You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ CAN TORRELLES LOCALITZACIÓ Carrer Llombards, 6 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Arquitectura popular urbana AUTOR PROTECCIÓ

IDENTIFICACIÓ AC 74

CRONOLOGIA Segle XIX NIVELL DE PROTECCIÓ R

US Habitatge ESTIL Popular CONSERVACIÓ Regular
CADASTRE 0860408ED1506S0001TI
LOCALITZACIÓ X = 510800 Y = 4355872
Marc

II

Marc

I I I I

Arb

I
Por Por

II

Arb

Esc.

III IV III

B EV

E RG
I I
Crue

Arb
I I

I

CAL
I II I I I

AR R

I

CARR ERBARO NIACL ERI
I

I

Arb

ER D EL B IS

Arb Arb Por

II

Arb Arb
Por

Arb

II

R R CA

V ER

Y IN

ET
II I

II
Esc.

ArbMarcI
I

PLAABERNAREGGI
II II

I

C

Arb Arb
I
Esc.

I II

Arb

Arb
I I I II I II I II I II I I

Arb Arb

I II II II I

Arb

I

Arb

Arb

I

II

I

A C
II

OM LL ER RR
II

S RD BA
II

II III II I P III I I II II

I

II

III
Esc.

I

Arb
IV

I

Arb Arb

II

I I

Arb

IV

II I II I

I I II
Esc.

Arb Arb
I

ER
Monument

I

C RR A
II

T YE IN RV E

ES RR PA R RE R CA
II IV I III

Arb

I

BIBLIOGRAFIA

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
La façana, en especial el portal d'arc de mig punt amb dovelles i la finestra situada a sobre.

DESCRIPCIÓ
Vivenda popular urbana construïda entre mitgeres, de paredat en verd amb teulada de doble vessant. La façana presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles poc desenvolupades, desplaçat cap a la dreta de l'eix central de la façana. A la planta baixa també s'obri una finestra de llinda amb un plafó retallat en vertical. Al sòtil i sobre el portal hi ha una finestra de llinda amb ampit a sota una peça de pedra de Santanyí que uneix ambdos elements: finestra i portal. El costat esquerra de la vivenda està reforçada amb cantons de pedra de Santanyí per filades.

DENOMINACIÓ CAN TORRELLES INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 74

Sembla que la finestra de la planta baixa és posterior a la construcció de l'immoble.

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Recuperació Restauració Rehabilitació Reestructuració fins a un màxim del 50% de la superficie construïda de l'edificació. Reconstrucció de elements o parts de l'edifici

INTERVENCIONS PREFERENTS
A fet que el conjunt de l'edificació, l'ornamentació i altres elements no pateixin un deteriorament es permeten obres de conservació i manteniment necessàries sempre que no impliqui l'eliminació o supressió d'elements constructius i ornamentals destacats o protegits. Eliminació del cablejat de la façana.

Portal d'arc de mig punt amb dovelles.