You are on page 1of 4

UWAGI DO RAPORTU MORSKI WIATR KONTRA ATOM Podstawow myl przewodni raportu jest analiza porwnawcza elektrowni wiatrowych

i elektrowni jdrowych z podkreleniem zalet i wad poszczeglnych systemw wytwarzania. W rozwaaniach przewija si oglna sugestia wskazujca na przewag elektrowni wiatrowych. Ot nie mona porwnywa zalet i wad obu systemw wytwarzania energii elektrycznej, gdy rni je skala wielkoci, parametry techniczne i przede wszystkim gotowo i niezawodno dostarczania energii elektrycznej dla zaspokojenia potrzeb gospodarki krajowej. Czy mona sobie wyobrazi prac zakadw przemysowych, hut, kopal, krajowej trakcji elektrycznej, ycie miast z owietleniem, ogrzewaniem, wodocigami i systemem bezpieczestwa bez pewnoci cigej bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej? Dlatego podstawowym dostawc energii elektrycznej mog by tylko due elektrownie systemowe, oparte na gwarantowanych surowcach energetycznych, jak wgiel kamienny i brunatny, gaz, energia jdrowa i due przepywy wodne. Pozostae noniki energii, jak elektrownie wiatrowe, mae elektrownie wodne, biogazowe, geotermalne i soneczne s bardzo poyteczne lecz ze wzgldu na nieprzewidywalno produkcji mog zaspokaja do 20% bilansu energetycznego systemu gospodarczego Polski. Naley przypomnie, e nad prac caego systemu energetycznego kraju nadzr peni Pastwowa Dyspozycja Mocy. Prowadzi ona bilanse wszystkich rde wytwarzania i potrzeb caej gospodarki krajowej w skali roku, sezonw kalendarzowych, tygodni i bardzo zmiennych zapotrzebowa dobowych. Nie mona planowa zaspokojenia potrzeb gospodarki krajowej na podstawie tak nieprzewidywalnych rde energii jak elektrownie wiatrowe. Pracuj one zalenie od warunkw atmosferycznych w zakresie od zera do 100% mocy zainstalowanej, ze redni moc osigaln 20 40% w cigu roku. Wiksza cz raportu zajmuje si porwnywaniem kosztw inwestycyjnych, eksploatacyjnych, technicznych, wielkoci zatrudnienia obsugi i wielu innych wskanikw wykazujc pod kadym wzgldem przewag elektrowni wiatrowych nad elektrowniami jdrowymi. Autorzy raportu dyskretnie lub wprost sugeruj brak wiarygodnoci analiz ekonomicznych prowadzonych przez Program Polskiej Energetyki Jdrowej, ukrywanie danych i wynikw bada przed opini spoeczn oraz blokowanie rozwoju systemw energetyki odnawialnej, w tym elektrowni wiatrowych.

W rozdziale 7 raportu proponuje si w ogle likwidacj Programu Polskiej Energetyki Jdrowej jako czynnika szkodliwego dla gospodarki. Wydaje si, e takie stanowisko jest bezpodstawne. W wielu miejscach raportu zbyt duy nacisk kadzie si na polityczne problemy zwizane z decyzjami dotyczcymi budowy elektrowni jdrowych i elektrowni wiatrowych. Ot rzdy dugo a nawet zbyt dugo wstrzymyway si decyzjami na temat energetyki jdrowej, ktre wreszcie zapady w latach 2005 2007. Rzd nie prowadzi i nadal nie prowadzi kampanii informacyjnej lub bardzo ma. Tak np. v-ce premier i Min. Gospodarki Waldemar Pawlak, ktry cige odkadanie decyzji w sprawie budowy elektrowni jdrowej, tumaczy koniecznoci przeprowadzenia konsultacji spoecznych, cho nie bardzo wiadomo na czym miay by one polega. Ze spraw technicznych naley jeszcze wspomnie o problemach z przyczeniem morskich farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej. Naley podkreli, e w tej dziedzinie elektrownia jdrowa nie ma adnych problemw. Natomiast, przyczenie do sieci krajowej zespou elektrowni wiatrowych o mocy 5700 MW, rozmieszczonych na morzu 40 km od brzegu tworzy problemy trudne do rozwizania. Tutaj autorzy nie powouj si na adne opracowania amerykaskie, angielskie czy niemieckie, gdy takich pewnie nie ma. Mimo optymistycznych sugestii, nikt dotd nie wybudowa morskiej farmy wiatrowej o mocy wikszej ni 200 300 MW. Tu powstaje problem 20 razy wikszy. W przypadku dwch farm po 2850 MW bdzie to problem 10 razy wikszy. Trzeba pamita, e turbiny wiatrowe rozmieszczone na duej przestrzeni morza maj napicie znamionowe rzdu 3 lub 6 kV. Zgromadzenie energii wytwarzanej w jednym miejscu na morzu, przetworzenie napicia przesyowego do wartoci 400 kV prdu zmiennego lub staego i przesanie do sieci pastwowej kablami podmorskimi, wedug teoretycznej i praktycznej wiedzy inynierskiej, ktr posiadam jest niewykonalne. UWAGI KOCOWE 1. Autorzy opracowania w wielu miejscach przywouj awari EJ w Fukushimie. Przypominam, w Fukushimie nie byo katastrofy nuklearnej tylko zniszczenie mechaniczne obudowy systemu chodzcego przez tsunami. Nie wpynie to znaczco na konieczno zmian w projektowaniu ani znaczny wzrost kosztw nowo budowanych elektrowni jdrowych gdy japoska awaria dotyczya ukadu chodzcego zbudowanego 40 lat temu. Odwoywanie si do znacznego wzrostu kosztw nowo budowanych elektrowni jdrowych, podwaajcych opacalno ich budowy, po tej awarii jest mao przekonywujce. 2. Budowa elektrowni jdrowej ma na celu zaspokojenie potrzeb energetycznych
2

gospodarki krajowej a nie mniej lub bardziej uzasadniony wzrost zatrudnienia. 3. Nasuwa si pytanie, dlaczego przystpujc dopracowania tak wanego tematu nie skorzystano z polskich instytucji i autorytetw naukowych, by pniej ewentualnie odnie si do nich krytycznie? Chyba, e autorzy doszli do wniosku, i nie mamy w kraju odpowiednich specjalistw w tej dziedzinie. Byo by to bardzo dziwne, gdyby byo prawdziwe. 4. W opracowaniu przewija si sugestia, e elektrownie wiatrowe s traktowane marginesowo i nie znajduj poparcia w rzdzie. Tym czasem w podsumowaniu podaje si, e istnieje Zesp Doradczy ds. Rozwoju Energetyki Wiatrowej powoany przez Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Wypada wic tylko z niego korzysta. 5. Nie mona te pomin zleceniodawcw raportu, s to Greenpeace Polska oraz fundacja im. H. Boella. Nasuwa si pytanie, do czego zleceniodawcom byo to potrzebne. Greenpeace z zaoenia zajmuje si ochron rodowiska. Naleao by si zastanowi, jaki wpyw na rodowisko maj porwnywane systemy wytwarzania energii elektrycznej. Ot elektrownia jdrowa po wybudowaniu nie stanowi adnego zakcenia dla rodowiska, chyba, e bdziemy y nadziej na awari. Ale co zrobi gdy awaria nie nastpuje? Dobrym przykadem moe by Francja. Kraj pooony w rodku Europy, ptora razy wikszy od Polski i o ptora razy wikszej liczbie ludnoci, posiada 57 czynnych reaktorw jdrowych i buduje si nastpne. 80% energii elektrycznej pochodzi z tych elektrowni i nic zego si nie dzieje! Elektrownie wiatrowe instalowane na morzu w czasie budowy naruszaj struktur dna morskiego. Pracujc, wytwarzaj drgania mechaniczne i akustyczne roznoszce si na duej powierzchni dna i wody, co wg bada amerykaskich, bardzo le wpywa na awice ryb oraz wyranie zmniejsza wielko pooww w tych regionach. Obracajce si skrzyda wiatrakw stanowi due zagroenie dla przelatujcych ptakw i powoduj niekorzystne drgania powietrza. Dziwne, e nie budzi to adnych zastrzee Greenpeace. yczc duych osigni w dalszym, penym rozwoju energetyki odnawialnej w caym jej zakresie, pozostaje apelowa, aby majc na wzgldzie podstawowy cel energetyki jakim jest stuprocentowe pokrycie zapotrzebowania kraju, kady robi to co do niego naley i na czym zna si najlepiej. Jerzy Pirsztel Z upowanienia: Stowarzyszenia Elektrykw Polskich Oddzia Gdask i Stowarzyszenia Na Rzecz Elektrowni Jdrowej w Woj. Pomorskim