You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ CAN COLOUET LOCALITZACIÓ Carrer Bisbe Verger, 58 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Arquitectura popular urbana AUTOR PROTECCIÓ

IDENTIFICACIÓ AC 25

CRONOLOGIA 1761 NIVELL DE PROTECCIÓ C

US Habitatge ESTIL Popular CONSERVACIÓ Bo
CADASTRE
Arb Ar b Arb

0861544ED1506S0001MI

LOCALITZACIÓ. X = 510838
Rui

Y = 4355934
Arb
I I II II I II

I I III II

Ar b

I

P

I

I

Arb

P

II II

II

Arb
I

II

Arb
III II

Arb

Arb Arb

I

II
Marc

CA RR E RD E LB IS BE

Ar b

II

VE R GE R

Arb

Ar b

I

I

Arb
I III II II I

III

Marc

I

Arb

I
Por Por

II II I II III IV III I I I

I

I

Arb

Esc.

I I

Arb
II

II II

Arb

Arb

I

CA RRER BARO NIACLE RICAL I
II I I II
Marc Ar b I

Crue

II

UB LJ S'A ER RR CA II
II II I II
Esc.P

II I I

I

ERA RGU EU NU ROM FRA RER CAR

Monument

POR+I I

III

II

III

II

PLAABERNAREGGI

II II II P I II I P I

II
Esc.

II II

I I

II

II

II

II

Arb Arb
I
Esc.

I II

Ar b
P I I I I I

I

II

I

Arb

I II

II

Arb

BIBLIOGRAFIA
BARCELÓ M.; DANÚS, M.(2001): Santanyí. Guies dels pobles de Mallorca . Hora Nova. Palma de Mallorca.

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
El conjunt de la composició i materials de la façana. Inscripció en almagra

DESCRIPCIÓ
Casa urbana de planta baixa i sòtil construïda en paredat en verd i filades en vertical de cantons de pedra de Santanyí (tres en tota la façana). La planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de pedra de Santanyí. A les dovelles es poden apreciar restes d'una inscripció en almagra, de la que només es pot lleguir el número 43. El portal es troba flanquejat per dues finestres de llinda amb ampit motllurat i plafó de maresos, la finestra de l'esquerra esta situada a major alçada que l'altra, també trobam un finestró rectangular situat prop del sòl i una fermadora de ferro. Al sòtil i sobre el portal una finestra de llinda amb ampit motllurat i plafó de maresos. A l'esquerra un finestró tapiat amb el llindar esplandit i a l'altra costat un finestró més petit actualment. Tots els buits de la façana estan emmarcats en maresos de Santanyí i la culmina una cornisa en forma de quart bocell.

DENOMINACIÓ CAN COLOUET INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 25

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Recuperació Restauració Rehabilitació No es permet l'aument del volum edificat

INTERVENCIONS PREFERENTS
A fet que el conjunt de l'edificació, l'ornamentació i altres elements no pateixin un deteriorament es permeten obres de conservació i manteniment necessàries sempre que no impliqui l'eliminació o supressió d'elements constructius i ornamentals destacats o protegits, especialment la composició de la façana , el portal rodó i l'inscripció. Eliminació del cablejat de la façana.

Portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyols.

Finestra de llinda amb ampit motllurat i plafó de maresos de Santanyí.