Caietul 3.

2 Sfaturi ~iintretinere

®
29
29 30 30 31 32 35
38

Oespre acest manual
A~l'NI IIiU nual contine in forrnaui i rnporta n tc ~i
1IV(·rll/.~rll'l'l'critoare la utilizurua echipurncntulur uutovehlcululul. Aile indicarii lrnportante rt' I'l' rlware la propria dvs, siguranta ~i la si~lL!Ilnl<1 rclorlahi pasageri dill aurovehicul, se g~sesc 1!J celclalte rnanuale din mapn de hord. AsIgllru(i-vii cii acest manual se gase~le intotU ceu na in a uiovch icu 1. Acest IU(TU csrc va lab il fTl special cand imprumuratl sau vlnderl autove® _\larcile originale s unt marcate eu ®. Lipsa acestui simbol I1U este 0 garantie pentru folosi rca nccond iliunmaa aces erhipator mente. Capitolul Marcheaza contin ua pe pagi na urmatoa rc. Sfiir~irul unui capitol.

Cuprins
T ehn ico intel ige nfa
Franele Servodi rectic Iroctiune inlegmla ......•..... Sistemul de injeejie cu banzino .

..
<II

hlculul,
ln acest manual
1I11 tovehiculuhu

=> & Trimltere 130 ATE:-.rTIE! in inreriorul unui fragment. Cand se specified si numarul pagin ll, AlENTI/\1 respect iv~ nu va l'i in interiorul fragmentulul.

2 2 4 5 6

Verificarea

~i eompletarea

Alimenlareo Descuie rea de u rgenja a c 10petei
rezervorului

Deplasarea ~imediul ineo njurator
Rodojul . Catalizalorul Deplcserile in strainalale . Deplosoreo cu rernorco Deplosoreo econornico ~i ecol09ic6

Bunt descrlse echl pamentele dvs. existente la mornentul lip~ririi rnanualului, Unele echiparnente descrise in acest manual pOL Ji montaro ulterior sau I)O( A procurate numai din anumitepiete de desIacere,

& ATENTIE!
Textele lnsotlte de acest slmhnl contln inform u Iii referitoare la siguranta dvs, si atrag aten l!a asu pm poslbllclor pcriccle de accident sau ranlre,

7 7
9 9

10 13

Irnaglnile pot contl ne detalii care nu corespund ech lparnenrelor din autovehiculul dvs., de aceea va rugam s<'i le cunsideruti imagmi de refcrirua. Daiele referttoare II) directle se refera la directia de dep lasa re, a I ill H lim p dll nu ~xi8(~ all C spec iflrMi. lJnele capitole din acest manual nu sum valabilc pen tru toate autoveh icu lele. La incepuru I fiecrlru i capitol se specifica pentru ce autovehicule e51~ valabil capitolul urrna tor, de ex "Valabil pcnttu au rovehicule: cell ipate ell sistcm airbag" La sfar~1 rul rnanualului helle. se ga5e~te un Index alfa-

CD
~

Intre!inerea
Importont Intrelinereo T ntretinereo

~icura!area

15 22
~i

Benzina . Diesel . Executorea lucrcrilcr In cornpcrtirnentul molor .... Uleiul de motor l ichidul de racire . Apa pentru spdlcreo pcrbrizulul !i lamele jtergatoarelor de pc rbriz Lichidul de fran a Boterio outovehiculului Rojile .

41 44 45 47 54

Avertizare!

Texrele inso tite de acest simbol atrag atenua asu pra posibi lelur dercriorari ale autovehiculului. lndiccjle pentru mediu

. outcvehicu Iului in exterior interioru lui outovah icu lu lui

15 16

Aiuta-te

singur

T ruse de leu le, rooto de rezervc, setu I penlru reparareo penelor ji dispozitivul de
remorca re ._

Aecesoriile, modificerile

piesele deschimb tehnice ...

25 25 25 26 27

Textele

\.n50 rlte de aces! si mho I con tln i nd ica Ii i referitoare la protectia mediului inconjurator,

[IJ lndicojie
Textcle insotite de acesr simbol contin indicatii supl i men ta reo

Accesoriilesi piesele de schimb Modifiearile lehnice . Montarea cporctului de radio ... T elefccnele mobile si oporotele de
tronsmisie

inlocuireo rotii " Siguro njele . Tn locu i reo 16mpil or CU inca ndescenta Ajulorullo pornire T ractarea ~iremo rcoreo Ridieareo 0 utovehicu lului

. ...

54 57

63
65
71

73

76
77

Montareo

dispozilivului

de remorcore

28

Index

Cuprins

Caietul 3.2 Sfaturi ~iintretinere

Coietul 3.2 Sfaturi ~i intrejinere
Vclobjl pentru outovehiculcle echiocte cu sistem ontlblccora (ABS)

Tehnica inteligenta'
Franele
Servofrona
Servo frlina de termina cresterea presiunii pe care 0 realizati prin apasarea pe perlala de frana. Sarvofrana functioneaza numai eu motorul porniL Daca servofrana nu functioneaza pentru ca este defecta sa u pcntru ca autovehiculul este tractat, pedala de frlinii treb ul P. a pasa (ii cunsiderabil rnai purernic pentru a obtine acelasl efect.
I-----------------"--~ Distanta de f rli nare se poare mad din cauza

Sistemul cnti-blocare

(ABS)

Sistemul antiblocare impiedica blocarea rotilor la frdnare.
Accst si stem joaca un rol major in crestorea gLi ran lei active a autovehiculu lu i_ Modul de Iunctionore al ABS • Sistemul ABS nu poate depasl limitele legilor flzlcii, 1111 drum alunecos sau u med poate fi perlculos ~i cu 1\ fiS! Cilnd slstemul ABS intra ionfunctiune, viteza de deplasare trebule trnediat adaptata la condittile de rrafic ~i la starea drumului. Siguranta rnaric1i ofcrita de acest sistem nu trebuie s~ vij determine sa COIlducetl riscant - pericol de accident! • F:ficienta slstemului pneuri => paglna 47. ABS deplnde ~i de s iDistanta de franare poa ic fi ch ia r mal lunga pe ziipaufl prouspara sa u ptetris.

,&. ATENTIE!
Influentelor

externe,

• Nu lasatl aurovehlculul niciodata sa ruleze cu motorul nprit - perlcol de accident! Distanta de franare se rnareste considerabil

cand servofrana n u functtoneaza.
• Cand servo fran a nu functloneaza - de ex. la rernorcarea autovehiculului - Frana trebuie actlonata cu mai multa fnrta. <II

Cand 0 roata are tendinta de a se bloca, Iorta de lranare pe aceasta fOHtii va scad ea. Acest proces de reglare se face SCSi'.Hlprintr-o mlscare pulsatorte a pedalci de fran a care este insotita de 19Omo te. As t lel conducatorul este informal ca roti Ie prezlnta tendinta de blocarc (dornenlul de actiune al ABS), Pc nt ru ca ABS- ul sa actioneze eficient in accst dornenlu, pedala de {ralla trcbuie ~~ riimilnii apasata - in nici un CHZ. "nu trebuie actlonata repetat cu piciorul". La 0 lranare cornpleta pe un carusabil alunecos, condncatorul poare pflSlra eo ntrolul asupra autovehiculului. deoarccc ro Ille IlU se blocheaza, Totusi nu trebu ic sii ne asteptam ca sistemulAl:lS sa rcduca disiantele de franare in once conditie.

• Daca se efectueaza modlflcari la caroscrie sau Ia tnstalatta de franare, modul de fuurtionarc al AliS poate fi puternic influentat, ...

Volobi] p antru OfJtolfeni"u!.ele: schipcte cu oslstent

de Jrcr..ore

Asistentc

la frilnare

(BAS)

lntr-o situatie de urgenta, majorua Ica cond ucaronlor auto frarieaza la tirnp, lnsa n u cu forta maxima ncccsa ri1.Distanta de franare va fi astfel mal mare decat necesar!

,&. ATENTI~l_

'Co-

Volobil pentru outovehiculele:

schipote cu dilerenticl

blocobll electronic (EDS)

In aceasia si Iuatie

asistentul de franare: Actionarea loarte fa piclii a peda lei de franCI. este inregistrata de asistentul de tranare ca situatie de urgcrua .. In eel mat scurt timp acesta va ccnstrul pres iU Ilea maxi ma pen IHI activarea raplda si eflcienta a ABS-ului ~ipentru scurra rea dis tantei de franare,
ill rervine

• Riscul producerll unui accident creste cand va deplasati ell viteza rldlcata, 1111 rnentl nep 0 distanta reglementara fata de autovehiculul din fata sau cand drumul este alunecos sau ud, Riscul producerii unui accident IlII poate fi ellminat de aslstentul de franare - peri col doeaccident! • Aslstentul de franare nu poate depasi Iimltele leg!lor fizicli, un drum alunecos sau umed poate fi periculos ~i cu asistentul de franarc! Adaptatt viteza in functie de condltiile de deplasare, Siguranta marlta oferita de acest slstem nu trebuie sa va determine sa conduceti riseant - pericol de accident! <II

Diferenticlul

blocabil

electronic

(EDS)

Blocarea electronica a diferentialului impiedica patinarea unei roti de tractiune.
Blocarea electrunica a d iferentlalului usureaza sau chiar face poslhlla, in conditii grele de tra fic, de rnararea, accelerarea sau deplasa rea tn rampa, Sisternul supravegheaza, ClJ aju rorul senzorilor slsternului ABS, I U ra I ia rotllor de tractiune. De tndata ce tranele s· au racit, EDS se conecteaza automat.

,&. ATENTIE!

----"-'-----

N u reduceti presiunea de actionare a peda Iei de f'r~nj. deoarece de indata ce eliberati pedala, asls teruul de fr~ nare se dN.,,,;1 ivcaza automat.

o diferenta

de rotatie de cca. 100 rot/min aparu tii pe 0 parte a autovehiculului pe teren a l\l necos. este com pensatii, p3n[lla 0 vi tl,za de cca. 30 kmlh prinfriinar~~ rolii respenive ~iprin trecerea fortei de trac(iune, pri n di reren~ial, la cealalta wata de Iraqiune. Pentm ca discuril" friinelor rolii respective sanu sc i"c5lzeasca prea tare, la 0 solicitarc prea maw, se v~ deconecta automat sis(crnul EDS. Au tovehiculul ramane in stare de f unqionare ~i are acelea~i proprielii\ i ca IIIl autovehicul fara EDS. Din acesl motiv, dezactivarea sistemului E DS nil este 'precizal.

• La accelerarea pe carosahil alunecos, de ex. gbeata sail zapada, se accelereaza cu precautie, Rotile de tractlune se put roti pe loc in ciuda slstemu lui EDS astfel este influentara stabllitatea Ia deplasare,

*i

• Stilul de cond ucere trebuie adaptat in fu nClie de starea carosabilului ~i de circuJitlic. Sigu ranla marita oferita de acest siSlem nu trebllie sa vii. determine s~ cond uceli riscant!

CD Avertizare!
ModifiCilrile efectuate la autovehiCllI (de ex, Iii motor.la instaiaJ:ia de franare, la caroserie sau alta combinatie de pneurii rot i) pOI i Iltl u enta llludul d ~ fun qiona r al EDS => pagina 25 ....

2

Te hnica inteligento

Tehnica inteligento

3

1

Caielul3.2

Sfaturi ~i intrefinere
cu progmm ele<tmnic de sto bililnte {ESP)

Caietul 3.2 Sfaturi ~i inlrefinere

Volobil po "I ru c ctovebicu lei" ech;pate

Programul

electronic de stabilitate (ESP)
ajuu; fa reducerea pericolului de derapare.

Troetiune integrala
Volcbil oentru ""toven,"uieie, e~hip"le cu rrocjiune ;ntegral6 14MOTION)

Programul electronic de stabilitate

Programul electron ic de stab il i ta te (ESP) cu prinde slstemel e ABS, EDS ~i ASR.
Descrierea ~i modul ESP reduce

de funcjionore 01 ESP

AHS, ASH nu functioneaza. ASR usureaza sau ch iar face pnsihil i1, tn co nd i Iii grelc de I rafic, demararea, accelerarea sau deplasarea in rampa.

Ircctiune integrala 4MOTION
Prin tractiunea integrala sunt propulsate tome cete patru roii.
ra. Teate cele patru roti trebuie sa aiba aceeasi suprafata de tulare.
1I1.U

pcricolu I dora parii, pri n Iri'lnarC<J scparata a rotilor,

&

ATENIIE!

Cu ajutorul u ngh iului de vlrare al rotllor laVi ~ i a vitezei autovehlculului se deterrnina directia dorita de conduca torul auto si se cornpara pennaneru CU s! I ua 1 ia rca l:'i a au iovch icu lui ui. 1.,1 devieri, ca de ex. tncep Ill. de dcrapa rc, ESP Iri'l n c,v~ automat roata respectiva, Autovehiculul se va stahiliza prin franarea rotii respective. Cand autovehiculul are tendinra de supravirare (tendinta de derapare spre exterio rul vi raju 1\1i a par(ii din spa IC ;1 au tuvch icuIului), franarea se efectu eaza in spedal aSllpra rotii rata situata spre exteriorul virajului: carid autoveh iculul suhvircaza Ill' nd in la de a ru ncare in afara vi raju lui I, f·r.1nnrea se reallzeaza tn special asupm rolii spate din interiorul virajului. Descriarae ~imodal de Iunctionore 0,1sisternului

• Limltele Impuse de legtle fizlcl! nil pot fi depasl te nici prin sistcmul ESP san ASIi. Aces! Iucru trebule luat in considerare in special cand carosahllul este umed ~ila deplasarea cu
rernorca.

Functionarca sis rem IJ IL1i de tractiunea mtegrala nu ncccsi la i nterventia conducarornlui aut o. For(a de tractluue este distribui tii perilla uen t la tnate cele patru roti. Furia de iractiune ~i distributia aces tcia pc fiecme punte se face automat In tunctie de stllul de coriducere ~ide cond iIi ile de deplasare,
Pnaurile pentru iarna

&ATENTIE!
Nu va deplasati cu vtteza prea mare pe teren alunecos, umed sau inghetat, Puteti pierde controluJ asupra autovehlcululul. Aceasta poate pruvoca rani"; grave. • Adaptati viteza 1n functie de condttllle de deplasare, Com portamenrul tmbunatati de tractiunea integrala nu trebule sa va determine sa va asumati rlscurl inutile.

• Stll u I de conducere trebuie adaptat in tunctle de starea carosabilului ~i de circularie. Slguranja marlta oferita de sistemele ESP ,~i ASR nu trebuie sa va determine sii conduceti riscantl

CD Avertizare!
• Pentru a garanta functlonarea ireprosab i Iii a ESP sau ASR. trebuie sa se monteze acelasi tip de anvelope la rca te cele patru roti, Circurnferintele di leri I e a le a nvelopelor pOI determ i IHI red ucc rea nedori Iii a pu teri i mote rul ui.
• Modlficarile etectuate la autovehicul Ide ex.

Pe I.imp de iarna, sistemu.l de tract ill ne in iegrala ofcra autovehiculului dvs. 0 buna tracjiune pe puntea fata, TOlU~i,va recornanda m ca lama s~ folositi <U1VeiOpC de in rna, sau anvelope pentru wale anorimpurile, la toatecele palm roti: astfcl se va imbunatati ~i actiunca fdi.nel()r.
Lonturile pentru zapada

Lanrurile pentru zapada trebuie utilizatc ~ila autoveh lculele CLl tractiune integra 1[1 . so vor menta la rotile din fata.

• In timpul lerare buna, franare 'insa, Cll tractiune

iemii, autovehlculul arc 0 accedatori [a Iractlunli integrale.La el se cornporta ca un autovehicul pe puntea fala.

de control cl

trocji"unii

(ASR)

Sistemul ASR acdnneaza la autovehiculele cu tractiune frontala prin reducerea puterii metorului IH patinarea unei roti de tractiune, Sistcrnul functiuneaza in toa l~ domeniile de viteza in leg<1lura cu AHS. Clint! se delecteaza sis tern ul

rnlocuirac

pneurllcr

la motor.Ia instalatia de franare.Ia caroserle sau alta combinatie de pneuri/roti) put influenta mndul dc Juncjiunarc all\HS, EllS, ESP ~iASH =!> paglna 25. -<II

La autovehiculele cu tractinnc ill Iegra Ir; intre pneuri IlU trebuie sri cxis to d ilerente marl de

• Ateutie, cand carosabtlul este urned, la 0 viteza prea mare, la rotile din fata poate aparea fenomenul de "acvaplanare". Aparltia fenomenului de acvaplanare nu va fi semnaIizat - ca la autovehlculele cu tractlune [atii -

prlntr-o crestere brusca
mntnrulul, ~

II

ruratiei

Servodi redia ~

in (azul defectarit servodirectiei, sau cand mo(uw] nu este pot'nit, selvodi.reqia nu funqiu· nea7.a. Tn a<.:ca~ta si(ualje. vol,lnul sc rOle~(CCll gleutate.

CD Avertizare!
;\Iu mentinetivolanulla limilil de cllrsa mai mull de 15 se~. cu' motom.l pornit - pericoJ de defeetiU'e a sistemu.lui de servodirectie!-<II

4
L __

Tehnica inleli genla

Tehnica inleligenla

5

Caietul 3,2 Sfaturi ~iintretinere

Coietul 3.2 Sfaturi ~i intrejinere

Sistemul de iniecfie cu ,benzine
lnjecjio

Deplasarea ,i mediul inconiurator
Rodaiul

directa (FSI)
Injection

Fuel Stratified

inseamna inieciie directa de benzina.

Rodaiul motorului
Motorul nou trebuie rodat in primii 1500 km.
In 1 irnpul prlmelor ore de functlonare Irccarea rn tre elernentele In 111 iscare ale rnororulut este mal ridicata decat mai tarzfu e5nd motorul s-a mai rodat. ~ lndicofie pentru mediu

Pona lo 1000 kilometri
- N u vii dep lasati eu 0 vi teza mai mare de 3/4 din viteza maxima. -

Nu accelerati

la maxim.

Evitati turatiile ridicate.
Nu fnloslti rcmorca.

Daca motorul este rodat in mod corespunzator, durata de viata a aces tuia va crcste, ia r consumul de ulei va ramanc acel as! -41

De la 1000 101500 kilometri
Fig. 1 FSl/Domeniu ficolii de sorcinii cu
0

limentore

strorl-

fig. 2

FSI/Domeniu

de sorcino cu olimentore

orne-

gena
lrn Seh ieh tlarlebet ri eb curen tu I de aer este tn-

- Viteza maxima, res pectlv turatia maxima a mutorului se poate atinge numai

Benzing este injectata direct in cnmpartirncnrul de ardere ~i cste concentrata in jurul bujiilor, 1n ultimul sfert al mlscarii pistonului. Domenlul de .arcina
C,Lt

gradat

alimenlare

slralificata

dreptat numai asupra partii din spate a pistonului, astfel incat concentratia de carburant sa fie mai mare in zona bujiilor =;> t1g. I.
Domenio de sarcina cu alimentare omogena

Rodajul pneurilor ~i 01 garniturilor de frana Pneurile noi trebuie rodate in primii 500 km, iar garniturile noi de frana, in primii 200 km.
in primii 2no k rn actlunea redusa a franei po" 1e fi cornpensata prin exercitarea unci presluni mai mart asupra pedalci de frfinii. La 0 franare completa, cflnd gam iI.U rile de frana sunt noi, distanta de fr~nare poate fi mai mare ca in cazul unci fri'inari eu garntturt IOdate,

Cand nu estc solici L,lla tnueaga pu cere a moiorulul, estc injectaui numai 0 cantitate foarte midi. de carburant, La un motor pe benzina obisnuit, nu se va forma arncstccul de acr ~i carburanr necesa r a pri nderl i, denarece carburantul este imprastlat prea tare in compartirnentul de ardere,

De Ia 0 anumita sarcina si turatia a niotorului, cornanda motorului cornura automat pe funcjinnarca omogcna. Carburaruul va I'i injectat inca din timpul procesului de aspiratie, pentru a se realiza un arnestec echilibrat de benzina si aer =;> l1g. 2. -41

ill ATE 1'1.1 1~J Cq~H ""0"';

-----------~ dent! in prunil 500 km clrculatl cu atentie sporita. • Garniturile no; de fran1i trehule "rodate", ill prlrnii 200 krn neavand forta optima de frecare, In aceasra perloada, furta de frfmare rerlusa este compensate prlntr-n preslune mill mare pe pedala de frana. -41

& ATENTIE! -=---- ----------------1

• Anvelopele not trehule rodate, denarece inca nu au aderenta optima - perkol de acci-

6

Tehnica inteligenta

Deplasareo ~i mediul lnconjurdtor

7

1

Caietul3.2

Sfaturi ~iintretinere

Caietul 3.2 Sfaturi;;i
Vclcbil pentru outovehicclele. echipote ell motor pe benzino

infre!inere

Actiunec fronei ~idistanta

de fronare
de situatiile difetite din

ACfiuneafranei!li distanta de [ranare sunt influeruate trafic ~i de starea carosabilului.
Pentru obtinerca II nel bune actiuni de franare este impona n lea ga.rnitnrile de friina sa nil fie uzate. UZUI"a garniturilor de fran~ depinde 'intro mare masura de conditiilc de funqionare ~i de stilul de conducero, Dacii vii deplasati eu precadere pc dlstante scurte sau in traficul orasenesc, sau adoptati LIn sui sportiv de conducerc, vii recornandam sa veri fica ti starea garniturilor de rrana rnai des (kdil este rnentlonat In Planul de service, 1<1 II n service Volkswagen Service.
la deplasaroa

Catalizatorul
Pentru functionoreo indelungata ta lizatorul ui Fulositi la alimeruarc
plumb

a ca-

&

!lIE NTI E! u,nlinuore

& -

ATfNTIE!

dadi se circula pe straz] pe care a fost il11pl"ii~tiatli sarc, • In punte franele sunt solicltate puternic ~i se tncalzesc foarte repede, La deplasarea pc drumurl care au portiuni lungi de pante accentuate, reduceti viteza ~i selectati 0 treapta inferioara de vlteza, Astfel vetl folosi actiunea frand de motor ~i franele nu vor mai fi asa solicitate. • Nu lasati cafrana sa actinncze prin apasarl usoare ale pcdalei, Franarea repetata determin" sup rar n ciilzirea frtmelo r ~iastfel marirea dlstantei de franare. Pranarea trebuie s1l se faca la intervale. • Nu lasatt autovehiculul nlctodatd sa ruleze ell motorul OpriL Distanta de tranare se mareste eonsiderabil cand servofrana nu functloneaza. • Daca Iich.idul de friina esre prea vechi, sc poate ajunge, prin suprasnlicitarea trfinei, Ia formarea hulelor de vaporl in instalatla de franare. Astfel se inrautateste actiunea frfmc].

~----------i

u"';nua,,,

numai benzina

fara

- Nu circulati niciodata pfl.11a la epuizarea intregii cantitatl de carburant din rezervor.

• Parcati autovehtculu 1astfel incat cataljzatoru 1 sa nu Intre In con tact, in zona catallzarorului, en iarba uscata sau CII materiale usor inflamabile. • Nu folosirl sub stante Inflarnahile, de ex. spray-uri antlcorozive, pcntru teava de e~apamcnt sau catallzator, In timpul deplasarii aceste substante ar putea Iua foe.

:::!>

Nu intrnduceti pre a m lilt ulei in motor pagina 37, "Completarea Cll ulei 'E7'''.

ell frlillele ude, ca de ex. dupa rra-

versarea unei ape, cand ploua pu I ern ie sa u d u pa spalarea autovehiculului, acti u Ilea tranelo r este rnai proasta din cauza umezel ii sau iarna, din cauza inghqflrii gam iturilor de frana, Pranele trehuie "uscate prin actlonarea lur in mers". Uchidul de frllna trebuie inlocuu Ia ficcarc doi ani. Daca lichidul de frana e~IC prea vechi, 51' poate ajunge, prin suprasnlicitarea franei, la formama bulclor de vapori in instalatia de franare, ceea ce va detcrmina mrautatirea actiunii Iranei.

- Nu rernorcatl antovehiculul, ci fulositl ajutoru 1la pornire => pagina 71.
Dad in timp ce conduceti apar rateuri, sc~deri de putere sau mers nercgu lat, reduce! i imedlar viteza 'ii adresati-va u nu i dealer speciallzat. Simptomele dcscrise vor fi indicate de lampa de control a gazelor de e~apament ~> caictul x.l.I, capitolul "Lampile de cururol ~i de avertizare". Carburantul nears ar putea ajunge in instalatia de cvacuare a gazclor si de acolo fn atmosfera. Y n plus, catalizatorul s-ar putea deteriora din cauza suprain calzlrli,

CD Avertizare!
'Nu trebuie sa circulari panii. la gourea totala a rezcrvorului deoarece, din cauza alimentarii neregulate se pu I produce aprinderi neregulatc. Astfel benzina nearsa intra in instalatia de evacuare a gazclo r - ceea ce del errn ina supraincalzirea ~ideteriorarea catal izatorului.

cIJ lndicojie

pentru

mediu

& ATENTIE!
Dlstantele mai Iungi de fril.nace sau detectiunile din instala tla de frlin are maresc rlscul prod u cerii a eel d entel 0 r. • Garnlturile noi de Irana trebuie rodate, in primii 200 km neavand for[a oplima de frecare. Actfunea de fTanare redusa, poate fi compensata prin exercltarea unei presiuni mal mart asupra pedalei de frana, Acest lucru este valabil ~i la schlmbarea pedalei de rrana. • Frllna poate avea 0 reactie inlarziala In cazul in care este umcda sau inghe{atii sau

• Utilizarea spoilerelor frontale care nu corespund tlpului dvs, de autovehicul sau utilizarea unor spuilere defecte, deterrn inil. supraincalzirea [ranclor prin obturarea uriflciilor de admlsle a aerului in zona friinelor. lnainte de achtzttionarea accesoriilor respectati indicatiile =;> paglna 25. • Daca se defecteaza un circuit de tranare, distanta de franare va creste in llIod cOllsiderabil! Adresa!i-va cal mai repede unui sel"\~ce specializat ~i evitati deplasaFilc inUlile. '41

[1ATE:NTIE!.~---- -----_.Catallzatnrul de incendiu! se tncalzeste

Chiar ~i in cazul in care instalaua de evacuare a gaze lor estc in pertecta star', in anumite conditii de exploatare a motorului poate aparea UTl rniros neplacui de gaze de asapament (sulf). Acesta este cauzat de continutul de sulf din carburant. Adeseori, rezolvarea problemei consta In sch imbarea rnarcii de carburant, <II

fuarte tare - pericol

Deplasarile in strainatate
Service-ul Volkswagen
®
Inainte de pornirea in deplasare in sUainatate, informa\i-va la service-ul® Volkswagen: • Daca aUlovehicululnecesi tehnice pen trll deplas<lrc_ Iii.pregatiri

In inlrcaga IlUlle exis!il rnai mult de !I.OOO service-uri Volkswagen. in unele \iiri aceasta ufena este foarte lilll ilata sau chiar in existenta. Nu inlOate tarile existil servir,'-llri pentnl tuale modelel" Volkswagen. J\SI reI se poate in ul.mpla ca anurnile piese de schimb saml fie disponibile sau ea personalul service-urilur sa nu poata cl'ecnta anumite lucrari.

• Daca in lara respect iva ave1;i la dispozitie bCllzinil fara phunb. • Care SlU1tpusibilitalile reparare ... de inlW\inere ~i

8

Deplasarea ;;i mediul inconjurator

Deplasarea ;;i mediul inconjurator

9

Coietul 3.2 Sfaturi ~i intretinere

Caietul 3.2 Sfoturi ~iintretinere
Og1inzile exterioare perite.fnforrnatii
vice-urilc

Acoperireo

farurilor
suplimentare primitl la servolkswagcn'",

&

ATENTIE! Conti.uore

In \lIrile in care traficul se desfasnara pc ccalalta parte a drumului.Iumina ashnetrlca a Iumlnll de 111lalnire pea te d era nja participantii la trafic care yin din directla opusa. Pentru a evita orbirea participanulor la trafic, anumite zone ale lentil e i faru rilor trehu ic

Faruri cu descfircore La autovehiculcle
pozltla farurilor

in gaze (lumina Xenon)
schirnbata.

echipate
trebuie

""0-

service-ului

volkswagen'".

<II

eu lumina Xenon. Adresati-va

Daca nglinzilc rerrovizoare cu care esre prevazu t aUlovehiculul nu acopcra campul vizual din spatule rernorcii, trcbule sa montati oglinzi coresi' unzatoare. Arnbele oglinzi trehuie montare pc bratele rabatahile. Regia! i-Ie in asa fel in e;it sa acopere un camp suficicn I: de mare in spate. Reglarea larurilor

prlnderca remorcii de autovehicul, cauzand astfcl accldentari ~i accldente grave. • rumlna farurilor trebuie reglatii in functle de In care arura rransportata, pentru a nu-l orbi pe pnrticlpantll Ia trafic - perlcol de accident!

Deplasarea
Ce trebuie

CU

rem orca
la deplasarea cu rernorcd?
Da tole su n I valabile pentru 0 altitudine de pana la 1000 III deasu pra n ivclu lui rn [Irii. Din cauza scaderll densitli\ii aerului, puterea motorului si capacitate a de urcare scad, astfel cii trebuie rcdu~ii ~i greutatea remorcii. Pentru fiecare WOOm urcau se impune () scijden' culO% a grcutatii autovehieulului impreuna ell remorca. Greutatca totala este formara din greutatea autovehiculului incarcar si greutatea rernorcii incarcate. Grcutatea maxima admisa pe cupla sferica a dispozitlvulul de iracrare ponte ri <llin~[1.{mil nu depaslta. Indicatiile despre sarcina remorcii ~i sarcina de sprijin de pe placuta cu datele de Identiflcare sun I n u rna i valuri de testate. Valorile pentru autovehlcul, care pOI fi rnai mid sc gasesctn documentele autovehiculului sau ill caieluI3.::l, capirolul "Datele iehnice".

Cand rernorca este cuplata, lumina farurilor 1i poate orbi pe ceilalti participant! la trafic, HcgJa\i farurile, coborand conul de lumina, In tuncue de grcutatea Incarcaturli din remorca.

rn

lndlcotie

respectat

l-

& ATENTIE!

• !Jin cauza solicuari: puternice, la fuJosirea regulate a rcmorcli va recornandam sa efectuaf operatiilc de lntretinere a aurovehiculului ~iIn afaru intervalelor de inspectie. • Inrcresati-va can' ~IJIlI reglementarilc dill lara dvs referi loa rc la utllizarea re rnorcii. <II

Autovehiculul se poate folosl - daca este echlpar cores punzaror - si la tractarea unei remorci. AceaMfl sarcina suplimentara se rasfrange aSlipra srabili 1~lii, asupra consurnului de carburant ~i asupm perfnrmantelor autovehiculului, dctcrminand, in anumite situatii, scurtarea Iniervalelo r de service. Daca autovehiculul dvs, este echipat din fabrica cu UI1 dispozitiv de tractarc.Insearnna cil se poate folosi la tractarea unei rernnrci. tnarc cerintele legale ~i tehnice fiind indepllnlte, Pentru cchiparea ulterloara cu un dispozitiv de rernorcare =;> pagina 28. Dep Ia sa rc a ell rem 0rdl l1\ I rep rezin tii numai 0 sollcitare peruru a urovehicu I, ci neces i(tl ~i 0 co ncentrare IIIai mare din part e a co nducatorului auto, care in condltli norrnale de deplasare nu ar Ii necesara. P,izo Pcntru realizarea legaturii electrice dintre autovehicul ~i rcrnurca, autovehiculul dvs, este prevazut cu 0 priza ell 13 pini, In caz ca rernorca are u n ~lccar cu 7 pinl. pll Ie! i folosi un cablLladaptor corespunzator. Pe acesta il puleti proclira de la dealerii Volkswagen®. RemoTciJe ale earor lampi din spate sum eOllcepUle sub forma de LED-uri, pot avea 0 hmqionare defecllloasa in anum i lC conui[ii. Sarcin" remoreii I ,areina de 'prijin

• Un dlspozitiv de remorcare necorespun7.alor sau montal incorect poalc provoca des-

vol(]bll pentru QLJtoehkuiele: e.:hipah: (u d~spozrt~vde remorcore damontcbi! ....

Cupla sferica demontabila
Cupla sferica dernontabila sc gaseste sub rnocheta portbagajului, imprcuna eu trusa de scule. Langa cupla sferlca se gasc'iIC un manual cu informatii despre rnontarca ~i demontarea acestcia

&

ATEbI]:lE! Conlin"are

• tn cazul in care nu puteti monta cupla sferica, veriftcatl dlspozitlvul de rernorcare intrWI atelier speclallzat, • Cupla sferica trebuie flxata bine In portbaga], unpreuna cu trusa de scule, pen tru a evlta deteriora rea autovehiculul ui din cauza lovirii componen telor care nu au lost bine fixate.

----------------------

& ATENTIE!
Utilizarea neatenta ca uza a eel de n tari. a cuplei sferlce poate • el.ml cupla sferica nu este fixata corect, dispozitivui de rcmorcare nu trebule utllizat in nici un caz - perkol de ranirc ~ide accident!

=

[!] lndicotie
Din motive legale, Ia deplasarea ranj rernorca cupla sferica trebuie dernontat deoarece impiedica citirea numarului de InJTlalriculare ....

Repartiz[] rea incarcaturii Repartlzati incarcatura in remorca 'in a~a I'd ine<"itobiectele grele sa fie cat mal aproape de axil, Dc ascrncnca, obiectele rrebuie asigurate astfel incar sa se lrnpledlce alunecarea lor 111 limplll transportului. incareatura autovehiclilului se red uee la valoarea corespunzatoare,la tractarea unei remorei, prin sarcina dc sprijin. Presiunea din pneu,i

lndlcotii de deploscre
Deplasarea cu remorcti necesUli
Repartiza,ea gfeutatilor
0

aten.tie sporitti.
morca, De aeeca, In condi\ii de vrerne nefavorabila ~i in eazul in care elru rn IJ rile SlUlt necorespunzaloare, nu rulap eu vilez3 maxima adrnisa, AceSllucru este v~labil Illai ales pe drumuri in panta =;> &. Tn orice caz, vi!""a trebuie redusa la cea mai mica tendin(a de balansare a rernoreii. Nu in-

Sarcina pe rernorcii nu trebuie depii~ita jnnici un CaL. Cind sarcina re~la eSlC rnai midi dedI! sarcina maxima admisii, pOlU u-rcalc ~i panle eorespunzator mai mari.

!Hilizali pre~ium'a maxim admis~ pentru aerul din pnellri. Valorile se gJscsc pe elichela dC!pe partea interioarii a clapelei rezcrvorului. Prcsiunea din pneurile remorcii trehuie stabilitii 1n funqie de recomandarile produciltorului.

Varianta aUlovchicul gol ~i rernnrca incareata, este tota 1nefavorabiJil. Data totu~i aces! J IIcru se lntampla, eirculati en vitczii loane redu&i'L Vileza eu cat vilcz~ eSle mai marc, eLI atat scad~, slahilitatca in deplasare a alll.Ovehiculului (:11 re-

10

Deplasorea

~i mediul inconjurator

Deplasorea

~imediul inconjurator

11

Coietul3.2
cercat: in nlci U [I caz prin marirea vireze i.

Sf·aturi ~i intre!inere

Caietul

3.2

Sfaturi ~i intretinere

s.a "indrep

ra Ii" remorca

fA. ATE NTI E! c~nf nunre

---_.

-

I'rfi 1111!i din tlrnp. La a utnvehiculele ech ipate ell franil prin reacpune. friinati tnuu u§or. apoi Jerrn. Astfel vetlevita problem ele cauzate de blocarea rotilor romorcii. in cazul dcp lasarilor in pan tli schimha Ii vi Ieza intr-o treap [<1 lenoara, in pentru ca sa se poa Lii fo los] Irana de m ntor,
Suproincd

• Asigur~li-va ea flecare pasager din autovehicu.l este asigurat corespunzator cu centura de siguranta => culerul z.t "Siguranta este prtmordiala", Nu trans porta Ii nicindata III 0 rca - pericol de moarte! • pcrsoane in re-

Dispunerea pinil or ("borna"J 5

Consumator Lumina din spare, larnpile numurului dreapta Larnpa de fril.na

electric in remorca de inmatriculare ~i lampa de delimitare

7

l.umina

din spa re, larnpilc

numarului

de inenal ricularc

~i tampa

de delimirare

Izirea

stanga UirnpiTr rnarsaricr Ali menta rca cu COl rcn l2\ (PI us pPrrna ncn II

Dac" vii deplasa ~i fl pan1~, tntr-o trea pHi joasa I de Vilez<l si eu turari ridicate ale motorulu i. in cazul tern peraturilor exterloa rc foarte rid i cal c acordati 0 a I.e'll ie deosehita ind i C~ torului temperaiurii agentului de rarire > caletul :U.l. capitolul "Cockpit". Programul electronic de ,tabilitate

& ATENTIE!
Din motive de siguranta, cand tractati 0 remorca, vlreza de deplasare nu trebu lc S,) fie mai mare de 80 km/h. Acest lucru estc valabil ~i in tiirile in care este perm isa deplasarea CII viteze mal ridicate, 10 II 12 13
-1)

+----------------

Ncalocat

-

--

Nealucat Nealocat Masa 1) penrru bornele 9 - 13 ale remorcii nu trebuie conectate consumatorilor tntre ele

ESP neb uie sa lie activat in totdeauna la dcplasarea eu rernorca. ES"P lJ~\J rcaza stahlllza rca rernorcll oscilatoni,

&

ATENTIEf

-----

& ATENTIE! -~.----Cal,Horia in remorca impotriva legii.

--

-

• La transportarea obiectelor grele se modifica proprieLiitile autovehiculului, prin deplasarea centrului de greutate - pcricol de aceident: De aceea modul de couduccrc si viteza trebule adaptata corespunzaror,

Cele doua f re electrice

21 Ele sunt prevazute

pentru conectarea nent exista ~i cand contactul este luat.

electrici in remorca, Curent plus perma-

puate fi perlculoass

~i

• 0 persoana neasigu rala cu centura de sfguranta, este predispusa accidentarilor gra ve sau mortale, in cazul producerii unui accldent..

• Nu dep1i~ili sarcinlle maxime perrnisc pe punrile autovehicululul, sarcina de sprijin .~i greutatea totala a utilajulni. La dcpasirea sarcinl i a dmise pe pun Ii, a sarcinii de sprijln sau a greula\ii totale a autovehicululul, prnprletatlle autovehtcululul se pOL modifiea. Acest lucru pnate alrage dupa sine producerea accidentelor, accidentarllur ~i deterlnrurea autovehiculului. <III

CD Averfizare!
Daca rernorca este prevazuta cu instala Iii de iluminare a carer putere este mai mare decat Iirnitu
prevazlJla, W pOL produce dclcctiuni la aparatul

!Ilindica!ie Cand remorca este ccnectata la autovehicul p fin priza, si in remorca exista cunsurnatori elect rici
porniji, iar auiovchiculul are rnororul oprit

?i

de comanda al remorcii sau in lnstalatla electrica a autovehiculului, precum ~i la iluminaraa
rcrnorcii.

conractul descarca,

Iuar, bateria au tovehlculului ..

se

Deplasarea
Volobil pentru outovshicu Itde: eclupote
ell d!~POZlri"'"

economicd ~i ecologica

de rerncrccre )

Dispunerea pinilor prizei remorcii Priza cu 13 pini a remorcii serve,~te lu conectarea electrica din tre autouehicul

Gen e rc litati Consumul de carburant depinde in principal de stilul personal de a conduce.
de carburant, poluarca mediului ~i uzura motoru lui, tranel or ~i anvelopelor line In principal de trei factori: Consurnul

morca.

si re-

Prlza dtspozl tivu lui de remorcare montat din fabricarie este plus ("borna 9"). Din accst motiv, este posibil!i conectarea in remorca a unor conDispunerea pi~lur ("borna")

Prernisele

tehnicc

sumatorl gider),

el ectrici suplirue

11tari (Cit

de ex. l'ri-

j

Consumator Lampa de sernnalizare Lumi na de ceata spate Masal) penrru bornelc Larnpa de sernnallzare I -8 dreapta stanga

electric m remorca

.


_

Stilul personal

de a conduce (furtuna. starea caro-

A

• Conditiile sabiluluil

de unlizare

Modul economic de a conduce aju(~ la reducerea consurnului de carburant culO - 15 prorente. Acest capitol va of era inforrnatii in ceea ce priveste modul de conducere economic ~i ecologic. ...

r---

1 2 ::I 4

-

12

Deplasarea ~i mediul lnconjurdtor

Deplasarea ~i mediul lnconjurjitor

13

Caietul3.2

Sfaturi ~i Intretinere

Caietul 3.2

Sfaturi ~i Intrejinere

Ccnduceji

preventiv
este pnsibil, de ex. cand vii tnd rep [al i spre scmafor si observati ca acesta arata culoarea rosie ...

intretinerea si curatarea , , ,
Important
Spalarea si intretinerea t nlretinereo
Un motor reglat necorespunziiror poate duel' la un consum de carburant mai mare cu pllnii 10')1, dccat 'in mod normal. La alimentare verificau ~inivelul uleiului =;0 pagi na 36. Consumul de ulei depinde in mare masura de snllcltarea ~i de lu ra\in motoru Iui. j n functie de stilul ftecarula de a condu ce, co 11SUl11U] de ulei poate ajunge pima la 11ilOilO krn. .. periodic';

Un autovehicul consurnacca rnai mare cantitate de carburaru In accelerate. Ciind cnnducoti rnuderar, nu va trebui safranati des si deci vetl accelera rna i putin. Lasati rnasi nil sa alunece, cand

regulata ajuta la pastrarea ualorii autonehiculului.
.&. ~
ATENTIE! Continuo",

Y ntreti n e rea reg uleta
Prin tntrcunerea in mud regula! a autovehiculului dvs., If! un ~crvicc()\) Volkswagen, puteti asigura 0 deplasare ell consum red us de cornbusribil inca dinaintea plecarii In calatorie. Starea de functionare corespunzatoare a autovehiculului dvs. me o influenta pozitiva nu numai asupra sigurantei traflcului, ci ~i asupm consumului de carburaut,

Intretinerca pericdica ~icornpetenta conrrlbuie la mentinerea valoril autovehiculului dvs, In afara de aceasta, truretlnerea corespunzatoare este una din conditiile pentru aprobarea cererilor de garantie pentru vopsea sl caroscrie. Cea mal buna protectie a auiovehiculului [ala de lnfluentelc mediului rnconjurator este spalarea repeta/a ~i cnnservarea. Cu cal raman mai mult pe a utovehicul cxcremente de piis;'iti, restu ri de insecte, ra~i ni, praf indusi rial ~i de srrada, pete de gudron, particule de lunlngine, sure .~i alte depuneri connive. cu atfll este mai puter nic efcctul dlsrrugaror, Temperatu rile tnalte, de ex. prln expuncrea lntensiva la scare maresc acest efect,

"-.-----------------1

• lnatntc de a folosi materialele de intre~inere, cititi lndicatiile ~i avertismentele de pe arnbala]e. Din cauza urillzaril necorespunzatoare a materialelor de tntrettnere, acesrea pOL fi daunatoarc saniHajii sau pot provoca deteriorari la autovehlcul. Daca la utilizarea matertalclor se degajeaza vapori, substantele respective trebuie folosite nurnai afara S<lU tn spatll bine aerlsite. • Nil u til lzati carburan t, terebentina, ulei de motor, acetona sau alte lichide volatile. Acestea sunt toxice ~i usor Inflarnablle - perico I de incendiu ~i de explozie! • lnalnte de a spala autovehiculul, npriti motoru I. actlonati frana de stationare ~i scoateti chela din contact.

Evitoji deplcscrile

pe distunje

scurte
Motoml ~i catalizatorul trebuie sa atinga temperatura de functionare pentru a reduce COI1sumul de carhurant ~i emisia de gaze poluante. Mntorul recc consurnii imediat dupa pornire 5070 1!l00 km carburant, Dupa cca, 1 krn., conSlUllUI scade la 20·3011100. Numai dupa cca, patru k111, rnotorul este cald, iar consumul este norm a I. De accca t rebuie sa evitati deplasarea pe distante scurre. HOlfiraloare cste In accsr context ~i temperatura exterioara, ~ fig. 3 indica consumul de carhurant diferit PI" aceeasi disranta, prima data la +20" C, apoi Ia 10" C. Autovehieulul dvs. consuma mai mult carburaru iarna det,;{H vanL-4I

Dupa incheierea perioadci

de tmprasuerc a sarii, partea Inferioara a autovehiculu lui trebuie binc spalata, Moteriolele

de Cllratare

<D Averlizore!
Nu incercati s(i tndepartati murdarla, noroiul sau prafu I de pe vopseaua aurovehlculului cand supralata este uscata. Nu utilizati lavere sau b u reli care uu suru P U lin umezi, deoarece pute (i astfel deteriora vopseaua sau suprafata gearn urilur. Murdaria, noroiul sau praful trebuie inmuiat cu apa curata.

Mat erialele de intrelinere necesarc le puteti procu ra de la service- urile® Volkswagen. Volkswagen VH pune la dispoziiic 0 serie de rnateriale de curatare a vopselei, care au fost create special pentru vopseaua autovehiculelor Volkswagen. Pasnaji ambalajele produselor de intretinerc pana Ia epu izarea acestora.

Consumul de carburant ill [!lOa km la douc ternpercturi exterioore diferife

Fig.3

&ATENTIE!
• Aceste subsrante pOL fi toxin'. De aceea, pastrati acestc sub stante numai in recipien te originale tnehtse ~ineacccslbile copiilor - perieol de intoxicare.

<£> lndicotie

pentru

mediu

• La curnpararea marenalelor de lutretincrc, alegeti-lc pc cell' care llli dauneaza mediului illconjurator. • Resrurile acestora nu trehuie aruncaie in guno iu I rnenajer, HespectaV instruct iu nile de utilizare de pe am ba laj. ~

14

Deplascrea

;;i mediul inconjurCitor

Intretinerea ~icuratarea

15

Coietul 3.2 Sfaturi ~i intretinere

Caietul 3.2 Sfcruri si intrejinere
ehiculul CLI turtunul, aveti grija ca jctul de apa sa nu cada direct pe incuicturilc u~ilor- pericol de tnghetare: ~ lndicotie pentru mediu duale sa nu ajunga in reteaua de canalizare, 'in anumite zone, spalarea autovehiculelor In alte spatii dedit cele special arnenajate, este interzisa.

Tntretinerea
Instalatiile

Clutovehiculului in exterior
de spdlore
Du P~ spalarea autovehicululu i actl urrea franet poate f itll~ r/.i ~t~ din cauza urnezel ii sau, in timpul iern i l, dill ca (Jza ghetii care se forrneaza pe placutelesl pe garniturile de frana, Franele trebuie "uscate prln actinnarea lor in rners" => pagina 8, "Actiunea franei sl disuuua de franare",

automate

Daca autovehlculul OI'S. cstc uchipat cu accesorii speciale, sfiitui1i-va ell persoana care deservesie instalatia de spalare, Vopseaua este rezlstenta, a.~~IncfJl. autovehiculul poare fi spalat, in mod normal, 'in rr-o instal ape automata de spalarc. Gradul in carevopseaua autovehiculului este intluen!ata, depinde de strucrura instalatiei de spalarc ~i de tipul periilor, de filtrarea ape; ~i de tipul materialclor de spalare sau tngrijirc.In cazul in care, dupa 0 spalare. vopseaua (:~I(' rnata S,IU prezinta zgarieturi, trcbuie informar imerliat propriciarul instalatlel de spalare. Eventual nu mai apelatl In servi ci ile aces rei instalatii,

Spala]] autovehiculul numai in locuri special prevazute pentru aceusia, pen Leuca apele rezi-

([J lndicotie
Nu spalati autuvchiculul la snare. <III

Spdloreo

sub presiune
cu jet de abur trebuie acordata
0

La spalarea autouehiculului
-

ateruie deosebltal

Umezeala, gheata ~j sarea din sistemul de franarc au {)influenta negativii asupra franariipericol de acciden u <4

& ATENTIE!----------------~

-

Respectati instructlunllc de utilizare a dispozitlvulul CLI jet de abur, in special cele referitoare la preslune si la distanta de stropire.

& ATENTIE!
• in special pneurlle JlU trebule spalate cu duze CIL pulverizare circulara. Chiar daca se mentine 0 distanta de stroplre destul de mare ~i se acponeazn 0 perloada scurtii de limp. In cauciucurl pot aparea defectluni vizlbllc, dar mai ales invizibile - perlcol de accident! • Umezeala, ghcata ~i sarea din sistemul franare au 0 influcn ~iI negauva asupra frilnarii - pericol de accident! de

Spalarea

manuola
Dupe spalarea autovehiculului - Evitati manevrele bruste ~i abrupts de franare, Franele trebuie "uscate prin actionarea lor In mers" => pagina 8.

- Pastra (i 0 d Istanta ccrespunzatoa re fa \a de materlalele moi si de bare Ie de pro tectie vopslte, - N u lndrcptati usilor, jetul direct pe in eu ietorlle

Spalarea autovehiculului - Mai Intai lndepartati apoi clatiti. murdiiria cu apa ~i

- La spalare lolositl un burete moale, 0 manusa speciala sau 0 perle, apasand usor de sus in jos, - Din cand in cand, clatiti buretcle salt manusa cu multa apa. - Folositi sampunul numai daca aurovehiculul este foarte murdar, - Penlru spalarea rotilor, a pragurilnr ~i a parttlor inferioare ale usilor folositi un alt burete sau manusa, Clatitl cu apa multa.

- Evitati ulilizarea dispozitivelor sub presiune pe geamurilc inghetate sau acoperile de zapada => pagina 18. - N \I uti Iiza (i d uze ell pulverizare lar8.::::),&,. circu-

CD Avertizare!
• Apa 1111 trebuie sa fie mai calda de 600 C, deoarece se poate deteriora aurovehlculul, • Pentru a evita dcteriorarile la autovehicul, mcntineti 0 disranra suflctenta faja de materialele moi, precum furtunurile de cauciuc, componeutele din plastic, materialele de etansare etc. Accst lucru este valabil ?i Ia spalarea barelor de pruiectie lacuite. Cu cal distanta dintre dispozitlvul de strop ire ~i suprafata srropita estc mal mica. cu aIM rnai puternic CSICsolicltat materialul. <4

• Spalarea autnvehlcululul tactul motor este luat,

se face cand

COIl-

• Cand spalati partea inferioara a masinil ~i partile interioare ale rntllor, avert grija sa nu va accidentatt la maini ~i brate in rnuchiile metallce ascutite - perieol de accldentarel • Umezeala, gheata st sarea din sisternul franare au 0 Influcnta ncgativa asupra franaril - pericol de accident! de

- Evitati rnanevrele hruste ~i abrupte de franare. Franele trebuie "uscate prin actionarea lor in rners" => pagina 8.

- Uscati vopseaua eu 0 laveta din piele u tl I iza ta pentru stergerea geam u r ilo r. - Cand clirna este reee stergeti si garnirurile geamurilor ~i u~ilor. pentru a nu lngheta. TIatati garnitll.rile din caueiue ell
spray
eLI

CD Avertizore!
• Nu rnecrC~I;s,1indepartati murdaria. norniul sau praful de pc vopseaua autovehiculului cfind suprafata este uscaia. Nil utilizati lavele sau b u reI i care riu sun t putin urnezi, dena reel' pUleti astfel deLcriora vopseaua sau suprafa\U gearnurilor. • Spaiarea aUlovehiculului in conditii c1imaterice ru temperaruri seazuLe: Clint! spaiati autov-'"

Conservorea

vopselei

autovehiculului

Conseruarea regulata protejeaza vopseaua autouehiculului.
Co nservati vopseaua in special aru nci ea nd pe vopseaua curata apa nu rnai lormeaza hoblte rotunde, Un bun comewunr pehazadecearasolidtiputep procur<l de In serviee-Ulile@Volkswagen. => pagina 15. Ceara protejeaza influente mecanice. ch iar .?i d e usoare

silicon.

o buna
hkulului

consqvare pro Iejeaza vopseaua autovede aqiunile mediului inconjuralor

Chiar daca se folosq(c In ITI od frecvent, la spiilarea In inSlala[ii automate de spalare, lill eonservant de spatare, se recomanda sa se foloseasea eel pUlin de dona ori pe an conscrv<ln\i pe baza de ceara. <4

16

Tntrefinerea ~i curatarea

lntre!inerea ~i curatarea

17

Caietul

3.2 Sfaturi ~i intretinere

Caietul3.2

Sfaturi;;i

intrefinere

Lustruirec vopselei autovehiculului Prin lustruire se da vopselei
l.ustruirea este necesara
s-a matu it .1icand 0

Curotorec lamelor ~tergatoarelor de parbriz Lamele stergatoarelor de parbriz trebuie curatate La intervale regulate.
Larnelele curate asigura lale.
1. Praful si murdaria gato<lrelor de parbrlz
OJ 0

noua stralucire.
stral u·

n U rnai dl rul vopscau a

nu se mal Jl nate obtine

CD Averlizare!
Pentru a nu deteriora vopseaua: • Componentele acoperite cu vopsea rnata sau cele din material plastic fill trobuie Ira Latc ell su bsta n IC de I LIM ru ire sa IJ CU cea rli sollda. • Nu lustruitl vopseaua medii prafuite, <Ill autoveniculului in

buna vizibili-

eire CIJ rnijloacele de conservare, Materiale de Justruire putetl obtlne de la service-urtle't'Volkswagen,

Daca soluna de lustruire Iolosira nu con line conservanri, vopseaua trehu i e co nserva Iii LJ Itorior => pagin a 17,"Co nservarea vopselei amovehlculului".

de pe larnelele stertrebuie indepartate ajutorul unei lavere mol.

2. .';ltergeti lamelele eu solutie de Spal'll geamurile, Daca III II [cia ri a esre pers lsienta utilizati un burere sau 0 lavers. <II

Curatarea garniturilor Garniturile bine tntreiinute

din cauciuc nu fngheatii asa usor.
Gam irurile usilor ~igen TIl II rilo r ra man [lexlbile ~i sum mal rezistente daca, periodic, sunr trarate cn 0 solutie de intretinere pentru cauciuc (de ex. spray cu silicon). As tfel veti evita uz ura pre mat ura a aces to r el emente de cauciuc, prpcml1 ~i neetanseitatea, I , slle se vo r deschl de mai usor, Garnlturile bine intretlnute nu ingheata asa usor, <Ill

Tntretinerea componentelor din material plastic· Componentele din material plastic nu trebule sa intre in contact cu solueniil.

Dad; spala rce obi.~ n u iLa n u esie suflclenta, componen tele din material plastic ire buie tratate cn solutii speciale care IlU connn solvents, si pe care Ie ga5iti Ia dcalcrii Vnlkswagnn.

CD Averlizore!
Subs lanle lc ell con (i nu 1 de solvcn Ii a laC<! rna terial ul ~i tI deterloreaza, <Ill

1. Praful ~i m urd arla de pe suprafata garni til ri 10 r tre hu i e Tnde partate cu aj utorul unei lavete mol. 2. Trarati garnitllril!O din cauciuc sol u lie speciala pentru cauciuc, cu
0

Spalarea geamurilor ~i a oglinzilor
SpCilarea geamurilor - Umezlti geamurilc ell solutie de spalat geamurile pe baza de alcool din cornert. - Apol stergeti-le en 0 laveta curata din piele pen Lru stergerea gcamuriJor san cu laveta care nu Iasa scame, TndepCirtarea zCipezii ludepartati zapada en
Q

latercle
nes! u rile de cau ci LJC, u le i, grlisi III C sa u sil icon pm fi ind epartate de pe suprafata geamuriJor cu ajutorul solutiei de curatare sau ClI 0 solutie pentru indeparturea siliconului, Resturile de ceara pot fj indepartate numai cu solurn spccia lc, pc care lc puteti prneul1l de la service-u rile@Volkswagen. Resturlle de ceara de pe parbriz pot duce la vibrarea stergatorului pe parbriz. Prin utilizarea unei subsrante pcntru
cu r<'i\arca gearllllrilor zolvarca cerii, vibrarea cu proprietati poare pentru disubII ellrnlnata,

Yalele usilor Incuietorile usilor pot ingheta iarna.
li!lndicalie •

0

Pemru dezghetarea incuieronlor va recomandam sa folositi spray-ul origi na 1Volkswagen cu dizol van! i de graslm i ,~ierect anticoroziv.

care conun suhstante

Nu urilizati solu] i i pentru dezgnejarea usilor solvente. <Ill

perie.

Curatarea componentelor
o laveta umeda, o Ia YeW.

cromate
ell
LOfUJ ccstei su bs tan Ie se vor lndeparta ~i petele a sau depunerile de pe suprafetele cremate. Averlizare! cremate: ahraxiva. pm f"lcle crornate cu actiunc
S\J

TndepCirtarea ghetii Utiliza]i un spray penlru dexghetare,

stautele antidegresive aceste depuneri,

neputand

indeparta

1. Elernen te I!O nom ale tre hu ie curatate

CD Avertizore!
• Nu fnd~p<1rla!i niciodata ziipada sau ghcata de pe gearnurl -5iogl lnzl CLl apa calda sau fierbinte - pericol de fisurare a geamurilor! • Filamentele grilei de incalzire
it

Pentru srergerea gearnurilor se folosesic 0 lavel[! cu rJl.~ sa u u lavera di n pie!e. Laveia cu care ali sters vopseaua contiue resturi unsuroase de la substantele de conservare ~i va rnurdari gearnul. Pentru indepanarea ghe{ii se reeomanda utiliz,uea unui spray pentrll dezghci~re. Dadl ru· losi(i un curaliiLor de ghea[a, mi~carea nu trebuie sa fie Inain le ~i inapoi pe- suprafala geamului, ci numai intr·o singuia direc(ie.

2. Elementele cremate trebuie lusiruite III ual e $i u scala.

CLl

o

Pentru a nu zgaria suprafetele Nil utilizati matcnale • Nu curatati san lust rui (i tTl zone priiFu iIe. <II

lunetei se

g[l-

Daca aces lira L8men Ln u csre su tlciem, utllizati 0 substunta pentru trurctlnerea crcmulul. Cu aju-

scs~ p~ parlc~ di n i rt Icrior a gea IT1 u lu i. Pe n Irll
evita deleriorliri Ie, este in [erzisa lipirea autocolantelor pe interior. <II

~

18

Tntrefinerea ~i curatarea

Intre!inerea

~i curCifarea

19

Ccietul 3.2 Slaturi ~iintretinere Rotile din

Caietul 3.2 Sfaturi ~i Intrejinere

etel
&.
ATENTIE! Ccntloucre

Protectlo podelei
Podeaua este protejata impotriua actiunii chimicesi lungd.
in timpul deplasarii, nu sum excluse dcterlorarl ale stratului protector. De accca va recornandam sa vcrillcatl strand protector la lnceputul si la sri! rsitul anotlmpului rccc. WI recornandam sa executatl lucrarile de intretluere ~j imbunatatire la service-urile@ Volkswagen. Dealerii Volkswagen@ dispun de materialcle necesare ~i CUllOM; instructiunile de loloslre.

- Hotile din otel trebuie curatate regular ell un burete separat,
Pulberlle rezultate tn urma franarii POl f indeparate cu ajutorul unor subsian]c industrlale. Deteriorarile aparutcin vopseaua rottlor trebuie remediate Inainte de a so lorma ruglna.

mecanice, pentru

0

perioada

si se actloueaza 0 perio a lI...scu r til de ti m p, Ia cauciucurl pot aparea defectlunl vizibile, dar mal ales lnvizlblle - pericol de accident! • Urnezeala, gheaja ~i sarea din sistemul de tranare au 0 lnffuenta negativa asupra fril.niirii - pericol de accident! Evitati manevrele bruste ~iabrupte de tranare. Franele trebuie " uscate prin actlonarea lor in men;" =:> pagina8, "Actiunea franei ~idistanta de frfinare". <II

&. ATENTIE!

&. ATENTlE!
• In special pneurile nu trebule spalate eu duze eu pulverizare circulara, Chlar daca se menpne 0 t1istanla de stmpire destul de mare

Nu folositi su bstante inflamabile, de ex. sprayuri anricorozlve, pentru [eava de esaparneru SHU catalizator, Acestea pot lua foe din cauza co ntactului cu instal a Ij a de evacu are a gazel or sau cu cornpuneruele fierblnti ale motoruluipericol de ineendiu! ~

----------------.-----

Curatarea [ontelor din metal u~or Din doua in douo sapfamcni
- Spalati sarca ~i pulberile de la ~arnilllrile de frana de pe jantele din metal usor, - Tratati-le cida. eu
0

Curatarea compartimentului
Iustruire. in cazul ln care suprafata vopselei este deterioratii de ex. din cauza lovirunor de pierre. locurile respective trebuie acopcri lei rned iat.

motor motor trebuie &

La curatarea compartimentului
Protecjia onticorozivd

sa se acorde

0

a ten tie deosebita'

solutie de curatare

nea-

&.~ATENTtE!
• In special

Din trei in trei luni
Frecati jantele
CD

ceara solida.

Pentru a se pastra aspecru I dccurativ al [autelor din metal usor estc ncccsara 0 lntretinere periodic ....Daca sa rca ~i pulberile de la garniturile de Frana nu sunt indepartate Ia intervale regulate, metalul va fi atacat. Penrru curatare folositi fan'i coruinut acid.
0

pneurile nu trebuie spalate ell d uze cu p ulverizare circulara, Chiar d a ca sc mentine 0 distanta de stropire destul de mare ~i se actioneazs 0 pcrioada scurta de tlmp, la cauclucuri pot aparea defectluni vizibile, dar rnai ales invizibile - peri col de accidentl • Umezeala, gheata si sarea din sisternul de franare au 0 influenta negativa asupra framirii - pericol de accident! Evltatl manevrele bruste ~i ahrupte de franare, Francie trebuie ..uscate prin actionarea 101" In rners" =!> pagina 8, ''Acliunea friinci ~i distarua de friinal"e".~

~

Compartimentul moturului ~i suprafata agregatulul de tractiune au rost tratate contra co rozlunii. In special in tirnpul iernii, cand se circula pe strazi pc ca re a tost imprastiata S,1 rca, protectia an lien roziva este foarte i m portanta. Pentru ca actiunea distrucriva a sarii sa nu poata araca componentele, compartimentul rnotorului trebuie curatat inalnte ~i dupa perioarla de Irn prii~1 i ere a sarii, Service-urile Volkswagen ® dispun de materialele de curatare si de conservare corespunzatoare si sunt echipate Cll dispozitivclo necesare, De accea va recornandam ca aceste Iucrari sil ri" realizate de acestia. Daca spma\i compartimeutul rnotnrulul eu subsian le degresante, prot cctia antlcoreztva esie lndepartata ap rua pe complet. Dupa aeeasta este necesara 0 conservare a tuturor suprafetelor, faru rilor, rnsturiior ~i agrcgarelor din compartirnentul motorului.

------------• Oprltl motorul, action a Ii fr1i:na de stationare ~i scnateti chela din con tact tnalnte de a desehide caputa rnotorului.

ATENTIE!Conlinume

• Inainte de a curata cornpartlmentul torului, liisa Ii rnotorul sa se raceasca.

mo-

• Cand spalatl parteaInferioara a maslnli, parttle interioare ale rotilor ~i capacele rotilor, avetl grija sa nu v~ accidentatl la rnaini ~i brate in muchille rnerallce ascutlte - pericol de accident! • Umczcala, gheata sl sarea din sistcmul de Iranare au 0 Influenta negatlva asupra franarit - perico 1 de accident! Evttati manevrele bruste ~iabrupte de franare, • Nu puneti mana in zona ventilatorulul, Accsta poate porni automat in functie de temperatura - chiar ~i cand cnntactul este luatsi chela scoasa: ~ lndicotie pentru mediu

substarua

speclala.

La curatarea [antelor nu se folosesc suhstante pantru lustruirea vopselei sau alte substan]e de

&. ATENItE!
• inaintea executarli Iucrarilor in comparttmentulmotondui respccta{i indicatiile de ave rtizare =;. ]Jagi n a 32

IJ eoa rece j n tim p ul sp

mari i [0 0 to ru lui se elimina

resturi de carburant, grasime ~i ulei, apa reziduala trebuie purificata prlntr-un separator de ulei. D," accea, spalarea motorului lrelluie efeeIllala Ilumai de catre dealeri 8pecializati sau intr·o benzinarie. <II

20

Intretinerea

~i curatarea

Infretinerea

~i curatarea

21

Caietul 3.2 Sfaturi ~i intrejlnere

Caietul 3.2 Sfaturi ~iintretinere
Volobil pertfru oulovehiculele: ecbipcte cu Imbroccmmte din p~p-!p-

intretinerea
Curatcrea

interiorului

autovehiculului

Curatarea huselor din piele Curatarea normala
- Dupa spalare se sterge moale.
Cll

componentelor din material plastic ~i a bordului

o laveta

- Umeziti Cll apa 0 lavcta curata, fara scarne $i curatati elemenrele din material plastic ~i tabloul de bord, - Daca aceasta nu estc suficient, utilizati o soluti e de intrerinere si curatarc a elementclor dill III a terial plastic speciala f1ira

solventt,

o
echipota
(;1]

-----------------Nu curatatl tabloul de bord ~i supralctcle modulclor airbag cu spray-uri ell solventl. Prio folosirea acestnr sulutii, suprafata devine poroasii. La declansarea airbag-urilor se pot produce raniri suplimenrare din cauza rupcrii acestor suprafete,

&

ATENTIE!

- Suprafetele murdare trebuie curatate cu 0 laveta de hurnbac sau lana usor umezita,

Indepartarea

murderiei

persistente

Avertizore!
de solvcnti ataca mate-

- Locurile cu murdarie persistcnta trebuie curatare ell 0 laveta Inmuiata lntr-o sclutie de apa ell sapun 121inguri sapun neulru la I litru de apa). - Aveti grija ca pielea sa nu se ude sl apa sa nu piilrunda prin cusaturi. - Dupa spalare se sterge cu cata ~i curata,
0

Volkswage n tncea rca sa mentina calitatile deosebite ale produsului n(llural- pielea. DatoriUi specificitatii proprietatllor sorrimentelor de picle utilizatc (scnsibiliratea fatii de uleiurl, grasimi, murdariel trebu le aco rdata 0 atentie sporita la utilizare ~i tntretl nerc. Praful ~i particulele de murdario patrunse in pori, in cute si In cusaturi pot deterlora suprafata piclii. ln cazul in care autovehiculul este expus 0 perioada 'indelungata la soare, pielea trebuie protejata trnpot riva radiatiilor solare, pentru a Sf evita decolora rea. () usoa r5 decolorare csre norrnala. din cauza folosirii.

Sub stante Ie cu continut rial III si II deterioreaza."

laveta us-

Vo!obil fJenhu cvtovehiculele-

elernente clecorcf .....di(J j6mf'l e

Curatarea elementelor de decor din lemn
- Umeziti cu apa 0 laveta curata si eu rata!i aceste elemente decorative. - Dad nu cste suflcient, folositi slaba de sapun,
0

Infretinerea

pielii

o

Avertizare!

o

Averlizare!

solutie

Substantele ("U contlnut de solvcn]i ataca materialul ~j II deterioreaza ...

- Pielea trebuie cura~atii de doua ori pe an cu substantclc de. curatare nferite de dealerii@ Volkswagen.
Nu folositi substante de curatare in

• Pielea nu trehule trataia cu sulventi, ceara, crerna de ghete, solutii pentru pete sau aile substa n Ie ascmana toare. • Percle persistente trebuie indepartate cane dealerf spccializuti, pentru a evita deteriorarile .... de

exces.
huse din sjohi penhu seer une

Votubil pentru uctovehicutele

echipctc

C'oJ

Curdtcreo capitonajului interior
Tapiteria textila ~icapironajelc usilor, portbagajului, plafonului s.a.m.d., trebuie tratato ell substante spcciale de curatare, respectiv uscata ~icu 0 perle moalc .... cu spurna

Vo.!abil pert tru outo ..... ehi(ulele= €:chipote

(U

Trnbr6comint€ din pieie de Aiconturo

Curata rea huselor Alcantara Indepartarea
Umezlti

® Praful ~i particulele de murdarie patrunse in pori, in cute ?i in cusaturi pOI deteriora suprafata pielii.In cazul in care auiovchiculul eSIC expus 0 perioada indelungata Ia soa re, P iclea irebuie protejata Irnpotriva radiatiilor solare, pentru a se evita decolorarca. 0 decolorare usoara in urrna folosirii este normala.

prafului ~i a murdoriei
,~i~terge\i pielea.

0 laveta

Indepartarea
- Umeziri spirt diluat. gini.
0

petelor
Iavera
Cll

apa calduta sau eu mar-

'Iamponati pata din centruinspre

o

Averlizore!

Nu folositi substante

de cu ratare a pieli i.

• Piel ea de Alcantara'" nu trebuie tratata Cll solventl, ceara, crem a de ghete, solutii pentru pete sau alte substante asernanaroare. • Petele persistente trebuie lndcpanatc cairc dealerii specializati, pentru a evlta del criorarile .... de

Pentru indepartarea prafului ~ia murdariei puteti Iolosi un sampon special.

22

Intretinerea

~i curatarea

Intretinerea

~icuratarea

23

Coietul3.2 Curatarea

Sfoturi ~i rntretinere

Caietul 3.2 Sfaturi ~i lntretinere

centurii de siguranta influerueaza huna functionare a cen-

Banda murdarii a centurii de siguranta

turii.

Accesoriile, piesele de schimb ,i modificarile tehnice
Accesoriile ,i piesele de schimb
Inainte de achizitionarea Volkswagen. accesoriilor $i a pieselor de schimb, consultati
exjsl~ 0 autorizatie oficiala eliberata veri flcare tehnica ~ide control.

Mel1{ine{.i centurile de siguranta verificati -le in mod regu la L.

curate

~i

.&. At~NTI E! Conlln

uc re

Cura!orea

centurilor de siguronfa
murdara

- Scoateti centura de slguranta ~i lasatl banda rulata,

pot disrruge [esatura, De asemenea, ccnturile nu trebuie sa Yin ij in contact cu liehide comzive. • Verifica~i regular starea centurilor dvs, de siguranta, Daca se constata deterlorarl ale tesaturil centurii, ale dispozitivulul de derulare sau dispnzhlvului de Ilxare, centura reo specuva trebuie tnlocutta la un dealer speciallzat, • N IItncercatl sa reparati singur centura de siguranta. Centurile de sig\lran~lI nu trehuie mudiflcatc 10 0 iei un fel ~i n ici nu tncercatl sa Ie demontap,

un dealer
de centrede

- Centurile murdare se spala numai solutie slaba de sapun,

ell 0

Autovch iculul dvs, asigura un grad inalt de sigu ranta pasiva si act iva. lnain to de cumpararea accesoriilor ~i a pieselor do schlmb, precurn siinainte de rca Iizarea modificarilor tch nice, va recorna ndam sa va sfiil u iIi eu dealcrul® Volkswagen. Acestia va vor lnforrna asupra oportunitatii interventici, asupra prevederllor legale ~i asupra rccomandarii producatorului privind accesori ill' ~i piesele de schlmb, Vii recornandam sa fnlositi nurnai accesorii Volkswagen ~ipiese® de schimh originale Volkswagen originale. Aceste accesorii ~i piese au lost tncercate, ornol ogate si auceprate special pcntru Volkswagen-ul dvs, Acestia pot aslgura de asemenea, executarea cu profeslonalisrn a lucrarilor de montaj, in ciuda urmaririi continue a pietei, nu ric putem asu rna responsabil i tatea pentru fulusirea altor pmduse-chiar daca, in cazuri individuale,

- Dupa spala re Wsati banda centuril sa se usuce. Rulati centum numai dupa ee s-a uscat, loane murdare irnpiedica
rula.rea au-

Centurile tomata.

CD Avertizare!
lnainte de rulare, centurile de siguran~ii trebuie sa fie uscaic, dcoarece dispozltlvul de tulare se pnare dererlnra din cauza umezelii. <4

Aparatele montate ulterior, care pot influenta controlul conducarorulul asupra autovehicuIului, ca de ex, lnstalatia de reglure vireza sau ,istemc de amortizare reglare electric trebuie sa aiha marcajul e (omologarca pentru Uniunea Hurnpeanal ~i sa fie ornologate penrru acest autovehicul. Consumatorii electrici suplimenLari din domeniul casnic sau al echipamentclnr de birou, de ex. cutii frigorifice. claxoane sau ventilatoare trebuie sa alba marcajul CE (declaratiile de conform itate ale producatorulul in U niu nea Eurnpeana).

& ATENJIE!
• Centurile de slguranra nu trebuie curatate mimic, deoarece solutii1e chimice de l-'Ura~are

&. AtENT1E!

Accesortile ca de ex. suport telefon sau pahare nu trebuie montate pe cap ace sau 10 zona de actiune a airbag-uriior - pericol de ranire la declansarea airbag-urilorl <4

-----------------4

Modificarile tehnice
In cazul modificarilar tehnice trebuie respectate liniile noastre directoare.
Parten erul Volkswagen n u acorda garan ~ic peruru deteriorarile aparute in urrna utilizarii necorespunztnare. De aceea va recorn a n da III ca toa te lucra rile sa fie executate la dealeril Volkswagen care dis pun de piesc/accesoril nrlginale Volkswagen®. Mud iFiciiriIe cornponen relor electronice ~iale software-ului afcrcnt lor pot ducc la 0 functlonare defectuoasa. Din cauza in rcgrarli in reteaua electnca J componen telo r clectronice, acesic defectiuni PO! afecta, de asemenea, si alto sislerne. Aceasta insearnna ca sigurarua autovehieulului dvs, poate fl periclirata, ponte sa apara uzura mflrila a componenrclor ~iin final sc poatc anula ornologarea aurovehiculului in ansamhlu,

& ATENTI~E!
Lucrarlle sau rnodiflcarile neautorizate efectuate la autovchiculul dvs., put provoca 0
~

24

infrefinerea

~icurdtorec

Accesoriile,

piesele de schimb ~i modificdrile tehnice

25

Coietu] 3.2 Sfoturi si intretinere

Coietul 3.2 Sfoturi ~i intre!inere

&

AfENTI'EI

Conti~~clI-~
-_::_---'-----~

functionare defectuoasaacctd entl <4

perlcol de

Telefoanele mobile ~i aparatele

de transmisie

Pentru telefoanele mobile si aparatele de emisie este necesara existerua unei antene exterioare.
Volkswagen accepta utilizarea tulcfoa nclor III 0bile si a apararclo r dCI ra ns rll is ie tn autovehlcul in urrnatoarele cnnditii: • rare eh iur ~i dupa mulu J ni de funcnonare: aceste reparaiii pot fi executatc in service-urlle VUlbwagen® • Din progra rn til de aceesori i originale volkswagen/' trehu i e sa se utilizeze ~i difuzoarelc, co mponentele de monrare, anten elo ~i elementele de deparazitare. ACCSI,~ piese sum create pentru flecarc tip de autoveh icul in parte. • An lena extertoara lnstalata corespunzator, de maxim 10 Watt. se garanteaza
0

Montarea
tndicatii

aparatului de radio
aparatelor de radio.

<1>

ATE NTI E! Ccnf nunre

referitoare la montarea

acestuiaclansarea

perlcol marlt de accidentare alrbag-uhul

la de-

La men tarea ulterioara a unui aparai de radio, dar ~i Ia conectarea u n ui rod io existent din fa bricatie, trcbuie sci se respecte urmatoarele indicatii: • Autovchiculul este prevazut cu p riza LIpentru aparatele de radio uriginaJe Volkswagen (nu sunt disponiblle pe IOl1(e pictelel, mcepand f:LJ modeJul anului 1999. • Aparatele de rad io cu aile Iise electrice lrebuie co ncctate printr- U II cahl LJ adaptor. disponibil in unili1(iie volkswagen, • Se recorna nda, ca momarea ins La latiei radio sa fie executara in service-mile VOlkswagen®. Acesua sum eel mal hi nu i nformati despre ca raeteristlcllc tehnice ale aurovehlculuhn, dispun de aparate de radio onginale-", de components necesare la montare originale Vol kswagcn din prograrnu I de aceeso rii2J si Iucre aza profeslo n ist, • Aparatele de radio din prograrnul de acccsorii orlglnale Voiks'W<lgrn2) corcspund eu aparntele de radio nionta te din fabrica\ie si garanreaza 0 montara ireprosablla.In Iavoarea acestor aparate vine ~E tehn ica avansata ~i design u 1care iulesnes Ie utilizarea. Pc Iii nga toa te acestea. in German ia, aceste radiouri dlsp u n de piese de schim b. ca rc garanreaza posibtllta rca de rapa-

Pmerea de transmisie

N u rna ion rucna exterloara transrnlsle optima.

llac~ do rili sii uti lizati 1I n telefou mo bil sau un a para t de transrnlsie cu 0 I'll te re mai mare d e 10 \Valt, adresati -va dcalcrilor Volkswagen. Acestia va vur informa aSllpm posihil ltatilor tehnice de utilare, Morita rca lei etoa n do r III 0 hi Ie ~i a aparatelor de rra n Sill isle trebuie executata de un service specializat, de ex. dealerul dvs. volkswagen.

• Daca utllizati telefoane mobile sau aparate de transmlste mr~ a avea rnon tata, 0 antena exrerioara, in autnvchicul SC pOI dep1\!ii limltele legale pentru radiatllle electromagnetice. Acest Iucru este valabll ~i in cazul in care antena exterloara nu este coree! montara.

CD Avertizare!
D3Cii nu respectati indicatiile de mal sus, pot aparea defectiuni la electronica aurovehiculului, Cele mai dese cauze ale defectiurulor sun t: • • nu exista antena antenaexterioara exrerioara, cste instalata nccorespun10 Watt,

&. ATENT1E! ~----N u liisati cablurl neizolate in autovehicul rico I de incendiu! - pe-

CD Avertizare!
• Din cauza ruo nliirii necoresp u nza toare a aparatelor de radio, se put produce delectiuni grave. Dad; de exemplu so produce 0 defectiune la sernnalul de vi Ieza, acest lucru poa te avea reo pcrcusiuni as Lipra mo torului, cutiei de vi tcze automate, AllS- ul ui C rc, • Chiar ~i COneCI<l ca semnalulul de vi Le<:~ r la apa enLelc de radio eu adap tarea automata a volumulul senor, pruduse de altl producarori, puate cauza asttel de dcteriorart. <4

:;-tILt)r,

• lndrepta\i-va atentia in primuJ rand asupra sofatulul - pericol de accident din cauza neatentiei conducatoruliul • Nu montatt suporturile de telcfnn pc C3pal-'UI airbag-ului sau in ~.ona de desf~urare a

purerca de Ira us III isle depaseste

C!J lndicctie
Respectati indicatille din manualele de uriliza re ale telefoanelor mobile si ale aparaielo r de
I ran Sill isie.

<4

lJ

Echipamanr suplirnentar este disponibil pe to ate pie\el~

2J ""

26

Accesoriile,

piesele de schimb ~i modificarile

tehnice

Accesoriil'e, piesele de schimb ~i rnodificorile tehnice

27

Caietul 3.2 Sfaturi ~i Intrejinere
Volobil pentru auto .... ehiculele:

Caietul 3.2 Sfaturi;;i intrefinere

foro dispozitiv de remorcore

Montarea

dispozitivului de remorcare

Verificarea ,i completarea
Alimentarea
Clapeta rezeruorului se giise~te In partea dreapta spate a autouehiculului. ~

Autovehiculul poate fi echipat ulterior cu un dispozitiu de remorcare.
Masu ra din C~rI trul cuplei sferice pana la sol nu Ire bu ie dcpasi 1,1in niei un caz, Acest Iucru este valahilsi cand autovchiculul esre incarcat Ia maxim (inclusiv sarcina de sprljin). Montarea unui dispozitiv de remorcare

& ATENTIE!

• Respectatl hotararlle legale (de ex. rnonrarea unei larnpi de control suplimentare) valahile In lara dvs.
• Anurnite par(; ale autovehiculului trebuie dernoruate .~i crnuntate de ex. bara de protectie r run spate. In plus, suruhurile dispozitivului de remorcare trebuie stranse eu 0 chele din a momctrica, jar la instalatia electrica a autovehicululu i treb u ie conccrata 0 priza. Pentru aceasta sunt necesare cunostl nte de special i III (C ~iscule speciale,

• Carburantul este u~or inflamabil cauza incendii !ji alte ranlri.

----------------------~
~i poate

- in tlmpul alimentaril cu carburant tlU furnatl ~i tlU statiin apropierea Oiicarilorpcricol de explozie! - Respectati prevederile 1(1 urilizarea, depnzltarea canistrelor de henzina. legale referitoare ~i transportarea

• Datele din imagine indica masurile ~ipunciclc de Iixare care trebuie respectate la montarea unui dlspozitiv de rcmorcare.

Fig. 5 Gu co de a limentcre ~idopeta Gura de alimentare cu carburant partea laterala dreapta spate. Rezervorul de carburant cuprinde

rezervorul ui

- Vii recomandam, din motive de siguranta sa uu transpnrtati canlstre cu benzlna in autovehlcul.In cazul unui accident aceasta s-ar putea sparge ~i ar exista pericolul unui lncendlu, • In cazul in care este necesar sa transportati o canistra cu benzina in autovehtcul, respectatl unnatoarele:
NlL umpleti cantstra cu carburant cand aceasta sc ~mi in autovehlcul. in timpul umplerli se tormeaza descarcari electrostauce care pot aprinde carburantulpericol de explnziet Canlstra rrcbuie sa stea pe sol in timpul umplerii.

se gasesre in cca. 451il rio

Muntarea ulterioara a uuui d1spozitiv de rernorcare trebuie efectuata la un service speclalizat, • Dad dispoztrlvul de remorcare a fost montat gresit, exista pericol de accident! • Pentru siguranta dvs. respectati instrucriunile pruducatorulul, ([) Fig. 4 Puncte de fiKare a cuplei sjerice Montarea ulterioara H unu i dispozitiv de tractare trebuie faCLll~ conform instructiunilor producarorului dispozitivului. Cele palm puncte a aurovehicuJuluL
zi uvul ui de remorcare

& ATENTlE! ~--------~-------

In momentul opririi automate a pornpei de benzlna, rezervorul esre "plln", Opriti alirncruarea, altfel rczcrvorul se va umple prca tare, iar in urm a tncalzlrii carburantu 1sc pnate scurge in
exterior.

Capacuf rezervorului zervorului =;; fig. 5. Dupa alimentare. clapeta.

poute r; llxat de clapera rc-

- Pompa de carburant trebuie introdusa dlt rna; mult tn canlstra.

in~llruha~i capacul ~i nchidcf i

- In

Avertizore!

• Punctionarca cu rernorca solicita puternie sisrernul de racire. Inainte de echiparca ell u remorca, adresau-va unui service Velkswagen'", pcruru a verifica dac,l este necesara efectuarea de masuri tchnice la sistemul de racire. • 1)ac~ priza a Iost montara gresit, pot aparea defectluni In instalatia clcctrica a autovehiculului. <4

Clapeta rezervorului so descule si se incuie automat la ill chiderea centrallzata". l.a autovehiculclc tara rnchidere centralizata, clapeta rezervoru III i se poate incu in ?i descuia eu chela de contact. In interlornl clapetei rczc rvo rului se ga5e~te 0 etlcheta pe care esl c notal tipul de carbu ran I cores pun I.a Lor autovehiculului dvs. Ind icatil supJimen tare referitoare la carbu rant? caieml3.3 "Date tehnice" =;; pagtna 30, =;; pagina 31.

cazul canlstrelor din metal, pistolul de benzina trebuie sa aibii contact ClL canistra in timpul umplertl. Astfel se evita descarcarea electrostatica. - Nu varsarl carburant 'in autovehicu I sau in portbaga]. Vaporii de carburant sunt explozlvi - pericol de moartel

de tlxare => fig. 4 @aledispnse afla in partea Interloara

CD Avertizare!
• Carburantul scurs pe vopsealLa autovehiculului trebuie tndepartat Imediat, deoarccc 0 poatc dererlora. Acest lueru estc valabil in special la utilizarea carburantului HME => pagina 31."

1) Echipament

suplimentar

28

AccesoriiJe, pieseJe de schimb ~i modlficdrile tehnice

Verificarea

~i completarea

29

Caietu I 3.2 Sfaturi ~iintretinere
• Nu circulati niciodara pana la epuizarea into regii eanlilali de carburam dill rezervor! Prin alirnentarea neregulata cu carburant se poate ajunge la rate uri Ia aprinciere. Astfel, 111 instalatia de evacuare a gazelor VJ ajunge ca rh (1[<1 nt near, - perlcol de avariere a catalizatorulul!

Caietul 3.2 Sfaturi ~iintretinere
~ lndiccjie pentru mediu

c£> lndlcotie

pentru

mediu

Nil urnpleti peste masura rczervurul de carburalll- efi nd 5Cincalzeste se poale [(;viirsa. <Of

Este suficienta 0 singura alimentare ell benzina eu plumb pentru a dctcrinra catalizatorul. <Of

Volcbll

pentru

outcvehiculele.

echipcts

cu motor

pe

bellzino

Vclobil p enl ru outDIJehicul€"le: p-chipale tv inchjdere centrali.zata

Aditivii benzinei
Calitatea benzinei influcnteaza cornportamentul auiovchlcululul. puterea ~i durata de via(fl a rnotorului, Ahmentati de aceea numai eu be nzl nii de calitnte ell ad il ivi. Acesti aditivi au efecr anticoroziv. cmala sisiem ul de alimentare eu combustibil ~; previn depunerile in motor. Daca nu aveti la dispozltie benzine de calitare cu aditivi sau daca apar defectiuni la motor, este neccsar -'<I ali mentati separat cu ad ltlvl. ll puteti cumpara ~i arnestcca ~idupa alimentare, in special cn"d apar problerne la pornire sau cand III otorul functinneaza neu n ito rm. Nu toti atlilivii benzinei s-au dovedit a n cficicn]i Vii recomandarn sa utilizati "aditivi VolkswagenlAudi originali peniru motnarele pe benzlna", pe care ii putcti proellra de la servicemile!') Volkswagen. Aiel veti prim; ~i infnrmatii referitoare la rnodul de uulizare. Alii aditivi nu trebule arnestecati in benzlna ....

Descuierea

de urgenfCi a clopetei rezervorului

In cazul unei defeciiuni, clapeta rezeruorului se poate descuia manual.
Rabatati capitonajul din dreapia bagajului putin in => fig. 6.

tara

port-

- Deplasati elemenrul de Incuiere 0, eu sumbelnita din trusa de scule, cca. I em in sus. Clapeta rezervorului sare si pcate n deschisa, - Montati capitonajul pozitia lnitiala.
portbagajului

In

Diesel
volobil pantru outcvehiculele. echipcta
(LJ

Clap em so va incuia din nou Ia lncu icrca cen tralizata a autovehlculului.oa Fig.6 In parteo d rea ptii, in porl-bogaj: Descuiereo de u rgenlii a dopetei rezervorului

motor diesel

Ccrburontul

diesel
CC trebuie sa fie de eel puun 51. Aceasta este 0 valoare pentru aprindcrca carhurantului Diesel. Indicatii pentru alirnen tare, => pagtna 29."

Carburantul Diesel (rchuie sa corespunda DIN EN 590 (EN = "Eliro-Nonn"J, Cifra cclanica

Benzina
Vo!obil pentru cvtcvehiculclaf:.chipClte eli motor pe

benzmd

Volab41 pentru olJtovehku-lele:

echipote

cv motor dlese-i

Sortimentele

de benzine

Carburantul

RME (Biodiesel)
Particula riloti ICIufiliznrao Performantele scazure. Consurnul dicat. RM E pot fi putin rnai autovehiculului

Tipul de benzina este inscrisa pe partea interioara a clapetei rezervorului.
Auiovchiculele cu catallzaror uehuie sa utilizeze benzina flira plumb conform DIN EN 228 (EN = "Euro-Norrn"). So rti men rele de benzma se deosehusc in functie de cifra octanlcil, de ex. 91, 95. 98 sau 99 CO I~ (COil == "Cifra octanlca Research"). Puteti alimenta benzina ell 0 cifra oetanicii mai mare decat eea necesara motorului autovehicululu.i dvs., totusi acest lucru nu va avea un efect benefic asupra consurnului de carburant ~i aSlIpn' pu Icrii motorului. Vii recomandarn, ca Ia motoarelc I'SI sa alimental; carburanr fara sulfsau eu cnruinut redus de sult, peru ru a determina un consum scazut de carburant,

Puteti alimerua carhurant RME (Btodiescl) (Rl\olE= "Rapsolfensauremethylestcr" ulel de rapita). RME trebuie sa corespunda standardelor DIN EN 14 214. Carhurantul RME estc produs din ulei de rapita tntr-un proces chirnic, Prin acest proces, uleiul de rapi Iii cu metanol este transforrna lin PME prin lnrermediul unui cutalizator. Intcresati-va la dealeni'" putetl procura carburant Volkswagen HME. de unde

de carburant
t

po ate fi putin rnai ri-

CD Avertizorel
Daca intr-u situatie de urgenta sunrc]! nevoit sa alimentari hcnzina cu 0 cifra octanlca mai seazuta, evitati turatla rid i ca lfI ~i solicitarea PlIternica a motorul LI i - pericol de avariere a 1110to ru lui' Alimentatt cat mai rcpcde posibil benzina CLI cifra ocianica corespunzatoaro.

HM E CS lC rezisten
La tempcraturi

pana Ia cca, _5" C.

mandarn lama.

sa

exterioare sub _5" C va recuutilizati carburant diesel pentru

Lua]i in conslderare indicatiile referltoare Ia alirnentare => caietul Ll.I. capitolul "Alimentarea".
c

CD AvertiZClre!
• Daca alimcntati eu Blodiesel, folositi nurnai carburant RME conform DII\ EN 142]41

30

Verificarea ~i completarea

Verificarea ~i completarea

31

Caietul 3.2 Sfaturi ~iIntrejinere
• Dad! Iolositi carburant care ntl cnrcspunde normelor, se ponte inlunda Iilrrul de carburant, .. wagen pcntru lnlocuirea lichidelur sau pleselor, I,ua!i tn considerare indicatiilc => paglna 25, "Accesoriile st piesele de schimb", Compartirnentul motorului est e n zona perlculoasa! => fA

Coietul 3.2 Sfaturi ~i intretinere
,1'>,.
i--=ATENTIE! Continua",

sprijinit cu capre de spriji.n - ridlcarca pe cnc nu este suflclenta, pericol de accidentarel • Daca trebuie sa efectuatl uperatii de vertflcare in timpul pornirii sau In Limpul functtonarii rnoturului, exista un perlcol soplimentar de la plesele care se rotesc (de ex. curele de transmisie, alternator, ventilator) ~i de la Instalatia de aprlndere de malta tensiune. Respectati urmaroarele.

.

Volobi f pantru cuto ..... ehi(;uleh~;echic cte cu motor dte!5el

Utilizarea Carburantul
Carburant

pe timpul iernii Diesel se poate ingrosa In timpul iernii.
Preincalzi,ea filtrul ui Pentru ca functionarca pe timpul iernii sa ric ~i mai buna, autovehiculul cste echipat cu 0 instalatic de preincalzire a flltrului. Astfel, instalaria de carburant va avea 0 rezistenta de pana la _~4° C Daca carburaruu I sc tngroasa la tempera! u ri sub _24 C atat de tare lnc~ t rnu rorul nu mal porneste, este suficien l sa introducetl autoveh iculul un timp iurr-un spatlu 'ndilZ!l.
0

&

AT-fNTIE!

diesel pentru iarnil

l.a executarea lucrartlor Ia motor sau ln compartimentul motor, de ex. verificiiri ~i completari cu lichid de frana, pot apareu accidentari, arsurl sau incendti.

-

Dad\ se foloseste "carhrrrant diesel pentru vara", la rernperatun sub tr C pot aparsa deranjamente, deoarece cornbustibilul tsi rnudifica densitatea (parafina co ndenseaza). De aceea, in Germania, III iirnpul anotimpulul rece eSle dispunibii "carb limn l diesel penlru iarna", care rezista la temperaturi intre -15' C ~i -22" C. in «Iri ell alte conditll clirnatcrice exista mornrlna ca re se cornporta d iferlt la acecasi tern peratura, Dealcrii@ Volkswagen ~i benzlnarule din (iirile respective suru in [Tli1sura sa dea informan] despre carburantll diesel disponibili,

• Nu deschideti ntclodata capota motomlui daca auziti sau vedcti ca din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de racire - pericol de oparirel A~teptati pana cand nu so mai observa ahurl sau Iichid de ractrc 1Iilasati motorul sa se raceasca inaintc de a deschlde capota. • Opriti rnotorul tact.
~j

- Nu aungep cablurile
aprlndcre.

instalatiei de

scnateti

chela din con-

- Evita]] eontaetul obiectelor de podoaba, a hainelor largi sau a parului lung cu piesele mobile ale motorului - perlcol de rnoarret Dc aceea.Tnainte de a Iucra In cornpartlmentul motorului scouted bijuteriile, srrangeti-va parul ~i purra Ii haine stranse lle corp. - Nu accelerati in tlrnpul selectarli unei trepte de vitcza. Auiovehiculul se poate pune in mlscare chlar daca fr~na de stationare a fost actlonata - peri col de moartel • Daca este necesara executarea Iucrarilor Iii sistemul de carburant sau la Instalatia electrtca, respcctati, pe Hingii Indlcatiile de mal sus, urrnatoarelee - Decnnectati lntotdeauna bateria de la lnstalatia electrtca. Autovehlculul trebuie sa fie descuiat pen tru a se evita declansarca alarmei, - Nu Iurnatl. - Nu lucratl niciodata culul deschis. in apropierea fo-

CD Avertizare!
Aditivii. asa nurnltele "substante flutdlzante" ~i <lite subsrante asemanaroaro nu trebuie intmduse in carburanrul diesel. ..

• A<:tionali frilna de stattonare ~i selectati treapta de mers in gol sau pozltia P. • Copiii IlLI trehuie sil se gllseascii tn aprnpierea compartimcruului motorului. • Nu atingeti piescle fierbinti ale motoruluiperieol de arsural • Nu varsatl llchide de functionare pestc motorn I flerhinte sau pe instalatla dc evacuare a gazelor - perlcol de ;n<:cndiu! • Evitati producerea scu rtclrcultelnr la instalatla electrtca, in spccial la punctele de ajutor la porn ire => pagtna 72- bateria poatc explodul • Nu punetl mal·l in zona ven rllatnrulul. Acesta poate porni automat in functie de temperatura - chiar ~i cand contactul este luat ~i chela scoasa! • Nu dcschldetl nlclodata capacul rezervorului lichldului de racire atara timp cih rnotorul este cald. Din cauza lichid ului de racire cald, slstemul se ana subpreslunel • Pentru prutcjarea fetei, malnllor si bratelor de abudi sau de liehidele fierbhl\i, lrehuie sa fulosi\; 0 laveta mare ~i gru!lsil. la desclliderea c.."l.pacului rezervoruiolliehidillui de rficir..,. • Nu uitati seu Ie sau lavete in eompart-imentulmotorulul. • Dad! trebu;'" sa se luereze sub autovehicu I, acesta trcbuic asiguratimpotriva alunecaril !Ii

Executarea lucrarilor in compartimentul
lndiccjii de siguranta referitoore
motor La executarea lucrarilor in compartimentul osebitii!
Inaintc de executarea sau 111 comparlimenlul lucrarilor motor: la motor

motor

10

interventiile

in comportimentul

motor trebuie acordata a atentie de6. Deschidctl caputa motorului ~ pagina 34.
Lfectuati Iucrarl in corn partimentul motoru lui n LJ mai dacii cunoastetl hi nc problema ~i dispune[i Uf sCltlele necesare! In caz contrar, adresali- vll lJ n u i dealer specializaL Toare liehidl'k ~j piesele necesare rllrlqiunarii C<l de eX.lichidul de rflcire,llleimile. hujiile ~i balerifl51mt supuse unLii pron,s de imbunatatire comiouii. Service-1I1@Volkswagr.:rJ va fi informal intoldl'auna de caue socieLatea Volkswagen AG despre rllodificiirile aparute. De aceea, v~ recomandam sa va adre~<}li llf1ui service® Volks~

- Tlnetl mereu la dispozstte de ineendii.

un stingiitor

CD Avertizare!
I ,H cnrnpletarea cu lichide, trebuie sa fili arenti sa nu confundati Iichidele. In caz cnntrar ar putea a poi rea defect'iulli in funct iun a rc ~i avarli ale rnotorulul! ~ Indicarie pentro medio

1. Opriti motorul si scoateti chela din contact. 2. Aqionati Frana de stationare. 3. Selectati treapta de mers In gol sal!
pozi(.ia N.

4. Lilsati motorul

sa se

riiceasca.

5. Copiij J1U lrebuie sa se gaseasca in apropierea comparti menru lUI motorului.

Lichidele scurse din autovehit:,,1 sunt diiunatoare mediului inconjuril.lor. Controlati in mod constant tercnu) de sub autovehicul. Dad. observa(i aparilia pelelor de ulei sau de alte Ii- ~

32

Verificarea

~i completorea

Verificarea

~i completarea

33

C itul

3.2 Sfatu.-i?i intretinere
perirru
0

Caietul 3.2

Sfaturi ~iintretinere

d\I(IIJ, durctl uutuvehlculul 1111111 d til 'I" specializat.'"

venflcare,

Inchiderea

capotei motorului

Deschide.-ea

capotei motorului

- 'Irage (i capota rnotoru lui In jus tnvinge forta arcului de presiune, Apoi lasati-o

pana se
nu
de-

&

ArENIIE-! Continuo ..

.apota motoruiui se descuie din interiorul masinii.

apdsati suplimentar!

sa cada

in incuietoarc-

bloca vizibilitatea cident!

------spre Inatnte

- pencol

de ac-

Daca nu ali inchis nine capota motorului, schideti-o ~i tnchideti-o incH 0 data.

• De aceea, dupa inchlderea capotel, verilieap daca s-a blocar corespunzator, Caputa motorului trebuie sa se aile la acelasl nivel ell celelalte compnnente ale caroserlei. • Daca in tirnpul deplasarii observati cii nu s--a inch is bine, oprltl imediat peruru a tnchide caputa - pericol de accident! ...

&.ATENTIE! f-------.------------

o caputa care rIU a fost mchlsa corespunzator sc po ate deschide in timpul mersulul ~i poate

Uleiul de motor
Fig.7 Imagine din zona spatiului pentru picioore pe porteo conducctorului: Mon eta de deblocore a capotei portbagojului

Specillcotlile uleiului de motor
Imagine din zone racliotorului: Moneta pentru cleschiderea copotei motorului Fig.8

Tipurile de ulei motor sunt impartite dupa specificatii exacte.
De la producator, au rovcluculul este prevazut Cll ulei spectal multigrad de vascozitate redusa ell care - in afara de zonelc cu clirna Ioartc rece - se poare rula pe parcursul rntregulul an. Specificatille uleiului pentru rnotorul autovchiculului dvs, sun I rrecute la Datele tehnice =:, Gaietu!3.3. Specillcatllle notate acolo trcbuie sa se rcgaseasca ~i pe bldon, La complctarc puieti arnesteca di feritele uleiuri intre ele. Daca dorit: sa benerlciatl de Longl.IfeService. trebule sa fo1051\i numai ulciuri Longl.ifc-Scrvice (corespunzatoare normei VIN =::0 caie 11l13.3). U leiurile u nigrad n use po I folosi pe tot parcursul anului din cauza vascozitatli reduse. Uleiurite de motor stun unbunatarite in permanenta.Informatiile din aces! manual corespund numai date-lor existcnte la mornentul tiparirit, Service-uI® Volkswagen va fi informat Intotdeauna de catre socicratoa Volkswagen;\G desprs modiflcarire aparute, De aceea, schlrnbul de ulei irebuie ctectuat de catre un service'" Volkswagen. !.nati In considerare indicatiile pagina 25_ ...

lnainte de a deschide capora motorului asigurau-va eli stergatoarele de parbriz nu sunt ridicate de pe parbriz, Vopseaua autovehiculului se poate deteriora. - Trageti man eta de sub tabloul de bard ==> fig. 7 in spate - capota sare din incuietoare => &. - Ridicati canota mororulul de rnanerul de deblncare => fig. 8 (sagearaj si deschideti-o.

Lichidul de raclre fierbinte
SUfi!

& ATENTIH

-------

poate provnca ar-

-- -- ---

• Nu deschiderl nlclodata capota motorului dacii auziti sau vedeti ca din cnmpartimentul mutorulul les aburt sau llchld lie racire. • Asteprar; pana cand n use mal ohserva ahur, rum sau Jlchid de raclrc iesind de sub capota, apol deschideti cu atentle capota. • Inaintea executarfl lucrarilorin cornparrimeruul rnotorulul respectajl lndicatiile de avertizare ~ pagin a 32 ....

=

Caietul 3.2 Slaturi ~iintrefinere Veriflcerec nlvelului uleiului de motor Niuelul uleiului de motor poaie
• I.a autovehiculeie cu (!i5 CPl. n ivelul uleiului cand motorul este cald, uleiului nu va f masurat defectiune la motor! motor pe benzine 47 kW 1 rebuie masu rat numai in caz con trar, nivelul corect pericol de

Caielul. 3.2 Sfaturi ~i intretinere

[]J lndicotie
Daca jo ja este ech ipata en un clement de p rind ere ee pagin a 36, l1g. g" -sageata-, atenue ca acesta sa se porrlveasca in elerneutul de pri 11dere de pe leava de ghidare, in cal COlmar, nivel ul u leiului nu va fi masurat corect pericol de defectiune la III otorl ~

Ji edit pe joja.

Completarea

cu ulei

.o:e::r.
- Cand nivelul uleiului se [lila in zona ~ pagina36. fig.lO·· 0. puneti din nou capacul,

Uleiul de motor se adauga in portii mici.

Fig. 9 Com portimenlu I motor: Jojo

Fig.l0

Imagine de referinti'l: Jo]o

lnainte de a deschide caputa motorului, cttlti si luau in eonsiderare Indlcatlile de avertizare =>.&. in "Indicatii de slguranta referitoare la Interventii le in cornpartimentul motor" la pagina 32. - Parenti autovchiculul plana. pe
0

=.> pagina

Daca nlvelul uleiului se gaseste in zona 36. fig. 10" 0. nu completatl cu ulei,

Pozitia busonului de umplere ell ulei este prevazuta din lmaginca cu comparti rneru ul motor =;- ca ietul3.3. Spcciflcatiile ulciului motor => caietul3.3 tele tehnice". "Da-

Daca nivelul uleiulul se gaseste in zon a puteti cornpleta cu ulei (cca. 0.51),

0.

suprafata

Darii nivelul uleiului se gaseste in zona @. trebuie sa cornpletati cu ulei (cca. l.0 I). Lste normal ca motorul sa consume uiei. Consurnul normal de ulci csrc de 1.0 I/l.OOOkro, De aceea nivelul uleiului trebuie verlflcat la intervale regulate - de preferat la efectuarea alimentarii si inaintea deplasarilor lungi, ca de ex.Ia dru'" u ri lun gi pe "",losl rad~ vara, 'incazu I II ti ljz~rii remoreii sau in zonele muntoase, nivelul uleiului trebule rnentinut pe car posihil tn zona 0dar nu deasupra. La suprasulicltari ale motorului, Fig. 11 in comportlrnentu] mo\orului: Copocul orificlului de urnplere cu ulei

Uleiu Icste u~or in namabill Cand se efectuea~.a urnplerea, atentle la piesele incinse ate motorului.

- Opriti motoml ~i asteptati cateva minute pen tru ca ulciul sa alba limp sac llrga inapoi in baia de ulei.

=> pagina
-

-

Deschideti capota motorulul

34.

Scoatetl joja

=> fig. 9.
lavera, joja pana la limlta. cu lin element de fig. g" -sageara-, potriveasca tn elepe teava de ghidare.

lnatnte de a deschide capota mutorului, cltiti ~i [ua]] in considerate indicatlile de avertizare => .&. in "lndicatii de siguranta referitoare la interventiile in ccmpartimentul rnotor't la pagina 32, -

CD Avertizare!
Daca n ivelul uleiul ui se gase~te dcasupra zonel =;- pagina 36, fig, to" @' nu porn iii motoru 1- pe· ricol de ava ric la cataliza tor sal! Ia mo to r! Adresali-va unui service specializar. ~ lndiccjie

- Stergeti-o

ell 0

- lntroduceti din nou Daca joja este echipata prindere => pagina 30, arentie ca acesta sa se mentul de prindere de

8. ATENTIE!
La executarea Iucrarilor motor trebuie acordata in compartimentul 0 atentle deosebltal • Inalntea executarll lucrarilor in compartimentul motorului respectatl Indlcatllle de aver tlza re =;- pa gina 32.

=> fig. J 1.
-

Desurubari Cornpletati

capacul gurii de urnplere uleiul in cantiLa(i mici. asteptati

pentru mediu

- Dupa fiecare portie adaugata si verificati nivelu!.

uleiului nu trebuie sil fie In nici un caz, d easupra zonel @.In caz corurar, uleiu I poare fi absorbii in motor ~i ar putea ajungc in atmosfera prin instalatia de evacuare a gazdor. <iii
Nivelul

- Scoateti joja din nou ~i citili nivelul uleiulul => p<1gi n a 36, fig. 10", lruroduceti din nou joja

CD Avertizare!
• Daca nivelul uleiului se gaseste deasupra zonei 0. nu porniti motorul - pericol de avarle la calalizatur sau la motor! Adresati-va unui service® Volkswagen. ..

pana
.

la limita.

Locul In care este amplasata
gi neu =;- caietul 3.3.

joja reiese din una-

36

Verificarea

sicorn pi eta reo

Verificarea

fi completarea

37

Coietul 3.2 Sfatu ri ~iintretinere

Caietul3.2

Sfaturi ~i Intrerinere

inlocuirea uleiului de motor
Schimbul de ulei se efectueaza ill cadrui inspectiilor service.
sa

~.

& ATENTIE! ~---------

CD Averti;zore!
• Alti aditivi ar putea lnfluenta negativ actiunea anticorozlva. Pagubele provocate de nercspecrarea acesror indicatii pal duce la avarii grave ale motorulu i, • Aditivul C 12 (violet) poate 11arnestecat lOU aditivul C J2 (rosu) sau G Il. G 12 11pure]i reo cunoasic dupa culoarea violet, Daca lichidul din vasul de expansiune are culoarea maro, inseamna ca C 12 a Iost amesrecat cu un alt aditiv dedit eel mcruionar mai sus! 1'1 acest caz.Tichidul de raclre trebuie inlocuit de urgental in C<lZ contrar pot aparea defectiuni grave in tuncttonare si la motor' <III

ViI recornandam

va

Vo Ikswa ge 11in vederea

arlresa I ideal erilor® s dumb ul ui de ulei,

.&

ATENTI

E t Continucre

----------j

• Aditivul este toxic - pericol de tntoxlcare! Pastrat! aditivul tntotdeauna tn reclplentele origi nale ~i departe de indernana copillor. Acest iucru este valabil ~i pentru Iichidul de

Intervalele la care trebu ie iniocuit uleiu Ide motor sunr specificate In Planul de service
==> caierul 1.1.

• Dad! milinile dvs, intra in contact ell uleiu I motor, trebuie sa va spalat] blne. • Uleiul este toxic! U1eiul ars paslralla indernana copiilor,
IIU

raclre,
• Procentul ad; livului G 12 trebuie sa fie pre· vazur pcntru cele mai scazute temp erat uri. in cuzul temperaturllor extrern de scazute, Ilchidul de racire poate tngheta iar autovehiculul nu va mal putea pornl. Deoarece tn aceste conditii flU functtoneaza niei Incalzirca, exista pericolul inghc\arii!

trebule

& ATENTIE!
Efectuati schimbul de ulei dvs. numal dad dlspuncti de cunostlntele de specialltare necesare! • Inalnte de a desch ide capota motorului, citit] ~iIuati in cunsiderare Indicatiile de avertlzare ==> pagina 32, "Indlcatit de stguranta reo feritnare la Interventtile in cornpartlmentul motor". • Mal in liii H'isa~i mntnrul sa se raceasca ricol de oparlre eu ulei. • Folosi!i ochelari protectori cldentare cu stropi de ulei, - pe-

CD Avertizare!
Nu arnestecati in ulei niei un aditiv - pcricol de avariere a mntoruluil Defectiunile care apar ea u rrnarc a nerespcctarii acestor indicatii nu sum aeoperi te de garan ~ic.

c£> lndicojie

pentru mediu

Verificarea nivelului lichidului de racire ~i completeree
Niuelul corespunzator al lichidului sistemului de racire a motorului. de racire esie important
Puneti
0

f,]?

- perieol de ac-

• Din cauza problemelor de tularurare, a sculelur speciale si a cunostintelor de specialitate uecesare, va rccornandarn sa vii adresati service1I111i"'J Volkswagen pentru efectuarea sch i mimi u i de ulei 5i a inlouuirii filtrului. • In nici un caz uleiul nu trebuie sa ajunga in rcteaua de canalizare sau sa fie absorbit in pamant, • Pentru depozitarea uleiului <Irs, folositi un reo cipient in care sa incapa lntreaga cantitate de ulei cvacuata din motor =-> caietul 3.3 "Datele rehnlce", ..

pentru [unctionarea

laveta groasa pe capacul va=}

sulul

de expansiune

• Ciind desfaceti ell mana busonul de ump· lere eu ulei, ~ineli bratul orizontal, pentru ca uleiul care s-ar putea scurge sa nu sc prclinga pe brat.

capacul cu atentie ~

&

fig, 12,?i desurubati

Verificarea cire

nivelului lichidului de revasului

- Priviti in interiorul vclul.

si cititi ni-

Lichidul de racire
Fi9. 12

- Daca nivelul este su b m area] III "MIN", adaugati lichid de raci reo

Completarea in
cornportirnentul sului de exponsiune

cu lichid de recire
sa nu depasiti

Specificojiile lichidului de racire
Lichidul de racire este un amestec de apa si 40% aditio.
de racire trebuie sa fie alinientat eu un am estec de apa ~j eel putin 40% aditiv G 12 sau alt aditiv ell spectflcaua TL-VW 774 P (culoaro vi· olet). Acesr amestec of era llU numai 11 protect ie tmpou+va inghetului palla IH -25', ci protejeaza ~i plesele din rnctul usor din sistemul de racire, impotriva corozlunti. In plus impicdica ~i depunerile de calcar ~iridlca punctul de fierhere al lichidului de racire.
Sisternul

motorului: Copocul 01 lichidului de recire

vo-

-

Adiiugat! numai lichid de racire nou, Atentie ca la umpiere
"MAX".

sa fie

Prncenrul

de adlrlv

intotdeauna de cel

perioadele

din lichidul de racire trebuie jllJ Ii 11 40%, chiar ~i in eu clima calda,

Inainte de a deschide capota motorului. cititi si luati in considerare indicatille de avertizare => & in "Indicatii de siguranta referitoare la luterventii le in cornpartimentul motor" la pagina 32.

marcajul

Tnchiderea vasului de expansiune lichidului de racire
lnsurubati capacul jsrm.

al

Daca, din motive deterrn ina tc de clirni'i csre necesara 0 cuncentratie mai mare, procentul adltlvulul din lichidul de racire C 12 trebuie ridicat. Totusi acest procent nu trehuie sa fie mai mare de 60%, deoarece astfel protectia In tnghe] se va dirninua din nou. In plus se va inrautatl actlunea de racirc. Amestccul cu un procenr de 60 aditiv ofera protecrie pana In eca. -4{)' C.

Deschiderea vasului de expansiune lichidului de recire
-

01

Locu lin care este amplasa t Vil5U I de cxpansiune relese din imaginea ==> caict LJ I cU.

Opriti motorul si lasati-I sa se raeeasca.

l.ichidul de racire pe care l-ati adaugat trebuie ~a corespunda anumitor spccificaril => pagina 38. Daca in cazuri de urgenlii, nu aveti la dispozitie adiliv de racire G l2, nu trebuie ~,lfolosi\i alp ..

38

Verificarea

~i completareo

~ Verificarea

~icompletarea

39

Caietul3.2

Sfoturi ~i intretinere In AT£NIIErc.:.o~nuar.
• Cand motorul este cald sau Ilerblnte, ternul de raclre se ana subpresiunel Nu schldet! capacul vasulul de expansiune motorul este cald sau fierbinte - pericol oparlre, sisdedlnd de

Ccietul 3.2 Sfaturi ~i Intrejinere

adirivi. 1n aces! caz, folositi numai apa, iar in momentul in care aveti la clispozitie adjtivul corespunzator, resrabiliti iniediar amesterul ne-

Apa pentru spalarea parbrizului ~i lamele ~tergatoarelor de parbriz
Completarea cu cpa 0
de spaiare a parbrizul ui I rebuie sci, ie amestecata f cu
0

cesar => pagina
Cornplerari

:-lB.

nurnai ell lichld de racire

nou.

numai pin,l la marcajul "MAX". Surplusul de lichid de racirevafi elirninat din sistern ul de racl re la inc alz lre a acestuia Ad itivul G 12 de culoare violet poare fi amesteca t cu G 12 de culoarc rosie ~ieu G 11.

Cornpletau

CD Avertizare!
• Daca lichidul din vasul de expansiunc esic de culoare maro, Inseamna cil c_; 12 a lost arnestecat cu alt lichid de racire. Schimhati lichldul de racirc pcntru a evlta aparitia unel defectiuni Ja motor! • In cazul in care pierderile de lichid de racirc sunt marl, completarea nu trcbuic f~kllLa decat cu mntoru) rece. Astfel veti evita dereriorarea rnotorul ui. Pierderile de Iichid de racire sunt cauzate de neetanseitatile din sistemul de raeire. Apelati Ia un dealer speuializat pcntru verificarea sistemului de "leire - pericol de deteriorare a moturului. <til

Apa pen tnt instalatia

solutie pentru spalarea parbrizului.
adaugati Iichid pentru spalarea geamurilor ori- . gina! Volkswagen G 052164.Acesta dispunc de 0 mare puterc de curarare precum ~i de anugel. putiind fi utillzat pe toata perioada anului. Respectati lnstructiunile de util izare de pe amhalaj.

~AlENTIE!
La cxccutarea !ucri'irilorin compartlmenrul motor trebuie acordata 0 atentie deosebttat • Inalntea executarll lucrartlor in compartlmenrul motorului respeciau ind icap.ile de avertizare ee- pagina 32.

La executarea Iucrarllor in compartirnentul motor trebule acordara 0 atcntle deosebira! • Tnaintea executfuii lucrarllor in comparrimentul motoru lui respectatl Indlcatiile de avertizarc => pagina 32. Fig.13 Tn compartimentul molorului: Capacul rezervorului pentru lichidu] de spclot porbrizul Instalatia de spalare a parbrizului ~iinstalatla de spiilare a farurilor'lI suru a! irnenrate cu lichid prin rezervorul afiat In cnrnpartimentul IIlOtnruJui. Pozi ~ia rezervorului est e prevazuta din imagi nea cu compartimen t u I motor din ~ caict u 13.3. Apa simpla nu esic suficlenta pentru cu ra ~rea Intensive a gcamurllor, Va recomandam sa

CD Avertizare!
• In
apa de curatat parbrizul nu rrebuie sa adaugari in nici un caz adirivi din Iichidul de raeire sau all i ad itivl. • Utilizati numai solutia cu denurnirea Scheihenklar G 052 ]1;4 in amestec eu proceruul corespunzfi 10 r de apa, La fulosirea a 1[0 r solutii pelllru spalarea gearn u riJor, orificiile duzelor se pot astupa, -<II

4)

Echipament suplimentar

40

Verificcrea ~i completarea

Verificarea ~i completarec

4-1

Caielul 3.2 Sfatur.i li intretinere Inlocuirec

Caietul 3.2 Sfaturi ~i intretlnere in,locuirea lamelor ~tergCitoarelor de lunetCi

Iamelor ~terg5toa relor de parbriz

Lamelele deteriorate trehuie inlocuite imediat.
Lamelc noi puteti procura Volkswagen. de la service- urile~;

Lamele deteriorate trebuie inlocuite imediat.
- Blocati lama stergatorului sului 0, pana se blocheaza, - Lasati bratul stergaiorului neta,
Larnele noi pureti proeura Volkswagen.
C.and stergatnrul

conrrar senina poi pe lu-

Cand stcrgatorul vlbrcaza pe parbriz, treb u ie ~a remediatl defecnunile sau sa cmapli parbrizul =0> pagina 19. D~ ca acest Iuc ru nu aju l~, de vlna poa te fi unghiul tn care este reglat bratul stergatorulut fat a de parhriz. Adresatl-va urmt service specializat,

de In servtce-urtle'"

vibreaza pe parbriz, trebuie sii rernedlati defectiunile sau sa curatati parbrizul. Daca acest lucru nu aju ta. de viua poate fi unghiul in care este reglat bratul srergatoru lu i fala de pa rbri z, lid rosa ti· va U nu i service speclallzat,

Continuau dcplasarea numai dad avetl bun a vizibili tale ptin toate geam urllel
Fig. 14 l.nmelele ~!ergafoQrelor de porbriz

0

• Curatatt in mod regular lamelele stergatoarclur si ge3111rile. u • fnlocuip Iamelele eel putin 0 data sau de dona ori pe an. Avertizare!

Fig. 15

j nlocuireo

10 me; ~terg6!orulu; de lunet6

Verificati la intervale regulate starea lamelelor stergatoarelor ~i lnlocui\i·]e daca este necesar,

Inlocuirea

lamelelor

~tergaloarelor

o

Verificati la in iervale regulate starca larnelelor stergamarelor sl tnlocuiti-le daca este ncecsar.

~·LD=!~._A_t_eN_T~J~E_I
Coruinuati deplasarea numal daca avetl buna vizibilitate prin toate geamurile!

___
0

- Ridicati bratul stergarorulu ide pe parbriz, Nu prindetl stergarorul de lamela, - Aduceti lamela stergatorului de luneta tutr-o pozitie care s,l formeze un unghl drept cu hratul stcrgatorului de parbriz, - Trageti lamela in sensul indicat de sageata => fig. 14. - Montati 0 larnela noua de acecasi lungimc -,?i cunstruetie pe bratu I srergatoru Iui si roti {i srergato ru l Ia lac. Lasati bratul srergatorului tnapot PI;'
parbriz.

• I.amelele murdara sau defccte pot zg~ria par. brizul.
• Nu srcrgcti niciodalii parhrixul cu earburaru, ace toria, dil U<1III sau a lte lichide asern dnalaare. Asttcl se pOI deteriora Iamelele ~Ierga loa rclor, • N u rniscati ~tergCItoarele pc parbrlz cu mana - le puteti deterin rH!

Inlocuirea

lamelelor

~tergatoarelor
de pe lu-

• Curatatt in mud regulat Iarnelele stergatoarelor ~i gcamurile. • [nluculti larnelcle eel putin doua ori pe all. Averlizare!
0

- Ridicati bratul ~terg~torului neHi.

data sau de

- Desprindeti lamela in sensul indica! de sageata =} fig. 15 0. - Tragcti larnela in sensul indicar de geata0·

o


Lamelele mnrdare sau defecte put ;,;ga ria par·

(Ij lndlcotle
• LHmontarca larnelel Or stergatoa rclor, nu sch im bati lamela bratulul ,?! crgatorulu i de pe parrca conducatnrului eu 12rn ela bratu lui ~Ier· giitoru lui de pe partca pasageru lui din dreapta, "II

sa·

brizul. Nu ~tergcl; nicioda Iii parb rizul ell carburant, accin nil, d il ua nt sau al te I ichide asemanatoare, Astfel se pot deteriora
N u III lsca ti

- Introduccti 0 lama noua, de aceeasi lungime sl forma in sens contrar siigetii

lamelele

stergatcarelor.

~te rgato are le pe par b riz c u mana

-Ie puteti deterioral

"II

42

Verificarea

~i completarea

Verificarea

~icompletarea

43

J

Co ietlJI 3.2 Sfotu ri ~ iintreti nere

Coietu] 3.2 Sfoturi ~iintrefinere

Lichidul de franc
Verific.areo
Rezervorui

nivelului lichidului de frana lichiduiui de }iiiluJ se recunoaste dupa capacul de culoare galbena.
l.ocul tn care este amplasat rezenorullichidului de frAna reiese din imagi nca ::::;> caletul 3.3. .Rezervorul lichidului de fr§r1~ se gaseste in compartimentul motor ~i este prevazut cu un capac de culoarc gal hena ::::;> lig. 16. Nivelnl lichidului de friina scade 111timpul tuncuonartt, deoarecegamiturile tie frll.na se
uzeaza,

in cnnsiderare ::::;> pagina32.

indlcarille

de avert izare

• I'astnl~i lichidul de frli.na numai in reclplen te originale tnchise ~i neacceslbile copliLorperlcol de Intoxlcarel • Llchldul de frana trebuie schimbat [a fiecare doi ani. Daca Iiehidul de frfin~ CSLe prca vechl, se poate ajungc, prin suprasollcitarea franei, la formarea bulelor de vapori in illstalatia de fr:inare. AstCel efectul {rana,.;; ~i lO,

o
~

iodata sigu ranta la rulare sun! serios afectatepericol de accldentl Avertizare!

Lichidul de frana ataca vopseaua all tovehiculului. $Icrgc!i lichidul de [rfiOtl de pe vopseaua autovehiculului imedial. Indica)ie penfru mediu

Lichidul de frfmii evacuat din instalatie trebuie colccrat ~i 1ndcpiirlal conform legilor."

Fig. 16 Tn com por+imentul motorului: Cnpocul rezervcrului lichidul ui de frana

Daca nivelul lichidului scade 101 u~i vizibil in scurta vrerne, sau seadc sub rnarcajul "MIN""e poate (;<1 i nstalatia de tranare sa fi deven iI f] ecta n ~n. Cand nrvelul Iichidului de racire este prca SCiil.UI, acest Iucru va fi indica 11n table III de bord-» calerul Ll, capitolul "l.a mplle de control si de avert i/.a re"

Bateria autovehiculului
lndicotii de avertizare la uti.lizarea bateriei
&

autovehiculului

- Cititi nivelullichidului de frana din rezervor, Nivclul trebuie sa se gaseasca intre marcajele "MIN" §i "MAX".

in func(i" <I" echiparea autnvehiculului. haterla se poate afla in compartimemul motor. sau in spate. sub podeaua portbagajului.
Purtati ochelari protectnril

ATE NTl E! Continua",

&""ATENTIE!
Inainte de a deschide caputa motomlui pentru averificalichidul de frilna, cltltl si luati in considerare indicatlile de avertizare ::::;> pagina3Z" Acid III din barerie este toarte coroziv; Folositi ochelari si manusi de protectiel Este inrerzisa producerea focului, scanteilor, lu HI i IlH dcsch iSH ,~i lumarull 1.11nd rca rea ba terlel se produce

ponte scurge acid. Daca v- au sarit stropi in ochi, cliitiJ:i imediat cateva minute cu apa multa.Apol adresati -va unul medic. Picaturlle de acid de pc pick ~i haine trebuie neutrallzate imed iat cu apa si sapu n; se clareste cu multa apa. Daca atl 'inghitit acid adresati-va urgent unul medic. • Este lnterzisa producerea focului, scantetlor, lumina deschisa ~ifumatull EviLati producerea scan teller la Iucrul cu cablurile sail cu aparatele eiectrice, sau prin descarcareaelectrostartca. N u scurtcircuitati niciodata pol ll bateriei, Perlcnl de accidcn ta rc din cauza scan tellnr cu inca rcatu ra electrlca. • La tncarcarea bate riel se produce un arnestec de ga:z denseblt de explozlv. lncarcarea baterlel rrebule sn se efecrueze nurnai if] spap i bine aerislte. • Nu lasatl copiii in apropierea bateriei. aclzilor si a

In·locuirea lichidului de frana
Lichidul de fra,na trebuie schimbat din doi in doi ani.
Vii recomandam sa vii adresati unui scrvice® Volkswagen pentru schirnharea lichidului de frana. Inainte de a deschule capota motorului. cititi si respectati averttsmentele >.&. in "Indicatii de ~igu ra n ja referitoare la inrervcnt i ile in compartimeniul motor" Ia pagina 32 din "lridicatii de siguranta [a executarea lucre rilor ill cornpartlmentul motorului" Lichidul de frantl atrage umezeala, De aceea, eu timpul. va absorb! ~pa din atmosfera. Un coruinut prea mare de apa poate ducc In aparltla corozluuii in instalalia d~ fr~n<lre. tn afarii de acea,ta. puncf\ll de fierhere ~l Iidli dulni de franii v~ sciidca. aSli"el lnc~ t la solicitare<J P"lemidl a franelor 111instalatia de frtl fl arc se vor forma bulc de aer, ~i astfel se va inraulii(i fu nr[ inn area franelor, De aceea, lichidul de frana trebuie schimbai dara la doi ani.
0

un aruestec ploziv!

de gaz deosebit

de exaci-

Nu lasati copiii in apropierea zilor ~i a bateriei!

bl~ perm isa uti lizarea numai a lich id ul LI i de friinn cu specificatia conform US-Norm FJ\.f\/SS 116 DOT 4. Vii recornanda III ~ii uti lizati lichid de frana original Volkswagen,

& ATENTIE!
Lichidul de franaeste toxic. l.iehidul de frana vechi tnrautateste putcrea de f"rlinare. • tnainte de a desl'hide capota motorului pentn! a vcrifica lichidul de fnma, cititi ~iluali ..

t--Laexecutarea lucrarilnr 1<1 a terie ~i la inb S ta Ia ~ia el ec tri ci'i pat aparea ranlrl, a pariri sau aile accldentarl. • Purtati ochelari protectori. Evitati contactul ochllor, pielii san hainelnr cu particulele eu continut de plumb san de acid. • Addul din batede este Ioarte coroziv. Folos;li ochclari ~i m~nu~i de pmteCJie. Nu inclinali hateria, prill orificiile de aerisire se

&. ATE NIl E !..,

• Inalnte de executarea lucrarilor lainstalatitle electrlce, opritl mororul.Iuatt contuctul, deconectati toti consumatorti clcctrici, Cabl ul de 13 polul minus 31 batcriei trebu ie deconectat, Cand se efectueaza illiocuirea unei liimpi eu incandeseenla, este suficienta stingerea Himpii. ..

44

Verificareo ~i,completoreo

Verificoreo ~i completarea

45

-

_.-

>

Caietul 3.2 Sfaturi '§iintre!inere &
AIENTI EIConlinuol<

Caietul 3.2 Sfaturi ~i intretinere & ATENTI~! Continuor" Tncarcarea sau inlocuirea
aeri si re

-----_.

bateriei autovehiculului

•1 nalnte de a deco necta bateru, de>'3ctivap lnstalatia de avertizare anttfurt, desculnd autovehiculul! in caz contrar se va declansa
alarma,
• Dcconectati rnai in til; cablul minus a I ba tcriei apoi cablul plus.

• Aslguratl -va Cit furtu nul pentru este cnnectat la baterie,

• Nu foloslti baterii care prezinta dcfectiunipericol de explozie! Bateria care prezinta deteriorari trebule tnloculta imediat.

Bateria nu necesita iruretinere si este uerijicatd in cadrul inspectiilor service. Teate Iucrariie executate la bateria autouehlculului necesita cunostinte speciale. In cazul utilizarii autovehiculului pe distante scurte ~i perioade lungi de s tauonare bateria (ill') aurovchiculului Ircbuic vcrificatc ~i truro iruervalcle de prczcruarc ohligarorie la service.
Dac{J <lpar probleme In pnr nire din cauzii en hateria nu este incarcata suficient, aces! lucru poate indica defectarea bateriei.ln areas Iii situatie va recornundam verificarea bateriei la un service~) Volkswagen, cvcntual tncarcarca sau lnloculrea ei. incarcarea bateriei cutovehiculului
UI1 0

.& ATENTIE!
• Va recornandam sa folos!(i nurnai bateril origlnale corespunzatoare norrnelor TL825 06 ~i VW 75073. Aceste norrne lrebule sa alba pertoada de gUHlIltie incepand cu aJ1u12001.
• Inalntca exccutartl Jucrarilor Iii baterle cititi ~i respectau indicattlle de avertizare ) .6 in "Indicatil de avertlzarc Ia utilizarea bateriei autovehieulului" la paglna 45 .

,

• Tnalnte de a reeonecta baterta, deconectati tott consuma torll elertrtci, Concuau maiintiii cablul plus. apoi pe eel minus. Cablurile de leg;1Lura IlU trebuie in nlci un Cal schirnbate lntre ele - pericol de incendiu! • Nu incarcatl nlciodata 0 bate rie tnghetataperlcol de explozle Iii accldentarel Dad baterta a 'nghetat, ea trebuie 1n locuita, 0 bateric descarcata poate sa tnghete §i la ternperaturl de 0'.

CD Avertizare!
• Nu decunectati bateria cand curuactul este pus sau dnd motorul fu nc] ioncaza, decarecc sc vor deteriora instalatiilc cIcCI rice ~i componcnrclc elccrronice, • Haterla nu trebuic expusa 0 perioada prea tndeluugata la lumina naturala, pentru a 0 proteja de raze UV:

nu este folosit o perioada indelungata de limp. protejati bateri a lmpotriva "tnghetului". <III

in cazul in care autovchiculul

Incarcarea hateriel trebuie executata de catre dealer specializat, deoarece aceasta necesita tehnologie aparte la incarcare. inlocuireo boteriei

CD Avertizare!
Inghe~al<i sau dezghetata trebuie inlocuita, deoarece carcasa bateriei pnate fi crapata din cauza formant ghetu, Astfel acidul din baterie se poate scurge Iii poate dereriora aurovehiculul.

o haterie

Verificarea

nivelului acidului

Bateria autovehiculului este adaptata formei 10cului de montare ~i echipara cu caracteristici de

Niuelul acidului din baterie trebuie controlat regular in cazul in care autouehiculul flarcllrge in mod regulat distante [oarte marl, in (arile cu ciima calda si in C(1Z11i bateriilar uechi.
Deschideti capota motorului =>

slgurama.
Bareriile originale Volkswagen Indcplincsc ceriruclc de Intrctincrc, putcre ~i sigu ran[a ale autovehlculutui. Perioadele lungi de stojionore a autovehiculului

~

lndicctle penfru

mediu

&.

Bateriile contin substante otravttoare precum acidul sulfuric si plumbul. De aceea ele nu trebu ie aruncatc 'in nici lIn caz in gunoiul men ajer: tl!lndicafie Dupa reconectarea bateriei ~i punerca contactului se aprinde lampa de control a ESP => caicrul 3.1 "Manualul de utilizare". fa se va stinge dupa parcurgerea unei distante scurte, cU o viteza de 15 . 20 km/h ...

Verificati culoarea prin indicatnrul rotund de pe partea superioara a hateriei,
Daca in indicator se gasesc bull' de aer, indeparratl-le ciocanind ClJ atentie pe geamul indi ca to ru lui. Locul in care estc arnplasata irnaginea => caie tul 3.3. Indicaroru supcrioara runctie de funqie de bateria reiese din

din baterle este p rca scazut, Defectu I trehule remcd iat de catre un dealer specializa I. Culorl!e verde ~i negru servesc dealcrulul wagen la stahllirea diagnozei batcriei. Volks-

& ATENTIE!
• Nu deschideti bit teria cu furta . pericnl de accidentare ~iexploziel • Nu depozirati baterille deteriorate sau neetanse, ci aruncatl-Ie in locuri special amenajate, executarll Iucrarllor la baterie cititi ~i respectati ind;ca(ii1e de aveliizarc =>.6 in "Indkatii de avertizare la utiliza..ea bateriei aulnvebicu)u!ui" la pag; na 45 . <III

Daca autovehiculul nu este utilizat 0 perloada mai mare de patru saptamanl, bateria se va descarca din cauza consumului static de energie, prccum imobilizaiorul electronic. sau inslalajia de avertizare antifurt. Pentru a evita acest lucru, incarcntt bateria in acest timp sau deconectati-o de la la reteaua de bord,

I ro tund ("och iu I magic") de pe pan ea a baterici i~i rnndiflca culoarea In gradul de ,ncarcare a bateriei sau ,n niveluJ acidului.

• J naintea

Rotile
Generalitati Evitarea deteriorarilor
- Trecerea peste bordmi §i peste aIte margini asemanatoare trebuie sa se faca ineet, ~j pe (.:!It posibilin unghi chept. - AllveJopeJe trebuie protejate de COIllactul eu uleiuri, grasimi ?i earburanti. - Din timp in timp trcb uic vcrifica til starea anvelope!or (intepaturi, Hiietmi, fisuri, umflaturi). Corpurile striline trebnie Imjepart;;te din profilul anvelopelor. II>

Daca indicatorul din fereastra nil flrc niei 0 culoare sail este galben deschis .. nivelulacidului

46

Verificarea

~i completarea

Verificarea ~i completarea

47

Coietul 3,2 Sfatu ri ;;iintretinere Depozitarea pneurilor
spectlv tendinta de abarere de In dlrectia donta a autovehiculului pot indica 0 defectiune a unei anvelope. Pneurile trchuie verificate urgent de un service® Volkswagen. Pneurile ell sens preciznt de rota!ie Anvelopele cu scns un ic de rota tie, a" un marcaj cu ~~geata pe Ilancul pneului, Scrtsu] de rotatie lnd lcat trebuie pastrat neaparat. Astfel se vor asigura proprietdtile de rularc optime In ceea ce privesre acvaplanarca. aderenta, z~ornolul ~i frecarea.

Caietul 3.2 Sfaturi ~i intretinere

- lnainte de demoruare rotile trebuie insernnate pentru a putea fi montate ill acelasi loc, pastrandu-se asifel sensul de tulare. - AnvelopeJe demontate trebuie pastratc la lo c racoros, usrat si pc cat posibil tntuneeos. - Anvelcpele trehuie sa fie depozirate pozitie verticals daca nu sunt montate [anta.
Anvelopele Anvelopele noi noi trcbuie sa se rodozc

--------------------~ siune scazuta este snllcltat in mod deosebit. ASIJcl se tncalzeste prea tare, ceea ce poate deterrnina dcsprinderea benzii de rulare sail explozia pneului, Pas trap valorile de preslune recomandate, • 0 presiune prea mica sau prea mare in anvelope scurteaza durata de vi<l(ii a pneului ~i are 0 lnfluenta negauva asupr-<I comporta-

&

ATENTlE~

ContirU,I(l,re

&

ATENTIEt

Continvore

men tul ui autovehlcululul accident! ~ lndicofie

in trafic - pericoi de

pentru

mediu

Presiunea scazu ta din p n eu ri deterrnina crcsterea consumului de carburani.

00 lndlcotie
Inlocuitl lmediar capaccle ventilelor. <tC pierdute ale

ill pe

&. ATENTIE!
• Pneurile noi nu au in primil 500 km aderenta optima. Dcplasatl-va CII atcntie rita - pericol de accident! spo-

Duroto de vieta

Q

onvelopelor

= pugina

7.

Pc baza caracteris rici Ior de constructie, ad anclmea profilclnr anvelopelor no i poate fi dife rit a, in fu n q ie de realizarca co n structi v a ~i de prudu lea tor. Defecjiunile aseunse

• Nu va deplasati daca pneu rile S lint deteriorate - pericol de acctdenu • Daca observati in tirnpul deplasarli apari \ia unor vibraril nenbisnulte sau tendtrua de abaterc de la sensu! de rncrs, opritl lmediat ~i verlflcatl pncurile, <III

Durata de uiatd a pneurilor este influeruata de presiunea din pneuri, stilul de conducere si montajul comet.

Deteriorarile anvelopelor ~i ale jantelor suru de rnultc ori ascunse. Vibratiile neobisnuite. re-

Verificorea presiunii din pneuri

Presiunea corecta din pneuri se gase~·te pe a eticheta in capacul rezeruorului de alimentare cu carburant.
1. Respectati presiunile inscrise pe aceasta eticheta pcntru anvelupele de vara, Pentru pncurile de lama, presiunea valabila este eea de pe etlchcta, rnarita cu 0,2 bar. 2. Introduceti manometrul de control al pneurilor direct pe capacul de protectie contra prafului, fii.ra a-I dcsuruba. 3. Presiu nea din anvelope trebuie sa se masoare cand anvelopele sunt reci. Nu redu ceti presiunea rid icata din anvel npele calde. '1. Adaptati presiunea in fuuctie de gradul de incarcarc a autovehlculului. 5. Verificati ~i rnata de rezerva, resp roa ta de urgenta'" (prcsiunea este mcntiouata pe flancul pneului).
Presiunea din pneuri Fig.17 Profilu] pneului: lndicalorul de uzuri'i de uzuri'i
Fig. 18 Schema pentru schirnborec rojilor

Indicatorii

Presiunea

din pneuri

Presiunea din pneuri joac{l un rol important In cazul dsplasarii eu viteza ridicata. De aceca prcsiunea irebuie verificata eel putin 0 !lata pe luna ~itnainte de [iccare cruatorie mai lunga,

&. ATENTIE!
Daca preslunea dlutr-un pneu este prea seazuta, acesta poate explnda - pericol de accident! • La 0 deplasare cu viteza ridicatii. pentru 0 perioadii mai lungii. de limp, un pneu cu 0 pre-

La baza profilului pneurilnr originale sc aIla, oblic pe sensul de rotatie, "indicatori de rotauc " => fig. 17de 1,6 m m, Acesti indicatori de uzura SUl1l- 'in numar de Ii sau 11 (in lunctic de producator) . dispusi pe suprafaja de rulare it pneului, Marcajele de pe flancurile pneurilor (de ex. li rerele "IWI" sau simbolul triunghiulul) Indica loc tJ I pla s,lrii accstor indicatori, Cand inaltimea prot1lului pneului a ajuns la 1,fi rnrn=rnasurat in crestaturile de Ianga indicatoarele de uzura - s-a atins adancimea minima de prot] I adrnisa legal. Pncllllr~buie inlocuit, ill. alte tart pot tl valahlle alte valnri => &.

Nerespectarea presiunii In pneuri determina uzura ridicata sau chiar explozia pncului. Presiunea din pneuri trebuie verificata eel putin 0 data pe luna ~ pagina 4B. Stilul de conducere Vtralcle srranse, accelerarile razante ~i fnl.nii..rile brusre (scuqiii I de H) til maresc uzura pneurilor. Schimbarea
rojilor

111cazul uzurii purcrruce a pneurilor rotilor din fata se recomanda, schirnbarea rotilor din f~\a cu cele din spate, conform scheme; Iig. LB. Asifel sc asigura 0 durata de viata relativ egalii a tuturor celor patru pneuri. ..

=

5) Iichiparuent

suplimentar

48

Verificarea

~i completareo

Verificarea

~i completarea

49

Caietul3.2
Echlllbrcreo rctilor'

Sfoturi ~i intretinere

Caietul

3.2

Sfaturi ~i intretinere

Ro\llc unui autovehlcul nnu sunt ech.librate. In tim pul rulari i poate aparca, din diverse cauze, 0 dezechllihrare a rotilor, sesilata pri n vlbratii ale volanului, Deoa reee dezechil ibra rea aduce cu sine si 0 uzura ridicata a co rnponen relor sis te.n Iii u i de directie, a suspensieisi a pneunlor, roli Ir trebuie din nou ecnlhbrato. De asernenca 0 ruata trebuie ech il ibrata dupa m ontarea un 1I i pneu nuu.
MOrltarea gre~itii a rofilor

&_ ATE®IE!

-Conl;noare

& ATENTIE!
numai pneuri ~; [ante recornandatc de Volkswagen ..1n caz contrar, slguran ta. in traflc poate fi lntluentaui - pericol de accident! • Anvelopele mai vechi de 6 ani trebuie 1010site cu atentie ~i numai in situatli de urgenta, • Nu folosltt an velope u tiliza te, al carer "istoric' nil va est", cunoscu t. • Dad moruati ulterior capace de rnata, avetl grija sa se reallzeze o ventjlare suftclenta a instalatiei de franare, • To ate cele p a tru rort trebui e echipa re eu pneuri de acelasi rei [miirim", - circum ferin\a) ~i pe cat posfbil acelasi pmfil.

~

lndicn]ie

pentru mediu
ecologic.

marl, pe earosabil alunecos, anvelopele rocite all 0 adercnta proasra. I II afara de aceasta poate aparea ~i fenomenul de acvaplanare, • I a 0 deplasare ell viteza rid; cata pentru 0 perinada mai lunga de tlmp, u II plleu cu 0 presiuue scazuta este snlicitat ln mod deosehit. Pneul se va tncalzi puternic, Acest tucru po ate duee la desprinderca henzii de rulare ~i chiar la fisurarea anvelopei - pericol de accidcn II Pastrat! valorile de preslune recornandate. • In cazul in care uzura pneurilor estc foarte purernlca, trebuie sil se verlfice pOl.i\ia trenului de rulare, la U-II service'" Volkswagen. • bvila{i cnntactul pneurilor cu substantelc chimice, preeum carburan lui sau Iichtdul de frilna. • Rotile sau pneurile cuite imediat! defecte trebuie tnlo-

• Va recnmandam

sa utllizati

Anvelupele

vechi rrebuie depozitate

IlJ lndicotie
• Dl Il motive [eh ni ce, 11 u pu reli folos; ja nte!e altor aurovehicule, Aces! lucru es re va lahll in anumite conditii si penrru jan rele aceluiasi tip de autoturisrn. Daca nu unlizati pneurisau [anre rccurnarulatc de Volkswagen pentru tipul dV8. de autovehicul, acesta lsi poare plerde arrobarea de a circula in traficul public. • Daca roata de rezerva este diferitii de celela he ro] i (pncuri d (J iama), aceasta poare fi folos ita doar pe ntru 0 scu rta pe rioada de limp ia r dep lasa rea Ireh uie sa se taca cu loarte mare atentie, fa trebuie inlocuitii cu roa ta norrnala cal rna; repcde posibil. <II

o montare

gresita a TOjilor au-age dupa sine un grad de uzura ridicui ~i pllnt' in peri col sigura n\a tn trafrc.In cazu) uzurii pururnice a pneurilor, pozitia rotilor trebuie vcriflcata la un service® Volkswagen,

&

AT-ENTIE!

Daca un pneu explodeaza in timpuldepl asarll exista pericolul pruduccrii unui accident! • Glod pneurile sunt uzate p§na la nivelul tndtcatorllor de uzura, este nccesara ]1110euirea pneulu; - pericol de accident! La v;leze

'---~

c£> lndlcofie

Prezoanele de roate
pentru mediu

Preslunea SCatuta din pneuri determina cresterea eonsumului de carburant, <II

Prezoanele de mara trebuie sa fie stranse cu un moment zator.
Prezoanele de roata sunt adaptate constructiv jantelor. La Iiecare montare a unei jante noi, aceas la t rebuie sa fie ech ipata cu preznauele corespunzatoare din punct de vedere al lunglmli ~i formei calotei. De aceasta depinde fixarea corecta a rotilor ~i functionarea iustalatiei de frunarc. in anumi te conditii nu puteti uriliza prezoanele de rnatii de la autovehlculele de acelasl tip => pagina 25,

de striingere carespun-

&

A'TE:NTIE! ConfinL,.lQre

Rotj si anvelope

noi

Noile pneuri si roti trebuie alese cu ateniie.
Pneurilc ~i jantele sunt de mente de constructie importan teoPneurile ~i[antele 0 feri le de dealeri i Volkswagen corcspund fieci\rlli lip de au lovehind ~icontribuie esen\ial Ia 0 buna '!inuta de drum => Lt. 5e recomand a ca inlo(;u; rea pneurilo r sa se fae~ eel putin In ambele m!i ale a(;cJcia~i punti. eu noa~terea da,lel or despre poeuri lI~ureaz~ alegerea Hccsrora. Pneurile au pe fidllCllri de ex. lIrm;'j108re~ inscriptie: 195/70 R15 97S Adica:
1,)5 Lalimea

• Prezuanele de roata trehule sa fie curate §i sa se In~urubez-e usor, Nu trebuie unse CII grasime sau cu ulei. • Utlllzatt numal prezoane rnti i respective. corespunzatoare

Pe pneuri se rnai pol gusi unnatoarclc
• 0

date:

indica (_iereferi loa re la sensul de rulare caracteristica mai puternica, pneurilor
ell 0

"Reinforced"

structura

Data de labrlcatic este trecuta de asernenea pc ncul pne\dui (eventual nu rnai pe parlca iflferinard a rolii):

na

"OOT ... 1103 .. inseamml de exemplu ea pneul a fost fabricat 1n a 11-<1 s~ptamanii din arm! 2003. Va recoma odaHl s~ apcla{i la un scrv ice® Volkswagen pco Irll executa rca operaliilor Iegate de roli ~i de anvelopc_ !\cesta dispull e de mijlom:clc t~h n ice cOl'espunzittoare, an~ cuno~tintek de specialital~ necesare ~i CSle illStruit asupra depOZilari i ecologice a de~euriloL Dealerii Volkswagen sunl informali ~supm posilJilit<'ijilor leh nic~ {ic echipare CIIan velope. janIe ~i capace de waUL ..

F Din C<llll-<l montarii i'ncorcete a ro\ii, aceasta se poale desprindc in lirnpul rularii - perieol de accident!

& ATENTIE!

• Daed prezoanele de roata au fost stransc Cll un moment prea m lc, jantele se pot desprmde in timpul mersulul - perieol de accident! Un moment de strangere prea mare determina dcterlorarea prezoanelo r de roatii, in special a filetulu i aces{Ora.

CD Avertizore!
.\01'0 men tu Ide stra n gerc prescris III calld j,) n Icl,n r

din ojel ~i d in mel al U$or esle de 120 N m lemll\a de± 10 Nm. <II

(:IJ (0

to-

pneului in Hun in % slrLIctura prlcului -Radi~l

70 R

H,lporlul inal\imcllaVme Ind;cativpentru

15 D iame rrul janIe; in {oli 97 Indice de sarcinB S Indice de vileza

50

Ve·rificarea ~i completorea

Verificarea

~i completareo

51

Caietul 3.2 Sfaturi ~ intretinere Anvelopele pentru iema autouehiculului la deplasarea Lonjurile pentru zapeda
Lanturile pentru zapada trebuie rnontate numai la rutile din fata si numai la pneuri de anurnite dimensiuni = C<liellJI3.3.

Caietul 3.2 Sfaturi ~i intrefinere

Anuelopele de iaitui tmbunatatesc proprietatile prin ziipadti sau pe ghea{ii.
In tirn pul icrnii, proprietaule autovehirulului su I1t cu m ul r imbunata tU", d ad\ S~ tolosesc anvelope de lama, Acest Iucru este valnbil si la autovehiculele eu tractiunc in tegrala. Anvelopele de iarna au 0 adcrcn\ii mai midi pe gheata ~i zapada, din cauza structurii lor [lii,irne, arnesrec de cauciuc, profil}, Fnloslti anvelope de iarna 1<1oute cele patru roti, r Preslunea mai mare din pneurllc dn iaroit trebuie sa fle 0.2 bar fa~i1de cea din pneurile de vara (vez: clupein rezervorulul).
Cll

.& ATENTIE!
Respecrau instructiunile ducatorulul lanturilur, de rnontare ale pro-

T H

max. 190 krnlh max, 210 krnlh

Lan \u rile pen

(IU

zapadn trebuie sa fie

to

rma te

auiovehiculele care pot depasi limitcle de vireza corespunzatoare pncurilor pentru iHrnii au lipit lin abtibild pe parbriz pe partea conducatorului.Ast rei de abtibilde se gasese La dealerii® Volkswagen. In alte (ali aceste prevederi po [ tt diferite. Cand drurnurilc nu mai sum acoperite eu ghea\ii ~i zapada, rnontati din nou anvelopelc de v<1rlias ttel aslgurati 0 tinuta de drum imbunatatita.
1n cazul unei pene de cauciuc,

ln Cermania

dintr-o singurii hucata ~isii nu fie mal groase de 15 ITll1 (inclusrv lncuietoarca). Cand se utillzeaza lantur i pcntru zapada este nccesara demontarea capacelor de roalii ~i a orname n tclor rotilor. Totusi prezoanele ro iii or Ircbu ie prevazure cu capace de protectie, din 1110live de siguranta, Pe aces I;) lc puteri procura de 1'1dcalerii" Volkswagen.

CD Avertizare!
in portiuni fara zapada. ianturi!e trebuie scoase. In cuz cnntrar, lanturile Influerueaza negauv tinuta de d ru Ill. de tcriorenza anvelopele si se distrug,

[1J lndicotie
In Germania.Iimita de viteza prevazuta penrru deplasarea cu Ianturi peruru zapada este de 50 km/h ....

Marimile admlse pcn tru anvelopele de iarna sunt inscrisc in actele autovehiculului dvs. 1'0losltl nurnai anvelope de iarna cu SI ructura radlala, Teate dimensiunile de pncurl mentionate in acrele autovehiculului se pOL respecta I?i la pneurile pentru iarna, Anvclopelc de iama l~i pierd proprietaulc d'tnd pro fTI I pneu IL1i este liZ at pana Ia o ad fi ncl me de u 4mm. Peruru anvelopele de iarna sunt valahlle urmatoarele limite de viteza, in functie de indicele clasei de viteza => pagina 50, "R01i si anvelope noi":=>& Q S max. 160 krnlh max. 180 kmlh

aientle la strucru ra roti i de rezerva => pagi na 50, "Rotl ~i anvelope noi".

& ATENTIE!
N u depa~iti limita de vitcz;; cnrespunzatoare pueurilor pentru iama pe care Ie fulositi - perico! de accident din cauza unei defectinni Ia pneu, ~ Indica lie pentru mediu

Morua]! la tirnp pneunle pcntru vara. Zgnmotele de functioriare sunt mai reduse ~iconsumul de carburant ~iuzura mal scazute. <II

52

Verificarea

~i completarea

Verificarea

~i completarea

53

Caietul 3.2 Sfaturi ~iil1lrefinere

Caietul 3.2 Sfaturi ~iintretinere &
ATENTIEI Conlin""",

Aiuta-te singur
Trusa de scule, roata de rezerva, setul pentru repararea penelor ~i dispozitivul de remorcare
Amplesereo
Trusa de scule, roata de rezerva si cupla sferic("J dispozitiuului de remorcate se a gasesc irt portbagai.
Pentru a putea scoate mai \1 sor trusa de scule, cupla sferica demoruabila sau roata de rezerva, podcaua falsa a portbagajului poate II prinsa de marginea de SIJS a portbagajului.

~
necesar - pericul de acci-

mentul dent!

de strangere

-

&

AlENTI E! Continuer.

--------------1

• Crlcul livrat din fabrica este prevazut numai pentru tipul dvs, de autovehlcul, Nu-I folosi\i In nici un caz pentru ridicarea altor autovehlcule rnai grele sau a altor grcutati - pericol de accidentarel • Sprijiniti crieul numai pe suprafeje solide. • Nil pornitl niciodata motorul cand autovchiculul este ridicat pe erie - pericol de accident!

• Nu Introducetl 0 parte a corpulul (de ex. hratul sau picioru1) sub autovehlcul rand aeesta cste sprijinit numai pe eric - pericoi de accldentarcl • Daca trebuie sa Iucrati sub autovehicul, acesta trebule sprijinit bine pe capre de sprl]in - pertcel de accldemarel Avertizare! -ste fixata bine in

o

Asigurati-va eii trusa de scule portbagaj ....

CD Averlizore!
Asigurati-va tii roata de rezerva san roata schimbaia §i trusa de scule sun! fixate bine In portbagaj, <II

Vclcbil pentru outovehiclJlele:

echipote

cu rcotd de rezervo

Roate de rezervd
Presiunea din mala

de rezeroa trebuie verificatd
-

de

mai multe ori pe an.
rojii de rezervo
portbagarotii de

Truso de scule
CD
Milner de sarrna pentru scoaterea partil centrale a capacclor de roata sal! a capacelor prezoanclor cricul in trusa de scu lc, lnsurubati la Ioc ghcara acestu ia. Apoi tensionati manivcla ~pre eric. ;;tift de montaj pentru mnntarea rotii. se Fig. 20 jului Reala de rezervii sub podeaua portbaga-

Scoaterea

Ridicati capacul din podeaua

juJui panii Ia Iimita, Tn sus.
- Desurubati rotita din centrul rezerva-» fig. 20, campier. Scnatcti mala de rezerva,

@ eric lnairue de a introduce

eD

@ Cheie de rOji
Dlspozltivul dernonrabil de remorcare'l' gascsre eu trusei de scule. Adoptorul adaptorul'i' urrnatoare lc com popentru prezoonele ontifurt

Va recomandarn
Fig.19 Trusc de scule

s~ avqi tot tlmpul in masina pCfllru prc'l.oane.

o

Preslunea din roata de rezerva rrebuie verificata de mai multe ori pe an. Roata de rezerva prirneste cea mai mare presiune adrnisa la pneurilr autovehiculului (vezi eticheta de pe clapeta rezervorulut).

Averlizore!

TrIlS~ de scu Ie cuprinde

nente => fig. 19:

CD

CD

~ur\lbclni\a cu cheie hexagonala pent ru scoaterea sau introduccrcs prezoanelor de roata slabite, l..aIU,I surubelnitei este mobila. Adaptor pentru suruburile anrifurt'" Tnel penau remorcare. sc puate tnsuruba Cheie fixa iO x 13 rnrn

Pe parte a froruala a adaptorului se gaseste codul numeric al surubuhu de siguranla. Po baza acestui nurnar, puteti procura un nou adaptor. in cazul pierderii san dctcrlorarii celul vechi. Codul rrebuie notal ~ipristrat in slguranta (nu in autovehicul) .

• Asiguratl-va ca roata de rezerva ~i trusa de scule sun! fixate bine in portbaga]. ~

& ATENTIEl
• Nu foloslti nicloduta partea hexagonala surubelnitet pen tru strangerea prezoanelor rotilor, deoarece nu se poa!e asigm'a moa ...

CD CD

Ii)

Echipurnent suprirnentar

54

Ajuta-te singur

Ajuta-te singur

55

Caietul 3.2 Sfaturi ~iinrretinere
vclcbil penrru outovahiculelee.chip(']fe
C'J

Caietul 3.2 Sfaturi ~i Intrejinere
primul service. Un pneu care a fost reparat eu ajutorul setului pentru pene trebuie inlucui L Atentie la indicariile prod ucatoru I LJ i.

set

pe-ntrurepororeo penelor

Setul penlru repararea penelor Cu ajutorui setului pentru repararea penelor se uutcanizeaza si se urnflii un pneu

&

ATENT~EI' Continudre

spart.
- Daca s- au format 2,5 - 3,5 bar, opri Ii cornpresorul dupa eel putln 5 minute de func ~i()11 are. - Circulati Cll maxim SO km/h (50 mph), penLru ca substanta de vulcanizare sa se distribuie uniform in pneu,

Nu indepartatt

corpurile

straine (de ex. cuiclc rezista Ia tempe-

de avarle ~irnon lali trtunghlu I refleclorizantrespectati prevederile legale. • Fisurlle sau truepatu rile din pneu mai marl de 4 mill, deteriorarlle prnduse in urma deplasarli cu un pneu cu preslune scazUla S<lU eu un pneu dezurnflat complct sau defectiunile aparute la roata, va expu n unu i rise ridicat perlcol de accident! Nu cnntlnuatl deplasarea - adresati-va unul service volkswagen! • Su bstanta peruru vulcanlzare IlU trebuie sa intre in contact cu pielea sal! cu ochll- perlcol de accldetuarel • Nu (ine{.i suhstanta demana copiilor! de vulcanizare Ia in-

sau ~\lrll bu rile) din pneu.

Setul pen tru repa ra rea penelor ratu ri de peste _20" C.

Atcntic la data explrarll, Dupa depasirea termenu lu i de valabllitate sau dupa utilizare, recipientul cu substanta dc vulcani zarc trehui e tn 10cuit la un service Volkswagen. Setul penlru reparareo penelor confiner • • •

Dupa 10 minute de la reluarea plasarii
Controlati daca presiunea
2,5 bar:
fig. 21 Selu I pentru repc corea penebr

de-

un electro-stecher un furtun de presiune un recipient
U11

a scazut sub

cu substanta

de vulcanizare

cornpresor de prcsiu no (cu ~u rub de pre·

- Conectati setul pentru repararea penelor in ITI od ul descris rn a i sus. Porniti compresorul si apoi oprtti-l. puteti citi presi-

• un indicator siuncl

• Daca pneul nu se poate umfln la eel pu lin 2,5 bar, dupa 15 minute, Ill! continua'[l deplasarea - solicitati aslstenta de speclali tarel • Daca dupa 10 minute de la reluarea deplasaril, presiunea cnboara sub 2,5 bar, nu contlnuatl deplasarea - soltcltatt aslstenta de specialltatel • Nu va deplasau cu 0 vi tezli mal mare de 80 km/h - pericol de accident! • Evitatl accelerarlle rnaxtrne, rranarile bruste ~i vtra j ele str ans e - perlco [ de accident.!"

C1.Iajutorul setului pentru pene se pot repara penele cauzate de intepaturi (pana la 4 nun diametrul. In special pe suprafata benzii de rulare,

1-----'-'---..,. .. ... ..

.& ATENT

IE I·

- Dupa cateva secunde, unea.

• in cazul producerii unci rene de caucluc, parcati autovehiculul cat mai in afara drumulu;' [)ac11 eSle Ilecesar aprindeti luminile

Vukanizarea

pneului

- Desprindcti eticheta "max. 80 kmfh (50 mph)" din setul pentru pene ~ilipiti-o pe tahloul de instrurnente, astfel incat sa se afle in campul vizual al conducatnrului, - Lisa? corpurile strame care au cauzat pana (de ex. surubul sau cuiul) in pneu. - [ndepartati capacul ventilului rotii detecte ~iIn~u rubati fu rtu nul de presiun e pe
ventll,

Dad] dupa 10 minute presiunea mai mare de 2_5 bar

este

- Corectati presiunea din pneurl in functie de informatiile de pe eticheta aflata pe clapeta rczervorului. - Deplasati-va Cll 0 viteza maxima de 80 km/h (50 mph) pana la eel mai apropiat dealer sped aliza t. Alci vi se va tnlncui roara defecta,

inlocuirea rotii ~
Pregatire lnainte de iniocuirea rotii autouehiculul trebuie parcat corea.
- Parcati autovehlculul de trafic. rilL mal departe in- Blocati roata opusa cbiecr asernanator,
Cll 0

piatra sau alt

- Intruduceti stecherul 12 Volt din autovehicul. -

lntr-c priza de

Doca dupa 10 minute presiunea mai mica de 2.5 bar
- N u corulnuati poate fi reparat pene. Adresau-va

este

Porniti rnotorul ~i cornpresorul..

depl asarea, Pneul IlU ell aju LOrul setului pen tru

- Luati contactul motor ~i conectatl stalatia de semnalizare ava ri e.

- In regim de tractare rernorca: Decuplati remorca de: la autovehicul. - Scoateu roata de rezerva7) din portbagaj.

- Atentie ca surubul de presiunc de la indicatorul preslunii sa fie desfacutl - Lasati compresorul sa mearga pana se ating 2,5 - 3,5 bar. Acest IUCfU trehuie sa dureze maxim 15 rninute ee lb..

unui service Volkswagen.

- Acticnati frana de stationare ~i selecratl o treapta de viteza sau pozitia P. - Pasagcrii trebuie sa coboare. Acestia trebuie sa asrepte in mara carosabilului, lntr-o zona sigma.

Semi pentru repararea penelor sc gaseste sub mocheta din portbagaj. Acesia este concepu I numai pen Iru situatii spcciale 'Ii este utiliza I nurnai pentru a parcurge distante pAna la

It>

n

Echiparnent

supiimcntar

56

Ajuta-te

singur

Aiuta-te

singur

57

Coietul 3.2 Sfa,ruri~i intrefinere

Caietul 3.2 Sfotu·ri~iintrefinere &
ATENTTE!G.nti"um .. Vciubil pentr u a utovehicclele . e.o;:hipoje(tJ {cpace IJenirlJ zone centrolc 0 rOjii

& ATENTIEI
producerii unei pene de cauciuc, [lfl rearl atrtovehiculu 1 dit mai in afara <Jrurnulul, Daca este necesar aprludetl luminile de avarie sl monratl trtunghlul refleC1orizantrespeeratl prevederlle legale. • Totl pasagerii trebuie sfl coboare. • Actionatl frana de stattonare, seleetati 0 treap ta de vi leza sau potJtia P ~i hloca ti mala opusa cu 0 plarra sau ell altceva, • lnalnte de inlocuirea decuplata, rotfi, remorca trebule

• til cazul

• Polositl numal crlcul omologat tovchicu lui dvs,

pentrn

au-

Scoaterea capacului zonei centrale a rotll Capacele de roata trebuie indepiirtate, pen tru a a vea aeees la prezoanele de roata.
Luatl man erul de sa r mad i n trusa de

• Nu este permlsa fnlosirea altor crtcurl. i\utovehiculul ar putea aluneea de PI' eric - perlcol de accidentarel • Nu pornltl motorul cand autovehiculul este ridicat pe eric - pericol de accident! • Nu tnrroducep hraiul sau piciorul) acesta este sprijinit accidentarei
0

scule,

- AgaWti manerul fn unul din orificiile
capacului => fig. 23.
ln

parte a corpulul (de ex. sub autnvehicul dnd numal pe eric - pericol de

- Scuareti capacul

sensu I indicat, ~

• Daca trebuie sa lucrati sub autovehicul, accsta trebuie sprljinlt binc pe capre de spriji n - perlcol de aecidentare! ...

Volobil pentn~ uulov€hiclJ lel.:.:=; (h~pa!e e

ru copcce

de rootd

Fig.23

Imagine

de referin!ii:

Scootereo

capacul:ui

Scoaterea capacelor de roota
- luati manerul sculc. -

zonei centrcle

a rorii

de sarma din trusa de in unul din orificiile

Agatati manerul

Scoaterea capacelor buloanelor de foote Capacele trebuie

capacului, Intra duceti cheia de roa til prin manerul

sa fie

indeparuue

pentru a putea desface buloanele de roata.
Luati rnanerul de sarma din trusa de

de silrma
Manerul Monlorea

~itrageti capacul => fig. 22.
de sarrna se gaseste in trusa de settle. capacului de roata

sculc, - In troduceti manerul prin urificiul capacului ::::0- flg. 24. Scoateti capacul eu manerul in sensul
Indicat. Capacclc servcsc la protcjarca prezoanelur de rna tii co ntra m urdarlel sl trehu ie rno 11 tale la loc dupa rnloculrea rotll, Atentle ca aces tea sa se fixeze bine, A1tfel le puteti pierde in timpul mersului ....

Capacul trehule impins pe roata in zona ventilului. fig. 22
Scootereo copncului

de rooto

Atentie la mcntarea capacului, XCI.C bine pe lUata circumfcrinta

ca acesta sa. <II

ea se fi-

Fig. 24

Imagine de referin!a: rndnerului de ,arma

Scootereo co pccelor

cu ojurorul

58

Ajuta-te singur

Aju+a-te singur

59

Caietul3.2 Sfafuri ~iintretinere

Caietul 3.2 Sfaturi ~i intretlnere

Siobirea

prez:oanelor

dE roah:i

Ridicarea

autovehiculului

Pentra slabirea buloanelor de mara anidurt este necesar un adaptor special, care se gase$te tn trusa de scule.

Cricul trebuie montat numai in punctele indicate.

Fig. 27
Fig. 25 roo,t6 Inlocuireo r otii: Sl6birea

Puncte peniru fixareo cricului

Fig. 28

eric 'pate

pe parlea

,tongo

suruburilor

de

Fig. 26

in locuireo

rctii: Prezocne de rocto cntifurt

,i adaptor - Prindcti ell mana capatul eh eii I?i 1"0t i li prezonul CUI. 0 rotire spre sranga => &..
Daca prezonulnu se poate dcslacc, pu ICli ap~ S~ ell atentie si cu picioru I pc capatul chei i de mala. Pen Iru accasta sp rij ini ~i-v~ de autovehicul pentru a n Ll va dezechillbra,

Siabirec suruburilor de rocta
- Im pingeti chela de roata pe prezon => fig. 25.

Autovehiculul trehuie ridicat dupa ce prezoanele all fost putin dcsurubate => pagina 60.

pana la

cap

at,

8Ca IU I~ cca, 1fi em. lar eel di n spate Ja cca, 21.5 em de mala. Crestaturile de pe cele dOlla parti ale prugurilor indir[, unde 5C aFla locul de menra re a I c ri cui u i su h au tovehicu I.

Ridicarea a utoveh iculu lui
1. Cautati punctul => fig. 27 pentru Ilxarea cricului => cel rnai aproplat de roata care trebuie lnlocuita, La uncle autovehiculc, aceste puncte sunt marcate.

& ATENTIE!
• Dad! IIU montati cricul in loeurile indicate, exista pericul de accidentarel Acest l ucru poate duce ~i la dereriora re autovehtcululul. • PIasa rea crlculu i pe un sol instahil poate avea ca u rmare alunecarea au rovehlcululul de pe eric. De aceea cricul trebuie asezat pe un teren durlsolid. Daca este necesar folosl li un suport stabil, Daca suprafaja este alunecoasa ca de ex. dale, trebule sa foirn;iti un suportcare sa nu alunece (de ex. pres de cauciuc). • Gheara crieului trebuie sa cuprinda lonjeronul inferior vertical, pentru ca autovchiculul ~a rru aluneee la rldicare = fig. 26 (sageata).

- Prlndeti CLI mana capatul cheii si rotiti prezonul cca. 0 rorire spre Slang"! => &'

Lt..

Siabirea
-

prezoanelor

de roata o.ntifurt
de

I.uati adapturul pentru prezoancle rO(lt.afJ) din trusa de scule .
Intruduceti adaptorul
B)

f=-

& .ATEtirrfEl =. ~------------l . _. '~ '='. ..
• SHi.biti puti n prezoanele (0 rotl re), tnainte de a rtdtca autovehiculul pe eric.

2. Introduceti cricul sub autovehlcul, pu n ctul ind lcat, ~i ridicati-l, 3. Verificati dad picinrul criculul jina in totalitatc pc sol.
S8

in spri-

-

pe un prezon de

ruata antifurt - lmpingeti pe adaptor.

=> fig. 26.

cheia de ruata pana la cap at.

• La jan tole cu i nel exterlor iusurubat, in nici un caz nu desurubatl suruburtle cu dint] multipli. Iantele pol deveni neetunse - pcricnl de accident! <II

4, Ridicati in cuntinuare ghea ra cri cu lui pana cand aceasta cuprinde portiunea verticala => fig. 23 -sageata- de sub pragul autovehiculului => &. 5. Rnli\i manivela cricului piilla cand roata sc rldica de la sol.
Cncu I po" r; rnn nta t nu rna i ,n locu rile indlcate = fig. 27. Punetul din fata pentru fixarea cricului

!Illndicatie
• Nu folositi latura hexagonala a surubelnitei pen 1ru ~liilli sau Sl r~ngorr.a prezo~ n elor, <ill rea

I'.'

ij)

Echiparncnt

suplirncntur

60

Ajuta-te

singur

Ajuta-te

singur

61

Ccietul 3.2 Sfcturi!i tntrefinere

Caietu.13.2 Sfotuti ~i intrefinere
cheie d i 11a III 0 III et rica - de preferai de catre un dealer de speeialitate. ritoare In aderenta, narc. zgoruot. frecare ~i acvapla• Daca observati, la schimbarea ru\ii. ca ~lHUburile sunt ruginlte. acestea rrebuie inlocuite inuinte de verificarea momentului de strangere, • Daeii roata de rezerva este difertta de celelalte w\i (pneu ri de ia rna). aceasta poa ref folosita doar pentru 0 scurta perioada de timp iar deplasarea trebuie sa se facli cu fnarte mare atentie. Ea trebuie lnlocui La ell roa ta norrnala cnt mal repede pcstbll.

lnlocuirea
Scocterec

rotii
rojii

[iJ lndicc]ie
• flulul1ndc de mnl[J trcbuic s~ l"ic curate ~i sa se insurubeze u~or. Nu trehule unse sau gresate. • Nu fnlosltl Iatura hexagonala a surubelnltel pentru slabirea prezoanelor de roata, ci numai pentru rotirea prezoanelor slabire.

- Desurubati prezouul de roata eel mill de sus ClI ajutorul cheii hexagonale din manerul su rubel n ilei si asezari -I p e 0 Suprafata curata, Scoateti roa ta.
in modul

- Depozltati roata schimbata descris in => pagina 55. Montarea rotii

In cazul in caw trebuic ~~ mo n cali roata in sensul invers fa\fl de eel prescris, deplasati-va cu aten tie, deoarece P roprletatile rotii nu se rnai piistrcaz,a In aceste conditii, Acest lucru cste important mal ales dim! soseaua CSiC umeda, Pen rru a va pu IN] hucu ra de avantajele unei ron ell sens precizat de rotatie, trebuie sfl in locui [i roa ta e~ I mai repede posibil, pentru a resta bili sensul coreet de rotatie.

• In locu ili mala defecia c~ l mal curand posibil.

«

Montati mala de rezerva,

CD Averlizare!
mel a I uso r este de lZ0 Nm si trebuie

Sigurantele
lnlocuirea siquronjelor
Culorile siguranfelor Cuioarea maro deschis ro~u
albastru
I

- Strangeti surubu ri Ie usor ell aju torul laturi i hexagon a Ie a .5L1 ruhelnitci. -

Cohorati autovehiculul
Strangctl

de pe eric

Morncn lui de strangers la rotile din ojd ~i di n veri fica! elil mal repede eu 0 cheie dinamomc I rica - de pre· ferat de carre un dea Ier de speclalltate,

prezo anele ferrn in en] ce cu chela de roara, Nu strangetl preznanele la rand, ci in totdea una su rub L11 pus. 0
Pn .. uri cu se ns preciznt Acestea trebule montate de rota fie corect.

GI]

lndicnjle

- Cu ajutorul tabelului de sigurante de la pagina => pagina 64, cautati pozitia sigumntei defecte, - Luati contactul motor ~i deconectati consumatorul respectiv. - Scoa teti capacul c IItiei de sigurante ::::;pagina 64. - Scoa teti slguranta defects bridei din material plastic.
curiuasteti
CLI

Putere in Ampere 5 10
15

• flu loa nele de roata trebuie sa fie ell rate ~i sa se lnsurubeze usor. Nu trebu ic u rl se sau gresate, • Nu folositi latura hexagonala a surubelnuei pentru slabirca p rczoa nelor de roata, ci numai pcruru rut irea prezoaneior slabite, • Daca 0 hservati, Ia schimbarea ro\i i,di su ruhurtle sunt ruginite, acesica Irebuie in locuite inainte de verificarea morncn Iu lui de strangere, • Inloculti roata defer Iii til t rnai cu rand posibil. <4

galben verde

ZO

Un pneu eu sens unie de TOw\ic se rccunoaste dupa sagetile de pe Ila ncul jlneu IIIi, care indica sensul de rotatie, Sens ul de rotarie indica! trebuic pastrar ncaparat, Numai astfel se poate asigu m co m po rtarea optima a acestor pneuri refc-

aj utorul
(0

30

- In cavul in care sigurarua este arsa

re-

&

ATENTlE!

Dupe inlocuirea
-

rojii
---------------------• Daca prewanele de ruata au rost stranse cu un moment prea mic, [antele se pot desprinde in tlmpul mersulul - pericol de acrident! Un moment de strangere prea mare determlnd deteriorarea preznanelor de roara, 'n special a filemilli acestora. Averlizore!

dupa fa.?ia de metal Lopit), ea trcbuie inlocuita cu una noua echiualentaaceeasi putere (aceeasi culcare si structura) si marime.
Fieeare circuit de curent este asigurat en sigu ran \e fuzibile. S", racurnand (I siC, Hve\i I" dispozi\ic 101 I impul sigurarue de rezcrva.

Nu "repara]!" stguraruele sl nicl nu le tnloculti ell U11eiemal pLllernice - pericol de incendiul [IJlndico!ie • Dadl 0 si gu ran!a se arde dupa 0 perioada scurra de I imp, instalatta electricatrcbu!e verificata cat rnai LJl"gelllposibll ia un dealer specializat, • Dacii inlocui (i 0 baterie ell una rna i pule rni ca, po t aparea d erecu u n i tn accl loc in i11srala lia electrtca. <4

Asezati mala In suport => pagina 55.

&: Afi:'NTIE!

- lnlocuiri roata defecta cat mai curand posibil. - Verlflcati momentul de strangere al prezcanelor de roara ell 0 cheie dinamomctrica, cat I1l ai cu rand posi hi! . - Verificati presiunea prima ocazie. din anvelope acestuiiucru, cu evita\i

o

- Pana

la efectuarea mancvrelc bru9te.

M llm~n (1l1 de ~triingere la rotile din 0 \el ~i tli" metal u~or este de 120).lm eu u IOlcran\ii de ± 10 Nm ~i trebuie verifinlt Cill rnai repede ell 0

II>

62

Ajuta-te

singur

Ajutc-te

singur

63

Caie1ul 3.2 Sfaturi?i inlretinere

Coietul 3 .. Sfaturi §i lntretinere 2

Cutii Ie cu sigurallte din tel bloul de bord

~
-

Instala] ia de inchidere I Cititi manualul I Sisiernul electric cc rural de utillzare
-

Q$
¢¢

Lumina de ceala spate Lampa spate 1ns ralati c de scm nal iza rc Instalatia noasa Iluminarea hord Ventilaturul de averttzare lumide

[IQ]
t---

(I:::'
-

t
~ (8)

Sisternul electric de aprindere Sistemul electric al motorul ui

instrurnentelor

ABS
ESP

-

Fig- 29 Tn pcrtec .10 rlgo a tcbloului de instr umente, C utio de "guran!e

* III
@

Instalarie lncalzire

clirnatizare

JfJ
r-

llu III inarea selectoru lui de viteze Imobilizatoru Ilurninarea Rndioul Telefon I telcrnatic Sisternul de navig,qie Lum i n ile intenoare
-

Q
cu incalzire

I nr. de inmatrlcularc
-

Cutia cu slgurarue dill labloul de bord se gaseste sub un capac.

I Parbriz

-IT.......
~ t·~

Scocterea

copocului

- Luati surubelni ta dill rrusa de scule ~ fig. 29. Miscati capaeul ell atentie.

_

QW

Cilll

_j

I

Luneta cu Incalzlre oglinzi exterioare Ikglarea
CLl

-

I· -·1

incalzire

I--

r

oglinzilor exrerioare laterale

-$'

Dispunereo sigurentelor Dispunerea sigurantetor este prezentara plftClt!a in capacul cutiei de sigurante, pe
0

~_j
J
~

Plierea oglinzilor Incalzirea

~
r-

scaunelor

~ ~ 8,,,,

I I UimpiJe I Pompa I Priza

pentru

citit

o singu

[it siguranta puate asigu ra ali mentarea mai mu ltor con sumatori, de ex. tncalzirca, elirnanzarea ~i ventilatorul. in aceasta situatle, pe placuta unei siguranre sunt reprezentate mal multe irnagini.

I Claxonul
$tergaloarele de parbriz sl instalatia de spalare $tergatorul de Iuneta ~i instalatia de spalare ~tergatorul de luneta Faru ri - instala [ia de cu ra ~are Plafonul glisam

de carburant
-

Sern nificatia imagirnlor

este explicate in conti-

©
-----

nuare:

'.

~D

I Lumina

de intalnire
-

u;:J

Tnlocuirea lampilor
Tnlocuirea lampilor

CU

incandescenfa

_

~D
sO ... pE-

Lumina de drum Adap rarea farurilor
--

~«P

cu incandescenta

Schlmbarea lampilor cu incandescenta trebuie efectuata de specialisti.
Schirnharea lampilor cu inca ndescenta IlLJ puate fi efectuata de dvs., ci neces itil cunostinte de specialitate, Aces t lucru se datoreaza faptulu i cii. sch im barea Iampllor cu incandesce "Ia nu se poate face rara a demorua alre compononto ale aurovehicul ul u i .I\cest IIlUU es tc valabil mai ales pen I ru liimpile eu i ncandescen (.a la care nu se poate aj unge decat p ri n cumpartl III e "IU I motor. De aceea va recornandarn sa v~ adrcsati dealerilor Volkswagen sal! sa solrcitatl ajutnr de specialitate, ..

Lumina de parcare

tD
64

_

I Farurile

-

de ceata

=

,

Dispozitivul de actionare a g~arnurilor Bricheta Fereastra de veruilatie

Ajuta-te

singur

Ajuta-te

singur

65

Caietul 3.2 Sfatul"i Ii intrefinere
Inalute de in locuirea unei sigurantc trebuic S8 sli nge \i Iurninile (in Irerupatoru I h pozitia 0). Iar maneta semnallzatoarclor treb ue sa se gao seasca in pozitla neutra. Un bee defect trebule inlocuit ClIllll bee de aceeasi marlme. Indica Ii iie necesare se gascsc pe suclul becului sau pe bee.

Caietul 3.2 Sfaturi ~i intre!inere

& ATENTIE! ----

• In cazul lampilor cu descarcare in gaz trebuie sa se acorde 0 atentle deosebita tensiunii tnalte, Perlcol de eleetrocutare! • Lamplle eu lncandescenta H7 sunt sub presiune st pot exploda - perlcol de ranirel • Nu pu neti mana pe becurile tampllor cu incandesceuta. Amprentelc rarnase se pot eva pora dill cauza calduri i emanate de Iampa, iar vaporii se pot depune pe suprafata farului, scazandu-i din intensitate - perieoi de acciderul • Inalntea executarti lucrarllor in compartimen tul motu rul ul res pee ta Ii indica \ iiie de avernzare pagina 32. <If

inlocuirea becurilor cu incandescenta luminii de drum si de semnalizare

ale luminii de stationbre .,

a

Becurile cu. incandescerua ale luminii de staJionare ~i de drum se schimba din compartimentul motorului.

In autoveh icul trebuie s:i aveti tnto tdeauna u
cutiu\ii cu becuri de schimb, nccesare penrru asigurarea sigu ran lei in ira fic. Service-u I®Volkswagen an: pregatite pentru dvs. becurile neccsare,

=

inlocuirea

becurilor

cu incondescenjd

din faruri
Fig. 31 Lumina de drum Fig, 32 Lumina de podie

Becurile ell incandescenia ale luminii de intalnire ~i de drum se schimba din compartimentul motorului.
• • • (j)Beeullutninli (DBeculluminii (DSemnalizatoruI de siaponare de intaluire 'li de drum

Scoaterea becului eu incandeseenta luminii de drum •
Stingeti luminile. Deschideti capota rnnturulu].

01

Tnloeuirea beeului eu ineandescenta al lurninii de sernnalizare .
SLingeti luminile. Deschidcti capo ra motorului.

& ATENTIE! .----.---~
• in cazul lampllor eu descarcare in gaz trebuic sa se acorde 0 atentle deoseblta tcnslunil 'inalte. Perko Ide eleetrocutare! • Lampilc eu Incandescenta 117~l H9 sunt sub presiune si pal exploda - perlcol de ranirel • Nu punetl mana pc becurile Iampilur cu incandescenta, Amprentcle ramase se pot evapnra eli n cauza caldurll emanate de Iampa, lar vaporii se pot depune pe suprafata farului, scazandu-I din intensitate - pericol de accident! • Inaintea exccutarii lucrarllor in cornpartimentul rnutorului respectatl Indicatllle de avertlzarc => pagina 32. <If

Trageti capacul de cauciuc => pagina 66, t1g. 30" (1). - Rotitl cele dcua mancrc de sarrna => fig, 31 inspre bee si simultan impreuna. Rabatau rnanerul in sus.

Rotiti suportul beculul => pagi na 66, fig. :.10" ttl sensul sagetii.

CD

-

Scoaieti suportul

becului.

Scoateti becul defect.

Scoateri becul defect,

Fig. 30

Prezeniofeo

becu rilor

Inloeuireo beeului eu ineandeseenta 01 luminii de drum .

ln cornpa rti mentul rnu torului, faru 1esre acopetit partia' de alte piese. 1n cazul tn care nu va descurca ti, apelati la a] utorul specializat al lJ nei unirali service. In spatele unui capac de cauciuc = fi~. :;\1 se gasesc urrna toarele becu ri cu incandescenta:

lnlocuirea beeului cu incandescenta luminii de stctionora .
Stingetl III minile.

01

-

Deconectar]
Scnareti

legatura

becului defect.

becul din reflector.
un bec nou,

-

De;;chideti capota motorului. Tragcti capacul de cauciuc
pagina 66, fig. 30"

-

lntroducetl

=>

(1).

- Introduce]! conexiunea becul inlocoit. Introducer! un bee
nOli.

la priza pe

- Tragcn becul => fig. :12(sagcata) cu atentie din stccar, Scoateti gecul defect.

- Rabatati miinerul de samla inapoi §i fixatl-l. Conrrolatl fixarea corecta, ~

66

Ajuta-te

singur

Ajuta-te

singur

67

Ccietul 3.2 Sfoturi ~iintretinere
Mnntati capacul din cauciuc,
unui bee nOLI, verificati

Caietul 3.2 Sfaturi ~i intrejlnere
Controlati fixarea eureeta.

inlocuirea

becurilor

cu lncondescenjd

ale luminii de intalnire

Dupa montarea pozitia farului,

- Dupa mon rarea unui bee nou, venficati pozitia farului.

Becurile eu incandescenta ale luminii de intalnire si de drum se schimba din
compartirneruul motorului.

Inloeuirea beeului eu illeandescenta luminii de stojloncre
Scoateti becul defect din fasu rg. in - Asezatl un bee nou ~iIntroduceti-l far. Con trnlati fixarea corecta, Moritaf capaeul din cauciuc.

01

Tnloeuirec beeurilor eu descerccre gaze

In

_ Becurile ell descarcare in gaze9l Lrebuie inloculte de un atelier specializat ~ &.
f-'- .. ATENTm _ ._-" ._

&

• In cazul Iampllor cu descarcare in gaz trehuie sa se acorde 0 atentie deosebitli tensiunli tnalte, Pericol de electrocutarel • Lampile cu lncandescenta H7 ~i H!J sunt sub presillne ~ipot explode - pericol de ranirel • Nu puneti mana pe becllrile lampilor cu incanucscenta. Amprentele ramase se pOL evapora din cauza calduril emanate de lampa, iar vaporH se put depune pe suprafuta tarului, scazandu-i din intensitate - pericol de accident! • Inaintea executaril lucrarilnr in compartimentul rnotorului respectati indicatllle de avertizare =;. pagina 32.... Fig. 33 P,,,zentarea becurilor Fig. 34 Lumina de int61nire

- Dupa montarea pozitia farulul.

unui bee nou, verificatl

Tnloeuirec beeului eu inccmdescentd lampilor de semnolizare
Inlocuip bccul defect. in - Asezati un bee nou ~iinrroduceti-l far. - Rotiti suportul inltiala. bccului in pozitla

01

Seoaterea beeului eu incondescenjc 01 luminii de Intolnire
Stingeti luminilc, Descnidcti caputa motorului.

-

Mnntati capacul dill cauciuc.

- Dupa man tarea un u i bee nou, verificati pozltla farului, .

Trageti capacul de cauciue ~ fig. 33

0.

Tnloeuirea beeurilor eu descdrcore in goze
- Bceurile eu descarcare ln gazeiO) trebuie inlocuite de LIn atelier specializat

- Rotltl inelul din plastic ~ fig. 34 in sensul sageui, Trageti becul defect de cablu,

~&.

Tnloeuirec beeului eu inccndescenjd luminii de intalnire
Deconectati Introduceti legatura beeu lui defect.
tUl

al

&. ATENTIEI
• In cazul larnpllor cu descarcare ln gaz trebuie sa se acorde 0 atentle deosebita tensiunii tnalte, Perlcnl de elccuocutaret • Uimpile eu incandescenta li7 si H9 sunr sub preslune ~i pOI exploda - pericol de ranirel • Nu pu ne]! mana pc hecurlle lampilor Cl1 lncandescenta. Ampreruele ramase se pOL evapora din cauza ciildurii emanate de lampa, iar vaporil se pal depune pe suprafata farulul, scazandu-t din lntensi late - pericol de <I eel dent! • tJlainle<l executiirii lucrartlor in compartirnentul motorului respectatl tndicatille de avertizare =!> pagina 32....

bee nuu. la prlza pe

- Introduceti conexiunea becul inlocuit.

- Introduccti beeul cu elcmentul de prindere ~ fig. 34 in sus, in carcasa farului, Rotiti inelul de plastic 1n pozitia initiala. COil trnl a ti fixarea
co recta.

91

Echipament suplimcntar

10) Echipamenl suplimenrar

68

Ajuta-te

singur

Ajuto-te

singur

69

Ccietul

3.2 Sfoturi?i intrefinere

Caietul 3_2 Sfcturi;;i intretinere

Inlocuirea

becurilor cu incondescentd

ale Icmpilor din spate

\laiobil penlru

CII..ltov€hiculele;

echipQh~elf tmpa/p!ofon

gtisom electnc

Becurile eu incandescenta ale luminilor de semnalizare, luminilor din spate, luminii pentru marsarier, luminti de ceasasi Iuminilor de frana se gasesc in caro-

Actionarea

de urgentCi a trapei/plafonului

glisant

serie.

La defectarea sistemului

electric, plafon ul glisant poate

fi actionat

man ual.

Fig. 37 Plofonul: Deschiderea copocul ui
Fig. 35 Fixcrec suportului becului lampii de

Fig. 38

Plofonul. rnon Ivela fixotCi

Fig.36

Suporlul becului in cnroserie

mcr sc rier

-

lntroduceti

lampa la loc in caroscrie,

- lndepartati capacul ~ fig. 37, in trodurand surubelnita In partea din spate .1 capacului lli rutind usor, Luar] manivcla dill suport,

-

Introduceti

rnanivela

la loc Til suport.

Inlocuirea becurilor eu incondescenta din ecroserie
Deschidcti hayonul
=}

Strangeti piulltclc. Montati capitonajul din portbagaj.

- Introducer! mai inHli partea din spate a capaculu], apoi rabatati-l in sus, pana se fixeaza.

- Inrroducetl rnanivela in orlflciu, limita =;. fig. 38.

pana

la

-

Conrrolatl

daca capacuJ este fixat

hine. <iii

- Desprindeti capitonajul zona Iampti de marsarier, - Eliberati piulitele scoateti -le,
=;.

fig. :'15din

& ATENTIE!
• in cazul lampllor cu dcscarcare in gaz trebuie sa se a corde a aten lie deosebita tensiunli Inalte, Perieol de elcctrocutarel • Lampile cu incandescen ta H7 ~i H9 sunt sub presiune ~i pot exploda - pericol de ranirel • Nu punetl mana pe becurile tampllor ell incandescerua. Amprentele ramase se pot evapora din cauza calduril emanate de tampa, iar vapnrll se put depune pe supratata farulul, scazandu-I din intensitate - perlcol tit: accident! • lnainrea executaril lucrarilor in compartimentul moiorulul respectatl Indlcau ile de avertizare => pagina 32.

- Roriti manlvsla in sensul acelor de ceas, pana la inchiderea plafonului.

Ilg. 35 (sageara) ~i afara

Aiutorulla
Cablul cuxiliar

pornire

- Ridicati un pic lampa ~i trageti-o cu atentie,

- Apass ti urechea in sensnl i ndlcat de sageara =} fig. :~fi, iscoateti ecranul de difu~ zare a luminii. - Apasatl becul defect III fasung si rotiti-l sirnultan spre stanga, lnlocuitt becul defect.

Cablul auxiliar trebuie

sa aibt:

un diametru

suficient de mare.
en

Daca motorul nu pomeste, dcoarece bate ria autovehicululul esu- descarcata, purcti folosi hateria altui autoveh icu I. Ceblul auxiliar Pen tru ajutorul In pornire aveti nevoie de un cablu auxiliar corespunzator DIN 72553 (vezi datele producarorututj. I.a autovehiculelc cu motoare pe benzina diame iru I cablului treb LJ ie

sa fie de eel putln 25 mrn2 si la autovehieulele rnotoare Diesel eel putin :-15 2. mrn

[i] Indicatie
• Intre eele doua autovehicu!e nu trebuie sa existe co n tact. altfel se pot produce dcscarcan de curent chiar de la conectarea bornei plus.

Schirnbati becul si roriti-l spre dreapta pana la tirnita. - lntroduceti suporrul becului la loc in ecranul de dlfuzare a luminii,

[lJ lndicotie
• La scoatcrea Iampilor din spate, atentle sa nu deteriorati vopseaua autovehlcululu i. <iii

corespunzator.

Bateria d escarcata
<III

treb

Ll

ic

sa fie conecta

l<l

70

AjutCi-te singur

AjutCi-te singuf

71

Caietul3.2

Sfaturi ~iintretinere Seoate reoeob lului
0 uxilior

Coietul 3.2 Sfoturi ~iintre!inere &
ATENTIE! eo.hnume

~

Executarea pornlrii

Cablul auxiliar trebuie cuplat numai la punctele indicate, In compartimentul motorului.

3. In cazul in care luminile sunt aprinse, inainte de a decupla cablul auxlliar, stingeti lurninile. 4. La autovehiculul cu bateria descarcata pornltl ventilatorul de incalzire si tncalzirca lunetei, pentru ca la decuplarea bateriei sa se fo rrn eze varfuri de tensiune.
5. Cahlul trebuie scos cu motoarele celor doua masini purnite, in ordine inversa.

• Nu efcctuatt ajutorul la pornire cand una (lin cele doua bateru este lnghetata - pericol de explozie! Pericolul explozlel exlsta ~i dupa dezghetarea bateriei, din cauza acidului Still'S. lnlocuiti bateria. • Nu tineti ln aproplerea baterlei surse de foc (lumina aprlnsa, tigarl aprlnse) - perlcol de expluziel • Rcspectatl instructiunlle de utlllzare recomandate de producatorul cablului auxillar. • Nu cuplati cahlul minus dlrect la polul minus al batcrtei descarcaie. Din cauza scantellor gazul elimlnar se ponte aprinde- pericol de explozie! • u cuplati cablul minus la componentele sistemu lui de carburaru sau la conductele de frana. • Partile neizolate ale clestllor nu trebule atinse, Cablul conectat Ia polul plus aJ baterlel nu trebuie sa intre in contact cu piirj:i ale autovehlcululul bune conducatoare de curenr- perlcol de scurtcircultarel • Asezatl cablul in asa fel fnel'lt deasupra

6. La autovehiculele cu bateria In spate: lnchideti capacul de culuare rosie al polului plus ~iinsurubati capacul de protectie al polului minus.
Aveji grij~ ca intre clesti ~i baterie sa fie un contact rnetallc S<lI isfacaror. lntrerupeti pornlrea du I'~ cca. 10 sec. ~i apoi repetati du pii CCU. un minur.
Daca motorul nu porneste:

Fig,39 parnire

Bcteric in s pote:

Punctele pentru

ajutarulla 2. Cuplati un capax al cablului polul plus G al autovehiculului descarcata :::::> fig. 39~ Lt. .

Cuplareo eoblului auxiliar: Pentru outovehiculele eu boterio in spote
1. Puneti

rosu la
cu hatcria

contactul

la ambe!e autovehi-

& ATENTIE!
• Iucrarllor tn compartlmentul motor, lua~i In considerare indtratlile de avc rti~.a =;. pagin a 32. re La efeciuarca • flateria furnizoare de curent trehuie sa aiM. acccasi tensiune (I2Vl ~i aceeasl capacitate (vezi datele de pe bateric) ca batenagoala. In caz contrar sc poate produce cxploziel

Clue. 2. Ridicatl, in compartimentul motor, capacul rosu al po!ullli plus =:;> fig. 39 G· 3. Desurubatl capacul polului minus

3. Cuplati celalalt capat al cablului ro$ula polul plus G al autovehiculului furnizor de curent ~ Lt.. 4. Cuplati un capat al cablului negru la polul minus 0 al autovehiculului furnizor de curent. 5. Conecrati celalalt capat al cablului auxiliar negrrl@la autovehiculul cu bateria descarca ta, de 0 piesa de metal rnasiv, care face parte din blocul motor, sau chiar de blocul motor, totusi IlU in apropierea bateriei =:> Lt.. 6. A~ezati cablul in asa fel incll.l sa nu fie prins de piesele mobile ale auiovehiculului.

de piesele mobile ale autovehicululu1.
• Nu va aplecatl de accident! bateriei

sa nu

fie prins

- pericol

!Illndico!ie
Nu artngejt cele doua aurovehtcule, tenslunea se poate forma deja de la cupiarea polunlor plus ...

4. Cuplati un capat al cablului polul plus Gal autovehicuhllui descarcata ~ Lt. .

rosu la
cu balcria

5. Cuplati un capat al cablului negru la polul minus 0 al autovehiculuJlJi furnizor de curent. 6. Asezati cablul in asa fel incat ~a nu fie prins de piesele mobile ale autovehlculului.

Tractarea si remorcarea
#

Va\obH penrru outovshiculele. echipoh~ cu cu:ie de viteze meconico

Remorcarea

lnainie de remorcare, incercati sa pomiti autovehiculul prin ajutorul la pornire.

Cuplareo eoblului ouxiliar: Pentru outovehiculele eu baterio in eomportimentul motor
1. Puneti contactul

Pornireo motorului
1. Porniti motorul

Va recornandam sa nu
Dace autovehiculul
-

l a arnhelc autovehi-

au iovehicululul furnizor de curent si liisa(i-I sa rnearga in gol.

rernorcati autovehiculul. Folositl ajutorul la pornire ::::> pagina 71.

-

Apasati arnbreiajul.

-

Puneti contactul. II-

cule.

2. Porniti motorul autovehiculului cu baterla dcscarcata si asteptatl trei minute. pana cand motorul "merge rotund". II-

trebuie remoreot:

- Cfind ambele autovchicule se and in miscare ridicati plciorul de pe am hreiaj.

Selectati viteza a 2-a sau a 3-a.

72

Ajute-te

singur

Ajuta-te

singur

73

Caietul 3.2 Sfcturi ~i intre!inere
De indata ce motorul a pomit apasati a mbreia jul si senate (.i rnasina diu vi led. pentru a evita ciocnirea de autovehiculul din fa Iii.
Cablul/baro de remorcare Remorcarea automata • Selectati pozi (in N a selectorului
ell 0

Caietul 3.2 Sfeturl sl Intrejinere
autovehiculelor cu cutie de viteze de viICZC.

Inelul de trcctcre din fata

• Nu va deplasat] 50 krn/h.

viteza mai mare de pc 0 d lstanta
ell rotile din

eel mal sigur este sa uttlizan baru de rractare.In cazul in care nu aveti la dispozi\ieo bara de tractare. puteti folosi ~i un cab I u. Cablul trebuie sa fie elastic, pen tru a se proreia ambele aurovehicule. Folositi un cablu din rnaterial sint etic sau din alt material asemauator (elast!c). Baral cablul de Iractare trebuie pri n sa dear in inelele de rractare prevazutc peruru aceasta, Stilul de conducere
Pent ru rernorcare este nevoie de o anumtta experienta, in special dadl se utlllzeaza un cab II, de remorcare. Ambii condudltori ai celor dow! masini trebuie s{Jfie Iamiliarizati eu procedura. Conduca to rii neexperimental i n u a r trebui sa iracteze sau sa fie remorcati.

\Jll rernorcatl autovehiculul rnai rna re de 50 km.

• Autnvehlculul [a\a rid icate,

trebuic rernorcat

& ATENTIEL
La remorcare exlsta un rise ridicat de accidentare, de ex. prln Iovlrea autovehicululul care
tracteaza,

CD Avertizore!
in timpul rernorcarli, carburanl uI nears poate intra in catalizator si ponte cauza detectluni.

Fig.42

TnilJrubarea inelului de tractore din 1010

Insuruberee

inelelor de remorcare

[I) lndlcetie
• Rsspectati prcverlerile legale, • lnstalatia de scm nalizare avarie a colo r doua autovehiculc irebuie sa fie pomita. Luatl in considcrarc prevederile legale diferlte, • U J1 au iovehicul cu curie de vi teza automata nu poate fi folosit pentru tractare din motive tehnice. • Daca din CHU~"l unei defectiuni, curia de viteze nu mai con Iine lubnfiant, au rovchiculul poarc fi rcmnrcat numai cu rnlile de tractiune ridicate. • Daca autovehiculul rrebuie remorcat pc 0 distanta rnai rn are de 50 kru, remorcarea trebuie facuta de persoane specializate. • Daca antovehiculul ramane [i\ri\ curent, volanai CSIC blocat. Autovehiculul trebuie remorcat de persoanc specializate. ~

- lndepartatl capacu Idin plastic ee Jig. 41 in sensul sagetil, din dreapta barei de protectie si depozitati-l in autovehicul, - Scoatcti inelul de rernorcare si cheia de roata din trusa de scule => pagina 54. Insuruhati Strangef inelul de rernorcare spre

Conducdtorul moreat

autovehieulului

reacesta

- Aveti grija la cablul de remorcare: trebuie sa fie mereu lntlns.

Atcntie ca in tlrnpul deplasarii sa nu apara soli(irari sau forte care sa ingreu neze deplasarea, La executarea mancvrelor de rernorcare in afara carosabilului. cxista lntotdeauna p~riCJ)lul suprasolicitarii echipamentelor de fixare.
La autovchiculul tractar: puneti contactul

sulnga in filet => fig. 42.
inelul ferm cu chela de roara,

Dupa utilizarea inelulul de rernorcare, desurubati-I si asezati lnclul ~i chela de rcata inapni In irusa de scule, Mnnta]i la lee capacul. lnelul de tractate trchuie sA se gaseasca tntotdeanna In autovehlcul, <III

pentru a nu se bloca volanul ~i pentru ca luminile de semualizarc. claxnn ut ~i instala tia de spalare geamuri sa functicneze. Deoarece servufrilna nu functioneaza C\J rnotorul uprit.Ia fril.nare trebuie 8(1 deplJl1e~i 0 forta rnai mare. Deoarecc scrvodirectia J1l1 funqioncaza ell 1110iorul oprlt. pentru miscarca volanului trebuie sa depune ti 0 forta mai mare.

Inelul de tractare din spate Conducdtorul trccteozd autovehiculului core

- Porniti deplasarea Incet, pana cand cablul se intinde. Accelerati CLl ateruie. Ambreiati usor ~iaccelerati cu atentie.

Luati in considerate faptul ca 1a autoveh iculul tractat n u fu n ctiuneaza servofrana ~i servndirectia! Franatl din tirnp, usorl
Tn spate. sub autovehicul remorcare fix ~ rig. 43. se gaseste
Ull

inel de ..

74

Ajuta-te

singur

Ajuta-te

singur

75

Caietul 3.2 Sfcturi ~i intretinere
Dispozitiv
care

Caietul 3.2 Sfaluri ~iinfretinere
llzat si la trac rarea altor autoveh icule, Pentru i11elul din spate Illi este prcvazut un filet. ...

de rem orccrre in be de in el de rem orestc echipat din falirica(ie dele rnorcare, aces ta va fi uti-

Index
Capacirarea 4MOTION 5 Capacul Caputa rezervorutu] 511 34 de carburant 29 de roata rnntorulu] 31 HMF 3J 30 9 31 30 de urgenta 54 motor motor 32 30

D,ICa autovehlculul
eu
UJl

dispozitiv

Capacul zonei centrale a rotH 59
Carburant Diesd

Ridicarea autovehiculului
Punctele de fixore a elevotorului

A
ABS 3

Accesnrii

25

Carburant Carhurantul Henzina Catalizatorul

Acidul din batcrie 46
Aqionarea dc urgenta Plafonul glisant 71

Acvaplanarea
Aditivi] benzinei Adancimca Ajutorul Antena Antigelul Alimentarea 311

50
31 49 71 27

CiIra cetanica Cifra octanica Clapeta Dcscuierea Codul numeric Compartlmentuj

profilului 29

rezervorului

la pornire exterlcara

Anvelopele pentru iarna 52
Apa pcntru spalare
Fig.44

41

Interven\iile in compartimentul Compartim ernul 1110 torui u i Vezi Caputa motorulul

Ridicarea cu ojutorul elevntorului:

Fate

,tonga Autovehiculul trcbuie rldicat cu ajuiorul elevatorului I1UIIlili In punctele indicate => fig. 44 si ::::;. 45 => &. fig. Ridicarea autovehiculului cu cricul => pagina 61. podelei auroveh ineaparat un suo

Fig.45 stango 6::;

Ridicorec cu ajulorul elevctoruhri: Spate

Apara I de em isie 27 Asisrenm la Iranare 2
ASR 4

Componenrele
Conducerea

era rna te 19
te 9

Deplasartle in slrainala
Consumul de carburant PI' distan te scurte 14 Crieul 61 1J 22

AUNTie!

Continua,...

----numal de punctele

Autoveh icul Ridicare 76

• Ridica\i autovehiculul indicate rn imagine.

B
BAS 2

Cupla sferica 11
Dernontabila Curatarea Curatarea bordului

Pentru a S(' evita deteriorarca culului, trebuie sa se utillzeze port de caucluc,

• Nu pornlti nlciodata motorul cand amovehlculul este rldicat - pericol de accidentl • Cand trebuie sa lucrati sub autovehicul, aslgurati-l cu capre de sprijin corespunz.alOare - perlcol de accident!

Bateria
46 ~7 j nlocuirea 47 Ochiul magic 46 Utilizarea pc limp de iarna 45 Verillcarea nivelulul acidului 46 Indicatorul

capiLonajului

interior

22

Ina i 11te de U rcarea pc eleva tor, stabiliti d adl in Ire parrea de [os a autovehlculului ~ielevator exlsta spatiu suficient.

lncarcarea

Curatarea centum de slguranta 24 Curararea compartimentului motor 21 Curajarea eomponentelor din material
plastic Curataraa 22 huselor Alcantara 23

<D Avertizare!
Atentie ca autovehl culul sa nu fie ridicat de haia de ulei, de cutia de viteze sau de una dintre purui - pericol de deteriorare H nutovehicululuit-a

Curatarea elementelor de decor din [emil 22 Curatarea huselor din piele 23 Curatarea jantelor din meral usor 20
Curatarea Curaiarea rotllor tapiterlel din otel 20 22 64

& ATENTIE! -----• In tirnpul rtdlcarll, In autovehicul buie sa se gaseasca persnane, nu trc-

Bateria

autovehicululn]

45

Benzina an
Deplasarile Biodiesel 31 in strilinn tale 9

c
Cab] ul a uxiliar 71

Cutllle cu slgu ran re din rabloul de hord

76

Ajuta-te

singur

Index

77

®
D

Coietul 3.2 5f(lturi;>i inlretinere
Indicatie de rncdiu Evitarea poluarn mediului Evitati poluarea mediului
11 Lichidul 17 Lumina Lumina l5 It Lumina Lumina de racire a rnotorului de drum de intalnire de sernnalizare de station are 67 66 66,67,69 67 38

Coietul3.2

Sfoturi ~i intrejinara

®

Deplasarea Cu remoreii eu rernorca eu tractiune

10
integrala

inconjurator ]0,37 Materlale de intretlnere

Roata de rezerva Arnplasare 54 Amplasarea 55 Hodajul Gamirurlle de frana Motorul 7 Pneurile 7 Rodajul pneurilor 50 7 ROli ~i anvelope Dimensiuni Rutile 47 7

5

Iudicatll de deplasare
FII n ctionarca CII remorca

Deplasarca Deplasarca Deplasarlle Farnrile Descuierea
Clapeta Diesel 31 Diferentialul

ecologica 13 economics 13 in strainiitatc !1 10 de urgenta
rezcrvorului blocabil 3() electronic 3

Inelul de rernorcare
Inelul de tracrare fa!a 75 spate 75 Injectia directa 6

7:l

M
Manual de utllizare separat Cablul auxiliar 73 Mobil 27 25 tehnice 25 de remorcar e 28 iernii 32 Modificari Modlflcarile

Directia 4 Dispozitlvul de rernorcare
Amplasare Dispunerea Dispunerea Durata de 54 pinilor plnllor

Instalatia de frflna 44 Instalatlile automate de spalare 16 Instalatiile de spalare lfi
Interventiile 12 in compartlmentul mo lor 32

Montarca d.ispuzitivului
Motor diesel Utilizaraa pe timpul Mutorul rodajul 7

5
Servodirecua Servofranu 4 2, 8

11

prizel rernorcii 12

prizei rcniorcii 49

i
lncalztrea lunetci
Filamentcle lncuietorile inlocuirea lnlocuirca lnlocuirca J9 becurilor garniturilor pneurilor 65, 66, 67, fi9 de friina 7 grilei de incalzire 18

Setul pentru
Amplasare Sigurantele Sisternul Slsternul a Solu\ia Spalarea Spalarea 71 Spalarea Spalarsa Spalarea Spalarea Substantele

repararea penelor 56
54 53 3 4 41 geamurilor 16 18 16

Dis tall ta de Irana re iI

viata

p
Perioade!e lungi de stationare autovehicululu! 47 Picrderi de lichid de racire 39 Piese de schim h 25 Piafonul glisant Actionarea de urgenra

antiblocare pentru spalarea 17

a anvclopelor

de coni roJ al tractiunli

E
EDS 3
Elevator ESP 4 76

Spill area autovehicululul eu aburi geamurilor

F
Farurile

Tracttune intcgrala 5 lnlocu irea rotil 57 Intren nerea aurovehiculul ul

In

exterior

16 componentelor Iii ~i curatarea 15 din material

Pneuri pentru Iarna Tractiunea integrata 5
Pneurile Prezoane cu sen s preclzat antifurt 54 51 60 de rotar: e 48

manuala 16 manuals a auiovehlcululul
ogl i nzilor Iaterale sub preslune de curatare 17 15 J8

Intretinerea plastic
10

aco perlrea Pranele 8
Fuel Stratified

Presiunea din pneurl 48
Prezoanelc de roata 60 Momentul de slrangere Prezoanele de roata antifurr 12 'I Priza remorcil Dispunerea Programul

lntrctlncrea
(FSI) 6 11

Injection

Functionarea
Iridicatti

cu rcmorca
de deplasare

J
Joja 36

~tergatoareJe de parbrlz Inlocuirea Iamelor stergatoarelo} de luneta 43
Inlocuirea larnelor parbriz 42 srergaroarelor de

G
G 12 38 Garnlturi Garniturile 19 19 fl de Garntturi din cauciuc

L
Lamele stergatoarelor Curatarca 19 l.anturi pentru zap ada

pinilor

de parbriz
53

electronic de stabilitare Protecun podelei 21

R
Radiolll26

T
Telefon auto 27
Telefon mobil 73 pneurilor iarna 5 5 27 Tractarea

frana

l.anturilc pentru zap ada

Indicatorul

de uzura

49

Tractiune intcgrala 5 Lampile eu incandescenta IJchidu 1 de fra n a 44 lnlocuirea 44
Lichidul de racire 38, 39

65

Remorcarea Rezervorul Deschlderea Ridicarea Ridicarea

73 clapetei rezcrvorului 76
eLI

Tractiune integrala 5
29 61 Inlocuirea autovehlculului autovehiculului

Lanturile pentru
crlcul Pneu rl pentru

zapada 5

78

Index

Index

79

®
u
Uleiul35

Caietul 3.2 Sf(]turi~i lntrejinere
IJtilizarca rernorcii 10

Trusa de scule 54 Amplasare 54

v
Verificarea Verificarea nivelului nivelului acidului uleiului -16 36 vopseaua autovehicululul

Uleiui de motor

35

Inloculrea

:m
ulei ului 36

Speci ficatiile 35 Verificarea nivelului Uleiul motor Com pletarea Motor diesel 37 32

Conscrvarea 17 Lustruirea 18 Matenalele de curatare

15

y
Yalcle usrlor 19

Utilizarea pe tirnpul lernii

Cuvcnt de incheiere
onstructorul VOLKSWAGEN AG se llCLJpa in perrnanenta de irn bunata ~ircu contin uii a tururor tipurilor ~i modelelor de autovehicute. De aceea va rugarn sa nu ne judeca]i prea aspru din cauza mod ifi carilor frecvcnts in ceea ce prlvesi e forma, echiparea si teh nica aurovehicu lcl or. Asupra indicatiilnr, imaginilor ~i descrierilor din acest manual nu poate fi ridicatil nici 0 pretentle. Textelc. irnaginile ,5inorrnele din acest manual se bazeaza pe datele avute la dispozi!i€! la mo. rnentul tipar1rii. Hetipnrirca. rnulrlplicarea sau traducerea neaururlzara. rhiur si nurnai panlaia. nu este perrnlsa. Dreplllrile dr autor sum rezervate Volkswag~n

AG. i)rcplul Ia modlflcart,
Produs in Germanla © Vo Ikswagen AG

rezervar.

<ti:?

lndlcotie pentru mediu din celuloza
["ara

ACeaSl<1 hartie a [oS! Iahricara conunut de dor.

80

Index

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful