You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI IDENTIFICACIÓ AC 26 DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ CA L'AMO EN RAFEL GELAT LOCALITZACIÓ Carrer Bisbe Verger, 17 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Arquitectura civil urbana AUTOR Baltasar Vidal (mestre d'obres) PROTECCIÓ
CADASTRE
LOCALITZACIÓ.
Arb
II I

CRONOLOGIA

1935-1936

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

US Habitatge ESTIL Regionalista CONSERVACIÓ Bo
1062525ED1516S0002SD
X = 510960
Arb
I I II II II

Y = 43560752
II

Arb Arb Arb

Arb

I II
Por

I II
Por

III

I II I I II II II

Rui

A rb

I

I

Arb Central telefò

I

P

V ER G ER

DE LB IS BE

CA RR ER

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
i forro de pedra de la façana. La composició i materials de la façana al carrer i i forro de pedra de la façana.

BIBLIOGRAFIA

R E R R A C N 'E D
III I I I
Por

Por Por

Arb
P II

I I II

I

II II

II II

Arb
II I P
Esc.

II

L E U N A M
II

I P I II I I II II II

II II

A LL FA E D
III

I P I II II

II II III

I

R RE AR C

III

II II

P I

Arb

II

III II III II I PI III I I II

II I II III

R RE R CA
II II P

G


II III

III

ES D ET AL F RA

II

II

Arb

II

III

II

III I P I II

II

II

II

II

II III II
Esc.

III II P I I I I II II

EnConst.
I II II

I

I

C/

IA ST III BA SE
II III

II

DESCRIPCIÓ
Vivenda urbana de planta baixa, pis i terrat, amb el frontis de filades de carreus de pedra de Santanyí. Aquest frontis presenta una marcada regularitat definida per les obertures tant en sentit horitzontal, com vertical. A la planta baixa i a l'eix central de la façana hi ha un portal d'arc d'ansa-paner molt rebaixat, amb dovelles de pedra de Santanyí. A banda i banda una portassa d'arc de mig punt amb dovelles de pedra de Santanyí. Al pis i sobre el porta, luna finestra de llinda amb ampit i a cada costat una balconada sobre mènsules amb barana de forjat, que acull una finestra. Aquestes tres obertures tenen la llinda motllurada. El terrat té balustrada amb petites columnestes decorades amb motius geomètrics.

DENOMINACIÓ CA L'AMO EN RAFEL GELAT INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 26

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Recuperació Restauració Rehabilitació No es permet l'aument del volum edificat

INTERVENCIONS PREFERENTS
A fet que el conjunt de l'edificació, l'ornamentació i altres elements no pateixin un deteriorament es permeten obres de conservació i manteniment necessàries sempre que no impliqui l'eliminació o supressió d'elements constructius i ornamentals destacats o protegits, especialment la composició de la façana , i la pedra. Eliminació del cablejat de la façana.

Portal d'arc d'ansa-paner molt rebaixat.

Balcó sobre mènsules.