You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ SES CASES DES RAFAL LOCALITZACIÓ Carrer Llombards, 9 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Casal urbà AUTOR PROTECCIÓ

IDENTIFICACIÓ AC 76

CRONOLOGIA Segle XIX NIVELL DE PROTECCIÓ R

US Habitatge ESTIL Popular CONSERVACIÓ Regular
CADASTRE 0860717ED1506S0001WI
LOCALITZACIÓ X = 510786 Y = 4355838
5 1 .6 9 5 1 .6 1 Marc 5 8 .2 2 5 2 .1 4 5 1 .2 2 5 2 .8 9 5 1 .0 5 5 6 .1 8 5 7 .1 1 5 3 .3 7 5 1 .8 8 5 3 .0 6 5 1 .2 Por6 5 2 .8 2

II

Marc

5 1 .4 6 5 1 .6 4

I
51. 52

Arb

I
5 1 .9 6

II

I I 5 1 .5 2
5 1 .5 6

Arb

5 1 .8 8

Esc.

C AR R ER D EL BIS BE
5 9 .4 5

I

III6 0 .0 6 IV
6 1 .8 7

III

VE RG ER
I5 1 .9 4 I
5 1 .9 4

Por

I

5 0 .4 7

Arb
I

I 50. 10

I 5 0 .8 4 I 5 0 . 7 0 I 5 2 .2 9

CARRE RBARO NIACLE RICAL
5 2 .0 8

5 2 .7 4

Arb

Crue
5 0 .6 8

Arb Arb Por
5 0 .6 0

I I
5 2 .3 8

Monument
5 0 .6 8

I5 2 .0 8 II
5 3 .0 8 5 3 .2 6

5 9 .5 2

I

I 5 2 .1 5
5 6 .9 1

II

Arb Arb
4 9 .6 0 Por 5 II2 .7 5 5 4 .4 8 5 3 .6 4 5 1 .8 4

Arb

5 5 .9 9

ER R AR C

T YE IN V
II I
5 6 . 11

II
5 6 .7 5 5 2 .8 2 5 5 .2 8 5 8 .3 5

ArbMarcI
5 2 .7 7

PLAABERNAREGGI
II
5 6 .3 1

I
5 2 .4 3

Esc.

I

II

Arb Arb
5 1 .3 5 5 0 .1 6 5 1 .6 6 5 1 .6 9

I
51. 92

5 2 .6 5

Arb
5 7 .0 9

5 7 .7 6

I
Esc.
5 4 .4 5

5 1 .9 2

II

Arb
I
5 0 .6 0

Arb
5 0 .8 6

I
5 4 .9 9 5 1 .7 1

5 0 .8 9

II
5 5 .7 1

Arb
5 1 .8 2

I 4 9 .9 0

Arb
I 5 0 .5 3 I 5 0 .7 6 5 0 .6 3
5 0 .6 5

5 1 .9 3 5 4 .9 1

I

II

5 0 .5 1

Arb
5 1 .5 7

Arb
I
5 1 .3 0 5 1 .6 6

5 0 .4 7 5 0 .9 1

I

5 1 .0 7

5 7 .0 5

5 5 .7 5

II

II

I
5 0 .9 2 5 4 .6 4

II4 .5 0 5 I

5 3 .9 5

I

II
5 4 .3 2 5 3 .3 9

I 5 1 .6 7 II7 .2 3 5

55. 96

II

I
5 0 .2 0

RR CA
II

ER

LL

M O
II

BA

S RD
II

II
57. 46

III 5 8 .1 0 II
5 6 .0 7 5 2 .5 2

RE AR C IN RV
III

I II
5 5 .9 0 5 4 .3 4 5 1 .1 8

P III
5 8 .1 7

II

RR CA

I

5 1 .9 6

5 1 .7 5

I

5 2 .0 4

T YE

I
5 1 .7 9 5 6 .0 5

II
5 7 .2 8

RR PA ER

5 1 .6 8

I

4 8 .3 4 52. 12

Esc.

5 6 .8 8

5 1 .5 3 5 0 .6 3

Arb

5 5 .4 8 5 5 .9 3 5 0 .9 2 5 2 .9 7

I

IV9 .8 5 5

Arb
5 2 .5 6

5 2 .7 1

II

I

5 7 .0 7

ES

Arb

I
5 2 .3 1

IV5 9 .5 7

II
5 6 .4 9 5 3 .4 4 5 1 .4 4 5 1 .3 0 5 3 .6 9 5 4 .8 6

Arb
I

5 1 .8 1

5 6 .0 4 5 2 .4 9

II

II I
5 0 .5 8 5 0 .7 3

I II

I
53. 60 49. 63

Arb

Esc.

5 7 .2 0

5 0 .5 5

Arb
5 0 .0 4

I
5 0 .6 1

5 2 .8 4

I

5 3 .1 8

IV
6 1 .6 5

III
5 9 .2 2 5 8 .7 6

II
5 3 .3 1

Arb

I

BIBLIOGRAFIA

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
La façana juntament amb els elements compositius que la comformen.

DESCRIPCIÓ
Casal urbà de planta baixa i pis construït entre mitgeres, de paredat en verd i teulada de doble vessant. La façana presenta un referit de color blanc exceptuant en el sòcol, ressaltat i de color ocre. Destaca la simetria en els eixos verticals que conformen els buits que s'obrin a la façana. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt, emmarcat de pedra de Santanyí. Aquest es troba flanquejat per dues finestres allindades, i una portassa de llinda amb escopidors. Al pis presenta quatre finestres de llinda. La finestra situada sobre el portal té un plafó compost de peces de pedra de Santanyí, que uneix finestra i portal. Tots els buits de la façana estan emmarcats en pedra de Santanyí.

DENOMINACIÓ SES CASES DES RAFAL INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 76

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Recuperació Restauració Rehabilitació Reestructuració fins a un màxim del 50% de la superficie construïda de l'edificació. Reconstrucció de elements o parts de l'edifici

INTERVENCIONS PREFERENTS
Restauració i que ditas obres no impliquin l'eliminació o supressió d'elements constructius destacats o protegits, especialment l'arc del portal, cornisa, rebranques de pedra. Eliminació del cablejat de la façana.

Portal d'arc de mig punt.

Portassa de llinda amb escupidors.