6 7 5 5 .0 0 5 2 .1 5 5 7 .7 6

6 0 .0 4

I
5 5 .2 8 6 1 .5 3 6 2 .3 6 6 2 .7 6 6 3 .8 1

5 5 .3 2 56. 87 5 3 .5 6 5 3 .5 7 5 5 .4 8 5 3 .6 4

I

5 9 .9 6 5 8 .7 8

III

5 5 .6 8

I
5 6 .5 2

6 0 .0 1

5 7 .9 6 5 5 .2 6

Arb Arb I
P
56. 99

Esc.
5 5 .3 2

5 5 .5 6 5 8 .4 8

5 8 .9 9 6 0 .3 8

II

P
5 8 .6 8

Arb

5 5 .7 6

I
5 3 .9 1

I
5 8 .0 1

5 II 6 .6 3

III
6 2 .4 5

5 1 .9 0

Esc.

5 2 .9 9

Por
5 8 .8 8 6 0 .7 5 5 7 .5 5

II II
59. 96

II

II
5 8 .0 2

II
5 8 .0 8 5 5 .0 0

II
5 8 .1 7

P

II
5 6 .3 6 5 6 .2 0 5 8 .9 3

II I II II 5 8 .5 3
Por

II

I

5 8 .3 2

5 5 .7 3 57. 86

I 5 8 .5 9

5 8 .1 9

II II

Jd
5 2 .8 4

Jd

5 4 .11 5 6 .3 8

Arb
II8 .0 6 5 III III
6 0 .1 2 5 4 .3 7 5 9 .6 4 5 7 .9 1 6 0 .4 3

Arb
5 8 .9 7 6 0 .9 6

Jd

Monument
Jd

II

S 'A ER RR CA

UB LJ
III
6 2 .6 1 6 3 .3 9

III
6 3 .8 1

6 1 .5 4

II

BIBLIOGRAFIA

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
La composició de buits i materials de la façana.

DESCRIPCIÓ
Antiga possada de la possessió de la Vall, composta de planta baixa i sòtil de paredat en verd amb la cantonera reforçada amb cantons de pedra de Santanyí. Presenta teulada de doble vessant de teula mora. La façana del carrer bisbe Verger presenta un referit de color blanquinós, amb els buits i la mateixa façana emmarcats amb bandes de color blanc. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de pedra de Santanyí, a banda i banda, una finestra de llinda. Aquestes finestres han estat ampliades posteriorment. Al sòtil s'obrin dues finestres de llinda amb ampit lleugerament motllurat i plafons de maresos de Santanyí. Una està situada sobre el portal i l'altra sobre la finestra de l'esquerra.

DENOMINACIÓ CAN RIC INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 22

Reformes a la façana amb l'ampliació de les finestres allindades de la planta baixa.

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Recuperació Restauració Rehabilitació Reestructuració fins a un màxim del 50% de la superficie construïda de l'edificació.

INTERVENCIONS PREFERENTS
A fet que el conjunt de l'edificació, l'ornamentació i altres elements no pateixin un deteriorament es permeten obres de conservació i manteniment necessàries sempre que no impliqui l'eliminació o supressió d'elements constructius i ornamentals destacats o protegits, especialment la composició de la façana. Restauració del referit de la façana del carrer bisbe Verger, respectant les faixes que emmarquen els buits i a la mateixa façana. Eliminació de cablejat de la façana. Eliminació de la bajant de PVC de la façana lateral

Portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyols.