1. Анализа преку идната вредност?

-Економска анализа која го зима во предвид периодот на вложување и се
пресметува идната вредност.
-FWc - Идна вредност на трошоци
-FWb – Идна вредност на добивки.
- FWb=EUA(F/A, i , n )
-FWc=P(F/P , i , n)
-Фиксен влез = Максимизирање на вредност на добивка FWb
-Фиксен излез = Максимизирање на идната вредност на трошок FWc
-Променливи влез и излез = MaxNFW = max [Fwb – Fwc]
2.Анализа преку коефициент добивка/трошоци?
-Доминантен метод во употреба при економските анализи , базина на
коефициент B/C
B/C = PWb/PWc = EUAB/EUAC , Ако B/C >=1 тогаш се однесува за
прифатлива алтернатива, Се користи како критериум за избор на најдобрата
алтернатива помеѓу 2 алтернативи.
3.Анализа преку период на враќање на инвестицијата?
-Е анализа која базира на времето за кое преку остварениот профит се враќа
инвестицијата, Оваа економска анализа дава апроксимативна пресметка , со
оваа анализа можен е избор на различна алтернатива во однос на егзактните
економски техники .
Период на враќање PP=C/UAB
4.Анализа на осетливост или изедначување на алтернативи?
-Breakeven point – точка во која 2 алтернативи се еквивалентни, во
инжењерската економика оваа анализа се применува за избор помеѓу две
еквивалентни алтернативи.
5.Праг на рентабилност?
- Го покажува минималниот износ на прходи – продажба кои ги покриваат
трошоците на бизнисот.
6.Инкрементална анализа?
-Инкременталната анализа е методологија за избор на најдобра инвестициона

алтернатива во случај кога постои избор помеѓу три или повеке можни
инвестициони алтернативи.
7.Чекори за исполнување на инкременталната анализа?
-1.Пресметка на стапна на принос за секоја алтернатива.Отфрлање на
алтернативата за која се добива камара ROR помала од MARR.
-2.Подредување на преостанатите алтернативи во низа според порастот на
почетниот трошок.
-3.Испитување на инкременталните разлики на инвестиционите алтернативи
помеѓу две последователни алтернативи.
-4.Избраната варијанта од предходниот чекор се спроведува со следната
алтернатива според висината на трошоците.
-5.Со повторување на истата постапка се идентификува најдобрата
инвестициона алтернатива.
8. Амортизација од аспект на оданочување?
- Од аспект на оданочување амортизацијата е систематско алоцирање на
трошок за материјално добро во една компанија пресметувана за
комплетниот амортизационен период.Компаниите генерално сакаат да ја
максимизираат амортизацијата.
Профит = приходи – расходи – амортизација – данок на добивка.
9.Амортизација од смедководствен аспект?
-систематско алоцирање на трошоци за едно материјално добро во текот на
амртизирачкиот пероиод.Амортизирачки период се однесува на :
истрошеност и застареност.
10.Амортизација од економски аспект?
-Амортизацијата од економски аспект е пазарна вредност и вредност на
сопственикот.
11.Амортизација и Расходи?
-Расходи се одземања од бизнис приходите : работна рака , комуналии ,
материјали , осигурувања итн . амортизацијата се приклучува на расходите за
периодот на користење на материјалното добро : опрена , трошоци.

12.Амортизација од данолен аспект?
-Амортизацијата се користи за да се алоцира вредност за материјалните
добра , која се губи во текот на нивното користење. Амортизацијата се
одзема од приходите и ја редуцира основицата за оданочување.
13.Сопственост која се амортизира?
-Сопственоста од бизнис аспект е онаа која продуцира приходи ,
Сопственоста има кориснички век кој изминува и завршува , сопственоста се
троши , старее или ја губи вредноста од природни причини.
14.Физички и не-физички карактеристики на сопственоста?
-Физички (може да се види , допре ) : Реална (земјиште , згради) , Персонална
(опрема , мебел , возила , канцелариска опрема)
-Не –физички карактеристики(има вредност , но не може да се види ,
допре):патенти , авторски права , трговски марки итн .
15.Класификација и терминологија на даночна основица?
-Даночна основица ( правно лице ) = приходи – трошоци(без капитални ) –
амортизација
-Даночна основица ( физичко лице ) = Приходи – признаени трошоци.
16.Трошоци?
-Трошоците се многу значајна економска категорија којашто најдиректно е
врзана со профитот на претпријатието со успешноста на работењето на
претпријатието. Имено профитот на секое претпријатие се покажува како
разлика помеѓу вкупниот приход и вкупните трошоци.
17.Планска калкулација?
-Под поимот планска калкулација најчесто се подразбира пресметковна
постапка со помош на која по одредени методи за пресметка на трошоците се
доаѓа до цената на чинење на одеден учинок. Со калкулацијата се согледува
дали цената ги покрива потрошените елементи во процесот на изработка.
18.Калкулација?
- Под поимот калкулација најчесто се подразбира пресметковна
постапка со помош на која по одредени методи за пресметка на
трошоците се доаѓа до цената на чинење на одреден учинок.

19.Според тоа дали трошоците се директно опфатени во цената на учинокот
или не се делат на?
- Директни и индиректни.
20.Според тоа дали се работи за трошоци кои се однапред планирани или за
фактички трошоци се делат на ?
-Фактички се вистински направени трошоци во еден пресметковен период.
-Плански трошоци се планирани трошоци за определен ден период , база за
нивно планирање се фактичките трошоци од изминатите периоди.
-Стандардни трошоци се трошоци утврдени со научни методи.
21.Најлогичен начин да се класифицираат трошоците?
-Главни постојат поради користење на зградите , прозводната опрема и
земјиштето
-Оперативни трошоци се трошоци кои се повторуваат со работењето ,
онолку колку што се работи .
22.Фиксни трошоци
- Се оние трошоци кои не зависат од обемот на производство или продажба
(закупнини , временска амортизација , комуналии , плати на општи
работници , одржување)
23.Варијабилни трошоци?
- Се оние трошоци кои зависта од обемот на производство / продажба
(материјали за производство , плати на производствени работници , некои
трошоци за работа).
24.Калкулацијата служи за ?
-Донесување работни одлуки
-Контрола на трошоците
-Контрола на економијата
-Оценување на корисноста
-Поврзување меѓу трошоци
-Оценување на правилно распределување на трошоци
25.Каква мора да биде калкулацијата?
-Точна и прилагодена на начинот на работа на компанијата
-Документирана во книговодителска евиденција

-Една иста за сите производи
-Споредлива со други калкулации
-Навремена , прегледна и економична.
26.Принципи на калкулација?
-Принцип – временско разграничување
- Принцип – диференцирање
- Принцип – прилагодливост
- Принцип – документираност
- Принцип – точност, прегледност, економичност и ажурираност
27.Елементи на калкулација?
- Структурата на калкулацијата претставува распоред,попис на нејзините
елементи распоредени според одреден редослед на учиноците.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful