You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ CASA DEL CARRER COVES DEL VICARI (I) LOCALITZACIÓ Carrer Coves des Vicari, 4 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Arquitectura popular urbana AUTOR PROTECCIÓ

IDENTIFICACIÓ AC 77

CRONOLOGIA Segle XIX NIVELL DE PROTECCIÓ R

US Habitatge ESTIL Popular CONSERVACIÓ Bo
CADASTRE 1370813ED1517S0001SY
LOCALITZACIÓ X = 511324 Y = 4356834

I 5 5 .2 8 I

5 5 .7 0

5 4 .7 5 5 5 .0 6

53 Pi.7 5

Arb
5 3 .8 1 5 3 .7 3

Esc.

Esc.
5 6 .2 2 5 9 .4 0

I

55 Pi .11

55 Pi.0 5 5 7 .4 0

Arb
5 7 .0 1

Arb
5 8 .7 8 5 8 .0 5 5 6 .3 9

I

5 6 .3 2

Arb

Arb Arb
5 7 .9 0 5 7 .2 5

5 4 .6 2

Esc.

I5 5 .8 3
5 7 .1 2

I
59. 93

I
5 7 .5 4

6 0 .5 7

5 7 .1 3

5 8 .0 2

I 5 7 .2 9 II

I

RVIC RRE CA

5 8 .5 0 5 7 .7 9 5 8 .1 Por7 5 9 .4 3 5 9 .5 0 5 7 .7 9

57. 37

6 0 .9 2

II

II

I
6 2 .1 3 5 8 .4 4

5 8 .2 7

6 3 .7 0

5 9 .8 5

II

II
6 0 .5 8

II
6 2 .8 0

Arb
6 1 .6 5

II
6 2 .9 7

I

I

Rui

II

6 2 .6 2

6 0 .7 0

II

ARI

Esc. CARI ERVI CARR
5 4 .9 1

Rui

Arb

I+POR 6 1 .8 4 II

I 5 8 .6 8 II

I

I
5 8 .6 8

Co Arb
5 8 .6 9

6 1 .9 3

6 1 .8 6

I5 8 .0 6
5 7 .9 3 Por

5 8 .4 6

Esc.

II6 1 .6 7

I

58. 95

I
5 8 .3 75 8 .4 8

Por

I
6 1 .9 3 6 2 .6 1

II6 3 .3 4
5 8 .0 0

5 9 .0 4 5 8 .2 9 Por 5 8 .2 Por9 5 7 .9 6 5 5 8 .6 3 Marc8 .3 6 5 9 .5 4 5 8 .9 7

II

Por

Arb
5 8 .7 7 Marc

Arb
5 7 .8 8

Arb

I

5 9 .2 0 60. 16

Arb
6 0 .2 5 6 0 .2 4

I

58. 43 Por 5 9 .3 0

6 0 .4 1

Por

II

6 6 .3 1

Marc

Arb
6 2 .0 Por7

II6 4 .8 6

Marc
5 7 .9 7 59. 82

Arb
I
5 9 .4 9

I6 1 . 0 7 I En Cons0t.0 6 .9
6 0 .6 3

58. 36

Arb
Saf
5 6 .4 1

I

6 2 .1 0 6 1 .0 7

I
6 5 .2 8 6 1 .5 0

Arb

5 9 .4 9

BIBLIOGRAFIA

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
La façana en especial el portal d'arc de de mig punt amb dovelles de pedra de Santanyí, la finestra que hi ha sobre i el finestró.

DESCRIPCIÓ
Vivenda popular de planta baixa i sòtil, construïda en paredat en verd amb reforços de maressos a la cantonera. Presenta coberta de dos aiguavessos, on s'ha aixecat una nova estructura. Situat a l'eix central de la façana, hi ha un portal d'arc de mig punt amb dovelles poc desenvolupades, pintat de color blanc. A l'esquerra trobam un finestró atrompetat. Sobre el portal una finestra de llinda amb el dintell i brancals d'una peça de Santanyí i plafó també d'una sola peça.

DENOMINACIÓ CASA DEL CARRER COVES DEL VICARI
(I)

IDENTIFICACIÓ AC 77

INTERVENCIONS REALITZADES
Posteriorment a la construcció de l'immoble s'ha aixecat una nova estructura.

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Recuperació Restauració Rehabilitació Reestructuració fins a un màxim del 50% de la superficie construïda de l'edificació. Reconstrucció de elements o parts de l'edifici

INTERVENCIONS PREFERENTS
A fet que el conjunt de l'edificació, l'ornamentació i altres elements no pateixin un deteriorament es permeten obres de conservació i manteniment necessàries sempre que no impliqui l'eliminació o supressió d'elements constructius i ornamentals destacats o protegits, especialment el portal i el finestró..

Portal d'arc de mig punt formant eix amb la finestra.

Finestró atrompetat.